Sunteți pe pagina 1din 12

ALEXANDRU PETRICIC

Editura Bucure ti Road Language Centre,


GRAMATICALIMBII ROM NE
PENTRU EXAMENE
1500 GRILE
EXPLICATE COMENTATE I
Academia de Polie
Academia de Poliie Penitenciare
coala de Ageni de Poliie Vasile Lascr Cmpina
coala de Ageni de Poliie Septimiu Murean Cluj-Napoca
coala de Subofieri de Jandarmi Drgani
Admitere n liceu
Facultatea de Drept


7


CUPRINS
Argument......................................................................................................................................5
Lista de abrevieri.........................................................................................................................9
Fonetica grile !i r"spunsuri .................................................................................................... 13
Vocabularul grile !i rapunsuri ............................................................................................... 21
Verbul grile !i r"spunsuri....................................................................................................... 27
Substantivul grile !i r"spunsuri ............................................................................................. 37
Articolul grile !i r"spunsuri ................................................................................................... 50
Adjectivul grile !i r"spunsuri ................................................................................................. 54
Pronumele grile !i r"spunsuri ................................................................................................ 61
Numeralul grile !i r"spunsuri ................................................................................................ 74
Adverbul grile !i r"spunsuri .................................................................................................. 81
Prepozi!ia grile !i r"spunsuri ................................................................................................. 91
Conjunc!ia grile !i r"spunsuri................................................................................................ 95
Interjec!ia grile !i r"spunsuri............................................................................................... 100
Predicatul grile !i r"spunsuri ............................................................................................... 103
Numele predicativ grile !i r"spunsuri ................................................................................. 116
Subiectul grile !i r"spunsuri................................................................................................. 127
Atributul grile !i r"spunsuri ................................................................................................ 138
Complementul grile !i r"spunsuri ....................................................................................... 149
Morfo-sintaxa grile !i r"spunsuri ........................................................................................ 160
Sintaxa frazei grile !i r"spunsuri ......................................................................................... 174
Testul 1 grile !i r"spunsuri.................................................................................................... 196
Testul 2 grile !i r"spunsuri.................................................................................................... 202
Testul 3 grile !i r"spunsuri.................................................................................................... 208
Testul 4 grile !i r"spunsuri.................................................................................................... 215
Testul 5 grile !i r"spunsuri.................................................................................................... 226
Testul 6 grile !i r"spunsuri.................................................................................................... 239
Testul 7 grile !i r"spunsuri.................................................................................................... 254
Testul 8 - grile !i r"spunsuri.................................................................................................... 268
Subiecte date la examene n anul 2009................................................................................. 281
Academia de Poli#e grile !i r"spunsuri ........................................................................ 282
Academia de Poli#ie Penitenciare grile !i r"spunsuri ................................................ 290
$coala de Agen#i de Poli#ie Vasile Lasc"r Cmpina grile !i r"spunsuri ................... 297
$coala de Agen#i de Poli#ie Septimiu Mure!an Cluj-Napoca grile !i r"spunsuri ...... 308
$coala de Subofi#eri de Jandarmi Dr"g"!ani grile !i r"spunsuri................................... 317
Bibliografie selectiv".............................................................................................................. 328
14

10. Care sunt sunetele din cuvintele: acela!i, cinci:
a. - 4 vocale, 3 consoane, 1 liter! ajut!toare + 2 vocale, 3 consoane;
b. - 3 vocale, 3 consoane, 1 i scurt, 1 lit. aj. + 1 vocal!, 3 consoane, 2 lit. aj.
c. - 4 vocale, 2 consoane, 1 i scurt + 1 vocal!, 3 consoane, 1 lit. aj.
11. Sunt triftongi ascenden"i toate cuvintele din seria:
a. - tr!iau, cinsteai, lupoaic!;
b. - beai, aveau, puneai;
c. - aripioar!, leoarc!, creioane.
12. Exist! hiat ntre cuvinte (n fonetic! sintactic!)n enun"urile:
a. - Pe acolo am trecut ieri.
b. - Am plecat n excursie cu prietenii.
c. - El a mers la plimbare.
13. Exist! diftongi n toate cuvintele din seria:
a. - stau, f!cea, f!ceau, poet;
b. - cheam!, agreez, familie;
c. - mine, duio#ie, biruia.
14. Sunt desp!r"ite corect n silabe toate cuvintele din seria:
a. - in-duc-"i-e, fle-xi-u-ne, de-but;
b. - in-du-c"i-e, in-dus-tri-a#, a-ntic;
c. - -n!s-cut, n-ne-gur-a, r!s-coa-ce.
15. Se scriu #i se pronun"! corect toate cuvintele din varianta:
a. - dojan!, a#eaz!, n#eal!, #eade;
b. - #ade, a#az!, n#al!, nnopta;
c. - not, nnoi, n!moli, a#eaz!.
16. Sunt vocale n hiat n toate cuvintele din seria:
a. - pia"!, piard!, familie, crea"!;
b. - lian!, aerisi, cereale, agreez;
c. - oaie, ghea"!, gre#eal!, editor.
17. n cuvintele: 1. - duioas", 2. - respectuoas", 3. - coabita litera o noteaz!:
a. - vocala o n toate;
b. - semivocala o n 1, 2 #i vocala o n 3;
c. - semivocala o n 1, semivocala u n 2, vocala o n 3.
18. Litera i n pozi"ie final! noteaz! vocal! n cuvintele:
a. - faci, ori, aici, pui;
b. - membri, afli, a ochi, zvrli;
c. - pomi, a fugi, po"i, a ie#i.
19. Cuvintele: mai, mai din enun"urile: 1. - Mai mai c"utat? 2. - Mai mai c" a!
accepta propunerea ta. , sunt scrise corect n varianta:
a. - 1. - M-ai mai c"utat? 2. - Mai mai c" a! accepta propunerea ta.
b. - 1. - Mai mai c"utat? 2. - Mai m-ai c" a! accepta proponerea ta.
c. - 1. - Mai m-ai c"utat? 2. - M-ai mai c" a! accepta propunerea ta.
20. Alege"i forma corect!:
a. - a se sfi, a pri, a nmi;
b. - a se sfiii, a priii, a nmiii;
c. - a se sfii, a prii, a nmii.
18

