Sunteți pe pagina 1din 12

Contract de furnizare

nr.______________data_______________
1. Prile contractante
n temeiul Ordonanei de Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiiie public! a contractelor de conce"iune de lucrri publice #i a contractelor de conce"iune
de "ervicii! cu completrile #i modi$icrile ulterioare! "%a &ncheiat preentul contract de $urniare de
produ"e!
ntre
''''''''''''''''''''''''... (denumirea autoritii contractante)!
cu "ediul &n''.''''''''''''.
'''.!tel/$a*''''''''''''''..!cod unic de &nregi"trare
...................................................................................!cod de &nregi"trare
$i"cal''''''''''''''''''''! cont nr. .'...
'''''''''''''. de"chi" la'''''''''''''''''...!
repreentat prin domnul/doamna ....''''.......................................................................
(numele #i prenumele conductorului)! av+nd $uncia de..............................................! &n calitate de
achizitor! pe de o parte
i
'''''''''''''''........................................ (denumirea operatorului economic)!
cu "ediul &n '''''''''''''''''!tel/$a*,''''''''''''''.!
numr de &nmatriculare '''''''''''''''''''''''! &n
''''''.. cod de &nregi"trare $i"cal '''''''''..''''..''''! cont
'''''''''''''''.. de"chi" la ''''.''''''''''''''
repreentat prin domnul/doamna ............................................................................'''''''
(numele #i prenumele conductorului)! av+nd $uncia de .............................................! &n calitate de
furnizor! pe de alt parte.
2. Definiii
n preentul contract urmtorii termeni vor $i interpretai a"t$el,
a. contract % repreint preentul contract #i toate ane*ele "ale.
b. achizitor i furnizor % prile contractante! a#a cum "unt ace"tea numite &n preentul contract-
c. preul contractului % preul pltibil $urniorului de ctre achiitor! &n baa contractului! pentru
&ndeplinirea integral #i core"puntoare a tuturor obligaiilor a"umate prin contract-
d. produse % echipamentele! ma#inile! utila.ele! orice alte bunuri! cuprin"e &n ane*a/ane*ele la
preentul contract! pe care $urniorul "e oblig! prin contract! " le $urniee achiitorului-
e. servicii % "erviciile a$erente livrrii produ"elor! re"pectiv activitile legate de $urniarea
produ"elor! cum ar $i tran"portul! a"igurarea! in"talarea! punerea &n $unciune! a"i"tena tehnic &n
perioada de garanie! #i orice alte a"emenea obligaii care revin $urniorului prin contract-
$. origine % locul unde produ"ele au $o"t realiate! $abricate. /rodu"ele "unt $abricate atunci c+nd
prin proce"ul de $abricare! prelucrare "au a"amblare ma.or #i e"enial a componentelor reult un
produ" nou! recuno"cut comercial! care e"te di$erit! prin caracteri"ticile "ale de ba! prin "cop "au
prin utilitate! de componentele "ale. Originea produ"elor #i "erviciilor poate $i di"tinct de
naionalitatea $urniorului.
g. destinaie final % locul unde $urniorul are obligaia de a $urnia produ"ele-
h. termenii comerciali de livrare % vor $i interpretai con$orm regulilor #i uanelor internaionale!
guvernate de regulamentul 012O34567 2000 8 2amera 0nternaional de 2omer (202) #i anume,
Grupul E EXW Franco fabric EX Works
Plecarea
Grupul F FCA Franco transportator Free Carrier
Transportul FAS Franco de-a lungul vasului Free Alongside Sip
principal F!" Franco bord Free on "oard
Grupul CF# CF# Cost $i navlu Cost and Freigt
Transportul C%F Cost& asigurare $i navlu Cost& insurance and freigt
principal la locul de destina'ie
pltit convenit
CPT Transport pltit p(n la Carriage Paid To
C%P Transport $i asigurare Carriage and %nsurance Paid To
pltite p(n la
Grupul ) )AF Franco frontier )elivered At Frontier
)ES Franco nav nedescrcat )elivered EX Sip
)E* Franco pe cei v+uit )elivered EX *ua, -).T/ PA%)0
)). Franco destina'ie nev+uit )elivered )ut, .npaid
))P Franco destina'ie v+uit )elivered )ut, Paid
i. fora maor ! orice eveniment e*tern! impreviibil! ab"olut invincibil #i inevitabil! care nu putea
$i prevut la momentul &ncheierii contractului #i care $ace impo"ibil e*ecutarea #i! re"pectiv!
&ndeplinirea contractului- "unt con"iderate a"emenea evenimente, rboaie! revoluii! incendii!
inundaii "au orice alte cata"tro$e naturale! re"tricii aprute ca urmare a unei carantine! embargou!
enumerarea ne$iind e*hau"tiv! ci enuniativ. 1u e"te con"iderat $or ma.or un eveniment
a"emenea celor de mai "u" care! $r a crea o impo"ibilitate de e*ecutare! $ace e*trem de
co"ti"itoare e*ecutarea obligaiilor uneia din pri-
.. zi % i calendari"tic- an % 369 de ile.
(se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract)
". #nterpretare
".1 % n preentul contract! cu e*cepia unei prevederi contrare! cuvintele la $orma "ingular vor
include $orma de plural #i vicever"a! iar cuvintele de genul ma"culin vor $i interpretate ca inclu+nd
#i genul $eminin #i vicever"a! acolo unde ace"t lucru e"te permi" de conte*t.
