Sunteți pe pagina 1din 3

S.

ROCA

S U B I E C T E L E
pentru examen la
F i l o s o f i e
2013/2014 , frecvena redus. (ASEM)
1. Fl!s!fa " f!r# sntetc de cun!a$tere a lu#. %!relaa dntre fl!s!fe $ alte f!r#e de cultur&
rel'e, $tn, art. (artculartle specfce ale fl!s!fe. )*ectul de studu $ pr!*le#a
funda#ental a fl!s!fe.
2. +!#enle prncpale ale reflece fl!s!fce. Funcle $ #et!dele de cun!a$tere ale fl!s!fe.
3. Fl!s!fa antc dn ,nda $ %-na& $c!lle, repre.entan, pr!*le#atca.
4. (r!*le#a ele#entulu pr#!rdal /n fl!s!fa c!s#!l!'c a 0rece Antce.
1. (r!*le#a !#ulu /n fl!s!fa antc 'reac (s!f$t, S!crate, (lat!n, Arst!tel, Epcur, st!c $.a.).
2. )nt!l!'a $ 'n!se!l!'a /n c!ncepa fl!s!fc a lu (lat!n. 3nvtura despre lu#ea del!r $
lu#ea lucrurl!r sen.!rale4 5#tul pe$ter6.
7. %aracterstca 'eneral a fl!s!fe lu Arst!tel. 3nvtura despre cau.ele pr#e.
8. %aracterstca 'eneral a fl!s!fe #edevale& patrstca, sc!lastca $ pr!*le#ele prncpale.
9. %aracterstca 'eneral a fl!s!fe renascentste& u#ans#ul, natural.#ul, ref!r#.#ul s!cal.
10. Fl!s!fa #!dern. %aracterstca 'eneral a fl!s!fe #!derne. Sen.uals#ul, e#prs#ul $
ra!nals#ul " prncpalele curente fl!s!fce.
11. %aracterstca 'eneral a fl!s!fe clasce 'er#ane. Fl!s!fa lu ,. :ant.
12. %aracterstca 'eneral a fl!s!fe clasce 'er#ane. Sste#ul fl!s!fc al lu ;e'el.
13. Fl!s!fa lu :. Mar<. %rearea dalectc #ateralste $ a c!ncepe #ateralste despre st!re.
14. (r!*le#a !#ulu /n fl!s!fa lu A. Sc-!pen-!uer. =Fl!s!fa ve6 $ F. >et.s-e.
11. Fl!s!fa sec. ??. (rncpalele curente fl!s!fce !ccdentale c!nte#p!rane.
12. Apara $ ev!lua '@ndr fl!s!fce /n M!ld!va p@n /n sec!lul ?,?. +. %ante#r A pr#ul
fl!s!f r!#@n.
17. Sec!lul ?? (per!ada nter*elc) " ep!ca de ap!'eu a fl!s!fe r!#@ne.
18. )nt!l!'a " te!ra 'eneral a e<stene& #atera, spaul, t#pul, #$carea $ f!r#ele l!r. >!unea
de pr!'res $ re'res.
19. +alectca $ prncple e. Be'le dalectc $ /nse#ntatea l!r #et!d!l!'c.
20. %!n$tna ca f!r# super!ar de reflectare. Structura c!n$tne. (r!*le#a c!n$tne /n
fl!s!fe $ ps-!l!'e. %!n$tna de sne& esena, caracterstca, #anfestarea.
21. S!cal.area $ pers!nal.area ndvdulu " c!nd ale ve $ actvt pr!fes!nale reu$te.
)#ul /n lu#ea nf!r#a!nal.
22. Manefestrle sprtulu u#an& c!n$tentul $ nc!n$tentul.
23. 0n!se!l!'a te!re 'eneral a cun!a$ter. Su*ectul $ !*ectul cun!a$ter. %un!a$tere $
cun!$tnele.
24. Epste#!l!'a " te!ra cun!a$ter $tnfce, specfcul $ structura e. Apara $ ev!lua $tne.
21. B!'ca $ #et!d!l!'a cun!a$ter $tnfce. Met!dele unversalAfl!s!fce de cercetare& dalectca
$ sner'etca. Specfcul cun!a$ter ec!n!#ce.
22. Ce!ra adevrulu /n $tn $ fl!s!fe. Adevrul relatv $ adevrul a*s!lut. Adevrul $ credna.
27. S!cetatea ca !*ect de studu al fl!s!fe. Structura s!cet, ele#entele e. S!cetatea $ natura,
c!relaa l!r. (r!*le#e ec!l!'ce c!nte#p!rane, *!sfera $ n!!sfera.
28. Sste#ul ec!n!#c al s!cet. Ec!n!#a ca sc!p $ #Dl!c de e<sten a s!cet.
29. Sste#ul s!cal $ p!ltc al s!cet. S!cetatea #!ld!veneasc /ntre c!nflct $ c!nclere.
30. Eap!rtul dntre natural $ s!cal /n !#. >!unle de ndvd, ndvdualtate, !#, pers!naltate.
31. )*ectul $ pr!*le#atca antr!p!l!'e fl!s!fce, n!unle e de *a.. (rncpalele c!ncep
fl!s!fce despre !#. Sensul $ sc!pul ve !#ulu.
32. A<!l!'a " te!ra 'eneral a val!rl!r. %lasfcarea val!rl!r. Sste#ul a<!l!'c al s!cet
c!nte#p!rane. Fal!rle 'eneralAu#ane.
33. %ultura ca !*ect de studu al fl!s!fe. Be'le cultur. Eap!rturle cultur $ s!cetate, cultur $
natur. %ultura $ 'l!*al.area.
34. %!nceptul de cvl.ae. Eap!rtul dntre cultur $ cvl.ae& untatea $ de!se*rea.
31. >!unea de #!ral. Structura #!rale. Specfcul n!r#el!r #!rale.
32. Etca /n afacer& esena $ prncple funda#entale.
37. Fl!s!fa *ussnesulu& funda#entele une carere de succes.
38. Eel'a ca fen!#en s!cal $ cultural. Eap!rtul dntre #!ral $ alte f!r#e ale cultur& rel'a,
Dursprudena, $tna.
39. Eel'le #!ndale " *uds#ul, cre$tns#ul, sla#ul& 'ene.a, ev!lua, partculartle, untatea $
de!se*rea dntre ele.
40. Eel'a $ $tna. B!cul $ r!lul rel'e /n c!nte<tul cvl.ae c!nte#p!rane.


Bibliografia necesar .
L.Roca Filosofia. Ghidul afacerii de succes. C!iin" #$%&.
L.'ergacio( ).R"mleansc!i. L.Roca Filosofia, C!iin" #$$#
Ga'dasar >., G!'dan F., >arlH %. Antologie filosofic. Gucure$t, Ed. Inun Scrt!rl!r, 1992.
Ca*celea +. Filosofie. %-$nu, Ed. Arc, 2001.
Filosofia. Gucure$t, ASE, 1991.
Fl!rea ,. Filosofie. Gucure$t, Ed. f!ndae 5E!#@na de #@ne6, 1999.
Mr!u M., Mr!u A. Filosofie. Gucure$t, ABB, 1991.
Mlca M. Prelegeri de filosofie. Gucure$t, Ed. Ec!n!#ca.
(eter :. MclnerneH. Introducere n filosofie. Gucure$t, Ed. Bder, 1992.
)"!a E. Introducere n filosofie. Iai E,. fon,a-iei .C!emare/ %00&.
Savu +AF. Introducere n filosofie. Gucure$t, Ed. ASE, 2004.
Gra'a M. Istoria filosofiei. (artea ,, %-$nu, 1998.
%a.an 0-. Al. ntroducere n filosofie. Filosofia medieval i modern. G,. 1992.
+u#tra$ C. Filosofia Greciei Antice. Perioada cosmologic, %-$nu, 1997.
+u#tra$ C. Filosofia medieval, %-$nu, 1997.
0!rt!pan >. Doctrinele filosofice n evoluia lor, %-$nu, 1998.
G!*!c A. Confruntri de idei n filosofia contemporan. Gucure$t, 1983.
Fellman F. Istoria filosofiei n secolul al !lea, Gucure$tt, 2000.
Antologie de filosofie rom"neasc. F!l.1. Gucure$t, 1980.
Gdru +. Filosofia lui D.Cantemir. Gucure$t, 1924.
Din istoria filosofiei n #om"nia. F!l.1. Gucure$t, 1920.
,an!$ ,. $ istorie a filosofiei rom"neti. %luD, 1992..
Istoria g"ndirii sociale i filosofice n #om"nia. Gucure$t, 1924.
Istoria filosofiei romneti. # (ol. B"c"re1i %023 %00$.
Cap!c F. %eoria i metodologia tiinei contemporane& concepte i interpretri. %-$nu, 2001.
4aco(ici"c +. Filosofie. B"c"re1i ASE #$$#.
%assrer E. 'seu despre om& o introducere n filo(ofia culturii umane, Gucure$t, ;u#antas, 1994
E!$ca B. $mul ! o)iect de studiu n filosofia rom!sc din prima *umtate a secolului al !lea, %-$nu, 1994.
Spen'ler ). $mul i filo(ofia vieii. )radea& A!n, 1992
Filosofie i antropologie& pr!*le#a destnulu !#enesc // 3n & Fer'e., Andre4 ;us#an, +ens, Curs de
filosofie JS. l.K, ;u#antas, 1991.
$mul+ personalitatea uman i umanismul // 3n& Fl!rea, ,!n, Filosofie, Gucure$t, E!#@na de M@ne, 1999.
Istan ,. $mul produce scopuri... & 'minescu i economia teoretic. A %-$nu, %artea M!ld!ve, 2000.
Mauss M. 'seu despre dar. " ,a$ & ,nsttutul Eur!pean, 1993.
G@tlan ,. Introducere n istoria i filosofia culturii. A Gucure$t, 1991.
Gla'a B. %rilogia culturii. A Gucure$t, ;u#antas, 1994.
Istoria i filosofia culturii coor,. 5.Socolo( i S.Roca C!iin" %002.
Crci"n ' 4aco(ici"c + Etica afacerilor. B"c"re1i #$$3.
%rcun +. 'tic n afaceri& o scurt introducere. Gucure$t, 2001.
Elade M. Istoria credinelor i a ideilor religioase, n 3 v!lu#e, %-$nu, 1993.
6ernba7! +. Dicionar de mitologie general B"c"re1i %003.
>ap!le!n ;ll, De la idee la )ani, traducere de Bu.a 0ervescu, eda a ,,Aa, *ucure$t, 2008.
-ttp&//LLL.fl!s!fe!nlne.c!#/
-ttp&//LLL.arst!tel.r!/
-ttp&//LLL.ntelepcune.r!/
-ttp&//t!nHsss.L!rdpress.c!#/
-ttp&//LLL.fl!.!fe.r!/
-ttp&//fl!s!fer!#aneasca.uv.r!/
-ttp&//fl!s!fe.uv.r!/
-ttp&//LLL.fl!.!fe.eu/
freed!# talM.
-ttp &// fl!s!f .-st!rc .ru
LLL .p!ltstudes .ru
LLL .#a'a.ness .ru .ru
-ttp &// -tM .l* .ru