Sunteți pe pagina 1din 60

Castelul Peles, Sinaia

Castelul Peles, unul dintre cele mai importante castele din Romania,
este amplasat in Sinaia, la 44 km de Brasov si la 122 km de Bucuresti.
A fost construit intre anii 187 si 1!14, pe vremea re"elui Carol # al
Romaniei $18%% & 1!14', dup( planurile ar)itec ilor *o)annes Sc)ult+
i ,arel -iman, i a fost decorat de cele.rii decoratori *. /. 0e1mann
din 0am.ur", Au"ust Bem.2 din 3ain+ i Ber)ard -ud4i" din 5iena.
Castelul Peles a fost construit din lemn, piatra, caramida si marmura
si are circa 1%6 de incaperi. /emn de mentionat este faptul ca Pelesul
a fost primul castel electrificat in intre"ime din 7uropa.
Castelul Pele poate fi considerat cel mai important edificiu de tip
istoric din Rom8nia, av8nd caracter de unicat i este, prin valoarea sa
istoric( i artistic(, unul din cele mai importante monumente de acest
fel din 7uropa celei de a doua 9um(t( i a secolului al :#:&lea .
Castelul Pelisor,
Sinaia
Castelul Peli or este un castel de mici dimensiuni , construit ;n parcul
castelului Pele pe valea Pra)ovei. Ridicat ;ntre 18!! i 1!62 de ar)itectul ce)
,arel -iman i decorat de artistul viene+ Bern)ardt -ud4i", Castelul Peli or
devine, ;ncep8nd cu anul 1!6, re edin a de var( a principilor mo tenitori.
Castelul a fost construit din dorin a re"elui Carol #, ca re edin ( a pri ncipilor
mo tenitori <erdinand i 3aria.
3o.ilierul i decora iunile interioare, reali+ate ;n .un( m(sur( de c(tre
Bern)ard -ud4i", indic( un spa iu re+iden ial $)all, ca.inete de lucru, capela,
=camera de aur=', tri.utar inova iilor mi c(rilor artistice de la ;nceputul
secolului al ::&lea.
Peli or are !! de ;nc(peri .
Castelul Peli or de ine o valoroas( colec ie de art( decorativ( apar in8nd Art&
>ouveau&ului, printre care lucr(ri ale unor arti ti ca 7. ?alle, fra ii /aum, *.
0offmann, -.C. @iffan1, ?ursc)ner etc. A men iune special( merit(
manuscrisul & per"ament pictat reali+at de 3aria i d(ruit lui <erdinand ;n
1!6%.
Castelul Corvinilor sau Huniazilor,
Hunedoara
Castelul Corvinilor, numit i Castelul 0unia+ilor sau Cetatea
0unedoara, se afla in 0unedoara si este cel mai important monument
de ar)itectur( "otic( din @ransilvania.
A fost ridicat ;n secolul :5 de c(tre #ancu 0unedoara, pe locul unei
vec)i ;nt(rituri, pe o st8nc( la picioarele c(reia cur"e p8r8ul Bla ti .
7ste o construc ie impun(toare, cu acoperi uri ;nalte i divers
colorate, cu turnuri i turnule e, ferestre i .alcoane ;mpodo.ite cu
dantelaria pietrei cioplite. Castelul a fost restaurat i transformat ;n
mu+eu.
<iind una dintre cele mai mari i vestite propriet( i ale lui #ancu de
0unedoara, castelul cunoa te ;n timpul acestuia ;nsemnate
transform(ri. 7l devine astfel o somptuoas( locuin (, nu numai un
punct strate"ic ;nt(rit. Cu trecerea anilor, diver ii st(p8ni ai castelului
i&au modificat ;nf( i area, ;m.o"( indu&l cu turnuri, s(li i camere de
onoare.
Castelul Regal de la
Savarsin
Castelul re"al de la S(v8r in este un castel de inut de familia re"al(
rom8n( i situat pe domeniul de la S(v8r in, 9ude ul Arad . Pe locul
cl(dirii actuale se "(sea ;n secolul al :5###&lea castelul familiei
no.iliare <orra1. Acest castel a fost construit ;ntre anii 1%C6&1%86.
Castelul este ;ncon9urat de un parc prev(+ut cu lac i de.arcader .
