Sunteți pe pagina 1din 319

1

Capitolul 1

ISTORICUL UNIUNII EUROPENE


Concepte-cheie: ideea de Uniune European!; principii
fundamentale ale dreptului comunitar; Tratatul CECO; Tratatul
Comunit!"ii Economice Europene; Tratatul Comunit!"ii Europene a
Energiei Atomice; Tratatul de Fuziune;Actul Unic European; Tratatul
asupra Uniunii Europene; Tratatul de la Maastricht; Tratatul de la
Nisa; Tratatul de la Lisabona; Politica Extern! #i de Securitate
Comun!; Justi"ie #i Afaceri Interne; cooperare poli"ieneasc! #i
judiciar! n materie penal!; pilonii cooper!rii europene; Eurojust;
func"ionalismul sectorial; interguvernamentalism; nefunc"ionalism;
Uniunea Europei Occidentale; aquis comunitar


1.1. Ideea de uniune european!

Ideea este foarte veche. Dante Alighieri (n. 29 mai 1265,
Floren!a, d. 14 septembrie 1321, Ravena, poet "i filosof italian, om
politic florentin, primul mare poet de limb# italian#), n Divina
comedia "i imagina o Europ! unificat!, aflat# sub conducerea unui
suveran aflat deasupra celorlal!i suverani. Limba comun# urma s# fie
latina, iar moneda comun# florinul care avea o circula!ie larg# n
Europa ca urmare a activit#!ii negustorilor din Floren!a.
Concep!ia lui Alighieri merit# men!ionat# pentru c# a intuit
necesitatea p#str#rii suveranit#!ii statelor membre, a monedei unice, pe
care Uniunea European# a realizat-o par!ial ncepnd cu anul 2002, la
peste 50 de ani de la nceputurile construc!iei comunitare, dar "i a
limbii unice despre care nc# nu se discut#.


2
n secolul al XVII-lea, Ducele de Sully (numit n 1597 "eful
administra!iei financiare din timpul regelui Henric al IV-lea al Fran!ei, "i
care apar!inea grup#rii religioase a hugheno!ilor), n Grand Dessin a
lansat ideea unui corp politic al tuturor statelor Europei care s#
poat# produce ntre membrii s#i o pace inalterabil# "i un comer! perpetuu.
Immanuel Kant, n 1795, a elaborat un Proiect de pace etern#
bazat pe o federa!ie de state libere, avnd o constitu!ie de tip republican.
Victor Hugo, n discursul rostit la al treilea Congres
Interna!ional de Pace de la Paris din 1849, spunea c# va veni o zi
cnd vom vedea aceste dou# grupuri imense, Statele Unite ale
Americii "i Statele Unite ale Europei, unul n fa!a celuilalt, ntinzndu-
"i minile unul celuilalt peste m#ri, schimbnd produse, comer!,
industrie, arte, genii.
O Europ# unit# a existat efectiv pe vremea Imperiului roman
care ns# cuprindea "i coasta de nord a Africii, Asia Mic#, incluznd
Turcia, aspirant# la statutul de membru U.E., dar "i Israelul, timp n
care Marea Mediteran# ajunsese un lac interior al Imperiului.
Napoleon a ncercat unificarea Europei sub autoritatea Fran!ei,
dar mpotriva voin!ei popoarelor, ceea ce a provocat explozia
na!ionalismelor europene.
Saint Simon (1760-1825) n 1814 prevedea construc!ia Europei
n jurul unei alian!e Fran!a-Anglia, condus# de un monarh lider
"tiin!ific "i politic
1
. Acestei alian!e i se puteau al#tura "i alte state care
se eliberau "i "i creau institu!ii reprezentative.
$i al!i vizionari au formulat proiecte de unificare a Europei.
Dup# Primul R#zboi Mondial, Aristide Briand n 1929, n Adunarea
General# a Societ#!ilor Na!iunilor, a propus s# se constituie un fel de
leg"tur" federal" ntre na!iunile europene.
n 1944, reprezentan!ii mi"c#rilor europene de rezisten!#
europene, reuni!i n Elve!ia, au elaborat un program european care
statua c# realizarea unei Europe prospere, democratice "i pacifice, sub
forma unei reuniuni de state suverane, separate prin frontiere politice
"i vamale este imposibil#, afirmnd c# doar o federa!ie european" ar
putea nl#tura cauzele celor dou# r#zboaie mondiale.

1
Adrian N#stase, Europa quo vadis?,Editura Monitorul Oficial,
Bucure"ti, 2003, p. 21-29.


3
n 1946, Winston Churchill, la Universitatea din Zrich, a
sus!inut ideea unor State Unite ale Europei, construite n jurul
Fran!ei "i Germaniei, sub auspiciile Marii Britanii "i ale SUA.
n 1947, mai multe mi"c#ri care militau pentru unitate european#
au format Comitetul Interna!ional de coordonare a mi#c"rilor
pentru unificarea Europei. Primul Congres European !inut la Haga
n 1948, care a reunit peste 800 de delega!i din 19 !#ri, a formulat
ideea unei zone europene de comer! liber "i a necesit#!ii de creare a
unor institu!ii europene un Parlament European "i o Curte de
Justi!ie. Richard Caudenhove-Kalergi a creat mi"carea Pan Europa
2
.

1.2. Etapele realiz!rii Uniunii Europene

Este unanim recunoscut c# la baza nf#ptuirii Uniunii Europene
se afl# Planul Marshall care a creat condi!iile unui sistem de
cooperare economic# care a permis primele proiecte de integrare
european#.
Dup# cel de-al doilea r#zboi mondial, cele dou# superputeri,
Uniunea Sovietic# "i SUA, "i-au disputat puternic zonele de influen!#,
n special n Europa. Marea Britanie, asociat al Statelor Unite, se
angajase s# sus!in# linia de rezisten!# format# de Grecia "i Turcia. La
21 februarie 1947, Ambasada Marii Britanii din SUA a anun!at
Secretariatul de stat din Washington c#, din cauza gravelor dificult#!i
cu care se confrunta economia britanic#, Regatul Unit al Marii Britanii
nu mai avea for!a economic# "i militar# pentru a suporta imensele
cheltuieli cu bazele militare din Marea Mediteran#.
n acela"i timp, n Europa prindeau "i c"tigau teren mi"c#rile
socialiste "i comuniste prosovietice, ajungndu-se chiar la desemnarea
unor mini"tri comuni"ti n guvernele Italiei "i Fran!ei. n acest context,
Truman, pre"edintele american care i-a succedat lui Roosevelt, la 12
martie 1947 s-a adresat sesiunii comune a Congresului SUA "i a
solicitat autoriza!ia pentru alocarea a 400 milioane dolari n ajutorul
Greciei "i Turciei. Congresul SUA a aprobat ajutorul "i a stabilit

2
Ion Ignat, Uniunea European! de la Pia"a Comun! la moneda
unic!, Editura Economic#, Bucure"ti, 2002, p. 13-14.


4
obiectivul de a manifesta o atitudine ferm! a Washingtonului fa"!
de Moscova.
La 5 iulie 1947, la Universitatea Harvard, secretarul de stat al
SUA, George Marshall, cu ocazia discursului !inut la acordarea
titlului de doctor honoris causa, a atacat dur preten!iile de superputere
ale URSS care urm#rea fie numai o adeziune sau chiar o ncorporare
for!at# a Germaniei la cauza socialismului pentru a realiza revolu!ia
mondial#.
Interesul SUA de a sprijini economic Europa occidental#, viza "i
relansarea propriei economii, aflat# n recesiune, relansare posibil#
prin cererea mare de m#rfuri dar "i stoparea avansurilor socialiste "i
comuniste din Italia "i Fran!a care, mpreun# cu na!ionalizarea
laburist# din Marea Britanie, ar fi periclitat men!inerea economiei de
pia!# n aceast# parte a lumii.
La 12 iunie 1947, la ini!iativa Marii Britanii "i Fran!ei a avut loc
la Paris o conferin!# care s-a finalizat cu constituirea unui Comitet
European de Cooperare Economic" (CECE), ce a avut menirea de
a realiza un studiu privind necesit#!ile europene de import din zona
dolarului. Studiul a fost aprobat n Conferin!a din 22 septembrie 1947
"i a fost transmis n SUA.
La 3 aprilie 1948, pre"edintele SUA a semnat Legea asisten!ei
externe (Foreign Assistance Act) prin care era sus!inut Programul
de Recuperare European". n acest fel a demarat oficial Planul
Marshall. A fost creat# Administra!ia de Cooperare Economic"
(CECA), agen!ie federal# pentru organizarea ajutorului, aceasta
func!ionnd pn# la 30 septembrie 1951.
La 16 aprilie 1948 s-a semnat la Paris conven!ia constitutiv# a
Organiza!iei Europene de Cooperare Economic" (OECE), ca agen!ie
european# a Planului Marshall, avnd ca membri fondatori 16 state
europene: Austria, Belgia, Danemarca, Fran!a, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburg, Norvegia, Olanda, Portugalia, Marea Britanie, Suedia, Turcia,
R.F. Germania "i Spania. SUA "i Canada au fost admise ca membri
asocia!i, iar Iugoslavia a primit statut de observator
3
. Ajutorul dat de SUA
Europei, ntre 1949 "i 1961 a fost de peste 30 miliarde dolari.

3
Ion Ignat, op. cit., p. 14-19.


5
OECE nu s-a concentrat numai pe distribuirea ajutorului
american, ac!ionnd "i n direc!ia unei cooper#ri intraeuropene.
Startul construc!iei europene a fost dat de ministrul de externe
francez Robert Schuman care, la 9 mai 1950, ntr-un discurs, la
aniversarea a 5 ani de la victoria asupra fascismului, a propus crearea
unei nalte autorit"!i suprana!ionale, care s# dirijeze produc!ia "i
desfacerea o!elului "i c#rbunelui n Europa. La baza propunerii lui
Schuman se afla planul elaborat de Jean Monnet. Ideea era mai
veche "i fusese lansat# de Konrad Adenauer, cancelarul demo-cre"tin
care a reconstruit Germania dup# cel de-al doilea r#zboi mondial.
Acesta, n 1949 a propus o asociere de drept interna!ional pe baz# de
cooperare n care Germania ar participa cu regiunea Ruhr, Fran!a cu
minereul din Lorena, Fran!a, Germania, Saarland, Luxemburg, Belgia
cu industriile lor grele
4
.

4
Adrian N#stase, op. cit., p. 28.


6


La 18 aprilie 1951, la Paris, Fran!a, Germania, Italia, Belgia,
Olanda "i Luxemburg au semnat Tratatul instituind Comunitatea
European" a C"rbunelui #i O!elului (CECO), intrat n vigoare la 23
iulie 1953. Tratatul viza plasarea produc!iei franco-germane de
c#rbune "i o!el sub o nalt# autoritate comun#, ntr-un organism


7
deschis particip#rii celorlalte !#ri ale Europei (Robert Schuman,
Declara!ia de la 9 mai 1950).
Dorin!a de colaborare viza "i alte domenii, ntre altele "i cel al
ap#r#rii. S-a ncercat crearea unei armate exclusiv europene a statelor
membre CECO avnd ca punct de plecare Planul Pleven.
La 26 mai 1952, acelea"i 6 state fondatoare CECO au semnat
Tratatul instituind Comunitatea European" de Ap"rare (CEA),
sub forma unei organiza!ii suprana!ionale cuprinznd un Comisariat,
un Consiliu de Mini#tri, o Curte de Justi!ie "i o Adunare
Parlamentar". O autoritate militar# comun# la nivel european avea n
subordine trupele europene.

Acest Tratat CEA nu a mai fost pus
niciodat# n aplicare urmare a faptului c#, n 1954, Adunarea
Na!ional# Francez# nu l-a ratificat.
n 1953 Adunarea Parlamentar# a CECO a elaborat un proiect de
tratat privind o comunitate politic". Comunitatea European# astfel
nfiin!at# avea competen!# general# n domeniile politicii economice,
al securit#!ii "i politicii externe, urmnd ca n doi ani s# absoarb#
CECO "i Comunitatea European# de Ap#rare
5
.
Conferin!a la nivel nalt de la Messina (Italia) din 1955 a decis
ca viitorul cooper#rii europene s# se bazeze pe integrarea economic#
"i, n special, pe realizarea unei pie!e comune ntre statele membre. n
acest scop a fost constituit un comitet interguvernamental, condus de
ministrul de externe al Belgiei, Paul-Henri Spaak. Raportul ntocmit
de acest comitet a stat la baza proiectului de Tratat pentru nfiin!area
Comunit#!ii Economice Europene (CEE).
n 1957, la Roma, au fost semnate Tratatul instituind
Comunitatea Economic" European" (CEE) "i Tratatul instituind
Comunitatea European" a Energiei Atomice (CEEA) sau
EURATOM.
Tratatul CECO a creat patru institu!ii: o nalt# Autoritate, o
Adunare responsabil# cu controlul politic, un Consiliu al Mini"trilor,
constituit din reprezentan!i ai statelor membre, "i o Curte de Justi!ie.
Acestea aveau competen!e n domeniul pentru care s-a convenit
Tratatul.


5
Idem, op. cit., p. 35


8


$i Tratatul de la Roma prevedea constituirea unor institu!ii o
Comisie (echivalentul naltei Autorit#!i), aceasta fiind executivul
independent al Comunit#!ii, Consiliul de Mini#tri, ca organ
interguvernamental "i autoritate legislativ#, Curtea de Justi!ie
autoritate judiciar# "i o adunare parlamentar# cu rol consultativ.
Prin Tratatul de la Bruxelles din 8 aprilie 1965, cunoscut sub
numele de Tratatul de fuziune, s-a realizat unificarea executivelor
celor 3 comunit#!i (cele 3 Consilii de Mini"tri ale CEE "i CEEA) "i a
naltei Autorit#!i (CECO), acestea fiind nlocuinte cu un Consiliu de
Mini"tri "i o Comisie
6
.
Urmare a summit-ului de la Paris, din decembrie 1974, ncepnd cu
anul 1975, "efii de state sau de guverne s-au reunit de trei ori pe an, n
cadrul Consiliului European (acesta este un alt organism dect Consiliul
Europei), pentru definirea liniilor politice generale ale Comunit#!ii.

6
Idem, op. cit., p. 35.


9
n 1976 a avut loc prima extindere prin aderarea Regatului Unit al
Marii Britanii, Irlandei #i Danemarcei, iar, mai apoi, n 1981, a Greciei #i,
n 1986, a Portugaliei.
La 20 septembrie 1976, Consiliul a aprobat condi!iile pentru
alegeri direct n Parlamentul European, "i s-a semnat Actul privind
alegerea reprezentan!ilor Adun"rii prin sufragiu universal direct.
Primele alegeri au avut loc n iunie 1979.
n 1985, Lordul Cockfield, comisarul european pentru Pia!a Intern#,
a dat publicit#!ii Carta Alb", document care a pus bazele unui program
legislativ n vederea realiz#rii pie!ei interne, obiectiv propus s# se realizeze
pn# la 31 decembrie 1992.
n anul 1986, prin Actul Unic European (AUE), care a incorporat
Carta Alb#, s-a f#cut prima mare reform# a Tratatelor Comunit#!ilor. AUE
a avut ca obiectiv finalizarea a"a-numitei pie!e interne, definit# ca o zon#
f#r# frontiere interne n care este asigurat# libera circula!ie a m#rfurilor,
persoanelor, serviciilor "i capitalului. Tratatul a intrat n vigoare n 1987.
Prevederile majore ale Actului Unic European sunt:
Ad#ugarea la competen!ele Comunit#!ii Europene a "ase noi
domenii de strategie: pia!a unic#, cooperarea monetar#, politicile sociale,
coeziunea (ntre regiunile mai nst#rite "i cele mai s#race), cercetarea "i
dezvoltarea, standardele de mediu.
Extinderea competen!elor Parlamentului European: - Consiliul de
Mini"tri putea trece peste un veto al P.E. n majoritatea domeniilor de
strategie legate de pia!a unic# numai printr-un vot n unanimitate.
Introducerea n Consiliu a votului prin majoritate calificat#
(VMC), punndu-se cap#t veto-ului na!ional n cele mai multe domenii
apar!innd pie!ei unice.
Acordarea unui statut oficial Consiliului European, n care "efii de
stat sau de guvern ai statelor membre se ntrunesc pentru a stabili politici.
Declara!ia c# pia!a intern# a CE urma s# fie complet# pn# la 31
decembrie 1992 "i c# toate barierele care mai existau n calea comer!ului
intracomunitar urmau s# fie nl#turate
7
.
La 7 februarie 1992 s-a semnat Tratatul de la Maastricht, convenit
n decembrie 1991 cnd s-a stabilit cadrul realiz#rii Uniunii Economice "i

7
Steven p. Mc. Giffen, Uniunea European!, Ghid critic, Editura
Monitorul Oficial, 2007, p. 8.


10
Monetare, "i care a intrat n vigoare n noiembrie 1993, cunoscut ca
Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE). Acesta "i-a definit ca
obiective:
1. trecerea de la pia!a unic# la o uniune economic" #i monetar",
comportnd "i trecerea la o moned# unic#;
2. afirmarea identit#!ii pe scena interna!ional# printr-o politic"
extern" #i de securitate comun", inclusiv o politic# de ap#rare comun#;
3. nt#rirea protec!iei drepturilor "i intereselor resortisan!ilor statelor
membre prin instituirea unei cet"!enii a Uniunii;
4. dezvoltarea unei cooper#ri mai strnse n domeniul justi!iei #i
afacerilor interne (JAI), garantndu-se siguran!a "i securitatea popoarelor
n condi!iile unei libere circula!ii a persoanelor
8
;
5. men!inerea integral# a acquis-ului comunitar "i dezvoltarea lui n
vederea asigur#rii eficacit#!ii mecanismelor "i institu!iilor comunitare.
Formele de cooperare instituite prin TUE sunt structurate pe 3 piloni:
primul pilon, are caracter suprana!ional "i este constituit din
ansamblul dispozi!iilor privind comunit#!ile europene, care nu se mai
limiteaz# la competen!ele strict economice ale Comunit#!ii Economice
Europene. Competen!a U.E. a devenit una generalizat#, incluznd educa!ia,
preg#tirea profesional#, tineretul, cultura, s#n#tatea public#, protec!ia
consumatorilor, infrastructur# pentru transport, telecomunica!ii "i energie,
precum "i politicile industriale;
al doilea pilon l constituie politica extern" #i de securitate
comun" (PESC). Consiliul European define"te orient#rile generale ale
PESC pe baza c#rora Consiliul de Afaceri Externe hot#r#"te, n
unanimitate, domeniile ce pot face obiectul unei ac!iuni comune. Uniunea
este reprezentat# de Pre"edin!ie;
al treilea pilon l constituie Justi!ia #i Afacerile Interne (JAI),
devenit mai trziu cooperare poli!ieneasc" #i judiciar" n materie
penal". Dreptul de ini!iativ# apar!ine statelor membre "i Comisiei.
Consiliul Mini"trilor poate s# adopte, n unanimitate, pozi!ii comune,
decizii cadru n scopul armoniz#rii legilor "i regulamentelor n statele
membre, decizii obligatorii n orice alt domeniu apar!innd de acest pilon,
precum "i conven!ii pe care le recomand# statelor membre spre adoptare.

8
Marin Voicu, Drept comunitar teorie #i jurispruden"!, Editura Ex
Ponto, Constan!a, 2002, p. 9-10.


11
Exist# un Comitet de Coordonare, compus din nal!i func!ionari care
formuleaz# avize destinate Consiliului "i care preg#te"te lucr#rile acestuia
9
.

Prevederile majore ale Tratatului privind Uniunea
European" (T.U.E.) Tratatul de la Maastricht, semnat n
decembrie 1991 sunt:
nfiin!area Uniunii Europene (U.E.) ntr-o structur# cu trei
piloni:

9
Adrian N#stase, op. cit., p. 40-41.


12
1. Comunitatea European# (CE)
2. Politica Extern# "i de Securitate Comun# (PESC)
3. Cooperarea n Justi!ie "i Afaceri Interne (JAI).
PESC "i JAI sunt interguvernamentale:
nu pot fi folosite ca baz# pentru Directive "i
Regulamente (legi ale CE);
sunt realizate de c#tre guvernele na!ionale prin
Consiliul de Mini"tri "i Consiliul European;
nu atribuie competen!e formale institu!iilor
suprana!ionale - Comisia, PE "i Curtea European# de Justi!ie (CEJ).
Crearea unui program "i a condi!iilor pentru Uniunea
Economic# "i Monetar# (UEM), inclusiv pentru o moned# unic#.
Crearea cet#!eniei Uniunii Europene.
Extinderea n continuare a competen!ei CE la: educa!ie,
cultur#, re!ele transeuropene; extinderea competen!elor existente n
materie de politici de mediu; extinderea politicii industriale "i a
politicii cercet#rii "i dezvolt#rii.
Acordul a 11 state membre (f#r# Marea Britanie) privind
capitolul social.
Extinderea n continuare a puterilor PE.
Crearea Fondului de Coeziune.
Atribuirea competen!ei Cur!ii Europene de Justi!ie de a aplica
amenzi statelor membre.
Includerea subsidiarit#!ii n textul Tratatului.
Introducerea unei Politici Externe "i de Securitate Comune
(PESC, cel de-al doilea Pilon) cu prevedere limitat# pentru votul cu
majoritate calificat# (VMC) "i o declara!ie de inten!ie de a construi o
ap#rare comun#.
Introducerea competen!elor legate de Justi!ie "i Afaceri
Interne (JAI, cel de-al Treilea Pilon) "i abordarea unor aspecte precum
politica de azil "i de supraveghere.
n 1995 a avut loc o nou# extindere Austria, Finlanda "i Suedia.
Aceast# extindere s-a desf#"urat conform practicilor anterioare, prin
schimbarea aritmetic# a aranjamentelor institu!ionale. Preg#tirea extinderii
prin includerea !#rilor din centrul "i estul Europei a fost ncredin!at# unei
noi Conferin!e Interguvernamentale (CIG), sub pre"edin!ia italian#. CIG
a avut ca obiectiv revizuirea Tratatului de la Maastricht. Finalizarea a avut


13
loc prin Tratatul de la Amsterdam, semnat n octombrie 1997, "i a intrat
n vigoare la 1 mai 1999. Tratatul de la Amsterdam avea trei p#r!i: 1.
Modific#ri aduse tratatelor; 2. Simplificare; 3. Prevederi generale "i finale.
Au fost reformulate obiectivele Uniunii.n afara reformul#rii obiectivelor a fost introdus conceptul
flexibilit"!ii, n sensul accept#rii unei cooper#ri mai strnse a unui


14
grup de state hot#rte s# ating# un nivel mai ridicat de integrare f#r# ca
progresul n aceast# direc!ie s# mai fie condi!ionat de a"teptarea
celorlalte state membre. n ce prive"te reforma institu!iilor a fost
extins" participarea direct" a Parlamentului European n
domeniul legislativ prin procedura codeciziei ntr-un num#r tot mai
mare de noi domenii
10
.
Prevederile majore ale Tratatului de la Amsterdam (1997):

Extinderea Votului ptin Majoritate Calificat! (VMC)
Extinde VMC la urm#toarele domenii: linii directoare
pentru ocuparea for!ei de munc# "i m#suri de stimulare; excludere
social#; libera circula!ie a persoanelor (dup# cinci ani).
Tratament special pentru cet#!enii str#ini; s#n#tate
public#; "anse egale "i tratament egal pentru b#rba!i "i femei; cercetare
"i dezvoltare; lupt# mpotriva fraudei; cooperare vamal#; statistic#;
protec!ia datelor; regiuni periferice.

Schimb!ri institu"ionale
Limiteaz# num#rul membrilor Parlamentului European
la 700, indiferent de nivelul extinderii UE.
Nominalizarea pre"edintelui Comisiei de c#tre statele
membre trebuie aprobat# de Parlament; membrii Comisiei trebuie
nominaliza!i de comun acord ntre guverne "i pre"edinte; pre"edintele
traseaz# orient#rile politice generale pentru Comisie.
CEJ prime"te responsabilitate direct# pentru garantarea
respect#rii drepturilor omului, iar jurisdic!ia ei este extins# la
domeniile imigra!iei, azilului, vizelor "i trecerii frontierelor "i al
cooper#rii cu poli!ia, n materie judiciar# "i penal#.
Curtea de Conturi a UE prime"te noi competen!e de
investigare.

Dezvoltarea PESC
Asigur# o cooperare mai aprofundat# ntre statele
membre n vederea unei Politici Externe "i de Securitate Comune.

10
Idem, p. 44-45.


15
Acord# Uniunii puterea de a ndeplini sarcini de ajutor
umanitar "i de men!inere a p#cii (cunoscute ca sarcini Petersberg), de
a elabora strategii comune, principii generale de politic# extern#,
ac!iuni "i pozi!ii comune.
U.E. urmeaz# a fi reprezentat# de un grup (numit troic#)
format din Pre"edin!ia Consiliului, Comisie "i Secretarul General al
Consiliului, care va ac!iona n calitate de nalt Reprezentant al
Uniunii pentru politica extern# "i de securitate comun# (un nou post).

Probleme sociale #i drepturi civile
Acord# Consiliului puterea de a adopta m#surile
adecvate pentru a combate discriminarea pe baz# de sex, ras# sau
origine etnic#, religie sau credin!e, dizabilit#!i, vrst# sau orientare
sexual# "i ofer# m#suri de combatere a discrimin#rii din motive de
dizabilitate. Face din ncurajarea egalit#!ii ntre sexe o sarcin# a
Comunit#!ii.
Creeaz# condi!iile colabor#rii permanente "i regulate, n
cadrul Comunit#!ii, pentru ocuparea for!ei de munc# "i "omaj.
Protejeaz# indivizii mpotriva prelucr#rii datelor
personale "i libera circula!ie a acestor informa!ii prin intermediul
institu!iilor "i administra!iilor care le folosesc.

Securitatea intern!
Creeaz# condi!iile pentru o cooperare mai strns# ntre
for!ele de poli!ie "i autorit#!ile vamale "i direct cu Europol, re!eaua de
poli!ie european#.
Ini!iaz# o m#sr# legal# n vederea mai strnsei cooper#ri
ntre poli!iile "i autorit#!ile judiciare ale statelor membre pentru a
combate "i preveni rasismul, xenofobia, terorismul, crima organizat#,
traficul de persoane "i infrac!iunile ndreptate mpotriva copiilor,
traficul de droguri, corup!ia "i frauda.
Stabile"te n principiu un standard minim comun pentru
reguli "i sanc!iuni pentru crim# organizat#, terorism "i trafic de
droguri.

Migra"ia c!tre interior


16
ncorporeaz# n Tratat acordul Schengen (un acord
interguvernamental care stabile"te o zon# f#r# restric!ii impuse
circula!iei libere n scop de c#l#torie ntre 13 dintre cele 15 state
membre exclusiv Marea Britanie "i Danemarca). Prevede, de
asemenea, nl#turarea tuturor controalelor asupra persoanelor care trec
grani!ele interne fie ele cet#!eni ai U.E. sau cet#!eni ai unor state
nemembre; n privin!a controalelor la toate grani!ele externe ale
Uniunii Europene, stabile"te standarde "i proceduri comune pentru
verificarea persoanelor, reguli comune pentru vize pentru "ederi
programate de maximum trei luni, o list# comun# cu !#rile nemembre
ai c#ror cet#!eni au nevoie de viz# la trecerea frontierelor externe "i o
list# cu !#rile nemembre ai c#ror cet#!eni sunt scuti!i de aceast#
prevedere. Ini!iaz# proceduri "i condi!ii comue pentru emiterea de vize
de c#tre statele membre "i o definire a condi!iilor n care cet#!eni ai
!#rilor nemembre vor fi, n principiu, liberi s# c#l#toreasc# n U.E.
timp de trei luni.
Define"te standardele minime pentru primirea
solicitan!ilor de azil n statele membre "i pentru clasificarea cet#!enilor
!#rilor nemembre ca refugia!i.
Formuleaz# termenii pentru accesul "i "ederea
imigran!ilor n Uniunea European# "i standardele pentru procedurile
de emitere a vizelor pe perioad# ndelungat# "i a permiselor de "edere
de c#tre statele membre, standardele pentru solu!ionarea imigra!iei
ilegale "i "ederii ilegale, repatrierea reziden!ilor ilegali, drepturile
cet#!enilor din statele nemembre ce locuiesc legal ntr-un stat membru
"i condi!iile n care ace"tia pot locui n alte state membre.

Mediul, s!n!tatea #i protec"ia consumatorului
Stipuleaz# c#, n definirea "i implementarea politicilor "i
ac!iunilor Comunit#!ii, trebuie s# se asigure un nivel nalte de protec!ie
a s#n#t#!ii umane.
Prevede un nivel nalt al protec!iei consumatorului.

n toate politicile Comunit#!ii trebuie s# se !in# seama de mediu.
Pentru propriile propuneri, Comisia este obligat# s# efectueze o
evaluare a consecin!elor asupra mediului. Legisla!ia pentru mediu,
s#n#tate public# "i protec!ia consumatorului este acum marcat# (cu


17
rare excep!ii) de procedura codeciziei, acordndu-se "i Parlamentului
European o anumit# competen!# n aceste domenii
11
.
Dup# adoptarea acestui tratat au formulat cereri de aderare "i
alte state printre care "i Romnia (Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia,
Bulgaria, Slovenia, Estonia, Letonia, Lituania). Cu privire la aceste
cereri Comisia a adoptat, la 16 iulie 1997, Agenda 2000.
O nou# modificare a Tratatului privind Uniunea European#, a
Tratatelor care instituie Comunit#!ile europene "i unele acte asociate a
avut loc prin Tratatul de la Nisa din 7-11 decembrie 2000, intrat n
vigoare n ianuarie 2003 "i care a avut ca scop crearea unui sistem
func!ional pentru un num#r mai mare de membri "i gestionarea unei
extinderi f#r# precedent.

Prevederi majore ale Tratatului de la Nisa
Se adopt# Noul Protocol asupra extinderii. VMC se extinde la
noi domenii, n special:
anumite ntruniri la nivel nalt, inclusiv ale Pre"edintelui
Comisiei "i ale naltului Reprezentant pentru Politica Extern# "i de
Securitate Comun#;
anumite aspecte ale elabor#rii acordurilor interna!ionale;
ac!iuni viznd sprijinirea m#surilor anti-discriminare
adoptate de statele membre;
anumite ac!iuni pentru a le permite cet#!enilor s# se
bucure de libertatea de mi"care;
majoritatea m#surilor referitoare la vize, azil "i imigra!ie;
acordarea de sprijin financiar de urgen!# statelor
membre;
majoritatea m#surilor de politic# industrial#;
din 2007 sau de la data adopt#rii perspectivelor
financiare pentru 2007-2013 dac# nu se ajunge la un acord aninte de
2007, m#suri aferente Fondurilor structurale;
acorduri de cooperare financiar# "i tehnic# cu !#ri ter!e
(nu se aplic# acordurilor de asociere sau m#surilor de preaderare).
Oficializarea Cooper#rii Consolidate grupuri de cel pu!in opt
state membre pot ncheia ntre ele acorduri care s# le permit# s#

11
Steven P. Mc Giffen, op. cit., p. 9-12.


18
avanseze, n special n anumite domenii de interes, mai mult dect
sunt preg#tite s# o fac# celelalte state, fiind necesar ca aceste acorduri
s# ndeplineasc# urm#toarea condi!ii:
s# promoveze obiectivele UE "i s# consolideze
integrarea;
s# respecte tratatele "i cadrul institu!ional unic al
Uniunii;
s# respecte legisla!ia existent# a UE;
s# respecte competen!ele exisente;
s# nu submineze pia!a intern# sau coeziunea economic#
"i social#;
s# respecte competen!ele, drepturile "i obliga!iile
statelor membre neparticipante;
s# fie, n principiu, deschise tuturor statelor membre;
s# fie folosite numai ca ultim# solu!ie.
Stabilirea unui nou organism de cooperare judiciar#, Eurojust.
Procedur# clar# pentru modificarea !elurilor de baz# ale Uniunii,
prin consultare cu BCE "i cu vot unanim al Consiliului.
Pre"edintelui Comisiei i se acord# mai mult# putere pentru a
conduce Comisia "i pentru a for!a demisia unui comisar. Din 2005,
Comisia va fi alc#tuit# din cte un membru pentru fiecare stat membru
pn# n momentul n care num#rul membrilor UE ajunge la 27. dup#
acest moment, num#rul membrilor va fi unul fix "i va exista un sistem
de rota!ie al !#rilor, care va fi stabilit prin vot unanim n Consiliu.
Num#rul maxim de membri ai Parlamentului European fixat la
732 (ulterior, revizuit la 750).
Crearea unui Comitet consultativ pentru Protec!ie social#.
Definirea procedurii prin crearea de partide politice la nivel
european.
Anumite reuniuni ale Consiliului European (care au fost
ntotdeauna organizate n !ara ce de!inea Pre"edin!ia) vor avea loc la
Bruxelles. Dup# aderarea celui de-al 18-lea stat membru, toate
reuniunile Consiliului European vor avea loc la Bruxelles
12
se ar#ta
n Tratatul de la Nisa.

12
Steven P. Mc Giffen, op. cit., p. 12-13.


19
Deoarece nici Tratatul de la Nisa nu a putut rezolva problemele
cu care se confrunta construc!ia comunitar#, prin Declara!ia de la
Laecken, din 2001, a fost instituit# Conven!ia european" care a avut
ca scop redactarea unui text constitu!ional care s# r#spund# n mod
real nevoilor comunit#!ii europene.
La 28 februarie 2002, n hemiciclul Parlamentului European de
la Bruxelles, Conven!ia European#, conceput# ca un forum mai larg de
dezbatere, a reunit reprezentan!ii !#rilor membre, dar "i ai celor
candidate, 28 la num#r, incluznd "i Turcia, ai Comisiei europene "i
Parlamentului European. Lucr#rile au durat pn# la 10 iulie 2003. Au
fost 26 reuniuni plenare "i numeroase ntlniri ale celor 11 grupuri de
lucru. Pre"edin!ia Conven!iei a fost exercitat# de "eful statului francez,
Valery Giscard d'Estaing, ajutat de doi vicepre"edin!i, fo"ti prim-
mini"tri, belgianul Jean Luc Dehaene "i italianul Giulliano Amato. A
fost adoptat proiectul noului Tratat constitu!ional.
Consiliul European din 19-20 iunie 2003 a decis convocarea
unei conferin!e interguvernamentale (CIG) pentru adoptarea noului
tratat fundamental al UE.
La 29 septembrie 2003, Consiliul de Afaceri Generale "i Rela!ii
Externe, alc#tuit din mini"tri de externe ai statelor membre, a decis
convocarea CIG la data de 4 octombrie 2003. Romnia, Bulgaria "i
Turcia au participat cu statut de observator. Datorit# divergen!elor
ap#rute ntre participan!i proiectul nu a putut fi adoptat.
Consiliul European, reunit la Bruxelles la 12-13 decembrie
2003, a luat not# c# nu a fost posibil pentru CIG s# g#seasc# un acord
global privind Tratatul constitu!ional "i s-a cerut pre"edin!iei, de!inut#
de Irlanda, ca, pe baza consult#rilor, s# fac# o evaluare a
perspectivelor de progres "i s# preg#teasc# un raport pentru Consiliul
European din martie 2004.
Urmare a unor formule de compromis, acceptate de to!i
participan!ii, a fost posibil# ncheierea CIG la Consiliul European din
18 iunie 2004, prin adoptarea proiectului de Tratat constitu!ional, care,
din motive istorice, a fost semnat la Roma, la 29 octombrie 2004.
Denumirea complet# a Tratatului este Tratatul de instituire a unei
Constitu!ii pentru Europa. n lucrare vom folosi pentru acesta "i
termenul Constitu!ia de la Roma.


20
Schimb#rile de esen!# aduse de Tratatul constitu!ional vor fi
analizate la fiecare capitol n parte. Anticip#m, preciznd sintetic,
aceste schimb#ri:
introducerea sistemului de vot cu dubl# majoritate n Consiliul
UE. Deciziile cu majoritate calificate vor necesita sprijinul a 55% din
statele membre, reprezentnd 65% din popula!ia Uniunii. O decizie
care se ia cu majoritate calificat# poate fi blocat# doar dac# i se opun
minimum 4 state, iar dac# pragul de blocaj este aproape s# fie atins,
statele membre vor face eforturi pentru g#sirea unei solu!ii de consens;
a fost inclus# n Tratat "i Carta Drepturilor Fundamentale ale
UE, fiind astfel deschis# calea ader#rii ulterioare a UE la Conven!ia
European# a Drepturilor Omului;
UE a primit explicit personalitate juridic#. Facem men!iunea
c# personalitate juridic# au avut Comunit#!ile;
a fost creat# func!ia de pre"edinte al Consiliului European, ales
prin vot de "efii de stat sau de guvern ai statelor membre;
s-a renun!at la sistemul pilonilor U.E. introdus n 1993 prin
Tratatul de la Maastricht;
s-a prev#zut posibilitatea dezvolt#rii unei ap#r#ri europene "i
s-a introdus o clauz# de solidaritate a statelor U.E. n fa!a unui atac
extern asupra uneia dintre ele;
Parlamentul European va avea cel mult 750 membri, fa!# de
736 n prezent, pragul minim fiind de 6 eurodeputa!i pentru un stat
membru (fa!# de 4 n prezent), iar cel maxim de 96 (fa!# de 99, ast#zi);
a fost recunoscut# dimensiunea social# a Uniunii, ntre
obiectivele acesteia fiind "i dezvoltarea unei economii sociale de pia!#
"i progresul social;
n domeniul justi!iei "i afacerilor interne s-a prev#zut un
Parchet european cu competen!# n lupta contra fraudelor comunitare,
precum "i mpotriva criminalit#!ii grave, cu dimensiune
transfrontalier#. Va fi creat un Comitet permanent pentru cooperare n
domeniul interne.
Tratatul de instituire a unei Constitu!ii pentru Europa urma s#
intre n vigoare dup# aprobarea sa de c#tre toate statele membre. S-a
prev#zut o dat#, ca ipotez# de lucru, pentru finalizarea aprob#rii de
c#tre statele membre - 1 noiembrie 2006.


