Sunteți pe pagina 1din 35

PERSOAN DESEMNAT

TRANSPORT PERSOANE
1 n conformitate cu OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat cu modificri i
completri prin !e"ea nr. 102/200#, din punct de vedere al caracterului comercial al activit$ii
e%ist urmtoarele cate"orii de transport rutier&
a) transport rutier de mrfuri i transport rutier de persoane;
b) transport rutier publi i transport rutier !n ont propriu;
) transport rutier publi i transport !n interes personal;
d) transport rutier !n trafi na"ional i transport de rutier !n trafi interna"ional#
2 'revederile O.U.G. nr.109/2005 nu se aplica transporturilor efectuate cu&
a) $e%iule rutiere destinate transportului de mrfuri &enerale;
b) $e%iule rutiere speial destinate transportului de motorina;
) $e%iule rutiere destinate transportului de persoane u o apaitate mai mi de ' louri( inlusi$
ondutorul auto;
d) $e%iule rutiere destinate transportului de persoane u o apaitate mai mare de ' louri( inlusi$
ondutorul auto;
( )ransportul rutier public de persoane se poate efectua cu&
a) auto$e%iule u o apaitate de el mult ' louri( inlusi$ ondutorul auto( la bordul rora se afla o opie
onforma a lien"ei de transport;
b) auto$e%iule u o apaitate mai mare de ' louri( inlusi$ ondutorul auto( la bordul rora se afla o
opie onforma a ertifiatului de transport in ont propriu;
) auto$e%iule u o apaitate mai mare de ' louri( inlusi$ ondutorul auto( la bordul rora se afla o opie
onforma a lien"ei de transport;
d) autoturisme#
* )ransportul rutier public de persoane se poate reali+a prin&
a) ser$iii re&ulate( ser$iii re&ulate speiale( ser$iii re&ulate oa)ionale liberali)ate in trafi interna"ional;
b) ser$iii re&ulate( ser$iii re&ulate speiale( ser$iii re&ulate oa)ionale in trafi na"ional;
) ser$iii re&ulate( ser$iii re&ulate speiale( ser$iii re&ulate oa)ionale( ser$iii na$eta;
d) ser$iii re&ulate( ser$iii re&ulate speiale( ser$iii oa)ionale#
5 ,e tipuri de transport de persoane se pot efectua conform O.U.G. nr.109/2005&
a) prin ser$iii re&ulate oa)ionale( rent a ar;
b) prin ser$iii re&ulate( re&ulate speiale( oa)ionale;
) prin ser$iii re&ulate( re&ulate speiale( oa)ionale( rent a ar;
d) prin ser$iii re&ulate( re&ulate speiale( ser$iii oa)ionale
# n care din urmtoarele situa$ii se efectuea+ transport rutier public&
a) atuni *nd transportul se efetuea) pe ba) de ontrat( ontra plat;
b) doar *nd se efetuea) transport oa)ional de persoane;
) doar *nd se transport persoane prin ser$iii re&ulate;
d) atuni *nd persoanele transportate sunt an&a+a"ii !ntreprinderii i sunt transporta"i !ntre puntele de
luru ale aesteia#
- 'entru care cate"orie si tip de transport rutier este obli"atorie licen$a de transport &
a) transport publi;
b) transport in ont propriu in trafi na"ional u $e%iule u masa ma,ima autori)ata peste -(. tone;
) transport in ont propriu de mrfuri perisabile;
d) transport in ont propriu in trafi na"ional u $e%iule u masa ma,ima autori)ata peste /(. tone#
. O /ntreprindere care a dob0ndit calitatea de operator de transport i i1a fost eliberat licen$
de transport poate efectua&
0
a) numai opera"iuni de transport !n ont propriu;
b) numai opera"iuni de transport rutier publi;
) opera"iuni de transport rutier publi i ati$it"i one,e;
d) opera"iuni de transport rutier publi i !n ont propriu#
. ,ertificatul de transport /n cont propriu nu se poate elibera /n ca+ul&
a) !ntreprinderea nu pre)int doumentele neesare pentru eliberarea el pu"in a unei opii onforme;
b) !ntreprinderea nu !ndeplinete ondi"ia de apaitate finaniar;
) !ntreprinderea nu !ndeplinete ondi"ia de onorabilitate;
d) !ntreprinderea nu are a obiet de ati$itate prinipal transportul rutier#
9 )ransportul rutier /n cont propriu&
a) nu este permis !n a)ul transportului interna"ional;
b) se efetuea) u !nasarea e%i$alentului !n natur al tarifului;
) este o ati$itate au,iliar sau seundar elorlalte ati$it"i prinipale ale !ntreprinderii;
d) se poate fae doar u $e%iule de"inute !n proprietate#
10 )ransportul rutier /n cont propriu se efectuea+&
a) ontra ost( onform ontratului de transport;
b) fr !nasarea unui tarif( ontra$aloarea transportului put*nd fi a%itat !n natur;
) fr !nasarea unui tarif( ontra$aloarea transportului put*nd fi a%itat !n ser$iii;
d) fr !nasarea unui tarif sau a e%i$alentului !n natur sau ser$iii;
11 'entru dob0ndirea calit$ii de operator de transport, o /ntreprindere trebuie sa ob$in&
a) lien"a de traseu;
b) lien"a de transport;
) autori)a"ie de transport;
d) ertifiate de transport#
12 2ocumentul prin care se atest c /ntreprinderea /ndeplinete condi$ia/condi$iile prev+ute de
Ordonan$a de ur"en$ a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, aceasta av0nd dreptul s
efectue+e numai transport rutier /n cont propriu se numete&
a) opie onform;
b) lien"a de transport;
) ertifiat de transport !n ont propriu;
d) autori)a"ie de transport#
1( 'entru ob$inerea licen$ei de transport /ntreprinderea trebuie&
a) s aib a domeniu prinipal de ati$itate transportul rutier;
b) s dispun pentru fieare $e%iul de un ni$el finaniar de '111 E2RO;
) s aib a domeniu de ati$itate i transportul rutier;
d) s fie afiliat la o asoia"ie profesional din domeniul transportului rutier#
1* ,e condi$ii trebuie s /ndeplineasc operatorul de transport pentru ob$inerea licen$ei de transport&
a) s de"in un sediu !n proprietate;
b) s fie !nre&istrat la Ofiiul Re&istrului 3omer"ului de el pu"in . ani;
) s !ndeplineas ondi"iile de onorabilitate( apaitate finaniar si ompeten" profesionala;
d) s de"in ba) te%nio4material#
15 ,are sunt condi$iile care trebuie s le /ndeplineasc o societate comercial pentru a dob0ndi calitatea
de operator de transport&
a) onorabilitate( ba) te%ni material( apaitate finaniar;
b) onorabilitate( apaitate finaniar( ompeten" profesional;
) onorabilitate( ompeten" profesional ( ba) te%nio4material;
d) ba) te%nio4material( ompeten" profesional( apaitate finaniar#
5
1# n situa$ia /n care persoana desemnat s conduc permanent i efectiv activitatea de transport rutier
nu mai /ndeplinete aceasta func$ie, operatorul de transport rutier are obli"a$ia /nlocuirii acesteia /n
termen de&
a) /1 )ile
b) 61 )ile
) '1 )ile
d) 7. )ile
1- 'entru ob$inerea licen$ei de serviciu pentru punctele de lucru este necesar&
a) puntele de luru s fie !nre&istrate la Ofiiul Na"ional al Re&istrului 3omer"ului;
b) puntele de luru s fie !nre&istrate la Ofiiul Na"ional al Re&istrului 3omer"ului i omuniate la 8inan"ele
Publie;
) lien"a de ser$iiu este neesar numai pentru filialele sau suursale u personalitate +uridi;
d) nu este re&lementat neesitatea ob"inerii lien"ei de ser$iiu pentru puntele de luru#
1. ,apacitatea financiar pentru autove3icule este de&
a) '#111 euro pentru primul $e%iul i /#111 euro pentru elelalte $e%iule;
b) '11 euro pentru primul $e%iul i 6#111 euro pentru elelalte $e%iule;
) '#111 euro pentru primul auto$e%iul i .#111 euro pentru elelalte auto$e%iule;
d) '1#111 euro pentru primul auto$e%iul i 6#111 euro pentru elelalte auto$e%iule#
19 n ca+ul de$inerii unui numr de 2 autove3icule i ( remorci condi$ia de capacitate financiar
este /ndeplinit dac se dispune de un nivel financiar de&
a) 5'111 euro;
b) 5.111 euro;
) 0'111 euro;
d) 07111 euro#
20 n ca+ul de$inerii unui numr de ( autove3icule si 5 remorci condi$ia de capacitate financiara este
/ndeplinita dac se dispune de un nivel financiar de&
a) 7.#111 euro;
b) 5.#111 euro;
) 0'#111 euro;
d) 07#111 euro#
21 n ca+ul de$inerii unui numr de 5 autove3icule si 5 remorci condi$ia de capacitate financiara este
/ndeplinita dac se dispune de un nivel financiar de&
a) 5.#111 euro;
b) 5'#111 euro;
) //#111 euro;
d) .'#111 euro#
22 2ovada /ndeplinirii capacit$ii financiare a unei asocia$ii sau a unei funda$ii non profit poate fi fcut
prin&
a) ultimul bilan" ontabil depus i !nre&istrat la Dire"ia 8inan"elor Publie 9oale;
b) patrimoniu( ompletat dup a) u &aran"ii banare sau asi&urare;
) srisoare de &aran"ie banar sau asi&urare de ris;
d) patrimoniu net al asoia"iei sau funda"iei non profit#
2( ,e obli"a$ie are operatorul de transport, /n ca+ul /n care constat c nu mai /ndeplinete condi$ia de
capacitate financiar4
a) nu are nii o obli&a"ie
b) !n termen de 0. )ile( s $*nd sau s radie)e temporar din irula"ie un numr orespun)tor de $e%iule
) !n termen de 0. )ile( s depun la a&en"ia ARR emitent un numr orespun)tor de opii onforme
d) s anun"e !n sris a&en"ia ARR emitent despre aest fapt( !mpreun u un an&a+ament sris( prin are s se
obli&e s remedie)e situa"ia !n termen de el mult 61 de )ile
2* ,ertificatul constatator eliberat de Oficiul 5a$ional al 6e"istrului ,omer$ului se solicita&
/
a) pentru soiet"ile omeriale nou !nfiin"ate;
b) pentru funda"ii i asoia"ii non profit;
) pentru operatorul de transport e de"ine lien"a in termen de $alabilitate;
d) pentru o !ntreprindere are de"ine lien"a de transport#
25 ,ertificatul constatator prin care se dovedete capitalul subscris i vrsat are termen de valabilitate&
a) 0. )ile;
b) /1 )ile;
) 71 )ile;
d) nu este pre$)ut termenul de $alabilitate#
2# O persoan fi+ic este declarat inapt pentru a conduce permanent i efectiv activitatea de transport
rutier dac&
a) a !ndeplinit !n ultimii 5 ani aeast fun"ie la un operator de transport rutier ruia i4a fost retras lien"a de
transport;
b) a !ndeplinit !n ultimii 5 ani aeast fun"ie la un operator de transport rutier ruia i4a fost retras ertifiatul
de transport !n ont propriu;
) nu de"ine un ertifiat de ompeten" profesional $alabil;
d) nu de"ine ertifiate medial i psi%olo&i $alabil#
2- n ca+ul /n care operatorul de transport rutier de$ine autove3icule pe ba+ de contract de /nc3iriere,
copia conform a licen$ei de transport se eliberea+ pe perioada de&
a) $alabilitate a lien"ei de transport;
b) $alabilitate a ontratului;
) $alabilitate a ontratului de !n%iriere dar nu mai mult de /ani;
d) $alabilitate de 0 an u ondi"ia s nu depeas data de e,pirare a $alabilit"ii lien"ei de transport#
2. nc3irierea unui ve3icul rutier de ctre un operator de transport se face prin&
a) ontrat de !n%iriere sau de onesiune !n%eiat pe durat determinat;
b) ontrat de !n%iriere pe durat determinat( u titlu oneros;
) ontrat de !n%iriere pe durat nedeterminat( u titlu oneros;
d) ontrat de !n%iriere pe durat determinat( $e%iulul put*nd fi utili)at !n aeast perioad at*t de
loatar *t i de loator#
29 7n ca+ul transporturilor rutiere efectuate cu autove3icule /nc3iriate este necesar&
a) ontratul de !n%iriere sa fie la bordul auto$e%iulului : in opie;
b) ontratul de !n%iriere sa fie la bordul auto$e%iulului : in ori&inal sau in opie onforma u
ori&inalul;
) ontratul de !n%iriere nu este neesar sa fie la bordul auto$e%iulului( se men"ionea) $alabilitatea
ontratului in foaia de parurs de *tre administratorul firmei;
d) a auto$e%iulul s de"in lien" de e,eu"ie#
(0 ,e repre+int copia conform a licen$ei de transport&
a) un doument e permite efetuarea de opera"iuni de transport rutier publi pentru un anumit punt
de luru;
b) un doument e permite efetuarea de opera"iuni de transport rutier publi;
) un doument e permite efetuarea de transport rutier i de ati$it"i one,e;
d) un doument e permite efetuarea de ati$it"i one,e transportului rutier#
(1 ,opia conform a licen$ei de transport se eliberea+&
a) pentru fieare remor;
b) pentru fieare semiremor;
) pentru fieare $e%iul tr&tor i tratat;
d) pentru fieare auto$e%iul i ansambluri de $e%iule#
(2 'entru ce ve3icule nu trebuie s solicita$i copie conform a licen$ei de transport4
a) auto$e%iule a ror mas total ma,im autori)at este mai mare de /(. tone dar nu depete -(. tone;
7
b) auto$e%iule a ror mas total ma,im autori)at este mai mare de /(. tone dar nu depete . tone;
) auto$e%iule pentru transportul de persoane a ror apaitate nu depete ' louri pe saune( inlusi$
ondutorul auto;
d) auto$e%iule pentru transportul de persoane a ror apaitate depete ' louri pe saune( inlusi$
ondutorul auto;
(( )ransportul rutier /n cont propriu poate fi efectuat&
a) numai u $e%iule de"inute !n proprietate
b) numai de tre !ntreprinderile !nre&istrate !n Re&istrul !ntreprinderilor "inut de tre A#R#R#
) numai de tre operatorii de transport rutier !nre&istra"i !n Re&istrul operatorilor de transport rutier
"inut de tre A#R#R#
d) numai u respetarea pre$ederilor Aordului european A#E#T#R#
(* Operatorul de transport care de$ine licen$ de transport poate efectua transport /n cont
propriu4
a) nu( trebuie s de"in ertifiat de transport !n ont propriu;
b) da( da de"ine i opii onforme ale ertifiatului de transport !n ont propriu;
) da( !n ba)a opiilor onforme ale lien"ei de transport;
d) nu( deoaree transportul !n ont propriu trebuie s fie o ati$itate seundar sau suplimentar
elorlalte ati$it"i prinipale autori)ate ale !ntreprinderii#
(5 !a transportul rutier public de persoane la bordul ve3iculului trebuie s se afle&
a) lien"a de transport rutier publi !n ori&inal;
b) lien"a de transport rutier publi !n opie;
) opia onform a lien"ei de transport !n ori&inal;
d) lien"a de e,eu"ie u numrul de !nmatriulare al $e%iulului#
(# 'entru a efectua numai transport rutier /n cont propriu operatorul de transport trebuie s de$in&
a) lien"a de transport;
b) ertifiat de transport in ont propriu;
) opie onforma u e,emplarul ori&inal al lien"ei de transport;
d) lien"a de traseu pentru ser$iii re&ulate speiale##
(- 'entru a efectua transport rutier de persoane /n cont propriu /ntreprinderea trebuie s de$in la
bordul ve3iculului&
a) opia onform a lien"ei de transport;
b) opia ertifiatului de !nmatriulare al $e%iulului;
) opia onform a ertifiatului de transport !n ont propriu;
d) ertifiatul de transport !n ont propriu#
(. 8erviciul re"ulat special de transport de persoane include&
a) transportul militarilor la lourile de aplia"ii militare;
b) transportul militarilor i al familiilor aestora !ntre domiiliu i unitatea militar;
) transportul materialelor neesare aplia"iilor militare;
d) transportul alimentelor neesare unit"ilor militare#
(9 ,e tip de transport desfoar o /ntreprindere care1i transport +ilnic, cu autobu+ul,
muncitorii la i de la punctele de lucru4
a) transportul rutier de persoane prin ser$iii re&ulate speiale;
b) transportul rutier !n ont propriu;
) transportul rutier de persoane prin urse speiale;
d) transportul rutier oa)ional de pasa&eri#
*0 7n ce ca+uri o /ntreprindere care de$ine certificat de transport in cont propriu poate efectua transport
rutier de persoane prin servicii re"ulate4
a) nu poate efetua aest tip de transport rutier;
b) !n a)ul in are de"ine auto$e%iule u o apaitate mai mare de ' louri( inlusi$ loul ondutorului auto;
.
) !n a)ul traseelor +ude"ene;
d) !n a)ul in are de"ine aiet de sarini al lien"ei de traseu#
*1 )ransportul rutier de persoane prin servicii oca+ionale /n trafic na$ional se poate efectua pe ba+a&
a) doumentului de ontrol
b) autori)a"iei eliberate de autoritate ompetent
) lien" de traseu
d) abonamentelor i le&itima"iilor de ltorie
*2 )ransportul rutier de persoane prin servicii oca+ionale in trafic na$ional se poate efectua pe ba+a&
a) le&itima"iilor de ltorie;
b) abonamentelor;
) doumentului de ontrol;
d) abonamentelor i le&itima"iilor de ltorie#
*( 'entru a efectua un transport rutier public de persoane oca+ional operatorul de transport trebuie sa
de$in la bordul ve3iculului&
a) pro&ramul de transport aferent transportului oa)ional;
b) arnetul de foi de parurs pentru transporturi rutiere oa)ionale de persoane;
) aietul de sarini al lien"ei de transport;
d) tariful pratiat pentru fieare persoan transportat#
** ,e se /n$ele"e prin document de transport in ca+ul transportului rutier public de persoane prin servicii
oca+ionale in trafic na$ional&
a) doumentul pre$)ut de Aordul ;nterbus;
b) lista de pasa&eri;
) doumentul de ontrol altuit din foi de parurs detaabile;
d) opia lien"ei de transport in ont propriu#
*5 Operatorii de transport public de persoane au obli"a$ia s /nc3eie asi"urri pentru&
a) alatori si sumele de bani are se afla asupra lor;
b) alatori si ba&a+ele aestora;
) ba&a+ele alatorilor;
d) alatorilor transporta"i#
*# 'entru care tipuri de autove3icule pentru transport de persoane se aplica acordul 75)96:U8&
a) tuturor tipurilor de $e%iule;
b) numai $e%iulelor are au m
ai mult de 0- louri( inlusi$ oferul;
) numai $e%iulelor are au !ntre ' louri si 0< louri( inlusi$ oferul;
d) $e%iulelor are prin onstru"ie au mai mult de ' louri( inlusi$ oferul#
*- !icen$a de traseu, este documentul de transport pentru transportul rutier public de persoane prin
servicii&
a) re&ulate !n trafi interna"ional
b) re&ulate speiale !n trafi na"ional
) oa)ionale !n trafi interna"ional
d) oa)ionale !n trafi na"ional
*. !a transportul rutier public de persoane prin servicii re"ulate speciale prin documentul de transport
/n trafic na$ional se /n$ele"e&
a) lien"a de e,eu"ie i &rafiul de irula"ie;
b) lien"a de traseu i &rafiul de irula"ie;
) opia onform a lien"ei de traseu;
d) opia onform de lien"ei de transport#
*9 'entru transportul rutier public de persoane prin servicii re"ulate /n trafic na$ional, prin documentul
de transport care trebuie s se "seasc la bordul ve3iculului, se /n$ele"e&
a) lien"a de traseu !nso"it de &rafiul de irula"ie;
6
b) opia onform a lien"ei de transport;
) &rafiul de irula"ie ;
d) lien"a de traseu#
50 n ca+ul transportului public de persoane prin servicii re"ulate /n trafic inter;ude$ean, la
bordul ve3iculului trebuie s se afle&
a) opia onform al lien"ei de transport( doumentul de transport( opia asi&urrii pentru persoanele
transportate i ba&a+ele aestora;
b) opia lien"ei de traseu( &rafiul de irula"ie( ertifiatul de ompeten" profesional al
ondutorului auto;
) lien"a de transport( lien"a de traseu( &rafiul de irula"ie;
d) opia onform a lien"ei de transport( autori)a"ia de transport( &rafiul de irula"ie#
51 Operatorul de transport are obli"a$ia s asi"ure, /n ca+ul transportului de persoane prin servicii
re"ulate, e%istenta la bordul autove3iculului a unuia dintre urmtoarele documente&
a) lien"a de traseu : in opie;
b) aietul de sarini al lien"ei de traseu : in opie;
) ertifiatul de ompeten" profesional al ondutorului auto;
d) lien"a de transport : in ori&inal#
52 )ransportul rutier public de persoane prin servicii re"ulate pe un traseu interna$ional se poate efectua
de ctre operatorii de transport rutier rom0ni4
a) da( numai pe ba)a autori)a"iei de transport interna"ional eliberat de autoritatea ompetent a statului unde
este situat ellalt apt de traseu;
b) poate fi efetuat numai !n omun u un alt operator de transport din "ara unde este situat ellalt apt de
traseu;
) da( pe ba)a autori)a"iei de transport interna"ional eliberat de autoritatea ompetent a statului unde este situat
elalalt apt de traseu si a autori)a"iilor de transport interna"ional eliberate de tre autorit"ile ompetente ale
statelor tran)itate;
d) da( !n ba)a lien"ei de e,eu"ie pentru traseu
5( !a bordul autove3iculului care efectuea+ transport rutier public de persoane trebuie s se
afle&
a) artea de identitate a $e%iulului;
b) lien"a de transport;
) doumentul de transport;
d) ertifiatul de transport#
5* Unul dintre documentele care trebuie sa se "seasc la bordul autove3iculului ce efectuea+ transport
rutier public de persoane este &
a) opia onform a lien"ei de transport( !n opie;
b) asi&urarea pentru persoanele transportate i ba&a+ele aestora pentru risuri de aidente e ad !n sarina
operatorului de transport rutier( !n opie;
) a$i)ul medial i psi%olo&i $alabil al ondutorului auto;
d) lien"a de transport !n opie#
55 n ca+ul transportului public de persoane prin servicii re"ulate /n trafic inter;ude$ean, prin
document de transport se /n$ele"e&
a) opia onform a lien"ei de transport !nso"it de &rafiul de irula"ie;
b) lien"a de traseu !nso"it de foaia de parurs;
) lien"a de traseu !nso"it de &rafiul de irula"ie;
d) opia onform a lien"ei de traseu !nso"it de &rafiul de irula"ie#
5# n ca+ul transportului public de persoane prin servicii re"ulate /n trafic inter;ude$ean,
operatorul de transport are obli"a$ia&
a) s asi&ure afiarea !n interiorul $e%iulului a tarifului de transport;
-
b) s transporte persoane doar !n limita numrului de louri pe saune i !n piioare !nsris !n
ertifiatul de !nmatriulare;
) s asi&ure e,isten"a la bordul $e%iulului a lien"ei de transport;
d) s asi&ure preluarea persoanelor transportate din $e%iulele rmasa imobili)ate pe traseu !n
ma,imum / ore;
5- Operatorii de transport, respectiv /ntreprinderea trebuie s de$in la sediu social&
a) lien"a de transport sau ertifiatul de transport !n ont propriu 4 !n opie ;
b) opia onform a lien"ei de transport i a ertifiatului de transport !n ont propriu;
) doumentul de ontrol ;NTER=2S pentru anul !n urs i anul preedent;
d) srisorile de transport !n trafi na"ional i srisorile de transport 3MR pentru o perioad de / ani#
5. Operatorii de transport, respectiv /ntreprinderea trebuie s de$in la sediu social&
a) dia&ramele ta%o&raf pentru anul preedent i anul !n urs;
b) arnetele ;NTER=2S utili)ate pentru o perioad de / ani;
) doumentele do$editoare din are s re)ulte an&a+area !n ondi"ii le&ale a persoanelor u fun"ii are onur
la si&uran"a irula"iei;
d) r"ile de mun ale ondutorilor auto#
59 Operatorii de transport, respectiv /ntreprinderea trebuie s de$in la sediu social&
a) lien"a de transport sau ertifiatul de transport !n ont propriu 4 !n opie ;
b) opia onform a lien"ei de transport i a ertifiatului de transport !n ont propriu;
) a$i)ele mediale i psi%olo&ie ale ondutorilor auto;
d) doumentul de ontrol ;NTER=2S pentru ultimii / ani##
#0 Operatorii de transport, respectiv /ntreprinderea trebuie s de$in la sediu social&
a) lien"a de transport sau ertifiatul de transport !n ont propriu 4 !n opie ;
b) opia onform a lien"ei de transport i a ertifiatului de transport !n ont propriu;
) asi&urarea pentru persoanele transportate i ba&a+ele aestora;
d) doumentul de ontrol pentru ultimii / ani##
#1 Operatorii de transport trebuie s de$in la sediul social al firmei&
a) doumentele de transport utili)ate pentru ultimii / ani;
b) arnete ;NTER=2S pentru anul !n urs;
) doumentele do$editoare din are s re)ulte de"ine auto$e%iule !n proprietate sau u orie alt titlu;
d) re&istrul de e$iden" al ondutorilor auto an&a+a"i#
#2 Operatorul de transport are obli"a$ia s de$in la sediul social&
a) doumentele din are reiese men"inerea ondi"iilor ini"iale are au stat la ba)a eliberrii lien"ei de
transport;
b) srisorile de transport 3MR pentru ultimii / ani;
) opia onform a lien"ei de transport;
d) asi&urarea pentru asi&urarea pentru persoanele transportate i ba&a+ele aestora( !n opie;
#( Operatorii de transport, respectiv /ntreprinderea trebuie s de$in la sediu social&
a) lien"a de transport sau ertifiatul de transport !n ont propriu 4 !n opie ;
b) opia onform a lien"ei de transport i a ertifiatului de transport !n ont propriu;
) doumentul de ontrol pentru transportul de persoane prin ser$iii oa)ionale pentru anul !n urs i anul
preedent;
d) asi&urarea pentru asi&urarea pentru persoanele transportate i ba&a+ele aestora( !n opie#
#* 8c3imbarea sediului social <n alt ;ude$ se anun$&
a) !n termen de 0. )ile la Monitorul Ofiial sau la un )iar loal;
b) !n termen de ma,im 0. )ile la a&en"ia teritorial e a eliberat lien"a de transport;