".2 % 3ermenul :i; ori :ile; "au orice re$erire la ile repreint ile calendari"tice dac nu "e
"peci$ic &n mod di$erit.
Clauze generale
$. %&iectul principal al contractului
$.1 % <urniorul "e oblig " $urniee #i! dup ca! " in"talee #i " &ntrein
''''''''''''. (produ"ele #i cantitile) &n perioada/perioadele convenite! &n
con$ormitate cu obligaiile a"umate prin preentul contract.
$.2 % =chiitorul "e oblig " pltea"c preul convenit &n preentul contract pentru produ"ele
$urniate.
'. Preul contractului
/reul convenit pentru &ndeplinirea contractului! re"pectiv preul produ"elor livrate #i al "erviciilor
acce"orii pre"tate! pltibil $urniorului de ctre achiitor con$orm gra$icului de pli e"te
de''''''''.lei/alt valut! $r 3>=! la care "e adaug'''''''''..lei/alt
valut repreent+nd 3>=.
(. Durata contractului
?urata preentului contract e"te de .........'.....ile/luni! adic de la....................... p+n la
'''...............
). *+ecutarea contractului
4*ecutarea contractului &ncepe dup con"tituirea garaniei de bun e*ecuie! la data de .........

("e preciea data la care intr &n e$ectivitate contractul)
Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie, la data de ......... i
dup emiterea ordinului de ncepere de ctre achizitor.
(Se va utiliza n cazul n care achizitorul emite ordin de ncepere a livrrii produselor
,. Documentele contractului
,.1. % ?ocumentele contractului "unt,
% propunerea tehnic-
% propunere $inanciar-
% caietul de "arcini-
% gra$icul de livrare-
% gra$icul de pli-
% condiiile de recepie-
(se enumer documentele pe care prile le neleg ca fiind ale contractului. dup caz pot fi
adugate i documente cum ar fi!
" lista subcontractanilor,
" contractele de subcontractare#
" contractele de asociere#
" instrumentul de garantare pentru constituirea garaniei de bun execuie#
" anga$amentul ferm de susinere din partea unui ter#
,.2 % n caul &n care! pe parcur"ul &ndeplinirii contractului! "e con"tat $aptul c anumite elemente
ale o$ertei tehnice "unt in$erioare "au nu core"pund cerinelor prevute &n caietul de "arcini!
prevalea prevederile caietului de "arcini.
-. Caracterul confidenial al contractului
-.1 % (@) O parte contractant nu are dreptul! $r acordul "cri" al celeilalte pri,
a) de a $ace cuno"cut contractul "au orice prevedere a ace"tuia unei tere pri! &n a$ara acelor
per"oane implicate &n &ndeplinirea contractului-
b) de a utilia in$ormaiile #i documentele obinute "au la care are acce" &n perioada de
derulare a contractului! &n alt "cop dec+t acela de a%#i &ndeplini obligaiile contractuale.
(2) ?evluirea oricrei in$ormaii $a de per"oanele implicate &n &ndeplinirea contractului
"e va $ace con$idenial #i "e va e*tinde numai a"upra acelor in$ormaii nece"are &n vederea
&ndeplinirii contractului.
-.2 % O parte contractant va $i e*onerat de r"punderea pentru devluirea de in$ormaii
re$eritoare la contract dac,
a) in$ormaia era cuno"cut prii contractante &nainte ca ea " $i $o"t primit de la cealalt
parte contractant- "au
b) in$ormaia a $o"t devluit dup ce a $o"t obinut acordul "cri" al celeilalte pri
contractante pentru a"emenea devluire- "au
c) partea contractant a $o"t obligat &n mod legal " devluie in$ormaia.
1.. %&ligaiile furnizorului
1..1 % <urniorul "e oblig " livree achiitorului! #i! dup ca! "
in"talee ........................................................................ (denumirea produ"elor #i cantitatea)!
produ"ele de$inite &n preentul contract.
1..2 % <urniorul "e oblig " $urniee produ"ele la "tandardele #i/"au per$ormanele preentate &n
propunerea tehnic.
1.." % <urniorul "e oblig " $urniee produ"ele &n perioadele/la datele prevute prin gra$icul de
livrare preentat &n propunerea tehnic! ane* la contract.
1..$ % <urniorul "e oblig " de"pgubea"c achiitorul &mpotriva oricror,
i) reclamaii #i aciuni &n .u"tiie! ce reult din &nclcarea unor drepturi de proprietate
intelectual (brevete! marci inregi"trate etc.)! legate de echipamentele! materialele! in"talaiile "au
utila.ele $olo"ite pentru "au &n legatur cu produ"ele achiiionate! #i
ii) daune%intere"e! co"turi! ta*e #i cheltuieli de orice natur! a$erente! cu e*cepia "ituaiei &n
care o a"t$el de &nclcare reult din re"pectarea caietului de "arcini &ntocmit de ctre achiitor.
11. %&ligaiile achizitorului
11.1 ! =chiitorul "e oblig " achiiionee! re"pectiv " cumpere #i " pltea"c preul convenit &n
preentul contract.
11.2 ! =chiitorul "e oblig " recepionee produ"ele &n termenul convenit.
11." ! =chiitorul "e oblig " pltea"c preul produ"elor ctre $urnior &n termenul convenit de la
emiterea $acturii de ctre ace"ta. /lile &n valut "e vor e$ectua prin re"pectarea prevederilor legale.
(se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat.
