Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Educaiei i nvmntului al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei


Facultatea: Tehnologie i Management n ndustria !limentar
"pecialitatea:Tehnologia #roduselor !limentare
Lucrare de
laborator nr.3
Tema: Cromotografia
A efectuat: st. gr. TAP-113
Foltea Cristina
A verificat: dr.conf.univ.
eremet N.


Chisinau 2012

1.Scopul lucrrii:
Identificarea unor colorani prin metoda cromotografiei pe hrtie.
2.Utilaje i materiale:
Pentru cromotografia pe hrtie se folosete:
Hrtie Vatman (nr. 1, 2, 3, 4 preparat! n mod special din "um"ac.
#apilare
#amer! cromotografic! (cilindric!
$ipici
%ulap de &entilare
1-coloana cu adsorbanti;2-camera cromatografica;3-placa cromatografica;4-tampon de vata;5-hirtie
de filtru;
23.Noiuni teoretice:
romatografia este o metod! de separare si anali"! a substan#elor chimice din amestecuri$ care se
ba"ea"! pe interac#iunea diferen#iat! a doi sau mai mul#i compu%i de separat &numi#i solu#i' cu dou! fa"e
cromatografice( fa"a mobil! %i fa"a sta#ionar!.
)"olarea substan#elor chimice din amestecuri %i identificarea componentelor a repre"entat
*ntotdeauna una dintre obiectivele prioritare ale chimiei. +epararea amestecurilor *n componente este o
opera#ie esen#ial! care permite ob#inerea acestora *ntr-o stare c,t mai pur!. Aceasta separare se poate
face la scara analitic!$ daca ne interesea"a s! cunoa%tem numai compo"i#ia amestecului sau la scara
preparativ!$ daca vrem sa ob#inem fi"ic componentele separate.
-n pre"ent e.ist! un mare numar de metode de separare care %i-au g!sit aplica#ii *n chimie. /iecare
dintre aceste metode poate cuprinde mai multe tehnici de separare. ele mai importante dintre metode de
separare sunt cele ba"ate pe echilibrul *ntre fa"e$ care valorific! diferen#a dintre propriet!#ile de distribu#ie
ale componentelor unui amestec *ntre doua fa"e nemiscibile aflate *n contact. Asemenea metode sunt
distilarea$ cristali"area$ precipitarea$ sublimarea$ e.trac#ia. Aceste metode$ cunoscute %i aplicate de multa
vreme$ s-au dovedit a fi insuficiente atunci c,nd s-a pus problema separarii unor amestecuri foarte
comple.e %i a fost nevoie de de"voltarea unor noi metode$ printre care s-au impus mai ales cele
cromatografice.
Principalele avante0e pe care le pre"int! cromatografia ca metod! de separare sunt(
- Permite separarea$ identificarea si do"area cantitativ! simultan! a componentelor unui
amestec.
- +e poate aplica unui numar foarte mare de produse$ practic orice compus organic put,nd fi
separat printr-o metoda cromatografic!.
3
- +ensibilitatea metodelor cromatografice este e.trem de ridicat!$ ceea ce *nseamna ca
necesit! doar cantitate foarte mic! de proba. -n acelasi timp *nsa se pot aplica si la scara
preparativ!.
- 1urata anali"ei este redus!$ comparativ cu alte metode de anali"! ale amestecurilor
comple.e.
4.Metoe e preparare a su!stantelor utili"ate(
Metiloranjul:
Verdele de brilliant:
4
#.$roprieti %i"ice:
&l!astu e metilen


'

