Sunteți pe pagina 1din 43

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA

MEDIULUI I TEHNICI DE
REABILITARE
Note de curs
Suceava 2012
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
2
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
Cuprins
I. Noiuni !enerale .........................................................................................................................1
I.1. Introducere............................................................................................................................1
I.2. "e!islaie speci#ic$...............................................................................................................%
I.%.1. "e!islaie !eneral$.........................................................................................................%
I.%.2 . "e!islaie pentru obinerea acordului de mediu...........................................................%
I.%.% . "e!islaie pentru obinerea &utori'aiei de mediu de mediu ......................................%
Cap. II. Evaluarea impactului asupra mediului i emiterea acordului de mediu............................(
II.1. )ate !enerale.......................................................................................................................(
II.2. Clasi#icarea activit$ilor* instalaiilor dup$ impactul asupra mediului...............................(
II.%. Comisia de anali'$ tehnic$ +C&T,......................................................................................-
II... Competene pentru parcur!erea etapelor evalu$rii impactului asupra mediului................./
II.(. )epunerea noti#ic$rii i evaluarea iniial$ a acesteia..........................................................0
II.1. Evaluarea impactului asupra mediului 2 etape procedurale..............................................11
II.1.1. Etapa de 3ncadrare a proiectului.................................................................................11
II.1.2. Etapa de de#inire a domeniului evalu$rii i de reali'are a raportului privind impactul
asupra mediului ....................................................................................................................1%
II.1.%. Etapa de anali'$ a calit$ii raportului privind impactul asupra mediului ..................1.
II.-. Elaborarea Raportului privind impactului asupra mediului..............................................10
II.-.1. Noiuni !enerale.........................................................................................................10
II.-.2. Metodele i tehnicile #olosite 3n 4Evaluarea Impactului asupra Mediului5 pentru
interpretarea i repre'entare datelor obinute 3n studiile de impact......................................20
II.-.%. Metoda matricei de evaluare rapid$ a impactului asupra mediului +MERI,..............21
II.-... Metoda indicelui de poluare !lobal$..........................................................................2(
III. Emiterea &utori'aiei de mediu..............................................................................................%%
III. 1. &utori'aia de mediu ......................................................................................................%%
III.2. Competene pentru parcur!erea etapelor evalu$rii impactului asupra mediului ............%%
III.%. Emiterea autori'aiei de mediu .......................................................................................%.
III... Revi'uirea autori'aiei de mediu ....................................................................................%1
)e#iniii.........................................................................................................................................%-
&brevieri........................................................................................................................................1
6iblio!ra#ie....................................................................................................................................%
I
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
I. Noiuni generale
I.1. Introu!ere
7nul din instrumentele cele mai e#iciente care asi!ur$ de'voltarea durabil$ 3l constituie
evaluarea impactului asupra mediului 3ncon8ur$tor. "e!islaia din Rom9nia #olosete drept
componente ale evalu$rii impactului asupra mediului 3ncon8ur$tor: urm$toarele ;<. 1021 *2000=>
raportul de mediu +RM,?
raportul la privind Studiul de impact asupra mediului +RIM,?
bilanul de mediu +6M,?
raportul de amplasament +R&,?
raportul de securitate +RS,
studiul de evaluare adecvat$ +E&,.
"ig. 1.Tipuri de autori'$ri
@entru o activitate noua este necesar$ reali'area unui studiu de impact asupra mediului
3n urma c$ruia se 3ntocmete un document intitulat Raportul la privind Studiul de impact asupra
mediului +RIM,.
Stuiul e i#$a!t a%u$ra #eiului reali'ea'$ investi!area tiini#ic$ a e#ectelor
compleAe ce ar re'ulta din relaia cu mediul 3ncon8ur$tor a unei activit$i viitoare: 3n vederea
recomand$rii m$surilor de minimi'are a e#ectelor ne!ative ale activit$ii asupra mediului.
Evaluarea impactului asupra mediului: 3n ca'ul activit$ilor noi: identi#ic$: descrie i evaluea'$:
3n mod corespun'$tor e#ectele directe i indirecte ale proiectului asupra urm$torilor #actori>
#iine umane: #auna i #lora? sol: apa: aer: clima i peisa8? bunuri materiale si patrimoniu cultural?
interaciunea dintre #actorii menionai.
@e ba'a raportului la studiul de impact asupra mediului i cu respectarea le!islaiei 3n
vi!oare: se emite &cordul de mediu: document pe ba'a c$ruia titularul activit$ii poate 3ncepe
construcia proiectului.
A!orul e #eiu este emis pe ba'a Raportului privind impactul asupra mediului
+RIM, si repre'int$ actul administrativ emis de autoritatea competent$ pentru protecia mediului:
prin care sunt stabilite condiiile i: dup$ ca': m$surile pentru protecia mediului: care trebuie
respectate 3n ca'ul reali'$rii unui proiect. Etapele din procedura de re!lementare se des#$oar$
1
Evaluarea Strate!ic$ a mediului
Evaluare impactului asupra mediului
Evaluare impactului asupra mediului
&vi' de mediu
&utori'aie de mediu
&cord de mediu
Raport de mediu
Studiu de Impact asupra
Mediului
Raport privind Studiul de
impact asupra mediului
6ilan de mediu
6ilanul de mediu
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
con#orm <rdinului 1%(*2010 privind aprobarea !hidurilor metodolo!ice aplicabile etapelor
procedurii2cadru de evaluare a impactului asupra mediului. Bn ca'ul 3n care proiectele supuse
evalu$rii impactului asupra mediului au impact trans#rontier se aplic$ prevederile Conveniei
Espoo rati#icat$ prin "e!ea nr. 22*2001 pentru rati#icarea Conveniei privind evaluarea
impactului asupra mediului 3n conteAt trans#rontier$ adoptat$ la Espoo la 2( #ebruarie 1001 i
procedura de re!lementare se des#$oar$ con#orm prevederilor <rdinului nr./1.* 2002
@rocedurii de evaluare a impactului asupra mediului 3n conteAt trans#rontier$ i de participare a
publicului la luarea deci'iei 3n ca'ul proiectelor cu impact trans#rontier$.
Bn ca'ul activit$ilor eAistente evaluarea impactului asupra mediului se reali'ea'$
periodic. Bn urma evalu$rii impactului asupra mediului pentru activit$ile eAistente se 3n
tocmete un document intitulat raport la bilanul de mediu.
@e ba'a bilanului de mediu i cu respectarea le!islaiei 3n vi!oare: se emite &utori'aia
de mediu: document pe ba'a c$ruia titularul activit$ii 3i poate continua activitatea.
Bilanul e #eiu &BM) repre'int$ o procedur$ care permite obinerea de in#ormaii
privind cau'ele i consecinele e#ectelor ne!ative cumulate: anterioare: pre'ente i anticipate ale
unei activit$i eAistente asupra mediului. 6ilanurile de mediu sunt solicitate mai ales 3n ca'ul
per#ect$rii unor tran'acii +schimbarea proprietarului,. 6ilanul de mediu trebuie s$ includ$ o
evaluare a amplasamentului din punct de vedere ecolo!ic: care s$ stabileasc$ si!urana
propriet$ii i a resurselor ei naturale: care nu sunt a#ectate de contaminarea mediului. 6ilanul
trebuie de asemenea s$ cuprind$ menionarea oric$rei acion$ri 3n 8ustiie sau orice 3nc$lcare 3n
trecut a le!ilor de mediu. 7n bilan de mediu trebuie s$ respecte urm$toarele condiii>
S$ se asi!ure de respectarea 3n trecut a re!lement$rilor?
S$ de#ineasc$ r$spunderile civile poteniale sau eAistente?
S$ identi#ice sursele de poluare?
S$ descrie natura re'iduurilor !enerate?
S$ o#ere in#ormaii cump$r$torului?
S$ identi#ice costurile de respectare a re!lement$rilor?
S$ reduc$ incertitudinea datelor cunoscute despre obiectiv.
Bilan e #eiu ni'el ( 4repre'int$ #ia de veri#icare conin9nd elemente caracteristice
activit$ii i care permite autorit$ii de mediu competente s$ identi#ice i s$ stabileasc$
necesitatea e#ectu$rii unui bilan de mediu nivel I sau nivel II sau a unei evalu$ri a riscului:
3nainte de autori'area de mediu sau de privati'area societ$ii comerciale5;< 1/.*100-=.
Bilan e #eiu ni'el I Crepre'int$ studiu de mediu const9nd din cule!ere de date i
documentare +#$r$ prelevare de probe i #$r$ anali'e de laborator privind #actorii de mediu,: care
include toate elementele anali'ei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei deci'ii privind
dimensionarea impactului de mediu potenial sau e#ectiv de pe un amplasament5 ;< 1/.*100-=.
Bilan e #eiu ni'el II Crepre'int$ investi!aii asupra unui amplasament: e#ectuate 3n
cadrul unui bilan de mediu: pentru a cuanti#ica dimensiunea polu$rii prin prelev$ri de probe i
anali'e #i'ice: chimice sau biolo!ice ale #actorilor de mediu5 ;< 1/.*100-=.
Autori)aia e #eiu este emis$ pe ba'a 6ilanurilor de mediu +6M, si repre'int$
actul administrativ emis de autoritatea competent$ pentru protecia mediului: prin care sunt
stabilite condiiile i*sau parametrii de #uncionare ai unei activit$i eAistente sau ai unei
activit$i noi cu posibil impact semni#icativ asupra mediului: obli!atoriu la punerea 3n #unciune.
Solicitarea i obinerea autori'aiei de mediu sunt obli!atorii at9t pentru des#$urarea
2
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
activit$ilor eAistente: c9t i pentru 3nceperea activit$ilor noi: con#orm prevederilor art. ( din
<rdinul nr.1-0/*200- pentru aprobarea @rocedurii de emitere a autori'aiei de mediu.
Autori)aie integrat* e #eiu este emis$ pe ba'a Raportului de amplasament +R&,
i repre'int$ actul administrativ emis de autoritatea competent$ pentru protecia mediului: care
acord$ dreptul de a eAploata 3n totalitate sau 3n parte o instalaie: 3n anumite condiii: care s$
!arante'e c$ instalaia corespunde prevederilor privind prevenirea i controlul inte!rat al
polu$rii. @rocedura de re!lementare este stabilit$ prin <rdinul /1/*200% modi#icat i completat
cu <rdinul 11(/*200( i <rdin nr.%.0-0 din % decembrie 2012. "ista activit$ilor pentru care este
necesar$ obinerea autori'aiei inte!rate de mediu este aprobat$ prin a <7D 1(2*200( aprobat$
cu modi#ic$ri prin "e!ea /.*2001 i modi#icat$ prin <rdonan$ de ur!en$ nr..0 din 21 aprilie
2010.
A'i)ul e #eiu pentru planuri i pro!rame este emis pe ba'a Raportului de mediu si
repre'int$ actul administrativ emis de autoritatea competent$ pentru protecia mediului: care
con#irm$ inte!rarea aspectelor privind protecia mediului 3n planul sau pro!ramul supus
adopt$rii: con#orm prevederilor art.2 din <rdonana de 7r!en$ a Duvernului nr.10(*200(
privind @rotecia Mediului aprobat$ cu modi#ic$ri prin "e!ea nr. 21(*2001 cu modi#ic$rile i
complet$rile ulterioare. @rocedura de re!lementare i competenele de emitere a avi'ului de
mediu pentru planuri i pro!rame sunt date prin ED 10-1*200. privind stabilirea procedurii de
reali'are a evalu$rii de mediu pentru planuri i pro!rame +evaluarea strate!ica a mediului,.
I.+. Legi%laie %$e!i,i!*
I.-.1. Legi%laie general*
.ronan* e urgen* nr. 1/0 in ++ e!e#1rie +((0 privind protecia mediului
aprobat$ cu modi#ic$ri "e!ea nr.21(*2001 si modi#ic$rile ulterioare.
.rin nr.1.(+2 in +3 iulie +((/4 al ministrului mediului privind aprobarea condiiilor
de elaborare a raportului de mediu: raportului privind impactul asupra mediului: bilanului de
mediu: raportului de amplasament: raportului de securitate i studiului de evaluare adecvat$.
I.-.+ . Legi%laie $entru o1inerea a!orului e #eiu
Hot*r5re nr. 660 in (78(68+((/ privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice i private asupra mediului.
.rin nr.1-083287681+76 in +(1( al ministrului mediului i p$durilor: al ministrului
administraiei i internelor: al ministrului a!riculturii i de'volt$rii rurale i al ministrului
de'volt$rii re!ionale i turismului privind aprobarea Metodolo!iei de aplicare a evalu$rii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice i private?
.rin nr.726 in +2 %e$te#1rie +((+ al ministrului apelor i proteciei mediului
pentru aprobarea @rocedurii de evaluare a impactului asupra mediului 3n conteAt trans#rontier$ i
de participare a publicului la luarea deci'iei 3n ca'ul proiectelor cu impact trans#rontier$.
I.-.- . Legi%laie $entru o1inerea Autori)aiei e #eiu e #eiu
%
Noiuni !enerale
.rin nr. 13/7 in 1/ noie#1rie +((3 pentru aprobarea @rocedurii de emitere a
autori'aiei de mediu 2 ordinul stabilete procedura de emitere a &utori'aiei de mediu pentru
activit$i care nu se re!$sesc 3n &neAa 1 a <7D 1(2*200(.
.ronan* e urgen* nr.10+ in 1( noie#1rie +((0 privind prevenirea i controlul
inte!rat al polu$rii <rdonan$ de ur!en$ nr..0 din 21 aprilie 2010 2 <7D 1(2*200( stabilete
m$surile necesare pentru prevenirea sau: 3n ca'ul 3n care aceasta nu este posibil$: reducerea
emisiilor 3n aer: apa i sol: provenite din activit$ile prev$'ute 3n aneAa nr. 1 a <7D.
.rin nr.176 in +1 %e$te#1rie 1//3 pentru aprobarea @rocedurii de reali'are a
bilanurilor de mediu.
.
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
Ca$. II. E'aluarea i#$a!tului a%u$ra
#eiului 9i e#iterea a!orului e #eiu
II.1. Date generale
Eot$r9re nr. ..( din 0/*0.*2000 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i
private asupra mediului de#inete acordul de mediu Cactul administrativ emis de c$tre autoritatea
competent$ pentru protecia mediului prin care sunt stabilite condiiile i: dup$ ca': m$surile
pentru protecia mediului: care trebuie respectate 3n ca'ul reali'$rii unui proiect5.
Solicitarea acordului de mediu este obli!atorie pentru proiecte de investiii noi i
modi#icarea substanial$ a celor eAistente: inclusiv pentru proiectele de de'a#ectare: a#erente
activit$ilor cu impact semni#icativ asupra mediului: stabilite prin E<TFRGRE nr...( din /
aprilie 2000 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului i
prin <rdonan$ de 7r!en$ nr.1(2 din 10 noiembrie 200( privind prevenirea i controlul inte!rat
al polu$rii.
Competena de emitere a acordurilor de mediu i a acordurilor inte!rate de mediu revine
autoritilor publice centrale i teritoriale (regionale i locale) pentru protecia mediului: 3n
con#ormitate cu prevederile>
- <rdonan$ de ur!en$ nr.10( din 22 decembrie 200( privind protecia mediului
- <rdin nr.1%(*-1*/.*12/. din 2010 al ministrului mediului i p$durilor: al ministrului
administraiei i internelor: al ministrului a!riculturii i de'volt$rii rurale i al ministrului
de'volt$rii re!ionale i turismului privind aprobarea Metodolo!iei de aplicare a evalu$rii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice i private.
@entru proiectele de activit$i care se supun evalu$rii impactului asupra mediului
autorit$ile publice pentru protecia mediului emit acord de mediu.
II.+. Cla%i,i!area a!ti'it*ilor8 in%talaiilor u$* i#$a!tul a%u$ra
#eiului
&ctivit$ile i*sau instalaiile cu impact asupra mediului: precum i proiectele de investiii
noi sau modi#icarea celor eAistente: inclusiv pentru proiecte de de'a#ectare: a#erente unor ast#el
de activit$i i*sau instalaii: sunt 3ncadrate dup impactul acestora asupra mediului: dup$ cum
urmea'$>
a, activit$i cu impact nesemni#icativ +Hi!ura 1,>
- aceast$ cate!orie este repre'entat$ 3n !eneral de activit$i re'ideniale +din !ospod$rii
individuale sau dependine ale acestora,. &cestea sunt activit$i destinate eAclusiv
satis#acerii necesit$ilor locuinei i*sau !ospod$riei proprii?
- pentru aceste activit$i: dup$ obinerea acordului de mediu i reali'area proiectului
nu este necesar$ emiterea unei autori'aii de mediu?
- pentru a #i 3ncadrate 3n cate!oria activit$ilor cu impact nesemni#icativ aceste
activit$i trebuie s$ nu #ie amplasate 3n 'one cu re!im special de protecie> re'ervaii
naturale: parcuri naturale: etc.. Bn acest ca' pentru aceste activit$i nu se emite
acordul de mediu.
(
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
"igura 1. E#iterea A!orului e Meiu $entru a!ti'it*i !u i#$a!t ne%e#ni,i!ati' a%u$ra
#eiului
b, activit$i cu impact redus asupra mediului +Hi!ura 2,
- activit$ile pentru care 3n urma parcur!erii etapei de ncadrare se stabilete c$ nu este
necesar$ supunerea proiectului la procedura de evaluare a impactului asupra
mediului?
- aceste activit$i sunt pre'entate 3n &neAa 2 a Eot$r9rii nr...( din / aprilie 2000
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului ?
- pentru emiterea acordului de mediu titularul trebuie sa depun$ Memoriul de
pre'entare al activit$ii*proiectului con#orm &neAei ( din <rdin nr.1%( din 2010 al
ministrului mediului i p$durilor?
- pentru aceste activit$i: dup$ obinerea acordului de mediu i reali'area proiectului
este necesar$ emiterea unei autori'aii de mediu?
- aceste activit$i trebuie supuse i procedurii de Evaluare adecvat$ de mediu daca se
des#$oar$ 3n 'one de interes pentru anumite ecosisteme sau specii prote8ate> Reeaua
Natura 2000 +S@&: SCI,: etc..
- dac$ activitatea urmea'$ a se des#$ura 3n 'one cu restricii nu se emite acordul de
mediu.
c, activit$i i*sau instalaii cu impact semni#icativ asupra mediului +Hi!ura 2,
- 3n aceast$ cate!orie intr$ 3n primul r9nd activit$ile i*sau instalaiile care sun
pre'entate 3n &neAa 1 a Eot$r9rii nr...( din / aprilie 2000 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului?
- 3n #uncie de anumite caracteristici impactul asupra mediului al activit$ilor
pre'entate 3n &neAa 2 a Eot$r9rii nr...( din / aprilie 2000 poate #i considerat
semni#icativ?
- aceste activit$i i*sau instalaii se supun procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului?
- pentru emiterea acordului de mediu titularul trebuie sa depun$ Memoriul de
pre'entare al activit$ii*proiectului con#orm &neAei ( din <rdin nr.1%( din 2010 al
ministrului mediului i p$durilor dar i Raportul la privind Studiul de impact
asupra mediului reali'at in9nd cont de &neAa . din Eot$r9rea ..( din / aprilie
2000?
- pentru aceste activit$i: dup$ obinerea acordului de mediu i reali'area proiectului
este necesar$ emiterea unei autori'aii de mediu?
1
Nu se re!$sete
3n 'on$ cu
restricie
Clasarea
noti#ic$rii
Reali'area
proiectului*
Construcia
&ctivit$i cu
impact
nesemni#icativ
Nu se re!$sete
3n 'on$ cu
restricie
Respin!ere
noti#icare
Nu se reali'ea'$
proiectul*
Construcia
)es#$urare
activit$i
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
- aceste activit$i trebuie supuse i procedurii de Evaluare adecvat$ de mediu daca se
des#$oar$ 3n 'one de interes pentru anumite ecosisteme sau specii prote8ate>
Reeaua Natura 2000 +S@&: SCI,: etc.?
- dac$ activitatea se urmea'$ a se des#$ura 3n 'one cu restricii nu se emite acordul
de mediu.
"igura +. E#iterea A!orului e Meiu $entru a!ti'it*i !u i#$a!t reu%8%e#ni,i!ati'
a%u$ra #eiului
II.-. Co#i%ia e anali)* te:ni!* &CAT;
<rdinul nr.1%( din 2010 al ministrului mediului i p$durilor: privind aprobarea
Metodolo!iei de aplicare a evalu$rii impactului asupra mediului pentru proiecte publice i
private prevede ca necesitatea evalu$rii impactului asupra mediului i a evalu$rii adecvate s$ se
stabileasc$ 3n cadrul unei abord$ri inte!rate prin in#ormarea i consultarea tuturor autorit$ilor
cu responsabilit$i 3n domeniul proteciei mediului i participarea acestora 3n cadrul unei comisii
de anali'$ tehnic$ +C&T, or!ani'ate la nivelul 8udeului unde se a#l$ amplasamentul proiectului
sau: dup$ ca': la nivel central pentru proiectele a#late 3n competena autorit$ii publice centrale
pentru protecia mediului.
Comisia de anali'$ tehnic$ include obli!atoriu repre'entani ai ;< 1%(*2010=>
- &dministraiei publice locale i*sau centrale: inclusiv din cadrul compartimentelor care
coordonea'$ activitatea de amena8are a teritoriului i urbanism?
- &utorit$ii de s$n$tate public$?
- &dministraiei Naionale I&pele Rom9neI?
-
&ctivit$i cu impact
redus
Jon$ cu restricie de
construcie
Jon$ #$r$ restricie de
construcie
Jona de interes
Natura 2000: etc.
Jon$ #$r$ interes
ecolo!ic: biolo!ic: etc.
Nu se emite &cordul de
mediu
Evaluare &decvat$ de
mediu
Emitere &cord de Mediu
Reali'area proiectului*
Construcia
Emiterea autori'aiei de
mediu
)es#$urare activit$i
Nu se emite &cordul de
mediu
Emitere &cord de Mediu
Reautori'are periodic$
Reali'area proiectului*
Construcia
Emiterea autori'aiei de
mediu
)es#$urare activit$i
Reautori'are periodic$
- inspectoratului teritorial pentru situaii de ur!en$?
- comisariatelor teritoriale ale D$r'ii Naionale de Mediu.
Comisia de anali'$ tehnic$ poate include dup$ ca': repre'entani ai structurilor
responsabile pentru ;< 1%(*2010=>
- inspectoratele teritoriale silvice?
- direciile pentru a!ricultur$ i de'voltare rural$ 8udeene sau a municipiului 6ucureti?
- #urni'area de utilit$i i servicii publice?
- administrarea parcurilor i !r$dinilor publice?
- a siturilor arheolo!ice i monumentelor istorice?
- mana!ementul ariilor naturale prote8ate: inclusiv repre'entani ai consiliilor tiini#ice
or!ani'ate la nivelul ariilor naturale prote8ate?
- ai a!eniilor pentru de'voltare re!ional$: etc..

Con#orm <rdinului 1%(*2010 pentru proiectele a#late 3n competena &!eniei Naionale
pentru @rotecia Mediului: a a!eniilor re!ionale pentru protecia mediului sau a &dministraiei
Re'ervaiei 6ios#erei I)elta )un$riiI: comisia de anali'$ tehnic$ include obli!atoriu i
repre'entani ai acestor autorit$i.
II.6. Co#$etene $entru $ar!urgerea eta$elor e'alu*rii i#$a!tului
a%u$ra #eiului
Bn procesul de emitere al acordului 3n #uncie de natura activit$ii*proiectului supuse
metodolo!iei de emitere a acordului de mediu: de dimensiunea +amploarea,
activit$ii*proiectului: de 8urisdicia 'onei 3n care se va implementa activitatea: competenele de
evaluare a activit$ii*proiectului i emitere a acordului de mediu pot reveni di#eritor autorit$i
competente de mediu. Con#orm <rdin nr.1%( din 2010 al ministrului mediului i p$durilor:
privind aprobarea Metodolo!iei de aplicare a evalu$rii impactului asupra mediului pentru
proiecte publice i private prevede ca necesitatea evalu$rii impactului asupra mediului i a
evalu$rii adecvate aceste competene revin urm$toarelor &utorit$i>
Ageniile <ueene $entru $rote!ia #eiului sunt responsabile pentru parcur!erea
etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului
de mediu: precum i pentru parcur!erea etapelor procedurii de evaluare adecvat$: pentru
toate proiectele care #ac obiectul pre'entei metodolo!ii i ale c$ror amplasamente se
situea'$ pe teritoriul 8udeului respectiv: cu eAcepia proiectelor a#late sub incidena
le!islaiei privind prevenirea i controlul inte!rat al polu$rii?
Ageniile regionale $entru $rote!ia #eiului sunt responsabile pentru parcur!erea
etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului
de mediu: precum i pentru parcur!erea etapelor procedurii de evaluare adecvat$: pentru
toate proiectele a#late sub incidena le!islaiei privind prevenirea i controlul inte!rat al
polu$rii din re!iunea de de'voltare i pentru toate proiectele care #ac obiectul evalu$rii
impactului asupra mediului i*sau al evalu$rii adecvate: al c$ror amplasament se 3ntinde
pe dou$ sau mai multe 8udee din cadrul aceleiai re!iuni de de'voltare?
Agenia Naional* $entru Prote!ia Meiului este responsabil$ pentru parcur!erea
etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului
/
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
de mediu: precum i pentru parcur!erea etapelor procedurii de evaluare adecvat$: pentru
toate proiectele care #ac obiectul evalu$rii impactului asupra mediului i*sau al evalu$rii
adecvate: al c$ror amplasament se 3ntinde pe dou$ sau mai multe re!iuni de de'voltare?
@entru proiectele propuse a se reali'a 3n perimetrul Re'ervaiei 6ios#erei I)elta
)un$riiI: autoritatea responsabil$ pentru parcur!erea etapelor procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului de mediu: precum i pentru
parcur!erea etapelor procedurii de evaluare adecvat$ este &dministraia Re'ervaiei
6ios#erei I)elta )un$riiI?
&!enia Re!ional$ pentru @rotecia Mediului Dalai este responsabil$ pentru parcur!erea
etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului
de mediu: precum i pentru parcur!erea etapelor procedurii de evaluare adecvat$ pentru
proiectele al c$ror amplasament se 3ntinde at9t pe teritoriul unui 8ude din a#ara
perimetrului Re'ervaiei 6ios#erei I)elta )un$riiI: c9t i 3n perimetrul acesteia?
&utoritatea public$ central$ pentru protecia mediului este responsabil$ pentru
parcur!erea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru
emiterea acordului de mediu: precum i pentru parcur!erea etapelor procedurii de
evaluare adecvat$ pentru proiectele prev$'ute la art. 10 din <rdonana de ur!en$ a
Duvernului nr. 10(*200(: aprobat$ cu modi#ic$ri i complet$ri prin "e!ea nr. 21(*2001:
cu modi#ic$rile i complet$rile ulterioare?
o activit$ile miniere care utili'ea'$ substane periculoase 3n procesul de prelucrare
i concentrare: pentru capacit$i de producie mai mari de ( milioane tone*an
i*sau dac$ supra#aa pe care se des#$oar$ activitatea este mai mare de 1.000 ha
;<7D 10(*200(: art. 10=?
&utoritatea public$ central$ pentru protecia mediului 3ndrum$ i coordonea'$ procedura
de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele care au potenial impact
semni#icativ trans#rontalier: prin aplicarea prevederilor "e!ii nr. 22*2001 pentru
rati#icarea Conveniei privind evaluarea impactului asupra mediului 3n conteAt
trans#rontier$: adoptat$ la Espoo la 2( #ebruarie 2001?
@arcur!erea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: precum i a celei de
evaluare adecvat$ poate #i dele!at$: 3n totalitate sau 3n parte: dup$ cum urmea'$>
1. de c$tre autoritatea public$ central$ pentru protecia mediului la &!enia Naional$
pentru @rotecia Mediului: la a!eniile re!ionale sau 8udeene pentru protecia mediului
sau la &dministraia Re'ervaiei 6ios#erei I)elta )un$riiI: dup$ ca'?
2. de c$tre &!enia Naional$ pentru @rotecia Mediului la a!eniile re!ionale sau 8udeene
pentru protecia mediului: dup$ ca'?
%. de c$tre a!eniile re!ionale pentru protecia mediului la a!eniile 8udeene pentru
protecia mediului. -
II.0. De$unerea noti,i!*rii 9i e'aluarea iniial* a a!e%teia
@entru reali'area etapei de evaluare iniial$: titularul proiectului solicit$ emiterea
acordului de mediu la autoritatea 8udeean$ pentru protecia mediului: prin depunerea
urm$toarelor documentaii>
- noti#icarea privind intenia de reali'are a proiectului?
0
- certi#icatul de urbanism emis 3n condiiile le!ii privind autori'area eAecut$rii lucr$rilor
de construcii?
- planurile aneA$?
- dovada achit$rii tari#ului a#erent acestei etape.
Bn termen de 10 'ile de la primirea noti#ic$rii: pe ba'a documentelor depuse i a
veri#ic$rii amplasamentului: dac$ este ca'ul: a!enia 8udeean$ pentru protecia mediului
in#ormea'$ titularul: 3n scris: cu privire la>
a, clasarea noti#ic$rii pentru proiectele care nu intr$ sub incidena art. 2/ din <rdonana
de ur!en$ a Duvernului nr. (-*200- privind re!imul ariilor naturale prote8ate: conservarea
habitatelor naturale: a #lorei i #aunei s$lbatice: cu modi#ic$rile i complet$rile ulterioare: i a
Eot$r9rii Duvernului nr. ..(*2000 i transmiterea unui punct de vedere al autorit$ii competente
cu preci'area INu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i procedurii
de evaluare adecvat$I?
b, respin!erea 8usti#icat$ a solicit$rii acordului pentru proiectele amplasate 3n 'one cu
restricii de construire stabilite prin le!islaia din domeniul proteciei mediului: cu preci'area
necon#ormit$ilor constatate i*sau a actelor normative incidente ale c$ror prevederi nu sunt
respectate?
c, deci'ia privind necesitatea demar$rii procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului: inclusiv a procedurii de evaluare adecvat$: prin depunerea memoriului de pre'entare:
pentru proiectele a#erente activit$ilor care intr$ sub incidena prevederilor art. 2/ din <rdonana
de ur!en$ a Duvernului nr. (-*200-: cu modi#ic$rile i complet$rile ulterioare: i ale Eot$r9rii
Duvernului nr. ..(*2000?
d, deci'ia privind necesitatea demar$rii procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului prin depunerea memoriului de pre'entare: pentru proiectele a#erente activit$ilor care
intr$ sub incidena prevederilor Eot$r9rii Duvernului nr. ..(*2000 i nu intr$ sub incidena art.
2/ din <rdonana de ur!en$ a Duvernului nr. (-*200-: cu modi#ic$rile i complet$rile
ulterioare?
e, deci'ia privind necesitatea demar$rii procedurii de evaluare adecvat$: pentru
proiectele care intr$ sub incidena prevederilor art. 2/ din <rdonana de ur!en$ a Duvernului nr.
(-*200-.
&!enia 8udeean$ pentru protecia mediului in#ormea'$ titularul: 3n scris: cu privire la
autoritatea competent$ pentru derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i a
procedurii de evaluare adecvat$: dup$ ca'.
Memoriul de pre'entare se 3ntocmete con#orm coninutului2cadru prev$'ut 3n aneAa
nr.(.
@entru proiectele care intr$ sub incidena prevederilor art. 2/ din <rdonana de ur!en$
a Duvernului nr. (-*200-: cu modi#ic$rile i complet$rile ulterioare: memoriul de pre'entare va
conine in#ormaiile prev$'ute 3n !hidul metodolo!ic privind evaluarea adecvat$: precum i
coordonatele !eo!ra#ice ale amplasamentului proiectului: care vor #i pre'entate sub #orm$ de
vector 3n #ormat di!ital cu re#erin$ !eo!ra#ic$: 3n sistem de proiecie naional$ Stereo 10-0.
10
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
II.2. E'aluarea i#$a!tului a%u$ra #eiului = eta$e $ro!eurale
II.2.1. Eta$a e >n!arare a $roie!tului
Bn termen de 1( 'ile de la depunerea memoriului de pre'entare: autoritatea competent$
pentru protecia mediului derulea'$ urm$toarele activit$i>
a, anali'ea'$ memoriul de pre'entare depus de titular?
b, stabilete componena C&T?
c, evaluea'$ potenialul impact semni#icativ trans#rontalier pentru proiectele care intr$
sub incidena "e!ii nr. 22*2001: i transmite autorit$ii publice centrale?
d, completea'$ lista de control pentru proiectele prev$'ute 3n aneAa nr. 2 la Eot$r9rea
Duvernului nr. ..(*2000: con#orm !hidurilor metodolo!ice aplicabile evalu$rii impactului
asupra mediului: i solicit$: dup$ ca': in#ormaii suplimentare pentru de#initivarea acesteia?
e, completea'$: dup$ ca': lista de control pentru etapa de 3ncadrare: con#orm !hidului
metodolo!ic privind evaluarea adecvat$: i solicit$: dup$ ca': in#ormaii suplimentare pentru
de#initivarea acesteia?
#, identi#ic$ publicul interesat i anun$ depunerea solicit$rii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectele care intr$ sub incidena Eot$r9rii Duvernului nr. ..(*2000?
!, transmite titularului modelul de anun i 3l in#ormea'$ asupra obli!ativit$ii
public$rii: 3n termen de % 'ile: 3n presa naional$ sau local$: precum i a a#i$rii la sediul
propriu*pe pa!ina proprie de internet*la sediul autorit$ii sau autorit$ilor administraiei publice
locale pe ra'a c$reia este propus$ implementarea proiectului:?
h, transmite membrilor comisiei de anali'$ tehnic$ documentele depuse de titular: 3n
#ormat electronic?
i, convoac$ membrii comisiei de anali'$ tehnic$ i comunic$ titularului data stabilit$
pentru pre'entarea proiectului 3n cadrul comisiei de anali'$ tehnic$: 3n vederea particip$rii
titularului la edina acesteia?
8, pre'int$ comisiei de anali'$ tehnic$ listele de control? autorit$ile repre'entate 3n
comisia de anali'$ tehnic$ eAprim$ puncte de vedere cu privire la potenialul impact al
proiectului supus anali'ei asupra mediului: asupra ariei naturale de interes comunitar i asupra
aprob$rii de de'voltare?
K, de#initivea'$ listele de control privind etapa de 3ncadrare a proiectului pe ba'a
punctelor de vedere primite din partea membrilor comisiei de anali'$ tehnic$? 10
l, ia deci'ia etapei de 3ncadrare a proiectului: aplic9nd prevederile art. 0 alin. +2, din
Eot$r9rea Duvernului nr. ..(*2000: lu9nd 3n considerare punctele de vedere ale membrilor
comisiei de anali'$ tehnic$.
Bn urma parcur!erii etapei de 3ncadrare 3n procedurile de evaluare a impactului asupra
mediului i ale evalu$rii adecvate: autoritatea competent$ pentru protecia mediului decide: dup$
ca'>
a. e#ectuarea evalu$rii impactului asupra mediului i a evalu$rii adecvate pentru proiectele>
a. prev$'ute 3n aneAa nr. 1 la Eot$r9rea Duvernului nr. ..(*2000: precum i pentru
proiectele prev$'ute 3n aneAa nr. 2 la Eot$r9rea Duvernului nr. ..(*2000: pentru
care s2a luat deci'ia c$ este necesar$ e#ectuarea evalu$rii impactului asupra
mediului? i
11
b. pentru care s2a luat deci'ia c$ ar putea a#ecta 3n mod semni#icativ ariile naturale
prote8ate de interes comunitar?
b. e#ectuarea evalu$rii impactului asupra mediului #$r$ evaluarea adecvat$ pentru
proiectele>
a. prev$'ute 3n aneAa nr. 1 la Eot$r9rea Duvernului nr. ..(*2000 i pentru
proiectele prev$'ute 3n aneAa nr. 2 la Eot$r9rea Duvernului nr. ..(*2000: pentru
care s2a decis c$ este necesar$ e#ectuarea evalu$rii impactului asupra mediului? i
b. pentru care s2a luat deci'ia c$ nu a#ectea'$ 3n mod semni#icativ ariile naturale
prote8ate de interes comunitar?
c. e#ectuarea evalu$rii adecvate pentru proiectele>
a. prev$'ute 3n aneAa nr. 2 la Eot$r9rea Duvernului nr. ..(*2000: pentru care s2a
stabilit c$ nu este necesar$ e#ectuarea evalu$rii impactului asupra mediului? i
b. pentru care s2a luat deci'ia c$ ar putea a#ecta 3n mod semni#icativ ariile naturale
prote8ate de interes comunitar? dispo'iiile cap. III IEvaluare adecvat$I se aplic$
3n mod corespun'$tor?
d. continuarea procedurii privind emiterea aprob$rii de de'voltare a proiectului pentru>
a. proiectele prev$'ute 3n aneAa nr. 2 la Eot$r9rea Duvernului nr. ..(*2000: pentru
care s2a decis c$ nu este necesar$ e#ectuarea evalu$rii impactului asupra
mediului? i
b. pentru care s2a luat deci'ia c$ nu a#ectea'$ 3n mod semni#icativ ariile naturale
prote8ate de interes comunitar.
Bn termen de % 'ile de la luarea deci'iei etapei de 3ncadrare: autoritatea competent$
pentru protecia mediului public$ pe pa!ina de internet proiectul deci'iei etapei de 3ncadrare i
anunul: in#ormea'$ titularul i 3i transmite acestuia anunul public: 3n vederea public$rii: 3n
presa naional$ sau local$.
In#ormarea publicului asupra proiectului deci'iei etapei de 3ncadrare se #ace de c$tre
titular: 3n termen de % 'ile de la primirea anunului: prin publicare 3n presa naional$ sau local$ i
prin a#iarea acestuia la sediul propriu i pe pa!ina proprie de internet: precum i la sediul
autorit$ii*autorit$ilor administraiei publice locale pe ra'a c$reia*c$rora este propus$
implementarea proiectului.
@ublicul interesat poate 3nainta comentarii*observaii la proiectul deci'iei etapei de
3ncadrare 3n termen de ( 'ile de la data public$rii anunului 3n pres$.
Bn termen de 10 'ile de la primirea comentariilor*observaiilor 8usti#icate ale publicului
interesat la proiectul deci'iei etapei de 3ncadrare: autoritatea competent$ pentru protecia
mediului invit$ membrii comisiei de anali'$ tehnic$ s$ participe la adoptarea deci'iei etapei de
3ncadrare.
Bn situaia 3n care comentariile*observaiile 8usti#icate ale publicului interesat conduc la
reconsiderarea deci'iei: aceasta se pune la dispo'iia publicului de c$tre autoritatea competent$
pentru protecia mediului: prin a#iare pe pa!ina de internet: i de c$tre titularul proiectului
12
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
II.2.+. Eta$a e e,inire a o#eniului e'alu*rii 9i e reali)are a
ra$ortului $ri'in i#$a!tul a%u$ra #eiului
Bn termen de 10 'ile de la comunicarea deci'iei etapei de 3ncadrare a proiectului:
autoritatea competent$ pentru protecia mediului derulea'$ etapa de de#inire a domeniului
evalu$rii dup$ cum urmea'$>
a, anali'ea'$: dup$ ca': documentele depuse de titular?
b, completea'$ lista de control con#orm !hidurilor metodolo!ice aplicabile evalu$rii
impactului asupra mediului?
c, transmite membrilor comisiei de anali'$ tehnic$: dup$ ca': documentele depuse de
titular: 3n #ormat electronic?
d, convoac$ titularul i membrii comisiei de anali'$ tehnic$ i pre'int$ acestora listele
de control: pentru cele dou$ proceduri: dup$ ca'?
e, redactea'$ i transmite titularului 3ndrumarul privind problemele de mediu care
trebuie anali'ate 3n raportul privind impactul asupra mediului i 3n studiul de evaluare adecvat$:
dup$ ca': in9nd cont de propunerile 8usti#icate ale publicului interesat 3n ceea ce privete
coninutul raportului privind impactul asupra mediului?
#, pune 3ndrumarul la dispo'iia publicului prin a#iare pe pa!ina de internet.
Coninutul 3ndrumarului trebuie s$ re#lecte aspectele relevante pentru protecia
mediului: identi#icate 3n raport cu aneAa nr. . la Eot$r9rea Duvernului nr. ..(*2000 i cu
!hidurile metodolo!ice aplicabile evalu$rii impactului asupra mediului: 3ntreb$rile adresate de
membrii comisiei de anali'$ tehnic$: precum i cerinele ce decur! din actele normative
comunitare aplicabile.
@entru proiectele a#erente activit$ilor care intr$ sub incidena le!islaiei privind
prevenirea i controlul inte!rat al polu$rii: 3ndrumarul stabilete i necesitatea aplic$rii cerinelor
speci#ice autori'$rii inte!rate de mediu: inclusiv cele re#eritoare la nivelurile de emisii asociate
celor mai bune tehnici disponibile aplicabile: sau: dup$ ca': parametrii ori m$surile tehnice
echivalente.
@entru proiectele de activit$i care implic$ substane periculoase i pentru care este
stabilit$ necesitatea elabor$rii i pre'ent$rii raportului de securitate: 3n con#ormitate cu
prevederile le!ale privind controlul activit$ilor care pre'int$ pericole de accidente ma8ore 3n
care sunt implicate substane periculoase: 3ndrumarul conine i aceast$ solicitare.
@entru proiectele pentru care s2a decis e#ectuarea evalu$rii adecvate: 3ndrumarul
conine necesitatea pre'ent$rii studiului de evaluare adecvat$ 3ntocmit con#orm !hidului
metodolo!ic privind evaluarea adecvat$ i a m$surilor de reducere a impactului asupra ariei
naturale prote8ate de interes comunitar: precum i alte aspecte relevante stabilite de c$tre
autoritatea competent$ pentru protecia mediului.
@e ba'a 3ndrumarului primit: titularul proiectului depune la autoritatea competent$
pentru protecia mediului raportul privind impactul asupra mediului: pe suport h9rtie i 3n #ormat
electronic.
Raportul privind impactul asupra mediului: studiul de evaluare adecvat$ i raportul de
securitate sunt reali'ate de c$tre persoane #i'ice sau 8uridice care au acest drept con#orm le!ii.
1%
II.2.-. Eta$a e anali)* a !alit*ii ra$ortului $ri'in i#$a!tul a%u$ra
#eiului
Bn termen de ( 'ile de la primirea de c$tre autoritatea competent$ pentru protecia
mediului a raportului privind impactul asupra mediului: care inte!rea'$ m$surile de
reducere*soluia alternativ$*m$surile compensatorii acceptate: dup$ ca': re'ultate din studiul de
evaluare adecvat$: autoritatea competent$ pentru protecia mediului derulea'$ urm$toarele
activit$i>
a, stabilete: de comun acord cu titularul proiectului: oportunit$ile de participare a
publicului la luarea deci'iei le!ate de proiect: indic9nd cel puin data i locul de'baterii publice?
b, 3ntocmete i transmite titularului anunul public privind de'baterea public$?
c, pune la dispo'iia publicului i a membrilor comisiei de anali'$ tehnic$: spre
consultare: la sediul s$u i prin a#iare pe pa!ina de internet raportul privind impactul asupra
mediului: studiul de evaluare adecvat$ i: dup$ ca': raportul de securitate.
&nunul privind oportunit$ile de participare a publicului interesat 3n luarea deci'iei
privind proiectul respectiv: este publicat pe pa!inile proprii de internet ale autorit$ii competente
pentru protecia mediului i autorit$ii publice emitente a aprob$rii de de'voltare i a#iat la
sediile acestora cu cel puin 20 de 'ile 3nainte de data prev$'ut$ pentru edina de de'batere
public$.
Titularul este obli!at ca: 3n termen de % 'ile de la primirea anunului s$ publice 3n presa
naional$ sau local$ i s$ a#ie'e la sediul s$u*pe pa!ina proprie de internet*la sediul autorit$ii
publice locale i*sau pe panoul de in#ormare la amplasament anunul comunicat de autoritatea
competent$ pentru protecia mediului: cu cel puin 20 de 'ile 3nainte de data prev$'ut$ pentru
edina de de'batere public$.
@ublicul interesat poate transmite autorit$ii competente pentru protecia mediului
comentarii*opinii*observaii la raportul privind impactul asupra mediului i: dup$ ca': la raportul
de securitate: p9n$ la data la care are loc de'baterea public$.
Titularul proiectului or!ani'ea'$ de'baterea public$ sub 3ndrumarea autorit$ii
competente pentru protecia mediului: suport9nd costurile acesteia.
Ledina de de'batere public$ are loc 3n pre'ena repre'entanilor autorit$ii competente
pentru protecia mediului: 3n modul cel mai convenabil pentru public.
Ledina de de'batere public$ este moderat$ de c$tre autoritatea competent$ pentru
protecia mediului.
)ac$ 3n interval de 10 de minute de la ora anunat$ pentru 3nceperea edinei nu se
pre'int$ niciun repre'entant al publicului interesat: acest #apt se consemnea'$ 3ntr2un proces2
verbal: iar edina de de'batere public$ se declar$ 3nchis$.
Bn timpul edinei de de'batere public$: titularul proiectului pre'int$ raportul privind
impactul asupra mediului i raportul de securitate: dup$ ca': i r$spunde
comentariilor*opiniilor*observaiilor publicului interesat participant.
Comentariile*opiniile*observaiile publicului interesat participant: pre'entate 3n cadrul
edinei de de'batere public$: se consemnea'$ 3ntr2un proces2verbal*minut$ de c$tre autoritatea
competent$ pentru protecia mediului i ulterior se 3nscriu 3n acelai #ormular 3n care au #ost
consemnate i propunerile primite 3nainte de data edinei de de'batere public$.
Bn termen de 20 de 'ile de la edina de de'batere public$: autoritatea competent$
pentru protecia mediului des#$oar$ urm$toarele activit$i>
1.
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
a, anali'ea'$ comentariile*opiniile*observaiile publicului interesat?
b, 3i solicit$ completarea acestuia cu soluii de re'olvare a problemelor semnalate??
c, completea'$ lista de control a etapei de anali'$ a calit$ii raportului: lu9nd 3n
considerare prevederile !hidurilor metodolo!ice aplicabile evalu$rii impactului asupra mediului.
Bn termen de 10 'ile de la primirea de la titularul proiectului: pe suport h9rtie i 3n
#ormat electronic: a r$spunsurilor la comentariile*opiniile*observaiile publicului interesat:
autoritatea competent$ pentru protecia mediului des#$oar$ urm$toarele activit$i>
a, transmite membrilor comisiei de anali'$ tehnic$ in#ormaiile primite?
b, convoac$ i pre'int$ comisiei de anali'$ tehnic$ lista de control a#erent$ etapei de
anali'$: anali'9nd 3mpreun$ cu membrii acesteia #ormularul menionat la lit. a,?
c, de#initivea'$ lista de control a#erent$ etapei de anali'$ a raportului privind impactul
asupra mediului?
d, consemnea'$ opiniile comisiei de anali'$ tehnic$ privind calitatea raportului privind
impactul asupra mediului i asupra r$spunsurilor la problemele #ormulate de publicul interesat:
inclusiv ale!erea alternativei pentru reali'area proiectului: i stabilete necesitatea unor
eventuale complet$ri*modi#ic$ri ale raportului privind impactul asupra mediului i*sau ale
raportului de securitate: dup$ ca': sau respin!erea acestora?
e, comunic$: 3n scris: titularului proiectului necesitatea complet$rii*modi#ic$rii
raportului privind impactul asupra mediului i*sau a raportului de securitate: dup$ ca': sau
respin!erea motivat$ a acestuia*acestora?
#, decide emiterea acordului de mediu sau respin!erea solicit$rii acestuia: in9nd cont i
de punctul de vedere al Comisiei Europene: dup$ ca'.
Bn termen de 1( 'ile de la luarea deci'iei : autoritatea competent$ pentru protecia
mediului>
a, comunic$ titularului deci'ia luat$?
b, public$ pe pa!ina de internet anunul privind emiterea acordului de mediu*deci'ia de
respin!ere a solicit$rii acordului de mediu
Bn termen de % 'ile de la primirea anunului: titularul proiectului in#ormea'$ publicul
asupra emiterii acordului de mediu*deci'iei de respin!ere a solicit$rii acordului de mediu prin
publicare 3n presa naional$ sau local$: prin a#iare la sediul propriu i pe pa!ina proprie de
internet: precum i la sediul autorit$ii*autorit$ilor administraiei publice locale pe ra'a
c$reia*c$rora este propus$ implementarea proiectului.
&cordul de mediu cuprinde cel puin>
a, cerine speci#ice 3n scopul asi!ur$rii proteciei elementelor de mediu pe perioada
reali'$rii proiectului: inclusiv a or!ani'$rii de antier: precum i pe perioada des#$ur$rii
activit$ii: demol$rii*de'a#ect$rii: dup$ ca': inclu'9nd toate condiiile necesar a #i 3ndeplinite de
titularul proiectului?
1(
"igura -1 S!:e#a $ro!eurii e e'aluare a i#$a!tului a%u$ra #eiului &EIM; 9i e
e#itere a a!orului e #eiu
11
TIT7"&R7"
)epune noti#icare: Certi#icatul de
urbanism: @lanuri: )ovada pl$ii
taAei
&C@M
&nali'$ 3n
vederea 3ncadr$rii
10 'ile
&C@M
Clasarea noti#ic$rii
&neAa 2 < 1%(*2010
Impact nesemnificativ Zon cu restricii
Impact semnificativ &C@M
Respin!ere noti#icare
&neAa % < 1%(*2010
&C@M
In#ormare TIT7"&R 3n vederea
demar$rii procedurii EIM i*sau
E&M. &neAa . < 1%(*2010
TIT7"&R
)epune Memoriul de pre'entare a
activit$ ii*proiectului
&neAa (
&C@M
&nali'ea'$ memoriul: stabilete
componena C&T: identi#ic$ publicul
interesat i anun$ depunerea
solicit$rii: 1( 'ile
&C@M
Bncadrarea
proiectului
&ctivit$i *proiecte aneAa 2
E ..(*2000
&ctivit$i *proiecte aneAa 1
E ..(*2000
&C@M
Bncadrarea
proiectului
&C@M
E#ectuare EIM i sau E&M
&C@M
Nu necesit$ EIM i sau E&M
&C@M
Emitere &cord mediu
"e!end$>
ACPM 2 &utoritatea competent$ pentru protecia
mediului
CAT 2 Colectivul de anali'$ tehnic$
EIM 2 Evaluarea impactului asupra mediului
EAM = Evaluare &decvat$ de mediu
Hi! 2
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
"igura 61 S!:e#a $ro!eurii e e'aluare a i#$a!tului a%u$ra #eiului &EIM; 9i e
e#itere a a!orului e #eiu
1-
Titularul
&nun$ publicul: % 'ile
&C@M
Redactea'$ 3ndrumarul privind
problemele de mediu trebuie
anali'ate 3n raportul EIM*E&M
Titularul
)epune raportul EIM i*sau E&M
Titularul i &C@M
Stabilesc data de'baterii publice
( 'ile
Titularul i &C@M
&nun area publicului
Titularul 2 presa la maA % 'ile de la
stabilirea datei
&C@M 2 minim 20 'ile 3naintea
de'baterii publice
@ublicul
comentarii*opinii*observaii la
raportul EIM*E&M
&C@M
E#ectuare EIM i sau E&M
@ublicul Titularul i &C@M
)e'batere publica
&C@M
&nali'ea'$ comentariile din
)e'baterea public$ 20 'ile
Titularul
R$spunde la comentariile din
)e'baterea public$
&C@M
)ecide emiterea acordului de
mediu
Titular
&nun$ publicul
&C@M
)ecide emiterea acordului de
mediu
&nun$ titularul
"e!end$>
ACPM 2 &utoritatea competent$ pentru protecia
mediului
CAT 2 Colectivul de anali'$ tehnic$
EIM 2 Evaluarea impactului asupra mediului
EAM = Evaluare &decvat$ de mediu
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
b, conclu'iile anali'ei raportului de securitate: dup$ ca'?
c, principalele motive i considerente pe ba'a c$rora a #ost emis: inclusiv in#ormaii cu
privire la des#$urarea procesului de implicare a publicului i a modului 3n care observaiile
publicului interesat au #ost luate 3n considerare?
d, descrierea principalelor m$suri pentru evitarea: reducerea i: dac$ este posibil:
compensarea e#ectelor adverse ma8ore asupra mediului 3n timpul reali'$rii proiectului: inclusiv a
or!ani'$rii de antier: a des#$ur$rii activit$ii: demol$rii*de'a#ect$rii: cerinele le!islaiei
comunitare speci#ice: dup$ ca'. 1/
)eci'ia de respin!ere a solicit$rii acordului de mediu: cuprinde>
a, principalele motive i considerente pe care se ba'ea'$ deci'ia: inclusiv in#ormaii cu
privire la des#$urarea procesului de participare a publicului interesat?
b, in#ormaii privind procedura de contestare administrativ$ i contencios administrativ
prev$'ute la art. 2% i 2. din Eot$r9rea Duvernului nr. ..(*2000.
II.3. Ela1orarea Ra$ortului $ri'in i#$a!tului a%u$ra #eiului
II.3.1. Noiuni generale
Studiul de Evaluare a impactului asupra mediului +studiul tiini#ic, identi#ic$: descrie
i evaluea'$: 3n mod corespun'$tor e#ectele directe i indirecte ale proiectului asupra
urm$torilor #actori>
- #iine umane?
- #actorii de mediu>
o biodiversitate> #auna i #lora?
o sol?
o ap$?
o aer.
- clima?
- peisa8?
- bunuri materiale?
- patrimoniu cultural?
- interaciunea dintre #actorii menionai anterior.
Raportul privind impactul asupra mediului (RIM) pre'int$ re'ultatul studiului
tiini#ic al e#ectelor simple i compleAe ce ar re'ulta din relaia cu mediul 3ncon8ur$tor a unei
activit$i viitoare.
Bn Rom9nia: cadrul le!al este repre'entat de <rdinul 1021*2000 privind aprobarea
condiiilor de elaborare a raportului de mediu: raportului privind impactul asupra mediului:
bilanului de mediu: raportului de amplasament: raportului de securitate i studiului de evaluare
adecvat$.
Coninutul cadru al Raportul privind impactul asupra mediului +RIM, este stabilit de
Eot$r9re nr. ..( din 0/*0.*2000 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i
10
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
private asupra mediului. Con#orm aneAei .: pentru proiectele supuse evalu$rii impactului asupra
mediului: titularii acestora au obli!aia de a #urni'a 3n cadrul raportului privind impactul asupra
mediului: la solicitarea autorit$ii publice pentru protecia mediului: in#ormaiile >
1. )escrierea proiectului: inclu'9nd>
a. descrierea caracteristicilor #i'ice ale 3ntre!ului proiect i a cerinelor de
amena8are i utili'are a terenului 3n timpul #a'elor de construcie i #uncionare?
b. descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de producie: de eAemplu
natura i cantitatea materialelor utili'ate?
c. estimarea: pe tipuri i cantit$i: a deeurilor preconi'ate i a emisiilor +poluare 3n
ap$: aer i sol: '!omot: vibraii: lumin$: c$ldur$: radiaii etc., re'ultate din
#uncionarea proiectului propus.
2. Re'umatul principalelor alternative studiate de titular i indicarea principalelor motive
pentru ale!erea #inal$: lu9nd 3n considerare e#ectele asupra mediului.
%. )escrierea aspectelor de mediu posibil a #i a#ectate 3n mod semni#icativ de proiectul
propus: 3n special a populaiei: #aunei: #lorei: solului: apei: aerului: #actorilor climatici:
bunurilor materiale: inclusiv patrimoniul arhitectural i arheolo!ic: peisa8ul i
interconeAiunile dintre #actorii de mai sus.
.. )escrierea e#ectelor semni#icative posibile ale proiectului propus asupra mediului:
re'ult9nd din>
a. eAistena proiectului?
b. utili'area resurselor naturale?
c. emisiile de poluani: '!omot i alte surse de discon#ort i eliminarea deeurilor i
descrierea de c$tre titular a metodelor de pro!no'$ utili'ate 3n evaluarea e#ectelor
asupra mediului.
(. )escrierea m$surilor preconi'ate pentru prevenirea: reducerea i: unde este posibil:
compensarea oric$ror e#ecte semni#icative adverse asupra mediului.
1. 7n re'umat #$r$ caracter tehnic al in#ormaiilor #urni'ate la punctele precedente.
-. Indicarea di#icult$ilor +de#iciene tehnice sau lips$ de KnoM2hoM, 3nt9mpinate de
titularul proiectului 3n pre'entarea in#ormaiei solicitate.
II.3.+. Metoele 9i te:ni!ile ,olo%ite >n ?E'aluarea I#$a!tului a%u$ra
Meiului@ $entru inter$retarea 9i re$re)entare atelor o1inute >n %tuiile e
i#$a!t
@entru reali'area unei 8uste Evalu$ri a Impactului asupra Mediului +EIM, este necesar ca
studiul s$ #ie reali'at de o echip$ interdisciplinar$ de specialiti care sunt capabili s$ aprecie'e
at9t relaiile sintetice: c9t i anali'area #iec$rui aspect implicat 3n impact. Bn plus studiul reali'at
de o echip$ interdisciplinar$ poate evidenia mai corect impactele directe i indirecte ale
activit$ii*proiectului.
@relucrarea datelor obinute 3n urma studiului de impact asupra mediului se poate #ace
prin ;Robu: 2010=>
- repre'ent$ri !ra#ice?
- liste de control?
- matrice de impact?
20
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
- scheme +dia!rame,?
- modele inte!ratoare.
Re$re)ent*rile gra,i!e = presupun repre'entarea separat$ a di#eriilor indicatori sau
parametrii de mediu +indicatori calitate aer: indicatori calitate sol: indicatori calitate ap$: etc.,: 3n
#uncie de ali parametrii sau indicatori caracteristici proiectului. Bn acest ca' se pot utili'a
h$rile ecolo!ice ale 'onei ce pot #i suprapuse pe harta amplasamentului proiectului i a 'onei
a#ectate pentru a evidenia impactului ;Macoveanu: 2001? Robu: 2010=.
Li%tele e !ontrol A presupun utili'area unor liste cu impacturi poteniale pre!$tite pe
ba'a eAperienei acumulate 3n timp a echipei ce reali'ea'$ studiul de impact ;Macoveanu: 2001?
Robu: 2010=.
Matri!ile e i#$a!t = presupun construirea unei matrici 3n care pe o coordonat$ sunt
speci#icate activit$ile evaluate: iar pe cealalt$ coordonat$ sunt pre'entai #actorii ecolo!ici
potenial a#ectai. "a intersecia activit$ilor cu #actori ecolo!ici sunt cuanti#icate intensitatea i
importana impactului ;Macoveanu: 2001? Robu: 2010=.
S!:e#e &iagra#e; = presupun punerea 3n relaie cau'ele unui impact cu e#ectele lui.
Metoda utili'ea'$ at9t impactele directe c9t i cele indirecte i pre'int$ avanta8ul c$ asi!ur$
repre'entarea !ra#ic$ a re'ultatelor: repre'entare care poate #i simpl$ i prin urmare mai uor de
de'b$tut cu autorit$ile locale i*sau comunitatea ;Macoveanu: 2001? Robu: 2010=.
II.3.-. Metoa #atri!ei e e'aluare ra$i* a i#$a!tului a%u$ra
#eiului &MERI;
4Matricea de evaluare rapid$ a impactului +MERI, este un instrument de anali'$:
or!ani'are i pre'entare a re'ultatelor unei evalu$ri holistice a impactului asupra mediului
+EIM,. Horma simpl$: structurat$ a MERI permite reconstituirea i anali'a 3n pro#un'ime: 3n
mod rapid i eAact a unor componente selectate5 ;Macoveanu: 2001=.
MERI permite s$ #ie evaluate at9t date cantitative c9t i date calitative obinute 3n
studiul de evaluare a impactului asupra mediului.
4Metoda MERI se ba'ea'$ pe o de#iniie standard a criteriilor importante de evaluare:
precum i a mi8loacelor prin care pot #i deduse valori cvasi2cantitative pentru #iecare dintre
aceste criterii5 ;Macoveanu: 2001=.
Holosind criteriile de#inite se poate determina c9te o not$ pentru impactul tuturor
activit$ilor: ce se vor des#$ura 3n cadrul proiectului i*sau a instalaiilor din cadrul proiectului:
#a$ de componentele de mediu .
Criteriile de#inite 3n cadrul metodei pot #i clasi#icate 3n 2 cate!orii ;Macoveanu: 2001=>
&. Criterii care pot schimba individual puncta8ul #inal +notate cu &,>
&1 2 Importana condiiei?
&2 2 Ma!nitudinea schimb$rii*e#ectului?
6. Criterii care: 3n mod individual: nu pot s$ schimbe scorul obinut dar 3n ansamblul lor pot
schimba puncta8ul #inal +notate cu 6,>
61 N @ermanen$?
62 N Reversibilitate?
6 N Cumulativitate.
21
@entru #iecare din aceste !rupe de criterii este necesar$ calcularea unui puncta8 #inal
prin intermediul unor #ormule de calcul prestabilite.
@entru respectarea condiiilor impuse criteriilor din cate!oria & este necesar$
3nmulirea valorilor atribuite +notelor, #iec$rui criteriu 3n parte +Ecuaia ,. @rin 3nmulirea
acestora se asi!ur$ posibilitatea ca #iecare criteriu din cate!oria & s$ in#luene'e scorul #inal 3n
timp ce simpla 3nsumare a valorilor atribuite ar putea eAprima re'ultate identice pentru condiii
di#erite ;Macoveanu: 2001=.
1 2
O aT a a =
3n care>
a
1
a
!
N repre'int$ valorile atribuite +notele, #iec$rui criteriu 3n parte din cate!oria &?
aT N repre'int$ re'ultatul 3nmulirii tuturor notelor criteriilor din cate!oria &?
@entru respectarea condiiilor impuse criteriilor din cate!oria 6 este necesar$ adunarea
valorilor atribuite +notelor, #iec$rui criteriu 3n parte +Ecuaia ,. @rin adunarea acestora se asi!ur$
ca #iecare criteriu din cate!oria 6 s$ nu in#luene'e scorul #inal ;Macoveanu: 2001=.
%
1 2 %
1
i
i
bT b b b b
=
= + + =

3n care>
b
1
b
!
b
"
N repre'int$ valorile atribuite +notele, #iec$rui criteriu 3n parte din cate!oria 6?
bT N repre'int$ re'ultatul 3nmulirii tuturor notelor criteriilor din cate!oria &?
@rodusul notelor criteriilor din cate!oria &: obinut$ cu Ecuaia : se 3nmulete cu suma
notelor criteriilor din cate!oria 6: obinut$ cu Ecuaia : obin9ndu2se un scor #inal de mediu: ES:
calculat cu Ecuaia .
O #$ aT bT =
3n care>
ES 2 repre'int$ scorul de mediu pentru #actorul anali'at?
@rin 3nmulirea celor dou$ valori: aT i bT: se respect$ cea de2a 2 condiie pentru
criteriile din cate!oria 6: respectiv posibilitatea de a schimba puncta8ul #inal +scorul #inal , prin
3nsumarea acestora.
&tribuirea valorilor +notelor, criteriilor din cate!oria & este pre'entat$ 3n Tabelul iar
pentru criteriile din cate!oria 6 este pre'entat$ 3n
Ta1elul 1. Atri1uirea 'alorilor $entru !riteriile in !ategoria A BMa!o'eanu4 +((2C
Nr.
Crt.
Criteriul Nota De%!rierea
1 A1 . Important pentru interesele naionale*internaionale
22
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
Importana condiiei
% Important pentru interesele re!ionale*naionale
2 Important numai pentru 'onele a#late 3n imediata
apropiere a 'onei locale
1 Important numai pentru condiia local$
0 H$r$ importan$
2
A+
Ma!nitudinea
schimb$rii*e#ectului
2% 6ene#iciu ma8or important
22 Bmbun$t$ire semni#icativ$ a status Puo2ului
21 Bmbun$t$irea status Puo2ului
0 "ips$ de schimbare*status Puo
1 Schimbare ne!ativ$ a status Puo2ului
2 )e'avanta8ele sau schimb$ri ne!ative semni#icative
% )e'avanta8ele sau schimb$ri ma8ore
Ta1elul +. Atri1uirea 'alorilor $entru !riteriile in !ategoria B BMa!o'eanu4 +((2C
Nr.
Crt.
Criteriul Nota De%!rierea
1
B1
@ermanen$
1 H$r$ schimb$ri
2 Temporar
% @ermanent
2
B+
reversibilitate
1 H$r$ schimb$ri
2 Reversibil
% Ireversibil
%
B-
Cumulativitate
1 H$r$ schimb$ri
2 Ne2cumulativ*unic
% Cumulativ*siner!etic
)up$ stabilirea criteriilor: se reali'ea'$ pentru #iecare variant$ de proiect o matrice
cuprin'9nd celule care arat$ criteriile #olosite 3n raport cu #iecare component$ de evaluare
de#init$ +Tabelul %,.
MERI impune de#inirea componentelor de evaluare speci#ice: printr2un proces de
preci'are a cate!oriilor: iar aceste componente de mediu se 3ncadrea'$ 3ntr2una din cele patru
cate!orii de#inite mai 8os ;Macoveanu: 2001=>
Hi'ico*chimice +HC, 2 re#eritoare la toate aspectele #i'ice i chimice ale mediului?
6iolo!ice*ecolo!ice +6E, 2 re#eritoare la toate aspectele biolo!ice ale mediului?
Sociolo!ice*culturale +SC, N re#eritoare la toate aspectele umane ale mediului: inclusiv
aspectele culturale?
Economice*operaionale +E<, 2 identi#icarea calitativ$ a consecinelor economice
temporare i permanente ale modi#ic$rii mediului.
Scorurile individuale ale ES !rupate pe cate!orii: ast#el 3nc9t s$ poat$ #i comparate.
Tabelul . pre'int$ valorile ES i cate!oriile utili'ate 3n MERI.
Ta1elul -. Matri!ea !riteriilor >n ra$ort !u !o#$onentele e e'aluare e,inite
EA.> @entru varianta 1 a proiectului
Nr.
crt.
Cate!orie Component$ evaluare &1 &2 61 62 6% Es
componenta
ES
cate!orie
2%
Ecuaia
1
Hi'ico*chi
mice
CC<Cr din apa de supra#a$ a11 a21 b11 b21 b%1 ES1
ESHC
2 Coninut de S<A din aer a12 a22 b12 b22 b%2 ES2
Q Q Q Q Q Q Q Q
n Coninutul de @lumb din sol a1n a2n b1n b2n b%n ESn
nR1
6iolo!ice
*
ecolo!ice
Nr de specii de plante rare a1 nR1 a2 nR1 b1 nR1 b2 nR1 b% nR1 ES1
ES6E
nR2 Nr de specii de mami#ere rare a1 nR2 a2 nR2 b12 b2nR2 b%nR2 ES2
Q Q Q Q Q Q Q Q
m Nr. de specii de p$s$ri rare a1m a2m b1m b2m b%m ESn
mR1 Sociolo!ic
e*culturale
QQ Q Q Q Q Q Q
ESSC
mR2 QQ ... Q ... Q Q Q
Ta1elul 6. Con'er%ia %!orurilor e #eiu >n !ategorii BMa!o'eanu4 +((2C
Nr.
!rt.
S!orul e #eiu Categorii De%!rierea !ategoriei
R-2 la R10/ RE Schimb$ri*impact po'itiv ma8ore
R%1 la R-1 R) Schimb$ri*impact po'itiv semni#icativ
R10 la R%( RC Schimb$ri*impact po'itiv moderat
R10 la R1/ R6 Schimb$ri*impact po'itiv
R1 la R0 R& Schimb$ri*impact uor po'itiv
0 N "ipsa schimb$rii*status Puo*nu se aplic$
21 la 20 2& Schimb$ri*impact uor ne!ativ
210 la 21/ 26 Schimb$ri*impact ne!ativ
210 la 2%( 2C Schimb$ri*impact ne!ativ moderat
2%1 la 2-1 2) Schimb$ri*impact ne!ativ semni#icativ
2-2 la 210/ 2E Schimb$ri*impact ne!ativ ma8or
)up$ ce scorurile ES au #ost #iAate 3ntr2o cate!orie: acestea pot #i pre'entate individual
sau !rupate dup$ tipul componentului i pot #i pre'entate sub #orm$ !ra#ic$ sau numeric$: dup$
cum o cere repre'entarea.
2.
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
II.3.6. Metoa ini!elui e $oluare glo1al*
II.3.6.1. Introu!ere
CMetoda indicelui de poluare !lobal$ permite aprecierea st$rii de s$n$tate sau de
poluare a mediului i de eAprimare cantitativ$ a acestei st$ri pe ba'a unui indicator re'ultat
dintr2un raport 3ntre valoarea ideal$ i valoarea la un moment dat a unor indicatori de calitate:
considerai speci#ici pentru #actorii de mediu anali'ai5 ;Macoveanu: 2001? Robu: 2010=.
Metoda indicelui de poluare !lobal$ presupune parcur!erea mai multor etape de
aprecieri sintetice ba'ate pe indicatori de calitate posibili s$ re#lecte o stare !eneral$ a unuia din
#actorii de mediu anali'ai i apoi corelarea acestora printr2o metod$ !ra#ic$.
Metoda propune 3ncadrarea calit$ii: la un moment dat: a #iec$rui #actor de mediu 3ntr2o
scar$ de bonitate: cu acordarea unor note. &ceste trebuie s$ eAprime apropierea: respectiv
dep$rtarea de starea ideal$ a #actorului de mediu respectiv ;Macoveanu: 2001? Robu: 2010=.
II.3.6.+. S!ara e 1onitate
Scara de bonitate repre'int$ o scar$ eAprimat$ prin note de la 1 la 10: 3n care nota 10
repre'ent9nd starea natural$ nea#ectat$ de activitatea uman$: iar nota 1 repre'int$ o situaie
ireversibil$ i deosebit de !rav$ de deteriorare a #actorului de mediu anali'at ;Macoveanu:
2001=.
Metoda Indicelui de poluare !lobal$ aprecia'$ calitatea mediului dintr2o anumit$ 'on$
i la un moment dat prin componentele>
- calitatea aerului?
- calitatea apei +apei subterane: apei de supra#a$> r9u: lac,?
- calitatea solului?
- starea de s$n$tate a populaiei?
- de#icitul de specii de plante i animale 3nre!istrate.
@entru #iecare din aceste componente se pot determina o serie de indicatori de calitate
repre'entativi. Este important ca pentru aceti indicatori de calitate s$ eAiste limite stabilite de
le!islaie +CM& N concentraii maAime admise,.
Hiecare dintre aceti #actori pot #i caracteri'ai prin c9iva indicatori de calitate
repre'entativi pentru aprecierea !radului de poluare i pentru care eAist$ stabilite limite
admisibile. Bn #uncie de 3nscrierea 3n limitele normate se acord$ nota de bonitate.
EDe#$le e %!*ri e 1onitateE
Pentru a$re!ierea !alit*ii a$elor e %u$ra,a*
@entru reali'area sc$rii de bonitate se apelea'$ la prevederile <rdin 11.1*2002 privind
obiectivele de re#erin$ pentru clasi#icarea calit$ii apelor de supra#a$: precum i la E.D.
100*2002 pentru aprobarea normelor de calitate pe care trebuie s$ le 3ndeplineasc$ apele de
supra#a$ utili'ate pentru potabili'are +NT@& 01%,.
Notele de la 10 la 1 se acord$ 3n #uncie de valorile urm$torilor indicatori de calitate>
a'otai: sul#ai: hidrocarburi petroliere: re'iduu #iA: amoniu: CC<Cr: C6<(. )esi!ur 3n
reali'area unor sc$ri de bonitate se pot ine cont i da ali parametru sau alte re!lement$ri.
2(
Ta1elul 0. Scar$ de bonitate pentru ape de supra#a$ ;Robu i Macoveanu: 2010? Macoveanu
2001=
Not
bonitate
Categorii
de ap
CCO-
Mn
(mg/l)
CBO
(mg/l)
!moniu
Mg/l
!"oti#i
(mg /l)
!"ota#i
(mg/l)
Sul$a#i
(mg/l)
%os$or
total
Mg/l
Sul$uri&
'(S
Mg/l
Susbt)e*tr)
mg/l
Re"iduu
10 &p$
potabil$
S( S% S 0:2 2 S 1 S/0 S 0:1 2 12( #ond
0 Cate!oria
I
( % 0:2 S 0:01 S1 S/0 0:1 0:120:2 (2- #ond
/ Cate!oria
II
(210 % N ( 0:21N0:% 0:012
0:01
12% /021(0 0:120:2 0:220:% -210 2002(00
- Cate!oria
III
102 20 ( N 10 0:%1N0:1 0:012
0:12
%21 1(02
2(0
0:220:. 0:%20:. 1021( (0021000
1 Cate!oria
IT
202(0 10N2( 0:1N1:( 0:122
0:%
121( 2(02
%00
0:.21:0 0:.20:( 1(220 10002
1%00
( Cate!oria
T
(0212( 2( 2 %0 1:(1N%:( 0:%21:( 1(2%( %002
(00
12% 0:(20:-( 202%0 1%002
1(00
. )e!radat
nivel 1
12(2
200
%0N(0 %:(N-:( 1:(22:0 %(2-( (002
-00
%2( 0:-(21 %02%( 1(002
1-00
% )e!radat
nivel 2
2002
%(0
(0N
100
-:(N1( 2:022:( -(20( -002
/00
(210 121:2( %(2.0 1-002
1/00
2 &p$ u'at$
nivel 1
%(02
(00
100 N
(00
1(N2( 2:(2%:0 0(2100 /002
000
10220 1:2(21:( .02(0 1/002
2000
1 &p$ u'at$
nivel 2
>(00 > (00 >2( > % > 100 > 000 >20 >1:( > (0 >2000
@entru reali'area unor sc$ri de bonitate pentru ali #actori de mediu se iau in
considerare re!lement$rile le!islative speci#ice pentru #actorii de mediu respectivi.
"a acordarea notei de bonitate $entru la!uri e a!u#ulare se apelea'$: 3n cadrul
anali'ei e#ectuate la doi indicatori de calitate speci#ici> biomasa #itoplanctonic$ 3n 'ona #otic$
+'on$ #otic$> de la 4#ot5 N unitate de m$sur$ a ilumin$rii: repre'ent9nd iluminarea unei supra#ee
de 1 cm
2
care primete un #luA de 1 lumen reparti'at uni#orm, 3n m!*l i saturaia minim$ de
oAi!en 3n procente +Tabelul 1,.
Bn cadrul acord$rii notelor de bonitate se caut$ o echivalen$ cu stadiile de evoluie
tro#ic$ a lacurilor unanim recunoscute +oli!otro#: me'otro#: eutro# i politro#,. )esi!ur c$ la
acordarea notei de bonitate se poate apela i la ali indicatori speci#ici> a'ot: #os#or: a'ot*#os#or
etc.
Ta1elul 2. Scar$ de bonitate pentru lacuri ;Robu i Macoveanu: 2010? Macoveanu 2001=
Not$ de
bonitate
Cate!oria de ap$
6iomas$ #itoplanctonic$ 3n 'ona
#otic$
+m!*l,
Saturaia minim$ 3n
oAi!en
+U,
10 &p$ potabil$ 0 100
0 7ltraoli!otro# 0 2 1 -0
/ <li!otro# nivel 1 1 N 2 -0
- <li!otro# nivel 2 2 2 % 102-0
1 Me'otro# nivel 1 % 2 %:-( (0210
( Me'otro# nivel 2 %:-( 2 ( .02(0
. Eutro# nivel 1 ( N - %02.0
% Eutro# nivel 2 - N /:( 10220
2 Eutro# nivel % /:( 2 10 Sub 10
1 Eipertro# 10 N 20 Sub 10
Scar$ de bonitate pentru apele subterane se reali'ea'$ in9nd cont de "e!ea apei
potabile .(/*2002: <rd. 11.1*2002: E.D. 100*2002 i E.D. 1//*2002 +Tabelul -,.
21
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
Ta1elul 3. Scar$ de bonitate pentru apele subterane ;Robu i Macoveanu: 2010? Macoveanu
2001=
Not
bonitat
e
Categor
ii de
ap
CCO
-Mn
(mg/l
)
CBO

(mg/l
)
!moni
u
Mg/l
!"oti
#i
(mg /
l)
!"ota
#i
(mg/l)
Sul$a
#i
(mg/l
)
%os$o
r
total
Mg/l
Sul$ur
i& '(S
Mg/l
Susbt)e*t
r) mg/l
Re"idu
u
10 &p$
potabil$
S( S% S 0:2 2 S 1 S/0 S 0:1 2 12( #ond
0 Cate!ori
a I
( % 0:2 S
0:01
S1 S/0 0:1 0:120:2 (2- #ond
/ Cate!ori
a II
(210 % N ( 0:21N
0:%
0:012
0:01
12% /02
1(0
0:12
0:2
0:220:% -210 2002
(00
- Cate!ori
a III
102
20
( N
10
0:%1N
0:1
0:012
0:12
%21 1(02
2(0
0:22
0:.
0:%20:. 1021( (002
1000
1 Cate!ori
a IT
202
(0
10N
2(
0:1N1:( 0:122
0:%
121( 2(02
%00
0:.2
1:0
0:.20:( 1(220 10002
1%00
( Cate!ori
a T
(02
12(
2( 2
%0
1:(1N
%:(
0:%2
1:(
1(2%( %002
(00
12% 0:(2
0:-(
202%0 1%002
1(00
. )e!rada
t nivel 1
12(2
200
%0N
(0
%:(N-:( 1:(2
2:0
%(2-( (002
-00
%2( 0:-(21 %02%( 1(002
1-00
% )e!rada
t nivel 2
2002
%(0
(0N
100
-:(N1( 2:02
2:(
-(20( -002
/00
(210 121:2( %(2.0 1-002
1/00
2 &p$
u'at$
nivel 1
%(02
(00
100 N
(00
1(N2( 2:(2
%:0
0(2
100
/002
000
10220 1:2(2
1:(
.02(0 1/002
2000
1 &p$
u'at$
nivel 2
>(00 >
(00
>2( > % > 100 > 000 >20 >1:( > (0 >2000
Scar$ de bonitate pentru aer con#orm <rdin (02*2002 Tabelul /.
Ta1elul 7 Scar$ de bonitate pentru aer ;Robu i Macoveanu: 2010? Macoveanu 2001=
Not$ de
bonitate
Tip de aer
S<A
+!*m
%
,
N<A
+!*m
%
,
C<
+m!*m
%
, E#ecte asupra
populaiei
@ulberi
3n
suspensie
+!*m
%
,
E#ecte asupra
ve!etaiei
10 &er av9nd
calitatea
natural$
0 N 20 0220 02% Starea de s$n$tate
natural$ a populaiei
0 Stare natural$ de
echilibru
0 &er curat N
Nivel 1
20 N (0 202%0 %2( H$r$ e#ecte sub (0 H$r$ e#ecte
/ &er curat N
Nivel 2
(0 N
200
%02.0 (210 H$r$ e#ecte
decelabile ca'usitic
(0 N 100 H$r$ e#ecte
decelabile ca'uistic
- &er a#ectat N
Nivel 1
200 2
(00
.0210 1022( Creterea mortalit$ii
prin bronit$ i
cancer pulmonar i
creterea bolilor
respiratorii la copii
100 N
110
&#ectarea
plantelor: c$derea
parial$ a #run'elor
1 &er a#ectat N
Nivel 2
(00N
-00
1021(0 2(2%( Hrecven$ crescut$ a
simptomelor
respiratorii i boli
pulmolnare cu
intern$ri 3n spital
110 N
%(0
&#ectarea cronic$
pentru plante
moderat p9n$ la
sever prin aciune
siner!ic$ cu <% sau
N<A
( &er poluat N
Nivel 1
-00 2
1000
1(02
(00
%(2(0 Mortalitate crescut$
cu accentuarea
simptomelor la cei cu
boli pulmonare
%(0 N
-(0
Ti'ibilitate redus$
p9n$ la 1 N / Km
. &er poluatN 1000N (002 (02-( Creterea ratei -(0 N Coro'iunea
2-
Nivel 2 %000 1000 'ilnice de mortalitate 1000 oelului
% &er de!radat
N Nivel 1
%000 N
(000
10002
(000
-(2100 Creterea !rav$ a
ratei 'ilnice de
mortalitate
1000 N
(000
E#ecte nocive
asupra ve!etaiiei
2 &er de!radat
N Nivel 2
(000
210000
(0002
10000
1002
2(0
E#ecte letale la
durate medii de
eApunere
(000
210000
E#ecte nocive
asupra plantelor:
p$unilor i
ierburilor
1 &er
irespirabil
@este
10000
@este
10000
2(0 E#ecte letale la
durate scurte de
eApunere
peste
10000
Instalare peisa8
selenar.
Ta1elul /. S!ar* e 1onitate ,un!ie e !oninutul >n #etale grele in %ol &#g8Fg; ;Robu i
Macoveanu: 2010? Macoveanu 2001=
Nota de
bonitate
Cu Jn @b Co Ni Mn Cr
R%
Cd
10 0 N 10 0 N 10 0 N 10 0 N 1( 0 N (0 0 N 000 0 N %0 0 N 1
0 10N100 10 N 1(0 10 N /0 1( N
20
(0 N /0 000 N
1100
%0 N (0 1 N 2
/ 100N1(0 1(0 N 200 /0N1(0 20 2
2(
/0N1(0 1100 N
1%00
(0 N -0 2 N %
- 1(0N2(0 200 N %00 1(0N2(0 2( N
%0
1(0N200 1%00 N
1(00
-0 N 100 % N (
1 2(0N%00 %00 N .00 2(0 N %(0 %0 N
(0
200N2(0 1(00 N
1/00
100 N
1(0
( N -
( %00N%(0 .00 N 100 %(0 N .(0 (0 N
-(
2(0N%00 1/00 N
2100
1(0 N
200
- N 10
. %(0N.00 100 N /00 .(0 N 100 -( N
100
%00 N %(0 2100 N
2.00
200 N
%00
10N1(
% .00N.(0 /00 N
1000
100 2
1000
100 N
200
%(0 N .00 2.00
22-00
%00 N
.00
1(N20
2 .(0 N
(00
1000 N
1(00
1000 N
2000
200 N
%00
.00 N (00 2-00 N
%000
.00 N
(00
20N%0
1 peste (00 peste
1(00
peste
2000
peste
%00
peste (00 peste
%000
peste (00 peste %0
Ta1elul 1(. S!ar* e 1onitate ,un!ie e !ar1on organi!4 %u1%tane eDtra!ti1ile4 !oninutul
e ,luor4 re)iuuri $etroliere in %ol ;Robu i Macoveanu: 2010? Macoveanu 2001=
Not$ de
bonitate
Carbon or!anic +U, Hluor
+m!*K!,
Re'iduu petrolier
+U din s.u.,
Subst.eAtrc.
+m!*K!,
10 < % 0 N (0 0 N 0:1 02(00
0 % 2 %.2 (0 N 100 0:1 N 0:2 (0021000
/ %.2 2 %.. 100 N 1(0 0:2 N 0:% 100021(00
- %.. 2 %.1 1(0 N 200 0:% N 0:( 1(0021-(0
1 %.1 2 %./ 200 N %00 0:( N 0:- 1-(022000
( %./ 2 .:0 %00 N .00 0:- N 0:0 200022(00
. .:0 2 .:( .00 N (00 0:0 N 1:0 2(002%(00
% ..( 2 - (00 N -(0 1:0 N %:0 %(002(000
2 - 2 10 -(0 N 1000 %:0 N (:0 (0002-000
1 > 10 peste 1000 peste (:0 @este -000
Starea e %*n*tate a $o$ulaiei in )ona e'aluat*
2/
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
)in ce 3n ce mai multe publicaii de specialitate scot 3n eviden$ relaia direct$ dintre
starea de s$n$tate a populaiei i starea mediului. Impactul om N mediu se mani#est$ 3n dublu
sens. )ac$ este evident$ in#luena activit$ii umane asupra mediului: tot at9t de evident$ este i
in#luena st$rii mediului asupra s$n$t$ii umane.
Starea de s$n$tate a populaiei se poate aprecia cu a8utorul a numeroi indicatori sintetici>
natalitate: mortalitate: mortalitate in#antil$: sporul de populaie etc. Bn continuare vor #i #olosii
doi indicatori.
Riscul de mortalitate la aduli +1( N 10 ani,: eAprimat$ 3n U?
Sperana de via$ peste 10 de ani: eAprimat$ 3n U.
@e ba'a datelor preluate din statisticile <MS: se propune o relaie 3ntre nota de bonitate
privind starea de s$n$tate a populaiei i cei doi indicatori +Tabelul 11,.
Ta1elul 11. Starea de s$n$tate a populaiei ;Robu i Macoveanu: 2010? Macoveanu 2001=
Not$ de
bonitate
Risc de mortalitate la
aduli
+1( N 10 de ani, +U,
V$ri
Sperana de via$ peste
10 de ani +U,
V$ri
10 10 Waponia peste 0( S7&
0 10 2 1% Suedia 00 N 0( V$ri de'voltate
/ 1% N 1( Suedia -0 2 00 V$ri de'voltate
- 1( N 20 Chile 10 N -0 V$ri din &merica: Europa i
'ona Mediteraneean$
1 20 N 2( Chile (0 N 10
( 2( N %0 E!ipt %0 N (0 V$ri 3n curs de de'voltare
. %0 N %( E!ipt 20 N %0
% %( N .0 India 1( N 20 V$ri din &sia din sud 2 est
2 .0 N (0 India 10 N 1(
1 peste (0 sub 10 &#rica
20
II.3.6.+. Cal!ulul ini!elui e $oluare glo1al*
Bntr2o etap$ urm$toare se calculea'$ notele de bonitate pentru #iecare #actor de mediu
ca media aritmetic$ a notelor de bonitate acordate +eventual ca o medie ponderat$, pentru
#iecare indicator de calitate considerat pentru componenta de mediu respectiv$.
Notele de bonitate obinute pentru #iecare component$ de mediu 3n 'ona anali'at$
servesc la reali'area !ra#ic$ a unei dia!rame: ca o metod$ de simulare a e#ectului siner!ic.
Hi!ura !eometric$ este un triun!hi echilateral c9nd se anali'ea'$ trei componente de mediu: un
p$trat c9nd avem date pentru patru componente de mediu i poate #i un penta!on re!ulat c9nd se
au 3n vedere cinci componente de mediu: etc. &"igura 0,.
Starea ideal$ este repre'entat$ !ra#ic printr2o #orm$ !eometric$ re!ulat$ cu ra'ele e!ale
3ntre ele i av9nd valoarea a 10 unit$i de bonitate. @rin unirea punctelor re'ultate din
amplasarea valorilor eAprim9nd starea real$ se obine o #i!ur$ !eometric$ nere!ulat$: cu o
supra#a$ mai mic$: 3nscris$ 3n #i!ura !eometric$ re!ulat$ corespun'$toare st$rii ideale.
+a, +b, +c,
"igura 0. Cal!ulul ini!elui e $oluare glo1al* !5n %e !on%ier* !o#$onente e #eiu
&a;4 6 !o#$onente e #eiu &1; 9i re%$e!ti' 0 !o#$onente e #eiu &!;
Ini!ele e $oluare glo1al* a unui e!o%i%te# &IPG; re'ult$ din raportul 3ntre
supra#aa repre'ent9nd starea ideal$ +Si, i supra#aa repre'ent9nd starea real$ +Sr,>
i
%&
'
$
I
$
=
Ta1elul 1+. Valorile ini!elui e $oluare glo1al* ;Robu i Macoveanu: 2010? Macoveanu
2001=
Valoarea ini!elui
e $oluare glo1al*
Starea e %*n*tate a #eiului
I@D X 1 Mediu natural nea#ectat de activitatea uman$
1 SI@D S 2 Mediu supus e#ectului activit$ii umane 3n limite admisibile
2 SI@D S % Mediu supus e#ectului activit$ii umane: provoc9nd stare de discon#ort
#ormelor de via$
% SI@D S . Mediu a#ectat de activitatea uman$: produc9nd tulbur$ri #ormelor de via$
. SI@D S 1 Mediu !rav a#ectat de activitatea uman$. @ericulos #ormelor de via$
peste 1 Mediu de!radat: impropriu #ormelor de via$
C9nd nu eAist$ modi#ic$ri ale calit$ii componentelor de mediu: deci c9nd nu eAist$
poluare: acest indice este e!al cu 1. Dra#ic: #i!ura !eometric$ ilustr9nd starea real$ a mediului se
suprapune pe #i!ura ilustr9nd starea ideal$. )ac$ eAist$ modi#ic$ri 3n calitatea componentelor de
&er
&p$
Sol
S
r
S
i
&er &p$
6iodiversitat
e
S
r
S
i
Sol
10 &er
&er
6iodiversitat
e
S
r
S
i
Sol
&p$
S$n$tatea
populaiei
0
%0
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
mediu: indicele I@D va c$p$ta valori supraunitare din ce 3n ce mai mari: pe m$sura reducerii
supra#eei triun!hiului: p$tratului sau penta!onului real.
Bn literatura de specialitate se #olosesc sc$ri a indicelui de poluare !lobal$: cu valori
3ntre 1 i 1: pentru clasi#icarea st$rii de s$n$tate a mediului.
Metoda indicelui de poluare !lobal$ pre'int$ o serie de avanta8e>
o#er$ o ima!ine !lobal$ a st$rii de s$n$tate a mediului: a calit$ii acestuia: la un moment
dat?
permite compararea 3ntre ele a unor 'one di#erite cu condiia ca acestea s$ poat$ #i
anali'ate pe ba'a acelorai indicatori? permite compararea st$rii unei 'one 3n di#erite
momente 3n timp:o#erind posibilitatea urm$ririi evoluiei at9t a calit$ii di#eriilor #actori
de mediu c9t i a calit$ii !lobale a mediului 3n 'ona respectiv$.
)e'avanta8ul metodei const$ 3n nota de subiectivitate !enerat$ de 3ncadrarea pe scara
de bonitate i care depinde 3n primul r9nd de eAperiena i eAi!ena evaluatorului: precum i de
posibilitatea aprecierii limitelor pentru toi indicatorii ce caracteri'ea'$ mediul la un moment dat
i a ponderii acesteia 3n determinarea st$rii !enerale de calitate a mediului.
%1
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
III. E#iterea Autori)aiei e #eiu
III. 1. &utori'aia de mediu
Con#orm le!islaiei din Rom9nia i 7E: pentru des#$urarea unei activit$i este necesar$
obinerea unor autori'aii> autori'aie de construcie: autori'aie de eAploatarea: etc.. )in punct
de vedere al le!islaiei proteciei mediului: pentru des#$urarea unei activit$i cu potenial impact
asupra mediului este necesar$ obinerea unei &utori'aii de mediu. &ceasta autori'aie se
eliberea'$ de &C@M at9t pentru activit$ile eAistente c9t i pentru activit$ile noi. @entru
activit$ile noi &utori'aia de mediu se eliberea'$ dup$ obinerea acordului de mediu i
reali'area construciei.
autori(aie de mediu 2 Cact tehnico28uridic emis de autorit$ile competente pentru protecia
mediului: prin care sunt stabilite condiiile i*sau parametrii de #uncionare a unei activit$i
eAistente sau a unei activit$i noi cu posibil impact semni#icativ asupra mediului: necesar
pentru punerea acesteia 3n #unciune5; <7D 10(*200(? Macoveanu 2001=?
autori(aie integrat de mediu 2 Cact tehnico28uridic emis de autorit$ile competente: con#orm
dispo'iiilor le!ale 3n vi!oare privind prevenirea i controlul inte!rat al polu$rii?5; <7D
10(*200(? Macoveanu 2001=?
III.+. Co#$etene $entru $ar!urgerea eta$elor e'alu*rii i#$a!tului
a%u$ra #eiului
Bn procesul de emitere a autori'aiei de mediu 3n #uncie de natura activit$ii*proiectului
supuse metodolo!iei de emitere a autori'aiei de mediu: de dimensiunea +amploarea,
activit$ii*proiectului: de 8urisdicia 'onei 3n care se des#$oar$ activitatea: competenele de
evaluare a activit$ii*proiectului i emitere a acordului de mediu pot reveni di#eritor autorit$i
competente de mediu. Con#orm <rdin nr.1-0/ din 200- al ministrului mediului de'volt$rii
durabile: privind aprobarea @rocedurii de emitere a autori'aiei de mediu prevede c$ aceste
competene revin urm$toarelor &utorit$i>
@entru activit$ile des#$urate pe teritoriul unui 8ude: cu eAcepia celor des#$urate 3n
perimetrul Re'ervaiei 6ios#erei I)elta )un$riiI: &C@M este a!enia 8udeeana pentru
protecia mediului?
@entru activit$ile des#$urate total sau parial 3n perimetrul Re'ervaiei 6ios#erei I)elta
)un$riiI: &C@M este &dministraia Re'ervaiei 6ios#erei I)elta )un$riiI?
Emiterea autori'aiei de mediu pentru activitatea des#$urate 3n vecin$tatea Re'ervaiei
6ios#erei I)elta )un$riiI se reali'ea'$ numai cu avi'ul &dministraiei Re'ervaiei
6ios#erei I)elta )un$rii: potrivit art. 2/ alin. +-, din <rdonana de ur!enta a Duvernului
nr. (-*200- privind re!imul ariilor naturale prote8ate: conservarea habitatelor naturale: a
#lorei si #aunei s$lbatice?
@entru activit$ile des#$urate pe teritoriul a doua sau mai multe 8udee din aceeai
re!iune: &C@M este a!enia re!ionala pentru protecia mediului?
@entru activit$ile des#$urate pe teritoriul a doua sau mai multe re!iuni: &C@M este
&N@M?
@entru activit$ile pentru care autori'aia de mediu se emite prin hot$r9re a Duvernului:
&C@M este autoritatea publica centrala pentru protecia mediului.
%%
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
III.-. E#iterea autori)aiei e #eiu
"a solicitarea unei autori'aii de mediu sau la revi'uirea autori'aiei de mediu eAistente:
dup$ ca': cu minimum .( de 'ile 3nainte de eApirarea unei autori'aii de mediu eAistente:
titularul activit$ii este obli!at sa depun$ la &C@M un dosar cuprin'9nd urm$toarea
documentaie>
cererea pentru eliberarea autori'aiei de mediu?
#isa de pre'entare si declaraie Con#orm aneAei 2 din <rdinul nr.1-0/ din 200- al
ministrului mediului de'volt$rii durabile?
dovada ca a #$cut publica solicitarea prin cel puin una dintre metodele de in#ormare
Con#orm aneAei % din <rdinul nr.1-0/ din 200- al ministrului mediului de'volt$rii
durabile?
planul de situaie si planul de 3ncadrare 3n 'ona a obiectivului?
procesul2verbal de constatare a respect$rii tuturor condiiilor impuse prin acordul de
mediu 3ntocmit potrivit <rdinului nr. 1%( din 2010 al ministrului mediului i p$durilor
privind aprobarea Metodolo!iei de aplicare a evalu$rii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice i privat cu modi#ic$rile si complet$rile ulterioare: sau: dup$ ca':
nota privind stadiul de reali'are a pro!ramului pentru con#ormare eAistent?
#ormularul de 3nre!istrare 3nsoit de documentele speci#icate de acesta: pentru autori'area
activit$ii !r$dinilor 'oolo!ice: acvariilor publice si centrelor de reabilitare si*sau
3n!ri8ire.
<rdinul prevede ca termenul de eliberare a autori'aiei de mediu este de maAimum 00
de 'ile lucr$toare de la data depunerii documentaiei complete.
@entru activit$ile eAistente: 3n termen de 20 de 'ile lucr$toare de la data depunerii
solicit$rii: &C@M 3ntocmete 3ndrumarul cu problemele re'ultate din anali'a iniiala a
documentaiei: lista autori'aiilor*avi'elor necesare emise de alte autoritatea: precum si
necesitatea e#ectu$rii bilanului de mediu.
)up$ eAecutarea bilanului de mediu: titularul activit$ii pre'int$ la &C@M un raport cu
conclu'iile bilanului de mediu si cu recomand$ri pentru elementele pro!ramului pentru
con#ormare.
Raportul cu conclu'iile bilanului de mediu este supus de'baterii publice 3n
con#ormitate cu procedura de de'batere publica prev$'uta 3n aneAa nr. % a <rdinului nr.1-0/ din
200- al ministrului mediului de'volt$rii durabile.
)up$ reali'area de'baterii publice si anali'area re'ultatelor acesteia: &C@M 3mpreuna
cu titularul activit$ii si cu colectivul de anali'a tehnica anali'ea'$ raportul cu conclu'iile
bilanului de mediu: conclu'iile de'baterii publice si stabilete daca emite autori'aia de mediu:
cu sau #ora un pro!ram pentru con#ormare.
Titularul activit$ii 3naintea'$ la &C@M un proiect de pro!ram pentru con#ormare: 3n
termen de 10 'ile de la luarea deci'iei de emitere a autori'aiei de mediu 3n edina colectivului
de anali'a tehnica: cu termene reali'abile: cu responsabilitatea si cu identi#icarea surselor de
#inanare necesare reali'$rii masurilor pro!ramului pentru con#ormare.
"a elaborarea pro!ramului pentru con#ormare se iau 3n considerare urm$toarele>
a, conclu'iile bilanului de mediu?
%.
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
b, constat$rile si sarcinile stabilite de autorit$ile de control care r$spund de protecia
#actorilor de mediu: precum si de alte or!ane de specialitate ale administraiei publice
centrale?
c, datele deinute de titularul activit$ii si de autorit$ile administraiei publice locale
privind emisia si emisia poluanilor 3n mediu?
d, studiile: o#ertele: diversele materiale de documentare etc.?
e, su!estiile si propunerile primite de la populaie si de la asociaiile ne!uvernamentale cu
oca'ia de'baterii publice.
&C@M anali'ea'$ proiectul pro!ramului pentru con#ormare: 3l accepta sau dispune
completarea ori re#acerea acestuia: cu eventuale propuneri ale autoritarilor consultate. &C@M
stabilete cu titularul activit$ii pro!ramul pentru con#ormare: pe ba'a conclu'iilor si
recomand$rilor bilanului de mediu.
@ro!ramul pentru con#ormare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra
mediului prin #uncionarea curenta sau anterioara. Cuanti#icarea impactului e#ectiv al unei
activit$ i de pe un amplasament se reali'ea'$ prin bilanul de mediu: raport9nd starea mediului
si masurile necesare de remediere la standardele si re!lement$rile 3n vi!oare.
@ro!ramul stabilete masurile de con#ormare: etapele: termenele si responsabilit$ile
necesare reali'$rii acestora si poate avea doua seciuni>
a,masurile pentru reducerea e#ectelor pre'ente si viitoare ale activit$ilor asupra mediului?
b,masurile de remediere a e#ectelor activit$ilor anterioare asupra mediului.
&C@M accepta introducerea 3n autori'aia de mediu a pro!ramului pentru con#ormare:
numai daca: la solicitarea re!lementarii: titularul activit$ii>
a,dovedete ca modi#ic$rile necesare pentru con#ormarea imediata nu sunt #e'abile tehnic si*sau
economic?
b,dovedete ca 3n perioada de con#ormare nu se produc daune semni#icative asupra mediului si
sanatatii publice?
c,se an!a8ea'$ sa asi!ure #ondurile necesare reali'$rii pro!ramului pentru con#ormare la
termenele propuse ale acesteia.
"a stabilirea termenelor din pro!ramul pentru con#ormare: &C@M ia 3n considerare
an!a8amentele titularului activit$ii: din care sa re'ulte ca instituirea modi#ic$rilor cerute nu
depaseste posibilit$ile #inanciare ale acestuia.
)urata pro!ramului pentru con#ormare are 3n vedere perioada minima necesara
reali'$rii masurilor stabilite 3n #uncie de disponibilit$ile #inanciare si tehnice ale titularului
proiectului sau al activit$ii. 7n pro!ram pentru con#ormare nu poate dep$i perioada de
valabilitate a autori'aiei de mediu: cu eAcepia masurilor de remediere a pre8udiciilor aduse
mediului prin activitatea anterioare.
Titularul activit$ii pre'int$ la &C@M: dup$ acceptarea pro!ramului pentru con#ormare:
urm$toarele documente>
a,pro!ramul pentru con#ormare 3n redactare #inala?
b,#isa de pre'entare si declaraie completata cu instruciuni de 3ntreinere si de eAploatare a
instalaiilor de depoluare.
&C@M #ace publica deci'ia de emitere a autori'aiei de mediu: precum si pro!ramul de
consultare a documentelor care au stat la ba'a acesteia: prin a#iare la sediul propriu si postare
pe pa!ina proprie de internet.
%(
)eci'ia poate #i contestata 3n termen de %0 de 'ile lucr$toare de la data a#i$rii. "a
eApirarea acestui termen: &C@M eliberea'$ autori'aia de mediu.
III.6. Re'i)uirea autori)aiei e #eiu
Con#orm <rdonan$ de ur!en$ nr. 11. din 10*11*200/: pentru modi#icarea i
completarea <rdonanei de ur!en$ a Duvernului nr. 10(*200( privind protecia mediului
&utori'aia de mediu i autori'aia inte!rat$ de mediu sunt valabile 10 ani.
Revi'uirea autori'aiei de mediu se reali'ea'$ ori de c9te ori eAista o schimbare de #ond
a datelor care au stat la ba'a emiterii ei. Titularul activit$ii in#ormea'$ 3n scris &C@M despre
acest lucru: iar &C@M emite o autori'aie de mediu revi'uita: inclu'9nd acele date care s2au
modi#icat: sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autori'aii de mediu.
&utori'aia revi'uita este valabila pana la eApirarea duratei de valabilitate a autori'aiei
de mediu iniiale: supuse revi'uirii.
&utori'aia de mediu nu se emite>
a,daca nici varianta a pro!ramului pentru con#ormare nu asi!ura 3ncadrarea 3n condiiile care
permit autori'area: raportate la standardele si re!lement$rile 3n vi!oare?
b,daca titularul activit$ii nu respecta obli!aiile ce 3i revin prin pre'enta procedura?
c,3n situaia 3n care nu au #ost respectate condiiile impuse 3n procedura de evaluare a impactului
asupra mediului?
d,3n situaia 3n care nu au #ost reali'ate inte!ral masurile prev$'ute 3n pro!ramul pentru
con#ormare: aneAa la autori'aia de mediu emisa anterior.
"a schimbarea titularului activit$ii: coninutul pro!ramului pentru con#ormare se
re#ace: speci#ic9ndu2se sursa de #inanare si responsabilitatea: daca este necesar.
Modi#icarea termenelor 3n pro!ramele pentru con#ormare este permisa numai daca
acestea se reduc ca timp de reali'are a masurilor.
%1
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
De,iniii
acte de reglementare 2 acte emise de autoritatea competent$ de protecia mediului pe ba'a unor
documentaii depuse de titular> avi'ele de mediu: avi'ul Natura 2000: acordul de mediu:
acordul de import*eAport plante si*sau animale s$lbatice non 2 CITES: autori'aia privind
emisiile de !a'e cu e#ect de ser$: acordul de import pentru or!anisme modi#icate !enetic:
autori'aia*autori'aia inte!rat$ de mediu: autori'aia privind activit$ile cu or!anisme
modi#icate !enetic ;<7D 10(*200(=?
acordul de mediu 2 Crepre'int$ deci'ia autorit$ii competente pentru protecia mediului: care da
dreptul titularului de proiect sa reali'e'e proiectul din punctul de vedere al proteciei
mediului5 ;<7D 10(*200(=?
acord de mediu 2 Cactul administrativ emis de c$tre autoritatea competent$ pentru protecia
mediului prin care sunt stabilite condiiile i: dup$ ca': m$surile pentru protecia mediului:
care trebuie respectate 3n ca'ul reali'$rii unui proiect5 ;E..(*200.=?
acord de mediu 2 Cactul tehnico28uridic prin care se stabilesc condiiile de reali'are a proiectului:
din punctul de vedere al impactului asupra mediului5 ;<7D 10(*200(=?
autori(aie de mediu 2 Cact tehnico28uridic emis de autorit$ile competente pentru protecia
mediului: prin care sunt stabilite condiiile i*sau parametrii de #uncionare a unei activit$i
eAistente sau a unei activit$i noi cu posibil impact semni#icativ asupra mediului: necesar
pentru punerea acesteia 3n #unciune5; <7D 10(*200(? Macoveanu 2001=?
autori(aie integrat de mediu 2 Cact tehnico28uridic emis de autorit$ile competente: con#orm
dispo'iiilor le!ale 3n vi!oare privind prevenirea i controlul inte!rat al polu$rii5; <7D
10(*200(? Macoveanu 2001=?
autori(aie privind emisiile de ga(e cu efect de sera 2 Cactul tehnico28uridic emis de autoritatea
publica competenta pentru protecia mediului pentru una sau mai multe instalaii ori pentru
p$ri ale instalaiei situate pe acelai amplasament si eAploatate de acelai operator: prin
care se aloca un num$r de certi#icate de emisii de !a'e cu e#ect de sera5; <7D 10(*200(?
Macoveanu 2001=?
autoritate competenta pentru protecia mediului 2 Cautoritatea public$ central$ pentru protecia
mediului: &!enia Naional$ pentru @rotecia Mediului sau a!eniile pentru protecia
mediului: respectiv a!eniile re!ionale pentru protecia mediului si a!eniile 8udeene
pentru protecia mediului: &dministraia Re'ervaiei 6ios#erei Y)elta )un$riiZ: precum si
Darda Naional$ de Mediu si structurile subordonate acesteia?5;<7D 10(*200(?
Macoveanu 2001=?
avi( de mediu 2 Cact tehnico28uridic emise de autoritatea competenta pentru protecia mediului5
;<7D 10(*200(=?
avi' de mediu pentru planuri si pro!rame 2 Cact tehnico28uridic emis de autoritatea competenta
pentru protecia mediului: care con#irm$ inte!rarea aspectelor privind protecia mediului
in planul sau pro!ramul supus adopt$rii5;<7D 10(*200(=
avi(ul pentru stabilirea obligaiilor de mediu 2 Cact tehnico28uridic emis de autoritatea
competent$ pentru protecia mediului la> schimbarea titularului unei activit$i cu impact
asupra mediului: v9n'area pachetului ma8oritar de aciuni: v9n'area de active: #u'iune:
divi'are: concesionare: di'olvare urmat$ de lichidare: lichidare: 3ncetarea activit$ii:
#aliment: av9nd ca scop stabilirea obli!aiilor de mediu: ca prevederi ale unui pro!ram
pentru con#ormare: 3n vederea asum$rii acestora de c$tre p$rile implicate 3n situaiile
menionate anterior5;<7D 10(*200(=?
avi(ul de mediu pentru produse de protecie a plantelor respectiv pentru autori(area
ngrmintelor c)imice 2 Cact tehnico28uridic emis de autoritatea public$ central$ pentru
protecia mediului: necesar 3n procedura de omolo!are a produselor de protecie a
plantelor si respectiv de autori'are a 3n!r$$mintelor chimice5;<7D 10(*200(=?
%-
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
avi( Natura !*** 2 Cact tehnico28uridic emis de autoritatea competenta pentru protecia
mediului: care con#irma inte!rarea aspectelor privind protecia habitatelor naturale si a
speciilor de #lora si #auna s$lbatic$ 3n planul sau pro!ramul supus adopt$rii5;<7D
10(*200(=
bilan de mediu 2 Clucrare elaborat$ de persoane #i'ice sau 8uridice atestate con#orm le!ii: 3n
scopul obinerii avi'ului pentru stabilirea obli!aiilor de mediu sau a autori'aiei de mediu:
si care conine elementele anali'ei tehnice prin care se obin in#ormaii asupra cau'elor si
consecinelor e#ectelor ne!ative cumulate: anterioare: pre'ente si anticipate ale activit$ii:
in vederea cuanti#ic$rii impactului de mediu e#ectiv de pe un amplasament? in ca'ul in
care se identi#ica un impact semni#icativ: bilanul se completea'$ cu un studiu de evaluare
a riscului5;<7D 10(*200(=?
biodiversitate 2 Cvariabilitatea or!anismelor din cadrul ecosistemelor terestre: marine: acvatice
continentale si compleAelor ecolo!ice? aceasta include diversitatea intraspeci#ic$:
interspeci#ic$ si diversitatea ecosistemelor5;<7D 10(*200(=?
de(voltare durabil 2 Cde'voltarea care corespunde necesit$ilor pre'entului: #$r$ a compromite
posibilitatea !eneraiilor viitoare de a2si satis#ace propriile necesit$i5;<7D 10(*200(= ?
ec)ilibru ecologic 2 Cansamblul st$rilor si interrelaiilor dintre elementele componente ale unui
sistem ecolo!ic: care asi!ura meninerea structurii: #uncionarea si dinamica ideal$ a
acestuia5;<7D 10(*200(=?
ecosistem 2 CcompleA dinamic de comunit$i de plante: animale si microor!anisme si mediul
abiotic: care interacionea'$ 3ntr2o unitate #uncional$5;<7D 10(*200(=?
efluent 2 Corice #orm$ de deversare 3n mediu: emisie punctual$ sau di#u'$: inclusiv prin scur!ere:
8eturi: in8ecie: inoculare: depo'itare: vidan8are sau vapori'are5; <7D 10(*200(=?
emisie 2 evacuarea direct$ ori indirect$: din surse punctuale sau di#u'e: de substane: vibraii:
radiaii electroma!netice si ioni'ante: c$ldur$ ori de '!omot 3n aer: ap$ sau sol?
evaluare de mediu 2 Celaborarea raportului de mediu: consultarea publicului si a autorit$ilor
publice interesate de e#ectele implement$rii planurilor si pro!ramelor: luarea in
considerare a raportului de mediu si a re'ultatelor acestor consult$ri 3n procesul deci'ional
i asi!urarea in#orm$rii asupra deci'iei luate5;<7D 10(*200(=?
evaluarea impactului asupra mediului 2 Cproces menit sa identi#ice: sa descrie si sa stabileasc$:
3n #uncie de #iecare ca' i 3n con#ormitate cu le!islaia 3n vi!oare: e#ectele directe i
indirecte: siner!ice: cumulative: principale si secundare ale unui proiect asupra s$n$t$ii
oamenilor si a mediului5;<7D 10(*200(=?
evaluarea riscului 2 Clucrare elaborat$ de persoane #i'ice sau 8uridice atestate con#orm le!ii: prin
care se reali'ea'$ anali'a probabilit$ii si !ravit$ii principalelor componente ale
impactului asupra mediului si se stabilete necesitatea masurilor de prevenire: intervenie
si*sau remediere ;<7D 10(*200(=5?
)abitat natural 2 Carie terestr$: acvatic$ sau subteran$: 3n stare natural$ sau seminatural$: ce se
di#erenia'$ prin caracteristici !eo!ra#ice: abiotice si biotice5; <7D 10(*200(=?
instalaie 2 Corice unitate tehnica staionar$ sau mobil$ precum si orice alt$ activitate direct
le!ata: sub aspect tehnic: cu activit$ile unit$ilor staionare*mobile a#late pe acelai
amplasament: care poate produce emisii si e#ecte asupra mediului5; <7D 10(*200(=?
)abitat natural 2 Carie terestr$: acvatic$ sau subteran$: 3n stare natural$ sau seminatural$: ce se
di#erenia'$ prin caracteristici !eo!ra#ice: abiotice si biotice5; <7D 10(*200(=
instalaie 2 Corice unitate tehnic$ staionar$ sau mobil$ precum si orice alt$ activitate direct
le!at$: sub aspect tehnic: cu activit$ile unit$ilor staionare*mobile a#late pe acelai
amplasament: care poate produce emisii si e#ecte asupra mediului5; <7D 10(*200(=?
mediu geologic 2 Cansamblul structurilor !eolo!ice de la supra#aa p$m9ntului 3n ad9ncime> sol:
ape subterane: #ormaiuni !eolo!ice5; <7D 10(*200(=?
microorganism 2 Corice entitate microbiolo!ic$: celular$ sau necelular$: capabil$ de replicare
sau de trans#er de material !enetic: inclusiv virusurile: viroi'ii i celulele ve!etale i
animale 3n culturi5; <7D 10(*200(=
%/
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
monitori(area mediului 2 Csuprave!herea: pro!no'area: averti'area i intervenia 3n vederea
evalu$rii sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu: 3n
scopul cunoaterii st$rii de calitate si a semni#icaiei ecolo!ice a acestora: a evoluiei i
implicaiilor sociale ale schimb$rilor produse: urmate de masurile care se impun5; <7D
10(*200(=?
monument al naturii 2 Cspecii de plante si animale rare sau periclitate: arbori i'olai: #ormaiuni
si structuri !eolo!ice de interes tiini#ic sau peisa!istic5 ; <7D 10(*200(=
%0
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
A1re'ieri
ACPM 2 &utoritatea competent$ pentru protecia mediului?
ANPM 2 &!enia Naional$ pentru @rotecia Mediului?
ATPM 2 &utoritatea publica teritoriala pentru protecia mediului
CAT 2 Colectivul de anali'$ tehnic$?
EIM 2 Evaluarea impactului asupra mediului ?
EAM 2 Evaluare &decvat$ de mediu?
H N hot$r9re a Duvernului Rom9niei?
IPG 2 Indicele de poluare !lobal$ a unui ecosistem?
L 2 "e!e a @arlamentului Rom9nie?
MERI 2 Matricea de evaluare rapid$ a impactului?
. 2 <rdin al ministrului?
.UG 2 <rdonan$ de ur!en$?
RIM 2 Raportul privind impactul asupra mediului ?
UE 2 7niunea European$?
.1
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
Bi1liogra,ie
C*riE
Robu 6.: Macoveanu M.: #valuri de mediu pentru de(voltare durabil Editura Eco'one: Iai:
2010.
Macoveanu M.: +etode si te)nici de evaluare a impactului ecologic: Ediia a II2a: Editura
Eco'one: Iai: 2001.
Legi%laieE
OOOOEot$r9re nr. ..( din 0/*0.*2000 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i
private asupra mediului?
OOOO <rdonan$ de ur!en$ nr. 10( din 22 decembrie 200( privind protecia mediului aprobat$
cu modi#ic$ri "e!ea nr.21(*2001 si modi#ic$rile ulterioare.
OOOO<rdin nr.1%(*-1*/.*12/. din 2010 al ministrului mediului i p$durilor: al ministrului
administraiei i internelor: al ministrului a!riculturii i de'volt$rii rurale i al ministrului
de'volt$rii re!ionale i turismului privind aprobarea Metodolo!iei de aplicare a evalu$rii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice i private?
OOOO<rdin nr.1.021 din 2- iulie 2000: al ministrului mediului privind aprobarea condiiilor de
elaborare a raportului de mediu: raportului privind impactul asupra mediului: bilanului de
mediu: raportului de amplasament: raportului de securitate i studiului de evaluare adecvat$?
OOOO<rdin nr. 1-0/ din 10 noiembrie 200- pentru aprobarea @rocedurii de emitere a autori'aiei
de mediu.
OOOO<rdonan$ de ur!en$ nr.1(2 din 10 noiembrie 200( privind prevenirea i controlul inte!rat
al polu$rii modi#icat$ prin <rdonan$ de ur!en$ nr..0 din 21 aprilie 2010.
OOOO<rdin nr.1/. din 21 septembrie 100- pentru aprobarea @rocedurii de reali'are a bilanurilor
de mediu.
OOOO<rdin nr./1. din 21 septembrie 2002 al ministrului apelor i proteciei mediului pentru
aprobarea @rocedurii de evaluare a impactului asupra mediului 3n conteAt trans#rontier$ i
de participare a publicului la luarea deci'iei 3n ca'ul proiectelor cu impact trans#rontier$.
OOOO<rdin nr./1/ din 1- octombrie 200% al ministrului a!riculturii: p$durilor: apelor i mediului
pentru aprobarea @rocedurii de emitere a autori'aiei inte!rate de mediu.
OOOO<rdin nr.1.1(/ din 1( noiembrie 200( al ministrului mediului i !ospod$ririi apelor pentru
modi#icarea i completarea aneAei la <rdinul ministrului a!riculturii: p$durilor: apelor i
mediului nr. /1/*200% pentru aprobarea @rocedurii de emitere a autori'aiei inte!rate de
mediu.
OOOO<rdin nr.%.0-0 din % decembrie 2012 al ministrului mediului i p$durilor pentru
modi#icarea i completarea @rocedurii de emitere a autori'aiei inte!rate de mediu: aprobat$
prin <rdinul ministrului a!riculturii: p$durilor: apelor si mediului nr. /1/*200%.
OOOO<rdonan$ de ur!en$ nr.1(2 din 10 noiembrie 200( privind prevenirea i controlul inte!rat
al polu$rii.
OOOO<rdonan$ de ur!en$ nr..0 din 21 aprilie 2010 pentru modi#icarea <rdonanei de ur!en$ a
Duvernului nr. 1(2*200( privind prevenirea i controlul inte!rat al polu$rii.
OOOOEot$r9re nr.1.0-1 din / iulie 200. privind stabilirea procedurii de reali'are a evalu$rii de
mediu pentru planuri i pro!rame.
OOOO<rdonan$ de ur!en$ nr. 11. din 10*11*200/: pentru modi#icarea i completarea
<rdonanei de ur!en$ a Duvernului nr. 10(*200( privind protecia mediului.
Situri Meb>
OOOOhttp>**MMM.anpm.ro* 2 Site2ul &!eniei naionale de protecia mediului
.%
Evaluarea Impactului asupra Mediului i Tehnici de Reabilitare
OOOOMMM.cdep.ro*pls*le!is*le!is[pcK.#rame 2 Site2ul Camerei )eputailor.
OOOOMMM.mmediu.ro 2 Site2ul Ministerului Mediului i @$durilor.
OOOOMMM.monitorulo#icial.ro N Site2ul Monitorului o#icial.
..