) !n termen de ma,im 0. )ile la Autoritatea Rutier Rom*n 4A#R#R#;
d) !n termen de /1 )ile la a&en"ia teritorial de la are a dob*ndit lien"a de transport
<
#5 Operatorul de transport care /i sc3imb sediul social /n acelai ;ude$ are urmtoarea
obli"a$ie&
a) s notifie s%imbarea !n termen de /1 de )ile la a&en"ia teritorial a ARR de la are a dob*ndit
lien"a de transport;
b) s depun lien"a de transport i opiile onforme !n termen de /1 de )ile la a&en"ia teritorial a
ARR din +ude"ul !n are a dob*ndit4o;
) nu are nii o obli&a"ie( deoaree noul sediu soial se afl !n aelai +ude";
d) s soliite a&en"iei teritoriale a ARR operarea modifirilor orespun)toare pe lien"a de transport#
## 'ierderea, sustra"erea sau deteriorarea licen$ei de transport i/sau a copiei conforme a
acesteia se anun$ la a"en$ia teritorial emitent a =66 /n termen de&
a) ma,im - )ile de la data onstatrii;
b) ma,im 0. )ile de la data onstatrii;
) ma,im 50 )ile de la data onstatrii;
d) ma,im /1 )ile de la data onstatrii#
#- Un operator poate utili+a copia conform a licen$ei de transport a altui operator de transport &
a) da ( u anun"area prealabil a Autorit"ii Rutiere Rom*ne : ARR;
b) da ( daa respeti$ii operatori de transport a+un& la o !n"ele&ere;
) da ( pe o perioada de 5 sptm*ni;
d) nu#
#. ,u oca+ia unui control /n trafic, conductorul auto care efectuea+ transport rutier public
trebuie s pre+inte&
a) ertifiatul de ompeten" profesional al ondutorului auto;
b) a$i)ul medial i psi%olo&i al ondutorului auto;
) opia onform a lien"ei de traseu !nso"it de &rafiul de irula"ie;
d) a$i)ul de e,pedi"ie al ba&a+elor#
#9 n ca+ul efecturii transportului rutier /n cont propriu, conductorul auto trebuie s pre+inte
cu oca+ia unui control /n trafic urmtorul document&
a) artea de identitate a $e%iulului;
b) lien"a de transport( !n opie;
) opia onform a ertifiatului de transport !n ont propriu;
d) ertifiatul de transport !n ont propriu#
-0 ,opia conform a licen$ei de transport se suspend&
a) !n a)ul unor abateri &ra$e de la re&lementrile !n $i&oare i prote"ia mediului;
b) utili)area opiei onforme a lien"ei de transport pentru transporturi na"ionale;
) utili)area opiei onforme pentru transport rutier !n re&im de abota+;
d) utili)area opiei onforme a lien"ei de transport fr a fi men"ionat numrul de irula"ie al auto$e%iulului
pe aeasta#
-1 ,opia conform a licen$ei de transport se suspend /n ca+ul sv0ririi urmtoarei abateri
considerat "rav&
a) efetuarea transportului rutier publi !n ba)a unei opii onforme a lien"ei de transport( eliberat
pentru un alt auto$e%iul de*t el u are se efetuea) transportul rutier;
b) efetuarea transportului rutier fr e,isten"a la bordul $e%iulului a do$e)ii dreptului de de"inere
pentru $e%iulele de"inute !n ba)a unui ontrat de !n%iriere sau de leasin&;
) efetuarea transportului de mrfuri fr e,isten"a la bordul $e%iulului a doumentului de transport
sau a opiei onforme a lien"ei de transport;
d) efetuarea transportului fr respetarea pre$ederilor aordului A#T#P# u pri$ire la $e%iulele
utili)ate#
'
-2 ,opia conform a licen$ei de transport se suspend /n ca+ul sv0ririi urmtoarei abateri
considerat "rav&
a) efetuarea transportului fr e,isten"a la bordul $e%iulului a opiei onforme a lien"ei de transport;
b) efetuarea transportului rutier publi de persoane prin ser$iii re&ulate fr a de"ine lien" de
traseu;
) lipsa de la bordul $e%iulului a ertifiatului de ompeten" profesional a ondutorului auto#
d) efetuarea transportului rutier fr e,isten"a la bordul $e%iulului a ertifiatului pri$ind !nadrarea
$e%iulului rutier !n normele de poluare i si&uran" rutier;
-( =batere pentru care se suspend copia conform a licen$ei de transport se consider&
a) utili)area de $e%iule !nmatriulate !n alte +ude"e de*t el !n are operatorul de transport are sediul soial;
b) utili)area de $e%iule u stare te%ni sau esteti neorespun)toare;
) utili)area de $e%iule u mas ma,im autori)at > /(. t pentru transport marf sau <?0 louri pentru
transport persoane fr lien";
d) utili)area doumentelor neesare efeturii transportului rutier de tre o persoan fi)i sau +uridi( alta
de*t titularul( urmare !nstrinrii aestora de tre titular;
-* O copie conform a licen$ei de transport se suspend /n ca+ul sv0ririi urmtoarei abateri&
a) lipsa ta%o&rafului de la bordul $e%iulului;
b) lipsa la bord a r"ii de identitate a $e%iulului#
) nea%itarea tarifului pentru utili)area re"elei de drumuri na"ionale#
d) lipsa la bordul $e%iulului a ertifiatului de !nmatriulare#
-5 ,opia conform a licen$ei de transport se suspend /n ca+ul sv0ririi urmtoarei abateri
considerat "rav&
a) efetuarea transportului rutier publi fr a de"ine doument de transport pentru transportul de
persoane prin ser$iii oa)ionale;
b) efetuarea transportului rutier publi de persoane prin ser$iii oa)ionale !n trafi na"ional u
persoane are nu sunt men"ionate !n doumentul de transport;
) efetuarea transportului rutier fr e,isten"a la bordul $e%iulului a do$e)ii dreptului de de"inere
pentru $e%iulele de"inute !n ba)a unui ontrat de !n%iriere sau de leasin&;
d) lipsa de la bordul $e%iulului a ertifiatului de ompeten" profesional a ondutorului auto#
-# 'entru care din urmtoarele abateri se retra"e licen$a de transport4
a) *nd se onstat operatorul de transport rutier a furni)at doumente on"in*nd informa"ii eronate u oa)ia
soliitrii eliberrii aesteia;
b) efetuarea transportului rutier publi !n ba)a unei opii onforme a lien"ei de transport suspendat( e,pirat(
delarat pierdut sau neorespun)toare tipului de transport efetuat ori are nu apar"ine operatorului de
transport rutier respeti$;
) lipsa ta%o&rafului i@sau a limitatorului de $ite) de la bordul $e%iulului;
d) !nstrinarea doumentelor neesare efeturii transportului rutier( preum i utili)area aestora de tre o
persoan fi)i sau +uridi( alta de*t titularul#
-- 2aca licen$a de transport se retra"e atunci&
a) se suspend opiile onforme;
b) se poate reaorda dup remedierea defiien"elor;
) se retra& e,emplarele de ser$iiu ale lien"ei de transport pentru puntele de luru;
d) se anulea) toate opiile onforme#
-. 'entru c0te puncte de penali+are acumulate /n 12 luni se suspend o copie conform a licen$ei de
transport4
a) opia onform a lien"ei de transport nu poate fi suspendat !n aest mod;
b) pentru . de punte de penali)are;
) pentru 01 punte de penali)are;
d) pentru 0. punte de penali)are#
-9 8uspendarea copiei conforme a licen$ei de transport se face pentru o perioad de&
01
a) '1 de )ile;
b) 61 de )ile;
) 7. de )ile;
d) /1 de )ile#
.0 2up ce perioad se poate reacorda la cererea operatorului de transport rutier copia conforma a
licentei de transport suspendata4
a) dupa o perioada de minim / luni de la data omuniarii;
b) perioada de suspendare este intre 0 4/ luni;
) dupa o perioada de o luna de la data omuniarii si( daa este a)ul( remedierea defiientelor onstatate;
d) opia onforma a lientei de transport nu se reaorda la ererea operatoruui de transport#
.1 9fectuarea transportului rutier /n ba+a unei copii conforme a licen$ei de transport e%pirate se
sanc$ionea+&
a) u amend ontra$en"ional apliabil ondutorului auto;
b) u amend ontra$en"ional i suspendarea lien"ei de transport;
) u amend ontra$en"ional i suspendarea dreptului de utili)are a $e%iulului;
d) u amend ontra$en"ional i suspendarea ertifiatului de pre&tire profesional a ondutorului
auto;
.2 ,are din urmtoarele fapte constituie contraven$ie conform Ordonan$ei de ur"en$ a Guvernului nr.
109/2005, aprobat prin !e"ea nr. 102/200#4
a) efetuarea transportului rutier de tre ondutori auto are nu de"in ate&oria de permis de onduere
orespun)toare tipului de transport efetuat;
b) efetuarea transportului rutier de tre ondutori auto !n stare de ebrietate;
) sustra&erea de la efetuarea ontrolului !n trafiul rutier;
d) efetuarea transportului rutier de tre ondutori auto are nu de"in e%ipamentul neesar aordrii de prim4
a+utor !n a) de aident#
.( ,are din urmtoarele fapte constituie contraven$ie conform Ordonan$ei de ur"en$ a Guvernului nr.
109/2005, aprobat prin !e"ea nr. 102/200#4
a) efetuarea transportului rutier de tre ondutori auto are nu de"in ate&oria de permis de onduere
orespun)toare tipului de transport efetuat;
b) efetuarea transportului rutier de tre ondutori auto !n stare de ebrietate;
) efetuarea transportului rutier de tre ondutorul auto fr e,isten"a la bordul $e%iulului a ertifiatului
de ompeten" profesional;
d) efetuarea transportului rutier de tre ondutori auto are nu de"in e%ipamentul neesar aordrii de
prim4a+utor !n a) de aident#
.* ,are din urmtoarele fapte constituie contraven$ie conform Ordonan$ei de ur"en$ a Guvernului nr.