'.$roprietile chimice:
La aceasta reacie participa doar aminele primare alifatice sau aromatice, reactantul folosit fiind acidul azotos
(HNO
2
). Deoarece HONO este instabil, el se preparat chiar n mediul n care se dorete a fi folosit.
Din diazotarea aminelor alifatice rezult alcooli i ap. Grupa amino din amin este nlocuit
de hidroxilul din acolad rezult!nd astfel alcoolul. Grupa amino se desface i ea atomii de azot
unindu"se iar cei doi atomi de hidro#en se lea# de oxi#enul rmas din acid form!nd apa.
Din diazotarea aminelor aromatice rezult sruri de diazoniu.
$rurile de diazoniu sunt foarte insta%ile de aceea ele sunt supuse imediat dup o%inere altor
reacii.
(
& alt reacie la care pot fi supuse srurile de diazoniu este reacia de cuplare cu fenoli sau amine
aromatice 'care pot fi primare secundare sau teriare(. Din aceast reacie reult azoderiva i care
sunt folosii drept colorani n industria textil.
)minele au un du"let electronic neparticipant la atomul de a*ot. Pre*en+a
acestor electroni neparticipan+i confer! aminelor un caracter "a*ic, ei put,nd accepta un
proton.
(hidro-id de alchil amin!
!$%&$!RE! !M'E$(R:
.
Prin reactia de alchilare, aminele primare sau secundare, conduc la formarea sarurilor
cuaternare de amoniu, asa cum am &a*ut si in imaginile de mai sus./arurile astfel o"tinute
sunt folosite drept detergenti cationici.
RE!%T! %U !%):
#(H'01H2 2 H2/34 #(H'01H3
2
0H/34
0
0 H3H #(H'01H0H/33
/ulfat acid de fenil amoniu acid fenil sulfamic

(transpo*itie,H
2
, 145
5
#(H'01H20H/33 2 #(H'01H20H/33
)cid o0amino acid p0amino
"en*en sulfonic "en*en sulfonic
!$%&$!RE! !'$'E :
a. cu (#H32 /34 :
#(H'01H22(ch32/34 #(H'010(#H32 2 H2/34
1,10dimetil
)niline
". cu o-id de etena ,in mediul "a*ic:
#(H'01H22 (#H2203 #(H'01H0#H20#H203H (10"eta hidro*ietilanilina 2
2(#H2203 #(H'010(#H20#H203H2 (1,10 "eta0dihidro-ietil anilina.
c. 1H32 3(#H2203 10(#H20#H203H3 (trietanolamina0 crema de fata
RE!%T! *E !%$!RE:
)cilarea aminelor nseamn! nlocuirea unuia sau a am"ilor atomi de hidrogen de la gruparea
amino. %eci pot fi acilate doar aminele primare 6i secundare, pentru c! doar acestea dispun
4
de atomi de hidrogeni lega+i de a*ot. 7eac+ia se produce trat,nd aminele cu aci*i organici,
cloruri acide sau anhidride acide.
8olosit! industrial este reac+ia de o"+inere a &itaminei H.
Prote9area grupei amino prin acilare se face fa+! de urm!torii reactan+i: permanganat de
potasiu (+Mn(
,
, "icromat de potasiu (+
-
%r
-
(
.
, o-igen diatomic ((
-
, acid a*otic
(&'(
-
6i halogeni (/.
RE!%T! *E *!)(T!RE
$a aceast! reac+ie particip! doar aminele primare alifatice sau aromatice, reactantul folosit
fiind acidul a*otic (&'(
-
. %eoarece &('( este insta"il, el se prepar! chiar n mediul n
care se dore6te a fi folosit.
%in dia*otarea aminelor alifatice re*ult! alcooli 6i ap!. :rupa amino din amin! este nlocuit!
de hidro-ilul din acolad!, re*ult,nd astfel alcoolul. :rupa amino se desface 6i ea, atomii de
a*ot unindu0se, iar cei doi atomi de hidrogen se leag! de o-igenul r!mas din acid, form,nd
apa.
;
%in dia*otarea aminelor aromatice re*ult! s!ruri de dia*oniu.
/!rurile de dia*oniu sunt foarte insta"ile, de aceea ele sunt supuse, imediat dup! o"+inere,
altor reac+ii.
< RE!%T! *E %U#$!RE ! "!RUR$(R *E *!)('U:
3 alt! reac+ie la care pot fi supuse s!rurile de dia*oniu este reac+ia de cuplare cu fenoli sau
amine aromatice (care pot fi primare, secundare sau ter+iare. %in aceast! reac+ie reult!
a*oderi&a+i, care sunt folosi+i drept coloran+i n industria te-til!.
(.Mo e lucru:
Pe o fie de hrtie cromotografic! tras!m cu creionul simplu linia de start la distana de 3 cm de
marginea de 9os. Pe linia de start not!m trei puncte situate la distane egale ntre ele i marginile
hrtiei.=n dou! puncte ar"itrare se picur! cu capilara proprie cte 2 pic!turi de colorani: metiloran9
al"astru de metilen, cianidina, 3,'0diclico*ida cianidinei, &erde de "riliant, conform schemei
propuse de profesor. )ceti colorani &or ser&i n calitate de martori. =n al treilea punct picur!m 2
pic!turi de amestec pentru cromotografiat. /e &or o"ine nite pete0,,spoturi,, cu diametrul de 5,'
cm nu mai mare /porturile se usuc!. Hrtia cromotografic! se introducen camera cilindric!
15
(cromotografic! unde pre&enti&, cu a9utorul pipetei am turnat eluentul. Eluentul e un amestec de
H#l (11 i pirocatehol n raport de &olum 1:;. =n!limea stratului de lichid din camer! nu tre"uie
s! dep!easc! 2 cm. Fixm
cu lipici fia de hrtie de capacul camerei, astfel nct s! nu ating! pereii ei. /cufund!m cap!tul
hrtiei n eluentul cu 101,' cm nct spoturile s! nu contacte*e cu lichidul. =nchidem capacul camerei
comotografice i l &om deschide doar atunci cnd eluentul &a umecta hrtia, nea9ungnd cu 5,'01
cm la cap!tul de sus al ei (dac! lungimea hrtiei este mai mare de 12 cm eluentul poate umecta doar
(50.5> din lungime./coatem cu gri9! cromotograma din camer!. ?ras!m cu creionul linia de fini.
#ontur!m fiecare spot cu creionul simplu. #romotograma o &om usca n dulapul cu &entilare.
@fectu!m m!sur!rile necesare pentru determinarea constantelor cromotografice 7
f
a componentelor
din amestec i a martorilor. Identific!m componentele amestecului.
). *e"ultatele msurrilor e+perimentale:

1r.
%enumirea
su"stanei
#uloarea
spotului
h
(cm
a
(cm
7
f
/u"stana
identificat!
n amestec
Martorii
1. ?artra*ina :al"en
;
1,4 5,1'''
2. Verde de
"riliant
Verde 2,2 5,2444
3. )l"astru
de metilen
)l"astru 1,. 5,1444
4. Ponceau 7oie 2,2 5,2444
'. )mestec
:al"en 1,1 5,1222 ?arta*ina
Verde 1,. 5,1444 Verde de
"riliant
7oie 1,( 5,1... Ponceau
a0distana de la linia de start pn! la centrul fiec!rui spot (parcursul unei su"stane
h0distana de la punctul de start pn! la linia de fini (n!limea frontului umed
7
f
0constanta cromotografic!, raportul celor dou! m!rimi:
7
f
AaBh
11
fig.1
,. $relucrarea matematic a atelor i pre"entarea lor
su! %orm e -ra%ic sau ta!el
I. #romotograma reali*ata n urma lucr!rii de la"orator (fig. 1
1. R
f
(Tr)=1,4 / 9=0,1555
2. R
f
(V
B
)=2,2 / 9=0,2444
3. R
f
(AM)=1,7 / 9=0,1
4. R
f
(!o)=2,2/ 9=0,02444
II. #onstantele cromotografice ale componentelor amestecului
1. R
f
(Tr)
"
=1,1 / 9=0,1222
2. R
f
(V
B
)
"
=1,7 / 9=0,1
3. R
f
(!o)
"
=1,#/ 9=0,1777
10.Conclu"ie:
=n urma efectuarii lucr!rii de la"orator ,,#romotografia. #romotografia pe hrtie,, am reuit s!
identific!m di&eri colorani prin intermediul cromotografiei pe hrtie. )stfel, din amestecul propus
am reuit s! identific!m su"stanele:
1. ?ortro*ina cu 7
f
A5,1222
2. Verdele de "riliant cu 7
f
A5,1444
3. Ponceau cu 7
f
A5,1...
12
Coleculele su"stanelor nepolare sunt mai sla" reinute pe fa*a staionar! i se &or mica mai
rapid. #omparnd constantele cromotografice am reuit sa indentific!m compo*iia amestecului.
13

14
1'
1(