Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Al.I.

Cuza Iasi
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Specializarea Administratie Publica
Patronatele

Iasi, 2011

Notiunea si importanta patronatelor in relatiile de munca
Termenul de patron deriva din latinescul patronus, care in dreptul roman era, de cele
mai multe ori, stapanul de sclavi; el avea si semnificatia de ocrotitor, protector.
Conform Noului dictionar universal al limbii romane, patron este proprietarul unei
intreprinderi in care se exploateaza munca. Esential pentru un patron este ca el stapaneste un
patrimoniu.
Salariatii muncesc pentru patron in schimbul salariului pe baza unui contract de tip privat,
deosebit de contractul civil, deoarece el presupune subordonarea salariatului fata de patron
care isi exercita puterea prin intermediul prerogativelor de care dispune: organizatorica,
normativa si disciplinara.
Conform legii nr. 62/2011, patronul, denumit angajator, este persoana juridica inmatriculata,
persoana fizica autorizata potrivit legii sau persoana care exercita potrivit legii o meserie ori
profesiune in mod independent, care administreaza si utilizeaza capital in scopul obtinerii de
profit in conditii de concurenta si care angajeaza munca salariata.
Caracteristicile principale ale persoanei care are calitatea de patron sunt legate de
administrarea si utilizarea capitalului, indiferent de natura acestuia, in scopul obtinerii de
profit in conditii de concurenta si care angajeaza munca salariata.
Din cele prezentate mai sus, rezulta urmatoarele in legatura cu notiunea de patron:
-acesta poate fi atat o persoana juridica, cat si o persoana fizica;
-este considerata patron orice persoana juridica, adica atat regiile autonome, societatile
comerciale si companiile nationale, cat si asociatiile si fundatiile non-profit care angajeaza
personal salariat sau institutiile bugetare.
Astfel, termenul de patronat semnifica calitatea de patron, totalitatea patronilor.
Importanta patronilor in relatiile de munca
Patronii sunt o prezenta indispensabila in economiile de piata. Ei sunt cei care detin,
exploateaza si administreaza capitalul, care angajeaza in munca, care organizaeaza si conduc
procesele de munca.
Patronatele, in calitatea lor de parteneri sociali in relatiile colective de munca, participa la
tratative si acorduri cu autoritatile publice si cu sindicatele, intre asociatiile patronale si cele
sindicale fiind posibile deci si alte acorduri decat contractele colective de munca.
De asemenea, patronatele participa de sine statator, la intocmirea si aprobarea
regulamentelor de organizare si functionare, fara a fi obligatorie consultarea sindicatelor sau a
reprezentantilor salariatilor, precum si la intocmirea, cu consultarea sindicatelor, a
regulamentelor interne.
Cele mai reprezentative organizatii patronale de la nivel national isi desemneaza
reprezentantii la conferinte anuale ale Organizatiei Internationale a Muncii.
Dreptul de asociere si temeiul legal privind constituirea organizatiilor patronale
Constitutia Romaniei recunoaste dreptul la libera asociere in partide politice, in sindicate,
in patronate si in alte forme de asociere. Astfel, este evident ca pentru protejarea intereselor
proprii, patronii au dreptul de a se asocia in mod liber, in grupari specifice, in asociatii
patronale, federatii si confederatii.
Prin intermediul unor astfel de grupari, se urmareste apararea si promovarea intereselor
profesionale, dezvoltarea unitatilor, eficientizarea activitatii, cresterea fortei, a puterii ce
rezulta din actiunea comuna.
Constituirea organizatiilor patronale, ca persoane juridice a fost posibila dupa 1990 in
conditiile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice si ale Hotararii Guvernului nr.
503/1991 privind organizariile patronale ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu
capital integral de stat.Fiind vorba de doua acte normative depasite si de reglementari
paralele, s-a impus adoptarea unei reglementari unice si moderne, corespunzatoare cerintelor
actuale. Din acest motiv au fost adoptate Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociatii si fundatii, Legea patronatelor nr. 356/2001 si apoi Codul Muncii (Legea nr.
