Sunteți pe pagina 1din 18

G.P.P. NR.

1 CARACAL
EDUCATOARE: FERDINANT NICOLETA
SERBARE----------VERONICA
PREZENTATOR I
Sunt cel mai mare-ntre voinici
n clasa asta de pitici
i fiindc azi avem serbare,
Dragi i scumpi prini,
Copiii m-au rugat n cor
S v salut din partea lor
Deci voi rosti o cuv!ntare
" tii cu toii-# lucru mare
De aceea bine m-am g!ndit
Ce am acuma de vorbit
i am gsit c-# potrivit
S v urez$
- %ine-ai venit&
-
PREZENTATOR II
Cred ca cele ce urmeaa
I! "#lme $-au %e&recu&'
I!&r-( lume de demul&
I!$a dra)# $%ec&a&(r#
A$&a# !(# *(m "# ac&(r#
A$&e%&a&# $#-( $a *ede&#
Ca er(## d#! %(*e$&e
Su$ %e $ce!a *(r urca
S# a%(# $e *(r %ree!&a
I!&ra a!(&#m%ul *ara %e mu#ca lu# *#*ald#+a!(&#m%ur#le,da!$a!d.
VARA:
Eu $u!& *ara.-u! )a$#&.
S# ma -ucur $a )a$e$c
Na&ura #m-raca&a #! "l(are
S# c(%### care *a *e$&e$c:
''E$&e *ara./a# la mare.0

Pr#! %adur# $# %e la mu!&e
Ca%r#(arele-$ #! "ru!&e
Ie%ura$##')re#era$##'ur$ule&## dra)ala$##'
Ve*er#&e '"ur!#cu&e care-$ &are 1ar!#cu&e.
T(&# $e -ucura cu m#!e.
Ca e cald $# e$&e -#!e.
'ara$
Bu! )a$#& cu $a!a&a&e.
+$e #!cl#!a #! "a&a *rem## care $e -ucura ca ( *ede,
Pe!&ru *(# am adu$
S(are cald $&raluc#&(r
La!ur# *er# $# de ma&a$e'
Darur# ma!dre $# "rum(a$e.
Copil$
V#!( %e ($%e&e' *ara.
N-a# ma# "($& de a$&a *ara
Z#c# ca a# $a!dale !(#2
/a#' $a le *edem $# !(#.
S# c#re$ul de la%(ar&a
Cercelu$# %e ramur# %(ar&a.
U!ul m#e'u!ul &#e
V(m cule)e ca&e-( m#e.
I! ()rada a*em %u#
Daca *re# #! %alma-# %u#.
Cer ma!care' a%a cer'
Beau u! $&r(%' $e u#&a-! cer...
V#!( %e ($%e&e '*ara'
D(ar la &ara *ara-# *ara.
P(*e$&#&(r I
- Dra)a *ara'&e-a$ ru)a
De la !(# !u ma# %leca.
S-a$cul&am cu &(&# acum
O %(*e$&e de demul&............
P(*e$&#&(r II
Cu ( &ra#$&a "ermeca&a
Ce-a %r#m#&-(-! dar ( "a&a
De la Za!a m#!u!a&a.
P(*e$&ea #!ce%e a$a............
A%are Za!a
Ver(!#ca'"a&a -u!a $# cum#!&e
Pe!&ru &#!e Ver(!#ca'&ra#$&a e$&e darul meu
Ea e %l#!a de %(*e&e'daca ( a$cul&# mereu
Re".
A (r#cu# %(a&e "# $# a lu# $# a &a
Dar daca-!&r-( #' %(&# $%u!e a$a:
''Eu $u!& 1ar!#c $# -u!'$u!& *#&ea $# #!dra!e&
Cum#!&e $# -la!d $u!& (r#ca!d.0
II Ea e %l#!a de %(*e&e $# #! (r#ce-m%re3urare
P(a&e mul&e $a &e-!*e&e daca ( *e# a$cul&a
O %r#me$&# !uma# ( da&a' la ( # de $ar-a&(are
E ( &ra#$&a "ermeca&a
Ver(!#c( 'e a &a.
