Sunteți pe pagina 1din 556
Biroul Naþional de Statisticã al Republicii Moldova Íàöèîíàëüíîå áþðî ñòàòèñòèêè

Biroul Naþional de Statisticã al Republicii Moldova Íàöèîíàëüíîå áþðî ñòàòèñòèêè Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova

ANUARUL STATISTIC AL REPUBLICII MOLDOVA

2013

ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÎËÄÎÂÀ

STATISTICAL YEARBOOK OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

STATISTICAL YEARBOOK OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA Aceastã publicaþie a fost editatã cu suportul Oficiului

Aceastã publicaþie a fost editatã cu suportul Oficiului de Statisticã al Norvegiei, în cadrul Memorandumului de Înþelegere între Statistica Norvegiei ºi Biroul Naþional de Statisticã al Republicii Moldova privind Suportul în Dezvoltarea Sistemului Statistic în Moldova. Ýòà ïóáëèêàöèÿ èçäàíà ïðè ïîääåðæêå Ñòàòèñòè÷åñêîãî îôèñà Íîðâåãèè, â ðàìêàõ Ìåìîðàíäóìà î âçàèìîïîíèìàíèè ìåæäó Ñòàòèñòèêîé Íîðâåãèè è Íàöèîíàëüíûì áþðî ñòàòèñòèêè Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà î ïîääåðæêå ðàçâèòèÿ ñòàòèñòè÷åñêîé ñèñòåìû â Ìîëäîâå. This publication is issued with support of the Statistical Ofice of Norway, within the framework of Memorandum of Understanding between Statistics Nor- way and National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova regarding the Support to develop the Statistical System in Moldova.

Chiºinãu, 2013

CZU 316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1

A64

Descrierea CIP a Camerei Naþionale a Cãrþii

Anuarul statistic al Republicii Moldova = Ñòàòèñòè÷åñêèé åæå ãî äíèê Ðåñïóáëèêè Ìî ëä î âà = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova / Biroul Naþ. de Statisticã al Rep. Moldova. – Ch.: Statisticã, 2013 (Î.S. F.E.-P. “Tipografia Centralã”). – 30 cm. (Statistica Moldovei).

2013. – 2013. – 556 p. Tit., – text paral.: lb. rom., rusã, engl. – 300 ex. – ISBN

978-9975-4068-4-0

- - 1. Dezvoltare social ã , 2013 – Republica Moldova – Date statistice (rom., rusã , engl.). 2. Dezvoltare economicã , 2013 – Republica Moldova – Date statistice (rom., rus ã , engl.).

316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1

A

64

Anuarul statistic al Republicii Moldova – ediþia 2013 conþine cele mai importante date privind dezvoltarea social-economicã ºi demograficã a þãrii în anul 2012, precum ºi comparaþii cu anii precedenþi. Aceastã lucrare de referinþã în sistemul publicaþiilor statistice ale Biroului Naþional de Statisticã reuneºte serii de date statistice din diferite domenii, un volum complex ºi detaliat de informaþii care, prin relaþionarea lor, ilustreazã în mod unitar ºi coerent demersul economic ºi social al þãrii noastre.

Actuala ediþie este destinatã unui cerc larg de utilizatori care studiazã economia, precum ºi profesorilor, doctoranzilor, studenþilor.

Format 60 84 1/8. Tiraj 300 ex.

Comanda nr.

Tiparul executat la Î.S. F.E.-P. “Tipografia Centralã”

ISBN 978-9975-4068-4-0

© Biroul Naþional de Statisticã al Republicii Moldova, 2013 Chiºinãu, str. Grenoble, 106 Tel. 40-30-70, 40-30-74 E-mail: moldstat@statistica.md http://www.statistica.md

PREFAÞÃ

“Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2013” este cea mai amplã publicaþie, care cuprinde date statistice vizînd starea demograficã, socialã ºi eco- nomicã a þãrii în anul 2012 în comparaþie cu anii precedenþi. Anuarul este structurat în 24 de capitole ºi in- clude circa 500 de tabele ºi grafice. Ediþia 2013, în comparaþie cu ediþia 2012 a Anuarului Statistic, a fost completatã cu tabele noi. Pentru indicatorii de bazã sînt expuse precizãri metodologice. Indicatorii principali sînt prezentaþi în profil teritorial. În partea finalã a Anuarului sînt prezentate date privind statistica internaþionalã, ce permit compararea unor indicatori realizaþi în Republica Moldova cu cei din alte þãri. Informaþiile se prezintã fãrã datele întreprinde- rilor ºi organizaþiilor din partea stîngã a Nistrului ºi municipiul Bender, cu excepþia cazurilor special menþionate, cînd indicatorii sînt prezentaþi în an- samblu pe þarã.

Datele pe unii indicatori sînt precizate în com- paraþie cu cele editate anterior, pe anul 2012 la o serie de indicatori sînt preliminare ºi în ediþiile ulte- rioare pot fi precizate. Ediþia de tipar a Anuarului Statistic este însoþitã de versiunea electronicã pe CD-ROM (în formatele PDF ºi Excel). Anuarul este elaborat de cãtre Biroul Naþional de Statisticã în baza datelor primite de organele statistice oficiale de la întreprinderi, organizaþii, populaþie prin efectuarea recensãmintelor, cerce- tãrilor selective ºi altor cercetãri statistice, datelor autoritãþilor administrative centrale ºi altor instituþii de stat, precum ºi a materialelor organismelor internaþionale. Folosindu-ne de aceastã ocazie, exprimãm mul- þumiri tuturor partenerilor noºtri, în dubla lor ipostazã de furnizori ºi utilizatori de date ºi informaþii statistice, care au contribuit la elaborarea acestei publicaþii.

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

“Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà, 2013” ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïîëíûì èçäàíèåì, êîòîðîå ñîäåðæèò ñòàòèñòè÷åñ- êèå äàííûå î äåìîãðàôè÷åñêîì, ñîöèàëüíîì è ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè ñòðàíû â 2012 ãîäó â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèìè ãîäàìè. Åæåãîäíèê âêëþ÷àåò 24 ðàçäåëà, êîòîðûå ñîäåðæàò îêîëî 500 òàáëèö è ãðàôèêîâ. Ñòà- òèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê 2013 ãîäà âûïóñêà, ïî ñðàâíåíèþ ñ åæåãîäíèêîì 2012 ãîäà, äîïîëíåí íîâûìè òàáëèöàìè. Ïî îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì äàíû ìåòîäî- ëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ïðåäñòàâëåíû â òåððèòîðèàëüíîì ðàçðåçå.  çàêëþ÷èòåëüíîé ÷àñòè åæåãîäíèêà ïðåäñòàâëåíû ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïî ìåæäóíàðîäíûì ñðàâíåíèÿì Ðåñïóáëèêè Ìîë- äîâà ñ äðóãèìè ñòðàíàìè. Èíôîðìàöèÿ ïðèâåäåíà áåç äàííûõ ïðåä- ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ëåâîáåðåæüÿ Äíåñ- òðà è ìóíèöèïèÿ Áåíäåð, êðîìå ñïåöèàëüíî îãîâîðåííûõ ñëó÷àåâ, êîãäà ïîêàçàòåëè ïðè- âåäåíû â öåëîì ïî ñòðàíå. Äàííûå ïî îòäåëüíûì ïîêàçàòåëÿì

óòî÷íåíû ïî ñðàâíåíèþ ñ îïóáëèêîâàííûìè ðàíåå, çà 2012 ãîä â ðÿäå ñëó÷àåâ ÿâëÿþòñÿ ïðåäâàðèòåëüíûìè è â ïîñëåäóþùèõ èçäà- íèÿõ ìîãóò áûòü óòî÷íåíû. Ê ïå÷àòíîìó èçäàíèþ Ñòàòèñòè÷åñêîãî åæåãîäíèêà ïðèëàãàåòñÿ ýëåêòðîííàÿ ôîðìà íà CD-ROM (â ôîðìàòå PDF è Excel). Åæåãîäíèê ïîäãîòîâëåí Íàöèîíàëüíûì áþðî ñòàòèñòèêè íà îñíîâå äàííûõ, ïîëó- ÷åííûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñ- òèêè îò ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, íàñåëå- íèÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïåðåïèñåé, âûáîðî÷- íûõ îáñëåäîâàíèé è äðóãèõ ñòàòèñòè÷åñêèõ íàáëþäåíèé, äàííûõ öåíòðàëüíûõ àäìèíè- ñòðàòèâíûõ îðãàíîâ è äðóãèõ ãîñóäàðñòâåí- íûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå ìàòåðèàëîâ ìåæäó- íàðîäíûõ îðãàíèçàöèé. Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, âûðàæàåì áëàãîäàð- íîñòü âñåì íàøèì ïàðòíåðàì, âûñòóïàþ- ùèì â äâîéíîé èïîñòàñè – ïðåäîñòàâëÿþùèõ äàííûå è ïîëüçîâàòåëåé ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè, âñåì òåì, êòî âíåñ âêëàä â ñîñòàâëåíèå ýòîãî èçäàíèÿ.

FOREWORD

“Statistical Yearbook of the Republic of Moldova, 2013” is the most comprehensive publi- cation of the National Bureau of Statistics, that comprises statistical data on demographic, social and economic situation of the country in 2012, as compared with the previous years. The Yearbook is structured in 24 chapters and includes about 500 tables and diagrams. Sta- tistical Yearbook 2013 compared with 2012 issue is completed with new tables. Methodological notes are given for basic in- dicators. The main indicators are presented in territorial aspect. The final part of the Yearbook contains data on international statistics, fact that gives possibil- ity to compare the indicators calculated for the Republic of Moldova and for other countries. The information is presented without the data on enterprises and organisations from the left side of the river Nistru and municipality Bender, except specially mentioned cases, when the indi- cators are presented in total for the country.

Some indicators are precised in comparison with data from previous editions, some indicators for 2012 are preliminary and can be precised in the next issues. Printed version of the Statistical Yearbook is accompanied by its electronic form on CD-ROM (in PDF and Excel format). The Statistical Yearbook is developed by the National Bureau of Statistics based on the data re- ceived by the official statistical bodies from enter- prises, organisations, population censuses, sam- ple surveys and other statistical surveys, data of the central administration authorities, and orher state institutions, as well as materials of interna- tional organisations. We would like to take this opportunity and ex- press thanks to all our partners in their double po- sition of data providers and users of statistical data and information, those who contributed to elaborate this publication.

COLEGIUL DE REDACÞIE / ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß / EDITORIAL BOARD

Lucia SPOIALà – Preºedintele colegiului de redacþie Ëó÷èÿ ÑÏÎßËÝ – Ïðåäñåäàòåëü ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè Lucia SPOIALA – President of Editorial Board

Vitalie VALCOV, Maria GODIAC Âèòàëèå ÂÀËÊÎÂ, Ìàðèÿ ÃÎÄÈßÊ Vitalie VALCOV, Maria GODIAC

RESPONSABILI DE ELABORARE A CAPITOLELOR ANUARULUI

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÅ ÇÀ ÐÀÇÄÅËÛ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊÀ RESPONSIBLE FOR THE CHAPTERS OF THE YEARBOOK

Geografie, meteorologie ºi mediu înconjurãtor Ãåîãðàôèÿ, ìåòåîðîëîãèÿ è îêðóæàþùàÿ ñðåäà Geography, meteorology and environment Agriculturã / Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî / Agriculture

Elena Orlova

(373-22)

40-30-22

Åëåíà Îðëîâà

 

Populaþie / Íàñåëåíèå / Population

Ecaterina Jardan Åêàòåðèíà Æàðäàí

 

40-31-08

Forþa de muncã / Ðàáî÷àÿ ñèëà / Labour force Veniturile ºi cheltuielile populaþiei Äîõîäû è ðàñõîäû íàñåëåíèÿ Households incomes and expenditures

Elena Vâ tcãrãu Åëåíà Âûòêýðýó

 

40-30-99

Veniturile ºi cheltuielile populaþiei Äîõîäû è ðàñõîäû íàñåëåíèÿ Households incomes and expenditures Învãþãmînt; ªtiinþã / Îáðàçîâàíèå; Íàóêà / Education; Science Ocrotirea sãnãtãþii / Çäðàâîîõðàíåíèå / Health protection Protecþia socialã a populaþiei Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ Population social assistance Culturã; Sport / Êóëüòóðà; Ñïîðò / Culture; Sport Justiþie / Ïðàâî / Justice

Ala Negruþa

 

40-30-78

Àëëà Íåãðóöà

 

Preþuri / Öåíû / Prices

Margareta ªveþ

 

40-31-11

Ìàðãàðåòà Øâåö

 

Locuinþe / Æèëüå / Dwellings

Elena Cemîrtan

 

40-30-57

Investiþii în active materiale pe termen lung ºi construcþii Èíâåñòèöèè â äîëãîñðî÷íûå ìàòåðèàëüíûå àêòèâû è ñòðîè- òåëüñòâî Investments in long terme tangible assets and construction

Åëåíà ×åìûðòàí

 

Turism / Òóðèçì / Tourism Transporturi / Òðàíñïîðò / Transport Tehnologii informaþ ionale; Poºtã ºi telecomunicaþii Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè; Ïî÷òà è òåëåêîììóíèêàöèè Information technologies; Post and telecommunications Comerþ exterior / Âíåøíÿÿ Òîðãîâëÿ / External trade Comerþ cu amãnuntul; Servicii Ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ; Óñëóãè Retail trade; Services

Mariana Eni

 

40-30-66

Ìàðèàííà Åíè

 

Conturi naþionale / Íàöèîíàëüíûå ñ÷åòà / National Accounts

Valentina Gîdilica Âàëåíòèíà Ãûäèëèêà

 