Parcul dendrolo"ic din 9urul castelului a fost ;nfiin at de
vicecomitele Andras <arra1, ;n anul 1C14, care a fost domn de
p(m8nt i a avut mo ie ;n +ona S(v8r inului. Acest parc are o
suprafa ( de %,C )ectare i con ine c8teva specii rare de ar.ori i
ar.u ti, declarate monumente ale naturiiD .rad ar"intiu, molid, tuia
piramidal(, c)iparo i de .alt(, salc8m c)ine+esc, pin de 0imala1a,
alun turcesc, ste9ari seculari i multe altele .
Palatul Roznovanu Iasi
(Primaria)
Palatul Ro+novanu, este un monument de ar)itectur(, construit ;n deceniile
7 & 16 ale secolului :5###&lea, ;n #a i . A fost restaurat ;ntre anii 186 i 18 de
c(tre cunoscutul ar)itect *o)an <re14ald, cel care a proiectat i Catedrala
3itropolitan( din #a i.
En ansam.lu, ca ar)itectur( dar i prin frescele interioare i statuile ce
;mpodo.eau ;n 186 eFteriorul, palatul apar ine stilului neoclasic, cu elemente
ornamentale eclectico&.aroce.
P8n( ;n 18!1 c8nd este v8ndut( statului, cl(direa este re edin ( a familiei
Rosetti & Ro+novanu, cea mai puternic( i mai influent( familie din arena
politic( moldav( a ur.ei. Entre anii 18!2 & 18!2, Palatul Ro+novanu va fi folosit
ca re edin ( temporar( a familiei re"ale, o parte din spa iu fiind alocat
autorit( ilor locale. Cl(direa a 9ucat un rol deose.it pe scena istoriei mai ales
;n Primul R(+.oi 3ondial, ;ntre 1!1% & 1!18, c8nd a "(+duit sediile ministerelor
conducerii politice refu"iate de la Bucure ti. En deceniile 2&4 ale secolului ::,
Palatul cunoa te din nou str(lucirea vie ii mondene de alt(dat(, pentru ca, din
1!44 s( devin( sediul Comitetului Ar( enesc de Partid. #n pre+ent, cl(direa
ad(poste te sediul prim(riei #a i .
Castelul
Bran
Castelul Bran $;n "erman( @Gr+.ur", ;n ma")iar( @GrcsvHr' este un
monument istoric i ar)itectonic, situat ;n Pasul Bran&Ruc(r, la 6 de
kilometri de Bra ov , pe oseaua ce iese prin vec)iul cartier
Bartolomeu i care lea"( Bra ovul de C8mpulun".
Castelul Bran este construit pe o st8nc(, ;ntr&un punct c)eie din
punct de vedere strate"ic. 7l ad(poste te ;n acest moment mu+eul
Bran, mu+eu ce se ;ntinde pe cele 4 eta9e ale castelului. -a mu+eu
sunt eFpuse colec ii de ceramic(, mo.ilier, arme i armuri, iar ;n
curtea castelului se afl( un mic mu+eu al satului, cu case tradi ionale
din re"iunea culoarului Ruc(r&Bran.
En anul 2666, castelul Bran a fost revendicat de Ar)iducele /ominic
de 0a.s.ur" i de surorile sale, 3aria 3a"dalena 0ol+)ausen i
7lisa.et) Sand)ofer, mo tenitorii castelului. En luna mai 266%, ace tia
au devenit proprietarii castelului i ai domeniului aferent .
Castelul Sturza din
Miclauseni
Castelul Sturd+a de la 3icl(u eni, cunoscut i su. denumirea de
Palatul Sturd+a, este un castel ;n stil neo"otic construit ;ntre anii
1886&1!64 de c(tre ?)eor")e Stur+a i so ia sa 3aria, ;n satul
3icl(u eni , la o distan ( de 26 km de Roman i %C km de municipiul
#a i. En pre+ent, se afl( ;n proprietatea 3itropoliei 3oldovei i
Bucovinei.
Planurile construc iei au fost reali+ate de ar)itec ii #ulius Reinecke
i #. ?ri"s.er".
7ste un frumos palat ;n stil neo"otic t8r+iu, fiind o copie a castelelor
feudale apusene i amintind de Palatul Culturii din #a i, dar i de
Palatul /omnesc din Ru"inoasa.