Re"re! .............
Ver(!#ca :
Za!a -u!a $# "rum(a$a
4#-a# adu$ ( -ucur#e
Tra#$&a &are mul& #m# %lace
S# am $-( a$cul& mereu.
Re". T(&#
+C(%### #m#&a &recerea la d(rm#&(r $# $(m!ul.a%are $mara!da,
Smara!da
- GATA.La culcare.
C(%###
S%u!e Smara!da'$%u!e Smara!da.
Tu *e# ca m($ E!e %e &(&# !e-a (c(l#&
S# $(m!ul de )e!e del(c !u $-a l#%#&
Ca !#me!# %e lume'&u $&## $a %(*e$&e$&#
S# $!(a*e $# )lume..........
UN COPIL
Eu !u cred #! %(*e$&#................

Smara!da :/a'1a' 1a' 1a'1a
Care'*a $a #caa$a.
S&a#' $a *e# $#-a%(# $a cre# #! %(*e$&#.
C(%### : -Ba da.
- Ba !u.
- Ba da.
- Tac# &u.
/a# $a &acem $# $a a$cul&am.
Smara!da:
-C#c-a "($& ca!d*a demul&.........
C(%###:
B.-Ca& de demul&2
F.-/e#'demul&.
S.
-U!de*a a "($& u! lu%.
C.
- Ce a "($&2
-U! lu%2
S.
-S# ## $%er#a %e &(&#.
C.
-F.Ce FACEA2
-B.II $%er#a.
S.
-Era mare $# a*ea c(l&#
C.
F.-Ce a*ea2
B.-C(l&#.
C(%###:
F.-Ne %lace'ma# $%u!e'ma# $%u!e ce a urma&
B.-Se &#!e de )lume'!#m#c !u $-a #!&am%la&.
F.-Ba da.
B.-Ba !u.
F .-Ba da.
B.-Tac# &u./a# $a &acem $# $a a$cul&am.
S. -I!&r-( # -u!#cul meu......
F 5Cum era2
B.U#&e-a$a.
S. -Ca!d mer)ea %r#! $a&ul $au........
F.-Ce "acea2
B .-Ca!&a.
S.-Nu $&#u cum $-a !#mer#&2..........
F.- Ce a "acu&2
B.- C1#ar cu lu%ul $-a #!&al!#&
T(&# c(%###:- Va# $# ce-a %a&#&2
S.-I-a #$ lu%ul''S&a# a$a.C1#ar acum &e *(# ma!ca.0
-''Te ma!a!c m($!ea)ule.0
-''Iaca $&au dar $a "#u ma!ca& !u *reau.0
-''Te lau# ' dar !-a# cu ce.0
-''P(a&e cre# ca !u am d#!&#2.0
-''Sa *ad de !u ma m#!&#.0
Lu%ul )ura a ca$ca&
C(l&## $# #-a ara&a&
Bu!#cu&ul #-a -a)a& ma!a-! )a& $# a&a&
Cum de c(ada m# l-a %r#!$'
L -a &#!u& calare $&ra!$
S# a%(# "(ar&e "rum($
4# l-a #!&(r$ %e d($.
Ver(!#ca :
Au#'ce %u&ere a*ea -u!#cul &au
Sa-!&(arca el $#!)ur'!u cred a$a ce*a
F.-Ba da.
B.-Ba !u.
F.-Ba da.
-Tac# &u.
Smara!da:
P(a&e e de !ecreu&
A$&a a "($& ma# demul&
Pe ca!d a!a a%area'#!#ma -a&ea
A$&a $e #!&am%la demul&
Ca!d era lu%ul $ur.
Dar acum $a ma la$a&# $# $a *a culca&#.
APARE PROFESOARA
Pr("e$(ara:
-E )(m(& a"ara'ce %(a&e $a "#e2
- E )(m(& %r#! ca$a $au ce-( $a "#e2
N(rmal e$&e-! !(a%&e &acere de%l#!a
Sa *ad ce $e-!&am%la $# cum de-# lum#!a.
-De ce !u $e d(arme la (ra a$&a2
De ce2 De ce2 De ce2
De ce !u-# #!c1#$a ma# -#!e "erea$&ra2
De ce2 De ce2 De ce2
De ce $&a&# #! ca$a cu &(&## )ramada2
De ce2 De ce2 De ce2
De ce $&a# "e&#&( cu )ura ca$ca&a2De ce2...........
La culcare #med#a&' la culcare #med#a&.
Ver(!#ca:
-Sac ca eu'$ac ca eu $u!& #! %a&.
Pr("e$(ara0:
-De ce le $%u# !(a%&ea %(*e$&# cu a!#male2
De ce2 De ce2 De ce2
- De ce #e$e %ra"ul d#! car%ele &ale2
De ce2 De ce2 De ce2
-De ce $&a# cu %er!a %e ca% la!)a m#!e2
De ce2 De ce2 De ce2
- D#! ca$a acea$&a $a %lec# c1#ar de ma#!e.
C(%###: De ce2 De ce2 De ce2
Pr("e$(ara:''T(a&a lumea'&(a&a lumea la culcare.
C(%###: ''Va ru)am '*a ru)am $a ( #er&a&#.0
+c(%## $e culca,$e &ra)e c(r&#!a...................*#!e d#m#!ea&a
U! c(%#l:- ''Ver(!#ca'&e r()'da-m# $# m#e &ra#$&a "ermeca&a.0
Ver(!#ca: - ''Nu *reau.Tra#$&a e a mea.Nu *reau.0
+Tra#$&a -(ara'Ver(!#ca #!ce%e $a %la!)a..........,
Ver(!#ca:
- Ce am "acu&2 Ce am "acu&2Am %#erdu& &ra#$&a.
- Tre-u#e $a mer) $a ( cau& #! %adure..............
A%are m(&a!ul:
''-Eu $u!& m(&a!ul Da!#la
Su!& cel ma# a%r#) m(&a!
De $(r#ce# !u m#-e m#la
Or#ca!d a#cea ## am.
I# *ad'## aud
Or#u!de $e a$cu!d
C1#ar de-ar "# la P(lul N(rd $au P(lul Sud.
4#$carea mea e a)#la
D#! )1eare-m# "ac arca!
Eu $u!& 4(&a!ul Da!#la
Su!& cel ma# a%r#) m(&a!.0
'eronica $
- D(m!ule m(&a!'eu !u-&# $u!& du$ma!.
T#-am adu$ u! -#le&.
(otanul Danila : ''- Ce e d(ar2E$&# m#cu&a'da.De lucru a$ a*ea.Dar
ce $&## &u $a "ac#'dra)a mea20
'eronica :''- S&#u $a ma&ur %r#! ca$a
S# c1#ar ma!care $a "ac.
S# %ra"ul.............0
(otanul Danila$ ,,- )aS*,lasada,cred ca-mi vei face pe plac&
+aina si malai ,sa cerni stii,oareai,-
'eronica$,,-.u drept sa-ti spun,nu prea&-
(otanul Danila$ ,,- /a, 0a, 0a,vei invata&
1e rog,pofteste in vila
Sa vezi unde vei lucra,
)a, la, la, &-

Eu $u!& 4(&a!ul Da!#la
Su!& $&ra$!#c de ma!#($
S# d#!&re &(&# c(&($ma!##
E clar' $u!& cel ma# "rum($.
I!da&a *e# %leca
/a#' cer!e'!u ma# $&a.............
'eronica$ ,,#ncerc si eu sa fac,sa 2 ti fiu cumva pe plac&-
(otanul Danila$ ,, Eu $u!& 4(&a!ul Da!#la
Iar %um!ul m#-e -udu)a!'
De $(r#ce# !u m#-e m#la
Su!& cel ma# a%r#) m(&a!
Plec d#! !(u la drum.
