Sunteți pe pagina 1din 53

ORDIN Nr.

1040 din 8 iulie 2004


pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea
evidenei contabile n partid! "impl! de c!tre per"oanele #izice care au calitatea
de contribuabil n con#ormitate cu prevederile $egii nr. %&1'200( privind )odul
#i"cal
*+I,*N,- +INI.,*R/$ 0IN1N2*$OR 3/4$I)*
3/4$I)1, 5N- +ONI,OR/$ O0I)I1$ NR. 642 din 16 iulie 2004
5n temeiul prevederilor art. 10 alin. 768 din 9ot!r:rea ;uvernului nr.
1.%&4'200( privind organizarea i #uncionarea +ini"terului 0inanelor 3ublice
i a 1geniei Naionale de 1dmini"trare 0i"cal!< cu modi#ic!rile i complet!rile
ulterioare<
av:nd n vedere prevederile art. % alin. 728 din $egea contabilit!ii nr.
82'1==1< republicat!< precum i ale art. 4= alin. 788 din $egea nr. %&1'200(
privind )odul #i"cal<
mini"trul #inanelor publice emite urm!torul ordin-
1R,. 1
.e aprob! Normele metodologice privind organizarea i conducerea evidenei
contabile n partid! "impl! de c!tre per"oanele #izice care au calitatea de
contribuabil n con#ormitate cu prevederile $egii nr. %&1'200( privind )odul
#i"cal< cuprin"e n ane>a care #ace parte integrant! din prezentul ordin.
1R,. 2
Direcia de reglement!ri contabile va lua m!"uri pentru ducerea la ndeplinire
a prevederilor prezentului ordin.
1R,. (
718 3rezentul ordin va #i publicat n +onitorul O#icial al Rom:niei< 3artea I.
728 3e data intr!rii n vigoare a prezentului ordin "e abrog! Ordinul
mini"trului #inanelor publice nr. %8'200( pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea i conducerea evidenei contabile n partid!
"impl! de c!tre per"oanele #izice care au calitatea de contribuabil n
con#ormitate cu prevederile Ordonanei ;uvernului nr. &'2001 privind impozitul
pe venit< aprobat! cu modi#ic!ri prin $egea nr. 4=('2002< cu modi#ic!rile
ulterioare< publicat n +onitorul O#icial al Rom:niei< 3artea I< nr. 8= din 1(
#ebruarie 200(.
p. +ini"trul #inanelor publice<
;?eorg?e ;?erg?ina<
"ecretar de "tat
1N*@1 1A8
A8 1ne>a e"te reprodu"! n #ac"imil.
NOR+* +*,ODO$O;I)*
privind organizarea i conducerea evidenei contabile n partid! "impl! de c!tre
per"oanele #izice care au calitatea de contribuabil n con#ormitate cu prevederile
$egii nr. %&1'200( privind )odul #i"cal
I. .#era de aplicare
1. )ontribuabilii care obin venituri din activit!i independente "unt obligai<
potrivit prevederilor art. 4= alin. 788 din $egea nr. %&1'200( privind )odul #i"cal<
denumit! n continuare lege< "! organizeze i "! conduc! evidena contabil! n
partid! "impl!.
2. /n contribuabil care obine venituri dintrBo activitate agricol!< prev!zut! la
art. &% din lege< poate opta pentru determinarea venitului net din acea activitate<
pe baza datelor din evidena contabil! n partid! "impl!< potrivit art. 4= din lege.
3rin e>cepie de la prevederile art. 66 alin. 718 i 728 din lege< contribuabilii
pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea #olo"inei bunurilor n
"i"tem real< pe baza datelor din evidena contabil! n partid! "impl!.
(.1. )ontribuabilii care obin venituri din activit!i independente< impui pe
baza normelor de venit< precum i cei care obin venituri din drepturi de
proprietate intelectual! pot "! opteze pentru determinarea venitului net n "i"tem
real< potrivit art. 4= din lege.
(.2. 3entru contribuabilii care ndepline"c cumulativ condiiile-
B realizeaz! venituri din activit!i independente numai n baza
conveniei'contractului civil pentru care pl!titorul de venit a calculat< reinut i
virat impozitul reprezent:nd pl!i anticipate n cota de 10C a"upra venitului
brut<
B i pot ndeplini obligaiile declarative direct pe baza documentelor emi"e de
pl!titorul de venit<
reglement!rile privind conducerea evidenei contabile n partid! "impl! "unt
opionale.
1ceti contribuabili au obligaia "! ar?iveze i "! p!"treze documentele
Du"ti#icative cel puin n limita termenului de pre"cripie prev!zut de lege.
II. Organizarea evidenei contabile n partid! "impl!
1. Di"poziii generale
4. )ontribuabilii pot utiliza toate #ormularele prev!zute n prezentele norme
metodologice "au numai o parte din ace"tea< n #uncie de elementele "peci#ice
activit!ii de"#!urate.
%. 3entru determinarea veniturilor< n #uncie de natura activit!ii< de #recvena
nca"!rilor'pl!ilor "au de #elul "erviciilor pre"tate< precum i de alte elemente
"peci#ice activit!ii de"#!urate< contribuabilii pot utiliza i alte #ormulare cu
regim "pecial< care au #o"t aprobate prin ordine ale mini"trului #inanelor
publice< n baza prevederilor art. 1 alin. 748 din 9ot!r:rea ;uvernului nr.
8(1'1==& pentru aprobarea modelelor #ormularelor comune privind activitatea
#inanciar! i contabil! i a normelor metodologice privind ntocmirea i
utilizarea ace"tora.
6. 5n #uncie de nece"it!i contribuabilii pot utiliza i alte #ormulare "tabilite
prin norme metodologice de ntocmire i utilizare a #ormularelor tipizate<
comune pe economie< care nu au regim "pecial< privind activitatea #inanciar! i
contabil!.
&. )ontribuabilii vor #olo"i i alte #ormulare prev!zute n mod e>pre" de acte
normative care reglementeaz! activit!i economice "peci#ice 7e>ploatarea ma"ei
lemnoa"e< pre"t!rile de "ervicii cu caracter internaional< Docurile de noroc etc.8.
8. 5n cazul utiliz!rii modelelor #ormularelor #inanciarBcontabile comune pe
economie< aprobate pentru per"oanele Duridice< ace"tea vor #i completate n
con#ormitate cu prezentele norme metodologice. 5n acea"t! "ituaie elementele
re#eritoare la conturi< debite< credite< "emn!turile de aprobare< avizare< precum i
alte elemente "imilare nu "e completeaz!.
=. 5n condiiile utiliz!rii "i"temelor in#ormatice #inanciarBcontabile e"te
nece"ar "! #ie re"pectate )riteriile minimale privind programele in#ormatice
utilizate n domeniul #inanciarBcontabil< prev!zute de normele legale.
10. )ontribuabilii pot edita #ormularele cu regim "pecial cu aDutorul te?nicii
de calcul< n condiiile prev!zute la art. 2 din Ordinul mini"trului #inanelor nr.
1.1&&'1==8 privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. 748 i 7108 paragra#ul 2 din
9ot!r:rea ;uvernului nr. 8(1'1==&.
4. Norme generale privind documentele Du"ti#icative i #inanciarBcontabile
11. *videna contabil! n partid! "impl! "e va conduce n con#ormitate cu
prezentele norme metodologice.
12. 5n con#ormitate cu prevederile legale evidena contabil! n partid! "impl!
"e ine n limba rom:n! i n moneda naional!.
1(. Orice operaiune economicoB#inanciar! e#ectuat! "e con"emneaz! n
momentul e#ectu!rii ei ntrBun document care "t! la baza nregi"tr!rilor n
evidena contabil! n partid! "impl!< dob:ndind a"t#el calitatea de document
Du"ti#icativ.
14. Documentele Du"ti#icative trebuie "! cuprind! urm!toarele elemente
principale< prev!zute n "tructura #ormularelor aprobate-
B denumirea documentuluiE
B numele i prenumele contribuabilului< precum i adre"a complet!E
B num!rul documentului i data ntocmirii ace"tuiaE
B menionarea p!rilor care particip! la e#ectuarea operaiunii economicoB
#inanciare 7c:nd e"te cazul8E
B coninutul operaiunii economicoB#inanciare< iar atunci c:nd e"te nece"ar< i
temeiul legal al e#ectu!rii eiE
B datele cantitative i valorice a#erente operaiunii economicoB#inanciare
e#ectuateE
B numele i prenumele< precum i "emn!turile per"oanelor care r!"pund de
e#ectuarea operaiuniiE
B alte elemente menite "! a"igure con"emnarea complet! a operaiunilor n
documente Du"ti#icative.
1%. Documentele care "tau la baza nregi"tr!rilor n evidena contabil! n
partid! "impl! pot dob:ndi calitatea de document Du"ti#icativ numai n cazurile
n care #urnizeaz! toate in#ormaiile prev!zute n normele legale n vigoare.
16. Documentele provenite din relaiile de cump!rare a unor bunuri de la
per"oane #izice pot #i nregi"trate n evidena contabil! n partid! "impl! numai
n cazurile n care "e #ace dovada intr!rii n patrimoniu a bunurilor re"pective<
prin ntocmirea 4orderoului de ac?iziie 7cod 14B4B1(8 "au a Notei de recepie i
con"tatare de di#erene 7cod 14B(B1'18< dup! caz< i a pl!ii ace"tora pe baz! de
Di"poziie de plat!Bnca"are c!tre ca"ierie 7cod 14B4B48.
5n cazul n care documentele re"pective "e re#er! la c?eltuieli pentru pre"t!ri
de "ervicii e#ectuate de per"oane #izice impu"e pe baz! de norm! de venit< pentru
a #i nregi"trate n evidena contabil! n partid! "impl! a contribuabililor
prev!zui la pct. 1< ace"tea trebuie "! aib! la baz! contracte "au convenii<
ntocmite n ace"t "cop n con#ormitate cu reglement!rile legale n vigoare< i
Di"poziie de plat!Bnca"are c!tre ca"ierie 7cod 14B4B48.
1&. Documentele contabile B Durnale< #ie etc. B "erve"c la prelucrarea<
centralizarea i nregi"trarea n evidena contabil! n partid! "impl! a
operaiunilor con"emnate n documentele Du"ti#icative.
18. 5n"crierea datelor n documente "e #ace cu cerneal!< cu pi> cu pa"t!< la
maina de "cri" "au cu aDutorul te?nicii de calcul< dup! caz.
1=. 5n documentele Du"ti#icative i n cele contabile nu "unt admi"e ter"!turi
"au alte a"emenea procedee< precum i l!"area de "paii libere ntre operaiunile
n"cri"e n ace"tea.
*rorile "e corecteaz! prin t!ierea cu o linie a te>tului "au a ci#rei greite<
pentru ca ace"tea "! poat! #i citite< iar dea"upra lor "e "crie te>tul "au ci#ra
corect!.
)orectarea "e #ace pe toate e>emplarele documentului Du"ti#icativ i "e
con#irm! prin "emn!tura per"oanei care a ntocmit documentul Du"ti#icativ<
menion:nduB"e i data e#ectu!rii operaiunii de corectare.
5n cazul documentelor Du"ti#icative la care nu "e admit corecturi< cum "unt
cele pe baza c!rora "e primete< "e elibereaz! "au "e Du"ti#ic! numerarul< ori al
altor documente pentru care normele de utilizare prev!d a"emenea re"tricii<
documentul greit "e anuleaz! i r!m:ne n carnetul re"pectiv 7nu "e detaeaz!8<
cu e>cepia ordinului de depla"are 7delegaie8< pe baza c!ruia "e primete "au "e
re"tituie di#erena dintre c?eltuielile e#ective de depla"are i avan"ul acordat.
)ontribuabilii au obligaia "! e#ectueze inventarierea general! a
patrimoniului- la nceputul activit!iiE cel puin o dat! pe anE la ncetarea
activit!ii< precum i n alte "ituaii prev!zute de lege.
Inventarierea "e #ace n con#ormitate cu normele privind organizarea i
e#ectuarea inventarierii< aprobate prin ordin al mini"trului #inanelor publice.
20. Regi"trulBDurnal de nca"!ri i pl!i 7cod 14B1B1'b8 i Regi"trulBinventar
7cod 14B1B2'a8 au regim de nregi"trare la organele #i"cale. 1ce"tea "e
numeroteaz!< "e nuruie"c i "e para#eaz! nainte de depunerea lor la organele
#i"cale pentru nregi"trare.
+odelele i normele de ntocmire i de utilizare ale Regi"truluiBDurnal de
nca"!ri i pl!i i ale Regi"truluiBinventar "unt prezentate la cap. IF.
). Recon"tituirea documentelor Du"ti#icative i #inanciarBcontabile pierdute<
"u"tra"e "au di"tru"e
21. Operaiunile privind evidena i ge"tionarea miDloacelor #i>e< a valorilor
materiale i b!neti i a altor valori ale contribuabililor "e con"ider! valabile
numai dac! "unt Du"ti#icate cu documente originale< ntocmite "au recon"tituite
potrivit prezentelor norme metodologice.
22. 5n caz de pierdere< "u"tragere "au di"trugere a unor documente #inanciarB
contabile i Du"ti#icative< contribuabilul va lua m!"uri de recon"tituire a ace"tora
n termen de cel mult (0 de zile de la con"tatare.
2(. )ontribuabilul care con"tat! pierderea< "u"tragerea "au di"trugerea unor
documente Du"ti#icative ori #inanciarBcontabile are obligaia "! nc?eie un
proce"Bverbal care "! cuprind!-
B datele de identi#icare a documentului di"p!rutE
B numele i prenumele per"oanei re"pon"abile cu p!"trarea documentuluiE
B data i mpreDur!rile n care "Ba con"tatat lip"a documentului re"pectiv.
3er"oana re"pon"abil! e"te obligat! ca o dat! cu "emnarea proce"uluiBverbal
"! dea o declaraie "cri"! a"upra mpreDur!rilor n care a di"p!rut documentul
re"pectiv.
Ori de c:te ori pierderea< "u"tragerea "au di"trugerea documentelor con"tituie
in#raciune "unt ncunotinate imediat organele de urm!rire penal!.
24. Recon"tituirea documentelor "e #ace pe baza unui do"ar de recon"tituire<
ntocmit "eparat pentru #iecare caz.
Do"arul de recon"tituire trebuie "! conin! toate lucr!rile e#ectuate n leg!tur!
cu con"tatarea i recon"tituirea documentului di"p!rut< i anume-
B "e"izarea "cri"! a per"oanei care a con"tatat di"pariia documentuluiE
B dovada "e"iz!rii organelor de urm!rire penal! "au dovada "ancion!rii
di"ciplinare a per"oanei vinovate< dup! cazE
B copie de pe documentul recon"tituitE
B proce"ulBverbal de con"tatare a pierderii< "u"tragerii "au di"trugeriiE
B declaraia per"oanei re"pon"abile.
2%. 5n cazul n care documentul di"p!rut provine de la un alt contribuabil<
recon"tituirea "e va #ace de contribuabilul care a emi" documentul< la cererea
"cri"! a contribuabilului care a cerut documentul. 5n ace"t caz unitatea emitent!
va trimite contribuabilului care a primit documentul< n termen de cel mult 10
zile de la primirea cererii< documentul recon"tituit.
26. Documentele recon"tituite vor purta n mod obligatoriu i vizibil
meniunea GRecon"tituitG< cu "peci#icarea num!rului i a datei di"poziiei pe baza
c!reia "Ba #!cut recon"tituirea.
Documentele recon"tituite con#orm prezentelor norme metodologice
con"tituie baza legal! pentru e#ectuarea nregi"tr!rilor n evidena contabil! n
partid! "impl!.
Nu "e pot recon"titui documentele de c?eltuieli nenominale 7bonuri< bilete de
c!l!torie nenominale etc.8 pierdute< "u"tra"e "au di"tru"e nainte de a #i
nregi"trate n evidena contabil! n partid! "impl!. 5n ace"t caz vinovaii de
pierderea< "u"tragerea "au di"trugerea documentelor "uport! paguba< "umele
re"pective recuper:nduB"e potrivit prevederilor legale.
2&. ;!"irea ulterioar! a documentelor originale< care au #o"t recon"tituite< nu
anuleaz! eventualele "anciuni di"ciplinare "au penale< n"! poate con"titui motiv
de revizuire a ace"tora< n condiiile legii.
3entru pagubele generate de di"pariia< "u"tragerea "au di"trugerea
documentelor "e pot "tabili r!"punderi materiale< care cuprind i eventualele
c?eltuieli ocazionate de recon"tituirea i g!"irea ace"tora.
5n cazul g!"irii ulterioare a originalului< documentul recon"tituit "e anuleaz!
pe baza unui proce"Bverbal mpreun! cu care "e ataeaz! la do"arul de
recon"tituire.
28. 0ormularele cu regim "pecial de tip!rire< n"eriere i numerotare< pierdute
"au "u"tra"e< "e declar! nule n +onitorul O#icial al Rom:niei< 3artea a IIIBa<
dup! "e"izarea organelor de drept.
D. 1r?ivarea i p!"trarea documentelor Du"ti#icative i #inanciarBcontabile
2=. )ontribuabilii au obligaia "! p!"treze n ar?iva lor regi"trele de
contabilitate< documentele #inanciarBcontabile< precum i documentele
Du"ti#icative< care "tau la baza nregi"tr!rii n evidena contabil! n partid!
"impl!.
(0. ,ermenul de p!"trare a Regi"truluiBDurnal de nca"!ri i pl!i< a
Regi"truluiBinventar< precum i a documentelor Du"ti#icative i #inanciarB
contabile e"te de 10 ani< cu ncepere de la data nc?eierii anului #i"cal n cur"ul
c!ruia au #o"t ntocmite< cu e>cepia "tatelor de "alarii< care "e p!"treaz! timp de
%0 de ani.
(1. 5n cazul ncet!rii activit!ii contribuabilului< documentele "e predau la
ar?ivele "tatului n con#ormitate cu di"poziiile $egii 1r?ivelor Naionale nr.
16'1==6< dac! legea nu di"pune alt#el.
(2. 1r?ivarea documentelor Du"ti#icative i #inanciarBcontabile "e #ace< de
a"emenea< n con#ormitate cu prevederile legale< cu re"pectarea urm!toarelor
reguli generale-
B documentele "e grupeaz! n do"are< numerotate< nuruite i para#ateE
B gruparea documentelor n do"are "e #ace cronologic i "i"tematic< n cadrul
#iec!rui an #i"cal la care "e re#er! ace"teaE
B do"arele conin:nd documente "e p!"treaz! n "paii amenaDate n ace"t "cop<
a"igurate mpotriva degrad!rii< di"trugerii "au "u"tragerii< dotate cu miDloace de
prevenire a incendiilorE
B evidena documentelor la ar?iv! "e ine cu aDutorul unui regi"tru de eviden!
curent!< n care "unt inute evidenele do"arelor i documentelor #inanciarB
contabile intrate n ar?iv!< precum i micarea ace"tora n decur"ul timpului.
*. Norme privind nregi"trarea veniturilor
((. *videna contabil! n partid! "impl! a veniturilor "e ine pe #eluri de
venituri< dup! natura lor< a"t#el-
a8 venituri din activit!i care con"tituie #apte de comerE
b8 venituri din pro#e"ii libereE
c8 alte venituri.
3entru a"ociaiile #!r! per"onalitate Duridic! evidena contabil! n partid!
"impl! a veniturilor "e va ine n mod di"tinct.
(4. *videna contabil! n partid! "impl! a operaiunilor e#ectuate n valut! "e
ine at:t n moneda naional!< c:t i n valut!< potrivit reglement!rilor elaborate
n ace"t "en".
(%. 5n cazul n care bunurile din patrimoniul a#acerii trec n patrimoniul
per"onal al contribuabilului< "uma reprezent:nd contravaloarea ace"tora "e
include n venitul brut< con"ider:nduB"e o n"tr!inare.
5n cazul n care a"ociaiile i nceteaz! activitatea< iar #otii a"ociai continu!
"! #uncioneze n mod individual< bunurile din patrimoniul a"ociaiei trec n
patrimoniul noilor a#aceri< "e n"criu n Regi"trulBinventar al ace"tora i "e
amortizeaz! n continuare< "e con"um! "au "e v:nd< dup! caz.
5n toate cazurile de n"tr!inare e"te nece"ar! evaluarea bunului< care "e poate
#ace la preurile practicate pe pia! "au "tabilite prin e>pertiz! te?nic!.
5n cazul ncet!rii de#initive a activit!ii< "umele obinute din valori#icarea
bunurilor patrimoniului a#acerii< n"cri"e n Regi"trulBinventar 7miDloace #i>e<
obiecte de inventar etc.8< precum i "tocurile de materii prime< materiale<
produ"e #inite i m!r#uri r!ma"e nevalori#icate "unt inclu"e n venitul brut.
(6. .tabilirea venitului net obinut "au a pierderii nregi"trate n cadrul
a"ocierii "e determin! pe #iecare contract de a"ociere.
(&. 3entru nregi"trarea veniturilor din activit!i independente contribuabilii
vor utiliza< n #uncie de "peci#icul activit!ii i de nece"it!ile proprii<
#ormularele cu regim "pecial de tip!rire< n"eriere i numerotare< prev!zute n
prezentele norme metodologice< dup! caz-
B )?itan! 7cod 14B4B18E
B 0actur! 7cod 14B4B10'a18 i 0actur! #i"cal! 7cod 14B4B10'18E
B 4on de comand!Bc?itan! 7cod 14B4B11'a i cod 14B4B118E
B 0i! de magazie a #ormularelor cu regim "pecial 7cod 14B(B8'b8E
B +onetar 7cod 14B%0B618E
B *>tra" din borderoul de pl!i din data de ............. 7cod 14B4B208.
+odelele i normele de ntocmire i de utilizare a ace"tor #ormulare "unt
prezentate la cap. III.
(8. )on"tituie venit brut venitul nca"at n cadrul unui an calendari"tic<
indi#erent de perioada n care au #o"t e#ectuate pre"taiile.
3entru #iecare tip de activitate de"#!urat! "e va ntocmi 0ia pentru operaiuni
diver"e 7cod 14B6B22'b8 n care "e vor nregi"tra toate documentele n ordine
cronologic!.
)ontribuabilii care de"#!oar! activit!i de-
B comer angro vor ntocmi pentru livr!rile e#ectuate #ormularele 0actur! 7cod
14B4B10'a18< re"pectiv 0actur! #i"cal! 7cod 14B4B10'18E
B comer cu am!nuntul vor ntocmi zilnic #ormularul +onetar 7cod 14B%0B618<
n condiiile n care nu "e utilizeaz! aparate de marcat electronice #i"caleE
B producie vor ntocmi pentru livrarea produciei #ormularele 0actur! 7cod
14B4B10'a18< re"pectiv 0actur! #i"cal! 7cod 14B4B10'18 i'"au )?itan! 7cod 14B
4B18< dup! caz.
)ontribuabilii care de"#!oar! urm!toarele activit!i-
B organizarea de "pectacole 7culturale< "portive< di"tractive etc.8E
B activit!i al c!ror "cop e"te #acilitarea nc?eierii de tranzacii comerciale
printrBun intermediar 7contract de comi"ion< contract de agent< con"ignaie "au
mandat comercial8E
B activit!i de editare< imprimerie< multiplicare< indi#erent de te?nica #olo"it!<
i altele a"emeneaE
B tran"port de bunuri i de per"oaneE
B alte activit!i cuprin"e n )odul comercial< precum i pentru veniturile din
pro#e"ii libere i veniturile din drepturi de proprietate intelectual! pot ntocmi< n
#uncie de natura activit!ii< de #recvena nca"!rii "au de #elul "erviciilor
pre"tate< precum i de alte elemente "peci#ice activit!ii de"#!urate< #ormularele
0actur! 7cod 14B4B10'a18< re"pectiv 0actur! #i"cal! 7cod 14B4B10'18< )?itan!
7cod 14B4B18 "au alte #ormulare cu regim "pecial de tip!rire< n"eriere i
numerotare< aprobate prin ordin al mini"trului #inanelor publice.
5n relaiile cu per"oanele Duridice contribuabilii "unt obligai< pentru "umele
nca"ate at:t pe baz! de c?itan!< bon #i"cal etc.< c:t i prin banc!< "!
ntocmea"c! #actur!.
5n relaiile cu per"oanele #izice contribuabilii "unt obligai< pentru "umele
nca"ate prin banc!< "! ntocmea"c! #actur!.
3l!titorii de ta>! pe valoarea ad!ugat! vor ntocmi #actura #i"cal! n
con#ormitate cu prevederile 9ot!r:rii ;uvernului nr. 44'2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a $egii nr. %&1'200( privind )odul #i"cal.
(=. 3l!ile lunare e#ectuate de "ociet!ile comerciale 7de a"igurare i
rea"igurare etc.8 c!tre per"oane #izice< reprezent:nd contravaloarea
comi"ioanelor din activitatea de intermediere n baza unui contract de mandat<
agent "au comi"ion< "e vor e#ectua pe baza 4orderoului de pl!i din data
de ............ 7cod 14B4B208< care va cuprinde n mod obligatoriu i urm!toarele
in#ormaii-
B numele i prenumele bene#iciarului de venitE
B codul numeric per"onal'num!rul de identi#icare #i"cal!E
B venitul brut la care "e aplic! cota de impozit de 10C "au 1%CE
B alte contribuii obligatorii reinute n momentul pl!ii de c!tre pl!titorul de
venituri< dup! cazE
B impozitul pe venit reinut prin "topaD la "ur"!E
B "uma ac?itat!E
B "emn!tura bene#iciarului de venit.
40. ,otalurile lunare din 0ia pentru operaiuni diver"e "e vor nregi"tra n
Hurnalul privind operaiuni diver"e 7cod 14B6B1&'c8< grupate pe #eluri de
activit!i. ,otalul veniturilor din Hurnalul privind operaiuni diver"e reprezint!
venitul contribuabilului.
5n cazul contribuabililor care realizeaz! venituri dintrBo "ingur! activitate<
totalul veniturilor "e reg!"ete n 0ia pentru operaiuni diver"e 7cod 14B6B22'b8<
pe r:ndul G,otalG< nemai#iind nece"ar! de"c?iderea Hurnalului privind operaiuni
diver"e 7cod 14B6B1&'c8.
)ontribuabilii care nca"eaz! n numerar toate veniturile realizate pot "!
evidenieze ace"te venituri numai n Regi"trulBDurnal de nca"!ri i pl!i<
nemai#iind obligatorie ntocmirea 0iei pentru operaiuni diver"e i< implicit< a
Hurnalului privind operaiuni diver"e.
41. 5n cazul contribuabililor pl!titori de ta>! pe valoarea ad!ugat!< veniturile<
e>clu"iv ta>a pe valoarea ad!ugat!< "e preiau pentru determinarea impozitului
din coloanele core"punz!toare ale Hurnalului pentru v:nz!ri 7cod 14B6B12'a8<
nemai#iind obligatorie ntocmirea 0iei pentru operaiuni diver"e 7cod 14B6B
22'b8 i< implicit< a Hurnalului privind operaiuni diver"e pentru veniturile
realizate 7cod 14B6B1&'c8.
42. 5n condiiile utiliz!rii aparatelor de marcat electronice #i"cale< n
con#ormitate cu prevederile legale< nregi"trarea veniturilor "e #ace n baza
Raportului #i"cal de nc?idere zilnic! i a Regi"trului "pecial< ntocmit n
condiiile de#ect!rii aparatelor de marcat electronice #i"cale.
0. Norme privind evidenierea c?eltuielilor
4(. )ondiiile generale pe care trebuie "! le ndeplinea"c! c?eltuielile a#erente
veniturilor< pentru a putea #i dedu"e< "unt-
a8 "! #ie e#ectuate n cadrul activit!ilor de"#!urate n "copul realiz!rii
venitului< Du"ti#icate prin documenteE
b8 "! #ie cuprin"e n c?eltuielile e>erciiului #inanciar al anului n cur"ul c!ruia
au #o"t pl!titeE
c8 "! re"pecte regulile privind amortizarea< prev!zute n titlul II din )odul
#i"calE
d8 c?eltuielile cu primele de a"igurare "! #ie e#ectuate pentru-
B active corporale "au necorporale din patrimoniul a#aceriiE
B activele ce "erve"c ca garanie bancar! pentru creditele utilizate n
de"#!urarea activit!ii pentru care e"te autorizat contribuabilulE
B boli pro#e"ionale< ri"c pro#e"ional i accidente de munc!E
B per"oane care obin venituri din "alarii< potrivit prevederilor capitolului III
din titlul III din )odul #i"cal< cu condiia impozit!rii "umei reprezent:nd prima
de a"igurare< la bene#iciarul ace"teia< la momentul pl!ii de c!tre "uportator.
*videna contabil! n partid! "impl! a c?eltuielilor "e ine pe #eluri de
c?eltuieli< n #uncie de natura lor< a"t#el-
a8 c?eltuielile e#ectuate n intere"ul direct al activit!ii< cum "unt-
B c?eltuielile cu ac?iziionarea de materii prime< materiale con"umabile<
obiecte de inventar i m!r#uriE
B c?eltuielile cu lucr!ri e>ecutate i "ervicii pre"tate de teriE
B c?eltuielile e#ectuate de contribuabil pentru e>ecutarea de lucr!ri i pre"tarea
de "ervicii pentru teriE
B c?iria pentru "paiul n care "e de"#!oar! activitatea< pentru utilaDe i pentru
alte in"talaii nc?iriate< utilizate n de"#!urarea activit!ii< n baza unui contract
de nc?iriereE
B dob:nzile a#erente creditelor bancareE
B c?eltuielile cu comi"ioanele i cu alte "ervicii bancareE
B c?eltuielile cu primele de a"igurareE
B c?eltuielile cu reclama i publicitateaE
B c?eltuielile potale i ta>ele de telecomunicaiiE
B c?eltuielile cu energia i apaE
B c?eltuielile cu tran"portul de bunuri i de per"oaneE
B c?eltuielile de delegare< detaare i depla"areE
B c?eltuielile de per"onalE
B c?eltuielile cu impozite i ta>e< altele dec:t impozitul pe venitE
B c?eltuielile reprezent:nd contribuiile pentru a"igur!rile "ociale de "tat<
pentru con"tituirea 0ondului pentru plata aDutorului de omaD< pentru a"igur!rile
"ociale de "!n!tate< precum i alte contribuii obligatoriiE
B c?eltuielile reprezent:nd contribuiile pro#e"ionale obligatorii datorate
a"ociaiilor pro#e"ionale din care #ac parte contribuabiliiE
b8 c?eltuielile cu "pon"orizarea i mecenatulE
c8 c?eltuielile de protocolE
d8 c?eltuielile cu amortizarea #i"cal!E
e8 n cazul utiliz!rii bunurilor cu #olo"in! mi>t! 7pentru a#acere i n "cop
per"onal8< c?eltuiala deductibil! "e determin!< dup! caz< proporional cu-
B num!rul de Iilometri parcuri n intere" de a#acereE
B num!rul de metri p!trai #olo"ii n intere" de a#acereE
B num!rul de unit!i de m!"ur! "peci#ice n alte cazuriE i
#8 alte c?eltuieli deductibile pla#onat< "tabilite potrivit reglement!rilor n
vigoare privind impozitul pe venit.
