Sunteți pe pagina 1din 394

ORDIN Nr.

3055 din 29 octombrie 2009


pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene
Text n vigoare ncepnd cu data de 24 iulie 2013
REALIZATOR !O"#A$IA %E I$&OR"ATI!' $EA"(
Text actuali)at prin produ*ul in+or,atic legi*lativ LE- E-#ERT n .a)a
actelor nor,ative ,odi+icatoare/ pu.licate n "onitorul O+icial al Ro,niei/
#artea I/ pn0 la 24 iulie 20131
Act de baz
#B: Ordinul ,ini*trului +inan2elor pu.lice nr1 303342005
Acte modificatoare
#M1: Ordinul ,ini*trului +inan2elor pu.lice nr1 267542010
#M2: Ordinul ,ini*trului +inan2elor pu.lice nr1 223542011
#M3: Ordinul ,ini*trului +inan2elor pu.lice nr1 236242011
#M4: Ordinul ,ini*trului +inan2elor pu.lice nr1 111642012
#M5: Ordinul ,ini*trului +inan2elor pu.lice nr1 126742012
#M6: Ordinul ,ini*trului +inan2elor pu.lice nr1 175042012
#M7: Ordinul ,ini*trului +inan2elor pu.lice nr1 101342013
"odi+ic0rile 8i co,plet0rile e+ectuate prin actele nor,ative enu,erate ,ai
*u* *unt *cri*e cu +ont italic1 9n +a2a +iec0rei ,odi+ic0ri *au co,plet0ri e*te
indicat actul nor,ativ care a e+ectuat ,odi+icarea *au co,pletarea re*pectiv0/
n +or,a #M1/ #M2 etc1
#CIN
NOTE:
1. Reproduce, ,ai :o* prevederile art1 14 din Ordinul ,ini*trului +inan2elor
pu.lice nr1 126742012 pentru apro.area Regle,ent0rilor conta.ile con+or,e cu
;tandardele interna2ionale de raportare +inanciar0/ aplica.ile *ociet02ilor
co,erciale ale c0ror valori ,o.iliare *unt ad,i*e la tran)ac2ionare pe o pia20
regle,entat0 <#M5=1
#M5
>ART1 14
<1= #revederile pre)entului ordin *e aplic0 ncepnd cu *itua2iile +inanciare
anuale ale exerci2iului +inanciar 20121
<2= 9ncepnd cu exerci2iul +inanciar al anului 2013/ entit02ilor care +ac
o.iectul pre)entului ordin nu le ,ai *unt aplica.ile Regle,ent0rile conta.ile
con+or,e cu directivele europene/ apro.ate prin Ordinul ,ini*trului +inan2elor
pu.lice nr1 3103342005/ cu ,odi+ic0rile 8i co,plet0rile ulterioare1>
#CIN
2. Reproduce, ,ai :o* prevederile art1 2 din Ordinul ,ini*trului +inan2elor
pu.lice nr1 101342013 <#M7=1
#M7
>ART1 2
<1= ;i*te,ul de raportare conta.il0 la 30 iunie 2013 a operatorilor econo,ici
prev0)ut la art1 1 *e aplic0 per*oanelor c0rora le *unt incidente Regle,ent0rile
conta.ile con+or,e cu %irectiva a I?@a a !o,unit02ilor Econo,ice Europene/
parte co,ponent0 a Regle,ent0rilor conta.ile con+or,e cu directivele
europene/ apro.ate prin Ordinul ,ini*trului +inan2elor pu.lice nr1 3103342005/
cu ,odi+ic0rile 8i co,plet0rile ulterioare/ 8i care n exerci2iul +inanciar
precedent au nregi*trat o ci+r0 de a+aceri ,ai ,are de 2201000 lei1
<2= ;i*te,ul de raportare conta.il0 la 30 iunie 2013 a operatorilor econo,ici
prev0)ut la art1 1 *e aplic0/ de a*e,enea/ *ociet02ilor c0rora le *unt incidente
Regle,ent0rile conta.ile con+or,e cu ;tandardele interna2ionale de raportare
+inanciar0/ aplica.ile *ociet02ilor co,erciale ale c0ror valori ,o.iliare *unt
ad,i*e la tran)ac2ionare pe o pia20 regle,entat0/ apro.ate prin Ordinul
vicepri,@,ini*trului/ ,ini*trul +inan2elor pu.lice/ nr1 1126742012/ cu
,odi+ic0rile 8i co,plet0rile ulterioare/ 8i care n exerci2iul +inanciar precedent
au nregi*trat o ci+r0 de a+aceri ,ai ,are de 2201000 lei1
<3= #entru ntoc,irea raport0rilor conta.ile la 30 iunie 2013/ ncadrarea n
criteriul prev0)ut la alin1 <1= 8i <2= *e e+ectuea)0 pe .a)a indicatorilor
deter,ina2i din *itua2iile +inanciare anuale ale exerci2iului +inanciar precedent/
re*pectiv a .alan2ei de veri+icare ncAeiate la +inele exerci2iului +inanciar
precedent1 Acelea8i prevederi *e aplic0 8i n ca)ul entit02ilor care au optat
pentru un exerci2iu +inanciar di+erit de anul calendari*tic/ potrivit Legii
conta.ilit02ii nr1 6241551/ repu.licat0/ cu ,odi+ic0rile 8i co,plet0rile
ulterioare1
<4= #er*oanele care +ac o.iectul pre)entului ordin *unt denu,ite n n2ele*ul
ace*tuia entit02i1>
#B
n temeiul prevederilor art. 2 alin. !2" lit. a" #i ale art. $0 alin. !%" din
&otr'rea (uvernului nr. 3%)2009 privind organi*area #i func+ionarea
,ini-terului .inan+elor /ublice0 cu modificrile #i completrile ulterioare0
1n ba*a prevederilor art. % alin. !$" din 2egea contabilit+ii nr. 32)$99$0
republicat0
mini-trul finan+elor publice emite urmtorul ordin:
4R5. $
!$" 6e aprob Reglementrile contabile conforme cu directivele europene0
cuprin-e 1n ane7a care face parte integrant din pre*entul ordin.
!2" Reglementrile prev*ute la alin. !$" cuprind Reglementrile contabile
conforme cu Directiva a I89a a :omunit+ilor ;conomice ;uropene #i
Reglementrile contabile conforme cu Directiva a 8II9a a :omunit+ilor
;conomice ;uropene.
4R5. 2
!$" Reglementrile contabile conforme cu Directiva a I89a a :omunit+ilor
;conomice ;uropene -e aplic de entit+ile prev*ute la pct. $ alin. !3" din
reglementri.
!2" 6ubunit+ile fr per-onalitate <uridic0 cu -ediul 1n -trintate0 care apar+in
per-oanelor <uridice cu -ediul -au domiciliul 1n Rom'nia0 precum #i -ubunit+ile
din Rom'nia care apar+in unor per-oane <uridice cu -ediul ori domiciliul 1n
-trintate au obliga+ia - organi*e*e #i - conduc contabilitatea proprie0
potrivit reglementrilor men+ionate la alin. !$".
4R5. 3
!$" /er-oanele <uridice care la data bilan+ului dep#e-c limitele a dou dintre
urmtoarele 3 criterii0 denumite 1n continuare criterii de mrime:
9 total active: 3.=50.000 euro>
9 cifra de afaceri net: ?.300.000 euro>
9 numr mediu de -alaria+i 1n cur-ul e7erci+iului financiar: 50 1ntocme-c
-itua+ii financiare anuale care cuprind:
9 bilan+>
9 cont de profit #i pierdere>
9 -itua+ia modificrilor capitalului propriu>
9 -itua+ia flu7urilor de numerar>
9 note e7plicative la -itua+iile financiare anuale.
!2" /er-oanele <uridice care la data bilan+ului nu dep#e-c limitele a dou
dintre criteriile de mrime prev*ute la alin. !$" 1ntocme-c -itua+ii financiare
anuale pre-curtate care cuprind:
9 bilan+ pre-curtat>
9 cont de profit #i pierdere>
9 note e7plicative la -itua+iile financiare anuale pre-curtate. Op+ional0 ele pot
1ntocmi -itua+ia modificrilor capitalului propriu #i)-au -itua+ia flu7urilor de
numerar.
!3" /otrivit legii contabilit+ii0 -itua+iile financiare anuale trebuie 1n-o+ite de o
declara+ie -cri- de a-umare a r-punderii conducerii per-oanei <uridice pentru
1ntocmirea -itua+iilor financiare anuale 1n conformitate cu Reglementrile
contabile conforme cu Directiva a I89a a :omunit+ilor ;conomice ;uropene.
!%" /er-oanele <uridice care au 1ntocmit -itua+ii financiare anuale pre-curtate
1ntocme-c -itua+iile financiare anuale prev*ute la alin. !$" numai dac 1n dou
e7erci+ii financiare con-ecutive dep#e-c limitele a dou dintre cele 3 criterii de
mrime prev*ute la alin. !$". /er-oanele <uridice care au 1ntocmit -itua+iile
financiare anuale prev*ute la alin. !$" 1ntocme-c -itua+ii financiare anuale
pre-curtate numai dac 1n dou e7erci+ii financiare con-ecutive nu dep#e-c
limitele a dou dintre cele 3 criterii de mrime prev*ute la alin. !$".
!5" n ca*ul entit+ilor nou91nfiin+ate0 ace-tea pot 1ntocmi pentru primul
e7erci+iu de raportare -itua+ii financiare anuale pre-curtate -au -itua+ii financiare
anuale cu 5 componente. /entru al doilea an de raportare0 ace-te entit+i
anali*ea* indicatorii determina+i din -itua+iile financiare ale anului precedent #i
indicatorii determina+i pe ba*a datelor din contabilitate #i a balan+ei de verificare
1nc@eiate la -f'r#itul e7erci+iului financiar curent0 1ntocmind -itua+ii financiare
anuale 1n func+ie de criteriile de mrime 1nregi-trate.
4R5. %
n ca*ul entit+ilor admini-trate 1n -i-tem duali-t0 potrivit legii0 referirile din
reglementrile prev*ute la art. $ la Aadmini-tratoriA -e vor citi ca referiri la
Amembrii directoratuluiA.
4R5. 5
!$" 6itua+iile financiare anuale 1ntocmite de per-oanele <uridice prev*ute la
art. 3 alin. !$" -unt auditate0 potrivit legii.
!2" .ac obiectul auditului -tatutar #i -itua+iile financiare anuale 1ntocmite de
per-oanele <uridice de intere- public0 a-tfel cum -unt definite potrivit legii.
!3" 6itua+iile financiare anuale pre-curtate -unt verificate potrivit legii.
4R5. =
6ociet+ile comerciale ale cror valori mobiliare -unt admi-e la tran*ac+ionare
pe o pia+ reglementat0 a-tfel cum e-te definit de legi-la+ia 1n vigoare privind
pia+a de capital0 1ntocme-c -itua+ii financiare anuale cu 5 componente0 a#a cum
ace-tea -unt prev*ute la art. 3 alin. !$"0 indiferent de totalul activelor0 cifra de
afaceri net -au numrul mediu de -alaria+i.
4R5. ?
!$" 6ubunit+ile fr per-onalitate <uridic0 care apar+in per-oanelor <uridice cu
-ediul -au domiciliul 1n Rom'nia0 organi*ea* #i conduc eviden+ contabil
proprie0 a-tfel 1nc't acea-ta - permit determinarea informa+iilor #i a
obliga+iilor prev*ute de lege0 iar per-oanele <uridice crora le apar+in - poat
1ntocmi -itua+ii financiare anuale.
!2" 4ctivitatea de-f#urat 1n -trintate de -ubunit+ile fr per-onalitate
<uridic0 care apar+in per-oanelor <uridice cu -ediul -au domiciliul 1n Rom'nia0
-e include 1n -itua+iile financiare ale per-oanei <uridice rom'ne #i -e raportea*
pe teritoriul Rom'niei0 cu re-pectarea prevederilor Reglementrilor contabile
conforme cu Directiva a I89a a :omunit+ilor ;conomice ;uropene.
!3" n 1n+ele-ul pre*entului ordin0 prin -ubunit+i fr per-onalitate <uridic0
care apar+in per-oanelor <uridice cu -ediul -au domiciliul 1n Rom'nia0 -e 1n+elege
-ucur-ale0 agen+ii0 repre*entan+e -au alte a-emenea unit+i fr per-onalitate
<uridic0 1nfiin+ate potrivit legii.
!%" /er-oanele de-emnate ca repre*entant)1mputernicit fi-cal0 potrivit :odului
fi-cal #i :odului de procedur fi-cal0 +in contabilitatea proprie 1n func+ie de
-tatutul lor de per-oane fi*ice -au <uridice0 dup ca*. n ca*ul 1n care -unt
per-oane <uridice0 ace-tea 1ntocme-c -itua+ii financiare anuale #i raportri
contabile0 potrivit 2egii contabilit+ii nr. 32)$99$0 republicat.
!5" Din punct de vedere contabil0 -ediile permanente din Rom'nia care apar+in
unor per-oane <uridice cu -ediul 1n -trintate repre*int -ubunit+i fr
per-onalitate <uridic ce apar+in ace-tor per-oane <uridice #i au obliga+ia
1ntocmirii -itua+iilor financiare anuale #i a raportrilor contabile cerute de 2egea
contabilit+ii nr. 32)$99$0 republicat.
4R5. 3
!$" n ca*ul a-ocierilor 1n participa+ie 1nc@eiate 1ntre o per-oan <uridic
rom'n #i o per-oan <uridic -trin0 contabilitatea -e +ine de ctre per-oana
de-emnat de a-ocia+i0 care r-punde potrivit legii.
!2" 2a organi*area #i conducerea contabilit+ii a-ocierii 1n participa+ie trebuie
avute 1n vedere at't Reglementrile contabile conforme cu Directiva a I89a a
:omunit+ilor ;conomice ;uropene0 c't #i cerin+ele care re*ult din alte
prevederi legale.
!3" Reglementrile contabile conforme cu Directiva a I89a a :omunit+ilor
;conomice ;uropene -e aplic0 de a-emenea0 a-ocierilor 1n participa+ie 1ntre
per-oane <uridice -trine !nere*idente"0 1nregi-trate 1n Rom'nia. /entru ace-tea0
a-ociatul de-emnat prin contractul de a-ociere - 1ndeplinea-c obliga+iile fi-cale
organi*ea* #i conduce eviden+a contabil a a-ocierii0 a-tfel 1nc't - -e poat
determina informa+iile #i obliga+iile prev*ute de lege0 fr a 1ntocmi -itua+ii
financiare anuale.
4R5. 9
,ini-terul .inan+elor /ublice #i alte autorit+i de reglementare pot -olicita
pre*entarea 1n -itua+iile financiare anuale a unor informa+ii -uplimentare fa+ de
cele care trebuie pre*entate 1n concordan+ cu reglementrile prev*ute la art. $.
4R5. $0
n aplicarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene0
entit+ile trebuie - de*volte politici contabile proprii care -e aprob de
admini-tratori0 potrivit legii. n ca*ul entit+ilor care nu au admini-tratori0
politicile contabile -e aprob de per-oanele care au obliga+ia ge-tionrii entit+ii
re-pective.
4R5. $$
!$" 6itua+iile financiare anuale con-olidate -unt elaborate 1n conformitate cu
Reglementrile contabile conforme cu Directiva a 8II9a a :omunit+ilor
;conomice ;uropene.
!2" O -ocietate9mam trebuie - 1ntocmea-c -itua+ii financiare anuale
con-olidate dac acea-ta face parte dintr9un grup de -ociet+i #i 1ndepline#te una
dintre urmtoarele condi+ii:
a" de+ine ma<oritatea drepturilor de vot ale ac+ionarilor -au a-ocia+ilor 1ntr9o
alt -ocietate denumit filial>
b" e-te ac+ionar -au a-ociat al unei -ociet+i #i ma<oritatea membrilor
organelor de admini-tra+ie0 conducere #i de -upraveg@ere ale -ociet+ii 1n cau*
!filial"0 care au 1ndeplinit ace-te func+ii 1n cur-ul e7erci+iului financiar0 1n cur-ul
e7erci+iului financiar precedent #i p'n 1n momentul 1ntocmirii -itua+iilor
financiare anuale con-olidate0 au fo-t numi+i doar ca re*ultat al e7ercitrii
drepturilor lor de vot>
c" e-te ac+ionar -au a-ociat al unei -ociet+i #i de+ine -ingur controlul a-upra
ma<orit+ii drepturilor de vot ale ac+ionarilor ori a-ocia+ilor -ociet+ii0 ca urmare
a unui acord cu al+i ac+ionari -au a-ocia+i>
d" e-te ac+ionar -au a-ociat #i are dreptul de a e7ercita o influen+ dominant
a-upra filialei0 1n temeiul unui contract 1nc@eiat cu -ocietatea comercial 1n
cau* ori al unei clau*e din actul con-titutiv -au -tatut0 dac legi-la+ia aplicabil
filialei permite a-tfel de contracte ori clau*e>
e" -ocietatea9mam de+ine puterea de a e7ercita -au e7ercit efectiv o
influen+ dominant ori control a-upra unei filiale>
f" e-te ac+ionar -au a-ociat #i are dreptul de a numi ori de a revoca ma<oritatea
membrilor organelor de admini-tra+ie0 conducere -au de -upraveg@ere ale
filialei> -au
g" -ocietatea9mam #i filiala -unt condu-e pe o ba* unificat de ctre
-ocietatea9mam.
4R5. $2
!$" O -ocietate9mam e-te -cutit de la 1ntocmirea -itua+iilor financiare anuale
con-olidate dac0 la data bilan+ului con-olidat0 -ociet+ile comerciale care
urmea* - fie con-olidate nu dep#e-c 1mpreun0 pe ba*a celor mai recente
-itua+ii financiare anuale ale ace-tora0 limitele a dou dintre urmtoarele 3
criterii:
9 total active: $?.520.000 euro>
9 cifra de afaceri net: 35.0%0.000 euro>
9 numr mediu de -alaria+i 1n cur-ul e7erci+iului financiar: 250.
!2" 6cutirea prev*ut la alin. !$" nu -e aplic dac una dintre filialele care
urmea* - fie con-olidate e-te o -ocietate comercial ale crei valori mobiliare
-unt admi-e la tran*ac+ionare pe o pia+ reglementat0 1n conformitate cu
legi-la+ia 1n vigoare privind pia+a de capital.
!3" :ondi+iile 1n care o -ocietate9mam e-te -cutit de la obliga+ia 1ntocmirii
-itua+iilor financiare anuale con-olidate -unt prev*ute 1n Reglementrile
contabile conforme cu Directiva a 8II9a a :omunit+ilor ;conomice ;uropene.
!%" :riteriile de mrime prev*ute la alin. !$" -e -tabile-c pe ba*a -itua+iilor
financiare anuale ale -ociet+ii9mam #i ale filialelor -ale.
4R5. $3
6anc+iunile aplicabile pentru 1nclcarea prevederilor reglementrilor contabile
conforme cu directivele europene -unt cele prev*ute de 2egea contabilit+ii nr.
32)$99$0 republicat.
4R5. $%
!$" ;ntit+ile care fac parte din categoria per-oanelor <uridice de intere-
public0 potrivit art. 3% alin. !2" din 2egea contabilit+ii nr. 32)$99$0 republicat0
cu e7cep+ia -ociet+ilor comerciale ale cror valori mobiliare -unt admi-e la
tran*ac+ionare pe o pia+ reglementat0 a in-titu+iilor de credit #i in-titu+iilor
financiare nebancare0 definite potrivit reglementrilor legale0 1n-cri-e 1n
Regi-trul general0 a -ociet+ilor de a-igurare0 de a-igurare9rea-igurare #i de
rea-igurare0 a -ociet+ilor de pen-ii0 a -ociet+ilor de -ervicii de inve-ti+ii
financiare0 -ociet+ilor de admini-trare a inve-ti+iilor #i organi-melor de
pla-ament colectiv0 #i care au obliga+ia - 1ntocmea-c -itua+ii financiare anuale
con-olidate pot 1ntocmi ace-te -itua+ii fie potrivit Reglementrilor contabile
conforme cu Directiva a 8II9a a :omunit+ilor ;conomice ;uropene0 fie 1n ba*a
6tandardelor Interna+ionale de Raportare .inanciar.
!2" /revederile alin. !$" -e aplic #i per-oanelor <uridice0 altele dec't cele de
intere- public0 care au obliga+ia0 potrivit legii0 - 1ntocmea-c -itua+ii financiare
anuale con-olidate.
!3" /er-oanele <uridice care au optat0 potrivit prevederilor de mai -u-0 pentru
aplicarea 6tandardelor Interna+ionale de Raportare .inanciar la 1ntocmirea
-itua+iilor financiare anuale con-olidate au obliga+ia - a-igure continuitatea
aplicrii ace-tora.
4R5. $5
/re*entul ordin intr 1n vigoare la data de $ ianuarie 20$0.
4R5. $=
2a data intrrii 1n vigoare a pre*entului ordin -e abrog Ordinul mini-trului
finan+elor publice nr. $.?52)2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile
conforme cu directivele europene0 publicat 1n ,onitorul Oficial al Rom'niei0
/artea I0 nr. $.030 #i nr. $.030 bi- din 30 noiembrie 20050 cu modificrile #i
completrile ulterioare.
4R5. $?
/re*entul ordin -e public 1n ,onitorul Oficial al Rom'niei0 /artea I.
4N;B4 $
R;(2;,;N5CRI :ON54DI2;
conforme cu Directiva a I89a a :omunit+ilor ;conomice ;uropene
:4/I5O2E2 I
4RI4 D; 4/2I:4DI2I545; FI ,ON;D4 D; R4/OR54R;
$. 9 !$" /re*entele reglementri prevd formatul #i con+inutul -itua+iilor
financiare anuale0 principiile contabile #i regulile de recunoa#tere0 evaluare0
-coatere din eviden+ #i pre*entare a elementelor 1n -itua+iile financiare anuale0
regulile de 1ntocmire0 aprobare0 auditare)verificare0 potrivit legii0 #i publicare a
-itua+iilor financiare anuale0 unele reguli privind contabilitatea de ge-tiune0
/lanul de conturi general0 precum #i con+inutul #i func+iunea conturilor
contabile.
4ce-tea -tabile-c0 de a-emenea0 reguli privind organi*area #i conducerea
contabilit+ii #i raportrile efectuate 1n conformitate cu cerin+ele in-titu+iilor
-tatului0 pentru u*ul tuturor categoriilor de utili*atori.
!2" /re*entele reglementri tran-pun:
a" Directiva a I89a a :omunit+ilor ;conomice ;uropene ?3)==0):;; din
data de 25 iulie $9?3 privind conturile anuale ale anumitor forme de -ociet+i
comerciale0 publicat 1n Gurnalul Oficial al Eniunii ;uropene nr. 2 222 din data
de $% augu-t $9?30 cu modificrile #i completrile ulterioareH$">
b" art. $0 alin. 2 din Directiva 200%)25):; a /arlamentului ;uropean #i a
:on-iliului din 2$ aprilie 200% privind ofertele publice de ac@i*i+ie0 publicat 1n
Gurnalul Oficial al Eniunii ;uropene nr. 2 $%2 din 30 aprilie 200%>
c" prevederile Directivei 200=)%3):; a /arlamentului ;uropean #i a
:on-iliului din $? mai 200=0 publicat 1n Gurnalul Oficial al Eniunii ;uropene
nr. 2 $5? din 9 iunie 200=0 referitoare la modificarea Directivei ?3)==0):;;>
d" prevederile Directivei 200=)%=):; a /arlamentului ;uropean #i a
:on-iliului din $% iunie 200=0 publicat 1n Gurnalul Oficial al Eniunii ;uropene
nr. 2 22% din $= augu-t 200=0 referitoare la modificarea Directivei ?3)==0):;;>
e" prevederile Directivei 2009)%9):; a /arlamentului ;uropean #i a
:on-iliului din $3 iunie 20090 publicat 1n Gurnalul Oficial al Eniunii ;uropene
nr. 2 $=% din 2= iunie 20090 referitoare la modificarea Directivei ?3)==0):;;.
!3" /re*entele reglementri -e aplic de ctre urmtoarele categorii de
per-oane !denumite 1n continuare entit+i":
a" -ociet+ile comerciale:
9 -ociet+ile 1n nume colectiv>
9 -ociet+ile 1n comandit -impl>
9 -ociet+ile pe ac+iuni>
9 -ociet+ile 1n comandit pe ac+iuni> #i
9 -ociet+ile cu r-pundere limitat.
b" -ociet+ile)companiile na+ionale>
c" regiile autonome>
d" in-titutele na+ionale de cercetare9de*voltare>
e" -ociet+ile cooperative #i celelalte per-oane <uridice care0 1n ba*a legilor
-peciale de organi*are0 func+ionea* pe principiile -ociet+ilor comerciale>
f" -ubunit+ile fr per-onalitate <uridic0 cu -ediul 1n Rom'nia0 care apar+in
per-oanelor <uridice cu -ediul -au domiciliul 1n Rom'nia0 1n condi+iile prev*ute
de pre*entele reglementri>
g" -ubunit+ile fr per-onalitate <uridic0 cu -ediul 1n -trintate0 care apar+in
per-oanelor prev*ute la lit. a" 9 e"0 cu -ediul -au domiciliul 1n Rom'nia0 1n
condi+iile prev*ute de pre*entele reglementri>
@" -ubunit+ile din Rom'nia0 care apar+in unor per-oane <uridice cu -ediul -au
domiciliul 1n -trintate0 1n condi+iile prev*ute de pre*entele reglementri>
#M3
i= grupurile de intere* econo,ic/ n+iin2ate potrivit legii1
#B
!%" 6ociet+ile comerciale care au -ubunit+i organi*ea* #i conduc
contabilitatea a-tfel 1nc't - fie di-ponibile informa+iile nece-are privind
activitatea de-f#urat de ace-te -ubunit+i.
!5" n 1n+ele-ul pre*entelor reglementri0 prin -ubunit+i fr per-onalitate
<uridic0 care apar+in per-oanelor <uridice cu -ediul -au domiciliul 1n Rom'nia0
-e 1n+elege -ucur-ale0 agen+ii0 repre*entan+e -au alte a-emenea unit+i fr
per-onalitate <uridic0 1nfiin+ate potrivit legii.
2. 9 !$" :ontabilitatea -e +ine 1n limba rom'n #i 1n moneda na+ional.
:ontabilitatea opera+iunilor efectuate 1n valut -e +ine at't 1n moneda na+ional0
c't #i 1n valut.
!2" /rin valut -e 1n+elege alt moned dec't leul.
999999999999
H$" Directiva a I89a a fo-t modificat #i completat prin urmtoarele
directive:
9 Directiva a 8II9a a :on-iliului 33)3%9):;; din $3 iunie $933 privind
conturile con-olidate0 publicat 1n Gurnalul Oficial al Eniunii ;uropene nr. 2 $93
din $3 iulie $933>
9 Directiva a BI9a a :on-iliului 39)===):;; din 2$ decembrie $939 privind
cerin+ele de pre*entare referitoare la -ucur-alele de-c@i-e 1ntr9un 6tat membru de
ctre anumite tipuri de -ociet+i comerciale care intr -ub inciden+a legi-la+iei
unui alt -tat0 publicat 1n Gurnalul Oficial al Eniunii ;uropene nr. 2 395 din 30
decembrie $939>
9 Directiva :on-iliului 90)=0%):;; din 3 noiembrie $990 pentru modificarea
Directivei ?3)==0):;; privind conturile anuale #i a Directivei 33)3%9):;;
privind conturile con-olidate 1n ceea ce prive#te e7cep+iile pentru 1ntreprinderile
mici #i mi<locii #i publicarea conturilor 1n ecu0 publicat 1n Gurnalul Oficial al
Eniunii ;uropene nr. 2 3$? din $= noiembrie $990>
9 Directiva :on-iliului 90)=05):;; din 3 noiembrie $990 pentru modificarea
Directivei ?3)==0):;; privind conturile anuale #i a Directivei 33)3%9):;;
privind conturile con-olidate 1n ceea ce prive#te aria de aplicabilitate a ace-tor
directive0 publicat 1n Gurnalul Oficial al Eniunii ;uropene nr. 2 3$? din $=
noiembrie $990>
9 Directiva 200$)=5):; a /arlamentului ;uropean #i a :on-iliului din 2?
-eptembrie 200$ pentru modificarea Directivei ?3)==0):;;0 Directivei
33)3%9):;; #i a Directivei 3=)=35):;; privind regulile de evaluare pentru
conturile anuale #i con-olidate ale anumitor tipuri de -ociet+i comerciale0
precum #i ale bncilor #i ale altor in-titu+ii financiare0 publicat 1n Gurnalul
Oficial al Eniunii ;uropene nr. 2 233 din 2? octombrie 200$>
9 Directiva :on-iliului 2003)33):; din $3 mai 2003 pentru modificarea
Directivei ?3)==0):;; privind conturile anuale 1n ceea ce prive#te -umele
e7primate 1n euro0 publicat 1n Gurnalul Oficial al Eniunii ;uropene nr. 2 $20
din $5 mai 2003>
9 Directiva 2003)5$):;; a /arlamentului ;uropean #i a :on-iliului din $3
iunie 2003 pentru modificarea Directivelor ?3)==0):;;0 33)3%9):;;0
3=)=35):;; #i 9$)=?%):;; privind conturile anuale #i con-olidate ale anumitor
tipuri de -ociet+i comerciale0 bncilor #i altor in-titu+ii financiare #i ale
-ociet+ilor de a-igurare privind moderni*area #i actuali*area regulilor contabile0
publicat 1n Gurnalul Oficial al Eniunii ;uropene nr. 2 $?3 din $? iulie 2003.
:4/I5O2E2 II
.OR,45E2 FI :ONIINE5E2 6I5E4III2OR .IN4N:I4R; 4NE42;
6;:IIEN;4 $
DI6/OJIIII (;N;R42; /RI8IND 6I5E4III2; .IN4N:I4R; 4NE42;
3. 9 !$" /er-oanele <uridice care la data bilan+ului dep#e-c limitele a dou
dintre urmtoarele trei criterii !denumite 1n continuare criterii de mrime":
9 total active: 3.=50.000 euro0
9 cifr de afaceri net: ?.300.000 euro0
9 numr mediu de -alaria+i 1n cur-ul e7erci+iului financiar: 50 1ntocme-c
-itua+ii financiare anuale care cuprind:
9 bilan+0
9 cont de profit #i pierdere0
9 -itua+ia modificrilor capitalului propriu0
9 -itua+ia flu7urilor de numerar0
9 notele e7plicative la -itua+iile financiare anuale.
!2" /er-oanele <uridice care la data bilan+ului nu dep#e-c limitele a dou
dintre criteriile de mrime prev*ute la alin. !$" 1ntocme-c -itua+ii financiare
anuale pre-curtate care cuprind:
9 bilan+ pre-curtat0
9 cont de profit #i pierdere0
9 note e7plicative la -itua+iile financiare anuale pre-curtate.
Op+ional0 ele pot 1ntocmi -itua+ia modificrilor capitalului propriu #i)-au
-itua+ia flu7urilor de numerar.
!3" 6itua+iile financiare anuale0 re-pectiv -itua+iile financiare anuale
pre-curtate con-tituie un tot unitar.
!%" /otrivit legii contabilit+ii0 -itua+iile financiare anuale trebuie 1n-o+ite de o
declara+ie -cri- de a-umare a r-punderii conducerii entit+ii pentru 1ntocmirea
-itua+iilor financiare anuale potrivit Reglementrilor contabile conforme cu
Directiva a I89a a :omunit+ilor ;conomice ;uropene. Informa+iile cuprin-e 1n
acea-t declara+ie -unt cele prev*ute de legea contabilit+ii.
%. 9 /revederile pct. 3 referitoare la componentele -itua+iilor financiare anuale0
-e aplic #i de entit+ile prev*ute la pct. $ alin. !3" lit. @" din pre*entele
reglementri.
5. 9 !$" 6itua+iile financiare anuale 1ntocmite de per-oanele <uridice prev*ute
la pct. 3 alin. !$" -unt auditate potrivit legii. 6unt auditate0 de a-emenea0
-itua+iile financiare anuale 1ntocmite de entit+ile prev*ute la pct. $ alin. !3" lit.
@"0 1n ca*ul dep#irii limitelor criteriilor de mrime prev*ute la pct. 3 alin. !$".
!2" .ac obiectul auditului -tatutar #i -itua+iile financiare anuale 1ntocmite de
per-oanele <uridice de intere- public0 a#a cum -unt definite potrivit legii.
!3" 6itua+iile financiare anuale pre-curtate -unt verificate0 potrivit legii.
=. 9 /ct. 3 alin. !2" din pre*entele reglementri nu -e aplic de ctre entit+ile
ale cror valori mobiliare -unt admi-e la tran*ac+ionare pe o pia+ reglementat0
a#a cum acea-ta e-te definit de legi-la+ia 1n vigoare privind pia+a de capital.
?. 9 !$" 4tunci c'nd0 la data bilan+ului0 o entitate dep#e#te -au 1ncetea* -
mai dep#ea-c limitele a dou dintre cele trei criterii prev*ute la pct. 3 alin.
!$"0 ace-t fapt afectea* aplicarea derogrii prev*ute la acel punct0 numai dac
ace-t lucru are loc 1n dou e7erci+ii financiare con-ecutive. n ace-t -cop -e
reanali*ea* numrul de componente ale -itua+iilor financiare anuale0 a-tfel:
a" o entitate care a 1ntocmit -itua+ii financiare anuale pre-curtate va 1ntocmi
-itua+iile financiare anuale prev*ute la pct. 3 alin. !$" numai dac0 1n dou
e7erci+ii financiare con-ecutive0 dep#e#te limitele a dou dintre cele trei criterii
prev*ute la pct. 3 alin. !$">
b" o entitate care a 1ntocmit -itua+iile financiare anuale prev*ute la pct. 3 alin.
!$" va 1ntocmi -itua+ii financiare anuale pre-curtate0 numai dac0 1n dou
e7erci+ii financiare con-ecutive0 nu dep#e#te limitele a dou dintre cele trei
criterii prev*ute la pct. 3 alin. !$".
!2" /rin dou e7erci+ii financiare con-ecutive -e 1n+elege e7erci+iul financiar
precedent celui pentru care -e 1ntocme-c -itua+iile financiare anuale #i e7erci+iul
financiar curent0 pentru care -e 1ntocme-c -itua+iile financiare anuale.
:a urmare0 pentru 1ntocmirea -itua+iilor financiare anuale0 1ncadrarea 1n
criteriile de mrime prev*ute de pre*entele reglementri -e efectuea* la
-f'r#itul e7erci+iului financiar0 pe ba*a indicatorilor determina+i din -itua+iile
financiare ale e7erci+iului financiar precedent celui de raportare #i a indicatorilor
determina+i pe ba*a datelor din contabilitate #i a balan+ei de verificare 1nc@eiate
la finele e7erci+iului financiar curent0 utili*'ndu9-e cur-ul de -c@imb valutar
comunicat de Danca Na+ional a Rom'niei0 valabil la data 1nc@eierii e7erci+iului
financiar.
!3" 5otalul activelor prev*ut la pct. 3 alin. !$" cuprinde activele de la lit. 4 9
: 1n-cri-e la A4ctiveA din formatul bilan+ului prev*ut la pct. 2% alin. !$" -au din
formatul prev*ut la pct. 2% alin. !2".
3. 9 6itua+iile financiare anuale -e 1ntocme-c 1n mod clar #i 1n concordan+ cu
prevederile pre*entelor reglementri.
9. 9 6itua+iile financiare anuale trebuie - ofere o imagine fidel a activelor0
datoriilor0 po*i+iei financiare0 profitului -au pierderii entit+ii.
$0. 9 Dac aplicarea prevederilor pre*entelor reglementri nu e-te -uficient
pentru a oferi o imagine fidel 1n 1n+ele-ul pct. 90 entitatea trebuie - pre*inte
informa+ii -uplimentare 1n notele e7plicative.
$$. 9 Dac0 1n ca*uri e7cep+ionale0 aplicarea unei prevederi din pre*entele
reglementri -e dovede#te contrar obliga+iei prev*ute la pct. 90 entitatea
trebuie - fac abatere de la acea prevedere0 1n vederea oferirii unei imagini
fidele0 1n 1n+ele-ul pct. 9. Orice a-tfel de abatere trebuie pre*entat 1n notele
e7plicative0 1mpreun cu o e7plica+ie a motivelor ace-teia #i o pre*entare a
efectelor abaterii a-upra valorii activelor0 datoriilor0 po*i+iei financiare #i a
profitului -au pierderii.
$2. 9 !$" 6ubunit+ile fr per-onalitate <uridic0 care apar+in per-oanelor
<uridice cu -ediul -au domiciliul 1n Rom'nia0 organi*ea* #i conduc eviden+
contabil proprie0 a-tfel 1nc't acea-ta - permit determinarea informa+iilor #i a
obliga+iilor prev*ute de lege0 iar per-oanele <uridice crora le apar+in - poat
1ntocmi -itua+ii financiare anuale.
!2" 4ctivitatea de-f#urat 1n -trintate de -ubunit+ile fr per-onalitate
<uridic0 care apar+in per-oanelor <uridice cu -ediul -au domiciliul 1n Rom'nia0
-e include 1n -itua+iile financiare ale per-oanei <uridice rom'ne #i -e raportea*
pe teritoriul Rom'niei0 cu re-pectarea prevederilor pct. 2 #i pct. $35 din
pre*entele reglementri.
!3" /er-oanele de-emnate ca repre*entant)1mputernicit fi-cal0 potrivit :odului
fi-cal #i :odului de procedur fi-cal0 +in contabilitatea proprie 1n func+ie de
-tatutul lor de per-oane fi*ice -au <uridice0 dup ca*. n ca*ul 1n care -unt
per-oane <uridice0 ace-tea 1ntocme-c -itua+ii financiare anuale #i raportri
contabile0 potrivit 2egii contabilit+ii nr. 32)$99$0 republicat.
!%" Din punct de vedere contabil0 -ediile permanente din Rom'nia care apar+in
unor per-oane <uridice cu -ediul 1n -trintate repre*int -ubunit+i fr
per-onalitate <uridic ce apar+in ace-tor per-oane <uridice #i au obliga+ia
1ntocmirii -itua+iilor financiare anuale #i a raportrilor contabile cerute de 2egea
contabilit+ii nr. 32)$99$0 republicat.
$3. 9 !$" n ca*ul a-ocierilor 1n participa+ie 1nc@eiate 1ntre o per-oan <uridic
rom'n #i o per-oan <uridic -trin0 contabilitatea -e +ine de ctre per-oana
de-emnat de a-ocia+i0 care r-punde potrivit legii.
!2" 2a organi*area #i conducerea contabilit+ii a-ocierii 1n participa+ie trebuie
avute 1n vedere at't pre*entele reglementri0 c't #i cerin+ele care re*ult din alte
prevederi legale.
!3" /re*entele reglementri -e aplic0 de a-emenea0 a-ocierilor 1n participa+ie
1ntre per-oane <uridice -trine !nere*idente"0 1nregi-trate 1n Rom'nia. /entru
ace-tea0 a-ociatul de-emnat prin contractul de a-ociere - 1ndeplinea-c
obliga+iile fi-cale organi*ea* #i conduce eviden+a contabil a a-ocierii0 a-tfel
1nc't - -e poat determina informa+iile #i obliga+iile prev*ute de lege0 fr a
1ntocmi -itua+ii financiare anuale.
$%. 9 ,ini-terul .inan+elor /ublice #i alte autorit+i de reglementare pot
-olicita pre*entarea 1n -itua+iile financiare anuale a unor informa+ii -uplimentare
fa+ de cele care trebuie pre*entate 1n concordan+ cu pre*entele reglementri.
$5. 9 .ormatul bilan+ului #i al contului de profit #i pierdere0 1n -pecial 1n ceea
ce prive#te forma adoptat pentru pre*entarea ace-tora0 nu poate fi modificat de
la un e7erci+iu financiar la altul. n ca*uri e7cep+ionale0 -unt permi-e abateri de
la ace-t principiu. Orice a-tfel de abatere trebuie men+ionat 1n notele
e7plicative0 1mpreun cu o e7plica+ie a motivelor care au determinat9o.
$=. 9 n bilan+ #i 1n contul de profit #i pierdere0 elementele prev*ute la pct. 2%
alin. !$"0 2% alin. !2" #i 32 alin. !$" trebuie pre*entate -eparat0 1n ordinea indicat.
O -ubcla-ificare mai detaliat a elementelor -e poate face numai 1n notele
e7plicative.
$?. 9 .ormatul0 -ucce-iunea #i terminologia elementelor din bilan+ #i din
contul de profit #i pierdere care -unt precedate de cifre arabe trebuie adaptate0 1n
ca*ul 1n care natura -pecific a unei entit+i impune ace-t lucru. 4-tfel de
adaptri trebuie efectuate atunci c'nd -unt cerute prin reglementri -peciale
emi-e de ,ini-terul .inan+elor /ublice #i alte autorit+i de reglementare.
$3. 9 !$" /entru fiecare element de bilan+0 de cont de profit #i pierdere #i0 dup
ca*0 din -itua+ia modificrilor capitalului propriu #i)-au -itua+ia flu7urilor de
numerar trebuie pre*entat valoarea aferent elementului core-pondent pentru
e7erci+iul financiar precedent.
!2" Dac valorile prev*ute la alin. !$" nu -unt comparabile0 ab-en+a
comparabilit+ii trebuie pre*entat 1n notele e7plicative0 1n-o+it de comentarii
relevante.
$9. En element de bilan+0 din contul de profit #i pierdere #i0 dup ca*0 din
-itua+ia modificrilor capitalului propriu #i -itua+ia flu7urilor de numerar pentru
care nu e7i-t valoare nu trebuie pre*entat0 cu e7cep+ia ca*ului 1n care e7i-t un
element core-pondent pentru e7erci+iul financiar precedent0 1n 1n+ele-ul pct. $3
alin. !$".
20. 9 !$" Dilan+ul e-te documentul contabil de -inte* prin care -e pre*int
elementele de activ0 datorii #i capital propriu ale entit+ii la -f'r#itul e7erci+iului
financiar0 precum #i 1n celelalte -itua+ii prev*ute de lege.
!2" n bilan+ elementele de activ #i datorii -unt grupate dup natur #i
lic@iditate0 re-pectiv natur #i e7igibilitate.
!3" n 1n+ele-ul pre*entelor reglementri:
a" un activ repre*int o re-ur- controlat de ctre entitate ca re*ultat al unor
evenimente trecute0 de la care -e a#teapt - genere*e beneficii economice
viitoare pentru entitate. En activ e-te recuno-cut 1n contabilitate #i pre*entat 1n
bilan+ atunci c'nd e-te probabil reali*area unui beneficiu economic viitor de
ctre entitate #i activul are un co-t -au o valoare care poate fi evaluat!" 1n mod
credibil>
b" o datorie repre*int o obliga+ie actual a entit+ii ce decurge din evenimente
trecute #i prin decontarea creia -e a#teapt - re*ulte o ie#ire de re-ur-e care
1ncorporea* beneficii economice. O datorie e-te recuno-cut 1n contabilitate #i
pre*entat 1n bilan+ atunci c'nd e-te probabil c o ie#ire de re-ur-e 1ncorpor'nd
beneficii economice va re*ulta din decontarea unei obliga+ii pre*ente #i c'nd
valoarea la care -e va reali*a acea-t decontare poate fi evaluat 1n mod credibil>
c" capitalurile proprii repre*int intere-ul re*idual al ac+ionarilor -au
a-ocia+ilor 1n activele unei entit+i dup deducerea tuturor datoriilor -ale.
!%" Deneficiile economice repre*int poten+ialul de a contribui0 direct -au
indirect0 la flu7ul de numerar -au ec@ivalente de numerar ctre entitate. 4cea-t
contribu+ie -e reflect fie -ub forma cre#terii intrrilor de numerar0 fie -ub forma
reducerii ie#irilor de numerar0 de e7emplu0 prin reducerea co-turilor de
produc+ie.
4-tfel0 poten+ialul poate fi unul productiv0 atunci c'nd activul e-te utili*at
-eparat -au 1mpreun cu alte active pentru pre-tarea de -ervicii -au producerea
de bunuri de-tinate v'n*rii de ctre entitate. De a-emenea0 poten+ialul poate
1mbrca forma convertibilit+ii 1n numerar -au ec@ivalente de numerar.
6;:IIEN;4 2
E5I2IJ45ORII FI :4R4:5;RI65I:I2; :42I545I8; 42;
6I5E4III2OR .IN4N:I4R; 4NE42;
2.$. E5I2IJ45ORII 6I5E4III2OR .IN4N:I4R; 4NE42;
2$. 9 Etili*atorii -itua+iilor financiare 1ntocmite potrivit pre*entelor
reglementri includ inve-titorii actuali #i poten+iali0 per-onalul anga<at0
creditorii0 furni*orii0 clien+ii0 in-titu+iile -tatului #i alte autorit+i0 precum #i
publicul. 4ce#tia utili*ea* -itua+iile financiare pentru a9#i -ati-face o parte din
nece-it+ile lor de informa+ii. n func+ie de pr+ile intere-ate0 nece-it+ile de
informa+ii pot include urmtoarele:
a" Inve-titorii. Ofertan+ii de capital purttor de ri-c #i con-ultan+ii lor -unt
preocupa+i de ri-cul inerent tran*ac+iilor #i de rentabilitatea inve-ti+iilor lor. ;i au
nevoie de informa+ii pentru a decide dac ar trebui - cumpere0 - p-tre*e -au
- v'nd in-trumente de capital. 4c+ionarii -unt intere-a+i #i de informa+ii care le
permit - evalue*e capacitatea entit+ii de a plti dividende.
b" 4nga<a+ii. /er-onalul anga<at #i grupurile -ale repre*entative -unt intere-a+i
de informa+ii privind -tabilitatea #i profitabilitatea anga<atorilor lor. 4ce#tia -unt
intere-a+i #i de informa+ii care le permit - evalue*e capacitatea entit+ii de a
oferi remunera+ii0 pen-ii #i alte beneficii de pen-ionare0 precum #i oportunit+i
profe-ionale.
c" :reditorii. :reditorii -unt intere-a+i de informa+ii care le permit -
determine dac 1mprumuturile acordate #i dob'n*ile aferente vor fi rambur-ate la
-caden+.
d" .urni*orii #i al+i creditori. .urni*orii #i al+i creditori -unt intere-a+i de
informa+ii care le permit - determine dac -umele care le -unt datorate vor fi
pltite la -caden+. .urni*orii #i al+i creditori -unt0 1n general0 intere-a+i de
entitate pe o perioad mai -curt dec't creditorii0 cu e7cep+ia ca*ului 1n care ei
-unt dependen+i de continuitatea activit+ii entit+ii0 atunci c'nd acea-ta e-te un
client ma<or.
e" :lien+ii. :lien+ii -unt intere-a+i de informa+ii de-pre continuitatea activit+ii
unei entit+i0 1n -pecial atunci c'nd au o colaborare pe termen lung cu entitatea
re-pectiv -au -unt dependen+i de ea.
f" In-titu+iile -tatului #i alte autorit+i. In-titu+iile -tatului #i alte autorit+i -unt
intere-ate de alocarea re-ur-elor #i implicit de activitatea entit+ilor. 4ce-tea
-olicit informa+ii pentru a reglementa activitatea entit+ilor0 pentru a determina
politica fi-cal #i ca ba* pentru calculul venitului na+ional #i al altor indicatori
-tati-tici -imilari.
g" /ublicul. ;ntit+ile pot afecta publicul 1n diferite moduri. De e7emplu0
entit+ile pot avea o contribu+ie -ub-tan+ial la economia local 1n multe moduri0
mai ale- prin numrul de anga<a+i #i colaborarea cu furni*orii locali. 6itua+iile
financiare pot a<uta publicul furni*'nd informa+ii referitoare la evolu+iile recente
#i tendin+ele legate de pro-peritatea entit+ii #i a -ferei de activitate a ace-teia.
22. 9 De#i nu toate nece-it+ile de informa+ie ale utili*atorilor pot fi -ati-fcute
de -itua+iile financiare cu -cop general0 e7i-t informa+ii care pot intere-a to+i
utili*atorii.
2.2. :4R4:5;RI65I:I2; :42I545I8; 42; 6I5E4III2OR
.IN4N:I4R; 4NE42;
23. 9 !$" :aracteri-ticile calitative -unt atributele care determin utilitatea
informa+iei oferite de -itua+iile financiare. :ele patru caracteri-tici calitative
principale -unt inteligibilitatea0 relevan+a0 credibilitatea #i comparabilitatea.
!2" Inteligibilitatea. O calitate e-en+ial a informa+iilor furni*ate de -itua+iile
financiare e-te aceea c ele trebuie - fie u#or 1n+ele-e de utili*atori. n ace-t
-cop0 -e pre-upune c utili*atorii di-pun de cuno#tin+e -uficiente privind
de-f#urarea afacerilor #i a activit+ilor economice0 de no+iuni de contabilitate #i
au dorin+a de a -tudia informa+iile pre*entate0 cu aten+ia cuvenit. 5otu#i0
informa+iile a-upra unor probleme comple7e0 care ar trebui inclu-e 1n -itua+iile
financiare datorit relevan+ei lor 1n luarea deci*iilor economice0 nu ar trebui
e7clu-e doar pe motivul c ar putea fi prea dificil de 1n+ele- pentru anumi+i
utili*atori.
!3" Relevan+a. /entru a fi utile0 informa+iile trebuie - fie relevante pentru
luarea deci*iilor de ctre utili*atori. Informa+iile -unt relevante atunci c'nd
influen+ea* deci*iile economice ale utili*atorilor0 a<ut'ndu9i pe ace#tia -
evalue*e evenimente trecute0 pre*ente -au viitoare0 - confirme -au - corecte*e
evalurile lor anterioare.
Relevan+a informa+iei e-te influen+at de natura -a #i de pragul de
-emnifica+ie. n anumite ca*uri0 natura informa+iei e-te -uficient0 prin ea 1n-#i0
pentru a determina relevan+a -a. n alte ca*uri0 at't natura0 c't #i pragul de
-emnifica+ie -unt importante.
n 1n+ele-ul pre*entelor reglementri0 -e con-ider c o informa+ie e-te
-emnificativ dac omi-iunea -au pre*entarea -a eronat poate influen+a
deci*iile economice ale utili*atorilor0 luate pe ba*a -itua+iilor financiare anuale.
n anali*a -emnifica+iei unui element -unt luate 1n con-iderare mrimea #i)-au
natura omi-iunii -au a declara+iei eronate <udecate 1n conte7tul dat.
!%" :redibilitatea. /entru a fi util0 informa+ia trebuie - fie #i credibil.
Informa+ia e-te credibil atunci c'nd nu con+ine erori -emnificative0 nu e-te
prtinitoare0 iar utili*atorii pot avea 1ncredere c repre*int corect ceea ce #i9a
propu- - repre*inte -au ceea ce -e a#teapt0 1n mod re*onabil0 - repre*inte.
/entru a fi credibil0 informa+ia trebuie - repre*inte cu fidelitate tran*ac+iile
#i alte evenimente pe care acea-ta fie #i9a propu- - le repre*inte0 fie e-te de
a#teptat0 1n mod re*onabil0 - le repre*inte.
/entru ca informa+ia - pre*inte credibil evenimentele #i tran*ac+iile pe care
1#i propune - le repre*inte0 e-te nece-ar ca ace-tea - fie contabili*ate #i
pre*entate 1n concordan+ cu fondul #i realitatea lor economic0 #i nu doar cu
forma lor <uridic0 potrivit pct. %= din pre*entele reglementri.
De a-emenea0 pentru a fi credibil0 informa+ia cuprin- 1n -itua+iile financiare
trebuie - fie neutr0 adic lip-it de influen+e. 6itua+iile financiare nu -unt
neutre dac0 prin -electarea #i pre*entarea informa+iei0 influen+ea* luarea unei
deci*ii -au formularea unui ra+ionament pentru a reali*a un re*ultat -au un
obiectiv predeterminat.
n e7ercitarea ra+ionamentelor nece-are pentru a face e-timrile cerute 1n
condi+ii de incertitudine0 e-te nece-ar includerea unui grad de precau+ie0 a-tfel
1nc't activele #i veniturile - nu fie -upraevaluate0 iar datoriile #i c@eltuielile -
nu fie -ubevaluate.
/entru a fi credibil0 informa+ia din -itua+iile financiare trebuie - fie
complet. O omi-iune poate face ca informa+ia - fie fal- -au - induc 1n
eroare #i a-tfel - nu mai aib caracter credibil #i - devin defectuoa- din
punct de vedere al relevan+ei.
!5" :omparabilitatea. Etili*atorii trebuie - poat compara -itua+iile financiare
ale unei entit+i 1n timp0 pentru a identifica tendin+ele 1n po*i+ia financiar #i
performan+ele -ale. Etili*atorii trebuie - poat compara -itua+iile financiare ale
diver-elor entit+i0 pentru a le evalua po*i+ia financiar #i performan+a. 4-tfel0
m-urarea #i pre*entarea efectului financiar al acelora#i tran*ac+ii #i evenimente
trebuie efectuate 1ntr9o manier con-ecvent 1n cadrul unei entit+i #i de9a lungul
timpului pentru acea entitate #i 1ntr9o manier con-ecvent pentru diferite
entit+i.
O con-ecin+ important a calit+ii informa+iei de a fi comparabil e-te ca
utili*atorii - fie informa+i de-pre politicile contabile utili*ate 1n elaborarea
-itua+iilor financiare #i de-pre orice modificare a ace-tor politici0 precum #i
de-pre efectele unor a-tfel de modificri. Etili*atorii trebuie - fie 1n m-ur -
identifice diferen+ele 1ntre politicile contabile pentru tran*ac+ii #i alte evenimente
a-emntoare utili*ate de aceea#i entitate de la o perioad la alta0 c't #i de
diferite entit+i. :onformitatea cu pre*entele reglementri0 inclu-iv pre*entarea
politicilor contabile utili*ate de entitate0 a<ut la ob+inerea comparabilit+ii.
Nevoia de comparabilitate nu trebuie confundat cu -impla uniformitate #i nu
trebuie - devin un impediment 1n introducerea de politici contabile
1mbunt+ite. Nu e-te indicat pentru o entitate - continue - eviden+ie*e 1n
contabilitate0 1n aceea#i manier0 o tran*ac+ie -au un alt eveniment dac politica
adoptat nu men+ine caracteri-ticile calitative de relevan+ #i credibilitate. Nu
e-te indicat pentru o entitate -9#i la-e politicile contabile nemodificate atunci
c'nd e7i-t alternative mai relevante #i mai credibile.
;-te0 de a-emenea0 important ca -itua+iile financiare - pre*inte informa+ii
core-pun*toare pentru perioadele precedente.
!=" /entru ca informa+ia - fie relevant #i credibil0 -unt nece-are
urmtoarele:
9 informa+ia - fie oportun pentru luarea deci*iilor de ctre utili*atori>
9 beneficiile de pe urma informa+iei - dep#ea-c co-tul ace-teia>
9 - -e -tabilea-c un ec@ilibru 1ntre caracteri-ticile calitative ale informa+iei
financiare.
6;:IIEN;4 3
.OR,45E2 DI24NIE2EI
2%. 9 !$" .ormatul bilan+ului e-te urmtorul:
4. 4ctive imobili*ate
I. Imobili*ri necorporale
$. :@eltuieli de con-tituire
2. :@eltuieli de de*voltare
3. :once-iuni0 brevete0 licen+e0 mrci comerciale0 drepturi #i active -imilare0
dac ace-tea au fo-t ac@i*i+ionate cu titlu onero-
%. .ondul comercial0 1n m-ura 1n care ace-ta a fo-t ac@i*i+ionat cu titlu
onero-
5. 4van-uri #i imobili*ri necorporale 1n cur- de e7ecu+ie
II. Imobili*ri corporale
$. 5erenuri #i con-truc+ii
2. In-tala+ii te@nice #i ma#ini
3. 4lte in-tala+ii0 utila<e #i mobilier
%. 4van-uri #i imobili*ri corporale 1n cur- de e7ecu+ie
III. Imobili*ri financiare
$. 4c+iuni de+inute la entit+ile afiliate
2. mprumuturi acordate entit+ilor afiliate
3. Intere-e de participare
%. mprumuturi acordate entit+ilor de care compania e-te legat 1n virtutea
intere-elor de participare
5. Inve-ti+ii de+inute ca imobili*ri
=. 4lte 1mprumuturi
D. 4ctive circulante
I. 6tocuri
$. ,aterii prime #i materiale con-umabile
2. /roduc+ia 1n cur- de e7ecu+ie
3. /rodu-e finite #i mrfuri
%. 4van-uri pentru cumprri de -tocuri
II. :rean+e
!6umele care urmea* - fie 1nca-ate dup o perioad mai mare de un an
trebuie pre*entate -eparat pentru fiecare element."
$. :rean+e comerciale
2. 6ume de 1nca-at de la entit+ile afiliate
3. 6ume de 1nca-at de la entit+ile de care compania e-te legat 1n virtutea
intere-elor de participare
%. 4lte crean+e
5. :apital -ub-cri- #i nevr-at
III. Inve-ti+ii pe termen -curt
$. 4c+iuni de+inute la entit+ile afiliate
2. 4lte inve-ti+ii pe termen -curt
I8. :a-a #i conturi la bnci
:. :@eltuieli 1n avan-
D. Datorii: -umele care trebuie pltite 1ntr9o perioad de p'n la un an
$. mprumuturi din emi-iunea de obliga+iuni0 pre*ent'ndu9-e -eparat
1mprumuturile din emi-iunea de obliga+iuni convertibile
2. 6ume datorate in-titu+iilor de credit
3. 4van-uri 1nca-ate 1n contul comen*ilor
%. Datorii comerciale 9 furni*ori
5. ;fecte de comer+ de pltit
=. 6ume datorate entit+ilor afiliate
?. 6ume datorate entit+ilor de care compania e-te legat 1n virtutea intere-elor
de participare
3. 4lte datorii0 inclu-iv datoriile fi-cale #i datoriile privind a-igurrile -ociale
;. 4ctive circulante nete)datorii curente nete
.. 5otal active minu- datorii curente
(. Datorii: -umele care trebuie pltite 1ntr9o perioad mai mare de un an
$. mprumuturi din emi-iunea de obliga+iuni0 pre*ent'ndu9-e -eparat
1mprumuturile din emi-iunea de obliga+iuni convertibile
2. 6ume datorate in-titu+iilor de credit
3. 4van-uri 1nca-ate 1n contul comen*ilor
%. Datorii comerciale 9 furni*ori
5. ;fecte de comer+ de pltit
=. 6ume datorate entit+ilor afiliate
?. 6ume datorate entit+ilor de care compania e-te legat 1n virtutea intere-elor
de participare
3. 4lte datorii0 inclu-iv datoriile fi-cale #i datoriile privind a-igurrile -ociale
&. /rovi*ioane
$. /rovi*ioane pentru pen-ii #i obliga+ii -imilare
2. /rovi*ioane pentru impo*ite
3. 4lte provi*ioane
I. 8enituri 1n avan-
G. :apital #i re*erve
I. :apital -ub-cri-
$. :apital -ub-cri- vr-at
2. :apital -ub-cri- nevr-at
II. /rime de capital
III. Re*erve din reevaluare
I8. Re*erve
$. Re*erve legale
2. Re*erve -tatutare -au contractuale
3. 4lte re*erve
8. /rofitul -au pierderea reportat!"
8I. /rofitul -au pierderea e7erci+iului financiar
!2" .ormatul bilan+ului pre-curtat e-te urmtorul:
4. 4ctive imobili*ate
I. Imobili*ri necorporale
II. Imobili*ri corporale
III. Imobili*ri financiare
D. 4ctive circulante
I. 6tocuri
II. :rean+e
!6umele care urmea* - fie 1nca-ate dup o perioad mai mare de un an
trebuie pre*entate -eparat pentru fiecare element."
III. Inve-ti+ii pe termen -curt
I8. :a-a #i conturi la bnci
:. :@eltuieli 1n avan-
D. Datorii: -umele care trebuie pltite 1ntr9o perioad de p'n la un an
;. 4ctive circulante nete)datorii curente nete
.. 5otal active minu- datorii curente
(. Datorii: -umele care trebuie pltite 1ntr9o perioad mai mare de un an
&. /rovi*ioane
I. 8enituri 1n avan-
G. :apital #i re*erve
I. :apital -ub-cri- !pre*ent'ndu9-e -eparat capitalul vr-at #i capitalul
nevr-at"
II. /rime de capital
III. Re*erve din reevaluare
I8. Re*erve
8. /rofitul -au pierderea reportat!"
8I. /rofitul -au pierderea e7erci+iului financiar
25. 9 Dac un activ -au o datorie are legtur cu mai mult de un element din
formatul de bilan+0 rela+ia -a cu alte elemente trebuie pre*entat 1n notele
e7plicative0 dac o a-emenea pre*entare e-te e-en+ial pentru 1n+elegerea
-itua+iilor financiare anuale. De e7emplu: o imobili*are corporal finan+at
par+ial din -ubven+ii0 par+ial din -ur-e proprii> o imobili*are corporal reevaluat0
pentru care tran-ferul la re*erve al -urplu-ului din reevaluare -e face pe m-ura
amorti*rii imobili*rii> un 1mprumut obligatar pentru care -9a prev*ut o prim
de rambur-are a obliga+iunilor> o ma<orare de capital -ub-cri- de ac+ionari la o
valoare mai mare dec't valoarea nominal a ac+iunilor core-pun*toare
!-ub-criere cu prim de capital" etc.
2=. 9 !$" 4c+iunile de+inute la entit+ile afiliate trebuie pre*entate numai 1n
cadrul elementelor prev*ute 1n ace-t -cop.
!2" ;ntit+ile afiliate au -emnifica+ia prev*ut la pct. = din Reglementrile
contabile conforme cu Directiva a 8II9a a :omunit+ilor ;conomice ;uropene.
2?. 9 5oate anga<amentele -ub forma garan+iilor de orice fel acordate trebuie0
1n ca*ul 1n care nu e7i-t obliga+ia de a le pre*enta ca datorii0 - fie 1n mod clar
pre*entate 1n notele e7plicative0 #i trebuie fcut di-tinc+ie 1ntre diferitele tipuri
de garan+ii recuno-cute de legi-la+ia na+ional. De a-emenea0 trebuie fcut o
pre*entare -eparat a oricrei garan+ii valorice care a fo-t acordat.
4nga<amentele acordate0 care e7i-t 1n rela+ia cu entit+ile afiliate0 trebuie
pre*entate di-tinct 1n notele e7plicative.
6;:IIEN;4 %
/R;8;D;RI R;.;RI5O4R; 24 ;2;,;N5;2; D; DI24NI
23. 9 /re*entarea activelor ca active imobili*ate -au ca active circulante
depinde de -copul cruia 1i -unt de-tinate0 potrivit politicilor contabile aprobate
de admini-tratori -au per-oanele care au obliga+ia ge-tionrii entit+ii.
29. 9 !$" :@eltuielile efectuate 1n cur-ul e7erci+iului financiar0 dar care -unt
aferente unui e7erci+iu financiar ulterior0 trebuie pre*entate -ub titlul de
A:@eltuieli 1n avan-A.
!2" 8eniturile care0 de#i -e refer la e7erci+iul financiar curent0 nu -unt
e7igibile dec't dup 1nc@iderea ace-tuia0 trebuie pre*entate la A:rean+eA. n
ca*ul 1n care a-tfel de venituri -unt -emnificative0 ace-tea trebuie pre*entate 1n
notele e7plicative.
30. 9 !$" 8eniturile 1nca-ate 1nainte de data bilan+ului aferent e7erci+iului
financiar curent0 dar care -unt aferente unui e7erci+iu financiar ulterior0 trebuie
pre*entate -ub titlul de A8enituri 1n avan-A.
!2" :@eltuielile care0 de#i -e refer la e7erci+iul financiar curent0 -e vor plti
numai 1n cur-ul unui e7erci+iu financiar ulterior0 trebuie pre*entate la ADatoriiA.
n ca*ul 1n care a-tfel de c@eltuieli -unt -emnificative0 ele trebuie pre*entate 1n
notele e7plicative.
!3" n cadrul veniturilor 1n avan- reflectate 1n bilan+0 -umele care urmea* a fi
trecute pe venituri curente 1ntr9o perioad de p'n la un an -e pre*int di-tinct de
cele care urmea* a fi trecute pe venituri curente 1ntr9o perioad mai mare de un
an.
3$. 9 !$" 4<u-trile de valoare cuprind toate corec+iile de-tinate - +in -eama
de reducerile valorilor activelor individuale0 -tabilite la data bilan+ului0
indiferent dac acea reducere e-te -au nu definitiv.
!2" 4<u-trile de valoare pot fi: a<u-tri permanente0 denumite 1n continuare
amorti*ri0 #i)-au a<u-trile provi*orii0 denumite 1n continuare a<u-tri pentru
depreciere -au pierdere de valoare0 1n func+ie de caracterul permanent -au
provi*oriu al a<u-trii activelor.
6;:IIEN;4 5
.OR,45E2 :ON5E2EI D; /RO.I5 FI /I;RD;R;
32. 9 !$" .ormatul contului de profit #i pierdere e-te urmtorul:
$. :ifra de afaceri net
2. 8aria+ia -tocurilor de produ-e finite #i a produc+iei 1n cur- de e7ecu+ie
3. /roduc+ia reali*at de entitate pentru -copurile -ale proprii #i capitali*at
%. 4lte venituri din e7ploatare
5. a" :@eltuieli cu materiile prime #i materialele con-umabile
b" 4lte c@eltuieli e7terne
=. :@eltuieli cu per-onalul:
a" 6alarii #i indemni*a+ii
b" :@eltuieli cu a-igurrile -ociale0 cu indicarea di-tinct a celor referitoare la
pen-ii
?. a" 4<u-tri de valoare privind imobili*rile corporale #i imobili*rile
necorporale
b" 4<u-tri de valoare privind activele circulante0 1n ca*ul 1n care ace-tea
dep#e-c -uma a<u-trilor de valoare care -unt normale 1n entitatea 1n cau*
3. 4lte c@eltuieli de e7ploatare
9. 8enituri din intere-e de participare0 cu indicarea di-tinct a celor ob+inute
de la entit+ile afiliate
$0. 8enituri din alte inve-ti+ii #i 1mprumuturi care fac parte din activele
imobili*ate0 cu indicarea di-tinct a celor ob+inute de la entit+ile afiliate
$$. 4lte dob'n*i de 1nca-at #i venituri -imilare0 cu indicarea di-tinct a celor
ob+inute de la entit+ile afiliate
$2. 4<u-tri de valoare privind imobili*rile financiare #i inve-ti+iile de+inute
ca active circulante
$3. Dob'n*i de pltit #i c@eltuieli -imilare0 cu indicarea di-tinct a celor
privind entit+ile afiliate
$%. /rofitul -au pierderea din activitatea curent
$5. 8enituri e7traordinare
$=. :@eltuieli e7traordinare
$?. /rofitul -au pierderea din activitatea e7traordinar
$3. Impo*itul pe profit
$9. 4lte impo*ite nepre*entate la elementele de mai -u-
20. /rofitul -au pierderea e7erci+iului financiar.
!2" ;lementul A/roduc+ia reali*at de entitate pentru -copurile -ale proprii #i
capitali*atA eviden+ia* veniturile din produc+ia de imobili*ri.
6;:IIEN;4 =
/R;8;D;RI R;.;RI5O4R; 24 ;2;,;N5;2; DIN :ON5E2 D;
/RO.I5 FI /I;RD;R;
33. 9 !$" :ifra de afaceri net cuprinde -umele re*ultate din v'n*area de
produ-e #i furni*area de -ervicii care -e 1n-criu 1n activitatea curent a entit+ii0
dup deducerea reducerilor comerciale #i a ta7ei pe valoarea adugat0 precum #i
a altor ta7e legate direct de cifra de afaceri.
!2" n ca*ul entit+ilor care au reali*at opera+iuni de lea-ing financiar0 radiate
din Regi-trul general #i care0 la data intrrii 1n vigoare a pre*entelor
reglementri0 mai au 1n derulare contracte de lea-ing0 1n cifra de afaceri net -e
include #i dob'nda cuvenit ace-tor contracte0 aferent perioadei de raportare.
3%. 9 !$" n 1n+ele-ul pre*entelor reglementri0 termenii de mai <o- au
urmtoarele -emnifica+ii:
a" veniturile con-tituie cre#teri ale beneficiilor economice 1nregi-trate pe
parcur-ul perioadei contabile0 -ub form de intrri -au cre#teri ale activelor ori
reduceri ale datoriilor0 care -e concreti*ea* 1n cre#teri ale capitalurilor proprii0
altele dec't cele re*ultate din contribu+ii ale ac+ionarilor>
b" c@eltuielile con-tituie diminuri ale beneficiilor economice 1nregi-trate pe
parcur-ul perioadei contabile -ub form de ie#iri -au -cderi ale valorii activelor
ori cre#teri ale datoriilor0 care -e concreti*ea* 1n reduceri ale capitalurilor
proprii0 altele dec't cele re*ultate din di-tribuirea ace-tora ctre ac+ionari.
!2" 8eniturile #i c@eltuielile care apar altfel dec't 1n cur-ul activit+ilor
curente ale entit+ii trebuie pre*entate la A8enituri e7traordinareA #i A:@eltuieli
e7traordinareA.
!3" ;lementele e7traordinare -unt veniturile -au c@eltuielile re*ultate din
evenimente -au tran*ac+ii ce -unt clar diferite de activit+ile curente ale entit+ii
#i care0 prin urmare0 nu -e a#teapt - -e repete 1ntr9un mod frecvent -au regulat.
!%" 4ctivit+ile curente repre*int orice activit+i de-f#urate de o entitate0 ca
parte integrant a afacerilor -ale0 precum #i activit+ile cone7e 1n care acea-ta -e
anga<ea* #i care -unt o continuare a primelor activit+i men+ionate0 incidente
ace-tora -au care re*ult din ace-tea.
!5" /entru a -tabili dac un eveniment -au o tran*ac+ie -e delimitea* clar de
activit+ile curente ale entit+ii0 -e are 1n vedere0 mai degrab0 natura elementului
-au a tran*ac+iei aferente activit+ii de-f#urate 1n mod curent de entitate0 dec't
frecven+a cu care -e a#teapt ca ace-te evenimente - aib loc. /rin urmare0 un
eveniment -au o tran*ac+ie poate fi e7traordinar pentru o entitate0 dar nu #i
pentru o alta0 datorit diferen+elor dintre activit+ile curente ale acelor entit+i.
De e7emplu0 pierderile re*ultate 1n urma unui cutremur -au unui alt de*a-tru
natural pot fi calificate de ctre ma<oritatea entit+ilor ca elemente e7traordinare.
De a-emenea0 e7proprierea activelor e-te un eveniment e7traordinar.
!=" :u e7cep+ia ca*ului 1n care veniturile #i c@eltuielile prev*ute la alin. !2"
-unt ne-emnificative pentru evaluarea re*ultatelor0 1n notele e7plicative trebuie
pre*entate e7plica+ii de-pre valoarea #i natura ace-tora. 4ceea#i prevedere -e
aplic veniturilor #i c@eltuielilor legate de un alt e7erci+iu financiar.
35. 9 ;ntit+ile trebuie - pre*inte 1n notele e7plicative propor+ia 1n care
impo*itul pe profit afectea* A/rofitul -au pierderea din activitatea curentA #i
A/rofitul -au pierderea din activitatea e7traordinarA.
6;:IIEN;4 ?
/RIN:I/II :ON54DI2; (;N;R42;
3=. 9 !$" ;lementele pre*entate 1n -itua+iile financiare anuale -e evaluea* 1n
conformitate cu principiile contabile generale prev*ute 1n pre*enta -ec+iune0
conform contabilit+ii de anga<amente. 4-tfel0 efectele tran*ac+iilor #i ale altor
evenimente -unt recuno-cute atunci c'nd tran*ac+iile #i evenimentele -e produc
!#i nu pe m-ur ce numerarul -au ec@ivalentul -u e-te 1nca-at -au pltit" #i -unt
1nregi-trate 1n contabilitate #i raportate 1n -itua+iile financiare ale perioadelor
aferente.
!2" 8eniturile #i c@eltuielile care re*ult direct #i concomitent din aceea#i
tran*ac+ie -unt recuno-cute -imultan 1n contabilitate0 prin a-ocierea direct 1ntre
c@eltuielile #i veniturile aferente0 cu eviden+ierea di-tinct a ace-tor venituri #i
c@eltuieli.
!3" /rincipiul contabilit+ii de anga<amente -e aplic inclu-iv la recunoa#terea
dob'n*ii aferente perioadei0 indiferent de -caden+a ace-teia.
3?. 9 ;valuarea repre*int proce-ul prin care -e determin valoarea la care
elementele -itua+iilor financiare -unt recuno-cute 1n contabilitate #i pre*entate 1n
bilan+ #i contul de profit #i pierdere.
33. 9 !$" /rincipiul continuit+ii activit+ii. 5rebuie - -e pre*ume c entitatea
1#i de-f#oar activitatea pe ba*a principiului continuit+ii activit+ii.
4ce-t principiu pre-upune c entitatea 1#i continu 1n mod normal
func+ionarea0 fr a intra 1n -tare de lic@idare -au reducere -emnificativ a
activit+ii.
!2" O entitate nu va 1ntocmi -itua+iile financiare anuale pe ba*a continuit+ii
activit+ii dac organele de conducere -tabile-c dup data bilan+ului fie c
inten+ionea* - lic@ide*e entitatea -au - 1ncete*e activitatea ace-teia0 fie c nu
e7i-t nicio alt variant reali-t 1n afara ace-tora.
Deteriorarea re*ultatelor din e7ploatare #i a po*i+iei financiare0 ulterior datei
bilan+ului0 indic nevoia de a anali*a dac pre-upunerea privind continuitatea
activit+ii e-te 1nc adecvat.
!3" Dac admini-tratorii unei entit+i au luat cuno#tin+ de unele elemente de
ne-iguran+ legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea ace-teia
de a9#i continua activitatea0 ace-te elemente trebuie pre*entate 1n notele
e7plicative. n ca*ul 1n care -itua+iile financiare anuale nu -unt 1ntocmite pe ba*a
principiului continuit+ii0 acea-t informa+ie trebuie pre*entat0 1mpreun cu
e7plica+ii privind modul de 1ntocmire a ace-tora #i motivele care au -tat la ba*a
deci*iei conform creia entitatea nu 1#i mai poate continua activitatea.
;venimentele -au condi+iile ce nece-it pre*entri de informa+ii pot aprea #i
ulterior datei bilan+ului.
39. 9 /rincipiul permanen+ei metodelor. ,etodele de evaluare #i politicile
contabile0 1n general0 trebuie aplicate 1n mod con-ecvent de la un e7erci+iu
financiar la altul.
%0. 9 !$" ,odificrile de politici contabile pot fi determinate de:
a" ini+iativa entit+ii0 ca* 1n care modificarea trebuie <u-tificat 1n notele
e7plicative la -itua+iile financiare anuale>
b" o deci*ie a unei autorit+i competente #i care -e impune entit+ii
!modificare de reglementare"0 ca* 1n care modificarea nu trebuie <u-tificat 1n
notele e7plicative0 ci doar men+ionat 1n ace-tea.
!2" ,odificarea de politic contabil la ini+iativa entit+ii poate fi determinat
de:
9 o modificare e7cep+ional intervenit 1n -itua+ia entit+ii -au 1n conte7tul
economico9financiar 1n care acea-ta 1#i de-f#oar activitatea>
9 ob+inerea unor informa+ii credibile #i mai relevante.
;7emple de -itua+ii care <u-tific modificarea de politici contabile pot fi:
9 admiterea la tran*ac+ionare pe o pia+ reglementat a valorilor mobiliare pe
termen -curt ale entit+ii -au retragerea lor de la tran*ac+ionare>
9 -c@imbarea ac+ionariatului0 datorat intrrii 1ntr9un grup0 dac noile metode
a-igur furni*area unor informa+ii mai fidele>
9 fu*iuni #i opera+iuni a-imilate efectuate la valori contabile0 ca* 1n care -e
impune armoni*area politicilor contabile ale -ociet+ii ab-orbite cu cele ale
-ociet+ii ab-orbante etc.
!3" 6c@imbarea conductorilor entit+ii nu <u-tific modificarea politicilor
contabile.
!%" :a re*ultat al incertitudinilor inerente 1n de-f#urarea activit+ilor0 unele
elemente ale -itua+iilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu preci*ie0 ci doar
e-timate. 6e pot -olicita0 de e7emplu0 e-timri ale: clien+ilor incer+i> u*urii
morale a -tocurilor> duratei de via+ utile0 precum #i a modului preconi*at de
con-umare a beneficiilor economice viitoare 1ncorporate 1n activele amorti*abile
etc.
!5" /roce-ul de e-timare implic ra+ionamente ba*ate pe cele mai recente
informa+ii credibile avute la di-po*i+ie. O e-timare poate nece-ita revi*uirea dac
au loc -c@imbri privind circum-tan+ele pe care -9a ba*at acea-t e-timare -au ca
urmare a unor noi informa+ii -au a unei mai bune e7perien+e.
!=" O modificare 1n ba*a de evaluare aplicat repre*int o modificare 1n
politica contabil #i nu repre*int o modificare 1n e-timrile contabile. Dac
entitatea are dificult+i 1n a face di-tinc+ie 1ntre o modificare de politic contabil
#i o modificare de e-timare0 acea-ta -e tratea* ca o modificare a e-timrii.
!?" ;fectul modificrii unei e-timri contabile -e va recunoa#te pro-pectiv
prin includerea -a 1n re*ultatul:
9 perioadei 1n care are loc modificarea0 dac acea-ta afectea* numai perioada
re-pectiv !de e7emplu0 a<u-tarea pentru clien+i incer+i"> -au
9 perioadei 1n care are loc modificarea #i al perioadelor viitoare0 dac
modificarea are efect #i a-upra ace-tora !de e7emplu0 durata de via+ util a
imobili*rilor corporale".
%$. 9 /rincipiul pruden+ei. 2a 1ntocmirea -itua+iilor financiare anuale0
evaluarea trebuie fcut pe o ba* prudent #i0 1n -pecial:
a" 1n contul de profit #i pierdere poate fi inclu- numai profitul reali*at la data
bilan+ului>
b" trebuie - -e +in cont de toate datoriile aprute 1n cur-ul e7erci+iului
financiar curent -au al unui e7erci+iu precedent0 c@iar dac ace-tea devin
evidente numai 1ntre data bilan+ului #i data 1ntocmirii ace-tuia>
c" trebuie - -e +in cont de toate datoriile previ*ibile #i pierderile poten+iale
aprute 1n cur-ul e7erci+iului financiar curent -au al unui e7erci+iu financiar
precedent0 c@iar dac ace-tea devin evidente numai 1ntre data bilan+ului #i data
1ntocmirii ace-tuia. n ace-t -cop -unt avute 1n vedere #i eventualele provi*ioane0
precum #i datoriile re*ultate din clau*e contractuale>
d" trebuie - -e +in cont de toate deprecierile0 indiferent dac re*ultatul
e7erci+iului financiar e-te pierdere -au profit. nregi-trarea a<u-trilor pentru
depreciere -au pierdere de valoare -e efectuea* pe -eama conturilor de
c@eltuieli0 indiferent de impactul ace-tora a-upra contului de profit #i pierdere.
:a urmare0 activele #i veniturile nu trebuie - fie -upraevaluate0 iar datoriile #i
c@eltuielile0 -ubevaluate. 5otu#i0 e7ercitarea pruden+ei nu permite0 de e7emplu0
con-tituirea de provi*ioane e7ce-ive0 -ubevaluarea deliberat a activelor -au
veniturilor0 dar nici -upraevaluarea deliberat a datoriilor -au c@eltuielilor0
deoarece -itua+iile financiare nu ar mai fi neutre #i nu ar mai avea calitatea de a
fi credibile.
%2. 9 /rincipiul independen+ei e7erci+iului. 5rebuie - -e +in cont de
veniturile #i c@eltuielile aferente e7erci+iului financiar0 indiferent de data
1nca-rii veniturilor -au data pl+ii c@eltuielilor.
4-tfel0 -e vor eviden+ia 1n conturile de venituri #i crean+ele pentru care nu a
fo-t 1ntocmit 1nc factura !contul %$3 A:lien+i 9 facturi de 1ntocmitA"0 re-pectiv
1n conturile de c@eltuieli -au bunuri0 datoriile pentru care nu -9a primit 1nc
factura !contul %03 A.urni*ori 9 facturi ne-o-iteA". n toate ca*urile0 1nregi-trarea
1n ace-te conturi -e efectuea* pe ba*a documentelor care ate-t livrarea
bunurilor0 re-pectiv pre-tarea -erviciilor !de e7emplu0 avi*e de 1n-o+ire a mrfii0
-itua+ii de lucrri etc."
%3. 9 /rincipiul evalurii -eparate a elementelor de active #i de datorii.
:onform ace-tui principiu0 componentele elementelor de active #i de datorii
trebuie evaluate -eparat.
%%. 9 !$" /rincipiul intangibilit+ii. Dilan+ul de de-c@idere pentru fiecare
e7erci+iu financiar trebuie - core-pund cu bilan+ul de 1nc@idere al e7erci+iului
financiar precedent.
!2" ,odificarea politicilor contabile -e efectuea* numai pentru perioadele
viitoare0 1ncep'nd cu e7erci+iul financiar urmtor celui 1n care -9a luat deci*ia
modificrii politicii contabile. ,odificarea politicilor contabile poate fi efectuat
numai de la 1nceputul unui e7erci+iu financiar. Nu -unt permi-e modificri ale
politicilor contabile pe parcur-ul unui e7erci+iu financiar.
!3" n ca*ul modificrii politicilor contabile #i corectrii unor erori aferente
perioadelor precedente0 nu va fi modificat bilan+ul perioadei anterioare celei de
raportare.
!%" :orectarea pe -eama re*ultatului reportat0 a erorilor -emnificative aferente
e7erci+iilor financiare precedente0 nu -e con-ider 1nclcare a principiului
intangibilit+ii.
%5. 9 !$" /rincipiul necompen-rii. Orice compen-are 1ntre elementele de
active #i datorii -au 1ntre elementele de venituri #i c@eltuieli e-te inter*i-.
!2" 5oate crean+ele #i datoriile trebuie 1nregi-trate di-tinct 1n contabilitate0 pe
ba* de documente <u-tificative. ;ventualele compen-ri 1ntre crean+e #i datorii
fa+ de aceea#i entitate efectuate cu re-pectarea prevederilor legale pot fi
1nregi-trate numai dup contabili*area veniturilor #i c@eltuielilor
core-pun*toare.
!3" n ca*ul -c@imbului de active0 1n contabilitate -e eviden+ia* di-tinct
opera+iunea de v'n*are)-coatere din eviden+ #i cea de cumprare)intrare 1n
eviden+0 pe ba*a documentelor <u-tificative0 cu 1nregi-trarea tuturor veniturilor
#i c@eltuielilor aferente opera+iunilor. 5ratamentul contabil e-te -imilar #i 1n
ca*ul pre-trilor reciproce de -ervicii.
%=. 9 !$" /rincipiul prevalen+ei economicului a-upra <uridicului. /re*entarea
valorilor din cadrul elementelor din bilan+ #i contul de profit #i pierdere -e face
+in'nd -eama de fondul economic al tran*ac+iei -au al opera+iunii raportate0 #i nu
numai de forma <uridic a ace-tora.
!2" Re-pectarea ace-tui principiu are drept -cop 1nregi-trarea 1n contabilitate #i
pre*entarea fidel a opera+iunilor economico9financiare0 1n conformitate cu
realitatea economic0 pun'nd 1n eviden+ drepturile #i obliga+iile0 precum #i
ri-curile a-ociate ace-tor opera+iuni.
;venimentele #i opera+iunile economico9financiare trebuie eviden+iate 1n
contabilitate a#a cum ace-tea -e produc0 1n ba*a documentelor <u-tificative.
Documentele care -tau la ba*a 1nregi-trrii 1n contabilitate a opera+iunilor
economico9financiare trebuie - reflecte 1ntocmai modul cum ace-tea -e produc0
re-pectiv - fie 1n concordan+ cu realitatea. De a-emenea0 contractele 1nc@eiate
1ntre pr+i trebuie - prevad modul de derulare a opera+iunilor #i - re-pecte
cadrul legal e7i-tent.
n condi+ii obi#nuite0 forma <uridic a unui document trebuie - fie 1n
concordan+ cu realitatea economic. n ca*uri rare0 atunci c'nd e7i-t diferen+e
1ntre fondul -au natura economic a unei opera+iuni -au tran*ac+ii #i forma -a
<uridic0 entitatea va 1nregi-tra 1n contabilitate ace-te opera+iuni0 cu re-pectarea
fondului economic al ace-tora.
!3" ;7emple de -itua+ii c'nd -e aplic principiul prevalen+ei economicului
a-upra <uridicului pot fi con-iderate: 1ncadrarea0 de ctre utili*atori0 a
contractelor de lea-ing 1n lea-ing opera+ional -au financiar> 1ncadrarea
opera+iunilor la v'n*are 1n nume propriu -au comi-ion0 re-pectiv con-igna+ie>
recunoa#terea veniturilor0 re-pectiv a c@eltuielilor 1n contul de profit #i pierdere
-au ca venituri 1n avan-0 re-pectiv c@eltuieli 1n avan-> 1ncadrarea participa+iilor
ca fiind de+inute pe termen lung -au pe termen -curt> recunoa#terea
participa+iilor de+inute ca fiind de natura ac+iunilor de+inute la entit+i afiliate0 a
intere-elor de participare -au -ub forma altor imobili*ri financiare> 1ncadrarea
reducerilor acordate0 re-pectiv primite0 la reduceri comerciale -au financiare.
!%" ;ntit+ile au obliga+ia ca la contabili*area opera+iunilor economico9
financiare - +in -eama de toate informa+iile di-ponibile0 a-tfel 1nc't - fie
e7trem de rare -itua+iile 1n care natura opera+iunii0 determinat pe ba*a
principiului prevalen+ei economicului a-upra <uridicului0 - difere de cea care ar
fi -tabilit 1n lip-a aplicrii ace-tui principiu.
%?. 9 /rincipiul pragului de -emnifica+ie. 8aloarea elementelor de bilan+ #i de
cont de profit #i pierdere care -unt precedate de cifre arabe poate fi combinat
dac:
!a" ace-tea repre*int o -um ne-emnificativ0 1n 1n+ele-ul pct. 9> -au
!b" o a-tfel de combinare ofer un nivel mai mare de claritate0 cu condi+ia ca
elementele a-tfel combinate - fie pre*entate -eparat 1n notele e7plicative.
%3. 9 n ca*uri e7cep+ionale pot fi efectuate abateri de la principiile contabile
generale prev*ute 1n pre*enta -ec+iune. Orice a-tfel de abateri trebuie
pre*entate 1n notele e7plicative0 precum #i motivele care le9au determinat0
1mpreun cu o evaluare a efectului ace-tora a-upra activelor0 datoriilor0 po*i+iei
financiare #i a profitului -au pierderii.
6;:IIEN;4 3
R;(E2I D; ;842E4R;
3.$. R;(E2I (;N;R42; D; ;842E4R;
%9. 9 !$" ;lementele pre*entate 1n -itua+iile financiare anuale -e evaluea*0 de
regul0 pe ba*a principiului co-tului de ac@i*i+ie -au al co-tului de produc+ie.
:a*urile 1n care nu -e folo-e#te co-tul de ac@i*i+ie -au co-tul de produc+ie -unt
cele prev*ute de pre*entele reglementri.
!2" n -itua+ia 1n care -9a optat pentru reevaluarea imobili*rilor corporale -au
evaluarea in-trumentelor financiare la valoarea <u-t0 -e aplic prevederile
-ub-ec+iunii 3.2.5. AReguli de evaluare alternativeA din pre*entele reglementri.
3.$.$. ;valuarea la data intrrii 1n entitate
50. 9 !$" 2a data intrrii 1n entitate0 bunurile -e evaluea* #i -e 1nregi-trea* 1n
contabilitate la valoarea de intrare0 care -e -tabile#te a-tfel:
a" la co-t de ac@i*i+ie 9 pentru bunurile procurate cu titlu onero->
b" la co-t de produc+ie 9 pentru bunurile produ-e 1n entitate>
c" la valoarea de aport0 -tabilit 1n urma evalurii 9 pentru bunurile
repre*ent'nd aport la capitalul -ocial>
d" la valoarea <u-t 9 pentru bunurile ob+inute cu titlu gratuit -au con-tatate
plu- la inventariere.
n ca*urile men+ionate la lit. c" #i d"0 valoarea de aport #i0 re-pectiv0 valoarea
<u-t0 -e -ub-tituie co-tului de ac@i*i+ie.
!2" /rin valoare <u-t -e 1n+elege -uma pentru care activul ar putea fi -c@imbat
de bunvoie 1ntre pr+i aflate 1n cuno#tin+ de cau* 1n cadrul unei tran*ac+ii cu
pre+ul determinat obiectiv.
8aloarea <u-t a activelor -e determin0 1n general0 dup datele de eviden+ de
pe pia+0 printr9o evaluare efectuat0 de regul0 de profe-ioni#ti califica+i 1n
evaluare.
n -itua+ia 1n care nu e7i-t date pe pia+ privind valoarea <u-t0 din cau*a
naturii -peciali*ate a activelor #i a frecven+ei redu-e a tran*ac+iilor0 valoarea
<u-t -e poate determina prin alte metode utili*ate0 de regul0 de ctre
profe-ioni#ti 1n evaluare.
5$. 9 !$" :o-tul de ac@i*i+ie al bunurilor cuprinde pre+ul de cumprare0 ta7ele
de import #i alte ta7e !cu e7cep+ia acelora pe care per-oana <uridic le poate
recupera de la autorit+ile fi-cale"0 c@eltuielile de tran-port0 manipulare #i alte
c@eltuieli care pot fi atribuibile direct ac@i*i+iei bunurilor re-pective.
n co-tul de ac@i*i+ie -e includ0 de a-emenea0 comi-ioanele0 ta7ele notariale0
c@eltuielile cu ob+inerea de autori*a+ii #i alte c@eltuieli nerecuperabile0
atribuibile direct bunurilor re-pective.
!2" :@eltuielile de tran-port -unt inclu-e 1n co-tul de ac@i*i+ie #i atunci c'nd
func+ia de aprovi*ionare e-te e7ternali*at.
!3" Reducerile comerciale acordate de furni*or #i 1n-cri-e pe factura de
ac@i*i+ie a<u-tea* 1n -en-ul reducerii co-tul de ac@i*i+ie al bunurilor.
#M1
<4= Reducerile co,erciale pri,ite ulterior +actur0rii/ re*pectiv acordate
ulterior +actur0rii/ indi+erent de perioada la care *e re+er0/ *e eviden2ia)0
di*tinct n conta.ilitate <contul 705 >Reduceri co,erciale pri,ite>/ re*pectiv
contul B05 >Reduceri co,erciale acordate>=/ pe *ea,a conturilor de ter2i1
Acela8i trata,ent conta.il *e aplic0 8i n ca)ul reducerilor co,erciale legate de
pre*t0rile de *ervicii1 9n ca)ul n care reducerile co,erciale repre)int0
eveni,ente ulterioare datei .ilan2ului/ ace*tea *e nregi*trea)0 la data
.ilan2ului n contul 406 >&urni)ori @ +acturi ne*o*ite>/ re*pectiv contul 416
>!lien2i @ +acturi de ntoc,it> 8i *e re+lect0 n *itua2iile +inanciare ale
exerci2iului pentru care *e +ace raportarea dac0 *u,ele re*pective *e cuno*c la
data .ilan2ului1
#B
!5" Reducerile comerciale pot fi0 de e7emplu:
a" rabaturile 9 -e prime-c pentru defecte de calitate #i -e practic a-upra
pre+ului de v'n*are>
b" remi*ele 9 -e prime-c 1n ca*ul v'n*rilor -uperioare volumului convenit -au
dac cumprtorul are un -tatut preferen+ial> #i
c" ri-turnele 9 -unt reduceri de pre+ calculate a-upra an-amblului tran*ac+iilor
efectuate cu acela#i ter+0 1n decur-ul unei perioade determinate.
!=" Reducerile financiare -unt -ub form de -conturi de decontare acordate
pentru ac@itarea datoriilor 1nainte de termenul normal de e7igibilitate.
Reducerile financiare primite de la furni*or repre*int venituri ale perioadei
indiferent de perioada la care -e refer !contul ?=? A8enituri din -conturi
ob+inuteA". 2a furni*or0 ace-te reduceri acordate repre*int c@eltuieli ale
perioadei0 indiferent de perioada la care -e refer !contul ==? A:@eltuieli privind
-conturile acordateA".
!?" n ca*ul valorilor mobiliare pe termen -curt admi-e la tran*ac+ionare pe o
pia+ reglementat0 co-tul de ac@i*i+ie nu include co-turile de tran*ac+ionare
direct atribuibile ac@i*i+iei lor0 ace-te co-turi fiind 1nregi-trate 1n conturile de
c@eltuieli core-pun*toare.
!3" n ca*ul valorilor mobiliare pe termen -curt care nu -unt admi-e la
tran*ac+ionare pe o pia+ reglementat0 precum #i al valorilor mobiliare pe
termen lung0 co-tul de ac@i*i+ie include #i co-turile de tran*ac+ionare direct
atribuibile ac@i*i+iei lor.
52. 9 !$" :o-tul de produc+ie al unui bun cuprinde co-tul de ac@i*i+ie a
materiilor prime #i materialelor con-umabile #i c@eltuielile de produc+ie direct
atribuibile bunului.
!2" :o-tul de produc+ie -au de prelucrare al -tocurilor0 precum #i co-tul de
produc+ie al imobili*rilor cuprind c@eltuielile directe aferente produc+iei0 #i
anume: materiale directe0 energie con-umat 1n -copuri te@nologice0 manoper
direct #i alte c@eltuieli directe de produc+ie0 co-tul proiectrii produ-elor0
precum #i cota c@eltuielilor indirecte de produc+ie alocat 1n mod ra+ional ca
fiind legat de fabrica+ia ace-tora.
n ca*ul produc+iei de imobili*ri0 e7emple de c@eltuieli 1ncadrate la alte
c@eltuieli direct atribuibile -unt urmtoarele:
a" co-turile de amena<are a ampla-amentului>
b" co-turile ini+iale de livrare #i manipulare>
c" co-turile de in-talare #i a-amblare>
d" co-turile de te-tare a func+ionrii corecte a activului>
e" onorarii profe-ionale #i comi-ioane ac@itate 1n legtur cu activul etc.
!3" :o-tul -tocurilor unui pre-tator de -ervicii cuprinde manopera #i alte
c@eltuieli legate de per-onalul direct anga<at 1n furni*area -erviciilor0 inclu-iv
per-onalul 1n-rcinat cu -upraveg@erea0 precum #i regiile core-pun*toare.
!%" n co-tul de produc+ie poate fi inclu- o propor+ie re*onabil din
c@eltuielile care -unt indirect atribuibile bunului0 1n m-ura 1n care ace-tea -unt
legate de perioada de produc+ie.
Includerea 1n co-tul -tocurilor a regiilor generale poate fi adecvat 1n m-ura
1n care repre*int co-turi -uportate pentru a aduce -tocurile 1n locul #i forma
dorite.
!5" ;7emple de co-turi care nu trebuie inclu-e 1n co-tul -tocurilor0 ci -unt
recuno-cute drept c@eltuieli ale perioadei 1n care au -urvenit0 -unt urmtoarele:
9 pierderile de materiale0 manopera -au alte co-turi de produc+ie 1nregi-trate
pe-te limitele normal admi-e0 inclu-iv pierderile datorate ri-ipei>
9 c@eltuielile de depo*itare0 cu e7cep+ia ca*urilor 1n care ace-te co-turi -unt
nece-are 1n proce-ul de produc+ie0 anterior trecerii 1ntr9o nou fa* de fabrica+ie.
:@eltuielile de depo*itare -e includ 1n co-tul de produc+ie atunci c'nd -unt
nece-are pentru a aduce -tocurile 1n locul #i 1n -tarea 1n care -e g-e-c>
9 regiile !c@eltuielile" generale de admini-tra+ie care nu particip la aducerea
-tocurilor 1n forma #i locul final>
9 co-turile de de-facere>
9 regia fi7 nealocat co-tului0 care -e recunoa#te drept c@eltuial 1n perioada
1n care a aprut. 4locarea regiei fi7e a-upra co-turilor -e face pe ba*a capacit+ii
normale de produc+ie !activitate".
Regia fi7 de produc+ie con-t 1n acele co-turi indirecte de produc+ie care
rm'n relativ con-tante0 indiferent de volumul produc+iei0 cum -unt:
amorti*area0 1ntre+inerea -ec+iilor #i utila<elor0 precum #i co-turile cu conducerea
#i admini-trarea -ec+iilor.
!=" :apacitatea normal de produc+ie repre*int produc+ia e-timat a fi
ob+inut0 1n medie0 de9a lungul unui anumit numr de perioade0 1n condi+ii
normale0 av'nd 1n vedere #i pierderea de capacitate re*ultat din 1ntre+inerea
planificat a ec@ipamentului.
53. 9 !$" :o-turile 1ndatorrii care -unt direct atribuibile ac@i*i+iei0 con-truc+iei
-au produc+iei unui activ cu ciclu lung de fabrica+ie pot fi inclu-e 1n co-tul acelui
activ. De e7emplu0 1n co-turile 1ndatorrii pot fi inclu-e dob'nda la capitalul
1mprumutat pentru finan+area ac@i*i+iei0 con-truc+iei -au produc+iei de active cu
ciclu lung de fabrica+ie0 precum #i comi-ioanele aferente ace-tor 1mprumuturi
contractate.
!2" :o-turile 1ndatorrii pot fi inclu-e 1n co-turile de produc+ie ale unui activ
cu ciclu lung de fabrica+ie0 1n m-ura 1n care -unt legate de perioada de
produc+ie.
!3" :o-turile 1ndatorrii -uportate de entitate 1n legtur cu 1mprumutul de
fonduri pot fi inclu-e 1n co-tul bunurilor -au -erviciilor cu ciclu lung de
fabrica+ie0 cu re-pectarea prevederilor pct. %$ din pre*entele reglementri.
!%" n -en-ul pre*entelor reglementri0 prin activ cu ciclu lung de fabrica+ie -e
1n+elege un activ care -olicit 1n mod nece-ar o perioad -ub-tan+ial de timp
pentru a fi gata 1n vederea utili*rii -ale pre-tabilite -au pentru v'n*are.
4ctivele financiare #i -tocurile care -unt fabricate pe o ba* repetitiv de9a
lungul unei perioade -curte de timp nu -unt con-iderate active cu ciclu lung de
fabrica+ie. Nu -unt active cu ciclu lung de fabrica+ie nici activele care 1n
momentul ac@i*i+iei -unt gata pentru utili*area lor pre-tabilit -au pentru
v'n*are.
!5" :apitali*area co-turilor 1ndatorrii trebuie - 1ncete*e c'nd -e reali*ea*
cea mai mare parte a activit+ilor nece-are pentru pregtirea activului cu ciclu
lung de fabrica+ie0 1n vederea utili*rii pre-tabilite -au a v'n*rii ace-tuia.
!=" n ca*ul includerii co-turilor 1ndatorrii 1n valoarea activelor0 ace-tea
trebuie pre*entate 1n notele e7plicative.
3.$.2. ;valuarea la inventar #i pre*entarea elementelor 1n bilan+
5%. 9 !$" n -copul 1ntocmirii -itua+iilor financiare anuale0 entit+ile trebuie -
procede*e la inventarierea #i evaluarea elementelor de natura activelor0 datoriilor
#i capitalurilor proprii.
!2" n -itua+iile financiare anuale elementele de natura activelor0 datoriilor #i
capitalurilor proprii -e reflect #i -e evaluea* la valoarea contabil0 pu- de
acord cu re*ultatele inventarierii. /re*entele reglementri -e aplic inclu-iv 1n
ca*ul bunurilor care au fo-t adu-e drept aport la capital #i al activelor 1n cur- de
e7ecu+ie.
n 1n+ele-ul pre*entelor reglementri0 valoarea contabil a unui activ e-te
valoarea la care ace-ta e-te recuno-cut dup ce -e deduc amorti*area acumulat0
pentru activele amorti*abile #i a<u-trile acumulate din depreciere -au pierdere
de valoare.
55. 9 !$" ;valuarea cu oca*ia inventarierii a elementelor de natura activelor0
datoriilor #i capitalurilor proprii -e face potrivit pre*entelor reglementri #i
normelor emi-e 1n ace-t -en- de ,ini-terul .inan+elor /ublice.
!2" n -copul efecturii inventarierii0 conducerea entit+ii trebuie - -tabilea-c
proceduri proprii0 cu re-pectarea prevederilor legale.
n vederea de-f#urrii 1n bune condi+ii a opera+iunilor de inventariere #i
evaluare0 1n comi-iile de inventariere vor fi numite per-oane cu pregtire
core-pun*toare0 te@nic #i economic0 cuno-ctoare a domeniului de activitate.
!3" 2a -tabilirea valorii de inventar a bunurilor -e va aplica principiul
pruden+ei0 potrivit cruia -e va +ine -eama de toate a<u-trile de valoare datorate
deprecierilor -au pierderilor de valoare.
/entru elementele de natura activelor 1nregi-trate la co-t0 diferen+ele
con-tatate 1n minu- 1ntre valoarea de inventar #i valoarea contabil -e
eviden+ia* di-tinct 1n contabilitate0 1n conturi de a<u-tri0 ace-te elemente
men+in'ndu9-e la valoarea lor de intrare.
5=. 9 !$" ;valuarea imobili*rilor corporale #i necorporale0 cu oca*ia
inventarierii0 -e face la valoarea de inventar0 -tabilit 1n func+ie de utilitatea
bunului0 -tarea ace-tuia #i pre+ul pie+ei. .ac obiectul evalurii #i imobili*rile 1n
cur- de e7ecu+ie.
:orectarea valorii imobili*rilor necorporale #i corporale #i aducerea lor la
nivelul valorii de inventar -e efectuea*0 1n func+ie de tipul de depreciere
e7i-tent0 fie prin 1nregi-trarea unei amorti*ri -uplimentare0 1n ca*ul 1n care -e
con-tat o depreciere irever-ibil0 fie prin con-tituirea -au -uplimentarea
a<u-trilor pentru depreciere0 1n ca*ul 1n care -e con-tat o depreciere rever-ibil
a ace-tora.
n ca*ul imobili*rilor corporale #i necorporale0 la determinarea pierderilor
din depreciere pot fi avute 1n vedere0 de ctre evaluatori independen+i -au
per-onalul entit+ii0 #i alte metode de evaluare !de e7emplu: metode ba*ate pe
flu7uri de numerar".
/entru a -tabili dac e7i-t deprecieri ale imobili*rilor corporale #i
necorporale0 1n afara con-tatrii faptice cu oca*ia inventarierii0 pot fi luate 1n
con-iderare -ur-e e7terne #i interne de informa+ii.
2a -ur-ele e7terne de informa+ii -e 1ncadrea* a-pecte precum:
9 pe parcur-ul perioadei0 valoarea de pia+ a activului a -c*ut -emnificativ
mai mult dec't ar fi fo-t de a#teptat ca re*ultat al trecerii timpului -au utili*rii>
9 pe parcur-ul perioadei au avut loc modificri -emnificative0 cu efect negativ
a-upra entit+ii0 -au a-tfel de modificri -e vor produce 1n viitorul apropiat
a-upra mediului te@nologic0 comercial0 economic -au <uridic 1n care entitatea 1#i
de-f#oar activitatea -au pe pia+a creia 1i e-te dedicat activul etc.
Din -ur-ele interne de informa+ii -e e7emplific urmtoarele elemente:
9 e7i-t indicii de u*ur fi*ic -au moral a imobili*rii>
9 pe parcur-ul perioadei au avut loc modificri -emnificative0 cu efect negativ
a-upra entit+ii0 -au a-tfel de modificri -e vor produce 1n viitorul apropiat0 1n
ceea ce prive#te gradul -au modul 1n care imobili*area e-te utili*at -au -e
a#teapt - fie utili*at. 4-tfel de modificri includ: -itua+iile 1n care
imobili*area devine neproductiv0 planurile de re-tructurare -au de 1ntrerupere a
activit+ii creia 1i e-te dedicat imobili*area0 precum #i planificarea cedrii
imobili*rii 1nainte de data e-timat anterior>
9 raportrile interne pun la di-po*i+ie indicii cu privire la faptul c re*ultatele
economice ale unei imobili*ri -unt -au vor fi mai -labe dec't cele -contate.
Indiciile de depreciere a imobili*rilor0 pu-e la di-po*i+ie de raportrile
interne0 includ:
9 flu7ul de numerar nece-ar pentru ac@i*i+ionarea unei imobili*ri -imilare0
pentru e7ploatarea -au 1ntre+inerea imobili*rii e-te -emnificativ mai mare dec't
cel prev*ut ini+ial 1n buget>
9 re*ultatul din e7ploatare generat de imobili*are e-te vi*ibil inferior celui
prev*ut 1n buget>
9 o -cdere -emnificativ a profitului din e7ploatare prev*ut 1n buget0
re-pectiv o cre#tere -emnificativ a pierderilor prev*ute 1n buget0 generate de
imobili*are etc.
Deci*iile privind reluarea unor deprecieri 1nregi-trate 1n conturile de a<u-tri
au la ba* con-tatrile comi-iei de inventariere. /ot e7i-ta #i unele indicii c o
pierdere din depreciere recuno-cut 1n perioadele anterioare pentru o imobili*are
necorporal -au corporal nu mai e7i-t -au -9a redu-. 2a acea-t evaluare -e
+ine cont de -ur-e e7terne #i interne de informa+ii.
n categoria -ur-elor e7terne de informa+ii -e pot 1ncadra urmtoarele:
9 valoarea de pia+ a imobili*rii a cre-cut -emnificativ 1n cur-ul perioadei>
9 1n cur-ul perioadei au avut loc modificri -emnificative cu efect favorabil
a-upra entit+ii -au -e e-timea* c a-tfel de modificri -e vor produce 1n viitorul
apropiat0 1n mediul te@nologic0 comercial0 economic -au <uridic 1n care entitatea
1#i de-f#oar activitatea -au pe pia+a creia 1i e-te dedicat activul etc.
Dintre -ur-ele interne de informa+ii -e e7emplific urmtoarele:
9 pe parcur-ul perioadei au avut loc modificri -emnificative0 cu efect
favorabil a-upra entit+ii0 -au a-tfel de modificri -e vor produce 1n viitorul
apropiat 1n ceea ce prive#te gradul -au modul 1n care imobili*area e-te utili*at
-au -e a#teapt - fie utili*at. 4ce-te modificri includ co-turile efectuate 1n
timpul perioadei pentru a 1mbunt+i #i a cre#te performan+a imobili*rii -au
pentru a re-tructura activitatea creia 1i apar+ine imobili*area>
9 raportrile interne dovede-c faptul c performan+a economic a unei
imobili*ri e-te -au va fi mai bun dec't -9a prev*ut ini+ial etc.
;valuarea imobili*rilor corporale la data bilan+ului -e efectuea* la co-t0 mai
pu+in amorti*area #i a<u-trile cumulate din depreciere0 -au la valoarea
reevaluat0 acea-ta fiind valoarea <u-t la data reevalurii0 mai pu+in orice
amorti*are ulterioar cumulat #i orice pierderi din depreciere ulterioare
cumulate.
!2" 4ctivele de natura -tocurilor -e evaluea* la valoarea contabil0 mai pu+in
a<u-trile pentru depreciere con-tatate. 4<u-tri pentru depreciere -e con-tat
inclu-iv pentru -tocurile fr mi#care. n ca*ul 1n care valoarea contabil a
-tocurilor e-te mai mare dec't valoarea de inventar0 valoarea -tocurilor -e
diminuea* p'n la valoarea reali*abil net0 prin con-tituirea unei a<u-tri
pentru depreciere.
.ac obiectul evalurii #i -tocurile 1n cur- de e7ecu+ie.
n 1n+ele-ul pre*entelor reglementri0 prin valoare reali*abil net a -tocurilor
-e 1n+elege pre+ul de v'n*are e-timat care ar putea fi ob+inut pe parcur-ul
de-f#urrii normale a activit+ii0 minu- co-turile e-timate pentru finali*area
bunului0 atunci c'nd e-te ca*ul0 #i co-turile e-timate nece-are v'n*rii.
!3" ;valuarea la inventar a crean+elor #i a datoriilor -e face la valoarea lor
probabil de 1nca-are -au de plat. Diferen+ele con-tatate 1n minu- 1ntre valoarea
de inventar -tabilit la inventariere #i valoarea contabil a crean+elor -e
1nregi-trea* 1n contabilitate pe -eama a<u-trilor pentru deprecierea crean+elor.
/entru crean+ele incerte -e con-tituie a<u-tri pentru pierdere de valoare.
;valuarea la bilan+ a crean+elor #i a datoriilor e7primate 1n valut #i a celor cu
decontare 1n lei 1n func+ie de cur-ul unei valute -e face la cur-ul de -c@imb
valutar comunicat de Danca Na+ional a Rom'niei0 valabil la data 1nc@eierii
e7erci+iului financiar. n -copul pre*entrii 1n bilan+0 valoarea crean+elor0 a-tfel
evaluate0 -e diminuea* cu a<u-trile pentru pierdere de valoare.
!%" Di-ponibilit+ile bne#ti0 cecurile0 cambiile0 biletele la ordin0 -cri-orile de
garan+ie0 acreditivele0 ipotecile0 precum #i alte valori aflate 1n ca-ieria unit+ilor
-e pre*int 1n bilan+ 1n conformitate cu prevederile legale.
Di-ponibilit+ile bne#ti #i alte valori -imilare 1n valut -e evaluea* 1n bilan+
la cur-ul de -c@imb valutar comunicat de Danca Na+ional a Rom'niei0 valabil la
data 1nc@eierii e7erci+iului financiar.
n-crierea 1n li-tele de inventariere a mrcilor po#tale0 a timbrelor fi-cale0
tic@etelor de cltorie0 bonurilor cantit+i fi7e0 a biletelor de -pectacole0 de
intrare 1n mu*ee0 e7po*i+ii #i altele a-emenea -e face la valoarea lor nominal.
n ca*ul unor bunuri de acea-t natur depreciate -au fr utili*are -e
con-tituie a<u-tri pentru pierdere de valoare.
!5" 5itlurile pe termen -curt !ac+iuni #i alte inve-ti+ii financiare" admi-e la
tran*ac+ionare pe o pia+ reglementat -e evaluea* la valoarea de cota+ie din
ultima *i de tran*ac+ionare0 iar cele netran*ac+ionate la co-tul i-toric mai pu+in
eventualele a<u-tri pentru pierdere de valoare.
5itlurile pe termen lung !ac+iuni #i alte inve-ti+ii financiare" -e evaluea* la
co-tul i-toric mai pu+in eventualele a<u-tri pentru pierdere de valoare.
5?. 9 /entru elementele de natura datoriilor0 diferen+ele con-tatate 1n plu- 1ntre
valoarea de inventar #i valoarea contabil -e 1nregi-trea* 1n contabilitate0 pe
-eama elementelor core-pun*toare de datorii.
53. 9 :apitalurile proprii rm'n eviden+iate la valorile din contabilitate.
59. 9 !$" 2a fiecare dat a bilan+ului:
a" ;lementele monetare e7primate 1n valut !di-ponibilit+i #i alte elemente
a-imilate0 cum -unt acreditivele #i depo*itele bancare0 crean+e #i datorii 1n
valut" trebuie evaluate #i pre*entate 1n -itua+iile financiare anuale utili*'nd
cur-ul de -c@imb valutar0 comunicat de Danca Na+ional a Rom'niei #i valabil la
data 1nc@eierii e7erci+iului financiar. Diferen+ele de cur- valutar0 favorabile -au
nefavorabile0 1ntre cur-ul de -c@imb al pie+ei valutare0 comunicat de Danca
Na+ional a Rom'niei de la data 1nregi-trrii crean+elor -au datoriilor 1n valut0
-au cur-ul la care ace-tea -unt 1nregi-trate 1n contabilitate #i cur-ul de -c@imb de
la data 1nc@eierii e7erci+iului financiar0 -e 1nregi-trea* la venituri -au c@eltuieli
din diferen+e de cur- valutar0 dup ca*.
b" /entru crean+ele #i datoriile0 e7primate 1n lei0 a cror decontare -e face 1n
func+ie de cur-ul unei valute0 eventualele diferen+e favorabile -au nefavorabile0
care re*ult din evaluarea ace-tora -e 1nregi-trea* la alte venituri -au alte
c@eltuieli financiare0 dup ca*. Determinarea diferen+elor de valoare -e
efectuea* -imilar prevederilor lit. a".
c" ;lementele nemonetare ac@i*i+ionate cu plata 1n valut #i 1nregi-trate la
co-t i-toric !imobili*ri0 -tocuri" trebuie pre*entate 1n -itua+iile financiare anuale
utili*'nd cur-ul de -c@imb valutar de la data efecturii tran*ac+iei.
d" ;lementele nemonetare ac@i*i+ionate cu plata 1n valut #i 1nregi-trate la
valoarea <u-t !de e7emplu0 imobili*rile corporale reevaluate" trebuie
pre*entate 1n -itua+iile financiare anuale la acea-t valoare.
!2" /rin elemente monetare -e 1n+elege di-ponibilit+ile bne#ti #i
activele)datoriile de primit)de pltit 1n -ume fi7e -au determinabile.
:aracteri-tica e-en+ial a unui element monetar e-te dreptul de a primi -au
obliga+ia de a plti un numr fi7 -au determinabil de unit+i monetare.
=0. 9 ;venimentele care apar dup data bilan+ului pot furni*a informa+ii
-uplimentare referitoare la perioada raportat fa+ de cele cuno-cute la data
bilan+ului. Dac -itua+iile financiare anuale nu au fo-t aprobate0 ace-tea trebuie
a<u-tate pentru a reflecta #i informa+iile -uplimentare0 dac informa+iile
re-pective -e refer la condi+ii !evenimente0 opera+iuni etc." care au e7i-tat la
data bilan+ului.
3.$.3. ;valuarea la data ie#irii din entitate
=$. 9 !$" 2a data ie#irii din entitate -au la darea 1n con-um0 bunurile -e
evaluea* #i -e -cad din ge-tiune la valoarea lor de intrare -au valoarea la care
-unt 1nregi-trate 1n contabilitate !de e7emplu0 valoarea reevaluat pentru
imobili*rile corporale care au fo-t reevaluate -au valoarea <u-t pentru valorile
mobiliare pe termen -curt admi-e la tran*ac+ionare pe o pia+ reglementat".
!2" 4ctivele con-tatate minu- 1n ge-tiune -e -cot din eviden+ la data
con-tatrii lip-ei ace-tora.
!3" 2a -coaterea din eviden+ a activelor0 -e reiau la venituri a<u-trile pentru
depreciere -au pierdere de valoare aferente ace-tora.
;venimente ulterioare datei bilan+ului
=2. 9 !$" ;venimentele ulterioare datei bilan+ului -unt acele evenimente0
favorabile -au nefavorabile0 care au loc 1ntre data bilan+ului #i data la care
-itua+iile financiare anuale -unt autori*ate pentru emitere.
n accep+iunea pre*entelor reglementri0 prin autori*area -itua+iilor financiare
anuale -e 1n+elege aprobarea ace-tora de ctre un con-iliu director0 admini-tratori
-au alte organe de conducere0 potrivit organi*rii entit+ii0 1n vederea 1naintrii
lor -pre aprobare0 conform legii.
!2" ;venimentele ulterioare datei bilan+ului includ toate evenimentele ce au
loc p'n la data la care -itua+iile financiare anuale -unt autori*ate pentru emitere0
c@iar dac acele evenimente au loc dup declararea public a profitului -au a
altor informa+ii financiare -electate.
!3" /ot fi identificate dou tipuri de evenimente ulterioare datei bilan+ului:
a" cele care fac dovada condi+iilor care au e7i-tat la data bilan+ului. 4ce-te
evenimente ulterioare datei bilan+ului conduc la a<u-tarea -itua+iilor financiare
anuale> #i
b" cele care ofer indica+ii de-pre condi+ii aprute ulterior datei bilan+ului.
4ce-te evenimente ulterioare datei bilan+ului nu conduc la a<u-tarea -itua+iilor
financiare anuale.
!%" n ca*ul evenimentelor ulterioare datei bilan+ului care conduc la a<u-tarea
-itua+iilor financiare anuale0 entitatea a<u-tea* valorile recuno-cute 1n -itua+iile
-ale financiare0 pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilan+ului.
;7emple de evenimente ulterioare datei bilan+ului care conduc la a<u-tarea
-itua+iilor financiare #i care impun a<u-tarea de ctre entitate a valorilor
recuno-cute 1n -itua+iile -ale financiare -au recunoa#terea de elemente ce nu au
fo-t anterior recuno-cute -unt urmtoarele:
a" -olu+ionarea ulterioar datei bilan+ului a unui litigiu care confirm c o
entitate are o obliga+ie pre*ent la data bilan+ului. ;ntitatea a<u-tea* orice
provi*ion recuno-cut anterior0 legat de ace-t litigiu0 -au recunoa#te un nou
provi*ion. :a urmare0 entitatea nu pre*int o datorie contingent>
b" falimentul unui client0 aprut ulterior datei bilan+ului0 confirm de obicei c
la data bilan+ului e7i-ta o pierdere aferent unei crean+e comerciale #i0 1n
con-ecin+0 entitatea trebuie - a<u-te*e valoarea contabil a crean+ei comerciale>
c" de-coperirea de fraude -au erori ce arat c -itua+iile financiare anuale -unt
incorecte.
!5" n ca*ul evenimentelor ulterioare datei bilan+ului care nu conduc la
a<u-tarea -itua+iilor financiare anuale0 entitatea nu 1#i a<u-tea* valorile
recuno-cute 1n -itua+iile -ale financiare pentru a reflecta acele evenimente
ulterioare datei bilan+ului.
En e7emplu de eveniment ulterior datei bilan+ului care nu conduce la
a<u-tarea -itua+iilor financiare anuale e-te diminuarea valorii de pia+ a valorilor
mobiliare0 1n intervalul de timp dintre data bilan+ului #i data la care -itua+iile
financiare anuale -unt autori*ate pentru emitere.
!=" Dac o entitate prime#te0 ulterior datei bilan+ului0 informa+ii de-pre
condi+iile ce au e7i-tat la data bilan+ului0 entitatea trebuie - actuali*e*e
pre*entrile de informa+ii ce -e refer la ace-te condi+ii0 1n lumina noilor
informa+ii.
!?" 4tunci c'nd evenimentele ulterioare datei bilan+ului care nu conduc la
a<u-tarea -itua+iilor financiare anuale -unt -emnificative0 nepre*entarea lor ar
putea influen+a deci*iile economice ale utili*atorilor. n con-ecin+0 o entitate
trebuie - pre*inte urmtoarele informa+ii pentru fiecare categorie -emnificativ
de a-tfel de evenimente ulterioare datei bilan+ului:
a" natura evenimentului> #i
b" o e-timare a efectului financiar -au o men+iune conform creia o a-tfel de
e-timare nu poate - fie fcut.
:orectarea erorilor contabile
=3. 9 !$" ;rorile con-tatate 1n contabilitate -e pot referi fie la e7erci+iul
financiar curent0 fie la e7erci+iile financiare precedente.
!2" :orectarea erorilor -e efectuea* la data con-tatrii lor.
!3" ;rorile din perioadele anterioare -unt omi-iuni #i declara+ii eronate
cuprin-e 1n -itua+iile financiare ale entit+ii pentru una -au mai multe perioade
anterioare re*ult'nd din gre#eala de a utili*a -au de a nu utili*a informa+ii
credibile care:
a" erau di-ponibile la momentul la care -itua+iile financiare pentru acele
perioade au fo-t aprobate -pre a fi emi-e>
b" ar fi putut fi ob+inute 1n mod re*onabil #i luate 1n con-iderare la 1ntocmirea
#i pre*entarea acelor -itua+ii financiare anuale.
4-tfel de erori includ efectele gre#elilor matematice0 gre#elilor de aplicare a
politicilor contabile0 ignorrii -au interpretrii gre#ite a evenimentelor #i
fraudelor.
!%" :orectarea erorilor aferente e7erci+iului financiar curent -e efectuea* pe
-eama contului de profit #i pierdere.
!5" :orectarea erorilor -emnificative aferente e7erci+iilor financiare
precedente -e efectuea* pe -eama re*ultatului reportat.
!=" ;rorile ne-emnificative aferente e7erci+iilor financiare precedente -e
corectea*0 de a-emenea0 pe -eama re*ultatului reportat. 5otu#i0 pot fi corectate
pe -eama contului de profit #i pierdere erorile ne-emnificative.
;rorile ne-emnificative -unt cele de natur - nu influen+e*e informa+iile
financiar9contabile. 6e con-ider c o eroare e-te -emnificativ dac acea-ta ar
putea influen+a deci*iile economice ale utili*atorilor0 luate pe ba*a -itua+iilor
financiare anuale. 4nali*area dac o eroare e-te -emnificativ -au nu -e
efectuea* 1n conte7t0 av'nd 1n vedere natura -au valoarea individual -au
cumulat a elementelor.
!?" n notele la -itua+iile financiare trebuie pre*entate informa+ii -uplimentare
cu privire la erorile con-tatate.
!3" :orectarea erorilor aferente e7erci+iilor financiare precedente nu
determin modificarea -itua+iilor financiare ale acelor e7erci+ii.
n ca*ul erorilor aferente e7erci+iilor financiare precedente0 corectarea
ace-tora nu pre-upune a<u-tarea informa+iilor comparative pre*entate 1n -itua+iile
financiare. Informa+ii comparative referitoare la po*i+ia financiar #i
performan+a financiar0 re-pectiv modificarea po*i+iei financiare0 -unt pre*entate
1n notele e7plicative.
!9" nregi-trarea -tornrii unei opera+iuni contabile aferente e7erci+iului
financiar curent -e efectuea* fie prin corectarea cu -emnul minu- a opera+iunii
ini+iale !-tornare 1n ro#u"0 fie prin 1nregi-trarea inver- a ace-teia !-tornare 1n
negru"0 1n func+ie de politica contabil #i programele informatice utili*ate.
3.2. 4:5I8; I,ODI2IJ45;
3.2.$. Reguli de evaluare de ba*
=%. 9 !$" 4ctivele imobili*ate -unt active generatoare de beneficii economice
viitoare #i de+inute pe o perioad mai mare de un an. ;le trebuie evaluate la
co-tul de ac@i*i+ie -au la co-tul de produc+ie0 cu re-pectarea prevederilor pct. =3
#i ?0.
!2" Deneficiile economice viitoare repre*int poten+ialul de a contribui0 direct
-au indirect0 la flu7ul de numerar -au de ec@ivalente de numerar ctre entitate.
/oten+ialul poate fi unul productiv0 fiind parte a activit+ilor de e7ploatare ale
entit+ii.
=5. 9 4ctivele imobili*ate cuprind acele active de-tinate utili*rii pe o ba*
continu0 pe o perioad mai mare de un an0 1n -copul de-f#urrii activit+ilor
entit+ii.
==. 9 Drepturile a-upra propriet+ilor imobiliare #i alte drepturi -imilare0 a#a
cum -unt definite de legi-la+ia na+ional0 trebuie pre*entate la A5erenuri #i
con-truc+iiA.
=?. 9 !$" ,i#crile diver-elor elemente de imobili*ri -e pre*int 1n notele
e7plicative. n ace-t -cop0 -e pre*int di-tinct0 1ncep'nd cu co-tul de ac@i*i+ie
-au co-tul de produc+ie0 pentru fiecare element de imobili*are0 pe de o parte0
cre#terile0 cedrile #i tran-ferurile 1n cur-ul e7erci+iului financiar0 iar0 pe de alt
parte0 a<u-trile cumulate de valoare la 1nceputul e7erci+iului financiar #i la data
bilan+ului0 precum #i rectificrile efectuate 1n cur-ul e7erci+iului financiar a-upra
a<u-trilor de valoare din e7erci+iile financiare precedente. 4<u-trile de valoare
-e pre*int 1n bilan+ ca deduceri clare din elementele core-pun*toare.
!2" Dac0 atunci c'nd -itua+iile financiare anuale -e 1ntocme-c conform
pre*entelor reglementri pentru prima oar0 co-tul de ac@i*i+ie -au co-tul de
produc+ie al unei imobili*ri nu poate fi determinat fr c@eltuieli -au 1nt'r*ieri
e7agerate0 valoarea re*idual de la 1nceputul e7erci+iului financiar poate fi
tratat drept co-t de ac@i*i+ie -au co-t de produc+ie. Orice aplicare a ace-tei
prevederi trebuie pre*entat 1n notele e7plicative.
n ace-t conte7t0 valoarea re*idual repre*int valoarea <u-t a bunului
re-pectiv.
!3" 4tunci c'nd -e efectuea* reevaluarea imobili*rilor corporale0 mi#crile
diver-elor elemente de imobili*ri0 prev*ute la alin. !$"0 -e pre*int 1ncep'nd cu
co-tul de ac@i*i+ie -au co-tul de produc+ie0 modificat ca re*ultat al reevalurii. n
ace-t -cop0 valoarea reevaluat -e -ub-tituie valorii de intrare a imobili*rilor
corporale.
=3. 9 !$" :o-tul de ac@i*i+ie -au co-tul de produc+ie al activelor imobili*ate cu
durate limitate de utili*are economic trebuie redu- cu a<u-tri calculate pentru a
diminua valoarea unor a-tfel de active 1n mod -i-tematic de9a lungul duratelor
lor de utili*are economic !amorti*are".
!2" 4morti*area valorii activelor imobili*ate cu durate limitate de utili*are
economic repre*int alocarea -i-tematic a valorii amorti*abile a unui activ pe
1ntreaga durat de utili*are economic. 8aloarea amorti*abil e-te repre*entat
de co-t -au alt valoare care -ub-tituie co-tul !de e7emplu0 valoarea reevaluat".
!3" n 1n+ele-ul pre*entelor reglementri0 prin durata de utili*are economic -e
1n+elege durata de via+ util0 acea-ta repre*ent'nd:
a" perioada 1n care un activ e-te prev*ut a fi di-ponibil pentru utili*are de
ctre o entitate> -au
b" numrul unit+ilor produ-e -au al unor unit+i -imilare ce -e e-timea* c
vor fi ob+inute de entitate prin folo-irea activului re-pectiv.
=9. 9 4ctivele imobili*ate amorti*abile -unt pre*entate 1n bilan+ la valoarea
contabil0 acea-ta fiind repre*entat de co-tul de ac@i*i+ie0 co-tul de produc+ie
-au alt valoare care -ub-tituie co-tul0 diminuat cu amorti*area cumulat p'n
la acea dat0 precum #i cu pierderile cumulate din depreciere.
?0. 9 !$" 4tunci c'nd -e con-tat pierderi de valoare pentru imobili*rile
financiare0 trebuie fcute a<u-tri pentru pierdere de valoare0 a-tfel 1nc't ace-tea
- fie evaluate la cea mai mic valoare atribuit ace-tora la data bilan+ului.
!2" Imobili*rile trebuie - fac obiectul a<u-trilor de valoare0 indiferent dac
duratele lor de utili*are economic -unt limitate -au nu0 a-tfel 1nc't ace-tea - fie
evaluate la cea mai mic valoare atribuibil ace-tora la data bilan+ului0 dac -e
e-timea* c reducerea valorii ace-tora e-te permanent.
!3" 4<u-trile de valoare prev*ute la alin. !$" #i !2" trebuie 1nregi-trate 1n
contul de profit #i pierdere #i pre*entate di-tinct 1n notele e7plicative0 dac
ace-tea nu au fo-t pre*entate -eparat 1n contul de profit #i pierdere.
!%" ;valuarea la valorile minime0 potrivit alin. !$" #i !2"0 nu poate fi continuat
dac nu mai -unt aplicabile motivele pentru care au fo-t fcute a<u-trile
re-pective.
?$. 9 Dac activele imobili*ate fac obiectul a<u-trilor e7cep+ionale de valoare
e7clu-iv 1n -cop fi-cal0 1n notele e7plicative -e pre*int valoarea a<u-trilor #i
motivele pentru care ace-tea au fo-t efectuate.
3.2.2. Imobili*ri necorporale
Recunoa#terea imobili*rilor necorporale
?2. 9 !$" O imobili*are necorporal e-te un activ identificabil0 nemonetar0 fr
-uport material #i de+inut pentru utili*are 1n proce-ul de produc+ie -au furni*are
de bunuri -au -ervicii0 pentru a fi 1nc@iriat ter+ilor -au pentru -copuri
admini-trative.
!2" O imobili*are necorporal 1ndepline#te criteriul de a fi identificabil c'nd:
a" e-te -eparabil0 adic poate fi -eparat -au divi*at de entitate #i v'ndut0
tran-ferat0 autori*at0 1nc@iriat -au -c@imbat0 fie individual0 fie 1mpreun cu
un contract core-pun*tor0 un activ identificabil -au o datorie identificabil> -au
b" decurge din drepturi contractuale -au de alt natur legal0 indiferent dac
acele drepturi -unt tran-ferabile -au -eparabile de entitate -au de alte drepturi #i
obliga+ii.
!3" O entitate controlea* o imobili*are dac entitatea are capacitatea de a
ob+ine beneficii economice viitoare de pe urma re-ur-ei #i de a re-tric+iona
acce-ul altora la acele beneficii. Deneficiile economice viitoare care decurg
dintr9o imobili*are necorporal pot include venitul din v'n*area produ-elor -au
-erviciilor0 economi-iri de co-turi -au alte beneficii re*ultate din utili*area
imobili*rii de ctre entitate.
!%" 4numite imobili*ri necorporale pot fi p-trate 1n -au pe un obiect fi*ic0
cum ar fi un compact9di-c !1n ca*ul unui -oftKare"0 documenta+ie legal !1n
ca*ul unei licen+e -au al unui brevet" -au pelicul. /entru a -tabili dac o
imobili*are care 1ncorporea* at't elemente corporale0 c't #i necorporale ar
trebui tratat ca imobili*are corporal -au ca imobili*are necorporal0 o entitate
evaluea* care element e-te mai -emnificativ. De e7emplu0 -oftKare9ul pentru
un utila< computeri*at care nu poate opera fr acel -oftKare -pecific -e include
1n valoarea acelei imobili*ri corporale. 4cela#i lucru e-te valabil #i pentru
-i-temul de operare al unui computer. 4tunci c'nd -oftKare9ul nu e-te parte
integrant a @ardKare9ului re-pectiv0 -oftKare9ul e-te tratat ca imobili*are
necorporal.
!5" 2i-tele de clien+i nu -e recuno-c ca imobili*ri necorporale.
?3. 9 !$" O imobili*are necorporal trebuie recuno-cut 1n bilan+ dac -e
e-timea* c va genera beneficii economice pentru entitate #i co-tul -u poate fi
evaluat 1n mod credibil.
!2" /entru a -tabili dac o imobili*are necorporal generat intern 1ndepline#te
criteriile de recunoa#tere0 o entitate cla-ific generarea imobili*rii 1ntr9o fa* de
cercetare #i o fa* de de*voltare. Dac o entitate nu poate face di-tinc+ia 1ntre
fa*a de cercetare #i cea de de*voltare ale unui proiect intern de creare a unei
imobili*ri necorporale0 entitatea tratea* c@eltuielile cu acel proiect ca #i cum
ar fi determinate doar de fa*a de cercetare.
!3" Nicio imobili*are necorporal care decurge din cercetare !-au din fa*a de
cercetare a unui proiect intern" nu -e recunoa#te. :@eltuielile cu cercetarea !-au
cele din fa*a de cercetare a unui proiect intern" -e recuno-c drept c@eltuial
atunci c'nd -unt generate0 deoarece0 1n fa*a de cercetare a unui proiect intern0 o
entitate nu poate demon-tra c o imobili*are necorporal e7i-t #i c acea-ta va
genera beneficii economice viitoare.
!%" :ercetarea e-te inve-tiga+ia original #i planificat 1ntreprin- 1n -copul
c'#tigrii unor cuno#tin+e -au 1n+ele-uri #tiin+ifice ori te@nice noi.
!5" ;7emple de activit+i de cercetare -unt:
a" activit+ile al cror -cop e-te acela de a ob+ine cuno#tin+e noi>
b" identificarea0 evaluarea #i -elec+ia final a aplica+iilor de-coperirilor fcute
prin cercetare -au a altor cuno#tin+e>
c" cutarea de alternative pentru materiale0 in-trumente0 produ-e0 proce-e0
-i-teme -au -ervicii> #i
d" formularea0 elaborarea0 evaluarea #i -elec+ia final a alternativelor po-ibile
pentru materiale0 in-trumente0 produ-e0 proce-e0 -i-teme -au -ervicii noi -au
1mbunt+ite.
?%. 9 n cadrul imobili*rilor necorporale -e cuprind:
9 c@eltuielile de con-tituire>
9 c@eltuielile de de*voltare>
9 conce-iunile0 brevetele0 licen+ele0 mrcile comerciale0 drepturile #i activele
-imilare0 cu e7cep+ia celor create intern de entitate>
9 fondul comercial>
9 alte imobili*ri necorporale>
9 avan-urile acordate furni*orilor de imobili*ri necorporale> #i
9 imobili*rile necorporale 1n cur- de e7ecu+ie.
4ctive de natura c@eltuielilor de con-tituire
?5. 9 :@eltuielile de con-tituire -unt c@eltuielile oca*ionate de 1nfiin+area -au
de*voltarea unei entit+i !ta7e #i alte c@eltuieli de 1n-criere #i 1nmatriculare0
c@eltuieli privind emi-iunea #i v'n*area de ac+iuni #i obliga+iuni0 precum #i alte
c@eltuieli de acea-t natur0 legate de 1nfiin+area #i e7tinderea activit+ii
entit+ii".
?=. 9 !$" O entitate poate include c@eltuielile de con-tituire la A4ctiveA0 ca* 1n
care poate imobili*a c@eltuielile de con-tituire. n acea-t -itua+ie0 c@eltuielile de
con-tituire trebuie amorti*ate 1n cadrul unei perioade de ma7imum cinci ani.
!2" n -itua+ia 1n care c@eltuielile de con-tituire nu au fo-t integral amorti*ate0
nu -e face nicio di-tribuire din profituri0 cu e7cep+ia ca*ului 1n care -uma
re*ervelor di-ponibile pentru di-tribuire #i a profitului reportat e-te cel pu+in
egal cu cea a c@eltuielilor neamorti*ate.
??. 9 6umele pre*entate 1n bilan+ la elementul A:@eltuieli de con-tituireA
trebuie e7plicate 1n note.
4ctive de natura c@eltuielilor de de*voltare
?3. 9 !$" Imobili*rile de natura c@eltuielilor de de*voltare -unt generate de
aplicarea re*ultatelor cercetrii -au a altor cuno#tin+e 1ntr9un plan -au proiect ce
vi*ea* produc+ia de materiale0 di-po*itive0 produ-e0 proce-e0 -i-teme -au
-ervicii noi -au 1mbunt+ite -ub-tan+ial0 1nainte de 1nceperea produc+iei -au
utili*rii comerciale.
!2" O imobili*are necorporal generat de de*voltare !-au fa*a de de*voltare a
unui proiect intern" -e recunoa#te dac0 #i numai dac0 o entitate poate
demon-tra toate elementele urmtoare:
a" fe*abilitatea te@nic pentru finali*area imobili*rii necorporale0 a-tfel 1nc't
acea-ta - fie di-ponibil pentru utili*are -au v'n*are>
b" inten+ia -a de a finali*a imobili*area necorporal #i de a o utili*a -au vinde>
c" capacitatea -a de a utili*a -au vinde imobili*area necorporal>
d" modul 1n care imobili*area necorporal va genera beneficii economice
viitoare probabile. /rintre altele0 entitatea poate demon-tra e7i-ten+a unei pie+e
pentru produc+ia generat de imobili*area necorporal ori pentru imobili*area
necorporal 1n -ine -au0 dac -e prevede folo-irea ei pe plan intern0 utilitatea
imobili*rii necorporale>
e" di-ponibilitatea unor re-ur-e te@nice0 financiare #i de alt natur adecvate
pentru a completa de*voltarea #i pentru a utili*a -au vinde imobili*area
necorporal>
f" capacitatea -a de a evalua credibil c@eltuielile atribuibile imobili*rii
necorporale pe perioada de*voltrii -ale.
!3" ;7emple de activit+i de de*voltare -unt:
a" proiectarea0 con-truc+ia #i te-tarea produc+iei intermediare -au folo-irea
intermediar a prototipurilor #i modelelor>
b" proiectarea uneltelor #i matri+elor care implic te@nologie nou>
c" proiectarea0 con-truc+ia #i operarea unei u*ine pilot care nu e-te fe*abil din
punct de vedere economic pentru produc+ia pe -car larg>
d" proiectarea0 con-truc+ia #i te-tarea unei alternative ale-e pentru aparatele0
produ-ele0 proce-ele0 -i-temele -au -erviciile noi -au 1mbunt+ite.
?9. 9 !$" 2a c@eltuielile de de*voltare pot fi 1n-cri-e #i c@eltuielile de e7plorare
#i evaluare a re-ur-elor minerale. Nu repre*int imobili*ri necorporale de
natura activelor de e7plorare #i de evaluare acele active care -unt 1n mod clar
corporale !de e7emplu0 ve@icule #i ec@ipamente de forare".
!2" :@eltuielile de e7plorare #i evaluare a re-ur-elor minerale -unt c@eltuieli
generate de entitate 1n legtur cu e7plorarea #i evaluarea re-ur-elor minerale0
1nainte ca fe*abilitatea te@nic #i viabilitatea comercial ale e7trac+iei re-ur-elor
minerale - fie demon-trate. /entru a determina dac ace-te c@eltuieli -e
recuno-c ca imobili*ri necorporale0 o entitate ia 1n con-iderare gradul 1n care
c@eltuiala poate fi a-ociat cu de-coperirea re-ur-elor minerale.
;7plorarea #i evaluarea re-ur-elor minerale -e refer la pro-pectarea
re-ur-elor minerale0 inclu-iv minereuri0 petrol0 ga* natural #i re-ur-e -imilare
neregenerative0 dup ce entitatea a ob+inut drepturile legale de a e7plora 1ntr9o
anumit *on0 precum #i determinarea fe*abilit+ii te@nice #i a viabilit+ii
comerciale ale e7trac+iei re-ur-elor minerale.
!3" ;7emple de c@eltuieli care pot fi inclu-e 1n evaluarea ini+ial a activelor de
e7plorare #i e7ploatare pot fi urmtoarele:
a" c@eltuieli cu ac@i*i+ia drepturilor de a e7plora>
b" c@eltuieli cu -tudii topografice0 geologice0 geoc@imice #i geofi*ice etc.
!%" O entitate nu va 1nregi-tra la c@eltuieli de de*voltare de natura c@eltuielilor
de e7plorare #i evaluare a re-ur-elor minerale c@eltuielile anga<ate:
a" 1nainte de e7plorarea #i evaluarea re-ur-elor minerale0 cum -unt c@eltuielile
ce au avut loc 1nainte de momentul 1n care entitatea a ob+inut dreptul legal de a
e7plora o anumit *on>
b" dup ce -unt demon-trabile fe*abilitatea te@nic #i viabilitatea comercial
ale e7trac+iei unei re-ur-e minerale.
!5" O imobili*are necorporal de natura activelor de e7plorare #i evaluare nu
va mai fi cla-ificat ca atare atunci c'nd fe*abilitatea te@nic #i viabilitatea
comercial ale e7trac+iei unei re-ur-e minerale -unt demon-trabile.
!=" :@eltuielile legate de valorificarea re-ur-elor minerale nu vor fi
recuno-cute drept active de e7plorare #i evaluare.
!?" Enul -au mai multe din urmtoarele fapte #i 1mpre<urri indic faptul c o
entitate ar trebui - anali*e*e #i - efectue*e0 dac e-te ca*ul0 o a<u-tare pentru
deprecierea activelor de e7plorare #i evaluare:
a" durata pentru care entitatea are dreptul de a e7plora o anumit *on a
e7pirat 1n decur-ul perioadei -au va e7pira 1n viitorul apropiat #i nu -e
preconi*ea* re1nnoirea>
b" nu -unt prev*ute 1n buget #i nici planificate c@eltuieli -ub-tan+iale pentru
e7plorarea 1n continuare #i pentru evaluarea re-ur-elor minerale 1n acea *on>
c" e7plorarea #i evaluarea re-ur-elor minerale dintr9o anumit *on nu au du-
la de-coperirea unor cantit+i de re-ur-e minerale viabile din punct de vedere
comercial0 iar entitatea a deci- - 1ntrerup ace-t gen de activit+i 1n *ona
re-pectiv>
d" e7i-t -uficiente date care - indice c0 de#i e-te po-ibil o de*voltare 1n
*ona re-pectiv0 e-te pu+in probabil ca valoarea contabil a activului de
e7plorare #i evaluare - fie complet recuperat 1n urma valorificrii -au v'n*rii
etc.
30. 9 !$" :@eltuielile de de*voltare -e amorti*ea* pe perioada contractului
-au pe durata de utili*are0 dup ca*.
!2" n ca*ul 1n care durata contractului -au durata de utili*are dep#e#te cinci
ani0 acea-ta trebuie pre*entat 1n notele e7plicative0 1mpreun cu motivele care
au determinat9o.
!3" n -itua+ia 1n care c@eltuielile de de*voltare nu au fo-t integral amorti*ate0
nu -e face nicio di-tribuire din profituri0 cu e7cep+ia ca*ului 1n care -uma
re*ervelor di-ponibile pentru di-tribuire #i a profitului reportat e-te cel pu+in
egal cu cea a c@eltuielilor neamorti*ate.
!%" 9 6umele pre*entate 1n bilan+ la elementul A:@eltuieli de de*voltareA
trebuie e7plicate 1n notele e7plicative.
:once-iunile0 brevetele0 licen+ele0 mrcile comerciale0 drepturile #i activele
-imilare
3$. 9 !$" :once-iunile0 brevetele0 licen+ele0 mrcile comerciale0 drepturile #i
activele -imilare repre*ent'nd aport0 ac@i*i+ionate -au dob'ndite pe alte ci0 -e
1nregi-trea* 1n conturile de imobili*ri necorporale la co-tul de ac@i*i+ie -au
valoarea de aport0 dup ca*. n acea-t -itua+ie valoarea de aport -e a-imilea*
valorii <u-te.
!2" :once-iunile primite -e reflect ca imobili*ri necorporale atunci c'nd
contractul de conce-iune -tabile#te o durat #i o valoare determinate pentru
conce-iune. 4morti*area conce-iunii urmea* a fi 1nregi-trat pe durata de
folo-ire a ace-teia0 -tabilit potrivit contractului. n ca*ul 1n care contractul
prevede plata unei redeven+e)c@irii0 #i nu o valoare amorti*abil0 1n contabilitatea
entit+ii care prime#te conce-iunea0 -e reflect c@eltuiala repre*ent'nd
redeven+a)c@iria0 fr recunoa#terea unei imobili*ri necorporale.
!3" Drevetele0 licen+ele0 mrcile comerciale0 drepturile #i alte active -imilare
-e amorti*ea* pe durata prev*ut pentru utili*area lor de ctre entitatea care le
de+ine.
32. 9 !$" n ca*ul unui acord de conce-iune a -erviciilor de tip public9privat0
1nc@eiat potrivit legi-la+iei 1n vigoare0 licen+a primit de entitatea care are
calitatea de operator0 de a ta7a utili*atorii unui -erviciu public0 -e 1nregi-trea*
la imobili*ri necorporale0 dac -unt -tabilite o durat #i o valoare pentru acea-t
licen+.
!2" n 1n+ele-ul pre*entelor reglementri0 un acord de conce-iune a -erviciilor
e-te de tip public9privat dac:
a" concedentul controlea* -au reglementea* ce -ervicii trebuie - pre-te*e
operatorul 1n cadrul infra-tructurii0 cui trebuie - le pre-te*e #i la ce pre+> #i
b" concedentul controlea* 9 prin dreptul de proprietate0 dreptul de beneficiu
-au 1n alt mod 9 orice intere- re*idual 1n infra-tructur la terminarea acordului.
.ondul comercial
33. 9 !$" .ondul comercial -e recunoa#te0 de regul0 la con-olidare #i
repre*int diferen+a dintre co-tul de ac@i*i+ie #i valoarea <u-t la data tran*ac+iei0
a pr+ii din activele nete ac@i*i+ionate de ctre o entitate.
!2" n -itua+iile financiare anuale individuale0 fondul comercial -e poate
recunoa#te numai 1n ca*ul tran-ferului tuturor activelor -au al unei pr+i a
ace-tora #i0 dup ca*0 #i de datorii #i capitaluri proprii0 indiferent dac e-te
reali*at ca urmare a cumprrii -au ca urmare a unor opera+iuni de fu*iune.
5ran-ferul e-te 1n legtur cu o afacere0 repre*entat de un an-amblu integrat de
activit+i #i active organi*ate #i admini-trate 1n -copul ob+inerii de profituri0
1nregi-trrii de co-turi mai mici -au alte beneficii.
/entru recunoa#terea 1n contabilitate a activelor #i datoriilor primite cu oca*ia
ace-tui tran-fer0 entit+ile trebuie - procede*e la evaluarea valorii <u-te a
elementelor primite0 1n -copul determinrii valorii individuale a ace-tora.
4cea-ta -e efectuea*0 de regul0 de ctre profe-ioni#ti califica+i 1n evaluare0
membri ai unui organi-m profe-ional 1n domeniu0 recuno-cut na+ional #i
interna+ional.
!3" .ondul comercial generat intern nu -e recunoa#te ca activ deoarece nu e-te
o re-ur- identificabil !adic nu e-te -eparabil #i nici nu decurge din drepturi
legale contractuale -au de alt natur" controlat de entitate0 care - poat fi
evaluat credibil la co-t.
!%" n ca*ul 1n care fondul comercial e-te tratat ca un activ0 -e au 1n vedere
urmtoarele prevederi:
a" fondul comercial -e amorti*ea*0 de regul0 1n cadrul unei perioade de
ma7imum cinci ani>
b" totu#i0 entit+ile pot - amorti*e*e fondul comercial 1n mod -i-tematic 1ntr9o
perioad de pe-te cinci ani0 cu condi+ia ca acea-t perioad - nu dep#ea-c
durata de utili*are economic a activului #i - fie pre*entat #i <u-tificat 1n
notele e7plicative.
#M1
<3= %ac0 n *itua2iile +inanciare anuale individuale *e nregi*trea)0 +ond
co,ercial negativ/ trata,entul ace*tuia e*te cel prev0)ut la pct1 32 din
Regle,ent0rile conta.ile con+or,e cu %irectiva a ?II@a a !o,unit02ilor
Econo,ice Europene1
#B
4van-uri #i alte imobili*ri necorporale
3%. 9 !$" n cadrul avan-urilor #i altor imobili*ri necorporale -e 1nregi-trea*
avan-urile acordate furni*orilor de imobili*ri necorporale0 programele
informatice create de entitate -au ac@i*i+ionate de la ter+i pentru nece-it+ile
proprii de utili*are0 precum #i re+ete0 formule0 modele0 proiecte #i prototipuri.
!2" /rogramele informatice0 precum #i celelalte imobili*ri necorporale
1nregi-trate la elementul A4lte imobili*ri necorporaleA -e amorti*ea* pe durata
prev*ut pentru utili*area lor de ctre entitatea care le de+ine.
!3" n ca*ul programelor informatice ac@i*i+ionate 1mpreun cu licen+ele de
utili*are0 dac -e poate efectua o -eparare 1ntre cele dou active0 ace-tea -unt
contabili*ate #i amorti*ate -eparat.
Imobili*rile necorporale 1n cur- de e7ecu+ie
35. 9 Imobili*rile necorporale 1n cur- de e7ecu+ie repre*int imobili*rile
necorporale neterminate p'n la -f'r#itul perioadei0 evaluate la co-tul de
produc+ie -au co-tul de ac@i*i+ie0 dup ca*.
;valuarea ini+ial a imobili*rilor necorporale
3=. 9 O imobili*are necorporal -e 1nregi-trea* ini+ial la co-tul de ac@i*i+ie
-au de produc+ie0 a#a cum -unt definite 1n pre*entele reglementri.
3?. 9 En element raportat drept c@eltuial 1ntr9o perioad nu poate fi
recuno-cut ulterior ca parte din co-tul unei imobili*ri necorporale.
:@eltuieli ulterioare
33. 9 !$" :@eltuielile ulterioare efectuate cu o imobili*are necorporal dup
cumprarea -au finali*area ace-teia -e 1nregi-trea* 1n conturile de c@eltuieli
atunci c'nd -unt efectuate.
!2" :@eltuielile ulterioare vor ma<ora co-tul imobili*rii necorporale atunci
c'nd e-te probabil c ace-te c@eltuieli vor permite activului - genere*e beneficii
economice viitoare pe-te performan+a prev*ut ini+ial #i pot fi evaluate credibil.
;valuarea la data bilan+ului
39. 9 O imobili*are necorporal trebuie pre*entat 1n bilan+ la valoarea de
intrare0 mai pu+in a<u-trile cumulate de valoare.
:edarea
90. 9 O imobili*are necorporal trebuie -coa- din eviden+ la cedare -au
atunci c'nd niciun beneficiu economic viitor nu mai e-te a#teptat din utili*area
-au cedarea -a.
9$. 9 !$" n ca*ul -coaterii din eviden+ a unei imobili*ri necorporale0 -unt
eviden+iate di-tinct veniturile din v'n*are0 c@eltuielile repre*ent'nd valoarea
neamorti*at a imobili*rii #i alte c@eltuieli legate de cedarea ace-teia.
!2" n -copul pre*entrii 1n contul de profit #i pierdere0 c'#tigurile -au
pierderile care apar odat cu 1ncetarea utili*rii -au ie#irea unei imobili*ri
necorporale -e determin ca diferen+ 1ntre veniturile generate de ie#irea
activului #i valoarea -a neamorti*at0 inclu-iv c@eltuielile oca*ionate de cedarea
ace-tuia0 #i trebuie pre*entate ca valoare net0 ca venituri -au c@eltuieli0 dup
ca*0 1n contul de profit #i pierdere0 la elementul A4lte venituri din e7ploatareA0
re-pectiv A4lte c@eltuieli de e7ploatareA0 dup ca*.
3.2.3. Imobili*ri corporale
Recunoa#terea imobili*rilor corporale
92. 9 Imobili*rile corporale repre*int active care:
a" -unt de+inute de o entitate pentru a fi utili*ate 1n produc+ia de bunuri -au
pre-tarea de -ervicii0 pentru a fi 1nc@iriate ter+ilor -au pentru a fi folo-ite 1n
-copuri admini-trative> #i
b" -unt utili*ate pe parcur-ul unei perioade mai mari de un an.
93. 9 !$" Imobili*rile corporale cuprind: terenuri #i con-truc+ii> in-tala+ii
te@nice #i ma#ini> alte in-tala+ii0 utila<e #i mobilier> avan-uri acordate furni*orilor
de imobili*ri corporale #i imobili*ri corporale 1n cur- de e7ecu+ie.
!2" 5erenurile #i cldirile -unt active -eparabile #i -unt contabili*ate -eparat0
c@iar atunci c'nd -unt ac@i*i+ionate 1mpreun. O cre#tere a valorii terenului pe
care -e afl o cldire nu afectea* determinarea valorii amorti*abile a cldirii.
9%. 9 !$" :ontabilitatea terenurilor -e +ine pe dou categorii: terenuri #i
amena<ri de terenuri.
!2" n contabilitatea analitic0 terenurile pot fi eviden+iate pe urmtoarele
grupe: terenuri agricole0 terenuri -ilvice0 terenuri fr con-truc+ii0 terenuri cu
*cminte0 terenuri cu con-truc+ii #i altele.
95. 9 !$" Imobili*rile corporale de+inute 1n ba*a unui contract de lea-ing -e
eviden+ia* 1n contabilitate 1n func+ie de prevederile contractelor 1nc@eiate 1ntre
pr+i0 precum #i legi-la+ia 1n vigoare.
;ntit+ile +in cont0 de a-emenea0 #i de cerin+ele principiului prevalen+ei
economicului a-upra <uridicului0 prev*ut la pct. %=.
!2" :la-ificarea contractelor de lea-ing 1n lea-ing financiar -au lea-ing
opera+ional -e efectuea* la 1nceputul contractului.
9=. 9 !$" n 1n+ele-ul pre*entelor reglementri0 termenii de mai <o- au
urmtoarele -emnifica+ii:
a" contract de lea-ing e-te un acord prin care locatorul cedea* locatarului0 1n
-c@imbul unei pl+i -au -erii de pl+i0 dreptul de a utili*a un bun pentru o
perioad -tabilit>
b" lea-ing financiar e-te opera+iunea de lea-ing care tran-fer cea mai mare
parte din ri-curile #i avanta<ele aferente dreptului de proprietate a-upra activului>
c" lea-ing opera+ional e-te opera+iunea de lea-ing ce nu intr 1n categoria
lea-ingului financiar.
!2" En contract de lea-ing poate fi recuno-cut ca lea-ing financiar dac
1ndepline#te cel pu+in una dintre urmtoarele condi+ii:
a" lea-ingul tran-fer locatarului titlul de proprietate a-upra bunului p'n la
-f'r#itul duratei contractului de lea-ing>
b" locatarul are op+iunea de a cumpra bunul la un pre+ e-timat a fi -uficient
de mic 1n compara+ie cu valoarea <u-t la data la care op+iunea devine
e7ercitabil0 a-tfel 1nc't0 la 1nceputul contractului de lea-ing0 e7i-t 1n mod
re*onabil certitudinea c op+iunea va fi e7ercitat>
c" durata contractului de lea-ing acoper0 1n cea mai mare parte0 durata de
via+ economic a bunului0 c@iar dac titlul de proprietate nu e-te tran-ferat>
d" valoarea total a ratelor de lea-ing0 mai pu+in c@eltuielile acce-orii0 e-te mai
mare -au egal cu valoarea de intrare a bunului0 repre*entat de valoarea la care
a fo-t ac@i*i+ionat bunul de ctre finan+ator0 re-pectiv co-tul de ac@i*i+ie>
e" bunurile ce con-tituie obiectul contractului de lea-ing -unt de natur
-pecial0 a-tfel 1nc't numai locatarul le poate utili*a fr modificri ma<ore.
9?. 9 !$" nregi-trarea 1n contabilitate a amorti*rii bunului ce face obiectul
contractului -e efectuea* 1n ca*ul lea-ingului financiar de ctre
locatar)utili*ator0 iar 1n ca*ul lea-ingului opera+ional0 de ctre locator)finan+ator.
!2" n ca*ul lea-ingului financiar0 ac@i*i+iile de ctre locatar de bunuri imobile
#i mobile -unt tratate ca inve-ti+ii 1n imobili*ri0 fiind -upu-e amorti*rii pe o
ba* con-ecvent cu politica normal de amorti*are pentru bunuri -imilare ale
locatarului.
!3" n ca*ul lea-ingului opera+ional0 bunurile -unt -upu-e amorti*rii de ctre
locator0 pe o ba* con-ecvent cu politica normal de amorti*are pentru bunuri
-imilare ale ace-tuia.
93. 9 !$" Reflectarea 1n contabilitatea locatarilor a activelor aferente
opera+iunilor de lea-ing financiar -e efectuea* cu a<utorul conturilor de
imobili*ri necorporale #i imobili*ri corporale.
!2" Dob'n*ile de pltit core-pun*toare datoriilor din opera+iuni de lea-ing
financiar -e 1nregi-trea* 1n contabilitatea locatarilor periodic0 conform
contabilit+ii de anga<amente0 1n contrapartida contului de c@eltuieli. Dob'nda de
pltit0 aferent perioadelor viitoare0 -e eviden+ia* 1n conturi 1n afara bilan+ului
!contul 305$ ADob'n*i de pltitA".
99. 9 !$" 2ocatorul are recuno-cute 1n contabilitate bunurile date 1n regim de
lea-ing financiar drept crean+e imobili*ate.
!2" Dob'n*ile de primit core-pun*toare crean+elor din opera+iuni de lea-ing
financiar -e 1nregi-trea* 1n contabilitatea locatorului periodic0 conform
contabilit+ii de anga<amente0 1n contrapartida contului de venituri.
!3" 2a recunoa#terea 1n contabilitate a contractelor de lea-ing financiar trebuie
avut 1n vedere legi-la+ia care reglementea* categoriile de entit+i care pot
derula a-emenea opera+iuni.
$00. 9 !$" 2a contabili*area opera+iunilor de lea-ing opera+ional0 locatorul
trebuie - pre*inte bunurile date 1n regim de lea-ing opera+ional 1n conturile de
imobili*ri necorporale #i imobili*ri corporale0 1n conformitate cu natura
ace-tora.
!2" 6umele 1nca-ate -au de 1nca-at -e 1nregi-trea* 1n contabilitatea locatorului
ca un venit 1n contul de profit #i pierdere0 conform contabilit+ii de anga<amente.
$0$. 9 !$" n contabilitatea locatarului0 bunurile luate 1n lea-ing opera+ional
-unt eviden+iate 1n conturi de eviden+ din afara bilan+ului.
!2" 6umele pltite -au de pltit -e 1nregi-trea* 1n contabilitatea locatarului ca
o c@eltuial 1n contul de profit #i pierdere0 conform contabilit+ii de
anga<amente.
$02. 9 O tran*ac+ie de v'n*are a unui activ pe termen lung #i de 1nc@iriere a
aceluia#i activ 1n regim de lea-ing !lea-ebacL" -e contabili*ea* 1n func+ie de
clau*ele contractului de lea-ing0 a-tfel:
a" dac tran*ac+ia de v'n*are #i 1nc@iriere a aceluia#i activ are ca re*ultat un
lea-ing financiar0 tran*ac+ia repre*int un mi<loc prin care locatorul acord o
finan+are locatarului0 activul av'nd rol de garan+ie.
;ntitatea beneficiar a finan+rii !locatarul" nu va recunoa#te 1n contabilitate
opera+iunea de v'n*are a activului0 nefiind 1ndeplinite condi+iile de recunoa#tere
a veniturilor. 4ctivul rm'ne 1nregi-trat 1n continuare la valoarea e7i-tent
anterior opera+iunii de lea-ing0 cu regimul de amorti*are aferent.
Opera+iunea de finan+are va fi eviden+iat prin articolul contabil
5$2 A:onturi curente la bnciA M $=? A4lte 1mprumuturi #i datorii a-imilateA0
urm'nd ca dob'nda #i alte co-turi ale finan+rii0 potrivit contractelor 1nc@eiate0
- fie 1nregi-trate conform pre*entelor reglementri.
Din punctul de vedere al regimului ta7ei pe valoarea adugat0 au loc dou
opera+iuni di-tincte0 re-pectiv livrarea bunului0 efectuat de locatar0 #i
opera+iunea de lea-ing0 efectuat de locator0 pentru care ta7a pe valoarea
adugat -e eviden+ia* potrivit legii>
b" dac tran*ac+ia de v'n*are #i 1nc@iriere a aceluia#i activ are ca re*ultat un
lea-ing opera+ional0 entitatea v'n*toare contabili*ea* o tran*ac+ie de v'n*are0
cu 1nregi-trarea -coaterii din eviden+ a activului #i a -umelor 1nca-ate -au de
1nca-at #i a ta7ei pe valoarea adugat pentru opera+iunile ta7abile0 conform
prevederilor legale.
Opera+iunea de 1nc@iriere a activului 1n regim de lea-ing opera+ional -e
contabili*ea* de utili*ator conform pre*entelor reglementri. :a urmare0
opera+iunea -e reflect 1n contul de profit #i pierdere.
$03. 9 !$" n vederea 1ntocmirii -itua+iilor financiare anuale0 utili*atorii
bunurilor luate 1n lea-ing financiar -au opera+ional inventaria* #i tran-mit
-ociet+ii de lea-ing li-ta bunurilor de+inute 1n ba*a contractelor de lea-ing.
!2" ;ntit+ile contractante care au efectuat opera+iuni de lea-ing #i lea-ebacL
trebuie - pre*inte 1n notele e7plicative la -itua+iile financiare anuale informa+ii
referitoare la opera+iunile derulate.
$0%. 9 !$" n cadrul imobili*rilor corporale -unt eviden+iate 1n mod di-tinct
imobili*rile corporale 1n cur- de e7ecu+ie.
!2" 6unt reflectate0 de a-emenea0 di-tinct 1n contabilitate0 acele imobili*ri
corporale cumprate0 pentru care -9au tran-ferat ri-curile #i beneficiile aferente0
dar care -unt 1n cur- de aprovi*ionare !grupa 22 AImobili*ri corporale 1n cur- de
aprovi*ionareA din /lanul de conturi general".
;valuarea ini+ial a imobili*rilor corporale
$05. 9 !$" O imobili*are corporal recuno-cut ca activ trebuie evaluat ini+ial
la co-tul -u determinat potrivit regulilor de evaluare din pre*entele
reglementri0 1n func+ie de modalitatea de intrare 1n entitate.
!2" ;7emple de co-turi care -e efectuea* 1n legtur cu con-truc+ia unei
imobili*ri corporale0 direct atribuibile ace-teia0 -unt:
a" co-turile repre*ent'nd -alariile anga<a+ilor0 contribu+iile legale #i alte
c@eltuieli legate de ace-tea0 care re*ult direct din con-truc+ia imobili*rii
corporale>
b" c@eltuieli materiale>
c" co-turile de amena<are a ampla-amentului>
d" co-turile ini+iale de livrare #i manipulare>
e" co-turile de in-talare #i a-amblare>
f" c@eltuieli de proiectare #i pentru ob+inerea autori*a+iilor>
g" co-turile de te-tare a func+ionrii corecte a activului0 dup deducerea
1nca-rilor nete provenite din v'n*area elementelor produ-e 1n timpul aducerii
activului la ampla-amentul #i condi+ia de func+ionare !cum ar fi e#antioanele
produ-e la te-tarea ec@ipamentului">
@" onorariile profe-ionale pltite avoca+ilor #i e7per+ilor etc.
!3" n ca*ul 1n care o cldire e-te demolat pentru a fi con-truit o alta0
c@eltuielile cu demolarea -unt recuno-cute dup natura lor0 fr a fi con-iderate
co-turi de amena<are a ampla-amentului. 4cela#i tratament contabil -e aplic #i
c@eltuielilor repre*ent'nd valoarea neamorti*at a cldirii demolate.
!%" n co-tul unei imobili*ri corporale -unt inclu-e #i co-turile e-timate ini+ial
cu demontarea #i mutarea ace-teia la -coaterea din func+iune0 precum #i cu
re-taurarea ampla-amentului pe care e-te po*i+ionat imobili*area0 atunci c'nd
ace-te -ume pot fi e-timate credibil #i entitatea are o obliga+ie legat de
demontare0 mutare a imobili*rii corporale #i de refacere a ampla-amentului.
!5" :o-turile e-timate cu demontarea #i mutarea imobili*rii corporale0
precum #i cele cu re-taurarea ampla-amentului -e recuno-c 1n valoarea ace-teia0
1n core-ponden+ cu un cont de provi*ioane !contul $5$3 A/rovi*ioane pentru
de*afectare imobili*ri corporale #i alte ac+iuni -imilare legate de ace-teaA".
:@eltuieli ulterioare
$0=. 9 !$" :@eltuielile ulterioare aferente unei imobili*ri corporale trebuie
recuno-cute0 de regul0 drept c@eltuieli 1n perioada 1n care au fo-t efectuate.
!2" :@eltuielile efectuate 1n legtur cu imobili*rile corporale utili*ate 1n
ba*a unui contract de 1nc@iriere0 loca+ie de ge-tiune -au alte contracte -imilare -e
eviden+ia* 1n contabilitatea entit+ii care le9a efectuat0 la imobili*ri corporale
-au drept c@eltuieli 1n perioada 1n care au fo-t efectuate0 1n func+ie de beneficiile
economice aferente0 -imilar c@eltuielilor efectuate 1n legtur cu imobili*rile
corporale proprii.
$0?. 9 !$" :o-tul repara+iilor efectuate la imobili*rile corporale0 1n -copul
a-igurrii utili*rii continue a ace-tora0 trebuie recuno-cut ca o c@eltuial 1n
perioada 1n care e-te efectuat.
!2" 6unt recuno-cute ca o component a activului0 -ub forma c@eltuielilor
ulterioare0 inve-ti+iile efectuate la imobili*rile corporale. 4ce-tea trebuie -
aib ca efect 1mbunt+irea parametrilor te@nici ini+iali ai ace-tora #i - conduc
la ob+inerea de beneficii economice viitoare0 -uplimentare fa+ de cele e-timate
ini+ial.
Ob+inerea de beneficii -e poate reali*a fie direct prin cre#terea veniturilor0 fie
indirect prin reducerea c@eltuielilor de 1ntre+inere #i func+ionare.
$03. 9 !$" Imobili*rile corporale 1n cur- de e7ecu+ie repre*int inve-ti+iile
neterminate efectuate 1n regie proprie -au 1n antrepri*. 4ce-tea -e evaluea* la
co-tul de produc+ie -au co-tul de ac@i*i+ie0 dup ca*.
!2" Imobili*rile corporale 1n cur- de e7ecu+ie -e trec 1n categoria
imobili*rilor finali*ate dup recep+ia0 darea 1n folo-in+ -au punerea 1n
func+iune a ace-tora0 dup ca*.
!3" :o-tul unei imobili*ri corporale con-truite 1n regie proprie e-te
determinat folo-ind acelea#i principii ca #i pentru un activ ac@i*i+ionat. 4-tfel0
dac entitatea produce active -imilare0 1n -copul comerciali*rii0 1n cadrul unor
tran*ac+ii normale0 atunci co-tul activului e-te de obicei acela#i cu co-tul de
con-truire a acelui activ de-tinat v'n*rii. /rin urmare0 orice profituri interne
-unt eliminate din calculul co-tului ace-tui activ. n mod -imilar0 c@eltuiala
repre*ent'nd rebuturi0 manopera -au alte re-ur-e pe-te limitele acceptate ca fiind
normale0 precum #i pierderile care au aprut 1n cur-ul con-truc+iei 1n regie
proprie a activului nu -unt inclu-e 1n co-tul activului.
;valuarea la data bilan+ului
$09. 9 O imobili*are corporal trebuie pre*entat 1n bilan+ la valoarea de
intrare0 mai pu+in a<u-trile cumulate de valoare.
4morti*area
$$0. 9 !$" 4morti*area -e -tabile#te prin aplicarea cotelor de amorti*are a-upra
valorii de intrare a imobili*rilor.
!2" 4morti*area imobili*rilor corporale -e calculea* 1ncep'nd cu luna
urmtoare punerii 1n func+iune #i p'n la recuperarea integral a valorii lor de
intrare. 2a -tabilirea amorti*rii imobili*rilor corporale -unt avute 1n vedere
duratele de utili*are economic #i condi+iile de utili*are a ace-tora.
!3" n ca*ul 1n care imobili*rile corporale -unt trecute 1n con-ervare0 1n
func+ie de politica contabil adoptat0 entitatea 1nregi-trea* 1n contabilitate o
c@eltuial cu amorti*area -au o c@eltuial core-pun*toare a<u-trii pentru
deprecierea con-tatat.
!%" O modificare -emnificativ a condi+iilor de utili*are -au 1nvec@irea unei
imobili*ri corporale poate <u-tifica revi*uirea duratei de amorti*are. De
a-emenea0 1n ca*ul 1n care imobili*rile corporale -unt trecute 1n con-ervare0
folo-irea lor fiind 1ntrerupt pe o perioad 1ndelungat0 poate fi <u-tificat
revi*uirea duratei de amorti*are.
!5" n ca*uri e7cep+ionale0 inclu-iv 1n -itua+ia prev*ut la pct. $2$ alin. !3"
din pre*entele reglementri0 durata de amorti*are -tabilit ini+ial -e poate
modifica0 acea-t ree-timare conduc'nd la o nou c@eltuial cu amorti*area pe
perioada rma- de utili*are.
$$$. 9 !$" 4morti*area imobili*rilor corporale conce-ionate0 1nc@iriate -au 1n
loca+ie de ge-tiune -e calculea* #i -e 1nregi-trea* 1n contabilitate de ctre
entitatea care le are 1n proprietate.
!2" 6e -upun0 de a-emenea0 amorti*rii inve-ti+iile efectuate la imobili*rile
corporale luate cu c@irie0 pe durata contractului de 1nc@iriere.
2a e7pirarea contractului de 1nc@iriere0 valoarea inve-ti+iilor efectuate #i a
amorti*rii core-pun*toare -e cedea* proprietarului imobili*rii. n func+ie de
clau*ele cuprin-e 1n contractul de 1nc@iriere0 tran-ferul poate repre*enta o
v'n*are de active -au o alt modalitate de cedare. nregi-trarea 1n contabilitate a
opera+iunilor -e efectuea* conform pre*entelor reglementri.
$$2. 9 !$" ;ntit+ile amorti*ea* imobili*rile corporale utili*'nd unul din
urmtoarele regimuri de amorti*are:
a" amorti*area liniar reali*at prin includerea uniform 1n c@eltuielile de
e7ploatare a unor -ume fi7e0 -tabilite propor+ional cu numrul de ani ai duratei
de utili*are economic a ace-tora>
b" amorti*area degre-iv0 care con-t 1n multiplicarea cotelor de amorti*are
liniar cu un anumit coeficient0 ca* 1n care poate fi avut 1n vedere legi-la+ia 1n
vigoare>
c" amorti*area accelerat0 care con-t 1n includerea0 1n primul an de
func+ionare0 1n c@eltuielile de e7ploatare a unei amorti*ri de p'n la 50N din
valoarea de intrare a imobili*rii. 4morti*rile anuale pentru e7erci+iile
financiare urmtoare -unt calculate la valoarea rma- de amorti*at0 dup
regimul liniar0 prin raportare la numrul de ani de utili*are rma#i. Deoarece
amorti*area calculat trebuie - fie corelat cu modul de utili*are a activului #i0
1ntruc't 1n ca*uri rare o imobili*are corporal -e con-um 1n primul an 1n
procent de p'n la 50N0 re*ult c metoda de amorti*are accelerat e-te mai
pu+in utili*at 1n -copuri contabile>
d" amorti*are calculat pe unitate de produ- -au -erviciu0 atunci c'nd natura
imobili*rii <u-tific utili*area unei a-emenea metode de amorti*are.
!2" ,etoda de amorti*are folo-it trebuie - reflecte modul 1n care beneficiile
economice viitoare ale unui activ -e a#teapt - fie con-umate de entitate.
!3" ,etoda de amorti*are -e aplic de o manier con-ecvent pentru toate
activele de aceea#i natur #i av'nd condi+ii de utili*are identice0 1n func+ie de
politica contabil adoptat.
!%" ,etoda de amorti*are -e poate modifica doar atunci c'nd acea-ta e-te
determinat de o eroare 1n e-timarea modului de con-umare a beneficiilor
aferente re-pectivei imobili*ri corporale.
!5" 4morti*area aferent imobili*rilor corporale -e 1nregi-trea* 1n
contabilitate ca o c@eltuial.
$$3. 9 !$" 5erenurile nu -e amorti*ea*.
!2" Inve-ti+iile efectuate pentru amena<area lacurilor0 bl+ilor0 ia*urilor0
terenurilor #i pentru alte lucrri -imilare -e recuperea* pe calea amorti*rii0 prin
includerea 1n c@eltuielile de e7ploatare 1ntr9o perioad determinat de
admini-tratori -au per-oanele care au obliga+ia ge-tionrii entit+ii0 pe ba*a
duratelor de via+ util ale ace-tora.
:edarea #i ca-area
$$%. 9 !$" O imobili*are corporal trebuie -coa- din eviden+ la cedare -au
ca-are0 atunci c'nd niciun beneficiu economic viitor nu mai e-te a#teptat din
utili*area -a ulterioar.
!2" Dac o entitate recunoa#te 1n valoarea contabil a unei imobili*ri
corporale co-tul unei 1nlocuiri par+iale !1nlocuirea unei componente"0 atunci ea
-coate din eviden+ valoarea contabil a pr+ii 1nlocuite0 cu amorti*area aferent0
dac di-pune de informa+iile nece-are.
$$5. 9 !$" n ca*ul -coaterii din eviden+ a unei imobili*ri corporale0 -unt
eviden+iate di-tinct veniturile din v'n*are0 c@eltuielile repre*ent'nd valoarea
neamorti*at a imobili*rii #i alte c@eltuieli legate de cedarea ace-teia.
!2" n -copul pre*entrii 1n contul de profit #i pierdere0 c'#tigurile -au
pierderile ob+inute 1n urma ca-rii -au cedrii unei imobili*ri corporale trebuie
determinate ca diferen+ 1ntre veniturile generate de -coaterea din eviden+ #i
valoarea -a neamorti*at0 inclu-iv c@eltuielile oca*ionate de acea-ta #i trebuie
pre*entate ca valoare net0 ca venituri -au c@eltuieli0 dup ca*0 1n contul de profit
#i pierdere0 la elementul A4lte venituri din e7ploatareA0 re-pectiv A4lte c@eltuieli
de e7ploatareA0 dup ca*.
:ompen-a+ii de la ter+i
$$=. 9 !$" n ca*ul di-trugerii totale -au par+iale a unor imobili*ri corporale0
crean+ele -au -umele compen-atorii 1nca-ate de la ter+i0 legate de ace-tea0
precum #i ac@i*i+ionarea -au con-truc+ia ulterioar de active noi -unt opera+iuni
economice di-tincte #i trebuie 1nregi-trate ca atare pe ba*a documentelor
<u-tificative.
4-tfel0 deprecierea activelor -e eviden+ia* la momentul con-tatrii ace-teia0
iar dreptul de a 1nca-a compen-a+iile -e eviden+ia* pe -eama veniturilor
conform contabilit+ii de anga<amente0 1n momentul -tabilirii ace-tuia.
!2" ;7emple de a-emenea compen-a+ii pot fi 1nregi-trate 1n urmtoarele
-itua+ii:
a" -ume pltite)de pltit de ctre companiile de a-igurare pentru deprecierea
-au pierderea unor imobili*ri corporale cau*at0 de e7emplu0 de de*a-tre
naturale -au furt>
b" -ume acordate de guvern0 1n -c@imbul unor imobili*ri corporale0 de
e7emplu0 terenuri care au fo-t e7propriate.
3.2.%. Imobili*ri financiare
$$?. 9 !$" Imobili*rile financiare cuprind ac+iunile de+inute la entit+ile
afiliate0 1mprumuturile acordate entit+ilor afiliate0 intere-ele de participare0
1mprumuturile acordate entit+ilor de care compania e-te legat 1n virtutea
intere-elor de participare0 alte inve-ti+ii de+inute ca imobili*ri0 alte 1mprumuturi.
!2" n -en-ul pre*entelor reglementri0 prin intere-e de participare -e 1n+elege
drepturile 1n capitalul altor entit+i0 repre*entate -au nu prin titluri0 care0 prin
crearea unei legturi durabile cu ace-te entit+i0 -unt de-tinate - contribuie la
activit+ile entit+ii. De+inerea unei pr+i din capitalul unei alte entit+i -e
pre-upune c repre*int un intere- de participare0 atunci c'nd dep#e#te un
procenta< de 20N.
!3" :ontravaloarea ac+iunilor #i a altor imobili*ri financiare primite cu titlu
gratuit -e 1nregi-trea* 1n contrapartid cu contul $0=3 A4lte re*erve.A
#M4
<4= 9n categoria altor inve*ti2ii de2inute ca i,o.ili)0ri *e eviden2ia)0 di*tinct
certi+icatele de e,i*ii de ga)e cu e+ect de *er0 cu,p0rate cu *copul o.2inerii de
pro+it pe ter,en lung1
#B
$$3. 9 !$" 2a alte crean+e imobili*ate -e cuprind garan+iile0 depo*itele #i
cau+iunile depu-e de entitate la ter+i.
!2" n conturile de crean+e imobili*ate repre*ent'nd 1mprumuturi acordate -e
1nregi-trea* -umele acordate ter+ilor 1n ba*a unor contracte pentru care entitatea
percepe dob'n*i0 potrivit legii.
!3" ;ntit+ile care au eviden+iate 1n contul de crean+e imobili*ate crean+e
imobili*ate cu -caden+a mai mare de un an0 vor pre*enta 1n bilan+0 la imobili*ri
financiare0 numai partea cu -caden+a mai mare de $2 luni0 diferen+a urm'nd a fi
reflectat la crean+e.
;valuarea ini+ial
$$9. 9 Imobili*rile financiare recuno-cute ca activ -e evaluea* la co-tul de
ac@i*i+ie -au valoarea determinat prin contractul de dob'ndire a ace-tora.
;valuarea la data bilan+ului
$20. 9 Imobili*rile financiare -e pre*int 1n bilan+ la valoarea de intrare mai
pu+in a<u-trile cumulate pentru pierdere de valoare.
3.2.5. Reguli de evaluare alternative
3.2.5.$. Reevaluarea imobili*rilor corporale
$2$. 9 !$" ;ntit+ile pot proceda la reevaluarea imobili*rilor corporale
e7i-tente la -f'r#itul e7erci+iului financiar0 a-tfel 1nc't ace-tea - fie pre*entate 1n
contabilitate la valoarea <u-t0 cu reflectarea re*ultatelor ace-tei reevaluri 1n
-itua+iile financiare 1ntocmite pentru acel e7erci+iu.
4morti*area calculat pentru imobili*rile corporale a-tfel reevaluate -e
1nregi-trea* 1n contabilitate 1ncep'nd cu e7erci+iul financiar urmtor celui
pentru care -9a efectuat reevaluarea.
!2" ;valurile efectuate cu oca*ia reorgani*rilor de 1ntreprinderi !fu*iuni0
divi*ri" nu con-tituie reevaluare 1n -en-ul pre*entelor reglementri contabile0
ace-te evaluri efectu'ndu9-e 1n -copul -tabilirii raportului de -c@imb0 pentru
toate elementele de bilan+. .ac e7cep+ie -itua+iile 1n care data -itua+iilor
financiare care -tau la ba*a reorgani*rii coincide cu data -itua+iilor financiare
anuale.
!3" Dac o imobili*are corporal complet amorti*at mai poate fi folo-it0 cu
oca*ia reevalurii ace-teia i -e -tabile#te o nou valoare #i o nou durat de
utili*are economic0 core-pun*toare perioadei e-timate a -e folo-i 1n
continuare.
!%" n ca*ul efecturii reevalurii imobili*rilor corporale0 ace-t lucru trebuie
pre*entat 1n notele e7plicative0 1mpreun cu elementele -upu-e reevalurii0
metoda prin care -9au calculat valorile pre*entate0 precum #i elementul afectat
din contul de profit #i pierdere.
$22. 9 !$" Reevaluarea imobili*rilor corporale -e face la valoarea <u-t de la
data bilan+ului. 8aloarea <u-t -e determin pe ba*a unor evaluri efectuate0 de
regul0 de profe-ioni#ti califica+i 1n evaluare0 membri ai unui organi-m
profe-ional 1n domeniu0 recuno-cut na+ional #i interna+ional.
!2" 2a reevaluarea unei imobili*ri corporale0 amorti*area cumulat la data
reevalurii e-te tratat 1n unul din urmtoarele moduri:
a" recalculat propor+ional cu -c@imbarea valorii contabile brute a activului0
a-tfel 1nc't valoarea contabil a activului0 dup reevaluare0 - fie egal cu
valoarea -a reevaluat. 4cea-t metod e-te folo-it0 de-eori0 1n ca*ul 1n care
activul e-te reevaluat prin aplicarea unui indice> -au
b" eliminat din valoarea contabil brut a activului #i valoarea net0
determinat 1n urma corectrii cu a<u-trile de valoare0 e-te recalculat la
valoarea reevaluat a activului. 4cea-t metod e-te folo-it0 de-eori0 pentru
cldirile care -unt reevaluate la valoarea lor de pia+.
$23. 9 !$" n ca*ul 1n care0 ulterior recunoa#terii ini+iale ca activ0 valoarea unui
activ imobili*at e-te determinat pe ba*a reevalurii activului re-pectiv0 valoarea
re*ultat din reevaluare va fi atribuit activului0 1n locul co-tului de
ac@i*i+ie)co-tului de produc+ie -au al oricrei alte valori atribuite 1nainte acelui
activ. n a-tfel de ca*uri0 regulile privind amorti*area -e vor aplica activului
av'nd 1n vedere valoarea ace-tuia0 determinat 1n urma reevalurii.
!2" ;lementele dintr9o grup de imobili*ri corporale -e reevaluea* -imultan
pentru a -e evita reevaluarea -electiv #i raportarea 1n -itua+iile financiare anuale
a unor valori care -unt o combina+ie de co-turi #i valori calculate la date diferite.
!3" Dac un activ imobili*at e-te reevaluat0 toate celelalte active din grupa din
care face parte trebuie reevaluate.
!%" O grup de imobili*ri corporale cuprinde active de aceea#i natur #i
utili*ri -imilare0 aflate 1n e7ploatarea unei entit+i.
!5" ;7emple de grupe de imobili*ri corporale -unt: terenuri> cldiri> ma#ini #i
ec@ipamente> nave> aeronave etc.
!=" Reevalurile trebuie fcute cu -uficient regularitate0 a-tfel 1nc't valoarea
contabil - nu difere -ub-tan+ial de cea care ar fi determinat folo-ind valoarea
<u-t de la data bilan+ului. 8aloarea <u-t a imobili*rilor corporale e-te
determinat0 1n general0 plec'nd de la valoarea lor de pia+.
!?" Dac un activ dintr9o grup de active nu poate fi reevaluat0 de e7emplu0
din cau* c nu e7i-t o pia+ activ pentru acel activ0 activul trebuie pre*entat
1n bilan+ la co-t0 minu- a<u-trile cumulate de valoare.
!3" O pia+ activ e-te o pia+ unde -unt 1ndeplinite cumulativ urmtoarele
condi+ii:
a" elementele comerciali*ate -unt omogene>
b" pot fi g-i+i 1n permanen+ cumprtori #i v'n*tori intere-a+i> #i
c" pre+urile -unt cuno-cute de cei intere-a+i.
!9" Dac valoarea <u-t a unei imobili*ri corporale nu mai poate fi
determinat0 valoarea activului pre*entat 1n bilan+ trebuie - fie valoarea -a
reevaluat la data ultimei reevaluri0 din care -e -cad a<u-trile cumulate de
valoare.
$2%. 9 !$" n ca*ul 1n care -e efectuea* reevaluarea imobili*rilor corporale0
diferen+a dintre valoarea re*ultat 1n urma reevalurii #i valoarea la co-t i-toric
trebuie pre*entat la re*erva din reevaluare0 ca un -ubelement di-tinct 1n
A:apital #i re*erveA !contul $05 ARe*erve din reevaluareA". 5ratamentul 1n -cop
fi-cal al re*ervei din reevaluare trebuie pre*entat 1n notele e7plicative.
!2" Indiferent dac valoarea re*ervei a fo-t modificat -au nu 1n cur-ul
e7erci+iului financiar0 entit+ile trebuie - pre*inte 1n notele e7plicative
urmtoarele informa+ii:
a" valoarea re*ervei din reevaluare la 1nceputul e7erci+iului financiar>
b" diferen+ele din reevaluare tran-ferate la re*erva din reevaluare 1n cur-ul
e7erci+iului financiar>
c" -umele capitali*ate -au tran-ferate 1ntr9un alt mod din re*erva din
reevaluare 1n cur-ul e7erci+iului financiar0 pre*ent'ndu9-e natura oricrui a-tfel
de tran-fer0 cu re-pectarea legi-la+iei 1n vigoare>
d" valoarea re*ervei din reevaluare la -f'r#itul e7erci+iului financiar.
!3" 6urplu-ul din reevaluare inclu- 1n re*erva din reevaluare e-te capitali*at
prin tran-ferul direct 1n re*erve !contul $0=5 ARe*erve repre*ent'nd -urplu-ul
reali*at din re*erve din reevaluareA"0 atunci c'nd ace-t -urplu- repre*int un
c'#tig reali*at.
n -en-ul pre*entelor reglementri c'#tigul -e con-ider reali*at la -coaterea
din eviden+ a activului pentru care -9a con-tituit re*erva din reevaluare. :u
toate ace-tea0 o parte din c'#tig poate fi reali*at pe m-ur ce activul e-te folo-it
de entitate. n ace-t ca*0 valoarea re*ervei tran-ferate e-te diferen+a dintre
amorti*area calculat pe ba*a valorii contabile reevaluate #i valoarea amorti*rii
calculate pe ba*a co-tului ini+ial al activului.
!%" Dac re*ultatul reevalurii e-te o cre#tere fa+ de valoarea contabil net0
atunci acea-ta -e tratea* a-tfel:
9 ca o cre#tere a re*ervei din reevaluare pre*entat 1n cadrul elementului
A:apital #i re*erveA0 dac nu a e7i-tat o de-cre#tere anterioar recuno-cut ca o
c@eltuial aferent acelui activ> -au
9 ca un venit care - compen-e*e c@eltuiala cu de-cre#terea recuno-cut
anterior la acel activ.
!5" Dac re*ultatul reevalurii e-te o de-cre#tere a valorii contabile nete0
acea-ta -e tratea* ca o c@eltuial cu 1ntreaga valoare a deprecierii0 atunci c'nd
1n re*erva din reevaluare nu e-te 1nregi-trat o -um referitoare la acel activ
!-urplu- din reevaluare" -au ca o -cdere a re*ervei din reevaluare pre*entat 1n
cadrul elementului A:apital #i re*erveA0 cu minimul dintre valoarea acelei
re*erve #i valoarea de-cre#terii0 iar eventuala diferen+ rma- neacoperit -e
1nregi-trea* ca o c@eltuial.
!=" Re*erva din reevaluare trebuie redu- 1n m-ura 1n care -umele tran-ferate
la acea-ta nu mai -unt nece-are pentru aplicarea metodei de evaluare utili*ate #i
pentru ob+inerea -copului -u.
!?" 6umele repre*ent'nd diferen+e de natura veniturilor #i c@eltuielilor
re*ultate la reevaluare trebuie pre*entate -eparat 1n contul de profit #i pierdere.
!3" Nicio parte din re*erva din reevaluare nu poate fi di-tribuit0 direct -au
indirect0 cu e7cep+ia ca*ului 1n care activul reevaluat a fo-t valorificat0 -itua+ie 1n
care -urplu-ul din reevaluare repre*int c'#tig efectiv reali*at.
!9" :u e7cep+ia ca*urilor prev*ute la alin. !3" #i !="0 re*erva din reevaluare
nu poate fi redu-.
$25. 9 4<u-trile de valoare -e calculea* 1n fiecare e7erci+iu financiar pe ba*a
valorii atribuite imobili*rii la 1nc@eierea acelui e7erci+iu financiar.
$2=. 9 n ca*ul 1n care -e efectuea* reevaluarea0 1n notele e7plicative trebuie
pre*entate0 -eparat pentru fiecare element din bilan+ de natura imobili*rilor
corporale reevaluate0 urmtoarele informa+ii:
a" valoarea la co-t i-toric a imobili*rilor reevaluate #i -uma a<u-trilor
cumulate de valoare> -au
b" valoarea la data bilan+ului a diferen+ei dintre valoarea re*ultat din
reevaluare #i cea repre*ent'nd co-tul i-toric #i0 atunci c'nd e-te ca*ul0 valoarea
cumulat a a<u-trilor -uplimentare de valoare.
3.2.5.2. ;valuarea la valoarea <u-t a in-trumentelor financiare
$2?. 9 /rin derogare de la regulile generale de evaluare prev*ute de
pre*entele reglementri #i -ub re*erva condi+iilor prev*ute la pct. $%0 la $%20
entit+ile pot evalua 1n -itua+iile financiare anuale con-olidate in-trumentele
financiare0 inclu-iv in-trumentele financiare derivate0 la valoarea <u-t.
$23. 9 En in-trument financiar repre*int orice contract ce generea* -imultan
un activ financiar pentru o entitate #i o datorie financiar -au un in-trument de
capitaluri proprii pentru o alt entitate.
$29. 9 En activ financiar e-te orice activ care repre*int:
a" numerar>
b" un in-trument de capitaluri proprii al unei alte entit+i>
c" un drept contractual:
9 de a primi numerar -au un alt activ financiar de la o alt entitate> -au
9 de a -c@imba active -au datorii financiare cu alt entitate 1n condi+ii care -unt
poten+ial favorabile entit+ii> -au
d" un contract care va fi -au poate fi decontat 1n propriile in-trumente de
capitaluri proprii #i e-te:
9 un in-trument financiar nederivat pentru care entitatea e-te -au poate fi
obligat - primea-c un numr variabil al propriilor in-trumente de capitaluri
proprii> -au
9 un in-trument financiar derivat care va fi -au poate fi decontat 1n alt fel dec't
prin -c@imbul unei -ume fi7e de numerar -au alt activ financiar pentru un numr
fi7 din in-trumentele de capital ale entit+ii. n ace-t -cop0 in-trumentele de
capital ale entit+ii nu includ in-trumente care -unt ele 1n-ele contracte pentru
primirea -au livrarea propriilor in-trumente de capitaluri proprii ale entit+ii.
$30. 9 O datorie financiar e-te orice datorie care repre*int:
a" o obliga+ie contractual:
9 de a ceda lic@idit+i -au alt activ financiar unei alte entit+i> -au
9 de a -c@imba active -au datorii financiare cu alt entitate 1n condi+ii care -unt
poten+ial nefavorabile pentru entitate>
-au
b" un contract care va fi -au poate fi decontat 1n propriile in-trumente de
capitaluri proprii ale entit+ii #i e-te:
9 un in-trument financiar nederivat pentru care entitatea e-te -au poate fi
obligat - livre*e un numr variabil din propriile -ale in-trumente de capitaluri
proprii> -au
9 un in-trument financiar derivat care va fi -au poate fi decontat altfel dec't
prin -c@imbul unei -ume fi7e de numerar0 -au alt activ financiar 1n -c@imbul
unui numr fi7 din propriile in-trumente de capitaluri proprii ale entit+ii. n
ace-t -cop0 propriile in-trumente de capitaluri proprii ale entit+ii nu includ
in-trumente care pot fi ele 1n-ele contracte pentru primirea -au livrarea viitoare a
propriilor in-trumente de capitaluri proprii ale entit+ii.
$3$. 9 En in-trument derivat e-te un in-trument financiar care 1ndepline#te
cumulativ urmtoarele condi+ii:
9 valoarea -a -e modific ca urmare a varia+iilor unei anumite rate de dob'nd0
a pre+ului unui in-trument financiar0 a pre+ului unor mrfuri0 a unui cur- de
-c@imb valutar0 a unui indice de pre+uri -au rate0 a unui rating de credit -au
indice de credit -au a altei variabile0 cu condi+ia ca0 1n ca*ul unei variabile
nefinanciare0 acea-ta - nu fie -pecific unei pr+i contractuale !uneori denumit
Aba*A -au Aelement -uportA">
9 nu -olicit nicio inve-ti+ie ini+ial net -au -olicit o inve-ti+ie ini+ial net
care e-te mai mic dec't cea nece-ar pentru alte tipuri de contracte de la care -e
a#teapt reac+ii -imilare la modificrile condi+iilor de pia+> #i
9 e-te decontat la o dat viitoare.
$32. 9 ;7emple de tipuri de in-trumente derivate -unt contractele ferme de
-c@imb la termen !forKard"0 contractele -Kap de valute0 contractele future- #i
in-trumentele condi+ionale !op+iunile cumprate -au v'ndute".
$33. 9 Ena dintre caracteri-ticile definitorii ale unui in-trument derivat e-te
faptul c nece-it o inve-ti+ie net ini+ial a crei valoare e-te mai mic dec't cea
care ar fi nece-ar 1n ca*ul altor contracte de la care -e a#teapt - reac+ione*e
identic la factorii pie+ei.
$3%. 9 Op+iunile -e 1ncadrea* 1n defini+ia in-trumentelor derivate deoarece
prima pltit0 indiferent de e7ercitarea -au nu a op+iunii0 e-te mai mic dec't
inve-ti+ia ce ar fi nece-ar pentru ob+inerea in-trumentului financiar de ba* cu
care e-te corelat op+iunea.
$35. 9 n ca*ul contractelor cu in-trumente derivate0 anga<amentele de
cumprare -au v'n*are aferente ace-tora -e 1nregi-trea* 1n conturi 1n afara
bilan+ului !cont 3039 A4lte valori 1n afara bilan+uluiA0 analitic di-tinct"0 1n
momentul 1nc@eierii contractelor.
$3=. 9 n general0 valoarea <u-t ini+ial a in-trumentelor derivate e-te *ero0 cu
e7cep+ia op+iunilor pentru care valoarea <u-t ini+ial e-te dat de valoarea
primei pltite -au 1nca-ate0 ca* 1n care contravaloarea ace-tora -e eviden+ia* 1n
conturile bilan+iere core-pun*toare de crean+e0 re-pectiv datorii.
$3?. 9 n 1n+ele-ul pre*entelor reglementri0 opera+iunile de -c@imb la vedere
-unt opera+iunile de cumprare #i de v'n*are a valutelor0 cu decontarea 1n
termenul -tabilit 1n general prin reglementri -au conven+ii ale pie+ei re-pective0
de regul ma7im de dou *ile lucrtoare de la data 1nc@eierii tran*ac+iei0 la
cur-ul de -c@imb -tabilit 1ntre pr+i !cur- 6/O5".
$33. 9 Opera+iunile de -c@imb la termen !.ORO4RD" -unt con-iderate
opera+iunile de cumprare #i de v'n*are a valutelor0 cu decontare dup termenul
-tabilit 1n general prin reglementri -au conven+ii ale pie+ei re-pective0 de regul
mai mult de dou *ile lucrtoare de la data 1nc@eierii tran*ac+iei0 la cur-ul de
-c@imb -tabilit 1ntre pr+i !cur- .ORO4RD".
$39. 9 Opera+iunile 6O4/ -unt opera+iuni de cumprare #i v'n*are -imultan
a unei -ume 1n valut0 cu decontarea la dou date0 de valori diferite !de regul
6/O5 #i .ORO4RD" la cur-urile de -c@imb -tabilite !6/O5 #i .ORO4RD" la
data tran*ac+iei.
$%0. 9 n 1n+ele-ul pre*entelor reglementri0 contractele ba*ate pe marf care
dau oricreia dintre pr+ile contractante dreptul de decontare 1n numerar -au prin
alte in-trumente financiare -e con-ider in-trumente financiare derivate0 cu
e7cep+ia ca*urilor 1n care:
a" ace-tea au fo-t 1nc@eiate #i continu - 1ndeplinea-c cerin+ele a#teptate ale
entit+ii privind cumprarea0 v'n*area -au utili*area produ-ului de ba*>
b" ace-tea au fo-t ini+ial de-tinate unui a-tfel de -cop> #i
c" -e a#teapt ca ace-tea - fie decontate prin livrarea mrfii.
$%$. 9 ;valuarea la valoarea <u-t -e aplic numai datoriilor care -unt:
a" de+inute ca parte a unui portofoliu de tran*ac+ionare> -au
b" in-trumente financiare derivate.
$%2. 9 ;valuarea la valoarea <u-t nu -e aplic:
a" in-trumentelor financiare nederivate de+inute p'n la -caden+>
b" 1mprumuturilor #i crean+elor generate de entitate #i nede+inute 1n -copul
tran*ac+ionrii> #i
c" intere-elor 1n filiale0 1ntreprinderi a-ociate #i a-ocieri 1n participa+ie0
in-trumentelor de capital emi-e de entitate0 contractelor cu plata contingent
1ntr9o combinare de 1ntreprinderi0 precum #i altor in-trumente financiare cu
a-tfel de caracteri-tici -peciale #i care0 1n concordan+ cu ceea ce e-te general
acceptat0 -e contabili*ea* diferit fa+ de alte in-trumente financiare.
n 1n+ele-ul pre*entelor reglementri0 prin combinare de 1ntreprinderi -e
1n+elege gruparea unor entit+i individuale 1ntr9o -ingur entitate raportoare0
determinat de ob+inerea controlului de ctre o entitate a-upra uneia -au mai
multor 1ntreprinderi.
$%3. 9 !$" 8aloarea <u-t prev*ut la pct. $2? -e determin prin referire la:
a" valoarea de pia+0 pentru acele in-trumente financiare pentru care -e poate
identifica cu u#urin+ o pia+ credibil. Dac valoarea de pia+ nu -e poate
identifica cu u#urin+ pentru un in-trument0 dar poate fi identificat pentru
componentele -ale -au pentru un in-trument -imilar0 valoarea de pia+ poate fi
derivat din cea a componentelor -ale -au a in-trumentului -imilar> -au
b" o valoare determinat cu a<utorul unor modele #i te@nici de evaluare
general acceptate0 pentru in-trumentele pentru care nu -e poate identifica cu
u#urin+ o pia+ credibil. 4-tfel de modele #i te@nici trebuie - a-igure o
apro7imare re*onabil a valorii de pia+ #i trebuie te-tate periodic !#i revi*uite0
dac e-te ca*ul" prin compararea valorilor furni*ate cu pre+urile tran*ac+iilor
efective ob-ervabile -au pe ba*a oricror informa+ii de pia+ di-ponibile.
!2" n -en-ul pre*entelor reglementri pia+a credibil are -emnifica+ia pie+ei
active0 a#a cum apare pre*entat acea-ta la pct. $23 alin. !3".
!3" In-trumente financiare care nu pot fi evaluate credibil prin oricare dintre
metodele men+ionate la alin. !$" -e evaluea* 1n conformitate cu regulile
generale de evaluare prev*ute de pre*entele reglementri.
$%%. 9 !$" /rin e7cep+ie de la prevederile pct. %$0 atunci c'nd un in-trument
financiar -e evaluea* 1n conformitate cu pct. $%30 modificarea valorii -e include
1n contul de profit #i pierdere. 5otu#i0 o a-tfel de modificare -e include direct 1n
capitalul propriu0 1ntr9o re*erv de valoare <u-t0 dac:
a" in-trumentul contabili*at e-te un in-trument de acoperire 1mpotriva
ri-curilor conform unui -i-tem de contabili*are a acoperirii ri-cului care permite
ca unele -au toate modificrile de valoare - nu fie 1nregi-trate 1n contul de
profit #i pierdere> -au
b" modificarea de valoare -e refer la o diferen+ de -c@imb valutar aprut la
un element monetar care face parte dintr9o inve-ti+ie net a entit+ii 1ntr9o
entitate -trin. 4-tfel0 1n -itua+iile financiare con-olidate care includ o a-emenea
entitate -trin0 diferen+ele de -c@imb valutar care 1n -itua+iile financiare anuale
individuale au fo-t recuno-cute 1n contul de profit #i pierdere0 -e recuno-c ini+ial
1ntr9o component a capitalurilor proprii !contul $0=? ARe*erve din diferen+e de
cur- valutar 1n rela+ie cu inve-ti+ia net 1ntr9o entitate -trinA"0 urm'nd - fie
recuno-cute 1n contul de profit #i pierdere la cedarea inve-ti+iei nete.
O entitate poate - 1#i cede*e intere-ul 1ntr9o entitate -trin prin v'n*are0
lic@idare0 rambur-area capitalului -ocial -au abandonarea 1ntregii entit+i -au a
unei pr+i din acea-ta. O reducere a valorii contabile a unei entit+i -trine0 fie
din cau*a pierderilor -ale0 fie din cau*a unei pierderi recuno-cute de inve-titor0
nu con-tituie o cedare par+ial. n con-ecin+0 nicio parte a c'#tigului -au
pierderii din diferen+e de cur-0 am'nate 1n capitalurile proprii0 nu e-te
recuno-cut 1n contul de profit #i pierdere la momentul reducerii valorii
contabile.
!2" n 1n+ele-ul pre*entelor reglementri0 prin inve-ti+ie net 1ntr9o entitate
-trin -e 1n+elege valoarea intere-ului entit+ii raportoare din activele nete ale
acelei entit+i -trine.
En element monetar ce urmea* a fi primit de la o entitate -trin -au pltit
unei entit+i -trine0 pentru care decontarea nu e-te nici planificat #i nici nu e-te
probabil a fi fcut 1n viitorul apropiat0 e-te0 1n e-en+0 o parte a inve-ti+iei nete a
entit+ii 1n acea entitate -trin. 4-tfel de elemente monetare pot include crean+e
-au 1mprumuturi pe termen lung. ;le nu includ crean+ele #i datoriile comerciale.
;ntitatea care de+ine un element monetar de primit de la o entitate -trin -au
pltit unei entit+i -trine0 poate fi orice filial a grupului.
$%5. 9 !$" Re*erva de valoare <u-t -e a<u-tea* atunci c'nd -umele
1nregi-trate 1n acea-ta nu mai -unt nece-are pentru aplicarea evalurii la valoarea
<u-t.
!2" Re*erva de valoare <u-t va rm'ne eviden+iat 1n contabilitate at't timp
c't -unt eviden+iate 1n bilan+ in-trumentele financiare crora le e-te aferent.
$%=. 9 Dac a fo-t aplicat evaluarea la valoarea <u-t a in-trumentelor
financiare0 notele e7plicative pre*int:
a" ipote*ele -emnificative care -tau la ba*a modelelor #i te@nicilor de
evaluare0 dac valorile <u-te au fo-t determinate 1n conformitate cu pct. $%3 alin.
!$" lit. b">
b" pentru fiecare categorie de in-trumente financiare0 valoarea <u-t0
modificrile de valoare inclu-e direct 1n contul de profit #i pierdere0 precum #i
modificrile inclu-e 1n re*erva de valoare <u-t>
c" pentru fiecare cla- de in-trumente financiare derivate0 informa+ii privind
aria #i natura in-trumentelor0 inclu-iv termenii #i condi+iile -emnificative care
pot afecta valoarea0 momentul #i certitudinea flu7urilor viitoare de numerar> #i
d" un tabel care - pre*inte modificrile re*ervei de valoare <u-t 1n cur-ul
e7erci+iului financiar.
3.3. 4:5I8; :IR:E24N5;
3.3.$. (eneralit+i
Recunoa#terea activelor circulante
$%?. 9 !$" En activ -e cla-ific ca activ circulant atunci c'nd:
a" -e a#teapt - fie reali*at -au e-te de+inut cu inten+ia de a fi v'ndut -au
con-umat 1n cur-ul normal al ciclului de e7ploatare al entit+ii>
b" e-te de+inut0 1n principal0 1n -copul tran*ac+ionrii>
c" -e a#teapt a fi reali*at 1n termen de $2 luni de la data bilan+ului> -au
d" e-te repre*entat de numerar -au ec@ivalente de numerar a cror utili*are nu
e-te re-tric+ionat.
5oate celelalte active repre*int active imobili*ate.
!2" :iclul de e7ploatare al unei entit+i repre*int perioada de timp dintre
ac@i*i+ionarea activelor care -unt de-tinate proce-rii #i finali*area ace-tora 1n
numerar -au ec@ivalente de numerar.
!3" ;c@ivalentele de numerar repre*int inve-ti+iile financiare pe termen -curt0
e7trem de lic@ide0 care -unt u#or convertibile 1n numerar #i -unt -upu-e unui ri-c
ne-emnificativ de -c@imbare a valorii.
$%3. 9 n categoria activelor circulante -e cuprind:
a" -tocuri0 inclu-iv valoarea -erviciilor pre-tate pentru care nu a fo-t 1ntocmit
factur>
b" crean+e>
c" inve-ti+ii pe termen -curt>
d" ca-a #i conturi la bnci.
;valuarea activelor circulante
$%9. 9 !$" 4ctivele circulante trebuie evaluate la co-tul de ac@i*i+ie -au co-tul
de produc+ie0 dup ca*0 cu re-pectarea prevederilor alin. !2" de mai <o-.
!2" 4<u-trile de valoare -e fac pentru activele circulante 1n vederea
pre*entrii ace-tora la cea mai mic valoare de pia+ -au0 1n circum-tan+e
-peciale0 la o alt valoare minim atribuibil ace-tora la data bilan+ului.
$50. 9 ;valuarea efectuat conform prevederilor de la pct. $%9 alin. !2" nu
poate fi continuat dac motivele pentru care au fo-t fcute a<u-trile de valoare
nu mai -unt aplicabile. /rin urmare0 1n -itua+ia 1n care a<u-tarea devine total -au
par+ial fr obiect0 1ntruc't motivele care au du- la reflectarea ace-teia au 1ncetat
- mai e7i-te 1ntr9o anumit m-ur0 atunci acea a<u-tare trebuie reluat
core-pun*tor la venituri.
$5$. 9 Dac activele circulante fac obiectul a<u-trilor de valoare cu caracter
e7cep+ional0 e7clu-iv 1n -cop fi-cal0 -uma a<u-trilor #i motivele pentru care
ace-tea au fo-t efectuate trebuie pre*entate 1n notele e7plicative.
3.3.2. 6tocuri
$52. 9 !$" 6tocurile -unt active circulante:
a" de+inute pentru a fi v'ndute pe parcur-ul de-f#urrii normale a activit+ii>
b" 1n cur- de produc+ie 1n vederea v'n*rii 1n proce-ul de-f#urrii normale a
activit+ii> -au
c" -ub form de materii prime0 materiale #i alte con-umabile care urmea* -
fie folo-ite 1n proce-ul de produc+ie -au pentru pre-tarea de -ervicii.
!2" n categoria -tocurilor -e cuprind #i activele cu ciclu lung de fabrica+ie0
de-tinate v'n*rii !de e7emplu0 an-ambluri -au comple7uri de locuin+e etc.
reali*ate de entit+ile ce au ca activitate principal ob+inerea #i v'n*area de
locuin+e". Dac con-truc+iile -unt reali*ate 1n -copul e7ploatrii pe termen lung0
de ctre entitatea care le9a reali*at0 ele repre*int imobili*ri.
!3" De a-emenea0 atunci c'nd un teren e-te cumprat 1n -copul con-truirii pe
ace-ta de con-truc+ii de-tinate v'n*rii0 ace-ta e-te 1nregi-trat la -tocuri.
$53. 9 !$" 4tunci c'nd e7i-t o modificare a utili*rii unei imobili*ri
corporale0 1n -en-ul c acea-ta urmea* a fi 1mbunt+it 1n per-pectiva v'n*rii0
la momentul lurii deci*iei privind modificarea de-tina+iei0 1n contabilitate -e
1nregi-trea* tran-ferul activului din categoria imobili*ri corporale 1n cea de
-tocuri. 5ran-ferul -e 1nregi-trea* la valoarea neamorti*at a imobili*rii. Dac
imobili*area corporal a fo-t reevaluat0 concomitent cu recla-ificarea activului
-e procedea* la 1nc@iderea contului de re*erve din reevaluare aferente ace-tuia.
#M1
<1C1= 9n n2ele*ul alin1 <1=/ tran*+erul poate +i e+ectuat dac0 8i nu,ai dac0
exi*t0 o ,odi+icare a utili)0rii i,o.ili)0rii/ eviden2iat0 de nceperea
,oderni)0rii/ n vederea vn)0rii1 !a ur,are/ dac0 o entitate decide *0 cede)e
o i,o.ili)are corporal0 +0r0 a +i ,oderni)at0/ ea continu0 *0 o trate)e ca
i,o.ili)are corporal0 pn0 la *coaterea *a din eviden20/ 8i nu ca ele,ent de
*toc1 "oderni)area are *e,ni+ica2ia cAeltuielilor ulterioare recuno*cute ca o
co,ponent0 a activului1
#B
!2" n ca*ul 1n care un activ care a fo-t ini+ial recuno-cut la terenuri e-te
folo-it ulterior pentru con-truirea de an-ambluri de locuin+e de-tinate v'n*rii0 1n
func+ie de modul de negociere a contractelor de v'n*are a bunurilor ce fac
obiectul con-truc+iei #i v'n*rii0 valoarea terenului -e include 1n valoarea
activului con-truit -au -e eviden+ia* di-tinct la -tocuri de natura mrfurilor0 la
valoarea de 1nregi-trare 1n contabilitate.
Dac terenul a fo-t reevaluat0 concomitent cu -c@imbarea naturii activului -e
procedea* la 1nc@iderea contului de re*erve din reevaluare aferente ace-tuia.
!3" n ca*ul activelor de natura an-amblurilor -au comple7urilor de locuin+e
care ini+ial erau de-tinate v'n*rii #i care ulterior 1#i -c@imb de-tina+ia0 urm'nd
a fi folo-ite de entitate pe o perioad 1ndelungat -au - fie 1nc@iriate unor ter+i0
1n contabilitate -e 1nregi-trea* un tran-fer de la -tocuri la imobili*ri corporale.
5ran-ferul -e efectuea* la data -c@imbrii de-tina+iei0 la valoarea la care
activele erau 1nregi-trate 1n contabilitate !repre*entat de co-t".
$5%. 9 !$" n cadrul -tocurilor -e cuprind:
a" mrfurile0 #i anume bunurile pe care entitatea le cumpr 1n vederea
rev'n*rii -au produ-ele predate -pre v'n*are maga*inelor proprii>
b" materiile prime0 care particip direct la fabricarea produ-elor #i -e reg-e-c
1n produ-ul finit integral -au par+ial0 fie 1n -tarea lor ini+ial0 fie tran-format>
c" materialele con-umabile !materiale au7iliare0 combu-tibili0 materiale pentru
ambalat0 pie-e de -c@imb0 -emin+e #i materiale de plantat0 fura<e #i alte materiale
con-umabile"0 care particip -au a<ut la proce-ul de fabrica+ie -au de e7ploatare
fr a -e reg-i0 de regul0 1n produ-ul finit>
d" materialele de natura obiectelor de inventar>
e" produ-ele0 #i anume:
9 -emifabricatele0 prin care -e 1n+elege produ-ele al cror proce- te@nologic a
fo-t terminat 1ntr9o -ec+ie !fa* de fabrica+ie" #i care trec 1n continuare 1n
proce-ul te@nologic al altei -ec+ii !fa*e de fabrica+ie" -au -e livrea* ter+ilor>
9 produ-ele finite0 adic produ-ele care au parcur- 1n 1ntregime fa*ele
proce-ului de fabrica+ie #i nu mai au nevoie de prelucrri ulterioare 1n cadrul
entit+ii0 put'nd fi depo*itate 1n vederea livrrii -au e7pediate direct clien+ilor>
9 rebuturile0 materialele recuperabile #i de#eurile>
f" animalele #i p-rile0 re-pectiv animalele n-cute #i cele tinere de orice fel
!vi+ei0 miei0 purcei0 m'n<i #i altele" cre-cute #i folo-ite pentru reproduc+ie0
animalele #i p-rile la 1ngr#at pentru a fi valorificate0 coloniile de albine0
precum #i animalele pentru produc+ie 9 l'n0 lapte #i blan>
g" ambala<ele0 care includ ambala<ele refolo-ibile0 ac@i*i+ionate -au fabricate0
de-tinate produ-elor v'ndute #i care 1n mod temporar pot fi p-trate de ter+i0 cu
obliga+ia re-tituirii 1n condi+iile prev*ute 1n contracte>
@" produc+ia 1n cur- de e7ecu+ie0 repre*ent'nd produc+ia care nu a trecut prin
toate fa*ele !-tadiile" de prelucrare0 prev*ute 1n proce-ul te@nologic0 precum #i
produ-ele ne-upu-e probelor #i recep+iei te@nice -au necompletate 1n 1ntregime.
n cadrul produc+iei 1n cur- de e7ecu+ie -e cuprind0 de a-emenea0 -erviciile #i
-tudiile 1n cur- de e7ecu+ie -au neterminate.
!2" n cadrul -tocurilor -e includ #i bunurile aflate 1n cu-todie0 pentru
prelucrare -au 1n con-igna+ie la ter+i0 ma#inile folo-ite numai ca material de
demon-tra+ie pentru negociere 1n domeniul automobilelor0 cu durat de utili*are
de -ub un an. 4ce-tea -e 1nregi-trea* di-tinct 1n contabilitate0 pe categorii de
-tocuri. Dac materialele de demon-tra+ie au durat de utili*are mai mare de un
an0 ele repre*int imobili*ri.
!3" 6unt reflectate0 de a-emenea0 di-tinct 1n contabilitate0 acele -tocuri
cumprate0 pentru care -9au tran-ferat ri-curile #i beneficiile aferente0 dar care
-unt 1n cur- de aprovi*ionare !grupa 32 A6tocuri 1n cur- de aprovi*ionareA din
/lanul de conturi general".
$55. 9 !$" nregi-trarea 1n contabilitate a intrrii -tocurilor -e efectuea* la
data tran-ferului ri-curilor #i beneficiilor.
!2" n general0 datele de tran-fer al controlului0 de tran-fer al propriet+ii #i de
livrare coincid. 5otu#i0 pot e7i-ta decala<e de timp0 de e7emplu0 pentru:
9 bunuri v'ndute 1n con-igna+ie -au -tocurile la di-po*i+ia clientului>
9 -tocuri ga<ate livrate creditorului beneficiar al ga<ului0 care rm'n 1n
eviden+a debitorului p'n la v'n*area lor>
9 bunuri recep+ionate pentru care nu -9a primit 1nc factura0 care trebuie
1nregi-trate 1n activele cumprtorului>
9 bunuri livrate #i nefacturate0 care trebuie -coa-e din eviden+0 tran-ferul de
proprietate av'nd loc>
9 bunuri v'ndute #i nelivrate 1nc0 pentru care a avut loc tran-ferul propriet+ii.
De e7emplu0 la v'n*rile cu condi+ia de livrare Ae79KorLA0 bunurile v'ndute ie-
din -tocul v'n*torului din momentul punerii lor la di-po*i+ia cumprtorului
etc.
$5=. 9 !$" De+inerea0 cu orice titlu0 de bunuri materiale0 precum #i efectuarea
de opera+iuni economice0 fr - fie 1nregi-trate 1n contabilitate0 -unt inter*i-e.
!2" n aplicarea alin. !$" e-te nece-ar - -e a-igure:
a" recep+ionarea tuturor bunurilor materiale intrate 1n entitate #i 1nregi-trarea
ace-tora la locurile de depo*itare. Dunurile materiale primite pentru prelucrare0
1n cu-todie -au 1n con-igna+ie -e recep+ionea* #i 1nregi-trea* di-tinct ca intrri
1n ge-tiune. n contabilitate0 valoarea ace-tor bunuri -e 1nregi-trea* 1n conturi 1n
afara bilan+ului>
b" 1n -itua+ia unor decala<e 1ntre aprovi*ionarea #i recep+ia bunurilor care -e
dovede-c a fi 1n mod cert 1n proprietatea entit+ii0 -e procedea* a-tfel:
9 bunurile -o-ite fr factur -e 1nregi-trea* ca intrri 1n ge-tiune at't la locul
de depo*itare0 c't #i 1n contabilitate0 pe ba*a recep+iei #i a documentelor
1n-o+itoare>
9 bunurile -o-ite #i nerecep+ionate -e 1nregi-trea* di-tinct 1n contabilitate ca
intrare 1n ge-tiune>
c" 1n ca*ul unor decala<e 1ntre v'n*area #i livrarea bunurilor0 ace-tea -e
1nregi-trea* ca ie#iri din entitate0 nemaifiind con-iderate proprietatea ace-teia0
a-tfel:
9 bunurile v'ndute #i nelivrate -e 1nregi-trea* di-tinct 1n ge-tiune0 iar 1n
contabilitate 1n conturi 1n afara bilan+ului>
9 bunurile livrate0 dar nefacturate0 -e 1nregi-trea* ca ie#iri din ge-tiune at't la
locurile de depo*itare0 c't #i 1n contabilitate0 pe ba*a documentelor care
confirm ie#irea din ge-tiune potrivit legii>
d" bunurile aprovi*ionate -au v'ndute cu clau*e privind dreptul de proprietate
-e 1nregi-trea* la intrri #i0 re-pectiv0 la ie#iri0 at't 1n ge-tiune0 c't #i 1n
contabilitate0 potrivit contractelor 1nc@eiate.
:o-tul -tocurilor
$5?. 9 !$" :o-tul -tocurilor trebuie - cuprind toate co-turile aferente
ac@i*i+iei #i prelucrrii0 precum #i alte co-turi -uportate pentru a aduce -tocurile
1n forma #i 1n locul 1n care -e g-e-c.
!2" :o-tul -tocurilor unui pre-tator de -ervicii cuprinde manopera #i alte
c@eltuieli legate de per-onalul direct anga<at 1n furni*area -erviciilor0 inclu-iv
per-onalul 1n-rcinat cu -upraveg@erea0 precum #i regiile core-pun*toare.
$53. 9 ,ateriile prime #i materialele con-umabile care -unt 1n mod con-tant
1nlocuite #i a cror valoare total e-te de o importan+ -ecundar pentru entitate
pot fi pre*entate la A4ctiveA la o valoare #i cantitate fi7e0 dac valoarea0
cantitatea #i -tructura ace-tora nu varia* 1n mod -emnificativ.
$59. 9 !$" :o-tul -tocurilor care nu -unt de obicei fungibile #i al acelor bunuri
-au -ervicii produ-e #i de-tinate unor comen*i di-tincte trebuie determinat prin
identificarea -pecific a co-turilor individuale.
!2" Dunurile fungibile -unt bunuri de orice natur care nu -e pot di-tinge 1n
mod -ub-tan+ial unele de altele.
!3" Identificarea -pecific a co-tului pre-upune atribuirea co-turilor -pecifice
elementelor identificabile ale -tocurilor. 4ce-t tratament contabil e-te adecvat
pentru acele elemente care fac obiectul unei comen*i di-tincte0 indiferent dac
au fo-t cumprate -au produ-e.
!%" Identificarea -pecific nu poate fi folo-it 1n ca*urile 1n care -tocurile
cuprind un numr mare de elemente0 care -unt de regul fungibile.
$=0. 9 !$" n func+ie de -pecificul activit+ii0 pentru determinarea co-tului pot
fi folo-ite0 de a-emenea0 metoda co-tului -tandard0 1n activitatea de produc+ie -au
metoda pre+ului cu amnuntul0 1n comer+ul cu amnuntul.
!2" :o-tul -tandard ia 1n con-iderare nivelurile normale ale materialelor #i
con-umabilelor0 manoperei0 eficien+ei #i capacit+ii de produc+ie. 4ce-te niveluri
trebuie revi*uite periodic #i a<u-tate0 dac e-te nece-ar0 1n func+ie de condi+iile
e7i-tente la un moment dat.
!3" Diferen+ele de pre+ fa+ de co-tul de ac@i*i+ie -au de produc+ie trebuie
eviden+iate di-tinct 1n contabilitate0 fiind recuno-cute 1n co-tul activului.
!%" Reparti*area diferen+elor de pre+ a-upra valorii bunurilor ie#ite #i a-upra
-tocurilor -e efectuea* cu a<utorul unui coeficient care -e calculea* a-tfel:
Soldul iniial al + Diferene de pre
aferente
diferenelor de pre intrrilor n cursul
perioadei, cumulat de
la
nceputul exerciiului
financiar pn la
finele
perioadei de referin
Coeficient de*2) =
--------------------------------------------------- x !!
reparti"are Soldul iniial al + #aloarea intrrilor n
stocurilor la pre cursul perioadei la
pre
de nre$istrare de nre$istrare,
cumulat
de la nceputul
exerciiului
financiar pn la
finele
perioadei de referin
4ce-t coeficient -e 1nmul+e#te cu valoarea bunurilor ie#ite din ge-tiune la pre+
de 1nregi-trare0 iar -uma re*ultat -e 1nregi-trea* 1n conturile core-pun*toare
1n care au fo-t 1nregi-trate bunurile ie#ite.
999999999999
H2" 2a calcularea procentului mediu de adao- comercial0 -oldul ini+ial al
contului de mrfuri #i valoarea intrrilor de mrfuri nu vor include 584
nee7igibil.
!5" :oeficien+ii de reparti*are a diferen+elor de pre+ pot fi calcula+i la nivelul
conturilor -intetice de gradul I #i II0 prev*ute 1n /lanul de conturi general0 pe
grupe -au categorii de -tocuri.
!=" 2a -f'r#itul perioadei0 -oldurile conturilor de diferen+e -e cumulea* cu
-oldurile conturilor de -tocuri0 la pre+ de 1nregi-trare0 a-tfel 1nc't ace-te conturi
- reflecte valoarea -tocurilor la co-tul de ac@i*i+ie -au co-tul de produc+ie0 dup
ca*.
!?" Diferen+ele de pre+ -e 1nregi-trea* propor+ional at't a-upra valorii
bunurilor ie#ite0 c't #i a-upra bunurilor rma-e 1n -toc.
!3" n comer+ul cu amnuntul poate fi utili*at metoda pre+ului cu amnuntul0
pentru a determina co-tul -tocurilor de articole numeroa-e #i cu mi#care rapid0
care au mar<e -imilare #i pentru care nu e-te practic - -e folo-ea-c alt metod.
n acea-t -itua+ie0 co-tul bunurilor v'ndute -e calculea* prin deducerea
valorii mar<ei brute din pre+ul de v'n*are al -tocurilor. Orice modificare a
pre+ului de v'n*are pre-upune recalcularea mar<ei brute.
$=$. 9 !$" 2a ie#irea din ge-tiune a -tocurilor #i altor active fungibile0 ace-tea
-e evaluea* #i 1nregi-trea* 1n contabilitate prin aplicarea uneia din urmtoarele
metode:
a" metoda primul intrat 9 primul ie#it 9 .I.O>
b" metoda co-tului mediu ponderat 9 :,/>
c" metoda ultimul intrat 9 primul ie#it 9 2I.O.
!2" Dac valoarea pre*entat 1n bilan+0 re*ultat dup aplicarea metodelor
-pecificate 1n alin. !$"0 difer 1n mod -emnificativ0 la data bilan+ului0 de valoarea
determinat pe ba*a ultimei valori de pia+ cuno-cute 1nainte de data bilan+ului0
valoarea ace-tei diferen+e trebuie pre*entat 1n notele e7plicative ca total pe
categorie de active.
!3" /otrivit metodei Aprimul intrat 9 primul ie#itA !.I.O"0 bunurile ie#ite din
ge-tiune -e evaluea* la co-tul de ac@i*i+ie -au de produc+ie al primei intrri
!lot". /e m-ura epui*rii lotului0 bunurile ie#ite din ge-tiune -e evaluea* la
co-tul de ac@i*i+ie -au de produc+ie al lotului urmtor0 1n ordine cronologic.
!%" ,etoda Aco-tului mediu ponderatA !:,/" pre-upune calcularea co-tului
fiecrui element pe ba*a mediei ponderate a co-turilor elementelor -imilare
aflate 1n -toc la 1nceputul perioadei #i a co-tului elementelor -imilare produ-e
-au cumprate 1n timpul perioadei.
,edia poate fi calculat periodic -au dup fiecare recep+ie. /erioada de calcul
nu trebuie - dep#ea-c durata medie de -tocare.
#M1
<3= #otrivit ,etodei >ulti,ul intrat/ pri,ul ie8it> <LI&O=/ .unurile ie8ite din
ge*tiune *e evaluea)0 la co*tul de acAi)i2ie *au de produc2ie al ulti,ei intr0ri
<lot=1 #e ,0*ura epui)0rii lotului/ .unurile ie8ite din ge*tiune *e evaluea)0 la
co*tul de acAi)i2ie *au co*tul de produc2ie al lotului anterior/ n ordine
cronologic01
#B
$=2. 9 !$" ,etoda alea- trebuie aplicat cu con-ecven+ pentru elemente
-imilare de natura -tocurilor #i a activelor fungibile de la un e7erci+iu financiar
la altul. Dac0 1n -itua+ii e7cep+ionale0 admini-tratorii decid - modifice metoda
pentru un anumit element de -tocuri -au alte active fungibile0 1n notele
e7plicative trebuie - -e pre*inte urmtoarele informa+ii:
9 motivul modificrii metodei0 #i
9 efectele -ale a-upra re*ultatului.
!2" O entitate trebuie - utili*e*e acelea#i metode de determinare a co-tului
pentru toate -tocurile care au natur #i utili*are -imilare. No+iunea de Autili*are
-imilarA e-te proprie fiecrei entit+i.
/entru -tocurile cu natur -au utili*are diferit0 folo-irea unor metode diferite
de calcul al co-tului poate fi <u-tificat.
!3" O diferen+ 1n locali*area geografic nu e-te -uficient pentru a <u-tifica
alegerea de metode diferite.
$=3. 9 8aloarea produ-elor #i -erviciilor 1n cur- de e7ecu+ie -e determin prin
inventarierea produc+iei neterminate la -f'r#itul perioadei0 prin metode te@nice
de con-tatare a gradului de finali*are -au a -tadiului de efectuare a opera+iilor
te@nologice #i evaluarea ace-teia la co-turile de produc+ie.
$=%. 9 !$" :ontabilitatea -tocurilor -e +ine cantitativ #i valoric -au numai
valoric prin folo-irea inventarului permanent -au a inventarului intermitent.
!2" n condi+iile folo-irii inventarului permanent0 1n contabilitate -e
1nregi-trea* toate opera+iunile de intrare #i ie#ire0 ceea ce permite -tabilirea #i
cunoa#terea 1n orice moment a -tocurilor0 at't cantitativ0 c't #i valoric.
!3" Inventarul intermitent con-t 1n -tabilirea ie#irilor #i 1nregi-trarea lor 1n
contabilitate pe ba*a inventarierii -tocurilor la -f'r#itul perioadei.
!%" ;ntit+ile care utili*ea* metoda inventarului intermitent efectuea*
inventarierea faptic a -tocurilor conform politicilor contabile0 dar nu mai t'r*iu
de finele perioadei de raportare pentru care au de determinat obliga+ii fi-cale.
4plicarea metodei inventarului intermitent pre-upune re-pectarea Normelor
privind organi*area #i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor0
datoriilor #i capitalurilor proprii.
$=5. 9 !$" ,etoda inventarului intermitent con-t 1n faptul c intrrile de
-tocuri nu -e 1nregi-trea* prin conturile de -tocuri0 ci prin conturile de
c@eltuieli.
!2" 6tabilirea ie#irilor de -tocuri 1n cur-ul perioadei are la ba* inventarierea
faptic a -tocurilor la -f'r#itul perioadei. Ie#irile de -tocuri -e determin ca
diferen+ 1ntre valoarea -tocurilor ini+iale0 la care -e adaug valoarea intrrilor0 #i
valoarea -tocurilor la -f'r#itul perioadei -tabilite pe ba*a inventarului.
!3" Inventarul intermitent nu -e utili*ea* 1n comer+ul cu amnuntul 1n -itua+ia
1n care -e aplic metoda global9valoric.
$==. 9 4ctivele de natura -tocurilor nu trebuie reflectate 1n bilan+ la o valoare
mai mare dec't valoarea care -e poate ob+ine prin utili*area -au v'n*area lor. n
ace-t -cop0 valoarea -tocurilor -e diminuea* p'n la valoarea reali*abil net0
prin reflectarea unei a<u-tri pentru depreciere.
3.3.3. Inve-ti+ii pe termen -curt
$=?. 9 !$" :ontabilitatea tre*oreriei a-igur eviden+a e7i-ten+ei #i mi#crii
ac+iunilor de+inute la entit+ile afiliate0 altor inve-ti+ii pe termen -curt0
di-ponibilit+ilor 1n conturi la bnci)ca-ierie0 creditelor bancare pe termen -curt
#i altor valori de tre*orerie.
!2" :ontravaloarea ac+iunilor pe termen -curt primite cu titlu gratuit -e
1nregi-trea* 1n contrapartid cu contul ?=3 A4lte venituri financiare.A
$=3. 9 !$" 4lte inve-ti+ii pe termen -curt repre*int obliga+iunile emi-e #i
r-cumprate0 obliga+iunile ac@i*i+ionate #i alte valori mobiliare ac@i*i+ionate 1n
vederea reali*rii unui profit 1ntr9un termen -curt.
!2" n categoria altor inve-ti+ii pe termen -curt intr #i depo*itele bancare pe
termen -curt.
#M4
<3= 9n categoria altor inve*ti2ii pe ter,en *curt *e eviden2ia)0 di*tinct
certi+icatele de e,i*ii de ga)e cu e+ect de *er0 cu,p0rate cu *copul o.2inerii de
pro+it n ur,a vn)0rii ntr@o perioad0 *curt0 de ti,p1
#B
$=9. 9 !$" 2a intrarea 1n entitate0 inve-ti+iile pe termen -curt -e evaluea* la
co-tul de ac@i*i+ie0 prin care -e 1n+elege pre+ul de cumprare0 -au la valoarea
-tabilit potrivit contractelor.
Depo*itele bancare pe termen -curt 1n valut -e 1nregi-trea* la con-tituire la
cur-ul de -c@imb valutar comunicat de Danca Na+ional a Rom'niei0 de la data
opera+iunii de con-tituire.
!2" 2a ie#irea din ge-tiune a inve-ti+iilor pe termen -curt0 cu e7cep+ia
depo*itelor bancare pe termen -curt0 -e aplic prevederile pct. $=$.
!3" 2ic@idarea depo*itelor con-tituite 1n valut -e efectuea* la cur-ul de
-c@imb valutar comunicat de Danca Na+ional a Rom'niei0 de la data opera+iunii
de lic@idare.
Diferen+ele de cur- valutar 1ntre cur-ul de la data con-tituirii -au cur-ul la care
-unt 1nregi-trate 1n contabilitate #i cur-ul Dncii Na+ionale a Rom'niei de la data
lic@idrii depo*itelor bancare -e 1nregi-trea* la venituri -au c@eltuieli din
diferen+e de cur- valutar0 dup ca*.
$?0. 9 !$" /entru deprecierea inve-ti+iilor de+inute ca active circulante0 la
-f'r#itul e7erci+iului financiar0 cu oca*ia inventarierii0 -e reflect a<u-tri pentru
pierdere de valoare0 1nregi-trate pe -eama c@eltuielilor.
!2" 2a -f'r#itul fiecrui e7erci+iu financiar0 a<u-trile pentru pierderile de
valoare reflectate -e -uplimentea*0 diminuea* -au anulea*0 dup ca*. 2a
ie#irea din entitate a inve-ti+iilor pe termen -curt0 eventualele a<u-tri pentru
pierdere de valoare -e anulea*.
#M4
61313C11 !onta.ilitatea certi+icatelor ver)i
1B0C11 @ <1= #roduc0torii de energie din *ur*e regenera.ile/ care .ene+icia)0
de certi+icate ver)i e,i*e de operatorul de tran*port 8i *i*te,/ potrivit legii/
nregi*trea)0 certi+icatele pri,ite n contul 306 >Alte inve*ti2ii pe ter,en *curt
8i crean2e a*i,ilate> analitic di*tinct/ pe *ea,a veniturilor nregi*trate n avan*
<contul 4B2 >?enituri nregi*trate n avan*> analitic di*tinct=1 ?eniturile
nregi*trate n avan* *e eviden2ia)0 n contul de pro+it 8i pierdere pe ,0*ura
vn)0rii certi+icatelor ver)i1 La nregi*trarea n conta.ilitate/ certi+icatele ver)i
pri,ite *e evaluea)0 la pre2ul de tran)ac2ionare de la data pri,irii/ pu.licat de
operatorul pie2ei de energie electric0 <;1!1 O#!O" @ ;1A1=1
<2= La *+r8itul exerci2iului +inanciar/ certi+icatele ver)i eviden2iate n contul
306 >Alte inve*ti2ii pe ter,en *curt 8i crean2e a*i,ilate> analitic di*tinct *e
evaluea)0 la valoarea de tran)ac2ionare pu.licat0 de operatorul pie2ei de
energie electric0 <;1!1 O#!O" @ ;1A1= pentru ulti,a tran)ac2ie/ cu re+lectarea
n re)ultatul perioadei a di+eren2elor re)ultate <contul B76 >Alte venituri
+inanciare> *au contul 776 >Alte cAeltuieli +inanciare>/ dup0 ca)=1
1B0C21 @ <1= &urni)orii de energie electric0 8i produc0torii o.liga2i/ potrivit
legii/ *0 acAi)i2ione)e anual un nu,0r de certi+icate ver)i nregi*trea)0
contravaloarea certi+icatelor ver)i acAi)i2ionate n contul 732 >!Aeltuieli cu
protec2ia ,ediului ncon:ur0tor>1
<2= 9n *itua2ia n care acAi)i2ionarea certi+icatelor ver)i *e e+ectuea)0 nainte
de ter,enele prev0)ute de lege/ contravaloarea certi+icatelor ver)i *e
nregi*trea)0 n contul 4B1 >!Aeltuieli nregi*trate n avan*>/ ur,nd ca la
ter,enele legale *0 *e nregi*tre)e cAeltuiala n contul 732 >!Aeltuieli cu
protec2ia ,ediului ncon:ur0tor>1
1B0C31 @ <1= 9n *itua2ia n care alte entit02i acAi)i2ionea)0 certi+icate ver)i n
*copul reali)0rii de pro+it pe ter,en *curt/ n condi2iile prev0)ute de legi*la2ie/
certi+icatele ver)i *unt a*i,ilate inve*ti2iilor pe ter,en *curt/ +iind nregi*trate
n contul 306 >Alte inve*ti2ii pe ter,en *curt 8i crean2e a*i,ilate>4analitic
di*tinct1
<2= La *+r8itul exerci2iului +inanciar/ certi+icatele ver)i *e evaluea)0 la
valoarea de tran)ac2ionare pu.licat0 de operatorul pie2ei de energie electric0
<;1!1 O#!O" @ ;1A1= pentru ulti,a tran)ac2ie/ cu re+lectarea n re)ultatul
perioadei a di+eren2elor re)ultate <contul B76 >Alte venituri +inanciare> *au
contul 776 >Alte cAeltuieli +inanciare>/ dup0 ca)=1
1B0C41 @ !erti+icatele ver)i anulate/ potrivit legii/ pentru c0 nu au +o*t
utili)ate n perioada de vala.ilitate *e eviden2ia)0 pe *ea,a cAeltuielilor
perioadei <contul 776 >Alte cAeltuieli +inanciare>=1 Acela8i trata,ent conta.il *e
aplic0 8i n ca)ul anul0rii certi+icatelor ver)i o.2inute necuvenit de un operator
econo,ic acreditat/ dac0 ace*tea nu au +o*t nc0 tran)ac2ionate1
#B
3.3.%. :a-a #i conturi la bnci
$?$. 9 !$" :onturile la bnci cuprind: valorile de 1nca-at0 cum -unt cecurile #i
efectele comerciale depu-e la bnci0 di-ponibilit+ile 1n lei #i valut0 cecurile
entit+ii0 creditele bancare pe termen -curt0 precum #i dob'n*ile aferente
di-ponibilit+ilor #i creditelor acordate de bnci 1n conturile curente.
!2" 6umele virate -au depu-e la bnci ori prin mandat po#tal0 pe ba* de
documente pre*entate entit+ii #i neaprute 1nc 1n e7tra-ele de cont0 -e
1nregi-trea* 1ntr9un cont di-tinct.
!3" :onturile curente la bnci -e de*volt 1n analitic pe fiecare banc.
!%" Dob'n*ile de 1nca-at0 aferente di-ponibilit+ilor aflate 1n conturi la bnci0
-e 1nregi-trea* di-tinct 1n contabilitate0 fa+ de cele de pltit0 aferente creditelor
acordate de bnci 1n conturile curente0 precum #i cele aferente creditelor bancare
pe termen -curt.
!5" Dob'n*ile de pltit #i cele de 1nca-at0 aferente e7erci+iului financiar 1n
cur-0 -e 1nregi-trea* la c@eltuieli financiare -au venituri financiare0 dup ca*.
$?2. 9 :ontabilitatea di-ponibilit+ilor aflate 1n bnci)ca-ierie #i a mi#crii
ace-tora0 ca urmare a 1nca-rilor #i pl+ilor efectuate0 -e +ine di-tinct 1n lei #i 1n
valut.
$?3. 9 !$" Opera+iunile privind 1nca-rile #i pl+ile 1n valut -e 1nregi-trea* 1n
contabilitate la cur-ul de -c@imb valutar0 comunicat de Danca Na+ional a
Rom'niei0 de la data efecturii opera+iunii.
!2" Opera+iunile de v'n*are9cumprare de valut0 inclu-iv cele derulate 1n
cadrul contractelor cu decontare la termen0 -e 1nregi-trea* 1n contabilitate la
cur-ul utili*at de banca comercial la care -e efectuea* licita+ia cu valut0 fr
ca ace-tea - genere*e 1n contabilitate diferen+e de cur- valutar.
$?%. 9 2a finele fiecrei luni0 di-ponibilit+ile 1n valut #i alte valori de
tre*orerie0 cum -unt titluri de -tat 1n valut0 acreditive #i depo*ite 1n valut -e
evaluea* la cur-ul de -c@imb al pie+ei valutare0 comunicat de Danca Na+ional a
Rom'niei din ultima *i bancar a lunii 1n cau*. Diferen+ele de cur- 1nregi-trate
-e recuno-c 1n contabilitate la venituri -au c@eltuieli din diferen+e de cur-
valutar0 dup ca*.
$?5. 9 !$" n vederea ac@itrii unor obliga+ii fa+ de furni*ori0 entit+ile pot
-olicita de-c@iderea de acreditive la bnci0 1n lei -au 1n valut0 1n favoarea
ace-tora.
!2" 2ic@idarea acreditivelor con-tituite 1n valut -e efectuea* la cur-ul de
-c@imb comunicat de Danca Na+ional a Rom'niei0 de la data opera+iunii de
lic@idare.
Diferen+ele de cur- valutar 1ntre cur-ul de la data con-tituirii -au cur-ul la care
acreditivele -unt 1nregi-trate 1n contabilitate #i cur-ul Dncii Na+ionale a
Rom'niei de la data lic@idrii acreditivelor -e 1nregi-trea* la venituri -au
c@eltuieli din diferen+e de cur- valutar0 dup ca*.
$?=. 9 !$" 6umele 1n numerar0 pu-e la di-po*i+ia per-onalului -au a ter+ilor0 1n
vederea efecturii unor pl+i 1n favoarea entit+ii0 -e 1nregi-trea* di-tinct 1n
contabilitate !contul 5%2 A4van-uri de tre*orerieA".
!2" n ca*ul pl+ilor 1n valut -uportate din avan-uri de tre*orerie0 c@eltuielile
-e recuno-c 1n contabilitate la cur-ul din data efecturii opera+iunilor -au la
cur-ul din data decontrii avan-ului.
!3" 6umele repre*ent'nd avan-uri de tre*orerie0 acordate potrivit legii #i
nedecontate p'n la data bilan+ului0 -e eviden+ia* 1n contul de debitori diver#i
!%=$ ADebitori diver#iA" -au crean+e 1n legtur cu per-onalul !%232 A4lte
crean+e 1n legtur cu per-onalulA"0 1n func+ie de natura crean+ei.
$??. 9 n contul de viramente interne -e 1nregi-trea* tran-ferurile de
di-ponibilit+i bne#ti 1ntre conturile la bnci0 precum #i 1ntre conturile la bnci
#i ca-ieria entit+ii.
$?3. 9 Opera+iunile financiare 1n lei -au 1n valut -e efectuea* cu re-pectarea
regulamentelor emi-e de Danca Na+ional a Rom'niei #i a reglementrilor emi-e
1n ace-t -cop.
3.%. 5;RII
$?9. 9 :ontabilitatea ter+ilor a-igur eviden+a datoriilor #i crean+elor entit+ii
1n rela+iile ace-teia cu furni*orii0 clien+ii0 per-onalul0 a-igurrile -ociale0 bugetul
-tatului0 entit+ile afiliate #i cele legate prin intere-e de participare0
a-ocia+ii)ac+ionarii0 debitorii #i creditorii diver#i.
$30. 9 !$" n contabilitatea furni*orilor #i clien+ilor -e 1nregi-trea*
opera+iunile privind cumprrile0 re-pectiv livrrile de mrfuri #i produ-e0
-erviciile pre-tate0 precum #i alte opera+iuni -imilare efectuate.
Datoriile ctre furni*orii de bunuri0 re-pectiv pre-tatorii de -ervicii0 de la care0
p'n la finele lunii0 nu -9au primit facturile -e eviden+ia* di-tinct 1n
contabilitate !contul %03 A.urni*ori 9 facturi ne-o-iteA"0 pe ba*a documentelor
care ate-t primirea bunurilor0 re-pectiv a -erviciilor.
:rean+ele fa+ de clien+ii pentru care0 p'n la finele lunii0 nu au fo-t 1ntocmite
facturile -e eviden+ia* di-tinct 1n contabilitate !contul %$3 A:lien+i 9 facturi de
1ntocmitA"0 pe ba*a documentelor care ate-t livrarea bunurilor0 re-pectiv
pre-tarea -erviciilor.
!2" n ba*a contabilit+ii de anga<amente0 entit+ile trebuie - eviden+ie*e 1n
contabilitate toate veniturile #i c@eltuielile0 re-pectiv crean+ele #i datoriile
re*ultate ca urmare a unor prevederi legale -au contractuale.
!3" n conturile de furni*ori #i clien+i -e eviden+ia* di-tinct datoriile0
re-pectiv crean+ele din penalit+i -tabilite conform clau*elor contractuale0
de-pgubiri datorate pentru contracte 1ntrerupte 1nainte de termen #i alte
elemente de natur -imilar.
$3$. 9 !$" 4van-urile acordate furni*orilor0 precum #i cele primite de la clien+i
-e 1nregi-trea* 1n contabilitate 1n conturi di-tincte.
!2" 4van-urile acordate furni*orilor de imobili*ri -e reflect di-tinct de
avan-urile acordate altor furni*ori.
$32. 9 !$" n conturile de ter+i -e 1nregi-trea* di-tinct opera+iunile de -contare0
forfetare #i alte opera+iuni0 efectuate cu in-titu+ii de credit.
!2" 6contul comercial 9 repre*int opera+iunea prin care 1n -c@imbul unui efect
de comer+ !cambie0 bilet la ordin"0 in-titu+ia de credit pune la di-po*i+ia
po-e-orului crean+ei0 valoarea efectului0 mai pu+in agio !ta7a de -cont #i
comi-ioanele aferente"0 fr a a#tepta -caden+a efectului re-pectiv0 iar in-titu+ia
are drept de recur- a-upra beneficiarului fondurilor.
!3" .orfetarea 9 repre*int cumprarea0 fr recur- a-upra oricrui de+intor
anterior0 a unor crean+e -cadente la termen0 ca re*ultat al livrrii de bunuri -au
pre-trilor de -ervicii0 contra unei ta7e forfetare.
$33. 9 !$" Opera+iunile privind v'n*rile)cumprrile de bunuri #i pre-trile de
-ervicii efectuate pe ba*a efectelor comerciale -e 1nregi-trea* 1n contabilitate 1n
conturile core-pun*toare de efecte de primit -au de pltit0 dup ca*.
!2" ;fectele comerciale trebuie - 1ndeplinea-c condi+iile de form #i fond
prev*ute de legi-la+ia 1n vigoare0 fr de care validitatea lor poate fi conte-tat
-au anulat.
!3" ;fectele comerciale -contate nea<un-e la -caden+ -e 1nregi-trea* 1ntr9un
cont 1n afara bilan+ului !contul 303? A;fecte -contate nea<un-e la -caden+A" #i -e
men+ionea* 1n notele e7plicative.
$3%. 9 !$" :rean+ele #i datoriile 1n valut0 re*ultate ca efect al tran*ac+iilor
entit+ii0 -e 1nregi-trea* 1n contabilitate at't 1n lei0 c't #i 1n valut0 cu
re-pectarea prevederilor pct. $35 din pre*entele reglementri.
!2" n conformitate cu prevederile art. = alin. !$" din 2egea contabilit+ii nr.
32)$99$0 republicat0 orice opera+iune economico9financiar efectuat -e
con-emnea* 1n momentul efecturii ei 1ntr9un document care -t la ba*a
1nregi-trrilor 1n contabilitate0 dob'ndind a-tfel calitatea de document
<u-tificativ.
!3" Din punct de vedere contabil0 efectuarea opera+iunii economico9financiare
e-te probat de orice document 1n care -e con-emnea* acea-ta.
!%" n ca*ul bunurilor ac@i*i+ionate 1n-o+ite de factur -au de avi* de 1n-o+ire a
mrfii0 urm'nd ca factura - -o-ea-c ulterior0 cur-ul valutar utili*at la
1nregi-trarea 1n contabilitate e-te cur-ul de la data recep+iei bunurilor.
$35. 9 !$" n 1n+ele-ul pre*entelor reglementri0 o tran*ac+ie 1n valut e-te o
tran*ac+ie care e-te e7primat -au nece-it decontarea 1ntr9o alt moned dec't
moneda na+ional !leu"0 inclu-iv tran*ac+iile re*ultate atunci c'nd o entitate:
a" cumpr -au vinde bunuri -au -ervicii al cror pre+ e-te e7primat 1n valut>
b" 1mprumut -au ofer -pre 1mprumut fonduri0 iar -umele ce urmea* - fie
pltite -au 1nca-ate -unt e7primate 1n valut> -au
c" ac@i*i+ionea* -au cedea* 1ntr9o alt manier active0 contractea* -au
ac@it datorii e7primate 1n valut.
!2" :ur-ul de -c@imb valutar e-te raportul de -c@imb dintre dou monede.
!3" Diferen+a de cur- valutar e-te diferen+a ce re*ult din conver-ia unui
anumit numr de unit+i ale unei monede 1ntr9o alt moned la cur-uri de -c@imb
diferite.
!%" n vederea aplicrii regulilor privind contabili*area opera+iunilor 1n valut0
crean+ele #i datoriile e7primate 1n lei0 a cror decontare -e face 1n func+ie de
cur-ul unei valute0 -unt a-imilate elementelor e7primate 1n valut.
!5" O tran*ac+ie 1n valut trebuie 1nregi-trat ini+ial la cur-ul de -c@imb
valutar0 comunicat de Danca Na+ional a Rom'niei0 de la data efecturii
opera+iunii.
!=" nregi-trarea contravalorii 1n lei a capitalului -ocial -ub-cri- 1n valut -e
face la cur-ul de -c@imb al pie+ei valutare0 comunicat de Danca Na+ional a
Rom'niei0 din data -ub-crierii.
Diferen+ele de cur- valutar 1ntre cur-ul de la data -ub-crierii #i cur-ul de la
data vr-rii capitalului -ocial 1n valut -e 1nregi-trea* la venituri -au c@eltuieli
din diferen+e de cur- valutar0 dup ca*.
!?" n ca*ul datoriilor de lea-ing financiar 1n valut0 ace-tea -e 1nregi-trea* la
cur-ul de -c@imb al pie+ei valutare comunicat de Danca Na+ional a Rom'niei la
data acordrii finan+rii. n -itua+ia 1n care data acordrii finan+rii e-te *i
nebancar0 la calculul diferen+elor de cur- valutar aferente -e va avea 1n vedere
cur-ul de -c@imb al pie+ei valutare comunicat de Danca Na+ional a Rom'niei 1n
ultima *i bancar anterioar ace-teia
/revederile pre*entului alineat -e aplic #i 1n ca*ul datoriilor de lea-ing
financiar 1n lei0 cu decontare 1n func+ie de cur-ul unei valute.
!3" Diferen+ele de cur- valutar care apar cu oca*ia decontrii crean+elor #i
datoriilor 1n valut la cur-uri diferite fa+ de cele la care au fo-t 1nregi-trate
ini+ial pe parcur-ul lunii -au fa+ de cele la care -unt 1nregi-trate 1n contabilitate
trebuie recuno-cute 1n luna 1n care apar0 ca venituri -au c@eltuieli din diferen+e
de cur- valutar.
4tunci c'nd crean+a -au datoria 1n valut e-te decontat 1n decur-ul aceleia#i
luni 1n care a -urvenit0 1ntreaga diferen+ de cur- valutar e-te recuno-cut 1n acea
lun. 4tunci c'nd crean+a -au datoria 1n valut e-te decontat 1ntr9o lun
ulterioar0 diferen+a de cur- valutar recuno-cut 1n fiecare lun0 care intervine
p'n 1n luna decontrii0 -e determin +in'nd -eama de modificarea cur-urilor de
-c@imb -urvenit 1n cur-ul fiecrei luni.
!9" Diferen+ele de valoare care apar cu oca*ia decontrii crean+elor #i
datoriilor e7primate 1n lei0 1n func+ie de un cur- valutar diferit de cel la care au
fo-t 1nregi-trate ini+ial pe parcur-ul lunii -au fa+ de cele la care -unt 1nregi-trate
1n contabilitate trebuie recuno-cute 1n luna 1n care apar0 la alte venituri -au
c@eltuieli financiare. 4tunci c'nd crean+a -au datoria e-te decontat 1n decur-ul
aceleia#i luni 1n care a -urvenit0 1ntreaga diferen+ re*ultat e-te recuno-cut 1n
acea lun.
4tunci c'nd crean+a -au datoria e-te decontat 1ntr9o lun ulterioar0 diferen+a
recuno-cut 1n fiecare lun0 care intervine p'n 1n luna decontrii0 -e determin
+in'nd -eama de modificarea cur-urilor de -c@imb0 -urvenit 1n cur-ul fiecrei
luni.
!$0" /revederile pre*entului punct -e aplic #i pentru activitatea de-f#urat 1n
-trintate de -ubunit+ile fr per-onalitate <uridic0 #i care apar+in per-oanelor
<uridice cu -ediul -au domiciliul 1n Rom'nia0 inclu- 1n -itua+iile financiare ale
per-oanei <uridice rom'ne.
$3=. 9 2a finele fiecrei luni0 crean+ele #i datoriile 1n valut -e evaluea* la
cur-ul de -c@imb al pie+ei valutare0 comunicat de Danca Na+ional a Rom'niei
din ultima *i bancar a lunii 1n cau*. Diferen+ele de cur- 1nregi-trate -e
recuno-c 1n contabilitate la venituri -au c@eltuieli din diferen+e de cur- valutar0
dup ca*.
/revederile de mai -u- -e aplic #i crean+elor #i datoriilor e7primate 1n lei0 a
cror decontare -e face 1n func+ie de cur-ul unei valute. n ace-t ca*0 diferen+ele
1nregi-trate -e recuno-c 1n contabilitate la alte venituri financiare -au alte
c@eltuieli financiare0 dup ca*.
#M1
167C11 @ Evaluarea prev0)ut0 la punctul 167 *e aplic0 8i n ca)ul
a= crean2elor/ re*pectiv al datoriilor/ re+lectate n conturile 461 >%econt0ri
ntre unitate 8i *u.unit02i> 8i 462 >%econt0ri ntre *u.unit02i> de *u.unit02ile
din Ro,nia/ care apar2in unor per*oane :uridice cu *ediul *au do,iciliul n
*tr0in0tate/ provenind din rela2iile cu per*oana :uridic0 c0reia i apar2in ace*te
*u.unit02i/ re*pectiv cu alte *u.unit02i ale aceleia8i per*oane :uridiceD
.= avan*urilor acordate pentru i,o.ili)0ri corporale 8i necorporale
<conturile 232 >Avan*uri acordate pentru i,o.ili)0ri corporale> 8i 234
>Avan*uri acordate pentru i,o.ili)0ri necorporale>=D
c= avan*urilor acordate pentru cu,p0r0ri de .unuri de natura *tocurilor/
re*pectiv pri,ite pentru livr0ri de .unuri 8i pre*t0ri de *ervicii <contul 405
>&urni)ori @ de.itori>/ re*pectiv contul 415 >!lien2i @ creditori>=D
d= depo)itelor .ancare con*tituite n valut0 <conturile 27B >!rean2e
i,o.ili)ate> 8i 306 >Alte inve*ti2ii pe ter,en *curt 8i crean2e a*i,ilate>=1
167C21 @ 9n contextul datelor in+or,ative raportate potrivit legii/ crean2ele 8i
datoriile expri,ate n lei/ a c0ror decontare *e +ace n +unc2ie de cur*ul unei
valute/ *unt a*i,ilate crean2elor 8i datoriilor n lei1
#B
$3?. 9 2a -cderea din eviden+ a crean+elor #i datoriilor ale cror termene de
1nca-are -au de plat -unt pre-cri-e0 entit+ile trebuie - demon-tre*e c au fo-t
1ntreprin-e toate demer-urile legale0 pentru decontarea ace-tora.
$33. 9 !$" :ontabilitatea furni*orilor #i clien+ilor0 a celorlalte datorii #i crean+e
-e +ine pe categorii0 precum #i pe fiecare per-oan fi*ic -au <uridic.
n ace-t -en-0 1n contabilitatea analitic0 furni*orii #i clien+ii -e grupea*
a-tfel: interni #i e7terni0 iar 1n cadrul ace-tora pe termene de plat0 re-pectiv de
1nca-are.
!2" n cadrul conturilor de furni*ori #i clien+i0 -e grupea* di-tinct datoriile #i
crean+ele re*ultate din tran*ac+iile cu clau*e de re*erv de proprietate.
#M1
<3= 9n ca)ul ,0r+urilor returnate de clien2i n acela8i exerci2iu +inanciar n
care a avut loc opera2iunea de vn)are/ *e corectea)0 conturile 411 >!lien2i>/
B0B >?enituri din vn)area ,0r+urilor>/ 70B >!Aeltuieli privind ,0r+urile> 8i
3B1 >"0r+uri>1 9n ca)ul n care ,0r+urile returnate *e re+er0 la o vn)are
e+ectuat0 n exerci2iul +inanciar precedent/ corec2ia *e nregi*trea)0 la data
.ilan2ului n contul 416 >!lien2i @ +acturi de ntoc,it>/ re*pectiv contul 406
>&urni)ori @ +acturi ne*o*ite> 8i *e re+lect0 n *itua2iile +inanciare ale
exerci2iului pentru care *e +ace raportarea dac0 *u,ele re*pective *e cuno*c la
data .ilan2ului1 Trata,entul T?A n ace*te *itua2ii e*te cel prev0)ut de legi*la2ia
n do,eniu1
<4= #revederile alin1 <3= *e aplic0 8i n ca)ul returului de produ*e +inite
vndute/ corectndu@*e conturile core*pun)0toare/ re*pectiv B01 >?enituri din
vn)area produ*elor +inite>/ B11 >?enituri a+erente co*turilor *tocurilor de
produ*e> 8i 343 >#rodu*e +inite>1
#B
$39. 9 !$" :rean+ele incerte -e 1nregi-trea* di-tinct 1n contabilitate !contul
%$$3 A:lien+i incer+i -au 1n litigiuA -au 1n conturi analitice ale conturilor de
crean+e0 pentru alte crean+e dec't clien+ii".
!2" n -copul pre*entrii 1n -itua+iile financiare anuale0 crean+ele -e evaluea*
la valoarea probabil de 1nca-at.
4tunci c'nd -e e-timea* c o crean+ nu -e va 1nca-a integral0 1n contabilitate
-e 1nregi-trea* a<u-tri pentru depreciere0 la nivelul -umei care nu -e mai poate
recupera.
#M4
150E=1 @ 9n ca)ul ce*ion0rii unei crean2e/ di+eren2a dintre valoarea crean2ei
preluate prin ce*ionare 8i *u,a de acAitat cedentului repre)int0 venit la data
con*tat0rii drepturilor 8i o.liga2iilor/ potrivit clau)elor contractuale1 #entru
*u,a crean2ei preluate care *e e*ti,ea)0 c0 nu poate +i recuperat0/ conco,itent
cu preluarea crean2ei *e nregi*trea)0 8i deprecierea core*pun)0toare/ articol
conta.il 7614 >!Aeltuieli de exploatare privind a:u*t0rile pentru deprecierea
activelor circulante> F 457 >A:u*t0ri pentru deprecierea crean2elor @ de.itori
diver8i>1
#CIN
*) #unctul 150 a +o*t ,odi+icat prin art1 I pct1 4 din Ordinul ,ini*trului
+inan2elor pu.lice nr1 111642012 <#M4=1 !on+or, art1 II din Ordinul ,ini*trului
+inan2elor pu.lice nr1 111642012 <#M4=/ prevederile art1 I pct1 4 *e aplic0
pentru crean2ele ce*ionate 8i nregi*trate n conta.ilitatea ce*ionarului dup0
data de 1 iulie 20121
#B
$9$. 9 !$" :ontabilitatea decontrilor cu per-onalul cuprinde drepturile
-alariale0 -porurile0 adao-urile0 premiile din fondul de -alarii0 indemni*a+iile
pentru concediile de odi@n0 precum #i cele pentru incapacitate temporar de
munc0 pltite din fondul de -alarii0 primele repre*ent'nd participarea
per-onalului la profit0 acordate potrivit legii0 #i alte drepturi 1n bani #i)-au 1n
natur datorate de entitate per-onalului pentru munca pre-tat.
!2" n vederea 1nregi-trrii primelor repre*ent'nd participarea per-onalului la
profit0 acordate potrivit legii0 o entitate recunoa#te ca provi*ion co-tul
previ*ionat al ace-tora atunci #i numai atunci c'nd:
a" entitatea are o obliga+ie legal -au implicit de a face a-tfel de pl+i ca
re*ultat al evenimentelor anterioare> #i
b" poate fi fcut o e-timare cert a obliga+iei.
O obliga+ie curent e7i-t atunci0 #i numai atunci0 c'nd entitatea nu are o alt
alternativ reali-t dec't - efectue*e ace-te pl+i.
!3" n -itua+iile financiare ale e7erci+iului pentru care -e propun prime
repre*ent'nd participarea per-onalului la profit0 contravaloarea ace-tora -e
reflect -ub form de provi*ion0 c@eltuiala re*ult'nd din -erviciul anga<atului.
/rovi*ionul urmea* a fi reluat 1n e7erci+iul financiar 1n care -e acord ace-te
prime.
$92. 9 !$" n contabilitate -e 1nregi-trea* di-tinct alte drepturi #i avanta<e
care0 potrivit legi-la+iei 1n vigoare0 nu -e -uport din fondul de -alarii !ma-a
cald0 alimente antidot etc."0 precum #i alte drepturi acordate potrivit legii.
!2" Drepturile de per-onal neridicate 1n termenul legal -e 1nregi-trea* 1ntr9un
cont di-tinct0 pe per-oane.
$93. 9 Re+inerile din -alariile per-onalului pentru cumprri cu plata 1n rate0
c@irii -au pentru alte obliga+ii ale -alaria+ilor0 datorate ter+ilor !popriri0 pen-ii
alimentare #i altele"0 -e efectuea* numai 1n ba*a unor titluri e7ecutorii -au ca
urmare a unor rela+ii contractuale.
$9%. 9 !$" 6umele datorate #i neac@itate per-onalului !concediile de odi@n #i
alte drepturi de per-onal"0 re-pectiv eventualele -ume care urmea* - fie
1nca-ate de la ace-ta0 aferente e7erci+iului 1n cur-0 -e 1nregi-trea* ca alte datorii
#i crean+e 1n legtur cu per-onalul.
!2" Debitele provenite din avan-uri de tre*orerie nedecontate0 din di-tribuiri
de uniforme #i ec@ipamente de lucru0 precum #i debitele provenite din pagube
materiale0 amen*ile #i penalit+ile -tabilite 1n ba*a unor @otr'ri ale in-tan+elor
<udectore#ti0 #i alte crean+e fa+ de per-onalul entit+ii -e 1nregi-trea* ca alte
crean+e 1n legtur cu per-onalul.
$95. 9 !$" Deneficiile -ub forma ac+iunilor proprii ale entit+ii !-au alte
in-trumente de capitaluri proprii"0 acordate anga<a+ilor -unt 1nregi-trate di-tinct
!contul =%% A:@eltuieli cu remunerarea 1n in-trumente de capitaluri propriiA"0 1n
contrapartida conturilor de capitaluri proprii !de e7emplu0 contul $0=3 A4lte
re*erveA0 analitic di-tinct"0 la valoarea <u-t a re-pectivelor in-trumente de
capitaluri proprii0 de la data acordrii acelor beneficii. Recunoa#terea
c@eltuielilor aferente muncii pre-tate de anga<a+i are loc 1n momentul pre-trii
ace-teia.
!2" Data acordrii beneficiilor repre*int data la care entitatea #i anga<a+ii
beneficiari ai re-pectivelor in-trumente 1n+eleg #i accept termenii #i condi+iile
tran*ac+iei0 cu men+iunea c0 dac re-pectivul acord face obiectul unui proce- de
aprobare ulterioar !de e7emplu0 de ctre ac+ionari"0 data acordrii beneficiilor
e-te data la care e-te ob+inut re-pectiva aprobare.
!3" /entru in-trumentele de capitaluri proprii acordate care intr 1n drepturi
imediat0 la data acordrii beneficiilor0 anga<a+ilor nu li -e cere - finali*e*e o
perioad -pecificat de -ervicii 1nainte de a avea dreptul necondi+ionat a-upra
re-pectivelor in-trumente de capitaluri proprii #i0 1n ab-en+a unei dove*i privind
contrariul0 entitatea va con-idera c -erviciile pre-tate 1n -c@imbul
in-trumentelor de capitaluri proprii au fo-t de<a primite. n ace-t ca*0 c@eltuielile
aferente -e 1nregi-trea* integral0 la momentul re-pectiv0 1n contrapartid cu
conturile de capitaluri proprii.
!%" /entru in-trumentele de capitaluri proprii acordate0 care intr 1n drepturi
numai dup 1ndeplinirea de ctre anga<a+i a unei perioade -pecificate de -ervicii0
c@eltuielile aferente -unt 1nregi-trate pe m-ura pre-trii -erviciilor0 pe parcur-ul
perioadei pentru -ati-facerea condi+iilor de intrare 1n drepturi0 1n contrapartid cu
conturile de capitaluri proprii. 6uma 1nregi-trat drept c@eltuieli va avea 1n
vedere e-timarea numrului de in-trumente de capitaluri proprii care vor intra 1n
drepturi0 iar acea-t e-timare trebuie revi*uit dac informa+iile ulterioare indic
faptul c numrul de in-trumente de capitaluri proprii preconi*ate a intra 1n
drepturi e-te diferit fa+ de e-timrile precedente0 a-tfel 1nc't0 la data intrrii 1n
drepturi0 e-timarea re-pectiv - fie egal cu numrul de in-trumente de
capitaluri proprii care intr 1n drepturi.
$9=. 9 !$" :ontabilitatea decontrilor privind contribu+iile -ociale cuprinde
obliga+iile pentru contribu+ia la a-igurri -ociale0 contribu+ia la a-igurri -ociale
de -ntate #i la con-tituirea fondului pentru a<utorul de #oma<.
!2" ;ventualele -ume datorate -au care urmea* - fie 1nca-ate 1n perioadele
urmtoare0 aferente e7erci+iului 1n cur-0 -e 1nregi-trea* ca alte datorii #i crean+e
-ociale. 4ici -e cuprinde #i contribu+ia unit+ii la -c@emele de pen-ii facultative
#i la primele de a-igurare voluntar de -ntate.
$9?. 9 n cadrul decontrilor cu bugetul -tatului #i fondurile -peciale -e
cuprind: impo*itul pe profit)venit0 ta7a pe valoarea adugat0 impo*itul pe
venituri de natura -alariilor0 -ubven+iile de primit0 alte impo*ite0 ta7e #i
vr-minte a-imilate.
$93. 9 !$" Impo*itul pe profit)venit de plat trebuie recuno-cut ca datorie 1n
limita -umei nepltite.
!2" Dac -uma pltit dep#e#te -uma datorat0 -urplu-ul trebuie recuno-cut
drept crean+.
!3" /l+ile anticipate 1n contul impo*itului pe profit0 determinate potrivit legii0
-e reflect di-tinct 1n contabilitate !contul %%$$ AImpo*itul pe profitA".
$99. 9 5a7a pe valoarea adugat pentru ac@i*i+iile din Rom'nia #i pentru
livrrile de bunuri -au pre-trile de -ervicii efectuate 1n Rom'nia -e determin #i
-e 1nregi-trea* 1n contabilitate potrivit legii.
200. 9 Impo*itul pe venituri de natura -alariilor0 care -e 1nregi-trea* 1n
contabilitate0 cuprinde totalul impo*itelor individuale0 calculate potrivit legii.
20$. 9 !$" 2a alte impo*ite0 ta7e #i vr-minte datorate bugetului de -tat -au
bugetelor locale -e cuprind: acci*ele0 impo*itul pe cldiri0 impo*itul pe terenuri0
vr-mintele din profitul net al regiilor autonome0 impo*itul pe dividende0 ta7a
a-upra mi<loacelor de tran-port0 ta7e pentru folo-irea terenurilor proprietate de
-tat #i alte impo*ite #i ta7e. 4ce-tea -e defalc 1n contabilitatea analitic pe feluri
de impo*ite0 ta7e #i vr-minte datorate bugetului de -tat -au bugetelor locale.
!2" Reflectarea 1n contabilitate a acci*elor #i fondurilor -peciale inclu-e 1n
pre+uri -au tarife -e face pe -eama conturilor core-pun*toare de datorii0 fr a
tran*ita prin conturile de venituri #i c@eltuieli.
202. 9 !$" 6ubven+iile primite -au de primit de ctre entitate -e 1nregi-trea* 1n
contabilitate 1n conturi di-tincte.
!2" 4tunci c'nd datoriile 1n valut aferente anumitor obiective -au lucrri
finan+ate din -ubven+ii -unt ac@itate direct de ctre autorit+ile care ge-tionea*
fondurile0 din -umele repre*ent'nd acele -ubven+ii0 fr ca ace-te -ume -
tran*ite*e conturile entit+ii0 1n contabilitate -e reflect at't datoria 1n valut0 c't
#i crean+a din -ubven+ii core-pun*toare.
Dac la -f'r#itul lunii -au perioadei de raportare0 conturile de datorii fa+ de
furni*ori #i crean+e din -ubven+ii 1n valut pre*int -old0 ace-tea -e evaluea*0
a-tfel 1nc't veniturile #i c@eltuielile financiare aferente - nu influen+e*e
re*ultatul acelei luni0 re-pectiv perioade.
n toate ca*urile -e va urmri ca modul de contabili*are a opera+iunilor -
re-pecte clau*ele cuprin-e 1n contractele 1nc@eiate #i legi-la+ia 1n vigoare.
!3" n ca*ul ac@i*i+iilor 1n valut0 finan+ate din -ume nerambur-abile0
decontate de operatorii economici0 1n calitate de beneficiari ai ace-tor fonduri0
diferen+ele de cur- valutar0 favorabile -au nefavorabile0 -e decontea* cu
in-titu+ia finan+atoare dac e7i-t clau*e 1n ace-t -en-0 cuprin-e 1n contractele
1nc@eiate0 -au prevederi 1n actele normative aplicabile. Diferen+ele re-pective -e
1nregi-trea* 1n conturi de debitori diver#i -au creditori diver#i0 1n rela+ie cu alte
venituri financiare0 re-pectiv alte c@eltuieli financiare0 dup ca*.
!%" /revederile de la alin. !2" #i !3" -e aplic #i 1n ca*ul datoriilor e7primate 1n
lei0 a cror decontare -e face 1n func+ie de cur-ul unei valute.
203. 9 :ontabilitatea decontrilor 1ntre entit+ile din cadrul grupului #i cu
ac+ionarii)a-ocia+ii0 cuprinde opera+iunile care -e 1nregi-trea* reciproc #i 1n
aceea#i perioad de ge-tiune0 at't 1n contabilitatea entit+ii debitoare0 c't #i a
celei creditoare0 precum #i decontrile 1ntre ac+ionari)a-ocia+i #i entitate privind
capitalul -ocial0 dividendele cuvenite ace-tora0 alte decontri cu
ac+ionarii)a-ocia+ii #i0 de a-emenea0 conturile coparticipan+ilor referitoare la
opera+iunile efectuate 1n comun0 1n ca*ul a-ocierilor 1n participa+ie.
20%. 9 !$" Dividendele reparti*ate de+intorilor de ac+iuni0 propu-e -au
declarate dup data bilan+ului0 precum #i celelalte reparti*ri -imilare efectuate
din profit0 nu trebuie recuno-cute ca datorie la data bilan+ului. n ace-t -en-0
-umele repre*ent'nd dividende0 re-pectiv0 vr-minte la buget vor fi reflectate 1n
conformitate cu prevederile pct. 2%3.
!2" :ota9parte din profit ce -e plte#te0 potrivit legii0 fiecrui a-ociat con-tituie
dividend.
205. 9 6umele depu-e -au l-ate temporar de ctre ac+ionari)a-ocia+i la
di-po*i+ia entit+ii0 precum #i dob'n*ile aferente0 calculate 1n condi+iile legii0 -e
1nregi-trea* 1n contabilitate 1n conturi di-tincte.
20=. 9 :rean+ele)datoriile entit+ii fa+ de al+i ter+i0 al+ii dec't per-onalul
propriu0 clien+ii #i furni*orii0 -e 1nregi-trea* 1n conturile de debitori)creditori
diver#i.
20?. 9 !$" :@eltuielile efectuate #i veniturile reali*ate 1n e7erci+iul financiar
curent0 dar care prive-c e7erci+iile financiare urmtoare0 -e 1nregi-trea* di-tinct
1n contabilitate0 la c@eltuieli 1n avan- -au venituri 1n avan-0 dup ca*.
!2" n ace-te conturi -e 1nregi-trea*0 1n principal0 urmtoarele c@eltuieli #i
venituri: c@irii0 abonamente0 a-igurri #i alte c@eltuieli efectuate anticipat0
re-pectiv veniturile din c@irii0 abonamente #i alte venituri aferente perioadelor
-au e7erci+iilor urmtoare.
!3" n contul %?$ A:@eltuieli 1n avan-A -e 1nregi-trea*0 de a-emenea0
ac@i*i+iile de certificate de emi-ii de ga*e cu efect de -er0 efectuate 1n cur-ul
perioadei curente0 dar care -unt aferente unei perioade ulterioare0 urm'nd a -e
recunoa#te drept c@eltuieli ale perioadelor viitoare 1n care urmea* a -e utili*a.
203. 9 Opera+iunile care nu pot fi 1nregi-trate direct 1n conturile
core-pun*toare0 pentru care -unt nece-are clarificri ulterioare0 -e 1nregi-trea*0
provi*oriu0 1n contul %?3 ADecontri din opera+ii 1n cur- de clarificareA. 6umele
1nregi-trate 1n ace-t cont trebuie clarificate de ctre entitate 1ntr9un termen de cel
mult trei luni de la data con-tatrii.
209. 9 /entru deprecierea crean+elor din conturile de clien+i0 decontri 1n
cadrul grupului #i debitori0 cu oca*ia inventarierii la -f'r#itul e7erci+iului
financiar0 -e reflect a<u-tri pentru depreciere.
:ontabilitatea anga<amentelor #i altor elemente e7trabilan+iere
2$0. 9 !$" Drepturile #i obliga+iile0 precum #i unele bunuri care nu pot fi
integrate 1n activele #i datoriile entit+ii -e 1nregi-trea* 1n contabilitate 1n
conturi 1n afara bilan+ului0 denumite #i conturi de ordine #i eviden+.
n acea-t categorie -e cuprind: anga<amente !giruri0 garan+ii0 cau+iuni"
acordate -au primite 1n rela+iile cu ter+ii> imobili*ri corporale luate cu c@irie>
valori materiale primite -pre prelucrare -au reparare0 1n p-trare -au cu-todie>
debitori -co#i din activ0 urmri+i 1n continuare> -tocuri de natura obiectelor de
inventar date 1n folo-in+> redeven+e0 loca+ii de ge-tiune0 c@irii #i alte datorii
a-imilate> efecte -contate nea<un-e la -caden+> bunuri publice primite 1n
admini-trare0 conce-iune #i cu c@irie de ctre regii autonome0 -ociet+i)companii
na+ionale0 -ociet+i comerciale> dob'n*i aferente contractelor de lea-ing
financiar0 nea<un-e la -caden+> certificate de emi-ii de ga*e cu efect de -er
primite0 care nu au -tabilit o valoare #i0 prin urmare0 nu pot fi recuno-cute 1n
conturi bilan+iere0 precum #i alte valori.
!2" n notele e7plicative la -itua+iile financiare anuale trebuie pre*entate
informa+ii referitoare la elementele 1nregi-trate 1n conturi 1n afara bilan+ului.
2$$. 9 !$" n cadrul elementelor e7trabilan+iere -unt cuprin-e #i activele
contingente !contul 30? A4ctive contingenteA"0 re-pectiv datoriile contingente
!contul 303 ADatorii contingenteA".
!2" En activ contingent e-te un activ poten+ial care apare ca urmare a unor
evenimente anterioare datei bilan+ului #i a cror e7i-ten+ va fi confirmat numai
prin apari+ia -au neapari+ia unuia -au mai multor evenimente viitoare ne-igure0
care nu pot fi 1n totalitate -ub controlul entit+ii.
En e7emplu 1n ace-t -en- 1l repre*int un drept de crean+ ce poate re*ulta
dintr9un litigiu 1n in-tan+ !de e7. o de-pgubire"0 1n care e-te implicat entitatea
#i al crui re*ultat e-te incert.
4ctivele contingente -unt generate0 de obicei0 de evenimente neplanificate -au
nea#teptate0 care pot - genere*e intrri de beneficii economice 1n entitate.
4ctivele contingente nu trebuie recuno-cute 1n conturile bilan+iere. 4ce-tea
trebuie pre*entate 1n notele e7plicative 1n ca*ul 1n care e-te probabil apari+ia
unor intrri de beneficii economice. 4ctivele contingente nu -unt recuno-cute 1n
-itua+iile financiare0 deoarece ele nu -unt certe iar recunoa#terea lor ar putea
determina un venit care - nu -e reali*e*e niciodat.
n ca*ul 1n care reali*area unui venit e-te -igur0 activul aferent nu e-te un
activ contingent #i trebuie procedat la recunoa#terea lui 1n bilan+.
4ctivele contingente -unt evaluate continuu pentru a a-igura reflectarea
core-pun*toare 1n -itua+iile financiare a modificrilor -urvenite. 4-tfel0 dac
intrarea de beneficii economice devine cert0 activul #i venitul core-pun*tor vor
fi recuno-cute 1n -itua+iile financiare aferente perioadei 1n care au -urvenit
modificrile. n -c@imb0 dac e-te doar probabil o cre#tere a beneficiilor
economice0 entitatea va pre*enta 1n notele e7plicative activul contingent.
!3" O datorie contingent e-te:
a" o obliga+ie poten+ial0 aprut ca urmare a unor evenimente trecute0 anterior
datei bilan+ului #i a crei e7i-ten+ va fi confirmat numai de apari+ia -au
neapari+ia unuia -au mai multor evenimente viitoare incerte0 care nu pot fi 1n
totalitate -ub controlul entit+ii> -au
b" o obliga+ie curent aprut ca urmare a unor evenimente trecute0 anterior
datei bilan+ului0 dar care nu e-te recuno-cut deoarece:
9 nu e-te -igur c vor fi nece-are ie#iri de re-ur-e pentru -tingerea ace-tei
datorii> -au
9 valoarea datoriei nu poate fi evaluat -uficient de credibil.
O entitate nu va recunoa#te 1n bilan+ o datorie contingent0 acea-ta fiind
pre*entat 1n notele e7plicative.
n -itua+ia 1n care o entitate are o obliga+ie anga<at 1n comun cu alte pr+i0
partea a-umat de celelalte pr+i e-te pre*entat ca o datorie contingent.
Datoriile contingente -unt continuu evaluate pentru a determina dac a
devenit probabil o ie#ire de re-ur-e care 1ncorporea* beneficiile economice.
Dac -e con-ider c e-te nece-ar ie#irea de re-ur-e0 generat de un element
con-iderat anterior datorie contingent0 -e va recunoa#te0 dup ca*0 o datorie -au
un provi*ion 1n -itua+iile financiare aferente perioadei 1n care a intervenit
modificarea 1ncadrrii evenimentului0 cu e7cep+ia ca*urilor 1n care nu poate fi
efectuat nicio e-timare credibil.
!%" Datoriile contingente -e di-ting de provi*ioane prin faptul c:
a" provi*ioanele -unt recuno-cute ca datorii !pre-upun'nd c pot fi reali*ate
e-timri corecte"0 deoarece con-tituie obliga+ii curente la data bilan+ului #i e-te
probabil c vor fi nece-are ie#iri de re-ur-e pentru -tingerea obliga+iilor> #i
b" datoriile contingente nu -unt recuno-cute ca datorii0 deoarece -unt:
9 obliga+ii po-ibile0 dar pentru care trebuie - -e confirme dac entitatea are o
obliga+ie curent care poate genera o ie#ire de re-ur-e> -au
9 obliga+ii curente care nu 1ndepline-c criteriile de recunoa#tere 1n bilan+
!deoarece fie nu e-te probabil - fie nece-ar o reducere a re-ur-elor entit+ii
pentru -tingerea obliga+iei0 fie nu poate fi reali*at o e-timare -uficient de
credibil a valorii obliga+iei".
3.5. D45ORII /; 5;R,;N 6:ER5: 6E,;2; :4R; 5R;DEI; /2C5I5;
N5R9O /;RIO4DC D; /PNC 24 EN 4N
2$2. 9 !$" O datorie trebuie cla-ificat ca datorie pe termen -curt0 denumit #i
datorie curent0 atunci c'nd:
a" -e a#teapt - fie decontat 1n cur-ul normal al ciclului de e7ploatare al
entit+ii> -au
b" e-te e7igibil 1n termen de $2 luni de la data bilan+ului.
!2" 5oate celelalte datorii trebuie cla-ificate ca datorii pe termen lung.
3.=. D45ORII /; 5;R,;N 2EN(: 6E,;2; :4R; 5R;DEI; /2C5I5;
N5R9O /;RIO4DC ,4I ,4R; D; EN 4N
2$3. 9 :ontabilitatea 1mprumuturilor #i datoriilor a-imilate ace-tora -e +ine pe
urmtoarele categorii: 1mprumuturi din emi-iuni de obliga+iuni #i prime de
rambur-are a ace-tora0 credite bancare pe termen lung #i mediu0 -umele datorate
entit+ilor afiliate #i entit+ilor de care compania e-te legat prin intere-e de
participare0 alte 1mprumuturi #i datorii a-imilate0 precum #i dob'n*ile aferente
ace-tora.
2$%. 9 mprumuturile din emi-iunile de obliga+iuni repre*int contravaloarea
obliga+iunilor emi-e potrivit legii. n cadrul ace-tora0 trebuie eviden+iate di-tinct
1mprumuturile din emi-iuni de obliga+iuni convertibile.
2$5. 9 !$" Datoriile privind conce-iunile #i alte datorii -imilare -unt cele
determinate de bunurile preluate cu ace-t titlu0 potrivit contractelor 1nc@eiate de
entitate.
Dunurile luate 1n conce-iune -e reflect 1n conturi 1n afara bilan+ului !contul
3033 ADunuri publice primite 1n admini-trare0 conce-iune #i cu c@irieA".
!2" 2a -f'r#itul duratei contractului de conce-iune0 bunurile -e re-tituie
proprietarului0 -itua+ie 1n care are loc anularea datoriilor core-pun*toare privind
conce-iunea.
2$=. 9 ;ntit+ile trebuie - men+in cla-ificarea datoriilor pe termen lung
purttoare de dob'nd 1n acea-t categorie c@iar #i atunci c'nd ace-tea -unt
e7igibile 1n $2 luni de la data bilan+ului0 dac:
a" termenul ini+ial a fo-t pentru o perioad mai mare de $2 luni> #i
b" e7i-t un acord de refinan+are -au de ree#alonare a pl+ilor0 care e-te
1nc@eiat 1nainte de data bilan+ului.
/rime privind rambur-area obliga+iunilor
2$?. 9 !$" 4tunci c'nd -uma de rambur-at pentru datorii e-te mai mare dec't
-uma primit0 diferen+a -e 1nregi-trea* 1ntr9un cont de activ !$=9 A/rime privind
rambur-area obliga+iunilorA". 4cea-ta trebuie pre*entat 1n bilan+0 ca o corec+ie a
datoriei core-pun*toare0 eviden+iate 1n contul $=$ Amprumuturi din emi-iuni
de obliga+iuniA0 precum #i 1n notele e7plicative.
!2" 8aloarea ace-tei diferen+e trebuie amorti*at printr9o -um re*onabil 1n
fiecare e7erci+iu financiar0 a-tfel 1nc't - -e amorti*e*e complet0 dar nu mai
t'r*iu de data de rambur-are a datoriei !articol contabil =3=3 A:@eltuieli
financiare privind amorti*area primelor de rambur-are a obliga+iunilorA M $=9
A/rime privind rambur-area obliga+iunilorA".
3.?. /RO8IJIO4N;
2$3. 9 !$" /rovi*ioanele -unt de-tinate - acopere datoriile a cror natur e-te
clar definit #i care la data bilan+ului e-te probabil - e7i-te0 -au e-te cert c vor
e7i-ta0 dar care -unt incerte 1n ceea ce prive#te valoarea -au data la care vor
aprea.
!2" /rovi*ioanele nu pot fi utili*ate pentru a<u-tarea valorilor activelor.
2$9. 9 /rovi*ioanele nu pot dep#i din punct de vedere valoric -umele care
-unt nece-are -tingerii obliga+iei curente la data bilan+ului.
220. 9 En provi*ion e-te o datorie cu e7igibilitate -au valoare incert.
22$. 9 !$" En provi*ion va fi recuno-cut numai 1n momentul 1n care:
9 o entitate are o obliga+ie curent generat de un eveniment anterior>
9 e-te probabil ca o ie#ire de re-ur-e - fie nece-ar pentru a onora obliga+ia
re-pectiv> #i
9 poate fi reali*at o e-timare credibil a valorii obliga+iei.
Dac ace-te condi+ii nu -unt 1ndeplinite0 nu va fi recuno-cut un provi*ion.
!2" /rovi*ioanele -e pot di-tinge de alte datorii0 cum ar fi datoriile din credite
comerciale -au c@eltuielile anga<ate0 dar nepltite0 datorit factorului de
incertitudine legat de e7igibilitatea -au valoarea viitoarelor c@eltuieli nece-are
-tingerii datoriei. 6pre deo-ebire de ace-tea:
a" datoriile din credite comerciale con-tituie obliga+ii de plat a bunurilor -au
-erviciilor ce au fo-t primite de la -au e7pediate de furni*ori #i care au fo-t
facturate0 -au a cror plat a fo-t convenit 1n mod oficial cu furni*orii> #i
b" c@eltuielile anga<ate -unt obliga+iile de plat pentru bunuri #i -ervicii care
au fo-t primite de la -au e7pediate de furni*ori0 dar care nu au fo-t 1nc pltite0
facturate -au nu -9a convenit oficial a-upra pl+ii lor cu furni*orul0 inclu-iv
-alariile datorate anga<a+ilor !de e7emplu0 -umele aferente concediului pltit".
De#i uneori e-te nece-ar o e-timare a valorii -au e7igibilit+ii ace-tor datorii0
elementul de incertitudine e-te 9 1n general 9 mult mai redu- dec't 1n ca*ul
provi*ioanelor.
4nga<amentele entit+ilor -unt pre*entate0 de regul0 ca parte a datoriilor
re*ultate din credite comerciale -au din alte activit+i0 1n timp ce provi*ioanele
-unt raportate -eparat.
!3" O obliga+ie curent e-te o obliga+ie legal -au implicit.
n 1n+ele-ul pre*entelor reglementri:
a" o obliga+ie legal e-te obliga+ia care re*ult:
9 dintr9un contract !1n mod e7plicit -au implicit">
9 din legi-la+ie> -au
9 din alt efect al legii>
b" o obliga+ie implicit !de e7emplu0 obliga+ia prin care o entitate -e anga<ea*
- efectue*e pl+i compen-atorii per-onalului di-ponibili*at" e-te obliga+ia care
re*ult din ac+iunile unei entit+i 1n ca*ul 1n care:
9 prin -tabilirea unei practici anterioare0 prin politica -cri- a firmei -au dintr9
o declara+ie -uficient de -pecific0 entitatea a indicat partenerilor -i c 1#i a-um
anumite re-pon-abilit+i> #i
9 ca re*ultat0 entitatea a indu- partenerilor ideea c 1#i va onora acele
re-pon-abilit+i.
222. 9 !$" Nu -e recuno-c provi*ioane pentru pierderile viitoare din
e7ploatare.
!2" 6e vor recunoa#te ca provi*ioane doar acele obliga+ii generate de
evenimente anterioare care -unt independente de ac+iunile viitoare ale entit+ii
!de e7emplu0 modul de de-f#urare a activit+ii 1n viitor". ;7emple de a-tfel de
obliga+ii -unt amen*ile -au co-turile de eliminare a efectelor negative0 produ-e
mediului0 pedep-ite de lege0 ambele gener'nd ie#iri de re-ur-e care 1ncorporea*
beneficii economice0 indiferent de ac+iunile viitoare ale entit+ii. 6imilar0 o
entitate recunoa#te un provi*ion pentru co-turile de 1nc@idere a unei in-tala+ii
petroliere0 cu condi+ia ca re-pectiva entitate - remedie*e daunele produ-e de<a.
6pre deo-ebire de acea-t -itua+ie0 o entitate poate inten+iona -au poate avea
nevoie0 datorit pre-iunilor de ordin comercial -au a cerin+elor de ordin legal0 -
efectue*e c@eltuieli pentru a putea ac+iona 1ntr9un anumit mod !de e7emplu0 prin
in-talarea de filtre pentru fum 1ntr9un anumit tip de fabric". Deoarece entitatea
poate evita c@eltuielile viitoare prin diver-e ac+iuni0 de e7emplu0 prin
modificarea procedeului de fabrica+ie0 ea nu are o obliga+ie curent aferent
acelei c@eltuieli viitoare #i0 deci0 nu va recunoa#te niciun provi*ion.
223. 9 !$" /rovi*ioanele -e con-tituie pentru elemente cum -unt:
a" litigii0 amen*i #i penalit+i0 de-pgubiri0 daune #i alte datorii incerte>
b" c@eltuielile legate de activitatea de -ervice 1n perioada de garan+ie #i alte
c@eltuieli privind garan+ia acordat clien+ilor>
c" ac+iunile de re-tructurare>
d" pen-ii #i obliga+ii -imilare>
e" de*afectare imobili*ri corporale #i alte ac+iuni -imilare legate de ace-tea>
f" impo*ite>
g" prime ce urmea* a -e acorda per-onalului din profitul reali*at0 potrivit
prevederilor legale -au contractuale> #i
@" alte provi*ioane.
!2" :ontabilitatea provi*ioanelor -e +ine pe feluri0 1n func+ie de natura0 -copul
-au obiectul pentru care au fo-t con-tituite.
22%. 9 !$" /rovi*ioanele pentru re-tructurare -e pot con-titui 1n urmtoarele
-itua+ii:
a" v'n*area -au 1ncetarea activit+ii unei pr+i a afacerii>
b" 1nc@iderea unor -edii ale entit+ii>
c" modificri 1n -tructura conducerii0 de e7emplu0 eliminarea unui nivel de
conducere>
d" reorgani*ri fundamentale care au un efect -emnificativ 1n natura #i -copul
activit+ilor entit+ii.
!2" n ca*ul 1n care re-tructurarea e-te la nivelul grupului0 provi*ionul pentru
re-tructurare -e recunoa#te at't 1n -itua+iile financiare anuale individuale ale
entit+ii din grup afectate de re-tructurare0 c't #i 1n cele con-olidate.
!3" /rovi*ioanele de re-tructurare0 1n ca*ul unei obliga+ii legale0 -e con-tituie
cu re-pectarea condi+iilor generale de recunoa#tere a provi*ioanelor #i a
prevederilor legale.
!%" O entitate are o obliga+ie implicit care determin con-tituirea unui
provi*ion pentru re-tructurare atunci c'nd -unt 1ndeplinite condi+iile generale de
recunoa#tere a provi*ioanelor #i entitatea:
a" di-pune de un plan oficial detaliat pentru re-tructurare0 care - -tipule*e cel
pu+in:
9 activitatea -au partea de activitate la care -e refer>
9 principalele loca+ii afectate de planul de re-tructurare>
9 numrul apro7imativ de anga<a+i care vor primi compen-a+ii pentru 1ncetarea
activit+ii0 di-tribu+ia #i po-turile ace-tora>
9 c@eltuielile implicate> #i
9 data de la care -e va implementa planul de re-tructurare> #i
b" a provocat celor afecta+i o a#teptare c va reali*a re-tructurarea prin
1nceperea implementrii acelui plan -au prin anun+area principalelor -ale
caracteri-tici celor afecta+i de ace-ta.
n ca*ul 1n care o entitate 1ncepe un plan de re-tructurare -au anun+
principalele -ale caracteri-tici celor afecta+i numai dup data bilan+ului0 dac
re-tructurarea e-te -emnificativ #i nepre*entarea ar putea influen+a deci*iile
economice ale utili*atorilor luate pe ba*a -itua+iilor financiare0 e-te nece-ar
pre*entarea de informa+ii 1n ace-t -en-.
!5" En provi*ion aferent re-tructurrii va include numai co-turile directe
generate de re-tructurare0 #i anume cele care:
9 -unt generate 1n mod nece-ar de proce-ul de re-tructurare> #i
9 nu -unt legate de de-f#urarea continu a activit+ii entit+ii.
En provi*ion pentru re-tructurare nu trebuie - includ co-turi precum cele
legate de:
9 recalificarea -au mutarea per-onalului permanent>
9 marLeting> -au
9 inve-ti+iile 1n noi -i-teme #i re+ele de di-tribu+ie.
4ce-te c@eltuieli referitoare la admini-trarea viitoare a activit+ii nu repre*int
datorii de re-tructurare la data bilan+ului.
225. 9 !$" /rovi*ioanele pentru pen-ii -e refer la -umele ce vor fi pltite de
entitate dup ce anga<a+ii au pr-it entitatea. 8aloarea provi*ioanelor pentru
pen-ii -e -tabile#te de ctre -peciali#ti 1n domeniu. 2a determinarea lor -e +ine
-eama de v'r-ta0 vec@imea 1n munc #i rota+ia per-onalului 1n cadrul entit+ii.
!2" /rovi*ioanele pentru pen-ii -e recuno-c pe parcur-ul perioadei de munc
rma-e p'n la pen-ie0 atunci c'nd e7i-t certitudinea ac@itrii lor 1ntr9o
perioad previ*ibil de timp.
22=. 9 !$" /rovi*ioanele pentru impo*ite -e con-tituie pentru -umele viitoare
de plat datorate bugetului de -tat0 1n condi+iile 1n care -umele re-pective nu -unt
reflectate ca datorie 1n rela+ia cu -tatul.
!2" 4ce-te provi*ioane pot fi con-tituite0 de e7emplu0 pentru: diferen+e de
impo*ite re*ultate din opera+iuni de control nefinali*ate> impo*ite pentru care
entitatea are de-c@i-e proce-e 1n in-tan+> re*erve din facilit+i fi-cale -au alte
re*erve pentru care 1n legi-la+ia fi-cal e7i-t prevederi referitoare la impo*itarea
ace-tora0 precum #i 1n alte -itua+ii care pot genera datorii -ub forma impo*itului
pe profit.
22?. 9 !$" /rovi*ioanele pre*entate 1n bilan+ la A4lte provi*ioaneA includ
provi*ioane con-tituite pentru:
9 beneficiile pltite anga<a+ilor pentru terminarea contractului de munc0 ca
re*ultat al deci*iei unei entit+i de a 1nc@eia contractul unui anga<at 1nainte de
data normal de pen-ionare -au al deci*iei unui anga<at de a accepta 1n mod
voluntar plecarea 1n #oma<0 1n -c@imbul acelor beneficii>
9 alte beneficii pe care entitatea urmea* - le pltea-c anga<a+ilor -au
per-oanelor dependente de ace#tia0 care nu -unt legate de re-tructurare -au
pen-ii>
9 c@eltuielile legate de protec+ia mediului 1ncon<urtor0 pentru: prote<area
aerului> ge-tiunea apelor u*ate> ge-tiunea de#eurilor0 prote<area -olului0 a apelor
-ubterane #i a apelor de -uprafa+> prote<area biodiver-it+ii #i a pei-a<ului> alte
activit+i de prote<are a mediului 1ncon<urtor>
9 obliga+ii a-umate 1n comun cu o ter+ parte etc.
!2" /rovi*ioanele inclu-e la A4lte provi*ioaneA trebuie de-cri-e 1n notele
e7plicative0 dac ace-tea -unt -emnificative.
223. 9 n ca*ul 1n care operatorul unui acord de conce-iune a -erviciilor are o
obliga+ie contractual de a 1ntre+ine infra-tructura la un anumit nivel de utili*are
-au de a aduce infra-tructura 1ntr9o anumit -tare 1nainte de a fi predat
concedentului la -f'r#itul acordului de -erviciu0 drept obliga+ii de 1ndeplinit ca o
condi+ie a licen+ei primite0 ace-te obliga+ii contractuale de a 1ntre+ine -au de a
reabilita infra-tructura -e recuno-c drept provi*ion #i -e evaluea* la cea mai
bun e-timare a c@eltuielii care ar fi cerut pentru a deconta obliga+ia actual la
data bilan+ului.
229. 9 !$" /rovi*ioanele trebuie - fie -trict corelate cu ri-curile #i c@eltuielile
e-timate.
!2" /entru -tabilirea e7i-ten+ei unei obliga+ii curente la data bilan+ului0 trebuie
luate 1n con-iderare toate informa+iile di-ponibile.
230. 9 !$" 8aloarea recuno-cut ca provi*ion trebuie - con-tituie cea mai
bun e-timare la data bilan+ului a co-turilor nece-are -tingerii obliga+iei curente.
:ea mai bun e-timare a co-turilor nece-are -tingerii datoriei curente e-te
-uma pe care o entitate ar plti9o0 1n mod ra+ional0 pentru -tingerea obliga+iei la
data bilan+ului -au pentru tran-ferarea ace-teia unei ter+e pr+i la acel moment.
!2" 4colo unde efectul valorii9timp a banilor e-te -emnificativ0 valoarea
provi*ionului repre*int valoarea actuali*at a c@eltuielilor e-timate a fi
nece-are pentru -tingerea obliga+iei. n ace-t ca*0 actuali*area provi*ioanelor -e
face 1ntruc't0 datorit valorii9timp a banilor0 provi*ioanele aferente unor ie#iri de
re-ur-e care apar la -curt timp de la data bilan+ului -unt mult mai oneroa-e dec't
cele aferente unor ie#iri de re-ur-e de aceea#i valoare0 dar care apar mai t'r*iu.
!3" 4ctuali*area provi*ioanelor -e efectuea*0 de regul0 de ctre per-oane
-peciali*ate. Rata de actuali*are utili*at reflect evalurile curente pe pia+ ale
valorii9timp a banilor #i ale ri-curilor -pecifice datoriei.
23$. 9 !$" :'#tigurile re*ultate din cedarea preconi*at a activelor nu trebuie
luate 1n con-iderare 1n evaluarea unui provi*ion.
!2" Dac -e e-timea* c o parte -au toate c@eltuielile legate de un provi*ion
vor fi rambur-ate de ctre o ter+ parte0 rambur-area trebuie recuno-cut numai
1n momentul 1n care e-te -igur c va fi primit. Rambur-area trebuie con-iderat
ca un activ -eparat.
232. 9 !$" /rovi*ioanele trebuie revi*uite la data fiecrui bilan+ #i a<u-tate
pentru a reflecta cea mai bun e-timare curent. n ca*ul 1n care pentru -tingerea
unei obliga+ii nu mai e-te probabil o ie#ire de re-ur-e0 provi*ionul trebuie
anulat prin reluare la venituri.
!2" /rovi*ioanele vor fi utili*ate numai pentru -copul pentru care au fo-t
ini+ial recuno-cute.
!3" /rovi*ioanele -e evaluea* 1naintea determinrii impo*itului pe profit0
tratamentul fi-cal al ace-tora fiind cel prev*ut de legi-la+ia fi-cal.
#M6
6161 ;GH?E$(II II A!TI?E #RI"ITE #RI$ TRA$;&ER %E LA !LIE$(I
#B
233. 9 !$" n categoria -ubven+iilor -e cuprind -ubven+iile aferente activelor #i
-ubven+iile aferente veniturilor. 4ce-tea pot fi primite de la: guvernul propriu9
*i-0 agen+ii guvernamentale #i alte in-titu+ii -imilare na+ionale #i interna+ionale.
!2" n cadrul -ubven+iilor -e reflect di-tinct:
9 -ubven+ii guvernamentale>
9 1mprumuturi nerambur-abile cu caracter de -ubven+ii>
9 alte -ume primite cu caracter de -ubven+ii.
23%. 9 !$" 6ubven+iile aferente activelor repre*int -ubven+ii pentru acordarea
crora principala condi+ie e-te ca entitatea beneficiar - cumpere0 -
con-truia-c -au ac@i*i+ione*e active imobili*ate.
!2" O -ubven+ie guvernamental poate 1mbrca forma tran-ferului unui activ
nemonetar !de e7emplu0 o imobili*are corporal"0 ca* 1n care -ubven+ia #i activul
-unt contabili*ate la valoarea <u-t.
!3" n conturile de -ubven+ii pentru inve-ti+ii -e contabili*ea* #i dona+iile
pentru inve-ti+ii0 precum #i plu-urile la inventar de natura imobili*rilor
corporale #i necorporale.
235. 9 6ubven+iile aferente veniturilor cuprind toate -ubven+iile0 altele dec't
cele pentru active.
23=. 9 !$" 6ubven+iile -e recuno-c0 pe o ba* -i-tematic0 drept venituri ale
perioadelor core-pun*toare c@eltuielilor aferente pe care ace-te -ubven+ii
urmea* - le compen-e*e.
!2" n ca*ul 1n care 1ntr9o perioad -e 1nca-ea* -ubven+ii aferente unor
c@eltuieli care nu au fo-t 1nc efectuate0 -ubven+iile primite nu repre*int
venituri ale acelei perioade curente.
23?. 9 !$" 6ubven+iile nu trebuie 1nregi-trate direct 1n conturile de capital #i
re*erve.
!2" 6ubven+iile pentru active0 inclu-iv -ubven+iile nemonetare la valoarea
<u-t0 -e 1nregi-trea* 1n contabilitate ca -ubven+ii pentru inve-ti+ii #i -e recuno-c
1n bilan+ ca venit am'nat !contul %?5 A6ubven+ii pentru inve-ti+iiA". 8enitul
am'nat -e 1nregi-trea* 1n contul de profit #i pierdere pe m-ura 1nregi-trrii
c@eltuielilor cu amorti*area -au la ca-area ori cedarea activelor.
233. 9 !$" Re-tituirea unei -ubven+ii referitoare la un activ -e 1nregi-trea* prin
reducerea -oldului venitului am'nat cu -uma rambur-abil.
!2" Re-tituirea unei -ubven+ii aferente veniturilor -e efectuea* prin reducerea
veniturilor am'nate0 dac e7i-t0 -au0 1n lip-a ace-tora0 pe -eama c@eltuielilor.
!3" n m-ura 1n care -uma rambur-at dep#e#te venitul am'nat -au dac nu
e7i-t un a-emenea venit0 -urplu-ul0 re-pectiv valoarea integral re-tituit0 -e
recunoa#te imediat ca o c@eltuial.
#M6
236C11 @ Entit02ile care pri,e*c active de la clien2ii lor/ *u. +or,0 de
i,o.ili)0ri corporale *au nu,erar care are ca de*tina2ie acAi)i2ia *au
con*truirea de i,o.ili)0ri corporale/ pentru a@i conecta la o re2ea de
electricitate/ ga)e/ ap0 *au pentru a le +urni)a acce*ul continuu la anu,ite
.unuri *au *ervicii/ potrivit legii/ eviden2ia)0 datoria core*pun)0toare valorii
activelor re*pective n contul 4B6 >?enituri n avan* a+erente activelor pri,ite
prin tran*+er de la clien2i>1
#B
3.9. :4/I542 FI R;J;R8;
239. 9 :apitalul #i re*ervele !capitaluri proprii" repre*int dreptul ac+ionarilor
a-upra activelor unei entit+i0 dup deducerea tuturor datoriilor. :apitalurile
proprii cuprind: aporturile de capital0 primele de capital0 re*ervele0 re*ultatul
reportat0 re*ultatul e7erci+iului financiar.
2%0. 9 2a elaborarea -itua+iilor financiare0 entit+ile adopt conceptul financiar
de capital. :onform ace-tui concept0 capitalul e-te -inonim cu activele nete -au
cu capitalurile proprii ale entit+ii.
3.9.$. :apital
2%$. 9 !$" :apitalul e-te repre*entat de capitalul -ocial0 patrimoniul regiei etc.0
1n func+ie de forma <uridic a entit+ii.
2%2. 9 Dunurile de natura patrimoniului public0 primite 1n admini-trare0 nu -e
eviden+ia* 1n conturi bilan+iere. 2a cedarea bunurilor re-pective0 entit+ile care
au eviden+iate ace-te bunuri 1n conturi de imobili*ri0 1n core-ponden+ cu contul
$0$= A/atrimoniul publicA0 -cot din eviden+ imobili*rile prin diminuarea
patrimoniului public0 cu aprobarea organelor competente.
2%3. 9 !$" :apitalul -ocial -ub-cri- #i vr-at -e 1nregi-trea* di-tinct 1n
contabilitate0 pe ba*a actelor de con-tituire a per-oanei <uridice #i a
documentelor <u-tificative privind vr-mintele de capital.
!2" :ontabilitatea analitic a capitalului -ocial -e +ine pe ac+ionari -au a-ocia+i0
cuprin*'nd numrul #i valoarea nominal a ac+iunilor -au a pr+ilor -ociale
-ub-cri-e #i vr-ate.
!3" /rincipalele opera+iuni care -e 1nregi-trea* 1n contabilitate cu privire la
ma<orarea capitalului -unt: -ub-crierea #i emi-iunea de noi ac+iuni0 1ncorporarea
re*ervelor #i alte opera+iuni0 potrivit legii.
!%" Opera+iunile care -e 1nregi-trea* 1n contabilitate cu privire la mic#orarea
capitalului -unt0 1n principal0 urmtoarele: reducerea numrului de ac+iuni -au
pr+i -ociale -au diminuarea valorii nominale a ace-tora ca urmare a retragerii
unor ac+ionari -au a-ocia+i0 r-cumprarea ac+iunilor0 acoperirea pierderilor
contabile din anii preceden+i -au alte opera+iuni0 potrivit legii.
!5" 6coaterea din eviden+ a unui bun care a con-tituit aport la capitalul -ocial
nu modific capitalul -ocial0 cu e7cep+ia -itua+iilor prev*ute de legi-la+ia 1n
vigoare. n toate ca*urile de modificare a capitalului -ocial0 acea-ta -e
efectuea* 1n ba*a @otr'rii adunrii generale a ac+ionarilor0 cu re-pectarea
legi-la+iei 1n vigoare.
2%%. 9 !$" 4c+iunile proprii r-cumprate0 potrivit legii0 -unt pre*entate 1n
bilan+ ca o corec+ie a capitalului propriu.
!2" :'#tigurile -au pierderile legate de emiterea0 r-cumprarea0 v'n*area0
cedarea cu titlu gratuit -au anularea in-trumentelor de capitaluri proprii ale
entit+ii !ac+iuni0 pr+i -ociale" nu vor fi recuno-cute 1n contul de profit #i
pierdere. :ontravaloarea primit -au pltit 1n urma unor a-tfel de opera+iuni
e-te recuno-cut direct 1n capitalurile proprii #i -e pre*int di-tinct 1n bilan+0
re-pectiv 6itua+ia modificrilor capitalului propriu0 a-tfel:
9 c'#tigurile -unt reflectate 1n contul $%$ A:'#tiguri legate de v'n*area -au
anularea in-trumentelor de capitaluri propriiA>
9 pierderile -unt reflectate 1n contul $%9 A/ierderi legate de emiterea0
r-cumprarea0 v'n*area0 cedarea cu titlu gratuit -au anularea in-trumentelor de
capitaluri propriiA.
!3" Nu repre*int c'#tiguri -au pierderi legate de emiterea0 r-cumprarea0
v'n*area0 cedarea cu titlu gratuit -au anularea in-trumentelor de capitaluri
proprii ale entit+ii0 diferen+ele de cur- valutar dintre momentul -ub-crierii
ac+iunilor #i momentul vr-rii contravalorii ace-tora0 ace-tea fiind recuno-cute
la venituri -au c@eltuieli financiare0 dup ca*.
!%" :'#tigurile legate de in-trumentele de capitaluri proprii -e determin ca
diferen+ 1ntre pre+ul de v'n*are al in-trumentelor de capitaluri proprii #i
valoarea lor de r-cumprare0 re-pectiv 1ntre valoarea nominal a in-trumentelor
anulate #i valoarea lor de r-cumprare.
!5" /ierderile legate de in-trumentele de capitaluri proprii -e determin ca
diferen+ 1ntre valoarea de r-cumprare a in-trumentelor de capitaluri proprii #i
pre+ul lor de v'n*are0 re-pectiv 1ntre valoarea de r-cumprare a in-trumentelor
anulate #i valoarea lor nominal.
!=" :@eltuielile legate de emiterea in-trumentelor de capitaluri proprii -unt
reflectate direct 1n capitalurile proprii !cont $%9 A/ierderi legate de emiterea0
r-cumprarea0 v'n*area0 cedarea cu titlu gratuit -au anularea in-trumentelor de
capitaluri propriiA" atunci c'nd nu -unt 1ndeplinite condi+iile pentru
recunoa#terea lor ca imobili*ri necorporale !cont 20$ A:@eltuieli de
con-tituireA".
!?" 6oldul creditor al contului $%$ A:'#tiguri legate de v'n*area -au anularea
in-trumentelor de capitaluri propriiA0 re-pectiv -oldul debitor al contului $%9
A/ierderi legate de emiterea0 r-cumprarea0 v'n*area0 cedarea cu titlu gratuit
-au anularea in-trumentelor de capitaluri propriiA0 poate ma<ora0 re-pectiv
diminua0 -uma altor re*erve !cont $0=3 A4lte re*erveA".
!3" n notele e7plicative trebuie cuprin-e informa+ii referitoare la opera+iunile
care au afectat in-trumentele de capitaluri proprii ale entit+ii.
#M1
244C11 @ 9n ca)ul +u)iunii prin a.*or.2ie/ valoarea ac2iunilor de2inute de
*ocietatea a.*or.it0 n capitalul *ociet02ii a.*or.ante *e eviden2ia)0 de
*ocietatea a.*or.ant0/ cu oca)ia prelu0rii ele,entelor de .ilan2 ale *ociet02ii
a.*or.ite/ n contul 1053 >Ac2iuni proprii repre)entnd titluri de2inute de
*ocietatea a.*or.it0 la *ocietatea a.*or.ant0>1
244C21 @ ;oldul de.itor al contului 145 >#ierderi legate de e,iterea/
r0*cu,p0rarea/ vn)area/ cedarea cu titlu gratuit *au anularea in*tru,entelor
de capitaluri proprii> poate +i acoperit/ de a*e,enea/ din re)ultatul reportat 8i
alte ele,ente ale capitalurilor proprii/ potrivit Aot0rrii adun0rii generale a
ac2ionarilor *au a*ocia2ilor1
#B
2%5. 9 !$" /rimele legate de capital cuprind primele de emi-iune0 fu*iune0
aport #i de conver-ie.
!2" :onturile core-pun*toare primelor legate de capital pot avea numai -old
creditor.
!3" /rima de emi-iune -e determin ca diferen+ 1ntre pre+ul de emi-iune de
noi ac+iuni -au pr+i -ociale #i valoarea nominal a ace-tora.
!%" /rima de fu*iune -e determin ca diferen+ 1ntre valoarea aportului re*ultat
din fu*iune #i valoarea cu care a cre-cut capitalul -ocial al -ociet+ii ab-orbante.
!5" /rima de aport -e calculea* ca diferen+ 1ntre valoarea bunurilor aportate
#i valoarea nominal a capitalului -ocial cu care au fo-t remunerate ace-te
aporturi.
!=" /rima de conver-ie a obliga+iunilor 1n ac+iuni -e calculea* ca diferen+
1ntre valoarea nominal a obliga+iunilor core-pun*toare 1mprumuturilor
obligatare #i valoarea ac+iunilor emi-e potrivit prevederilor contractuale0 atunci
c'nd valoarea obliga+iunilor dep#e#te valoarea ac+iunilor core-pun*toare.
3.9.2. Re*erve din reevaluare
2%=. 9 !$" /lu-ul -au minu-ul re*ultat din reevaluarea imobili*rilor corporale0
1n conformitate cu prevederile pre*entelor reglementri0 trebuie reflectat 1n
debitul -au creditul contului $05 ARe*erve din reevaluareA0 dup ca*0 cu
re-pectarea prevederilor privind reevaluarea imobili*rilor corporale din
pre*entele reglementri.
;viden+ierea re*ervelor din reevaluare trebuie efectuat pe fiecare imobili*are
corporal 1n parte #i pe fiecare opera+iune de reevaluare care a avut loc.
!2" Diminuarea re*ervelor din reevaluare poate fi efectuat numai 1n limita
-oldului creditor e7i-tent0 aferent imobili*rii re-pective.
!3" Re*ervele din reevaluarea imobili*rilor corporale au caracter
nedi-tribuibil. Diminuarea re*ervelor din reevaluare -e poate efectua numai cu
re-pectarea prevederilor -ub-ec+iunii 3.2.5.$. AReevaluarea imobili*rilor
corporaleA din pre*entele reglementri.
3.9.3. 4lte re*erve
2%?. 9 !$" :ontabilitatea re*ervelor -e +ine pe categorii de re*erve: re*erve
legale0 re*erve -tatutare -au contractuale #i alte re*erve.
!2" Re*ervele legale -e con-tituie anual din profitul entit+ii0 1n cotele #i
limitele prev*ute de lege0 #i din alte -ur-e prev*ute de lege.
!3" Re*ervele legale pot fi utili*ate numai 1n condi+iile prev*ute de lege.
!%" Re*ervele -tatutare -au contractuale -e con-tituie anual din profitul net al
entit+ii0 conform prevederilor din actul con-titutiv al ace-teia.
!5" 4lte re*erve neprev*ute de lege -au de -tatut pot fi con-tituite facultativ
pe -eama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile -au 1n alte
-copuri0 potrivit @otr'rii adunrii generale a ac+ionarilor -au a-ocia+ilor0 cu
re-pectarea prevederilor legale.
3.9.%. Re*ultatul e7erci+iului financiar0 re*ultatul reportat0 reparti*area
profitului #i acoperirea pierderii contabile
2%3. 9 !$" n contabilitate0 profitul -au pierderea -e -tabile#te cumulat de la
1nceputul e7erci+iului financiar.
!2" Re*ultatul e7erci+iului -e determin ca diferen+ 1ntre veniturile #i
c@eltuielile e7erci+iului.
!3" Re*ultatul definitiv al e7erci+iului financiar -e -tabile#te la 1nc@iderea
ace-tuia #i repre*int -oldul final al contului de profit #i pierdere.
!%" Reparti*area profitului -e 1nregi-trea* 1n contabilitate pe de-tina+ii0 dup
aprobarea -itua+iilor financiare anuale. Reparti*area profitului -e efectuea* 1n
conformitate cu prevederile legale 1n vigoare.
!5" 6umele repre*ent'nd re*erve con-tituite din profitul e7erci+iului financiar
curent0 1n ba*a unor prevederi legale0 -e 1nregi-trea* prin articolul contabil $29
AReparti*area profituluiA M $0= ARe*erveA. /rofitul contabil rma- dup acea-t
reparti*are -e preia la 1nceputul e7erci+iului financiar urmtor celui pentru care
-e 1ntocme-c -itua+iile financiare anuale 1n contul $$? ARe*ultatul reportatA0 de
unde urmea* a fi reparti*at pe celelalte de-tina+ii @otr'te de adunarea general
a ac+ionarilor -au a-ocia+ilor0 cu re-pectarea prevederilor legale. ;viden+ierea 1n
contabilitate a de-tina+iilor profitului contabil -e efectuea* dup adunarea
general a ac+ionarilor -au a-ocia+ilor care a aprobat reparti*area profitului0 prin
1nregi-trarea -umelor repre*ent'nd dividende cuvenite ac+ionarilor -au
a-ocia+ilor0 re*erve #i alte de-tina+ii0 potrivit legii.
!=" nc@iderea conturilor $2$ A/rofit -au pierdereA #i $29 AReparti*area
profituluiA -e efectuea* la 1nceputul e7erci+iului financiar urmtor celui pentru
care -e 1ntocme-c -itua+iile financiare anuale. :a urmare0 cele dou conturi apar
cu -oldurile core-pun*toare0 1n bilan+ul 1ntocmit pentru e7erci+iul financiar la
care -e refer -itua+iile financiare anuale.
!?" n contul $$? ARe*ultatul reportatA -e eviden+ia* di-tinct re*ultatul
reportat provenit din preluarea la 1nceputul e7erci+iului financiar curent0 a
re*ultatului din contul de profit #i pierdere al e7erci+iului financiar precedent0
precum #i re*ultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.
2%9. 9 !$" /ierderea contabil reportat -e acoper din profitul e7erci+iului
financiar #i cel reportat0 din re*erve0 prime de capital #i capital -ocial0 potrivit
@otr'rii adunrii generale a ac+ionarilor -au a-ocia+ilor0 cu re-pectarea
prevederilor legale. n lip-a unor prevederi legale e7pre-e0 ordinea -ur-elor din
care -e acoper pierderea contabil e-te la latitudinea adunrii generale a
ac+ionarilor -au a-ocia+ilor0 re-pectiv a con-iliului de admini-tra+ie.
!2" n ca*ul corectrii de erori care generea* pierdere contabil reportat0
acea-ta trebuie acoperit 1nainte de efectuarea oricrei reparti*ri de profit.
3.$0. 8;NI5ERI FI :&;25EI;2I
250. 9 !$" :ontul de profit #i pierdere cuprinde: cifra de afaceri net0 veniturile
#i c@eltuielile e7erci+iului0 grupate dup natura lor0 precum #i re*ultatul
e7erci+iului !profit -au pierdere".
!2" :ifra de afaceri net0 1n -en-ul pre*entelor reglementri0 -e calculea* prin
1n-umarea veniturilor re*ultate din livrrile de bunuri #i pre-trile de -ervicii #i
alte venituri din e7ploatare0 mai pu+in reducerile comerciale acordate clien+ilor.
!3" 4tunci c'nd0 1n ba*a unor prevederi legale e7pre-e0 1n conturile de venituri
au fo-t cuprin-e -ume repre*ent'nd diver-e impo*ite #i ta7e reflectate
concomitent 1n conturi de c@eltuieli0 cu oca*ia 1ntocmirii contului de profit #i
pierdere0 la cifra de afaceri net -e vor 1n-crie -umele repre*ent'nd veniturile
men+ionate0 corectate cu c@eltuielile core-pun*toare acelor impo*ite.
25$. ;lementele e7traordinare -unt veniturile -au c@eltuielile re*ultate din
evenimente -au tran*ac+ii care -unt clar diferite de activit+ile curente #i care0
prin urmare0 nu -e a#teapt - -e repete 1ntr9un mod frecvent -au regulat0 de
e7emplu e7proprieri -au de*a-tre naturale.
3.$0.$. 8enituri
252. 9 !$" n categoria veniturilor -e includ at't -umele -au valorile 1nca-ate
-au de 1nca-at 1n nume propriu din activit+i curente0 c't #i c'#tigurile din orice
alte -ur-e.
!2" 4ctivit+ile curente -unt orice activit+i de-f#urate de o entitate0 ca parte
integrant a obiectului -u de activitate0 precum #i activit+ile cone7e ace-tora.
!3" :'#tigurile repre*int cre#teri ale beneficiilor economice care pot aprea
-au nu ca re*ultat din activitatea curent0 dar nu difer ca natur de veniturile din
acea-t activitate. n contul de profit #i pierdere0 c'#tigurile -unt pre*entate0 de
regul0 la valoarea net0 e7clu-iv c@eltuielile aferente0 la elementul A4lte
venituri din e7ploatareA.
253. 9 !$" 8eniturile din activit+i curente -e pot reg-i -ub diferite denumiri0
cum ar fi: v'n*ri0 pre-tri de -ervicii0 comi-ioane0 redeven+e0 c@irii0 -ubven+ii0
dob'n*i0 dividende.
!2" 6umele colectate de o entitate 1n numele unor ter+e pr+i0 inclu-iv 1n ca*ul
contractelor de agent0 comi-ion -au mandat comercial 1nc@eiate potrivit legii0 nu
repre*int venit din activitatea curent0 c@iar dac din punct de vedere al ta7ei pe
valoarea adugat per-oanele care ac+ionea* 1n nume propriu -unt con-iderate
cumprtori rev'n*tori. n acea-t -itua+ie0 veniturile din activitatea curent
-unt repre*entate de comi-ioanele cuvenite.
25%. 9 6uma veniturilor re*ultate dintr9o tran*ac+ie e-te determinat0 de obicei0
printr9un acord 1ntre v'n*torul #i cumprtorul)utili*atorul activului0 +in'nd
cont de -uma oricror reduceri comerciale.
255. 9 :ontabilitatea veniturilor -e +ine pe feluri de venituri0 dup natura lor0
a-tfel:
a" venituri din e7ploatare>
b" venituri financiare>
c" venituri e7traordinare.
25=. 9 !$" 8eniturile din e7ploatare cuprind:
a" venituri din v'n*area de produ-e #i mrfuri0 precum #i pre-tri de -ervicii.
n acea-t categorie -e includ #i veniturile reali*ate din v'n*area de locuin+e de
ctre entit+ile ce au ca activitate principal ob+inerea #i v'n*area de locuin+e.
8eniturile -e recuno-c la valoarea integral0 inclu-iv 1n ca*ul 1n care entitatea
practic programe de fideli*are a clien+ilor. n ace-t ca*0 pentru contravaloarea
punctelor cadou acordate clien+ilor ca parte a unei tran*ac+ii de v'n*are de
bunuri0 pre-tare de -ervicii -au a altor forme -imilare de -timulare0 #i care pot fi
folo-ite 1n viitor de client pentru a ob+ine bunuri -au -ervicii gratuite -au la pre+
redu-0 -ub re*erva 1ndeplinirii unor eventuale condi+ii -uplimentare0 entitatea
1nregi-trea* 1n contabilitate un provi*ion>
b" venituri aferente co-tului produc+iei0 repre*ent'nd varia+ia 1n plu- !cre#tere"
-au 1n minu- !reducere" dintre valoarea la co-t de produc+ie efectiv a -tocurilor
de produ-e #i -ervicii 1n cur- de e7ecu+ie de la -f'r#itul perioadei #i valoarea
-tocurilor ini+iale ale produ-elor #i -erviciilor 1n cur- de e7ecu+ie0 nelu'nd 1n
calcul a<u-trile pentru depreciere reflectate>
c" venituri din produc+ia de imobili*ri0 repre*ent'nd co-tul lucrrilor
efectuate de entitate pentru ea 1n-#i0 care -e 1nregi-trea* ca imobili*ri
corporale #i necorporale>
d" venituri din -ubven+ii de e7ploatare0 repre*ent'nd -ubven+iile pentru
acoperirea diferen+elor de pre+ #i pentru acoperirea pierderilor0 precum #i alte
-ubven+ii de care beneficia* entitatea>
e" alte venituri din e7ploatarea curent0 cuprin*'nd veniturile din crean+e
recuperate0 penalit+i contractuale0 datorii pre-cri-e0 -cutite -au anulate potrivit
legii0 precum #i alte venituri din e7ploatare.
!2" 8aria+ia -tocurilor de produ-e finite #i 1n cur- de e7ecu+ie pe parcur-ul
perioadei repre*int o corec+ie a c@eltuielilor de produc+ie pentru a reflecta
faptul c fie produc+ia a ma<orat nivelul -tocurilor0 fie v'n*rile -uplimentare au
redu- nivelul -tocurilor.
!3" 8eniturile aferente co-tului produc+iei 1n cur- de e7ecu+ie -e 1n-criu0
alturi de celelalte venituri0 1n contul de profit #i pierdere0 cu -emnul plu- !-old
creditor" -au minu- !-old debitor".
25?. 9 8eniturile financiare cuprind:
a" venituri din imobili*ri financiare>
b" venituri din inve-ti+ii pe termen -curt>
c" venituri din crean+e imobili*ate>
d" venituri din inve-ti+ii financiare cedate>
e" venituri din diferen+e de cur- valutar>
f" venituri din dob'n*i>
g" venituri din -conturi primite 1n urma unor reduceri financiare>
@" alte venituri financiare.
8enituri din v'n*ri de bunuri
253. 9 !$" n contabilitate0 veniturile din v'n*ri de bunuri -e 1nregi-trea* 1n
momentul predrii bunurilor ctre cumprtori0 al livrrii lor pe ba*a facturii -au
1n alte condi+ii prev*ute 1n contract0 care ate-t tran-ferul dreptului de
proprietate a-upra bunurilor re-pective0 ctre clien+i.
!2" 8eniturile din v'n*area bunurilor -e recuno-c 1n momentul 1n care -unt
1ndeplinite urmtoarele condi+ii:
a" entitatea a tran-ferat cumprtorului ri-curile #i avanta<ele -emnificative
care decurg din proprietatea a-upra bunurilor>
b" entitatea nu mai ge-tionea* bunurile v'ndute la nivelul la care ar fi fcut9
o0 1n mod normal0 1n ca*ul de+inerii 1n proprietate a ace-tora #i nici nu mai de+ine
controlul efectiv a-upra lor>
c" mrimea veniturilor poate fi evaluat 1n mod credibil>
d" e-te probabil ca beneficiile economice a-ociate tran*ac+iei - fie generate
ctre entitate> #i
e" co-turile tran*ac+iei pot fi evaluate 1n mod credibil.
!3" O promi-iune de v'n*are nu generea* contabili*area de venituri.
!%" /entru bunurile livrate 1n ba*a unui contract de con-igna+ie0 -e con-ider
c livrarea bunurilor de la con-ignant la con-ignatar are loc la data la care
bunurile -unt livrate de con-ignatar clien+ilor -i.
!5" /entru bunurile tran-mi-e 1n vederea te-trii -au a verificrii conformit+ii0
-e con-ider c tran-ferul propriet+ii bunurilor a avut loc la data acceptrii
bunurilor de ctre beneficiar. Dunurile tran-mi-e 1n vederea verificrii
conformit+ii -unt bunurile oferite de furni*or clien+ilor0 ace#tia av'nd dreptul fie
- le ac@i*i+ione*e0 fie - le returne*e furni*orului. :ontractul aferent bunurilor
livrate 1n vederea te-trii e-te un contract provi*oriu prin care v'n*area efectiv
a bunurilor e-te condi+ionat de ob+inerea de re*ultate -ati-fctoare 1n urma
te-trii de ctre clientul poten+ial0 te-tare ce are -copul de a -tabili c bunurile au
caracteri-ticile -olicitate de clientul re-pectiv.
!=" /entru -tocurile la di-po*i+ia clientului0 -e con-ider c tran-ferul
propriet+ii bunurilor are loc la data la care clientul intr 1n po-e-ia bunurilor.
6tocurile la di-po*i+ia clientului repre*int o opera+iune potrivit creia furni*orul
tran-fer regulat bunuri 1ntr9un depo*it propriu -au 1ntr9un depo*it al clientului0
prin care tran-ferul propriet+ii bunurilor intervine0 potrivit contractului0 la data
la care clientul -coate bunurile din depo*it0 1n principal pentru a le utili*a 1n
proce-ul de produc+ie.
8enituri din pre-tarea de -ervicii
259. 9 !$" 8eniturile din pre-tri de -ervicii -e 1nregi-trea* 1n contabilitate pe
m-ura efecturii ace-tora. /re-tarea de -ervicii cuprinde inclu-iv e7ecutarea de
lucrri #i orice alte opera+iuni care nu pot fi con-iderate livrri de bunuri.
!2" 6tadiul de e7ecu+ie al lucrrii -e determin pe ba* de -itua+ii de lucrri
care 1n-o+e-c facturile0 proce-e9verbale de recep+ie -au alte documente care
ate-t -tadiul reali*rii #i recep+ia -erviciilor pre-tate.
!3" n ca*ul lucrrilor de con-truc+ii0 recunoa#terea veniturilor -e face pe ba*a
actului de recep+ie -emnat de beneficiar0 prin care -e certific faptul c
e7ecutantul #i9a 1ndeplinit obliga+iile 1n conformitate cu prevederile contractului
#i ale documenta+iei de e7ecu+ie.
!%" :ontravaloarea lucrrilor nerecep+ionate de beneficiar p'n la -f'r#itul
perioadei -e eviden+ia* la co-t0 1n contul 332 A6ervicii 1n cur- de e7ecu+ieA0 pe
-eama contului ?$2 A8enituri aferente co-turilor -erviciilor 1n cur- de e7ecu+ieA.
8enituri din redeven+e0 c@irii0 dob'n*i #i dividende
2=0. 9 8eniturile din redeven+e0 c@irii0 dob'n*i #i dividende -e recuno-c a-tfel:
a" dob'n*ile -e recuno-c periodic0 1n mod propor+ional0 pe m-ura generrii
venitului re-pectiv0 pe ba*a contabilit+ii de anga<amente>
b" redeven+ele #i c@iriile -e recuno-c pe ba*a contabilit+ii de anga<amente0
conform contractului>
c" dividendele -e recuno-c atunci c'nd e-te -tabilit dreptul ac+ionarului de a le
1nca-a.
2=$. 9 !$" 8eniturile din reluarea provi*ioanelor0 re-pectiv a a<u-trilor pentru
depreciere -au pierdere de valoare -e eviden+ia* di-tinct0 1n func+ie de natura
ace-tora.
!2" Diminuarea -au anularea provi*ioanelor con-tituite0 re-pectiv a a<u-trilor
pentru depreciere -au pierdere de valoare reflectate -e efectuea* prin
1nregi-trarea la venituri 1n ca*ul 1n care nu -e mai <u-tific men+inerea ace-tora0
are loc reali*area ri-cului -au c@eltuiala devine e7igibil.
3.$0.2. :@eltuieli
2=2. 9 !$" :@eltuielile entit+ii repre*int valorile pltite -au de pltit pentru:
9 con-umuri de -tocuri #i -ervicii pre-tate0 de care beneficia* entitatea>
9 c@eltuieli cu per-onalul>
9 e7ecutarea unor obliga+ii legale -au contractuale etc.
!2" :@eltuielile efectuate de entit+i pentru reali*area in-tala+iilor 1n vederea
a-igurrii utilit+ilor !ap0 energie electric0 ga*e" nece-are func+ionrii -e
1nregi-trea* 1n func+ie de natura ace-tora0 pe c@eltuieli ale perioadei0 atunci
c'nd 1n contractele 1nc@eiate cu furni*orii de utilit+i e-te prev*ut c ace-tea
urmea* - treac 1n proprietatea pre-tatorului -erviciului -au lucrrii re-pective.
n toate ca*urile -e vor avea 1n vedere clau*ele cuprin-e 1n contractele
1nc@eiate 1ntre pr+i.
!3" /ierderile repre*int reduceri ale beneficiilor economice #i pot re*ulta -au
nu ca urmare a de-f#urrii activit+ii curente a entit+ii. 4ce-tea nu difer ca
natur de alte tipuri de c@eltuieli. n contul de profit #i pierdere0 pierderile -unt
pre*entate0 de regul0 la valoarea net0 e7clu-iv veniturile aferente0 la elementul
A4lte c@eltuieli de e7ploatareA.
!%" n cadrul c@eltuielilor e7erci+iului financiar -e cuprind0 de a-emenea0
provi*ioanele0 amorti*rile #i a<u-trile pentru depreciere -au pierdere de valoare
reflectate.
2=3. 9 !$" :ontabilitatea c@eltuielilor -e +ine pe feluri de c@eltuieli0 dup
natura lor0 a-tfel:
a" c@eltuieli de e7ploatare0 care cuprind:
9 c@eltuieli cu materiile prime #i materialele con-umabile> co-tul de ac@i*i+ie
al obiectelor de inventar con-umate> co-tul de ac@i*i+ie al materialelor ne-tocate0
trecute direct a-upra c@eltuielilor> contravaloarea energiei #i apei con-umate>
valoarea animalelor #i p-rilor> co-tul mrfurilor v'ndute #i al ambala<elor>
9 c@eltuieli cu -erviciile e7ecutate de ter+i0 redeven+e0 loca+ii de ge-tiune #i
c@irii> prime de a-igurare> -tudii #i cercetri> c@eltuieli cu alte -ervicii e7ecutate
de ter+i !colaboratori"> comi-ioane #i onorarii> c@eltuieli de protocol0 reclam #i
publicitate> tran-portul de bunuri #i per-onal> depla-ri0 deta#ri #i tran-ferri>
c@eltuieli po#tale #i ta7e de telecomunica+ii0 -ervicii bancare #i altele>
9 c@eltuieli cu per-onalul !-alariile0 a-igurrile #i protec+ia -ocial #i alte
c@eltuieli cu per-onalul0 -uportate de entitate">
9 alte c@eltuieli de e7ploatare !c@eltuielile legate de prote<area mediului
1ncon<urtor0 aferente perioadei> pierderi din crean+e #i debitori diver#i>
de-pgubiri0 amen*i #i penalit+i> dona+ii0 -pon-ori*ri #i alte c@eltuieli -imilare>
c@eltuieli privind activele cedate #i alte opera+ii de capital> crean+e pre-cri-e
potrivit legii> certificatele de emi-ii de ga*e cu efect de -er ac@i*i+ionate potrivit
legi-la+iei 1n vigoare #i ale cror co-turi pot fi determinate0 aferente perioadei
curente etc.">
b" c@eltuieli financiare0 care cuprind: pierderi din crean+e legate de
participa+ii> c@eltuieli privind inve-ti+iile financiare cedate> diferen+ele
nefavorabile de cur- valutar> dob'n*ile privind e7erci+iul financiar 1n cur->
-conturile acordate clien+ilor> pierderi din crean+e de natur financiar #i altele>
c" c@eltuieli e7traordinare !calamit+i #i alte evenimente e7traordinare".
!2" :@eltuielile cu provi*ioanele0 amorti*rile #i a<u-trile pentru depreciere
-au pierdere de valoare0 precum #i c@eltuielile cu impo*itul pe profit #i alte
impo*ite0 calculate potrivit legii0 -e eviden+ia* di-tinct0 1n func+ie de natura lor.
2=%. 9 :onturile -intetice de venituri #i de c@eltuieli -e pot de*volta pe conturi
analitice0 1n func+ie de nece-it+ile impu-e de anumite reglementri -au potrivit
nece-it+ilor proprii ale entit+ii.
3.$0.3. :ontabilitatea opera+iunilor reali*ate 1n cadrul contractelor de a-ocieri
1n participa+ie
2=5. 9 !$" ;viden+a a-ocierii 1n participa+ie -e organi*ea* at't la nivelul
a-ocierii0 c't #i 1n contabilitatea fiecrui coparticipant cu a<utorul contului
ADecontri din opera+ii 1n participa+ieA0 analitic di-tinct pe fiecare coparticipant.
;viden+a decontrilor din opera+iuni 1n a-ocieri 1n participa+ie0 re-pectiv a
decontrii c@eltuielilor #i veniturilor reali*ate din opera+iuni 1n a-ocieri 1n
participa+ie0 precum #i a -umelor virate 1ntre coparticipan+i0 -e reali*ea* cu
a<utorul contului ADecontri din opera+ii 1n participa+ieA.
!2" 6ocietatea comercial care conduce eviden+a a-ocierii 1n participa+ie +ine
eviden+ #i 1ntocme#te balan+ de verificare di-tincte de cele core-pun*toare
activit+ii proprii.
!3" n ceea ce prive#te imobili*rile corporale #i necorporale pu-e la di-po*i+ia
a-ocierii0 ace-tea -unt cuprin-e 1n eviden+a contabil a celui care le de+ine 1n
proprietate.
!%" :@eltuielile #i veniturile determinate de opera+iunile a-ocierilor 1n
participa+ie -e contabili*ea* di-tinct de ctre unul din a-ocia+i0 conform
prevederilor contractului de a-ociere0 cu re-pectarea prevederilor pct. $3.
2a -f'r#itul perioadei de raportare0 c@eltuielile #i veniturile 1nregi-trate pe
naturi -e tran-mit pe ba* de decont fiecrui a-ociat0 1n vederea 1nregi-trrii
ace-tora 1n contabilitatea proprie.
!5" 2a data bilan+ului0 bunurile de natura -tocurilor0 crean+elor0
di-ponibilit+ilor0 precum #i a datoriilor a-ocierii 1n participa+ie0 -e 1n-criu 1n
-itua+iile financiare anuale ale a-ociatului care conduce eviden+a a-ocierii.
#M3
6110141 !onta.ilitatea opera2iunilor derulate de grupurile de intere*
econo,ic
273C11 @ <1= Jrupurile de intere* econo,ic nregi*trea)0 n conta.ilitate
opera2iunile derulate n +unc2ie de prevederile contractelor ncAeiate1
<2= 9n ca)ul opera2iunilor pe care grupul de intere* econo,ic le derulea)0 n
nu,e propriu/ ace*ta nregi*trea)0 veniturile 8i cAeltuielile oca)ionate/ dup0
natura lor1
<3= 9n ca)ul opera2iunilor derulate n nu,ele ,e,.rilor care co,pun grupul
de intere* econo,ic/ ace*ta nregi*trea)0 la venituri doar eventualul co,i*ion
cuvenit/ opera2iunile +iind nregi*trate n conturi de ter2i1
273C21 @ Jrupurile de intere* econo,ic ntoc,e*c *itua2ii +inanciare anuale
ale c0ror co,ponente *e *ta.ile*c pe .a)a criteriilor prev0)ute la pct1 3 alin1 <1=
8i co,pletea)0 ace*te *itua2ii n +unc2ie de in+or,a2iile core*pun)0toare
activit02ii de*+08urate1
#B
6;:IIEN;4 9
:ONIINE5E2 NO5;2OR ;B/2I:45I8; 24 6I5E4III2;
.IN4N:I4R; 4NE42;
2==. 9 Notele e7plicative trebuie:
a" - pre*inte informa+ii de-pre reglementrile contabile care au -tat la ba*a
1ntocmirii -itua+iilor financiare anuale #i de-pre politicile contabile folo-ite>
b" - ofere informa+ii -uplimentare care nu -unt pre*entate 1n bilan+0 contul de
profit #i pierdere #i0 dup ca*0 1n -itua+ia modificrilor capitalurilor proprii #i)-au
-itua+ia flu7urilor de numerar0 dar -unt relevante pentru 1n+elegerea oricrora
dintre ace-tea.
9.$. /O2I5I:I :ON54DI2;
2=?. 9 !$" /oliticile contabile repre*int principiile0 ba*ele0 conven+iile0
regulile #i practicile -pecifice aplicate de o entitate la 1ntocmirea #i pre*entarea
-itua+iilor financiare anuale.
;7emple de politici contabile -unt urmtoarele: alegerea metodei de
amorti*are a imobili*rilor0 reevaluarea imobili*rilor corporale -au p-trarea
co-tului i-toric al ace-tora0 capitali*area dob'n*ii -au recunoa#terea ace-teia
drept c@eltuial0 alegerea metodei de evaluare a -tocurilor0 contabilitatea
-tocurilor prin inventarul permanent -au intermitent etc.
!2" 4dmini-tratorii entit+ii trebuie - aprobe politici contabile pentru
opera+iunile derulate0 inclu-iv proceduri proprii pentru -itua+iile prev*ute de
legi-la+ie. n ca*ul entit+ilor care nu au admini-tratori0 politicile contabile -e
aprob de per-oanele care au obliga+ia ge-tionrii entit+ii re-pective.
4ce-te politici trebuie elaborate av'nd 1n vedere -pecificul activit+ii0 de ctre
-peciali#ti 1n domeniul economic #i te@nic0 cuno-ctori ai activit+ii de-f#urate
#i ai -trategiei adoptate de entitate.
!3" 2a elaborarea politicilor contabile trebuie re-pectate principiile contabile
generale prev*ute de pre*entele reglementri.
!%" /oliticile contabile trebuie elaborate a-tfel 1nc't - -e a-igure furni*area0
prin -itua+iile financiare anuale0 a unor informa+ii care trebuie - fie:
a" inteligibile>
b" relevante pentru nevoile utili*atorilor 1n luarea deci*iilor> #i
b" credibile 1n -en-ul c:
9 repre*int fidel activele0 datoriile0 po*i+ia financiar #i profitul -au pierderea
entit+ii>
9 -unt neutre>
9 -unt prudente>
9 -unt complete -ub toate a-pectele -emnificative>
9 evenimentele #i tran*ac+iile -unt contabili*ate #i pre*entate conform
principiului prevalen+ei economicului a-upra <uridicului0 atunci c'nd a fo-t
aplicat ace-t principiu.
2=3. 9 !$" ,odificarea politicilor contabile e-te permi- doar dac e-te cerut
de lege -au are ca re*ultat informa+ii mai relevante -au mai credibile referitoare
la opera+iunile entit+ii.
!2" n ca*ul modificrii unei politici contabile0 entitatea trebuie - men+ione*e
1n notele e7plicative natura modificrii politicii contabile0 precum #i motivele
pentru care aplicarea noii politici contabile ofer informa+ii credibile #i mai
relevante0 pentru ca utili*atorii - poat aprecia dac noua politic contabil a
fo-t alea- 1n mod adecvat0 efectul modificrii a-upra re*ultatelor raportate ale
perioadei #i tendin+a real a re*ultatelor activit+ii entit+ii.
!3" Nu -e con-ider modificri ale politicilor contabile:
a" adoptarea unei politici contabile pentru evenimente -au tran*ac+ii care
difer ca fond de evenimentele -au tran*ac+iile produ-e anterior>
b" adoptarea unei politici contabile pentru evenimente -au tran*ac+ii care nu
au avut loc anterior -au care au fo-t ne-emnificative.
9.2. NO5; ;B/2I:45I8;
9.2.$. /revederi generale
2=9. 9 !$" /e l'ng informa+iile cerute conform prevederilor din celelalte
-ec+iuni ale pre*entelor reglementri0 notele e7plicative trebuie - cuprind #i
informa+ii referitoare la a-pectele prev*ute de pre*enta -ec+iune.
!2" Notele e7plicative -e pre*int -i-tematic. /entru fiecare element
-emnificativ din -itua+iile financiare anuale trebuie - e7i-te informa+ii aferente
1n notele e7plicative.
2?0. 9 Notele e7plicative trebuie - cuprind informa+ii privind metodele de
evaluare aplicate diferitelor elemente din -itua+iile financiare anuale #i metodele
utili*ate pentru calcularea a<u-trilor de valoare. /entru elementele inclu-e 1n
-itua+iile financiare anuale care -unt -au au fo-t ini+ial e7primate 1n moned
-trin !valut"0 trebuie pre*entate ba*ele de conver-ie utili*ate pentru a le
e7prima 1n moneda na+ional.
2?$. 9 !$" n notele e7plicative trebuie cuprin-e0 de a-emenea0 urmtoarele
informa+ii:
a" denumirea #i -ediul -ocial ale fiecreia dintre entit+ile 1n care entitatea
de+ine fie direct0 fie printr9o per-oan care ac+ionea* 1n nume propriu0 dar 1n
contul entit+ii0 intere-e de participare repre*ent'nd un procent de capital de cel
pu+in 20N0 pre*ent'nd: propor+ia de capital de+inut0 valoarea capitalului #i
re*ervelor0 profitul -au pierderea entit+ii re-pective pentru ultimul e7erci+iu
financiar pentru care au fo-t aprobate -itua+iile financiare anuale. Informa+iile
privind capitalul0 re*ervele #i profitul -au pierderea entit+ii 1n care -e de+ine
intere-ul de participare pot fi omi-e dac -unt doar de o importan+ negli<abil 1n
1n+ele-ul pct. 9>
b" denumirea0 -ediul principal -au -ediul -ocial #i forma <uridic ale fiecreia
dintre entit+ile la care entitatea e-te a-ociat cu r-pundere nelimitat. 4ce-te
informa+ii pot fi omi-e dac -unt doar de o importan+ negli<abil 1n 1n+ele-ul
pct. 9.
!2" Notele e7plicative trebuie - men+ione*e:
a" denumirea #i -ediul -ocial ale entit+ii care 1ntocme#te -itua+iile financiare
anuale con-olidate ale celui mai mare grup de entit+i din care face parte
entitatea 1n calitate de filial>
b" denumirea #i -ediul -ocial ale entit+ii care 1ntocme#te -itua+iile financiare
anuale con-olidate ale celui mai mic grup de entit+i din care face parte entitatea
1n calitate de filial #i care e-te0 de a-emenea0 inclu- 1n grupul de entit+i
prev*ut la lit. a">
c" locul de unde pot fi ob+inute copii ale -itua+iilor financiare anuale
con-olidate prev*ute la lit. a" #i b"0 cu condi+ia ca ace-tea - fie di-ponibile.
2?2. 9 5rebuie - -e men+ione*e0 totodat0 dac -itua+iile financiare anuale au
fo-t 1ntocmite 1n conformitate cu 2egea contabilit+ii nr. 32)$99$0 republicat0 #i
cu prevederile cuprin-e 1n pre*entele reglementri.
2?3. 9 Ermtoarele informa+ii trebuie pre*entate cu claritate #i repetate ori de
c't ori e-te nece-ar0 pentru buna lor 1n+elegere:
a" denumirea entit+ii care face raportarea>
b" faptul c -itua+iile financiare anuale -unt proprii ace-teia #i nu grupului>
c" data la care -9au 1nc@eiat -au perioada la care -e refer -itua+iile financiare
anuale>
d" moneda 1n care -unt 1ntocmite -itua+iile financiare anuale>
e" e7primarea cifrelor inclu-e 1n raportare !de e7emplu0 lei".
2?%. 9 !$" O entitate pre*int urmtoarele date0 1n ca*ul 1n care ele nu au fo-t
pre*entate 1n -itua+iile financiare anuale:
a" locul principal unde 1#i de-f#oar activitatea0 dac e-te diferit de -ediul
oficial>
b" o de-criere a naturii activit+ii de-f#urate #i principalele domenii de
activitate>
c" denumirea -ociet+ii9mam #i cea a de+intorului final 1n cadrul grupului
!dac e-te ca*ul">
d" orice alt informa+ie care0 1n opinia directorilor #i admini-tratorilor0 a<ut la
pre*entarea unei imagini fidele a-upra entit+ii.
!2" Notele e7plicative pre*int natura #i -copul comercial ale anga<amentelor
entit+ii0 care nu -unt inclu-e 1n bilan+0 #i impactul financiar al acelor
anga<amente a-upra entit+ii0 atunci c'nd ri-curile -au beneficiile provenind din
a-emenea anga<amente -unt -emnificative #i 1n m-ura 1n care pre*entarea unor
a-emenea ri-curi -au beneficii e-te nece-ar pentru evaluarea po*i+iei financiare
a entit+ii.
#M1
Rela2iile cu p0r2ile legate
2B31 @ $otele explicative la *itua2iile +inanciare anuale tre.uie *0 pre)inte
tran)ac2iile ncAeiate de entitate cu p0r2i legate/ inclu*iv *u,a ace*tor
tran)ac2ii/ natura rela2iei cu partea legat0 8i alte in+or,a2ii re+eritoare la
tran)ac2ii/ nece*are pentru o n2elegere a po)i2iei +inanciare a entit02ii/ dac0
a*e,enea tran)ac2ii *unt *e,ni+icative 8i nu au +o*t ncAeiate n condi2ii
nor,ale de pia201 In+or,a2iile re+eritoare la tran)ac2ii individuale pot +i
agregate dup0 natura lor/ cu excep2ia ca)ului cnd in+or,a2ia *eparat0 e*te
nece*ar0 pentru o n2elegere a e+ectelor tran)ac2iilor cu partea legat0 a*upra
po)i2iei +inanciare a entit02ii1
2B71 @ #artea legat0 are *e,ni+ica2ia prev0)ut0 de Regle,ent0rile conta.ile
con+or,e cu %irectiva a ?II@a a !o,unit02ilor Econo,ice Europene1
#B
9.2.2. Informa+ii referitoare la elementele de bilan+
2??. 9 Notele e7plicative trebuie - cuprind:
a" duratele de via+ util -au ratele de amorti*are utili*ate>
b" metodele de amorti*are utili*ate>
c" cre#terile de valoare a imobili*rilor0 cu indicarea -eparat a acelora
aprute din proce-ul de de*voltare intern>
d" valoarea imobili*rilor necorporale 1n cur-.
2?3. 9 4tunci c'nd imobili*rile necorporale pre*entate 1n bilan+ cuprind
c@eltuieli de de*voltare0 1n notele e7plicative trebuie pre*entate urmtoarele
informa+ii:
a" perioada pe parcur-ul creia valoarea c@eltuielilor imobili*ate e-te -au
urmea* - fie amorti*at> #i
b" motivele care au determinat recunoa#terea ace-tora ca active !beneficii
economice viitoare etc.".
2?9. 9 n ca*ul 1n care fondul comercial ac@i*i+ionat de ctre o entitate e-te
pre*entat 1n bilan+ la imobili*ri necorporale0 atunci perioada alea- pentru
amorti*area ace-tuia #i motivele pentru care a fo-t alea- acea perioad trebuie
- fie pre*entate 1n notele e7plicative.
230. 9 !$" Notele e7plicative trebuie - pre*inte0 pentru fiecare grup de
imobili*ri corporale0 urmtoarele informa+ii:
a" ba*ele de evaluare folo-ite 1n determinarea valorii contabile brute !co-t
i-toric -au valoare reevaluat". Dac -9au folo-it ba*e diferite de evaluare0 atunci
trebuie pre*entat pentru fiecare grup 1n parte valoarea contabil brut a
re-pectivei grupe>
b" metodele de amorti*are folo-ite>
c" valoarea imobili*rilor corporale 1n cur-.
!2" n ca*ul 1n care elementele imobili*rilor corporale -unt e7primate la
valori reevaluate0 trebuie pre*entate data #i condi+iile de efectuare a reevalurii.
23$. 9 !$" 6e men+ionea* e7i-ten+a oricror certificate de participare0
obliga+iuni convertibile -au valori mobiliare -au drepturi -imilare0 cu indicarea
numrului ace-tora #i a drepturilor pe care le confer.
!2" /re*entarea 1n notele e7plicative a informa+iilor de la alin. !$" la
imobili*ri financiare -au inve-ti+ii pe termen -curt -e face 1n func+ie de inten+ia
entit+ii cu privire la durata de+inerii titlurilor de valoare0 de p'n la un an -au
mai mult de un an.
232. 9 O entitate pre*int informa+ii care - permit utili*atorilor -itua+iilor
-ale financiare - evalue*e importan+a in-trumentelor financiare pentru po*i+ia #i
performan+a -a financiar.
233. 9 !$" 6e -pecific toate -itua+iile 1n care entitatea a depu- garan+ii -au a
ga<at0 re-pectiv a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obliga+ii 1n
favoarea unui ter+0 men+ion'ndu9-e0 de a-emenea #i valoarea ace-tora.
!2" n ca*ul e7i-ten+ei de garan+ii0 o entitate pre*int:
9 valoarea contabil a activelor financiare pe care le9a ga<at drept garan+ii
reale pentru datorii -au datorii contingente> #i
9 termenii #i condi+iile aferente ga<rii.
!3" :'nd o entitate de+ine garan+ii reale #i are dreptul de a vinde -au rega<a
garan+ia real 1n lip-a impo-ibilit+ii de re-pectare a obliga+iilor de ctre
proprietarul garan+iei reale0 acea-ta pre*int:
9 valoarea <u-t a oricror a-tfel de garan+ii reale v'ndute -au rega<ate0 #i dac
entitatea are -au nu obliga+ia de a le returna> #i
9 termenii #i condi+iile a-ociate cu utili*area garan+iilor reale.
23%. 9 /entru 1mprumuturile de plat recuno-cute la data de raportare0 o
entitate pre*int:
9 detaliile oricror nee7ecutri ale obliga+iilor privind durata principalului0
dob'nda0 condi+iile de rambur-are a acelor 1mprumuturi de plat>
9 1nclcri ale condi+iilor aferente acordului de 1mprumut0 care permit
creditorului - -olicite rambur-area accelerat. Informa+iile nu -e -olicit dac
1nclcrile au fo-t remediate -au condi+iile 1mprumutului au fo-t renegociate la
data de raportare -au 1nainte de acea-ta>
9 valoarea contabil a 1mprumuturilor de plat0 pentru care nu a fo-t onorat
obliga+ia la data de raportare> #i
9 dac obliga+ia nee7ecutat a fo-t remediat -au dac au fo-t renegociate
condi+iile 1mprumuturilor de plat0 1nainte ca -itua+iile financiare - fie
autori*ate pentru emitere.
235. 9 !$" 6e pre*int 1n notele e7plicative co-tul de ac@i*i+ie -au co-tul de
produc+ie al -tocurilor eviden+iate 1n bilan+ #i metodele de evaluare a -tocurilor.
!2" Dac0 1n -itua+ii e7cep+ionale0 admini-tratorii decid - modifice metoda de
evaluare pentru un anumit element de -tocuri -au alte active fungibile0 trebuie
pre*entate urmtoarele informa+ii:
a" motivul modificrii metodei> #i
b" efectul financiar a-upra re*ultatului e7erci+iului financiar.
23=. 9 5rebuie pre*entat0 de a-emenea0 valoarea -tocurilor ga<ate 1n contul
datoriilor.
23?. 9 O entitate trebuie - pre*inte 1n notele e7plicative -ubcla-ificri ale
crean+elor pre*entate 1n bilan+0 cla-ificate 1ntr9o manier core-pun*toare
activit+ii de-f#urate0 iar -umele de 1nca-at de la entit+ile afiliate #i
1ntreprinderile a-ociate trebuie pre*entate -eparat.
233. 9 n notele e7plicative -e men+ionea* -umele datorate de entitate care
devin e7igibile dup o perioad mai mare de cinci ani0 precum #i valoarea total
a datoriilor entit+ii acoperite cu garan+ii reale depu-e de acea-ta0 cu indicarea
naturii #i formei garan+iilor. 4ce-te informa+ii trebuie pre*entate di-tinct pentru
fiecare element bilan+ier de natura datoriilor0 potrivit formatului de bilan+
prev*ut de pre*entele reglementri.
239. 9 !$" n ca*ul 1n care entitatea a emi- pe parcur-ul e7erci+iului financiar
valori mobiliare0 -e pre*int urmtoarele informa+ii:
a" tipul valorilor mobiliare emi-e>
b" pentru fiecare categorie de valori mobiliare emi-e: valoarea de emi-iune #i
-uma primit.
!2" n ca*ul 1n care obliga+iunile emi-e de o entitate -unt de+inute de o
per-oan nominali*at -au 1mputernicit de ctre acea entitate0 1n notele
e7plicative -e men+ionea* valoarea nominal a obliga+iunilor re-pective #i
valoarea contabil a ace-tora.
290. 9 n ca*ul obliga+iilor pentru care nu -9au con-tituit provi*ioane0 -e
pre*int urmtoarele informa+ii:
a" valoarea e7act -au e-timat a acelei obliga+ii>
b" natura <uridic a obliga+iei #i efectul ace-teia>
c" dac entitatea a depu- o garan+ie -emnificativ cu privire la acea obliga+ie
#i0 1n ca* afirmativ0 natura acelei garan+ii.
29$. 9 !$" De a-emenea0 -e pre*int informa+ii referitoare la alte obliga+ii
financiare viitoare pentru care nu -9au con-tituit provi*ioane0 dar care -unt
relevante pentru a aprecia -itua+ia economic a entit+ii.
!2" /entru orice garan+ie -emnificativ care a fo-t con-tituit trebuie fcut o
pre*entare detaliat. 8aloarea total a oricror anga<amente financiare0 1n ca*ul
1n care nu 1ndepline-c condi+iile pentru a fi recuno-cute 1n bilan+0 trebuie - fie
pre*entate 1n mod clar 1n notele e7plicative0 1n m-ura 1n care ace-te informa+ii
-unt utile pentru evaluarea po*i+iei financiare a entit+ii.
!3" Orice anga<amente privind pen-iile #i entit+ile afiliate trebuie pre*entate
di-tinct.
292. 9 Dac 1n timpul e7erci+iului financiar o -um e-te tran-ferat la -au de la
provi*ioane0 urmtoarele informa+ii -e pre*int 1n notele e7plicative:
a" valoarea provi*ioanelor la 1nceputul e7erci+iului financiar>
b" -umele cu care provi*ioanele au fo-t ma<orate -au diminuate 1n cur-ul
e7erci+iului financiar>
c" natura0 -ur-a -au de-tina+ia oricror a-tfel de tran-feruri>
d" valoarea provi*ioanelor la -f'r#itul e7erci+iului financiar.
293. 9 Referitor la capitalul entit+ii -e ofer urmtoarele informa+ii:
a" dac entitatea nu are capital autori*at0 valoarea capitalului -ub-cri->
b" dac0 conform actului de 1nfiin+are0 entitatea are capital autori*at0 valoarea
ace-tuia0 precum #i valoarea capitalului -ub-cri- 1n momentul 1nfiin+rii entit+ii
-au 1n momentul autori*rii entit+ii pentru 1nceperea activit+ii #i 1n momentul
oricrei modificri a capitalului autori*at>
c" numrul #i valoarea ac+iunilor -ub-cri-e 1n cur-ul e7erci+iului financiar 1n
limitele unui capital autori*at.
n 1n+ele-ul pre*entelor reglementri0 prin capital autori*at -e 1n+elege -uma
ma7im a capitalului -ub-cri- potrivit -tatutului -au adunrii generale>
d" dac e7i-t mai multe cla-e de ac+iuni -au pr+i -ociale0 numrul #i valoarea
nominal pentru fiecare cla-.
n 1n+ele-ul pre*entelor reglementri0 prin cla- de ac+iuni -au pr+i -ociale -e
1n+elege o grupare 1n func+ie de caracteri-ticile ace-tora0 -tabilite potrivit legii.
29%. 9 n ca*ul 1n care capitalul -ocial cuprinde #i ac+iuni r-cumprabile0 -e
furni*ea* urmtoarele informa+ii:
a" data cea mai apropiat #i data limit la care entitatea poate r-cumpra
re-pectivele ac+iuni>
b" dac acele ac+iuni trebuie r-cumprate obligatoriu -au dac r-cumprarea
e-te la alegerea entit+ii -au a ac+ionarilor>
c" dac trebuie pltit o prim de r-cumprare #i0 1n ca* afirmativ0 care e-te
valoarea ace-teia.
295. 9 n ceea ce prive#te eventualele drepturi legate de di-tribuirea ac+iunilor0
-e furni*ea* urmtoarele informa+ii:
a" numrul0 de-crierea #i valoarea ac+iunilor care fac obiectul e7ercitrii
ace-tor drepturi>
b" perioada pe parcur-ul creia drepturile pot fi e7ercitate>
c" pre+ul care trebuie pltit pentru ac+iunile di-tribuite.
29=. 9 /entru fiecare categorie de re*erve inclu- 1n capitalurile proprii0 -e
de-crie natura -a #i -copul pentru care a fo-t con-tituit.
9.2.3. Informa+ii referitoare la elementele din contul de profit #i pierdere
29?. 9 !$" Notele e7plicative trebuie - cuprind informa+ii privind cifra de
afaceri net0 defalcat pe -egmente de activit+i #i pe pie+e geografice0 1n m-ura
1n care ace-te -egmente #i pie+e difer -ub-tan+ial unele fa+ de altele0 +in'nd
-eama de modul de organi*are a v'n*rii de produ-e #i a furni*rii de -ervicii
re*ultate din activit+ile curente ale entit+ii.
!2" ;ntit+ile prev*ute la pct. 3 alin. !2" din pre*entele reglementri pot - nu
pre*inte informa+iile men+ionate la alin. !$"0 cu re-pectarea 1ndeplinirii
condi+iilor prev*ute la pct. ? alin. !$".
!3" /rin -egment de activitate -e 1n+elege o component di-tinct a entit+ii
care e-te anga<at 1n furni*area unui produ- individual -au a unui -erviciu0 -au a
unui grup de produ-e -au -ervicii cone7e #i care e-te -ubiectul ri-curilor #i
beneficiilor care -unt diferite de cele din alte -egmente de activitate.
.actorii care vor fi lua+i 1n con-iderare 1n determinarea caracterului cone7 al
produ-elor -au -erviciilor -unt:
a" natura produ-elor #i -erviciilor>
b" natura proce-elor de produc+ie>
c" tipul -au cla-a de clien+i pentru produ-e -au -ervicii>
d" metodele utili*ate pentru di-tribuirea produ-elor -au furni*area -erviciilor>
#i
e" dac e-te po-ibil0 caracterul mediului economic.
!%" En -egment geografic e-te o component di-tinct a unei entit+i care e-te
anga<at 1n furni*area de produ-e #i -ervicii 1ntr9un mediu economic -pecific #i
care e-te -ubiectul ri-curilor #i beneficiilor care -unt diferite de acelea ale
componentelor care operea* 1n alte medii economice.
.actorii care vor fi lua+i 1n con-iderare 1n identificarea -egmentelor geografice
includ:
a" -imilaritatea condi+iilor economice #i politice>
b" legtura 1ntre opera+iile din diferite *one geografice>
c" apropierea opera+iilor>
d" ri-curi -peciale a-ociate opera+iilor dintr9un domeniu -pecific>
e" reguli de control privind -c@imbul valutar> #i
f" ri-curile valutare aferente.
Ri-curile #i beneficiile unei entit+i -unt influen+ate at't de locali*area
geografic a opera+iilor de-f#urate !locul unde -unt produ-e bunurile"0 c't #i de
locali*area pie+elor ace-teia !locul unde -unt v'ndute produ-ele".
!5" En -ingur -egment de activitate nu include produ-e #i -ervicii cu ri-curi #i
beneficii ce difer 1n mod -emnificativ. n mod -imilar0 un -egment geografic nu
include opera+ii 1n medii economice cu ri-curi #i beneficii ce difer 1n mod
-emnificativ.
293. 9 Informa+iile pe -egmente de raportare0 re-pectiv -egmente de activitate
#i -egmente geografice0 -unt elaborate conform politicilor contabile adoptate
pentru 1ntocmirea #i pre*entarea -itua+iilor financiare anuale.
299. 9 6e pre*int 1n mod di-tinct totalul onorariilor percepute0 aferente
e7erci+iului financiar0 de auditorul -tatutar -au firma de audit pentru auditul
-tatutar al -itua+iilor financiare anuale0 totalul onorariilor percepute pentru alte
-ervicii de a-igurare0 totalul onorariilor percepute pentru -ervicii de con-ultan+
fi-cal #i totalul onorariilor percepute pentru orice alte -ervicii dec't cele de
audit -tatutar.
300. 9 !$" n notele e7plicative trebuie inclu-e informa+ii privind numrul
mediu de per-oane anga<ate 1n cur-ul e7erci+iului financiar0 defalcat pe categorii
#i0 dac ace-tea nu -unt pre*entate di-tinct 1n contul de profit #i pierdere0
c@eltuielile cu per-onalul aferente e7erci+iului financiar0 defalcate conform pct.
32 alin. !$"0 r'ndul =>
!2" 6e men+ionea* -uma indemni*a+iilor acordate 1n e7erci+iul financiar
membrilor organelor de admini-tra+ie0 conducere #i de -upraveg@ere 1n virtutea
re-pon-abilit+ilor ace-tora0 precum #i orice anga<amente generate -au a-umate
privind pen-iile pentru fo#tii membri ai ace-tor organe0 indic'ndu9-e valoarea
total a anga<amentelor pentru fiecare categorie.
!3" ;ntit+ile prev*ute la pct. 3 alin. !2" din pre*entele reglementri pot - nu
pre*inte informa+iile de la alin. !2"0 dac pre*entarea lor face po-ibil
identificarea -itua+iei unui anumit membru al organelor de admini-tra+ie0
conducere #i de -upraveg@ere0 cu re-pectarea condi+iilor prev*ute la pct. ? alin.
!$".
30$. 9 6e pre*int -uma avan-urilor #i creditelor acordate membrilor organelor
de admini-tra+ie0 conducere #i de -upraveg@ere0 cu indicarea ratelor dob'n*ii0
principalelor condi+ii #i a oricror -ume re-tituite0 precum #i a anga<amentelor
a-umate 1n numele ace-tora -ub forma garan+iilor de orice fel0 cu indicarea
totalului pe fiecare categorie.
302. 9 6e pre*int m-ura 1n care calcularea profitului -au pierderii
e7erci+iului financiar a fo-t afectat de o evaluare a elementelor care0 prin
derogare de la principiile contabile generale #i regulile de evaluare prev*ute de
pre*entele reglementri0 a fo-t efectuat 1n e7erci+iul financiar curent -au 1ntr9un
e7erci+iu financiar precedent 1n vederea ob+inerii de facilit+i fi-cale. 4tunci
c'nd influen+a unei a-emenea evaluri a-upra c@eltuielilor viitoare cu impo*itul
pe profit e-te -emnificativ0 trebuie pre*entate detalii.
303. 9 !$" 6e pre*int diferen+a dintre c@eltuiala cu impo*itul pe profit)venit
aferent e7erci+iului financiar curent #i e7erci+iilor financiare precedente #i -uma
impo*itelor rma- de plat pentru ace-te e7erci+ii0 cu condi+ia c acea-t
diferen+ - fie -emnificativ pentru obliga+iile fi-cale viitoare.
!2" De a-emenea0 -e include reconcilierea dintre re*ultatul contabil al
e7erci+iului financiar #i re*ultatul fi-cal0 a#a cum e-te pre*entat 1n declara+ia de
impo*it pe profit.
30%. 9 n notele e7plicative trebuie - -e pre*inte -eparat propunerea de
reparti*are a profitului net pe de-tina+ii0 a-tfel:
a" -umele reparti*ate la re*erve>
b" -umele reparti*ate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii
preceden+i>
c" dividende>
d" alte reparti*ri.
6;:IIEN;4 $0
:ONIINE5E2 R4/OR5E2EI 4D,INI65R45ORI2OR
305. 9 !$" :on-iliul de admini-tra+ie elaborea* pentru fiecare e7erci+iu
financiar un raport0 denumit 1n continuare raportul admini-tratorilor0 care
cuprinde cel pu+in o pre*entare fidel a de*voltrii #i performan+ei activit+ilor
entit+ii #i a po*i+iei -ale financiare0 1mpreun cu o de-criere a principalelor
ri-curi #i incertitudini cu care -e confrunt.
!2" /re*entarea de mai -u- e-te o anali* ec@ilibrat #i cuprin*toare a
de*voltrii #i performan+ei activit+ilor entit+ii #i a po*i+iei -ale financiare0
corelat cu dimen-iunea #i comple7itatea activit+ilor.
!3" 6e vor face pre*entri de informa+ii cu privire la re-pectarea condi+iilor de
capital propriu0 prev*ute de legi-la+ia 1n vigoare privind -ociet+ile comerciale.
!%" De a-emenea0 1n raportul admini-tratorilor trebuie cuprin-e informa+ii
referitoare la controlul intern0 a#a cum ace-ta e-te pre*entat la 6ec+iunea $$
A:ontrolul internA din pre*entele reglementri.
!5" n m-ura 1n care e-te nece-ar pentru a 1n+elege de*voltarea entit+ii0
performan+a -au po*i+ia -a financiar0 anali*a cuprinde indicatori financiari #i0
atunci c'nd e-te ca*ul0 indicatori nefinanciari9c@eie de performan+0 relevan+i
pentru activit+i -pecifice0 inclu-iv informa+ii de-pre a-pecte privind mediul
1ncon<urtor #i anga<a+ii.
!=" n furni*area anali*ei -ale0 raportul admini-tratorilor include0 atunci c'nd
e-te ca*ul0 referiri #i e7plica+ii -uplimentare privind -umele raportate 1n -itua+iile
financiare anuale.
30=. 9 !$" Raportul admini-tratorilor ofer0 de a-emenea0 informa+ii de-pre:
a" evenimente importante aprute dup -f'r#itul e7erci+iului financiar>
b" de*voltarea previ*ibil a entit+ii>
c" activit+ile din domeniul cercetrii #i de*voltrii>
d" informa+ii privind ac@i*i+iile propriilor ac+iuni0 #i anume:
9 motivele ac@i*i+iilor efectuate 1n cur-ul e7erci+iului financiar>
9 numrul #i valoarea ac+iunilor ac@i*i+ionate #i 1n-trinate 1n cur-ul
e7erci+iului financiar #i propor+ia din capitalul -ub-cri- pe care ace-tea o
repre*int>
9 1n ca*ul ac@i*i+iei #i 1n-trinrii cu titlu onero-0 contravaloarea ac+iunilor>
9 numrul #i valoarea nominal a tuturor ac+iunilor ac@i*i+ionate #i de+inute de
entitate #i propor+ia din capitalul -ub-cri- pe care ace-tea o repre*int>
e" e7i-ten+a de -ucur-ale ale entit+ii>
f" utili*area de ctre entitate a in-trumentelor financiare0 1n ca*ul 1n care -unt
-emnificative pentru evaluarea activelor -ale0 datoriilor0 po*i+iei financiare #i a
profitului -au pierderii:
9 obiectivele #i politicile entit+ii 1n materie de ge-tiune a ri-cului financiar0
inclu-iv politica -a de acoperire 1mpotriva ri-curilor pentru fiecare tip ma<or de
tran*ac+ie previ*ionat pentru care -e utili*ea* contabilitatea de acoperire
1mpotriva ri-curilor0 #i
9 e7punerea entit+ii la ri-cul de pia+0 ri-cul de credit0 ri-cul de lic@iditate #i la
ri-cul flu7ului de numerar.
!2" 6copul ace-tor pre*entri e-te de a furni*a informa+ii care - a<ute la
1n+elegerea mai bun a -emnifica+iei in-trumentelor financiare bilan+iere -au
e7trabilan+iere a-upra -itua+iei financiare a unei entit+i0 re*ultatelor activit+ii ei
#i flu7urilor de numerar #i de a a<uta 1n evaluarea -umelor0 momentului apari+iei
#i gradului de -iguran+ a flu7urilor de numerar viitoare a-ociate cu acele
in-trumente.
/re*entrile cerute ofer informa+ii pentru a9i a<uta pe utili*atorii -itua+iilor
financiare 1n evaluarea gradului de ri-c aferent in-trumentelor financiare0
recuno-cute -au nu 1n bilan+.
!3" 5ran*ac+iile cu in-trumente financiare pot avea ca re*ultat pentru o entitate
a-umarea -au tran-ferarea ctre alte pr+i a unuia -au mai multora dintre ri-curile
financiare de-cri-e mai <o-.
a" Ri-cul de pia+ cuprinde trei tipuri de ri-c:
9 ri-cul valutar 9 e-te ri-cul ca valoarea unui in-trument financiar - fluctue*e
din cau*a varia+iilor cur-ului de -c@imb valutar>
9 ri-cul ratei dob'n*ii la valoarea <u-t 9 e-te ri-cul ca valoarea unui
in-trument financiar - fluctue*e din cau*a varia+iilor ratelor de pia+ ale
dob'n*ii>
9 ri-cul de pre+ 9 e-te ri-cul ca valoarea unui in-trument financiar - fluctue*e
ca re*ultat al -c@imbrii pre+urilor pie+ei0 c@iar dac ace-te -c@imbri -unt
cau*ate de factori -pecifici in-trumentelor individuale -au emitentului ace-tora0
-au factori care afectea* toate in-trumentele tran*ac+ionate pe pia+.
5ermenul Ari-c de pia+A 1ncorporea* nu numai poten+ialul de pierdere0 dar #i
cel de c'#tig.
b" Ri-cul de credit 9 e-te ri-cul ca una dintre pr+ile in-trumentului financiar
- nu e7ecute obliga+ia a-umat0 cau*'nd celeilalte pr+i o pierdere financiar.
c" Ri-cul de lic@iditate 9 !numit #i ri-cul de finan+are"0 e-te ri-cul ca o entitate
- 1nt'lnea-c dificult+i 1n procurarea fondurilor nece-are pentru 1ndeplinirea
anga<amentelor aferente in-trumentelor financiare. Ri-cul de lic@iditate poate
re*ulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare
apropiat de valoarea -a <u-t.
d" Ri-cul ratei dob'n*ii la flu7ul de numerar 9 e-te ri-cul ca flu7urile de
numerar viitoare - fluctue*e din cau*a varia+iilor ratelor de pia+ ale dob'n*ii.
De e7emplu0 1n ca*ul unui in-trument de 1mprumut cu rat variabil0 a-tfel de
fluctua+ii con-tau 1n -c@imbarea ratei dob'n*ii efective a in-trumentului
financiar0 fr o -c@imbare core-pondent a valorii -ale <u-te.
O entitate trebuie - pre*inte obiectivele #i politicile de ge-tionare a ri-cului0
inclu-iv politicile de acoperire a ace-tuia.
30?. 9 !$" n ca*ul entit+ilor ale cror valori mobiliare 9 1n totalitate -au o
parte din ace-te titluri 9 -unt admi-e la tran*ac+ionare pe o pia+ reglementat #i
care fac obiectul unei oferte publice de ac@i*i+ie0 a-tfel cum ace-tea -unt definite
1n legi-la+ia 1n vigoare privind pia+a de capital0 raportul admini-tratorilor trebuie
- cuprind urmtoarele informa+ii detaliate de-pre:
a" -tructura capitalului lor0 inclu-iv valorile mobiliare care nu -unt admi-e la
tran*ac+ionare pe o pia+ reglementat0 cu indicarea cla-elor diferite de ac+iuni
#i0 dac e-te ca*ul0 pentru fiecare cla- de ac+iuni0 drepturile #i obliga+iile ata#ate
cla-ei re-pective #i procentul din capitalul -ocial total pe care 1l repre*int>
b" orice re-tric+ii legate de tran-ferul de valori mobiliare0 cum ar fi limitrile
privind de+inerea de titluri de valoare -au nece-itatea de a ob+ine aprobarea
entit+ii -au a altor de+intori de valori mobiliare>
c" de+inerile -emnificative directe #i indirecte de ac+iuni !inclu-iv de+inerile
indirecte prin -tructuri piramidale #i de+ineri 1ncruci#ate de ac+iuni0 a#a cum
ace-tea -unt definite 1n reglementrile 1n vigoare privind pia+a de capital">
d" de+intorii oricror valori mobiliare cu drepturi -peciale de control #i o
de-criere a ace-tor drepturi>
e" -i-temul de control al oricrei -c@eme de acordare de ac+iuni -alaria+ilor0
dac drepturile de control nu -e e7ercit direct de ctre -alaria+i>
f" orice re-tric+ii privind drepturile de vot0 cum ar fi limitrile drepturilor de
vot ale de+intorilor unui procent -tabilit -au numr de voturi0 termenele de
e7ercitare a drepturilor de vot -au -i-temele prin care0 cooper'nd cu entitatea0
drepturile financiare ata#ate valorilor mobiliare -unt -eparate de de+inerea de
valori mobiliare>
g" orice acorduri dintre ac+ionari care -unt cuno-cute de ctre entitate #i care
pot avea ca re*ultat re-tric+ii referitoare la tran-ferul valorilor mobiliare #i)-au la
drepturile de vot>
@" regulile care prevd numirea -au 1nlocuirea membrilor con-iliului de
admini-tra+ie #i modificarea actelor con-titutive ale entit+ii>
i" puterile membrilor con-iliului de admini-tra+ie #i0 1n -pecial0 cele referitoare
la emiterea -au r-cumprarea de ac+iuni>
<" orice acorduri -emnificative la care entitatea e-te parte #i care intr 1n
vigoare0 -e modific -au 1ncetea* 1n func+ie de o modificare a controlului
entit+ii ca urmare a unei oferte publice de ac@i*i+ie0 #i efectele re*ultate din
acea-ta0 cu e7cep+ia ca*ului 1n care pre*entarea ace-tor informa+ii ar pre<udicia
grav entitatea.
4cea-t e7cep+ie nu -e aplic 1n ca*ul 1n care entitatea e-te obligat 1n mod
-pecial - pre*inte a-emenea informa+ii conform altor cerin+e legale>
L" orice acorduri dintre entitate #i membrii con-iliului -u de admini-tra+ie -au
-alaria+i0 prin care -e ofer compen-ri dac ace#tia demi-ionea* -au -unt
concedia+i fr un motiv re*onabil -au dac rela+ia de anga<are 1ncetea* din
cau*a unei oferte publice de ac@i*i+ie.
Informa+iile de mai -u- vor fi pre*entate 1ntr9o -ec+iune di-tinct a raportului
admini-tratorilor0 referitoare la guvernan+a corporativ.
!2" De a-emenea0 o entitate ale crei valori mobiliare -unt admi-e la
tran*ac+ionare pe o pia+ reglementat0 a-tfel cum acea-ta e-te definit 1n
legi-la+ia 1n vigoare privind pia+a de capital0 va include 1n cadrul aceleia#i
-ec+iuni referitoare la guvernan+a corporativ o declara+ie care va cuprinde cel
pu+in urmtoarele informa+ii:
a" o trimitere la:
9 codul de guvernan+ corporativ care -e aplic entit+ii #i)-au codul de
guvernan+ corporativ pe care entitatea a deci- - 1l aplice voluntar. ;ntitatea va
indica prevederile care -unt di-ponibile public> #i)-au
9 toate informa+iile relevante referitoare la practicile de guvernan+
corporativ aplicate 1n plu- fa+ de cerin+ele legi-la+iei na+ionale. n ace-t ca*0
entitatea va face di-ponibile public practicile -ale de guvernan+ corporativ>
b" 1n m-ura 1n care0 potrivit legi-la+iei na+ionale0 entitatea -e 1ndeprtea* de
la codul de guvernan+ corporativ care i -e aplic -au pe care a ale- - 1l aplice0
o e7plica+ie a ace-teia privind pr+ile din cod pe care nu le aplic #i motivele
neaplicrii>
c" o de-criere a principalelor caracteri-tici ale controlului intern #i a
-i-temelor de ge-tionare a ri-curilor0 1n rela+ie cu proce-ul de raportare
financiar>
d" modul de de-f#urare a adunrii generale a ac+ionarilor #i atribu+iile9c@eie
ale ace-teia0 precum #i o de-criere a drepturilor ac+ionarilor #i a modului cum
ace-tea pot fi e7ercitate>
e" -tructura #i modul de operare ale organelor de admini-tra+ie0 conducere #i
-upraveg@ere #i ale comitetelor ace-tora.
!3" ,embrii organelor de admini-tra+ie0 conducere #i -upraveg@ere ale
entit+ii au obliga+ia colectiv de a a-igura ca -itua+iile financiare anuale #i
raportul admini-tratorilor - fie 1ntocmite #i publicate 1n conformitate cu
legi-la+ia na+ional.
303. 9 Raportul admini-tratorilor -e aprob de con-iliul de admini-tra+ie #i -e
-emnea* 1n numele ace-tuia de pre#edintele con-iliului.
6;:IIEN;4 $$
:ON5RO2E2 IN5;RN
309. 9 !$" n 1n+ele-ul pre*entelor reglementri0 controlul intern al entit+ii
vi*ea* a-igurarea:
9 conformit+ii cu legi-la+ia 1n vigoare>
9 aplicrii deci*iilor luate de conducerea entit+ii>
9 bunei func+ionri a activit+ii interne a entit+ii>
9 fiabilit+ii informa+iilor financiare>
9 eficacit+ii opera+iunilor entit+ii>
9 utili*rii eficiente a re-ur-elor>
9 prevenirii #i controlul ri-curilor de a nu -e atinge obiectivele fi7ate etc.
:a urmare0 procedurile de control intern au ca obiectiv:
9 pe de o parte0 urmrirea 1n-crierii activit+ii entit+ii #i a comportamentului
per-onalului 1n cadrul definit de legi-la+ia aplicabil0 valorile0 normele #i regulile
interne ale entit+ii>
9 pe de alt parte0 verificarea dac informa+iile contabile0 financiare #i de
ge-tiune comunicate reflect corect activitatea #i -itua+ia entit+ii.
!2" n conte7tul -itua+iilor financiare anuale con-olidate0 aria controlului
intern contabil #i financiar -e refer la -ociet+ile cuprin-e 1n con-olidare.
!3" :ontrolul intern -e aplic pe tot parcur-ul opera+iunilor de-f#urate de
entitate0 a-tfel:
a" anterior reali*rii opera+iunilor0 cu oca*ia elaborrii bugetului0 ceea ce va
permite0 ulterior reali*rii opera+iunilor0 controlul bugetar>
b" 1n timpul opera+iunilor0 de e7emplu0 -ub a-pectul determinrii procentului
de reali*are fi*ic a produc+iei 1n cur- de e7ecu+ie -au a procentului de rebuturi
1nregi-trate>
c" dup finali*area opera+iunilor0 ca* 1n care verificarea e-te de-tinat0 de
e7emplu0 - anali*e*e rentabilitatea opera+iunilor #i - con-tate e7i-ten+a
conformit+ii -au a eventualelor anomalii0 care trebuie corectate.
3$0. 9 !$" :ontrolul intern cuprinde componente -tr'n- legate0 re-pectiv:
9 o definire clar a re-pon-abilit+ilor0 re-ur-e #i proceduri adecvate0
modalit+i #i -i-teme de informare0 in-trumente #i practici core-pun*toare>
9 difu*area intern de informa+ii pertinente0 fiabile0 a cror cunoa#tere permite
fiecruia -9#i e7ercite re-pon-abilit+ile>
9 un -i-tem care urmre#te0 pe de o parte0 anali*area principalelor ri-curi
identificabile 1n ceea ce prive#te obiectivele entit+ii #i0 pe de alt parte0
a-igurarea e7i-ten+ei de proceduri de ge-tionare a ace-tor ri-curi>
9 activit+i core-pun*toare de control0 pentru fiecare proce-0 concepute pentru
a reduce ri-curile -u-ceptibile - afecte*e reali*area obiectivelor entit+ii>
9 o -upraveg@ere permanent a di-po*itivului de control intern0 precum #i o
e7aminare a func+ionrii -ale.
!2" 6copul controlului intern e-te - a-igure coeren+a obiectivelor0 -
identifice factorii9c@eie de reu#it #i - comunice conductorilor entit+ii0 1n timp
real0 informa+iile referitoare la performan+e #i per-pective. Indiferent de natura
-au mrimea entit+ii0 eforturile depu-e pentru aplicarea unui control intern
-ati-fctor -unt legate de aplicarea unor bune practici.
3$$. 9 /olitica de re-ur-e umane a entit+ii trebuie - urmrea-c a-pecte
precum recrutarea de per-onal calificat0 ge-tionarea carierelor0 formarea
continu0 evaluri individuale0 con-ilierea -alaria+ilor0 promovri #i ac+iuni
corectoare.
3$2. 9 4ctivit+ile de control fac parte integrant din proce-ul de ge-tiune prin
care entitatea urmre#te atingerea obiectivelor propu-e. :ontrolul vi*ea*
aplicarea normelor #i procedurilor de control intern0 la toate nivelele ierar@ice #i
func+ionale: aprobare0 autori*are0 verificare0 evaluarea performan+elor
opera+ionale0 -ecuri*area activelor0 -epararea func+iilor.
3$3. 9 ;valuarea controlului intern pleac de la a-pecte precum:
9 e7i-ten+a de g@iduri #i manuale de proceduri>
9 garantarea evolu+iei -i-temului de control intern>
9 a-igurarea po-ibilit+ii acce-ului la -i-tem pentru controlul e7tern>
9 a-igurarea po-ibilit+ii confruntrii de-crierii teoretice cu realitatea.
3$%. 9 !$" n cadrul unui mediu informati*at0 controlul intern pleac de la
a-pecte precum:
9 e7i-ten+a unei -trategii informatice formali*ate0 elaborate cu implicarea
conducerii opera+ionale>
9 implicarea conducerii #i -en-ibili*area -a fa+ de ri-curile cre-cute -au
generate de informatic>
9 alocarea de re-ur-e care demon-trea* capacitatea -i-temului informatic de
a9#i atinge obiectivele>
9 recrutarea de per-onal cu un nivel de competen+ adaptat te@nologiilor
utili*ate #i e7i-ten+a unui plan de formare continu care trebuie - permit o
actuali*are a cuno#tin+elor.
!2" ;lementele de ri-c -pecifice0 introdu-e de utili*area informaticii0 -e refer
la evaluarea unor a-pecte precum:
9 nivelul de dependen+ a entit+ii de -i-temul -u informatic0 cu influen+
a-upra continuit+ii e7ploatrii0 atunci c'nd dependen+a e-te prea mare>
9 nivelul de confiden+ialitate a informa+iilor ve@iculate de -i-tem>
9 obliga+ia de re-pectare a di-po*i+iilor 1n vigoare referitoare la fi-calitate0
protec+ia per-oanelor0 proprietatea intelectual -au reglementri -pecifice
anumitor -ectoare de activitate.
3$5. 9 !$" :ontrolul intern contabil #i financiar al entit+ii -e aplic 1n vederea
a-igurrii unei ge-tiuni contabile #i a unei urmriri financiare a activit+ilor -ale0
pentru a r-punde obiectivelor definite.
!2" :ontrolul intern contabil #i financiar e-te un element ma<or al controlului
intern. ;l vi*ea* an-amblul proce-elor de ob+inere #i comunicare a informa+iei
contabile #i financiare #i contribuie la reali*area unei informa+ii fiabile #i
conforme e7igen+elor legale.
:a #i controlul intern 1n general0 el -e -pri<in pe un -i-tem cuprin*'nd 1n
-pecial elaborarea #i aplicarea politicilor #i procedurilor 1n domeniu0 inclu-iv a
-i-temului de -upraveg@ere #i control.
!3" :ontrolul intern contabil #i financiar vi*ea* a-igurarea:
9 conformit+ii informa+iilor contabile #i financiare publicate0 cu regulile
aplicabile ace-tora>
9 aplicrii in-truc+iunilor elaborate de conducere 1n legtur cu ace-te
informa+ii>
9 prote<rii activelor>
9 prevenirii #i detectrii fraudelor #i neregulilor contabile #i financiare>
9 fiabilit+ii informa+iilor difu*ate #i utili*ate la nivel intern 1n -cop de control0
1n m-ura 1n care ele contribuie la elaborarea de informa+ii contabile #i
financiare publicate>
9 fiabilit+ii -itua+iilor financiare anuale publicate #i a altor informa+ii
comunicate pie+ei.
3$=. 9 !$" n domeniul organi*rii generale0 trebuie - e7i-te:
9 o documentare referitoare la principiile de contabili*are #i control al
opera+iunilor>
9 circuite de informa+ii vi*'nd e7@au-tivitatea opera+iunilor0 o centrali*are
rapid #i o armoni*are a datelor contabile0 precum #i controale a-upra aplicrii
ace-tor circuite>
9 un calendar al elaborrii de informa+ii contabile #i financiare difu*ate 1n
cadrul grupului0 nece-are pentru -itua+iile financiare ale -ociet+ii9mam.
2" 6unt nece-are0 de a-emenea:
9 identificarea cu claritate a per-oanelor re-pon-abile cu elaborarea
informa+iilor contabile #i financiare publicate -au care particip la elaborarea
-itua+iilor financiare>
9 acce-ul fiecrui colaborator implicat 1n proce-ul elaborrii de informa+ii
contabile #i financiare0 la informa+iile nece-are controlului intern>
9 in-tituirea unui mecani-m prin care - -e a-igure efectuarea controalelor>
9 proceduri prin care - -e verifice dac controalele au fo-t efectuate0 - -e
identifice abaterile de la regul #i - -e poat remedia0 dac e-te nece-ar>
9 e7i-ten+a unui proce- care urmre#te identificarea re-ur-elor nece-are bunei
func+ionri a func+iei contabile>
9 adaptarea nece-arului de per-onal #i a competen+elor ace-tuia la mrimea #i
comple7itatea opera+iunilor0 ca #i la evolu+ia nevoilor #i con-tr'ngerilor.
3$?. 6ub a-pectul regulilor contabile0 trebuie avute 1n vedere:
9 e7i-ten+a unui manual de politici contabile>
9 e7i-ten+a unei proceduri de aplicare a ace-tui manual>
9 e7i-ten+a de controale prin care - -e a-igure re-pectarea manualului>
9 cunoa#terea evolu+iei legi-la+iei contabile #i fi-cale>
9 efectuarea de controale -pecifice a-upra punctelor -en-ibile>
9 identificarea #i tratarea core-pun*toare a anomaliilor>
9 adaptarea programelor informatice la nevoile entit+ii>
9 conformitatea cu regulile contabile>
9 a-igurarea e7actit+ii #i e7@au-tivit+ii 1nregi-trrilor contabile>
9 re-pectarea caracteri-ticilor calitative ale informa+iilor cuprin-e 1n -itua+iile
financiare0 a-tfel 1nc't - -ati-fac nevoile utili*atorilor>
9 pregtirea informa+iilor nece-are con-olidrii grupului>
9 definirea #i di-tribuirea procedurilor de elaborare a -itua+iilor financiare
con-olidate0 ctre toate entit+ile de con-olidat.
6;:IIEN;4 $2
4EDI54R;4 64E 8;RI.I:4R;4 6I5E4III2OR .IN4N:I4R;
4NE42;
3$3. 9 !$" 6itua+iile financiare anuale ale entit+ilor -e auditea* de ctre una
-au mai multe per-oane fi*ice -au <uridice autori*ate 1n condi+iile legii.
!2" 4uditorii -tatutari 1#i e7prim un punct de vedere referitor la gradul de
conformitate a raportului admini-tratorilor cu -itua+iile financiare anuale pentru
acela#i e7erci+iu financiar.
3$9. 9 ;ntit+ile prev*ute la pct. 3 alin. !2" nu au obliga+ia auditrii -itua+iilor
financiare anuale0 cu re-pectarea condi+iilor de la pct. ? alin. !$". 6itua+iile
financiare anuale ale ace-tor entit+i -e verific potrivit prevederilor legi-la+iei 1n
materie.
320. 9 !$" Raportul auditorilor -tatutari cuprinde:
a" o introducere care identific cel pu+in -itua+iile financiare anuale care fac
obiectul auditului -tatutar0 1mpreun cu cadrul de raportare financiar care a fo-t
aplicat la 1ntocmirea ace-tora>
b" o de-criere a ariei auditului -tatutar0 care identific cel pu+in -tandardele de
audit conform crora a fo-t efectuat auditul -tatutar>
c" o opinie de audit care e7prim 1n mod clar opinia auditorilor -tatutari0
potrivit creia -itua+iile financiare anuale ofer o imagine fidel conform
cadrului relevant de raportare financiar #i0 dup ca*0 dac -itua+iile financiare
anuale re-pect cerin+ele legale> opinia de audit e-te fr re*erve0 cu re*erve0 o
opinie contrar -au0 dac auditorii -tatutari nu au fo-t 1n m-ur - e7prime o
opinie de audit0 impo-ibilitatea e7primrii unei opinii>
d" o referire la a-pectele a-upra crora auditorii -tatutari atrag aten+ia0 printr9
un paragraf di-tinct0 fr ca opinia de audit - fie cu re*erve>
e" un punct de vedere privind gradul de conformitate a raportului
admini-tratorilor cu -itua+iile financiare anuale pentru acela#i e7erci+iu financiar.
!2" Raportul -e -emnea* de ctre auditori -tatutari0 per-oane fi*ice0 1n numele
ace-tora -au al auditorilor per-oane <uridice autori*ate0 dup ca*0 #i -e datea*.
6;:IIEN;4 $3
4/ROD4R;40 6;,N4R;4 FI /ED2I:4R;4 6I5E4III2OR
.IN4N:I4R; 4NE42;
32$. 9 !$" 6itua+iile financiare anuale -e 1ntocme-c #i -e public0 potrivit legii0
1n moneda na+ional.
!2" 6itua+iile financiare anuale -unt -emnate de per-oanele 1n drept0
cuprin*'nd:
9 numele #i prenumele per-oanei care le9a 1ntocmit0 1n-cri-e 1n clar>
9 calitatea ace-teia !director economic0 contabil9#ef -au alt per-oan
de-emnat prin deci*ie -cri- de admini-trator0 per-oan autori*at potrivit legii0
membr a :orpului ;7per+ilor :ontabili #i :ontabililor 4utori*a+i din Rom'nia">
9 numrul de 1nregi-trare 1n organi-mul profe-ional0 dac e-te ca*ul.
#M1
3221 @ ;itua2iile +inanciare anuale *unt *upu*e apro.0rii adun0rii generale a
ac2ionarilor *au a*ocia2ilor/ potrivit legi*la2iei n vigoare/ pe .a)a raportului
ad,ini*tratorilor pentru exerci2iul +inanciar n cau)0 8i a raportului de audit
*e,nat de per*oana re*pon*a.il0 *au a raportului cen)orilor/ dup0 ca)1
#B
323. 9 6itua+iile financiare anuale0 aprobate 1n mod core-pun*tor0 1mpreun
cu raportul admini-tratorilor #i raportul de audit -emnat de per-oana
re-pon-abil0 potrivit legii0 -au raportul cen*orilor0 -e public 1n conformitate cu
legi-la+ia 1n vigoare.
32%. 9 Ori de c'te ori -itua+iile financiare anuale #i raportul admini-tratorilor
-e public 1n 1ntregime0 ace-tea trebuie - fie reprodu-e 1n forma #i con+inutul pe
ba*a crora auditorii -tatutari -au per-oanele care au efectuat verificarea0 dup
ca*0 #i9au 1ntocmit raportul lor. 4ce-tea trebuie - fie 1n-o+ite de te7tul complet
al raportului de audit -au al raportului de verificare0 dup ca*.
325. 9 Dac -itua+iile financiare anuale nu -e public 1n 1ntregime0 trebuie -
-e indice faptul c ver-iunea publicat e-te o form pre-curtat #i trebuie - -e
fac trimitere la oficiul regi-trului comer+ului la care au fo-t depu-e -itua+iile
financiare anuale. n ca*ul 1n care -itua+iile financiare anuale nu au fo-t 1nc
depu-e0 ace-t lucru trebuie pre*entat. Raportul de audit nu -e public0 dar -e
men+ionea* dac a fo-t e7primat o opinie de audit fr re*erve0 cu re*erve -au
contrar0 -au dac auditorii -tatutari nu au fo-t 1n m-ur - e7prime o opinie de
audit. De a-emenea0 -e men+ionea* dac raportul de audit face referire la
a-pecte a-upra crora auditorii -tatutari atrag aten+ia printr9un paragraf di-tinct0
fr ca opinia de audit - fie cu re*erve.
32=. 9 !$" mpreun cu -itua+iile financiare anuale trebuie publicat
propunerea de di-tribuire a profitului -au de acoperire a pierderii contabile.
!2" Di-tribuirea profitului -au acoperirea pierderii contabile -e pre*int 1n
notele e7plicative.
:4/I5O2E2 III
/R;8;D;RI .IN42;
32?. 9 /entru a-igurarea informa+iilor de-tinate -i-temului in-titu+ional al
-tatului0 ,ini-terul .inan+elor /ublice poate -olicita entit+ilor depunerea unor
raportri la unit+ile -ale teritoriale.
:4/I5O2E2 I8
/24NE2 D; :ON5ERI (;N;R42
323. 9 !$" :onturile -intetice din planul de conturi -e pot de*volta pe conturi
analitice 1n func+ie de nece-it+ile impu-e de anumite reglementri -au potrivit
nece-it+ilor proprii ale fiecrei entit+i.
!2" :onturile pot avea func+iune contabil de activ !4"0 pa-iv !/" -au -unt
bifunc+ionale !4)/". n general0 conturile cu func+iune contabil de activ
core-pund elementelor de natura activelor #i c@eltuielilor0 iar conturile cu
func+iune contabil de pa-iv core-pund elementelor de natura datoriilor0
capitalurilor proprii #i veniturilor -au -unt aferente a<u-trilor de valoare.
n conturile cu trei cifre0 cifra terminal 9 -emnific opera+iuni de -en- contrar
celor acoperite 1n mod normal de conturile de nivel -uperior din grupa din care
fac parte.
!3" :onturile 1n afara bilan+ului -unt conturi care -e debitea* #i -e creditea*
1n func+ie de modalitatea de 1nregi-trare 1n conturile de bilan+ a opera+iunii0 la
-caden+ -au la data reali*rii ace-teia.
!%" /entru organi*area contabilit+ii de ge-tiune0 nu e-te obligatorie utili*area
conturilor din cla-a 9 A:onturi de ge-tiuneA.
329. 9 /lanul de conturi general e-te urmtorul:
:2464 $ 9 :ON5ERI D; :4/I542ERI
$0. :4/I542 FI R;J;R8;
$0$. :apitalH3"
$0$$. :apital -ub-cri- nevr-at !/"
$0$2. :apital -ub-cri- vr-at !/"
$0$5. /atrimoniul regiei !/"
$0$=. /atrimoniul publicH%" !/"
#M6
10161 #atri,oniul in*titutelor na2ionale de cercetare@de)voltare <#=
#B
$0%. /rime de capital
$0%$. /rime de emi-iune !/"
$0%2. /rime de fu*iune)divi*are !/"
$0%3. /rime de aport !/"
$0%%. /rime de conver-ie a obliga+iunilor 1n ac+iuni !/"
$05. Re*erve din reevaluare !/"
$0=. Re*erve
$0=$. Re*erve legale !/"
$0=3. Re*erve -tatutare -au contractuale !/"
$0=%. Re*erve de valoare <u-tH5" !/"
$0=5. Re*erve repre*ent'nd -urplu-ul reali*at din re*erve din reevaluare !/"
$0=?. Re*erve din diferen+e de cur- valutar 1n rela+ie cu inve-ti+ia net 1ntr9o
entitate -trinH=" !4)/"
$0=3. 4lte re*erve !/"
$0?. Re*erve din conver-ieH?" !4)/"
$03. Intere-e care nu controlea*H3"
$03$. Intere-e care nu controlea* 9 re*ultatul e7erci+iului financiar !4)/"
$032. Intere-e care nu controlea* 9 alte capitaluri proprii !4)/"
$09. 4c+iuni proprii
$09$. 4c+iuni proprii de+inute pe termen -curt !4"
$092. 4c+iuni proprii de+inute pe termen lung !4"
#M1
10531 Ac2iuni proprii repre)entnd titluri de2inute de *ocietatea a.*or.it0 la
*ocietatea a.*or.ant0 <A=
#B
$$. R;JE2545E2 R;/OR545
$$?. Re*ultatul reportat
$$?$. Re*ultatul reportat repre*ent'nd profitul nereparti*at -au pierderea
neacoperit !4)/"
$$?2. Re*ultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat a I460 mai
pu+in I46 29H9" !4)/"
$$?%. Re*ultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile !4)/"
$$?=. Re*ultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementrilor
contabile conforme cu Directiva a I89a a :omunit+ilor ;conomice ;uropene
!4)/"
$2. R;JE2545E2 ;B;R:IIIE2EI .IN4N:I4R
$2$. /rofit -au pierdere !4)/"
$29. Reparti*area profitului !4"
$%. :PF5I(ERI 64E /I;RD;RI 2;(45; D; ;,I5;R;40
RC6:E,/CR4R;40 8PNJ4R;40 :;D4R;4 :E 5I52E (R45EI5 64E
4NE24R;4 IN65RE,;N5;2OR D; :4/I542ERI /RO/RII
$%$. :'#tiguri legate de v'n*area -au anularea in-trumentelor de capitaluri
proprii !/"
$%9. /ierderi legate de emiterea0 r-cumprarea0 v'n*area0 cedarea cu titlu
gratuit -au anularea in-trumentelor de capitaluri proprii !4"
$5. /RO8IJIO4N;
$5$. /rovi*ioane
$5$$. /rovi*ioane pentru litigii !/"
$5$2. /rovi*ioane pentru garan+ii acordate clien+ilor !/"
$5$3. /rovi*ioane pentru de*afectare imobili*ri corporale #i alte ac+iuni
-imilare legate de ace-tea !/"
$5$%. /rovi*ioane pentru re-tructurare !/"
$5$5. /rovi*ioane pentru pen-ii #i obliga+ii -imilare !/"
$5$=. /rovi*ioane pentru impo*ite !/"
$5$3. 4lte provi*ioane !/"
$=. ,/RE,E5ERI FI D45ORII 46I,I245;
$=$. mprumuturi din emi-iuni de obliga+iuni
$=$%. mprumuturi e7terne din emi-iuni de obliga+iuni garantate de -tat !/"
$=$5. mprumuturi e7terne din emi-iuni de obliga+iuni garantate de bnci !/"
$=$?. mprumuturi interne din emi-iuni de obliga+iuni garantate de -tat !/"
$=$3. 4lte 1mprumuturi din emi-iuni de obliga+iuni !/"
$=2. :redite bancare pe termen lung
$=2$. :redite bancare pe termen lung !/"
$=22. :redite bancare pe termen lung nerambur-ate la -caden+ !/"
$=23. :redite e7terne guvernamentale !/"
$=2%. :redite bancare e7terne garantate de -tat !/"
$=25. :redite bancare e7terne garantate de bnci !/"
$=2=. :redite de la tre*oreria -tatului !/"
$=2?. :redite bancare interne garantate de -tat !/"
$==. Datorii care prive-c imobili*rile financiare
$==$. Datorii fa+ de entit+ile afiliate !/"
$==3. Datorii fa+ de entit+ile de care compania e-te legat prin intere-e de
participare !/"
$=?. 4lte 1mprumuturi #i datorii a-imilate !/"
$=3. Dob'n*i aferente 1mprumuturilor #i datoriilor a-imilate
$=3$. Dob'n*i aferente 1mprumuturilor din emi-iuni de obliga+iuni !/"
$=32. Dob'n*i aferente creditelor bancare pe termen lung !/"
$=35. Dob'n*i aferente datoriilor fa+ de entit+ile afiliate !/"
$=3=. Dob'n*i aferente datoriilor fa+ de entit+ile de care compania e-te
legat prin intere-e de participare !/"
$=3?. Dob'n*i aferente altor 1mprumuturi #i datorii a-imilate !/"
$=9. /rime privind rambur-area obliga+iunilor !4"
:2464 2 9 :ON5ERI D; I,ODI2IJCRI
20. I,ODI2IJCRI N;:OR/OR42;
20$. :@eltuieli de con-tituire !4"
203. :@eltuieli de de*voltare !4"
205. :once-iuni0 brevete0 licen+e0 mrci comerciale0 drepturi #i active -imilare
!4"
20?. .ond comercial
20?$. .ond comercial po*itivH$0" !4"
20?5. .ond comercial negativH$$" !/"
203. 4lte imobili*ri necorporale !4"
2$. I,ODI2IJCRI :OR/OR42;
2$$. 5erenuri #i amena<ri de terenuri !4"
2$$$. 5erenuri
2$$2. 4mena<ri de terenuri
2$2. :on-truc+ii !4"
2$3. In-tala+ii te@nice0 mi<loace de tran-port0 animale #i planta+ii
2$3$. ;c@ipamente te@nologice !ma#ini0 utila<e #i in-tala+ii de lucru" !4"
2$32. 4parate #i in-tala+ii de m-urare0 control #i reglare !4"
2$33. ,i<loace de tran-port !4"
2$3%. 4nimale #i planta+ii !4"
2$%. ,obilier0 aparatur birotic0 ec@ipamente de protec+ie a valorilor umane
#i materiale #i alte active corporale !4"
22. I,ODI2IJCRI :OR/OR42; N :ER6 D; 4/RO8IJION4R;
223. In-tala+ii te@nice0 mi<loace de tran-port0 animale #i planta+ii 1n cur- de
aprovi*ionare !4"
22%. ,obilier0 aparatur birotic0 ec@ipamente de protec+ie a valorilor umane
#i materiale #i alte active corporale 1n cur- de aprovi*ionare !4"
23. I,ODI2IJCRI N :ER6 FI 484N6ERI /;N5RE I,ODI2IJCRI
23$. Imobili*ri corporale 1n cur- de e7ecu+ie !4"
232. 4van-uri acordate pentru imobili*ri corporale !4"
233. Imobili*ri necorporale 1n cur- de e7ecu+ie !4"
23%. 4van-uri acordate pentru imobili*ri necorporale !4"
2=. I,ODI2IJCRI .IN4N:I4R;
2=$. 4c+iuni de+inute la entit+ile afiliate !4"
2=3. Intere-e de participare !4"
2=%. 5itluri pu-e 1n ec@ivalen+H$2" !4"
2=5. 4lte titluri imobili*ate !4"
2=?. :rean+e imobili*ate
2=?$. 6ume datorate de entit+ile afiliate !4"
2=?2. Dob'nda aferent -umelor datorate de entit+ile afiliate !4"
2=?3. :rean+e legate de intere-ele de participare !4"
2=?%. Dob'nda aferent crean+elor legate de intere-ele de participare !4"
2=?5. mprumuturi acordate pe termen lung !4"
2=?=. Dob'nda aferent 1mprumuturilor acordate pe termen lung !4"
#M1
27BB1 O.liga2iuni acAi)i2ionate cu oca)ia e,i*iunilor e+ectuate de ter2i <A=
#B
2=?3. 4lte crean+e imobili*ate !4"
2=?9. Dob'n*i aferente altor crean+e imobili*ate !4"
2=9. 8r-minte de efectuat pentru imobili*ri financiare
2=9$. 8r-minte de efectuat privind ac+iunile de+inute la entit+ile afiliate !/"
2=92. 8r-minte de efectuat privind intere-ele de participare !/"
2=93. 8r-minte de efectuat pentru alte imobili*ri financiare !/"
23. 4,OR5IJCRI /RI8IND I,ODI2IJCRI2;
230. 4morti*ri privind imobili*rile necorporale
230$. 4morti*area c@eltuielilor de con-tituire !/"
2303. 4morti*area c@eltuielilor de de*voltare !/"
2305. 4morti*area conce-iunilor0 brevetelor0 licen+elor0 mrcilor comerciale0
drepturilor #i activelor -imilare !/"
230?. 4morti*area fondului comercialH$3" !/"
2303. 4morti*area altor imobili*ri necorporale !/"
23$. 4morti*ri privind imobili*rile corporale
23$$. 4morti*area amena<rilor de terenuri !/"
23$2. 4morti*area con-truc+iilor !/"
23$3. 4morti*area in-tala+iilor0 mi<loacelor de tran-port0 animalelor #i
planta+iilor !/"
23$%. 4morti*area altor imobili*ri corporale !/"
29. 4GE65CRI /;N5RE D;/R;:I;R;4 64E /I;RD;R;4 D;
842O4R; 4 I,ODI2IJCRI2OR
290. 4<u-tri pentru deprecierea imobili*rilor necorporale
2903. 4<u-tri pentru deprecierea c@eltuielilor de de*voltare !/"
2905. 4<u-tri pentru deprecierea conce-iunilor0 brevetelor0 licen+elor0
mrcilor comerciale0 drepturilor #i activelor -imilare !/"
290?. 4<u-tri pentru deprecierea fondului comercialH$%" !/"
2903. 4<u-tri pentru deprecierea altor imobili*ri necorporale !/"
29$. 4<u-tri pentru deprecierea imobili*rilor corporale
29$$. 4<u-tri pentru deprecierea terenurilor #i amena<rilor de terenuri !/"
29$2. 4<u-tri pentru deprecierea con-truc+iilor !/"
29$3. 4<u-tri pentru deprecierea in-tala+iilor0 mi<loacelor de tran-port0
animalelor #i planta+iilor !/"
29$%. 4<u-tri pentru deprecierea altor imobili*ri corporale !/"
293. 4<u-tri pentru deprecierea imobili*rilor 1n cur- de e7ecu+ie
293$. 4<u-tri pentru deprecierea imobili*rilor corporale 1n cur- de e7ecu+ie
!/"
2933. 4<u-tri pentru deprecierea imobili*rilor necorporale 1n cur- de
e7ecu+ie !/"
29=. 4<u-tri pentru pierderea de valoare a imobili*rilor financiare
29=$. 4<u-tri pentru pierderea de valoare a ac+iunilor de+inute la entit+ile
afiliate !/"
29=2. 4<u-tri pentru pierderea de valoare a intere-elor de participare !/"
29=3. 4<u-tri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobili*ate !/"
29=%. 4<u-tri pentru pierderea de valoare a -umelor datorate de entit+ile
afiliate !/"
29=5. 4<u-tri pentru pierderea de valoare a crean+elor legate de intere-ele de
participare !/"
29==. 4<u-tri pentru pierderea de valoare a 1mprumuturilor acordate pe
termen lung !/"
29=3. 4<u-tri pentru pierderea de valoare a altor crean+e imobili*ate !/"
:2464 3 9 :ON5ERI D; 65O:ERI FI /RODE:II; N :ER6 D;
;B;:EII;
30. 65O:ERI D; ,45;RII /RI,; FI ,45;RI42;
30$. ,aterii prime !4"
302. ,ateriale con-umabile
302$. ,ateriale au7iliare !4"
3022. :ombu-tibili !4"
3023. ,ateriale pentru ambalat !4"
302%. /ie-e de -c@imb !4"
3025. 6emin+e #i materiale de plantat !4"
302=. .ura<e !4"
3023. 4lte materiale con-umabile !4"
303. ,ateriale de natura obiectelor de inventar !4"
303. Diferen+e de pre+ la materii prime #i materiale !4)/"
32. 65O:ERI N :ER6 D; 4/RO8IJION4R;
32$. ,aterii prime 1n cur- de aprovi*ionare !4"
322. ,ateriale con-umabile 1n cur- de aprovi*ionare !4"
323. ,ateriale de natura obiectelor de inventar 1n cur- de aprovi*ionare !4"
32=. 4nimale 1n cur- de aprovi*ionare !4"
32?. ,rfuri 1n cur- de aprovi*ionare !4"
323. 4mbala<e 1n cur- de aprovi*ionare !4"
33. /RODE:II; N :ER6 D; ;B;:EII;
33$. /rodu-e 1n cur- de e7ecu+ie !4"
332. 6ervicii 1n cur- de e7ecu+ie !4"
3%. /RODE6;
3%$. 6emifabricate !4"
3%5. /rodu-e finite !4"
3%=. /rodu-e re*iduale !4"
3%3. Diferen+e de pre+ la produ-e !4)/"
35. 65O:ERI 4.245; 24 5;RII
35$. ,aterii #i materiale aflate la ter+i !4"
35%. /rodu-e aflate la ter+i !4"
35=. 4nimale aflate la ter+i !4"
35?. ,rfuri aflate la ter+i !4"
353. 4mbala<e aflate la ter+i !4"
3=. 4NI,42;
3=$. 4nimale #i p-ri !4"
3=3. Diferen+e de pre+ la animale #i p-ri !4)/"
3?. ,CR.ERI
3?$. ,rfuri !4"
3?3. Diferen+e de pre+ la mrfuri !4)/"
33. 4,D424G;
33$. 4mbala<e !4"
333. Diferen+e de pre+ la ambala<e !4)/"
39. 4GE65CRI /;N5RE D;/R;:I;R;4 65O:ERI2OR FI /RODE:II;I
N :ER6 D; ;B;:EII;
39$. 4<u-tri pentru deprecierea materiilor prime !/"
392. 4<u-tri pentru deprecierea materialelor
392$. 4<u-tri pentru deprecierea materialelor con-umabile !/"
3922. 4<u-tri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
!/"
393. 4<u-tri pentru deprecierea produc+iei 1n cur- de e7ecu+ie !/"
39%. 4<u-tri pentru deprecierea produ-elor
39%$. 4<u-tri pentru deprecierea -emifabricatelor !/"
39%5. 4<u-tri pentru deprecierea produ-elor finite !/"
39%=. 4<u-tri pentru deprecierea produ-elor re*iduale !/"
395. 4<u-tri pentru deprecierea -tocurilor aflate la ter+i
395$. 4<u-tri pentru deprecierea materiilor #i materialelor aflate la ter+i !/"
3952. 4<u-tri pentru deprecierea -emifabricatelor aflate la ter+i !/"
3953. 4<u-tri pentru deprecierea produ-elor finite aflate la ter+i !/"
395%. 4<u-tri pentru deprecierea produ-elor re*iduale aflate la ter+i !/"
395=. 4<u-tri pentru deprecierea animalelor aflate la ter+i !/"
395?. 4<u-tri pentru deprecierea mrfurilor aflate la ter+i !/"
3953. 4<u-tri pentru deprecierea ambala<elor aflate la ter+i !/"
39=. 4<u-tri pentru deprecierea animalelor !/"
39?. 4<u-tri pentru deprecierea mrfurilor !/"
393. 4<u-tri pentru deprecierea ambala<elor !/"
:2464 % 9 :ON5ERI D; 5;RII
%0. .ERNIJORI FI :ON5ERI 46I,I245;
%0$. .urni*ori !/"
%03. ;fecte de pltit !/"
%0%. .urni*ori de imobili*ri !/"
%05. ;fecte de pltit pentru imobili*ri !/"
%03. .urni*ori 9 facturi ne-o-ite !/"
%09. .urni*ori 9 debitori
%09$. .urni*ori 9 debitori pentru cumprri de bunuri de natura -tocurilor !4"
%092. .urni*ori 9 debitori pentru pre-tri de -ervicii !4"
%$. :2I;NII FI :ON5ERI 46I,I245;
%$$. :lien+i
%$$$. :lien+i !4"
%$$3. :lien+i incer+i -au 1n litigiu !4"
%$3. ;fecte de primit de la clien+i !4"
%$3. :lien+i 9 facturi de 1ntocmit !4"
%$9. :lien+i 9 creditori !/"
%2. /;R6ON42 FI :ON5ERI 46I,I245;
%2$. /er-onal 9 -alarii datorate !/"
%23. /er-onal 9 a<utoare materiale datorate !/"
%2%. /rime repre*ent'nd participarea per-onalului la profitH$5" !/"
%25. 4van-uri acordate per-onalului !4"
%2=. Drepturi de per-onal neridicate !/"
%2?. Re+ineri din -alarii datorate ter+ilor !/"
%23. 4lte datorii #i crean+e 1n legtur cu per-onalul
%23$. 4lte datorii 1n legtur cu per-onalul !/"
%232. 4lte crean+e 1n legtur cu per-onalul !4"
%3. 46I(ERCRI 6O:I42;0 /RO5;:II4 6O:I42C FI :ON5ERI
46I,I245;
%3$. 4-igurri -ociale
%3$$. :ontribu+ia unit+ii la a-igurrile -ociale !/"
%3$2. :ontribu+ia per-onalului la a-igurrile -ociale !/"
%3$3. :ontribu+ia anga<atorului pentru a-igurrile -ociale de -ntate !/"
%3$%. :ontribu+ia anga<a+ilor pentru a-igurrile -ociale de -ntate !/"
%3?. 4<utor de #oma<
%3?$. :ontribu+ia unit+ii la fondul de #oma< !/"
%3?2. :ontribu+ia per-onalului la fondul de #oma< !/"
%33. 4lte datorii #i crean+e -ociale
%33$. 4lte datorii -ociale !/"
%332. 4lte crean+e -ociale !4"
%%. DE(;5E2 6545E2EI0 .ONDERI 6/;:I42; FI :ON5ERI
46I,I245;
%%$. Impo*itul pe profit)venit
%%$$. Impo*itul pe profit !/"
%%$3. Impo*itul pe venitH$=" !/"
%%2. 5a7a pe valoarea adugat
%%23. 584 de plat !/"
%%2%. 584 de recuperat !4"
%%2=. 584 deductibil !4"
%%2?. 584 colectat !/"
%%23. 584 nee7igibil !4)/"
%%%. Impo*itul pe venituri de natura -alariilor !/"
%%5. 6ubven+ii
%%5$. 6ubven+ii guvernamentale !4"
%%52. mprumuturi nerambur-abile cu caracter de -ubven+ii !4"
%%53. 4lte -ume primite cu caracter de -ubven+ii !4"
%%=. 4lte impo*ite0 ta7e #i vr-minte a-imilate !/"
%%?. .onduri -peciale 9 ta7e #i vr-minte a-imilate !/"
%%3. 4lte datorii #i crean+e cu bugetul -tatului
%%3$. 4lte datorii fa+ de bugetul -tatului !/"
%%32. 4lte crean+e privind bugetul -tatului !4"
%5. (RE/ FI 4:IION4RI)46O:I4II
%5$. Decontri 1ntre entit+ile afiliate
%5$$. Decontri 1ntre entit+ile afiliate !4)/"
%5$3. Dob'n*i aferente decontrilor 1ntre entit+ile afiliate !4)/"
%53. Decontri privind intere-ele de participare
%53$. Decontri privind intere-ele de participare !4)/"
%533. Dob'n*i aferente decontrilor privind intere-ele de participare !4)/"
%55. 6ume datorate ac+ionarilor)a-ocia+ilor
%55$. 4c+ionari)a-ocia+i 9 conturi curente !/"
%553. 4c+ionari)a-ocia+i 9 dob'n*i la conturi curente !/"
%5=. Decontri cu ac+ionarii)a-ocia+ii privind capitalul !4)/"
%5?. Dividende de plat !/"
%53. Decontri din opera+ii 1n participa+ie
%53$. Decontri din opera+ii 1n participa+ie 9 pa-iv !/"
%532. Decontri din opera+ii 1n participa+ie 9 activ !4"
%=. D;DI5ORI FI :R;DI5ORI DI8;RFI
%=$. Debitori diver#i !4"
%=2. :reditori diver#i !/"
%?. :ON5ERI D; 6ED8;NIII0 R;(E24RIJ4R; FI 46I,I245;
%?$. :@eltuieli 1nregi-trate 1n avan- !4"
%?2. 8enituri 1nregi-trate 1n avan- !/"
%?3. Decontri din opera+ii 1n cur- de clarificare !4)/"
%?5. 6ED8;NIII /;N5RE IN8;65IIII
%?5$. 6ubven+ii guvernamentale pentru inve-ti+ii !/"
%?52. mprumuturi nerambur-abile cu caracter de -ubven+ii pentru inve-ti+ii
!/"
%?53. Dona+ii pentru inve-ti+ii !/"
%?5%. /lu-uri de inventar de natura imobili*rilor !/"
%?53. 4lte -ume primite cu caracter de -ubven+ii pentru inve-ti+ii !/"
#M6
4B61 ?enituri n avan* a+erente activelor pri,ite prin tran*+er de la clien2i <#=
#B
%3. D;:ON5CRI N :4DRE2 ENI5CIII
%3$. Decontri 1ntre unitate #i -ubunit+i !4)/"
%32. Decontri 1ntre -ubunit+i !4)/"
%9. 4GE65CRI /;N5RE D;/R;:I;R;4 :R;4NI;2OR
%9$. 4<u-tri pentru deprecierea crean+elor 9 clien+i !/"
%95. 4<u-tri pentru deprecierea crean+elor 9 decontri 1n cadrul grupului #i cu
ac+ionarii)a-ocia+ii !/"
%9=. 4<u-tri pentru deprecierea crean+elor 9 debitori diver#i !/"
:2464 5 9 :ON5ERI D; 5R;JOR;RI;
50. IN8;65IIII /; 5;R,;N 6:ER5
50$. 4c+iuni de+inute la entit+ile afiliate !4"
505. Obliga+iuni emi-e #i r-cumprate !4"
50=. Obliga+iuni !4"
503. 4lte inve-ti+ii pe termen -curt #i crean+e a-imilate
503$. 4lte titluri de pla-ament !4"
5033. Dob'n*i la obliga+iuni #i titluri de pla-ament !4"
509. 8r-minte de efectuat pentru inve-ti+iile pe termen -curt
509$. 8r-minte de efectuat pentru ac+iunile de+inute la entit+ile afiliate !/"
5092. 8r-minte de efectuat pentru alte inve-ti+ii pe termen -curt !/"
5$. :ON5ERI 24 DCN:I
5$$. 8alori de 1nca-at
5$$2. :ecuri de 1nca-at !4"
5$$3. ;fecte de 1nca-at !4"
5$$%. ;fecte remi-e -pre -contare !4"
5$2. :onturi curente la bnci
5$2$. :onturi la bnci 1n lei !4"
5$2%. :onturi la bnci 1n valut !4"
5$25. 6ume 1n cur- de decontare !4"
5$3. Dob'n*i
5$3=. Dob'n*i de pltit !/"
5$3?. Dob'n*i de 1nca-at !4"
5$9. :redite bancare pe termen -curt
5$9$. :redite bancare pe termen -curt !/"
5$92. :redite bancare pe termen -curt nerambur-ate la -caden+ !/"
5$93. :redite e7terne guvernamentale !/"
5$9%. :redite e7terne garantate de -tat !/"
5$95. :redite e7terne garantate de bnci !/"
5$9=. :redite de la tre*oreria -tatului !/"
5$9?. :redite interne garantate de -tat !/"
5$93. Dob'n*i aferente creditelor bancare pe termen -curt !/"
53. :464
53$. :a-a
53$$. :a-a 1n lei !4"
53$%. :a-a 1n valut !4"
532. 4lte valori
532$. 5imbre fi-cale #i po#tale !4"
5322. Dilete de tratament #i odi@n !4"
5323. 5ic@ete #i bilete de cltorie !4"
5323. 4lte valori !4"
5%. 4:R;DI5I8;
5%$. 4creditive
5%$$. 4creditive 1n lei !4"
5%$2. 4creditive 1n valut !4"
5%2. 4van-uri de tre*orerieH$?" !4"
53. 8IR4,;N5; IN5;RN;
53$. 8iramente interne !4)/"
59. 4GE65CRI /;N5RE /I;RD;R;4 D; 842O4R; 4 :ON5ERI2OR
D; 5R;JOR;RI;
59$. 4<u-tri pentru pierderea de valoare a ac+iunilor de+inute la entit+ile
afiliate !/"
595. 4<u-tri pentru pierderea de valoare a obliga+iunilor emi-e #i
r-cumprate !/"
59=. 4<u-tri pentru pierderea de valoare a obliga+iunilor !/"
593. 4<u-tri pentru pierderea de valoare a altor inve-ti+ii pe termen -curt #i
crean+e a-imilate !/"
:2464 = 9 :ON5ERI D; :&;25EI;2I
=0. :&;25EI;2I /RI8IND 65O:ERI2;
=0$. :@eltuieli cu materiile prime
=02. :@eltuieli cu materialele con-umabile
=02$. :@eltuieli cu materialele au7iliare
=022. :@eltuieli privind combu-tibilii
=023. :@eltuieli privind materialele pentru ambalat
=02%. :@eltuieli privind pie-ele de -c@imb
=025. :@eltuieli privind -emin+ele #i materialele de plantat
=02=. :@eltuieli privind fura<ele
=023. :@eltuieli privind alte materiale con-umabile
=03. :@eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
=0%. :@eltuieli privind materialele ne-tocate
=05. :@eltuieli privind energia #i apa
=0=. :@eltuieli privind animalele #i p-rile
=0?. :@eltuieli privind mrfurile
=03. :@eltuieli privind ambala<ele
=09. Reduceri comerciale primite
=$. :&;25EI;2I :E 6;R8I:II2; ;B;:E545; D; 5;RII
=$$. :@eltuieli cu 1ntre+inerea #i repara+iile
=$2. :@eltuieli cu redeven+ele0 loca+iile de ge-tiune #i c@iriile
=$3. :@eltuieli cu primele de a-igurare
=$%. :@eltuieli cu -tudiile #i cercetrile
=2. :&;25EI;2I :E 425; 6;R8I:II ;B;:E545; D; 5;RII
=2$. :@eltuieli cu colaboratorii
=22. :@eltuieli privind comi-ioanele #i onorariile
=23. :@eltuieli de protocol0 reclam #i publicitate
=2%. :@eltuieli cu tran-portul de bunuri #i per-onal
=25. :@eltuieli cu depla-ri0 deta#ri #i tran-ferri
=2=. :@eltuieli po#tale #i ta7e de telecomunica+ii
=2?. :@eltuieli cu -erviciile bancare #i a-imilate
=23. 4lte c@eltuieli cu -erviciile e7ecutate de ter+i
=3. :&;25EI;2I :E 425; I,/OJI5;0 54B; FI 8CR6C,IN5;
46I,I245;
=35. :@eltuieli cu alte impo*ite0 ta7e #i vr-minte a-imilate
=%. :&;25EI;2I :E /;R6ON42E2
=%$. :@eltuieli cu -alariile per-onalului
=%2. :@eltuieli cu tic@etele de ma- acordate -alaria+ilor
=%3. :@eltuieli cu primele repre*ent'nd participarea per-onalului la profit
=%%. :@eltuieli cu remunerarea 1n in-trumente de capitaluri proprii
=%5. :@eltuieli privind a-igurrile #i protec+ia -ocial
=%5$. :ontribu+ia unit+ii la a-igurrile -ociale
=%52. :ontribu+ia unit+ii pentru a<utorul de #oma<
=%53. :ontribu+ia anga<atorului pentru a-igurrile -ociale de -ntate
=%5=. :ontribu+ia unit+ii la -c@emele de pen-ii facultative
=%5?. :ontribu+ia unit+ii la primele de a-igurare voluntar de -ntate
=%53. 4lte c@eltuieli privind a-igurrile #i protec+ia -ocial
=5. 425; :&;25EI;2I D; ;B/2O454R;
=52. :@eltuieli cu protec+ia mediului 1ncon<urtor
=5%. /ierderi din crean+e #i debitori diver#i
=53. 4lte c@eltuieli de e7ploatare
=53$. De-pgubiri0 amen*i #i penalit+i
=532. Dona+ii acordate
=533. :@eltuieli privind activele cedate #i alte opera+ii de capital
=533. 4lte c@eltuieli de e7ploatare
==. :&;25EI;2I .IN4N:I4R;
==3. /ierderi din crean+e legate de participa+ii
==%. :@eltuieli privind inve-ti+iile financiare cedate
==%$. :@eltuieli privind imobili*rile financiare cedate
==%2. /ierderi din inve-ti+iile pe termen -curt cedate
==5. :@eltuieli din diferen+e de cur- valutar
===. :@eltuieli privind dob'n*ile
==?. :@eltuieli privind -conturile acordate
==3. 4lte c@eltuieli financiare
=?. :&;25EI;2I ;B5R4ORDIN4R;
=?$. :@eltuieli privind calamit+ile #i alte evenimente e7traordinare
=3. :&;25EI;2I :E 4,OR5IJCRI2;0 /RO8IJIO4N;2; FI
4GE65CRI2; /;N5RE D;/R;:I;R; 64E /I;RD;R; D; 842O4R;
=3$. :@eltuieli de e7ploatare privind amorti*rile0 provi*ioanele #i a<u-trile
pentru depreciere
=3$$. :@eltuieli de e7ploatare privind amorti*area imobili*rilor
=3$2. :@eltuieli de e7ploatare privind provi*ioanele
=3$3. :@eltuieli de e7ploatare privind a<u-trile pentru deprecierea
imobili*rilor
=3$%. :@eltuieli de e7ploatare privind a<u-trile pentru deprecierea activelor
circulante
=3=. :@eltuieli financiare privind amorti*rile #i a<u-trile pentru pierdere de
valoare
=3=3. :@eltuieli financiare privind a<u-trile pentru pierderea de valoare a
imobili*rilor financiare
=3=%. :@eltuieli financiare privind a<u-trile pentru pierderea de valoare a
activelor circulante
=3=3. :@eltuieli financiare privind amorti*area primelor de rambur-are a
obliga+iunilor
=9. :&;25EI;2I :E I,/OJI5E2 /; /RO.I5 FI 425; I,/OJI5;
=9$. :@eltuieli cu impo*itul pe profit
=93. :@eltuieli cu impo*itul pe venit #i cu alte impo*ite care nu apar 1n
elementele de mai -u-H$3"
:2464 ? 9 :ON5ERI D; 8;NI5ERI
?0. :I.R4 D; 4.4:;RI N;5C
?0$. 8enituri din v'n*area produ-elor finite
?02. 8enituri din v'n*area -emifabricatelor
?03. 8enituri din v'n*area produ-elor re*iduale
?0%. 8enituri din -ervicii pre-tate
?05. 8enituri din -tudii #i cercetri
?0=. 8enituri din redeven+e0 loca+ii de ge-tiune #i c@irii
?0?. 8enituri din v'n*area mrfurilor
?03. 8enituri din activit+i diver-e
?09. Reduceri comerciale acordate
?$. 8;NI5ERI 4.;R;N5; :O65E2EI /RODE:II;I N :ER6 D;
;B;:EII;
?$$. 8enituri aferente co-turilor -tocurilor de produ-e
?$2. 8enituri aferente co-turilor -erviciilor 1n cur- de e7ecu+ie
?2. 8;NI5ERI DIN /RODE:II4 D; I,ODI2IJCRI
?2$. 8enituri din produc+ia de imobili*ri necorporale
?22. 8enituri din produc+ia de imobili*ri corporale
?%. 8;NI5ERI DIN 6ED8;NIII D; ;B/2O454R;
?%$. 8enituri din -ubven+ii de e7ploatare
?%$$. 8enituri din -ubven+ii de e7ploatare aferente cifrei de afaceriH$9"
?%$2. 8enituri din -ubven+ii de e7ploatare pentru materii prime #i materiale
con-umabile
?%$3. 8enituri din -ubven+ii de e7ploatare pentru alte c@eltuieli e7terne
?%$%. 8enituri din -ubven+ii de e7ploatare pentru plata per-onalului
?%$5. 8enituri din -ubven+ii de e7ploatare pentru a-igurri #i protec+ie -ocial
?%$=. 8enituri din -ubven+ii de e7ploatare pentru alte c@eltuieli de e7ploatare
?%$?. 8enituri din -ubven+ii de e7ploatare aferente altor venituri
?%$3. 8enituri din -ubven+ii de e7ploatare pentru dob'nda datorat
?5. 425; 8;NI5ERI DIN ;B/2O454R;
?5%. 8enituri din crean+e reactivate #i debitori diver#i
?53. 4lte venituri din e7ploatare
?53$. 8enituri din de-pgubiri0 amen*i #i penalit+i
?532. 8enituri din dona+ii primite
?533. 8enituri din v'n*area activelor #i alte opera+ii de capital
?53%. 8enituri din -ubven+ii pentru inve-ti+ii
?533. 4lte venituri din e7ploatare
?=. 8;NI5ERI .IN4N:I4R;
?=$. 8enituri din imobili*ri financiare
?=$$. 8enituri din ac+iuni de+inute la entit+ile afiliate
?=$3. 8enituri din intere-e de participare
?=2. 8enituri din inve-ti+ii financiare pe termen -curt
?=3. 8enituri din crean+e imobili*ate
?=%. 8enituri din inve-ti+ii financiare cedate
?=%$. 8enituri din imobili*ri financiare cedate
?=%2. :'#tiguri din inve-ti+ii pe termen -curt cedate
?=5. 8enituri din diferen+e de cur- valutar
?==. 8enituri din dob'n*i
?=?. 8enituri din -conturi ob+inute
?=3. 4lte venituri financiare
??. 8;NI5ERI ;B5R4ORDIN4R;
??$. 8enituri din -ubven+ii pentru evenimente e7traordinare #i altele -imilare
?3. 8;NI5ERI DIN /RO8IJIO4N; FI 4GE65CRI /;N5RE
D;/R;:I;R; 64E /I;RD;R; D; 842O4R;
?3$. 8enituri din provi*ioane #i a<u-tri pentru depreciere privind activitatea
de e7ploatare
?3$2. 8enituri din provi*ioane
?3$3. 8enituri din a<u-tri pentru deprecierea imobili*rilor
?3$%. 8enituri din a<u-tri pentru deprecierea activelor circulante
?3$5. 8enituri din fondul comercial negativH20"
?3=. 8enituri financiare din a<u-tri pentru pierdere de valoare
?3=3. 8enituri financiare din a<u-tri pentru pierderea de valoare a
imobili*rilor financiare
?3=%. 8enituri financiare din a<u-tri pentru pierderea de valoare a activelor
circulante
:2464 3 9 :ON5ERI 6/;:I42;
30. :ON5ERI N 4.4R4 DI24NIE2EI
30$. 4nga<amente acordate
30$$. (iruri #i garan+ii acordate
30$3. 4lte anga<amente acordate
302. 4nga<amente primite
302$. (iruri #i garan+ii primite
3023. 4lte anga<amente primite
303. 4lte conturi 1n afara bilan+ului
303$. Imobili*ri corporale luate cu c@irie
3032. 8alori materiale primite -pre prelucrare -au reparare
3033. 8alori materiale primite 1n p-trare -au cu-todie
303%. Debitori -co#i din activ0 urmri+i 1n continuare
3035. 6tocuri de natura obiectelor de inventar date 1n folo-in+
303=. Redeven+e0 loca+ii de ge-tiune0 c@irii #i alte datorii a-imilate
303?. ;fecte -contate nea<un-e la -caden+
3033. Dunuri publice primite 1n admini-trare0 conce-iune #i cu c@irie
3039. 4lte valori 1n afara bilan+ului
30%. 4morti*area aferent gradului de neutili*are a mi<loacelor fi7e
30%5. 4morti*area aferent gradului de neutili*are a mi<loacelor fi7e
305. Dob'n*i aferente contractelor de lea-ing #i altor contracte a-imilate0
nea<un-e la -caden+
305$. Dob'n*i de pltit
3052. Dob'n*i de 1nca-atH2$"
30=. :ertificate de emi-ii de ga*e cu efect de -er
30?. 4ctive contingente
303. Datorii contingente
39. DI24NI
39$. Dilan+ de de-c@idere
392. Dilan+ de 1nc@idere
:2464 9 9 :ON5ERI D; (;65IEN;H22"
90. D;:ON5CRI IN5;RN;
90$. Decontri interne privind c@eltuielile
902. Decontri interne privind produc+ia ob+inut
903. Decontri interne privind diferen+ele de pre+
92. :ON5ERI D; :42:E24II;
92$. :@eltuielile activit+ii de ba*
922. :@eltuielile activit+ilor au7iliare
923. :@eltuieli indirecte de produc+ie
92%. :@eltuieli generale de admini-tra+ie
925. :@eltuieli de de-facere
93. :O65E2 /RODE:II;I
93$. :o-tul produc+iei ob+inute
933. :o-tul produc+iei 1n cur- de e7ecu+ie
999999999999
H3" n func+ie de forma <uridic a entit+ii -e 1n-crie: capital -ocial0
patrimoniul regiei etc.
H%" 4ce-t cont mai apare doar la entit+ile care nu au finali*at procedurile
legale de tran-fer al bunurilor de natura patrimoniului public.
H5" 4ce-t cont apare numai 1n -itua+iile financiare anuale con-olidate.
H=" 4ce-t cont apare numai 1n -itua+iile financiare anuale con-olidate.
H?" 4ce-t cont apare numai 1n -itua+iile financiare anuale con-olidate.
H3" 4ce-t cont apare numai 1n -itua+iile financiare anuale con-olidate.
H9" 4ce-t cont apare doar la entit+ile care au aplicat Reglementrile contabile
aprobate prin O,./ nr. 9%)200$ #i p'n la 1nc@iderea -oldului ace-tui cont.
H$0" 4ce-t cont apare0 de regul0 1n -itua+iile financiare anuale con-olidate.
#M1
E11= EEE A.rogat0
#B
H$2" 4ce-t cont apare numai 1n -itua+iile financiare anuale con-olidate.
H$3" 4ce-t cont apare0 de regul0 1n -itua+iile financiare anuale con-olidate.
H$%" 4ce-t cont apare0 de regul0 1n -itua+iile financiare anuale con-olidate.
H$5" 6e utili*ea* atunci c'nd e7i-t ba* legal pentru acordarea ace-tora.
H$=" 6e utili*ea* pentru eviden+ierea impo*itului pe venitul
micro1ntreprinderilor0 definite conform legii.
H$?" n ace-t cont vor fi eviden+iate #i -umele acordate prin -i-temul de
carduri.
H$3" 6e utili*ea* conform reglementrilor legale.
H$9" 6e ia 1n calcul la determinarea cifrei de afaceri.
#M1
E20= EEE A.rogat0
#B
H2$" 4ce-t cont -e folo-e#te de ctre entit+ile radiate din Regi-trul general #i
care mai au 1n derulare contracte de lea-ing0
H22" /entru organi*area contabilit+ii de ge-tiune0 folo-irea conturilor din
acea-t cla- e-te op+ional.
:4/I5O2E2 8
5R4N6/EN;R;4H23" 6O2DERI2OR :ON5ERI2OR DIN D424NI4
D; 8;RI.I:4R; 24 3$.$2.2009 N NOE2 /24N D; :ON5ERI (;N;R42

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%
& C'()*+, -')+,#,) +./0.1.()2+,0'+ & C'()*+, #.C3,
&
& C'()45,0. C'(6'+1. C* D,+.C),#.0. & 7conform -lanului de
conturi $eneral &
& .*+'-.(. & cuprins n +e$lementrile
conta8ile &
& & apro8ate prin 'rdinul
ministrului &
& & finanelor pu8lice nr9
:;2<2!!;, cu &
& & modificrile =i
completrile &
& & ulterioare)
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& Sim8ol & Denumire cont & Sim8ol & Denumire
cont &
& cont & & cont &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& C04S4 - C'()*+, D. C4-,)40*+,
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
& /+*-4 ! - C4-,)40 >, +.?.+#.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&! & Capital &! & Capital
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& !& Capital su8scris & !& Capital
su8scris &
& & ne@rsat & & ne@rsat
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& !2& Capital su8scris @rsat & !2& Capital
su8scris @rsat &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& !;& -atrimoniul re$iei & !;& -atrimoniul
re$iei &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& !A& -atrimoniul pu8lic & !A& -atrimoniul
pu8lic &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&!B & -rime de capital &!B & -rime de
capital &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& !B& -rime de emisiune & !B& -rime de
emisiune &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& !B2& -rime de fu"iune< & !B2& -rime de
fu"iune< &
& & di@i"are & & di@i"are
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& !BC& -rime de aport & !BC& -rime de
aport &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& !BB& -rime de con@ersie a & !BB& -rime de
con@ersie a &
& & o8li$aiunilor n & &
o8li$aiunilor n &
& & aciuni & & aciuni
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&!; & +e"er@e din ree@aluare &!; & +e"er@e din
ree@aluare &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&!A & +e"er@e &!A & +e"er@e
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& !A& +e"er@e le$ale & !A& +e"er@e
le$ale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& !AC& +e"er@e statutare sau & !AC& +e"er@e
statutare sau &
& & contractuale & & contractuale
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& !AB& +e"er@e de @aloare Dust& !AB& +e"er@e de
@aloare Dust&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& !A;& +e"er@e repre"entnd & !A;& +e"er@e
repre"entnd &
& & surplusul reali"at din & & surplusul
reali"at din &
& & re"er@e din ree@aluare & & re"er@e din
ree@aluare &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& !A:& +e"er@e din diferene de& & Cont nou
&
& & curs @alutar n relaie & &
&
& & cu in@estiia net & &
&
& & ntr-o entitate strin & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& !AE& 4lte re"er@e & !AE& 4lte re"er@e
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&!: & +e"er@e din con@ersie &!: & +e"er@e din
con@ersie &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&!E & ,nterese care nu &!E & ,nterese
minoritare &
& & controlea" & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& !E& ,nterese care nu & !E& ,nterese
minoritare - &
& & controlea" - re"ultatul& & re"ultatul
exerciiului &
& & exerciiului financiar & & financiar
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& !E2& ,nterese care nu & !E2& ,nterese
minoritare - &
& & controlea" - alte & & alte
capitaluri proprii &
& & capitaluri proprii & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&!F & 4ciuni proprii &!F & 4ciuni
proprii &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& !F& 4ciuni proprii deinute& !F& 4ciuni
proprii deinute&
& & pe termen scurt & & pe termen
scurt &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& !F2& 4ciuni proprii deinute& !F2& 4ciuni
proprii deinute&
& & pe termen lun$ & & pe termen
lun$ &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 - +.?*0)4)*0 +.-'+)4)
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&: & +e"ultatul reportat &: & +e"ultatul
reportat &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :& +e"ultatul reportat & :& +e"ultatul
reportat &
& & repre"entnd profitul & & repre"entnd
profitul &
& & nereparti"at sau & & nereparti"at
sau &
& & pierderea neacoperit & & pierderea
neacoperit &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :2& +e"ultatul reportat & :2& +e"ultatul
reportat &
& & pro@enit din adoptarea & & pro@enit din
adoptarea &
& & pentru prima dat a ,4S,& & pentru prima
dat a ,4S,&
& & mai puin ,4S 2F*2B) & & mai puin ,4S
2F &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :B& +e"ultatul reportat & :B& +e"ultatul
reportat &
& & pro@enit din corectarea & & pro@enit din
corectarea &
& & erorilor conta8ile & & erorilor
conta8ile &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :A& +e"ultatul reportat & :A& +e"ultatul
reportat &
& & pro@enit din trecerea la& & pro@enit din
trecerea la&
& & aplicarea & & aplicarea
&
& & +e$lementrilor & &
+e$lementrilor &
& & conta8ile conforme cu & & conta8ile
conforme cu &
& & Directi@a a ,#-a a & & Directi@a a
,#-a a &
& & Comunitilor .conomice & & Comunitilor
.conomice &
& & .uropene & & .uropene
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 2 - +.?*0)4)*0 .G.+C,H,*0*, 6,(4(C,4+
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&2 & -rofit sau pierdere &2 & -rofit sau
pierdere &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2F & +eparti"area profitului &2F & +eparti"area
profitului &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 B - CI>),/*+, S4* -,.+D.+, 0./4). D. .1,).+.4,
&
& +2SC*1-2+4+.4, #I(?4+.4, C.D4+.4 C* ),)0*
/+4)*,) S4* &
& 4(*04+.4 ,(S)+*1.().0'+ D. C4-,)40*+,
-+'-+,, &
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&B & C=ti$uri le$ate de &B & C=ti$uri
le$ate de &
& & @n"area sau anularea & & @n"area sau
anularea &
& & instrumentelor de & &
instrumentelor de &
& & capitaluri proprii & & capitaluri
proprii &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&BF & -ierderi le$ate de &BF & -ierderi
le$ate de &
& & emiterea, rscumprarea,& & emiterea,
rscumprarea,&
& & @n"area, cedarea cu & & @n"area,
cedarea cu &
& & titlu $ratuit sau & & titlu $ratuit
sau &
& & anularea instrumentelor & & anularea
instrumentelor &
& & de capitaluri proprii & & de capitaluri
proprii &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 ; - -+'#,?,'4(.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&; & -ro@i"ioane &; & -ro@i"ioane
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;& -ro@i"ioane pentru & ;& -ro@i"ioane
pentru &
& & liti$ii & & liti$ii
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;2& -ro@i"ioane pentru & ;2& -ro@i"ioane
pentru &
& & $aranii acordate & & $aranii
acordate &
& & clienilor & & clienilor
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;C& -ro@i"ioane pentru & ;C& -ro@i"ioane
pentru &
& & de"afectare imo8ili"ri & & de"afectare
imo8ili"ri &
& & corporale =i alte & & corporale =i
alte &
& & aciuni similare le$ate & & aciuni
similare le$ate &
& & de acestea & & de acestea
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;B& -ro@i"ioane pentru & ;B& -ro@i"ioane
pentru &
& & restructurare & & restructurare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;;& -ro@i"ioane pentru & ;;& -ro@i"ioane
pentru &
& & pensii =i o8li$aii & & pensii =i
o8li$aii &
& & similare & & similare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;A& -ro@i"ioane pentru & ;A& -ro@i"ioane
pentru &
& & impo"ite & & impo"ite
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;E& 4lte pro@i"ioane & ;E& 4lte
pro@i"ioane &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 A - J1-+*1*)*+, >, D4)'+,, 4S,1,04).
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&A & Jmprumuturi din emisiuni&A & Jmprumuturi
din emisiuni&
& & de o8li$aiuni & & de
o8li$aiuni &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AB& Jmprumuturi externe din & AB& Jmprumuturi
externe din &
& & emisiuni de o8li$aiuni & & emisiuni de
o8li$aiuni &
& & $arantate de stat & & $arantate de
stat &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A;& Jmprumuturi externe din & A;& Jmprumuturi
externe din &
& & emisiuni de o8li$aiuni & & emisiuni de
o8li$aiuni &
& & $arantate de 8nci & & $arantate de
8nci &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A:& Jmprumuturi interne din & A:& Jmprumuturi
interne din &
& & emisiuni de o8li$aiuni & & emisiuni de
o8li$aiuni &
& & $arantate de stat & & $arantate de
stat &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AE& 4lte mprumuturi din & AE& 4lte
mprumuturi din &
& & emisiuni de o8li$aiuni & & emisiuni de
o8li$aiuni &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A2 & Credite 8ancare pe &A2 & Credite
8ancare pe &
& & termen lun$ & & termen lun$
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A2& Credite 8ancare pe & A2& Credite
8ancare pe &
& & termen lun$ & & termen lun$
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A22& Credite 8ancare pe & A22& Credite
8ancare pe &
& & termen lun$ neram8ursate& & termen lun$
neram8ursate&
& & la scaden & & la scaden
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A2C& Credite externe & A2C& Credite
externe &
& & $u@ernamentale & &
$u@ernamentale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A2B& Credite 8ancare externe & A2B& Credite
8ancare externe &
& & $arantate de stat & & $arantate de
stat &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A2;& Credite 8ancare externe & A2;& Credite
8ancare externe &
& & $arantate de 8nci & & $arantate de
8nci &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A2A& Credite de la tre"oreria& A2A& Credite de la
tre"oreria&
& & statului & & statului
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A2:& Credite 8ancare interne & A2:& Credite
8ancare interne &
& & $arantate de stat & & $arantate de
stat &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&AA & Datorii care pri@esc &AA & Datorii care
pri@esc &
& & imo8ili"rile financiare& & imo8ili"rile
financiare&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AA& Datorii fa de & AA& Datorii fa
de &
& & entitile afiliate & & entitile
afiliate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AAC& Datorii fa de & AAC& Datorii fa
de &
& & entitile de care & & entitile de
care &
& & compania este le$at & & compania este
le$at &
& & prin interese de & & prin interese
de &
& & participare & & participare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A: & 4lte mprumuturi =i &A: & 4lte
mprumuturi =i &
& & datorii asimilate & & datorii
asimilate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&AE & Do8n"i aferente &AE & Do8n"i
aferente &
& & mprumuturilor =i & &
mprumuturilor =i &
& & datoriilor asimilate & & datoriilor
asimilate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AE& Do8n"i aferente & AE& Do8n"i
aferente &
& & mprumuturilor din & &
mprumuturilor din &
& & emisiuni de o8li$aiuni & & emisiuni de
o8li$aiuni &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AE2& Do8n"i aferente & AE2& Do8n"i
aferente &
& & creditelor 8ancare pe & & creditelor
8ancare pe &
& & termen lun$ & & termen lun$
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AE;& Do8n"i aferente & AE;& Do8n"i
aferente &
& & datoriilor fa de & & datoriilor
fa de &
& & entitile afiliate & & entitile
afiliate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AEA& Do8n"i aferente & AEA& Do8n"i
aferente &
& & datoriilor fa de & & datoriilor
fa de &
& & entitile de care & & entitile de
care &
& & compania este le$at & & compania este
le$at &
& & prin interese de & & prin interese
de &
& & participare & & participare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AE:& Do8n"i aferente altor & AE:& Do8n"i
aferente altor &
& & mprumuturi =i datorii & & mprumuturi
=i datorii &
& & asimilate & & asimilate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&AF & -rime pri@ind &AF & -rime pri@ind
&
& & ram8ursarea & & ram8ursarea
&
& & o8li$aiunilor & &
o8li$aiunilor &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& C04S4 2 - C'()*+, D. ,1'5,0,?2+,
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
& /+*-4 2! - ,1'5,0,?2+, (.C'+-'+40.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&2! & CKeltuieli de &2! & CKeltuieli de
&
& & constituire & & constituire
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2!C & CKeltuieli de de"@oltare&2!C & CKeltuieli de
de"@oltare&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2!;*2;) & Concesiuni, 8re@ete, &2!; & Concesiuni,
8re@ete, &
& & licene, mrci & & licene,
mrci &
& & comerciale, drepturi =i & & comerciale,
drepturi =i &
& & acti@e similare & & acti@e
similare &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2!: & 6ond comercial &2!: & 6ond
comercial &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2!:& 6ond comercial po"iti@ & 2!:& 6ond
comercial po"iti@ &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2!:;& 6ond comercial ne$ati@ & 2!:;& 6ond
comercial ne$ati@ &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2!E & 4lte imo8ili"ri &2!E & 4lte
imo8ili"ri &
& & necorporale & & necorporale
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 2 - ,1'5,0,?2+, C'+-'+40.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&2 & )erenuri =i amenaDri de&2 & )erenuri =i
amenaDri de&
& & terenuri & & terenuri
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2& )erenuri & 2& )erenuri
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 22& 4menaDri de terenuri & 22& 4menaDri de
terenuri &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&22 & Construcii &22 & Construcii
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2C & ,nstalaii teKnice, &2C & ,nstalaii
teKnice, &
& & miDloace de transport, & & miDloace de
transport, &
& & animale =i plantaii & & animale =i
plantaii &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2C& .cKipamente teKnolo$ice & 2C& .cKipamente
teKnolo$ice &
& & 7ma=ini, utilaDe =i & & 7ma=ini,
utilaDe =i &
& & instalaii de lucru) & & instalaii de
lucru) &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2C2& 4parate =i instalaii de& 2C2& 4parate =i
instalaii de&
& & msurare, control =i & & msurare,
control =i &
& & re$lare & & re$lare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2CC& 1iDloace de transport & 2CC& 1iDloace de
transport &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2CB& 4nimale =i plantaii & 2CB& 4nimale =i
plantaii &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2B & 1o8ilier, aparatur &2B & 1o8ilier,
aparatur &
& & 8irotic, ecKipamente de& & 8irotic,
ecKipamente de&
& & protecie a @alorilor & & protecie a
@alorilor &
& & umane =i materiale =i & & umane =i
materiale =i &
& & alte acti@e corporale & & alte acti@e
corporale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 22 - ,1'5,0,?2+, C'+-'+40. J( C*+S D.
4-+'#,?,'(4+. &
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&22C & ,nstalaii teKnice, & & Cont nou
&
& & miDloace de transport, & &
&
& & animale =i plantaii n & &
&
& & curs de apro@i"ionare & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&22B & 1o8ilier, aparatur & & Cont nou
&
& & 8irotic, ecKipamente de& &
&
& & protecie a @alorilor & &
&
& & umane =i materiale =i & &
&
& & alte acti@e corporale n& &
&
& & curs de apro@i"ionare & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 2C - ,1'5,0,?2+, J( C*+S >, 4#4(S*+, -.()+*
,1'5,0,?2+, &
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&2C & ,mo8ili"ri corporale n&2C & ,mo8ili"ri
corporale n&
& & curs de execuie & & curs de
execuie &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2C2 & 4@ansuri acordate pentru&2C2 & 4@ansuri
acordate pentru&
& & imo8ili"ri corporale & & imo8ili"ri
corporale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2CC & ,mo8ili"ri necorporale &2CC & ,mo8ili"ri
necorporale &
& & n curs de execuie & & n curs de
execuie &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2CB & 4@ansuri acordate pentru&2CB & 4@ansuri
acordate pentru&
& & imo8ili"ri necorporale & & imo8ili"ri
necorporale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 2A - ,1'5,0,?2+, 6,(4(C,4+.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&2A & 4ciuni deinute la &2A & 4ciuni
deinute la &
& & entitile afiliate & & entitile
afiliate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2AC & ,nterese de participare &2AC & ,nterese de
participare &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2AB & )itluri puse n &2AB & )itluri puse
n &
& & ecKi@alen & & ecKi@alen
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2A; & 4lte titluri imo8ili"ate&2A; & 4lte titluri
imo8ili"ate&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2A: & Creane imo8ili"ate &2A: & Creane
imo8ili"ate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2A:& Sume datorate de & 2A:& Sume datorate
de &
& & entitile afiliate & & entitile
afiliate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2A:2& Do8nda aferent sumelor& 2A:2& Do8nda
aferent sumelor&
& & datorate de entitile & & datorate de
entitile &
& & afiliate & & afiliate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2A:C& Creane le$ate de & 2A:C& Creane
le$ate de &
& & interesele de & & interesele de
&
& & participare & & participare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2A:B& Do8nda aferent & 2A:B& Do8nda
aferent &
& & creanelor le$ate de & & creanelor
le$ate de &
& & interesele de & & interesele de
&
& & participare & & participare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2A:;& Jmprumuturi acordate pe & 2A:;& Jmprumuturi
acordate pe &
& & termen lun$ & & termen lun$
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2A:A& Do8nda aferent & 2A:A& Do8nda
aferent &
& & mprumuturilor acordate & &
mprumuturilor acordate &
& & pe termen lun$ & & pe termen
lun$ &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2A:E& 4lte creane imo8ili"ate& 2A:E& 4lte creane
imo8ili"ate&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2A:F& Do8n"i aferente altor & 2A:F& Do8n"i
aferente altor &
& & creane imo8ili"ate & & creane
imo8ili"ate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2AF & #rsminte de efectuat &2AF & #rsminte de
efectuat &
& & pentru imo8ili"ri & & pentru
imo8ili"ri &
& & financiare & & financiare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2AF& #rsminte de efectuat & 2AF& #rsminte de
efectuat &
& & pri@ind aciunile & & pri@ind
aciunile &
& & deinute la entitile & & deinute la
entitile &
& & afiliate & & afiliate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2AF2& #rsminte de efectuat & 2AF2& #rsminte de
efectuat &
& & pri@ind interesele de & & pri@ind
interesele de &
& & participare & & participare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2AFC& #rsminte de efectuat & 2AFC& #rsminte de
efectuat &
& & pentru alte imo8ili"ri & & pentru alte
imo8ili"ri &
& & financiare & & financiare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 2E - 41'+),?2+, -+,#,(D ,1'5,0,?2+,0.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&2E! & 4morti"ri pri@ind &2E! & 4morti"ri
pri@ind &
& & imo8ili"rile & & imo8ili"rile
&
& & necorporale & & necorporale
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2E!& 4morti"area & 2E!& 4morti"area
&
& & cKeltuielilor de & & cKeltuielilor
de &
& & constituire & & constituire
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2E!C& 4morti"area & 2E!C& 4morti"area
&
& & cKeltuielilor de & & cKeltuielilor
de &
& & de"@oltare & & de"@oltare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2E!;& 4morti"area & 2E!;& 4morti"area
&
& & concesiunilor, & &
concesiunilor, &
& & 8re@etelor, licenelor, & & 8re@etelor,
licenelor, &
& & mrcilor comerciale, & & mrcilor
comerciale, &
& & drepturilor =i acti@elor& & drepturilor
=i acti@elor&
& & similare & & similare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2E!:& 4morti"area fondului & 2E!:& 4morti"area
fondului &
& & comercial & & comercial
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2E!E& 4morti"area altor & 2E!E& 4morti"area
altor &
& & imo8ili"ri necorporale & & imo8ili"ri
necorporale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2E & 4morti"ri pri@ind &2E & 4morti"ri
pri@ind &
& & imo8ili"rile corporale & & imo8ili"rile
corporale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2E& 4morti"area amenaDrilor& 2E& 4morti"area
amenaDrilor&
& & de terenuri & & de terenuri
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2E2& 4morti"area & 2E2& 4morti"area
&
& & construciilor & &
construciilor &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2EC& 4morti"area & 2EC& 4morti"area
&
& & instalaiilor, & &
instalaiilor, &
& & miDloacelor de & & miDloacelor
de &
& & transport, animalelor =i& & transport,
animalelor =i&
& & plantaiilor & & plantaiilor
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2EB& 4morti"area altor & 2EB& 4morti"area
altor &
& & imo8ili"ri corporale & & imo8ili"ri
corporale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 2F - 4L*S)2+, -.()+* D.-+.C,.+.4 S4* -,.+D.+.4 D.
#40'4+. 4 &
& ,1'5,0,?2+,0'+
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&2F! & 4Dustri pentru &2F! & 4Dustri
pentru &
& & deprecierea & & deprecierea
&
& & imo8ili"rilor & &
imo8ili"rilor &
& & necorporale & & necorporale
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2F!C& 4Dustri pentru & 2F!C& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea & & deprecierea
&
& & cKeltuielilor de & & cKeltuielilor
de &
& & de"@oltare & & de"@oltare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2F!;& 4Dustri pentru & 2F!;& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea & & deprecierea
&
& & concesiunilor, & &
concesiunilor, &
& & 8re@etelor, licenelor, & & 8re@etelor,
licenelor, &
& & mrcilor comerciale, & & mrcilor
comerciale, &
& & drepturilor =i acti@elor& & drepturilor
=i acti@elor&
& & similare & & similare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2F!:& 4Dustri pentru & 2F!:& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea fondului & & deprecierea
fondului &
& & comercial & & comercial
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2F!E& 4Dustri pentru & 2F!E& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea altor & & deprecierea
altor &
& & imo8ili"ri necorporale & & imo8ili"ri
necorporale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2F & 4Dustri pentru &2F & 4Dustri
pentru &
& & deprecierea & & deprecierea
&
& & imo8ili"rilor corporale& &
imo8ili"rilor corporale&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2F& 4Dustri pentru & 2F& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea terenurilor & & deprecierea
terenurilor &
& & =i amenaDrilor de & & =i
amenaDrilor de &
& & terenuri & & terenuri
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2F2& 4Dustri pentru & 2F2& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea & & deprecierea
&
& & construciilor & &
construciilor &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2FC& 4Dustri pentru & 2FC& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea & & deprecierea
&
& & instalaiilor, & &
instalaiilor, &
& & miDloacelor de & & miDloacelor
de &
& & transport, animalelor =i& & transport,
animalelor =i&
& & plantaiilor & & plantaiilor
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2FB& 4Dustri pentru & 2FB& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea altor & & deprecierea
altor &
& & imo8ili"ri corporale & & imo8ili"ri
corporale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2FC & 4Dustri pentru &2FC & 4Dustri
pentru &
& & deprecierea & & deprecierea
&
& & imo8ili"rilor n curs & &
imo8ili"rilor n curs &
& & de execuie & & de execuie
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2FC& 4Dustri pentru & 2FC& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea & & deprecierea
&
& & imo8ili"rilor corporale& &
imo8ili"rilor corporale&
& & n curs de execuie & & n curs de
execuie &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2FCC& 4Dustri pentru & 2FCC& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea & & deprecierea
&
& & imo8ili"rilor & &
imo8ili"rilor &
& & necorporale n curs de & & necorporale
n curs de &
& & execuie & & execuie
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&2FA & 4Dustri pentru &2FA & 4Dustri
pentru &
& & pierderea de @aloare a & & pierderea de
@aloare a &
& & imo8ili"rilor & &
imo8ili"rilor &
& & financiare & & financiare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2FA& 4Dustri pentru & 2FA& 4Dustri
pentru &
& & pierderea de @aloare a & & pierderea de
@aloare a &
& & aciunilor deinute la & & aciunilor
deinute la &
& & entitile afiliate & & entitile
afiliate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2FA2& 4Dustri pentru & 2FA2& 4Dustri
pentru &
& & pierderea de @aloare a & & pierderea de
@aloare a &
& & intereselor de & & intereselor
de &
& & participare & & participare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2FAC& 4Dustri pentru & 2FAC& 4Dustri
pentru &
& & pierderea de @aloare a & & pierderea de
@aloare a &
& & altor titluri & & altor titluri
&
& & imo8ili"ate & & imo8ili"ate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2FAB& 4Dustri pentru & 2FAB& 4Dustri
pentru &
& & pierderea de @aloare a & & pierderea de
@aloare a &
& & sumelor datorate de & & sumelor
datorate de &
& & entitile afiliate & & entitile
afiliate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2FA;& 4Dustri pentru & 2FA;& 4Dustri
pentru &
& & pierderea de @aloare a & & pierderea de
@aloare a &
& & creanelor le$ate de & & creanelor
le$ate de &
& & interesele de & & interesele de
&
& & participare & & participare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2FAA& 4Dustri pentru & 2FAA& 4Dustri
pentru &
& & pierderea de @aloare a & & pierderea de
@aloare a &
& & mprumuturilor acordate & &
mprumuturilor acordate &
& & pe termen lun$ & & pe termen
lun$ &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2FAE& 4Dustri pentru & 2FAE& 4Dustri
pentru &
& & pierderea de @aloare a & & pierderea de
@aloare a &
& & altor creane & & altor creane
&
& & imo8ili"ate & & imo8ili"ate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& C04S4 C - C'()*+, D. S)'C*+, >, -+'D*CH,. J( C*+S D.
.G.C*H,. &
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
& /+*-4 C! - S)'C*+, D. 14).+,, -+,1. >, 14).+,40.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&C! & 1aterii prime &C! & 1aterii prime
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&C!2 & 1ateriale consuma8ile &C!2 & 1ateriale
consuma8ile &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& C!2& 1ateriale auxiliare & C!2& 1ateriale
auxiliare &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& C!22& Com8usti8ili & C!22& Com8usti8ili
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& C!2C& 1ateriale pentru am8alat& C!2C& 1ateriale
pentru am8alat&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& C!2B& -iese de scKim8 & C!2B& -iese de
scKim8 &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& C!2;& Semine =i materiale de & C!2;& Semine =i
materiale de &
& & plantat & & plantat
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& C!2A& 6uraDe & C!2A& 6uraDe
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& C!2E& 4lte materiale & C!2E& 4lte
materiale &
& & consuma8ile & & consuma8ile
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&C!C & 1ateriale de natura &C!C & 1ateriale de
natura &
& & o8iectelor de in@entar & & o8iectelor de
in@entar &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&C!E & Diferene de pre la &C!E & Diferene de
pre la &
& & materii prime =i & & materii prime
=i &
& & materiale & & materiale
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 C2 - S)'C*+, J( C*+S D. 4-+'#,?,'(4+.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&C2 & 1aterii prime n curs de& & Cont nou
&
& & apro@i"ionare & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&C22 & 1ateriale consuma8ile n& & Cont nou
&
& & curs de apro@i"ionare & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&C2C & 1ateriale de natura & & Cont nou
&
& & o8iectelor de in@entar & &
&
& & n curs de apro@i"ionare& &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&C2A & 4nimale n curs de & & Cont nou
&
& & apro@i"ionare & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&C2: & 1rfuri n curs de & & Cont nou
&
& & apro@i"ionare & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&C2E & 4m8alaDe n curs de & & Cont nou
&
& & apro@i"ionare & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 CC - -+'D*CH,. J( C*+S D. .G.C*H,.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&CC & -roduse n curs de &CC & -roduse n
curs de &
& & execuie & & execuie
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&CC2 & Ser@icii n curs de &CC2 & 0ucrri =i
ser@icii n &
& & execuie & & curs de
execuie &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 CB - -+'D*S.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&CB & Semifa8ricate &CB & Semifa8ricate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&CB; & -roduse finite &CB; & -roduse
finite &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&CBA & -roduse re"iduale &CBA & -roduse
re"iduale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&CBE & Diferene de pre la &CBE & Diferene de
pre la &
& & produse & & produse
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 C; - S)'C*+, 4604). 04 ).+H,
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&C; & 1aterii =i materiale &C; & 1aterii =i
materiale &
& & aflate la teri & & aflate la
teri &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&C;B & -roduse aflate la teri &C;B & -roduse
aflate la teri &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&C;A & 4nimale aflate la teri &C;A & 4nimale
aflate la teri &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&C;: & 1rfuri aflate la teri &C;: & 1rfuri
aflate la teri &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&C;E & 4m8alaDe aflate la teri&C;E & 4m8alaDe
aflate la teri&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 CA - 4(,140.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&CA & 4nimale =i psri &CA & 4nimale =i
psri &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&CAE & Diferene de pre la &CAE & Diferene de
pre la &
& & animale =i psri & & animale =i
psri &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 C: - 12+6*+,
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&C: & 1rfuri &C: & 1rfuri
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&C:E & Diferene de pre la &C:E & Diferene de
pre la &
& & mrfuri & & mrfuri
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 CE - 415404L.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&CE & 4m8alaDe &CE & 4m8alaDe
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&CEE & Diferene de pre la &CEE & Diferene de
pre la &
& & am8alaDe & & am8alaDe
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 CF - 4L*S)2+, -.()+* D.-+.C,.+.4 S)'C*+,0'+ >,
-+'D*CH,., J(&
& C*+S D. .G.C*H,.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&CF & 4Dustri pentru &CF & 4Dustri
pentru &
& & deprecierea materiilor & & deprecierea
materiilor &
& & prime & & prime
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&CF2 & 4Dustri pentru &CF2 & 4Dustri
pentru &
& & deprecierea materialelor& & deprecierea
materialelor&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& CF2& 4Dustri pentru & CF2& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea materialelor& & deprecierea
materialelor&
& & consuma8ile & & consuma8ile
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& CF22& 4Dustri pentru & CF22& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea materialelor& & deprecierea
materialelor&
& & de natura o8iectelor de & & de natura
o8iectelor de &
& & in@entar & & in@entar
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&CFC & 4Dustri pentru &CFC & 4Dustri
pentru &
& & deprecierea produciei & & deprecierea
produciei &
& & n curs de execuie & & n curs de
execuie &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&CFB & 4Dustri pentru &CFB & 4Dustri
pentru &
& & deprecierea produselor & & deprecierea
produselor &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& CFB& 4Dustri pentru & CFB& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea & & deprecierea
&
& & semifa8ricatelor & &
semifa8ricatelor &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& CFB;& 4Dustri pentru & CFB;& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea produselor & & deprecierea
produselor &
& & finite & & finite
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& CFBA& 4Dustri pentru & CFBA& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea produselor & & deprecierea
produselor &
& & re"iduale & & re"iduale
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&CF; & 4Dustri pentru &CF; & 4Dustri
pentru &
& & deprecierea stocurilor & & deprecierea
stocurilor &
& & aflate la teri & & aflate la
teri &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& CF;& 4Dustri pentru & CF;& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea materiilor & & deprecierea
materiilor &
& & =i materialelor aflate & & =i
materialelor aflate &
& & la teri & & la teri
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& CF;2& 4Dustri pentru & CF;2& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea & & deprecierea
&
& & semifa8ricatelor aflate & &
semifa8ricatelor aflate &
& & la teri & & la teri
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& CF;C& 4Dustri pentru & CF;C& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea produselor & & deprecierea
produselor &
& & finite aflate la teri & & finite aflate
la teri &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& CF;B& 4Dustri pentru & CF;B& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea produselor & & deprecierea
produselor &
& & re"iduale aflate la & & re"iduale
aflate la &
& & teri & & teri
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& CF;A& 4Dustri pentru & CF;A& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea animalelor & & deprecierea
animalelor &
& & aflate la teri & & aflate la
teri &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& CF;:& 4Dustri pentru & CF;:& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea mrfurilor & & deprecierea
mrfurilor &
& & aflate la teri & & aflate la
teri &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& CF;E& 4Dustri pentru & CF;E& 4Dustri
pentru &
& & deprecierea am8alaDelor & & deprecierea
am8alaDelor &
& & aflate la teri & & aflate la
teri &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&CFA & 4Dustri pentru &CFA & 4Dustri
pentru &
& & deprecierea animalelor & & deprecierea
animalelor &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&CF: & 4Dustri pentru &CF: & 4Dustri
pentru &
& & deprecierea mrfurilor & & deprecierea
mrfurilor &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&CFE & 4Dustri pentru &CFE & 4Dustri
pentru &
& & deprecierea am8alaDelor & & deprecierea
am8alaDelor &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& C04S4 B - C'()*+, D. ).+H,
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
& /+*-4 B! - 6*+(,?'+, >, C'()*+, 4S,1,04).
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&B! & 6urni"ori &B! & 6urni"ori
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B!C & .fecte de pltit &B!C & .fecte de
pltit &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B!B & 6urni"ori de imo8ili"ri&B!B & 6urni"ori de
imo8ili"ri&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B!; & .fecte de pltit pentru &B!; & .fecte de
pltit pentru &
& & imo8ili"ri & & imo8ili"ri
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B!E & 6urni"ori - facturi &B!E & 6urni"ori -
facturi &
& & nesosite & & nesosite
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B!F & 6urni"ori - de8itori &B!F & 6urni"ori -
de8itori &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& B!F& 6urni"ori - de8itori & B!F& 6urni"ori -
de8itori &
& & pentru cumprri de & & pentru
cumprri de &
& & 8unuri de natura & & 8unuri de
natura &
& & stocurilor & & stocurilor
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& B!F2& 6urni"ori - de8itori & B!F2& 6urni"ori -
de8itori &
& & pentru prestri de & & pentru
prestri de &
& & ser@icii & & ser@icii =i
executri de&
& & & & lucrri
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 B - C0,.(H, >, C'()*+, 4S,1,04).
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&B & Clieni &B & Clieni
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& B& Clieni & B& Clieni
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BE& Clieni inceri sau n & BE& Clieni
inceri sau n &
& & liti$iu & & liti$iu
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&BC & .fecte de primit de la &BC & .fecte de
primit de la &
& & clieni & & clieni
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&BE & Clieni - facturi de &BE & Clieni -
facturi de &
& & ntocmit & & ntocmit
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&BF & Clieni - creditori &BF & Clieni -
creditori &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 B2 - -.+S'(40 >, C'()*+, 4S,1,04).
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&B2 & -ersonal - salarii &B2 & -ersonal -
salarii &
& & datorate & & datorate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B2C & -ersonal - aDutoare &B2C & -ersonal -
aDutoare &
& & materiale datorate & & materiale
datorate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B2B & -rime repre"entnd &B2B & -rime
repre"entnd &
& & participarea & & participarea
&
& & personalului la profit & & personalului
la profit &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B2; & 4@ansuri acordate &B2; & 4@ansuri
acordate &
& & personalului & & personalului
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B2A & Drepturi de personal &B2A & Drepturi de
personal &
& & neridicate & & neridicate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B2: & +eineri din salarii &B2: & +eineri din
salarii &
& & datorate terilor & & datorate
terilor &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B2E & 4lte datorii =i creane &B2E & 4lte datorii
=i creane &
& & n le$tur cu & & n le$tur
cu &
& & personalul & & personalul
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& B2E& 4lte datorii n le$tur& B2E& 4lte datorii
n le$tur&
& & cu personalul & & cu personalul
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& B2E2& 4lte creane n le$tur& B2E2& 4lte creane
n le$tur&
& & cu personalul & & cu personalul
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 BC - 4S,/*+2+, S'C,40., -+').CH,4 S'C,402 >,
C'()*+, &
& 4S,1,04).
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&BC & 4si$urri sociale &BC & 4si$urri
sociale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BC& Contri8uia unitii la & BC& Contri8uia
unitii la &
& & asi$urrile sociale & & asi$urrile
sociale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BC2& Contri8uia personalului& BC2& Contri8uia
personalului&
& & la asi$urrile sociale & & la
asi$urrile sociale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BCC& Contri8uia & BCC& Contri8uia
&
& & an$aDatorului pentru & & an$aDatorului
pentru &
& & asi$urrile sociale de & & asi$urrile
sociale de &
& & sntate & & sntate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BCB& Contri8uia an$aDailor & BCB& Contri8uia
an$aDailor &
& & pentru asi$urrile & & pentru
asi$urrile &
& & sociale de sntate & & sociale de
sntate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&BC: & 4Dutor de =omaD &BC: & 4Dutor de
=omaD &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BC:& Contri8uia unitii la & BC:& Contri8uia
unitii la &
& & fondul de =omaD & & fondul de
=omaD &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BC:2& Contri8uia personalului& BC:2& Contri8uia
personalului&
& & la fondul de =omaD & & la fondul de
=omaD &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&BCE & 4lte datorii =i creane &BCE & 4lte datorii
=i creane &
& & sociale & & sociale
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BCE& 4lte datorii sociale & BCE& 4lte datorii
sociale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BCE2& 4lte creane sociale & BCE2& 4lte creane
sociale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 BB - 5*/.)*0 S)4)*0*,, 6'(D*+, S-.C,40. >,
C'()*+, 4S,1,04).&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&BB & ,mpo"itul pe profit< &BB & ,mpo"itul pe
profit< &
& & @enit & & @enit
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BB& ,mpo"itul pe profit & BB& ,mpo"itul pe
profit &
& & & & curent
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BBE& ,mpo"itul pe @enit & BBE& ,mpo"itul pe
@enit &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&BB2 & )axa pe @aloarea &BB2 & )axa pe
@aloarea &
& & adu$at & & adu$at
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BB2C& )#4 de plat & BB2C& )#4 de plat
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BB2B& )#4 de recuperat & BB2B& )#4 de
recuperat &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BB2A& )#4 deducti8il & BB2A& )#4
deducti8il &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BB2:& )#4 colectat & BB2:& )#4 colectat
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BB2E& )#4 neexi$i8il & BB2E& )#4
neexi$i8il &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&BBB & ,mpo"itul pe @enituri de&BBB & ,mpo"itul pe
@enituri de&
& & natura salariilor & & natura
salariilor &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&BB; & Su8@enii &BB; & Su8@enii
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BB;& Su8@enii $u@ernamentale& BB;& Su8@enii
$u@ernamentale&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BB;2& Jmprumuturi & BB;2& Jmprumuturi
&
& & neram8ursa8ile cu & &
neram8ursa8ile cu &
& & caracter de su8@enii & & caracter de
su8@enii &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BB;E& 4lte sume primite cu & BB;E& 4lte sume
primite cu &
& & caracter de su8@enii & & caracter de
su8@enii &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&BBA & 4lte impo"ite, taxe =i &BBA & 4lte
impo"ite, taxe =i &
& & @rsminte asimilate & & @rsminte
asimilate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&BB: & 6onduri speciale - taxe &BB: & 6onduri
speciale - taxe &
& & =i @rsminte asimilate & & =i @rsminte
asimilate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&BBE & 4lte datorii =i creane &BBE & 4lte datorii
=i creane &
& & cu 8u$etul statului & & cu 8u$etul
statului &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BBE& 4lte datorii fa de & BBE& 4lte datorii
fa de &
& & 8u$etul statului & & 8u$etul
statului &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& BBE2& 4lte creane pri@ind & BBE2& 4lte creane
pri@ind &
& & 8u$etul statului & & 8u$etul
statului &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 B; - /+*- >, 4CH,'(4+,<4S'C,4H,
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&B; & Decontri ntre &B; & Decontri
ntre &
& & entitile afiliate & & entitile
afiliate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& B;& Decontri ntre & B;& Decontri
ntre &
& & entitile afiliate & & entitile
afiliate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& B;E& Do8n"i aferente & B;E& Do8n"i
aferente &
& & decontrilor ntre & & decontrilor
ntre &
& & entitile afiliate & & entitile
afiliate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B;C & Decontri pri@ind &B;C & Decontri
pri@ind &
& & interesele de & & interesele de
&
& & participare & & participare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& B;C& Decontri pri@ind & B;C& Decontri
pri@ind &
& & interesele de & & interesele de
&
& & participare & & participare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& B;CE& Do8n"i aferente & B;CE& Do8n"i
aferente &
& & decontrilor pri@ind & & decontrilor
pri@ind &
& & interesele de & & interesele de
&
& & participare & & participare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B;; & Sume datorate &B;; & Sume datorate
&
& & acionarilor<asociailor& &
acionarilor<asociailor&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& B;;& 4cionari<asociai - & B;;&
4cionari<asociai - &
& & conturi curente & & conturi
curente &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& B;;E& 4cionari<asociai - & B;;E&
4cionari<asociai - &
& & do8n"i la conturi & & do8n"i la
conturi &
& & curente & & curente
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B;A & Decontri cu acionarii<&B;A & Decontri cu
acionarii<&
& & asociaii pri@ind & & asociaii
pri@ind &
& & capitalul & & capitalul
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B;: & Di@idende de plat &B;: & Di@idende de
plat &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B;E & Decontri din operaii &B;E & Decontri din
operaii &
& & n participaie & & n
participaie &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& B;E& Decontri din operaii & B;E& Decontri din
operaii &
& & n participaie - pasi@ & & n
participaie - pasi@ &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& B;E2& Decontri din operaii & B;E2& Decontri din
operaii &
& & n participaie - acti@ & & n
participaie - acti@ &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 BA - D.5,)'+, >, C+.D,)'+, D,#.+>,
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&BA & De8itori di@er=i &BA & De8itori
di@er=i &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&BA2 & Creditori di@er=i &BA2 & Creditori
di@er=i &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 B: - C'()*+, D. S*5#.(H,,, +./*04+,?4+. >,
4S,1,04). &
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&B: & CKeltuieli nre$istrate &B: & CKeltuieli
nre$istrate &
& & n a@ans & & n a@ans
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B:2 & #enituri nre$istrate n&B:2 & #enituri
nre$istrate n&
& & a@ans & & a@ans
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B:C & Decontri din operaii &B:C & Decontri din
operaii &
& & n curs de clarificare & & n curs de
clarificare &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&B:; & Su8@enii pentru & & Cont nou
&
& & in@estiii & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& B:;& Su8@enii $u@ernamentale&C & Su8@enii
$u@ernamentale&
& & pentru in@estiii & & pentru
in@estiii &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& B:;2& Jmprumuturi &C2 & Jmprumuturi
&
& & neram8ursa8ile cu & &
neram8ursa8ile cu &
& & caracter de su8@enii & & caracter de
su8@enii &
& & pentru in@estiii & & pentru
in@estiii &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& B:;C& Donaii pentru &CC & Donaii
pentru &
& & in@estiii & & in@estiii
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& B:;B& -lusuri de in@entar de &CB & -lusuri de
in@entar de &
& & natura imo8ili"rilor & & natura
imo8ili"rilor &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& B:;E& 4lte sume primite cu &CE & 4lte sume
primite cu &
& & caracter de su8@enii & & caracter de
su8@enii &
& & pentru in@estiii & & pentru
in@estiii &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 BE - D.C'()2+, J( C4D+*0 *(,)2H,,
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&BE & Decontri ntre unitate &BE & Decontri
ntre unitate &
& & =i su8uniti & & =i su8uniti
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&BE2 & Decontri ntre &BE2 & Decontri
ntre &
& & su8uniti & & su8uniti
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 BF - 4L*S)2+, -.()+* D.-+.C,.+.4 C+.4(H.0'+
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&BF & 4Dustri pentru &BF & 4Dustri
pentru &
& & deprecierea creanelor -& & deprecierea
creanelor -&
& & clieni & & clieni
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&BF; & 4Dustri pentru &BF; & 4Dustri
pentru &
& & deprecierea creanelor -& & deprecierea
creanelor -&
& & decontri n cadrul & & decontri n
cadrul &
& & $rupului =i cu & & $rupului =i
cu &
& & acionarii<asociaii & &
acionarii<asociaii &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&BFA & 4Dustri pentru &BFA & 4Dustri
pentru &
& & deprecierea creanelor -& & deprecierea
creanelor -&
& & de8itori di@er=i & & de8itori
di@er=i &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& C04S4 ; - C'()*+, D. )+.?'+.+,.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
& /+*-4 ;! - ,(#.S),H,, -. ).+1.( SC*+)
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&;! & 4ciuni deinute la &;! & 4ciuni
deinute la &
& & entitile afiliate & & entitile
afiliate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&;!; & '8li$aiuni emise =i &;!; & '8li$aiuni
emise =i &
& & rscumprate & & rscumprate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&;!A & '8li$aiuni &;!A & '8li$aiuni
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&;!E & 4lte in@estiii pe &;!E & 4lte
in@estiii pe &
& & termen scurt =i creane & & termen scurt
=i creane &
& & asimilate & & asimilate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;!E& 4lte titluri de & ;!E& 4lte titluri
de &
& & plasament & & plasament
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;!EE& Do8n"i la o8li$aiuni & ;!EE& Do8n"i la
o8li$aiuni &
& & =i titluri de plasament & & =i titluri de
plasament &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&;!F & #rsminte de efectuat &;!F & #rsminte de
efectuat &
& & pentru in@estiiile pe & & pentru
in@estiiile pe &
& & termen scurt & & termen scurt
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;!F& #rsminte de efectuat & ;!F& #rsminte de
efectuat &
& & pentru aciunile & & pentru
aciunile &
& & deinute la entitile & & deinute la
entitile &
& & afiliate & & afiliate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;!F2& #rsminte de efectuat & ;!F2& #rsminte de
efectuat &
& & pentru alte in@estiii & & pentru alte
in@estiii &
& & pe termen scurt & & pe termen
scurt &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 ; - C'()*+, 04 52(C,
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&; & #alori de ncasat &; & #alori de
ncasat &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;2& Cecuri de ncasat & ;2& Cecuri de
ncasat &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;C& .fecte de ncasat & ;C& .fecte de
ncasat &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;B& .fecte remise spre & ;B& .fecte remise
spre &
& & scontare & & scontare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&;2 & Conturi curente la 8nci&;2 & Conturi
curente la 8nci&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;2& Conturi la 8nci n lei & ;2& Conturi la
8nci n lei &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;2B& Conturi la 8nci n & ;2B& Conturi la
8nci n &
& & @alut & & @alut
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;2;& Sume n curs de & ;2;& Sume n curs
de &
& & decontare & & decontare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&;E & Do8n"i &;E & Do8n"i
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;EA& Do8n"i de pltit & ;EA& Do8n"i de
pltit &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;E:& Do8n"i de ncasat & ;E:& Do8n"i de
ncasat &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&;F & Credite 8ancare pe &;F & Credite
8ancare pe &
& & termen scurt & & termen scurt
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;F& Credite 8ancare pe & ;F& Credite
8ancare pe &
& & termen scurt & & termen scurt
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;F2& Credite 8ancare pe & ;F2& Credite
8ancare pe &
& & termen scurt & & termen scurt
&
& & neram8ursate la scaden& & neram8ursate
la scaden&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;FC& Credite externe & ;FC& Credite
externe &
& & $u@ernamentale & &
$u@ernamentale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;FB& Credite externe & ;FB& Credite
externe &
& & $arantate de stat & & $arantate de
stat &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;F;& Credite externe & ;F;& Credite
externe &
& & $arantate de 8nci & & $arantate de
8nci &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;FA& Credite de la tre"oreria& ;FA& Credite de la
tre"oreria&
& & statului & & statului
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;F:& Credite interne & ;F:& Credite
interne &
& & $arantate de stat & & $arantate de
stat &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;FE& Do8n"i aferente & ;FE& Do8n"i
aferente &
& & creditelor 8ancare pe & & creditelor
8ancare pe &
& & termen scurt & & termen scurt
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 ;C - C4S4
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&;C & Casa &;C & Casa
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;C& Casa n lei & ;C& Casa n lei
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;CB& Casa n @alut & ;CB& Casa n
@alut &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&;C2 & 4lte @alori &;C2 & 4lte @alori
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;C2& )im8re fiscale =i & ;C2& )im8re
fiscale =i &
& & po=tale & & po=tale
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;C22& 5ilete de tratament =i & ;C22& 5ilete de
tratament =i &
& & odiKn & & odiKn
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;C2C& )icKete =i 8ilete de & ;C2C& )icKete =i
8ilete de &
& & cltorie & & cltorie
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;C2E& 4lte @alori & ;C2E& 4lte @alori
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 ;B - 4C+.D,),#.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&;B & 4crediti@e &;B & 4crediti@e
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;B& 4crediti@e n lei & ;B& 4crediti@e n
lei &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ;B2& 4crediti@e n @alut & ;B2& 4crediti@e n
@alut &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&;B2 & 4@ansuri de tre"orerie &;B2 & 4@ansuri de
tre"orerie &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 ;E - #,+41.(). ,().+(.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&;E & #iramente interne &;E & #iramente
interne &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 ;F - 4L*S)2+, -.()+* -,.+D.+.4 D. #40'4+. 4
C'()*+,0'+ D. &
& )+.?'+.+,.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&;F & 4Dustri pentru &;F & 4Dustri
pentru &
& & pierderea de @aloare a & & pierderea de
@aloare a &
& & aciunilor deinute la & & aciunilor
deinute la &
& & entitile afiliate & & entitile
afiliate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&;F; & 4Dustri pentru &;F; & 4Dustri
pentru &
& & pierderea de @aloare a & & pierderea de
@aloare a &
& & o8li$aiunilor emise =i & &
o8li$aiunilor emise =i &
& & rscumprate & & rscumprate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&;FA & 4Dustri pentru &;FA & 4Dustri
pentru &
& & pierderea de @aloare a & & pierderea de
@aloare a &
& & o8li$aiunilor & &
o8li$aiunilor &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&;FE & 4Dustri pentru &;FE & 4Dustri
pentru &
& & pierderea de @aloare a & & pierderea de
@aloare a &
& & altor in@estiii pe & & altor
in@estiii pe &
& & termen scurt =i creane & & termen scurt
=i creane &
& & asimilate & & asimilate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& C04S4 A - C'()*+, D. C3.0)*,.0,
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
& /+*-4 A! - C3.0)*,.0, -+,#,(D S)'C*+,0.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&A! & CKeltuieli cu materiile &A! & CKeltuieli cu
materiile &
& & prime & & prime
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A!2 & CKeltuieli cu &A!2 & CKeltuieli cu
&
& & materialele consuma8ile & & materialele
consuma8ile &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A!2& CKeltuieli cu & A!2& CKeltuieli cu
&
& & materialele auxiliare & & materialele
auxiliare &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A!22& CKeltuieli pri@ind & A!22& CKeltuieli
pri@ind &
& & com8usti8ilii & & com8usti8ilul
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A!2C& CKeltuieli pri@ind & A!2C& CKeltuieli
pri@ind &
& & materialele pentru & & materialele
pentru &
& & am8alat & & am8alat
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A!2B& CKeltuieli pri@ind & A!2B& CKeltuieli
pri@ind &
& & piesele de scKim8 & & piesele de
scKim8 &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A!2;& CKeltuieli pri@ind & A!2;& CKeltuieli
pri@ind &
& & seminele =i materialele& & seminele =i
materialele&
& & de plantat & & de plantat
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A!2A& CKeltuieli pri@ind & A!2A& CKeltuieli
pri@ind &
& & furaDele & & furaDele
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A!2E& CKeltuieli pri@ind alte & A!2E& CKeltuieli
pri@ind alte &
& & materiale consuma8ile & & materiale
consuma8ile &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A!C & CKeltuieli pri@ind &A!C & CKeltuieli
pri@ind &
& & materialele de natura & & materialele
de natura &
& & o8iectelor de in@entar & & o8iectelor de
in@entar &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A!B & CKeltuieli pri@ind &A!B & CKeltuieli
pri@ind &
& & materialele nestocate & & materialele
nestocate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A!; & CKeltuieli pri@ind &A!; & CKeltuieli
pri@ind &
& & ener$ia =i apa & & ener$ia =i
apa &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A!A & CKeltuieli pri@ind &A!A & CKeltuieli
pri@ind &
& & animalele =i psrile & & animalele =i
psrile &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A!: & CKeltuieli pri@ind &A!: & CKeltuieli
pri@ind &
& & mrfurile & & mrfurile
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A!E & CKeltuieli pri@ind &A!E & CKeltuieli
pri@ind &
& & am8alaDele & & am8alaDele
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A!F & +educeri comerciale & & Cont nou
&
& & primite & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 A - C3.0)*,.0, C* S.+#,C,,0. .G.C*)4). D. ).+H,
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&A & CKeltuieli cu &A & CKeltuieli cu
&
& & ntreinerea =i & & ntreinerea
=i &
& & reparaiile & & reparaiile
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A2 & CKeltuieli cu &A2 & CKeltuieli cu
&
& & rede@enele, locaiile & & rede@enele,
locaiile &
& & de $estiune =i cKiriile & & de $estiune
=i cKiriile &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&AC & CKeltuieli cu primele de&AC & CKeltuieli cu
primele de&
& & asi$urare & & asi$urare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&AB & CKeltuieli cu studiile &AB & CKeltuieli cu
studiile &
& & =i cercetrile & & =i
cercetrile &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 A2 - C3.0)*,.0, C* 40). S.+#,C,, .G.C*)4). D.
).+H, &
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&A2 & CKeltuieli cu &A2 & CKeltuieli cu
&
& & cola8oratorii & & cola8oratorii
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A22 & CKeltuieli pri@ind &A22 & CKeltuieli
pri@ind &
& & comisioanele =i & & comisioanele
=i &
& & onorariile & & onorariile
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A2C & CKeltuieli de protocol, &A2C & CKeltuieli de
protocol, &
& & reclam =i pu8licitate & & reclam =i
pu8licitate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A2B & CKeltuieli cu &A2B & CKeltuieli cu
&
& & transportul de 8unuri =i& & transportul
de 8unuri =i&
& & personal & & personal
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A2; & CKeltuieli cu deplasri,&A2; & CKeltuieli cu
deplasri,&
& & deta=ri =i transferri & & deta=ri =i
transferri &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A2A & CKeltuieli po=tale =i &A2A & CKeltuieli
po=tale =i &
& & taxe de telecomunicaii & & taxe de
telecomunicaii &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A2: & CKeltuieli cu ser@iciile&A2: & CKeltuieli cu
ser@iciile&
& & 8ancare =i asimilate & & 8ancare =i
asimilate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A2E & 4lte cKeltuieli cu &A2E & 4lte
cKeltuieli cu &
& & ser@iciile executate de & & ser@iciile
executate de &
& & teri & & teri
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 AC - C3.0)*,.0, C* 40). ,1-'?,)., )4G. >,
#2+S21,(). &
& 4S,1,04).
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&AC; & CKeltuieli cu alte &AC; & CKeltuieli cu
alte &
& & impo"ite, taxe =i & & impo"ite,
taxe =i &
& & @rsminte asimilate & & @rsminte
asimilate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 AB - C3.0)*,.0, C* -.+S'(40*0
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&AB & CKeltuieli cu salariile &AB & CKeltuieli cu
salariile &
& & personalului & & personalului
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&AB2 & CKeltuieli cu ticKetele &AB2 & CKeltuieli cu
ticKetele &
& & de mas acordate & & de mas
acordate &
& & salariailor & & salariailor
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&ABC & CKeltuieli cu primele & & Cont nou
&
& & repre"entnd & &
&
& & participarea & &
&
& & personalului la profit & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&ABB & CKeltuieli cu & & Cont nou
&
& & remunerarea n & &
&
& & instrumente de & &
&
& & capitaluri proprii & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&AB; & CKeltuieli pri@ind &AB; & CKeltuieli
pri@ind &
& & asi$urrile =i protecia& & asi$urrile
=i protecia&
& & social & & social
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AB;& Contri8uia unitii la & AB;& Contri8uia
unitii la &
& & asi$urrile sociale & & asi$urrile
sociale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AB;2& Contri8uia unitii & AB;2& Contri8uia
unitii &
& & pentru aDutorul de =omaD& & pentru
aDutorul de =omaD&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AB;C& Contri8uia & AB;C& Contri8uia
&
& & an$aDatorului pentru & & an$aDatorului
pentru &
& & asi$urrile sociale de & & asi$urrile
sociale de &
& & sntate & & sntate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AB;A& Contri8uia unitii la & & Cont nou
&
& & scKemele de pensii & &
&
& & facultati@e & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AB;:& Contri8uia unitii la & & Cont nou
&
& & primele de asi$urare & &
&
& & @oluntar de sntate & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AB;E& 4lte cKeltuieli pri@ind & AB;E& 4lte
cKeltuieli pri@ind &
& & asi$urrile =i protecia& & asi$urrile
=i protecia&
& & social & & social
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 A; - 40). C3.0)*,.0, D. .G-0'4)4+.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&A;2 & CKeltuieli cu protecia & & Cont nou
&
& & mediului nconDurtor & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A;B & -ierderi din creane =i &A;B & -ierderi din
creane =i &
& & de8itori di@er=i & & de8itori
di@er=i &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&A;E & 4lte cKeltuieli de &A;E & 4lte
cKeltuieli de &
& & exploatare & & exploatare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A;E& Desp$u8iri, amen"i =i & A;E& Desp$u8iri,
amen"i =i &
& & penaliti & & penaliti
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A;E2& Donaii acordate & A;E2& Donaii =i
su8@enii &
& & & & acordate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A;EC& CKeltuieli pri@ind & A;EC& CKeltuieli
pri@ind &
& & acti@ele cedate =i alte & & acti@ele
cedate =i alte &
& & operaii de capital & & operaii de
capital &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& A;EE& 4lte cKeltuieli de & A;EE& 4lte
cKeltuieli de &
& & exploatare & & exploatare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 AA - C3.0)*,.0, 6,(4(C,4+.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&AAC & -ierderi din creane &AAC & -ierderi din
creane &
& & le$ate de participaii & & le$ate de
participaii &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&AAB & CKeltuieli pri@ind &AAB & CKeltuieli
pri@ind &
& & in@estiiile financiare & & in@estiiile
financiare &
& & cedate & & cedate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AAB& CKeltuieli pri@ind & AAB& CKeltuieli
pri@ind &
& & imo8ili"rile financiare& & imo8ili"rile
financiare&
& & cedate & & cedate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AAB2& -ierderi din & AAB2& -ierderi din
&
& & in@estiiile pe termen & & in@estiiile
pe termen &
& & scurt cedate & & scurt cedate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&AA; & CKeltuieli din diferene&AA; & CKeltuieli
din diferene&
& & de curs @alutar & & de curs
@alutar &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&AAA & CKeltuieli pri@ind &AAA & CKeltuieli
pri@ind &
& & do8n"ile & & do8n"ile
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&AA: & CKeltuieli pri@ind &AA: & CKeltuieli
pri@ind &
& & sconturile acordate & & sconturile
acordate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&AAE & 4lte cKeltuieli &AAE & 4lte
cKeltuieli &
& & financiare & & financiare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 A: - C3.0)*,.0, .G)+4'+D,(4+.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&A: & CKeltuieli pri@ind &A: & CKeltuieli
pri@ind &
& & calamitile =i alte & & calamitile
=i alte &
& & e@enimente extraordinare& & e@enimente
extraordinare&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 AE - C3.0)*,.0, C* 41'+),?2+,0., -+'#,?,'4(.0. >,
&
& 4L*S)2+,0. -.()+* D.-+.C,.+. S4* -,.+D.+. D.
#40'4+. &
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&AE & CKeltuieli de exploatare&AE & CKeltuieli de
exploatare&
& & pri@ind amorti"rile, & & pri@ind
amorti"rile, &
& & pro@i"ioanele =i & & pro@i"ioanele
=i &
& & aDustrile pentru & & aDustrile
pentru &
& & depreciere & & depreciere
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AE& CKeltuieli de exploatare& AE& CKeltuieli de
exploatare&
& & pri@ind amorti"area & & pri@ind
amorti"area &
& & imo8ili"rilor & &
imo8ili"rilor &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AE2& CKeltuieli de exploatare& AE2& CKeltuieli de
exploatare&
& & pri@ind pro@i"ioanele & & pri@ind
pro@i"ioanele &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AEC& CKeltuieli de exploatare& AEC& CKeltuieli de
exploatare&
& & pri@ind aDustrile & & pri@ind
aDustrile &
& & pentru deprecierea & & pentru
deprecierea &
& & imo8ili"rilor & &
imo8ili"rilor &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AEB& CKeltuieli de exploatare& AEB& CKeltuieli de
exploatare&
& & pri@ind aDustrile & & pri@ind
aDustrile &
& & pentru deprecierea & & pentru
deprecierea &
& & acti@elor circulante & & acti@elor
circulante &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&AEA & CKeltuieli financiare &AEA & CKeltuieli
financiare &
& & pri@ind amorti"rile =i & & pri@ind
amorti"rile =i &
& & aDustrile pentru & & aDustrile
pentru &
& & pierdere de @aloare & & pierdere de
@aloare &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AEAC& CKeltuieli financiare & AEAC& CKeltuieli
financiare &
& & pri@ind aDustrile & & pri@ind
aDustrile &
& & pentru pierderea de & & pentru
pierderea de &
& & @aloare a imo8ili"rilor& & @aloare a
imo8ili"rilor&
& & financiare & & financiare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AEAB& CKeltuieli financiare & AEAB& CKeltuieli
financiare &
& & pri@ind aDustrile & & pri@ind
aDustrile &
& & pentru pierderea de & & pentru
pierderea de &
& & @aloare a acti@elor & & @aloare a
acti@elor &
& & circulante & & circulante
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& AEAE& CKeltuieli financiare & AEAE& CKeltuieli
financiare &
& & pri@ind amorti"area & & pri@ind
amorti"area &
& & primelor de ram8ursare a& & primelor de
ram8ursare a&
& & o8li$aiunilor & &
o8li$aiunilor &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 AF - C3.0)*,.0, C* ,1-'?,)*0 -. -+'6,) >, 40).
,1-'?,). &
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&AF & CKeltuieli cu impo"itul &AF & CKeltuieli cu
impo"itul &
& & pe profit & & pe profit
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&AFE & CKeltuieli cu impo"itul &AFE & CKeltuieli cu
impo"itul &
& & pe @enit =i cu alte & & pe @enit =i
cu alte &
& & impo"ite care nu apar n& & impo"ite care
nu apar n&
& & elementele de mai sus & & elementele de
mai sus &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& C04S4 : - C'()*+, D. #.(,)*+,
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
& /+*-4 :! - C,6+4 D. 464C.+, (.)2
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&:! & #enituri din @n"area &:! & #enituri din
@n"area &
& & produselor finite & & produselor
finite &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:!2 & #enituri din @n"area &:!2 & #enituri din
@n"area &
& & semifa8ricatelor & &
semifa8ricatelor &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:!C & #enituri din @n"area &:!C & #enituri din
@n"area &
& & produselor re"iduale & & produselor
re"iduale &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:!B & #enituri din ser@icii &:!B & #enituri din
lucrri &
& & prestate & & executate =i
ser@icii &
& & & & prestate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:!; & #enituri din studii =i &:!; & #enituri din
studii =i &
& & cercetri & & cercetri
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:!A & #enituri din rede@ene, &:!A & #enituri din
rede@ene, &
& & locaii de $estiune =i & & locaii de
$estiune =i &
& & cKirii & & cKirii
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:!: & #enituri din @n"area &:!: & #enituri din
@n"area &
& & mrfurilor & & mrfurilor
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:!E & #enituri din acti@iti &:!E & #enituri din
acti@iti &
& & di@erse & & di@erse
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:!F & +educeri comerciale & & Cont nou
&
& & acordate & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 : - #.(,)*+, 46.+.(). C'S)*0*, -+'D*CH,., J(
C*+S D. &
& .G.C*H,.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&: & #enituri aferente & & Din contul
: M#ariaia&
& & costurilor stocurilor de& & stocurilorM
&
& & produse & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:2 & #enituri aferente & & Din contul
: M#ariaia&
& & costurilor ser@iciilor & & stocurilorM
&
& & n curs de execuie & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 :2 - #.(,)*+, D,( -+'D*CH,4 D. ,1'5,0,?2+,
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&:2 & #enituri din producia &:2 & #enituri din
producia &
& & de imo8ili"ri & & de
imo8ili"ri &
& & necorporale & & necorporale
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:22 & #enituri din producia &:22 & #enituri din
producia &
& & de imo8ili"ri corporale& & de
imo8ili"ri corporale&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 :B - #.(,)*+, D,( S*5#.(H,, D. .G-0'4)4+.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&:B & #enituri din su8@enii &:B & #enituri din
su8@enii &
& & de exploatare & & de exploatare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :B& #enituri din su8@enii & :B& #enituri din
su8@enii &
& & de exploatare aferente & & de exploatare
aferente &
& & cifrei de afaceri & & cifrei de
afaceri &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :B2& #enituri din su8@enii & :B2 & #enituri din
su8@enii &
& & de exploatare pentru & & de exploatare
pentru &
& & materii prime =i & & materii prime
=i &
& & materiale consuma8ile & & materiale
consuma8ile &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :BC& #enituri din su8@enii & :BC& #enituri din
su8@enii &
& & de exploatare pentru & & de exploatare
pentru &
& & alte cKeltuieli externe & & alte
cKeltuieli externe &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :BB& #enituri din su8@enii & :BB& #enituri din
su8@enii &
& & de exploatare pentru & & de exploatare
pentru &
& & plata personalului & & plata
personalului &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :B;& #enituri din su8@enii & :B;& #enituri din
su8@enii &
& & de exploatare pentru & & de exploatare
pentru &
& & asi$urri =i protecie & & asi$urri =i
protecie &
& & social & & social
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :BA& #enituri din su8@enii & :BA& #enituri din
su8@enii &
& & de exploatare pentru & & de exploatare
pentru &
& & alte cKeltuieli de & & alte
cKeltuieli de &
& & exploatare & & exploatare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :B:& #enituri din su8@enii & :B:& #enituri din
su8@enii &
& & de exploatare aferente & & de exploatare
aferente &
& & altor @enituri & & altor
@enituri &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :BE& #enituri din su8@enii & :BE& #enituri din
su8@enii &
& & de exploatare pentru & & de exploatare
pentru &
& & do8nda datorat & & do8nda
datorat &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 :; - 40). #.(,)*+, D,( .G-0'4)4+.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&:;B & #enituri din creane &:;B & #enituri din
creane &
& & reacti@ate =i de8itori & & reacti@ate =i
de8itori &
& & di@er=i & & di@er=i
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:;E & 4lte @enituri din &:;E & 4lte @enituri
din &
& & exploatare & & exploatare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :;E& #enituri din & :;E& #enituri din
&
& & desp$u8iri, amen"i =i & & desp$u8iri,
amen"i =i &
& & penaliti & & penaliti
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :;E2& #enituri din donaii & :;E2& #enituri din
donaii =i &
& & primite & & su8@enii
primite &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :;EC& #enituri din @n"area & :;EC& #enituri din
@n"area &
& & acti@elor =i alte & & acti@elor =i
alte &
& & operaii de capital & & operaii de
capital &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :;EB& #enituri din su8@enii & :;EB& #enituri din
su8@enii &
& & pentru in@estiii & & pentru
in@estiii &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :;EE& 4lte @enituri din & :;EE& 4lte @enituri
din &
& & exploatare & & exploatare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 :A - #.(,)*+, 6,(4(C,4+.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&:A & #enituri din imo8ili"ri&:A & #enituri din
imo8ili"ri&
& & financiare & & financiare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :A& #enituri din aciuni & :A& #enituri din
aciuni &
& & deinute la entitile & & deinute la
entitile &
& & afiliate & & afiliate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :AC& #enituri din interese de& :AC& #enituri din
interese de&
& & participare & & participare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:A2 & #enituri din in@estiii &:A2 & #enituri din
in@estiii &
& & financiare pe termen & & financiare pe
termen &
& & scurt & & scurt
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:AC & #enituri din creane &:AC & #enituri din
creane &
& & imo8ili"ate & & imo8ili"ate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:AB & #enituri din in@estiii &:AB & #enituri din
in@estiii &
& & financiare cedate & & financiare
cedate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :AB& #enituri din imo8ili"ri& :AB& #enituri din
imo8ili"ri&
& & financiare cedate & & financiare
cedate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :AB2& C=ti$uri din in@estiii& :AB2& C=ti$uri din
in@estiii&
& & pe termen scurt cedate & & pe termen
scurt cedate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:A; & #enituri din diferene &:A; & #enituri din
diferene &
& & de curs @alutar & & de curs
@alutar &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:AA & #enituri din do8n"i &:AA & #enituri din
do8n"i &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:A: & #enituri din sconturi &:A: & #enituri din
sconturi &
& & o8inute & & o8inute
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:AE & 4lte @enituri financiare&:AE & 4lte @enituri
financiare&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 :: - #.(,)*+, .G)+4'+D,(4+.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&:: & #enituri din su8@enii &:: & #enituri din
su8@enii &
& & pentru e@enimente & & pentru
e@enimente &
& & extraordinare =i altele & & extraordinare
=i altele &
& & similare & & similare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 :E - #.(,)*+, D,( -+'#,?,'4(. >, 4L*S)2+, -.()+*
D.-+.C,.+. &
& S4* -,.+D.+. D. #40'4+.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&:E & #enituri din pro@i"ioane&:E & #enituri din
pro@i"ioane&
& & =i aDustri pentru & & =i aDustri
pentru &
& & depreciere pri@ind & & depreciere
pri@ind &
& & acti@itatea de & & acti@itatea
de &
& & exploatare & & exploatare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :E2& #enituri din pro@i"ioane& :E2& #enituri din
pro@i"ioane&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :EC& #enituri din aDustri & :EC& #enituri din
aDustri &
& & pentru deprecierea & & pentru
deprecierea &
& & imo8ili"rilor & &
imo8ili"rilor &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :EB& #enituri din aDustri & :EB& #enituri din
aDustri &
& & pentru deprecierea & & pentru
deprecierea &
& & acti@elor circulante & & acti@elor
circulante &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :E;& #enituri din fondul & :E;& #enituri din
fondul &
& & comercial ne$ati@ & & comercial
ne$ati@ &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&:EA & #enituri financiare din &:EA & #enituri
financiare din &
& & aDustri pentru pierdere& & aDustri
pentru pierdere&
& & de @aloare & & de @aloare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :EAC& #enituri financiare din & :EAC& #enituri
financiare din &
& & aDustri pentru & & aDustri
pentru &
& & pierderea de @aloare a & & pierderea de
@aloare a &
& & imo8ili"rilor & &
imo8ili"rilor &
& & financiare & & financiare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& :EAB& #enituri financiare din & :EAB& #enituri
financiare din &
& & aDustri pentru & & aDustri
pentru &
& & pierderea de @aloare a & & pierderea de
@aloare a &
& & acti@elor circulante & & acti@elor
circulante &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& C04S4 E - C'()*+, S-.C,40.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
& /+*-4 E! - C'()*+, J( 464+4 5,04(H*0*,
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&E! & 4n$aDamente acordate &E! & 4n$aDamente
acordate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& E!& /iruri =i $aranii & E!& /iruri =i
$aranii &
& & acordate & & acordate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& E!E& 4lte an$aDamente & E!E& 4lte
an$aDamente &
& & acordate & & acordate
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&E!2 & 4n$aDamente primite &E!2 & 4n$aDamente
primite &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& E!2& /iruri =i $aranii & E!2& /iruri =i
$aranii &
& & primite & & primite
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& E!2E& 4lte an$aDamente primite& E!2E& 4lte
an$aDamente primite&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&E!C & 4lte conturi n afara &E!C & 4lte conturi
n afara &
& & 8ilanului & & 8ilanului
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& E!C& ,mo8ili"ri corporale & E!C& ,mo8ili"ri
corporale &
& & luate cu cKirie & & luate cu
cKirie &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& E!C2& #alori materiale primite& E!C2& #alori
materiale primite&
& & spre prelucrare sau & & spre
prelucrare sau &
& & reparare & & reparare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& E!CC& #alori materiale primite& E!CC& #alori
materiale primite&
& & n pstrare sau custodie& & n pstrare
sau custodie&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& E!CB& De8itori sco=i din & E!CB& De8itori
sco=i din &
& & acti@, urmrii n & & acti@,
urmrii n &
& & continuare & & continuare
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& E!C;& Stocuri de natura & E!C;& Stocuri de
natura &
& & o8iectelor de in@entar & & o8iectelor de
in@entar &
& & date n folosin & & date n
folosin &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& E!CA& +ede@ene, locaii de & E!CA& +ede@ene,
locaii de &
& & $estiune, cKirii =i alte& & $estiune,
cKirii =i alte&
& & datorii asimilate & & datorii
asimilate &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& E!C:& .fecte scontate neaDunse& E!C:& .fecte
scontate neaDunse&
& & la scaden & & la scaden
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& E!CE& 5unuri pu8lice primite & & Cont nou
&
& & n administrare, & &
&
& & concesiune =i cu cKirie & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& E!CF& 4lte @alori n afara & E!CE& 4lte @alori
n afara &
& & 8ilanului & & 8ilanului
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&E!B & 4morti"area aferent &E!B & 4morti"area
aferent &
& & $radului de neutili"are & & $radului de
neutili"are &
& & a miDloacelor fixe & & a miDloacelor
fixe &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& E!B;*2A)& 4morti"area aferent & E!B;& 4morti"area
aferent &
& & $radului de neutili"are & & $radului de
neutili"are &
& & a miDloacelor fixe & & a miDloacelor
fixe &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&E!; & Do8n"i aferente &E!; & Do8n"i
aferente &
& & contractelor de leasin$ & & contractelor
de leasin$ &
& & =i altor contracte & & =i altor
contracte &
& & asimilate, neaDunse la & & asimilate,
neaDunse la &
& & scaden & & scaden
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& E!;& Do8n"i de pltit & E!;& Do8n"i de
pltit &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& E!;2& Do8n"i de ncasat & E!;2& Do8n"i de
ncasat &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&E!A & Certificate de emisii de& & Cont nou
&
& & $a"e cu efect de ser & &
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&E!: & 4cti@e contin$ente & & Cont nou
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&E!E & Datorii contin$ente & & Cont nou
&
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& /+*-4 EF - 5,04(H
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%&
&EF & 5ilan de descKidere &EF & 5ilan de
descKidere &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
&EF2 & 5ilan de ncKidere &EF2 & 5ilan de
ncKidere &
&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
H23" 4dmini-tratorii entit+ilor r-pund pentru tran-punerea corect a
-oldurilor conturilor0 din balan+ele de verificare la 3$ decembrie 20090 1n
conturile prev*ute 1n noul /lan de conturi general cuprin- 1n pre*entele
reglementri. De a-emenea0 -e va urmri ca tran-punerea din vec@ile conturi
-intetice 1n noile conturi -intetice de gradul unu #i doi0 dac e-te ca*ul0 - -e
efectue*e 1n func+ie de natura -umelor reflectate 1n -oldul fiecrui cont.
H2%" 4ce-t cont apare doar la entit+ile care au aplicat Reglementrile
contabile aprobate prin O,./ nr. 9%)200$ #i p'n la 1nc@iderea -oldului ace-tui
cont.
H25" n ace-t cont vor fi reflectate #i conce-iunile0 brevetele0 licen+ele0 mrcile
comerciale0 drepturile #i activele -imilare reali*ate cu for+e proprii0 e7i-tente 1n
-old la data tran-punerii0 p'n la -coaterea lor din eviden+.
H2=" n ace-t cont e-te eviden+iat amorti*area aferent gradului de neutili*are
a mi<loacelor fi7e0 determinat potrivit legi-la+iei emi-e anterior pre*entelor
reglementri.
:4/I5O2E2 8I
65RE:5ER4 6I5E4III2OR .IN4N:I4R; 4NE42;
6;:IIEN;4 $
DI24NIE2
$.$. DI24NIE2
#M1
3301 @ ;tructura .ilan2ului care *e ntoc,e8te de entit02ile prev0)ute la pct1 3
alin1 <1= e*te ur,0toarea
Judeul .................... |_|_| Forma de
proprietate ............. |_|_|
Entitatea ........................ Activitatea preponderent
Adresa: localitatea .............. (denumire clas
CAEN) ..................
sectorul ..., str. ....... nr. ... cod clas
CAEN ................... |_|_|
l. ..., sc. ..., ap. ............ Cod unic de !nre"istrare
#ele$on ........., $a% ........... .................. |_|_|_|_|
_|_|_|_|_|_|
Numr !n re"istrul comerului ....
&'(AN)
la data de ...........

* lei *

____________________________________________________________________
__________
| +enumirea elementului |Nr. | ,old
la: |
| |rd. |
|
| |____|
_________________________|
| | |-nceputul |
,$.r/itul |
| | |e%erciiului|
e%erciiului|
| | |$inanciar |
$inanciar |
|_______________________________________________|____|____________|
____________|
| A | & | 0 |
1 |
|_______________________________________________|____|____________|
____________|
| A. | AC#'2E '34&'('5A#E | | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| | '. '34&'('567' NEC47847A(E | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 0. C9eltuieli de constituire | :0 | |
|
| | (ct. 1:0 * 1;:0) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 1. C9eltuieli de de<voltare | :1 | |
|
| | (ct. 1:= * 1;:= * 1>:=) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | =. Concesiuni, revete, licene, mrci | := | |
|
| | comerciale, drepturi /i active similare | | |
|
| | /i alte imoili<ri necorporale | | |
|
| | (ct. 1:? @ 1:; * 1;:? * 1;:; * 1>:? * | | |
|
| | 1>:;) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | A. Fond comercial | :A | |
|
| | (ct. 1:B0 * 1;:B * 1>:B) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | ?. Avansuri /i imoili<ri necorporale !n| :? | |
|
| | curs de e%ecuie | | |
|
| | (ct. 1== @ 1=A * 1>==) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | #4#A( (rd. :0 la :?) | :C | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | ''. '34&'('567' C47847A(E | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 0. #erenuri /i construcii | :B | |
|
| | (ct. 100 @ 101 * 1;00 * 1;01 * 1>00 * | | |
|
| | 1>01) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 1. 'nstalaii te9nice /i ma/ini | :; | |
|
| | (ct. 10= @ 11= * 1;0= * 1>0=) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | =. Alte instalaii, utilaDe /i moilier | :> | |
|
| | (ct. 10A @ 11A * 1;0A * 1>0A) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | A. Avansuri /i imoili<ri corporale !n | 0: | |
|
| | curs de e%ecuie | | |
|
| | (ct. 1=0 @ 1=1 * 1>=0) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | #4#A( (rd. :B la 0:) | 00 | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | '''. 34&'('567' F'NANC'A7E | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 0. Aciuni deinute la entitile | 01 | |
|
| | a$iliate | | |
|
| | (ct. 1C0 * 1>C0) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 1. -mprumuturi acordate entitilor | 0= | |
|
| | a$iliate | | |
|
| | (ct. 1CB0 @ 1CB1 * 1>CA) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | =. 'nterese de participare | 0A | |
|
| | (ct. 1C= * 1>C1) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | A. -mprumuturi acordate entitilor de | 0? | |
|
| | care compania este le"at !n virtutea | | |
|
| | intereselor de participare | | |
|
| | (ct. 1CB= @ 1CBA * 1>C?) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | ?. 'nvestiii deinute ca imoili<ri | 0C | |
|
| | (ct. 1C? * 1>C=) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | C. Alte !mprumuturi | 0B | |
|
| | (ct. 1CB?E @ 1CBCE @ 1CBB @ 1CB;E @ | | |
|
| | 1CB>E * 1>CCE * 1>C;E) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | #4#A( (rd. 01 la 0B) | 0; | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | AC#'2E '34&'('5A#E * #4#A( | 0> | |
|
| | (rd. :C @ 00 @ 0;) | | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| &. | AC#'2E C'7CF(AN#E | | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| | '. ,#4CF7' | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 0. 3aterii prime /i materiale consumaile| 1: | |
|
| | (ct. =:0 @ =10 @ =:1 @ =11 @ =:= @ | | |
|
| | =1= @G* =:; @ =?0 @ =?; @ =;0 @ =1; @G* | | |
|
| | =;; * =>0 * =>1 * =>?0 * =>?; * =>;) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 1. 8roducia !n curs de e%ecuie | 10 | |
|
| | (ct. ==0 @ ==1 @ =A0 @G* =A;E * =>= * | | |
|
| | =>A0 * =>?1) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | =. 8roduse $inite /i mr$uri | 11 | |
|
| | (ct. =A? @ =AC @G* =A;E @ =?A @ =?C @ | | |
|
| | =?B @ =C0 @ =1C @G* =C; @ =B0 @ =1B @G* | | |
|
| | =B; * =>A? * =>AC * =>?= * =>?A * =>?C * | | |
|
| | =>?B * =>C * =>B * AA1;) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | A. Avansuri pentru cumprri de stocuri | 1= | |
|
| | (ct. A:>0) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | #4#A( (rd. 1: la 1=) | 1A | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | ''. C7EAN)E | | |
|
| | (,umele care urmea< s $ie !ncasate dup| | |
|
| | o perioad mai mare de un an treuie | | |
|
| | pre<entate separat pentru $iecare | | |
|
| | element.) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 0. Creane comercialeE1B | 1? | |
|
| | (ct. 1CB?E @ 1CBCE @ 1CB;E @ 1CB>E * | | |
|
| | 1>CCE * 1>C;E @ A:>1 @ A00 @ A0= @ A0; * | | |
|
| | A>0) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 1. ,ume de !ncasat de la entitile | 1C | |
|
| | a$iliate | | |
|
| | (ct. A?0EE * A>?E) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | =. ,ume de !ncasat de la entitile de | 1B | |
|
| | care compania este le"at !n virtutea | | |
|
| | intereselor de participare | | |
|
| | (ct. A?= * A>?E) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | A. Alte creane (ct. A1? @ A1;1 @ A=0EE @| 1; | |
|
| | A=BEE @ A=;1 @ AA0EE @ AA1A @ AA1;EE @ | | |
|
| | AAAEE @ AA? @ AACEE @ AABEE @ AA;1 @ | | |
|
| | A?;1 @ AC0 @ AB=EE * A>C @ ?0;B) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | ?. Capital suscris /i nevrsat | 1> | |
|
| | (ct. A?C * A>?E) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | #4#A( (rd. 1? la 1>) | =: | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | '''. 'N2E,#')'' 8E #E73EN ,CF7# | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 0. Aciuni deinute la entitile | =0 | |
|
| | a$iliate | | |
|
| | (ct. ?:0 * ?>0) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 1. Alte investiii pe termen scurt | =1 | |
|
| | (ct. ?:? @ ?:C @ ?:; * ?>? * ?>C * ?>; @ | | |
|
| | ?00= @ ?00A) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | #4#A( (rd. =0 @ =1) | == | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | '2. CA,A H' C4N#F7' (A &6NC' | =A | |
|
| | (ct. ?001 @ ?01 @ ?=0 @ ?=1 @ ?A0 @ ?A1) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | AC#'2E C'7CF(AN#E * #4#A( | =? | |
|
| | (rd. 1A @ =: @ == @ =A) | | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| C. | CIE(#F'E(' -N A2AN, | =C | |
|
| | (ct. AB0) | | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| +. | +A#47'': ,F3E(E CA7E #7E&F'E 8(6#'#E | | |
|
| | -N#7*4 8E7'4A+6 +E 8JN6 (A FN AN | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 0. -mprumuturi din emisiunea de | =B | |
|
| | oli"aiuni, pre<ent.ndu*se separat | | |
|
| | !mprumuturile din emisiunea de | | |
|
| | oli"aiuni convertiile | | |
|
| | (ct. 0C0 @ 0C;0 * 0C>) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 1. ,ume datorate instituiilor de credit | =; | |
|
| | (ct. 0C10 @ 0C11 @ 0C1A @ 0C1? @ 0C1B @ | | |
|
| | 0C;1 @ ?0>0 @ ?0>1 @ ?0>;) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | =. Avansuri !ncasate !n contul comen<ilor| => | |
|
| | (ct. A0>) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | A. +atorii comerciale * $urni<ori | A: | |
|
| | (ct. A:0 @ A:A @ A:;) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | ?. E$ecte de comer de pltit | A0 | |
|
| | (ct. A:= @ A:?) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | C. ,ume datorate entitilor a$iliate | A1 | |
|
| | (ct. 0CC0 @ 0C;? @ 1C>0 @ A?0EEE) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | B. ,ume datorate entitilor de care | A= | |
|
| | compania este le"at !n virtutea | | |
|
| | intereselor de participare | | |
|
| | (ct. 0CC= @ 0C;C @ 1C>1 @ A?=EEE) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | ;. Alte datorii, inclusiv datoriile | AA | |
|
| | $iscale /i datoriile privind asi"urrile | | |
|
| | sociale (ct. 0C1= @ 0C1C @ 0CB @ 0C;B @ | | |
|
| | 1C>= @ A10 @ A1= @ A1A @ A1C @ A1B @ | | |
|
| | A1;0 @ A=0EEE @ A=BEEE @ A=;0 @ AA0EEE @ | | |
|
| | AA1= @ AA1;EEE @ AAAEEE @ AACEEE @ | | |
|
| | AABEEE @ AA;0 @ A?? @ A?CEEE @ A?B @ | | |
|
| | A?;0 @ AC1 @ AB=EEE @ ?:> @ ?0;C @ ?0>= @| | |
|
| | ?0>A @ ?0>? @ ?0>C @ ?0>B) | | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| | #4#A( (rd. =B la AA) | A? | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| E. | AC#'2E C'7CF(AN#E NE#EG+A#47'' CF7EN#E | AC | |
|
| | NE#E | | |
|
| | (rd. =? @ =C * A? * C=) | | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| F. | #4#A( AC#'2E 3'NF, +A#47'' CF7EN#E | AB | |
|
| | (rd. 0> @ AC) | | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| K. | +A#47'': ,F3E(E CA7E #7E&F'E 8(6#'#E | | |
|
| | -N#7*4 8E7'4A+6 3A' 3A7E +E FN AN | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 0. -mprumuturi din emisiunea de | A; | |
|
| | oli"aiuni, pre<ent.ndu*se separat | | |
|
| | !mprumuturile din emisiunea de | | |
|
| | oli"aiuni convertiile | | |
|
| | (ct. 0C0 @ 0C;0 * 0C>) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 1. ,ume datorate instituiilor de credit | A> | |
|
| | (ct. 0C10 @ 0C11 @ 0C1A @ 0C1? @ 0C1B @ | | |
|
| | 0C;1 @ ?0>0 @ ?0>1 @ ?0>;) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | =. Avansuri !ncasate !n contul comen<ilor| ?: | |
|
| | (ct. A0>) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | A. +atorii comerciale * $urni<ori | ?0 | |
|
| | (ct. A:0 @ A:A @ A:;) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | ?. E$ecte de comer de pltit | ?1 | |
|
| | (ct. A:= @ A:?) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | C. ,ume datorate entitilor a$iliate | ?= | |
|
| | (ct. 0CC0 @ 0C;? @ 1C>0 @ A?0EEE) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | B. ,ume datorate entitilor de care | ?A | |
|
| | compania este le"at !n virtutea | | |
|
| | intereselor de participare | | |
|
| | (ct. 0CC= @ 0C;C @ 1C>1 @ A?=EEE) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | ;. Alte datorii, inclusiv datoriile | ?? | |
|
| | $iscale /i datoriile privind asi"urrile | | |
|
| | sociale (ct. 0C1= @ 0C1C @ 0CB @ 0C;B @ | | |
|
| | 1C>= @ A10 @ A1= @ A1A @ A1C @ A1B @ | | |
|
| | A1;0 @ A=0EEE @ A=BEEE @ A=;0 @ AA0EEE @ | | |
|
| | AA1= @ AA1;EEE @ AAAEEE @ AACEEE @ | | |
|
| | AABEEE @ AA;0 @ A?? @ A?CEEE @ A?;0 @ | | |
|
| | AC1 @ AB=EEE @ ?:> @ ?0;C @ ?0>= @ ?0>A @| | |
|
| | ?0>? @ ?0>C @ ?0>B) | | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| | #4#A( (rd. A; la ??) | ?C | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| I. | 8742'5'4ANE | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 0. 8rovi<ioane pentru pensii /i oli"aii| ?B | |
|
| | similare | | |
|
| | (ct. 0?0?) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 1. 8rovi<ioane pentru impo<ite | ?; | |
|
| | (ct. 0?0C) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | =. Alte provi<ioane | ?> | |
|
| | (ct. 0?00 @ 0?01 @ 0?0= @ 0?0A @ 0?0;) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | #4#A( (rd. ?B la ?>) | C: | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| '. | 2EN'#F7' -N A2AN, | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 0. ,uvenii pentru investiii | C0 | |
|
| | (ct. AB?) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 1. 2enituri !nre"istrate !n avans | C1 | |
|
| | (ct. AB1) * total (rd. C= @ CA), din | | |
|
| | care: | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | ,ume de reluat !ntr*o perioad de p.n la| C= | |
|
| | un an (ct. AB1E) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | ,ume de reluat !ntr*o perioad mai mare | CA | |
|
| | de un an (ct. AB1E) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | Fond comercial ne"ativ (ct. 1:B?) | C? | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | #4#A( (rd. C0 @ C1 @ C?) | CC | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| J. | CA8'#A( H' 7E5E72E | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | '. CA8'#A( | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 0. Capital suscris vrsat (ct. 0:01) | CB | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 1. Capital suscris nevrsat (ct. 0:00) | C; | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | =. 8atrimoniul re"iei (ct. 0:0?) | C> | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | #4#A( (rd. CB la C>) | B: | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | ''. 87'3E +E CA8'#A( (ct. 0:A) | B0 | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | '''. 7E5E72E +'N 7EE2A(FA7E | B1 | |
|
| | (ct. 0:?) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | '2. 7E5E72E | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 0. 7e<erve le"ale (ct. 0:C0) | B= | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 1. 7e<erve statutare sau contractuale | BA | |
|
| | (ct. 0:C=) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | =. 7e<erve repre<ent.nd surplusul | B? | |
|
| | reali<at din re<erve din reevaluare | | |
|
| | (ct. 0:C?) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | A. Alte re<erve (ct. 0:C;) | BC | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | #4#A( (rd. B= la BC) | BB | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | Aciuni proprii (ct. 0:>) | B; | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | C./ti"uri le"ate de instrumentele de | B> | |
|
| | capitaluri proprii (ct. 0A0) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 8ierderi le"ate de instrumentele de | ;: | |
|
| | capitaluri proprii (ct. 0A>) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 2. 874F'#F( ,AF 8'E7+E7EA | ,4(+ C | ;0 | |
|
| | 7E847#A#(6) |________|____|____________|
____________|
| | (ct. 00B) | ,4(+ + | ;1 | |
|
| |_________________________________|________|____|____________|
____________|
| | 2'. 874F'#F( ,AF 8'E7+E7EA | ,4(+ C | ;= | |
|
| | ELE7C')'F(F' F'NANC'A7 |________|____|____________|
____________|
| | (ct. 010) | ,4(+ + | ;A | |
|
| |_________________________________|________|____|____________|
____________|
| | 7eparti<area pro$itului (ct. 01>) | ;? | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | CA8'#A(F7' 87487'' * #4#A( | ;C | |
|
| | (rd. B: @ B0 @ B1 @ BB * B; @ B> * ;: @ | | |
|
| | ;0 * ;1 @ ;= * ;A * ;?) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 8atrimoniul pulic (ct. 0:0C) | ;B | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | CA8'#A(F7' * #4#A( (rd. ;C @ ;B) | ;; | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
E2B ;u,ele n*cri*e la ace*t rnd 8i preluate din conturile 27B3 la 27B5
repre)int0 crean2ele a+erente contractelor de lea*ing +inanciar 8i altor contracte
a*i,ilate/ precu, 8i alte crean2e i,o.ili)ate/ *cadente ntr@o perioad0 ,ai ,ic0
de 12 luni1
E= !onturi de reparti)at dup0 natura ele,entelor re*pective1
EE= ;olduri de.itoare ale conturilor re*pective1
EEE= ;olduri creditoare ale conturilor re*pective1
Administrator, -ntocmit,
Numele /i prenumele ............. Numele /i
prenumele ..............
,emntura .......................
Calitatea ........................
Htampila unitii
,emntura ........................
Nr. de !nre"istrare !n
or"anismul
pro$esional
#B
$.2. DI24NIE2 /R;6:ER545
#M1
3311 @ ;tructura .ilan2ului pre*curtat care *e ntoc,e8te de entit02ile
prev0)ute la pct1 3 alin1 <2= e*te ur,0toarea
Judeul .................... |_|_| Forma de
proprietate ............. |_|_|
Entitatea ........................ Activitatea preponderent
Adresa: localitatea .............. (denumire clas
CAEN) ..................
sectorul ..., str. ....... nr. ... Cod clas
CAEN ................... |_|_|
l. ..., sc. ..., ap. ............ Cod unic de !nre"istrare
#ele$on ........., $a% ........... .................. |_|_|_|_|
_|_|_|_|_|_|
Numr !n re"istrul comerului ....
&'(AN) 87E,CF7#A#
la data de ........

* lei *

____________________________________________________________________
__________
| +enumirea elementului |Nr. | ,old
la: |
| |rd. |
|
| |____|
_________________________|
| | |-nceputul |
,$.r/itul |
| | |e%erciiului|
e%erciiului|
| | |$inanciar |
$inanciar |
|_______________________________________________|____|____________|
____________|
| A | & | 0 |
1 |
|_______________________________________________|____|____________|
____________|
| A. | AC#'2E '34&'('5A#E | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | '. '34&'('567' NEC47847A(E | :0 | |
|
| | (ct. 1:0 @ 1:= @ 1:? @ 1:B0 @ 1:; @ 1== @| | |
|
| | 1=A * 1;: * 1>: * 1>==) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | ''. '34&'('567' C47847A(E | :1 | |
|
| | (ct. 100 @ 101 @ 10= @ 10A @ 11= @ 11A @ | | |
|
| | 1=0 @ 1=1 * 1;0 * 1>0 * 1>=0) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | '''. '34&'('567' F'NANC'A7E | := | |
|
| | (ct. 1C0 @ 1C= @ 1C? @ 1CBE * 1>CE) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | AC#'2E '34&'('5A#E * #4#A( | :A | |
|
| | (rd. :0 la :=) | | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| &. | AC#'2E C'7CF(AN#E | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | '. ,#4CF7' | :? | |
|
| | (ct. =:0 @ =10 @ =:1 @ =11 @ =:= @ | | |
|
| | =1= @G* =:; @ =1; @ ==0 @ ==1 @ =A0 @ | | |
|
| | =A? @ =AC @G* =A; @ =?0 @ =?A @ =?C @ | | |
|
| | =?B @ =?; @ =C0 @ =1C @G* =C; @ =B0 @ | | |
|
| | =1B @G* =B; @ =;0 @G* =;; * =>0 * =>1 * | | |
|
| | =>= * =>A * =>? * =>C * =>B * =>; @ | | |
|
| | A:>0 * AA1;) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | ''. C7EAN)EE1> | :C | |
|
| | (,umele care urmea< s $ie !ncasate | | |
|
| | dup o perioad mai mare de un an | | |
|
| | treuie pre<entate separat pentru | | |
|
| | $iecare element) (ct. 1CBE * 1>CE @ | | |
|
| | A:>1 @ A00 @ A0= @ A0; @ A1? @ A1;1 @ | | |
|
| | A=0EE @ A=BEE @ A=;1 @ AA0EE @ AA1A @ | | |
|
| | AA1;EE @ AAAEE @ AA? @ AACEE @ AABEE @ | | |
|
| | AA;1 @ A?0EE @ A?=EE @ A?CEE @ A?;1 @ | | |
|
| | AC0 @ AB=EE * A>0 * A>? * A>C @ ?0;B) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | '''. 'N2E,#')'' 8E #E73EN ,CF7# | :B | |
|
| | (ct. ?:0 @ ?:? @ ?:C @ ?:; @ ?00= @ | | |
|
| | ?00A * ?>0 * ?>? * ?>C * ?>;) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | '2. CA,A H' C4N#F7' (A &6NC' | :; | |
|
| | (ct. ?001 @ ?01 @ ?=0 @ ?=1 @ ?A0 @ ?A1) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | AC#'2E C'7CF(AN#E * #4#A( | :> | |
|
| | (rd. :? la :;) | | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| C. | CIE(#F'E(' -N A2AN, | 0: | |
|
| | (ct. AB0) | | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| +. | +A#47'': ,F3E(E CA7E #7E&F'E 8(6#'#E | 00 | |
|
| | -N#7*4 8E7'4A+6 +E 8JN6 (A FN AN | | |
|
| | (ct. 0C0 @ 0C1 @ 0CC @ 0CB @ 0C; * 0C> @ | | |
|
| | 1C> @ A:0 @ A:= @ A:A @ A:? @ A:; @ A0> @| | |
|
| | A10 @ A1= @ A1A @ A1C @ A1B @ A1;0 @ | | |
|
| | A=0EEE @ A=BEEE @ A=;0 @ AA0EEE @ AA1= @ | | |
|
| | AA1;EEE @ AAAEEE @ AACEEE @ AABEEE @ | | |
|
| | AA;0 @ A?0EEE @ A?=EEE @ A?? @ A?CEEE @ | | |
|
| | A?B @ A?;0 @ AC1 @ AB=EEE @ ?:> @ ?0;C @ | | |
|
| | ?0>) | | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| E. | AC#'2E C'7CF(AN#E NE#EG+A#47'' CF7EN#E | 01 | |
|
| | NE#E | | |
|
| | (rd. :> @ 0: * 00 * 0>) | | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| F. | #4#A( AC#'2E 3'NF, +A#47'' CF7EN#E | 0= | |
|
| | (rd. :A @ 01) | | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| K. | +A#47'': ,F3E(E CA7E #7E&F'E 8(6#'#E | 0A | |
|
| | -N#7*4 8E7'4A+6 3A' 3A7E +E FN AN | | |
|
| | (ct. 0C0 @ 0C1 @ 0CC @ 0CB @ 0C; * 0C> @ | | |
|
| | 1C> @ A:0 @ A:= @ A:A @ A:? @ A:; @ | | |
|
| | A0> @ A10 @ A1= @ A1A @ A1C @ A1B @ | | |
|
| | A1;0 @ A=0EEE @ A=BEEE @ A=;0 @ AA0EEE @ | | |
|
| | AA1= @ AA1;EEE @ AAAEEE @ AACEEE @ | | |
|
| | AABEEE @ AA;0 @ A?0EEE @ A?=EEE @ A?? @ | | |
|
| | A?CEEE @ A?;0 @ AC1 @ AB=EEE @ ?:> @ | | |
|
| | ?0;C @ ?0>) | | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| I. | 8742'5'4ANE (ct. 0?0) | 0? | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| '. | 2EN'#F7' -N A2AN, | 0C | |
|
| | (rd. 0B @ 0; @ 10), din care: | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | ,uvenii pentru investiii (ct. AB?) | 0B | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 2enituri !nre"istrate !n avans | 0; | |
|
| | (ct. AB1) * total (rd. 0> @ 1:), din | | |
|
| | care: | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | ,ume de reluat !ntr*o perioad de p.n la| 0> | |
|
| | un an (ct. AB1E) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | ,ume de reluat !ntr*o perioad mai mare | 1: | |
|
| | de un an (ct. AB1E) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | Fondul comercial ne"ativ (ct. 1:B?) | 10 | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
| J. | CA8'#A( H' 7E5E72E | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | '. CA8'#A( (rd. 1= la 1?), din care: | 11 | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | * capital suscris vrsat (ct. 0:01) | 1= | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | * capital suscris nevrsat (ct. 0:00) | 1A | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | * patrimoniul re"iei (ct. 0:0?) | 1? | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | ''. 87'3E +E CA8'#A( (ct. 0:A) | 1C | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | '''. 7E5E72E +'N 7EE2A(FA7E (ct. 0:?) | 1B | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | '2. 7E5E72E (ct. 0:C) | 1; | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | Aciuni proprii (ct. 0:>) | 1> | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | C./ti"uri le"ate de instrumentele de | =: | |
|
| | capitaluri proprii (ct. 0A0) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 8ierderi le"ate de instrumentele de | =0 | |
|
| | capitaluri proprii (ct. 0A>) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 2. 874F'#F( ,AF 8'E7+E7EA | ,4(+ C | =1 | |
|
| | 7E847#A#(6) (ct. 00B) |________|____|____________|
____________|
| | | ,4(+ + | == | |
|
| |_________________________________|________|____|____________|
____________|
| | 2'. 874F'#F( ,AF 8'E7+E7EA | ,4(+ C | =A | |
|
| | ELE7C')'F(F' F'NANC'A7 |________|____|____________|
____________|
| | (ct. 010) | ,4(+ + | =? | |
|
| |_________________________________|________|____|____________|
____________|
| | 7eparti<area pro$itului (ct. 01>) | =C | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | CA8'#A(F7' 87487'' * #4#A( | =B | |
|
| | (rd. 11 @ 1C @ 1B @ 1; * 1> @ =: * =0 @ | | |
|
| | =1 * == @ =A * =? * =C) | | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | 8atrimoniul pulic (ct. 0:0C) | =; | |
|
| |__________________________________________|____|____________|
____________|
| | CA8'#A(F7' * #4#A( (rd. =B @ =;) | => | |
|
|____|__________________________________________|____|____________|
____________|
E25 ;u,ele n*cri*e la ace*t rnd 8i preluate din contul 27B repre)int0
crean2ele a+erente contractelor de lea*ing +inanciar 8i altor contracte a*i,ilate/
precu, 8i alte crean2e i,o.ili)ate/ *cadente ntr@o perioad0 ,ai ,ic0 de 12
luni1
E= !onturi de reparti)at dup0 natura ele,entelor re*pective1
EE= ;olduri de.itoare ale conturilor re*pective1
EEE= ;olduri creditoare ale conturilor re*pective1
Administrator, -ntocmit,
Numele /i prenumele ............. Numele /i
prenumele ..............
,emntura .......................
Calitatea ........................
Htampila unitii
,emntura ........................
Nr. de !nre"istrare !n
or"anismul
pro$esional
#B
6;:IIEN;4 2
:ON5E2 D; /RO.I5 FI /I;RD;R;
#M1
3321 @ ;tructura contului de pro+it 8i pierdere e*te ur,0toarea
C4N#F( +E 874F'# H' 8'E7+E7E
la data de ..........

* lei *

____________________________________________________________________
__________
| +enumirea indicatorilor |Nr. |
E%erciiul |
| |rd. |
$inanciar |
| |____|
___________________|
| | |
8recedent| Curent |
|_____________________________________________________|____|
__________|________|
| A | & | 0
| 1 |
|_____________________________________________________|____|
__________|________|
| 0.| Ci$ra de a$aceri net (rd. :1 @ := * :A @ :? @ | :0 |
| |
| | :C) | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | 8roducia v.ndut (ct. B:0 @ B:1 @ B:= @ B:A @ | :1 |
| |
| | B:? @ B:C @ B:;) | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | 2enituri din v.n<area mr$urilor (ct. B:B) | := |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | 7educeri comerciale acordate (ct. B:>) | :A |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | 2enituri din do.n<i !nre"istrate de entitile| :? |
| |
| | radiate din 7e"istrul "eneral /i care mai au !n| |
| |
| | derulare contracte de leasin" (ct. BCCE) | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | 2enituri din suvenii de e%ploatare a$erente | :C |
| |
| | ci$rei de a$aceri nete (ct. BA00) | |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| 1.| 2enituri a$erente costului produciei !n curs | :B |
| |
| | de e%ecuie | |
| |
| | (ct. B00 @ B01) | |
| |
| | ,old C | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | ,old + | :; |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| =.| 8roducia reali<at de entitate pentru | :> |
| |
| | scopurile sale proprii /i capitali<at | |
| |
| | (ct. B10 @ B11) | |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| A.| Alte venituri din e%ploatare | 0: |
| |
| | (ct. B?; @ BA0B @ B;0?) | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | * din care, venituri din $ondul comercial | 00 |
| |
| | ne"ativ | |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| | 2EN'#F7' +'N EL8(4A#A7E * #4#A( | 01 |
| |
| | (rd. :0 @ :B * :; @ :> @ 0:) | |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| ?.| a) C9eltuieli cu materiile prime /i materialele| 0= |
| |
| | consumaile | |
| |
| | (ct. C:0 @ C:1 * BA01) | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | Alte c9eltuieli materiale (ct. C:= @ C:A @ | 0A |
| |
| | C:C @ C:;) | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | ) Alte c9eltuieli e%terne (cu ener"ie /i ap) | 0? |
| |
| | (ct. C:? * BA0=) | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | c) C9eltuieli privind mr$urile (ct. C:B) | 0C |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | 7educeri comerciale primite (ct. C:>) | 0B |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| C.| C9eltuieli cu personalul (rd. 0> @ 1:), | 0; |
| |
| | din care: | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | a) ,alarii /i indemni<aiiE=: | 0> |
| |
| | (ct. CA0 @ CA1 @ CA= @ CAA * BA0A) | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | ) C9eltuieli cu asi"urrile /i protecia | 1: |
| |
| | social (ct. CA? * BA0?) | |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| B.| a) ADustri de valoare privind imoili<rile | 10 |
| |
| | corporale /i necorporale (rd. 11 * 1=) | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | a.0) C9eltuieli (ct. C;00 @ C;0=) | 11 |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | a.1) 2enituri (ct. B;0=) | 1= |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | ) ADustri de valoare privind activele | 1A |
| |
| | circulante (rd. 1? * 1C) | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | .0) C9eltuieli (ct. C?A @ C;0A) | 1? |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | .1) 2enituri (ct. B?A @ B;0A) | 1C |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| ;.| Alte c9eltuieli de e%ploatare (rd. 1; la =0) | 1B |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | ;.0. C9eltuieli privind prestaiile e%terne | 1; |
| |
| | (ct. C00 @ C01 @ C0= @ C0A @ C10 @ C11 @ C1= @ | |
| |
| | C1A @ C1? @ C1C @ C1B @ C1; * BA0C) | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | ;.1. C9eltuieli cu alte impo<ite, ta%e /i | 1> |
| |
| | vrsminte asimilate (ct. C=?) | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | ;.=. Alte c9eltuieli (ct. C?1 @ C?;) | =: |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | C9eltuieli cu do.n<ile de re$inanare | =0 |
| |
| | !nre"istrate de entitile radiate din | |
| |
| | 7e"istrul "eneral /i care mai au !n derulare | |
| |
| | contracte de leasin" (ct. CCCE) | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | ADustri privind provi<ioanele (rd. == * =A) | =1 |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | * C9eltuieli (ct. C;01) | == |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | * 2enituri (ct. B;01) | =A |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| CIE(#F'E(' +E EL8(4A#A7E * #4#A( | =? |
| |
| (rd. 0= la 0C * 0B @ 0; @ 10 @ 1A @ 1B @ =1) | |
| |
|_____________________________________________________|____|
__________|________|
| 874F'#F( ,AF 8'E7+E7EA +'N EL8(4A#A7E: | |
| |
|_____________________________________________________|____|
__________|________|
| | * 8ro$it (rd. 01 * =?) | =C |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | * 8ierdere (rd. =? * 01) | =B |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| >.| 2enituri din interese de participare | =; |
| |
| | (ct. BC00 @ BC0=) | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | * din care veniturile oinute de la entitile| => |
| |
| | a$iliate | |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| 0:.| 2enituri din alte investiii /i !mprumuturi | A: |
| |
| | care $ac parte din activele imoili<ate | |
| |
| | (ct. BC=) | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | * din care veniturile oinute de la entitile| A0 |
| |
| | a$iliate | |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| 00.| 2enituri din do.n<i (ct. BCCE) | A1 |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| | * din care veniturile oinute de la entitile| A= |
| |
| | a$iliate | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | Alte venituri $inanciare (ct. BC1 @ BCA @ BC? @| AA |
| |
| | BCB @ BC;) | |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| 2EN'#F7' F'NANC'A7E * #4#A( (rd. =; @ A: @ A1 @ AA) | A? |
| |
|_____________________________________________________|____|
__________|________|
| 01.| ADustri de valoare privind imoili<rile | AC |
| |
| | $inanciare /i investiiile $inanciare deinute | |
| |
| | ca active circulante (rd. AB * A;) | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | * C9eltuieli (ct. C;C) | AB |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | * 2enituri (ct. B;C) | A; |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| 0=.| C9eltuieli privind do.n<ile (ct. CCCE * BA0;) | A> |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| | * din care c9eltuielile !n relaia cu | ?: |
| |
| | entitile a$iliate | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | Alte c9eltuieli $inanciare (ct. CC= @ CCA @ | ?0 |
| |
| | CC? @ CCB @ CC;) | |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| CIE(#F'E(' F'NANC'A7E * #4#A( (rd. AC @ A> @ ?0) | ?1 |
| |
|_____________________________________________________|____|
__________|________|
| 874F'#F( ,AF 8'E7+E7EA F'NANC'A7(6): | |
| |
|_____________________________________________________|____|
__________|________|
| | * 8ro$it (rd. A? * ?1) | ?= |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | * 8ierdere (rd. ?1 * A?) | ?A |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| 0A.| 874F'#F( ,AF 8'E7+E7EA CF7EN#(6): | |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| | * 8ro$it (rd. 01 @ A? * =? * ?1) | ?? |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | * 8ierdere (rd. =? @ ?1 * 01 * A?) | ?C |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| 0?.| 2enituri e%traordinare (ct. BB0) | ?B |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| 0C.| C9eltuieli e%traordinare (ct. CB0) | ?; |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| 0B.| 874F'#F( ,AF 8'E7+E7EA +'N AC#'2'#A#EA | |
| |
| | EL#7A47+'NA76: | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | * 8ro$it (rd. ?B * ?;) | ?> |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | * 8ierdere (rd. ?; * ?B) | C: |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| 2EN'#F7' #4#A(E (rd. 01 @ A? @ ?B) | C0 |
| |
|_____________________________________________________|____|
__________|________|
| CIE(#F'E(' #4#A(E (rd. =? @ ?1 @ ?;) | C1 |
| |
|_____________________________________________________|____|
__________|________|
| | 874F'#F( ,AF 8'E7+E7EA &7F#(6): | C= |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | * 8ro$it (rd. C0 * C1) | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | * 8ierdere (rd. C1 * C0) | CA |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| 0;.| 'mpo<itul pe pro$it (ct. C>0) | C? |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| 0>.| Alte impo<ite nepre<entate la elementele de mai| CC |
| |
| | sus (ct. C>;) | |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
| 1:.| 874F'#F( ,AF 8'E7+E7EA NE#(6) A ELE7C')'F(F' | |
| |
| | F'NANC'A7: | |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | * 8ro$it (rd. C= * C? * CC) | CB |
| |
| |________________________________________________|____|
__________|________|
| | * 8ierdere (rd. CA @ C? @ CC)M (rd. C? @ CC * | C; |
| |
| | C=) | |
| |
|____|________________________________________________|____|
__________|________|
E30 La ace*t rnd *e cuprind 8i drepturile cola.oratorilor/ *ta.ilite potrivit
legi*la2iei ,uncii/ care *e preiau din rula:ul de.itor al contului 721 >!Aeltuieli
cu cola.oratorii>/ analitic >!ola.oratori per*oane +i)ice>1
E= !onturi de reparti)at dup0 natura ele,entelor re*pective1
Administrator, -ntocmit,
Numele /i prenumele ............. Numele /i
prenumele ..............
,emntura .......................
Calitatea ........................
Htampila unitii
,emntura ........................
Nr. de !nre"istrare !n
or"anismul
pro$esional
#B
6;:IIEN;4 3
6I5E4II4 ,ODI.I:CRI2OR :4/I542E2EI /RO/RIE
333. 9 6tructura e7emplificativ a -itua+iei modificrilor capitalului propriu
e-te urmtoarea:
S,)*4H,4 1'D,6,C2+,0'+ C4-,)40*0*, -+'-+,*
la data de 99999999999999999999

- lei -

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%
& Denumirea &Sold la & Cre=teri & +educeri &
Sold la &
& elementului &nceputul &%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%&
sfr=itul &
& &exerciiului&)otal,&-rin &)otal,&-rin &
exerciiului&
& &financiar &din &transfer&din &transfer&
financiar &
& & &careN & &careN & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
& 4 & & 2 & C & B & ; &
A &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&Capital su8scris & & & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&-atrimoniul re$iei & & & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&-rime de capital & & & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&+e"er@e din & & & & & &
&
&ree@aluare & & & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&+e"er@e le$ale & & & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&+e"er@e statutare & & & & & &
&
&sau contractuale & & & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&+e"er@e & & & & & &
&
&repre"entnd & & & & & &
&
&surplusul reali"at & & & & & &
&
&din re"er@e din & & & & & &
&
&ree@aluare & & & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&4lte re"er@e & & & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&4ciuni proprii & & & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&C=ti$uri le$ate & & & & & &
&
&de instrumentele & & & & & &
&
&de capitaluri & & & & & &
&
&proprii & & & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&-ierderi le$ate de & & & & & &
&
&instrumentele de & & & & & &
&
&capitaluri proprii & & & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&+e"ultatul &Sold& & & & & &
&
&reportat & C & & & & & &
&
&repre"entnd & & & & & & &
&
&profitul & & & & & & &
&
&nereparti"at &%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&sau &Sold& & & & & &
&
&pierderea & D & & & & & &
&
&neacoperit & & & & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&+e"ultatul &Sold& & & & & &
&
&reportat &C & & & & & &
&
&pro@enit din & & & & & & &
&
&adoptarea &%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&pentru prima &Sold& & & & & &
&
&dat a ,4S, &D & & & & & &
&
&mai puin & & & & & & &
&
&,4S 2F*C) & & & & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&+e"ultatul &Sold& & & & & &
&
&reportat &C & & & & & &
&
&pro@enit din &%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&corectarea &Sold& & & & & &
&
&erorilor &D & & & & & &
&
&conta8ile & & & & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&+e"ultatul &Sold& & & & & &
&
&reportat &C & & & & & &
&
&pro@enit din & & & & & & &
&
&trecerea la & & & & & & &
&
&aplicarea & & & & & & &
&
&+e$lementrilor& & & & & & &
&
&conta8ile &%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&conforme cu &Sold& & & & & &
&
&Directi@a &D & & & & & &
&
&a patra a & & & & & & &
&
&Comunitilor & & & & & & &
&
&.conomice & & & & & & &
&
&.uropene & & & & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&-rofitul sau &Sold& & & & & &
&
&pierderea &C & & & & & &
&
&exerciiului &%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&financiar &Sold& & & & & &
&
& &D & & & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&+eparti"area & & & & & & &
&
&profitului & & & & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
&)otal & & & & & & &
&
&capitaluri & & & & & & &
&
&proprii & & & & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%&%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
H3$" 4ce-t cont apare doar la entit+ile care au aplicat Reglementrile
contabile aprobate prin O,./ nr. 9%)200$ #i p'n la 1nc@iderea -oldului ace-tui
cont.
4D1,(,S)+4)'+, J()'C1,),
(umele =i prenumele %%%%%%%%%%%%%%% (umele =i prenumele
%%%%%%%%%%%%%%%
Semntura %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Calitatea
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
>tampila unitii Semntura
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
(r9 de nre$istrare n
or$anismul
profesional
NO54 $:
/re*entrile cifrice cuprin-e 1n -itua+ia pre*entat mai -u- trebuie - fie
1n-o+ite de informa+ii referitoare la:
9 natura modificrilor>
9 tratamentul fi-cal aplicat0 acolo unde e-te ca*ul>
9 natura #i -copul pentru care au fo-t con-tituite re*ervele>
9 orice alte informa+ii -emnificative.
NO54 2:
,odificrile capitalului propriu -e pre*int pentru cele dou e7erci+ii
financiare0 precedent #i curent.
6;:IIEN;4 %
6I5E4II4 .2EBERI2OR D; NE,;R4R
33%. 9 !$" O entitate pre*int -itua+ia flu7urilor de numerar pentru fiecare
perioad pentru care -unt pre*entate -itua+iile financiare anuale. 6itua+ia
flu7urilor de numerar pre*int modul 1n care o entitate generea* #i utili*ea*
numerarul #i ec@ivalentele de numerar.
n conte7tul 1ntocmirii ace-tei -itua+ii:
9 flu7urile de numerar -unt intrrile -au ie#irile de numerar #i ec@ivalente de
numerar>
9 numerarul cuprinde di-ponibilit+ile bne#ti #i depo*itele la vedere>
9 ec@ivalentele de numerar -unt inve-ti+iile financiare pe termen -curt0 e7trem
de lic@ide0 care -unt u#or convertibile 1n -ume cuno-cute de numerar #i care -unt
-upu-e unui ri-c ne-emnificativ de -c@imbare a valorii.
!2" 6itua+ia flu7urilor de numerar trebuie - pre*inte flu7urile de numerar ale
entit+ii din cur-ul perioadei0 cla-ificate pe activit+i de e7ploatare0 de inve-ti+ie
#i de finan+are.
4ctivit+ile de e7ploatare -unt principalele activit+i generatoare de venituri
ale entit+ii0 precum #i alte activit+i care nu -unt activit+i de inve-ti+ie -au
finan+are.
4ctivit+ile de inve-ti+ie con-tau 1n ac@i*i+ionarea #i cedarea de active
imobili*ate #i de alte inve-ti+ii care nu -unt inclu-e 1n ec@ivalentele de numerar.
4ctivit+ile de finan+are -unt activit+i care au drept re*ultat modificri ale
valorii #i -tructurii capitalurilor proprii #i 1mprumuturilor entit+ii.
.lu7urile de numerar e7clud mi#crile 1ntre elemente care con-tituie numerar
-au ec@ivalente de numerar0 deoarece ace-te componente fac parte din ge-tiunea
numerarului unei entit+i0 #i nu din activit+ile de e7ploatare0 inve-ti+ie #i
finan+are. (e-tiunea numerarului pre-upune pla-area e7cedentului de numerar 1n
ec@ivalente de numerar.
!3" 6tructura e7emplificativ a -itua+iei flu7urilor de numerar 1ntocmit atunci
c'nd flu7urile de numerar din activitatea de e7ploatare -unt pre*entate pe ba*a
metodei directe0 e-te urmtoarea:
S,)*4H,4 60*G*+,0'+ D. (*1.+4+*C2)
la data de 999999999999999

- lei -

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%
& Denumirea elementului &
.xerciiul financiar&
& &
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& & -recedent
& Curent &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& 4 &
& 2 &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& 6luxuri de numerar din acti@iti de exploatareN &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& Jncasri de la clieni &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& -li ctre furni"ori =i an$aDai &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& Do8n"i pltite &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& ,mpo"it pe profit pltit &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& Jncasri din asi$urarea mpotri@a cutremurelor &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& (umerar net din acti@iti de exploatare &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& 6luxuri de numerar din acti@iti de in@estiieN &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& -li pentru acKi"iionarea de aciuni &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& -li pentru acKi"iionarea de imo8ili"ri corporale &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& Jncasri din @n"area de imo8ili"ri corporale &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& Do8n"i ncasate &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& Di@idende ncasate &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& (umerar net din acti@iti de in@estiie &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& 6luxuri de numerar din acti@iti de finanareN &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& Jncasri din emisiunea de aciuni &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& Jncasri din mprumuturi pe termen lun$ &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& -lata datoriilor aferente leasin$-ului financiar &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& Di@idende pltite &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& (umerar net din acti@iti de finanare &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& Cre=terea net a numerarului =i ecKi@alentelor &
& &
& de numerar &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& (umerar =i ecKi@alente de numerar la nceputul &
& &
& exerciiului financiar &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
& (umerar =i ecKi@alentele de numerar la sfr=itul &
& &
& exerciiului financiar &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&
H32" ;ntit+ile pot folo-i #i metoda indirect de pre*entare a 6itua+iei
flu7urilor de numerar.
4D1,(,S)+4)'+, J()'C1,),
(umele =i prenumele %%%%%%%%%%%%%%% (umele =i prenumele
%%%%%%%%%%%%%%%%%
Semntura %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Calitatea
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
>tampila unitii Semntura
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
(r9 de nre$istrare n
or$anismul
profesional
!%" :onform metodei directe0 -unt eviden+iate cla-ele principale de 1nca-ri #i
pl+i.
!5" .lu7urile de numerar din activitatea de e7ploatare pot fi pre*entate #i
conform metodei indirecte0 e7emplificat 1n continuare !pentru un e7erci+iu
financiar":
/rofit brut
4<u-tri pentru:
:@eltuieli cu amorti*area
:@eltuieli cu provi*ioanele #i a<u-trile pentru depreciere -au pierdere de
valoare
8enituri din reluri de provi*ioane #i a<u-tri pentru depreciere -au pierdere
de valoare
:@eltuieli financiare
8enituri financiare
:@eltuieli privind activele cedate
8enituri din v'n*area activelor
8aria+ia -oldurilor conturilor de crean+e comerciale #i alte crean+e din
e7ploatare
8aria+ia -oldurilor conturilor de datorii comerciale #i alte datorii din
e7ploatare
8aria+ia -oldurilor conturilor de -tocuri
Numerar generat din e7ploatare
Dob'n*i pltite
Impo*it pe profit pltit.
!=" .lu7urile de numerar din dob'n*i #i dividende 1nca-ate -au pltite -e
pre*int -eparat. .iecare dintre ace-tea -e cla-ific 1ntr9o manier con-ecvent
de la o perioad la alta0 ca fiind generat fie de activit+i de e7ploatare0 fie de
inve-ti+ie -au de finan+are.
O entitate poate cla-ifica dob'nda pltit0 precum #i dob'nda #i dividendele
1nca-ate drept flu7uri de numerar din e7ploatare0 finan+are #i0 re-pectiv0 din
inve-ti+ie.
Dividendele pltite pot fi cla-ificate drept flu7uri de numerar din finan+are -au
e7ploatare.
6;:IIEN;4 5
;B;,/2; D; /R;J;N54R; 4 NO5;2OR ;B/2I:45I8; 24
6I5E4III2; .IN4N:I4R; 4NE42;
335. 9 4cea-t -ec+iune e7emplific modul de pre*entare 1n notele e7plicative
la -itua+iile financiare anuale0 a informa+iilor cerute de pre*entele reglementri.
:a urmare0 entit+ile -tabile-c formatul notelor e7plicative0 cu condi+ia
pre*entrii cel pu+in a informa+iilor -olicitate0 referitoare la elementele cuprin-e
1n -itua+iile financiare anuale.
Notele e7plicative pre*entate 1n continuare con-tituie doar e7emple de
pre*entare0 entit+ile trebuind - 1ntocmea-c note e7plicative care - acopere
toate informa+iile nece-ar a fi pre*entate potrivit pre*entelor reglementri:
$. 4ctive imobili*ate
2. /rovi*ioane
3. Reparti*area profitului
%. 4nali*a re*ultatului din e7ploatare
5. 6itua+ia crean+elor #i datoriilor
=. /rincipii0 politici #i metode contabile
?. /articipa+ii #i -ur-e de finan+are
3. Informa+ii privind -alaria+ii #i membrii organelor de admini-tra+ie0
conducere #i de -upraveg@ere
9. ;7emple de calcul #i anali* a principalilor indicatori economico9financiari
$0. 4lte informa+ii
Nota $
4ctive imobili*ate
Semnificaia coloanelor din ta8elul de mai Dos este urmtoareaN
4 - Sold la nceputul exerciiului financiar
5 - Sold la sfr=itul exerciiului financiar

- lei -

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%
& Denumirea & #aloarea 8rut**) & 4Dustri de
@aloare***) &
& elementului & & 7amorti"ri =i
aDustri &
& de & & pentru depreciere
sau &
& imo8ili"are*)& & pierdere de
@aloare) &
& &%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& & 4 &Cre=teri& Cedri, & 5 & 4 &4Dustri &
+educeri& 5 &
& & &****) & transferuri& & &nre$istrate&sau
& &
& & & & =i alte & & &n cursul &
reluri & &
& & & & reduceri & & &exerciiului&
& &
& & & & & & &financiar &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%&%%%&%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%&%%%&%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%&%%%%%&
& ! & & 2 & C &B= & ; & A &
: &E= &
& & & & &+2-C& & &
&;+A-:&
&%%%%%%%%%%%%%%&%%%&%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%&%%%&%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%&%%%%%&
& & & & & & & &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%&%%%&%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%&%%%&%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%&%%%%%&
& & & & & & & &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%&%%%&%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%&%%%&%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%&%%%%%&
& & & & & & & &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%&%%%&%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%&%%%&%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%&%%%%%&
& & & & & & & &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%&%%%&%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%&%%%&%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%&%%%%%&
& & & & & & & &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%&%%%&%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%&%%%%%&%%%&%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%&%%%%%&
H" :@eltuielile de con-tituire #i c@eltuielile de de*voltare vor fi detaliate0
pre*ent'ndu9-e motivele imobili*rii #i perioada de amorti*are0 cu <u-tificarea
ace-teia.
HH" ,odificrile valorii brute -e vor pre*enta plec'nd de la co-tul de ac@i*i+ie
-au co-tul de produc+ie pentru fiecare element de imobili*are0 1n func+ie de
tratamentele contabile aplicate.
n ca*ul 1n care durata contractului -au durata de utili*are a elementelor de
natura c@eltuielilor de de*voltare dep#e#te cinci ani0 acea-ta trebuie pre*entat
1n notele e7plicative0 1mpreun cu motivele care au determinat9o.
n ca*ul fondului comercial amorti*at 1ntr9o perioad de pe-te cinci ani0
acea-t perioad nu trebuie - dep#ea-c durata de utili*are economic a
activului #i trebuie - fie pre*entat #i <u-tificat 1n notele e7plicative.
HHH" 6e vor pre*enta duratele de via+ -au ratele de amorti*are utili*ate0
metodele de amorti*are #i a<u-trile care prive-c e7erci+iile anterioare.
HHHH" 6e vor pre*enta -eparat cre#terile de valoare aprute din proce-ul de
de*voltare intern.
.igura $2e7: 4ctive imobili*ate
Nota 2
/rovi*ioane

- lei -

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%
& Denumirea & Sold la nceputul& )ransferuri**) & Sold
la sfr=itul&
& pro@i"ionului*) & exerciiului &%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
exerciiului &
& & financiar & n cont & din cont &
financiar &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ! & & 2 & C & B =
+ 2 - C &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
H" /rovi*ioanele pre*entate 1n bilan+ la A4lte provi*ioaneA trebuie de-cri-e 1n
notele e7plicative0 dac ace-tea -unt -emnificative.
HH" :u e7plicarea naturii0 -ur-ei -au de-tina+iei ace-tora.
Nota 3
Reparti*area profituluiH"
- lei -
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
& Destinaia profitului & Suma &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& -rofit net de reparti"atN & &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& - re"er@a le$al & &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& - acoperirea pierderii conta8ile & &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& - di@idende etc9 & &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& -rofit nereparti"at & &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
H" n ca*ul acoperirii pierderii contabile reportate0 -e vor pre*enta -ur-ele de
acoperire a ace-teia.
Nota %
4nali*a re*ultatului din e7ploatare

- lei -

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%
& Denumirea indicatorului & .xerciiul
financiar &
& &
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& & -recedent
& Curent &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&
& ! &
& 2 &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&
& 9 Cifra de afaceri net &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&
& 29 Costul 8unurilor @ndute =i al ser@iciilor &
& &
& prestate 7C + B +;) &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&
& C9 CKeltuielile acti@itii de 8a" &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&
& B9 CKeltuielile acti@itilor auxiliare &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&
& ;9 CKeltuielile indirecte de producie &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&
& A9 +e"ultatul 8rut aferent cifrei de afaceri nete &
& &
& 7 - 2) &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&
& :9 CKeltuielile de desfacere &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&
& E9 CKeltuieli $enerale de administraie &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&
& F9 4lte @enituri din exploatare &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&
& !9 +e"ultatul din exploatare 7A - : - E + F) &
& &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&
Nota 5
6itua+ia crean+elor #i datoriilor

- lei -

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%
& Creane & Sold la sfr=itul & )ermen de
licKiditate &
& & exerciiului financiar&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& & & Su8 an &
-este an &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& ! & = 2 + C & 2 &
C &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& )otal, din careN & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&

- lei -

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%
& Datorii*) & Sold la sfr=itul & )ermen de
exi$i8ilitate &
& & exerciiului financiar&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& & & Su8 an & - ; ani &
-este ; ani&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
& ! & = 2 + C + B & 2 & C &
B &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
& )otal, din careN & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
& & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
& & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
& & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
& & & & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%&
H" 6e vor men+iona urmtoarele informa+ii:
a" clau*ele legate de ac@itarea datoriilor #i rata dob'n*ii aferente
1mprumuturilor>
b" datoriile pentru care -9au depu- garan+ii -au au fo-t efectuate ipotecri:
9 valoarea datoriei>
9 valoarea #i natura garan+iilor>
c" valoarea obliga+iilor pentru care -9au con-tituit provi*ioane>
d" valoarea obliga+iilor privind plata pen-iilor.
Nota =
/rincipii0 politici #i metode contabile
6e vor pre*enta:
a" Reglementrile contabile aplicate la 1ntocmirea #i pre*entarea -itua+iilor
financiare anuale.
b" 4baterile de la principiile #i politicile contabile0 metodele de evaluare #i de
la alte prevederi din reglementrile contabile0 men+ion'ndu9-e:
9 natura>
9 motivele>
9 evaluarea efectului a-upra activelor #i datoriilor0 po*i+iei financiare #i a
profitului -au pierderii.
c" Dac valorile pre*entate 1n -itua+iile financiare nu -unt comparabile0
ab-en+a comparabilit+ii trebuie pre*entat 1n notele e7plicative0 1n-o+it de
comentarii relevante.
d" 8aloarea re*idual pentru imobili*ri -tabilit 1n -itua+ia 1n care nu -e
cunoa#te pre+ul de ac@i*i+ie -au co-tul de produc+ie al ace-teia.
e" 6uma dob'n*ilor inclu-e 1n co-tul activelor imobili*ate #i circulante cu
ciclu lung de fabrica+ie.
f" n ca*ul reevalurii imobili*rilor corporale:
9 elementele -upu-e reevalurii0 precum #i metodele prin care -unt
determinate valorile re*ultate 1n urma reevalurii>
9 valoarea la co-t i-toric a imobili*rilor reevaluate>
9 tratamentul 1n -cop fi-cal al re*ervei din reevaluare>
9 modificrile re*ervei din reevaluare:
9 valoarea re*ervei din reevaluare la 1nceputul e7erci+iului financiar>
9 diferen+ele din reevaluare tran-ferate la re*erva din reevaluare 1n cur-ul
e7erci+iului financiar>
9 -umele capitali*ate -au tran-ferate 1ntr9un alt mod din re*erva din
reevaluare 1n cur-ul e7erci+iului financiar0 pre*ent'ndu9-e natura oricrui a-tfel
de tran-fer0 cu re-pectarea legi-la+iei 1n vigoare>
9 valoarea re*ervei din reevaluare la -f'r#itul e7erci+iului financiar.
g" Dac activele fac obiectul a<u-trilor e7cep+ionale de valoare e7clu-iv 1n
-cop fi-cal0 -uma a<u-trilor #i motivele pentru care ace-tea au fo-t efectuate
trebuie pre*entate 1n notele e7plicative.
@" Dac valoarea pre*entat 1n bilan+0 re*ultat dup aplicarea metodelor
.I.O0 :,/ -au 2I.O0 difer 1n mod -emnificativ0 la data bilan+ului0 de valoarea
determinat pe ba*a ultimei valori de pia+ cuno-cute 1nainte de data bilan+ului0
valoarea ace-tei diferen+e trebuie pre*entat 1n notele e7plicative ca total0 pe
categorii de active fungibile.
Nota ?
/articipa+ii #i -ur-e de finan+are
6e vor pre*enta urmtoarele informa+ii:
a" -e men+ionea* e7i-ten+a oricror certificate de participare0 valori
mobiliare0 obliga+iuni convertibile0 cu pre*entarea informa+iilor cerute 1n
6ub-ec+iunea 9.2 ANote e7plicativeA din cadrul :apitolului II A.ormatul #i
con+inutul -itua+iilor financiare anualeA al pre*entelor reglementri.
b" capital -ocial -ub-cri-)patrimoniul entit+ii.
c" numrul #i valoarea total a fiecrui tip de ac+iuni emi-e0 men+ion'ndu9-e
dac au fo-t integral vr-ate #i0 dup ca*0 numrul ac+iunilor pentru care -9a
cerut0 fr re*ultat0 efectuarea vr-mintelor.
d" ac+iuni r-cumprabile:
9 data cea mai apropiat #i data limit de r-cumprare>
9 caracterul obligatoriu -au neobligatoriu al r-cumprrii>
9 valoarea eventualei prime de r-cumprare.
e" ac+iuni emi-e 1n timpul e7erci+iului financiar:
9 tipul de ac+iuni>
9 numr de ac+iuni emi-e>
9 valoarea nominal total #i valoarea 1nca-at la di-tribuire>
9 drepturi legate de di-tribu+ie:
9 numrul0 de-crierea #i valoarea ac+iunilor core-pun*toare>
9 perioada de e7ercitare a drepturilor>
9 pre+ul pltit pentru ac+iunile di-tribuite.
f" obliga+iuni emi-e:
9 tipul obliga+iunilor emi-e>
9 valoarea emi- #i -uma primit pentru fiecare tip de obliga+iuni>
9 obliga+iuni emi-e de entitate0 de+inute de o per-oan nominali*at -au
1mputernicit de acea-ta:
9 valoarea nominal>
9 valoarea 1nregi-trat 1n momentul pl+ii.
Nota 3
Informa+ii privind -alaria+ii #i membrii organelor de admini-tra+ie0 conducere
#i de -upraveg@ere
6e vor face men+iuni cu privire la:
a" indemni*a+iile acordate membrilor organelor de admini-tra+ie0 conducere #i
de -upraveg@ere.
b" obliga+iile contractuale cu privire la plata pen-iilor ctre fo#tii membri ai
organelor de admini-tra+ie0 conducere #i -upraveg@ere0 indic'ndu9-e valoarea
total a anga<amentelor pentru fiecare categorie.
c" valoarea avan-urilor #i a creditelor acordate membrilor organelor de
admini-tra+ie0 conducere #i de -upraveg@ere 1n timpul e7erci+iului:
9 rata dob'n*ii>
9 principalele clau*e ale creditului>
9 -uma rambur-at p'n la acea dat>
9 obliga+ii viitoare de genul garan+iilor a-umate de entitate 1n numele ace-tora.
d" -alaria+i:
9 numr mediu0 cu defalcarea pe fiecare categorie>
9 -alarii pltite -au de pltit0 aferente e7erci+iului>
9 c@eltuieli cu a-igurrile -ociale>
9 alte c@eltuieli cu contribu+iile pentru pen-ii.
Nota 9
;7emple de calcul #i anali* a principalilor indicatori economico9financiari
$. Indicatori de lic@iditate:
a) ,ndicatorul licKiditii curente 4cti@e curente
7,ndicatorul capitalului circulant) = ---------------
Datorii curente
9 valoarea recomandat acceptabil 9 1n <urul valorii de 2>
9 ofer garan+ia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
8) ,ndicatorul licKiditii imediate 4cti@e curente - Stocuri
7,ndicatorul test acid) = ------------------------
Datorii curente
2. Indicatori de ri-c:
a" Indicatorul gradului de 1ndatorare
Capital mprumutat Capital mprumutat
------------------ x !! sau ------------------ x
!!
Capital propriu Capital an$aDat
unde:
9 capital 1mprumutat M credite pe-te un an>
9 capital anga<at M capital 1mprumutat Q capital propriu.
b" Indicatorul privind acoperirea dob'n*ilor 9 determin de c'te ori entitatea
poate ac@ita c@eltuielile cu dob'nda. :u c't valoarea indicatorului e-te mai
mic0 cu at't po*i+ia entit+ii e-te con-iderat mai ri-cant.
-rofit naintea plii do8n"ii =i impo"itului pe profit
-------------------------------------------------------- = (umr
de ori
CKeltuieli cu do8nd
3. Indicatori de activitate !indicatori de ge-tiune" 9 furni*ea* informa+ii cu
privire la:
9 8ite*a de intrare -au de ie#ire a flu7urilor de numerar ale entit+ii>
9 :apacitatea entit+ii de a controla capitalul circulant #i activit+ile
comerciale de ba* ale entit+ii>
9 8ite*a de rota+ie a -tocurilor !rula<ul -tocurilor" 9 apro7imea* de c'te ori
-tocul a fo-t rulat de9a lungul e7erci+iului financiar
Costul @n"rilor
----------------- = (umr de ori
Stoc mediu
-au
Numr de *ile de -tocare 9 indic numrul de *ile 1n care bunurile -unt -tocate
1n unitate
Stoc mediu
----------------- x CA;
Costul @n"rilor
9 8ite*a de rota+ie a debitelor9clien+i
9 calculea* eficacitatea entit+ii 1n colectarea crean+elor -ale>
9 e7prim numrul de *ile p'n la data la care debitorii 1#i ac@it datoriile
ctre entitate.
Sold mediu clieni
------------------ x CA;
Cifra de afaceri
O valoare 1n cre#tere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul
creditului acordat clien+ilor #i0 1n con-ecin+0 crean+e mai greu de 1nca-at !clien+i
ru platnici".
9 8ite*a de rota+ie a creditelor9furni*or 9 apro7imea* numrul de *ile de
creditare pe care entitatea 1l ob+ine de la furni*orii -i. n mod ideal ar trebui -
includ doar creditorii comerciali.
Sold mediu furni"ori
----------------------------------- x CA;,
4cKi"iii de 8unuri 7fr ser@icii)
unde pentru apro7imarea ac@i*i+iilor -e poate utili*a co-tul v'n*rilor -au
cifra de afaceri.
9 8ite*a de rota+ie a imobili*rilor corporale 9 evaluea* eficacitatea
managementului imobili*rilor corporale prin e7aminarea valorii cifrei de
afaceri generate de o anumit cantitate de imobili*ri corporale.
Cifra de afaceri
---------------------
,mo8ili"ri corporale
9 8ite*a de rota+ie a activelor totale
Cifra de afaceri
----------------
)otal acti@e
%. Indicatori de profitabilitate 9 e7prim eficien+a entit+ii 1n reali*area de
profit din re-ur-ele di-ponibile:
a" Rentabilitatea capitalului anga<at 9 repre*int profitul pe care 1l ob+ine
entitatea din banii inve-ti+i 1n afacere:
-rofit naintea plii do8n"ii =i impo"itului pe profit,
---------------------------------------------------------
Capital an$aDat
unde capitalul anga<at -e refer la banii inve-ti+i 1n entitate at't de ctre
ac+ionari0 c't #i de creditorii pe termen lung0 #i include capitalul propriu #i
datoriile pe termen lung -au active totale minu- datorii curente.
b" ,ar<a brut din v'n*ri
-rofitul 8rut din @n"ri
------------------------- x !!
Cifra de afaceri
O -cdere a procentului poate -coate 1n eviden+ faptul c entitatea nu e-te
capabil - 1#i controle*e co-turile de produc+ie -au - ob+in pre+ul de v'n*are
optim.
Nota $0
4lte informa+ii
6e pre*int:
a" Informa+ii cu privire la pre*entarea entit+ii raportoare0 potrivit 6ub-ec+iunii
9.2. ANote e7plicativeA din cadrul :apitolului II A.ormatul #i con+inutul
-itua+iilor financiare anualeA al pre*entelor reglementri.
b" Informa+ii privind rela+iile entit+ii cu filiale0 entit+ile a-ociate -au cu alte
entit+i 1n care -e de+in participa+ii0 cerute potrivit 6ub-ec+iunii 9.2.
c" Da*ele de conver-ie utili*ate pentru e7primarea 1n moneda na+ional a
elementelor de activ #i datorii0 a veniturilor #i c@eltuielilor eviden+iate ini+ial
1ntr9o moned -trin.
d" Informa+ii referitoare la impo*itul pe profit:
9 propor+ia 1n care impo*itul pe profit afectea* re*ultatul din activitatea
curent #i re*ultatul din activitatea e7traordinar>
9 reconcilierea dintre re*ultatul e7erci+iului #i re*ultatul fi-cal0 a#a cum e-te
pre*entat 1n declara+ia de impo*it>
9 m-ura 1n care calcularea profitului -au pierderii e7erci+iului financiar a fo-t
afectat de o evaluare a elementelor care0 prin derogare de la principiile
contabile generale #i regulile contabile de evaluare0 a fo-t efectuat 1n e7erci+iul
financiar curent -au 1ntr9un e7erci+iu financiar precedent 1n vederea ob+inerii de
facilit+i fi-cale>
9 impo*itul pe profit rma- de plat.
e" :ifra de afaceri:
9 pre*entarea ace-teia pe -egmente de activit+i #i pe pie+e geografice.
f" 4tunci c'nd evenimentele ulterioare datei bilan+ului au o a-emenea
importan+ 1nc't nepre*entarea lor ar putea afecta capacitatea utili*atorilor
-itua+iilor financiare de a face evaluri #i de a lua deci*ii corecte0 o entitate
trebuie - pre*inte urmtoarele informa+ii pentru fiecare categorie -emnificativ
de a-tfel de evenimente:
9 natura evenimentului> #i
9 o e-timare a efectului financiar -au o men+iune conform creia o a-tfel de
e-timare nu poate - fie fcut.
g" ;7plica+ii de-pre valoarea #i natura:
9 veniturilor #i c@eltuielilor e7traordinare>
9 veniturilor #i c@eltuielilor 1nregi-trate 1n avan-0
1n -itua+ia 1n care ace-tea -unt -emnificative.
@" Ratele ac@itate 1n cadrul unui contract de lea-ing.
i" n ca*ul unui lea-ing financiar0 locatorul va pre*enta urmtoarele
informa+ii:
9 o de-criere general a contractelor -emnificative de lea-ing>
9 dob'nda de 1nca-at aferent perioadelor viitoare.
n ca*ul unui lea-ing financiar0 locatarul va eviden+ia urmtoarele:
9 o de-criere general a contractelor importante de lea-ing0 inclu*'nd0 dar fr
a -e limita la0 urmtoarele:
9 e7i-ten+a #i condi+iile op+iunilor de re1nnoire -au cumprare>
9 re-tric+iile impu-e prin contractele de lea-ing0 cum ar fi cele referitoare la
datorii -uplimentare #i alte opera+iuni de lea-ing>
9 dob'nda de pltit aferent perioadelor viitoare.
<" Onorariile pltite auditorilor)cen*orilor #i onorariile pltite pentru alte
-ervicii de certificare0 -ervicii de con-ultan+ fi-cal #i alte -ervicii dec't cele de
audit.
L" ;fectele comerciale -contate nea<un-e la -caden+.
l" 4tunci c'nd -uma de rambur-at pentru datorii e-te mai mare dec't -uma
primit0 diferen+a -e pre*int 1n notele e7plicative.
m" Datoriile probabile #i anga<amentele acordate.
n" 4nga<amentele -ub forma garan+iilor de orice fel trebuie0 1n ca*ul 1n care
nu e7i-t obliga+ia de a le pre*enta ca datorii0 - fie 1n mod clar pre*entate 1n
notele e7plicative0 #i trebuie fcut di-tinc+ie 1ntre diferitele tipuri de garan+ii
recuno-cute de legi-la+ia na+ional. De a-emenea0 trebuie fcut o pre*entare
-eparat a oricrei garan+ii valorice care a fo-t prev*ut. 4nga<amentele de
ace-t tip care e7i-t 1n rela+ia cu entit+ile afiliate trebuie pre*entate di-tinct.
o" Dac un activ -au o datorie are legtur cu mai mult de un element din
formatul de bilan+0 rela+ia -a cu alte elemente trebuie pre*entat 1n notele
e7plicative0 dac o a-emenea pre*entare e-te e-en+ial pentru 1n+elegerea
-itua+iilor financiare anuale.
p" Orice detaliere a elementelor din -itua+iile financiare anuale0 atunci c'nd
ace-te elemente -unt -emnificative #i -unt relevante utili*atorii -itua+iilor
financiare.
4D1,(,S)+4)'+, J()'C1,),
(umele =i prenumele %%%%%%%%%%%%%%% (umele =i prenumele
%%%%%%%%%%%%%%%%%
Semntura %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Calitatea
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
>tampila unitii Semntura
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
(r9 de nre$istrare n
or$anismul
profesional
:4/I5O2E2 8II
.EN:IIEN;4 :ON5ERI2OR
n ace-t capitol -unt pre*entate con+inutul #i func+iunea conturilor contabile
cuprin-e 1n /lanul de conturi general prev*ut la capitolul I8 din Reglementrile
contabile conforme cu Directiva a I89a a :omunit+ilor ;conomice ;uropene.
ntruc't 1n /lanul de conturi general -unt cuprin-e #i conturi -pecifice
con-olidrii0 func+iunea conturilor pre*entate 1n continuare -e refer inclu-iv la
ace-tea.
.unc+iunea conturilor pre*entat 1n ace-t capitol nu e-te limitativ0 fiind
e7emplificat modul de 1nregi-trare contabil a principalelor opera+iuni
economico9financiare.
2a reflectarea 1n contabilitate a opera+iunilor economice derulate -e are 1n
vedere con+inutul economic al ace-tora0 cu re-pectarea principiilor0 ba*elor0
regulilor #i politicilor contabile permi-e de reglementarea contabil aplicabil.
/revederile cuprin-e 1n ace-t capitol nu con-tituie ba* legal pentru
efectuarea opera+iunilor economico9financiare0 ci numai referin+e cu privire la
1nregi-trarea 1n contabilitate a ace-tora.
:2464 $ A:ON5ERI D; :4/I542ERIA
Din cla-a $ A:onturi de capitaluriA fac parte urmtoarele grupe: $0 A:apital #i
re*erveA0 $$ ARe*ultatul reportatA0 $2 ARe*ultatul e7erci+iului financiarA0 $%
A:'#tiguri -au pierderi legate de emiterea0 r-cumprarea0 v'n*area0 cedarea cu
titlu gratuit -au anularea in-trumentelor de capitaluri propriiA0 $5 A/rovi*ioaneA
#i $= Amprumuturi #i datorii a-imilateA.
(RE/4 $0 A:4/I542 FI R;J;R8;A
Din grupa $0 A:apital #i re*erveA fac parte urmtoarele conturi:
:ontul $0$ A:apitalA
:u a<utorul ace-tui cont -e +ine eviden+a capitalului -ub-cri-0 vr-at #i
nevr-at0 1n natur #i)-au numerar0 de ctre ac+ionarii)a-ocia+ii unei entit+i0
precum #i a ma<orrii -au reducerii capitalului0 potrivit legii.
n func+ie de forma <uridic a entit+ii -e 1n-crie: capitalul -ocial0 patrimoniul
regiei etc.
:ontabilitatea analitic a capitalului -e +ine pe ac+ionari)a-ocia+i0 eviden+iindu9
-e numrul #i valoarea nominal a ac+iunilor)pr+ilor -ociale -ub-cri-e -au
vr-ate.
Referitor la patrimoniul public0 -e vor avea 1n vedere prevederile legale 1n
ace-t -en-.
:ontul $0$ A:apitalA e-te un cont de pa-iv.
n creditul ace-tui cont -e 1nregi-trea*:
9 capitalul -ub-cri- de ac+ionari)a-ocia+i0 1n natur #i)-au numerar0 capitalul
ma<orat prin -ub-crierea -au emi-iunea de noi ac+iuni)pr+i -ociale0 precum #i
capitalul preluat 1n urma opera+iunilor de reorgani*are0 potrivit legii !%5=">
9 profitul contabil reali*at 1n e7erci+iile financiare precedente0 utili*at ca -ur-
de ma<orare a capitalului -ocial !$$?">
9 re*ervele de-tinate ma<orrii capitalului0 potrivit legii0 inclu-iv cele
core-pun*toare in-trumentelor de capitaluri proprii acordate anga<a+ilor !$0=">
9 primele de capital0 1ncorporate 1n capitalul -ocial !$0%".
n debitul contului -e 1nregi-trea*:
9 capitalul retra- de ac+ionari)a-ocia+i0 precum #i capitalul lic@idat cu oca*ia
opera+iunilor de reorgani*are a entit+ilor0 potrivit legii !%5=">
9 acoperirea pierderilor contabile reali*ate 1n e7erci+iile financiare precedente0
care reduc capitalul -ocial0 conform @otr'rii adunrii generale a
ac+ionarilor)a-ocia+ilor !$$?">
9 reducerea capitalului -ocial cu valoarea ac+iunilor proprii r-cumprate #i
anulate0 potrivit legii !$09">
9 diferen+a dintre valoarea nominal a in-trumentelor de capitaluri proprii
anulate #i valoarea lor de r-cumprare !$%$".
6oldul contului repre*int capitalul -ub-cri-0 vr-at)nevr-at.
#M6
!ontul 1016 >#atri,oniul in*titutelor na2ionale de cercetare@de)voltare>
!u a:utorul ace*tui cont *e 2ine eviden2a patri,oniului de2inut/ potrivit legii/
de in*titutele na2ionale de cercetare@de)voltare1
#B
:ontul $0% A/rime de capitalA
:u a<utorul ace-tui cont -e +ine eviden+a primelor de emi-iune0 de
fu*iune)divi*are0 de aport #i de conver-ie a obliga+iunilor 1n ac+iuni.
:ontul $0% A/rime de capitalA e-te un cont de pa-iv.
n creditul contului $0% A/rime de capitalA -e 1nregi-trea*:
9 valoarea primelor -tabilite cu oca*ia emi-iunii0 fu*iunii)divi*rii0 aportului la
capital #i)-au din conver-ia obliga+iunilor 1n ac+iuni !%5=".
n debitul contului $0% A/rime de capitalA -e 1nregi-trea*:
9 primele de capital 1ncorporate 1n capitalul -ocial !$0$">
9 primele de capital tran-ferate la re*erve !$0=">
9 pierderile contabile ale e7erci+iilor precedente0 acoperite din prime de
capital0 potrivit legii !$$?".
6oldul contului repre*int primele de capital netran-ferate la capital -au la
re*erve.
:ontul $05 ARe*erve din reevaluareA
:u a<utorul ace-tui cont -e +ine eviden+a re*ervelor din reevaluarea
imobili*rilor corporale.
:ontul $05 ARe*erve din reevaluareA e-te un cont de pa-iv.
n creditul contului $05 ARe*erve din reevaluareA -e 1nregi-trea*:
9 cre#terea fa+ de valoarea contabil net0 re*ultat din reevaluarea
imobili*rilor corporale0 dac nu a e7i-tat o de-cre#tere anterioar recuno-cut
ca o c@eltuial aferent imobili*rilor corporale reevaluate !2$$0 2$20 2$30 2$%".
n debitul contului $05 ARe*erve din reevaluareA -e 1nregi-trea*:
9 capitali*area -urplu-ului din reevaluare0 prin tran-ferul direct 1n capitalul
propriu0 atunci c'nd ace-t -urplu- repre*int c'#tig reali*at0 re-pectiv la
-coaterea din eviden+ a activului pentru care -9a con-tituit re*erva din
reevaluare -au pe m-ura folo-irii activului de ctre entitate !$0=5">
9 de-cre#terile fa+ de valoarea contabil net0 re*ultate din reevaluarea
ulterioar a imobili*rilor corporale !2$$0 2$20 2$30 2$%">
9 a<u-tarea amorti*rii cumulate 1nregi-trate p'n la data reevalurii
imobili*rii corporale0 1n ca*ul 1n care reevaluarea -e efectuea* prin aplicarea
unui indice !23$".
6oldul creditor al contului repre*int re*erva din reevaluarea imobili*rilor
corporale e7i-tente 1n eviden+a entit+ii.
:ontul $0= ARe*erveA
:u a<utorul ace-tui cont -e +ine eviden+a re*ervelor con-tituite.
:ontabilitatea re*ervelor -e +ine pe categorii de re*erve: re*erve legale0
re*erve -tatutare -au contractuale0 re*erve de valoare <u-t0 re*erve repre*ent'nd
-urplu-ul reali*at din re*erve din reevaluare0 re*erve din diferen+e de cur-
valutar 1n rela+ie cu inve-ti+ia net 1ntr9o entitate -trin #i alte re*erve.
n creditul contului $0= ARe*erveA -e 1nregi-trea*:
9 profitul net contabil reali*at la 1nc@iderea e7erci+iului curent reparti*at la
re*erve 1n ba*a unor prevederi legale !$29">
9 profitul net reali*at 1n e7erci+iile anterioare0 reparti*at la re*erve0 conform
@otr'rii adunrii generale a ac+ionarilor)a-ocia+ilor !$$?">
9 capitali*area -urplu-ului din reevaluare tran-ferat direct 1n capitalul propriu0
atunci c'nd ace-t -urplu- repre*int c'#tig reali*at0 re-pectiv la -coaterea din
eviden+ a activului pentru care -9a con-tituit re*erva din reevaluare -au pe
m-ura folo-irii activului de ctre entitate !$05">
9 primele de capital tran-ferate la re*erve !$0%">
9 diferen+a dintre valoarea participa+iilor primite ca urmare a participrii 1n
natur la capitalul altor entit+i #i valoarea neamorti*at a imobili*rilor
corporale #i necorporale care fac obiectul participa+iei !2=$0 2=30 2=5">
9 ma<orarea valorii participa+iilor de+inute 1n capitalul altor entit+i0 ca urmare
a 1ncorporrii re*ervelor 1n capitalul ace-tora !2=$0 2=30 2=5">
9 valoarea in-trumentelor de capitaluri proprii acordate anga<a+ilor !=%%">
9 cre#terea valorii activelor financiare di-ponibile pentru v'n*are0 inclu-
direct 1n capitalul propriu0 1n cadrul -itua+iilor financiare con-olidate !50$">
9 partea cuvenit inve-titorului din re*ervele 1nregi-trate de 1ntreprinderea
a-ociat 1n care -e de+in participa+ii0 cu oca*ia con-olidrii prin metoda punerii
1n ec@ivalen+ !2=%">
9 diferen+a favorabil de -c@imb valutar0 1nregi-trat la con-olidare0 1n rela+ie
cu un element monetar care face parte dintr9o inve-ti+ie net a entit+ii 1ntr9o
entitate -trin !?=5">
9 c'#tigurile legate de v'n*area -au anularea in-trumentelor de capitaluri
proprii0 tran-ferate la re*erve !$%$".
n debitul contului $0= ARe*erveA -e 1nregi-trea*:
9 re*ervele de-tinate ma<orrii capitalului0 potrivit legii0 inclu-iv cele
core-pun*toare in-trumentelor de capitaluri proprii acordate anga<a+ilor !$0$">
9 diferen+a dintre valoarea participa+iilor primite ca urmare a participrii 1n
natur la capitalul altor entit+i #i valoarea neamorti*at a imobili*rilor
corporale #i necorporale care au fcut obiectul participa+iei0 tran-ferat la
venituri cu oca*ia cedrii participa+iilor re-pective !?=%">
9 re*ervele utili*ate pentru acoperirea pierderilor contabile 1nregi-trate 1n
e7erci+iile precedente0 conform @otr'rii adunrii generale a
ac+ionarilor)a-ocia+ilor !$$?">
9 decontarea capitalurilor proprii ctre ac+ionari)a-ocia+i0 1n ca*ul opera+iunilor
de reorgani*are0 potrivit legii !%5=">
9 pierderile legate de emiterea0 r-cumprarea0 v'n*area0 cedarea cu titlu
gratuit -au anularea in-trumentelor de capitaluri proprii0 acoperite din re*erve
!$%9">
9 a<u-tarea re*ervei de valoare <u-t0 urmare a diferen+elor nefavorabile
re*ultate din evaluarea activelor financiare di-ponibile pentru v'n*are0 1n cadrul
-itua+iilor financiare con-olidate !50$">
9 diferen+a nefavorabil de -c@imb valutar0 1nregi-trat la con-olidare0 1n
rela+ie cu un element monetar care face parte dintr9o inve-ti+ie net a entit+ii
1ntr9o entitate -trin !==5">
#M1
@ pierderile legate de e,iterea/ r0*cu,p0rarea/ vn)area/ cedarea cu titlu
gratuit *au anularea in*tru,entelor de capitaluri proprii/ acoperite din re)erve
<145=1
#B
6oldul contului repre*int re*ervele e7i-tente #i neutili*ate.
:ontul $0? ARe*erve din conver-ieA
:ontul $0? ARe*erve din conver-ieA -e utili*ea* numai 1n -itua+iile financiare
con-olidate.
:u a<utorul ace-tui cont -e +ine eviden+a diferen+elor de cur- valutar re*ultate
din conver-ia -itua+iilor financiare anuale ale -ociet+ilor nere*idente.
:ontul $0? ARe*erve din conver-ieA e-te un cont bifunc+ional0 folo-it la
con-olidarea -ociet+ilor nere*idente.
n creditul contului $0? ARe*erve din conver-ieA -e 1nregi-trea*:
9 diferen+ele favorabile re*ultate din conver-ia po-turilor de activ cuprin-e 1n
bilan+ul -ociet+ilor nere*idente>
9 diferen+ele favorabile re*ultate din conver-ia po-turilor de datorii cuprin-e 1n
bilan+ul -ociet+ilor nere*idente>
9 diferen+ele nefavorabile recuno-cute drept c@eltuial la cedarea
participa+iilor de+inute 1n -ociet+ile nere*idente !==5".
n debitul contului $0? ARe*erve din conver-ieA -e 1nregi-trea*:
9 diferen+ele nefavorabile re*ultate din conver-ia po-turilor de activ cuprin-e
1n bilan+ul -ociet+ilor nere*idente>
9 diferen+ele nefavorabile re*ultate din conver-ia po-turilor de datorii cuprin-e
1n bilan+ul -ociet+ilor nere*idente>
9 diferen+ele favorabile recuno-cute drept venit la cedarea participa+iilor
de+inute 1n -ociet+ile nere*idente !?=5".
6oldul creditor repre*int diferen+ele favorabile aferente -ociet+ilor
nere*idente con-olidate0 iar -oldul debitor0 cele nefavorabile.
:ontul $03 AIntere-e care nu controlea*A
:ontul $03 AIntere-e care nu controlea*A -e utili*ea* numai 1n -itua+iile
financiare con-olidate.
:u a<utorul ace-tui cont -e eviden+ia* intere-ele care nu controlea*0
re*ultate cu oca*ia con-olidrii filialelor prin metoda integrrii globale.
:ontul $03 AIntere-e care nu controlea*A e-te un cont bifunc+ional0 folo-it la
con-olidarea filialelor.
n creditul contului $03 AIntere-e care nu controlea*A -e 1nregi-trea* partea
din re*ultatul favorabil al e7erci+iului financiar #i celelalte capitaluri proprii ale
filialei0 atribuit unor intere-e care nu -unt de+inute de ctre -ocietatea9mam0
direct -au indirect.
n debitul contului $03 AIntere-e care nu controlea*A -e 1nregi-trea* partea
din re*ultatul nefavorabil0 atribuit unor intere-e care nu -unt de+inute de ctre
-ocietatea9mam0 direct -au indirect.
6oldul contului repre*int intere-ele care nu controlea*.
:ontul $09 A4c+iuni propriiA
#M1
!u a:utorul ace*tui cont *e 2ine eviden2a ac2iunilor proprii/ r0*cu,p0rate
potrivit legii1
!ontul 105 >Ac2iuni proprii> e*te un cont de activ1
9n de.itul contului 105 >Ac2iuni proprii> *e nregi*trea)0
@ pre2ul de acAi)i2ie al ac2iunilor proprii r0*cu,p0rate <312=D
@ valoarea ac2iunilor de2inute de *ocietatea a.*or.it0 la *ocietatea
a.*or.ant0/ preluate de *ocietatea a.*or.ant0 ca ur,are a +u)iunii prin
a.*or.2ie <437=1
9n creditul contului 105 >Ac2iuni proprii> *e nregi*trea)0
@ reducerea capitalului cu valoarea ac2iunilor proprii r0*cu,p0rate 8i
anulate/ potrivit legii <101=D
@ di+eren2a dintre valoarea de r0*cu,p0rare a in*tru,entelor de capitaluri
proprii anulate 8i valoarea lor no,inal0 <145=D
@ valoarea *u,ei de nca*at4nca*ate din vn)area ac2iunilor proprii <471/
312=D
@ di+eren2a dintre valoarea de r0*cu,p0rare a in*tru,entelor de capitaluri
proprii 8i pre2ul lor de vn)are <145=D
@ valoarea in*tru,entelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit <145=D
@ valoarea ac2iunilor de2inute de *ocietatea a.*or.it0 la *ocietatea
a.*or.ant0/ preluate de *ocietatea a.*or.ant0 ca ur,are a +u)iunii prin
a.*or.2ie 8i anulate de acea*ta <145=1
;oldul contului repre)int0 valoarea ac2iunilor proprii r0*cu,p0rate
exi*tente1
#B
(RE/4 $$ AR;JE2545E2 R;/OR545A
Din grupa $$ ARe*ultatul reportatA face parte contul $$? ARe*ultatul reportatA.
:ontul $$? ARe*ultatul reportatA
:u a<utorul ace-tui cont -e +ine eviden+a re*ultatului -au pr+ii din re*ultatul
e7erci+iului precedent nereparti*at de ctre adunarea general a
ac+ionarilor)a-ocia+ilor0 re-pectiv a pierderii neacoperite #i a re*ultatului provenit
din corectarea erorilor contabile.
:ontul $$? ARe*ultatul reportatA e-te un cont bifunc+ional.
n creditul ace-tui cont -e 1nregi-trea*:
9 profitul net reali*at 1n e7erci+iul financiar 1nc@eiat0 eviden+iat la 1nceputul
e7erci+iului financiar urmtor 1n re*ultatul reportat !$2$">
9 pierderile contabile ale e7erci+iilor financiare precedente0 acoperite din
prime de capital0 potrivit legii !$0%">
9 pierderile contabile ale e7erci+iilor financiare precedente0 acoperite din
re*erve0 conform @otr'rii adunrii generale a ac+ionarilor)a-ocia+ilor !$0=">
9 pierderile contabile reali*ate 1n e7erci+iile financiare precedente0 acoperite
prin reducerea capitalului -ocial0 conform @otr'rii adunrii generale a
ac+ionarilor)a-ocia+ilor !$0$">
9 pierderile contabile 1nregi-trate 1n e7erci+iile financiare precedente0 acoperite
din re*ultatul reportat repre*ent'nd profit0 conform @otr'rii adunrii generale a
ac+ionarilor)a-ocia+ilor !$$?">
9 re*ultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile0 con-tatate 1n
e7erci+iul financiar curent0 aferente e7erci+iilor financiare precedente !%$$0 %=$
#i alte conturi 1n care urmea* - -e eviden+ie*e corectarea erorilor".
n debitul ace-tui cont -e 1nregi-trea*:
9 pierderile contabile reali*ate 1n e7erci+iul financiar 1nc@eiat0 tran-ferate la
1nceputul e7erci+iului financiar urmtor a-upra re*ultatului reportat !$2$">
9 profitul contabil reali*at 1n e7erci+iile financiare precedente0 utili*at ca -ur-
de ma<orare a capitalului -ocial0 potrivit legii !$0$">
9 profitul net reali*at 1n e7erci+iile financiare precedente0 #i care -e
reparti*ea* 1n e7erci+iile financiare urmtoare pe de-tina+iile aprobate de
adunarea general a ac+ionarilor)a-ocia+ilor0 potrivit legii !$0=30 $$?0 %%=0 %5?">
9 re*ultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile0 con-tatate 1n
e7erci+iul financiar curent0 aferente e7erci+iilor financiare precedente !%0$0 %0%0
%3$0 %3?0 %330 %%$0 %%230 %%=0 %%?0 %%30 %=2 #i alte conturi 1n care urmea* -
-e eviden+ie*e corectarea erorilor">
#M1
@ pierderile legate de e,iterea/ r0*cu,p0rarea/ vn)area/ cedarea cu titlu
gratuit *au anularea in*tru,entelor de capitaluri proprii/ acoperite din
re)ultatul reportat <145=1
#B
6oldul debitor al contului repre*int pierderea neacoperit0 iar -oldul creditor0
profitul nereparti*at.
(RE/4 $2 AR;JE2545E2 ;B;R:IIIE2EI .IN4N:I4RA
Din grupa $2 ARe*ultatul e7erci+iului financiarA fac parte:
:ontul $2$ A/rofit -au pierdereA
:u a<utorul ace-tui cont -e +ine eviden+a profitului -au pierderii reali*ate 1n
e7erci+iul financiar curent.
:ontul $2$ A/rofit -au pierdereA e-te un cont bifunc+ional.
n creditul contului $2$ A/rofit -au pierdereA -e 1nregi-trea*:
9 la -f'r#itul perioadei0 -oldul creditor al conturilor din cla-a ? !?0$ la ?3=">
9 pierderile contabile reali*ate 1n e7erci+iul financiar 1nc@eiat0 tran-ferate la
1nceputul e7erci+iului financiar urmtor a-upra re*ultatului reportat !$$?".
n debitul contului $2$ A/rofit -au pierdereA -e 1nregi-trea*:
9 la -f'r#itul perioadei0 -oldul debitor al conturilor de c@eltuieli !=0$ la =93">
9 profitul net reali*at 1n e7erci+iul financiar 1nc@eiat0 care a fo-t reparti*at la
re*erve conform prevederilor legale !$29">
9 profitul net reali*at 1n e7erci+iul financiar 1nc@eiat0 eviden+iat la 1nceputul
e7erci+iului financiar urmtor 1n re*ultatul reportat !$$?".
6oldul creditor repre*int profitul reali*at0 iar -oldul debitor0 pierderea
reali*at.
:ontul $29 AReparti*area profituluiA
:u a<utorul ace-tui cont -e +ine eviden+a reparti*rii profitului reali*at 1n
e7erci+iul curent #i reparti*at0 potrivit legii.
:ontul $29 AReparti*area profituluiA e-te un cont de activ.
n debitul contului $29 AReparti*area profituluiA -e 1nregi-trea*:
9 re*ervele con-tituite0 potrivit legii0 din profitul reali*at 1n e7erci+iul financiar
curent !$0=".
n creditul contului $29 AReparti*area profituluiA -e 1nregi-trea*:
9 profitul net reali*at 1n e7erci+iul financiar 1nc@eiat0 care a fo-t reparti*at la
re*erve conform prevederilor legale !$2$".
6oldul contului repre*int profitul reparti*at0 aferent e7erci+iului financiar
1nc@eiat.
(RE/4 $% A:PF5I(ERI 64E /I;RD;RI 2;(45; D; ;,I5;R;40
RC6:E,/CR4R;40 8PNJ4R;40 :;D4R;4 :E 5I52E (R45EI5 64E
4NE24R;4 IN65RE,;N5;2OR D; :4/I542ERI /RO/RIIA
Din grupa $% A:'#tiguri -au pierderi legate de emiterea0 r-cumprarea0
v'n*area0 cedarea cu titlu gratuit -au anularea in-trumentelor de capitaluri
propriiA fac parte:
:ontul $%$ A:'#tiguri legate de v'n*area -au anularea in-trumentelor de
capitaluri propriiA
:u a<utorul ace-tui cont -e +ine eviden+a c'#tigurilor legate de v'n*area -au
anularea in-trumentelor de capitaluri proprii.
:ontul $%$ A:'#tiguri legate de v'n*area -au anularea in-trumentelor de
capitaluri propriiA e-te un cont de pa-iv.
n creditul contului $%$ A:'#tiguri legate de v'n*area -au anularea
in-trumentelor de capitaluri propriiA -e 1nregi-trea*:
9 diferen+a 1ntre pre+ul de v'n*are al in-trumentelor de capitaluri proprii #i
valoarea lor de r-cumprare !%=$0 5$2">
9 diferen+a 1ntre valoarea nominal a in-trumentelor de capitaluri proprii
anulate #i valoarea lor de r-cumprare !$0$".
n debitul contului $%$ A:'#tiguri legate de v'n*area -au anularea
in-trumentelor de capitaluri propriiA -e 1nregi-trea*:
9 c'#tigurile legate de v'n*area -au anularea in-trumentelor de capitaluri
proprii0 tran-ferate la re*erve !$0=".
6oldul contului repre*int c'#tigurile legate de v'n*area -au anularea
in-trumentelor de capitaluri proprii.
:ontul $%9 A/ierderi legate de emiterea0 r-cumprarea0 v'n*area0 cedarea cu
titlu gratuit -au anularea in-trumentelor de capitaluri propriiA
#M1
!u a:utorul ace*tui cont *e 2ine eviden2a pierderilor legate de e,iterea/
r0*cu,p0rarea/ vn)area/ cedarea cu titlu gratuit *au anularea in*tru,entelor
de capitaluri proprii1
!ontul 145 >#ierderi legate de e,iterea/ r0*cu,p0rarea/ vn)area/ cedarea
cu titlu gratuit *au anularea in*tru,entelor de capitaluri proprii> e*te un cont
de activ1
9n de.itul contului 145 >#ierderi legate de e,iterea/ r0*cu,p0rarea/
vn)area/ cedarea cu titlu gratuit *au anularea in*tru,entelor de capitaluri
proprii> *e nregi*trea)0
@ di+eren2a dintre valoarea de r0*cu,p0rare a in*tru,entelor de capitaluri
proprii anulate 8i pre2ul lor de vn)are <105=D
@ di+eren2a dintre valoarea de r0*cu,p0rare a in*tru,entelor de capitaluri
proprii anulate 8i valoarea lor no,inal0 <105=D
@ valoarea in*tru,entelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit <105=D
@ valoarea ac2iunilor de2inute de *ocietatea a.*or.it0 la *ocietatea
a.*or.ant0/ preluate de *ocietatea a.*or.ant0 ca ur,are a +u)iunii prin
a.*or.2ie 8i anulate de acea*ta <105=D
@ cAeltuieli legate de e,iterea in*tru,entelor de capitaluri proprii/ atunci
cnd nu *unt ndeplinite condi2iile pentru recunoa8terea lor ca i,o.ili)0ri
necorporale <312/ 331/ 472=D
@ alte cAeltuieli legate de r0*cu,p0rarea in*tru,entelor de capitaluri proprii
<312/ 331/ 472=1
9n creditul contului 145 >#ierderi legate de e,iterea/ r0*cu,p0rarea/
vn)area/ cedarea cu titlu gratuit *au anularea in*tru,entelor de capitaluri
proprii> *e nregi*trea)0
@ pierderile legate de e,iterea/ r0*cu,p0rarea/ vn)area/ cedarea cu titlu
gratuit *au anularea in*tru,entelor de capitaluri proprii/ acoperite din re)erve
*au re)ultatul reportat <107/ 11B=1
;oldul contului repre)int0 pierderile legate de e,iterea/ r0*cu,p0rarea/
vn)area/ cedarea cu titlu gratuit *au anularea in*tru,entelor de capitaluri
proprii1
#B
(RE/4 $5 A/RO8IJIO4N;A
Din grupa $5 A/rovi*ioaneA face parte:
:ontul $5$ A/rovi*ioaneA
:u a<utorul ace-tui cont -e +ine eviden+a provi*ioanelor pentru litigii0 garan+ii
acordate clien+ilor0 pentru re-tructurare0 pen-ii #i obliga+ii -imilare0 pentru
de*afectarea imobili*rilor corporale #i alte ac+iuni -imilare legate de ace-tea0 a
provi*ioanelor pentru impo*ite0 precum #i a altor provi*ioane.
:ontul $5$ A/rovi*ioaneA e-te un cont de pa-iv.
n creditul contului $5$ A/rovi*ioaneA -e 1nregi-trea*:
9 valoarea provi*ioanelor con-tituite pe -eama c@eltuielilor0 inclu-iv a celor
core-pun*toare primelor ce urmea* a -e acorda per-onalului din profitul
reali*at0 potrivit prevederilor legale !=3$">
9 co-turile e-timate ini+ial cu demontarea #i mutarea imobili*rii corporale0
precum #i cele cu re-taurarea ampla-amentului pe care e-te po*i+ionat
imobili*area !2$20 2$3".
n debitul contului $5$ A/rovi*ioaneA -e 1nregi-trea*:
9 -umele repre*ent'nd diminuarea -au anularea provi*ioanelor !?3$".
6oldul contului repre*int provi*ioanele con-tituite.
(RE/4 $= A,/RE,E5ERI FI D45ORII 46I,I245;A
Din grupa $= Amprumuturi #i datorii a-imilateA fac parte:
:ontul $=$ Amprumuturi din emi-iuni de obliga+iuniA
:u a<utorul ace-tui cont -e +ine eviden+a 1mprumuturilor din emi-iunea
obliga+iunilor.
:ontul $=$ Amprumuturi din emi-iuni de obliga+iuniA e-te un cont de pa-iv.
n creditul contului $=$ Amprumuturi din emi-iuni de obliga+iuniA -e
1nregi-trea*:
9 -uma 1mprumuturilor de primit)primite din emi-iuni de obliga+iuni !%=$0
5$2">
9 -uma primelor de rambur-are aferente 1mprumuturilor din emi-iuni de
obliga+iuni !$=9">
9 diferen+ele nefavorabile de cur- valutar re*ultate din evaluarea la finele lunii0
re-pectiv la 1nc@iderea e7erci+iului financiar0 a 1mprumuturilor din emi-iuni de
obliga+iuni 1n valut !==5".
n debitul contului $=$ Amprumuturi din emi-iuni de obliga+iuniA -e
1nregi-trea*:
9 -uma 1mprumuturilor din emi-iuni de obliga+iuni rambur-ate !5$2">
9 valoarea obliga+iunilor emi-e #i r-cumprate0 anulate !505">
9 1mprumuturile din emi-iuni de obliga+iuni convertite 1n ac+iuni !%5=">
9 diferen+ele favorabile de cur- valutar re*ultate din evaluarea la finele lunii0
re-pectiv la 1nc@iderea e7erci+iului financiar0 precum #i din rambur-area
1mprumuturilor din emi-iuni de obliga+iuni 1n valut !?=5".
6oldul contului repre*int 1mprumuturile din emi-iuni de obliga+iuni
nerambur-ate.
:ontul $=2 A:redite bancare pe termen lungA
:u a<utorul ace-tui cont -e +ine eviden+a creditelor bancare pe termen lung
primite de entitate.
:ontul $=2 A:redite bancare pe termen lungA e-te un cont de pa-iv.
n creditul contului $=2 A:redite bancare pe termen lungA -e 1nregi-trea*:
9 -uma creditelor pe termen lung primite !5$2">
9 diferen+ele nefavorabile de cur- valutar re*ultate din evaluarea la finele lunii0
re-pectiv la 1nc@iderea e7erci+iului financiar0 a creditelor 1n valut !==5".
n debitul contului $=2 A:redite bancare pe termen lungA -e 1nregi-trea*:
9 -uma creditelor pe termen lung rambur-ate !5$2">
9 diferen+ele favorabile de cur- valutar re*ultate din evaluarea la finele lunii0
re-pectiv la 1nc@iderea e7erci+iului financiar0 a creditelor 1n valut0 precum #i la
rambur-area ace-tora !?=5".
6oldul contului repre*int creditele bancare pe termen lung nerambur-ate.
:ontul $== ADatorii care prive-c imobili*rile financiareA
:u a<utorul ace-tui cont -e +ine eviden+a datoriilor entit+ii fa+ de entit+ile
afiliate0 re-pectiv entit+ile de care compania e-te legat prin intere-e de
participare.
:ontul $== ADatorii care prive-c imobili*rile financiareA e-te un cont de
pa-iv.
n creditul contului $== ADatorii care prive-c imobili*rile financiareA -e
1nregi-trea*:
9 -umele 1nca-ate de la entit+ile afiliate0 re-pectiv entit+ile de care compania
e-te legat pr