Sunteți pe pagina 1din 39

CALIFICAREA :TEHNICIAN N ACHIZIII I CONTRACTRI

PROFESOR COORDONATOR:
ELEVA: SIMION GABRIELA

CUPRINS
Argument....................................................................................................3
CAPITOLUL I. PREZENTAREA FIRMEI........................................................................4
I.1 SCURT ISTORIC..................................................................................................................... 4
II.2. PLANIFICAREA PERSONALULUI....................................................................................... 11
ANEE
Argument
n cadrul proiectului cu tema olitica de produ! la S.C.A!te" R#m$n%& SRL etroda"a am
#olo!it cuno tin ele do$%ndite &n cei patru ani de !tudiu' Am pu! accent pe modulele !tudiate &n
coal( )ar*etin+ul a#acerii, )ediul concuren ial al a#acerii, -tudiul m(r#urilor nealimentare'
Am reali.at ace!t !tudiu la #irma A!te" R#m$n%& S.R.L. etroda"a, deoarece inten ione. !(
lucre. &n domeniu tiut #iind #aptul c( au un colecti" t%n(r i !timulea.( pro#e!ionali!mul
,creati"itatea, entu.ia!mul'
Lucrarea e!te !tructurat( pe patru capitole'Am inclu! ane/e care cuprind !c0eme i ima+ini
!peci#ice S.C. A!te" S.R.L.
In capitolul I, am reali.at o !curt( pre.entare a !ociet( ii comerciale , preci.%nd concuren ii
direc i i indirec i, anali.a #actorilor e/terni, o$iecti"ele #irmei'
In capitolul II, am pre.entat or+ani.area !ociet( ii comerciale pe departamente i plani#icarea
per!onalului'
In capitolul III,am reali.at o pre.entare ampl( a politicii de produ! !peci#ica '#(%et) %%
S.C.A!te" SRL.A!t#el am !inteti.at c%te"a no iuni teoretice i am particulari.at datele !peci#ice
ace!tora din cadrul !ociet( ii'
In capitolul I1 am reali.at o anali.a -2OT !peci#ic( !ociet( ii comerciale S.C. A!te"
preci.%nd elementele !peci#ice ace!tuia,!u+er%nd ulterior c%te"a propuneri de &m$un(t( ire a
acti"it( ii "iitoare la S.C.A!te" SRL'
Am inclu! $i$lio+ra#ia din care am e/tra! no iunile teoretice inclu!e &n proiect'
Am pre.entat ane/ele !peci#ice proiectului'
CAPITOLUL I. PREZENTAREA FIRMEI
I.* SCURT ISTORIC
ALTE, a luat #iin ( &n 3445 la iatra Neamt, 6ude ul Neam #iind cuno!cut( ca marca &n
6urul c(reia a luat #iin ( indu!tria de retail din Rom%nia' nc( de la &nceput, ALTE7 i8a propu! !(
o#ere o !olu ie c%t mai corect( i e#icient( celor care & i doreau produ!e electronice i el ect r o8
ca!nice de calitate
Pr%mu! m&g&+%n ALTE a #o!t de!c0i! &n 3449 la iatra Neam ' :up( !ucce!ul
&nre+i!trat &ncepe con!truirea lan ului de ma+a.ine care urma !( a6un+( liderul pie ei
rom%ne ti de retail' An dup( an !8a con!truit in#ra!tructura nece!ar( pentru a r(!punde e/i+en elor
retailului rom%ne!c'
*,,4 - *,,.: ALTE7 & i de."olt( re eaua, de!c0i.%nd pe!te ;< de ma+a.ine &n toate ora ele
importante ale t(rii'
*,,. - *,,, : e #ondul unei pie e cu indicatori macroeconomici &n !c(dere =in#la ie
cre!cut(, do$%n.i $ancare e/ce!i"e > ALTE7 !e re!tructurea.(' Compania ALTE7 includea
acti"it( i de retail, ?0ole!ale, tran!porturi i !er"ice'
/000: ALTE7 & i e/ternali.ea.( !er"iciile' A!t#el e!te con!tituit @rupul ALTE7 care cuprinde
re eaua de ma+a.ine ALTE7, #irma de lo+i!tic( i tran!port ATI ) i # i r ma de di!tri$u ie i
"%n.(ri en8+ro! Italromte/'
/00*: ALTE7 $ene#icia.( de con!olidarea $u!ine!!8ului &n urma modi#ic(rii !tructurii
or+ani.a ionale' Compania inau+urea.( 55 de ma+a.ine noi'
/00/: :e."oltarea re elei continu(, la !#ar!itul anului re eaua ALTE7 includea B5 de ma+a.ine'
/003: ALTE7 cunoa!te o cre tere "erti+inoa!( i de"ine cea mai mare reea de ma+a.ine cu
acoperire na ional('ALTE7, &nre+i!trea.( "%n.(ri de pe!te 39B milioane euro'E!te momentul &n
care compania de"ine lider &n retailul rom%ne!c de produ!e electronice i electroca!nice'
/004: ALTE7 lan!ea.( $randul )E:IA @ALA7C un concept de retail'Reteaua de
ma+a.ine de mare !upra#a ( )E:IA @ALA7C !e anun ( ca un nou !tandard de a"an+ard(
pentru retailul de produ!e'
r i mul ma+a.i n )E:I A @ALA7C e! t e de! c0i ! i n Ducure ti'
/001: @rupul ALTE7 !e e/tinde &n continuare, a6un+%nd la pe!te 35< de ma+a.ine
ALTE7 !i A ma+a.ine de mare !upra#a ( )E:IA @ALA7C' ALTE7 #ace pu$lic( inten ia de a
"inde un pac0et minoritar din ac iunile companiei i planurile de e/tindere pe pie ele
din e!tul Europei'
/002: ALTE7 i i men ine !tatutul de lider pe pia a de retail de produ!e electronice i
electroca!nice din Rom%nia, in"e!tind &n de."oltarea !er"iciilor o#erite clien ilor precum i &n
e#icienti.area re elei de ma+a.ine'
Re elele de ma+a.ine !8au &m$o+( it &n 5<<B cu 3E noi ma+a.ine ALTE7 !i B
ma+a.ine )E:IA @ALA7C'n iunie 5<<B, ALTE7 demarea.( o campanie de re$randin+,
con!truind o noua identitate "i.ual('
/00.: Cu o ci#ra de a#aceri de pe!te 93F milioane &n 5<<F, ALTE7 & i con!olidea.(
po.i ia de lider pe pia a de electronice, electroca!nice, ITGC i multimedia din Rom%8
nia 'Compania a &nre+i!trat o cre tere a ci#rei de a#aceri de pe!te ;<H #a ( de anul precedent, pe
#undalul unei cre teri a pie ei de retail de 5;H'ALTE7 & i !c0im$( denumirea &n
ALTE7 RO)INIA -RL'
/003: ALTE7 Rom%nia &nc0eie anul 5<<A cu o ci#ra de a#aceri de 9EE milioane euro,&n cre tere
cu A,;H #a ( de ci#ra de a#aceri &nre+i!trat( &n 5<<F'Indicatorii de pro#it a$ilitate
o$ inu i au #o!t mai mici dec%t cei e!tima i la &nceputul anului, iar c%!ti+ul ALTE7 Rom%nia
&nainte de ta/e, do$%n.i, deprecieri !i amorti.(ri =EDIT:A> a #o!t de 3,9H'
/00,: Ci#ra de "%n.(ri&n 5<<4, a !c(.ut pe toate !e+mentele de produ!e "%ndute
deAlte/' n !ectorul produ!elor ITGC, Alte/ a &nre+i!trat, &n 5<<4, o !c(dere de ;< la
!ut( a ci#rei de a#aceri, de la FA milioane de euro &n 5<<A, la 94 milioane&n 5<<4, pre"i.iunile
pentru 5<3< #iind de E< milioane euro pentru ace!t !ector'entru !ectorul de electronice, !c(derea a
#o!t tot de ;< la !ut(, de la 395 milioane euro ci#ra de a#aceri &n 5<<A, la BB milioane euro, &n 5<<4,
urm%nd ca &n 5<3< !( !e atin+( un ni"elde BB,; milioane de euro, ceea ce &n!eamn( o
cre tere de unu la !ut(' n ace!t domeniu, o#icialii Alte/ aprecia.( c( "olumul de produ!e "a
cre te &n 5<3<, dar ero.iune apre urilor "a # i mai mar e' A! t # el , cel e mai "%ndut e
pr odu! e "or # i LC:8 ur i l e de 958 E< i nc0,
/0*0 :Alte/ a inau+urat H -tore i ???'0p$rand!tore'ro, primul ma+a.in al $randului H din
Europa i &nre+i!trea.( la !#%r itul anului 5<3< o ci#r( de a#aceri de 34; milioane euro' -unt
rede!c0i!e dou( ma+a.ine, unul &n Ale/andria i altul &n Arad'
/0** :Alte/ Rom%nia de ine F; de ma+a.ine Alte/ i 39 ma+a.ine )edia G&!&"4, cu o ci#ra de
a#aceri de 5<A milioane de euro, &n cre tere comparati" cu anii 5<3< i 5<<4'
/0*/ :Alte/ & icontinu( !trate+ia de retailer multic0annel, a6un+%nd la o cre tere a "%n.(rilor pe
online de E<H i de!c0ide &nca B ma+&+%ne =; ma+a.ine Alte/ i 3 ma+a.in )edia @ala/J>'
La electroca!nicele mari, ci#ra de a#aceri a &nre+i!trat !c(deri de EE la !ut(, de la
AB milioane euro &n 5<<A, la EA milioane &n 5<<4, anul 5<3< urm%nd !( continue t r e ndul de!cre!8
c(tor cu patru la !ut( p%n( la EB milioane euro, in#ormea.( A+erpre!'La electroca!nicele mici, !8a
&nre+i!trat o !c(dere de EE la !ut( a ci#rei de a#aceri, de la EA milioane euro &n 5<<A, la 5F
milioane &n 5<<4, urm%nd ca &n 5<3< ni"elul ace!teia !( a6un+(, cu un plu! de doi la !ut(,
la 5F,; milioane euro' EDIT:A =pro#it opera ional> pe 5<<4 e!te de ;,; milioane de euro,
urm%nd ca la #inele lui 5<3< !( a6un+( la a!e milioane de euro'
n acela i !cop &n anul 5<33 pe 33 martie !8a &n#iin at &n cadrul comple/ului 2IN)ARKT un
nou ma+a.in ALTE7 la eta6ul al III8lea !ituat pe D8dul :ECEDAL nr'9'
I./. OBIECTIVELE FIRMEI
Alte/ urm(re te !( introduc( cele mai competiti"e produ!e #inanciare cu cele mai a"anta6oa!e
conditii de creditare de pe piata' Creditul doar cu $uletinul cu perioada de +ra ie p%n( &n 5<<F aduce un plu! de con#ort
pentru clien ii no tri, care "or pri"i creditul de con!um nu ca pe o +ri6( !uplimentar(, a"%nd la
di!po.i ie trei !#erturi de an pentru a8 i plani#ica plata primei rateL a declarat Ramona Radut,
Con!umer Finance )ana+er,Alte/'rin acordarea perioadei de +ra ie a creditului doar cu $uletinul,
clien ii $ene#icia.( &n continuare de acelea i condi ii a"anta6oa!e la o$ inerea ace!tui tip de credit:
numar minim de documente !olicitate =doar $uletinul>, do$%nd( !c(.ut('O#erta Alte/ "ine ca replic(
la ini iati"a companiei Flanco, principalul concurent al Alte/ pe pia a $unurilor electroca!nice i
electronice, care a lan!at, &mpreuna cu !ocietatea de credit de con!um Credi!!on, un &mprumut cu o perioad(
de +ra ie de !a e luni' Cu acea!t(o#ert(, clien ii Flanco pot am%na plata ratelor cu a!e luni, !au "or
ac0ita prima rat( &n luna !eptem$rie'Lan!at &n toamna anului 5<<E, creditul doar cu $uletinul a
re"olu ionat pia a creditelor de con!um din Rom%nia' Mn produ! #inanciar acce!i$il i ne$irocratic,