11.$ ! ?ac achiitorul nu onorea $acturile &n termen de ''''. ile de la e*pirarea perioadei
convenite atunci $urniorul are dreptul de a "i"ta livrarea produ"elor #i de a bene$icia de
reactualiarea "umei de plat la nivelul core"puntor ilei de e$ectuare a plii! din preentul
contract. 0mediat dup ce achiitorul &#i onorea obligaiile! $urniorul va relua livrarea produ"elor
&n termen de'''''''''.
(se va indica un termen cert
12. /anciuni pentru nendeplinirea culpa&il a o&ligaiilor
12.1 ! n caul &n care! din vina "a e*clu"iv! $urniorul nu reu#e#te "%#i &ndeplinea"c obligaiile
a"umate! atunci achiitorul are dreptul de a deduce din preul contractului! ca penaliti! o "um
echivalent cu ''A din preul contractului pentru $iecare i de &nt+riere! p+n la indeplinirea
e$ectiv a obligaiilor.
(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi de nt%rziere, p%n la ndeplinirea efectiv a
obligaiilor
12.2 ! n caul &n care achiitorul nu &#i onorea $acturile &n termen de''''.ile de la
e*pirarea perioadei convenite! atunci ace"tuia &i revine obligaia de a plti! ca penaliti! o "um
echivalenta cu''''.A din plat nee$ectuat pentru $iecare i de &nt+riere! p+n la &ndeplinirea
e$ectiv a obligaiilor.
12." ! 1ere"pectarea de ctre pri a obligaiilor prevute &n preentul contract d dreptul prii
leate " con"idere contractul reiliat de plin drept $r nicio alt $ormalitate #i $r nicio alt
procedur .udiciar "au e*tra.udiciar. /reentul pact comi"oriu de grad 0> &#i produce e$ectele de
la data "cadenei obligaiilor nee$ectuate.
12.$ ! =chiitorul &#i reerv dreptul de a renuna oric+nd la contract! printr%o noti$icare "cri"
adre"at $urniorului! $r nicio compen"aie! de la de"chiderea $alimentului &mpotriva ace"tuia &n
condiiile Begii nr. C9/2006 privind procedura in"olvenei! cu modi$icrile #i completrile ulterioare!
cu condiia c acea"t renunare " nu pre.udiciee "au " a$ectee dreptul la aciune "au
de"pgubire pentru $urnior. n ace"t ca! $urniorul are dreptul de a pretinde numai plata
core"puntoare pentru partea din contract e*ecutat p+na la data denunrii unilaterale a
contractului.
Clauze specifice
1". 0arania de &un e+ecuie a contractului
1".1 1 <urniorul "e oblig " con"tituie garania de bun e*ecuie a contractului &nainte de data
de ................ &n cuantum de ''. ! pentru perioada de '' #i oricum &nainte de data de &ncepere a
$urnirii produ"elor .............. "ub $orma unui in"trument de garantare emi" &n condiiile legii de o
"ocietate bancar "au de o "ocietate de a"igurri.
(se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun
execuie
1".2 ! =chiitorul "e oblig " eliberee garania pentru participare #i " emit ordinul de &ncepere a
contractului numai dup ce $urniorul a $acut dovada con"tituirii garaniei de bun e*ecuie.
1"." ! =chiitorul are dreptul de a emite pretenii a"upra garaniei de bun e*ecuie! &n limita
pre.udiciului creat! dac $urniorul nu &#i &ndepline#te! nu &#i e*ecut! e*ecut cu &nt+riere "au
e*ecut necore"puntor obligaiile a"umate prin preentul contract. =nterior emiterii unei pretenii
a"upra garaniei de bun e*ecuie! achiitorul are obligaia de a noti$ica ace"t lucru $urniorului!
preci+nd totodat obligaiile care nu au $o"t re"pectate.
1".$ ! =chiitorul "e oblig " re"tituie "cri"oarea de garanie de bun e*ecuie &n termen de @4 ile
de la &ndeplinirea obligaiilor a"umate.
1".' ! Garania tehnic a produ"elor e"te di"tinct de garania de bun e*ecuie a contractului.
1$. 2m&alare i marcare
1$.1 % (@) <urniorul are obligaia de a ambala produ"ele pentru ca ace"tea "a $ac $a! $r
limitare! la manipularea dur din timpul tran"portului! tranitului #i e*punerii la temperaturi
e*treme! la "oare #i la precipitaiile care ar putea " apar &n timpul tran"portului #i depoitrii &n aer
liber! &n a#a $el &nc+t " a.ung &n bun "tare la de"tinaia $inal.
(2) n caul ambalrii greutilor #i volumelor &n cutii! $urniorul va lua &n con"iderare! unde
e"te caul! di"tana mare p+n la de"tinaia $inal a produ"elor #i ab"ena $acilitilor de manipulare
grea &n toate punctele de tranit.
1$.2 ! =mbalarea! marcarea #i documentaia din interiorul "au din a$ara pachetelor vor re"pecta
"trict cerinele ce vor $i "pecial prevute &n contract! inclu"iv cerinele "uplimentare.
(se precizeaz aceste cerine, inclusiv cele suplimentare i orice alte instruciuni ulterioare cerute
de ctre achizitor
1$." ! 3oate materialele de ambalare a produ"elor! precum #i toate materialele nece"are proteciei
coletelor (palei de lemn! $oi de protecie! etc) rm+n &n proprietatea achiitorului.
1'. 3ncepere4 finalizare4 nt5rzieri4 sistare
1'.1 ! (@) <urniorul are obligaia de a &ncepe e*ecutarea contractului &n termen de .............. de la
primirea ordinului &n ace"t "en" din partea achiitorului. Ordinul admini"trativ de &ncepere a
$urnirii produ"elor "e emite de ctre achiitor &n termen de ............ de la con"tituirea garaniei de
bun e*ecuie. (se precizeaz data maxim de emitere a ordinului de ncepere a contractului
(2) n caul &n care $urniorul "u$er &nt+rieri #i/"au "uport co"turi "uplimentare! datorate
&n e*clu"ivitate achiitorului! prile vor "tabili de comun acord,
a) prelungirea perioadei de $urniare a produ"elor- #i
b) totalul cheltuielilor a$erente! dac e"te caul! care "e vor aduga la preul
contractului.
1'.2 ! (@) <urniarea produ"elor &n baa contractului "au! dac e"te caul! oricare $a a ace"teia
prevut a $i terminat &ntr%o perioad "tabilit &n gra$icul de $urniare! trebuie $inaliate &n
termenul convenit de pri! termen care "e calculea de la data &nceperii $urnirii produ"elor.
(2) n caul &n care,
a) orice motive de &nt+riere! ce nu "e datorea $urniorului! "au
b) alte circum"tane neobi#nuite "u"ceptibile de a "urveni! alt$el dec+t prin &nclcarea
contractului de ctre $urnior! &ndrepte"c $urniorul de a "olicita prelungirea perioadei de
$urniare a produ"elor "au a oricrei $ae a ace"tora! atunci prile vor reviui! de comun
acord! perioada de $urniare #i vor "emna un act adiional.
1'." ! ?ac pe parcur"ul &ndeplinirii contractului $urniorul nu re"pect gra$icul de $urniare! ace"ta
are obligaia de a noti$ica ace"t lucru! &n timp util! achiitorului. 6odi$icarea datei/perioadelor de
$urniare a"umate &n gra$icul de $urniare "e $ace cu acordul prilor! prin act adiional.
1'.$ ! n a$ara caului &n care achiitorul e"te de acord cu o prelungire a termenului de $urniare!
orice &nt+riere &n &ndeplinirea contractului d dreptul achiitorului de a "olicita penaliti
$urniorului.
1(. 6ivrarea i documentele care nsoesc produsele
1(.1 8 (@) <urniorul are obligaia de a livra produ"ele la de"tinaia $inal indicat de achiitor
re"pect+nd,
a)datele din gra$icul de livrare #i
b) termenul comercial "tabilit.
(2) Ba e*pedierea produ"elor! $urniorul are obligaia de a comunica! &n "cri"! at+t
achiitorului! c+t #i! dup ca! "ocietii de a"igurri datele de e*pediere! numrul contractului!
de"crierea produ"elor! cantitatea! locul de &ncrcare #i locul de de"crcare.
1(.2 % <urniorul va tran"mite achiitorului documentele care &n"oe"c produ"ele,
a) $actura $i"cal-
b) aviul de e*pediie-
c) di"poiia de livrare-
d) certi$icatul de origine-
e) certi$icatul de in"pecie-
$) certi$icatul de calitate-
g) certi$icatul de garanie-
i) dup ca! polia de a"igurare Dtoate ri"curileD.
(se precizeaz documentele care vor nsoi produsele
2erti$icarea de ctre achiitor a $aptului c produ"ele au $o"t livrate parial "au total "e $ace dup
in"talare #i dup recepie! prin "emnarea de primire de ctre repreentantul autoriat al ace"tuia! pe
documentele emi"e de $urnior pentru livrare.
1(." % Bivrarea produ"elor "e con"idera incheiata in momentul in care "unt indeplinite prevederile
clauelor receptia produ"elor.
1). 7ecepie4 inspecii i teste
1).1 % =chiitorul "au repreentantul "u are dreptul de a in"pecta #i/"au de a te"ta produ"ele
pentru a veri$ica con$ormitatea lor cu "peci$icaiile din propunerea tehnic #i din caietul de "arcini.
1).2 % (@) 0n"peciile #i te"trile la care vor $i "upu"e produ"ele! precum #i condiiile de trecere a
recepiei proviorii #i a recepiei $inale (calitative) "unt de"cri"e &n ane*a/ane*ele la preentul
contract.
(2) =chiitorul are obligaia de a noti$ica &n "cri" $urniorului identitatea repreentanilor "i
&mputernicii pentru e$ectuarea recepiei! te"telor #i in"peciilor.
(se precizeaz anexa care conine modul de verificare i recepie a produselor)
1)." % 0n"peciile #i te"tele din cadrul recepiei proviorii #i recepiei $inale (calitative) "e vor $ace la
de"tinaia $inal a produ"elor.
(se precizeaz destinaia final a produselor)
1).$ % ?ac vreunul dintre produ"ele in"pectate "au te"tate nu core"punde "peci$icaiilor! achiitorul
are dreptul " &l re"ping! iar $urniorul are obligaia! $r a modi$ica preul contractului,
a) de a &nlocui produ"ele re$uate- "au
b) de a $ace toate modi$icrile nece"are pentru ca produ"ele " core"pund "peci$icaiilor lor
tehnice.
1).' % ?reptul achiitorului de a in"pecta! de a te"ta #i! dac e"te nece"ar! de a re"pinge nu va $i
limitat "au am+nat datorit $aptului c produ"ele au $o"t in"pectate #i te"tate de $urnior! cu "au $r
participarea unui repreentant al achiitorului! anterior livrrii ace"tora la de"tinaia $inal.
