Sunteți pe pagina 1din 21

Memoriu de prezentare

- conform Anexa nr.5 la Ordinul Ministrului


Mediului si Padurilor nr.135/2010-
I. Denumirea proiectului:
CREARE DE SPATII DE TRATAMENT BALNEOCLIMATERIC
II. Titular
- numele companiei;
SC. GDG SUPREM SRL
- adresa potal;
Localitatea Baile Olanesti , str. Parangului nr.12, judetul alcea.
- numrul de telefon : !"#$%&'(.$22,
fax : !2$!%""$.!)#* !2$!%""$.1$",
adresa de e-mail : o++ice,-otel%su.re/%olanesti.ro
adresa paginii de internet : http://www.hotel-suprem-olanesti.ro
- numele persoanelor de contact:
0iran Marius Mugurel
- administrator;
0iran Marius Mugurel
- responsabil pentru protecia mediului.
- Firan Marius Mugurel
III. Descrierea proiectului:
- un rezumat al proiectului;
Planul de de12oltare al societ3 ii .entru ur/3torii ani este corelat 4n totalitate cu
o5iecti2ele .ro.use .rin .re1entul .roiect. Societatea dore te sa reali1e1e o e6tindere a
acti2it3 ii .rin 4n+iin area unui centru de trata/ent utili17nd resursele naturale ale 1onei 4n
care 2a +i a/.lasata in2esti ia.
Sta iunea B3ile Ol3ne ti este o sta iune cu s.eci+ic 5alneocli/ateric, GDG Su.re/ a
-ot3r7t e6tinderea i di2ersi+icarea .ac-etelor turistice adresate unui seg/ent /ai a/.lu de
clien i.
Prin de12oltarea i sus inerea .re1entului .roiect societatea ur/3re te .unerea 4n
.ractic3 a unui conce.t /odern de .ro/o2are a sta iunilor 5alneocli/aterice, con+or/
legisla iei ro/ane 4n 2igoare i a cerin elor UE, 4n concordant cu standardele de /ediu 4n
sco.ul clar i .rag/atic al reali13rii unui /anage/ent dura5il, ceea ce ar duce la o5 inerea
unor solu ii 2ia5ile de cre tere a acti2it3 ii econo/ice 4n 1ona B3ile Ol3ne ti.
Planul de de12oltare .entru ur/3torii ani cu.rinde ur/3toarele obiective:
1. Cre terea notoriet3 ii si co/.etiti2it3 ii Sta iunii B3ile Ol3ne ti .rin concentrarea .e
.rinci.al atrac ie turistica a 1onei8 a.ele /inerale9:
2. Cre terea nu/3rului de turi ti de orice 27rsta .rintr%o o+erta de ser2icii di2ersi+icate si
aliniate la standardele UE:
&. Cre terea contri5u iei turis/ului in de12oltarea localit3 ii B3ile Ol3ne ti.
- justificarea necesitii proiectului;
;n 2ederea unei justi+ic3ri .ertinente a necesit3 ii e6isten ei unei 5a1e de trata/ent
5alneocli/ateric, 2o/ o+eri, /ai jos, nu/ai c7te2a dintre 5ene+iciile .e care le .resu.une
acest +a.t, +3r3 a a2ea .reten ia e6-austi2it3 ii<
% 2alori+icarea i12oarelor 5alneare din B3ile Ol3ne ti, aici g3sindu%se cele /ai /ulte
i12oare din =ar3 8&$ la nu/3r9. De ase/enea, 4n ceea ce .ri2e te toate aceste i12oare,
/oti2e su.li/entare .entru care acestea tre5uie 2alori+icate sunt ur/3toarele<
.entru c3 a.ele i12oarelor din Sta=iunea B3ile Ol3ne>ti au +ost /edaliate cu
?UR la E6.o1i=ia @nterna=ional3 de la iena, datorit3 e+icien=ei lor 4n
trata/entele /edicale:
.entru c3 i12oarele locale au e+ecte su.erioare a.elor din Sta=iuni cli/aterice
euro.ene cu renu/e.
.entru c3 a.ele i12oarelor din Ol3ne>ti .ot trata o ga/3 larg3 de a+ec=iuni, de la
a+ec=iuni digesti2e, a+ec=iuni renale >i ale c3ilor urinare, a+ec=iuni cronice ale
+icatului >i c3ilor 5iliare, a+ec=iuni res.iratorii, a+ec=iuni /eta5olice >i de
nutri=ie, a+ec=iuni der/atologice si a+ec=iuni alergice .7n3 la 5oli .ro+esionale,
a+ec=iuni cardio2asculare, a+ec=iuni asociate, a+ec=iuni endocrine, a+ec=iuni
ginecologice cronice:
.entru c3 /ediul inconjur3tor >i cli/atul .er/it ur/area unei cure de
cli/atologie ce are ca re1ultat cal/area, lini>tirea >i eli5erarea de stres:
% 4/5un3t3 irea st3rii de s3n3tate at7t a localnicilor, c7t i a altor .acien i din ar3 sau
din str3in3tate:
% /en inerea st3rii de s3n3tate a turi tilor care .o.osesc aici:
% cre terea .oten ialului turistic al 1onei:
% 4/5un3t3 irea econo/ic3 a 1onei .rin de12oltarea a+acerilor turistice:
?st+el, lu7nd 4n considerare toate aceste 5ene+icii 4nsu/ate, cele c7te2a 5a1e de
trata/ent e6istente sunt insu+iciente, in7nd cont de +a.tul c3 nu/3rul de turi ti este 4n
cre tere, du.3 cu/ .ute/ o5ser2a din datele de /ai jos.
Con+or/ @nstitutului Aa ional de Statistic3, sosirile 4nregistrate 4n structurile de
.ri/ire turistic3 4n luna /ai 2!12 din jude ul 7lcea, au 4nsu/at )$1,' /ii, n cretere cu
11,5% +a=3 de cele din luna /ai 2!11. De ase/enea, sosirile turi>tilor ro/7ni 4n structurile
de .ri/ire turistic3 cu +unc=iuni de ca1are au re.re1entat 4n luna /ai 2!12 "&,$B din nu/3rul
total de sosiri, 4n ti/. ce turi>tii str3ini au re.re1entat 2),$B din nu/3rul total de sosiri,
.onderi a.ro.iate de cele din luna /ai 2!11. Sosirile 4n -oteluri de=in 4n luna /ai 2!12 o
.ondere de "),"B din totalul sosirilor 4n structurile de .ri/ire turistic3 cu +unc=iuni de ca1are,
n cretere cu 8,1% +a=3 de luna /ai 2!11. ;nno.t3rile 4nregistrate 4n structurile de .ri/ire
turistic3 4n luna /ai 2!12 au 4nsu/at 1$&",1 /ii, n cretere cu 10,3% +a=3 de cele din luna
/ai 2!11. ;nno.t3rile turi>tilor ro/7ni 4n structurile de .ri/ire turistic3 cu +unc=iuni de
ca1are au re.re1entat 4n luna /ai 2!12 "(,1B din nu/3rul total de 4nno.t3ri, 4n ti/. ce
4nno.t3rile turi>tilor str3ini au re.re1entat 21,'B.
? adar, o5ser23/ c3 nu/3rul de turi ti din jude ul 7lcea este 4n cre tere, +a.t ce ne
deter/in3 s3 a+ir/3/ c3 de aceast3 cre tere 5ene+icia13 4n .ri/ul r7nd sta iunile turistice din
jude i, i/.licit i sta iunea B3ile Ol3ne ti.
Pe l7ng3 nu/3rul cresc7nd de turi ti, +a.tul c3 5a1ele de trata/ent e6istente 4n
sta iune sunt 4n2ec-ite, nu cores.und standardelor de calitate .e care turi tii le caut3, este un
alt /oti2 .rin care reali1area .re1entei in2esti ii este considerat3 o.ortun3.
Se cu2ine, de ase/enea, s3 de/onstr3/ necesitatea reali13rii unei 5a1e de trata/ent
de c3tre S.C. GDG Su.re/ S.R.L. 4n sta iunea B3ile Ol3ne ti .rin ur/3toarea anali13 SCOD<
Puncte tari Puncte slabe
% e6isten=a de resurse 5alneare unice .e .lan
euro.ean:
% ni2elul de .reg3tire al cadrelor /edicale din
do/eniu:
% ga/3 2ariat3 de .roceduri de cur3:
% .re=uri reduse 4n co/.ara=ie cu alte sta iuni
din Ro/7nia sau din alte =3ri:
% e6isten=a unor .ie=e tradi=ionale .entru
turis/ul 5alnear din Ro/7nia, Ger/ania,
0ran=a, Belgia, @srael.
% structuri de .ri/ire >i trata/ent de sla53
calitate:
% asigurarea la un ni2el sc31ut a ser2iciilor de
trata/ent, recreere >i di2ertis/ent:
% in+rastructura de acces, utili1are >i colectare
a resurselor 5alneare 4n2ec-it3 >i insu+icient3:
% e6.loatarea intensi23, a su5stan=elor >i
resurselor /inerale din sta=iunile 5alneare:
% in+rastructura local3 sla53 8acces, utilit3=i9:
% /ediul a/5iant al sta=iunilor .rost 4ntre=inut,
li.sa s.a=iilor 2er1i s.eci+ice >i 4/53tr7nirea
.arcurilor 5alneare:
% dot3ri de agre/ent insu+iciente care sunt
su.raaglo/erate >i creea13 discon+ort .entru
turi>ti.
Oportunit i Amenin ri
% cre>terea solicit3rilor .e .lan interna=ional*
na=ional .ri2ind turis/ul 5alnear:
% tendin=a de 4/53tr7nire a .o.ula=iei .e .lan
/ondial:
% cre>terea +acilita=ilor s.eci+ice nu
trata/entului recu.erator, ci de .re2en=ie E
Fellness:
% cre>terea nu/3rului de touro.eratori
s.eciali1a i >i s.eciali ti 4n turis/ul 5alnear:
% aten=ia +actorilor de deci1ie 4n .olitica de
/unc3
% asisten 3 social3 4n .re2enirea accidentelor
>i .3strarea ca.acita=ii de e+ort .e .erioad3
4ndelungata:
%interesul cresc7nd .e .lan interna=ional, /ai
% sc3derea .uterii de cu/.3rare a .o.ula iei:
% o+erta si/ilar3 a unor destina=ii tradi=ionale
E Ungaria, Ce-ia:
% cre>terea co/.eti=iei .e .lan regional .rin
a.ari=ia unor destina=ii noi E Croa=ia, Slo2enia
% su.erioare din .unctul de 2edere al
+acilita=ilor:
% anularea su52en=iilor statului, .rin
inter/ediul Casei de Pensii, .entru turis/ul
5alnear:
% conser2area unor /odele de /anage/ent
de.3>ite 4n condi=iile accesului 4n U.E:
% neconstituirea .arteneriatelor .u5lic .ri2at
.entru de12oltarea co/.le6elor deFellness .e
.lan regional.
ales, dar >i na=ional .ri2ind trata/entele
tradi=ionale:
% accesarea +ondurilor interna ionale de
asisten=3.

Construc ia .ro.us3 2a +i o structur3 inde.endent3 ali.it3 .e laturile de nord%2est de cl3direa
e6istent3, Gotel HSUPREMI.
?ceast3 cl3dire e6istent3 are regi/ de 4n3l i/e DJPJ2E i asu.ra ei s%au e+ectuat
lucr3ri de re.ara ii ca.itale, consolidare i /oderni1are 4n anii 2!!2%2!!& .
Construc ia .ro.us3 este o cl3dire cu un singur ni2el i se 2a reali1a ali.it, la ni2elul
de/isolului cl3dirii e6istente, .e laturile de nord%est i sud%est ale acesteia.
Descrierea func ional
0unc iunea de Gotel a cl3dirii e6istente, a/.lasarea acesteia i caracteristica general3 a
sta iunii B3ile Ol3ne ti, i/.une 4n 2ederea asigur3rii unui .ac-et co/.let de ser2icii i
+acilit3 i s.eci+ice, reali1area unor s.a ii de trata/ent 5alneo % cli/ateric.
;n acest sco., 5ene+iciarul a solicitat reali1area unor s.a ii situate la ni2elul de/isolului
e6istent.
?ccesul 4n s.a iile nou create se +ace .rin casa sc3rii ce asigur3 co/unicarea 4ntre
ni2elurile cl3dirii e6istente.
;n acest sens se 2a crea un gol de u 3 c3tre s.a iile nou create, .rin de/olarea locala a
1idului a+erent casei sc3rilor.
Construc ia .ro.us3 s%a +3cut in7nd cont de res.ectarea Codului Ci2il, .ri2ind
2ecin3t3 ile i .rotejarea acestora.
;n acest sens, datorit3 con+or/a iei terenului i di+eren ei de ni2el 82aria ie 4ntre cotele
8#$2,)#( i ##(,&)29, este necesar3 reali1area unei e6ca2a ii relati2 i/.ortant3 ca 2olu/ i
de12oltare 4n teren, /oti2 .entru care s.re 2ecin3t3 i se .ro.une reali1area unor 1iduri de
s.rijin din 5eton ar/at.
@lu/inarea natural3 i 2entila ia au +ost .ro.use .e tronsonul nordic .rin +erestre
ELUK /ontate 4n siste/ c-e.eng la ni2elul .lan eului .este de/isol, care este o teras3
necircula5il3, iar .e tronsonul sudic .rin +erestre o5i nuite i 1id3rie AE?D?, .re.onderent
4n 1ona .iscinei.
Structura nou .ro.us3 se 2a reali1a cu rost de tasare E dilatare, +a 3 de construc ia
e6istent3, 4n con+or/itate cu detaliile a+erente din .artea desenat3.
Construc ia nou creat3 2a cu.rinde ur/3toarele 4nc3.eri cu su.ra+e ele a+erente<
Salon de electrotera.ie i /asaj su5ac2al, cu su.ra+a a de 12,"! /.
Ca5inet /edical i salon .entru trata/ent, cu su.ra+a a de (,#) /., res.ecti2 $,$2 /.
Sal3 de +itness, cu su.ra+a a de 1&,2! /.
O+iciu, cu su.ra+a a de ),(& /.
Saun3, cu su.ra+a a de 1&,2! /.
Salin3, cu su.ra+a a de 1&, )& /.
0iltru cu dou3 gru.uri sanitare i dou3 ca5ine de du , cu su.ra+a a de 1!,1" /.
Piscina, cu o su.ra+a 3 de 12#,() /., din care 5a1inul are o su.ra+a 3 de "$,!& /.
S.a ii de recu.erare, cu su.ra+a a de (1,1) /.
Coridor 8-ol9 care asigur3 circula ia i leg3tura 4ntre s.a iile create .e tronsonul de
nord, cu su.ra+a a de 2&,2' /.
Su.ra+a a util3 nou creat3 este de &1&,!2/..