creditul doar cu $uletinul,a adu! un plu! de con#ort pentru clien i care a!t#el economi!e!c timp,
o$ inand #(r( e#ort produ!ele dorite' Tot ce tre$uie !( #ac( o per!oan( pentru a o$ ine un a!t#el de
credit e!te !( !e pre.inte la $iroul de rate cu $uletinul de identitate i !( complete.e o declara ie pe propria
r(!pundere'entru 5<<B ne propunem !ta$ili.area i con!olidarea re.ultatelor o$ inute &n 5<<;' A a cum am
anun at &n #e$ruarie 5<<E, "om continua !( de."olt(m $randul )edia @ala/J, de!c0i.and E noi
loca ii pe an' :e a!emenea, !untem intere!a i (a ac0i.i ion(m un partener local cu a6utorul c(ruia !( ne
e/indem pe pie e din !ud8e!tul Europei, precum Dul+aria, -er$ia, )acedonia, Al$ania, )oldo"a,L au declarat
pentru 2all8-treet repre.entan ii Alte/' n acela i timp, o$iecti"ele Alte/ pentru anul 5<<B au #o!t men inerea
cotei de pia a la 9<H,e/tinderea $randului )edia @ala/J &n (rile din Europa de -ud8E!t, &n timp ce pentru pia a din
Rom%nia compania mi.ea.a pe o cre tere or+anic('
Alte/ a anun at c( a &nc0eiat anul trecut cu o ci#r( de a#aceri =#ara T1A> de 5F; de mili8
oane de euro i un pro#it net de F,; mil' euro' A!t#el, a#acerea Alte/ aproape !8a du$lat comparati" cu 5<<E, c%nd a
raportat a#aceri de apro/imati" 3EB mil' euro'
n pre.ent, o#erta celor intere!a i de produ!e electrice, electroca!nice i de
IT un num(r de nou($randuri de !pecialitate, con!umatorii de a!t#el de pr odu! e a"%nd po!i$ili
tatea de a primi o "i.iune !peciali.at( a!upra o#ertelor periodice'
rodu!ele Alte/ i )edia @ala/J pot #i "i.uali.atepe ???'promotiiacti"e'ro, inde/ate &n
#unc ie de pre , model i data e/pir(rii promo iei' re.en a Alte/ pe portalul promo ii
acti"e'ro !pore te $ene#iciile cump(r(torilor prin reducerea timpului dedicat c(ut(rii tradi ioanale
prin lan urile de ma+a.ine, produ!ele #iind doar la un clic* di!tan (' romo iile din noile
cataloa+e ale ma+a.inelor de !pecialitate pot #i +(!ite de acum on8line' E/tin! la ni"el
na ional, portalul o#er( po!i$ilitatea "i.uali.(rii produ!elor online, compararea pre ului, caracteri!8
ticilor !i di!poni$ilitatea &n ma+a.ine'
ortalul "ine &n !pri6inul cump(r(torului care nu are timp !( caute prin lan u8
rile de ma+a.ine cel mai $un pre al produ!ului pe care dore te !( &l ac0i.i ione.e a"%nd
po!i$ilita8
tea ! ( +(!ea!c( produ!ul pre#erat dupa o !impl( c(utare pe ace!t portal'
Fiecare produ! poate #i comentat i "otat de c(tre utili.atori, de."olt%ndu8!e a!t#el o re ea !ocial(
a celor intere!a i de ace!t domeniu'
)E:IA @ALA7C e!te o puternic( re ea de ma+a.ine de mare !upra#a (
!peciali.ate &nprodu!e electronice, electroca!nice IT, comunica ii i multimedia, din Rom%nia'
E!te o re ea t%n(r(, dinamica, &n plin( de."oltare ce apar ine $randului Alte/'
ALT E7 RO)ANI A lan!ea.( o nou( campanie de promo"are a recicl(rii ecolo+ice a
de eurilor de produ!e electronice Ducure ti, 35 #e$ruarie 5<<4:
ALTE ROM5NIA, liderul pie ei rom%ne ti de retail produ!e electronice, electroca!nice,
IT, comunica ii i multimedia anun ( o nou( campanie de promo"are a recicl(rii ecolo+ice a
de eurilor de produ!e electronice'CampaniaNrote6ea.( mediul i prime ti 3;H
reducereOP! e & n! cr i e & n ! er i a de campanii demarate de ALTE7 &ncep%nd cu anul 5<<F'
ro+ramul e!te or+ani.at &n parteneriat cu 0ilip! RO)INIA i ECO TIC i !e derulea.( &n
perioada: 35 Q 5; #e$ruarie 5<<4'Reducerea de 3;H e!te acordat( la ac0i.i ia oric(rui tele"i.or
LC: !au pla!m( marca 0ilip!, din ma+a.inele ALTE7 !au )E:IA @ALA7C din &ntrea+a ar(,
&n !c0im$ul pred(rii unui aparat electronic "ec0i =tele"i.or cu tu$ catodic, LC:, pla!m( !au
monitor> indi#erent de marc( ' redarea aparatului "ec0i !e #ace &n cadrul ma+a.inelor ALTE7
!au )E:IA@ALA7C'
M%'%une& 6%rme%:
Ec0ipamentele electronice !unt iu$ite de con!umatori pentru c( pun lumea &n mi care,
alimentea.( creati"itatea i #acilitea.( interac iunea &ntre oameni' Competi ia dintre marii 6uc(tori
i capacitatea cre!cut( a +enera iilor actuale de con!umatori de a adopta noile !olu ii a contri$uit la
un ritm #oarte accelerat al lan!(rilor de noi produ!e i la up+radarea continu( a ace!tora' n ace!t
conte/t, compania Alte/ !e pre+(te te a.i pentru "iitor cu o "i.iune pe termen lun+, modelat de
&n ele+erea trendurilor i a #or elor care "or modi#ica $u!ine!!8ul &n care acti"ea.( compania'
)i!iunea Alte/ repre.int( declara ia !copului companiei i !er"e te ca un !tandard, &n
raport cu care ne e"aluam ac iunile !i deci.iile' Impactul pe care ALTE7 &l are pe pia a rom%nea!c(
e!te de contri$u ie la ni"elul de trai, o#erirea unei "alori ad(u+ate i acce!i$ilitatea c(tre pro+re!ul
te0nolo+ic'
V%+%une& 6%rme% :
1i.iunea Alte/ tra!ea.( direc iile pentru #iecare a!pect al $u!ine!!8ului de!criind ac iunile nece8
!are pentru o cre tere !u!tena$il(, $a.%ndu8!e pe:
O&men%: !( con!truia!c( un loc de munca de.ira$il, unde oamenii !unt in!pira i !(8 i atin+(
potentialul ma/imR
P#rt#6#!%u: !( o#ere con!umatorilor un porto#oliu de produ!e rele"ant &n raport cu ne"oile
lorR
P&rtener%: !( con!truim parteneriate a"anta6oa!e cu #urni.orii, pentru a crea un plu! de
"aloare pentru con!umatoriR
Pr#7u(t%8%t&te: !a #ie o or+ani.atie care culti"a e#icientaR
Cu!tur&:cultura or+ani.aional( Alte/ de#ine te atitudinea i comportamentul, elemente
e!en iale pentru ca, "i.iunea Alte/ !( de"in( realitate'1alorile a!umate de companie
determin( actiunile de :
Le&7er'9%:: Cura6ul de a in#luen a po.iti" "iitorulR
De7%(&re: Implicare total( &n toate acti"itp( ile de!#( urate, aplecare c(tre clientR
C&!%t&te: -tandardele acti"it( ilor re#lect( #ocu!ul pe detaliu, dorin a de a de"eni
mai $uni &n #iecare .i'
unctele de #ocu! Alte/ Rom%nia pe pia a de electronice, electroca!nice, ItGC i multimedia
!unt: &nclinarea c(tre ne"oile con!umatorilor, !trate+ia pe termen lun+, r(!pun!ul rapid la !c0im$(ri,
re!pon!a$ilitatea pentru toate ac iunile i &m$un(t( irea continu( a !er"iciilor'
CAPITOLUL II: ORGANIZAREA S.C. ALTE
ROMANIA S.R.L. PETRODAVA
II.* ORGANIGRAMA S.C.ALTE ROM5NIA S.R.L.
:irectorul de ma+a.in e!te repre.entantul #irmei mama &n #iecare punct de lucru' Ace!ta repre.int( #irma
cu deplin( re!pon!a$ilitate &n pro$leme 6uridice, comerciale, de per!onal, a!i+ur( !i !upra"e+0ea.( &ntrea+a
#uncionare a #ilialei'
:irectorul de ma+a.in e!te r(!pun.(tor de ducerea la $un !#%r it a tuturor pre"ederilor le+ale pri"ind
re!pectarea pre"ederilor 6uridice pri"ind protecia i !i+urana muncii, protecia &n ca. de incendiu i pre"ederi
de !i+uran ( , plani#icarea $u+etului la ni"el de cate+orie, r(!punde de produ!ele &n lic0idare, anali.ea.( competiia
din aria de acoperire, optimi.ea.( pro#ita$ilitatea ma+a.inului p%n( la ni"el de cate+orie'
lani#ic( i adopt( toate ma!urile nece!are pentru o$inerea "%n.arilor !contate, re.ultatelor la in"entar,
co!turi de per!onal'n directa !u$ordine a ace!tuia !e re+(!e!c e#ii de departamente' Acetia aplic( manualele &n
"i+oare, principii de lucru !i principiile de $a.( ale #irmei &n domeniile ei de competen ('
e#ii de raion &ndepline!c !arcinile care deri"( din #ia po!tului pe care &l ocup(, precum i !arcinile primite
de la directorul de ma+a.in ' :intre ace!tea putem enumera:
8 conducerea i in!truirea an+a6a tilor din !u$ordine,
8 plani#icarea per!onalului cu producti"itate ridicat(i re!pectarea co!turilor de per!onal aledepartamentului,
8 &nlocuireaSrepre.entarea directorului de ma+a.in &n cel mai $un mod cu putin ( ,
8 preluarea complet( a re!pon!a$ilit(ilor &n lip!a ace!tuia core!pun.(tor indicailor !cri!e'
n !u$ordinea e#ilor de raion !e a#l( a!i!ten ii de "%n. a ri ' Acetia tre$uie !( &ndeplinea!c( urmatoarele !arcini:
o a!i+urarea condiiilor de "%n.are,
o a pla!(rii m(r#urilor la ra#t con#orm !i!temelor #irmei,
o !i+urana m(r#urilor'
-ocietatea comercial( ALTE7 I)E7 -'R'L' 'are apro/imati" 3A<< de an+a6ati, media de
"%r!t( !itu%ndu8!e &n 6urul a 9; de ani' Acea!t( medie de "ar!t(, relati" !c(.ut( permite aplicarea
unor metode moderne de mana+ement' olitica de per!onal e!te una de #ideli.are a an+a6atilor,
pornind de la "i.iunea ca e/perien a c% ti+at( &n timp, e!te un #actor important &n !er"irea rapid( i
e#icient( a clien ilor'
Remarc(m i aici e/i!ten a c%tor"a pro$leme le+ate de re!ur!ele umane, datorate &n
principal de."olt(rii #oarte rapide a companiei #(r( l(r+irea core!pun.atoare a num(rului de
an+a6a i, &n ace!t moment e/i!t%nd &n cadrul companiei o !itua ie de !u$dimen!ionare a
per!onalului'
Comunicarea &n cadrul companiei !e $a.ea.( pe ec0ipamente i !i!teme moderne de
comunica ii =email, centrale tele#onice de ultim( +eneratie, ec0ipament pentru "ideo !au tele8
con#erin (>'
-e poate totu i remarca o u oar( di!#unc ionalitate a comunic(rii datorit(
re!pon!a$ilit( ilor di!propor ionate &ntre mem$rii !ta##8ului' E/i!t( a!t#el mem$ri cu un num(r
#oarte ridicat de atri$uTii care nu pot #ace #a ( &n timp util &ntre+ului "olum de cerin e, ap(r%nd
a!t#el a a numitele $ottle8nec*8uri'

n ALTE7 ETRO:A1A & i de!#a!oar( acti"itatea un numar de 4 an+a6a i dup( urm(torul
pro+ram:
8 luni Q"ineri 485<
8 !%m$(t( 483A
8 duminic( 483B
Organigrama Piatra Neam
II./. PLANIFICAREA PERSONALULUI
lani#icarea per!onalui !e remarc( printr8o or+ani.are ce pri"e!te &n "iitor, orientata dup( un concept de
plani#icare i !trate+ie al companiei cu pri"ire la capacit(ile de per!onal, a#lat &n !tr%n!a interaciune cu celelalte
domenii de plani#icare, mai cu !eam( cu cele ce in de e/pan!iune'
lani#icarea per!onalului e!te i un element central al politicii de per!onal i urm(rete elul concret de a
pune la di!po.iia companiei, an+a6ai core!pun.(tori din punct de "edere al num(rului &n momentul i la locul
potri"it' lani#icarea per!onalului !e &mparte &n urmatoarele plani#icari pariale:
8 plani#icare nece!ar per!onalR
8 plani#icare apro"i.ionare per!onalR
8 plani#icare reducere per!onalR
8 plani#icare de."oltare per!onalR
8 plani#icare implicare per!onalR
8 plani#icare co!turi per!onal'
lani#icarea nece!arului de per!onal !e reali.ea.(in%nd cont de urm(torii #actori:
8 nece!ar de per!onal pe $a.a e/pan!iunii plani#icateR
8 e/ploatarea potenialelor de optimi.are a proce!elorR
8 ci#re de reali.(ri ale unit(ilor !eparate de or+ani.areR
8 acoperirea timpului de lucru le+al doritR
8 timp parial de lucru i an+a6ai pe periode de timp limitateR
8 reducerea plani#icat( de per!onalR
8 #luctuatii normaleR
8 a$!ene &n condiii !peciale =de e/emplu concediu de maternitate, de cretere a copilului>
8 $u+etul e/i!tent =date re.ultat>'
lanul nece!ar de per!onal tre$uie &ntocmit anual &n perioada #a.ei $u+etare de c(tre departamentele de
!pecialitate pe $a.a centrelor de co!t re!pecti" la ni"elul #ilialelor' El conine num(rul de an+a6ai plani#icat pe centrul
de co!t, c0eltuielile a#erente, precum i deo!e$irile &n #unciede tipul de an+a6are: pe perioad( nedeterminat(,
determinate de timp' n #iliale acea!t( plani#icare "a #i coordonat( de :irectorul de 1%n.(ri' lanul tre$uie "eri#icat i
apro$at de conducerea Companiei' n ace!t plan !unt cuprin!e at%t datele de intrare, po.iia ierar0ic( precum i date
cu pri"ire la !alariile an+a6ailor plani#icai' e $a.a ace!tui plan de #6ordurinece!ar de per!onal, departamentul de
Re!ur!e Mmane "a &ntocmi aa numitul plan de ac0i.iie'lanul de recrutare !au cel de ac0i.iie !e $a.ea.( pe
plani#icarea de nece!ar de per!onal apro$at( i are "ala$ilitate at%t timp c%t pot #i meninute e!tim(rile re!pecti"e ale
plani#ic(rii nece!arului 'Odat(cu modi#icarea uneia !au mai multor e!tim(ri tre$uie corectat planul de nece!ar'
lanul de ac0i.itie are urmatoarele continuturi:
8 luna &n care tre$uie ocupata po.itiaR
8 luna &nceperii recrut(rii pentru po.iia dat(R
8 denumirea po.iieiR
8 departamentul care anun ( po.iiaR
8 numele noii per!oane care a #o!t an+a6at('
Con#orm ace!ui plan de ac0i.iie, departamentul de Re!ur!e Mmane demarea.( cautarea per!onalului'
entru toate noile po.iii care nu !unt apro$ate &n planul de ac0i.iie tre$uie !( e/i!te la departamentul de
Re!ur!e Mmane un document !cri! din partea Conducerii !ociet(ii' lanul deac0i.iie conine interaciuni &n
timp care re.ult( din plec(ri plani#icate, permanente'
FI A POSTULUI NR.*
DENUMIREA POSTULUI: A-I-TENT )ANA@ER
CLASIFICARE COR : '''''''''''''
LOCUL DE MUNC;: !ediul #irmei8!er"icii #unc ionale
COMPARTIMENTUL: !ecretariat
CERIN ELE POSTULUI :
STUDII: !uperioare te0nice, economice !au admini!trati"e
SPECIALIZ;RI: 8
VEC<IME =N SPECIALITATE: 5 ani
ATRIBU II I RESPONSABILIT; I:
8 Capacitatea de or+ani.are a timpului, !arcinilor i locului de muncaR
8 Capacitatea de a !e concentra pe reali.area mai multor !arcini in acela i timpR
8 Aten ii c(tre detaliiR
8 reia i direc ionea.( apelurile tele#oniceR
8 A!i!t( directorul +eneral &n pro$leme de comunicare, documentare i coordonare intern
8 rime te core!ponden a =trimi!( prin po t(, electronic !au #a/>, o pre.int( directorului
+eneral =!au economic>, o &nre+i!trea.( i di!tri$uie per!onalului c(ruia i8a #o!t reparti.a
8 E/pedia.( core!ponden a produ!( de per!onalul !ociet( ii, prin po t(, electronic !au #a/,
dup( ca.R
8 Redactea.( !cri!ori !au r(!pun!uri la !cri!ori, la indica ia directorului +eneralR
8 rime te per!oanele rom%ne !au !tr(ine Q repre.entan i ai unor in!titu ii pu$lice,
cola$oratori, #irme Q care "in in contact cu directorul +eneral !au al i !alaria i ai !ociet( ii,
&n intere! de !er"iciuR
8 Mrmare te a!i+urarea tran!portului de la i la aeroporturi a cola$oratorilor Q per!oane
!tr(ine, precum i ca.area lorR
8 ine e"iden a per!oanelor !tr(ine care !e pre.int( &n calitate de cola$oratori ai !ociet( ii
8 A!i+ur( acti"itatea de protocol &n cadrul &nt%lnirilor, &n con#ormitate cu cerin ele .ilniceR
8 Te0noredactea.( materiale produ!e de !er"iciile #unc ionaleR
8 Re!pect( re+ulamentul de ordine interioar(R
8 Re!pect( i &ndepline te cu !tricte e normele -I i de protec ie a munciiR
8 ndepline te i alte !er"icii di!pu!e de directorul +eneral'
RELA II DE MUNC;:
8 Ierar0ice: :irectorul +eneral
8 Func ionale: compartimentul #inanciar i admini!trati"

=NTOCMIT:
In!pector re!ur!e umane UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
TITULARUL POSTULUI
UUUUUUUUUUUUUUUUUU Luat la cuno tin (:
:ata:
FI A POSTULUI NR. /
T%tu!&tur& :#'tu!u%: ca!ier
T%tu!&ru! :#'tu!u%: !e completea.( numele i prenumele per!oanei care ocup( po!tul
C#7 C.O.R.: E533<3
Org&n%+& %&: !e completea.( denumirea e/act( a #irmei
De:&rt&mentu!: #inanciar8conta$il
T%tu!&tur& :#'tu!u% %me7%&t 'u:er%#r: director economic
L%m%te '&!&r%&!e: limita in#erior( i cea !uperioar( pentru ace!t po!t
D&t& >nt#(m%r%%: !e !peci#ic( data e/act( la care a #o!t &ntocmit( #i a de po!t
=nt#(m%t) 7e: !e completea.( cu numele per!oanei i #unc ia ace!teia &n cadrul or+ani.a iei
Re+um&tu! :#'tu!u%:
8 e#ectuarea de pl( i i opera iuni $ancare'
Atr%?u %% % re':#n'&?%!%t) %:
8 ridicare i depunere de numerar &n $a.a #oilor de "(r!(m%nt i CEC8uri din conturile de!c0i!e la
tre.orerie, $(nci, etc'R
8 depunere la $anc( a documentelor de decontareR
8 ridicara e/tra!elor, "eri#icarea !umelor decontate cu ane/ele 6u!ti#icati"eR
8 ridicarea imprimatelor nece!are decont(rii opera iunilor $ancareR
8 depunerea +aran iilor materiale, n $a.a re inerilor la $anc(R
8 e#ectuara de pl( i i &nca!(ri &n $a.a documentelor 6u!ti#icati"e con#orm decretului 5<4S34FBR
8 &ntocmirea re+i!trului de ca!( a"%nd la $a.( documentele de &nca!are i plat(R
8 depunerea la tre.orerie a documentelor de decontare i preluarea e/tra!elorR
8 depunerea la po t( a mandatelor po tale precum i a $orderoului &n!o itorR
8 &ntocmirea $orderourilor de decontare a mandatelor po taleR
8 apro"i.ionarea cu imprimate cu re+im !pecial, #oi de "(r!(m%nt, CEC8uriR
8 &ntocmirea a"i.elor de e/pedi ie, #acturilorR
8 e"iden a contului ;353 i E5A'3R
8 &ntocmirea C(r ii )ari &n $a.a notelor conta$ileR
8 &ntocmirea actelor de ca!( precum i ar0i"area lorR
Re!& %% !& !#(u! 7e mun():
8 de !u$ordonare: director economic
8 de !upraordonare: !e completea.( titulatura po!tuluiSpo!turilor !u$ordonate =dac( ace!tea e/i!t(>
8 de cola$orareS #unc ionale: contabili, economi ti din cadrul departamentului financiar-contabil
Pr#gr&m 7e !u(ru:
8 A oreS.i, ; .ileS!(pt(m%n( =!au !e completea.( cu un alt pro+ram al or+ani.a iei>R
8 po!i$ilitate de prelun+ire pe!te pro+ram &n !itua ii e/ceptionale =!e preci.ea.( i ace!t a!pect dac(
e!te ca.ul iS!au alte a!pecte care #ac re#erire la pro+ramul de lucru>'
C#n7% %% 7e mun():
8 o$i nuiteR
8 munca de $irouR
8 munca indi"idual(R
8 depla!(ri pe di!tan e !curte !au medii =o$ inerea de a"i.e, apro"i.ionare cu imprimate>'
Une!te@ %n'trumente@ e(9%:&ment 7e !u(ru:
8 in!trumente !peci#ice muncii de $irou =computer, imprimant(, !canner, /ero/, #a/>R
P#'%?%!%t) % 7e :r#m#8&re:
8 &n !#era de acti"itate actual( =!e preci.ea.( dac( e/i!t( !au nu po!i$ilit( i de promo"are>R
8 tran!#erul pe un po!t ierar0ic !uperior e!te condi ionat de ne"oile or+ani.a iei i de ac0i.i ia unor
a$ilit( i i deprinderi din alte !#ere de acti"itateR
8 tran!#erul &n cadrul unui alte #iliale e!te condi ionat de ne"oile or+ani.a iei =!e completea.( doar
dac( ace!t( "ariant( ar putea #i po!i$il(>'
Cer%n e :entru e"er(%t&re:
3'Cerin e medicale:
3'3're.i!ten a la o$o!eal( i !olicit(ri e#ecti"e i intelectualeR
3'5'acuitate auditi"( normal(R
3'9'"or$ire normal('
5' Cerin e psihologice:
5'3'inteli+en a de ni"elul mediu =capacitate de anali.( i !inte.(, memorie de."oltat(>R
5'5'a!umarea re!pon!a$ilit( ilorR
5'9're.i!ten a la !arcini repetiti"eR
5'E'capacitate de rela ionare interuman(R
5';'adaptare la !arcini de lucru !c0im$(toareR
5'B'ec0ili$ru emo ional'
9' Activit i fizice:
9'3'lucrul &n po.i ie e.%nd( perioade &ndelun+ateR
9'5'"or$ireR
9'9'a!cultareR
9'E'di#eren iere a culorilorR
9';'#olo!ire a m%inilorR
9'B'#olo!ire a de+etelorR
9'F'comutare i concentrare a pri"irii'
E' Educa ie i pregtire profesional:
E'3'!tudii mediiR
E'5'cuno tinte de operare pe calculator'
La ace!t capitol !e preci.ea.( toate condi iile pe care ar tre$ui !( le &ndeplinea!c( ocupantul ace!tui
po!t, condi ii care e"ident !unt !ta$ilite de #iecare or+ani.a ie &n parte'
;' Deprinderi transferabile:
;'3'acordare i tran!mitere de in#orma iiR
;'5'a!i+urare de con!ultan ( &n domeniul conta$ilR
;'9'cule+ere, cla!i#icare i interpretare a in#orma iilorR
;'E'plani#icare i or+ani.are a opera iilor i acti"it( ilorR
;';'pre+(tire de materiale i rapoarte'
In7%(&t#r% 7e :er6#rm&n ):
:IRECTOR ,
EF -ER1ICIM ,
TITMLAR O-T,
rimit un e/emplar,
:ata
n ALTE7 RO)INIA -RL etroda"a re!pon!a$ilit( ile !unt &mpar ite dup( cum urmea.(:
-A1ATIN @HEOR@HE 8director ma+a.in
LAZR @HEOR@HE 8 raion mana+er
)IN CTLIN 8 a!i!tent "%n.(ri
COZ)A )IRADELA 8 $oo* *eeper
@HIN:OANM CTLIN Qraion mana+er
CLM@ARM LI1IM 8 raion mana+er
IONI AN:REEA 8 a!i!tent "%n.(ri i o#iter credite
CHIRI A AN:REI 8 a!i!tent "%n.(ri
DOR RA:M CON-TANTIN 8 a!i!tent "an.ari
CAPITOLUL III: POLITICA DE PRODUS
LA S.C. ALTE ROM5NIA S.R.L.
PETRODAVA
III.*. CONCEPTUL DE PRODUS
Pr#7u'u! e!te orice $un apt !( !ati!#ac( ne"oile i dorin ele con!umatorilor &n cadrul
pie ii'Repre.ent%nd an!am$lul in!trumentelor ce declan ea.( cererea e/primat( de con!umator pe
pia ( ,produ!ul tre$uie con!iderat,&n pre.ent, &ntr8o (#n(e: %e 7e '%'tem , ce &n+lo$ea.( al(turi de
!u$!tan a material( a $uniului , &ntrea+a am$ian ( ce8l &ncon6oar(, #ormat( dintr8o palet( lar+( de
elemente acorporale' Literatura de !pecialitate de#ine te tot mai #rec"ent acea!t( accep iune cu
caracter inte+rator prin elementul de :r#7u' t#t&!'
n inte+rarea ace!tor elemente a condu! la !tructurarea produ!ului pe trei ni"eluri, re!pecti"
produ!ul +eneric, produ!ul tan+i$il i produ!ul de."oltat'
rodu!ul +eneric =e!en a produ!ului> cuprinde principalele a"anta6e pe care cump(r(torul le
identi#ic( !u$ #orma unor nece!it( i per!onale ce "or #i !ati!#(cute de re!pecti"ul produ!'
A"anta6ele &n+lo$ate &n ni"elurile !uperioare ale produ!elor le di#eren ia.( de cele !imilare
o#erite de concuren ( i totodat(, !ta$ile!c cota de pia ( de inut( de #iecare &ntreprindere prin
produ!ul !(u'
n "i.iunea lui 0ilip Kotler :r#(e'u! 7e :!&n%6%(&re & n#u!u% :r#7u' poate #i e"iden iat &n
cinci etape:
8 prima etap(: e!te cea a identi#ic(rii =!au c0iar a cre(rii> avantajului de baz, adica a acelui a"anta6
care determin( con!umatorul !( ac0i.i ione.e produ!ulR
8 a doua etap(: dup( ce a"anta6ul de $a.( a #o!t identi#icat, mar*eterul tre$uie !( &i dea ace!tuia o
#orm( concret(, material( reali.%nd produsul generic, adic( o #orm( $rut(, incipient( a produ!uluiR
8 &n a treia etap(: produ!ului +eneric i !e adau+( un set de caracteristici con!iderate necesare,
!olicitate de con!umatorii c(rora produ!ul le e!te de!tinat i a!t#el ia na tere produ!ul a teptatR
8 &n a patra etap(:!e creea.(produsul mbunat it, adica !e &n.e!trea.( produ!ul re!pecti" cu
avantaje i servicii suplimentare pentru a determina con!umatorul !( alea+( produ!ele &ntreprinderii
re!pecti"e din toate celelalte produ!e de acela i #el'
8&n a cincea etap(: &n acea!t( etap( produ!ul &ncepe !( !e diferen ieze de cele !imilare o#erite de
concuren ( i tot aici !e poate !pune c( se stabile te cota de pia de inut de #iecare &ntreprindere
prin produ!ul !(u' i acea!ta deoarece, la produ!ele care au apro/imati" aceia i parametrii
te0nico8#unc ionali, consumatorii sunt influen a i de ace!te mbunt iri care #ac produ!ele mai
mult !au mai pu in atracti"e'
n conclu.ie, la crearea unui produ! !peciali tii de mar*etin+ tre$uie !( in( !eama de #aptul
c( ace!te a"anta6e !olicitate de con!umatori pot #i o#erite de mai multe cate+orii de produ!e' O
!trate+ie de !ucce! &n domeniul produ!ului e!te cea care Va6ut(V con!umatorul !( alea+( produ!ul
&ntreprinderii re!pecti"e i nu pe cel al concuren ei'
)a+a.inul ALTE7 are o +am( lar+( de produ!e precum i de m(rci comerciali.ate
deoarece mereu !e ine cont de +ama "ariat( de pre#erin e i nece!it( i ale clientelei'
Con!umatorii "or rede!coperi aici conceptul de retail modern pe care ALTE7 &l implementea.( cu
pa!iune i con!ec"en ( pentru clien ii !(i'
Ace!t concept adre!ea.( &n e+al( m(!ur( ra iunea con!umatorului, care "a putea ale+e dintr8
o +ama lar+( de produ!e electronice, electroca!nice, IT itelecom, la pre urile cele mai $une din
ora , c%t i emo iile ace!tuia, care !e "or $ucura de o e/perien ( de cump(rare deo!e$it( i de
!er"icii la cel mai &nalt +rad de pro#e!ionali!m'
WConceptul de retail pentru care muncim &n #iecare .i e!te $a.at pe "alorile $randului
ALTE7 i e!te &n !lu6$a con!umatorului no!tru, care e!te pe .i ce trece mai educat, mai !o#i!ticat i
mai e/i+ent at%t &n ceea ce pri"e te produ!ele pe care le ac0i.i ionea.(, c%t i &n ceea ce pri"e te
atmo!#era i !er"iciile din ma+a.inele noa!tre, care repre.int(, cu !i+uran (, o "aloarea adau+at(P Q
declar( repre.entan ii companiei'
Cu adre!a$ilitate c(tre toate !e+mentele de con!umatori, !unt pu!e la di!po.i ia clien ilor
pro+rame de loiali.are i produ!e !peciale de cadou, unice pe pia a de retail'
e lan+( #aptul c( e/i!t( un numar "ariat de produ!e, e/i!t( i un num(r "ariat &n ceea ce
pri"e te dimen!iunile !ale, iar num(rul de articole pre.ente i m(rcile comerciali.ate !unt la #el
dea!emenea'
orto#oliul Alte/ include un numar de pe!te EE<< produ!e !u$ um$rela celor mai importante $randuri
inter naionale'
:e a!emenea, Alte/ comerciali.ea.( pe piaa din Rom%nia 5 m(rci proprii: Teletec0 =tele"i.oare
LC:>i )Jria =!i!teme IT, laptop8uri i monitoare LC:, tele"i.oare LC: i pla!me, $o/e C ;'3, 5'3 ,camere ?e$,
mou!e8uri, ta!taturi, "olane i +amepad pt C> i e!te di!tri$uitor e/clu!i" al m(rcilor Cata, -anJo, Rotel'
Tran!portul produ!elor comerciali.ate de la produc(tor la depo.itele proprii ale #irmei Alte/ !e reali.ea.( at%t de
#irma produc(toare c%t i de Alte/ prin potenialul !au de mi6loace de tran!port decare di!pune, iar de la depo.itele
proprii ale #irmei Alte/ c(tre punctele de lucru din ara !e reali.ea.a doar de catre re!ur!ele de care di!pune #irma'
:epo.itarea !e reali.ea.a &n reeaua de depo.ite de care di!pune Alte/, ace!ta a"%nd depo.ite &n
principalele orae din ara, care repre.int( centre .onale de unde !unt apro"i.ionate ma+a.inele din apropiere'
reluarea i onorarea comen.ilor de la punctele de lucru !e reali.ea.( la !ediul central !au la depo.itele cele mai
apropiate de ace!tea'
III./ MARCA
)arca e!te !emnul di!tincti" #olo!it de &ntreprinderi pentru a indi"iduali.a i identi#ica
produ!ele, lucr(rile i !er"iciile lor de cele identice !au !imilare ale altor &ntreprinderi'
Element component al produ!ului tan+i$il, marca e!te de#init( de American )ar*etin+ A!!ociation
drept un nume, un termen, un !im$ol, un de!i+n, !au o com$ina ie a ace!tora, &n !copul identi#ic(rii
$unurilor i !er"iciilor unui "%n.ator !au +rup de "%n.atori i al di#eren ierii lor de $unurile i
!er"iciile concuren ilor'
-emni#ica ia m(rcii poate !( nu ai$a le+atur( cu caracteri!ticile #i.ice !au #unc ionale pe care le
repre.int(' Cota unei m(rci !e re#er( la capacitatea latent( a ace!teia de a in#luen a comportamentul
con!umatorului, e"oc%ndu8i un an!am$lu !peci#ic de +%nduri, tr(iri, !en.a ii i a!ocia ii'
)arca are capacitatea de a in#luen a continuu i re+ulat comportamentul celor care intr( &n contact
cu ea, aduc%nd la rutin( deci.ia lor de cumparare i !ta$ilind a!t#el cererea pentru un anumit produ!
e/i!tent !au produc%nd e/tinderea in!tinctului de cump(rare pentru a crea cererea de noi produ!e'
olitica de marc( con!tituie unul dintre elementele centrale ale politicii de produ!,
contri$uind deci!i" la "%n.area produ!elor unei &ntreprinderi' Mn articol de marc( e!te promi!iunea
unei o#erte de !er"icii orientate !pre $ene#iciul clien ilor, !tandardi.at( la o calitate con!tant('
O politic( de marc( &n elept con!truit( aduce a"anta6e at%t con!umatorului c%t i
produc(torului prin #aptul c(:
8a6ut( la identi#icarea produ!elor i &nle!ne te luarea deci.iei de cump(rareR
8a!i+ur( calitatea produ!elor i !er"iciilor cumparate, #iind o modalitate pentru produc(tor de a8 i
a!uma re!pon!a$ilitatea pentru produ!ele o#eriteR
8o#era !i+uranta i reduce ri!curile ac0i.i iei pentru con!umatorii care au mai mult( &ncredere &ntr8
o marc( #amiliar( i pentru care e/i!t( o atitudine #a"ora$il(R
8u urea.( acceptarea de c(tre cump(r(tor a unor incon"eniente ine"ita$ile ale produ!elorR
8cre te pre!ti+iul produ!elor i reduce re.i!ten a la pre a con!umatorilorR
8a6ut( la !e+mentarea pie ei i la con!truirea unei ima+ini di!tincte pentru produ!ele din ma+a.inR
8a!i+ur( loialitatea con!umatorilor pentru toata +ama de produ!e o#erite de o &ntreprindereR
8cre te +radul de acceptare a noilor produ!e care !e $ucur( a!t#el de pre!ti+iul produ!elor mature
o#erite !u$ aceea i marc(R
8e!te un $un al or+ani.a iei ce poate #i "%ndut, licen iat !au conce!ionat i, mai mult c0iar, o marc(
puternic( cre te "aloarea #inanciar( a ma+a.inului'
)arcile o#er( o $a.( de con!umatori #ideli care & i demon!trea.( loialitatea prin repetarea
cump(r(rii i prin di!poni$ilitatea de a &ncerca produ!e noi o#erite !u$ aceea i marc('
1aloarea unei m(rci con!t( &n acele calit( i care ma/imi.ea.( "olumul "%n.arilor' )(rcile
de "aloare !e $ucur( &ntotdeauna de loialitatea con!umatorilor, determin( pre uri mai mari i re.i!t(
mai $ine competi iei'
)arca ALTE7 putem !pune c( repre.int( o com$ina ie de elemente care !in+ulari.ea.(
produ!ele, delimit%ndu8le a!t#el de produ!ele concurente'=1e.i ane/a 3>
)(rcii ALTE7 &i !unt a!ociate o !um( de atri$ute,a"anta6e i "alori a teptate de client, o
per!onalitate di!tincti"( care creea.( o le+(tur( !pecial( cu con!umatorul,de"enind un !im$ol
comple/ ce poate #i pu! &n e"iden ( mai $ine prin denumirea de $rand'Acea!t( di#eren ( lin+"i!tic(
&ntre marca i $rand !e impune deoarece ma6oritatea &ntreprinderilor producatoare de in m(rci de
produ! dar pu ine po!ed( un $rand'
:in ace!t moti" $randul ALTE7 nu e!te o !impl( identitate,ci !emni#ic( mai mult i
anume o e/perien ( a$!olut( de mar*etin+ menit( !( !inteti.e.e a"anta6ele unice ale produ!elor
ALTE7 o#erite pie ei'
III.3 STRATEGII DE PRODUS
-trate+ia de produ! e!te !u$ordonat( !trate+iei de piaT( Xi corelat( cu !trate+iile de preT,
de di!tri$uTie Xi de promo"are' rincipalele o$iecti"e ale !trate+iei de produ! &n -'C ALTE7 etroda"a !unt:
Con!olidarea po.iTiei produ!ului &n cadrul actualelor !e+mente de con!umatoriR
CreXterea +radului de p(trundere &n con!um a unui anumit produ!R
-porirea +radului de r(!p%ndire pe piaT( a produ!ului prin atra+erea de noi !e+mente de utili.atoriR
:i#erenTierea #aT( de produ!ele !imilare !au apropiate ale altor produc(tori !au di!tri$uitoriR
O mai $un( po.iTionare &n cadrul +amei Xi creXterea cotei de piaT( a produ!ului'
-trate+ia politicii de produ! &n ALTE7 etroda"a !e reali.ea.( pe trei c(i principale:
:imen!ionarea Xi di"er!i#icarea +amei de produ!eR
Adaptarea !tructurii +amei de produ!eR
nnoirea !ortimental( a produ!elor'

n le+(tur( cu dimen!iunile Xi !tructura +amei de produ!e -'C'ALTE7 etroda"a adopt( o
!trate+ie ce are &n "ederedi"er!i#icarea !ortimental( Xi !elecTia !ortimental('
Elementul principal care polari.ea.( e#ectele ace!tei !trate+ii &l con!tituie !elecTia produ!elor'
Acea!ta !e reali.ea.( pe dou( c(i:
eliminarea produ!elor cu un +rad ridicat de u.ur( moral( Xi a celor ce repre.int( o cerere
!c(.ut(R
!impli#icarea +amei, prin micXorarea l(r+imii ori a pro#un.imii ace!teia'Acea!t( !ituaTie apare #ie ca
urmare a unei di"er!i#ic(ri e/a+erate a +amei, #ie datorit( e/i!tenTei &n interiorul +amei a unor produ!e
nee#iciente, cu renta$ilitate !c(.ut('

Cr%ter%% &!tern&t%8e 'tr&teg%(e &!e :#!%t%(%% 7e :r#7u' >n ALTE Petr#7&8&
3' dimen!iunile Xi !tructura +amei deprodu!e
di"er!i#icare !ortimental(R
!ta$ilitate !ortimental(R
!elecTie !ortimental('
5' ni"elul calitati" al produ!elor
adaptare calitati"(R
di#erenTiere calitati"(R
!ta$ilitate calitati"('
9' +radul de &nnoire a produ!elor
a!imilare de noi produ!eR
mentinerea +radului de noutate'
n ALTE7 etroda"a di"er!i#icarea +amei &n condiTiile creXterii ciclului de "iaT( al produ!elor !e
!pri6in( pe un ar!enal deo!e$it de $o+at concreti.at &n multiplicarea tipodimen!iunilor, a modelelor, a nuanTelor
colori!tice, a am$ala6elor, a elementelor acorporale ale produ!elor ' =1e.i ane/a 5>
:i"er!i#icarea +amei !e reali.ea.( pe ori.ontal(, "ertical Xi pe lateral('
Adaptarea !tructurii +amei la cerinTele con!umatorilor !e re#er( la politica #irmei #aT( de piaT(, la
adaptarea la o anumit( piaT(, la anumite cate+orii de cump(r(tori'
E!te "or$a de o adaptare calitati"(, de o di#erenTiere calitati"( Xi de !ta$ilitate calitati"('
Cu alte cu"inte, e "or$a de un ni"el calitati" !uperior al produ!elor'
Adaptarea produ!elor implic(:
8modi#ic(ri &n !er"ice8ul produ!elor'
-trate+ia adapt(rii +(!eXte o !oluTie de lar+( aplica$ilitate &n !trate+ia di#erenTierii calitati"e a produ!elor
Xi !er"iciilor' E!te "or$a de atin+erea unui anumit ni"el calitati" al produ!elor Xi de di#erenTierea
calit(Tii &n raport cu cerinTele di#erite ale anumitor !e+mente de cump(r(tori' ot #i Xi di#erenTieri de
natur( p!i0olo+ic('
nnoirea !ortimental( e!te cea mai dinamic( Xi mai comple/( !trate+ie deprodu! Xi
!e reali.ea.( prin:
a!imilarea de noi produ!eR
menTinerea +radului de noutate'
Alternati"ele !trate+ice adoptate de ALTE7 tre$uie ri+uro! corelate cu etapa din ciclul de
"iaT( al produ!elor, precum Xi cu potenTialul #irmei Xi ima+inea ace!teia, #(r( a #i ne+li6ate nici aXtept(rile
con!umatorilor' n ace!t conte/t, ALTE7 "a adopta orient(ri !trate+ice di#erenTiate la ni"elul
#iec(rei etape aciclului de "iaT( pe care produ!ele &l parcur+ pe piaT(' n #iecare etap( a ciclului de
"iaT( al produ!ului, &ntreprinderea tre$uie !( ai$( &n "edere principalele elemente ale mediului de mar*etin+ Q"%n.(ri,
pro#it, clienTi, concurenTi Q precum Xi "aria$ilele mi/ului de mar*etin+ Qprodu!, preT, promo"are, di!8
tri$uTie Q care contri$uie &n mod deci!i" la proce!ul ela$or(rii !trate+iilor adec"ate '
orto#oliul Alte/ include un num(r de pe!te EE<< produ!e !u$ um$rela celor mai importan8
te $randuri interna ionale':e a!emenea, Alte/ comerciali.ea.( pe pia a din Rom%nia 5 m(rci
proprii: Teletec0 =tele"i.oare LC:> i )Jria =!i!teme IT, laptop8uri i monitoare LC:, tele"i.oare
LC: i pla!me, $o/e C ;'3, 5'3 ,camere ?e$, mou!e8uri, ta!taturi, "olane !i +amepad pt C> !i
e!te di!tri$uitor e/clu!i" al m(rcilor Cata, -anJo, Rotel'Tran!portul produ!elor comerciali.ate de la
produc(tor la depo.itele proprii ale #irmei Alte/ !e reali.ea.( t%t de #irma producatoare c%t !i de
Alte/ prin poten ialul !(u de mi6loace de tran!port de care di!pune, iar de la depo.itele proprii ale
#irmei Alte/ c(tre punctele de lucru din ar( !e reali.ea.( doar de c(tre re!ur!ele de care di!pune
#irma'
:epo.itarea !e reali.ea.( &n re eaua de depo.ite de care di!pune Alte/, ace!ta a"%nd
depo.ite &n principalele ora e din ar(, care repre.int( centre .onale de unde !unt apro"i.ionate
ma+a.inele din apropiere'
reluarea i onorarea comen.ilor de la punctele de lucru !e reali.ea.( la !ediul central !au
la depo.itele cele mai apropiate de ace!tea '
Familie Clasa Linie Tip Marca
Nr
model
e
Electronice Electronice Foto
Aparate foto
digitale Sanyo 2
Sony 2
Panaoni! "
Ca#ere foto Canon $
Ca#ere %ideo Panaoni! &
Sony 1
Car audio Player 'r(ndig 1
)en*ood $
Panaoni! $
+o,e Panaoni! 2
Home cinema Proie!toare Sanyo 2
Site#e Sony "
Panaoni! "
Pioneer 1
Minisisteme audio -iniite#e a(dio Sanyo 4
P.ilip /
Panaoni! $
Sony /
Te!.ni! /
Portabile audio
Porta0ile a(dio !(
C1 T.o#on 1
Sony "
Sanyo 2
Panaoni! 4
P.ilip 2
Porta0ile a(dio fara 'r(ndig 1
C1
Sanyo 4
P.ilip 1
Sony 2
Panaoni! 2
Televizoare Tele%i2oare 1ae*oo 3
4iene 1
'r(ndig $
Sanyo &
P.ilip 12
T.o#on 5
Panaoni! $
Sony $
Display plasma 1iplay pla#a Sony 1
1ae*oo 1
Panaoni! 1
Videorecordere 6ideore!ordere Panaoni! "
P.ilip 1
DVD 161 Sanyo 1
Panaoni! "
P.ilip 1
Accesorii Cati a(dio Panaoni! 4
P.ilip &
Ca0l(ri N7A 4$
Familie Clasa Linie Tip Marca
Nr
model
e
Electrocasni
ce
Electrocasnice
mari Aparate Friori!ice Frigidere !( o (a 8an(i 4
Ar!ti! 2

Frigidere !( do(a
(i 8an(i 4
Ar!ti! "
+o!. 4
Indeit "
Ele!trol(, 1
9.irlpool 1
Ariton 2
Congelatoare 8an(i "
Ar!ti! "
Co#0ine frigorifi!e Ar!ti! /
9.irlpool 1
8an(i /
Indeit 2
Ele!trol(, "
Sie#en "
La2i frigorifi!e 8an(i "
Araazuri Araga2(ri 8an(i 4
Ar!ti! "
Indeit "
+o!. 4

Masini de spalat
ru!e In!ar!are frontala Igni 2
Ar!ti! 4
Candy 4
8an(i 4
9.irlpool 3
Ele!trol(, 2
Indeit &
+o!. 5
Sie#en 2
In!ar!are %erti!ala Igni 1
9.irlpool 4
8an(i 2
+o!. 1

Masini de spalat
vase
-aini de palat
%ae 8an(i 2
Ele!trol(, 1
+o!. "
9.irlpool 2
Hote 4ote Cata 3
8an(i 4
9.irlpool "
"ncorporabile Plite in!orpora0ile 8an(i /
+o!. 5
Ele!trol(, 1

C(ptoare
in!orpora0ile 8an(i 5
+o!. /
Fran:e /

Electrocasnice
mici Aspiratoare de pra!Apiratoare de praf Sie#en "
Panaoni! 4
L' "
Familie Clasa Linie Tip Marca
Nr
model
e
Sa#(ng 1
Ele!trol(, &
+o!. "
P.ilip &
R.onon 1
Ca!etiere Filtre de !afea Sie#en "
+o!. "
P.ilip 2
Ro*enta 5
Tefal 4
-o(line, 1
E,preoare !afea Ariete 4
'aggia 2
Ro*enta "
-o(line, 1
Sie#en 1
+o!. 1
AE' 1
Cantare Cantare Tefal "

Cuptoare cu
microunde
C(ptoare !(
#i!ro(nde 1ae*oo 1
Ele!trol(, 1
L' "
'alan2 $
9.irlpool 3
Epilatoare Epilatoare +ra(n "
P.ilip 2
Feliatoare Feliatoare +o!. 1
Fier de calcat Fier de !al!at Ro*enta 4
+o!. 2
Sie#en 2
Tefal 1;
+ra(n 2
Fierbatoare apa Fier0atoare apa Tefal 2
Sie#en 1
Friteuse Frite(e Tefal "
#ratare 'ratare Tefal 1
Ariete 2
Mi$ere%&lendere -i,ere -o(line, 2
Rotel 1
Tefal 1
Sie#en 1
+ra(n 1
+o!. 1
+lendere -o(line, 1
Tefal 1

'scatoare%
ondulatoare par U!atoare par Rotel 1
P.ilip 4
Ro*enta /
+ra(n 2
Sie#en "
Ond(latoare par +ra(n 2
Familie Clasa Linie Tip Marca Nr
model
e

Pra(itoare paine%
sand)ic* Pra<itoare paine Rotel "
Sie#en 1
+o!. 1
Tefal 1
Ro*enta 2
Sand*i!. Rotel 1
Tefal 1
Ariete 1
+asnite de ca!ea Ranite de !afea +o!. 1
-o(line, 1

+oboti de
bucatarie Ro0oti de 0(!atarieRotel 1
-o(line, 2
Tefal 1
+o!. 1
P.ilip 1
Sie#en 1
+ra(n 1

,torcatoare !ructe%
citrice
Stor!atoare fr(!te=
!itri!e Rotel 2
-o(line, "
+ra(n 1
Tocatoare To!atoare Rotel 1
-o(line, 1
+o!. 1
Consumabile Con(#a0ile 6orte, 4
Ele!trol(, $
Ro*enta 1
AE' /
Sie#en 1
+o!. 1
Con!ort Con!ort Aer conditionat Aer !onditionat Oa:a 2
4y(ndai 2
Sa#(ng 2
L' 2
Aeroterme Aeroter#e Cata 2
Calori!ere electrice Calorifere ele!tri!e
Ele!tro#(re
1
9.irlpool 2
+o!. 2
Centrale termice Centrale ter#i!e Ariton 2
"ncalzitoare de apa In!al2itoare pe ga2 Ele!trol(, "
+oilere ele!tri!e Ariton 4
Convectoare Con%e!toare
Ele!tro#(re
1
Cata 1
n urma anali.ei datelor cuprin!e &n ta$el !e de!prind urm(toarele re.ultate:
Y L(r+imea !ortimentului comercial Z E<
Y Lun+imea !ortimentului comercial Z ;F
Y Lun+imea medie Z 3'E5;
Y ro#un.imea ma/im( =pentru tele"i.oare> Z ;;
:in punct de "edere al !ortimentului comercial tre$uie amintit c( &ncep%nd din anul 5<<9,
ma+a.inele Alte/ comerciali.ea.( i produ!e ITGC, cum ar #i: imprimante, monitoare, computere,
#a/uri, etc, &n!( la data redact(rii ace!tei lucr(ri nu au #o!t di!poni$ile !u#iciente date pentru a
pre.enta i ace!te cate+orii de produ!e &n cadrul !ortimentului comercial'
CAPITOLUL IV. CONCLUZII SI PROPUNERI
IV.*. ANALIZA S.A.O.T.
n urma anali.ei componen elor mediului intern i a re.ultatelor #irmei ALTE7
din ultimii patru ani putem conclu.iona c(''
Pun(te!e 6#rte &!e (#m:&n%e% A!te" 'unt urm&t#&re!e:
3> Alte/ ocup( po.i ia de lider pe pia a electroca!nicelor din Rom%nia, ca ti+at(
&nanul 5<<A i men inut( &n 5<<4R cota !a de pia ( atin+e "aloarea de 9<H'
5> Alte/ de ine o re e( de di!tri$u ie #oarte de."oltat(, e/tin!( la ni"el national,
cecuprinde pe!te 35; de ma+a.ine !peciali.ate'
9> Alte/ di!pune de o o#ert( #oarte di#eren iat( de produ!e'
E> Alte/ are cel mai mic pret de pe piata la ma6oritatea produ!elor comerciali.ate'
;> Alte/ comerciali.ea.( pe pia a din Rom%nia 9 m(rci proprii: Teletec0 =T1, :1:>,Cata =0ote i
calori#ere>, :a"io =linie C G medii de !tocare>'
B> Alte/ e!te di!tri$uitor e/clu!i" al m(rcilor -anJo, Rotel, Ariete, Cata, etra, Iner'
F> -i!tem unic de creditare prin cardul de credit DCR [ Alte/ )a!terCard, care poate #i #olo!it at%t
&n ar( c%t i &n a#ara ei'
A> Cardul de #idelitate tran!mi!i$il Donu!Card'
4> -er"ice +ratuit pentru produ!ele &n +aran ie, c%t i alte !er"icii de tipul: tran!port +ratuit,
con!iliere te0nic('
3<> E/i!ten a unui !ite #oarte comple/, &n care !e +(!e!c toate in#orma iile nece!are
con!umatorilorR !ite8ul o#era i po!i$ilitatea cump(r(turilor on8line'
33> -er"iciu per#ormant de Relatii cu Clien ii'
35> Conceptul )edia @ala/J &n#iin at pentru !e+mentul premium de con!umatori, cu !upra#a (
mare i o#erta #oarte "ariat('
39> O#erirea de promo ii, reduceri de pre i alte a"anta6e promo ionale pentru clien i'
3E> E/i!ten a pro+ramelor de trainin+ pentru an+a6a i'
Am (#n'%7er&t (& :un(te '!&?e:
3 > E/i!ten a a prea multor ca!e de marcat &n interiorul marilor comple/e Alte/ )e+a!tore i
)edia @ala/J, care nu !unt #olo!ite'
5> Con#lictele repetate cu Con!iliul Na ional al Audio"i.ualului, care a#ectea.( &n mod ne+ati"
percep ia con!umatorilor a!upra $randului ALTE7'
9> ro$leme ale con!umatorilor &n comunicarea cu per!onalul #irmei, de i ace tia din urm( au #o!t
!upu i unui proce! de in!truire #oarte !trict !i meticulo!'
Lu%nd &n calcul tendin ele, limit(rile pie ei, mut(rile !trate+ice din anul 5<<4, e"olu ia
pie ei, elementele de macromediu i de micromediu ce in#luen ea.( acti"itatea
companiei Alte/ pe pia (, putem !ocoti drept oportunit(ti urm(toarele elemente:
3> Cre terea cererii de produ!e electroca!nice i mai ale! de produ!e ce apar in de
domeniul de ITGC'
5> Cre terea puterii de cump(rare a rom%nilor '
9> re#erin a oamenilor pentru ace!te tipuri de ma+a.ine, mari, aeri!ite, i cu un de!i+n
deo!e$it, &n de#a"oarea micilor ma+a.ine de electroca!nice'
E> Tendin a tot mai accentuat( a con!umatorilor de a8 i &nnoi produ!ele
electronice, electroca!nice i de ITGC la inter"ale tot mai !curte de timp, pentru a #i &n pa! cu
te0nolo+ia'
Amen%nt)r%!e pentru Alte/ pe pia a electroca!nicelor ar #i:
3> )i c(rile concuren ei, care i8ar putea diminua din cota de pia (:
8 :omo a &nc0eiat o &ntele+ere cu Kau#land de a8 i de!c0ide c%te un ma+a.in &n #iecare din
unit( ile noi de!c0i!e de lan ul Kau#landR
8 #u.iunea Flanco8Flamin+o, cu #omarea unui +i+ant de retail in ceea ce pri"e te
e/tinderea re elei de ma+a.ine'
5> nn(!prirea condi iilor de acordare a creditelor, cu impact direct a!upra practicii
de"enit( comun( printre retaileri Ncredit doar cu $uletinulP'
Anali.%nd cele E elemente, puncte #orte, puncte !la$e, oportunit( i i amenin (ri,
con!ider c( !trate+ia Alte/ ar tre$ui !( #ie -2 adic( !trate+ie a+re!i"(, deoarece a"em
3E puncte#orte, 9 puncte !la$e, E oportunit( i i 9 amenin (ri' :eci cele mai multe !unt punctele
#orte i oportunit( ile' Faptul c( Alte/ e!te N!#(tuitP !( adopte o !trate+ie a+re!i"(, prin
care !( & i con!olide.e po.i ia de pe pia ( i !( &ncerce noi modalit( i de e/tindere, nu ridica nici
un !emnde &ntre$are' :e alt#el, a!ta a #(cut i p%n( acum Alte/' A ri!cat i a c% ti+at, a in"e!tit
enorm&n e/tindere .on(l i &n promo"are, a du! pre urile la un ni"el c%t mai !c(.ut cu
putin (, a &ncercat !( &nt%mpine c%t mai e#icient ne"oile clien ilor, de."olt%nd pentru acea!ta
!trate+ii orientate !pre client #oarte +reu de e+alat de concuren (' Alte/ e!te de a!emenea
ino"atorul pie ei'Conclu.ia e!te c( Alte/ e!te &ntr8o continu( a!cen!iune, cu po!i$ilit( i = i
proiecte> de penetrare a pie ei e/terne' Fiind un $rand cuno!cut &n toat( ara, datorit( produ!elor i
!er"iciilor de inute, !poturilor capti"ante, Alte/ !e $ucur( de o clientel( #oarte "ariata, care e!te
&ntr8o
continu( cre tere'
IV./. CONCLUZII BI PROPUNERI
Firma ALTE7 o #irm( cu o "ec0ime pe piaT( de pe!te 5< ani a reuXit !( deTin( o cot( de
piaT( #oarte ridicat(, promo"%nd o politic( promoTional( adec"at( at%t pentru produ!ele !ale c%t Xi
pentru ima+inea #irmei' Conducerea !ociet(Tii a &nTele! c( &n reuXita ei &n a#aceri , &n conte/tul
actual al economiei de piaT( rom%neXti, nu !e pune pro$lema dac( !( !e comunice !au nu, ci
important e!te ceia ce tre$uie !( !e !pun(, cum Xi c%t de de!'
:up( cum !8a o$!er"at &n cadrul ALTE7 &n ultimii 9 ani au e/i!tat preocup(ri #oarte inten!e
&n "ederea re!tructur(rii #irmei pentru a a!pira la o acoperire #oarte $un( a pieTei Xi !8a acordat o
atenTie deo!e$it( cre(rii unei ima+ini #a"ora$ile &n r%ndul con!umatorilor, creXterii "olumului
"%n.(rilor prin punerea &n practic( a unei politici promoTionale adec"ate' )enTinerea pro#ita$ilit(Tii
companiei Xi a!i+urarea unei creXteri !olide !unt cu at%t mai importante pentru mana+ementul
ALTE7 &n per!pecti"a inten!i#ic(rii competiTiei la ni"el local din partea companiilor multinaTionale,
c%t Xi planurilor !ale de a e/tinde acti"itatea #irmei la ni"el naTional'
Firma e!te pre+(tit( !( #ac( #aT( concurenTei' rincipalul atu pe care !e $a.ea.( #irma e!te
competiti"itatea, !u!Tinut( printr8un mana+ement per#ormant'
ALTE7 e/plorea.( permanent modalit(Ti noi de &m$un(t(Tire a produ!elor Xi de o#erire a
unor produ!e ino"atoare c(tre clienTi' :e aceea #irma a creat un pro+ram prin intermediul c(ruia "a
atin+e ni"eluri din ce &n ce mai ridicate de calitate pentru toate produ!ele Xi !er"iciile' :e #apt, ace!t
pro+ram de &m$un(t(Tire a calit(Tii produ!elor a#ectea.( toTi an+a6aTii Xi toate acti"it(Tile, di"i.ie !au
departament, inclu.%nd &ntre+ul per!onal de la con!iliul de admini!traTie p%n( la departamentele de
#a$ricaTie'
ntr8o lume &n care te0nolo+ia atin+e #iecare a!pect al "ieTii de .i cu .i, #irma "a #i un
#urni.or de !oluTii de "%r# &n domeniul electronicelor , !tilului de "iaT( Xi te0nolo+iei, a!pir%nd !(
de"in( cea mai admira$il( #irm(, Xi mai &n m(!ur( !( r(!pund( cerinTelor Xi dorinTelor
con!umatorului, care nu e!te altul dec%t omul'
-trate+ia cu care #irma acTionea.( pe piaT( e!te aceea de creXtere a renta$ilit(Tii prin
realocarea capitalului c(tre oportunit(Tile care o#er( "enituri mai mari, de."oltarea m(rcii Xi
componentelor de $a.( pentru a creXte &n domeniile Xi .onele +eo+ra#ice !electate, crearea de
parteneri cu clienTii c0eie at%t &n domeniul $u!ine!! Q to Q $u!ine!! c%t Xi &n celelalte domenii,
continuarea in"e!tiTiei &n menTinerea cercet(rii Xi de."olt(rii porto#oliului propriet(Tii intelectuale,
de."oltarea competenTelor care !e impun ca lideri, o$Tinerea producti"it(Tii prin e/celenT(
operaTional('
Formularea unor !trate+ii de mar*etin+ per#ormante !e #undamentea.( pe o !erie de anali.e
!i!tematice' Acea!ta tre$uie !( clari#ice modul &n care #irma tre$uie !( Q Xi #olo!ea!c( #orTele Xi
mi6loacele !ale pentru a Q Xi utili.a &n totalitate Xan!ele pe piaT( Xi pentru &ndeplinirea o$iecti"elor de
mar*etin+' Ele repre.int( direcTiile principale pentru conceperea in!trumentelor de acTiune ale
#irmei, Tin%nd cont de ciclul de "iaT( al produ!elor proprii Xi de particularit(Tile pro+ramelor de
de."oltare'
-trate+ia de mar*etin+ de"ine re.ultatul #inal al con#runt(rii dintre !c0im$(rile "iitoare ale
#irmei Xi re.ultatul mediului ei am$iant, al !ta$ilirii o$iecti"elor mar*etin+ului Xi al !ta$ilirii
m(!urilor core!pun.(toare' -trate+ia indic( cu ce #el de m(!uri tre$uie atin!e o$iecti"ele de
mar*etin+ ale #irmei'
)ar*etin+ul !trate+ic e#icient concentrea.( &n mod con!ec"ent toate mi6loacele Xi
po!i$ilit(Tile a!upra tran!#orm(rii orientate !pre un !cop per#ormant al !trate+iei de mar*etin+'
-trate+ia la ni"elul a#acerii urm(reXte c%Xti+area unui a"anta6 competiTional &ntr8o anumit(
indu!trie !au !e+ment de piaT(, cu un anumit produ! !au linie de produ!e' Ace!t tip de !trate+ie e!te
!u$ordonat( !trate+iei la ni"elul or+ani.aTiei Xi reali.(rii o$iecti"elor #irmei' A#late de6a pe piaT( !u$
marc( proprie !e a#l( &n etapa de continu( creXtere pentru #irma produc(toare' Accentul !e pune &n
!pecial pe produ! Xi promo"are'
:eci !copul principal al !trate+iei #irmei e!te de a prelun+i etapele de creXtere Xi maturitate a
produ!elor, prin a/area pe !trate+ia de preT, a!t#el &nc%t #irma !( o$Tin( un plu! de notorietate al
produ!elor'
o.iTionarea !trate+ic( a #irmei ALTE7 e!te de#init( drept pla!area o$iectelor ce #ac
o$iectul comerciali.(rii =produ!e, !er"icii, or+ani.aTii> &ntr8un model de piaT( multidimen!ional cu
!copul de a a!i+ura un loc $ine determinat &n p!i0icul clientului' roce!ul de po.iTionare !e a#l( &ntr8
o !tr%n!( le+(tur( cu pro$lematica comportamentului utili.atorului' o.iTionarea #irmei ALTE7 pe
piaT(, &n raport cu principalii !(i concurenTi, repre.int( proce!ul de e"aluare comparati"( a
indicatorilor !(i e!enTiali de per#ormanT(' Ace!t proce! de#ineXte ampla!amentul dorit de #irm( pe
piaT( &n cadrul c(reia pre!taTia proprie &n relaTia produ!8piaT(, !e di#erenTia.( de cea a concurenTilor,
moti"%nd ade.iunea clienTilor #aT( de #irma &n cau.(' Indicatorii ce concurea.( la e"aluarea
po.iTion(rii #irmei !unt le+aTi de ci#ra de a#aceri , cota de piaT(, rata renta$ilit(Tii, capacitatea de
auto#inanTare, capacitatea de producTie Xi pro+ramul de in"e!tiTii, repre.entaTi radio'
BIBLIOGRAFIE
*.B)(&nu B#g7&n C anagement !trategic" E7%tur& Te#r& *,,.
/.B)(&nu B#g7&n D/002E C Practici de management
strategic"@I& %:P#!%r#m
3.B)(&nu B#g7&n D/00.E C #ehnici de analiz $n managementul
strategic"%
I& %. P#!%r#m
4. F#t!er P9%!%: C Principiile mar&etingului" @E7%tur& Te#r&@ Bu(ure t%
1.N%(#!e'(u O. C 'undamentele managementului organiza iei" @ Bu(ure t%
2.G.Br)tu(u@ M.B)!) e'(u@ I.C9% u@ C.R)u )@ A.Te()u@ C.Le6ter
ar&eting" V#!umu! II @ E7%tur& Un%8er'%t) %% Tr&n'%!8&n%&@ /002
..Bru9n M&n6re7 C ar&eting:No iuni de baz pentru studiu i practic"
E7%t%& 4@ Bu(ure t%
3.Munte&nu V&'%!e C (azele mar&etingului"@E7%tur& L%ter&@ *,,.
,.GGG.&!te".r#
*0.GGG.&!te".%t
**.GGG.G%H%:e7%&.r#
ANEA *: SIGLA ALTE
ANEA /: FOTOGRAFII ALTE