Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI

I. Identificarea postului
Numele si prenumele titularului: _____________________________________
Denumirea postului: conducator auto
Nivelul postului: executie
1. Relatiile orani!atorice:
Relatii ierar"ice: se subordoneaza presedintelui,director general, director parc auto.
#.Relatii de cola$orare: departamentele functionale ale societatii.
Descrierea postului
1. Scopul eneral al postului consta in efectuarea transporturilor interne si internationale a marfurilor in conditii optime cu respectarea
indicatiilor coordonatorului de transport.
#. Activitati si sarcini de serviciu%
Inainte de plecarea in cursa se va prezenta la garaj in stare buna de sanatate, odihnit, pregatit pentru efectuarea transportului
Responsabiliti i sarcini ale conductorului auto:
respect cu strictee actele normative care reglementeaz circulaia pe drumurile publice!
"nainte de a pleca "n curs are obligaia s verifice starea tehnic a autovehiculului pe care "l conduce!
efectueaz "ngrijirea zilnic a autovehiculului!
u pleac "n curs dac se constat defeciuni#nereguli ale autovehiculului si "si anun imediat coordonatorul de transport pentru a se
remedia defeciunile!
preia foaia de parcurs pentru ziua respectiv si pred foaia din ziua precedent completat la toate rubricile $dup cum indic formularul%,
diagrame, bonuri de transport, bonuri de combustibil!
nu circul fr ca aparatul tahograf#contorul de "nregistrare a numrului de &ilometrii parcursi s fie "n funciune!
menine starea tehnic corespunztoare a autovehiculului avut "n primire!
ace toate demersurile legale pentru pregtirea de iarn a microbuzului $anvelope de iarn, lanuri antiderapante, verificarea instalaiilor de
climatizare si "nclzire a microbuzului, etc%
parcheaz autovehiculul la locul si ora stabilite prin foaia de parcurs, respect'nd regulile de parcare!
pstreaz certificatul de "nmatriculare, copia conform a licenei de transport, precum si actele masinii "n condiii corespunztoare si le
prezint la cerere, organelor de control!
se preocup permanent de "mbuntirea cunostinelor sale profesionale si legislative "n domeniul transporturilor!
execut operativ si corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respect'nd disciplina muncii!
se comport civilizat "n relaiile cu persoanele din mijlocul de transport colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control!
se asigura ca transporta doar angajatii societatii nu alte persoane straine!
va avea o inut decent si corespunztoare unui conductor auto!
"ndeplineste orice alte sarcini trasate de conducere!
comunic imediat coordonatorului de transport ( telefonic sau prin orice alt mijloc ( orice eveniment de circulaie "n care este implicat!
are obligaia s nu schimbe poziia autovehiculului implicat "n accident, p'n la sosirea organelor poliiei si s asigure pstrarea urmelor la
locul accidentului, dac acesta a avut ca rezultat moartea, vtmarea integritii corporale sau a sntii vreunei persoane sau dac
accidentul constituie infraciune sau s(a produs ca urmare a unei infraciuni!
s se prezinte la examinarea medical si psihologic atunci c'nd este trimis de coordonatorul de transport din unitatea de "nvm'nt!
respect si "ndeplineste cu strictee normele )*I si protecia muncii.
+sist, la "ncarcarea m,rfii urm,rind num,rul coletelor "nc,rcate, marcajul acestora, starea aparenta a ambalajului si a m,rfii! asist, la
"nc,rcarea marfii astfel "nc't aceasta sa fie repartizata uniform - stabil pe platorma autovehiculului, cu respectarea tonajului si
prescripiilor de "ncarcare!
.ac, "n urma verific,rilor la "nc,rcarea m,rfii, oferul constat, nereguli, anunta beneficiarul s, ia m,suri imediate de remediere. In cazul
"n care beneficiarul nu ia m,suri imediate de remediere, oferul are obligatia de a informa eful ierarhic, care va decide cu privire la
executarea transportului!
In cazul "n care se constata la mijlocul de transport, la sigilii, la semne, marcaje sau marf, urme de violare, pierderi, scurgeri, alter,ri sau
sc,deri "n greutate peste tolerana legal,, mijlocul de transport nu se va deschide sau, dupa caz, nu se va desc,rca, oferul av'nd obligatia
de a anuna de urgen, eful ierarhic "n vederea lu,rii m,surilor care se impun!
/u permite "nc,rcarea marfurilor din alte categorii pentru care autovehiculul nu deine licen, de transport!
/u "ncarc, vehiculul peste capacitatea util, de transport, urmarind greutatea pe axe, precum si respectatea tonajului si a gabaritului!