(exist! doi diftongi), eu (se pronun"! ieu (triftong). n varianta b:eu (triftong), pus-ti-ii
(diftong), su-pe-ri-oa-r" (diftong), a-veau (triftong). n varianta c sunt numai triftongi.
3. a. Litera x noteaz! ntotdeauna dou! consoane, deci varianta a este corect!.
4. b. Litera h este ntotdeauna liter! ajut!toare n grupurile che, chi, ghe, ghi, Theodor.
5. b. n varianta a #i c desp!r"irea corect! este:n-tre, o-chii, ast-fel, Vic-tor, a-ie-vea,
frac-#i-u-ne.
6. c. Litere f!r! valoare fonetic! sunt literele ajut!toare: h (n che. chi. ghe. ghi #i
Theodor), dar #i e sau i cnd se afl! dup! c, g, ch. gh, iar n silaba respectiv! este o
alt! vocal!. n variantele a #i b nu sunt litere f!r! valoare fonetic! n cuvintele:ci-
a-nu-r", ci-c"-lea-l", ci-mi-li-tu-r", a-ce-ea.
7. a. n celelalte variante sunt cuvinte n care semivocala o nu are valoare de u: floare,
doare.
8. a. Toate substantivele #i adjectivele care se termin! n 3 i au: vocal!, semivocal!,
vocal!. n cuvntul geamgiii, primul i este #i vocal!, #i liter! ajut!toare.
9. b. n celelalte variante nu sunt desp!r"ite corect: sin-u-ci-ga!, mem-bru, si-tu-a-#i-e,
um-bre-l", ca-u-ciuc, ne-clin-tit.
10. b. Desp!r"im n silabe: a-ce-la!i (3 vocale, 3 consoane, 1 i scurt (e este #i vocal! #i liter!
ajut!toare), cinci (1 vocal!, 3 consoane- 2 litere ajut!toare, f!r! valoare fonetic!).
11.c. Triftongii ascenden"i sunt alc!tui"i din: semivocal! + semivocal! + vocal!. n
variantele a #i b exist! triftongi centra"i (semivocal!+vocal!+semivocal!).
12.a. Hiatul n fonetic! sintactic! se ntlne#te cnd un cuvnt se termin! n vocal! #i
urm!torul ncepe cu vocal!.
13.c. Pentru ca s! afl!m diftongii, triftongii #i hiatul, este necesar s! desp!r"in cuvntul
n silabe, apoi s! vedem care silabe con"in grupurile de cuvinte cerute de ntrebare;
vedem apoi silabele care con"in grupurile ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi #i facem
transcrierea fonetic! #i numai dup! aceea stabilim diftongii, triftongii #i hiaturile.
n varianta a, nu con"in diftongi: f"-cea, po-et; n varianta b, nu con"in diftongi:
chea-m", a-gre-ez, fa-mi-li-e.
14.a. n celelalte variante desp!r"irea corect! este: in-duc-#i-e, an-tic, n-n"s-cut,
n-ne-gu-ra.
15.b. Dup! ! #i j n r!d!cina cuvntului se scrie a, nu ea: a!az", n!al" etc. Cuvntul de
baz! care ncepe cu litera n, n momentul n care prime#te prefixul n se scrie cu
doi n: noapte nnoptat, nou nnoi etc. n variantele a #i c sunt scrise
gre#it:a!eaz" (corect-a!az"), n!eal" (corect n!al"), !eade (corect !ade),
n"moli (corect nn"moli).
16.b. n variantele a #i c nu exist! hiat n cuvintele:pia-#", piar-d", crea-#", oa-ie,
ghea-#", gre-!ea-l", e-di-tor.
17.c. Desp!r"im n silabe: du-ioa-s" (o este semivocal!), res-pec-tu-oa-s" (o are valoarea
semivocalei u), co-a-bi-ta (o este vocal!).
18.b. Chiar dac! i se afl! la sfr#itul cuvntului #i are n fa"! o consoan!, nu poate fi i
scurt, deoarece n silaba respectiv! nu avem alt! vocal!. n varianta a, exist!: faci
(liter! ajut!toare), ori (i scurt), a-ici (ultimul i este liter! ajut!toare), pui
(semivocal!), pomi (i scurt), po#i (i scurt).
19. a. n primul enun", al doilea mai are sensul de din nou.