Sistem constructiv
Construc ia .ro.us3 este reali1at3 cu structur3 elastic3 a27nd un singur ni2el de
4n3l i/e, care se de12olt3 .e 4n3l i/ea de/isolului cl3dirii e6istente.
0unda iile sunt continue din 5eton ar/at, cu tal.a +unda iei la 1.2!/ su5 cota
terenului natural.
;n 1ona 5a1inului de la .iscin3, aceastea co5oar3 cores.un13tor, ur/3rind ad7nci/ea
de +undare a cu2ei 5a1inului.
;nc-iderile .eri/etrale i .ar ial co/.arti/ent3rile interioare sunt reali1ate din 1id3rie
de c3r3/id3, cu grosi/ea de 2$ c/.
Restul co/.arti/ent3rilor interioare se 2or reali1a din .ere i de R@G@PS, cu grosi/ea de
1! c/.
Plan eul .este s.atial creat este de ti. teras3 necircula5il3 si se 2a reali1a cu o .lac3 de
5eton ar/at, de 12 c/ grosi/e.
Peri/etral acesteia se 2a reali1a un /ic atic care s3 deli/ite1e su.ra+a a terasei.
La ni2elul acesteia se 2or /onta +erestre ELUK .entru ilu/inare natural3 i
2entila ie.
De ase/enea, se 2or /onta si+oane care s3 .reia a.ele .lu2iale i s3 le dirije1e s.re
canali1area .lu2ial3.
La ni2elul .lan eului 1id3riile sunt rigidi1ate de centuri de 5eton ar/at.
De ase/enea, desu.ra golurilor de u i i +erestre se 2or reali1a 5uiandrugi de 5eton
ar/at.
Rosturile de dilatare 8tasare9 dintre construc ia .ro.us3 i cea e6istent3 se 2or u/.le
cu ele/ente de .olistiren e6.andat.
Lucrri propuse
Se .ro.une reali1area unui gol de u 3 4n 1ona casei sc3rii, .entru asigurarea accesului
din cl3direa e6istent3 4/ s.a iile nou create i 4nc-iderea golurilor de +erestre din 1idul
cl3dirii e6istente.
Reali1area .e trei laturi a 1idurilor de s.rijin care s3 asigure sta5ilitatea /alurilor, a27nd
4n 2edere con+or/area terenului, .recu/ i .reluarea 4nc3rc3turilor asu.ra terenului, generate
de construc ia cea nou3.
Se 2or re+ace traseele re elelor de a.3 i canali1are 8.lu2ial3 i /enajer39, ast+el 4nc7t s3
+ie e6.loatate cores.un13tor re elele e6istente .e a/.lasa/ent.
La ni2elul .lan eului se 2or e6ecuta lucr3ri de ter/oi1olare, ast+el 4nc7t .ierderile de
c3ldur3 s3 +ie /ini/e.
;n acest sens se 2a reali1a un ta2an +als care s3 asigure stratul su.ort .entru
ter/oi1ola ia .lan eului 82at3 /ineral sau .l3ci de .olistiren e6.andat9.
Finisaje interioare i exterioare
Se 2or continua i se 2or 4/5un3t3 i 4n aceea i /anier3 .aleta cro/atic3 a +inisajelor
interioare .entru .ere i i ta2ane, se 2a res.ecta a.licarea /aterialelor antidera.ante .e
1onele cu risc de alunecare.
?st+el, se 2a reali1a .ardoseal3 cu gresie antidera.ant3 4n s.a iile <
O+iciu
Salin3
Saun3
0iltru
Piscin3
S.a ii de recu.erare
Coridor
Pentru ca5inetul /edical, salonul de trata/ent i salonul de electrotera.ie i /asaj
su5ac2al, .ardoseala se 2a reali1a din .arc-et la/inat.
0inisajele se 2or e6ecuta cu 2ar la2a5il.
D7/.l3ria 2a +i ase/3n3toare celei /ontate la lucr3rile din anii 2!!2 E 2!!&,
res.ecti2e .ro+ile PC i gea/ ter/o.an.
Utilit3 ile 8energie electric3, 4nc3l1ire, a.3 .ota5il3 i canali1are9 2or +i asigurate .rin
e6tinderea re elelor e6istente i 4n con+or/itate cu docu/enta ia .re1entat3.
O5iectul in2esti iei .ro.use .rin .re1entul .roiect in constituie 4n+iin area unui centru
de trata/ent 5alneocli/ateric, ast+el societatea 2a utili1a a.ele /inerale s.eci+ice 1onei iar
turi tii 2or .ute 5ene+icia de o 5a1a de trata/ent /oderna si la cele /ai 4nalte standarde.
Po1i=ionarea localit3=ii intr%o 1ona cu un .oten=ial recunoscut, .er/ite societ3 ii GDG
Su.re/ S.R.L. .restarea de ser2icii .entru turis/ul 5alnear, s.eci+ic 27rstei a @@@ a dar nu
nu/ai. ?tragerea unor seg/ente de turi ti de .e .ia a e6tern3 .oate +i .osi5il3 nu/ai .rin
/oderni1area in+rastructurii turistice, in s.ecial a centrelor de trata/ent.
Co/.le6ul Su.re/ este situat 4ntr%o .o1i ie .ri2ilegiat3, situat 4n a.ro.ierea i12oarelor
sta iunii, a27nd o 2i1iune .anora/ic3 larg3 asu.ra dealurilor 4/.3durite, 4n i/ediata
a.ro.iere a Bisericu ei din le/n din localitatea B3ile Ol3ne ti. Pre1enta 2egeta iei +ace ca
aerul sa ai53 gradul o.ti/ de o6igenare i o concentra ie ideal3 de aeroioni negati2i. Cadrul
natural o+er3 o /are 2arietate de a.e /inerale cu rol tera.eutic. Cele .este &! de i12oare cu
a.e /inerale sul+uroase, clorurate, iodurate, 5ro/urate, sodice, /agne1iene E oligo/inerale,
toate .entru cura de ingestie, contri5uie la tratarea unei /ultitudini de a+ec iuni. Cura
.ro+ilactica 4n sta iunea Ol3ne ti este reco/andat3 .ersoanelor care .re1int3 +actori de risc
sau * i antecedente de a+ec iuni 8renale, reu/atis/ale, digesti2e, res.iratorii, der/atologice9
dar nu .re1int3 5oala acti2a.
Gotelul SUPREMLLL a +ost dat 4n +unc iune 4n anul 2!!& i o+er3 ## s.atii de ca1are,
cu un total de () de locuri<
&! ca/ere cu doua .aturi sau .at du5lu:
# ca/ere cu doua locuri 8doua .aturi sau .at du5lu9 i cana.ea e6tensi5ila:
1! a.arta/ente suita:
La solicitare se .oate aloca un .at su.li/entar.
Co/.le6ul -otelier Su.re/ din B3ile Ol3ne>ti, jude=ul 7lcea, asigur3 at7t
.ersoanelor +i1ice c7t >i juridice, .rin re1er23ri directe la rece.=ia -otelului, sau .rin
inter/ediul agen=iilor de turis/ na=ionale, /e/5re ?A?D sau interna=ionale, .ac-ete
co/.lete de ca1are >i /as3, e2eni/ente, con+erin=e, dru/e=ii, circuite turistice ecu/enice,
tea/%5uildinguri.
Prin .re1entul .roiect se dore te 4n+iin area unui centru de trata/ent 5alneocli/ateric adresat
at7t turi tilor c7t i locuitorilor ora ului B3ile Ol3ne ti. Ba1a de trata/ent, ultra/oderna, 2a
+i dotata cu a.aratura /edicala .er+or/anta care 2a aco.erii toate as.ectele recu.er3rii
.acien ilor* turi tilor.
