Sunteți pe pagina 1din 21

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I


INFORMATIC ECONOMIC
PROIECT ECONOMETRIE
ANALIZA INFLUENEI NUMRULUI DE CAMERE I A
SUPRAFEEI ASUPRA PREULUI DE VNZARE N
CAZUL CASELOR DIN BUCURETI
Feier Bogdan
Gemlescu Florentina
Georgescu Cristian
Soare Leonida Florin
GRUPA 1047, SR!A A
Bucureti 2012
Sursa dat!"r : www.bazaruldecase.ro
r!"toarea lucrare #reia $% a%aliz" o baz" de date care co%&i%e o'erte e(iste%te #e
#ia&a i!obiliar" di% Bucureti.
O cate)orie i!#orta%t" de i!obile $% Bucureti este cea a caselor *i +ilelor, $%
cadrul c"reia se #oate ide%ti'ica o o'ert" +ariat".
-! ales s" a%aliz"! i%'lue%&a %u!"rului de ca!ere, a +ec.i!ii i a su#ra'e&ei totale /a
casei i a tere%ului a'ere%t0 asu#ra #re&ului de +1%zare caselor, #e%tru a deter!i%a $% ce
#ro#or&ie acestea su%t i!#orta%te, 'a&" de alti 'actori, #recu!: zo%a u%de se a'l" casa,
!aterialele di% care este co%struit", etc.
2% tabelul de !ai 3os este #reze%tat %u!"rul de ca!ere a'ere%te caselor, +ec.i!ea
caselor, su#ra'a&a acestora *i #re4ul de +1%zare:
Anali"a #aria$ilelor a%erente &ro$lemei
5ariabile e(o)e%e sau i%de#e%de%te ale !odelului: (
1
6 Nu!"rul de ca!ere
(
2
6 5ec.i!ea
(
7
6 8u#ra'a&a
5ariabila e%do)e%" sau de#e%de%t": 9 6 Pre4ul casei
Pe baza acesor i%'or!a4ii, datele #roble!ei #ot 'i a%alizate cu a3utorul ur!"torului
!odel:
9 : '/(0 ; u,
2% ur!a calculelor, s6a obser+at c" de#e%de%&a +ariabilelor este u%a li%iar" i
#oate 'i scris" #ri%tr6o ecua&ie de 'or!a:
9 : a ; b
1
(
1
; b
2
(
2
; b
7
(
7
; u,
u%de u re#reze%t" i%'lue%&ele celorlal&i 'actori ai +ariabilei 9, %es#eci'ica&i $% !odel,
co%sidera&i 'actori i%t1!#l"tori, cu i%'lue%&e %ese!%i'icati+e asu#ra +ariabilei 9.
MO<E== NI>-CTORI-=
<E RE?RE8IE =INI-R@
-! ales oraul Bucureti #e%tru a obser+a dac" %u!"rul de ca!ere, +ec.i!ea i
su#ra'a&a u%ei case i%'lue%&eaz" se!%i'icati+ #re&ul de +1%zare.
>or!a )e%eral" a u%ui !odel u%i'actorial de re)resie li%iar" este ur!"toarea:
#
$
% a & '()
$
& *
$
a+ Nu,-ru! d .a,r
Pe%tru e deter!i%a de#e%de%&a di%tre #re& i %u!"rul de ca!ere al casei, a! realizat u%
)ra'ic #e%tru deter!i%area ti#ului de le)"tur" :
8e obser+" c" #u%ctele re#reze%tate su%t )ru#ate $% 3urul dia)o%alei #ri%ci#ale, ceea ce
i%dic" e(iste%&a u%ei de#e%de%&e li%iare, directe $%tre cele dou" +ariabile. -st'el, se #oate
s#u%e c" %u!"rul de ca!ere i%'lue%&eaz" se!%i'icati+ i $% aceeai direc&ie #re&ul de +1%zare
al caselor di% Bucureti.
Ra/"rtu! d ."r!a0$ /'ulti&le R0 este R % 1,23, ceea ce arat" c" $%tre #re& i %u!"rul
de ca!ere e(ist" o le)"tur" direct", #uter%ic".
C"4$.$5tu! d dtr,$5a0$ /R S(uare0, R
6
%1,72 arat" c" ABC di% +aria&ia #re&ului
este e(#licat" #ri% i%'lue%&a %u!"rului de ca!ere.
A'atra ,d$ /-trat$.- a r"r$!"r )Standard rror* : DB700,BA re#rezi%t" de+ia&ia
#u%ctelor de la drea#ta de re)resie.
C"4$.$5tu! d dtr,$5a0$ a8ustat )Ad+usted R S(uare* este 0,A7.
5aliditatea !odelului de re)resie se testeaz" 'olosi%d tstu! F 9F$s.:r+. 2% tabelul
-NO5- su%t calculate cele trei +aria&ii: cea e(#licat" de !odel, cea rezidual" i cea total". Cu
a3utorul acestora se calculeaz" statistica >.
I#otezele testate:
E
0
: >F: >critic
E
1
: >G >critic
2% tabelul -NO5-, se obser+" c" > : 1H,AI.
>critic : >0,0HJ1J1D : A,A1 F > : 1H,AI de u%de rezult" c" !odelul este +alid, cu o
#robabilitate de KHC. 5aliditatea !odelului se #oate obser+a i di% 'a#tul c" 8i)%i'ica%ce >
are o +aloare de 0,000KI, care este !ult !ai !ic" decat 0,0H. <eci, #ute! a'ir!a c" !odelul
este +alid i #oate 'i utilizat #e%tru a%aliza de#e%de%&ei di%tre cele dou" +ariabile.
I5tr./t este ter!e%ul liber, deci coe'icie%tul a este 7DD10,HH, ce re#rezi%t" #u%ctul
$% care drea#ta de re)resie i%tersecteaz" a(a 9. =i!itele i%'erioar" i su#erioar" ale i%ter+alului
de $%credere su%t 6K07BH,HHL M
1
L1BIKDB,BB.
Pe%tru testarea se!%i'ica&iei #ara!etrilor !odelului, a#lic"! tstu! T. Pe%tru u% #ra)
de se!%i'ica&ie N:0,0H, se +a #relua di% tabela distribu&iei stude%t +aloarea +ariabilei cu %u!"r
de )rade de libertate %62:2062:1D, t
0,0HJ1D
:2,101.
I#otezele testate:
E
0
: coe'icie%&ii esti!a&i %u di'er" se!%i'icati+ de 0, !odelul %u este +alid
E
1
: coe'icie%&ii esti!a&i di'er" se!%i'icati+ de 0, !odelul este +alid
2% tabel, obser+"! ur!"toarele:
6 test1%d se!%i'ica&ia coe'icie%tului a, care este ter!e%ul liber, t
calc
:0,B71Ft
critic
, a'ir!"! c" %u
este se!%i'icati+ di'erit de 0, cu u% risc de a )rei de 0.0H, deci !odelul %u este +alidJ
6 test1%d se!%i'ica &ia coe'icie%tului b, t
calc
:7,K77Gt
critic
, a'ir!"! c" este se!%i'icati+ di'erit de
0, cu u% risc de a )rei de 0.0H i ca 'actorul (
i
este u% 'actor deter!i%a%t, deci !odelul este
+alidJ
Coe'icie%tul b este A2K27,2B, ceea ce $%sea!%" c" la creterea %u!"rului de ca!ere cu
u%u, #re&ul +a crete cu A2K27,2Beuro.
I%ter+alul de $%credere #e%tru acest #ara!etru este: 1KKKD,20K1IL M
1
LBHDAD,717B1.
- 'ost selectat" o#&iu%ea Rs$dua!s, ce +a i%troduce $% acest 8.eet +alorile reziduale i
+alorile #re+izio%ate #e baza !odelului de re)resie.
Model1%d de#e%de%&a #re&ului de %u!"rul de ca!ere al casei #ri%tr6o ecua&ie de
re)resie li%iar" si!#l", aceasta ia 'or!a:
O
i
: A2K27,2B17KPQ
1
b0 5ec.i!ea casei
Pe%tru e deter!i%a de#e%de%&a di%tre #re& i +ec.i!ea casei, a! realizat u% )ra'ic
#e%tru deter!i%area ti#ului de le)"tur" :
8e obser+" c" #u%ctele re#reze%tate su%t )ru#ate $% 3urul dia)o%alei #ri%ci#ale, ceea ce
i%dic" e(iste%&a u%ei de#e%de%&e li%iare, i%directe $%tre cele dou" +ariabile, #a%ta dre#tei 'ii%d
%e)ati+". -st'el, se #oate s#u%e c" +ec.i!ea %u i%'lue%&eaz" se!%i'icati+ #re&ul de +1%zare al
caselor di% Bucureti.
Ra/"rtu! d ."r!a0$ /Multi#le R0 este R % 1,;1, ceea ce arat" c" $%tre #re& i
+ec.i!e e(ist" o le)"tur" i%direct", slab".
C"4$.$5tu! d dtr,$5a0$ /R 8Ruare0, R
6
%1,1;; arat" c" doar 1,1C di% +aria&ia
#re&ului este e(#licat" #ri% i%'lue%&a +ec.i!ii casei.
A'atra ,d$ /-trat$.- a r"r$!"r )Standard rror* : 11I020,I2 re#rezi%t"
de+ia&ia #u%ctelor de la drea#ta de re)resie.
C"4$.$5tu! d dtr,$5a0$ a8ustat )Ad+usted R S(uare* este: 60,0A.
5aliditatea !odelului de re)resie se testeaz" 'olosi%d tstu! F 9F$s.:r+<
I#otezele testate:
E
0
: >F: >critic
E
1
: >G >critic
2% tabelul -NO5-, se obser+" c" > : 0,20HAB.
>critic : >
0,0HJ1J1D
: A,A1 G > : 0,20HAB, de u%de rezult" c" !odelul %u este +alid, cu o
#robabilitate de KHC. >a#tul c" !odelul %u este +alid se #oate obser+a i di% 'a#tul c"
8i)%i'ica%ce > are o +aloare de 0,BHH, care este !ult !ai !are dec1t 0,0H.
I5tr./t este ter!e%ul liber, deci coe'icie%tul a este 2DI171,IB01. =i!itele i%'erioar"
i su#erioar" ale i%ter+alului de $%credere su%t 1DAHBB,D71IL M
1
L 7DKBKB,BDDA.
-#lic"! tstu! T. Pe%tru u% #ra) de se!%i'ica&ie N:0,0H, se +a #relua di% tabela
distribu&iei stude%t +aloarea +ariabilei cu %u!"r de )rade de libertate %62:2062:1D,
t
0,0HJ1D
:2,101.
I#otezele testate:
E
0
: coe'icie%&ii esti!a&i %u di'er" se!%i'icati+ de 0, !odelul %u este +alid
E
1
: coe'icie%&ii esti!a&i di'er" se!%i'icati+ de 0, !odelul este +alid
2% tabel, obser+"! ur!"toarele:
6 test1%d se!%i'ica&ia coe'icie%tului a, t
calc
:H,DDGt
critic
, a'ir!"! c" este se!%i'icati+ di'erit de 0,
cu u% risc de a )rei de 0.0H, deci !odelul este +alidJ
6 test1%d se!%i'ica&ia coe'icie%tului b, t
calc
:60,AHFt
critic
, a'ir!"! c" %u este se!%i'icati+ di'erit
de 0, cu u% risc de a )rei de 0.0H i ca 'actorul (
i
%u este u% 'actor deter!i%a%t, deci !odelul
%u este +alidJ
.+ Su/ra4a0a .as$
Pe%tru e deter!i%a de#e%de%&a di%tre #re& i su#ra'a&a casei a! realizat u% )ra'ic
#e%tru deter!i%area ti#ului de le)"tur":
Pu%ctele re#reze%tate su%t )ru#ate $% 3urul dia)o%alei #ri%ci#ale, deci a+e! o
de#e%de%&" li%iar" i direct" $%tre cele dou" +ariabile. -st'el, #ute! s#u%e c" su#ra'a&a casei
i%'lue%&eaz" se!%i'icati+ i $% aceeai direc&ie #re&ul de +1%zare al caselor.
I5t5s$tata !=-tur$$ d$5tr >ar$a'$! se stabilete cu a3utorul coe'icie%tului de
corela&ie li%iar" /'ulti&le R0. 2% cazul %ostru, R%1,?1, ceea ce arat" c" $%tre #re& i su#ra'a&a
casei e(ist" o le)"tur" direct", su#ra'a&a casei i%'lue%&1%d destul de !ult #re &ul acesteia.
Pe%tru a #utea s#u%e @5 . ,-sur- ,"d!u! !$5$ar d r=rs$ )/!$.- d/5d50a
d$5tr >ar$a'$!, se calculeaz" coe'icie%tul de deter!i%a&ie /R,s(uare*. 2% cazul %ostru,
R
6
%1,6?, deci 2HC di% +aria&ia #re&ului este e(#licat" #ri% i%'lue%&a su#ra'e&ei casei asu#ra
#re&ului.
A'atra ,d$ /-trat$.- a r"r$!"r )Standard ror* : 101D0D,ABB re#rezi%t"
de+ia&ia #u%ctelor de la drea#ta de re)resie.
C"4$.$5tu! d dtr,$5a0$ a8ustat )Ad+usted R S(uare* : 0,21.
5aliditatea !odelului de re)resie se testeaz" 'olosi%d testul > />isc.er0.
I#otezele testate:
E
0
: >F: >critic
E
1
: >G >critic
2% tabelul -NO5-, se obser+" c" > : B,0H.
>critic : >0,0HJ1J1D : A,A1 F > : B,0H2A de u%de rezult" c" !odelul este +alid, cu o
#robabilitate de KHC. 5aliditatea !odelului se #oate obser+a i di% 'a#tul c" 8i)%i'ica%ce >
are o +aloare de 0,02A, care este !ult !ai !ic" decat 0,0H. <eci, #ute! a'ir!a c" !odelul este
+alid i #oate 'i utilizat #e%tru a%aliza de#e%de%&ei di%tre cele dou" +ariabile.
Coe'icie%tul a este 1I7177,D02, ce re#rezi%t" #u%ctul $% care drea#ta de re)resie
i%tersecteaz" a(a 9. =i!itele i%'erioar" i su#erioar" ale i%ter+alului de $%credere su%t:
IDI2H,07H L M
1
L2BIHA2,BBK.
-#lic"! testul T. Pe%tru u% #ra) de se!%i'ica&ie N:0,0H, se +a #relua di% tabela
distribu&iei stude%t +aloarea +ariabilei cu %u!"r de )rade de libertate %62:2062:1D,
t
0,0HJ1D
:2,101.
I#otezele testate:
E
0
: coe'icie%&ii esti!a&i %u di'er" se!%i'icati+ de 0, !odelul %u este +alid
E
1
: coe'icie%&ii esti!a&i di'er" se!%i'icati+ de 0, !odelul este +alid
2% tabel, obser+"! ur!"toarele:
6 test1%d se!%i'ica&ia coe'icie%tului a, t
calc
:7,DHGt
critic
, a'ir!"! c" este se!%i'icati+ di'erit de 0,
cu u% risc de a )rei de 0.0H, deci !odelul este +alidJ
6 test1%d se!%i'ica&ia coe'icie%tului b, t
calc
:2,ABGt
critic
, a'ir!"! c" este se!%i'icati+ di'erit de
0, cu u% risc de a )rei de 0.0H i ca 'actorul (
i
este u% 'actor deter!i%a%t, deci !odelul este
+alidJ
Coe'icie%tul b este 777,21H , ceea ce $%sea!%" c" la creterea cu u% !etru #"trat a
su#ra'e&ei casei, #re&ul +a crete cu 777,21H euro. I%ter+alul de $%credere #e%tru acest
#ara!etru este AD,BHD L M
1
L B1I,II1.
- 'ost selectat" o#4iu%ea Rs$dua!s, ce +a i%troduce $% acest 8.eet +alorile reziduale *i
+alorile #re+izio%ate #e baza !odelului de re)resie.
Model1%d de#e%de%&a #re&ului de su#ra'a&a casei #ri%tr6o ecua&ie de re)resie
li%iar" si!#l", aceasta ia 'or!a:
O
i
: 1I7177,D02I ; 777,21H1B2KPQ
7
MO<E== M=TI>-CTORI-= <E RE?RE8IE =INI-R @
I5t5s$tata !=-tur$$ d$5tr >ar$a'$! se stabilete cu a3utorul coe'icie%tului de
corela&ie li%iar" /'ulti&le R0. 2% cazul %ostru, R:0,BD, ceea ce arat" c" $%tre #re&, +ec.i!e,
su#ra'a&a casei i %u!"rul de ca!ere e(ist" o le)"tur" direct", #uter%ic".
Pe%tru a #utea s#u%e @5 . ,-sur- ,"d!u! !$5$ar d r=rs$ )/!$.- d/5d50a
d$5tr >ar$a'$!, se calculeaz" coe'icie%tul de deter!i%a&ie /R,s(uare*. 2% cazul %ostru,
R
6
%1,72, deci AHC di% +aria&ia #re&ului este e(#licat" #ri% i%'lue%&a +ec.i!ii, su#ra'e&ei casei
i a %u!"rului de ca!ere asu#ra #re&ului.
A'atra ,d$ /-trat$.- a r"r$!"r )Standard ror* : K10AB,2I7 re#rezi%t" de+ia&ia
#u%ctelor de la drea#ta de re)resie.
C"4$.$5tu! d dtr,$5a0$ a8ustat )Ad+usted R S(uare* : 0,7B.
5aliditatea !odelului de re)resie se testeaz" 'olosi%d tstu! F />isc.er0. 2% tabelul
-NO5- su%t calculate cele trei +aria&ii: cea e(#licat" de !odel, cea rezidual" i cea total". Cu
a3utorul acestora se calculeaz" statistica >.
I#otezele testate:
E
0
: >F: >critic
E
1
: >G >critic
2% tabelul -NO5-, se obser+" c" > : A,BDIB.
>critic : > 0,0HJ7J1D :7,1B F > : A,BDIB, de u%de rezult" c" !odelul este +alid, cu o
#robabilitate de KHC. 5aliditatea !odelului se #oate obser+a i di% 'a#tul c" 8i)%i'ica%ce >
are o +aloare de 0,01HH, care este !ult !ai !ic" decat 0,0H.
<eci, #ute! a'ir!a c" !odelul este +alid i #oate 'i utilizat #e%tru a%aliza de#e%de%&ei
di%tre cele dou" +ariabile.
Coe'icie%tul a este 7KADI,AI0BK, ce re#rezi%t" #u%ctul $% care drea#ta de re)resie
i%tersecteaz" a(a 9. =i!itele i%'erioar" i su#erioar" ale i%ter+alului de $%credere su%t:
12AD7B,ABHD L M
1
L 207D11,A0I2.
Pe%tru testarea se!%i'ica&iei #ara!etrilor !odelului, a#lic"! testul T. Pe%tru u% #ra)
de se!%i'ica&ie N:0,0H, se +a #relua di% tabela distribu&iei stude%t +aloarea +ariabilei cu %u!"r
de )rade de libertate %62:2062:1D, t
0,0HJ1D
:2,101.
I#otezele testate:
E
0
: coe'icie%&ii esti!a&i %u di'er" se!%i'icati+ de 0, !odelul %u este +alid
E
1
: coe'icie%&ii esti!a&i di'er" se!%i'icati+ de 0, !odelul este +alid
2% tabel, obser+"! ur!"toarele:
6 test1%d se!%i'ica&ia coe'icie%tului a, t
calc
:0,H0KFt
critic
, a'ir!"! c" %u este se!%i'icati+ di'erit
de 0, cu u% risc de a )rei de 0.0H, deci !odelul %u este +alidJ
6 test1%d se!%i'ica &ia coe'icie%tului b
1
, t
calc
:2,HAGt
critic
, a'ir!"! c" este se!%i'icati+ di'erit de
0, cu u% risc de a )rei de 0.0H i ca 'actorul (
i
este u% 'actor deter!i%a%t, deci !odelul este
+alidJ
6 test1%d se!%i'ica&ia coe'icie%tului b
2
, t
calc
:0,0HIFt
critic
, a'ir!"! c" %u este se!%i'icati+ di'erit
de 0, cu u% risc de a )rei de 0.0H, deci !odelul %u este +alidJ
6 test1%d se!%i'ica &ia coe'icie%tului b
7
, t
calc
:0,A0IGt
critic
, a'ir!"! c" este se!%i'icati+ di'erit
de 0, cu u% risc de a )rei de 0.0H, deci !odelul este +alidJ
2%truc1t a 'ost selectat" *i o#4iu%ea Residuals, +or a#"rea $% acest 8.eet +alorile
reziduale *i +alorile #re+izio%ate #e baza !odelului de re)resie.
Model1%d de#e%de%&a #re&ului de su#ra'a&a casei #ri%tr6o ecua&ie de re)resie li%iar"
si!#l", aceasta ia 'or!a:
Oi : 7DK1K,H0HIKPQ1 ; BH,K210IK72PQ7
IPOTEZELE MODELULUI DE REARESIE
;< Mu!t$."!"5$ar$tata
-#are atu%ci c1%d u% )ru# de +ariabile i%de#e%de%te su%t #uter%ic corelate $%tre ele. 2%
acest caz, #ri% i%cluderea $% !odel a u%ei +ariabile di% )ru#, restul +ariabilelor di% )ru# %u
!ai aduc o i%'or!a&ie se!%i'icati+".
5o! utiliza !etoda criteriului lui Slei%, bazat" #e stud$u! ,atr$.$ d ."r!a0$
d$5tr >ar$a'$!! $5d/5d5t<
8e obser+" c" cel !ai !are coe'icie%t de corela&ie este $%re)istrat #e%tru +ariabilele
Ca!ere i 8u#ra'a&", r
17
: 0,BHB.
2% !odelul de re)resie i%i&ial, ra#ortul de corela&ie R
2
:0,ABI F 0,BHB, deci e(ist" o
!ulticoli%iaritate #uter%ic" $%tre +ariabilele i%de#e%de%te.
2% acest caz, #e%tru a eli!i%a !ulticoli%iaritatea, +o! crete +olu!ul ea%tio%ului la 70
u%it"&i obser+ate, ad"u)1%d +alori se!%i'icati+ di'erite de cele e(iste%t e i% !odel. 5o! testa
%oul !odel !ulti'actorial de re)resie li%iar", #e%tru a +edea dac" este !ai bu% dec1t cel
#recede%t.
-%aliz1%d %oile rezultate, obser+"! c":
R%1,3B7, ceea ce arat" c" $%tre #re&, +ec.i!e, su#ra'a&a casei i %u!"rul de ca!ere e(ist" o
le)"tur" direct", !ai #uter%ic".
R
6
%1,?BC, deci a#ro(i!ati+ HAC di% +aria&ia #re&ului este e(#licat" #ri% i%'lue%&a +ec.i!ii,
su#ra'e&ei casei i a %u!"rului de ca!ere asu#ra #re&ului.
>critic : > 0,0HJ7J2D : 2,KH F > : 10,1A, de u%de rezult" c" !odelul este +alid.
8i)%i'ica%ce > are o +aloare de 0,0001, care este !ult !ai !ic" decat 0,0H. <eci, #ute!
a'ir!a c" !odelul este +alid i #oate 'i utilizat #e%tru a%aliza de#e%de%&ei di%tre cele dou"
+ariabile.
-#lic"! tstu! T. Pe%tru u% #ra) de se!%i'ica&ie N:0,0H, se +a #relua di% tabela
distribu&iei stude%t +aloarea +ariabilei cu %u!"r de )rade de libertate %62:7062:2D,
t
0,0HJ2D
:2,0AD.
6 test1%d se!%i'ica&ia coe'icie%tului a, t
calc
:0,K27722ADFt
critic
, a'ir!"! c" %u este
se!%i'icati+ di'erit de 0, cu u% risc de a )rei de 0.0H, deci !odelul %u este +alidJ
6 test1%d se!%i'ica&ia coe'icie%tului b
1
, t
calc
: 2,77AD0DDB7Gt
critic
, a'ir!"! c" este se!%i'icati+
di'erit de 0, cu u% risc de a )rei de 0.0H i ca 'actorul (
i
este u% 'actor deter!i%a%t, deci
!odelul este +alidJ
6 test1%d se!%i'ica&ia coe'icie%tului b
2
, t
calc
: 0,K07K0HK11Ft
critic
, a'ir!"! c" %u este
se!%i'icati+ di'erit de 0, cu u% risc de a )rei de 0.0H, deci !odelul %u este +alidJ
6 test1%d se!%i'ica&ia coe'icie%tului b
7
, t
calc
:7,AKH7BI1KIGt
critic
, a'ir!"! c" este se!%i'icati+
di'erit de 0, cu u% risc de a )rei de 0.0H i 'actorul (
i
este u% 'actor deter!i%a%t, deci !odelul
este +alidJ
8e obser+" c" cel !ai !are coe'icie%t de corela&ie este $%re)istrat #e%tru +ariabilele
Ca!ere i 5ec.i!e, r
12
: 0,71K.
2% !odelul de re)resie, ra#ortul de corela&ie R
2
:0,H7K G 0,71K, deci !ulticoli%iaritatea
a 'ost eli!%at".
<u#" a%aliza %oului !odel de re)resie, lu"! decizia de a eli!i%a +ariabila
T5ec.i!eU, $%truc1t %u este se!%i'icati+" $% detere!i%area #re&ului de +1%zare.
6< D","s.dast$.$tat
Pe%tru a deter!i%a .o!oscedasticitatea !odelului, utiliz"! Testul V.ite, care #or%ete de
la e(#licitarea erorilor obser+ate $% ra#ort cu cele 2 +ariabile e(o)e%e.
Pe%tru acest !odel se +or calcula erorile reziduale i #e%tru acestea, s6a ob&i%ut o ecua&ie
de re)resie de 'or!a:
e
2
:a;b
1
(
1
;b
2
(
2
;b
7
(
1
2
;b
A
(
2
2
;c(
1
(
2

u%de: a : 67DAD77IHI2I
b
1
: 1K7IIII1DKB b
2
: 6IIHK7AI7,DB b
7
:
6IKB2IH0IH,2 b
A
:
I777,0K7DKB
c : 7271BH7,1AH
I#otezele testate:
E
0
: a:b
1
:b
2
:b
7
:b
A
:c:0
E
1
: E(ist" cel #u&i% u% #ara!etru di'erit de 0
Calcul"! =M : %P R
2
: 2,IHK, care este !ai !ic dec1t
2
0,0HJH
: 11,0I. -st'el, acce#t"!
E
0
, deci $%sea!%" c" !odelul erorilor este .o!oscedastic.
PCalculele e'ectuate se a'l" $% a%e(e.
B< N"5Eaut"."r!ara r"r$!"r
-ceast" i#otez" re#rezi%t" 'a#tul ca +ariabilele su%t !"surate '"r" eroare /caracter
%estoc.astic0.
Pe%tru testarea i#otezei %ecorel"rii erorilor, a! a#licat testul <urbi%6Vatso%.
-! calculat +aloarea statisticii <urbi%6Vatso%:

7K , 2
1
1
2
2
2
0 /
=


=
=
n
i
n
i
e
e e
i
i i
-.
u%de e
i
su%t +ariabilele Residuals, r"!ase du#" reesti!area !odelului de
re)resie !ulti#l".
d2 F <V F A 6 d2
1,AK F <V F 2,H1
Cu! <V a#ar&i%e i%ter+alului W1,AKJ2,H1X, rezult" c" erorile su%t %ecorelate,
deci situa&ia este 'a+orabil".
7< N"r,a!$tata
I#otezele testate $% acest caz su%t ur!"toarele:
E
0
: e
i
su%t re#artizate %or!al de !edie zero si dis#ersie Y
2
E
1
: e
i
%u su%t re#artizate %or!al de !edie zero si dis#ersie Y
2
As$,tr$a
>ie M1 coe'icie%t de asi!etrie #e%tru +ariabila e
i..
I#otezele testate su%t:
E
0
: M
1
:0J
E
1
: M
1
Z0.
Pe%tru +eri'icare i#otezelor de asi!etrie a! 'olosit testul 8 : 0,IH. Cu! t
0,02HJ2D
:
2,0AD, rezulta c" s F t
0,02HJ2D
, ceea ce $%sea!%" c" se acce#t" E
0
si M
1
:0, adic" a+e! o
re#arti&ie si!etric".
A/!at$Far
I#otezele testate su%t:
E
0
: M
2
:7J
E
1
: M
2
Z7.
Pe%tru testarea acestor i#oteze a! 'olosit testul [ : 0,2K. Cu! t
0,02HJ2D
: 2,0AD, rezult"
c" [ F t
0,02HJ2D
, ceea ce $%sea!%" c" se acce#t" E
0
i M
2
: 7. /2\0
<i% relatiile /1\0 si /2\0 rezult" c" erorile su%t %or!al re#artizate.
PCalculele e'ectuate se a'l" $% a%e(".
?< C"5.!uF$$ s$ /r>$F$u5
-st'el, di%tre !odelele de !ai sus, $l ale)e! #e cel !ai calitati+ i care s" e(#ri!e c1t
!ai bi%e 'actorii care su%t se!%i'icati+i $% i%'lue%&a #re&ului de +1%zare: ,"d!u!
,u!t$4a.t"r$a! d r=rs$ !$5$ar-, .u d"u- >ar$a'$! $5d/5d5tG 5u,-ru! d .a,r H$
su/ra4a0a<
-a cu! reiese di% E(cel /PRezultatele su%t #reze%tate $% a%e(e0, obser+"!
ur!"toarele:
'ulti&le R. R% 1<36 , ceea ce arat" c" $%tre #re&, su#ra'a&a casei i %u!"rul de ca!ere
e(ist" o le)"tur" direct", #uter%ic".
R,s(uare. 2% cazul %ostru, R
6
%1,?6, deci H2C di% +aria&ia #re&ului este e(#licat" #ri%
i%'lue%&a su#ra'e&ei casei i a %u!"rului de ca!ere asu#ra #re&ului.
Standard rorr : 1HKHHI.HH re#rezi%t" de+ia&ia #u%ctelor de la drea#ta de re)resie.
Ad+usted R S(uare : 0,AD.
2% tabelul -NO5-, se obser+" c" > : 1A,K1.
>critic : >
0,0HJ2J2D
%B,B7 F > : 1A,K1, de u%de rezult" c" !odelul este +alid, cu o #robabilitate de
KHC. 5aliditatea !odelului se #oate obser+a i di% 'a#tul c" 8i)%i'ica%ce > are o +aloare de
0,0000A7, care este !ult !ai !ic" decat 0,0H. Modelul este +alid i #oate 'i utilizat #e%tru
a%aliza de#e%de%&ei di%tre cele dou" +ariabile.
5aloarea +ariabilei cu %u!"r de )rade de libertate %62:7062:2D, t
0,0HJ2D
:2,0AD.
6 test1%d se!%i'ica &ia coe'icie%tului a, t
calc
: 1.AK2HKFt
critic
, a'ir!"! c" %u este se!%i'icati+
di'erit de 0, cu u% risc de a )rei de 0.0H, deci !odelul %u este +alidJ
6 test1%d se!%i'ica&ia coe'icie%tului b
1
, t
calc
: 2.BD227AGt
critic
, a'ir!"! c" este se!%i'icati+
di'erit de 0, cu u% risc de a )rei de 0.0H i ca 'actorul (
i
este u% 'actor deter!i%a%t, deci
!odelul este +alidJ
6 test1%d se!%i'ica&ia coe'icie%tului b
2
, t
calc
: 7.BIK0IDGt
critic
, a'ir!"! c" este se!%i'icati+
di'erit de 0, cu u% risc de a )rei de 0.0H i 'actorul (
i
este u% 'actor deter!i%a%t, deci !odelul
este +alidJ
Modelul de re)resie esti!at este:
9: 20H7D,DHD2B (
1
; 720,717K2H (
2
.
Pe%tru !odelul co%struit , +o! esti!a #re&ul de +1%zare al caselor cu ur!"toarele
caracteristici:
Nr. Crt. Nu!ar de ca!ere 8u#ra'ata /!#0
1 I 7DH
2 H AH0
Pre&urile #re+izio%ate #e%tru cele 2 case, #ri% !etoda esti!a&iei #u%ctuale su%t :
O : 20H7D,DHD2B P I ; 720,717K2H P 7DH : 2BI0K2,DBK ]
O : 20H7D,DHD2B P H ; 720,717K2H P AH0 : 2ABD7H,HHD ]