23

28. Verbele a inculca + a inculpa sunt:
a. - sinonime ( a acuza);
b. - paronime ( a g!zdui + a acuza);
c. - paronime (a ntip!ri n minte o idee + a acuza).
29. Cuvntul vestigiu are sensul de:
a. - vestit, renumit; b. - urm! din trecut; c. - care prinde de veste.
30. Litera e la nceput de cuvnt "i de silab! se pronun#! e n seria:
a. - er!, feerie, Europa, epoc!;
b. - era#i, ei, epopeea, el;
c. - este, erau, team!, egumen.
31. Cuvntul ntmpl!tor are sinonime neologice n varianta:
a. - ocazional, neprev!zut;
b. - necunoscut, accidental;
c. - aleatoriu, fortuit.
32. Adjectivul persuasiv are sensul de:
a. - perseverent; b. - conving!tor; c. - p!trunz!tor.
33. Cuvntul veleitate este sinonim cu:
a. - perspicacitate;
b. - preten#ie, ambi#ie, dorin#!;
c. - abilitate, supozi#ie.
34. S-au format prin compunere cuvintele:
a. - binecuvntat, bun!voin#!, necinstit;
b. - nu-m!-uita, dinspre, despre;
c. - dou!zeci "i cinci, nenflorit, nedesf!cut.
35. Preciza#i care variant! cuprinde numei cuvinte polisemantice:
a. - a dori, fa#!, radio, a aduna;
b. - carte, limb!, oper!, a fi;
c. - baie, sare, neon, a #ine.
36. Recunoa"te sinonimele neologice pentru cuvntul dovad!:
a. - act, izvor, semn, prob!;
b. - argument, motiv;
c. - indica#ie, indiciu, pild!.
37. Sunt derivate cu prefixul str! cuvintele: str!bunic, str!nut, str!dui, str!bate,
str!luci:
a. - str!bunic. str!bate, str!luci;
b. - toate cuvintele sunt derivate;
c. - str!nut, str!dui, str!luci.
38. R!d!cinile cuvintelor ncremenire, nn!dire sunt:
a. - cremene, n!dire;
b. - cremen, n!dire;
c. - cremen, n!d.
39. Cuvntul sagace este folosit corect n sintagma:
a. - expozi#ie sagace; b. - ritual sagace; c. - elev sagace.
40. Din formele:piept!n, fer!str!u, c!tu"e, petec sunt corecte:
a. - piept!n, petec, c!tu"e; b. - toate; c. - fer!str!u, c!tu"e.
26