Cum $a cer!# -#!#$(r
/a# $a-&# $%u!:
S# la $&a!)a $# la drea%&a &a........0

'eronica$ ,,Dar nu stiu daca voi putea-

(otanul Danila$ '' -Eu $u!& m(&a!ul Da!#la
Su!& cel ma# a%r#) m(&a!
De $(r#ce# !u m#-e m#la
Or#ca!d a#cea ## am.
Cu m#!e !-au !(r(c
Nu 5m# %lace $a ma 3(c
De 5# $#m& $au ## aud'## $# #!1a& %e l(c
4#$carea mea e a)#la
D#! )1eare-m# "ac u! arca!
Eu $u!& m(&a!ul Da!#la
Su!& cel ma# a%r#) m(&a!
TOTI:''Tu e$&# 4(&a!ul Da!#la'cel ma# a%r#) m(&a!.0
APARE VULPEA
'3)4.*$
46 *ede7#2
Su!& r(8c(*a!a
R(8c(*a!a 8# *#clea!a
Su!& ( *ul%e ca (r#care
Um-lu d(ar du%6 m9!care
Tare-m# %lac )6#!#le
Dar $6 8&#7# ca-! al meu c(8
A8 -a)a c1#ar $-u! c(c($.
''I! $"ar$#& ma *ad d#! !(u aca$a
Parca am (-($#& $# eu !#&el
T(&u$# !-am adu$ !#m#c aca$a
O )a#!a $au u! c(c($el.
E )reu $a "## # du%a #
De$curcarea&a $# a&e!&a
Sa &e $&rec(r# cu %a$# u$(r#
Sa-!1a&# la &#m% u! %u#$(r
I! drumul &au $a lu%&# mereu
Cea$ de cea$'# du%a #
T(& am-are&'e )reu $a "##.0
+Vul%ea a$eaa %(mul cu dec(r'u!d#&a.....................,
-Ia' &e u#&a' $&ra$!#cul m(&a!
Eu m#r($ $#-aud de la u! 1 :m
D(ar c-u! %e$&e ## $#-# #!1a& #med#a& %e l(c
Dar %e m#!e care-$ la ; m
Nu ma *ede 'ce !(r(c.
S# %e "ur#$'%r#! la$&ar#$'am $a d#$%ar (r#cum
Pa$'%a$
S# *ul%ea "ura %e$&## m(&a!ulu#.
(otanul Danila$,,/ei, cumatra vulpe,esti acasa,
5umai doua vorbe vreau sa-ti spun&-
'eronica $5umai pentru doua vorbulite
*i batut prin soare atata drum,
(otanul Danila$-*fla ca nu-mi arde de-aste glume
*fla ca sunt foarte suparat
'ulpea $ -1u si suparat,de ce anume,
(otanul Danila$-(ai, cumatra,m-ai furat,
Da, m-ai furat&m-ai inselat&
4riveste aici, e plasa goala
'ulpea$ +ac 6uramant,pe ce am mai sfant,ca n-am furat nimic,nimic
(otanul Danila$ - *i sa platesti,
'ulpea$ -Ce sa platesc,
(otanul Danila$78 de pesti&
'ulpea$ 78 de pest&&&&
(otanul Danila$ Si pe deasupra si o amenda
'ulpea:C#!e a um-la&.
C#!e a "ura&.
Eu #&# *(# $%u!e #med#a&.
