Sunteți pe pagina 1din 14

SUBIECTE BIOCHIMIE

1. COMPOZITIA CHIMICA A ORGANISMULUI


A artat prezena urmtoarelor 12 elemente: C, H, O, N, S, P, Cl, Ca, Mg, K, Na i Fe
!le intr "n organi#m "n proporie $e %%,&' ()are #e mai nume#) elemente pla#ti)e* $in
ma#a organi#mului i #e nume#) ma)roelemente
+n a,ar $e ma)roelemente, "n al)tuirea organi#mului intr "n proporie $e 1' alte
elemente, numite mi)roelemente #au oligoelemente
+n organi#m elementele pla#ti)e #e g#e#) #u- ,orm $e:
. apa #er/ete la meninerea pre#iunii o#moti)e i la reglarea )on)entraiei ionilor $e
0i$rogen i $e 0i$ro1il "n organi#m Are rol )0imi), pro/o)2n$ ,enomene $e 0i$ratare, $e
0i$roliz, $e o1i$o.re$u)ere i $e #intez3
. #rurile minerale
. #u-#tane organi)e . glu)i$ele, lipi$ele i proti$ele
. #u-#tane organi)e a)ti/e . /itaminele, enzimele, 0ormonii, a)izii nu)lei)i
. pro$u#e interme$iare i ,inale $e meta-oli#m 4 )are #e a)umuleaz#au #e elimin$in
organi#m
5n organi#m, proportia elementelor pla#ti)e e#te urmaoarea: ap61,6', proteine, lipi$e
17,8', #ruri minerale 8,1' i glu)i$e 1,9' :ipi$ele, #e pot re$u)e p2nla o ze)ime $in
/aloarea lor ,rri#)uri $eo#e-ite, "n timp )e proteinele nu pot ,i re$u#e pe#te 1;' Ni)i
glu)i$ele nu pot ,i re$u#e #u- /aloarea $e 1,2' "n greutate ,r a a/ea gra/e )on#e)ine a#upra
#ntii
2. METABOLISMUL INTERMEDIAR
Prin meta-oli#m#e "nelege #)0im-ul $e #u-#tane )are are lo) "ntre organi#m i me$iul
"n)on<urtor (a$i)#)0im-ul $intre protopla#m i #u-#tanele $in me$iul e1terior*, pre)um i
an#am-lul tran#,ormrilor ,izi)o.)0imi)e, )are au lo) la ni/elul ,ie)rei )elule =otalitatea
a)e#tor rea)ii ,izi)o.)0imi)e, )are #e petre) la ni/elul ,ie)rei )elule 4 $up a-#or-ia
#u-#tanelor alimentare i p2nla o-inerea $e pro$u#e ,inale 4 pre)um i totalitatea a)e#tei
1
#u))e#iuni $e pro$u#e interme$iare i $e mo$i,i)ri )0imi)e i ,izi)o.)0imi)e, )are inter/in "n
#)0im-urile $intre protopla#m i #u-#tanele $in me$iul e1terior, )on#tituie >meta-oli#mul
interme$iar? Meta-oli#mul interme$iar al organi#mului #e mani,e#t"n $ou ,orme
antagoni#te i in$epen$ente $e ana-oli#m i )ata-oli#m Prin ana-oli#m #e "nelege an#am-lul
tran#,ormrilor )0imi)e, )are reprezint ,enomene $e #intez "n organi#m, a$i) ,enomene $e
)on#tru)ie Pro)e#ele ana-oli)e ($e a#imilaie* #unt "n general pro)e#e )0imi)e )e #e petre) )u
)on#um $e energie, $in )are )auz #unt $e,inite )a pro)e#e en$otermi)e #au en$ergoni)e !le
,olo#e#) energia eli-erat "n rea)iile )ata-oli)e =otalitatea ,enomenelor $e $egra$are, )are au
lo)
2
"n organi#m, poart numele $e ,enomene $e )ata-oli#m Cata-oli#mul are rolul $e a a#igura
organi#mului energia ne)e#ar ,un)iilor #ale /itale, )um #unt $e e1emplu, ,enomenele $e
)on#tru)ie a e$i,i)iului atomi)
Meta-oli#mul energi) e#te )on#tituit $in totalitatea mo$i,i)rilor energeti)e )are "n#oe#)
meta-oli#mul interme$iar +n ana-oli#m a#i#tm la un pro)e# $e a#imilare, $e tran#,ormare a
materiei ne/ii "n materia /ie3 "n )ata-oli#m, a#i#tm la un pro)e# in/er#, $e $eza#imilaie, $e
tran#,ormare a materiei /ii "n materie ne/ie Prin meta-oli#m, materia /ie #e a,l "ntr.o
)ontinure "nnoire
@iaa nu poate e1i#ta $e)i "n a,ara meta-oli#mului
3. SINTEZA GLICOGENULUI PRIN GLICOGENEZA SI
GLICONEOGENEZA
Glicogenez
Formarea gli)ogenului $in monoza0ari$e e#te un pro)e## en$ergoni) #i )on#umator $e
energie a$u#a prin interme$iul A=P.ului
Aepozitarea glu)i$elor #u- ,orma $e gli)ogen 0epati) #e ,a)e $upa B ora $e la inge#tia $e
glu)i$e
5n timpul noptii gli)ogenul 0epati) )re#te
!tape gli)oliza 0epati)a:
. tran#,o#,orilarea gruparii ,o#,at $e pe A=P pe al,a. A. glu)oza e#te o rea)ti/e
en$ergoni)a, glu)oza. 6. ,o#,atul nu tre)e prin mem-rane )elulara )i ramane in interiorul
)elulei un$e au lo) tran#,ormari )atalizate $e enzime en$o)elulare
. tran#,ormarea e#terului glu)ozo. 1 4,o#,at are lo) #u- a)tiunea ,o#,oglu)omutazei
Gliconeogenez
Aupa un e,ort ,i)atul #intetizeaza gli)ogenul $in aminoa)izi gli)o,ormatori
Colul ,i)atului e#te $eterminat prin inter/entia in:
. )on/er#ia glu)ozei la gli)ogen
. )apa)itatea $e a tran#,orma in gli)ogen #i alte oze
!. METABOLISMUL GLUCIDELOR
3
7 )apitole: gli)ogeneza (,ormare $in )omponente glu)i$i)e*, gli)oneogeneza (,ormare
gli)ogen $in )omponent neglu)i$i)e*, $egra$are aero-a
Glicogenez "e#$ic
Aepozitarea monoza0ari$elor are lo) in ,i)at #u- ,orma $e gli)ogen Monoza0ari$ele #unt
pre)ur#orii gli)ogenului Aiza0ari$ele inta)te nu #unt ,olo#ite pentru #inteza gli)ogenului, $oar
$upa #)in$area la monoza0ari$e
Fru)toza e#te tran#,ormarea in glu)oza la ni/elul mu)oa#ei inte#tinale, intra in ,i)at pe )ale
porta Fi)atul $epoziteaza gli)ogenul pana la 9.6 ' $in greutatea #a Fun)tia ,i)atului e#te
#inteza gli)ogenului
Dli)ogenul 0epati) e#te o #ur#a $e energie pentru )elulele $in organi#m
Aepozitarea gli)ogenului 0epati) #e ,a)e la 7& minute $upa ingerarea alimentelor Noaptea
)re#te ni/elul gli)ogenului 0epati)
Fru)toza #e tran#,orma rapi$ in glu)oza, gala)toza lent Fi)atul ,olo#e#te gala)toza pentru
pro$u)erea gli)ogenului
E$#e glicogenez%
. ,ormare glu)oza. 1. ,o#,at
. tran#glu)ozilare. gruparea 1. ,o#,at #e tran#,era la re#tul glu)i$i)
. gli)oneogeneza. #inteza gli)ogenului $in re#turi neglu)i$i)e
Fi)atul poate #intetiza gli)ogen $in aminoa)izii gli)o,ormatori
Colul ,i)atului e#te $eterminat $e #inteza gli)ogenului prin:
. )on/er#ie glu)oza la glE)ogen
. ,ormare gli)ogen
. )apa)itatea $e ,ormare a gli)ogenezei
. ,ormarea glu)ozei #ang/ine
Sinteza gli)ogenului are )a prima etapa 0e1oFinaza
!li-erarea a)i$ului la)ti) prin gli)oliza anaero-a re,a)e gli)ogenul 0epati)
&. CICLUL 'REBS
Ceprezint o )ale o1i$ati/ ma<or$e $egra$are a meta-olitelor p2nla etapa ,inalCO2 i
H2O A)e#t )i)lu )on#tituie o )ale )omun$e $egra$are a glu)i$elor, lipi$elor i aminoa)izilor
4
i, prin a)ea#ta, #ta-ilete interrelaiile meta-oli)e ale a)e#tor trei grupe $e
)omponente,un$amentale ale )elulei /ii
Fun)ia prin)ipal a )i)lului Kre-# e#te pro$u)erea $e energie
!#te )on#i$erat un pro)e# am,i-oli) $eoare)e e#te #ituat la inter#e)ia pro)e#elor $e
)ata-oli#m i a pro)e#elor $e ana-oli#m
Prin numrul mare $e mole)ule $e A=P generate "n a)e#t )i)lu, a)e#ta )on#tituie #ur#a
energeti) ma<or pentru organi#m A#t,el $intr.o mole)ul $e glu)oz, prin $egra$area #a
anaero- la $ou mole)ule $e a)i$ la)ti), #e genereaz ; legturi ,o#,at ma)roergi)e $in )are
$ou#e )on#um pe par)ur#ul $egra$rii iar $ou rm2n )a rezer/ energeti) #u- ,orm $e $oi
moli A=P, pe )2n$, prin $egra$area aero-, pe )alea )i)lului lui Kre-#, $intr.o mole)ul $e
a)i$ la)ti) rezult 18 moli A=P, i re#pe)ti/, pentru o mole)ul $e glu)oz 76 $e legturi
,o#,at
Ain pun)t $e /e$ere al ran$amentului energeti), )i)lul Kre-# e#te ,oarte e,i)ient $eoare)e
apro1imati/ %&' $in energia )0imi) a a)etil.CoA (228 F)alGmol* #e reg#ete #u- ,orm $e
D=P i a )oenzimelor re$u#e ()are pot eli-era 2&6 F)alGmol*
Cezultatul $egra$rii aero-e a glu)i$elor e#te eli-erarea unei )antiti mari $e energie (688
F)al* pe mol glu)oz i $in a)ea#t energie ))a ;9' #e $epoziteaz"n 78 moli A=P i e#te
utilizat "n tra/aliul mu#)ular i "n alte a)ti/iti )on#umatoare $e energie, iar re#tul #e pier$e
#u- ,orm$e energie )alori)
Sta$iul inter)elular $e )uplare a o1i$rii meta-olitelor (glu)i$e, lipi$e, proti$e* pe )alea
)i)lului lui Kre-# )u #inteza A=P, e#te mito)on$ria A#t,el rezult un total $e 12 A=P
Ci)lul lui Kre-# nu e#te numai o )ale pentru )ata-oli#m, )i i un )ole)tor $e pro$ui
interme$iari
5
(. DEGRADAREA PROTEINELOR
Aegra$area proteinelor ti#ulare proprii are lo) "n toate e#uturile i #e realizeaz #u-
a)iunea unui )omple1 $e enzime numite )atep#ine
Cle )ez*in+ii
+n urma $ezaminarii 0i$roliti)e rezult amonia) #i 0i$ro1i$
5n urma $ezaminarii o1i$ati/e rezulta amonia) #i )etoa)i$
5n urma $ezaminarii re$u)ti/e rezulta ammonia) #i a)i$ )ar-o1ili)
Dec+,o-il+e
!#te eliminarea CO2 $in mole)ula #i #e ,ormeaza amina
6
.. CICLUL UREOGENETIC
=ran#,ormarea amonia)ului "n uree )a o )ale $e $eto1i,i)are a amonia)ului, are lo) printr.o
#u))e#iune )omple1$e rea)ii, )uno#)ute #u- numele $e )i)lul ureogeneti) al lui Kre-#.
Hen#eleit
Formarea ureei #au ureogeneza in)lu$e urmtoarele etape:
1 =ran#,ormarea ornitinei "n )itrulin prin ,i1area $e amonia) li-er i CO2
2 =ran#,ormarea )itrulinei "n arginin prin ,i1area unei noi mole)ule $e amonia)
7 =ran#,ormarea argininei "n uree i ornitin
Primele $ou etape 4 #inteza )itrulinei i #inteza argininei 4 ne)e#itaport energeti) )are
e#te a$u# #u- ,orm$e A=P, etapa a 7.a, a $e#,a)erii argininei )u ,ormare $e uree i
regenerarea ornitinei, are lo) ,r)on#um $e energie
Primele $ou etape mari #unt )on#tituite $intr.o #u))e#iune $e rea)ii:
1 =ran#,ormarea ornitinei "n )itrulin impli) $ou rea)ii !tapa are lo) in ,i)at
Prima )on#t "n "n)orporarea unei mole)ule $e amonia) li-er i a unei mole)ule $e CO2
+n a $oua rea)ie e#te )u ,ormare $e )itrulin
2 =ran#,ormarea )itrulinei "n argininare lo) prin "n)orporarea unei a $oua mole)ule $e
amonia) $ar nu #u- ,orma #a li-er )i #u- ,orma gruprii amini)e $in mole)ula a)i$ului
a#parti) !tapa are lo) in rini)0i
7 Formarea ureei $in argintin are lo) #u- a)iunea arginaze
U+eogenez
7
+n timpul e,ortului ,izi) /alorile ureei #anguine )re#) $e la &,79 . &,;& gH la &,8& 4 1,&& g
H
Aeterminarea ureei #anguine a $oua zi $upe,ort, "n )on$iii -azale #au $up o )ompetiie
poate ,i apre)iat )a un )riteriu important "n e#timarea o-o#elii meta-oli)e (protei)e*
M#urtorile perio$i)e ale ureei #eri)e #auGi urinare pot a<uta "n $iri<area antrenamentului, "n
#pe)ial "n )eea )e pri/ete /olumul
/. CATABOLISMUL AMINOACIZILOR
Cile generale )omune $e $egra$are a tuturor aminoa)izilor #unt:
a* $egra$area prin $ezaminare3
-* $egra$area prin tran#aminare3
)* $egra$area prin $e)ar-o1ilare
Aegra$area aminoa)izilor prin $ezaminare e#te o )ale ,er)/ent $e $egra$are a a)e#tor
)omponente3 me)ani#mul $ezaminarii #e poate realiza pe trei )i:
. $ezaminare o1i$ati/3
. $ezaminare 0i$roliti)3
. $ezaminare re$u)ti/
8
Ae#pre a)e#te tipuri $e rea)ii #.a $i#)utat la proprietile )0imi)e ale aminoa)izilor $atorate
gruprii 4 NH2 Cea)ia $e tran#aminare )on#tituie unul $in me)ani#mele )ru)iale ale
meta-oli#mului aminoa)izilor i al interrelaiei meta-oli)e "ntre aminoa)izi (re#pe)ti/e
proteine*, glu)i$e i lipi$e Cea)ia $e tran#aminare )on#t "n tran#,erul gruprii amini)e a
unui aminoa)i$ pe un )etoa)i$ )u ,ormarea unui aminoa)i$ nou ()ore#punztor )etoa)i$ului
iniial* i a unui )etoa)i$ nou ()ore#punztor aminoa)i$ului iniial* +n a)ea#t rea)ie nu #e
,ormeaz amonia) li-er, $e)i nu e#te o rea)ie #impl $e $ezaminare
5nten#itatea rea)iei $e tran#aminare e#te ,oarte $i,erit pentru $i/er#e e#uturi
=ran#aminarea e#te inten#e "n e#utul mu#)ular, )reier, ,i)at, rini)0i, mu)oa#a inte#tinal3
,oarte puin inten#e "n organele glan$ulare, e#uturile em-rionare i neoplazi)e
0. CATABOLISMULUI LIPIDELOR
Prima etap a )ata-oli#mului lipi$elor #imple e#te 0i$roliza lor #u- a)iunea lipazelor Prin
$e#,a)erea enzimati) a gli)eri$elor rezult gli)erolul i a)izii grai Cata-oli#mul lipi$elor #e
re$u)e a#t,el la )ata-oli#mul gli)erolului (gli)erina* i, re#pe)ti/ la )ata-oli#mul a)izilor grai
+n urma )ata-oli#mului lipi$elor, rezult mult energie, 1 g $elipi$e eli-ereaz %,7 F)alGg
Dli)erolul rezultat "n urma #)in$rii lipoliti)e a gli)eri$elor, intr "n )ir)uitul $e $egra$are a
glu)i$elor )u )are poate ,i )orelat la etapa gli)oliti) prin tran#,ormarea #a "n I.gli)ero,o#,at,
)on,orm rea)iei:
A)izii grai reprezint )omponenta ma<or $in #tru)tura gli)eri$elor i, "n general, a tuturor
lipi$elor, a#t,el ) pro-lema $egra$rii i #intezei a)e#tor )omponente e#te $e prim
importan pentru meta-oli#mul lipi$elor
A#upra me)ani#mului $e $egra$are o1i$ati/a a)izilor grai e1i#t $ou teorii mai
importante i anume: teoria J4 o1i$rii (Knoop* i teoria K4 o1i$rii (@erFa$e*
=eoria K4 o1i$rii a)izilor grai a$mite ) o1i$area a)e#tor )omponente are lo) la metilul
terminal al lanului $e )ar-oni =eoria a ,o#t ,ormulat $e @erFa$e Calea K4 o1i$rii nu e#te
)antitati/ important Are lo) "n #pe)ial pentru a)izii )u un numr $e atomi $e C "ntre 8.12
=eoria J4 o1i$rii a)izilor graia ,o#t ,ormulate "n 1%&; $e Knoop A)izii grai )are
urmeaz a ,i $egra$ai prin J4 o1i$are, pre)um i pro$uii interme$iari )are apar "n )ur#ul
9
a)e#tei $egra$ri, nu parti)ip la rea)ii #u- ,orm li-er, )i )uplai )u )oenzima A (HS.COA*,
,orm2n$ )u a)ea#ta a)il$eri/ai ai COA (a)il.COA* i )are reprezint ,orma a)ti/ a a)e#tor
)omponente
10
11. COMPOZITIA MOLECULARA A CELULEI MUSCULARE
Le#utul mu#)ular )onine M& 4 8%' ap la 1&&g $e e#ut proa#pt
Su-#tane minerale
Pota#iul e#te )oninut "n )antitatea )ea mai mare i e#te ionul )el mai important $e )are
$epin$e ,un)ia $e e1)ita-ilitate a mu)0iului
Cal)iul i magneziul au rol $e a)ti/atori ai enzimelor mu#)ulare
Compuii azotai neprotei)i: )reatina, )reatinina, ,o#,o)reatina, a)i$ uri), nu)leoti$e: AAP,
A=P (o,2 4 o,;'* )are prin #)in$area 0i$roliti) pune "n li-ertate energia ne)e#ar )ontra)iei3
Carnitina e#te )oninut "n mu)0ii #triai $ar #ingurele organe )apa-ile # o #intetizeze #unt
,i)atul #au rini)0iul Ae a#emenea #unt prezente ureea i amonia)ul
11. CARACTERISTICILE METABOLISMULUI MUSCULAR
Meta-oli#mul mu#)ular parti)ulariti:
1* po#e$ tot e)0ipamentul enzimati) ne)e#ar )i)lului Kre-# "n )antitate mai mare ,a
$e alte e#uturi3
2* perioa$a $e repau# alterneaz)u perioa$a $e a)ti/itate inten#, )2n$ e#te ne/oie $e
mo-ilizarea unei )antiti mari $e energie3
7* pentru a)operirea )erinelor energeti)e "n e#utul mu#)ular #.au $ez/oltat: $epozitele
$e o1igen, $egra$area anaero- a gli)ogenului i glu)ozei i $epozitele $e ,o#,ai ma)roergi)i
Pro)e#ele -io)0imi)e )are au lo) "n timpul )ontra)iei mu#)ulare #unt )omple1e Contra)ia
mu#)ular ia natere "n urma a)iunii in,lu1ului ner/o#, )u pro$u)ere $e mo$i,i)ri )0imi)e,
generatoare $e energie $eterminan$ )ontra)ia mu#)ulara
S.a $emon#trat )a #ur# $e nergie )are $e)lan#eaza )ontra)tia mu#)ulara ete A=P
A=P #u- a)iunea enzimati)a miozinei $a natere la energie )0imi) )are e#te tran#,ormat
"n lu)ru me)ani), mani,e#tat prin )ontra)ia ,i-relor $e a)tomiozin
A=P #e a)ti/eaza #u- in,luenta ionilor $e Ca #i Na, )an$ a)e#tia patrun$ in ,i-ra mu#)ulara
Aegra$area A=P ne)e#itregenerarea #a ime$iat, )are are lo) #u- a)iunea ,o#,o)reatinei
11
Cea)tie re/er#i-ila Creatin,o#,atul e#te )a un a)umulatorul $e energie a mu#)0iului, )are #e
"n)ar) i $e#)ar)prin interme$iul A=P.ului
12
Dli)ogenul $in mu)0i, #e $e#)ompune i el "n a)ea#t,az a )ontra)iei, prin pro)e#ul
)uno#)ut $e gli)olizp2nla a)i$ la)ti), )u eli-erarea unei )antiti ,oarte mari $e energie
A)ea#tenergie e#te ,olo#itla re#inteza CP $in )reatin i ,o#,or
:a #,2ritul unui a#t,el $e )i)lu, A=P i CP, #e g#e#) la ,el )a "nainte $e )ontra)ie Numai
gli)ogenul e#te mo$i,i)at, g#in$u.#e #u- ,orm$e a)i$ la)ti) A)e#t )i)lu $e tran#,ormri
pro$u#e ,r inter/enia o1igenului al)tuie#) ,aza la)ta)i$
Cezer/ele mu#)ulare $e energie $e origine anaero-#unt A=P, CP i gli)ogenul A)e#te trei
#ur#e $e energie anaero- #e g#e#) "n raportul $e mrime $e: 1A=P, ;CP, 9&Dli)ogen
+n timpul e,ortului ma1im $e #)urt $urat raportul /a ,i : 1A=P, 19CP, M9Dli)ogen
+n organi#m "n#, mu)0iul e#te apro/izionat "n permanen)u #2nge, $e)i )u o1igen
O1igenul a)ioneaza#upra a)i$ului la)ti) i $ natere la o nou,az, la un alt )i)lu al
)ontra)iei mu#)ulare
A)e#t )i)lu #e numete ,aza aero-a )ontra)iei mu#)ulare i #e )ara)terizeazprin a)eea )la
#,2ritul ei nu #e mai a)umuleazpro$u#e to1i)e pre)um a)i$ul la)ti)
12. CORELATIA DINTRE TIMPUL DE E2ORT 2IZIC SI TIPUL
METABOLIC ASOCIAT
Nn antrenament -ine $ozat, la o inten#itate i un /olum optim a#igur $ez/oltarea
mu#)ulaturii "ntregului )orp +n urma pra)ti)rii e1er)iiilor ,izi)e "n )a$rul antrenamentului
timp "n$elungat, are lo) o 0ipertro,ie a ,i-relor mu#)ulare i $e)i o mrire "n /olum a
mu)0ilor
O$at )u a)ea#ta )rete i ,ora mu#)ular Ceeaua )apilar #e $ez/olt #imultan )u
$ez/oltarea ,i-relor mu#)ulare
Su-#tanele meta-oli)e rezultate $in )ontra)ia mu#)ular pro$u) o /a#o)on#tri)ie lo)al
$e $urat, "n#oit$e )reterea permea-ilitii pereilor /a#)ulari ($e e1 CO2* Ca rezultat, are
lo) pro$u)erea unor i#)0emii "n mu)0i i mio)ar$, iar a)e#tea $u) la mi)rone)roze i
mi)roin,ar)te
+n timpul unui e,ort mu#)ular inten#, #i#temul )ar$io/a#)ular i aparatul re#pirator nu pot
,urniza )antitatea ne)e#ar $e o1igen pentru "n$eprtarea a)i$ului la)ti) pro$u# "n )antiti
13
mari la ni/elul mu)0iului Ae a)eea, "n e,orturile mu#)ulare inten#e, mu)0ii lu)reaz "n
)on$iii $e anaero-ioz i organi#mul >)ontra)teaz o $atorie $e o1igen? pe )are o pltete "n
perioa$a $e rela1are #au $up terminarea e,ortului
14