Sunteți pe pagina 1din 9

DDIIRREECCIIAAGGEENNEERRAALLDDEEAANNAALLIIZZM

ONNO
OM
MIICCIIPPO
OLLIITTIICCIIFFIINNAANNCCIIAARREE
MAACCRRO
OEECCO
AUUGGUUSSTT22001122
A

ANALIZAVENITURILORICHELTUIELILORBUGETELORLOCALEIANALIZASUMARABUGETULUI
GENERALCONSOLIDATINPERIOADA20062011

Lucrareadefaanalizeazevoluiaveniturilorpropriialebugetelor locale nperioada20062011,respectiv


anul 2011 fa de media anilor 20062010. Analiza a fost extins la nivel de municipii, orae i comune
pentruanelegemaibinecauzelecareauconcuratlaaceastevoluie.

I.Evoluiavenituriloricheltuielilorbugetelorlocale

Veniturile totale locale au nregistrat o cretere n anul 2011 cu 14.5% fa de media anilor 20062010.
Pondereaacestorantotalulveniturilorbugetuluigeneralconsolidatreprezintacca25%.
Veniturilepropriialebugetelorlocale,inclusivcoteisumedefalcatedinimpozitulpevenitaunregistrato
creterenanul2011,ncasrilefiindcu18.8%maimarifademediaperioadei20062010.
Aa cum se poate observa i din graficele de mai jos, ponderea veniturilor proprii exclusiv cote i sume
defalcatedinimpozitpevenitntotalveniturilocaleasczutdela17%n2006la16%n2010,iarn2011
aceastponderearevenitla17%,ntimpcepondereacotelorisumelordefalcatedinimpozitulpevenitn
totalveniturilocaleacrescutdela27%n2006la32%n2011.
Anul 2006 reprezint un an cheie, fiind anul n care a fost votat Legea finanelor publice locale nr.
273/2006,princareseprevedeutilizareauneiformuleiaunorcriteriidecalculcarerepartizeazcoteledin
impozitulpevenitnvedereaechilibrriibugetelorlocale.
Incepndcu2006ipnniunie2010,dinimpozitulpevenitncasatlabugetuldestat,saalocatlanivelul
autoritiloradministrativteritorialeocotde82%1.Diniulie2010ipnndecembrie2011,dinimpozitul
pevenitncasatlabugetuldestat,saalocatlanivelulautoritiloradministrativteritorialeocotde77%2.
Grafic1Grafic2
Venturile bugetelor locale
2006

Veniturile bugetelor locale


2011

17%

17%

51%

56%
27%

32%

venituri proprii exclusiv cote defalcate din impozit pe venit


cote defalcate din impozitul pe venit
alte venituri

venituri proprii exclusiv cote defalcate din impozit pe venit


cote defalcate din impozitul pe venit
alte venituri

(O.U.G.nr.9/2005pentrumodificareaO.U.Gnr.45/2003privindfinantelepublicelocale

O.U.G.nr.63din30iunie2010pentrumodificareaicompletareaLegiinr.273/2006privindfinanelepublicelocale,precum
ipentrustabilireaunormsurifinanciare

DDIIRREECCIIAAGGEENNEERRAALLDDEEAANNAALLIIZZM
ONNO
OM
MIICCIIPPO
OLLIITTIICCIIFFIINNAANNCCIIAARREE
MAACCRRO
OEECCO
AUUGGUUSSTT22001122
A

Cheltuielile totale ale bugetului local au crescut cu 19,0% n 2011 fa de media perioadei 20062010.