44. /rm!toarele c?eltuieli "unt deductibile limitat-
a8 c?eltuielile de "pon"orizare i mecenat e#ectuate con#orm legii< n limita
unei cote de %C din baza de calcul determinat! con#orm alin. 768 al art. 4= din
)odul #i"calE
b8 c?eltuielile de protocol< n limita unei cote de 2C din baza de calcul
determinat! con#orm alin. 768 al art. 4= din )odul #i"calE
c8 "uma c?eltuielilor cu indemnizaia primit! pe perioada deleg!rii i deta!rii
n alt! localitate< n ar! i n "tr!in!tate< n intere"ul "erviciului< n limita a de
2<% ori nivelul legal "tabilit pentru in"tituiile publiceE
d8 c?eltuielile "ociale< n limita "umei obinute prin aplicarea unei cote de
p:n! la 2C la #ondul de "alarii realizat anualE
e8 pierderile privind bunurile peri"abile< n limitele prev!zute de actele
normative n materieE
#8 c?eltuielile reprezent:nd tic?etele de ma"! acordate de angaDatori< potrivit
legiiE
g8 contribuiile e#ectuate n numele angaDailor la "c?eme #acultative de pen"ii
ocupaionale< n con#ormitate cu legi"laia n vigoare< n limita ec?ivalentului n
lei a 200 euro anual< pentru o per"oan!E
?8 prima de a"igurare pentru a"igur!rile private de "!n!tate< n limita "tabilit!
potrivit legiiE
i8 c?eltuielile e#ectuate pentru activitatea independent!< c:t i n "copul
per"onal al contribuabilului "au a"ociailor< "unt deductibile numai pentru partea
de c?eltuial! care e"te a#erent! activit!ii independenteE
D8 c?eltuielile reprezent:nd contribuii "ociale obligatorii pentru "alariai i
contribuabili< potrivit legiiE
I8 dob:nzi a#erente mprumuturilor de la per"oane #izice i Duridice utilizate n
de"#!urarea activit!ii< pe baza contractului nc?eiat ntre p!ri< n limita
nivelului dob:nzii de re#erin! a 4!ncii Naionale a Rom:nieiE
l8 c?eltuielile e#ectuate de utilizator< reprezent:nd c?iria B rata de lea"ing B n
cazul contractelor de lea"ing operaional< re"pectiv c?eltuielile cu amortizarea i
dob:nzile pentru contractele de lea"ing #inanciar< "tabilite n con#ormitate cu
prevederile privind operaiunile de lea"ing i "ociet!ile de lea"ing.
4%. 1ngaDatorii au obligaia "! ntocmea"c!< pentru "alariaii cu contract
individual de munc!< dup! caz< 0ia #i"cal! 1 7pentru venituri din "alarii la
#uncia de baz! B 00 18< re"pectiv 0ia #i"cal! 2 7pentru venituri< altele dec:t cele
de la #uncia de baz! B 00 28.
5n vederea complet!rii #ielor #i"cale 1 i 2 i "tabilirii drepturilor b!neti ale
per"oanelor angaDate< angaDatorul va ntocmi "tatul de "alarii.
46. 3entru #iecare #el de c?eltuieli "e va ntocmi 0ia pentru operaiuni
diver"e< iar totalul lunar al ace"tora "e va nregi"tra n Hurnalul privind operaiuni
diver"e pentru c?eltuieli.
)ontribuabilii pot ntocmi o "ingur! #i! pentru operaiuni diver"e care "!
cuprind! toate c?eltuielile a c!ror deductibilitate nu e"te pla#onat!.
)ontribuabilii care nu e#ectueaz! c?eltuieli de natura celor care "unt
deductibile pla#onat pot "! evidenieze ace"te c?eltuieli numai n Regi"trulB
Durnal de nca"!ri i pl!i< nemai#iind obligatorie ntocmirea 0iei pentru
operaiuni diver"e i< implicit< a Hurnalului privind operaiuni diver"e. 3entru
c?eltuielile cu amortizarea "e va ntocmi 0ia pentru operaiuni diver"e.
4&. 3entru c?eltuielile deductibile pla#onat< nainte de nregi"trarea totalului
din 0ia pentru operaiuni diver"e "e va calcula cota care e"te deductibil! i
numai acea"ta "e va nregi"tra n Hurnalul privind operaiuni diver"e pentru
c?eltuieli.
;. )alculul venitului net
48. Fenitul brut cuprinde-
a8 "umele nca"ate i ec?ivalentul n lei al veniturilor n natur! din
de"#!urarea activit!iiE
b8 veniturile "ub #orm! de dob:nzi din creane comerciale "au din alte creane
utilizate n leg!tur! cu o activitate independent!E
c8 c:tigurile din tran"#erul activelor din patrimoniul a#acerii utilizate ntrBo
activitate independent!< inclu"iv contravaloarea bunurilor r!ma"e dup! ncetarea
de#initiv! a activit!iiE
d8 veniturile din angaDamentul de a nu de"#!ura o activitate independent! "au
de a nu concura cu o alt! per"oan!E
e8 veniturile din anularea "au "cutirea unor datorii de plat! ap!rute n leg!tur!
cu o activitate independent!.
Nu con"tituie venit brut i nu "e nregi"treaz! n Regi"trulBDurnal de nca"!ri i
pl!i "umele nca"ate< cum "unt-
B aporturile n numerar "au ec?ivalentul n lei al aporturilor n natur! #!cute la
nceperea unei activit!i ori n cur"ul de"#!ur!rii ace"teiaE
B "umele primite "ub #orm! de credite bancare "au de mprumuturi de la
per"oane #izice ori per"oane DuridiceE
B "umele primite ca de"p!gubiriE
B "umele "au bunurile primite "ub #orm! de "pon"oriz!ri< mecenat "au donaii.
3entru ace"te categorii de operaiuni #ie "e de"c?id #ie pentru operaiuni
diver"e di"tincte< #ie "e ntocme"c "ituaii cu aDutorul documentelor cumulative
care "! re#lecte "ituaia ace"tor "ume.
.e admit la deducere numai c?eltuielile care "unt a#erente realiz!rii veniturilor
i care "unt pl!tite n cur"ul unui an #i"cal.
4=. 5nregi"trarea n evidena contabil! n partid! "impl! a bunurilor mobile i
imobile "e #ace la valoarea de ac?iziie< de producie "au la preul pieei< dup!
caz.
)reanele< re"pectiv #acturile emi"e i nenca"ate< precum i obligaiile
"tabilite con#orm legii i neonorate "e nregi"treaz! la valoarea lor nominal! n
#ie pentru operaiuni diver"e. 1ce"te #ie "e de"c?id di"tinct pentru creane i
datorii.
)?eltuielile cu amortizarea pentru bunuri "e admit la deducere< n
con#ormitate cu reglement!rile din titlul II din )odul #i"cal.
.unt amortizabile< n con#ormitate cu prevederile legale< numai bunurile
nregi"trare n Regi"trulBinventar 7cod 14B1B2'a8.
%0. *videna contabil! n partid! "impl! a bunurilor din patrimoniu "e ine n
con#ormitate cu prevederile normelor metodologice de ntocmire i utilizare a
#ormularelor tipizate comune pe economie< care nu au regim "pecial< privind
activitatea #inanciar! i contabil!< aprobate prin ordin al mini"trului #inanelor
publice.
%1. Orice "um! pl!tit!< re"pectiv nca"at!< n numerar "au prin banc! "e va
nregi"tra n mod obligatoriu< cronologic< n Regi"trulBDurnal de nca"!ri i pl!i
7cod 14B1B1'b8.
)?eltuielile deductibile pla#onate "e "tabile"c a"t#el nc:t la "#:ritul anului
#i"cal "! "e ncadreze n prevederile legale.
%2. Fenitul net "au pierderea #i"cal! "e calculeaz! a"t#el- din totalul "umelor
nca"ate< evideniate n col. %< re"pectiv 6< din Regi"trulBDurnal de nca"!ri i
pl!i< "e "cad c?eltuielile cu amortizarea #i"cal! a bunurilor i drepturilor<
evideniate n 0ia pentru operaiuni diver"e< i totalul "umelor pl!tite<
evideniate n col. &< re"pectiv 8< din Regi"trulBDurnal de nca"!ri i pl!i< i "e
adun! "umele pl!tite pentru cump!rarea bunurilor amortizabile i totalul
c?eltuielilor nedeductibile< care "e preia din centralizatorul c?eltuielilor
nedeductibile< ace"t centralizator ntocminduB"e cu aDutorul unui document
cumulativ.
Fenitul net "au pierderea #i"cal! va #i in#luenat! cu pl!ile i'"au nca"!rile
e#ectuate n avan"< care "e re#er! la alte e>erciii #i"cale< n cazul drepturilor de
proprietate intelectual!< cu impozitul de 1%C din venitul brut nca"at< iar n cazul
valori#ic!rii bunurilor n regim de con"ignaie< veniturilor obinute ca urmare a
unor activit!i de"#!urate n baza unui contract de agent< comi"ion "au mandat
comercial< precum i n cazul activit!ilor de e>pertiz! contabil!< te?nic!
Dudiciar! i e>traDudiciar!< cu impozitul de 10C din venitul brut nca"at<
reprezent:nd pl!i anticipate n contul impozitului anual.
9. )alculul ta>ei pe valoarea ad!ugat!
%(. ,a>a pe valoarea ad!ugat! datorat! bugetului de "tat "e "tabilete n
con#ormitate cu reglement!rile #i"cale "peci#ice ace"teia.
%4. *videna ta>ei pe valoarea ad!ugat! colectate "e ine cu aDutorul Hurnalului
pentru v:nz!ri 7cod 14B6B12'a8. 5n ace"t Durnal "e nregi"treaz! pe baz! de
documente 7#acturi #i"cale< bonuri de comand!Bc?itan! etc.8 valoarea bunurilor
livrate i'"au a "erviciilor pre"tate i ta>a pe valoarea ad!ugat! a#erent!.
%%. *videna ta>ei pe valoarea ad!ugat! deductibile "e ine cu aDutorul
Hurnalului pentru cump!r!ri 7cod 14B6B1&'b8. 5n ace"t Durnal "e nregi"treaz! pe
baz! de documente 7#acturi #i"cale< bonuri de comand!Bc?itan!< monetare etc.8
valoarea cump!r!rilor de bunuri i'"au a "erviciilor pre"tate de teri i ta>a pe
valoarea ad!ugat! a#erent!.
III. +odele i norme de ntocmire i utilizare a #ormularelor #inanciarB
contabile< comune pe economie< cu regim "pecial de tip!rire< n"eriere i
numerotareA18
A18 5n #uncie de natura activit!ii< de #recvena nca"!rilor "au de #elul
"erviciilor pre"tate< precum i de alte elemente "peci#ice activit!ii de"#!urate<
contribuabilii pot utiliza i alte #ormulare cu regim "pecial de tip!rire< n"eriere
i numerotare< aprobate prin ordin al mini"trului #inanelor publice n baza
prevederilor art. 1 alin. 748 din 9ot!r:rea ;uvernului nr. 8(1'1==& pentru
aprobarea modelelor #ormularelor comune privind activitatea #inanciar! i
contabil! i a normelor metodologice privind ntocmirea i utilizarea ace"tora.
)9I,1N2J
7cod 14B4B18
0ormular cu regim "pecial de tip!rire< n"eriere i numerotare.
,ip!rit n carnete cu c:te 100 de #ile.
1. .ervete ca-
B document Du"ti#icativ pentru depunerea unei "ume n numerar la ca"ierieE
B document Du"ti#icativ de nregi"trare n Regi"trulBDurnal de nca"!ri i pl!i i
n contabilitate.
2. .e ntocmete n dou! e>emplare< pentru #iecare "um! nca"at!< de c!tre
contribuabilul "au ca"ierul numit i "e "emneaz! de ace"ta pentru primirea
"umei.
(. )ircul! la depun!tor 7e>emplarul 18. *>emplarul 2 r!m:ne n carnet< #iind
#olo"it ca document de veri#icare a operaiunilor e#ectuate n Regi"trulBDurnal de
nca"!ri i pl!i.
4. .e ar?iveaz!< dup! utilizarea complet! a carnetului 7e>emplarul 28.
_____________________________________________________________
| .................................................. |
| (numele i prenumele/denumirea asociaiei) |
| .................................................. |
| (codul de nregistrare fiscal) |
| .................................................. |
| (domiciliul/sediul (localitatea, strada, numrul)) |
| Judeul .......................................... |
| |
| CH!"#$% #r. |
| din data de ............. |
| |
| "m primit de la ........................................... |
| "dresa .................................................... |
| &uma de .................. adic .......................... |
| 'epre(ent)nd .............................................. |
| |
| Casier, |
|_____________________________________________________________|
*+,+,*
01),/RJ
7cod 14B4B10'a18
i
01),/RJ 0I.)1$J
7cod 14B4B10'18
0ormular cu regim "pecial de tip!rire< n"eriere i numerotare.
,ip!rit n blocuri cu c:te 1%0 de #ile< #ormate din %0 de "eturi cu c:te ( #ile n
culori di#erite- alba"tru B e>emplarul 1< rou B e>emplarul 2< verde B e>emplarul
(.
1. .ervete ca-
B document pe baza c!ruia "e ntocmete documentul de decontare a
produ"elor i m!r#urilor livrate< a lucr!rilor e>ecutate "au a "erviciilor pre"tateE
B document de n"oire a m!r#ii pe timpul tran"portuluiE
B document de nc!rcare n ge"tiunea primitoruluiE
B document Du"ti#icativ de nregi"trare n contabilitatea #urnizorului i a
cump!r!torului.
2. .e ntocmete manual "au cu aDutorul te?nicii de calcul< n trei e>emplare<
la livrarea produ"elor i a m!r#urilor< la e>ecutarea lucr!rilor i la pre"tarea
"erviciilor< pe baza di"poziiei de livrare< a avizului de n"oire a m!r#ii "au a
altor documente care ate"t! e>ecutarea lucr!rilor i pre"tarea "erviciilor i "e
"emneaz! de emitent.
1tunci c:nd #actura nu "e poate ntocmi n momentul livr!rii datorit! unor
condiii obiective i cu totul e>cepionale< produ"ele i m!r#urile livrate "unt
n"oite pe timpul tran"portului de avizul de n"oire a m!r#ii. 5n vederea corel!rii
documentelor de livrare< num!rul i data avizului de n"oire a m!r#ii "e n"criu
n #ormularul de #actur!.
(. )ircul!-
B e>emplarul 1< la cump!r!torE
B e>emplarul 2< la de"#acereE
B e>emplarul (< pentru nregi"trarea n contabilitate.
-urni(or .................................
Cumprtor ......................
.......................................... .....................
............
(numele i prenumele/denumirea asociaiei) (denumirea, forma
.uridic)
Codul de nregistrare fiscal ............ Codul de nregistrare
fiscal
.......................................... .....................
............
/omiciliul/sediul (localitatea, strada, &ediul (localitatea,
strada,
numrul) .................................
numrul) ........................
Judeul ..................................
Judeul .........................
Contul ...................................
Contul ..........................
0anca ....................................
0anca ...........................
-"C!1'%
___________________________________________
| #r. ..................................... |
| /ata ((iua, luna, anul).................. |
| #r. a2i(ului de nsoire a mrfii ....... |
| (dac este ca(ul) |
|___________________________________________|

____________________________________________________________________
__________
|#r. | /enumirea produselor | 1.3. | Cantitatea | 4reul unitar
| 5aloarea |
|crt.| sau a ser2iciilor | | | , lei ,
| , lei , |
|____|__________________________|______|____________|
_______________|__________|
| 6 | * | 7 | 8 | +
| 9(8:+) |
|____|__________________________|______|____________|
_______________|__________|
| | | | |
| |
| | | | |
| |
| | | | |
| |
| | | | |
| |
| | | | |
| |
| | | | |
| |
| | | | |
| |
|____|__________________________|______|____________|
_______________|__________|
|&emntura i |/ate pri2ind e:pediia; |!<!"=,
| |
|tampila |#umele delegatului ................ |din care;
| |
|furni(orului |0uletinul/cartea de identitate |acci(e
|__________|
| |seria ... nr. .., eli>erat/eli>erat|
| |
| |................................... |
| |
| |3i.locul de transport ............. |
________________|__________|
| |nr. ............................... |&emntura de
|
| |?:pedierea s,a efectuat n pre(ena |primire
|
| |noastr la data de ....., ora ..... |
|
| |&emnturile ....................... |
|
|_____________|____________________________________|
___________________________|

*+,+,*6/a"
-urni(or .................................
Cumprtor ......................
.......................................... .....................
............
(numele i prenumele/denumirea asociaiei) (denumirea, forma
.uridic)
Codul de nregistrare fiscal ............ Codul de nregistrare
fiscal
.......................................... .....................
............
/omiciliul/sediul (localitatea, strada, &ediul (localitatea,
strada,
numrul) .................................
numrul) ........................
Judeul ..................................
Judeul .........................
Contul ...................................
Contul ..........................
0anca ....................................
0anca ...........................
-"C!1'% -&C"=%
___________________________________________
| #r. ..................................... |
| /ata ((iua, luna, anul).................. |
| #r. a2i(ului de nsoire a mrfii ....... |
| (dac este ca(ul) |
|___________________________________________|

____________________________________________________________________
__________
|#r. | /enumirea produselor | 1.3. |Cantitatea|4reul unitar|
5aloarea|5aloarea|
|crt.| sau a ser2iciilor | | |(fr !.5.".)|, lei
, | !.5.". |
| | | | | , lei , |
|, lei , |
|____|_______________________|______|__________|_____________|
________|________|
| 6 | * | 7 | 8 | + |
9(8:+) | @ |
|____|_______________________|______|__________|_____________|
________|________|
| | | | | |
| |
| | | | | |
| |
| | | | | |
| |
| | | | | |
| |
| | | | | |
| |
| | | | | |
| |
| | | | | |
| |
|____|_______________________|______|__________|_____________|
________|________|
|&emntura i|/ate pri2ind e:pediia; |!<!"=; |
| |
|tampila |#umele delegatului ................ |din care; |
| |
|furni(orului|0uletinul/cartea de identitate |acci(e |
________|________|
| |seria ... nr. .., eli>erat/eli>erat| |
| |
| |................................... | |
| A |
| |3i.locul de transport ............. |__________|
________|________|
| |nr. ............................... |&emntura |!otal
|
| |?:pedierea s,a efectuat n pre(ena |de primire|de
plat |
| |noastr la data de ....., ora ..... | |(col.
9 B col. @)|
| |&emnturile ....................... | |
|
|____________|____________________________________|__________|
_________________|

*+,+,*6/"
4ON D* )O+1NDJB)9I,1N2J
7cod 14B4B11 i cod 14B4B11'a8
0ormular cu regim "pecial de tip!rire< n"eriere i numerotare.
,ip!rit n carnete cu c:te &% de #ile.
1. .ervete ca document pentru- contractarea "erviciilor< con#irmarea primirii
i evaluarea obiectului de e>ecutat "au de reparat< dup! caz< nca"area "umei de
la client< determinarea volumului "erviciilor pre"tate i a materialelor
con"umate.
2. .e ntocmete n trei e>emplare de c!tre contribuabil.
(. )ircul!-
B e>emplarul 1< pentru nregi"trarea n contabilitateE
B e>emplarul 2 "e pred! clientuluiE
B e>emplarul ( r!m:ne n carnet.
Contri>ua>ilul .................................
Codul de nregistrare fiscal ..................
/omiciliul/sediul (localitatea, strada, numrul)
................................................
Judeul ........................................
0<# /? C<3"#/%,CH!"#$% #r. ......
din data de ................
Client ..........................., str. ................
nr. ..., >l. ..., et. ..., ap. ...,
sectorul/.udeul ................, localitatea ..............

____________________________________________________________________
__________
| Codul | <>iectul/<peraiunea | 1.3. | Cantitatea | 4reul unitar/
| 5aloarea |
| | | | | !ariful
| , lei , |
| | | | | , lei ,
| |
|_______|______________________|______|____________|
________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|
________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|
________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|
________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|
________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|
________________|__________|
!<!"=
; .....................
!<!"=
; ....................
!<!"= ( B
); ..............
Cncasat
a2ans .............................................................
'est de
plat .............................................................
!ermen de
e:ecuie ........................................................
5aloarea o>iectului adus la
reparat .......................................
<>iectul neridicat n termen de un an se 2alorific conform
normelor legale.
'esponsa>il, Client,
=.&.
............. .............

*+,+,**/a

, 2erso ,
3ateriale date de unitate

____________________________________________________________________
___________
| Codul | /enumirea | 1.3. | Cantitatea | 4reul unitar
| 5aloarea |
| | | | | , lei ,
| , lei , |
|_______|______________________|______|____________|
________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|
________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|
________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|
________________|__________|
!<!"=
; ....................
3ateriale aduse de client

____________________________________________________________________
___________
| /enumirea | 1.3. | Cantitatea | 4reul unitar
| 5aloarea |
| | | | , lei ,
| , lei , |
|______________________________|______|____________|
________________|__________|
|______________________________|______|____________|
________________|__________|
|______________________________|______|____________|
________________|__________|
|______________________________|______|____________|
________________|__________|
!<!"=
; ...................
Contri>ua>ilul .................................
Codul de nregistrare fiscal ..................
/omiciliul/sediul (localitatea, strada, numrul)
................................................
Judeul ........................................
0<# /? C<3"#/%,CH!"#$% #r. ....
din data de ................
Client ..........................., str. ................
nr. ..., >l. ..., et. ..., ap. ...,
sectorul/.udeul ................, localitatea ..............

____________________________________________________________________
__________
| Codul | <>iectul/<peraiunea | 1.3. | Cantitatea | 4reul unitar/
| 5aloarea |
| | | | | !ariful
| , lei , |
| | | | | , lei ,
| |
|_______|______________________|______|____________|
________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|
________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|
________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|
________________|__________|
!<!"=
; .....................
!<!"=
; ....................
!<!"= ( B
); ..............

!.5.".; ......................
!<!"=
D?#?'"=; ...............
Cncasat
a2ans .............................................................
'est de
plat .............................................................
!ermen de
e:ecuie ........................................................
5aloarea o>iectului adus la
reparat .......................................
<>iectul neridicat n termen de un an se 2alorific conform
normelor legale.
'esponsa>il, Client,
=.&.
............. .............

*+,+,**

, 2erso ,
3ateriale date de unitate

____________________________________________________________________
___________
| Codul | /enumirea | 1.3. | Cantitatea | 4reul unitar
| 5aloarea |
| | | | | , lei ,
| , lei , |
|_______|______________________|______|____________|
________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|
________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|
________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|
________________|__________|
!<!"=
; ....................
3ateriale aduse de client

____________________________________________________________________
___________
| /enumirea | 1.3. | Cantitatea | 4reul unitar
| 5aloarea |
| | | | , lei ,
| , lei , |
|______________________________|______|____________|
________________|__________|
|______________________________|______|____________|
________________|__________|
|______________________________|______|____________|
________________|__________|
|______________________________|______|____________|
________________|__________|
!<!"=
; ...................
0IKJ D* +1;1LI* 1 0OR+/$1R*$OR )/ R*;I+ .3*)I1$
7cod 14B(B8'b8
0ormular cu regim "pecial de tip!rire< n"eriere i numerotare.
1. .ervete ca-
B document de eviden! a intr!rilor< ieirilor i "tocurilor de #ormulare< care au
un regim "pecial de n"eriere< numerotare< eviden! i urm!rireE
B document de eviden! a #ormularelor anulateE
B document pentru "tabilirea grupelor de numere 7"erii8< n vederea
numerot!rii #ormularelorE
B "ur"! de in#ormaii pentru controlul operativ curent i contabil al "tocurilor
de #ormulare.
2. .e ntocmete ntrBun e>emplar< "eparat pentru #iecare #el de #ormular cu
regim "pecial< de c!tre ge"tionar.
0iele de magazie ale #ormularelor cu regim "pecial "e in la locul de
depozitare a #ormularelor.
&emnificaia coloanelor din ta>elul de mai .os este urmtoarea;
C , Cantitatea
& , &tocul
4 , primit
? , eli>erat

______________________________
|'e(er2at numerele|
4entru |
| (seriile) |
compartiment|
|_________________|
____________|
| de la | p)n la|
|
............................................... |________|________|
____________|
|________|________|
____________|
-E% /? 3"D"F? " -<'31="'?=<' C1 '?D3 &4?C"= |________|________|
____________|
/enumirea formularului ........................ |________|________|
____________|
Codul formularului ........... formatul ....... |________|________|
____________|
4reul unitar ...... 1.3. ......... Codul...... |________|________|
____________|

____________________________________________________________________
__________
|/ata|-elul i | C | & |#umerele |#umele i |-ormulare |
/ata i |
| |numrul | | |(seria) |prenumele |neutili(a>ile|
semntura |
| |formularului| | | |primitorului|(numrul i |
celui care |
| |de primire | | | | |seria) |
pred |
| |sau de | | | | | |
formularele |
| |eli>erare | | | | | |
neutili(a>ile|
| | |_____| |_________|____________|_____________|
_____________|
| | | 4| ?| | de |p)n| | |
|
| | | | | | la |la | | |
|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|
_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|
_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|
_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|
_____________|

*+,8,G/>

, 2erso ,

____________________________________________________________________
__________
|/ata|-elul i | C | & |#umerele |#umele i |-ormulare |
/ata i |
| |numrul | | |(seria) |prenumele |neutili(a>ile|
semntura |
| |formularului| | | |primitorului|(numrul i |
celui care |
| |de primire | | | | |seria) |
pred |
| |sau de | | | | | |
formularele |
| |eli>erare | | | | | |
neutili(a>ile|
| | |_____| |_________|____________|_____________|
_____________|
| | | 4| ?| | de |p)n| | |
|
| | | | | | la |la | | |
|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|
_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|
_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|
_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|
_____________|
+ON*,1R
7cod 14B%0B618
0ormular cu regim "pecial de tip!rire< n"eriere i numerotare
0ormularul e"te tip!rit n carnete cu c:te 100 de #ile.
1. .ervete ca-
B document Du"ti#icativ pentru evidenierea la "#:ritul zilei a numerarului
e>i"tent n ca"ierie< core"punz!tor m!r#urilor comercializateE
B document Du"ti#icativ de nregi"trare n contabilitateE
B document Du"ti#icativ pe baza c!ruia "e pred! contribuabilului numerarul
nca"at prin ca"! de c!tre ca"ier< re"pectiv v:nz!tor.
+onetarul "e utilizeaz! numai n cazul v:nz!rii m!r#urilor cu am!nuntul.
3otrivit reglement!rilor n vigoare< n condiiile utiliz!rii aparatelor de marcat
electronice #i"cale< "uma n"cri"! n monetar trebuie "! coincid! cu "uma din
regi"trul de ca"! emi" de ace"te aparate< inclu"iv cu "uma nregi"trat! de m:n! n
regi"trul de ca"!< n cazul de#ect!rii aparatelor de marcat electronice #i"cale.
Faloarea n"cri"! n monetar trebuie "! core"pund! valorii n"cri"e n raportul
de ge"tiune.
2. .e ntocmete n dou! e>emplare de c!tre ca"ier "au per"oana
mputernicit!< la "#:ritul zilei< prin inventarierea numerarului pe categorii de
bancnote i de monede.
(. )ircul!-
B e>emplarul 1< pentru nregi"trarea n Regi"trulBDurnal de nca"!ri i pl!iE
B e>emplarul 2 r!m:ne n carnet.
Contri>ua>ilul ................
...............................
3<#?!"' #r. ......
/ata .............
3aga(inul ............ Casa ........
.......... >uci : *.666.666 lei ............
.......... >uci : 966.666 lei ............
.......... >uci : *66.666 lei ............
.......... >uci : 96.666 lei ............
.......... >uci : *6.666 lei ............
.......... >uci : 9.666 lei ............
.......... >uci : *.666 lei ............
.......... >uci : 966 lei ............
.......... >uci : *66 lei ............
!<!"= =?;
........................................................
Casier predtor, Casier primitor,
................ ................
'esponsa>il,
............
1probat prin Ordinul mini"trului #inanelor nr. =&0'1==8.
14B%0B61
*@,R1. DIN 4ORD*RO/$ D* 3$J2I
din data de .................
7cod 14B4B208
0ormular cu regim "pecial de tip!rire< n"eriere i numerotare.
1. .ervete ca-
B document pentru nregi"trarea n contabilitate a "umelor pl!tite i a
impozitului pe venit reinut n con#ormitate cu contractele de comi"ion< mandat
"au agentE
B document pentru nregi"trarea veniturilor din activit!i independente n
evidena contabil! n partid! "impl! a per"oanelor #izice.
2. .e ntocmete n dou! e>emplare de c!tre bene#iciarul pre"taiilor e>ecutate
de per"oanele #izice impu"e potrivit normelor legale privind impozitul pe venit.
(. )ircul!-
B la per"oana #izic! care a e#ectuat pre"taia 7e>emplarul 18E
B la bene#iciarul de "ervicii 7e>emplarul 28.
4. .e ar?iveaz!-
B la per"oana #izic! care a e#ectuat pre"taia 7e>emplarul 18E
B la bene#iciarul de "ervicii 7e>emplarul 28.
1nitatea .................................
Codul de nregistrare fiscal ............
&ediul (localitatea, strada, numrul)
..........................................
Judeul ..................................
Contul ...................................
0anca ....................................
?A!'"& /# 0<'/?'<1= /? 4=%$
din data de .................

____________________________________________________________________
__________
| /ate pri2ind plata 2enitului | /ate pri2ind >eneficiarul
de 2enituri |
|______________________________________|
_______________________________________|
|5enitul >rut |
|
|................................. lei |#umele i
prenumele .................. |
|mpo(itul pe 2enit;
|...................................... |
|, cota ...........H |
|
|, suma .......................... lei |Codul numeric personal/codul
de |
| |identificare
fiscal ................. |
|C"&& |
|
|................................. lei |"ctul de identitate;
|
| |seria ........
nr. .............. |
|&uma acIitat |
|
|................................. lei |"m primit suma
de .................... |
| (n cifre)
|.................................. lei |
|................................. lei | (n cifre)
|
| (n litere) |
|
| |
|
| &emntura, =.&. |
|
| |
|
|Conductorul unitii ............... |/ata ..................
|
| |&emntura .............
|
|5i(a de control financiar,pre2enti2 |
|
|..................................... |
|
| |
|
|Compartimentul financiar,conta>il |
|
|..................................... |
|
|______________________________________|
_______________________________________|
|Casier .............................. |Compartimentul financiar,
conta>il |
|&,a pltit suma de .............. lei
|...................................... |
|/ata ................................ |<rdin de plat nr. .... data
......... |
|&emntura ........................... |
&emntura ............................ |
|______________________________________|
_______________________________________|

*+,+,76
IF. Regi"trele i #ormularele #inanciarBcontabile< comune pe economie<
utilizate de contribuabili n conducerea evidenei contabile n partid! "impl!
1. Nomenclatorul regi"trelor i #ormularelor #inanciarBcontabile

____________________________________________________________________
_______
|#r. | /enumirea formularului |
Cod |
|crt.| |
|
|____|__________________________________________________________|
___________|
| 6 | * |
7 |
|____|__________________________________________________________|
___________|
| *.| 'egistrul,.urnal de ncasri i pli |
*+,*,*/> |
|____|__________________________________________________________|
___________|
| 7.| 'egistrul,in2entar |
*+,*,7/a |
|____|__________________________________________________________|
___________|
| 8.| -ia mi.locului fi: |
*+,7,7/a |
|____|__________________________________________________________|
___________|
| +.| 0on de consum |
*+,8,+" |
|____|__________________________________________________________|
___________|
| 9.| -i de maga(ie |
*+,8,G |
|____|__________________________________________________________|
___________|
| @.| =ist de in2entariere |
*+,8,*7 |
|____|__________________________________________________________|
___________|
| J.| =ist de in2entariere (pentru gestiuni glo>al,2alorice) |
*+,8,*7/a |
|____|__________________________________________________________|
___________|
| G.| CIitan pentru operaiuni n 2alut |
*+,+,*/a |
|____|__________________________________________________________|
___________|
| K.| 'egistru de cas (n 2alut) |
*+,+,J/c" |
|____|__________________________________________________________|
___________|
| *6.| 0orderou de acIi(iie |
*+,+,*8 |
|____|__________________________________________________________|
___________|
| **.| 0orderou de acIi(iie |
*+,+,*8/> |
|____|__________________________________________________________|
___________|
| *7.| &tat de salarii |
*+,9,*/l |
|____|__________________________________________________________|
___________|
| *8.| Jurnal pri2ind operaiuni di2erse (pentru .............) |
*+,@,*J/c |
|____|__________________________________________________________|
___________|
| *+.| -i pentru operaiuni di2erse (pentru ................) |
*+,@,77/> |
|____|__________________________________________________________|
___________|
| *9.| /ocument cumulati2 |
*+,@,7+ |
|____|__________________________________________________________|
___________|
4. +odelele i normele de ntocmire i utilizare a #ormularelor #inanciarB
contabileA18
A18 5n #uncie de nece"it!ile contribuabililor< "e pot utiliza i alte #ormulare<
aprobate prin Ordinul mini"trului #inanelor nr. 42%'1==8 pentru aprobarea
Normelor metodologice de ntocmire i utilizare a #ormularelor tipizate< comune
pe economie< care nu au regim "pecial< privind activitatea #inanciar! i contabil!<
precum i modelele ace"tora.
B 0ormularele tipizate< comune pe economie< privind activitatea #inanciar! i
contabil! pot #i adaptate n #uncie de "peci#icul i nece"it!ile contribuabililor<
cu condiia re"pect!rii coninutului de in#ormaii cuprin"e n modele< precum i a
normelor de ntocmire i utilizare.
B 0ormatul ace"tor modele poate #i adaptat n #uncie de nece"it!ile proprii< n
"en"ul micor!rii "au m!ririi ace"tuia< iar num!rul de e>emplare poate #i mai
mare atunci c:nd "e con"ider! oportun.
B 0ormularele "e pot tip!ri #a! i ver"o "au numai #a!< n #uncie de "peci#icul
activit!ii< de utilizarea te?nicii de calcul la ntocmirea ace"tora "au de tipul de
?:rtie #olo"it 7autocopiativ!8.
B 5n cazul utiliz!rii ec?ipamentelor in#ormatice pentru ntocmirea
documentelor Du"ti#icative i pentru preluarea i nregi"trarea datelor n evidena
contabil! n partid! "impl!< regi"trele contabile i #ormularele privind activitatea
#inanciar! i contabil! pot #i adaptate n #uncie de nece"it!ile proprii de
utilizare< n condiiile re"pect!rii coninutului de in#ormaii.
R*;I.,R/$BH/RN1$ D* 5N)1.JRI KI 3$J2I
7cod 14B1B1'b8
.ervete ca-
B document de nregi"trare a nca"!rilor i pl!ilorE
B document de "tabilire a "ituaiei #inanciare a contribuabilului care conduce
evidena contabil! n partid! "impl!E
B prob! n litigii.
.e ntocmete ntrBun "ingur e>emplar de c!tre contribuabili< #!c:nduB"e
nregi"trarea operaiunilor e#ectuate pe baza documentelor Du"ti#icative< di"tinct<
pe #iecare operaiune< #!r! a "e l!"a r:nduri libere< dup! ce a #o"t numerotat<
nuruit< para#at i nregi"trat la organul #i"cal teritorial.
3entru #iecare a"ociaie #!r! per"onalitate Duridic! "e va ntocmi c:te un
regi"truBDurnal de nca"!ri i pl!i.
5n Regi"trulBDurnal de nca"!ri i pl!i "e nregi"treaz! nu numai operaiunile
n numerar< ci i cele e#ectuate prin contul curent de la banc!.
)ontribuabilii pl!titori de ta>! pe valoarea ad!ugat! vor nregi"tra "umele
nca"ate "au pl!tite< e>clu"iv ta>a pe valoarea ad!ugat!.
Operaiunile nregi"trate n Regi"trulBDurnal de nca"!ri i pl!i "e totalizeaz!
anual.
Regi"trulBDurnal de nca"!ri i pl!i "e numeroteaz! i "e nuruiete.
Numerotarea #ilelor "e va #ace n ordine cre"c!toare< iar dup! completarea
integral! "e de"c?ide un nou regi"tru nregi"trat i para#at< care va #i numerotat
n ordine cre"c!toare.
1ce"t regi"tru "e para#eaz! de c!tre organul #i"cal teritorial la nceperea i la
ncetarea activit!ii.
5n condiiile conducerii evidenei contabile n partid! "impl! cu aDutorul
te?nicii de calcul< #iecare operaiune economicoB#inanciar! "e va nregi"tra n
ordine cronologic!< n #uncie de data de ntocmire "au de intrare a
documentelor. 5n acea"t! "ituaie Regi"trulBDurnal de nca"!ri i pl!i "e editeaz!
lunar< iar paginile vor #i numerotate pe m!"ura edit!rii lor.
Regi"trulBDurnal de nca"!ri i pl!i para#at i nregi"trat la organul #i"cal
teritorial va #i completat lunar< prin preluarea totalului "umelor din Regi"trulB
Durnal de nca"!ri i pl!i obinut cu aDutorul te?nicii de calcul.
.e ar?iveaz! mpreun! cu documentele Du"ti#icative care au "tat la baza
ntocmirii lui.
#r.
pagin ......
'?D&!'1=,J1'#"= /? C#C"&%' E 4=%$

____________________________________________________________________
__________
|#r. | /ata | /ocumentul | -elul operaiunii | Cncasri |
4li |
|crt.| |(felul, nr.)| (e:plicaii) |________________|
________________|
| | | | |numerar | >anc |
numerar | >anc |
|____|______|____________|___________________|________|_______|
________|_______|
| * | 7 | 8 | + | 9 | @ | J
| G |
|____|______|____________|___________________|________|_______|
________|_______|
|____|______|____________|___________________|________|_______|
________|_______|
|____|______|____________|___________________|________|_______|
________|_______|
|____|______|____________|___________________|________|_______|
________|_______|
| !<!"= | | |
| |
|____________________________________________|________|_______|
________|_______|

*+,*,*/>
R*;I.,R/$BINF*N,1R
7cod 14B1B2'a8
.ervete ca document de nregi"trare a bunurilor ac?iziionate "au realizate<
pe baza documentelor Du"ti#icative.
.e ntocmete la contribuabili ntrBun "ingur e>emplar< dup! ce a #o"t
numerotat< nuruit< para#at i nregi"trat la organul #i"cal teritorial.
5n coloana 1 "e n"crie num!rul curent al operaiunilor< de la nceputul
activit!ii p:n! la data ncet!rii ace"teia.
5n coloana 2 "e n"crie denumirea bunurilor.
5n coloana ( "e n"crie num!rul de inventar al bunurilor.
5n coloana 4 "e trece data 7ziua< luna< anul8 la care "e #ace nregi"trarea
bunurilor.
5n coloana % "e n"criu #elul i num!rul documentului pe baza c!ruia "e #ace
nregi"trarea bunurilor.
5n coloana 6 "e n"crie valoarea de ac?iziie "au valoarea bunurilor r!ma"! de
recuperat.
5n coloana & "e n"crie data 7ziua< luna< anul8 la care ie"e din ge"tiune bunul
re"pectiv.
5n coloana 8 "e n"crie "uma inclu"! pe c?eltuieli p:n! la data ieirii.
5n coloana = "e n"crie valoarea de ieire 7v:nzare8 a bunului.
5n coloana 10 "e dau e>plicaii cu privire la identi#icarea bunului.
1ce"t regi"tru "e numeroteaz! i "e completeaz! #!r! ter"!turi i #!r! a "e l!"a
"paii libere.
.e ar?iveaz! mpreun! cu documentele Du"ti#icative care au "tat la baza
ntocmirii lui.
#r.
pagin
'?D&!'1=,#5?#!"'
&emnificaia coloanelor din ta>elul de mai .os este urmtoarea;
/ , /ata acIi(iionrii sau a reali(rii
5 , 5aloarea de ieire
" , "lte meniuni

____________________________________________________________________
__________
|#r. | #!'%' | ?E'
| 5 | " |
|crt.|_____________________________________________|
___________________| | |
| |/enumirea|#r. de | / |-elul i |5aloarea |/ata |
5aloarea | | |
| | >unului |in2entar| |numrul |de |ieirii |inclus
pe| | |
| | | | |documentului|intrare |din |
cIeltuieli| | |
| | | | | |sau |gestiune|p)n la
| | |
| | | | | |rmas de| |data
| | |
| | | | | |recuperat| |ieirii
| | |
|____|_________|________|___|____________|_________|________|
__________|___|___|
| * | 7 | 8 | + | 9 | @ | J | G
| K | *6|
|____|_________|________|___|____________|_________|________|
__________|___|___|
|____|_________|________|___|____________|_________|________|
__________|___|___|
|____|_________|________|___|____________|_________|________|
__________|___|___|
|____|_________|________|___|____________|_________|________|
__________|___|___|

*+,*,7/a
Cntocmit,
0IK1 +IH$O)/$/I 0I@
7cod 14B2B2'a8
1. .ervete ca document pentru evidena analitic! a miDloacelor #i>e.
2. .e ntocmete ntrBun e>emplar< pentru #iecare miDloc #i> "au pentru mai
multe miDloace #i>e de acelai #el i de aceeai valoare care au aceleai cote de
amortizare i "unt pu"e n #unciune n aceeai lun!.
.e p!"treaz! n cartotec! pe grupe de miDloace #i>e< n ordinea codurilor din
cla"i#icarea imobiliz!rilor con#orm $egii nr. 1%'1==4 privind amortizarea
capitalului imobilizat n active corporale i necorporale< cu modi#ic!rile i
complet!rile ulterioare< iar n cadrul ace"tora< #iele miDloacelor #i>e "e grupeaz!
pe locuri de #olo"in!.
):nd #ormularul e"te #olo"it ca #i! colectiv!< nu "e "orteaz! pe locuri de
#olo"in!.
0iele miDloacelor #i>e "coa"e din #unciune "au tran"#erate "e "cot din
cartotec! i "e p!"treaz! "eparat.
.e completeaz! pe baza documentelor Du"ti#icative privind micarea
miDloacelor #i>e "au modi#icarea valorii de inventar a ace"tora< ca urmare a
complet!rii< mbun!t!irii< moderniz!rii "au reevalu!rii lor.
5n rubrica de"tinat! caracteri"ticilor te?nice de identi#icare a miDlocului #i>< n
a#ar! de datele privind marca< num!rul de #abricaie i "eria< n "paiul rezervat
G1cce"oriilorG "e n"criu p!rile componente ale miDlocului #i>. De e>emplu< la o
cl!dire "e completeaz! in"talaiile de nc!lzire central!< "anitare< electrice etc.
Data amortiz!rii complete i cota de amortizare "e n"criu n "paiile rezervate.

____________________________________________________________________
__________
| |
|
| -E" 3J=<C1=1 -A |
Drupa .............................. |
| |
|
|#r. de in2entar....................... |
|
|#r. documentului de pro2enien ...... |
|
|5aloarea de in2entar ................. |
|
|"morti(area lunar ................... |
|
| |
|
|/enumirea mi.locului fi: i |
|
|caracteristicile teInice |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|"ccesorii |
|
| |
|
| |
|
|_______________________________________|
______________________________________|
| |Codul
|
| |de
clasificare ...................... |
|_______________________________________|
______________________________________|
| |/ata drii n folosin
|
| |
"nul ............................. |
| |
=una ............................. |
|_______________________________________|
______________________________________|
| |/ata amorti(rii complete
|
| |
"nul ............................. |
| |
=una ............................. |
|_______________________________________|
______________________________________|
| |/urata normal de
|
| |
funcionare ........................ |
|_______________________________________|
______________________________________|
| |Cota de
amorti(are ................H |
|_______________________________________|
______________________________________|

*+,7,7/a

(2erso)

____________________________________________________________________
__________
|#r. de |/ocumentul |<peraiunile care |0uciL |4reulL |5aloarea
|<>ser2aii|
|in2entar|(data, |pri2esc micarea, | |, lei , | , lei ,
| |
|(de la |felul, |creterea sau | | |
| |
|numr la|numrul) |diminuarea 2alorii| | |
| |
|numr) | |mi.locului fi: | | |
| |
|________|___________|__________________|________|________|
_________|__________|
| * | 7 | 8 | + | 9 | @
| J |
|________|___________|__________________|________|________|
_________|__________|
|________|___________|__________________|________|________|
_________|__________|
|________|___________|__________________|________|________|
_________|__________|
|________|___________|__________________|________|________|
_________|__________|
A .e completeaz! n cazul bunurilor care #ormeaz! "eturi i "e utilizeaz! ca
atare.
4ON D* )ON./+
7cod 14B(B418
1. .ervete ca-
B document de eliberare din magazie pentru con"um a unui "ingur material<
re"pectiv mai multor materiale< dup! cazE
B document Du"ti#icativ de "c!dere din ge"tiuneE
B document Du"ti#icativ de nregi"trare n evidena magaziei i n evidena
contabil! n partid! "impl!.
2. .e ntocmete n dou! e>emplare< pe m!"ura lan"!rii< re"pectiv eliber!rii
materialelor din magazie pentru con"um.
4onul de con"um "e poate ntocmi ntrBun e>emplar n condiiile utiliz!rii
te?nicii de calcul.
4onul de con"um 7colectiv8< n principiu< "e ntocmete pe #ormulare "eparate
pentru materialele din cadrul aceleiai grupe de materiale< loc de depozitare i
loc de con"um.
5n "ituaia c:nd materialul "olicitat lip"ete din depozit< "e procedeaz! n #elul
urm!tor-
B n cazul bonului de con"um "e completeaz! "paiul urm!tor cu denumirea
materialului nlocuitor< dup! ce< n prealabil< pe ver"oul #ormularului "e obin
"emn!turile per"oanelor autorizate "! aprobe #olo"irea altor materiale dec:t cele
prev!zute n con"umurile normateE
B n cazul bonului de con"um 7colectiv8 "e taie cu o linie denumirea
materialului nlocuit i "e "emneaz! de aprobare a nlocuirii< n dreptul r:ndului
re"pectiv. Dup! n"crierea denumirii materialului nlocuitor "e ntocmete un
bon de con"um "eparat. 5n bonul de con"um coloanele G/nitatea de m!"ur!G i
G)antitatea nece"ar!G de pe r:ndul 2 "e completeaz! n cazul n care "e "olicit! i
"e elibereaz! din magazie materiale cu dou! unit!i de m!"ur!.

____________________________________________________________________
__________
|Contri>ua>ilul ...............................
|
|4rodusul/lucrarea (comanda)................... 0<# /? C<#&13
|
|'eperul ..........................nr. ........ nr. .........
|
|/enumirea piesei ............ norma .......... data ........
|
|
____________________________________________________________________
__________|
|#r. |/enumirea materialului |Cantitatea|Codul| 1.3.|Cantitatea|
4reul|5aloarea|
|crt.|(inclusi2 sortimentul, |necesar | | |eli>erat |
unitar| |
| |marca, profilul, | | | | |
| |
| |dimensiunea) | | | | |
| |
|____|_______________________|__________|_____|_____|__________|
______|________|
|____|_______________________|__________|_____|_____|__________|
______|________|
|____|_______________________|__________|_____|_____|__________|
______|________|
|____|_______________________|__________|_____|_____|__________|
______|________|

*+,8,+"
/ata i semntura,

(2erso)

____________________________________________________________________
__________
| ?=0?'%' 4"'$"=? C"'? &? =CH/?"F% C# C?= 31=! 7+
<'? |
| /ata ................................
|
|
____________________________________________________________________
__________|
| 3aterialul | Cantitatea | &emntura
|
| |____________________|
|
| | Cerut | ?li>erat |
|
|_______________________|________|___________|
_________________________________|
|_______________________|________|___________|
_________________________________|
|_______________________|________|___________|
_________________________________|
|_______________________|________|___________|
_________________________________|
|_______________________|________|___________|
_________________________________|
|_______________________|________|___________|
_________________________________|
|_______________________|________|___________|
_________________________________|
| 'estituiri | #ormat | : | |
|
|____________|__________|________|___________|
_________________________________|
| |Cnlocuitor| : | |
|
|____________|__________|________|___________|
_________________________________|
| !otal | #ormat | : | |&e trece pe faa
>onului |
|____________|__________|________|___________|
_________________________________|
| |Cnlocuitor| : | |
|
|____________|__________|________|___________|
_________________________________|
|
____________________________________________________________________
__________|
| /"!? 4'5#/ C#=<C1'?"
|
|
____________________________________________________________________
__________|
| /ata | "pro2i(ionare | 4roducie
|
|__________|_______________|
___________________________________________________|
| | |
|
|__________|_______________|
___________________________________________________|
|&emntura | |
|
|__________|_______________|
___________________________________________________|
|/ata i | "4'<0"! C#=<C1'?"
|
|semntura |
|
|__________|
___________________________________________________________________|
| |
|
| |
|
|__________|
___________________________________________________________________|
|3?#$1#
|
|
|
|
|
|
____________________________________________________________________
__________|
0IKJ D* +1;1LI*
7cod 14B(B88
1. .ervete ca-
B document de eviden! la locul de depozitare a intr!rilor< ieirilor i "tocurilor
de valori materialeE
B "ur"! de in#ormaii pentru controlul operativ curent i contabil al "tocurilor
de valori materiale.
2. .e ntocmete ntrBun e>emplar< "eparat pentru #iecare #el de material< i "e
completeaz! de ge"tionar "au de per"oana de"emnat!< care completeaz!
coloanele privitoare la intr!ri< la ieiri i "toc.
0iele de magazie "e in la #iecare loc de depozitare a valorilor materiale< pe
#eluri de materiale ordonate pe grupe< eventual "ubgrupe< "au n ordine
al#abetic!.
3entru valori materiale primite "pre prelucrare de la teri "au n cu"todie "e
ntocme"c #ie di"tincte care "e in "eparat de cele ale valorilor materiale proprii.
5nregi"tr!rile n #iele de magazie "e #ac document cu document. .tocul "e
poate "tabili dup! #iecare operaiune nregi"trat!< dar n mod obligatoriu zilnic.

____________________________________________________________________
__________
| | -E% /? 3"D"F? |
4agina ............. |
|_______________|________________________________|
_____________________________|
|3aga(ia |3aterialul/produsul (sortimentul, calitatea, marca,
profilul, |
| |dimensiunea)
|
| |
|
|__________|
___________________________________________________________________|
| Codul | 1.3. | 4reul unitar | |
|
|____________|__________|_________________|_________________|
__________________|
| | | | |
|
|____________|__________|_________________|_________________|
__________________|
| /ocument | ntrri | eiri | &toc |/ata i
semntura |
| | | | |de
control |
|__________________|_____________|____________|_____________|
__________________|
|/at | #umr | -el| | | |
|
|_____|_______|____|_____________|____________|_____________|
__________________|
|_____|_______|____|_____________|____________|_____________|
__________________|
|_____|_______|____|_____________|____________|_____________|
__________________|
|_____|_______|____|_____________|____________|_____________|
__________________|

*+,8,G
$I.,J D* INF*N,1RI*R*
7cod 14B(B128
1. .ervete ca-
B document pentru inventarierea valorilor materiale a#late n ge"tiuneE
B document de baz! pentru "tabilirea minu"urilor i plu"urilor de valori
materiale 7imobiliz!ri< "tocuri8 i a altor valori 7elemente de trezorerie etc.8E
B document Du"ti#icativ de nregi"trare n evidena magaziilor 7depozitelor8 i
n evidena contabil! n partid! "impl! a plu"urilor i minu"urilor con"tatateE
B document pentru ntocmirea Regi"truluiBinventarE
B document centralizator al operaiunilor de inventariere.
2. .e ntocmete ntrBun e>emplar< la locurile de depozitare< de regul! anual
"au n "ituaiile prev!zute de di"poziiile legale< de comi"ia de inventariere< pe
ge"tiuni.
5n li"tele de inventariere a valorilor materiale a#late n ambalaDe originale
intacte< a lic?idelor a c!ror cantitate #aptic! nu "e poate "tabili prin tran"vazare i
m!"urare< "au a materialelor de ma"!< n vrac etc.< a c!ror inventariere prin
c:nt!rire "au m!"urare ar nece"ita c?eltuieli importante "au ar conduce la
degradarea bunurilor re"pective< "e vor ataa notele de calcul privind
inventarierea< precum i datele te?nice care au "tat la baza calculelor.
+ateriile prime< materialele< pre#abricatele< pie"ele de "c?imb<
"emi#abricatele etc.< a#late la locurile de munc! i ne"upu"e prelucr!rii< "e
n"criu "eparat n li"tele de inventariere.
+aterialele< materialele de natura obiectelor de inventar< produ"ele #inite i
ambalaDele "e n"criu n li"tele de inventariere< pe #eluri< indic:nduB"e codul<
unitatea de m!"ur!< unii indici calitativi 7t!rie alcoolic!< grad de umiditate la
cereale etc.8.
$i"tele de inventariere ntocmite pentru bunurile n cu"todie trebuie "!
conin!< pe l:ng! elementele comune 7#elul materialului "au produ"ul #init<
cantitatea< valoarea etc.8< num!rul i data actului de predareBprimire n cu"todie
i ale documentului de decontare 7di"poziia de plat!< di"poziia de nca"are etc.8.
3entru "tocurile de valori materiale< #!r! micare< de pri"o"< de calitate
necore"punz!toare< depreciate< #!r! de"#acere a"igurat! "e ntocme"c li"te de
inventariere "eparate< la care "e ane>eaz! proce"eleBverbale n care "e arat!
cauzele ne#olo"irii< caracterul i gradul deterior!rii "au deprecierii< dac! e"te
cazul< cauzele care au determinat "tarea bunurilor re"pective< precum i
per"oanele vinovate< dup! caz.
0ormularele cu regim "pecial "e n"criu n li"tele de inventariere< n ordinea
codurilor< pentru a "e putea "tabili cu uurin! integritatea ace"tora< n
con#ormitate cu di"poziiile legale.
+!rcile potale i timbrele #i"cale "e n"criu n li"tele de inventariere la
valoarea nominal!.
5nainte de "tabilirea rezultatelor inventarierii "e procedeaz! la o veri#icare
minuioa"! a e>actit!ii nregi"tr!rilor e#ectuate n #iele de magazie i n
evidena contabil! n partid! "impl!< precum i a tuturor evalu!rilor< calculelor i
totaliz!rilor. ;reelile de"coperite cu acea"t! ocazie trebuie corectate nainte de
con"emnarea rezultatelor inventarierii.
5n cazul valorilor materiale primite n cu"todie i'"au con"ignaie< pentru
prelucrare etc.< li"tele de inventariere "e ntocme"c n dou! e>emplare< copia
naint:nduB"e agentului economic n al c!rui patrimoniu "e a#l! valorile
re"pective.
,oate bunurile inventariate< grupate pe ge"tiuni i categorii de bunuri "e
n"criu n li"tele de inventariere< care "e "emneaz! de c!tre per"oanele
mputernicite "! e#ectueze inventarierea.
&emnificaia coloanelor din ta>elul de mai .os este urmtoarea;
" , Codul sau numrul de in2entar
0 , -aptice
C , &criptice
/ , 4lus
? , 3inus
- , 4reul unitar
D , 5aloarea
H , 3oti2ul (cod)

____________________________________________________________________
__________
| | | Destiunea
| 4agina |
| ....... | =&!% /? #5?#!"'?'? |
| ...... |
|_________| /ata ............ |
__________________|________|
| 3aga(ia | | =oc de
depo(itare| |
|_________|________________________________________|
__________________|________|
|# |/enumirea |" |1.3.| C"#!!%$ | -| 5"=<"'?" |5aloarea|
/?4'?C?'?"|
|r.|>unurilor | | | | | C<#!"0=% |de |
|
| |in2entariate| | |_________________| |____________|in2entar|
___________|
|c | | | |&tocuri|/iferene| |D |/iferene| |
D | H |
|r | | | |_______|_________| | |_________| |
| |
|t.| | | | 0 | C | / | ? | | | / | ? | |
| |
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|
_____|_____|
|6 | * | 7| 8 | + | 9 | @ | J | G| K| *6 | ** | *7 |
*8 | *+ |
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|
_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|
_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|
_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|
_____|_____|
|#umele i|Comisia de |Destionar | Conta>ilitate
|
|prenumele|in2entariere |('esponsa>il |
|
| | |mi.loace fi:e) |
|
| |_____________|_________________|
____________________________________|
| | | | | |
|
|_________|____|____|___|_________________|
____________________________________|
|&emntura| | | | |
|
|_________|____|____|___|_________________|
____________________________________|

*+,8,*7
$I.,J D* INF*N,1RI*R*
7pentru ge"tiuni globalBvalorice8
7cod 14B(B12'a8
1. .ervete ca-
B document pentru inventarierea rec?izitelor de birou< imprimatelor<
materialelor de"tinate ambal!riiE
B document pentru inventarierea m!r#urilor i ambalaDelor a#late n unit!ile cu
am!nuntul i pentru care evidena "e ine cantitativBvaloricE
B document pentru "tabilirea minu"urilor i plu"urilor valorice din ge"tiunile
inventariateE
B document Du"ti#icativ de nregi"trare n evidena de la locurile de depozitare
i n evidena contabil! n partid! "impl!.
2. .e ntocmete n dou! e>emplare la locurile de depozitare.
3entru bunurile deteriorate total "au parial< degradate< precum i pentru cele
#!r! micare "au cele care nu mai pot #i valori#icate "e ntocme"c li"te de
inventariere "eparate.
3entru bunurile a#late n ambalaDe originale intacte< lic?idele a c!ror cantitate
#aptic! nu "e poate "tabili prin tran"vazare i m!"urare "au m!r#urile n vrac etc.<
a c!ror inventariere prin c:nt!rire "au m!"urare ar nece"ita c?eltuieli importante
"au ar conduce la degradarea bunurilor re"pective< n li"tele de inventariere "e
menioneaz! modul n care "Ba #!cut inventarierea i datele te?nice care "tau la
baza calculelor.
5n li"tele de inventariere "e n"criu "tocurile #aptice "tabilite de comi"ia de
inventariere prin num!rare< c:nt!rire< m!"urare "au cubare< dup! caz.
Datele privind bunurile inventariate "e n"criu n li"tele de inventariere
imediat dup! determinarea cantit!ilor inventariate< n ordinea n care au #o"t
grupate< in:nduB"e "eama de dimen"iunile i unit!ile de m!"ur! cu care
#igureaz! n evidena de la locurile de depozitare i n evidena contabil! n
partid! "impl!.
Faloarea de inventar "e "tabilete de comi"ia de inventariere< cu re"pectarea
prevederilor legale.
5nainte de "tabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea "tocului #aptic
valoric al bunurilor inventariate cu "oldul "criptic din evidena contabil! n
partid! "impl! "e procedeaz! la o veri#icare am!nunit! a e>actit!ii tuturor
evalu!rilor< calculelor< totaliz!rilor i nregi"tr!rilor din evidena contabil! n
partid! "impl! i din evidena de la locurile de depozitare. ;reelile identi#icate
cu acea"t! ocazie trebuie corectate nainte de "tabilirea rezultatelor inventarierii.
&emnificaia coloanelor din ta>elul de mai .os este urmtoarea;
C , Cantitatea
5 , 5aloarea
3 , 3oti2ul (cod)

____________________________________________________________________
__________
| =&!% /? #5?#!"'?'?
|4agina|
| (pentru gestiuni glo>al,2alorice)
| |
| /ata ................
| |
|
____________________________________________________________________
___|______|
| 3aga(ia | | =ocul de depo(itare
| |
|_________________|_____________________|
_______________________________|______|
|#r. |/enumirea |Codul|1.3.| C |4reul |5aloarea |5aloarea |
/eprecierea|
|crt.|>unurilor | | | |unitar de |conta>il|de |
___________|
| |in2entariate| | | |nregistrare | |in2entar |
5 | 3 |
| | | | | |n | | |
| |
| | | | | |conta>ilitate| | |
| |
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|
____|______|
| 6 | * | 7 | 8 | + | 9 | @ | J |
G | K |
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|
____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|
____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|
____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|
____|______|
| |!otal pagin| : | : | | : | | |
| |
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|
____|______|
| | Comisia de in2entariere | |
| |
|______________|___________________________|__________________|
_______|________|
| #umele i | | | | |
| |
| prenumele | | | | |
| |
|______________|________|_________|________|__________________|
_______|________|
| &emntura | | | | |
| |
|______________|________|_________|________|__________________|
_______|________|

*+,8,*7/a
)9I,1N2J 3*N,R/ O3*R12I/NI 5N F1$/,J
7cod 14B4B1'a8
1. .ervete ca-
B document Du"ti#icativ pentru depunerea unei "ume n valut!< n numerar< la
ca"ierieE
B document Du"ti#icativ de nregi"trare n regi"trul de ca"! 7n valut!8 i n
evidena contabil! n partid! "impl!.
2. .e ntocmete de per"oanele care e#ectueaz! operaiuni n devize< n dou!
e>emplare< pentru #iecare "um! nca"at! n valut!.
(. )ircul! la depun!tor 7e>emplarul 18. *>emplarul 2 r!m:ne n carnet< #iind
#olo"it ca document de veri#icare a operaiunilor nregi"trate n regi"trul de ca"!
7n valut!8.

____________________________________________________________________
__________
|
|
| ..........................
|
|
|
| CH!"#$% 4?#!'1 <4?'"$1# C# 5"=1!% #r. ..........
|
| /ata ...........................
|
|
|
| "m primit de
la ..................................................... |
| urmtoarele sume n 2alut,
repre(ent)nd; ........................... |
| .................................................................
.... |
|
____________________________________________________________________
__________|
| -elul 2alutei | &uma n 2alut | Curs | &uma
n lei |
| |__________________________| |
|
| | n cifre | n litere | |
|
|_________________|____________|_____________|____________|
____________________|
|_________________|____________|_____________|____________|
____________________|
|_________________|____________|_____________|____________|
____________________|
|_________________|____________|_____________|____________|
____________________|
| !otal | : | : | : |
|
|_________________|____________|_____________|____________|
____________________|

*+,+,*/a
Casier,
R*;I.,R/ D* )1.J 7n valut!8
7cod 14B4B&'c18
1. .ervete ca-
B document de nregi"trare operativ! a nca"!rilor i pl!ilor n valut! 7numerar
"au cecuri de c!l!torie8< pe baza actelor Du"ti#icative ane>ateE
B document de "tabilire< la "#:ritul #iec!rei zile< a "oldului de ca"!E
B document de nregi"trare zilnic! n evidena contabil! n partid! "impl! a
operaiunilor de ca"! n valut!.
2. .e ntocmete n dou! e>emplare< zilnic< pe baza actelor Du"ti#icative de
nca"!ri i pl!i n valut!.
5n antetul coloanelor "e n"crie #iecare #el de valut! care "e nca"eaz! "au "e
pl!tete. 5n coloanele #ormularului "e nregi"treaz! "umele n valut!< iar n
ultima coloan!< ec?ivalentul ace"tora n lei< la cur"ul de re#erin! din data
e#ectu!rii operaiunilor din documentele n care "au con"emnat ace"tea.
3entru cecuri de c!l!torie "e de"c?id coloane "eparate.
.e nregi"treaz! toate nca"!rile< dup! care ace"tea "e totalizeaz! 7inclu"iv
"oldul din ca"! reportat al zilei precedente8E "e nregi"treaz! apoi toate pl!ile< iar
totalul ace"tora "e "cade din "umele rezultate din n"umarea nca"!rilor< pentru a
"e "tabili "oldul de ca"! al zilei re"pective.
5n cazul n care num!rul valutelor e#ective i al cecurilor de c!l!torie nca"ate
n cur"ul unei zile dep!ete num!rul coloanelor e>i"tente pe o #il!< pentru ziua
re"pectiv! "e completeaz! at:tea #ile c:te "unt nece"are.
&emnificaia coloanelor din ta>elul de mai .os este urmtoarea;
F , Fiua
= , =una
" , "nul

____________________________________________________________________
__________
|
|
| ................
|
|
|
| '?D&!'1 /? C"&% (n 2alut)
|
|
|
|
____________________________________________________________________
__________|
|#r. |/"!" |#r. |#r. |?:plicaii| C#C"&%' | 4=%$ |
Contra2aloarea|
|crt.| |act |ane:e| | | |n
lei |
| |_____|cas| | |___________________|__________|
______________|
| |F|=|"| | | |-elul | | | | | | |
|
| | | | | | | |2alutei| | | | | | |
|
|____|_|_|_|____|_____|__________|_______|___|___|___|___|___|__|
______________|
| | | | | | | |Cursul | | | | | | |
: |
|____|_|_|_|____|_____|__________|_______|___|___|___|___|___|__|
______________|
| | | | | | |'eport/ | | | | | | | |
|
| | | | | | |&old (iua | | | | | | | |
|
| | | | | | |precedent| | | | | | | |
|
|____|_|_|_|____|_____|__________|_______|___|___|___|___|___|__|
______________|
|____|_|_|_|____|_____|__________|_______|___|___|___|___|___|__|
______________|
|____|_|_|_|____|_____|__________|_______|___|___|___|___|___|__|
______________|
|____|_|_|_|____|_____|__________|_______|___|___|___|___|___|__|
______________|
| | | | | | |/e | | | | | | | |
: |
| | | | | | |reportat | | | | | | | |
|
| | | | | | |pag./!otal| | | | | | | |
|
|____|_|_|_|____|_____|__________|_______|___|___|___|___|___|__|
______________|

*+,+,J/c"
Casier,
4ORD*RO/ D* 1)9ILI2I*
7cod 14B4B1( i cod 14B4B1('b8
1. .ervete ca-
B document de nregi"trare n ge"tiune a bunurilor cump!rate de la per"oane
#iziceE
B document Du"ti#icativ de nregi"trare n evidena contabil! n partid! "impl! a
valorii bunurilor cump!rateE
B document pentru Du"ti#icarea "umelor primite ca avan" 7"pre decontare8
pentru ac?iziii "au pentru decontarea "umelor pl!tite pentru ac?iziii.
2. .e ntocmete n dou! e>emplare pentru aprovizion!rile cu bunuri de pe
piaa !r!nea"c!< de la produc!torii individuali "au de la alte per"oane #izice< n
momentul ac?iziiei.
#umele ......................
4renumele ...................
=ocalitatea .................
Judeul .....................
0<'/?'<1 /? "CHF$?
nr. ..... data .........

____________________________________________________________________
__________
| 4rodusul | Codul | 1.3. | Cantitatea | 4reul unitar |
5aloarea |
| | | | | de acIi(iie |
acIi(iiei |
|_____________|_________|________|______________|_________________|
____________|
|_____________|_________|________|______________|_________________|
____________|
|_____________|_________|________|______________|_________________|
____________|
|_____________|_________|________|______________|_________________|
____________|
| !<!"= | : | : | | : |
|
|_____________|_________|________|______________|_________________|
____________|

*+,+,*8
&emntura acIi(itorului,
#umele ......................
4renumele ...................
=ocalitatea .................
Judeul .....................
0<'/?'<1 /? "CHF$? #r. ........
(de la productori indi2iduali)
din data de ......................
&emnificaia coloanelor din ta>elul de mai .os este urmtoarea;
4 , 4roductorii
# , #umele i prenumele
/ , /omiciliul
C , Cantitatea
5 , 5aloarea

____________________________________________________________________
__________
|Contractul| 4 | 0uletinul/ |/enumirea |C |4reul| 5 |"2ans|'est
|&emntura |
| | | cartea de |produselor| |unitar| | |de
|de primire|
| | | identitate | | | | | |
plat|a sumei |
|__________|_____|_____________| | | | | |
| |
|#r. |/ata |# |/ |seria|numrul| | | | | |
| |
|____|_____|__|__|_____|_______|__________|__|______|___|_____|
_____|__________|
| * | 7 | 8| +| 9 | @ | J | G| K | *6| ** | *7
| *8 |
|____|_____|__|__|_____|_______|__________|__|______|___|_____|
_____|__________|
|____|_____|__|__|_____|_______|__________|__|______|___|_____|
_____|__________|
|____|_____|__|__|_____|_______|__________|__|______|___|_____|
_____|__________|
|____|_____|__|__|_____|_______|__________|__|______|___|_____|
_____|__________|

*+,+,*8/>
&emntura acIi(itorului, &emntura gestionarului,
.,1, D* .1$1RII
7cod 14B%B1'l8
1. .ervete ca-
B document pentru calculul drepturilor b!neti cuvenite "alariailor< precum i
al contribuiei privind protecia "ocial! i al altor datoriiE
B document Du"ti#icativ de nregi"trare n evidena contabil! n partid! "impl!.
2. .e ntocmete n dou! e>emplare< lunar< pe baza documentelor de eviden!
a muncii i a timpului lucrat e#ectiv< a documentelor privind reinerile legale< a
concediilor de odi?n!< a certi#icatelor medicale< i "e "emneaz! pentru
con#irmarea e>actit!ii calculelor de c!tre per"oana care determin! "alariul
cuvenit i ntocmete "tatul de "alarii.
3entru centralizarea "alariilor i a elementelor componente ale ace"tora<
inclu"iv a reinerilor< "e utilizeaz! aceleai #ormulare de "tate de "alarii.
3l!ile #!cute n cur"ul lunii "e includ n "tatele de "alarii< pentru a cuprinde
a"t#el ntreaga "um! a "alariilor calculate i toate reinerile legale din perioada de
decontare re"pectiv!.
)ontribuabilii pot "!Bi "tabilea"c!< dac! nece"it!ile interne o cer< o alt!
mac?et! a #ormularului< dar care "! conin! in#ormaiile nece"are complet!rii
0iei #i"cale 01< re"pectiv-
B venit brutE
B contribuia individual! pentru a"igur!ri "ocialeE
B contribuia individual! pentru protecia "ocial! a omerilorE
B contribuia pentru a"igur!ri "ociale de "!n!tateE
B c?eltuieli pro#e"ionale 7cota 1%C8E
B venit netE
B deducere per"onal! de baz!E
B deduceri "uplimentareE
B venit baz! de calculE
B impozit calculat i reinut.
5n "ituaia n care "uma rezultat! din n"umarea coloanelor GDeducere
per"onal! de baz!G i GDeduceri "uplimentareG e"te mai mare "au egal! cu
coloana GFenit netG< n coloana GFenit baz! de calculG< i implicit< n coloana
GImpozit calculat i reinutG "e va n"crie ci#ra zero.
&emnificaia coloanelor din ta>elul de mai .os este urmtoarea;
" , &alariu de >a(
0 , "lte drepturi impo(a>ile
C , Contra2aloarea a2anta.elor n natur
/ , 5enit >rut
? , Contri>uia indi2idual pentru asigurri sociale
- , Contri>uia indi2idual pentru protecia social a omerilor
D , Contri>uia pentru asigurrile sociale de sntate
H , CIeltuieli profesionale (cota *9H)
, 5enit net
J , "lte contri>uii sau cIeltuieli deducti>ile
M , /educere personal de >a(
= , /educeri suplimentare
3 , 5enit >a( de calcul
# , mpo(it calculat i reinut
< , &alariul net
4 , "2ans
' , 'est de plat

____________________________________________________________________
__________
|
|
| .................
|
| &!"! /? &"="'
|
| pe luna ........... anul .......
|
| ...................
|
|
____________________________________________________________________
__________|
|#r. |#umele i| " | 0 | C | /| ?| -| D| H | | J | M | = | 3 | # |
< | 4 | ' |
|crt.|prenumele| | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| |(marca) | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|____|_________|___|___|___|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|
| * | 7 | 8 | + | 9 | @| J| G| K| *6| **| *7| *8| *+| *9| *@|
*J| *G|*K |
|____|_________|___|___|___|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|
|____|_________|___|___|___|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|
|____|_________|___|___|___|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|
|____|_________|___|___|___|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|

*+,9,*/l
Cntocmit,
H/RN1$ 3RIFIND O3*R12I/NI DIF*R.*
pentru ..........................
7cod 14B6B1&'c8
.ervete ca Durnal au>iliar pentru nregi"trarea veniturilor< re"pectiv a
c?eltuielilor.
.e ntocmete trime"trial "au anual< dup! caz< pe baza 0ielor pentru
operaiuni diver"e.
.e ntocme"c mai multe Durnale pentru c?eltuieli i un Durnal pentru venituri.
Datele din Durnale "tau la baza determin!rii venitului brut< a totalului
c?eltuielilor deductibile #i"cal i a venitului net.

____________________________________________________________________
__________
| | |
|
| .............. | |
4agina ... |
|__________________|______________________________________________|
____________|
| J1'#"= 4'5#/ <4?'"$1# /5?'&?
|
| pentru ..........................
|
| anul ............................
|
|
____________________________________________________________________
__________|
|#r. |Fiua |/ocumentul | ?:plicaii | &uma |
<>ser2aii |
|crt.|nregistrrii|(felul, | | |
|
| | |numrul, data)| | |
|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|
____________|
| 6 | * | 7 | 8 | + |
9 |
|____|_____________|______________|_______________|_______________|
____________|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|
____________|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|
____________|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|
____________|

*+,@,*J/c
Cntocmit,
0IKJ 3*N,R/ O3*R12I/NI DIF*R.*
pentru .......................
7cod 14B6B22'b8
.ervete la inerea evidenei contabile n partid! "impl! a veniturilor i
c?eltuielilor n #uncie de natura lorE
.e ntocmete manual "au cu aDutorul te?nicii de calcul< dup! caz< ntrBun
e>emplar.
$a "#:ritul #iec!rei luni< n #iele analitice "e totalizeaz! rulaDele pe luna
re"pectiv! i cumulat de la nceputul anului< n vederea ntocmirii Hurnalului
privind operaiuni diver"e cod 14B6B1&'c.

____________________________________________________________________
__________
| | |
|
| .............. | |
4agina ... |
|__________________|______________________________________________|
____________|
| -E% 4?#!'1 <4?'"$1# /5?'&?
|
| pentru .......................
|
| anul .........................
|
|
____________________________________________________________________
__________|
|#r. |/ata |/ocumentul | ?:plicaii | &uma |
<>ser2aii |
|crt.|documentului |(felul, numrul)| | |
|
|____|_____________|________________|_____________|_______________|
____________|
| 6 | * | 7 | 8 | + |
9 |
|____|_____________|________________|_____________|_______________|
____________|
|____|_____________|________________|_____________|_______________|
____________|
|____|_____________|________________|_____________|_______________|
____________|
|____|_____________|________________|_____________|_______________|
____________|
| !otal
|
|
____________________________________________________________________
__________|

*+,@,77/>
Cntocmit,
DO)/+*N, )/+/$1,IF
7cod 14B6B248
.ervete ca-
B document de centralizare a datelor din mai multe documente Du"ti#icative
care re#lect! operaiunilor economicoB#inanciare de acelai #el dintrBo anumit!
perioad! 7intr!ri i ieiri de materiale< produ"e "au m!r#uri< operaii b!neti etc.8E
B document Du"ti#icativ centralizator de nregi"trare n evidena contabil! n
partid! "impl!.
.e completeaz! titulatura i coninutul coloanelor n #uncie de natura
operaiunilor economicoB#inanciare i de nece"it!ile de centralizare i de
nregi"trare.
5n "ituaia n care n cur"ul unei zile e>i"t! un num!r mai re"tr:n" de operaii<
"e poate #olo"i un "ingur document cumulativ pentru operaiunile unei zile. 3e
ultimul r:nd "e #ace totalul "umelor pe #iecare coloan!.

____________________________________________________________________
__________
|
|
| ........................
|
|
|
| /<C13?#! C131="!5
|
|
|
|
____________________________________________________________________
__________|
|#r. | |
___________________________________________________________|
|r)nd| | | | | |
| |
|____|_____________|_________|_________|_________|_________|
_________|_________|
| 6 | * | 7 | 8 | + | 9 | @
| J |
|____|_____________|_________|_________|_________|_________|
_________|_________|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
____|____|____|

*+,@,7+
Cntocmit,
BBBBBBBBBBBBBBB