Sunteți pe pagina 1din 2

Drept administrativ II

Subiecte posibile
1. Prezenta i care sunt formele specifice prin care se poate exprima activitatea
administra iei publice;
2. Prezenta i termenele de solu ionare a unei cereri privind comunicarea de
informa ii de interes public;
3. Prezenta i informa iile care sunt exceptate de la accesul liber al cetenilor;
. Prezenta i care sunt beneficiarii le!ii privind transparen a decizional "n
administra ia public#$e!ea nr. %2&2''3(;
%. Prezenta i condi iile !enerale ale actelor administrative;
). *numera i fr a dezvolta+ care sunt condi iile specifice sau+ condi iile de
valabilitate ale actului administrativ;
,. Prezenta i "ncetarea efectelor -uridice ale actelor administrative;
.. Prezenta i excep iile de la principiul revocabilit ii actelor administrative;
/. Prezenta i procedura de atribuire a contractelor administrative;
1'. Prezenta i tipurile de control administrativ;
11. Prezenta i principalele forme ale contenciosului administrativ;
12. Prezenta i urmtoarele condi ii ale ac iunii directe a contenciosului
administrativ0 condi ia ca actul atacat s emane de la o autoritate public i
condi ia ca actul administrativ atacat s vatme un drept recunoscut de le!e sau
un interes le!itim;
13. Prezenta i condi ia ac iunii directe a contenciosului administrativ privind
"ndeplinirea procedurii prealabile;
1. *numera i persoanele care pot avea calitatea de reclamant#subiect de sezin( "n
cadrul unei ac iuni "n contenciosul administrativ;
1%. Prezenta i termenul de contestare i obiectul ac iunilor promovate de prefect "n
contenciosul administrativ+ ca autoritate de tutel administrativ recunoscut de
le!e;
1). Prezenta i cine poate avea calitate de p1r"t#calitate procesual pasiv( "n
contenciosul administrativ;
1,. Prezenta i care sunt actele administrative sustrase "n totalitate i cele sustrase
par ial+ controlului de le!alitate exercitat de contenciosul administrativ ;
1.. Prezenta i competen a material i cea teritorial a instan elor -udectore ti "n
matria contenciosului administrativ;
1/. Prezenta i con inutul cererii "n contenciosul administrativ i obietul acestei
ac iuni;
2'. Prezenta i 2otr1rea instan ei de contencios administrativ;
21. Prezenta i calea de atac "mpotriva 2otr1rii primei instan e "n materia
contenciosului administrativ i instan ele superioare competente cu solu ionarea
acestora;
22. Prezenta i e xecutarea 2otr1rilor -udectore ti pronun ate "n materia
contenciosului administrativ;
23. Prezenta i no iunea i caracterele func iei publice;
2. Prezenta i no iunea i caracterele func ionarului public;
2%. *fectua i c lasificarea func iilor publice;
2). Prezenta i cate!oria "nal ilor func ionari publici;
2,. Prezenta i drepturile func ionarilor publici;
2.. Prezenta i obli!a iile func ionarilor publici;
2/. Prezenta i recrutarea i perioada de sta!iu a func ionarilor publici;
3'. Prezenta i numirea func ionarilor publici;
31. Prezenta i promovarea func ionarilor publici;
32. Prezenta i evaluarea activit ii func ionarilor publici;
33. Prezenta i rspunderea contraven ional a func ionarilor publici;
3. Prezenta i rspunderea civil a func ionarilor publici;
3%. Prezenta i rspunderea penal a func ionarilor puvlici;
3). Prezenta i deta area i transferul func ionarilor publici;
3,. Prezenta i eliberarea i destituirea din func ia public;
3.. Prezenta i condi iile privind redistribuirea func ionarilor publici;
3/. Defini i constr1n!erea administrativ i prezenta i trsturile incidente;
'. 3lasifica i msurile de constr1n!ere "n func ie de criteriile tiute;
1. Defini i rspunderea administrativ disciplinar i prezenta i subiectul activ+
respectiv subiectul pasiv al acestui tip de rspundere;
2. Prezenta i elementele constitutive ale contraven iei incidente rspunderii
administrativ4contraven ionale;
3. Defini i contraven ia i prezenta i cauzele care "nltur rspunderea
contraven ional;
. Prezenta i avertismentul i amenda+ ca sanc iuni contraven ionale;
%. Prezenta i sanc iunile contraven ionale complementare;
). Prezenta i subiectele de drept "ndriduite s constante contraven ia dar i
modalitatea concret+ -uridic de constatare a contraven iei;
,. Prezenta i cile de atac "mpotriva actelor de constatare a contraveniilor 5i de
aplicare a sanciunilor;
.. Prezenta i tipurile de aciuni "n an!a-area rspunderii administrativ4
patrimoniale+ precum i autoritile publice competente s soluioneze aciunea
privind rspunderea administrativ4patrimonial ;
/. Prezenta i formele rspunderii administrativ4patrimoniale dar i rspunderea
patrimonial a statului pentru pre-udiciile cauzate prin erorile -udiciare ;
%'. Prezenta i r spunderea patrimonial a autoritilor administraiei publice
pentru limitele serviciului public.