Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Stabiliţi următorul termen al şirului


1, 18, 1827, 182764, _________________

2 Ordonaţi numerele de mai jos în ordine crescătoare.


(a) 12510 (b) 101111112 (c) 1718 (d) A116

3 Sintaxa unui limbaj este descrisă prin următoarele formule metalingvistice:


<Cifră>::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9
<Numar natural>::= <Cifră> {<Cifră>}
<Semn>::= +|-
<Numar intreg>::= <Semn>< Numar natural >

Care dintre secvenţele ce urmează sunt conforme formulei metalingvistice


<Numar intreg>

a) +76 b) +58-67 c) (+45) d) -12 e) 48 f) -348


b)

4 Dintre cuvintele de mai jos, selectaţi doar procedurile predefinite de citire/


afişare ale limbajului PASCAL

a) read b) tipar c) write d) readdata e) print


f) println g) readln h) clean i) printdata j) writeln

5 Fie date declaraţiile:


Var
A,b : integer; X,y: real;
C,q: char; O,p: Boolean;

Stabiliţi tipul rezultatului în următoarele expresii PASCAL

a. Frac( a div 3 + int(sqr(a)));real


b. (A/3 > 0) or (B div 4 = 4);boolean
c. Abs(Chr(256 - ord(Q)));integer
d. chr((a+b) mod 255 );char

6 Formaţi perechile corecte dintre identificatorii funcţiilor predefinite PASCAL


din coloana stîngă şi descrierile acestora din coloana dreaptă:

1. Abs (x) a) Returnează valoarea


sinusului numărul real x ,
mărime a unui unghi,
exprimat în radiani
2. Sqr(x) b) Returnează valoarea TRUE în
caz că numărul întreg x este
impar si FALSE în caz
contrat
3. Sin(x) c) Returnează modulul
numărului întreg x
4. Odd(x) d) Returnează caracterul, cu
valoarea x a codului ASCII
5. Chr(x) e) Returnează pătratul
numărului întreg x
7 Fie date declaraţiile

Var a: integer;

Determinaţi, ce se va afişa în urma executării secvenţei de instrucţiuni


PASCAL:

a:=7;
If a > 5 then
If a < 8 then write(’IN’) else write(’OUT’);
Write(0);
IN0
8 Determinaţi, ce se va afişa în urma execuţiei următorului program PASCAL

Program pcase02;
Var a: integer; p: char;
Begin
a:=3;
Case a of
1..3 : a:=a+2;
5..7 : a:=a+3;
8..10 : a:=2*a;
End;
P:=’Q’;
Case p of
’A’..’Z’ : a:=a+5;
’a’..’z’ : a:=a-1;
End;
Writeln(a);
End.

1) 21 (2) 10 3) 20 4) 4

9 Determinaţi, ce se va afişa după execuţia următorului program Pascal


Program pfor02;
Var I,j,k : integer;
Begin
K:=0;
For i:=1 to 10 do
For j:=10 downto 5 do
K:=k+1;
Writeln(k);
End.

10 Instrucţiunea REPEAT se repetă :

1. De de un număr de ori stabilit apriori ;;;;;;;;;;;;;;


2. Atît timp, cît condiţia ciclului REPEAT rămîne adevîrată
3. Atît timp, cît condiţia ciclului REPEAT rămîne falsă
4. De un număr infinit de ori. Se permite doar întreruperea forţată a
instrucţiunii ciclice

11 Fie dat programul:

Program pgeneral01;
Var s,n,k : integer;
Begin
Readln(n,s);
k:=0;
repeat
k:=k+(n mod 10);
n:= n div 10;
until (n = 0);
if k = s then write(’EGAL’) else write(’DIFERIT’);
End.

Programul dat:

1. Afişează cuvîntul EGAL în cazul cînd lungimea numărului N este egală


cu S şi DIFERIT – în caz contrar
2. Afişează cuvîntul EGAL în cazul cînd produsul cifrelor numărului N este
egal cu S şi DIFERIT – în caz contrar
3. Afişează cuvîntul EGAL în cazul cînd suma cifrelor numărului N este
egală cu S şi DIFERIT – în caz contrar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
4. Afişează cuvîntul EGAL în cazul cînd numărul N conţine exact S cifre
distincte şi DIFERIT – în caz contrar