Sunteți pe pagina 1din 28

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

Bd. Mihail Koglniceanu, Nr. 36-46, Sector 5,


Cod potal 0500!, Bucureti, "o#$nia
%el& '40()*30! !3 !0+ '40()* 30! !3 4!+
,a-& '40(*33 .5 !5.
http&//000.uni1uc.ro
Nr.2222222222/22222222222222222
INVITATIE DE PARTICIPARE
Se apro1,
"ector
3ro4.5ni6.7r. 8oan 39N:;"5
Not:
Se va completa acolo unde este scrs cu !ont de culoare al"astu#
Se vor $ter%e e&plca'le scrse cu !ont de culoare ro$e#
5N8<="S8%;%=; 78N B5C5"=>%8 are onoarea ?a 6a in6ite ?a participati la procedura de atri1uire a
contractului de achi@itie pu1lica (?e 6a trece denu#irea produ?elor ce ur#ea@ a ?e achi@iAionaB
)# C1iectul contractului& *urn+are produse#
). Procedura aplcata pentru atr"urea contractulu de ac,+te pu"lca: Cerere de C4ert.
-# Sur?a de 4inantare a contractului de 4urni@are care ur#ea@a ?a 4ie atri1uit& ?e 6a trece ?ur?a de
4inanAare(cercetare, 6enituri proprii ?au 1uget*.
.# C4erta depu?a de o4ertant tre1uie ?a cuprinda&
Documentele de cal!care
Propunerea tehnica
C4ertantul 6a ela1ora propunerea tehnica a?t4el Dnc$t acea?ta ?a re?pecte Dn totalitate cerintele pre6a@ute
Dn docu#entaAia de atri1uire.
Propunerea financiara formularul de oferta
C4ertantul 6a ela1ora propunerea 4inanciara a?t4el Dnc$t acea?ta ?a 4urni@e@e toate in4or#atiile ?olicitate cu
pri6ire la pret precu# i la alte conditii 4inanciare i co#erciale legate de o1iectul contractului de achi@itie
pu1lica.
/# 7ata li#ita pentru ?olicitarea clari4icarilor& cel ma t0r+u cu 1 +le lucratoare 2nante de data
desc,der o!ertelor.
3# Ei#1a de redactare a o4ertei& rom0n
4# 3erioada de 6ala1ilitate a o4ertelor& 60 zile
5# 3retul 6a 4i e-pri#at n R6N7 !ara TVA s ec,valent euro.
8# 7ata pentru care ?e deter#ina echi6alenta "CN/euro& data apar'e 2n SEAP a nvta'e de
partcpare#
)9# Pretul o!erte este !erm n R6N#
o NU ?e accepta actuali@area pretului contractului
))# Criteriul care 6a 4i utili@at pentru atri1uirea contractului de 4urni@are& pretul cel ma sca+ut ?au o!erta
cea ma avanta:oasa dn punct de vedere economc
)1# Ea o4erta de 1a@a&
o NU ?e accepta o4erte alternati6e
)-# 3erioada de garantie a produ?elor& conform caietului de sarcini.
).# %er#enul co#ercial Dn care ?e 6a Dncheia contractul&
Bunurile vor fi transportate i montate la sediul locaiei.
Cheltuielile de manipulare, ncrcare, transport, montare i alte cheltuieli ocazionate de livrarea
unurilor vor fi suportate de v!nztor.
)/# Ei6rarea produ?elor 6a 4i reali@at& Dn ter#en #a-i# de -- @ile de la data ?e#nrii contractului.
)3# 3lata pretului contractului ?e 6a 4ace prin contul "C30%"=:!0550460F000)!4 (6enituri 5B*,
"C6G%"=:!055003FFF000GG (cercetare 5B*, de?chi? la %"=:C"="8; ?ectorului 5 in #a-i# 40
@ile de la data e#iterii 4acturii 4i?cale.
)4# 7ocu#entele o1ligatorii care in?ote?c o4erta& con!orm documenta'e de atr"ure#
)5# ;dre?a la care ?e depune o4erta& Se 6a trece adre?a e-act, denu#irea 1iroului/?er6iciului unde ?e
pri#e?c o4ertele, precu# ?i inter6alul orar (luni-6ineri, orele -- H orele --*
)8# 7ata li#ita pentru depunerea o4ertei& @iua, luna, anul, ora.
19. Cra, data i locul de?chiderii o4ertelor: @iua, luna, anul, ora la ?ediul& adre?a ea-ct i denu#irea
1iroului/?er6iciului unde ?e de?chid o4ertele. (C4ertele ?e de?chid Dn aceai @i cu data li#it de depunere,
de regul la un inter6al de or*.
Alaturat va transmtem documentata de atr"ure.
Documenta'a de atr"ure se %ase$te $ pe ste;ul: 000.e-licitatie.ro.
3entru in4or#atii ?upli#entare ne puteti contacta la tel. 22222222222222222222, nu#e i
prenu#e re?pon?a1il achi@iAie.
Decan<Drector de proect:
Numele $ prenumele7 semntura#
Drector =eneral
e! Brou Ac,+t
D6CU>ENTA?IA DE ATRIBUIRE
*IA DE DATE A AC@IAI?IEI
I# a# AUT6RITATEA C6NTRACTANTB
7enu#ire& 5N8<="S8%;%=; B5C5"=S%8 -
;dre?a& Bd. Mihail Koglniceanu, nr. 36-46, ?ector 5, Bucureti, cod potal 0500!
Eocalitate& Bucureti Iara "o#$nia
3er?oana de contact&
8n atenAia &
%ele4on&
=-#ail& ,a-&
;dre?a ;utoritAii contractante& Bd. Mihail Koglniceanu, nr. 36-46, ?ector 5, Bucureti, cod potal
0500!
I#" Prncpala actvtate a Autort' contractante& educaAie
;utoritatea contractant nu achi@iAionea@ Dn nu#ele altei autoritAi contractante.
Alte n!orma' $<sau clar!cr pot ! o"'nute de la& prin pot la adre?a& Se 6a trece adre?a e-act i
denu#irea 1iroului/?er6iciului unde ?e pri#e?c pri#e?c ?olicitrile de clari4icare, precu# ?i inter6alul orar
(luni-6ineri, orele -- H orele --* ?au prin 4a- la& nu#r 4a-, Dn atenAia& nu#e i prenu#e re?pon?a1il
achi@iAie.
Date lmt de prmre a solctrlor de clar!cr& orice o4ertant care a intrat Dn po?e?ia docu#entaAiei
de atri1uire are dreptul de a ?olicita clari4icri re4eritoare la pre6ederile ace?teia+ Crice ?olicitare de
clari4icare ?e adre?ea@ autoritAii contactante Dn ?cri?, cel #ai t$r@iu cu ) @ile lucrtoare Dnainte de data
de?chiderii o4ertelor i poate 4i tri#i? prin 4a-, curier rapid ?au pot.
>odul de utl+are a clor de atac&
Organismul competent de rezolvare a contestaiilor
3entru ?oluAionarea conte?taAiilor, partea care ?e con?ider 6t#at ?e poate adre?a Con?iliului NaAional
de SoluAionare a Conte?taAiilor care 4uncAionea@ pe l$ng ;utoritatea NaAional pentru "egle#entarea i
Monitori@area ;chi@iAiilor 3u1lice.
Modul de constituire a contestaiei
Conte?taAia ?e 4or#ulea@ Dn ?cri? i tre1uie ? conAin in4or#aAiile preci@ate Dn art. )!0 alin. (* din C5J
34/)006. Conte?tatorul 6a ataa la conte?taAie i copia actului atacat, Dn ca@ul Dn care ace?ta a 4o?t e#i?,
precu# i copii ale Dn?cri?urilor pre6@ute la art. )!0 alin. (* din C5J 34/)006.
Termenul de depunere a contestaiei
Conte?taAia poate 4i depu? Dn cel #ult 6 @ile de la data lurii la cunotinA de ctre conte?tatar de?pre un
act al autoritAii contractante pe care ace?ta Dl con?ider nelegal. 7up Dnaintarea conte?taAiei ctre
Con?iliu, conte?tatarul 6a Dnainta de Dndat autoritAii contractante o copie a conte?taAiei i a Dn?cri?urilor
conte?tate, dac ace?tea ?unt di?poni1ile.
I#c# Sursa de !nan'are : ?e 6a trece ?ur?a de 4inanAare (aceai ?ur? de 4inanAare ca i pe pri#a pagin*.
II: 6BIECTUC C6NTRACTUCUI
II#)D Descrere
88..* 7enu#ire contract& ;chi@iAie de 3"C75S= 3=N%"5 C="C=%;"= 7=:<CE%;"= >8
KN<LILM9N% (denu#irea produ?elor*
88. .)* 7enu#ire contract i locul de li6rare&
- Contract de 4urni@are produ?e.
- ;chi@iAionarea ?e 6a reali@a prin cu#prare.
- Prncpalul loc de lvrare: UNIVERSITATEA DIN BUCURETI7
S= <; %"=C= ;7"=S; =F;C%; S8 3="SC;N; 7= CCN%;C% C;"= <; S=MN; 3"CC=S5E
<="B;E 7= 3"8M8"= ; 3"C75S=EC" ' N5M;"5E 7= %=E=,CN
88. . 3* 3rocedura ?e 4inali@ea@ prin & Contract de achi@iAie pu1lic
88. .4* 7urata contractului de achi@iAie pu1lic& din #o#entul ?e#nrii contractului i p$n la
3.).)00.
88. .5* Nu ?e accept o4erte alternati6e
II#1D Canttatea sau scopul contractulu
II#1#)D
Nr# crt# DENU>IRE PR6DUS U#># CANT# Cod CPV
)
Se co#pletea@ cu
denu#irea produ?ului#
Buc/?et.
....
1
-
.
EE#
Canddat vor depune o!ertele pentru toate produsele s toate canttatle# Nu se accepta o!erte
partale# Nu se accepta o!erte alternatve#
II#-D Cond' spec!ce contractulu
88.3.. JaranAia de participare 0 "CN
88.3.). Contract re@er6at& Nu
III: PR6CEDURA
888.* 3rocedura ?electat& cererea de o4ert
888.)* =tapa 4inal de licitaAie electronic& N5
888.).* Eegi?laAia aplicat
)# CrdonanAa de urgenA a Ju6ernului nr. 34/)006 pri6ind achi@iAiile pu1lice, pu1licat Dn Monitorul C4icial
al "o#$niei, 3artea 8, nr. 4G din 5.05.)006, apro1at prin Eegea nr. 33!/)006, #odi4icata ?i co#pletata
prin Eegea )G/)00! ?i C5J .4/)00!.
1# Motr$rea Ju6ernului nr. .)5/)006 pri6ind apro1area nor#elor de aplicare a CrdonanAei de urgenA a
Ju6ernului nr. 34/)006 pri6ind achi@iAiile pu1lice, pu1licat Dn Monitorul C4icial al "o#$niei, 3artea 8, nr.
6)5 din )0.0!.)006.
-. Motararea Nr.33!/)!.0..)006, pri6ind co#peltarea Motararii Ju6ernului Nr..)5/)006
.. Crdine ;N"M;3 (000.anr#ap.ro*
IV# CRITERII DE CACI*ICARE I SECEC?IE
CRITERIU CERIN?E >INI>E
IV#)D Stua'a personal a
o!ertantulu
. 7eclaraAie pri6ind eligi1ilitatea CerinA #ini#& completarea *ormularulu ).
IV#1D Capactatea de e&erctare a actvt' pro!esonale F2nre%strareD
3er?oane Nuridice ro#$ne Certi4icat de Dnregi?trare eli1erat de C4iciul "egi?trului
Co#erAului
CerinA #ini#: pre+entarea Cert!catulu de 2nre%strare
el"erat de 6!cul Re%strulu Comer'ulu#
3er?oane Nuridice /4i@ice ?trine 7ocu#ente care do6ede?c o 4or#a de Dnregi?trare / ate?tare
ori apartenenA din punct de 6edere pro4e?ional.
CerinA #ini#& Documente care dovedesc o !orma de
2nre%strare < atestare or apartenen' dn punct de
vedere pro!esonal#
IV# -#D Stua'a economco;!nancar
. 8n4or#atii pri6ind ci4ra de a4aceri 8n4or#aAii pri6ind ci4ra #edie anual de a4aceri pe ulti#ii trei
ani.
Cern' mnm: se completea+ *ormularul 1;!$a
n!orma' %enerale o!ertant#
IV# .#D Capactatea te,nc
. Ei?ta principalelor li6rri Dn ulti#ii 3
ani
Ei?t a principalelor li6rri de produ?e ?i#ilare e4ectuate Dn
ulti#ii 3 ani, conAin$nd 6aloarea li6rrilor
CerinA #ini#& completarea *ormularulu -#
). ;utori@are pentru li6rarea CerinA #i#i#& o!ertantul va pre+enta autor+ate pentru
produ?elor#
D6AR DACB PENTRU PR6DUSECE
CE SE V6R AC@IAI?I6NA ESTE
NECESARB ACEASTB
AUT6RIAA?IE7 DACB NU7 SE
TER=E
lvrarea produselor *ormularul 5 dn sectunea III
IV#/# Standarde de as%urarea
calt'
CerinA #i#i#& Cert!care IS6 899) la o!ertant sau orce
alte documente ec,valente cu o ast!el de cert!care
V# ECAB6RAREA 6*ERTEI
V# )D Cm"a de redactare a o!erte& li#1a ro#$n
V# 1D Peroada de vala"ltate a o!erte& 39 +le
V# -D Cuantumul %aran'e de partcpare& 0 "CN
V# .D Peroada de vala"ltate a %aran'e pentru partcpare&
V# /D >odul de constture a %aran'e de partcpare
V#3D >odul de pre+entare a propuner te,nce
6!erta te,nc va con'ne:
aD 7e?crierea tehnic detaliat a produ?elor o4ertate. C4erta tehnic tre1uie Dntoc#it a?t4el Dnc$t Dn
proce?ul de e6aluare, in4or#aAiile din propunerea tehnic ? per#it identi4icarea 4acil a core?pondenAei
cu ?peci4icaAiile tehnice #ini#e din caietul de ?arcini.
"D ;cti6itAile i ?arcinile concrete care 6or 4i DncredinAate per?onalului i#plicat Dn Dndeplinirea contractului.
cD ;lte in4or#aAii con?iderate ?e#ni4icati6e pentru e6aluarea core?pun@toare a propunerii tehnice.
dD Jra4ic de li6rare.
3rin propunerea tehnic, o4ertanAii 6or tre1ui ?-i ia angaNa#entul li6rrii integrale i Dn inter6alul
de ti#p ?olicitat de achi@itor i in?talrii echipa#entelor con4or# ter#enului de in?talare o4ertat.
V#4D >odul de pre+entare a propuner !nancare
Se co#pletea@ 4or#ularul de o4ert (*ormularul /* i un 4or#ular centrali@ator de preAuri (*ormular 3*.
V#5#D Data pentru care se determn ec,valen'a leu<euro:
Cur? de re4erinAa co#unicat de BN" din data pu1licrii Dn S=;3 a in6itaAiei de participare.
V#8D Pre+entarea o!erte
a* adre?a la care ?e depune o4erta& Se 6a trece adre?a e-act i denu#irea 1iroului/?er6iciului unde ?e
pri#e?c o4ertele, precu# ?i inter6alul orar (luni-6ineri, orele -- H orele --D
1* data li#ita pentru depunerea o4ertei& @iua, luna, anul, ora.
c* nu#rul de e-e#plare Dn copie&
d* #od de pre@entare
,iecare pagin a o4ertei tre1uie ? 4ie nu#erotat i ?e#nat, de ctre o4ertant, o4ertantul a6$nd
o1ligaAia de a ane-a i un opi? al docu#entelor pre@entate.
7ocu#entele originale care nu pot 4i depu?e Dn o4erta OC"8J8N;EB, 6or 4i pre@entate Dn copie,
?e#nate i ta#pilate Dn original de ctre conductorul 4ir#ei o4ertante. Criginalele ace?tor docu#ente 6or
4i pre@entate Dn ti#pul edinAei de de?chidere pentru con4runtare.
7ocu#entele originale care alctuie?c 3ropunerea tehnic i 3ropunerea 4inanciar, #arcate
core?pun@tor, ?e 6or introduce Dntr-un plic interior plicului #arcat PC"8J8N;EB, #arcat P3"C35N="=
%=MN8CL >8 ,8N;NC8;"LB.
Celelalte docu#ente care Dn?oAe?c o4erta, Dn original, ?e 6or introduce Dntr-un plic #arcat
O7CC5M=N%= 7= C;E8,8C;"=B, interior plicului #arcat PC"8J8N;EB.
C4ertantul tre1uie ? ?igile@e originalul i copiile Dn plicuri ?eparate, #arc$nd core?pun@tor
plicurile cu PC"8J8N;EB i re?pecti6 PCC38=B+
3e plicul #arcat OC"8J8N;EB i pe plicurile #arcate PCC38=B ?e 6a ?crie denu#irea i adre?a
o4ertantului, pentru a per#ite returnarea o4ertei, 4r a 4i de?chi?, Dn ca@ul Dn care o4erta re?pecti6 e?te
declarat Dnt$r@iat.
3licurile interioare ?e 6or introduce Dntr-un 3E8C =F%="8C" care 6a 4i Dnchi? core?pun@tor i
netran?parent. 3licul e-terior tre1uie ? 4ie #arcat cu adre?a ;utoritAii contractante i cu in?cripAia O; N5
S= 7=SCM87= KN;8N%= 7= 7;%; & @iua, luna, anul, ora.
e* #odi4icarea ?i retragerea o4ertei
C o4ert poate 4i retra? i #odi4icat nu#ai p$n la data i ora li#it de depunere a o4ertelor.
4* o4erte Dnt$r@iate
C4erta care e?te depu?a/tran?#i?a la o alta adre?a a autoritatii contractante decat cea ?ta1ilita in anuntul
?au in in6itatia de participare ori care e?te pri#ita de catre 5ni6er?itatea din Bucureti dupa e-pirarea
datei li#ita pentru depunere ?e returnea@a nede?chi?a.
Gn ca+ul 2n care comsa de evaluare constat c unul sau ma mul' o!ertan'<candda' au oms s
pre+nte anumte documente prn care se con!rm 2ndeplnrea cern'elor prvnd stua'a
personal7 capactatea de e&erctare a actvt' pro!esonale7 stua'a economc $ !nancar7
precum $ capactatea te,nc $<sau pro!esonal7 aceasta va solcta o!ertan'lor<candda'lor
respectv completarea documentelor care lpsesc 2n lmta a 41 de ore de la momentul solctr#
Dac o!ertantul<canddatul a oms s pre+nte ma mult de - dntre documentele solctate
2n cadrul documenta'e de atr"ure7 o!erta acestua este consderat necon!orm7 avand ca e!ect
respn%erea o!erte respectve#
V#)9D Desc,derea o!ertelor
. 7e?chiderea o4ertelor ?e 6a 4ace de ctre co#i?ia de e6aluare, Dn @iua, luna, anul, ora la ?ediul& adre?a
e-act i denu#irea 1iroului/?er6iciului unde ?e de?chid o4ertele. (C4ertele ?e de?chid Dn aceai @i cu data
li#it de depunere, de regul la un inter6al de or*.
Aten'eH
Ca $edn'a de desc,dere tre"ue s partcpe tot mem"r dn Dec+a
Rectorulu de numre 2n comseH
a* autoritatea contractant are o1ligaAia de a de?chide o4ertele Dn locul i la data indicat Dn docu#entaAia
de atri1uire+
1* orice repre@entant al o4ertantului are dreptul de a participa la edinAa de de?chidere, dac pre@int, Dn
ace?t ?en?, o D#puternicire ?cri? ?e#nat de per?oanele co#petente+
). Kn cadrul edinAei de de?chidere, nu e?te per#i? re?pingerea nici unei o4erte, cu e-cepAia celor care ?e
Dncadrea@ Dntr-una din ur#toarele ?ituaAii&
- au 4o?t depu?e dup data ?i ora li#it de depunere ?au la o alt adre? dec$t cele ?ta1ilite Dn anunAul de
participare+
- nu ?unt Dn?oAite de garanAia de participare a?t4el cu# a 4o?t ?olicitat Dn docu#entaAia de atri1uire.
a* edinAa de de?chidere ?e 4inali@ea@ printr-un proce?-6er1al de de?chidere ?e#nat de #e#1rii co#i?iei
de e6aluare i de repre@entanAii operatorilor econo#ici, Dn care ?e con?e#nea@ #odul de de?4urare a
edinAei re?pecti6e, a?pectele 4or#ale con?tatate la de?chiderea o4ertelor, ele#entele principale ale
4iecrei o4erte.
3* ;nali@a i e6aluarea o4ertelor&
a* orice deci@ie cu pri6ire la cali4icarea o4ertanAilor ?au, dup ca@, cu pri6ire la e6aluarea o4ertelor ?e
adopt de ctre co#i?ia de e6aluare Dn cadrul unor edinAe ulterioare edinAei de de?chidere a o4ertelor,
1* co#i?ia de e6aluare are o1ligaAia 6eri4icrii #odului de Dndeplinire cerinAelor de cali4icare de ctre
4iecare o4ertant Dn parte,
c* co#i?ia de e6aluare are o1ligaAia de a anali@a i 6eri4ica 4iecare o4ert at$t din punct de 6edere al
ele#entelor tehnice propu?e, c$t i din punct de 6edere al a?pectelor 4inanciare pe care le i#plic,
d* propunerea tehnic tre1uie ? core?pund cerinAelor #ini#e pre6@ute Dn caietul de ?arcini,
e* propunerea 4inanciar tre1uie ? ?e Dncadre@e Dn li#ita 4ondurilor care pot 4i di?poni1ili@ate pentru
Dndeplinirea contractului de achi@iAie pu1lic re?pecti6.
g* pe parcur?ul anali@rii i 6eri4icrii docu#entelor pre@entate de o4ertanAi, co#i?ia de e6aluare are
dreptul de a ?olicita oric$nd clari4icri ?au co#pletri ale docu#entelor pre@entate de acetia pentru
de#on?trarea Dndeplinirii cerinAelor de cali4icare ?au pentru de#on?trarea con4or#itAii o4ertei cu cerinAele
?olicitate.
h* o4erta e?te con?iderat inaccepta1il Dn ur#toarele ?ituaAii&
- au 4o?t depu?e dup data i ora li#it de depunere ?au la o alt adre? dec$t cele ?ta1ilite Dn in6itaAia de
participare i pre@enta docu#entaAie de atri1uire+
- nu ?unt Dn?oAite de garanAia de participare a?t4el cu# a 4o?t ?olicitat Dn docu#entaAia de atri1uire,
- a 4o?t depu? de un o4ertant care nu Dndeplinete cerinAele de cali4icare+
- con?tituie o alternati6 la pre6ederile caietului de ?arcini, alternati6 care nu poate 4i luat Dn con?iderare
deoarece nu e?te per#i? depunerea o4ertelor alternati6e,
- preAul inclu? Dn propunerea 4inanciar depete 6aloarea 4ondurilor care pot 4i di?poni1ili@ate pentru
Dndeplinirea contractului de achi@iAie pu1lic re?pecti6+
- Dn ur#a 6eri4icrilor pre6@ute la art. )0) i )03 din ordonanAa de urgenA nr. 34/)006 ?e con?tat c
o4erta pre@inta un preA neo1inuit de ?c@ut Dn raport cu ceea ce ur#ea@ a 4i 4urni@at
i* o4erta e?te con?iderat necon4or# Dn ur#toarele ?ituaAii&
- nu ?ati?4ace cerinAele caietului de ?arcini+
- conAine propuneri re4eritoare la clau@ele contractuale care ?unt Dn #od e6ident de@a6antaNoa?e pentru
autoritatea contractant+
- conAine Dn cadrul propunerii 4inanciare preAuri care nu ?unt re@ultatul li1erei concurenAe i care nu pot 4i
Nu?ti4icate,
N* o4ertele care nu ?e Dncadrea@ Dn niciuna din ?ituaAiile pre6@ute la litera h* i i* ?unt ?ingurele o4erte
care pot 4i con?iderate ad#i?i1ile,
Q* o4erta c$tigtoare ?e ?ta1ilete nu#ai dintre o4ertele ad#i?i1ile i nu#ai pe 1a@ criteriului de atri1uire
preci@at Dn in6itaAia de participare i Dn docu#entaAia de atri1uire,
4* Corectarea eroriilor arit#etice&
a* co#i?ia de e6aluare are dreptul de a corecta erorile arit#etice nu#ai cu acceptul o4ertantului. Kn ca@ul
Dn care o4ertantul nu accept corecAia ace?tor erori, atunci o4erta ?a 6a 4i con?iderat necon4or#.
1* =rorile arit#etice ?e corectea@ dup cu# ur#ea@&
- dac e-i?t o di?crepanA Dntre preAul unitar i preAul total, tre1uie luat Dn con?iderare preAul unitar, iar
preAul total 6a 4i corectat core?pun@tor+
- dac e-i?t o di?crepanA Dntre litere i ci4re, tre1uie luat Dn con?iderare 6aloarea e-pri#at Dn litere, iar
6aloarea e-pri#at Dn ci4re 6a 4i corectat core?pun@tor.
VI# CRITERII DE ATRIBUIRE
VI#)# Crterul aplcat pentru atr"urea contractulu de ac,+'e pu"lc: pretul cel #ai ?ca@ut ?au
o4erta cea #ai a6antaNoa?a din punct de 6edere econo#ic
Kn ca@ul Dn care ?e alege o4erta cea #ai a6antaNoa?a din punct de 6edere econo#ic, tre1uie Dntoc#it o
gril de acordare a punctaNului.
=-e#plu&
TABECUC PUNCTEC6R DE CACITATE:
"r.
crt.
#actori de evaluare Puncta$ ma%im alocat
3reAul o4ertei G5R
3 Caracteri?tici tehnice i 4uncAionale ?uperioare
celor #ini#ale din caietul de ?arcini&
0R
4 7i?poni1ilitatea de a a?igura ?er6icii
po?t6$n@are i a?i?tenA tehnic
5R
T6TAC )99I
. 3unctaNul pentru 4actorul de e6aluare Jpretul o!erteJ ?e acorda a?t4el&
a* pentru cel #ai ?ca@ut dintre preturile o4ertelor ?e acorda punctaNul #a-i# alocat
4actorului de e6aluare re?pecti6+
1* pentru alt pret decat cel pre6a@ut la lit. a* punctaNul ?e acorda a?t4el&
3(n* S (pret #ini#/pret(n** - punctaN #a-i# alocat.
). Caracteri?tici tehnice i 4uncAionale&
Co#i?ia 6a aloca punctaNul, de la #ini# la #a-i#, Dn 4uncAie de criterii o1iecti6e& con4or#itatea cu
caracteri?ticile tehnice #ini#e pre6@ute Dn caietul de ?arcini, caracteri?tici tehnice ?uperioare celor
#ini#e ?ta1ilite Dn caietul de ?arcini.
;tenAie& ?e 6a detalia #odul de punctare pentru caracteri?ticile tehnice ?uperioare.
) puncte pentru.................
3 puncte pentru ................
.............................................
3. 3entru di?poni1ilitatea de a a?igura ?er6icii po?t6$n@are i a?i?tenA tehnic ?e acord 5 puncte.
=6aluarea o4ertelor 4inanciare ?e reali@ea@ prin co#pararea preAurilor Dn lei, 4r %<;, a 4iecrei o4erte Dn
parte i prin Dntoc#irea, Dn ordine de?cre?ctoare a preAurilor re?pecti6e.
Analiza ofertelor (eliminatorie) H ?e 6or eli#ina din co#petiAie o4ertele care nu a?igur para#etrii tehnici i
calitati6i #ini#ali ?olicitaAi Dn Caietul de Sarcini.
VI#-# 3entru e-a#inarea o4ertelor, co#i?ia de ecaluare 6a proceda la anali@a ace?tora&
)# <eri4icarea #odului de Dndeplinire a criteriilor de cali4icare i#pu?e.
1# ;nali@a i 6eri4icarea 4iecrei o4erte din punct de 6edere al a?pectelor 4inanciare. 3ropunerea 4inanciar
tre1uie ? ?e Dncadre@e Dn li#ita 4ondurilor care pot 4i di?poni1ili@ate pentru Dndeplinirea contractului de
achi@iAie pu1lic.
-# ;nali@a i 6eri4icarea 4iecrei o4erte din punct de 6edere al ele#entelor tehnice propu?e. 3ropunerea
tehnic tre1uie ? core?pund cerinAelor #ini#e pre6@ute Dn caietul de ?arcini.
Se 6or eli#ina din co#petiAie toate o4ertele inad#i?i1ile i necon4or#e, con4or# art. G din MJ .)5/)006.
VI#.# C4erta c$tigtoare 6a 4i o4erta ad#i?i1il cu preAul cel #ai #ic/ cu punctaNul cel #ai #are.

VII# ATRIBUIREA C6NTRACTUCUI DE AC@IAI?IE PUBCICB
;tri1uirea contractului ?e 6a 4ace Dn corelaAie cu ,ia de date a ;chi@iAiei.
VIII# C6NDI?II *INANCIARE I>PUSE DE C6NTRACT
<888. A:ustarea pre'ulu contractulu& N5.
3ropunerea 4inanciar Dn "CN 6a 4i 4er# i ne#odi4ica1il pe toat perioada de derulare a contractului.
<888.). =aran'a de "una e&ecu'e a contractulu
. Cuantu#ul garanAiei de 1un e-ecuAie a contractului de 4urni@are 6a 4i 9 I din 6aloarea contractului de
4urni@are, 4r %<;.
). Modul de con?tituire a garanAiei de 1un e-ecuAie a contractului de 4urni@are e?te ?cri?oare de garanAie
1ancar de 1un e-ecuAie i con?tituie ane- la contract (*ormularul 4*.
3. "eturnarea garanAiei de 1un e-ecuAie ?e 6a e4ectua con4or# art. .) (* din MJ .)5/)006 pri6ind
nor#ele de aplicare a C5J 34/)006.
IK. CCAUAE C6NTRACTUACE 6BCI=AT6RII
. ,urni@orul ?e o1lig ? 4urni@e@e, re?pecti6 ? 6$nd, ? li6re@e, ? in?tale@e produ?ele
o4ertate la adre?a ?peci4icat Dn co#anda 4er#.
&. 'odaliti de plat
).. ;chi@itorul are o1ligaAia de a e4ectua plata integral ctre 4urni@or Dn #a-i# 40 @ile de recepAia
integral, cantitati6 i calitati6, a 1unurilor la ?ediul cu#prtorului i in?talarea lor.
7ocu#entele Dn 1a@a crora ?e 6a 4ace plata 6or 4i& proce?ul 6er1al de recepAie calitati6 i
cantitati6 a produ?elor i 4actura 4i?cal.
).). 3lata ?e 6a reali@a prin ordin de plat, pe 1a@a 4acturii acceptate de 5ni6er?itatea din
Bucureti, Dn contul pe care 4urni@orul ?e o1lig ?-l de?chid la tre@orerie. 7ata la care o1ligaAia
de plat ?e con?ider e4ectuat e?te @iua Dn care ?-a e#i? ordinul de plat.
-# (urata contractului
3. H 3re@entul contract e?te 6ala1il de la data ?e#nrii lui p$n la 3.).)00.
). Penaliti, daune*interese
4.. Kn ca@ul Dn care, din 6ina ?a e-clu?i6, 4urni@orul nu reuete ? Di Dndeplinea?c o1ligaAiile
a?u#ate prin contract, achi@itorul are dreptul de a deduce din preAul contractului, ca penalitAi, o
cot de 0,3R din 6aloarea 1unurilor neli6rate/nein?talate, pe @i de Dnt$r@iere.
4.). Kn ca@ul Dn care achi@itorul nu onorea@ 4acturile Dn ter#en de )G de @ile de la e-pirarea
perioadei pre6@ut la punctul .), ace?ta are o1ligaAia de a plti, ca penalitAi, o cot de 0,3R
pe @i de Dnt$r@iere din 6aloarea 4acturilor neonorate.
4.3. 7epirea ter#enului de r?pun? la ?e?i@are 6a atrage penalitAi de 0,3R din 6aloarea
echipa#entului.
4.4. 7ac nu poate 4i re#ediat de4ecAiunea Dn ti#p util, echipa#entul 6a 4i Dnlocuit pe cheltuiala
4urni@orului.
/ +anciuni pentru nendeplinirea culpail a oli,aiilor
5. - Kn ca@ul Dn care, din 6ina ?a e-clu?i6, 4urni@orul nu reuete ?-i Dndeplinea?c o1ligaAiile
a?u#ate, atunci achi@itorul are dreptul de a re@ilia contractul unilateral.
5.) - Nere?pectarea o1ligaAiilor a?u#ate prin pre@entul contract de ctre una dintre prAi, Dn #od
culpa1il i repetat, d dreptul prAii le@ate de a con?idera contractul de drept re@iliat i de a
pretinde plata de daune-intere?e.
5.3 - ;chi@itorul Di re@er6 dreptul de a renunAa la contract, printr-o noti4icare ?cri? adre?at
4urni@orului, 4r nici o co#pen?aAie, dac ace?ta din ur# d 4ali#ent, cu condiAia ca acea?t
anulare ? nu preNudicie@e ?au ? a4ecte@e dreptul la acAiune ?au de?pgu1ire pentru 4urni@or. 8n
ace?t ca@, 4urni@orul are dreptul de a pretinde nu#ai plata core?pun@atoare pentru partea din
contract Dndeplinit p$na la data denunArii unilaterale a contractului.
6. -ecepie, inspecii i teste
6. - ;chi@itorul ?au repre@entantul ?au are dreptul de a in?pecta i/?au te?ta produ?ele pentru a
6eri4ica con4or#itatea lor cu ?peci4icaAiile din ane-a/ane-ele la contract.
6.) - (* 8n?pecAiile i te?trile la care 6or 4i ?upu?e produ?ele, c$t i condiAiile de trecere a
recepAiei pro6i@orii i a recepAiei 4inale (calitati6e* 6or 4i e4ectuate la #o#entul li6rrii.
()* ;chi@itorul are o1ligaAia de a noti4ica, Dn ?cri?, 4urni@orului, identitatea repre@entanAilor ?i
D#puterniciAi pentru e4ectuarea recepAiei, te?telor i in?pecAiilor.
6.3 - 8n?pecAiile i te?tele din cadrul recepAiei pro6i@orii i recepAiei 4inale (calitati6e* ?e 6or 4ace la
de?tinaAia 4inal a produ?elor, Dn pre@enAa repre@entanAilor celor dou prAi.
6.4 - 7ac 6reunul din produ?ele in?pectate ?au te?tate nu core?punde ?peci4icaAiilor, achi@itorul
are dreptul ?a Dl re?ping, iar 4urni@orul are o1ligaAia, 4r a #odi4ica preAul contractului&
a* de a Dnlocui produ?ele re4u@ate, ?au
1* de a 4ace toate #odi4icarile nece?are pentru ca produ?ele ?a core?pund ?peci4icaAiilor lor
tehnice.
6.5 - 7reptul achi@itorului de a in?pecta, te?ta i, daca e?te nece?ar, de a re?pinge, nu 6a 4i li#itat
?au a#$nat datorit 4aptului c produ?ele au 4o?t in?pectate i te?tate de 4urni@or, cu ?au 4r
participarea unui repre@entant al achi@itorului, anterior li6rrii ace?tora la de?tinaAia 4inal.
6.6 - 3re6ederile clau@elor 6.-6.4. nu Dl 6or a1?ol6i pe 4urni@or de o1ligaAia a?u#rii garanAiilor
?au altor o1ligaAii pre6@ute Dn contract.
.. /ivrarea i documentele care nsoesc produsele
!. - ,urni@orul are o1ligaAia de a li6ra produ?ele la de?tinaAia 4inal indicat de achi@itor
re?pect$nd&
a* datele din gra4icul de li6rare (lvrarea se va !ace 2n ma&m && +le de la data comen+
!ermeD7 $
1* ter#enul co#ercial ?ta1ilit+
dup pri#irea ordinului de Dncepere.
!.) - (* Ea e-pedierea produ?elor, 4urni@orul are o1ligaAia de a co#unica Dn ?cri?, atat
achi@itorului, c$t i, dup ca@, ?ocietAii de a?igurri, datele de e-pediere, nu#arul contractului,
de?crierea produ?elor, cantitatea, locul de Dncarcare i locul de de?crcare.
()* ,urni@orul 6a tran?#ite achi@itorului docu#entele care Dn?oAe?c produ?ele&
1. Factura fiscala
2. Avizul de expediie
. !ertificat de calitate
". !ertificat de origine
#. !ertificat de garantie
!.3 - Certi4icarea de ctre achi@itor a 4aptului ca produ?ele au 4o?t li6rate parAial ?au total ?e 4ace
dup in?talare i dup recepAie, prin ?e#narea de pri#ire de ctre repre@entantul autori@at al
ace?tuia, pe docu#entele e#i?e de 4urni@or pentru li6rare.
!.4 - Ei6rarea produ?elor ?e con?ider Dncheiat Dn #o#entul Dn care ?unt Dndeplinite pre6ederile
clau@elor pri6ind recepAia produ?elor.
!.5 - Cheltuielile nece?are pentru ca produ?ele ? core?pund cerinAelor caietului de ?arcini,
6aloarea a#1alaNului, a?igurrii i tran?portului produ?elor la locurile de li6rare ?ta1ilite, precu# i
alte ta-ele i cheltuieli ?unt inclu?e Dn preA..
0. Perioada de ,aranie acordat produselor
G. - ,urni@orul are o1ligaAia de a garanta ca produ?ele 4urni@ate prin contract ?unt noi,
ne4olo?ite, de ulti# generaAie i incorporea@a toate D#1untAirile recente Dn proiectare i
?tructura #aterialelor. 7e a?e#enea, 4urni@orul are o1ligaAia de a garanta ca toate produ?ele
4urni@ate prin contract nu 6or a6ea nici un de4ect ca ur#are a proiectului, #aterialelor ?au
#anoperei (cu e-cepAia ca@ului c$nd proiectul i/?au #aterialul e cerut Dn #od e-pre? de ctre
achi@itor* ?au oricrei alte acAiuni ?au o#i?iuni a 4urni@orului i ca ace?tea 6or 4uncAiona Dn condiAii
nor#ale de 4uncAionare.
G.) - (* 3erioada de garanAie acordat produ?elor de ctre 4urni@or e?te cea declarat Dn
propunerea tehnic, in con4or#itate cu ?peci4icatiile producatorului
()* 3erioada de garanAie a produ?elor Dncepe cu data recepAiei e4ectuate dup li6rarea i
in?talarea ace?tora la de?tinaAia 4inal.
G.3 - ;chi@itorul are dreptul de a noti4ica i#ediat 4urni@orului, Dn ?cri?, orice pl$ngere ?au
recla#aAie ce apare Dn con4or#itate cu acea?t garanAie.
G.4 - Ea pri#irea unei a?t4el de noti4icri, 4urni@orul are o1ligaAia de a re#edia de4ecAiunea ?au de
a Dnlocui produ?ul Dn perioada con6enit, 4r co?turi ?upli#entare pentru achi@itor, con4or#
docu#entaAiei de atri1uire. 3rodu?ele care, Dn ti#pul perioadei de garanAie, le Dnlocuie?c pe cele
de4ecte, 1ene4icia@ de o nou perioad de garanAie care curge de la data Dnlocuirii produ?ului.
%i#pul de r?pun? la ?e?i@are #a-i# )4 ore, ti#pul de re#ediere a de4ecAiunilor 6a 4i de #a-i#
41 ore#
G.5 - 7ac 4urni@orul, dup ce a 4o?t DntiinAat, nu reuete ? re#edie@e de4ectul Dn perioada
con6enit, achi@itorul are dreptul de a lua #?uri de re#ediere pe ri?cul i ?pe@ele 4urni@orului i
4r a aduce nici un preNudiciu oricror alte drepturi pe care achi@itorul le poate a6ea 4aA de
4urni@or prin contract.
1. 2$ustarea preului contractului
.. - 3entru produ?ele li6rate i pentru ?er6iciile pre?tate, plAile datorate de achi@itor 4urni@orului
?unt cele declarate Dn propunerea 4inanciar, ane- la contract. Nu este pos"l a:ustarea
pre'ulu contractulu.
Neacceptarea clau+elor contractuale are drept urmare descal!carea o!ertantulu#
CAIETUC DE SARCINI
Caietul de ?arcini 4ace parte integrant din docu#entaAia pentru atri1uirea contractului i con?tituie
an?a#1lul cerinAelor pe 1a@a crora ?e ela1orea@ de ctre 4iecare o4ertant propunerea tehnic. Caietul
de ?arcini conAine, Dn #od o1ligatoriu, ?peci4icaAii tehnice. !erinele impuse vor fi considerate ca fiind
minimale.
Kn ace?t ?en? orice o4ert pre@entat, care ?e a1ate de la pre6ederile Caietului de ?arcini, 6a 4i
luata Dn con?iderare, dar nu#ai Dn #?ura Dn care propunerea tehnic pre?upune a?igurarea unui ni6el
calitati6 ?uperior cerinAelor #ini#ale din Caietul de ?arcini. C4ertarea de produ?e cu caracteri?tici tehnice
in4erioare celor pre6@ute Dn caietul de ?arcini ?au care nu ?ati?4ace cerinAele caietului de ?arcini 6a 4i
declarat o4ert necon4or# i 6a 4i re?pin?.
)# Denumre produs7 canttatea7 untatea de msur#
Speci4icatii tehnice&
a*
1*
c*
.
.
.
Se 6or pre@enta detaliat, caracteri?ticile tehnice complete ale produ?ului ce ?e dorete a ?e achi@iAiona.
(%e-t e-tra? din& Crdonanta de urgenta nr. 34/)006 - pri6ind atri1uirea contractelor de achi@iAie pu1lic, a
contractelor de conce?iune de lucrri pu1lice i a contractelor de conce?iune de ?er6icii&
Se inter@ice de4inirea Dn caietul de ?arcini a unor ?peci4icatii tehnice care indica o anu#ita origine, ?ur?a,
productie, un procedeu ?pecial, o #arca de 4a1rica ?au de co#ert, un 1re6et de in6entie, o licenta de
4a1ricatie, care au ca e4ect 4a6ori@area ?au eli#inarea anu#itor operatori econo#ici ?au a anu#itor
produ?e.*
6!ertan' vor depune o!erta pentru toate cantt'le $ pentru toate produsele solctate# Nu se
accepta o!erte partale# Nu se accepta o!erte alternatve#
"ot3 acolo unde apare denumirea unei anumite mrci se va citi sau echivalent.
INT6C>IT7
Nume7 prenume7 semntura
S E C ? I U N E A I I I
*6R>UCARE
Sectiunea 888 contine 4or#ularele de?tinate, pe de o parte, ?a 4acilite@e ela1orarea ?i
pre@entarea o4ertei ?i a docu#entelor care o in?ote?c ?i, pe de alta parte, ?a per#ita co#i?iei de
e6aluare e-a#inarea ?i e6aluarea rapida ?i corecta a tuturor o4ertelor depu?e.
,iecare candidat/o4ertant care participa, in #od indi6idual ?au ca a?ociat, la procedura pentru
atri1uirea contractului de achi@itie pu1lica are o$ligatia de a prezenta formularele prevazute in
cadrul acestei sectiuni% completate in mod corespunzator% semnate de persoanele autorizate &i
&tampilate.
FO'M()A'() 1
C;N787;%5E/C,="%;N%5E
22222222222222222222
(denumirea*numele)
DECCARA?IE PRIVIND ECI=IBICITATEA
. Su1?e#natul, repre@entant D#puternicit al 2222222222222222222222222222222,
(denumirea*numele si sediul*adresa candidatului*ofertantului)
declar pe propria r?pundere, ?u1 ?ancAiunile aplicate 4aptei de 4al? in acte pu1lice, ca nu ne
a4la# in nici una dintre ?ituaAiile pre6@ute la art. G din CrdonanAa de urgenta a Ju6ernului
nr.34/)006 pri6ind atri1uirea contractelor de achi@iAie pu1lica, a contractelor de conce?iune de
lucrri pu1lice ?i a contractelor de conce?iune de ?er6icii.
). Su1?e#natul declar ca in4or#aAiile 4urni@ate ?unt co#plete ?i corecte in 4iecare detaliu ?i
DnAeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a ?olicita, in ?copul 6eri4icrii ?i con4ir#rii
declaraAiilor, ?ituaAiilor ?i docu#entelor care Dn?oAe?c o4erta, orice in4or#aAii ?upli#entare pri6ind
eligi1ilitatea noa?tr, precu# ?i e-perienAa, co#petenta ?i re?ur?ele de care di?pune#.
3. Su1?e#natul autori@e@ prin pre@enta orice in?tituAie, ?ocietate co#erciala, 1anca, alte
per?oane Nuridice ?a 4urni@e@e in4or#aAii repre@entanAilor autori@aAi ai autoritAii contractante
222222222222222222222222222222222222222222 cu pri6ire la orice a?pect tehnic ?i 4inanciar
in legtur
(denu#irea ?i adre?a autoritAii contractante*
cu acti6itatea noa?tr.
4. 3re@enta declaraAie e?te 6ala1il p$n la data de
2222222222222222222222222222222222222222222 .
(?e preci@ea@ data e-pirrii perioadei de 6ala1ilitate a o4ertei*
7ata co#pletrii ......................
Candidat/o4ertant,
22222222222222222
(semn+tura autorizata)
*ormular 1
C;N787;%5E/C,="%;N%5E
222222222222222222222
(denumirea*numele)
IN*6R>A?II =ENERACE
. 7enu#irea/nu#ele&
). Codul 4i?cal&
3. ;dre?a ?ediului central&
4. %ele4on&
,a-&
=-#ail&
5. Certi4icatul de in#atriculare/inregi?trare
22222222222222222222222222222222222222222222222222
(numarul% data si locul de inmatriculare*inregistrare)
6. C1iectul de acti6itate, pe do#enii& 2222222222222222-
2222222222222222222222222222222222222222
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
!. Birourile 4ilialelor/?ucur?alelor locale, daca e?te ca@ul&
2222222222222222222222222222222222222222
(adre?e co#plete, tele4on/4a-, certi4icate de
in#atriculare/inregi?trare*
G. 3rincipala piaAa a a4acerilor&
.. Ci4ra de a4aceri pe ulti#ii 3 ani&
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
Ci4ra de a4aceri anuala Ci4ra de a4aceri anuala
;nul la 3 dece#1rie la 3 dece#1rie
(#ii lei* (echi6alent euro*
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
.
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
).
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
3.
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
Media anuala&
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
Candidat/o4ertant,
222222222222222
(semnatura autorizata)
*ormular -
C;N787;%5E/C,="%;N%5E
222222222222222222222
(denumirea*numele)
EKPERIEN?A SI>ICARALD
. 7enu#irea ?i o1iectul contractului& 22222222222222222222222222222222222.
Nu#rul ?i data contractului& 222222222222222222222222222222222222.
). 7enu#irea/nu#ele 1ene4iciarului/clientului& 2222222222222222222222222222.
;dre?a 1ene4iciarului/clientului& 2222222222222222222222222222222222.
%ara& 22222222222222222222.
3. Calitatea in care a participat la Dndeplinirea contractului&
(?e 1i4ea@ opAiunea core?pun@toare*
T2T contractant unic ?au contractant conductor (lider de a?ociaAie*
T2T contractant a?ociat
T2T ?u1contractat
4. <aloarea contractului&
e-pri#ata in e-pri#ata
#oneda in care in echi6alent
?-a Dncheiat euro
contractul
a* iniAiala (la data ?e#nrii contractului*& 222222222 22222222222
1* 4inala (la data 4inali@rii contractului*& 222222222 22222222222
5. 7aca au 4o?t litigii pri6ind Dndeplinirea contractului, natura ace?tora ?i #odul lor de ?oluAionare&
222222222222222222222222222.
6. Natura ?i cantitatea de produ?e care a 4o?t 4urni@ata in 1a@a contractului, precu# ?i alte
a?pecte rele6ante prin care o4ertantul/candidatul i?i ?u?Aine e-perienAa ?i#ilara&
2222222222222222222222222222222.
Candidat/o4ertant,
222222222222222
(semnatura autorizata)
------------
,) -e completeaza fise distincte pentru fiecare contract% care vor fi confirmate% la cererea comisiei de evaluare% prin
prezentarea contractului respectiv.
*ormular /
C,="%;N%5E
(denumirea*numele)
*6R>UCAR DE 6*ERTA
Catre U.................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
7o#nilor,
!. =-a#inand docu#entatia de atri1uire, ?u1?e#natii, repre@entanti ai o4ertantului
22222222222222222222222222222222222222222222222, ne o4eri# ca, in con4or#itate cu
pre6ederile ?i
(denumirea*numele ofertantului)
cerintele cuprin?e in docu#entatia #ai ?u? #entionata, ?a 4urni@a#/?a inchirie#/?a li6ra# in
?i?te# lea?ing cu optiune de cu#parare/?a li6ra# in ?i?te# lea?ing 4ara optiune de cu#parare
(se elimina optiunile neaplica$ile)
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
,
(denumirea produselor)
pentru ?u#a de 2222222222222222222222222 lei, repre@entand 2222222222222222 euro,
(suma in litere si in cifre) (suma in litere si in cifre)
plati1ila dupa receptia produ?elor/in rate lunare ?au tri#e?triale (se elimina optiunile neaplica$ile), la care
?e adauga ta-a pe 6aloarea adaugata in 6aloare de 2222222222222222222222222lei.
(suma in litere si in cifre)
). Ne angaNa# ca, in ca@ul in care o4erta noa?tra e?te ?ta1ilita ca?tigatoare, ?a 4urni@a#
produ?ele in gra4icul de ti#p ane-at.
3. Ne angaNa# ?a #entine# acea?ta o4erta 6ala1ila pentru o durata de
222222222222222222222222222
2222222222222222222@ile, re?pecti6 pana la data de 222222222222222222222222222, ?i
(durata in litere si cifre) (ziua*luna*anul)
ea 6a ra#ane o1ligatorie pentru noi ?i poate 4i acceptata oricand inainte de e-pirarea perioadei
de 6ala1ilitate.
4. 3ana la incheierea ?i ?e#narea contractului de achi@itie pu1lica acea?ta o4erta, i#preuna cu
co#unicarea tran?#i?a de du#nea6oa?tra, prin care o4erta noa?tra e?te ?ta1ilita ca?tigatoare,
6or con?titui un contract angaNant intre noi.
5. ;laturi de o4erta de 1a@a&
2
T2T depune# o4erta alternati6a, ale carei detalii ?unt pre@entate intr-un 4or#ular de o4erta
?eparat, #arcat in #od clar Palternati6aB+
2
T2T nu depune# o4erta alternati6a.
(se $ifeaza optiunea corespunzatoare)
6. ;# intele? ?i con?i#ti# ca, in ca@ul in care o4erta noa?tra e?te ?ta1ilita ca 4iind ca?tigatoare,
?a con?titui# garantia de 1una e-ecutie in con4or#itate cu pre6ederile din docu#entatia de
atri1uire.
!. 8ntelege# ca nu ?unteti o1ligati ?a acceptati o4erta cu cel #ai ?ca@ut pret ?au orice alta o4erta
pe care o puteti pri#i.
7ata 22222/22222/22222
2222222222222, in calitate de 222222222222222222222, legal autori@at ?a ?e#ne@
(semnatura)
o4erta pentru ?i in nu#ele 222222222222222222222222222222222222.
(denumirea*numele ofertantului)
*ormular 3
CENTRACIAAT6R DE PRETURI

Nr.
crt.
3o@iAia
a4erent din
Caietul de
Sarcini
7enu#ire produ? Cantitat
e
3reA unitar la
de?tinaAia 4inal
("CN 4r %<;*
<aloare la
de?tinaAia 4inal
("CN 4r %<;*
%a-a pe
6aloarea
adugat
"CN
3reA unitar
(=uro 4r
%<;*
<aloare
(=uro 4r
%<;*
) 3 4 5 6 ! G .

)
3
U
N
%C%;E <aloare o4ert Su# (coloana 6* <aloare
o4ert
(=uro*
Su#
(coloana
.*
%er#en de li6rare& 22222222222222222222222222222
C4ertant,
......................
Fsemnatura autor+ataD
3"C75C;%C"
222222222222222
(denumirea*numele)
AUT6RIAARE
Catre 22222222222222222222222222222222222222222222222222
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Noi 2222222222222222222222222222222222222222222222222222, ca producatori
(denumirea producatorului% adresa completa% inregistrare)
de 22222222222222222222222222222222222?i a6and capacitatile de productie in 222222
(denumirea produselor)
22222222222222222222222222222222222222, il autori@a# prin pre@enta pe 4urni@orul 22
(adresa fa$ricii)
22222222222222222222222222222222222222222222222222?a li6re@e produ?ele #ai ?u?
(denumirea*numele% adresa completa)
#entionate.
3rin pre@enta garanta# calitatea ?i per4or#antele produ?elor o4erite ?i il autori@a# pe
222222222222222222222222222222222222222 ?a a?igure pentru produ?ele re?pecti6e
(denumirea furnizorului)
indeplinirea o1ligatiilor care decurg din contractul de 4urni@are, re4eritoare la ?er6iciile de in?talare ?i
punere in 4unctiune, de intretinere ?i de a?i?tenta tehnica.
7ata co#pletarii 2222222222222222
3roducator,
2222222222222222222
(semnatura autorizata)
SEC?IUNEA IV
CCN%";C% 7= ,5"N8:;"= 7= 3"C75S= H #odel orientati6
Contract de !urn+are
nr# MMMMMMMMMMMMdata MMMMMMMMMMMM
Preamul
Kn te#eiul C5J nr.34/)006 pri6ind atri1uirea contractelor de achi@iAie pu1lic, a contractelor de
conce?iune de lucrri pu1lice i a contractelor de conce?iune de ?er6icii, apro1at cu #odi4icri i
co#pletri prin Eegea nr.33!/)006, ?-a Dncheiat pre@entul contract de 4urni@are de produ?e, 2ntre
5N8<="S8%;%=; 78N B5C5"=>%8 a6$nd ?ediul Dn Bucure?ti, Bd.Mihail Kogalniceanu 36-46,
tele4on 30!.!3.!0, cod 4i?cal 450550), a6$nd contul curent "C30%"=:!0550460F000)!4
(6enituri 5B*, "C6G%"=:!055003FFF000GG (cercetare 5B*, de?chi? la %re@.Sector 5,
repre@entat prin 3ro4. 5ni6.7r. 8oan 3an@aru, Dn calitate de "=C%C", denu#ita in continuare
ac,+tor, pe de o parte
$
SC , cu ?ediul Dn ?tr. nr. , ?ector , Bucure?ti, Cod 5nic de Knregi?trare
, atri1ut 4i?cal "C, inregi?trata la "egi?trul Co#erAului cu nr. , cont nr.
de?chi? la , repre@entat de Dn calitate de 7irector Jeneral,
denu#it Dn continuare !urn+or 7 pe de alt parte.
&. (efiniii
). - Kn pre@entul contract ur#torii ter#eni 6or 4i interpretaAi a?t4el&
a.contract H repre@int pre@entul contract i toate ;ne-ele ?ale.
1.achizitor i furnizor - prAile contractante, aa cu# ?unt ace?tea denu#ite Dn pre@entul
contract+
c. preul contractului - preAul plti1il 4urni@orului de ctre achi@itor, Dn 1a@a contractului, pentru
Dndeplinirea integral i core?pun@toare a tuturor o1ligaAiilor a?u#ate prin contract+
d.produse - echipa#entele, #ainile, utilaNele, orice alte 1unuri, cuprin?e Dn ane-a/ane-ele la
pre@entul contract, pe care 4urni@orul ?e o1lig, prin contract, ? le 4urni@e@e achi@itorului+
e.servicii . ?er6icii a4erente li6rarii produ?elor, re?pecti6 acti6itAi legate de 4urni@area produ?elor,
cu# ar 4i tran?portul, a?igurarea, in?talarea, punerea Dn 4uncAiune, a?i?tenAa tehnic Dn perioada
de garanAie, i orice alte a?e#enea o1ligaAii care re6in 4urni@orului prin contract+
4. ori,ine - locul unde produ?ele au 4o?t reali@ate, 4a1ricate. 3rodu?ele ?unt 4a1ricate atunci c$nd
prin proce?ul de 4a1ricare, prelucrare ?au a?a#1lare #aNor i e?enAial a co#ponentelor re@ult
un produ? nou, recuno?cut co#ercial, care e?te di4erit, prin caracteri?ticile ?ale de 1a@, prin
?cop ?au prin utilitate, de co#ponentele ?ale. Criginea produ?elor ?i ?er6iciilor poate 4i di?tinct
de naAionalitatea 4urni@orului.
g.destinaie final - locul unde 4urni@orul are o1ligaAia de a 4urni@a produ?ele+
h.termenii comerciali de li6rare 6or 4i interpreaAi con4or# 8NCC%="MS )000 H Ca#era
8nternaAional de Co#erA (C8C*.
i. fora ma$or - un e6eni#ent #ai pre?u? de controlul prAilor, care nu ?e datorea@ greelii ?au
6inei ace?tora, care nu putea 4i pre6@ut la #o#entul Dncheierii contractului i care 4ace
i#po?i1il e-ecutarea i, re?pecti6, Dndeplinirea contractului+ ?unt con?iderate a?e#enea
e6eni#ente& r@1oaie, re6oluAii, incendii, inundaAii ?au orice alte cata?tro4e naturale, re?tricAii
aprute ca ur#are a unei carantine, e#1argou, enu#erarea ne4iind e-hau?ti6 ci enunciati6. Nu
e?te con?iderat 4ort #aNor un e6eni#ent a?e#enea celor de #ai ?u? care, 4r a crea o
i#po?i1ilitate de e-ecutare, 4ace e-tre# de co?ti?itoare e-ecutarea o1ligaAiilor uneia din prAi+
N. zi - @i calendari?tic+ an - 365 de @ile.
-# 4nterpretare
-#) Kn pre@entul contract, cu e-cepAia unei pre6ederi contrare, cu6intele la 4or#a ?ingular 6or
include 4or#a de plural i 6ice 6er?a, acolo unde ace?t lucru e?te per#i? de conte-t.
-#1 %er#enul O@iB?au O@ileB ?au orice re4erire la @ile repre@int @ile calendari?tice daca nu ?e
?peci4ic Dn #od di4erit.
). 5iectul principal al contractului
4. - ,urni@orul ?e o1lig ? 4urni@e@e, re?pecti6 ? 6$nd, ? li6re@e, ? in?tale@e produ?ele
pre@entate 2n ane&a ), Dn perioada con6enit.
4.) - ;chi@itorul ?e o1lig ? achi@iAione@e, re?pecti6 ? cu#pere i ? pltea?c preAul con6enit
Dn pre@entul contract.
/# Preul contractului
5. 3reAul contractului, re?pecti6 preAul produ?elor li6rate i a ?er6iciilor acce?orii pre?tate, e?te
de le, la care ?e adaug le %<;.
5.) - 3entru produ?ele li6rate i pentru ?er6iciile pre?tate, plAile datorate de achi@itor 4urni@orului
?unt cele declarate Dn propunerea 4inanciar, ane- la contract. Nu e?te po?i1il aNu?tarea
preAului contractului
6. 'odaliti de plat
6.. ;chi@itorul are o1ligaAia de a e4ectua plata ctre 4urni@or Dn #a-i# 40 @ile de recepAia
integral, cantitati6 i calitati6, a 1unurilor la ?ediul cu#prtorului i in?talarea lor.
7ocu#entele Dn 1a@a crora ?e 6a 4ace plata 6or 4i& proce?ul 6er1al de recepAie calitati6 i
cantitati6 a produ?elor i 4actura 4i?cal.
6.). 3lata ?e 6a reali@a prin ordin de plat, pe 1a@a 4acturii acceptate de 5ni6er?itatea din
Bucureti, Dn contul pe care 4urni@orul ?e o1lig ?-l de?chid la tre@orerie. 7ata la care o1ligaAia
de plat ?e con?ider e4ectuat e?te @iua Dn care ?-a e#i? ordinul de plat.
4# (urata contractului
!. H 3re@entul contract e?te 6ala1il de la data ?e#nrii lui p$n la 3.).)00..
5# 6%ecutarea contractului
G. H =-ecutarea contractului Dncepe la data ?e#nrii ace?tuia.
8# (ocumentele contractului
.. - 7ocu#entele contractului ?unt&
/ropunerea financiar+ &i propunerea te0nic+.
Anexa 1 1 o$iectul contractului.
)9# 5li,aiile principale ale furnizorului
0.- ,urni@orul ?e o1lig ? 4urni@e@e produ?ele la ?tandardele i per4or#anAele pre@entate Dn
propunerea tehnic#
0.). ,urni@orul ?e o1lig ? 4urni@e@e produ?ele p$n la data de 2222222222222222222 .
0.3 - ,urni@orul ?e o1liga ? de?pgu1ea?c achi@itorul D#potri6a oricror&
i) recla#aAii i acAiuni Dn Nu?tiAie ce re@ult din Dnclcarea unor drepturi de proprietate intelectual
(1re6ete, nu#e, #rci Dnregi?trate etc.*, legate de echipa#entele, #aterialele, in?talaAiile ?au
utilaNele 4olo?ite pentru ?au Dn legatur cu produ?ele achi@iAionate, i
ii)daune-intere?e, co?turi, ta-e i cheltuieli de orice natur, a4erente, cu e-cepAia ?ituaAiei Dn care
o a?t4el de Dnclcare re@ult din re?pectarea caietului de ?arcini Dntoc#it de ctre achi@itor.
0.4 ,urni@orul are o1ligaAia de a Dndeplini contractul de 4urni@are Dn perioada/perioadele Dn?cri?e
Dn gra4icul de li6rare.
0.5 7ac pe parcur?ul Dndeplinirii contractului, 4urni@orul nu re?pect gra4icul de li6rare ?au de
pre?tare a ?er6iciilor, ace?ta are o1ligaAia de a noti4ica, Dn ti#p util, achi@itorul.
)). 5li,aiile principale ale achizitorului
. - ;chi@itorul ?e o1lig ? recepAione@e produ?ele Dn ter#enul con6enit.
.) H ;chi@itorul ?e o1lig ? pltea?c preAul produ?elor ctre 4urni@or Dn ter#en de 40 @ile de
la de recepAia integral, cantitati6 i calitati6, a 1unurilor la ?ediul cu#prtorului i in?talarea
lor.
.3 - 7ac achi@itorul nu onorea@ 4acturile Dn ter#en de 4 @ile de la e-pirarea perioadei
con6enite atunci 4urni@orul are dreptul de a ?i?ta li6rarea produ?elor. 8#ediat dup ce achi@itorul
Di onorea@ o1ligaAiile, 4urni@orul 6a relua li6rarea produ?elor Dn cel #ai ?curt ti#p po?i1il.
7&. Penaliti, daune*interese
).. Kn ca@ul Dn care, din 6ina ?a e-clu?i6, 4urni@orul nu reuete ? Di Dndeplinea?c o1ligaAiile
a?u#ate prin contract, achi@itorul are dreptul de a deduce din preAul contractului, ca penalitAi, o
cot de 0,3R din 6aloarea 1unurilor neli6rate/nein?talate, pe @i de Dnt$r@iere.
).). Kn ca@ul Dn care achi@itorul nu onorea@ 4acturile Dn ter#en de )G de @ile de la e-pirarea
perioadei pre6@ut la punctul .), ace?ta are o1ligaAia de a plti, ca penalitAi, o cot de 0,3R
pe @i de Dnt$r@iere din 6aloarea 4acturilor neonorate.
).3. 7epirea ter#enului de r?pun? la ?e?i@are 6a atrage penalitAi de 0,3R din 6aloarea
echipa#entului.
).4. 7ac nu poate 4i re#ediat de4ecAiunea Dn ti#p util, echipa#entul 6a 4i Dnlocuit pe cheltuiala
4urni@orului.
)-# +anciuni pentru nendeplinirea culpail a oli,aiilor
3. - Kn ca@ul Dn care, din 6ina ?a e-clu?i6, 4urni@orul nu reuete ?-i Dndeplinea?c o1ligaAiile
a?u#ate, atunci achi@itorul are dreptul de a re@ilia contractul unilateral.
3.) - Nere?pectarea o1ligaAiilor a?u#ate prin pre@entul contract de ctre una dintre prAi, Dn #od
culpa1il i repetat, d dreptul prAii le@ate de a con?idera contractul de drept re@iliat i de a
pretinde plata de daune-intere?e.
3.3 - ;chi@itorul Di re@er6 dreptul de a renunAa la contract, printr-o noti4icare ?cri? adre?at
4urni@orului, 4r nici o co#pen?aAie, dac ace?ta din ur# d 4ali#ent, cu condiAia ca acea?t
anulare ? nu preNudicie@e ?au ? a4ecte@e dreptul la acAiune ?au de?pgu1ire pentru 4urni@or. 8n
ace?t ca@, 4urni@orul are dreptul de a pretinde nu#ai plata core?pun@atoare pentru partea din
contract Dndeplinit p$na la data denunArii unilaterale a contractului.
).# =aran'a de "un e&ecu'e a contractulu
4. - (* ,urni@orul ?e o1lig ? con?tituie garanAia de 1un e-ecuAie a contractului Dn cuantu#
de 9 I din 6aloarea contractului, 4r %<; , p$n la intrarea Dn e4ecti6itate a contractului.
4.) - ;chi@itorul ?e o1lig ? eli1ere@e garanAia pentru participare i ? e#it ordinul de
Dncepere a contractului nu#ai dup ce 4urni@orul a 4cut do6ada con?tituirii garanAiei de 1un
e-ecuAie#
4.3 - ;chi@itorul are dreptul de a e#ite pretenAii a?upra garanAiei de 1un e-ecuAie, Dn li#ita
preNudiciului creat, dac 4urni@orul nu Di Dndeplinete nu Di e-ecut, e-ecut cu Dnt$r@iere ?au
e-ecut necore?pun@ator o1ligaAiile a?u#ate prin pre@entul contract.. ;nterior e#iterii unei
pretenAii a?upra garanAiei de 1un e-ecuAie, achi@itorul are o1ligaAia de a noti4ica ace?t lucru
4urni@orului, preci@$nd totodat o1ligaAiile care nu au 4o?t re?pectate.
4.4 H ;chi@itorul ?e o1lig ? re?tituie garanAia de 1un e-ecuAie Dn ter#en de 4 @ile de la
Dndeplinirea o1ligaAiilor a?u#ate.
4.5 - JaranAia produ?elor e?te di?tinct de garanAia de 1un e-ecuAie a contractului.
78. -ecepie, inspecii i teste
5. - ;chi@itorul ?au repre@entantul ?au are dreptul de a in?pecta i/?au te?ta produ?ele pentru
a 6eri4ica con4or#itatea lor cu ?peci4icaAiile din propunerea tehnic.
5.) - (* 8n?pecAiile i te?trile la care 6or 4i ?upu?e produ?ele, c$t i condiAiile de trecere a
recepAiei pro6i@orii i a recepAiei 4inale (calitati6e* 6or 4i e4ectuate la #o#entul li6rrii.
()* ;chi@itorul are o1ligaAia de a noti4ica, Dn ?cri?, 4urni@orului, identitatea repre@entanAilor ?i
D#puterniciAi pentru e4ectuarea recepAiei, te?telor i in?pecAiilor.
5.3 - 8n?pecAiile i te?tele din cadrul recepAiei pro6i@orii i recepAiei 4inale (calitati6e* ?e 6or 4ace
la de?tinaAia 4inal a produ?elor, Dn pre@enAa repre@entanAilor celor dou prAi.
5.4 - 7ac 6reunul din produ?ele in?pectate ?au te?tate nu core?punde ?peci4icaAiilor, achi@itorul
are dreptul ?a Dl re?ping, iar 4urni@orul are o1ligaAia, 4r a #odi4ica preAul contractului&
a* de a Dnlocui produ?ele re4u@ate, ?au
1* de a 4ace toate #odi4icarile nece?are pentru ca produ?ele ?a core?pund ?peci4icaAiilor lor
tehnice.
5.5 - 7reptul achi@itorului de a in?pecta, te?ta i, daca e?te nece?ar, de a re?pinge, nu 6a 4i
li#itat ?au a#$nat datorit 4aptului c produ?ele au 4o?t in?pectate i te?tate de 4urni@or, cu ?au
4r participarea unui repre@entant al achi@itorului, anterior li6rrii ace?tora la de?tinaAia 4inal.
5.6 - 3re6ederile clau@elor 5.-5.4. nu Dl 6or a1?ol6i pe 4urni@or de o1ligaAia a?u#rii
garanAiilor ?au altor o1ligaAii pre6@ute Dn contract.
76. 2malare i marcare
6. - (* ,urni@orul are o1ligaAia de a a#1ala produ?ele pentru ca ace?tea ? 4ac 4aA, 4r
li#itare, la #anipularea dur din ti#pul tran?portului, tran@itului i e-punerii la te#peraturi
e-tre#e, la ?oare i la precipiAaAiile care ar putea ? apar Dn ti#pul tran?portului i depo@itrii Dn
aer li1er, Dn aa 4el Dnc$t ? aNung Dn 1un ?tare la de?tinaAia 4inal.
()* Kn ca@ul a#1alrii greutAilor i 6olu#elor Dn 4or# de cutii, 4urni@orul 6a lua Dn con?iderare,
unde e?te ca@ul, di?tanAa #are p$n la de?tinaAia 4inal a produ?elor i a1?enAa 4acilitAilor de
#anipulare grea Dn toate punctele de tran@it.
6.) - ;#1alarea, #arcarea i docu#entaAia din interiorul ?u din a4ara pachetelor 6a re?pecta
?trict cerinAele ce 6or 4i ?pecial pre6@ute Dn contract, inclu?i6 cerinAele ?upli#entare.
6.3 - %oate #aterialele de a#1alare a produ?elor, precu# i toate #aterialele nece?are
protecAiei coletelor (paleAi de le#n, 4oi de protecAie, etc* ra#$n Dn proprietatea achi@itorului.
7.. /ivrarea i documentele care nsoesc produsele
!. - ,urni@orul are o1ligaAia de a li6ra produ?ele la de?tinaAia 4inal indicat de achi@itor
re?pect$nd&
a* datele din gra4icul de li6rare (lvrarea se va !ace 2n ma&m && +le de la data comen+
!ermeD7 la sedul MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
1* ter#enul co#ercial ?ta1ilit+
dup pri#irea ordinului de Dncepere.
!.) - (* Ea e-pedierea produ?elor, 4urni@orul are o1ligaAia de a co#unica Dn ?cri?, atat
achi@itorului, c$t i, dup ca@, ?ocietAii de a?igurri, datele de e-pediere, nu#arul contractului,
de?crierea produ?elor, cantitatea, locul de Dncarcare i locul de de?crcare.
()* ,urni@orul 6a tran?#ite achi@itorului docu#entele care Dn?oAe?c produ?ele&
1. Factura fiscala
2. Avizul de expediie
. !ertificat de calitate
". !ertificat de origine
#. !ertificat de garantie
!.3 - Certi4icarea de ctre achi@itor a 4aptului ca produ?ele au 4o?t li6rate parAial ?au total ?e 4ace
dup in?talare i dup recepAie, prin ?e#narea de pri#ire de ctre repre@entantul autori@at al
ace?tuia, pe docu#entele e#i?e de 4urni@or pentru li6rare.
!.4 - Ei6rarea produ?elor ?e con?ider Dncheiat Dn #o#entul Dn care ?unt Dndeplinite pre6ederile
clau@elor pri6ind recepAia produ?elor.
!.5 - Cheltuielile nece?are pentru ca produ?ele ? core?pund cerinAelor caietului de ?arcini,
6aloarea a#1alaNului, a?igurrii i tran?portului produ?elor la locurile de li6rare ?ta1ilite, precu# i
alte ta-ele i cheltuieli ?unt inclu?e Dn preA..
70. 2si,urri
G. - ,urni@orul are o1ligaAia de a a?igura co#plet produ?ele 4urni@ate prin contract D#potri6a
pierderii ?au deteriorrii nepre6@ute la 4a1ricare, tran?port, depo@itare i li6rare, Dn 4uncAie de
ter#enul co#ercial de li6rare con6enit.
71. +ervicii
.. - 3e l$ng 4urni@area e4ecti6 a produ?elor, 4urni@orul are o1ligaAia de a pre?ta i ?er6iciile
acce?orii 4urni@rii produ?elor, 4r a #odi4ica preAul contractului.
..). - ,urni@orul are o1ligaAia de a pre?ta ?er6iciile, pentru perioada de ti#p con6enit, cu
condiAia ca ace?te ?er6icii ? nu eli1ere@e 4urni@orul de nici o o1ligaAie de garanAie a?u#at prin
contract.
..3# - ,urni@orul are o1ligaAia de a a?igura pie?e de ?chi#1, ?u1an?a#1luri ?au 4urnituri
4a1ricate ?au li6rate de ctre ace?ta, pentru toate produ?ele, ti#p de / an.
..4 ; Kn perioada de garanAie a produ?elor 4urni@orul are o1ligaAia de a 4urni@a pie?ele de ?chi#1
i ?u1an?a#1lurile care ?e de4ectea@.
..5 ; Kn e6entualitatea Dn care a Dncetat 4a1ricarea de pie?e de ?chi#1, 4urni@orul are o1ligaAia&
a* de a noti4ica Dn a6an? (cu cel puAin .0 de @ile* achi@itorul, pentru a per#ite ace?tuia ?
cu#pere pie?ele nece?are+ i
1* de a pune la di?po@iAie achi@itorului, 4r plat, dac i ?e cere, proiectele, de?enele i
?peci4icaAiile pie?elor de ?chi#1.
&0. Perioada de ,aranie acordat produselor
)0. - ,urni@orul are o1ligaAia de a garanta ca produ?ele 4urni@ate prin contract ?unt noi,
ne4olo?ite, de ulti# generaAie i incorporea@a toate D#1untAirile recente Dn proiectare i
?tructura #aterialelor. 7e a?e#enea, 4urni@orul are o1ligaAia de a garanta ca toate produ?ele
4urni@ate prin contract nu 6or a6ea nici un de4ect ca ur#are a proiectului, #aterialelor ?au
#anoperei (cu e-cepAia ca@ului c$nd proiectul i/?au #aterialul e cerut Dn #od e-pre? de ctre
achi@itor* ?au oricrei alte acAiuni ?au o#i?iuni a 4urni@orului i ca ace?tea 6or 4uncAiona Dn condiAii
nor#ale de 4uncAionare.
)0.) - (* 3erioada de garanAie acordat produ?elor de ctre 4urni@or e?te cea declarat Dn
propunerea tehnic, in con4or#itate cu ?peci4icatiile producatorului#
()* 3erioada de garanAie a produ?elor Dncepe cu data recepAiei e4ectuate dup li6rarea i
in?talarea ace?tora la de?tinaAia 4inal.
)0.3 - ;chi@itorul are dreptul de a noti4ica i#ediat 4urni@orului, Dn ?cri?, orice pl$ngere ?au
recla#aAie ce apare Dn con4or#itate cu acea?t garanAie.
)0.4 - Ea pri#irea unei a?t4el de noti4icri, 4urni@orul are o1ligaAia de a re#edia de4ecAiunea ?au
de a Dnlocui produ?ul Dn perioada con6enit, 4r co?turi ?upli#entare pentru achi@itor, con4or#
docu#entaAiei de atri1uire. 3rodu?ele care, Dn ti#pul perioadei de garanAie, le Dnlocuie?c pe cele
de4ecte, 1ene4icia@ de o nou perioad de garanAie care curge de la data Dnlocuirii produ?ului.
%i#pul de r?pun? la ?e?i@are #a-i# )4 ore, ti#pul de re#ediere a de4ecAiunilor 6a 4i de ma&m
41 ore#
)0.5 - 7ac 4urni@orul, dup ce a 4o?t DntiinAat, nu reuete ? re#edie@e de4ectul Dn perioada
con6enit, achi@itorul are dreptul de a lua #?uri de re#ediere pe ri?cul i ?pe@ele 4urni@orului i
4r a aduce nici un preNudiciu oricror alte drepturi pe care achi@itorul le poate a6ea 4aA de
4urni@or prin contract.
1)# Cesunea $ su"contractarea
). - ,urni@orul are o1ligaAia, Dn ca@ul Dn care prAi din contract le ?u1contractea@, de a Dncheia
contracte cu ?u1contractanAii de?e#naAi, Dn aceleai condiAii Dn care el a ?e#nat contractul cu
achi@itorul.
).) - (* ,urni@orul are o1ligaAia de a pre@enta la Dncheierea contractului, toate contractele
Dncheiate cu ?u1contractanAii de?e#naAi.
()* Ei?ta ?u1contractanAilor, cu datele de recunoatere ale ace?tora, c$t i contractele Dncheiate
cu acetia ?e con?tituie Dn ane-e la contract.
).3 - (* ,urni@orul e?te pe deplin r?pun@ator 4aA de achi@itor de #odul Dn care Dndeplinete
contractul.
()* Su1contractantul e?te pe deplin r?pun@tor 4aA de 4urni@or de #odul Dn care Di Dndeplinete
partea ?a din contract.
(3* ,urni@orul are dreptul de a pretinde daune-intere?e ?u1contractanAilor dac acetia nu Di
Dndepline?c partea lor din contract.
).4 - ,urni@orul poate ?chi#1a oricare ?u1contractant nu#ai dac ace?ta nu i-a Dndeplinit
partea ?a din contract. Schi#1area ?u1contractantului nu 6a ?chi#1a preAul contractului i 6a 4i
noti4icat achi@itorului#
).5 - ,urni@orul ?e o1lig ? nu tran?4ere total ?au parAial o1ligaAiile a?u#ate prin contract, 4ar
? o1Ain, Dn preala1il, acordul ?cri? al achi@itorului.
).6 H Ce?iunea nu 6a e-onera 4urni@orul de nici o re?pon?a1ilitate pri6ind garanAia ?au orice alte
o1ligaAii a?u#ate prin contract.
11# Re+lerea contractulu
)). - Kn ca@ul Dn care 4urni@orul nu reuete ?-i Dndeplinea?c o1ligaAiile a?u#ate, atunci
achi@itorul are dreptul de a re@ilia contractul unilateral.
1-# *or'a ma:or
)3. - ,orAa #aNor e?te con?tatat de o autoritate co#petent.
)3.) - ,orAa #aNor e-onerea@ parAile contractante de Dndeplinirea o1ligaAiilor a?u#ate prin
pre@entul contract, pe toat perioada Dn care acea?ta acAionea@.
)3.3 - Kndeplinirea contractului 6a 4i ?u?pendat Dn perioada de acAiune a 4orAei #aNore, dar 4r a
preNudicia drepturile ce li ?e cu6eneau parAilor p$n la apariAia ace?teia.
)3.4 - 3artea contractant care in6oc 4orAa #aNor are o1ligaAia de a noti4ica celeilalte prAi,
i#ediat i Dn #od co#plet, producerea ace?teia i ? ia orice #?uri care Di ?tau la di?po@iAie Dn
6ederea li#itrii con?ecinAelor.
)3.5 - 7ac 4orAa #aNor acAionea@ ?au ?e e?ti#ea@ c 6a acAiona o perioad #ai #are de 6
luni, 4iecare parte 6a a6ea dreptul ? noti4ice celeilalte prAi Dncetarea de plin drept a pre@entului
contract, 4r ca 6reuna din prAi ? poat pretinde celeilalte daune-intere?e.
1.# Ct%
)4. - ;chi@itorul i 4urni@orul 6or 4ace toate e4orturile pentru a re@ol6a pe cale a#ia1il, prin
tratati6e directe, orice neDntelegere ?au di?put care ?e poate i6i Dntre ei Dn cadrul ?au Dn legatur
cu Dndeplinirea contractului.
)4.) - 7ac, dup 5 de @ile de la Dnceperea ace?tor tratati6e, achi@itorul i 4urni@orul nu reue?c
? re@ol6e Dn #od a#ia1il o di6ergenA contractual, 4iecare poate ?olicita ca di?puta ? ?e
?oluAione@e de ctre in?tanAele Nudectoreti co#petente.
1/ Cm"a care %uvernea+ contractul
)5. - Ei#1a care gu6ernea@ contractul e?te li#1a ro#$n.
13# Comuncr
)6. - (* Crice co#unicare Dntre prAi, re4eritoare la Dndeplinirea pre@entului contract, tre1uie ?
4ie tran?#i? Dn ?cri?.
()* Crice docu#ent ?cri? tre1uie Dnregi?trat at$t Dn #o#entul tran?#iterii c$t i Dn #o#entul
pri#irii.
)6.) - Co#unicrile Dntre prAi ?e pot 4ace i prin tele4on, telegra#, tele-, 4a- ?au e-#ail cu
condiAia con4ir#rii Dn ?cri? a pri#irii co#unicrii.
14# Dspo+' !nale
)!. - Contractul 6a 4i interpretat con4or# legilor din "o#$nia.
)!.) - 3rAile contractante au dreptul, pe durata Dndeplinirii contractului, de a con6eni #odi4icarea
clau@elor contractului, prin act adiAional, nu#ai Dn ca@ul apariAiei unor circu#?tanAe care le@ea@
intere?ele co#erciale legiti#e ale ace?tora i care nu au putut 4i pre6@ute la data Dncheierii
contractului.
3rAile au DnAele? ? Dncheie a@i ....................... pre@entul contract Dn dou e-e#plare, c$te unul
pentru 4iecare parte.
Unverstatea dn Bucure$t S#C# MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM S#R#C#
"ector, 7irector Jeneral
3ro4. uni6. dr. 8oan 3$n@aru
Conta1il e4,
C,33
7irectia Vuridica,
Ane&a )7 la contractul Nr #MMMMMMMMMMM<MMMMMMMMMMMMMM
Nr#
crt#
Denumre
produs U#>#
Canttatea Pre' untar
!r TVA
Valoarea 2n R6N
!r TVA
T6TAC R6N !r TVA
T6TAC R6N CU TVA

Unverstatea dn Bucure$t S#C# MMMMMMMMMMMMMMMMMM S#R#C#
"ector, 7irector Jeneral
3ro4. uni6. dr. 8oan 3$n@aru
Conta1il e4,
C,33
7irectia Vuridica,