1).( % /revederile clauelor 1,.1!1,.' nu &l vor ab"olvi pe $urnior de obligaia a"umrii garaniilor
"au de alte obligaii prevute &n contract.
1,. 2sigurri
1,.1 % <urniorul are obligaia de a a"igura complet produ"ele $urniate prin contract &mpotriva
pierderii "au deteriorrii neprevute la $abricare! tran"port! depoitare #i livrare! &n $uncie de
termenul comercial de livrare convenit.
(se precizeaz termenul comercial de livrare
1,.2 % ?ac achiitorul "olicit livrarea produ"elor pe o ba 20/ "au 20<! $urniorul are obligaia
de a plti pentru a"igurarea &ncrcturii p+n la de"tinaia $inal! numind ca bene$iciar pe achiitor.
1,." % ?ac achiitorul "olicit livrarea produ"elor pe o ba <OE "au <2=! obligaia de a plti
pentru a"igurarea &ncrcturii p+n la de"tinaia $inal cade &n "arcina achiitorului.
1-. 8ransport
1-.1 ! ?ac achiitorul "olicit livrarea produ"elor pe o ba 20< "au 20/! $urniorul are obligaia
de a a"igura #i de a plti tran"portul &ncrcturii p+n la de"tinaia $inal "au &n orice alt a"emenea
loc de de"tinaie "olicitat.
1-.2 ! (@) ?ac achiitorul "olicit livrarea produ"elor pe o ba <OE! $urniorul are obligaia de a
a"igura #i de a plti tran"portul &ncrcturii p+n la! #i inclu"iv! punctul de &ncrcare a produ"elor &n
portul de &ncrcare "olicitat.
(2) ?ac achiitorul "olicit livrarea produ"elor pe o ba <2=! $urniorul are obligaia de a
a"igura #i de a plti pentru tran"portul &ncrcturii #i pentru livrarea ace"teia &n cu"todia cru#ului
la locul "olicitat.
1-." ! <urniorul are dreptul de a%#i alege cru#ul pentru a livra produ"ele pe o ba 20< "au 20/.
1-.$ ! ?ac achiitorul "olicit livrarea produ"elor pe o ba <OE "au <2= #i a"igurarea! &n numele
#i pe cheltuiala achiitorului! a tran"portului cu cru#i nominaliai! $urniorul poate aran.a
tran"portul #i cu cru#i alternativi dac cei nominaliai nu "unt di"ponibili &n perioada/perioadele
de livrare.
2.. /ervicii
2..1 ! /e l+ng $urniarea e$ectiv a produ"elor! $urniorul are obligaia de a pre"ta #i "erviciile
acce"orii $urnirii produ"elor! $r a modi$ica preul contractului.
2..2 ! <urniorul are obligaia de a pre"ta "erviciile! pentru perioada de timp convenit! cu condiia
ca ace"te "ervicii " nu eliberee $urniorul de nici o obligaie de garanie a"umat prin contract.
(se precizeaz perioada convenit pentru prestarea serviciilor
21. Piese de schim&
21.1. % <urniorul are obligaia de a $urnia pie"e de "chimb $abricate "au livrate de ctre ace"ta!
dup e*pirarea perioadei de garanie! contra co"t! &n baa unor contracte viitoare.
("e preciea modul de $urniare a pie"elor de "chimb! precum #i durata viitoarelor contracte)
21.2. % n perioada de garanie a produ"elor $urniorul are obligaia de a $urnia pie"ele de "chimb #i
"uban"amblurile care "e de$ectea.
21.". % n eventualitatea &n care a &ncetat $abricarea de pie"e de "chimb! $urniorul are obligaia,
a9 de a noti$ica &n avan" (cu cel puin F0 de ile) achiitorului! pentru a permite ace"tuia "
cumpere pie"ele nece"are- #i
&9 de a pune la di"poiie achiitorului! $r plat! dac i "e cere! proiectele! de"enele #i
"peci$icaiile pie"elor de "chimb.
22. Perioada de garanie acordat produselor
22.1 ! <urniorul are obligaia de a garanta c produ"ele $urniate prin contract sunt noi, nefolosite.
?e a"emenea! $urniorul are obligaia de a garanta c toate produ"ele $urniate prin contract nu vor
avea niciun de$ect ca urmare a proiectului! materialelor "au manoperei (cu e*cepia caului c+nd
proiectul #i/"au materialul e"te cerut &n mod e*pre" de ctre achiitor) "au oricrei alte aciuni "au
omi"iuni a $urniorului #i c ace"tea vor $unciona la parametrii "olicitai! &n condiii normale de
$uncionare.
22.2 ! (@) /erioada de garanie acordat produ"elor de ctre $urnior e"te cea declarat &n
propunerea tehnic.
(se precizeaz perioada de garanie acordat produselor
(2) /erioada de garanie a produ"elor &ncepe cu data recepiei e$ectuate dup livrarea #i
in"talarea ace"tora la de"tinaia $inal.
22." ! =chiitorul are dreptul de a noti$ica imediat $urniorului! &n "cri"! orice pl+ngere "au
reclamaie ce apare &n con$ormitate cu acea"t garanie.
22.$ ! Ba primirea unei a"t$el de noti$icri! $urniorul are obligaia de a remedia de$eciunea "au de
a &nlocui produ"ul &n perioada convenit! $r co"turi "uplimentare pentru achiitor. /rodu"ele care!
