Sunteți pe pagina 1din 1

Art.5 Lit.

(n) Asigurarea dreptului la solutionarea litigiilor individuale


de munca si aconflictelor colective de munca,precum si a dreptului la
greva, in modul stabilit de prezentul cod si de alte acte normative
Cunoastem ca subiectii se afla pe o pozitie de egalitate in dreptul muncii astfel ei au
dreptul de a solutiona litigii individual, in cazul in care nu se ajunge la un numitor comun
se apeleaza la instanta de judecata.Deasemenea in acest princiupiu este stipula Dreptul la
greva, care in conformitate Codul muncii si anume Art. 362 alin. (1 greva !reprezint"
refuzul benevol al salaria ilor de a# i $ndeplini, total sau par ial, obliga iile de munc", $n
scopul solu ion"rii conflictului colectiv de munc" declan at $n conformitate cu legisla ia
$n vigoare.%
Art.&3 alin.1 din 'egea fundamental" statornice(te) *+alaria,ii au dreptul la grev" pentru
ap"rarea intereselor profesionale, economice (i sociale%. 'egea nr.16-.1/// privind
solu,ionarea conflictelor de munc" stabile(te condi,iile de declan(are, desf"(urare,
suspendare (i $ncetare a grevei.
Dreptul la grev" nu are un caracter absolute, adic" acesta nu poate fi e0ercitat $n mod
abuziv, prin $nc"lcarea unor interese generale. (Dreptul 1uncii, 2icolai 3omanda ,
4duard 5oi teanu, pag. 3-3
6n acest sens, Codul 1uncii prevede la art.36/ alin. (1, perioadele n care este interzis
greva:
# Calamit" i naturale7
# 4pidemii7
# 8andemii7
# +t"ri de urgen ", de asediu ori de r"zboi.
Alin. (2) prevede cine nu poate participa la grev:
# 8ersonalul medico#sanitar din spitale i serviciile de asisten " medical" urgent"7
# +alaria ii din sistemele de alimentare cu energe i ap"7
# +alaria ii din sistemul de telecomunica ii7
# +alaria ii serviciilor de dirijare a traficului aerian7
# 8ersoanele cu func ii de r"spundere din autorit" ile publice centrale7
# Colaboratorii organelor ce asigur" ordinea public", ordinea de drept i securitatea
statutului, judec"torii instan elor judec"tore ti, salaria ii din unit" ile militare,
organiza iile sau institu iile 9or elor Armate7
# +alaria ii din unit" ile cu flu0 continuu 7
# +alaria ii din unit" ile care fabric" produc ie pentru necesit" ile de ap"rare a "rii.
oncluzie: :reva este considerat a fi instrumentul esen ial de lupt" al salaria ilor.
Acest fenomen antreneaz", $n acela i timp, perturbarea func ion"rii unor unit" i sau
servicii i produce prejudicii at;t patronului, c;t i salaria ilor