Sunteți pe pagina 1din 32

Margarete Vogelbacher

Quining
-
tehnica
spitalirii
hirtiei
$
f\
F
rg
h
-
ol)
t \
$f
-
t \
TT
eI
t \
II
n
f
-
\ . . . . ,
-'-7f.'.,.
-
. . - . , i '
' \ ;
6=Pt"*
Margarete Vogelbacher
Quillitg
-
tehnica
spiralfuiihirtiei
Cuprins
16
17
1E
20
22
24
26
28
29
30
32
10
12
14
ln ct orile curcubeului
Materiale
Qi
unelte
Tehnici qi forme
Ornamente spectaculoase din hittie
Or nar nent Dcnt r Lr r . r J\ d r t r f l u. u- . r ' r
Br-rchet de flori
Fuig cle nea
Ornament de Cri ci un
Vraja stelelof
ln lpminx s.irbitorilor
Dccora[uni pentru bracl
Mo; Ctdci un
Ciildura ininii
Crrngu!a tl c
fl i rr.
r at.r Ot
'
r ment p. nt ' . . l t r . r r r . r t -
Om de zipa.li
Curiu!c de bijuterii Ingerali
Prefatil
Chiar daci la noi nu este incd foarte rispin
diti, tehnica spiralirii laliilor de hartie sau
quilling este cunoscuti
gi utilizati de secole.
Ce presupune aceaste tehnicd? Fa$iile de
hirtie se spiraleazii cu o unealtd simpli, li
se clau diferite forme, apoi se lipesc.
Cu aceasd tehnic:i se pot decora cutii, feii-
cidri, cadouri, etc.
In acezLstA carte se gisesc modele pentru
fiecare anotimp, astfbl atiit mesele de Pagti,
petrecerile in aer liber din timpul verii, serile
de toamni, cat gi sarbdtorile de iarni se pot
inveseli cu decoraliuni penffu mesele testive
sau pentru terestfe.
Matefiale
qi
unelte
Pentru confectionarea modelelor din carte
e nevoie de urmltoarele materiale
gi unelte:
*
Hartie ton sau faqii de hartie gata teiate -
culori diverse
*
Foarfeci
*
Cutter
li
suport pentru tdiat
*
Foarfeci cu model
S Crei on
S
Echer
*
Bdt de frigirui
* Clami cu vdrfuri ascuqite
* Scobitoare
* AdeziY
* Opqional: pistol de lipit
* Pensuld plati, micd
Cutiile decorate cu flgii spiralate de hlrtie
constjluie cadouri foarte driguge.
Recomandim eceasti carte
colilor,
deoare-
ce pentru aceaste tehnica su t ncccsarc pu
qinc
materiale gi dezvolti aptitudlnile ma-
nuale
Ei
creativitatea copiilor.
Spor la munci gi
distractie
plicutd
4utodrea
*
2 cutii mici cri capac
(de
exemplu cutii
oe cosme[ce,
Fiqii din hirtie
La contbcgionarea ornamentelor prezentate
in carte s-au folosit fa;ii de hArtie de
35
cm
lungime. in funcgie de model, fa$iile se taie
in doui, in patru sau la dimensiuni date.
La unele decoraliuni va fi nevoie de figii
foarte lungi, caz in care sc vor lipi mai multe
l a. i i ur a de ceal , l t a: und
. i
Jur nat Jt e
( o
f u. i e
intreagi
qii
o
jumdtate
de fd$i), duble
(doui
hiiii intregi)
fi
tdple
(trei
figii lntregi).
lilmea fagiei variazi intre
3
mm
Si
3
cm.
Tehnici
$i
forme
ln cele clouii cutii de cosmeticc se pune ede
ziv in felr.il urnltor: intr-o ctLtie putin adezir'
si mpl u i ar i n ceal al ti i n propol {e de 1: 1
acleziv
5i
apl. La lipirea flgiikrr se folose5le
adezivul simplu, necliluat, iar la atapatee firr-
melor spiralatc aclcz
j\'-r'rl
diluat cu epil
(aien-
lie
ca adezir'u1 cnmp:irxt si se poati clilual)
In rnegazlnele hobb,v se gisegte unealta
potrivit'.'r pentru quilling, dar ea poate ti con-
feclionati
!i
acxsi: se taie vArful unei scobi
tori, apoi capeftrl se crestelz,l cu Lln cutler.
Sub crestirturd, se infiiqoari scobitoerea cu
bandi adezi vi .
Paqii de lucru
In maplazinele hobby sc giscsc t?|ii de hirtie
gata driate. Daci totusi nu gisi!i, se poI tiix
acasi fiqii din hirtie ton cu lunginea de
35
cni gi Ligimea de 5 nln. l.x inceprit trebuie
cxcrsati tchnica de spiralarer cxpitul faqiei
de hlrtie se introduce in crestitura scobitou-
rei , apoi se spi ral eaza hi rti r i nvar n.1scobi
toarea. Pent|u a obqine o form'i cu o tini,rti
buni, strinsi. se mai invarte scobitoarca cic
cateva ori qi .l upi tcIml narea fi gi ei . Se l asi i
spi rxl e si se decontrxcteze, apoi se di
j os
de pe capi tul scobi tori i .
Forme inchise
Se marcheazi o llqie cle hiltic la 7 cm dc
r r r r . l . l i nt r c, . r pr . r . . r p| . , r r
. l , i r . l r ' , r / J r ^, ,
pdncl din celilalt capit, esdirl ca dupe decon-
tractare locul macat si fie vizibil. Se scoate
spirala de pe scobitoare. Pe locul marcat
se pune pul i n l i pl ci , apoi sc l i pefte capl tul
spiralei pe acesta, obqin:ind esttel o spirali
inchisi cu circumlerinia cle 7 cm. Din acest
, er
. e
l ) n
n
"del :
r r r i t nul l c l , - , r m.
Cerc: fotna dc l>azi
se lasi r.reschimbati.
Picdturd: un caplt aI
cercului se apasi intre
degetul mare qi cei ari
titor.
Frunzd: sc ptcscazi
doui. pe4i opuse intre
degetul mere qi cel atii-
tetor.
Ronrb.' Se turteqte cercul
o deti pe lung, rpoi pe
lar, obqinind astfel patru
col Luri .
)
Forme deschise
CArcel simPlu:
se rlsLrccsrc L]n sln
gur crpart al l ei i ci .
Chrcel dublu aldtu-
r".rt' f,rfia dc hirtie sc
plizr'r in drui, apoi
se rirsLrccsc lulbeLe
capctc sl)re e\tetiof.
| ,Ll i a sc l i pci tc dea
supra i l rdo
j nu
i i .
CArcel dublu
supraprrs; Fifia sc
pl i az.l i n doui . l poi
rllrbele cilp.-te se fri
sucesc i n accea;i di
fecfi e. unr sub cca
l xl ti . Fesj a se l i pcftc
cl casupIa i nckrl turi i .
FIori
Fl ori l c sc cl nfecqi onerzri cl i n fi ;i i cl e hi l ti e
cl e Li l i nre i cl enti ci r sau cl i fel i ti r.
Flaarea man'e:
jtmitate
de tifie din hirtie
q; ' \ ,
. L' , . r . i . r ' . r l r L
, . 1 |
l r r r i .
i Jl ,
tot l a ci rca 1 nri r
5i
o fi 5i e di n l ti Ltti e al bi t cl c
. ( . t
r
' .
r
- . .
c. . Lr r r j t
i
. r /
,
.
l r ,
r r . .
i
nrm.