26. c. extorca = a ob#ine un lucru de la cineva cu for#a, prin amenin#!ri, "antaj.
27. c. a expia = a isp!"i o gre"eal!, o vin!.
28. c. Paronimele sunt cuvintele cu form! aproape identic!, dar cu sensuri total diferite. A
inculca = a ntip!ri n minte o idee; a inculpa = a acuza pe cineva.
29. b. vestigiu = urm! din trecut, r!m!"i#! a unui lucru vechi, a unei concep#ii, a unei
culturi, a unei mentalit!#i.
30. a. Nu toate cuvintele sau silabele care ncep cu litera e se pronun#! ie. (er!, Europa,
feerie, epoc!), dar se pronun#! cu ie:iera#i, iel, ie"ti, iei, ieste, ierau etc.
31. c. Sunt sinonime neologice: aleatoriu, fortuit.
32. b. persuasiv = conving!tor, insistent, st!ruitor.
33. b. veleitate = preten#ie, ambi#ie nejustificat!, dorin#! nejustificat!.
34. b. Cuvntul nu-m!-uita este denumirea unei flori "i este format prin compunere;
celelalte cuvinte din varianta b: din + spre, de + spre. n celelalte variante sunt "i
cuvinte formate prin derivare: necinstit, nenflorit, nedesf!cut.
35. b. Cuvintele polisemantice au mai multe sensuri:sens de baz! "i sensuri secundare. n
varianta b, sensurile sunt: carte (de citit carte po"tal!, om cu carte); limb! (organ
al gurii limba unui popor); oper! (literar! oper! n muzic!); a fi (a exista a
tr!i). n celelalte variante, sunt cuvinte care nu sunt polisemantice, adic! sunt
monosemantice: radio, neon.
36. b. Sinonime neologice ale cuvntului dovad!: argument, motiv.
37. a.Dnd la o parte prefixul, trebuie s! r!mn! cuvnt cu n#eles: str! + bate, str! +
bunic, str! + luci. n celelalte variante nu sunt derivate cu sufixul str!: str!nut "i
str!dui.
38. c. R!d!cina este segmentul de litere comun tuturor cuvintelor din familia respectiv!.
R!d!cina unui cuvnt este pn! la prima liter! care se schimb! din cuvntul de
baz!: cremene (cuvnt de baz!) cremen (r!d!cin!); nad! (cuvnt de baz!) n!d
(r!d!cin!).
39. c. Sensul cuvntului sagace: care pricepe u"or "i repede, perspicace(elev sagace).
40. c. Cuvintele corecte sunt: pieptene piepteni, petic petice, fer!str!u fer!straie,
c!tu"! c!tu"e.
41. c. Pleonasmul este asocierea a dou! cuvinte cu acela"i sens; alterca#ie = schimb
violent de cuvinte, deci alterca#ie verbal! = pleonasm.
42. b. malga" = locuitor din Madagascar.
43. b. sinologie = "tiin#! care studiaz! cultura chinez!.
44. b. sui-generis = n mod special, original, particular.
45. b. eurocrat = func#ionar al organismelor europene.
46. c. condescenden#! = respect, deferen#!.
47. a. Derivarea parasintetic! se realizeaz! cu prefixe "i sufixe. n celelalte variante sunt
cuvinte care nu se ncadreaz! n acest tip de derivare: repezeal!, vulturoaic!.
48. b. acrofobie = fric! de locuri situate la n!l#ime.
49. b. a refula = a-"i n!bu"i dorin#ele nemplinite, a respinge imagini sau tendin#e
nepl!cute.
50. b. caligrafie = scriere frumoas!. n variantele a "i c exist! pleonasme.

29

17. Func!ia sintactic" a verbului la infinitiv din enun!ul: F!r! a "ti bine materia, nu vei
reu"i la examen. , este:
a. - complement de mod-verb la infinitiv + prepozi!ia f!r!;
b. - complement condi!ional-verb la infinitiv+ prepozi!ia f!r!;
c. - complement indirect-verb la infinitiv.
18. n exemplele: 1. nainte de a pleca la "coal!, repet! lec#ia. 2. Nu "i-au putut lua tot
bagajul. 3. mi vine a arunca cu toate c!r#ile. , verbele la infinitiv au urm"toarele
func!ii sintactice:
a. - l. = c. c. t. ; 2 = predicat verbal; 3 = complement direct;
b. - l. = c. c. t. ; 2 = complement direct; 3 = subiect;
c. - l. = c. c. m. ; 2. = complement direct; 3. = complement direct.
19. n enun!urile: 1. Am terminat de citit romanul. 2. E greu de ajuns la o n#elegere.
3. Mai ave#i de f!cut "i altceva? 4. Acest om pare de nen#eles. , verbele la supin au
urm"toarele func!ii sintactice:
a. - 1. = c. c. m. ; 2. = complement direct; 3. = complement direct; 4. = c. c. m. ;
b. - 1. = complement direct; 2. = subiect; 3. = complement direct; 4. = nume
predicativ;
c. - 1. = complement direct; 2. = complement direct; 3. = complement
direct; 4. = complement de mod.
20. Func!ia sintactic" a verbelor la supin din exemplele: 1. Nu mai am bani de dat. 2.
Topora"ul e bun de t!iat lemne? 3. Nimic nu mai e de scos din camer!. 4. Este u"or de
vndut, dar este greu de cump!rat.
a. - 1.= complement direct; 2. = complement indirect; 3. = complement direct;
4. = complemente directe;
b. - 1.= atribut verbal; 2. = nume predicativ; 3. = subiect; 4. = complement
direct;
c. - 1.= atribut verbal; 2. = complement indirect; 3. = nume predicativ;
4. = subiect.
21. n care variant" verbul la gerunziu are func!ia de complement indirect?
a. - Nu m! mai satur privind cerul nstelat.
b. - Intrnd n cas!, s-a a"ezat direct la mas!.
c. - Alunecnd pe ghea#!, "i-a fracturat piciorul.
22. n care enun!uri exist" verbe la participiu urmate de complement de agent?
a. - Medicamentele prescrise de doctor "i-au f!cut efectul.
b. - Oamenii cunoscu#i de-o via#! ne sunt prieteni adev!ra#i.
c. - Ei au fost ajuta#i pentru c! erau n dificultate.
23. Func!ia verbului la gerunziu din enun!ul: Nu uita, tr!ind, de p!rin#ii t!i.
a. - complement circumstan!ial de cauz";
b. - complement circumstan!ial de timp;
c. - complement circumstan!ial condi!ional.
24. n care exemple verbul la supin are func!ia de complement de scop?
a. - M! ntorc de la pescuit.
b. - Am umblat toat! ziua dup! vnat.
c. - Este greu de nv!#at aceast! poezie.