53/2003).
Constituirea, organizarea si functionarea patronatelor
Patronatele sunt organizatii ale patronilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca
persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial. Ele sunt constituite ca persoane
juridice de drept privat fara scop patrimonial.
Un numar de cel putin 15 persoane juridice inmatriculate sau persoane fizice autorizate
potrivit legii pot constitui un patronat. Se pot constitui patronate cu un numar de cel putin 5
membri in ramurile in care acestia detin peste 70 % din volumul productiei. Ele isi pot crea
stucturi organizatorice proprii, cu sau fara personalitate juridica. Structurile organizatorice
teritoriale fara personalitate juridica isi desfasoara activitatea in baza statutului patronatului
din care fac parte.
Organizatiile patronale se constituie prin asociere libera, pe sectoare de activitate, teritorial
sau la nivel national, dupa cum urmeaza:
-patronii se pot asocia pentru constituirea unei organizatii patronale;
-doua sau mai multe organizatii patronale pot constitui o federatie patronala;
-doua sau mai multe federatii patronale pot constitui o confederatie patronala.
Organizatiile patronale isi pot constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, cu sau
fara personalitate juridica. Structurile organizatorice teritoriale fara personalitate juridica isi
desfasoara activitatea in baza statutului organizatiilor patronale din care fac parte.
Federatiile si confederatiile patronale pot constitui din orgnizatiile afiliate uniuni patronale
teritoriale.
Uniunile patronale teritoriale dobandesc personalitate juridica la cererea federatiilor sau a
confederatiilor patronale care au hotarat constituirea acestora. In acest scop, imputernicitul
special al federatiei sau confederatiei patronale va depune o cerere de dobandire a
personalitatii juridice la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul uniunea patronala
teritoriala, insotita de hotararea federatiei sau a confederatiei patronale de constituire a
uniunii, potrivit statutului, copiile certificate ale statutelor si/sau confederatiilor patronale si
de copiile legalizate ale hotararilor judecatoresti de dobandire a personlitatii juridice de catre
acestea, ramase irevocabile si definitive.
O organizatie patronala nu se poate afilia decat la o singura organizatie patronala de rang
superior.
Organizatiile patronale constituite la nivel national trebuie sa aiba in componenta structuri
teritoriale in cel putin jumatate plus unu dintre judete, inclusiv in municipiul Bucuresti.
Statutul
Modul de constituire, organizare, functionare si de dizolvare a unei organizatii patronale se
reglementeaza prin statutul adoptat de catre membrii sai cu respectarea dispozitiilor legale.
Statutul va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, cel putin urmatoarele elemente:
-denumirea organizatiei patronale si sediul principal;
-obiectul de activitate si scopul;
-patrimoniul initial, marimea si compunerea acestuia;
-sursele de finantare;
-drepturile si obligatiile membrilor;
-organele de conducere;
-criteriul de constituire;
-procedura de dizolvare si lichidare a organizatiei patronale.
Personalitatea juridica a patronatului
Personalitatea juridica a patronatelor se dobandeste potrivit legii asociatiilor si fundatiilor.
Pentru dobandirea personalitatii juridice de catre organizatia patronala, imputernicitul special
al membrilor fondatori ai organizatiti patronale, prevazut in procesul-verbal de constituire,
trebuie sa depuna o cerere de inscriere la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul
aceasta.
La cerea de inscriere a organizatiei patronale se anexeaza originalul si cate doua copii
certificate de reprezentantul legal ale urmatoarelor acte:
-procesul-verbal de constituire a organizatiei patronale, semnat de membrii fondatori;
-statutul;
-lista membrilor organului executiv de conducere al organizatiei patronale, cu mentionarea
numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/functiei si domiciliului acestora;
-dovada existentei sediului.
La primirea cererii de inscriere, judecatoria competenta este obligata ca, in termen de cel
mult 5 zile de la inregistrarea acesteia, sa examineze:
-daca s-au depus actele mentionate;
-daca statutul organizatiei patronale este conform prevederilor legale in vigoare.
