Sunteți pe pagina 1din 14

U.M.F.

Carol Davila BucuretiMetodologie proprie de desfurare a concursului de
admitere pentru studiile universitare de licen
ADM!"#" $%&'
Admiterea (n anul universitar $%&' ) $%&*
Universitatea de Medicin i Farmacie +Carol Davila+ Bucureti
I. Metodologia proprie a Universitii de Medicin i Farmacie Carol Davila
Bucureti este realizat n con!ormitate cu"
prevederile #egii $ducaiei %aionale nr. &'()&&*
prevederile #egii nr. (++'()), privind organizarea studiilor universitare- cu
modi!icarile i completrile ulterioare*
prevederile ..U./. nr. &00'())) privind nvm1ntul universitar i
postuniversitar de stat cu ta2 peste locurile !inanate de la 3ugetul de stat-
apro3at cu modi!icari prin #egea nr. ,,&'())& cu modi!icrile ulterioare*
4./. nr. &)),'())( privind stimularea elevilor i studenilor care au primit
distincii la olimpiadele colare universitare organizate pentru nvm1ntul
preuniversitar*
4./. nr. ,50'()&0 privind %omenclatorul domeniilor i al specializrilor'
programelor de studii universitare- a structurii instituiilor de nvm1nt
superior- a domeniilor i programelor de studii universitare acreditate sau
autorizate s !uncioneze provizoriu- a locaiilor geogra!ice de des!urare- a
numrului de credite de studii trans!era3ile pentru !iecare program de studii
universitare- !orm de nvm1nt i lim3 de predare- precum i a numrului
ma2im de studeni care pot !i colarizai n anul universitar ()&06()&,*
.rdinul M.$.%. privind cadrul general de organizare i des! urare a
admiterii n ciclurile de studii universitare de licen - de master i de
doctorat.
7egulamentul de organizare i des!urare a concursului de admitere pentru
studiile universitare de licen n Universitatea de Medicin i Farmacie
Carol Davila.
1
. 8n UMF 9Carol Davila Bucure ti- pentru ciclul de studii universitare de
licen - admiterea se organizeaz pe domenii de licen la urmtoarele
specializri"
a. specializri cu reglementare sectorial n U.$.
6 Medicin : 0;) credite <durata de studii ; ani=
6 Medicin Dentar : 0;) credite <durata de studii ; ani=
6 Farmacie : 0)) credite <durata de studii > ani
6 Moa e i ?sisten Medical : (,) credite <durata de studii , ani=
3. specializri cu reglementare general n U.$. : &+) credite <durata de
studii 0 ani=
6 Balneo!izio@inetoterapie i recuperare
6 #a3orator clinic
6 7adiologie i Imagistic
6 AeBnic Dentar
6 ?sisten Dentar
6 ?sisten de Farmacie
. Concursul de admitere (n ciclul de studii universitare de licen pentru
anul universitar $%&')$%&* pe domenii de studii va avea loc (n ,iua de
$-.%..$%&' pentru toate facultile Universitii de Medicin i Farmacie.
/nscrierile se vor face (n perioada &' 0 &1.%..$%&' (ntre orele 2
%%
0 &*
%%
.
3. 8nscrierea candidailor se va !ace la secretariatele !acultilor- respectiv pentru
Facultatea de Medicin : B
dul
$roilor Canitari- nr. +- sector >- pentru Facultatea de
Medicin Dentar 6 Calea Dlevnei- nr. &5- sector >- pentru Facultatea de Farmacie 6
str. Araian Euia- nr. ;- sector & i pentru FM?M : B
dul
$roilor Canitari- nr. +- sector
>.
3. !a4a de (nscriere este de $%% lei pentru toate facultile i speciali,rile*
F>G din cuantumul ta2ei reprezint ta2a administrativ- iar (>G ta2a de
participare* n cazul retragerii din concurs naintea des!aurrii pro3elor- doar ta2a
de participare va !i returnat.
Aa2a de nscriere va !i pltit n contulH"
Cont5 #6 7& !#"8 .%&*%'7%&4%%%'&-
Cod Fiscal5 '&2$2&%
Banca5 !re,oreria 9ector & Bucureti
Beneficiar 5 Universitatea de Medicin i Farmacie Carol Davila Bucureti6
Facultatea de Medicin- Facultatea de Medicin Dentar- Facultatea de Farmacie
2
sau Facultatea de Moae i ?sisten Medical <n !uncie de !acultatea la care se
nscriu candidaii=.
*Plata se efectueaz numai la oficiile potale prin mandat potal!
Dotrivit legii- copiii personalului didactic a!lat n activitate sunt scutii de la plata
ta2elor de nscriere la concursul de admitere la studii universitare de licen din
Universitatea de Medicin i Farmacie 9Carol Davila Bucureti. Dentru anul
universitar ()&,6()&>- Cenatul UMF Carol Davila apro3 scutirea de ta2 de
nscriere la concursul de admitere la studii universitare de licen pentru
urmatoarele categorii de candidai"
or!anii de am3ii prini*
candidaii instituionalizai n aezminte de ocrotire sau din plasament
!amilial*
copiii din !amiliile a!ectate de catastro!e naturale*
eroii revoluiei rom1ne i copiii acestora*
?cetia vor prezenta- spre apro3are- secretarilor e!i ai !acultilor care organizeaz
concurs de admitere urmtoarele acte doveditoare"
a. copii legalizate dup certi!icatele de deces ale prinilor- n cazul celor
or!ani de am3ii prini <p1n la v1rsta de (; ani ai candidatului=*
3. adeverin de la Casa de copii sau de plasament !amilial*
c. copie legalizat a certi!icatului de deces al printelui 9$rou martir al
7evoluiei*
d. adeverine pentru copiii cadrelor didactice a!late n activitate- con!orm
legii*
3. Candidaii vor pre,enta pentru (nscriere urmtoarele acte"
&. Cererea tip de (nscriere- completat la secretariat pe calculator i semnat de
ctre candidat- dupa e2aminarea con!ormitii datelor solicitate de !ormularul
respectiv*
Pentru admiterea n anul universitar 20142015 este posibil i prenscrierea
online a candida!ilor" formularul se #sete pe siteul $%& '(arol )avila*
+,,,-umf-ro.- (andida!ii vor printa formularul completat i sub semnatura
personal l vor prezenta la /ecretariat0 mpreun cu celelalte acte0 acesta
constituind cererea de nscriere-
(. Diploma de :acalaureat 6 n original sau copie legalizat- aceasta din urm
!iind necesar pentru cei care se nscriu la a doua Facultate i- o3ligatoriu- nsoit
de actul doveditor al acestei situaii <copie legalizat a Diplomei de licen i a !oii
matricole=.
3
(andida!ii care au promovat e1amenul de bacalaureat n sesiunile
corespunzatoare anului universitar 201220140 pot prezenta la nscriere pentru
sesiunea imediat urmatoare e1amenului de bacalaureat n anul 20140 n locul
diplomei de bacalaureat0 adeverin!a eliberat de ctre liceu +n ori#inal.0 n care
trebuie men!ionate obli#atoriu media #eneral de la 3acalaureat0 mediile ob!inute
n anii de studiu0 termenul de valabilitate al adeverin!ei i faptul c nu a fost
eliberat diploma de bacalaureat-
4eprezentarea diplomei de bacalaureat n ori#inal sau a adeverin!ei0 n
ori#inal0 din vina e1clusiv a candidatului admis pe locuri finan!ate de la bu#etul
de stat p5n la data de 01-10-20140 duce la pierderea locului finan!at de la bu#et-
0. Diploma ec;ivalent cu cea de 3acalaureat : recunoscut de M.$.%.<n cazul
a3solvenilor de liceu care au susinut e2amenul de 3acalaureat n a!ara 7om1niei).
,. Adeverina din care s re,ulte calitatea de student <pentru studenii care
urmeaz o a doua specializare=*
>. Diploma de licen sau diploma ec;ivalent cu aceasta- pentru a3solvenii
instituiilor de nvm1nt superior care doresc s urmeze o a doua specializare*
;. Carte de identitate sau paaportul vala3il*
F. Certificatul de natere n copie legalizat*
+. Certificat de cstorie- copie legalizat <dac este cazul=*
5. Adeverin medical eli3erat- dup caz- de ctre medicul colar sau de ctre
medicul de !amilie care atest c persoana respectiv este apt din punct de vedere
medical : n original*
&). <atru fotografii color tip 3uletin;
&&. Dovada ac;itrii ta2ei de nscriere =mandat potal>?
&(. Dosar plic.
3. /nscrierea i (nmatricularea olimpicilor se va !ace pe 3aza listei M.$.%.-
care va !i comunicat secretariatelor !acultilor UMF Carol Davila accept
pentru nscriere !r e2amen de admitere- candidaii care au o3inut distincii
<premiile I- II- III- premii speciale= la Disciplinele Biologie- Fizic- CBimie- la
.limpiadele colare internaionale recunoscute de ctre M.$.%. De asemenea- cu
apro3area Cenatului UMF Carol Davila- sunt acceptai pentru nscriere i
laureaii locurilor I- II- III- meniuni i premii speciale la .limpiadele %aionale la
disciplinele Biologie- Fizic i CBimie recunoscute de ctre M.$.%. 8n am3ele
situaii este vor3a numai de laureaii .limpiadelor ultimilor ( ani colari <()&( :
()&0 i ()&0: ()&,=.
(onform le#ii0 un candidat declarat admis poate beneficia de un loc de la bu#et o
sin#ur dat pentru fiecare din cele 2 cicluri de studii universitare +licen!0
masterat0 studii doctorale.- )epairea duratei nv!m5ntului #ratuit0 prevazut
4
de le#e0 se suport de ctre studen!i0 prin plata ta1ei aferente colarizrii n ciclul
respectiv de studii universitare-
#a nscriere- candidaii vor primi o legitimaie de concurs tip.

3. #eparti,area locurilor pe cele ' Faculti ale UMF Carol Davila@
conform apro:rii 9enatului U.M.F. Carol Davila@ este urmtoarea5
!a:el &
9peciali,area
Durata de
studiu' nr.
credite
Ar. locuri
finanate
de la
:ugetB
din care
nr. locuri
pentru
rromiH
%r. locuri
pt. etnici
rom1ni din
7.Moldova
H
Ar. locuri
cu ta4
Medicin ; ani'0;)
credite
*&% $*%
Medicin
dentar
; ani'0;)
credite
&-& &$*
Farmacie > ani'0))
credite
&'& &%%
FM?M6
?sisten
medical
general'Moae
, ani'(,)
credite
2*
'*
FM?M : ?lte
specializri
0 ani'&+)
credite
*-
!otal 2-% *$%
H Cu3 rezerva apro3rii de ctre M$%.
Cetenii din 7epu3lica Moldova tre3uie s dea o declaraie pe proprie rspundere
c nu au cetenie rom1n i carte de identitate rom1neasc.
5
Dentru anul universitar ()&, : ()&>- n planul de colarizare n instituii militare de
nvm1nt din Ministerul ?prrii %aionale- nstitutului Medico ) Militar i6a
!ost apro3ata ci!ra de colarizare de ,& locuri- repartizate ast!el"
&. Ministerul ?prrii %aionale
- &) locuri Medicin
(. Ministerul ?!acerilor Interner
- &> locuri : Medicin
0. ?dministraia %aional a Denitenciarelor
- &) locuri : Medicin
- > locuri : Medicin Dentar
- & locuri 6 Farmacie
?dmiterea pe aceste locuri se va susine la aceeai dat i n aceleai condiii de
concurs ca i la !acultile Universitii de Medicin i Farmacie Carol Davila.
8nscrierea candidailor i in!ormaii suplimentare pot !i o3inute de la Institutul
Medico : Militar- str. Institutului Medico:Militar- nr. 0:>- sector &- Bucureti- tel"
)(&'0&5.;).);* !a2" )(&'0&5.F).;&.
C. !a4a de studiu sta3ilit de Cenatul UMF Carol Davila pentru ciclul de
studii universitare de licen pentru anul universitar ()&,:()&> este de 2%%% lei
Dan de studiu pentru Medicin@ Medicin dentar i Farmacie i 7%%% leiDan de
studiu pentru FMAM. Aa2a de studiu anual va !i platit n 0 trane <prima tran
6 >)G din ta2a anual- a doua tran : (>G din ta2a anual i a treia tran : (>G
din ta2a anual=.
C. Desfurarea e4amenului de admitere (n UMF Carol Davila Bucureti )
sesiunea iulie $%&'
&. 6istele nominale ale candida!ilor n ordine alfabetic0 slile n care se
desfoar concursul de admitere i reparti!ia candida!ilor pe sli vor !i
a!iate la avizierele Facultii de Medicin <pentru specializrile Medicin i
F.M.?.M.=- respectiv ale Facultii de Medicin Dentar i Facultii de
Farmacie n preziua concursului de admitere.
(. Candidaii au o3ligaia de a veri!ica e2actitatea datelor nscrise pe listele
a!iate i de a aduce imediat la cunotina comisiei de admitere- prin
secretariatele !acult ilor- eventualele neconcordane !a de datele din
cererea de nscriere tip sau !a de actele depuse la dosar. Dup nceperea
concursului- pe listele a!iate nu se mai admit nici un !el de modi!icri.
0. ?ccesul candidailor n sli- n ziua concursului de admitere- se va !ace pe
3aza cr!ii de identitate sau a paaportului vala3il precum i a le#itima!iei
6
de concurs tip0 eli3erat la nscriere de ctre Cecretariatele Facultilor-
ncep1nd cu ora 7
00
- pentru toate !acultile din U.M.F. Carol Davila.
,. #a intrarea n sala de concurs supravegBetorii veri!ic identitatea !iecrui
candidat pe 3aza actului de identitate iar candidatul semneaz n ta3elul de
prezen.
>. Candidaii sunt aezai n sal n ordine al!a3etic- con!orm listelor !inale
a!iate- cu e2cepia perecBilor so6soie- !rai6surori- care au o3ligaia- su3
sanciunea anulrii lucrrii i eliminrii din concurs- s semnaleze e!ului de
sal aceste situaii- pentru a putea !i aezai separat. Candidaii a!lai n sal
pot declara- su3 semntur- situaiile menionate mai sus. Fiecare candidat se
aeaz pe locul indicat prin legitimaia de concurs lipit pe mas i care are
acelai numr ca i cel de pe legitimaia de concurs tip primit la nscriere.
Candidaii ocup numai locurile indicate de organizatori i nu au voie s le
scBim3e ntre ei. 8n cazul n care locul desemnat iniial nu este
corespunztor- candidatul poate !i mutat pe un loc disponi3il- dar numai la
indicaia e!ului de sal. Candidaii sunt aezai n sal n aa !el nc1t s
rm1n cel puin un loc li3er ntre ( candidai.
;. 8n prezena candidailor- e!ii de sal citesc instruciunile privind modul de
des!urare a concursului.
F. 8ncep1nd cu ora 7
20
se distri3uie candidailor cBestionarele pentru rspunsuri.
Fiecare candidat are o3ligaia de a veri!ica cBestionarul pentru rspunsuri-
pentru a se identi!ica eventualele greeli de tiprire- caz n care cBestionarul
respectiv va !i nlocuit.
+. Dup distri3uirea cBestionarelor de concurs0 supravegBetorii !ac instructaIul
candidailor i veri!ic corectitudinea datelor de identi!icare nscrise pe
cBestionarul de concurs.
5. ?nterior orei de ncepere a concursului- supravegBetorii distri3uie caietele
cu ntre3ri pentru concurs pe cele , tipuri. Fiecare candidat are o3ligaia s
veri!ice caietul cu ntre3ri- !iind nlocuite caietele cu greeli de tipar.
Candidaii poart ntreaga responsa3ilitate a notrii corecte a numrului
caietului cu ntre3ri pentru concurs pe cBestionarul de rspuns.
&).Candidaii care nu sunt prezeni n sal n momentul descBiderii plicurilor cu
caietele cu ntre3ri nu mai au acces n sala de concurs- pierz1nd ast!el
dreptul de a susine pro3a scris.
&&. 8n timpul pro3ei scrise de concurs- candidaii nu au voie s consulte nici un
!el de material- s discute cu ali candidai- s copieze* se interzice- de
asemenea- !olosirea de ctre candidai a minicalculatoarelor proprii- a
tele!oanelor mo3ile sau a oricror dispozitive electronice de comunicare. Cei
surprini asupra !aptului sunt eliminai din concurs. Materialele documentare
7
sunt depozitate ntr6un loc al slii unde candidaii nu au acces p1n la !inalul
concursului. 8n acelai loc se vor depozita i tele!oanele mo3ile- ncBise pe
toat durata pro3ei de concurs.
&(..rice !raud sau tentativ de !raud dovedit- care contravine disciplinei sau
eticii concursului- se soldeaz cu e2cluderea imediat a candidatului din
concursul de admitere.
&0. Concursul de admitere se des!oar dup un sistem tip gril al ntre3rilor
<complement simplu- complement direct=.
&,. CBestionarele de concurs tre3uie completate corect- !r tersturi dup
urmtoarele reguli"
a- Dentru completare se !olosete- n mod o3ligatoriu0 pi2 negru sau
al3astru ncBis*
b- Dentru marcarea rspunsurilor corecte se completeaz integral
csuele respective iar csuele corespunztoare rspunsurilor greite
se las necompletate*
c- %u se admit cBestionare de concurs cu tersturi sau corecturi care pot
produce interpretri eronate din partea sistemului electronic de
prelucrare a rspunsurilor.
&>. Candidaii care !ac greeli sau tersturi ce pot !i considerate semne
distinctive pe cBestionarul de concurs i pot transcrie cBestionarul- !r a
depi ns timpul destinat acestei pro3e. 8n aceste conditii- cBestionarul
iniial este anulat pe loc de ctre responsa3ilul de sal- su3 semntur*
cBestionarele de concurs anulate sunt predate comisiei- coninutul lor ne!iind
luat n considerare.
Ce atenioneaz candidaii s ia n calcul timpul necesar completrii unui nou
cBestionar de concurs- care poate !i- uneori- de &>6() minute- pentru a nu
risca e2pirarea timpului pentru pro3a de concurs- naintea !inalizrii
completrii noului cBestionar de concurs.
&;. Dentru ciorn se pot utiliza numai coli de B1rtie cu tampila de concurs care
sunt primite de la supravegBetori.
&F. Din momentul nceperii pro3ei scrise nici un candidat nu poate prsi
de!initiv sala dec1t dup minimum 0) de minute i numai dup ce a predat
lucrarea i a semnat 3orderoul de predare a acesteia. Dup prsirea slii-
niciunui candidat nu i este permis revenirea <pe perioada des!urrii
pro3ei= pentru niciun motiv- cu e2cepia situaiei n care un candidat are
necesiti !iziologice- caz n care este nsoit de ( supravegBetori i poate
lipsi din sal ma2imum &) minute. Aimpul a3senei din sal nu prelungete
durata pro3ei pentru candidatul respectiv.
&+. Aimpul de concurs <durata pro3ei scrise= ncepe din momentul n care n
sala de concurs a !ost distri3uit ultimul caiet cu ntre3ri pentru concurs.
8
Je!ul de sal noteaz la loc vizi3il i in!ormeaz candidaii despre ora de
ncepere i ora de !inalizare a concursului.
&5. Durata pro3ei scrise este de ( ore si Iumtate n cazul specializrilor
Medicin- Medicin Dentar i Farmacie- ( ore pentru admiterea la
specializrile ?sisten Medical general i Moae i- respectiv & ora i
Iumatate pentru celelalte specializari ale F.M.?.M.
(). #a Facultile de Medicin i Medicin Dentar concursul de admitere
include dou discipline <Biologie o3ligatoriu i- la alegere- Fizic sau
CBimie=- totaliz1nd un numar de &)) ntre3ri- din care ;) pentru pro3a
o3ligatorie i ,) pentru cea la alegere.
#a Facultatea de Farmacie- concursul de admitere include doua discipline
<CBimia organic o3ligatoriu i- la alegere- Biologie vegetal sau ?natomia
i Fiziologia omului=- totaliz1nd un numr de &)) ntre3ri- din care ;)
pentru pro3a o3ligatorie si ,) pentru cea la alegere .
#a Facultatea de Moae i ?sisten medical general concursul de
admitere include dou discipline <Biologie o3ligatoriu i- respectiv- Fizic
sau CBimie la alegere=- cu un numr total de +) de ntre3ri <;) pentru pro3a
o3ligatorie i () pentru cea la alegere=.
7estul specializrilor de la FM?M <?sisten dentar- AeBnic dentar-
?sisten de !armacie- 7adiologie i imagistic- #a3orator clinic-
Balneo!izioterapie= au la concursul de admitere Biologia ca disciplin
o3ligatorie- respectiv Fizica sau CBimia la alegere- totaliz1nd un numr de
;) de ntre3ri- dintre care ,) pentru pro3a o3ligatorie i () pentru cea la
alegere.
(andida!ii vor specifica obli#atoriu pe fia de nscriere disciplina la ale#ere la
care vor sus!ine concursul de admitere-
(&.#a s!1ritul pro3ei scrise- candidaii predau cBestionarul de concurs e!ului
de sal i semneaz n ta3elul de predare al acestuia.Caietul cu ntre3ri
rm1ne n posesia candidatului- cu e2cepia celor care- indi!erent din ce
motiv- prsesc sala nainte de !inalizarea pro3ei scrise.
C. !ematica si :i:liografia concursului de admitere sunt cele a!iate la
Decanatele Facultilor de Medicin- Medicin Dentar- Farmacie i F.M.?.M.
C. Corectarea lucrrilor
&. Corectarea lucrrilor'cBestionarelor de concurs se realizeaz imediat dup
!inalizarea pro3ei scrise- n sala de concurs- n prezena candidatului i a unui
9
martor <din r1ndul candidailor care semneaz pe cBestionar alturi de candidat=-
prin citire computerizat <scanare= sau prin corectur manual- n cazul
imposi3ilitii realizrii corecturii electronice urm1nd- ulterior- veri!icarea tot
prin citire computerizat a rezultatelor. 8n urma reveri!icrilor- punctaIele
comunicate n sal pot su!eri modi!icri. De durata corectrii lucrrilor-
candidaii rm1n pe locurile sta3ilite la intrarea n sal.
(. Fiecare ntre3are are un singur rspuns corect <materializat prin completarea
integral a csuei corespondente= pentru care se acord un punct. DunctaIul
ma2im al pro3ei de concurs este de &)) puncte pentru !acultile de Medicin-
Medicin Dentar i Farmacie- +) puncte pentru Facultatea de Moae i
?sisten Medical i ;) puncte pentru restul specializrilor din cadrul FM?M.
DunctaIul o3inut se trans!orm n note.
0. %ota minim de admitere nu poate !i mai mic de ><cinci= sau dec1t un numr
minim de puncte ecBivalent.
,.Dentru specializrile cu reglementare sectorial- criteriul de clasi!icare este
reprezentat de punctaIul o3inut la pro3a scris. Dentru specializrile cu
reglementare general- criteriul de clasi!icare este reprezentat de punctaIul
o3inut la pro3a scris <acesta are prioritate= i apoi prima opiune e2primat de
candidat la nscrierea la concursul de admitere.
>. 8n cazul e2istenei mai multor candidai cu punctaI'not egal cu cea a ultimului
loc !inanat de la 3uget- criteriile de departaIare sunt"
a. punctaIul o3inut la disciplina o3ligatorie <3iologie pentru Facultatea de
Medicin- Medicin Dentar i FM?M- respectiv cBimie organic pentru
Facultatea de Farmacie=.
3. media o3inut la e2amenul de 3acalaureat.
;. 7ezultatele concursului de admitere- veri!icate i apro3ate de Comisia Central
de ?dmitere- se aduc la cunotina celor interesai prin a!iare pe pagina de
internet a universitatii i la sediile !acultilor- la loc vizi3il- speci!ic1ndu6se ora
i data a!irii.
F. #ista candidailor admii se a!ieaz n ordinea descresctoare a punctaIului
o3inut- n limita locurilor !inanate de la 3uget acordate !iecrei !aculti n
parte. #ista candidailor respini se a!ieaz n ordine al!a3etic.
+. 7ezultatele concursului de admitere devin !inale'o!iciale dup soluionarea
contestaiilor.
5. 7ezultatele !inale i lista candidailor admii vor !i a!iate la avizierele
!acultilor dup termenul de contestaii i rezolvare a acestora. Dup a!i area
rezultatelor !inale- actele candidailor respini se restituie acestora- la cerere- pe
3aza crii de identitate- n cel mult ,+ de ore de la depunerea cererii- !r
perceperea vreunei ta2e. ?ctele pot !i restituite i persoanelor care prezint
mputernicire notarial legalizat.
10
C. Contestaii
&. Contestaiile privind coninutul ntre3rilor scrise sau corectitudinea grilei
o!iciale de rspunsuri se nregistreaz la comisiile de admitere ale !acultilor i
se depun n termen de ( ore de la !inalizarea pro3ei scrise. Dup acest termen
nu mai este posi3il contestarea coninutului ntre3rilor sau a corectitudinii
grilei o!iciale de rspunsuri.
(. Contestaiile privind coninutul ntre3rilor scrise sau corectitudinea grilei
o!iciale de rspuns se analizeaz de ctre o comisie de specialiti. Decizia
acestei comisii este de!initiv. Dac n urma contestaiilor privind coninutul
ntre3rilor sau corectitudinea grilei o!iciale de rspunsuri comisia apreciaz c
e2ist ntre3ri care prezint vicii de !ormulare- aceste ntre3ri sunt anulate
<Botr1rea luat urm1nd a !i consemnat ntr6un proces ver3al semnat de toi
responsa3ilii grupurilor de lucru=. ?nularea ntre3rilor duce la anularea
punctelor acordate la ntre3rile respective- pentru toi candidaii. 8n urma
analizrii contestaiilor- punctaIele comunicate n sali pot su!eri modi!icri.
0. Contestaiile privind rezultatele pro3elor scrise <punctaI= se nregistreaz i se
depun la secretariatele !acultilor n termen de (, de ore de la a!iarea
rezultatelor <ncep1nd cu ora i data a!irii acestora=. Candidaii pot contesta
doar propriile rezultate.
,. #ucrrile'cBestionarele de concurs constituind o3iectul contestaiei privind
rezultatele pro3ei scrise <punctaI= se recorecteaz- prin citire computerizat
<rescanare=- n prezena candidatului care a depus contestaia iar comunicarea
rezultatelor !inale se !ace prin a!iare- n termen de (, de ore de la e2pirarea
termenului de rezolvare a contestaiilor. Decizia comisiei de contestaii privind
rezultatele pro3ei scrise este de!initiv.
C3. Con!orm reglementrilor legale n vigoare- UMF Carol Davila
Bucureti poate colariza- pentru anul universitar ()&,6()&>- n limita locurilor
apro3ate de ctre Cenat- studeni (n regim cu ta4- care au susinut concurs de
admitere- dar nu au o3inut punctaI'not corespunztoare locurilor 3ugetate n
ordine descresctoare a punctaIelor'notelor <Aa3el &=.
Candidaii interesai de aceast !orm de colarizare- vor depune cerere la
Decanatele Facultilor.
?nalizarea i apro3area cererilor se va !ace n perioada urmtoare.
#ista candidailor admii n regim cu ta2 va !i a!iat la Cecretariatul !iecrei
!aculti.
Dentru a do31ndi calitatea de student- candidaii acceptai la !orma cu ta2-
tre3uie s acBite prima tran a ta2ei- n cuantum de ,>)) lei pentru Medicin-
11
Medicin dentar- Farmacie i 0))) lei pentru FM?M. 8n caz contrar- pierd dreptul
de nmatriculare ca student n anul universitar ()&,6()&>.
C3. Alte preci,ri privind concursul de admitere (n UMF Carol Davila@
sesiunea iulie $%&'5
#a admiterea n ciclul de studii universitare de licen pot candida cetenii
mem3ri ai Uniunii $uropene- ai statelor aparin1nd Cpaiului $conomic
$uropean i ai Con!ederaiei $lveiene- n aceleai condiii prevazute de lege
pentru cetenii rom1ni- inclusiv n ceea ce privete ta2ele de colarizare.
#a nscrierea acestor categorii de candidai este necesar recunoaterea
studiilor e!ectuate de ctre acetia n rile de domiciliu- realizat de ctre
Direcia de specialitate din cadrul Ministerului $ducaiei %aionale din
7om1nia.
#a admiterea n ciclul de studii universitare cu predare n lim3a rom1na-
cetaenii statelor mai sus menionate au o3ligaia s prezinte un Certi!icat de
competen lingvistic pentru lim3a rom1n eli3erat de Disciplina de #im3i
moderne a UMF Carol Davila.
!a4a pentru certificatul de competen lingvistic este de $%% de lei- care se
acBit la Casieria 7ectoratului din str. Dionisie #upu- nr. 0F- sector &- Bucureti.
"4amenul de lim:a romEn pentru eli:erarea atestatelor de competen
lingvistic pentru candidaii din rile U.".
$2amenul de lim3a rom1n pentru candidaii din rile U.$. care susin concurs de
admitere la Universitatea de Medicin i Farmacie KCarol DavilaK Bucureti va
avea loc pe %..%.. $%&'@ ora &$
%%
@ la Faculttea de Medicin din B
dul
$roilor
Canitari- nr. +.
8nscrierea pentru e2amen se !ace la Disciplina de #im3i Moderne- n perioada )& :
),.)F.()&,- ntre orele &&
))
6&0
))
- pe 3aza crii de identitate i'sau paaportului i a
cBitanei de acBitare a ta2ei.
$2amenul de lim3a rom1na const din doua pro3e" pro3a scris i pro3a oral.
Proba scris va cuprinde5
pro3 de nelegere a unei comunicri scrise <te2t n lim3a rom1n cu
ntre3ri cu rspuns multiplu=*
12
pro3 de competen scris- care va consta din ela3orarea unui te2t
<!ormulare de ntre3ri- eseu- rezumat- para!raza- scBim3area !ormei
cuvintelor= i rezolvarea unor e2erciii de gramatic i voca3ular.
Proba oral va cuprinde5
pro3 de ntelegere a unei comunicri orale- alcatuit din activiti pe 3aza
unor te2te citite in sal*
pro3 de competen oral- prin susinerea unor scurte prezentri pe teme de
nvam1nt i'sau pe pro3leme de specialitate n concordan cu e2amenul de
admitere <3iologie- !izic- cBimie=.
Dentru !iecare pro3 <scris i oral= se acord note de la & la &)- nota minim de
promovare a !iecarei pro3e !iind >-)) <cinci=. %ota !inal reprezint media
aritmetic a pro3elor de scris i oral- !iind minimum >-)) <cinci=. Candidaii care
nu o3in nota minim la pro3a scris nu se pot prezenta la pro3a oral.
?ccesul candidailor n sal- n ziua e2amenului de lim3a rom1n- se va !ace pe
3aza crii de identitate i'sau a paaportului vala3il- precum i a cBitanei de
acBitare a ta2ei de e2amen.
?testatele de competen lingvistic se vor eli3era personal la Disciplina de #im3i
Moderne n data de )+.)F. ()&,- ntre orele 5
))
6 &&
))
.
3iblio#rafie
&. /rigore Br1ncu- ?driana Ionescu- Manuela Caramandu- 6imba rom5n
manual pentru studen!ii strini- $ditura Universitii din Bucureti-
&55;'())0'())>.
(. .lga Blnescu- 6imba8 medical rom5nesc pentru strini0 $ditura ?riadna
L5+- Bucureti- &555-
0. /BeorgBe Doca- 6earn 9omanian0 (ourse for :n#lis; /pea<ers- %iculescu-
())+.
,. ?ndra Easilescu <coordonator=- 6imba rom5n ca limba strin- )osare
peda#o#ice- $ditura Universitii din Bucureti- ());.
In!ormaii suplimentare se pot o3ine de la Decanatele Facultilor de Medicin
<tele!on 6 )(&0&+)F;)=- Medicin Dentar <tele!on : )F+,(F0)&0=- Farmacie
<tele!on : )(&0&+)F>)= sau FM?M <tele!on : )(&0&F(0(F=.
13
14