34

19. b. Vezi Func!iile sintactice ale modurilor nepersonale.
20. c. Idem.
21. a. n varianta a, verbul la gerunziu privind este complement indirect, cerut de verbul
reflexiv nu m! satur (de ce nu m" satur?); n varianta b, verbul la gerunziu intrnd
are func!ia de c. c. t.; n varianta b, verbul alunecnd ndepline#te func!ia de
complement circ.de cauz".
22. a. De#i cuvntul prescrise ndepline#te func!ia de atribut adjectival, el este exprimat
prin adjectiv provenit din participiu #i cere complementul de agent de doctor. n
varianta b, cuvintele de o via#! ndeplinesc func!ia de c. c. t. ; n varianta c, dup"
predicatul verbal la diateza pasiv" au fost ajuta#i, urmeaz" un element de rela!ie
care introduce o propozi!ie cauzal".
23. b. Verbul la gerunziu tr!ind are sensul de cnd tr!ie"ti #i este c. c. t. ;
24. b. Verbele la supin se formeaz" din una din prepozi!iile de, dup!, pentru, la + un verb
la participiu. In varianta a, cuvintele de la pescuit ndeplinesc func!ia de c. c. l.; n
varianta c, verbul la supin de nv!#at ndepline#te func!ia de subiect, cerut de
expresia verbal" impersonal" este greu.
25. a. Predicatul nominal r"spunde la ntreb"rile ce?, cine?, cum?adresate verbului
copulativ, iar n r"spuns relu"m verbul copulativ. Deci: ce este mncarea? =
-i numai o z!bav! (numai = adverb f"r" func!ie sintactic"). n propozi!ia a doua,
verbul este = predicat nominal incomplet exprimat prin verb copulativ #i cere o
propozi!ie PR; n propozi!ia a treia, elementul de rela!ie ce indepline#te func!ia de
nume predicativ #i formeaz" predicatul nominal mpreun" cu verbul copulativ
este.
26. c. n varianta a, verbul scrise este la perfectul simplu, persoana a III-a singular (la
mai mult ca perfectul face scrisese;n varianta b, verbul nv!#am este la imperfect,
pers. I plural.
27. b. Derivarea parasintetic" se formeaz" din: prefix + r"d"cin" + sufix. Numai n
varianta b avem derivare parasintetic": ne + realiz + a.
28. c. Verbul mncam este la imperfect, pers. I sg. Celelalte variante sunt corecte.
29. b. Forma corect" a verbului este observ!.
30. b. Verbele #i locu!iunile verbale sunt tranzitive dac" pot primi complement direct.
Locu!iunile din variantele a #i c pot r"spunde la ntrebarea pe cine?, n schimb,
locu!iunea din varianta b, - a da iama, este intranzitiv" pentru c" poate primi c. i.
(n cine?)
31. c. Variantele a #i b sunt provenite din verbe prin derivare. Varianta c este substantiv.
32. a. n varianta a , avem predicat nominal exprimat prin expresie verbal" impersonal"
format" din verbul copulativ era + numele predicativ bine exprimat prin adverb.
n varianta b, verbul era este predicat verbal exprimat prin verb predicativ
impersonal, cu sensul de se ntmpla. n varianta c, verbul nu e este predicat verbal
exprimat prin verb predicativ, deoarece cuvntul team! este subiect(arat" stare
sufleteasc").
33. a. n varianta a, avem dou" predicate verbale: e(deoarece dup" el este un subiect care
arat" o stare sufleteasc" team!) #i predicatul verbal nu scapi; n varianta b, exist"
un singur predicat verbal: nu pot; cuvntul uita = c. d. exprimat prin vb. la
infinitiv, iar cel"lalt predicat, ce a ajuns = predicat nominal, format din verbul
104