109/2005, aprobat prin !e"ea nr. 102/200#4
a) utili)area de tre !ntreprindere sau de tre operatorul de transport a unor ondutori auto u ontrat de
mun pe o perioada nedeterminat;
b) neoprirea !n trafi a $e%iulului la semnalul inspetorilor R#A#R#;
) utili)area de tre !ntreprindere sau de tre operatorul de transport a unor ondutori auto fr a$i) sanitar;
d) utili)area de tre !ntreprindere sau de tre operatorul de transport a unor ondutori auto fr a$i) medial
i a$i) psi%olo&i#
.5 ,are din urmtoarele fapte constituie contraven$ie conform OUG nr.109/2005, aprobat prin
!e"ea nr.102/200#&
a) efetuarea transportului rutier publi de persoane prin ser$iii re&ulate u le&itima"ii de ltorie
nenominali)ate;
b) ltoria u le&itima"ie de ltorie $alabil la transportul rutier publi de persoane prin ser$iii
re&ulate;
) efetuarea transportului rutier publi de persoane prin ser$iii re&ulate fr a emite le&itima"ii de
ltorie;
00
d) efetuarea transportului rutier !n ont propriu de persoane prin ser$iii re&ulate u le&itima"ii de
ltorie#
.# >sura de imobili+are a unui ve3icul /n trafic se va aplica de ctre inspectorii de trafic /n
urmtoarele ca+uri&
a) utili)area de tre !ntreprindere sau operatorul de transport rutier a unor ondutori auto fr
drept de mun !n Rom*nia;
b) nerespetarea pre$ederilor le&ale !n $i&oare pri$ind perioadele de onduere i perioadele de
odi%n de tre ondutorul auto;
) utili)area de tre !ntreprindere sau operatorul de transport rutier a unor ondutori auto fr
drept de mun !n Rom*nia;
d) lipsa ta%o&rafului de la bordul $e%iulului#
.- ,are din urmtoarele fapte constituie contraven$ie conform OUG nr.109/2005, aprobat prin
!e"ea nr.102/200#&
a) efetuarea transportului rutier u un $e%iul pentru are s4a dispus msura imobili)rii pentru
nerespetarea pre$ederilor le&ale are impun imobili)area $e%iulului;
b) ltoria u le&itima"ie de ltorie $alabil la transportul rutier publi de persoane prin ser$iii
re&ulate;
) efetuarea transportului rutier publi de persoane prin ser$iii re&ulate u le&itima"ii de ltorie;
d) efetuarea transportului rutier !n ont propriu de persoane prin ser$iii re&ulate u le&itima"ii de
ltorie#
.. ,are din urmtoarele fapte constituie contraven$ie conform Ordonan$ei de ur"en$ a
Guvernului nr. 109/2005, aprobat prin !e"ea nr. 102/200#4
a) efetuarea transportului rutier de tre ondutori auto are nu au efetuat instruta+ul de prote"ia
munii;
b) nerespetarea timpilor de onduere;
) efetuarea transportului rutier fr e,isten"a la bordul $e%iulului a do$e)ii dreptului de de"inere a
$e%iulului pentru $e%iulele de"inute !n ba)a unui ontrat de !n%iriere sau de leasin&;
d) lipsa ta%o&rafului de la bordul $e%iulului#
.9 ,are din urmtoarele fapte constituie contraven$ie conform Ordonan$ei de ur"en$ a
Guvernului nr. 109/2005, aprobat prin !e"ea nr. 102/200#4
a) utili)area unui aparat ta%o&raf ne$erifiat;
b) efetuarea transportului rutier fr e,isten"a la bordul $e%iulului a doumentului de transport;
) aordarea de prime ondutorilor auto !n fun"ie de distan"a parurs#
d) utili)area de ondutori auto are au permisul de onduere e,pirat#
90 ,are din urmtoarele fapte constituie contraven$ie conform Ordonan$ei de ur"en$ a
Guvernului nr. 109/2005, aprobat prin !e"ea nr. 102/200#4
a) efetuarea transportului rutier fr e,isten"a la bordul $e%iulului a ertifiatului de lasifiare;
b) nerespetarea perioadei )ilnie de odi%n;
) utili)area de ondutori auto et"eni strini;
d) efetuarea transportului rutier fr e,isten"a la bordul $e%iulului a opiei onforme a lien"ei de
transport;
91 ,are din urmtoarele fapte constituie contraven$ie conform Ordonan$ei de ur"en$ a
Guvernului nr. 109/2005, aprobat prin !e"ea nr. 102/200#4
a) efetuarea transportului rutier u un auto$e%iul u ade$erin" de irula"ie pro$i)orie e,pirat;
b) efetuarea transportului de persoane !n ont propriu u auto$e%iule nelasifiate;
) efetuarea transportului de persoane fr e,isten"a la bordul $e%iulului a ertifiatului pri$ind
!nadrarea $e%iulului rutier !n normele de poluare i si&uran" rutier;
05
d) efetuarea transportului rutier fr e,isten"a la bordul a opiei onforme a ertifiatului de transport
!n ont propriu;
92 ,are din urmtoarele fapte constituie contraven$ie conform Ordonan$ei de ur"en$ a
Guvernului nr. 109/2005, aprobat prin !e"ea nr. 102/200#4
a) efetuarea transportului de persoane prin ser$iii oa)ionale fr e,isten"a &rafiului de irula"ie la
bordul $e%iulului;
b) efetuarea transportului de persoane !n ont propriu fr e,isten"a la bordul $e%iulului a &rafiului
de irula"ie;
) efetuarea transportului rutier de persoane prin ser$iii re&ulate speiale fr a emite le&itima"ii de
ltorie;
d) efetuarea transportului rutier fr e,isten"a la bordul $e%iulului a do$e)ii an&a+rii ondutorului
auto de tre !ntreprindere !n a)ul !n are $e%iulul este de"inut !n ba)a unui ontrat de leasin& sau de
!n%iriere;
9( ,are din urmtoarele fapte constituie contraven$ie conform Ordonan$ei de ur"en$ a
Guvernului nr. 109/2005, aprobat prin !e"ea nr. 102/200#4
a) efetuarea transportul rutier de persoane pe un traseu inter+ude"ean al mai multor persoane de*t
numrul de louri pe saune !nsris !n ertifiatul de lasifiare pe stele sau ate&orii;
b) neutili)area artelei ta%o&raf de tre ondutorul auto;
) efetuarea transportului rutier publi de persoane fr e,isten"a ertifiatului de !nmatriulare la
bordul $e%iulului;
d) utili)area de ondutori auto are nu sunt et"eni ai unui stat membru 2E#
9* >sura de imobili+are a unui ve3icul /n trafic se va aplica de ctre inspectorii de trafic /n
urmtoarele ca+uri&
a) utili)area de tre !ntreprindere sau operatorul de transport rutier a unor ondutori auto fr drept
de mun !n Rom*nia;
b) nerespetarea pre$ederilor le&ale !n $i&oare pri$ind perioadele de onduere i perioadele de
odi%n de tre ondutorul auto;
) onduerea unui $e%iul despre are e,ist date sau informa"ii fae obietul unei fapte de natur
ontra$en"ional;
d) lipsa ta%o&rafului de la bordul $e%iulului#
95 Oprirea ve3iculelor care e%ecut activit$i transport rutier /n condi$iile Ordonan$ei de ur"en$
a Guvernului nr. 109/2005, aprobat prin !e"ea nr. 102/200# se poate face&
a) de tre inspetorii de trafi ai ARR numai din po)i"ie stati;
b) numai de tre poli"itii rutieri;
) de poli"itii rutieri( inspetorii ARR i inspetorii RAR;
d) de tre inspetorii de trafi ai ARR din po)i"ie stati sau din auto$e%iulul din dotare aflat !n mers#
9# 'entru transportul rutier public de persoane prin servicii re"ulate /n trafic na$ional, retra"erea
licen$ei de traseu se face&
a) *nd operatorul de transport rutier( !n a)ul transportului inter+ude"ean( nu a efetuat de el pu"in . ori ursa
!ntr4o lun alendaristi;
b) *nd operatorul de transport rutier( !n a)ul transportului +ude"ean( nu a efetuat el pu"in 01A din totalul
urselor pre$)ute !n &rafiul de irula"ie al lien"ei de traseu !ntr4o lun alendaristi;
) la suspendarea lien"ei de transport;
d) *nd lien"a de traseu a fost ob"inut prin furni)area unor doumente are on"ineau informa"ii eronate#
9- 'entru transportul rutier public de persoane prin servicii re"ulate /n trafic na$ional, retra"erea
licen$ei de traseu se face&
a) *nd nu mai sunt !ndeplinite ondi"iile are au stat la ba)a eliberrii;
a) *nd operatorul de transport rutier( !n a)ul transportului inter+ude"ean( nu a efetuat de el pu"in . ori ursa
!ntr4o lun alendaristi;
0/
b) *nd operatorul de transport rutier( !n a)ul transportului +ude"ean( nu a efetuat el pu"in 01A din totalul
urselor pre$)ute !n &rafiul de irula"ie al lien"ei de traseu !ntr4o lun alendaristi;
) la suspendarea lien"ei de transport;
9. n ca+ul in care operatorului de transport i s1a retras licen$a de traseu pe o curs, acesta&
a) nu $a mai putea partiipa la urmtoarea edin" de atribuire a ursei respeti$e;
b) nu $a mai putea partiipa la urmtoarele edin"e de atribuire a ursei respeti$e;
) nu $a mai putea partiipa la urmtoarea edin" de atribuire a orirei urse;
d) nu $a mai putea partiipa la nii o edin" de atribuire ulterioar din pro&ramul de transport#
99 'asa"erii sunt obli"a$ii s aib le"itima$ii de serviciu la&
a) transportul prin ser$iii re&ulate na"ionale;
b) transportul prin ser$iii re&ulate speiale;
) transportul prin ser$iii oa)ionale;
d) transportul publi de persoane#
100 ,e condi$ii se impun in ca+ul efecturii transportului rutier public de persoane prin servicii re"ulate&
a) sa utili)e)e pe timpul e,eutrii transportului plaa de traseu;
b) auto$e%iulele utili)ate sa fie dotate u aparat de ta,are;
) la bord s se afle lista de pasa&eri;
d) s se !mbare pasa&eri numai !n limita numrului de louri pe saune i !n piioare !nsris !n ertifiatul de
!nmatriulare#
101 n ca+ul transporturilor rutiere efectuate cu autove3icule /nc3iriate este necesar&
a) ontratul de !n%iriere s fie la bordul auto$e%iulului 4 !n opie;
b) ontratul de !n%iriere s fie la bordul auto$e%iulului 4 !n ori&inal sau !n opie onform u
ori&inalul;
) ontratul de !n%iriere nu este neesar s fie la bordul auto$e%iulului;
d) a $e%iulul s de"in opie onform a lien"ei pentru transport publi de persoane
102 2ovada contractului de transport pentru ba"a;e se face prin&
a) biletul de ltorie eliberat de tre auto&ar;
b) reipisa de ba&a+e;
) ontratul !n%eiat unilateral de tre transportator;
d) tarifare &lobala#
10( :iletul de cltorie /n transportul de persoane prin servicii re"ulate repre+int&
a) dreptul de a alatori pe orie mi+lo de transport persoane;
b) ontratul de transport !n%eiat intre transportator si alator;
) doument u re&im speial pentru orie ltorie;
d) ontratul de transport ba&a+e si persoane#
10* 7n ce condi$ii =utoritatea 6utier 6om0n 1 =66 respin"e dosarul depus in vederea ob$inerii unei
licen$e de traseu prin servicii re"late speciale&
a) da soliitantul a fost san"ionat repetat in ultimii doi ani pentru abateri onsiderate &ra$e;
b) da soliitantul nu dispune de numrul de $e%iule neesare derulrii transportului pe traseul soliitat;
) da pe traseul soliitat e,ista transport pe ale ferata si traseu u mirobu)e;
d) da pe traseul soliitat se $a introdue transport pe ale ferata si transport oa)ional de persoane#
105 ,e tipuri de transport rutier de persoane pot efectua ve3iculele neclasificate&
a) transport prin ser$iiu re&ulate !n trafi na"ional i oa)ional !n trafi interna"ional;
b) transport prin ser$iii re&ulate !n trafi interna"ional i oa)ionale !n trafi na"ional;
) transport de persoane !n trafi interna"ional i transport de persoane prin ser$iii re&ulate !n trafi na"ional;
d) transport de persoane !n ont propriu !n trafi na"ional#
10# n ce condi$ii poate fi /nlocuit un ve3icul care efectuea+ curse pe un anumit traseu&
a) u aprobarea Autorit"ii Rutiere Rom*ne 4 ARR;
07
b) u un $e%iul are !ntrunete el pu"in aelai numr de punte i el pu"in aeiai apaitate( dup
notifiarea ARR;
) u auto$e%iul de re)er$a;
d) u un $e%iul are are aeiai aeeai apaitate u el !nlouit#
10- 2in c0te seturi de foi de parcurs este compus un document de control prev+ut de acordul
75)96:U8&
a) 01 seturi
b) 51 de seturi
) 5. de seturi
d) .1 de seturi
10. n care din urmtoarele situa$ii este prev+uta /n acordul 75)96:U8 scutirea ta%ei de import a
combustibilului aflat /n re+ervorul autocarului&
a) atuni *nd ombustibilul se &sete !n re)er$orul u are a fost dotat din onstru"ie autoarul si antitatea
nu depete 0111 litri
b) atuni *nd ombustibilul se &sete !n re)er$orul u are a fost dotat din onstru"ie autoarul si antitatea
nu depete 611 de litri
) atuni *nd ombustibilul se &sete !n re)er$orul u are a fost dotat din onstru"ie autoarul( *t si !n alte
re)er$oare suplimentare( indiferent de antitate
d) nu se fa referiri la sutirea ta,ei de import a ombustibilului si se aplia le&isla"ia na"ionala a fierei par"i
ontratante
109 ,are sunt termenele ma%ime admise, raportate la loca$ie, /n care operatorul de transport trebuie s
asi"ure preluarea persoanelor transportate din ve3iculele rmase imobili+ate pe traseu, pe teritoriul
6om0niei4
a) 5 ore !n +ude"( respeti$ . ore !n afara +ude"ului
b) 0 or !n +ude"( respeti$ . ore !n afara +ude"ului
) / ore !n +ude"( respeti$ . ore !n afara +ude"ului
d) depinde de tipul ser$iiului de transport persoane
110 ,are din condi$iile de mai ;os se impun pentru e%ecutarea transportului de persoane&
a) s nu irule u uile des%ise sau u pasa&eri pe sara autobu)ului;
b) s se asi&ure urarea i obor*rea ba&a+elor( inlusi$ !n salonul autobu)ului;
) s se opreas pentru urarea sau obor*rea pasa&erilor( la ererea e,pres a aestora;
d) sistem de fr*nare A=S i enturi de si&uran" pentru fieare pasa&er#
111 ,ine este responsabil /n cadrul societ$ii cu instruirea personalului pentru efectuarea
transporturilor rutiere 4
a) administratorul soiet"ii;
b) patronul soiet"ii;
) persoana desemnat s ondu permanent i efeti$ ati$itatea de transport;
d) administratorul soiet"ii !mpreun u persoana desemnat s ondu permanent i efeti$
ati$itatea de transport#
112 Unde sunt amplasate capetele de traseu i sta$iile de oprire /n tran+it /n ca+ul transportului
rutier public de persoane prin servicii re"ulate /n trafic interna$ional&
a) !n lourile a$i)ate de Prefeturi;
b) !n lourile a$i)ate de Administra"ia Na"ional a Drumurilor;
) !n auto&ri autori)ate;
d) aolo unde este posibil astfel !n*t trafiul rutier s nu fie perturbat#
11( ,onductorii auto care efectuea+ transport rutier public de persoane prin servicii re"ulate
au obli"a$ia&
a) s emit abonamente de ltorie;
0.
b) s asi&ure oprirea !n toate sta"iile pre$)ute !n &rafi pentru urarea@obor*rea persoanelor
transportate i a ba&a+elor aestora;
) s aepte transportul &ratuit al opiilor sub 07 ani pentru are nu se soliit lo separat( !n a)ul
transportului efetuat !n trafi na"ional;
d) s opreas auto$e%iulul la orie fel de soliitare#
11* ,e condi$ii sunt impuse pentru efectuare transportului rutier de persoane prin servicii
re"ulate&
a) s se efetue)e transportul !n onformitate u &rafiul de irula"ie;
b) s nu permit transportul persoanelor u ba&a+e;
) s se opreas !n fieare sta"ie el pu"in . minute;
d) ondutorul auto s efetue)e el pu"in 5 ore de odi%n dup fieare urs#
115 ,are din condi$iile comerciale de mai ;os se impun la transportul de persoane prin servicii
re"ulate&
a) transportul &ratuit al opiilor sub - ani pentru are nu se soliit lo separat;
b) transportul &ratuit al opiilor sub < ani pentru are nu se soliit lo separat;
) transportul persoanelor numai !n limita numrului de louri pe saune !nsris !n ertifiatul de
!nmatriulare;
d) transportul persoanelor numai !n limita numrului de louri pe saune !nsris !n ertifiatul de
lasifiare#
11# ,are din condi$iile de mai ;os se impun la transportul de persoane prin curse oca+ionale
/ntre dou state U9&
a) utili)area doumentului de ontrol ;NTER=2S sau lista de pasa&eri;
b) s nu !mbare suplimentar persoane fa" de ei !nsrii !n doumentul de ontrol;
) s de"in lista de pasa&eri la bordul autobu)ului i bilete de ltorie;
d) utili)area foii de parurs pentru ser$iii interna"ionale oa)ional i abota+ prin ser$iii oa)ionale#
11- n ca+ul efecturii transportului oca+ional de persoane /n state din afara U9 ?:ucureti 1
7stambul@ /n trafic interna$ional, la bordul autove3iculului trebuie s e%iste&
a) doumentul de ontrol pre$)ut !n Aordul ;NTER=2S;
b) a$i)ul medial i psi%olo&i al ondutorului auto;
) lien"a de traseu) !n ori&inal;
d) doumentul do$editor pentru e,isten"a loului de parare al $e%iulului#
11. Aoaia de parcurs 75)96:U8 se utili+ea+ pentru&
a) transportul rutier de persoane oa)ional !n trafi interna"ional !ntre 2E i state are nu sunt !n 2E
dar sunt pr"i semnatare ale aordului ;NTER=2S;
b) transportul rutier publi de persoane prin ser$iii re&ulate !n trafi interna"ional(
) transportul rutier publi loal de persoane;
d) transportul rutier publi de persoane !n trafi interna"ional( u ondi"ia tran)itrii teritoriului a el
pu"in / state#
119 ,are din condi$iile de mai ;os se impun la transportul de persoane prin curse oca+ionale /n
trafic na$ional&
a) utili)area doumentului de ontrol ;NTER=2S sau lista de pasa&eri;
b) s nu !mbare suplimentar persoane fa" de ei pre$)u"i !n doumentul de ontrol;
) s de"in lista de pasa&eri la bordul autobu)ului( i bilete de ltorie;
d) utili)area de bilete de ltorie pentru fieare rela"ie#
120 ,are din urmtoarele date trebuie s fie men$ionate de ctre conductorul auto pe foaia de
/nre"istrare ?dia"rama ta3o"raf@ la /nceputul folosirii acesteia&
a) ora introduerii foii de !nre&istrare !n aparatul ta%o&raf;
06
b) $ite)a ma,im are poate fi !nre&istrat pe foaia de !nre&istrare;
) perioada de onduere din )iua anterioar;
d) Bilometra+ul afiat pe aparatul ta%o&raf la !neputul )ilei de mun#
121 nainte de prima curs a +ilei, un ofer trebuie s men$ione+e /n centrul foii de
/nre"istrare?dia"ramei ta3o"raf@ urmtoarele date&
a) loalitatea de la are !nepe s utili)e)e dia&rama Cloul de la are !nepe efetuarea
ursei);
b) perioada de onduere din )iua anterioar(
) durata ser$iiului din )iua urent;
d) seria permisului de onduere#
122 ,are din urmtoarele date trebuie men$ionate de c0tre conductorul auto pe o dia"ram
ta3o"raf la /nceputul utili+rii acesteia&
a) ora introduerii dia&ramei !n aparat;
b) timpul de ondus din )iua anterioara;
) perioada de odi%na )ilni;
d) numele si prenumele ondutorului auto#
12( )impul de odi3n +ilnic se poate lua intr1un autove3icul 4
a) nu;
b) da( da este ondus de ellalt membru al e%ipa+ului i abina este dotat u pat de dormit;
) da( da aesta este sta"ionat i e%ipat u pat de dormit;
d) da( daa aesta a fost desrat#
12* n ca+ul unui ec3ipa; dublu, /n timp ce ve3iculul se afl /n mers, cel deal doilea conductor
auto care nu este la volan poate s1i efectue+e odi3na +ilnic 4
a) da( da auto$e%iulul este e%ipat u pat de dormit;
b) nu( auto$e%iulul trebuie s fie oprit;
) nu( se onsider timp de onduere;
d) da( da odi%na este de minim ' ore onseuti$e#
125 Un conductor auto a luat /n sptm0na curent o perioad de odi3n
sptm0nal redus la (0 de ore. ,0te ore de odi3n trebuie luate /n compensare i /n
ce interval de timp 4
a) 05 ore p*n la sf*ritul sptm*nii urmtoare;
b) 0. ore p*n sf*ritul urmtoarelor trei sptm*ni;
) 50 de ore p*n sf*ritul urmtoarelor trei sptm*ni;
d) 57 de ore p*n sf*ritul urmtoarelor patru sptm*ni#
12# Un conductor auto a luat /n sptm0na curent o perioad de odi3n
sptm0nal redus la 2* de ore. ,0te ore de odi3n trebuie luate /n compensare i /n
ce interval de timp 4
a)05 ore p*n la sf*ritul sptm*nii urmtoare;
b)05 ore p*n sf*ritul urmtoarelor trei sptm*ni;
) 50 de ore p*n sf*ritul urmtoarelor trei sptm*ni;
d) 57 de ore p*n sf*ritul urmtoarelor patru sptm*ni#
12- ,onform 6e"ulamentului 'arlamentului 9uropean i al ,onsiliului ?,9@ nr. 5#1/200#,
timpul de odi3n sptm0nal normal este de&
a) 57 de ore;
b) /6 de ore;
) 71 de ore;
d) 7. de ore#
0-
12. 'erioada sptm0nal de odi3n a unui conductor auto poate fi redus la mai pu$in de *5
de ore, cu condi$ia s fie compensat ulterior. =ceasta nu poate /ns s fie redus la mai pu$in
de&
a) /6 ore;
b) 57 ore;
) /1 ore;
d) 05 ore#
129 'erioada de odi3n sptm0nal redus este de minimum de 2* de ore, dar mai pu$in de *5
de ore. 6educerea este compensat printr1o perioad de odi3n luat p0n la sf0ritul&
a) sptm*nii urmtoare;
b) elei dea doua sptm*ni are urmea);
) elei dea treia sptm*ni are urmea);
d) elei dea patra sptm*ni are urmea)#
1(0 'erioada sptm0nal de odi3n a conductorului auto&
a) !nepe de fieare dat !n aeiai )i a sptm*nii;
b) urmea) dup 6 perioade )ilnie de onduere onseuti$e;
) nu este neesar da nu a fost atins numrul ma,im sptm*nal de ore de onduere nu a fost
depit;
d) are dou )ile#

1(1 ,onform 6e"ulamentului ?,9@ nr. 5#1/200# un conductor auto trebuie s pre+inte cu
oca+ia unui control /n trafic foile de /nre"istrare ?dia"ramele ta3o"raf@ pentru&
a) sptm*na !n urs;
b) sptm*na !n urs i ultima )i lurat din sptm*na preedent;
) sptm*na !n urs i ultimele 0. )ile anterioare aestei sptm*ni;
d) )iua !n urs i ultimele 5< de )ile;
1(2 Berificarea ta3o"rafelor trebuie s fie fcut la fiecare&
a) . ani;
b) 7 ani;
) / ani;
d) 5 ani#
1(( ,are dintre urmtoarele variante satisfac cerin$ele 6e"ulamentului ?,9@ nr. 5#1/200#
privind /nlocuirea pau+ei de *5 de minute a conductorului auto prin pau+e separate&
a) 0. min# ?0. min# ? 0. min
b) 51 min# ? 5. min#
) /1 min# ? 0. min#
d) 0. min# ? /1 min#
1(* 'otrivit 6e"ulamentului ,9 nr. 5#1/200# pau+a de *5 de minute poate fi /nlocuit cu&
a) trei pau)e de el pu"in 0. minute;
b) o pau) de el pu"in 0. minute i o alta de el pu"in /1 de minute;
) o pau) de el pu"in 51 de minute i alta de el pu"in 5. de minute;
d) o pau) de el pu"in /1 de minute i alta de el pu"in 0. minute#
1(5 ,onform 6e"ulamentului ?,9@ nr. 5#1/200#, timpul de odi3n +ilnic redus pentru
conductorii auto este de&
a) minim < ore dar mai mi de 01 ore;
b) minim < ore( dar mai mi 00 ore;
) minim ' ore dar mai mi de 00 ore;
0<
d) minim ' ore dar mai mi de 05 ore#
1(# ,onform 6e"ulamentului ?,9@ nr. 5#1/200# durata total de conducere pentru 2 sptm0ni
consecutive nu trebuie sa depeasc&
a) <1 ore;
b) <6 ore;
) '1 ore;
d) 005 ore#
1(- ,onform 6e"ulamentului 'arlamentului 9uropean i al ,onsiliului ?,9@ nr.5#1/200# un
conductor auto nu trebuie s conduc /n dou sptm0ni consecutive mai mult de&
a) '1 ore;
b) '5 ore;
) '6 ore;
d) 051 ore#
1(. n dou sptm0ni consecutive conductorul auto poate s munceasc&
a) 05 perioade de onduere !n total i ma,imum '1 ore;
b) 05 perioade de onduere !n total i minimum '1 ore;
) 01 perioade de onduere !n total i ma,im 005 ore;
d) 01 perioade de onduere !n total i ma,im '1 ore;
1(9 ,onform 6e"ulamentul 'arlamentului 9uropean i al ,onsiliului ?,9@ nr. 5#1/200#, durata
de conducere sptm0nal nu trebuie s depeasc&
a) 7. de ore;
b) .7 de ore;
) .6 ore;
d) 61 ore#
1*0 )impul de odi3n +ilnic normal poate fi luat /n perioade separate. ,are dintre urmtoarele
variante corespunde prevederilor 6e"ulamentului 'arlamentului 9uropean i al ,onsiliului
?,9@ nr. 5#1/200#&
a) ' ore ? / ore;
b) / ore ? ' ore;
) 7 ore ? < ore;
d) < ore ? 7 ore#
1*1 )impul de odi3n +ilnic normal poate fi luat /n perioade separate. ,are dintre urmtoarele
variante corespunde prevederilor 6e"ulamentului 'arlamentului 9uropean i al ,onsiliului
?,9@ nr. 5#1/200#&
a) < ore ? / ore ? 0 or;
b) < ore ? 5 ore ? 5 or;
) / ore ? ' ore;
d) 7 ore ? < ore#
1*2 ,onform re"lementarilor in vi"oare privind stabilirea perioadelor de conducere si a
perioadelor de odi3n ale conductorului auto, timpul +ilnic de odi3n normal se poate efectua
/n perioade separate a cror durat /nsumat trebuie s fie de minim&
a) 0/ ore;
b) 05(. ore;
) 05 ore;
d) 00 ore#
0'
1*( ,onform 6e"ulamentului ?,9@ nr. 5#1/200#, timpul de odi3n +ilnic normal poate fi redus
astfel&
a) de el mult 7 ori !ntre doi timpi de odi%n sptm*nali;
b) de el mult / ori !ntre doi timpi de odi%n sptm*nali;
) de el mult 5 ori !ntre doi timpi de odi%n sptm*nali;
d) o dat pe sptm*n.