;n 5a1a de trata/ent a -otelului Su.re/, societatea asigura cure de trata/ent .entru
ur/3toarea ga/a de a+ec iuni<
.entru 5oli digesti2e i ale glandelor ane6e % disc-ine1ii 5ilio%duodenale, ulcer sau
gastrita cu -i.osecre ie acida, su+erin e ale sto/acului o.erat, colecisto.atii cronice,
sindro/ dis+unc ional .ostcolecistecto/ie, -e.ato.atii cronice sta5ili1ate, colo.atii
cronice i sindroa/e de colon irita5il:
5oli renale /icrolitia1e i litia1e reno2e1icale, in+ec iile tractusului urinar, su+erintele
rinic-iului o.erat, ne+ro.atiile intersti iale cronice, rinic-iul /al+or/at sau unic
congenital ori c-irurgical :
5oli endocrine /eta5olice dia5et 1a-arat, disli.ide/ii, o5e1itate, -i.erglice/ie i
guta:
5oli alergice cu locali1are cutanata, ORL, .ul/onara sau digesti2a:
5oli ale a.aratului loco/otor sindroa/e /io+asciale, tendinite, .eriartrite,
+i5ro/ialgie, artro1e ale coloanei 2erte5rale sau articula iilor .eri+erice, sindroa/e
dureroase i dis+unc ionale datorate reu/atis/elor in+la/atorii cronice, sec-ele
.osto.eratorii sau ulterioare trata/entelor orto.edice, algodistro+ie, neuro.atii
.eri+erice.
Sunt asigurate ur/3toarele .roceduri tera.eutice<
salon electrotera.ie >i /asaj su5ac2al:
salin3:
saun3:
sal3 de gi/nastic3 /edical3 >i 4ntre=inere:
5a1in de 4not cu -idro/asaj:
dou3 s3li de recu.erare >i Minetotera.ie< ioni13ri, curen=i inter+eren=iali, curen=i
diadina/ici, /agnetodia+lu6, ultrasunete, aerosoli, 53i gal2anice, 4/.ac-et3ri cu
.ara+in3.
Centrul de trata/ent 2a dis.une de ca5inet /edical .entru consulta=ii i o sala de
trata/ent
- descrierea instalaiei i a fluxurilor te!nolo"ice existente pe amplasament #dup ca$%&
- descrierea proceselor de producie ale proiectului propus' (n funcie de specificul
investiiei' produse i subproduse obinute' mrimea' capacitatea&
Duri tii ce 2or +rec2enta 5a1a de trata/ent 2or a2ea o5ligatoriu ade2erin 3 de la
/edicul de +a/ilie din localitatea de do/iciliu, din care s3 re1ulte a+ec=iunile ce 2or ur/a a +ii
tratate .entru a/eliorare, 4ns3n3to>ire8du.3 ca19, cu.on de .ensii, 4n ca1ul .ersoanelor de
27rsta a @@@%a8in ca1ul 4n care turi tii 2or sosii .rin inter/ediul Casei Aa=ionale de Pensii, .e
5a13 de contract 4nc-eiat cu .ro.rietarul loca=iei9
Re1er2area s.a=iilor de ca1are se +ace, 4n ca1ul turi tilor de 27rsta a @@@%a, .e 5a1a de contract
cu Casa Aa=ional3 de Pensii, societ3=i negu2erna/entale, +unda ii, asocia=ii de 5ine+acere,
etc., 4n ca1ul celorlalte categorii de turi>ti, re1er2area s.a=iilor de ca1are >i i/.licit trata/ent,
se +ace .rin inter/ediul agen=iilor de turis/, /e/5re ?A?D, 4n 5a1a contractelor de .rest3ri
ser2icii 4nc-eiate cu acestea.
Re1er23rile se .ot +ace >i direct .rin inter/ediul rece.=iei -otelului, in 5a1a ac-it3rii unui
a2ans, co/unic7nd .erioada >ederii, categoria de ca1are8 4n ca/ere single, ca/ere du5le cu
.at /atri/onial, sau dou3 .aturi a.ro.iate, ca/ere tri.le, cu doua .aturi a.ro.iate, .at
/atri/onial >i cana.ea e6tensi5il3, a.arta/ente cu dou3 ca/ere9.
Su.re/ S.R.L. 2a de12olta o 5a1a de trata/ent ino2ati2a ce 2a cu.rinde ur/3toarele
ec-i.a/ente de trata/ent<
Du.3 co/.letarea +or/alit3 ilor de ca1are, .acien ii 2or +i .rogra/a i la ca5inetul
/edical din incinta 5a1ei de trata/ent, unde in +unc ie de docu/entele solicitate si .re1entate,
in ur/a unui control /edical e+ectuat de /edicul s.ecialist .entru a se sta5ilii indica iile si
1. Aparat magneto terapie
2. Aparat laser terapie
3. Combina fizioterapie
4. Cada galvanica
5. Cada hidroterapie
6. Aparat aerosoli
7. Aparat ozonoterapie
8. !c"t"rie parafina
#. $ermoterapie pe stativ mobil
1%. Canapea masa& 3 secti!ni
11. Canapea tratament 'A()
12. *a!na !meda +6 pers.,
13. Aparat masa&
contraindica iile a+ec iunilor ce 2or ur/a a +ii tratate, se 2a +ace .rogra/area in 5a1a de
trata/ent ast+el<
% .entru tratament prin ma"netoterapie, a.arat de generare a unui c7/. /agnetic
.ulsatoriu, reco/andat .entru 2indecarea /ajoritarii in+la/a iilor, ulcera iilor, 5oli ale
intestinului si uterului, 5oli interne si e6terne, 5oli ner2oase, dureri de ca., .ig/entarea
.arului, cre terea i/unitarii, 4/5un3t3 irea osteogene1ei, gr35irea 2indec3rii r3nilor si
+racturilor, re+acerea esuturilor, di1ol2area c-eagurilor de s7nge, di/inuarea circula iei
.eri+erice, eli/inarea .ietrelor de la rinic-i si 2e1ica 5iliara, 2indecarea 5olilor .recu/ artrita,
ast/ul, ec1e/ele, ulcera ii, in+la/a ii, .olio/ielita, sciatica, -ernie de disc, s.ondilite,
inclusi2 5oli de e.ile.sie si sclero1a /ulti.la. Se 2or a2ea in 2edere contraindica iile, sarcina
si .acien ii care au sti/ulator cardiac, diagnostice sta5ilite in .reala5il de /edicul s.ecialist
la trierea si .lani+icarea .acien ilor. Pentru acest ti. de trata/ent se 2a +olosi aparatul de
ma"netoterapie)
% pentru tratament cu laser, lasertera.ie, trata/ent ce 2indeca a+ec iuni antiin+la/atorii,
sc3derea contrac iunilor /usculare, 4/5un3t3 irea circula iei sang2ine, a o6igenului,
cicatri1area ra.ida a le1iunilor, e+ect antiin+la/ator, di/inuarea durerilor articula iilor, e+ecte
deose5ite la tratarea acneelor, cicatricilor, arsurilor, der/atitelor, +urunculo1e, dureri
reu/atice, ulcere 2aricoase, trau/atis/e, celulite, tratarea le1iunilor esuturilor /oi si ale
articula iilor, Ca si contraindica ii trata/entul cu laser .roduce iradierea directa a glandelor
endocrine, a cancerul in /ulti.le +or/e, sarcina, e.ile.sia si e.ider/a tatuata. Pentru acest ti.
