Sunteți pe pagina 1din 79

LEGE Nr.

53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicat


Codul muncii
Text n vigoare ncepnd cu data de 14 august 2013
REALIZATOR !O"#A$IA %E I$&OR"ATI!' $EA"(
Text actua)i*at prin produsu) in+or,atic )egis)ativ LE- E-#ERT n .a*a acte)or
nor,ative ,odi+icatoare/ pu.)icate n "onitoru) O+icia) a) Ro,niei/ #artea I/
pn0 )a 14 august 20131
Act de baz
#B: Legea nr1 2332003/ repu.)icat0 n "onitoru) O+icia) a) Ro,niei/ #artea I/ nr1
342 din 14 ,ai 2011
Acte modificatoare
#M1: Legea nr1 5632012
#M2: Legea nr1 14532012
#M3: Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 4432012
#M4: Legea nr1 14532012
#M5: Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 643201299
#M6: Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 432013
#M7: Legea nr1 232013
#M8: Legea nr1 22232013
Acte)e nor,ative ,arcate cu dou0 asteriscuri :99; se re+er0 )a derog0ri de )a
Legea nr1 2332003/ repu.)icat0/ sau con7in ,odi+ic0ri e+ectuate asupra acestor
derog0ri1
"odi+ic0ri)e <i co,p)et0ri)e e+ectuate prin acte)e nor,ative enu,erate ,ai sus
sunt scrise cu +ont ita)ic1 =n +a7a +iec0rei ,odi+ic0ri sau co,p)et0ri este indicat
actu) nor,ativ care a e+ectuat ,odi+icarea sau co,p)etarea respectiv0/ n +or,a
#M1/ #M2 etc1
#B
TTL!L
Dispoziii generale
C"#T$L!L
Domeniul de aplicare
"RT. %
&%' #re(entul cod re)lementea( domeniul raporturilor de munc* modul +n care
,e e-ectuea( controlul aplicrii re)lementrilor din domeniul raporturilor de
munc* precum .i /uri,dic0ia muncii.
&2' #re(entul cod ,e aplic .i raporturilor de munc re)lementate prin le)i
,peciale* numai +n m,ura +n care ace,tea nu con0in di,po(i0ii ,peci-ice dero)atorii.
"RT. 2
1i,po(i0iile cuprin,e +n pre(entul cod ,e aplic:
a' cet0enilor rom2ni +ncadra0i cu contract indi3idual de munc* care pre,tea(
munc +n Rom2nia4
b' cet0enilor rom2ni +ncadra0i cu contract indi3idual de munc .i care pre,tea(
acti3itatea +n ,trintate* +n ba(a unor contracte +nc5eiate cu un an)a/ator rom2n* cu
e6cep0ia ca(ului +n care le)i,la0ia ,tatului pe al crui teritoriu ,e e6ecut contractul
indi3idual de munc e,te mai -a3orabil4
c' cet0enilor ,trini ,au apatri(i +ncadra0i cu contract indi3idual de munc* care
pre,tea( munc pentru un an)a/ator rom2n pe teritoriul Rom2niei4
d' per,oanelor care au dob2ndit ,tatutul de re-u)iat .i ,e +ncadrea( cu contract
indi3idual de munc pe teritoriul Rom2niei* +n condi0iile le)ii4
e' ucenicilor care pre,tea( munc +n ba(a unui contract de ucenicie la locul de
munc4
-' an)a/atorilor* per,oane -i(ice .i /uridice4
)' or)ani(a0iilor ,indicale .i patronale.
C"#T$L!L
Principii fundamenale
"RT. 3
&%' Libertatea muncii e,te )arantat prin Con,titu0ie. 1reptul la munc nu poate
-i +n)rdit.
&2' $rice per,oan e,te liber +n ale)erea locului de munc .i a pro-e,iei*
me,eriei ,au acti3it0ii pe care urmea( , o pre,te(e.
&3' Nimeni nu poate -i obli)at , muncea,c ,au , nu muncea,c +ntr7un anumit
loc de munc ori +ntr7o anumit pro-e,ie* oricare ar -i ace,tea.
&4' $rice contract de munc +nc5eiat cu nere,pectarea di,po(i0iilor alin. &%' 7 &3'
e,te nul de drept.
"RT. 4
&%' 8unca -or0at e,te inter(i,.
&2' Termenul munc -or0at de,emnea( orice munc ,au ,er3iciu impu, unei
per,oane ,ub amenin0are ori pentru care per,oana nu .i7a e6primat con,im0m2ntul
+n mod liber.
&3' Nu con,tituie munc -or0at munca ,au acti3itatea impu, de autorit0ile
publice:
a' +n temeiul le)ii pri3ind ,er3iciul militar obli)atoriu**'4
b' pentru +ndeplinirea obli)a0iilor ci3ice ,tabilite prin le)e4
c' +n ba(a unei 5otr2ri /udectore.ti de condamnare* rma, de-initi3* +n
condi0iile le)ii4
d' +n ca( de -or0 ma/or* re,pecti3 +n ca( de r(boi* cata,tro-e ,au pericol de
cata,tro-e precum: incendii* inunda0ii* cutremure* epidemii ,au epi(ootii 3iolente*
in3a(ii de animale ,au in,ecte .i* +n )eneral* +n toate circum,tan0ele care pun +n
pericol 3ia0a ,au condi0iile normale de e6i,ten0 ale an,amblului popula0iei ori ale
unei pr0i a ace,teia.
777777777777
**' " ,e 3edea Le)ea nr. 395:2005 pri3ind ,u,pendarea pe timp de pace a
,er3iciului militar obli)atoriu .i trecerea la ,er3iciul militar pe ba( de 3oluntariat*
publicat +n 8onitorul $-icial al Rom2niei* #artea * nr. %.%55 din 20 decembrie
2005* cu modi-icrile ulterioare.
"RT. 5
&%' ;n cadrul rela0iilor de munc -unc0ionea( principiul e)alit0ii de tratament
-a0 de to0i ,alaria0ii .i an)a/atorii.
&2' $rice di,criminare direct ,au indirect -a0 de un ,alariat* ba(at pe criterii
de ,e6* orientare ,e6ual* caracteri,tici )enetice* 32r,t* apartenen0 na0ional* ra,*
culoare* etnie* reli)ie* op0iune politic* ori)ine ,ocial* 5andicap* ,itua0ie ,au
re,pon,abilitate -amilial* apartenen0 ori acti3itate ,indical* e,te inter(i,.
&3' Con,tituie di,criminare direct actele .i -aptele de e6cludere* deo,ebire*
re,tric0ie ,au pre-erin0* +ntemeiate pe unul ,au mai multe dintre criteriile pre3(ute
la alin. &2'* care au ca ,cop ,au ca e-ect neacordarea* re,tr2n)erea ori +nlturarea
recunoa.terii* -olo,in0ei ,au e6ercitrii drepturilor pre3(ute +n le)i,la0ia muncii.
&4' Con,tituie di,criminare indirect actele .i -aptele +ntemeiate +n mod aparent
pe alte criterii dec2t cele pre3(ute la alin. &2'* dar care produc e-ectele unei
di,criminri directe.
"RT. <
&%' $rice ,alariat care pre,tea( o munc bene-icia( de condi0ii de munc
adec3ate acti3it0ii de,-.urate* de protec0ie ,ocial* de ,ecuritate .i ,ntate +n
munc* precum .i de re,pectarea demnit0ii .i a con.tiin0ei ,ale* -r nicio
di,criminare.
&2' Tuturor ,alaria0ilor care pre,tea( o munc le ,unt recuno,cute dreptul la
ne)ocieri colecti3e* dreptul la protec0ia datelor cu caracter per,onal* precum .i
dreptul la protec0ie +mpotri3a concedierilor nele)ale.
&3' #entru munca e)al ,au de 3aloare e)al e,te inter(i, orice di,criminare
ba(at pe criteriul de ,e6 cu pri3ire la toate elementele .i condi0iile de remunerare.
"RT. =
>alaria0ii .i an)a/atorii ,e pot a,ocia liber pentru aprarea drepturilor .i
promo3area intere,elor lor pro-e,ionale* economice .i ,ociale.
"RT. ?
&%' Rela0iile de munc ,e ba(ea( pe principiul con,en,ualit0ii .i al bunei7
credin0e.
&2' #entru buna de,-.urare a rela0iilor de munc* participan0ii la raporturile de
munc ,e 3or in-orma .i ,e 3or con,ulta reciproc* +n condi0iile le)ii .i ale
contractelor colecti3e de munc.
"RT. 9
Cet0enii rom2ni ,unt liberi , ,e +ncadre(e +n munc +n ,tatele membre ale
!niunii Europene* precum .i +n oricare alt ,tat* cu re,pectarea normelor dreptului
interna0ional al muncii .i a tratatelor bilaterale la care Rom2nia e,te parte.
TTL!L
!onracul indi"idual de munc#
C"#T$L!L
$nc%eierea conracului indi"idual de munc#
"RT. %0
Contractul indi3idual de munc e,te contractul +n temeiul cruia o per,oan
-i(ic* denumit ,alariat* ,e obli) , pre,te(e munca pentru .i ,ub autoritatea unui
an)a/ator* per,oan -i(ic ,au /uridic* +n ,c5imbul unei remunera0ii denumite
,alariu.
"RT. %%
Clau(ele contractului indi3idual de munc nu pot con0ine pre3ederi contrare ,au
drepturi ,ub ni3elul minim ,tabilit prin acte normati3e ori prin contracte colecti3e
de munc.
"RT. %2
&%' Contractul indi3idual de munc ,e +nc5eie pe durat nedeterminat.
&2' #rin e6cep0ie* contractul indi3idual de munc ,e poate +nc5eia .i pe durat
determinat* +n condi0iile e6pre, pre3(ute de le)e.
"RT. %3
&%' #er,oana -i(ic dob2nde.te capacitate de munc la +mplinirea 32r,tei de %<
ani.
&2' #er,oana -i(ic poate +nc5eia un contract de munc +n calitate de ,alariat .i la
+mplinirea 32r,tei de %5 ani* cu acordul prin0ilor ,au al repre(entan0ilor le)ali*
pentru acti3it0i potri3ite cu de(3oltarea -i(ic* aptitudinile .i cuno.tin0ele ,ale*
dac a,t-el nu +i ,unt periclitate ,ntatea* de(3oltarea .i pre)tirea pro-e,ional.
&3' ;ncadrarea +n munc a per,oanelor ,ub 32r,ta de %5 ani e,te inter(i,.
&4' ;ncadrarea +n munc a per,oanelor pu,e ,ub interdic0ie /udectorea,c e,te
inter(i,.
&5' ;ncadrarea +n munc +n locuri de munc )rele* 3tmtoare ,au periculoa,e ,e
poate -ace dup +mplinirea 32r,tei de %? ani4 ace,te locuri de munc ,e ,tabile,c
prin 5otr2re a Gu3ernului.
"RT. %4
&%' ;n ,en,ul pre(entului cod* prin an)a/ator ,e +n0ele)e per,oana -i(ic ,au
/uridic ce poate* potri3it le)ii* , an)a/e(e -or0 de munc pe ba( de contract
indi3idual de munc.
&2' #er,oana /uridic poate +nc5eia contracte indi3iduale de munc* +n calitate de
an)a/ator* din momentul dob2ndirii per,onalit0ii /uridice.
&3' #er,oana -i(ic dob2nde.te capacitatea de a +nc5eia contracte indi3iduale de
munc +n calitate de an)a/ator* din momentul dob2ndirii capacit0ii depline de
e6erci0iu.
"RT. %5
E,te inter(i,* ,ub ,anc0iunea nulit0ii ab,olute* +nc5eierea unui contract
indi3idual de munc +n ,copul pre,trii unei munci ,au a unei acti3it0i ilicite ori
imorale.
"RT. %<
&%' Contractul indi3idual de munc ,e +nc5eie +n ba(a con,im0m2ntului pr0ilor*
+n -orm ,cri,* +n limba rom2n. $bli)a0ia de +nc5eiere a contractului indi3idual
de munc +n -orm ,cri, re3ine an)a/atorului. @orma ,cri, e,te obli)atorie pentru
+nc5eierea 3alabil a contractului.
&2' "nterior +nceperii acti3it0ii* contractul indi3idual de munc ,e +nre)i,trea(
+n re)i,trul )eneral de e3iden0 a ,alaria0ilor* care ,e tran,mite in,pectoratului
teritorial de munc.
&3' "n)a/atorul e,te obli)at ca* anterior +nceperii acti3it0ii* , +nm2ne(e
,alariatului un e6emplar din contractul indi3idual de munc.
&4' 8unca pre,tat +n temeiul unui contract indi3idual de munc con,tituie
3ec5ime +n munc.
"RT. %=
&%' "nterior +nc5eierii ,au modi-icrii contractului indi3idual de munc*
an)a/atorul are obli)a0ia de a in-orma per,oana ,electat +n 3ederea an)a/rii ori*
dup ca(* ,alariatul* cu pri3ire la clau(ele e,en0iale pe care inten0ionea( , le
+n,crie +n contract ,au , le modi-ice.
&2' $bli)a0ia de in-ormare a per,oanei ,electate +n 3ederea an)a/rii ,au a
,alariatului ,e con,ider +ndeplinit de ctre an)a/ator la momentul ,emnrii
contractului indi3idual de munc ,au a actului adi0ional* dup ca(.
&3' #er,oana ,electat +n 3ederea an)a/rii ori ,alariatul* dup ca(* 3a -i
in-ormat cu pri3ire la cel pu0in urmtoarele elemente:
a' identitatea pr0ilor4
b' locul de munc ,au* +n lip,a unui loc de munc -i6* po,ibilitatea ca ,alariatul
, muncea,c +n di3er,e locuri4
c' ,ediul ,au* dup ca(* domiciliul an)a/atorului4
d' -unc0ia:ocupa0ia con-orm ,peci-ica0iei Cla,i-icrii ocupa0iilor din Rom2nia
,au altor acte normati3e* precum .i -i.a po,tului* cu ,peci-icarea atribu0iilor
po,tului4
e' criteriile de e3aluare a acti3it0ii pro-e,ionale a ,alariatului aplicabile la
ni3elul an)a/atorului4
-' ri,curile ,peci-ice po,tului4
)' data de la care contractul urmea( , +.i produc e-ectele4
5' +n ca(ul unui contract de munc pe durat determinat ,au al unui contract de
munc temporar* durata ace,tora4
i' durata concediului de odi5n la care ,alariatul are dreptul4
/' condi0iile de acordare a prea3i(ului de ctre pr0ile contractante .i durata
ace,tuia4
A' ,alariul de ba(* alte elemente con,tituti3e ale 3eniturilor ,alariale* precum .i
periodicitatea pl0ii ,alariului la care ,alariatul are dreptul4
l' durata normal a muncii* e6primat +n ore:(i .i ore:,ptm2n4
m' indicarea contractului colecti3 de munc ce re)lementea( condi0iile de
munc ale ,alariatului4
n' durata perioadei de prob.
&4' Elementele din in-ormarea pre3(ut la alin. &3' trebuie , ,e re),ea,c .i +n
con0inutul contractului indi3idual de munc.
&5' $rice modi-icare a unuia dintre elementele pre3(ute la alin. &3' +n timpul
e6ecutrii contractului indi3idual de munc impune +nc5eierea unui act adi0ional la
contract* +ntr7un termen de 20 de (ile lucrtoare de la data apari0iei modi-icrii* cu
e6cep0ia ,itua0iilor +n care o a,emenea modi-icare e,te pre3(ut +n mod e6pre, de
le)e.
&<' La ne)ocierea* +nc5eierea ,au modi-icarea contractului indi3idual de munc*
oricare dintre pr0i poate -i a,i,tat de ter0i* con-orm propriei op0iuni* cu
re,pectarea pre3ederilor alin. &='.
&=' Cu pri3ire la in-orma0iile -urni(ate ,alariatului* prealabil +nc5eierii
contractului indi3idual de munc* +ntre pr0i poate inter3eni un contract de
con-iden0ialitate.
"RT. %?
&%' ;n ca(ul +n care per,oana ,electat +n 3ederea an)a/rii ori ,alariatul* dup
ca(* urmea( , +.i de,-.oare acti3itatea +n ,trintate* an)a/atorul are obli)a0ia de
a7i comunica +n timp util* +nainte de plecare* in-orma0iile pre3(ute la art. %= alin.
&3'* precum .i in-orma0ii re-eritoare la:
a' durata perioadei de munc ce urmea( , -ie pre,tat +n ,trintate4
b' moneda +n care 3or -i pltite drepturile ,alariale* precum .i modalit0ile de
plat4
c' pre,ta0iile +n bani .i:,au +n natur a-erente de,-.urrii acti3it0ii +n ,trintate4
d' condi0iile de clim4
e' re)lementrile principale din le)i,la0ia muncii din acea 0ar4
-' obiceiurile locului a cror nere,pectare i7ar pune +n pericol 3ia0a* libertatea ,au
,i)uran0a per,onal4
)' condi0iile de repatriere a lucrtorului* dup ca(.
&2' n-orma0iile pre3(ute la alin. &%' lit. a'* b' .i c' trebuie , ,e re),ea,c .i +n
con0inutul contractului indi3idual de munc.
&3' 1i,po(i0iile alin. &%' ,e completea( prin le)i ,peciale care re)lementea(
condi0iile ,peci-ice de munc +n ,trintate.
"RT. %9
;n ,itua0ia +n care an)a/atorul nu +.i e6ecut obli)a0ia de in-ormare pre3(ut la
art. %= .i %?* per,oana ,electat +n 3ederea an)a/rii ori ,alariatul* dup ca(* are
dreptul , ,e,i(e(e* +n termen de 30 de (ile de la data ne+ndeplinirii ace,tei
obli)a0ii* in,tan0a /udectorea,c competent .i , ,olicite de,p)ubiri
core,pun(toare pre/udiciului pe care l7a ,u-erit ca urmare a nee6ecutrii de ctre
an)a/ator a obli)a0iei de in-ormare.
"RT. 20
&%' ;n a-ara clau(elor e,en0iale pre3(ute la art. %=* +ntre pr0i pot -i ne)ociate .i
cuprin,e +n contractul indi3idual de munc .i alte clau(e ,peci-ice.
&2' >unt con,iderate clau(e ,peci-ice* -r ca enumerarea , -ie limitati3:
a' clau(a cu pri3ire la -ormarea pro-e,ional4
b' clau(a de neconcuren04
c' clau(a de mobilitate4
d' clau(a de con-iden0ialitate.
"RT. 2%
&%' La +nc5eierea contractului indi3idual de munc ,au pe parcur,ul e6ecutrii
ace,tuia* pr0ile pot ne)ocia .i cuprinde +n contract o clau( de neconcuren0 prin
care ,alariatul , -ie obli)at ca dup +ncetarea contractului , nu pre,te(e* +n intere,
propriu ,au al unui ter0* o acti3itate care ,e a-l +n concuren0 cu cea pre,tat la
an)a/atorul ,u* +n ,c5imbul unei indemni(a0ii de neconcuren0 lunare pe care
an)a/atorul ,e obli) , o pltea,c pe toat perioada de neconcuren0.
&2' Clau(a de neconcuren0 +.i produce e-ectele numai dac +n cuprin,ul
contractului indi3idual de munc ,unt pre3(ute +n mod concret acti3it0ile ce ,unt
inter(i,e ,alariatului la data +ncetrii contractului* cuantumul indemni(a0iei de
neconcuren0 lunare* perioada pentru care +.i produce e-ectele clau(a de
neconcuren0* ter0ii +n -a3oarea crora ,e inter(ice pre,tarea acti3it0ii* precum .i
aria )eo)ra-ic unde ,alariatul poate -i +n real competi0ie cu an)a/atorul.
&3' ndemni(a0ia de neconcuren0 lunar datorat ,alariatului nu e,te de natur
,alarial* ,e ne)ocia( .i e,te de cel pu0in 50B din media 3eniturilor ,alariale brute
ale ,alariatului din ultimele < luni anterioare datei +ncetrii contractului indi3idual
de munc ,au* +n ca(ul +n care durata contractului indi3idual de munc a -o,t mai
mic de < luni* din media 3eniturilor ,alariale lunare brute cu3enite ace,tuia pe
durata contractului.
&4' ndemni(a0ia de neconcuren0 repre(int o c5eltuial e-ectuat de an)a/ator*
e,te deductibil la calculul pro-itului impo(abil .i ,e impo(itea( la per,oana -i(ic
bene-iciar* potri3it le)ii.
"RT. 22
&%' Clau(a de neconcuren0 +.i poate produce e-ectele pentru o perioad de
ma6imum 2 ani de la data +ncetrii contractului indi3idual de munc.
&2' #re3ederile alin. &%' nu ,unt aplicabile +n ca(urile +n care +ncetarea
contractului indi3idual de munc ,7a produ, de drept* cu e6cep0ia ca(urilor
pre3(ute la art. 5< alin. &%' lit. c'* e'* -'* )' .i i'* ori a inter3enit din ini0iati3a
an)a/atorului pentru moti3e care nu 0in de per,oana ,alariatului.
"RT. 23
&%' Clau(a de neconcuren0 nu poate a3ea ca e-ect inter(icerea +n mod ab,olut a
e6ercitrii pro-e,iei ,alariatului ,au a ,peciali(rii pe care o de0ine.
&2' La ,e,i(area ,alariatului ,au a in,pectoratului teritorial de munc in,tan0a
competent poate diminua e-ectele clau(ei de neconcuren0.
"RT. 24
;n ca(ul nere,pectrii* cu 3ino30ie* a clau(ei de neconcuren0 ,alariatul poate -i
obli)at la re,tituirea indemni(a0iei .i* dup ca(* la daune7intere,e core,pun(toare
pre/udiciului pe care l7a produ, an)a/atorului.
"RT. 25
&%' #rin clau(a de mobilitate pr0ile +n contractul indi3idual de munc ,tabile,c
c* +n con,iderarea ,peci-icului muncii* e6ecutarea obli)a0iilor de ,er3iciu de ctre
,alariat nu ,e reali(ea( +ntr7un loc ,tabil de munc. ;n ace,t ca( ,alariatul
bene-icia( de pre,ta0ii ,uplimentare +n bani ,au +n natur.
&2' Cuantumul pre,ta0iilor ,uplimentare +n bani ,au modalit0ile pre,ta0iilor
,uplimentare +n natur ,unt ,peci-icate +n contractul indi3idual de munc.
"RT. 2<
&%' #rin clau(a de con-iden0ialitate pr0ile con3in ca* pe toat durata contractului
indi3idual de munc .i dup +ncetarea ace,tuia* , nu tran,mit date ,au in-orma0ii
de care au luat cuno.tin0 +n timpul e6ecutrii contractului* +n condi0iile ,tabilite +n
re)ulamentele interne* +n contractele colecti3e de munc ,au +n contractele
indi3iduale de munc.
&2' Nere,pectarea ace,tei clau(e de ctre oricare dintre pr0i atra)e obli)area
celui +n culp la plata de daune7intere,e.
"RT. 2=*'
&%' $ per,oan poate -i an)a/at +n munc numai +n ba(a unui certi-icat medical*
care con,tat -aptul c cel +n cau( e,te apt pentru pre,tarea acelei munci.
&2' Nere,pectarea pre3ederilor alin. &%' atra)e nulitatea contractului indi3idual
de munc.
&3' Competen0a .i procedura de eliberare a certi-icatului medical* precum .i
,anc0iunile aplicabile an)a/atorului +n ca(ul an)a/rii ,au ,c5imbrii locului ori
-elului muncii -r certi-icat medical ,unt ,tabilite prin le)i ,peciale.
&4' >olicitarea* la an)a/are* a te,telor de )ra3iditate e,te inter(i,.
&5' La an)a/area +n domeniile ,ntate* alimenta0ie public* educa0ie .i +n alte
domenii ,tabilite prin acte normati3e ,e pot ,olicita .i te,te medicale ,peci-ice.
#!&'
*) %erog0ri de )a prevederi)e art1 25 au +ost acordate prin
> art1 ? a)in1 :3; din Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 6432012 :#M5;1
#reci*0, c0 dispo*i7ii)e de derogare ,en7ionate ,ai sus sunt reproduse n nota
!I$ de )a s+r<itu) textu)ui actua)i*at1
#B
"RT. 2?
Certi-icatul medical e,te obli)atoriu .i +n urmtoarele ,itua0ii:
a' la re+nceperea acti3it0ii dup o +ntrerupere mai mare de < luni* pentru locurile
de munc a32nd e6punere la -actori noci3i pro-e,ionali* .i de un an* +n celelalte
,itua0ii4
b' +n ca(ul deta.rii ,au trecerii +n alt loc de munc ori +n alt acti3itate* dac ,e
,c5imb condi0iile de munc4
c' la +nceperea mi,iunii* +n ca(ul ,alaria0ilor +ncadra0i cu contract de munc
temporar4
d' +n ca(ul ucenicilor* practican0ilor* ele3ilor .i ,tuden0ilor* +n ,itua0ia +n care
urmea( , -ie in,trui0i pe me,erii .i pro-e,ii* precum .i +n ,itua0ia ,c5imbrii
me,eriei pe parcur,ul in,truirii4
e' periodic* +n ca(ul celor care lucrea( +n condi0ii de e6punere la -actori noci3i
pro-e,ionali* potri3it re)lementrilor 8ini,terului >nt0ii4
-' periodic* +n ca(ul celor care de,-.oar acti3it0i cu ri,c de tran,mitere a unor
boli .i care lucrea( +n ,ectorul alimentar* (oote5nic* la in,tala0iile de apro3i(ionare
cu ap potabil* +n colecti3it0i de copii* +n unit0i ,anitare* potri3it re)lementrilor
8ini,terului >nt0ii4
)' periodic* +n ca(ul celor care lucrea( +n unit0i -r -actori de ri,c* prin
e6amene medicale di-eren0iate +n -unc0ie de 32r,t* ,e6 .i ,tare de ,ntate* potri3it
re)lementrilor din contractele colecti3e de munc.
"RT. 29
&%' Contractul indi3idual de munc ,e +nc5eie dup 3eri-icarea prealabil a
aptitudinilor pro-e,ionale .i per,onale ale per,oanei care ,olicit an)a/area.
&2' 8odalit0ile +n care urmea( , ,e reali(e(e 3eri-icarea pre3(ut la alin. &%'
,unt ,tabilite +n contractul colecti3 de munc aplicabil* +n ,tatutul de per,onal 7
pro-e,ional ,au di,ciplinar 7 .i +n re)ulamentul intern* +n m,ura +n care le)ea nu
di,pune alt-el.
&3' n-orma0iile cerute* ,ub orice -orm* de ctre an)a/ator per,oanei care ,olicit
an)a/area cu oca(ia 3eri-icrii prealabile a aptitudinilor nu pot a3ea un alt ,cop
dec2t acela de a aprecia capacitatea de a ocupa po,tul re,pecti3* precum .i
aptitudinile pro-e,ionale.
&4' "n)a/atorul poate cere in-orma0ii +n le)tur cu per,oana care ,olicit
an)a/area de la -o.tii ,i an)a/atori* dar numai cu pri3ire la acti3it0ile +ndeplinite
.i la durata an)a/rii .i numai cu +ncuno.tin0area prealabil a celui +n cau(.
"RT. 30
&%' ;ncadrarea ,alaria0ilor la in,titu0iile .i autorit0ile publice .i la alte unit0i
bu)etare ,e -ace numai prin concur, ,au e6amen* dup ca(.
&2' #o,turile 3acante e6i,tente +n ,tatul de -unc0ii 3or -i ,coa,e la concur,* +n
raport cu nece,it0ile -iecrei unit0i pre3(ute la alin. &%'.
&3' ;n ca(ul +n care la concur,ul or)ani(at +n 3ederea ocuprii unui po,t 3acant
nu ,7au pre(entat mai mul0i candida0i* +ncadrarea +n munc ,e -ace prin e6amen.
&4' Condi0iile de or)ani(are .i modul de de,-.urare a concur,ului:e6amenului
,e ,tabile,c prin re)ulament aprobat prin 5otr2re a Gu3ernului.
"RT. 3%
&%' #entru 3eri-icarea aptitudinilor ,alariatului* la +nc5eierea contractului
indi3idual de munc ,e poate ,tabili o perioad de prob de cel mult 90 de (ile
calendari,tice pentru -unc0iile de e6ecu0ie .i de cel mult %20 de (ile calendari,tice
pentru -unc0iile de conducere.
