Sunteți pe pagina 1din 13

BAZELE LOGICE ALE A.I.

Erorile nedetectabile sunt infinite n varietate, spre deosebire


de erorile detectabile care sunt limitate prin definiie.
2.1. Logica i logica simbolic
[DEX03] "LOGICA este tiina demonstraiei al crui obiect este stabilirea
condiiilor corectitudinii gndirii, a formelor i legilor generale ale raionrii
corecte, conforme prin ordinea ideilor cu organizarea legic a realitii
obiective".
[Larouse1998] eorie tiinific a raionamentului ce e!clude procesele
fiziologice.
http://en.i!ipe"ia.o#g/i!i/Logic
Logic, from Classical Greek !lo"os#, ori"i$all% mea$i$" t"e #ord, or
#"at is spo$en, !&u' comi$" 'o mea$ t"oug"t or reason# is mos' of'e$ sai( 'o &e
')e s'u(% of cri'eria for ')e e*alua'io$ of ar"ume$'s, al')ou") ')e e+ac'
(efi$i'io$ of lo"ic is a ma''er of co$'ro*ers% amo$" ,)iloso,)ers- .o/e*er ')e
su&0ec' is "rou$(e(, ')e 'ask of ')e lo"icia$ is ')e same1 'o a(*a$ce a$ accou$'
of *ali( a$( fallacious i$fere$ce 'o allo/ o$e 'o (is'i$"uis) "oo( from &a(
ar"ume$'s-
2ra(i'io$all%, lo"ic is s'u(ie( as a &ra$c) of ,)iloso,)%- 3i$ce ')e mi(41800s
lo"ic )as &ee$ commo$l% s'u(ie( i$ ma')ema'ics, a$(, e*e$ more rece$'l%, i$
com,u'er scie$ce- 5s a formal scie$ce, lo"ic i$*es'i"a'es a$( classifies ')e
s'ruc'ure of s'a'eme$'s a$( ar"ume$'s, &o') ')rou") ')e s'u(% of formal s%s'ems
of i$fere$ce a$( ')rou") ')e s'u(% of ar"ume$'s i$ $a'ural la$"ua"e- 2)e sco,e
of lo"ic ca$ ')erefore &e *er% lar"e, ra$"i$" from core 'o,ics suc) as ')e s'u(%
of fallacies a$( ,ara(o+es, 'o s,ecialis' a$al%ses of reaso$i$" suc) as ,ro&a&l%
correc' reaso$i$" a$( ar"ume$'s i$*ol*i$" causali'%-
6$a (i$'re cele mai *ec)i 7'ii$8e 9 "recii a$'ici ,e$'ru a o&8i$e a*a$'a0 *er&al
asu,ra o,o$e$8ilor :$ re'oric; !5ris'o'el 38<43== :-e-$#
[)'',1>>///-$eurocom,u'i$"-or">Lo"ic?.is'or%>&o(%?lo"ic?)is'or%-)'ml] 4
2)e @a'io$ale for 5$alo" 2ru') Aalue B,era'io$s i$ ')e .is'or% of Lo"ic
&% Da*i( D- Blms'e( !=000#
1

Di$'re ,ri$ci,alele a,lica8ii ale lo"icii (i$ (ome$iul CE1
&aDe (e (a'e 7i (e cu$o7'i$8e, a c;ror i$'ero"are se &aDeaD; ,e lo"ic;-
3E, 33D, 33E, (ar 7i (eciDiile (e Di cu Di ale ma$a"erului sau omului (e
afaceri se &aDeaD; ,e ra8io$ame$'e lo"ice-
Erac'ic $u e+is'; (ome$iu (e afaceri :$ care lo"ica s; $u 0oace u$ rol
ma0or-
Lo"ica are (ou; ramuri ese$8iale1
logica clasic, sau logica a#istotelian
1
$ ca'e"oriile lo"ice
fu$(ame$'ale1 $o8iu$ea, 0u(eca'a sau ra8io$ame$'ulF
logica matematic% logica &o#mal sa' simbolic
2
.-
Lo"ica sim&olic; fu$(ame$'ul ra8io$ame$'ului uma$
3
4 a*a$'a0e1
asi"ur; e+,resi*i'a'ea 7i ri"uroDi'a'ea :$ re,reDe$'area cu$o7'i$8elorF
asi"ur; (e(ucerea u$or cu$o7'i$8e $oi ,e &aDe al'ora (e0a e+is'e$'e-
6'iliDeaD; sim&oluri 4 re,reDe$'area o&iec'elor 7i a o,era8iilor e+ecu'a'e asu,ra
sim&olurilor-
Ee$'ru i$forma'ic; 7i ,e$'ru CE :$ s,ecial, lo"ica formal; ,reDi$'; u$ i$'eres
a,ar'e- Dic8io$arele (e i$forma'ic; se m;r"i$esc :$ "e$eral $umai la aces'ea1
[Coli$90]1 Glogica H su&s'a$'i*, 7'ii$8a care se ocu,; cu "I$(irea 7i
ra8io$ame$'eleF logica &o#mal H 'ra'area formei 7i s'ruc'urii, i"$orI$(
co$8i$u'ulGF
[B+for(91] GLo"ica es'e u$ formalism (e re,reDe$'are a cu$o7'i$8elor 7i a
ra8io$ame$'elor, (eD*ol'a' i$i8ial (e c;'re ma'ema'icie$i ,e$'ru a
formaliDa ra8io$ame$'ele ma'ema'ice- C$ lo"ica ma'ema'ic;, i$*es'i"a8ia
cu,ri$(e me'o(e ma'ema'ice :m,rumu'a'e (i$ al"e&r; 7i 'eoria
1
5ris'o'el !38<43==:-e-$# a fos' cel care a (efi$i' ,e$'ru ,rima (a'; ,recis o serie
(e re"uli care "u*er$eaD; ,ar'ea ra8io$al; a "I$(irii- El a (eD*ol'a' u$ sis'em
i$formal al silo"ismelor ,ro,rii ra8io$ame$'elor, :$ &aDa c;rora ,or$i$( (e la
,remise se ,o' "e$era meca$ic co$cluDii [@usellJKor/i"03]
=
E+,rimarea i(eilor lo"icii formale a7a cum a fos' ea (efi$i'; (e "recii a$'ici su&
o form; ma'ema'ic; a :$ce,u' cu lucr;rile lui Geor"e Lool !181M418N<#, care a
(eD*ol'a' :$ 18<O lo"ica ,ro,oDi8iilor- Go''la& Por"e !18<8419=M# a (eD*ol'a'
'eoria lui Lool i$cluDI$( o&iec'e 7i rela8ii creI$( as'fel lo"ica ,re(ica'elor (e
or(i$ul C u'iliDa'; as';Di :$ re,reDe$'area cu$o7'i$8elor- 5lfre( 2arski !190=4
1983# a i$'ro(us o 'eorie refere$8ial; ,ri$ care lea"; o&iec'ele lo"icii (e cele (i$
lumea real; [@usellJKor*i"03, Lu"er0=]-
3
[Qali8aJQali8a8O]
=
al"ori'milor- 3is'emele cele mai uDuale su$' calcul ,ro,oDi8iilor 7i cel al
,re(ica'elor-G
[Lo(e$8O] Calcula'orul 7i (eci, i$forma'ica ,relucreaD; sim&oluri- Di$ aceas';
cauD; lo"ica formal;, :$ 'ra'a'ele (e i$forma'ic; [Ea''erso$90], a,are :$ "e$eral
su& (e$umirea (e logic simbolic-
Logica simbolic de ordinul I, logica propoziiilor + logica predicatelor de
ordinul I
4
-
=-=- Logica p#opo(i)iilo# !*L#
%onform [DEX03], noiunea de propoziie are att semnificaia de %E& '&(
'(%) *+(&E ,E'&+(%) care e!prim o idee, o -udecat etc., utilizat n
gramatic, ct i cea de enun a crui valoare de adevr este ntemeiat pe
baz de reguli e!plicit e!primate, utilizat n logica simbolic.
E+em,lu1 sim&olul , 4 a'a7a' ,ro,oDi8iei RGri*ei la'r;S ia *aloarea a"e+#at
!2rue 4 2# (ac; :$'r4a(e*;r la'r;, res,ec'i* &als !Palse4P# (ac; $u la'r;-
,i&e#en)a "int#e g#amatic i logica simbolic. T$ EL, *aloarea (e a(e*;r a
,ro,oDi8iei es'e cali'a'ea aces'eia (e a fi a(e*;ra'; sau fals; :$ :$'re"ul ei 7i $u
i$'ereseaD; o&iec'ele co$s'i'u'i*e ale sale- E+em,lu1 ,ro,oDi8ia UCo$escu es'e
ma$a"erul socie';8ii comercialeS sau UCo$escu ma$a"erS-
2eoria lo"ic; es'e :$ ese$8; u$ lim&a0 (e re,reDe$'are a cu$o7'i$8elor- Ca orice
lim&a0, are (ou; as,ec'e ese$8iale1
as,ec'ul semantic sau abordarea semanticF
as,ec'ul sintactic sau abordarea sintactic-
5l8i au'ori [Kilso$98] co$si(er; lo"ica su& 3 as,ec'e1
limba-ul !cu si$'a+; care s,ecific; e+,resiile corec'e :$ aces' lim&a0#F
regulile infereniale, ,ri$ care se ma$e*reaD; ,ro,oDi8iile lim&a0uluiF
semantica ,e$'ru asocierea eleme$'elor lim&a0ului (e sem$ifica8ia lor-
Semantica 4 as,ec'ele i$'ime !i$'er$e# ale u$i*ersului ,ro&lemei 4 o&iec'i*ele1
$o'area ,ro,oDi8iilor a'a7a'e u$i*ersului ,ro&lemei cu a0u'orul u$or
sim&oluri 7i fi+area *alorii (e a(e*;r a aces'or sim&oluriF
<
Li&lio"rafie foar'e *as'; :$ (ome$iu c)iar 7i :$ lim&a romI$;
[PloreaJLoa$"iu9<, Qali8aJQali8a8O, Qi);iescu, NN] sau [D-*a$Dale$8<,
Gra%8M, Gra)am88, Kilso$98, 2ur$er8<]
3
s'a&ilirea sim&olurilor care 0oac; rolul (e co$ec'ori, a(ic; lea";
sim&olurile a'a7a'e ,ro,oDi8iilorF
s'a&ilirea *alorii (e a(e*;r a $oilor ,ro,oDi8ii as'fel o&8i$u'e !com,use#-
Co$ce,'ul ce$'ral :$ a&or(area sema$'ic; es'e cel (e Uvaloare de adevrS1 UEs'e
o formul;, o 'au'olo"ie, a(ic; es'e ea a(e*;ra'; i$(ifere$' (e fa,'ul c; are ,;r8ile
com,o$e$'e a(e*;ra'e sau falseVS
Wi')i$ ')e s'u(% of lo"ic, a ta'tolog- is a s'a'eme$' ')a' is 'rue &% i's o/$
(efi$i'io$- [)'',1>>e$-/iki,e(ia-or">/iki>2au'olo"%]
3,re (eose&ire (e a&or(area sema$'ic;, cea sintactic are ca 7i co$ce,' ce$'ral
Rdemonstraia logicS 7i a$ume, 're&uie s; r;s,u$(; la :$'re&area1 REs'e o
formul; (emo$s'ra&il; :$ ca(rul u$ui sis'em lo"ic, sau $uVS-
Di$ aces' mo'i*, (e re"ul;, sema$'ica es'e asem;$a'; cu s'u(iul e+,resiilor (i$
al"e&r;, u$(e se (emo$s'reaD; corec'i'u(i$ea formulelor, :$ 'im, ce si$'a+a se
aseam;$; cu reDol*area sis'emelor (e ecua8ii ,ri$ me'o(a su&s'i'u8iei-
2.2.1. Abo#"a#ea semantic
T$ ca(rul a&or(;rii sema$'ice 're&uie fi+a'e M eleme$'e (e &aD; [Ea''erso$90]1
lim&a0ul (e (escriere a formulelor lo"ice !alfa&e'ul lim&a0ului#F
*aloarea (e a(e*;r a sim&olurilor a'a7a'e ,ro,oDi8iilor !res,ec'i*
,re(ica'elor#F
fu$c8iile (e e*aluareF
meca$ismul (e ra8io$ame$' re,reDe$'a' (e co$seci$8ele lo"iceF
,ri$ci,iile 'eoriei lo"ice-
EL4 ,ro,oDi8ii sim,le 4 'ra'a'e a'omic, ca u$ 'o' u$i'ar 4 se *or $o'a cu cI'e u$
sim&ol 4 lite#e ma#i sa' mici "e la mi.loc'l al&abet'l'i *%/%0%1% res,ec'i*
p%2%#%... .ropoziiile simple / nici o parte a lor nu este o propoziie-
EL clasic 4 orice ,ro,oDi8ie ,oa'e fi 2 sau P, (ar $u amI$(ou; (eo(a'; 3legea
te#)'l'i e4cl's5 $ logic bi+alent.
eoremele :$ lo"ic;, sis'eme :$ care se ,leac; cu *aloarea (e a(e*;r a u$or
,ro,oDi8ii, $umi'e ipoteze (premise), 7i a,licI$( o serie (e re"uli (e ra8io$are
!re"uli i$fere$8iale#, o,era8ii 7i fu$c8ii lo"ice, se a0u$"e la al'e ,ro,oDi8ii, $umi'e
concluzii-
<
67i!ipe"ia8
5 theo#em is a ,ro,osi'io$ ')a' )as &ee$ or is 'o &e ,ro*e( o$ ')e &asis of
e+,lici' assum,'io$s- Ero*i$" ')eorems is a ce$'ral ac'i*i'% of ma')ema'icia$s-
5 ')eorem )as '/o ,ar's, s'a'e( i$ a formal la$"ua"e 9 a se' of assum,'io$s, a$(
a co$clusio$ ')a' ca$ &e (eri*e( from ')e "i*e$ assum,'io$s accor(i$" 'o ')e
i$fere$ce rules of ')e formal s%s'em com,risi$" ')e formal la$"ua"e- 2)e ,roof,
')ou") $ecessar% 'o ')e s'a'eme$'Xs classifica'io$ as a t"eorem, is $o' co$si(ere(
,ar' of ')e ')eorem-
C$ "e$eral, a s'a'eme$' mus' $o' )a*e a 'ri*iall% sim,le (eri*a'io$ 'o &e calle( a
')eorem- Less im,or'a$' s'a'eme$'s are calle(1
lemma 1 a s'a'eme$' ')a' forms ,ar' of ')e ,roof of a lar"er ')eorem- 2)e
(is'i$c'io$ &e'/ee$ ')eorems a$( lemmas is ra')er ar&i'rar%, si$ce o$e
ma')ema'icia$Xs ma0or resul' is a$o')erXs mi$or claim- GaussX lemma
a$( Yor$Xs lemma, for e+am,le, are i$'eres'i$" e$ou") per se ')a' some
au')ors ,rese$' ')e $omi$al lemma /i')ou' "oi$" o$ 'o use i' i$ ')e
,roof of a$% ')eorem-
corollar1 a ,ro,osi'io$ ')a' follo/s /i') li''le or $o ,roof from o$e
alrea(% ,ro*e$- 5 ,ro,osi'io$ 0 is a corollar% of a ,ro,osi'io$ or
')eorem & if 0 ca$ &e (e(uce( Zuickl% a$( easil% from &-
proposition1 a resul' $o' associa'e( /i') a$% ,ar'icular ')eorem-
claim1 a *er% easil% ,ro*e$, &u' $ecessar% or i$'eres'i$" resul' /)ic) ma%
&e ,ar' of ')e ,roof of a$o')er s'a'eme$'- Des,i'e ')e $ame, claims are
,ro*e$-
remar!1 similar 'o claim- 6suall% ,rese$'e( /i')ou' ,roof, /)ic) is
assume( 'o &e o&*ious-
5 ma')ema'ical s'a'eme$' /)ic) is &elie*e( 'o &e 'rue &u' )as $o' &ee$ ,ro*e$
is k$o/$ as a co$0ec'ure- G[(elXs i$com,le'e$ess ')eorem es'a&lis)es *er%
"e$eral co$(i'io$s u$(er /)ic) a formal s%s'em /ill co$'ai$ a 'rue s'a'eme$' for
/)ic) ')ere e+is's $o (eri*a'io$ /i')i$ ')e s%s'em-
5s $o'e( a&o*e, a ')eorem mus' e+is' i$ ')e co$'e+' of some formal s%s'em-
2)is /ill co$sis' of a &asic se' of a+ioms !see a!iomatic s1stem#, as /ell as a
,rocess of i$fere$ce, /)ic) allo/s o$e 'o (eri*e $e/ ')eorems from a+ioms a$(
o')er ')eorems ')a' )a*e &ee$ (eri*e( earlier- C$ ma')ema'ical lo"ic, a$%
,ro*a&le s'a'eme$' is calle( a ')eorem-
1. Limba.'l "e "esc#ie#e a &o#m'lelo# 3sistem'l nota)ional5
M
T$ EL 4 alfa&e'ul es'e forma' (i$ sim&oluri ,ro,oDi8io$ale (efi$i'e as'fel1
li'ere mici, ,,Z,r,\sau mari E,],@,--- a'a7a'e ,ro,oDi8iilorF
co$ec'ori lo"ici1
^ sau 4 $e"a8ia
_ 4 co$0u$c8ia
A 9 (is0u$c8ia
` 4 im,lica8ia
a 4 ec)i*ale$8a
al'e sim&oluri, cum ar fi (e e+em,lu1 !, #-
EL 4 formulele corecte, corect formulate sau bine formulate, $o'a'e :$ li'era'ur;
cu #ff 2 #ell formatted formulas / (efi$esc recursi*1
!i# u$ a'om !sim&ol a'a7a' u$ei ,ro,oDi8ii sim,le# es'e u$ #ff3 u$ #ff :$
,ara$'eD;F
!ii# (ac; E es'e u$ #ff , $e"a'ul s;u ^E es'e u$ #ff3
!iii# (ac; E 7i ] su$' #ff, a'u$ci E_], EA], E`] 7i Ea] au aceea7i
,ro,rie'a'eF
!i*# mul8imea #ff4urilor es'e "e$era'; (e re"ulile !i#4!iii#-
!E` !]_^@##F !E`#.
.ropoziiile compuse su$' /ff4uri care se realiDeaD; ,e &aDa u$or co$ec'ori sau
o,era'ori lo"ici- Eri$ci,alii o,era'ori lo"ici, a7a (u,; cum s4a ,reDe$'a' mai sus,
su$'1 negaia" con#uncia $i dis#uncia-
%egaia 9 u$ei ,ro,oDi8ii, 9non *: 4 [Pre$c)91]1 G$o'-EG, E, . , sau ^E-
B,era8iile lo"ice 4 cu a0u'orul tablelor de a(e*;r !cores,u$D;'oare 'a&lelor
o,era8iilor ari'me'ice eleme$'are#- 5ces'e 'a&le i$(ic; *aloarea (e a(e*;r a
reDul'a'ului :$ fu$c8ie (e *alorile (e a(e*;r ale com,o$e$'elor-
* ;*
P
2
2
P
E+em,lu1 E H RLu"e'ul 're&uie a,ro&a' a$ualS, care are *aloarea 2, $e"a8ia ^E,
RLu"e'ul $u 're&uie a,ro&a' a$ualS, are *aloarea P-
Con#uncia 9 ,ro,oDi8iilor E 7i ] 4 RE 7i ]S 4 se $o'eaD; cu E ]- Ko'a8ii
[Pre$c)91]1 E-], E -a$(- ] sau EJ]- E+em,lu1 E H RE;mI$'ul es'e ro'u$(S 7i
]H Rim,oDi'ul es'e o (a'orie fa8; (e s'a'S- EJ] *a fi RE;mI$'ul es'e ro'u$(S 7i
Uim,oDi'ul es'e o (a'orie fa8; (e s'a'S-
N
&is#uncia 9 RE sau ]S 7i se $o'eaD; cu RE ]S- Ko'a8ii 7i cu1 Eb], E-or-] sau
E ]- E ] H 2 (ac; EH2, sau ]H2, sau am&ele ,ro,oDi8ii su$' 2- 3au
e+clusi* Rsau CeDar sau $imicS- RsauS lo"ic 're&uie i$'er,re'a' :$ se$sul
lim&a0ului cure$' as'fel1 (ac; E es'e ,ro,oDi8ia RPirma X ,rac'ic; comer8 e$4
"rosS 7i ] es'e ,ro,oDi8ia RPirma X ,rac'ic; comer8 e$4(e'ailS, ,ro,oDi8ia RE
sau ]S 4 9sa' e4cl'si+: 7i se $o'eaD; cu 4o#-
2. <aloa#ea "e a"e+#
B 'eorie lo"ic; 4 cel ,u8i$ (ou; *alori (e a(e*;r1 'rue !2# 7i false !P# 4 e+ac'
(ou; *alori, a*em (e a face cu logica bivalent- 5ceas'a are (iferi'e forme, cum
ar fi1 lo"ica ,ro,oDi8iilor, cea a ,re(ica'elor, mo(al; sau 'em,oral;
M
-
clee, Loc)*ar 7i Lukasie/icD 4 logica trivalent Ra(e*;ra'S 7i RfalsS, ,oa'e
e+is'a 7i o a 'reia *aloare, R$u 7'iuS sau G$ecu$oscu'G sau U$e(e'ermi$a' :$
mome$'ul (e fa8; (ar urmeaD; s; fie (e'ermi$a' :$ *ii'orS, Uim,osi&ilS,
Ua&sur(S- e'c - 6l'erior 4 al'e lo"ici 'ri*ale$'e sau cu < *alori (e a(e*;r, lo"ici
(e$umi'e neclasice, cum ar fi1 lo"icile lui Lucasie/icD, Eos', clee sau Loc)*ar-
4d [2ur$er8M], 4d lo"icile fuDD% :$ care ,o' e+is'a o i$fi$i'a'e (e *alori (e
a(e*;r, lo"ici &aDa'e ,e 'eoria i$'ro(us; (e Lo'fi Ya(e) [Ya(e)NM]-
=. >'nc)ia "e e+al'a#e
'uncie de e(aluare 4 (alorizare 4 de ade(r a u$ui a'om, o fu$c8ie care a'a7eaD;
a'omului res,ec'i* o *aloare 2 sau P :$ lo"ica &i*ale$';- 4d fu$c8ia (e e*aluare a
u$ei ,ro,oDi8ii a'a7eaD; o *aloare (e a(e*;r ,ro,oDi8iei :$ fu$c8ie (e *alorile (e
a(e*;r ale com,o$e$'elor, ,e &aDa re"ulilor (e e*aluare a co$ec'orilor-
@e"ulile (e e*aluare a co$ec'orilor su$' (a'e ,ri$ 'a&lele (e a(e*;r- T$ "e$eral,
*aloarea (e a(e*;r a u$ei ,ro,oDi8ii , se $o'eaD; cu ,
A
-
C$'er,re'are a u$ei formule 4 a'ri&uirea u$ei *alori (e a(e*;r fiec;rei
com,o$e$'e a formulei res,ec'i*e- E+em,lu, ,AZ 4 < i$'er,re';ri ,osi&ile, care
formeaD; (ome$iul (e i$'er,re'are1
C
1
He2,2f, C
=
He2,Pf, C
3
HeP,2f, C
<
HeP,Pf
Co$si(erI$(, (e e+em,lu, i$'er,re'area C
=
, *alorile com,o$e$'elor su$'1
,
A
H 2 7i Z
A
H P
M
[2ur$er8M, )'',1>>,la'o-s'a$for(-e(u>e$'ies]
O
iar *aloarea o&8i$u'; ,ri$ fu$c8ia (e e*aluare es'e1
!, A Z#
A
H 2
Ee &aDa (ome$iilor (e i$'er,re'are 7i a fu$c8iilor (e e*aluare, #ff 2 urile se
clasific; :$1
tautologii sau formule valide 2 2 i$(ifere$' (e i$'er,re'areF
consistente 2 care iau *aloarea 2 ,e$'ru u$ele i$'er,re';riF
inconsistente 4invalide5 2 P ,e$'ru u$ele i$'er,re';riF
contradicii / P ,e$'ru orice i$'er,re'are-
@ela8ia (i$'re aces'e 'i,uri (e #ff 4 sc)emele W%$e1
#ff/uri 4 ec)i*ale$'e (ac; au aceea7i *aloare (e a(e*;r ,e$'ru orice i$'er,re'are-
modelul unui #ff 4 o i$'er,re'are ,e$'ru care formula ia *aloarea 2 !:$ e+em,lul
$os'ru C
=
#- 5$alo", se ,oa'e (efi$i modelul unui ansamblu de formule ca fii$( o
i$'er,re'are ,e$'ru care 'oa'e formulele su$' a(e*;ra'e-
?. *#incipiile teo#iei logice
Brice 'eorie lo"ic; 're&uie s; res,ec'e a$umi'e ,ri$ci,ii fu$(ame$'ale-
@es,ec'area sau (im,o'ri*;, elimi$area u$or res'ric8ii, s'a&ile7'e 'i,ul lo"icii-
a. *#incipi'l &i4#ii n'm#'l'i "e +alo#i logice
2eoriile lo"ice 4 u$ $um;r fi+a', $ (e *alori lo"ice (is'i$c'e cu = $ - gAg
car(i$alul mul8imii A 4 (e cele mai mul'e ori aces' car(i$al are o *aloare fi$i';-
E+is'; :$s; 7i lo"ici i$fi$i'e-
Lo"ic; es'e cea &i*ale$';, :$ care
8
Co$sis'e$'; H realiDa&il;
,
A
H 2, u$eori
Aali(;H'au'olo"ie
,
A
H 2, :$'o'(eau$a
C$co$sis'e$'; Hi$*ali(;
,
A
H P, u$eori
Co$'ra(ic8ieH$erealiDa&il;
,
A
H P, :$'o'(eau$a
A H e2,Pf 7i (eci gAgH=
T$ "e$eral se co$si(er; 3 co$ec'ori (e &aD; 7i a$ume1 ^, A, _ cu 'a&lele (e
a(e*;r1
E ^E E_] 2 P EA] 2 P
2
P
P
2
2
P
2
P
P
P
2
P
2
2
2
P
funcie logic 4 oric;rei com&i$a8ii (e *alori lo"ice s;4i cores,u$(; o *aloare
lo"ic;- Pu$c8iile lo"ice &i$are, a(ic; acelea care au = ar"ume$'e- 5ces'e fu$c8ii
fac ca la com&i$a8iile PP, P2 ,2P 7i 22 s; le cores,u$(; *alorile P sau 2- Cum
:$ (ome$iul (e (efi$i8ie e+is'; ,a'ru com&i$a8ii ,osi&ile, iar :$ cel al *alorilor,
(ou; 4d [Gra%8M] e+is'; $umai =
<
H1N fu$c8ii lo"ice &i$are (is'i$c'e- 3e ,oa'e
(emo$s'ra, (e aseme$ea, c; orice fu$c8ie &i$ar; se ,oa'e re,reDe$'a cu a0u'orul
celor 3 o,era'ori (efi$i8i a$'erior-
Di$'re fu$c8iile lo"ice, cele mai im,or'a$'e su$' co$si(era'e1
Implica)ia 4 in&e#en)a logic $ o,era8ia ,ri$ci,al; :$ (ome$iul &aDelor (e
cu$o7'i$8eF $o'a'; cu ` 7i are sem$ifica8ia 9"ac *% at'nci /:.
Ero,oDi8ia E`] ia *aloarea fals $umai (ac; (i$ E Ua(e*;ra'S reDul'; ]
UfalsS- 5*em, (eci, urm;'oarele si'ua8ii ,osi&ile1
o (ac; E es'e a(e*;ra';, a'u$ci 7i ] 're&uie s; fie a(e*;ra';F
o (ac; E es'e fals;, ] ,oa'e fi a(e*;ra'; sau fals;F
echi+alen)a logic @ echi+alen)a 4 $o'a'; cu a 4 re,reDe$'a'; (e (u&la
im,lica8ie 7i (eci, "e$ereaD; o p#opo(i)ie comp's ca#e este a"e+#at
"ac cele "o' p#opo(i)ii * i / s'nt concomitent a"e+#ate sa' &alse-
Ee$'ru a re,reDe$'a cele (ou; fu$c8ii &i$are, *om recur"e la 'a&la (e a(e*;r1
* / *A/ /A* ;*
;*/
*B/
*A//*
2 2 2 2 P 2 2 2
2 P P 2 P P P P
P 2 2 P 2 2 P P
P P 2 2 2 2 2 2
Di$ 'a&el se ,o' (e(uce o serie (e rela8ii u'ile, (i$'re care ami$'im1
E ] H ^E ]
E ] H ^E ] H ^!^]# ^E H !^]# !^ E# !1#
E a ] H E ] ] E
9
Obse#+a)ie. T$ lo"ica formal; rela8iile (e mai sus su$' (eose&i' (e im,or'a$'e-
!1# 0oac; u$ rol (eose&i' :$ ra8io$ame$'ele ma'ema'ice- De e+em,lu, o fu$c8ie f
es'e i$0ec'i*; (ac;1
,e$'ru orice + h % are loc f!+# hf!%#
E ` ]
Aerificarea i$0ec'i*i';8ii se realiDeaD; cu im,lica8ia ec)i*ale$';1
^] ` ^E, a(ic; f!+# H f!%# ` + H %-
Obse#+a)ie. Pormula !1# 're&uie 'ra'a'; cu "ri0; 4 !1# $u asi"ur; e"ali'a'ea E
] H ] E- Ee$'ru ilus'rare s; co$si(er;m urm;'orul e+em,lu1
Ua*em o cre7'ere a *e$i'urilor U` Ua*em o cre7'ere a *I$D;rilorS
aceas'a es'e ec)i*ale$'; cu U$u a*em o cre7'ere a *I$D;rilorS ` S$u a*em o
cre7'ere a *e$i'urilorS (ar aceas'a $u es'e ec)i*ale$'; cu Ucre7'erea *I$D;rilorS
` Ucre7'erea *e$i'urilorS, (eoarece *I$D;rile ,o' cre7'e 7i (i$ al'e mo'i*e, cum
ar fi, sol(uri, ,erioa(; (e s;r&;'ori, ac8iu$i ,romo8io$ale, e'c-
5l"e&ra &oolea$; $u es'e si$"urul sis'em lo"ic &i*ale$' 4 sis'emul lo"ic al lui
.il&er'45ckerma$$ are la &aD; 3 co$ec'ori ^, A 7i -
Obse#+a)ie. Eor$i$( (e la fa,'ul c; au loc rela8iile1
E _ ] H ^ !E ` ^]#
E A ] H !^E# ` ]
Lukasie/icD a (efi$i' u$ sis'em lo"ic :$ care o,era8iile (e &aD; su$' $e"a8ia 7i
im,lica8ia 9 sis'emul lo"ic Lukasie/icD-
T$ caDul lo"icii 'ri*ale$'e, (eci :$ caDul gAgH3, a*em mai mul'e sis'eme-
5s'fel, a*em sis'emul lui clee cu AHe2,P,6f, u$(e 6 es'e U$ecu$oscu'S, a*I$(
= co$ec'ori (e &aD;, ^ 7i _, (efi$i8i as'fel1
, ^, ,_Z 2 P 6
2
P
6
P
2
6
2
P
6
2
P
6
P
P
P
6
P
6
De u$(e se ,oa'e (e(uce1
,AZ 2 P 6 ,`Z 2 P 6 ,aZ 2 P 6
2
P
6
2
2
2
2
P
6
2
6
6
2
P
6
2
2
2
P
2
6
6
2
6
2
P
6
2
P
6
P
2
6
6
6
6
10
3is'emul Lukasie/icD, are AH e2,P,Cf, u$(e C i$(ic; Uu$ e*e$ime$' (i$ *ii'or
$erealiDa&il :$ ,reDe$', (ar $u u$ $ecu$oscu'S- T$ aces' caD co$ec'orii su$' ^ 7i
, cu 'a&lele (e a(e*;r1
, ^, ,`Z 2 P C
2
P
C
P
2
C
2
P
C
2
2
2
P
2
C
C
2
2
(e u$(e se (e(uce1
,AZ 2 P C ,_Z 2 P C ,aZ 2 P C
2
P
C
2
2
2
2
P
C
2
C
C
2
P
C
2
P
C
P
P
C
C
C
C
2
P
C
2
P
C
P
2
C
C
C
2
3is'emul Loc)*ar, crea' ,e$'ru e+,licarea u$or ,ara(o+uri sema$'ice, are
AHe2,P,Qf, cu Q i$(icI$( Ua&sur(S 7i cu co$ec'orii ^ 7i , a*I$( 'a&lele (e
a(e*;r1
, ^, ,`Z 2 P Q
2
P
Q
P
2
Q
2
P
Q
2
2
Q
P
2
Q
Q
Q
2
(e u$(e se (e(uce1
,AZ 2 P Q ,_Z 2 P Q ,aZ 2 P Q
2
P
Q
2
2
Q
2
P
Q
Q
Q
Q
2
P
Q
2
P
Q
P
P
Q
Q
Q
Q
2
P
Q
2
P
Q
P
2
Q
Q
Q
Q
Lo"icile i$fi$i'e, cele mai cu$oscu'e, 4 lo"icile fuDD%, i$'ro(use (e Lo'f% Ya(e),
,e$'ru a re,reDe$'a cu$o7'i$8ele (escrise cu a0u'orul i$cer'i'u(i$ii li$"*is'ice- A
es'e o su&mul8ime m;r"i$i'; a lui @
b
- 5ceas'; mul8ime 4 $ormaliDa'; luI$( :$
locul lui A, mul8imea A>gAg, :$locui$( fiecare eleme$' * (i$ A cu *>gAg- 4d
AH[0,1] :$ 'oa'e caDurile- De e+em,lu, co$si(erI$( o firm; 7i $o'I$( cu +
&e$eficiul o&8i$u' (e firm;, ,u'em (efi$i m;surile fuDD% (e e+em,lu as'fel1
(ac; &e$eficiul es'e (e +H1-000-000, Le$eficiu !+#H0
(ac; &e$eficiul es'e (e +HM0-000-000, Le$eficiu !+#H0-=
(ac; &e$eficiul es'e (e +H1-000-000-000, Le$eficiu !+#H0-N \
11
b. *#incipi'l consisten)ei i non$cont#a"ic)iei
Ee$'ru u$ (ome$iu (e i$'er,re'are (a', o ,ro,oDi8ie 4 o *aloare u$ic; (i$ A `
,ri$ci,iul *aloriD;ri non/contradictorii 7i consistente- Cu al'e cu*i$'e, fie D
mul8imea ,ro,oDi8iilor, co$si(erI$( AHe2,Pf 7i
D
2
He,D g ,
A
H2f, res,ec'i* D
P
He,D g ,
A
HPfF se o&8i$e D
2
D
P
H
Lo"icile ,oli*ale$'e, cu AHe*
1
, *
=
, \, *
$
f, D
i
He,D g ,
A
H*
i
f,co$(i8ia (e
co$sis'e$8; se ,oa'e scrie1
D
i
D
0
H , ,e$'ru i0-
Lo"icile care $u su$' co$sis'e$'e se $umesc paraconsistente sau logici
suprasaturate- T$ aces'e lo"ici ,ro,oDi8iile ,o' ,rimi (eo(a'; (ou; sau mai
mul'e *alori (e a(e*;r, (eoarece :$ "e$eral
D
i
D
0
, ,e$'ru i0-
c. *#incipi'l e4cl'"e#ii celei "e a nC1$a +alo#i
6$ui a'om i se ,oa'e asocia o *aloare (i$ mul8imea A, ,e (ome$iul (e
i$'er,re'are ` fu$c8ia (e e*aluare es'e 'o'al (efi$i'; ,e (ome$iul (e
i$'er,re'are-
Eri$ci,iul e+clu(erii celei (e a $b14a *alori 4 :$ lo"ica &i*ale$';, le"ea 'er8ului
e+clus1
D
2
6 D
P
H D
` orice ,ro,oDi8ie es'e ori a(e*;ra';, ori fals;, $u ,oa'e lua o a 'reia *aloare-
T$ "e$eral, le"ea e+clu(erii celei (e a !$b1#4a *alori lo"ice are forma1

$
6 D
i
H D, ,e$'ru A H e*
1
, *
=
, \, *
$
f-
iH1
Eor$i$( (e la (ou; *alori lo"ice, a(mi'erea sau res,i$"erea ,ri$ci,iilor &- sau c
"e$ereaD; (iferi'e lo"ici- 5s'fel,
a(mi'erea am&elor, (uce la logica clasic;F
a(mi'erea co$sis'e$8ei & 7i res,i$"erea c (uce la logici lacunare (e 'i,ul
lo"icilor 'ri*ale$'e a lui clee, Lukasie/icD, Loc)*ar sau la logici
intuiti(iste, u$(e se a(mi'e 7i a 34a *aloareF
res,i$"erea lui & 7i a(mi'erea lui c (uce la logici paraconsistenteF
1=
res,i$"erea am&elor ,ri$ci,ii, (uce la logici cu semantici apro)imati(e,
$umi'e 7i logici rele(ante, u$(e o ,ro,oDi8ie ,oa'e a(mi'e mai mul'e
*alori sau r;mI$e $ee*alua';-
". *#incipi'l constan)ei "e +alo#i(a#e a 'nei p#opo(i)ii elementa#e
6$ei *alori (e a(e*;r u$ei ,ro,oDi8ii eleme$'are (a'e 're&uie s; r;mI$; aceea7i
la 'oa'e a,ari8iile aces'eia a'I'a 'im, cI' se co$si(er; o a$umi'; i$'er,re'are-
@e$u$8area la aces' ,ri$ci,iu (uce la logici paraconsistente sau rele(ante-
D. Eecanism'l #a)ionament'l'i
@ealiDarea ra8io$ame$'ului :$'r4u$ sis'em lo"ic ` o&8i$erea u$or formule $oi
,e &aDa celor e+is'e$'e ` o e+'i$(ere co$sis'e$'; a cu$o7'i$8elor (es,re
u$i*ersul ,ro&lemei-
6 formul 7 / consecin logic a unei formule ., dac 7 ia valoarea pentru
toate interpretrile pentru care . ia valoarea - T$ "e$eral, ] 4 co$seci$8;
lo"ic; a u$ei mul8imi (e formule E
1
, E
=
, \, E
$
, (ac; ] ,rime7'e *aloarea 2
,e$'ru orice i$'er,re'are ,e$'ru care E
1
, E
=
, \, E
$
iau *aloarea 2- Co$seci$8a
lo"ic; se $o'eaD; :$ "e$eral cu sim&olul im,lica8iei U`S-
3*15. ] es'e co$seci$8a lo"ic; a lui E
1
, E
=
, \, E
$
es'e ec)i*ale$' cu fa,'ul c;
E
1
_ E
=
_ \_ E
$
` ] es'e *ali(;-
Ee &aDa ,ro,rie';8ilor im,lica8iei, ,ro,oDi8ia (e mai sus mai ,oa'e fi e$u$8a'; 7i
as'fel*
3*25. ] es'e co$seci$8a lo"ic; a lui E
1
, E
=
, \, E
$
es'e ec)i*ale$' cu fa,'ul c;
E
1
_ E
=
_ \_ E
$
^]
es'e i$co$sis'e$';-
` !E1#, !E=# $ co$s'i'uie &aDa ra8io$ame$'ului lo"ic 7i a (emo$s'r;rii
corec'i'u(i$ii, (eoarece re(uce ,ro&lema co$seci$8elor lo"ice la cea a
(emo$s'r;rii *ali(i';8ii sau i$co$sis'e$8ei u$or formule-
13