In cazul in care constata ca cerintele legale pentru constituirea organizatiei patronale nu
sunt indeplinite, presedintele completului de judecata il citeaza in camera d consiliu pe
imputernicitul special, caruia ii solicita, in scris, remedierea neregularitatilor constatate, in
termen de cel mult 7 zile.
In cazul in care sunt intrunite cerintele, instanta va proceda la solutionarea cererii in
termen de 10 zile, cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiti
patronale. Instanta pronunta o hotarare de admitere sau de respingere a cererii. Hotararea
judecatoriei se comunica semnatarului cererii de inscriere, in termen de cel mult 5 zile de la
pronuntare. Hotararea judecatoriei este supusa recursului. Termenul de recurs este de 15 zile
si curge de la comunicarea hotararii. Pentru procuror termenul de recurs curge de la
pronuntare. Recursul se judeca cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai
organizatiei patronale, in termen de 30 zile. Instanta de recurs redacteaza decizia si restituie
dosarul judecatoriei in termen de 5 zile de la pronuntare.
Judecatoria este obligata sa tina un registru special de evidenta a organizatiilor patronale,
in care se inscriu: denumirea si sediul organizatiei patronale, criteriul de constituire, numele si
prenumele membrilor organului executiv de conducere, precum si numarul si data hotararii
judecatoresti definitive de admitere a cererii de inscriere. Certificatul de inscriere a
organizatiti patronale in registrul special al judecatoriei se comunica acesteia in termen de 5
zile de la inscriere. Organizatia patronala dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii
in registrul special a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de admitere a cererii de
inscriere. Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, pe care judecatoria
certifica inscrierea pe fiecare pagina, impruna cu cate un exemplar al celorlalte acte depuse se
restituie organizatiei patronale, iar al doilea exemplar al tuturor actelor din dosar, in copii
semnate pe fiecare pagina de imputernicitul special si vizate de judecatorie, se va pastra in
arhiva acesteia. Organizatiile patronale sunt obligate sa aduca la cunostinta judecatoriei sau a
Tribunalului Municipiului Bucuresti, sau dupa caz, unde s-au inregistra, in termen de 30 de
zile, orice modificare ulterioara a statutului, precum si orice schimbare in componenta
organului de conducere. Instanta este obligata sa mentioneze in registrul special modificarile
din statut, precum si schimbarile din componenta organului de conducere al organizatiei
patronale. Cererea privind modificarea statutelor si/sau a componentei organelor de conducere
ale organizatiilor patronale va fi insotita de urmatoarele documente, in doua exemplare,
semnate pentru conformitate pe fiecare pagina de catre imputernicitul special desemnat de
organul de conducere:
-procesul-verbal al sedintei statutare a organului abilitat sa hotarasca modificarea statutului
si/sau a componentei organelor de conducere;
-copie a hotararii judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice si copie a ultimei hotarari
judecatoresti de modificare a statutului sau a componentei organelor de conducere, dupa caz;
-statutul, in forma modificata;
-lista cu membrii organului de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric
personal, domiciliul si functia/profesiunea.
Organizatia patronala are obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data ramanerii
definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti de infiintare, sa transmita Ministerului
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in format electonic, statutul, actul constitutiv, tabelul de
adeziuni, datele de contact ale membrilor organelor executive de conducere, precum si
hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila.
Organizatia patronala dobandeste personalitate juridica de la data ramanerii definitiva si
irevocabila a hotararii judecatoresti.
Drepturile si obligatiile organizatiilor patronale
Organizatiile patronale reprezinta, sustin si apara interesel membrilor lor in relatiile cu
autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane fizice si juridice, in raport cu obiectul si
scopul lor de activitate, in plan national si international, potrivit propriilor statute si in acord
cu prevederile prezentei legi.