&2' Ceri-icarea aptitudinilor pro-e,ionale la +ncadrarea per,oanelor cu 5andicap
,e reali(ea( e6clu,i3 prin modalitatea perioadei de prob de ma6imum 30 de (ile
calendari,tice.
&3' #e durata ,au la ,-2r.itul perioadei de prob* contractul indi3idual de munc
poate +nceta e6clu,i3 printr7o noti-icare ,cri,* -r prea3i(* la ini0iati3a oricreia
dintre pr0i* -r a -i nece,ar moti3area ace,teia.
&4' #e durata perioadei de prob ,alariatul bene-icia( de toate drepturile .i are
toate obli)a0iile pre3(ute +n le)i,la0ia muncii* +n contractul colecti3 de munc
aplicabil* +n re)ulamentul intern* precum .i +n contractul indi3idual de munc.
&5' #entru ab,ol3en0ii in,titu0iilor de +n30m2nt ,uperior* primele < luni dup
debutul +n pro-e,ie ,e con,ider perioad de ,ta)iu. @ac e6cep0ie acele pro-e,ii +n
care ,ta)iatura e,te re)lementat prin le)i ,peciale. La ,-2r.itul perioadei de ,ta)iu*
an)a/atorul eliberea( obli)atoriu o ade3erin0* care e,te 3i(at de in,pectoratul
teritorial de munc +n a crui ra( teritorial de competen0 ace,ta +.i are ,ediul.
&<' 8odalitatea de e-ectuare a ,ta)iului pre3(ut la alin. &5' ,e re)lementea(
prin le)e ,pecial.
"RT. 32
&%' #e durata e6ecutrii unui contract indi3idual de munc nu poate -i ,tabilit
dec2t o ,in)ur perioad de prob.
&2' #rin e6cep0ie* ,alariatul poate -i ,upu, la o nou perioad de prob +n ,itua0ia
+n care ace,ta debutea( la acela.i an)a/ator +ntr7o nou -unc0ie ,au pro-e,ie ori
urmea( , pre,te(e acti3itatea +ntr7un loc de munc cu condi0ii )rele* 3tmtoare
,au periculoa,e.
&3' #erioada de prob con,tituie 3ec5ime +n munc.
"RT. 33
#erioada +n care ,e pot -ace an)a/ri ,ucce,i3e de prob ale mai multor per,oane
pentru acela.i po,t e,te de ma6imum %2 luni.
"RT. 34
&%' @iecare an)a/ator are obli)a0ia de a +n-iin0a un re)i,tru )eneral de e3iden0 a
,alaria0ilor.
&2' Re)i,trul )eneral de e3iden0 a ,alaria0ilor ,e 3a +nre)i,tra +n prealabil la
autoritatea public competent* potri3it le)ii* +n a crei ra( teritorial ,e a-l
domiciliul* re,pecti3 ,ediul an)a/atorului* dat de la care de3ine document o-icial.
&3' Re)i,trul )eneral de e3iden0 a ,alaria0ilor ,e completea( .i ,e tran,mite
in,pectoratului teritorial de munc +n ordinea an)a/rii .i cuprinde elementele de
identi-icare ale tuturor ,alaria0ilor* data an)a/rii* -unc0ia:ocupa0ia con-orm
,peci-ica0iei Cla,i-icrii ocupa0iilor din Rom2nia ,au altor acte normati3e* tipul
contractului indi3idual de munc* ,alariul* ,porurile .i cuantumul ace,tora*
perioada .i cau(ele de ,u,pendare a contractului indi3idual de munc* perioada
deta.rii .i data +ncetrii contractului indi3idual de munc.
&4' Re)i,trul )eneral de e3iden0 a ,alaria0ilor e,te p,trat la domiciliul*
re,pecti3 ,ediul an)a/atorului* urm2nd , -ie pu, la di,po(i0ie in,pectorului de
munc ,au oricrei alte autorit0i care +l ,olicit* +n condi0iile le)ii.
&5' La ,olicitarea ,alariatului ,au a unui -o,t ,alariat* an)a/atorul e,te obli)at ,
elibere(e un document care , ate,te acti3itatea de,-.urat de ace,ta* durata
acti3it0ii* ,alariul* 3ec5imea +n munc* +n me,erie .i +n ,pecialitate.
&<' ;n ca(ul +ncetrii acti3it0ii an)a/atorului* re)i,trul )eneral de e3iden0 a
,alaria0ilor ,e depune la autoritatea public competent* potri3it le)ii* +n a crei
ra( teritorial ,e a-l ,ediul ,au domiciliul an)a/atorului* dup ca(.
&=' 8etodolo)ia de +ntocmire a re)i,trului )eneral de e3iden0 a ,alaria0ilor*
+nre)i,trrile care ,e e-ectuea(* precum .i orice alte elemente +n le)tur cu
+ntocmirea ace,tora ,e ,tabile,c prin 5otr2re a Gu3ernului.
"RT. 35
&%' $rice ,alariat are dreptul de a munci la an)a/atori di-eri0i ,au la acela.i
an)a/ator* +n ba(a unor contracte indi3iduale de munc* bene-iciind de ,alariul
core,pun(tor pentru -iecare dintre ace,tea.
&2' @ac e6cep0ie de la pre3ederile alin. &%' ,itua0iile +n care prin le)e ,unt
pre3(ute incompatibilit0i pentru cumulul unor -unc0ii.
"RT. 3<
Cet0enii ,trini .i apatri(ii pot -i an)a/a0i prin contract indi3idual de munc +n
ba(a autori(a0iei de munc ,au a permi,ului de .edere +n ,cop de munc*
eliberat:eliberat potri3it le)ii.
C"#T$L!L
()ecuarea conracului indi"idual de munc#
"RT. 3=
1repturile .i obli)a0iile pri3ind rela0iile de munc dintre an)a/ator .i ,alariat ,e
,tabile,c potri3it le)ii* prin ne)ociere* +n cadrul contractelor colecti3e de munc .i
al contractelor indi3iduale de munc.
"RT. 3?
>alaria0ii nu pot renun0a la drepturile ce le ,unt recuno,cute prin le)e. $rice
tran(ac0ie prin care ,e urmre.te renun0area la drepturile recuno,cute de le)e
,alaria0ilor ,au limitarea ace,tor drepturi e,te lo3it de nulitate.
"RT. 39
&%' >alariatul are* +n principal* urmtoarele drepturi:
a' dreptul la ,alari(are pentru munca depu,4
b' dreptul la repau, (ilnic .i ,ptm2nal4
c' dreptul la concediu de odi5n anual4
d' dreptul la e)alitate de .an,e .i de tratament4
e' dreptul la demnitate +n munc4
-' dreptul la ,ecuritate .i ,ntate +n munc4
)' dreptul la acce, la -ormarea pro-e,ional4
5' dreptul la in-ormare .i con,ultare4
i' dreptul de a lua parte la determinarea .i ameliorarea condi0iilor de munc .i a
mediului de munc4
/' dreptul la protec0ie +n ca( de concediere4
A' dreptul la ne)ociere colecti3 .i indi3idual4
l' dreptul de a participa la ac0iuni colecti3e4
m' dreptul de a con,titui ,au de a adera la un ,indicat4
n' alte drepturi pre3(ute de le)e ,au de contractele colecti3e de munc
aplicabile.
&2' >alariatului +i re3in* +n principal* urmtoarele obli)a0ii:
a' obli)a0ia de a reali(a norma de munc ,au* dup ca(* de a +ndeplini atribu0iile
ce +i re3in con-orm -i.ei po,tului4
b' obli)a0ia de a re,pecta di,ciplina muncii4
c' obli)a0ia de a re,pecta pre3ederile cuprin,e +n re)ulamentul intern* +n
contractul colecti3 de munc aplicabil* precum .i +n contractul indi3idual de
munc4
d' obli)a0ia de -idelitate -a0 de an)a/ator +n e6ecutarea atribu0iilor de ,er3iciu4
e' obli)a0ia de a re,pecta m,urile de ,ecuritate .i ,ntate a muncii +n unitate4
-' obli)a0ia de a re,pecta ,ecretul de ,er3iciu4
)' alte obli)a0ii pre3(ute de le)e ,au de contractele colecti3e de munc
aplicabile.
"RT. 40
&%' "n)a/atorul are* +n principal* urmtoarele drepturi:
a' , ,tabilea,c or)ani(area .i -unc0ionarea unit0ii4
b' , ,tabilea,c atribu0iile core,pun(toare -iecrui ,alariat* +n condi0iile le)ii4
c' , dea di,po(i0ii cu caracter obli)atoriu pentru ,alariat* ,ub re(er3a le)alit0ii
lor4
d' , e6ercite controlul a,upra modului de +ndeplinire a ,arcinilor de ,er3iciu4
e' , con,tate ,32r.irea abaterilor di,ciplinare .i , aplice ,anc0iunile
core,pun(toare* potri3it le)ii* contractului colecti3 de munc aplicabil .i
re)ulamentului intern4
-' , ,tabilea,c obiecti3ele de per-orman0 indi3idual* precum .i criteriile de
e3aluare a reali(rii ace,tora.
&2' "n)a/atorului +i re3in* +n principal* urmtoarele obli)a0ii:
a' , in-orme(e ,alaria0ii a,upra condi0iilor de munc .i a,upra elementelor care
pri3e,c de,-.urarea rela0iilor de munc4
b' , a,i)ure permanent condi0iile te5nice .i or)ani(atorice a3ute +n 3edere la
elaborarea normelor de munc .i condi0iile core,pun(toare de munc4
c' , acorde ,alaria0ilor toate drepturile ce decur) din le)e* din contractul
colecti3 de munc aplicabil .i din contractele indi3iduale de munc4
d' , comunice periodic ,alaria0ilor ,itua0ia economic .i -inanciar a unit0ii* cu
e6cep0ia in-orma0iilor ,en,ibile ,au ,ecrete* care* prin di3ul)are* ,unt de natur ,
pre/udicie(e acti3itatea unit0ii. #eriodicitatea comunicrilor ,e ,tabile.te prin
ne)ociere +n contractul colecti3 de munc aplicabil4
e' , ,e con,ulte cu ,indicatul ,au* dup ca(* cu repre(entan0ii ,alaria0ilor +n
pri3in0a deci(iilor ,u,ceptibile , a-ecte(e ,ub,tan0ial drepturile .i intere,ele
ace,tora4
-' , pltea,c toate contribu0iile .i impo(itele a-late +n ,arcina ,a* precum .i ,
re0in .i , 3ire(e contribu0iile .i impo(itele datorate de ,alaria0i* +n condi0iile le)ii4
)' , +n-iin0e(e re)i,trul )eneral de e3iden0 a ,alaria0ilor .i , opere(e
+nre)i,trrile pre3(ute de le)e4
5' , elibere(e* la cerere* toate documentele care ate,t calitatea de ,alariat a
,olicitantului4
i' , a,i)ure con-iden0ialitatea datelor cu caracter per,onal ale ,alaria0ilor.
C"#T$L!L
Modificarea conracului indi"idual de munc#
"RT. 4%
&%' Contractul indi3idual de munc poate -i modi-icat numai prin acordul
pr0ilor.
&2' Cu titlu de e6cep0ie* modi-icarea unilateral a contractului indi3idual de
munc e,te po,ibil numai +n ca(urile .i +n condi0iile pre3(ute de pre(entul cod.
&3' 8odi-icarea contractului indi3idual de munc ,e re-er la oricare dintre
urmtoarele elemente:
a' durata contractului4
b' locul muncii4
c' -elul muncii4
d' condi0iile de munc4
e' ,alariul4
-' timpul de munc .i timpul de odi5n.
"RT. 42
&%' Locul muncii poate -i modi-icat unilateral de ctre an)a/ator prin dele)area
,au deta.area ,alariatului +ntr7un alt loc de munc dec2t cel pre3(ut +n contractul
indi3idual de munc.
&2' #e durata dele)rii* re,pecti3 a deta.rii* ,alariatul +.i p,trea( -unc0ia .i
toate celelalte drepturi pre3(ute +n contractul indi3idual de munc.
"RT. 43
1ele)area repre(int e6ercitarea temporar* din di,po(i0ia an)a/atorului* de ctre
,alariat* a unor lucrri ,au ,arcini core,pun(toare atribu0iilor de ,er3iciu +n a-ara
locului ,u de munc.
"RT. 44
&%' 1ele)area poate -i di,pu, pentru o perioad de cel mult <0 de (ile
calendari,tice +n %2 luni .i ,e poate prelun)i pentru perioade ,ucce,i3e de
ma6imum <0 de (ile calendari,tice* numai cu acordul ,alariatului. Re-u(ul
,alariatului de prelun)ire a dele)rii nu poate con,titui moti3 pentru ,anc0ionarea
di,ciplinar a ace,tuia.
&2' >alariatul dele)at are dreptul la plata c5eltuielilor de tran,port .i ca(are*
precum .i la o indemni(a0ie de dele)are* +n condi0iile pre3(ute de le)e ,au de
contractul colecti3 de munc aplicabil.
"RT. 45
1eta.area e,te actul prin care ,e di,pune ,c5imbarea temporar a locului de
munc* din di,po(i0ia an)a/atorului* la un alt an)a/ator* +n ,copul e6ecutrii unor
lucrri +n intere,ul ace,tuia. ;n mod e6cep0ional* prin deta.are ,e poate modi-ica .i
-elul muncii* dar numai cu con,im0m2ntul ,cri, al ,alariatului.
"RT. 4<
&%' 1eta.area poate -i di,pu, pe o perioad de cel mult un an.
&2' ;n mod e6cep0ional* perioada deta.rii poate -i prelun)it pentru moti3e
obiecti3e ce impun pre(en0a ,alariatului la an)a/atorul la care ,7a di,pu, deta.area*
cu acordul ambelor pr0i* din < +n < luni.
&3' >alariatul poate re-u(a deta.area di,pu, de an)a/atorul ,u numai +n mod
e6cep0ional .i pentru moti3e per,onale temeinice.
&4' >alariatul deta.at are dreptul la plata c5eltuielilor de tran,port .i ca(are*
precum .i la o indemni(a0ie de deta.are* +n condi0iile pre3(ute de le)e ,au de
contractul colecti3 de munc aplicabil.
"RT. 4=
&%' 1repturile cu3enite ,alariatului deta.at ,e acord de an)a/atorul la care ,7a
di,pu, deta.area.
&2' #e durata deta.rii ,alariatul bene-icia( de drepturile care +i ,unt mai
-a3orabile* -ie de drepturile de la an)a/atorul care a di,pu, deta.area* -ie de
drepturile de la an)a/atorul la care e,te deta.at.
&3' "n)a/atorul care deta.ea( are obli)a0ia de a lua toate m,urile nece,are
pentru ca an)a/atorul la care ,7a di,pu, deta.area , +.i +ndeplinea,c inte)ral .i la
timp toate obli)a0iile -a0 de ,alariatul deta.at.
&4' 1ac an)a/atorul la care ,7a di,pu, deta.area nu +.i +ndepline.te inte)ral .i la
timp toate obli)a0iile -a0 de ,alariatul deta.at* ace,tea 3or -i +ndeplinite de
an)a/atorul care a di,pu, deta.area.
&5' ;n ca(ul +n care e6i,t di3er)en0 +ntre cei doi an)a/atori ,au niciunul dintre
ei nu +.i +ndepline.te obli)a0iile potri3it pre3ederilor alin. &%' .i &2'* ,alariatul
deta.at are dreptul de a re3eni la locul ,u de munc de la an)a/atorul care l7a
deta.at* de a ,e +ndrepta +mpotri3a oricruia dintre cei doi an)a/atori .i de a cere
e6ecutarea ,ilit a obli)a0iilor ne+ndeplinite.
"RT. 4?
"n)a/atorul poate modi-ica temporar locul .i -elul muncii* -r con,im0m2ntul
,alariatului* .i +n ca(ul unor ,itua0ii de -or0 ma/or* cu titlu de ,anc0iune
di,ciplinar ,au ca m,ur de protec0ie a ,alariatului* +n ca(urile .i +n condi0iile
pre3(ute de pre(entul cod.
C"#T$L!L C
*uspendarea conracului indi"idual de munc#
"RT. 49
&%' >u,pendarea contractului indi3idual de munc poate inter3eni de drept* prin
acordul pr0ilor ,au prin actul unilateral al uneia dintre pr0i.
&2' >u,pendarea contractului indi3idual de munc are ca e-ect ,u,pendarea
pre,trii muncii de ctre ,alariat .i a pl0ii drepturilor de natur ,alarial de ctre
an)a/ator.
&3' #e durata ,u,pendrii pot continua , e6i,te alte drepturi .i obli)a0ii ale
pr0ilor dec2t cele pre3(ute la alin. &2'* dac ace,tea ,unt pre3(ute prin le)i
,peciale* prin contractul colecti3 de munc aplicabil* prin contracte indi3iduale de
munc ,au prin re)ulamente interne.
&4' ;n ca(ul ,u,pendrii contractului indi3idual de munc din cau(a unei -apte
imputabile ,alariatului* pe durata ,u,pendrii ace,ta nu 3a bene-icia de niciun drept
care re(ult din calitatea ,a de ,alariat.
&5' 1e -iecare dat c2nd +n timpul perioadei de ,u,pendare a contractului
inter3ine o cau( de +ncetare de drept a contractului indi3idual de munc* cau(a de
+ncetare de drept pre3alea(.
&<' ;n ca(ul ,u,pendrii contractului indi3idual de munc ,e ,u,pend toate
termenele care au le)tur cu +nc5eierea* modi-icarea* e6ecutarea ,au +ncetarea
contractului indi3idual de munc* cu e6cep0ia ,itua0iilor +n care contractul
indi3idual de munc +ncetea( de drept.
"RT. 50
Contractul indi3idual de munc ,e ,u,pend de drept +n urmtoarele ,itua0ii:
a' concediu de maternitate4
b' concediu pentru incapacitate temporar de munc4
c' carantin4
d' e6ercitarea unei -unc0ii +n cadrul unei autorit0i e6ecuti3e* le)i,lati3e ori
/udectore.ti* pe toat durata mandatului* dac le)ea nu pre3ede alt-el4
e' +ndeplinirea unei -unc0ii de conducere ,alari(ate +n ,indicat4
-' -or0 ma/or4
)' +n ca(ul +n care ,alariatul e,te are,tat pre3enti3* +n condi0iile Codului de
procedur penal4
5' de la data e6pirrii perioadei pentru care au -o,t emi,e a3i(ele* autori(a0iile
ori ate,trile nece,are pentru e6ercitarea pro-e,iei. 1ac +n termen de < luni
,alariatul nu .i7a re+nnoit a3i(ele* autori(a0iile ori ate,trile nece,are pentru
e6ercitarea pro-e,iei* contractul indi3idual de munc +ncetea( de drept4
i' +n alte ca(uri e6pre, pre3(ute de le)e.
"RT. 5%
&%' Contractul indi3idual de munc poate -i ,u,pendat din ini0iati3a ,alariatului*
+n urmtoarele ,itua0ii:
a' concediu pentru cre.terea copilului +n 32r,t de p2n la 2 ani ,au* +n ca(ul
copilului cu 5andicap* p2n la +mplinirea 32r,tei de 3 ani4
b' concediu pentru +n)ri/irea copilului bolna3 +n 32r,t de p2n la = ani ,au* +n
ca(ul copilului cu 5andicap* pentru a-ec0iuni intercurente* p2n la +mplinirea
32r,tei de %? ani4
c' concediu paternal4
d' concediu pentru -ormare pro-e,ional4
e' e6ercitarea unor -unc0ii electi3e +n cadrul or)ani,melor pro-e,ionale
con,tituite la ni3el central ,au local* pe toat durata mandatului4
-' participarea la )re3.
&2' Contractul indi3idual de munc poate -i ,u,pendat +n ,itua0ia ab,en0elor
nemoti3ate ale ,alariatului* +n condi0iile ,tabilite prin contractul colecti3 de munc
aplicabil* contractul indi3idual de munc* precum .i prin re)ulamentul intern.
"RT. 52*'
&%' Contractul indi3idual de munc poate -i ,u,pendat din ini0iati3a an)a/atorului
+n urmtoarele ,itua0ii:
a' pe durata cercetrii di,ciplinare prealabile* +n condi0iile le)ii4
b' +n ca(ul +n care an)a/atorul a -ormulat pl2n)ere penal +mpotri3a ,alariatului
,au ace,ta a -o,t trimi, +n /udecat pentru -apte penale incompatibile cu -unc0ia
de0inut* p2n la rm2nerea de-initi3 a 5otr2rii /udectore.ti4
c' +n ca(ul +ntreruperii ,au reducerii temporare a acti3it0ii* -r +ncetarea
raportului de munc* pentru moti3e economice* te5nolo)ice* ,tructurale ,au
,imilare4
d' pe durata deta.rii4
e' pe durata ,u,pendrii de ctre autorit0ile competente a a3i(elor* autori(a0iilor
,au ate,trilor nece,are pentru e6ercitarea pro-e,iilor.
&2' ;n ca(urile pre3(ute la alin. &%' lit. a' .i b'* dac ,e con,tat ne3ino30ia
celui +n cau(* ,alariatul +.i reia acti3itatea anterioar .i i ,e plte.te* +n temeiul
normelor .i principiilor r,punderii ci3ile contractuale* o de,p)ubire e)al cu
,alariul .i celelalte drepturi de care a -o,t lip,it pe perioada ,u,pendrii
contractului.
&3' ;n ca(ul reducerii temporare a acti3it0ii* pentru moti3e economice*
te5nolo)ice* ,tructurale ,au ,imilare* pe perioade care dep.e,c 30 de (ile
lucrtoare* an)a/atorul 3a a3ea po,ibilitatea reducerii pro)ramului de lucru de la 5
(ile la 4 (ile pe ,ptm2n* cu reducerea core,pun(toare a ,alariului* p2n la
remedierea ,itua0iei care a cau(at reducerea pro)ramului* dup con,ultarea
prealabil a ,indicatului repre(entati3 de la ni3elul unit0ii ,au a repre(entan0ilor
,alaria0ilor* dup ca(.
#!&'
*) !on+or, art1 61 pct1 1 <i art1 104 din Legea nr1 22232013 :#M8;/ ncepnd cu
data de 1 +e.ruarie 2014 :data intr0rii n vigoare a Legii nr1 13232010 privind
!odu) de procedur0 pena)0;/ )a artico)u) 22 a)ineatu) :1;/ dup0 )itera c; se
introduce o nou0 )iter0/ )itera c@1;/ cu ur,0toru) cuprins
#M8
Ac@1; n ca*u) n care ,potriva sa)ariatu)ui s>a )uat/ n condi7ii)e !odu)ui de
procedur0 pena)0/ ,0sura contro)u)ui Budiciar ori a contro)u)ui Budiciar pe
cau7iune/ dac0 n sarcina acestuia au +ost sta.i)ite o.)iga7ii care ,piedic0
executarea contractu)ui de ,unc0/ precu, <i n ca*u) n care sa)ariatu) este
arestat )a do,ici)iu/ iar con7inutu) ,0surii ,piedic0 executarea contractu)ui de
,unc0CA
#B
"RT. 53
&%' #e durata reducerii .i:,au a +ntreruperii temporare a acti3it0ii* ,alaria0ii
implica0i +n acti3itatea redu, ,au +ntrerupt* care nu mai de,-.oar acti3itate*
bene-icia( de o indemni(a0ie* pltit din -ondul de ,alarii* ce nu poate -i mai mic
de =5B din ,alariul de ba( core,pun(tor locului de munc ocupat* cu e6cep0ia
,itua0iilor pre3(ute la art. 52 alin. &3'.
&2' #e durata reducerii .i:,au a +ntreruperii temporare pre3(ute la alin. &%'*
,alaria0ii ,e 3or a-la la di,po(i0ia an)a/atorului* ace,ta a32nd oric2nd po,ibilitatea
, di,pun re+nceperea acti3it0ii.
"RT. 54
Contractul indi3idual de munc poate -i ,u,pendat* prin acordul pr0ilor* +n ca(ul
concediilor -r plat pentru ,tudii ,au pentru intere,e per,onale.
C"#T$L!L C
$ncearea conracului indi"idual de munc#
"RT. 55
Contractul indi3idual de munc poate +nceta a,t-el:
a' de drept4
b' ca urmare a acordului pr0ilor* la data con3enit de ace,tea4
c' ca urmare a 3oin0ei unilaterale a uneia dintre pr0i* +n ca(urile .i +n condi0iile
limitati3 pre3(ute de le)e.
>ECD!NE" %
$ncearea de drep a conracului indi"idual de munc#
"RT. 5<
&%' Contractul indi3idual de munc e6i,tent +ncetea( de drept:
a' la data dece,ului ,alariatului ,au al an)a/atorului per,oan -i(ic* precum .i +n
ca(ul di(ol3rii an)a/atorului per,oan /uridic* de la data la care an)a/atorul .i7a
+ncetat e6i,ten0a con-orm le)ii4
b' la data rm2nerii ire3ocabile a 5otr2rii /udectore.ti de declarare a mor0ii ,au
a punerii ,ub interdic0ie a ,alariatului ,au a an)a/atorului per,oan -i(ic4
c' la data +ndeplinirii cumulati3e a condi0iilor de 32r,t ,tandard .i a ,ta)iului
minim de coti(are pentru pen,ionare4 la data comunicrii deci(iei de pen,ie +n
ca(ul pen,iei de in3aliditate* pen,iei anticipate par0iale* pen,iei anticipate* pen,iei
pentru limit de 32r,t cu reducerea 32r,tei ,tandard de pen,ionare4
d' ca urmare a con,tatrii nulit0ii ab,olute a contractului indi3idual de munc*
de la data la care nulitatea a -o,t con,tatat prin acordul pr0ilor ,au prin 5otr2re
/udectorea,c de-initi34
e' ca urmare a admiterii cererii de reinte)rare +n -unc0ia ocupat de ,alariat a
unei per,oane concediate nele)al ,au pentru moti3e ne+ntemeiate* de la data
rm2nerii de-initi3e a 5otr2rii /udectore.ti de reinte)rare4
-' ca urmare a condamnrii la e6ecutarea unei pedep,e pri3ati3e de libertate* de
la data rm2nerii de-initi3e a 5otr2rii /udectore.ti4
)' de la data retra)erii de ctre autorit0ile ,au or)ani,mele competente a
a3i(elor* autori(a0iilor ori ate,trilor nece,are pentru e6ercitarea pro-e,iei4
5' ca urmare a inter(icerii e6ercitrii unei pro-e,ii ,au a unei -unc0ii* ca m,ur
de ,i)uran0 ori pedeap, complementar* de la data rm2nerii de-initi3e a 5otr2rii
/udectore.ti prin care ,7a di,pu, interdic0ia4
i' la data e6pirrii termenului contractului indi3idual de munc +nc5eiat pe
durat determinat4
/' retra)erea acordului prin0ilor ,au al repre(entan0ilor le)ali* +n ca(ul
,alaria0ilor cu 32r,ta cuprin, +ntre %5 .i %< ani.
&2' #entru ,itua0iile pre3(ute la alin. &%' lit. c' 7 /'* con,tatarea ca(ului de
+ncetare de drept a contractului indi3idual de munc ,e -ace +n termen de 5 (ile
lucrtoare de la inter3enirea ace,tuia* +n ,cri,* prin deci(ie a an)a/atorului* .i ,e
comunic per,oanelor a-late +n ,itua0iile re,pecti3e +n termen de 5 (ile lucrtoare.
"RT. 5=
&%' Nere,pectarea oricreia dintre condi0iile le)ale nece,are pentru +nc5eierea
3alabil a contractului indi3idual de munc atra)e nulitatea ace,tuia.
&2' Con,tatarea nulit0ii contractului indi3idual de munc produce e-ecte pentru
3iitor.
&3' Nulitatea contractului indi3idual de munc poate -i acoperit prin
+ndeplinirea ulterioar a condi0iilor impu,e de le)e.
&4' ;n ,itua0ia +n care o clau( e,te a-ectat de nulitate* +ntruc2t ,tabile.te
drepturi ,au obli)a0ii pentru ,alaria0i* care contra3in unor norme le)ale imperati3e
,au contractelor colecti3e de munc aplicabile* acea,ta e,te +nlocuit de drept cu
di,po(i0iile le)ale ,au con3en0ionale aplicabile* ,alariatul a32nd dreptul la
de,p)ubiri.
&5' #er,oana care a pre,tat munca +n temeiul unui contract indi3idual de munc
nul are dreptul la remunerarea ace,teia* core,pun(tor modului de +ndeplinire a
atribu0iilor de ,er3iciu.
&<' Con,tatarea nulit0ii .i ,tabilirea* potri3it le)ii* a e-ectelor ace,teia ,e pot
-ace prin acordul pr0ilor.
&=' 1ac pr0ile nu ,e +n0ele)* nulitatea ,e pronun0 de ctre in,tan0a
/udectorea,c.
>ECD!NE" a 27a
!oncedierea
"RT. 5?
&%' Concedierea repre(int +ncetarea contractului indi3idual de munc din
ini0iati3a an)a/atorului.
&2' Concedierea poate -i di,pu, pentru moti3e care 0in de per,oana ,alariatului
,au pentru moti3e care nu 0in de per,oana ,alariatului.
"RT. 59
E,te inter(i, concedierea ,alaria0ilor:
a' pe criterii de ,e6* orientare ,e6ual* caracteri,tici )enetice* 32r,t* apartenen0
na0ional* ra,* culoare* etnie* reli)ie* op0iune politic* ori)ine ,ocial* 5andicap*
,itua0ie ,au re,pon,abilitate -amilial* apartenen0 ori acti3itate ,indical4
b' pentru e6ercitarea* +n condi0iile le)ii* a dreptului la )re3 .i a drepturilor
,indicale.
"RT. <0
&%' Concedierea ,alaria0ilor nu poate -i di,pu,:
a' pe durata incapacit0ii temporare de munc* ,tabilit prin certi-icat medical
con-orm le)ii4
b' pe durata ,u,pendrii acti3it0ii ca urmare a in,tituirii carantinei4
c' pe durata +n care -emeia ,alariat e,te )ra3id* +n m,ura +n care an)a/atorul a
luat cuno.tin0 de ace,t -apt anterior emiterii deci(iei de concediere4
d' pe durata concediului de maternitate4
e' pe durata concediului pentru cre.terea copilului +n 32r,t de p2n la 2 ani ,au*
+n ca(ul copilului cu 5andicap* p2n la +mplinirea 32r,tei de 3 ani4
-' pe durata concediului pentru +n)ri/irea copilului bolna3 +n 32r,t de p2n la =
ani ,au* +n ca(ul copilului cu 5andicap* pentru a-ec0iuni intercurente* p2n la
+mplinirea 32r,tei de %? ani4
)' pe durata e6ercitrii unei -unc0ii eli)ibile +ntr7un or)ani,m ,indical* cu
e6cep0ia ,itua0iei +n care concedierea e,te di,pu, pentru o abatere di,ciplinar
)ra3 ,au pentru abateri di,ciplinare repetate* ,32r.ite de ctre acel ,alariat4
5' pe durata e-ecturii concediului de odi5n.
&2' #re3ederile alin. &%' nu ,e aplic +n ca(ul concedierii pentru moti3e ce
inter3in ca urmare a reor)ani(rii /udiciare* a -alimentului ,au a di(ol3rii
an)a/atorului* +n condi0iile le)ii.
>ECD!NE" a 37a
!oncedierea penru moi"e care in de persoana salariaului
"RT. <%*'
"n)a/atorul poate di,pune concedierea pentru moti3e care 0in de per,oana
,alariatului +n urmtoarele ,itua0ii:
a' +n ca(ul +n care ,alariatul a ,32r.it o abatere )ra3 ,au abateri repetate de la
re)ulile de di,ciplin a muncii ori de la cele ,tabilite prin contractul indi3idual de
munc* contractul colecti3 de munc aplicabil ,au re)ulamentul intern* ca
,anc0iune di,ciplinar4
b' +n ca(ul +n care ,alariatul e,te are,tat pre3enti3 pentru o perioad mai mare de
30 de (ile* +n condi0iile Codului de procedur penal4
c' +n ca(ul +n care* prin deci(ie a or)anelor competente de e6perti( medical* ,e
con,tat inaptitudinea -i(ic .i:,au p,i5ic a ,alariatului* -apt ce nu permite
ace,tuia , +.i +ndeplinea,c atribu0iile core,pun(toare locului de munc ocupat4
d' +n ca(ul +n care ,alariatul nu core,punde pro-e,ional locului de munc +n care
e,te +ncadrat.
#!&'
*) !on+or, art1 61 pct1 2 <i art1 104 din Legea nr1 22232013 :#M8;/ ncepnd cu
data de 1 +e.ruarie 2014 :data intr0rii n vigoare a Legii nr1 13232010 privind
!odu) de procedur0 pena)0;/ )a artico)u) 61/ )itera .; se ,odi+ic0 <i va avea
ur,0toru) cuprins
#M8
A.; n ca*u) n care sa)ariatu) este arestat preventiv sau arestat )a do,ici)iu
pentru o perioad0 ,ai ,are de 30 de *i)e/ n condi7ii)e !odu)ui de procedur0
pena)0CA
#B
"RT. <2
&%' ;n ca(ul +n care concedierea inter3ine pentru unul dintre moti3ele pre3(ute
la art. <% lit. b' 7 d'* an)a/atorul are obli)a0ia de a emite deci(ia de concediere +n
termen de 30 de (ile calendari,tice de la data con,tatrii cau(ei concedierii.
&2' ;n ca(ul +n care concedierea inter3ine pentru moti3ul pre3(ut la art. <% lit.
a'* an)a/atorul poate emite deci(ia de concediere numai cu re,pectarea di,po(i0iilor
art. 24= 7 252.
&3' 1eci(ia ,e emite +n ,cri, .i* ,ub ,anc0iunea nulit0ii ab,olute* trebuie , -ie
moti3at +n -apt .i +n drept .i , cuprind preci(ri cu pri3ire la termenul +n care
poate -i conte,tat .i la in,tan0a /udectorea,c la care ,e conte,t.
"RT. <3
&%' Concedierea pentru ,32r.irea unei abateri )ra3e ,au a unor abateri repetate
de la re)ulile de di,ciplin a muncii poate -i di,pu, numai dup +ndeplinirea de
ctre an)a/ator a cercetrii di,ciplinare prealabile .i +n termenele ,tabilite de
pre(entul cod.
&2' Concedierea ,alariatului pentru moti3ul pre3(ut la art. <% lit. d' poate -i
di,pu, numai dup e3aluarea prealabil a ,alariatului* con-orm procedurii de
e3aluare ,tabilite prin contractul colecti3 de munc aplicabil ,au* +n lip,a ace,tuia*
prin re)ulamentul intern.
"RT. <4
&%' ;n ca(ul +n care concedierea ,e di,pune pentru moti3ele pre3(ute la art. <%
lit. c' .i d'* precum .i +n ca(ul +n care contractul indi3idual de munc a +ncetat de
drept +n temeiul art. 5< alin. &%' lit. e'* an)a/atorul are obli)a0ia de a7i propune
,alariatului alte locuri de munc 3acante +n unitate* compatibile cu pre)tirea
pro-e,ional ,au* dup ca(* cu capacitatea de munc ,tabilit de medicul de
medicin a muncii.
&2' ;n ,itua0ia +n care an)a/atorul nu di,pune de locuri de munc 3acante potri3it
alin. &%'* ace,ta are obli)a0ia de a ,olicita ,pri/inul a)en0iei teritoriale de ocupare a
-or0ei de munc +n 3ederea redi,tribuirii ,alariatului* core,pun(tor pre)tirii
pro-e,ionale .i:,au* dup ca(* capacit0ii de munc ,tabilite de medicul de medicin
a muncii.
&3' >alariatul are la di,po(i0ie un termen de 3 (ile lucrtoare de la comunicarea
an)a/atorului* con-orm pre3ederilor alin. &%'* pentru a7.i mani-e,ta +n ,cri,
con,im0m2ntul cu pri3ire la noul loc de munc o-erit.
&4' ;n ca(ul +n care ,alariatul nu +.i mani-e,t con,im0m2ntul +n termenul
pre3(ut la alin. &3'* precum .i dup noti-icarea ca(ului ctre a)en0ia teritorial de
ocupare a -or0ei de munc con-orm alin. &2'* an)a/atorul poate di,pune concedierea
,alariatului.
&5' ;n ca(ul concedierii pentru moti3ul pre3(ut la art. <% lit. c' ,alariatul
bene-icia( de o compen,a0ie* +n condi0iile ,tabilite +n contractul colecti3 de munc
aplicabil ,au +n contractul indi3idual de munc* dup ca(.
>ECD!NE" a 47a
!oncedierea penru moi"e care nu in de persoana salariaului
"RT. <5
&%' Concedierea pentru moti3e care nu 0in de per,oana ,alariatului repre(int
+ncetarea contractului indi3idual de munc determinat de de,-iin0area locului de
munc ocupat de ,alariat* din unul ,au mai multe moti3e -r le)tur cu per,oana
ace,tuia.
&2' 1e,-iin0area locului de munc trebuie , -ie e-ecti3 .i , aib o cau( real
.i ,erioa,.
"RT. <<
Concedierea pentru moti3e care nu 0in de per,oana ,alariatului poate -i
indi3idual ,au colecti3.
"RT. <=
>alaria0ii concedia0i pentru moti3e care nu 0in de per,oana lor bene-icia( de
m,uri acti3e de combatere a .oma/ului .i pot bene-icia de compen,a0ii +n
condi0iile pre3(ute de le)e .i de contractul colecti3 de munc aplicabil.
>ECD!NE" a 57a
!oncedierea coleci"#+ &nformarea, consularea salariailor -i procedura
concedierilor coleci"e
"RT. <?
&%' #rin concediere colecti3 ,e +n0ele)e concedierea* +ntr7o perioad de 30 de
(ile calendari,tice* din unul ,au mai multe moti3e care nu 0in de per,oana
,alariatului* a unui numr de:
a' cel pu0in %0 ,alaria0i* dac an)a/atorul care di,ponibili(ea( are +ncadra0i mai
mult de 20 de ,alaria0i .i mai pu0in de %00 de ,alaria0i4
b' cel pu0in %0B din ,alaria0i* dac an)a/atorul care di,ponibili(ea( are
+ncadra0i cel pu0in %00 de ,alaria0i* dar mai pu0in de 300 de ,alaria0i4
c' cel pu0in 30 de ,alaria0i* dac an)a/atorul care di,ponibili(ea( are +ncadra0i
cel pu0in 300 de ,alaria0i.
&2' La ,tabilirea numrului e-ecti3 de ,alaria0i concedia0i colecti3* potri3it alin.
&%'* ,e iau +n calcul .i acei ,alaria0i crora le7au +ncetat contractele indi3iduale de
munc din ini0iati3a an)a/atorului* din unul ,au mai multe moti3e* -r le)tur cu
per,oana ,alariatului* cu condi0ia e6i,ten0ei a cel pu0in 5 concedieri.
"RT. <9
&%' ;n ca(ul +n care an)a/atorul inten0ionea( , e-ectue(e concedieri colecti3e*
ace,ta are obli)a0ia de a ini0ia* +n timp util .i +n ,copul a/un)erii la o +n0ele)ere* +n
condi0iile pre3(ute de le)e* con,ultri cu ,indicatul ,au* dup ca(* cu
repre(entan0ii ,alaria0ilor* cu pri3ire cel pu0in la:
a' metodele .i mi/loacele de e3itare a concedierilor colecti3e ,au de reducere a
numrului de ,alaria0i care 3or -i concedia0i4
b' atenuarea con,ecin0elor concedierii prin recur)erea la m,uri ,ociale care
3i(ea(* printre altele* ,pri/in pentru recali-icarea ,au recon3er,ia pro-e,ional a
,alaria0ilor concedia0i.
&2' ;n perioada +n care au loc con,ultri* potri3it alin. &%'* pentru a permite
,indicatului ,au repre(entan0ilor ,alaria0ilor , -ormule(e propuneri +n timp util*
an)a/atorul are obli)a0ia , le -urni(e(e toate in-orma0iile rele3ante .i , le noti-ice*
+n ,cri,* urmtoarele:
a' numrul total .i cate)oriile de ,alaria0i4
b' moti3ele care determin concedierea preconi(at4
c' numrul .i cate)oriile de ,alaria0i care 3or -i a-ecta0i de concediere4
d' criteriile a3ute +n 3edere* potri3it le)ii .i:,au contractelor colecti3e de munc*
pentru ,tabilirea ordinii de prioritate la concediere4
e' m,urile a3ute +n 3edere pentru limitarea numrului concedierilor4
-' m,urile pentru atenuarea con,ecin0elor concedierii .i compen,a0iile ce
urmea( , -ie acordate ,alaria0ilor concedia0i* con-orm di,po(i0iilor le)ale .i:,au
contractului colecti3 de munc aplicabil4
)' data de la care ,au perioada +n care 3or a3ea loc concedierile4
5' termenul +nuntrul cruia ,indicatul ,au* dup ca(* repre(entan0ii ,alaria0ilor
pot -ace propuneri pentru e3itarea ori diminuarea numrului ,alaria0ilor concedia0i.
&3' Criteriile pre3(ute la alin. &2' lit. d' ,e aplic pentru departa/area ,alaria0ilor
dup e3aluarea reali(rii obiecti3elor de per-orman0.
&4' $bli)a0iile pre3(ute la alin. &%' .i &2' ,e men0in indi-erent dac deci(ia care
determin concedierile colecti3e e,te luat de ctre an)a/ator ,au de o +ntreprindere
care de0ine controlul a,upra an)a/atorului.
&5' ;n ,itua0ia +n care deci(ia care determin concedierile colecti3e e,te luat de
o +ntreprindere care de0ine controlul a,upra an)a/atorului* ace,ta nu ,e poate
pre3ala* +n nere,pectarea obli)a0iilor pre3(ute la alin. &%' .i &2'* de -aptul c
+ntreprinderea re,pecti3 nu i7a -urni(at in-orma0iile nece,are.
"RT. =0
"n)a/atorul are obli)a0ia , comunice o copie a noti-icrii pre3(ute la art. <9
alin. &2' in,pectoratului teritorial de munc .i a)en0iei teritoriale de ocupare a -or0ei
de munc la aceea.i dat la care a comunicat7o ,indicatului ,au* dup ca(*
repre(entan0ilor ,alaria0ilor.
"RT. =%
&%' >indicatul ,au* dup ca(* repre(entan0ii ,alaria0ilor pot propune an)a/atorului
m,uri +n 3ederea e3itrii concedierilor ori diminurii numrului ,alaria0ilor
concedia0i* +ntr7un termen de %0 (ile calendari,tice de la data primirii noti-icrii.
&2' "n)a/atorul are obli)a0ia de a r,punde +n ,cri, .i moti3at la propunerile
-ormulate potri3it pre3ederilor alin. &%'* +n termen de 5 (ile calendari,tice de la
primirea ace,tora.
"RT. =2
&%' ;n ,itua0ia +n care* ulterior con,ultrilor cu ,indicatul ,au repre(entan0ii
,alaria0ilor* potri3it pre3ederilor art. <9 .i =%* an)a/atorul decide aplicarea m,urii
de concediere colecti3* ace,ta are obli)a0ia de a noti-ica +n ,cri, in,pectoratul
teritorial de munc .i a)en0ia teritorial de ocupare a -or0ei de munc* cu cel pu0in
30 de (ile calendari,tice anterioare datei emiterii deci(iilor de concediere.
&2' Noti-icarea pre3(ut la alin. &%' trebuie , cuprind toate in-orma0iile
rele3ante cu pri3ire la inten0ia de concediere colecti3* pre3(ute la art. <9 alin.
&2'* precum .i re(ultatele con,ultrilor cu ,indicatul ,au repre(entan0ii ,alaria0ilor*
pre3(ute la art. <9 alin. &%' .i art. =%* +n ,pecial moti3ele concedierilor* numrul
total al ,alaria0ilor* numrul ,alaria0ilor a-ecta0i de concediere .i data de la care ,au
perioada +n care 3or a3ea loc ace,te concedieri.
&3' "n)a/atorul are obli)a0ia , comunice o copie a noti-icrii pre3(ute la alin.
&%' ,indicatului ,au repre(entan0ilor ,alaria0ilor* la aceea.i dat la care a comunicat7
o in,pectoratului teritorial de munc .i a)en0iei teritoriale de ocupare a -or0ei de
munc.
&4' >indicatul ,au repre(entan0ii ,alaria0ilor pot tran,mite e3entuale puncte de
3edere in,pectoratului teritorial de munc.
&5' La ,olicitarea moti3at a oricreia dintre pr0i* in,pectoratul teritorial de
munc* cu a3i(ul a)en0iei teritoriale de ocupare a -or0ei de munc* poate di,pune
reducerea perioadei pre3(ute la alin. &%'* -r a aduce atin)ere drepturilor
indi3iduale cu pri3ire la perioada de prea3i(.
&<' n,pectoratul teritorial de munc are obli)a0ia de a in-orma +n termen de 3
(ile lucrtoare an)a/atorul .i ,indicatul ,au repre(entan0ii ,alaria0ilor* dup ca(*
a,upra reducerii ,au prelun)irii perioadei pre3(ute la alin. &%'* precum .i cu
pri3ire la moti3ele care au ,tat la ba(a ace,tei deci(ii.
"RT. =3
&%' ;n perioada pre3(ut la art. =2 alin. &%'* a)en0ia teritorial de ocupare a
-or0ei de munc trebuie , caute ,olu0ii la problemele ridicate de concedierile
colecti3e preconi(ate .i , le comunice +n timp util an)a/atorului .i ,indicatului ori*
dup ca(* repre(entan0ilor ,alaria0ilor.
&2' La ,olicitarea moti3at a oricreia dintre pr0i* in,pectoratul teritorial de
munc* cu con,ultarea a)en0iei teritoriale de ocupare a -or0ei de munc* poate
di,pune am2narea momentului emiterii deci(iilor de concediere cu ma6imum %0
(ile calendari,tice* +n ca(ul +n care a,pectele le)ate de concedierea colecti3 a3ut
+n 3edere nu pot -i ,olu0ionate p2n la data ,tabilit +n noti-icarea de concediere
colecti3 pre3(ut la art. =2 alin. &%' ca -iind data emiterii deci(iilor de
concediere.
&3' n,pectoratul teritorial de munc are obli)a0ia de a in-orma +n ,cri,
an)a/atorul .i ,indicatul ,au repre(entan0ii ,alaria0ilor* dup ca(* a,upra am2nrii
momentului emiterii deci(iilor de concediere* precum .i de,pre moti3ele care au
,tat la ba(a ace,tei deci(ii* +nainte de e6pirarea perioadei ini0iale pre3(ute la art.
=2 alin. &%'.
"RT. =4
&%' ;n termen de 45 de (ile calendari,tice de la data concedierii* ,alariatul
concediat prin concediere colecti3 are dreptul de a -i rean)a/at cu prioritate pe
po,tul re+n-iin0at +n aceea.i acti3itate* -r e6amen* concur, ,au perioad de prob.
&2' ;n ,itua0ia +n care +n perioada pre3(ut la alin. &%' ,e reiau acelea.i acti3it0i*
an)a/atorul 3a tran,mite ,alaria0ilor care au -o,t concedia0i de pe po,turile a cror
acti3itate e,te reluat +n acelea.i condi0ii de competen0 pro-e,ional o comunicare
,cri,* prin care ,unt in-orma0i a,upra relurii acti3it0ii.
&3' >alaria0ii au la di,po(i0ie un termen de ma6imum 5 (ile calendari,tice de la
data comunicrii an)a/atorului* pre3(ut la alin. &2'* pentru a7.i mani-e,ta +n ,cri,
con,im0m2ntul cu pri3ire la locul de munc o-erit.
&4' ;n ,itua0ia +n care ,alaria0ii care au dreptul de a -i rean)a/a0i potri3it alin. &2'
nu +.i mani-e,t +n ,cri, con,im0m2ntul +n termenul pre3(ut la alin. &3' ,au re-u(
locul de munc o-erit* an)a/atorul poate -ace noi +ncadrri pe locurile de munc
rma,e 3acante.
&5' #re3ederile art. <? 7 =3 nu ,e aplic ,alaria0ilor din in,titu0iile publice .i
autorit0ile publice.
&<' #re3ederile art. <? 7 =3 nu ,e aplic +n ca(ul contractelor indi3iduale de
munc +nc5eiate pe durat determinat* cu e6cep0ia ca(urilor +n care ace,te
concedieri au loc +nainte de data e6pirrii ace,tor contracte.
>ECD!NE" a <7a
Drepul la prea"iz
"RT. =5
&%' #er,oanele concediate +n temeiul art. <% lit. c' .i d'* al art. <5 .i <<
bene-icia( de dreptul la un prea3i( ce nu poate -i mai mic de 20 de (ile lucrtoare.
&2' @ac e6cep0ie de la pre3ederile alin. &%' per,oanele concediate +n temeiul art.
<% lit. d'* care ,e a-l +n perioada de prob.
&3' ;n ,itua0ia +n care +n perioada de prea3i( contractul indi3idual de munc e,te
,u,pendat* termenul de prea3i( 3a -i ,u,pendat core,pun(tor* cu e6cep0ia ca(ului
pre3(ut la art. 5% alin. &2'.
"RT. =<
1eci(ia de concediere ,e comunic ,alariatului +n ,cri, .i trebuie , con0in +n
mod obli)atoriu:
a' moti3ele care determin concedierea4
b' durata prea3i(ului4
c' criteriile de ,tabilire a ordinii de priorit0i* con-orm art. <9 alin. &2' lit. d'*
numai +n ca(ul concedierilor colecti3e4
d' li,ta tuturor locurilor de munc di,ponibile +n unitate .i termenul +n care
,alaria0ii urmea( , opte(e pentru a ocupa un loc de munc 3acant* +n condi0iile
art. <4.
"RT. ==
1eci(ia de concediere produce e-ecte de la data comunicrii ei ,alariatului.
>ECD!NE" a =7a
!onrolul -i sancionarea concedierilor nelegale
"RT. =?
Concedierea di,pu, cu nere,pectarea procedurii pre3(ute de le)e e,te lo3it de
nulitate ab,olut.
"RT. =9
;n ca( de con-lict de munc an)a/atorul nu poate in3oca +n -a0a in,tan0ei alte
moti3e de -apt ,au de drept dec2t cele preci(ate +n deci(ia de concediere.
"RT. ?0
&%' ;n ca(ul +n care concedierea a -o,t e-ectuat +n mod netemeinic ,au nele)al*
in,tan0a 3a di,pune anularea ei .i 3a obli)a an)a/atorul la plata unei de,p)ubiri
e)ale cu ,alariile inde6ate* ma/orate .i reactuali(ate .i cu celelalte drepturi de care
ar -i bene-iciat ,alariatul.
&2' La ,olicitarea ,alariatului in,tan0a care a di,pu, anularea concedierii 3a
repune pr0ile +n ,itua0ia anterioar emiterii actului de concediere.
&3' ;n ca(ul +n care ,alariatul nu ,olicit repunerea +n ,itua0ia anterioar emiterii
actului de concediere* contractul indi3idual de munc 3a +nceta de drept la data
rm2nerii de-initi3e .i ire3ocabile a 5otr2rii /udectore.ti.
>ECD!NE" a ?7a
Demisia
"RT. ?%
&%' #rin demi,ie ,e +n0ele)e actul unilateral de 3oin0 a ,alariatului care* printr7o
noti-icare ,cri,* comunic an)a/atorului +ncetarea contractului indi3idual de
munc* dup +mplinirea unui termen de prea3i(.
&2' "n)a/atorul e,te obli)at , +nre)i,tre(e demi,ia ,alariatului. Re-u(ul
an)a/atorului de a +nre)i,tra demi,ia d dreptul ,alariatului de a -ace do3ada
ace,teia prin orice mi/loace de prob.
&3' >alariatul are dreptul de a nu moti3a demi,ia.
&4' Termenul de prea3i( e,te cel con3enit de pr0i +n contractul indi3idual de
munc ,au* dup ca(* cel pre3(ut +n contractele colecti3e de munc aplicabile .i
nu poate -i mai mare de 20 de (ile lucrtoare pentru ,alaria0ii cu -unc0ii de
e6ecu0ie* re,pecti3 mai mare de 45 de (ile lucrtoare pentru ,alaria0ii care ocup
-unc0ii de conducere.
&5' #e durata prea3i(ului contractul indi3idual de munc continu , +.i produc
toate e-ectele.
&<' ;n ,itua0ia +n care +n perioada de prea3i( contractul indi3idual de munc e,te
,u,pendat* termenul de prea3i( 3a -i ,u,pendat core,pun(tor.
&=' Contractul indi3idual de munc +ncetea( la data e6pirrii termenului de
prea3i( ,au la data renun0rii totale ori par0iale de ctre an)a/ator la termenul
re,pecti3.
&?' >alariatul poate demi,iona -r prea3i( dac an)a/atorul nu +.i +ndepline.te
obli)a0iile a,umate prin contractul indi3idual de munc.
C"#T$L!L C
!onracul indi"idual de munc# pe dura# deermina#
"RT. ?2
&%' #rin dero)are de la re)ula pre3(ut la art. %2 alin. &%'* an)a/atorii au
po,ibilitatea de a an)a/a* +n ca(urile .i +n condi0iile pre(entului cod* per,onal
,alariat cu contract indi3idual de munc pe durat determinat.
&2' Contractul indi3idual de munc pe durat determinat ,e poate +nc5eia numai
+n -orm ,cri,* cu preci(area e6pre, a duratei pentru care ,e +nc5eie.
&3' Contractul indi3idual de munc pe durat determinat poate -i prelun)it* +n
condi0iile pre3(ute la art. ?3* .i dup e6pirarea termenului ini0ial* cu acordul ,cri,
al pr0ilor* pentru perioada reali(rii unui proiect* pro)ram ,au unei lucrri.
&4' ;ntre acelea.i pr0i ,e pot +nc5eia ,ucce,i3 cel mult 3 contracte indi3iduale de
munc pe durat determinat.
&5' Contractele indi3iduale de munc pe durat determinat +nc5eiate +n termen
de 3 luni de la +ncetarea unui contract de munc pe durat determinat ,unt
con,iderate contracte ,ucce,i3e .i nu pot a3ea o durat mai mare de %2 luni -iecare.
"RT. ?3
Contractul indi3idual de munc poate -i +nc5eiat pentru o durat determinat
numai +n urmtoarele ca(uri:
a' +nlocuirea unui ,alariat +n ca(ul ,u,pendrii contractului ,u de munc* cu
e6cep0ia ,itua0iei +n care acel ,alariat particip la )re34
b' cre.terea .i:,au modi-icarea temporar a ,tructurii acti3it0ii an)a/atorului4
c' de,-.urarea unor acti3it0i cu caracter ,e(onier4
d' +n ,itua0ia +n care e,te +nc5eiat +n temeiul unor di,po(i0ii le)ale emi,e cu
,copul de a -a3ori(a temporar anumite cate)orii de per,oane -r loc de munc4
e' an)a/area unei per,oane care* +n termen de 5 ani de la data an)a/rii*
+ndepline.te condi0iile de pen,ionare pentru limit de 32r,t4
-' ocuparea unei -unc0ii eli)ibile +n cadrul or)ani(a0iilor ,indicale* patronale ,au
al or)ani(a0iilor ne)u3ernamentale* pe perioada mandatului4
)' an)a/area pen,ionarilor care* +n condi0iile le)ii* pot cumula pen,ia cu ,alariul4
5' +n alte ca(uri pre3(ute e6pre, de le)i ,peciale ori pentru de,-.urarea unor
lucrri* proiecte ,au pro)rame.
"RT. ?4
&%' Contractul indi3idual de munc pe durat determinat nu poate -i +nc5eiat pe
o perioad mai mare de 3< de luni.
&2' ;n ca(ul +n care contractul indi3idual de munc pe durat determinat e,te
+nc5eiat pentru a +nlocui un ,alariat al crui contract indi3idual de munc e,te
,u,pendat* durata contractului 3a e6pira la momentul +ncetrii moti3elor ce au
determinat ,u,pendarea contractului indi3idual de munc al ,alariatului titular.
"RT. ?5
>alariatul +ncadrat cu contract indi3idual de munc pe durat determinat poate
-i ,upu, unei perioade de prob* care nu 3a dep.i:
a' 5 (ile lucrtoare pentru o durat a contractului indi3idual de munc mai mic
de 3 luni4
b' %5 (ile lucrtoare pentru o durat a contractului indi3idual de munc cuprin,
+ntre 3 .i < luni4
c' 30 de (ile lucrtoare pentru o durat a contractului indi3idual de munc mai
mare de < luni4
d' 45 de (ile lucrtoare +n ca(ul ,alaria0ilor +ncadra0i +n -unc0ii de conducere*
pentru o durat a contractului indi3idual de munc mai mare de < luni.
"RT. ?<
&%' "n)a/atorii ,unt obli)a0i , in-orme(e ,alaria0ii an)a/a0i cu contract
indi3idual de munc pe durat determinat de,pre locurile de munc 3acante ,au
care 3or de3eni 3acante* core,pun(toare pre)tirii lor pro-e,ionale* .i , le a,i)ure
acce,ul la ace,te locuri de munc +n condi0ii e)ale cu cele ale ,alaria0ilor an)a/a0i
cu contract indi3idual de munc pe perioad nedeterminat. "cea,t in-ormare ,e
-ace printr7un anun0 a-i.at la ,ediul an)a/atorului.
&2' $ copie a anun0ului pre3(ut la alin. &%' ,e tran,mite de +ndat ,indicatului
,au repre(entan0ilor ,alaria0ilor.
"RT. ?=
&%' Re-eritor la condi0iile de an)a/are .i de munc* ,alaria0ii cu contract
indi3idual de munc pe durat determinat nu 3or -i trata0i mai pu0in -a3orabil
dec2t ,alaria0ii permanen0i comparabili* numai pe moti3ul duratei contractului
indi3idual de munc* cu e6cep0ia ca(urilor +n care tratamentul di-erit e,te /u,ti-icat
de moti3e obiecti3e.
&2' ;n ,en,ul alin. &%'* ,alariatul permanent comparabil repre(int ,alariatul al
crui contract indi3idual de munc e,te +nc5eiat pe durat nedeterminat .i care
de,-.oar aceea.i acti3itate ,au una ,imilar* +n aceea.i unitate* a32ndu7,e +n
3edere cali-icarea:aptitudinile pro-e,ionale.
&3' "tunci c2nd nu e6i,t un ,alariat cu contract indi3idual de munc +nc5eiat pe
durat nedeterminat comparabil +n aceea.i unitate* ,e au +n 3edere di,po(i0iile din
contractul colecti3 de munc aplicabil ,au* +n lip,a ace,tuia* re)lementrile le)ale
+n domeniu.
C"#T$L!L C
Munca prin agen de munc# emporar#
"RT. ??
&%' 8unca prin a)ent de munc temporar e,te munca pre,tat de un ,alariat
temporar care a +nc5eiat un contract de munc temporar cu un a)ent de munc
temporar .i care e,te pu, la di,po(i0ia utili(atorului pentru a lucra temporar ,ub
,upra3e)5erea .i conducerea ace,tuia din urm.
&2' >alariatul temporar e,te per,oana care a +nc5eiat un contract de munc
temporar cu un a)ent de munc temporar* +n 3ederea punerii ,ale la di,po(i0ia
unui utili(ator pentru a lucra temporar ,ub ,upra3e)5erea .i conducerea ace,tuia
din urm.
&3' ")entul de munc temporar e,te per,oana /uridic* autori(at de 8ini,terul
8uncii* @amiliei .i #rotec0iei >ociale* care +nc5eie contracte de munc temporar
cu ,alaria0i temporari* pentru a7i pune la di,po(i0ia utili(atorului* pentru a lucra pe
perioada ,tabilit de contractul de punere la di,po(i0ie ,ub ,upra3e)5erea .i
conducerea ace,tuia. Condi0iile de -unc0ionare a a)entului de munc temporar*
precum .i procedura de autori(are ,e ,tabile,c prin 5otr2re a Gu3ernului.
&4' !tili(atorul e,te per,oana -i(ic ,au /uridic pentru care .i ,ub ,upra3e)5erea
.i conducerea creia munce.te temporar un ,alariat temporar pu, la di,po(i0ie de
a)entul de munc temporar.
&5' 8i,iunea de munc temporar +n,eamn acea perioad +n care ,alariatul
temporar e,te pu, la di,po(i0ia utili(atorului pentru a lucra temporar ,ub
,upra3e)5erea .i conducerea ace,tuia* pentru e6ecutarea unei ,arcini preci,e .i cu
caracter temporar.
"RT. ?9
!n utili(ator poate apela la a)en0i de munc temporar pentru e6ecutarea unei
,arcini preci,e .i cu caracter temporar* cu e6cep0ia ca(ului pre3(ut la art. 93.
"RT. 90
&%' 8i,iunea de munc temporar ,e ,tabile.te pentru un termen care nu poate -i
mai mare de 24 de luni.
&2' 1urata mi,iunii de munc temporar poate -i prelun)it pe perioade
,ucce,i3e care* adu)ate la durata ini0ial a mi,iunii* nu poate conduce la dep.irea
unei perioade de 3< de luni.
&3' Condi0iile +n care durata unei mi,iuni de munc temporar poate -i prelun)it
,unt pre3(ute +n contractul de munc temporar ,au pot -ace obiectul unui act
adi0ional la ace,t contract.
"RT. 9%
&%' ")entul de munc temporar pune la di,po(i0ia utili(atorului un ,alariat
an)a/at prin contract de munc temporar* +n ba(a unui contract de punere la
di,po(i0ie +nc5eiat +n -orm ,cri,.
&2' Contractul de punere la di,po(i0ie trebuie , cuprind:
a' durata mi,iunii4
b' caracteri,ticile ,peci-ice po,tului* +n ,pecial cali-icarea nece,ar* locul
e6ecutrii mi,iunii .i pro)ramul de lucru4
c' condi0iile concrete de munc4
d' ec5ipamentele indi3iduale de protec0ie .i de munc pe care ,alariatul
temporar trebuie , le utili(e(e4
e' orice alte ,er3icii .i -acilit0i +n -a3oarea ,alariatului temporar4
-' 3aloarea comi,ionului de care bene-icia( a)entul de munc temporar*
precum .i remunera0ia la care are dreptul ,alariatul4
)' condi0iile +n care utili(atorul poate re-u(a un ,alariat temporar pu, la
di,po(i0ie de un a)ent de munc temporar.
&3' $rice clau( prin care ,e inter(ice an)a/area de ctre utili(ator a ,alariatului
temporar dup +ndeplinirea mi,iunii e,te nul.
"RT. 92
&%' >alaria0ii temporari au acce, la toate ,er3iciile .i -acilit0ile acordate de
utili(ator* +n acelea.i condi0ii ca .i ceilal0i ,alaria0i ai ace,tuia.
&2' !tili(atorul e,te obli)at , a,i)ure ,alariatului temporar dotarea cu
ec5ipamente indi3iduale de protec0ie .i de munc* cu e6cep0ia ,itua0iei +n care prin
contractul de punere la di,po(i0ie dotarea e,te +n ,arcina a)entului de munc
temporar.
"RT. 93
!tili(atorul nu poate bene-icia de ,er3iciile ,alariatului temporar* dac urmre.te
, +nlocuia,c a,t-el un ,alariat al ,u al crui contract de munc e,te ,u,pendat ca
urmare a participrii la )re3.
"RT. 94
&%' Contractul de munc temporar e,te un contract indi3idual de munc ce ,e
+nc5eie +n ,cri, +ntre a)entul de munc temporar .i ,alariatul temporar* pe durata
unei mi,iuni.
&2' ;n contractul de munc temporar ,e preci(ea(* +n a-ara elementelor
pre3(ute la art. %= .i art. %? alin. &%'* condi0iile +n care urmea( , ,e de,-.oare
mi,iunea* durata mi,iunii* identitatea .i ,ediul utili(atorului* precum .i cuantumul
.i modalit0ile remunera0iei ,alariatului temporar.
"RT. 95
&%' Contractul de munc temporar ,e poate +nc5eia .i pentru mai multe mi,iuni*
cu re,pectarea termenului pre3(ut la art. 90 alin. &2'.
&2' ")entul de munc temporar poate +nc5eia cu ,alariatul temporar un contract
de munc pe durat nedeterminat* ,itua0ie +n care +n perioada dintre dou mi,iuni
,alariatul temporar ,e a-l la di,po(i0ia a)entului de munc temporar.
&3' #entru -iecare nou mi,iune +ntre pr0i ,e +nc5eie un contract de munc
temporar* +n care 3or -i preci(ate toate elementele pre3(ute la art. 94 alin. &2'.
&4' Contractul de munc temporar +ncetea( la terminarea mi,iunii pentru care
a -o,t +nc5eiat ,au dac utili(atorul renun0 la ,er3iciile ,ale +nainte de +nc5eierea
mi,iunii* +n condi0iile contractului de punere la di,po(i0ie.
"RT. 9<
&%' #e toat durata mi,iunii ,alariatul temporar bene-icia( de ,alariul pltit de
a)entul de munc temporar.
&2' >alariul primit de ,alariatul temporar pentru -iecare mi,iune ,e ,tabile.te prin
ne)ociere direct cu a)entul de munc temporar .i nu poate -i mai mic dec2t
,alariul minim brut pe 0ar )arantat +n plat.
&3' ")entul de munc temporar e,te cel care re0ine .i 3irea( toate contribu0iile
.i impo(itele datorate de ,alariatul temporar ctre bu)etele ,tatului .i plte.te
pentru ace,ta toate contribu0iile datorate +n condi0iile le)ii.
&4' ;n ca(ul +n care +n termen de %5 (ile calendari,tice de la data la care
obli)a0iile pri3ind plata ,alariului .i cele pri3ind contribu0iile .i impo(itele au
de3enit ,cadente .i e6i)ibile* iar a)entul de munc temporar nu le e6ecut* ele 3or
-i pltite de utili(ator* +n ba(a ,olicitrii ,alariatului temporar.
&5' !tili(atorul care a pltit ,umele datorate potri3it alin. &4' ,e ,ubro)* pentru
,umele pltite* +n drepturile ,alariatului temporar +mpotri3a a)entului de munc
temporar.
"RT. 9=
#rin contractul de munc temporar ,e poate ,tabili o perioad de prob pentru
reali(area mi,iunii* a crei durat nu poate -i mai mare de:
a' dou (ile lucrtoare* +n ca(ul +n care contractul de munc temporar e,te
+nc5eiat pentru o perioad mai mic ,au e)al cu o lun4
b' 5 (ile lucrtoare* +n ca(ul +n care contractul de munc temporar e,te +nc5eiat
pentru o perioad cuprin, +ntre o lun .i 3 luni4
c' %5 (ile lucrtoare* +n ca(ul +n care contractul de munc temporar e,te
+nc5eiat pentru o perioad cuprin, +ntre 3 .i < luni4
d' 20 de (ile lucrtoare* +n ca(ul +n care contractul de munc temporar e,te
+nc5eiat pentru o perioad mai mare de < luni4
e' 30 de (ile lucrtoare* +n ca(ul ,alaria0ilor +ncadra0i +n -unc0ii de conducere*
pentru o durat a contractului de munc temporar mai mare de < luni.
"RT. 9?
&%' #e parcur,ul mi,iunii utili(atorul r,punde pentru a,i)urarea condi0iilor de
munc pentru ,alariatul temporar* +n con-ormitate cu le)i,la0ia +n 3i)oare.
&2' !tili(atorul 3a noti-ica de +ndat a)entului de munc temporar orice
accident de munc ,au +mboln3ire pro-e,ional de care a luat cuno.tin0 .i a crei
3ictim a -o,t un ,alariat temporar pu, la di,po(i0ie de a)entul de munc
temporar.
"RT. 99
&%' La +ncetarea mi,iunii ,alariatul temporar poate +nc5eia cu utili(atorul un
contract indi3idual de munc.
&2' ;n ca(ul +n care utili(atorul an)a/ea(* dup o mi,iune* un ,alariat temporar*
durata mi,iunii e-ectuate ,e ia +n calcul la ,tabilirea drepturilor ,alariale* precum .i
a celorlalte drepturi pre3(ute de le)i,la0ia muncii.
"RT. %00
")entul de munc temporar care concedia( ,alariatul temporar +nainte de
termenul pre3(ut +n contractul de munc temporar* pentru alte moti3e dec2t cele
di,ciplinare* are obli)a0ia de a re,pecta re)lementrile le)ale pri3ind +ncetarea
contractului indi3idual de munc pentru moti3e care nu 0in de per,oana
,alariatului.
"RT. %0%
Cu e6cep0ia di,po(i0iilor ,peciale contrare* pre3(ute +n pre(entul capitol*
di,po(i0iile le)ale* pre3ederile re)ulamentelor interne* precum .i cele ale
contractelor colecti3e de munc aplicabile ,alaria0ilor an)a/a0i cu contract
indi3idual de munc pe durat nedeterminat la utili(ator ,e aplic +n e)al m,ur
.i ,alaria0ilor temporari pe durata mi,iunii la ace,ta.
"RT. %02
")en0ii de munc temporar nu percep nicio ta6 ,alaria0ilor temporari +n
,c5imbul demer,urilor +n 3ederea recrutrii ace,tora de ctre utili(ator ,au pentru
+nc5eierea unui contract de munc temporar.
C"#T$L!L C
!onracul indi"idual de munc# cu imp parial
"RT. %03
>alariatul cu -rac0iune de norm e,te ,alariatul al crui numr de ore normale de
lucru* calculate ,ptm2nal ,au ca medie lunar* e,te in-erior numrului de ore
normale de lucru al unui ,alariat cu norm +ntrea) comparabil.
"RT. %04
&%' "n)a/atorul poate +ncadra ,alaria0i cu -rac0iune de norm prin contracte
indi3iduale de munc pe durat nedeterminat ,au pe durat determinat* denumite
contracte indi3iduale de munc cu timp par0ial.
&2' Contractul indi3idual de munc cu timp par0ial ,e +nc5eie numai +n -orm
,cri,.
&3' >alariatul comparabil e,te ,alariatul cu norm +ntrea) din aceea.i unitate*
care are acela.i tip de contract indi3idual de munc* pre,tea( aceea.i acti3itate ,au
una ,imilar cu cea a ,alariatului an)a/at cu contract indi3idual de munc cu timp
par0ial* a32ndu7,e +n 3edere .i alte con,iderente* cum ar -i 3ec5imea +n munc .i
cali-icarea:aptitudinile pro-e,ionale.
&4' "tunci c2nd nu e6i,t un ,alariat comparabil +n aceea.i unitate* ,e au +n
3edere di,po(i0iile din contractul colecti3 de munc aplicabil ,au* +n lip,a ace,tuia*
re)lementrile le)ale +n domeniu.
"RT. %05
&%' Contractul indi3idual de munc cu timp par0ial cuprinde* +n a-ara elementelor
pre3(ute la art. %= alin. &3'* urmtoarele:
a' durata muncii .i reparti(area pro)ramului de lucru4
b' condi0iile +n care ,e poate modi-ica pro)ramul de lucru4
c' interdic0ia de a e-ectua ore ,uplimentare* cu e6cep0ia ca(urilor de -or0 ma/or
,au pentru alte lucrri ur)ente de,tinate pre3enirii producerii unor accidente ori
+nlturrii con,ecin0elor ace,tora.
&2' ;n ,itua0ia +n care +ntr7un contract indi3idual de munc cu timp par0ial nu
,unt preci(ate elementele pre3(ute la alin. &%'* contractul ,e con,ider a -i +nc5eiat
pentru norm +ntrea).
"RT. %0<
&%' >alariatul +ncadrat cu contract de munc cu timp par0ial ,e bucur de
drepturile ,alaria0ilor cu norm +ntrea)* +n condi0iile pre3(ute de le)e .i de
contractele colecti3e de munc aplicabile.
&2' 1repturile ,alariale ,e acord propor0ional cu timpul e-ecti3 lucrat* raportat
la drepturile ,tabilite pentru pro)ramul normal de lucru.
"RT. %0=
&%' "n)a/atorul e,te obli)at ca* +n m,ura +n care e,te po,ibil* , ia +n
con,iderare cererile ,alaria0ilor de a ,e tran,-era -ie de la un loc de munc cu norm
+ntrea) la unul cu -rac0iune de norm* -ie de la un loc de munc cu -rac0iune de
norm la un loc de munc cu norm +ntrea) ,au de a7.i mri pro)ramul de lucru*
+n ca(ul +n care apare acea,t oportunitate.
&2' "n)a/atorul e,te obli)at , in-orme(e la timp cu pri3ire la apari0ia unor
locuri de munc cu -rac0iune de norm ,au cu norm +ntrea)* pentru a -acilita
tran,-erurile de la norm +ntrea) la -rac0iune de norm .i in3er,. "cea,t
in-ormare ,e -ace printr7un anun0 a-i.at la ,ediul an)a/atorului.
&3' $ copie a anun0ului pre3(ut la alin. &2' ,e tran,mite de +ndat ,indicatului
,au repre(entan0ilor ,alaria0ilor.
&4' "n)a/atorul a,i)ur* +n m,ura +n care e,te po,ibil* acce,ul la locuri de
munc cu -rac0iune de norm la toate ni3elurile.
C"#T$L!L E
Munca la domiciliu
"RT. %0?
&%' >unt con,idera0i ,alaria0i cu munca la domiciliu acei ,alaria0i care
+ndepline,c* la domiciliul lor* atribu0iile ,peci-ice -unc0iei pe care o de0in.
&2' ;n 3ederea +ndeplinirii ,arcinilor de ,er3iciu ce le re3in* ,alaria0ii cu munca la
domiciliu +.i ,tabile,c ,in)uri pro)ramul de lucru.
&3' "n)a/atorul e,te +n drept , 3eri-ice acti3itatea ,alariatului cu munca la
domiciliu* +n condi0iile ,tabilite prin contractul indi3idual de munc.
"RT. %09
Contractul indi3idual de munc la domiciliu ,e +nc5eie numai +n -orm ,cri, .i
con0ine* +n a-ara elementelor pre3(ute la art. %= alin. &3'* urmtoarele:
a' preci(area e6pre, c ,alariatul lucrea( la domiciliu4
b' pro)ramul +n cadrul cruia an)a/atorul e,te +n drept , controle(e acti3itatea
,alariatului ,u .i modalitatea concret de reali(are a controlului4
c' obli)a0ia an)a/atorului de a a,i)ura tran,portul la .i de la domiciliul
,alariatului* dup ca(* al materiilor prime .i materialelor pe care le utili(ea( +n
acti3itate* precum .i al produ,elor -inite pe care le reali(ea(.
"RT. %%0
&%' >alariatul cu munca la domiciliu ,e bucur de toate drepturile recuno,cute
prin le)e .i prin contractele colecti3e de munc aplicabile ,alaria0ilor al cror loc
de munc e,te la ,ediul an)a/atorului.
&2' #rin contractele colecti3e de munc .i:,au prin contractele indi3iduale de
munc ,e pot ,tabili .i alte condi0ii ,peci-ice pri3ind munca la domiciliu* +n
con-ormitate cu le)i,la0ia +n 3i)oare.
TTL!L
.impul de munc# -i impul de odi%n#
C"#T$L!L
.impul de munc#
>ECD!NE" %
Duraa impului de munc#
"RT. %%%
Timpul de munc repre(int orice perioad +n care ,alariatul pre,tea( munca* ,e
a-l la di,po(i0ia an)a/atorului .i +ndepline.te ,arcinile .i atribu0iile ,ale* con-orm
pre3ederilor contractului indi3idual de munc* contractului colecti3 de munc
aplicabil .i:,au ale le)i,la0iei +n 3i)oare.
"RT. %%2
&%' #entru ,alaria0ii an)a/a0i cu norm +ntrea) durata normal a timpului de
munc e,te de ? ore pe (i .i de 40 de ore pe ,ptm2n.
&2' ;n ca(ul tinerilor +n 32r,t de p2n la %? ani durata timpului de munc e,te de
< ore pe (i .i de 30 de ore pe ,ptm2n.
"RT. %%3
&%' Reparti(area timpului de munc +n cadrul ,ptm2nii e,te* de re)ul*
uni-orm* de ? ore pe (i timp de 5 (ile* cu dou (ile de repau,.
&2' ;n -unc0ie de ,peci-icul unit0ii ,au al muncii pre,tate* ,e poate opta .i pentru
o reparti(are ine)al a timpului de munc* cu re,pectarea duratei normale a
timpului de munc de 40 de ore pe ,ptm2n.
"RT. %%4
&%' 1urata ma6im le)al a timpului de munc nu poate dep.i 4? de ore pe
,ptm2n* inclu,i3 orele ,uplimentare.
&2' #rin e6cep0ie* durata timpului de munc* ce include .i orele ,uplimentare*
poate -i prelun)it pe,te 4? de ore pe ,ptm2n* cu condi0ia ca media orelor de
munc* calculat pe o perioad de re-erin0 de 4 luni calendari,tice* , nu
dep.ea,c 4? de ore pe ,ptm2n.
&3' #entru anumite acti3it0i ,au pro-e,ii ,tabilite prin contractul colecti3 de
munc aplicabil* ,e pot ne)ocia* prin contractul colecti3 de munc re,pecti3*
perioade de re-erin0 mai mari de 4 luni* dar care , nu dep.ea,c < luni.
&4' >ub re(er3a re,pectrii re)lementrilor pri3ind protec0ia ,nt0ii .i
,ecurit0ii +n munc a ,alaria0ilor* din moti3e obiecti3e* te5nice ,au pri3ind
or)ani(area muncii* contractele colecti3e de munc pot pre3edea dero)ri de la
durata perioadei de re-erin0 ,tabilite la alin. &3'* dar pentru perioade de re-erin0
care +n niciun ca( , nu dep.ea,c %2 luni.
&5' La ,tabilirea perioadelor de re-erin0 pre3(ute la alin. &2' 7 &4' nu ,e iau +n
calcul durata concediului de odi5n anual .i ,itua0iile de ,u,pendare a contractului
indi3idual de munc.
&<' #re3ederile alin. &%' 7 &4' nu ,e aplic tinerilor care nu au +mplinit 32r,ta de
%? ani.
"RT. %%5
&%' #entru anumite ,ectoare de acti3itate* unit0i ,au pro-e,ii ,e poate ,tabili prin
ne)ocieri colecti3e ,au indi3iduale ori prin acte normati3e ,peci-ice o durat
(ilnic a timpului de munc mai mic ,au mai mare de ? ore.
&2' 1urata (ilnic a timpului de munc de %2 ore 3a -i urmat de o perioad de
repau, de 24 de ore.
"RT. %%<
&%' 8odul concret de ,tabilire a pro)ramului de lucru ine)al +n cadrul ,ptm2nii
de lucru de 40 de ore* precum .i +n cadrul ,ptm2nii de lucru comprimate 3a -i
ne)ociat prin contractul colecti3 de munc la ni3elul an)a/atorului ,au* +n ab,en0a
ace,tuia* 3a -i pre3(ut +n re)ulamentul intern.
&2' #ro)ramul de lucru ine)al poate -unc0iona numai dac e,te ,peci-icat e6pre,
+n contractul indi3idual de munc.
"RT. %%=
#ro)ramul de munc .i modul de reparti(are a ace,tuia pe (ile ,unt adu,e la
cuno.tin0 ,alaria0ilor .i ,unt a-i.ate la ,ediul an)a/atorului.
"RT. %%?
&%' "n)a/atorul poate ,tabili pro)rame indi3iduali(ate de munc* cu acordul ,au
la ,olicitarea ,alariatului +n cau(.
&2' #ro)ramele indi3iduali(ate de munc pre,upun un mod de or)ani(are -le6ibil
a timpului de munc.
&3' 1urata (ilnic a timpului de munc e,te +mpr0it +n dou perioade: o
perioad -i6 +n care per,onalul ,e a-l ,imultan la locul de munc .i o perioad
3ariabil* mobil* +n care ,alariatul +.i ale)e orele de ,o,ire .i de plecare* cu
re,pectarea timpului de munc (ilnic.
&4' #ro)ramul indi3iduali(at de munc poate -unc0iona numai cu re,pectarea
di,po(i0iilor art. %%2 .i %%4.
"RT. %%9
"n)a/atorul are obli)a0ia de a 0ine e3iden0a orelor de munc pre,tate de -iecare
,alariat .i de a ,upune controlului in,pec0iei muncii acea,t e3iden0 ori de c2te ori
e,te ,olicitat.
>ECD!NE" a 27a
Munca suplimenar#
"RT. %20
&%' 8unca pre,tat +n a-ara duratei normale a timpului de munc ,ptm2nal*
pre3(ut la art. %%2* e,te con,iderat munc ,uplimentar.
&2' 8unca ,uplimentar nu poate -i e-ectuat -r acordul ,alariatului* cu
e6cep0ia ca(ului de -or0 ma/or ,au pentru lucrri ur)ente de,tinate pre3enirii
producerii unor accidente ori +nlturrii con,ecin0elor unui accident.
"RT. %2%
&%' La ,olicitarea an)a/atorului ,alaria0ii pot e-ectua munc ,uplimentar* cu
re,pectarea pre3ederilor art. %%4 ,au %%5* dup ca(.
&2' E-ectuarea muncii ,uplimentare pe,te limita ,tabilit potri3it pre3ederilor art.
%%4 ,au %%5* dup ca(* e,te inter(i,* cu e6cep0ia ca(ului de -or0 ma/or ,au
pentru alte lucrri ur)ente de,tinate pre3enirii producerii unor accidente ori
+nlturrii con,ecin0elor unui accident.
"RT. %22
&%' 8unca ,uplimentar ,e compen,ea( prin ore libere pltite +n urmtoarele <0
de (ile calendari,tice dup e-ectuarea ace,teia.
&2' ;n ace,te condi0ii ,alariatul bene-icia( de ,alariul core,pun(tor pentru orele
pre,tate pe,te pro)ramul normal de lucru.
&3' ;n perioadele de reducere a acti3it0ii an)a/atorul are po,ibilitatea de a
acorda (ile libere pltite din care pot -i compen,ate orele ,uplimentare ce 3or -i
pre,tate +n urmtoarele %2 luni.
"RT. %23
&%' ;n ca(ul +n care compen,area prin ore libere pltite nu e,te po,ibil +n
termenul pre3(ut de art. %22 alin. &%' +n luna urmtoare* munca ,uplimentar 3a -i
pltit ,alariatului prin adu)area unui ,por la ,alariu core,pun(tor duratei
ace,teia.
&2' >porul pentru munca ,uplimentar* acordat +n condi0iile pre3(ute la alin.
&%'* ,e ,tabile.te prin ne)ociere* +n cadrul contractului colecti3 de munc ,au* dup
ca(* al contractului indi3idual de munc* .i nu poate -i mai mic de =5B din ,alariul
de ba(.
"RT. %24
Tinerii +n 32r,t de p2n la %? ani nu pot pre,ta munc ,uplimentar.
>ECD!NE" a 37a
Munca de noape
"RT. %25
&%' 8unca pre,tat +ntre orele 22*00 7 <*00 e,te con,iderat munc de noapte.
&2' >alariatul de noapte repre(int* dup ca(:
a' ,alariatul care e-ectuea( munc de noapte cel pu0in 3 ore din timpul ,u
(ilnic de lucru4
b' ,alariatul care e-ectuea( munc de noapte +n propor0ie de cel pu0in 30B din
timpul ,u lunar de lucru.
&3' 1urata normal a timpului de lucru* pentru ,alariatul de noapte* nu 3a dep.i
o medie de ? ore pe (i* calculat pe o perioad de re-erin0 de ma6imum 3 luni
calendari,tice* cu re,pectarea pre3ederilor le)ale cu pri3ire la repau,ul ,ptm2nal.
&4' 1urata normal a timpului de lucru pentru ,alaria0ii de noapte a cror
acti3itate ,e de,-.oar +n condi0ii ,peciale ,au deo,ebite de munc nu 3a dep.i ?
ore pe parcur,ul oricrei perioade de 24 de ore dec2t +n ca(ul +n care ma/orarea
ace,tei durate e,te pre3(ut +n contractul colecti3 de munc aplicabil .i numai +n
,itua0ia +n care o a,t-el de pre3edere nu contra3ine unor pre3ederi e6pre,e ,tabilite
+n contractul colecti3 de munc +nc5eiat la ni3el ,uperior.
&5' ;n ,itua0ia pre3(ut la alin. &4'* an)a/atorul e,te obli)at , acorde perioade
de repau, compen,atorii ec5i3alente ,au compen,are +n bani a orelor de noapte
lucrate pe,te durata de ? ore.
&<' "n)a/atorul care* +n mod -rec3ent* utili(ea( munca de noapte e,te obli)at ,
in-orme(e de,pre acea,ta in,pectoratul teritorial de munc.
"RT. %2<
>alaria0ii de noapte bene-icia(:
a' -ie de pro)ram de lucru redu, cu o or -a0 de durata normal a (ilei de
munc* pentru (ilele +n care e-ectuea( cel pu0in 3 ore de munc de noapte* -r ca
acea,ta , duc la ,cderea ,alariului de ba(4
b' -ie de un ,por pentru munca pre,tat +n timpul nop0ii de 25B din ,alariul de
ba(* dac timpul a,t-el lucrat repre(int cel pu0in 3 ore de noapte din timpul
normal de lucru.
"RT. %2=
&%' >alaria0ii care urmea( , de,-.oare munc de noapte +n condi0iile art. %25
alin. &2' ,unt ,upu.i unui e6amen medical )ratuit +nainte de +nceperea acti3it0ii .i*
dup aceea* periodic.
&2' Condi0iile de e-ectuare a e6amenului medical .i periodicitatea ace,tuia ,e
,tabile,c prin re)ulament aprobat prin ordin comun al mini,trului muncii* -amiliei
.i protec0iei ,ociale .i al mini,trului ,nt0ii.
&3' >alaria0ii care de,-.oar munc de noapte .i au probleme de ,ntate
recuno,cute ca a32nd le)tur cu acea,ta 3or -i trecu0i la o munc de (i pentru care
,unt ap0i.
"RT. %2?
&%' Tinerii care nu au +mplinit 32r,ta de %? ani nu pot pre,ta munc de noapte.
&2' @emeile )ra3ide* lu(ele .i cele care alptea( nu pot -i obli)ate , pre,te(e
munc de noapte.
>ECD!NE" a 47a
'orma de munc#
"RT. %29
Norma de munc e6prim cantitatea de munc nece,ar pentru e-ectuarea
opera0iunilor ,au lucrrilor de ctre o per,oan cu cali-icare core,pun(toare* care
lucrea( cu inten,itate normal* +n condi0iile unor proce,e te5nolo)ice .i de munc
determinate. Norma de munc cuprinde timpul producti3* timpul pentru +ntreruperi
impu,e de de,-.urarea proce,ului te5nolo)ic* timpul pentru pau(e le)ale +n cadrul
pro)ramului de munc.
"RT. %30
Norma de munc ,e e6prim* +n -unc0ie de caracteri,ticile proce,ului de
produc0ie ,au de alte acti3it0i ce ,e normea(* ,ub -orm de norme de timp* norme
de produc0ie* norme de per,onal* ,-er de atribu0ii ,au ,ub alte -orme
core,pun(toare ,peci-icului -iecrei acti3it0i.
"RT. %3%
Normarea muncii ,e aplic tuturor cate)oriilor de ,alaria0i.
"RT. %32
Normele de munc ,e elaborea( de ctre an)a/ator* con-orm normati3elor +n
3i)oare* ,au* +n ca(ul +n care nu e6i,t normati3e* normele de munc ,e elaborea(
de ctre an)a/ator dup con,ultarea ,indicatului repre(entati3 ori* dup ca(* a
repre(entan0ilor ,alaria0ilor.
C"#T$L!L
/epausuri periodice
"RT. %33
#erioada de repau, repre(int orice perioad care nu e,te timp de munc.
>ECD!NE" %
Pauza de mas# -i repausul zilnic
"RT. %34
&%' ;n ca(urile +n care durata (ilnic a timpului de munc e,te mai mare de < ore*
,alaria0ii au dreptul la pau( de ma, .i la alte pau(e* +n condi0iile ,tabilite prin
contractul colecti3 de munc aplicabil ,au prin re)ulamentul intern.
&2' Tinerii +n 32r,t de p2n la %? ani bene-icia( de o pau( de ma, de cel
pu0in 30 de minute* +n ca(ul +n care durata (ilnic a timpului de munc e,te mai
mare de 4 ore .i /umtate.
&3' #au(ele* cu e6cep0ia di,po(i0iilor contrare din contractul colecti3 de munc
aplicabil .i din re)ulamentul intern* nu ,e 3or include +n durata (ilnic normal a
timpului de munc.
"RT. %35
&%' >alaria0ii au dreptul +ntre dou (ile de munc la un repau, care nu poate -i
mai mic de %2 ore con,ecuti3e.
&2' #rin e6cep0ie* +n ca(ul muncii +n ,c5imburi* ace,t repau, nu poate -i mai mic
de ? ore +ntre ,c5imburi.
"RT. %3<
&%' 8unc +n ,c5imburi repre(int orice mod de or)ani(are a pro)ramului de
lucru* potri3it cruia ,alaria0ii ,e ,ucced unul pe altul la acela.i po,t de munc*
potri3it unui anumit pro)ram* inclu,i3 pro)ram rotati3* .i care poate -i de tip
continuu ,au di,continuu* implic2nd pentru ,alariat nece,itatea reali(rii unei
acti3it0i +n inter3ale orare di-erite +n raport cu o perioad (ilnic ,au ,ptm2nal*
,tabilit prin contractul indi3idual de munc.
&2' >alariat +n ,c5imburi repre(int orice ,alariat al crui pro)ram de lucru ,e
+n,crie +n cadrul pro)ramului de munc +n ,c5imburi.
>ECD!NE" a 27a
/epausul s#p#m0nal
"RT. %3=
&%' Repau,ul ,ptm2nal ,e acord +n dou (ile con,ecuti3e* de re)ul ,2mbta .i
duminica.
&2' ;n ca(ul +n care repau,ul +n (ilele de ,2mbt .i duminic ar pre/udicia
intere,ul public ,au de,-.urarea normal a acti3it0ii* repau,ul ,ptm2nal poate -i
acordat .i +n alte (ile ,tabilite prin contractul colecti3 de munc aplicabil ,au prin
re)ulamentul intern.
&3' ;n ,itua0ia pre3(ut la alin. &2' ,alaria0ii 3or bene-icia de un ,por la ,alariu
,tabilit prin contractul colecti3 de munc ,au* dup ca(* prin contractul indi3idual
de munc.
&4' ;n ,itua0ii de e6cep0ie (ilele de repau, ,ptm2nal ,unt acordate cumulat*
dup o perioad de acti3itate continu ce nu poate dep.i %4 (ile calendari,tice* cu
autori(area in,pectoratului teritorial de munc .i cu acordul ,indicatului ,au* dup
ca(* al repre(entan0ilor ,alaria0ilor.
&5' >alaria0ii al cror repau, ,ptm2nal ,e acord +n condi0iile alin. &4' au
dreptul la dublul compen,a0iilor cu3enite potri3it art. %23 alin. &2'.
"RT. %3?
&%' ;n ca(ul unor lucrri ur)ente* a cror e6ecutare imediat e,te nece,ar pentru
or)ani(area unor m,uri de ,al3are a per,oanelor ,au bunurilor an)a/atorului*
pentru e3itarea unor accidente iminente ,au pentru +nlturarea e-ectelor pe care
ace,te accidente le7au produ, a,upra materialelor* in,tala0iilor ,au cldirilor
unit0ii* repau,ul ,ptm2nal poate -i ,u,pendat pentru per,onalul nece,ar +n
3ederea e6ecutrii ace,tor lucrri.
&2' >alaria0ii al cror repau, ,ptm2nal a -o,t ,u,pendat +n condi0iile alin. &%' au
dreptul la dublul compen,a0iilor cu3enite potri3it art. %23 alin. &2'.
>ECD!NE" a 37a
*#r1#orile legale
#M2
"RT. %39
:1; Zi)e)e de s0r.0toare )ega)0 n care nu se )ucrea*0 sunt
> 1 <i 2 ianuarieC
> pri,a <i a doua *i de #a<tiC
> 1 ,aiC
> pri,a <i a doua *i de Rusa)iiC
> Ador,irea "aicii %o,nu)uiC
> 30 noie,.rie > D+ntu) Aposto) Andrei ce) =nti cEe,at/ Ocrotitoru) Ro,nieiC
> 1 dece,.rieC
> pri,a <i a doua *i de !r0ciunC
> dou0 *i)e pentru +iecare dintre ce)e 3 s0r.0tori re)igioase anua)e/ dec)arate
ast+e) de cu)te)e re)igioase )ega)e/ a)te)e dect ce)e cre<tine/ pentru persoane)e
apar7innd acestora1
#B
&2' "cordarea (ilelor libere ,e -ace de ctre an)a/ator.
"RT. %40
#rin 5otr2re a Gu3ernului ,e 3or ,tabili pro)rame de lucru adec3ate pentru
unit0ile ,anitare .i pentru cele de alimenta0ie public* +n ,copul a,i)urrii
a,i,ten0ei ,anitare .i* re,pecti3* al apro3i(ionrii popula0iei cu produ,e alimentare
de ,trict nece,itate* a cror aplicare e,te obli)atorie.
"RT. %4%
#re3ederile art. %39 nu ,e aplic +n locurile de munc +n care acti3itatea nu poate
-i +ntrerupt datorit caracterului proce,ului de produc0ie ,au ,peci-icului
acti3it0ii.
"RT. %42
&%' >alaria0ilor care lucrea( +n unit0ile pre3(ute la art. %40* precum .i la
locurile de munc pre3(ute la art. %4% li ,e a,i)ur compen,area cu timp liber
core,pun(tor +n urmtoarele 30 de (ile.
&2' ;n ca(ul +n care* din moti3e /u,ti-icate* nu ,e acord (ile libere* ,alaria0ii
bene-icia(* pentru munca pre,tat +n (ilele de ,rbtoare le)al* de un ,por la
,alariul de ba( ce nu poate -i mai mic de %00B din ,alariul de ba( core,pun(tor
muncii pre,tate +n pro)ramul normal de lucru.
"RT. %43
#rin contractul colecti3 de munc aplicabil ,e pot ,tabili .i alte (ile libere.
C"#T$L!L
!oncediile
>ECD!NE" %
!oncediul de odi%n# anual -i ale concedii ale salariailor
"RT. %44
&%' 1reptul la concediu de odi5n anual pltit e,te )arantat tuturor ,alaria0ilor.
&2' 1reptul la concediu de odi5n anual nu poate -orma obiectul 3reunei ce,iuni*
renun0ri ,au limitri.
"RT. %45
&%' 1urata minim a concediului de odi5n anual e,te de 20 de (ile lucrtoare.
&2' 1urata e-ecti3 a concediului de odi5n anual ,e ,tabile.te +n contractul
indi3idual de munc* cu re,pectarea le)ii .i a contractelor colecti3e aplicabile* .i ,e
acord propor0ional cu acti3itatea pre,tat +ntr7un an calendari,tic.
&3' >rbtorile le)ale +n care nu ,e lucrea(* precum .i (ilele libere pltite
,tabilite prin contractul colecti3 de munc aplicabil nu ,unt inclu,e +n durata
concediului de odi5n anual.
"RT. %4<
&%' Concediul de odi5n ,e e-ectuea( +n -iecare an.
&2' #rin e6cep0ie de la pre3ederile alin. &%'* e-ectuarea concediului +n anul
urmtor e,te permi, numai +n ca(urile e6pre, pre3(ute de le)e ,au +n ca(urile
pre3(ute +n contractul colecti3 de munc aplicabil.
&3' "n)a/atorul e,te obli)at , acorde concediu* p2n la ,-2r.itul anului urmtor*
tuturor ,alaria0ilor care +ntr7un an calendari,tic nu au e-ectuat inte)ral concediul de
odi5n la care a3eau dreptul.
&4' Compen,area +n bani a concediului de odi5n nee-ectuat e,te permi, numai
+n ca(ul +ncetrii contractului indi3idual de munc.
"RT. %4=
&%' >alaria0ii care lucrea( +n condi0ii )rele* periculoa,e ,au 3tmtoare*
ne3(torii* alte per,oane cu 5andicap .i tinerii +n 32r,t de p2n la %? ani
bene-icia( de un concediu de odi5n ,uplimentar de cel pu0in 3 (ile lucrtoare.
&2' Numrul de (ile lucrtoare a-erent concediului de odi5n ,uplimentar pentru
cate)oriile de ,alaria0i pre3(ute la alin. &%' ,e ,tabile.te prin contractul colecti3 de
munc aplicabil .i 3a -i de cel pu0in 3 (ile lucrtoare.
"RT. %4?
&%' E-ectuarea concediului de odi5n ,e reali(ea( +n ba(a unei pro)ramri
colecti3e ,au indi3iduale ,tabilite de an)a/ator cu con,ultarea ,indicatului ,au*
dup ca(* a repre(entan0ilor ,alaria0ilor* pentru pro)ramrile colecti3e* ori cu
con,ultarea ,alariatului* pentru pro)ramrile indi3iduale. #ro)ramarea ,e -ace p2n
la ,-2r.itul anului calendari,tic pentru anul urmtor.
&2' #rin pro)ramrile colecti3e ,e pot ,tabili perioade de concediu care nu pot -i
mai mici de 3 luni pe cate)orii de per,onal ,au locuri de munc.
&3' #rin pro)ramare indi3idual ,e poate ,tabili data e-ecturii concediului ,au*
dup ca(* perioada +n care ,alariatul are dreptul de a e-ectua concediul* perioad
care nu poate -i mai mare de 3 luni.
&4' ;n cadrul perioadelor de concediu ,tabilite con-orm alin. &2' .i &3' ,alariatul
poate ,olicita e-ectuarea concediului cu cel pu0in <0 de (ile anterioare e-ecturii
ace,tuia.
&5' ;n ca(ul +n care pro)ramarea concediilor ,e -ace -rac0ionat* an)a/atorul e,te
obli)at , ,tabilea,c pro)ramarea a,t-el +nc2t -iecare ,alariat , e-ectue(e +ntr7un
an calendari,tic cel pu0in %0 (ile lucrtoare de concediu ne+ntrerupt.
"RT. %49
>alariatul e,te obli)at , e-ectue(e +n natur concediul de odi5n +n perioada +n
care a -o,t pro)ramat* cu e6cep0ia ,itua0iilor e6pre, pre3(ute de le)e ,au atunci
c2nd* din moti3e obiecti3e* concediul nu poate -i e-ectuat.
"RT. %50
&%' #entru perioada concediului de odi5n ,alariatul bene-icia( de o
indemni(a0ie de concediu* care nu poate -i mai mic dec2t ,alariul de ba(*
indemni(a0iile .i ,porurile cu caracter permanent cu3enite pentru perioada
re,pecti3* pre3(ute +n contractul indi3idual de munc.
&2' ndemni(a0ia de concediu de odi5n repre(int media (ilnic a drepturilor
,alariale pre3(ute la alin. &%' din ultimele 3 luni anterioare celei +n care e,te
e-ectuat concediul* multiplicat cu numrul de (ile de concediu.
&3' ndemni(a0ia de concediu de odi5n ,e plte.te de ctre an)a/ator cu cel
pu0in 5 (ile lucrtoare +nainte de plecarea +n concediu.
"RT. %5%
&%' Concediul de odi5n poate -i +ntrerupt* la cererea ,alariatului* pentru moti3e
obiecti3e.
&2' "n)a/atorul poate rec5ema ,alariatul din concediul de odi5n +n ca( de -or0
ma/or ,au pentru intere,e ur)ente care impun pre(en0a ,alariatului la locul de
munc. ;n ace,t ca( an)a/atorul are obli)a0ia de a ,uporta toate c5eltuielile
,alariatului .i ale -amiliei ,ale* nece,are +n 3ederea re3enirii la locul de munc*
precum .i e3entualele pre/udicii ,u-erite de ace,ta ca urmare a +ntreruperii
concediului de odi5n.
"RT. %52
&%' ;n ca(ul unor e3enimente -amiliale deo,ebite* ,alaria0ii au dreptul la (ile
libere pltite* care nu ,e includ +n durata concediului de odi5n.
&2' E3enimentele -amiliale deo,ebite .i numrul (ilelor libere pltite ,unt
,tabilite prin le)e* prin contractul colecti3 de munc aplicabil ,au prin
re)ulamentul intern.
"RT. %53
&%' #entru re(ol3area unor ,itua0ii per,onale ,alaria0ii au dreptul la concedii -r
plat.
&2' 1urata concediului -r plat ,e ,tabile.te prin contractul colecti3 de munc
aplicabil ,au prin re)ulamentul intern.
>ECD!NE" a 27a
!oncediile penru formare profesional#
"RT. %54
&%' >alaria0ii au dreptul , bene-icie(e* la cerere* de concedii pentru -ormare
pro-e,ional.
&2' Concediile pentru -ormare pro-e,ional ,e pot acorda cu ,au -r plat.
"RT. %55
&%' Concediile -r plat pentru -ormare pro-e,ional ,e acord la ,olicitarea
,alariatului* pe perioada -ormrii pro-e,ionale pe care ,alariatul o urmea( din
ini0iati3a ,a.
&2' "n)a/atorul poate re,pin)e ,olicitarea ,alariatului numai dac ab,en0a
,alariatului ar pre/udicia )ra3 de,-.urarea acti3it0ii.
"RT. %5<
&%' Cererea de concediu -r plat pentru -ormare pro-e,ional trebuie , -ie
+naintat an)a/atorului cu cel pu0in o lun +nainte de e-ectuarea ace,tuia .i trebuie
, preci(e(e data de +ncepere a ,ta)iului de -ormare pro-e,ional* domeniul .i
durata ace,tuia* precum .i denumirea in,titu0iei de -ormare pro-e,ional.
&2' E-ectuarea concediului -r plat pentru -ormare pro-e,ional ,e poate
reali(a .i -rac0ionat +n cur,ul unui an calendari,tic* pentru ,u,0inerea e6amenelor de
ab,ol3ire a unor -orme de +n30m2nt ,au pentru ,u,0inerea e6amenelor de
promo3are +n anul urmtor +n cadrul in,titu0iilor de +n30m2nt ,uperior* cu
re,pectarea condi0iilor ,tabilite la alin. &%'.
"RT. %5=
&%' ;n ca(ul +n care an)a/atorul nu .i7a re,pectat obli)a0ia de a a,i)ura pe
c5eltuiala ,a participarea unui ,alariat la -ormare pro-e,ional +n condi0iile
pre3(ute de le)e* ,alariatul are dreptul la un concediu pentru -ormare
pro-e,ional* pltit de an)a/ator* de p2n la %0 (ile lucrtoare ,au de p2n la ?0 de
ore.
&2' ;n ,itua0ia pre3(ut la alin. &%' indemni(a0ia de concediu 3a -i ,tabilit
con-orm art. %50.
&3' #erioada +n care ,alariatul bene-icia( de concediul pltit pre3(ut la alin. &%'
,e ,tabile.te de comun acord cu an)a/atorul. Cererea de concediu pltit pentru
-ormare pro-e,ional 3a -i +naintat an)a/atorului +n condi0iile pre3(ute la art. %5<
alin. &%'.
"RT. %5?
1urata concediului pentru -ormare pro-e,ional nu poate -i dedu, din durata
concediului de odi5n anual .i e,te a,imilat unei perioade de munc e-ecti3 +n
ceea ce pri3e.te drepturile cu3enite ,alariatului* altele dec2t ,alariul.
TTL!L C
*alarizarea
C"#T$L!L
Dispoziii generale
"RT. %59
&%' >alariul repre(int contrapre,ta0ia muncii depu,e de ,alariat +n ba(a
contractului indi3idual de munc.
&2' #entru munca pre,tat +n ba(a contractului indi3idual de munc -iecare
,alariat are dreptul la un ,alariu e6primat +n bani.
&3' La ,tabilirea .i la acordarea ,alariului e,te inter(i, orice di,criminare pe
criterii de ,e6* orientare ,e6ual* caracteri,tici )enetice* 32r,t* apartenen0
na0ional* ra,* culoare* etnie* reli)ie* op0iune politic* ori)ine ,ocial* 5andicap*
,itua0ie ,au re,pon,abilitate -amilial* apartenen0 ori acti3itate ,indical.
"RT. %<0
>alariul cuprinde ,alariul de ba(* indemni(a0iile* ,porurile* precum .i alte
adao,uri.
"RT. %<%
>alariile ,e plte,c +naintea oricror alte obli)a0ii bne.ti ale an)a/atorilor.
"RT. %<2
&%' Ni3elurile ,alariale minime ,e ,tabile,c prin contractele colecti3e de munc
aplicabile.
&2' >alariul indi3idual ,e ,tabile.te prin ne)ocieri indi3iduale +ntre an)a/ator .i
,alariat.
&3' >i,temul de ,alari(are a per,onalului din autorit0ile .i in,titu0iile publice
-inan0ate inte)ral ,au +n ma/oritate de la bu)etul de ,tat* bu)etul a,i)urrilor ,ociale
de ,tat* bu)etele locale .i bu)etele -ondurilor ,peciale ,e ,tabile.te prin le)e* cu
con,ultarea or)ani(a0iilor ,indicale repre(entati3e.
"RT. %<3
&%' >alariul e,te con-iden0ial* an)a/atorul a32nd obli)a0ia de a lua m,urile
nece,are pentru a,i)urarea con-iden0ialit0ii.
&2' ;n ,copul promo3rii intere,elor .i aprrii drepturilor ,alaria0ilor*
con-iden0ialitatea ,alariilor nu poate -i opu, ,indicatelor ,au* dup ca(*
repre(entan0ilor ,alaria0ilor* +n ,trict le)tur cu intere,ele ace,tora .i +n rela0ia lor
direct cu an)a/atorul.
C"#T$L!L
*alariul de 1az# minim 1ru pe ar# garana 2n pla#
"RT. %<4
&%' >alariul de ba( minim brut pe 0ar )arantat +n plat* core,pun(tor
pro)ramului normal de munc* ,e ,tabile.te prin 5otr2re a Gu3ernului*'* dup
con,ultarea ,indicatelor .i a patronatelor. ;n ca(ul +n care pro)ramul normal de
munc e,te* potri3it le)ii* mai mic de ? ore (ilnic* ,alariul de ba( minim brut orar
,e calculea( prin raportarea ,alariului de ba( minim brut pe 0ar la numrul
mediu de ore lunar potri3it pro)ramului le)al de lucru aprobat.
&2' "n)a/atorul nu poate ne)ocia .i ,tabili ,alarii de ba( prin contractul
indi3idual de munc ,ub ,alariul de ba( minim brut orar pe 0ar.
&3' "n)a/atorul e,te obli)at , )arante(e +n plat un ,alariu brut lunar cel pu0in
e)al cu ,alariul de ba( minim brut pe 0ar. "ce,te di,po(i0ii ,e aplic .i +n ca(ul +n
care ,alariatul e,te pre(ent la lucru* +n cadrul pro)ramului* dar nu poate , +.i
de,-.oare acti3itatea din moti3e neimputabile ace,tuia* cu e6cep0ia )re3ei.
&4' >alariul de ba( minim brut pe 0ar )arantat +n plat e,te adu, la cuno.tin0a
,alaria0ilor prin )ri/a an)a/atorului.
#!&'
*) A se vedea Fot0rrea 8uvernu)ui nr1 2332013 pentru sta.i)irea sa)ariu)ui de
.a*0 ,ini, .rut pe 7ar0 garantat n p)at01
#B
"RT. %<5
#entru ,alaria0ii crora an)a/atorul* con-orm contractului colecti3 ,au indi3idual
de munc* le a,i)ur 5ran* ca(are ,au alte -acilit0i* ,uma +n bani cu3enit pentru
munca pre,tat nu poate -i mai mic dec2t ,alariul minim brut pe 0ar pre3(ut de
le)e.
C"#T$L!L
Plaa salariului
"RT. %<<
&%' >alariul ,e plte.te +n bani cel pu0in o dat pe lun* la data ,tabilit +n
contractul indi3idual de munc* +n contractul colecti3 de munc aplicabil ,au +n
re)ulamentul intern* dup ca(.
&2' #lata ,alariului ,e poate e-ectua prin 3irament +ntr7un cont bancar.
&3' #lata +n natur a unei pr0i din ,alariu* +n condi0iile ,tabilite la art. %<5* e,te
po,ibil numai dac e,te pre3(ut e6pre, +n contractul colecti3 de munc aplicabil
,au +n contractul indi3idual de munc.
&4' ;nt2r(ierea ne/u,ti-icat a pl0ii ,alariului ,au neplata ace,tuia poate
determina obli)area an)a/atorului la plata de daune7intere,e pentru repararea
pre/udiciului produ, ,alariatului.
"RT. %<=
&%' >alariul ,e plte.te direct titularului ,au per,oanei +mputernicite de ace,ta.
&2' ;n ca( de dece, al ,alariatului* drepturile ,alariale datorate p2n la data
dece,ului ,unt pltite* +n ordine* ,o0ului ,upra3ie0uitor* copiilor ma/ori ai
de-unctului ,au prin0ilor ace,tuia. 1ac nu e6i,t niciuna dintre ace,te cate)orii de
per,oane* drepturile ,alariale ,unt pltite altor mo.tenitori* +n condi0iile dreptului
comun.
"RT. %<?
&%' #lata ,alariului ,e do3ede.te prin ,emnarea ,tatelor de plat* precum .i prin
orice alte documente /u,ti-icati3e care demon,trea( e-ectuarea pl0ii ctre
,alariatul +ndrept0it.
&2' >tatele de plat* precum .i celelalte documente /u,ti-icati3e ,e p,trea( .i ,e
ar5i3ea( de ctre an)a/ator +n acelea.i condi0ii .i termene ca +n ca(ul actelor
contabile* con-orm le)ii.
"RT. %<9
&%' Nicio re0inere din ,alariu nu poate -i operat* +n a-ara ca(urilor .i condi0iilor
pre3(ute de le)e.
&2' Re0inerile cu titlu de daune cau(ate an)a/atorului nu pot -i e-ectuate dec2t
dac datoria ,alariatului e,te ,cadent* lic5id .i e6i)ibil .i a -o,t con,tatat ca
atare printr7o 5otr2re /udectorea,c de-initi3 .i ire3ocabil.
&3' ;n ca(ul pluralit0ii de creditori ai ,alariatului 3a -i re,pectat urmtoarea
ordine:
a' obli)a0iile de +ntre0inere* con-orm Codului -amiliei*'4
b' contribu0iile .i impo(itele datorate ctre ,tat4
c' daunele cau(ate propriet0ii publice prin -apte ilicite4
d' acoperirea altor datorii.
&4' Re0inerile din ,alariu cumulate nu pot dep.i +n -iecare lun /umtate din
,alariul net.
#!&'
*) !odu) +a,i)iei a +ost a.rogat1 A se vedea Legea nr1 2453200G privind !odu)
civi)/ repu.)icat01
#B
"RT. %=0
"cceptarea -r re(er3e a unei pr0i din drepturile ,alariale ,au ,emnarea actelor
de plat +n a,t-el de ,itua0ii nu poate a3ea ,emni-ica0ia unei renun0ri din partea
,alariatului la drepturile ,alariale ce i ,e cu3in +n inte)ralitatea lor* potri3it
di,po(i0iilor le)ale ,au contractuale.
"RT. %=%
&%' 1reptul la ac0iune cu pri3ire la drepturile ,alariale* precum .i cu pri3ire la
daunele re(ultate din nee6ecutarea +n totalitate ,au +n parte a obli)a0iilor pri3ind
plata ,alariilor ,e pre,crie +n termen de 3 ani de la data la care drepturile re,pecti3e
erau datorate.
&2' Termenul de pre,crip0ie pre3(ut la alin. &%' e,te +ntrerupt +n ca(ul +n care
inter3ine o recunoa.tere din partea debitorului cu pri3ire la drepturile ,alariale ,au
deri32nd din plata ,alariului.
C"#T$L!L C
3ondul de garanare penru plaa creanelor salariale
"RT. %=2
Con,tituirea .i utili(area -ondului de )arantare pentru plata crean0elor ,alariale
,e 3or re)lementa prin le)e ,pecial.
C"#T$L!L C
Proecia drepurilor salariailor 2n cazul ransferului 2nreprinderii, al
uni#ii sau al unor p#ri ale aceseia
"RT. %=3
&%' >alaria0ii bene-icia( de protec0ia drepturilor lor +n ca(ul +n care ,e produce
un tran,-er al +ntreprinderii* al unit0ii ,au al unor pr0i ale ace,teia ctre un alt
an)a/ator* potri3it le)ii.
&2' 1repturile .i obli)a0iile cedentului* care decur) dintr7un contract ,au raport
de munc e6i,tent la data tran,-erului* 3or -i tran,-erate inte)ral ce,ionarului.
&3' Tran,-erul +ntreprinderii* al unit0ii ,au al unor pr0i ale ace,teia nu poate
con,titui moti3 de concediere indi3idual ,au colecti3 a ,alaria0ilor de ctre
cedent ori de ctre ce,ionar.
"RT. %=4
Cedentul .i ce,ionarul au obli)a0ia de a in-orma .i de a con,ulta* anterior
tran,-erului* ,indicatul ,au* dup ca(* repre(entan0ii ,alaria0ilor cu pri3ire la
implica0iile /uridice* economice .i ,ociale a,upra ,alaria0ilor* decur)2nd din
tran,-erul dreptului de proprietate.
TTL!L C
*#n#aea -i securiaea 2n munc#
C"#T$L!L
/eguli generale
"RT. %=5
&%' "n)a/atorul are obli)a0ia , a,i)ure ,ecuritatea .i ,ntatea ,alaria0ilor +n
toate a,pectele le)ate de munc.
&2' 1ac un an)a/ator apelea( la per,oane ,au ,er3icii e6terioare* acea,ta nu +l
e6onerea( de r,pundere +n ace,t domeniu.
&3' $bli)a0iile ,alaria0ilor +n domeniul ,ecurit0ii .i ,nt0ii +n munc nu pot
aduce atin)ere re,pon,abilit0ii an)a/atorului.
&4' 8,urile pri3ind ,ecuritatea .i ,ntatea +n munc nu pot , determine* +n
niciun ca(* obli)a0ii -inanciare pentru ,alaria0i.
"RT. %=<
&%' 1i,po(i0iile pre(entului titlu ,e completea( cu di,po(i0iile le)ii ,peciale* ale
contractelor colecti3e de munc aplicabile* precum .i cu normele .i normati3ele de
protec0ie a muncii.
&2' Normele .i normati3ele de protec0ie a muncii pot ,tabili:
a' m,uri )enerale de protec0ie a muncii pentru pre3enirea accidentelor de
munc .i a bolilor pro-e,ionale* aplicabile tuturor an)a/atorilor4
b' m,uri de protec0ie a muncii* ,peci-ice pentru anumite pro-e,ii ,au anumite
acti3it0i4
c' m,uri de protec0ie ,peci-ice* aplicabile anumitor cate)orii de per,onal4
d' di,po(i0ii re-eritoare la or)ani(area .i -unc0ionarea unor or)ani,me ,peciale
de a,i)urare a ,ecurit0ii .i ,nt0ii +n munc.
"RT. %==
&%' ;n cadrul propriilor re,pon,abilit0i an)a/atorul 3a lua m,urile nece,are
pentru prote/area ,ecurit0ii .i ,nt0ii ,alaria0ilor* inclu,i3 pentru acti3it0ile de
pre3enire a ri,curilor pro-e,ionale* de in-ormare .i pre)tire* precum .i pentru
punerea +n aplicare a or)ani(rii protec0iei muncii .i mi/loacelor nece,are ace,teia.
&2' La adoptarea .i punerea +n aplicare a m,urilor pre3(ute la alin. &%' ,e 3a
0ine ,eama de urmtoarele principii )enerale de pre3enire:
a' e3itarea ri,curilor4
b' e3aluarea ri,curilor care nu pot -i e3itate4
c' combaterea ri,curilor la ,ur,4
d' adaptarea muncii la om* +n ,pecial +n ceea ce pri3e.te proiectarea locurilor de
munc .i ale)erea ec5ipamentelor .i metodelor de munc .i de produc0ie* +n
3ederea atenurii* cu precdere* a muncii monotone .i a muncii repetiti3e* precum
.i a reducerii e-ectelor ace,tora a,upra ,nt0ii4
e' luarea +n con,iderare a e3olu0iei te5nicii4
-' +nlocuirea a ceea ce e,te periculo, cu ceea ce nu e,te periculo, ,au cu ceea ce
e,te mai pu0in periculo,4
)' plani-icarea pre3enirii4
5' adoptarea m,urilor de protec0ie colecti3 cu prioritate -a0 de m,urile de
protec0ie indi3idual4
i' aducerea la cuno.tin0a ,alaria0ilor a in,truc0iunilor core,pun(toare.
"RT. %=?
&%' "n)a/atorul r,punde de or)ani(area acti3it0ii de a,i)urare a ,nt0ii .i
,ecurit0ii +n munc.
&2' ;n cuprin,ul re)ulamentelor interne ,unt pre3(ute +n mod obli)atoriu re)uli
pri3ind ,ecuritatea .i ,ntatea +n munc.
&3' ;n elaborarea m,urilor de ,ecuritate .i ,ntate +n munc an)a/atorul ,e
con,ult cu ,indicatul ,au* dup ca(* cu repre(entan0ii ,alaria0ilor* precum .i cu
comitetul de ,ecuritate .i ,ntate +n munc.
"RT. %=9
"n)a/atorul are obli)a0ia , a,i)ure to0i ,alaria0ii pentru ri,c de accidente de
munc .i boli pro-e,ionale* +n condi0iile le)ii.
"RT. %?0
&%' "n)a/atorul are obli)a0ia , or)ani(e(e in,truirea an)a/a0ilor ,i +n domeniul
,ecurit0ii .i ,nt0ii +n munc.
&2' n,truirea ,e reali(ea( periodic* prin modalit0i ,peci-ice ,tabilite de comun
acord de ctre an)a/ator +mpreun cu comitetul de ,ecuritate .i ,ntate +n munc .i
cu ,indicatul ,au* dup ca(* cu repre(entan0ii ,alaria0ilor.
&3' n,truirea pre3(ut la alin. &2' ,e reali(ea( obli)atoriu +n ca(ul noilor
an)a/a0i* al celor care +.i ,c5imb locul de munc ,au -elul muncii .i al celor care
+.i reiau acti3itatea dup o +ntrerupere mai mare de < luni. ;n toate ace,te ca(uri
in,truirea ,e e-ectuea( +nainte de +nceperea e-ecti3 a acti3it0ii.
&4' n,truirea e,te obli)atorie .i +n ,itua0ia +n care inter3in modi-icri ale
le)i,la0iei +n domeniu.
"RT. %?%
&%' Locurile de munc trebuie , -ie or)ani(ate a,t-el +nc2t , )arante(e
,ecuritatea .i ,ntatea ,alaria0ilor.
&2' "n)a/atorul trebuie , or)ani(e(e controlul permanent al ,trii materialelor*
utila/elor .i ,ub,tan0elor -olo,ite +n proce,ul muncii* +n ,copul a,i)urrii ,nt0ii .i
,ecurit0ii ,alaria0ilor.
&3' "n)a/atorul r,punde pentru a,i)urarea condi0iilor de acordare a primului
a/utor +n ca( de accidente de munc* pentru crearea condi0iilor de pre+nt2mpinare a
incendiilor* precum .i pentru e3acuarea ,alaria0ilor +n ,itua0ii ,peciale .i +n ca( de
pericol iminent.
"RT. %?2
&%' #entru a,i)urarea ,ecurit0ii .i ,nt0ii +n munc in,titu0ia abilitat prin le)e
poate di,pune limitarea ,au inter(icerea -abricrii* comerciali(rii* importului ori
utili(rii cu orice titlu a ,ub,tan0elor .i preparatelor periculoa,e pentru ,alaria0i.
&2' n,pectorul de munc poate* cu a3i(ul medicului de medicin a muncii* ,
impun an)a/atorului , ,olicite or)ani,melor competente* contra co,t* anali(e .i
e6perti(e a,upra unor produ,e* ,ub,tan0e ,au preparate con,iderate a -i periculoa,e*
pentru a cunoa.te compo(i0ia ace,tora .i e-ectele pe care le7ar putea produce
a,upra or)ani,mului uman.
C"#T$L!L
!omieul de securiae -i s#n#ae 2n munc#
"RT. %?3
&%' La ni3elul -iecrui an)a/ator ,e con,tituie un comitet de ,ecuritate .i ,ntate
+n munc* cu ,copul de a a,i)ura implicarea ,alaria0ilor +n elaborarea .i aplicarea
deci(iilor +n domeniul protec0iei muncii.
&2' Comitetul de ,ecuritate .i ,ntate +n munc ,e con,tituie +n cadrul
per,oanelor /uridice din ,ectorul public* pri3at .i cooperati,t* inclu,i3 cu capital
,trin* care de,-.oar acti3it0i pe teritoriul Rom2niei.
"RT. %?4
&%' Comitetul de ,ecuritate .i ,ntate +n munc ,e or)ani(ea( la an)a/atorii
per,oane /uridice la care ,unt +ncadra0i cel pu0in 50 de ,alaria0i.
&2' ;n ca(ul +n care condi0iile de munc ,unt )rele* 3tmtoare ,au periculoa,e*
in,pectorul de munc poate cere +n-iin0area ace,tor comitete .i pentru an)a/atorii la
care ,unt +ncadra0i mai pu0in de 50 de ,alaria0i.
&3' ;n ca(ul +n care acti3itatea ,e de,-.oar +n unit0i di,per,ate teritorial* ,e pot
+n-iin0a mai multe comitete de ,ecuritate .i ,ntate +n munc. Numrul ace,tora ,e
,tabile.te prin contractul colecti3 de munc aplicabil.
&4' Comitetul de ,ecuritate .i ,ntate +n munc coordonea( m,urile de
,ecuritate .i ,ntate +n munc .i +n ca(ul acti3it0ilor care ,e de,-.oar temporar*
cu o durat mai mare de 3 luni.
&5' ;n ,itua0ia +n care nu ,e impune con,tituirea comitetului de ,ecuritate .i
,ntate +n munc* atribu0iile ,peci-ice ale ace,tuia 3or -i +ndeplinite de
re,pon,abilul cu protec0ia muncii numit de an)a/ator.
"RT. %?5
Componen0a* atribu0iile ,peci-ice .i -unc0ionarea comitetului de ,ecuritate .i
,ntate +n munc ,unt re)lementate prin 5otr2re a Gu3ernului.
C"#T$L!L
Proecia salariailor prin ser"icii medicale
"RT. %?<
"n)a/atorii au obli)a0ia , a,i)ure acce,ul ,alaria0ilor la ,er3iciul medical de
medicin a muncii.
"RT. %?=
&%' >er3iciul medical de medicin a muncii poate -i un ,er3iciu autonom
or)ani(at de an)a/ator ,au un ,er3iciu a,i)urat de o a,ocia0ie patronal.
&2' 1urata muncii pre,tate de medicul de medicin a muncii ,e calculea( +n
-unc0ie de numrul de ,alaria0i ai an)a/atorului* potri3it le)ii.
"RT. %??
&%' 8edicul de medicin a muncii e,te un ,alariat* ate,tat +n pro-e,ia ,a potri3it
le)ii* titular al unui contract de munc +nc5eiat cu un an)a/ator ,au cu o a,ocia0ie
patronal.
&2' 8edicul de medicin a muncii e,te independent +n e6ercitarea pro-e,iei ,ale.
"RT. %?9
&%' >arcinile principale ale medicului de medicin a muncii con,tau +n:
a' pre3enirea accidentelor de munc .i a bolilor pro-e,ionale4
b' ,upra3e)5erea e-ecti3 a condi0iilor de i)ien .i ,ntate +n munc4
c' a,i)urarea controlului medical al ,alaria0ilor at2t la an)a/area +n munc* c2t .i
pe durata e6ecutrii contractului indi3idual de munc.
&2' ;n 3ederea reali(rii ,arcinilor ce +i re3in medicul de medicin a muncii poate
propune an)a/atorului ,c5imbarea locului de munc ,au a -elului muncii unor
,alaria0i* determinat de ,tarea de ,ntate a ace,tora.
&3' 8edicul de medicin a muncii e,te membru de drept +n comitetul de
,ecuritate .i ,ntate +n munc.
"RT. %90
&%' 8edicul de medicin a muncii ,tabile.te +n -iecare an un pro)ram de
acti3itate pentru +mbunt0irea mediului de munc din punct de 3edere al ,nt0ii
+n munc pentru -iecare an)a/ator.
&2' Elementele pro)ramului ,unt ,peci-ice pentru -iecare an)a/ator .i ,unt ,upu,e
a3i(rii comitetului de ,ecuritate .i ,ntate +n munc.
"RT. %9%
#rin le)e ,pecial 3or -i re)lementate atribu0iile ,peci-ice* modul de or)ani(are a
acti3it0ii* or)ani,mele de control* precum .i ,tatutul pro-e,ional ,peci-ic al
medicilor de medicin a muncii.
TTL!L C
3ormarea profesional#
C"#T$L!L
Dispoziii generale
"RT. %92
&%' @ormarea pro-e,ional a ,alaria0ilor are urmtoarele obiecti3e principale:
a' adaptarea ,alariatului la cerin0ele po,tului ,au ale locului de munc4
b' ob0inerea unei cali-icri pro-e,ionale4
c' actuali(area cuno.tin0elor .i deprinderilor ,peci-ice po,tului .i locului de
munc .i per-ec0ionarea pre)tirii pro-e,ionale pentru ocupa0ia de ba(4
d' recon3er,ia pro-e,ional determinat de re,tructurri ,ocioeconomice4
e' dob2ndirea unor cuno.tin0e a3an,ate* a unor metode .i procedee moderne*
nece,are pentru reali(area acti3it0ilor pro-e,ionale4
-' pre3enirea ri,cului .oma/ului4
)' promo3area +n munc .i de(3oltarea carierei pro-e,ionale.
&2' @ormarea pro-e,ional .i e3aluarea cuno.tin0elor ,e -ac pe ba(a ,tandardelor
ocupa0ionale.
"RT. %93
@ormarea pro-e,ional a ,alaria0ilor ,e poate reali(a prin urmtoarele -orme:
a' participarea la cur,uri or)ani(ate de ctre an)a/ator ,au de ctre -urni(orii de
,er3icii de -ormare pro-e,ional din 0ar ori din ,trintate4
b' ,ta)ii de adaptare pro-e,ional la cerin0ele po,tului .i ale locului de munc4
c' ,ta)ii de practic .i ,peciali(are +n 0ar .i +n ,trintate4
d' ucenicie or)ani(at la locul de munc4
e' -ormare indi3iduali(at4
-' alte -orme de pre)tire con3enite +ntre an)a/ator .i ,alariat.
"RT. %94
&%' "n)a/atorii au obli)a0ia de a a,i)ura participarea la pro)rame de -ormare
pro-e,ional pentru to0i ,alaria0ii* dup cum urmea(:
a' cel pu0in o dat la 2 ani* dac au cel pu0in 2% de ,alaria0i4
b' cel pu0in o dat la 3 ani* dac au ,ub 2% de ,alaria0i.
&2' C5eltuielile cu participarea la pro)ramele de -ormare pro-e,ional* a,i)urat
+n condi0iile alin. &%'* ,e ,uport de ctre an)a/atori.
"RT. %95
&%' "n)a/atorul per,oan /uridic care are mai mult de 20 de ,alaria0i elaborea(
anual .i aplic planuri de -ormare pro-e,ional* cu con,ultarea ,indicatului ,au*
dup ca(* a repre(entan0ilor ,alaria0ilor.
&2' #lanul de -ormare pro-e,ional elaborat con-orm pre3ederilor alin. &%' de3ine
ane6 la contractul colecti3 de munc +nc5eiat la ni3el de unitate.
&3' >alaria0ii au dreptul , -ie in-orma0i cu pri3ire la con0inutul planului de
-ormare pro-e,ional.
"RT. %9<
&%' #articiparea la -ormarea pro-e,ional poate a3ea loc la ini0iati3a
an)a/atorului ,au la ini0iati3a ,alariatului.
&2' 8odalitatea concret de -ormare pro-e,ional* drepturile .i obli)a0iile
pr0ilor* durata -ormrii pro-e,ionale* precum .i orice alte a,pecte le)ate de
-ormarea pro-e,ional* inclu,i3 obli)a0iile contractuale ale ,alariatului +n raport cu
an)a/atorul care a ,uportat c5eltuielile oca(ionate de -ormarea pro-e,ional* ,e
,tabile,c prin acordul pr0ilor .i -ac obiectul unor acte adi0ionale la contractele
indi3iduale de munc.
"RT. %9=
&%' ;n ca(ul +n care participarea la cur,urile ,au ,ta)iile de -ormare pro-e,ional
e,te ini0iat de an)a/ator* toate c5eltuielile oca(ionate de acea,t participare ,unt
,uportate de ctre ace,ta.
&2' #e perioada participrii la cur,urile ,au ,ta)iile de -ormare pro-e,ional
con-orm alin. &%'* ,alariatul 3a bene-icia* pe toat durata -ormrii pro-e,ionale* de
toate drepturile ,alariale de0inute.
&3' #e perioada participrii la cur,urile ,au ,ta)iile de -ormare pro-e,ional
con-orm alin. &%'* ,alariatul bene-icia( de 3ec5ime la acel loc de munc* acea,t
perioad -iind con,iderat ,ta)iu de coti(are +n ,i,temul a,i)urrilor ,ociale de ,tat.
"RT. %9?
&%' >alaria0ii care au bene-iciat de un cur, ,au un ,ta)iu de -ormare pro-e,ional*
+n condi0iile art. %9= alin. &%'* nu pot a3ea ini0iati3a +ncetrii contractului indi3idual
de munc pentru o perioad ,tabilit prin act adi0ional.
&2' 1urata obli)a0iei ,alariatului de a pre,ta munc +n -a3oarea an)a/atorului
care a ,uportat c5eltuielile oca(ionate de -ormarea pro-e,ional* precum .i orice
alte a,pecte +n le)tur cu obli)a0iile ,alariatului* ulterioare -ormrii pro-e,ionale*
,e ,tabile,c prin act adi0ional la contractul indi3idual de munc.
&3' Nere,pectarea de ctre ,alariat a di,po(i0iei pre3(ute la alin. &%' determin
obli)area ace,tuia la ,uportarea tuturor c5eltuielilor oca(ionate de pre)tirea ,a
pro-e,ional* propor0ional cu perioada nelucrat din perioada ,tabilit con-orm
actului adi0ional la contractul indi3idual de munc.
&4' $bli)a0ia pre3(ut la alin. &3' re3ine .i ,alaria0ilor care au -o,t concedia0i +n
perioada ,tabilit prin actul adi0ional* pentru moti3e di,ciplinare* ,au al cror
contract indi3idual de munc a +ncetat ca urmare a are,trii pre3enti3e pentru o
perioad mai mare de <0 de (ile* a condamnrii printr7o 5otr2re /udectorea,c
de-initi3 pentru o in-rac0iune +n le)tur cu munca lor* precum .i +n ca(ul +n care
in,tan0a penal a pronun0at interdic0ia de e6ercitare a pro-e,iei* temporar ,au
de-initi3.
"RT. %99
&%' ;n ca(ul +n care ,alariatul e,te cel care are ini0iati3a participrii la o -orm de
pre)tire pro-e,ional cu ,coatere din acti3itate* an)a/atorul 3a anali(a ,olicitarea
,alariatului +mpreun cu ,indicatul ,au* dup ca(* cu repre(entan0ii ,alaria0ilor.
&2' "n)a/atorul 3a decide cu pri3ire la cererea -ormulat de ,alariat potri3it alin.
&%'* +n termen de %5 (ile de la primirea ,olicitrii. Totodat an)a/atorul 3a decide
cu pri3ire la condi0iile +n care 3a permite ,alariatului participarea la -orma de
pre)tire pro-e,ional* inclu,i3 dac 3a ,uporta +n totalitate ,au +n parte co,tul
oca(ionat de acea,ta.
"RT. 200
>alaria0ii care au +nc5eiat un act adi0ional la contractul indi3idual de munc cu
pri3ire la -ormarea pro-e,ional pot primi +n a-ara ,alariului core,pun(tor locului
de munc .i alte a3anta/e +n natur pentru -ormarea pro-e,ional.
C"#T$L!L
!onrace speciale de formare profesional# organiza# de anga4aor
"RT. 20%
>unt con,iderate contracte ,peciale de -ormare pro-e,ional contractul de
cali-icare pro-e,ional .i contractul de adaptare pro-e,ional.
"RT. 202
&%' Contractul de cali-icare pro-e,ional e,te cel +n ba(a cruia ,alariatul ,e
obli) , urme(e cur,urile de -ormare or)ani(ate de an)a/ator pentru dob2ndirea
unei cali-icri pro-e,ionale.
&2' #ot +nc5eia contracte de cali-icare pro-e,ional ,alaria0ii cu 32r,ta minim de
%< ani +mplini0i* care nu au dob2ndit o cali-icare ,au au dob2ndit o cali-icare ce nu
le permite men0inerea locului de munc la acel an)a/ator.
&3' Contractul de cali-icare pro-e,ional ,e +nc5eie pentru o durat cuprin, +ntre
< luni .i 2 ani.
"RT. 203
&%' #ot +nc5eia contracte de cali-icare pro-e,ional numai an)a/atorii autori(a0i
+n ace,t ,en, de 8ini,terul 8uncii* @amiliei .i #rotec0iei >ociale .i de 8ini,terul
Educa0iei* Cercetrii* Tineretului .i >portului.
&2' #rocedura de autori(are* precum .i modul de ate,tare a cali-icrii
pro-e,ionale ,e ,tabile,c prin le)e ,pecial.
"RT. 204
&%' Contractul de adaptare pro-e,ional ,e +nc5eie +n 3ederea adaptrii
,alaria0ilor debutan0i la o -unc0ie nou* la un loc de munc nou ,au +n cadrul unui
colecti3 nou.
&2' Contractul de adaptare pro-e,ional ,e +nc5eie odat cu +nc5eierea
contractului indi3idual de munc ,au* dup ca(* la debutul ,alariatului +n -unc0ia
nou* la locul de munc nou ,au +n colecti3ul nou* +n condi0iile le)ii.
"RT. 205
&%' Contractul de adaptare pro-e,ional e,te un contract +nc5eiat pe durat
determinat* ce nu poate -i mai mare de un an.
&2' La e6pirarea termenului contractului de adaptare pro-e,ional ,alariatul poate
-i ,upu, unei e3aluri +n 3ederea ,tabilirii m,urii +n care ace,ta poate -ace -a0
-unc0iei noi* locului de munc nou ,au colecti3ului nou +n care urmea( , pre,te(e
munca.
"RT. 20<
&%' @ormarea pro-e,ional la ni3elul an)a/atorului prin intermediul contractelor
,peciale ,e -ace de ctre un -ormator.
&2' @ormatorul e,te numit de an)a/ator dintre ,alaria0ii cali-ica0i* cu o e6perien0
pro-e,ional de cel pu0in 2 ani +n domeniul +n care urmea( , ,e reali(e(e
-ormarea pro-e,ional.
&3' !n -ormator poate a,i)ura -ormarea* +n acela.i timp* pentru cel mult 3
,alaria0i.
&4' E6ercitarea acti3it0ii de -ormare pro-e,ional ,e include +n pro)ramul
normal de lucru al -ormatorului.
"RT. 20=
&%' @ormatorul are obli)a0ia de a primi* de a a/uta* de a in-orma .i de a +ndruma
,alariatul pe durata contractului ,pecial de -ormare pro-e,ional .i de a
,upra3e)5ea +ndeplinirea atribu0iilor de ,er3iciu core,pun(toare po,tului ocupat
de ,alariatul +n -ormare.
&2' @ormatorul a,i)ur cooperarea cu alte or)ani,me de -ormare .i particip la
e3aluarea ,alariatului care a bene-iciat de -ormare pro-e,ional.
C"#T$L!L
!onracul de ucenicie la locul de munc#
"RT. 20?
&%' !cenicia la locul de munc ,e or)ani(ea( +n ba(a contractului de ucenicie.
&2' Contractul de ucenicie la locul de munc e,te contractul indi3idual de munc
de tip particular* +n temeiul cruia:
a' an)a/atorul per,oan /uridic ,au per,oan -i(ic ,e obli) ca* +n a-ara pl0ii
unui ,alariu* , a,i)ure -ormarea pro-e,ional a ucenicului +ntr7o me,erie potri3it
domeniului ,u de acti3itate4
b' ucenicul ,e obli) , ,e -orme(e pro-e,ional .i , muncea,c +n ,ubordinea
an)a/atorului re,pecti3.
&3' Contractul de ucenicie la locul de munc ,e +nc5eie pe durat determinat.
"RT. 209
&%' #er,oana +ncadrat +n munc +n ba(a unui contract de ucenicie are ,tatut de
ucenic.
&2' !cenicul bene-icia( de di,po(i0iile aplicabile celorlal0i ,alaria0i* +n m,ura
+n care ele nu ,unt contrare celor ,peci-ice ,tatutului ,u.
"RT. 2%0
$r)ani(area* de,-.urarea .i controlul acti3it0ii de ucenicie ,e re)lementea(
prin le)e ,pecial.
TTL!L C
Dialogul social
C"#T$L!L
Dispoziii generale
"RT. 2%%
#entru a,i)urarea climatului de ,tabilitate .i pace ,ocial* prin le)e ,unt
re)lementate modalit0ile de con,ultri .i dialo) permanent +ntre partenerii ,ociali.
"RT. 2%2
&%' Con,iliul Economic .i >ocial e,te in,titu0ie public de intere, na0ional*
tripartit* autonom* con,tituit +n ,copul reali(rii dialo)ului tripartit la ni3el
na0ional.
&2' $r)ani(area .i -unc0ionarea Con,iliului Economic .i >ocial ,e ,tabile,c prin
le)e ,pecial.
"RT. 2%3
;n cadrul mini,terelor .i pre-ecturilor -unc0ionea(* +n condi0iile le)ii* comi,ii de
dialo) ,ocial* cu caracter con,ultati3* +ntre admini,tra0ia public* ,indicate .i
patronat.
C"#T$L!L
*indicaele
"RT. 2%4
&%' >indicatele* -edera0iile .i con-edera0iile ,indicale* denumite +n continuare
or)ani(a0ii ,indicale* ,unt con,tituite de ctre ,alaria0i pe ba(a dreptului de liber
a,ociere* +n ,copul promo3rii intere,elor lor pro-e,ionale* economice .i ,ociale*
precum .i al aprrii drepturilor indi3iduale .i colecti3e ale ace,tora pre3(ute +n
contractele colecti3e .i indi3iduale de munc ,au +n acordurile colecti3e de munc
.i raporturile de ,er3iciu* precum .i +n le)i,la0ia na0ional* +n pactele* tratatele .i
con3en0iile interna0ionale la care Rom2nia e,te parte.
&2' Con,tituirea* or)ani(area .i -unc0ionarea ,indicatelor ,e re)lementea( prin
le)e.
"RT. 2%5
>indicatele particip prin repre(entan0ii proprii* +n condi0iile le)ii* la ne)ocierea
.i +nc5eierea contractelor colecti3e de munc* la tratati3e ,au acorduri cu
autorit0ile publice .i cu patronatele* precum .i +n ,tructurile ,peci-ice dialo)ului
,ocial.
"RT. 2%<
>indicatele ,e pot a,ocia +n mod liber* +n condi0iile le)ii* +n -edera0ii* con-edera0ii
,au uniuni teritoriale.
"RT. 2%=
E6erci0iul dreptului ,indical al ,alaria0ilor e,te recuno,cut la ni3elul tuturor
an)a/atorilor* cu re,pectarea drepturilor .i libert0ilor )arantate prin Con,titu0ie .i
+n con-ormitate cu di,po(i0iile pre(entului cod .i ale le)ilor ,peciale.
"RT. 2%?
&%' E,te inter(i, orice inter3en0ie a autorit0ilor publice de natur a limita
drepturile ,indicale ,au a +mpiedica e6ercitarea lor le)al.
&2' E,te inter(i,* de a,emenea* orice act de in)erin0 al patronilor ,au al
or)ani(a0iilor patronale* -ie direct* -ie prin repre(entan0ii ,au membrii lor* +n
con,tituirea or)ani(a0iilor ,indicale ,au +n e6ercitarea drepturilor lor.
"RT. 2%9
La cererea membrilor lor* ,indicatele pot , +i repre(inte pe ace.tia +n cadrul
con-lictelor de munc* +n condi0iile le)ii.
"RT. 220
&%' Repre(entan0ilor ale.i +n or)anele de conducere ale ,indicatelor li ,e a,i)ur
protec0ia le)ii contra oricror -orme de condi0ionare* con,tr2n)ere ,au limitare a
e6ercitrii -unc0iilor lor.
&2' #e toat durata e6ercitrii mandatului* repre(entan0ii ale.i +n or)anele de
conducere ale ,indicatelor nu pot -i concedia0i pentru moti3e ce 0in de +ndeplinirea
mandatului pe care l7au primit de la ,alaria0ii din unitate.
&3' "lte m,uri de protec0ie a celor ale.i +n or)anele de conducere ale
,indicatelor ,unt pre3(ute +n le)i ,peciale .i +n contractul colecti3 de munc
aplicabil.
C"#T$L!L
/eprezenanii salariailor
"RT. 22%
&%' La an)a/atorii la care ,unt +ncadra0i mai mult de 20 de ,alaria0i .i la care nu
,unt con,tituite or)ani(a0ii ,indicale repre(entati3e con-orm le)ii* intere,ele
,alaria0ilor pot -i promo3ate .i aprate de repre(entan0ii lor* ale.i .i mandata0i
,pecial +n ace,t ,cop.
&2' Repre(entan0ii ,alaria0ilor ,unt ale.i +n cadrul adunrii )enerale a ,alaria0ilor*
cu 3otul a cel pu0in /umtate din numrul total al ,alaria0ilor.
&3' Repre(entan0ii ,alaria0ilor nu pot , de,-.oare acti3it0i ce ,unt recuno,cute
prin le)e e6clu,i3 ,indicatelor.
"RT. 222
&%' #ot -i ale.i ca repre(entan0i ai ,alaria0ilor ,alaria0ii care au capacitate deplin
de e6erci0iu.
&2' Numrul de repre(entan0i ale.i ai ,alaria0ilor ,e ,tabile.te de comun acord cu
an)a/atorul* +n raport cu numrul de ,alaria0i ai ace,tuia.
&3' 1urata mandatului repre(entan0ilor ,alaria0ilor nu poate -i mai mare de 2 ani.
"RT. 223
Repre(entan0ii ,alaria0ilor au urmtoarele atribu0ii principale:
a' , urmrea,c re,pectarea drepturilor ,alaria0ilor* +n con-ormitate cu le)i,la0ia
+n 3i)oare* cu contractul colecti3 de munc aplicabil* cu contractele indi3iduale de
munc .i cu re)ulamentul intern4
b' , participe la elaborarea re)ulamentului intern4
c' , promo3e(e intere,ele ,alaria0ilor re-eritoare la ,alariu* condi0ii de munc*
timp de munc .i timp de odi5n* ,tabilitate +n munc* precum .i orice alte intere,e
pro-e,ionale* economice .i ,ociale le)ate de rela0iile de munc4
d' , ,e,i(e(e in,pectoratul de munc cu pri3ire la nere,pectarea di,po(i0iilor
le)ale .i ale contractului colecti3 de munc aplicabil4
e' , ne)ocie(e contractul colecti3 de munc* +n condi0iile le)ii.
"RT. 224
"tribu0iile repre(entan0ilor ,alaria0ilor* modul de +ndeplinire a ace,tora* precum
.i durata .i limitele mandatului lor ,e ,tabile,c +n cadrul adunrii )enerale a
,alaria0ilor* +n condi0iile le)ii.
"RT. 225
Numrul de ore +n cadrul pro)ramului normal de lucru pentru repre(entan0ii
,alaria0ilor de,tinat +n 3ederea +ndeplinirii mandatului pe care l7au primit ,e
,tabile.te prin contractul colecti3 de munc aplicabil ,au* +n lip,a ace,tuia* prin
ne)ociere direct cu conducerea unit0ii.
"RT. 22<
#e toat durata e6ercitrii mandatului* repre(entan0ii ,alaria0ilor nu pot -i
concedia0i pentru moti3e ce 0in de +ndeplinirea mandatului pe care l7au primit de la
,alaria0i.
C"#T$L!L C
Paronaul
"RT. 22=
&%' #atronatele* denumite .i or)ani(a0ii de an)a/atori* con,tituite +n condi0iile
le)ii* ,unt or)ani(a0ii ale an)a/atorilor* autonome* -r caracter politic* +n-iin0ate ca
per,oane /uridice de drept pri3at* -r ,cop patrimonial.
&2' "n)a/atorii ,e pot a,ocia +n -edera0ii .i:,au con-edera0ii ori alte ,tructuri
a,ociati3e* con-orm le)ii.
"RT. 22?
Con,tituirea* or)ani(area .i -unc0ionarea patronatelor* precum .i e6ercitarea
drepturilor .i obli)a0iilor ace,tora ,unt re)lementate prin le)e ,pecial.
TTL!L C
!onracele coleci"e de munc#
"RT. 229
&%' Contractul colecti3 de munc e,te con3en0ia +nc5eiat +n -orm ,cri, +ntre
an)a/ator ,au or)ani(a0ia patronal* de o parte* .i ,alaria0i* repre(enta0i prin
,indicate ori +n alt mod pre3(ut de le)e* de cealalt parte* prin care ,e ,tabile,c
clau(e pri3ind condi0iile de munc* ,alari(area* precum .i alte drepturi .i obli)a0ii
ce decur) din raporturile de munc.
&2' Ne)ocierea colecti3 la ni3el de unitate e,te obli)atorie* cu e6cep0ia ca(ului
+n care an)a/atorul are +ncadra0i mai pu0in de 2% de ,alaria0i.
&3' La ne)ocierea clau(elor .i la +nc5eierea contractelor colecti3e de munc
pr0ile ,unt e)ale .i libere.
&4' Contractele colecti3e de munc* +nc5eiate cu re,pectarea di,po(i0iilor le)ale*
con,tituie le)ea pr0ilor.
"RT. 230
#r0ile* repre(entarea ace,tora* precum .i procedura de ne)ociere .i de +nc5eiere
a contractelor colecti3e de munc ,unt ,tabilite potri3it le)ii.
TTL!L E
!onflicele de munc#
C"#T$L!L
Dispoziii generale
"RT. 23%
#rin con-licte de munc ,e +n0ele)e con-lictele dintre ,alaria0i .i an)a/atori
pri3ind intere,ele cu caracter economic* pro-e,ional ,au ,ocial ori drepturile
re(ultate din de,-.urarea raporturilor de munc.
"RT. 232
#rocedura de ,olu0ionare a con-lictelor de munc ,e ,tabile.te prin le)e ,pecial.
C"#T$L!L
5re"a
"RT. 233
>alaria0ii au dreptul la )re3 pentru aprarea intere,elor pro-e,ionale* economice
.i ,ociale.
"RT. 234
&%' Gre3a repre(int +ncetarea 3oluntar .i colecti3 a lucrului de ctre ,alaria0i.
&2' #articiparea ,alaria0ilor la )re3 e,te liber. Niciun ,alariat nu poate -i
con,tr2n, , participe ,au , nu participe la o )re3.
&3' Limitarea ,au inter(icerea dreptului la )re3 poate inter3eni numai +n
ca(urile .i pentru cate)oriile de ,alaria0i pre3(ute e6pre, de le)e.
"RT. 235
#articiparea la )re3* precum .i or)ani(area ace,teia cu re,pectarea le)ii nu
repre(int o +nclcare a obli)a0iilor ,alaria0ilor .i nu pot a3ea drept con,ecin0
,anc0ionarea di,ciplinar a ,alaria0ilor )re3i.ti ,au a or)ani(atorilor )re3ei.
"RT. 23<
8odul de e6ercitare a dreptului de )re3* or)ani(area* declan.area .i
de,-.urarea )re3ei* procedurile prealabile declan.rii )re3ei* ,u,pendarea .i
+ncetarea )re3ei* precum .i orice alte a,pecte le)ate de )re3 ,e re)lementea( prin
le)e ,pecial.
TTL!L E
&nspecia Muncii
"RT. 23=
"plicarea re)lementrilor )enerale .i ,peciale +n domeniul rela0iilor de munc*
,ecurit0ii .i ,nt0ii +n munc e,te ,upu, controlului n,pec0iei 8uncii* ca
or)ani,m ,peciali(at al admini,tra0iei publice centrale* cu per,onalitate /uridic* +n
,ubordinea 8ini,terului 8uncii* @amiliei .i #rotec0iei >ociale.
"RT. 23?
n,pec0ia 8uncii are +n ,ubordine in,pectoratele teritoriale de munc* or)ani(ate
+n -iecare /ude0 .i +n municipiul Fucure.ti.
"RT. 239
;n-iin0area .i or)ani(area n,pec0iei 8uncii ,unt re)lementate prin le)e ,pecial.
"RT. 240
#rin dero)are de la pre3ederile art. 3 alin. &2' din Le)ea nr. 252:2003 pri3ind
re)i,trul unic de control* +n ca(ul controalelor care au ca obiecti3 depi,tarea muncii
-r -orme le)ale* in,pectorii de munc 3or completa re)i,trul unic de control dup
e-ectuarea controlului.
TTL!L E
/#spunderea 4uridic#
C"#T$L!L
/egulamenul inern
"RT. 24%
Re)ulamentul intern ,e +ntocme.te de ctre an)a/ator* cu con,ultarea ,indicatului
,au a repre(entan0ilor ,alaria0ilor* dup ca(.
"RT. 242
Re)ulamentul intern cuprinde cel pu0in urmtoarele cate)orii de di,po(i0ii:
a' re)uli pri3ind protec0ia* i)iena .i ,ecuritatea +n munc +n cadrul unit0ii4
b' re)uli pri3ind re,pectarea principiului nedi,criminrii .i al +nlturrii oricrei
-orme de +nclcare a demnit0ii4
c' drepturile .i obli)a0iile an)a/atorului .i ale ,alaria0ilor4
d' procedura de ,olu0ionare a cererilor ,au a reclama0iilor indi3iduale ale
,alaria0ilor4
e' re)uli concrete pri3ind di,ciplina muncii +n unitate4
-' abaterile di,ciplinare .i ,anc0iunile aplicabile4
)' re)uli re-eritoare la procedura di,ciplinar4
5' modalit0ile de aplicare a altor di,po(i0ii le)ale ,au contractuale ,peci-ice4
i' criteriile .i procedurile de e3aluare pro-e,ional a ,alaria0ilor.
"RT. 243
&%' Re)ulamentul intern ,e aduce la cuno.tin0a ,alaria0ilor prin )ri/a
an)a/atorului .i +.i produce e-ectele -a0 de ,alaria0i din momentul +ncuno.tin0rii
ace,tora.
&2' $bli)a0ia de in-ormare a ,alaria0ilor cu pri3ire la con0inutul re)ulamentului
intern trebuie +ndeplinit de an)a/ator.
&3' 8odul concret de in-ormare a -iecrui ,alariat cu pri3ire la con0inutul
re)ulamentului intern ,e ,tabile.te prin contractul colecti3 de munc aplicabil ,au*
dup ca(* prin con0inutul re)ulamentului intern.
&4' Re)ulamentul intern ,e a-i.ea( la ,ediul an)a/atorului.
"RT. 244
$rice modi-icare ce inter3ine +n con0inutul re)ulamentului intern e,te ,upu,
procedurilor de in-ormare pre3(ute la art. 243.
"RT. 245
&%' $rice ,alariat intere,at poate ,e,i(a an)a/atorul cu pri3ire la di,po(i0iile
re)ulamentului intern* +n m,ura +n care -ace do3ada +nclcrii unui drept al ,u.
&2' Controlul le)alit0ii di,po(i0iilor cuprin,e +n re)ulamentul intern e,te de
competen0a in,tan0elor /udectore.ti* care pot -i ,e,i(ate +n termen de 30 de (ile de
la data comunicrii de ctre an)a/ator a modului de ,olu0ionare a ,e,i(rii
-ormulate potri3it alin. &%'.
"RT. 24<
&%' ;ntocmirea re)ulamentului intern la ni3elul -iecrui an)a/ator ,e reali(ea( +n
termen de <0 de (ile de la data intrrii +n 3i)oare a pre(entului cod.
&2' ;n ca(ul an)a/atorilor +n-iin0a0i dup intrarea +n 3i)oare a pre(entului cod*
termenul de <0 de (ile pre3(ut la alin. &%' +ncepe , cur) de la data dob2ndirii
per,onalit0ii /uridice.
C"#T$L!L
/#spunderea disciplinar#
"RT. 24=
&%' "n)a/atorul di,pune de prero)ati3 di,ciplinar* a32nd dreptul de a aplica*
potri3it le)ii* ,anc0iuni di,ciplinare ,alaria0ilor ,i ori de c2te ori con,tat c ace.tia
au ,32r.it o abatere di,ciplinar.
&2' "baterea di,ciplinar e,te o -apt +n le)tur cu munca .i care con,t +ntr7o
ac0iune ,au inac0iune ,32r.it cu 3ino30ie de ctre ,alariat* prin care ace,ta a
+nclcat normele le)ale* re)ulamentul intern* contractul indi3idual de munc ,au
contractul colecti3 de munc aplicabil* ordinele .i di,po(i0iile le)ale ale
conductorilor ierar5ici.
"RT. 24?
&%' >anc0iunile di,ciplinare pe care le poate aplica an)a/atorul +n ca(ul +n care
,alariatul ,32r.e.te o abatere di,ciplinar ,unt:
a' a3erti,mentul ,cri,4
b' retro)radarea din -unc0ie* cu acordarea ,alariului core,pun(tor -unc0iei +n
care ,7a di,pu, retro)radarea* pentru o durat ce nu poate dep.i <0 de (ile4
c' reducerea ,alariului de ba( pe o durat de % 7 3 luni cu 5 7 %0B4
d' reducerea ,alariului de ba( .i:,au* dup ca(* .i a indemni(a0iei de conducere
pe o perioad de % 7 3 luni cu 5 7 %0B4
e' de,-acerea di,ciplinar a contractului indi3idual de munc.
&2' ;n ca(ul +n care* prin ,tatute pro-e,ionale aprobate prin le)e ,pecial* ,e
,tabile.te un alt re)im ,anc0ionator* 3a -i aplicat ace,ta.
&3' >anc0iunea di,ciplinar ,e radia( de drept +n termen de %2 luni de la
aplicare* dac ,alariatului nu i ,e aplic o nou ,anc0iune di,ciplinar +n ace,t
termen. Radierea ,anc0iunilor di,ciplinare ,e con,tat prin deci(ie a an)a/atorului
emi, +n -orm ,cri,.
"RT. 249
&%' "men(ile di,ciplinare ,unt inter(i,e.
&2' #entru aceea.i abatere di,ciplinar ,e poate aplica numai o ,in)ur ,anc0iune.
"RT. 250
"n)a/atorul ,tabile.te ,anc0iunea di,ciplinar aplicabil +n raport cu )ra3itatea
abaterii di,ciplinare ,32r.ite de ,alariat* a32ndu7,e +n 3edere urmtoarele:
a' +mpre/urrile +n care -apta a -o,t ,32r.it4
b' )radul de 3ino30ie a ,alariatului4
c' con,ecin0ele abaterii di,ciplinare4
d' comportarea )eneral +n ,er3iciu a ,alariatului4
e' e3entualele ,anc0iuni di,ciplinare ,u-erite anterior de ctre ace,ta.
"RT. 25%
&%' >ub ,anc0iunea nulit0ii ab,olute* nicio m,ur* cu e6cep0ia celei pre3(ute la
art. 24? alin. &%' lit. a'* nu poate -i di,pu, mai +nainte de e-ectuarea unei cercetri
di,ciplinare prealabile.
&2' ;n 3ederea de,-.urrii cercetrii di,ciplinare prealabile* ,alariatul 3a -i
con3ocat +n ,cri, de per,oana +mputernicit de ctre an)a/ator , reali(e(e
cercetarea* preci(2ndu7,e obiectul* data* ora .i locul +ntre3ederii.
&3' Nepre(entarea ,alariatului la con3ocarea -cut +n condi0iile pre3(ute la
alin. &2' -r un moti3 obiecti3 d dreptul an)a/atorului , di,pun ,anc0ionarea*
-r e-ectuarea cercetrii di,ciplinare prealabile.
&4' ;n cur,ul cercetrii di,ciplinare prealabile ,alariatul are dreptul , -ormule(e
.i , ,u,0in toate aprrile +n -a3oarea ,a .i , o-ere per,oanei +mputernicite ,
reali(e(e cercetarea toate probele .i moti3a0iile pe care le con,ider nece,are*
precum .i dreptul , -ie a,i,tat* la cererea ,a* de ctre un repre(entant al
,indicatului al crui membru e,te.
"RT. 252
&%' "n)a/atorul di,pune aplicarea ,anc0iunii di,ciplinare printr7o deci(ie emi,
+n -orm ,cri,* +n termen de 30 de (ile calendari,tice de la data lurii la cuno.tin0
de,pre ,32r.irea abaterii di,ciplinare* dar nu mai t2r(iu de < luni de la data
,32r.irii -aptei.
&2' >ub ,anc0iunea nulit0ii ab,olute* +n deci(ie ,e cuprind +n mod obli)atoriu:
a' de,crierea -aptei care con,tituie abatere di,ciplinar4
b' preci(area pre3ederilor din ,tatutul de per,onal* re)ulamentul intern*
contractul indi3idual de munc ,au contractul colecti3 de munc aplicabil care au
-o,t +nclcate de ,alariat4
c' moti3ele pentru care au -o,t +nlturate aprrile -ormulate de ,alariat +n timpul
cercetrii di,ciplinare prealabile ,au moti3ele pentru care* +n condi0iile pre3(ute la
art. 25% alin. &3'* nu a -o,t e-ectuat cercetarea4
d' temeiul de drept +n ba(a cruia ,anc0iunea di,ciplinar ,e aplic4
e' termenul +n care ,anc0iunea poate -i conte,tat4
-' in,tan0a competent la care ,anc0iunea poate -i conte,tat.
&3' 1eci(ia de ,anc0ionare ,e comunic ,alariatului +n cel mult 5 (ile
calendari,tice de la data emiterii .i produce e-ecte de la data comunicrii.
&4' Comunicarea ,e pred per,onal ,alariatului* cu ,emntur de primire* ori* +n
ca( de re-u( al primirii* prin ,cri,oare recomandat* la domiciliul ,au re.edin0a
comunicat de ace,ta.
&5' 1eci(ia de ,anc0ionare poate -i conte,tat de ,alariat la in,tan0ele
/udectore.ti competente +n termen de 30 de (ile calendari,tice de la data
comunicrii.
C"#T$L!L
/#spunderea parimonial#
"RT. 253
&%' "n)a/atorul e,te obli)at* +n temeiul normelor .i principiilor r,punderii ci3ile
contractuale* , +l de,p)ubea,c pe ,alariat +n ,itua0ia +n care ace,ta a ,u-erit un
pre/udiciu material ,au moral din culpa an)a/atorului +n timpul +ndeplinirii
obli)a0iilor de ,er3iciu ,au +n le)tur cu ,er3iciul.
&2' ;n ca(ul +n care an)a/atorul re-u( , +l de,p)ubea,c pe ,alariat* ace,ta ,e
poate adre,a cu pl2n)ere in,tan0elor /udectore.ti competente.
&3' "n)a/atorul care a pltit de,p)ubirea +.i 3a recupera ,uma a-erent de la
,alariatul 3ino3at de producerea pa)ubei* +n condi0iile art. 254 .i urmtoarele.
"RT. 254
&%' >alaria0ii r,pund patrimonial* +n temeiul normelor .i principiilor r,punderii
ci3ile contractuale* pentru pa)ubele materiale produ,e an)a/atorului din 3ina .i +n
le)tur cu munca lor.
&2' >alaria0ii nu r,pund de pa)ubele pro3ocate de -or0a ma/or ,au de alte cau(e
nepre3(ute care nu puteau -i +nlturate .i nici de pa)ubele care ,e +ncadrea( +n
ri,cul normal al ,er3iciului.
&3' ;n ,itua0ia +n care an)a/atorul con,tat c ,alariatul ,u a pro3ocat o pa)ub
din 3ina .i +n le)tur cu munca ,a* 3a putea ,olicita ,alariatului* printr7o not de
con,tatare .i e3aluare a pa)ubei* recuperarea contra3alorii ace,teia* prin acordul
pr0ilor* +ntr7un termen care nu 3a putea -i mai mic de 30 de (ile de la data
comunicrii.
&4' Contra3aloarea pa)ubei recuperate prin acordul pr0ilor* con-orm alin. &3'*
nu poate -i mai mare dec2t ec5i3alentul a 5 ,alarii minime brute pe economie.
"RT. 255
&%' C2nd pa)uba a -o,t produ, de mai mul0i ,alaria0i* cuantumul r,punderii
-iecruia ,e ,tabile.te +n raport cu m,ura +n care a contribuit la producerea ei.
&2' 1ac m,ura +n care ,7a contribuit la producerea pa)ubei nu poate -i
determinat* r,punderea -iecruia ,e ,tabile.te propor0ional cu ,alariul ,u net de
la data con,tatrii pa)ubei .i* atunci c2nd e,te ca(ul* .i +n -unc0ie de timpul e-ecti3
lucrat de la ultimul ,u in3entar.
"RT. 25<
&%' >alariatul care a +nca,at de la an)a/ator o ,um nedatorat e,te obli)at , o
re,tituie.
&2' 1ac ,alariatul a primit bunuri care nu i ,e cu3eneau .i care nu mai pot -i
re,tituite +n natur ,au dac ace,tuia i ,7au pre,tat ,er3icii la care nu era +ndrept0it*
e,te obli)at , ,uporte contra3aloarea lor. Contra3aloarea bunurilor ,au ,er3iciilor
+n cau( ,e ,tabile.te potri3it 3alorii ace,tora de la data pl0ii.
"RT. 25=
&%' >uma ,tabilit pentru acoperirea daunelor ,e re0ine +n rate lunare din
drepturile ,alariale care ,e cu3in per,oanei +n cau( din partea an)a/atorului la care
e,te +ncadrat +n munc.
&2' Ratele nu pot -i mai mari de o treime din ,alariul lunar net* -r a putea
dep.i +mpreun cu celelalte re0ineri pe care le7ar a3ea cel +n cau( /umtate din
,alariul re,pecti3.
"RT. 25?
&%' ;n ca(ul +n care contractul indi3idual de munc +ncetea( +nainte ca ,alariatul
, +l -i de,p)ubit pe an)a/ator .i cel +n cau( ,e +ncadrea( la un alt an)a/ator ori
de3ine -unc0ionar public* re0inerile din ,alariu ,e -ac de ctre noul an)a/ator ,au
noua in,titu0ie ori autoritate public* dup ca(* pe ba(a titlului e6ecutoriu tran,mi,
+n ace,t ,cop de ctre an)a/atorul p)ubit.
&2' 1ac per,oana +n cau( nu ,7a +ncadrat +n munc la un alt an)a/ator* +n
temeiul unui contract indi3idual de munc ori ca -unc0ionar public* acoperirea
daunei ,e 3a -ace prin urmrirea bunurilor ,ale* +n condi0iile Codului de procedur
ci3il.
"RT. 259
;n ca(ul +n care acoperirea pre/udiciului prin re0ineri lunare din ,alariu nu ,e
poate -ace +ntr7un termen de ma6imum 3 ani de la data la care ,7a e-ectuat prima
rat de re0ineri* an)a/atorul ,e poate adre,a e6ecutorului /udectore,c +n condi0iile
Codului de procedur ci3il.
C"#T$L!L C
/#spunderea conra"enional#
"RT. 2<0
&%' Con,tituie contra3en0ie .i ,e ,anc0ionea( a,t-el urmtoarele -apte:
a' nere,pectarea di,po(i0iilor pri3ind )arantarea +n plat a ,alariului minim brut
pe 0ar* cu amend de la 300 lei la 2.000 lei4
b' +nclcarea de ctre an)a/ator a pre3ederilor art. 34 alin. &5'* cu amend de la
300 lei la %.000 lei4
c' +mpiedicarea ,au obli)area* prin amenin0ri ori prin 3iolen0e* a unui ,alariat
,au a unui )rup de ,alaria0i , participe la )re3 ori , muncea,c +n timpul )re3ei*
cu amend de la %.500 lei la 3.000 lei4
d' ,tipularea +n contractul indi3idual de munc a unor clau(e contrare
di,po(i0iilor le)ale* cu amend de la 2.000 lei la 5.000 lei4
e' primirea la munc a p2n la 5 per,oane -r +nc5eierea unui contract
indi3idual de munc* potri3it art. %< alin. &%'* cu amend de la %0.000 lei la 20.000
lei pentru -iecare per,oan identi-icat4
-' pre,tarea muncii de ctre o per,oan -r +nc5eierea unui contract indi3idual
de munc* cu amend de la 500 lei la %.000 lei4
)' +nclcarea de ctre an)a/ator a pre3ederilor art. %39 .i %42* cu amend de la
5.000 lei la %0.000 lei4
5' +nclcarea obli)a0iei pre3(ute la art. %40* cu amend de la 5.000 lei la 20.000
lei4
i' nere,pectarea di,po(i0iilor pri3ind munca ,uplimentar* cu amend de la %.500
lei la 3.000 lei4
/' nere,pectarea pre3ederilor le)ale pri3ind acordarea repau,ului ,ptm2nal* cu
amend de la %.500 lei la 3.000 lei4
A' neacordarea indemni(a0iei pre3(ute la art. 53 alin. &%'* +n ca(ul +n care
an)a/atorul +.i +ntrerupe temporar acti3itatea cu men0inerea raporturilor de munc*
cu amend de la %.500 lei la 5.000 lei4
l' +nclcarea pre3ederilor le)ale re-eritoare la munca de noapte* cu amend de la
%.500 lei la 3.000 lei4
m' +nclcarea de ctre an)a/ator a obli)a0iei pre3(ute la art. 2= .i %%9* cu
amend de la %.500 lei la 3.000 lei4
n' nere,pectarea pre3ederilor le)ale pri3ind +nre)i,trarea de ctre an)a/ator a
demi,iei* cu amend de la %.500 lei la 3.000 lei4
o' +nclcarea de ctre a)entul de munc temporar a obli)a0iei pre3(ute la art.
%02* cu amend de la 5.000 lei la %0.000 lei* pentru -iecare per,oan identi-icat*
-r a dep.i 3aloarea cumulat de %00.000 lei4
p' +nclcarea pre3ederilor art. %< alin. &3'* cu amend de la %.500 lei la 2.000 lei.
&2' Con,tatarea contra3en0iilor .i aplicarea ,anc0iunilor ,e -ac de ctre
in,pectorii de munc.
&3' Contra3en0iilor pre3(ute la alin. &%' li ,e aplic di,po(i0iile le)i,la0iei +n
3i)oare.
C"#T$L!L C
/#spunderea penal#
"RT. 2<%*'
Nee6ecutarea unei 5otr2ri /udectore.ti de-initi3e pri3ind plata ,alariilor +n
termen de %5 (ile de la data cererii de e6ecutare adre,ate an)a/atorului de ctre
partea intere,at con,tituie in-rac0iune .i ,e pedep,e.te cu +nc5i,oare de la 3 la <
luni ,au cu amend.
#!&'
*) !on+or, art1 125 pct1 1 <i art1 245 din Legea nr1 14532012 :#M4;/ ncepnd
cu data de 1 +e.ruarie 2014 :data intr0rii n vigoare a Legii nr1 2463200G privind
!odu) pena);/ artico)u) 261 se a.rog01
#B
"RT. 2<2*'
Nee6ecutarea unei 5otr2ri /udectore.ti de-initi3e pri3ind reinte)rarea +n munc
a unui ,alariat con,tituie in-rac0iune .i ,e pedep,e.te cu +nc5i,oare de la < luni la un
an ,au cu amend.
#!&'
*) !on+or, art1 125 pct1 1 <i art1 245 din Legea nr1 14532012 :#M4;/ ncepnd
cu data de 1 +e.ruarie 2014 :data intr0rii n vigoare a Legii nr1 2463200G privind
!odu) pena);/ artico)u) 262 se a.rog01
#B
"RT. 2<3*'
&%' ;n ca(ul in-rac0iunilor pre3(ute la art. 2<% .i 2<2 ac0iunea penal ,e pune +n
mi.care la pl2n)erea per,oanei 3tmate.
&2' ;mpcarea pr0ilor +nltur r,punderea penal.
#!&'
*) !on+or, art1 125 pct1 1 <i art1 245 din Legea nr1 14532012 :#M4;/ ncepnd
cu data de 1 +e.ruarie 2014 :data intr0rii n vigoare a Legii nr1 2463200G privind
!odu) pena);/ artico)u) 263 se a.rog01
#B
"RT. 2<4*'
&%' Con,tituie in-rac0iune .i ,e pedep,e.te cu +nc5i,oare de la < luni la un an ,au
cu amend penal -apta per,oanei care* +n mod repetat* ,tabile.te pentru ,alaria0ii
+ncadra0i +n ba(a contractului indi3idual de munc ,alarii ,ub ni3elul ,alariului
minim brut pe 0ar )arantat +n plat* pre3(ut de le)e.
&2' Cu pedeap,a pre3(ut la alin. &%' ,e ,anc0ionea( .i in-rac0iunea con,t2nd +n
re-u(ul repetat al unei per,oane de a permite* potri3it le)ii* acce,ul in,pectorilor de
munc +n oricare dintre ,pa0iile unit0ii ,au de a pune la di,po(i0ia ace,tora
documentele ,olicitate* potri3it le)ii.