Palatul Mogosoaia
Palatul 3o"o oaia este o cl(dire istoric( din localitatea 3o"o oaia,
9ude ul #lfov, aflat( la circa 1C km de centrul ora ului Bucure ti .
CompleFul con ine cl(direa propriu&+is(, curtea acestuia cu turnul de
ve")e, cu)nia $.uc(t(ria', casa de oaspe i, ")e (ria i cavoul familiei
Bi.escu, precum i .iserica ISf8ntul ?)eor")eJ aflat( l8n"( +idurile
cur ii. Palatul poart( numele v(duvei .oierului 3o"o care de inea
p(m8ntul pe care a fost construit.
Palatul 3o"o oaia a fost ;n posesia familiei Br8ncoveanu timp de
aproFimativ 126 de ani, trec8nd apoi ;n proprietatea familiei Bi.escu.
Palatul a fost construit p8n( ;n 1762 de c(tre Constantin Br8ncoveanu
;n stil ar)itectural rom8nesc renascentist sau stil .r8ncovenesc, o
com.ina ie de elemente vene iene cu elemente otomane, stil utili+at
anterior i la un alt palat al domnitorului, construit anterior de acesta
la Potlo"i.
Palatul Culturii,Iasi
Palatul Culturii din #aKi a fost inau"urat, ;n 1!2%, de c(tre re"ele
<erdinand al Rom8niei. Reali+at dup( planurile ar)itectului #./.
Berindei, a9utat de ar)itecLii :enopol Ki Cerc)e+, construcLia Palatului
a durat dou( decenii.
Stilul palatului e neo"otic flam.o1ant, cu detalii ornamentale, cu
elemente )eraldice ;n eFterior. ConstrucLia are 2!8 inc(peri cu o
suprafaL( de aproFimativ %.666 m
2
. -a faLad( sunt !2 ferestre, iar la
mansard( alte % ;n o"iv( Ki dou( r8nduri de .a")ete.
Ast(+i Palatul Culturii din #aKi este sediul CompleFului 3u+eal
>aLional =3oldovaJ #aKi Ki cuprindeD 3u+eul de #storie a 3oldovei,
3u+eul 7tno"rafic al 3oldovei, 3u+eul de Art(, 3u+eul MtiinLei Ki
@e)nicii Mtefan Procopiu. En aripa de nord&est a palatului se afl(
Bi.lioteca 3unicipal( ?)eor")e Asac)i.
Palatul Jean Mihail, Craiova (Muzeul de
rta)
Actuala cl(dire a 3u+eului de Art( din Craiova a fost casa unuia dintre cei mai
.o"aLi oameni din Rom8nia ;nceputului secolului trecut. Piatra de temelie a
Palatului *ean 3i)ail a fost pus( ;n 18!!. Constantin 3i)ail a apelat la
ar)itectul france+ Paul ?ottereau care avea s( conture+e un plan ;n stilul
specific academismului france+, iar palatul s&a ;n(lLat trainic Ki ele"ant.
3aterialele de construcLie erau de cea mai .un( calitate, iar meKterii, dintre cei
mai iscuLi aduKi de pe alte melea"uri. EKi f(ceau apariLia stucatura, pe alocuri
aurit(, luminatoarele, o"lin+ile veneLiene, plafoanele pictate, candela.rele din
cristal de 3urano, coloanele, sc(rile din marmur( de Carrara, pereLii tapisaLi
cu m(tase de -1on, lam.riurile, mo.ilierul stil, feroneria.
A le"end( spune c( 3i)ail visa s( acopere cl(direa cu monede de aur, dar
re"ele l&ar fi refu+at, +ic8ndu&i c( le vrea aKe+ate ;n dun"(. En timp ce opera se
des(v8rKea, o .oal( crunt( strivea, spre sf8rKitul anului 1!67, .ucuria
proprietarului de a se r(sf(La ;n imensele ;nc(peri. C8teva luni mai t8r+iu, ;n
iunie 1!68, Constantin 3i)ail se stin"ea din viaL(. <iii s(i, >icolae Ki *ean,
inau"urau palatul la un an de la pierderea tat(lui. >ici ;n viaLa lor fastuoasa
locuinL( n&a 9ucat rolul acelui c(min visat de p(rinte.
I magini: I nt er net
Text e: Wikipedia
Muzica: Cipr ian Por umbescu Balada Op !

"dr iana
O zi buna#