Sunteți pe pagina 1din 68

l

PROIECT CONTABILITATE APROFUNDATA


Student:Stefan Marian
Grupa 5!"
1
CUPRINS
Intr#du$ere. .3
CAP%% DI&OL'AREA SOCIETATILOR COMERCIALE
1.1. Despre societati comerciale.Definire. Tipuri4
1.2. Notiunea de dizolvare a societatilor comerciale... 5
1.3. Cauzele generale de dizolvare a societatilor comerciale...
5
1.4. Caile dizolvarii societatilor comerciale.
8
1.5. fectele dizolvarii societatii comerciale.......11
CAP%(%LIC)IDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE
2.1. Notiunea de lic!idare a societatilor comerciale............12
2.2. "rincipiile si regulile generale ale lic!idarii societatilor comerciale12
2.3. #ic!idatorul...15
2.4. #ic!idarea activului societatii comerciale
dizolvate.18
2.5. $atisfacerea pasivului % lic!idarea pasivului&...1'
2.(. Drepturile asociatilor cuvenite din lic!idarea societatii comerciale.2)
CAP%*%CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE LIC)IDARE A
SOCIETATILOR COMERCIALE
3.1. Dizolvarea si lic!idarea $C *T+,+-D,N, *$, .istrita.2(
CONCLU&II.......51
BIBLIOGRAFIE....54
2
INTRODUCERE
#ucrarea prezinta operatiunile ocazionate de dizolvarea si lic!idarea voluntara si
cea /udiciara a societatilor comerciale0atri1utiunile lic!idatorilor precum si reflectarea in
evidentele conta1ile ale agentilor economici a respectivelor operatiuni0 cu studiu de caz
dizolvarea si lic!idarea /udiciara a unei societati pe actiuni in urma lic!idarii careia au
fost satisfacuti toti creditorii 0activul net disponi1il fiind distri1uit actionarilor acesteia.
#ucrarea este structurata pe trei capitole.
2n primul capitol prezint operatiunea de dizolvarea a societatilor comerciale
tratata su1 aspectele sale de natura teoretica0respectiv notiune0cauzele0 caile si efectele
acesteia asupra societatii si asociatilor acesteia.
2n cel de al doilea capitol prezint lic!idarea0 respectiv notiunea0 principiile si
regulile generale ale lic!idarii societatilor comerciale0 lic!idatorul si atri1utiunile
acestuia.
2n cel de al treilea capitol prezint0 descriptive0 operatiunile economice ocazionate
de lic!idarea societatilor comerciale precum si inregistrarile in evidentele conta1ile ale
societatii lic!idate a respectivelor operatiuni.
,naliza cuprinde doua situatii dintre cele mai des intalnite in practica cu accent pe
un studiu de caz vizand lic!idarea /udiciara a unui agent economic de tip societate pe
actiuni.
2n finalul lucrarii imi e3pun puntul de vedere in legatura cu fiscalitatea aplicata
fondurilor o1tinute in urma lic!idarii societatilor comerciale.
3
CAP%%DI&OL'AREA SOCIETATILOR COMERCIALE
%%De+pre +#$ietati $#,er$iale%Definire%Tipuri%
2n literatura de specialitate0precum si in acceptiunea generala0notiunea de societate
comerciala este definita ca fiind un contract prin care doua sau mai multe personae0fizice
sau /uridice0 se invoiesc sa puna ceva in comun0cu scopul declarat de a imparti foloasele ce
ar putea deriva din aceasta.
$ocietatea comerciala este o asociere0 in general voluntara0 realizata in scopul
efectuarii unor activitati comerciale.
2n tarile cu o economie de piata dezvoltata aceasta asociere constituie si o te!nica
de organizre a parteneriatului dintre asociati0o te!nica de organizre a activitatii0cat si de
organizare a patrimoniului fiecarei societati.
-rice societate comerciala actioneaza in circuitul civil independent de vointa
proprie a fiecarui asociat0 aceasta caracterizandu4se printr4o du1la natura /uridica0 in
sensul ca are loc o im1inare a laturii volitionale %a asociatilor&0 cat si o latura
institutionalizata0 in temeiul dispozitiilor legale referitoare la societatile comerciale.
Conform prevederilor legale incidente
1
0 societatile comerciale pot fi5
4 in nume colectiv6
4 in comandita simpla6
4 pe actiuni6
4 in comandita pe actiuni6
4 cu raspundere limitata.
7iecare dintre tipurile de societati comerciale are caracteristici proprii in ce
1
Legea nr 31/1990 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr 1066 din 17 noiembrie 2004
4
priveste modul de constituire si functionare0caracteristici sta1ilite prin legea privind
societatile comerciale cat si prin actul constitutiv adoptat de asociati.
%(.N#tiunea de di-#l.area a +#$ietatil#r $#,er$iale%
- societate comerciala dispare ca entitate economica0sociala si /uridica odata cu
dizolvarea si lic!idarea ei.
"rocesul de incetare a e3istentei societatii comerciale cuprinde mai multe
operatiuni care tre1uie indeplinite in conditiile legii.
Dizolvarea societatii priveste acele operatiuni care declanseaza acest proces si
asigura premisele lic!idarii patrimoniului social. ,ceste operatiuni se refera la !otararea
de dizolvare a societatii si aducerea ei la cunostinta celor interesati.
"otrivit legii0!otararea privind dizolvarea societatii este luata0dupa caz0de adunarea
asociatilor ori de instanta /udecatoreasca.2n mod e3ceptional0dizolvarea societatii se
poate produce in temeiul legii.
Dizolvarea priveste insasi societatea comerciala ca entitate /uridica si nu incetarea
actului constitutiv al acesteia.
2ntrucat operatiunile mentionate au numai rolul de a declansa procesul de incetare
a e3istentei societatii comerciale0inseamna ca dizolvarea nu afecteaza personalitatea
/uridica a societatii.Calitatea de persoana /uridica este indispensa1ila societatii pentru
indeplinirea operatiunilor care privesc lic!idarea patrimoniului sau social.
%*%Cau-ele /enerale de di-#l.are a +#$ietatil#r $#,er$iale
2n cele ce urmeaza voi e3amina numai cauzele generale de dizolvare.
"otrivit legii
2
o societate comerciala se dizolva in una din urmatoarele situatii5
a%Tre$erea ti,pului +ta0ilit pentru durata +#$ietatii%
"otrivit legii0in contractul de societate tre1uie sa se prevada durata societatii. De
2
Legea nr 31/1990 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr 1066 din 17 noiembrie 2004
5
vreme ce insusi actul constitutiv sta1ileste durata e3istentei societatii inseamna ca la
e3pirarea termenului contractual0societatea se dizolva.,stfel fiind0acest efect este
e3presia vointei asociatilor privind soarta societatii.Daca in contractul de societate nu s4a
prevazut durata societatii0 oricare asociat poate cere dizolvarea acesteia0care se considera
nelegal constituita.
$ocietatea comerciala se poate constitui si pe durata determinata.
2n acest caz0 dizolvarea societatii opereaza in temeiul legii0fara a fi
necesara vreo formalitate.
fectul dizolvarii societatii0ca urmare a e3pirarii termenului sta1ilit pentru durata
societatii0poate fi inlaturat prin prelungirea duratei acesteia.
Ca o masura preventiva0 asociatii tre1uie consultati0cu cel putin un an inainte de
e3pirarea duratei societatii0cu privire la eventuala prelungire a acesteia. Daca
administratorii societatii nu organizeaza consultarea0la cererea oricarui asociat0tri1unalul va
putea dispune0prin inc!eiere0efectuarea consultarii.
0%I,p#+i0ilitatea reali-arii #0ie$tul de a$ti.itate al +#$ietatii +au
reali-area a$e+tuia%
$ocietatea comerciala se dizolva in cazul imposi1ilitati de a realiza o1iectului sau.
-rice societate comerciala are un o1iect de activitate0care tre1uie precizat
in actul constitutiv.,cest o1iect se realizeaza in cursul duratei societatii.
Daca se constata o imposi1ilitate a realizarii o1iectul de activitate
propus0evident0societatea isi pierde ratiunea de a e3ista si se dizolva. ,cest efect se
produce0atat in cazul cand imposi1ilitatea s4a ivit in cursul duratei societatii0cat si in cazul
cand o1iectul nu s4a realizat deloc.
Daca o1iectul societatii s4a realizat si scopul asociatilor a fost atins0 atunci
societatea se dizolva.
2mposi1ilitatea realizarii o1iectului societatii si realizarea o1iectului sunt
c!estiuni de fapt0care tre1uie dovedite pentru a /ustifica dizolvarea societatii.
,tat in cazul imposi1iliatii realizarii o1iectului societatii0cat si in cazul realizarii
6
acestuia0asociatii pot sa modifice o1iectul de activiate al societatii.
$% De$lararea nulitatii +#$ietatii%
$ocietatea comerciala se dizolva si in cazul nulitatii ei.Nerespectarea cerintelor
legale privind constituirea societatii atrage nulitatea acesteia."e data la care !otararea
/udecatoreasca de declarare a nulitatii a devenit irevoca1ila0societatea inceteaza fara
efecte retroactive si intra in lic!idare. - atare incetare a e3istentei societatii ec!ivaleaza
cu dizolvarea ei.
d% )#tararea adunarii /enerale a a+#$iatil#r%
$ocietatea comerciala se dizolva in 1aza !otararii adunarii asociatilor.
2ntrucat constituirea societatii comerciale se 1azeaza pe vointa asociatilor0
manifestata prin actul constitutiv0asociatii pot decide si dizolvarea societatii. 8ointa
asociatilor privind dizolvarea societatii se manifesta in cadrul adunarii asociatilor care
e3prima vointa sociala.
,dunarea asociatilor poate !otara dizolvarea societatii in toate cazurile impuse de
interesele asociatilor.2ntr9adevar0intrucat legea nu limiteaza cazurile in care societatea poate
fi dizolvata prin !otararea adunarii asociatilor0 inseamna ca asociatii sunt li1eri sa aprecieze
motivele de dizolvare a societatii.
:n caz de dizolvare a societatii de catre adunarea asociatiatilor0care este
reglementat de lege0priveste dizolvarea societatii inainte de e3pirarea termenului fi3at
pentru durata acesteia.
e%)#tararea tri0unalului%
Dizolvarea societatii prin !otararea tri1unalului are loc atunci cand dizolvarea nu
se poate realiza prin !otararea adunarii generale.#a cererea oricarui asociat0pentru motive
temeinice0precum neintelegerile grave dintre asociatii0care impedica functionarea societatii.
7
f% Fali,entul +#$ietatii.
$ocietatea comerciala se dizolva in cazul cand aceasta a fost supusa procedurii
falimentului.
$ocietatea comerciala care a incetat platile pentru datoriile sale comerciale poate
fi supusa procedurii reorganizarii /udiciare si a falimentului.
Daca societatea face o1iectul procedurii falimentului0patrimoniul acesteia este
lic!idat in vederea satisfacerii creantelor creditorilor sai si0in consecinta0societatea se
dizolva.
/% Alte $au-e pre.a-ute de le/e +au de a$tul $#n+tituti. al +#$ietatii.
$ocietatea comerciala se dizolva si in alte cazuri reglementate de lege sau
sta1ilite prin actul constitutiv al acesteia si anume5
4 societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni6
4 societatea nu a depus0 timp de 3 ani0 consecutivi 1ilantul conta1il sau alte acte0
care potrivit legii0 se depun la oficiul registrului conta1il6
4 societatea si4a incetat activitatea sau nu are sediul cunoscut ori asociatii au
disparut sau nu au domiciliul sau resedinta cunoscuta.
%!% Caile di-#l.arii +#$ietatii $#,er$iale
Dizolvarea societatii comerciale se realizeaza pe trei cai5
4 de drept6
4 prin vointa asociatilor6
4 pe cale /udecatoreasca.
7iecare dintre aceste cai de dizolvare impune respectarea anumitor conditii
prevazute de lege.

a% Di-#l.area de drept a +#$ietatii%


2n cazul dizolvarii de drept a societatii0dizolvarea se produce de plin drept0daca
ipoteza legii este satisfacuta.2n consecinta0pentru dizolvarea societatii nu este necesara
indeplinirea nici unei formalitati.
#egea consacra un singur caz de dizolvare de drept a societatii si anume
e3pirarea termenului sta1ilit pentru durata societatii.
Din moment ce asociatii au sta1ilit0prin actul constitutiv0durata societatii0iar
termenul fi3at a e3pirat0societatea se dizolva0de plin drept0la data e3pirarii termenului.
2ntrucat dizolvarea se produce de drept0nu este necesara nici o manifestare de
vointa a asociatilor si nici o formalitate de pu1licitate.
8ointa asociatilor a fost e3primata prin actul constitutiv si0daca nu s4a !otarat
prelungirea duratei societatii0ea isi produce efectul.
- pu1licitate prin mentiunea in registrul comertului si pu1licarea in ;onitorul
-ficial al +omaniei este superflua0de vreme ce prin pu1licitatea actului constitutiv0facut
cu ocazia constituirii societatii0tertii au luat la cunostinta despre durata societatii.
2n caz de litigiu0orice persoana interesata poate cere tri1unalului constatarea
dizolvarii societatii.2nstanta nu pronunta dizolvarea0ci constata ca0fiindindeplinita cerinta
legii0dizolvarea a operat in puterea legii.
0% Di-#l.area +#$ietatii prin .#inta a+#$iatil#r%
$ocietatea comerciala se poate dizolva prin vointa asociatilor0 manifestata in
cadrul adunarii generale.
"entru dizolvarea societatii prin vointa asociatilor tre1uie respectate conditiile
sta1ilite de lege pentru modificarea actului constitutiv.
<otararea privind dizolvarea se ia cu respectarea conditiilor de cvorum si
ma/oritate prevazute de lege pentru adunarea generala e3traordinara.
,ctul care constata !otararea privind dizolvarea societatii0in forma autentica0se
depune la oficiul registrului comertului pentru a se mentiona in registru0dupa care se
transmite0din oficiu0;onitorului -ficial0spre pu1licare.
9
2n cazul dizolvarii societatii inainte de e3pirarea termenului fi3at pentru durata
sa0dizolvarea produce efecte fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 3) de zile
de la pu1licarea in ;onitorul -ficial al +omaniei.
"entru a prote/a pe asociati0legea permite revenirea asupra !otararii privind
dizolvarea societatii.
<otararea privind revenirea asupra dizolvarii societatii tre1uie luata in conditiile
de cvorum si ma/oritate cerute de lege pentru adunarea e3traordinara. +evenirea este
permisa atata timp cat nu s4a facut nici o repartitie de active intre asociati.
Noua !otarare se va mentiona in registrul comertului0dupa care oficiul registrului
comertului o va trimite ;onitorului -ficial al +omaniei0spre pu1licare.
2mpotriva aceste !otarari orice persoana interesata poate face opozitie0 in termen
de 3) de zile de la data pu1licarii in ;onitorul -ficial.
2n cazul societatilor in nume colectiv0in comandita simpla si cu raspundere
limitata0asociatii pot !otara0in conditiile cerute pentru modificarea actului
constitutiv0odata cu dizolvarea societatii si modul de lic!idare a acesteia.#egea cere insa
ca asociatii sa fie de acord cu privire la repartizarea si lic!idarea patrimoniului societatii
si sa asigure stingerea pasivului sau regularizarea lui0cu consimtamantul creditorilor.
$% Di-#l.area +#$ietatii pe $ale 1ude$at#rea+$a%
$ocietatea comerciala poate fi dizolvata prin !otarare a tri1unalului.
2n cazul falimentului0dizolvarea societatii se pronunta de tri1unalul investit cu
procedura falimentului.-rice asociat poate cere tri1unalului0pentru motive temeinice0
dizolvarea societatii.#egea prezuma drept motive temeinice neintelegerile grave dintre
asociati0care impiedica functionarea societatii.$e intelege ca0daca datorita neintelegerilor
dintre asociati0se creaza un 1loca/ care face imposi1ila desfasurarea activitatii0singura
solutie este dizolvarea si lic!idarea societatii.
<otararea /udecatoreasca privind dizolvarea societatii tre1uie inscrisa in registrul
comertului si pu1licata in ;onitorul -ficial al +omaniei.,ceste formalitati tre1uie
indeplinite in temen de 15 zile de la data la care !otararea /udecatoreasca a devenit
irevoca1ila.
10
Dizolvarea societatii se poate cere de camera de comert0industrie si agricultura
teritoriala sau de orice persoana interesata.
<otararea tri1unalului privind dizolvarea se pu1lica in ;onitorul -ficial al
+omaniei si intr4un ziar de larga raspandire.
2mpotriva !otararii orice persoana interesata poate face apel0in termen de 3) de
zile de la data pu1licarii ei in ;onitorul -ficial al +omaniei.
"e data ramanerii definitive a !otararii tri1unalului0societatea va fi radiata din
registrul comertului.
%5% Efe$tele di-#l.arii +#$ietatii $#,er$iale
2ndiferent de modul in care se realizeaza0dizolvarea societatii produce anumite
efecte.,ceste efecte privesc desc!iderea procedurii lic!idarii si interdictia unor operatiuni
comerciale noi.
Tre1uie aratat ca dizolvarea nu are o consecinta asupara personalitatii /uridice a
societatii."rin dizolvare0societatea nu se desfinteaza0ci ea isi continua e3istenta /uridica0insa
numai pentru operatiunile de lic!idare.
Dizolvarea societatilor comerciale tre1uie sa fie mentionata in registrul comertului
si pu1licata in ;onitorul -ficial al +omaniei si are ca efect desc!iderea procedurii
lic!idarii.
Dizolvarea are loc fara lic!idare in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii.
Din momentul dizolvarii0administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni comerciale0
ei fiind personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care le4ar intreprinde
dupa aceasta data.
<otararea privind dizolvarea societatii comerciale apartine asociatilor sau /ustitiei
si are drept consecinta interdictia de a efectua operatiunei noi0 altele decat cele destinate
lic!idarii.
,ceasta interdictie impusa administratorului0de a anga/a operatiuni comerciale
noi0se e3plica prin starea in care se afla societatea.,ctivitatea societatii nu mai este una
normala0care sa urmareasca realizarea de 1eneficii0 ci o activitate orientata spre lic!idare. a
administratorului pentru operatiunile intreprinse.
11
CAP%(% LIC)IDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE
(%% N#tiunea de li$2idare a +#$ietil#r $#,er$iale%
#ic!idarea societatii comerciale presupune un ansam1lu de operatiuni care are
drept scop realizarea activului societatii in vederea platii creditorilor sai si realizarea
parta/ului activului net intre actionari0 respectiv asociati.
2ncetarea e3istentei societatii comerciale reclama indeplinirea unor operatiuni care
sa puna capat activitatii societatii0 si0 totodata0 sa duca in final la incetarea statutului de
persoana /uridica al societatii.
Ca urmare a dizolvarii0societatea nu mai poate anga/a noi operatiuni comerciale
dar0operatiunile aflate in curs la data dizolvarii tre1uie finalizate. ,ceasta inseamna ca
societatea tre1uie sa isi e3ecute o1ligatiile si sa isi valorifice drepturile care au ca izvor
raporturile /uridice inc!eiate anterior dizolvarii.
"entru a dispune de mi/loacele de plata necesare satisfacerii creantelor
creditorilor01unurile societatii sunt prefacute in 1ani0pe calea licitatiei pu1lice sau
negocierii directe.
2ar0ca ultima masura0eventualul activ net0va fi impartit intre asociati potrivit
drepturilor lor cuprinse in actul constitutiv.
(%(% Prin$ipiile +i re/ulile /enerale ale li$2idarii +#$ietatil#r
$#,er$iale
#ic!idarea societatii0ca o faza su1secventa a dizolvarii societatilor comerciale0este
guvernata de anumite principii si reguli.,ceste principii definesc statutul /uridic al
societatii aflate in lic!idare.
"rincipiile generale ale lic!idarii societatii comerciale sunt urmatoarele 5
a%Per+#nalitatea 1uridi$a a +#$ietatii +u0-i+ta pentru ne.#ile
li$2idarii%
Din pura logica /uridica0din moment ce societatea comerciala a fost
12
dizolvata0indiferent de cauza0ea inceteaza sa mai e3iste ca persoana /uridica. Cu toate
acestea0nevoile lic!idarii patrimoniului societatii si ale ocrotirii drepturilor asociatilor si
creditorilor sociali impun necesitatea mentinerii personalitatii sale /uridice.Deci0in faza
de lic!idare0societatea comerciala continua sa 1eneficieze de personalitate /uridica0dar
numai pentru nevoile lic!idarii.
;entinerea personalitatii /uridice a societatii are anumite consecinte.
,stfel0societatea comerciala isi conserva atri1utele de identificare6ea isi pastreaza
firma0 sediul social si nationalitatea. #egea cere insa ca toate actele care emana de la
societate sa arate ca societatea este in lic!idare.
,poi0patrimonial societatii continua sa apartina acesteia0ca su1iect de drept
distinct."atrimoniul social constituie0si dupa dizolvarea societatii0ga/ul general al
creditorilor sai sociali.2ntr9adevar0lic!idarea societatii nu aduce modificari raporturilor
/uridice dintre societate si creditorii sai.,cestia isi pot valorifica drepturile lor impotriva
societatii0care va raspunde cu patrimonial sau.
2n sfarsit0in faza lic!idarii0organele societatii nu isi inceteaza activitatea.
2n cazul lic!idarii voluntare0 adunarea asociatilor numeste lic!idatorii iar in
cel al lic!idarii /udiciare numirea lic!idatorului este facuta de catre /udecatorul = sindic0la
propunerea adunarii creditorilor societatii lic!idate.
,dministratorii societatii continua mandatul lor pana la intrarea in functie a
lic!idatorului0fiindu4le interzise insa0 din momentul dizolvarii societatii0operatiuni
comerciale noi.
Cenzorii societatii isi continua activitatea lor de control asupra gestiunii
societatii."otrivit legii0cenzorii e3ercita controlul si asupra activitatii lic!idatorilor0care
organizeaza si conduc operatiunile de lic!idare a societatii.
0% Li$2idarea +#$ietatii +e fa$e in intere+ul a+#$iatil#r%
#ic!idarea voluntara a societatii0ca urmare a dizolvarii ei0se face0in principal0in
interesul asociatilor.
Desigur 0prin reglementarea lic!idarii sunt avute in vedere si interesele creditorilor
societatii0dar numai in mod secundar.2ntra9devar0asociatii nu pot primi nici o suma de 1ani
in contul partilor ce li s4ar cuveni din lic!idare0 inaintea ac!itarii creantelor creditorilor
societatii.
2nteresul asociatilor imprima specificitatea acestei lic!idari si o deose1este de
procedura falimentului0care este menita sa ocroteasca0in mod e3clusiv0interesele
creditorilor.
7inalitatea lic!idarii rezulta din anumite dispozitii ale legii.
2n primul rand0lic!idarea voluntara a societatii comerciale poate fi ceruta numai de
catre asociati0cu e3cluderea creditorilor societatii.
2n al doilea rand0asociatii constituiti in adunarea asociatilor sunt in drept sa
numeasca pe lic!idatori si sa sta1ileasca puterile acestora.
2n al treilea rand0legea permite asociatilor sa sta1ileasca prin actul constitutiv
conditiile lic!idarii societatii. +egulile sta1ilite prin actul constitutiv se aplica in masura
in care nu sunt incompati1ile cu cele inscrise in legea privind societatile comerciale in ce
priveste lic!idarea.
$%Li$2idarea +#$ietatii e+te #0li/at#rie +i nu fa$ulati.a%
2n doctrina dreptului comercial s4a discutat daca lic!idarea societatii are un
caracter o1ligatoriu ori facultativ.
2ntr4o opinie0 s4a sustinut ca0intrucat dizolvarea societatii nu este un scop in sine0ea
tre1uie sa fie urmata0in mod o1ligatoriu0de lic!idarea societatii.Deci0lic!idarea societatii ar
fi o consecinta fireasca si necesara a dizolvarii.
2n alta opinie0lic!idarea societatii este considerata facultativa0iar nu o1ligatorie.
,ceasta opinie se 1azeaza pe faptul ca0potrivit legii0fiecare asociat are dreptul sa ceara
lic!idarea societatii0daca aceasta s4a dizolvat datorita cauzelor sta1ilite de lege. 2n
plus0lic!idarea ar putea fi inlaturata0 daca asociatii !otarasc fuziunea societatii cu o alta
societate sau divizarea acesteia.
Dizolvarea societatii are ca efect desc!iderea pocedurii lic!idarii. 2ntrucat
dizolvarea are ca efect desc!iderea lic!idarii0inseamna ca lic!idarea este o1ligatorie.Doar in
cazul fuziuni si divizarii societatilor dizolvarea are loc fara lic!idare.
2n finalitatea acestor discutii0lic!idarea este o1ligatorie deoarece societatea nu
poate ramane in faza de dizolvare6dupa dizolvare urmeaza0de regula0lic!idarea0si doar
e3ceptional0transmiterea universala a patrimoniului0 prin fuziune sau divizare.
(%*% Li$2idat#rii%
Pre$i-ari preala0ile%
#ic!idatorii sunt persoanele >ns?rcinate s? organizeze si sa conduca operatiunile
de lic!idare a societatilor comerciale . ,vand in vedere rolul pe care il au in administarea
societatii aflate in lic!idare0legea reglementeaza conditiile de numire a
lic!idatorilor0puterile si raspunderea lor.
Calitatea de li$2idat#r%
#ic!idatorul poate fi o persoana fizica sau o persoana /uridica. #ic!idatorul
persona fizica0ca si persoana fizica 4 desemnata ca reprezentant permanent de catre
lic!idatorul persoana /uridica 4 tre1uie sa fie lic!idatori autorizati0in conditiile legii
3
.
Nu,irea li$2idat#ril#r%
#ic!idatorii sunt numiti prin !otararea adunarii asociatilor6 in cazul societatilor in
nume colectiv0in comandita simpla si cu raspundere limitata.<otarerea tre1uie luanta in
unanimitate0daca in actul constitutiv nu se prevede altfel6 in cazul societatilor pe
actiuni sau in comandita pe actiuni0!otararea tre1uie sa se adopte cu ma/oritatea
prevazuta de lege pentru modificarile actului constitutiv.
2n toate cazurile in care nu sunt indeplinite conditiile mentionate0 lic!idatorii sunt
numiti de catre instanta /udecatoreasca0la cererea oricarui dintre creditori sau
asociatii. $olutionarea cererii se face cu citarea asociatilor si administartorilor in
conditiile sta1ilite de lege
4
.
2mpotriva !otararii instantei se poate declara recurs de catre asociatii sau
creditorii nemultumiti0in termen de 15 zile de la pronuntare.
"entru lic!idarea si repartizarea activului net0c!iar daca in actul constitutiv sunt
prevazute norme in acest scop0sunt o1ligatorii o serie de reguli0respectiv5
4 pana la preluarea functiei de catre lic!idatori0administratorii isi continua
madatul lor6
3
,rt.253 alin.1 din #egea nr.31@1'')0repu1licata
4
,rt.2(2 alin.2 din #egea nr.31@1'')0repu1licata
4 actul de numire a lic!idatorilor0 ori sentinta care ii tine locul0 si orice act ulterior
care ar aduce sc!im1ari in persoana acestora0 tre1uie depuse0prin gri/a lic!idatorilor0la
oficiul registrului comertului0 pentru a fi inscrise si pu1licate in ;onitorul -ficial al
+omaniei.
Numai dupa indeplinirea formalitatilor de mai sus lic!idatorii vor depune
semnatura lor in registrul comertului si vor e3ercita aceasta functie.
2ncepand cu acesta data nici o actiune nu se poate e3ercita pentru societate sau
contra acesteia decat in numele lic!idatorilor sau impotriva lor.
"e timpul lic!idarii toate actele emanand de la societatea aflata in procedura
lic!idarii tre1uie sa arate ca aceasta este in lic!idare.
Natura 1uridi$a a fun$tiei li$2idat#ril#r%
#ic!idatorii au aceleasi raspunderi ca si administratorii si isi indeplinesc mandatul0
in cazul lic!idarii /udiciare su1 controlul /udecatorului 4 sindic iar in cel al lic!idarii
voluntare0su1 controlul cenzorilor.
;andatul lic!idatorilor0ca si cel al administratorilor0are un continut contractual si
legal.,numite puteri ale lic!idatorilor sunt conferite de asociati0cu aceasi ma/oritate ceruta
pentru numirea lor.
Puterile li$2idat#ril#r%
#ic!idatorii au in principal urmatoarele atri1utii
5
5
4 sa stea in /udecata si sa fie actionati in interesul lic!idarii.,cest lucru se e3plica
prin aceea ca0potrivit legii0de la data intrarii in functie a lic!idatorilor0nici o actiune
nu se poate e3ercita pentru societate sau contra acesteia decat in numele lic!idatorului sau
impotriva lui6
4 sa e3ecute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lic!idare.i nu pot
intreprinde noi operatiuni comerciale0care nu sunt necesare scopului lic!idarii.Daca se
angazeaza asemenea operatiuni0 lic!idarorii raspund personal si solidar de e3ecutarea lor6
4 sa vanda0prin negociere directa ori prin licitatie pu1lica 0 imo1ilele si orice
5
,rt.255 alin.1din #egea
nr.31@1'')0repu1licata
avere mo1iliara a societatii.#egea cere ca vanzarea sa ai1a ca o1iect 1unurile singure sau
in 1loc a societatii comeciale.$umele o1tinute din valorificarea 1unurilor societatii0ca
si cele provenite din valorificarea creantelor acesteia0sunt destinate satisfacerii
creditorilor societatii0iar restul satisfacerii drepturilor cuvenite asociatilor."otrivit legii
lic!idatorul nu poate plati asociatilor nici o suma de 1ani in contul partilor ce li s4ar
cuveni din lic!idare0inaintea ac!itarii creditorilor societatii6
4 sa faca tranzatii6
4 sa lic!ideze si sa incaseze creantele societatii.#ic!idatorii tre1uie sa ii
urmareasca pe de1itorii sociali0pentru satisfacerea creantelor societatii.2n cazul in care
de1itorul social este supus procedurii reorganizarii /udiciare si a falimentului0lic!idatorii
tre1uie sa declare creantele societatii si vor participa la aceasta procedura."entru creantele
incasate lic!idatorii sunt in drept sa dea c!itanta6
4 sa contracteze imprumuturi neipotecare si orice alte acte necesare
lic!idarii.#egea are in vedere numai asumarea o1ligatiilor care servesc scopului lic!idarii
si care nu sunt pagu1itoare pentru patrimonial societatii aflate in lic!idare.
.unurile societatii vor putea fi ipotecate daca e3ista dispozitii in acest sens in actul
constitutiv0sau in actul de numire a lic!idatorului.2n a1senta unor asemenea
dispozitii0ipotecarea 1unurilor societatii se poate face cu avizul cenzorilor si autorizatia
instantei /udecatoresti.
Ra+punderea li$2idat#ril#r%
#ic!idatorii au aceeasi raspundere ca si administratori societatii0ei raspund pentru
nerespectarea o1ligatiilor izvorate din imputernicirile asociatilor0%raspundere civila
contractuala&0 precum si pentru nerespectarea o1ligatiilor sta1ilite de legea societatilor
comerciale %raspundere civila delictuala sau raspundere penala&.
+aspunderea lic!idatorilor se angazeaza potrivit dispozitiilor sta1ilite de lege
pentru raspunderea administratorilor0care se aplica in mod corespunzator.
(%!%Li$2idarea a$ti.ului +#$ietatii $#,er$iale di-#l.ate%
#ic!idarea societatii comerciale impune efectuarea unor operatiuni care au drept
rezultat lic!idarea patrimoniului societatii.
$copul operatiunilor de lic!idare a activului este prefacerea 1unurilor societatii in
1ani si incasarea creantelor pe care societatea le are fata de terti.
Transformarea 1unurilor societatii in 1ani se realizeaza pe calea licitatiei
pu1lice."otrivit legii0lic!idatorii vor putea sa vanda0prin licitatie pu1lica0imo1ilele si
orice avere imo1iliara a societatii.Ca masura de protectie0legea interzice in cazul
lic!idarii voluntare0vanzarea in 1loc a 1unurilor societatii0adica vanzarea 1unurilor pe un
pret forfetar."rin urmare0 fiecare 1un care se vinde prin licitatie tre1uie evaluat in mod
individual.
Din dispozitiile legii rezulta ca toate 1unurile societatii tre1uie prefacute in 1ani0in
vederea satisfacerii creantelor creditorilor sociali si impartirea restului intre
asociati.,ceasta concluzie se intemeiaza si pe faptul ca legea nu reglementeaza parta/ul
1unurilor societatii intre asociati ci activul net al acesteia.
Totusi anumite 1unuri ale societaii vor putea fi sustrase vanzarii la licitatie daca
prin actul constitutiv s4a sta1ilit ca 1unurile in cauza vor reveni0 in contul partilor ce li s4
ar cuveni din lic!idare0asociatilor care le4au adus ca aport social.
#ic!idatorii tre1uie sa incaseze de la de1itorii societatii creantele acestora.,ceasta
operatiune se face la scadenta0potrivit dispozitiilor asumate.$olutia are la 1aza faptul ca
starea de lic!idare a societaii nu are nici o consecinta asupra raporturilor /uridice ale
societatii cu de1itorii sai.
2n situatia in care fondurile societaii0realizate din vinderea la licitatie a 1unurilor
acesteia si din incasare creantelor nu sunt indestulatoare pentru plata creditorilor
societatii0 lic!idatorii care pro1eaza0prin prezentarea 1ilantului0ca fondurile de care dispune
societate nu sunt suficiente sa acopere pasivul e3igi1il0tre1uie sa ceara sumele necesare
asociatilor care raspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral varsamintele0daca
acestia sunt o1ligati sa le procure0 dupa forma societii sau0daca sunt de1itori fata de
societate0pentru varsamintele neefectuate la care erau o1ligati in calitate de asociati.
"entru complinirea fondurilor necesare pot fi urmariti asociatii care raspund
nelimitat pentru o1ligatiile sociale sau asociatii care datoreaza societatii anumite sume de
1ani cu titlu de aport.
,sociatii urmariti nu vor putea sa invoce compensatia sumelor datorate societatii
cu sumele care li s4ar cuveni din lic!idare0intrucat s4ar incalca dispozitiile legii care
prevad ca asociatii nu pot primii nici o suma de 1ani in contul partilor ce li s4ar cuveni
din lic!idare0inaintea ac!itarii creditorilor societatii.
7ondurile necesare platii creantelor societatii pot fi asigurate si prin contractarea
de imprumuturi neipotecare si de o1ligatii cam1iale in conditiile prevazute de lege.
#ic!idarea activului societatii se realizeaza de catre lic!idatori0su1
supraveg!erea cenzorilor societatii.
(%5%Sati+fa$erea pa+i.ului%
"rin satisfacerea %lic!idarea&pasivului societatii se intelege plata datoriei
acesteia care creditorii sai.
-peratiunea de lic!idare a pasivului societatii se realizeaza la randul sau tot de
catre lic!idatori0in conditiile legii.
"lata datoriilor fata de creditorii sociali se face cu sumele de 1ani realizate din
lic!idarea activului societaii. ,sa cum am arata anterior0 pentru singerea datoriilor
societatii0lic!idatorii pot contracta o1ligatii cam1iale ori imprumuturi.
Datoriile societatii pot fi ac!itate de catre lic!idatori si cu proprii lor 1ani.2ntr4 un
asemenea caz0lic!idatorii au dreptul la restituirea sumelor ac!itate creditorilor insa acestia
nu vor putea reclama impotriva societatii drepturi mai mare decat acelea ce au fost platite
creditorilor.$olutia reprezinta o aplicare a institutiei su1rogatiei in drepturile creditorului
prin plata creantei.
2ntrucat procedura lic!idarii nu afecteaza raporturile /uridice ale societatii cu
creditorii sai0plata datoriilor se face la scadenta si integral.
"entru a prote/a interesele creditorilor societatii0legea consacra anumite actiuni
prin care acestia isi pot valorifica drepturile lor.
,stfel0creditorii societatii au dreptul de a e3ercita contra lic!idatorilor actiunile care
decurg din creantele a/unse la termen0pana la concurenta 1unurilor e3istente in
patrimonial societatii lic!idate."otrivit regulilor generale0creditorii societatii care nu au
fost satifacuti in drepturile lor pot actiona societatea0prin lic!idatori0pentru a urmarii
1unurile e3istente in patrimonial social al acesteia.
2n su1sidiar3creditorii au o actiune impotriva asociatilor0pentru plata sumelor
datorate din valoarea actiunilor su1scrise0sau din aceea a aporturilor la capitalul
societatii.,ceasta actiune are ca o1iect plata sumelor de 1ani datorate ca aport de catre
asociati.+ecunoasterea unei asemenea actiuni directe a creditorilor sociali impotriva
asociatilor care are ca o1iect sumele datorate de acestia fata de societate constituie o
masura de favoare pentru creditorii sociali fiind in prezenta unei derogari de la regimul
/uridic al actiunii o1lice reglementat de Codul civil.
2n pofida faptului ca legea nu cuprinde dispozitii in acest sens0totusi creditorii
sociali pot actiona in su1sidiar0si pe actionarii0care raspund nelimitat si solidar pentru
o1ligatiile sociale0 aceasta privind pe asociatii societatii in nume colectiv si asociatii
comanditati din societatea in comandita.
(%4%Drepturile a+#$iatil#r $u.enite din li$2idarea +#$ietatii
#a incetarea e3istentei societatii ca urmare a dizolvarii si lic!idarii0 asociatii sunt
indreptatiti sa li se restituie valoarea aporturilor efectuate la consituirea societatii sau cu
ocazia ma/orarii capitalului social0precum si sa primeasca partea ce li se cuvine din
eventualele 1eneficii ramase nedistri1uite. ,semenea drepturi pot fi insa valorificate
numai dupa ce au fost ac!itate toate datoriile fata de creditorii societatii si numai daca a
mai ramas un sold activ.
:neori0activul societatii este suficient de mare fata de pasivul acesteia0 incat
lic!idatorii pot platii asociatilor anumite sume de 1ani in contul drepturilor care li se
cuvin c!iar inainte de a inc!eia operatiunile de lic!idare.
Cel mai adesea insa0 numai la inc!eierea operatiunilor de lic!idare lic!idatorii pot
constat daca e3ista un activ net care urmeaza sa fie impartit intre asociati. 2n acest caz0
lic!idatorii sunt o1ligatii sa inc!eie 1ilantul final si0daca este cazul0sa faca propuneri pentru
impartirea intre asociati a activului net.
,sociatii vor putea cere lic!idatorilor ca sumele realizate din operatiunile de lic!idare sa
fie depuse la CC si sa se faca repartizarea asupra actiunilor sau partilor sociale c!iar
in timpul lic!idarii.- asemenea cerere a asociatilor poate fi satisfacuta numai
daca0afara de ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor o1ligatiilor societatii0scadente
sau care vor a/unge la scadenta0 mai ramane un disponi1il de cel putin
1) A din cuntumul sumelor depuse.
#ic!idatorii care fac platii asociatilor cu nesocotirea acestor dispozitii legale sunt
pasi1ili de sanctiuni penale0in conditiile legii.
Dupa terminarea operatiunilor de lic!idare a activului si satisfacere a pasivului
societatii0lic!idatorii sunt o1ligatii sa intocmeasca 1ilantul final pentru a constata
rezultate lic!idarii.
.ilantul final consemneaza0pe de o parte0sumele de 1ani rezultate din vanzarea
1unurilor societatii si din incasare creantelor acesteia si0pe de alta parte0sumele de 1ani
ac!itate pentru plata o1ligatiilor societatii.Totodata 1ilantul constata eventualul activ net
ca diferenta intre activul si pasivul societatii.
,ctivul net constituie sursa din care sunt satisfacute drepturile asociatilor
rezultate din lic!idare.
2n mod normal0 activul net ar tre1ui sa serveasca pentru ram1ursarea valorii
aporturilor asociatilor iar restul0 care reprezinta 1eneficiul net0sa fie repartizat intre asociati0
proportional cu participarea la capitalul social.
"entru simplificare0cele doua operatiuni sunt contopite si intregul activ net este
repartizat asociatilor.
.ilantul final de lic!idare si proiectul de repartizare a activului net0 intocmite si
semnate de lic!idator0tre1uie aduse la cunostinta asociatilor.
,sociatii nemultumiti pot face opozitie impotriva 1ilantului final de lic!idare si a
proiectul de repartizare. -pozitia se face la tri1unal in termen de 15 zile de la data
notificarii.
Dupa solutionarea de catre tri1unal a eventualelor opozitii0pe 1aza propunerilor de
repartizare intocmite de lic!idatori0 asociatii vor incasa sumele de 1ani ce li se cuvin0in
sc!im1ul unor c!itante de primire.
"rin apro1area 1ilantului final al lic!idarii si repartizarii activului net intre
asociati lic!idatorii sunt li1erati.
#a randul sau0falimentul0ca forma de lic!idare0a unei societati presupune
parcurgerea de catre lic!idatori a umatoarelor etape
(
5
4 +i/ilarea 0unuril#r care fac parte din averea de1itoarei falite0sigilandu4se
magazinele0locurile de depozitare01irourile0corespondenta comerciala si toate 1unurile
mo1ile care aprtin de1itorului.Nu se sigileaza 1unurile perisa1ile care tre1uie vandute
imediat0registrele de conta1ilitate0 cam1iile si alte titluri de valoare scadente sau care au o
scadenta intr4un termen scurt fiind luate de /udecatorul sindic in vederea o1tinerii
6
#egea nr.(4@1''50repu1licata0pu1licata in ;onitorul -ficial al +omaniei0"artea 20nr.1)(( din 1B noiem1rie
2))4.
numerarului necesar activitatilor de lic!idare sau pentru conservarea altor 1unuri din
patrimoniul de1itorului6
4 in.entarierea +i e.aluarea 0unuril#r falitei.
2n acest scop sunt supuse inventarierii si evaluarii toate elementele patrimoniale0 inclusive
cele nesigilate0intocmindu4se un 1ilant care prezinta situatia activelor si pasivelor falitei la
inceputul operatiunilor de faliment.2n scopul efectuarii evaluarii0 lic!idatorul /udiciar
poate anga/a0pe c!eltuiala de1itorului0 un e3pert pentru a4l asista la evaluare 6
4 .an-area 0unuril#r.Dupa inventariere si evaluarea 1unurilor se
procedeaza la vanzarea acestora0incepand cu cele perisa1ile.Tre1uie avut in vedere ca
vanzarea 1unurilor de1itorului tre1uie facuta cat mai avanta/os si cat mai repede
posi1il0cu acordul preala1il al creditorilor.-peratiunea de vanzare a 1unurilor de1itorului
tre1uie facuta de lic!idator su1 supraveg!erea /udecatorului = sindic.8anzarea 1unurilor
se poate face in 1loc sau fiecare in parte si poate fi facuta prin negociere directa ori prin
licitatie6
4 in$a+area $#ntra.al#rii 0unuril#r .andute +i a alt#r $reante si depunerea
sumelor la 1anca0in contul lic!idarii0recipisele eli1erate de 1anca fiind depuse
/udecatorului 4 sindic6
4 pre-entarea planului de di+tri0uire a sumelor o1tinute din operatiunea de
lic!idare.#a fiecare 3 luni de la data declansarii procedurii falimentului0 lic!idatorul
/udiciar va prezenta /udecatorului = sindic spre apro1are o situatie privind sumele o1tinute
din lic!idare si propunerile de distri1uire6
$umele vor fi distri1uite in urmatoarea ordine de prioritate
B
a. ta3ele0tim1rele si orice alte c!eltuieli aferente procedurii instituite prin
lege0inclusiv c!eltuielile necesare pentru conservarea si administrarea 1unurilor din averea
falitei0remuneratiile personelor anga/ate de lic!idator precum si indemnizatia acestuia6
1. creantele reprezentand creditele cu do1anzile si c!eltuielile aferente0acordate
de institutii de credit dupa desc!iderea procedurii precum si ceantele rezultand din
continuarea activitatii de1itoarei dupa desc!iderea procedurii6
c. creantele izvorate din raporturi de munca0pe cel mult ( luni anterioare
desc!iderii procedurii6
d. creantele 1ugetare6
7
,rt.122 din #egea nr.(4@1''50repu1licata
e. creantele reprezentand sumele datorate de catre de1itor unor terti in 1aza unor
o1ligatii de intretinere0alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate
asigurarii mi/loacelor de e3istenta6
f.. creantele reprezentand sumele sta1ilite de /udecatorul = sindic pentru
intretinerea de1itorului si a familie sale0 daca acesta este persoana fizica6
g. creantele reprezentand credite 1ancare cu c!eltuielile si do1anzile
aferente0cele rezultate din livrari de produse0 prestari de servicii sau alte
lucrari0precum si din c!irii6
!. alte creante c!irografare6
i. creantele su1ordinate6
/. creantele mem1rilor0asociatilor sau actionarilor personae /uridice
de1itoare0derivand din dreptul rezidual al calitatii lor0 in conditiile prevazute in actul
constitutiv.
$umele de distri1uit intre creditori in acelasi rang de prioritate vor fi
acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta din ta1elul de creante apro1at.
Titularilor de creanta dintr4o categorie li se vor putea distri1ui sume numai dupa
deplina indestulare a titularilor de creanta din categoria erar!ica superioara.
4 intocmirea raportului final al lic!idarii.Dupa ce 1unurile de1itoarei au fost vandute si
sumele o1tinute au fost distri1uite creditorilor in 1aza ta1elului de creante apro1at0
lic!idatorul /udiciar intocmeste un raport final al lic!idarii impreuna cu 1ilantul final al
acesteia.,cestea este supus apro1arii adunarii creditorilor intr4un termen de 3) de zile de
la data intocmirii.
#ic!idarea societatii tre1uie terminata in cel mult 3 ani de la data
dizolvarii."entru motive temeinice0tri1unalul poate prelungii acest termen cu cel mult 2
ani.
Dupa terminarea lic!idarii0lic!idatorii intocmesc situatia financiara finala0aratand
partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii0 insotita de raportul
cenzorilor.
$ituatia finaciara astfel intocmita se va depune pentru a fi mentionata la oficiul
registrului comertului si va fi pu1licata in ;onitorul -ficial al +omaniei.
Daca in terment de 3) de zile de la pu1licare nu s4a formulat vreo opozitie de catre
actionari sau creditori0situatia financiara se considera apro1ata de toti actionarii0iar
lic!idatorii sunt li1erati0su1 rezerva repartizarii activului societatii.
$umele cuvenite actionarilor0 respectiv asociatilor0 neancasate in termen de 2 luni
de la pu1licarea situatie financiare vor fi depuse la 1anca cu aratarea numelui si prenumelui
actionarului 0respectiv asociatului.
2n termen de 15 zile de la terminarea lic!idarii0lic!idatorii tre1uie sa ceara0 su1
sanctiunea unei amenzi /udiciare de 2)) lei pentru fiecare zi de intarziere0 radierea societatii
lic!idate din registrul comertului .
#a cererea de radiere vor fi ane3ate0 in vederea ar!ivarii de catre oficiul registrul
comertului pentru o durata de 5 ani0 registrele societatii0 respectiv5
4 registrul actionarilor6
4 registrul sedintelor si deli1erarilor adunarilor generale6
4 registrul sedintelor si deli1erarilor consiliului de administratie6
4 registrul deli1erarilor si constatarilor cenzorilor.
2n cazul dizolvarii si lic!idarii /udiciare0 radierea societatii de1itoare este dispusa
de /udecatorul sindic0la cererea lic!idatorului /udiciar0 prin sentinta de inc!idere a
procedurii falimentului fata de aceasta.
CAP%* CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE LIC)IDARE A
SOCIETATILOR COMERCIALE
fectuarea operatiilor propru4zise de lic!idare nu ridica pro1leme deose1ite in
ceea ce priveste conta1ilizarea lor0in raport cu inregistrarile efectuate in cursul
vietii0pentru operatii similare
-peratiile de lic!idare sunt conta1ilizate in intregime in conta1ilitatea societatii
aflate in lic!idare0su1 autoritatea lic!idatoriul si supraveg!erea /udecatorului = sindic.
*%%Li$2idarea 2#tarata de adunarea /enerala a a$ti#naril#r +au
a a+#$iatil#r3in +ituatia in $are +e #0tine pr#fit din li$2idare
Cu aceasta ocazie se efectueaza5
4 2nventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatiilor
comerciale care urmeaza sa se lic!ideze

si inregistrarea rezultatelor inventarierii si
ale evaluarii6
4 2ntocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeze sa
se lic!ideze5
.ilantul societatii *CD
Nr.rd. $old
,.,CT28 2;-.2#2E,T
22.2;"-.2#2E,+2 C-+"-+,# %ct.21242812&
%2.))).)))= 1.2))).)))&
)2 8)).)))
,CT28 2;-.2#2E,T = T-T,# %rd.)1 la )3& )4 8)).)))
..,CT28 C2+C:#,NT
2.$T-C:+2 %ct.3)143'1&%2)).)))44).)))& )5 1().)))
22.C+,NT %$umele ce urmeaza a fi incasate dupa o
perioda mai mare de un an sunt prezentate separate.&
%ct.4111F411844'1&%25).)))F5).)))42).)))&
)( 28).)))
28.C,$, $2 C-NT:+2 #, .,NC2 %ct.5121& )8 ().)))
,CT28 C2+C:#,NT = T-T,# %ct.)5 la )8& )' 5)).)))
D.D,T-+22 C T+.:2 "#,T2T 2NT+4-
"+2-,D, D ",N, #, :N ,N %ct.4)4&
11 ()).)))
4 $ta1ilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor
operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lic!idator in numele societatii
comerciale ce se lic!ideaza6
4 8alorificarea elementelor de activ %vanzarea imo1ilizarilor si a
stocurilor0incasarea creantelor0a investitiilor financiare pe termen scurt&6
4 ,c!itarea datoriilor societatii comerciale catre 1ugetul de stat01ugetul
asigurarilor sociale de stat0celelalte o1ligatii sociale si alte fonduri0salariati si alti terti.
Operatiuni de li$2idare a +#$ietatil#r $#,er$iale efe$tuate
de li$2idat#r:
1.cladirile au fost vandute cu ')).))) lei fata de valoarea conta1ila neta de
8)).))) lei6
2.materiile prime au fost vandute cu 14).))) lei fata de valoarea conta1ila neta
de 1().))) lei6
3.clientii incerti sunt in suma de 5).))) lei0din care se incaseaza 24.))) lei0iar
pentru incasarea inainte de termen a clinentilor certi s4 au acordat sconturi in suma totala de
5.))) lei6
4. pentru plata inainte de termen a datoriilor catre furnizori0acestia au acordat
.,CT28 C2+C:#,NT NT0 +$"CT28
D,T-+22 C+NT NT %.rd.)'F1)411418&
12 4 1)).)))
7.T-T,# ,CT28 ;2N:$ D,T-+22 C:+NT
%rd.)4F1241B&
13 B)).)))
<."+-82E2-,N "NT+: +2$C:+2 $2
C<#T:2#2 %ct.151&
15 1)).)))
G.C,"2T,# $2 +E+8
2.C,"2,T# %rd.2) la 22&0 din care 1' 5)).)))
4 capital si1scris varsat %ct.1)12&
%5)) mii actiuni 3 1 leu@actiune
21 5)).)))
28.+E+8 %ct.1)(1& 2( 1)).)))
T-T,# C,"2T,#:+2 "+-"+22
%rd.1'F23F24425F2(F2B428F2'43)431&
32 ()).)))
T-T,# C,"2T,#:+2 %rd.32F33& 34 ()).)))
sconturi in suma de 2).))) lei6
5.c!eltuielile efectuate cu lic!idarea societatii sunt de 52.))) lei.
Inre/i+trarile in e.identa $#nta0ila a #peratiunil#r de li$2idare lei:
1.8alorificarea impo1ilizarilor corporale5
4 vanzarea cladirilor
4(1 H A 1.)B1.)))
B583 ')).)))
442B 1B1.)))
4 incasarea contravalorii cladirii vindute
5121 1.)B1.)))
4 scaderea din evidenta conta1ila a cladirilor vandute
A H 212 2.))).)))
281 1.2)).)))
(58.3
8)).)))
4 inc!iderea contului de B583
B58.3 H 121 ')).)))
4 inc!iderea contului (583
121 H (58.3 8)).))))
2 .vanzarea materiilor prime
411 H A 1B1.3()
B)B 144.)))
442B 2B.3()
4 trecerea la marfuri a materiilor prime si scaderea din gestiune a marfurilor
vindute

3B1 H 3)1 2)).)))
4 anularea provizionului
()B H 3B1 2)).)))
3'1 H B814 4).)))
4 inc!iderea contului ()B

121 H ()B 2)).)))
4 inc!idrea contului B)B si B814
A H 121 184.)))
B)B 144.)))
B814 4).)))
4 incasarea contravalorii materiilor prime vandute
5121 H 411 1B1.3()
3.2nregistarea creantelor5
4 incasarea partiala de la clienti incerti
5121 H 4118 24.)))
4 trecerea pe c!eltuieli a clientilor incerti neincasati

(588 H 4118 2(.)))

4 anularea provizioanelor
4'1 H B814 2).)))
4 incasarea clientilor incerti
5121 H 411 245.)))
4acordarea sconturilor
()B H 411 5)))
4 inc!iderea conturilor ((B si (588
121 H A 31.)))
((B 5.)))
(588 (.)))
4 inc!iderea contului B814

B814 H 121 2).)))
4."lata datoriilor5
4 plata furnizorilor de imo1ilizari
4)4 H 5121 58).)))

4 scont primit
4)4 H B(B 2).)))
4 inc!iderea cont B(B
B(B H 121 2).)))
5.C!eltuieli de lic!idare5
4 c!eltuieli efectuate
(28 H 5121 52.))))
4 inc!iderea contului (28

121 H (28 52.)))
(.,nularea provizioanelor pentru riscuri si c!eltuieli
4 anularea provizioanelor

151 H B812 1)).)))
4 inc!iderea contului B812
B812 H 121 1)).)))
B.+egularizarea T8,5
4 T8, de plata
442B H 4423 1'8.3()
4 plata T8,
4423 H 5121 1'8.3()
4 Calcularea0retinerea si virarea impozitului pe profit @venit si a impozitului
pe dividende in urma actiunii de dizolvare @lic!idare.
4 $ocietatea *CD se incadreaza in prevederile de aplicare a cotei de 1( A0
iar asociatii sunt personae fizice.
8.2mpozitul pe profit pentru profitul din lic!idare5
4 impozit pe profit datorat
('1 H 441 32.25)
4 inc!iderea contului ('1
121 H ('1 32.25)
4 virarea impozitului pe profit
441 H 5121 32.35)
+ituatia $#nturil#r ( +i 5( inainte de efe$tuarea parta1ului:
4444444444444444444444444444444444 444444444444444444444444444444444444444444
D ( C D 5( C
8)).))) ')).))) ().)))
2)).))) 184.))) 1.)B1.))) 58).)))
31.))) 2).))) 1B1.3() 1'8.3()
52.))) 2).))) 24.))) 52.)))
1)).))) 245.))) 35.25)
44444444444444 4444444444444444 4444444444444
1.)83.)))
35.25) 1.224.))) 1.5B1.3() 8(5.(1)
1.118.25) +#ld D
565%556 +#ld C 65%556
4444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444
Bilantul inainte de efe$tuarea parta1ului
Nr.rd. $old
.. ,CT28 C2+C:#,NT
28. C,$, $2 C-NT:+2 #, .,NC2 %ct.5121& )8 B)5.B5)
,CT28 C2+C:#,NT = T-,T#
%rd.)5 la )8&
)' B)5.B5)
D. D,T-+22 CT+.:2 "#,T2T 2NT+4-
"+2-,D, D ",N, #, :N ,N
11 )
. ,CT28 C2+C:#,NT NT0
+$"CT28 D,T-+22 C:+NT NT
'rd.)'F1)411418&
12 B)5.B5)
7. T-T,# ,CT28 ;2N:$ D,T-+22 C:+NT
% rd.)4F1241B&
13 B)5.B5)
G. C,"2T,# $2 +E+8
2. C,"2T,# %rd.2) la 22& din care5 1' 5)).)))
4 capital su1scris varsat %ct.1)12
%5)) mii actiuni 3 1 leu actiune&
21 5)).)))
28. +E+8 %ct.1)(1& 2( 1)).)))
82. +E:#T,T:# I+C2T2:#:2
72N,NC2,+ %ct.121& $old C
2' 1)5.B5)
T-T,# C,"2T,#:+2 "+-"+22
%rd.1'F23F24425F2(F2B428F2'43)F31&
32 B)5.B5)
T-T,# C,"2T,#:+2 %rd.32F33& 34 B)5.B5)
fectuarea parta/ului capitalului propriu %activul net& al societatii
comerciale0rezultat din lic!idarea acesteia0in functie de5
4 prevederile statutului si@sau ale contractului de societate6
4 !otararea adunarii generale a actionarilor sau a asociatilor consemnata in
registrul sedintelor adunarii generale6
4 cota de partcipare la capitalul social.
"arta/ul consta in impartirea capiatalului propriu %activul net&0 rezultat din
lic!idare0intre asociati sau asociatii societatii comerciale.
Inre/i+tarile $#nta0ile pri.ind #peratiunile de parta1 intre a+#$iati +au
a$ti#nari3per+#nae fi-i$e3in lei:
1.+estituirea capitalului social
1)12 H 45( 5)).)))
45( H 5121 5)).)))
2.Decontarea rezervelor legale
impozit pe profit aferent rezervelor
1)1( H 45( 1)).)))
45( H 441 25.)))
441 H 5121 25.)))
3.Decontarea profitului din lic!idare
121 H 45( 1)5.B5)
4.2mpozitul pe dividende aferent rezervelor legale si profitul din operatiuni de
lic!idare
45( H 44( '.)3B
5.8irarea impozitului pe dividende
44( H 5121 '.)3B
(."lata dividendelor din rezerva legala si din lic!idare
45( H 5121 1B1.B12
Situatia $#nturil#r !54 +i 5(3dupa efe$tuarea parta1ului3+e pre-inta
a+tfel:
44444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444
D !54 C D 5( C
44444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444
5)).))) 5)).))) B)5.B5) 5)).)))
25.))) 1)).))) 25).)))
1)5.B5) '.)3B
'.)3B 1B1.B12
1B1.B12
444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444
B)5.B5) B)5.B5) B)5.B5) B)5.B5)
*%*%Di-#l.area +i li$2idarea SC7TRARODANA 8SA Bi+trita
$ocietatea comerciala care nu mai poate face fata datoriilor sale e3igi1ile cu
sumele de 1ani disponi1ile denumita si de1itor poate urma0pe 1aza cererii ei introduse la
tri1unal sau a cererii introduse de creditori0procedura reorganizarii /udiciare si a
falimentului.
$copul acestei proceduri este plata pasivului de1itorului0aflat in situatia de incetare
de plati0fie prin reorganizare societatii si a activitatii acesteia sau lic!idarea unor 1unuri din
averea de1itorului pana la acoperirea pasivului0fie prin faliment.
2n aplicarea procedurii reorganizarii /udiciare si a falimentului sunt implicate
urmatoarele organe5
4 instanta /udecatoreasca %tri1unalul&6
4 /udecatorul =sindic6
4 administratorul6
4 lic!idatorul6
4 adunarea creditorilor6
4 comitetul creditorilor.
"rocedura de reorganizare /udiciara si de falimet sunt de compententa e3clusiva a
tri1unalului in /urisdictia caruia se afla sediul comercial principal al de1itorului. 2n
atri1utiiletri1unalului se afla si desemnarea /udecatorului4sindic si0dupa caz0a
administratorului%in cazul reorganiazaii& sau a lic!idatorului %in cazul falimentului&.
,dministratorul0ca si lic!idatorul0persoana fizica = sau delegatul permanent 4
persoana fizica 4 al societatii comerciale administratoare sau lic!idatoare0dupa caz0tre1uie
sa ai1a calitatea de lic!idator do1andita in conformitate cu legile in vigoare.
Creditorii de1itorului se constituie in adunarea creditorilor prezidata de un
/udecator 4 sindic.Creditorii au dreptul sa aleaga0in cadrul primei sedinte a adunarii
creditorilor0un comitet al creditorilor format din 345 creditori0cei mai reprezentativi0din
totalul creantei.Din acest comitet al creditorilor va face parte0in mod o1ligatoriu0un
reprezentant al creditoarelor 1ugetare0daca in procedura respectiva e3ista creditoare
avand aceasta calitate.
,tunci cand s4a declansat procedura de reorganizare /udiciara sau cea de
faliment0de1itorul0anumiti creditori ai societatii sau alte personae a1ilitate de lege vor putea
propune un plan de reorganizare care sa prevada plata datoriilor prin continuarea activitatii
de1itoarei ori prin vanzarea unor active0 fara ca societatea sa intre in faliment.
2n cazul in care se propune continuarea activitatii0proiectul planului de
reaorganizarea va indica perspectivele de redresare in raport cu posi1ilitatile si specificul
activitatii de1itorului0cu mi/loacele financiare disponi1ile si cu cererea pietei fata de
oferta de1itorului.Deasemenea0in proiectul planului de reorganizare prin continuarea
activitatii0 se vor mentiona modaliatatile de lic!idarea a pasivului cat si politica sociala a
societatii in aceasta perioada %se vor preciza si /ustifica nivelul si perspectivele locurilor
de munca0 conditiile sociale prevazute pentru continuarea activitatii si alte asemenea
o1iective&.
"roiectul planului de reorganizare al societatii este apro1at de adunarea
creditorilor si confirmat de catre /udecatorul4sindic.- data cu apro1area planului0tri1unalul
poate impune de1itorului unele conditii sau limitarJ pentru desfasurarea activitatii0
concordante cu planul apro1at.
Cand !otararea care confirma un plan de reorganizare intra in vigoare0 activitatea
de1itorului este redresata in mod corespunzator0creantele si drepturile creditorilor si ale
celorlalte parti interesat fiind modificate dupa cum este prevazut in plan.
De1itorul aflat in situatia de reorganizare /udiciare0pe 1aza unui plan de redresare
confirmat de /udecatorul 4 sindic0va putea continua sa4si conduca activitatea si sa4si
administreze averea0su1 stricta supraveg!ere a administratorului /udiciar ai a /udecatorului4
sindic0pana ce acesta va dispune0motivat0incetarea reorganizarii ca urmare a ac!itarii
creantelor sau inceperea procedurii lic!idarii /udiciare a averii de1itorului in situatia in
care acesta nu a respectat planul de reorganizare apro1at.
,sa cum am aratat anterior0o societate comerciala aflata in procedura reorganizarii
/udiciare continua sa fie condusa de persoanele legal imputernicite sa o reprezinte0su1
supraveg!erea administratorului /udiciar desemnat si a /udecatorului 4 sindic insa
actionarii dai sau asociatii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni in
conducerea activiatii ori in administrarea averii de1itorului.
2n lipsa unui plan de reorganizare confirmat de tri1unal0la propunerea
administratorului /udiciar0/udecatorul = sindic dispune incepere procedurii
falimentului.Deasemenea0procedura de faliment se declanseaza si atunci cand tri1unalul
dispune motivat ca reorganizarea inceteaza sau cand de1itorul nu se conformeaza
planului de reorganizare si e3ista o cere scrisa din partea persoanelor a1ilitate de lege.
-peratiunile care se efectueaza in cazul in care societatea comerciala intra in
faliment sunt
8
5
4 +i/ilarea 0unuril#r care fac parte din averea societatii comerciale.
8or fi puse su1 sigiliu magazinele0 magaziile0 depozitele0 1irourile0 corespondenta
comerciala0 contractele0 marfurile si orice alte 1unuri mo1ile apratinand averii
de1itorului.Nu vor fi puse su1 sigilii o1iectele care vor tre1ui vandute de urgenta care vor fi
luate de lic!idator spre a o1tine numerar sau pentru a efectua activitatile de conservare
cerute6 numerarul pe care lic!idatorul il va depune intr4un cont la 1anca pe numele
de1itoare desc!is la dispozitia /udecatorului4sindic6
4 In.entarierea +i e.aluarea 0unuril#r din patrimonial societaii comerciale.
2nventarul va tre1ui sa descrie toate 1unurile de1itorului0c!iar si pe cele nepuse su1
sigiliu0si sa indice valoarea lor apr3imativa la data inventarului.
Gudecatorul4sindic poate numi un e3pert0pe c!eltuiala de1itorului pentru a4l asista
pe lic!idatorul /udiciar la evaluarea 1unurilor6
4 int#$,irea 0ilantului de in$epere a li$2idarii9
4 .an-area 0unuril#r peri+a0ile +upu+e depre$ierii i,inente6
4 .an-area 0unuril#r i,p#rtante din a.erea de0it#rului % terenuri0
fa1rici0instalatii&0cat mai avanta/os si cat mai repede0cu acordul preala1il al
creditorilor.#ic!idarea 1unurilor din averea de1itorului este efectuata de lic!idator0 su1
supraveg!erea /udecatorului 4 sindic.
.unurile vor putea fi vandute in 1loc0ca un ansam1lu in stare de functionare0sau
individual.8anzare se poate face prin licitatie pu1lica si prin negociere directa6
4 depunerea la 0an$a0in contul de1itorului0a +u,el#r re-ulatate din .an-area
0unuril#r si transmiterea recipiselor catre /udecatorul4 sindic6
4 +ta0ilirea ,a+ei pa+i.e 0adica intocmirea listei creditorilor.,ceasta
operatiune este facuta de lic!idatorul /udiciar in 1aza cererilor de admitere a creantelor
formulate de creditorii falitei0cereri insotite de actele doveditoare a creantelor 0a

-rdinul ;inisterului 7inantelor nr.13B(@2))4 pu1licat in ;onitorul -ficial al +omaniei0partea


20nr.1)12@)3.11.2))4
garantiilor si a altor ga/uri detinute. Dupa verificarea cererilor depuse lic!idatorul
/udiciar intocmeste ta1elul preliminar al creantelor falitei. "entru fiecare se va sta1ili
suma acceptata0 prioritatea de plata si situatia creantei0 respective=garantata sau negarantata
4 di+tri0uirea +u,el#r realizate in urma lic!idarii0potrivit planului de
distri1uire intre creditori in ordinea prevazuta de lege.
#a fiecare 3 luni 0 calculate de la data inceperii procedurii de lic!idare0 lic!idatorul
va prezenta /udecatorului4sindic un raport asupra fondurilor o1tinute din lic!idare si
din incasarea creantelor si un plan de distri1uire a acestor sume intre creditori6
4 int#$,irea +i apr#0area rap#rtului final. Dupa ce 1unurile din averea
de1itorului au fost lic!idate si toate contestatiile cu privire la creante au fost
solutionate0lic!idatorul /udiciar intocmeste un raport final0impreuna cu 1ilantul lic!idarii pe
care il supune apro1arii /udecatorului = sindic6
4 int#$,irea 0ilantului final de li$2idare%
Distri1uirea integrala a fondurilor sau a 1unurilor din averea de1itorului
%eventualele fonduri nereclamate fiind depuse la 1anca& si apro1area raportului final de
catre /udecatorul4sindic semnifica inc!eierea procedurii de lic!idare /udiciara a unei
societati comerciale.
Di-#l.area +i li$2idarea SC7TRARODANA SA7 Bi+trita
S$urt i+t#ri$ al +#$ietaii%
$ocietatea $C *T+,+-D,N, .2$T+2T,D$, a luat fiinta in anul 1''( prin
divizarea $C ,K+-;C #C<2NT,D$, si are ca o1iect principal de activitate *
servicii pentru mecanizarea0c!imizarea agriculturii si protectiei fitosaniatare * .
Natura capitalului social este integral privat0 roman.
Capitalul social al societii este de 11(.25) lei divizat in 11(.25) de actiuni0a
cate 1 leu fiecare0detinute de 5
4 actionari ""; un numar de ('.B22 actiuni0 respectiv ()A din capitalul social6
4 ,sociatia ",$ *T+,+-D,N, $, * .istrita un numar de 4(.5)) actiuni0
respectiv 4) A din capitalul social.
$ediul social al societatii este in loc..istrita0 str.Cuza 8oda0 nr. 2B0 /udetul
.istrita Nasaud si se identifica cu C:2 81B184B si nr.-+C G@)(@4'(@1''(.
Ca urmare a modificarilor intervenite in structura agriculturii /udetului dupa
decem1rie 1'8' societatea0care a luat fiinta in urma divizarii unei societati similare de
dimensiuni mari0 s4a confruntat cu dificultati de natura economica si finaciara c!iar de la
constituirea ei0 dovedindu4se ca divizarea societatilor nu era o solutie de redresare a
activitatii acestora.
Dificultatile societatii erau de natura lipsei comenzilor pentru servicii ca urmare a
restituirii terenurilor agricole catre micii proprietari care nu aveau
disponi1ilitatile 1anesti necesare pentru a apela la serviciile prestate de societate dar si cu
lipsa de incredere si de disponi1ilitate a 1ancilor comerciale in a finanta activitatea
societatii dar mai cu seama ac!izitia de utila/e performante necesare activitatii societatii.
Toata aceasta con/uctura0 vadit ostila0 a determinat restrangerea drastica a
activitatii societatii si0 ca o consecinta imediata si inevita1ila0 intrarea in insolventa a
acesteiaa.
#a data declansarii procedurii acesta avand datorii de ').3(8 lei.
De+$2iderea +i de+fa+urarea pr#$edurii de re#r/ani-are 1udi$iara%
#a solicitarea creditorului ;oldovan ,ugustin formulata la data de
2B.)2.2))(0Tri1unalul .istrita Nasaud0 prin $entinta civila nr.188B din 13 iunie 2))(0 a
constatat ca societatea se afla in insolventa si a dispus desc!iderea procedurii
reorganizarii si falimentului fata de aceasta.
"entru indeplinirea procedurilor prevazute de lege0 in cauza a fost desemnat un
administrator /udiciar.
Cum sentinta de desc!idere a procedurii nu a fost contestata0 iar de1itoarea a
solicitat si ea trecerea in procedura falimentului0 /udecatorul sindic a procedat0prin
inc!eiere civila0 la desc!iderea procedurii falimentului fata de societate numindu4l ca
lic!idator /udiciar pe administratorul /udiciar numit prin sentinta de desc!idere a procedurii
fata de de1itoare.
#ic!idatorul /udiciar numit procedeaza de urgenta la inventarierea 1unurilor
societatii.2n urma inventarierii nu s4au constat diferente numerice fata de evidentele te!nico
= operative si cele conta1ile ale societatii.
.unurile societatii0dupa inventariere0 au fost lasate in custodia fostului
administrator al societatii care a fost mentinut ca salariat al societatii.
Conform dispozitivului sentintei de desc!idere a procedurii administratorul
societatii a depus la dosarul cauzei 5
4 1ilantul inc!eiat la 31.12.2))5 impreuna cu registrul /urnal si registru inventar
complectate la zi6
4 lista 1unurilor detinute de societate la data desc!iderii procedurii cu
precizarea ca societate isi ruleaza fondurile prin .+D = K$K0 $ucursala .istrita6
4 lista numelor si adreselor creditorilor cu indicarea cuantumului creantelor
acestora6
4 contul de profit si pierderi pe anul 2))56
4 declaratie prin care isi arata intentia de intrare in faliment6
4 declaratie pe proprie raspundere a administratorului din care rezulta ca
societatea nu a mai fost supusa procedurii reorganizarii /udiciare ori falimentului in
ultimii 5 ani anteriori.
#ic!idatorul /udiciar0 in urma consultarii evidentei conta1ile puse la dispozitia sa
de catre administratorul de1itoarei0 intocmeste lista creditorilor care vor fi notificati in
vederea participarii la prima sedinta a creditorilor sta1ilita de /udecatorul4 sindic si
rap#rtul pri.ind $au-ele +i i,pre1urarile $are au $#ndu+ la in$etarea de plati a
SC7TRARODANA BISTRITA7SA :vezi ane3a nr.1&.
Din raportul intocmit rezulata ca societatea a inregistrat in ultimi anii pierderi
su1stantiale si ca un plan de reorganizare nu ar conduce la redresarea activitatii acesteia
intrucat cauza principala a intrarii in insolventa este lipsa comenzilor de servicii cuprinse in
o1iectul de activitate al societatii0 modificarea o1iectului de activitate in cursul procedurii
nefiind legal posi1ila.
Totodata se intocmeste si 0ilantul de de+$2idere a pr#$edurii%:vezi ane3a nr.2&.
2n urma notificarii desc!iderii procedurii0 prin remiterea de adrese catre creditorii
inregistrati in evidentele conta1ile ale de1itoarei precum si prin pu1licarea acesteia in
ziarul de larga circulatie *,devarulD0la grefa tri1unalului sunt inregistrate cereri de
creanta din partea urmatorilor creditori5
4 ;oldovan ,ugustin = creanta reprezentand salarii neplatite6
4 Directia Kenerala a 7inatelor "u1lice .istrita Nasaud6
4 Casa Gudeteana de "ensii .istrita Nasaud6
4 ,gentia Gudeteanu pentru -cuparea 7ortei de ;unca6
4 Casa Gudeteana de ,sigurari de $anatate .istrita Nasaud6
4 Lester +adu.
2n urma verificarii cererilor de creanta depuse 0 lic!idatorul /udiciar a intocmit
ta0elul preli,inar al $reantel#r aceeptate privind pe de1itoare cu aratarea tipului creantei
si ordinea platii acesteia %ane3a nr.3&.
Totalul creantelor inscrise pe ta1elul preliminar este ').3(B lei.
.unurile inventariate au fost evaluate de e3perti autorizati in evaluare de
constructii si terenuri0 respectiv utila/e .
3pertizele intocmite de cei doi e3perti evaluatori au fost depuse la grefa
tri1unalului in vedrea consultarii acestora de catre de1itoare si comitetul creditorilor.
Gudecatorul 4 sindic a convocat adunarea generala a creditorilor in vederea
apro1arii rapoartelor de e3pertiza0 a modaliatii de valorificare a 1unurilor0a preturilor de
vanzare precum si a ta1elului de creante intocmit de lic!idatorul /udiciar.
,dunarea generala a creditorilor a apro1at preturile de vanzare a 1unurilor
societaii sta1ilit prin e3pertize si a apro1at ta1elul defitiv al creantelor de1itoarei pentru
suma de 8).3(B lei0 fiind e3clusa de pe ta1el creanta c!irografara a numitului Lester +adu0
/udecatorul 4 sindic apreciind ca actele /ustificative privind aceasta creanta sunt
insuficiente0creditorul in cauza neputand sa4si pro1eze creanta cu acte doveditoare
accepta1ile legal.
Dupa parcurgerea acestor etape s4a procedat la pu1licarea in ziarul local a
anuntului privind organizarea licitatiei.
2n anuntul pu1licat si afisat la sediul societatii de1itoare0la sediul instantei cat si la
sediul lic!idatorului s4a facut precizare privind conditiilor de participare la licitatie
care presupuneau depunerea la sediul lic!idatorului a unei oferte de cumparare
impreuna cu un avans de 1) A din pretul de vanzare a 1unului ofertat.
#a un interval de 15 zile de la data aparitiei in ziarul local a anuntului privind
vanzarea 1unurilor s4a organizat prima licitatie la care au fost vandute numai o parte din
1unurile de1itoarei.
:lterior0la intervale de 15 zile0licitatia s4a repetat pentru celelalte 1unuri cu
reducerea pretului de incepere a liciatiei de pana la 25 A din cel sta1ilit prin e3pertize si
apro1at de adunarea generala a creditorilor.
.unurile mo1ile nevandute nici in urma acestei reduceri de pret au fost
valorificate prin vanzare ca deseuri de metal la unitati specializate din /udet.
2n ce priveste terenul si constructiile aferente intrucat nu au e3istat nici un fel de
oferte de pret la licitatiile organizate0cu apro1area adunarii creditorilor0 s4a procedat la
vanzarea acestora prin negociere directa.
"entru fiecare din 1unurile vandute s4a intocmit un proces ver1al de
licitatie0respectiv negociere0contract de vanzare cumparare0factura fiscala precum si
c!itanta prin care s4a incasat pretul 1unului licitat %vezi ane3ele nr.(0B080'&.
Inre/i+trarea in e.identa $#nta0ila a #peratiunil#r de li$2idare%
$caderea din evidenta conta1ila a creantei e3clusa de pe ta1loul de creante
apro1at de /udecatorul =sindic lei5
4(2 H B58 1).)))
2nregistarile conta1ile privind operatiunile de valorificare a 1unurilor societatii0lei5
4 se vinde terenul
4(1 H A 4).)))
B583 33.(14
442B (.38(
4 incaseaza contavaloare terenului vindut
5121 H 4(1 4).)))
4 se scade din evidenta terenul vindut
(583 H 211 1B.2(2
4 vanzarea cladirilor
4(1 H A 2).))))
B583 1(.8)(
442B 3.1'4
4 incasarea contravaloarei cladirilor
5121 H 4(1 2).)))
4 scaderea din evidenta a cladirilor vandute

A H 212 5.B'4
281 1.8(B
(583 3.'2B
4 vanzarea utila/elor
4(1 H A 415.43'
B583 34'.1)'
442B ((.33)

4 incasarea contravalorii utila/elor
5121 H 4(1 415.43'
4 scaderea din gestiune a utila/elor
A H 212 51.2B2
281 2B.842
(583 23.43)
8alorificarea 1unurilor de1itoarei in procedura de lic!idare fiind asimilata unei
valorificari in sistem de e3ecutare silita T8, aferenta s4a inregistrat in evidentele conta1ile
si s4a virat la 1ugetul de stat in termen de 3 zile de la incasare sumelor respective.
#ic!idatorul /udiciar a anga/at e3perti in vederea evaluarii 1unurilor valorificate cu
ocazia aceasta s4au inregistart c!eltuieli in suma de 15.5)) lei conform decontului de
c!eltuieli depus odata cu raportul de e3pertiza la tri1unal in vederea apro1arii de catre
/udecatorul4sindic.
2nregistrarea in conta1ilitate a facturii privind c!eltuielile de evaluare mii
lei5
(28 H 4)1 15.5))
"e timpul lic!idarii lic!idatorul /udiciar a mentinut0salariati in vederea pazei
si conservarii 1unurilor pentru care s4a intocmit lunar state de plata.
2ntrucat pe parcursul anului 2))4 si inceputul anului 2))5 au fost valorificate
su1 diferite forme toate 1unurile mo1ile ale societatii ramand doar constructiile si terenul
mentinerea salariatilor a devenit inutila astfel incat prin0 dispozitia sa numarul )1 din
21.)4.2))50 lic!idatorul /udiciar a dispus incetarea contractului de munca a personei
mentinute initial ca salariat0incepand cu data de )1.)5.2))5.
2nregistarea in evidenta conta1ila a salariilor si a datoriilor aferente0 lei5
4 salarii datorate (41 H 421 38.4))
4 retinerile din salarii 421 H A B.2'B
4 contri1utia personalului la asigurari sociale 4312 3.(48
4 impozit pe venituri din salarii 444 B('
4 contri1utia personalului la C,$$ 4314 2.4'(
4 contri1utia personal la fond soma/ 43B2 384
4 contri1utia unitatii la asigurari sociale (451 H 4311 8.448
4 contri1utia unitatii la fond soma/ (452 H 43B1 1.152
4 contri1utia unitatii la ,$$ (453 H 4313 2.(88
4 contri1utia unitatii la fonduri speciale (35 H 44B 1'2
4 comision pentru 2nspectoratul Teritorial de ;unca (28 H 4(2 288
"e timpul lic!idarii evidenta conta1ila a societatii a fost condusa de o societate
specializata de conta1ililate0 in 1aza contractului de prestari de servicii semnat de
lic!idatorul /udiciar.
$4au inregistrat c!eltuielile privind conducerea evidentei conta1ile in 1aza
facturilor depuse de societate5
A H 4)1 42.84)
(28 3(.)))
442( (.84)
De asemenea au fost efectuate c!eltuieli de pu1licitate0 au fost ac!izitionate0
imprimate precum si serviciile postale toate in valoare de 8.43).))) lei a caror
inregistare in conta1iliate a fost efectuata astfel5
4 imprimate lei
A H 4)1 3.5))
()4 55'
442( 2.'41
4 servicii pu1licare notificari lei
A H 4)1 4.)))
(28 55'
(38 42(
442( 3.3(2
2n cursul operatiunilor de lic!idare si incasare a sumelor lic!idatorul /udiciar
a supus apro1arii /udecatorului4sindic planuri de distri1uire a sumelor incasate.
#a intocmirea raportului privind cauzele care au condus la intrarea in
insolventa a de1itoarei0 lic!idatorul /udiciar a constatat ca in evidentele conta1ile ale
acesteia e3ista inregistrate creante in cuntum de 53.(33 lei reprezentand facturi emise
pentru vanzarea unor 1unuri anterior desc!iderii procedurii si neancasate pana la aceea
data.
4 inregistarea incasarii creantelor in evidentele conta1ile a unitatii de1itoare
lei
5121 H 4(1 53.(33
2n urma valorificarii 1unurilor de1itoarei0s4a acumulat in contul lic!idarii suma de
52'.)B2 lei o1tinute din5
4 din incasarea creantelor de1itoarei 53.(33 lei6
4 din vanzarea 1unurilor de1itoarei 4B5.43' lei.
#ic!idatorul /udiciar si4a intocmit decontul de c!eltuieli privind activitatea
desfasurata in perioada de la desc!iderea procedurii si pana la termenul din data de
14.)3.2))4 in cuantum de 8(.))) lei %vezi ane3a nr.1)&.
4 inregistarea in evidenta conta1ila a decontului de c!eltuieli
(28 H 4)1 8(.)))
Gudecatorul apro1a Planul de di+tri0uire a +u,el#r iar lic!idatorul /udiciar
ac!ita c!eltuieli ocazionate de procedura de lic!idare precum si o creantele societatii in
ordinea de prioritate sta1ilita in ta1elul definitiv al acestora0apro1at de /udecatorul4sindic
astfel5
creante cu titlu de salarii 15.3)3 lei6
4 creditori 1ugetari 13.85( lei6
4 creditori c!irografari 4'.)12 lei.
2nregistarea in evidentele conta1ile ale unitatii a platii c!eltuielilor ocazionate cu
procedura de lic!idare si a creantelor conform planului de distri1uire apro1at de
/udecatorul4sindic lei5
4 plata indemnizatiei lic!idatorului 4)1 H 5121 8(.)))
4 plata e3pertilor te!nici evaluatori 4)1 H 5121 15.5))
4 plata servicii conta1ilitate 4)1 H 5121 42.)))
4 plata c!elt.diverse pu1licitate0 materiale
consuma1ile si posta 4)1 H 5121 8.43)
4 plata salariilor 421 H 5121 15.3)3
"lata retinerilor din salarii si a contri1utiilor aferente lei
A H 5121 11.(1B
4312 3.(48
43B2 384
4314 2.4'(
4313 2.(88
43B1 1.152
444 B('
44B 1'2
4(2 288
4311 8.448
4 se inc!id conturile de T8,5
A H 442B B5.'1)
442( 8.)38
423 (B.8B2
2n urma operatiunilor 1ancare efectuate de societate prin contul acesteia 1anca isi
incaseaza comisioane 1ancare in suma totala de 5)) lei.
2nregistrarea in conta1ilitate a comisioanelor lei
(2B H 5121 5))
"lata impozitului pe cladiri si impozit teren dupa inregistrarea declaratiei depuse
la "rimaria mun. .istrita lei 5
(35 H 44( 1.553
44( H 5121 1.553
4 T8, de plata aferent vanzarilor 4423 H 5121 (B.8B1
4 salarii personal 421 H 5121 31.1)3
4 plata altor creditori 4(2 H 5121 15.3)2
4 plata catre creditori 1ugetari 4(2 H 5121 13.85(
4 plata catre creditori c!irografari 4(2 H 5121 4'.)12
4 se inc!id conturile de c!eltuieli
121 H A 242.5B2
()4 2.'41
(2( '3)
(2B 5))
(28 141.14'
(35 1.B4(
(41 38.4))
451 8.448
121 H A 1(1.'4B
11B 115.('3
45B 4(.254
(452 1.152
(48.3 2.(88
(58.3 44.(18
4 se inc!id conturile de venituri5
121 H A 4)'.528
B58 1).))))
B58.3 3''.528
$ocietatea se incadreaza in situatia de platitoare impozit pe venit
microintrepinderi si se calculeaza 3 A la profitul o1tinut.
4 inregistrarea impozitului pe venit microintrepinderi ('8 H 441 5.))8
4 virarea impozitului pe venit 441 H 5121 5.))8
2n urma operatiunilor efectuate in procedura de lic!idarea rezulta un profit net in
suma de 1(1.'4B lei care se repartizeaza dupa cum urmeaza5
4acoperirea pierderilor din anii precedenti in suma de 115.('3 lei6
4dividende cuvenite asociatilor 4(.254 lei.
4 inregistrarea in evidentele conta1ile ale societaii repartizarea
profitului5
4 se inregistreaza impozit dividende 45B H 44( 4.(25
4 se vireaza impozit pe dividende5 44( H 5121 4.(25
4 se inregisreaza distri1uirea catre actionari a capitalului social al societatii5
1)12 H 45( 115.25)
2n urma acestor operatiuni 1ilantul conta1il se prezinta conform ane3ei nr.15.
,ceste documente intocmite de lic!idatorul /udiciar0 respectiv 1ilantul final al
lic!idarii si propunerile de distri1uire catre actionari a activului net rezultat in urma
lic!idarii activului si pasivului societatii au fost depuse la grefa tri1unalului.
Gudecatorul4sindic a convocat adunarea generala a creditorilor societatii de1itoare
precum si pe reprezentantii acesteia supunandu4le spre apro1are propunerile lic!idatorului
/udiciar.
Dupa apro1area acestor documente lic!idatorul /udiciar a intocmit ta1elul nominal
cuprinzand actionarii societatii si sumele cuvenite fecaruia dintre acestia in functie de
numarul de actiuni detinute.% vezi ane3a nr.12&.
2n 1aza acestui ta1el lic!idatorul a ridicat din contul lic!idarii sumele
e3istente si a distri1uit actionarilor su1 semnatura de primire sumele cuvenite acestora.
4inregistrarea in evidenta conta1ila a ridicarii sumei din contul de la 1anca si
plata sumelor distri1uite catre actionari lei5
311 H 5121 15(.'3B
A H 5311 15(.'3B
45( 11(.25)
45B 4).(8B
Dupa distri1uirea sumei cuvenite actionarilor societatii0lic!idatorul /udiciar a
adresat o cerere /udecatorului4sindic prin care a solicitat inc!iderea procedurii
falimentului fata de de1itoare si radierea societatii din registrul comertului.
"rin sentinta civila pronuntata /udecatorul4sindic a admis cererea si a dispus cele
solicitate de lic!idatorul /udiciar .
C#n$lu-ii +i pr#puneri%
2n linii mari0 operatiunile conta1ile ce reflecta relatia societatii cu tertii sunt
identice atat in perioada de functionare cat si in cea de dizolvare0 respectiv lic!idare0 cu
e3ceptia faptului ca in perioada de lic!idare ponderea operatiunilor o reprezinta scaderea
din evidentele conta1ile a 1unurilor societatii0 vandute prin licitatie0incasarea creantelor si
plata datoriilor catre creditorii societatii.
$i in ce priveste regimul fiscal regulile aplicate sunt aceleasi atat in perioada de
functionare normala cat si in cea de reorganizare si lic!idare.
2n ce priveste regimul fiscal al operatiunilor ocazionate de lic!idarea /udiciara a
1unurilor comerciantilor faliti apreciez ca situatia se prezinta insa diferit.
Codul fiscal adoptat nu contine dispozitii derogatorii pentru comercianti aflati in
procedura reorganizarii si lic!idarii /udiciare nici din punct de vedere al impozitului pe
profit0respectiv venit0 si nici al T8,.
2n lege e3ista o singura dispozitie derogatorie de la dreptul comun si anume cea
referitoare la calculul do1anzilor si penalitatilor care se face pana in momentul desc!iderii
procedurii falimentului fata de de1itori.
Clarificarea regimului /uridic al comerciantilor aflati in procedura de reorganizare
/udiciara si faliment comporta0in preala1il0o familializare cu regulile si principiile de
interpretare a dreptului fiscal.
2n dreptul fiscal interpretarea normelor /uridice este supusa atat unor reguli
consacrate in teoria generala a dreptului dar si a unor reguli specifice0 care au la 1aza
principiile dominante care guverneaza dreptul fiscal.,ceste principii = intre care la loc de
frunte se situeaza principiul legalitatii = conduc la consecinte importante in ce priveste
prioritatea anumitor reguli de interpretare in raport cu altele.
"rincipiul legalitatii0enuntat e3pres in consitutia +omaniei0dispune ca ta3ele si
impozitele se pot sta1ili numai prin acte de forta /uridicala a legii6 in literatura /uridica de
drept se apreciaza ca acest principiu ocupa in dreptul fiscal un rol dominant avand drept
consecinta limitarea li1ertatii de miscare a interpretului in sensul ca nici organul
administrativ nu poate sa adauge prin interpretare0noi impozite sau conditii neprevazute de
lege pentru a 1eneficia de e3onerari si nici contri1ua1ilul nu poate actiona in interesul sau
prin e3tinderea prin analogie a e3ceptiilor0scutirilor0etc.
2n consecinta intreaga doctrina si /uristprudenta admit ca interpretarea stricta a
te3tului fiscal0care are valoare de regula fundamentata de interpretare in dreptul fiscal0isi
are originea tocmai in principiul legalitatii si in rolul predominant al acestuia.
Daca norma de drept fiscal este clara0fara am1iguitati0 te3tul tre1uie interpretat
literar0fara a se mai apela la acte0norme0etc. situate in afara te3tului pentru a identifica
elemente suplimentare de clarificare.
,stfel fiind analiza te3tului legal nu se e3tinde la nivelul actelor administrative de
aplicare a legii0cel mai adesea norme metodologice ela1orate de ;inisterul 7inantelor
"u1lice si apro1ate prin <otararea Kuvernului0acestea putand c!iar altera sensul te3tului de
lege.
2n cazul lic!idarii /udiciare a comerciantilor declarati faliti prin !otarari ale
tri1unalului0lic!idarea 1unurilor acestora si plata din sumele o1tinute in urma vanzarii
1unurilor a datoriilor falitei este una imperativa si ea se face in conditiile legii privind
reorganizarea /udiciara si falimentul0lege speciala.,stfel fiind0operatiunea de vanzare a
1unurilor nu este o activitate economica in sensul sau strict0ea fiind efectuata de
lic!idatorul /udiciar desemnat de /udecatorul = sindic0deci de un tert in ceea ce o priveste
pe falita si pe creditorii sai.
,stfel fiind0supunerea operatiunilor de lic!idare /udiciara unui regim de fiscalitate
aplica1il activitatilor economice curente este0dupa opinia mea0 lipsita de temei legal0intruct
legea privind reorganizarea /udiciara si falimentul0lege speciala0statuiaza ca sumele
o1tinute in urma vanzarii 1unurilor falitei si a incasarii creantelor acesteia se
repartizeaza pentru plata c!eltuielilor ocazionate de procedura de lic!idare si creditorilor
societatii0 intr4o ordine de prioritate strict prevazuta in respectiva
lege.
Creantele 1ugetare0 respectiv ta3ele si impozitele datorare de falita0 impreuna cu
celelalte creante0 sunt inscrise in ta1elul de creante al de1itoarei0 intocmit de lic!idatorul
/udiciar inaintea inceperii operatiunilor de lic!idare0cu precizarea ordinei de prioritate in
care acestea vor fi platite.
,stfel fiind0 plata in afara repartizarii sta1ilite prin ta1elul de creante a T8, din
sumele incasate in urma lic!idarii activului falitei precum si a unui impozit pe profit@venit0
nu are temei legal intrucat plata unor astfel de impozite nu este prevazuta in legea care
reglementeaza reorganizarea /udiciara si falimentul0ea defavorizand vadit pe ceilalti
creditori ai falitei0 intrucat sumele respective nu sunt cuprinse in ta1elul de creante.
Dealtfel0 plata T8, la sumele incasate din valorificarea 1unurilor falitei este0 de
cele mai multe ori0 fara temei intrucat respectivele 1unuri au fost ac!izitionate de faliti
inainte de data aplicarii legii privind T8,0 astfel incat acestia nu a uzat de dreptul de
decucere a T8, la cumpararea 1unurilor si este firesc ca acestia sa nu fie o1licati la plata
T8, la valorificarea respectiveloe 1unuri.
$ituatia este similara si in ce priveste impozitul pe profit@venit intrucat vanzarea
1unurilor falitei este o vanzare fortata si ea nu este facuta pentru a se o1tine profit in
urma vanzarii ci sume din care sa fie satisfacuti creditorii societatii falite."lata unei impozit
pe profit la sumele incasate cu acest titlu apare ca fiind0 dupa opinia mea0 lipsit de
moralitate.
BIBLIOGRAFIE
.-:#$C: ;2+C,0 .,+N, C-+N#2:0,uditul financiar0reorganizarea /udiciara si
lic!idarea societatilor comerciale0ditura 7undatiei Romania de Maine.
C,"+N,+: $T,NC2: D. Drept commercial roman0ditia a 222 a 0ditura ,##
.CM.
C-;,N 7#-+2N 0Conta1ilitatea financiara0 ditura 7undatiei Romania de
Maine.
7#,NK, N2C:#, 0 l-,N 2-N,$C:. Tratat de conta1ilitate financiara0ditura
conomica.
2-N$C: #:;2N2T,0 Conta1ilitatea aprofundata0 ditura 7undatiei Romania de
Maine.
2-N$C: C2C2#2, 0Conta1ilitate01azele teoriei si preactici conta1ile0ditura 7undatiei
+omania de ;aine.
#egea nr.31@1'')0repu1licata0pu1licata in ;onitorN -ficial al +omaniei0"artea 20 nr.1)(( din
1B noiem1rie 2))4.
#egea nr.82@1''10repu1licata0pu1licata in ;onitorul -ficial al +omaniei0 "artea 20 nr.38) din
)5 iunie 2))2.
#egea nr0(4@1''50repu1licata0 pu1licata in ;onitorul -ficial al +omaniei0 "artea 20 nr.1)((
din 1B noiem1rie 2))4.
#egea nr.5B1@2))3 privind Codul 7iscal 0modificata prin -:K nr.138@2))4 si paro1ata de
#egea nr. 1(3@)1.)(.2))50pu1licata in ;onitorul -ficial al +omanie nr.4(( din )1 iunie
2))5.
-rdinul ;inisterul 7inantelor nr.13B(@2))40pu1licat in ;onitorul -ficial al +omaniei0 "artea
20nr.1)12@)3 noiem1rie 2))4
+evista de insolventa PHOENIS, ditura :niunea Nationala a "racticienilor in +eorganizare
si #ic!
(2B H 5121
5))

S-ar putea să vă placă și