40-30-90

Industrie / Ïðîìûøëåííîñòü / Industry Resursele energetice ºi de combustibil Òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû

Svetlana Bulgac Ñâåòëàíà Áóë ãàê

 

40-30-55

Energy and fuel resources

 

Finanþe / Ôèíàíñû / Finance

Valentina Gîdilica Âàëåíòèíà Ãûäèëèêà Iurie Mocanu Þðèé Ìîêàíó Andrei Crãciun Àíäðåé Êðý÷óí

 

40-30-90

40-30-88

99-91-31

Balanþa de plãþi / Ïëàòåæíûé áàëàíñ / Balance of payments

Ludmila Isacov

 

22-42-92

Ëþäìèëà Èñàêîâ

 

Statisticã internaþionalã Ìåæäóíàðîäíàÿ ñòàòèñòèêà International statistics

Maria Godiac

 

40-30-70

Ìàðèÿ Ãîäèÿê

 

Prescurtãri folosite pentru unitãþile de mãsurã

Èñïîëüçóåìûå ñîêðàùåíèÿ åäèíèö èçìåðåíèÿ Abbreviations used for measurement units

mm

m

dm 2

2

m

m

ha

km

km

mg

g

kg

t

l

dal

buc.

3

2

unit.

%

kWh

kV

CP

Gcal

mii

mil.

mild.

ex.

´´

´

°

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

milimetru

metru

decimetru pãtrat

metru pãtrat

metru cub

hectar

kilometru

kilometru pãtrat

miligram

gram

kilogram

tonã

litru

decalitru

bucatã

unitate

procent

promilã

kilowatt-orã

kilovolt

cal-putere

gigacalorie

mii

milion

miliard

exemplar

secundã

minut

grad

ìì

ì

äì 2

ì

ì

3

2

ãà

êì

êì 2

ìã

ã

êã

ò

ë

äàë

øò.

åä.

%

êBò·÷

êB

ë.ñ.

Ãêàë

òûñ.

ìëí.

ìëðä.

ýêç.

´´

´

°

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

ìèëëèìåòð ìåòð êâàäðàòíûé äåöèìåòð êâàäðàòíûé ìåòð êóáè÷åñêèé ìåòð ãåêòàð êèëîìåòð êâàäðàòíûé êèëîìåòð ìèëëèãðàìì ãðàìì êèëîãðàìì òîííà ëèòð äåêàëèòð øòóêà åäèíèöà ïðîöåíò ïðîìèëëå êèëîâàòò-÷àñ êèëîâîëüò ëîøàäèíàÿ ñèëà ãèãàêàëîðèÿ òûñÿ÷ ìèëëèîí ìèëëèàðä ýêçåìïëÿð ñåêóíäà ìèíóòà ãðàäóñ

mm

=

millimeter

m

=

meter

dm 2

=

square decimeter

m

2

=

square meter

m

3

=

cubic meter

ha

 

=

hectare

km

=

kilometer

km

2

=

square kilometer

mg

=

milligram

g

=

gram

kg

 

=

kilogram

t

=

tonne

l

=

liter

dal

 

=

decaliter

pcs.

=

piece

unit

=

unit

%

=

per cent

 

=

promile

kWh

=

kilowatt-hour

kV

 

=

kilovolt

HP

=

horse power

Gcal

=

gigacalory

thou.

=

thousand

mio.

=

million

bln.

 

=

billion

copy

=

copy

´´

=

second

´

=

minute

°

=

degree

UTA

UATSN – Unitatea administrativ-teritorialã din partea stîngã a Nistrului / Àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíàÿ åäèíèöà ëåâîáåðåæüÿ Äíåñòðà / Administrative-territorial unit from the left side of the river Nistru

– Unitate teritorialã autonomã / Àâòîíîìíîå òåððèòîðèàëüíîå îáðàçîâàíèå / Territorial autonomous unit

Simboluri folosite

Èñïîëüçóåìûå îáîçíà÷åíèÿ Symbols used

=

evenimentul nu a existat / ÿâëåíèå îòñóòñòâóåò / not applicable

=

lipsã date / äàííûõ íå èìååòñÿ / data not available

0,0

=

valoare micã / íåçíà÷èòåëüíàÿ âåëè÷èíà / negligible magnitude

În unele cazuri pot apãrea decalaje neînsemnate între totalurile indicate ºi sumele componente incluse, fapt ce se explicã prin

rotunjirea datelor.

 îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ íåçíà÷èòåëüíûå ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó èòîãîì è ñóììîé ñëàãàåìûõ îáúÿñíÿþòñÿ îêðóãëåíèåì äàííûõ. In some cases, there may occur insignificant discrepancies between the totals and corresponding sums of the components, fact that could be explained by data approximation.

CUPRINS / ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ / CONTENTS

Pagina

Ñòðàíèöà

 

Page

1. Geografie, meteorologie ºi mediu înconjurãtor

Ãåîãpàôèÿ, ìåòåîðîëîãèÿ è îêpóæàþùàÿ ñpåäà Geography, meteorology and environment

1.1. Geografie ºi organizare administrativ-teritorialã Ãåîãpàôèÿ è àäìèíèñòpàòèâíî-òåppèòîpèàëüíîå óñòpîéñòâî Geography and administrative-territorial division

9

1.2. Meteorologie / Ìåòåîðîëîãèÿ / Meteorology

14

1.3. Mediu înconjurãtor / Îêðóæàþùàÿ ñðåäà / Environment

18

2. Populaþie / Íàñåëåíèå / Population

2.1. Populaþia ºi structura demograficã Íàñåëåíèå è äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà Population and the demographic structure

29

2.2. Miºcarea naturalã a populaþiei Åñòåñòâåííîå äâèæåíèå íàñåëåíèÿ Vital statistics

41

2.3. Miºcarea migratorie a populaþiei Ìèãðàöèîííîå äâèæåíèå íàñåëåíèÿ Population migration

59

3. FORÞA DE MUNCà / ÐÀÁÎ×Àß ÑÈËÀ / LABOUR FORCE

3.1. Populaþie ocupatã / Çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ / Employment

64

3.2. ªomajul ºi plasarea populaþiei în cîmpul muncii Áåçðàáîòèöà è òðóäîóñòðîéñòâî íàñåëåíèÿ Unemployment and job placement of population

89

3.3. Condiþiile de muncã, traumatismul în producþie Óñëîâèÿ òðóäà, ïðîèçâîäñòâåííûé òðàâìàòèçì Working conditions, accidents at work

94

4. VENITURILE ªI CHELTUIELILE POPULAÞIEI ÄÎÕÎÄÛ È ÐÀÑÕÎÄÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß POPULATION INCOMES AND EXPENDITURES

4.1. Veniturile populaþiei / Äîõîäû íàñåëåíèÿ / Population incomes

102

4.2. Veniturile

ºi cheltuielile gospodãriilor

112

Äîõîäû è ðàñõîäû äîìàøíèõ õîçÿéñòâ Households incomes and expenditures

5. PREÞURI / ÖÅÍÛ / PRICES

120

6. LOCUINÞE / ÆÈËÜÅ / DWELLINGS

135

7. ÎNVÃÞÃMÎNT; ªTIINÞÃ ªI PROPRIETATEA INTELECTUALÃ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ; ÍÀÓÊÀ È ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ EDUCATION; SCIENCE AND INTELLECTUAL PROPERTY

7.1. Învãþãmînt / Îáðàçîâàíèå / Education

144

7.2. ªtiinþã

ºi proprietatea intelectualã

172

Íàóêà è èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü Science and intellectual property

8. OCROTIREA SÃNÃTÃÞII / ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ / HEALTH PROTECTION

188

9. PROTECÞIA SOCIALÃ A POPULAÞIEI ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß POPULATION SOCIAL ASSISTANCE

213

10. CULTURÃ; SPORT / ÊÓËÜÒÓÐÀ; ÑÏÎÐÒ / CULTURE; SPORT

10.1. Culturã / Êóëüòóðà / Culture

219

10.2. Sport / Ñïîðò / Sport

231

11. TURISM / ÒÓÐÈÇÌ / TOURISM

236

Pagina

Ñòðàíèöà

 

Page

12. JUSTIÞIE / ÏÐÀÂÎ / JUSTICE

247

13. CONTURI NAÞIONALE ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ Ñ×ÅÒÀ NATIONAL ACCOUNTS

254

14. INDUSTRIE / ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ / INDUSTRY

282

15. RESURSELE

ENERGETICE ªI DE COMBUSTIBIL

308

ÒÎÏËÈÂÍÎ-ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÑÓÐÑÛ ENERGY AND FUEL RESOURCES

16. AGRICULTURà / ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ / AGRICULTURE

16.1. Indicatorii principali în agriculturã Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Main indicators in agriculture

316

16.2. Cultura plantelor / Ðàñòåíèåâîäñòâî / Plant production

330

16.3. Sectorul zootehnic / Æèâîòíîâîäñòâî / Animal husbandry

349

16.4. Investiþii în active materiale pe termen lung în agriculturã Èíâåñòèöèè â äîëãîñðî÷íûå ìàòåðèàëüíûå àêòèâû â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå Investments in long terme tangible assets in agriculture

357

17. INVESTIÞII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG ªI CONSTRUCÞII ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Â ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÅ ÀÊÒÈÂÛ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ INVESTMENTS IN LONG TERME TANGIBLE ASSETS AND CONSTRUCTION

17.1. Investiþii în active materiale pe termen lung ºi punerea în funcþiune a mijloacelor fixe Èíâåñòèöèè â äîëãîñðî÷íûå ìàòåðèàëüíûå àêòèâû è ââîä â äåéñòâèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ Investments in long terme tangible assets and implementation of fixed assets

360

17.2. Construcþii locative ºi social-culturale Æèëèùíîå è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîå ñòðîèòåëüñòâî Dwelling and social-cultural construction

378

17.3. Activitatea în antreprizã / Ïîäðÿäíàÿ äåÿòåëüíîñòü / Entrepreneurial activity

384

18. TRANSPORTURI / ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ / TRANSPORT

388

19. TEHNOLOGII INFORMAÞIONALE; POªTà ªI TELECOMUNICAÞII ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ; ÏÎ×ÒÀ È ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ INFORMATION TECHNOLOGIES; POST AND TELECOMMUNICATIONS

19.1. Tehnologii informaþionale Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè Information technologies

402

19.2. Poºtã ºi telecomunicaþii Ïî÷òà è òåëåêîììóíèêàöèè Post and telecommunications

408

20. COMERÞ EXTERIOR / ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß / EXTERNAL TRADE

412

21. COMERÞ CU AMÃNUNTUL; SERVICII ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß; ÓÑËÓÃÈ RETAIL TRADE; SERVICES

21.1. Comerþ cu amãnuntul / Ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ / Retail trade

462

21.2. Servicii / Óñëóãè / Services

472

22. FINANÞE / ÔÈÍÀÍÑÛ / FINANCE

475

23. BALANÞA DE

PLÃÞI

498

ÏËÀÒÅÆÍÛÉ ÁÀËÀÍÑ BALANCE OF PAYMENTS

24. STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ INTERNATIONAL STATISTICS

517

1.

GEOGRAFIE, METEOROLOGIE ªI MEDIU ÎNCONJURÃTOR

ÃÅÎÃPÀÔÈß, ÌÅÒÅÎÐÎËÎÃÈß È ÎÊPÓÆÀÞÙÀß ÑPÅÄÀ GEOGRAPHY, METEOROLOGY AND ENVIRONMENT

1.1. GEOGRAFIE ªI ORGANIZARE ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ

ÃÅÎÃPÀÔÈß È ÀÄÌÈÍÈÑÒPÀÒÈÂÍÎ-ÒÅPPÈÒÎPÈÀËÜÍÎÅ ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ GEOGRAPHY AND ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL DIVISION

CUPRINS / ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ / CONTENTS

Pagina

Ñòðàíèöà

Page

Sursa datelor / Èñòî÷íèê äàííûõ / Data source

10

Prezentare / Îïèñàíèå / Description

10

Tabele: / Òàáëèöû: / Tables:

1.1.1. Poziþia geograficã a Republicii Moldova Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà Geographical situation of the Republic of Moldova

12

1.1.2. Principalele cursuri de

apã

12

Îñíîâíûå påêè Main rivers

1.1.3. Principalele lacuri naturale Îñíîâíûå ïðèðîäíûå îçåpà Main natural lakes

12

1.1.4. Principalele lacuri artificiale Îñíîâíûå èñêóññòâåííûå îçåpà Main artificial lakes

12

1.1.5. Rezervaþii ºtiinþifice Íàó÷íûå çàïîâåäíèêè Scientific reservations

12

1.1.6. Organizarea administrativã a teritoriului Republicii Moldova, la 1 ianuarie 2013 Àäìèíèñòpàòèâíî-òåppèòîpèàëüíîå óñòpîéñòâî Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà íà 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà Administrative-territorial division of the Republic of Moldova, as of January 1, 2013

13

GEOGRAFIE ªI ORGANIZARE ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ ÃÅÎÃPÀÔÈß È ÀÄÌÈÍÈÑÒPÀÒÈÂÍÎ-ÒÅPPÈÒÎPÈÀËÜÍÎÅ ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ GEOGRAPHY AND ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL DIVISION

Sursa datelor

Datele Institutului de Geografie al Academiei de ªtiinþe a Moldovei.

Èñòî÷íèê äàííûõ

Äàííûå Èíñòèòóòà ãåîãðàôèè Àêàäåìèè íàóê Ìîëäîâû.

Data source

Data from the Geography Institute of the Academy of Sciences of Moldova.

Prezentare

Moldova este situatã în partea de Sud-Est a Euro- pei. La Nord, Est ºi Sud ea se mãrgineºte cu Ucraina, iar la Vest – cu Româ nia. Ocupã o suprafaþã de 33,8 mii km 2 . Teritoriul Moldovei are o întindere de la Nord la Sud de 350 km, de la Vest la Est – 150 km. Altitudinea minimã se aflã la nord de satul Palanca în lunca fluviului Nistru ºi constituie 1,0 m. Altitudinea maximã – dealul Bãlãneºti ºi constituie 428,2 m. Clima Moldovei este temperat-continentalã, influen- þatã de masele de aer atlantice dinspre Vest, mediterane- ene dinspre Sud-Vest ºi continental-excesive dinspre Nord-Est. Temperatura medie anualã a aerului constituie 9,3°C-11,7°C. Precipitaþiile anuale scad în intensitate de la Nord-Vest la Sud-Est respectiv de la 595 mm pînã la 522 mm. Cea mai mare cantitate de precipitaþii cade în regiunea Codrilor. Apele Moldovei fac parte din bazinul Mãrii Negre. Prin- cipalele rîuri sînt Nistrul ºi Prutul, care izvorãsc din Carpaþi. Pe o porþiune micã la Sud Dunãrea atinge teritoriul Moldovei.

Lacurile Moldovei sînt mici. Majoritatea dintre ele

se gãsesc în luncile Prutului ºi Nistrului.

Pe teritoriul Moldovei, sub influenþa reliefului ºi a elementelor pedoclimatice, predominã 2 tipuri de ve- getaþie: de pãdure ºi de stepã. Pãdurile foioase sînt

predominate de speciile de stejar, fag, ulm, carpen. Vegetaþia de stepã s-a pãstrat doar pe alocuri în formã de terenuri aparte ºi fragmente de asociaþii vegetale

de stepã.

Fauna Moldovei este grupatã în cinci biotipuri ºi este reprezentatã prin variate specii. Pãdurile sînt po- pulate de mistreþi, bursuci, cerbi, cãprioare, diverse

pãsãri ºi reptile. În zonele de stepã sînt rãspîndite ro- zãtoarele. Fauna acvaticã este reprezentatã prin spe-

cii de somn, crap, plãticã. Resursele naturale ale Moldovei sînt puþin varia-

te. Principala bogãþie naturalã este solul, reprezentat prin diverse tipuri de cernoziom. Alte resurse naturale care se gãsesc pe teritoriul Moldovei sînt materialele

de construcþie: granit, calcar, argilã, gresie.

Îïèñàíèå

Ìîëäîâà pàñïîëîæåíà â þãî-âîñòî÷íîé Åâpîïå. Íà ñåâåpå, âîñòîêå è þãå îíà ãpàíè÷èò ñ Óêpàèíîé, à íà çàïàäå – ñ Ðóìûíèåé. Çàíèìàåò ïëîùàäü 33,8 òûñ. êì 2 . Òåppèòîpèÿ Ìîëäîâû èìååò ïpîòÿ- æåííîñòü ñ ñåâåpà íà þã 350 êì, ñ çàïàäà íà âîñòîê – 150 êì. Ìèíèìàëüíàÿ âûñîòà íàõîäèòñÿ íà ñåâåðå ñåëà Ïàëàíêà â äîëèíå ðåêè Äíåñòð è ñîñòàâëÿåò 1,0 ì. Ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà íàõîäèòñÿ íà õîëìå Áýëý- íåøòü è ñîñòàâëÿåò 428,2 ì. Êëèìàò Ìîëäîâû óìåpåííî-êîíòèíåíòàëüíûé, íàõîäÿùèéñÿ ïîä âëèÿíèåì âîçäóøíûõ àòëàíòè÷åñ- êèõ ìàññ ñ çàïàäà, ñpåäèçåìíûõ – ñ þãî-çàïàäà è êîí- òèíåíòàëüíûõ – ñ ñåâåpî-âîñòîêà. Ñpåäíÿÿ ãîäîâàÿ òåìïåpàòópà âîçäóõà ñîñòàâ- ëÿåò 9,3°C-11,7°C. Êîëè÷åñòâî îñàäêîâ óáûâàåò ñ ñåâåpî-çàïàäà íà þãî-âîñòîê îò 595 ìì äî 522 ìì. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ âûïàäàåò â Êîäpàõ. Påêè Ìîëäîâû îòíîñÿòñÿ ê áàññåéíó ×åpíîãî ìîpÿ. Îñíîâíûå påêè – Äíåñòp è Ïpóò – áåpóò ñâîå íà÷àëî â Êàpïàòàõ. Íà þãå Ìîëäîâà èìååò âûõîä ê Äóíàþ.

Íà òåppèòîpèè Ìîëäîâû íåò êpóïíûõ îçåp. Íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå èç íèõ ïpèópî÷åíû ê äîëè- íàì påê Ïpóò è Äíåñòp. Íà òåppèòîpèè Ìîëäîâû ïîä âëèÿíèåì påëüå- ôà è ïåäîêëèìàòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ñôîpìèpîâà- ëèñü 2 òèïà pàñòèòåëüíîñòè: ëåñíîé è ñòåïíîé.  øèpîêîëèñòâåííûõ ëåñàõ ïpåîáëàäàþò äóá, áóê, âÿç, ãpàá. Ñòåïíàÿ pàñòèòåëüíîñòü ñîõpàíèëàñü òîëüêî â âèäå îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ôpàãìåíòîâ ñòåïíûõ àññîöèàöèé.  ïpåäåëàõ òåppèòîpèè Ìîëäîâû pàçëè÷àþò ïÿòü êîìïëåêñîâ áèîòèïîâ, íàñåëåííûõ ñîîòâåò- ñòâóþùåé èì ôàóíîé.  ëåñàõ îáèòàþò êàáàí, áàpñóê, îëåíü, êîñóëÿ, ðàçëè÷íûå âèäû ïòèö è ïðå- ñìûêàþùèõñÿ.  ñòåïíîé çîíå ïpåîáëàäàþò ãpû- çóíû. Èõòèîôàóíà Ìîëäîâû ñîñòîèò èç pàçíîîá- pàçíûõ âèäîâ pûá: ñîì, êàpï, ëåù. Ïpèpîäíûå påñópñû Ìîëäîâû íåçíà÷èòåëüíû. Îñíîâíîå ïpèpîäíîå áîãàòñòâî – ïî÷âû, ïpåä- ñòàâëåííûå pàçëè÷íûìè âèäàìè ÷åpíîçåìà. Äpó- ãèå ïpèpîäíûå påñópñû – ñòpîèòåëüíûå ìàòåpèà- ëû: ãpàíèò, èçâåñòíÿê, ãëèíà, ïåñ÷àíèê.

GEOGRAFIE ªI ORGANIZARE ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ ÃÅÎÃPÀÔÈß È ÀÄÌÈÍÈÑÒPÀÒÈÂÍÎ-ÒÅPPÈÒÎPÈÀËÜÍÎÅ ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ GEOGRAPHY AND ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL DIVISION

Description

Moldova is situated in the South-Eastern part of Eu- rope. At North, East and South it is neighboring with Ukraine, at West – with Romania. The area is equal to 33,8 thou. km 2 . From North to South it has 350 km, while from West to East – 150 km. Minimum altitude is 1,0 m placed on the north of the village Palanca in valley of the river Nistru. Maximum alti- tude is 428,2 m placed on the Balanesti hill. The climate of Moldova is temperate-continental, influ- enced by Atlantic air masses coming from West, Mediterra- nean – from South-West and Continental – from North-East. Average annual temperature constitutes 9,3°C-11,7°C. Annual precipitations decrease from North-West to South-East, from 595 mm to 522 mm. The highest quantity of precipitations is recorded for Codru – ancient oak forest, situated mostly in the central part of the country. Moldovan rivers are a part of the Black Sea basin. The main rivers are Nistru and Prut, which have their spring in Carpati. Moldova has the entrance to Danube, on a small portion of land in the South of the country.

Moldova does not have big lakes. The majority of them are in the valleys of rivers Prut and Nistru. On the Moldovan territory, influenced by relief and climate factors, the two types of flora are predominant:

forest and steppe. In the deciduous forests there are oaks, beeches, elms and hornbeams. The steppe flora can be seen only on separate territories and fragments with steppe elements. The fauna of Moldova is grouped in 5 biotypes, represented by various species. In the forest live wild boars, badgers, deers, roes, different birds and rep- tiles. In the steppe zone are widespread the rodents. Aquatic fauna of Moldova is represented by various species of fresh water fish: cat-fish, carps, breams. The natural resources of Moldova are less variate. The main natural richness is the soil, repre- sented by various types of chernoziom. Other natural resources are the construction materials: granite, lime- stone, clay, sandstone.

GEOGRAFIE ªI ORGANIZARE ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ ÃÅÎÃPÀÔÈß È ÀÄÌÈÍÈÑÒPÀÒÈÂÍÎ-ÒÅPPÈÒÎPÈÀËÜÍÎÅ ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ GEOGRAPHY AND ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL DIVISION

1.1.1. POZIÞIA GEOGRAFICÃ A REPUBLICII MOLDOVA

ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÎËÄÎÂÀ GEOGRAPHICAL SITUATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

 

Punctul extrem

Raionul

Latitudinea nordicã

Longitudinea esticã 1 Âîñòî÷íàÿ äîëãîòà 1 Eastern longitude 1

Êðàéíÿÿ òî÷êà

Ðàéîí

Ñåâåðíàÿ øèðîòà

Extreme points

County

Northern latitude

Nord / Ñåâåp / North Sud / Þã / South Est / Âîñòîê / East Vest / Çàïàä / West

Naslavcea

Ocniþa

48°29´

27°35´

Giurgiuleºti

Cahul

45°28´

28°13´

Palanca

ªtefan Vodã

46°25´

30°09´

Criva

Briceni

48°16´

26°37´

1 Dupã Greenwich / Ïî Ãpèíâè÷ó / According Greenwich

1.1.2. PRINCIPALELE CURSURI DE APÃ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ PÅÊÈ

MAIN RIVERS

 

Lungimea cursului de apã, km Ïðîòÿæåííîñòü ðåêè, êì Length of the river, km

Suprafaþa bazinului, km 2 Ïëîùàäü áàññåéíà, êì 2 Area of the basin, km 2

Denumirea cursului de apã Íàèìåíîâàíèå påêè Name of the river

total

pe teritoriul Republicii Moldova íà òåppèòîpèè Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà on the territory of the Republic of Moldova

total

pe teritoriul Republicii Moldova íà òåppèòîpèè Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà on the territory of the Republic of Moldova

îáùàÿ

îáùàÿ

total

total

Botna

152

152

1540

1540

Bîc

155

155

2150

2150

Nistru

1352

657

72100

19070

Prut

976

695

27500

7990

Rãut

286

286

7760

7760

1.1.3. PRINCIPALELE LACURI NATURALE

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÈÐÎÄÍÛÅ ÎÇÅPÀ MAIN NATURAL LAKES

Denumirea lacului Íàèìåíîâàíèå îçåpà Name of the lake

Raionul

Suprafaþa lacului, km 2 Ïëîùàäü îçåpà, êì 2 Area of the lake, km 2

Ðàéîí

County

Beleu

Cahul

9,50

Dracele

Cahul

2,65

Nistrul Vechi

Slobozia

1,86

Roºu

Cãuºeni

1,60

Rotunda

Cahul

2,08

Sãlaº

Anenii Noi

3,72

1.1.4. PRINCIPALELE LACURI ARTIFICIALE

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÇÅPÀ MAIN ARTIFICIAL LAKES

Denumirea lacului Íàèìåíîâàíèå îçåpà Name of the lake

Raionul

Suprafaþa lacului, km 2 Ïëîùàäü îçåpà, êì 2 Area of the lake, km 2

Ðàéîí

County

Cuciurgan

Slobozia

27,3

Dubãsari

Dubãsari

67,5

Ghidighici

Strãºeni

6,8

Ialoveni

Ialoveni

4,4

Minjir

Hînceºti

2,6

Stînca-Costeºti

Rîºcani

59,0

Taraclia

Taraclia

15,1

1.1.5. REZERVAÞII ªTIINÞIFICE

ÍÀÓ×ÍÛÅ ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÈ SCIENTIFIC RESERVATIONS

Denumirea rezervaþiei Íàçâàíèå çàïîâåäíèêà Name of the reservation

Raionul

Suprafaþa, ha

Anul de înfiinþare Ãîä ñîçäàíèÿ Year of foundation

Ðàéîí

Ïëîùàäü, ãà

County

Area, ha

Codrii Iagorlîc Pãdurea Domneascã Plaiul Fagului Prutul de Jos

Strãºeni

5177

1971

Dubãsari

836

1988

Glodeni

6032

1993

Ungheni

5642

1992

Vulcãneºti

1691

1991

GEOGRAFIE ªI ORGANIZARE ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ ÃÅÎÃPÀÔÈß È ÀÄÌÈÍÈÑÒPÀÒÈÂÍÎ-ÒÅPPÈÒÎPÈÀËÜÍÎÅ ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ GEOGRAPHY AND ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL DIVISION

1.1.6. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVÃ A TERITORIULUI REPUBLICII MOLDOVA, la 1 ianuarie 2013

ÀÄÌÈÍÈÑÒPÀÒÈÂÍÎ-ÒÅPPÈÒÎPÈÀËÜÍÎÅ ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÎËÄÎÂÀ íà 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL DIVISION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA, as of January 1, 2013

     

Localitãþi din componenþa oraºelor (municipiilor) Íàñåëåííûå ïóíêòû â ñîñòàâå ãîðîäîâ (ìóíèöèïèåâ) Localities in the frame of cities (municipalities)

   

Total

Municipii

Ìóíèöèïèè

Municipali-

ties

Oraºe

Ãîðîäà

Cities

Sate-

reºedinþe 1

Ñåëà-ðåçè-

äåíöèè

Villages-

residences 1

1

Localitãþi din componenþa comunelor 2

Íàñåëåííûå ïóíêòû â

ñîñòàâå êîììóí Localities in the frame of communes 2

2

localitãþi

Âñåãî

íàñåëåííûõ

ïóíêòîâ

Total

localities

Republica Moldova

5

60

40

917

659

1681

Municipiul Chiºinãu

1

6

2

12

14

35

Municipiul Bãlþi

1

2

–3

Municipiul Bender

1

1

–2

Raioanele:

 

Ðàéîíû:

Counties:

Anenii Noi

1

5

25

14

45

Basarabeasca

1

6

3

10

Briceni

2

26

11

39

Cahul

1

1

36

17

55

Cantemir

1

26

24

51

Cãlãraºi

1

1

27

15

44

Cãuºeni

2

1

28

17

48

Cimiºlia

1

3

22

13

39

Criuleni

1

2

24

16

43

Donduºeni

1

21

8

30

Drochia

1

27

12

40

Dubãsari

11

4

15

Edineþ

2

4

30

13

49

Fãleºti

1

1

32

42

76

Floreºti

3

37

34

74

Glodeni

1

1

18

15

35

Hînceºti

1

38

24

63

Ialoveni

1

24

9

34

Leova

2

1

23

13

39

Nisporeni

1

22

16

39

Ocniþa

3

18

12

33

Orhei

1

37

37

75

Rezina

1

3

24

13

41

Rîºcani

2

6

26

21

55

Sîngerei

2

1

24

43

70

Soroca

1

34

33

68

Strãºeni

2

2

25

10

39

ªoldãneºti

1

22

10

33

ªtefan Vodã

1

22

3

26

Taraclia

1

14

11

26

Teleneºti

1

2

30

21

54

Ungheni

2

1

31

40

74

UTA Gãgãuzia

1

2

1

23

5

32

UATSN

1

9

2

69

66

147

1 Satul în care îºi are sediul consiliul sãtesc (comunal) / Ñåëî, â êîòîðîì ðàñïîëîæåí ñåëüñêèé (êîììóíàëüíûé) ñîâåò / Village with administrative council (commune council) 2 Cu excepþia satelor de reºedinþã / Çà èñêëþ÷åíèåì ñåë-ðåçèäåíöèé / Excepting residence villages

1.2. METEOROLOGIE

ÌÅÒÅÎÐÎËÎÃÈß

METEOROLOGY

CUPRINS / ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ / CONTENTS

Pagina

Ñòðàíèöà

Page

Sursa datelor / Èñòî÷íèê äàííûõ / Data source

14

Tabele: / Òàáëèöû: / Tables:

1.2.1. Temperatura aerului (media lunarã ºi anualã) Òåìïåpàòópà âîçäóõà (ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ è ãîäîâàÿ) Air temperature (monthly and annual average)

15

1.2.2. Temperatura aerului (maxima absolutã lunarã ºi anualã) Òåìïåpàòópà âîçäóõà (àáñîëþòíûé ìåñÿ÷íûé è ãîäîâîé ìàêñèìóì) Air temperature (absolute monthly and annual maximum values)

15

1.2.3. Temperatura aerului (minima absolutã lunarã ºi anualã) Òåìïåpàòópà âîçäóõà (àáñîëþòíûé ìåñÿ÷íûé è ãîäîâîé ìèíèìóì) Air temperature (absolute monthly and annual minimum values)

16

1.2.4. Precipitaþii atmosferice (cantitatea lunarã ºi anualã) Àòìîñôåðíûå îñàäêè (ìåñÿ÷íîå è ãîäîâîå êîëè÷åñòâî) Atmospheric precipitations (monthly and annual quantity)

16

1.2.5. Viteza vîntului, durata de strãlucire a Soarelui Ñêîpîñòü âåòpà, ïpîäîëæèòåëüíîñòü ñîëíå÷íîãî ñèÿíèÿ Wind speed, duration of sunshine

17

1.2.6. Cutremure de pãmînt cu magnitudine maximã Çåìëåòðÿñåíèÿ íàèáîëüøåé èíòåíñèâíîñòè Earthquakes of maximum intensity

17

Sursa datelor

Informaþia Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Centrului de Seismologie Experimentalã al Institutului de Geofizicã ºi Geologie al Academiei de ªtiinþe a Moldovei, Agenþiei de Stat pentru Geologie “AGeoM”.

Èñòî÷íèê äàííûõ

Èíôîðìàöèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû, Öåíòðà ýêñïåðèìåíòàëüíîé ñåéñ- ìîëîãèè Èíñòèòóòà ãåîôèçèêè è ãåîëîãèè Àêàäåìèè íàóê Ìîëäîâû, Ãîñóäàðñòâåííîãî àãåíòñòâà ïî ãåîëîãèè “AGeoM”.

Data source

Information of “Hydrometeo” State Service, Centre of Experimental Seismology of the Geophysics and Geol- ogy Institute of the Academy of Sciences of Moldova, State Agency for Geology “AGeoM”.

METEOROLOGIE / ÌÅÒÅÎÐÎËÎÃÈß / METEOROLOGY

1.2.1. TEMPERATURA AERULUI (media lunarã ºi anualã)

ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÇÄÓÕÀ (ñpåäíåìåñÿ÷íàÿ è ãîäîâàÿ) AIR TEMPERATURE (monthly and annual average)

grade Celsius / ãpàäóñîâ Öåëüñèÿ / Celsius degrees

   

Staþia meteorologicã ºi anii de observaþie Ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ è ãîäû íàáëþäåíèÿ Meteorological station and observation years

 
 

Briceni

   

Chiºinãu

   

Cahul

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Media lunarã

 

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ

Monthly average

Ianuarie / ßíâàðü / January

-2,8

-7,4

-2,6

-3,5

-0,1

-5,2

-1,6

-2,6

-0,1

-4,2

-2,2

-2,0

Februarie / Ôåâðàëü / February

-0,2

-2,9

-3,8

-9,8

1,5

-0,9

-3,2

-7,6

2,0

0,1

-2,9

-7,8

Martie / Ìàðò March

2,4

3,1

1,9

3,5

3,9

4,0

3,9

4,5

4,8

4,8

4,4

5,0

Aprilie / Àïðåëü / April

11,1

10,3

9,6

11,7

12,2

11,0

10,2

13,3

11,8

11,6

10,1

13,7

Mai / Ìàé / May

15,1

16,2

15,8

17,2

16,6

16,8

16,8

19,1

16,8

17,2

16,6

18,7

Iunie / Èþíü / June

19,1

19,4

19,5

20,6

21,7

21,0

20,1

23,3

21,6

20,7

20,3

23,3

Iulie / Èþëü / July

21,4

21,8

21,1

23,7

24,0

23,3

23,0

26,0

24,4

23,2

23,4

26,4

August / Àâãóñò / August

19,7

22,4

19,7

20,8

22,3

24,9

21,8

23,4

22,7

24,9

22,2

24,0

Septembrie / Ñåíòÿáðü / September

16,7

13,9

16,7

17,1

18,7

16,1

19,2

19,4

18,4

17,1

19,9

19,7

Octombrie / Îêòÿáðü / October

9,2

5,9

7,7

10,6

11,5

7,5

9,4

12,8

12,3

8,6

10,0

13,9

Noiembrie / Íîÿáðü / November

5,4

8,2

2,2

4,9

6,5

10,3

2,9

5,9

7,1

11,1

3,0

7,3

Decembrie / Äåêàáðü / December

-2,1

-4,3

1,7

-5,1

-0,1

-2,1

2,9

-2,9

0,0

-0,7

2,8

-2,0

Media anualã

9,6

8,9

9,1

9,3

11,4

10,6

10,5

11,2

11,8

11,2

10,6

11,7

Ñðåäíåãîäîâàÿ

 

Annual average

1.2.2. TEMPERATURA AERULUI (maxima absolutã lunarã ºi anualã)

ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÇÄÓÕÀ (àáñîëþòíûé ìåñÿ÷íûé è ãîäîâîé ìàêñèìóì) AIR TEMPERATURE (absolute monthly and annual maximum values)

grade Celsius / ãpàäóñîâ Öåëüñèÿ / Celsius degrees

   

Staþia meteorologicã ºi anii de observaþie Ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ è ãîäû íàáëþäåíèÿ Meteorological station and observation years

 
 

Briceni

   

Chiºinãu

   

Cahul

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maxima absolutã lunarã Àáñîëþòíûé ìåñÿ÷íûé ìàêñèìóì Absolute monthly maximum value

 

Ianuarie / ßíâàðü / January

6,0

3,6

9,0

8,8

8,7

11,3

9,1

8,8

11,5

15,4

9,0

8,5

Februarie / Ôåâðàëü / February

13,0

6,7

13,0

5,2

13,9

13,3

13,4

7,1

14,9

14,1

8,1

6,9

Martie / Ìàðò / March

15,3

21,3

18,5

21,2

18,2

20,6

20,4

22,0

19,9

21,1

21,6

21,6

Aprilie / Àïðåëü / April

24,0

22,7

22,8

30,6

22,9

22,0

22,6

30,9

23,5

22,5

22,4

30,6

Mai / Ìàé / May

29,3

26,6

28,9

30,1

28,5

25,9

29,7

31,8

28,6

28,9

29,2

32,2

Iunie / Èþíü / June

31,4

32,3

32,0

34,5

34,5

34,1

31,4

37,5

34,0

33,8

32,7

36,6

Iulie / Èþëü / July

33,5

32,5

33,3

35,8

36,3

32,8

33,6

37,0

37,9

32,4

34,8

37,0

August / Àâãóñò / August

31,6

35,3

30,5

37,4

33,7

36,6

31,3

39,2

34,4

36,8

31,6

39,3

Septembrie / Ñåíòÿáðü / September

29,2

24,7

29,6

29,7

32,6

26,4

32,3

29,9

32,5

28,1

33,3

30,9

Octombrie / Îêòÿáðü / October

25,4

14,1

24,9

28,4

26,0

15,4

26,6

27,0

25,7

16,4

27,5

29,1

Noiembrie / Íîÿáðü / November

15,6

20,9

11,9

16,4

18,4

22,8

12,9

17,7

18,6

23,0

14,0

19,1

Decembrie / Äåêàáðü / December

11,6

9,0

11,8

8,9

14,2

13,0

14,3

10,9

16,0

16,0

16,7

12,5

Maxima absolutã anualã Àáñîëþòíûé ãîäîâîé ìàêñèìóì Absolute annual maximum value

33,5

35,3

33,3

37,4

36,3

36,6

33,6

39,2

37,9

36,8

34,8

39,3

METEOROLOGIE / ÌÅÒÅÎÐÎËÎÃÈß / METEOROLOGY

1.2.3. TEMPERATURA AERULUI (minima absolutã lunarã ºi anualã)

ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÇÄÓÕÀ (àáñîëþòíûé ìåñÿ÷íûé è ãîäîâîé ìèíèìóì) AIR TEMPERATURE (absolute monthly and annual minimum values)

grade Celsius / ãpàäóñîâ Öåëüñèÿ / Celsius degrees

   

Staþia meteorologicã ºi anii de observaþie Ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ è ãîäû íàáëþäåíèÿ Meteorological station and observation years

 
 

Briceni

   

Chiºinãu

   

Cahul

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Minima absolutã lunarã Àáñîëþòíûé ìåñÿ÷íûé ìèíèìóì Absolute monthly minimum value Ianuarie / ßíâàðü / January Februarie / Ôåâðàëü / February Martie / Ìàðò / March Aprilie / Àïðåëü / April Mai / Ìàé / May Iunie / Èþíü / June Iulie / Èþëü / July August / Àâãóñò / August Septembrie / Ñåíòÿáðü / September Octombrie / Îêòÿáðü / October Noiembrie / Íîÿáðü / November Decembrie / Äåêàáðü / December Minima absolutã anualã Àáñîëþòíûé ãîäîâîé ìèíèìóì Absolute annual minimum value

-14,9

-27,4

-17,7

-18,9

 

-12,1

-21,8

-16,0

-15,4

-10,6

-21,2

-15,1

-15,5

-8,7

-14,9

-13,8

-27,7

-6,6

-11,8

-12,1

-22,2

-5,7

-10,7

-11,3

-21,1

-8,0

-10,4

-13,6

-12,2

-6,2

-8,8

-9,1

-8,7

-5,5

 

-8,7

-10,7

-7,0

-0,2

1,7

 

0,7

-3,0

1,9

2,9

2,1

-1,8

 

1,2

3,4

1,9

-1,0

3,9

7,5

3,1

6,8

7,3

9,3

4,3

8,3

8,2

8,5

4,9

8,0

8,4

9,0

10,1

 

8,7

11,1

12,7

11,5

13,4

11,8

10,6

 

12,1

14,2

10,4

13,3

 

8,4

12,3

13,9

13,9

10,6

13,4

15,0

14,5

12,6

15,3

9,2

7,9

9,5

8,7

13,5

11,8

13,2

11,1

13,1

12,7

11,9

11,6

5,5

5,8

5,5

4,9

8,8

7,8

8,1

8,9

 

7,2

8,4

9,4

9,5

-2,6

-3,0

-5,2

 

-1,1

-1,1

-2,0

-2,2

2,1

0,0

-2,5

-2,2

3,1

-3,6

-6,3

-7,1

-2,1

-3,3

-0,9

-4,6

-2,8

-5,2

 

0,0

-5,7

-1,5

-19,7