&n timpul perioadei de garanie! le &nlocuie"c pe cele de$ecte bene$icia de o nou perioad de
garanie care decurge de la data &nlocuirii produ"ului.
(se precizeaz perioada de remediere a defeciunilor sau de nlocuire a produsului
22.' ! ?ac $urniorul! dup ce a $o"t &n#tiinat! nu reu#e#te " remediee de$ectul &n perioada
convenit! achiitorul are dreptul de a lua m"uri de remediere pe ri"cul #i pe cheltuiala $urniorului
#i $r a aduce niciun pre.udiciu oricror alte drepturi pe care achiitorul le poate avea $a de
$urnior prin contract.
2". 2ustarea pretului contractului
2".1 ! /entru produ"ele livrate #i pentru "erviciile pre"tate! plile datorate de achiitor $urniorului
"unt cele declarate &n propunerea $inanciar! ane* la contract.
&arianta ',
2".2 8 /reul contractului poate $i a.u"tat numai &n urmtoarele "ituaii,
a) au avut loc modi$icri legi"lative! modi$icri ale normelor tehnice "au au $o"t emi"e! de
ctre autoritile locale! acte admini"trative care au ca obiect in"tituirea! modi$icarea "au renunarea
la anumite ta*e/impoite locale! al cror e$ect "e re$lect &n cre#terea/diminuarea co"turilor pe baa
crora "%a $undamentat preul contractului-
b) pe pia au aprut anumite condiii! &n urma crora "%a con"tatat cre#terea/diminuarea
indicilor de pre pentru elemente con"titutive ale o$ertei! al cror e$ect "e re$lect &n
cre#terea/diminuarea co"turilor pe baa crora "%a $undamentat preul contractului.
2"." % n caul prevut la 23.2. b)! preul va $i a.u"tat av+nd &n vedere urmtoarele,
a) .............................. (modul concret de a.u"tare a preului! data de la care claua devine
aplicabil! periodicitatea a.u"trii etc)
b) ..............................( $ormule! indici utiliai)
c) .............................. (in$ormaii cu privire la evoluia indicilor! buletine "tati"tice! cotaii
ale bur"elor de mr$uri! documente doveditoare cu privire la e$ectul de cre#tere/diminuare a
co"turilor pe baa crora a $o"t "tabilit preul contractului etc)
&arianta (!
2".$ % /reul contractului e"te $erm #i nu "e a.u"tea.
2$. /u&contractani
2$.1 % <urniorul are obligaia! &n caul &n care "ubcontractea pri din contract! de a &ncheia
contracte cu "ubcontractanii de"emnai! &n acelea#i condiii &n care el a "emnat contractul cu
achiitorul.
2$.2 % (@) <urniorul are obligaia de a preenta la &ncheierea contractului contractele &ncheiate cu
"ubcontractanii de"emnai.
(2) Bi"ta "ubcontractanilor! cu datele de identi$icare ale ace"tora "e con"tituie &n ane*e la
preentul contract.
2$." % (@) <urniorul e"te pe deplin r"puntor $a de achiitor de modul &n care &ndepline#te
contractul.
(2) 7ubcontractantul e"te pe deplin r"puntor $a de pre"tator de modul &n care &#i
&ndepline#te partea "a din contract.
2$.$ % <urniorul poate "chimba oricare "ubcontractant numai dac ace"ta nu #i%a &ndeplinit partea
"a din contract "au #i%a &ndeplinit%o necore"puntor. 7chimbarea "ubcontractantului nu va modi$ica
preul contractului #i nu "e va e$ectua dec+t dup noti$icarea achiitorului #i primirea aprobrii din
partea ace"tuia.
2$.' % <urniorul nu are dreptul de a &nlocui "ubcontractanii nominaliai &n caul &n care &nlocuirea
ace"tora conduce la modi$icarea propunerii tehnice "au $inanciare! ane* la preentul contract.
2'. 2mendamente
2'.1 ! /artile contractante au dreptul! pe durata indeplinirii contractului! de a conveni modi$icarea
clauelor contractului! prin act aditional! numai &n caul aparitiei unor circum"tante care leeaa
intere"ele comerciale legitime ale ace"tora "i care nu au putut $i prevaute la data incheierii
contractului.
2'.2 ! /rile contractante au dreptul! pe durata &ndeplinirii contractului! de a conveni! prin act
adiional! adaptarea acelor claue a$ectate de modi$icri ale legii.
2(. Conflictul de interese
2ontractantul nu are dreptul de a anga.a! &n "copul &ndeplinirii preentului contract de achiiie
public! per"oane $iice "au .uridice care au $o"t implicate &n proce"ul de veri$icare/evaluare a
candidaturilor/o$ertelor depu"e &n cadrul aplicrii procedurii de atribuire a$erente ace"tuia! pe
parcur"ul unei perioade de cel puin @2 luni de la &ncheierea contractului! "ub "anciunea nulitii
contractului re"pectiv pentru caua imoral.
2). Cesiunea
2).1 % <urniorul are obligaia de a nu tran"$era total "au parial obligaiile "ale a"umate prin
preentul contract.
2).2. 8 <urniorul poate ce"iona dreptul "u de a &nca"a contravaloarea produ"elor livrate! &n
condiiile prevute de di"poiiile 2odului 2ivil.
2)." % 7olicitrile de plat ctre teri pot $i onorate numai dup operarea unei ce"iuni &n condiiile
2).2.
2,. 3ncetarea contractului
2,.1 ! /reentul contract de $urniare va &nceta automat dac &n termen '''de la data emiterii
ordinului admini"trativ de &ncepere $urniorul nu a demarat $urniarea produ"elor &n cau.
2,.2 ! /reentul contract de $urniare va &nceta automat dac nu a generat nicio plat &ntr%o perioad
de ............... de la "emnarea "a de ctre pri. ncetarea va opera de plin drept! $r nece"itatea
vreunei $ormaliti "au intervenia autoritilor "au a in"tanei de .udecat.
2,." ! 7uplimentar $a de cauele de &ncetare de$inite anterior &n cadrul articolelor 24.@ #i 24.2!
achiitorul poate reilia preentul contract de $urniare cu e$ecte depline (de .ure) dup acordarea
unui preavi de ........... $urniorului! $r nece"itatea unei alte $ormaliti #i $r intervenia vreunei
autoriti "au in"tane de .udecat! &n oricare dintre "ituaiile urmtoare! dar nelimit+ndu%"e la
ace"tea,
a) $urniorul nu $urniea produ"ele con$orm cu prevederile preentului contract-
b) $urniorul nu "e con$ormea &ntr%o perioad de cel mult ........ noti$icrii emi"e de ctre
achiitor care &i "olicit remedierea e*ecutrii necore"puntoare "au nee*ecutrii obligaiilor din
preentul contract care a$ectea &n mod grav e*ecutarea core"puntoare #i la timp a $urnirii
produ"elor-
c) $urniorul re$u " duc la &ndeplinire ordinul admini"trativ de &ncepere a contractului
"au in"truciunile emi"e de ctre achiitor-
d) $urniorul a $o"t condamnat pentru o in$raciune &n legtur cu e*ercitarea pro$e"iei
printr%o hotr+re .udectorea"c de$initiv-
$) $urniorul "e a$l &n culp pro$e"ional grav ce poate $i dovedit prin orice mi.loc de
prob pe care achiitorul o poate .u"ti$ica-
g) &mpotriva $urniorului a $o"t pronunat o hotr+re av+nd autoritate de lucru .udecat cu
privire la $raud! corupie! implicarea &ntr%o organiaie criminal "au orice alt activitate ilegal &n
dauna intere"elor $inanciare ale 24-
h) &n cadrul unei alte proceduri de achiiie "au procedur de acordare a unei $inanri din
bugetul 24! $urniorul a $o"t declarat culpabil de &nclcarea grav a contractului ca reultat al
nee*ecutrii obligaiilor "ale contractuale-
i) are loc orice modi$icare organiaional care implic o "chimbare cu privire la
per"onalitatea .uridic! natura "au controlul $urniorul! cu e*cepia "ituaiei &n care a"emenea
modi$icri "unt &nregi"trate &ntr%un act adiional la preentul contract-
.) apariia oricrei alte incapaciti legale care " &mpiedice e*ecutarea preentului contract-
G) $urniorul nu poate $urnia garaniile "au a"igurrile "olicitate! "au per"oana care
$urniea garania "au a"igurarea nu e"te &n m"ur " &#i &ndeplinea"c anga.amentele.
2,.$ ! n termen de................dup momentul reilierii! achiitorul va certi$ica valoarea produ"elor
$urniate #i toate "umele cuvenite $urniorului la data reilierii.
2,.' ! ?ac achiitorul reilia preentul contract! va $i &ndreptit " recuperee de la $urnior $r
a renuna la celelalte aciuni la care e"te &ndreptit &n baa preentului contract! orice pierdere "au
pre.udiciu "u$erit.
2,.( ! n urma unui preavi de ........... acordat achiitorului! $urniorul poate reilia preentul
contract dac achiitorul,
a) nu &#i &ndepline#te obligaia de plat ctre $urnior a "umelor datorate ace"tuia &n baa
oricrei certi$icri din partea achiitorului! dup e*pirarea termenului limit prevut &n preentul
contract-
b) "u"pend derularea "erviciilor "au a oricrei pri a ace"tora pentru mai mult de ..............
pentru motive ne"peci$icate &n preentul contract "au independente de culpa $urniorului-
2,.) ! 5eilierea nu va a$ecta niciun alt drept al achiitorului "au al $urniorului dob+ndit anterior
ace"teia &n temeiul preentului contract.
2,., ! n eventualitatea unei a"emenea reilieri! achiitorul va de"pgubi $urniorul pentru orice
pierdere "au pre.udiciu "u$erit. =cea"t plat nu va putea avea un cuantum care " conduc la
dep#irea! prin &n"umarea tuturor plilor e$ectuate &n baa preentului contract! a preului
contractului "peci$icat &n articolul .... din preentul 2ontractul de $urniare.
2,.- ! n caul &n care $urniorul e"te o per"oan $iic! preentul contract va &nceta &n mod automat
la dece"ul re"pectivei per"oane. 3otu#i4 achiitorul va e*amina orice propunere $cut de ctre
"ucce"orii per"oanei decedate! dac ace#tia noti$ic intenia lor de a continua preentul contract &n
termen de ........ ile de la data dece"ului. ?eciia achiitorului va $i noti$icat celor intere"ai &n
termen de ............ de la primirea propunerii de continuare. ?ac deciia achiitorului nu e"te &n
"en"ul continurii preentului contract cu "ucce"orii $urniorului decedat! preentul contract va $i
con"iderat ca &ncetat cu e$ecte depline! $r alt $ormalitate #i $r intervenia nici unei autoriti
publice "au in"tane de .udecat.
2,.1. ! ?ac $urniorul e"te un grup de per"oane $iice #i una "au mai multe dintre ace"tea
decedea! prile vor conveni &ntr%un raport cu privire la derularea contractului #i achiitorul va
decide &ncetarea "au continuarea preentului contract &n con$ormitate cu intenia mani$e"tat &n
termen de ........ ile de la data dece"ului de ctre "upravieuitori #i de ctre "ucce"ori! dup ca.
?eciia achiitorului va $i noti$icat celor intere"ai &n termen de ............... de la primirea
propunerii de continuare. /aragra$ul 2,." de mai "u" va $i aplicabil &n "ituaia &n care achiitorul
decide " nu continue preentul contract cu "upravieuitorii #i/"au "ucce"orii membrului decedat al
grupului.
2,.11 ! n "ituaia &n care achiitorul decide continuarea preentului contract con$orm paragra$ului
24.4 de mai "u"! ace"te per"oane vor r"punde &n mod "olidar pentru e*ecutarea core"puntoare a
preentului contract &n aceea#i m"ura ca #i $urniorul. 2ontinuarea preentului contract va avea
loc cu re"pectarea regulilor re$eritoare la "tabilirea oricrei garanii #i a"igurri prevute &n ace"ta.
:;7<#=%7 P*7/%2<> :#=#C>
2-. :ora maor
2-.1 ! <ora ma.or e"te con"tatat de o autoritate competent.
2-.2 ! <ora ma.or e*onerea prile contractante de &ndeplinirea obligaiilor a"umate prin
preentul contract! pe toata perioada &n care acea"ta actionea.
2-." ! ndeplinirea contractului va $i "u"pendat &n perioada de aciune a $orei ma.ore! dar $r a
pre.udicia drepturile ce li "e cuveneau prilor p+n la apariia ace"teia.
2-.$ ! /artea contractant care invoc $ora ma.or are obligaia de a noti$ica celeilalte pri! imediat
#i &n mod complet! producerea ace"teia #i " ia orice m"uri care &i "tau la di"poiie &n vederea
limitrii con"ecinelor.
2-.' ! /artea contractant care invoc $ora ma.or are obligaia de a noti$ica celeilalte pri
&ncetarea cauei ace"teia &n ma*imum ....... ile de la &ncetare.
2-.' ! ?aca $ora ma.or acionea "au "e e"timea c va aciona o perioada mai mare de 6 luni!
$iecare parte va avea dreptul " noti$ice celeilalte pri &ncetarea de plin drept a preentului contract!
$r ca vreuna din pri " poat pretinde celeilalte daune%intere"e.
".. /oluionarea litigiilor
"..1 ! =chiitorul #i $urniorul vor depune toate e$orturile pentru a reolva pe cale amiabil! prin
tratative directe! orice ne&nelegere "au di"put care "e poate ivi &ntre ei &n cadrul "au &n legtur cu
&ndeplinirea contractului.
"..2 % ?ac! dup @9 de ile de la &nceperea ace"tor tratative! achiitorul #i $urniorul nu reu#e"c "
reolve &n mod amiabil o divergen contractual! $iecare poate "olicita ca di"puta " "e "oluionee
de ctre in"tanele .udectore#ti competente din 5om+nia.
(se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor
"1. 6im&a care guverneaz contractul
Bimba care guvernea contractul e"te limba rom+n.
"2. Comunicari
"2.1 ! (@) Orice comunicare &ntre pri! re$eritoare la &ndeplinirea preentului contract! trebuie " $ie
tran"mi" &n "cri".
(2) Orice document "cri" trebuie &nregi"trat at+t &n momentul tran"miterii c+t #i &n momentul
primirii.
"2.2 ! 2omunicarile intre parti "e pot $ace "i prin tele$on! telegrama! tele*! $a* "au e%mail cu
conditia con$irmarii in "cri" a primirii comunicarii.
"". 6egea aplica&ila contractului
"".1 ! 2ontractul va $i interpretat con$orm legilor din 5om+nia.
"".2 8 <urniorul va re"pecta #i "e va "upune tuturor legilor #i reglementrilor din 5om+nia! precum
#i reglementrilor direct aplicabile ale 24! .uri"prudenei 2urii 4uropene de Hu"tiie #i a
3ribunalului de /rim 0n"tan #i "e va a"igura c per"onalul "u! "alariat "au contractat de ace"ta!
conducerea "a! "ubordonaii ace"tuia! #i "alariaii din teritoriu vor re"pecta #i "e vor "upune de
a"emenea acelora#i legi #i reglementri. <urniorul va de"pgubi achiitorul &n caul oricror
pretenii #i aciuni &n .u"tiie reultate din orice &nclcri ale prevederilor &n vigoare de ctre ace"ta!
per"onalul "u! "alariat "au contractat de ace"ta! inclu"iv conducerea "a! "ubordonaii ace"tuia!
precum #i "alariaii din teritoriu.
/rile au &nele" " &ncheie ai .......................... preentul contract &n .....e*emplare! c+te ...... pentru
$iecare parte.
("e preciea data "emnrii de ctre pri)

=chiitor! <urnior!
............................ ..............................
(semntur autorizat (semntur autorizat
)S )S
<urnior!
............................ ..............................
(semntur autorizat (semntur autorizat
)S )S