Sunteți pe pagina 1din 39

coala cu clasele I VIII

coala cu clasele I-VIII


com.
jud.
Comisia de protecia muncii, de aprare
mpotriva incendiilor, de intervenii n caz
de necesitate i de pregtire a elevilor pentru
aprare civil
An colar 200 ! 200"
###### responsabil
###### membru
###### ! membru
###### ! membru

$lan de munc
pentru anul colar 200 200"
%r&
crt
Activitatea 'esponsa(il )ermen
*& Stabilirea sarcinilor membrilor comisiei
xxxxxxx 1 sept
2& Realizarea documentaiei pentru dosarul
comisiei
xxxxxxx 2 oct.
+&
Realizarea instructajului de protecia
muncii i PSI cadrelor didactice i
personalului de n!rijire
"irector 1 sept.
,& Realizarea instructajului de protecia
muncii i PSI tuturor ele#ilor
"iri!inii$
pro% de %izic&$
c'imie$
ed. %izic&$
n#&&torii$
educatoarele
- 1( sept.
- 11 ian.
- c)nd e cazul
-& *rm&rirea modului n care se respect&
normele de protecia muncii i PSI
xxxxxxxx
"irector
permanent
&
+xerciii de alarmare PSI
xxxxxxxx
xxxxxxxx
"irector
lunar
"& Pre!&tirea ec'ipajului ,Prietenii
pompierilor- pentru concurs
xxxxxxxx ././..2//0
.& Instruirea ele#ilor din patrula de circulaie
i monitorizarea acti#it&ilor lor
xxxxxxx permanent
/&
Veri%icarea nsuirii normelor de P1 i
PSI de c&tre cadrele didactice$ personal de
n!rijire$ ele#i
xxxxxxx
"irector
/2.1/.2//2
11./1.2//0
/2./3.2//0
*0& 4si!urarea bunei %uncion&ri a instalaiilor
sanitare$ iluminat$ nc&lzire
"irector permanent
0C1I$A20%)34 I%5IVI53A4 50 $'6)0C7I0
5on%orm art.1. alin 1 din 6e!ea nr. 7/ din 12 iulie 1772$ ec'ipamentul indi#idual de
protecie reprezint& mijloacele cu care este dotat %iecare participant n procesul de munc& pentru
a %i protejat mpotri#a %actorilor de risc.
%r&
crt&
8actori de risc ce apar n
ndeplinirea sarcinilor de
munc
$ericolul de accidentare n
munc sau m(olnviri
pro9esionale
:ortimentul de mi;loace
individuale care se acord
1. 8r!ane de maini n
micare
6o#ire la cap 5asc& de protecie
4ntrenarea p&rului sau
mbr&c&mintei persoanei
9onet&$ basma$ apc&
5ombinezon sau pantalon cu
pieptar sau salopet&
or %emei
2. 5urent electric:
- atin!ere direct&
- atin!ere indirect&
- arc electric
+lectrocutare tensiuni ntre
23 ; .</ V
1&nui de protecie
=nc&l&minte de protecie
4rsuri i orbire 8c'elari de protecie
1asc& de protecie
.. Proiectarea de corpuri sau
particule
6o#ire la oc'i 8c'elari de protecie
6o#ire la %a& Vizier& de protecie
Protecie corp Salopet& de protecie sau
combinezon de protecie
3. 1anipulare sau transport de
materiale !rele la limita
sarcinilor maxime admise
Solicitarea coloanei
#ertebrale
5entur& abdominal&
6ezarea m)inii Palmare sau m&nui de
protecie
6ezarea labei piciorului >enunc'iere
9ocanci de protecie
5izme de protecie
6ezarea um&rului *merar
6ezarea abdomenului or de protecie
(. 5ontact cu substane cu
temperatura ridicat& ?solide$
lic'ide$ !azoase$ %lac&r&@
4rsuri 1&nui de protecie
or din material !reu
in%lamabil
$'6)0C7IA 23%CII <% C64I
5ondiiile n care se des%&oar& procesul de n#&&m)nt n colile de toate
!radele$ complexitatea dot&rilor te'nice din spaiile didactice de instruire ?s&li de
clas&$ laboratoare$ cabinete$ ateliere$ s&li de !imnastic&$ baze sporti#e$ etc.@
necesit& or!anizarea i des%&urarea muncii i a acti#it&ilor colare i extracolare
pe baza cunoaterii$ nele!erii i aplic&rii normelor de te'nica securit&ii i
protecia muncii.
Protecia muncii n coli are ca scop asi!urarea celor mai bune condiii de
munc&$ pre#enirea accidentelor i a mboln&#irilor pro%esionale n r)ndul ele#ilor$
s& in& n permanen& pasul cu pro!resul !eneral al tiinei. Protecia muncii trebuie
s& %ie continuu per%ecionat& pentru a r&spunde cerinelor proceselor de munc&.
=n ara noastr& protecia muncii constituie o problem& de stat i este
re!lementat& prin:
5onstituia Rom)nieiA
5odul muncii ?6e!ea (.B2//.@A
6e!ea proteciei muncii nr. 7/B1772$ republicat&A
Corme >enerale de Protecia 1uncii$ ediia 2//2$ precum i prin alte
acte normati#e.
=n con%ormitate cu aceste re!lement&ri$ r&spunderea pentru realizarea
deplin& a m&surilor de protecia muncii o au ; potri#it obli!aiilor ce le re#in ; cei
ce or!anizeaz&$ controleaz& i conduc procese de munc&.
1&surile cuprinse n normele obli!atorii de protecia muncii conin cadrul
!eneral de te'nica securit&ii muncii pe baza c&rora se stabilesc normele
departamentale de protecia muncii$ obli!atorii pentru toate unit&ile de
n#&&m)nt.
I& 6'=A%I>A'0A $'6)0C7I0I 23%CII <% C64I
=n instituiile colare din sistemul nostru de n#&&m)nt protecia muncii se
constituie ca sarcin& didactic& pentru personalul didactic care or!anizeaz& procese
de munc& i ca obli!aie pentru toate cadrele din coli sau din unit&ile economice
care conduc procese de munc& i de producie des%&urate cu ele#ii. Problemele de
protecia muncii din scoli %ac$ n principal$ obiectul:
a@ cunoaterii i respect&rii normelor de te'nica securit&ii i proteciei
muncii n amenajarea$ dotarea i %olosirea spaiilor didactice de instruireA
b@ pre!&tirii sistematice a ele#ilor urm&rind ca$ odat& cu nsuirea #iitoarei
pro%esiuni$ acetia s&-i %ormeze deprinderile necesare exercit&rii corecte
a oric&ror operaii din domeniul specialit&ii$ n deplin& securitate a
munciiA
c@ respect&rii normelor de protecia muncii i de pre#enire a accidentelor n
r)ndul ele#ilor$ n or!anizarea muncii i acti#it&ilor colare i
extracolare$ etc.
Personalul didactic de conducere i de predare$ personalul ajut&tor$ te'nic$
economic$ administrati# i de alte specialit&i au obli!aia de a cunoate i aplica
normele republicane de protecia muncii i cele departamentale corespunz&toare
tipului i pro%ilului %iec&rei unit&i de n#&&m)nt$ s& stabileasc& i s& ntocmeasc&
instruciuni proprii de protecia muncii n %uncie de ni#elul te'nic al dot&rilor$ de
speci%icul lucr&rilor de laborator$ de atelier i de alte locuri de munc& n care se
des%&oar& munca i acti#it&ile colare i extracolare.
5oordonarea i r&spunderea asupra ntre!ii acti#it&i de protecia muncii
re#in conducerii instituiei colare$ sprijinit& nemijlocit de comisia de protecia
muncii constituit& n %iecare coal&.
Instituiile de n#&&m)nt au obli!aia s& ntocmeasc& anual un plan de
m&suri$ cu termene i responsabilit&i pri#ind asi!urarea condiiilor optime de
pre#enire a accidentelor i a mboln&#irilor pro%esionale$ in)nd seama de
re!lement&rile republicane$ de normele departamentale de protecia muncii i de
m&surile stabilite la ni#elul %iec&rui loc de munc&. "e asemenea$ anual$ comisia de
protecia muncii$ constituit& n %iecare coal&$ autorizeaz& %uncionarea utilajelor$
mainilor$ aparatelor i a altor dot&ri existente n spaiile didactice de instruire n
care se des%&oar& munca i acti#it&ile colare i extracolare.
II& 2?:3'I =0%0'A40 $'IVI%5 $'6)0C7IA
23%CII <% C64I
R&spunderi i obli!aii pri#ind aplicarea normelor de te'nica securit&ii i
protecia muncii au$ n principal: 5onsiliul de administraie al instituiei de
n#&&m)nt$ directorul colii sau directorul adjunct c&ruia i s-a repartizat sarcina
proteciei muncii n coal&$ conduc&torul de lucr&ri ?pro%esor$ in!iner$ maistru-
instructor$ te'nician etc.@.
8r!anizaiile sindicale din instituiile colare particip& nemijlocit prin %orme
i metode proprii$ la cunoaterea i aplicarea normelor de protecie a muncii.
*& A)'I@37II40 I :A'CI%I40 C6%:I4I343I 50
A52I%I:)'A7I0 A4 C64II
5onsiliul de administraie al instituiei colare r&spunde de respectarea
tuturor pre#ederilor le!ale n #i!oare pri#ind normele de te'nica securit&ii i
proteciei muncii i are urm&toarele atribuii i sarcini:
a@ s& aprobe componena membrelor comisiei de protecia muncii instituit&
la ni#elul colii i planul de acti#itate al acestei comisiiA
b@ s& controleze i s& or!anizeze$ dup& caz$ instruirea personalului didactic$
ajut&tor$ te'nic$ economic i administrati# n #ederea respect&rii n toate
mprejur&rile a normelor de securitate i i!iena munciiA
c@ s& numeasc& pentru %iecare spaiu didactic de instruire ?cabinete$
laboratoare$ s&li de sport$ ateliere etc.@ un responsabil ?cadru didactic$
care s& ia m&suri i s& r&spund& de respectarea normelor de te'nica
securit&ii i protecia munciiA
d@ s& dispun& i s& or!anizeze n coal& puncte sau cabinete de protecia
muncii dotate cu aparatur& i cu materialul didactic necesar pentru
e%ectuarea instructajelor de protecia munciiA
e@ s& controleze periodic modul n care se e%ectueaz& instructajul de
protecie a muncii. =n %iecare coal& trebuie s& existe un re!istru cu
e#identa acti#it&ilor de ndrumare i control pri#ind protecia munciiA
%@ s& #e!'eze i s& urm&reasc& asi!urarea condiiilor corespunz&toare
des%&ur&rii procesului de n#&&m)nt ?materiale didactice$ mobilier i
alte dot&ri@$ s& ia m&suri pentru asi!urarea iluminatului$ microclimatului
i #entilaiei n s&li de clas&$ laboratoare i alte locuri de munc&$ con%orm
normelor n #i!oareA
!@ s& #eri%ice i s& ia m&suri pentru meninerea sub limita maxim& admisa a
tuturor noxelor la locurile de munc&$ pentru pre#enirea mboln&#irilor
pro%esionaleA
'@ s& urm&reasc& i s& asi!ure$ n %uncie de speci%icul locurilor de munc&$
pentru ele#i i personalul didactic ncadrat$ ec'ipament de protecia
muncii potri#it normelor in #i!oareA
i@ s& analizeze i s& or!anizeze nre!istrarea le!al& a accidentelor de munc&
ce au a#ut loc i s& dispun& cercetarea minuioas& a acestora$ lu)ndu-se
m&surile necesare pentru e#itarea repet&rii lorA
j@ s& analizeze planul or!aniz&rii unor excursii cu ele#ii sau deplas&ri cu
di%erite mijloace de transport$ s& ncredineze conducerea acestora unor
cadre didactice i personal ajut&tor$ s& asi!ure instruirea tuturor
participanilor pentru a cunoate modul de aplicare a normelor de te'nica
securit&ii i protecia muncii pe tot parcursul deplas&rii i al realiz&rii
pro!ramului stabilit pentru aciunea respecti#&.