7. Predicatele din urm!torul enun": Cartea nu p!rea a fi editat! de curnd. Elena se
f!cea a nu vedea nimic din ceea ce fusese v!zut de al"ii., sunt:
a. - nu p!rea = predicat verbal + a fi editat! = predicat verbal (verb la diateza
pasiv!) + se f!cea = predicat verbal + fusese v!zut = predicat nominal;
b. - nu p!rea a fi = predicat nominal + se f!cea a nu vedea = predicat nominal +
fusese v!zut predicat nominal;
c. - nu p!rea a fi editat! = predicat nominal + se f!cea a nu vedea = predicat
nominal + fusese v!zut = predicat verbal.
8. Predicatele din enun"ul urm!tor: Nu eram atent la el, ci la fiica lui, deoarece nu st!tea
la mas! drept, ci cu genunchii ntor#i spre mine.
a. - nu eram atent = predicat nominal + nu st!tea = predicat verbal;
b. - nu eram atent = predicat nominal + (eram atent) = predicat nominal
subn"eles n propozi"ia a doua + nu st!tea = predicat verbal + st!tea = predicat
verbal subn"eles n ultima propozi"ie din text;
c. - nu eram atent = predicat verbal + nu st!tea = predicat verbal.
9. Predicatele din enun"ul urm!tor: Este prim!var! #i era vorba s! nu ne mai mbr!c!m
gros pentru c! nu mai este frig., sunt:
a. - este prim!var! = predicat nominal + era vorba = predicat nominal + s! nu
ne mbr!c!m = predicat verbal + nu mai este frig = predicat nominal;
b. - este prim!var! = predicat nominal + era = predicat verbal + s! nu ne
mbr!c!m = predicat verbal + nu este frig = predicat nominal;
c. - este = predicat verbal + era = predicat verbal + s! nu ne mbr!c!m = predicat
verbal + nu este = predicat verbal.
10. Sunt verbe copulative toate cuvintele din varianta:
a. - a trebui, a se face, a pl!cea, a redeveni;
b. - a fi, a redeveni, a p!rea, a r!mne, a nsemna;
c. - a ajunge, a ie#i, a face, a exista, a pl!cea.
11. Sunt analizate corect predicatele din enun"ul: De#i este cea"! deas!, asta nu
nseamn! nimic pentru #oferii experimenta"i care sunt v!zu"i la volanul unor ma#ini
imense., n seria:
a. - este = predicat verbal + nu nseamn! nimic = predicat nominal + sunt v!zu"i =
predicat verbal;
b. - este cea"! = predicat nominal + asta nu nsemn! = predicat nominal + sunt
v!zu"i = predicat verbal;
c. - este = predicat verbal + nu nseamn! = predicat verbal + sunt v!zu"i =
predicat verbal.
12. Predicatele din fraza: Nu #tiu cum a fost filmul, dar #tiu c! n s!lile de cinematograf
este mare mizerie., sunt n ordine:
a. - nu #tiu = predicat verbal + cum a fost filmul = predicat nominal + #tiu =
predicat verbal + este mizerie = predicat nominal.
b. - nu #tiu = predicat verbal + cum a fost = predicat nominal + #tiu = predicat
verbal + este = predicat verbal.
c. - nu #tiu = predicat verbal + a fost = predicat nominal incomplet + #tiu =
predicat verbal + este = predicat nominal incomplet.

112

ploaie, furtun!, soare, burni"!, sear!, noapte etc) substantivele respective au func"ia
sintactic! de subiect, iar verbul a fi cap!t! valoare existen"ial! (devine predicat
verbal). Varianta c este corect!.
10. b. Verbele copulative din limba romn! sunt: a fi, a deveni, a nsemna, a se face (a
se preface), a p!rea, a ajunge, a ie#i, a r!mne, a se na#te, a se numi, a se chema.
Singurul verb permanent copulativ este a deveni; restul verbelor pot fi cnd
copulative, cnd predicative. (vezi explica"iile de la Verbele copulative).
11. a. este = predicat verbal (are sensul de exist!, iar substantivul cea"! are func"ia de
subiect) + nu nseamn! nimic = predicat nominal + sunt v!zu"i = predicat verbal
(verb la diateza pasiv!).
12. b. De re!inut: dac! n fa"a verbului a fi (dup! care este un substantiv articulat
hot!rt) este un mijloc de leg!tur! exprimat prin pronume relativ (care, cine, ce,
ceea ce, ct, ct!, c"i, cte, c!rui, c!rei. c!ror. cui, ctor) sau adverbul cum,
substantivul articulat hot!rt are func"ia de subiect, iar pronumele relativ #i
adverbul cum devin nume predicative #i formeaz! predicatul nominal mpreun! cu
verbul a fi. Predicatele sunt cele din varianta corect!.
13. c. Verbele a p!rea #i a deveni sunt verbe copulative #i cer nume predicative. Dac!
ns! cuvntul a#ezat dup! verbul copulativ r!spunde la ntreb!rile unde sau cnd nu
poate deveni nume predicativ, deoarece predicatul nominal r!spunde la ntreb!rile
ce? cine? cum? adresate verbului copulativ, iar n r!spuns relu!m verbul copulativ.
Ultimul predicat este ce voi deveni.
14. b. Predicatele verbale sunt: nu-#i d!dea seama (locu"iune verbal!), are s- vad!
(viitorul popular), fusese construit! (verb la diateza pasiv!), (fusese) dotat! (verb
la diateza pasiv! cu verbul auxiliar subn"eles). Predicatele nominale sunt: era mai
modern, devenise paragin!, era urt! #i mohort!.
15. a. Predicatele sunt: erau auzite = predicat verbal (verb la diateza pasiv!) + ar fi
exclus = predicat nominal (expresie verbal! impersonal!) + s! se fi decis =
predicat verbal (verb la conjunctiv perfect, diateza reflexiv!) + s! devin! prietenul
= predicat nominal.
16. a. Predicatele sunt n ordine: n-a fost n stare = predicat nominal format din verb
copulativ #i nume predicativ exprimat prin locu"iune adjectival! (capabil) + s!
spun! = predicat verbal + ar fi = predicat verbal exprimat prin verb predicativ
impersonal cu sensul de s-ar ntmpla + ar fi ajuta"i = predicat verbal (verb la
diateza pasiv!).
17. b. Felul predicatelor: au fost bune = predicat nominal + (au fost)l!udate = predicat
verbal (verb la diateza pasiv!) + r!mneau surprin#i = predicat nominal.
18. b. Predicatele sunt: este de rezolvat = predicat nominal (cuvntul greu) are func"ia
de c. c. m. , exprimat prin adverb de mod (cum de rezolvat?) + ar fi u#or = predicat
nominal.
19. a. Predicatul propozi"iei principale este pare un lucru, format din verb copulativ
impersonal #i nume predicativ exprimat prin substantiv (urm!toarea propozi"ie este
SB).
20. c. De re!inut: - substantivele colective articulate cu articol hot!rt cer predicatul la
plural: Grupul de elevi a plecat n excursie. Majoritatea din clas! a promovat.
Num!rul claselor noi a crescut foarte mult.
138

ATRIBUTUL

Grile

1. Func!iile sintactice "i valorile morfologice ale cuvintelor subliniate din enun!ul: Ai
f!cut o asemenea gre"eal!? Obosit "i speriat, omul mergea atent.
a. - atribut adjectival, adjectiv invariabil (provenit din adverb, prin conversiune) +
c. c. m., verb la participiu + c. c. m., verb la participiu;
b. - atribut adjectival, adjectiv invariabil + atribut adjectival, adjectiv + atribut
adjectival, adjectiv;
c. - atribut adverbial, adverb de mod + ambele sunt atribute verbale exprimate
prin verbe la participiu.
2. Func!iile sintactice ale cuvintelor subliniate: Ionel este prietenul meu de totdeauna.
Andrei este prieten lui Ionel. Ambii prieteni sunt oameni de n!dejde.
a. - meu = atribut pronominal, pronume posesiv n genitiv + de totdeauna = c. c. t.
adverb cu prepozi!ie + lui Ionel = c. i., substantiv propriu + ambii = subiect,
numeral colectiv + de n!dejde = atribut substantival prepozi!ional;
b. - meu = atribut adjectival, adjectiv pronominal posesiv + de totdeauna = atribut
adverbial, locu!iune adverbial# + lui Ionel = atribut substantival datival,
substantiv propriu n dativ + ambii = atribut adjectival, numeral colectiv cu
valoare adjectival# + de n!dejde = atribut adjectival, locu!iune adjectival#.
c. - meu = atribut pronominal, pronume posesiv n genitiv + de totdeauna =
atribut adverbial, locu!iune adverbial# + lui Ionel = atribut substantival genitival
+ ambii = atribut adjectival, numeral colectiv cu valoare adjectival# + de n!dejde
= atribut adjectival, locu!iune adjectival#.
3. Func!iile sintactice "i valorile morfologice ale cuvintelor subliniate din enun!urile:
Profesorul Ionescu este dirigintele meu. Am v!zut-o pe Ileana, pe sora mea.
a. - atribut substantival, substantiv propriu, N. + atribut pronominal, pronume
posesiv, G. + atribut substantival apozi!ional, substantiv, Ac., apozi!ie acordat# +
atribut pronominal, pronome posesiv, G. ;
b. - atribut substantival apozi!ional, substantiv propriu, N. + atribut pronominal,
pronume posesiv, G. + atribut substantival prepozi!ional, substantiv, Ac. + atribut
pronominal, pronume posesiv, G. ;
c. - atribut substantival apozi!ional, substantiv propriu, N., apozi!ie acordat# +
atribut adjectival, adjectiv pronominal posesiv, N. + atribut substantival
apozi!ional, substantiv, Ac., apozi!ie acordat# + atribut adjectival, adjectiv
pronominal posesiv, Ac.
4. Func!iile sintactice "i valorile morfologice ale cuvintelor subliniate din enun!urile:
C!r#ile alor mei sunt noi. Colegul meu este nepot acestuia. C!ma"a-mi este "ifonat!.
a. - alor mei = atribut pronominal, pronume posesiv, genitiv + meu = atribut
adjectival, adjectiv pronominal posesiv, N. + acestuia = atribut pronominal
datival + mi = atribut pronominal n dativul posesiv;
b. - alor mei = atribut pronominal, pronume posesiv n genitiv + meu = atribut
pronominal, pronume posesiv n genitiv + atribut pronominal, pronume demonstrativ
de apropiere, genitiv + mi = atribut adjectival, adjectiv pronominal posesiv;
146

atributului "i nu implic# n mod obligatoriu cazul genitiv): meu = atribut adjectival
exprimat prin adjectiv pronominal posesiv, se acord# n gen, num#r "i caz cu
substantivul pe care l determin#; de totdeauna = atribut adverbial exprimat prin
locu!iune adverbial# (permanent); lui Ionel = atribut substantival datival, substantiv
propriu n dativ (atributul substantival datival are ca element regent un substantiv
nearticulat prieten lui Ionel; dac# substantivul regent era articulat cu articol hot#rt
sau nehot#rt, cerea atribut substantival genitival: prietenul lui Ionel sau un prieten al
lui Ionel); ambii = atribut adjectival exprimat prin numeral colectiv cu valoare
adjectival#; de n!dejde = atribut adjectival, loc.adjectival#.
3. c. Ionescu = atribut substantival apozi!ional n N., apozi!ie acordat#; meu = atribut
adjectival, adjectiv pronominal posesiv; pe sora = atribut substantival apozi!ional
substantiv n Ac., apozi!ie acordat# (dac# apozi!ia are acela"i caz ca "i cuvntul din
fa!#, este apozi!ie acordat#; dac# nu are acela"i caz, apozi!ia este n N); mea = atr.
adjectival, adjectiv pronominal posesiv.
4. a. alor mei = atribut pronominal,pronume posesiv n genitiv (ntruct articolul
posesiv-genitival alor este n genitiv, "i pronumele posesiv este n genitiv "i nu se
acord# cu substantivul); meu = atribut adjectival, adjectiv pronominal posesiv;
acestuia = atribut pronominal datival (determin# un substantiv nearticulat); mi =
atribut pronominal n dativul posesiv exprimat prin pronume personal n dativ
(pronumele personale: mi, #i, i etc. desp#r!ite prin cratim# de un substantiv sau un
adjectiv antepus sunstantivului au func!ia de atribut pronominal n D.posesiv.
5. b. De re!inut: Cnd punem ntrebarea la: substantiv, pronume sau numeral trebuie ca
r#spunsul s# fie atribut; dac# punem ntrebarea la: verb,adjectiv sau adverb,
r#spunsul s# fie complement; pl!cut= atribut adjectival, adjectiv provenit din
participiu; dintre colegii = atribut substantival prepozi!ional exprimat prin
substantiv Ac.
6. a. Analiza atributelor este corect# n varianta indicat#.
7. b. mai pu#in interesant! = nume predicativ exprimat prin adjectiv "i formeaz#
predicatul nominal npreun# cu verbul este.Atributele sunt analizate corect n
varianta indicat#.
8. c. Atributele sunt analizate corect n varianta indicat#,
9. a. Atributele din text sunt: cu degetele = atribut substantival prepozi!ional; umede =
atribut adjectival; mpletite = atribut adjectival, adjectiv provenit din participiu; de
vitrine = atribut substantival prepozi!ional; sf!rmate = atribut adjectival, adj.
provenit din participiu; ortopedice = atribut adjectival; mpr!"tiate = atribut adj.
10. c. Atributele sunt: cu mecanismul = atribut substantival prepozi!ional; lui = atribut
pronominal n genitiv; primitiv = atribut adjectival; n spinare = atribut substantival
prepozi!ional; de moloz = atribut substantival prepozi!ional; amestecat =atribut
adjectival, adjectiv provenit din participiu.
11. c. Atributul este interjec!ional exprimat prin interjec!ie repetat#.
12. b. Atributul adjectival trebuie s# se acorde n gen, num#r "i caz cu substantivul, deci
cuvntul foarte greu, pentru c# nu se acord#, are func!ia de c.c.m., exprimat prin
adverb la superlativ absolut (determin# verbul la supin de suportat care
ndepline"te func!ia de atribut verbal).
13. a. Atributele sunt analizate n varianta corect#.

S-ar putea să vă placă și