Dintre acestea, cheltuielile cu dobnzile au avut cea mai rapid cretere (49,5%), fiind justificate de
majorarea deficitelor bugetare acumulate din anii precedeni i de angajarea de mprumuturi necesare
pentru acoperirea acestora, nregistrnduse astfel un efort suplimentar n ce privete plata ratelor de
mprumutiadobnzilor.Acestecheltuieliaufosturmatedecheltuieliledecapital,careauavutocretere
de 38,3% n 2011 fa de perioada 20062010 (vezi anexa2) n condiiile creterii spaiului fiscal pentru
investiii.Dealtfel,nScrisoareadeinteniectreFMIdinanul2011,seartacontinuareaeforturilorpentru
ambuntiiprioritizacheltuieliledecapital,pentruacreteabsorbiafondurilorUE,dacestenecesar
utilizndresursesuplimentarealocatectreinvestiiinprimajumtateaanului.nschimb,aacumerade
ateptat, n urma msurilor de restructurare i la nivel local, cheltuielile de personal au nregistrat o
scderede15,1%nanul2011fademedia20062010,respectivoreducerede17,2%nanul2011fa
deanul2010,ncontextulangajamentuluifermdemeninereadeficituluibugetarsub4,4%dinPIBnanul
2011 prin limitarea cheltuielilor, inclusiv a salariilor i subveniilor. De altfel, cheltuielile cu subveniile au
nregistratocreteredenumai4,9%nperioadaanalizat.Aunregistratcretericheltuielilecubunurilei
serviciile(17,6%).

n graficul de mai jos se poate observa evoluia ponderii cheltuielilor de personal n total cheltuieli ale
bugetelorlocale.Deinanul2009crizaeconomicsaacentuat,cheltuieliledepersonalnlocsscadfa
de2007i2008,aucrescutpefondulmajorariinumruluimediudeposturiocupatedincadrulinstituiilor
finanateintegraldinbugetelocaledelaanlaan,respectivdela587,4miideposturin2006la634miide
posturin2009.

Grafic3
Ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli bugete locale
45
40

38,9%

38,9%
32,7%

35

36,3%

33,0%

30

Pondereacheltuielilortotale
locale n totalul cheltuielilor
bugetuluigeneralconsolidat
a sczut de la cca 23% n
2006la21%n2011

25,5%

25
20
15
10
5
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

DDIIRREECCIIAAGGEENNEERRAALLDDEEAANNAALLIIZZM
ONNO
OM
MIICCIIPPO
OLLIITTIICCIIFFIINNAANNCCIIAARREE
MAACCRRO
OEECCO
AUUGGUUSSTT22001122
A

II.Veniturisicheltuielialebugetelorlocalelaniveldemunicipii,oraeicomune

Venituriletotalepebugetlocallaniveldemunicipiinoteazocreterede22,8%n2011fademedia
anilor 20062010, n timp ce la nivel de orae se nregistreaz o scdere de 15,8%. Referitor la comune,
venituriletotaleaucrescutcu13,7%(veziAnexa).
Dinamicaveniturilorpropriialebugetelorlocale,inclusivcoteisumedefalcatedinimpozitulpevenit,n
anul 2011 comparativ cu media anilor 20062010 nregistreaz o scdere la nivel de orae (12,2%) i
creterelaniveldecomune(24,5%)idemunicipii(34,4%).
Referitor laveniturilepropriialebugetelorlocale,exclusivcoteisumedefalcatedinimpozitulpevenit,
ritmuldecreterenanul2011fademedia20062010estesuperiorncazulcomunelor(34,9%).Lanivel
demunicipii,cretereaestede34,5%,iarlaniveldeoraedoarde1,9%.
Cretereasemnificativlaniveldemunicipiifadeslabacreterelaniveldeoraeseexplicprinfaptulc
veniturile bugetelor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureti aferente anului 2011 sunt incluse n
veniturilemunicipiilorncomparaiecuanul2009cndacesteaaufostinclusenveniturileoraelor.
Cheltuieliletotalealebugetuluilocallanivelde
municipii prezint cea mai mare cretere
comparativcuoraeleicomunele.Astfel,nanul
2011 aceste cheltuieli sunt cu 26,1% mai mari
dect media perioadei 20062010, iar n
structur, cheltuielile cu dobnzile au notat cea
mai mare cretere (cca 79,3%), urmate de
cheltuieliledecapital(60,5%)icelecubunurilei
serviciile(32,3%).

