Sunteți pe pagina 1din 8

I Intrebari:

1. Tipuri de date recunoscute in ACCES:


date/time, hiperlink, number, text, memo, yes/no, currency, autonumber, lookup
wizard , ole object
2. La nivel fizic o baza de date ACCES este>
a) un ansamblu de fisier care contine o baza de date
b) un fisier cu extensia ACC
c) un fisier cu extensia mdb
d) un fisier cu extensia xps
e) un fisier cu extensia dbf pt fiecare tabela
3. Enumerati principalele componente obiecte! ale unei baze de date ACCES
abele
Intero!ari
"ormulare
#apoarte
Comenzi macro
$odule
%& "t creare unei tabel in ACCES din fereastra Acces se selecteaza:
a! table desi#n
b) table 'iew
c) table open
d) from desi!n
(& )t crearea unui raport in ACC*+ care foloseste date din mai multe tabele:
a) se creaza cate un formular pt fiecare tabela
b) se creaza cate o intero!are corespunzatoare si apoi se proiecteaza raportul
folosind acea intero!are
c) se proiecteaza raportul cu ,esi!n -iew cu specificare tabelelor utilizatr
$. "rima operatie care se efectueaza pt crearea unei baze de date ACCEs este:
a) se definesc tabelele bazei de date
b) se deschide baza de date
c) se creaza o baza de date !oala
.& )t modificarea descrierii / structurii) unei baza de date ACCes se selecteaza
butonul:
a) open
b) new
c! desi#n
0& )t crearea unei intero!ari in ACC*+ modul de lucru este:
a) 12*
b) Instructiunea C#*A*
c) Instuctiunea +*3*C +13
%. & baza de date este:
a) o colectie de date or!anizata si !estionata sub un softwere numit +42,
b) o aplicatie care !estioneaza un 'olum mare de date
c) o aplicaie care !estioneaza date in memoria interna a calculatorului
d) o colectie partajata de date care contine datele propriu zise,relatiile lo!ice dintre
acestea ,precum si descrierea datelor /structura datelor)
1'. "rincipalele modalitati de or#anizare pe suporturi e(terne de memorare
sunt:
a) tabela
b) fisierul
c) colectia
d) baza de date
e) inre!istrarea
11. "rincipalele modele de date utilizate in S)*+ sunt:
a) modelul retea
b) modelul fizic
c) modelul ierarhic
d) modelul relational
e) modelul slab di'izat
f) relational cu obiecte
!) +emantic
h) 5rientat6obiect
i) lo!ic
12. Sistemul de #estiune a bazei de date este:
a) un sistem de pro!rame care permite definirea, crearea si intretinere bazei de date
precum si accesul contolat la baza de date
b) un sistem de pre!atire pentru intero!area bazei de date
13. Enumerati , produse S)*+
SQL Server
Oracle
FoxPro
Acces
INGRES
1-. .n modelul relational reprezentarea structurii datelor se realizeaza prin:
a) dia!rama structurii datelor
b) schema relationala
c) schema entitatii
d) schema relatii
7(& "58 )#5 este :
a)un limbaj de pro!ramare
b)un pro!ram de calcul tabelar:
c)un +42, relational
1$. .n mod relational le#atura dintre tipurile de entitati poate fi realizata prin:
a)
b) multiplicarea inre!istrarilor
c) propa!area cheilor
d) crearea unor scheme de relatii separate
1/. & c0eie a unei relatii poate fi:
a) unul sau mai multe atribute ce identifica tuplele relationale
b) un subset 9 de atribute din cadrul relatiei care identifica unic tuplele
c)orice atribut din cadrul rela iei
11. S2L este:
a) un +42, de tip relational
b) un ansamblu de operatori de tip
c) un limbaj pt crearae si relationarea bazei de date
1%. 3ormalizarea unei relatii consta in:
a) descompunerea relatiei in relatii echi'alente urmarind eliminarea redundantei
datelor si anomaliile la adau!arae
b) identificarea dependen elor
c) descrierea relatiei in limbajul de descriere a datelor
:;& *numerati principalele tipuri de dependen e si formele normale corespunzatoare
fiec<rui tip de dependen <&
,ependente functionale
+i multi'alorice
": "n7, fn:, fn=, fnbc
$: fn%,fn( fnbc
21. Aplica iile avansate de baza de date pot fi reali4are utilizand un S)*+ de
tip:
a) ierarhic
b) relational6obiect +42, >#
c) retea
d) orientat6obiect +42, 55
e) relational
::& +escrieti cele 3 nivele de baze de actualizare in care pot fi descrise datele in
cadrul bazei de date :
6Nivelul extern > 'ederea utilizatorului asupra bazei de date /subschema, schema
extern<)& "iecare utilizator are o 'edere asupra bazei de date care include numai entit<?ile,
atributele @i rela?iile din lumea real< de care este interesat utilizatorul respecti'&Atilizatori
diferi?i pot a'ea 'ederi diferite asupra acelora@i date /ex& ,ata calendaristic< poate fi
'<zut< de un utilizator sub forma an, lun<, zi iar de un alt utilizator sub forma zi,lun<, an)&
Bn 'ederi pot fi incluse @i date deri'ate sau calculate din datele stocate Cn baza de date /ex&
'Drsta plecDnd de la data na@terii @i data curent<)&
6 Nivelul conceptual > 'ederea !eneral< a bazei de date > con?ine structura lo!ic< a
Cntre!ii baze de date a@a cum este '<zut< de administratorul bazei de date /ex& concepte
de tipul : )ersoane, )roduse, 2eneficiari, "urnizori etc&)
Nivelul intern > reprezentarea fizic< a datelor Cn baza de date > o colec?ie de fi@iere
con?inDnd datele, la care se adau!< di'erse structuri auxiliare /indec@i, pointeri, tabele de
dispersie etc&) pentru asi!urarea accesului operati' la date& ransformarea de la ni'elul
conceptual la ni'elul intern @i in'ers se realizeaz< prin comunicarea dintre +42, @i
sistemul de operare&
23. Enumerati modelele de date cunoscute in ordine cronolo#ica
Ierarhic, retea, relational
2-. Enumerati tipuri de aplicatii avansate de baze de date.
5 "roiectarea asistat6 de calculator CA+ Computer Aided +esi#n!7
5 8abricarea asistat6 de calculator CA9 Computer Aided 9anufacturin#!7
5 .n#ineria pro#ram6rii asistat6 de calculator CASE Computer Aided Soft:are
En#ineerin#!7
5 Sistemele informa;ionale de birou &.S &ffice .nformation S4stems! <i sistemele
multimedia7
5 Editarea di#ital6 stocarea electronic6 a c6r;ilor= revistelor= ziarelor= articolelor <i
furnizarea lor la consumatori prin re;ele foarte rapide!7
5 Sistemele informa;ionale #eo#rafice ).S )eo#rap0ical .nformation S4stems!
Aplica;ii
<tiin;ifice <i medicale e(. date comple(e pt. modelele moleculare ale compu<ilor
c0imici
sintetici= date comple(e privind mat
6 +iteme expert
2,. Enumerati principalele avanta>e si dezavanta>e ale sistemului S)*+5 &?
+istemele +42,5# au a'antaje @i deza'antaje dup< cum urmeaz<:
A'antaje: p<streaz< cuno@tin?ele @i experien?a acumulate cu +42,#, costul trecerii la
orientarea spre obiecte este redus, standardul +13= este astfel proiectat CncDt s< fie
compatibil
cu standardul +13 curent&
,eza'antaje: se pierde simplitatea @i puritatea modelului rela?ional, nu sunt tratate
modele de
obiecte ci sunt extinse rela?iile din modelul rela?ional /obiectele persist< doar stocate Cn
tabele
@i intero!<rile se aplic< numai tabelelor), suport limitat pentru metode de acces
multidimensional la date&
2$. +efiniti conceptul de tranzactie.
ranzactia este unitatea lo!ica de prelucrare constand dintr6o sec'enta de operatii
efectuate asupra bazei de dtae de catre un sin!ur utilizator astfel incat sa fie asi!urate
consistenta si si!uranta bazei de date& pa!E;
:.& ,efiniti conceptul de baze de date $$&
Conceptul de baze de date $$ reprezinta capacitatea de achizitonare, stocare,
manipulare si redare a informatiilor optime de la d'erse surse ce contin text, !rafica,
sunet, ima!ine statica, ima!ine dinamica !rupate in documente electronice&
21. Enumerati cele 3 nivele ale noii ar0itecturi client SE?@E? pt sistemul
S)*+.
Fi'elul client
Fi' ser'er de aplicatie
Fi' ser'er de baza de date
2%. "rezentati sumar conceptele care stau la baza te0nolo#iei orientate obiect
Obiecte i atribute
Un obiect este o entitate unic identificabil! care con"ine at#t atributele care descriu
starea unui obiect din lu$ea real! c#t %i ac"iunile asociate acestuia& 'n ti$p ce un obiect
$odelea( at#t starea c#t %i co$porta$entul! o entitate $odelea( doar starea&
Obiecte complexe
Exist situa"ii )n care un obiect este for$at din subobiecte! fiind v(ut ca un sin*ur
obiect din lu$ea real! dar fiind co$binat cu alte obiecte printr+un set de rela"ii de tip
APAR,+
OF -APO . o parte din/&
Clase de obiecte, instan a unei clase, subclase, superclase i motenire
Atributele %i $etodele asociate sunt definite o sin*ur dat pentru clas %i nu separat
pentru fiecare obiect al clasei& 0eci atributele -propriet"ile/ sunt acelea%i pentru
)ntrea*a fa$ilie de obiecte! dar valorile atributelor pot diferi de la un obiect la altul& 0e
ase$enea opera"iile sunt )ntotdeauna acelea%i )ns re(ultatul aplicrii lor poate s difere
)n func"ie de valorile atributelor obiectului asupra crora sunt aplicate&
3'. 8ormele normale 831= 832= 833= 83*C=83- se obtin prin:
a) cuplarea unui set de relatii echi'alente ce relatia initiala
b! descompunerea relatiei initiale intr5un set de relatii ec0ivalente
c)eliminarea dependentelor de cuplare
=7& In modelele orientate obiect, o instanta a unui obiect este definita de :
a)Atribute si metode
b)+tarea obiectuluui
c!Starea si comportamentul obiectului
d)Comportamentul obiectului
=:& Aplicatiile care prelucreaza date simple si necesita intero!ari complexe sunt adec'ate
sitemelorG
a)+42,#
b!S)*+&
c!S)*+&?
+13
+A,*FI/Cod+tud,Fume+tud,"acultate,3oculFasterii)
)#5"*+5#I/Cod)rof,Fume)rof,Catedra,4rad,iidactic,3oculFasterii)
=0& -arianta urmatoare returneaza studentiisi profesorii din pro'incie:
SELECT CodStud=3umeStud=Locul3asterii
8?&9 STA+E3T.
BCE?E Locul3asterii D>E*ucurestiF
A3.&3
SELECT Cod"rof=3umeStud=Locul3asterii
8?&9 "?&8ES&?.
BCE?E Locul3asterii D>E*ucurestiF
=E&+e da tabelul:
CHIAF*/FrChitante, +uma, ,ataChitanta, Fr4hiseu)
Care din urmatoarele intero!ari +13 are ca efect afisarea zilelor in care s6au
emis mai mult de : chitanteI
SELECT CC.TA3TE.+ata 8?&9 CC.TA3TE )?&A" *G +ata CA@.3)
C&A3T3rC0itanta!>2
%;& Intr6un sistem informatic referitor la !estiunea de schimb 'alutar se considera
urmatorul fra!ment conceptual al detelorG
Care dintre relatiile incluse in fra!mentul de model lo!ic corespunzator acestui
$C, este eronata:
CA?SCodcotatie=+atacotatie=Cursvanzare=Curscumparare!
%7& Intr6un sistem informatic abordat obiectual, pentru !estionarea stocurilor de materii
prime si materiale, intr6o societate comerciala, se considera urmatorul fra!mentdin
dia!rama claselor: 5 factura poate contine unul sau mai multe produse, specificandu6se
pt fiecare dintre acestea cantitatea facturata si pretul de 'anzare& )t a putea reprezenta
acest tip de le!atura, intre clasa de obiecteJ)#5,A+J si clasa de obiecte K"ACA#AJ
trebuie sa existe:
clasa de asociere
%:& Intr6un sistem informatic abordat obiectual, o instanta a calasei A)A#A$*F
poate contine una sau mai multe instante ale clasei Camera& In dia!rama claselor, acest
lucru se reprezinta printr6o relatie de:
compozitie
%=& +e da tabelul:
AF4ALAI/Codan!ajati, Fume, ,ataan!ajare, Compartiment, )rofesia,+alariu)
Care din urmatoarele instructiuni +13 permite afisarea nr de salariati pe fiecare
compartiment care incepe cu litera JAJ
SELECT C&A3TCodAn#a>at! AS 3umar= Compartiment 8?&9 A3)AHAT.
BCE?E Compartiment liIe JAKF )?&A" *G Compartiment.
%%& )entru reprezentarea contribuabililor Cntr6un sistem informatic al unei administratii
financiare s6a optat pentru definirea de subtipuri, astfel:
#eprezentarea de mai sus este eronata deoarece:
cele doua subtipuri nu pot avea identificatori proprii
%(& +e dau tabelele:
CL.E3T. /CodC3, Fume, 5ras, Adresa, elefon, Cont2ancar)
8ACTA?. /Fr"actura, ,ata"act, -aloare, CodC3)
Care dintre urmatoarele intero!ari +13 permite afisarea numelor clientilor pentru care nu au
fost emise facturi in data de 7 mai :;;.&
SELECT +ata8act= 3ume
8?&9 Clienti LE8T H&.3 8acturi &3 Clienti.CodCLL8acturi.CodCL
BCE?E +ate+ata8act! L M'1N',N2''/M
)?&A" *G +ata8act
CA@.3) C&A3T3r8actura!L'
%M& Bntr6un model conceptual al prelucrarilor, o sincronizare este Cntotdeauna precedata de:
unul sau mai multe evenimente declansatoare
%.& +e da tabelul:
A3)AHAT. /CodAn!aj, Fume, ,ataAn!ajare, profesia)
Care dintre urmatoarele instructiuni +13 permite ster!erea salariatilor an!ajati Cnainte de
Cnceputul anului :;;M cu profesia KeconomistJ&
+ELETE An#a>ati
BCE?E +ataAn#a>are D M1N1N2''$M A3+ profesia L.OE EKeconomistKF
%0& +e dau tabelele:
CL.E3T. /CodC3, Fume, 5ras, Adresa, elefon, Cont2ancar)
8ACTA?. /Fr"actura, ,ata"act, -aloare, CodC3)
Care dintre urmatoarele intero!ari +13 permite calculul sumei totale facturate pe fiecare oras
in luna iulie :;;MI
SELECT &ras= SA9@aloare! AS PTotal facturat pe localitatiQ
8?&9 8acturi .33E? H&.3 Clienti &3 8acturi.CodCLLClienti.CodCL
BCE?E +ata8act *ETBEE3 M'1N'/N2''$M A3+ M31N'/N2''$M
)?&A" *G &ras
%E& +e dau tabelele:
CL.E3T. /CodC3, Fume, 5ras, Adresa, elefon, Cont2ancar)
8ACTA?. /Fr"actura, ,ata"act, -aloare, CodC3)
Care dintre urmatoarele intero!ari +13 permite ster!erea numarului de telefon pentru clientii
din pro'incieI
A"+ATE CL.E3T. SET TelefonL3ALL BCE?E &rasD>F*ucurestiF
(;& +e da tabelul:
CC.TA3TE /FrChitanta, +uma, ,ataChitanta, Fr4hiseu )
Care dintre urmatoarele intero!ari +13 are ca efect micsorarea cu 7;N a sumelor de pe
chitantele eliberate la !hiseul numarul = Cn anul :;;M&
A"+ATE C0itante
SET SumaLSumaK'.%
BCE?E 3r)0iseu L 3 A3+ GEA? +ataC0itanta! L 2''$
(7& +e da tabelul:
A3)AHAT. /CodAn!aj, Fume, ,ataAn!ajare, profesia, +alariu)
Care dintre urmatoarele instructiuni +13 permite majorarea salariului cu 7N pentru salariatii
an!ajati Cn anul :;;(&
A"+ATE An#a>ati
SET Salariu L SalariuK1.'1
BCE?E GEA?+ataAn#a>are! L 2'',
(:& +e da tabelul:
CC.TA3TE /FrChitanta, +uma, ,ataChitanta, Fr4hiseu )
Care dintre urmatoarele intero!ari +13 are ca efect afisarea 'alorii totale din fiecare luna
a anului curentI
SELECT SA9Suma! AS Total@aloare= 9ont0+ataC0itanta! AS Luna 8?&9
CC.TA3TE BCE?E 4ear+ataC0itanta!L4ear3o:!! )?&A" *G
9ont0+ataC0itanta!