2& :A'CI%I40 I 6@4I=A7II40 5I'0C)6'343I :A3
5I'0C)6'343I A5A3%C)
"irectorul scolii sau directorul adjunct r&spunde de respectarea le!islaiei
n #i!oare$ de aplicarea normelor de te'nica securit&ii si protecia muncii n toate
compartimentele de munc& i are ca obli!aii:
a@ s& asi!ure prin m&suri or!anizatorice instruirea ntre!ului personal i
a ele#ilor din instituia colar& respecti#& n #ederea cunoaterii$
nele!erii si aplic&rii normelor de te'nica securit&ii i proteciei
muncii speci%ice di%eritelor sectoare i locuri de munc&A
b@ s& ntocmeasc& i s& supun& aprob&rii 5onsiliului de administraie al
scolii planul de m&suri anual cu pri#ire la respectarea i aplicarea
normelor de te'nica securit&ii i proteciei munciiA
c@ s& asi!ure i s& repartizeze$ n timp util$ dispoziti#ele i materialele de
protecie$ ec'ipamentul de protecie i de lucru$ materialele i!ieno-
sanitare$ imprimatele necesare ?%iele indi#iduale de instruire$
procesele-#erbale etc.@$ respect)nd normele n #i!oareA
d@ s& asi!ure buna %uncionare a instalaiilor sanitare$ de #entilaie$
iluminat$ nc&lzire etc. A
e@ s& anune 5onsiliul de administraie de orice accident de munc&
precum i m&surile ntreprinse pentru e#itarea repet&riiA
%@ s& asi!ure condiii pentru des%&urarea acti#it&ii comisiei de protecia
muncii constituit& la ni#elul colii i s& colaboreze cu membrii acestei
comisiiA
!@ s& con%irme$ prin decizie sau n scris$ responsabilii stabilii pentru
di%erite comportamente n care se or!anizeaz& acti#it&i colare i
extracolare$ s& sancioneze orice abatere de la le!islaie i normele
de te'nica securit&ii i proteciei muncii.
.. :A'CI%I40 I 6@4I=A7II40 C6%53C?)6'343I 50
43C'?'I
5onduc&torul de lucr&ri ?pro%esor$ in!iner$ maistru-instructor$ te'nician$ etc.@
r&spunde de respectarea le!islaiei i a normelor de te'nica securit&ii i protecia
muncii n cadrul spaiilor de n#&&m)nt$ cabinete$ laboratoare$ ateliere$ s&li de
!imnastic& i a altor locuri de munc& din raza sa de acti#itate$ a#)nd urm&toarele
sarcini i obli!aii:
a@ n cabinete$ laboratoare$ ateliere$ s&li de !imnastic& i celelalte locuri
de munc& s& a%ieze$ n dreptul %iec&rei maini$ instalaii sau utilaj$
instruciuni de %olosire a acestora i m&suri de protecia munciiA
b@ s& ntocmeasc& instruciuni de protecia muncii speci%ice locurilor de
munc&$ n %uncie de caracteristicile aparatelor$ utilajelor i
instalaiilor existente$ precum i de condiiile concrete n care se
des%&oar& acti#itatea respecti#&. Pentru utilajele i mainile noi$ care
nu au pre#ederi n normele departamentale de protecia muncii$ se #or
elabora instruciuni proprii$ iar la locurile de munc& se #or a%ia t&blie
a#ertizoare i a%ie su!esti#eA
c@ s& e%ectueze instructajul de protecia muncii potri#it normelor i
m&surilor de protecie speci%ice locurilor de munc& respecti#eA
d@ s& asi!ure nsuirea de c&tre ele#i a cunotinelor i %ormarea
deprinderilor practice pro%esionale cu respectarea normelor de
protecia muncii$ s& nu admit& la lucru nici o persoan& care nu a %ost
instruit& sau care nu i-a nsuit cunotinele necesare de protecia
munciiA
e@ s& asi!ure o bun& %uncionare a dispoziti#elor de protecie$ a
ec'ipamentului de protecie i de lucru$ r&spunz)nd de aplicarea
tuturor m&surilor de ap&rare indi#idual& la locurile de munc&A
%@ s& interzic& ele#ilor p&r&sirea sau sc'imbarea locului de munc& %&r&
aprobarea conduc&torului de lucr&ri. =n timpul pauzelor se #or
respecta pre#ederile re!ulamentului de ordine interioar&$ pri#itor la
circulaia i staionarea persoanelor n cadrul unit&ilor didactice de
instruireA
!@ s& anune conducerea instituiei de n#&&m)nt n le!&tur& cu orice
accident de munc&.
,& :A'CI%I40 I 6@4I=A7II40 :I%5ICA)046'
>rupele sindicale din instituiile colare au datoria s& acioneze pentru:
a@ cunoaterea de c&tre cadrele didactice i personalul te'nico-administrati# a
normelor de protecia muncii i a obli!aiilor le!ale care le re#in n acest
domeniuA
b@ nsuirea i respectarea re!ulilor de te'nica securit&ii i de i!ien& a muncii de
c&tre ele#iA
c@ nt&rirea controlului i creterea exi!enei %a& de aplicarea m&surilor de
protecia muncii n s&li de clas&$ ateliere$ laboratoare$ cabinete$ etc.A
d@ %olosirea judicioas& a %ondurilor alocate n domeniul proteciei munciiA
e@ crearea unei opinii de mas& mpotri#a abaterilor de la normele de te'nica
securit&ii i de i!ien& a muncii.
III& '0$A')I>A'0A $0 46C3'I 50 23%C? I
I%:)'3C)AA34 50 $'6)0C7IA 23%CII
1unca i acti#it&ile colare i extracolare #or %i conduse i supra#e!'eate
de personalul didactic i alte cadre stabilite n acest scop de conducerea instituiei
de n#&&m)nt respecti#e prin decizie sau atribuii scrise.
*& 6'=A%I>A'0A :$A7I343I 50 43C'3
6a or!anizarea spaiului de lucru se #or asi!ura:
a@ pre!&tirea locului de munc& ?depozitarea corect& a materialelor$ cu
respectarea ordinii impuse de des%&urarea procesului te'nolo!ic$
cur&enie@A
b@ instalarea de indicatoare de securitate la locurile de munc&
periculoaseA
c@ instalarea de indicatoare de circulaie n spaiile de lucru i de
transport a materialelorA
d@ materiale de protecie pentru utilaje i la locul de munc&A
e@ spaiile de depozitare a materialelor i a produselor %inite.
2& '0$A')I>A'0A $0 46C3'I 50 23%C?
6a repartizarea pe locuri de munc& se #a ine cont de:
a@ pre!&tirea pe care o au ele#ii pentru lucr&rile ce li se ncredineaz& i
modul n care i-au nsuit noiunile corespunz&toare n ceea ce pri#ete
utilizarea %&r& pericol a instalaiilor$ utilajelor$ dispoziti#elor$ din
dotarea locurilor de munc& respecti#eA
b@ condiiile speciale care trebuie create la locul de munc& ?ni#el de
iluminat$ microclimat$ etc.@A
c@ starea de s&n&tate i posibilit&ile de e%ort ale ele#ului.

6a repartizarea ele#ilor care au in%irmit&i se #or a#ea n #edere:
a@ repartizarea acestora la locurile de munc& se #a %ace numai cu
acordul mediculuiA
b@ #or %i %olosii la locurile de munc& care s& nu prezinte ; datorit&
in%irmit&ii ; un pericol at)t pentru ei c)t i pentru cei din jurul lorA
c@ #or %i supra#e!'eai de conduc&torul locului de munc&.
+& I%:)'3C)AA34 50 $'6)0C7IA 23%CII
Instructajul de protecia muncii se e%ectueaz& de cei care or!anizeaz&$
controleaz& i conduc munca i acti#it&ile colare i extracolare. Instructajul de
protecia muncii se e%ectueaz& persoanelor care lucreaz& n spaii didactice de
instruire sau n alte locuri de munc& unde exist& pericol de accidente. Instructajul de
protecia muncii #a consta din:
a@ Instructa;ul introductiv general care se %ace pentru ele#i la nceputul anului
colar i ori de c)te ori se trece la o acti#itate di%erit& de cea pentru care au %ost
instruii n anul respecti#.
Instructajul se #a e%ectua de c&tre conduc&torul de lucr&ri ?pro%esor$ in!iner$
maistru-instructor$ te'nician$ etc.@ numit prin decizie sau n scris de conduc&torul
instituiei colare respecti#e.