7570,4

8000

6000
5000
3370,1

3447,4 3336,6
2871,8
2644,6

3283,5
3239,5

3228,0

3000 2239,9
2054,3
2000
1000
0
2006

2007

2008

venituri totale orae

16645,4 16297,9
14105,4

15000

13197,8
11639,9
10845,2

10000

5000

0
2006

2007

2008

venituri totale municipii

2009

2010

2011

cheltuieli totale municipii

7384,2

7000

4000

20290,4
20303,6 19236,2
19945,1

19891,7 19536,6

20000

2009

2010

2011

Cheltuieliletotalealebugetuluilocallaniveldeorae
sunt cu 13,5% mai mici n anul 2011 fa de media
perioadei20062010,datoritfaptuluic,aacumam
explicat mai sus la partea de venituri, cheltuielile
bugetelor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureti
suntcuprinsenanul2011laniveldemunicipii,pecnd
n2009aufostcuprinselaniveldeorae.

cheltuieli totale orae

DDIIRREECCIIAAGGEENNEERRAALLDDEEAANNAALLIIZZM
ONNO
OM
MIICCIIPPO
OLLIITTIICCIIFFIINNAANNCCIIAARREE
MAACCRRO
OEECCO
AUUGGUUSSTT22001122
A

14000

Cheltuieliletotalealebugetuluilocallanivelde
comune au nregistrat o cretere de 15,7% n
2011 comparativ cu perioada 20062010. De
remarcatestefaptulccheltuieliledepersonalau
sczut n anul 2011 cu 14,6% comparativ cu
perioada20062010,iarcheltuielilecusubveniile
au sczut cu 5%, cea mai mare cretere
nregistrndcheltuielilecudobnzile(29,9%).

12628,2 12045,2

12000

10620,2

12124,1
11300,5
11593,4
11248,5
11009,3
10787,2

9560,3

10000
7532,7

8000

6684,9

6000
4000
2000
0
2006

2007

2008

venituri totale comune

2009

2010

2011

cheltuieli totale comune

III.VenituriicheltuielialeBugetuluiGeneralConsolidat

DinamicaveniturilortotalealeBGCprezintocreterecu25,1%nanul2011fademedia20062010iar

ritmuldecretereacheltuielilortotaleeste23,2%.

nstructur,seobservocretereacheltuielilordecapital(peste28%),caurmareacreteriiinvestiiilorn
infrastructur prin atragerea de fonduri europene, obinnduse astfel o mai mare eficien a cheltuirii
banuluipublic,iarcheltuieliledepersonaliaudiminuattreptatponderea,ajungndinanul2011lanivelul
din20062007.

Ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli buget general


consolidat

250000
189121,7

200000

165460,1
137491,0
127994,4
150000
112626,3
106975,3
100000

192583,9

156624,9

201903,6

168598,5

205403,6

181566,9

30%

25%

20%

22,9%
18,7%

18,6%

2006

2007

24,2%
21,2%
18,7%

15%

50000

10%

5%

0
2006

2007

2008

2009

2010

venituri totale ale bugetului general consolidat


cheltuieli totale ale bugetului general consolidat

2011
0%
2008

2009

2010

2011

DDIIRREECCIIAAGGEENNEERRAALLDDEEAANNAALLIIZZM
ONNO
OM
MIICCIIPPO
OLLIITTIICCIIFFIINNAANNCCIIAARREE
MAACCRRO
OEECCO
AUUGGUUSSTT22001122
A

ANEXA

Venituriicheltuielialebugetelorlocalelaniveldear

mil.lei

2006

2007

2008

2009

36805,2

43629,1

43526,1

43922,2

44803,9

2011

1.Venituritotale,dincare:

27708,6

1.1 Venituri proprii inclusiv cote i


sume defalcate din impozitul pe venit,
dincare:
1.1.1 Venituri proprii exclusiv cote i
sumedefalcatedinimpozitulpevenit
1.1.2 Cote i sume defalcate din
impozitulpevenit
1.2.Altevenituri,dincare:

12152,1

17317,4

20587,7

21117,6

21251,4

21968,9

4601,5

7550,6

6250,8

11066,6

6337,5

14250,2

6113,0

15004,6

6915,6
14335,8

7737,4

14231,5

15556,5

19487,8

23041,4

22408,5

22670,8

22835,0

1.2.1SumedefalcatedinT.V.A

14539,0

14552,5

18644,8

17260,4

14993,7

13182,4

2.Cheltuielitotale,dincare:

25392,8

33982,3

42210,2

42074,5

41207,1

44003,8

2.1Cheltuielidepersonal

9866,4

6354,4

11116,4

7609,7

296,1

1769,7

3620,4

1872,5

6943,2

15310,5

9511,4

635,6

2084,8

7210,5

16361,6

8337,6

907,1

2247,6

6323,5

13584,3

8506,6

746,2

2060,6

6028,0

3781,9

6144,4

7457,4

7897,1

10281,4

11241,5

9486,4

773,0

2105,5

8334,5

12062,9

2.2Cheltuielicubunuriiservicii
2.3Cheltuielicudobnzi
2.4Cheltuielicusubvenii
2.5Cheltuielidecapital

2.6Altecheltuieli

2010

DDIIRREECCIIAAGGEENNEERRAALLDDEEAANNAALLIIZZM
ONNO
OM
MIICCIIPPO
OLLIITTIICCIIFFIINNAANNCCIIAARREE
MAACCRRO
OEECCO
AUUGGUUSSTT22001122
A

Venituriicheltuielilaniveldemunicipii

mil.lei

2006

2007

2008

2009

2010

2011

11639,9

14105,4

19891,7

16645,4

20303,6

20290,4

8366,7

12880,3

10289,7

13220

13684,6

4024,9

2915,2

4331,1

4800,9

4698,8

8855,4

7374,5

5738,7

7011,4

6355,7

8889

7083,6

8883,7

6605,8

4722,9

5791,6

5217,2

5268,4

4335,5

10845,2

13197,8

19536,6

16297,9

19236,2

19945,1

4435,9

4862,6

6774,0

5918,5

5957,9

2929,9

3590,6

4629,9

3049,3

4444,2

2.3Cheltuielicudobnzi

137,4

454,1

429,3

550,3

2.4Cheltuielicusubvenii

922,3

1044,2

2062,9

2230,1

2045,5

4957,3

4932,7

563,4

2084,3

1.Venituritotale,dincare:

1.1 Venituri proprii inclusiv cote i


6170,9
sumedefalcatedinimpozitulpevenit,
dincare:
1.1.1 Venituripropriiexclusivcotei
2912,8
sume defalcate din impozitul
pevenit

1.1.2Coteisumedefalcatedin
3258,1
impozitulpevenit
1.2Altevenituri,dincare:
5469,0

5355,7
1.2.1SumedefalcatedinT.V.A

2.Cheltuielitotaledincare:

2.1Cheltuielidepersonal
2.2Cheltuielicubunuriiservicii

3667,9

DDIIRREECCIIAAGGEENNEERRAALLDDEEAANNAALLIIZZM
ONNO
OM
MIICCIIPPO
OLLIITTIICCIIFFIINNAANNCCIIAARREE
MAACCRRO
OEECCO
AUUGGUUSSTT22001122
A

Venituriicheltuielilaniveldeoraemil.lei

1.Venituritotale,dincare:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2239,9

2871,8

3447,4

7570,4

3370,1

3283,5

911,0

1309,3

1574,5

4537,8

1661

1754,8

492,0

725,5

734,3

1686,8

902,3

852,4

1528,7
1091,5

1.1 Venituri proprii inclusiv cote i


sumedefalcatedinimpozitulpevenit,
dincare:
1.1.1 Venituri proprii exclusiv cote i
sumedefalcatedinimpozitulpevenit
1.1.2 Cote i sume defalcate din
impozitulpevenit
1.2Altevenituri,dincare:
1.2.1 SumedefalcatedinT.V.A

419,0

583,8

840,2

2851,0

1328,9
1287,3

1562,5
1209,3

1872,9
1606,6

3032,6
2477,5

789

872

1709,1
1307,0

2.Cheltuielitotale,dincare:

2054,3

2644,6

3336,6

7384,2

3239,5

3228,0

2.1Cheltuielidepersonal

1017,0

1134,7

1555,1

3035,1

1390,2

1148,0

2.2Cheltuielicubunuriiservicii

517,7

577,9

719,5

1962,0

2.3Cheltuielicudobnzi

23,2

50,7

280,7

2.4Cheltuielicusubvenii

18,6

10,3

12,6

9,8

2.5Cheltuielidecapital

317,1

624,8

673,5

1195,5

2.6Altecheltuieli

183,8

273,6

325,2

901,1

671,6

50,6

6,3

701

419,8

788,7

70,7

5,4

787,6

427,6

DDIIRREECCIIAAGGEENNEERRAALLDDEEAANNAALLIIZZM
ONNO
OM
MIICCIIPPO
OLLIITTIICCIIFFIINNAANNCCIIAARREE
MAACCRRO
OEECCO
AUUGGUUSSTT22001122
A

Venituriicheltuielilaniveldecomune

mil.lei
2006

2007

2008

2009

2010

2011

7532,7

10620,2

12628,2

11300,5

11248,5

12124,1

1969,7

3172,5

3769,2

3819,2

3998,4

4164,6

865,7

1432,6

1421,2

1359,2

1104,0

1739,9

2348,0

2460,0

5563,0

7447,7

8859,0

1808,3

2356,3

7959,5

5286,4

5549,8

7656,5

7481,3

6542,5

1625,7

2372,7

7250,1

5543,7

2.Cheltuieli,dincare:

6684,9

9560,3

12045,2

11009,3

10787,2

11593,4

2.1Cheltuielidepersonal

3339,3

3820,9

5192,0

5569,1

4741,2

2.2Cheltuielicubunuriiservicii

1484,7

1695,6

2316,0

1924,3

1996,5

2.3Cheltuielicudobnzi

15,1

29,7

41,6

31

2.4Cheltuielicusubvenii

5,0

2,1

1,9

1,8

2,4

2.5Cheltuielidecapital

1236,0

2669,2

3173,7

2587,2

2137,5

2.6Altecheltuieli

620,0

1357,5

1331,9

885,3

1878,6

3872,1

2286,2

30,5

2,5

2964,7

2437,4

1.Venituritotale,dincare:
1.1 Venituri proprii inclusiv cote i
sumedefalcatedinimpozitulpevenit,
dincare:
1.1.1 Venituri proprii exclusiv cote i
sumedefalcatedinimpozitulpevenit
1.1.2 Cote i sume defalcate din
impozitulpevenit
1.2Altevenituri,dincare:
1.2.2

SumedefalcatedinT.V.A

4870,2

DDIIRREECCIIAAGGEENNEERRAALLDDEEAANNAALLIIZZM
ONNO
OM
MIICCIIPPO
OLLIITTIICCIIFFIINNAANNCCIIAARREE
MAACCRRO
OEECCO
AUUGGUUSSTT22001122
A

Venituriicheltuielibugetgeneralconsolidat

2006

2007

2008

2009

mil.lei
2010

2011

106975,3

112626,3

127994,4

137491,0

165460,1

189121,7

156624,9

192583,9

168598,5

201903,6

181566,9

205403,6

2.1Cheltuielidepersonal

21057,0

25572,7

43344,5

46672,2

42806,5

2.2Cheltuielidecapital

12717,0

13132,1

23203,4

21187,4

19368,9

2.3Altecheltuieli

78852,3

98786,2

122573,8

124724,3

139728,2

38496,3

23055,9

143851,4

1.Venituritotale
2.Cheltuielitotale,dincare: