Sunteți pe pagina 1din 33

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din

Romania
CADRUL LEGISLATIV-NR!ATIV SI STUDIU DE
CA" #RIVIND DIS#"ITIILE $INALE ALE CDULUI
$ISCAL % &U&G '()*++,--ILET NR& *,.
-an/u G0e& Steluta
An I1 Sem& .
-u/uresti
1
2
Prezentarea OUG 94/2008 privind stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a
pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie
O data cu aderarea la Uniunea Europeana, Romania a fost obligata sa aplice
prevederile Regulamentului Consiliului European nr. 2.252/2004 privind standardele
pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate in pasapoarte si in
documente de calatorie emise de state membre si ale eci!iei Comisiei nr. C"2005# 40$
pentru stabilirea specificatiilor te%nice aferente dispo!itivelor de securitate si elementele
3
biometrice integrate in pasapoarte si in documente de calatorie emise de statele membre
incepand cu data de &' decembrie 200(.
Ordonanta de urgenta complectea!a oug nr. '$$/2000 privind infiintarea Companiei
)ationale * imprimeria nationala + ,. -.astfel. va produce cu titlu de e/clusivitate
pasapoarte electronice, permise de sedere si documente de calatorie care se eliberea!a
strainilor, colantul uniform de vi!a, pasapoarte temporare, titluri de calatorie pentru
cetatenii romani, titluri de calatorie provi!orii pentru cetatenii din statele membre ale
Uniunii europene, colante pentru vi!e biometrice, formulare pentru aplicarea vi!ei
volante, precum si alte documente ale caror specificatii te%nice sunt clasificate 0secret
UE0
1ersonali!area pasaportelor se reali!ea!a de catre Centrul )ational Unic de
1ersonali!are a 1asapoartelor Electronice, care va functiona in structura irectiei
generale de pasapoarte din cadrul 2inisterului 3nternelor si Reformei -dministrative.
-rt. 333 al Ordonantei de Urgenta $4/200( preci!ea!a ca imobilul construit din
fonduri proprii ale Regiei -utonome *-dministratia 1atrimoniului 1rotocolului de ,tat0,
aflat in patrimoniul regiei, impreuna cu dotarile aferente trece in domeniul public al
statulului prin plata valorii de ''.50&.$'2,$4 lei, aceasta fiind valoarea de inventar
actuali!ata cu indicele de inflatie, inclusiv 4va si va fi folosit ca sediu al Centrului
)ational Unic de 1ersonali!are a 1asapoartelor Electronice
e asemenea, terenul aferent constructiei trece din domeniul privat al statului si in
administrarea regiei -utonome *-dministratia 1atrimoniului 1rotocolului de ,tat0 in
domeniul public al statului si este transmis in administrarea 2inisterului 3nternelor si
eformei -dministrative. 5aloarea de inventar a terenului la data publicarii pre!entei
ordonante de urgenta a fost publicata in 6otararea 7uvernului nr. 80/2005, ane/a nr. 4,
nr. &0'. 3nventarul bunurilor aflate in proprietatea Regiei -utonome *-dministratia
1atrimoniului 1rotocolului de ,tat0preva!ut in 6otararea 7uvernului nr. 80/2005 nu a
fost actuali!at cu imobilul construit din fonduri proprii ale regiei.
1otrivit prevederilor art. 5 alin. "&# din 6otararea 7uvernului nr. '.905/2008,
bunurile repre!entand imobili!ari finali!ate, efectuate din surse proprii de finantare si
puse in functiune, vor fi incluse in inventarul bunurilor din domeniul public al statului
dupa recuperarea amorti!arii investitiei, respectiv la e/pirarea duratei normale de
utili!are.
Evidentierea terenului cat si a constructiei efectuate pe teren s:a facut in
conformitate cu prevederile O.2.;.1. &055/200$, care preci!e!a ca terenurile si cladirile
sunt active separabile si se contabili!ea!a separat.

4
Intocmirea situatiilor financiare

3mprimeria )ationala ,.-. este persoana <uridica romana , avand forma <uridica de
societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat. -ceasta functionea!a pe ba!a
de gestiune economica si autonomie financiara, avand ca obiect activitati de interes
public national in domeniul poiligrafic, in scopul reali!arii cadrului organi!at pentru
utili!area, emiterea si circulatia %artiilor de valoare, a tipariturilor cu cracter special care
impun masuri de protectie impotriva falsificarii sau contrafacerii.
3mprimeria )ationa ,. -. are obligativitatea elaborarii si intocmirii situatiilor
financiare in conformitate cu legea contabilitatiii si cu O2;1 &055/200$.
,ituatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor, datoriilor,
po!itiei financiare, profitului sau pierderii entitatii. -cestea se intocmesc si se publica,
conform legii, in moneda nationala si sunt supuse aprobarii aprobarii adunarii generale a
actionarilor, pe ba!a raportului administratorilor si pe ba!a raportului de audit sau a
raportului cen!orilor.
,ituatiile financiare trebuie sa indeplineasca patru cracteristici calitative, si anume
inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea si comparabilitatea.
3nteligibilitatea situatiilor financiare se refera la faptul ca informatiile furni!ate trebuie sa
fie usor intelese de utili!atori.
3nformatiile trebuie sa fie relevante pentru luarea deci!iilor de catre utili!atori.
Relevanta informatiei este influentata de natura sa si de pragul de semnificatie.
3nformatia este credibila atunci cand nu contine erori semnificative si este
completa.
Comparabilitatea situatiilor financiare se refera la faptul ca situatiile financiare pot
fi comparate de la o perioada la alta sau pot fi comparate cu situatiile finnaciare ale altor
entitati.
Elementele pre!entate in situatiile financiare anuale se evaluea!a in conformitate cu
principiile contabile generale. -cestea sunt
' principiul continuatatii activitatii care presupune ca societatea isi continua in mod
normal procesul de functionare, fara a intra in stare de lic%idrare sau reducere semnificativa a
activitatii.
1rincipiul permanentei metodelor. 2etodele de evaluare si politice contabile trebuie
aplicate in mod consecvent de la un e/ercitiu financiar la altul. 2odificarile de politici
contabile pot fi determinate de.
: =a intiativa societatie si trebuie <ustificata in notele e/plicative ale situatiilor
financiare anuale si poate fi determinata de o modificare e/ceptionala intervenita
5
in situatia entitatii sau in mediul economico:financiar in care isi desfasoara
activitatea sau prin obtinerea unor informatii credibile si mai relevante.
: 1rin deci!ie a unei autoritatii competente si care se impune entitatii, situatie in care
modificarea nu trebuie <ustificate in notele e/plicative, ci doar mentionate.
1rincipiul prudentei. =a intocmirea situatiilor financiare evaluarea trebuie facuta pe o
ba!a prudenta si in special.
3n contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul reali!at la data bilantului
4rebuie sa se tina cont de toate datoriile aparute in cursul e/erctiului financiar curent
sau al unui e/ercitiu precedent
4rebuie sa se tina cont de toate datoriile previ!ibile si pierderile potentiale aparute in
cursul e/ercitiul financiar curent sau al unui e/ercitiul financiar precedent
4rebuie sa se tina cont de toate deprecierile, indiferenta de re!ultatul e/ercitului financiar
1rincipiul indeprentei e/ercitiului. 4rebuie sa se tina cont de toate veniturile si
c%eltuielile aferente e/ercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau de
data platii c%eltuielilor.
1rincipiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii, potrivit acestui
principiu,componentele elementelor de activ si de datorii trebuie evaluate separat.
1rincipiul intangibilitatii. >ilantul de desc%idere pentru fiecare e/erctiu financiar
trebuie sa corespunda cu bilantul de inc%idere al e/ercitiului financiar precedent
1rincipiul necopensarii. Orice compsensare intre elementele de active si datorii sau intre
elementele de venituri si c%eltuieli este inter!isa.
1rincipiul prevalentei economicului asupra <uridicului. 1re!entarea valorilor din cadrul
elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul
economic al tran!actiei sau alte operatiunii raportate, si nu numai de forma <uridica a
acestora.
1rincipiul pragului de semnificatie. 5aloarea elemenelor de bilant si de cont de profit si
pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinata daca repre!inta o suman
nesemnificaiva si ca aceasta combinare ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia
ca elementele astfel combinate sa fie pre!entate separat in notele e/plicative.
!ercitare controlului intern
Compania trebuie sa aiba un compartiment de control intern pentru a se asigura ca
se respecta politicile de gestiune, pentru a preveni si detecta fraudele si erorile si pentru a
6
se asigura de e/actitatea inregistrarilor contabile. Controlul intern se aplica pe toata
durata de activitatea a companiei.
E/istenta unui sistem de control intern rational conceput si corect aplicat constituie
o serioasa pre!umtie asupra fiabilitatii conturilor si a concordantei dintre datele
contabilitatii si realitate.
?n @n elesul pre!entelor reglementAri in vigoare, controlul intern al entitA ii vi!ea!A
asigurarea.
: conformitA ii cu legisla ia @n vigoareB
: aplicArii deci!iilor luate de conducerea entitA iiB
: bunei func ionAri a activitA ii interne a entitA iiB
: fiabilitA ii informa iilor financiareB
: eficacitA ii opera iunilor entitA iiB
: utili!Arii eficiente a resurselorB
: prevenirii i controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fi/ate etc.
Ca urmare, procedurile de control intern au ca obiectiv.
: pe de o parte, urmArirea @nscrierii activitA ii entitA ii i a comportamentului personalului @n
cadrul definit de legisla ia aplicabilA, valorile, normele i regulile interne ale entitA iiB
: pe de altA parte, verificarea dacA informa iile contabile, financiare i de gestiune comunicate
reflectA corect activitatea i situa ia entitA ii.
?n conte/tul situa iilor financiare anuale consolidate, aria controlului intern contabil i
financiar se referA la societA ile cuprinse @n consolidare.
Controlul intern se aplicA pe tot parcursul opera iunilor desfA urate de entitate, astfel.
a# anterior reali!Arii opera iunilor, cu oca!ia elaborArii bugetului, ceea ce va permite, ulterior
reali!Arii opera iunilor, controlul bugetarB
b# @n timpul opera iunilor, de e/emplu, sub aspectul determinArii procentului de reali!are
fi!icA a produc iei @n curs de e/ecu ie sau a procentului de rebuturi @nregistrateB
c# dupA finali!area opera iunilor, ca! @n care verificarea este destinatA, de e/emplu, sA
anali!e!e rentabilitatea opera iunilor i sA constate e/isten a conformitA ii sau a eventualelor
anomalii, care trebuie corectate.
Controlul intern cuprinde componente strCns legate, respectiv.
: o definire clarA a responsabilitA ilor, resurse i proceduri adecvate, modalitA i i sisteme de
informare, instrumente i practici corespun!AtoareB
: difu!area internA de informa ii pertinente, fiabile, a cAror cunoa tere permite fiecAruia sA: i
e/ercite responsabilitA ileB
: un sistem care urmAre te, pe de o parte, anali!area principalelor riscuri identificabile @n ceea
ce prive te obiectivele entitA ii i, pe de altA parte, asigurarea e/isten ei de proceduri de
gestionare a acestor riscuriB
: activitA i corespun!Atoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce
riscurile susceptibile sA afecte!e reali!area obiectivelor entitA iiB
7
: o supraveg%ere permanentA a dispo!itivului de control intern, precum i o e/aminare a
func ionArii sale.
,copul controlului intern este sA asigure coeren a obiectivelor, sA identifice factorii:c%eie de
reu itA i sA comunice conducAtorilor entitA ii, @n timp real, informa iile referitoare la
performan e i perspective. 3ndiferent de natura sau mArimea entitA ii, eforturile depuse
pentru aplicarea unui control intern satisfAcAtor sunt legate de aplicarea unor bune practici.
1olitica de resurse umane a entitA ii trebuie sA urmAreascA aspecte precum recrutarea de
personal calificat, gestionarea carierelor, formarea continuA, evaluAri individuale, consilierea
salaria ilor, promovAri i ac iuni corectoare.
-ctivitA ile de control fac parte integrantA din procesul de gestiune prin care entitatea
urmAre te atingerea obiectivelor propuse. Controlul vi!ea!A aplicarea normelor i
procedurilor de control intern, la toate nivelele ierar%ice i func ionale. aprobare, autori!are,
verificare, evaluarea performan elor opera ionale, securi!area activelor, separarea func iilor.
Evaluarea controlului intern pleacA de la aspecte precum.
: e/isten a de g%iduri i manuale de proceduriB
: garantarea evolu iei sistemului de control internB
: asigurarea posibilitA ii accesului la sistem pentru controlul e/ternB
: asigurarea posibilitA ii confruntArii descrierii teoretice cu realitatea.
Audit % raportul asupra /ontrolului intern 2/ontinut1 stru/tura3 + linD
?n cadrul unui mediu informati!at, controlul intern pleacA de la aspecte precum.
: e/isten a unei strategii informatice formali!ate, elaborate cu implicarea conducerii
opera ionaleB
: implicarea conducerii i sensibili!area sa fa A de riscurile crescute sau generate de
informaticAB
: alocarea de resurse care demonstrea!A capacitatea sistemului informatic de a: i atinge
obiectiveleB
: recrutarea de personal cu un nivel de competen A adaptat te%nologiilor utili!ate i e/isten a
unui plan de formare continuA care trebuie sA permitA o actuali!are a cuno tin elor.
Elementele de risc specifice, introduse de utili!area informaticii, se referA la evaluarea unor
aspecte precum.
: nivelul de dependen A a entitA ii de sistemul sAu informatic, cu influen A asupra continuitA ii
e/ploatArii, atunci cCnd dependen a este prea mareB
: nivelul de confiden ialitate a informa iilor ve%iculate de sistemB
: obliga ia de respectare a dispo!i iilor @n vigoare referitoare la fiscalitate, protec ia
persoanelor, proprietatea intelectualA sau reglementAri specifice anumitor sectoare de
activitate.
Controlul intern contabil i financiar al entitA ii se aplicA @n vederea asigurArii unei gestiuni
contabile i a unei urmAriri financiare a activitA ilor sale, pentru a rAspunde obiectivelor
definite. Controlul intern contabil i financiar este un element ma<or al controlului intern. El
8
vi!ea!A ansamblul proceselor de ob inere i comunicare a informa iei contabile i financiare
i contribuie la reali!area unei informa ii fiabile i conforme e/igen elor legale.
Ca i controlul intern @n general, el se spri<inA pe un sistem cuprin!Cnd @n special elaborarea
i aplicarea politicilor i procedurilor @n domeniu, inclusiv a sistemului de supraveg%ere i
control.
Controlul intern contabil i financiar vi!ea!A asigurarea.
: conformitA ii informa iilor contabile i financiare publicate, cu regulile aplicabile acestoraB
: aplicArii instruc iunilor elaborate de conducere @n legAturA cu aceste informa iiB
: prote<Arii activelorB
: prevenirii i detectArii fraudelor i neregulilor contabile i financiareB
: fiabilitA ii informa iilor difu!ate i utili!ate la nivel intern @n scop de control, @n mAsura @n
care ele contribuie la elaborarea de informa ii contabile i financiare publicateB
: fiabilitA ii situa iilor financiare anuale publicate i a altor informa ii comunicate pie ei.
?n domeniul organi!Arii generale, trebuie sA e/iste.
: o documentare referitoare la principiile de contabili!are i control al opera iunilorB
: circuite de informa ii vi!Cnd e/%austivitatea opera iunilor, o centrali!are rapidA i o
armoni!are a datelor contabile, precum i controale asupra aplicArii acestor circuiteB
: un calendar al elaborArii de informa ii contabile i financiare difu!ate @n cadrul grupului,
necesare pentru situa iile financiare ale societA ii:mamA.
,unt necesare, de asemenea.
: identificarea cu claritate a persoanelor responsabile cu elaborarea informa iilor contabile i
financiare publicate sau care participA la elaborarea situa iilor financiareB
: accesul fiecArui colaborator implicat @n procesul elaborArii de informa ii contabile i
financiare, la informa iile necesare controlului internB
: instituirea unui mecanism prin care sA se asigure efectuarea controalelorB
: proceduri prin care sA se verifice dacA controalele au fost efectuate, sA se identifice abaterile
de la regulA i sA se poatA remedia, dacA este necesarB
: e/isten a unui proces care urmAre te identificarea resurselor necesare bunei func ionAri a
func iei contabileB
: adaptarea necesarului de personal i a competen elor acestuia la mArimea i comple/itatea
opera iunilor, ca i la evolu ia nevoilor i constrCngerilor.
,ub aspectul regulilor contabile, trebuie avute @n vedere.
: e/isten a unui manual de politici contabileB
: e/isten a unei proceduri de aplicare a acestui manualB
: e/isten a de controale prin care sA se asigure respectarea manualuluiB
: cunoa terea evolu iei legisla iei contabile i fiscaleB
: efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibileB
: identificarea i tratarea corespun!Atoare a anomaliilorB
:adaptarea programelor informatice la nevoile entitA iiB
: conformitatea cu regulile contabileB
: asigurarea e/actitA ii i e/%austivitA ii @nregistrArilor contabileB
9
: respectarea caracteristicilor calitative ale informa iilor cuprinse @n situa iile financiare, astfel
@ncCt sA satisfacA nevoile utili!atorilorB
: pregAtirea informa iilor necesare consolidArii grupuluiB
: definirea i distribuirea procedurilor de elaborare a situa iilor financiare consolidate, cAtre
toate entitA ile de consolidat.
"uditul statutar
1rin audit statutar se @nEelege e/aminarea efectuata de un profesionist contabil competent si
independent asupra situaEiilor financiare ale unei entitati in vederea e/primarii unei opinii
motivate asupra imaginii fidele, clare si complete a po!itiei si situatiei financiare precum si a
re!ultatelor "performantelor# obtinute de aceasta.
-ltfel spus, auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care
e/aminea!a "verificA# si certifica @n totalitatea lor situatiile financiare, potrivit normelor de
audit, inclusiv activitati si operatii specifice intreprinderii auditate, in virtutea unor dispo!itii
legale "legea contabilitatii, legea societatilor comerciale, legea pietelor de capital etc.#, ca
urmare a mandatului primit din partea proprietarilor intreprinderii "actionari, asociati#.
Elementele de ba!A ale conceptului de audit statutar sunt.
10
:profesionistul competent si independent care poate fi o persoana fi!ica sau o persoana
<uridicaB
:obiectul e/aminarii efectuata de profesionistul contabil il constituie situatiile
financiare ale entitatii, in totalitatea lor. bilant, cont de profit si pierdere si celelalte
componente ale situatiilor financiare, in functie de referentialul contabil aplicabilB
:scopul e/aminarii. e/primarea unei opinii motivate cu privire la imaginea fidela, clara
si completa a po!itiei financiare "patrimoniului#, a situatiei financiare si a re!ultatelor obtinute
de entitatea auditataB
:criteriul de calitate in functie de care se face e/aminarea si se e/prima opinia il
constituie standardele "normele# de audit si standardele "normele# contabile.

Orice definitie a auditului statutar trebuie sA tina cont de nevoile si asteptarile
utili!atorilor, in masura in care acestea sunt re!onabile, precum si de capacitatea auditorului
statutar de a raspunde acestor nevoi si asteptari.
)evoile si asteptarile utili!atorilor pot fi considerate re!ona bile, dacA.
F sarcinile au fost descrise de legeB
F e/istA persoane interesate care doresc sA plAteasca pentru serviciile respectiveB
F e/istA un auditor interesat sA ofere un serviciu "pentru un preE care reflectA, @n
special, nivelul de calificare, dificultatea acEiunii, numArul de ore Gi riscul implicat# si are
competenta sA o facA.
1ublicul se asteapta ca auditorul statutar sa <oace un rol in prote<area intereselor sale,
prin oferirea unei reasigArari referitoare la.
F acuratetea declaratiilor financiareB
F continuitatea e/ploatarii si solvabilitatea firmeiB
F e/istenEa unor fraudeB
F respectarea de catre firmA a obligatiitor sale legaleB
F comportamentul responsabil al firmei faEA de problemele legate de media si
problemele sociale.
1otrivit standardului de audit nr.900 *Raportul de audit0, trebuie sa contina inscris
o e/primare clara a opiniei asupra situatiilor financiare ca un tot unitar.
3n reali!area misiunii de audit asupra situatiilor financiare ale unei intreprinderi se
identifica & fa!e.
'. ;a!a initiala. -cesta cuprinde.
: -cceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit
: Orientarea si planificarea audituluiB
2. ;a!a e/ecutarii lucrarilor cuprinde.
: -precierea controlului intern
: Controlul conturilor
: E/amenul situatiilor financiare
11
&. ;a!a finala
: Evenimente posterioare inc%iderii e/ercitiului
: Utili!area lucrarilor altor profesionisti
: -lte lucrari necesare inc%iderii
: Raportul de audit
: ocumentarea lucrarilor de audit
Raportul de audit repre!inta.
: instrument de comunicare cu utili!atorii situatiilor financiare emise de entitatea auditata,
respectiv cu publicul, precum si cu actionarii pentru deci!ii economiceB
: instrument de confirmare a increderii publicului si actionarilor in situatiile financiare
pre!entate de o entitateB
: instrument de identificare a responsabilitatilor pentru auditor si pentru conducerea
entitatii auditate.
3n raportul de audit trebuie sa se regaseasca urmatoarele informatii.
: relatia contractuala de e/ecutare a misiunii de auditB
: observatiile reiesite din diverse verificariB
: informatiile a caror mentiune in raport este preva!uta e/pres de legeB
: oferirea garantiei pentru actionari si terti ca un personal calificat a obtinut asigurarea ca
situatiile financiare ofera o imagine fidela, clara si completa po!itiei financiare,
performantelor si situatiei financiare generale a intreprinderiiB
: mentiunea ca situatiile financiare auditate sunt ane/ate la raportul de audit.
in raportul de audit trebuie sa re!ulte in mod clar.
: responsabilitatile auditorului si conducerii intreprinderiiB
: descrierea obiectivelor si natura misiunii de auditB
: situatiile care fac sa apara incertitudiniB
: natura si locul observatiilor in raport.
12
Impozitul pe profit
-rticolul 3H modifica si completea!a aticolul 2' din legea nr 59'/200& privind
Codul ;iscal cu preci!area faptului ca la calculul impo!itului pe profit al Companiei
)ationale *3mprimeria )ationala0 ,. -.se vor deduce c%eltuielile efectuate cu producerea
si emiterea permiselor de sedere pentru cetatenii straini.
1rofitul impo!abil se calculea!a ca diferenta intre veniturile reali!ate din orice
sursa si c%eltuielile efectuate in scopul reali!arii de venituri, dintr:un an fiscal. eoarece
nu toate veniturile sunt impo!abile, si nu toate c%eltuielile contabili!ate sunt, din punct de
vedere fiscal, deductibile, la calculul impo!itului nu se vor lua in calcul veniturile
neimpo!abile si se vor adauga c%eltuielile nedeductibile.
Regula de determinarea a venitului impo!abil se face pornind de la urmatoarea formula.
1RO;34 321OI->3= J 5enituri din orice sursa : C%eltuieli deductibile
" :5enituri neimpo!abile# "K C%eltuieli nedeductibile#
=a stabilirea profitului impo!abil se iau in calcul si alte elemente similare
veniturilor si c%eltuielilor.
Urmatoarele venituri sunt neimpo!abile la calculul profitului impo!abil.
- dividendele primite de la o persoana <uridica romanaB
13
- diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a
incorporarii re!ervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele <uridice la
care se detin titluri de participare
- veniturile din anularea c%eltuielilor pentru care nu s:a acordat deducere, veniturile din
reducerea sau anularea provi!ioanelor pentru care nu s:a acordat deducere, veniturile din
recuperarea c%eltuielilor nedeductibile, veniturile din restituirea ori anularea unor doban!i
si/sau penalitati de intar!iere pentru care nu s:a acordat deducere, precum si veniturile
repre!entand anularea re!ervei inregistrate ca urmare a participarii in natura la capitalul
altor persoane <uridiceB
: veniturile neimpo!abile, preva!ute e/pres in acorduri si memorandumuri aprobate prin
acte normative.
- in perioada ' ianuarie 200$ : &' decembrie 200$ inclusiv, veniturile din tran!actionarea
titlurilor de participare pe piata autori!ata si supraveg%eata de Comisia )ationala a
5alorilor 2obiliare. 3n aceeasi perioada, c%eltuielile repre!entand valoarea de inregistrare
a acestor titluri de participare, precum si c%eltuielile inregistrate cu oca!ia desfasurarii
operatiunilor de tran!actionare repre!inta c%eltuieli nedeductibile la calculul profitului
impo!abil.
: veniturile din impo!itul pe profit amanat determinat si inregistrat de catre contribuabilii
care aplica reglementarile contabile conforme cu ,tandardele internationale de raportare
financiaraB
: veniturile repre!entand modificarea valorii <uste a investitiilor imobiliare, ca urmare a
evaluarii ulterioare utili!and modelul ba!at pe valoarea <usta de catre contribuabilii care
aplica reglementarile contabile conforme cu ,tandardele internationale de raportare
financiara. -ceste sume sunt impo!abile concomitent cu deducerea amorti!arii fiscale,
respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor investitii imobiliare, dupa ca!.
,unt considerate c%eltuieli deductibile numai c%eltuielile efectuate in scopul
reali!arii de venituri impo!abile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in
vigoare.
in categoria c%eltuielilor deductibile conform Codului ;iscal fac parte.
: c%eltuielile cu ac%i!itionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de
inventar si marfuriB
: c%eltuielile cu lucrarile e/ecutate si serviciile prestate de terti, precum si cele
efectuate de contribuabil pentru e/ecutarea de lucrari si prestarea de servicii pentru
clientiB
: c%iria aferenta spatiului in care se desfasoara activitatea, cea aferenta utila<elor si altor
instalatii utili!ate in desfasurarea activitatii, in ba!a unui contract de inc%iriereB
: doban!ile aferente creditelor bancare si c%eltuielile cu comisioanele si cu alte servicii
bancareB
14
: c%eltuielile cu primele de asigurare care privesc imobili!arile corporale si necorporale,
inclusiv pentru stocurile detinute, precum si primele de asigurare pentru asigurarea de risc
profesional potrivit legiiB
: c%eltuielile cu primele de asigurare pentru bunurile din patrimoniul personal, cand
acestea repre!inta garantie bancara pentru creditele utili!ate in desfasurarea activitatii
independente a contribuabiluluiB
: c%eltuielile postale si ta/ele de telecomunicatii, cu energia si apaB
: c%eltuielile cu transportul de bunuri si de persoaneB
: c%eltuieli de natura salariala si cele repre!entand contributiile pentru asigurarile
sociale, pentru constituirea ;ondului pentru plata a<utorului de soma<, pentru asigurarile
sociale de sanatate, pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si alte
contributii obligatorii pentru contribuabil si anga<atii acestuiaB
: c%eltuielile cu impo!itele, ta/ele, altele decat impo!itul pe venitB
: c%eltuielile cu amorti!area, in conformitate cu reglementarile 4itlului 33 din Codul
;iscal, precum si valoarea ramasa neamorti!ata a bunurilor si drepturilor amorti!abile
instrainate, determinata prin deducerea din pretul de cumparare a amorti!arii incluse pe
costuri in cursul e/ploatarii si limitata la nivelul venitului reali!at din instrainareB
: c%eltuielile efectuate de utili!ator, repre!entand c%iria "rata de leasing# in ca!ul
contractelor de leasing operational, respectiv c%eltuielile cu amorti!area si doban!ile
pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind
operatiunile de leasing si societatile de leasingB
: c%eltuielile cu pregatirea profesionala pentru contribuabili si salariatii lorB
: c%eltuielile cu functionarea si intretinerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui
contract de comodat, potrivit intelegerii din contract, pentru partea aferenta utili!arii in
scopul afaceriiB
: c%eltuielile de reclama si publicitate care repre!inta c%eltuieli efectuate pentru
populari!area numelui contribuabilului, produsului sau serviciului in ba!a unui contract
scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difu!area
mesa<elor publicitare cand reclama si publicitatea se efectuea!a prin mi<loace proprii. ,e
includ in categoria c%eltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in
cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii
la punctele de van!are, precum si alte bunuri acordate cu scopul stimularii van!arilor si
alte c%eltuieli efectuate in scopul reali!arii veniturilor.
: c%eltuieli deductibile si cele efectuate pentru intretinerea si functionarea spatiilor
folosite pentru desfasurarea afacerilor c%iar daca documentele sunt emise pe numele
proprietarului, si nu pe numele contribuabilului "incepand cu ' ianuarie 20'0#.
Codul ;iscal mentionea!a si c%eltuielile cu deductibilitate limitata.
- c%eltuielile de protocol in limita unei cote de 2L aplicata asupra diferentei re!ultate
dintre totalul veniturilor impo!abile si totalul c%eltuielilor aferente veniturilor impo!abile,
altele decat c%eltuielile de protocol si c%eltuielile cu impo!itul pe profitB
15
- suma c%eltuielilor cu indemni!atia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in
Romania si in strainatate, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile
publiceB
- c%eltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 2L, aplicata asupra valorii
c%eltuielilor cu salariile personalului, potrivit =egii nr. 5&/200& : Codul muncii, cu
modificarile si completarile ulterioare. 3ntra sub incidenta acestei limite, cu prioritate,
a<utoarele pentru nastere, a<utoarele pentru inmormantare, a<utoarele pentru boli grave
sau incurabile si prote!ele, precum si c%eltuielile pentru functionarea corespun!atoare a
unor activitati ori unitati aflate in administrarea contribuabililor. gradinite, crese, servicii
de sanatate acordate in ca!ul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la
internarea intr:o unitate sanitara, mu!ee, biblioteci, cantine, ba!e sportive, cluburi,
camine de nefamilisti, pentru scolile pe care le au sub patrona<, precum si alte c%eltuieli
efectuate in ba!a contractului colectiv de munca. 3n cadrul acestei limite, pot fi deduse si
c%eltuielile repre!entand. tic%ete de cresa acordate de anga<ator in conformitate cu
legislatia in vigoare, cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori si salariatilor,
cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si
odi%na, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai
acestora, a<utoare pentru salariatii care au suferit pierderi in gospodarie si contributia la
fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor, a<utorarea copiilor din
scoli si centre de plasamentB
- perisabilitatile, in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale,
impreuna cu institutiile de specialitate, cu avi!ul 2inisterului ;inantelor 1ubliceB
- c%eltuielile repre!entand tic%etele de masa acordate de anga<atori, potrivit legiiB
- c%eltuielile cu provi!ioane si re!erve, in limita preva!uta la art. 22 din Codul ;iscalB
- c%eltuielile cu dobanda si diferentele de curs valutar, in limita preva!uta la art. 2& din
Codul ;iscalB
: amorti!area, in limita preva!uta la art. 24 din Codul ;iscalB
- c%eltuielile efectuate in numele unui anga<at, la sc%emele de pensii facultative, in limita
unei sume repre!entand ec%ivalentul in lei a 400 euro intr:un an fiscal, pentru fiecare
participantB
- c%eltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita unei sume
repre!entand ec%ivalentul in lei a 250 euro intr:un an fiscal, pentru fiecare participantB
- c%eltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate
in localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare,
deductibile in limita corespun!atoare suprafetelor construite preva!ute de =egea locuintei
nr. ''4/'$$8, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se ma<orea!a din
punct de vedere fiscal cu '0LB
- c%eltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta
proprietate personala a unei persoane fi!ice, folosita si in scop personal, deductibile in
limita corespun!atoare suprafetelor puse la dispo!itia societatii in ba!a contractelor
inc%eiate intre parti, in acest scopB
16
- c%eltuielile de functionare, intretinere si reparatii, e/clusiv cele privind combustibilul,
aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare
ale persoanei <uridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei
persoane cu astfel de atributii.
17
#tudiu de caz
$espectarea cadrului le%islativ & normativ privind dispozitiile finale ale codului fiscal &
OUG nr' 94/2004
3ncepand cu data de &' decembrie 200(, Romania a pus in circulatie pasaportul
electronic.
18
1asapoartele electronice sunt produse in totalitate de Compania )ationala
*3mprimeria )ationalaM0: ,.-., in capacitatile proprii de productie si sunt personali!ate la
irectia 7enerala de 1asapoarte din cadrul 2inisterului -dministratiei si 3nternelor, in
Centrul )ational Unic de 1ersonali!are a 1asapoartelor Electronice, prin gravare laser, in
conformitate cu cerintele si standardele de securitate ale Uniunii Europene si standardele
3C-O "Organi!atia 3nternationala a -viatiei Civile#.
1asaportul electronic simplu costa 244 lei, iar pasaportul temporar costa (4 de lei.
-cestea repre!inta costul documentelor, pentru emiterea carora se mai adauga &(
de lei ta/a consulara pentru pasaportul electronic simplu si '&( de lei pentru pasaportul
temporar "&( de lei repre!entand ta/a consulara si '00 de lei tarif suplimentar#.
1asaportul electronic simplu este eliberat in termen de &0 de !ile si este valabil
cinci ani "trei ani in ca!ul minorului cu varsta sub 8 ani#, iar cel temporar este eliberat in
cel mult trei !ile lucratoare si este valabil '2 luni.
,uma de 244 lei, respectiv (4 lei revine Companiei )ationale *3mprimeria
)ationala0 ,. -. iar ta/ele consulare sunt considerate venituri nefiscale si sunt virate la
>ugetul de ,tat.
,tudiul de ca! se ba!ea!a pe anali!a respectarii reglementarilor contabile
preva!ute de O2;1 &055/200$ si de =egea contabilitatii nr. (2/'$$' in intocmirea
situatiilor financiare ale Companiei )ationale *3mprimeria )ationala * ,.-.
Compania )ationala *3mprimeria )ationala0 ,. -. este persoana <uridica
romana, avand forma <uridica de societate comerciala pe actiuni cu capital integral de
stat. Compania )ationala N3mprimeria )ationalaN : ,.-. functionea!a pe ba!a de gestiune
economica si autonomie financiara, avand ca obiect activitati de interes public national,
in scopul reali!arii cadrului organi!at pentru utili!area, emiterea si circulatia %artiilor de
valoare, a formularelor tipi!ate cu regim special, comune sau specifice pe economie, a
tipariturilor cu caracter special.
Companiei )ationale N3mprimeria )ationalaN : ,.-. i s:a incredintat producerea
%artiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etic%etelor utili!ate la marcarea
produselor supuse acci!elor, certificatelor de tre!orerie, bonurilor de te!aur, timbrelor
fiscale, pasapoartelor electronice, colantelor uniforme de vi!a, documentelor de calatorie
cu regim special.
e asemenea, Companiei )ationale N3mprimeria )ationalaN : ,.-. i s:a
incredintat in mod direct si unic gestionarea sistemului unitar de inseriere si numerotare a
formularelor tipi!ate cu regim special, gestionarea activitatii de producere si distributie a
biletelor de tombola, de pronosticuri "pariuri# sportive, de pariuri de orice fel si a
cartoanelor pentru <ocuri de tip bingo.
3n ultima perioada, in activitatea companiei s:au stabilit doua mari linii, a caror
de!voltare a fost continuata si in anul 20'&.
19
,:a urmarit securi!area documentelor cu regim special si a %artiilor de valoare
e/ecutate de Compania )ationala N3mprimeria )ationalaN : ,.-., astfel incat acestea sa
nu mai poata fi falsificate sau contrafacute.
,:au desfasurat actiuni de combatere a eva!iunii fiscale. esi in calitate de
producator, 3mprimeria )ationa ,. -. nu are competenta si nici nu poate controla si
urmari respectarea legislatiei in domeniul fiscal, au fost demarate actiuni constant in
colaborari cu organele politiei si 7ar!ii ;inanciare prin care s:a urmarit combaterea
eva!iunii fiscale.
,ituatiile financiare anuale ale Companiei )ationale *3mprimeria )ationala0 ,.
-.trebuie sa cuprinda.
'. >ilant
2. Cont de profit si pierdere
&. ,ituatia modificarilor capitalului propriu
4. ,ituatia flu/urilor de numerar
5. )ota e/plicativa la situatiile financiare anuale.
=ista cuprin!and documentele de interes public intocmite si publicate de
Compania )ationala *3mprimeria )ationala0 ,. -. sunt.
'. -ctele normative care reglementea!a organi!area si functionarea
2. -tributiile compartimentelor
&. >ilantul contabil
4. >ugetul de venituri si c%eltuieli
5. Cont de re!ultat patrimonial
8. Cont e/ecutie c%eltuieli
9. Cont e/ecutie venituri
(. Comunicate de presa
$. osarele ac%i!itiilor publice
'0. 2ateriale informative "g%iduri, pliante, brosuri, etc.#
''. 2etodologia de lucru pentru a se putea comanda, plati si ridica produsele fabricate si
serviciile prestate de C)3)
'2. ocumente privind 1rograme si strategii
'&. 1rogramul anual de ac%i!itii
20
'4. 1rotocoale de colaborare cu diferite autoritati si institutii publice
'5. Raportul -nual de -ctivitate
'8. Evidenta solicitarilor de informatii de interes public in ba!a =egii nr.544/200'
'9. ,tructura organi!atorica
'(. ,tatistici privind domeniul de activitate
'$. ocumente privind politica salariala
Compania )ationala *3mprimeria )ationala0 ,. -. a intocmit >ilantul si Contul de
1rofit si 1ierdere pentru anul 20'2 respectand forma si prevederile referitoare la
elementele din bilant si din contul de profit si pierdere.
,ituatiile financiare sunt elaborate conform principiului contabilitatii de
anga<amente. -cest principiu presupune ca efectele tran!actiilor si al altor evenimente sa
fie recunoscute atunci cand tran!actiile si evenimentele respective
se produc, si nu pe masura ce numerarul sau ec%ivalentul de numerar este incasat sau
platit, fiind inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile
financiare ale perioadelor aferente. 1rin punerea in aplicare a acestui principiu al
contabilitatii de anga<amente se asigura oferirea de catre situatiile financiare atat
a informatiilor cu privire la tran!actiile trecute, care au implicat plati si incasari, cat
si a obligatiilor de plata in viitor si despre resursele ce privesc incasarile viitoare.
=a intocmirea situatiilor financiare la &'.'2.20'2, evaluarea elementelor
de activ si pasiv, s:a efectuat cu respectarea principiului permanentei metodelor,
conform caruia metodele si regulile de evaluare trebuie mentinute, asigurand
comparabilitatea in timp, a informatiilor contabile.
Evaluarea activelor imobili!ate si a stocurilor s:a facut la valoarea de
inventar.
Evaluarea creantelor si datoriilor s:a facut la valoarea de inregistrare din
contabilitate, care repre!inta valoarea lor probabila de incasare sau de plata.
Compania )ationala03mprimeria )ationala0 ,. -. amorti!ea!a activele fi/e
corporale si necorporale utili!and metoda amorti!arii liniare, care consta in
includerea uniforma in c%eltuielile institutiei a unor sume fi/e, stabilite proportional
21
cu numarul de ani ai duratei normale de utili!are a activului fi/.
-morti!area activelor fi/e corporale si necorporale se calculea!a
incepand cu luna urmatoare punerii in functiune, pana la recuperarea integrala a
valorii de intrare.
=a &' decembrie 20'2, compania a efectuat reevaluarea cladirilor si terenurilor din
patrimoniu, prin utili!area serviciilor unui evaluator specialist independent, membru al
-sociatiei )ationale a Evaluatorilor din Romania "-)E5-R#. >a!a evaluarii a fost
repre!entata de valoarea de piata prin aplicarea costului de inlocuire net, prin comparatia
van!arilor si prin capitali!area venitului. Re!ervele din reevaluare au fost inregistrate la
&' decembrie 20'0 prin metoda anularii amorti!arii acumulate pana la data reevaluarii.
3n cadrul Companiei )ationale *3mprimeria )ationala0 ,. -.e/ista ,erviciul de
Control care a urmarit.
: conformitatea cu legislatia in vigoareB
: aplicarea deci!iilor luate de conducerea entitatiiB
: buna functionare a activitatii interneB
: utili!area eficienta a resurselorB
: prevenirea si controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fi/ateB
: asigurarea unei gestiuni contabile si a unei urmariri financiare a activitatilor societatii
Controlul intern se aplica.
: anterior reali!arii operatiunilor, cu oca!ia elaborarii bugetului, ceea ce va permite,
ulterior reali!arii operatiunilor, controlul bugetarB
: in timpul operatiunilor, cat si dupa finali!area acestora, ca! in care se anali!ea!a
rentabilitatea operatiunilor si se constata e/istenta conformitatii sau a eventualelor
anomalii, care trebuie corectate.
in raportul anual al Companiei )ationale03mprimeria )ationala0 ,. -. reiese
faptul ca auditarea companiei este facuta anual de catre o persoana <uridica profesionist
contabil, si anume, pana in 20'2 auditarea efectuandu:se de catre
1riceOater%ouseCoopers iar din 20'2 a fost semnat un contract pe o perioada de & ani cu
societatea eloitte -udit.
e asemenea , Pmprimeria )ationala dispune si de un serviciu de -udit 3ntern
1ublic care are ca domeniu de activitatea organi!area si e/ercitarea unitara a activitatii de
audit public intern la nivelul Companiei )ationale *3mprimeria )ationala0 ,. -., in
conformitatea cu prevederile legale in vigoare.
22
1entru ac%i!itiile publice compania dispune de un serviciu de ac%i!itii care se
ocupa cu organi!area si monitori!area activitatii de ac%i!itii publice in conformitatea cu
legislatia in vigoare privind ac%i!itiile publice.
,erviciul de -c%i!itii intocmeste 1rogramul -nual al -c%i!itiilor 1ublice,stabileste
procedurile de atribuire ce vor fi aplicate pentru produsele, serviciile ce urmea!a a fi
ac%i!itionate.
Compania )ationala *3mprimeria )ationala0 ,. -. dispune de proceduri interne
care sunt revi!uite periodic.
3n cadrul procedurilor operationale mentionam urmatoarele proceduri e/istente la
nivelul companiei cu privire la .
: 2anagementul proceselorB
: -nali!a efectuata de managementB
: Circuitul comen!ilor in cadrul Companiei )ationale *3mprimeria )ationala0 ,. -. ,-.
Obtinerea Q>unurilor de tipar0
: Controlul dispo!itivelor de masurare
: 2anagementul deseurilor
: 2odul de organi!are si evidentiere a c%eltuielilor pentru activitatea de protocol
: 2odalitatea de acordare a tic%etelor de masa
E/ista , de asemenea, proceduri cu privire la modul in care se efectuea!a si desfasoara.
: controlul documentelor si al inregistrarilorB
: auditul internB
: masurarea si evaluarea performantelor
,ursele financiare ale C)3) sunt venituri incasate din produsele vandute si serviciile
prestate catre clienti, pe ba!a de factura, urmare unor acte si fapte de comert.
>ugetul de venituri si c%eltuieli al C)3) se aproba prin 6.7. , publicata in 2onitorul
Oficial al Romaniei.
1resupunem ca in anul 20'2 Compania )ationala03mprimeria )ationala0 ,. -.a
emis un numar de 5000 de pasapoarte electrinonice si 900 de pasapoarte temporare.
1entru reali!area acestora compania a ac%i!itionat si utili!at.
: coli de policarbonatB
: %artie termosensibilaB
: cerneala tipograficaB
5aloarea totala a acestora fiind de
C%eltuielile efectuate cu salariile anga<atilor implicati in producerea pasapoartelor
electronice au fost in valoare totala de .
C%eltuielile cu energia si apa au avut o valoare totala de
Compania )ationala *3mprimeria )ationala0 ,. -.vinde pasapoartele electronice cu
pretul de '$9 lei si cele temporare cu pretul de 8( lei , la care se adauga 45- de 24L.
23
C%eltuielile efectuate cu producerea pasapoartelor electronice si temporare sunt c%eltuieli
nedeductibile iar veniturile generate din comerciali!area pasapoartelor sunt venituri
impo!abile.
'. -c%i!itia de materii prime
L J 40' 4'4.0&8
&0' &&&.$00
4428 (0.'&8
2. -c%itarea furni!orilor
40' J 5&'' 4'4.0&8
&. Consumul de materii prime
80' J &0' &&&.$00
4. C%eltuiala cu personalul
84' J 42' '2.000
845' J 4&''' '280
8452 J 4&9' 8
845& J 4&'& 824
845( J 4&(' ''0
5. C%eltuieli cu energia si apa
805 J 40' 20.000
24

8. Reali!area de produse finite
&45 J 9'' &89.$00
9. 5an!area pasapoartelor la un pret de '$9 lei pasaport electronic si 8( de lei pasaport
temporar
4'' J L 549.5(4
90' 44'.800
442( '05. $(4

(. escarea de gestiune pentru produsele finite. Costul de productie al pasapoartelor a fost
de '84 lei pentru pasaportul electronic si 59 de lei pentru pasaportul simplu.
4'' J &45 &89.$00
=a data de &'.'2.20'' Compania )ationala * 3mprimeria )ationala0 ,. -. pre!enta
urmatoarele informatii.
: Capital social . 58'.900 lei
: Re!erve legale constituite in anul 20'0 . '00.000 lei
: C%eltuieli privind marfurile . '$.000.000 lei
: C%eltuieli de protocol . '.000 lei
: -lte c%eltuieli cu servicii efectuate de terti. '4.000.000 lei
: C%eltuieli cu salariile personalului . 20.000.000 lei
: C%eltuieli cu asigurarile si protectia sociala. 5.500.000 lei
: ,ponsori!ari. 2.200 lei
: C%eltuieli din diferentele de curs valutar. &00.000 lei
: C%eltuieli de e/ploatare privind provi!ioanele
pentru riscuri si c%eltuieli. 5.800.000 lei
25
: 5enituri din van!area marfurilor . 25.000.000 lei
: 5enituri din activitati diverse. 200.000.000 lei
: 5enituri din dividende " primite de la o
persoana <uridica romana# . '0.000.000 lei
: 5enituri din doban!i. &.000.000 lei
: 5enituri din diferenta de curs valutar. 4.000.000 lei
4otal venituri J 242.000.000 lei
4otal c%eltuieli J 84.40&.200 lei
Rezultatul /ontabil brut J '99.5$8.(00 lei
Re!erva ma/ima de constituit in 20'' .
5LR '99.5$8.(00 J (.(9$.(40 lei
=imitare deductibilitate re!erva legala.
20LR 58'.900 J ''2.&40 lei
Re!erva legala constituita la &'.'2.20'0 J '00.000 lei
Re!erva care mai poate fi constituita J ''2.&40: '00.000 J '2.&40 lei
Rezer4a le5ala dedu/tibila J '2.&40 lei
Venituri neimpozabile:
: 5enituri din dividende . '0.000.000 lei
: Re!erva legala deductibila . '2.&40 lei
4O4-= '0.''2.&40 lei.
Cheltuieli deductibile limitat:
26
: C%eltuieli de protocol '.000 lei
4O4-= '.000 lei

C%eltuielile de protocol sunt deductibile in limita a 2L aplicata asupra diferentei
re!ultate dintre totalul veniturilor impo!abile si totalul c%eltuielilor aferente veniturilor
impo!abile, altele decat c%eltuielile de protocol si c%eltuielile cu impo!itul pe profit .
C%eltuieli de protocol J '.000
1rofit contabil J '99.5$8.(00 lei
=imita deductibilitate 2L R "'99.5$8.(00K '.000 K 5.800.000#J &.88&.$58
C%eltuiala cu protocolul integral deductibila.
Cheltuieli nedeductibile :
: : C%eltuieli de e/ploatare privind provi!ioanele
pentru riscuri si c%eltuieli. 5.800.000 lei
: ,ponsori!ari . 2.200 lei
4O4-= 5.802.200 lei
1rofitul impo!abil J 1rofitul brut K C%eltuielile nedeductibile + 5eniturile
neimpo!abileJ
J '99.5$8.(00 K 5.802.200:'0.''2.&40 J '9&.0(8.880 lei
3mpo!itul pe profit J 1rofitul impo!abil R '8L J 29.8$&.(88 lei
C%eltuiala cu sponsori!area J 2.200 lei
20L R 3mpo!itul pe profit J 55&.(99 lei
&L
o
RCifra de afaceri J &L
o
R225.000.000 J 8.950.000 lei
3mpo!itul pe profit final J 29.8$&.(88: 2.200 J 29.8$'.888 lei
27
C%eltuielile efectuate cu emiterea pasapoartelor au fost incluse in c%eltuieli privind
marfurile si sunt considerate c%eltuieli deductibile iar veniturile reali!ate de 3mprimeria
)ationala ,. -. sunt venituri impo!abile.

Concluzii
3n anul 200( 7uvernul Romananiei a adoptat Ordonanata de Urgenta $4/200(
pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice,
precum si producerea altor documente de calatorie.
-ceasta ordonanta a fost emisa deoarece Romania, a aderat la Uniunea Europena,
fapt ce presupune respectarea standardelor pentru elemente de securitate si elemente
biometrice integrate in pasapoarte elaboratea de Uniunea Europeana si eci!ia Comisiei
nr. C"2005# 40$ pentru stabilirea specificatiilor te%nice aferente dispo!itivelor de
securitate si elementele biometrice integrate in pasapoarte si documente de calatorie
emise de statele membre. 3n conformitatea cu standardelor Uniunii Europene, Romania
este obligata sa puna in circulatie pasapoartele electronice.
3nitial ,Romania a amanat punerea in circulatie a pasapoartelor electronice pana la
0' iulie 200(, dar acesta data nu s:a putut respecta. -ceasta situatie a dus la emiterea
pre!entei ordonanate si stabilirea unui termen limita de punere in circulatie a
pasapoartelor electronice, si anume &' decembrie 200( .
3n anali!a cadrului legislativ:normativ privind dispo!itiile finale ale codului fiscal +
OU7 $4/200( s:au urmarit modul de intocmire a situatiilor financiare cu respectarea
prevederilor legale in vigoare, e/istenta unui control intern si modul de e/ercitare al
acestuia , auditarea situatiilor financiare si modul de decucere al c%eltuielilor efectuate cu
producerea si emiterea pasapoartelor electronice.
3n urma anali!ei am constatat urmatoarele.
ocumentele de interes public intocmite si publicate de Compania )ationala *3mprimeria
)ationala0 ,. -. sunt.
'. -ctele normative care reglementea!a organi!area si functionarea
2. -tributiile compartimentelor
&. >ilantul contabil
4. >ugetul de venituri si c%eltuieli
5. Cont de re!ultat patrimonial
28
8. Cont e/ecutie c%eltuieli
9. Cont e/ecutie venituri
(. Comunicate de presa
$. osarele ac%i!itiilor publice
'0. 2ateriale informative "g%iduri, pliante, brosuri, etc.#
''. 2etodologia de lucru pentru a se putea comanda, plati si ridica produsele fabricate si
serviciile prestate de C)3)
'2. ocumente privind 1rograme si strategii
'&. 1rogramul anual de ac%i!itii
'4. 1rotocoale de colaborare cu diferite autoritati si institutii publice
'5. Raportul -nual de -ctivitate
'8. Evidenta solicitarilor de informatii de interes public in ba!a =egii nr.544/200'
'9. ,tructura organi!atorica
'(. ,tatistici privind domeniul de activitate
'$. ocumente privind politica salariala
,ituatiile financiare intocmite de Compania )ationala *3mprimeria )ationala0 ,. -.
respecta forma si prevederile referitoare la elementele din bilant si din contul de profit si
pierdere.
,ituatiile financiare sunt elaborate conform principiului contabilitatii de
anga<amente. -cest principiu presupune ca efectele tran!actiilor si al altor evenimente sa
fie recunoscute atunci cand tran!actiile si evenimentele respective se produc, si nu pe
masura ce numerarul sau ec%ivalentul de numerar este incasat sau platit, fiind inregistrate
in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente. 1rin punerea in
aplicare a acestui principiu al contabilitatii de anga<amente se asigura oferirea de catre
situatiile financiare atata informatiilor cu privire la tran!actiile trecute, care au implicat
plati si incasari, cat si a obligatiilor de plata in viitor si despre resursele ce privesc
incasarile viitoare.
=a intocmirea situatiilor financiare la &'.'2.20'2, evaluarea elementelorde activ si
pasiv, s:a efectuat cu respectarea principiului permanentei metodelor, conform caruia
metodele si regulile de evaluare trebuie mentinute, asigurand comparabilitatea in timp, a
informatiilor contabile.
Evaluarea activelor imobili!ate si a stocurilor s:a facut la valoarea de inventar.
29
Evaluarea creantelor si datoriilor s:a facut la valoarea de inregistrare din
contabilitate, care repre!inta valoarea lor probabila de incasare sau de plata.
Compania )ationala03mprimeria )ationala0 ,. -. amorti!ea!a activele fi/e
corporale si necorporale utili!and metoda amorti!arii liniare, care consta in includerea
uniforma in c%eltuielile institutiei a unor sume fi/e, stabilite proportional cu numarul de
ani ai duratei normale de utili!are a activului fi/.
-morti!area activelor fi/e corporale si necorporale se calculea!a incepand cu luna
urmatoare punerii in functiune, pana la recuperarea integrala a valorii de intrare.
Efectuarea reevaluarii cladirilor si terenurilor din patrimoniu, s:a reali!at prin
utili!area serviciilor unui evaluator specialist independent, membru al -sociatiei
)ationale a Evaluatorilor din Romania "-)E5-R#. >a!a evaluarii a fost repre!entata de
valoarea de piata prin aplicarea costului de inlocuire net, prin comparatia van!arilor si
prin capitali!area venitului. Re!ervele din reevaluare au fost inregistrate la &' decembrie
20'2 prin metoda anularii amorti!arii acumulate pana la data reevaluarii.
3n cadrul Companiei )ationale *3mprimeria )ationala0 ,. -.e/ista ,erviciul de
Control care a urmarit.
: conformitatea cu legislatia in vigoareB
: aplicarea deci!iilor luate de conducerea entitatiiB
: buna functionare a activitatii interneB
: utili!area eficienta a resurselorB
: prevenirea si controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fi/ateB
: asigurarea unei gestiuni contabile si a unei urmariri financiare a activitatilor societatii
Controlul intern se aplica.
: anterior reali!arii operatiunilor, cu oca!ia elaborarii bugetului, ceea ce va permite,
ulterior reali!arii operatiunilor, controlul bugetarB
: in timpul operatiunilor, cat si dupa finali!area acestora, ca! in care se anali!ea!a
rentabilitatea operatiunilor si se constata e/istenta conformitatii sau a eventualelor
anomalii, care trebuie corectate.
in raportul anual al Companiei )ationale03mprimeria )ationala0 ,. -. reiese
faptul ca auditarea companiei este facuta anual de catre o persoana <uridica profesionist
contabil, si anume, pana in 20'2 auditarea efectuandu:se de catre
1riceOater%ouseCoopers iar din 20'2 a fost semnat un contract pe o perioada de & ani cu
societatea eloitte -udit.
30
Cerin ele etice pentru audit i serviciile de asigurare aferente furni!ate de eloitte
-udit sunt @n conformitate cu cerin a na ionalA care a adoptat integral Codul de EticA
pentru Contabilii 1rofesioni ti emis de ;edera ia 3nterna ionalA a Contabililor "3;-C#,
versiunea revi!uitA aplicabilA @ncepCnd cu ' ianuarie 20''.
;irma le cere tuturor partenerilor, personalului profesional i celui administrativ sA
confirme anual cA au citit i @n eles codul de conduitA i cA @n eleg cA este
responsabilitatea lor sA respecte codul.
;irma are politici i proceduri menite sA dea o asigurare re!onabilA cA respectA
standardele de independen A aplicabile.
4o i partenerii i personalul profesional sunt @ncura<a i sA: i asume
responsabilitatea personalA pentru a se asigura cA de!voltarea i educa ia lor profesionalA
continuA sunt corespun!Atoare rolurilor, responsabilitA ilor i cerin elor lor profesionale
e asemenea , Pmprimeria )ationala dispune si de un serviciu de -udit 3ntern
1ublic care are ca domeniu de activitatea organi!area si e/ercitarea unitara a activitatii de
audit public intern la nivelul Companiei )ationale *3mprimeria )ationala0 ,. -., in
conformitatea cu prevederile legale in vigoare.
1entru ac%i!itiile publice compania dispune de un serviciu de ac%i!itii care se
ocupa cu organi!area si monitori!area activitatii de ac%i!itii publice in conformitatea cu
legislatia in vigoare privind ac%i!itiile publice.
,erviciul de -c%i!itii intocmeste 1rogramul -nual al -c%i!itiilor 1ublice,stabileste
procedurile de atribuire ce vor fi aplicate pentru produsele, serviciile ce urmea!a a fi
ac%i!itionate.
Compania )ationala *3mprimeria )ationala0 ,. -. dispune de proceduri interne
care sunt revi!uite periodic.
Cele mai importante in e/ercitarea mcontrolului intern si auditului intern sunt.
: 2anagementul proceselorB
: -nali!a efectuata de managementB
: Circuitul comen!ilor in cadrul Companiei )ationale Q3mprimeria )ationala0 ,-.
Obtinerea Q>unurilor de tipar0 B
: 2odul de organi!are si evidentiere a c%eltuielilor pentru activitatea de protocolB
: 1roceduri cu privire la modul in care se efectuea!a si desfasoara controlul documentelor
si al inregistrarilor,auditul intern,masurarea si evaluarea performantelor
31
Bibliografie:
Initiere in auditul situatiilor financiare, editia a III( a, revizuita si
adau%ita) *arin +oma, ditura ,,,"$, -ucuresti, 2009
OUG 94/2008 pentru stabilirea unor masuri privind punerea in
circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor
documente de calatorie actualizata cu OUG nr' 8./2009
Ordonanta de ur%enta nr' /99/2000 privind infiintarea ,ompaniei
0ationale 1 Imprimeria 0ationala 1 #'"'
Ordinul 2033/2009 pentru aprobarea $e%lementarilor contabile
conforme cu directivele europeme)
444'cnin'ro
,odul fiscal
0orme de aplicare a codului fiscal
32
l

33