Sunteți pe pagina 1din 8

1.

Monitorizarea aerului
Monitorizarea intrarilor si iesirilor din activitate:
- se vor inregistra consumurile de furaje, apa, energie electrica, combustibili;
- se va tine evidenta reviziilor si reparatiilor efectuate in instalatii;
- se vor calcula anual consumurile specifice realizate pentru apa, energie
electrica, furaje si se vor compara cu valorile recomandate BAT.
Tipurile de poluati emisi din proces, modul de retinere, evacuare si dispersie in aer sunt
prezentate in tabel:

Nr
crt
Activitatea/instal
atia generatoare
Tip de poluant Evacuare in aer Tipul emisiei
1. Halele de
crestere pasari:
H!
H"#
$ulberi
Microclimatul:
%ventilatoare de
perete: 1& buc'(ala.
%radianti "& buc'(ala;
%prize de aer: )*
buc'(ala
+misie
stationara
nedirijata
". ,irculatia
mijloacelor de
transport in
incinta
-aze arse provenite de
la consumul de motorina
$rin sistemul de
esapare al
mijloacelor de
transport
+misie difuza,
sursa mobila
!. ,entrala termica
de la .iltru sanitar
cu $/!0 12 cu
gaz metan
-aze arse ,os de evacuare +misie
punctiforma
&. ,entrala termica
bloc de locuinte
,u $ / 34 52
cu gaz matan
-aze arse ,os de evacuare +misie
punctiforma
4. #tocarea
temporara a
dejectiilor pe
platforma
H!
H"#
+misii difuze din
procesul de
fermentare a
dejectiilor
+misie
stationara,
nedirijata
6in (alele de crestere a pasarilor la sol se emit in atmosfera, pe perioada unui ciclu
de productie si in perioada de curatare a (alelor si evacuare a gunoiului de (ala, cantitati
mici de amoniac, pulberi, (idrogen sulfurat.
-unoiul de (ala se stoc(eaza temporar pe platforma de esorare, de unde se emit
poluanti care genereaza mirosuri in zona invecinata. 7ntrucat ferma este amplasat in zona
nelocuita, impactul mirosurilor asupra populatiei este redus sau nul.
$entru reducerea emisiilor in aer si diminuarea mirosurilor se aplica:
% te(nici de furajare pe faze, (rana ec(ilibrata ce permite rata de conversie optima a
furajelor;
% intretinerea corespunzatoare a sistemelor de climatizare a (alelor;
% transportul dejectiilor de la platforma de stocare se va face in masini acoperite cu prelata;
% stabilirea unui ec(ilibru intre cantitatea de dejectii care urmeaza a fi imprastiata si terenul
disponibil, cerintele privind recolta;
% gestionarea imprastierii pe sol a dejectiilor.
Tabelul nr. Monitorizarea emisiilor stationare dirijate
Punctul de
prelevare a probei
Poluanti analizati Frecventa de
prelevare a probei
si analiza
polunatilor
Metoda de
prelevare si analiza
Instalatiile de
dispersie cosuri
de !un" a!erente
centralei termice
Pulberi
#$izi de azot
e$primati in dio$it
de azot
#$izi de sul!
e$primati in dio$id
de sul!
Mono$id de carbon
Anual %on!orm
prevederilor
standardelor si
metodelor de
re!erinta in vigoare
si ale &'idului
EMEP/EEA potrivit
inventarul emisiilor
%entrala !rigori!ica Amoniac Anual %on!orm
prevederilor
standardelor si
metodelor de
re!erinta in vigoare
si ale &'idului
EMEP/EEA potrivit
inventarul emisiilor
(. Monitorizarea apei
Tipurile de ape evacuate din proces, modul de retinere si evacuare sunt prezentate in
$rocesul de epurare al apelor uzate menajere i te(nologice are loc dup8 cum urmeaz8
% 9e:nerea particulelor grosiere pe fitru cilicric rotativ prev8zut cu sistem de
autocur8 are prin raclare. $articulele re inute dup8 raclare sunt desc8rcate prin
intermediul unui collector ;ntr%un recipient metalic.
% ,ompensarea debitelor i a ;nc8rc8rilor ;n poluan ii din apele uzate generate din
activitate se realizeaz8 prin stocarea ;n rezervorul tampon
% <nitatea de flota ie tip 7$. pentru ;ndep8rtarea paticulelor.
% Treapta de tratare biologic aerob8 se realizeaz8 ;ntr%un bazin de aerare cu volumul
de "*!! mc.
% #istemul de des(idratare n8mol const8 ;n colectarea i des(idratarea ;n decantorul
centrifugal =;n care este dozat8 i solu ia de .e,l!> a n8molului rezultat din
procesul de tratare biologi8. 9andamentele de re inere a poluan ilor ;n sta ia de
epurare : ,B?4 @ )4A; suspensii @ )&A; grasimi @ B!A; azot total @ )"A.
,ategoriile de ape uzate si conditiile de evacuare a acestora de pe amplasament sunt
prezentate in tabelul urmator:

Nr.
crt.
Tip de ape
uzate
Tip poluanti %oncentratii de poluanti admise la evacuare
)alori ma$ime
admise/temei legal
%on!orm recomandari
*AT
2
1. Ape uzate
te(nologice
- pH
- materii in
suspensie
- ,,?,r
- ,B?4
- 9eziduu filtrat
la 104
o
,
- .osfor total
- H&
- #ubstante
eCtractabile
- #ulfuri si H
"
#
- .enoli
% 6etergenti
*,4%B,4 unit. pH
*0 mg'l
1"4 mg?
"
'l
"4 mg?
"
'l
"000 mg'l
1 mg'l
10 mg'l
"0 mg'l
0,4 mg'l
0,! mg'l
0,4 mg'l
$racticile BAT
recomanda utilizarea
acestor categorii de ape
la fertilizarea terenurilor
agricole, cu respectarea
codului bunelor practici
agricole.
,onform H- !4"'"004
si H- !41'"004
.regventa de
determinare este
trimestiala
". Ape
menajere
$entru prevenirea poluarii apei subterane se vor intretine in stare corespunzatoare de
functionare reteaua de canalizare, bazinele vidanjabile, se vor respecta instructiunile de
lucru pe perioada unui ciclu de productie si a vidului sanitar.
1+.,. -#.
$entru protectia solului si a apelor subterane se vor aplica urmatoarele masuri:
1. respectarea instructiunilor de lucru la fiecare loc de munca si a programului
de instruire a personalului;
". eCploatarea constructiilor si instalatiilor de captare, aductiune, folosire si
evacuare a apelor, precum si a dispozitivelor de masurare a debitelor in
conformitate cu prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor;
!. desfasurarea in conditii optime a activitatii, pentru a reduce la minimum
pierderile te(nologice si a utiliza eficient resursa de apa;
&. realizarea unui program anual de revizie a instalatiilor, traseelor si bazinelor
de captare, transport a apei potabile si a apei uzate; respectarea acestui
program, luarea masurilor care se impun in urma reviziilor si consemnarea
acestora in registrul mentionat la punctul 4 ! din prezenta autorizatie;
4. eliminarea sau valorificarea ritmica a deseurilor si a apelor uzate vidanjate,
conform unui program, pentru a nu depasi capacitatea de stocare a
depozitelor sau bazinelor si consemnarea acestor operatii in registre de
evidenta;
*. analiza periodica a calitatii apei subterane, conform capitolului DMonitorizareE.
Nu este permisa evacuarea necontrolata apelor uzate, stocate temporar in bazinele
vidanjabile, pe terenurile din vecinatate, iazuri sau alte amplasamente.
Evacuarea apelor din bazine se va face in mod organizat, prin vidanjare, pe categorii de
ape (tehnologice, menajere), conform specificatiilor din tabel de la cap.9.2.
Se va tine evidenta vidanjarilor si operatiilor de fertilizare a terenurilor.
1+./. 0&#M#T
Surse generatoare de zgomot:
% functionarea ventilatoarelor si a pompelor;
% circulatia auto de pe amplasament.
eceptori sensibili:
u sunt receptori sensibili la zgomot, obiectivul este situat in eCtravilanul localitatii si este
inconjurat terenuri agricol.
3
11. &E-TI1NEA 2E-E13I.#3
11.1. 2eseuri generate4 mod de colectare
6in activitatea desfasurata rezulta deseuri nepericuloase.
Tipurile de deseuri, modul de colectare si stocare temporara sunt prezentate in tabelul
urmator:
Nr.crt. -ursa/activitatea
generatoare de
deseuri
Tipul de deseu %odul
deseului
Modul de colectare
1. Activitatea de
igienizare a (alelor
si vid sanitar
gunoi de (ala 0".01.0* % colectara manuala
din (ale si incarcare in
mijloacele de transport
". Activitatea de
crestere si
intretinere pasari
deseuri de origine
animala, rezultate
din pierderile
naturale de pasari,
cca.".4A
0".01.01 - colectare manuala
din (ala de crestere
la sol, in saci de
polietilena;
!. Activitatea de
intretinere a
instalatiilor, cladirilor
si a celorlalte dotari
%deseuri metalice
%namol provenit de
la curatarea si
intretinerea
caminelor,
canalizarilor si a
bazinelor
1*.01.13
0".0".0&
- colectare
organizata
% colectare in remorci
&. Activitatea
administrativa
% deseuri menajere "0.01.01
"0.01.0B
% colectare in
containere speciale
11.(. 2eseuri re!olosite
u sunt generate deseuri care se pot refolosi in activitate.
11.,. 2eseuri comercializate
6eseurile metalice care rezulta in activitatea de intretinere si reparatii a instalatiilor sunt
comercializate catre unitati de recuperare si valorificare, pe baza de contracte.
11./. 2epozitarea temporara si eliminarea deseurilor
#e realizeaza conform tabelului:

Nr.
crt.
Tip de deseu 2epozitare
temporara
Mod de eliminare din activitate
1. gunoi de (ala $e platforma dupa stocarea pe platforma comunei
9azboieni, timp de minim * luni, sunt
imprastiate pe terenuri agricole, ca
ingrasamant, conform recomandarilor BAT,
cu respectarea codului bunelor practici
agricoleF
4
". deseuri de
origine
animala,
rezultate din
pierderile
naturale de
pasari
7n saci de
polietilena, in
spatiu special
amenajat
#e neutralizeaza prin intermediul agentilor
specializati, pe baza de contract, conform
prevederilor legislatiei sanitar%veterinare in
vigoare.
#unt preluate periodic, pe baza de
programare.
!. namol provenit
de la curatarea
si intretinerea
caminelor,
canalizarilor si
a bazinelor
$e platforma 6upa stocarea pe platforma, in amestec cu
dejectii, sunt administrate pe terenuri
agricole, ca ingrasamant, conform
recomandarilor BAT, cu respectarea codului
bunelor practici agricole
&. deseuri
menajere
+liminare la platforma de deseuri la comunei
Nota5
Galorificarea dejectiilor in agricultura se face cu respectarea urmatoarelor conditii:
%se vor stabili si respecta rutele de transport dejectii pentru a evita crearea de
disconfort asupra zonelor populate;
- se va tine evidenta stricta a :
1. dejectiilor depuse in (alda de stocare temporara;
". cantitatilor de dejectii preluate din (alda;
!. conditiilor de transport si valorificare.
#, AG7 T?$ #A va avea in permanenta suficiente terenuri care sa permita utilizarea
intregii cantitati de dejectii rezultate.
!entru prevenirea producerii de deseuri si pentru valorificarea deseurilor generate, titularul
activitatii are urmatoarele obligatii"
- aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face cu respectarea programelor
stabilite, astfel incat sa nu de creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la generarea
de deseuri;
- livrarea produselor finite @ pasari @ se va face in condirii de siguranta;
- toate deseurile vor fi manipulate si stocate astfel incat sa se previna orice contaminare
a solului sau a apelor si sa se reduca orice posibila degajare de emisii fugitive in aer;
- nu se va depasi capacitatea de depozitate a platformei de dejectii, a magaziilor,
spatiilor special amenajate, containerelor;
- se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform prevederilor H- nr.B4*'"00";
- se va tine evidenta gunoiului de (ala, evacuat din (alele la platforma de depozitare
temporara;
- se va tine evidenta dejectiilor preluate pentru valorificare.
7n conditii anormale de functionare
in situatii speciale, cum ar fi imbolnaviri masive in randul pasarilor, deseurile
de origine animala si dejectiile se vor colecta, manipula si elimina din
activitate conform dispozitiilor autoritatilor sanitar%veterinare, elaborate in
acest sens.
5
defectiunile aparute la sistemul de ventilatie al (alelor se vor remedia
imediat, astfel incat microclimatul necesar pentru cresterea si intretinerea
pasarilor sa fie asigurat.
aplicarea planurilor pentru situatii de urgenta si asigurarea cailor de
comunicare cu personalul implicat din cadrul societatii si din partea
autoritatilor locale.
?rice situatie anormala de functionare va fi comunicata autoritatilor de mediu =A$M 7asi,
A9$M Bacau, -M 7asi> telefonic%in cel mai scurt timp si scris%in maCim "& de ore.
1,. M#NIT#3I0A3EA A%TI)ITATII
1,.(.Monitorizarea calitatii apei
Monitorizarea calitatii apei potabile utilizate in activitate se va efectua conform solicitarilor
autoritatilor sanitare si sanitar%veterinare.
Monitorizarea calitatii apei uzate vidanjate:
o Ape uzate te(nologice : se vor respecta prevederile autorizatiei de gospodarire a
apelor privind analiza apelor care pot fi utilizate la irigarea si fertilizarea terenurilor
sau sunt epurate in statia de epurare oraseneasca;
o Ape menajere : se vor respecta prevederile contractului inc(eiat cu prestatorul de
servicii.
.recventa de monitorizare a indicatorilor de calitate a apelor uzate: la !iecare vidanjare in
parte.
#e vor consemna datele de monitorizare conform modelului:
6ata vidanjarii
si efectuarii
analizelor
Tip apa
uzata
Bazin
vidanjat,
volum de
apa
Tip analize
efectuate,
poluanti
analizati
9ezultatele
analizelor
Alte date
=dupa caz>
1,.,. Monitorizarea calitatii solului si a apelor subterane
7n vederea analizarii infuentei activitatii desfasurate asupra calitatii solului, se va realiza
monitorizarea calitatii solului de pe amplasament, conform modelului. 9ezultatele
analizelor se vor compara cu valorile inregistrate in 9aportul de amplasament.
$entru sol:

Nr.
%rt.
Punctul de
prelevare a
probei 6
Parametru analizat )alori
ma$ime
admise/temei
legalmg/7g
s.u.>
)aloare de
comparatie
Frecventa
6
1. 7ntre (ale in
zona gurilor
de ventilatie
pH
,u
Hn
Mn
,d
%
"0
100
)00
1
,oncentratii
inregistrate la
realizarea
9aportului de
amplasament
# data la
,trei" ani
$entru apa subterana:

Nr.
%rt.
Punctul de
prelevare a
probei 6
Parametru
analizat
Metoda de
analiza
)aloare de
comparatie
Frecventa
1. " foraje
situate in
amonte si
aval de
bazinul
vidanjabil al
apelor uzate
te(nologice
pH
,B?
4
,,?,r
#uspensii,
reziduu
fiC'conductivitate
#ubstante
eCtractibile
amoniu
,onform
prevederilor
Iegii &4B'"00"
cu modificarile
ulterioare
,oncentratii
inregistrate la
realizarea
9aportului de
amplasament
anual
F#e vor pastra punctele de recoltare stabilite de evaluator in 9aportul de amplasament
acestea vor fi marcate cu placute indicatoare.
1,./.Monitorizarea deseurilor
+videnta gestiunii deseurilor se va face lunar, conform prevederilor H.-. nr. B4*'"00".
#e va tine evidenta eliminarii deseurilor in registre special constituite, care vor contine:
- date despre preluarea deseurilor animaliere in vederea neutralizarii lor;
- date despre preluarea si transportul deseurilor, in vederea eliminarii sau
valorificarii, dupa caz =deseuri metalice, deseuri menajere, s.a.>
- date despre dejectii utilizate ca fertilizanti: cantitati depuse pe platforma, cantitati
preluate de pe platforma, contractantii care preiau dejectiile in vederea fertilizarii
terenurilor agricole.
18. E)I2ENTE
Avi%Top trebuie sa inregistreze:
datele privind desfasurarea activitatii, mentionate in prezenta autorizatie;
toate procedurile scrise, detinute de operator;
prelevarile, analizele, masuratorile efectuate conform capitolului Monitorizare; se
vor atasa evidentelor toate buletinele de analiza eliberate de laboratoarele care au
efectuat analizele;
incidentele care afecteaza eCploatarea normala a instalatiilor si activitatii si care pot
crea risc pentru mediu;
reclamatiile de mediu, conform precizarilor din autorizatie.
% 9egistrele de evidente vor fi certificate de catre managerul desemnat de titularul
autorizatiei;
7
% 9egistrele si procedurile vor fi disponibile pe amplasament in orice moment pentru
inspectie de catre A$M 7asi sau -arda de Mediu 7asi si vor fi pastrate pe amplasament
pentru o perioada de minim 4 ani;
MANA&EMENT1. IN%9I2E3II IN-TA.ATIEI4 MANA&EMENT1. 2E-E13I.#3
7nc(iderea instalatiei se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru
mediu. #e vor lua masuri pentru:
- curatarea (alelor de dejectii si spalarea lor,
- eliminarea din depozite, rezervoare, buncare a tuturor materialelor, prin preluarea
lor organizata si gestionarea la nivelul #, AG7 T?$ #A,
- golirea rezervoarelor de apa potabila, a canalizarilor si bazinelor de stocare ape
uzate, prin vidanjare,
- debransarea de la retelele de energie electrica, gaze naturale =dupa caz>,
- asigurarea securitatii obiectivului.
Ia incetarea definitiva a activitatii titularul autorizatiei trebuie sa dezvolte un Plan de
inc'idere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. ,ontinutul planului
de inc(idere trebuie sa respecte prevederile -(idului Te(nic -eneral =punctul 1B>, aprobat
prin ?rdinul !*'"00&.
$lanul de inc(idere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica si
sa declare mijloacele de asigurare a diponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia
financiara a titularului autorizatiei.
6ezafectarea, demolarea instalatiilor si constructiilor se va face pe baza unui proiect.
#olicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare
aferente.
8