21
Supus# ratific#rii, Constitu!ia pentru Europa nu a trecut acest
test. A fost respins# la vot mai nti de Fran!a "i apoi de Olanda.
ncrederea n succesul acesteia a fost att de mare nct nu a fost
prev#zut# "i o solu!ie de avarie. Ce se ntmpl# dac# unul sau mai
multe state o resping? Cnd acest fapt s-a petrecut, Uniunea
European# a fost total nepreg#tit#.
Solu!ia a venit mai trziu din partea Germaniei care a de!inut
pre"edin!ia Consiliului de Mini"tri al Uniunii Europene n semestrul I
al anului 2007 "i a constat n adoptarea, la Lisabona, a unui Tratat de
reform" al Uniunii Europene (Tratat de modificare a Tratatului
privind Uniunea European# "i a Tratatului de instituire a Comunit#!ii
Europene). Asupra acestui tratat revenim n sec!iunea J.4.

1.3. Semnifica"ia #i sensul evolu"iei comunitare

La sfr"itul primului r#zboi mondial, n ciuda ideilor exprimate
n timp, a"a cum am ar#tat, despre unirea statelor Europei, o astfel de
realizare p#rea imposibil#. Marele sociolog romn Dimitrie Gusti
13
,
ntr-un studiu consacrat na!iunii "i statului na!ional n raporturile
juridice "i politice interna!ionale, referitor la Conferin!a de pace de la
Versailles, aprecia c# omenirea asist# la un nsemnat capitol istoric: la
o nmormntare "i la o nviere. A murit statul vechi, ve"nic agresiv "i
cuceritor, bazat, n#untru "i n afar#, pe simpla putere, brutal#, "i i-a
luat locul statul nou ntemeiat pe ideea na!ional# "i democratic#.
Victoria final# a principiului na!ional nseamn# nceputul unei noi ere
de legisla!ie interna!ional#; de ast#zi titlul juridic al ntemeierii de
viitoare state va trebui s# fie dreptul na!iunilor de a dispune de ele
nse"i (). ntregul program politic al p#cii, care s-a ncheiat la
Versailles, este cuprins aici. Singurul criteriu pentru reconstituirea
h#r!ii politice a Europei va trebui s# fie harta na!iunilor, iar congresul
p#cii ar fi avut de f#cut numai o oper# de nregistrare, aceea de a
stabili coinciden!ele dintre frontierele politice "i cele na!ionale. Astfel
s-a n#scut o Europ# nou#. Iar pentru a ne da seama de puterea
creatoare a vie!ii politice noi, pe care a avut-o ideea na!ional#, este de

13
Dimitrie Gusti, Sociologie juridic!, Editura Didactic# "i Pedagogic#,
Bucure"ti, 1997.


22
ajuns s# amintim c#, nainte de pacea de la Versailles, n Europa erau
28 state "i 62 na!iuni (numai Austro-Ungaria con!inea 10 na!iuni);
a"adar, majoritatea na!iunilor erau asuprite, c#ci din 28 state numai 7
erau alc#tuite din cte o na!iune, prin urmare, din 62 na!iuni numai 7
erau propriu-zis independente, avnd organiza!ia lor politic# proprie
(). Ast#zi, popoarele au devenit na!iuni, iar statele dinastice, state
na!ionale.
Realitatea crud# a celui de-al doilea r#zboi mondial a dovedit
nerealismul acestei speran!e de pace bazate pe state na!ionale, att de
frumos exprimat# de Gusti.
$i speran!a s-a ivit din nou, plecnd de la dou# state europene,
etern rivale, "i care ntotdeauna au avut ceva de disputat Fran!a "i
Germania.
Europa postbelic# a fost caracterizat# de euforie federalist#.
Statele europene ns# au manifestat pruden!# fa!# de ideea de
federalism n special din cauza temerii pierderii suveranit#!ii.
Jean Monnet, care a realizat experimentul planific#rii
economice n perioada imediat urm#toare, credea c# singura
posibilitate de a evita un r#zboi n Europa era de a nlocui
suveranitatea na!ional" cu o construc!ie federal" de State ale
Europei, obiectiv care putea fi atins printr-o integrare func!ional",
ce presupunea cooperare suprana!ional" n anumite sectoare
economice. Cooperarea dintre state n cadrul Organiza!iei pentru
Cooperare European#, constituit# pentru derularea Planului Marshal, a
fost n esen!# o cooperare interguvernamental". Pentru nt#rirea
leg#turilor dintre state era necesar# nfiin!area unei institu!ii c"reia
s" i se dea puteri suprana!ionale. n acest sens, Robert Schuman a
propus nfiin!area unei organiza!ii independente de guvernele statelor
care o compun, c#reia s# i se dea competen!e pentru dou# dintre
componentele-cheie ale economiilor lor - c#rbunele "i o!elul.
n privin!a direc!iilor de evolu!ie a construc!iei europene, se
disting mai multe curente de gndire:
func!ionalismul sectorial al lui Monnet, inspirat de
institu!ionalismul juridic francez (integrarea func!ional#). A stat la
baza realiz#rii CECO "i Euratom, care au avut o abordare sectorial# a
cooper#rii. Tratatul CEE a vizat guvernarea tuturor sectoarelor
economice;


23
interguvernamentalismul - care se pronun!# pentru
cooperarea interguvernamental#. Acest curent a fost reprezentat "i de
fostul pre"edinte francez Charles de Gaulle care s-a exprimat n sensul
c# trebuie reorientat procesul de construc!ie european# de la un
caracter suprana!ional la unul interguvernamental. Era r#spunsul la
planul Fouchet (1961-1962) care avea ca obiectiv crearea unei
Uniuni a Statelor care s# aib# o politic# extern# "i de ap#rare comun#
prin centralizarea institu!iilor comunitare. Ulterior, n 1965, n rela!ia
Fran!ei cu ceilal!i parteneri europeni s-a produs criza numit# a
scaunului gol. Charles de Gaulle a respins propunerile institu!iilor
comunitare viznd extinderea votului majoritar n Consiliu, cre"terea
atribu!iilor bugetare ale Parlamentului European "i a propus ca
majorarea cheltuielilor Comunit#!ii s# se fac# din resurse proprii. Ca
urmare, Fran!a nu "i-a mai ocupat locul n Consiliu. Criza a ncetat n
1966, n urma compromisului de la Luxemburg prin care s-a decis
c#, n cazul n care sunt n joc interese foarte importante ale unui stat
membru, Consiliul va prelungi discu!iile pn# la ajungerea la un
compromis care poate fi adoptat n unanimitate;
neofunc!ionalismul avnd ca ntemeiere teoretic# conceptul
spillover process. Este vorba de rev#rsarea competen!elor
comunitare de la un domeniu la altul;
federalismul interguvernamental ca metod# a construc!iei
europene n opozi!ie cu metoda interguvernamental# "i ntr-o anumit#
continuitate cu func!ionalismul sectorial. Are la baz# propunerea lui
Joschka Fischer, ministru german de externe, inspirat# din experien!a
german# a federalismului corporatist. Printr-un discurs !inut n mai
2000, la Universitatea Humboldt din Berlin, acesta a lansat o
dezbatere european# privind trecerea de la U.E. la Statele Unite ale
Europei. Viza Tratatul institu!ional "i Constitu!ia European#,
instituirea unui guvern unional "i a unei pre"edin!ii europene. Europa
statelor na!iune urma s# fie conciliat# cu Europa popoarelor prin
urm#toarele m#suri:
realizarea unui parlament bicameral prin crearea a dou#
camere care s# reprezinte na!iunile, actualul Parlament European fiind
un reprezentant al popoarelor;


24
distribuirea competen!elor ntre cele trei nivele ale
administra!iei (european#, na!ional#, regional#), n lipsa c#reia nu
putea exista o corect# aplicare a principiului subsidiarit#!ii;
adoptarea unei Constitu!ii Europene care s# includ# "i un
Catalog al drepturilor fundamentale ale cet#!enilor europeni
14
.
R#spunsul francez la propunerea lui Fischer a fost dat prin
Hubert Vedrine care a apreciat propunerea ca fiind precipitat#,
ar#tnd, totodat#, c# Fran!a nu a abandonat teza ap#r#rii identit#!ii
na!ionale n construc!ia european# "i n procesul de integrare
european#. Fran!a continua s# aib# o viziune suveranist# a statului, iar
modelul de Uniune dorit de Fran!a era al unei uniuni de state fa!# de
federa!ia european# a lui Fischer
15
.
n acest context, pre"edintele francez Chirac, n anul 2000, aflat
n fa!a Parlamentului german, p#strnd unele dintre ideile unanim
acceptate de francezi, respectiv identitatea na!ional#, refuzul realiz#rii
unui suprastat european, repartizarea mai clar# a competen!elor,
participarea Parlamentelor na!ionale la activitatea comun#,
specificitatea institu!iilor europene, a trebuit s# accepte "i unele dintre
ideile lui Fischer, fapt ce a permis deblocarea crizei de proiect
comunitar "i apropierea extremelor federaliste "i
interguvernamentale. n discursul rostit cu aceast# ocazie, de"i a
respins termenul de federal, a fost de acord cu Fischer n dou#
direc!ii importante:
crearea unui grup pionier de state n jurul axei franco-
germane, care, ajutat de o institu!ie nou#, Secretariatul General al
Cooper#rii nt#rite, trebuia s# duc# la cap#t, ncepnd cu 2001, o
accelerare a integr#rii n domeniile politicilor economice, politicii
externe "i de securitate comun#, ap#r#rii comune, securit#!ii interne;
elaborarea unei Constitu!ii Europene care s# includ# Carta
drepturilor fundamentale ale U.E., s# fac# o mai clar# distribu!ie a
func!iilor n U.E. "i s# stabileasc# limitele geografice ale acesteia
16
.

14
Iordan Gheorghe B#rbulescu, UE de la na"ional la federal, Editura
Tritonic, Bucure"ti, 2005, p. 20.
15
Vedrine, Reponses a Joschka Fischer, Le Monde, 11.06.2000,
apud Iordan Gheorghe B#rbulescu, op. cit., p. 22.
16
Iordan Gheorghe B#rbulescu, op. cit., p. 22-23.


25
Acceptarea ideii necesit#!ii adopt#rii unei Constitu!ii este n
favoarea federalismului pentru c#, n mod firesc, o constitu!ie
presupune a avea "i un stat.
Putem aprecia, deci, c# evolu!ia Uniunii Europene s-a f#cut n
dou# direc!ii:
de la economic la politic, constnd n evolu!ia de la cele 3
comunit#!i economice ini!iale (CECO, CEE "i Euratom) spre o uniune
cu competen!e l#rgite;
de la na!ional la federal, constnd n crearea unor institu!ii
suprana!ionale "i n adoptarea unei constitu!ii.
Totodat#, evolu!ia a avut loc "i n planul extinderii europene, de
la cele 6 state fondatoare la cei 27 membri n prezent, Romnia "i
Bulgaria devenind membri ai U.E. de la 1 ianuarie 2007.

1.4. Semnifica"ia #i perspectivele Tratatului de reform!

Evolu!ia comunitar# n direc!ia adopt#rii unei Constitu!ii p#rea
s# dea c"tig de cauz# federalismului, direc!ia fiind de la
interguvernamental spre integrat. Uniunea European# tindea spre un
nou statut dep#"ind formal categoria organiza!iilor interna!ionale n
direc!ia primirii unor competen!e care !in mai degrab# de esen!a
statului federal.
Respingerea Tratatului constitu!ional impunea g#sirea unei
solu!ii pentru continuarea construc!iei comunitare.
Cu ocazia anivers#rii a 50 de ani de la Tratatul de la Roma, n
Declara!ia adoptat# la 25 martie 2007 la Berlin s-a subliniat c#
Uniunea European# este r#spunsul la provoc#rile majore care dep#"esc
grani!ele na!ionale, c# acest model european mbin# succesul
economic cu responsabilitatea social#. Pia!a unic# "i moneda unic# ne
fac puternici. Astfel putem modela n func!ie de valorile noastre
interdependen!a tot mai accentuat# a economiei globale "i concuren!a
tot mai mare de pe pie!ele interna!ionale. Bog#!ia Europei st# n
cuno"tin!ele "i capacitatea cet#!enilor s#i. Acestea reprezint# cheia
cre"terii economice, a ocup#rii for!ei de munc# "i a coeziunii sociale
() Odat# cu unificarea european#, un vis al genera!iilor trecute a
devenit realitate. Istoria noastr# ne aminte"te c# trebuie s# protej#m
aceast# unificare pentru binele genera!iilor viitoare. n acest sens


26
trebuie s# rennoim mereu forma politic# a Europei pentru a !ine pasul
cu vremurile. De aceea, ast#zi, la 50 de ani de la semnarea Tratatelor
de la Roma, suntem uni!i n scopul nostru de a a"eza Uniunea
European# pe noi baze comune nainte de alegerile parlamentare
europene din 2009.
Parlamentul European a adoptat la 11 iulie 2007 o Rezolu!ie de
convocare a Conferin!ei interguvernamentale (CIG) cu un mandat
menit s# transforme majoritatea nnoirilor cuprinse n Tratatul
constitu!ional n amendamente la tratatele n vigoare.
Consiliul European a stabilit mandatul Conferin!ei
interguvernamentale (CIG) de redactare a unui tratat, denumit Tratat
de reform", de modificare a tratatelor existente n vederea
consolid#rii eficien!ei "i legitimit#!ii democratice a Uniunii extinse,
precum "i coeren!ei ac!iunii sale externe. Se renun!# astfel la conceptul
constitu!ional care presupunea abrogarea tuturor tratatelor existente,
acestea fiind nlocuite cu un text unic intitulat Constitu!ie.
Mandatul CIG prevedea:
Tratatul de reform# amendeaz# TUE, care "i p#streaz#
titulatura, "i Tratatul de instituire a Comunit#!ii Europene (TCE), care
se va numi Tratatul privind func!ionarea Uniunii;
Uniunea nlocuie"te Comunitatea "i i succede acesteia;
cele dou# tratate nu vor avea caracter constitu!ional;
ministrul afacerilor externe al Uniunii se va numi naltul
Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe "i Politica de
Securitate;
se va renun!a la denumirile de lege "i lege-cadru,
p#strndu-se cele de directive, regulamente "i decizii;
nu va mai exista n tratatele modificate niciun articol care s#
fac# referire la simbolurile UE precum steagul, imnul sau deviza;
vor fi p#strate elementele de noutate de la CIG 2004 privitoare
la delimitarea competen!elor care revin U.E. "i, respectiv, statelor
membre, natura specific# a politicii externe "i de securitate comun#,
rolul consolidat al parlamentelor na!ionale, caracterul atribuit Cartei
drepturilor fundamentale "i crearea unui mecanism n domeniul
cooper#rii judiciare "i poli!iene"ti n materie penal#, care s# permit#
statelor membre s# avanseze n direc!ia unui act specific, permi!nd n
acela"i timp celorlalte s# nu participe la aceasta;


27
extinderea codeciziei la 50 de domenii incluznd domenii
cheie de politic#, printre care libertatea, securitatea "i justi!ia;
participarea parlamentelor na!ionale la activitatea Uniunii, f#r#
a aduce atingere competen!elor stabilite Uniunii;
deschiderea pentru public a dezbaterilor legislative care au loc
n cadrul Consiliului de Mini"tri;
posibilitatea ca un milion de cet#!eni din statele membre ale
Uniunii s# cear# Comisiei s# prezinte o nou# propunere legislativ#;
prevederea c# decizia de a r#mne n Uniune este op!iunea
statelor membre "i recunoa"terea dreptului de retragere;
extinderea votului cu majoritate calificat# la mai mult de 40 de
domenii noi;
simplificarea modului de calcul cu majoritate calificat#;
cooperarea simplificat#;
dubla majoritate (55% din popula!ie sau 55% din num#rul de
state pentru minoritatea de blocaj);
clauza de solidaritate, care va da for!# obligatorie statelor
membre de a se sus!ine reciproc n eventualitatea unui atac terorist,
calamitate natural# sau provocat# de om;
conceptul de minoritate de blocare, alc#tuit# din membrii
Consiliului reprezentnd cel pu!in 75% din popula!ie sau cel pu!in
75% din num#rul statelor membre;
instituirea func!iei de Pre"edinte permanent al Consiliului
European.
Tratatul a fost aprobat mai nti n reuniunea informal" a
Consiliului European din 13 octombrie 2007 de la Lisabona #i apoi
n #edin!a Consiliului European din 13 decembrie 2007 de la
Lisabona.
Tratatul de la Lisabona a fost respins de Irlanda, fapt care a pus
sub semnul ntreb#rii adoptarea sa. Referendumul a fost reluat "i, la
data de 3 octombrie 2009, 67,3% dintre irlandezi a votat n favoarea
Tratatului de la Lisabona.
Dup# acest moment, liderii europeni au cerut Poloniei "i
Republicii Cehe s# artifice Tratatul. Pe parcursul negocierilor
Tratatului de la Lisabona Polonia, ca "i Regatul Unit, a solicitat unele
derog#ri de la prevederile Tratatului, derog#ri care au fost acceptate.
Solicitarea polonez# era n sensul includerii n Tratat a unei clause


28
care s# permit# unor state n minoritate s# blocheze temporar decizii
inacceptabile.
Dup# aprobarea Tratatului de la Lisabona de c#tre irlandezi,
Vaclav Klaus, pre"edintele ceh, a refuzat s# semneze legea de
ratificare a Tratatului, deja aprobat# de Parlamentul ceh. Solicitarea
pre"edintelui ceh era de a se introduce, ca not# de subsol, o derogare
care s# mpiedice orice restituire a bunurilor germanilor confiscate
dup# cel de-al doilea r#zboi mondial. Slovacia, care "i ea se poate
confrunta cu astfel de cereri de restituire, de"i a ratificat Tratatul, ar fi
dorit aceea"i derogare.
Dup# "edin!a Consiliului European de la Bruxelles din
octombrie 2009, pre"edintele ceh a anun!at c# semneaz# Tratatul de la
Lisabona deoarece a primit suficiente asigur#ri.
n cursul lunii noiembrie 2009 urmeaz# s# fie desemnat
pre"edintele Consiliului European "i naltul Reprezentant al Uniunii
pentru Afaceri Externe "i politica de securitate.

1.5. Uniunea Europei Occidentale (U.E.O.)

Uniunea Europei Occidentale (U.E.O.) este o structur# de
securitate, n exclusivitate european#, care a luat fiin!# prin Tratatul de
la , din 17 martie 1948, semnat de Fran!a, Marea Britanie, Belgia,
Olanda "i Luxemburg. Scopul tratatului, formulat n preambul, era
acela al garant#rii reciproce a securit#!ii statelor semnatare "i
angajamentul ferm al acestora de a lua m#surile necesare n cazul
revenirii Germaniei la o politic# de agresiune.
Ulterior, ca urmare a schimb#rilor petrecute n lume, a
r#zboiului rece "i e"u#rii Tratatului privind Comunitatea European#
de Ap#rare, s-a procedat la revizuirea Tratatului. Au fost invitate
Germania "i Italia s# adere la acest tratat "i noul tratat s-a transformat
n Uniunea Europei Occidentale.
Germaniei i-au fost impuse restric!ii militare: o armat# de cel
mult 12 divizii; nu va avea un stat major general propriu; nu va
produce sau achizi!iona armament nuclear, chimic "i bacteriologic
(N.B.C.) "i nu va dezvolta anumite tipuri de tehnic# militar# terestr#,
de avia!ie "i maritim# cu poten!ial ofensiv. Aceste restric!ii au fost n
vigoare pn# n anul 1986, cnd ele au fost ridicate la insisten!ele


29
Germaniei, cu excep!ia interdic!iei posed#rii armelor de nimicire n
mas# (N.B.C. sau A.N.M.).
Dup# admiterea Germaniei n NATO, aceast# alian!# occidental#
(UEO) s-a transformat dintr-o institu!ie cu caracter militar ntr-o
organiza!ie de securitate cu caracter politic.
n 1984, urmare a Memorandumului Fran!ei cu privire la UEO,
prin care s-a afirmat c# UEO este singura instan!# european#
competent# n materie de ap#rare, a fost reactivat Consiliul de
Mini"tri al UEO, alc#tuit din mini"trii ap#r#rii ai statelor membre.
n anul 1986 a avut loc o ntlnire ntre pre"edintele american,
Ronald Reagan, "i secretarul general al Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice (PCUS), Mihail Gorbaciov, care, n discu!iile purtate, au
fost pe punctul de a lua hot#rri care vizau soarta Europei "i a ntregii
lumi, f#r# a consulta "i statele europene.
Fran!a a propus semnarea unei Carte de Securitate a Europei ca
o contrapondere la o n!elegere ntre S.U.A. "i U.R.S.S.
n 1987 s-a semnat Platforma asupra intereselor europene n
materie de securitate.
Spania "i Portugalia au devenit "i ele membre ale UEO n anul
1987 ca urmare a ader#rii la Comunitatea European#.
n 1990 s-a pus problema unei noi abord#ri a rela!iilor cu fosta
Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) n domeniul
controlului armamentului, problem# care s# fac# obiectul unei CIG
care s# analizeze "i modul n care UEO poate fi integrat# organic n
Uniunea European#.
n Tratatul de la Maastricht, la art. J4, se prevede: Uniunea
European# cere UEO, care este parte a dezvolt#rii Uniunii, s#
elaboreze "i s# aduc# la ndeplinire deciziile "i ac!iunile Uniunii, cu
implica!ii n domeniul ap#r#rii.
Ulterior, compunerea UEO a fost l#rgit# cu membrii Uniunii. n
1997 erau membri plini: Belgia, Danemarca, Fran!a, Germania,
Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Marea
Britanie; membri asocia!i: Islanda, Norvegia, Turcia; observatori:
Irlanda, Austria, Finlanda, Suedia; parteneri asocia!i: Bulgaria, Cehia,
Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romnia, Slovacia.
Tratatul de la Lisabona a introdus n Tratatul privind Uniunea
European# o sec!iune intitulat# Dispozi!ii privind politica de


30
securitate "i ap#rare comun#. Potrivit sec!iunii nou introduse, politica
de securitate "i ap#rare comun# face parte din politica extern# "i de
securitate comun# "i asigur# Uniunii o capacitate opera!ional# bazat#
pe mijloace civile "i militare. Uniunea poate recurge la aceste mijloace
pentru a asigura men!inerea p#cii, prevenirea conflictelor "i nt#rirea
securit#!ii interna!ionale, n conformitate cu principiile Cartei O.N.U.
Capacit#!ile vor fi furnizate de statele membre, individual, dar "i de
statele membre care constituie n comun for!e multina!ionale.
Deciziile referitoare la politica de securitate "i ap#rare comun#
(P.S.A.C.) se adopt# cu unanimitate de Consiliu.
Statele membre care ntrunesc cele mai nalte capacit#!i militare
"i care subscriu unor angajamente mai stricte n materia P.S.A.C.
stabilesc o cooperare structural" permanent" n cadrul Uniunii.
Misiunile n cadrul c#rora Uniunea poate recurge la mijloace
civile "i militare pot fi:
ac!iuni comune de dezarmare;
umanitare "i de evacuare;
de consiliere "i asisten!# n probleme militare;
de prevenire a conflictelor "i de men!inere a p#cii;
de gestionare a crizelor, inclusiv de restabilire a p#cii "i de
stabilizare dup# ncetarea conflictelor.
Statele membre care doresc s# participe la cooperarea
structural" permanent" (C.S.P.) "i notific# inten!ia Consiliului "i
naltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe "i politica de
securitate.
Agen!ia din domeniul dezvolt#rii capacit#!ilor de ap#rare,
cercetare, achizi!ii "i armament, denumit# Agen!ia European" de
Ap"rare, identific# necesit#!ile opera!ionale, promoveaz# m#surile
pentru satisfacerea acestora, propune proiecte multilaterale n materie
de capacit#!i militare "i sus!ine cercetarea n materie de tehnologie a
ap#r#rii. Consiliul, cu majoritate calificat#, adopt# o decizie care
define"te statutul, sediul "i regulamentul de func!ionare a agen!iei.
Cooperarea structural# permanent# (C.S.P.) cere statelor care se
angajeaz# n acest system s# dispun#, pn# n 2010, fie cu titlu
na!ional, fie ca o component# a grupurilor multina!ionale de for!e, de
unit#!i de lupt# pentru misiunile preconizate, ca o grupare tactic#, cu
elemente de sus!inere n ceea ce prive"te transportul "i logistica,


31
capabile s# ndeplineasc# misiuni, n special pentru a r#spunde la
solicit#rile O.N.U., n termen de 5 pn# la 30 de zile. Misiunile la care
pot lua parte aceste unit#!i pot s# fie men!inute pentru o perioad#
ini!ial# de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii pn# la cel pu!in 120
de zile.

1.6. Aderarea Romniei la Uniunea European!

Romnia a avut leg#turi cu Uniunea European# nainte de
Revolu!ia din decembrie 1989. n anul 1980 s-a semnat un Acord
pentru crearea comisiei mixte Romnia U.E.
n anul 1993 s-a semnat Tratatul de asociere ntre Romnia,
pe de o parte, #i Comunit"!ile Europene #i statele membre ale
acestora, pe de alt" parte, care a intrat n vigoare la 1 februarie 1995,
pentru o perioad# de 5 ani, fiind prelungit ulterior cu nc# 5 ani.
Obiectivele acestei asocieri erau urm#toarele:
asigurarea unui cadru adecvat pentru dialogul politic ntre
p#r!i, care s# permit# aprofundarea "i extinderea acestei componente
a raporturilor bilaterale;
promovarea dezvolt#rii comer!ului, precum "i a unor rela!ii
economice armonioase ntre p#r!i;
asigurarea unui fundament solid pentru cooperarea
economic#, social#, financiar# "i cultural# ntre Romnia "i
Comunit#!ile Europene;
sprijinirea eforturilor Romniei de dezvoltare a unei economii
de pia!# "i de consolidare a democra!iei;
crearea de institu!ii adecvate pentru a face efectiv demersul de
asociere a Romniei la U.E.;
asigurarea unui cadru corespunz#tor privind integrarea
gradual# a Romniei n Comunit#!ile Europene, !ara noastr# urmnd
s# ac!ioneze n acest sens pentru ndeplinirea tuturor condi!iilor
necesare.
Principiile generale ale asocierii Romniei la U.E.:
angajamentul p#r!ilor de a se ab!ine de la introducerea, pn# la
intrarea efectiv# n vigoare a Acordului, a unor reglement#ri care s-ar
afla n contradic!ie cu prevederile deja negociate (clauza stand-still
sau status-quo);


32
asimetria n acordarea reciproc# de concesii comerciale,
concretizat# n faptul c# ansamblul Comunit#!ilor Europene "i vor
ndeplini angajamentele cu prec#dere n prima parte a perioadei de
tranzi!ie, n timp ce concesiile la care a convenit Romnia vor fi puse
n aplicare, n cea mai mare parte a lor, n a doua parte a perioadei de
tranzi!ie;
disponibilitatea p#r!ilor ca, dup# intrarea n vigoare a
Acordului, pe parcursul perioadei de tranzi!ie, s# procedeze de comun
acord, func!ie de conjunctura existent# n sectoarele vizate, la
revederea perioadei "i ameliorarea concesiilor reciproce, inclusiv la
accelerarea calendarului de aplicare a acestora (clauza de accelerare);
stabilirea, pentru realizarea asocierii, a unei perioade de
tranzi!ie de maximum 10 ani, mp#r!ite n dou# etape egale.
Prin semnarea Tratatului din 25 aprilie 2005, Romnia a trecut
de la statutul de stat candidat la statutul de stat n curs de aderare.
n vederea ader#rii pn# la 1 ianuarie 2007, Romnia a fost
supus# unui proces de monitorizare. Primul raport de monitorizare a
fost publicat de Comisie n data de 25 octombrie 2005. n 2006 au mai
fost dou# rapoarte. Raportul Moscovici, prezentat Parlamentului
European la 29 noiembrie 2006, a recomandat primirea Romniei n
UE, care a avut loc, a"a cum s-a preconizat, la 1 ianuarie 2007.

1.7. Conceptul de acquis comunitar

Termenul de acquis provine din limba francez# "i nseamn#
ceea ce s-a dobndit.
Acest concept nu a fost folosit n tratatele institutive.
Curtea European# de Justi!ie (fost# CJCE) nu a folosit o
perioad# ndelungat# conceptul, n locul c#ruia a folosit pe cel de
ordine juridic" comunitar" (v. cauza 6/64 Costa c. E.N.E.L.).
Conceptul este utilizat, pentru prima dat#, ntr-un document
oficial al UE, n Tratatul de la Maastricht (TUE), semnat n 1992 (n
Titlul I, Dispozi!ii comune, n Titlul VII, Dispozi!ii privind cooperarea
nt#rit# "i n anumite Protocoale). TUE nu con!ine dispozi!ii de
interpretare a conceptului de acquis comunitar.
$i Curtea European# de Justi!ie a introdus gradual conceptul f#r#
ns# s# dea o definire expres# a con!inutului "i utilit#!ii.


33
La nceputul anilor '80, Spinelli, n proiectul TUE, aprecia c#
termenul este unul mai mult politico-sociologic dect unul juridic.
Unii autori sunt de p#rere c# el este o no!iune f#r# un sens
permanent sau o no!iune f#r# un con!inut tangibil datorit#
constantei sale politiz#ri.
!

Jeno Czuczai distinge urm#toarele tr"s"turi ale acquis-ului:
este un termen interdisciplinar, n con!inutul s#u fiind posibil
s# se reg#seasc# elemente de natur# juridic#, sociologic#, politic#,
institu!ional# "i chiar psihologic#, nefind, a"adar, pur juridic, politic
sau sociologic;
este n continu" evolu!ie a con!inutului. Ceea ce a
reprezentat acquis-ul, n trecut sau n prezent, nu va avea aceea"i
semnifica!ie n viitor;
este bine structurat n con!inut, putnd fi privit ntr-o dubl#
dimensiune, pe vertical# sau pe orizontal#;
dimensiunea vertical! este ceea ce numim acquis-ul
constitu!ional al extinderii UE. Autorul spune c# este vertical# n
privin!a a ceea ce se afl# n ierarhia sa "i nu este negociabil# n
contextul de extindere a U.E.;
dimensiunea orizontal! este ceea ce numim acquis
institu!ional "i anume cadrul institu!ional unic comunitar, adoptat "i
par!ial implementat la nivel suprana!ional;
este structurat prin el nsu#i "i are o logic" intern" proprie,
putnd fi descris n termeni "tiin!ifici ntr-o dimensiune trihotomic!:
(i) sub aspectul acquis-ului de transpus "i/sau direct aplicabil (la
nivel de legiferare);
(ii) sub aspectul construc"iei institu"ionale #i al implement!rii
(att la nivel comunitar, ct "i na!ional);
(iii) din perspectiva intr#rii n vigoare "i dimensiunii
experien!elor dobndite.
n mod impropriu, att n doctrin#, ct "i n documente oficiale,
dat fiind faptul c# Romnia a fost condi!ionat# sectorial, n procesul de
negociere, de atingerea anumitor performan!e n 34 capitole

!
Jeno Czuczai, No"iunea de acquis comunitar n procesul de
extindere c!tre Est a Uniunii Europene, Revista Romn# de Drept
Comunitar nr. 3/2004, p. 111.


34
(domenii), conceptul este perceput prin identificarea cu aceste
domenii.
Conceptul de acquis nu poate fi rezumat nici la cel de
repertoriu al tuturor actelor #i m"surilor legale ale C.E. No!iunea
este specific# doar primului pilon (ansamblul dispozi!iilor privind
comunit#!ile, f#r# a se mai limita la competen!ele lor strict economice
ci la cele generalizate ale U.E. - n.n.). Pilonii II (PESC) "i III
(cooperare judiciar# "i poli!ieneasc# n materie penal#) se supun
principiilor cooper#rii interguvernamentale.
!


1.8. Construc"ia european!. Repere cronologice

19 septembrie 1946 - Winston Churchill, ntr-un discurs la
Universitatea din Zurich, cere crearea unui
fel de State Unite ale Europei
17 decembrie 1946 - este fondat#, la Paris, Uniunea Federalist#
European#
1 ianuarie 1948 - intr# n vigoare Conven!ia pentru v#mile
dintre Belgia, Olanda "i Luxemburg
17 martie 1948 - Tratatul Uniunii Occidentale (Tratatul de la
Bruxelles) este semnat de c#tre Belgia,
Fran!a, Luxemburg, Olanda "i Marea Britanie

16 aprilie 1948 - este creat#, pentru coordonarea Planului
Marshall, Organiza!ia pentru Cooperarea
Economic# European# (OEEC)
28 ianuarie 1949 - !#rile Benelux, Marea Britanie "i Fran!a
decid crearea Consiliului Europei "i cer
Danemarcei, Irlandei, Italiei, Norvegiei "i
Elve!iei s# ajute la preg#tirea statutului acestui
Consiliu
4 aprilie 1949 - semnarea la Washington a Tratatului NATO
5 mai 1949 - statutul Consiliului Europei este semnat la
Londra (Marea Britanie)

!
Idem, p. 113.


35
3 august 1949 - intr# n vigoare Consiliul Europei
8 -10 august 1949 - prima sesiune a Adun#rii Consultative a
Consiliului Europei este !inut# la Strassbourg
(Fran!a). Membrii federali"ti ai parlamentului
cer constituirea unei autorit#!i politice europene
9 mai 1950 - ntr-un discurs inspirat de Jean Monet,
Robert Schumann, ministrul de externe
francez, propune, Fran!ei "i Germaniei, "i
oric#rei alte !#ri europene care vor s# li se
al#ture, punerea mpreun# a resurselor de
c#rbune "i o!el (Declara!ia Schumann)
3 iunie 1950 - Belgia, Fran!a, Luxemburg, Italia, Olanda "i
Germania subscriu la Declara!ia Schumann
26-28 august 1950 - Adunarea Consiliului Europei aprob# Planul
Schumann
18 aprilie 1951 - la Paris cei 6 (Fran!a, Germania, Belgia,
Italia, Luxemburg "i Olanda) semneaz#
Tratatul privind Comunitatea European" a
C"rbunelui #i O!elului (CECO)
10 decembrie 1951 - Paul-Henri Spaak p#r#se"te pre"edin!ia
Adun#rii Consultative a Consiliului Europei
ca protest fa!# de atitudinea Marii Britanii fa!#
de Europa
27 mai 1952 - cei 6 (Fran!a, Germania, Belgia, Italia,
Luxemburg "i Olanda) semneaz# la Paris
Tratatul Comunit#!ii Europene a Ap#r#rii
23 iulie 1952 - Jean Monnet este numit Pre"edinte al naltei
Autorit#!i, iar Paul-Henri Spaak este numit
pre"edinte al Adun#rii
30 august 1954 - Adunarea Na!ional# Francez# respinge
Tratatul Comunit#!ii Europene a Ap#r#rii
20 octombrie 1954 - urmnd Conferin!ei de la Londra, se
semneaz# acorduri privind modificarea
Tratatului de la Bruxelles "i ia via!# Uniunea
Europei Occidentale
10 noiembrie 1954 - Jean Monnet, Pre"edintele naltei Autorit#!i,
demisioneaz# ca urmare a e"ecului


36
Comunit#!ii Europene a Ap#r#rii
21 decembrie 1954 - Curtea European# de Justi!ie d# prima sa
hot#rre
23 octombrie 1955 - conform rezultatelor referendumului,
Saarland decide s# renun!e la statutul ei
autonom "i se alipe"te Germaniei
25 martie 1957 - Tratatele de la Roma privind constituirea
Comunit"!ii Economice Europene (CEE) "i
a Comunit"!ii Europene a Energiei
Atomice (EURATOM sau CEEA) care au
intrat n vigoare la 1 ianuarie 1958
1 ianuarie 1958 - intr# n vigoare Tratatele de la Roma. Sediul
Comunit#!ilor noi create este stabilit la
Bruxelles. Adunarea Parlamentar# are sediul
la Luxembourg, iar Curtea de Justi!ie este
comun# pentru toate cele 3 comunit#!i
26 ianuarie 1958 - cei 6 decid crearea unui Comitet al
Reprezentan!ilor Permanen!i ai %#rilor Membre
(COREPER) care s# preg#teasc# Consiliile
13 mai 1958 - deputa!ii din Adunarea Parlamentar# se
grupeaz# pentru prima oar# conform
afinit#!ilor politice, "i nu conform
na!ionalit#!ii
7 octombrie 1958 - este stabilit# n Luxemburg Curtea
European# de Justi!ie care nlocuie"te Curtea
de Justi!ie CECO
4 ianuarie 1960 - este semnat# la Stockholm (Suedia)
Conven!ia Asocia!iei Europene a Liberului
Comer! (EFTA), care cuprinde Austria,
Danemarca, Norvegia, Portugalia, Suedia,
Elve!ia "i Marea Britanie
1962 - elaborarea primului plan pentru crearea
uniunii monetare, de c#tre Comisia CE
14 ianuarie 1962 - Consiliul adopt# primele norme privind
Politica agricol# comun# (PAC)
30 iulie 1962 - intr# n vigoare normele care creeaz#
Politica agricol# comun# (PAC)


37
1 noiembrie 1962 - intr# n vigoare acordul de asociere dintre
Grecia "i Comunitate
14 ianuarie 1963 - Generalul de Gaulle, Pre"edintele Fran!ei, "i
exprim# ndoiala cu privire la voin!a politic# a
Marii Britanii, n leg#tur# cu aderarea la
Comunit#!i. Cteva zile mai trziu,
negocierile cu toate !#rile candidate sunt
suspendate
8 aprilie 1965 - Tratatul de la Bruxelles (Tratatul de
fuziune) realizeaz# unificarea executivelor
celor trei comunit#!i (CECO, CEE "i CEEA)
1 ianuarie 1966 - CEE intr# n cea de-a treia "i ultim# faz# de
tranzi!ie c#tre Pia!a Comun#. Aceasta implic#
trecerea de la votul cu unanimitate la cel cu
majoritate pentru majoritatea deciziilor luate
de Consiliu
28 - 29 ianuarie
1966
- Compromisul Luxemburg . Fran!a, dup# 7
luni de aplicare a politicii scaunului gol, "i
reia locul n Consiliu n schimbul p#str#rii
necesit#!ii votului n unanimitate atunci cnd
deciziile ce se iau prezint# un interes major
9 februarie 1967 - Consiliul de Mini"tri al CEE decide s#
armonizeze taxele indirecte n Comunitate, s#
adopte principiul sistemului taxei pe valoarea
ad#ugat#, s# aprobe primul program economic
pe termen mediu prin care se define"te "i se
fixeaz# scopurile politicii economice a
Comunit#!ii pentru anii ce urmeaz#
30 iunie 1967 - Comisia semneaz# Actul final al negocierilor
multilaterale GATT (Runda Kennedy)
1 iulie 1967 - intr# n vigoare Tratatul de constituire a unui
singur Consiliu "i a unei singure Comisii a
Comunit#!ilor Europene
12 noiembrie 1969 - cazul Stauder. Curtea European# de Justi!ie
arat# c# n principiile generale ale dreptului
comunitar este inclus# "i respectarea
drepturilor fundamentale ale individului


38
1-2 decembrie 1969 - are loc la Haga conferin!a CE "i se reliefeaz#
necesitatea elabor#rii unui raport privind
posibilit#!ile de dezvoltare ale CE ntr-o
Uniune Economic# "i Monetar# (UEM)
4 martie 1970 - Comisia nmneaz# Consiliului un
memorandum cu privire la un plan de stabilire
a unei Uniuni Economice "i Monetare
1970 - se prezint# "i este aprobat Planul Werner
privind crearea UEM n perioada 1971-1980
22 aprilie 1970 - se semneaz# Tratatul de la Luxemburg.
Consiliul decide introducerea gradual# a unui
sistem de resurse proprii, prin care
Comunitatea va primi toate taxele vamale
asupra produselor importate din !#rile
nemembre, toate impunerile asupra
importurilor din domeniul agriculturii, precum
"i resursele care au ca baz# taxa pe valoarea
ad#ugat#. Se decide "i extinderea puterilor
bugetare ale Parlamentului European
22 martie 1971 - Consiliul adopt# planul Werner privind
nt#rirea coordon#rii politicilor economice.
%#rile membre trebuie s# ia m#suri pentru a
armoniza politicile lor bugetare "i pentru a
reduce marginile fluctua!iei dintre monedele lor
31 martie 1971 - cazul Acordului European privind Transportul
Rutier. Curtea European# de Justi!ie dezvolt#
principiile care fac separa!ia ntre componentele
Comunit#!ilor "i cele ale !#rilor membre
12 mai 1971 - Consiliul introduce un sistem de compensare
monetar# pentru comer!ul cu produse
alimentare ntre !#rile membre, pentru a se
men!ine unitatea pie!ei comune agricole
24 aprilie 1972 - este creat sistemul monetar tip "arpe. Cei 6
cad de acord s# limiteze marginile fluctua!iei
ntre monedele lor la 2,25%
19-21 octombrie
1972
- are loc un Summit la Paris. $efii de stat "i de
guvern definesc noi domenii ale ac!iunii


39
comunitare "i reafirm# c# 1980 este data
limit# pn# la care se va ajunge la Uniunea
Economic# "i Monetar#
1971-1973 - are loc "ocul petrolier "i se ntrerupe
aplicarea Planului Werner
1973 - prima extindere Danemarca, Irlanda "i
Marea Britanie ader# la CECO, CEE "i
EURATOM
11-12 februarie
1974
- Consiliul recunoa"te oficial dreptul
Comitetului Economic "i Social de a trimite
opinii din proprie ini!iativ#. S-a c#zut de
acord "i c# acest Comitet s#-"i publice
opiniile
21 iunie 1974 - cazul Reyners. Curtea European# de Justi!ie
statueaz# c# n cazul cnd un cet#!ean al unei
!#ri membre dore"te s# creeze o afacere n
alt# !ar# membr#, aceast# din urm# !ar# nu are
dreptul s# apeleze la niciun text de lege sau
prevedere administrativ# sau din practica
judiciar# care s# discrimineze persoana
respectiv# n raport cu cet#!enii proprii
30 noiembrie 1974 - sunt ratificate, de c#tre Comunitate "i !#rile
membre, Acordurile dintre CECO, Norvegia
"i Finlanda. Acestea vor intra n vigoare la 1
ianuarie 1975

3 decembrie 1974 - Consiliul ajunge la un acord cu privire la
con!inutul unui proiect de Tratat asupra
puterilor bugetare ale Parlamentului "i asupra
cre#rii unei Cur!i de Conturi
9-10 decembrie
1974
- are loc un Summit n Paris. $efii comunitari
de stat sau de guvern decid s# se ntlneasc#
de trei ori pe an n Consiliul European, "i dau
acordul asupra alegerii directe a Parlamentului
European, asupra cre#rii Fondului European
Regional de Dezvoltare "i hot#r#sc s#
stabileasc# o Uniune Economic# "i Monetar#.


40
Ei cer primului ministru belgian, Tindemans,
s# ntocmeasc# un raport asupra Uniunii
Europene pn# la sfr"itul lui 1975
1974 - anul nfiin!"rii Consiliului European
1975 - din acest an se reunesc n cadrul Consiliului
European (alt organism dect Consiliul Europei)
"efii de stat sau de guvern ai membrilor U.E.
18 martie 1975 - Consiliul creeaz# un Fond European
Regional de Dezvoltare "i un Comitet pentru
Politici Regionale. Consiliul adopt# o unitate
european# de cont bazat# pe un co" compozit
al monedelor din spa!iul comunitar. Va fi
utilizat# ini!ial pentru Conven!ia Lom "i
pentru opera!iunile B#ncii Europene de
Investi!ii. Va fi mai trziu introdus# gradual "i
n alte sectoare ale activit#!ilor comunitare
1-2 decembrie 1975 - Consiliul European se ntrune"te la Roma.
Se ia decizia asupra alegerii Parlamentului
European prin sufragiu universal
8 aprilie 1976 - cazul Defrenne. Curtea European# de Justi!ie
arat#, n decizia sa, c# principiul egalit#!ii
pl#!ii femeilor cu b#rba!ii este direct aplicabil
12-13 iulie 1976 - Consiliul European are loc n Bruxelles. Se
cade de acord asupra num#rului "i distribu!iei
locurilor pentru Parlamentul ce se va alege n
1979 prin sufragiu direct "i universal.
Consiliul l desemneaz# pe Roy Jenkins drept
pre"edinte al Comisiei
20 septembrie 1976 - adoptarea Actului pentru alegerea
reprezentan!ilor n Adunare, cu sufragiu
universal direct primele alegeri directe n 7
iunie 1979
3 noiembrie 1976 - Consiliul decide c# !#rile membre vor
extinde, de la 1 ianuarie 1977, limitele
pescuitului la 200 mile de coastele M#rii
Nordului "i Atlanticului Nordic. Aceast#
decizie marcheaz# nceputul politicii comune


41
n domeniul pescuitului
9 martie 1978 - prin decizia Simmenthal, Curtea European# de
Justi!ie consolideaz# principiul proeminen!ei
legii comunitare
4-5 decembrie 1978 - are loc un Consiliu European la Bruxelles.
Este stabilit Sistemul Monetar European
(SME), care se bazeaz# pe o unitate valutar#
european# (ECU)
13 martie 1979 - intr# n vigoare Sistemul Monetar European
(SME) cu scopul de a asigura stabilirea
cursurilor de schimb ntre monedele na!ionale
ale statelor membre CE
1981 - a doua extindere Grecia ader# la CECO,
CEE "i EURATOM
3-4 decembrie 1984 - are loc un Consiliu European la Dublin
(Irlanda). Se decide nt#rirea Sistemului
Monetar European (SME) "i acordarea pentru
ECU a unui rol mult mai important
13 februarie 1985 - cazul Gravier. Curtea European# de Justi!ie
a decis c#, potrivit principiului nediscrimin#rii
n func!ie de cet#!enie, un student francez (n
acest caz) care dorea s# studieze n Belgia nu
va trebui s# pl#teasc# taxe mai mari dect
colegii s#i belgieni
1986 - a treia extindere Spania "i Portugalia ader#
la CECO, CEE "i EURATOM
1 iulie 1987 Intr# n vigoare Actul Unic European (AUE)
care stabile"te ca obiectiv pn# la finele anului
1992 realizarea pie!ei interne unice; se
adaug#, astfel, la cooperarea economic# "i
cooperarea politic#. Danemarca preia
Pre"edin!ia Consiliului Comunit#!ilor
Europene
12 aprilie 1988 - Comitetul Delors prezint# raportul cu privire
la uniunea economic# "i monetar#.
Parlamentul adopt# Declara!ia asupra
Drepturilor "i Libert#!ilor Fundamentale


42

1989 - Consiliul European de la Madrid aprob#
Raportul Delors care identific# condi!iile "i
etapele pentru realizarea UEM
20 iunie 1990 - CEE "i EFTA pornesc negocieri oficiale
pentru crearea Spa!iului Economic European
4 decembrie 1990 - Consiliul European adopt# m#suri tranzitorii
cu privire la cadrul reunific#rii Germaniei
14-15 decembrie
1990
- are loc un Consiliu European la Roma. Sunt
lansate cele dou# Conferin!e Interguvernamentale
cu privire la Uniunea Monetar# "i Uniunea
Politic#
26 noiembrie 1991 - Comunitatea ader# la Organiza!ia
Agriculturii "i Alimenta!iei (FAO), devenind
prima organiza!ie de integrare economic#
membr# cu drepturi "i obliga!ii depline la o
agen!ia specializat# ONU
9-10 decembrie
1991
- la Maastricht, Consiliul European stabile"te
cadrul realiz#rii UEM
7 februarie 1992 - Tratatul de la Maastricht Tratatul asupra
Uniunii Europene (TUE). Se semneaz# tratatul
cu privire la realizarea UEM "i UP. Acesta "i-a
definit ca obiective:
1) trecerea de la pia!a unic# la o uniune
economic# "i monetar#, comportnd trecerea la o
moned# unic#;
2) afirmarea identit#!ii U.E. pe scena
interna!ional# printr-o politic# extern# "i de
securitate comun#, inclusiv o politic# de ap#rare
comun#;
3) nt#rirea protec!iei drepturilor "i intereselor
resortisan!ilor statelor membre prin instituirea
unei cet#!enii a Uniunii;
4) dezvoltarea unei cooper#ri mai strnse n
domeniul justi!iei "i al afacerilor interne,
garantndu-se siguran!a "i securitatea popoarelor
n condi!iile unei libere circula!ii a persoanelor


43
1 noiembrie 1993 - intr# n vigoare Tratatul asupra Uniunii
Europene
6 decembrie 1993 - Consiliul "i Comisia ajung la un acord
asupra codului de conduit# ce guverneaz#
accesul public la documentele oficiale
25 mai 1994 - Biroul Guvernatorilor B#ncii de Investi!ii
Europene creeaz# Fondul de Investi!ii Europene
27 iulie 1994 - Comisia adopt# o Carte Alb# cu privire la
politica social# european#
6 decembrie 1994 - Consiliul adopt# programul voca!ional
Leonardo da Vinci
17 decembrie 1994 - este semnat, la Lisabona, Tratatul asupra
Cartei Europene a Energiei
1994 - se nfiin!eaz# Institutul Monetar European
(IME), precursorul B#ncii Centrale Europene
(BCE)
1995 14 martie - Consiliul "i Parlamentul semneaz#
Programul Socrate n domeniul educa!iei
1995 - a patra extindere Austria, Finlanda "i
Suedia ader# la UE
29 martie 1996 - se deschide, la Torino (Italia), Conferin!a
Interguvernamental# de revizuire a Tratatului
de la Maastricht.
16 iulie 1997 - este adoptat# Agenda 2000 pentru o Europ#
mai puternic# "i mai extins# privind reforma
institu!ional# a Uniunii Europene
2 octombrie 1997 - Tratatul de la Amsterdam, intrat n
vigoare la 1 mai 1999, cuprinde prevederi n
domeniile protec!iei drepturilor fundamentale
ale cet#!enilor, cooperarea n domeniul
securit#!ii "i al justi!iei "i dezvoltarea durabil#
a mediului nconjur#tor
1998 - se definesc cele 11 !#ri ce urmeaz# s#
formeze UEM, ncepnd cu anul 1999
1 iunie 1998 - crearea B#ncii Centrale Europene
1998 - se desemneaz# conducerea B#ncii Centrale
Europene


44
1 ianuarie 1999 - se introduce moneda unic# euro n 11 state
europene care au ndeplinit criteriile de
convergen!# (Fran!a, Germania, Italia, Belgia,
Olanda, Luxemburg, Austria, Spania,
Portugalia, Finlanda "i Irlanda)
1 mai 1999 - intr# n vigoare Tratatul de la Amsterdam
15 ianuarie 2000 - la Bruxelles ncep negocierile de aderare cu
statele candidate: Malta, Romnia, Bulgaria,
Slovacia, Lituania "i Letonia
9 mai 2000 - se celebreaz# a 50-a aniversare a
Declara!iei Schuman
7-11 decembrie
2000
- Tratatul de la Nisa - accelerarea
negocierilor de aderare "i reforma
institu!ional# - este semnat de c#tre mini"trii
afacerilor externe ai statelor membre ale U.E.
la 26 februarie 2001
2 ianuarie 2001 - Grecia devine cel de-al 12-lea stat membru
ai zonei euro
15-16 iunie 2001 - Consiliul European de la Gteborg ia decizii
cu privire la extinderea U.E. "i procesul de
aderare; se prevede, printre altele, ca eforturi
speciale s# fie dedicate asisten!ei acordate
Bulgariei "i Romniei
1 ianuarie 2002 - intr# n circula!ie moneda euro n cele 12
state care au ndeplinit criteriile de
convergen!#
28 februarie 2002 - se sfr"e"te perioada de circula!ie monetar#
dual#, euro devine moneda unic# n spa!iul
celor 12 state participante la zona euro
1 februarie 2003 - intr# n vigoare Tratatul de la Nisa
1 aprilie 2003 - semnarea Tratatului de aderare de c#tre cele
10 state ce urmeaz# s# intre n UE la 1 mai
2004
19-20 iunie 2003 - Consiliul European de la Salonic adopt#
proiectul noii Constitu!ii Europene
1 mai 2004 - Ziua Extinderii (a cincea extindere): 10 noi
!#ri ader# la UE: Malta, Cipru, Estonia,


45
Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia,
Slovenia "i Ungaria
1 ianuarie 2007 Aderarea Bulgariei "i Romniei la U.E.

ntreb"ri de verificare a cuno#tin!elor

1. De c#tre cine vedea Dante Aligheri condus# Europa unificat#?
2. Care sunt cele trei comunit#!i care au precedat Uniunea
European#?
3. Care erau institu!iile politice ale CECO?
46

Capitolul 2

INSTITU$IILE UNIUNII EUROPENE


Concepte-cheie: Consiliul European; Pre#edin"ia Consiliului
European; naltul Reprezentant pentru politica extern! #i de
securitate comun!; Consiliul de Mini#tri al Uniunii Europene; organe
auxiliare ale Consiliului de Mini#tri; Comisia European!; majoritate
simpl!; majoritate calificat!; unanimitate; drept de veto; organism de
control politic; Consiliul Legislativ #i al Afacerilor Generale;
comisari europeni; Parlamentul European; chestori; comisiile
parlamentare; grupurile parlamentare; Curtea European! de Justi"ie;
Tribunalul de Prim! Instan"!; Curtea de Conturi; CES; Comitetul
Regiunilor; SEBC; BEI; Comitetul Consultativ CECO

2.1. Evolu"ie institu"ional!

Cele 3 comunit#!i (CECO, CEE, EURATOM), a"a cum s-a
ar#tat, aveau, la nceput, institu!ii proprii.
La nfiin!are, Comunitatea Economic# a C#rbunelui "i
O!elului a fost prev#zut# cu urm#toarea structur# institu!ional#
proprie:
a) nalta Autoritate organism suprana!ional;
b) Consiliul de Mini#tri organism interguvernamental;
c) Adunarea Comun! constituit# ca un Parlament al statelor
membre. ncepnd cu anul 1979, membrii Adun#rii Comune au fost
ale"i prin vot universal;
d) Curtea de Justi"ie.
$i Comunitatea Economic# European# (CEE) "i Comunitatea
European# a Energiei Atomice (CEEA sau EURATOM) au fost
prev#zute la nfiin!are cu o Comisie (nalt# Autoritate) "i un Consiliu


47
de Mini"tri ca organ interguvernamental. Prin Conven!ia de la Roma
(Tratatele de la Roma), semnat# n 1957, intrat# n vigoare n 1958,
cele 3 comunit#!i au fost prev#zute cu o Adunare Parlamentar#
comun#, devenit# Parlamentul European de ast#zi, "i o Curte de
Justi!ie.
Prin Tratatul de la Bruxelles din 1965, denumit "i Tratatul de
fuziune, au fost unificate executivele celor 3 comunit#!i, respectiv
Consiliile de Mini"tri "i nalta Autoritate CECO, acestea fiind
nlocuite cu un Consiliu de Mini"tri "i o Comisie. Deci, Comunit#!ile
aveau n final urm#toarele institu!ii:
a) Comisia Comunit#!ilor Europene;
b) Consiliul de Mini"tri;
c) Adunarea Comun#, devenit# mai trziu Parlamentul
Europei;
d) Curtea de Justi!ie a Comunit#!ilor Europene.
Ulterior, "efii de stat sau de guvern ai statelor membre au
decis s# se reuneasc# cu regularitate. n acest mod a luat na"tere
Consiliul European (a se vedea sec!iunea urm#toare).
n prezent, institu!iile politice ale Uniunii Europene sunt:
Consiliul European, Consiliul de Mini#tri al Uniunii Europene,
denumit uzual Consiliul, Comisia Uniunii Europene "i Curtea
European" de Justi!ie. Particularit#!ile acestor institu!ii nu permit
ncadrarea lor precis#, potrivit separa!iei puterilor statului (legislativ#,
executiv# "i judec#toreasc#). Aceste aspecte vor fi prezentate, pe larg,
la fiecare institu!ie n parte.


482.2. Consiliul European. Preciz!ri terminologice #i institu"ionale

Prima distinc!ie: Consiliul European - Consiliul Europei

Consiliul European nu este, ca institu!ie, aceea#i cu Consiliul
Europei.
Consiliul Europei este organiza!ie interna!ional" de sine
st#t#toare "i a fost nfiin!at la 5 mai 1949, prin semnarea, la Londra, a
statutului acestuia. La acea dat#, la palatul St. James din Londra, 10 !#ri:
Belgia, Danemarca, Fran!a, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie,
Norvegia, Olanda "i Suedia au semnat Tratatul de nfiin!are a Consiliului
Europei. Ca sediu, a fost ales ora"ul Strasbourg, capitala provinciei


49
Alsacia, regiune francez#, ora" situat la grani!a franco-german#. $i-a
nceput activitatea la 8 august 1949, prin !inerea primei sesiuni a
Comitetului Mini"trilor la Prim#ria ora"ului Strasbourg. Lucr#rile au fost
deschise de ministrul francez de externe Robert Schuman "i au fost
prezidate de Paul-Henri Spaak, ministrul belgian de externe. La 18
septembrie 1959 a fost creat# Curtea European# a Drepturilor Omului, cu
sediul la Strasbourg. La 28 ianuarie 1977, Pre"edintele Fran!ei, Valery
Giscard d'Estaing, a inaugurat, la Strasbourg, Palatul Europei, noul
sediu al Consiliului. n prezent, sunt 47 de state membre ale Consiliului
Europei "i un stat candidat Belarus.
Scopul Consiliului Europei
(art. 1 din Statut):

realizarea unei mai mari
unit"!i ntre membrii s"i pentru:
salvgardarea "i realizarea
idealurilor "i principiilor care sunt
mo"tenirea lor comun#;
facilitarea progresului economic
"i social.
acest scop va fi realizat prin:
discutarea chestiunilor de
interes comun prin organele
consiliului;
ncheierea de acorduri #i
adoptarea unor ac!iuni comune
n domeniile: economic, social,
cultural, #tiin!ific, juridic #i
administrativ;
participarea membrilor la
lucr#rile Consiliului Europei nu va
afecta activitatea lor n cadrul
O.N.U. "i altor organiza!ii sau
uniuni interna!ionale la care sunt
p#r!i;
chestiunile referitoare la
ap#rarea na!ional# nu !in de
competen!a Consiliului Europei.


50

Consiliul Europei are urm#toarele organe proprii: a) Comitetul
de Mini"tri; b)Adunarea Consultativ#; c) Secretariatul.
Romnia s-a al#turat Consiliului Europei, adernd la Statutul
acestuia prin Legea nr. 64/1993.Consiliul Europei a elaborat Conven!ia European" a
Drepturilor Omului, deschis# pentru semnare la Roma, la 4
septembrie 1950 "i intrat# n vigoare la 3 septembrie 1953.
Institu!ii ale Consiliului
Europei cu competen!e
privind drepturile omului
Comisia European" a
Drepturilor Omului (nfiin!at#
n 1954, "i-a ncetat activitatea
la 31 octombrie 1999);
Curtea European" a
Drepturilor Omului (instituit#
n 1959, cunoscut# ca vechea
Curte,care "i-a ncetat existen!a
la 31 octombrie 1998. La 1
noiembrie 1998 "i-a nceput
activitatea noua Curte);
Comitetul Mini#trilor al
Consiliului Europei.51
A doua distinc!ie: Consiliul European - Consiliul de
Mini#tri al Uniunii Europene

Consiliul European este una dintre institu!iile politice ale
Uniunii Europene. Reune"te "efii de stat sau de guvern ai statelor
membre U.E. Consiliul de Mini"tri al U.E. este tot o institu!ie politic"
a U.E., are compozi!ie interguvernamental# "i este principalul organ
cu atribu!ii decizionale al U.E. De regul#, n documente oficiale din
doctrin#, pentru a desemna Consiliul de Mini"tri, se folose"te
denumirea scurt# de Consiliul. Nu este o regul# stabilit# oficial "i
expres. Referirea la institu!ie poate fi "i trebuie s# fie n!eleas# "i prin
raportare la context.
Consiliul European.
Apari!ie
Nu a fost prev#zut n tratatele
institutive (CECO, CEE, Euratom).
Este rezultatul unui proces istoric.
A ap#rut pe cale neconven!ional# ca
urmare a ntlnirilor la nivel nalt a
"efilor de stat sau de guvern.
Existen!a sa a fost reglementat#
ulterior prin Actul Unic European
(AUE) "i, mai trziu, prin Tratatul de la
Maastricht (TUE).
Consiliul European.
Evolu!ie
Prima etap! - ntlnirile n cadrul
conferin!elor (1961-1974)
A doua etap! Consiliul European
a fost nfiin!at n urma hot#rrii


52
Conferin!ei la nivel nalt de la Paris din
decembrie 1974 (1974-1987)
A treia etap! - Oficializarea
Consiliului European prin AUE
A patra etap! - Institu!ionalizarea
Consiliului European prin TUE

Prima etap". n perioada 1961-1974, "efii de stat sau de guvern
ai statelor membre ale Comunit#!ilor europene s-au ntlnit, cu
caracter neregulat, n conferin!e la nivel nalt. Aceste ntlniri au
avut un caracter politic mai mult sau mai pu!in evident. Natura
juridic# a institu!iei "i actelor pe care le adopta era incert".
A doua etap". La summit-ul din 1974 de la Paris, "efii de stat "i
de guvern au stabilit c#, mpreun# cu pre"edintele Comisiei, ar trebui
s# se ntlneasc# periodic pentru a discuta problemele majore ale
Comunit#!ii ntr-o atmosfer# mai pu!in oficial# dect la ntlnirile
Consiliului de Mini"tri
17
. Ini!ial, denumirea era Consiliul
Comunit#!ilor Europene. Competen!ele Consiliului erau:
impulsionarea "i relansarea politicilor comunitare generale;
orientarea construc!iei europene prin stabilirea liniilor
directoare de ordin general;
coordonarea politicilor comunitare;
definirea noilor sectoare de activitate ad#ugate dup#
Consiliul de la Londra din 30.06.1977.
A treia etap". Actul Unic European, semnat la Luxemburg, la
14 februarie 1986, de 9 din cele 12 state membre, "i la Haga, la 28
februarie 1986, de celelalte trei (Italia, Danemarca "i Grecia), intrat n
vigoare n 1987, a dat o baz# juridic# Consiliului European. Prin acest
act s-a f#cut oficializarea Consiliului European. Potrivit art. 2 al
AUE, Consiliul reunea "efii de stat sau de guvern, asista!i de mini"trii
afacerilor externe "i de un membru al Comisiei. Reuniunile aveau o
periodicitate de dou# ori pe an.

17
Walter Cairns, Introducere n legisla"ia Uniunii Europene, Editura
Universal Dalsi, 2001, p. 36.


53
nceputul celei de a patra etape, cunoscut# ca
institu!ionalizarea Consiliului European, fost marcat de Tratatul de la
Maastricht (TUE) din 1992.
Misiunile
Consiliului
European:
impulsioneaz! dezvoltarea Uniunii;
stabile#te orient!rile politice generale
necesare dezvolt!rii Uniunii (art. D);
prezint# Parlamentului European un
raport, n urma fiec#rei reuniuni,
precum "i un raport scris anual privind
progresele realizate de Uniune (art. D);
define#te principiile #i orient!rile
PESC (art. J 3(1));
stabile#te strategiile comune ce vor fi
implementate de Uniune n domeniile
n care statele membre au interese
comune (art. J 3(2));
stabile#te progresiv o politic! de
ap!rare comun!, care ar putea duce la
o ap#rare comun#;
decide cu privire la o posibil! integrare
a Uniunii Europei Occidentale n
Uniune (art. J 7).

Dup# intrarea n vigoare a Tratatului de la Lisabona, pre"edin!ia
Consiliului European va fi exercitat#de pre"edintele Consiliului
European.
Pre#edin"ia Consiliului European este asigurat# n prezent prin
rota!ie de c#tre statele membre pe perioade de 6 luni, n ordinea
adeziunii, schimbndu-se odat# cu conducerea Consiliului de Mini"tri,
regula fiind ca acela"i stat U.E. s# de!in#, n acela"i timp, conducerea
celor dou# foruri.54
CRONOLOGIA PRE$EDIN%IEI CONSILIULUI EUROPEAN
- ncepnd cu anul 1998 -
Anul Statul care a asigurat
Pre#edin"ia
Pre#edintele Consiliului
European
1998 - Regatul Unit al Marii
Britanii
- Austria
Tony Blair
Viktor Klima
1999 - Germania
- Finlanda
Gerhardt Schrder
Paavo Lipponen
2000 - Portugalia
- Fran!a
Antonio Guterres
Lionel Jospin
2001 - Suedia
- Belgia
Gran Persson
Guy Vorhof Stadt
2002 - Spania
- Danemarca
Jose Maria Azna-Lopez
Anders Fogh Rasmussen
2003 - Grecia
- Italia
Costas Simitis
Silvio Berlusconi
2004 - Irlanda
- Olanda
Bertie Ahern
Jean Peter Balkenende
2005 - Luxemburg
- Regatul Unit al Marii
Britanii
Jean-Claude Juncker
Tony Blair
2006 - Austria
- Finlanda
Wolfgang Schsel
2007 - Germania
- Portugalia

2008 - Slovenia
- Fran!a

2019-
sem. al
II-lea
Romnia

Lucr#rile Consiliului European sunt g#zduite de statul membru
care asigur# Pre"edin!ia "i au loc, de regul#, n lunile iunie "i


55
decembrie. Din 2002, urmare a Tratatului de la Nisa, cel pu!in o
"edin!# a Consiliului European se !ine la Bruxelles.
Pre"edin!ia consult! Parlamentul European asupra aspectelor
principale "i n leg#tur# cu op!iunile fundamentale de politic# extern#
"i de securitate comun# (PESC) "i se ngrije"te ca punctele de vedere
ale Parlamentului s# fie luate n considerare.
Pre"edin!ia este asistat# de Secretarul General al Consiliului,
care exercit# func!ia de nalt Reprezentant pentru Politic! Extern! #i
Securitate Comun!.

Natura juridic" a Consiliului European

Au fost formulate mai multe opinii privind natura juridic# a
Consiliului European.
Una dintre teorii sus!ine natura juridic# a Consiliului European
de organ interguvernamental de cooperare. Acesta ac!ioneaz# ca o
institu!ie politic#, este un organ suplu "i informal, respectnd
competen!ele "i responsabilit#!ile institu!iilor comunitare. O alt# teorie
sus!ine natura juridic# a Consiliului European ca organ sui-generis.
n ce prive"te acest aspect, sus!inem att natura de organ
interguvernamental, prin alc#tuirea "i competen!ele sale, dar "i de
organ sui-generis, avnd n vedere faptul c# este unicul organ de acest
fel.Este o noutate prin el nsu"i pentru c# este institu!ionalizat, dar "i
pentru argumentul c#, prin competen!a sa, nu se ncadreaz#, prin
asem#nare cu institu!iile na!ionale "i federale, nici n puterea
legislativ#, nici n celelalte dou# puteri (executiv# sau judec#toreasc#).
Asupra acestui aspect vom reveni cnd vom examina natura juridic# a
tuturor institu!iilor politice ale Uniunii Europene.

Consiliul European dup" Tratatul de la Lisabona
Sediul materiei l constituie art.I-21 "i art. I-22 din Constitu!ie.
Misiune - d# Uniunii impulsurile necesare dezvolt#rii
acesteia;
- define"te orient#rile "i priorit#!ile politice
generale;
- nu exercit# func!ii legislative;
- identific# interesele strategice ale Uniunii "i


56
stabile"te obiectivele politicii externe "i de
securitate comune. nainte de a ntreprinde orice
ac!iune pe scena interna!ional# sau de a-"i asuma
orice angajament care ar putea leza interesele
Uniunii, fiecare stat membru consult# celelalte
state n cadrul Consiliului European.
Compunere - "efii de stat sau de guvern ai statelor membre,
precum "i din pre"edintele s#u "i pre"edintele
Comisiei. naltul Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe "i politic# de securitate particip# la
lucr#rile Consiliului European. Fiecare membru
poate decide s# fie asistat de un ministru;
- pre"edintele Parlamentului European poate fi
invitat de Consiliul European pentru a fi audiat, iar
pre"edintele Comisiei Europene poate fi asistat "i
de un membru al Comisiei.
Lucr!rile
(reuniunile)
- se ntrune"te de dou# ori pe semestru la
convocarea pre"edintelui Consiliului European;
- n cazul n care situa!ia o impune, pre"edintele
convoac# o reuniune extraordinar# a Consiliului
European.
Hot!rrile - Consiliul European se pronun!# prin consens, cu
excep!ia cazului n care n Constitu!ie se prevede
altfel - majoritate calificat# (art- I-25).
n caz de vot fiecare membru al Consiliului
European poate primi delegare din partea unui
singur alt membru. Ab!inerile membrilor prezen!i
sau reprezenta!i nu mpiedic# deliber#rile care
necesit# unanimitatea.
Pre#edintele
Consiliului
European
- nu poate exercita un mandat na!ional, deci nu
poate fi unul dintre "efii de stat sau de guvern, a"a
cum este n prezent;
- este ales de Consiliul European cu majoritate
calificat# pentru un mandat de doi ani "i jum#tate,
care poate fi rennoit o singur# dat#;
- n caz de imposibilitate a exercit#rii mandatului
sau de culp# grav#, Consiliul European poate pune


57
cap#t mandatului prin majoritate calificat#
Atribu"iile
Pre#edintelui
Consiliului
European
- prezideaz# "i impulsioneaz# lucr#rile Consiliului
European;
- asigur# preg#tirea "i continuitatea lucr#rilor
Consiliului European, n cooperare cu pre"edintele
Comisiei "i pe baza Consiliului Afacerilor Generale;
- ac!ioneaz# pentru facilitarea coeziunii "i
consensului, n cadrul Consiliului European;
- prezint# Parlamentului European un raport dup#
fiecare reuniune a Consiliului European;
- asigur#, la nivelul s#u "i n aceast# calitate,
reprezentarea extern# a Uniunii n problemele
referitoare la politica extern# "i de securitate
comun#, f#r# s# aduc# atingere atribu!iilor naltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe "i
politic# de securitate.
Actele
Consiliului
European
- sunt f#r# caracter legislativ;
- adopt# decizii europene n cazurile prev#zute de
Constitu!ie;
- poate adopta, n unanimitate, o decizie european#
care autorizeaz# Consiliul Mini"trilor s# hot#rasc#,
cu majoritate calificat#, n alte cazuri dect cele
prev#zute n partea a III-a a Constitu!iei care
prive"te politicile "i ac!iunile interne;
- actele sale pot s# primeasc# orice alt nume cu
excep!ia celor prev#zute ca acte legislative
europene (orient#ri, declara!ii, rezolu!ii ".a.).

De"i Consiliul European nu are competen!e legislative, actele
sale nu se limiteaz# la cadrul general de orientare al evolu!iei Uniunii.
Consiliul European hot#r#"te prin vot cu majoritate calificat#, cu
acordul pre"edintelui Comisiei, numirea naltului Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe "i politic# de securitate. Prin aceea"i
procedur#, Consiliul European pune cap#t mandatului acestuia.
naltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe "i politic#
de securitate prezideaz# Consiliul de Afaceri Externe, una dintre


58
configura!iile Consiliului Mini"trilor "i, n acela"i timp, este "i
vicepre"edinte al Comisiei Europene.

De"i Tratatul de la Lisabona nu prevede n dispozi!iile privind
numirea, durata mandatului naltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe "i politic# de securitate, durata mandatului este egal#
cu durata mandatului membrilor Comisiei. Deducem aceasta din
dispozi!iile art. 215 din Tratatul privind func!ionarea Uniunii
Europene, modificat prin Tratatul de la Lisabona, care prevede c#, n
caz de demisie, de destituire sau de deces, naltul Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe "i politic# de securitate este nlocuit,
pn# la ncheierea mandatului, n conformitate cu art. 9E, alineatul (1)
din Tratatul privind Uniunea European#.


naltul Reprezentant
al Uniunii pentru
Afaceri Externe #i
Politica de Securitate
Este numit de Consiliul Europei, cu
majoritate de voturi "i cu acordul
pre"edintelui Comisiei Europene.
Particip# la "edin!ele Consiliului
european "i este mputernicitul acestuia
pentru aducerea la ndeplinire a politicii
externe.
Prezideaz# Consiliul de Afaceri
Externe, una din configura!iile
Consiliului Mini"trilor
Este vicepre"edintele Comisiei Europene
Conduce politica extern# "i contribuie,
prin propuneri, la elaborarea acestei
politici.
Ac!ioneaz# cu acelea"i competen!e
privind politica de ap#rare "i securitate
comun#


59
2.3. Consiliul de Mini#tri al Uniunii Europene (Consiliul)

2.3.1. Preciz!ri terminologice

Aceast# institu!ie a Uniunii Europene, n func!ie de surse "i
traduceri, poate fi denumit# Consiliul de Mini"tri, Consiliul
Mini"trilor sau doar Consiliul U.E. Atunci cnd referirea va fi la
reuniunea "efilor de stat sau de guvern ai statelor membre, ntotdeauna
va fi folosit# denumirea de Consiliul European.

2.3.2. Consiliul Mini#trilor U.E.

Ca institu!ie politic# a Uniunii Europene, a ap#rut n urma procesului
evolutiv al construc!iei comunitare. Ini!ial, fiecare comunitate (CECO,
CEE, CEEA) avea propriul organism interguvernamental:
CECO " Consiliul Special al Mini"trilor;
CEE " Consiliul;
CEEA " Consiliul.
Prin Tratatul de la Bruxelles (de fuziune) din 1965, intrat n
vigoare n 1967, a luat na"tere un singur Consiliu de Mini"tri.
Componen!a. Potrivit art. 146 din Tratatul instituind
Comunitatea European#, acesta este format din cte un reprezentant
la nivel ministerial al fiec#rui stat membru, abilitat s# angajeze
guvernul acelui stat membru. n mod excep!ional, unele guverne pot
fi reprezentate printr-un nalt func!ionar. De regul#, statele sunt
reprezentate de ministrul de externe. n aceast# formul# este denumit
Consiliul General pentru Afaceri Generale #i Rela!ii Externe
!
. n
func!ie de problemele aflate pe ordinea de zi, reprezentarea este
asigurat# de ministrul de resort, aceste consilii fiind consilii tehnice.

Membrii Consiliului ac!ioneaz# potrivit mandatului guvernelor
statelor membre. Tendin!a fireasc# a acestora este de a da prioritate
interesului na!ional n fa!a celui comunitar, dar aceasta este amortizat#
de conferirea monopolului ini!iativei legislative Comisiei Europene.

!
n unele surse, traducerea este Consiliul General pentru Afaceri
Generale "i Afaceri Externe.


60
Atribu"ii. Consiliul are, n principal, atribu!ii legislative
(decizionale) "i bugetare, pe care le mparte cu Parlamentul European.
Tratatul privind Comunitatea European# prevede, la art. 145, c#,
pentru asigurarea realiz#rii obiectivelor acestui tratat,n baza Tratatului privind Uniunea European!,n afara acestor principale atribu!ii, Consiliul mai are
urm#toarele competen!e:
nume"te secretarul general al Consiliului;


61
decide asupra organiz#rii secretariatului general;
adopt# regulamentul intern;
cu avizul Comisiei, stabile"te statutul comitetelor prev#zute
de tratat;
stabile"te remunera!iile, indemniza!iile "i pensiile
pre"edintelui "i membrilor Comisiei, ale pre"edintelui, judec#torilor,
avoca!ilor generali "i grefierului Cur!ii de Justi!ie, precum "i orice
indemniza!ie care !ine loc de remunera!ie.
Consiliul poate s# adopte pozi"ii comune "i s# promoveze, n
forma "i conform procedurilor adecvate, orice modalitate de
cooperare care este util# pentru urm#rirea obiectivelor Uniunii "i s#
adopte ac"iuni comune atunci cnd obiectivele Uniunii pot fi
realizate mai bine printr-o ac!iune comun# dect prin ac!iuni separate
ale statelor membre.
La propunerea Comisiei "i cu consultarea Parlamentului, poate
lua m#surile necesare pentru combaterea oric#rei discrimin#ri bazate
pe sex, ras#, origine etnic#, religie sau convingeri, un handicap,
vrst# sau orientare sexual# (art. 6A introdus prin Tratatul de la
Amsterdam).
Rolul Consiliului. Din atribu!iile ar#tate reiese c# rolul
Consiliului este dublu:
for al reprezentan!ilor statelor membre;
organ legislativ.
Conducerea Consiliului. Se exercit# de c#tre Pre"edintele
Consiliului. Pre#edin"ia se asigur# prin rota!ie de fiecare stat membru pe
o perioad# de 6 luni, n ordinea fixat# de Consiliu. A"a cum s-a ar#tat la
sec!iunea privind Consiliul European, Pre"edin!ia este exercitat# de
acela"i stat membru n acela"i timp "i la Consiliul European, "i la
Consiliul de Mini"tri. Exercitarea Pre"edin!iei confer# statului n cauz# o
pozi!ie avantajoas# prin faptul c# acesta stabile"te priorit#!ile dar prezint#
"i inconvenientul finaliz#rii m#surilor stabilite n mandatele anterioare.
Acesta stabile"te ntlnirile Consiliului, dar este "i responsabil de maniera
n care se desf#"oar# ntlnirile pe perioada mandatului s#u. n urma
experien!ei acumulate n func!ionarea Consiliului, au fost luate o serie de
m#suri pentru cre"terea eficien!ei "i continuitatea "edin!elor sale, precum:


62
introducerea troicii, constnd n permanentizarea ntlnirii
pre"edintelui n exerci!iu cu predecesorul "i succesorul acestuia,
asigurnd astfel o continuitate a institu!iei;
planificarea agendei de lucru care este compus# din:diferite m!suri practice:
planificarea am#nun!it# a "edin!elor;
asigurarea documentelor de lucru cel pu!in cu o
s#pt#mn# nainte de "edin!#;
coordonarea datelor de !inere a "edin!elor ministerelor de
resort ale statelor membre pentru a asigura participarea mini"trilor la
"edin!ele Consiliului.
Statul care urmeaz# s# preia Pre"edin!ia Consiliului, potrivit
Regulilor de procedur#, trebuie ca, pn# cel mai trziu cu o s#pt#mn#
nainte de preluarea mandatului, s# stabileasc#, pe baza programului
opera!ional anual, "i cu consultarea comisiei, agenda provizorie cu ar#tarea
activit#!ii legislative "i a deciziilor opera!ionale preconizate. La ntocmirea
acestei agende este consultat "i statul care va prelua pre"edin!ia urm#toare.
Func"ionare. Consiliul, n formula mini"trilor de externe (Consiliul
Afaceri Generale "i Rela!ii Externe), este r#spunz#tor pentru ntreaga
coordonare a lucr#rilor Consiliului European. Consiliile tehnice sunt
numeroase, fapt ce a determinat ca la Consiliul European de la Helsinki
din 10-11 decembrie 1999 s# se convin# reducerea num#rului acestora.
Noile configura!ii au fost stabilite prin Regulamentul din 2002.
Potrivit Tratatului de la Lisabona, Consiliul Afaceri Generale
asigur# coeren!a lucr#rilor diferitelor forma!iuni, preg#te"te reuniunile


63
Consiliului European "i urm#re"te aducerea la ndeplinire a m#surilor
adoptate, n colaborare cu pre"edintele Consiliului European "i cu
Comisia. Elaboreaz# ac!iunea extern# a Uniunii conform liniilor
strategice stabilite de Consiliul European.
Consiliul se ntrune"te o dat# pe lun# la convocarea pre"edintelui
s#u, din ini!iativa sa, a unuia dintre membrii s#i ori a Comisiei.
ncepnd cu 2002, Consiliul se ntlne"te separat pe dou# domenii:
Afaceri Generale;
Rela!ii Externe.
n preg#tirea "edin!elor consacrate PESC, un rol major este
rezervat Comitetului pentru Securitate "i Politic#.
n func!ie de problemele discutate, se ntlne"te n urm#toarele
configura!ii:

Cu o zi nainte de ntrunirea ECOFIN, mini"trii din !#rile zonei
euro (16 n prezent)
!
, se ntlnesc pentru a analiza probleme "i lua

!
Statele din zona euro Austria, Belgia, Cipru, Finlanda, Fran!a,
Germania, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania,
Slovenia, Slovacia. Pe lng# acestea, patru microstate utilizeaz# moneda
euro: Andorra, Monaco, San Marino "i Vatican. Statul Muntenegru, care nu
este membru U.E., nu are moned# na!ional# "i folose"te euro ca moned#.


64
decizii privind Uniunea Economic# "i Monetar#. Reprezentan!ii !#rilor
care nu au trecut la moneda euro nu au drept de vot n ECOFIN n
problemele legate de euro sau UEM.

Consiliul Afacerilor Consuma-
torilor, S#n#t#!ii, Politicii Sociale
"i a For!ei de Munc#
Compunere: mini"trii de resort din statele
membre (s#n#t#!ii, muncii "i protec!iei
sociale, protec!iei consumatorului)
Periodicitatea #edin!elor: de 4 ori pe an
Atribu!ii:
- adopt# regulile europene pentru
armonizarea "i coordonarea legilor
na!ionale privitoare la condi!iile de
munc#, prevenirea mboln#virilor "i
protec!iei consumatorilor. Protec!ia
social# "i regulile de angajare sunt totu"i
de competen!a statelor membre. Consiliul
stabile"te obiective comune, analizeaz#
m#surile na!ionale luate "i face
recomand#ri statelor membre


65


Consiliul n configura!ia pentru
Transport, Telecomunica!ii "i
Energie
Compunere: mini"trii de resort
Periodicitatea #edin!elor: o dat# la dou#
luni
Atribu!ii:
- politicile n domeniile de competen!#
(re!ele de energie, telecomunica!ii "i
transport transeuropean). A adoptat
deciziile pentru crearea sistemului de
naviga!ie prin satelit GALILEO. Tot
n domeniul telecomunica!iilor "i-a
stabilit 4 obiective:
stabilirea unor re!ele integrate la nivel
european;
introducerea societ#!ii informa!ionale;
deschiderea pie!elor na!ionale;
eliminarea diferen!elor de reglementare
din legisla!ia statelor membre.
n domeniul energiei:
re!ele transeuropene;
accesul la energie pentru to!i
consumatorii;
crearea unui cadru mai prietenos
pentru mediu;
pia!# competi!ional# pentru energie.
Consiliul Concuren!ei (creat n
iunie 2002 prin comasarea
Consiliului pentru Pia!a Intern#.
Consiliul Pentru Industrie "i
Consiliul pentru Cercetare)
Compunere: n func!ie de problematic#,
este alc#tuit din mini"trii afacerilor
europene, industriei, cercet#rii
Periodicitatea #edin!elor: de 5 sau 6 ori
pe an
Atribu!ii:
- face propuneri legislative n domeniul
pie!ei unice, industriei, cercet#rii
(concuren!#, ajutor de stat, protec!ia
mediului, IMM-uri, politici de inovare,
cercetare "i dezvoltare tehnologic#).
Principalul instrument n acest moment n
constituie Al $aselea Program Cadru
(2002-2006)


66

Consiliul Agriculturii "i
Pescuitului
Compunere: mini"trii de resort (agricultur#, silvicultur#,
pescuit). Particip# "i comisarii europeni pentru
agricultur#, pescuit, siguran!# alimentar#, probleme
veterinare, s#n#tate public#. Este unul dintre cele mai
importante consilii deoarece agricultura este o problem#
de prim ordin a Uniunii
Periodicitatea #edin!elor: o dat# pe lun#
Atribu!ii:
- agricultur#;
- pescuit;
- siguran!# alimentar#;
- s#n#tate public#.
Lucr#rile sale sunt preg#tite de 12 forma!iuni de lucru
mp#r!ite n 45 de subdiviziuni sau domenii.
Consiliul pentru Educa!ie,
Tineret "i Cultur#
Compunere: mini"trii de resort
Periodicitatea #edin!elor: de 4 ori pe an
Atribu!ii:
- cultur#;
- problemele tineretului;
- recunoa"terea mutual# a diplomelor;
- audiovizualul;
- comunicarea.
Consiliul pentru Mediu
Compunere: mini"trii de resort
Periodicitatea #edin!elor: o dat# pe lun#
Atribu!ii: probleme de mediu


67
Lucr#rile Consiliului sunt preg#tite de Secretariatul General
(acela"i "i pentru Consiliul European). Secretarul general a fost, pn#
la intrarea n vigoare a Tratatului de la Lisabona, "i naltul
Reprezentant pentru PESC al Uniunii Europene. Secretariatul
general asigur# permanen!a "i garanteaz# stabilitatea. ncepnd cu 18
octombrie 1999, secretar general "i nalt Reprezentant pentru Politica
Extern# "i de Securitate Comun# este Javier Solana Madariga (fost
ministru cu diferite portofolii n Guvernul Spaniei "i secretar general
al NATO, ntre iulie 1992 "i octombrie 1999). n iulie 2004 a fost
desemnat pentru al doilea mandat de cinci ani.
Secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct, care
este responsabil cu gestionarea Secretariatului.
Consiliul Mini"trilor, n activitatea sa, este ajutat de o serie de
organe auxiliare, dintre care cel mai important este Comitetul
Reprezentan!ilor Permanen!i (COREPER), care a fost instituit prin
Tratatul de fuziune din 1967. Este menit s# preg#teasc# lucr#rile
Consiliului, dar are "i rolul de a exercita controlul politic din partea
statelor membre. Orienteaz# "i supervizeaz# activitatea numeroaselor
grupuri de exper!i de care dispune Consiliul. Este alc#tuit din dou#
subcomitete: COREPER 1 $I COREPER 2.2.3.3. Procedura de vot n cadrul Consiliului Mini#trilor

Tratatele institutive consacr# trei modalit#!i de a vota:
" a) majoritate simpl#;
" b) majoritate calificat#;

COREPER
COREPER 2 este alc#tuit din
reprezentan!ii permanen!i ai statelor
membre cu rang de ambasadori
COREPER 1 este alc#tuit din adjunc!ii
reprezentan!ilor permanen!i ai statelor
membre. Se ocup# de probleme tehnice


68
" c) unanimitate.
a) Majoritatea simpl". Potrivit art. 4 din Tratatul de la Roma,
hot#rrile se iau cu majoritate simpl#, cu excep!ia cazurilor cnd
Tratatul prevede altfel.
b) Majoritatea calificat". Statele Membre au hot#rt
adoptarea sistemului majorit#!ii calificate ntr-o serie de decizii pentru
care pn# atunci au prev#zut sistemul unanimit#!ii, respectiv n
problemele considerate ca !innd de suveranitatea lor.
Num#rul de voturi de care fiecare stat membru dispune n
Consiliu este diferit n func!ie de m#rimea sa. Repartizarea num#rului
de voturi a suferit modific#ri de la momentul tratatelor institutive "i
pn# n prezent. Tratatul privind Comunitatea European# prevedea
urm#toarea repartizare (pentru 15 state membre):
- cte 10 voturi
fiecare
- Fran!a
- Germania
- Italia
- Marea Britanie
- cte 4 voturi
fiecare
- Austria
- Suedia
- 8 voturi - Spania - cte 4 voturi
fiecare
- Danemarca
- Irlanda
- Finlanda
- cte 5 voturi
fiecare
- Spania
- Belgia
- Grecia
- Olanda
- Portugalia
2 voturi - Luxemburg
Pentru adoptarea actelor, majoritatea calificat# nsemna:
62 voturi, cnd actele erau adoptate la propunerea Comisiei;
62 voturi care exprim# acordul a cel pu!in 10 membri, n
celelalte cazuri.
De la 1 noiembrie 2004, num#rul total de voturi a fost de 321,
iar majoritatea calificat# este de 232 voturi. Repartizarea pe state este
urm#toarea:
- cte 29 voturi fiecare - Germania
- Fran!a
- Italia
- Regatul Unit al Marii Britanii


69
- cte 27 voturi fiecare - Polonia
- Spania
- 13 voturi - Olanda
- cte 12 voturi fiecare - Grecia
- Republica Ceh#
- Belgia
- Ungaria
- Portugalia
- cte 10 voturi fiecare - Austria
- Suedia
- cte 7 voturi fiecare - Danemarca
- Finlanda
- Irlanda
- Lituania
- Slovacia
- cte 4 voturi fiecare - Cipru
- Estonia
- Letonia
- Luxemburg
- Slovenia
- 3 voturi - Malta

Dup# aderarea Bulgariei "i Romniei la 1 ianuarie 2007,
num#rul de voturi este de 345, cu o majoritate calificat# de 225 de
voturi. Num#rul de voturi ale vechilor membri r#mne neschimbat, la
acesta ad#ugndu-se voturile celor dou# !#ri nou-intrate, respectiv:
Bulgaria - 10 voturi;
Romnia - 14 voturi,
iar majoritatea va fi de 258 voturi.
n afara num#rului de voturi, sunt stabilite condi!ii "i n ce
prive"te num#rul de state care realizeaz# aceste voturi (state mari-state
mici) "i ponderea popula!iei pe care o reprezint# din totalul popula!iei
Uniunii (62%). Red#m, n continuare, informativ, date n acest sens
privind statele membre ale Uniunii Europene. Orice stat membru va
putea cere verificarea condi!iei ca voturile s# reprezinte 62% din
popula!ia Uniunii.


70
AUSTRIA - 10 voturi BELGIA - 12 voturi
- anul ader#rii
- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- 1995
- republic#
parlamentar#
- Viena
- 83.858 km
2
- 8,18
mil.locuitori
- anul
ader#rii

- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- membru
fondator
- monarhie
constitu!ional#
- Bruxelles
30.510 km
2
- 10,29 mil.
locuitori

CIPRU - 4 voturi DANEMARCA - 7 voturi
- anul ader#rii
- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- 2004
- republic#

- Nicosia
- 9.250 km
2
771.651
locuitori
- anul
ader#rii
- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- 1973
- monarhie
constitu!ional#
- Copenhaga
- 43.094 km
2
- 5,38 milioane
locuitori

ESTONIA - 4 voturi FINLANDA - 7 voturi
- anul ader#rii
- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- 2004
- republic#
parlamentar#
- Tallinn
- 45.226 km
2
- 1,4
milioane
locuitori
- anul
ader#rii
- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- 1995
- republic#

- Helsinki
337.030 km
2
- 5,19 milioane
locuitori

FRAN%A - 29 voturi GERMANIA - 29 voturi
- anul ader#rii

- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- membru
fondator
- republic#

- Paris
- 547.030
- anul
ader#rii

- forma de
guvernare
- capitala
- membru
fondator
- republic#
federal#
- Berlin
- 357.021 km
2


71
- popula!ia km
2
- 60,18 mil.
locuitori
- suprafa!a
- popula!ia
- 82,4 milioane
locuitori

GRECIA - 12 voturi IRLANDA - 7 voturi
- anul ader#rii
- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- 1981
- republic#
parlamentar#
- Atena
- 131.940
km
2
- 10,66 mil.
locuitori
- anul
ader#rii
- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- 1973
- republic#

- Dublin
- 70.280 km
2
- 3,92 milioane
locuitori

ITALIA - 29 voturi LETONIA - 4 voturi
- anul ader#rii

- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- membru
fondator
- republic#

- Roma
- 301.230
km
2
- 57,99 mil.
locuitori
- anul
ader#rii
- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- 2004
- republic#
parlamentar#
- Riga
- 64.589 km
2
- 2,35 milioane
locuitori


LITUANIA - 7 voturi LUXEMBURG - 4 voturi
- anul ader#rii
- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- 2004
- republic#
parlamentar#
- Vilnius
- 65. 200
km
2
- 3,59 mil.
locuitori
- anul
ader#rii

- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- membru
fondator
- monarhie
constitu!ional#
- Luxemburg
2.586 km
2
- 454.157
locuitori

MALTA - 3 voturi REGATUL UNIT AL MARII


72
BRITANII - 29 voturi
- anul ader#rii
- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- 2004
- republic#

- Valletta
- 316 km
2
- 400.420
locuitori
- anul
ader#rii
- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- 1973
- monarhie
constitu!ional#
- Londra
244.820 km
2
- 60,09 mil.
locuitori

OLANDA - 13 voturi POLONIA - 27 voturi
- anul ader#rii

- forma de
guvernare

- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- membru
fondator
- monarhie
constitu!io-
nal#
- Amsterdam
- 41.526 km
2
- 16,15 mil.
locuitori
- anul
ader#rii
- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- 2004
- republic#

- Var"ovia
-312.685 km
2
- 38,62 mil.
locuitori

PORTUGALIA - 12 voturi REPUBLICA CEH& -
12 voturi
- anul ader#rii
- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- 1986
- republic#

- Lisabona
- 92.391 km
2
- 10,1 mil.
locuitori
- anul
ader#rii
- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- 2004
- republic#
parlamentar#
- Praga
- 78.866 km
2
- 10,25 mil.
locuitori

SLOVACIA - 7 voturi SLOVENIA - 4 voturi
- anul ader#rii
- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- 2004
- republic#
parlamentar#
- Bratislava
- 48.845 km
2
- anul
ader#rii
- forma de
guvernare
- capitala
- 2004
- republic#
parlamentar#
- Ljubljana
- 20.723 km
2


73
- popula!ia - 5,43 mil.
locuitori
- suprafa!a
- popula!ia
- 1,93 milioane
locuitori

SPANIA - 27 voturi SUEDIA - 10 voturi
- anul ader#rii
- forma de
guvernare

- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- 1986
- monarhie
constitu!io-
nal#
- Madrid
- 504.782
km
2
- 40,22 mil.
locuitori
- anul
ader#rii
- forma de
guvernare

- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
-1995
- monarhie
constitu!io-
nal#
- Stockholm
- 449.964 km
2
- 8,87 milioane
locuitori

UNGARIA - 12 voturi BULGARIA - 10 voturi
- anul ader#rii
- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- 2004
- republic#
parlamentar#
- Budapesta
- 93.030 km
2
- 10,2 mil.
locuitori
- acord de
asociere
- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- 1993

- republic#
parlamentar#
- Sofia
- 110.996 km
2
- 7,53 milioane
locuitori

ROMNIA - 14 voturi
- acord de
asociere
- forma de
guvernare
- capitala
- suprafa!a
- popula!ia
- 1993

- republic#

- Bucure"ti
- 237.500
km
2
- 22,27 mil.
locuitori
74
c) Unanimitatea se practic# n cazul legilor comunitare,
armoniz#rii legilor na!ionale, impozitelor indirecte, asisten!ei
financiare, fondurilor comunitare ".a.. Tratatul privind Comunitatea
European# prevede c# ab!inerile membrilor prezen!i nu pot s#
mpiedice Consiliul s# adopte acte care necesit# unanimitate. Dup#
1986 s-a renun!at la impunerea realizat# prin Compromisul de la
Luxemburg "i s-a renun!at treptat la votul unanim. n prezent doar
20% din deciziile Consiliului mai necesit# vot unanim.
Dreptul de veto este o procedur# de excep!ie, statul care-l
invoc# trebuind s# conving# c#, prin acest drept, protejeaz# interesele
sale fundamentale. Urmare a crizei scaunului gol, generat# de Fran!a
(prezentat# anterior), prin Compromisul de la Luxemburg s-a c#zut
de acord ca, n situa!ia deciziilor care afecteaz# interesele
fundamentale ale unui stat membru, Consiliul se va str#dui s#
g#seasc#, ntr-un timp rezonabil, solu!ii care s# fie adoptate de c#tre
to!i membrii.
Tratatul de la Amsterdam prevedea c# orice membru care se
ab!ine de la vot poate s# nso!easc# ab!inerea de o declara!ie formal#.
n acest caz, statul n cauz# nu este obligat s# aplice decizia, dar
trebuie s# accepte c# decizia angajeaz# Uniunea s# se ab!in# de la
orice ac!iune care ar intra n conflict sau ar mpiedica ac!iunea Uniunii
bazat# pe respectiva decizie, iar celelalte state trebuie s# i respecte
pozi!ia. Dac# membrii Consiliului care nso!esc ab!inerea de o
asemenea declara!ie reprezint# mai mult de o treime din voturile
ponderate, decizia nu este adoptat#.
Potrivit Tratatului de la Lisabona, n formula actual# va fi
men!inut# majoritatea calificat# pn# la data de 31.10.2014.
ncepnd cu 1 noiembrie 2014, n cazul n care Consiliul nu
hot#r#"te la propunerea Comisiei sau a naltului Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe "i politica de securitate, majoritatea
calificat# este constituit# din cel pu!in 72% din membrii Consiliului,
reprezentnd statele membre participante care reunesc cel pu!in 65%
din popula!ia Uniunii.
Atunci cnd nu to!i membrii Consiliului particip# la vot,
ncepnd cu 1 noiembrie 2014, majoritatea calificat# este constituit#
astfel:


75
cel pu!in 55% din membrii Consiliului care reprezint# state
membre a c#ror popula!ie constituie cel pu!in 65% din popula!ia
Uniunii;
prin derogare de la regula de mai sus, atunci cnd Consiliul nu
hot#r#"te la propunerea Comisiei sau a naltului Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe "i politica de securitate, cel pu!in 72%
din membri, iar ace"tia s# reprezinte 65% din popula!ie.
De asemenea, potrivit Tratatului de la Lisabona, n perioada 1
noiembrie 2014 31 martie 2017, minoritatea de blocare este
constituit# fie de:
a) voturile membrilor Comisiei reprezentnd trei p#trimi din
popula!ia statelor membre U.E., sau
b) voturile membrilor Consiliului reprezentnd cel pu!in trei
p#trimi din num#rul statelor membre; n caz de vot fiecare membru al
Consiliului poate primi mandat din partea unui singur alt membru.
Dac# membrii Consiliului, alc#tuind minoritatea de blocare, "i
exprim# opozi!ia fa!# de adoptarea unui act de c#tre Consiliu, cu
majoritate calificat#, Consiliul delibereaz# asupra chestiunii n cauz#,
astfel nct s# ajung#, ntr-un termen rezonabil, "i f#r# s# aduc#
atingere termenelor obligatorii stabilite de dreptul Uniunii, la o solu!ie
care s# r#spund# preocup#rii exprimate de acei membri ai Consiliului.
n conformitate cu Regulamentul de procedur# al Consiliului,
pre"edintele Consiliului, cu concursul membrilor Consiliului, trebuie
s# ntreprind# toate ini!iativele necesare pentru a facilita un acord pe
baze mai largi.
Minoritatea de blocare trebuie s# includ# cel pu!in num#rul
minim de membri din Consiliu care reprezint# 35% din popula!ia
Uniunii, plus un membru. n caz contrar, se consider# c# s-a ntrunit
majoritatea calificat#.
ncepnd cu 1 aprilie 2017, minoritatea de blocare, prev#zut# de
Tratatul de la Lisabona, va putea fi alc#tuit# din:
a) membrii Consiliului reprezentnd cel pu!in 55% din popula!ia
statelor membre, sau
b) cel pu!in 55% din num#rul statelor membre U.E.
La fel ca "i pn# la 1 aprilie 2017, n cazul constituirii minorit#!ii
de blocare Consiliul depune toate eforturile pentru a ajunge la o
solu!ie satisf#c#toare f#r# a aduce atingere termenelor obligatorii


76
stabilite de dreptul Uniunii. Pre"edintele Consiliului, la fel ca "i n
perioada anterioar# (1 martie 2014 - 31 martie 2017), cu concursul
membrilor Consiliului, ntreprinde toate ini!iativele necesare pentru a
facilita un acord pe baze ct mai largi n cadrul Consiliului.
Minoritatea de blocare trebuie s# cuprind# cel pu!in patru membri si
Consiliului, altfel se consider# c# a fost ntrunit# majoritatea calificat#.
ncepnd cu 1 noiembrie 2014, majoritatea calificat# va putea fi
alc#tuit# din cel pu!in 55% din membrii Consiliului, cuprinznd cel
pu!in 15 dintre ace"tia "i care s# reprezinte cel pu!in 65% din popula!ia
Uniunii.
Sesiunile de lucru ale Consiliului sunt alc#tuite din dou# p#r!i:
o parte este consacrat# deliber#rilor privind actele legislative
ale Uniunii;
cealalt# parte este consacrat# activit#!ilor f#r# caracter
legislativ.

2.3.4. Consiliul n reglementarea dup! Tratatul de la Lisabona

Compunere - este format din cte un reprezentant la nivel
ministerial al fiec#rui stat membru pe care l
reprezint#;
- abilitat s# angajeze Statul Membru;
- abilitat s# exercite dreptul de vot.

77

Forma!iunile
Consiliului de
Mini#tri
Consiliul Afacerilor Generale:
-asigur# coeren!a diferitelor forma!iuni
ale Consiliului;
- preg#te"te reuniunile Consiliului;
- mpreun# cu pre"edin!ia Consiliului
European "i cu Comisia, urm#re"te
aducerea la ndeplinire a m#surilor
adoptate.
Consiliul Afacerilor Externe:
- pre"edin!ia acestuia este exercitat#
de ministrul afacerilor externe ale
Uniunii;
-elaboreaz# politica extern# a
Uniunii;
- asigur# coeren!a ac!iunii Uniunii
Alte forma!iuni ale Consiliului pe
care acesta le stabile"te printr-o list#
adoptat# cu majoritate calificat#


78


2.4. Comisia European"
2.4.1. Istoricul comisiei

Comisia a avut la origine nalta Autoritate a Comunit#!ii
Economice a C#rbunelui "i O!elului (Tratatul CECO, Paris 1951 -
intrat n vigoare n 1953). Avea sediul la Luxemburg "i r#spundea de
punerea n aplicare a hot#rrilor CECO. Avea caracterul de organ
politic interguvernamental. Era compus# din 9 membri (8 desemna!i
de cele 6 state membre "i cel de-al nou#lea, de c#tre nalta Autoritate).
Hot#rrile se adoptau cu majoritate simpl#.
n 1967, prin Tratatul de fuziune, nalta Autoritate a fuzionat cu
executivele celorlalte comunit#!i (CEE "i CEEA), devenind Comisia
Comunit#!ii Europene.
Pn# n prezent au func!ionat urm#toarele comisii:

Perioada Pre#edintele
1957-1962 Walter Hallstein (Germania)
1962-1967 Walter Hallstein (Germania)
1967-1970 Jean Rey (Belgia)
1970-1972 Franco-Maria Malfatti (Italia)
1972-1973 Sicco Mansholt (Olanda)
1973-1977 Xavier Ortoli (Fran!a)
1977-1981 Roy Jenkins (Marea Britanie)
Pre!edin"ia forma"iunilor Consiliului,
cu excep"ia celei de Afaceri Externe,
este asigurat# de reprezentan"ii
statelor membre, ntr-un sistem de
rota"ie egal n condi"iile care vor fi
stabilite printr-o decizie a Consiliului
European, care va fi adoptat# cu
majoritate calificat#. Consiliul Afaceri
Externe este prezidat de naltul
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe !i politica de securitate
Pre!edin"ia
Consiliului de
Mini!tri


79
1981-1985 Gaston Thorn (Luxemburg)
1985-1989 Jacques Delors (Fran!a)
1989-1993 Jacques Delors (Fran!a)
1993-1995 Jacques Delors (Fran!a)
1995-1999 Jacques Santer (Luxemburg)
1999-2004 Romaro Prodi (Italia)
din 2004 Jos Manuel Durao Barroso (Portugalia)

Comisia actual# a fost aleas# de Parlamentul European pe 18
noiembrie 2004, "i-a nceput mandatul pe 22 noiembrie 2004 "i are o
durat# de 5 ani. n perioada 2004-2009 a avut urm#toarea compunere:
Pre#edinte - Jos Manuel Durao Barroso (Portugalia)

Vicepre#edin"i

- Siim Kalls (Estonia) - Probleme
Administrative, Audit "i Antifraud#
- Gnter Verheugen (Germania) - ntreprinderi
"i Industrii
- Jacques Barrot (Fran!a) Justi!ie, libertate "i
securitate. Acest domeniu a apar!inut lui Franco
Fratini care a demisionat pentru a exercita
mandatul de ministru de externe al Italiei
- Margot Wallstrm (Suedia) - Rela!ii
Institu!ionale "i Strategia Comunic#rii
- Antonio Tajari (Italia) care l-a nlocuit pe
Franco Fratini "i a preluat domeniul lui
Jacques Barrot.
Comisari - Joachim Almunia (Spania) - comisar pentru
Afaceri Economice "i Monetare
- Laszlo Kovacs (Ungaria) - comisar pentru
Impozite "i Uniunea Vamal#
-Danuta Hubner (Polonia) - comisar pentru
Politica Regional#
- Charlie McCreevy (Irlanda) - comisar pentru
Pia!a Intern# "i Servicii
- Joe Borg (Malta) - comisar pentru Pescuit "i
Afaceri Maritime


80
- Janez Potocnik (Slovenia) - comisar pentru
$tiin!# "i Cercetare
- Androulla Vassiliou (Cipru) - comisar pentru
S#n#tate
- Vladimir Spidla (Republica Ceh#) - comisar
pentru Ocupare, Afaceri Sociale "i $anse Egale
- Jan Figel (Slovacia) - comisar pentru
nv#!#mnt, Cultur# "i Tineret
- Mariann Fischer Boel (Danemarca) - comisar
pentru Agricultur# "i Dezvoltare Rural#
- Dalia Gribauskaite (Lituania) - comisar
pentru Programare Financiar# "i Buget
- Andris Prebalgs (Letonia) - comisar pentru
Energie
- Peter Mandelson (Marea Britanie) - comisar
pentru Comer!
- Olli Rehn (Finlanda) - comisar pentru
Extindere
- Nelii Kroes (Olanda) - comisar pentru
Concuren!#
- Louis Michel (Belgia) - comisar pentru
Dezvoltare "i Asisten!# Umanitar#
- Benita Ferrero-Waldner (Austria) - comisar
pentru Rela!ii Externe "i Politica European# de
Vecin#tate
- Viviane Reding (Luxemburg) - comisar
pentru Societatea Informa!ional# "i Media
- Stavros Dimasi (Grecia) - comisar pentru
Mediul nconjur#tor
- Leonard Orban (Romnia) comisar pentru
Multilingvism;
- Meglena Kuneva (Bulgaria) comisar pentru
Protec!ia Consumatorului.

81
Compunerea Comisiei al c#rei mandat a nceput ncepnd cu 2010
(dup# alegerile din 2009)

1. Jose Manuel Barroso pre"edinte (Portugalia);
2. Catherine Ashton vicepre"edinte, nalt Reprezentant al
Uniunii pentru Afaceri Externe "i Politica de Securitate (Regatul Unit
al Marii Britanii);
3. Viviane Reding vicepre"edinte, comisar pentru justi!ie,
drepturi fundamentale "i cet#!enie (Luxembourg);
4. Joaquin Almunia vicepre"edinte, comisar pentru concuren!#
(Spania);
5. Siim Kallas vicepre"edinte, comisar pentru transporturi
(Estonia);
6. Nelie Kroes vicepre"edinte, comisar pentru agend# digital#
(Olanda);
7. Antonio Tajani vicepre"edinte, comisar pentru industrie "i
antreprenoriat (Italia);
8. Maros Sefcovic vicepre"edinte, comisar pentru rela!ii
interinstitu!ionale "i administra!ie (Slovacia);
9. Janez Potocnik comisar pentru mediu (Slovenia);
10. Oli Rehn comisar pentru afaceri europene "i monetare
(Finlanda);
11. Andris Piebalgs comisar pentru dezvoltare (Letonia);
12. Michel Barnier comisar pentru politica intern# "i servicii
(Fran!a);
13. Androulla Vassiliou comisar pentru educa!ie, cultur#,
multilingvism "i tineret (Cipru);
14. Algirdas Semeta comisar pentru impozitare "i uniune
vamal#, audit "i antifraud# (Lituania);
15. Carel De Gucht comisar pentru comer! (Belgia);
16. John Dalli comisar pentru s#n#tate "i protec!ia
consumatorilor (Malta);
17. Maire Gheoghegan-Quinn comisar pentru cercetare,
inovare "i "tiin!# (Irlanda);
18. Ianusz Lewandowski comisar pentru programarea
financiar# "i buget (Polonia);


82
19. Maria Damanaki comisar pentru afaceri maritime "i
pescuit (Grecia);
20. Cristalina Georgieva comisar pentru cooperare
interna!ional#, ajutor umanitar "i reac!ia la situa!ii de criz# (Bulgaria),
21. Gunter Oettinger comisar pentru energie (Germania);
22. Johannes Hahn comisar pentru politica politica regional#
(Austria);
23. Connie Hedegaard comisar pentru combaterea
schimb#rilor climatice (Danemarca);
24. Stefan Fule comisar pentru extindere "i politica de
vecin#tate (Cehia);
25. Laszlo Andor comisar pentru ocuparea for!ei de munc#,
afaceri sociale "i incluziune (Ungaria);
26. Cecilia Malmstrom comisar pentru afaceri interne;
27. Dacian Ciolo" comisar pentru agricultur# (Romnia).

2.4.2. Numirea Comisiei Europene

Ini!ial, num#rul membrilor comisiei era de 9, apoi a ajuns la 17.
n momentul cnd Uniunea avea 15 membri num#rul lor a ajuns la 20,
fiecare stat membru desemnnd un reprezentant, iar cele 5 state mari
ale Uniunii (Fran!a, Germania, Marea Britanie, Italia "i Spania)
desemnau cte 2. Aceast# compunere era prev#zut# de Tratatul privind
Comunitatea European#, a"a cum a fost modificat la 1 ianuarie 1995
dup# aderarea Austriei, Finlandei "i Suediei:
Art. 157 - (1) Comisia este compus# din dou#zeci de membri,
ale"i pe baza competen!ei lor generale "i care ofer# toate garan!iile de
independen!#.
Num#rul membrilor Comisiei poate fi modificat de Consiliu,
hot#rnd n unanimitate. Numai cet#!enii statelor membre pot fi
membri ai Comisiei.
n componen!a Comisiei trebuie s# intre cel pu!in un cet#!ean
din fiecare stat membru, f#r# ca num#rul membrilor care au cet#!enia
aceluia"i stat membru s# fie mai mare de doi.
Dup# extinderea Uniunii (1 ianuarie 2004) la 25 de membri,
num#rul comisarilor a fost extins la 25 de membri, apoi, conform
Tratatului de la Nisa, cnd num#rul de membri a ajuns la 27, "i


83
num#rul comisarilor a crescut la 27, Comisia avnd compunerea
ar#tat# anterior la sec!iunea 2.4.1. Dup# alegerile din 2009 num#rul
comisarilor este mai mic dect num#rul statelor membre.
Num#rul de membri prev#zut de art. 157 (1) din TCE a fost
modificat "i a ajuns la 27, dup# ader#rile din 2005 (10 state) "i din
2007 (Bulgaria "i Romnia).
Potrivit Tratatului de la Lisabona, comisia numit# ntre data
intr#rii n vigoare a Tratatului de la Lisabona "i 31 octombrie 2014, va
fi, n continuare, compuse# din cte un resortisant al fiec#rui stat
membru, inclusiv pre"edintele Comisiei "i naltul Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe "i politic# de securitate, care este unul
dintre vicepre"edin!ii acesteia. Dup# 1 noiembrie 2014, va avea un
num#r de membri egal cu dou# treimi din num#rul statelor membre,
incluznd pre"edintele Comisiei "i naltul Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe "i politic# de securitate. Consiliul European
poate hot#r, n unanimitate, modificarea acestui num#r de membri ai
Comisiei.
Durata mandatelor membrilor Comisiei (comisari) a fost de 4
ani, dar de la 1 ianuarie 1995 este de 5 ani pentru ca mandatul lor s#
coincid# cu cel al Parlamentului European unde mandatul
europarlamentarilor este tot de 5 ani. Mandatul comisarilor europeni
poate fi rennoit.
Procedura de numire a Comisiei
Consiliul European, !innd seama de alegerile pentru
Parlamentul European, dup# ce procedeaz# la consult#rile necesare,
hot#r#"te cu majoritate calificat#, asupra unei persoane pe care s# o
propun# Parlamentului European drept candidat la func!ia de
pre"edinte al Comisiei. Dac# acest candidat nu ntrune"te majoritatea
n Parlamentul European, Consiliul European, tot prin majoritate
calificat#, propune, n termen de o lun#, un nou candidat. Candidatul
propus de Consiliul European trebuie s# fie votat de Parlamentul
European cu majoritate calificat#.
Celelalte personalit#!i care urmeaz# s# devin# membri ai
Comisiei sunt stabilite de comun acord de Consiliu "i pre"edintele
ales.