1** ,onform 6e"ulamentului ,9 nr. 5#1/200# durata +ilnic de conducere ma%im este de&
a) ' ore; poate fi prelun&it la 01 ore de dou ori pe sptm*n;
b) ' ore; poate fi prelun&it la 01 ore de trei ori pe sptm*n;
) ' ore; poate fi prelun&it la 00 ore de dou ori pe sptm*n;
d) ' ore; poate fi prelun&it la 00 ore de trei ori pe sptm*n;
1*5 'erioada de odi3n +ilnic de 11 ore ori de minim 9 ore poate fi /ntrerupt&
a) !n doua sau trei perioade separate;
b) !n inter$ale de minim 6 ore i respeti$ . ore;
) !n inter$ale e%ilibrate a durat;
d) numai !n a)ul !n are auto$e%iulul este transportat pe un feribot sau tren#
1*# ,onform 6e"ulamentului ?,9@ nr. 5#1/200#, timpul de odi3n +ilnic normal este de cel
pu$in&
a) ' ore onseuti$e;
b) 01 ore onseuti$e;
) 00 ore onseuti$e;
d) 05 ore onseuti$e#
1*- n fiecare perioad de 2* de ore de la sf0ritul ultimul timp de odi3n +ilnic sau sptm0nal,
conductorul auto beneficia+ de un timp de odi3n +ilnic normal de cel pu$in&
a) ' ore onseuti$e;
b) 01 ore onseuti$e;
) 00 ore onseuti$e;
d) 05 ore onseuti$e#
1*. ,onductorul auto poate s intervin asupra aparatului ta3o"raf 4
a) da( da onstat aesta nu !nre&istrea) oret;
b) da( da aesta nu !nre&istrea) oret dar numai da se afl !n urs i nu poate re$eni !n
57 de ore la loul unde auto$e%iulul este parat !n mod urent;
) da( da inter$en"ia se reali)ea) u aordul persoanei desemnate;
d) nu#
1*9 ,onform 6e"ulamentului 'arlamentului 9uropean i al ,onsiliului ?,9@ nr. 5#1/200#
durata de conducere +ilnic de 9 ore poate fi e%tins la 10 ore4
a) o data pe sptm*n;
b) de doua ori pe sptm*n;
) de trei ori pe sptm*n;
d) niiodat#
150 8ptm0na de lucru conform re"lementarilor in vi"oare privind stabilirea perioadelor de
conducere si a perioadelor de odi3n ale conductorilor auto este definit astfel&
a) orie perioada de timp a$*nd - )ile onseuti$e in are ondutorul auto !i desfoar
ati$itatea;
b) orie sptm*n are !nepe duminia la 11
11
i "ine p*n luni la 11
11
;
) orie perioad de timp a$*nd - )ile !n are ondutorul auto nu poate a$ea mai mult de .
perioade )ilnie de onduere;
51
d) perioad uprins !ntre ora 11
11
a )ilei de luni i ora 57
11
)ilei de dumini#
151 n timpul unei +ile de lucru un conductor auto sc3imb autove3iculul. ,e obli"a$ii are
privind utili+area dia"ramelor ta3o"raf4
a) introdue o nou dia&ram !n aparatul ta%o&raf al elui deal doilea auto$e%iul#
b) folosete aeeai dia&ram ta%o&raf( not*nd noul numr de !nmatriulare l*n& el al primului
auto$e%iul;
) folosete aeeai dia&ram ta%o&raf( not*nd !n prealabil pe $erso numrul de !nmatriulare al
elui deal doilea auto$e%iul i ora la are a fut s%imbarea#
d) folosete aeeai dia&ram ta%o&raf( not*nd !n prealabil pe $erso numrul de !nmatriulare al
elui deal doilea auto$e%iul( Bilometra+ul are fi&urea) pe ontorul Bilometri al noului $e%iul
i ora la are a fut s%imbarea#
152 =cordul european privind activitatea ec3ipa;elor ve3iculelor care efectuea+ transporturi
rutiere /n trafic interna$ional?=9)6@, se refer la&
a) ondi"ii speiale pentru ondutorii auto are efetuea) transporturi de mrfuri periuloase;
b) ondutorii auto are efetuea) transporturi rutiere de mrfuri perisabile;
) timpul de onduere a $e%iulului C perioada de onduere ) i timpul de repaus C perioada de
repaus) a ondutorului auto;
d) formalit"ile $amale !n a)ul transporturilor rutiere !n trafi interna"ional#
15( =cordul european =9)6 stabilete re"lementri privind&
a) efetuarea unui transport de mrfuri perisabile !n trafi interna"ional;
b) efetuarea unui transport de mrfuri periuloase !n trafi interna"ional;
) efetuarea unui transport de mrfuri a&abaritie !n trafi interna"ional;
d) ati$itatea e%ipa+elor $e%iulelor are efetuea) transporturi rutiere#
15* 6e"lementrile /n vi"oare privind stabilirea perioadelor de conducere i a perioadelor de
odi3n ale conductorilor auto, nu se aplic conductorilor auto care efectuea+ transporturi
rutiere cu&
a) $e%iule destinate transportului rutier de mrfuri a ror &reutate ma,im admis( inlusi$ ea
a remorilor sau semiremorilor( nu depete 7#. tone;
b) $e%iule destinate transportului rutier de mrfuri a ror &reutate ma,im admis( inlusi$ ea
a remorilor sau semiremorilor( nu depete 6 tone;
) $e%iule destinate transportului rutier de mrfuri a ror &reutate ma,im admis( inlusi$ ea
a remorilor sau semiremorilor( nu depete -#. tone;
d) $e%iule destinate transportului rutier de mrfuri a ror &reutate ma,im admis( inlusi$ ea
a remorilor sau semiremorilor( nu depete /#. tone i $e%iulelor destinate transportului
rutier de persoane a$*nd p*n la ' louri pe saune( inlusi$ loul ondutorului auto#
155 6e"ulamentului 'arlamentului 9uropean i al ,onsiliului ?,9@ nr. 5#1/200# nu se aplic&
a) auto$e%iulelor de transport persoane u o apaitate mai mi de 0- louri( inlusi$ loul
ondutorului auto;
b) transporturilor de persoane prin ser$iii oa)ionale;
) transporturilor de persoane prin ser$iii re&ulate speiale;
d) auto$e%iulelor de transport persoane u o apaitate mai mi de ' louri( inlusi$ loul
ondutorului auto;
15# 6e"ulamentului 'arlamentului 9uropean i al ,onsiliului ?,9@ nr. 5#1/200# nu se aplic&
a) auto$e%iulelor are efetuea) transport de persoane prin ser$iii re&ulate la are parursul
liniei nu depete .1 Bm#
b) auto$e%iulelor de transport persoane u o apaitate mai mi de 01 louri( inlusi$
ondutorul auto;
) transporturilor de persoane prin ser$iii oa)ionale;
50
d) transporturilor de persoane prin ser$iii re&ulate speiale#
15- 2iscurile?dia"ramele@ utili+ate la un ta3o"raf trebuie s poat /nre"istra continuu cel pu$in&
a) 05 ore;
b) 0< ore;
) 57 ore;
d) 7< ore#
15. ,artela conductorului auto repre+int&
a) artela are on"ine date pri$ind oferul auto;
b) o artel ma&neti;
) artela ta%o&rafi are identifi ondutorul auto i permite stoarea datelor pri$ind
ati$itatea aestuia;
d) o artel are on"ine date pri$ind auto$e%iulul#

0.' 2up patru ore i ;umtate de conducere, conductorul auto trebuie s fac o pau+&
a) 0. minute;
b) nu( poate s mai ondu;
) 7. minute;
d) /1 minute#
1#0 ,e trebuie s fac un conductor auto care a condus 9 ore /ntro +i i inten$ionea+ s mai
conduc 1 or&
a) onform pre$ederilor le&ale( aest luru nu este posibil;
b) ondutorul auto trebuie s ia o pau) de minim 7. minute i s mai ondu 0 or( da !n
sptm*na respeti$ a mai e,tins el mult odat timpul )ilni de onduere la 01 ore;
) ondutorul auto trebuie s ia un repaus )ilni de minim ' ore( !nainte de reluarea lurului;
d) poate s ondu !n ontinuare da !n sptm*na respeti$ a mai e,tins doar de dou ori
timpul )ilni de onduere la 01 ore#
1#1 ,onform 6e"ulamentului 'arlamentului 9uropean i al ,onsiliului ?,9@ nr. 5#1/200#, /n
ca+ul conducerii autove3iculului /n ec3ipa; de 2 conductori auto, timpul +ilnic de odi3n este
de&
a) minim < ore !n 57 de ore;
b) minim < ore !n /1 de ore;
) minim ' ore !n 57 de ore;
d) minim ' ore !n /1 de ore;
1#2 ,onductorul auto poate s se abat de la prevederile /n vi"oare privind stabilirea
perioadelor de conducere i a perioadelor de odi3n&
a) nu;
b) da;
) da( da este neesar pentru a asi&ura seuritatea pasa&erilor( $e%iulului sau !nrturii
aestuia;
d) da( la orie soliitare a persoanelor transportate#
1#( n sptm0na curent ave$i ( +ile /n care perioada de odi3n a fost de 9 ore. ,0te ore trebuie
de odi3n trebuie s lua$i /n compensare i /n ce perioad de timp 4
a) nu se ompensea);
b) 6 ore p*n la sf*ritul sptm*nii urmtoare;
) 6 ore p*n la sf*ritul elei de a doua sptm*ni;
d) 6 ore p*n la sf*ritul elei de treia sptm*ni#
55
1#* 'erioada +ilnic de odi3n se poate lua /n 2 sau ( perioade separate 4
a) da;
b) nu;
) da( u ondi"ia a una dintre ele s fie de el pu"in < ore;
d) da( u ondi"ia a una dintre ele s fie de el pu"in ' ore#
1#5 ,e obli"a$ii are conductorul auto /n ca+ul defectrii aparatului ta3o"raf 4
a) s onsemne)e pe spatele dia&ramei diferitele perioade de ati$itate;
b) nu are nii o obli&a"ie( p*n la terminarea ursei;
) s anun"e persoana desemnat;
d) s ontinue ursa numai dup repararea aparatului ta%o&raf#
1## =re voie s plece /n curs conductorul auto cu ta3o"raful defect sau desi"ilat 4
a) da( p*n la prima sta"ie ser$ie;
b) da( u ondi"ia s anun"e !nainte de pleare operatorul de transport;
) nu#
d) da( u ondi"ia s onsemne)e pe spatele dia&ramei diferitele perioade de ati$itate;
1#- !a e%aminarea /nre"istrrilor de vite+ de pe o dia"ram ta3o"raf se constat c sunt multe
ascu$ite /n sus i /n ;os foarte apropriate /ntre ele. =cest lucru indic&
a) o onduere neeonomi#
b) limitarea i reduerea $ite)ei de tre aparatul ta%o&raf;
) utili)are neorespun)toare a aparatului ta%o&raf;
d) o onduere pe autostrad;
1#. ,ardul conductorului auto are o perioad ma%im de valabilitate&
a) un an;
b) doi ani;
) trei ani;
d) ini ani#
1#9 Omolo"area individual a unui ve3icul rutier trebuie efectuat /n urmtoarea situa$ie&
a) $e%iulul rutier a suferit modifiri prin are au fost afetate arateristiile men"ionate !n artea de
identitate a $e%iulului;
b) pierderea( furtul( deteriorarea sau distru&erea r"ii de identitate a $e%iulului;
) s%imbarea de"intorului da $e%iulul a fost !nmatriulat anterior !n "ar;
d) pierderea( furtul sau distru&erea ertifiatului de !nmatriulare i a talonului are atest efetuarea
inspe"iei te%nie periodie#
1-0 >en$inerea /n circula$ie a ve3iculelor rutiere este condi$ionat de&
a) efetuarea omolo&rii pentru irula"ia pe drumurile publie;
b) efetuarea inspe"iei te%nie periodie;
) eliberarea r"ii de identitate a $e%iulului;
d) efetuarea !nmatriulrii#
1-1 ,are dintre urmtoarele institu$ii efectuea+ omolo"area de tip i individual a ve3iculelor
rutiere pentru circula$ia pe drumurile publice&
a) Autoritatea Rutier Rom*n;
b) Administra"ia Na"ional a Drumurilor;
) Ministerul de ;nterne;
d) Re&istrul Auto Rom*n#
1-2 ,e se /n$ele"e prin inspec$ie te3nic periodic&
a) $erifiarea te%ni a $e%iulelor rutiere !nmatriulate( efetuate la termene stabilite;
5/
b) $erifiarea te%ni a $e%iulelor rutiere !nmatriulate( efetuate de or&anele de ontrol !n trafi;
) $erifiarea te%ni a $e%iulelor rutiere !nmatriulate( efetuate de ondutorul auto !nainte de
plearea !n fieare urs;
d) $erifiarea te%ni efetuat de patronul sau administratorul soiet"ii#
1-( !a inspec$ia te3nic periodic a autove3iculelor ec3ipate cu motoare diesel se verific&
a) antitatea de motorin debitat de pompa de in+e"ie;
b) onsumul de ombustibil !n sarin i !n &ol;
) ni$elul opait"ii &a)elor de e$auare;
d) &radul de uniformitate al pul$eri)rii reali)ate de in+etoare#
1-* 7nspec$iile te3nice periodice se efectuea+&
a) !n adrul sta"iilor autori)ate de RAR;
b) !n orie sta"ie te%nia autori)ata de ARR;
) !n orie sta"ie te%nia autori)at de onstrutorul $e%iulului;
d) !n orie sta"ie ser$ie pentru repara"ii#
1-5 7nspec$ia te3nic periodic la autobu+ele destinate transportului de persoane in re"im
interurban se efectuea+ periodic la&
a) 0 an de la ultima ;TP;
b) / luni de la ultima ;TP;
) 6 luni de la ultima ;TP;
d) 5 ani de la ultima ;TP#
1-# 7ntervalul /ntre dou inspec$ii te3nice periodice pentru autove3iculele destinate
transportului de persoane care au, /n afara locului conductorului, mai mult de . locuri pe
scaune, este de&
a) 5 ani;
b) 0 an;
) < luni;
d) 6 luni#
1-- ,ertificarea /ncadrrii ve3iculelor rutiere /n normele te3nice privind si"uran$a circula$iei
rutiere, protec$ia mediului i /n cate"oria de folosin$ conform destina$iei se face /n conformitate
cu urmtoarea re"lementare&
a) RNTR <;
b) RNTR .;
) RNTR 7;
d) RNTR 0#
1-. ,ine are obli"a$ia s asi"ure pre"tirea personalului in vederea prevenirii evenimentelor rutiere 4
a) Autoritatea Rutier Rom*n : ARR;
b) a&en"ii eonomii destinatori de par auto;
) Re&istrul Auto Rom*n;
d) Poli"ia Rutier#
1-9 ,are din urmtoarele func$ii concur la si"uran$a circula$iei /n transportul rutier&
a) ontabil;
b) dispeer;
) ondutor auto;
d) meani auto#
1.0 ,are din urmtoarele accidente sunt considerate "rave&
a) ele are au drept onsein"e pa&ube materiale de peste 61A din $aloarea auto$e%iulului
57
b) ele are au drept onsein"e pa&ube materiale de peste .1A din $aloarea auto$e%iulului
) persoane rmase temporar u infirmit"i;
d) rnirea uneia sau mai multor persoane( determin*nd inapaitate de mun indi$idual de peste / de
)ile;
1.1 'reci+a$i cum ac$ionea+ efectiv sistemul de fr0nare al unui autove3icul care este ec3ipat cu
dispo+itiv =:8&
a) blo%ea) ro"ile fa" ale auto$e%iulului la a"ionri ener&ie ale pedalei de fr*n;
b) blo%ea) toate ro"ile auto$e%iulului la a"ionri ener&ie ale pedalei de fr*n;
) pre$ine bloarea ro"ilor fa" ale auto$e%iulului la a"ionri ener&ie ale pedalei de fr*n;
d) pre$ine bloarea ro"ilor auto$e%iulului la a"ionri ener&ie ale pedalei de fr*n;
1.2 ,are din urmtoarele sisteme este proiectat pentru a fi utili+at la parcur"erea pantelor
lun"i&
a) Sistemul ASR;
b) Sistemul A=S;
) Sistemul de fr*n de !netinire;
d) Sistemul de bloare a diferen"ialului;
1.( ,e msuri trebuie s ia o /ntreprindere de$intoare de parc auto pentru prevenirea
accidentelor de circula$ie4
a) s utili)e)e numai ondutori auto u e,perien" de el pu"in 0 an !n onduerea auto$e%iulelor
b) s $erifie( prin sonda+( apaitatea de mun a ondutorilor auto la !neputul )ilei de mun
) s asi&ure instruirea lunar a ondutorilor auto u tematia speifi de si&uran" rutier
d) s efetue)e in$esti&area aidentelor de irula"ie soldate u $itime
1.* Bite+a ma%im re"lat la limitatoarele de vite+ care ec3ipea+ autove3icule concepute i
construite pentru transportul de persoane, nu trebuie s depeasc&
a) <. Bm@%
b) '1 Bm@%
) 011Bm@%
d) 001 Bm@%
1.5 Berificarea ta3o"rafelor trebuie s fie fcut la fiecare&
a) . ani;
b) 7 ani;
) / ani;
d) 5 ani#
1.# 2efini$i termenul de autocar&
a) autobu) destinat e,lusi$ transportului interna"ional de persoane;
b) autobu) destinat si e%ipat numai pentru transportul de persoane ae)ate pe saune( pe distante mari(
amena+at pentru a asi&ura onfortul persoanelor transportate( nea$*nd posibilitatea transportului de persoane in
piioare;
) auto$e%iul u el pu"in 7 roti si o $ite)a ma,ima onstruti$a mai mare de 5. Dm@%( oneput si onstruit
pentru transportul de persoane are are el mult ' louri pe saune( inlusi$ el al ondutorului auto;
d) auto$e%iul u el pu"in 7 roti si o $ite)a ma,ima onstruti$a mai mare de .1 Dm@%( oneput si onstruit
pentru transportul de persoane pe saune si in piioare si are are mai mult de ' louri pe saune( inlusi$ loul
ondutorului auto#
1.- Be3iculele rutiere utili+ate la transportul prin servicii re"ulate de persoane in trafic interna$ional vor
fi clasificate&
a) pe stele;
b) pe ate&orii;
) pe stele sau ate&orii;
d) pe stele sau ate&orii#
5.
1.. 'entru a putea efectua transport public de persoane prin servicii re"ulate /n trafic na$ional,
microbu+ele i autobu+ele trebuie clasificate pe cate"orii de confort. 'reci+a$i care este perioada de
valabilitate a certificatului de clasificare&
a) 5 ani;
b) . ani;
) 0 an;
d) / ani#
1.9 'entru a putea efectua transport public de persoane prin servicii re"ulate /n trafic na$ional,
microbu+ele i autobu+ele trebuie clasificate pe cate"orii de confort. 'reci+a$i cu c0t timp /nainte
de e%pirare trebuie solicitat prelun"irea certificatului de clasificare&
a) 61 de )ile;
b) /1 de )ile;
) /1 de )ile;
d) 7. de )ile
190 nsemnele privind clasificarea autocarului se e%pun&
a) la lo $i)ibil !n e,terior dreapta;
b) la lo $i)ibil !n e,terior st*n&a;
) oriunde nu st*n+enes $i)ibilitatea ondutorului auto;
d) !nsemnele trebuie s fie amplasate la bordul autoarului#
191 'entru a putea efectua transport public de persoane prin servicii re"ulate /n trafic na$ional,
microbu+ele i autobu+ele trebuie clasificate pe cate"orii de confort. 'reci+a$i care sunt aceste
cate"orii i care dintre ele definete confortul ma%im&
a) ;(;;(;;; 4 ate&oria a ;;; a de onfort ma,im;
b) ;(;;(;;;(;E 4 ate&oria a ; a de onfort ma,im;
) ;(;;(;;;(;E 4 ate&oria a ;E a de onfort ma,im;
d) ;(;;(;;;(;E(E 4 ate&oria a E a de onfort ma,im;
192 ,onform O.>.). 1 >.). nr.25*/.5/199#, /n func$ie de "radul de confort i
si"uran$,autove3iculele destinate transportului public de persoane cu mai mult de .C1 locuri pe
scaune, se clasific pe stele. 'reci+a$i care sunt clasele de confort i care dintre ele definete
confortul ma%im&
a) F ( FF ( FFF 4 lasa de onfort ma,im este FFF ;
b) F ( FF ( FFF ( FFFF 4 lasa de onfort ma,im este F ;
) F (FF ( FFF ( FFFF 4 lasa de onfort ma,im este FFFF ;
d) F ( FF ( FFF ( FFFF ( FFFFF 4 lasa de onfort ma,im este F #
19( =utocarele de scurt distan$, care efectuea+ transport interna$ional, sunt autocare
destinate transportului public de persoane pe o distan$ ma%im de&
a) .11 Bm pe sens;
b) 0111 Bm pe sens;
) 0.11 Bm pe sens;
d) 5.11 Bm pe sens#
19* )ransportul public de persoane prin servicii oca+ional /n trafic interna$ional poate fi
efectuat cu autobu+e clasificate cate"oria a 771 a pe distan$ de cel mult&
a) .11 Bm pe sens;
b) 0111 Bm pe sens;
) 0.11 Bm pe sens;
d) 5.11 Bm pe sens#
56
195 )ransportul cu autobu+e clasificate cate"oria a 7771a poate fi efectuat p0n la ma%imum&
a) .11 Bm pe sens;
b) 0111 Bm pe sens;
) 0.11 Bm pe sens;
d) 5.11 Bm pe sens#
19# ,onductorii auto utili+a$i la transportul rutier public de persoane pe trasee a cror lun"ime
depete 50 Dm trebuie s aib v0rsta minim de&
a) 0< ani;
b) 50 ani i s de"in un ertifiat profesional 3P3 sau 3P; pentru transportul de persoane
) 5/ ani i s fi urmat ursurile unei oli postlieale;
d) 5. ani#
19- ,onductorii auto care au peste *5 de ani i efectuea+ transport de persoane trebuie s
efectue+e e%aminarea medical la urmtoarele intervale&
a) 0 an;
b) 5;
) / ani;
d) 7 ani#
19. ,onductorii auto care au peste *5 de ani i efectuea+ transport de persoane trebuie s
efectue+e e%aminarea psi3olo"ic la urmtoarele intervale&
a) 7 ani;
b) / ani;
) 5 ani;
d) 0 ani
199 ,onductorii auto din "rupa de v0rst 1. 1 *5 de ani i efectuea+ transport de persoane
trebuie s efectue+e e%aminarea medical urmtoarele intervale&
a) 0 an;
b) 5;
) / ani;
d) 7 ani#
200 ,onductorii auto din "rupa de v0rst 1. 1 *5 de ani i efectuea+ transport de persoane
trebuie s efectue+e e%aminarea psi3olo"ic la urmtoarele intervale&
a) 0 an;
b) 5;
) / ani;
d) . ani#
201 ,ontractul de transport se /nc3eie&
a) prin ofert fut de tre o parte i aeptat de ealalt parte;
b) la soliitarea uneia dintre pr"i;
) atuni *nd situa"ia o impune;
d) !n urma emiterii unei omen)i.
202 'roba contractului de transport se face prin&
a) tarifare &lobal;
b) onsim"m*ntul pr"ilor;
) srisoare de trsur;
d) fatur !nso"it de ordin de plat#
5-
20( ,are din urmtoarele indica$ii sunt cuprinse /n scrisoarea de trsur pentru transportul
na$ional&
a) %eltuieli de transport;
b) inter)ierea transbordrii;
) $aloarea delarat a mrfii;
d) lista doumentelor !nso"itoare#
20* !a o societate comercial pe ac$iuni rspunderea asocia$ilor este&
a) nelimitat;
b) limitat;
) limitat p*n la ni$elul apitalului soial(
d) nu este prei)at !n mod e,pres#
205 !a o societate comercial cu rspundere limitat rspunderea asocia$ilor poate fi&
a) nelimitat;
b) limitat;
) limitat p*n la ni$elul apitalului soial;
d) nu este prei)at !n mod e,pres#
20# 5umrul cen+orilor la o societate comercial poate fi de&
a) trei;
b) ini;
) trei i trei en)ori suplean"i;
d) apte#
20- O societate comercial este condus de ctreG
a) Adunarea Heneral a A"ionarilor;
b) 3onsiliul de Administra"ie;
) Preedintele onsiliului de Administra"ie;
d) Diretorul Heneral#
20. ,onsiliul de =dministra$ie poate lua deci+ii /n ba+a&
a) 9e&ii nr# /0@0''1;
b) 9e&ii nr# /0@0''1 i a Iotr*rii Adunrii Henerale a A"ionarilor;
) 9e&ii nr# 0.@0''1 de !nfiin"are a re&iilor Autonome i a Soiet"ilor 3omeriale;
d) !n ba)a Iotr*rii aestuia u ma+oritate de $oturi#
209 >odificarea statutului societ$ii comerciale se face prin&
a) Iotr*rea Adunrii Henerale a A"ionarilor;
b) Iotr*rea onsiliului de Administra"ie;
) at adi"ional la statut !n ba)a %otr*rii Adunrii Henerale a A"ionarilor;
d) at adi"ional la Statutul !n ba)a Iotr*rii 3onsiliului de Administra"ie#
210 !a o societate comercial nu pot fi cen+ori&
a) rudele i afinii p*n la &radul ;;;;
b) rudele i afinii de &radul ;;
) rudele i afinii de &radul ;;;
d) rudele i afinii de &radul ;E#
211 ,are sunt tipurile de societ$i comerciale aprobate /n ba+a !e"ii nr. (1/1990&
a) soietate u rspundere limitat : soietate pe a"iuni;
b) soietate u rspundere limitat : soietate pe a"iuni : omandit simpl;
) soietate u rspundere limitat : soietate pe a"iuni : omandit pe a"iuni;
5<
d) soietate u rspundere limitat : soietate pe a"iuni : omandit simpl :omandit pe a"iuni :
SN3#
212 ,omanda de transport marf trebuie s cuprind, printre altele&
a) felul i &reutatea mrfii;
b) numrul oletelor;
) modul de ambalare;
d) ele pre$)ute la puntele a)( b) i )#
21( ,0te tipuri de societ$i comerciale pot fi, /n ba+a !e"ii nr. (1/1990&
a) trei;
b) patru;
) dou;
d) ini#
21* ,are din urmtoarele c3eltuieli directe se iau /n considerare la calculul tarifului de
transport marf4
a) impo)itul pe $enitul &lobal;
b) %iria pentru sediul soiet"ii;
) !ntre"inere i repara"ii;
d) on$orbirile telefonie#
215 ,e repre+int contul de profit i pierderi al unei societ$i comerciale 4
a) $aloarea net a soiet"ii;
b) o situa"ie a proprietarilor soiet"ii;
) este o e$iden" pentru o perioad de timp pri$ind !nasrile i pl"ile inlu)*nd i dob*nda plus
amortismentul;
d) o situa"ia a soiet"ii la modul &eneral#
21# Baloarea net a unei societ$i comerciale este dat deG
a) ati$ele soiet"ii;
b) pasi$ele soiet"ii;
) sursele de fonduri;
d) diferen"a !ntre ati$ele i pasi$ele soiet"ii#
21- ,e repre+int activele societ$ii 4
a) apitalul soial al soiet"ii;
b) a"iunile soiet"ii;
) toate propriet"ile soiet"ii;
d) titlurile soiet"ii#
21. ,e repre+int pasivele societ$ii 4
a) toate datoriile soiet"ii;
b) impo)itul datorat;
) di$idendele de a%itat;
d) !mprumuturile soiet"ii#
219 ,e repre+int capitalul circulant al societ$ii 4
a) o parte din fondurile soiet"ii;
b) ati$ele irulante ale soiet"ii;
) pasi$ele irulante ale soiet"ii;
d) fondul de bani disponibil pentru fun"ionarea )ilni a soiet"ii#
220 nre"istrarea tran+ac$iilor societ$ii se face prin&
a) o e$iden" )ilni;
5'
b) ontul de profit i pierderi i bilan"ul ontabil;
) situa"ia fondurilor utili)ate;
d) fondul de bani rmas disponibil !n urma tran)a"iilor#
221 )otalul capitalului utili+at repre+int&
a) $aloarea total a tuturor ati$elor utili)ate !n afaere;
b) ati$ele fi,e;
) ati$ele irulante;
d) ati$ele fi,e plus ati$ele irulante#
222 7ndicele curent este dat de&
a) ati$ele urente;
b) pasi$ele urente;
d) diferen"a dintre ati$e urente i pasi$e urente;
d) raportul dintre ati$e urente i pasi$e urente#
22( 7ndicele de lic3iditate imediat este dat de&
a) ati$e urente i stouri;
b) diferen"a !ntre ati$e urente i stouri;
) diferen"a !ntre ati$e urente i stouri raportat la pasi$ele urente;
d) diferen"a !ntre indiele urent i stouri#
22* ,e repre+int un creditor 4
a) o persoan reia soietatea !i datorea) bani;
b) un lient al soiet"ii;
) o persoan are datorea) bani soiet"ii;
d) un prestator de ser$iii al soiet"ii#
225 ,e repre+int un debitor 4
a) o persoan reia soietatea !i datorea) bani;
b) un partener al soiet"ii;
) el pentru are soietatea a prestat ser$iii;
d) o persoan are datorea) bani soiet"ii#
22# ,ontrolul bu"etului )re+oreriei se face prin&
a) ompararea flu,ului monetar u el omparat;
b) ontrolul a%i)i"iilor fute pe redite;
) oferirea de rabaturi finaniare lien"ilor;
d) oferirea de rabaturi omeriale lien"ilor#
22- n ca+ul imposibilit$ii onorrii pl$ilor /n termen scurt, care din ac$iunile urmtoare ar fi
mai indicate 4
a) o nou emisiune de a"iuni;
b) an&a+area unui redit prin ont desoperit;
) umprarea de re)er$e suplimentare de ombustibil da pre"urile sunt s)ute;
d) anun"area lien"ilor de o retere a pre"urilor#
22. 'entru solu$ionarea unei probleme financiare /n care clientul d1voastr a avut dreptate, ve$i
trimite clientului&
a) o not de debit;
b) un de$i);
) o fatur;
d) o not de redit#
/1
229 'rocesul de selec$ionare a clien$ilor unui operator de transport, se numete&
a) eretare de pia";
b) informare asupra pie"ei;
) se&mentarea pie"ei;
d) ota parte din pia"#
2(0 ,e repre+int c3eltuielile de re"ie pentru un operator de transport 4
a) ombustibil pentru $e%iulele are transport marf;
b) un set de auiuuri noi pentru unul din $e%iule;
) un set de piese noi pentru toate $e%iulele de"inute !n proprietate;
d) %iria pentru sediul firmei#
2(1 ,are dintre cele e%puse mai ;os vor fi tratate de operatorul de transport ca fonduri pe
termen scurt 4
a) a"iuni omune;
b) pro$i)ioane de impo)itare;
) obli&a"iuni fr termen;
d) a"iuni preferen"iale#
2(2 ,are din cele de mai ;os va aprea ca un activ circulant /ntr1un bilan$ 4
a) di$idendul propus a"ionarilor;
b) reditorii;
) debitorii omeriali;
!mprumuturile banare i reditele prin ont desoperit#
2(( ,reterea salariilor oferilor va fi"ura ca&
a) $enit miorat !n bilan"ul ontabil;
b) $enit miorat !n ontul omerial;
) %eltuial mrit !n bilan"ul ontabil;
d) %eltuial mrit !n ontul omerial#
2(* ,reterea valorii repara$iilor cldirii pe care un operator de transport trebuie s o ac3ite,
care nu poate fi trecut mai departe clientului drept plat adi$ional&
a) $a redue fondul de in$esti"ii;
b) nu $a a$ea nii o influen" a profiturilor;
) $a redue numai fondul de salarii;
d) $a redue numai profitul#
2(5 Un bilan$ la o anumit dat este o declara$ie care arat&
a) ati$ele i pasi$ele soiet"ii;
b) %eltuielile de fun"ionare ale soiet"ii;
) $*n)rile i umprrile;
d) osturile de e,ploatare#
2(# ,are din cele de mai ;os poate fi folosit ca mi;loc de a /mbunt$i flu%ul de numerar /ntr1o
societate4
a) o nou emisiune de titluri de rean"e u dob*nd fi,;
b) o nou emisiune de a"iuni preferen"iale;
) ipotearea sediului firmei;
d) $*n)area sumelor u$enite dar ne!nasate da la lien"i tre un posibil benefiiar#
2(- 'entru a stabili soldul contului de disponibilit$i preconi+at de un operator de transport la
sf0ritul fiecrei luni ar fi necesar s se pre"teasc&
a) un ont interimar de e,ploatare;
/0
b) un bilan" interimar;
) o pro&no) a flu,ului mare de apital;
d) un ont de profit i pierderi interimar#
2(. ,ine are datoria de a certifica c bilan$ul contabil al unei firme ofer o perspectiv
adevrat i e%act a situa$iei financiare 4
a) ser$iiul finaniar;
b) e,per"ii ontabili;
) re&istrul omer"ului;
d) diretorul#
2(9 'rin /ntocmirea unui plan al veniturilor i c3eltuielilor urmrite pe urmtoarele 12 luni,
acesta va fi&
a) un bilan" ontabil;
b) bu&et;
) ont de apital(
d) ont omerial#
2*0 O metod prin care un operator de transport poate s /ncura;e+e clien$ii pentru ac3itarea
prompt a notelor de plat i a facturilor este&
a) s le ofere un rabat pentru plata !nainte de termen;
b) s le ofere un rabat omerial;
) s le permit s fa plata prin transfer banar;
d) s le permit s a%ite !n numerar#
2*1 ,are dintre cele de mai ;os sunt clasificate drept costuri fi%e 4
a) amortismentul $e%iulului;
b) %eltuielile pentru a%i)i"ionarea de an$elope i piese de s%imb;
) %eltuielile de !ntre"ine i repara"ii pentru $e%iule;
d) %eltuielile pentru materialele de e,ploatare#
2*2 ,are din cele de mai ;os ar fi clasificate ca fiind c3eltuieli de e%ploatare la un operator de
transport 4
a) salariile ondutorilor auto;
b) osturile oa)ionate de !nlouirea an$elopelor;
) amortismentul $e%iulului;
d) plata impo)itelor direte#
2*( n transporturile interna$ionale, o factur comercial Evi+atF se verific de ctre&
a) ontabilul ef al soiet"ii;
b) amera de omer"(
) ambasada "rii importatoare;
d) diretorul soiet"ii#
2** =ctivitatea de marDetin" in transporturile rutiere presupune &
a) optimi)area onsumului de ombustibil;
b) promo$area ser$iiilor oferite si satisfaerea dorin"ei lien"ilor prin alitatea ser$iiilor de transport;
) or&ani)area ati$it"ii interne astfel !n*t s se redu %eltuielile;
d) testarea pie"ei si pre)entarea de oferte u ser$iii superioare alitati$ elor reale#
2*5 ,are este cota )B= la facturarea serviciilor de transport &
a) ' A
b) 06 A
) 0' A
d) 57 A
/5
2*# ,are din urmtoarele costuri varia+ /n func$ie de distan$a parcurs de un
autove3icul4
a) rata la leasin&
b) ombustibilul
) amortismentul
d) salariul de ba) al oferilor#
2*- ,are sunt tipurile de opera$iuni de leasin" &
a) finaniar si opera"ional;
b) pe perioada determinat sau nedeterminat;
) u sau fr $*n)area bunurilor la sf*ritul ontratului;
d) u sau fr finan"are;
2*. 5umrul membrilor consiliului de administra$ie poate fi&
a) numr par;
b) numr impar;
) nu este prei)at !n mod e,pres(
d) par sau impar#
2*9 ,a func$ie a marDetin"ului, ma%imi+area eficien$ei economice ?a profitului@ repre+int&
a) o fun"ie mi+lo;
b) o fun"ie impliit;
) o fun"ie premis;
d) o fun"ie obieti$#
250 n ca+ul /n care rata infla$iei crete, o /ntreprindere&
a) $a fi afetat de reterea ererii interne;
b) $a de$eni mai puterni pe pie"ele e,terne;
) $a trebui s redu pre"urile;
d) $a fi afetat de reterea dob*n)ilor#
251 ,are din variantele de mai ;os eviden$ia+ cel mai bine principalele mi;loace la care poate
apela un /ntreprin+tor pentru atin"erea obiectivelor strate"ice4
a) furni)orii( produsul( pre"ul( omprtorii;
b) lien"ii(onsumatorii(furni)orii( intermediarii;
) produsul( pre"ul( distribu"ia( promo$area;
d) publiitatea( rela"iile publie( promo$area $*n)rilor( promo$area diret#
252 6educerile de preturi sunt forme de&
a) publiitate;
b) promo$are a $*n)rilor;
) publiitate a $*n)rilor;
d) manifestare promo"ional#
25( ,ompartimentul de marDetin" al unei /ntreprinderi se afl /n rela$ii func$ionale cu&
a) onduerea !ntreprinderii;
b) proprii salaria"i;
) elelalte ompartimente ale !ntreprinderii;
d) lien"ii !ntreprinderii
25* ,3eltuielile cu /nfiin$area, de+voltarea si fu+iunea unit$ilor patrimoniale sunt&
a) imobili)ri orporale;
b) imobili)ri neorporale;
) %eltuieli u mi+loaele fi,e;
//
d) %eltuieli de tre)orerie#
255 7mobili+rile corporale sunt&
a) ati$e fi,e;
b) ati$e fi,e intan&ibile;
) ati$e fi,e tan&ibile;
d) in$esti"ii finaniare pe termen lun&#
25# 2epo+itele pe termen lun" sub forma disponibilit$ilor /n conturi sunt&
a) pro$i)ioane de ris;
b) ati$e irulante;
) pro$i)ioane pentru liti&ii( amen)i si penalit"i;
d) imobili)ri finaniare#
25- !a timpul pre+ent provi+ioanele sunt considerate&
a) 4 datorii probabile;
b) 4 in$esti"ii probabile;
) 4 depo)ite pe termen lun&;
d) 4 depo)ite pe termen surt#
25. 2ebitorul contractului de van+are1cumparare este&
a) $an)atorul ;
b) umparatorul ;
) orie persoana impliata in ontra ;
d) notarul#
259 ,reditorul contractului de van+are1cumparare este &
a) $an)atorul ;
b) umparatorul ;
) orie persoana impliata in ontrat ;
d) notarul#
2#0 'rincipala obli"atie a van+atorului este &
a) 4 sa predea lurul $andut ;
b) 4 sa umpere bunul ;
) 4 sa in%eie ontratul de s%imb ;
d) 4 sa predea pretul#
2#1 'rincipala obli"atie a cumparatorului este &
a) 4 obli&atia de plata a pretului ;
b)# 4 sa predea bunul ;
) 4 sa transmita dreptul de proprietate ;
d) 4 sa suporte efetele ontratului de s%imb#
2#2 ,ontractul de van+are cumparare se refera la &
a) 4 transmiterea dreptului de mostenire ;
b) 4 un ontrat de in%iriere ;
) 4 transmiterea proprietatii si a dreptului de proprietate ;
d) 4 depo)itul banar#
2#( >andatarul este persoana care &
a) 4 are obli&atia de a primi bunul G
b) 4 are obli&atia de a in%iria bunul ;
) 4 are obli&atia de a e,euta mandatul ;
/7
d) 4 in%eie ontratul de s%imb#
/.