(l el e
ckrui fi qi i se l i pcsc una cl e cee'
Ial ti . al l cum se r.ecl e i n i magi nc, i l poi sc spi
rxleazar. in finrl. petrlele se aplr.sar insprc
e:i tefi or cu degcl ul .
Floarea mijlocie:
3
junitiqi
de flisli clin hrir
ti e rl l )ar,
gal bcni , respecti \' porl ocrl i e de
i
.
r " , r ' , O l . r r .
-
l l .
1, , r . , r , c,
foul fece cu rl odcl i tt zi g zag. apoi se l ranj u
t \ ' . / . t
' t
I r r 1. . i . r l l r t .
r
t l ' r . r ' i
1'
r '
ft)cxlie se lipcsc
r-rnr
cle cealaltit io aceasti
oralinc. trlai clepxrte sc lLrcrcazi ca lx mode-
lul fkrlii mrrl.
Floarea micti:
lon:itrte
de taile .lin hirtic
al bi cl e 5 ml n l i l i l re. C) l aturi a fi i i ei sc l ai c
cu foalfeca cu nroclel zig zag, dat uu se fiutt-
juleaz:r.
.TLrm:rtatel
de flisie din hirlic galbe
ni .l e i l l nm l i tl ne sc tai c pc l urgi ne cu o
' ' | l i . . , r ( l \ r . r i . . r l "
. .
t .
j , , r z. r
in aclircitulile r'alurilor. Sc lucreez:i tr.txr oe-
pal te cr l a mocl cl ul fl ol i i nati .
6
Lipirea
Sc lucreazi iDtotclelunil cu o centitate nrici cle aclczjr,l Dupi lipirea
spi ral el or. formel e obl i nute se l i pesc uncl c de al rel e seu pe un sLl poft
anurle. irr rceste clzuri, lclczivul se eplicrii doar pe suprafelele care
sc al i ng sau pe dosul fbl nrel ol .
Iipireo.forrnelor btcftlser se aplici adczivnl diluat cu xp:1 pc loati
. l l r Jl Jt r l , t n- i \ . J. , ot . t
- r r . i 1, t '
11. . r ; , i
- t
r . . . l JL. . . l . l n
acest fel fbrlra ra fi mult mai solid:i. sc poate ninui mai Ltlor qi nu ili
r.e modi fi ca fofna
(cl e
erenpl u l a ata5aree mxi nLl ]tol cl enl ente).
Lipirea picdturilor:
Ccntrul fonnei se tlrge
i ntr-o par tc. Ccl i l al t capi t
sc preseaz:l intre degetul
mxre
Si
ccl ari ti l or
fi
se
tine astfel pin:r cend centrul
se l i pe!l e dc margi ncrl
spiralei. ob;inincl o tormi cle pic:itut:1.
Lipirea rombului:
Se incepe ca in cazul folmei
dc pi c,rturi . doaf ci se \,4
aplatiza intrer:ir tornri.
Dup.'r dcschiderea spiralei
se rurtefte dln ltou pe
celirlelt ar. in flnal, se tragc centrul inn un colt, clupi cere se lipelte dc acest:l.
Lipirea modelelor unele de altele
La nrodclcle fornate din mri niulte clcnente se utilizelrzi eclczii' necliluat. inrinte de lipirc.
se reconrandi asanbhrea el ementel ol pc o fol i c. cl e pl obi .
Lipirea modelelor qi formelor pe suport
Se rpl i ci un strat de atl ezi r cl l l Lrrt pe fundul nocl el ul ui , apoi se l i pcfte pe suporl .
De retinut
Le uncl c mocl el e prezentate. p15i i c1c l Lrctu descri 5i mai sus ttLL se \()r repetl Ll fi ccarc mocl cl
se menl i onexza ci rcunrti ri r;a cercul ui de bui .
7
Ornament
pentru masi cu fluturaEi
Fa$ii de hartie
* 32
buc. portocaliu, Lilime 5
mm
* 30
buc.
galben inchis,lilime i
mnl
$ J0
buc. galbcn, lifme 5
mm
* 2 buc.
galben,ligime 1,5 mnl
*
4 buc. alb, iilime
3
mm
*
24 buc. verde deschis,lliime
5mm
Divefse
&
Panglicii din iuti galbeni
$i
portocalie, lalime 6 cm,
lungime 55 cnt
La
franjurarea
.fd.siilor
se
cligigd timP d.acci se
Pli6,zti
hArila in doud.
D aca s
piralare a
Jl
ctrii
nu iese bine
;i
rd.mdne un
spaliu in centru, mijlocul
se
podte sffamtI cu aiL'-
torLtl unei
Pensete.
s
' \
N
1. Pcntru confeqionarea
fluturaqilor
se
pregitesc fliiii triple din h,rrtie de culoarea
galbeni, galber.r-inchis
li Portocalie.
Trci dintre ele se spiraleazi ln cercuri cu c1r
cumferinp de 10 cn
(aripile
mari
gi
corpul)
5i
doud in cercuri cle
9
cm. Corpul se turteste
in formi de frunzii, iar aripile in formii de
picituri. Aripioarele
5i
corpul se lipesc
conforni descrierii delJpagina 7, se Iasi
pu1ln ia uscat, apoi sc asambleazi fluturele
Pentru oblinerea antenelor,
se pliazd o fliqle
dc I 0
c- n t n I of l r J Ll e \ .
' i ' \ pr . . r l ( J/ i
cepetele inspre extcrior
$i
se lipesc
Pe
cor-
pul t l . - r r ur vl l . . . r . r ,
1- 11p
' 1
r cr l , t n i mr g' nr '
2, Pentru confeclionarea
fiunzelor se pre-
gitesc 13 fiSii triple clin hirtie verde deschis
din care se spiraleazi
cercuri de 11 cm.
Aceste cercuri se lnodeleazi
in f<rrmi de
frunzc
qi se lipesc ciite douii una de ccalalt'i.
<
Pcnt r r r ohl i ner ea
l l or i l or
t c
L t i l zcr zi
jumetate de fagie din hirtie
galbenil dt:
1,i cm ]llime
fi
o fagie intrcagi de hirtie
albii de
3
cm liilime. Florile se contec{io
neazi conform des ctie tdelapagind
6,
dupi care sc lipesc pe clite o perechc de
lrunze.
in final, fluturaqii
gi florile se lipesc
pe
panglica diu iutri, a$a cum sc vede in
lm1rg1nc.
r$
N
s\
i
r
8
s
,N
\
.tl
N
N
. s
It
N
s\
t
r^{
Dacii in magazinele hobby nw grisim
Jd;ii
ch hA.r e g6l:a tdiate,
s(i cumpd,rdm hdrtie lon de
50
x
70
cm cd,re se
pliazd.
in d.oud,
oblintind coli de
50
x
35
cm. Din dcestea se taie
fA;ii
de ld[ime
corespunz(ito(ire
pe
un suport cu ajut()rul cutter-ului.
La compunerea modelelor ne uafi tle mare ajutor o coald A4 mi-
limetricd sau cu
pdtriitele pe
care se contureLzd
pdtrate
cu latura
de
5
cm. Coala se
pune
intr-o
Jblie.
CrengulI deprimilvafir
Faqii de harti
* 11 buc. al basru i rchi s.l ,Fme
5mm
* 10 buc. turcoaz,lilime 5
lnnl
* 20 buc. vlolet, iiime
5
lnnl
* 21 buc. roz, lilime 5 mm
* 30
buc. r,erde deschis, liglme 5
mm
* 30
buc. a1b, ltume
i
mm
* 5
buc. al b,l i ti me
3
nl m
* 5
buc.
julrlaitili galbene, liline
1,5 mrl
Diverse
*
O crenguqi
(de
alun, de exemplu)
1. Pentru confeclonarca fluturelr.ri se pregi-
tesc 5 buci! de fi;ii triple dln hirrie albastri.
turroaz
gi aibir. Dintre xcestea se spiraleazi
trei forme inchise cu circumlerinla de 10 crn
(alipile
mlri qi corpul)
qi
cloui c1c
!
cm
(ari-
pi l e mi ci ). Ccrcul corpul ui se mo.l el eeza i n
lormi de liunzd ial cel el aripilor in fonnir
de picitur:r. tlormele aripilor
$i
ale corpului
se lipesc conforn desuierrr de l:.r
pagi
a 7,
se lasi puqin la uscat, dupi care se asam-
bl eezi fl uturi i .
Antenel e se ob!i n i ndoi nd i n formi de
. W o lipie de hirtie de culoare portocalic
de 10 cm lur.rgime. Se spiraleazi capetele
inspre exterkrr, apoi se lipesc pe corp, aia
cum se vede in imagine. Restul fluturikrr
se realizeazii in mod asenlinitor.
2. Pentru confeciionarea tiunzekrr se prc-
getcsc 10 buciti d. feijii triple din hartie
vercle, din crre se spiralcazi cercun cu cu.
cumferinga dc 11 cm. Acestea se modeleazii
in formi de frunzir
qi
se lipesc in pcrcchi.
3.
Florile sunt alcituite dintr o
jumitete
de fiLgie galbeni de 1,5 crn li[me
$r
una
r I | r r r dg. ;
- l b. r
Jc
)
cr r l - ! i r r r Fl o' i l c
r c
- l
raleazd conform des,.rrerii de la
pd.gina
6,
apoi se lipesc pe crite o pereche de frunze.
4. in final. florile gi fluturii se prind pe
crexngi cu ajutorul unui pistol de 14)it.
1.0
@t
Buchet de flori
Fdqii de hArtie
* 22 buc. verde inchis,la[ime 3
mm
* 14 buc. verde deschis, lilime
3
mm
*6
1 buc.
galben, lilime 7 mm
*
1 buc. roqu inchis, litime 1,2 mm
* 1buc. culoarea
Piersicii,
lalime
l cm
t
c; e o bucl ta
porto( Jl i e cu l al i ' ne
de 7 mm, 8 mm, 1,2 cm, resPectiv
* Cite o bucati ruginie cu lilime
, - l a
- 7
mm R mf I
'
- r n
- eqaLLt l v
1,5 cm
Divefse
&
Ramd de lemn din doui elemente,
22 x 22 cm, cu decupaj in tormi
de cerc cu diametru] de 15 cm
+
Vopsea acdlici de culoarea
filde$ului
*
Haftie m;taseJaponie,
albA,
20x20cl n
Model interior
1. Pentru confeciionarea
frunzelor
verde
inchis se spiraleazi urmitoarele
cercuri: din
flgii duble cercuri cu circumferinla
de 10 cm
9i
6 cm, 2 buc. de 5
mm, din
jumdtate de figie
un cerc de 4 cm, din 4
jumdtili
cercuri de
I
cm
gi din 2 sferturi cercuri de 2 cm
2. L.r i runzel e de .ul uafe
terde
(l e:(
hi .
' e
\l i
raleazi cercurile urmi.toarer din 2 faqii duble
cercuri cu citcumferin[e
de 10 cn, 1 buc. de
6 cm, 1 buc. de
5
cm
9i
clintr o
jumatate de
fA6ie un cerc de 4 cm.
3.
Pentru realizxrea carceilor
se iau 2
jumetati
Jc fal ' ,. vcrJe r-chi :.
.c
Pl raza
l a l 0 , -l ^. an,,t
se spiraleazi un cdrcel dublu alitural Din
2 5x. l .
' f er r ur i
dei al i ese. pi r r l eazar j r , ei
simpli. 2 buc. de sferturi de f&ie se pllazi la
(
cm.
"poi
.c.pi rJr-Jl d
c2f,
ri
(l ul )l i
5rrprdptl ri
4. L. r l l u. r r cJ mar e r ugi n r
"c
ut i l i ze] Zl o
- '
mitate de fa$ie
portocalie de 8 mm lifme,
o
jumitate
de fiqie ruginie cu lilime de 8 mm
.
(ambelc cu petale cu argini in zig-zag)
qi
jumitate de figic ruginie cu lefimea de 1,5 cm.
5. L..r I
l oa
rcr nl L a rugl ni e
\r rl l i i /caz; un
sfert de fli5ic portocalie cu lilmea de 7 mm,
un sfert de flgie ruginic cu lilimea de 7
mm
(ambele
cu
petale cu marginile in zig-zag)
9i
jumitate
de faSie ruginie cu lifmea de 1,2 cm
r per al cl . Fl or i . ' po t or r l i i i e
. f i r al e, r / i
r n
mod asemin)itor cu florile ruginii, folosindu
se culorile cotespunzitoare.
6. la spiralarea florii de culoare rogu inchis
5r U-i ,i /cazJ
o j u
mnr rte tl e l r' ' e
tsel bena
r u
l:itimea de 7 mm
(petalele au malini teiate
in zig-zag)
9i
jumdtate ro$u inchis cu lilimea
de 1,2 cm
(petalele
au margini in valuri).
7.
La florile de culoarea
piersicii sc foloseqte
clte o
jumitate de flgie cu ldiimea cle 1 cm
r petal r , rl n..rrgi ni
i n zg' t.ag' . l -l o' i l e
' r
' pi
raleazd conform des cietij' de la
pagina 6.
Ornamentele
ramei
1. Pentru confec[ionarea
frunzelor verde
i nchi . . r . P
r dl eJZa ur r r al L, dr er ( Cef Ct l r i :
8 buc. cu circumferinla
de 4 cm din
jumitdli
de fi$ii, 8 buc. de 3
cm din
jumitiii
dc fa$ii,
8 buc. de 2 cm din sferttui de iAgii.
2. La frunzele verde inchis sc plegatesc cer-
curile urmetoare:
4 buc. de 5
cm, 4 buc din
jumitii
dc fafie cu circumferinla
de 4 cm.
J.
Pentru obfnerea circeilor verde inchis,
8
r l r r l
f i de l . r pi e
se pl i aza l a
(
. m.
aPni 5e
spiraleaz:i carcei dubli suprapugi Pentru
oblinerea carccilor verde deschis, 8 sferturi
cle ffuie se pliazi la 5 cn]. npoi se spirxleazi
circei dubli alintrali.
4. La floarea |oqu inchis se utilizeezi I buc.
de sfbrturi de fi5ie cu laLlmea dc 7 mm
(peta
le cu nergini in zig zag).
5.
Rema sc vopseste cu
yopsea
acrilici iar pes
te perlca irlerioari se lipcAle hertix mi(ase
Japonia,
.lupl care se lipesc una peste xlte.
N,lai inainie se elenjcazi florile. lrunzele gi clr-
ceii in intcrlor, dup:l care se l4)esc cu edeziv
nt di l ' p. . r [ r or
. e c, , , t i nui
,
-
n nt t . t
l l t nci
13
Cutiufe
de
bijuterii
Faqiile
de hartie
pentfu
cutia pitfati
* 7 buc. \e.de
inchis,litime j
ntnl
S 5 buc. verde
deschis,liirne
J
rrrrrl
H 1 buc. \'erde
crud, l:iritne
i ninl
* Cate o bucad
albi, roz
li
vioier,
. l t 1mr l , i
(
l l l
* Cite 2 buc. albe,
roz
$i
violet,
latime
8 mrn
Divefse
pentfu
cut ia pdttat1,
S Curie piffara
12 x t2
cm
* Vopsea
acrilici
de culoarea
piclii
Fa$ii
de hartie
pentru
cutia
ovali
* 6 buc.
verdc inchis,
l:ifinle
j
mlri
# 2 buc.
vcrdc
deschis,l:iFne j
nim
qF
I junlitate
galbeni,
lelirne
1 ctl}
$ I
junlirare
galbeni,
iiilime
8 mm
S I junliiare
gelbeni,
iilimc
7 m1ll
S 1 jur:1tare
albi,
i,5 c1n liitime
+ l bucari
al bi ,l i l i me
1.2
cm
* I bucari
albd,litine
1 cnl
+ 1
jul]liiatc
albi. liline
8 nm
S l
jumitate
albi.
llfime
7 mm
Divefse peqtru
cutia
ovali
& Cutie ovali,
9
x 12 cm
* \ropsea
acrilici
de
culoarea
menrci
Cutia pitrati,
1. Se vopscfte
cuda.
2. Pentru
colfecqionarea
frunzc]or
yercjc
i nchi s
sc.spi rai eazi
cercLl ri
cLt ci rcumfcri nta
t j c
q.
i q Ji r r
i asi i
Jubt c
1. , , l . , r r zeJt r . , t r t
r
r ' \
| : -
. c
l r . ( ' HJt r
\ (
l t . t n. l t o. l f cl c. d. i . , n:
z buc.
ctr circuniterinla
dc 6 cn. 2 buc.
de
) cnt.
dlntt
o
jumitatc
ilc fripie
ul cerc
cu
circunlerinh
de
,1
cm.
3.
Pentru
obliteree
circeilor
vercle
inchis
s,
1. l i . r z. i
p. r r "
sl . r r ur . . l L
| j . r ,
L
i ,
n . 1p, . ;
se t,lc c.iircei
dubli
diturali
si suprapugi.
4. Florile
se conleclioneazi
ir.r felul
urm?itor,
pentru
flofile
ntari
se Iipesc
una de
alta
lumifLti
de fi$ii albe,
roz pi violer
dc 1,5 cm
l i t i n
c
: Jt
l J
t l ur , l -
r r i cr
, Lr r | ' l , . r . i uc t a. i i
Jr
CUl o. . r !
Jl l , - . - n2 . i
1 1nt . , 1
Jr B nr . n
, ar j . l C
La liecrre
fipie
se va
t?iia o tnarlline
1n zlg
zeg
cu toarteca,
dult:i
crre se franjureazi
hir-
r l l
pL. r l f l r
r , ' [ , , t i r r r
| r _l r h
f l , , f j l _. _. pj t u.
l e. r / l
\ Ol l t uf l n
J- . r ' 1,
, ; ; l : 1.
l a
FJei t ut L
5. Fl ^' , l e
. e
Jr . r ni c , , / r
I , c
,
u. i . . . , i ,
, :
. .
t upesc
cu adezi v
nedi l uat .
Cutia
ovale
1. Se Yopscste
cuti a.
2. Pentru
confccFonalea
fiulzelor
verde
lnchis
se pregitesc
cercud
cu circr,tmferjnfa
de
i cm din
3
fitii,
iar pcltru
cele vcrclc
J. . , J
. r r i
u. r J. . r , . r r , l i r
{i r , nr . r l r r i .
J. L; , . r r c. r , , l
\ t ' r , ' c
t , t , nt \ ) e
1. i l r , / e. . / J
l f t n- r .
torrele
tipiir
E buc.
din sfcr.turi
de fri5ie
clin
,
Jr t r | br . , , r r i f \
j n
, r r i n
I Jc _,
q1
r 1, q. p1p| 1
Jr Ul Tc) \ (
ol i . r zt
r t . t . r r
Je
<,
r si
. r . f i r . t
leazii
cloi cArcei
dubli
:rlituraqi
5i
umrl clubiu
srprapus.
Pentru
obfinerca
circclulut
Yerde
cleschis
sc iau doui
sfcrturi
de fipii
care
se
pliezi
lar
5 cnt qi
se spiralcazi
un cilcel
clublu
alafu[at.
4, Boltocul
alb se oblinc
mciclclllnd
rcrcun
de 2 cn din 2 sfernri
de l{ii.
5.
Florile
se confecqioneazi
in lelul
urnitr)rl
L t n. ' t ga. r
u . r r l r -
, n. r - -
. i
t Ji ( \ Jl c o
j umj _
{
,s
s
s
rN
N
t 4
tate de ftQic albi
$i
galbe
n2i de B mm lifilrre (cu zig
zag uri
fi
ffanj uri )
l i
j umA-
tate .le feqie albi de 1,5 cm
l i fme
(petal e). Pcntru cel e
doui nargarete mici se
utilizexz'i ciite un sfert dc
f:iqie galbeni
;i
albir de
7 1llm laiiimc
(cu zig zag uri
$i
franjuri)
!i
o jumitate de
figie albi de i.2 cm Lifine
(petal e).
Fifiile utilizate la flori
se l i pesc una de al ta
in ordinea urmitoate:
gal ben (i ngust)
alb
(ingust)
-
al b
(l at).
6. Sc cont-eclioneazi
3 flori mici galbene
$i
2 nici ale din ciite o
ju-
natete de falie gelbeni,
respcctiv albi cu lilirnex
de I cm (cu zifi-zag-uri
$i
flanjuli). Se spitaleazd
florile confbrtn descrierii
de Ia pagi na 6.
7. Pe cantul capacului
cutiei se lipe$te o t:$ie din
hirtie verde inchis. Florilc.
frunzele gi cilceii se eran-
j eazi i nai ntc pc capacul
cuti ei , dup:i care se l i pesc
cu acl ezi v ncdi l uat.
lF-
in culorile
curcubeului
F4ii din ha.rtie
*
24 buc. in culorile
curcubeuiui,
lilime
3
mm
DiYerse
& Cutie rotundi, O 12 cm
*
Vrpsea acrilici albasffu
deschis
1. Se vopselte cutix in albastru
deschls
Dac::i cutia are o culolre
inchisi, se vopseqte
inainte in alb.
2. Irentru obfincrea
piciturilor lnari se spi
raleazi 6 figii incepind clc 1e un capit. apoi
incl'! 6 din celilalt caprit. Cercurilc clc bazl
s:i eibi circunifcrinqa de 6 cni. in acest fel se
obfln moclele cu o coloristici diieliti.
.
3,
l F . l r r r
ol r t i r r r r ,
. r
l r i '
- r uf i l u'
r r ' : ( i s( -
' l 1i
raleazi 6
jumartiti de fi|ie, cercurile avind
circunferinla
de 4 cnl. f'runzele se obin
d1n 1E
lumitili
de fAgii din care se
lnode-
lcezi cercuri cle
/r
cm.
4. El ementcl e se arani eazi
pe capacul cuti ei ,
. r po' . e l i pL. t , l ,
' t r
r dcl l \ - r ! i i l - .
{
.R
s
s
N
s
Fulg de nea
Faqii din hertie
*
48 buc. albe, liiime t cm
Divefse
&
Fif de
pescuit
1. Se spiraleazi urmitoarele modele: rom
buri din 6 buc. flqii duble de 12 cm ligimc
t i
Ju
huc. de 8 cm l J. i me
i i
, er ,
ur i dr n
12
jumitili
de fagie de 4 cm ldfme.
2. Se lipesc romburile confbrm descrierii
de la
Pagina
7.
3.
Asamblarea lrrodelului: se inccpe cu
rnijlocul steluiei, lipind 6 romburi mici unul
de celilalt. Apoi se formeazi 6 perechi de
romburi mici, lipind intre perechi un a1t
romb mic.
Aceste elemente se lipesc pe steaua centrala,
aga cum se vede in imagine, dupi care se
adaugi gi romburile mari.
Cercurile se lipesc cite doui cu un romb
mic intre ele, dupd care se lipesc pe virful
romburikrr mari.
'
. : .
t7
Ornament
de
Crdciun
Falii
de hartte
(ld.time
5
mm)
* 53
buc. verde
inchis
*
10 buc.
rcqii
*
10 buc. verde deschis
&
1buc. mango
$
4 buc.
galben auriu
Diverse
*
Fund de lemn oval,
18 x 13 cm
*
Jiruq
de lemr 5
x
5
mm, 15 cm
iungime
*
Vopsea
acrilici
albi
Pi
verde
inchis
1. Se vopsegte
fundul
de lemn in aib
9i
verde
aga cumse
vcde
in imagine'
iar
lirusrrl
de
lemn
in verde
inchis.
2. Pentru
varful bradului
se spiraleaz' 3
pici-
Nri din cercuri
cu circumferinla
de 6 cm lt!
care
s-au folosit 3
figii verde
inchis'
3.
Lr ent si l c
\ r dJ- l ui ' l nt r l . at Lr ' t e
di n
pi ' i
uri verde inchis
care s-au moclelat
din cer-
curile
urmiitoare:
se lipesc una de alta o fiqie
ii iumiitate
de hartie, apoi
se spiraieaz;i
din
ele un cetc cu citcttrnferinp
de 8 cm,
clintr o
fliqie dublii
se splraleazi
un cerc dc
9
cni,
dintr-o
figie tripli
un cerc de 11 cm, din
J
f a: i i 5i
i unj r , r r ' i pi t e
una t l e r l t "r
t '
r pi r r
leazd un cerc
cu circumferinia
de 12 cm, din
,1
fiqii
Ei
jumiitate un cerc
de 14 cm
qi din
cinci
fiiqii lipite intre ele un cerc de 15 cm'
4. Trunchiul
e alcituit
din
romburi
obtirute
din urmiitoarele
cercuri:
2 cu circumfelinla
de 3
cm din
jumati$ de figie,
2 de
4 cm din
julriitigi clc fiqie,2
de
5
ctr din treimi
de
fiqie. Baza bradului
e formatii
dintr-un
triunghi
modelat
dlfltt-un
cerc cu circumfe-
rinla de 6 cm dintr o faqie intreagA'
5. : t car r ;
di n r ar ' . r l br aJul ui ' e
f or - nr
r zi
dln 6 romburi
modelate
din cercuri
cu c1r-
tumlerinqa
de 3
cm dln
jumdtili de fafie
6. Pent r . . ohr t t t et r o
l L n' dnr r l l
' ni ! :
"e
t f i -
raleazi
B cercuri
iar
Pentru
lumanarea
mare
10 cercuti
cu circumferinqa
de 4 cm, clin
iumitili
de fafii foqii Pentru
flac'iri
se folo-
.segte o fiSie tripli
clin cate o
jumitate de
f,;i v ropi e,
mrngo
r:
e.Jl ben-JUr' e
di n
'
rre
.e. formeazi
un cerc cu circr.rmferinp
de
7 cm modelat
apoi
in formi de
pic:ituri'
7.
Frunzele
de lAngi
lumindri
se confectrio-
neazi
in felul urmiitor:
se lipcsc doue
bucA[i
de cate
o fa$ie
vefde inchis
il
o
ju :itate
verde deschis,
apoi se spiraleaze
intr un cerc
cu circumferinqa
de 9
cm, respectiv
8 cm'
Fasia se spiraleaz,i
incepAnd
din capdtul
dc
cuioare
dischisd
Se lipesc doud buci!
dc
cite
o fiSie
verde deschis
!i
o
j[mitate de
fi gi e verde
i nchi s
Cercul debazi si ai bi
circumferinEa
de 8 cm, calc se va splraia
incepAncl
din capitul
de culoare
inchisd'
Se spiraleazd
clou)i cercuri
verde deschis
cu circumferinga
de 7 cm
8. Asamblarea
modelulul:
se lipesc diferitele
elemcnte
pen u a forma
steaua' crenll
e,
frunzele.
Se aranjeazii
modclele
pe o fblie
(veziprg. 7),
apoi se lipesc se Iipefte
liruqul
1. . . "n' *l
t uncl l l r t i , ' l e
l et nn Lumar ar i l e
\e a)i mDl rdzi l
i ' mod e)cm;ni l ol
' rpol
' e
olneazi
cu fiunze
in final' se lipesc mode-
l "l e
p. f un' l ul ds l r mn
f | unzel e
cr t cr i oa- r
ale bradului
se voPsesc
in alb'
:....'
'/
':..../
iii:-:
Yruia stelelor
N
Faiii de herti (litime
5 mm)
. R
T
1' .
. L,
11 r ' : , 1\ | | r r . r | \ . r r .
| (
| r
"odec
_$
t n l t t J )
, N
t
. Lr ,
r ", r - , , l i , nr - ' . t c r - . r nr , , Jcl e
\
r : r r . r Tnr f i - l )
- $
Y l { r , . r - , l l
- r
. . r "r . n' - r . . r
. t ,
L- r r . . , , o! l el e
N
i ni , ' ' r )
* 12 buc. galben auriu
(pentru
steeua cu moclcle
rxfe llllma.l
1. Pentr u steilu:t rosie cu Doclclc in fbnrti cle irirDlt se
splrlle:Lz:i urnitolrclc cercuri: 6 ltuc. cu circumfcrinla
dc 7 cm;i 6 buc. cu ci rcuurfc| i nta .l e i cm di n sfi j rturi dc
fiSii (r'onburi).6
bLrc. de i cn clil trei sferLuli cle fri;ii
5i
1l bnc. clc 3 cm c1ln sfe|tr.rri dc hirL]j. Sc pliezi 6
jrxr:rtiti
clc tiLqii in douir, sc spiralerzir embele capctc
il
sc llpesc
urul dc cclirhlt
(ir.rirli).
2, Pentru steaue roiie f.'r'ir nodcle in fbrni de inin.l se
spiru.leezli ulnitoarclc cercuri: 6 ltuc. cu cilcurllcrlnql
t1e 7 cm si
(r
buc. cle
j
cnr din rlei sfclturi de ti5ii
(r'orr
buri ).6 buc. dc.1 cn de di 1.]
j rxn:rtl ' rti
cLe fi 5i i
5i
6 buc. de
3 cm clin sferturi cle tiiii
(ccrcuri)
3. Steaua galbcni cu n.roclele in fblm:i dc inlnrii e elcir
trLit:'r din r:rnirtolrele celculi: 4 buc. cn circulnferinla cLe
7 cn gi i bLLc. cu circunfcrinta clc 5 cm clin trei sferturi
cl c l i 5i i (ronburi ),
i buc. cl e:i cm dl n
j ul rl i ri ri r:l c l i si e qi
8 buc. cle J cn clin slcrtrLd cle fisii
(cefcuri).
l
julnirifi
de figle sc incloeie pe nijloc. epoi se spiluleaz:'r ambclc
capete. dup:i care se lipesc
(inini)
4. SlcaLrx gllber:r fili nodcle in lblrui de ilimir c rlciL-
luili din ulor:ltoerclc ccrcuri:
:i
buc. cn circumferinla cLe
7 cru clin ligii ilitrcai..1buc. cle i cn din trci sfelturi cle
fi si i
(r' omburi ),8
buc. de + cm di n
j umi ti i fi
de ti fi e
l j
,i
buc. clc 3 crl din sfeltr.uidc fiplc (celculi).
J.
Asamblerea noclclclor: se liltesc cftrsurilc rontburilor
pentm a
ii
pl-lstm tolnr. Se liitesc lontburile pentru a
l brma stel ua central .' r. sc l i pesc cercu| i 1e.:l poi i ni l ni l e.
20
In lumina
sirbitorilor
Fa$ii de herti
oi1ime
1 cm)
pentru
modlul galben
* 28 buc. mango
*
28 buc. galben
auriu
FaQii de harde (lilime
I cm)
pentfu
modeiul fogu
*
28 buc. ropii
S 16 buc. rogu inchis
Divrse
* 2 buc. luminiri in suport de sticle
Modelul galben
1. Sc confec,tioneazi
urmitoarele cercuri:
8 buc. cu circumferinfa
de 12 cn de culoarc
mango din ldpii duble
(piciiturt)
care se 1i-
p, . r (
r r r el r de al r r l e r 5, r ,
ur n
se \ eLl r
i n i ne-
gine (vezi
fipas.
7). Se lipcsc unele de altele
8 buc. de
jumdtlli
de faqie mango din care se
spiraleazd cercud cu circumferinta dc 10 cm
(romburi).
Din cele 20 de buc.
lialben
aurii
cu circumferinEa
de 6 cm se modeleazi 8 pi
cituri, 8 fiunze
$i
,1
romburi. in afari de aces-
t eJ. dr r o Lr si
gel Lr en
a. r i i
, e <pi t - l ei t / d
, r r
curi cu circumferinla
de
5
cm.
2. Se lipesc doua picituri
de virfuri. Se aran-
jeazi
elementele in
jud
lumanlrii,
lipin-
du-le dc partea
lor curbatd. Aranjamentr.rl
va
fi mai stabil dace se lipegte pcste el modelul
de deasupra. Se lipcsc romburile rnari, lipind
dOr . i , i t c dOu. t dupi i r , r r C
. r
pf t nO I nt f eeC
cite o fiunzi.. Romburile mici si cercurile se
lipesc conforn imaginii.
3.
Pentru oblinerea modelului de deasupra
se lipesc doui picdturi
dc varfuri. Acesrea
se dau cu un strat de adeziv, lipindu,le pc
pi , i i t l f r mJ . - . Jst f el r n, i t model r r l
. . r
. , j ung,
exad langi suportul
cle lumlnarc. in final
se lipesc restul frunzelor.
Modelul roQu
1. Se spiraleazi urmitoarele
cercuri: 8 buc.
cu circumlerinfa
de 12 cm din fligii duble
rosii (picituri)
;i
8 buc. cu circumferinqa de
10 cm dintr-o f{ie gi jumdtate (ronburi).
16 buc. cu circumferinia de 6 cm din fiqii
ro$ inchis din care se modeleazi B tiunze
gi
6 picituri.
2. Picetudle nari se iipesc cAte doui una de
cealaltd. Se aranjeazi elementele in
jurul
su
portului de lumAnare gi
se lipesc de capetele
lor rotunjite, putin in lateral. Se lipesc
ai
rom-
burile. 4 buc. se lipesc intre varfurile picitu
rilor.
Se iipesc cete doui frunze de vdrfuri, lipind
intre ele ulterior restul romburilor
Se lipesc
elementele conform inaginii.
3.
Pentru obginerea modelului dc deasupra
sc
l i oes.
. a e dnua pi cr t ur i
de r ar i r r i .
I l enent el e r e
cau Lu . , n \ t r i r ,
de Jd( , , i \ . apoi
se lipesc pe piciiturile mari astfel ca modelul
de deasupra si ajungi exact lengi suportul
de lumlnare.
. . . l r , i
'{rr
{
..
t///
i Jllt'
"$
,s
t
,$l
\
N
N
Decoraliuni
pentru brad
FaEii de hartie
pentru brad
* 11 buc. r,erde,lilirne
j
cn
Diverse
pentru bfad
$ 11 buc. margele aurii, O 5 rnru
*
4 buc. mirgclc aurii.A 6 mn
+
Ali aurie
FaQii de hartie
pefltru dopolel
* 6 buc. crem,l i l i i rc 5 mm
Divefs
penhu clopolel
+ Cate 1buc. cle mirgea auric
cuO6nr nsi 5mm
*
'i
buc. nilrgele au(ii. O 2,5 mn]
* Ali aurie
Faqii de hertie
penru srca
*
12 buc. creol 1i tme 5
mm
Diverse
pentru stea
* 12 buc. mirgele audi, O 6 tnm
*
Afi aude
Bradul
1. Pcntru real i zarea crengnl el or se spi ral eazi
clte douir bucdqi din piciitririle urmiitoare:
r:n cerc de 8 cm dintr o figie
!i
ju
aitalc.
unul de 7 cn clin
.o
Iafic intrcagi, unul cle
/ ,
,
r n di n'
- n
l i - i r i r r r r - .
o. .
' r
r i l
d,
i ,
r .
dintr-o rrcimc dc fi;ie, unul cle i cm dirtr o
j umi tate
dc 1i 5i c. Pcntru baza bracl ul ui sc
model eazi un tri unghi , i l r pentru vl ]rt o pi
catur,r.
2. Moclelul blaclulni se aranjeazi pe o folie
(\'ezilr.
/).
dupi carc sc lipefte. llradul
oblifiut se decoreazi apol cu mirgclclc lurii,
contorm i rnagi ni i .
Ala se tfece prin vriltul btadului
(sc
innoad:i
crpetelc, o'cntual), apoi pe cele doui lirc
sc iligiri nilgeaua. Se iniroadi capctele.
clopotelul
1. Se spiraleazii urmitoarcle cercu|i: 2 buc.
de
9
cm di rtro fi qi e
ti
j umetxte,
2 buc.
c1e 6 cm clintt-cr de fiqic. o bucati c1e + cn
dilrtFo
jumiratc
dc fesie
5i
o bucat;r cle
J
cm
clintmn sfert cle fiqie
(picituli).
in afrLrir cle
acestee. sc nl ai spi rai eazi un cetc de
3
cn
dintmn sfert clc friiic.
2. \ r . l t , f r ' l , / . r t l . l ep. r r t C
-
m, , Ll t s- nr . r
ni tor cu nrocl el ul btadul ui . Sc l i pcsc cel e
4 m'ilgele cu O 2,5 trm, aqa cr:n se vede in
imagine. \{ir!lerua mare
(Z
6 nim) se lipeq-
t c r i r t - t
"r - l
f i '
r l r l I i l ' , l i ! r Jl r . . i - ' nr j l
. : - d| |
r , r i . .
r O
<
r ' qr r
. -
i r . i r j n- J L
Steaua
1. Sc nocl el erzi r u| mi toarel e ti puri dc l run
zr . ,
r ' , ' i
J, 6 r n,
-
/
' . ' i . .
, nt r ,
Fi . ,
r r r r r i
.l e
3
cnr cl i n 6l uni ti i i de fri i i . Di n 6
j umi
t:l!i de fafie se spiralcazi cercuri de
3
cn] di1.i
care se nocl el eazi pi cl i tutl .
2. Se lLrcrcazi in mod asemirliitor cu mode
l ul bncl ul ni , apoi se decoreazi r;i ste:l u:t cu
mi rgel el e auri i .
24
I
I
I
n
.,t)
is\*
Al".
,a
''t1
*t.:
Mos Crlciun
Faqii din hartie
* 2 buc. albe, de 1,5 cm
* I buc. albe. de 1,2 cm
* 6 buc. albe de 1 cm
I 42 buc. ropu inchis,5 mm
* 19 buc. al be,5 mm
* 13 buc. crem,
5
rnm
S 3
buc. ropii,5 mm
S 1 buc. aibastru deschis,
5
mm
S 1buc. neagri ,
!
mm
Divefse
* Suport de lemn, circa
14,i x22,5 cm
* Vopsea acrilicd albi
*
Harde ton neagrd, 2 x 1 cm
1. Se vopsegte suportul de lemn in alb.
2. Pel'lrl rctlizerce modelului se spiraleazii
ur nal uJr r l e
r or mr :
ncnr . L
f ar a l J' "! i i r e
l d. c i - douj
. i
5e. pt r al r a/ d 16 d- t cr cur i
, ^u
circumferinqa
de
3
cm iar pentru
ochi 2 cer
,
ur i , u, i r r uml er . nr a
de
J
(
m Ll i n' . , i i neg- e
; i
al br ' t r u Jes,
\ . . .
\ r s- l e
f or nr r Jr nr r o
f:\ie dubli ro;ie
(cerc
de 4 cm). Cu virful
de{l el Jl ui
. e r coJr e
i nl ef l of ul
U$or I n Jl an,
pcnr r u
. r obt i ne o f or ma L. . or a. L r r i , L. . ap. r i
interiorul conului se lipe;te cu adeziv diluat.
Gura e formati dintr-o fiigie roqu inchis: se
spiraleazd un cerc mai larg
(circumferinqa
de
4 cnt ) .
. pt , i i nc e s s( ' st r Jng C. | f e m: l r gi - e.
Cap:itul din interior se lipegte, apoi se mo
deleazl gura conform imaginii. Pe dos se
lipe$te hartia ton t.iiati la dimensiunile core
spunzitoare. Pentru realizarea
spriincenelor
se spiraleazi 2 buc. de ftqii albe de
5
mm
f t
. r , ur l er i nt r oc
<
(
m ) . se Luf l e. c. af oi
. r
modelcazA ln semicetc.
l.
Pentru obgincrea birbii, se pliazd
in doui
17 buc. de f:igil albe de
5
mm, apoi ambele
capcte se spiraleaze piini la linia de indoire.
Dintr'unul dintre capete se taie un sfert de
f15ie. Capitul nai lung se pliazi pe linia de
indoire, apoi se introduce in acest punct in
. ,
obi , oar c
. . t u
uneJ t d de qui l l i ng; i i j u- n. r -
tatea de fagie se spiraleazi pind la linia de
indoire a fiqiei urmitoare, de care se lipegte.
La urmetoarea linie de indoire se va proceda
l a f el .
se
' ni r r
r azr r mhel e, Jl et c dl r l i \ i ei .
exact ca la fiqia anterioari. Din sfertul .le
tafie tiiat se resucesc
Sapte
forme
,,S"
pcntnr
pir care se prind
dc.lesubtul ciciulii. Din
alte patru sterturi se modeleazii mustaga:
ambel c ,
:rpe e aJe 2 sl e' rur.
ds fasi e se spi
raleazA
(una
strans, iar alta mai larg). Ciirceii
mai stramti se iipesc unui de celilalt, apa
cl.rm se vede in imagine.
4. Pentru confecfonarea hainei
6i
ciiciulii
. e
t ai e r n
i - ' r r r r t e
40 bu, . l ' ". j i f o\ i i . dpol
r e nodel ca/ J
x0
hL, , . de f ". . nze
r u.
i r . um
ferinta de
3
cm
(pentru
cdciuli
51 brLc.,
pentru haind 29).
5.
Pentru pompon va fi nevoie de o bucati
de fdpie dr-rbli de 1,5 cm liqime, per]tru
ben
tifa ciciulii de
5
buc. de o felie
fi
jumltare
de 1,2 cm litime, iar pentru marginee hainei
de 6 buc. de flgii dc 1 cm lifime.
Iriecarc fA6ie se franjureazi pc una dintre
laturi pentru a obtine lranjuri de 1 mm
(se
lasi o margine de 4 mm). Flgiile de hdrtie
se spilaleazi
strins, apoi franjurii
se aran-
jeazi
inspre exterior.
6. l-iterele sunt tbrmrte din
urmltoarele fafii: 2 buc. de
sferturi, o optimc pcntftr li
l efa H
i i
ur stert penl ru o.
Se lucreaz:i confofm imaginii.
7. Asamblarca modclului: rnai
inninte se xrenjexzi elemen-
tcl c de cul oarc cren cl i n
j u
rul ochilor Urneazi nesu1.
sprancenele
!i
muslata. Gura
se lipcAte cxact sub rnustati.
Pirtil se dispune in jurul
feqei, apoi c1e ambelc pirqi
ale ei, respectiv sub guri
se lipcAte barba. a;a cum sc
vede in imagir]e. llentilx ci-
ciulii se aranj,^azi inainte de
l i pi rc. Dcasupra ci s di spun
qi liunzele care formeazi
cilciula. Aceste elemente se
lipesc una de cealaltii (nu de
hFnr i r r l \ \ F r ( Fr 7r . r . i , ' l l
pe sLrportul de l emn.
Se aranj eazi hai na gi gul erul ,
apoi se i ncl cpi rteazi fal a cu
mare gri j d. Se l i pesc pe l enn
mai intei marliinee ciLciulii
!i
gul erul hai nci , apoi el encn-
tele hxi1.]ei. Apoi se lipesc
fafa
fi
ci ci ul a cu pompon.
Sc llpeqte barba, confonn
inaginii. ln finei se lipesc
!i
literele.
it:i
ll.i;
i{]i:
ii?jj
Cildura inimii
Fa$fi d hartie
* 24 buc, mango, respectiv roqu
lnchis, liitime
5
mm
Diverse
*
Lumanare
* Hartie ton mango, respectiv roqu
i nchi s, 2x15cm
1. Se spiraleazi urmdtoarele cercuri: 16 buc.
cu circumfednla de
3
cm din
jumiteli
de
fiqii, 16 buc. cu circumferinla de 6 cm din
fa$ii intrcgi
(piciturd).
Se lipesc mai intai
cite doud cercuri unul de altul, apoi se aran-
jeazi
in
jurul
lumiinerii. Cercurile se turtesc
uior pentru a obfine o fbrme ova]d, pentru
a pur er i nchi de cor uanr . Pi , i l r r r i ' e sc l i pe- .
cite dou'i in formi de inimi, dupi care se
lipesc
pe coroani, conform imaginii. Tnainte
de lipirea modelului, lumanarea se indepir-
rcazi.
2. Falia de hartie
(2
x 15 cm) se lipe$te in
formi de cerc, corespunzitor circumferin
lei
suportului de lumanare, apoi acesta se
aqeazd in el. Interiorul modelului se dii cu
un strat de adeziv, apoi se trage uqof peste
suport.
Ornament pentfu luminare
FaEii de hartie
* 53 buc. roiu iochis, h.time 5 mm
* 40 buc. mango, lilime 5 mm
Dlyefse
* Suport cu luminare
L. Baza modelului se va confecliona la fe1 ca
la modelul de lapagina 28 (corcnila
dc ccl
cr r r i
' i
pr t l l el e
r L, r ma
e dr r i ni mr ) .
qf oi . : e
spiraleazi 8 cercuri cu circumferinta de 8 cm
d n c"t e o
' ". i e : i
J, r mal al e
de h, r r i e r or i c.
Cer cur i l e ohl i n r r t e
' e
r U er c U5or . . , r poi 5e
lipesc pentru a-Fi p'istra forma. Ccrcurilc tur
tite se hpesc intre inimi.
2. Pent
-l
obtinerea celor 8 elemente mango
(
arr l ofmed/J mJrgi rca se rpi rdl e.i /.i
urma
toarele cercuri: unul cu circumferinla de
6 cm dintr-o fiqie qi 6 cu circumferinla de
4 cm din
jumitili de fAgii (romburi). Se li-
pesc elementele conform descrierii de la
pagina
7. Se spfileazi 2 cercuri de 3 cm din
junlititi de fa$ii, apoi 2 picituri de 5 cm din
ligii intregi rogu inchis. Se lipesc piciturile.
3. Cele opt elemente se lipesc pe fiunzele
turtite ale cum se vede in imagine.
4. in final se lipeSte o fdqie de hArtie in jurul
I .
bezet.
,,.
,
2S
Omul dezilpadil
Fngii de hirtie
Qnlime
5
mm)
* 162 buc. albe
*
24 buc. negre
* 7 buc. crem
* 1 brrc. mango
#
1 buc. maro
Diverse
4 Rami de lemn
(inrerior
15 x
30
cm,
cadru de
J
cm)
S Vopsea azur
!i
albasffu inchis
1. Se vopse$te rama de lemn conform ima
ginii.
2. Figiile albe qi
cele negre se taie in doud
i Lmi r ; r i . . , r por Ji n, el c
a be. e
' pi r al er za
cercuri cu circumferinfa de
3
cm: pentru
cap
qi
corp 236 de cercuri
!i
18 frunzc turtite.
Pentru paldrie
se spiraleazi din fa$iile negre
30
de cefcuri,
5
frunze pi
2 frunze turtire.
Ochii, gura
li
nasturii sunr formati din
10 cercuri.
J.
Pcnt - u obt r r r r ea
nasul ui
. e. pr r . r l eazi ,
un cerc de
3
cm dintr-o fipie mango, dupi
care se scoate interiorul in aiari inceplnd
cr i nel Ll r
r nt - dl . Pent - u a- l msnt i ne l o- ma.
se pune cu o pensuli
mici pulin adeziv
diluat in interiorul
conului.
4. Se compune modelul
omului de zripadi
conform inaginii, apoi sc iipegte incepdnd
r u
( dpL, l . i ( or r
nu; nd r anJ
(
u
. anLl
bl , g, -
. rel e J n mrj l or
>i
.el
de
i ,
^
5e l i nesc .rpoi
unul de celilalt capul, partea de mijloc
Ai
cea
de
los.
J.
Pentru confecqionarea
mlturii se taie in
palru
7 fafii crem, apoi se pliaza
in doue.
16 dintre acestea se lipesc una cle alta in
apropi ere de l i l i a de i ndoi re. Restul de
12 faqii se lipesc intre celelalte in mod
aleator
Faqia maro se tnie 1a lungimea
de 16,5 cm,
apoi se lipesc la un capit llqiile crcm. Locul
de iipire se acoperi cu o
jumitate
de fa$ie,
iar ceea ce rdmene in plus sc taie.
6. Pr n. ' 1. obt i , ef c" t Ll Bi l or
ce neJ \ c \ pj
raleazi
70 de cercuri cu circumferinta
de
3
cm din
Jum,iteli
de f19ie. Cercurile se lipcsc
\ . r t e s. : r nr e
- nul
Ll e , l r L l .
(
, , nt or r r
i magi r i l
7, Partea din spate a omului de zdpad.i se
de cu un strat de adeziv, apoi se lipegte in
cadru, a$a cum se vede in imagine.
Se lipe!
te apoi metura, dupi care gi
fulgii de nea.
8. Cu fulgii rimagi se dccoreazi
cadrul
tabloului.
Ia conJbqbnarea
elementelor nx6i mctri, m6i inffii se sbiftrleazd.
lc)atpformele.
apoi sa 6$eaza Ia locul lor
pentru
a compune modelul,
duprl care se lipesc una de alt6.
)+/
"s
.N
.,t{
N
i1
Iaiii de hartie
(pentru
1 ingera;.)
t i !
9l rLLc i Ll bc l i l i me; r] l nr
Diverse
* 6 buc. ni f g. Lc i Ll rl i i , O i l l nr
1a \la illlrl(l
1. Pcntm nr.rcl el ul fi rstci s(' sl )i frl ei l z:i ufnl i t
k)l r| eLc
Pi ci rtuIi :
3
bnc. tl i ntr o fl i l i c
!i
j t[r:ttu
tc. cl orri de 9 crr si LrnrL rl c S crt. tcsl tecl i r
' ' . , . , '
| | t . l .
'
t .
2, r\fi Pi oxfcl c sul rt rLl ( i rl Lri l c
(l l r
fi c:rtu[i
(2
fi | i i . ci l cr.unfel i ntx crfcul Lri .l c 6 crn).
' , , . r
. l ' r . , t .
r 1 | r "1, , - . r z. r r '
cl cl c i n frrl nl -L ck: fnrrzal
(f,l si i
trci sl erl l l ri . ci r
crurferi ntx
((
rcLl l Ll i dc ; cl r).
J.
l r
, . r i -
r ' ' .
r , t . . . . '
l .
l t "\ ,
. .
i ' t l i 111
r '
I
r
' j r |
1ni-rt:llc dr lisie). cllfe sc tru-lciLc Lrior
l)etltru
t
ol )t i l re rLr o\ i l l . | cl l l r-] obl i nerer
l )l i f l rl Ll i
l rnbc
1c cnpctc : e uuri sli r l dc lific sc spif:Llexzai.
r ' r i , r . ,
- .
1r ' .
' l ' . 1
Lt l t : t g1l l (' .
l . ' . l i l . . . , ,
r r ",
r r i r I r . ; . r i '
5.
I l l gcnf i i sc orne' . i zal cu l l rai gcl cl c l rLrrI t .
t ' : t
i 1
32

S-ar putea să vă placă și