Realizeaz, transportul "n conformitate cu prevederile contractuale si indicatiile primite de la seful ierarhic!
Respecta normele de protectia muncii si )*I prevazute de legislatia "n vigoare pe tot timpul transportului!
+re obligatia ca pe toata durata efectuarii transportului s, asigure existenta la bordul autovehiculului a documentelor impuse de categoria
de transport rutier efectuata si de prevederile legale "n vigoare, respectiv: acte personale $permis auto, atestat sofer, asigurare medicala%!
acte pentru autovehicul $certificate inmatriculare, talon, inspectia tehnica, asigurare auto(carte verde si asigurare marfa, licenta de
transport, licenta de executie, autorizatii de transport, certificate de agreere vamala, diagrame tahograf, foi parcurs%! acte marfa$carnet
0IR, 12R(uri, certificate de calitate, certificate de abilitate, de conformitate ( daca este cazul%
Intocmete necesarul de aprovizionare cu piese de schimb, materiale, anvelope, combustibil!
1omunic, imediat telefonic efului ierarhic orice eveniment de circulaie "n care este implicat el sau autovehiculul!
3a sosirea din curs,, "n termen de 45 de ore, pred, toate documentele cursei primite la plecare si cele dobandite pe parcurs "n vederea
justific,rii activit,ii sale si a autovehiculului pe toata durata cursei si pentru a deconta avansul primit la plecare!
+re obligatia de a semnaliza la sosirea din cursa orice defectiune sesizata sau orice functionare anormala a vreunui echipament!
+re obligatia ca la sosirea din cursa s, ofere detalii despre starea tehnica a mijloculului de transport, a necesarului de piese de schimb sau
a altor operatiuni pe care le consider, necesare a fi efectuate "n vederea funcion,rii optime a mijlocului de transport!
)articip, la efectuarea reparaiilor efectuate la sediul societ,ii al,turi de mecanic $pentru mijloacele de transport pe care este titular%
)ermanent ia masurile necesare efectuarii "n condiii optime a transportului "n functie de conditiile atmosferice si cele care sa previn,
sustragerea m,rfii!
6ste interzis, respectarea oric,rei instruciuni date de beneficiarul transportului care sa duc, la eludarea legii sau comiterea de infractiuni!
+re obligaia ca pe timpul cursei s, comunice toate problemele aparute i pozitia sa pentru a da posibilitatea prelu,rii comenzii de retur
"nainte ca autovehiculul sa fie desc,rcat!
7rm,rete permanent valabilitatea documentelor acord'nd o atentie deosebita urmatoarelor: viza de pe paaport, verificare tehnica anuala
I0), certificate de agreere vamala, carnet 0IR, licente, carte verde, 3+R2 $pentru cap tractor%, 8R66/ 39RR: $pentru semiremorca%!
*e ingrijete pe timpul transportului de integritatea tuturor documentelor "ncredinate, orice deteriorare a acestora put'nd duce la anularea
valabilitatii lor!
1onfirm, prin semnatura pe foaia de parcurs c, autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic si completeaza toate rubricile
prevazute "n aceasta!
)archeaz, autovehiculul numai "n locuri special amenajate, p,zite, care s, asigure securitatea m,rfii si autovehiculului!
;ntreine corespunzator mijloacele de transport cu care circul,, asigur'ndu(le un aspect agreabil i curat precum i funcionarea optim, a
acestora!
+duce la cunostinta conducerii toate reparaiile mijlocului de transport efectuate pe parcursul unei deplas,ri "n vederea trecerii acestora "n
caietul de service
;n cazul accidentelor produse din culpa oferului, acesta va suporta integral sumele care nu se recupereaz, de la societatea de asigurari!
Imediat dupa terminarea cursei, asigura gararea corespunzatoare a mijlocului de transport!
In cazul pred,rii mijlocului de transport unui alt ofer, are obligatia ca mijlocul de transport s, se afle "n stare perfect, de cur,enie si s,
"ntiineze conducerea societatii si mecanicul despre eventualele probleme tehnice!
Respecta termenele de prezentare la incarcare#descarcare respectand acordul +60R!
Respecta regimul de munca si de odihna al soferului prevazut de legislatia "n vigoare!
1unoate si respect, legislatia nationala si internationala aplicabila "n domeniul transporturilor!
)astreaza confidentialitatea asupra informatiilor legate de beneficiarul transporturilor si natura m,rfii transportate!
Respecta cu strictete actele normative care reglementeaza circulatia pe drumurile publice!
;nainte de a pleca "n curs, are obligaia s, verifice starea tehnica a autovehiculului pe care il conduce!
6fectueaz, "ngrijirea zilnic, a autovehiculului!
/u pleaca "n curs, daca constat, defeciuni#nereguli ale autovehiculului si isi anunta superiorul pentru a se remedia defectiunile!
)reia foaia de parcurs pentru ziua respectiv, si preda foaia pe ziua precedenta completata la toate rubricile $dupa cum indica formularul%,
diagrame, bonuri de transport, nota de receptie, 12R, carnet tir!
/u circula f,r, ca aparatul tahograf#controlul de inregistrare a &ilometrilor s, fie "n funciune!
2entine starea tehnica corespunzatoare a autovehiculului avut in primire!
*a exploateze autovehiculul "n conditii normale, conform instructiunilor de folosire si "ntreinere elaborate de fabricant i specificate "n
manualul de utilizare!
*a efectueze operatiunile de "ntreinere prev,zute de cartea tehnic,!
*, solicite, "n scris, introducerea lui in reparatii - curenta sau capitala - la "ndeplinirea normelor de parcurs!
*, conduc, autovehiculul pe drumurile publice "n conditiile prevazute de normele legale, lu'nd toate m,surile necesare de evitare a
oric,rui pericol de accidentare din culpa sa!
)astreaz, certificatul de "nmatriculare, licena de execuie si copia licenei de transport, precum i actele masinii "n condiii
corespunz,toare, le prezint, la cerere organelor de control!
*e preocup, permanent de "mbun,t,irea cunotinelor sale profesionale si legislative "n domeniul transporturilor!
6xecut, operativ i corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respect'nd disciplina muncii!
*e comport, civilizat "n relaiile cu clientii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control!
*a nu "ncredineze conducerea autovehicului altor persoane $dac, autovehiculul este condus de o alt, persoan, dec't angajatul societatii,
"n caz de accident, nu primeste nici o despagubire%!
Respect, regulamentul de ordine interioar,!
Indeplinete orice sarcini trasate de conducere!
1omunica imediat, "n scris, sefului direct orice eveniment de circulatie "n care este implicat!
+re obligatia sa nu schimbe pozitia autovehiculului implicat "n accident, p'n, la sosirea organelor de politie si s, asigure pastrarea
urmelor la locul accidentului, dac, acesta a avut ca rezultat moartea, v,t,marea integritatii corporale sau a s,n,t,ii vreunei persoane sau
dac, accidentul constituie infractiune sau s(a produs ca urmare a unei infraciuni!
/u are voie s, transporte persoane din afara societ,ii
*, se prezinte la verificarea medical, atunci c'nd sunt trimii de societate!
<ormele de predare(primire a m,rfurilor, "ntocmite de gestionar, s, fie "nm'nate oferului $avizul de expeditie, factura%, "nscrierea "n bonul
de transport a datelor privitoare la plecarea de la locul de "ncarcare $ora si numele persoanei care confirma%!
&. Responsa$ilitatile postului:
a% 3egat de activitatile specifice, raspunde de :
1. integritatea autovehiculului pe care "l are "n primire!
2. integritatea m,rfurilor transportate!
3. cheltuirea judicioasa a sumelor primite ca avans de deplasare!
4. "ntreinerea autovehiculului, ceea ce presupune efectuarea la timp a reviziilor, schimburile de ulei si filtre, gresarea elementelor ce necesita
aceasta operatiune!
5. exploatarea autovehiculului "n conformitate cu instructiunile prev,zute "n cartea tehnic, a acestuia!
6. ine evidena valabilit,ii tuturor documentelor si verific,rilor vehiculului!
7. ine legatura cu seful care "l coordoneaz, direct, transmi'nd informatii despre desfasurarea cursei!
8. va raspunde personal "n fata organelor "n drept $politie, vama% de marfurile transportate si netrecute "n documentele de transport!
( "n cazul unui accident:
1. dac, salariatul este vinovat, acesta preda celui lovit o copie dupa tichetul de asigurare civila obligatorie si se prezinta la organele de politie
pentru constatarea si "ncheierea procesului(verbal!
2. daca accidentul a fost provocat de o alt, persoana, salariatul va cere tichetul de asigurare si raspundere civil, al autovehiculului acesteia si
se prezinta la organul de politie pentru constatarea si "ncheierea procesului(verbal!
3. dac, salariatul a g,sit autovehiculul lovit in parcare, se prezinta la organul de politie pentru constatare si eliberare autorizatie de reparare!
4. salariatul va lua m,suri de multiplicare a tuturor actelor eliberate de poliie si a tichetelor de asigurare de raspundere civila ale celui
vinovat!
5. salariatul nu are dreptul s, efectueze reparatii la autovehiculul accidentat decat in caz de forta majora si numai pe baza de factura#chitanta
fiscala si deviz de reparatii sau servicii pe numele societatii!
( "n cazul "n care salariatul a condus autovehiculul sub influenta bauturilor alcoolice si#sau a drogurilor ori altor substante stupefiante,
r,spunderea "n recuperarea material, a pagubelor apartine "n totalitate acestuia!
( soferul raspunde de integritatea marfurilor primite spre transport din momentul primirii si p'n, la preluarea acestora de catre destinatar!
( raspunde de orice substituire, diluare, denaturare, avarie a m,rfurilor "n cursul transportului!
b% 3egat de disciplina muncii, raspunde de:
imbun,t,tirea permanent, a calit,ii pregatirii sale profesionale si de specialitate!
p,strarea confidenialitatii informatiilor legate de firm,!
respectarea prevederilor normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul s,u!
adopta permanent un comportament "n m,sur, s, promoveze imaginea si interesele societatii!
Raspunde disciplinar, civil, material sau penal pentru pagubele provocate unitatii prin executarea defectuoasa a atributiilor sau prin
neexecutarea acestora
'. Securitate si sanatate in munca si situatii de urenta
( sa(si insuseasca si sa respecte 3egea =>?#4@@A privind securitatea si sanatatea in munca si 3egea =@B#4@@A privind apararea impotriva
incendiilor!
( s "i desfoare activitatea astfel "nc't s nu expun la pericol de accidentare sau "mbolnvire profesional at't propria persoan, c't i
pe ceilalti participanti la procesul de munca !
( s utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substanele periculoase, echipamentele de transport i alte mijloace de producie!
( s utilizeze corect echipamentul individual de protecie acordat !
( s nu procedeze la scoaterea din funciune a dispozitivelor de securitate proprii, "n special ale mainilor, aparaturii, uneltelor, instalaiilor
tehnice i cldirilor, i s utilizeze corect aceste dispozitive!
( s comunice imediat conducatorului locului de munca , orice situaie de munc despre care au motive "ntemeiate s o considere un
pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, precum i orice deficien a sistemelor de protecie!
( s aduc la cunotin conductorului locului de munc i#sau angajatorului accidentele suferite de propria persoan sau de ceilalti
participanti la procesul de munca !
( s coopereze cu angajatorul i#sau cu lucrtorii desemnai, at't timp c't este necesar, pentru a face posibil realizarea oricror msuri sau
cerine dispuse de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari, pentru protecia sntii i securitii lucrtorilor!
( s coopereze, at't timp c't este necesar, cu angajatorul i#sau cu lucrtorii desemnai, pentru a permite angajatorului s se asigure c
mediul de munc i condiiile de lucru sunt sigure i fr riscuri pentru securitate i sntate, "n domeniul su de activitate!
( s "i "nsueasc i s respecte prevederile legislaiei din domeniul securitii i sntii "n munc i msurile de aplicare a acestora!
( s dea relaiile solicitate de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari !
( s respecte regulile i msurile de aprare "mpotriva incendiilor, aduse la cunotin, sub orice form, de conductorul locului de
munca !
( s utilizeze substanele periculoase, instalaiile, utilajele, mainile, aparatura i echipamentele, potrivit instruciunilor tehnice, precum i
celor date de conducatorul locului de munca!
( s nu efectueze manevre nepermise sau modificri neautorizate ale sistemelor i instalaiilor de aprare "mpotriva incendiilor!
( s comunice, imediat dup constatare, conductorului locului de munc, orice "nclcare a normelor de aprare "mpotriva incendiilor sau
situaie stabilit de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum i orice defeciune sesizat la sistemele i instalaiile de aprare "mpotriva
incendiilor!
( s coopereze cu cadrul tehnic specializat cu atribuii "n domeniul apararii "mpotriva incendiilor, "n vederea realizrii msurilor de aprare
"mpotriva incendiilor!
( s acioneze "n conformitate cu procedurile stabilite la locul de munc la apariia oricrui pericol iminent de incendiu!
( s furnizeze persoanelor abilitate, toate datele i informaiile de care are cunotin, referitoare la producerea incendiilor.
. Specificatiile postului
1. Nivelul de studii: studii medii
#.A$ilitati si aptitudini: comunicare, coerenta "n exprimare, rezistenta mare la stres, aptitudinea de a lucra cu documente, planificarea si
organizarea activit,ilor, respectarea instructiunilor scrise si verbale, atenie si spirit de observatie, punctualitate, asumarea responsabilitatilor,
apt din punct de vedere medical si psihologic conform examinarilor periodice.
.ata, /umele si semnatura titularului postului,
________________________