De-u! %e$&#$(r de m#-ar "# d(r
Cu ru)am#!&e &# l-a$ cere
(otanul Danila$Si eu ti-as da, de m-ai ruga
'ulpea$ 5u sunt in stare a fura&
Dar 0otul tau il stim
. fata aia mititica
(otanul Danila$ 'eronica,&,&
4ornesti la drum cu mine acum
Si ai sa vezi cum ma razbun&
#epurasii$
Suntem frati nedespartiti
Dacaa vreti sa ne-ntalniti
#n padure sa veniti
C0iar de avem un prost renume
Si cand dam de inamici
5e ascundem dupa urzici
Dupa ce-i incon6uram
#ncepem sa cantam
9ef #e,ie,ie,iepurasii ref se repeta
5 2avem teama de vra6masi
5u suntem dintre cei lasi
*si,asi,asi
#.439* #$
:numele fetiei;, draga mea,
1e rog, nu m confunda&
S tii c eu nu sunt floare
5u am frunze, nici petale
.u sunt animal de soi,
Cel mai mare iepuroi&
*m ateptat frumoasa var
S ies din culcu afar
Sunt fricos, dar 0oinresc,
'reau verdea s gsesc
<i-i prezint pe fraii mei,
Care sunt mai mititei
#.439* ##$
.u sunt mic i drgla
i m c0eam iepura
Codia mi-e mititic
i tremur mereu de fric=
3rec0ile-s lungi de tot,
(ustcioar am la bot
*m o 0ran preferat$
(orcovi, varz i salat
4rin grdini, cr!nguri, livezi,
4oi oric!nd ca s m vezi
#.439* ###$
<upa-up i 0op-aa,
*m sosit i eu colea&
S v-anun victorios,
C eu nu mai sunt fricos&
*m fost i m-am antrenat
i >arate-am nvat
Cine are-acum cura6ul
S se lupte cu nnaul,
4ovestitor #
4este campul plin de roua
* 2nceput din nou sa ploua
5u va suparati copii
4loaia- buna pe campii
4oestitor ##
1oti acei ce-ntreaga vara
*u lucrat din zori in seara
1oamna au roade bogate
*u si fructe si bucate
1oamna intra dansand
1oamna $
,,3nii imi spun ?toamna bogata@,
*ltii ?toamna cea brumata@
.u golesc gradinile si umplu camarile
#arba-n camp s-a veste6it
+runza-n codru a-ngalbenit,
4asarile-mi pleaca iara
Dar imi vin copii la scoala&
<!c6rca&6 cu de &(a&e
Am *e!#&' d#! !(u' la *(#.
Cu le)ume 8# -uca&e
=# cu "ruc&e dulc# 8# m(#.
Areierele$
Cred ca !u *-a&# $u%ara&
Daca am #!&ar#a&
Cr#' cr#' cr# . Ce -#!e-m# %are
Ca-# "rum($' e cald' e $(are
Sa-m# $&ru!e$c *#(ara mea
Ca $a ca!& "rum($ cu ea.
-Cri,cri cri,toamna gri
5u credeam ca ai sa mai vii

+urnica$
.u sunt 0aarnica furnica
5u stau toata ziulica
De zor mi- aduc in camara
1oata munca mea de-o vara
Desi, toamna a venit
Eu !-am )r#3a de !#m#c
Gre#erele %un ziua, copilai&
.u sunt micul greiera
Ce c!nt vara pe ima
i sunt tare fericit
Cci cu frigul s-a sf!rit,
i-a venit vara, venit
Cred c nu v-ai suprat,
Dac am nt!rziat
4e cldura asta mare,
Cu c0itara la spinare,
'ai de-ale mele picioare&
4e acorduri de c0itar
C!nt n fiecare sear=
+redonez o melodie,
*a cum mi place mie
4rin ierburi i spice coapte
'oi c!nta din zori n noapte
Cu furnica m-am certat,
3n grunte nu mi-a dat&
49.B.51*1"93)$
=&#m !(# cum e$&e "ur!#ca:
Nu $&6 &(a&6 #ul#ca>
Car6 $ac## %e $%#!are'
S6 dea la c(%## m9!care.
F6 8# &u ca ea'
C6 de !u mu!ce8&#'
Iar a# $-( %67e8&#.
Gre#erele:
Eu &(a&a *ara am ca!&a&
S# acum !u-m# arde de 3uca&
Su!& cu!($cu&
4er) la "ur!#ca $a ( r()
Sa-m# de-a cu #m%rumu&.
Craiasa furnicilor$
-T(a&a *ara $&a la um-ra
Ca!&a ca& e #ua de lu!)a
Cu c1#&ara
La $%#!are
N#c#( )r#3a el !u are.
