Sunteți pe pagina 1din 6

Judetul: 38-- VALCEA

Persoana juridica: SC OLTCHIM SA


Adresa: localitatea RAMNICU VALCEA, str.UZINEI, nr.1, tel.0250/736101
Numar din registrul comertului: J38/219/1991
Forma de proprietate: 27--Capital de stat si privat autohton (stat>=50%)
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2413--Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza
Cod unic de inregistrare: RO1475261

Tip agent economic: aplica reglementarile contabile aprobate prin OMF 1752/2005

BILANT
la data de 31.03.2007
- lei -

Formularul 10
Denumirea indicatorului
A

Nr.
rd.
B

Sold la:
31.12.2006
1

3/31/2007
2

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-2075-2801-2803-2805-2807-2808-290-293)
01

5,616,637

4,985,868

02
03

868,804,199
9,639,243

880,915,956
9,650,343

04

884,060,079

895,552,167

05

191,463,806

199,780,978

+444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496)

06

259,393,949

320,178,757

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT


(ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)

07

2,420

2,420

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI


(ct.5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)

08

42,396,495

10,487,255

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05 la 08)


C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)

09
10

493,256,670
655,954

530,449,410
1,934,886

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE


PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+
+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+
+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)

11

780,415,952

817,576,220

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE


(rd.09+10-11-18)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12-17)

12
13

-286,609,627
592,060,626

-285,295,760
605,168,604

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA


MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+
+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+
+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct.151)
I.VENITURI IN AVANS (rd.17+18), din care:

14
15
16

259,921,845

267,358,282

5,496,125

5,191,639

II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293)


III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+264+265+267-296)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03)
B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+
+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)
II. CREANTE (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+

Formularul 10
- subventii pentru investitii (ct.131)
- venituri inregistrate in avans (ct.472)
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd.20 la 22), din care:
-capital subscris nevarsat (ct.1011)
-capital subscris varsat (ct.1012)
-patrimoniul regiei (ct.1015)
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)-Sold C
-Sold D
IV. REZERVE (ct.106)
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)-Sold C
-Sold D
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) -Sold C
-Sold D
Repartizarea profitului (ct.129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)
Patrimoniul public (ct.1016)
CAPITALURI - TOTAL (rd.32+33)

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL
Dr.Ing.Roibu Constantin

- lei 17
18

5,389,826
106,299

5,087,803
103,836

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

354,695,600

354,695,600

354,695,600

354,695,600

487,586,188

484,794,864

19,690,468

22,481,793

538,199,795
8,779,523

529,833,475
5,671,540

413,203
332,138,781
0
332,138,781

0
337,810,322
0
337,810,322

INTOCMIT
CONTABIL-SEF
SEF SERV.FINANCIAR
Ec.Smeu Alin
Ec.Tudor Lucea

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


la data de 31.03.2007
Formularul 20
Denumirea indicatorului
A
1.Cifra de afaceri neta (rd.02 la 04)
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)
2.Variatia stocurilor (ct.711)-Sold C
-Sold D
3.Productia imobilizata (ct.721+722)
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.605-7413)
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)
6.Cheltuieli cu personalul (rd.15+16), din care:
a) Salarii (ct.621+641+642-7414)
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)
a.2) Venituri (ct.7813+7815)
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)
b.2) Venituri (ct.754+7814)
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)
- Cheltuieli (ct.6812)
- Venituri (ct.7812)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14+17+20+23+27)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
- Profit (rd.09-30)
- Pierdere (rd.30-09)
9.Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)
-din care, in cadrul grupului
10.Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele
imobilizate (ct.7611+7612)
-din care, in cadrul grupului
11.Venituri din dobanzi (ct.766)
-din care, in cadrul grupului
Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+7617)
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute
ca active circulante (rd.42-43)
- Cheltuieli (ct.686)
- Venituri (ct.786)
13.Cheltuieli privind dobanzile(ct.666-7418)
-din care, in cadrul grupului
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)

Nr.
rd.
B

- lei Realizari in perioada de raportare


3/31/2006
3/31/2007
1
2

01
02
03
04

392,299,565
384,023,839
8,275,726

451,814,013
441,387,482
10,426,531

05
06
07
08
09
10

61,986,252
33,061,107
557,733
685,236
422,467,679

0
35,972,859
14,458,601
2,055,659
1,435,522
476,819,452

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

236,027,459
4,516,143
86,943,598
8,162,764
25,059,954
18,765,680
6,294,274
18,482,553
18,482,553
-2,573,856
52,979
2,626,835
36,899,754

266,654,494
6,081,448
89,675,963
10,053,616
32,370,401
24,249,821
8,120,580
18,426,813
18,650,591
223,778
-3,365,510
83,350
3,448,860
39,098,314

35,413,671
993,349
492,734
0
0
0

36,309,156
987,098
1,802,060
0
0
0

413,518,369

458,995,539

8,949,310
0
0
0

17,823,913
0
0
0

23,230
7,230,778
7,254,008
0
0
0
8,003,752
5,351,601
13,355,353

0
0
179,648
0
1,677,861
1,857,509
0
0
0
11,254,647
0
2,755,235
14,009,882

Formularul 20
REZULTATUL FINANCIAR
- Profit (rd.40-47)
- Pierdere (rd.47-40)
14. REZULTATUL CURENT
- Profit (rd.09+40-30-47)
- Pierdere (rd.30+47-09-40)
15.Venituri extraordinare (ct.771)
16.Cheltuieli extraordinare (ct.671|)
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR
- Profit (rd.52-53)
- Pierdere (rd.53-52)
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)
18. REZULTATUL BRUT
- Profit ( rd.56-57)
- Pierdere (rd.57-56)
19. IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63)
-Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct.6911)
-Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct.6912)
-Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.791)
20.Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct.698)
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR
- Profit (rd.58-59-60-64)
- Pierdere(rd.59+60+64-58)

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL
Dr.Ing.Roibu Constantin

- lei 48
49

0
6,101,345

0
12,152,373

50
51
52
53

2,847,965
0
0
0

5,671,540
0
0
0

54
55
56
57

0
0
429,721,687
426,873,722

0
0
478,676,961
473,005,421

58
59
60
61
62
63

2,847,965
0
0
0
0
0

5,671,540
0
0
0
0
0

64

65
66

2,847,965
0

5,671,540
0

INTOCMIT
CONTABIL-SEF
SEF SERV.FINANCIAR
Ec.Smeu Alin
Ec.Tudor Lucea

DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2007
Formularul 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat


A
Unitati care au inregistrat profit
Unitati care au inregistrat pierdere
II. Date privind platile restante

Nr.
rd.
B
01
02
Nr.
rd.

Nr.unitati

Sume

din care:
Pentru activit.
Pentru activit.
curenta
de investitii
2
3

Total col.2+3

A
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:
- peste 30 zile
- peste 90 zile
- peste 1 an

B
03
04
05
06
07

6,504,558
6,428,645
3,815,908
2,275,054
337,683

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total


(rd.09 la 13), din care:

08

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori,


salariati si alte persoane asimilate

09

- contributii de la persoanele juridice sau fizice care angajeaza


personal salariat si contributia persoanelor asigurate la fondul
asigurarilor sociale de sanatate
- contributia pentru pensia suplimentara

10
11

0
0

- contributii de la persoane juridice sau fizice care utilizeaza


munca salariata si contributii pentru ajutorul de somaj de la
salariati
- alte datorii sociale
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale
Obilgatii restante fata de alti creditori

12
13
14
15

0
0
0
75,913

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul


de stat

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

17

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din


care:
- restante dupa 30 de zile
- restante dupa 90 de zile
- restante dupa 1 an
Dobanzi restante

18
19
20
21
22

0
0
0
0
0

III. Numarul mediu de salariati


A
Numarul mediu de salariati
IV. Plati de dobanzi si redevente
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane
catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii
Europene, din care:
-impozitul datorat la bugetul de stat

Nr.
rd.
B
23

Anul
precedent
1

Nr.
rd.

Sume
(lei)

5,346,633
5,270,720
2,994,809
2,030,899
245,012

1,157,925
1,157,925
821,099
244,155
92,671

75,913

Anul curent
2

5,160

24
25

0
0

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane


catre persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
26
-impozitul datorat la bugetul de stat
27

0
0

Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre


persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
-impozitul datorat la bugetul de stat

0
0

28
29

5,671,540

4,913

Formularul 30

- lei -

V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) din


Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.37/2004 privind
Nr.
masuri de diminuare a arieratelor din economie, evidentiate in rd.
conturi extrabilantiere

Sume
(lei)

Obligatii catre bugete amanate la plata


Obligatii comerciale amanate la plata
VI. Tichete de masa
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL
Dr.Ing.Roibu Constantin

0
0

30
31
Nr.
rd.
32

Sume
(lei)

1,976,936

INTOCMIT
SEF SERVICIU FINANCIAR
Ec.Tudor Lucea