Sunteți pe pagina 1din 39

MINISTERUL EDUCAIEI I TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT "BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL


FACULTATEA DE FILOLOGIE I ISTORIE
GHIDUL STUDENTULUI
SPECIALITATEA
141.09 LIMBI MODERNE (Limba i Literatura En!e"#$ Limba i Literatura %ran&e"#'
ciclul I (stuii su!"#i$%#" " lic"&'()
u#%t% stuiil$# * + %&i
CAHUL ,-.-
1
Adresa instituiei: Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul; 391 !"A# or$Cahul# Piaa
%nde&endenei#1
'ele(on: )99 ) )* +1
,a-: )99 ) *. /)
012ail:
"ecan: con($univ$dr$ 3ictor A-enti
Prodecan: lector univ$ Petcu 3aleriana
Patra4cu 5ilia
Lector superior, eful Catedrei de Filologie Englez
Asisten6 co2&uteri7at6:
"ande4 %na
)
1. INTROD(CERE
Acest ghid este adresat studenilor ad2i4i la studii 8nce&9nd cu anul )/ la s&ecialitatea Limbi
M)*erne care au o&tat &entru una din cele dou6 s&eciali76ri:
1$ Limba i Literatura En!e"#$ Limba i Literatura %ran&e"#
)$ Limba Literatura %ran&e"#$ Limba i Literatura En!e"#
4i care vor studia con(or2 noului conce&t de organi7are a 8nv6629ntului universitar 8n dou6 tre&te: ciclul % :
studii su&erioare de licen6# ciclul %% : studii de 2asterat$
%2&le2entarea Siste2ului de Credite 'rans(era;ile <0C'S= de c6tre Universitatea de Stat Bogdan
Petriceicu Hasdeu este un &as necesar 8n vederea integr6rii 8n siste2ul educaional internaional ca o
&osi;ilitate de a &ro2ova &rinci&iul 2o;ilit6ii studenilor# ca instru2ent &entru recunoa4terea cali(ic6rilor 4i
de validare a cuno4tinelor do;8ndite$
0C'S 8ncura>ea76 trans&arena siste2ului de 8nv6629nt# s&ri>in6 coo&erarea interuniversitar6 4i
&er2ite recunoa4terea &erioadelor de studii e(ectuate de studeni 8n alte instituii din ar6 sau din str6in6tate$
,/ SC(RT ISTORIC AL (NI+ERSIT,-II DE STAT .BO/DAN PETRICEIC( 0ASDE(1
DIN CA0(L
Universitatea de Stat ?Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul este (ondat6 &rin Hot6r9rea @uvernului
Ae&u;licii !oldova nr$ /19 din . iunie 1999$
Universitatea este o instituie de 8nv6629nt su&erior de stat 4i este su;ordonat6 !inisterului
0ducaiei 4i 'ineretului$
Bn Universitate (uncionea76 * (acult6i# cu &rogra2e de studii &entru 1* s&eciali76ri: ,acultatea de
5itere; ,acultatea de %storie# ,acultatea de "re&t 4i Ad2inistraie Pu;lic6; ,acultatea de 0cono2ie#
%n(or2atic6 4i !ate2atic6$ Bn cadrul Universit6ii activea76 + catedre de s&eciali7are 4i ) catedre generale$
Activitatea didactic6 8n cadrul Universit6ii de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul se
des(64oar6 8n con(or2itate cu legislaia 8n vigoare 4i este reali7at6 de c6tre cadre didactice cali(icate:
&ro(esori universitari# con(ereniari universitari# lectori su&eriori# lectori universitari 4i asisteni universitari$
Bn )/# 8n con(or2itate cu Aegula2entul de evaluare 4i acreditare a instituiilor de 8nv6629nt
su&erior# Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul a (ost evaluat6 de c6tre Co2isia
s&eciali7at6 de evaluare acade2ic6 4i acreditare a !0'S$
Bnce&9nd cu 1 se&te2;rie )/# &rocesul de 8nv6629nt 8n universitate este organi7at 8n ;a7a &lanurilor
noi de 8nv6629nt &entru ciclul I 4i a (ost introdus Siste2ul 0uro&ean de Credite 'rans(era;ile <0C'S=$
"urata studiilor su&erioare de licen6# la cele &atru (acult6i# la 8nv6629ntul cu (recvena la 7i este de 0 %&i
&entru s&eciali76rile: Limba Englez# Limba i Literatura romn; Istoria; Finane i bnci; Business i
administrare; Contabilitate;urizm# 4i de + %&i &entru s&eciali76rile: !atematic i Informatic;
Informatic i !atematic; Limba i Literatura "omn # Limba i literatura Francez; Limba i Literatura
Francez # Limba i literatura Englez; Limba i Literatura Englez # Limba i literatura Francez;
$dministraie %ublic; &rept'
Actual2ente 8n universitate 84i (ac studiile &este )/ de studeni$ Studiile sunt organi7ate cu (recven6 la
7i 4i cu (recven6 redus6$
Universitatea este un centru 4tiini(ic 4i cultural de instruire continu6# av9nd ca sco& &ri2ordial
&ro2ovarea &oliticii educaionale a Ae&u;licii !oldova 4i de7voltarea unui 8nv6629nt universitar
de2ocratic# u2anist# (le-i;il 4i trans&arent# ;a7at &e valorile culturii 4i ale 4tiinei naionale 4i universale$
Universitatea asigur6 localit6ile din &artea de sud a 6rii cu &ersonal de 8nalt6 cali(icare$
Crgani7area 4i ad2inistrarea ne2i>locit6 a &rocesului de instruire este reali7at6 la (acult6ile
universit6ii$ 5a dis&o7iia studenilor se a(l6 un ;loc de studii: ;locul de studii nr$1# a2&lasat &e adresa: or$
Cahul# Piaa %nde&endenei# nr$1$ Bi;lioteca care asigur6 Universit6ii des(64urarea &rocesului de in(or2are
4i docu2entare 4tiini(ic6 a studenilor 4i &ro(esorilor$ 5a dis&o7iia studenilor sunt serviciul Bi;liogra(ic :
%n(or2ativ# Centrul de %n(or2are 4i "ocu2entare CDU# Centrul de studiere al li2;ii (rance7e# Centrul de
studiere al li2;ii engle7e# Centrul Etiini(ico 1 Practic de "e7voltare 0cono2ic6 4i Antre&renoriat etc$
3
2. SC(RT ISTORIC AL %AC(LT,-II DE %ILOLO/IE 3I ISTORIE
,acultatea de 5itere <actual2ente ,acultatea de ,ilologie 4i %storie=# 8n calitate de su;divi7iune a
Universit6ii 4i1a 8nce&ut activitatea la 1 se&te2;rie ))$ Bn cadrul ,acult6ii activea76 Catedre:
Catedra de ,ilologie 0ngle76
Catedra de ,ilologie ,rance76
Catedra de ,ilologie Ao29n6
Catedra de %storie 4i Etiine Sociale
Catedra de Pedagogie 4i Psihologie
Studiile se organi7ea76 at8t cu (inanare din ;ugetul de stat c8t 4i contra ta-6$ 5a (ilologia engle76
candidaii sunt 8n2atriculai 8n gru&e cu &redare 8n li2;a ro29n6 4i 8n gru&e cu &redare 8n li2;a rus6$ "urata
studiilor &entru dein6torii di&lo2elor de ;acalaureat este de trei 4i &atru ani# 8n de&enden6 de s&eciali7are$
4. SPECIALIT,-ILE 3I SPECIALI4,RILE %AC(LT,-II
5a aceast6 ,acultate studenii 84i &ot alege una din ur26toarele s&eciali76ri:
.+./-1/-+2 .+./-1/-. 5i2;a 4i literatura engle76 F 5i2;a 4i 5iteratura ,rance76
.+./-1/-.2 .+./-1/-+ 5i2;a 4i literatura (rance76 F 5i2;a 4i 5iteratura 0ngle76
.+./.-2 .+./-1/-+ %storie 4i 5i2;a 0ngle76
.+./--/-. 5i2;a 4i 5iteratura Ao29n6 <(recven6 la 7i=
.+./-3/-. 5i2;a 4i 5iteratura Ao29n6 <(recven6 redus6=
.+./-3/-.2 .+./-1/ -. 5i2;a 4i 5iteratura Ao29n6F 5i2;a 4i 5iteratura ,rance76
.+,/-+ Psiho&edagogie <(recven6 la 7iF (recven6 redus6=
.+,/-0 Pedagogie 8n Bnv6628ntul Pri2ar <(recven6 la 7iF (recven6 redus6=
.+./.- %storie <(recven6 la 7iF (recven6 redus6=
.+./.0/2 .+,/-+ 0ducaia ,i7ic6F Psiho&edagogie
'
5. ASPECTE /ENERALE PRI+IND OR/ANI4AREA PROCES(L(I DIDACTIC
5.1. Anu! uni6er7itar
Unitatea de ;a76 8n &lanul de 8nv6629nt este se2estrul$ Anul universitar are dou6 se2estre cu o durat6
total6 de 3 s6&t629ni de studii <1/ s6&t629ni de activitate didactic6 se2estrial= 4i este organi7at 8n (elul
ur26tor:
Se2estrul % : 1/ s6&t629ni activitate didactic6#
1 ) s6&t629ni vacana de iarn6
1 * s6&t629ni sesiune de e-a2ene
1 1 s6&t629n6 sesiune de e-a2ene de restane<din contul vacanei de iarn6=
Se2estrul %% : 1/ s6&t629ni activitate didactic6
1 1 s6&t629n6 vacana de Pa4te
1 * s6&t629ni sesiune de e-a2ene
1 vacana de var6
1 1 s6&t629n6 sesiune de e-a2ene de restane<din contul vacanei de var6=
Stagii de &ractic6 : durata c6rora este sta;ilit6 de c6tre &lanurile de 8nv6629nt$
5.8. P!anu! *e 9n6#:#m;nt
Structura &lanului de 8nv6629nt asigur6 o corelaie o&ti26 8n &onderea disci&linelor o;ligatorii
(unda2entale# de cultur6 general6 social1u2anist6 4i de s&ecialitate# o&ionale 4i (acultative$
Pl%&ul " stuii &revede ur26toarele (or2e de activitate: &relegeri# se2inare# lucr6ri &ractice# stagii de
&ractic6 4i activit6i de ela;orare a &roiectelor# te7elor <lucr6rilor= anuale 4i de licen6$
Planul de studii conine de ase2enea (or2ele de veri(icare a cuno4tinelor teoretice 4i a de&rinderilor &ractice$
*
5.2.CARACTERISTICA /ENERAL, A SPECIALIT,-II
141.09. Limbi M)*erne
S<e&ia!i"#ri!e=
1. 141.09.01$ 141.09.04 5i2;a 4i literatura engle76 F 5i2;a 4i 5iteratura ,rance76
8. 141.09. 04 $ 141.09. 01 5i2;a 4i literatura (rance76 F 5i2;a 4i 5iteratura 0ngle76
5i2;a str6in6 la trea&ta 8nv6628ntului universitar este considerat6 ca un instru2ent i2&ortant de
a;ordare 4i valori(icare a unui nivel nou de cultur6 4i civili7aie# ca un 2i>loc e(icace de 2aturi7are
s&iritual6 4i intelectual6$ 0a le o(er6 studenilor o diversitate 2ult 2ai 2are de coninuturi 4i un nivel 2ult
2ai 8nalt de cuno4tine 4i a&titudini# 8n ra&ort cu cele achi7iionate la trea&ta 8nv6628ntului liceal# de4i
o;iectivele generale# 8n glo;alitatea lor# sunt si2ilare$
Accentul se va &une &e de7voltarea &lenar6 a autono2iei studenilor# &e introducerea unui nu26r 2ai
2are de varia;ile ale di(eritelor do2enii de cuno4tine socio1culturale# &er(ecionarea ca&acit6ilor de
rece&tor al co2unic6rii# restructurarea s(erei coninuturilor 4i redi2ensionarea acestora &e valorile culturii
naionale 4i general u2ane# centrali7area ateniei &e cele trei s(ere de de7voltare a &ersonalit6ii: cognitiv6
<intelectual6=# tehnologic6 <&siho2otric6=# atitudinal6 <2otivaional61a(ectiv6=$
Studierea li2;ilor str6ine de 2are circulaie 4i e-tensiune teritorial6# &recu2 este li2;a engle76# va
contri;ui 8n 2od decisiv la G(or2area direct6 4i integrat6 a de2ersurilor intelectuale 4i a &roceselor
&sihice de &erce&ere# 2e2orie 4i g8ndireG$
C$&c"!'i% 4$#5(#ii s!"ci%listului
Studentul care o;ine la a;solvire di&lo2a de licen6 4i titlul de liceniat 8n (tiine ale Educaiei cu
cali(icarea &ro(esor de 5i2;a 4i literatura 0ngle76# &ro(esor de 5i2;a 4i 5iteratura ,rance76# 84i va des(64ura
activitatea 8n instituiile didactice &reuniversitare din re&u;lic6# asigur8nd &redarea li2;ilor str6ine la di(erite
nivele <ciclul &ri2ar# ciclul gi2na7ial# ciclul liceal=$
O6i"cti7"l" %cti7it('ii !#$4"si$&%l"
Bn sensul larg al cuv9ntului s&ecialistul 8n (ilologie &oate s614i des(64oare activitatea &ro(esional6 8n
toate s(erele vieii sociale# econo2ice 4i culturale ale 6rii$ Bn sensul 8ngust al cuv9ntului# reie4ind din
s&eciali7area dat6# o;iectivele activit6ii &ro(esionale sunt s&eci(icate 8n (elul ur26tor:
P#$4"s$# " li56% st#(i&(/
1$ @r6dinie de co&ii$
)$ Ecoli &ri2are
3$ @i2na7ii
*$ 5icee
/$ Centre didactico14tiini(ice
As!"ct"l" %cti7it('ii !#$4"si$&%l"
Activitatea &ro(esional6 a s&ecialistului de li2;6 engle76 se va des(64ura 8n con(or2itate cu
cuno4tinele# co2&etenele 4i atitudinile achi7iionate &e &arcursul anilor de studii la universitate$
%rofesorul de limbi strine se a(l6 8n leg6tur6 direct6 cu generaia 8n cre4tere 4i des(64oar6 o
i2&ortant6 activitate educaional6 8n cadrul re(or2elor curriculare conce&ute$ 5ocul li2;ilor str6ine 8n
curriculu2ul de di(erite nivele <4coala &ri2ar6# gi2na7iu# liceu= este unul (oarte i2&ortant$ C&rtunit6ile &e
care le o(er6 cunoa4terea li2;ilor str6ine de c6tre s&ecialistul din di(erite do2enii sunt de net6g6duit# de
aceea# activitatea &ro(esorului de li2;i str6ine 8n toate verigile de (or2are aste deose;it de i2&ortant6 8n
(or2area viitorului cet6ean care va &utea (ace (a6 i2&erativelor vre2ii 4i se va &utea integra ar2onios 8n
civili7aia 2odern6$
%rofesorul de limbi strine este ceea ce &ersoana care va &ro2ova con4tient idealurile
&lurilingvis2ului 4i 2ulticulturalit6ii# c6ci 8nv6area unei li2;i str6ine 8nsea2n6 cunoa4terea unei noi
civili7aii# unei noi culturi# unei vi7iuni asu&ra lu2ii 4i e-istenei$ "in acest &unct de vedere activitatea
/
&ro(esorului de li2;i str6ine este (oarte res&onsa;il6 4i necesit6 o sensi;ili7are 2a-i2al6 a o;iectivelor 4i
(inalit6ilor &rocesului didactic$
5.4. %ina!it#:i!e *e 7tu*iu
C$5!"t"&'" li&87istic"
1$ Asi2ilarea voca;ularului li2;ii engle7e# 8n con(or2itate cu volu2ul 2aterialului de &rogra2;
)$ Asi2ilarea structurilor gra2aticale ale li2;ii engle7e;
3$ Asi2ilarea 2aterialului lingvistic teoretic ce st6 la ;a7a 8nv66rii oric6rei li2;i;
*$ Co2unicarea 8n li2;a engle76 8n li2itele 2aterialului de &rogra2;
/$ Aeali7area trans(erului din li2;a engle76 8n li2;a 2atern6# cu 4i (6r6 a>utorul dicionarului;
H$ Posedarea li2;ii engle7e literare 4i vor;ite la nivel de co2unicare# susinerea discuiilor# &ole2icilor#
de7;aterilor;
.$ 0-&ri2area scris6 4i oral6 8n li2;a engle76; redactarea docu2entelor 8n li2;a engle76;
+$ Aeali7area ca&acit6ilor de trans(er 8n scris 4i oral a te-telor cu s&eci(ic divers: literar# ter2inologic#
o(icial$
C$5!"t"&'" %titui&%l"
1$ Asi2ilarea noiunilor civili7atoare legate de as&ectele sociale# geogra(ice# econo2ice# &olitice# geo&olitice
ale 6rilor vor;itoare de li2;a engle76;
)$ Aeali7area 8n &ractic6 a cuno4tinelor civili7atoare &rin co2unicare oral6 4i scris6;
3$ 0(ectuarea trans(erului cuno4tinelor 4i co2&etenelor achi7iionate 8n &ractic6$
C"#i&'" 4%'( " isci!li&"l" 4u&%5"&t%l":
A;solventul tre;uie:
S# &un)a7&#=
1$ U7ul le-ical al li2;ilor str6ine A 4i B;
)$ @ra2atica &ractic6 a li2;ilor str6ine A 4i B;
3$ ,onetica li2;ilor str6ine A 4i B;
*$ Stilistica li2;ilor str6ine A 4i B;
/$ 5e-icologia li2;ilor str6ine A 4i B;
H$ %storia li2;ii str6ine A;
.$ 5i2;a &ractic6 str6in6 <as&ectscris 4i oral=;
+$ 5i2;a latin6 la &asiv;
9$ &siho&edagogia v8rstelor;
1$ 5ingvistica general6 4i co2&arat6 8n &lan diacronic 4i sincronic$
S#>i ?)rme"e abi!it#:i:
1$ "e co2&rehensiune oral6 8n li2;a str6in6 A 4i B;
)$ "e co2&rehensiune scris6 8n li2;a str6in6 A 4i B;
3$ "e e-&ri2are oral6 8n li2;a str6in6 A 4i B;
*$ "e e-&ri2are scris6 8n li2;a str6in6 A 4i B;
/$ "e anali76 4i sinte76 teoretico1&rag2atic6 8n li2;a str6in6 A 4i B;
H$ "e co2unicare (luent6 scris6Foral6 8n li2;a str6in6 A 4i B;
.$ "e e-&ri2are 4tiini(ic6 scris6Foral6 8n &rocesul de investigare 4i cercetare;
+$ "e anali76Fsinte76 contrastiv6 a su;iectelor teoretice studiate;
9$ "e activitate creativ6 8n cadrul disci&linelor (unda2entale$
1$ "e trans(er 4i inter&retare a diverselor ti&uri de te-te <literare# 4tiini(ico1tehnice# s&eciali7ate= din
li2;a engle76 8n li2;a 2atern6 4i invers$
S# <)7e*e *e<rin*eri:
1$ "e e-&ri2are oral6 (luent6 8n li2;a str6in6 A 4i B;
)$ "e e-&ri2are scris6 (luent6 8n li2;a str6in6 A 4i B con(or2 &rogra2elor;
H
3$ "e anali76Fsinte76 a docu2entelor autentice audio1vi7ulae 4i scrise 8n li2;ile str6ine A 4i B;
*$ "e co2unicare (luent6 scris6Foral6 la te2e de civili7aie# literatur6# cultur6# 8n li2;a str6in6 A 4i B;
/$ "e e-&ri2are argu2entativ6 &e 2arginea su;iecte discutate 8n cadrul &relegerilor 4i se2inarelor
<as&ectsu; (or26 de note in(or2ative# re(erate# articole# lu6ri de cuv8nt# etc=;
H$ "e tratare inde&endent6 a &ro;le2elor 4tiini(ice;
.$ "e g8ndire critic6 4i creativ6;
+$ "e cercetare in(or2aional6 cu su&ortul noilor tehnologii;
9$ "e activitate creatoare individual6 &rag2atico1teoretic6 8n cadrul disci&linelor (unda2entale
<ela;orarea &orto(oliului disci&linei (unda2entale res&ective :teste de autoevaluare# ra&oarte# ra&oarte#
sinte7e des&re lucrul individual e(ectuat# caiet de in(or2aii su&li2entare# (i4e de 8ns6rcin6ri individuale# etc=
1$ "e atitudine socio1culturale 4i general1u2ane <cultura &6cii# toleranei# alterit6ii# non1violenei=
racordate la standardele euro&ene 4i 2ondiale cone2&orane$
C"#i&'" 4%'( " isci!li&"l" " s!"ci%lit%t"9
A;solventul tre;uie:
S# &un)a7&#=
1$ siste2ele 4i su;siste2ele li2;ii engle7e <as&ect teoretic 4i &ractic=;
)$ tehnicile de audiere 8n li2;a engle76;
3$ tehnicile de citire 8n li2;a engle76 ;
*$ tehnicile de e-&ri2are scris6Foral6 8n li2;a engle76;
/$ e-ege7a te-tului 8n li2;a engle76;
H$ istoria literaturii naionale a 6rilor anglo(one;
.$ tehnici de co2unicare (luent6 scris6Foral6 8n li2;a engle76 ;
+$ registrele 4i variantele non1convenionale ale li2;ii engle7e ;
9$ &articularit6ile cores&ondenei o(iciale 4i de a(aceri 8n li2;a engle76;
1$ sursele de in(or2aie audio1vi7ual6 8n li2;a engle76$
11$ sursele de in(or2aie ;i;liogra(ice <c6ri de literatur6 artistic6# de &o&ularu7are a 4tiinei# &resa etc=;
1)$ (or2ele de co2unicare scris6Foral6 8n li2;a engle76$: 2esa>ul# te-tul# ra&ortul# scrisoarea# articolul#
nota etc$
13$ ortogra(ia nor2ativ6 a li2;ilor str6ine A 4i B 4i res&ectarea acesteia 8n toate (or2ele de co2unicare
(luent6: te-t# 2esa># scrisoare# curriculu2 vitae# ;uletin# not6 etc$
S#>i ?)rme"e abi!it#:i=
1$ de co2&rehensiune oral6 la orice nivel 8n li2;a engle76;
)$ de co2&rehensiune scris6 la orice nivel 8n li2;a engle76;
3$ de e-&ri2are oral6 la orice nivel 8n li2;a engle76;
*$ de e-&ri2are scris6 la orice nivel 8n li2;a engle76 ;
/$ de anali76 4i sinte76 teoretico1&rag2atic6 8n li2;a engle76;
H$ de co2unicare (luent6 scris6Foral6 &e diverse te2e 8n li2;a engle76 ;
.$ de e-&ri2are <contr=argu2entativ6 la su;iecte s&eci(ice de &relegeri 8n li2;a engle76 <as&ect scris 4i
oral=;
+$ de e-&ri2are 4tiini(ic6 scris6Foral6 la su;iecte teoretice 8n li2;a engle76;
9$ de anali76Fsinte76 contrastiv6 la su;iecte teoretice 8n li2;a engle76;
1$ de activitate creatoare diri>at6 &rag2atico1teoretic6 8n cadrul disci&linelor de s&ecialitate$
S# <)7e*e *e<rin*eri=
1$ de e-&ri2are oral6 (luent6 la orice nivel 8n li2;a engle76;
)$ de e-&ri2are scris6 (luent6 8n li2;a engle76;
3$ de anali76Fsinte76 a docu2entelor autentice audio1vi7uale 4i scrise 8n li2;a engle76;
*$ de co2unicare (luent6 scris6Foral6 la te2e de civili7aie# literatur6# cultur6# 8n li2;a engle76 ;
/$ de e-&ri2are argu2entativ6 la su;iecte de &relegeri <su; (or26 de note in(or2ative# re(erate#
articole# dosare# lu6ri de cuv9nt# etc=$
.
H$ de e-&ri2are 4tiini(ic6 scris6Foral6 la su;iecte de cercetare <cu &artici&area la con(erine 4tiini(ice
studene4ti# colocviu2uri# etc=$
.$ de anali76Fsinte76 contrastiv6 la su;iecte teoretice 8n li2;a engle76;
+$ de activitate creatoare individual6 &rag2atico1teoretic6 8n cadrul disci&linelor de s&ecialitate
<ela;orarea &orto(oliului disci&linei de s&ecialitate res&ective : teste de autoevaluare# ra&oarte#
sinte7e des&re lucrul individual e(ectuat# caiet de in(or2aii su&li2entare# (i4e de 8ns6rcin6ri
individuale etc=:
9$ de cercetare in(or2aional6 cu su&ortul noilor tehnologii la te2a 4i co2&arti2entul selecionat 8n
cadrul disci&linei de s&ecialitate res&ective$
1$ de atitudini socio1culturale 4i general1u2ane <cultura diversit6ii# &6cii# toleranei= racordate la
standardele euro&ene 4i 2ondiale conte2&orane$
5.5. E:5%t#icul%#"% stu"&'il$#
;/;/./Stu"&tul "st" ":5%t#icul%t <& u#5(t$%#"l" c%=u#i9
&entru nereu4it6# acu2ularea a 2ai &uin de * &$c$
nu a acu2ulat cele ) &$c &9n6 la (inele anului de studii la care a (ost 8nscris;
&entru a;sene ne2otivate la cel &uin 1F3 din ti2&ul &rev67ut &entru disci&linele din &lanul
de 8nv6629nt 8n se2estrul dat;
&entru 8nc6lc6ri grave ale Statutului universit6ii;
din &ro&rie iniiativ6;
&e 2otive de s6n6tate;
a &ro2ovat un e-a2en 8n 2od (raudulos <cu dove7i incontesta;ile=;
nu a achitat ta-a de studii <&entru studenii care 84i (ac studiile 8n ;a76 de contract=$
/$/$)$ Studenii sunt e-2atriculai &rin ordinul rectorului la &ro&unerea decanului (acult6ii$
/$/$3$ Bn ca7ul e-2atricul6rii# studentului i se eli;erea76 (oia 2atricol6# cu e-ce&ia anului %#
trecut6 8n registrul res&ectiv 4i actele <8n original= cu &rivire la studiile anterioare$
5.@. Stu*ii 9n termene re*u7e
Studenii 84i &ot (ace studiile 4i 8n ter2en redus# &entru ce vor de&une cereri res&ective la (inele anului de
8nv6629nt$ Pot solicita reducerea duratei de studii studenii 2edii care au &ro2ovat disci&linele de studii cu
note nu 2ai 2ici de 9 <9#/=# acu2ul9nd o 2edie general6 nu 2ai 2ic6 de 9 la do2eniul general de studii
.+./-.2 .+./-, !ate2atic61%n(or2atic6 4i 9#/ 1 la do2eniul general de studii .+> 0.> 0?> 03/
@.OR/ANI4AREA 3I %(NC-IONAREA PROCES(L(I DE AN+,-,MBNT BA4AT PE SISTEM(L
DE CREDITE
?/./ P#i&ci!ii 8"&"#%l"
H$1$1$ Bn te2eiul 2odi(ic6rilor 4i co2&let6rilor la 5egea 8nv6629ntului nr$ /*.$ I%%% din )1 iulie 199/#
o&erate &rin 5egea nr$ .11I3% din / 2ai )/# in9nd sea2a de standardele Do2enclatorului do2eniilor de
(or2are &ro(esional6 4i al s&ecialit6ilor &entru &reg6tirea cadrelor 8n instituiile de 8nv6629nt su&erior#
ciclul %# ale Planului1cadru &rovi7oriu &entru ciclul %<studii su&erioare de licen6=# a&ro;at &rin ordinul
!0'S nr$ )) din 1 iulie )/# Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul ado&t6#
8nce&9nd cu 1 se&te2;rie )/# i2&le2entarea Siste2ului 0uro&ean de Credite 'rans(era;ile <0C'S= 4i
8nce&9nd cu ).$)$)H<ordinul !0'S# nr$1*= Siste2ul Daional de Credite de Studiu <SDCS=$
H$1$)$ Siste2ul 0uro&ean de Credite 'rans(era;ile 4i de Acu2ulare <0C'S=# iniiat 8n anul 19+9 8n cadrul
&rogra2ului 0AAS!US 4i e-tins 8n &este * de 6ri <&este 1 de instituii de 8nv6629nt su&erior=4i
Siste2ul Daional de Credite de Studiu a&ro;at &rin Hot6r9rea Colegiului !$0$'$S$ nr$3$1$ din )3$)$)H#
derivat din 0C'S# sunt siste2e centrate &e student care se ;a7ea76 &e sarcina didactic6 a studentului#
o;ligatorie &entru reali7area o;iectivelor &rogra2elor de studii$
+
H$1$3$ Siste2ul 0uro&ean de Credite 'rans(era;ile <0C'S= 4i SDCS#reali7ea76 4u&c'i% " %cu5ul%#" &entru
evidena re7ultatelor &ro&riilor studeni la toate (or2ele de 8nv6629nt# &recu2 4i 4u&c'i% " t#%&s4"# 8n
&rocesul de 2o;ilitate a studenilor 8n cadrul instituiei# &e &lan naional sau internaional$
H$1$*$ Creditele sunt valori nu2erice 8ntregi# indivi7i;ile care se aloc6 tuturor co2&onentelor educaionale
ale unui &rogra2 de studii$ Creditele re(lect6 cantitatea de 2unc6 investit6 de student &entru 8nsu4irea unei
disci&line# su; toate as&ectele <curs# se2inar# &roiecte# &ractic6# studii individuale# te7e# etc$=$ ,iec6rei
co2&onente a &lanului de 8nv6629nt : unitate de cursF2odul <o;ligatorii# o&ionale 4i la li;er6 alegere=#
stagii de &ractic6# activit6i de &roiectare# e-a2en de licen6 etc$ 1 i s" %l$c( un anu2it nu26r de credite de
la nu26rul total de credite &rev67ut &entru acest &rogra2 de (or2are$ Alocarea de credite se reali7ea76 8n
;a7a nu26rului de ore1auditoriu <&relegeri#se2inare# la;orator=# lucrului inde&endent# inclusiv 8n ti2&ul
sesiunilor de evaluare 4i se (i-ea76 8n &lanurile de 8nv6629nt$
Creditele alocate unei disci&line nu se &ot o;ine &e eta&e$

H$1$/$ Princi&iul 0C'S este ur26torul: H de credite cores&und sarcinii didactice a studentului cu (recven6
la 7i &entru un an acade2ic <3 &entru un se2estru=$ 3olu2ul anual de 2unc6 al studentului 2ediu
constituie circa 1/11+ de ore# inclusiv ore de auditoriu 4i ore de activitate individual6$ Bn siste2ul
8nv6629ntului su&erior naional# volu2ul anual de 2unc6 al studentului este de circa 1+ de ore$ C <una=
unitate credit valorea76 )/13 ore de studiu <contact direct 4i lucrul individual=$5a 8nv6629ntul cu (recven6
redus6 nu26rul total de credite <1+# )*= va (i re&arti7at echivalent la nu26rul anilor de studii$
Un student &oate acu2ula 8ntr1un an de studiu 2ai 2ulte &uncte de credit dec9t H# dac6 ur2ea76 4i
alte disci&line# 8ns6 nu 2ai 2ult de +$
Acordarea &unctelor de credit atri;uite unei disci&line este condiionat6 de &ro2ovarea acestei
disci&line <o;inerea notei 2ini2e /=$Creditele a(erente unei disci&line nu &ot (i luate 8n consideraie dec9t
8ntr1un singur se2estru# (ie 8n se2estrul 8n care au (ost o;inute# (ie 8ntr1un se2estru viitor$
H$1$H$ Creditele sunt transferabile de la o (acultate F instituie la alta# &e disci&line 4i gru&uri de disci&line
<transferul orizontal=# 8n cadrul do2eniilor de studiu F s&eciali76rilor 8nrudite <transfer structural= 4i au
&ro&rietatea de acu2ulare$
Aeali7area (unciei de trans(er a creditelor de studiu este &osi;il6 nu2ai du&6 se2narea unor acorduri
8ntre universit6ile F (acult6ile i2&licate 4i e-istena solicit6rilor de trans(er din &artea studenilor$
Creditele se &ot o;ine 8n avans 4i se pot reporta 8n se2estrele ur26toare 8n cadrul aceluia4i ciclu de
studii <mobilitatea creditelor=$
Creditele# odat6 o;inute#se recunosc &e 8ntreaga durat6 de studii 4i recunoa4terea lor nu este a(ectat6
de 2odi(ic6rile de &rogra26 sau de &lan de 8nv6629nt <i2&erisa;ilitatea creditelor=$
Creditele &rev67ute &entru 2odulul &siho&edagogic# reali7at su&li2entar <cu e-ce&ia do2eniului 1*
Etiine ale educaiei=# se acu2ulea76 su&ra nu26rului total de credite$
Bn contractul de studii se vor evidenia 8n 2od distinct disci&linele ale c6ror credite nu vor (i luate 8n
consideraie 8n se2estrul 8n care au (ost o;inute# ci se vor re&orta 8ntr1un se2estru viitor$
H$1$.$ Pentru asigurarea i2&le2ent6rii 4i 2onitori76rii a&lic6rii 0C'S# 4i SDCS la nivelul anilor de studiu 4i
s&eciali76rilor sunt dese2nai tutori, iar la nivelul (acult6ilor 1 consilieri 8n &rogra2ele Siste2ului 0C'S#
SDCS <care vor a>uta studenii s614i sta;ileasc6 4i F sau s614i 2odi(ice traseul individual de studii# s6
8ntoc2easc6 (or2ularele 0C'S# etc$=$
5a nivelul Universit6ii a&licarea siste2ului creditelor trans(era;ile intr6 8n atri;uiile &rorectorului
&entru asigurarea calit6ii instruirii <sau a unui alt &rorector dese2nat de c6tre rector =$
Bn luna 2ai a (iec6rui an de studiu# consilierii 8n &rogra2ele Siste2ului SDCS F 0C'S vor sta;ili
82&reun6 cu studenii traseul individual de studiu &entru anul ur26tor$
H$1$+$ Unitatea de ;a76 8n &lanul de 8nv6629nt este se2estrul$ Anul universitar are dou6 se2estre cu o
durat6 total6 de 3 s6&t629ni de studii <1/ s6&t629ni de activitate didactic6 se2estrial= 4i este organi7at 8n
(elul ur26tor:
Se2estrul % : 1/ s6&t629ni activitate didactic6#
1 ) s6&t629ni vacana de iarn6
9
1 * s6&t629ni sesiune de e-a2ene
1 1 <una= s6&t629n6 sesiune re&etat6# de lichidare a restanelor <din contul vacanei
de iarn6=
Se2estrul %% : 1/ s6&t629ni activitate didactic6
1 1 s6&t629n6 vacana de Pa4te
1 * s6&t629ni sesiune de e-a2ene
1 1 <una= s6&t629n6 sesiune de e-a2ene de lichidare a restanelor <din contul
vacanei de var6=
1 vacana de var6
Stagii de &ractic6 : durata c6rora este sta;ilit6 de c6tre &lanurile de 8nv6629nt$
Bn ulti2ul se2estru se &ot &revedea )1* s6&t629ni destinate &reg6tirii lucr6rii <te7ei= de licen6$
Aceast6 activitate se creditea76 distinct# 8n con(or2itate cu &lanul de 8nv6629nt <) &$c$ &entru &roiectul
te7ei de licen6 4i / &$c$ &entru e-a2enul de licen6=$
H$1$9$ Planurile de 8nv6629nt conin disci&line o;ligatorii# disci&line o&ionale <de s&ecialitate 4i generale=
4i disci&line la li;era alegere$ "urata standard de studiu a unei disci&line este de un se2estru$ "isci&linele
&lanului de 8nv6629nt sunt codi(icate &rintr1un siste2 unic# la nivel naional$
Clasi(icarea# codi(icarea 4i &onderea disci&linelor de studii 8n &lanul de 8nv6629nt &entru o
s&eciali7are concret6 deriv6 din condiiile Planului1cadru &rovi7oriu &entru ciclul %# licen6$
Dici un student nu &oate (i o;ligat# &rin &revederile &lanului de 8nv6629nt# la (recventarea a 2ai 2ult
de /1. disci&line &e se2estru 8n vederea acu2ul6rii celor 3 &uncte de credit$
0ste considerat ?student 2ediu : studentul care reali7ea76 integral # 8n ter2enele sta;ilite# &lanul de
8nv6629nt &entru un an de studii#este evaluat cu note &ro2ova;ile 4i o;ine nu26rul sta;ilit de credite: 31
&entru un se2estru 4i H &entru un an$
H$1$1$ "isci&linele obligatorii# (unda2entale sau de s&ecialitate# au 8n vedere acu2ularea de c6tre studeni a
cuno4tinelor de ;a76 s&eci(ice &ro(ilului studiat$
"isci&linele opionale de specialitate vi7ea76 a&ro(undarea unor direcii &articulare de studiu &recu2 4i
s&eciali7area studenilor$ "isci&linele o&ionale vor avea o &ondere de cel &uin 1/J din nu26rul total al
disci&linelor incluse 8n &lanul de 8nv6629nt# &rocentul lor cresc6nd gradual# &9n6 la 2a-i2u2 .J 8n
ulti2ul se2estru$
"isci&linele opionale generale ur26resc l6rgirea ori7ontului de cunoa4tere 4i de cultur6 general6 a
studenilor$
"isci&linele la libera alegere sunt disci&linele o(erite at9t din do2eniul de s&eciali7are c9t 4i din alte
do2enii co2&le2entare$
H$1$11 Ad2iterea la studii 8n Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul are loc:
1 &rin concurs# 8n te2eiul Aegula2entului de organi7are 4i des(64urare a Concursului de ad2itere 8n
instituiile de 8nv6629nt su&erior din Ae&u;lica !oldova# e2is anual de c6tre !inisterul 0ducaiei#
'ineretului 4i S&ortului al Ae&u;licii !oldova;
1 &rin trans(er de la alte Universit6i cu &ro(il ase26n6tor;
1 &rin re8n2atricularea &ersoanelor care au &6r6sit Universitatea la cererea lor sau au (ost
e-2atriculai;
1 &rin ad2iterea la a doua s&ecialitate 8n ;a7a de studii universitare$
1
H$1$1)$ Bn2atricularea studenilor 8n anul % 8n Universitate se (ace &rin Crdinul Aectorului 8n ;a7a
Aegula2entului de organi7are 4i des(64urare a ad2iterii a&ro;at anual de !0'S 4i Aegula2entului de
organi7are 4i des(64urare a &rocesului de studii 8n instituiile de 8nv6629nt su&erior din Ae&u;lica !oldova$
1
DC'K: 5a 8ncadrarea studentului trans(erat# re8n2atriculat sau ad2is la a doua s&ecialitate# &recu2 4i 8n ca7ul studenilor care
trec de la un &lan de 8nv6629nt la altul# se anali7ea76 situaia dat6 4i se sta;ilesc disci&linele &e care el tre;uie s6 le studie7e 8n
regi2 de di(eren6$
1
H$1$13$ 5a 8nce&utul anului universitar <8n &ri2ele 1/ 7ile= studentul este o;ligat s6 8ntoc2easc6 4i s6
se2ne7e Contractul anual de studii instituional# care certi(ic6 8ncadrarea sa 8n &rocesul de 8nv6629nt 4i
includerea 8n (or2aiile de studii <serii# gru&e=$ Bn contractul de studii instituional se 8nscriu disci&linele ce
ur2ea76 a (i (recventate <o;ligatorii# o&ionale 4i la li;era alegere=$ Studentul este li;er 8n alegerea cursurilor
din &lanul de 8nv6629nt# res&ect9nd condiion6rile acestuia$ Su2a &$c$ a(erente acestora tre;uie s6 (ie cel
&uin H &$c$# &lus disci&linele care tre;uie studiate ca restane$
Contractul de studii nu &oate (i 2odi(icat &e &arcursul anului universitar$
Studentul se &oate &re7enta la e-a2en nu2ai la acele disci&line care (igurea76 8n contractul lui de
studii$
Studentul care nu se2nea76 Contractul de studii 8n &erioada &rogra2at6 84i &ierde calitatea de student$
0l 2ai &oate s614i &6stre7e acest statut &rin se2narea contractului &9n6 la 31 se&te2;rie# nu2ai du&6 &lata
unei ta-e anuale$
Bn ca7uri e-ce&ionale <situaii de ;oal6# etc$= se2narea contractului de studii &oate avea loc 4i 8n a(ara
ter2enului indicat$
H$1$1*$ Bn ca7urile de 2o;ilitate &e &lan naional 4i internaional studentul i2&licat 8n 2o;ilitate va se2na
Contractul de studii 0C'S$ Acesta cu&rinde lista disci&linelor F unit6ilor de curs sau a 2odulelor &e care
studentul 4i le1a ales &entru a le studia cu indicarea titlului# codului 4i nu26rului de credite 0C'S$
Contractul de studii 0C'S este se2nat de c6tre trei &6ri: studentul i2&licat 8n 2o;ilitate# &ersoana care
deine autoritatea de a re&re7enta instituia de origine 4i o autoritate echivalent6 a instituiei ga7d6 care s6
garante7e c6 studentul va &utea studia disci&linele F unit6ile de curs sau 2odulele dorite$ ,iecare dintre cele trei
&6ri contractante vor dis&une de c9te un e-e2&lar de contract de studii# contrase2nat de toate cele trei &6ri$
Contractul de studii 0C'S garantea76 trans(erul de credite &entru cursurile reali7ate 4i &ro2ovate de
c6tre student 8n li2ita co2&ati;ilit6ii &lanurilor de 8nv6629nt ale instituiilor i2&licate$ 0chivalarea 4i
recunoa4terea acade2ic6 co2&let6# la revenirea studentului 8n Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu
Hasdeu din Cahul# este &rerogativa consiliului (acult6ii$
H$1$1/$ ,or2a de evaluare# e-a2en# este &rev67ut6 8n &lanurile de 8nv6629nt iar 2odalit6ile de veri(icare
sunt sta;ilite 8n &rogra2ele analitice 4i a&ro;ate regula2entar$
5a toate disci&linele se &rogra2ea76 evalu6ri curente# care se re(lect6 8n &rogra2ele de 8nv6629nt 4i
se e(ectuea76 &e &arcursul se2estrului 4i 8n s6&t629na sesiunii inter2ediare con(or2 deci7iei consiliului
(acult6ii$
Progra2area evalu6rilor &rin veri(icare curent6 &e &arcursul se2estrelor este o;ligatorie 4i se
reco2and6 diversi(icarea (or2elor de evaluare &rin includerea a cel &uin )13 (or2e de veri(icare curent6
<testare# eseu# re(erat# studiu de ca7 etc=
5a toate disci&linele &rev67ute 8n &lanul de 8nv6629nt (or2a de veri(icare este e-a2en$ 0-a2enele
&ot (i susinute nu2ai 8n sesiunile de e-a2ene$
H$1$1H$ Ad2iterea la e-a2enul de licen6 este condiionat6 de o;inerea celor 1./1)3/ &$c$ &entru
2onos&eciali76ri sau )3* &$c$ &entru s&ecialit6ile du;le# a(erente tuturor disci&linelor o;ligatorii 4i
o&ionale# ur2ate de student 8n cele H1+ se2estre de studii$
H$1$1.$ "isci&linele &ro2ovate se recunosc 8n orice situaie# cu e-ce&ia re8n2atricul6rii du&6 o &erioad6 de
8ntreru&ere a studiilor nu 2ai 2are de 3 ani$
H$1$1+$ Studenilor li se &er2ite s614i (ac6 studiile 8n &aralel la o a doua s&ecialitate 8n ur26toarele ca7uri:
1 8n &re7ena locurilor dis&oni;ile sau 8n ;a76 de contract;
1 o;inerii integrale a creditelor la toate disci&linele &rev67ute 8n &lanul de 8nv6629nt &entru (iecare
se2estru &recedent la &ri2a s&ecialitate;
1 &ro2ov6rii anului % sauF4i anului %% cu 2edia nu 2ai 2ic6 de 9$/ la &ro(ilul u2anist 4i 9$ la
&ro(ilul econo2ic$

11
H$1$19$ "urata studiilor 8n Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul &entru dein6torii
di&lo2elor de ;acalaureat 4i a;solvenii colegiilor de s&ecialitate# la 8nv6629ntul cu (recven6 la 7i este de
31* ani# iar la 8nv6629ntul cu (recven6 redus6 : cu un an 2ai 2are dec9t la 8nv6629ntul de 7i$
Studenii 84i &ot (ace studiile 4i 8n ter2en redus# &entru ce vor de&une cereri res&ective la (inele
anului de 8nv6629nt$ Pot solicita reducerea duratei de studii studenii 2edii care au &ro2ovat disci&linele de
studii cu note nu 2ai 2ici de 9 <9#/=# acu2ul9nd o 2edie general6 nu 2ai 2ic6 de 9 la &ro(ilul real 4i 9#/1
la &ro(ilul u2anitar$
H$1$)$ Prin lege# &entru studenii ;ugetari# 8nv6629ntul este gratuit &entru o &erioad6 deter2inat6 de ti2&#
&erioad6 8n care se res&ect6 &revederile &lanului de 8nv6629nt 4i regle2ent6rile s&eci(ice de &arcurgere a
&rocesului de 8nv6629nt$ Se &erce& ta-e# su&ortate individual de studeni# 8n ur26toarele situaii:
1 &entru re&etarea disci&linelor nor2ative#
1 &entru re&etarea se2estrului sau a anului de studii
1 la 2odi(icarea &lanurilor de 8nv6629nt ce i2&lic6 &rogra2area de di(erene#
1 la organi7area de activit6i (or2ative su&li2entare# la cererea studenilor# 8n a(ara &rogra2ului
&lani(icat$
H$1$)1 Bn con(or2itate cu 5egea Bnv6629ntului# Planul : cadru &rovi7oriu &entru ciclul %# Universitatea
acord6 titlul de liceniat 4i eli;erea76 di&lo26 de licen6 a;solvenilor care au &ro2ovat integral e-a2enul
de licen6 <un e-a2en la disci&lina (unda2ental6# un e-a2en la disci&lina de s&eciali7are 4i susinerea te7ei
de licen6 =$
Pentru o;inerea titlului de liceniat la s&eciali76rile du;le studentul va susine un e-a2en la
disci&lina (unda2ental6# un e-a2en la disci&lina de s&eciali7are 1# e-a2en la disci&lina de s&eciali7are )#
susinerea te7ei de licen6$
A;solvenilor care nu au &ro2ovat e-a2enele de licen6 li se eli;erea76 adeverin6 &rivind e(ectuarea
studiior su&erioare cu dre&tul de a se 8nscrie 8n ur26torii trei ani &entru susinerea e-a2enelor de licen6$
H$1$))$ Pentru soluionarea situaiilor e-ce&ionale# legate de a&licarea Aegula2entului de organi7are 4i
(uncionare a &rocesului de 8nv6629nt &e ;a7a )istemului *aional de Credite de )tudiu <SDCS= 4i
)istemului European de Credite ransferabile <0C'S= se instituie Co2isiile de anali76 : +urii : (or2ate din
&ro(esorii titulati de disci&lin6# care au co2&etene cores&un76toare$
@.8. R"8uli " &$t%#"
H$)$1$ Condiia s&eci(ic6 de &ro2ovare a disci&linelor de studiu este cea caracteristic6 siste2ului de
evaluare cu note$ 0valuarea cuno4tinelor la o disci&lin6 din &lanul de 8nv6629nt se a&recia76 cu note de la
1 la 1$ Dotele de la ?/ &9n6 la ?1# o;inute 8n re7ultatul evalu6rii unit6ii de curs F2odulului# &er2it
o;inerea creditelor alocate acestora$
H$)$)$ Dota (inal6 re7ult6 din su2a &onderat6 a notelor de la evalu6rile curente 4i e-a2in6rii (inale$5a
evaluarea (inal6 nu va (i ad2is studentul care are nota 2ai >os de / la evaluarea curent6$ Dota &entru
e,aluarea curent o va susine din contul vacanei
H$)$3$ 'i&urile de activit6i care vor (i notate 4i 2odul de &onderare tre;uie s6 (ie co2unicate studenilor
<&rin ghidul studentului= la 8nce&utul (iec6rui an universitar odat6 cu se2narea Contractului de studii$
H$)$*$ Ae7ultatele evalu6rilor &rin veri(icare curent vor avea o &ondere de HJ din nota (inal6 la disci&lin6$
Puncta>ul# o;inut la e,aluarea final < e-a2en =# va re&re7enta * J din nota (inal6 4i HJ de la evaluarea
curent6$
H$)$/$ C disci&lin6 are o singur6 not6 (inal6$ "ac6 8n cadrul disci&linei se &revede un &roiect < te76 anual6#
lucrare gra(ic6 4i de calcul =# nota a(erent6 acestuia se include 8n nota disci&linei# e-ce&ie (6c9nd ca7ul 8n
care &roiectul este ca disci&lin6 distinct6$

1)
H$)$H$ Bn ca7ul ree-a2in6rii (inale# 8n sesiunea de ree-a2in6ri notele &ariale o;inute din activit6ile
des(64urate &e &arcursul se2estrului sunt &6strate# anul9ndu1se nu2ai nota o;inut6 la evaluarea (inal6$
H$)$.$ Bn ca7ul re&et6rii unei disci&line# nota o;inut6 la evaluarea (inal6 4i notele &ariale o;inute &e
&arcursul se2estrului sunt anulate 4i nu in(luenea76 o;inerea noului cali(icativ$
H$)$+$ Pentru a (acilita &erce&erea 4i co2&araia notelor acordate 8n di(erite siste2e naionale de 8nv6629nt#
8n cadrul 0C'S a (ost ela;orat6 o scal6 de notare# care# &entru evaluarea ca&acit6ilor studentului# &une
accentul &e co2&araia 8ntre studenii din cadrul aceluia4i siste2# &er2i9nd sta;ilirea locului (iec6ruia 8n
ratingul general al &ro2oiei$ %n(or2aia statistic6 des&re &er(or2anele studentului 8n co2&araie cu ali
studeni re&re7int6 o &recondiie a a&lic6rii scalei de notare 0C'S$

Corelaia 8ntre scala de notare din Ae&u;lica !oldova 4i scala de notare 0C'S
Sc%l%
ECTS
Sc%l%
R"!u6licii
M$l$7%
C%li4ic%ti7ul
C$#"l%#"%
i&t#" &$t(
@i c#"it"
Dist#i6ui#"%
stu"&'il$#
!" i&t"#7%l" " sc%l(
(<& A)

A 1
Pro2ovat <&ass=
Se aloc6
nu26rul
total de
credite
1
B 9 )/
C +
.
3
" H )/
0 / 1
,I *
<,ail= 04ec : este
necesar ceva 2ai 2ult
lucru &entru a &ro2ova
Du se aloc6
credite
1
, 113
<,ail= 04ec :este
necesar un lucru
considera;il 8n
continuare
1
H$)$9$Pentru docu2entarea &er(or2anelor reali7ate de c6tre un student de1a lungul unei &erioade de ti2&#8n
ca7ul 2o;ilit6ii 0C'S# se utili7ea76 'ranscri&ia notelor F0-trasul din (oaia 2atricol6 0C'S care re(lect6
cantitativ 4i calitativ 2unca reali7at6 de c6tre student 4i re&re7int6 un instru2ent esenial al recunoa4terii
acade2ice$ Prin schi2;ul 8ntre universitatea de origine 4i cea &ri2itoare a 'ranscri&iei notelor studentului
se reali7ea76 trans(erul creditelor 0C'S$
Acordurile 8ntre universit6ile <(acult6ile= &artenere garantea76 trans(erul de credite &entru unit6ile
de cursF2odule# reali7ate 4i &ro2ovate de c6tre student$ Studentul nu este o;ligat s6 negocie7e
recunoa4terea cu &ro(esori 8n &arte$ Acordul# 82&reun6 cu Su&li2entul la "i&lo26# reali7ea76 (uncia
%cc"!t(#ii <8n ca7ul di(erenelor vi7i;ile#dar tolera;ile de coninut=# #"cu&$%@t"#ii (8n ca7ul di(erenelor
sesi7a;ile de coninut#dar cu (inalit6i identice) 4i "cBi7%l(#ii <8n ca7ul coninuturilor identice=$
?/0/ R"8uli " !#$5$7%#"
Aegulile de &ro2ovare regle2entea76 evoluia studenilor de1a lungul &erioadei de instruire 4i se
re(er6 la 8ncadrarea lor 8n anii de studii la aceea4i s&ecialitate$
L
Pentru 8nv6629ntul su&erior din Ae&u;lica !oldova utili7area distri;uirii &ro&use a studenilor# con(or2 notei o;inute# nu este
&e de&lin relevant6# dat (iind nivelul di(erit de &reg6tire a candidailor ad2i4i la studii la di(erite instituiiFdo2enii de (or2are
&ro(esional6Fs&ecialit6i$
13
H$3$1$ Sunt &ro2ovai 8n ur26torul an de studii studenii# care au acu2ulat &e &arcursul anului universitar
2ini2u2 H &$c$ la disci&linele &rev67ute 8n &lanul de 8nv6629nt# &entru anul res&ectiv# sau indicate 8n
contractul de studii$
H$3$)$ Acu2ularea a 2ini2 * credite din disci&linele o;ligatorii &rev67ute 8n Contractul anual de studii
&entru anul % de studii &er2ite 8nscrierea 8n anul ur26tor de studii$
Acu2ularea a H de credite 8n anul % 4i acu2ularea a * de credite din disci&linele o;ligatorii &rev67ute 8n
Contractul anual de studii &entru anul %% de studii &er2ite 8nscrierea 8n anul %%% de studii$
Acu2ularea a H credite 8n anul %# a H credite 8n anul %% 4i * credite din disci&linele &rev67ute de
Contractul anual de studii &entru anul %%% de studii &er2ite 8nscrierea 8n anul %3 de studii$
Studenii 8n ur26torul an de studii vor acu2ula creditele restante 8n ur26toarele ) <dou6= sesiuni re&etate
<de susinere a restanelor=# cu condiia c6 au (ost ad2i4i la evalu6rile (inale$
Aestanele &ot (i susinute nu 2ai 2ult de dou6 ori$ A;senele ne2otivate de la evalu6rile din sesiunile
ordinare 4i cele re&etate# sta;ilite con(or2 orarului# sunt considerate ca (iind restane$
Bn ca7ul neacu2ul6rii a 2ini2 * credite 8n anul curent de studii 4i necesarului de credite <H credite
&entru (iecare an= din anii &recedeni studentul va (i &ro&us s&re e-2atriculare$
Studentul &ro&us s&re e-2atriculare este 8n dre&t s6 solicite re&etarea se2estrului sau anului de studii cu
achitarea ta-ei de studii$
H$3$3$ Accesul la susinerea e-a2enului de licen6 este condiionat de o;inerea nu26rului total de 1./1 )3/
&$c$ &entru 2onos&eciali76ri sau )3* &$c$ &entru s&ecialit6ile du;le alocate 8ntregii &erioade de instruire
con(or2 &lanurilor de 8nv6629nt$ Studenii # care nu au (ost ad2i4i la e-a2enul de licen6 &entru
ne&ro2ovarea unor disci&line &ot s6 le re&ete 8n anul universitar ur26tor# achit9nd ta-a res&ectiv6 con(or2
&unctului 3$/$
H$3$*$ Situaiile e-ce&ionale <deter2inate ca ast(el de situaii de decanate = care re7ult6 din a&licarea
regulilor H$3$)$ 4i H$3$3$ vor (i soluionate de +uriile (acult6ilor$
?/+/ R"8uli " #"":%5i&%#" @i #"!"t%#"
H$*1$ Se re&et6 disci&linele# se2estrul# anul de studii 4i se e(ectuea76 ree-a2in6ri (inale$
H$*$)$ Ae&etarea unei disci&line 4i a tuturor activit6ilor a(erente ei se e(ectuea76 8n ca7ul c9nd studentul nu a
o;inut 2ini2ul de HJ din &uncta>ul evalu6rilor curente &entru activit6ile din ti2&ul se2estrului$
H$*$3$ !6rirea notei &rin e-a2inarea (inal6 este &osi;il6 la cel 2ult ) disci&line# la solicitarea studentului
cu acordul Consiliului ,acult6ii 8n &erioada sesiunii de lichidarea restanelor din anul res&ectiv$
Pot solicita 26rirea notei nu2ai studenii care au acu2ulat H de credite &entru anul de studii
res&ectiv$
Aestanele la disci&linele dintr1un se2estru universitar &ot (i re&etate# con(or2 gra(icului &rocesului
de studii #dac6 la disci&lina &entru care se solicit6 ree-a2inarea (inal6 studentul a o;inut 2ini2 nota / la
evaluarea curent6#$
H$*$*$ Ae&etarea < anului = de studii se e(ectuea76 8n ca7ul c9nd studentul nu a o;inut 2ini2ul de * &$c$
necesare &ro2ov6rii 8n ur26torul an de studii$ "isci&linele &ro2ovate anterior nu se re&et6$
?/;/ R"8uli " <&t#"#u!"#"> #"<&5%t#icul%#" @i t#%&s4"#
H$/$1$ Bntreru&erea de studii se &oate (ace nu2ai &entru studenii 2edii la 8nce&utul anului universitar# 8n
&erioada 8n care se 8ncheie contractele de studii# 4i este &er2is6 &entru cel 2ult ) ani universitari$
Ae8n2atricularea studentului# du&6 8ntreru&erea de studii# se (ace 8n anul 8n care are dre&tul# 8n condiiile
res&ect6rii regulilor de trecere ale &re7entului regula2ent# ;ene(iciind de recunoa4terea re7ultatelor
anterioare 8ntreru&erii$
1*
H$/$)$ Studenii e-2atriculai sau cei care renun6 la calitatea de student &ot (i re8n2atriculai la studii 8n
;a76 de contract# dac6 nu au trecut 2ai 2ult de 3 ani de la data e-2atricul6rii sau a;andon6rii &rocesului de
8nv6629nt$
H$/$3$ 'rans(erul se &oate (ace doar 8n cadrul s&ecialit6ilor < (acult6ilor# instituiilor = 8nrudite cu condiia
&osi;ilit6ii de a echivala 2a>oritatea disci&linelor din anii &recedeni de studii$
H$*$*$ 'rans(erul 4i re8n2atricularea la studii < cu e-ce&ia anului % = se e(ectuea76 8n ur26toarele condiii:
1 la anul %% 8n ca7ul acu2ul6rii# &rin echivalare# a 2ini2u2 /* &uncte din anul %;
1 la anul %%% 8n ca7ul acu2ul6rii# &rin echivalare# a unui nu26r de cel &uin 11* &uncte a(erente
anilor % 4i %%;
1 la anul %3 8n ca7ul acu2ul6rii# &rin echivalare# a 1. &uncte a(erente anilor de studii &recedeni$
H$/$/$ 'rans(erurile sunt &er2ise nu2ai 8n &erioada 1 iulie : )/ august 4i se (ac cu acordul celor dou6
,acult6iFUniversit6i 8n ur26toarele condiii:
nu2ai la anul doi 4i ur26torii ani de studii# cu e-ce&ia ulti2ului an de studii;
la s&ecialit6ile 8nrudite;
nu26rul creditelor de di(eren6 nu tre;uie s6 de&64easc6 )$

H$/$H$ Situaiile e-ce&ionale care re7ult6 din a&licarea regulilor no2inali7ate vor (i soluionate de Muriile
(acult6ilor$
C. TADELE DE ST(DII
Prin lege# &entru studenii ;ugetari 8nv6629ntul este gratuit &entru o &erioad6 deter2inat6 de ti2&#
&erioada 8n care se res&ect6 &lanul de 8nv6629nt 4i regle2ent6rile s&eci(ice de &arcurgere a &rocesului de
instruire$ Se &erce& ta-e su&ortate individual de studeni 8n ur26toarele situaii: la de&64irea duratei
&rogra2ate de 4colari7are < 31* ani =# la 2odi(icarea &lanurilor de 8nv6629nt ce i2&lic6 &rogra2area de
di(erene < 8n ca7urile de trans(er de la alte universit6i = la organi7area de activit6i (or2ative su&li2entare la
cererea studenilor 8n a(ara &rogra2ului &lani(icat# la re&etarea disci&linei# re&etarea anului sau se2estrului$
Pentru a&licarea ta-elor 2enionate se de(inesc ur26toarele categorii:
a-a anual i semestrial de studii# TA (TS=# echivalent6 cu ta-a &erce&ut6 de la
studenii care 84i (ac instruirea 8n ;a76 de contract;
'a-a de disci&lin6# <TD=# care aco&er6 cheltuielile oca7ionate de instruire a studentului 8n
cadrul unei disci&line$ 3aloarea ta-ei de disci&lin6 se sta;ile4te ca (iind valoarea ta-ei anuale
de studii divi7at6 la H 4i 2ulti&licat6 la nu26rul de credite atri;uite disci&linei 8n
cau76<'" N'A : H - la nr$&$c$"=$
.$1$ 'a-ele de studii no2inali7ate se a&lic6 tuturor studenilor# indi(erent de sursa de (inanare a 4colari76rii
acestora$
.$)$ Un student# trans(erat sau re8n2atriculat < cu e-ce&ia ca7ului 3$*$1=#care a ;ene(iciat de (inanare din
;uget va continua studiile 8n regi2 de ta-6 anual6 <'A=#(iind su&us 4i la ta-ele ce decurg din re&et6rile de
disci&line sau din cau7a di(erenelor &e care tre;uie s6 le susin6$
.$3$ 5a re&etarea unei disci&line# &entru &ro2ovare# se su&ort6 ta-a de disci&lin6 8n condiiile regulilor de
trecere &re7entate$
.$*$ Studenii care tre;uie s6 re&ete activit6i &entru disci&line de di(eren6# (iind 8n aceast6 situaie din cau7a
trans(er6rilor# re8n2atricul6rilor sau 2odi(ic6rilor &lanului de 8nv6629nt# vor &l6ti ta-a de disci&lin6 &entru
(iecare di(eren6$
1/
.$/$ 5a cererea studenilor &ot (i &rev67ute activit6i (or2ative su&li2entare# care nu sunt incluse 8n &lanul de
8nv6629nt$ Crgani7area acestora se (ace 8n regi2 cu ta-6# 26ri2ea acestuia re7ult9nd din condiiile de
(inanare a activit6ii res&ective < aco&erire a cheltuielilor a(erente =$
.$H$ a-a anual de studii se &l6te4te la 8nce&utul se2estrului de toa2n6$ a-a de disciplin se &l6te4te la
8nce&utul se2estrului 8n care se re&et6 disci&lina$
Studenii care nu &l6tesc ta-a anual de studii con(or2 &rogra26rii# nu vor (i 8nscri4i 8n (or2aii de
studiu 8n anul universitar ur26tor$ Cei care nu &l6tesc ta-a de disci&lin6 nu &ot susine evalu6rile curente sau
(inale la disci&linele re&etate$
E. F(RIILE
+uriile sunt co2isii de anali76# nu2ite de Consiliul ,acult6ii &entru a re7olva situaiile e-ce&ionale#
legate de a&licarea Aegula2entului de organi7are 4i (uncionare a &rocesului de 8nv6629nt$
+$1$ 5a nivelul (acult6ii se constituie 3 <*= Comisii de analiz . +urii /# cores&un76toare celor 31* ani de
studiu din (acultate# care au dre&t sco& anali7a situaiilor studenilor anilor de studii res&ectivi$
+$)$ Muriul unui an este co2&us din / cadre didactice# de regul6# titulari ai disci&linelor des(64urate 8n anul
res&ectiv$ Ca &re4edini ai Muriilor vor (i decanul# &rodecanul# 4e(ii de catedr6 de s&ecialitate$ Co2&onena
>uriilor 4i &rocedura de lucru a acestora vor (i anual validate de Consiliul (acult6ii la 8nce&utul anului
universitar$
+$3$ Convocarea Muriului 4i lista studenilor anali7ai vor (i anunate de decanatul (acult6ii cu 3 7ile 8nainte
de des(64urarea 4edinei de anali76$ Bn (uncie de situaie# la 4edin6 &artici&6 studentul 4i cadrul didactic
8ndru26tor al acestuia$
+$*$ Hot6r9rile Muriului vor (i co2unicate studenilor 8n 7iua ur26toare 4i nu &ot (i contestate$
+$/$ Hot6r9rile Muriilor (acult6ii sunt considerate docu2ente o(iciale 4i se arhivea76 8n consecin6$
+$H$ Muriile 84i des(64oar6 activitatea du&6 sesiunile (inale de e-a2ene# dac6 este necesar# res&ectiv du&6
sesiunea de ree-a2inare$
+$.$ Muriul are co2&etene nu2ai 8n situaii e-ce&ionale care sunt evideniate de (iecare dat6 de decanate$
9. DREPT(RIG OBLI/A-IIG SANC-I(NI
1/./C%lit%t"% " stu"&t
1/././Pre7entul @hid 84i &ro&une orientarea activit6ii universitare a &ersoanelor care au calitatea de
student#student ,izitator al Universit6ii de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul# indi(erent de ti&ul
&rogra2ului de studiu &e care 8l ur2ea76 : 7i F 8nv6629nt cu (recven6 redus6 : 4i de (or2a de (inanare a
studenilor : de la ;uget sau cu ta-6$
Prin acti,itate uni,ersitar a studenilor se 8nelege &artici&area acestora la activit6ile
didactice# 4tiini(ice# culturale 4i s&ortive din universitate# la activit6ile de acest (el des(64urate 8n
cola;orare cu alte instituii sau 8ntre&rinderi# &recu2 4i activit6ile de 2anag2ent universitar$
1/./,/ Pentru a dobndi i menine calitatea de student al Universit6ii de Stat Bogdan Petriceicu
Hasdeu din Cahul# solicitantul tre;uie s6 iniie7e 4i s6 &arcurg6 co2&let:
a$ Procedura de 8n2atriculare F re8n2atriculare 8ntr1un &rogra2 de studiu;
;$ Procedura de 8nscriere 8ntr1una dintre (or2aiile de studiu ale res&ectivului &rogra2$
1/./0' 0nmatricularea se iniia76 la cererea solicitantului a&ro;at6 de Co2isia de ad2itere 4i se (ace &rin
"eci7ia Aectorului$
Bn acest docu2ent se &reci7ea76:
1H
(acultatea
&rogra2ul de studiu <s&eciali7area 4i (or2a de 8nv6629nt=
anul universitar 4i anul de studiu 8n care va (i 8nscris 8n 2o2entul 8n2atricul6rii
(or2a de (inanare a studiilor <de la ;uget sau cu ta-6=
1/./+' "e1nmatricularea#repetarea anului se re(er6 la &ersoanele care au &ierdut &rin e-2atriculare calitatea
de student al Universit6ii de Stat B$P$Hasdeu din Cahul 4i solicit6 continuarea (6r6 e-a2en de ad2itere a
&rogra2ului de studiu din care au (ost e-2atriculate$ Aectorul &oate a&ro;a re8n2atricularea# la &ro&unerea
(acult6ii# nu2ai dac6 studiile universitare anterioare ale solicitantului includ &ro2ovarea a cel &uin un an
de studiu$
1/./;$ 0nmatricularea temporar se a&lic6 studenilor altor universit6i c6rora li s1a a&ro;at s6 &arcurg6 la
Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul o &arte a &rogra2ului de studiu 8n care ace4tia
sunt 8n2atriculai la universitatea de origine 4i do;9ndesc ast(el# calitatea de student ,izitator$ Bn acest ca7
dre&t ;a76 a a&ro;6rii de c6tre Aector va constitui studiile universitare anterioare ale solicitantului 4i
&revederile contractului de cola;orare 8ncheiat cu universitatea de origine$
1/./?' 0nscrierea 8ntr1o (or2aie de studiu este &rocedura anual6# &rin care este 2eninut6 calitatea de
student# do;9ndit6 &rin 8n2atriculare 4i este &relungit Contractul de Studii$ A&ro;area 8nscrierii studenilor la
8nce&utul (iec6rui an universitar este de co2&etena (acult6ii$
1/./C/ 5a 8n2atriculare# decanatul eli;erea76 (iec6rui student carnetul 4i legiti2aia de student$ Studentul este
o;ligat s6 &re7inte cadrului didactic e-a2inator carnetul de student 8n care va 8nscrie notele o;inute$
Bn ca7 de trans(er# 8ntreru&ere de studii sau e-2atriculare# legiti2aia 4i carnetul de student se retrag$
1/./3/ 0-2atricularea este &rerogativa Consiliului ,acult6ii 4i se (ace &rin "eci7ia Aectorului# deter2in9nd
&ierderea calit6ii de student$ Ba7a deci7iei de e-2atriculare &oate (i:
1 sancionarea studentului 8n con(or2itate cu &revederile Aegula2entelor &rivind organi7area 4i
des(64urarea &rocesului educativ 8n instituiile de 8nv6629nt su&erior sau din contractul de studii
1 cererea scris6 a studentului 8n cau76$
9.8 .Dre<turi
C% 5"56#u %l c$5u&it('ii %c%"5ic"> stu"&tul %#" u#5(t$%#"l" *re<turi=
1s6 (oloseasc6 s6lile de cursuri# ca;inetele# s6lile de lectur6# ;a7ele s&ortive 4i celelalte 2i>loace &use
la dis&o7iia sa de c6tre universitate# &entru o c9t 2ai ;un6 &reg6tire &ro(esional6# cultural1educativ6 4i
s&ortiv6;
1s6 &artici&e la toate (or2ele de activitate didactic6 &rev67ute 8n &lanurile de 8nv6629nt: cursuri#
se2inarii# lucr6ri &ractice# &roiecte 4i &ractic6;
1s6 &artici&e la activitatea de cercetare 4tiini(ic6# la activitatea cenaclurilor literare# clu;urilor 4i
societ6ilor studene4ti# &recu2 4i la activitatea s&ortiv6 universitar6;
D s6 &ri2easc6 ;urse de studii 4i alte (or2e de s&ri>in 2aterial# 8n con(or2itate cu legislaia 8n
vigoare 4i cu criteriile generale 4i &ro&rii de acordare a ;urselor# a&ro;ate de Senatul Universit6ii;
1 s6 &artici&e la concursurile organi7ate 8n vederea o;inerii de ;urse de studii 8n str6in6tate;
1 s6 ;ene(icie7e de asistena 2edical6 con(or2 legii;
1 s6 (ie ca7at 8n c62inele studene4ti# 8n condiiile &rev67ute de Aegula2entul de (uncionare a
c62inelor 4i 8n li2ita locurilor dis&oni;ile;
1 s6 (ie ales ca re&re7entant al studenilor 8n Consiliul ,acult6ii 4i Senatul Universit6ii# res&ect9nd
&revederile Statutului Universit6ii 4i alte acte de organi7are interioar6 a activit6ii instituiei;
1 s6 decid6 li;er asu&ra a&artenenei sale &olitice 4i religioase 4i s6 acione7e 8n aceste do2enii
con(or2 legii 4i 8n a(ara Universit6ii;
D s6 &ro&un6 anali7a as&ectelor &e care le consider6 nesatis(6c6toare 8n activitatea universitar6 a
oric6rui cadru didactic cu care lucrea76$
1/0/ O6li8%'ii
C% 5"56#u %l c$5u&it('ii %c%"5ic"> stu"&tul %#" u#5(t$%#"l" )b!ia:ii2
1 s6 8nde&lineasc6 cu e-igen6# 8n ;une condiii 4i la ti2&# toate &revederile &lanului de 8nv6629nt
4i &rogra2elor universitare a(erente 8n sco&ul unei te2einice &reg6tiri &ro(esionale;
1 s6 2ani(este res&ect (a6 de ceilali 2e2;ri ai co2unit6ii universitare$
1 s6 res&ecte ordinea 4i dre&turile celorlali# at9t &e teritoriul Universit6ii c9t 4i 8n a(ar6;
1.
1 s6 se (oloseasc6 cu gri>6 de 2aterialele e-istente 8n s&aiile de 8nv6629nt# c62ine# s6li s&ortive#
etc$ "aunele &roduse vor (i sancionate con(or2 regula2entelor de ordine intern6 8n vigoare;
1 s6 res&ecte autoritatea organis2elor de conducere din (acult6i 4i Universitate;
1s6 achite ta-ele sta;ilite <de studii# traiul 8n c62in# etc$=$
1/+/S%&c'iu&i
Bn ca7ul &"#"s!"ct(#ii $6li8%'iil$# asu2ate 8n calitate de 2e2;ru al co2unit6ii acade2ice#
cu&rinse 8n actele regula2entare ale Universit6ii# studentul &oate &ri2i ur26toarele 7an&:iuni=
a$ Atenionare;
;$ Avertis2ent;
c$ 0-2atriculare din universitate;
Atenionarea 4i avertis2entul# 8n calitate de sanciuni# vor (i a&licate de c6tre Consiliul ,acult6ii#
iar e-2atricularea de Aectorul Universit6ii$
"eci7ia de sancionare se va co2unica studentului 8n cau76# &rin a(i4are; 8n ca7ul e-2atricul6rii#
dosarul res&ectivului student va cu&rinde un e-e2&lar al acestei deci7ii$
10. %REC+EN-A
.-/./Studentul are o;ligaia s6 (recvente7e toate activit6ile de instruire: cursuri# se2inarii#
activit6i &ractice# &rev67ute cu (recvena o;ligatorie 8n regle2ent6rile (acult6ii sta;ilite de catedre 4i
Consiliul ,acult6ii 4i care se aduc la cuno4tin6 studenilor &rin a(i4are# odat6 cu &lanul de 8nv6629nt#
la 8nce&utul (iec6rui an universitar$
.-/,/Pentru a;sene ne2otivate la 1F3 din ti2&ul &rev67ut la disci&linele de 8nv6629nt din
se2estrul dat# studentul &ierde dre&tul de a &ro2ova disci&linele de studii$
.-/0/ "e scutirea ta-elor &ot ;ene(icia studenii ce vor &re7enta acte 2edicale 8nte2eiate care atest6
ca7uri de 82;oln6viri grave# starea de graviditate &recu2 4i studenii ce vor (i convocai te2&orar &entru
activit6i s&ortive de &er(or2an6 sau 2ani(est6ri 4tiini(ice 4i culturale$
.-/+/ 0videna (recvenei studenilor la activit6ile o;ligatorii ale unei disci&line de studiu este
res&onsa;ilitatea titularului disci&linei res&ective$
11. SER+ICI(L DE DOC(MENTARE 3I IN%ORMARE (bib!i)te&a'
5a dis&o7iia studenilor Universit6ii de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul se a(l6 Serviciul
de "ocu2entare 4i %n(or2are al universit6ii# care cu&rinde:
trei s6li de lectur6
dou6 s6li de 82&ru2ut
centrul ;i;liogra(ic1in(or2ativ
centrul 2ulti2edia
centrul CDU
Aegula2entul de (uncionare al Serviciului de "ocu2entare 4i %n(or2are este a(i4at 8n s6lile
su;divi7iunilor res&ective$
1$ S6lile de lectur6: volu2ele solicitate se eli;erea76 8n ;a7a cererii se2nate de cititor# 8nsoite de
legiti2aia de student vi7ate &e anul 8n curs$ Se inter7ice scoaterea din s6lile de lectur6 a volu2elor#
&u;licaiilor &ri2ite$
)$ S6lile de 82&ru2ut: cursurile 4i 2aterialele didactice se 82&ru2ut6 &entru un an universitar# cititorul
este o;ligat s6 veri(ice 8n &re7ena ;i;liotecarului starea &u;licaiilor 82&ru2utate; &u;licaiile restituite cu
degrad6ri vor (i 8nlocuite1 8n ca7 contrar vor (i 8nlocuite de cititor 82&reun6 cu o a2end6$ Pierderea unei
&u;licaii se &enali7ea76 cu o a2end6 4i se sancionea76 cu &rivarea de dre&tul de 82&ru2ut$
1+
18.B(RSE
Bn con(or2itate cu "egulamentul cu pri,ire la modul i condiiile de acordare a burselor studenilor
din instituiile de 1n,mnt superior din "epublica !oldo,a, studenii Universit6ii de Stat Bogdan
Petriceicu Hasdeu din Cahul ce 84i (ac studiile la 8nv6629ntul cu (inanare din ;uget <de 7i= &ot ;ene(icia
de ;urse de studiu# ;urse no2inale de 2erit 4i ;urse sociale$
.0/ C,MIN
1$Ae&arti7area locurilor 8n c62inele Universit6ii se reali7ea76 de c6tre Consiliul de Ad2inistraie# nu26rul
de locuri (iind atri;uit &ro&orional cu nu26rul de studeni de la (iecare (acultate$
)$Ca7area 8n c62in se e(ectuea76 8n ;a7a unei cereri du&6 achitarea unei ta-e anuale# 8n (uncie de ca2erele
4i locurile dis&oni;ile$
19
Mi&ist"#ul Euc%'i"i> Ti&"#"tului @i S!$#tului
U&i7"#sit%t"% " St%t EB$8%& P"t#ic"icu H%s"u i& C%Bul
Pl%&ul " <&7('(5F&t
C$&4i#5%t l% GGGGGGGGGGGGGG,--; &#/ " <&#"8/GGGGGGGGGGG
A!#$6%t Mi&ist"#ul Euc%'i"i> Ti&"#"tului @i S!$#tului A!#$6%t
R"ct$#ul U&i7"#sit('ii " St%t H B$8%& P"t#ic"icu H%s"u I > I$& i@c%&u
FACULTATEA 5%'0A0
CODUL I DENUMIREA DOMENIULUI GENERAL DE STUDIU 1* E'%%DO0 A50 0"UCAO%0%
CODUL I DENUMIREA DOMENIULUI DE FORMARE PROFESIONALJ 1*1 0"UCAO%0 E% ,CA!AA0A
PAC,0SCA%5CA
CODUL I DENUMIREA SPECIALITJII 1*1$9 5%!B% !C"0AD0
CODUL I DENUMIREA SPECIALITJII DUBLE 1*19$* F 1*1$9$1
5%!BA E% 5%'0AA'UAA 0D@50PK E%
,AADC0PK
NUMJRUL TOTAL DE CREDITE )*
TITLUL 5%C0DO%A' BD E'%%DO0 A50 0"UCAO%0%
BAKA ADMITERII S'U"%% 5%C0A50
FORMA DE ORGANIKARE A LNVJJMMNTULUI BD3KOK!QD' "0 P%
C%l"&%#ul u&i7"#sit%#28#%4icul !#$c"sului " stuii
A&ul "
stuii
Acti7it('i i%ctic" S"siu&i " ":%5"&" P#%ctic% V%c%&'"
S"5/ I
.; s(!t/
S"5/ II
.; s(!t/
I%#&(
+ s(!t/
V%#(
+ s(!t/
I%#&( P#i5(7%#( V%#(
I 1$9 :
1/$1)$
1$) :
)3$/
3$1 :
31$1
)*$/ :
)$H
1H$1) :
)$1
1 s6&t$ P1u
s6r;6torile de
Pa4ti
)1$H
131$+
II 1$9 :
1/$1)$
1$) :
)3$/
3$1 :
31$1
)*$/ :
)$H
1H$1) :
)$1
1 s6&t$ P1u
s6r;6torile de
Pa4ti
)1$H
131$+
III 1$9 :
1/$1)$
1$) :
)3$/
3$1 :
31$1
)*$/ :
)$H
* s6&t$
1/$) :
1/$3
1H$1) :
)$1
1 s6&t$ P1u
s6r;6torile de
Pa4ti
)1$H
131$+
IV 1$9 :
1/$1)$
1$) :
)3$/
3$1 :
31$1
1/$* :
*$/
/$H :
)$H
1) s6&t$
1/$9 :
1/$11
/$/ :
*$H
1H$1) :
)$1
1 s6&t$ P1u
s6r;6torile de
Pa4ti
Pl%&ul " <&7('(5F&t !" %&ii " stuii
A&ul I
S"5"st#ul I
C$ Disci!li&% T$t%l $#" Nu5%#ul " $#"
!" s%!t%5i&%
F$#5% "
"7%lu%#"
N#/ "
c#"it"
Contact
direct
5ucr
u
indivi
dual
P S 5
)
, 1 C 1 5ingvistica general6 3 3 1 1 0 )
, 1 C ) Pedagogie general6 */ */ ) 1 0 3
, 1 C 3 Psihologie general6 */ */ ) 1 0 3
@ 1 C * %n(or2atica 3 3 1 1 0 )
U 1 C / 5i2;a latin6 3 3 ) 0 )
S 1 C H Curs &ractic de li2;a
engle76
13/ 13/ 9 0 9
S 1 C
.
Curs &ractic de li2;a
(rance76
13/ 13/ 9 0 9
T$t%l +;- +;- ? ,+ C 0-

0-tracurricular:
@ 1 C + 0ducaia (i7ic6 3 3 ) ad2is
@ 1 C 1 5i2;a ro29n6 <&Fu alolingvi= 3 3 ) 0 )

A&ul I
S"5"st#ul II
C$ Disci!li&% T$t%l $#" Nu5%#ul
" $#" !"
s%!t%5i&%
F$#5% "
"7%lu%#"
N#/
"
c#"i
t"
Contact direct 5ucru individual P S 5
, ) C 11 Psihologia v8rstelor */ */ ) 1 0 3
, ) C 1) 'eoria instruirii */ */ ) 1 0 3
U ) C 13 'eoria literaturii 3 3 1 1 0 )
S ) C H Curs &ractic de li2;a engle76 1) 1) + 0 +
S ) C . Curs &ractic de li2;a (rance76 1) 1) + 0 +
S ) C 1* Conversaie 4i audiere
<l$engle76=
*/ */ 3 0 3
S ) C 1/ Conversaie 4i audiere
<l$(rance76=
*/ */ 3 0 3
T$t%l +;- +;- ; ,; C 0-

0-tracurricular:
@ ) C + 0ducaia (i7ic6 3 3 ) ad2is
@ ) C 1 5i2;a ro29n6 <&Fu
alolingvi=
3 3 ) 0 )
"isci&line la li;era alegere:
)1
U 3 5 1H %storia literaturii universale H H ) ) 0 *

A&ul II
S"5"st#ul III
C$ Disci!li&% T$t%l $#" Nu5%#ul " $#" !"
s%!t%5i&%
F$#5% "
"7%lu%#"
N#/ "
c#"it"
Contact
direct
5ucru
individual
P S 5
, 3 A
1.
@er2anistica F 0voluia
li2;ilor ger2anice
3 3 1 1 0 )
, 3 C
1+
%storia literaturii ;ritanice
de la origini &8n6 la e&oca
3ictorian6F 5iteratura
eroic6 4i renascentist6 8n
!area Britanie
H H ) ) 0 *
U 3 A
19
'eoria si 2etodologia
curricu2ului 4colar F
'ehnologii educaionale
*/ */ ) 1 0 3
U 3 A
)
Psihologia educaional6 F
Psihologia 4colar6
*/ */ ) 1 0 3
U 3 A
)1
%storia (ilo7o(iei F
,ilo7o(ia li2;a>ului
*/ */ ) 1 0 3
S 3 C
H
Curs &ractic de li2;a
engle76
13/ 13/ 9 0 9
S 3 C
.
Curs &ractic de li2;a
(rance76
9 9 H 0 H
T$t%l +;- +;- 1 ,. C 0-

0-tracurricular:
@ 3 C
+
0ducaia (i7ic6 3 ) ad2is
"isci&line la li;era alegere:
S 3 5
))
"i(icut6i de le-ic 4i de
gra2atic6
*/ */ 3 0 3
A&ul II
S"5"st#ul IV
C$ Disci!li&% T$t%l $#" Nu5%#ul " $#" !"
s%!t%5i&%
F$#5%
"
"7%lu%#"
N#/ "
c#"it"
Contact 5ucru P S 5
))
direct individual
, * A
)3
!etodica &red6rii li2;ii
engle7eF "idactica li2;ii
engle7e
H H ) ) 0 *
, * A
1+
%storia literaturii ;ritanice
de la e&oca Aealis2ului
&8n6 la e&oca
conte2&oran6 F 5iteratura
!arii Britanii de la Clasici
&8n6 la !oderni
H H ) ) 0 *
U * C
)*
0tica &edagogic6 3 3 1 1 0 )
@ * A
)/
Cultura si civili7aia !arii
Britanii 4i SUAF %storia
!arii Britanii
*/ */ ) 1 0 3
@ * A
)H
Cultura si civili7aia
,ranei F %storia ,ranei
3 3 1 1 0 )
S * C
H
Curs &ractic de li2;a
engle76
1/ 1/ . 0 .
S * C
.
Curs &ractic de li2;a
(rance76
9 9 H 0 H
'e76 de an
Practica de iniiere <&siho1
&edagogic6=
3 3 ) )
T$t%l +;- +;- 3 ,, C 0-

0-tracurricular:
@ * C
+
0ducaia (i7ic6 3 3 ) ad2is
"isci&line la li;era alegere:
S * 5
).
5i2;a> 2ass12edia */ */ 3 0 3
A&ul III
S"5"st#ul V
C$ Disci!li&% T$t%l $#" Nu5%#ul " $#" !"
s%!t%5i&%
F$#5%
"
"7%lu%#"
N#/ "
c#"it"
Contact
direct
5ucru
individual
P S 5
, / C
)+
5e-icologia li2;ii
engle7e F 0le2ente de
le-icologie 4i se2antic6
H H ) ) 0 *
, / C
)9
%storia li2;ii engle7e 3 3 1 1 0 )
, / A
1+
%storia literaturii
A2ericane F 'endine
5iterare Ao2antice 4i
'ranscedentaliste 8n SUA
H H ) ) 0 *
, / A
3
!etodica &red6rii li2;ii
(rance7eF "idactica li2;ii
(rance7e
3 3 1 1 0 )
)3
S / A
31
!odalit6i de &lani(icare
8n &redarea li2;ii engle7e
F !odalit6i de testare 4i
evaluare
3 3 1 1 0 )
S / C
H
Curs &ractic de li2;a
engle76
1) 1) + 0 +
S / C
.
Curs &ractic de li2;a
(rance76
1) 1) + 0 +
T$t%l +;- +;- C ,0 C 0-

"isci&line la li;era alegere:
S / 5
3)
'ehnici de redactare a
te-tului
*/ */ 3 0 3
A&ul III
S"5"st#ul VI
C$ Disci!li&% T$t%l $#" Nu5%#ul "
$#" !"
s%!t%5i&%
F$#5% "
"7%lu%#"
N#/ "
c#"it"
Contact
direct
5ucru
individual
P S 5
, H C
33
@ra2atica teoretic6 F
@ra2atica te-tului
H H ) ) 0 *
, H A
1+
%storia literaturii
a2ericane 8n 0&oca
!odern6 F 'endine
5iterare !oderne 8n
SUA
3 3 1 1 0 )
, H A
3*
%storia literaturii
(rance7e de la origini
&8n6 la e&oca
Clasicis2ului F
5iteratura ;arocului 4i
realis2ului (rance7
./ ./ 3 ) 0 /
U H A
3/
Etiine &olitice F
Politologia
3 3 1 1 0 )
S H A
3H
!odalit6i de
&lani(icare 8n &redarea
li2;ii (rance7e F
!odalit6i de testare
4i evaluare
3 3 1 1 0 )
S H C
3.
Anali7a le-ico1
stilistic6 a te-tului
<l$engle76=
H H * 0 *
S H C
3+
Anali7a le-ico1
stilistic6 a te-tului
<l$(rance76=
*/ */ 3 0 3
Practica de
s&eciali7are
1) 1) + 0 +
)*
<didactic6=
'e7a de an
T$t%l +;- +;- 3 ,, C 0-
"isci&line la li;era alegere:
S H 5
39
Cores&ondena de a(aceri in
li2;a engle7a
*/ */ 3 0 3

A&ul IV
S"5"st#ul VII
C$ Disci!li&% T$t%l $#" Nu5%#ul " $#" !"
s%!t%5i&%
F$#5% "
"7%lu%#"
N#/ "
c#"it"
Contact
direct
5ucru
individual
P S 5
, . !
*
Stilurile (uncionalae ale
li2;ii F Stilistica li2;ii
engle7e
3 3 1 1 0 )
, . C
3*
%storia literaturii (rance7e
de la Aealis2 &8n6 la
!odernitate F 'endine
5iterare 2oderne 8n ,rana
*/ */ ) 1 0 3
U . A
*1
Ba7ele co2unic6rii F
'ehnici de co2unicare
3 3 1 1 0 )
S . !
*)
Ba7ele traductologiei F
'eoria traducerii
*/ */ ) 1 0 3
S . !
*3
'eoria si &ractica
traducerii literare F 'ehnici
4i di(icult6i 8n traducerea
te-tului artistic
H H ) ) 0 *
S . !
**
Her2eneutica te-tului
<l$engle76=
3 3 ) 0 )
S . !
*/
Her2eneutica te-tului
<l$(rance76=
3 3 ) 0 )
Practica &edagogic6 de stat 1+ 1+ 1) 0 1)
T$t%l +;- +;- 3 ,, C 0-
"isci&line la li;era alegere:
, . 5
*H
Sociolingvistica 3 3 ) 0 )

A&ul IV
S"5"st#ul VIII
C$ Disci!li&% T$t%l $#" Nu5%#ul " $#" !"
s%!t%5i&%
F$#5% "
"7%lu%#"
N#/ "
c#"it"
)/
Contact
direct
5ucru
individual
P S 5
, + !
*.
5ingvistica te-tului F
'i&ologia te-tului
3 3 1 1 0 )
, + C
*+
,onetica teoretic6 F
,onologia
3 3 1 1 0 )
, + !
*9
'eoria discursului F
Prag2atica
3 3 1 1 0 )
U + A
/
%storia 2odern6 si
conte2&oran6 a 0uro&ei F
Construcie euro&ean6
3 3 1 1 0 )
S + !
/1
'eoria si &ractica
traducerii orale 4i scrise
H H ) ) 0 *
S + !
**
Her2eneutica te-tului
<l$engle76=
3 3 ) 0 )
S + !
*/
Her2eneutica te-tului
<l$(rance76=
3 3 ) 0 )
Practica de licen6 1) 1) + +
0-a2en de licen6 9 H H
T$t%l +;- +;- ? ,+ ? 0-

Pl%&ul !"&t#u 5$ulul !siB$D!"%8$8ic
C$ul D"&u5i#"%
%cti7it('ii
i%ctic"
S"5"st#ul T$t%l $#" Nu5(#ul " $#" !"
s(!t(5F&(
F$#
5%
"
"7%l
u%#"
N#/
" c#"it"
C
$
&
t
/
%
c
t

i
#
"
c
t
L
u
c
#
u

i
&

i
7
i
D

u
%
l
P
#
"
l
"
D
8
"
#
"
S
"
5
i
D

&
%
#
L
%
6
$
D
#
%
t
$
#
, 1 C ) Pedagogie generala 1 */ */ ) 1 0 3
, 1 C 3 Psihologie generala 1 */ */ ) 1 0 3
, ) C 11 Psihologia virstelor ) */ */ ) 1 0 3
, ) C 1) 'eoria instruirii ) */ */ ) 1 0 3
U 3 A 19 'eoria si 2etodologia
curricu2ului
scolarF'ehnologii
educationale
3 */ */ ) 1 0 3
U 3 A 19 Psihologia
educaionalaFPsihologia
4colar6
3 */ */ ) 1 0 3
, * A )3 !etodica &red$li2;ii * H H ) ) 0 *
)H
engle7eF "idactica
li2;ii engle7e
U * C )* 0tica &edagogic6 * 3 3 1 1 0 )
, / A 3 !etodica &red6rii
li2;ii (rance7e
F"idactica li2;ii
(rance7e
/ 3 3 1 1 0 )
S / A 31 !odalit6i de
&lani(icare 8n &redarea
li2;ii
engle7eF!odalit6i de
testare 4i evaluare
/ 3 3 1 1 0 )
, H A 3* !odalit6i de
&lani(icare 8n &redarea
li2;ii
(rance7eF!odalit6i de
testare 4i evaluare
H 3 3 1 1 0 )
Practica de iniiere * 3 3 ) 0 )
Practica de s&eciali7are
<didactic6=
H 1) 1) + 0 +
Practica &edagogic6 de
stat
. 1+ 1+ 1) 0 1)
Practica de licen6 1) 1) + + +
T$t%l +;- +;- .- 0-
St%8iil" " !#%ctic(
St%8iil" " !#%ctic( S"5"st#ul Nu5/"
$#"2
s(!t(5F&(
P"#i$%% Nu5(#
" c#"it"
. Practica de s&eciali7are
"e iniiere <&siho1&edagogica=
"idactic6
*
H
3F1
1)F* ,e;ruarie1
2artie
)
+
, Practica &edagogic6 de stat . 1+FH Se&te2;rie1
octo2;rie
1)
0 Practica de licen6 <de cercetare#
docu2entare# redactare (inal6 a te7ei de
licen6=
+ 1)F* !ai +
Disci!li&" l% li6"#% %l"8"#"
C$ul D"&u5i#"%
isci!li&"i
C$&t
i#"ct
Luc#u
I&i7/
A&
ul
S"5
"st#
ul
N#/"
$#"2s(!t(5F&(
E7%lu(#i N#/"
c#"it"
P S L
U 3 5
1H
%storia
literaturii
universale
H H % ) ) ) 0 *
S 3 5 )) "i(icut6i de
le-ic 4i de
gra2atic6
*/ */ %% 3 3 0 3
S * 5 ). 5i2;a> 2ass1
2edia
*/ */ %% ) 3 0 3
).
S / 5 3) 'ehnici de
redactare a
te-tului
*/ */ %%% / 3 0 3
S H 5 39 Cores&ondena
de a(aceri in
li2;a engle76
*/ */ %%% H 3 0 3
, . 5
*H
Sociolingvistic
a
3 3 %3 . 1 1 0 )
T$t%l ,C- ,C- 0 .; ? .3
Disci!li&" " $#i"&t%#" c(t#" ciclul II (M%st"#%t)
C$ul D"&u5i#"%
isci!li&"i
S"5"st#ul C$&t/
i#"ct
Luc#u
i&i7/
N#/" $#" !"
s(!t(5F&(
E7%lu
(#i
N#/"
c#"it"
P S L
, . ! * Stilurile (uncionalae
ale li2;ii F Stilistica
li2;ii engle7e
. 3 3 1 1 0 )
S . ! *) Ba7ele
traductologiei F
'eoria traducerii
. */ */ ) 1 0 3
S . ! *3 'eoria si &ractica
traducerii literare F
'ehnici 4i di(icult6i
8n traducerea te-tului
artistic
. H H ) ) 0 *
S .1+ !
**
Her2eneutica
te-tului <l$engle76=
. H H ) 0 *
S .1+ !
*/
Her2eneutica
te-tului <l$(rance76=
. H H ) 0 *
, + ! *. 5ingvistica te-tului F
'i&ologia te-tului
+ 3 3 1 1 0 )
, + ! *9 'eoria discursului F
Prag2atica
+ 3 3 1 1 0 )
S + ! /1 'eoria si &ractica
traducerii orale 4i
scrise
+ H H ) ) 0 *
T$t%l 0C; 0C; 1 .?
,;
E:%5"&ul " lic"&'(
N#/
"
$#/
D"&u5i#"% %cti7it('ii P"#i$%%
./ Susinerea te7ei de licen6
/1)H %unie ,/ 0-a2en la literatura engle76
0/ 0-a2en la li2;a engle76
+/ 0-a2en la li2;a 4i literatura (rance76
D"c%&ul F%cult('ii Vict$# A:"&ti
"4ul C%t"#"i Lili% C(#u'(
)+

Ane-a nr$ 1
ECTS * SISTEMUL EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE
FORMULAR DE CERERE PENTRU STUDENT
(4$t$8#%4i%)
ANUL ACADEMIC ,-//2,-//
DOMENIUL DE STUDII9 /////////////////////////////////////////////////////////
Ac"%st( c"#"#" t#"6ui" c$5!l"t%t( cu cul$%#" NEAGRJ !"&t#u % !ut"% 4i u@$# c$!i%t( @i2s%u ":!"i%t(
!#i& 4%:
INSTITUIA DE ORIGINE
"enu2irea 4i adresa co2&let6: RRR$$$
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRR
Coordonatorul de&arta2entuluiF(acult6ii : nu2ele# nu26rul de tele(on 4i (a-# e1
2ail:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
RRRRRRRRRRRRRRRR$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$
Coordonatorul instituiei : nu2ele# nu26rul de tele(on 4i (a-# e12ail:
RRRRRRRRRRRRRRRRR$$$$R
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRR
DATELE PERSONALE ALE STUDENTULUI (EI)
(7e &)m<!etea"# *e &#tre 7tu*entu! (a' > &an*i*at'
Du2ele:
RRRRRRRRRRRRRRRRRR$$$
"ata na4terii:
RRRRRRRRRRRRRRRR$$
Se-ul:RRRRRDaionalitatea:
RRRRRR$$$$$$$$$$$$
5ocul na4terii:
RRRRRRRRRRRRRRR$$$$$
Adresa curent6: RRRRRR$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
RRRR$$$
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RR$$
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RR$$
Adresa curent6 este vala;il6 &9n6
la: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
RRRRRR$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
RR$$
'el$:
Prenu2ele: $$$$$RRRRRRRRR$
RRRRR$$$$$$$$
Adresa &er2anent6 <dac6 di(er6=: R$$RR$$$
RR$$$$$$$$$$
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
R$$$$$$
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR$$
$$$$$$$$
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR$$$$$$
$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$
'el:
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
)9
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR$
LISTA INSTITUIILOR CARE VOR PRIMI ACEST FORMULAR DE CERERE (<& $#i&"%
!#"4"#i&'"i)9
%nstituia Oara
Perioada de studii
de la &9n6 la
"urata a(l6rii
<8n luni=
Dr$ de credite
0C'S
solicitat
1$
RRRRRRRR$$$
)$
RRRRRRRR$$$
3$
RRRRRRRR$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$
RRRRRRR
R$$
RRRRRRR
R$$
RRR
$
RRR
$
RRR
$
RRR
R
RRR
R$
RRR
R$
RRRRRRR
RRRRRR$$$$$$$
$$$$
RRRRRRR
R
RRRRRR$$
$$$
RRRRRR$$
$$$
RRRRRR$$
$$$
Du2ele studentului:
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR$$
%nstituia de
delegare:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Oara$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
0-&unei succint cau7ele &entru care dorii s6 (acei studii &este hotare$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Formular de cerere pentru student : &agina 1
COMPETENELE LINGVISTICE
5i2;a 2atern6: RRRRRR 5i2;a de instruire la instituia din ara <dac6 di(er6=:RRRRRRRRR
Alte li2;i str6ine
5a 2o2ent studie7
aceast6 li2;a
Posed cuno4tine
su(iciente &entru a ur2a
cursurile
A4 avea cuno4tine su(iciente
&entru a ur2a cursurile# dac6
a4i avea o &reg6tire
su&li2entar6
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$
da nu da nu da nu
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ENPERIENJ PROFESIONALJ LN DOMENIUL STUDIILOR ACTUALE (%c( "st" c%=ul)
'i&ul de e-&erien6
&ro(esional6
RRRRRRRR$$RR$$
RRRRRRRR$$RR$$
,ir2aForgani7aia
RRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRR
R$
Perioada
RRRRRRRRR
$
RRRRRRRRR
Oara
RRRRRRRRR
R
RRRRRRRRR
R
3
STUDII PRECEDENTE I CURENTE
"i&lo2a F 'itlul &entru o;inerea c6rora actual2ente (acei studii$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
RRRRRRRRRRRRRRRR
"urata studiilor 8n ani 8n 8nv6629ntul su&erior &9n6 la &lecarea 8n
str6in6tate:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ A4i (6cut de>a studii &este hotare T "a S
Du S
"ac6 da# atunci c8ndT 5a ce instituieT RR$$$
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR$$$$R$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$
E:t#%sul i& 4$%i% 5%t#ic$l( %&":%t i&clu" i&4$#5%'i% c$5!l"t( "s!#" stuiil" su!"#i$%#" !#"c""&t"
@i cu#"&t" / D"t%liil" &"cu&$scut" l% 5$5"&tul c$5!l"t(#ii 4$#5ul%#ului " c"#"#" u#5"%=( % 4i
c$5u&ic%t" ult"#i$#/
"orii s6 a&elai 8n vederea o;inerii unui grantF;urse de 2o;ilitate &entru a &utea aco&eri costurile
su&li2entare &e durata &erioadei de studii 8n str6in6tateT
Ues S Do S
INSTITUIA GAKDJ
Prin &re7enta se con(ir26 &ri2irea (or2ularului de candidatur6# contractului &ro&us 4i a e-trasului din
(oaia 2atricol6 al candidatului <ei=
Studentul<a= no2inali7at <6= 2ai sus este
Se2n6tura coordonatorului de
de&arta2entF(acultate
RR$$RRRRRRRRRRRRRRRR$
"ata: RR$$RRRRRRRRRRRRR$$$
S
S
Acce&tat<6= te2&orar la instituia noastr6
Du este acce&tat<6= la instituia noastr6
Se2n6tura coordonatorului instituional
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR$$
"ata:
RRRRRRRRRRRRRRRRR$
Formular de cerere pentru student : &agina )
Ane-a nr$ )
ECTS * SISTEMUL EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE
TRANSCRIPIA NOTELOR
"0DU!%A0A %DS'%'UO%0% 0IP0"%'CAA0:
R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
,acultateaF"e&arta2entul $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$
Coordonatorul de&arta2ental
0C'S: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1$$$$$
'el:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,a-:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$012ail:
31
R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
DU!050 S'U"0D'U5U% <0%=:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Prenu2ele:111111111
R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
"ata 4i locul na4terii:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
<se-ul=:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
"ata 8n2atricul6rii:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Du26rul de
8n2atriculare:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
"0DU!%A0A %DS'%'UO%0%
@AP"K:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
,acultateaF"e&arta2entul $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$
Coordonatorul de&arta2ental 0C'S:
R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
'el$:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,a-:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$e12ail:
RR$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Codul
cursului
de lecii
<1=
"enu2irea cursului
"urata cursului
<)=
Dota local6
<3=
Dote
0C'S
<*=
Credite
0C'S
</=
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$
RRRRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRR
R
RRRRRRR
R
RRRRRRR
R
RRRRRRR
R
RRRRRRR
R
RRRRRRR
R
RRRRRRR
R
RRRRRRR
R
RRRRRRR
R
RRRRRRR
R
RRRRRRR
R
RRRRRRR
R
RRRRRRR
R
RRRRRRR
R
RRRR
R
RRRR
R
RRRR
R
RRRR
R
RRRR
R
RRRR
R
RRRR
R
RRRR
R
RRRR
R
RRRR
R
RRRR
R
RRRR
R
RRRR
R
RRRR
R
RRR
R
RRR
R
RRR
R
RRR
R
RRR
R
RRR
R
RRR
R
RRR
R
RRR
R
RRR
R
RRR
R
RRR
R
RRR
R
RRR
R
RRRR$
$
RRRR$
$
RRRR$
$
RRRR$
$
RRRR$
$
RRRR$
$
RRRR$
$
RRRR$
$
RRRR$
$
RRRR$
$
RRRR$
$
RRRR$
$
RRRR$
$
RRRR$
$
3)
Continuare &e o &agin6 se&arat6
'otal:
RRRR$
$
<1= <)= <3= <*= </= ve7i e-&licaii &e &agina ur26toare
"i&lo2aFtitlul acordat: R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
"ata Se2n6tura secretaruluiFdecanuluiFad2inistratorului Eta2&ila instituiei:
DB : "ocu2entul nu este vala;il (6r6 se2n6tur6 4i 4ta2&il6$
ranscripia notelor 3 &agina 1
(.) C$ul isci!li&"i9
Consult6 dosarul in(or2ational 0C'S
(,) Du#%t% isci!li&"i (cu#sului)9
U N 1 an acade2ic de&lin
1S N 1 se2estru )S N ) se2estre
1' N 1 tri2estru )' N ) se2estreFtri2estre
(0) D"sc#i"#"% sist"5ului " &$t%#" i& i&stitu'i"9
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
(+) Sc%l% " &$t%#" ECTS9
Dote 0C'S
J studenilor care
&ro2ovea76
"e(iniia
A
B
C
D
E
FN
F
1
)/
3
)/
1
1
1
Pro2ovat <&ass=
04ec :este necesar ceva 2ai 2ult lucru &entru a &ro2ova
04ec : este necesar un lucru considera;il 8n continuare
33
(;) ECTS c#"it"9
1 an acade2ic co2&let N H credite
1 se2estru N 3 credite
1 tri2estru N ) credite
ranscripia notelor : &agina )
Ane-a nr$ 3
ECTS * SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRNSFERABILE
CONTRACT DE STUDII
ANUL ACADEMIC ,-////2,-//// * DOMENIUL DE STUDII9//////////////////////////////////////////
Du2ele studentului<ei=:
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR$R$$$$$$$
%nstituia de
origine: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR$$ Oara: R$$
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR$
DETALII DESPRE PROGRAMUL DE STUDII LN STRJINJTATE PROPUS 2 CONTRACT DE
STUDII
%nstituia destinatar6:
$RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR$$ Oara:
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR$$
Codul unit6ii de curs <dac6 este=
4i nr$ &aginii din &achetul
in(or2aional
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
"enu2irea unit6ii de curs <du&6
cu2 este indicat 8n &achetul
in(or2aional=
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
Du26rul de credite 0C'S
RRRRRRRRRRRRRR
R
RRRRRRRRRRRRRR
R
RRRRRRRRRRRRRR
R
RRRRRRRRRRRRRR
R
RRRRRRRRRRRRRR
R
RRRRRRRRRRRRRR
R
RRRRRRRRRRRRRR
R
RRRRRRRRRRRRRR
R
RRRRRRRRRRRRRR
3*
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
RRRRRRRRRRRRR
RR
R
RRRRRRRRRRRRRR
R
RRRRRRRRRRRRRR
R
RRRRRRRRRRRRRR
R
<dac6 este necesar# continuai lista &e o (oaie se&arat6=
Se2n6tura studentului
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR$R$$$$$$$$"ata:
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR$
INSTITUIA ENPEDITOARE
Se con(ir26 c6 &rogra2ul de studii &ro&us Fcontractul de studii este acce&tat$
Se2n6tura coordonatorului de (acultate Fde&arta2ent Se2n6tura coordonatorului de
instituie
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR$$
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
"ata: RRRRRRRRRRRRRRRRR "ata:
RRRRRRRRRRRRRRRRRR$$
INSTITUIA DESTINATARJ
Doi con(ir262 c6 &rogra2ul de studii &ro&us Fcontractul de studii este acce&tat$
Se2n6tura coordonatorului de (acultate Fde&arta2ent Se2n6tura coordonatorului de
instituie
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR$$$
"ata: RRRRRRRRRRRRRRRRR$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"ata:
RRRRRRRRRRRRRRRRRR$$
Contract de studii : &agina 1
Du2ele studentului:
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR$R$
%nstituia ce deleag6 studentul:
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR$$ Oara: R$$
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR$
MODIFICJRILE REALIKATE LN PROGRAMUL DE STUDII PROPUS INIIAL 2CONTRACTUL DE
STUDII
(s" c$5!l"t"%=( NUMAI %c( "st" c%=ul)
3/
Codul unit6ii de curs <dac6
este= 4i nr$ &aginii din
&achetul in(or2aional
RRRRRRRRRRR
R$$
RRRRRRRRRRR
R$$
RRRRRRRRRRR
R$$
RRRRRRRRRRR
R$$
RRRRRRRRRRR
R$$
RRRRRRRRRRR
R$$
RRRRRRRRRRR
R$$
RRRRRRRRRRR
R$$
RRRRRRRRRRR
R$$
RRRRRRRRRRR
R$$
"enu2irea unit6ii de curs
<du&6 cu2 este indicat 8n
&achetul in(or2aional=
RRRRRRRRRRR
R$$
RRRRRRRRRRR
R$$
RRRRRRRRRRR
R$$
RRRRRRRRRRR
R$$
RRRRRRRRRRR
R$$
RRRRRRRRRRR
R$$
RRRRRRRRRRR
R$$
RRRRRRRRRRR
R$$
RRRRRRRRRRR
R$$
RRRRRRRRRRR
R$$
Unitate
a de
curs
e-clus6
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Unitate
a de
curs
inclus6
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Du26rul de credite 0C'S
RRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRR
R$
RRRRRRRRRRR
R$
<dac6 este necesar# continuai lista &e o (oaie se&arat6=
Se2n6tura studentului
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR$R$$$$$$$$$$"ata:
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR$
INSTITUIA CE DELEAGJ STUDENTUL
Doi con(ir262 c6 &rogra2ul de studii &ro&us Fcontractul de studii este acce&tat$
Se2n6tura coordonatorului de de&arta2ent Se2n6tura coordonatorului de instituie
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR$$
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
"ata: RRRRRRRRRRRRRRRRR "ata:
RRRRRRRRRRRRRRRRRR$$
INSTITUIA DESTINATARJ
Doi con(ir262 c6 &rogra2ul de studii &ro&us Fcontractul de studii este acce&tat$
Se2n6tura coordonatorului de de&arta2ent Se2n6tura coordonatorului de instituie
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR$$
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
"ata: RRRRRRRRRRRRRRRRR "ata:
RRRRRRRRRRRRRRRRRR$$
3H
Contractul de studii : &agina )
Ane-a nr$ *
M$"l
U&i7"#sit%t"% " St%t OB$8%&P"t#ic"icu H%s"ui& C%Bul
Fiecare student este obligat s completeze i s semneze anual Contractul de studii' Contractul
conine unitile de curs pre,zute 1n planul de 1n,m1nt .obligatorii, opionale, liber alese, de orientare
ctre masterat i din modulul psi4o5pedagogic realizat suplimentar/, care s1nt cuantificate cu minimum 67
de credite'
Contractul anual de studii se 1nc4eie 1n primele dou sptm1ni ale anului' La alctuirea
contractului studentul este asistat de consilierul facultii' Contractul nu poate fi reziliat 1n timpul anului
uni,ersitar'
C$&t#%ct " stuii
seria VVVVVVVVVVVVVVnr$VVVVVVVVVV din VVVVVVVVVVVVVV)VV
,acultatea VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVV
"o2eniul de (or2are &ro(esional6 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
S&ecialitatea VVVVVVVVVVVVVVVVV V VVVVVVVVVVVVVVVVV
,or2a de 8nv6628nt VVVVVVVVVVVVVVVVVV
C%!it$lul I/ P(#'il" c$&t#%ct%&t"9
,acultatea de VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV#
re&re7entat6 de "0CAD# VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV# &e de o &arte#
dr$# dr$ha;$# con($ univ$# &ro($ univ$
4i VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV student <a= la aceast6 (acultate# anulVV gru&a VVVV # cu do2iciliu 8n
VVVVVVVVVVVV str$VVVVVVVV a&$ VVVV# &e de alt6 &arte$
Contractul conine o;ligaiile (acult6ii 4i ale studentului <ei= cu &rivire la des(64urarea activit6ilor
didactice 8n anul universitar )VF)V$
C%!it$lul ,/ O6i"ctul c$&t#%ctului9
C;iectul contractului 8l constituie &lanul de 8nv6628nt anual# &e care studentul 8l va ur2a# 4i
creditele care 8i vor (i acordate du&6 reali7area acestuia 8n ter2enele sta;ilite# 8n con(or2itate cu
Aegula2entul &rovi7oriu de organi7are 4i des(64urare a &rocesului didactic 8n Universitatea de Stat Bogdan
Petriceicu Hasdeu din Cahul &e ;a7a Siste2ului de Credite 'rans(era;ile <0C'S= 4i Siste2ului Daional de
Credite de Studiu <SDCS=$
Creditele luate 8n avans <*1/ credite= se &ot re&orta 8n se2estrele ur26toare$
C%!it$lul 0/ O6li8%'iu&il" 4%cult('ii:
A#t/./ S6 &un6 la dis&o7iia studentului Aegula2entul &rovi7oriu de organi7are 4i des(64urare a
&rocesului didactic 8n Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul &e ;a7a Siste2ului de
Credite 'rans(era;ile <0C'S= 4i Siste2ului Daional de Credite de Studiu <SDCS=$
A#t/ ,/ S6 asigure toate condiiile &entru ca studentul s6 &oat6 ur2a unit6ile de curs 8nscrise 8n
&re7entul contract$
A#t/0/ Consilierul (acult6ii s6 asigure 8ndru2area studentului 8n ceea ce &rive4te alegerea unit6ilor
de curs o&ionaleFli;er aleseFde orientare c6tre 2asterat$

3.
C%!it$lul +/ O6li8%'iu&il" stu"&tului ("i)9
A#t/;/ S6 res&ecte &revederile Aegula2entul &rovi7oriu de organi7are 4i des(64urare a &rocesului
didactic 8n Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul &e ;a7a Siste2ului de Credite
'rans(era;ile <0C'S= 4i Siste2ului Daional de Credite de Studiu <SDCS=$
A#t/?$ S6 ur2e7e unit6ile de curs 8nscrise 8n &re7entul contract 4i s6 reali7e7e lucrul individual
indicat de titularii acestora$
A#t/C/ S6 se &re7inte la datele &rogra2ate &entru evalu6rile curente 4i ale evalu6rilor (inale &rin
e-a2ene$
C%!it$lul ;/ U&it('il" " cu#s c$&t#%ct%t"9
Unit6ile de curs &e care studentul<a= se o;lig6 s6 le ur2e7e sunt trecute 8n ta;elele de 2ai >os$
I/ U&it('i " cu#s $6li8%t$#ii * O
Dr$
Crt
$
Unitatea de curs
Codul
unit6ii
de curs
Credit
e
C;servai
i
1
)
3
*
/
H
.
+
'otal credite <C=VVVVVVVVVVVV
II/ U&it('i " cu#s $!'i$&%l" * A (i&clusi7 i& 5$ulul !siB$D!"%8$8ic)
Dr$
crt$
Unitatea de curs
Codul
unit6ii
de curs
Credit
e
C;servai
i
1
)
3
'otal credite <A=VVVVVVVVVV
III/ U&it('i " cu#s li6"# %l"s" * L
Dr$
Crt$
Unitatea de curs Codul
Credit
e
C;serva
ii
1
)
3
'otal credite <5=VVVVVVVVVV
III/ U&it('i " cu#s " $#i"&t%#" c(t#" %lt 5%st"#%t * M
Dr$
Crt$
Unitatea de curs
Codul
unit6ii
de curs
Credit
e
C;serva
ii
1
)
3+
3
'otal credite <!=VVVVVVVVVV
C%!it$lul ?/ Nu5(#ul " c#"it" %&8%P%t"9
Du26rul total de credite anga>ate &rin &re7entul contract este 1VVVVVV# dintre care:
VVVV credite &entru cursuri o;ligatorii <C=# VVVV credite &entru cursuri o&ionale <A=#
VVVV credite &entru cursuri li;er alese <5=# VVVV$credite &entru cursuri de orientare c6tre alt 2asterat <!=$
C%!it$lul C/ Alt" !#"ci=(#i9
A2 luat cuno4tin6 de &revederile Aegula2entului$ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
se2n6tura studentului <ei=
C%!it$lul 3/ R"=ili"#"% c$&t#%ctului9
Contractul nu &oate (i 2odi(icat sau re7iliat 8n ti2&ul anului universitar$
Pre7entul contract a (ost se2nat la dataVVVVVVVVVVVVVVVV 4i a (ost 8ntoc2it 8n dou6 e-e2&lare# c9te
unul &entru (iecare &arte$
Certi(icare# consilierul (acult6ii GGGGGGGGGGGGGGGG
se2n6tura
"0CAD VVVVVVVVVVVVV S'U"0D' <A= VVVVVVVVVVVVVV
se2n6tura se2n6tura
39