Sunteți pe pagina 1din 6

Ajutorul de somaj

Somajul,definitie.
Somajul - fenomen permanent in toate tarile, prin dimensiunea si durata sa ridica o serie
de probleme privind definirea, cauzele, formele de manifestare si posibilitatile de
reducere a acestora. Somajul prin efectele economico - sociale pe care le genereaza, a
devenit o problema preocupanta, in ultimele decenii, pentru toate statele lumii.
Somajul - este un dezechilibru al pietei muncii la nivelul ei national - un excedent al
ofertei fata de cererea de munca cu niveluri si sensuri de evolutie diferite pe tari si
perioade, ce are in prezent un caracter permanent, dar care nu exclude definitiv existenta
starii de ocupare deplina a fortei de munca.
Somajul - se mai poate defini si ca o stare de inactivitate economica, totala sau partiala,
proprie celor care nu au loc de munca, sunt in cautarea unuia, dar nu-si pot gasi de lucru
ca salariati. Somajul este locul de intalnire si de confruntare al cererii globale si ofertei
globale de munca.
Somerii - sunt acele persoane din cadrul populatiei active disponibile, care doresc sa
lucreze si cauta un loc de munca retribuit deoarece nu au un astfel de loc in mod curent.
In randul somerilor se cuprind persoanele care si-au pierdut locul de munca pe care l-au
avut, precum si noii ofertanti de forta de munca, ce nu gasesc unde sa se angajeze.
Biroul International al Muncii (organizatie din cadrul !" # defineste somerul ca fiind
persoana care indeplineste urmatoarele conditii $
- are o varsta de peste %& ani '
- este apt de munca '
- nu are loc de munca '
- este disponibil pentru o munca salariala sau nesalariala '
Cauzele somajului
(paritia si accentuarea somajului au o multitudine de cauze obiective, dar si subiective.
In conditiile unei productivitati a muncii ridicate, ritmul de crestere economica, nu mai
este capabil sa creeze noi locuri de munca, astfel incat sa asigure o ocupare deplina, pe
piata muncii, decalajul intre cererea de munca si oferta de munca fiind in favoarea
ultimei. )xista si cauze de ordin subiectiv, care tin de
comportamentul retinut al agentilor economici de a angaja tineri, fie datorita lipsei lor de
experianta, fie ca acestia nu se incadreaza in disciplina muncii. In randul tinerilor,
somajul apare si ca urmare a tendintei de a cauta locuri de munca platite cu un salariu mai
mare, fapt ce intarzie integrarea lor activa. *rogresul
tehnic - pe termen scurt, este generator de somaj, intr-o proportie mai mare sau mai mica,
in functie de capacitatea financiara a tarilor de a asimila noutatile cercetarii stiintifice.*e
termen lung, genereaza noi nevoi, care sunt acoperite prin produse rezultate din activitati
noi, generatoare de locuri de munca.
+riza economica - caracterizata prin scaderi sau stagnari ale activitatii economice,
sporeste numarul de someri, integrarea lor fiind la un nivel scazut. (bsorbirea unui numar
cat mai mare de someri depinde de posibilitatile reale ale fiecarei tari de a stimula agentii
economici in cresterea investitiilor de capital.In ,omania, criza economica de lunga
durata a generat un somaj de mari proportii cu perspective reduse de reintegrare a fortei
de munca pe termen scurt. Modificarile de structura a ramurilor si
sectoarelor economice - sub impactul diversificarii cererii de bunuri, al crizei energetice,
conduc inevitabil pentru o perioada indelungata la reducerea cererii de munca.Imigrarea -
emigrarea - influenteaza asupra starii pietei muncii. Imigrarea unei parti a populatiei
active in vederea angajarii in diferite tari va spori oferta de forta de munca in cadrul
acestora. )migrarea are un efect invers, de scadere a ofertei de munca in zona de origine.
+onjunctura economica si politica internationala nefavorabila - datorita oscilatiilor
ritmului cresterii economice, conflictele armate, promovarii unor politici de embargou
influenteaza negativ asupra relatiilor economice vizand importul - exportul, deteriorand
activitatile economice in tarile din zona si contribuind la cresterea somajului.)xistenta
somajului la un nivel ca o rata naturala, urmata de o relativa stabilitate a ofertei de
munca, ar genera conditii de echilibru intre rata somajului si rata inflatiei.
Inf.: http$--referat.clopotel.ro-Somajul-%./&0.html
Date statistice
Biroul Naional de Statistic informeaz1, c1 2n trimestrul II .3%. popula4ia economic
activ1 (popula4ia ocupat1 plus 5omerii# a ,epublicii Moldova a constituit %.66,7 mii
persoane, fiind 2n descre5tere cu 8,/9 (-6%,0 mii# fa41 de tr.II .3%%. Structura popula4iei
active s-a modificat dup1 cum urmeaz1$ ponderea popula4iei ocupate a crescut de la
7:,09 la 7&,&9, iar ponderea 5omerilor s-a mic5orat de la 6,.9 la 8,&9. ;isparit14i
importante pe sexe 5i medii 2n cadrul persoanelor economic active nu s-au 2nregistrat$
ponderea b1rba4ilor (&%,.9# a dep15it pu4in ponderea femeilor (80,09#, iar ponderea
persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare fa41 de cea a popula4iei
active din mediul urban$ respectiv &:,.9 5i 86,09.
Inf.: http$--<<<.statistica.md-ne<svie<.php=l>ro?id>:677?idc>%60
Ajutor de somaj
(pel2nd la serviciile agen4iilor pentru ocuparea for4ei de munc1 persoanele fara un loc de
munca pot beneficia de plata ajutorului de 5omaj.
@omerii beneficiaz1 de ajutor de 5omaj dac1 2ntrunesc cumulativ urm1toarele condiii:
a) s2nt 2nregistra4i la agen4ia 2n a c1rei raz1 teritorial1 25i au domiciliul'
b) au lucrat 5i au un stagiu de cotizare 2n sistemul asigur1rilor sociale de stat de cel pu4in
6 luni din ultimele .8 de luni calendaristice premerg1toare datei 2nregistr1rii'
c) nu ob4in venituri impozabile conform legii.
@omerii beneficiaz1 de ajutor de 5omaj dac1 au 2ncetat activitatea de munc1 2n
urm1toarele circumstane:
a) deces al angajatorului persoan1 fizic1, declarare a acestuia decedat sau disp1rut f1r1
urm1 prin hot1r2re a instan4ei judec1tore5ti'
b) retragere, de c1tre autorit14ile competente, a autoriza4iei (licen4ei# de activitate a
unit14ii'
c) expirare a termenului contractului individual de munc1 2ncheiat pe o durat1
determinat1 A de la data prev1zut1 2n contract, cu excep4ia cazurilor c2nd raporturile de
munc1 continu1 5i nici una dintre p1r4i nu a cerut 2ncetarea lor'
d) finalizare a lucr1rii prev1zute de contractul individual de munc1 2ncheiat pentru
perioada 2ndeplinirii unei anumite lucr1ri'
e) 2ncheiere a sezonului, 2n cazul contractului individual de munc1 pentru 2ndeplinirea
lucr1rilor sezoniere'
f) for41 major1, confirmat1 2n modul stabilit, care exclude continuarea raporturilor de
munc1'
g) lichidare a unit14ii sau 2ncetare a activit14ii angajatorului persoan1 fizic1'
h) reducere a num1rului sau a statelor de personal din unitate'
i) constatare a faptului c1 salariatul nu corespunde func4iei de4inute sau muncii prestate
din cauza st1rii de s1n1tate, 2n baza certificatului medical'
j) constatare a faptului c1 salariatul nu corespunde func4iei de4inute sau muncii prestate
ca urmare a calific1rii insuficiente, confirmate prin hot1r2re a comisiei de atestare'
k) schimbare a proprietarului unit14ii A 2n privin4a conduc1torului de unitate, a adjunc4ilor
s1i, a contabilului-5ef'
l) restabilire la locul de munc1, conform hot1r2rii instan4ei judec1tore5ti, a persoanei care
a 2ndeplinit anterior munca respectiv1, 2n cazul c2nd permutarea sau transferul salariatului
la o alt1 munc1 nu s2nt posibile'
m) refuz al salariatului de a fi transferat la o alt1 munc1 din motive de s1n1tate, 2n baza
certificatului medical
n) refuz al salariatului de a fi transferat 2n alt1 localitate 2n leg1tur1 cu mutarea unit14ii 2n
aceast1 localitate'
o) au demisionat, au c1utat activ de lucru, s-au aflat la eviden41 la agen4ie ca 5omeri cel
pu4in : luni calendaristice 5i, din lipsa locurilor de munc1 corespunz1toare, nu s-au putut
angaja 2n c2mpul muncii'
) renun4are la autoriza4ia (licen4a# pentru desf15urarea unei activit14i de 2ntreprinz1tor
sau pe baz1 de patent1'
!) 2ncetare a activit14ii de munc1 peste hotare A 2n condi4iile 2ncheierii anticipate a unui
contract individual de asigur1ri sociale de stat.
(jutorul de 5omaj se acord1 2ncep2nd cu a opta zi de la data 2nregistr1rii cererii la agen4ie.
@omerii beneficiaz1 de ajutor de 5omaj al c1rui cuantum se stabile5te diferen4iat, 2n
func4ie de circumstan4ele 2n care a 2ncetat activitatea de munc1 a persoanei, dup1 cum
urmeaz1$
a) :3 la sut1 din salariul mediu pe economie din anul precedent, la data stabilirii pl14ii A
2n cazul persoanelor ce au r1mas f1r1 loc de munc1 din cauza circumstan4elor expuse 2n
lit.o#-B# de mai sus'
b) 83 la sut1 din salariul mediu pe economie din anul precedent, la data stabilirii pl14ii A
2n cazul persoanelor ce au r1mas f1r1 loc de munc1 din cauza circumstan4elor expuse 2n
lit.b#-f#, i#-n# de mai sus'
c) &3 la sut1 din salariul mediu pe economie din anul precedent, la data stabilirii pl14ii A
2n cazul persoanelor ce au r1mas f1r1 loc de munc1 din cauza circumstan4elor expuse 2n
lit.a#, g# 5i h# de mai sus.
*ersoanele 2ndrept14ite beneficiaz1 de ajutor de 5omaj o perioad1 care se stabile5te
diferen4iat, 2n func4ie de stagiul de cotizare, dup1 cum urmeaz1$
a) 6 luni calendaristice, 2n cazul unui stagiu de cotizare de p2n1 la & ani, dar nu mai pu4in
de 6 luni'
b) 7 luni calendaristice, 2n cazul unui stagiu de cotizare cuprins 2ntre & 5i %3 ani'
c) %. luni calendaristice, 2n cazul unui stagiu de cotizare de peste %3 ani.
(jutorul de 5omaj se acord1 5omerilor lunar prin intermediul b1ncilor.
Acordare ajutor de somaj
Solicitantul de ajutor de 5omaj trebuie s1 de4in1 un stagiu de cotizare la bugetul
asigur1rilor sociale de stat de minim 7 luni din ultimele .8 de luni calendaristice
premerg1toare datei 2nregistr1rii, nu de 6 luni, ca 2n prezent. "nele modific1ri 2n legisla4ia
2n domeniul ocup1rii for4ei de munc1 au fost operate 2n cadrul Cuvernului. Dotodat1, a
fost modificat 5i modul de calculare a ajutorului de 5omaj. (stfel, acesta va fi calculat 2n
baza salariului mediu al 5omerului, 5i nu 2n baza salariului mediu pe economie, ca p2n1 2n
prezent.
Inf.: http$--muncaformala.md-drepturi-la-munca-
;in Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pentru anul 2013 au fost preconizate
ajutor de 5omaj 5i presta4ii de asigur1ri sociale, 5omerilor A 68,38 milioane lei sau cu 0.,/
mii lei mai pu4in fa41 de cheltuielile aprobate pentru anul .3%.. +onform prognozei
efectuate, cheltuielile incluse la aceast1 pozi4ie sunt destinate pentru plata$ ajutorului de
5omaj pentru 7&33 persoane' indemniza4iei de incapacitate temporar1 de munc1 pentru
833 persoane' indemniza4iei de maternitate pentru &3 persoane.
Inf.$ http$--<<<.cnp.md-en-<orEing-groups-social-educational-Fouth-and-environment-
policies-stiri-item-%:0:-bas
Ajutorul de somaj. Asecte oziti"e si negati"e.
Gn conformitate cu art. 29 al Legii privind ocuparea orei de munc !i protecia social
a persoanelor alate "n cutarea unui loc de munc nr. 102#$% din 13 martie 2003, cu
modific1rile 5i complet1rile ulterioare,acordarea ajutorului de 5omaj este o m1sur1 pasiv1
de protec4ie social1 a 5omerilor asigura4i. +uantumul ajutorului de 5omaj nu poate fi mai
mic decHt cuantumul salariului minim stabilit pe 4ar1 5i nu va dep15i cuantumul salariului
mediu pe economie din anul precedent. @omerii beneficiaz1 de ajutor de 5omaj 2ncepHnd
cu a opta zi de la data 2nregistr1rii cererii pentru un loc de munc1 la agen4ie, dac1 acest
drept este confirmat documentar, cu excep4ia$ persoanelor concediate 2n urma lichid1rii
unit14ii sau reducerii statelor de personal din unitate, care beneficiaz1 de ajutor 2n acelea5i
condi4ii dar nu mai devreme de expirarea$ a trei luni calendaristice din data concedierii'
persoanelor demisionate care beneficiaz1 de ajutor nu mai devreme de expirarea$ a trei
luni calendaristice din data 2nregistr1rii cererii la agen4ie. Gn conformitate cu legisla4ia 2n
vigoare 2n cazul suspend1rii pl14ii 2n condi4iile art.3& alin.'1( lit. 'a.() adic1 dup1
expirarea a : zile din data 2n care nu a fost 2ndeplinit1 obliga4ia prev1zut1 la art.1*
alin'.+( restabilirea pl14ii se face la cerere, dar nu mai tHrziu de 63 zile calendaristice de la
data ultimei vizite la agen4ie. *otrivit prevederilor legii 2n cazul suspend1rii pl14ii 2n
condi4iile art.3& alin.'1( lit. b( pe perioada 2ndeplinirii obliga4iei militare'c# pe perioada
arestului' d# pe perioada concediului de boal1. restabilirea pl14ii ajutorului de 5omaj se
efectueaz1 la cererea beneficiarului, dar nu mai tHrziu de :3 zile calendaristice de la data
2ncet1rii situa4iei care a condus la suspendare. +onform prevederilor Iegii suspendarea
pl14ii ajutorului de 5omaj poate fi anulat1. ;ecizia privind suspendarea pl14ii ajutorului de
5omaj prev1zut1 la art. 3& alin. '1( lit. a( dup1 expirarea a : zile din data 2n care nu a fost
2ndeplinit1 obliga4ia prev1zut1 la art.1* alin'+() din prezenta Iege se anuleaz1 2n cazul 2n
care beneficiarul prezint1 acte justificative c1 nu 5i-a 2ndeplinit obliga4ia din motive
2ntemeiate. Se consider# moti"e $ntemeiate a beneficiarului urm#toarele situaii$ a#
na5terea copilului s1u b# c1s1torie' c# decesul rudelor pHn1 la gradul doi inclusiv' d# for4a
major1' e# 2mboln1virea' f# aflarea 2n arest. Beneficiarul trebuie s1 prezinte actele
justificative 2n termen de :3 zile de la data 2n care nu 5i-a 2ndeplinit obliga4ia prev1zut1 la
articolul 1*alin.'+( . %&ist# consecine negati"e ale 'omajului care afecteaz# $ntreaga
societate: 5omajul reprezint1 2n fapt o form1 de inutilizare a factorului de produc4ie
munc1, de aici decurgHnd risip1 5i pierderi mai ales din punct de vedere social' 5omajul
provoac1 sc1derea drastic1 a nivelului de trai, inducHnd no4iunea de s1r1cie' prin 5omaj
sunt leza4i cei care fac parte din popula4ia activ1 subocupat1, oameni care 25i manifest1
dorin4a 5i capacitatea de a lucra dar nu au unde' fiind un dezechilibru economic afecteaz1
compartimentele umane ale economiei na4ionale' popula4ia ocupat1 este cea care suport1
din plin gravele consecin4e ale fenomenului' apare 5i se dezvolt1 munca pe pia4a neagr1'
prin coordonatele lui 5omajul exercit1 presiuni asupra salariilor lucr1torilor ocupa4i'
concedierile consist1 2ntr-un puternic obstacol 2n calea relans1rii activit14ii economice a
unei 41ri' se genereaz1 sau se amplific1 st1rile de dezacord 2ntre popula4ia care munce5te
5i cea cu un anumit grad de subocupare'
Inf.: http$--<<<.referatmd.com-drept-ajutorul-de-9+&97Jomaj-aspecte-pozitive-
9+&97Ji-negative