Catre greiere
- T(a&a *ara a# ca!&a&
N-a# $&ra!$ !#m#c de #er!a&
D(ar c#!e *ara mu!ce$&e
S&a #ar!a $# l#!)u$e$&e
Areierele$
"rice gaza,cat de mica,cri,cri,cri
*re o legenda anume,cri,cri,cri
S -a-nceput demult, candva,
Si-au trecut anii peste ea
De m-asculta cineva
*m sa-i spun povestea mea
(ai demult 0oinaream sub lumina stelelor
Si cantam incetisor
4e sub geamul fetelor
DaCntr-o zi,un om rau
* gasit ca-i un pacat
Cantecul nevinovat
Si din sat m-a alungat
Si-am a6uns sub un prag de usa
3nde-o matusa m-a ascuns
*sta a fost destinul meu
Si de-atuncea noaptea eu
3nde oi fi tot cant mereu&
Daca vrei sa-ntelegi marea taina a steleloar
Araiul pasarelelor si vorbirea gazelor
Daca vrei sa-ntelegi fosnetul padurilor,
(urmurul izvoarelor si suspinul florilor
#nvata sa canti
Si-ai sa faci cum fac si eu
"riunde-n drumul tau
'ei canta,mereu,mereu
:*par licuricii imbracati in ceva sclipicios;
-)icurici,licurici- micii nostri lampangii
Stingeti felinarele ca apare soarele
)#C39#C#3)$
#at, vin de peste drum,
Dintr-al f!nului parfum&
Dac-i pan de lumin
ntr-o parte de grdin,
5u fi trist, mi greieru,
'ine licuriciuD-acu&
" lumin-am dob!ndit,
Ca un mugur aurit
.,mai mult un p!lp!it-
+elinar cu raze mici,
4entru lumea de furnici
)icuriciul #$
- #-a te uita-un greieras
Cu c0itara-subsuoara
Si o casa in spinare
Ce-o mai fi si asta oare,

)icuriciul ##$
-Ce sa fie, ce sa fie,
'rea sa para muncitor
Si-a luat o casa-n spate
Sa-i serveasca de decor
-#a, te uita, o fetita in padure
Dar ce are oare,de ce plange, ce-a patit,
* pornit-o dupa fragi si mure
Si pesemne ca s-a ratacit
9ef
- .u sunt licuriciul
- 4recum vezi,sunt un ciob dintr-o stea
Si vin cu speranta
)uminand orisicand calea ta
)a, la, la, nu ma vezi suparat niciodat&
)a, la ,la , asta-s eu si sunt vesel mereu&
- 'rei sa vin acum la tine, tine mana&
'ai,ce trista e fetita,vai de ea&
'eroica$ *m pierdut traistuta ce mi-a dat-o zana
Spune insa cine esti mata,
9ef .u sunt )icuriciul
Daca vrei sa cunosti lumea mea
De vrei sa fii mica
Spune dupa mine asa$
1iribom,tiribomde trei ori peste cap
'eronica$
3nde-i zana, unde-i traista,unde-i oare,
)icuriciul
*mandoua sunt departe,fetita mea&
#ntr-o lume unde este numai soare
.u acolo n-am ce cauta&
9ef-eu sunt licuriciul
Si zbor numai noapte
Ce sa fac,asta-i viata mea
1iribom,tiribom,
Areierele$
'eronica,'eronica,drumul nostru ne desparte
.u ma-ntorc la (aruntica
)anga ea e locul meu
(ergi cu bine mai departe si traistuta fermecata
1ot o vei afla odata
+iindca este visul tau
#ntra iarna dansand
Eu $u!& IARNA "r#)ur(a$6
=# 8&#u c9& $u!& de "rum(a$6.
Cu dra) a#c# am *e!#&
=# $%u!: -#!e *-am )6$#&.
C(%##' $c(a&e7# $6!#u7a.
Pe )1e7u8 1a#de7# "u)u7a.
S&ele al-e $cl#%#&(are'
V6 aduc la $6r-6&(are.
Fl(r#le le-am #!*el#&
Cu al-a %la%um#(ara
Gerul rece a $($#&
Ce %lacu& e a"ara.
"ul) 1:Cr6#a$a IARN? !e-a &re#&'
<! %a$ de da!$ am %(r!#&.
=# %lu&#!d u8(r' u8(r'
Am a8&er!u& al- c(*(r'
Pe %lacul c(%##l(r.
N#!)e' !#!)e' $u!&em "ul)# de !ea
Cu luc#r# 8# cu $cl#%#r# de $&ea.
Iar!a al-6 !(# mul& ( #u-#m
=# &r6#m ca $6 (-m%(d(-#m.
+3)A E$
N(# $u!&em "ul)# u8(r# de !ea
Plu&#m' !e le)6!6m @! *9!&
=# !e-a8&er!em la %6m9!&'
Ca $6 *6 da7# cu $a!#a.
N(# "acem %e!&ru (ame!## de !ea
/6#!u7e m(# de ca&#"ea'
C9& ma# "rum($ *(# $6-# m(dela7#
=#-! 3urul l(r $6 r9de7#' $6 c9!&a7#.
Pr#! aer da!$e u8(r'
Su!& Ier!u7a-"ul)u8(r.
<!&re cer 8# )l#e -(r'
N#c# !u urc' !#c# !u c(-(r.
Am %r#e&e!# m## 8# m##
=#-# @!dr6)e$c %e c(%##.
Da!$ul "ul)#l(r %e ( mel(d#e de Amadeu$
Gre#erele:-U!de e$&#'u!de e$&#'!u au# %r#! #ar!a )rea'
Nu au# c1emarea mea'ce-&# &r#m#&e-u! "ul) de !ea.
Ca!d #u-e$&#'ca!d #u-e$&# !umer# $#rul cl#%el(r
Care *#! $# &rec #! -(r $# !u %(&# d(rm# %e l(c
U!de e$&#'m#ca #!#m#(ara'-(r de %r#ma*ara
U!de e$&#2
Nu au# %r#! #ar!a )rea'!u au# c1emarea mea'
Ce-&# &r#m#&e u! "ul) de !ea.
+urnica:-Su!& a#cea'#!#m#(ara
Tu cea ma# de %re& c(m(ara
Ca %r#! *#$ &e-am au#& $# #! )ra-a am *e!#&
Sa !u ma# "#u !eca3#&.
I!#m#(ara' #!#m#(ara
Tare mul& e$&e %a!Ala *ara
Sa "#m #ara$# ama!d(#
I! "ru!#$ul d#! a*(#
Sa da!$am cum $&#m d(ar !(#.
Areierele:Am %r#m#& ( #!#m#(ara
E cea ma# de %re& c(m(ara
La!)a %#e%& ( *(# %a$&ra $# a$a ( *(# *edea
Ca m-a%a$a #ar!a )rea'
I!#m#(ara'#!#m#(ara.
Gre#erele $# "ur!#ca da!$eaa ( .................
A%are a!a $# ## daru#e$&e &ra#$&a Ver(!(ca#
O m#!u!!e' ( m#!u!e
I$# d(re$&e "#ecare
Ca!d #! *#a&a lu# a%are
Pra)ul u!e# #!cercar#
Numa# (mul' d(ar el $#!)ur
P(a&e "ace ( m#!u!e
Numa# el )a$e$&e r($&ul
Ne$&#u&el(r carar#.
Re".
V-am ru)a u! m#!u&'#!ce&a&# $a ura&#
U! $#!)ur m#!u&'$a crede&# #! (m
Adu!a&# # de # d(ar #u-#re #! *(#
S# lumea ma# -u!a *a "#.
O m#!u!e' ( m#!u!e !u-# u! $em! de #!&r#$&are
Care-! *#a&a &a a%are $# ra$%u!$ !u-# %(&# )a$#
Or#$#u!de'( m#!u!e %(a&e "ace *#!decare
Cu ( *(r-a'cu ( "a%&a %r#! #!dem!ul #!#m##
T(&# c(%### *(r da!$a