&3' Con,tituie in-rac0iune .i ,e ,anc0ionea( cu +nc5i,oare de la unu la 2 ani ,au
cu amend penal primirea la munc a mai mult de 5 per,oane* indi-erent de
cet0enia ace,tora* -r +nc5eierea unui contract indi3idual de munc.
#!&'
*) !on+or, art1 125 pct1 2 <i art1 245 din Legea nr1 14532012 :#M4;/ ncepnd
cu data de 1 +e.ruarie 2014 :data intr0rii n vigoare a Legii nr1 2463200G privind
!odu) pena);/ artico)u) 264 va avea ur,0toru) cuprins
#M4
AART1 264
:1; !onstituie in+rac7iune <i se pedepse<te cu ncEisoare de )a o )un0 )a un an
sau cu a,end0 pena)0 +apta persoanei care/ n ,od repetat/ sta.i)e<te pentru
sa)aria7ii ncadra7i n .a*a contractu)ui individua) de ,unc0 sa)arii su. nive)u)
sa)ariu)ui ,ini, .rut pe 7ar0 garantat n p)at0/ prev0*ut de )ege1
:2; !u pedeapsa prev0*ut0 )a a)in1 :1; se sanc7ionea*0 <i in+rac7iunea constnd
n re+u*u) neBusti+icat a) unei persoane de a pre*enta organe)or co,petente
docu,ente)e )ega)e/ n scopu) ,piedic0rii veri+ic0ri)or privitoare )a ap)icarea
reg)e,ent0ri)or genera)e <i specia)e n do,eniu) re)a7ii)or de ,unc0/ securit07ii <i
s0n0t07ii n ,unc0/ n ter,en de ce) ,u)t 12 *i)e de )a pri,irea ce)ei de>a doua
so)icit0ri1
:3; !u pedeapsa prev0*ut0 )a a)in1 :1; se sanc7ionea*0 <i in+rac7iunea constnd
n ,piedicarea su. orice +or,0 a organe)or co,petente de a intra/ n condi7ii)e
prev0*ute de )ege/ n sedii/ incinte/ spa7ii/ terenuri sau ,iB)oace de transport pe
care angaBatoru) )e +o)ose<te n rea)i*area activit07ii )ui pro+esiona)e/ pentru a
e+ectua veri+ic0ri privitoare )a ap)icarea reg)e,ent0ri)or genera)e <i specia)e n
do,eniu) re)a7ii)or de ,unc0/ securit07ii <i s0n0t07ii n ,unc01
:4; !onstituie in+rac7iune <i se sanc7ionea*0 cu ncEisoare de )a 3 )uni )a 2 ani
sau cu a,end0 pri,irea )a ,unc0 a ,ai ,u)t de 2 persoane/ indi+erent de
cet07enia acestora/ +0r0 ncEeierea unui contract individua) de ,unc01A
#B
"RT. 2<5*'
&%' ;ncadrarea +n munc a minorilor cu nere,pectarea condi0iilor le)ale de 32r,t
,au -olo,irea ace,tora pentru pre,tarea unor acti3it0i cu +nclcarea pre3ederilor
le)ale re-eritoare la re)imul de munc al minorilor con,tituie in-rac0iune .i ,e
pedep,e.te cu +nc5i,oare de la un an la 3 ani.
&2' Cu pedeap,a pre3(ut la art. 2<4 alin. &3' ,e ,anc0ionea( primirea la munc
a unei per,oane a-late +n ,itua0ie de .edere ile)al +n Rom2nia* cuno,c2nd c
acea,ta e,te 3ictim a tra-icului de per,oane.
&3' 1ac munca pre,tat de per,oana pre3(ut la alin. &2' .i la art. 2<4 alin. &3'
e,te de natur , +i pun +n pericol 3ia0a* inte)ritatea ,au ,ntatea* pedeap,a e,te
+nc5i,oarea de la < luni la 3 ani.
&4' ;n ca(ul ,32r.irii uneia dintre in-rac0iunile pre3(ute la alin. &2' .i &3' .i la
art. 2<4 alin. &3'* in,tan0a de /udecat poate di,pune .i aplicarea uneia dintre
urmtoarele pedep,e complementare:
a' pierderea total ,au par0ial a dreptului an)a/atorului de a bene-icia de
pre,ta0ii* a/utoare ,au ,ub3en0ii publice* inclu,i3 -onduri ale !niunii Europene
)e,tionate de autorit0ile rom2ne* pentru o perioad de p2n la 5 ani4
b' inter(icerea dreptului an)a/atorului de a participa la atribuirea unui contract
de ac5i(i0ii publice pentru o perioad de p2n la 5 ani4
c' recuperarea inte)ral ,au par0ial a pre,ta0iilor* a/utoarelor ,au ,ub3en0iilor
publice* inclu,i3 -onduri ale !niunii Europene )e,tionate de autorit0ile rom2ne*
atribuite an)a/atorului pe o perioad de p2n la %2 luni +nainte de comiterea
in-rac0iunii4
d' +nc5iderea temporar ,au de-initi3 a punctului ori punctelor de lucru +n care
,7a comi, in-rac0iunea ,au retra)erea temporar ori de-initi3 a unei licen0e de
de,-.urare a acti3it0ii pro-e,ionale +n cau(* dac ace,t lucru e,te /u,ti-icat de
)ra3itatea +nclcrii.
&5' ;n ca(ul ,32r.irii uneia dintre in-rac0iunile pre3(ute la alin. &2' .i &3' .i la
art. 2<4 alin. &3'* an)a/atorul 3a -i obli)at , pltea,c ,umele repre(ent2nd:
a' orice remunera0ie re,tant datorat per,oanelor an)a/ate ile)al. Cuantumul
remunera0iei ,e pre,upune a -i e)al cu ,alariul mediu brut pe economie* cu e6cep0ia
ca(ului +n care -ie an)a/atorul* -ie an)a/atul poate do3edi contrariul4
b' cuantumul tuturor impo(itelor* ta6elor .i contribu0iilor de a,i)urri ,ociale pe
care an)a/atorul le7ar -i pltit dac per,oana ar -i -o,t an)a/at le)al* inclu,i3
penalit0ile de +nt2r(iere .i amen(ile admini,trati3e core,pun(toare4
c' c5eltuielile determinate de tran,-erul pl0ilor re,tante +n 0ara +n care per,oana
an)a/at ile)al ,7a +ntor, de bun3oie ,au a -o,t returnat +n condi0iile le)ii.
&<' ;n ca(ul ,32r.irii uneia dintre in-rac0iunile pre3(ute la alin. &2' .i &3' .i la
art. 2<4 alin. &3' de ctre un ,ubcontractant* at2t contractantul principal* c2t .i orice
,ubcontractant intermediar* dac au a3ut cuno.tin0 de -aptul c ,ubcontractantul
an)a/ator an)a/a ,trini a-la0i +n ,itua0ie de .edere ile)al* pot -i obli)a0i de ctre
in,tan0* +n ,olidar cu an)a/atorul ,au +n locul ,ubcontractantului an)a/ator ori al
contractantului al crui ,ubcontractant direct e,te an)a/atorul* la plata ,umelor de
bani pre3(ute la alin. &5' lit. a' .i c'.
#!&'
*) !on+or, art1 125 pct1 3 <i art1 245 din Legea nr1 14532012 :#M4;/ ncepnd
cu data de 1 +e.ruarie 2014 :data intr0rii n vigoare a Legii nr1 2463200G privind
!odu) pena);/ artico)u) 262 va avea ur,0toru) cuprins
#M4
AART1 262
:1; =ncadrarea n ,unc0 a unui ,inor cu nerespectarea condi7ii)or )ega)e de
vrst0 sau +o)osirea acestuia pentru prestarea unor activit07i cu nc0)carea
prevederi)or )ega)e re+eritoare )a regi,u) de ,unc0 a) ,inori)or constituie
in+rac7iune <i se pedepse<te cu ncEisoare de )a 3 )uni )a 2 ani sau cu a,end01
:2; !u pedeapsa prev0*ut0 )a art1 264 a)in1 :4; se sanc7ionea*0 pri,irea )a
,unc0 a unei persoane a+)ate n situa7ie de <edere i)ega)0 n Ro,nia/ cunoscnd
c0 aceasta este victi,0 a tra+icu)ui de persoane1
:3; %ac0 ,unca prestat0 de persoane)e prev0*ute )a a)in1 :2; sau )a art1 264
a)in1 :4; este de natur0 s0 )e pun0 n perico) via7a/ integritatea sau s0n0tatea/
pedeapsa este ncEisoarea de )a 6 )uni )a 3 ani1
:4; =n ca*u) s0vr<irii uneia dintre in+rac7iuni)e prev0*ute )a a)in1 :2; <i :3; <i )a
art1 264 a)in1 :4;/ instan7a de Budecat0 poate dispune <i ap)icarea uneia sau ,ai
,u)tora dintre ur,0toare)e pedepse co,p)e,entare
a; pierderea tota)0 sau par7ia)0 a dreptu)ui angaBatoru)ui de a .ene+icia de
presta7ii/ aButoare ori su.ven7ii pu.)ice/ inc)usiv +onduri a)e Hniunii Europene
gestionate de autorit07i)e ro,ne/ pentru o perioad0 de pn0 )a 2 aniC
.; inter*icerea dreptu)ui angaBatoru)ui de a participa )a atri.uirea unui
contract de acEi*i7ii pu.)ice pentru o perioad0 de pn0 )a 2 aniC
c; recuperarea integra)0 sau par7ia)0 a presta7ii)or/ aButoare)or ori su.ven7ii)or
pu.)ice/ inc)usiv +onduri a)e Hniunii Europene gestionate de autorit07i)e ro,ne/
atri.uite angaBatoru)ui pe o perioad0 de pn0 )a 12 )uni nainte de co,iterea
in+rac7iuniiC
d; ncEiderea te,porar0 sau de+initiv0 a punctu)ui ori a puncte)or de )ucru n
care s>a co,is in+rac7iunea sau retragerea te,porar0 ori de+initiv0 a unei )icen7e
de des+0<urare a activit07ii pro+esiona)e n cau*0/ dac0 acest )ucru este Busti+icat
de gravitatea nc0)c0rii1
:2; =n ca*u) s0vr<irii uneia dintre in+rac7iuni)e prev0*ute )a a)in1 :2; <i :3; <i )a
art1 264 a)in1 :4;/ angaBatoru) va +i o.)igat s0 p)0teasc0 su,e)e repre*entnd
a; orice re,unera7ie restant0 datorat0 persoane)or angaBate i)ega)1 !uantu,u)
re,unera7iei se presupune a +i ega) cu sa)ariu) ,ediu .rut pe econo,ie/ cu
excep7ia ca*u)ui n care +ie angaBatoru)/ +ie angaBatu) poate dovedi contrariu)C
.; cuantu,u) tuturor i,po*ite)or/ taxe)or <i contri.u7ii)or de asigur0ri socia)e
pe care angaBatoru) )e>ar +i p)0tit dac0 persoana ar +i +ost angaBat0 )ega)/ inc)usiv
pena)it07i)e de ntr*iere <i a,en*i)e ad,inistrative corespun*0toareC
c; cEe)tuie)i)e deter,inate de trans+eru) p)07i)or restante n 7ara n care
persoana angaBat0 i)ega) s>a ntors de .un0voie sau a +ost returnat0 n condi7ii)e
)egii1
:6; =n ca*u) s0vr<irii uneia dintre in+rac7iuni)e prev0*ute )a a)in1 :2; <i :3; <i )a
art1 264 a)in1 :4; de c0tre un su.contractant/ att contractantu) principa)/ ct <i
orice su.contractant inter,ediar/ dac0 au avut cuno<tin70 de +aptu) c0
su.contractantu) angaBator angaBa str0ini a+)a7i n situa7ie de <edere i)ega)0/ pot +i
o.)iga7i de c0tre instan70/ n so)idar cu angaBatoru) sau n )ocu)
su.contractantu)ui angaBator ori a) contractantu)ui a) c0rui su.contractant direct
este angaBatoru)/ )a p)ata su,e)or de .ani prev0*ute )a a)in1 :2; )it1 a; <i c;1A
#B
TTL!L E
6urisdicia muncii
C"#T$L!L
Dispoziii generale
"RT. 2<<
Guri,dic0ia muncii are ca obiect ,olu0ionarea con-lictelor de munc cu pri3ire la
+nc5eierea* e6ecutarea* modi-icarea* ,u,pendarea .i +ncetarea contractelor
indi3iduale ,au* dup ca(* colecti3e de munc pre3(ute de pre(entul cod* precum
.i a cererilor pri3ind raporturile /uridice dintre partenerii ,ociali* ,tabilite potri3it
pre(entului cod.
"RT. 2<=
#ot -i pr0i +n con-lictele de munc:
a' ,alaria0ii* precum .i orice alt per,oan titular a unui drept ,au a unei
obli)a0ii +n temeiul pre(entului cod* al altor le)i ,au al contractelor colecti3e de
munc4
b' an)a/atorii 7 per,oane -i(ice .i:,au per,oane /uridice 7* a)en0ii de munc
temporar* utili(atorii* precum .i orice alt per,oan care bene-icia( de o munc
de,-.urat +n condi0iile pre(entului cod4
c' ,indicatele .i patronatele4
d' alte per,oane /uridice ,au -i(ice care au acea,t 3oca0ie +n temeiul le)ilor
,peciale ,au al Codului de procedur ci3il.
"RT. 2<?
&%' Cererile +n 3ederea ,olu0ionrii unui con-lict de munc pot -i -ormulate:
a' +n termen de 30 de (ile calendari,tice de la data +n care a -o,t comunicat
deci(ia unilateral a an)a/atorului re-eritoare la +nc5eierea* e6ecutarea*
modi-icarea* ,u,pendarea ,au +ncetarea contractului indi3idual de munc4
b' +n termen de 30 de (ile calendari,tice de la data +n care ,7a comunicat deci(ia
de ,anc0ionare di,ciplinar4
c' +n termen de 3 ani de la data na.terii dreptului la ac0iune* +n ,itua0ia +n care
obiectul con-lictului indi3idual de munc con,t +n plata unor drepturi ,alariale
neacordate ,au a unor de,p)ubiri ctre ,alariat* precum .i +n ca(ul r,punderii
patrimoniale a ,alaria0ilor -a0 de an)a/ator4
d' pe toat durata e6i,ten0ei contractului* +n ca(ul +n care ,e ,olicit con,tatarea
nulit0ii unui contract indi3idual ,au colecti3 de munc ori a unor clau(e ale
ace,tuia4
e' +n termen de < luni de la data na.terii dreptului la ac0iune* +n ca(ul
nee6ecutrii contractului colecti3 de munc ori a unor clau(e ale ace,tuia.
&2' ;n toate ,itua0iile* altele dec2t cele pre3(ute la alin. &%'* termenul e,te de 3
ani de la data na.terii dreptului.
C"#T$L!L
!ompeena maerial# -i eriorial#
#M7
"RT. 2<9
:1; Iudecarea con+)icte)or de ,unc0 este de co,peten7a instan7e)or
Budec0tore<ti/ sta.i)ite potrivit )egii1
#B
&2' Cererile re-eritoare la cau(ele pre3(ute la alin. &%' ,e adre,ea( in,tan0ei
competente +n a crei circum,crip0ie reclamantul +.i are domiciliul ,au re.edin0a
ori* dup ca(* ,ediul.
#M1
:3; %ac0 sunt ndep)inite condi7ii)e prev0*ute de !odu) de procedur0 civi)0
pentru coparticiparea procesua)0 activ0/ cererea poate +i +or,u)at0 )a instan7a
co,petent0 pentru oricare dintre rec)a,an7i1
#B
C"#T$L!L
/eguli speciale de procedur#
"RT. 2=0
Cau(ele pre3(ute la art. 2<< ,unt ,cutite de ta6a /udiciar de timbru .i de
timbrul /udiciar.
"RT. 2=%
&%' Cererile re-eritoare la ,olu0ionarea con-lictelor de munc ,e /udec +n re)im
de ur)en0.
&2' Termenele de /udecat nu pot -i mai mari de %5 (ile.
&3' #rocedura de citare a pr0ilor ,e con,ider le)al +ndeplinit dac ,e reali(ea(
cu cel pu0in 24 de ore +nainte de termenul de /udecat.
"RT. 2=2
>arcina probei +n con-lictele de munc re3ine an)a/atorului* ace,ta -iind obli)at
, depun do3e(ile +n aprarea ,a p2n la prima (i de +n-0i.are.
"RT. 2=3
"dmini,trarea probelor ,e -ace cu re,pectarea re)imului de ur)en0* in,tan0a
-iind +n drept , decad din bene-iciul probei admi,e partea care +nt2r(ie +n mod
ne/u,ti-icat admini,trarea ace,teia.
"RT. 2=4
Hotr2rile pronun0ate +n -ond ,unt de-initi3e .i e6ecutorii de drept.
"RT. 2=5
1i,po(i0iile pre(entului titlu ,e completea( cu pre3ederile Codului de
procedur ci3il.
TTL!L E
Dispoziii ranziorii -i finale
"RT. 2=<
#otri3it obli)a0iilor interna0ionale a,umate de Rom2nia* le)i,la0ia muncii 3a -i
armoni(at permanent cu normele !niunii Europene* cu con3en0iile .i
recomandrile $r)ani(a0iei nterna0ionale a 8uncii* cu normele dreptului
interna0ional al muncii.
"RT. 2==
&%' ;n ,en,ul pre(entului cod* -unc0iile de conducere ,unt cele de-inite prin le)e
,au prin re)lementri interne ale an)a/atorului.
&2' #re(enta le)e tran,pune art. %< lit. b'* art. %? .i %9 din 1irecti3a 2003:??:CE
a #arlamentului European .i a Con,iliului din 4 noiembrie 2003 pri3ind anumite
a,pecte ale or)ani(rii timpului de lucru* publicat +n Gurnalul $-icial al !niunii
Europene* ,eria L* nr. 299 din %? noiembrie 2003* .i art. 3* 4 .i %0 din 1irecti3a
200?:%04:CE a #arlamentului European .i a Con,iliului din %9 noiembrie 200?
pri3ind munca prin a)ent de munc temporar* publicat +n Gurnalul $-icial al
!niunii Europene* ,eria L* nr. 32= din 5 decembrie 200?.
"RT. 2=?
&%' 1i,po(i0iile pre(entului cod ,e +ntre)e,c cu celelalte di,po(i0ii cuprin,e +n
le)i,la0ia muncii .i* +n m,ura +n care nu ,unt incompatibile cu ,peci-icul
raporturilor de munc pre3(ute de pre(entul cod* cu di,po(i0iile le)i,la0iei ci3ile.
&2' #re3ederile pre(entului cod ,e aplic cu titlu de drept comun .i acelor
raporturi /uridice de munc ne+ntemeiate pe un contract indi3idual de munc* +n
m,ura +n care re)lementrile ,peciale nu ,unt complete .i aplicarea lor nu e,te
incompatibil cu ,peci-icul raporturilor de munc re,pecti3e.
"RT. 2=9
&%' Cec5imea +n munc ,tabilit p2n la data de 3% decembrie 20%0 ,e probea(
cu carnetul de munc.
&2' 1up data abro)rii 1ecretului nr. 92:%9=< pri3ind carnetul de munc* cu
modi-icrile ulterioare* 3ec5imea +n munc ,tabilit p2n la data de 3% decembrie
20%0 ,e recon,tituie* la cererea per,oanei care nu po,ed carnet de munc* de ctre
in,tan0a /udectorea,c competent , ,olu0ione(e con-lictele de munc* pe ba(a
+n,cri,urilor ,au a altor probe din care , re(ulte e6i,ten0a raporturilor de munc.
Cererile de recon,tituire -ormulate anterior datei abro)rii 1ecretului nr. 92:%9=<*
cu modi-icrile ulterioare* ,e 3or ,olu0iona potri3it di,po(i0iilor ace,tui act
normati3.
&3' "n)a/atorii care p,trea( .i completea( carnetele de munc le 3or elibera
titularilor +n mod e.alonat* p2n la data de 30 iunie 20%%* pe ba( de proce,73erbal
indi3idual de predare7primire.
&4' n,pectoratele teritoriale de munc ce de0in carnetele de munc ale
,alaria0ilor le 3or elibera p2n la data pre3(ut la alin. &3'* +n condi0iile ,tabilite
prin ordin al mini,trului muncii* -amiliei .i protec0iei ,ociale.
&5' "nun0ul pri3ind pierderea carnetelor de munc emi,e +n temeiul 1ecretului
nr. 92:%9=<* cu modi-icrile ulterioare* ,e public +n 8onitorul $-icial al
Rom2niei* #artea a 7a.
"RT. 2?0
#e data intrrii +n 3i)oare a pre(entului cod cau(ele pri3ind con-licte de munc
a-late pe rolul tribunalelor ,e /udec +n continuare potri3it di,po(i0iilor proce,uale
aplicabile la data ,e,i(rii in,tan0elor.
"RT. 2?%
&%' #re(entul cod intr +n 3i)oare la data de % martie 2003.
&2' #e data intrrii +n 3i)oare a pre(entului cod ,e abro):
7 Codul muncii al R.>.R.* Le)ea nr. %0:%9=2* publicat +n Fuletinul $-icial*
#artea * nr. %40 din % decembrie %9=2* cu modi-icrile .i completrile ulterioare4
7 Le)ea nr. %:%9=0 7 Le)ea or)ani(rii .i di,ciplinei muncii +n unit0ile ,ociali,te
de ,tat* publicat +n Fuletinul $-icial* #artea * nr. 2= din 2= martie %9=0* cu
modi-icrile .i completrile ulterioare4
7 1ecretul nr. <3:%9?% pri3ind modul de recuperare a unor pa)ube adu,e
a3utului ob.te,c* publicat +n Fuletinul $-icial* #artea * nr. %= din 25 martie %9?%4
7 Le)ea nr. 30:%990 pri3ind an)a/area ,alaria0ilor +n -unc0ie de competen0*
publicat +n 8onitorul $-icial al Rom2niei* #artea * nr. %25 din %< noiembrie
%9904
7 Le)ea nr. 2:%99% pri3ind cumulul de -unc0ii* publicat +n 8onitorul $-icial al
Rom2niei* #artea * nr. % din ? ianuarie %99%4
7 Le)ea ,alari(rii nr. %4:%99%* publicat +n 8onitorul $-icial al Rom2niei*
#artea * nr. 32 din 9 -ebruarie %99%* cu modi-icrile .i completrile ulterioare4
7 Le)ea nr. <:%992 pri3ind concediul de odi5n .i alte concedii ale ,alaria0ilor*
publicat +n 8onitorul $-icial al Rom2niei* #artea * nr. %< din %0 -ebruarie %9924
7 Le)ea nr. <?:%993 pri3ind )arantarea +n plat a ,alariului minim* publicat +n
8onitorul $-icial al Rom2niei* #artea * nr. 24< din %5 octombrie %9934
7 Le)ea nr. =5:%99< pri3ind ,tabilirea (ilelor de ,rbtoare le)al +n care nu ,e
lucrea(* publicat +n 8onitorul $-icial al Rom2niei* #artea * nr. %50 din %= iulie
%99<* cu modi-icrile .i completrile ulterioare4
7 art. 34 .i 35 din Le)ea nr. %30:%99<*' pri3ind contractul colecti3 de munc*
republicat +n 8onitorul $-icial al Rom2niei* #artea * nr. %?4 din %9 mai %99?.
&3' #e data de % ianuarie 20%% ,e abro) di,po(i0iile 1ecretului nr. 92:%9=<
pri3ind carnetul de munc* publicat +n Fuletinul $-icial* #artea * nr. 3= din 2<
aprilie %9=<* cu modi-icrile ulterioare.
#!&'
*) Legea nr1 13031GG6/ repu.)icat0/ a +ost a.rogat0 prin Legea nr1 62320111
#B
N$TI:
Reproducem mai /o, pre3ederile art. * .i C din Le)ea nr. 40:20%% pentru
modi-icarea .i completarea Le)ii nr. 53:2003 7 Codul muncii* care nu ,unt
+ncorporate +n -orma republicat a Le)ii nr. 53:2003 7 Codul muncii .i care ,e
aplic* +n continuare* ca di,po(i0ii proprii ale actului modi-icator:
J"RT.
&%' Contractele colecti3e de munc .i actele adi0ionale +nc5eiate +n inter3alul de
la data intrrii +n 3i)oare a pre(entei le)i .i p2n la 3% decembrie 20%% nu pot
pre3edea o durat de 3alabilitate care , dep.ea,c 3% decembrie 20%%. 1up
acea,t dat* contractele colecti3e de munc .i actele adi0ionale ,e 3or +nc5eia pe
durate ,tabilite prin le)ea ,pecial.
&2' Contractele colecti3e de munc +n aplicare la data intrrii +n 3i)oare a
pre(entei le)i +.i produc e-ectele p2n la data e6pirrii termenului pentru care au
-o,t +nc5eiate.
"RT.
La data intrrii +n 3i)oare a pre(entei le)i ,e abro):
7 art. 23 alin. &%' din Le)ea nr. %30:%99<*' pri3ind contractul colecti3 de munc*
republicat +n 8onitorul $-icial al Rom2niei* #artea * nr. %?4 din %9 mai %99?* cu
modi-icrile .i completrile ulterioare4
7 art. =2 din Le)ea nr. %<?:%999 pri3ind ,olu0ionarea con-lictelor de munc*
publicat +n 8onitorul $-icial al Rom2niei* #artea * nr. 5?2 din 29 noiembrie
%999* cu modi-icrile .i completrile ulterioare.
#!&'
*) Legea nr1 13031GG6/ repu.)icat0/ a +ost a.rogat0 prin Legea nr1 62320111
#B
"RT. C
#re(enta le)e intr +n 3i)oare la 30 de (ile de la data publicrii +n 8onitorul
$-icial al Rom2niei* #artea .J
#!&'
NOT:
%ispo*i7ii)e prin care au +ost acordate derog0ri de )a prevederi)e art1 25 sunt
reproduse ,ai Bos1
> art1 ? a)in1 :3; din Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 6432012 :#M5;1
Reproduce, ,ai Bos prevederi)e art1 ? a)in1 :1; > :3; din Ordonan7a de urgen70 a
8uvernu)ui nr1 6432012 :#M5;1
#M5
AART1 ?
:1; Dociet07i)e co,ercia)e constituite con+or, prevederi)or Ordonan7ei de
urgen70 a 8uvernu)ui nr1 11G32011 privind pre)uarea de c0tre Agen7ia $a7iona)0
de Ad,inistrare &isca)0 a unor crean7e de7inute de Autoritatea pentru
?a)ori+icarea Active)or Dtatu)ui <i pentru reg)e,entarea unor dispo*i7ii re+eritoare
)a n+iin7area unei societ07i co,ercia)e/ apro.at0 cu ,odi+ic0ri <i co,p)et0ri prin
Legea nr1 14332012/ preiau/ potrivit )egii/ persona)u) necesar des+0<ur0rii
activit07ii proprii de )a societatea co,ercia)0 care a stins o.)iga7ii)e +isca)e prin
procedura de dare n p)at0/ n ter,en de 30 de *i)e de )a data n,atricu)0rii
societ07ii/ cu acordu) adun0rii genera)e a ac7ionari)or1
:2; #ersona)u) pre)uat potrivit a)in1 :1; <i p0strea*0 drepturi)e <i o.)iga7ii)e ce
decurg din contracte)e individua)e de ,unc0 <i din contractu) co)ectiv de ,unc0
ap)ica.i) )a societatea co,ercia)0 care a stins o.)iga7ii)e +isca)e prin procedura de
dare n p)at0/ existente )a data pre)u0rii/ pn0 )a expirarea acestuia1
:3; #rin derogare de )a prevederi)e art1 25 din Legea nr1 2332003 > !odu)
,uncii/ repu.)icat0/ cu ,odi+ic0ri)e <i co,p)et0ri)e u)terioare/ certi+icate)e
,edica)e/ necesare )a angaBarea n ,unc0 a persona)u)ui pre)uat de c0tre noi)e
societ07i co,ercia)e potrivit a)in1 :1;/ existente )a societatea co,ercia)0 care a
stins o.)iga7ii +isca)e prin procedura de dare n p)at0/ <i ,en7in va)a.i)itatea pn0
)a expirarea ter,ene)or prev0*ute de )ege1A
#B
777777777777777