84
Parlamentul European aprob# Comisia ca organ colegial
(pre"edintele, naltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe "i
politica de securitate "i ceilal!i membri).
Pe baza acestei aprob#ri, Comisia este numit# de Consiliul
European care hot#r#"te prin vot cu majoritate calificat#.
Dup# reducerea num#rului membrilor Comisiei, desemnarea lor
se va face printr-un sistem de rota!ie stabilit n unanimitate de
Consiliul European, pe baza urm#toarelor principii:
statele membre sunt, n mod absolut, egale n ceea ce prive"te
stabilirea ordinii de rota!ie "i a duratei prezen!ei reprezentan!ilor lor n
cadrul Comisiei. Diferen!a dintre num#rul de mandate ntre statele
membre nu poate fi niciodat# mai mare de uu;
Comisia, sub rezerva principiului enun!at mai sus, trebuie s#
reflecte satisf#c#tor diversitatea demografic# "i geografic# a statelor
membre.
Tratatul privind func!ionarea Uniunii Europene nu prevede ce
nseamn# diversitatea demografic# "i geografic#, la fel ca "i n cazul
competen!ei generale a comisarilor.
n ce prive"te prevederea din Tratat, referitoare la competen!a
general# a persoanelor desemnate de Statele Membre, acest criteriu
este neclarificat "i nedetaliat. n practic#, majoritatea comisarilor au
fost desemna!i dintre politicienii de frunte ai Statelor Membre.
De re!inut c# ace"tia sunt reale personalit#!i.
Exemplific#m cu penultimul pre"edinte al Comisiei care a fost Jacques
Santer (n#scut la 18 mai 1937). Acesta a ndeplinit succesiv urm#toarele
func!ii: avocat la Curtea de Apel Luxemburg, ata"at la Ministerul Muncii "i
Securit#!ii Sociale, ata"at guvernamental, secretar parlamentar al Partidului
Cre"tin Social, secretar de stat pentru Cultur# "i Afaceri Externe, secretar
general al Partidului Cre"tin Social, pre"edinte al Partidului Cre"tin Social,
membru al Parlamentului, membru al Parlamentului European
(vicepre"edinte), ministru de Finan!e, ministru al Muncii "i Securit#!ii
Sociale, prim-ministru, guvernator al B!ncii Mondiale, guvernator al
Fondului Monetar Interna"ional, guvernator al B!ncii Europene pentru
Reconstruc"ie #i Dezvoltare, pre#edinte al Consiliului Europei.
$i actualul pre"edinte al Comisiei, Jos Manuel Durao Barroso (n. 23
martie 1956 la Lisabona), licen!iat n drept la Lisabona, diplom# n Studii
Europene la Universitatea din Geneva, cadru didactic universitar, membru al
Partidului Social-Democrat (din 1980), membru al Parlamentului n 6


85
mandate consecutive, pre"edinte al Comisiei pentru Afaceri Externe a
Parlamentului portughez (1995-1996), secretar de stat pentru Afaceri Interne,
n cel de-al X-lea Guvern constitu!ional, secretar de stat pentru Afaceri
Externe "i Cooperare, n cel de-al XI-lea "i al XII-lea Guvern constitu!ional,
prim-ministru al celui de-al XV-lea Guvern constitu"ional din aprilie 2002,
vicepre"edinte al Partidului Popular European (1999-2002), vicepre"edinte
ale Centrului Democrat Interna!ional din 2001.
$i ceilal!i membri ai actualei comisii au biografii la fel de
impresionante. Am mai exemplifica cu Franco Fratini (n. 14 martie 1957 la
Roma), licen!iat n drept, procuror, judec#tor, avocat, consilier juridic la
Trezorerie (1986), consilier juridic al adjunctului primului-ministru (1990-
1991), secretar general adjunct n Guvernul Berlusconi (1994), ministru
pentru Func!ia Public# "i Afaceri Regionale (1995-1996), membru al
Camerei Deputa!ilor, Ministru pentru Func!ia Public# "i Coordonarea
Serviciilor de Spionaj "i Securitate (11.06.2001-14.11.2002). A avut "i
activitate didactic#.
Dup# desemnarea comisarilor, viitoarea Comisie, ca organ
colegial este supus# aprob#rii Parlamentului European.
Dup# aprobarea de c#tre Parlamentul European, pre"edintele "i
ceilal!i membri sunt numi!i, de comun acord, de guvernele Statelor
Membre (Consiliul European).
Pre"edintele Comisiei are rol administrativ "i protocolar, el
reprezentnd Comisia n raporturile cu celelalte institu!ii ale Uniunii,
precum "i cu ter!ii. n practic# are o influen!# foarte puternic#
deoarece define"te orient#rile politice, organizarea intern# a Comisiei,
asigur# coeren!a, eficacitatea "i colegialitatea ac!iunilor acesteia. El
nume"te vicepre"edin!ii Comisiei "i poate cere demisia unui comisar
(care este obligat n acest mod s# demisioneze).
Dup# alegerile din 2009, Jose Manuel Durao Barroso a fost
desemnat, din nou, s# formeze Comisia.86


2.4.3. Statutul membrilor Comisiei Europene

Pentru a putea s# r#spund# condi!iei garan!iei de independen!# a
comisarilor, prev#zut# de Tratatul Comunit#!ii Europene, ace"tia
beneficiaz# de un statut aparte incluznd condi!iile n care poate s# le
nceteze mandatul, precum "i o serie de imunit#!i "i privilegii.
De"i sunt propu"i de guvernele na!ionale, comisarii sunt
independen!i n raport cu acestea, dar "i cu statele membre. Aceast#
independen!# "i are suportul "i n modalit!"ile reglementate de
ncetare a mandatului lor, care se poate produce n urm#toarele
modalit#!i:
demisie voluntar#;
deces;
la cererea Consiliului sau Comisiei poate fi declarat demis de
Curtea European# de Justi!ie dac# nu mai ndepline"te condi!iile
necesare pentru exerci!iul func!iilor sale sau dac# este n culp# grav#;
odat# cu ntreaga Comisie, ca urmare a trecerii n Parlamentul
European a unei mo!iuni de cenzur# (exemplu: Santer n anul 1999).
Mandatul unui comisar mai poate nceta "i prin demisie, la
cererea pre"edintelui Comisiei. Aceast# prevedere, introdus# prin
Tratatul de la Nisa "i men!inut# prin Tratatul de la Lisabona, pune
totu"i sub semnul ntreb#rii independen!a comisarului european.
Consiliul
European
propune
pre"edintele
Comisiei
Parlamentul
se pronun!#
cu privire la
propunere
Consiliul
propune
Parlamentului,
spre aprobare,
Comisia, ca
organ colegial
Dup#
aprobarea de
c#tre
Parlamentul
European,
Consiliul
nume"te n
func!ie
Comisia, cu
majoritate
calificat#
Consiliul,
mpreun# cu
pre"edintele
desemnat (cu
majoritate
calificat#),
desemneaz#
comisarii pe
baza
propunerilor
venite din
partea
guvernelor
na!ionale


87
Rezult# de aici c# pre"edintele Comisiei poate ndep#rta, n mod
discre!ionar, pe orice comisar care nu se ncadreaz# n viziunile sale.
Mandatul noului comisar sau noii Comisii nceteaz# n
momentul la care ar fi ncetat mandatul celui/celei pe care l-a/a
nlocuit/nlocuit-o.
Pe timpul mandatului lor, membrilor Comisiei le este interzis s#
ndeplineasc# orice alt# activitate profesional#, remunerat# sau
neremunerat#. La numire se angajeaz# solemn n acest sens, precum "i
c#, dup# ncetarea mandatului, vor respecta obliga!iile decurgnd din
func!ia avut#, inclusiv s# dea dovad# de onestitate "i pruden!# n
acceptarea, dup# ncetarea mandatului, de avantaje sau func!ii sub
sanc!iunea dec#derii din dreptul la pensie sau alte avantaje.
Pentru a fi efectiv independen!i n exercitarea mandatului lor,
comisarii beneficiaz# de o serie de imunit#!i "i privilegii:
imunitate de jurisdic!ie, pentru actele s#vr"ite n ndeplinirea
atribu!iilor de comisar;
scutirea de impozite "i taxe pentru drepturile b#ne"ti realizate
din exercitarea func!iilor lor (salarii, pensii).2.4.4. Structurile func"ionale ale Comisiei88
n activitatea sa, Comisia se sprijin# pe un Secretariat general, pe
directoratele generale "i o serie de alte structuri auxiliare.
De"i Comisia este considerat# executivul Uniunii Europene (vom
vedea n paragraful urm#tor c# mai are "i alte competen!e), comisarii
nu pot fi asimila!i ntocmai mini"trilor din guvernele na!ionale, ntre ei
"i directoratele generale (comparabile cu ministerele na!ionale),
nefiind o coresponden!# fidel#. Un comisar european poate coordona
mai multe directorate generale sau este posibil ca un directorat general
s# fie coordonat de mai mul!i comisari europeni.
mp#r!irea responsabilit#!ilor ntre comisarii europeni a fost
prezentat# la sec!iunea 2.4.1.
Num#rul directoratelor generale nu a fost ntotdeauna acela"i (n
prezent sunt peste 36 de structuri). Directoratele generale sunt:
DGI - Rela!ii externe economice;
DGIA - Rela!ii externe politice;
DG II - Economie "i finan!e;
DG III- Pia!# intern# "i industrie;
DG IV - Concuren!a;
DG V - For!# de munc#;
FG VI - Agricultur#;
DG VII - Transport;
DG VIII - Dezvoltare;
DG IX - Personal "i Administra!ie;
DG X - Audiovizual, Informare, Comunicare "i Cultur#;
DG XI - Mediu nconjur#tor, Securitate Nuclear# "i Protec!ie
Civil#;
DG XII - $tiin!#, Cercetare, Dezvoltare;
DG XIII - Telecomunica!ii, Tehnologii informa!ionale,
Industrie;
DG XIV - Pescuit;
DG XV - Institu!ii financiare "i de drept;
DGXVI - Politic# regional#;
DG XVII - Energie;
DG XVIII - Credit "i Investi!ii;
DG XIX - Buget;
DG XX - Control financiar;
DG XXI - Taxe vamale "i taxare indirect#;


89
DG XXII - Politic# de coordonare structurale;
DG XXIII - Politica ntreprinderilor, Turism.
Directoratele Generale sunt conduse de un director general care,
de regul#, are o alt# na!ionalitate dect cea a Comisarului. Acest
principiu este menit s# p#streze coeziunea intern# a Comisiei "i s#
mpiedice formarea unor enclave na!ionale n cadrul directoratelor.
n schimb, cabinetele comisarilor au rolul de a-l asista pe acesta,
iar numirea func!ionarilor se face pe principiul echipei - comisarul
este cel care face echipa "i echipa pleac# odat# cu acesta. Acest
principiu a creat "i creeaz# tensiuni ntre acest tip de func!ionari "i
func!ionarii de carier#, care ocup# posturile prin concurs n timp ce
membrii cabinetelor sunt numi!i "i ocup# pozi!ii mai avantajoase.
Comisia mai dispune de: Biroul statistic, Biroul juridic, Biroul
traduceri, Biroul pentru ajutor umanitar, Biroul servicii.
Personalul Comisiei Europene este cel mai numeros n raport cu
celelalte institu!ii ale Uniunii (peste 21.000 de func!ionari). Dintre
ace"tia 20% se ocup# de traduceri.
Func!iile, n aparatul Comisiei Europene, sunt:
func!ii administrative (AD);
func!ii de asisten!# (AST).
Func!ionarii ncadra!i pe func!ii administrative (administratori) se
ocup# de coordonarea politicilor statelor membre, negocieri cu state
ter!e, politica agricol# comun# ".a.
Func!iile de asisten!# (asisten!i) se ocup# de opera!iunile
administrative.
Regimul juridic al func!iilor angaja!ilor Comisiei este reglementat
de Statutul func!ionarilor "i altor agen!i ai Comunit#!ilor Europene.
Acesta define"te func!ionarul comunit#!ilor ca fiind orice persoan#
care a fost numit# n condi!iile prev#zute de Statut ntr-o func!ie
permanent# ntr-una din institu!iile comunitare, printr-un act scris de
autoritate investit# cu putere de numire n aceast# func!ie.
Comisia European# asigur# reprezentarea extern# prin delega!ii
cu rang de ambasad#. $i la Bucure"ti a existat Delega!ia Comisiei
Europene, "eful acesteia fiind Jonathan Scheele (din octombrie 2001),
pn# la integrarea Romniei n Uniunea European#, iar acum exist#
Biroul Comisiei Europene.90
2.4.5. Atribu"iile (func"iile) Comisiei

Comisia are urm#toarele atribu!ii:
1. vegheaz# la aplicarea dispozi!iilor tratatelor "i a m#surilor luate
de institu!ii n virtutea acestuia;
2. formuleaz# recomand#ri sau avize dac# tratatele prev#d n mod
expres sau dac# Comisia le consider# necesare;
3. dispune de putere de decizie proprie "i particip# la procesul de
formare a actelor Consiliului "i Parlamentului European, n condi!iile
prev#zute de acest Tratat;
4. exercit# atribu!iile conferite de Consiliu pentru aplicarea
normelor stabilite de acesta.
n doctrin#, func!iile Comisiei au fost formulate astfel:
a) Gardianul tratatelor. Acest atribut este dat de prevederile ar#tate,
dar "i de alte texte ale tratatului. Art. 16 din Tratatul instituind Comunitatea
European# prevede posibilitatea sesiz#rii Cur!ii de Justi!ie de c#tre Comisie,
cu privire la nendepliniria obliga!iilor de c#tre unul dintre statele membre.
nainte de a sesiza Curtea de Justi!ie, Comisia emite un aviz motivat c#tre
statul n cauz#, dar numai dup# ce i-a dat acestuia posibilitatea s#-"i
formuleze observa!iile. Tratatul nu oblig# Comisia s# sesizeze Curtea de
Justi!ie, termenul folosit fiind poate sesiza.
Comisia este n continuare cea care trebuie s# urm#reasc#
conformarea statului n cauz# la hot#rrea Cur!ii atunci cnd s-a
constatat c# nu "i-a ndeplinit obliga!iile. n cazul n care constat# c#
nu a luat m#suri conform hot#rrii Cur!ii, Comisia, din nou, emite,
dup# ce a dat acestui stat posibilitatea s#-"i prezinte observa!iile, un
aviz motivat, preciznd punctele asupra c#rora nu s-a conformat
hot#rrii Cur!ii de Justi!ie (art. 171 din TCE).
Cu privire la nc#lc#rile Tratatului, sesiz#ri ale Cur!ii de Justi!ie poate
face orice stat membru. Sesizarea Cur!ii de Justi!ie se poate face dup#
sesizarea prealabil# a Comisiei. Aceasta cere statelor n cauz# s#-"i prezinte
n contradictoriu observa!iile scrise "i orale, dup# care emite un aviz
motivat. Atunci cnd Comisia nu emite avizul n termen de 3 luni de la
cerere, statul care a sesizat nc#lcarea Tratatului poate sesiza Curtea de
Justi!ie. Art. 213 din TCE prevede c#, pentru ndeplinirea sarcinilor care i
sunt ncredin!ate, Comisia poate aduna toate informa!iile "i poate proceda la
toate verific#rile necesare. Tot n exercitarea func!iei de gardian al


91
Tratatelor, Comisia stabile"te f#r# ntrziere, ntr-o procedur# de urgen!#,
m#surile de salvgardare pe care le consider# necesare, precizndu-le
condi!iile "i modalit#!ile de aplicare.
b) Participarea la procesul legislativ. Comisia are ini!iativa
legislativ# n adoptarea legisla!iei comunitare "i particip# activ "i
nemijlocit la procesul de legiferare n Parlamentul European "i
Consiliul de Mini"tri. Comisia mai are "i competen!# proprie de a
emite acte legislative:
potrivit prevederilor Tratatului;
n baza deleg#rii de c#tre Parlament "i Consiliu;
n aplicarea legisla!iei adoptate de c#tre Parlament "i Consiliu.
Art. 189 din Tratatul instituind Comunitatea European# prevede
c#, pentru ndeplinirea misiunii lor,
Parlamentul, mpreun# cu Consiliul;
Consiliul "i
Comisia
adopt! " regulamente
" directive
iau " decizii
formuleaz! " recomand#ri sau
" avize.
Asupra acestei atribu!ii a Comisiei vom reveni n capitolul afectat
izvoarelor dreptului european. Parlamentul European poate s# solicite
Comisiei s# prezinte orice propunere adecvat# n problemele n care
consider# necesar# elaborarea unui act comunitar.
c) Func!ia de reprezentare. Art. 210 din TCE confer#
Comunit#!ii Europene personalitate juridic#. Comunitatea este
reprezentat# de Comisie, att n rela!iile cu statele membre, cu
organiza!iile interna!ionale, cu statele ter!e, ct "i cu func!ionarii
proprii. Ambasadorii pe lng# Uniunea European# prezint# scrisorile
de acreditare Pre"edintelui Comisiei.
Comisia are reprezentan!e n statele membre "i n state ter!e, la
nivel de ambasade, numite delega!ia Comisiei Europene n statele
membre "i birouri n !#rile membre.
d) Func!ia bugetar". Aspectele privind activitatea bugetar# sunt
reglementate, n special, de TCE la Titlul II - Dispozi!ii financiare - al


92
P#r!ii a V-a intitulat# Institu!iile Comunit#!ii (art. 199-209 A).
Comisia este cea care, pe baza estim#rilor fiec#rei institu!ii
comunitare, ntocme"te un anteproiect de buget. Dup# adoptare,
Comisia execut# bugetul pe propria responsabilitate "i n limitele
fondurilor alocate, conform principiului bunei gestion#ri financiare.
Tot Comisia este cea care prezint# anual Consiliului "i Parlamentului
European conturile exerci!iului precedent la care ata"eaz# bilan!ul
financiar care descrie activul "i pasivul Comunit#!ii.Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, cu majoritate
calificat#, d# desc#rcare de gestiune Comisiei pentru executarea bugetului
Uniunii. Asupra competen!elor bugetare vom reveni.
e) Func!ia administrativ". Comisia este institu!ia care rezolv#
"i aspectele administrative ale Uniunii. Art. 156 TCE prevede c#, n
fiecare an, cu cel pu!in o lun# nainte de deschiderea sesiunii
Parlamentului European, Comisia public# un raport general asupra
activit#!ii Comunit#!ii. La nceputul fiec#rui an, Comisia prezint#
Parlamentului European "i Consiliului un raport care se refer# mai ales
la activit#!ile desf#"urate n materia cercet#rii "i dezvolt#rii
tehnologice "i a difuz#rii rezultatelor pe perioada anului precedent "i
la programul de lucru pe anul n curs (art. 130 P).93


2.4.6. Modul de lucru al Comisiei

Comisia se convoac# de pre"edintele s#u "i se ntrune"te
s#pt#mnal, de regul# n ziua de miercuri, "i ori de cte ori este
nevoie. Secretariatul General joac# un rol esen!ial n preg#tirea
"edin!elor, ajutat fiind de Serviciul Juridic. Cu toate acestea, ntre
Secretariatul General "i Directorate nu exist# rela!ie de subordonare,
ci de colaborare.
Ordinea de zi a #edin"elor este stabilit# de pre"edinte pe baza
programelor anuale "i trimestriale. Comisarii pot s# cear# amnarea
uneia dintre problemele de la ordinea de zi sau pot s# propun# o
problem# care nu figureaz# pe ordinea de zi.
$edin!ele nu sunt publice.
Func!iile
Comisiei
gardian al tratatelor
ini!iativa legislativ#
func!ia de reprezentare
n raporturile
cu institu!iile
Uniunii
n raporturile
cu statele
membre
n raporturile
cu statele
nemembre
n raporturile
cu ter!ii
n raporturile
cu
func!ionarii
Uniunii
func!ia bugetar#
func!ia administrativ#


94
ntrunirea Comisiei este precedat# de ntlnirea "efilor de
cabinet. Atunci cnd problemele care urmeaz# s# fie pe ordinea de zi
au un caracter tehnic sau atunci cnd este vorba de acte de executare,
serviciile sunt cele care au o contribu!ie preponderent#. Cnd
deciziile au caracter pronun!at politic acestea sunt de competen!a
comisarilor.
Deciziile pot fi luate la propunerea unuia sau mai multor
comisari.
Nu toate proiectele ajung s# fie discutate n plen. n procedur"
scris", propunerile sunt difuzate membrilor Comisiei. Dac# niciun
membru nu formuleaz# obiec!ii ntr-un anumit termen, propunerea se
consider# adoptat#. Propunerile se nregistreaz# n prima "edin!# a
Comisiei.
La propunerile transmise membrilor Comisiei, ace"tia pot s#
fac# rezerve sau amendamente, fie s# cear# motivat discutarea n
plenul Comisiei.
Propunerile ajunse n discu!ia comisiei sunt supuse votului la
cererea unuia dintre membri, fie n forma ini!ial#, fie n forma
modificat#.
n locul membrului Comisiei, la "edin!# poate participa "eful
s#u de cabinet, care prezint# opiniile acestuia.
Proiectul de proces-verbal al "edin!ei Comisiei este aprobat n
prima "edin!# urm#toare celei la care se refer#.
n ndeplinirea atribu!iilor Comisiei mai poat fi aplicate:
procedura abilit"rii, prin care Comisia poate mputernici pe
unul sau mai mul!i membri ai s#i s# ndeplinieasc# unele atribu!ii de
management, administrative sau chiar s# dea forma final# unei
propuneri dezb#tute;
procedura deleg"rii, prin care un comisar poate ac!iona n
numele altuia prin mandatare. Delegarea problemelor de
management poate fi dat# "i directorilor generali sau "efilor de
serviciu.
n privin!a celorlalte atribu!ii ale Comisiei, Consiliul de
Mini"tri a creat trei tipuri de comitete, care supravegheaz# activitatea
acesteia, alc#tuite din exper!i na!ionali. Aceast# procedur# poart#
numele de comitologie.95
2.4.7. Comisia Uniunii Europene dup! Tratatul de la Lisabona

2.4.7.1. Func!iile Comisiei dup# Tratatul de la Lisabona96
Raporturile Comisiei cu
Parlamentul
" Comisia r#spunde n fa!a
Parlamentului European
Parlamentul " Parlamentul European poate
adopta mo!iune de cenzur# mpotriva
Func!ii
promoveaz# interesul general al Uniunii "i adopt#
ini!iativele corespunz#toare acestui scop
vegheaz# la aplicarea tratatelor "i a m#surilor adoptate
de institu!ii n temeiul acesteia deci din gardianul
tratatelor devine gardianul Constitu!iei
supravegheaz# aplicarea dreptului Uniunii sub
controlul Cur!ii de Justi!ie a Uniunii Europene
execut# bugetul "i gestioneaz# programele
exercit# func!ii de coordonare, de execu!ie "i
administrare n condi!iile prev#zute de tratate
asigur# reprezentarea extern# a Uniunii
adopt# ini!iativele de programare anual# "i multianual#
a Uniunii, n vederea ncheierii de acorduri institu!ionale
Membrii
Comisiei
- au mandat de 5 ani
- sunt ale"i pe baza competen!ei
lor generale "i ata"amentului lor
fa!# de ideea european#, dintre
personalit#!ile care prezint# toate
garan!iile de independen!#
are monopolul ini!iativei legislative, cu excep!ia
cazului n care Constitu!ia prevede altfel


97
Comisiei. Dac# mo!iunea de cenzur#
este adoptat#, membrii Comisiei
trebuie s# demisioneze colectiv
Numirea comisiei " Consiliul European, cu majoritate
calificat#, propune Parlamentului
European candidatul la pre"edin!ia
Comisiei
" Candidatul este supus votului
Parlamentului European. Pentru a
forma comisia, trebuie s# fie votat de
c#tre majoritatea membrilor acestuia.
Dac# nu ntrune"te majoritatea,
Consiliul European, cu majoritatea
calificat#, n termen de o lun#, propune
un nou candidat n aceea"i procedur#
" Consiliul (de Mini"tri), de comun
acord cu pre"edintele ales, adopt# lista
celorlalte personalit#!i pe care le
propune ca membri ai Comisiei
" Alegerea membrilor Comisiei se
face pe baza sugestiilor statelor
membre
" Comisia, ca organ colegial
(pre"edinte, naltul Reprezentant al
Uniunii "i ceilal!i membri), este supus#
votului de aprobare al Parlamentului
European
" Pe baza votului Parlamentului
European, Consiliul European, cu
majoritate calificat#, nume"te Comisia98


2.5. Parlamentul European

2.5.1. Apari"ia #i evolu"ia Parlamentului European

A"a cum am ar#tat deja, Tratatul Comunit#!ii Europene a
C#rbunelui "i O!elului a creat patru institu!ii comunitare, ntre acestea
fiind "i Adunarea Comun#, constituit# ca un Parlament al Statelor
Membre. Reglementarea acestei institu!ii este f#cut# de art. 7 "i art.
20-25 din Tratat. Era compus# din 78 delega!i desemna!i de
parlamentele na!ionale. Tratatul CECO prevedea c# membrii Adun#rii
sunt ale"i prin sufragiu universal direct "i dup# o procedur# uniform#
n toate statele membre. La 23 iulie 1952, Paul Henri Spaak a fost
numit pre"edinte al Adun#rii. n fapt, delega!ii erau desemna!i de
parlamentele na!ionale. Se ntruneau cel pu!in o dat# pe an pentru a
dezbate raportul naltei Autorit#!i.
Tratatele de la Roma (CEE "i EURATOM) au prev#zut crearea
acelora"i adun#ri, dar "i unificarea celor 3 adun"ri sub denumirea
de Adunarea Parlamentar" European", dup# modelul Consiliului
Europei. La 19 martie 1958 a avut loc sesiunea de stabilire a Adun#rii
Parlamentare Europene la Strasbourg care a ales ca Pre"edinte al
Adun#rii pe Robert Schuman. La 13 mai 1958 membrii Adun!rii
Parlamentare s-au grupat pentru prima oar! pe criterii politice, #i nu
pe criterii na"ionale. Prin rezolu!ia sa din 30 martie 1962, Adunarea


99
s-a redenumit Parlament European, denumire confirmat# "i prin
declara!ia solemn# a Consiliului European din 1983 de la Stuttgart.
Consacrarea oficial# a fost f#cut# prin Actul Unic European (AUE).
De"i Tratatele, nc# de la nceput, prevedeau alegerea membrilor
Adun#rii, abia la 20 septembrie 1976 Consiliul a adoptat Actul pentru
alegerea reprezentan!ilor n Adunare cu sufragiu universal direct, dar
primele alegeri directe au avut loc la 7 iunie 1979. Fiec#rui stat
membru i era permis# stabilirea de reguli proprii privind alegerile
europene, cu respectarea unui set de condi!ii minime comune:
vot unic - fiecare aleg#tor putea vota o singur# dat#;
alegerile au loc n cursul unei perioade unice pentru toate
statele, n cursul aceleia"i s#pt#mni, ncepnd de joi diminea!a pn#
duminic#;
urnele nu sunt deschise pn# nu se ncheie alegerile n toate
statele membre. Prin Decizia Consiliului nr. 2002/772 de modificare a
Actului privind alegerea reprezentan!ilor Parlamentului European prin
vot universal direct, s-a recomandat statelor membre ca alegerea s# se
fac# pe baza reprezent#rii propor!ionale, folosindu-se sistemul de liste
sau votul unic transferabil. Unele state organizeaz# alegerile pe baz#
regional# (Italia, Marea Britanie, Belgia) sau pe baz# na!ional#
(Fran!a, Spania, Austria, Danemarca "i altele).
La nceput, europarlamentarii aveau o dubl# calitate - erau "i
parlamentari europeni "i parlamentari na!ionali. Acest lucru a fost
determinat de modul desemn#rii lor la nceputurile institu!iei, dar "i de
Actul din 1976, care prevedea c# exercitarea ambelor mandate nu este
incompatibil#. Unele state au decis ns# incompatibilitatea celor dou#
func!ii, dar "i alte incompatibilit#!i, acestea urmnd a fi prezentate n
paragraful privind statutul europarlamentarilor. Mandatele n
Parlamentul European au fost repartizate n func!ie de num#rul
aleg#torilor din fiecare stat comunitar, acestea fiind privite ca o
circumscrip!ie electoral#. Num#rul de mandate nu a fost ntotdeauna
acela"i.
Num!r de mandate
$ara 1978 1994
Fran!a 81 87
Germania 81 99


100
Italia 81 87
Marea Britanie 81 87
Spania 60 64
Olanda 25 31
Belgia 24 25
Grecia 24 25
Portugalia 24 25
Danemarca 16 16
Irlanda 15 15
Luxemburg 6 6

Statele nou intrate, n 1995, au primit mandate astfel: Suedia -
22; Austria - 21; Finlanda - 16.
Dup# extinderea din 2005, Parlamentul European num#r# 731
membri. n prezent, num#rul membrilor este de 736. Romniei i revin
33 de locuri n Parlamentul European, dup# ce, ntre aderarea sa "i
alegerile din 2009, a avut 35 de mandate.
Sub aspectul func!iilor sale, Parlamentul European a evoluat de
la un organ consultativ la un organ cu puteri decizionale, puteri pe
care le mparte cu Consiliul. De altfel, despre legislativul european s-a
spus c# este asemenea unui parlament bicameral, n care Consiliul
Mini"trilor U.E. este camera superioar# (ca un senat al parlamentului
na!ional), iar Parlamentul European este asemenea camerei inferioare
(camera deputa!ilor din parlamentele na!ionale bicamerale).

2.5.2. Statutul membrilor Parlamentului European

Tratatul Comunit#!ii Europene prevede c# Parlamentul
European, compus din reprezentan!i ai popoarelor statelor reunite n
Comunitate exercit# puterile care i sunt atribuite prin acest tratat. De
aici rezult# o prim# tr#s#tur# a statutului europarlamentarilor, "i
anume aceea de reprezentan!i ai popoarelor statelor comunitare.
Europarlamentarii afirm# c# nu reprezint# doar propriile
popoare, ci "i celelalte popoare ale Comunit#!ii, invocndu-se
gruparea lor pe orient#ri politice, "i nu pe na!ionalit#!i.


101
Mandatul lor este reprezentativ, #i nu imperativ, iar n raporturile cu
puterile statului din care provin, se bucur# de total# independen!#. Ei nu pot
fi mandata!i de puterile statelor lor spre a ndeplini anumite misiuni "i nici
nu sunt !inu!i de obliga!ia de consultare.
Mandatul lor este de 5 ani "i este egal cu perioada de legislatur#
a Parlamentului European.
Membrii Parlamentului European "i exercit# mandatul personal,
dreptul de vot neputnd fi delegat.
Europarlamentarii sunt supu"i unor interdic!ii "i incompatibilit#!i
dar se bucur#, n acela"i timp, de imunit#!i "i privilegii.

Interdic"ii #i incompatibilit!"i ale europarlamentarilor:
nu pot ndeplini alte func!ii sau mandate na!ionale, "i nici s#
desf#"oare alte activit#!i profesionale;
nu pot fi membri ai guvernului lor;
nu pot fi membri ai Comisiei, ai Cur!ii de Justi!ie sau ai altor
institu!ii ale Uniunii;
pot fi instituite "i alte incompatibilit#!i.
Privilegii #i imunit!"i. Sunt aplicabile dispozi!iile Protocolului
asupra privilegiilor "i imunit#!ilor Comunit#!ii din 1965:
nu pot fi cerceta!i, re!inu!i sau urm#ri!i pentru opiniile sau
voturile exprimate n exercitarea func!iilor;
pe timpul sesiunilor, pe teritoriul statelor lor beneficiaz# de
imunit#!ile recunoscute membrilor parlamentelor na!ionale;
pe teritoriul oric#rui alt stat membru nu se poate lua mpotriva
lor nicio m#sur# de deten!ie sau urm#rire judiciar#, cu excep!ia
infrac!iunilor flagrante. Parlamentul European poate ridica imunitatea
unui membru al s#u.
Imunit#!ile au fost instituite nu pentru a crea un statut juridic
aflat deasupra legii, ci ca o garan!ie a independen!ei membrului
Parlamentului European. Tocmai de aceea, Parlamentul este cel n
m#sur# s# ridice imunitatea. n aceast# procedur#, Parlamentul poate
s# constate dac# un membru al s#u este sau nu supus unor presiuni de
natur# s#-l determine s# ac!ioneze de o anumit# manier# sau,
dimpotriv#, s# fie ob!inut# ab!inerea cu privire la o anumit# problem#.
102

Sunt indemniza!i pentru activitatea lor la nivelul parlamentarului
na!ional, aspect de natur# s# creeze inechit#!i. Se ncearc# atenuarea
acestei situa!ii prin diverse compensa!ii la nivelul Parlamentului
European.

2.5.3. Organizarea Parlamentului European

n organizarea sa intern#, Parlamentul European cuprinde:


a) Pre#edintele este ales prin vot secret, candidaturile fiind
prezentate de un grup politic sau de un num#r de europarlamentari.


103
Durata mandatului este de 2 1/2 ani "i poate nceta nainte de
ajungerea la termen, n caz de culp# grav#.
Atribu!iile pre"edintelui Parlamentului European:
reprezint# Parlamentul European;
prezideaz# "edin!ele plenare, ale biroului, biroului l#rgit "i
conferin!ei pre"edin!ilor;
coordoneaz#, n condi!iile Regulamentului de procedur#,
ansamblul activit#!ilor Parlamentului European "i ale organelor sale;
adreseaz# comisiilor comunic#rile ce !in de competen!a lor.
b) Biroul este organul de conducere al Parlamentului European
"i este alc#tuit din:
pre"edintele Parlamentului European;
14 vicepre"edin!i ai Parlamentului European;
5 chestori. Ace"tia nu au vot deliberativ, ci vot consultativ pe
probleme administrative "i financiare.
Mandatul membrilor biroului este de 2 1/2 ani.
Competen"ele Biroului:
rezolv# problemele financiare, de organizare "i administrative,
referitoare la parlamentari, organizarea intern#, secretariat "i organele
sale;
rezolv# aspectele parlamentarilor nenscri"i n grupurile
parlamentare;
ia m#surile necesare pentru buna desf#"urare a "edin!elor
plenare;
stabile"te organigrama secretariatului "i ia hot#rri n
problemele ce !in de salarizarea angaja!ilor;
nume"te secretarul general;
decide cu privire la finan!area partidelor;
stabile"te orient#rile pentru chestori;
autorizeaz# reuniunile comisiilor n afara locurilor obi"nuite de
desf#"urare a activit#!ilor, a audierilor, precum "i c#l#toriile de studiu
"i de informare ale raportorilor;
pre"edintele "i/sau biroul pot ncredin!a unor membri ai
Biroului sarcini generale sau speciale care !in de competen!ele
pre"edintelui sau biroului, precum "i modalit#!ile de executare a
acestor sarcini.


104
Dup# alegeri, Biroul r#mne n func!ie pn# la prima "edin!# a
noului Parlament.
Chestorii sunt ns#rcina!i cu sarcinile administrative "i
financiare ale parlamentarilor.
c) Conferin!a pre#edin!ilor
Este compus# din pre"edintele Parlamentului "i pre"edin!ii
grupurilor politice, ace"tia din urm# putnd fi reprezenta!i de un
membru al grupului. Parlamentarii neafilia!i sunt reprezenta!i de doi
delega!i din rndul acestora, care nu au drept de vot.
Competen"ele Conferin"ei pre#edin"ilor sunt urm#toarele:
hot#r#"te cu privire la organizarea lucr#rilor Parlamentului,
programarea legislativ# "i ntocme"te proiectele de ordine de zi pentru
sesiunile Parlamentului;
hot#r#"te cu privire la rela!iile cu:
alte organe "i institu!ii ale Uniunii Europene;
parlamentele na!ionale ale statelor membre, pentru care
desemneaz# doi vicepre"edin!i;
!#rile ter!e;
institu!iile "i organiza!iile din afara Uniunii;
hot#r#"te componen!a "i competen!ele comisiilor, comisiilor
de anchet#, comisiilor parlamentare mixte, ale delega!iilor permanente
"i ale delega!iilor ad-hoc;
hot#r#"te repartizarea locurilor n sala de "edin!e pe grupuri
politice, pentru parlamentarii neafilia!i "i institu!iile Uniunii Europene;
autorizeaz# rapoartele din proprie ini!iativ#;
prezint# propuneri Biroului n chestiuni administrative "i
bugetare ale grupurilor politice.
d) Conferin!a pre#edin!ilor de comisie este alc#tuit# din
pre"edin!ii tuturor comisiilor permanente "i temporare; ea "i alege un
pre"edinte. Anterior, func!iona Biroul l"rgit, alc#tuit din membrii
Biroului "i pre"edin!ii de comisie.
Competen"e:
poate adresa recomand#ri Conferin!ei pre"edin!ilor n leg#tur#
cu lucr#rile comisiilor "i ordinea de zi a sesiunilor;
poate primi sarcini delegate de la Birou "i Conferin!a
pre"edin!ilor.


105
e) Conferin!a pre#edin!ilor de delega!ie este alc#tuit# din
pre"edin!ii delega!iilor interparlamentare permanente. "i alege un
pre"edinte.
Competen"e:
poate adresa recomand#ri Conferin!ei pre"edin!ilor privind
lucr#rile delega!ilor;
poate primi sarcini delegate de la Birou "i Conferin!a
pre"edin!ilor.
f) Grupurile politice
n cadrul Parlamentului European, eurodeputa!ii nu sunt grupa!i
pe criterii de apartenen!# na!ional#, ci pe criterii de afinit#!i politice.
n mandatul 2004-2009, n Parlamentul European erau
constituite urm#toarele grupuri politice:
Grupul Partidului Popular European #i al Democra"ilor
Europeni (PPE/DE);
Era cel mai numeros grup (aproximativ 37%)"i unea pe
democra!i-cre"tini, conservatori "i alte partide de centru-dreapta. Avea
europarlamentari din toate !#rile membre. A fost fondat n 1953n
cadrul Adun#rii comune a CECO ca un grup de orientare cre"tin-
democrat# (mai corect, democre"tini de la democre"tinii lui Konrad
Adenauer, cancelarul vest-german, care a ref#cut Germania
occidental# dup# cel de-al doilea r#zboi mondial, fondatorul acestei
orient#ri politice).
Scopul principal, declarat, ale acestui grup poltiic este crearea
unei Europe mai democratice, competitive "i apropiate de cet#!enii s#i.
Grupul Partidului Sociali#tilor Europeni (PES).
Era al doilea grup ca m#rime din parlamentul European
(aproximativ 29%).
Obiectivele acestui grup politic vizeaz# ncurajarea
managementului macroeconomic, adncirea "i mbun#t#!irea strategiei
de ocupare a for!ei de munc#, cre"terea coeziunii sociale.
Grupul Alian"ei Liberalilor #i Democra"ilor pentru Europa
(ALDE)
Era al treilea grup ca m#rime "i s-a implicat n probleme legate
de extindere, Constitu!ia European#, drepturile omului.
Grupul Verzilor/Alian"a Liberal! European! (GREEN/EFA).


106
Pe locul patru ca m#rime n Parlamentul European, acest grup
politic are ca obiective: crearea unei societ#!i europene bazate pe
respectul drepturilor fundamentale, protejarea mediului, o Europ# a
oamenilor liberi, cre"terea libert#!ii n rela!iile de munc#.
Grupul confederal al stngii unite europene/Stnga verde
nordic! (EUL/NGL) se bazeaz# pe o structur# confederat# "i
promoveaz# o viziune de stnga asupra Uniunii Europene, cre"terea
solidarit#!ii, protec!iei mediului.
Grupul Independen"! #i Democra"ie s-a constituit n iulie
2004 "i ncorpora eurocritici "i eurosceptici. A avut ca obiectiv
respingerea Constitu!iei pentru Europa, respingerea centraliz#rii la
nivelul Uniunii.
Grupul Uniunea pentru Europa Na"iunilor avea ca obiective
construirea unei Uniuni Europene care s# respecte particularit#!ile
na!ionale "i mo"tenirea cultural# a !#rilor membre, sus!inerea
principiului subsidiarit#!ii, locul central al familiei n societate,
mbinarea n economia Uniunii a caracterului de pia!# cu cel social,
protec!ia mediului.
Deputa"ii neafilia"i care nu constituie un grup politic.
Dup# alegerile din 2009, principalele grupuri politice din
Parlamentul European sunt urm#toarele:
1. Grupul Partidului Popular European (Cre"tin Democrat) care
num#r#r 265 de membri (37%);
2. Grupul Alian!ei Progresiste a Sociali"tilor "i Democra!ilor
care num#r# 184 de membri ( %);
3. Grupul Alian!ei Liberalilor "i Democra!ilor pentru Europa
care num#r# 84 de membri ( %);
4. Grupul Verzilor/Alian!a Liber# European# care num#r# 55 de
membri ( %);
5. Grupul Conservatorii "i Reformi"tii Eruopeni care num#r# 54
de membri ( %);
6. Grupul Confederal al Stngii Unite Europene/Stnga Verde
Nordic#, avnd 35 de membri ( %);
7. Grupul Europa Libert#!ii "i Democra!iei care num#r# 32 de
membri ( %);
8. Deputa!i neafilia!i, n num#r de 27.107
Constituirea grupurilor politice
Constituirea se face printr-o declara!ie f#cut# pre"edintelui
Parlamentului, care se public# n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
n declara!ie trebuie men!ionate denumirea grupului, numele
membrilor "i componen!a biroului. Grupul politic trebuie s# fie
alc#tuit din cel pu!in 20 de parlamentari ale"i n cel pu!in o cincime
din statele membre. Un parlamentar nu poate face parte dect dintr-un
singur grup politic.

Situa"ia juridic! a grupurilor politice
Fiecare grup politic dispune de un secretariat propriu, care face
parte din Secretariatul General al Parlamentului European, precum "i
de facilit#!i administrative "i aloca!ii financiare (credite) prev#zute n
bugetul Parlamentului. Parlamentarii neafilia!i dispun mpreun# de un
secretariat. Biroul Parlamentului aprob# aloca!iile bugetare "i
facilit#!ile administrative, precum "i statutul "i drepturile
parlamentarilor neafilia!i.
j) Comisiile
Parlamentul poate constitui:
comisii permanente;
comisii temporare;
comisii de anchet#.
Comisiile permanente se constituie la propunerea
Conferin!ei pre"edin!ilor. Se aleg la nceputul lucr#rilor Parlamentului
pentru o perioad# de 2 1/2 ani. Potrivit anexei VI din regulamentul de
procedur#, func!ioneaz# urm#toarele comisii permanente:
I. Comisia pentru afaceri externe este competent# privind
politica extern# "i de securitate "i ap#rare (PESC), rela!iile cu ONU,
cu !#rile ter!e, aderarea statelor europene la Uniune.
II. Comisia pentru dezvoltare este competent# pe politica de
dezvoltare "i cooperare, dialogul politic cu !#rile n curs de dezvoltare,
ajutorul acordat acestora "i acordurile de parteneriat.
III. Comisia de comer" interna"ional este competent# n definirea
"i aplicarea politicii comerciale, n rela!iile financiare, economice "i
comerciale cu !#ri ter!e "i organiza!ii regionale, privind m#surile de
armonizare "i standardizare tehnic# "i rela!iile cu Organiza!ia
Mondial# a Comer!ului.


108
IV. Comisia pentru bugete, cu competen!e privind cadrul
financiar multianual "i resursele proprii ale Uniunii, bugetul Uniunii,
al organelor descentralizate, activit#!ile financiare ale BEI ".a.
V. Comisia pentru control bugetar controleaz# execu!ia
bugetului, conturile "i bilan!urile Uniunii, activitatea financiar# a BEI.
Are competen!e privind rela!iile cu Curtea de Conturi, numirea
membrilor "i analizarea rapoartelor acestora.
VI. Comisia pentru afaceri economice #i monetare este
competent# privind Uniunea Economic# "i Monetar#, libera circula!ie
a capitalurilor "i pl#!ilor, concuren!a, ajutoarele de stat sau ajutoarele
publice, reglement#rile fiscale, ale serviciilor, institu!iilor "i pie!elor
financiare, privind reglement#rile contabile.
VII. Comisia pentru ocuparea for"ei de munc! #i afaceri sociale
este competent# n politica de ocupare a for!ei de munc#, libera
circula!ie a lucr#torilor "i pensionarilor, dialog social, discriminare la
locul de munc# ".a.
VIII. Comisia pentru mediu, s!n!tate public! #i siguran"!
alimentar! este competent# n politica de mediu, dezvoltare durabil#,
protec!ie civil#, s#n#tate public#, legisla!ie sanitar-veterinar#,
siguran!a produselor alimentare.
Alte comisii mai sunt:
IX - Comisia pentru industrie, cercetare "i energie;
X - Comisia pentru pia!a intern# "i protec!ia consumatorilor;
XI - Comisia pentru transport "i turism;
XII - Comisia pentru dezvoltare regional#;
XIII - Comisia pentru agricultur# "i dezvoltare rural#;
XIV - Comisia pentru pescuit;
XV - Comisia pentru cultur# "i educa!ie;
XVI - Comisia pentru afaceri juridice;
XVII - Comisia pentru libert#!i civile, justi!ie "i afaceri interne;
XVIII - Comisia pentru afaceri constitu!ionale;
XIX - Comisia pentru drepturile femeii "i egalitatea ntre sexe;
XX - Comisia pentru peti!ii.
Comisiile temporare se constituie la propunerea
Conferin!ei pre"edin!ilor. Constituirea poate fi f#cut# oricnd.
Atribu!iile, componen!a "i mandatul sunt stabilite n acela"i timp cu


109
decizia de constituire. Mandatul nu poate fi mai mare de 12 luni, dar la
sfr"itul acestuia, Parlamentul l poate prelungi.
Comisiile de anchet" se pot constitui la cererea unui sfert
dintre membrii Parlamentului European. Pot s# aib# ca obiect
presupuse nc#lc#ri ale dreptului comunitar sau administr#ri
defectuoase n aplicarea acestuia care ar reprezenta fapta:
unei institu!ii sau organ al Comunit#!ilor;
administra!iei publice a unui stat membru;
unei persoane mandatate prin dreptul comunitar s# l pun# n
aplicare.
Decizia de constituire a unei comisii europene se public# n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE).
Activitatea comisiei de anchet# se finalizeaz# n termen de 12 luni,
termen care poate fi prelungit de dou# ori cu nc# 3 luni.
Comisiile sunt alc#tuite din membri titulari "i membri suplean!i.
Comisia "i alege un pre"edinte, doi vicepre"edin!i "i unul sau mai
mul!i raportori.
Institu!iile sau persoanele vizate pot fi solicitate pentru audieri
sau s# transmit# documente. Orice persoan# chemat# n fa!a comisiei
de anchet# poate invoca drepturile de care ar beneficia n calitate de
martor n fa!a unei instan!e, din !ara de origine. Aceste drepturi trebuie
s#-i fie aduse la cuno"tin!# nainte de prezentarea n fa!a Comisiei.
Pre"edintele Comisiei mpreun# cu biroul adopt# m#suri pentru
p#strarea secretului "i confiden!ialit#!ii lucr#rilor "i informeaz#, n
acest sens, pe membrii comisiei.
La finalizarea lucr#rilor, comisia de anchet# prezint#
Parlamentului un raport "i poate cere dezbaterea acestuia n sesiunea
urm#toare sau poate prezenta un proiect de recomandare adresat#
institu!iilor sau organelor Comunit#!ii sau statelor membre.
Alegerea membrilor comisiilor se face pe baza propunerilor
grupurilor politice "i deputa!ilor neafilia!i. Num#rul suplean!ilor unui
grup nu poate fi mai mare dect al titularilor. Numai grupurile politice
pot numi suplean!i permanen!i. Cu acordul Conferin!ei pre"edin!ilor,
n cadrul unei comisii se pot constitui subcomisii.
Birourile comisiilor sunt constituite din pre"edintele
comisiei "i unul, doi sau trei vicepre"edin!i, ale"i n tururi de scrutin
diferite. Fiecare comisie are patru vicepre"edin!i. Cnd num#rul de


110
candida!i corespunde num#rului de locuri care urmeaz# a fi
completate, alegerile pot fi f#cute prin aclamare.
h) Delega!iile interparlamentare
Se constituie de c#tre Parlament la propunerea Conferin!ei
pre"edin!ilor. Parlamentul stabile"te natura delega!iilor, num#rul lor de
membri. Mandatul acestora este de 2 1/2 ani. Birourile lor se
constituie n procedura prev#zut# pentru comisii.
i) Comisiile parlamentare mixte
Se constituie cu parlamentele statelor asociate la comunitate sau
cu care au fost angajate negocieri n vederea ader#rii. Num#rul de
membri este paritar.

2.5.4. Atribu"iile Parlamentului European

Pe baza competen!elor prev#zute n tratate, doctrina a grupat
atribu!iile Parlamentului European n:
1. a) atribu!ii de control politic;
b) atribu!ii (puterea bugetar#);
c) atribu!ii legislative;
d) atribu!ii n materie de rela!ii externe.
Aceast# grupare este mp#rt#"it# "i n doctrina francez#
18
.
2. Al!i autori grupeaz# atribu!iile Parlamentului European n:
a) atribu!ii decizionale legislative;
b) atribu!ii de acnhet# "i de avocat al poporului;
c) atribu!ii de supraveghere "i control;
d) atribu!ii consultative
19
.
Observ#m c# n aceast# a doua grupare nu apare func!ia
extern#.
3. O alt# grupare mparte atribu!iile n:
a) atribu!ii bugetare;
b) atribu!ii normative;
c) atribu!ii de control politic
20
.

18
Guy Isaac, Marc Blanquet, Droit gnral de lUnion europene, 9
me

edition 2006, Sirey Universite, p. 104-115.
19
Marin Voicu, Drept comunitar. Teorie #i jurispruden"!, Editura Ex
Ponto, 2002, p. 26-29.


111
4. $i, n fine, o alt# grupare, tot din doctrina francez#, este
urm#toarea:
a) control politic;
puterea de aprobare "i nominalizare a membrilor
institu!iilor;
de anchet# (investigare);
mo!iunea de cenzur#.
b) func!ia decizional# "i legislativ#.
n continuare sunt prezentate aceste func!ii cu motiv#rile ce le
sus!in.
Atribu"iile de control politic ale Parlamentului European
Aceast# func!ie se materializeaz# prin competen!ele Parla-
mentului n nvestirea Comisiei Europene "i a membrilor altor
institu!ii ale Uniunii.
Dup# ce Consiliul a convenit cu privire la desemnarea persoanei
care va fi pre"edintele Comisiei, aceasta face o declara!ie "i "i
prezint# orient#rile politice n fa!a Parlamentului. Prezentarea este
urmat# de o dezbatere. Parlamentul, prin vot secret, poate s# aprobe
sau s# resping# desemnarea f#cut#.
Parlamentul este cel care audiaz# public pe candida!ii propu"i de
pre"edintele ales al Comisiei "i de Consiliu pentru diferitele posturi de
comisar. Audierile au loc n comisiile parlamentare. Apoi, tot n fa!a
Parlamentului, n "edin!# plenar#, este prezentat colegiul comisarilor "i
programul acestuia. Prezentarea este urmat# de o dezbatere. La "edin!a
Parlamentului particip# ca invita!i to!i membrii Consiliului.
Parlamentul poate alege sau respinge Comisia cu majoritatea voturilor
exprimate. Votul este nominal.
n cazul n care se vacanteaz# un loc de comisar, candidatul
vizat pentru acest post este audiat n comisia de specialitate a
Parlamentului European.
Tot o form# de control politic este "i mo!iunea de cenzur" la
adresa Comisiei. Aceasta trebuie motivat# "i trebuie s# poarte
men!iunea mo!iune de cenzur#. Mo!iunea se anun!# deputa!ilor de
c#tre pre"edintele Parlamentului, de ndat# dup# primire, se transmite

20
Jean Claude Gautron, Droit europen, Dalloz, 12
me
edition, 2006,
p. 129-134.


112
Comisiei "i nu poate fi dezb#tut# dup# cel pu!in 3 zile de la depunerea
acesteia "i nu mai devreme de 24 de ore de la anun!area deputa!ilor.
Termenul minim de 24 de ore pare pu!in for!at. Aceast# anun!are a
deputa!ilor de ndat#, f#r# a se cirumstan!ia ct de scurt sau permisiv
este intervalul, urmat# de o dezbatere care poate avea loc dup# 24 ore,
nu este n concordan!# cu importan!a "i seriozitatea acestor dou#
institu!ii, Parlamentul "i Comisia. Este adev#rat c# termenul de 24 de
ore este minimal, dar o punere n aplicare a lui nu ar permite
parlamentarilor timp de analiz# a problemelor care urmeaz# s# fie
analizate. Scurtimea acestui termen pare a mai fi atenuat# de
prevederea potrivit c#reia votarea mo!iunea de cenzur# se face prin vot
nominal la cel pu!in 48 de ore dup# nceperea dezbaterii. Posibilitatea
mo!iunii de cenzur# nu este doar ipotetic#, Parlamentul a f#cut uz de
ea n mai multe rnduri. Astfel, Comisia prezidat# de Santer a fost
demis# ca urmare a adopt#rii unei mo!iuni de cenzur#. Parlamentul
European se pronun!# prin vot deschis.
Mo!iunea de cenzur# se adopt# cu o majoritate de dou# treimi
din totalul voturilor exprimate, reprezentnd majoritatea membrilor
care compun Parlamentul. Observ#m c# la mo!iunea de cenzur#
num#rul de voturi cerut pentru adoptare este mai mare dect la
nvestire, unde este suficient# o majoritate a voturilor exprimate.
Tot Parlamentul European nume"te membrii Cur!ii de Conturi,
ai Comitetului Director al B#ncii Centrale Europene ".a.
Parlamentul, n exercitarea func!iei sale de control politic, poate:
s# adopte rezolu!ii cu privire la declara!iile prezentate n fa!a
sa de c#tre membri ai Comisiei, Consiliului "i Consiliului European,
cnd declara!iile au fost prezentate ca urmare a solicit#rilor venite din
partea acestor membri;
s# invite, prin Pre"edintele Parlamentului, dup# consultarea
Conferin!ei pre"edin!ilor, pe Pre"edintele Comisiei, comisarul
responsabil cu rela!iile cu Parlamentul sau un alt membru al Comisiei
pentru a prezenta o declara!ie dup# fiecare reuniune a Comisiei pentru
a expune principalele decizii adoptate. n dezbaterea care urmeaz#,
aceasta neputnd fi mai scurt# de 30 de minute, parlamentarii pot pune
ntreb#ri scurte "i precise;
s# invite pe Pre"edintele Cur!ii de Conturi, n cadrul procedurii
de desc#rcare de gestiune sau n cadrul activit#!ilor de control bugetar,


113
s# ia cuvntul pentru a prezenta observa!iile con!inute n raportul
anual, n rapoartele speciale sau n avizele Cur!ii, precum "i pentru a
explica programul de activitate al Cur!ii.
n fa!a Parlamentului European se prezint#, de c#tre Pre"edintele
B#ncii Centrale Europene, raportul anual privind activit#!ile
Sistemului European al B#ncilor Centrale (SEBC) "i politica monetar#
pentru anul precedent "i anul n curs. Pre"edintele B#ncii Centrale
Europene este invitat s# participe la reuniunile comisiei parlamentare
competente, de cel pu!in patru ori pe an, pentru a prezenta declara!ii "i
a r#spunde la ntreb#ri. La cererea lor sau la cererea Parlamentului,
Pre"edintele, vicepre"edintele sau al!i membri ai Comitetului Director
al B#ncii Centrale Europene sunt invita!i "i la alte reuniuni.
n privin!a orient#rilor generale de politic# economic#,
recomandarea Comisiei europene este prezentat# comisiei
parlamentare competente, care, la rndul ei, prezint# un raport n plen.
O comisie, un grup politic sau un num#r de cel pu!in patruzeci
de parlamentari pot adresa ntreb#ri Consiliului sau Comisiei "i pot
solicita ca ntreb#rile s# fie nscrise pe ordinea de zi a Parlamentului
European. ntreb#rile sunt prezentate n scris Pre"edintelui, care le
trimite de ndat# Conferin!ei pre"edin!ilor, competent# s# hot#rasc#
dac# "i n ce ordine se nscriu pe ordinea de zi. ntreb#rile nenscrise
pe ordinea de zi n termen de 3 luni de la depunere devin caduce.
ntreb#rile se transmit institu!iei interesate cu cel pu!in:
o s#pt#mn# nainte, cele adresate Comisiei;
trei s#pt#mni nainte, cele adresate Consiliului,
fa!# de data "edin!ei pe a c#rei ordine de zi au fost nscrise.
Parlamentul European prime"te rapoarte "i de la alte institu!ii
prev#zute n Tratate.
Rezolu"iile #i recomand!rile Parlamentului European.
Rezolu!iile pot fi propuse de orice deputat. Recomand#rile pot fi
propuse numai de un grup politic sau de cel pu!in patruzeci de
europarlamentari.
Prin competen!ele mai sus ar#tate se apreciaz# c# se exercit#
controlul politic al Parlamentului.
Aceste competen!e, n cea mai mare parte a lor, cu un caracter
de informare, sunt lipsite de for!# "i nu realizeaz# un control politic
propriu-zis.


114
Atribu!iile care confer# for!# politic# Parlamentului sunt cele
privind numirea prin vot a Comisiei "i mo!iunea de cenzur#.
Atribu!iile legislative
Tratatul instituind Comunitatea European#, con!ine urm#toarele
prevederi n privin!a atribu!iilor legislative ale Parlamentului
European:
elaboreaz# proiecte n vederea organiz#rii de alegeri prin vot
universal direct dup# o procedur# uniform# n toate statele membre
[art. 138 (3)];
se pronun!# cu majoritatea voturilor membrilor s#i, prin aviz
conform cu privire la dispozi!iile pe care Consiliul le recomand# spre
adoptare statelor membre, conform normelor lor constitu!ionale [art.
138 (3)];
particip# la procesul care conduce la adoptarea actelor
comunitare (art. 138 B);
emite avize conforme "i avize consultative (art. 138 B).
Aceast# atribu!ie a determinat atribuirea de c#tre doctrin# a func"iei
consultative;
cu majoritatea voturilor membrilor s#i, poate solicita Comisiei
s# prezinte o propunere adecvat# n problemele n care consider#
necesar# elaborarea unui act comunitar n vederea aplic#rii Tratatului
instituind Comunitatea European#.
Parlamentul se reune"te n sesiune anual# ncepnd cu a doua zi
de mar!i a lunii martie.
Procedurile n cadrul Parlamentului European vor fi prezentate
n Capitolul III al prezentei lucr#ri, capitol consacrat izvoarelor
dreptului comunitar.
Atribu!iile de anchet" #i de avocat al poporului
(Ombudsman)
La prezentarea structurii Parlamentului European am f#cut
vorbire despre comisiile acestuia, inclusiv la comisiile de anchet#.
Tratatul instituind Comunitatea European# prevede c#, la cererea unui
sfert din membrii s#i, Parlamentul European poate constitui o comisie
temporar# de anchet# pentru a examina, f#r# a aduce atingere
atribu!iilor conferite de Tratat altor institu!ii sau organe, nvinuiri
privind cotraven!ii sau privind administrarea defectuoas# n aplicarea


115
dreptului comunitar. Sunt exceptate cazurile n care faptele afirmate se
afl# n fa!a organelor jurisdic!ionale.
Tratatul Comunit#!ii Europene prevede c# orice ce#!ean al
Uniunii "i orice persoan# fizic# sau juridic# cu re"edin!a sau sediul
statutar ntr-un stat membru al Uniunii Europene se poate adresa
Parlamentului European, individual sau n asociere cu al!i cet#!eni sau
cu alte persoane, cu o peti!ie asupra unui subiect care !ine de
domeniile de activitate ale Comunit#!ii care l/o prive"te n mod direct
(art. 138 D). Este de remarcat c# acest drept este acordat nu doar
cet#!enilor, ci oric#rei persoane fizice care are re"edin!a ntr-un stat
membru al Uniunii. Extensia dreptului de peti!ie se aplic# "i
persoanelor juridice. Regula este c# persoana juridic# are
na!ionalitatea statului unde are sediul statutar, unde s-a nfiin!at cu
respectarea reglement#rilor legale ale statului n cauz#.
Sunt situa!ii cnd o persoan# juridic# are sediul principal n
statul a c#rui na!ionalitate a primit-o, avnd "i sedii secundare n alte
state. Dac# persoana juridic# are na!ionalitatea unui stat nemembru al
Uniunii Europene, dar are sedii secundare ntr-unul sau mai multe
state membre, n temeiul articolului ar#tat din Tratatul instituind
Comunitatea European#, ea are acest drept de peti!ie adresat#
Parlamentului Eruopean.
Pentru primirea acestor plngeri, n cadrul Parlamentului
European exist# institu!ia Ombudsman-ului (avocatul poporului).
De"i exist# o persoan# care poart# aceast# titulatur#, la fel ca n
dreptul na!ional, n fapt este o institu!ie cu organizare proprie "i
personal angajat.
Numirea Ombudsman-ului. Se face la nceputul fiec#rei
legislaturi. Pre"edintele Parlamentului European face anun!ul pentru
prezentarea de candidaturi, stabilind "i termenul de depunere a
candidaturilor. Anun!ul se public# n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. O candidatur# trebuie s# fie sus!inut# de cel pu!in 40 de
europarlamentari din cel pu!in dou# state membre care nu pot sus!ine
"i o alt# candidatur#.
Candida!ii sunt audia!i n comisia de specialitate. Aceste audieri
sunt deschise pentru orice membru al Parlamentului European. Lista
alfabetic# a candida!ilor se supune votului, care este secret. Decizia se
ia cu majoritatea voturilor exprimate. Dac# niciun candidat nu este


116
ales dup# dou# tururi, n turul trei vor fi supu"i la vot doar primii doi
clasa!i. Dac# exist# egalitate de voturi, este declarat c"tig#tor
candidatul cel mai vrstnic. La deschiderea votului trebuie s# fie
prezen!i cel pu!in jum#tate din membrii Parlamentului. Persoana
aleas# depune jur#mntul n fa!a Cur!ii de Justi!ie a Uniunii Europene.
Ombudsman poate fi destituit de c#tre Parlament. Pentru aceasta
este necesar# o solicitare din partea a cel pu!in o zecime din membrii
Parlamentului. Solicitarea trebuie s# aib# ca motiv:
faptul c# nu mai ndepline"te condi!iile necesare exercit#rii
func!iei,
fie faptul c# a comis o abatere grav#.
Solicitarea de destituire se trimite:
comisiei competente. Dac#, n urma votului, majoritatea
membrilor comisiei se pronun!# n sensul c# motivele invocate sunt
ntemeiate, comisia parlamentar# prezint# un raport Parlamentului;
Ombudsman-ului, care, naintea votului, poate s# cear# s# fie
audiat.
Votul comisiei este secret.
Raportul comisiei competente este supus votului Parlamentului.
La vot trebuie s# fie prezen!i cel pu!in jum#tate din membrii
Parlamentului.
Dac# n urma votului n Parlament se decide destituirea, iar
Ombudsman-ul nu i d# curs, Pre"edintele Parlamentului sesizeaz#
Curtea de Justi!ie cel mai trziu n perioada de sesiune urm#toare
votului, cu solicitarea de a se pronun!a asupra destituirii. Din aceast#
prevedere, con!inut# n art. 196 din Regulamentul de procedur# al
Parlamentului European, rezult# c# hot#rrea Parlamentului nu este
executorie. Regulamentul de procedur# nu calific# refuzul
Ombudsman-ului de conformare ca o cale de atac mpotriva hot#rrii.
n realitate, nu poate fi privit# dect n acest fel, pentru c# altfel ar fi
de neconceput un astfel de refuz. Ombudsman-ul poate pune cap#t
acestei proceduri prin demisie voluntar#.
Activitatea Ombudsman-ului
Ombudsman-ul este mputernicit de Parlamentul European s#
primeasc# plngerile cet#!enilor Uniunii sau oric#rei persoane fizice
sau juridice cu re"edin!a sau sediul statutar ntr-un stat membru.


117
Plngerile adresate Ombudsman-ului trebuie s# priveasc# situa!ii
de administrare defectuas# n activitatea institu!iilor comunitare, cu
excep!ia Cur!ii de Justi!ie "i tribunalelor sale, aflate n exerci!iul
func!iilor jurisdic!ionale. Cnd apreciaz# c# plngerile sunt ntemeiate,
Ombudsman-ul sesizeaz# institu!ia reclamat#, care, n termen de 3
luni, trebuie s#-"i comunice punctul de vedere. Apoi, Ombudsman-ul
transmite un raport Parlamentului European "i institu!iei reclamate "i
informeaz# persoana care a f#cut plngerea cu privire la rezultatul
anchetei.
Din aceste prevederi procedurale rezult# c# Ombudsman-ul nu
are puteri decizionale de a constata c# s-a produs o administrare
defectuas# n activitatea institu!iilor sau organelor comunitare. De
asemenea, mai rezult# c# aria sa de competen!# se limiteaz# la
institu!iile "i organele comunitare, plngerile neputnd viza activitatea
statelor membre. Aceast# limitare de competen!# rezult# "i din
prevederile art. 138 D din Tratatul instituind Comunitatea European#,
potrivit c#rora peti!ia trebuie s# fie asupra unui subiect care !ine de
domeniile de activitate ale Comunit#!ii "i care l/o prive"te n mod
direct.
Despre activitatea sa, Ombudsman-ul prezint# anual un raport
Parlamentului European.
n ndeplinirea func!iilor sale, Ombudsman-ul este pe deplin
independent. El nu poate nici s# solicite "i nici s# primeasc#
instruc!iuni din partea vreunui organism.
Atribu!iile Parlamentului European n materie de rela!ii
externe
Aceste atribu!ii "i au sediul n art. 310 al TCE (fost 238) "i art.
206 TCEEA cu privire la acordurile de asociere. Parlamentul
European are dreptul s# fie informat despre procesul diplomatic,
despre acordurile comerciale sau economice cu !#rile ter!e. Procedura
de informare este intitulat# Luns/Westerterp, dup# numele
pre"edin!ilor Consiliului care au acceptat n numele acestuia
(Consiliului).
Competen!ele Parlamentului n materie de rela!ii externe pot fi
grupate n:
a) domeniul tratatelor de aderare;
b) domeniul acordurilor interna!ionale;


118
c) domeniul reprezent#rii externe a Uniunii "i politicii externe "i
de securitate comun# (PESC).
a) Competen"ele Parlamentului European n domeniul tratatelor
de aderare
a.1. nainte de nceperea negocierilor. n aceast# etap# are loc
o informare a Parlamentului, orice cerere fiind trimis# spre examinare
comisiei competente. Apreciem c# este o procedur# de informare,
deoarece Regulamentul de procedur# al Parlamentului European, nu
prevede o m#sur# pe care poate s# o adopte acesta. La propunerea
comisiei competente a Parlamentului European a unui grup politic sau
a unui num#r de cel pu!in 40 de membri ai Parlamentului European,
Comisia sau Consiliul pot fi invitate de Parlament s# participe la o
dezbatere nainte de nceperea negocierilor. Regulamentul de
procedur# nu prevede cu ce m#suri se ncheie dezbaterea. Este nc# un
motiv pentru care apreciem c# este o procedur# de informare
prealabil# atta timp ct pentru Comisie sau Consiliu nu rezult#
obliga!ii.
a.2. n timpul negocierilor. n aceast# etap#, competen!ele
Parlamentului cresc. Distingem att o procedur# de informare la
nivelul comisiei competente a Parlamentului cu privire la negocieri,
dar "i o procedur# decizional# n care Parlamentul, pe baza unui raport
al comisiei sale competente, poate s# adopte recomand#ri, cu
majoritatea de voturi cerut# pentru avizul conform, solicitnd ca
recomand#rile s# fie luate n considerare naintea ncheierii tratatului
de aderare. Apreciem c# este o atribu!ie decizional#, "i nu
consultativ#, pentru c# avizul, a"a cum am ar#tat, este conform, deci
obligatoriu "i nu consultativ. Informarea pe timpul negocierilor poate
fi "i confiden!ial#.
a.3. La ncheierea negocierilor. Proiectul de acord este supus
avizului conform al Parlamentului European, care, pe baza raportului
comisiei competente a Parlamentului, se pronun!# cu majoritatea
voturilor membrilor care l compun. Este tot o atribu!ie decizional#,
pronun!area f#cndu-se prin aviz conform.
b) Competen"ele Parlamentului European n domeniul
acordurilor interna"ionale. Se refer# att la ncheierea, ct "i la
rennoirea sau modificarea tratatelor interna!ionale. Acordul


119
interna!ional poate fi ntr-un domeniu specific, precum chestiunile
monetare sau comer!ul.
b.1. nainte de nceperea negocierilor. Comisia competent# a
Parlamentului European ia m#suri ca acesta s# fie complet informat de
c#tre Comisia European# cu privire la recomand#rile sale privind
mandatul de negociere. Informarea poate avea caracter confiden!ial.
Comisia competent# a Parlamentului, un grup politic din
Parlament sau un num#r de cel pu!in 40 de europarlamentari pot
propune Parlamentului s# solicite Consiliului s# nu autorizeze
deschiderea negocierilor pn# cnd Parlamentul nu se pronun!# asupra
mandatului de negociere. Parlamentul se pronun!# pe baza raportului
comisiei sale competente.
Comisia parlamentar# competent# poate s# solicite Comisiei
Europene informa!ii privind temeiul juridic pentru ncheierea
acordului interna!ional. Aici pot s# apar# urm#toarele situa!ii:
1. comisia nu precizeaz# niciun temei juridic;
2. comisia comunic# un temei juridic dar validitatea lui este
pus# la ndoial#;
3. comisia comunic# temeiul juridic "i acesta nu este pus la
ndoial#.
Cea de-a treia situa!ie nu suscit# discu!ii, ns#, la primele dou#
situa!ii se trece la verificarea temeiului juridic, asupra c#ruia trebuie s#
se pronun!e comisia parlamentar# competent# pentru chestiunile
juridice. Concluziile cu privire la validitatea sau pertinen!a temeiului
juridic sunt supuse votului Parlamentului. Nu sunt admise
amendamente prezentate n plen, care tind s# modifice temeiul juridic,
cnd validitatea sau pertinen!a lui nu au fost contestate. Atunci cnd
Comisia nu accept# s#-"i modifice propunerea pentru a se conforma
temeiului juridic adoptat de Parlament, se poate propune amnarea
votului pn# la o "edin!# ulterioar#. Regulamentul nu mai precizeaz#,
la art. 35, ce se ntmpl# atunci cnd nici la "edin!a ulterioar# Comisia
nu este de acord s#-"i modifice temeiul juridic, "i nici art. 83 din
Regulamentul de procedur# care face trimitere la art. 35 nu precizeaz#
aceasta. Tratatul instituind Comunitatea European#, la art. 137,
stabile"te n competen!a Cur!ii de Justi!ie pronun!area asupra
ac!iunilor introduse de Parlamentul European pentru protejarea
prerogativelor sale.


120
Problema temeiului juridic al unui tratat interna!ional nu este
lipsit# de importan!#. n lipsa temeiului juridic sau a validit#!ii sale,
acordul interna!ional nu poate fi ncheiat sau, ncheiat fiind, ar fi lipsit
de validitate.
b.2. Pe timpul negocierilor acordului interna!ional. Comisia
parlamentar# competent# este informat# periodic "i complet de c#tre
Comisie sau Consiliu cu privire la stadiul negocierilor. Informa!iile
pot avea caracter confiden!ial. Parlamentul poate adopta recomand#ri
care s# fie luate n considerare naintea ncheierii acordului.
b.3. La ncheierea negocierilor. Acordul se prezint#
Parlamentului pentru aviz sau aviz conform. Cu aceast# ocazie nu sunt
admise amendamente la textul acordului sau protocolului
interna!ional. Atunci cnd cerin!a este de aviz conform "i votul
majorit#!ii este negativ Pre"edintele Parlamentului informeaz#
Consiliul c# acordul n cauz# nu poate fi ncheiat. Votul n Parlament
este unic (nu poate fi repetat).
c) Competen"ele Parlamentului European n domeniul
reprezent!rii externe #i politicii externe comune (PESC)
Parlamentul European "i exercit# competen!ele n domeniul
PESC, dup# cum urmeaz#:
prin invitarea, de c#tre Pre"edintele Parlamentului, a
Pre"edintelui Consiliului "i a Pre"edintelui Comisiei s# fac# o
declara!ie n fa!a Parlamentului nainte de numirea naltului
Reprezentant;
prin invitarea naltului Reprezentant, la numirea sa, dar nainte
de preluarea oficial# a func!iei, s# fac# o declara!ie n fa!a comisiei
parlamentare competente "i s# r#spund# la ntreb#rile acesteia. Dup#
declara!ia "i r#spunsurile la ntreb#ri, Parlamentul poate s# fac# o
recomandare. Invita!ia n fa!a comisiei parlamentare se face de c#tre
Pre"edintele Parlamentului European, la cererea comisiei parlamentare
competente, a reprezentan!ilor speciali n cadrul PESC, atunci cnd
Consiliul inten!ioneaz# s# numeasc# astfel de reprezentan!i speciali,
care s# fac# o declara!ie "i s# r#spund# la ntreb#rile acesteia;
prin invitarea Consiliului, de c#tre Pre"edintele Parlamentului,
la cererea Comisiei parlamentare competente, s# fac# o declara!ie "i s#
r#spund# la ntreb#rile privind mandatul, obiectivele "i alte aspecte


121
pertinente ale misiunii "i rolului pe care ar urma s# le ndeplineasc# un
reprezentant special pe care Consiliul are inten!ia s#-l numeasc#.


Atribu"iile bugetare ale Parlamentului European
Tratatul instituind Comunitatea Economic# European#, n forma
sa din 1957 (art. 203), acord# Parlamentului (Adun#rii) atribu!ii
consultative. Prin Tratatul de fuziune din 1967, bugetele comunit#!ilor


122
au fuzionat "i ele. n 1970 s-a adoptat primul Tratat bugetar
(Luxemburg-22 parilie 1970). Acesta a fost modificat prin Tratatul
bugetar adoptat la 22 iulie 1975 la Bruxelles (intrat n vigoare la 1
iunie 1977).
Parlamentului i-au fost acordate puteri bugetare chiar nainte
de a deveni un organ ales (1979) cnd a nceput s# se comporte ca un
organ legislativ n rela!ia cu Consiliul.
n prezent atribu!iile bugetare ale Parlamentului European pot fi
grupate astfel:

Parlamentul mparte puterea bugetar# cu Consiliul ntr-un sistem
inedit ntemeiat pe dispozi!iile art. 272 TCE, fost art. 203, n func!ie
de natura cheltuielilor. Astfel, Parlamentul este compentent n materia
cheltuielilor neobligatorii sau facultative, iar Consiliul, n materia
cheltuielilor obligatorii. Ponderea actual# a celor dou# categorii este
inegal#, aproximativ 55% cele facultative "i 45% cele obligatorii. Sunt
cheltuieli obligatorii cele pentru Politica Agricol# Comun# (PAC),


123
cheltuielile pentru sus!inerea pre!urilor sec!iunii de Garantare din
Fondul European de Orientare Agricol# (FEOGA) "i unele cheltuieli
ale fondurilor structurale (vezi capitolul privind fondurile structurale).
Sunt cheltuieli obligatorii: ramburs#rile monetare directe c#tre statele
membre, unele ajutoare pentru dezvoltare.
Uniunea European# dispune de resurse proprii din care se
formeaz# bugetul.

n privin!a taxelor asupra importurilor agricole, acestea
vizeaz# protejarea produc!iei agricole din statele U.E. "i !in de Politica
Agricol# Comun# (PAC).
Contribu"iile din taxa pe valoarea ad!ugat! se determin# prin
aplicarea unui procent unic asupra sumelor colectate cu acest titlu n
statele membre. n aceast# privin!#, contribu!ia statelor este inegal#.
De"i procentul perceput din TVA este unic, valoarea TVA n statele
membre este diferit#. Sunt state care, n afara cotei standard, practic#
"i cote reduse sau cota zero la TVA. Acest procent unic a fost de
0,75% n anul 2003, iar n 2004 a fost redus la 0,5%. Pentru Uniunea
European# este o surs# important# de formare a bugetului (n 2003 a
reprezentat 24,7% din venituri).


124
Taxa bazat! pe PIB (PNB). Procentul din PIB nu a fost n
fiecare an acela"i, el avnd o tendin!# cresc#toare (1,15 n 1988, 1,21
n 1995, 1,22 n 1996, 1,24 n 1997, 1,27 n 1999 pn# n prezent).
Este evident c# n sum# absolut# contribu!ia statelor mai dezvoltate
este dispropor!ionat# fa!# de contribu!ia celorlalte state. Acest fapt a
determinat Regatul Unit al Marii Britanii s# solicite m#suri n aceast#
direc!ie. Fostul premier britanic, Margaret Thatcher, la Fontainbleau, a
rostit celebrul I want my money back (Vreau napoi banii mei), cu
sensul de a se restitui Marii Britanii o parte din contribu!ia determinat#
asupra PIB, n condi!iile n care sumele primite de acest stat prin
bugetul UE erau dispropor!ionat de mici. Acest subiect a f#cut
obiectul dezbaterilor, n fiecare an, la alc#tuirea bugetului. Ca urmare,
s-a instituit procedura rabatului britanic, prin care acest stat prime"te
restituiri de sume din contribu!ia sa la bugetul Uniunii.
Atribu!iile Parlamentului European de aprobare a
bugetului Uniunii Europene
Institu!iile comunitare "i elaboreaz# proiectele de buget, pe care le
nainteaz# Comisiei pn# la data de 1 iulie a anului curent pentru bugetul
anului urm#tor. Pe baza acestor proiecte, Comisia ntocme"te un proiect
preliminar de buget (PPB) pe care l trimite Consiliului pn# la 1
septembrie. Consiliul se pronun!# asupra bugetului pn# la 5 octombrie,
cu majoritate calificat# (VMC). De obicei, varianta Consiliului este
modificat# fa!# de cea transmis# de comisie. De la Consiliu, proiectul de
buget este naintat Parlamentului pn# la 5 octombrie.

2.5.5. Procedura bugetului la Parlamentul European

IPOTEZA 1. Parlamentul nu propune amendamente125

IPOTEZA 2. Parlamentul propune modific#ri

IPOTEZA 3. Parlamentul respinge bugetul

Propunerea de respingere global# poate fi formulat# de o
comisie parlamentar# sau de un grup de minimum patruzeci de
parlamentari.
Dac# bugetul nu este adoptat, n exerci!iul financiar
corespunz#tor cheltuielile se finan!eaz# n limita a 1/12 din exerci!iul
bugetar expirat, pn# la adoptarea noului buget.


126
Parlamentul poate decide, la propunerea unui num#r de cel pu!in
patruzeci de deputa!i, unui grup politic sau unei comisii parlamentare
s# fie dep#"it# doisprezecimea provizorie pentru anumite categorii de
cheltuieli, altele dect cele care decurg din tratat "i din actele adoptate
n temeiul acestuia. Propunerea trebuie s# fie adoptat# cu majoritatea
membrilor "i trei cincimi din voturile exprimate.

Atribu!iile de control bugetar ale Parlamentului
European
Parlamentul are dreptul s# efectueze controale asupra execu!iei
bugetare n curs. Controlul este ncredin!at comisiilor parlamentare
competente pentru buget "i control bugetar dar "i altor comisii
parlamentare interesate.
Parlamentul examineaz# n fiecare an, naintea primei lecturi a
proiectului de buget, execu!ia bugetar# n curs.

Atribu!iile privind desc"rcarea de gestiune
Desc#rcarea de gestiune a Comisiei se aprob# de c#tre
Parlamentul European pn# la 30 aprilie sau, n caz de amnare, n
perioada de sesiune din octombrie.127
Aprobarea desc#rc#rii de gestiune se face pn# la data de 30
aprilie a anului urm#tor adopt#rii raportului Cur!ii de Conturi.Dac# n perioada de sesiune din luna aprilie se amn# acordarea
desc#rc#rii de gestiune, comisia parlamentar# competent# n fond
prezint# n termen de 6 luni un nou raport. Noul raport poate fi cu
propunere de desc#rcare de gestiune sau de refuz al desc#rc#rii de
gestiune.
Desc#rcarea de gestiune se adopt# cu majoritatea voturilor "i
constituie nchiderea conturilor.128Dac# propunerea de rezolu!ie sau propunerea de nchidere a
conturilor con!in dispozi!ii n contradic!ie cu votul Parlamentului
privind desc#rcarea de gestiune, votul poate fi amnat "i se stabile"te
un nou termen pentru depunerea de amendamente.
Orice decizie sau rezolu!ie privind desc#rcarea de gestiune se
public# n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Atribu!ii bugetare interne
Aceste atribu!ii privesc:
elaborarea bugetului propriu;
angajarea "i lichidarea cheltuielilor;
execu!ia bugetului propriu, aprobarea conturilor "i desc#rcarea
de gestiune.
Elaborarea bugetului propriu. Biroul Parlamentului European,
pe baza raportului Secretariatului General, ntocme"te proiectul
preliminar de estimare a bugetului Parlamentului European.
Pre"edintele l transmite comisiei parlamentare competente, care
stabile"te proiectul de estimare a bugetului "i raporteaz#
Parlamentului. n termenul stabilit de Pre"edinte, se depun
amendamente, care sunt avizate de comisia competent#. Parlamentul
adopt# estimarea bugetului, care se transmite Comisiei "i Consiliului.


129Angajarea #i lichidarea cheltuielilor. Competen!a n acest
domeniu este a Pre"edintelui Parlamentului.
Aprobarea conturilor "i desc#rcarea de gestiune se dau de c#tre
Parlament pe baza raportului comisiei competente asupra proiectului
de conturi anuale transmis de Pre"edintele Parlamentului.

Atribu!ii de sesizare a Cur!ii de Justi!ie
Sesizarea are ca obiect existen!a unei nc#lc#ri a dreptului
comunitar.


Ac!iunea se introduce n numele Parlamentului. Pre"edintele
poate s# sesizeze plenul cu privire la men!inerea ac!iunii. Dac# plenul


130
Parlamentului, cu majoritate de voturi, este mpotriva ac!iunii,
Pre"edintele trebuie s# retrag# ac!iunea.
Atunci cnd Pre"edintele Parlamentului introduce o ac!iune la
Curtea de Justi!ie mpotriva recomand#rii comisiei parlamentare, el
trebuie obligatoriu s# sesizeze Parlamentul cu privire la decizia de
men!inere a ac!iunii.

2.5.6. Sesiunile #i #edin"ele Parlamentului European

Durata mandatului Parlamentului este de 5 ani, iar sesiunile sale
sunt anuale.
Sesiunile anuale ncep n a doua zi de mar!i a lunii martie.
n reglement#rile comunitare se folose"te "i termenul de
perioad! de sesiune, care reprezint# reuniunea Parlamentului
organizat# lunar "i care se mparte n #edin"e.
Parlamentul poate fi convocat "i cu titlu excep!ional, la cererea
Comisiei sau Consiliului sau la ini!iativa Pre"edintelui, n caz de
urgen!#.
Activitatea se desf#"oar#:
n plen;
n comisii.
Ordinea de zi se ntocme"te de Conferin!a pre"edin!ilor "i se
aprob# de Parlament la nceputul fiec#rei perioade de sesiune.
La "edin!ele Parlamentului pot asista "i alte persoane dect
membrii Parlamentului, Comisiei, Consiliului, Secretariatului General
"i membrilor personalului care i deservesc pe ace"tia, dar numai pe
baz# de legitima!ie de acces eliberat# periodic de Pre"edinte sau
Secretarul General. Aceste persoane stau n tribune "i trebuie s#
p#streze lini"tea, n caz contrar fiind evacuate de aprozi.
Toate documentele Parlamentului se redacteaz# n limbile
oficiale, acestea fiind limbile oficiale ale statelor membre.
Parlamentarii nu pot lua cuvntul f#r# invita!ia Pre"edintelui.
Dac# un parlamentar se abate de la subiect, el este aten!ionat de
Pre"edinte. La a treia aten!ionare, Pre"edintele i poate retrage
cuvntul. Timpul dezbaterilor se mparte ntre grupurile politice, iar
parlamentarilor neafilia!i li se repartizeaz# un timp global. O frac!iune


131
a timpului de dezbateri se repartizeaz# grupurilor politice n func!ie de
num#rul lor total de membri.


n prima "edin!# a fiec#rei perioade de sesiune, este afectat un
timp de 30 de minute pentru declara!ii ale europarlamentarilor pe o
chestiune important# politic#. Niciun vorbitor nu poate dep#"i un
minut.
La sfr"itul dezbaterilor, membrii Parlamentului pot primi
cuvntul (solicitare de interven!ie pentru chestiuni de ordin personal)
pentru a respinge remarcile din cursul dezbaterii care l privesc
personal, fie opiniile care i sunt atribuite, fie pentru a-"i rectifica
propriile declara!ii.
Cvorumul este o treime din membrii Parlamentului.
Parlamentul poate s# delibereze, s# stabileasc# ordinea de zi "i s#
adopte procesul verbal indiferent de ordinea de zi.
Votarea se face prin ridicarea minii. Pre"edintele poate hot#r
votul electronic dac# apreciaz# c# votul nu este clar. Dac# sistemul
electronic nu func!ioneaz#, votarea se face prin ridicare n picioare.
n cazul numirilor sau la cererea unei cincimi din membrii
Parlamentului, se folose"te votul secret.

2.6. Curtea de Justi"ie a Uniunii Europene

2.6.1. Istoric

Crearea acestei institu!ii a fost prefigurat# n declara!ia lui
Robert Schumann din 9 mai 1950, cnd a propus naltei Autorit#!i
Comune (care a precedat Comisia) "i c"i de atac necesare
mpotriva deciziilor acesteia.


132
Prin urmare, ntr-o prim# gndire, instituirea procedurilor
jurisdic!ionale viza stoparea eventualelor excese sau neregularit#!i ale
naltei Autorit#!i ca structur# suprana!ional#.
Primul tratat comunitar, Tratatul de instituire a Comunit#!ii
Economice a C#rbunelui "i O!elului (CECO), cunoscut "i ca Tratatul
de la Paris, semnat la 18 aprilie 1951 "i intrat n vigoare la 23 iulie
1953 (expirat la 23 iulie 2002), a stat la baza nfiin!#rii Cur!ii de
Justi!ie a CECO, ns#rcinat# s# asigure respectarea dreptului
comunitar, aplicarea lui uniform# de statele membre "i rezolvarea
diferendelor cu privire la aplicarea Tratatului CECO. Num#rul
membrilor Cur!ii nu era stabilit n corelare cu num#rul statelor
membre. Ini!ial, au fost "apte judec#tori "i doi avoca!i generali, care au
depus jur#mntul la 4 decembrie 1952.
Primul pre"edinte al Cur!ii de Justi!ie CECO a fost Massimo
Pilloti (cet#!ean Italian, n#scut la 1 august 1879, decedat la 29 aprilie
1962). Mandatul acestuia a fost ntre anii 1952 "i 1958.
n martie 1953, Curtea "i-a elaborat Regulamentul de procedur#.
A pronun!at primele hot#rri la 21 decembrie 1954 (Hot#rrea
nr. 1/54, Fran!a mpotriva naltei Autorit#!i "i nr. 2/54, Italia mpotriva
naltei Autorit#!i).
Tratatul de la Roma (TCEE) din 1957, la art. 164, prevedea c#
misiunea Cur!ii de Justi!ie o constituie asigurarea respect#rii dreptului
n interpretarea "i aplicarea tratatului. O dispozi!ie similar# con!inea "i
Tratatul Comunit#!ii Europene a Energiei Atomice (TCEEA -
Euratom), la art. 136. Ambele Tratate de la Roma (TCEE "i TCEEA),
n privin!a compunerii CEJ, prev#d un num#r de "apte judec#tori "i doi
avoca!i generali. La fel ca n Tratatul CECO, nu sunt prev#zute
condi!ii privind apartenen!a judec#torilor "i avoca!ilor generali la
statele membre.
Prin cele dou# Tratate de la Roma, Curtea de Justi!ie devine
Curtea de Justi!ie a Comunit#!ilor Europene. Tratatul de fuziune din
1965 nu a mai trebuit dect s# unifice Consiliul $i Comisia
Comunit#!ilor Europene (Tratat de instituire a unui Consiliu unic "i a
unei Comisii unice ale Comunit#!ilor Europene 67/443 CEE "i 67/27
Euratom).


133
Tratatul de fuziune con!ine "i dispozi!ii privitoare la Curtea de
Justi!ie, modificnd o serie de dispozi!ii din Tratatul CECO (art.
16,20, 44), punndu-le n acord cu Tratatele de la Roma.
Actul Unic European (AUE) din 1987 a autorizat Curtea de
Justi!ie s# solicite Consiliului crearea, al#turi de ea, a unei jurisdic!ii
de prim# instan!#, dup# cum urmeaz#: (1) La solicitarea Cur!ii de
Justi!ie "i n urma consult#rii Comisiei "i Parlamentului European,
Consiliul, hot#rnd, n unanimitate, poate al#tura Cur!ii de Justi!ie o
instan!# cu competen!e de solu!ionare n prim# instan!#, sub rezerva
unui recurs n fa!a Cur!ii de Justi!ie, limitat exclusiv la chestiuni de
drept "i conform condi!iilor stabilite prin Statut, a anumitor categorii
de ac!iuni formulate de persoane fizice sau juridice. Aceast# instan!#
nu are competen!a s# solu!ioneze nici ac!iuni ini!iate de c#tre statele
membre sau de c#tre institu!ii comunitare, nici ntreb#ri preliminare
naintate n temeiul art. 41 alin. (2). Consiliul, ac!ionnd n
conformitate cu procedura stabilit# n alineatul (1), stabile"te
componen!a acestei instan!e "i adopt# adapt#rile "i dispozi!iile
suplimentare necesare la Statutul Cur!ii de Justi!ie. Cu excep!ia
cazurilor n care Consiliul adopt# o decizie diferit#, dispozi!iile acestui
Tratat referitoare la Curtea de Justi!ie, n special dispozi!iile
Protocolului privind Statutul Cur!ii de Justi!ie, se aplic# acestei
instan!e (art. 35 D, CECO). Dispozi!ii similare au modificat "i
Tratatul CEE (art. 168 A) "i EURATOM (art. 140 A).
Actul Unic European con!ine "i o serie de dispozi!ii cu privire la
condi!iile pe care trebuie s# le ndeplineasc# membrii Tribunalului de
Prim# Instan!#, pe care le vom analiza ntr-o sec!iune ulterioar#.
n baza acestor prevederi, la 24 octombrie 1988, a fost creat
Tribunalul de Prim" Instan!" al Comunit"!ilor Europene.
Prin TUE (Maastricht, 1992), Tratatul de la Amsterdam (1997)
"i Tratatul de la Nisa (2001), s-au operat modific#ri de competen!e n
sensul transferului unor competen!e de la Curtea de Justi!ie c#tre
Tribunalul de Prim# Instan!#.
Incepnd din 1995, num#rul de judec#tori a fost stabilit la 15, iar
al avoca!ilor generali la 9, pn# n octombrie acela"i an, dup# care
num#rul avoca!ilor generali a fost redus la 8.
Prin Tratatul de la Nisa s-a prev#zut posibilitatea nfiin!#rii
Tribunalului Func!iei Publice. Acesta a fost nfiin!at n baza deciziei


134
Consiliului din 2 noiembrie 2004, lund fiin!# efectiv n iulie 2005,
fiind prev#zut cu 7 judec#tori.
Din 2004, dup# extinderea la 25 de state membre, Curtea de
Justi!ie avea 25 de judec#tori "i 8 avoca!i generali, iar din 2007, dup#
aderarea Bulgariei "i Romniei, are 27 de judec#tori "i 8 avoca!i
generali.

Momentul Curtea de
Justi!ie
Tribunalul
de Prim"
Instan!"
Tribunalul
Func!iei
Publice
1952 - Curtea de
Justi!ie CECO,
6 state membre
- 7 judec#tori
- 2 avoca!i generali
- 57 func!ionari

1958 Curtea de
Justi!ie a Comuni-
t#!ilor Europene,
6 state membre
- 7 judec#tori
- 2 avoca!i generali
- 73 func!ionari

1973
9 state membre
- 9 judec#tori
- 4 avoca!i generali
- 223 func!ionari

- 10 judec#tori
- 4 avoca!i generali


Martie 1981
- 11 judec#tori
- 5 avoca!i generali
- 452 func!ionari

- 13 judec#tori
- 6 avoca!i generali
Iulie 1989
12 judec#tori


571 func!ionari
-15 judec#tori
- 9 avoca!i generali
pn# n octombrie,
apoi 8 avoca!i
generali
15 judec#tori

950 func!ionari
135
-25 judec#tori
- 8 avoca!i generali
25 judec#tori Iulie 2005
7 judec#tori
1641 func!ionari
-27 judec#tori
- 8 avoca!i generali
27 judec#tori 7 judec#tori
Circa 2000 func!ionari

Tratatul de la Lisabona a schimbat denumirea Cur!ii din Curtea
de Justi!ie a Comunit#!ilor Europene n Curtea de Justi!ie a Uniunii
Europene "i a Tribunalului de Prim# Instan!# n Tribunalul. Tot
Tratatul de la Lisabona prevede, n afara instan!elor europene
existente, "i nfiin!area de tribunale specializate. Art. 19 din Tratatul
modificat privind Uniunea European# prevede: (1) Curtea de Justi!ie
a Uniunii Europene cuprinde Curtea de Justi!ie, Tribunalul "i tribunale
specializate.

2.6.2. Curtea European! de Justi"ie
2.6.2.1. Compunere

n prezent, Curtea de Justi!ie func!ioneaz# cu 27 de judec"tori
#i 8 avoca!i generali. Potrivit art. 221 din tratatul C.E., astfel cum a
fost modificat prin Tratatul de la Nisa, Curtea de Justi!ie este format#
din cte un judec#tor pentru fiecare stat membru. Num#rul avoca!ilor
generali poate fi m#rit de Consiliu la propunerea Cur!ii de Justi!ie (art.
222 TCE).
Judec#torii "i avoca!ii generali ai Cur!ii de Justi!ie sunt ale"i
dintre persoane care ofer# toate garan!iile de independen!# "i care
ntrunesc condi!iile pentru exercitarea n !#rile lor a celor mai nalte
func!ii jurisdic!ionale sau care sunt jurisconsul!i de competen!#
recunoscut#. Ei sunt numi!i de comun acord de c#tre guvernele statelor
membre, pentru o perioad# de 6 ("ase) ani. La fiecare 3 ani are loc
nlocuirea par!ial# a judec#torilor "i avoca!ilor generali, treisprezece
"i, respectiv, patrusprezece judec#tori, iar avoca!i generali, cte patru.
Mandatul judec#torilor "i avoca!ilor generali poate fi rennoit.
Prin Tratatul de la Lisabona a fost modificat# procedura de
numire a judec#torilor "i avoca!ilor generali. Aceast# modificare a fost


136
incorporat# la art. 255 din Tratatul privind func!ionarea Uniunii
Europene. n acest scop se constituie o comisie care emite un aviz cu
privire la capacitatea candida!ilor de a exercita func!iile de judec#tor "i
avocat general n cadrul Cur!ii de Justi!ie "i al Tribunalului nainte ca
guvernele statelor membre s# fac# nominaliz#rile. Comitetul este
format din "apte personalit#!i alese dintre fo"tii membri ai Cur!ii de
Justi!ie "i ai Tribunalului, dintre membrii instan!elor na!ionale
supreme "i din juri"ti reputa!i, dintre care unul este propus de
Parlamentul European. Membrii comitetului sunt desemna!i prin
decizie a Consiliului. Tot prin decizie a Consiliului se stabile"te "i
regulamentul de func!ionare a comitetului.
Mandatul judec"torilor "i avoca!ilor generali poate nceta:
la expirarea duratei de 6 ani;
prin deces;
prin demisie;
prin nl#turare din func!ie.
ncetarea mandatului prin demisie
Judec#torul adreseaz# scrisoarea de demisie pre"edintelui Cur!ii
pentru a fi transmis# pre"edintelui Consiliului.judec#torul demisionar
"i continu# activitatea pn# la preluarea func!iei de c#tre succesorul
s#u.
nl!turarea din func"ie
Acest mod de ncetare a mandatului se produce atunci cnd n
opinia unanim# a judec#torilor Cur!ii "i avoca!ilor generali, fie
judec#torul respectiv nu mai corespunde condi!iilor cerute, fie nu mai
ndepline"te obliga!iile aferente func!iei sale.
Judec#torul n cauz# nu ia parte la aceste deliber#ri.
Decizia Cur!ii de nl#turare din func!ie se aduce la cuno"tin!a
pre"edintelui Parlamentului European "i pre"edintelui Comisiei "i se
notific# pre"edintelui Consiliului de c#tre grefierul Cur!ii.
Notificarea adresat# pre"edintelui Consiliului este actul care
antreneaz# eliberarea postului.
Judec#torul desenmnat n locul altui judec#tor, al c#rui mandat a
ncetat nainte de epuizarea duratei mandatului, este numit pentru
restul mandatului.
Judec#torii nu pot exercita nicio func!ie politic# sau
administrativ# "i nicio activitate profesional#, nici chiar neremunerat#.


137
Desf#"urarea unei activit#!i remunerate poate fi acordat# cu caracter
derogatoriu de c#tre Consiliu "i numai cu titlu excep!ional.
Avocatul general are rolul de a prezenta, n mod public,
concluzii motivate cu privire la cauzele aflate pe rolul Cur!ii. n cazul
n care se consider# c# o cauz# nu pune o problem# nou# de drept,
Curtea poate decide, dup# ascultarea avocatului general, c# aceasta
poate fi judecat# f#r# concluziile avocatului. Concluziile se prezint#
public "i trebuie s# fie impar!iale "i independente.
Dintre avoca!ii generali, unul este numit prim-avocat general.
Grefierul Cur!ii se subordoneaz# pre"edintelui Cur!ii, depune
jur#mnt n fa!a Cur!ii c# "i va exercita func!ia cu deplin#
impar!ialitate "i potrivit con"tiin!ei sale "i c# nu va divulga nimic din
secretul deliber#rilor "i are n subordine personalul auxiliar pus la
dispozi!ia Cur!ii.
Atunci cnd grefierul nu "i poate exercita func!ia, Curtea
organizeaz# suplinirea grefierului.
La propunerea Cur!ii, Consiliul, cu unanimitate, poate hot#r
numirea unor raportori adjunc!i "i stabili statutul acestora. Raportorii
adjunc!i trebuie s# participe la instrumentarea cauzelor "i s#
colaboreze cu judec#torul raportor.

2.6.2.2. Organizarea Cur!ii de Justi!ie

Curtea formeaz#, n cadrul ei, Marea Camer!, Camera din trei
#i din cinci judec!tori.
Judec#torii aleg dintre ei pre"edintele Cur!ii de Justi!ie "i pe
pre"edin!ii de camer#. n cazul camerelor de cinci judec#tori,
pre"edin!ii camerelor se aleg pentru un mandat de trei ani, care poate
fi rennoit o dat#.
La fel "i pre"edintele Cur!ii este ales pentru un mandat de trei
ani, care poate fi rennoit.
Marea Camer! este alc#tuit# din treisprezece judec#tori "i este
prezidat# de pre"edintele Cur!ii. Din Marea Camer# fac parte
pre"edin!ii camerelor de cinci judec#tori "i al!i judec#tori. Curtea se
ntrune"te n aceast# compunere la cererea unui stat membru sau a
unei institu!ii comunitare care este parte n proces.
Curtea se reune"te n "edin!# plenar# atunci cnd este sesizat#:


138
n temeiul art. 195 alin. (2) TCE pentru destituirea
Ombudsman-ului, la plngerea Parlamentului European, n cazul n
care nu mai ndepline"te condi!iile necesare exercit#rii func!iilor sale
sau a comis o abatere grav#;
n temeiul art. 213 alin. (29) TCE pentru destituirea unui
membru al Comisiei, dec#derea din dreptul de pensie ori la avantaje
echivalente, la sesizarea Consiliului sau Comisiei, n caz de
nendeplinire a obliga!iilor impuse de mandat "i, n special, a
obliga!iei de onestitate "i pruden!#, dup# ncheierea mandatului, n a
accepta alte func!ii sau avantaje;
art. 216 sau art. 247 alin. (7) TCE pentru destituirea unui
membru al Cur!ii de conturi sau dec#derea din alte drepturi sau
avantaje, n cazul n care se constat# c# au ncetat s# corespund#
condi!iilor cerute sau s# ndeplineasc# obliga!iile care decurg din
func!ia lor.
Curtea mai poate s# considere c# o cauz# are o importan!#
special# "i s# decid#, dup# ascultarea avocatului general, trimiterea
cauzei n "edin!# plenar#.

2.6.2.3. Competen"a Cur"ii de Justi"ie

A"a cum am mai ar#tat, ini!ial Curtea de Justi!ie a fost conceput#
pentru c#ile de atac exercitate mpotriva deciziilor naltei Autorit#!i
(executivul) CECO.
n acest moment, competen!a Cur!ii este deosebit de complex#.
1) n primul rnd, Curtea este instan!# de recurs, limitat la
chestiuni de drept, pentru deciziile pronun!ate de tribunal n cauzele
date n competen!a sa.
2) Atunci cnd Comisia consider# c# un stat membru a nc#lcat
obliga!iile decurgnd din Tratate, emite un aviz motivat, dup# ce a
oferit statului n cauz# posibilitatea s#-"i prezinte observa!iile. Dac#
statul nu se conformeaz#, Comisia poate sesiza Curtea.
(3.) Curtea poate fi sesizat# de oricare stat membru care
consider# c# un alt stat membru a nc#lcat o obliga!ie decurgnd
dintr-un tratat, dup# ce mai nti a sesizat Comisia, care, n termen de
trei luni, trebuie s# emit# un aviz motivat. Statelor n cauz#, Comisia
trebuie s# le permit# s# "i prezinte n contradictoriu observa!iile scrise


139
"i orale. Dac# avizul nu a fost emis n termen de trei luni, statul
reclamant poate sesiza Curtea.
Statele sunt obligate s# se conformeze hot#rrii Cur!ii. n caz
contrar, Comisia, dup# ce a dat posibilitatea statului n cauz# s# "i
formuleze observa!iile, sesizeaz# Curtea. Comisia propune Cur!ii "i
cuantumul sumei forfetare sau al penalit#!ii cu titlu cominatoriu, la
care s# fie obligat statul care nu s-a conformat deciziei Cur!ii.
Curtea poate s# impun# plata unei sume forfetare sau unei
penalit#!i atunci cnd constat# c# nu a fost respectat# hot#rrea sa.
4) Curtea poate primi competen!a de fond n aplicarea
sanc!iunilor prev#zute de Regulamentele adoptate de Consiliu, precum
"i de Regulamentele adoptate n comun de Parlamentul European "i de
Consiliu.
5) Curtea poate primi competen!a de a judeca litigii legate de
aplicarea actelor adoptate n temeiul tratatelor care creeaz# titluri
comunitare de proprietate intelectual#. Aceast# competen!# poate fi
conferit# de Consiliu, cu unanimitate, dup# consultarea Parlamentului
"i dup# ce statele membre au aprobat dispozi!iile Consiliului n
conformitate cu normele lor constitu!ionale.
6) Curtea controleaz# legalitatea:
a) actelor legislative;
b) actelor Consiliului, ale Comisiei, ale B#ncii Centrale Europene,
altele dect recomand#rile "i avizele;
c) actelor Parlamentului European "i ale Consiliului European
menite s# produc# efecte juridice fa!# de ter!i;
d) actelor organelor, oficiilor sau agen!iilor Uniunii destinate s#
produc# efecte juridice fa!# de ter!i.
Ac!iunile pot fi formulate de un stat membru, de Parlamentul
European, Consiliu sau Comisie pentru:
motive de necompeten!#;
motive de nc#lcare a unor norme fundamentale de procedur#;
nc#lcarea Tratatelor sau oric#rei norme de drept;
abuz de putere.
7) Curtea se pronun!# asupra ac!iunilor formulate de Curtea de
Conturi, de Banca Central# European# "i Comitetul Regiunilor
privitoare la salvgardarea prerogativelor acestora.


140
Curtea poate declara nul "i neavenit actul contestat, indicnd,
atunci cnd este necesar, efectele actului pe care le consider#
irevocabile.
8) Persoanele fizice sau juridice pot s# formuleze ac!iuni
mpotriva actelor al c#ror destinatar este sau care o privesc direct,
individual, precum "i mpotriva actelor normative care o privesc direct
"i care nu presupun m#duri de executare. Ac!iunile pot fi formulate n
leg#tur# cu legalitatea actelor legislative, a actelor institu!iilor,
organelor, oficiilor sau agen!iilor, pentru motive de necompeten!#, de
nc#lcare a unor norme fundamentale de procedur# sau a oric#rei
norme de drept privind aplicarea acestuia ori de abuz de putere.
Ac!iunile persoanelor fizice sau juridice mpotriva actelor
organelor, oficiilor "i agen!iilor Uniunii, care urmeaz# s# produc#
efecte juridice fa!# de ele, pot s# fie supuse unor proceduri "i condi!ii
speciale prev#zute n actele constitutive ale respectivelor organe, oficii
sau agen!ii. Ac!iunile se formuleaz# n termen de dou# luni de la:
publicarea actului;
notificarea acestuia reclamantului;
data la care reclamantul a luat cuno"tin!# de actul respectiv.
Dac# ac!iunea este ntemeiat#, Curtea declar# nul actul "i atunci
cnd este necesar, arat# care sunt efectele actului anulat care trebuie
considerate ca fiind irevocabile.
9) Curtea poate s# constate nc#lcarea prevederilor Tratatelor de
c#tre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comisia
sau Banca Central# European#, prin ab!inerea de a hot#r.
Pentru ca ac!iunea s# fie admisibil#, este necesar ca institu!ia,
organul, oficiul sau agen!ia respectiv# s# fi fost solicitat# s# ac!ioneze
"i s# nu o fi f#cut n termen de dou# luni prin precizarea unei pozi!ii.
Dup# aceste dou# luni, n termen de alte dou# luni, poate fi introdus#
ac!iunea la Curtea de Justi!ie a Uniunii Europene.
Ac!iunea n nendeplinirea obliga!iilor poate fi exercitat# de:
statele membre;
celelalte institu!ii ale Uniunii;
orice persoan# fizic# sau juridic# n condi!iile ar#tate mai
sus n leg#tur# cu omisiunea unei institu!ii, organ, oficiu
sau agen!ie a Uniunii de a-i adresa un act, altul dect o
recomandare sau un aviz.


141
a) cu titlu preliminar, Curtea de Justi!ie se pronun!# cu
privire la:
interpretarea tratatelor;
validarea "i interpretarea actelor adoptate de
institu!iile, organele, oficiile sau agen!iile Uniunii.
Ac!iunea cu titlu preliminar poate fi ini!iat# prin invocarea
unei astfel de chestiuni n fa!a unei instan!e na!ionale, care:
poate s# aprecieze c# o decizie n acest sens i este
necesar# pentru a pronun!a o hot#rre;
este obligat# s# sesizeze Curtea European# de
Justi!ie atunci cnd deciziile sale nu mai sunt supuse
niciunei c#i de atac;
este obligat# s# sesizeze Curtea European# de
Justi!ie, care, la rndul ei, trebuie s# hot#rasc# n cel
mai scurt timp atunci cnd asemenea chestiune se
invoc# privitor la o persoan# supus# unei m#suri
privative de libertate.
10) Curtea European# de Justi!ie se pronun!# "i n materia
r#spunderii extracontractuale a Uniunii care este obligat# s# repare n
conformitate cu principiile generale comune ordinilor juridice ale
statelor membre, prejudiciile cauzate de institu!iile sale sau de agen!ii
s#i n exerci!iul func!iunilor lor, cu excep!ia B#ncii Centrale Europene
care trebuie s# repare pe cheltuiala sa prejudiciile cauzate de ea ns#"i
sau de agen!ii s#i n exercitarea func!iilor lor.
Modalitatea n care agen!ii r#spund fa!# de Uniune este stabilit#
prin statutul sau regimul care li se aplic#.
11) Art. 2 din Tratatul privind Uniunea European# prevede c#
Uniunea se ntemeiaz# pe respectarea valorilor demnit#!ii umane,
libert#!ii, democra!iei, egalit#!ii statului de drept, precum "i pe
respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care
apar!in minorit#!ilor. Aceste valori sunt comune statelor membre ntr-
o societate caracterizat# prin pluralism, nediscriminare, toleran!#,
justi!ie, solidaritate "i egalitate ntre femei "i b#rba!i.
Consiliul, conform art. 7 din Tratatul privind Uniunea
European#, la propunerea:
unei treimi din statele membre;
Parlamentului European;


142
sau a Comisiei Europene, "i cu aprobarea Parlamentului
European, poate s# constate:
a) existen!a unui risc clar de nc"lcare a valorilor
prev"zute la art. 2 de c#tre un stat membru. Mai nainte de
constatare, Consiliul audiaz# statul membru "i i poate adresa
recomand#ri; hot#rrea se adopt# cu o majoritate de patru
cincimi din membrii Consiliului;
b) existen!a unei nc"lc"ri grave #i persistente a
valorilor prev"zute la art.2. Mai nainte de constatare, statul
membru este invitat s#-"i prezinte observa!iile. Hot#rrile se
adopt# cu unanimitate de voturi.
n cazul constat#rii unei nc#lc#ri grave, Consiliul, hot#rnd cu o
majoritate calificat#, poate s# suspende drepturi care i revin statului
membru n cauz#, inclusiv dreptul de vot n Consiliu. Obliga!iile
statului sanc!ionat r#mn n vigoare. Modificarea sau revocarea
m#surii se poate face tot cu majoritate calificat#.
Curtea de Justi!ie este competent# s# se pronun!e cu privire la
legalitatea unui act adoptat de Consiliul European sau de Consiliu, n
temeiul art. 7 din Tratatul privind Uniunea European#. Curtea poate fi
sesizat# numai de statul n cauz# "i numai cu privire la respectarea
dispozi!iilor de procedur# prev#zut de art. 7.
12) Curtea judec# orice litigiu dintre Uniune "i agen!ii s#i.
Competen!a Cur!ii se manifest# n limitele "i condi!iile stabilite prin
statutul func!ionarilor Uniunii "i regimul aplicabil celorlal!i agen!i ai
Uniunii.
13) Curtea judec# litigiile !innd de ndeplinirea obliga!iilor
statelor membre rezultate din Statutul B#ncii Europene, precum "i
litigiile privind Hot#rrile Consiliului Guvernatorilor sau Consiliului
de administra!ie al B#ncii Europene sau de ndeplinirea de c#tre
b#ncile centrale na!ionale a obliga!iilor rezultnd din tratate "i din
Statutul Sistemului European al B#ncilor Centrale (SEBC) "i al B#ncii
Centrale Europene (BCE). Banca central# na!ional# care nu "i-a
ndeplinit obliga!iile trebuie s# se conformeze hot#rrii Cur!ii "i s#
adopte m#surile necesare execut#rii acesteia.
14) Atunci cnd ntr-un contract de drept public sau de drept
privat, ncheiat de Uniune sau n numele acesteia, exist# o clauz#


143
compromisorie de atribuirea competen!ei n favoarea Cur!ii, aceast#
Curte solu!ioneaz# diferendul ivit.
15) Tot pe temeiul unui compromis, Curtea are competen!a de a
se pronun!a asupra oric#rui diferend dintre statele membre n leg#tur#
cu obiectul tratatelor.
16) Curtea judec# ac!iunile privind legalitatea deciziilor care
prev#d m#suri restrictive adoptate de Consiliu mpotriva persoanelor
fizice sau juridice n baza dispozi!iilor speciale privind politica extern#
"i de securitate comun# (Titlul V, Capitolul 2 din Tratatul privind
Uniunea European#).
17) Curtea judec# recursurile declarate mpotriva hot#rrilor "i
ordonan!elor pronun!ate de Tribunalul de prim# instan!#.
18) Curtea reexamineaz# deciziile pronun!ate de Tribunalul de
Prim# Instan!# n ac!iunile introduse mpotriva hot#rrilor Tribunalului
func!iei publice.
Curtea de Justi!ie nu are competen!a s# judece:
dispozi!iile privind politica extern# "i de securitate comun#
(PESC);
actele adoptate n temeiul dispozi!iilor privind politica extern#
"i de securitate comun#;
legalitatea sau propor!ionalitatea opera!iunilor efectuate de
poli!ie ntr-un stat membru;
exercitarea responsabilit#!ilor care le revin statelor membre
pentru men!inerea ordinii publice "i ap#rarea securit#!ii interne.
Curtea, dup# primirea ac!iunii, poate:
s# ordone suspendarea actului atacat (art. 278 din Tratatul
consolidat privind func!ionarea Uniunii);
s# dispun# m#surile provizorii necesare (art. 279 din acela"i
Tratat consolidat).
Hot#rrile Cur!ii au for!# executorie.
Hot"rrile Cur!ii pot fi revizuite n urma descoperirii unui fapt
de natur# s# aib# o influen!# decisiv#. Faptul trebuie s# nu fi fost
cunoscut p#r!ii "i Cur!ii la data judec#!ii dar s# fi preexistat judec#!ii.
Procedura, n cazul revizuirii, are dou# faze:
admisibilitatea, n care Curtea trebuie s# constate existen!a
faptului "i natura lui decisiv#. n caz contrar, Curtea respinge cererea
de revizuire ca fiind inadmisibil#;


144
reluarea judec!"ii, n care decizia atacat# este desfiin!at#, iar
cauza este rejudecat#. Admiterea nu semnific# schimbarea solu!iei,
Curtea putnd s# decid# c# hot#rrea este corect#, iar faptul
preexistent "i recunoscut s# nu schimbe starea de fapt sau de drept.