de trata/ent se 2a +olosi aparatul de terapie cu laser)
% trata/ente cu ajutorul bilor "alvanice ce co/5ina ac iunea curentului continuu si
neo+aradic cu e+ectul ter/ic al a.ei. Se reco/anda in tera.ia durerilor de origine ner2oasa,
/usculara, in insu+icienta 2enoasa cronica si etro+ii /usculare. Pentru acest ti. de trata/ent
se 2a +olosi cada "alvanic)
% fi$ioterapia' trata/ent ce se reco/anda in 2ederea cal/arii durerilor, eli/inarea
in+la/a iilor articulare si /usculare, eli/inarea contrac iilor /usculare:in recu.erarea
orto.edica, in a+ec iuni reu/atologice, a+ec iuni ale a.aratului res.irator, urogenital, inclusi2
a+ec iuni ginecologice: se .oate co/5ina cu masajul pe canapeaua de masaj cu trei
sec iuni' sau cu /asajul li/+atic. Pentru acest ti. de trata/ent se 2a +olosi *ombina de
fi$ioterapie)
% trata/ent .rin terapie cu apa, +olosind cada de -idrotera.ie, cu jeturi de a.a .entru /asarea
cor.ului, sti/ularea /eta5olis/ului s, eli/inarea tensiunilor /usculare .rin +olosirea 5ailor
cu s3ruri: se reco/anda si la tratarea a+ec iunilor a.aratului digesti2 si ale siste/ului urinar:
reglea13 siste/ul endocrin si tul5ur3rile de /eta5olis/ si .ro5le/e ale circula iei .eri+erice.
Se reco/anda si o edin a in salina s.ecial a/enajata.
% trata/ent cu o$on-o$onoterapie % +olose te un a/estec de o6igen cu o1on, o /etoda
e+icienta de .re2enire a unor 5oli si e+icienta in di/inuarea .useelor acute, .re2enirea
4/53tr7nirii .recoce: se reco/anda in trata/entul a+ec iunilor reu/atis/ale, .rin in+iltra ii
locale: .eri si intra articulare, intra/usculare, in .unctele dureroase. Pentru acest ti. de
trata/ent se 2a +olosi aparatul de o$onoterapie)
% trata/ent cu aerosoli 4/.otri2a in+ec iilor cailor res.iratorii acute:+aringite acute:otite
acute: ce+alee:e/+i1e/ul .ul/onar cronic. Drata/entul se .oate continua in salina s.ecial
a/enajata. Pentru acest ti. de trata/ent se 2a +olosi aportul de aerosoli)
% trata/ent .rin 4/.ac-et3ri cu parafina ce deto6i+ica, e6+olia13, -r3ne te si rela6ea13 .ielea:
dureri /usculare si artrita, coro5orat cu acest trata/ent .acientul se 4ndru/a la o edin a 4n
sauna umeda pentru relaxare, eli/inarea .ro5le/elor res.iratorii, irita ii ale gatului si
cre terea ca.acita ii ini/ii de .o/.are a s7ngelui. Pentru acest ti. de trata/ent se 2a +olosi
5uc3t3ria de .ara+ina.
Drata/entele ce 2or +i .rescrise de /edicul s.ecialist din toata acesta ga/a di2ersi+icata, .ot
+ii co/5inate, in +unc ie de a+ec iunile .acien ilor, cu res.ectarea stricta si su5 su.ra2eg-ere
/edicala a duratei de ti/. alocate +iec3rei edin e, corelate cu e6erci ii de rela6are in .iscina
s.ecial a/enajata.
Drierea .acien ilor si .lani+icarea acestora in 5a1a de trata/ent se 2a +ace si in +unc ie de
27rsta si se6.
% trata/entul .rin ter/otera.ie%consta in utili1area in sco. curati2 a di+eritelor /ijloace .rin
care ac ionea13 asu.ra organis/ului c3ldura. Se reco/anda in a+ec iunile siste/ului ner2os,
a.arat loco/otor:deto6i+ica organis/ul: reduce .rocesul de reten ie a lic-idelor: in tratarea
cancerului de s7n, osteoartrita, reduce stratul adi.os si reda +er/itatea /u c-ilor. La
reco/andarea /edicului curant trata/entul se .oate co/5ina cu edin e de sauna u/eda,
rela6are in salina si .iscina, dar cu res.ectarea ti/.ilor aloca i de s.ecialist .entru +iecare
edin a in .arte. ?cest trata/ent este contraindicat .acien ilor cu a+ec iuni acute, +or/e
acti2e de tu5erculo1a, neo+or/a iuni /aligne, tendinite, -e/oragii, .recu/ si in ca1ul
a+ec iunilor cardio2asculare, +e/eilor 4ns3rcinate, .ersoanelor cu 5oli der/atologice, 2arice,
.urt3toare de sti/ulatoare cardiace, sau cu .ro5le/e cardiace gra2e.
De-nologiile noi .re1entate 4n +lu6ul de .restare a ser2iciului .re1entat /ai sus 2or
contri5uii la de12oltarea ser2iciului turistic, nu/3rul turi tilor 2a creste lu7nd in considerare
ni2elul de con+ort o+erit de societate.
- materiile prime' ener"ia i combustibilii utili$ai' cu modul de asi"urare a acestora&
racordarea la reelele utilitare existente (n $on&
Construc=ia e6istent3, Co/.le6 -otelier SUPREM, la care se 2a +ace leg3tura cu noua
in2esti=ie direct din rece.tia loca=iei, este incal1it3 cu doua siste/e %centrala ter/ic3 8doua
ca1ane unul de 1$! MF si unul &$! MF , ti. La/5org-ini, cu du5l3 co/and3% .osi5ilitati
te-nice de a trece la ga1e naturale9 ce +unctionea1a cu co/5usti5il lic-id u>or ti. C?LOR ,
trasee .ri/are si secundare, cor.uri de incal1ire ti. .anou din otel cu distri5u=ie in+erioar3.
;ncal1ire local3 cu generatoare de aer cald de 2!$! /c*- si )!.!!! Btu *-, 4n sala de
con+erinte si si/.o1ioane, ce se a+l3 a/.lasat3 dia/etral o.us noii in2esti=ii.
Siste/ul de incal1ire .ro.us in noua in2esti=ie, este incal1irea cu cor.uri statice in
1ona SP? , sursa o 2a constitui centrala ter/ica e6istenta.
Restul s.atiilor din jurul .iscinei 2or +i incal1ite cu instalatie in .ardoseala utili1andu%se un
agent ter/ic cu te/.eratur3 /ai redus3, care i/.lic3 .ierderi ter/ice /ai reduse.
Cli/ati1area in 1ona .iscinei interioare care i/.lica de1u/idi+icarea aerului se 2a reali1a
cu un de1u/idi+icator de cca #l*- la o te/.erature a a.ei din .iscina de 2( C ,te/.erature
aerului din .iscina &! C , u/iditate relati2a )! B ,de5it de aer recirculat de1u/idi+icator<
11(! /
+
, !) -ontajul se va face in interiorul incintei piscinei sau in exterior )
De1u/idi+icatorul 2a +i cu recu.erarea unei .arti din caldura .ierduta la e2a.orare care sa
ai5a cea /ai /are cantitate de u/iditate e6trasa .entru cel /ai /ic consu/ de
electricitate.Caracreristicile acestuia tre5uie sa +ie con+or/ +isei
Nona adiacenta a .iscinei s.re sud-est va fi incal$ita tot cu corpuri statice prin
extinderea instalatiei de incal$ire existente in !otel )
?li/entarea cu a.a este reali1ata din reteaua oraseneasca i/o5ilul +iind .re2a1ut cu a.arat
de /asurare a consu/urilor .?.a tre5uie sa 4nde.lineasca condi=iile de .ota5ilitate con+or/
Legii #$(*2!!2 .ri2ind calitatea a.ei .ota5ile >i a Legii &11*2!!#.
Distri5utia a.ei reci >i a a.ei calde, datorita de5itelor /ici, se 2a reali1a .rin e6tinderea
instalatiei e6istente in -otel din .unctul de intrare cu ro5inet de inc-idere .entru a da
.osi5ilitatea sectori1arii instalatiei ,du.a care se 2a e6ecuta la ni2elul de/isolului .ana la
intrarea in noul s.atiu ce se 2a construi . Conducta de distri5u=ie la o5iectele sanitare se 2a
/onta ingro.at in sa.a sau in s.atele .eretilor de rigi.s.
Conductele de ali/entare cu a.3 2or +i .re231ute cu ro5inete de 4nc-idere >i golire.
Conductele se 2or i1ola anti%condens, con+or/ nor/elor in 2igoare.
Conducta este .re2a1uta la intrarea in cladire cu ro5inete de inc-idere si ro5inet de golire
i1olat ter/ic.
@nstalatiile interioare constau din instalatia de a.a rece ,calda si canali1are Canali1area este
.reluata .rintr%o retea e6terioara si condusa s.re reteaua .u5lica .
Piscina 2a +i ali/entata cu a.a de la un .ut .ro.riu ce se 2a e6ecuta .e terenul
.ro.rietarului.
Canali1are /enajera
Conductele de canali1are /enajera e6istente in e6teriorul -otelului sunt a+ectate de noua
constructie in 1ona .iscinei si de aceea se .ro.une /odi+icarea traseului lor in sensul
/ontarii intr%un canal 2i1ita5il .e su5 .ardoseala si reintrgirea cu reteaua e6istenta
e6terioara . Dot in noua retea interioara de canali1are se 2or racorda si noile de5ite de a.a
u1ata de la o5iectele sanitre .ro.use . Golirea .iscinei, in ca1ul in care 2a +i ne2oie .entru
s.alare sau accidental, se 2a reali1a direct in e6terior .rin racord se.arat ,reteaua e6terioara
a2and .osi5ilitatea de .reluare a de5itului acesteia si cota necesara la radier conducta .
Reteaua de canali1are 2a +i din PC DA 11! si 2a +i .re2a1uta cu ca/in de canali1are la
iesirea din cladire ,la sc-i/5area directiei de curgere .Calculul de di/ensionare al re=elelor
de e2acuare a a.elor u1ate /enajere s%a +3cut con+or/ SR 1(#)*2!!).
Doate a.ele u1ate de2ersate 4n colectoarele .u5lice 2or cores.unde condi=iilor de e2acuare a
a.elor u1ate 4n re=elele de canali1are con+or/ ADP? E !!2*1''".
entilarea conductelor de e2acuare a.elor u1ate /enajere se 2a reali1a .rin<
O 2entilare .ri/ar3 E .relungirea coloanelor .este aco.eri>ul cl3dirii:
Ca.etele e6terioare ale coloanelor de e2acuare a a.elor u1ate /enajere se 2or .roteja
4/.otri2a inte/.eriilor.
E2acuarea a.elor .lu2iale
Canali1area a.elor /eteorice de .e aco.eri>ul cl3dirii se 2a +ace .rin rece.tori, tu5uri
2erticale. De aici a.ele u1ate /eteorice 2or +i canali1ate gra2ita=ional c3tre 1onele 2er1i din
incinta sau la rigole.
Pentru ali/entarea cu energie consu/atorilor nou /onta=i 4n 1ona de e6tindere se 2or /onta
doua ta5louri electrice ali/entate din ta5loul electric general e6istent. Unul din aceste ta5louri
este destinat .entru ali/entarea cu energie electric3 a consu/atorilor de la .iscin3.
?li/entarea cu energie electric3 a ta5lourilor electrice nou /ontate se 2a reali1a tri+a1at cu
ca5lu ti. CPP, .rotejate cu un 4ntreru.tor auto/at. Ca5lurile de ali/entare se 2or .o1a
4ngro.at su5 tencuial3, .rotejat cu tu5 PC.
Da5lourile electrice nou /ontate 2or +i .entru a.arataj /odular.
Montajul ta5lourilor locale se 2a +ace .e 4ngro.at 4n .erete. @ntrarea*ie>irea ca5lurilor se 2a
+ace .rin .artea de sus a ta5lourilor.
?.aratele se 2or +i6a .e >ine .ro+il o/ega &$ //, iar .entru aco.erirea golurilor r3/ase
li5ere .e r7ndurile de /ontaj a a.araturii se 2or +olosi .l3ci o5turatoare.
U1inarea ta5lourilor se +ace 4n con+or/itate cu sc-e/ele /ono+ilare ce se 2or ata>a ulterior 4n
.roiectul te-nic.
Cone6iunile dintre a.aratele electrice ale ta5lourilor se 2or reali1a cu conductore +le6i5ile din
cu.ru ti. MQ+. Pentru identi+icarea circuitelor, +iecare conductor electric se 2a tila
cores.un13tor.
La .artea in+erioara a ta5lourilor se 2a /onta 5locul de cone6iuni .entru PE >i .entru nul, iar
conductoarele se 2or racorda la acesta .rin >uru5uri.
Da5lourile 2or +i dotate cu cle/e sau reglete de nul de .rotectie, >i 2or +i etic-etate. Etic-etele
2or contine< denu/irea ta5loului, tensiunea de ali/entare >i .uterea instalata. Circuitele se
2or etic-eta con+or/ sc-e/elor /ono+ilare >i jurnalelor de ca5luri.
@nstalatia electrica de ilu/inat interior
Ec-i.area cl3dirii cu cor.uri de ilu/inat se 2a +ace 4n +unc=ie de destina=ia 4nc3.erilor.
?li/entarea cu energie electric3 a cor.urilor de ilu/inat se 2a +ace din ta5lourile electrice
locale. Pentru co/anda ilu/inatului se +olosesc 4ntreru.toare si/.le, du5le sau ca. scar3
.recu/ si 2ariatoare de tensiune.
Cor.urile de ilu/inat se 2or +i6a .e .la+on .rin inter/ediul cone6.andurilor, iar .e .ere=ii
laterali din 1id3rie .rin inter/ediul di5lurilor.
Protec=ia circuitelor de ilu/inat se 2a +ace cu 4ntreru.toare auto/ate. Draseele
circuitelor se 2or .o1a 4ngro.at su5 tencuial3, .rotejate 4n tu5 PC.
@ntreru.toarele se 2or /onta 4ngro.at su5 tencuial3 la -R1.1 /.
Pentru deri2a=ii se 2or +olosi do1e de deri2a=ie SD.
Circuitele .entru cor.urile de ilu/inat 2or +i ali/entate cu tensiune /ono+a1at3 de 2&!a.c.
.rin ca5luri ti. CPP &61,$ //2, res.ecti2 conductoare 0P 1.$ //2. Pe l7ng3 +a1a >i nul, ele
2or +i racordate la conductorul de PE.
@nstala=ia electric3 de ilu/inat e6terior
Pentru ilu/inatul e6terior .e cl3dire se 2or /onta a.lici de e6terior ce se 2or +i6a .e .ere=ii
cladirii, la a.ro6i/ati2 2,1 / de la .ardoseal3. ?cestea se 2or ali/enta din ta5loul electric
nou /ontat, co/anda a.rinderii lor se 2a +ace .rin inter/ediul unui 4ntreru.3tor si/.lu sau a
sen1orilor de /i>care.
@nstala=ii de ilu/inat de siguran=3
Pentru asigurarea unui ilu/inat de siguran=3 de e2acuare se 2or /onta cor.uri de ilu/inat cu
acu/ulator care se a.rind auto/at 4n ca1ul li.sei de tensiune. ?cestea se 2or ali/enta din
circuitele de ilu/inat e6istente 4n 1ona res.ecti23 4nainte de 4ntreru.3tor .rin ca5luri ti. CPP%
0 &61,$ //2.
@nstala=ia electric3 de .ri1e
@nstala=ia electric3 de .ri1e se re+er3 la .ri1ele .entru utili1are general3 alc3tuit3 din .ri1e
/ono+a1ate 82&! c.a., 2PJPE9, dar >i .ri1e tri+a1ate 8#!! c.a., &PJAJPE9.
Pri1ele 2or +i cu contact de .rotectie. Montajul acestora se 2a +ace 4ngro.at 4n .erete la
4n3l=i/ea -R!,&/.
?li/entarea cu energie electric3 a acestor circuite de .ri13 se 2a +ace din ta5lourile electrice
nou /ontate.
Pentru circuitele de .ri1e se 2a +olosi ca5lu CPP &62,$ //2, CPP $62,$ //2 res.ecti2
conductoare ti. 0P 2,$ //2, ast+el<
E /aro, ro>u, al5astru 4nc-is .entru conductorul de +a13:
E al5astru desc-is .entru conductorul nul de lucru:
E 2erde*gal5en .entru conductorul PE.
Draseele circuitelor se 2or .o1a 4ngro.at su5 tencuial3, .rotejate 4n tu5 PC.
Protec=ia circuitelor de .ri1e se 2a +ace cu 4ntreru.toare auto/ate di+eren=iale de 1)?,
@SR&!/?.
@nstala=ia electric3 de .utere
?li/entarea cu energie electric3 a consu/atorilor de .utere 8saun3, cad3 -idro/asaj,
5uc3tarie de .ara+in3, c-iller, etc.9 se 2a reali1a din ta5lourile electrice nou /ontate.
Ca5lurile de ali/entare 2or +i de ti. CPP%0 >i se 2or .o1a 4ngro.at su5 tencuial3, .rotejate 4n
tu5 PC. Po1area ca5lurilor se 2a +ace con+or/ standardelor 4n 2igoare.
Protec=ia circuitelor de ali/entare se 2a reali1a .rin inter/ediul 4ntreru.toararelor auto/ate.
@nstala=ia electric3 de curen=i sla5i
@nstala=ia de curen=i sla5i se re+er3 la ur/3toarele<
% instala=ia de tele+onie 82oce9
% instala=ia de date
% instala=ia de sonori1are.
Cele trei ti.uri de se/nale E 2oce E date E 2ideo se .ot 2e-icula 4n interiorul cl3dirii, .rintr%o
re=ea de co/unica=ii cunoscut3 su5 nu/ele de ca5lare structurat3. Se 2a +olosi ca5lu UDP
.entru instala=ia de calculatoare >i ca5lu ti. DCPP .entru tele+oane.
Draseele circuitelor se 2or .o1a 4ngro.at 4n tencuial3, .rotejat 4n tu5 PC.
Concentrarea circuitelor cores.un13toare 4nc3.erilor din .artea de e6tindere a cl3dirii se 2a
+ace 4n ta5loul R?CT e6istent.
?colo unde traseele de curen=i sla5i 4n, general sunt 4n a.ro.iere de cele ale curen=ilor tari se
2a a2ea grij3 ca 4ntre tu5urile de /ontaj ale celor dou3 ti.uri de instala=ii s3 se .3stre1e o
distan=3 de /ini/ 2! c/ .entru e2itarea inter+eren=elor sau a se/nalelor .ara1ite.
Pentru instala=ia de tele+onie se 2or /onta .ri1e RU11.
Pentru reali1area re=elei de calculatoare se 2or utili1a .ri1e RU #$ >i un route Fireless, .entru
1ona de .iscin3 >i 1onele de sta=ionare ale .u5licului 2i1itator, iar se/nalul se 2a trans/ite
.rin ca5lu ti. UDP C?D )e .o1at 4n tu5uri +le6i5ile >i 4ncastrate 4n 1id3rie. Ca5lurile re=elei de
calculatoare 2or +i concentrate 4ntr%un .atc- .anel cat )e. Patc- .anelul 2a +in /ontat 4n
dula.ul R?CT e6istent 4n cl3dire. ;n dula.ul R?CT se 2a /onta >i ec-i.a/entul acti2, un
sFitc- cu ( de .orturi.
?ducerea se/nalului .entru internet la nodul de re=ea se 2a +ace .rintr%un ca5lu ti. S0DP sau
0DP cu # .erec-i 8se 2or /onta dou3 ca5luri 4n .aralel, iar unul 2a +i re1er239 de la .unctul de
distri5u=ie din 1on3.
;n3l=i/ea de /ontaj a .ri1elor 2a +i aceea>i cu cea a .ri1elor electrice.
La /ontajul .ri1elor de curen=i sla5i, .entru 4/5un3t3=irea as.ectului, se 2or /onta al3turat
+olosind do1e /ulti.le si ra/e co/une /ulti.le.
;ntruc7t siste/ele de trans/isie de date sunt +oarte sensi5ile la condi=iile de ali/entare cu
energie electric3, .entru a e2ita c3deri de siste/ sau erori 4n 5a1ele de date, se reco/and3
dotarea cu o surs3 ne4ntreru.ti5ila de tensiune 8care .oate +i a/.lasat3 4n dula.ul R?CT9.
@nstala=ia de sonori1are are 4n 2edere crearea unui con+ort sonor 4n concordan=3 cu di+erite
acti2it3=i.
@nstala=ia de sonori1are se 2a e6ecuta nu/ai 4n 4nc3.rile cu destina=ia ca5inet >i 4n 1ona de
.iscin3. Ca surse se .ot +olosi /ai /ulte ti.uri de se/nale 8CD, DD,MP&%.laQer, radio9 care
sa +ie introduse intr%o /atrice de se/nal intrare*ie>ire .relucrate cu .rocesor de sunet si a27nd
.osi5ilitatea selec=iei a ti.ului de se/nal de ie>ire tri/is c3tre a/.li+icatorul de sunet. De la
a/.li+icatorul de sunet se 2a +ace ca5larea c3tre di+erite 1one sau gru.uri de 4nc3.eri in care
se dore>te audi=ia aceluia>i .rogra/ sonor.
;n 1onele cu u/iditate ridicat3 incintele acustice 2or +i 4n construc=ie re1istent3 la +actorii
e6terni.
@nstala=ia de legare la .3/7nt
Se 2a e6ecuta o .ri13 arti+icial3 de .3/7nt alc3tuit3 din electro1i din =ea23 gal2ani1at3 la cald
8L R 2 /, V R 2I9, 4ngro.a=i la ad7nci/ea - R% !,( / de la cota terenului siste/ati1at >i
interconecta=i 8.rin sudur39 cu .lat5and3 OLNn #!6#, .e un contur liniar 4nc-is ce se 2a lega
la .ri1a de .3/7nt e6istent3. Pentru aceasta se 2a e6ecuta un >an= de%a lungul e6tinderii
cl3dirii la cel .u=in 1 / distan=3 de aceasta >i cu ad7nci/ea de 1 /, 4n care se 2or 4ngro.a
electro1ii 2erticali. ?ce>tia 2or +i suda=i 4ntre ei cu .lat5and3 OLNn #!6# //. Sudurile 2or +i
e+ectuate .e toat3 l3=i/ea .lat5en1ii >i se 2or .roteja anticorosi2 cu 5and3 s.ecial3.
;n ca1ul intersect3rii conductorului .rinci.al cu canale te-nologice, ad7nci/ea de .o1are a
acestuia 2a +i la %!,2$/ su5 cota in+erioar3 a canalului sau, dac3 nu .oate +i res.ectat3 aceast3
instruc=iune, .o1area .lat5andei se 2a +ace la %!,1!/ su5 stratul de 5alast co/.actat.
De la .ri1a de .3/7nt din jurul cl3dirii se 2or suda conductoare de ra/i+ica=ie din .lat5and3
OL%Nn 2$6# //, cu destina=iile legarea la .3/7nt a ta5lourilor electrice >i utilajelor.
Re1isten=a de dis.ersie a .ri1ei de .3/7nt tre5uie s3 +ie /ai /ic3 de 1 W. Se 2a e+ectua
/3surarea re1isten=ei de dis.ersie >i dac3 aceasta nu cores.unde se 2a lua leg3tura cu
.roiectantul instala=iei de 4/.3/7ntare .entru corectarea 2alorii .rin introducerea de electro1i
su.li/entari.
Cone6iunile cu ta5lourile electrice, res.ecti2 cu conductoarele de co5or7re al .aratr3snetului,
2or +i inter/ediate de c7te o cutie de se.ara=ie /ontat3 .e cl3dire.
Conductoarele de ra/i+ica=ie se 2or suda de structura /etalic3 .rin inter/ediul unor eclise de
se.ara=ie.
Conductoarele nulului de .rotectie ale coloanelor 2or +i di/ensionate con+or/ @%"%2!11.
% Descrierea lucrrilor de refacere a amplasamentului (n $ona afectat de execuia
investiiei&
% Dup finalizarea investiiei, se va reface zona afectat (calea de acces), prin lucrari de
regularizare teren i strat vegetal.
- !ccesul "n #aza de tratament se va face din receptia hotelului, prin intermediul unui
coridor. $n cazul unor situaii de urgen, se va realiza un al doilea acces pe latura de nord-
vest, prin spa iul de trecere de%a e&istent.
Ca i resurse naturale +olosite 4n ti/.ul e6ecu iei lucr3rilor de construire se a/inte te
/aterialul le/nos at7t la lucr3rile .ro.riu 1ise co+raje, s.rijiniri, sc-ele, etc.9, c7t i ca
ele/ente de construc ie e+ecti2e 8ele/ente de sus inere a ta2anelor +alse, .lac3ri cu le/n,
etc.9.
;n ti/.ul e6.loat3rii s.a iilor create se 2a +olosi a.a din sol .entru u/.lerea .iscinei,
sarea de la Ocnele Mari .entru 4nc3.erea salin3.
Deoarece terenul are o con+or/a ie 4n .ant3, de la nord c3tre sud, lucr3rile se 2or
e6ecuta du.3 reali1area unor 1iduri de s.rijin care s3 .reia di+eren a de ni2el dintre cota
terenului natural i cota terenului a/enajat.
?ceste 1iduri de s.rijin se 2or reali1a din 5eton ar/at i la +inal se 2or +inisa .rin
a.licarea de 2o.sea la2a5il3 .e un strat su.ort de tencuial3.
Co/unicarea 4ntre s.a iul e6istent i cel .ro.us se 2a +ace .rin dou3 goluri de u 3 ce
se 2or crea .e laturile de nord%est i sud%2est ale cl3dirii e6istente, .rin de/olarea .ara.e ilor
la goluri de +erestre e6istente i /ontarea de t7/.l3rie .entru u i.
0inisajele e6terioare au +ost alese 4n a a +el 4nc7t cele dou3 cor.uri de cl3dire e6istent
i .ro.us9 s3 se co/.lete1e reci.roc i uni+or/, at7t din .unct de 2edere al 2olu/etriei c7t i
din .unct de 2edere al .aletei coloristice.
Prin i/.le/entarea acestei in2esti ii, 5a1a de trata/ent si rela6are, intr%o sta iune
5alneocli/aterica, recunoscuta .rin cel /ai /are nu/3r de i12oare /inerale ca.tate8.este
&!9, t3/3duitoare .entru nu/eroase a+ec iuni, societatea ur/3re te de12oltarea ser2iciilor
o+erite turi tilor .ro/o2ate 5ine4n eles .rin recla/a si .u5licitate si nu in ulti/ul r7nd .rin
4nc-eierea de contracte cu institu ii a5ilitate ale statului8Casa Aa ionala de Pensii, Casa de
?sigur3ri Sociale, alte institu ii negu2erna/entale9. Se 2a /arii durata sejurului .rin crearea
unei .alete di2ersi+icate de ser2icii o+erite turi tilor, ca1are in -otel, categorie de clasi+icare &
stele, restaurante, terase in aer li5er, alei de .ro/enada cu 53ncu e si s.atii 2er1i, 5a1a de
trata/ent si recreere, indi+erent de 27rsta, se6 sau na ionalitate.
- alte autori$aii cerute pentru proiect)
;n 2ederea reali13rii .roiectului, .rin certi+icatul de ur5anis/ au +ost solicitate a2i1e de
la +urni1orii de utilit3 i, ?gen ia .entru Protec ia Mediului, S3n3tatea .o.ula iei i s%a i/.us
e+ectuarea unui studiu geote-nic .e a/.lasa/entul res.ecti2.
Reali1area in2estitiei %Creare 5a1a de trata/ent 5alneocli/ateric%in i/ediata
2ecinatate a Co/.le6ului Gotelier Baile Olanesti, nu intra su5 incidenta Legii nr.22*2!!1, nu
2a crea un i/.act .e ter/en, scurt, /ediu sau lung asu.ra .o.ula=iei, s3n3t3=ii u/ane, +aunei
>i +lorei, solului, +olosin=elor, 5unurilor /ateriale, calit3=ii >i regi/ului cantitati2 al a.ei,
calit3=ii aerului, cli/ei, 1go/otelor >i 2i5ra=iilor, .eisajului >i /ediului 2i1ual >i asu.ra
interac=iunilor dintre aceste ele/ente.
Deseurile re1ultate, esalonat, in +unctie de eta.ele reali1arii in2estitiei, 2or +i
de.o1itate in containere, trans.ortul acestora +iind reali1at .rin inter/ediul unei societati
s.eciali1ate, in +unctie de natura acestora, la ra/.a de gunoi sau in alte 1one in care se
.er/ite de.o1itarea acestora, cu res.ectarea Ordinului M?PPM, nr."$)*1''", .entru
a.ro5area Regle/entarii .ri2ind .oluarea /ediului, /odi+icat de Ordinul nr.11##*2!!2:GG
nr.&$2 si GG nr.21!*2!!".
Lucr3ri necesare organi13rii de >antier<
Personalul de e6ecutie, .e categorii de lucrari, 2a a2ea sigurat, in i/ediata 2ecinatate a
2iitoarei in2estitii, un teren s.ecial a/enajat .entru organi1area de santier, de.o1itarea
/ateriilor .ri/e si a /aterialelor, a 5aracilor .entru ca1ar/a/ent, ec-i.a/ente, gru.uri
sociale, sursa de a.a, etc. @ntregul s.atiu 2a +i ingradit cu .anouri de .rotectie .e tot ti/.ul
derularii lucrarilor si ra/.a 5etonata .entru caratirea an2elo.elor utilajelor la iesirea catre
dru/ul de acces.
Se/n3tura >i >ta/.ila