Sunteți pe pagina 1din 3

C O N T R A C T DE LOCATIUNE ( INCHIRIERE).

1. ___________________, domiciliat in ______________, jud. ______________, str. ___________________, nr.


___, ap ___, identificat prin ____ seria ____ nr ___________, in calitate de LOCATOR,
si
2. ___________________, domiciliat in _______________, jud. ______________, str. ___________________, nr.
___, ap ___, identificat prin ____ seria ____ nr ___________, in calitate de LOCATAR.
II. OBIECTL CO!TRACTLI de inc"iriere#
1. O$iectul pre%entului contract il constituie darea de catre LOCATOR si luarea in c"irie de LOCATAR a imo$ilului
situat in _____________, constand in ________________________, cu destinatia
_________________________________________, pentru care proprietarul pre%inta un e&tras C.'.
2. (redarea imo$ilului de catre LOCATOR se face ____________________________, orice modificare facandu)se
respectand structura de re%istenta si cu acordul scris al proprietarului.
III. *RATA CO!TRACTLI
*urata pre%entului contract este cu incepere de la data de ________________, pana la data de ________________,
cu posi$ilitati de prelun+ire.
I,. (RETL -I .O*ALITATEA *E (LATA
1. (retul c"iriei, respecti/ c"iria lunara pentru folosirea imo$ilului este de _________________________.
2. (lata c"iriei se /a face lunar, numerar cel mai tar%iu pana la data de 0 a lunii pentru luna in curs.
1. !eplata in termen a c"iriei datorate o$li+a pe LOCATAR la ac"itarea de penalitati de intar%aiere de 12 pe %i,
aplicate asupra sumei datorate, iar LOCATORL isi re%er/a dreptul de a cere re%ilierea unilaterala a contractului pe
moti/e de neplata si plata de daune interese in termen de 23 4doua%eci5 %ile de la neplata c"iriei precum si
e/acuarea silita a LOCATARLI.
,. OBLI6ATIILE LOCATORLI
1. .entinerea starii te"nice $une a imo$ilului in /ederea unei folosinte optime7
2. -a pre%inte actele de proprietate si sa asi+ure linistita folosinta imo$ilului inc"iriat.
,I. OBLI6ATIILE LOCATARLI
1. -a respecte destinatia imo$ilului inc"iriat, orice sc"im$are a destinatiei fiind posi$ila doar cu acordul scris si
preala$il al LOCATORLI7
2. -a plateasca c"iria cu respectarea dispo%itiilor pct. I,7
1. -a intretina in $una stare de functionare imo$ilul inc"iriat7
8. -a predea spatiul in conditiile initiale pre/a%ute in pre%entul contract, la data incetarii rapoartelor contractuale,
indiferent de modul in care acestea au incetat7
0. Toate c"eltuielile aferente spatiului inc"iriat 4apa, +a%, curent, etc..,5 /or fi ac"itate inte+ral de catre LOCATAR.
,II. RE9ILIEREA CO!TRACTLI
1. (rin acordul partilor7
2. (rin neac"itarea la timp a datoriilor de catre LOCATAR catre furni%ori si catre LOCATOR.
1. Orice modificare a clau%elor pre%entului contract se /a face prin acte aditionale semnate de am$ele parti7
Contractul a fost inc"eiat la C:I-I!A, a%i ________________ in doua e&emplare, cate unul pentru fiecare parte.
LOCATOR LOCATAR
RELATIA (RO(RIETAR ; C:IRIA-. RE-(O!-ABILITATI -I OBLI6ATII
(rin acest material incercam sa /a punem <n /edere drepturile si o$li+atiile le+ale pe care le a/eti <n ca%ul <n care /a
aflati <n una din cele doua iposta%e, proprietar sau c"irias.
Iposta%a de proprietar poate fi luata de o persoana fi%ica sau persoana juridica4societate comerciala, primaria, o
institutie pu$lica etc.5, indiferent daca este /or$a despre un imo$il sau un apartament intr)un $loc de locuinte.
(roprietarul isi e&ercita drepturile si isi asuma responsa$ilitatile cu pri/ire la proprietatea indi/iduala, dar si cu pri/ire
la proprietatea pe care o detine <n comun 4proprietate comuna in di/i%a, aferenta cotei)parti de proprietate5.
(roprietarul este raspun%ator pentru starea si modul de intretinere si utili%are a proprietatii indi/iduale.
Apartamentul;imo$ilul poate fi folosit de proprietarul respecti/ <n deplina li$ertate, respectand le+ile si re+lementarile
<n /i+oare, fara a le%a drepturile si interesele celorlalti proprietari. (roprietarul unui apartament;imo$il are dreptul de
a)l inc"iria, cu conditia ca respecti/ul c"irias sa accepte folosirea acestuia <n conditiile pre/a%ute de le+islatia <n
/i+oare si de pre/ederile acordului de asociere si ale statutului asociatei de proprietari din care face parte proprietarul
respecti/. C"iriasii din proprietatea imo$iliara indi/iduala tre$uie sa se supuna re+ulilor adoptate de asociatia de
proprietari, <n masura <n care acestea se aplica tuturor ocupantilor cladirii. (roprietarul raspunde solidar cu c"iriasul
pentru neajunsurile create de acesta. E/entualele de$ite si pa+u$e create de c"irias si nerecuperate de la acesta /or
fi suportate de proprietar.
(rin contractul de inc"iriere dintre proprietar si c"irias se pre/ede c"iria lunara. C"iria practicata pentru locuinta /a
acoperi c"eltuielile de administratie, intretinere si reparatii, impo%itele pe cladire si pe teren, precum si recuperarea
in/estitiei, <n functie de durata numita, sta$ilita potri/it pre/ederilor le+ale precum si un profit supus ne+ocierii intre
parti.
!i/elul ma&im al c"iriei pentru locuintele aflate <n proprietatea statului se sta$ileste prin le+e speciala.
=n situatiile <n care prin contractul de inc"iriere, inc"eiat cu proprietarul, c"iriasul se o$li+a sa participe la plata
c"eltuielilor curente ale imo$ilului <n care locuieste, acesta /a participa si la formarea fondului de rulment.
Re%ilierea contractului de inc"iriere inainte de termenul sta$ilit, se face <n urmatoarele conditii#
1. La cererea proprietarului atunci cand#
) c"iriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii <n care este situata aceasta, instalatiilor, precum si a
oricaror alte $unuri aferente lor, sau daca instrainea%a fara drept parti ale acestora.
) c"iriasul are un comportament ce face imposi$ila con/ietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei.
) c"iriasul nu a respectat clau%ele contractuale.
2. La cererea asociatiei de proprietari, atunci cand c"iriasul nu si)a ac"itat o$li+atiile ce ii re/in din c"eltuielile
comune pe o perioada de 1 luni, daca au fost sta$ilite prin contractul de inc"iriere, <n sarcina c"iriasului.
E/acuarea c"iriasului se face numai pe $a%a unei "otarari judecatoresti ire/oca$ile, cu plata pana la data e&ecutarii
efecti/e a "otararii de e/acuare. *aca c"iriasul unui proprietar pro/oaca daune oricarei parti din proprietate comuna
sau unui alt apartament, respecti/ul tre$uie sa repare stricaciunile sau sa plateasca pentru lucrarile de reparatii.
!erespectarea de catre proprietar;c"irias a pre/ederilor le+islati/e <n /i+oare, a acordului de asociere si a statutului,
constituie temeiul actiunii <n justitie a asociatiei de proprietari impotri/a celor <n cau%a, pentru recuperarea daunelor
sau <n /ederea o$li+arii la conformare. =n ca%ul cand proprietarul este statul, iar c"iriasul acestuia aduce prejudicii
asociatiei, aceasta c"eama <n justitie atat proprietarul)stat, cat si c"iriasul, dar dupa instintarea preala$ila,<n scris, a
proprietarului asupra comportamentului c"iriasului.
=n continuare ne a&am pe contractul de inc"iriere, partea cea mai semnificati/a care desc"ide efecti/ relatia
proprietar)c"irias.
.ai jos /a punem la dispo%itie un model de contract standard, pur informati/, intrucat fiecare contract de inc"iriere
are particularitatile sale si descrie intele+erile contractuale dintre parti prin clau%e.
Contract de inc"iriere tre$uie sa contina urmatoarele#
1. (artile# )partile contractuale, respecti/ proprietarul si c"iriasul7
2. O$iectul# )o$iectul inc"irierii, respecti/ imo$ilul si descrierea faptica7
1. *urata# )durata de /ala$ilitate a contractului7
8. (retul si modalitatea de plata# )descrierea efecti/a7
0. O$li+atiile partilor# )descriere prin clau%e ale o$li+atiilor proprietarului si ale c"iriasului7
>. Clau%a de re%iliere# )conditii de re%iliere unilaterala7
?. Alte clau%e# )descrierea si sta$ilirea intele+erilor tipice dintre parti.

Contract de Inchiriere
SEMNATURILE:
LOCATOR# LOCATAR#