6a instituiile de n#&&m)nt n care este or!anizat cabinet de protecia
muncii$ instructajul se #a des%&ura n acest cabinet. =n cadrul instructajului
introducti# !eneral se #or prezenta$ n principal$ cunotine pri#ind:
importana cunoaterii i respect&rii normelor de te'nica securit&ii i i!iena
muncii: drepturi$ obli!aii$ importana respect&rii disciplinei la locul de
munc&A
semnele de circulaie n incinta instituiei ?colii@$ circulaia la locul de
munc& ?sala de clas&$ cabinet$ laborator$ sal& de !imnastic&$ etc.@A
cunoaterea locurilor cu pericol de explozii$ incendii$ etc. i a interdiciilor
pentru aceste locuriA
re!lement&rile n #i!oare pri#ind importana i obli!ati#itatea %olosirii
ec'ipamentului de protecieA
importana i obli!ati#itatea %olosirii dispoziti#elor de protecieA
interdiciile pri#ind inter#eniile sau lucrul la instalaii n a%ara acti#it&ii ce
le-a %ost stabilit& sau a sarcinilor repartizateA
importana ordinii i cur&eniei pe c&ile de acces i la locul de munc&A
noiuni !enerale de electrosecuritate$ #entilaie i iluminatA
noiuni de i!iena munciiA
acordarea primului ajutor n caz de accidente ?accidente datorate curentului
electric$ oc caloric$ intoxicaii$ r&ni$ %racturi$ traumatisme interne$ etc.@A
noiuni !enerale pri#ind pre#enirea i stin!erea incendiilor.
=n cazul #izitelor cu caracter didactic$ %&cute n !rup de c&tre ele#i$
instruirea #a %i e%ectuat& instruirea #a %i %&cut& n prezena tuturor persoanelor$
dup& care conduc&torul !rupului respecti# #a semna %ia colecti#& de instructaj
i #a da dispoziiile necesare pri#ind p&strarea disciplinei pe toat& durata
#izitei.
b@ Instructa;ul la locul de munc se e%ectueaz& de c&tre conduc&torul locului de
munc& respecti# ?pro%esor$ in!iner$ maistru-instructor$ te'nician$ etc.@ tuturor
ele#ilor i altor persoane care urmeaz& s&-i des%&oare acti#itatea n mod
temporar sau permanent$ la acest loc de munc&.
Instructajul la locul de munc& se e%ectueaz& pe baza pre#ederilor normele
de protecia muncii i a instruciunilor elaborate pentru locul de munc& sau
instalaiile la care #or lucra persoanele supuse instruirii. Instructajul #a a#ea un
caracter practic$ demonstrati#.
4dmiterea la lucru a ele#ilor i a altor persoane se #a %ace numai dup& ce
e%ul ierar'ic al persoanei care a e%ectuat instructajul introducti# !eneral i
instructajul la locul de munc& a #eri%icat c& cel care a %ost instruit i-a nsuit
cunotinele de protecia muncii necesare pentru acti#itatea ce urmeaz& s& o
des%&oareA
c@ Instructa;ul periodic se e%ectueaz& la locul de munc& de c&tre conduc&torul
respecti#?pro%esor$ in!iner$ maistru-instructor$ te'nician$ etc.@ ele#ilor i
tuturor persoanelor care-i des%&oar& acti#itatea n acel loc de munc& i are ca
scop s& reaminteasc& normele de protecia muncii$ s& corecteze lipsurile
mani%estate i s& nt&reasc& disciplina n respectarea acestora.
4cest instructaj se #a e%ectua %olosind: demonstraia practic&$ materiale
su!esti#e i documentare ?!ra%ice$ %oto!ra%ii$ plane cu aspecte concrete din
acti#itatea colecti#ului$ etc.@.
+sena re!ulilor de protecia muncii const& n caracterul lor pre#enti#.
Inter#alul dintre dou& instructaje periodice #a %i de maximum 3 luni n
%uncie de condiiile de munc& n instituia de n#&&m)nt.
Instructajul periodic se e%ectueaz& obli!atoriu i n urm&toarele cazuri:
- dup& un accident de munc& cu incapacitate temporar&A
- dup& o absen& mai mare de 3/ de zileA
- la sc'imbarea condiiilor de munc&A
- c)nd au ap&rut modi%ic&ri ale normelor departamentale de
protecia muncii$ elaborate de ministerele de pro%ilA
- n cazul e%ectu&rii unor lucr&ri ocazionale sau speciale$ di%erite
de cele ce se execut& n mod curent.
=n #ederea des%&ur&rii corespunz&toare a instructajului$ instituiile de
n#&&m)nt au obli!aia s& asi!ure materialele documentare i de propa!and&
necesare ?norme de protecia muncii$ instruciuni$ pliante$ plane$ a%ie$ mac'ete$
diapoziti#e$ %ilme$ dia%ilme$ etc.@. =n toate %azele instructajului de protecia muncii
se #or %olosi mijloace audio-#izuale i ndeosebi$ desene$ sc'ie$ %oto!ra%ii$
diapoziti#e$ declaraii ?ale accidentailor$ martorilor@ etc. care s& permit& o
prezentare c)t mai complet& a pericolului pe care l prezint& nc&lcarea normelor
de protecia muncii.
Instructajul ?!eneral introducti#$ la locul de munc& i periodic@ se #a
consemna n mod obli!atoriu n %ia indi#idual& de instructaj$ stabilit& con%orm
modelului tipizat.
Veri%icarea instructajului periodic se %ace de c&tre e%ul celui care
e%ectueaz& instructajul i de c&tre persoane din conducerea instituiei de
n#&&m)nt$ care #or semna n %iele de instructaj ale celor #eri%icai$ con%irm)nd$
ast%el$ c& acetia au %ost examinai i posed& cunotinele necesare de protecia
muncii.
Veri%icarea nsuirii instructajului de protecia muncii se %ace ast%el:
- pentru ele#i de c&tre e%ii de catedr& i conduc&torii de lucr&ri
?pro%esor$ in!iner$ maistru-instructor$ te'nician$ etc.@A
- pentru personalul didactic$ auxiliar$ economic i administrati#
de c&tre conduc&torul instituiei de n#&&m)ntA
- pentru conduc&torii instituiilor de n#&&m)nt$ de c&tre
mputernicii ai Inspectoratului colar.
Doate persoanele care sunt promo#ate ntr-o munc& superioar& #or %i
supuse unei #eri%ic&ri a cunotinelor de protecia muncii speci%ice noului loc de
munc&.
IV& 2?:3'I 2I%I2A40 50 $'6)0C7IA 23%CII
:$0CI8IC0 3%6' AC)IVI)?7I :A3 46C3'I 50
23%C?
4cti#it&ile instructi#-educati#e or!anizate pentru precolari i ele#ii
colilor de toate !radele se des%&oar& n spaii de colarizare i locuri de munc& cu
di%erite amenaj&ri i dot&ri te'nico-materiale care necesit& pentru %olosirea lor
respectarea unor norme minimale de protecia muncii.
A& 2?:3'I 50 $'0V0%I'0 A ACCI50%)046' <%
'B%534 $'0C64A'I46'
Personalul didactic i ajut&tor din !r&dinie are obli!aia:
1. s& urm&reasc& asi!urarea condiiilor de iluminat$ microclimat i #entilaie
n spaiile i locurile de or!anizare i des%&urare a acti#it&ilor instructi#-
educati#eA
2. s& controleze periodic starea mobilierului din dotare i s& ia m&suri pentru
repararea sau ndep&rtarea obiectelor deteriorate care pot produce accidente
n r)ndul copiilorA
.. s& asi!ure %ixarea i ancorarea #itrinelor i dulapurilor din dotarea spaiilor
destinate des%&ur&rii acti#it&ilor instructi#-educati#eA
3. s& protejeze e#entualele prize amplasate la ni#eluri cobor)te pentru a
pre#eni accidentarea copiilor prin electrocutareA
(. s& pre!&teasc& i s& urm&reasc& modul n care copiii utilizeaz& la acti#it&i
manuale di%erite unelte i instrumente simple?ac de cusut$ %oar%ece$ ac de
piro!ra#at$ etc.@ %&r& a se accidentaA
2. s& asi!ure %ixarea i %uncionarea instalaiilor de joc montate n curtea
!r&diniei n con%ormitate cu normele de normele de te'nica securit&ii i
protecia munciiA
0. s& ndep&rteze din curtea colii sau s& protejeze sistemele de mprejmuiri
cu st)lpi i ancore cu supra%ee t&ietoare sau cu #)r%uri ascuite i s& astupe
e#entualele !&uri de e#acuare ori alte deni#el&ri care pot cauza accidente n
r)ndul copiilorA
<. s& ia m&suri pentru %uncionarea permanent& a dispoziti#elor de nc'idere i
desc'idere a tuturor %erestrelor i uilor.
@& 2?:3'I 50 $'0V0%I'0 A ACCI50%)046' <%
'B%534 040VI46' 5I% C4A:040 I IV
Personalul didactic din n#&&m)ntul primar are obli!aia:
1. s& asi!ure condiiile de iluminat$ microclimat i #entilaie n s&lile de clas&
sau alte locuri de munc& n care se or!anizeaz& i se des%&oar& acti#it&ile
colare i extracolareA
2. s& asi!ure cunoaterea de c&tre ele#i a sc'emei de e#acuare din cl&direa
colii i s& contientizeze necesitatea deplas&rii n ordine n localul i
incinta colii pentru e#itarea accidentelor pe sc&ri$ n s&lile de clas&$ n
curte etc.A
.. s& asi!ure ancorarea i %ixarea b&ncilor$ #itrinelor$ tablourilor$ a tablei n
s&lile de clas& i a aparatelor din s&lile de !imnastic& sau cele montate n
perimetrul bazei sporti#eA
3. s& demonstreze i s& urm&reasc& nsuirea de c&tre ele#i a modului de
utilizare a instalaiilor i mijloacelor de n#&&m)nt din dotarea s&lilor de
clas& i laboratoareA
(. s& e%ectueze instructaje i s& dea indicaiile necesare pentru pre#enirea
accidentelor n %olosirea instrumentelor de scris ?pix$ stilou$ compas@ i a
instrumentelor$ uneltelor i aparatelor utilizate n orele de abilit&i practiceA
2. s& asi!ure ndrumarea ele#ilor i s& or!anizeze colecti#ele de ele#i pe
!rupe n acti#it&ile de obser#are$ de e%ectuare a unor m&sur&tori n teren
sau a unor lucr&ri experimentale de laboratorA
0. s& ndep&rteze din curtea colii sau s& protejeze sistemele de mprejmuiri
cu st)lpi i ancore cu supra%ee t&ietoare sau cu #)r%uri ascuite i s& ia
m&suri pentru astuparea e#entualelor !&uri de e#acuare ori alte deni#el&ri
care pot cauza accidente n r)ndul ele#ilorA
<. s& asi!ure securitatea corporal& a ele#ilor n #izite$ excursii$ drumeii$
tabere$ etc.A
7. s& instruiasc& ele#ii cu pri#ire la e#itarea accidentelor cu prilejul colect&rii
i depozit&rii di%eritelor materiale recuperabile.
C & 2?:3'I 50 $'6)0C7IA 23%CII <% :?4I40 50 C4A:?,
<% 4A@6'A)6A'040 50 8I>IC?, 50 C1I2I0 I 50
@I646=I0
Pentru pre#enirea accidentelor se #or lua urm&toarele m&suri:
a) nainte de nceperea experimentelor:
1. experimentele la care se utilizeaz& curentul electric$ la tensiuni ce pot
%i periculoase$ #or %i e%ectuate numai de c&tre pro%esorul de %izic&
ajutat n mod obli!atoriu de un laborant$ cunosc&tor al lucr&rilor de
laborator i a normelor de protecie a munciiA
2. planul de des%&urare a experimentelor #a %i dinainte stabilit$
laborantul primind instructajul necesarA
.. de pe locul unde se des%&oar& experimentele se #or ndep&rta toate
obiectele care nu sunt absolut necesareA
3. pardoseala din jurul locului unde se des%&oar& experimentele trebuie
s& %ie uscat& sau s& %ie acoperit& cu un co#or izolantA
(. masa de lucru trebuie s& %ie su%icient de mare pentru a permite
plasarea n bune condiii a ntre!ului aparatajA
2. alimentarea de la reea se #a %ace de la un tablou cu si!urane %uzibile
sau ntrerup&toare automateA n cazul n care se %olosete o priz&
aceasta #a %i n prealabil #eri%icat& i asi!urat& prin si!urane %uzibileA
0. p&rile metalice ale aparatului care ar putea c&dea accidental sub
tensiune #or %i le!ate la p&m)ntA
<. racord&rile dintre p&rile componente ale montajului se #or %ace n
mod obli!atoriu prin cordoane n bun& stare$ per%ect izolate$
corespunz&toare tensiunilor %olosite la experimentul respecti#A
7. uneltele de lucru ?urubelnie$ cleti$ etc.@ #or %i pre#&zute cu m)nere
izolante$ rezistente la tensiunile la care se a%l& instalaiaA
1/.pentru controlul tensiuni i intensit&ii se #or introduce n circuite
aparate de m&sur&A
11.realizarea montajului sau a oric&rei modi%ic&ri a montajului existent$
precum i introducerea sau scoaterea instrumentelor de m&sur& din
circuit se #or %ace cu ntre! aparatajul scos de sub tensiuneA
12.nainte de conectarea instalaiei la sursa de curent electric$ se #a %ace o
ultim& #eri%icare !eneral& a aparatelor$ le!&turilor$ izolaiei$ etc.A
1..pentru nc'iderea i desc'iderea circuitului se utilizeaz& de pre%erin&
un ntrerup&tor special al montajului$ plasat pe masa de lucruA
scoaterea montajului de sub tensiune #a trebui s& se %ac& cu uurin&$
printr-o sin!ur& mane#rareA
13.dac& se lucreaz& cu tensiuni periculoase$ se #a aeza pe masa de lucru$
la loc #izibil$ o plac& a#ertizoare a pericolului de electrocutare$ iar
ele#ii #or %i oprii de a se apropia.
b) n timpul desfurrii experimentelor:
1. n tot timpul des%&ur&rii experimentelor$ pe masa de lucru nu se #or
!&si n a%ara p&rilor componente ale montajului$ nici un %el de obiecte
?s)rme r&zlee$ scule$ etc.@ care ar putea$ accidental$ antrena le!&turile
montajului sau ar putea stabili contactul cu p&rile a%late sub tensiuneA
2. cei care e%ectueaz& experimentele #or a#ea o mbr&c&minte adec#at&
?str)ns& pe corp$ m)neci su%lecate@ de pre%erin& 'alate de laboratorA
.. este interzis& p&r&sirea sau l&sarea sub supra#e!'ere a montajului sub
tensiuneA
3. se recomand& ca toate mane#rele la instalaia a%lat& sub tensiune s& se
%ac& numai cu o m)n&A
(. n timpul %uncion&rii montajului este interzis& atin!erea p&rilor
neizolate ?sc'imbarea le!&turilor$ atin!erea bornelor$ intercalarea
aparatelor de m&sur&@A
2. pentru pre#enirea accidentelor dup& terminarea experienelor$
montajul #a %i scos n mod obli!atoriu de sub tensiune
6rice intervenie asupra instalaiei electrice tre(uie 9cut
de un specialist Celectrician autorizatD, iar lucrarea tre(uie s ai(
caracter de9initiv&
c) la lucrrile de laborator unde se folosesc substane chimice:
1. lucr&rile de laborator i aplicaiile practice se e%ectueaz& cu
cantit&ile de substane$ cu concentraiile$ cu #asele i aparatele
indicate n manuale$ instruciuni de %olosire a materialelor respecti#e$
n metodici$ dup& ce n prealabil pro%esorul a #eri%icat exactitatea
datelorA
2. e%ectuarea experimentelor este permis& numai dup& #eri%icarea
prealabil& a aparaturii respecti#eA
.. e%ectuarea experimentelor n #ase murdare este interzis&A imediat
dup& terminarea experimentelor$ #asele utilizate trebuiesc sp&lateA
3. #asele de laborator se spal& cu amestecuri oxidante ?bicromat de
potasiu i acid sul%uric@ sau deter!eni i ap& distilat& %&r& a se utiliza
nisipul$ care pro#oac& %isuri i la nc&lzire sticla se #a spar!e uorA
(. #asele care conin substane toxice #or purta etic'ete speciale
a#ertizoare i #or %i p&strate la locuri si!ure sub c'eie. Cu este
permis& depozitarea al&turat& a #aselor cu substane care produc
reacii #iolente prin contactA nu este permis& p&strarea p&strarea
substanelor n #ase neetic'etateA
2. la identi%icarea substanelor pentru experimente$ se citete cu atenie
etic'eta. "ac& exist& cea mai mic& ndoial& asupra coninutului unui
#as$ acesta se #a trimite laboratorului de analize c'imice$ spre
identi%icareA
0. ele#ilor le este interzis a !usta sau a mirosi substanele$ a se apleca
asupra #aselor %&r& a#izul pro%esorului de specialitate$ deoarece
aciunea multor substane este puternic toxic& c'iar dac& aceasta nu
se mani%est& imediatA
<. toate substanele c'imice se p&streaz& n dulapuri ncuiateA nu este
permis& nstr&inarea substanelor din laboratorA
7. purtarea oc'elarilor de protecie este obli!atorie la toate
experimentele cu substane c'imice a!resi#eA
1/.eprubeta n care se nc&lzete un lic'id se ine nclinat& ?nu spre cel
care lucreaz& sau spre #ecin@A de asemenea$ eprubeta nu trebuie
nc&lzit& numai la partea de jos$ ci pe toat& lun!imea ocupat& de
substan&. Susinerea eprubetei se #a %ace cu un suport special
construit i nu impro#izatA
11.r&m&iele substanelor periculoase ?metale alcaline$ %os%or$ acizi$
baze$ substane caustice@ nu trebuie aruncate la nt)mplare$ ci str)nse
separat n #ase destinate pentru acest scop$ spre a %i apoi c)t mai
repede neutralizate ?%&cute ino%ensi#e prin metode corespunz&toare@A
12.n cazul e%ectu&rii unor experimente cu aparate n care se pot %orma
substane !azoase$ se #a %ace$ n prealabil$ #eri%icarea tuburilor de
le!&tur& ?etaneitate$ ndoire sau lipire@$ pentru a nu se produce o
sc&pare de !aze$ datorit& unor supratensiuni.
d@ la mnuirea substanelor chimice:
1. experimentele n care se produc substane !azoase sau #apori
toxici trebuie %&cute sub ni&A
2. %&r)miarea alcaliilor$ a calcei sodate$ a iodului$ a s&rurilor acidului
cromic$ ca i a altor substane care dau o pulbere toxic&$ se #a %ace$
de asemenea sub ni&. Dotodat&$ dup& caz este obli!atorie i
%olosirea oc'elarilor de protecie.
e) la mnuirea recipienilor cu acizi concentrai sau amoniac:
1. #asele mari trebuie inute n couriA
2. turnarea lic'idelor se %ace numai prin p)lnieA
.. acidul clor'idric concentrat$ acidul azotic$ soluiile concentrate de
amoniac$ etc. trebuie turnate sub ni&A
3. la diluarea acidului sul%uric concentrat$ se toarn& ncet acidul n
ap&A
(. dac& ntr-un laborator sau ntr-o sal& de clas& se produce$ dintr-o
cauz& oarecare$ o cantitate de substane !azoase sau de #apori
toxici$ concomitent cu e#acuarea celor prezeni n camer& ?%&r&
panic&@$ se desc'id %erestrele pentru aerisirea complet& a nc&perii$
se nc'id uile pentru a pre#eni mpr&tierea !azelor i se ntrerup
e#entualele surse de c&ldur&A
2. la s%)ritul oric&rui experiment$ m)inile se spal& cu ap& i s&pun.
f) La manevrarea aparatelor de nclzire

1. la plecarea din laborator$ c'iar i pentru scurt timp$ este interzis a
se l&sa aprinse becuri de !az$ l&mpi cu spirt sau alte aparate de
nc&lzireA
2. n cazul n care se descoper& pierderi de !aze combustibile ?cu
miros speci%ic@ sau #apori de benzin&$ se procedeaz& ast%el:
se stin! toate becurile de !az de la #entilul principal precum i
celelalte surse de nc&lzireA
concomitent cu e#acuarea persoanelor din camer&$ se desc'id
%erestrele sau !urile de #entilaie i apoi se nc'id uileA se
aerisete nc&perea p)n& la dispariia complet& a mirosului de
!azA
nu se aprinde i nici nu se stin!e lumina electric&A
se caut& sursele de scur!ere a !azului sau #aporilor ?!arnituri
de%ecte$ robinete desc'ise$ tuburi de cauciuc sau conducte
per%orate etc.@ i se iau m&surile necesare pentru ndep&rtarea
de%ectelorA
la ntrebuinarea becurilor de !az se urm&rete ca aprinderea s&
se %ac& treptat i %lac&ra s& nu p&trund& n interiorul beculuiA
dac& %lac&ra totui p&trunde$ se nc'ide robinetul$ se las& becul
s& se r&ceasc& complet i numai dup& aceea se aprinde din nou$
micor)nd n prealabil curentul de aer.
g) La folosirea sticlriei de laborator
1. introducerea unui tub de sticl& ntr-un dop de plut& sau de cauciuc se
%ace in)ndu-se tubul cu m)na c)t mai aproape de cap&tul de introdus ?m)na
n%&urat& ntr-o batist& i %&r& a se %ora tubul@A
2. atunci c)nd se introduce un dop ntr-un #as cu perei subiri$ #asul nu
se ine pe mas&$ ci de !)t i c)t mai aproape de locul de introducere a dopuluiA
.. nc&lzirea substanelor n #ase de laborator cu perei subiri se %ace pe
o sit& de azbest sub a!itare continu&A
3. baloanele$ pa'arele i celelalte #ase n care se a%l& lic'id %ierbinte nu
se pun direct pe mas&$ ci pe o plac& de azbest sau alt material termoizolantA
(. pa'arele mari cu lic'id se ridic& numai cu ambele m)ini i se in n aa
%el$ ca mar!inile r&s%r)nte ale pa'arului s& se sprijine pe de!etele mari i pe
de!etele ar&t&toareA
2. prinderea n stati#e a baloanelor de distilare$ a biuretelor i a
re%ri!erentelor se e%ectueaz& cu ajutorul clemelor pre#&zute cu ap&r&tori de plut&
sau de cauciuc.
l) n laborator trebuie s se gseasc la loc vizibil mi!loacele de prim a!utor n
cazuri de accidente ?r&niri$ arsuri$ otr&#iri etc.@ i s& se ia urm&toarele m&suri:
1. accidentele de natur& mecanica pot a#ea ca e%ect t&ieturi$ z!)rieturi$
nep&turi$ zdrobiri i stri#iri. =n cazul leziunilor !ra#e este necesar& c'emarea
medicului$ iar c)nd r&nile sunt uoare$ se spal& cu ap& curat&$ se dezin%ecteaz& cu
ap& oxi!enat& i se bandajeaz& cu ti%on sterilizat. 5)nd se produc 'emora!ii$ se
procedeaz& de ur!en& la oprirea s)n!elui$ apoi la dezin%ectare$ la bandajarea r&nii
i transportarea accidentatuluiA
2. accidentele termice ?arsuri$ op&riri@ se trateaz& dup& !ra#itatea lorA
arsurile pro%unde i pe supra%ee mari ?de !radul II i III@ necesit& internarea de
ur!en& n spitalA
.. accidentele c'imice ?arsuri c'imice$ intoxicaii i su%oc&ri@ pot a#ea
loc la orice lucrare de laborator$ dac& nu se respect& m&surile pre#enti#e. +ste
totui necesar ca n timpul experimentelor s& %ie la ndem)n& o cantitate su%icient&
de soluii de carbonat de sodiu$ amoniac$ acid acetic$ acid boric etc. pentru acizi
sau baze care ar putea ajun!e pe corp sau pe 'aineA
3. manipularea substanelor c'imice a!resi#e se #a %ace %olosind
ec'ipamentul de protecie corespunz&tor ?oruri de protecie$ m&nui$ oc'elari
etc.@A
(. n %iecare laborator trebuie s& existe o trus& sanitar& cu urm&toarele
materiale: ap& oxi!enat&$ alcool sanitar$ tinctur& de iod$ jecolan$ acid boric$ %iole de
co%ein&$ %iole de cardiazol$ pense$ %oar%ece$ #at&$ ti%on$ leucoplast$ o soluie
neutralizant& pentru cazul stropirii cu substane. 1edicamentele care au termen de
#alabilitate #or %i nlocuite periodicA
2. dac& #reun reacti# ajun!e pe corp$ el trebuie sp&lat n primul r)nd cu o
mare cantitate de ap& i apoi se ter!e locul respecti# sau se aplic& substane
neutralizanteA
0. c)nd o pic&tur& de reacti# p&trunde n oc'i$ este %oarte important ca
acetia s& %ie sp&lai imediat cu jet de ap& i apoi supui unui examen medicalA
<. n cazul intoxicaiilor acute sau al su%oc&rilor cu substane !azoase sau
cu #apori toxici$ p)n& la sosirea medicului$ cel n cauz& #a %i scos din atmos%era
toxic& i dus ntr-un loc bine aerisitA i se #a des%ace 'aina la !)t i i se #a %ace
respiraie arti%icial&.
5& 2?:3'I 50 $'6)0C7IA 23%CII 4A 8646:I'0A
C3'0%)343I 040C)'IC
1. 5urentul electric are o aciune complex& i caracteristic& asupra tuturor
componentelor or!anismului omenesc produc)nd tulbur&ri interne !ra#e ?aa-
numitele ocuri electrice@ sau leziuni externe ?arsuri electrice$ electrometaliz&ri i
semne electrice@. 4ccidentele electrice se datoresc urm&toarelor cauze:
a@ %olosirea curentului electric la tensiuni care dep&esc pe cele ar&tate n
normele de te'nica securit&iiA
b@ atin!erea conductoarelor neizolate sau insu%icient izolate a%late sub
tensiune. =n #ederea e#it&rii unor asemenea accidente se impune ca izolarea lor s&
%ie per%ect& i prin poziia acestora s& %ie exclus& posibilitatea unei atin!eri.
Pentru e#itarea accidentelor prin electrocutare$ prin contact$ uneltele cu care
se #a lucra$ n ast%el de locuri de munc&$ #or a#ea m)nerele din materiale
electroizolante. +lementele sub tensiune #or %i protejate de carcase$ mpiedic)ndu-
se ast%el atin!erea acestora. 5arcasarea sau n!r&direa se #a executa cu plase
metalice sau table per%orate cu rezisten& metalic& su%icient& i bine %ixat&A
c@ contactul direct cu anumite p&ri metalice ale instalaiilor care au intrat
sub tensiune n mod nt)mpl&tor. Pentru a se e#ita o ast%el de accidentare$ se #a
asi!ura le!area la p&m)nt sau le!area la nul a aparatelor ?de exemplu$ aparatele de
proiecie cinemato!ra%ic&$ maini-unelte etc.@$ con%orm normelor de
electrosecuritate. 5el puin o data la . ani se #a #eri%ica instalaia de le!are la
p&m)nt$ lucr&rile e%ectu)ndu-se de c&tre persoane de specialitate$ autorizate n
acest scopA
d@ p&trunderea curentului de nalt& tensiune n instalaiile de joas&
tensiune.5a m&suri de protecie n acest caz$ este necesar s& se %oloseasc& si!urane
%uzibile calibrate sau ntrerup&toare de protecie automate i s& se interzic&
%olosirea s)rmelor !roase$ a cuielor etc.$ n locul si!uranelor calibrateA
e@ apropierea de instalaiile sub tensiune nalt&. Se impune a%iarea pl&cilor
a#ertizoare i n!r&direa locurilor respecti#e$ iar ele#ii care #iziteaz& ntreprinderile
trebuie s& %ie sub stricta supra#e!'ere a cadrelor didactice i a dele!atului
ntreprinderiiA
%@ alimentarea aparatelor electrice portati#e de la reeaua de curent$ n
nc&peri umede sau cu !aze$ pra% etc. 6a alimentarea aparatelor electrice portati#e
se #or %olosi tensiunile reduse pre#&zute n normele de electrosecuritate. "e
asemenea$ re#izia periodic& a ntre!ii instalaii electrice i a aparatelor respecti#e
se #a %ace de c&tre personal cali%icatA
2. Staiile de ampli%icare$ aparatele i utilajele electrice #or %i instalate numai
n nc&peri uscate i curateA alimentarea acestora$ prin deri#aii pro#izorii$ de la
tabloul de distribuie este interzis&. Se interzice utilizarea mainilor i utilajelor la
puteri nominale mai mari dec)t suport& reeauaA
..Doate instalaiile electrice de pe ntre! teritoriul colii a%late n locuri de
munc& periculoase$ unde ele#ii i personalul colii ar putea #eni n contact cu ele$
#or %i pre#&zute cu izolaiile i ap&r&toarele re!lementare$ precum i cu t&bliele
a#ertizoare respecti#e ?speci%ice instalaiilor i locului de munc&@A
3. =nc&perile i spaiile colare n care se a%l& instalaiile electrice$
!eneratoare$ trans%ormatoare$ acumulatoare etc. #or %i pre#&zute cu a%ie su!esti#e$
plancarde i instruciuni pri#itoare la electrosecuritateA
(. =n caz de electrocutare$ m&surile de prim ajutor trebuie luate n %uncie de
starea n care se !&sete accidentatul$ ast%el:
a@ scoaterea rapid& a accidentatului de sub tensiune prin ntreruperea
circuitului respecti#$ cu respectarea tuturor pre#ederilor din normele n #i!oare$
deoarece$ dac& accidentatul este atins de o persoana nainte de scoaterea lui de sub
tensiune$ aceasta poate %i electrocutat&A
b@ cel care o%er& ajutorul #a %olosi obiecte din materiale uscate$ r&u
conduc&toare de electricitate ?es&turi$ %unii$ pr&jini$ m&nui$ co#orae i !aloi de
cauciuc etc.@$ iar la instalaiile de nalt& tensiune este obli!atoriu %olosirea
m&nuilor i a cizmelor din cauciuc electroizolantA ndep&rtarea conductoarelor
c&zute la p&m)nt se #a %ace cu o pr&jin& uscat& din lemn$ iar ruperea lor se %ace
prin lo#irea$ de la distan&$ cu corpuri r&u conduc&toare de electricitateA
c@ n cazul c)nd accidentatul este n stare de lein$ trebuie c'emat nent)rziat
un medic sau ESal#area-A p)n& la sosire$ persoana accidentat& se #a aeza ntr-o
poziie comod&$ linitit&$ mbr&c&mintea i #a %i des%&cut& pentru %acilitarea
respiraiei$ accidentatului d)ndu-i-se n acelai timp s& miroas& o soluie de
amoniacA dac& accidentatul a ncetat s& mai respire sau respir& anormal$ rar$
con#ulsi#$ i se #a %ace imediat respiraie arti%icial&. Pentru reanimarea
accidentatului$ %iecare secund& este preioas&. "ac& scoaterea de sub tensiune i
nceperea respiraiei arti%iciale se %ac imediat dup& electrocutare$ readucerea la
#ia& reuete de cele mai multe ori. "e aceea$ primul ajutor trebuie acordat$ %&r&
nt)rziere$ c'iar la locul accidentului.
0& 2?:3'I 50 $'6)0C7IA 23%CII <% @A>040
:$6')IV0 :A3 50 053CA7I0 8I>IC?, <% )I2$34
50$4A:?'II 040VI46' <% A8A'A C64II
1. 5onducerea instituiei de n#&&m)nt trebuie s& asi!ure condiii i!ienico-
sanitare corespunz&toare pentru buna des%&urare a acti#it&ilor de educaie %izic& i
sport$ m&suri de bun& %uncionare a s&lilor de educaie %izic&$ a instalaiilor i
aparaturii cu care sunt dotate.
2. =n timpul des%&ur&rii leciilor de educaie %izic& i de acti#it&i sporti#e$
toi ele#ii trebuie s& posede ec'ipament adec#at anotimpului i condiiilor
atmos%erice n care se des%&oar& acti#itatea.
.. =nainte de nceperea leciilor pro%esorul de educaie %izic& #a #eri%ica
starea aparaturii i instalaiilor din sala de educaie %izic& i de pe terenurile de
sport. Cu se #a admite e%ectuarea exerciiilor la instalaii i aparate de%ecte.
3. +le#ii bolna#i sau parial inapi pentru acti#itatea %izic& #or anuna
pro%esorul i nu #or executa exerciiile care le-ar periclita s&n&tatea. Se #or
respecta indicaiile 1+5D pri#ind scutirile medicale$ #izita medical& %iind
obli!atorie pentru ele#i la %iecare nceput de an colar. Pentru a participa la ore$
ele#ii sunt obli!ai s& prezinte o ade#erin& cu meniunea E56ICI5 SFCFD8S -
4PD P+CDR* 45DIVIDFGI6+ "+ +"*54GI+ HIII5F I SP8RD-$ n
con%ormitate cu art. (3$ (( 6e!ea nr. 27B2///.
(. Pauza dinaintea orei de educaie %izic& este a%ectat& ec'ip&rii i deplas&rii
la locul de des%&urare a acti#it&ii ?teren$ sal&@. =n aceast& pauz& nu este indicat s&
se consume alimente$ pentru a nu a#ea tulbur&ri di!esti#e.
2. Intrarea n sal& ?pe teren@ se %ace n prezena pro%esorului$ ele#ii aliniindu-
se n %ormaia i la locul stabilit.
0. +le#ii scutii medical$ sau ele#ul de ser#iciu din ziua respecti#&$ au
urm&toarele ndatoriri:
- #or #eri%ica dac& pe teren ?in sal&@ nu sunt obiecte$ instalaii i aparate care ar
putea pune n pericol s&n&tatea ele#ilorA
- #or ajuta pro%esorul c)nd sunt solicitai.
<. Se interzice participarea la ore cu l&nioare$ br&&ri$ cercei cu diametre
prea mari i alte obiecte care ar putea pune n pericol inte!ritatea corporal&: ace$
a!ra%e$ obiecte t&ioase etc.
7. +le#ii au obli!aia ca n timpul orelor s& execute numai exerciiile indicate
de pro%esor i s& respecte re!ulile de joc.
1/. =n timpul deplas&rii sau al acti#it&ii ele#ii nu au #oie s&-i pun& piedic&$
s& ias& brusc n %aa celorlali$ pentru a nu pro#oca busculade.
11. +le#ii au obli!aia s& nceteze acti#itatea i s& anune pro%esorul ori de
c)te ori sesizeaz& de%eciuni sau deterior&ri la materialele sau instalaiile utilizate.
+le#ilor le este interzis s& se a!ae de porile de 'andbal$ de courile de basc'et$
sau orice %el de bare care nu prezint& securitate.
12. Cu se #a umbla la prize$ instalaii i aparatura electric&. Se #a p&stra
cur&enia n sal&$ pe teren$ n clas&$ !rupuri sociale$ i orice alt loc de des%&urare a
acti#it&ii.
1.. Pentru stric&ciuni pro#ocate n mod #oit sau lipsuri la materiale$
r&spunderea #a re#eni celui n cauz& sau ntre!ii clase.
13. +le#ii sunt obli!ai s& respecte re!ulile de circulaie i m&surile de
pre#enire a accidentelor de circulaie n situaiile n care se deplaseaz& pe
drumurile publice. Se #or respecta masurile PSI$ %iind interzis& aprinderea %ocului
n locuri nepermise.
1(. =n cazul n care se #or !&si obiecte periculoase ?cartue$ !renade etc.@
sau instalaii a#ariate care pot pro#oca accidente ?cabluri electrice rupte de #)nt
sau %urtun&@ se #or ocoli i #or %i anunate or!anele n drept.
2suri de protecia muncii n timpul lucrului cu
calculatorul
+xist& unele m&suri de pre#enire$ care trebuie luate pentru a nu d&una at)t
utilizatorului c)t i calculatorului:

2suri de protecie pentru utilizator
*n prim element c&ruia trebuie s& i se acorde atenie este c)mpul ma!netic
creat n jurul calculatorului$ mai ales cel creat de monitor i cel creat de uit&ile de
discuri ma!netice.
5)mpul creat de monitor are cca. .2 m> ?mili >auss@ i arie mai mare nspre
spatele acestuia.
4st%el este d&un&toare aezarea monitoarelor pe sistemul clasei de ele#i ?unul n
spatele celuilalt@.
"e asemenea$ n spatele monitorului nu se #or ine benzi sau discuri ma!netice
i nici nu #a sta n mod obinuit #reo persoan&.
4mplasarea monitorului %a& de sursa de lumin& a nc&perii n care se lucreaz&
este %oarte important& pentru oc'i. 8 combinare de%ectuoas& a luminii nc&perii cu
emisia luminoas& a monitorului duce la tulbur&ri de #edere. =n !eneral$ monitorul
se #a plasa ast%el nc)t lumina natural& #enit& de pe %ereastr& s& cad& n lateral %a&
de persoana care lucreaz& la calculator. 4lt%el$ ori se combin& cu emisia ecranului
i se re%lect& deranjant pentru oc'i$ ori #ine direct n oc'i mpreun& cu cea de la
ecran.
Drebuie ca monitorul s& dispun& de protecia la radiaii.
Cu trebuie s& se stea prea aproape cu oc'ii de monitor. "istana minim& este de
(/ cm.
Poziia de%ectuoas& la calculator #a a#ea consecine asupra coloanei #ertebrale.
4cest lucru apare mai ales la tineri$ care pre%er& s& tasteze cu tastatura pe !enunc'i$
sau cu o sin!ura m)n&$ sau aplecai peste tastatur&.
2suri pentru (una 9uncionare a
calculatorului
5alculatorului trebuie conectat la reeaua de curent electric printr-o priz& cu
mp&m)ntare. "ac& reeaua de alimentare cu curent electric prezint& %luctuaii de
tensiune i$ n consecin&$ de %rec#en&$ se recomand& utilizarea unei surse
nentreruptibile de tensiune electric&$ care s& asi!ure un timp minim de sal#are a
%iierelor i de nc'idere corect& a calculatorului. Hluctuaiile de tensiune$ p)n& la
opriri i porniri brute$ pot duce la distru!erea 'ard disJ-ului prin deteriorarea
mecanicii braelor cu capete de citireBscriere. 4cestea pot ,c&dea- pe supra%aa
discului i cum acesta se rotete$ #or aciona ca nite plu!uri$ distru!)ndu-l.
Cu se recomand& pornirea i oprirea calculatorului ntr-un inter#al scurt de
timp$ pentru a pre#eni e#entualele ocuri electrice.
4tunci c)nd este transportat la temperaturi joase i apoi introdus n cas&$
calculatorul nu #a %i pornit dec)t dup& ce #a ajun!e la temperatura camerei
?sc'imb&rile brute de temperatur& pro#oac& condens pe di#erse componente i
c)nd acestea sunt puse sub tensiune se pot distru!e$ n special tubul monitorului@.
Drebuie #eri%icat periodic sistemul de r&cire al microprocesorului ?cooler-ul@$
deoarece microprocesorul %iind compus din componente care realizeaz& emisii
termice produce o nc&lzire a pastilei de siliciu i pot ap&rea dilat&ri. "urata de
%uncionare a microprocesorului #a %i cu at)t mai mare cu c)t acesta #a %unciona la
temperaturi mai mici. "ei unele pl&ci de baz& permit o#erclocJin!-ul
,%uncionarea microprocesorul la o %rec#en& de tact superioare celei marcate pe
c'ip-$ aceast& practic& nu este recomandat& deoarece scurteaz& #iaa
microprocesorului sau l poate distru!e rapid.
Cu trebuie puse n lucru %loppK disJ-uri imediat ce au %ost aduse dintr-un mediu
rece.
"ac& manipulai 'ard disJ-ul ?la instalarea unuia nou sau la trans%erul ntr-un alt
calculator@$ trebuie s& l %erii de ocuri mecanice$ deoarece componentele
mecanice din interior sunt sensibile. *n 'ard disJ lo#it #a %i de%initi# compromis.
1ediul n care lucreaz& calculatorul trebuie %erit de pra% care poate n%unda
cooler-ul microprocesorului sau %antele de #entilaie ale sursei de alimentare.
=n situaiile n care se des%ace carcasa i se atin! componentele din interior$ sau
atunci c)nd instal&m noi componente 'ardLare$ este obli!atoriu ca persoana care
execut& aceste operaii s& %ie desc&rcat& electrostatic$ pentru a nu produce
scurtcircuite pe pl&cile interioare calculatorului. 4cest lucru se poate realiza
atin!)nd o supra%a& metalic& ne#opsit& ?carcasa calculatorului@. =n aceste situaii
calculatorul #a %i debranat de la reeaua electric& nainte de a i se desc'ide
carcasa.
Pentru o protecie a monitorului este recomandabil& acti#area opiunii de trecere
la stand bK pe timpul c)t nu lucreaz&$ n loc de %olosirea unui screen sa#er.
$'0V0%I'0A :I :)I%=0'0A
I%C0%5II46'
"# ndrumri privind respectarea regulilor de paz contra incendiilor
n gospodrii i instituii
- Cu l&sai la ndemEna copiilor mici cFi(riturile sau alte surse de 9ocG
! %u lsai copiii mici nesupravegFeai n ncperi cu 9oc n so(e i lmpi de
gtit sau de iluminat cu petrol n stare de 9uncionareG
- Cu cur&ai cu benzin& sau cu alte lic'ide in%lamabile 'aine$ mobila$ pardoseala
etc.$ n prezena %ocului desc'isA
- Cu depozitai %uraje i lic'ide in%lamabile n poduri sau n apropierea
construciilorA
- Cu l&sai nesupra#e!'eat %ocul n curte$ nu %acei %oc desc'is pe timp de #)ntA
- Cu %umai i nu permitei %umatul$ aruncarea c'ibriturilor$ i!&rilor sau a altor
obiecte aprinse i nici iluminatul cu %lac&r& desc'is& n ma!azii$ poduri etc.A
- =n %aa sobelor$ pe duumea sau parc'et$ se #a %ixa o tabl&$ peste care nu se #or
pune preuri$ co#oare$ ')rtii etcA
- Cu se #or p&stra lemne$ ')rtii$ mbr&c&minte sau alte materiale combustibile mai
aproape de 1 metru %a& de sobele metalice i de burlanele acestoraA
- 5enua se #a depozita n #ase metalice sau n !ropi$ separate de !unoi i apoi #a
%i stins&A
- +ste interzis a se aprinde %ocul n sobe cu benzin& sau cu alte lic'ide in%lamabileA
- +ste interzis a se introduce n sobe lemne care nu intr& n ntre!ime n %ocarA
- Sobele de metal$ de c&r&mid& sau de teracot& s& nu se nc&lzeasc& peste m&sur&A
- Pe timpul transportului i m)nuirii buteliilor de !aze lic'e%iate$ acestea #or %i
%erite de lo#ituri$ c&deri sau de%orm&riA
- Cu %olosii buteliile %&r& re!ulator de presiune$ cu !arnituri uzate$ cu %urtun care
prezint& cr&p&turi sau l&r!iri la capeteA
- 9uteliile de !aze lic'e%iate nu se p&streaz& n apropierea surselor de c&ldur& sau
sub aciunea direct& a razelor solareA
- "istana dintre butelie i maina de ara!az #a %i de 1 metru$ iar %a& de sursa de
c&ldur& cu %lac&r& desc'is& de cel puin 2 metriA
- +ste interzis a se %olosi buteliile n poziia culcat& sau nclinat&A
- 4prinderea %ocului n cazul %olosirii !azelor lic'e%iate se #a %ace respect)nd
principiul E!az pe %lac&r&-A
- Pe timpul %olosirii $ara!azul nu se las& nesupra#e!'eatA
- +ste interzis a se %olosi instalaii i aparate electrice de%ecte sau impro#izate$ cu
conductori neizolai$ cu prize sau ntrerup&toare de%ecte$ cu doze i deri#aii %&r&
capaceA
- Cu este permis a se l&sa sub tensiune %&r& supra#e!'ere nici un %el de aparate
electrice ?%ier de c&lcat$ reou$ radiator etc.@A
- Hierul de c&lcat #a %i aezat pe timpul %olosirii pe supori de c&r&mid& sau de
metalA
- 6&mpile de !&tit sau de iluminat cu petrol trebuie s& %ie n bun& stare$ s& nu aib&
scur!eri de petrol$ s& nu se lase nesupra#e!'eate$ s& nu se umple n timpul
%uncion&riiA
- Cu aprindei %ocul n p&dure sau la o distan& mai mic& de 1// de metri %a& de
aceastaA
- Cu aruncai n p&dure i!&ri sau c'ibrituri aprinse.
2& C0 8AC02 I% CA> 50 I%C0%5I3H
Prima obli!aie pe care o a#ei$ odat& ce ai obser#at incendiul$ este aceea de
a anuna pompierii ?%ormaie ci#il& sau militar&@.
4a sate se alarmeaz& %ormaia de pompieri prin semnale de toac&$ clopot$
siren& etc.
"up& alarmarea pompierilor se trece la localizarea i lic'idarea %l&c&rilor.
"e reinut ca %ocul ?arderea@ nceteaz& daca dispare unul dintre cele trei elemente
care l ntreine: materia com(usti(il, o#igenul din aer i temperatura&
4pa r&cete materialele aprinse p)n& c)nd temperatura creat& nu mai poate
ntreine arderea. Vaporii n&bu& %ocul.
8etul i si%onul sunt de circa cinci ori mai e%icace ca apa.
Prelatele stin! %ocul prin n&buireA la %el$ nisipul sau p&m)ntul etc.
Stin!&toarele cu spum& c'imic& %uncioneaz& prin r&sturnareA cele cu pra% i
bioxid de carbon prin scoaterea si!uranei i acionarea rozetei sau p)r!'iei. Metul
se ndreapt& spre baza %l&c&rilor.
:tingerea incendiilor de co
5ourile de e#acuare a %umului se aprind datorit& necur&&rii lor la timp de
%unin!inea i z!ura depuse pe ele.
"ac& au luat %oc$ ele trebuie stinse rapid$ put)nd !enera incendii mari.
Pentru stin!ere aruncai mai nt)i oet sau ap& peste %ocul din sob& i
nc'idei uile acesteia.
4poi$ de pe acoperi se #a arunca pe co un litru de oet sau 3-( litri de ap&$
dup& care se #a n%unda cu o c)rp& ud&. Iarna se poate %olosi z&pada de pe acoperi.
5)nd nu se poate ajun!e la co$ incendiul se #a stin!e din pod.
"esc'idei uia de cur&are a coului ?a#)nd m)na n%&urat& ntr-o c)rp&
ud&@ i turnai prin ea oetul sau apa.
5)nd se incendiaz& poriunea de acoperi din jurul coului$ #ei aciona de
pe acoperi i din pod$ prin des%acerea i!lei$ tablei$ de la limita cea mai ndep&rtat&
a supra%eei aprinse i stropirea cu ap& a #ecin&t&ilor.
:tingerea incendiilor provocate de aragazuri, lmpi de petrol,
so(e de nclzit cu com(usti(ili licFizi
5ac& s-au aprins !azele ieite c'iar pe la #entil sau re!ulatorul de presiune$
operaiunea de nc'idere o %acei cu m)na n%&urat& ntr-o c)rp& ud&$ pentru
e#itarea arsurilor.
"ac& #entilul este de%ect$ acoperii-l rapid cu o prelat& ud&$ care s& cuprind&
i butelia.
6&mpile sau sobele incendiate se acoper& repede cu prelate umede$ dup&
care se continu& stropirea cu ap& a acestora.
4tunci c)nd totui s-au produs explozii$ dup& sal#area e#entualelor #ictime$
nc'idei uile nc&perilor unde s-a transmis incendiul$ dup& care trecei la stin!erea
%ocarelor prin stropire cu ap& i batere cu c)rpe ude.
:tingerea instalaiilor electrice
5ei aprinderea izolaiei conductoarelor electrice nu este #izibil&$ totui se
simte mirosul caracteristic de cauciuc ars$ se obser#& ieind %um pe la capacele
dozelor de rami%icaie$ ntrerup&toarelor sau prizelor. =n asemenea cazuri
ntrerupei imediat alimentarea cu ener!ie electric&$ prin scoaterea si!uranelor de
la tabloul de distribuie i numai dup& aceea trecei la stin!erea incendiului. Pentru
aceasta des%acei capacul dozei de unde se rami%ic& circuitul$ care arde$ i
introducei cu presiune coninutul unui si%on pe tubul de protecie a conductorului.
"ac& nu a#ei si%on$ turnai cu sticla oet$ n lipsa acestuia$ ap&.
:tingerea unei cldiri de locuit
Prima !rij& este aceea de a #edea dac& n cas& nu sunt persoane.
=n cazul c)nd sunt$ #ei trece imediat la scoaterea lor din nc&peri.
Pentru reuita inter#eniei$ de la bun nceput se #or or!aniza ec'ipe pentru:
1. sal#area oamenilor i e#acuarea bunurilorA
2. localizarea incendiuluiA
.. lic'idarea %ocarelor$ alimentarea cu ap&.
8rdinea e#acu&rii #a %i: butelii de ara!az$ bidoane$ l&mpi cu lic'ide
in%lamabileA se scot apoi obiectele mici i de #aloare$ apoi cele mai mari. 4 nu se
uita animalele din !rajduri$ dac& sunt ameninate.
$e reinut% 5ei care acioneaz& pe acoperi nu #or atin!e i #or stropi %irele
electrice aeriene$ pentru a nu %i electrocutai.
"ac& animalele din !rajd sunt speriate i nu #or s& ias&$ le #ei acoperi capul
?oc'ii@ cu o p&tur& ?sac$ 'ain&@$ dup& care le #ei tra!e a%ar&.
:tingerea incendiilor la autoveFicule
Indi%erent unde a izbucnit incendiul$ oprii auto#e'iculul.
Se oprete curentul prin scoaterea le!&turilor de la baterie.
"ac& arderea are loc n apropierea rezer#orului de benzin&$ acoperii-l cu
c)rpe ude$ pentru a nu se nc&lzi.
=n lipsa stin!&toarelor sau a apei$ %olosii p&m)nt$ noroi$ nisip sau acoperii
cu prelate$ c)rpe etc.
:tingerea incendiilor de lanuri
5)nd %ocul a cuprins o supra%a& mic&$ l stin!ei prin Ebatere- cu cren!i$
m&turi$ 'aine sau prin acoperire cu p&m)nt.
"ac& a %ost cuprins& o supra%a& mare$ anunai or!anele competente.
6ocalizarea incendiului se %ace prin cosirea unei %)ii n jurul supra%eei cuprinse
de %l&c&ri$ lat& de 2-. metri$ mai ales n %aa #)ntului.
:tingerea incendiilor de pdure
*n nceput de incendiu se lic'ideaz& prin Ebatere- cu cren!i i acoperire cu
p&m)nt$ ncep)nd cu mar!inile zonei c&tre centrul acesteia.
5)nd %l&c&rile au cuprins o supra%a& mai mare$ se realizeaz& prin s&pare o
%)ie lat& de1-3 metri n jur.
&einei% Cumai dup& localizare trecei la stin!erea incendiului. 5on#in!ei-
#& c& ai lic'idat toate %ocarele.
:tingerea m(rcmintei de pe o persoan
"ac& #i s-au aprins 'ainele$ nu %acei imprudena s& %u!iiN
"ezbr&cai-le imediat$ apoi stin!ei-leN "ac& nu le putei dezbr&ca$ culcai-#&
pe partea aprins& sau n%&urai-#& cu o cu#ertur&$ p&tur& etc.
"ac& arderea a p&truns ad)nc prin mbr&c&minte$ p)n& la piele$ #ictima nu se
mai dezbrac&$ ci se n%&oar& cu un ceara%$ %iind transportat& n cel mai scurt timp
la un spital. Pentru calmarea durerilor i pre#enirea st&rii de oc$ p)n& la sosirea
personalului cali%icat$ li se #or da calmante ?al!ocalmin etc.@ i analeptice ?ca%ea
tare$ co%ein&$ pentazol etc.@ pentru a pre#eni colapsul ?leinul@.
A)'I@37II40 86'2A7II46' CIVI40 50 $62$I0'I
1. "es%&oar& acti#itate pentru cunoaterea i respectarea normelor de
pre#enire i stin!ere a incendiilor.
2. +%ectueaz& controale asupra modului n care se aplic& normele de
pre#enire i stin!ere a incendiilor$ %ac propuneri pentru nl&turarea nere!ulilor
constatate i urm&resc rezol#area operati#& a acestora.
.. Inter#in cu operati#itate pentru stin!erea incendiilor i sal#area
persoanelor i a bunurilor materiale ce se a%l& n pericol n caz de incendii sau de
calamit&i naturale ori catastro%e.
3. Particip& la aciunile pentru ap&rarea mpotri#a inundaiilor$ e#acueaz&
apa din subsoluri$ canale te'nolo!ice i din alte puncte deosebite ale
ntreprinderilor i instituiilor.
(. Particip& la e%ectuarea de debloc&ri i nl&turarea d&r)m&turilor pro#ocate
de calamit&i naturale sau de catastro%e.
2. +xecut& m&surile stabilite de conducerile societ&ilor pentru pre#enirea
pericolului incendiilor pe timpul repunerii n %unciune a instalaiilor te'nolo!ice
a#ariate de calamit&i naturale sau catastro%e.
6'=A%I>A'0A AC)IVI)?7II 50 $'0V0%I'0 A
I%C0%5II46'
$rin prevenirea incendiilor se nelege complexul de m&suri
te'nico-or!anizatorice i instructi#-educati#e destinate s& prent)mpine izbucnirea
i propa!area incendiilor$ s& asi!ure condiii pentru sal#area persoanelor i
bunurilor$ precum i pentru semnalizarea i stin!erea e%icient& a incendiilor.
=ntrea!a acti#itate de pre#enire i stin!ere se or!anizeaz& i se des%&oar& pe
principiul autoaprrii care presupune ca 9iecare unitate colar i 9iecare
localitate s!i asigure cu 9orele i mi;loacele proprii, aprarea vieii i
(unurilor mpotriva incendiilor, e#ploziilor, avariilor i e9ectelor negative ale
calamitilor naturale&
=n acest scop trebuie s& se asi!ure realizarea urm&toarelor obiecti#e:
a@ prent)mpinarea apariiei situaiilor ne!ati#e care ar putea diminua
securitatea mpotri#a incendiilorA
b@ sesizarea i nl&turarea operati#& a st&rilor de pericol i a cauzelor
poteniale de incendiu$ explozie sau a#arii care pot !enera incendiiA
c@ stin!erea prompt& a nceputurilor de incendiu i a incendiilor$ limitarea la
maximum a consecinelor ne!ati#e pe care le pot crea asupra securit&ii oamenilor
i bunurilorA
d@ nl&turarea operati#& a urm&rilor incendiilor$ exploziilor$ calamit&ilor
naturale i a altor asemenea e#enimente ne!ati#eA
e@ reluarea n cel mai scurt timp i n condiii de si!uran& a acti#it&ii
perturbat& de incendii$ explozii$ a#arii sau calamit&i naturale.
:arcinile 9ormaiilor civile de pompieri n cadrul autoaprrii
a@ participarea la instruirea personalului muncitor la ncadrarea acestuia n
munc&A
b@ sprijinirea e%ilor %ormaiilor de lucru n instructajul periodic al
personalului muncitorA
c@ intensi%icarea acti#it&ii pri#ind controlul normelor de pre#enire i
stin!ere a incendiilorA
d@ asi!urarea controlului %uncion&rii instalaiilor de pre#enire i stin!ere a
incendiilorA
e@ creterea contribuiei pompierilor cu acti#itatea obteasc& la realizarea
sarcinilor de protecie mpotri#a incendiilor.
6$0'A7I3%I $0%)'3 $'0=?)I'0A I
50:8?3'A'0A I%)0'V0%7I0I
Hormaiile ci#ile de pompieri execut& urm&toarele operaiuni de pre!&tire i
des%&urare a inter#eniei:
- adunarea pentru inter#enieA
- deplasarea la locul inter#enieiA
- realizarea dispoziti#ului premer!&torA
- recunoatereaA
- sal#area persoanelor i e#acuarea bunurilorA
- realizarea dispoziti#ului de inter#enieA
- stin!erea incendiilorA
- nl&turarea e%ectelor incendiuluiA
- retra!erea i stabilirea capacit&ii de lupt& a %ormaiei.
coala cu clasele I VIII
Comuna #####
Audeul #####
PROCES VERBAL
=nc'eiat ast&zi$ OOOOOOOOOOO$ cu ocazia prelucr&rii normelor de te'nic& a
securit&ii muncii la orele de ed.te'nolo!ic& ?educaie %izic&$ n laboratorul de %izic&$
c'imie$ biolo!ie$ in%ormatic&@$ ele#ilor clasei a ..................
Cr.
5rt.
Cumele si prenumele Semestrul I Semestrul II 8bser#aii
1.
2.
..
3.
(.
2.
0.
<.
7.
1/.
11.
12.
1..
13.
1(.
12.
10.
1<.
17.
2/.
21.
22.
2..
23.
2(.

Pro%. PPPPPPPPP.
In%ormare pri#ind acti#itatea de protecie a muncii
la ni#elul colii
=n anul colar 2//2-2//0$ comisia pentru protecia muncii a elaborat planul
de acti#itate ce a urm&rit instruirea personalului i ele#ilor n scopul nsuirii
normelor !enerale i speci%ice$ respectarea lor i asi!urarea$ din punct de #edere
te'nic$ a unui mediu si!ur prin pre#enirea accidentelor de orice tip.
Pe tot parcursul anului$ s-a realizat documentaia speci%ic&$ at)t pentru
personalul colii c)t i pentru ele#i$ s-au a%iat planurile de m&suri i normele de
protecia muncii pentru %iecare loc de munc& la atelierele de instruire practic&. 6a
ni#elul colii s-au ac'iziionat manuale de protecia muncii$ ce pot %i consultate de
c&tre diri!ini$ pro%esori n#&&tori$ precum i celelalte acte normati#e n #i!oare:
6e!ea 7/B1772$ Cormele >enerale de Protecia 1uncii$ metodolo!ii de aplicare$
!'idul comisiei de protecia muncii n coli.
4cti#itatea de or!anizare a instruirii personalului didactic i auxiliar s-a
realizat prin instructajul introducti# !eneral i prin instructaje periodice$ pe
sectoare de acti#itate$ precum i prin instruirea cadrelor didactice asupra temelor
speci%ice de protecia muncii.
Pe tot parcursul anului s-a urm&rit pre!&tirea ele#ilor$ prin nsuirea
normelor i %ormarea unor deprinderi de a pre#eni accident&rile. =n %iecare
semestru s-au susinut la orele de diri!enie acti#it&i cu teme de protecia muncii$
utiliz)nd materiale speci%ice.
S-au realizat periodic #eri%ic&ri ale st&rii instalaiilor$ mobilierului i a altor
dispoziti#e din dotarea colii$ pentru pre#enirea accident&rilor. "e asemenea s-a
#eri%icat periodic starea te'nic& a materialelor din dotarea laboratoarelor$ precum i
existena dispoziti#elor de protecie i si!uran& necesare.
"eoarece nc&lzirea pe timpul iernii se %ace cu lemne$ s-au luat m&surile
necesare pentru pre#enirea accidentelor i incendiilorA s-a instruit personalul de
ntreinere asupra speci%icului acestei acti#it&i$ s-a realizat depozitarea corect& n
ma!azia cu lemne$ s-au reparat i asi!urat sobele. "e asemenea$ ele#ii sunt
permanent instruii$ #eri%icai i supra#e!'eai n respectarea normelor de p.m. i
p.s.i.
=n laboratoarele de c'imie$ %izic& i in%ormatic&$ se des%&oar& acti#itatea de
protecia muncii con%orm normelor speci%ice. 6a nceputul %iec&rei acti#it&i se
realizeaz& instructajul p.m. ele#ilor$ pentru a pre#eni accidentarea prin mijloacele
speci%ice acestor spaii.
Personalul colii a r&spuns permanent cerinelor comisiei de protecia
muncii$ nele!)nd importana acestei acti#it&i.
coala cu clasele I ; VIII
5omuna xxxx
Mudeul xxxxx
PROCES VERBAL
=nc'eiat ast&zi$ 1. octombrie 2//2$ cu ocazia e%ectu&rii unui exerciiu de
alarmare$ cu ele#ii$ pro%esorii i personalul de n!rijire din corpul 4.
6a exerciiu au participat clasele I$ III 4$ IV 4$ V$ VI 4$ VI 9$ VII$ VIII i
urm&toarele cadre didactice: pro%. xxxxxx i pro%. xxxxxx$ or!anizatorii
exerciiului$ n#&&torii: xxxxx i xxxxxx$ pro%esorii: xxxxx$ xxxxxx$ xxxxxxx$
precum i xxxxxxxx$ personal de n!rijire.
=n urma alarmei care a %ost dat& la ora 7
30
$ ele#ii$ cadrele didactice i
personalul de n!rijire din corpul 4$ au ieit n ordine$ con%orm planului de
e#acuare i s-au aezat pe terenul din %aa ma!aziei$ n aproximati# 2 minute.
=n recreaia de la ora 7
//
cadrele didactice au %ost in%ormate i instruite in
le!&tur& cu exerciiul de alarmare.
"rept pentru care am nc'eiat prezentul proces #erbal.

5adre didactice:
coala cu clasele I ; VIII
5omuna xxxxx
Mudeul xxxxx
Proces verbal
=nc'eiat ast&zi$ 2. noiembrie 2//2$ cu ocazia e%ectu&rii unui exerciiu de
alarmare$ cu ele#ii$ pro%esorii i personalul de n!rijire din corpul 4.
6a exerciiu au participat clasele I$ III 4$ IV 4$ V$ VI 4$ VI 9$ VII$ VIII i
urm&toarele cadre didactice: pro%. xxxxxx$ pro%. xxxxx i pro%. xxxxxx$
or!anizatorii exerciiului$ n#&&torii: xxxxx i xxxxx$ pro%esorii: xxxxx$ xxxxxx$
xxxxx$ xxxxx$ precum i xxxxxx$ din partea personalului de n!rijire.
=n urma alarmei care a %ost dat& la ora 7
37
$ ele#ii$ cadrele didactice i
personalul de n!rijire din corpul 4$ au ieit n ordine$ con%orm planului de
e#acuare i s-au aezat pe terenul din %aa ma!aziei$ n aproximati# (/ de secunde.
"e aceast& dat&$ cadrele didactice nu au %ost in%ormate n le!&tur& cu
exerciiul de alarmare. S-a constatat c& dei nu s-a tiut c& #a %i alarm&$ ele#ii i
personalul didactic au p&r&sit cl&direa colii mult mai repede dec)t n cazul altor
exerciii de alarmare. "ac& e#acuarea a %ost %&cut& repede i %&r& probleme$ %iecare
ele# si cadru didactic tiind ce are de %&cut$ o parte dintre ele#ii clasei a VI ; a 9$
au intrat n coal& pe la intrarea pro%esorilor.
"rept pentru care am nc'eiat prezentul proces #erbal.

5adre didactice: