Sunteți pe pagina 1din 49

DREPT CIVIL.

CONTRACTE SPECIALE
C. Teste gril
Grila din cartea N.Puscas si A Stoian.
1. Transferul dreptului de proprietate ctre cumprtor opereaz:
Cum operea! trans"erul dreptului de proprietate c!tre cump!r!tor# 1.
a. numai dac! s$a "!cut predarea%
&.numai dac! s$a "!cut plata pre'ului%
c. indi"erent dac! s$a "!cut predarea ori plata pre'ului.
d. indi"erent dac! s$a pre(!ut sau nu termen.
Ans.c
). Arvuna are caracter:
Ce "el de caracter are ar(una# *.
a. de con"irmare%
&. imperati(%
c. de deicere%
d. dispoiti(.
Ans.a
+. Pactul de preferin este o promisiune afectat de o condiie:
Ce "el de condi'ie a"ectea! pactul de pre"erin'!# ,.
a. caual!%
&. pur potestati(a%
c. simpl! potestati(!.
d. reolutorie.
Ans.c
-. Pactul de preferin:
Care este re.imul /uridic al pactul de pre"erin'!# 0.
a. este interis de le.e%
&.este translati( de proprietate%
c. nu poate "i denun'at unilateral de c!tre promitent.
d. este o (arietate a antecontractului sinala.matic.
Ans.c
*. Promisiunea bilateral de vnzare-cumprare:
Care este re.imul /uridic al promisiunii &ilaterale de (1nare$cump!rare# 2.
a. poate "i e3ecutat! 4n natur! prin pronun'area unei 5ot!r1ri care s! 'in! loc de contract%
&. tre&uie 4nc5eiat! 4n "orm! autentic!6 dac! are ca o&iect 4nstr!inarea (iitoare a unui teren%
c. este translati(! de proprietate de 4ndat! ce &ene"iciarul cump!r!tor a pl!tit anticipat pre'ul
con(enit%
d. nu poate a(ea inserata o claua re"eritoarea la ar(una.
Ans.a
7. n cazul vnzrii unui lucru viitor:
Care este re.ula speci"ic! 4n caul (1n!rii unui lucru (iitor# 11.
a. cump!r!torul nu (a "i o&li.at s! pl!teasc! pre'ul 4n ca de nerealiare a lucrului6 cu e3cep'ia situa'iei c1nd 8i$a asumat riscul
nereali!rii%
&. trans"erul propriet!'ii operea!6 4n principiu6 de la data 4nc5eierii contractului%
c. nerealiarea lucrului a"ectea! (aliditatea contractului.
d. transmiterea propriet!'ii are loc din momentul in care lucrurile au "ost terminate6 in stare de a "i predate
Ans.a
,. Obligaia de garanie a vnztorului contra eviciunii:
Care este re.ula speci"ic! o&li.a'iei de .aran'ie a (1n!torului contra e(ic'iunii# )7.
a. e3ist! numai "a'! de persoana cu are a 4nc5eiat contractul%
&. se transmite succesorului uni(ersal sau succesorilor cu titlu uni(ersal ai (1n!torului%
c. se transmite6 4n principiu6 succesorului cu titlu particular al (1n!torului.
d. mandatului6 din iua 4n care6 4nc5eind e3ecutarea mandatului6 i$au r!mas acele sume.
Ans.&
0. Garania contra viciilor lucrului vndut:
Cum "unc'ionea! o&li.a'ia de .aran'ie contra (iciilor a (1n!torului# +-.
a. este de esen'a oric!rei (1n!ri%
&. poate "i a.ra(at! prin (oin'a p!r'ilor%
c. este imprescripti&il! e3tincti( dac! (1n!torul a "ost de rea$credin'!.
d. e3ista numai dac! (iciul ascuns6 e3istent in momentul 4nc5eierii contractului se re"er! la su&stan'a sau la esen'a lucrului (1ndut.
Ans.&
2. nzare lucrului proprietatea e!clusiv a altei persoane:
Care este re.imul /uridic al (1n!rii lucrului proprietatea e3clusi(! a altei persoane# 1-.
a. este lo(it! de nulitate a&solut! 4n toate caurile%
&. trans"er! dreptul de proprietate 4n momentul 4nc5eierii contractului 4n toate caurile 4n care
(1n!torul este de &un!$credin'!%
c. este lo(it! de nulitate a&solut! dac! am&ele p!r'i sunt de rea$credin'!.
d. este sanc'ionat! cu nulitatea a&solut! dac! cump!r!torul a "ost 4n eroare cu pri(ire la calitatea de proprietar a cump!r!torului.
Ans.c
19. "n cazul vnzrii lucrului altuia:
Care este soarta /uridic! (1n!rii lucrului altuia# 1+.
a. contractul nu poate "i des"iin'at dac! sunt 4ndeplinite condi'iile aplic!rii art. 1292 alin. 1 C.ci(.%
&. contractul este lo(it de nulitate relati(! 4n toate caurile%
c. contractul este lo(it de nulitate a&solut! 4n toate caurile.
d. o&li.a'ia de .aran'ie a (1n!torului pentru e(ic'iune nu su&ist! dac! cump!r!torul este e(ins
de c!tre ade(!ratul proprietar 4nainte de a cere anularea actului.
Ans.a
11. #lauzele neclare ale vnzrii se vor interpreta n contra:
:n contra cui se (or interpreta clauele neclare ale (1n!rii# )+.
a. cump!r!torului%
&. (1n!torului%
c. cump!r!torului6 dar numai cele re"eritoare la propriile o&li.a'ii.
d. am&elor p!r'i in mod e.al.
Ans &
1). Predarea lucrului vndut este$ de regul:
Cum este6 de re.ul!6 predarea lucrului (1ndut# +2.
a. porta&il!%
&.c5era&il!%
c. se "ace la domiciliul de&itorului.
d.di(ii&ila.
Ans.a
1+. "n caz de eviciune consumat %i total:
Ce consecin'e inter(in 4n ca de e(ic'iune consumat! 8i total!# )2.
a. ec5i(alentul sporului de (aloare do&1ndit de lucru 4ntre momentul 4nc5eierii contractului 8i data deposed!rii e"ecti(e a
cump!r!torului%
&. cump!r!torul nu poate o&'ine de la (1n!tor (aloarea "ructelor pe care le$a perceput dup! ce a
de(enit de rea$credin'! 8i pe care le$a 4napoiat ter'ului e(in.!tor%
c. dac! (1n!torul a "ost de rea$credin'a6 el tre&uie s! suporte toate c5eltuielile "!cute de
cump!r!tor cu lucrul6 mai pu'in c5eltuielile "!cute de simpl! pl!cere.
d. (1n!torul este o&li.at s! pl!teasc! cump!r!torului (aloarea &unului la momentul e(ic'iunii indi"erent dac! aceasta este mai mic! sau
mai mare dec1t pre'ul primit.
Ans.a
1-. Obligaia de garanie a vnztorului contra eviciunii rezultnd din fapta unui ter e!ist:
C1nd e3ist! o&li.a'ia de .aran'ie a (1n!torului contra e(ic'iunii reult1nd din "apta unui ter'# ),.
a. indi"erent dac! este (or&a de o tul&urare de drept sau de "apt%
&. indi"erent dac! (1n!torul a cunoscut sau nu caua e(ic'iunii%
c. (ia'a 8i s!n!tatea unei persoane%
d.capacitatea de administrare.
Ans.&
1*. Obligaia de garanie contra viciilor lucrului vndut e!ist %i n cazul:
:n ce cauri e3ist! o&li.a'ia de .aran'ie contra (iciilor lucrului (1ndut# +1.
a. 4n care (iciul nu e3ista 4n momentul trans"erului dreptului de proprietate6 dar se i(e8te 4nainte
de predarea lucrului (1ndut%
&. (1n!rii prin licita'ie pu&lic! "!cut! prin intermediul /usti'iei%
c. 4n care6 4ntr$un contract de (1nare de drepturi succesorale6 (1n!torul s$a o&li.at s! .arantee con'inutul
uni(ersalit!'ii.
d. in care cump!r!torul descoper! dup! 4nc5eierea contractului c!6 de8i a contractat pentru o cl!dire din c!r!mida6 aceasta este din
lemn.
Ans.c
17. Pentru a opera imediat &automat' transferul dreptului de proprietate din momentul nc(eierii contractului de vnzare-
cuinprare$ se cere ndeplinirea urmtoarelor condiii:
Ce condi'ii se cer 4ndeplinite pentru a opera imediat ;automat< trans"erul dreptului de proprietate din
momentul 4nc5eierii contractului de (1nare$cump!rare# ).
a. (1n!torul tre&uie s! "ie un non dominus;
&. tre&uie s! "ie (or&a de &unuri indi(idual determinate%
c. tre&uie ca o&iectul contractului s! "ie o uni(ersalitate /uridic!.
d. tre&uie ca p!r'ile s! "i inserat o condi'ie reolutorie.
Ans.&
1,. "n cazul obligaiei vnztorului de garanie contra viciilor lucrului vndut:
Cum "unc'ionea! o&li.a'ia (1n!torului de .aran'ie contra (iciilor lucrului (1ndut# +).
a. dac! cump!r!torul a 4nstr!inat lucrul (1ndut6 ac'iunea red5i&itorie nu poate "i e3ercitat! c!tre
su&do&1nditor%
&. dac! (1n!torul nu a cunoscut (iciul lucrului (1ndut6 el poate "i o&li.at numai la restituirea pre'ului 8i a c5eltuielilor (1n!rii%
c. dac! lucrul (1ndut a pierit "in caua (iciilor6 (1n!torul este o&li.at6 4n toate caurile6 8i la plata daunelor$
interese.
d. (1n!torul r!spunde dac! (iciile nu au "ost cunoscute de cump!r!tor datorit! lipsei de e3perien'! a acestuia6 de8i un om prudent 8i
dili.ent le$ar "i descoperit.
Ans.&
10. Aciunea n rezoluiunea vnzrii unui imobil pentru neplata preului:
Care este re.imul /uridic al ac'iunii 4n reolu'iunea (1n!rii unui imo&il pentru neplata pre'ului# +0.
a. este cali"icat! de le.e ca "iind o ac'iune real!%
&.nu poate "i admis! dac! neac5itarea pre'ului este doar par'ial!%
c. poate "i e3ercitat! numai dup! ce s$a cerut e3ecutarea silit! 4n natur! a o&li.a'iei de plat! a pre'ului.
d. poate "i opusa ter'ului do&1nditor de drepturi reale 4nscrise in cartea "unciar!.
Ans.a6c
12. n materia contractului de vnzare-cumprare:
:n contractul de (1nare$cump!rare6 c1nd se consider! ca plata este porta&il!# -9. Ans= a
a. o&li.a'ia de predare a lucrului (1ndut este6 4n lips! de stipula'ie contrar! 8i dac! lucrul nu poate "i localiat6
porta&il!%
&.transmiterea propriet!'ii nu este de esen'a6 ci numai de natura contractului%
c.c5eltuielile (1n!rii sunt suportate6 4n lips! de stipula'ie contrar!6 de am&ele p!r'i 4n mod e.al.
d. este permis! claua prin care este interis! 4nstr!inarea &unului transmis minorului p1n! la ma/oratul lui.
Ans.a6d
)9. Obligaia de transmitere a dreptului de proprietate ca urmare a nc(eierii unui contract de vnzare-cumprare este o
obligaie:
Ce "el de o&li.a'ie este o&li.a'ia de transmitere a dreptului de proprietate ca urmare a 4nc5eierii unui
contract de (1nare$cump!rare# -.
a. de a da%
&.de a "ace%
c.de dili.enta sau prudenta
d.morala
ans.a
)1. #lauzele ndoielnice ale contractului de vnzare-cumprare se interpreteaz n favoarea:
:n "a(oarea cui se interpretea! clauele 4ndoielnice ale contractului de (1nare$cump!rare# )-.
a. de&itorului%
&. (1n!torului%
c. cump!r!torului.
d. am&elor p!r'i.
Ans.c
)). Pentru a fi nul absolut$ o vnzare sub condiie rezolutorie trebuie:
a. s! pre(ad! restituirea lucrului c!tre (1n!tor 4ntr$un anumit termen%
&. s! pre(ad! posi&ilitatea (1n!torului de a relua lucrul (1ndut6 restituind pre'ul 8i c5eltuielile
"!cute de cump!r!tor6 reluarea oper1nd cu e"ect retroacti( at1t 4mpotri(a cump!r!torului6 c1t 8i
asupra ter'ilor do&1nditori ai lucrului6 "ructele percepute r1m1nd cump!r!torului%
c. sa pre(ad! c1nt!rirea6 m!surarea6 num!rarea lucrului (1ndut.
d. tre&uie 4nc5eiat cu un minor 4ntre 1- 8i 10.
Ans.&
)+. )unt incapabili absolut de a primi donaii:
Ce persoane sunt incapa&ile a&solut de a primi dona'ii# *+.
a. doctorii 8i "armaci8tii%
&.preo'ii%
c. persoanele neconcepute.
d. ascenden'ii 8i descenden'ii.
Ans.c
.
)-. *onaiile indirecte:
Care este re.imul /uridic al dona'iilor indirecte# *-.
a. tre&uie acceptate printr$un act separat%
&.tre&uie s! respecte condi'iile de "ond pentru dona'ii%
c. nu tre&uie s! respecte condi'iile de "orm! pentru dona'ii.
d. nu repreint! o dero.are de la condi'iile de "orm! ale dona'iilor.
Ans.c
)*."revocabilitatea de gradul "" prive%te:
Ce presupune 4n caul dona'iilor ire(oca&ilitatea de .radul II # **.
a. e"ectele contractului de dona'ie%
&. condi'iile de (ala&ilitate pentru "ormarea contractului de dona'ie%
c. numai condi'iile de anula&ilitate ale contractului.
d.condi'iile de opoa&ilitate a contractului de dona'ie.
Ans.&
)7. *onaiile fcute unor minori sau interzi%i pot fi acceptate:
Cine poate accepta dona'iile "!cute unor minori sau interi8i# *7.
a. de tutore%
&. de p!rin'i%
c. de ceilal'i ascenden'i ai minorului sau interisului6 c5iar dac! p!rin'ii ar "i 4n (ia'! 8i ar re"ua s! accepte dona'ia.
d. de orice ruda in linie colaterala pana la .radul IV inclusi( a minorului.
Ans.a6&6c
),. *onaia deg(izat apare atunci cnd:
C1nd apare dona'ia de.5iat!# *,.
a. actul pu&lic este un act cu titlu oneros%
&. actul pu&lic este un contract cu titlu .ratuit%
c. actul pu&lic este o li&eralitate.
d. actul pu&lic este deinteresat.
Ans.a
)0. *onaia indirect este un act +uridic nc(eiat cu intenia:
Care este inten'ia cu care tre&uie 4nc5eiat un act /uridic pentru a "i cali"icat dona'ie indirect!# *0.
a.de a transmite un drept de proprietate cu titlu oneros%
&. de a "ace o li&eralitate pe calea unui act /uridic altul dec1t contractul de dona'ie%
c.de a "ace un act deinteresat.
d.de a ocoli condi'iile de "ond pentru dona'ii.
Ans.&
),- *arul manual presupune dou elemente:
Care sunt cele dou! elemente pe care le presupune darul manual# *2.
a. predarea &unului imo&il 8i pu&licitatea imo&iliar!%
&.predarea &unului mo&il 8i pu&licitatea imo&iliar!%
c. acordul de (oin'! pentru a transmite 8i do&1ndi un drept cu titlu .ratuit 8i tradi'iunea &unului.
d. acordul de (oin'! pentru a transmite 8i do&1ndi un drept cu titlu .ratuit 8i 4ntocmirea unui 4nscris autentic.
Ans.c
+9. .evocare pentru ingratitudine se realizeaz atunci cnd:
C1nd operea! re(ocare pentru in.ratitudine# 79.
a. donatarul a atentat la (ia'a donatorului%
&. donatorul este incapa&il%
c. donatorul a predecedat donatarului.
d. donatarul l$a accidentat .ra( din culpa pe donator.
Ans.a
+1. *onatorul este obligat:
Care sunt o&li.a'iile donatorului# 71.
a. s! predea lucrul potri(it clauelor sta&ilite 8i s! 4l p!stree p1n! la predare%
&.s! predea lucrul 4ntr$o stare corespun!toare destina'iei pentru care a "ost d!ruit%
c.s! e"ectuee repara'iile necesare 4nainte de predarea lucrului.
d.sa .arantee pentru e(ic'iune peste limita sarcinii.
Ans.a
+). Aciunea n revocare pentru ingratitudine poate fi introdus$ dup apariia cauzei de revocare$ n termen de:
:n ce termen poate "i introdus! ac'iunea 4n re(ocare pentru in.ratitudine6 dup! apari'ia cauei de
re(ocare# 7).
a. 7 luni%
&. un an%
c. + ani.
d. +9 ani.
Ans.&
++. .evocarea pentru survenien de copil:
C1nd inter(ine re(ocarea dona'iei pentru sur(enien'! de copil# 7+.
a.nu inter(ine dac! donatorul a(ea un copil adoptat 8i ulterior6 dup! dona'ie6 i se na8te un copil%
&. inter(ine c5iar dac! copilul se na8te dup! moartea donatorului%
c.inter(ine 8i c1nd copilul donatorului a "ost conceput la momentul dona'iei.
d.nu inter(ine dac! donatarul a intrat in posesia &unurilor d!ruite 8i a "ost l!sat 4n posesia acelor lucruri 8i dup! na8terea "iului
donatorului.
Ans.&
+-. "n cazul donaiilor$ statul estimativ:
Care este6 4n caul dona'iilor6 re.imul /uridic al statul estimati(# 7-.
a. poate "i 4ntocmit 8i printr$un 4nscris su& semn!tur! pri(at!6 semnat 4ns! de am&ele p!r'i%
&. atra.e sanc'iunea nulit!'ii relati(e dac! nu este 4ntocmit%
c. repreint! o descriere 8i o e(aluare cel pu'in .lo&al! a &unurilor mo&ile corporale sau incorporale d!ruite.
d. este o&li.atoriu at1t pentru &unurile mo&ile d!ruite6 c1t 8i pentru cele imo&ile.
Ans.c
+*. .evocarea donaiei se face obligatoriu pe cale +udiciar:
:n ce situa'ii re(ocarea dona'iei se "ace o&li.atoriu pe cale /udiciar!# 7*.
a. 4n caul nee3ecut!rii o&li.a'iilor%
&.4n caul sur(enien'ei de copil%
c. 4n caul in.ratitudinii.
d. in caul dona'iilor dintre so'i.
Ans.a6c
+7. ntre abseni$ donaia este valabil n condiiile:
Ce condi'ii tre&uie s! "ie 4ndeplinite pentru ca dona'ia 4nc5eiat! 4ntre a&sen'i s! "ie (ala&il!# 77.
a. o"erta de a d!rui este "!cut! 4n "orm! autentic!%
&. acceptarea este "!cut! 4n "orm! autentic!%
c. acceptarea prin 4nscris separat s! ai&! loc 4n timpul (ie'ii donatorului.
d.acceptarea sa "ie rati"icata 8i de mo8tenitorii donatorului.
Ans.a6&6c
.
+,. #onstituie forme de realizare a unor donaii indirecte:
Care sunt "ormele de realiare a unor dona'ii indirecte# 7,.
a. renun'area la un drept%
&. remiterea de datorie%
c.toate actele "!cute cu inten'ia de a .rati"ica.
d.promisiunea pu&lica de recompensa.
Ans.a6&
+0. )unt clauze compatibile cu principiul irevocabilitii donaiei:
Ce claue sunt compati&ile cu principiul ire(oca&ilit!'ii dona'iei# 70.
a.plata unor datorii (iitoare%
&.dona'ia a"ectat! de orice condi'ie%
c. dona'ia a"ectat! de un termen.
d.su&stitu'iile "ideicomisare.
Ans.c
+2. .evocabilitatea donaiei ntre soi:
Care este re.imul /uridic al re(oca&ilit!'ii dona'iei 4ntre so'i# 72.
a.nu este permis!%
&. este o e3cep'ie de la principiul ire(oca&ilit!'ii%
c.este (ala&il! numai dac! este independent! de (oin'a donatorului.
d.presupune un moti( de in.ratitudine.
Ans.&
-9. .emiterea de datorie este:
Care este natura /uridic! a remiterii de datorie# ,9.
a. o dona'ie simulat!6
&.o dona'ie cu sarcini%
c. o dona'ie indirect!.
d. o stipula'ie pentru altul.
Ans.c
-1. Aciunea n revocarea donaiei pentru ingratitudine:
a. are caracter strict personal%
&.poate "i e3ercitat! 8i de creditorii donatorului6 pe calea ac'iunii o&lice%
c. poate "i e3ercitat! de mo8tenitorii donatorului oric1nd.
d. este supusa termenului de prescrip'ie .eneral in materia drepturilor reale.
Ans.a
-). #nd donaia se nc(eie ntre abseni:
Ce condi'ii tre&uie s! 4ndeplineasc! pentru a "i (ala&il! o"erta de dona'ie 4ntre a&sen'i# ,1.
a. o"erta 8i acceptarea se "ac 4n "orm! autentic!%
&.numai o"erta se "ace 4n "orm! autentic!%
c. numai acceptarea se "ace 4n "orm! autentic!.
d.o"erta se "ace ia "orma autentica6 iar acceptarea prin 4nscris su& semn!tur! pri(at!6 cu data certa.
Ans.a
-+. .evocarea donaiei pentru survenien de copil:
C1nd operea! re(ocarea dona'iei pentru sur(enien'! de copil# ,).
a. operea! dac! donatorului i se na8te un copil c5iar 8i dup! moartea sa%
&. operea! dac! donatorul adopt! un copil dup! 4nc5eierea contractului%
c. operea! dac! donatorul se c!s!tore8te dup! 4nc5eierea contractului.
d. nu inter(ine dac!6 4n momentul 4nc5eierii contractului de dona'ie6 donatorul a(ea un copil conceput 8i acesta se na8te.
Ans.a
--. Aciunea n revocarea donaiei pentru survenien de copil se prescrie n:
:n c1t timp se prescrie ac'iunea 4n re(ocarea dona'iei pentru sur(enien'! de copil# ,+.
a. 1 an de la na8terea copilului%
&. + ani de la na8terea copilului%
c. +9 de ani de la na8terea copilului.
d. 19 ani de la na8terea copilului.
Ans.c
-*. Obiectul contractului de locaiune poate fi:
19). Care este o&iectul contractului de locatiune#
a. orice "el de &un din domeniul pu&lic%
&.orice "el de &un6 mai pu'in cele care "ormea! o&iectul dreptului de proprietate industrial!%
c. orice "el de &un imo&il proprietate pri(at!.
d. orice "el de consumpti&il6 dac! contractul se 4nc5eie cu titlu .ratuit.
Ans.c
-7. /ocatarul:
1)9. Care sunt o&li.a'iile locatarului#
a. tre&uie s! 4ntre&uin'ee lucrul 4nc5iriat ca un &un proprietar6 r!spun1nd de culpa levis in abstracto;
&.tre&uie s! suporte pe o perioad! de ma3im -9 de ile restr1n.erile dreptului s!u 4n caul 4n care locatorul este o&li.at de 4mpre/ur!ri
s! e3ecute repara'ii ur.ente6 c5iar dac! prin aceste repara'ii locatarul 8i "amilia sa s$ar a"la 4n neputin'! de a locui o perioad! de 1* ile%
c. r!spunde de stric!ciunile 8i pierderile pro(ocate de persoanele "amiliei sale sau de su&locatari.
d. r!spunde de deteriorarea lucrului6 inclusi( de cea datorata (ec5imii.
Ans.a6c
-,. Prin tacita relocatiune:
19+. Care sunt e"ectele tacitei relocatiuni#
a. se prelun.esc e"ectele loca'iunii pe aceea8i durat!%
&. nu se prelun.esc e"ectele loca'iunii%
c. se prelun.esc e"ectele loca'iunii dac! nu a "ost anun'at concediul.
d. se modi"ica 8i cuantumul c5iriei.
Ans.c
-0. /ocatorul:
19-. Care sunt o&li.atiile locatorului#
a. tre&uie s! predea locatarului lucrul 4ntr$o stare corespun!toare destina'iei 4n (ederea c!reia a "ost 4nc5iriat6 a"ar! de caul 4n
care p!r'ile au pre(!ut alt"el%
&. datorea! .aran'ie numai pentru (iciile ascunse ale lucrului care pro(in din caue anterioare
4nc5eierii contractului de loca'iune%
c. r!spunde pentru (iciile ascunse ale lucrului numai dac! se "ace do(ada c!6 4n momentul
4nc5eierii contractului de loca'iune6 cuno8tea e3isten'a lor.
d. r!spunde pentru (iciile ascunse ale lucrului e3istente anterior contractului de loca'iune.
Ans.a
-2. )ublocaiunea este permis dac:
19*. :n ce conditii este permis! su&locatiunea#
a. e3ist! clau! e3pres! 4n contractul de loca'iune%
&. nu contra(ine clauelor contractului principal%
c. este 4nc5eiat! 4n "orm! autentic!.
d. este acceptata de c!tre locator.
Ans.&
*9. Pentru opozabilitate$ cesiunea locaiunii trebuie s fie:
197. Ce conditii tre&uie sa "ie indeplinite pentru opoa&ilitatea cesiunii locatiunii#
a. noti"icat! locatorului%
&.acceptat! de locatar%
c. recunoscut! de ter'i.
d.4nscris! 4n cartea "unciar! dac! loca'iunea are o perioada mai mare de ) ani.
Ans.a
*1. /ocaiunea este un contract:
a. consensual%
&.constituti( de drepturi reale%
c. intuitu personae.
d.real.
Ans.a
*). Procura$ ca negotium, reprezint:
1+,. Ce repreint! procura6 ca ne.otium#
a. 4nscrisul 4n care se enumera actele /uridice ce urmea! s! se 4nc5eie de c!tre mandatar%
&. actul /uridic unilateral ce e3prim! o"erta de mandat%
c. actul /uridic &ilateral ce e3prim! o"erta de mandat 8i acceptarea acestei.
d. o"erta de mandat 8i acceptarea ei.
Ans.&
*+. #esiune contractului de locaiune:
11+. Ce este cesiunea contractului de locatiune#
a. este posi&il! numai dac! 4n contractul de loca'iune s$a pre(!ut 4n mod e3pres dreptul locatarului de a su&4nc5iria ori de a cesiona
contractul%
&. permite cesionarului s! 4l ac'ionee 4n /udecat! pe locator numai prin intermediul ac'iunii
o&lice%
c. constituie o 4nstr!inare a dreptului de "olosin'! al locatarului c!tre un ter'.
d. poate "i numai totala.
Ans.c
*-. Tacita relocaiune nseamn:
190. Ce 4nseamn! tacita relocatiune#
a. 4nc5eierea unui nou contract de loca'iune%
&.plata 4n continuare a c5iriei%
c. r!m1nerea locatarului 4n "olosin'a lucrului dup! e3pirarea termenului 8i "!r! ca locatorul s!$1 4mpiedice pe
locatar.
d. modi"icarea clauelor contractului ini'ial.
Ans.c
**. *enunarea &concediul' unui contract de locaiune pe durat determinat:
Ce condi'ii tre&uie s! 4ndeplineasc! denun'area ;concediul< unui contract de loca'iune pe durat!
determinat!# 192.
a. este lipsit! de e"icacitate dac! nu a "ost stipulat! de p!r'i sau pre(!ut! e3pres de le.e%
&. este6 4n toate caurile6 nul! dac! nu a "ost "!cut! cu respectarea termenului de prea(i%
c.este un act /uridic &ilateral.
d.nu produce e"ecte dac! cealalt! parte re"u! primirea 4n8tiin'!rii de denun'are "!cut! prin intermediul e3ecutorului /udec!toresc.
Ans.a
.01- Termenul de preaviz la ncetarea locaiunii este:
Care este natura /uridic! a termenului de prea(i la 4ncetarea loca'iunii# 119.
a. le.al%
&. con(en'ional%
c. l!sat e3clusi( la aprecierea instan'ei.
d. l!sat la aprecierea unui ter'.
Ans.&
*,. Tacita relocaiune:
111. Cum operea! tacita relocatiune#
a.operea! atunci c1nd durata contractului de loca'iune nu a "ost determinat! de p!r'i sau le.e%
&.nu poate "i e3clus! printr$o clau! contractual! e3pres!%
c. nu operea! atunci c1nd locatorul a noti"icat concediul locatarului6 dar acesta din urm! a continuat s! "oloseasc! lucrul dup!
e3pirarea termenului pre(!ut 4n contract.
d.nu presupune re4nnoirea .aran'iilor 4n mod e3pres.
Ans.c
*0. n mandatul oneros$ mandantul trebuie s aib capacitate deplin dac:
1+0. :n mandatul oneros6 c1nd se cere ca mandantul s! ai&! capacitate deplin!#
a. mandatarul urmea! s! 4nc5eie acte de dispoi'ie%
&.mandatarul urmea! s! 4nc5eie acte de administrare%
c. pentru orice act.
d. mandatarul urmea! s! 4nc5eie acte de conser(are.
Ans.c
*2. #ontractul de mandat este un contract:
1+2. Care sunt caracterele /uridice ale contractului de mandat#
a. intuitu personae%
&. solemn6 a"ar! de e3cep'iile pre(!ute de le.e%
c. real.
d. constituti( de drepturi reale.
Ans.a
79. .egula simetriei formei implic:
1-9. Ce implic! re.ula simetriei "ormei 4n contractul de mandat#
a. concordan'a de interese 4ntre mandatar 8i mandant%
&. identitatea 4ntre "orma procurii 8i "orma actului /uridic ce urmea! s! "ie 4nc5eiat%
c. identitatea 4ntre mandatul tacit 8i cel aparent.
d. mandatul tre&uie s! "ie e3pres 8i constatat 4ntotdeauna pi inlr$un 4nscris6 pentru a "i (ala&il.
Ans.&
71. 2andatul este tacit atunci cnd: &343'
C1nd mandatul este tacit# 1-1.
a. le.ea nu cere "orma autentic! pentru contractul de mandat%
&. acesta reult! din 4mpre/ur!ri de "apt ce "ac ne4ndoielnic! intentia p!r'ilor%
c. mandatarul urmea! s! cumpere un teren.
d. mandatarul este interesat la 4ndeplinirea mandatului "iindc! de aici are dreptul la remunera'ie.
Ans.&
7). 2andatarul:
a. tre&uie s! ai&! capacitate de e3erci'iu deplin!%
&. nu poate renun'a unilateral la mandat%
c. este 4ndrept!'it s! solicite o&li.area mandantului la plata c5eltuielilor "!cute pentru e3ecutarea
mandatului numai dac! a "ost 4nc5eiat actul /uridic pentru care s$a dat mandatul.
d. este o&li.at s! pl!teasc! do&1ni pentru sumele de &ani iliniase din cele primite de la mandant pentru e3ecutarea mandatului6din
iua in care6inc5eiand e3ecutarea mandatului6i$au ramas acele sume
ans-a
7+. 2andatarul:
Care sunt o&li.a'iile mandatarului# 1-).
a. datorea! do&1ni6 4n caul 4n care a 4ntre&uin'at 4n interesul s!u sumele de &ani cu(enite
mandantului6 din iua 4ntre&uin'!rii6 "!r! a "i ne(oie de (reo punere 4n 4nt1riere%
&.nu poate renun'a la mandat 4n caul 4n care mandatul este cu titlu oneros%
c.r!spunde de pieirea "ortuit! a lucrului de'inut 4n &aa mandatului 4n toate caurile 4n care se do(ede8te c! l$ar "i putut sal(a sacri"ic1nd
un lucru al s!u.
d.este o&li.at s! pl!teasc! do&1ni pentru sumele de &ani6 din cele primite de la mandant pentru e3ecutarea mandatului6 pe care le$a
"olosit 4n interes propriu6 din iua 4n care i$au "ost 4ncredin'ate.
Ans.a
7-. n materia contractului de mandat:
a. capacitatea mandatarului se aprecia! 4n "unc'ie de natura actului /uridic care urmea! a "i
4nc5eiat%
&. actele de administrare pot "i 4nc5eiate numai 4n &aa unui mandat special%
c. >andatul este special c1nd este dat pentru un act strict personal al mandantului.
d. 4n ca de pluralitate de mandatari6 ace8tia sunt 'inu'i s! r!spund! "iecare pentru actele 4nc5eiate6 adic! di(ii&il.
Ans.d
10- 2andatul conceput n termeni generali d dreptul mandatarului:
Ce drepturi con"er! mandatarului mandatul conceput 4n termeni .enerali# 1--.
a. s! 4nstr!inee orice &un al mandantului%
&. s! se ocupe de toate tre&urile mandantului%
c. s! 4nc5iriee apartamentul mandatarului.
d. sa se ocupe de toate tre&urile mandantului.
Ans.c
77. 2andatul este general cnd:
C1nd mandatul este .eneral# 140
a. sunt 4mputernicite mai multe persoane%
&. 4mputernicirea nu are limite%
c. se d! pentru o sin.ur! opera'iune /uridic!.
d. c1nd mandatarul este 4mputernicit s! participe la o licita'ie pentru mandant.
Ans.&
7,. 2andatul este n interes comun atunci cnd:
C1nd mandatul este 4n interes comun# 1-7.
a.mandatarul 4nc5eie actul care "ormea! o&iectul mandatului 4n sc5im&ul unei remunera'ii%
&.mandatarul 4nc5eie actul care "ormea! o&iectul mandatului cu o ter'! persoan! pe care tot el o
repreint!%
c. mandatarul este cointeresat al!turi de mandant 4n 4nc5eierea actul care "ormea! o&iectul mandatului.
d.(iea! situa'ia 4n care mandatarul 4nc5eie actul /uridic cu o ter'! persoan! pe care tot el o repreint!.
Ans.c
70. 2andatarul:
1,). Care sunt e"ectele o&li.a'iei de a da socoteala ce incum&! mandatarului#
a.este o&li.at s! dea 4n primire mandantului tot ce i s$a predat 4n puterea mandatului6 cu e3cep'ia celor ce nu s$ar "i cu(enit mandantului%
&. este o&li.at s! pl!teasc! do&1ni din iua 4ntre&uin'!rii sumelor de &ani cu(enite mandantului
8i 4ntre&uin'ate de mandatar6 c5iar "!r! punere 4n 4nt1riere%
c.este o&li.at s! pl!teasc! do&1ni pentru sumele de &ani nerestituite mandantului 8i
ne4ntre&uin'ate de el din momentul 4ncet!rii mandatului%
d. este o&li.at s! pl!teasc! do&1ni pentru sumele de &ani nerestituite mandantului 8i 4ntre&uin'ate de el6 de la momentul punerii 4n
4nt1riere6 "!cut! c5iar prin noti"icare.
Ans.&6d
.
72. Obligaia de a da
5
socoteal presupune din partea mandatarului:
Ce presupune din partea mandatarului o&li.a'ia de a da socoteal!# 1-0.
a. darea 4n primire mandantului tot ce i s$a predat 4n (irtutea mandatului pe care 1$a e3ecutat%
&.posi&ilitatea mandatarului de a 4ntre&uin'a 4n interes propriu &anii mandantului "!r! s! "ie o&li.at la do&1ni%
c.posi&ilitatea de a cule.e 8i 4ntre&uin'a 4n interes propriu "ructele produse de &unurile mandantului.
d.posi&ilitatea "iec!rui mandatar6 dac! e3ista mai mul'i mandatari 4mputernici'i pentru aceea8i opera'iune6 de a e3ecuta sin.ur
mandatul.
Ans.a
,9. )umele de bani cuvenite mandantului %i ntrebuinate de mandatar n propriul folos produc dobnzi de la data:
De la ce data sumele de &ani cu(enite mandantului 8i 4ntre&uin'ate de mandatar 4n propriul "olos
produc do&1ni# 34,-
a. c1nd mandantul a cerut acele sume%
&. 4ntre&uin'!rii acelor sume de c!tre mandatar%
c. introducerii cererii de c5emare 4n /udecat! a(1nd ca o&iect restituirea sumelor respecti(e.
d. pot "i solicitate oric1nd de c!tre mandant sau succesorii acestuia.
Ans.&
,1. 2andatarul rspunde de obligaiile rezultnd din substituirea unei tere persoane:
C1nd mandatarul r!spunde de o&li.a'iile reult1nd din su&stituirea unei ter'e persoane# 1*9.
a. dac! 6 a(1nd consim'!m1ntul mandantului6 8i$a su&stituit o persoan! capa&il!%
&. dac!6 a(1nd consim'!m1ntul mandantului6 8i$a su&stituit o persoan! sol(a&il!%
c. dac! nu a a(ut consim'!m1ntul mandantului pentru su&stituire.
d. c1nd a "ost autoriat sa$8i su&stituie o anume persoana 8i el 8i$a su&stituit alta.
Ans.c6d
,). 2andantul trebuie s acopere mandatarului:
Ce c5eltuieli tre&uie s! acopere mandantul mandatarului# 1*1.
a. toate c5eltuielile necesare 8i utile .enerate de 4ndeplinirea mandatului6 precum 8i pierderile su"erite de mandatar ocaionate de
mandat6 pentru care nu i se poate imputa (reo culp!%
&.toate c5eltuielile necesare 8i utile .enerate de 4ndeplinirea mandatului6 mai pu'in pierderile su"erite de mandatar ocaionate de
mandat6 pentru care nu i se poate imputa (reo culp!%
c.toate c5eltuielile necesare 8i utile .enerate de 4ndeplinirea mandatului6 precum 8i pierderile su"erite de mandatar "!r! le.!tur! cu
mandatul6 pentru care nu i se poate imputa (reo culp!.
d.do&1ni la sumele a(ansate de mandatar6 do&1ni ce cur. in toate caurile de la data cererii de restituire a c5eltuielilor6cerere
"ormulata de mandatar.
Ans.a
,+. 2andantul este obligat pentru actele mandatarului care dep%esc limitele mputernicirii:
C1nd este o&li.at mandantul pentru actele mandatarului care dep!8esc limitele mputernicirii6 307-
a. dac! au "ost consecin'a "aptei ilicite a mandatarului%
&. dac! le$a rati"icat e3pres sau tacit%
c. dac! procura a "ost re(ocat!.
d. numai dac! mandatul a "ost cu titlu oneros.
Ans.&
,-. "n caz de deces al mandatarului:
Ce situa'ii apar 4n ca de deces al mandatarului# 1*+.
a. mo8tenitorii acestuia pot re(oca contractul%
&.mo8tenitorii acestuia sunt li&eri de orice 4ndatorire "a'! de mandant%
c. mo8tenitorii acestuia tre&uie s! continue mandatul p1n! la 4ncuno8tin'area mandantului.
d. mandatul 4ncetea!6 mo8tenitorii lui nemaiput1nd e"ectua nici un act.
Ans.c
.
,*. 2andatarul:
a. nu poate "ace nimic a"ar! din limitele mandatului s!u%
&. poate "ace un compromis dac! a "ost 4mputernicit s! "ac! o tranac'ie%
c.r!spunde de ne4ndeplinirea actului /uridic ce a "!cut o&iectul mandatului6 c5iar dac! a depus toate dili.entele%
d. este o&li.at s! termine opera'iunea 4nceput! la moartea mandantului6 dac! 4nt1rierea ar pro(oca daune mo8tenitorilor mandantului.
Ans.a6&6d
,1- *ac nu urmre%te frauda la lege$ mandatul fr reprezentare este supus regulilor edictate pentru:
C!ror re.uli este supus mandatul "!r! repreentare dac! nu urm!re8te "rauda la le.e# 1*-.
a. con(en'ii6 4n .eneral%
&. mandat%
c. loca'iune.
d. stipula'ia pentru altul.
Ans.a
,,. #ontractul de arendare este o varietate a contractului de:
a. (1nare$cump!rare%
&.mandat%
c. loca'iune%
d. antrepri!.
Ans.c
,0. #ontractul de arendare are urmtoarele caractere +uridice:
a. este un contract unilateral%
&. este un contract sinala.matic%
c. este un contract cu titlu .ratuit%
d. este un contract deinteresat.
Ans.&
,2. Termenul arendrii este determinat de:
a. le.iuitor%
&.instan'a /udec!toreasc!%
c. p!r'i%
d. ter'i.
Ans.c
09. )uportarea riscurilor n materia arendrii se stabile%te de ctre:
a. le.iuitor%
&. instan'a /udec!toreasc!%
c. de&itor%
d. p!r'ile contractante.
Ans.d
01. n materia arendrii$ moartea uneia dintre pri:
a. duce la 4ncetarea contractului%
&. nu produce e"ecte%
c. p!r'ile pot 5ot!r4 soarta contractului%
d. duce la sc5im&area cuantumului arendei.
Ans.&
.
0). n materia arendrii$ tacita relocaiune:
a.operea! 4n temeiul le.ii%
&. nu operea!%
c.operea! numai prin 5ot!r1re /udec!toreasc!%
d. operea! prin acordul p!r'ilor.
Ans.&
0+. #ontractul de arendare se deosebe%te de contractul de locaiune prin:
a. num!rul p!r'ilor%
&. dreptul transmis%
c. capacitatea p!r'ilor%
d. condi'iile de "orm! cerute pentru (aliditate.
Ans.d
0-. Prin antreprenor nelegem$ potrivit #odului #ivil:
Ce 4n'ele.em prin antreprenor6 potri(it Codului Ci(il# 1,,.
a. orice persoan! "iic!%
&. orice persoan! "iic! sau /uridic!%
c. un lucr!tor6 meseria86 4ntreprin!tor6 ar5itect%
d. numai o persoan! /uridic!.
Ans.&
0*. n ipoteza antreprizei$ se plte%te:
Ce se pl!te8te 4n caul antrepriei# 1,0.
a. numai reultatul muncii antreprenorului6 predat clientului%
&.4n raport de cantitatea 8i calitatea muncii depuse%
c. 4n "unc'ie de acordul p!r'ilor%
d.4n "unc'ie de pre(ederile le.ale 4n (i.oare la data 4nc5eierii contractului.
Ans.a
07. n cazul contractului de antrepriz$ ntre client %i antreprenor se creeaz:
Ce "el de raport /uridic se creea! 4n caul contractului de antrepri!6 4ntre client 8i antreprenor# 1,2.
a. un raport de prepu8enie%
&.un raport de su&ordonare con(en'ional!=
c. raporturi de independen'! /uridic!.
Ans.c
0,.Antreprenorul trebuie s aib:
Ce condi'ii re"eritoare la capacitate tre&uie s! 4ndeplineasc! antreprenorul# 109.
a.4ntotdeauna capacitatea de a "ace acte de administrare %
&. 4ntotdeauna capacitatea de a "ace acte de dispoi'ie%
c.capacitatea de 4nc5eia "ie acte de administrare6 "ie acte de dispoi'ie%
d.capacitate de e3erci'iu restr1ns!.
Ans.&
00. Odat cu recepia lucrrii$ clientul:
Care sunt o&li.a8iile clientului odat! cu recep'ia lucr!rii# 101.
a. nu are nici o o&li.a'ie%
&. tre&uie s! pl!teasc! pre'ul6 dac! nu e3ist! con(en'ie contrar!%
c. nu mai suport! riscul pieirii "ortuite a lucrului%
d. poate cere o reducere de pre'.
Ans.&
02..spunderea antreprenorului pentru vicii:
C1nd operea! r!spunderea antreprenorului pentru (icii# 10).
a. operea! numai pentru (iciile ascunse ale lucr!rii 8i materialelor procurate de el%
&.nu operea! pentru (iciile ascunse ale lucr!rii 8i materialelor procurate de el%
c.este antrenat! pentru (iciile aparente 8i dup! recep'ia lucr!rii "!r! reer(e 8i o&iec'ii din partea clientului%
d.nu inter(ine 4n nici un ca.
Ans.a
29. )ubantrepriza n construcii:
Care este re.imul /uridic al su&antrepriei 4n construc'ii# 10+.
a. este permis! ori de c1te ori 4n contractul de antrepri! nu i se inserat! o clau! contrar!%
&.d! clientului dreptul la o ac'iune contractual! 4mpotri(a su&antreprenorilor%
c.antrenea! r!spunderea antreprenorului ca 8i comitent pentru "aptele ilicite ale su&antreprenorilor%
d.antrenea! r!spunderea clientului ca 8i comitent pentru luptele ilicite ale su&antreprenorilor
ans.a
21. *ac preul lucrrii s-a stabilit pe baza unui deviz:
Ce re.uli urmea! pre'ul lucr!rii sta&ilit pe &aa unui de(i 4n contractul de antrepri!# 10-.
a. se poate modi"ica numai dac! s$a m!rit pre'ul muncii%
&.se poate modi"ica numai dac! s$a m!rit pre'ul materialelor%
c. se poate modi"ica dup! pre'ul materialelor 8i?sau al muncii%
d. nu se poate modi"ica niciodat!.
Ans.c
2). #ontractul de comodat:
a. este consensual%
&. este real%
c. este unilateral%
d. este de adeiune.
Ans.&
2+. Obiectul mprumutului de folosin poate consta din:
a. orice &un mo&il sau imo&il ne"un.i&il%
&.orice &un mo&il sau imo&il "un.i&il%
c. numai &unuri mo&ile ne"un.i&ile%
d. numai &unuri mo&ile "un.i&ile.
Ans.a
2-. #omodatarul este obligat:
a. s! "oloseasc! lucrul potri(it destina'iei%
&.s! "ac! c5eltuieli (oluptuarii cu lucrul%
c.s! restituie6 la scaden'!6 un ec5i(alent al lucrului 4mprumutat%
d.s! transmit! lucrul oric!rei persoane care ar a(ea o tre&uin'! asem!n!toare cu cea pentru care 1$a primit.
Ans.a
2*. Comodatarul este r!spun!tor=
a. dac! lucrul 4mprumutat s$a deteriorat prin "olosirea lui de c!tre o ter'! persoan! c!reia i 1$a 4ncredin'at cu orice titlu%
&.c5iar dac! deteriorarea lucrului este consecin'a "olosirii potri(it destina'iei 8i "!r! culp! din
partea sa%
c. c5iar dac! deteriorarea lucrului s$a produs din ca "ortuit%
d.nu este r!spun!tor 4n nici o situa'ie.
Ans.a
27. n cazul contractului de mprumut:
a. 4mprumut!torul nu poate s! cear! lucrul 4mprumutat mai 4nainte de termen%
&. 4mprumut!torul poate6 mai 4nainte de termen6 s! cear! lucrul 4mprumutat6 dac! ar c!dea 4ntr$o
tre&uin'! mare 8i nepre(!ut! de acel lucru%
c. dac! s$a stipulat c! 4mprumutatul (a pl!ti c1nd (a putea sau c1nd (a a(ea mi/loace6 /udec!torul poate o"eri un termen de plat!6 dup!
4mpre/ur!ri%
d. p!r'ile pot pre(edea ca moment al restituirii un termen suspensi( incert.
Ans.a6c6d
2,. n cazul mprumutului cu dobnd:
a.dac! 4mprumut!torul eli&erea! o c5itan'! pentru plata par'ial! a capitalului datorat6 suma pl!tit! se imput! cu prec!dere asupra
do&1nilor datorate pentru 4ntre.ul capital%
&. 4n ipotea pre(!ut! mai sus se preum! a&solut pla'ii do&1nii a"erente p!r'ii din capitalul ac5itat%
c. dac! 4mprumut!torul eli&erea! o c5itan'! pentru primirea unei p!r'i din datorie6 suma pl!tit! se imput! cu 4nt1ietate asupra
do&1nilor%
d.dac! 4mprumut!torul eli&erea! o c5itan'! pentru primirea unei p!r'i din datorie6 suma pl!tit! se imput! cu 4nt1ietate asupra
capitalului respecti(.
Ans.&6c
20- *reptul de retenie al comodatarului se na%te pentru:
a.compensarea unei crean'e anterioare 4mprumutului de "olosin'! ce o are 4mpotri(a comodantului%
&. plata c5eltuielilor e3traordinare6 necesare 8i ur.ente "!cute pentru conser(area lucrului%
c. plata tuturor c5eltuielilor "!cute cu lucrul%
d.plata c5eltuielilor "!cute 4n "olosirea lucrului.
Ans.&
22. #omodantul poate cere restituirea lucrului:
a.4nainte de 4mplinirea termenului stipulat%
&. dup! 4ndestularea tre&uin'elor comodatarului6 dac! nu s$a pn$(!ut un termen%
c- numai printr$o ac'iune 4n re(endicare%
d. numai printr$o ac'iune nepatrimonial!.
Ans.&
199. Obiectul mprumutului de consumaie este format din:
a. &unuri imo&ile prin determinarea le.ii%
&. &unuri indi(idual determinate%
c. &unuri "un.i&ile 8i consumpti&ile%
d. &unuri ne"un.i&ile 8i consumpti&ile.
Ans.c
191. /a scaden$ mprumutatul:
a. tre&uie s! restituie lucruri de acela8i .en6 4n aceea8i cantitate 8i de aceea8i calitate%
&.se poate li&era pred1nd 4mprumut!torului orice &un%
c - se poate li&era pred1nd 4mprumut!torului un &un superior ca (aloare celui 4mprumutat%
d.se poate li&era pred1nd 4mprumut!torului un &un in"erior c a (aloare celui 4mprumutat.
Ans. a
19). n cazul mprumutului cu termen$ prescripia ncepe s curg:
a. la data na8terii raportului /uridic%
&. la e3pirarea termenului%
c. dup! satis"acerea tre&uin'elor 4mprumutatului%
d. la data sta&ilit! de p!r'i 4n contract.
Ans.&
19+. *ac mprumutatul este n imposibilitate de a restitui lucrul:
a. se aplic! principiul genera non pereunt;
&. nu datorea! desp!.u&iri%
c. se "ace (ino(at de in"rac'iunea de a&u de 4ncredere%
d. (a "ace plata 4n &ani dup! (aloarea pe care o au lucrurile la termenul 8i 4n locul unde tre&uia s! se "ac! restituirea.
. Ans.d
19-. .spunderea mprumuttorului poate fi anga+at:
a. numai contractual6 pentru (iciile ascunse %
&. numai delictual6 pentru (iciile ascunse%
c. at1t contractual6 c1t 8i delictual%
d. nu se antrenea! 4n nici o situa'ie.
Ans.&
19*. n cazul mprumutului cu dobnd se aplic:
a. principiul nominalismului monetar%
&.do&1nda la do&1nd!%
c. perceperea anticipat! a do&1nilor%
d. con(en'ia p!r'ilor.
Ans.a
197. ntre societile comerciale A %i 8 s-a nc(eiat un contract de mprumut a unei combine frigorifice- n perioada
termenului de mprumut$ reprezentantul societii 8 nstrineaz acest bun persoanei fizice #$ fr a avea consimmntul lui A- Au
valoare de adevr afirmaiile:
a. repreentantul lui @ a s!(1r8it in"rac'iunea de a&u de 4ncredere6 pre(!ut! de art. )1+ C. pen%
&. A poate introduce ac'iune 4n re(endicare 4mpotri(a lui li%
c. C este o&li.at s! 4i restituie lui A &unul 4n te meiul contractului de 4mprumut%%
d. A poate solicita restituirea &unului de la @6 4n temeiul contractului de 4mprumut.
Ans.d
19,. *ac la scaden mprumutatul este n imposibilitate de a restitui bunuri de aceea%i natur:
a. el (a pl!ti (aloarea lor calculat! dup! timpul 8i locul in care urma s! se "ac! restituirea%
&. el (a pl!ti (aloarea lor calculat! la momentul r!m1nerii de"initi(e a 5ot!r1rii /udec!tore8ti6 4n
caul 4n care 4n contract nu era determinat nici momentul6 nici locul pl!'ii%
c. el (a pl!ti (aloarea lor din momentul 8i 4n locul 4nc5eierii contractului6 dac! nu se determinase
nici momentul6 nici locul pl!'ii%
d. el (a pl!ti (aloarea lor din momentul 8i 4n locul 4nc5eierii contractului6 c5iar dac! se determinase nici momentul6 nici l oc u l pl!'ii%
Ans.&6 c
190. *ac comodatarul nu ntrebuineaz lucrul potrivit destinaiei determinat prin natura lui sau prin contract$ atunci:
a. poate "i o&li.at s! pl!teasc! desp!.u&iri%
&. comodantul poate cere reilierea contractului%
c. comodatarul suport! riscul lucrului c5iar din ca "ortuit%
d.comodatarul suport! riscul lucrului pro(enit din ca? de "or'! ma/or!.
Ans.a6 &6 c
192. *in contractul de depozit se nasc:
a. raporturi /uridice reale%
&. raporturi /uridice o&li.a'ionale%
c. raporturi /uridice mi3te%
d. nu apar raporturi /uridice.
Ans.&
119. #onstituie caractere +uridice ale contractului de lepozit:
a. este un contract real%
&. poate "i numai cu titlu oneros%
c. este o li&eralitate%
d. este6 de re.ul!6 un contract unilateral.
Ans.a6 d
111. )pre deosebire de antreprenor$ depozitarul se oblig:
a. s! e"ectuee anumite lucr!ri la lucrul depoitat%
&. s! p!stree lucrul o anumit! perioad!%
c. s! "oloseasc! lucrul con"orm destina'iei%
d. s! aduc! 4m&un!t!'iri lucrului depoitat.
Ans.&
11). #onstituie variante ale depozitului propriu-zis:
a. depoitul o&i8nuit%
&. depoitul necesar%
c. depoitul nere.ulat.
d. sec5estrul.
Ans.a6 &6 c
11+. Poate constitui obiect al contractului de depozit:
a. un lucrul mo&il corporal%
&. un lucru indi(idual determinat%
c. o crean'! constatat! prin titlu la purt!tor%
d. un lucru determinat .eneric.
Ans.a6 &6 c
11-. *epozitarul trebuie s se ngri+easc de paza lucrului depozitat:
a. cu mai mult! .ri/! dec1t de lucrurile proprii%
&. cu aceea8i .ri/! ca de propriul lucru%
c. 8i 4n ca de "or'! ma/or!%
d. cu dili.enta unui &un proprietar.
Ans.&
11*. Potrivit #odului #ivil$ (otelierul rspunde pentru furtul sau stricciunea total sau parial a lucrului cltorului:
a. dac! "urtul s$a s!(1r8it de prepu8ii 5otelului6 c5iar dac! au ac'ionat cu Am1n! armat!B%
&. dac! "urtul a "ost s!(1r8it de str!ini6 c5iar dac! ace8tia nu locuiesc 4n 5otel 8i c5iar dac! au
ac'ionat Acu m1n! armat! sau 4n all "el6 cu "or'! ma/or!B%
c. dac! "urtul sau stric!ciunea a "ost "!cut! de str!ini6 indi"erent dac! ace8tia au "ost caa'i 4n
5otel sau identi"ica'i6 dar numai dac! ace8tia nu au ac'ionat Acu m1n! armat! sau 4n alt "el6 cu "or'! ma/or!B%
d. ca 8i 4n caul depoitului o&i8nuit cu titlu .ratuit.
Ans.a6 c
117. *epozitarul poate s invoce ca teniei al refuzului de restituire:
a. no(a'ia%
&.compensa'ia%
c. darea 4n plat!%
d. dreptul de reten'ie.
Ans.d
11,. 9ste asimilat depozitului necesar:
a. depunerea unor sume de &ani la institu'iile &ancare%
&.depoitul unor &unuri ne"un.i&ile%
c. depoitul unor titluri la purt!tor%
d. depoitul &unurilor aduse de pacien'i 4n sta'iunile &aleneo$climaterice.
Ans.d
110. *epozitul neregulat are ca obiect:
a. &unuri "ru.i"ere 8i indi(ii&ile%
&. &unuri "un.i&ile 8i consumpti&ile%
c. &unuri ne"un.i&ile 8i neconsumpti&ile%
d. &unuri "un.i&ile 8i neconsumpti&ile.
Ans.&
112. #ulpa depozitarului se aplic cu mai mare rigoare$ dup tipul abstract al omului prudent %i diligent$ n urmtoarele
cazuri:
a. c1nd depoitul este cu plat!%
&. c1nd depoitul s$a "!cut 4n interesul depoitarului%
c. dac! s$a stipulat e3pres 4n contract ca depoitarul s! r!spund! pentru orice culp!=
d. c1nd ini'iati(a contractului a "ost luat! de depoitar.
Ans.a6 &6 c6 d
1)9. "nserarea unui termen de restituire ntr-un contract ce are ca obiect o sum de bani conduce la calificarea contractului
drept:
a. depoit%
c. mandat%
&. 4mprumut de "olosin'!%
d. 4mprumut de consuma'ie.
Ans.d
1)1. *epozitarul poate restitui lucrul depozitat:
a. deponentului%
&. aceluia 4n al c!rui nume s$a "!cut depoitul%
c. persoanei desemnate pentru ca de moarte a deponentului.
d. persoanei ar!tate spre a primi lucrul depoitat.
Ans.a6 &6 d
1)). *epozitarul:
a. tre&uie s! restituie "ructele produse de lucrul depoitat 8i culese de el%
&. tre&uie s! pl!teasc! do&1ni pentru &anii ce i s$au depoitat%
c. tre&uie s! pl!teasc! do&1ni pentru &anii ce i s$au depoitat numai din iua 4n care a "ost pus 4n
4nt1riere pentru restituire%
d. poate re"ua restituirea lucrului depoitat p1n! la plata inte.ral! a sumelor la care are dreptul din caua depoitului
Ans.a6 &6 c6 d
1)+. #ontractul de societate presupune:
a. consim'!m1ntul p!r'ilor 4n (ederea constituirii societ!'ii%
&. asocierea a dou! sau mai multe persoane pentru i iinip! r!rea unui &un 4n coproprietate%
c. asocierea unor persoane pentru a participa la o competi'ie sporti(a(!%
d. asocierea unor persoane pentru a participa la o competi'ie Cilislic!
.
Ans.a
1)-- #aracterul civil al contractului de societate presupune=
a. do&1ndirea de personalitate /uridic!%
&. liti.iile cu pri(ire la societate se /udec! la instan'a de i mi D$neios%
c. societate ci(il! nu poate "i supus! reor.ani!rii 8i lic5id!rii EuFl i F laie potri(it Le.ii nr. 7-?122*%
d. societatea ci(il! nu urmea! dreptul comun 4n materie.
Ans.c
1)*. #ontractul de societate se poate nc(eia:
a de c!tre meseria8i 4n (ederea e3ercit!rii 4n comun a meseriei
&.de c!tre client cu un meseria8 pentru construc'ia unei case s a u ma i multe apartamente%
c. de c!tre o persoan! "iic! cu mai multe institu'ii &ancare 4n i dee a o&'inerii unui credit ipotecar%
d. de c!tre mai multe societ!'i comerciale care au acela8i o&i e c t de acti(itate.
Ans.a
1)7. Aportul social poate consta n:
a . e3clusi(itate din &unuri neconsumpti&ile%
&. numai 4n &unuri e.ale ca (aloare%
c. &unuri ine.ale ca (aloare%
d. e3clusi( &unuri corporale.
Ans.c
1),. Prestaiile n munc aduse ca aport n societate trebuie s constea n:
a.acti(itatea comun! des"!8urat! 4n cadrul administr!rii tre&urilor societ!'ii%
&. acte 8i "apte care dep!8esc cadrul acti(it!'ii comune o&i8nuite 8i care sunt de natur! s! aduc! "oloase societ!'ii
4n (irtutea pro"esiei asociatului respecti(%
c.ser(iciile prestate pentru societate de ter'ii an.a/a'i 4n acest sens%
d.acte de comer' de natur! sa creasc! capitalul societ!'ii.
Ans.&
1)0. *ac durata societii nu este determinat prin convenia prilor$ se prezum ca a fost contractat:
a. pe termen nelimitat%
&.pe * ani%
c. pe 19 ani%
d.pe +9 ani.
Ans.a
1)2. Asociatul rspunde fa de societate:
a. numai pentru pa.u&ele pro(ocate cu inten'ie%
&. pentru toate daunele pro(ocate culpa&il%
c. numai pentru "aptele /uridice ilicite
.
Ans.&
1+9. *ac asociaii nu au prevzut modul de administrare a societii:
a. un asociat nu poate "olosi lucrurile societ!'ii "!r! acordul celorlal'i%
&. actele de dispoi'ie tre&uie "!cute pe &aa unui mandat .eneral%
c. se preum! c! asocia'ii 8i$au dat mandat reciproc de administrare%
d. nu se antrenea! r!spunderea asocia'ilor pentru acte sau "apte ce pre/udicia! societatea.
Ans.c
1+1. *ac aportul social promis de un anumit asociat$ n cadrul unui contract de societate civil$ const ntr-o sum de bani %i
aceasta nu este depus la termen:
a. capitalul respecti( este de drept produc!tor de do&1ni din iua scaden'ei6 "!r! a "i necesar! (reo punere 4n 4nt1riere%
&. capitalul respecti( nu este produc!tor de do&1ni%
c. capitalul respecti( este de drept produc!tor de do&1ni de la data scaden'ei6 dar numai dac!
asociatul respecti( a "ost pus 4n 4nt1riere%
d. asociatul de&itor6 4n a"ar! de do&1nile pentru 4nt1riere6 poate "i o&li.at 8i la plata desp!.u&irilor.
Ans.a
1+). #onstituie cazuri de ncetare a contractului de societate:
a. denun'area unilateral! a contractului de c!tre un asociat6 4n caul societ!'ilor constituite pe termen nedeterminat%
&. reolu'i unea contractului la cererea unuia dintre asocia'i pentru ne4ndeplinirea culpa&il! a
o&li.a'iilor asumate de un asociat%
c. denun'area unilateral! a contractului de c!tre un asociat6 4n caul societ!'ilor constituite pe termen
determinat%
d. ne4n'ele.erile .ra(e dintre asocia'i.
Ans.a6 c
1++. .iscul asigurat trebuie s fie:
a. un e(eniment (iitor6 posi&il 8i incert%
&. un e(eniment (iitor 8i si.ur ca realiare%
c. un e(eniment imposi&il ca realiare%
d. un e(eniment (iitor6 imposi&il ca realiare.
Ans.a
1+-. Obiectul contractului de asigurare este:
a. o&li.a'iile p!r'ilor pri(ind plata primei de asi.urare 8i indemnia'ia de asi.urare%
&.&unurile unei persoane%
d.e3ist! 8i c1nd6 dup! (1narea6 dar 4nainte de 4nscrierea 4n cartea "unciar!6 (1n!torul constituie o ipoteca asupra imo&ilului 8i
creditorul ipotecar trece la realiarea .aran'iei.
Ans.a
1+*- )uma asigurat este limitat pentru:
a. asi.ur!rile de deces%
&. asi.ur!rile de &unuri%
c. asi.ur!rile de (ia'!%
d. asi.ur!rile de in(alidate.
Ans.&
.
1+7. Principiul indivizibilitii primei de asigurare nseamn c:
a. prima de asi.urare se pl!te8te printr$o sin.ur! presta'ie%
&.prima de asi.urare se pl!te8te prin mai multe presta'ii%
c.cuantumul primei se recalculea! dac! asi.urarea 4ncetea! 4nainte de e3pirarea inter(alului de timp a(ut 4n (edere%
d. cuantumul primei nu se recalculea! c5iar dac! asi.urarea 4ncetea! 4nainte de e3pirarea inter(alului de timp a(ut 4n (edere.
Ans.d
1+,. *up obiectul asigurrii distingem ntre:
a.asi.ur!ri directe6 coasi.ur!ri6 asi.ur!ri mutuale 8i reasi.ur!ri%
&.asi.ur!ri "acultati(e 8i asi.ur!ri o&li.atorii%
c.asi.ur!ri directe 8i asi.ur!ri indirecte%
d. asi.ur!ri de &unuri6 asi.ur!ri de r!spundere ci(il! 8i asi.ur!ri de persoane.
Ans.d
1+0- n cazul coasigurrii:
a mai multe persoane sunt e3puse unui risc similar%
&.mai multe persoane sunt e3puse unor riscuri di"erite%
c.indemnia'ia de asi.urare poate dep!8i (aloarea &unului asi.urat%
d. "iecare asi.ur!tor este o&li.at la plat! propor'ional cu suma asi.urat! 6 "!r! ca asi.uratul s! poat! 4ncasa o sum! mai mare dec1t
pre/udiciul e"ecti(.
Ans.d
1+2. .iscul asigurat n asigurrile facultative trebuie s fie:
a. un e(eniment (iitor6 posi&il 8i cert%
&. determinat cu preciie%
c. le.at de "apta inten'ional! a asi.uratului%
d. le.at de "apta culpa&il! a asi.uratului.
Ans.&
1-9. .egresul asigurtorului n asigurarea obligatorie de rspundere civil nu este permis dac:
a.accidentul s$a produs 4n timpul c1nd autorul in"rac'iunii s!(1r8ite cu inten'ie 4ncerca s! se sustra.! de la urm!rire%
&. persoana r!spun!toare de producerea pa.u&ei a condus auto(e5iculul cu consim'!m1ntul asi.uratului%
c.persoana r!spun!toare de producerea pa.u&ei a condus auto(e5iculul "!r! consim'!m1ntul asi.uratului%
d. ccidentul a "ost produs 4n timpul comiterii unor "apte incriminate de le.isla'ia pri(ind circula'ia pe drumurile pu&lice.
Ans.&
1-1. #ontractul de rent viager este:
a. unilateral%
&. comutati(%
c. cu e3ecutare uno ictu.
d. translati( de proprietate.
Ans.d
1-). *ac persoana n favoarea creia a fost constituit renta viager moare$ atunci:
a. contractul este nul dac! moartea a inter(eni 4n termen de )9 de ile de la 4nc5eierea acestuia6 datorit! &olii de care su"erea
credirentierul%
&. renta 4ncetea! a "i pl!tit!%
c. mo8tenitorii acestuia nu 4l pot urm!ri de pe de&irentier.
d. contractul nu este nul 4n nici un ca.
Ans.a6 &
1-+. #uantumul rentei viagere se stabile%te:
a. 4n "unc'ie de (1rsta credirentierului%
&. 4n mod li&er6 prin (oin'a p!r'ilor%
c. de c!tre le.e%
d. de instan'a /udec!toreasc!.
Ans.&
1--. n caz de pluralitate de debirentieri$ obligaia de plat a rentei este$ n principiu:
Ce re.uli urmea! contractul de rent! (ia.er! 4n ca de pluralitate de p!r'i# 107.
a. a"ectat! de modalit!'i%
d. real!%
&. indi(ii&il!%
d. di(ii&il!.
Ans.d
1-*. 9ste nul absolut$ renta viager constituit:
:n ce condi'ii este nul! a&solut renta (ia.er!# 100.
a. 4n "a(oarea unei persoane care a murit de o &oal! dup! )9 de ile de la data 4nc5eierii
contractului%
&. 4n "a(oarea unei persoane care a murit de o &oal! 4n mai pu'in de )9 de ile de la data 4nc5eierii
contractului%
c. 4n "a(oarea unei persoane care e3ist! 4n acel moment%
d. 4n "a(oarea unei persoane concepute6 dar nen!scute.
Ans.&
1-7. *ebirentireul se poate libera de obligaia de plat:
a. la decesul credirentierului%
&. dup! +9 de ani%
c. restituind lucrul sau suma primit!%
d. restituind du&lul sumei primite.
Ans.a
1-,. *reptul la rent al creditorului:
a. este imprescripti&il%
&. se prescrie 4n termenul special de 7 luni%
c. se prescrie 4n termenul .eneral de + ani%
d. se prescrie 4n termenul .eneral de +9 de ani.
Ans.a
1-0. #ontractul de ntreinere se deosebe%te de contractul de rent viager prin aceea c:
a. poate "i transmis! altei persoane%
&. nu poate "i transmis! altei persoane%
c. .enerea! o o&li.a'ie de a da%
d. are re.lementare proprie.
Ans.&
1-2. n cazul contractului de rent viager:
Care este soarta /uridic! a o&li.a'iei de plat! a rentei 4n ca de moarte a de&irentierului. 102.
a.4n caul 4n care e3ist! doi credirentieri6 iar unul dintre ei decedea!6 o&li.a'ia de plat! a rentei
se reduce par'ial%
&. dac! e3ist! mai mul'i de&irentieri6 oricare dintre ei poate "i o&li.at la plata inte.ral!%
c. dac! unicul de&irentier decedea!6 oricare dintre mo8tenitorii s!i poate "i o&li.at la e3ecutarea inte.ral!%
d. o&li.a'ia nu se transmite mo8tenitorilor de&irentierului.
Ans.&6 c
1*9. :atura +uridic a contractului prin care o persoan transmite un bun altei persoane$ n sc(imbul unei sume de bani %i a
ntreinerii pe via este:
)9-. Care este natura /uridic! a contractului prin care o persoan! transmite un &un altei persoane6 4n
sc5im&ul unei sume de &ani si a 4ntre'inerii pe (ia'!#
a. contract de 4ntre'inere%
&. contract de (1nare$cump!rare%
c. contract de (1nare$cump!rare6 dac! presta'ia 4n &ani repreint! mai pu'in de /um!tate din
(aloarea &unului transmis%
d. contract nenumit.
Ans.d
1*1. n cazul contractului de ntreinere:
Care sunt drepturile 8i o&li.a'iile p!r'ilor 4n caul contractului de 4ntre'inere# )91.
a.de&itorul se poate li&era de e3ecutarea o&li.a'iei de 4ntre'inere dac! ar "i prea oneroas! pentru
el6 dar numai dac! se o&li.! s! retransmita 4n patrimoniul creditorului &unul sau capitalul primit "!r! a pretinde restituirea
contra(alorii 4ntre'inerii%
&.de&itorul nu se poate li&era de e3ecutarea o&li.a'iei de 4ntre'inere%
c.creditorul 4ntre'inerii este 'inut de o&li.a'ia de .aran'ie a (1n!torului 8i se &ucur! de pri(ile.iul pre(!ut de le.e 4n "a(oarea acestuia%
d. nee3ist1nd re.lementare proprie se aplic! dreptul comun 4n materie de o&li.a'ii.
Ans.d
1*). n caz de nee!ecutare a obligaiei de ntreinere$ se aplic:
Ce re.uli se aplic! 4n ca de nee3ecutare a o&li.a'iei de 4ntre'inere# )9).
a. re.ulile pre(!ute pentru contractul de rent!$(ia.er!%
&.re.ulile pre(!ute pentru contractul de (1nare$cump!rare%
c. re.ulile .enerale 4n materie de reolu'iune%
d. re.ulile sta&ilite pentru anularea contractelor.
Ans.c
1*+. /a moartea beneficiarului ntreinerii:
Ce e"ecte produce moartea &ene"iciarului 4ntre'inerii din contractul de 4ntre'inere# )9+.
a.o&li.a'ia de 4ntre'inere se transmite mo8tenitorilor acestuia%
&.dreptul la ac'iunea 4n reolu'iunea contractului pentru nee3ecutare nu se transmite
mo8tenitorilor acestuia%
c. mo8tenitorii acestuia nu pot cere ca o&li.a'ia de 4ntre'inere s! se e3ecute 4n patrimoniul lor%
d. mo8tenitorii acestuia pot cere ca o&li.a'ia s! se e3ecute "a'! de ei prin ec5i(alent.
Ans.c
1*-. #onstituie efect specific contractului de +oc sau prinsoare:
a.posi&ilitatea de a cere repetirea a ceea ce s$a pl!tit de &un!$(oie%
&. ine3isten'a unei ac'iuni 4n /usti'ie pentru a pretinde c18ti.ul%
c.posi&ilitatea instan'ei de a reduce cuantumul sumei puse 4n /oc%
d. nere.lementarea acestuia.
Ans.&
1**. #ontractul de tranzacie presupune:
a. inten'ia p!r'ilor de a continua liti.iul%
&. e3isten'a unui drept 4ndoielnic%
c. nereciprocitatea concesiilor%
d. o succesiune nedesc5is!.
Ans.&
1*7. 9fectele e!tinctive ale tranzaciei vizeaz:
a. imposi&ilitatea p!r'ilor de a "ormula noi preten'ii cu pri(ire la drepturile tranac'ionate%
&.imposi&ilitatea de a pune 4n e3ecutare silit! tranac'ia consemnat! 4ntr$o 5ot!r1re
/udec!toreasc! de e3pedient%
c.imposi&ilitatea tranac'iei de a "i /ust titlu pentru uucapiunea scurt!%
d.imposi&ilitatea de a "olosi situa'ia consim'it! ast"el cu autoritate de lucru /udecat.
Ans.a
1*,. n ce prive%te nulitatea tranzaciei:
a. nu poate "i cerut! dac! p!r'ile de &un!$credin'! au a(ut 4n (edere un proces solu'ionat de/a%
&. nu poate "i re'inut! eroarea asupra naturii pa.u&ei su"erite%
c. nu constituie eroare asupra o&iectului6 eroarea asupra cuantumului pre/udiciului%
d. nu poate inter(ine pentru doi.
Ans.c
1*0. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Garan'ia (1n!torului 4mpotri(a e(ic'iunii presupune necunoa8terea6 de c!tre cump!r!tor6 a
cauei e(ic'iunii la 4nc5eierea contractului.
&. 4n caul (1n!rii unui lucru (iitor6 cump!r!torul nu (a "i o&li.at s! pl!teasc! pre'ul 4n ca de
nerealiare a lucrului6 cu e3cep'ia situa'iei c1nd 8i$a asumat riscul nereali!rii%
c.Garan'ia contra e(ic'iunii este netransmisi&il! "iind datorat! numai de (1n!tor6 4n temeiul art. 2,+ C .Ci(.
d. Pre'ul serios este cel nederioriu.
Ans.a6 &6 d
1*2. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Dona'ia cu sarcin! 4n "a(oarea celui .rati"icat este lo(it! de$nun'ate6 4ntruc1t contra(ine
principiului ire(oca&ilit!'ii dona'iilor.
&. Dona'ia prin care donatorul 48i reer(! dreptul de a dispune de un &un cuprins 4n contractul de
dona'ie d! mo8tenitorilor donatorului dreptul de a dispune de &un6 dac! donatorul nu a dispus de el.
c. >o8tenitorii donatorului pot introduce 4mpotri(a mo8tenitorilor donatarului ac'iunea 4n
re(ocarea dona'iei pentru in.ratitudine 4n termen de un an din iua 4n care donatorul a cunoscut "aptul de in.ratitudine6 atunci c1nd
donatorul 8i donatarul au decedat 4n cursul acestui termen.
d. 4nestrarea unui copil 4n (ederea 4nc5eierii c!s!toriei tre&uie "!cut!6 su& sanc'iunea nulit!'ii a&solute6 4n "orma autentic!.
Ans.&6 d
179. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Dac! 4ntr$un contract de dona'ie de imo&ile s$a stipulat c!6 4n ca de predeces a donatarului 8i descenden'ilor lui6 &unul donai se (a
4ntoarce de drept 4n patrimoniul descenden'ilor donatorului a"la'i 4n (ia'!6 aceast! clau! nu poate "i opus! 4n nici un ca ter'ilor
su&do&1nditori cu titlu oneros 8i de &un!$credin'!.
&. Dona'ia unui imo&il proprietatea altei persoane este lo(ita de nulitate$relati(! dac! donatarul a
"ost de &un!$credin'!.
c. Nulitatea dona'iei pentru nerespectarea "ormei iul validitatem poate "i acoperit!6 dup!
moartea donatorului6 prin inul n$mare "!cut! 4n deplin! cuno8tin'! de cau! de c!tre mo8ienitorii
donatorului.
d. Contractul de dona'ie poate a(ea ca o&iect un &un (iitor.
Ans.a6 c6 d
171. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea tlt; adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. >andatarul .eneral nu poate ipoteca 8i nici (inde &unuri al e mandantului.
&.4n ca de pluralitate de mandatari6 ace8tia sunt de drept u>iEG.%i'i solidar "a'! de mandant%
c.>andatul de drept ci(il poate "i numai cu titlu .ratuit6
d. >andatul 4ncetea! la moartea mandantului.
Ans. a6 d
17). Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. 4n caul 4n care &unul ac5ii'ionat printr$un contract de (anare$cump!rare este a"ectat de un (iciu ascuns6 .ra( 8i pree3istent 4n
momentul 4nc5eierii actului6 cump!r!torul poate solicita anularea contractului pentru eroare asupra su&stan'ei o&i cei ul ui actului6 pe calea
ac'iunii red5i&itorii.
&. V1n!torul este o&li.at s! predea lucrul dac! cump!r!torul nu pl!le8te pre'ul deoarece are dat un termen pentru plat!6 4ns! de
I u (1nare a c!ut 4n "aliment sau insol(a&ilitate6 dar i imip!r!torul d! cau'iune c! (a pl!ti.
c. V1n!torul r!spunde pentru (iciile ascunse ale lucrului daca cump!r!torul6 oric1te dili.ente
ar "i depus6 nu ar "i putut descoperi (iciile ascunse la momentul 4nc5eierii contractului.
d. Terenurile a.ricole pot "orma o&iectului contractului de HF liim& numai "!r! sult!.
Ans.&6 c
17+. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
-2. Care sunt conditiile (1n!rii pe 4ncercate si cum se deose&este de (1narea pe .ustate#
*1. Care sunt conditiile (1n!rii unei mosteniri#
a. Retractili liti.ios des"iin'ea!6 cu e"ect retroacti(6 cesiunea dreptului liti.ios.
&. 4n caul (1n!rii pe 4ncercate6 de8i contractul este 4nc5eiat 4n momentul reali!rii acordului de
(oin'!6 riscul pieirii "ortuite a lucrului este suportat de c!tre (1n!tor.
c. 4n materia (1n!rii unei mo8teniri6 e3onerarea de .aran'ie pentru mic8orarea drepturilor
succesorale ale (1n!torului prin apari'ia unui alt mo8tenitor6 este supus! dispoi'iilor care
.u(ernea! re.ulile 4n materie de e(ic'iune 4n contractul de (1nare$cump!rare.
d. V1narea cu pact de r!scump!rare este nul! deoarece este supus! unei condi'ii reolutorii e3prese.
Ans.&6 c
17-. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Retractul liti.ios nu se poate e3ercita c1nd cesiunea dreptului liti.ios s$a "!cut cu titlu de dare 4n plat!.
&.Retractul liti.ios poate "i e3ercitat numai 4n "a'a instan'ei cu ocaia de&aterii procesului6 nu 8i
pe cale e3tra/udiciar!.
c. V1narea pe .ustate este o (1nare su& condi'ie potestati(!.
d. O&iectul contractului de (1nare$cump!rare este du&lu ;pre'ul 8i lucrul<.
Ans.a6 d
17*. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Retractul liti.ios are caracter aleatoriu.
&. 4n caul (1n!rii unei mo8teniri desc5ise6 cump!r!torul este o&li.at s! restituie (1n!torului sumele pl!tite de acesta pentru datoriile
8i sarcinile mo8tenirii.
c. 4n caul (1n!rii pe .ustate6proprietatea 8i riscurile trec asupra cump!r!torului din momentul
4nc5eierii contractului de (1nare$cump!rare.
d. C5eltuielile ocaionate de contractul de (1narea$cump!rare pot "i suportate 4n mod e.al de am&ele p!r'i.
Ans.&6 d
177. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Dona'ia este lo(it! de nulitate dac! este a"ectat! de o condi'ie caual!.
&. Dona'ia cu sarcin! 4n "a(oarea celui .rati"icat este lo(it! de nulitate6 4ntruc1t contra(ine
principiului ire(oca&ilit!'ii dona'iilor.
c. Dona'ia cu sarcin! 4n "a(oarea celui .rati"icat este un act /uridic a"ectat de o condi'ie
reolutorie pur potestati(!.
d. Clauele care contra(in ire(oca&ilit!'ii dona'iei nu atra. nulitatea a&solut! a contractului.
Ans.INICIDNDL
17,. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. 4n caul (1n!rii &unurilor (iitoare6 dac! lucrul (1ndut este un lucru de .en6 transmiterea
propriet!'ii operea! din momentul reali!rii acordului de (oin'!.
&. Contractul de (1nare$cump!rare repreint! 4n toate caurile un act de dispoi'ie at1t pentru
(1n!tor6 c1t 8i pentru cump!r!tor.
c. 4n ipotea (1n!rii cu .r!mada6 proprietatea 8i riscurile trec asupra cump!r!torului de la data
4nc5eierii contractului6 independent de opera'iunea de indi(idualiare.
d. 4n caul (1n!rii unei mo8teniri6 (1n!torul nu este 'inut s! .arantee pentru con'inutul uni(ersalit!'ii transmise
Ans.c6 d
170. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. 4n caul (1n!rii unei mo8teniri6 dup! inter(enirea (1n!rii6 creditorii mo8tenitorii nu$1 (or mai
putea urm!ri pe (1n!tor pentru datoriile succesiunii.
&. 4n caul (1n!rii unei mo8teniri6 .aran'ia de drept presupune c! (1n!torul r!spunde numai de
calitatea sa de mo8tenitor6 nu 8i de con'inutul uni(ersalit!'ii transmise.
c. 4n caul (1n!rii unei mo8teniri6 le.atarul cu titlu particular nu poate "i (1n!torul unui drept succesoral.
d. Nulitatea (1n!rii lucrului altuia ;4n cuno8tin'! de cau!< poate "i in(ocat! numai de cump!r!tor.
Ans. &6 c
172. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. In caul contractului de (1nare$cump!rare6 (1n!torul de &un!$credin'! poate "i o&li.at la daune$interese 4n caul 4n care se produce
e(ic'iunea.
&. 4n caul 4n care (1narea proiectat! are ca o&iect un teren6 promisiunea de (1nare$cump!rare
tre&uie s! 4m&race "orma
autentic! cerut! ad validitatem.
c. 4n materia contractului de (1nare$cump!rare6 dac! ter'ul desemnat nu poate sau nu (rea sa sta&ileasc! pre'ul6 contractul este nul.
d.Pre'ul (1n!rii tre&uie s! "ie sta&ilit 4n &ani sau alte ser(icii.
Ans.a6 c
1,9. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a.Dona'ia &unului indi(idual determinat ce apar'ine altuia este lo(it! de nulitate relati(! dac! donatarul este de &un!$credin'!.
&. 4n caul dona'iei ce se 4nc5eie 4ntre a&sen'i6 creditorii c5iro.ra"ari ai donatarului nu pot ataca
re"uul accept!rii dona'iei pe calea ac'iunii pauliene.
c. 4n caul dona'iei cu sarcini6 donatarul nu poate6 "!r! consim'!m1ntul donatorului6 s! se
li&eree de sarcini a&andon1nd &unurile d!ruite.
d. >inorul nu poate dispune prin dona'ie 4n "a(oarea tutorelui s!u p1n! c1nd autoritatea tutelar! nu a dat tutorelui desc!rcare de
.estiune c5iar dac! tutore ar "i &unicul s!u.
Ans.&6 c
1,1. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Cump!r!torul datorea! do&1ni p1n! la ac5itarea pre'ului numai c1nd s$a pre(!ut aceast!
clau! 4n contract sau a "ost pus 4n 4nt1riere.
&. Reolu'iunea contractului de (1nare$cump!rare poate "i cerut! de (1n!tor atunci c1nd
cump!r!torul nu pl!te8te pre'ul &unului de8i acesta nu a "ost predat6 iar pentru predare s$a pre(!ut
un termen suspensi(.
c. Reol u'iunea contractului de (1nare$cump!rare poate "i cerut! de (1n!tor atunci c1nd
cump!r!torul a pl!tit pre'ul &unului6 dar nu a preluat &unul cump!rat.
d. Plata pre'ului lucrului (1ndut este c5era&il!.
Ans. &6 c
1,). Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Cump!r!torul datorea! do&1ni pentru ac5itarea pre'ului c1nd s$a pre(!ut 4n contract ca
pre'ul s! "ie pl!tit 4n rate.
&.Cump!r!torul datorea! do&1ni pentru ac5itarea pre'ului c1nd lucrul cump!rat 8i preluat
produce "ructe sau alte (enituri.
c. Reolu'iunea contractului de (1nare$cump!rare poate "i cerut! de (1n!tor atunci c1nd cump!r!torul a
pl!tit doar o parte din pre'.
d. C5eltuielile (1n!rii se suport!6 4n lips! de stipula'ie contrar!6 de c!tre cump!r!tor.
Ans.c6 d
1,+. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. >andatarul este o&li.at s! pl!teasc! do&1ni pentru sumele de &ani r!mase din cele primite de
la mandant pentru e3ecutarea
mandatului din iua 4n care6 4nc5eind e3ecutarea mandatului i$au r!mas acele sume.
&. >andatarul este o&li.at s! pl!teasc! do&1ni pentru sumele de &ani r!mase de la mandant
pentru e3ecutarea mandatului6 pe care le$a "olosit 4n interes propriu6 din iua 4n care i$au "ost
4ncredin'ate.
c. >andatarul este o&li.at s! pl!teasc! do&1ni pentru sumele de &ani r!mase de la mandant
pentru e3ecutarea mandatului6 pe care le$a "olosit 4n interes propriu6 din iua 4n care i$au "ost cerute.
d. Re(ocarea e3pres! a mandatului se poate "ace numai prin 4nscris 4n "orm! autentic!.
Ans. INICIDNDL
1,-. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Dac! (1narea nu s$a e3ecutat din culpa uneia din p!r'ile contractante6 aceasta pierde ar(una
pl!tit! p!r'ii care nu este 4n culp!6 indi"erent dac! aceasta din urm! cere sau nu e3ecutarea (1n!rii.
&. 4n caul 4n care &unul ac5ii'ionat printr$un contract de (1nare$cump!rare este a"ectat de un
(iciu ascuns6 .ra( 8i e3istent 4n momentul 4nc5eierii actului6 cump!r!torul poate solicita reolu'iunea contractului de (1nare$
cump!rare.
c. Prescrip'ia ac'iunii red5i&itorii este de trei ani 4ntruc1t ac'iunea este personal!6 nu real!.
d. Leiunea 4n materia (1n!rii poate "i in(ocat! numai dc (1n!tor.
Ans. &6 d
1,*. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Dac! (1narea nu s$a e3ecutat din culpa uneia din p!r'ile contractante6 aceasta pl!te8te p!r'ii care nu este 4n culp! du&lul ar(unei pe
care a primit$o de la ea6 dac! aceast! parte nu cere e3ecutarea (1n!rii.
&. Dac! (1narea nu s$a e3ecutat din culpa uneia din p!r'ile contractante6 aceasta nu suport! nici
un "el de consecin'e pri(itoare la ar(un!6 dac! cealalt! parte nu cere e3ecutarea (1n!rii.
c. Claua inserat! 4ntr$un antecontract de (1nare cump!rare potri(it c!reia= ADac! p1n! la data
de 11 iunie )9906 din moti(e neimputa&ile p!r'ilor6 nu se (a per"ecta contractul de (1nare$
cump!rare 4nc5eiat 4n "orm! autentic!6 preentul contract se consider! des"iin'at6 ca 4n care am&ele
p!r'i (or "i puse de drept 4n situa'ia anterioar! 4nc5eierii luiB6 atra.e 4ncetarea de drept a antecontractului
8i repunerea p!r'ilor 4n situa'ia anterioar!6 dac! este caul.
d. Nerealiarea lucrului (iitor conduce la nulitatea contractului de (1nare$cump!rare pentru c! o&li.a'ia (1n!torului este lipsit! de
o&iect.
Ans. a6 c
1,7. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a.Dona'ia produce e"ecte numai dac! acceptarea este concomitent! cu mani"estarea (oin'ei de a dona.
&.Donatorul 4l .arantea! 4ntotdeauna pe donatar pentru e(ic'iune.
c. Donatorul 4l .arantea! pe donatar pentru e(ic'iune numai c1nd se o&li.! e3pres.
d. >edicul nu poate primi dona'ia de la pacientul s!u dac! 1$a consultat doar ocaional 4n &oala de care acesta moare.
Ans.c6 d
1,,. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a.Dona'ia produce e"ecte dac! 4nscrisul 4n care este consemnat! (oin'a de a dona este autentic6 c5iar dac! acceptarea este consemnat!
4ntr$un 4nscris su& semn!tur! pri(at!.
&. Dona'ia produce e"ecte dac! acceptarea ulterioar! a dona'iei este comunicat! donatorului 4n
timpul (ie'ii acestuia.
c. Ac'iunea 4n re(ocarea dona'iei pentru in.ratitudine poate "i intentat! de c!tre mo8tenitorii
donatorului6 4mpotri(a donatarului6 4n termen de un an de la "aptul de in.ratitudine6 dac! donatorul a decedat 4n cursul acestui
termen.
d. Renun'area donatorului la ac'iunea 4n re(ocare 4nainte de producerea "aptelor de in.ratitudine ec5i(alea! cu iertarea donatarului.
Ans.&6 c
1,0. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Dona'ia lucrului indi(idual determinat proprietatea altei persoane este (ala&il! dac! donatarul a "ost de &un!$credin'!.
&. Nulitatea dona'iei pentru nerespectarea "ormei ad (aliditatem poate "i in(ocat! numai de donator.
c. Dona'ia este lo(it! de nulitate dac! se stipulea! c!6 4n ca de predeces al donatarului6 lucrul donat se re4ntoarce la donator.
d. Sarcinile 8i condi'iile dona'iei se pot realia 4n orice "orm!.
Ans. INICIDNDL
1,2. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Dona'ia prin care donatorul 48i reer(! dreptul de a dispune de un &un cuprins 4n dona'ie d! donatorului dreptul de dispune de &un.
&.Dona'ia prin care donatorul 48i reer(! dreptul de a dispune de un &un cuprins 4n dona'ie este nul!.
c.Donatarul poate introduce ac'iunea 4n re(ocarea dona'iei pentru in.ratitudine 4mpotri(a
mo8tenitorilor donatarului6 4n termen de un an din iua c1nd donatorul a cunoscut "aptul de
in.ratitudine6 atunci c1nd donatarul a decedat 4n cursul acestui termen.
d. Dona'ia ce are ca o&iect &unuri mo&ile incorporale tre&uie 4nso'it! de un stat estimati( semnat de donator 8i donatar.
Ans.a6 d
109. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. 4n ca de e(ic'iune total!6 4n a"ar! de c5eltuielile necesare 8i utile6 (1n!torul poate "i o&li.at s! restituie pre'ul inte.ral primit6 c5iar
8i atunci c1nd la momentul e(ic'iunii &unul a(ea o (aloare in"erioar! datorit! stric!ciunilor nepro"ita&ile produse din ne.li/en'a
cump!r!torului.
&.Reolu'iunea (1n!rii de imo&ile se pronun'! dup! un sin.ur termen o&li.atoriu6 acordat de
/udec!tor6 dac! nu e3ist! pericolul pierderii lucrului 8i pre'ului pentru (1n!tor.
c. Ac'iunea red5i&itorie repreint! un ca particular de ac'iune 4n re(endicare.
d.4n toate caurile6 (1narea$cump!rarea este un contract solemn.
Ans. a6 c
101. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a.4n ca de e(ic'iune total!6 4n a"ar! de c5eltuielile necesare 8i utile6 (1n!torul poate "i o&li.at s! restituie (aloare &unului la momentul
e(ic'iunii6 indi"erent dac! aceasta este mai mare sau mai mic! dec1t pre'ul primit.
&. Reolu'iunea (1n!rii de imo&ile se pronun'! dup! un sin.ur termen "acultati(6 acordat de /udec!tor6 dac! nu e3ista pericolul
pierderii lucrului 8i pre'ului pentru (1n!tor.
c. Reolu'iunea (1n!rii de imo&ile se pronun'! de4ndata6 dac! (1n!torul este 4n pericol de a pierde lucrul 8i pre'ul.
d. 4n lips! de stipula'ie contrar!6 o&li.a'ia de predare a lucrului (1ndut este c5era&il!.
Ans.&6 c6 d
10). Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. 4n ca de e(ic'iune total!6 4n a"ar! de c5eltuielile necesare 8i utile6 (1n!torul poate "i o&li.at s! restituie pre'ul inte.ral primit plus
(aloarea ad!u.at! 4n timpul posesiei cump!r!torului dac!6 la momentul e(ic'iunii6 &unul a(ea o (aloare mai mare dec1t la data (1n!rii
datorit! unei caue independente de (oin'a sau ac'iunea cump!r!torului.
&. Ac'iunea red5i&itorie poate "i e3ercitat! numai de c!tre cump!r!tor6 nu 8i de c!tre
su&do&1nditori.
c. Garan'ia contra e(ic'iunii nu poate "i 4nl!turat! inte.ral prin con(en'ia p!r'ilor.
d. Promisiunea de (1nare$cump!rare este un antecontract care d! na8tere unui drept real deoarece una din p!r'i este o&li.ata s! (1nd!
4n (iitor un anumit &un.
Ans.a6 c
10+. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a.Dac! mandantul nume8te un nou mandatar pentru aceea8i opera'iune pentru care a "ost numit primul6 atunci6 din iua 4n care a "ost
4n8tiin'at primul mandatar despre noua numire6 am&ii mandatari sunt 'inu'i solidar s! 4ndeplineasc! opera'iunea pentru care au "ost
4mputernici'i.
&. 4n caul contractului de mandat6 mandatarul are drept la iciniinera'ie doar dac! e3ist! stipula'ie 4n acest sens.
c. >andatarul .eneral nu poate 4nc5eia o tranac'ie.
d.Re.ulile care .u(ernea! contractul de interpunere de persoane sunt aplica&ile 4n caul tuturor contractelor6 inclusi( celor care se
4nc5eie6 potri(it le.ii6 intuitupersoane.
Ans.&6 c
10-. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea <le adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Dac! mandantul nume8te un nou mandatar pentru aceea8i opera'iune pentru care a "ost numit primul6 atunci6
din iua numirii celui de$al doilea mandatar6 primul mandat se consider! r e (oc a t -
&. 4n caul contractului de mandat6 atunci c1nd mai multe persoane au numit un mandatar pentru o a"acere comun!6 ele oispund solidar
pentru toate e"ectele mandatului.
c. >andatarul .eneral poate 4nc5eia un contract de .aran'ie tea la mo&iliar!.
d. Do(ada mandatului tacit se poate "ace 4ntre p!r'i prin pro&a c u martori.
Ans.&6 d
10*. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a.Dac! mandantul nume8te un nou mandatar pentru aceea8i opera'iune pentru care a "ost numit primul6 atunci "iecare mandatar r!m1ne
o&li.at s! duc! la &un s"1r8it mandatul s!u6 separat de cel!lalt.
&.4n caul contractului de mandat6 mandatarul nu are drept la remunera'ie dac! mandatul este 4n
interes comun deoarece6 4n acest ca6 el 4ntrune8te 8i calitatea de mandant.
c. >andatarul .eneral poate 4nc5eia un contract de asi.urare a unui &un.
d. Actele 4nc5eiate de mandatar cu dep!8irea limitelor 4mputernicirii primite creea! drepturi 8i o&li.a'ii pentru mandant dac! ii sunt
pro"ita&ile c5iar dac! nu le$a rati"icat.
Ans.c6 d
107. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Sumele de &ani cu(enite mandantului 8i 4ntre&uin'ate de mandatar 4n propriul "olos pot "i solicitate oric1nd de
c!tre mandant sau succesorii acestuia.
&. >andatarul 48i e3ercit! o&li.a'ia de a da socoteal! "a'! de mo8tenitorii mandantului6 dac!
mandatul de(ine incapa&il.
c. >andatarul poate "ace un compromis dac! a "ost 4mputernicit s! "ac! o tranac'ie.
d. >andatul poate "i cu titlu .ratuit sau oneros.
Ans.c6 d
10,. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a.Sumele de &ani cu(enite mandantului 8i 4ntre&uin'ate de mandatar 4n propriul "olos produc do&1ni de la data c1nd mandantul a cerut
acele sume
&. Actele /uridice 4nc5eiate de mandatar cu ter'ii de &un!$credin'! sunt (ala&ile 8i opoa&ile
ter'ilor de &un!$credin'!6 4n condi'iile mandatului aparent6 dac! ter'ul nu a cunoscut caua de 4ncetare
a mandatului.
c. >andatarul poate renun'a la mandat6 c5iar dac! acesta este cu titlu oneros6 4n acest ca
r!spun1nd pentru daunele pro(ocate mandantului6 c5iar dac! do(ede8te c! e3ecutarea 4n continuare
a mandatului i$ar "i pricinuit o pa.u&a 4nsemnat!.
d. In toate caurile de su&stituire a unei ter'e persoane de c!tre mandatar6 mandantul are o ac'iune direct! contra su&stituitului.
Ans.&6d
100. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. In caul 4n care &unul ac5ii'ionat printr$un contract de (1nare$cump!rare este a"ectat de un (iciu ascuns6 .ra(
8i e3istent 4n momentul 4nc5eierii actului6 cump!r!torul poate solicita o&li.area (1n!torului de a$i preda un lucru de aceea8i calitate 8i
(aloare.
&. Prescrip'ia ac'iunii red5i&itorii se 4ntrerupe pe data o"ertei de reparare a lucrului pe c5eltuial!
proprie6 o"ert! comunicat! cump!r!torului de c!tre (1n!tor.
c. C1nd un imo&il s$a (1ndut cu ar!tare de cuprinsul s!u 8i pe at1t m!sur!6 de e3emplu6 1999 mp
cu 199 DSD?mp6 dac! 4ntinderea este mai mare6 dar nu dep!8e8te 1?)9 din 4ntindere6 cump!r!torul nu
este o&li.at s! pl!teasc! 4n plus e3cedentul.
d. In materie de sc5im&6 poate "i aplicat! re.ula potri(it c!reia clauele neclare se interpretea!
4n contra (1n!torului.
c. 8i atunci c1nd cump!r!torul a cunoscut caua e(ic'iunii 4n momentul 4nc5eierii contractului.
d. in caul in care tul&urarea din partea ter'ului este o tul&urare de drept6 are o caua anterioara sau posterioara (1n!rii6
iar cump!r!torul nu cuno8tea aceast! cau! 4n momentul 4nc5eierii contractului.
Ans. &6d
102. Analia'i a"irma'iile urm!toare urm!rind (aloarea de ade(!r a "iec!reia 4n parte 8i ale.e'i (arianta
corespun!toare de r!spuns=
a. In caul in care s$a (andut un imo&il6pentru care nu s$a sta&ilit un termen pentru plata
pretului6dreptul la actiune al (anatorului pentru plata pretului incepe sa cur.a de la data predarii
imo&ilului sau6dupa ca6din iua sta&ilita de parti pentru predarea lui
&.Prescriptia actiunii red5i&itorie nu se poate implini in nici un ca mai tariu de patru ani de la data
inc5eierii contractului
c.in caul in care s$a (andut un imo&il6pentru care nu s$a sta&ilit un terme& pentru plata
pretului6dreptul la actiune al (anatorului pentru plata pretului incepe sa cur.a de la data nasterii
raportului de drept6adica de la data inc5eierii contractului de (anare$cumparare
d. daca recolta (iitoare "ormeaa o&iectul unui contract de (anare$cumparare si urmeaa a se preda
pe unitate de masura6riscul pierii "ortuite a lucrului ramane in sarcina (anatorului
Ans.a6d
.
129. Analia'i a"irma'iile urm!toare urm!rind (aloarea de ade(!r a "iec!reia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. donatorul este o&li.at la .arantie pentru e(ictiune in caul donatiei cu sarcina
&.intr$un contract de donatie de &unuri imo&ile este ilicita intentia de a .rati"ica a
donatorului6daca acesta a urmarit sa impiedice e3ecutarea silita a &unului de catre creditorii sai
c. daca intr$un contact de donatie de imo&ile s$a stipulat de catre parti ca in ca de predeces a donatorului si ascendentilor lui6&unul
donat se (a reintoarce de drept in patrimoniul descendentilor donatorului a"lati in (iata6aceasta claua este lo(ita de nulitate6"iind
ne(ala&ila
d. donatiile simulate si donatiile indirecte sunt (arietati ale donatiei.
Ans.a6c6d
121. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Donatorul poate ataca donatia pentru dol
&.Daca intr$un contract de donatie de imo&ile s$a stipulat de catre parti ca in ca de predeces a donatorului si ascendentilor lui6&unul
donat se (a reintoarce de drept in patrimoniul descendentilor donatorului a"lati in (iata6aceasta claua este (ala&ila si opoa&ila
tertilor6c5iar daca claua de intoarcere nu a "ost inscrisa in cartea "unciara.
c. intr$un contract de donatie de &unuri imo&ile este ilicita intentia donatorului de a determina pe .rati"icat sa puna capat casniciei
inc5eiate cu alta persoana.
d. re(ocarea donatiei pentru in.ratitudine este caua le.ala de re(ocare a donatiilor
Ans.a6c6d
12). Analia'i a"irma'iile urm!toare urm!rind (aloarea de ade(!r a "iec!reia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a.Donatorul poate introduce6in termenul de prescriptie pre(aut de le.e pentru drepturile
nepatrimoniale6actiunea in re(ocarea donatiei pentru sur(enienta de copil
&.Daca intr$un contract de donatie de imo&ile s$a stipulat de catre parti ca in ca de predeces a
donatorului si ascendentilor lui6&unul donat se (a reintoarce de drept in patrimoniul descendentilor donatorului
a"lati in (iata6aceasta claua nu poate "i opusa tertilor su&ac5iitori cu titlu oneros si de &una Jcredinta
c. 8i atunci c1nd cump!r!torul a cunoscut caua e(ic'iunii 4n momentul 4nc5eierii contractului.
d.Este incompati&ila cu principiul ire(oca&ilitatii donatiilor inserarea unei claue prin care
donatorul tre&uie sa palteasca in (iitor toate datoriile le.ate de scolariarea donatorului.
Ans. Niciunul
12+. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Donatorul poate "ace o dona'ie (ala&il! 4n "a(oarea "iului preotului care 1$a asistat pe donator
din punct de (edere reli.ios 4n cursul ultimei &oli de care a murit.
&. Re(ocarea dona'iei pentru sur(enine'! de copil nu inter(ine dac! donatarul a intrat 4n posesia
lucrurilor d!ruite 8i a "ost l!sat 4n posesia acelor lucruri dup! na8terea "iului donatorului.
c. Procedura /udiciar! este o&li.atorie pentru re(ocarea dona'iei pentru nee3ecutarea sarcinii.
d. Este compati&il! cu principiul ire(oca&ilit!'ii dona'iilor claua prin care donatorul condi'ionea! transmiterea dreptului de
proprietate c!tre donatar de 4mpre/urarea ca p1n! la Cr!ciun sa nin.!.
Ans.c6 d
12-. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a.In caul 4n care s$a (1ndut un imo&il6 pentru care nu s$a sta&ilit un termen pentru plata pre'ului6 dreptul la ac'iune al (1n!torului
pentru plata pre'ului 4ncepe s! cur.! de la data inta&ul!rii dreptului de proprietate 4n cartea "unciar! pe numele cump!r!torului.
&. In ca de nee3ecutare a o&li.a'iei de luare 4n primire a lucrurilor care se deteriorea! repede6
se (a produce reolu'iunea de drept a contractului de (1nare$cump!rare6 "!r! punere 4n 4nt1riere6
4ns! numai dac! 4n contract s$a sta&ilit termenul ridic!rii 8i numai 4n "a(oarea (1n!torului.
c. In ca de (1nare prin dare de ar(un!6 dac! (inderea a de(enit imposi&il! "!r! culpa nici uneia dintre p!r'i6 ar(una se (a 4napoia.
d.4n caul lucrului a"ectat de (icii6 cump!r!torul nu a pulul cump!ra6 4n su&stan'a sa6 lucrul (oit 8i poate cere anularea contractului.
Ans.&6 c
12*. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Recunoa8terea unei datorii care nu e3ist! 4n realitate este o dona'ie de.5iat!.
&.Dac! donatorul cere re(ocarea dona'iei pentru nee3ecutarea sarcinii6 instan'a nu poate acorda termen de .ra'ie..
c. Dona'ia a"ectat! de o condi'ie mi3t! nu contra(ine principiului ire(oca&ilit!'ii dona'iilor
d.4n caul don!rii unui &un ce este proprietatea unei alte persoane6 se aplic! re.ulile de la (1narea lucrului altuia.
Ans.a6 c
127. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. 4n caul re(oc!rii dona'iei pentru in.ratitudine const1nd 4n re"uul de alimente6 donatarul nu are ac'iune 4n restituirea prin ec5i(alent
a presta'iilor e"ectuate de &un!$(oie 4n "a(oarea donatorului.
&. Claua prin care se stipulea! re4ntoarcerea con(en'ional! a &unului donat 4n patrimoniul unei
alte persoane dec1t donatorul6
4n caul 4n care donatarul ar muri 4nainte de donator6 este (ala&il!.
c. Ac'iunea 4n re(ocarea dona'iei pentru nee3ecutarea sarcinii poate "i intentat! de c!tre creditorii
c5iro.ra"ari ai donatorului pe calea ac'iunii o&lice.
d. Nulitatea unei dona'ii pentru (icii de "orm! nu poate "i acoperit! prin con"irmare6 rati"icare sau e3ecutare (oluntar! de c!tre
mo8tenitorii donatorului dup! moartea acestuia.
Ans.a6c
12,. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. In caul mandatului cu titlu oneros6 c5iar dac! actul 4n (ederea c!ruia a "ost con"erit mandatul nu a putu "i
4nc5eiat6mandantul este o&li.at 4ntotdeauna s! pl!teasc! suma stipulat! 4n contractul de mandat.
&. Dac! mandatul cu titlu oneros a "ost e3ecutat dup! e3pirarea termenului stipulat6 mandantul nu
este o&li.at s!$i pl!teasc! mandatarului remunera'ia6 c5iar dac! se "olose8te de actul 4nc5eiat de
acesta.
c. In caul e3ecut!rii necorespun!toare a o&li.a'iei de a e3ecuta mandatul6 mandatarul este
r!spun!tor numai de doi6 nu 8i de culp! simpl!.
d. >andatul 4n interes comun este (ala&il 4ntruc1t cointeresarea mandatarului 4n 4nc5eierea actului pentru care a "ost 4mputernicit de
c!tre mandant nu 4l poate (!t!ma pe acesta din urm!.
Ans.c6d
120. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. In caul 4ncet!rii contractului de mandat6 contractele 4nc5eiate cu ter'ii de &un!$credin'!6 dup! 4ncetarea mandatului6 sunt (ala&ile 8i
opoa&ile mandantului6 c5iar dac! mandatarul a cunoscut caua de 4ncetare a mandatului.
&.Pentru actele ale e3cesi(e ;care dep!8esc limitele 4mputernicirii<6 mandatarul este 4ntotdeauna
r!spun!tor "a'! de ter'i6 4n sensul c! este 'inut s! le .arantee (aliditatea actelor.
c. 4n lipsa rati"ic!rii 8i dac! nu poate "i in(ocat! teoria mandatului aparent6 actele e3cesi(e ale
mandatarului pot o&li.a pe mandant 4n limita 4m&o.!'irii "!r! /ust! cau!6 dac! sunt 4ndeplinite condi'iile
le.ii.
d. Autocontractul este o du&l! repreentare.
Ans.a6c6d
122. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Ac'iunea (1n!torului pentru complinirea pre'ului6 4n caul 4n care lucrul este mai mare dec1t cel ar!tat 4n contract se prescrie 4n
termen de 1 an din iua contract!rii.
&. Promisiunea unilateral! de (1nare este actul /uridic prin care o persoan!6 pre(!1nd un e(entual interes
pentru ea de a (inde un &un6 prime8te promisiunea unei alte persoane de a cump!ra acel &un6 reer(1ndu$8i "acultatea de a$8i mani"esta
ulterior consim'!m1ntul s!u de a$1 (inde.
c. Vinderea este per"ect! de4ndat! ce p!r'ile s$au 4n'eles asupra pre'ului.
d. V1narea este numai 4n principiu6 consensual!.
Ans.a6d
)99. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Dac! (1narea unui imo&il s$a "!cut pe un pre' .lo&al6 4n ca de e3cedent 4ntre 4ntinderea declarat! 8i cea real!6 dac! acest e3cedent
pre'uie8te peste a )9$a parte din pre'ul total al (1n!rii6 cump!r!torul6 dac! nu optea! pentru reolu'iunea (1n!rii6 tre&uie s! pl!teasc!
di"eren'a de pre' plus do&1ni6 dac! a p!strat imo&ilul.
&. Ac'iunile red5i&itorii sau estimatorii pot "i intentate 4n termenul .eneral de prescrip'ie6 dac!
(1n!torul a "ost de &un!$credin'!.
c. Este le.al! 4ntr$un contract de (1nare$cump!rare claua prin care este interis! 4nstr!inarea
&unului transmis minorului6p1n! la ma/oratul lui.
d. Nu poate "i cali"icat (1nare$cump!rare contractul prin care 4n sc5im&ul unui pre' se transmite un alt drept dec1t dreptul de
proprietate.
Ans.a6 c
)91. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. V1n!torul nu r!spunde pentru (iciile ascunse ale lucrului (1ndut dac! cump!r!torul6 apel1nd la un specialist care are cuno8tin'!
despre lucrul (1ndut6 ar "i descoperit (iciile la momentul 4nc5eierii contractului.
&. 4n caul (1n!rii unei mo8teniri desc5ise6 (1n!torul este o&li.at s! predea cump!r!torului
"ructele percepute6 crean'ele 4ncasate sau pre'ul lucrurilor (1ndute din masa succesoral!6 dac! nu
e3ist! con(en'ie contrar!.
c. 4n caul 4n care cump!r!torul nu pl!te8te pre'ul6 (1n!torul poate cere reolu'iunea contractului
instan'a neput1nd s! acorde
termen de .ra'ie dac! (1n!torul este 4n pericol de pierde &unul mo&il sau imo&il (1ndut 8i pre'ul.
d. 4n caul (1n!rii pe 4ncercate6 (1n!torul nu poate re"ua lucrul pentru simplul moti( c! nu 4i place.
Ans.a6&6d
)9). Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. 4n materia contractului de loca'iune6 e3pirarea termenului pre(!ut 4n contract atra.e 4ncetarea de drept a loca'iunii.
&. 4n caul 4n care inter(ine un ca "ortuit 4n perioada termenului de loca'iune dac! lucrul 4nc5iriat
se distru.e 4n parte6 locatarul poate cere reilierea contractului cu daune$interese.
c. Cump!r!torul unui lucru 4nc5iriat este o&li.at s! respecte loca'iunea numai dac! contractul de
loca'iune este 4nc5eiat 4n "a'a unui notar pu&lic.
d. Principiul transmiterii imediate a propriet!'ii 8i a riscurilor din momentul 4nc5eierii contractului operea! c5iar dac! p!r'ile au
pre(!ut un termen pur 8i simplu.
Ans.a6c
)9+. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Contractul de loca'iune 4ncetea! prin 4nstr!inarea lucrului 4nc5iriat de c!tre locator printr$un
contract de (1nare$cump!rare6 dac! contractul de loca'iune (er&al.
&. In materia contractului de loca'iune6 pieirea &unului atra.e 4ncetarea contractului numai dac! a
inter(enit anterior 4nc5eierii contractului 8i este total!.
c. Pre'ul pe care locatarul 4l pl!te8te 4n sc5im&ul "olosin'ei asi.urate 4n temeiul unui contract de
loca'iune poate consta 4n prestarea unor ser(icii de c!tre locatar.
d. Dac! p!r'ile nu 4ntocmesc un in(entar la predarea &unului ce "ace o&iectul contractului de 4nc5iriere6 le.ea preum! a&solut c! lucrul
a "ost predat 4n stare de a "i "olosit con"orm destina'iei.
Ans.a6c
)9-. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Su&loca'iunea este permis! numai dac! e3ist! clau! e3pres! 4n contractul de loca'iune.
&. 4n materia contractului de loca'iune6 tacita reloca'iune nu poate "i e3clus! printr$o clau! contractual!
e3pres!.
c. Dac! nu a 4nceput e3ecutarea contractului de loca'iune 4nc5eiat (er&al 8i una din p!r'i nea.! e3isten'a iui6 do(ada cu martori nu este
admis!6 oric1t de mic ar "i pre'ul loca'iunii.
d. Dac! una din p!r'ile contractului de loca'iune nu 48i 4ndepline8te o&li.a'iile asumate6 instan'a poate acorda p!r'ii 4n culp! un sin.ur
termen de .ra'ie pentru a e(ita 4ncetarea contractului.
Ans.c6d
)9*. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. 4n caul cesiunii loca'iunii6 cesionarul are ac'iune direct! 4mpotri(a locatorului pentru a cere e3ecutarea contractului de loca'iune sau
reilierea acestuia pentru nee3ecutare6 cu daune$interese.
&. 4n caul cesiunii loca'iunii6 cedentul nu se &ucur! de pri(ile.iul locatorului de imo&ile.
c. Su&loca'iunea spre deose&ire de cesiunea contractului de loca'iune6 atra.e transmiterea nu doar
a drepturilor6 ci 8i a o&li.a'iilor locatarului principal c!tre su&locatar.
d. Su&loca'iunea produce e"ecte "a'! de locator.
Ans.a6&
)97. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Atunci c1nd este permis!6 su&loca'iunea nu poate "4 con(enit! 4n condi'ii di"erite "a'! de contractul principal.
&. Contractul de loca'iune 4ncetea! 4n toate caurile 4n care se des"iin'ea! titlul locatorului.
c. Su&loca'iunea nu poate "i con(enit! pentru o durat! mai mare dec1t durata pre(!ut! 4n
contractul de loca'iune6 dec1t cu acordul locatorului principal.
d. Dreptul locatarului6 "iind un drept cu caracter mo&iliar6 este suscepti&il de .a/.
Ans.c6d
)9,. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a.Locatorul nu poate "i o&li.at la plata daunelor$interese dac! nu a cunoscut (iciile ascunse ale
lucrului 4nc5iriat.
&.Su&loca'iunea tre&uie s! nu contra(ine clauelor contractului principal 8i s! "ie 4nc5eiat! 4n "orm!
autentic!.
c.Su&loca'iunea nu con"er! su&locatarului o ac'iune direct! contra locatorului principal dec1t dac!
acesta a "ost de acord cu loca'iunea.
d.Su&loca'iunea presupune transmiterea 4n totalitate a dreptului de "olosin'! asupra &unului dat in
loca'iune de la locatarul principal la un ter' numit su&locatar.
Ans. Niciunul

)90. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Su&loca'iunea nu poate "i con(enit! pentru o durat! mai mare dec1t durata pre(!ut! 4n
contractul de loca'iune6 dec1t cu acordul locatorului principal.
&. Locatorul r!spunde pentru (iciile ascunse ale lucrului numai dac!6 4n momentul 4nc5eierii
contractului6 cuno8tea e3isten'a lor.
c. Dac! locatarul "ace lucr!ri de construc'ii sau repara'ii pe durata derul!rii contractului de
loca'iune6 se preum! c! a "ost un constructor de &un!$credin'!.
d. V1narea este o cau! de 4ncetare a loca'iunii numai dac! contractul s$a 4nc5eiat (er&al ori prin 4nscris su& semn!tur! pri(at! "!r!
dat! cert!.
Ans.a6d
)92. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Contractul de loca'iune este des"!cut numai dac! pieirea lucrului este culpa&il!.
&. Locatorul datorea! .aran'ie numai pentru (iciile ascunse ale lucrului e3istente 4n momentul
4nc5eierii contractului.
c. Su&loca'iunea repreint! un alt contract de loca'iune.
d. Locatorul6 de8i ter'6 este 4ndrept!'it s! cear! reilierea cesiunii loca'iunii6 dac! aceasta era interis! prin contractul principal.
Ans.c6d
)19. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Dac! lucrul 4nc5iriat a pierit 4n mod "ortuit6 locatarul (a li o&li.at la plata c5iriei p1n! la e3pirarea termenului
contractual.
&. In caul 4n care6 din ca "ortuit6 &unul ce "ormea! o&iectul contractul de 4nc5iriere piere
par'ial6 locatarul nu poate cere o reducere a c5iriei.
c. Dac! &unul ce "ormea! o&iectul contractului de loca'iune piere par'ial din ca "ortuit6
locatarul poate cere reilierea contractului cu daune$interese.
d. Dac! loca'iunea se des"ace ca urmare a 4nstr!in!rii (ala&ile prin acte intre (ii a &unului 4nc5iriat6 locatarul nu are drept de reten'ie
p1n! la plata desp!.u&irilor cu(enite.
Ans. Niciunul

)11. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Pentru 4nc5eierea (ala&il! a contractului de loca'iune pentru o perioad! mai mare de trei ani6 locatorul tre&uie s! ai&a capacitatea
pentru a "ace acte de administrare.
&.Dac! durata contractului de loca'iune este mai mare de cinci ani6 se consider! ca acesta este un
contract translati( de drepturi reale.
c. Du"ructuarul poate 4nc5eia (ala&il un contract de loca'iune.
d.Contractele de loca'iune 4nc5eiate de uu"ructuar r!m1n (ala&ile dup! des"acerea titlului sau pentru o perioad! de cel mult + ani.
Ans.a6c
)1). Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. In caul 4ncet!rii loca'iunii prin pieirea lucrului6 dac! lucrul 4nc5iriat a pierit numai 4n parte6 reilierea contractului (a "i dec i s! de
instan'a de /udecat!.
&. Contractul de loca'iune 4ncetea! dac! mo8tenitorul uneia dintre p!r'ile decedate este cealalt! parte.
c. Contractul de loca'iune cu termen 4ncetea! prin denun'are unilaterala6 dac! aceasta pro(ine de la locatar6 cu respectarea K i nicnului
de prea(i.
d. In caul continu!rii loca'iunii6 de8i lucrul 4nc5iriat a "ost m=.lramat prin acte intre (ii6 cump!r!torul se su&stituie 4n drepturile L
an?!lorului de la data 4nc5eierii contractului de loca'iune.
Ans.a6&
)1+. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Locatorul r!spunde de (iciile ascunse ale lucrului numai M I ac!6 4n momentul 4nc5eierii contractului de
loca'iune6 cuno8tea e3isten'a lor.
&. Locatarul6 ca re.ul!6 tre&uie s! predea lucrul 4ntr$o stare corespun!toare destina'iei 4n (ederea c!reia a "ost 4nc5iriat.
c. Locatarul poate "olosi ac'iunile posesorii atunci c1nd cel G . Ha r c 4l tul&ur! nu in(oc! nici un drept asupra lucrului 4nc5iriat.
d. Locatarul tre&uie s! e"ectuee 8i repara'iile care se impun Glui uura normal! a lucrului sau din ca "ortuit.
Ans.&6c
)1-. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Loca'iunea este un contract consensual.
&. Cesiunea contractului de loca'iune este posi&il! numai dac! 4n contractul de loca'iune s$a
pre(!ut 4n mod e3pres dreptul liB alarului de a su&4nc5iria ori de a cesiona contractul.
c. Cesiunea contractului de loca'iune permite cesionarului de a$1 ac'iona 4n /udecat! pe locator
numai prin intermediul ac'iunii o&lice.
d. Locatarul poate "olosi ac'iunile posesorii dac! tul&urarea "olosin'ei lucrului 4nc5iriat pro(ine de la un ter' care nu in(oc! un drept
asupra lucrului.
Ans.a6d
)1*. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Su&loca'iunea repreint! o cesiune a loca'iunii.
&. Su&loca'iunea este permis! numai dac! se 4nc5eie 4n "orm! autentic!.
c. Cesiunea contractului de loca'iune constituie o 4nstr!inarea a dreptului de "olosin'! al locatarului c!tre un
ter'.
d. Codul ci(il interice prin te3t e3pres loca'iunile ereditare6 (e8nice.
Ans.c6d
)17. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Su&loca'iunea este un contract consensual.
&. Su&loca'iunea repreint! un nou contract de loca'iune.
c. Su&loca'iunea este permis! numai dac! se o&'ine consim'!m1ntul e3pres al locatorului.
d. Su&loca'iunea nu poate "i con(enit! 4n condi'ii cu o c5irie mai mare dec1t cea sta&ilit! 4n contractul principal.
Ans.a6&
)1,. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Contractul de loca'iune6 dac! nu pre(ede un termen6 poate 4nceta prin denun'are unilateral!
&. Tacita reloca'iune operea! atunci c1nd durata contractului de loca'iune nu a "ost determinat!
de p!r'i sau le.e.
c. Contractul de loca'iune este opoa&il cump!r!torului &unului dat 4n loca'iune numai dac! a
"ost 4nc5eiat pe o durat! de cel pu'in cinci ani.
d. Cererea de c5emare 4n /udecat! pentru e(acuare constituie 4n toate caurile denun'are unilateral! a contractului de loca'iune.
Ans.a6d
)10. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Tacita reloca'iune nu poate "i e3clus! printr$o clau! contractual! e3pres!.
&. 4n caul tacitei reloca'iuni operea! un nou contract pentru aceea8i perioad! ca 8i cel ini'ial.
c. Locatarul poate opune locatorului tacita reloca'iune6 de8i acesta din urm! i$a anun'at concediul6 dac! a
continuat s!
"oloseasc! lucrul 4nc5iriat.
d. R!spunderea locatarilor pentru incendiu este solidar!.
Ans. Niciunul
)12. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Locatorul nu datorea! .aran'ie pentru (iciile ascunse ale lucrului care pro(in din caue anterioare 4nc5eierii contractului de
loca'iune.
&. Contractul de loca'iune este un contract real6 constituti( de drepturi reale6 dac! a "ost 4nc5eiat
pe o durat! mai mare de cinci ani.
c. Tacita reloca'iune nu operea! atunci c1nd locatorul a noti"icat concediul locatarului6 dar
acesta din urm! a continuat s! "oloseasc! lucrul dup! e3pirarea termenului pre(!ut 4n contract.
d. Loca'iune este un contract unilateral 4ntruc1t principala o&li.a'ie este cea de plat! a c5iriei.
Ans.a6c
))9. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. In caul actelor cu titlu .ratuit6 creditorul6 pentru a introduce ac'iunea paulian!6 nu tre&uie s! "ac! do(ada
complicit!'ii la "raud! a ter'ului do&1nditor.
&. Dup! num!rul p!r'ilor6 contractele se clasi"ic! 4n unilaterale 8i sinala.matice ;&ilaterale<.
c. Prin e3cep'ie de la principiul ire(oca&ilit!'ii6 contractul de dona'ie 4ntre so'i poate "i re(ocat
de oricare dintre ace8tia c5iar 8i dup! des"acerea c!s!toriei.
d. De8i acte cu titlul .ratuit6 contractele deinteresate nu sunt supuse (reunei re.uli de "orm!6 "iind consensualiste.
Ans.a6c6d
))1. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Contractele comutati(e sunt nule a&solut dac! lipse8te elementul alea.
&. Acceptarea unei o"erte 4n alte condi'ii dec1t cele sta&ilite de o"ertant conduce 8i la modi"icarea momentului 8i locului 4nc5eierii
contractului.
c. Promisiunea pu&lic! de premiere a unei lucr!ri 4n ipotea c18ti.!rii unui concurs repreint! o
(arietate a promisiunii pu&lice de recompens!.
d. Premiile o"erite de comercian'i 4n scopuri pu&licitare constituie acte /uridice deinteresate.
Ans.&6c
))). Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Doctrina /uridic! a acceptat "!r! reer(e i(oarele o&li.a'iilor recunoscute de Codul Ci(il.
&. O&li.a'iile scripte in rem repreint! o e3cep'ie de la principiul relati(it!'ii e"ectelor
contractului.
c. O&li.a'iile determinate repreint! acele 4ndatoriri asumate de de&itor prin care acesta se o&li.!
s! "oloseasc! toate cuno8tin'ele sale pentru realiarea unui reultat determinat.
d. 4n caul unei o"erte (ala&ile din punct de (edere /uridic6 o"ertantul nu are posi&ilitatea de modi"icare sau retractare a acesteia dac!
o"erta a a/uns la destinatar.
Ans.&6d
))+. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. O&li.a'iile morale au acela8i i(or /uridic ca 8i o&li.a'iile naturale.
&. O&li.a'ia de 4nestrare a unui copil cu ocaia c!s!toriei constituie o o&li.a'ie ci(il! imper"ect!.
c. Repreint! o&li.a'ie de a da prin constituirea unui drept real demem&rarea dreptului de
proprietate pentru a se na8te un drept de uu"ruct6 u6 a&ita'ie super"icie sau ser(itute sau constituirea
unor drepturi reale accesorii $ .a/ sau ipotec!.
d. Con"orm Codului ci(il6 c(asidelictul este un "apt licit 8i (oluntar din care se na8te o o&li.a'ie c!tre creditor sau o&li.a'ii reciproce
4ntre p!r'i.
Ans.c6d
))-. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Ire(oca&ilitatea dona'iilor pri(e8te nu numai e"ectele6 ci 4ns!8i esen'a contractului.
&. 4n caul dona'iei nu e3ista nulitate (irtual!6 4ntruc1t cauele de nulitate a dona'iei sunt e3pres
pre(!ute de le.e6reult1nd 4n mod ne4ndoielnic din modul de e3primare a le.iuitorului 8i c5iar din
"inalitatea dispoi'iilor le.ale.
c. Re(ocarea dona'iei pentru sur(enien'! de copil nu poate "i 4nl!turat! printr$un act de renun'are
e3pres sau tacit ulterior na8terii copilului.
d. De la caracterul solemn al contractului de dona'ie nu e3ista e3cep'ii.
Ans.a6c
))*. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. >andatul ce reult! din 4mpre/ur!ri ce "ac ne4ndoielnic! (oin'a p!r'ilor este un mandat aparent.
&. >andatul este .eneral dac! a "ost dat pentru participarea mandatarului la toate licita'iile ce
urmea! a se des"!8ura pe parcursul anului 4n curs.
c. >andatul tacit produce acelea8i drepturi 8i o&li.a'ii ca 8i mandatul aparent.
d. >andatarul aparent r!spunde pe teren contractual "a'! de persoana pentru care a 4nc5eiat actul6 indi"erent dac! mandantul a rati"icat
sau nu actul 4nc5eiat.
Ans. Niciunul
))7. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. >andatul 4n interes comun se re"er! la situa'ia 4n care mandatarul este cointeresat 4n 4nc5eierea actului /uridic care "ormea!
o&iectul mandatului.
&. >andatul 4n interes comun se mai nume8te 8i mandat remunerat.
c. >andatul este special c1nd mandatarul poate s! se ocupe de toate tre&urile mandantului.
d. >andatul conceput 4n termeni .enerali nu este su"icient pentru 4nc5eierea unui act de dispoi'ie.
Ans.a6d
)),. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoare de adevr a fiecreia n parte %i alegei variant corespunztoare de
rspuns:
a. In ca de pluralitate de mandatari6 ace8tia sunt 'inu'i sa r!spund! pentru actele 4nc5eiate nelimitat 8i indi(ii&il.
&. In ca de pluralitate de mandatari6 ace8tia sunt 'inu'i sa r!spund! pentru actele 4nc5eiate
solidar6 c5iar dac! nu s$a stipu5 e3pres.
c. >andatul poate "i re(ocat tacit prin numirea unui nou mandatar pentru aceea8i opera'iune
/uridic!6 c5iar dac! noi mandatar nu accept! o"erta.
d. >andatul poate "i re(ocat tacit prin numirea unui no mandatar pentru aceea8i opera'iune /uridic!6 c5iar dac! noi contract este nul.
Ans.c6d
))0. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoare5 de adevr a fiecreia n parte %i alegei variant5 corespunztoare de
rspuns:
a. >andatul poate "i re(ocat tacit prin numirea unui noi mandatar pentru o parte din opera'iunile /uridice date 4n
putere primului mandat6 primul contract de mandat nemaiput1m produce nici un e"ect 4n acest ca.
&. Actele /uridice 4nc5eiate de mandatar cu ter'ii de &un! credin'! sunt (ala&ile 8i opoa&ile
mandantului6 4n condi'ii" mandatului aparent dac! mandatarul nu a cunoscut caua di 4ncetare a
mandatului.
c. Actele /uridice 4nc5eiate de mandatar cu ter'ii de &un! credin'! sunt (ala&ile 8i opoa&ile
mandantului6 4n condi'iile mandatului aparent c5iar dac! aceste acte dep!8esc limiteiF 4mputernicirii date6
dar ter'ii au cunoscut aceste limite.
d. Actele /uridice 4nc5eiate de mandatar cu ter'ii de &un! credin'! sunt (ala&ile 8i opoa&ile mandantului6 4n condi'iile mandatului
aparent c5iar dac! mandatarul ar "i cunoscut caua dN 4ncetare a mandatului.
Ans.&6d
))2. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. >andatarul este o&li.at s! pl!teasc! do&1ni pentru sumele de &ani6 din cele primite de la mandant pentru e3ecutarea mandatului6 pe
care le$a "olosit 4n interes propriu6 din iua 4n care le$a c5eltuit.
&.Sumele de &ani cu(enite mandantului 8i 4ntre&uin'ate de mandatar 4n propriul "olos produc
do&1ni de la data c1nd mandantul a cerut acele sume.
c. >andatarul .eneral nu poate (inde &unuri ale mandantului.
d. >andatarul .eneral poate "ace acte de administrare pentru mandant.
Ans.a6c6d
)+9. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Dac! mandantul nume8te un nou mandatar pentru aceea8i opera'iune pentru care a "ost numit primul6 atunci
din iua 4n care a "ost 4n8tiin'at primul mandatar despre noua numire6 am&ii mandatari sunt 'inu'i solidar s! 4ndeplineasc! opera'iunea pentru
care au "ost 4mputernici'i
&. Dac! mandantul nume8te un nou mandatar pentru aceea8i opera'iune pentru care a "ost numit
primul6 atunci din iua numirii celui de$al doilea mandatar6 primul mandat se consider! re(ocat.
c. Dac! mandantul nume8te un nou mandatar pentru aceea8i opera'iune pentru care a "ost numit
primul6 atunci "iecare
mandatar r!m1ne o&li.at s! duc! la &un s"1r8it mandatul s!u separat de cel!lalt.
d. >andatarul .eneral poate ipoteca &unuri ale mandantului.
Ans. Niciunul
)+1. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Pre'ul pe care locatarul 4l pl!te8te 4n sc5im&ul "olosin'ei asi.urate 4n temeiul unui contract de loca'iune poate "i asi.urarea "olosin'ei
unui alt lucru 4n "a(oarea locatorului de c!tre locatar.
&. Pre'ul pe care locatarul 4l pl!te8te 4n sc5im&ul "olosin'ei asi.urate 4n temeiul unui contract de
loca'iune poate "i numai o sum! de &ani.
c. Pre'ul pe care locatarul 4l pl!te8te 4n sc5im&ul "olosin'ei asi.urate 4n temeiul unui contract de
loca'iune poate "i prestarea unor ser(icii de c!tre locatar.
d. Pre'ul pe care locatarul 4l pl!te8te 4n sc5im&ul "olosin'ei asi.urate 4n temeiul unui contract de loca'iune poate "i sta&ilit de instan'a de
/udecat!.
Ans.a6c
)+). Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. 4n materia contractului de loca'iune6 pieirea &unului atra.e 4ncetarea contractului numai dac! a inter(enit
anterior 4nc5eierii contractului 8i este total!.
&. In materia contractului de loca'iune6 e3pirarea termenului pre(!ut 4n contract atra.e
4ncetarea de drept a loca'iunii.
c. 4n materia contractului de loca'iune6 denun'area unilateral! poate "i t!cut! de oricare dintre p!r'i6
necondi'ionat.
d. 4n materia contractului de loca'iune6 e3pirarea termenului are ca e"ect 4ncetarea contractului6 "!r! a mai "i ne(oie de o 4n8tiin'are
preala&il!.
Ans.&6d
)++. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Reolu'iunea contractului de (1nare$cump!rare poate "i cerut! de (1n!tor atunci c1nd cump!r!torul nu pl!te8te pre'ul &unului de8i
acesta nu a "ost predat6 iar pentru predare s$a pre(!ut un termen suspensi(.
&. Reolu'iunea (1n!rii de imo&ile se pronun'! dup! un sin.ur termen6 o&li.atoriu6 acordat de
c!tre /udec!tor6 dac! nu e3ist! pericolul pierderii lucrului 8i pre'ului pentru (1n!tor.
c. Dac! proprietarul unui &un mo&il 4nc5eie succesi(6 cu dou! persoane di"erite6 c1te un contract
de (1nare$cump!rare cu pri(ire la respecti(ul &un6 atunci6 proprietatea asupra &unului re(ine
cump!r!torului care a pl!tit primul pre'ul &unului6 c5iar dac! a 4nc5eiat al doilea contract de (1nare$cump!rare.
d. 4n ca de e(ic'iune total!6 4n a"ar! de c5eltuielile necesare 8i utile6 (1n!torul poate "i o&li.at s! restituie pre'ul primit inte.ral c5iar 8i
atunci c1nd la momentul e(ic'iunii &unul a(ea o (aloare in"erioar! datorit! stric!ciunilor nepro"ita&ile produse din ne.li/en'a cump!r!torului.
Ans.a6d
)+-. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Dac! proprietarul unui &un mo&il 4nc5eie succesi(6 cu dou! persoane di"erite6 c1te un contract de (1nare$
cump!rare cu pri(ire la respecti(ul &un6 atunci6 proprietatea asupra &unului re(ine am&ilor cump!r!tori6 4n cote propor'ionale cu pre'ul pe
care 1$a pl!tit "iecare.
&. Reolu'iunea contractului de (1nare$cump!rare poate "i cerut! de (1n!tor atunci c1nd
cump!r!torul a pl!tit pre'ul &unului6 dar nu a preluat &unul cump!rat.
c. Cump!r!torul datorea! do&1ni p1n! la ac5itarea pre'ului c1nd lucrul cump!rat 8i preluat produce "ructe sau
alte (enituri.
d. In caul (1n!rii unui imo&il6 dac! 4n contract s$a stipulat c!6 4n lips! de plat! a pre'ului la termenul sta&ilit6 (1narea (a "i de drept
reol(it!6 instan'a poate acorda un termen de .ra'ie cump!r!torului6 dac! acesta "usese pus 4n 4nt1riere.
Ans.&6d
)+*. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. In ca de nee3ecutare a o&li.a'iei de luare 4n primire a lucrurilor care se deteriorea! repede6 se (a produce
reolu'iunea de drept a contractului de (1nare$cump!rare6 numai dup! punerea 4n 4nt1riere a cump!r!torului.
&. Reolu'iunea (1n!rii de imo&ile se pronun'! de4ndat!6 dac! (1n!torul este 4n pericol de a pierde lucrul 8i pre'ul.
c. Reolu'iunea contractului de (1nare$cump!rare poate "i cerut! de (1n!tor atunci c1nd
cump!r!torul a pl!tit doar o parte din pre'.
d. Reolu'iunea contractului de (1nare$cump!rare pentru neplata pre'ului nu produce e"ecte asupra ter'ilor do&1nditori de drepturi
asupra lucrului (1ndut 4n caul 4n care lucrul (1ndut este un &un mo&il6 iar ac'iunea 4n reolu'iune se introduce in 0 ile de la predare.
Ans.&6c
)+7. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Dac! proprietarul unui &un mo&il 4nc5eie succesi(6 cu dou! persoane di"erite6 c1te un contract de (1nare$
cump!rare cu pri(ire la respecti(ul &un6 atunci6 proprietatea asupra &unului re(ine ultimului cump!r!tor6 dac! acesta a primit &unul 4n
posesie 8i c5iar dac! a "ost de "a'! la 4nc5eierea primului contract.
&. In ca de e(ic'iune total!6 4n a"ar! de c5eltuielile necesare 8i utile6 (1n!torul poate "i o&li.at
s! restituie pre'ul inte.ral primit plus (aloarea ad!u.at! 4n timpul posesiei cump!r!torului dac!6 la
momentul e(ic'iunii6 &unul a(ea o (aloare mai mare dec1t la data (1n!rii datorit! unei caue
independente de (oin'a sau ac'iunea cump!r!torului.
c. Reolu'iunea (1n!rii de imo&ile se pronun'! dup! un sin.ur termen6 "acultati(6 acordat de
c!tre /udec!tor6 dac! nu e3ist! pericolul pierderii lucrului 8i pre'ului pentru (1n!tor.
d. 4n caul 4n care (1n!torul a cunoscut (iciile ascunse ale lucrului (1ndut6 nu poate "i o&li.at s! pl!teasc! desp!.u&iri.
Ans.&6c
)+,. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. P!r'ile pot stipula 4ntr$un contract de (1nare$cump!rare asumarea riscurilor de c!tre
cump!r!tor 4nainte de trans"erul dreptului de proprietate.
&. Este permis! 4ntr$un contract de (1nare$cump!rare claua prin care se interice (1narea
&unului p1n! la e3ecutarea inte.ral! a pl!'ii pre'ului.
c. 4n caul 4n care (1n!torul a cunoscut (iciile ascunse ale lucrului (1ndut6 cump!r!torul poate
cere o reducere din pre' propor'ional! cu reducerea (alorii lucrului datorit! (iciului6 aceast! reducere
determin1ndu$se prin e3perti!.
d. Ac'iunea red5i&itorie poate "i introdus! numai de cump!r!tor.
Ans.a6c
)+0. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. P!r'ile pot stipula 4ntr$un contract de (1nare$cump!rare ca (1n!torul s! suporte riscurile 8i dup! ce a operat trans"erul dreptului de
proprietate.
&. Termenul de prescrip'ie al ac'iunii estimatorii cur.e de la data descoperirii (iciilor6 indi"erent
de aceasta data.
c. Cump!r!torul datorea! do&1ni p1n! la ac5itarea pre'ului c1nd s$a pre(!ut 4n contract ca pre'ul s! "ie pl!tit
4n rate.
d. V1n!torul nu r!spunde pentru (iciile ascunse ale lucrului dac! cump!r!torul6 printr$un minim de dili.ent!6 le$ar "i putut descoperi.
Ans.a6d
)+2. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. In caul 4n care (1n!torul a cunoscut (iciile ascunse ale lucrului (1ndut cump!r!torul poate cere reolu'iunea contractului c5iar
dac! natura (iciului nu ar "ace lucrul a&solut impropriu destina'iei sale.
&. 4n caul 4n care (1narea are ca o&iect un lucru (iitor6 dac! lucrul nu se poate realia6 (1narea de(ine nul!
retroacti(6 neput1nd produce nici un e"ect.
c. Cump!r!torul datorea! do&1ni p1n! la ac5itarea pre'ului numai c1nd s$a pre(!ut aceast!
clau! 4n contract sau a "ost pus 4n 4nt1riere.
d. P!r'ile nu pot stipula 4ntr$un contract de (1nare$cump!rare 4nl!turarea .aran'iei pentru (icii6 c5iar dac! (1n!torul este de rea$
credin'!.
Ans.a6d
)-9. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. In caa de doi6 donatorul r!spunde de pa.u&ele reult1nd din (iciile ascunse6 c5iar necunoscute de el 8i care
au cauat un pre/udiciu donatarului.
&. Re(ocarea pentru sur(enien'! de copil inter(ine c5iar dac! copilul n!scut dup! 4nc5eierea
contractului de dona'ie este din a"ara c!s!toriei.
c. Re(ocarea pentru sur(enien'! de copil nu inter(ine dac! donatorul a(ea un copil adoptat 8i
ulterior6 dup! dona'ie6 i se na8te un copil.
d. Ac'iunea 4n restituirea &unului donat6 4n caul re(oc!rii dona'iei pentru sur(enien'! de copil6 se prescrie 4n termen de + ani de la
na8terea copilului.
Ans.&6c
)-1. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Intr$un contract de (1nare$cump!rare6 pre'ul tre&uie s! "ie determinat in momentul 4nc5eierii contractului 8i
sta&ilit! modalitatea de plat!6 su& sanc'iunea nulit!'ii.
&. In ca de nee3ecutare a o&li.a'iei de luare 4n primire a lucrului (1ndut6 dup! punerea 4n
4nt1riere a cump!r!torului6 (1n!torul poate cere autoriarea instan'ei s! 4l depun! 4n alt loc6
c5eltuielile le.ate de aceasta "iind in sarcina cump!r!torului.
c. In caul in care cump!r!torul este e(ins total de &unul cump!rat6 el are dreptul de a cere de la
(1n!tor (aloarea
"ructelor percepute de el din momentul 4nc5eierii contractului p1n! la data producerii e(ic'iunii.
d. In caul in care cump!r!torul nu pl!te8te pre'ul6 (1n!torul poate cere e3ecutarea 4n natur! a o&li.a'iei6 dac! de&itorul este sol(a&il.
Ans.&6d
.
)-). Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Procura data de c!tre mandant mandatarului tre&uie sa "ie autentica dac! se da pentru constituirea unei ipoteci sau pentru sc5im&ul
unui teren.
&. C1nd e3ista mai mul'i mandan'i6 nu e3ist! solidaritate6 4ns! plata "!cut! de unul dintre ei 4i
li&erea! pe ceilal'i.
c. Actele /uridice 4nc5eiate de mandatar cu ter'ii de &un!$credin'! sunt (ala&ile 8i opoa&ile
mandantului6 in condi'iile mandatului aparent6 c5iar dac! aceste acte dep!8esc limitele 4mputernicirii date6
dar ter'ii au cunoscut aceste limite.
d. In &aa contractului de mandat6 mandatarul nu este 'inut sa .arantee ter'ilor (ala&ilitatea actelor e3cesi(e6 dac! le$a dat posi&ilitatea
de a lua la cuno8tin'! de 4ntinderea mandatului.
Ans.a6d
)-+. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Este permis! dispoi'ia prin care donatorul donea! uu"ructul unei persoane6 iar nuda proprietate unei alte
persoane.
&. Dona'ia prin care donatorul 48i reer(! dreptul de a dispune de un &un cuprins 4n dona'ie este
nul!.
c. Dona'ia produce e"ecte numai dac! acceptarea este concomitent! cu mani"estarea (oin'ei de a dona.
d. Dona'iile indirecte nu tre&uie s! respecte condi'iile de "orm! pentru dona'ii.
Ans.a6d
)--. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Constituie dona'ie ;li&eralitate< repararea pa.u&ei cauate6 de8i nu sunt 4ndeplinite condi'iile r!spunderii
ci(ile delictuale.
&. Dona'ia 4ntre so'i se re(oc! de drept pentru sur(enien'! de copil.
c. Re(ocarea dona'iei pentru sur(enien'! de copil inter(ine c5iar dac!6 anterior6 donatorul6
printr$o claua e3pres6 renun'ase la re(ocarea dona'iei pentru sur(enien'! de copil.
d. In caul re(oc!rii dona'iei pentru in.ratitudine6 dac! &unul donat nu se poate restitui in natura6 donatorul are dreptul la (aloarea
acestuia6 apreciata in momentul pronun'!rii 5ot!r1rii de re(ocare.
Ans.c6d
)-*. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Dona'iile indirecte tre&uie acceptate printr$un act separate.
&.Dona'ia cu sarcin! 4n "a(oarea celui .rati"icat este un act /uridic a"ectat de o condi'ie
reolutorie pur potestati(!.
c. Este permis! dispoi'ia prin care o a treia persoan! ar "i c5emat! s! accepte dona'ia 4n caul 4n
care donatarul nu ar primi sau nu ar putea primi dona'ia.
d. Dac! dona'ia are ca o&iect &unul altuia6 contractul este nul in toate caurile.
Ans.c6d
)-7. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Este permis! dispoi'ia prin care donatarul este 4ns!rcinat s! conser(e 8i s! remit! &unul donat c!tre o a treia
persoan!.
&. Dona'iile indirecte tre&uie s! respecte condi'iile de "ond pentru dona'ii.
c. Dona'ia produce e"ecte dac! 4nscrisul 4n care este consemnat! (oin'a de a dona este autentic
c5iar dac! acceptarea este consemnat! 4ntr$un 4nscris su& semn!tur! pri(at!.
d. Dona'ia 4ntre so'i poate "i re(ocat! pentru nee3ecutarea sarcinii sau pentru in.ratitudine de c!tre mo8tenitorii donatorului.
Ans.&6d
)-,. Analizai afirmaiile urmtoare urmrind valoarea de adevr a fiecreia n parte %i alegei varianta corespunztoare de
rspuns:
a. Dona'ia cu sarcin! 4n "a(oarea celui .rati"icat este lo(it! de nulitate6 4ntruc1t contra(ine principiului
ire(oca&ilit!'ii dona'iilor.
&. Dona'iile indirecte tre&uie s! respecte condi'iile de "orm! ale actului prin intermediul c!ruia
se realiea! indirect li&eralitatea.
c. Dona'ia produce e"ecte dac! acceptarea ulterioar! a dona'iei este comunicat! donatorului 4n timpul (ie'ii
acestuia.
d. Constituie dona'ie ;li&eralitate< e3ecutarea unei o&li.a'ii ci(ile imper"ecte.
Ans.&6c
B. Bibliografe
O A. Co/ocaru $ AContracte ci(ileB6 Editura Lumina Le36 @ucure8ti6 )99*.
O Prancisc DeaK $ ATratat de drept ci(il. Contraete speciale.B6 Editura Dni(ersul Quridic6 @ucure8ti6 )99)
O Prancisc DeaK6 St. C!rpenaru $ AContracte ci(ile 8i comercialeB6 Editura Lumina Le36 @ucure8ti6 122+.
O Eu.eniu Sa"ta$Romano $ AContracte ci(ileB6 Editura Gra"i36 Ia8i6 122+.
O N. Pu8ca8 % A. Stoian $ ADrept ci(il. Contracte speciale. Sc5eme6 teste .ril! 8i practic! /udiciar!.B6 Editura PRO Dni(ersitaria6
@ucure8ti6 )997.