Sunteți pe pagina 1din 1

EXTRAS

Universitatea din Craiova Facultatea de Inginerie Electric[

DOMENIU: Inginerie aerospa\ial[ SPECIALIZAREA: Echipamente ]i instala\ii de avia\ie Durata studiilor: 2 ani

SITUA|IE }COLAR{

Notele ob\inute @n timpul ]colarit[\ii de:

MIRIC{ GH. VALENTIN (CNP: 1930618286044)

Anul I (anul universitar 2012-2013)

 

Nr.

Denumirea disciplinei

Sem

2) Total ore/sem

3) Nota

Data

Cred

crt.

C

S

LP

P

examinarii

1

Algebr[ liniar[, geometrie analitic[ ]i diferen\ial[

1

28

28

-

-

5

18-02-2013

4

2

Analiz[ matematic[ I

1

42

28

-

-

6

11-02-2013

5

3

Chimie tehnic[

1

28

-

14

-

6

25-01-2013

4

4

Tehnici de comunicare profesional[

1

14

14

-

-

10

23-01-2013

2

5

Grafic[ asistat[ de calculator I

1

14

28

-

-

7

23-01-2013

4

6

Introducere @n calculatoare

1

14

-

14

-

5

22-02-2013

3

7

Tehnologia materialelor

1

28

-

14

-

7

01-03-2013

4

8

Istoria ]tiin\ei ]i tehnicii

1

28

-

-

-

8

21-01-2013

2

9

Introducere @n ingineria aerospa\ial[

1

14

14

-

-

10

23-01-2013

2

10

Limba englez[

2

-

56

-

-

8

14-06-2013

2

11

Analiz[ matematic[ II

2

28

14

-

-

5

20-06-2013

4

12

Ecua\ii diferen\iale ]i statistic[ matematic[

2

28

14

-

-

7

09-07-2013

4

13

Elemente de inginerie mecanic[ I

2

28

14

-

-

5

24-06-2013

4

14

Fizic[

2

42

14

-

-

7

14-06-2013

4

15

Programarea calculatoarelor ]i limbaje de programare

2

42

-

28

-

8

17-06-2013

5

16

Grafica asistat[ pe calculator II

2

14

-

14

-

8

10-06-2013

3

17

Bazele electrotehnicii I

2

28

14

14

-

5

17-09-2013

4

Promovat cu media

6.88 (]ase 88%)

 

Total credite

60

Anul II (anul universitar 2013-2014)

 

Nr.

Denumirea disciplinei

Sem

2) Total ore/sem

3) Nota

Data

Cred

crt.

C

S

LP

P

examinarii

1

Matematici speciale

1

28

14

-

 

- 4

12-02-2014

-

2

Metode numerice

1

28

-

14

 

- 2

27-01-2014

-

3

Bazele electrotehnicii II

1

42

14

14

 

- 7

31-01-2014

4

4

Electronic[ (Electronic[ analogic[)

1

28

-

14

 

- 5

22-01-2014

4

5

Mecanica fluidelor

1

42

14

28

 

- 5

06-02-2014

7

6

Elemente de inginerie mecanic[ II (Mecanica solidului ]i rezisten\a materialelor)

1

42

28

28

 

- 7

27-01-2014

7

7

Teoria sistemelor ]i reglare automat[

2

28

14

-

 

- -

 

-

8

Bazele aerodinamicii

2

28

14

28

 

- -

 

-

9

Mecanica aeronavelor I (Construc\ia structurilor aerospa\iale)

2

42

-

14

 

- -

 

-

10

Mecanic[ fin[ ]i mecanisme pentru echipamente de bord

2

28

14

14

 

- -

 

-

11

Termodinamic[ tehnic[

2

42

28

28

 

- -

 

-

12

Management

2

28

-

-

 

- -

 

-

13

Practic[ tehnologic[

2

-

-

-

89.6

-

 

-

Promovat cu media

-

Total credite

22

MEDIA GENERAL{ DE PROMOVARE A ANILOR DE STUDIU:

SUMA CREDITELOR DE ABSOLVIRE ESTE: -

-

1) Se va men\iona num[rul total de ore din care: num[rul total de ore curs (C); num[rul total de ore seminar (S); num[rul total de ore lucr[ri practic[ (LP); num[rul total de ore proiect (P); etc.

C.N.P. titular: 1930618286044