In vederea realizarii scopului pentru care sunt infiintate, organizatiile patronale:
-reprezinta, promoveaza, sustin si apara interesele economice, juridice si sociale ale
membrilor lor;
-promoveaza concurenta loiala, in conditiile legii;
-desemneaza, in conditiile legii, reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor
colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu
sindicatele, precum si in structuri bipartite si tripartite de dialog social
-elaboreaza si promoveaza coduri de conduita in afaceri;
-promoveaza principiile responsabilitatii sociale;
-asigura pentru membrii lor informarea, facilitarea de relatii intre acestia, precum si cu alte
organizatii, promovarea progresului managerial, servicii de cinsultanta si asistanta de
specialitate, inclusiv in domeniul ocuparii si formarii profesionale, precum si al sanatatii si
securitatii in munca;
-la cererea membrilor acestora, au dreptul de a-i asista si reprezenta in fata instantelor de
judecata de toate gradele, a organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati, prin
aparatori proprii sau alesi;
-elaboreaza si implementeaza politici de ocupare si plasare a fortei de munca;
-elaboreaza strategii si politici de dezvoltare economico sociala la nivel sectorial si national,
in comditiile legii;
-infiinteaza si administreaza, in conditiile legii, in interesul membrilor lor, unitati sociale, de
cultura, invatamant si cercetare in domeniul propriu de interes, societati comerciale, de
asigurari, precum si banca proprie.
Organizatiile patronale sunt abilitate sa asigure orice servicii cerute de membrii lor, in
conditiile legii.
Pot fi alese in organele de conducere ale organizatiilor patronale persoane care au
capacitate deplina de exercitiu si nu execua pedeapsa complementara a interzicerii dreptului
de a ocupa o functie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-au folosit pentru
savarsirea infractiunii.
Membrilor organelor de conducere ale organizatiilor patronale li se asigura protectia legii
impotriva oricaror forme de discriminare, conditinare, constrangere sau limitare a exercitarii
atributiilor si/sau a mandatului lor, sub sanctiunea pedepselor prevazute de lege.
Confederatiile patronale reprezentative la nivel national pot adresa autoritatilor publice
competente, in conditiile art. 74 din Constitutia Romaniei, republicata, propuneri de legiferare
in domeniile specifice de interes.
Confederatiile patronale reprezentative la nivel national se pot constitui intr-o structura de
reprezentare unitara a intereselor lor, in conditiile in care aceasta stuctura cuprinde cel putin
jumatate plus unu din totalitatea confederatiilor patronale reprezentative la nivel national.
Patrimoniul si finantarea activitatii
Organizatiile patronale pot dobandi, in conditiile prevazute de lege, cu titlu gratuit sau
oneros, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare in vederea realizarii scopului pentru
care sunt infiintate. Activitatea economico-finaciara a organizatiilor patronale se desfasoara
potrivit bugetului propriu de venituri si cheltuieli.
Sursele veniturilor organizatiior patronale pot fi: taxe de inscriere, cotizatii, donatii,
sponsorizari si alte venituri, potrivit statutelor si legilor in vigoare. Veniturile organizatiilor
patronale sunt destinate realizarii scopurilor pentru care au fost infiintate si nu pot fi
repartizate membrilor acestora. Controlul activitatii financiare proprii a organizatiilor
patronale se realizeaza prin comisia de cenzori care functioneaza potrivit statutului si
legislatiei in vigoare.
Controlul asupra activitatii economice desfasurate de organizatiile patronale, precum si
asupra stabilirii si virarii obligatiilor fata de bugetul de stat si bugetele de asigurari sociale se
realizeaza de catre organele administratiei de stat competente, potrivit legii.
Dizolvarea organizatiilor patronale
In cazul dizolvarii unei orgnizatii patronale, patrimoniul acestea se imparte cu respectarea
prevederilor statutului si ale dreptului comun in materie.
In termen de 15 zile de la dizolvare, reprezentantul mandatat al organizatiei patronale sau
lichidatorii patrimoniului sunt obligati sa solicite instantei judecatoresti competente sa faca
mentiunea dizolvarii.
Organizatiile patonale se pot afilia la alte organizatii interne si internationale, conform
statutului acestora.
Reprezentativitatea organizatiilor patronale
Sunt reprezentative la nivel national sau de sector de activitate organizatiile patronale care
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
A. La nivel national:
-au statut legal de confederatie patronala;
-au independenta orgnizatorica si patrimoniala;
-au ca membri patroni ale caror unitati cuprind cel putin 7% din angajatii din economia
nationala,cu exceptia angajatilor din sectorul bugetar;
-au structuri teritoriale in cel putin jumatate plus unu din judetele Romaniei, inclusiv in
municipiul Bucuresti;
B. La nivel de sector de activitate:
-au statut legal de federatie patronala;
-au independenta organizatorica si patrimoniala;
-au ca membri patroni ale caror unitati cuprind cel putin 10% din efectivul angajatilor
sectorului de activitate, cu exceptia angajatilor din sectorul bugetar;
C. La nivel de unitate, reprezentativ de drept este angajatorul.
Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate se constata, prin hotarare, de catre tribunal, la
cererea organizatiei patronale, prin depunerea la instanta a documentatiei mentionate.
Hotararea se motiveaza si se comunica in 15 zile de la pronuntare. Hotararea judecatoreasca
poate fi atacata cu recurs.
Exemple de patronate din Romania:
-Uniunea Generala a Industriasilor din Romania (UGIR-1903)
-Confederatia Patronala din Industria Romaniei (CONPIROM)
-Confederatia Nationala a Patronatului Roman (CNPR)
-Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIMMR)
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlociieste o organizatie non-
guvernamentala si non-profit, care reprezinta interesele membrilor sai la nivel national.
Principalele obiective ale sale sunt:
-promovarea si apararea intereselor in relatia cu autoritatile publice precum si cu alte
organisme si organizatii din Romania si strainatate;
-promovarea si apararea intereselor membrilor sai la nivel national;
-promovarea si protectia intereselor intreprinderilor private mici si mijlocii din Romania, pe
plan international, national si local;
-stimularea prin modalitati specifice a privatizarii si infiintarii de intreprinderi mici si mijlocii
cu capital privat sau cu participare straina.
In prezent, Confederatia are membri si asociati in numar de pste 35.000 (societati
comerciale si persoane fizice). Ea a semnat acorduri in colaborare cu 16 organizatii
neguvernamentale din tara a caror activitate este orientata spre dezvoltarea sectorului de
intreprinderi private mici si mijlocii, precum si cu 15 organizatii similare din strainatate.
La nivel national, conducerea Confederatiei se realizeaza prin:
-Conventia Nationala;
-Colegiul managerial;
-Comitetul director.
Conventia Nationala este forul suprem de conducere; se convoaca odata la 4 ani, de regula
in trimestrul I, si ori de cate ori este nevoie, la propunerea Comitetului director.
Conventia Nationala are urmatoarele atributii principale: aproba statutul, aproba rapoartele
de activitate, aproba strategia si programele de activitate pe termen lung, alege presedintele,
prim vicepresedintele, vicepresedintii, membrii Comitetului director si presedintele
Comisiei nationala de etica si litigii, ratifica conventiile incheiate, pe plan intern si
international, de Comitetul director.
La nivel teritorial, structura Confederatiei cuprinde:
-Consiliile judetene ale CNIPMMR, respectiv Consiliul Municipal Bucuresti al CNIPMMR;
-Filiale, in municipii si orase.
Colegiul managerial este constituit din presedintele Confederatiei, membrii Comitetului
director, presedintii filialelor, presedintii organizatiilor si federatiilor patronale componente.
Colegiul managerial se intruneste, de regula, o data pe trimestru si ori de cate ori este nevoie.
Colegiul managerial are, in principal, urmatoarele atributii: aproba actiunile Comitetului
director, aproba organigrama personalului executiv, avizeaza documentele ce urmeaza a fi
prezentate Conventiei Nationale, avizeaza conventiile interne si internationale incheiate de
Comitetul director, stabileste nivelul taxelor de inscriere si al cotizatiilor, aproba raportul
anual al Comisiei de cenzori si bugetul de venituri si cheltuieli.
Comitetul director este format din 31-35 persoane, alese de catre Conventia Nationala.
Sunt membri de drept presedintele, prim-vicepresedintele si vicepresedintii. Comitetul
director se intalneste o data pe luna si ori de cate ori este nevoie.
Comitetul director are urmatoarele atributii principale: asigura conducerea Confederatiei in
intervalul dintre sedintele Colegiului managerial si masurile curente aplicarii hotaririlor
Conventiei Nationale si ale Colegiului managerial, aproba schema organizatorica a aparatului
executiv, angajeaza Confederatia in relatiile cu diverse organisme interne si internationale,
guvernamentale sau neguvernamentale, aproba Regulamentul de organizare si functionare.
Presedintele Confederatiei este ales de Conventia Nationala si are ca principale atributii:
asigurarea, in perioada dintre Conventiile nationale, a conducerii de ansamblu a Confederatiei
impreuna cu Colegiul managerial al comitetului director, de asemenea, reprezinta interesele
Confederatiei in relatiile cu organismele guvernamentale si neguvernamentale, din tara si
strainatate si informeaza Comitetul director si Colegiul managerial asupra activitatii
desfasurate.
Speta
Data decizie 30.05.2003
Conflict de munca. Plati compensatorii salariatului disponobilizat.
Neinserarea in contractul colectiv la nivel de unitate a obligatiei de a se acorda plati
compensatorii salariatilor disponibilizati nu exonereaza unitatea de a aplica dispozitiile legale
in vigoare la nivel de ramura, respectiv la nivel national, consacrate in acte normative privind
protectia sociala a persoanelor disponibilizate prin concedieri colective.
Reclamanta G.C. a chemat in judecata pe parata S.C. F SA solicitand, in temeiul art. 73 din
Legea nr 168/1999, a contractului colectiv de munca la nivel de unitate pe anul 2000 si a
contractului colectiv de munca la nivel de grupuri de unitati, societati comerciale, obligarea la
plata unei sume de 10 20 salarii medii pe unitate, reprezentand plati compensatorii, datorate
incetarii raportului de munca.
Prin sentinta judecatoreasca s-a admis cererea de chemare in judecata si a obligat parata la
plata sumei cuvenite, reprezentand plata compensatorie.
In motivarea acestei solutii s-a retinut ca parata nu a respectat cadrul legislativ existent la
acel moment dat privind plata unor compensatii banesti in cazul disponibilizarii personalului,
astfel incat conform art. 94, alin. 2 din Contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de
unitati, parata a fost obligata sa achite contravaloarea a 10 salarii medii pe unitate.
In luarea hotararii s-a tinut cont si de dispozitiile OUG nr, 98/1999 privind protectia sociala a
persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a
concedierilor colective, completate cu OUG nr. 185/1999 si OUG nr. 77/2000. Potrivit acestor
acte, salariatii disponibilizati prin concedieri colective beneficiaza de plati compensatorii daca
au fost incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminta si au vechime in
munca, la angajatorul care i-a disponibilizat, de minimum 6 luni, realizata in ultimele 12 luni
inaintea disponibilizarii.
Cadrul concret pentru fiecare ramura, grup de unitati a fost reglementat, pe anul 2000, prin
Contractul colectiv de munca, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, parte a V-a, nr. 3/3
mai 2000. Conform art. 94 alin. 2 din acest act normativ, in cazul disponibilizarilor de
personal, la initiativa patronatului, din motive de eficientizare economica, restructurari,
reorganizari, modernizare (...) se asigura protectia sociala a salariatilor, care se face prin
negociere intre parti, patronat sindicat, a unor plati compensatorii cuprinse intre 10-20
salarii medii pe unitate.


Bibliografie
Ion Ticlea, Tratat de dreptul muncii
Legea nr. 62/2011
www.scj.ro