2.6.2.4. Tipurile de ac"iuni de competen"a Cur"ii Europene de Justi"ie

Aceste competen!e au fost grupate n doctrin# n 8 tipuri de
ac!iuni (vezi figura urm#toare):

2.6.2.5. Procedura n fa"a Cur"ii Europene de Justi"ie

Art. 20 din Statutul Cur!ii Europene de justi!ie prevede c#
procedura este alc#tuit# din faza scris" "i faza oral".
Reprezentarea n fa!a Cur!ii se face:
Ac!iuni
la Curtea
European"
de Justi!ie
Procedura
ntreb#rilor
preliminare
Ac!iunea n
nendeplinirea
obliga!iilor
Ac!iunea n
anulare
Ac!iunea n
interpretarea
propriilor
decizii
Ac!iunea n
constatarea
ab!inerii de
a ac!iona
Revizuirea
Reexaminarea
Recursul


145
n cazul statelor membre sau institu"iilor Comunit!"ilor, de
c#tre un agent numit pentru fiecare cauz#. Agentul poate fi asistat de
un consilier sau un avocat;
celeilalte p#r!i, de c#tre un avocat care trebuie s# fie autorizat
s# exercite aceast# profesie ntr-un stat membru.
Procedura scris" Sesizarea Cur!ii se face printr-o
cerere introductiv# depus# la grefa
Cur!ii.
Grefierul Cur!ii trimite, spre
publicare, n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene a unei comunic#ri privind
ac!iunea, cuprinznd motivele "i
concluziile reclamantului.
Cererea introductiv# se comunic#
p#r!ii adverse care, n termen de o lun#,
trebuie s# depun# un memoriu n
ap"rare (similar ntmpin#rii din
dreptul na!ional romnesc).
Reclamantul poate formula o
replic#, iar prtul, o duplic", tot n
termene de cte o lun#. Pre"edintele
poate aproba prelungiri ale acestor
termene.
Cererea introductiv# trebuie s# fie
nso!it# de actele "i documentele pe care
se ntemeiaz# sau copiile acestora
certificate pentru conformitate.
Atunci cnd se cere anularea
actului, acesta se ata"eaz# cererii
introductive. n cazul ac!iunii n
constatare de a ac!iona, se ata"eaz# o
prob# scris# a datei invita!iei de a
ac!iona. Grefierul Cur!ii poate cere p#r!ii
s# prezinte actele care nu sunt anexate,
f#r# ca aceast# cerere s# duc# la
prelungirea termenului n care poate fi
introdus# ac!iunea, termen al c#rui


146
nerespectare este sanc!ionat# cu
dec#derea.
Cererea introductiv! trebuie s#
con!in#: datele de identificare ale
reclamantului (nume, denumire,
domiciliu, calitatea semnatarului, pr!ii
cu datele de identificare, obiectul
litigiului "i o expunere sumar# a
motivelor invocate (vom reveni asupra
cestui subiect).
n cazul procedurii ntreb"rii
preliminare, sesizarea se face prin
decizia instan!ei na!ionale care, odat# cu
sesizarea, decide suspendarea cauzei.
Decizia instan!ei na!ionale de sesizare a
Cur!ii cu o ntrebare preliminar# se
notific# de c#tre grefierul Cur!ii p#r!ilor
"i institu!iilor Uniunii n cazul n care
actul contestat provine de la acestea,
precum "i Parlamentului "i Consiliului
atunci cnd actul a fost adoptat de
acestea n procedura codeciziei. n
termen de dou# luni de la notificare,
poate fi exercitat dreptul de a depune la
Curte memorii sau observa!ii scrise.
Procedura accelerat", prev#zut#
de art. 23 a din Statutul Cur!ii, permite
acesteia s# scurteze termenele "i s# nu se
mai ia concluziile avocatului general n
cauzele extrem de urgente "i pentru
ac!iunile n pronun!area unei hot#rri
preliminare privind spa!iul de libertate,
securitate "i justi!ie. n procedura
accelerat# se poate decide limitarea
p!r"ilor sau a altor persoane interesate
autorizate s! depun! memorii sau
observa"ii scrise, iar, n cazuri de


147
extrem# urgen!#, Curtea poate s# decid#
trecerea peste faza scris# a procesului.
n solu!ionarea cauzei, Curtea
poate s# cear# statelor membre "i
institu!iilor, altele dect p#r!ile n cauz#,
informa!ii pe care le consider# necesare
solu!ion#rii litigiului sau poate decide
efectuarea unei expertize.
Faza oral" Cuprinde:
raportul prezentat de un
judec#tor raportor;
reuniunea general# a
judec#torilor "i avoca!ilor generali;
repartizarea cauzei unei camere,
Marii Camere sau n "edin!# plenar#,
dup# ascultarea avocatului general;
audierea agen!ilor, consilierilor
"i avoca!ilor p#r!ilor;
ascultarea concluziilor avocatului
general;
audierea martorilor "i exper!ilor,
dac# este cazul. Dac# martorii nu se
prezint#, Curtea poate aplica sanc!iuni
pecuniare. Audierea se face sub prestare
de jur#mnt. Curtea mai poate decide
prin comisie rogatorie de c#tre o instan!#
na!ional#.
P#r!ile pot depune concluzii scrise.
La fiecare "edin!# se ntocme"te un
proces-verbal care se semneaz# de c#tre
pre"edinte "i de c#tre grefier.
Lista de "edin!e se stabile"te de pre"edinte.
Statele membre pot interveni n litigiile aflate pe rolul Cur!ii.
Dreptul de interven!ie este recunoscut oric#rei persoane care
dovede"te un interes n solu!ionarea litigiului dedus judec#!ii, cu
excep!ia litigiilor:
ntre statele membre;


148
ntre institu!iile Comunit#!ilor;
ntre statele membre pe de o parte, "i institu!iile
Comunit#!ilor, pe de alt# parte.
n cazul n care Comisia consider# c# o cauz# nu pune o
problem# nou# de drept, decide, dup# ascultarea avocatului general, s#
treac# la judecarea acesteia f#r# concluziile avocatului general.
Pre"edintele poate decide, ntr-o procedur# sumar#, fie
suspendarea actului, fie m#suri provizorii, fie suspendarea execut#rii
silite.
Hot"rrea Curtea solu!ioneaz# litigiul printr-
o hot#rre care men!ioneaz# numele
judec#torilor care au deliberat, se
motiveaz#, se semneaz# de pre"edinte "i
grefier, se cite"te n "edin!# public# "i se
public# n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Deliber#rile sunt secrete.
C"i de atac Hot#rrea Cur!ii poate fi atacat!
n termen de o lun! de la comunicarea
ei. Executarea ei nu se suspend# odat#
cu atacarea ei, chiar cnd a fost
pronun!at# n lips#, dect dac# se decide
astfel de c#tre Curte.
Ter!a opozi!ie poate fi exercitat#
de c#tre:
statele membre;
institu!iile Comunit#!ilor;
orice alte persoane fizice "i juridice
care nu au fost audiate "i c#rora hot#rrile
le lezeaz# drepturile;
interpretarea hot"rrii Cur!ii
revine acesteia la cererea uneia dintre
p#r!i atunci cnd apreciaz# c# exist#
dificult!"i n n"elegerea sensului sau
domeniului de aplicare.
Revizuirea a fost prezentat# mai
sus. Termenul nl#untrul c#ruia se poate
formula nu trebuie s# dep#"easc# zece


149
ani de la data hot#rrii. Apreciem c#
fixarea acestui termen, relativ scurt,
menit s# asigure securitatea circuitului
civil, neag# ideea de justi!ie. Ac!iunea
de revizuire pentru fapt necunoscut
p#r!ilor ar trebui s# fie imprescriptibil#.
Cheltuielile
judiciare
Prin ncheiere, Curtea se pronun!#
"i cu privire la cheltuielile de judecat#.
Procedura n fa!a Cur!ii este scutit# de
taxe judiciare. Curtea poate decide,
atunci cnd apreciaz# c# o parte se afl#
n imposibilitate de a face fa!# n
totalitate sau doar n parte cheltuielilor
judiciare, s# se acorde acelei p#r!i
asisten!# juridic# gratuit#. n rest
onorariul avoca!ilor se suport# de c#tre
p#r!i "i, la pronun!are, cade n sarcina
p#r!ii aflate n culp#.
Regimul lingvistic Toate limbile oficiale ale celor 27
de state membre ale Uniunii Europene
(23 de limbi) pot fi limbi de procedur#.
Judec#torii, n mod tradi!ional,
delibereaz# n limba francez#.

2.6.3. Tribunalul de Prim! Instan"!
2.6.3.1. Compunerea Tribunalului "i statutul judec#torilor

Este compus tot din 27 de judec#tori, cte unul desemnat de
fiecare stat membru, numi!i de comun acord de guvernele statelor
membre. Tribunalul de Prim# Instan!# nu are avoca!i generali,
judec#torii acestuia putnd fi chema!i s# exercite func!ia de avocat
general (art.48 din Statutul Cur!ii de Justi!ie).
Mandatul judec#torilor este de 6 ani, iar acesta poate fi renoit.
La fel ca la Curtea European# de Justi!ie, la fiecare 3 ani se nlocuiesc
alternativ cte paisprezece, respectiv, treisprezece judec#tori.


150
Ace"tia depun jur#mntul, la numirea n func!ie, c# "i vor exercita
atribu!iile cu deplin# impar!ialitate "i potrivit con"tiin!ei lor "i c# nu vor
divulga nimic din secretul deliber#rilor. Jur#mntul este individual.
Judec#torii beneficiaz# de imunitatea de jurisdic!ie n ceea ce
prive"te actele ndeplinite de ei, inclusiv cuvintele rostite "i scrise n
calitatea lor oficial#, "i continu# s# beneficieze de aceast# imunitate dup#
ncetarea func!iilor lor. Nu pot s# exercite nicio func!ie politic# sau
administrativ# "i nicio alt# activitate profesional#, remunerat# sau nu,
Consiliul putnd s# deroge cu titlu excep!ional "i aceasta doar n cazul
nv#!#mntului superior.
Mandatul judec#torilor Tribunalului de Prim# Instan!# poate nceta
n exact acelea"i condi!ii precum cele ale judec#torilor Cur!ii, fiindu-le
aplicabile acelea"i dispozi!ii ale Statutului Cur!ii (art.2-8, art.14 "i 15,
art.17, primul, al doilea, al patrulea "i al cincilea paragraf "i aticolul 18).
Cauzele se judec#:
n camere compuse din 3 sau 5 judec#tori;
n complet cu judec#tor unic;
n Marea Camer# (13 judec#tori);
n "edin!# plenar#.
Judec#torii aleg dintre ei pe pre"edin!ii camerelor.
Atunci cnd un membru al Tribunalului a exercitat func!ia de
avocat general ntr-o cauz#, el nu mai poate s# participe la judecarea
acelei cauze.
Tribunalul dispune de un grefier propriu c#rua i sunt aplicabile
dispozi!iile ce privesc grefierul Cur!ii.

2.6.3.2. Competen!a Tribunalului de prim# instan!#
Tribunalul este competent s# judece:
Art.256 din Tratatul
privind func!ionarea
Uniunii Europene
cererile persoanelor fizice sau juridice
mpotriva Parlamentului European,
Consiliului European, Consiliului, Comisiei,
B#ncii Centrale Europene, institu!iilor,
organelor, oficiilor sau agen!iilor n leg#tur#
cu omisiunea lor de a le adresa un act, altul
dect o recomandare sau un aviz. Ac!iunea
poate fi introdus# ntr-un termen de dou#


151
luni, dup# expirarea unui termen de dou# luni
de la data solicit#rii de a ac!iona, fiind
adresat# institu!iei, organului etc., care nu a
ac!ionat "i nu "i-a precizat pozi!ia;
Art.263 din Tratatul
privind Uniunea
European#
cererile oric#rei persoane fizice sau juridice
mpotriva actelor al c#ror destinatar este, sau
care o privesc direct "i individual, precum "i
mpotriva actelor normative care o privesc
direct "i care nu presupun m#suri de executare;
Art.268 din Tratatul
privind Uniunea
European#
litigiile care au ca obiect repararea
prejudiciilor cauzate de institu!iile Uniuniisau
agen!ii s#i n exercitarea func!iunilor lor
decurgnd din r#spunderea extracontractual#;
litigiile privind repara!iile prejudiciilorcauzate
de Banca Central# European#. Solu!ionarea se
face n conformitate cu principiile generale
comune ale statelor membre;
Art.272 din Tratatul
privind Uniunea
European#
cu privire la o clauz# compromisorie
cuprins# ntr-un contract de drept public sau
privat ncheiat de Uniune sau n numele
acesteia;
Art.256 (2) din
Tratatul privind
Uniunea European#
ac!iunile formulate mpotriva deciziilor
tribunalelor specializate. n mod excep!ional
acestea pot face obiectul unei reexamin#ri de
c#tre Curtea de Justi!ie, n condi!iile "i limitele
prev#zute de Statut, n cazul n care exist# un
risc serios pentru unitatea sau coeren!a
dreptului Uniunii;
Art.256 (3) din
Tratatul privind
Uniunea European#
trimiteri preliminare cu privire la:
interpretarea tratatelor;
validitatea "i interpretarea actelor
adoptate de institu!iile, organele, oficiile sau
agen!iile Uniunii (art.267). n cazul n care
consider# c# respectiva cauz# necesit# o
decizie de principiu susceptibil# s# aduc#
atingere unit#!ii sau coeren!ei dreptului
Uniunii, Tribunalul poate trimite cauza spre


152
solu!ionare Cur!ii de Justi!ie. Aceste decizii
pronun!ate de Tribunalul de Prim# Instan!# pot
face obiectul unei c#i de atac n reexaminare,
la Curtea de Justi!ie, atunci cnd exist# un risc
serios pentru unitatea sau coeren!a dreptului
Uniunii.

Tribunalul de Prim# Instan!# mai judec#:
ac!iuni ale statelor membre mpotriva Comisiei;
ac!iuni privind ajutoarele de stat "i concuren!a;
ac!iuni privind r#spundera contractual# a Comunit#!ilor
atribuite n mod expres Tribunalului;
ac!iuni n materia m#rcilor comunitare.

2.6.3.3. Procedura n fa"a Tribunalului de prim! instan"!

Aceast# procedur# este aceea"i ca "i n fa!a Cur!ii de
Justi!ie,fiind compus# din dou# faze: faza scris# "i faza oral#.

2.6.3.4. Regimul lingvistic

Acest regim este acela"i cu cel al Cur!ii de Justi!ie. Cererea se
poate redacta n oricare din cele 23 de limbi oficiale, iar judec#torii
delibereaz# ntr-o limb# comun#, tradi!ional limba francez#.

2.6.4. Tribunalul Func"iei Publice

Potrivit articolului 257 din Tratatul privind Uniunea European#
(fost art.225 din T.C.E.), Parlamentul "i Consiliul, hot#rnd n
conformitate cu procedura legislativ# ordinar#, pot nfiin!a tribunale
specializate. Pn# la acest moment nu a fost nfiin!at dect un singur
tribunal specializat, respectiv, Tribunalul Func!iei Publice.

2.6.4.1. Compunere

Tribuanlul Func!iei Publice este alc#tuit din 7 judec#tori numi!i
de Consiliu pe o perioad# de 6 ani. Mandatul lor poate fi renoit.


153
Numirea judec#torilor se face pe baz# de canditaturi asupra
c#rora hot#r#"te un comitet format din "apte personalit#!i, fo"ti
membri ai Cur!ii sau Tribunalului de Prim# Instan!# ori dintre juri"ti
cu competen!# notorie.
Alegerea judec#torilor trebuie s# asigure o compunere
echilibrat# "i o reprezentare geografic# pe ct posibil mai larg# a
resortisan!ilor statelor membre "i sistemelor juridice na!ionale.
Judec#torii "i aleg un pre"edinte pentru un mandat de trei ani,
care poate fi renoit, "i numesc un grefier pentru un mandat de "ase
ani.
Tribunalul Func!iei Publice solu!ioneaz# cauzele n:
- complete cu judec#tor unic;
- camere compuse din trei judec#tori;
- camere compuse din cinci judec#tori;
- n plen.

2.6.4.2. Competen!a

Tribunalul Func!iei Publice este instan!# specializat# n materia
contenciosului func!iei publice al Uniunii Europene.
Judec# litigiile dintre institu!iile, organele "i agen!iile Uniunii "i
personalul acestora n materie de:
remunera!ie;
carier#;
recrutare;
m#suri disciplinare;
regimul de securitate social# (pensie, boal#, invaliditate, accidente
de munc#, aloca!ii familiale).
Competen!a Tribunalului Func!iei Publice include "i litigiile cu
personalul din cadrul Eurojust, Europol, Banca Central# European# "i
Oficiul pentru Armonizare n Cadrul Pie!ei Interne (O.A.P.I.).
Litigiile dintre administra!iile na!ionale "i proprii salaria!i, fie ei
func!ionari publici sau lucr#tori contractuali, nu pot fi supuse
solu!ion#rii Tribunalului Func!iei Publice.

2.6.4.3. Procedura "i regimul lingvistic154
Tribunalul Func!iei Publice se conduce dup# acelea"i reguli de
procedur# "i are acela"i regim lingvistic ca "i Curtea "i Tribunalul de
Prim# Instan!#, procesul fiind alc#tuit, la fel, dintr-o faz# scris# "i una
oral#.

2.6.5. Hot!rrile

Actele prin care Curtea "i cele dou# tribunale solu!ioneaz#
litigiile cu care au fost sesizate se numesc hot"rri.
Hot#rrile trebuie s# cuprind#:
men!iunea pronun!#rii de c#tre Curte/Tribunal;
data pronun!#rii;
numele pre"edintelui "i judec#torilor "i, eventual, numele
avocatului general;
numele grefierului;
ar#tarea p#r!ilor a agen!ilor, consilierilor sau avoca!ilor
p#r!ilor;
concluziile p#r!ilor (modul n care "i-au sus!inut pozi!ia);
men!iunea c# avocatul general "i-a prezentat concluziile,
dac# este cazul;
expunerea sumar# a faptelor;
motivele;
dispozitivul, inclusiv solu!ia privitoare la cheltuielile de
judecat#.
Dispozitivul este acea parte a hot#rrii n care Curtea/Tribunalul
dispune asupra litigiului, d# dezlegare pricinii.
Hot#rrile se pronun!# n "edin!# public#, iar p#r!ile trebuie s# fie
citate.
Originalul hot#rrii se semneaz# de pre"edinte, de judec#torii
care au luat parte la deliber#ri "i de grefier, este sigilat "i depus la
gref#. O copie certificat# pentru conformitate cu originalul se
comunic# fiec#rei p#r!i.
Deliber#rile reprezint# momentul procesual n care judec#torii,
dup# parcurgerea fazei scrise "i fazei orale, decid, n secret, cu privire
la solu!ionarea cauzei, iau hot#rrea. Atunci se redacteaz# dispozitivul,
motivarea urmnd a fi redactat# mai trziu.
Hot#rrea este obligatorie de la data pronun!#rii.


155

2.6.6. Cheltuielile de judecat!

Procedura n fa!a Cur!ii de Justi!ie "i a celor dou# tribunale ale
Cur!ii este scutit# de taxe. Onorariul avocatului cade n sarcina celui
care l-a angajat. Cu toate acestea Curtea/Tribunalul poate s# decid#
atunci cnd o parte nu poate s# suporte cheltuielile de judecat#, la
solicitarea acesteia, s# acorde asisten!# juridic# gratuit#.
Atunci cnd Curtea/Tribunalul a f#cut cheltuieli care puteau fi
evitate, aceasta/acesta poate obliga partea care le-a provocat la
restituirea lor.
Cheltuielile pentru orice activitate de copiere "i traducere,
apreciate de grefier ca extraordinare, se suport# de partea care le-a
solicitat, existnd fixat, n acest scop, "i un tarif.
n privin!a cheltuielilor de judecat# efectuate de p#r!i, acestea
sunt suportate, la cerere, de partea care a c#zut n preten!ii. Atunci
cnd sunt mai multe p#r!i care au c#zut n preten!ii, Curtea/Tribunalul
decide cu privire la repartizarea cheltuielilor de judecat#.
Chiar dac# o parte a avut c"tig de cauz#, Curtea/Tribunalul
poate s# o oblige la cheltuieli de judecat# atunci cnd constat# c#
aceste cheltuieli au fost provocate n mod nejustificat sau "icanatoriu.
Dac# p#r!ile au ealizat un acord cu privire la cheltuielile de
judecat#, Tribunalul se pronun!# dup# acordul p#r!ilor.
La Tribunalul Func!iei Publice, n litigiile dintre Comunit#!i "i
agen!ii lor, cheltuielile f#cute de institu!ii r#mn n sarcina lor.
Cheltuielile cu executarea silit# f#cute de o parte se restituie de
cealalt# parte, potrivit tarifelor practicate n statul unde are loc
executarea silit#.
Cheltuielile de judecat# care se acord# p#r!ilor sunt numite
cheltuieli recuperabile "i sunt alc#tuite din:
sumele datorate martorilor "i exper!ilor;
cheltuielile necesare efectuate de c#tre p#r!i n leg#tur# cu
procedura, n special:
cheltuieli de deplasare;
cheltuieli de "edere;
remunerarea unui agent, consilier sau avocat.


156
Termenul de cheltuieli de "edere, prev#zut n Statutul Cur!ii
(art.91), semnific# faptul c# aceste cheltuieli nu se rezum# la cele de
cazare (hoteliere), fiind avute n vedere "i celelalte cheltuieli necesare;
cu hrana, taxe de "edere, transport urban.

2.6.7. Asisten"a judiciar!

Aceast# asisten!# judiciar# acoper#, n tot sau n parte,
cheltuielile legate de o asisten!# juridic# "i reprezentare calificat# n
fa!a Tribunalului. Aceste cheltuieli sunt avansate din casieria
Tribunalului.
Starea material# avut# n vedere la solicitarea asisten!ei are n
vedere elemente obiective precum: veniturile, patrimoniul "i situa!ia
familial#.
Cererea de asisten!# juridic# se respinge atunci cnd ac!iunea n
leg#tur# cu care ea se solicit# este v"dit inadmisibil" sau v"dit
nefondat".
Asisten!a judiciar# poate fi solicitat# la introducerea ac!iunii sau
dup# acest moment.
Partea poate s# propun# ea ns#"i Tribunalului un avocat care s#
o asiste. Dac# partea nu propune un avocat sau Tribunalul nu este de
acord cu avocatul propus, Tribunalul trimite ordonan!a prin care a
ncuviin!at asisten!a judiciar# "i o copie a cererii de asisten!# judiciar#
la autoritatea competent# din statul respectiv pentru a desemna un
avocat. Prin ordonan!# se poate stabili "i onorariul avocatului sau un
plafon al cheltuielilor care nu poate fi dep#"it.
Pre"edintele poate revoca beneficiul asisten!ei juridice dac#
mprejur#rile care au justificat acordarea ei nu mai exist#.

2.6.8. Desistarea

Atunci cnd p#r!ile dintr-un litigiu aflat n solu!ionarea Cur!ii de
Justi!ie sau tribunalelor acesteia, ajung la un acord cu privire la
solu!ionarea litigiului "i informeaz# instan!a european# c# renun!# la
orice preten!ie, pre"edintele dispune radierea cauzei "i se pronun!# cu
privire la cheltuielile de judecat#.


157
Pre"edintele dispune radierea cauzei "i atunci cnd reclamantul
informeaz# n scris Tribunalul c# renun!# la judecat#.

2.6.9. Incidentele de procedur!

Atunci cnd Tribunalul constat# c# nu este competent, potrivit
Tratatelor, s# judece o cauz#, aceasta fiind de competen!a Cur!ii, prin
ordonan!# motivat#, trimite cauza acesteia din urm#.

2.6.10. C!ile extraordinare de atac
Sunt prev#zute dou# c#i extraordinare de atac:
Ter!a opozi!ie A"a cum o arat# numele, este o cale de atac
promovat# de o parte care nu a participat la
judecat# (este un ter! n raport cu p#r!ile).
Cererea trebuie s# arate:
- hot#rrea atacat#;
- motivele pentru care hot#rrea atacat# aduce
atingere drepturilor ter!ului oponent;
- motivele pentru care ter!ul oponent nu a luat
parte la litigiul principal.
Cererea se formuleaz# mpotriva tuturor
p#r!ilor din litigiul principal.
Cererea poate fi depus# n termen de dou# luni
de la publicarea hot#rrii n Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene
.
Se poate dispune suspendarea hot#rrii la
cerere ter!ului oponent.
n urma admiterii ter!ei opozi!ii hot#rrea
poate fi modificat# n m#sura n care a fost
admis# cererea.
Solu!ionarea cererii se face de c#tre Camera
care a pronun!at hot#rrea atacat#.
Revizuirea Poate fi cerut# Cur!ii, numai n urma
descoperirii unui fapt de natur# s# aib# o
influen!# decisiv# "i care nainte de


158
pronun!area hot#rrii era necunoscut Cur!ii "i
p#r!ii care o invoc#.
Nu poate fi f#cut# dup# trecerea unui termen
mai mare de 10 (zece) ani de la data hot#rrii,
dar nu mai trziu de trei ani, situa!i n
termenul de 10 ani de la cnd solicitantul a
cunoscut faptele care le invoc# pentru
revizuire. Cererea de revizuire trebuie s#
cuprind#:
- ar#tarea hot#rrii atacate "i punctele din
aceasta pe care revizuientul n!elege s# le
atace;
- faptele pe care "i ntemeiaz# cererea;
- prezentarea mijloacelor de prob# a faptelor
invocate "i respectarea termenelor de 3 luni "i
respectiv, 10 ani n care se afl#.
Cererea se repartizeaz# camerei care a
pronun!at hot#rrea atacat#.
Cererea se formuleaz# mpotriva tuturor
p#r!ilor din proces.

2.6.11. ntreruperea hot!rrilor

Atunci cnd o hot#rre este apreciat# ca prezentnd dificult#!i n
n!elegerea sensului sau domeniului ei de aplicare, se poate face cerere
de interpretare. Cererea poate fi f#cut# de o parte sau de o institu!ie
comunitar# care justific# un interes.
Cererea de interpretare se formuleaz# mpotriva tuturor p#r!ilor
din proces "i trebuie s# con!in#, n plus fa!# de men!iunile cerute
oric#rei cereri (numele, domiciliul, partea mpotriva c#reia este
ndreptat#, obiectul litigiului, motivele invocate, concluziile
reclamantului "i probele propuse) "i indicarea hot#rrii n cauz#,
precum "i textele a c#ror interpretare se solicit#.
Cererea se repartizeaz# camerei care a pronun!at hot#rrea "i se
solu!ioneaz# tot printr-o hot#rre care se anexeaz# hot#rrii


159
interpretate, f#cndu-se men!iune pe marginea originalului hot#rrii
interpretate.

2.7. Curtea de Conturi

Pentru realizarea controlului financiar al fondurilor de care
dispuneau, cele trei Comunit#!i au fost prev#zute la nfiin!area lor cu
urm#toarele organe:
Comunitatea Economic! a C!rbunelui #i O"elului (CECO) a
fost prev#zut# cu comisari delega!i pentru conturi;
Comunitatea Economic! European! (CEE) "i Comunitatea
European! pentru Energie Atomic!, cu Comisia de control.
Prin Tratatul de revizuire a dispozi!iilor bugetare de la Bruxelles
din 1975 s-a decis nfiin!area Cur!ii de Conturi, dar ea "i-a nceput
activitatea n 1977.
Atribu!iile de control ale Cur!ii de Conturi sunt de examinare a
aspectelor de legalitate "i regularitate a totalit#!ii veniturilor "i
cheltuielilor Comunit#!ilor, precum "i a totalit#!ii conturilor de
venituri "i cheltuieli ale oric#rui organism creat de Comunitate, n
m#sura n care actul constitutiv nu exclude acest control, fie c# sunt
bugetare sau nu, dar "i a institu!iilor statelor membre dac# au
beneficiat de sau au folosit fonduri comunitare.
Compunere. Curtea de Conturi este alc#tuit# din 27 de membri,
cte unul din fiecare stat membru, numi!i pe 6 ani de c#tre Consiliu, cu
consultarea Parlamentului. Membrii Cur!ii de Conturi aleg un
pre"edinte pentru un mandat de 3 ani. Mandatul membrilor, dar "i cel
al pre"edintelui pot fi rennoite.
Membrii Cur!ii sunt ale"i dintre persoanele care au f#cut parte,
n !#rile lor, din institu!iile de control financiar extern sau au o
calificare deosebit# pentru aceast# func!ie. Ace"tia trebuie s# prezinte
toate garan!iile de independen!# "i trebuie s# "i exercite func!iile n
deplin# independen!#, n interesul general al Comunit#!ii.
Garan"iile independen"ei
membrilor Cur"ii de
Conturi:
nu solicit# "i nu accept#
instruc!iuni de la niciun
guvern "i de la niciun alt
organism;


160
se ab!in de la orice act
incompatibil cu func!iile lor;
pe durata mandatului nu pot
exercita nicio alt# activitate
profesional#, remunerat# sau
nu;
mandatul lor nu poate fi
revocat de statul care i-a
desemnat "i nici cererea altui
stat membru, sau a unei
institu!ii a Uniunii;
mandatul lor poate nceta
prin:
ajungere la termen (schimbare
ordinar#);
demisie;
deces;
prin destituire declarat# de
Curtea de Justi!ie, atunci cnd, la
cererea Cur!ii de Conturi, constat# c#
au ncetat s# corespund# condi!iilor
cerute sau s# ndeplineasc# obliga!iile
care decurg din func!ia lor;
beneficiaz# de imunit#!ile "i
privilegiile Comunit#!ilor Euro-
pene care sunt recunoscute
judec#torilor Cur!ii de Justi!ie.

Salarizarea membrilor Cur!ii de Conturi, precum "i condi!iile de
ncadrare n munc# "i pensiile acestora sunt de competen!a Consiliului
de Mini"tri al U.E. care trebuie s# hot#rasc# prin vot cu majoritate
calificat#.
La numirea membrilor Cur!ii, ace"tia se angajeaz# solemn s#
respecte, pe toat# durata mandatului lor "i dup# ncetarea mandatului,
obliga!iile impuse de mandat "i, n special, obliga!ia de onestitate "i


161
pruden!# n a accepta, dup# ncheierea mandatului, anumite func!ii sau
avantaje.

2.8. Comitetul Economic #i Social (CES)

Comitetul Economic #i Social (CES) organ al CEE "i CEEA,
este compus din reprezentan!i ai diferitelor categorii economice "i
sociale: agricultori, transportatori, muncitori, comercian!i etc.;
Num#rul de membri ai CES nu poate dep#"i 362, Romniei
revenindu-I 15 locuri.
Belgia - 12 Italia -24 Polonia - 21
Cehia - 12 Cipru - 6 Portugalia - 12
Danemarca - 9 Letonia - 7 Slovacia - 7
Germania - 24 Lituania - 9 Slovacia - 9
Estonia - 7 Luxemburg - 6 Finlanda - 9
Grecia - 12 Ungaria - 12 Suedia - 12
Spania - 21 Malta - 5 Regatul Unit - 24
Fran!a - 24 %#rile de Jos - 12 Bulgaria - 12
Irlanda - 9 Austria - 12 Romnia - 15

2.9. Comitetul Regiunilor
Comitetul Regiunilor a fost nfiin!at n 1994 prin TUE
(Maastricht) "i este format din reprezentan!i ai comunit#!ilor
regionale "i locale "i care sunt:
fie ale"i n cadrul unei autorit#!i regionale sau locale;
fie r#spund din punct de vedere politic n fa!a unei adun#ri
alese.
Num#rul de membri desemna!i din fiecare dintre statele membre
este diferit, n func!ie de ntindere "i popula!ie. n prezent, situa!ia
num#rului de membri se prezint# astfel:
Germania, Fran!a, Italia, Regatul Unit cte 24 de membri;
Polonia, Spania cte 21 de membri;
Romnia 15 membri;
Belgia, Cehia, Grecia, Ungaria, %#rile de Jos, Austria,
Portugalia, Suedia, Bulgaria cte 12 membri;
Danemarca, Irlanda, Lituania, Slovacia, Finlanda cte 9
membri;


162
Estonia, Letonia, Slovenia cte 7 membri;
Cipru, Luxemburg cte 6 membri;
Malta 5 membri.
Comitetul are un num#r egal de membri suplean!i.
Membrii Comitetului Regiunilor, ct "i suplean!ii acestuia se
numesc de c#tre Consiliu, la propunerea statelor membre, pentru un
mandat de patru ani, care poate fi rennoit. Ei nu pot fi n acela"i timp
"i membri ai Parlamentului European. Mandatul lor nu este unul
imperativ, ace"tia exercitndu-"i func!iile n deplin# independen!# n
interesul Comunit#!ii.
Pre#edintele ales de
Comitetul regiunilor pentru un
mandat de doi ani;
Organe de conducere
Biroul ales tot pentru un
mandat de doi ani.
Comitetul Regiunilor este un organ consultativ "i se convoac# la
cererea Consiliului sau a Comisiei ori din proprie ini!iativ#. Comitetul
prezint# avize la cererea celor dou# institu!ii. Poate fi consultat "i de
c#tre Parlamentul European.
Comitetul Regiunilor poate emite avize "i din proprie ini!iativ#,
n cazurile n care consider# util acest lucru.
"i elaboreaz# un regulament propriu de procedur#.
Se ntrune"te n cinci sesiuni plenare.
Comitetul are comisii pe probleme, dup# cum urmeaz#:
1. Comisia pentru politici de coeziune teritorial# (COTER):
coeziune economic#, social# "i teritorial#;
fonduri structurale;
cooperare teritorial#;
planificare spa!ial#;
politici urbane;
transport "i re!ele de transport transeuropene.
2. Comisia pentru politic# economic# "i social# (ECOS):
ocupare;
politic# social# "i protec!ia social#;
egalitatea "anselor;
ntreprinderi, competi!ie "i taxare;


163
politica economic# "i monetar#;
pia!a intern#.
3. Comisia pentru dezvoltare durabil# (DEVE):
politica agricol# comun# "i dezvoltare durabil#;
pescuit;
energie "i re!ele transeuropene de energie;
politica consumatorului;
s#n#tate public#;
mediu "i resurse naturale;
protec!ie civil#;
turism;
4. Comisia pentru cultur#, educa!ie "i cercetare (EDUC):
cultur# "i diversitate cultural#;
cet#!enie activ#;
promovarea limbilor comunitare;
tineret;
sporturi;
educa!ie;
nv#!are pe durata ntregii vie!i;
formare;
cercetare "i tehnologie, inclusiv chestiuni etice;
societatea informa!iei "i re!ele transeuropene de
telecomunica!ii;
comunica!ii, industria audiovizual# "i media;
tehnologii "i pie!e.
5. Comisia pentru afaceri constitu!ionale "i guvernare european#,
spa!iul libert#!ii, securit#!ii "i justi!iei (CONST):
integrare european# "i rolul autorit#!ilor locale "i
regionale;
implementarea TUE;
consecin!ele institu!ionale ale extinderii;
competen!ele U.E. "i subsidiaritate;
descentralizare;
guvernan!# european#;
Carta U.E. a drepturilor fundamentale:
drepturile cet#!enilor;
strategia U.E. pentru informare "i comunicare;


164
spa!iul libert#!ii, securit#!ii "i justi!iei;
politici de imigrare, azil "i viz#.
6. Comisia pentru rela!ii externe "i cooperare descentralizat#:
procesul de extindere;
rela!iile cu autorit#!ile locale "i regionale din !#rile
candidate "i non-U.E.;
parteneriat Euro-Mediteraneean;
dimensiunea nord-european#;
Balcanii;
cooperarea descentralizat# "i dezvoltarea;
Organiza!ia Mondial# a Comer!ului;
cooperarea la grani!ele externe ale U.E.;
politica de vecin#tate.

2.10. Sediile institu"iilor #i organismelor Uniunii Europene

Prin Protocolul nr.8 la TCE, au fost stabilite sediile
institu!iilor "i organismelor Uniunii Europene :
Strasbourg, unde !ine cele
dou#sprezece sesiuni plenare
inclusiv sesiunea bugetar# .
Bruxelles, unde !ine
sesiunile plenare suplimentare
"i comisiile parlamentare.
Parlamentul European
Luxemburg, unde lucreaz#
Secretariatul General al
Parlamentului European "i
serviciile acestuia.
Consiliul U.E. Are sediul la Bruxelles. n
aprilie, iunie "i octombrie,
!ine sesiunile la Luxemburg.
Comisia European#

Are sediul la Bruxelles "i
unele servicii la Luxemburg.
Curtea de Justi!ie #i
Tribunalele
Au sediul la Luxemburg.
Curtea de Conturi Are sediul la Luxemburg.


165
Comitetul Economic #i Social Are sediul la Bruxelles
Comitetul Regiunilor Are sediul la Bruxelles
Banca European" de
Investi!ii
Are sediul la Luxemburg
Banca Central" European" Are sediul la Frankfurt
Oficiul European de
Poli!ie(EUROPOL)
Are sediul la Haga

2.11. Alte organisme comunitare

n afara principalelor institu!ii ar#tate mai sus, exist# "i alte
organisme comunitare, printre care:
a) Sistemul European al B"ncilor Centrale (SEBC);
b) Banca European" de Investi!ii (BEI) aceasta trebuie s#
finan!eze proiectele viznd dezvoltarea regional# "i proiectele de
interes pentru dou# sau mai multe state membre;
c) Comitetul Consultativ CECO reprezint# produc#torii,
lucr#torii, consumatorii "i comercian!ii. A ncetat la expirarea duratei
de 50 de ani cu Tratatul CECO (1953-2002).

ntreb"ri de verificare a cuno#tin!elor
1. Consiliul European "i Consiliul Europei desemneaz# acela"i
organism?
2. Care sunt competen!ele Consiliului European?
3. Care sunt atribu!iile Consiliului de Mini"tri?
4. Ce este Comisia European# "i din cine este constituit#?
5. Cine sunt reprezentan!ii Statelor Membre la COREPER 1 "i
COREPER 2?
6. Care sunt procedurile de adoptare a deciziilor de c#tre
Consiliul de Mini"tri?
7. Care sunt imunit#!ile "i privilegiile comisarilor europeni?
8. Care sunt atribu!iile Comisiei Europene?
9. Cum se constituie Parlamentul European "i care sunt
atribu!iile acestuia?
10. Care sunt atribu!iile Biroului l#rgit al Parlamentului
European?


166
11. Cum se adopt# bugetul comunitar?
12. Care este competen!a Cur!ii Europene de Justi!ie "i ce fel de
atribu!ii are?


167

Capitolul 3

IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR

Concepte-cheie: izvoarele dreptului comunitar; regulamentele;
directivele, deciziile; declara"iile #i rezolu"iile; recomand!rile #i
avizele; principiile dreptului comunitar.


3.1. Enumerare
Izvoarele dreptului comunitar pot fi grupate astfel:
a) Tratatele originare:
Tratatul de la Paris din 1951 (CECO);
Tratatele de la Roma din 1957 (CEE "i CEEA);
b) Tratatele #i actele modificatoare:
cele dou# tratate bugetare;
Actul Unic European "i Tratatul de fuziune din 1967;
decizia "i actul privind alegerile directe n Parlamentul
European din 1976;
tratatele de aderare;
Tratatul de la Maastricht;
Tratatul de la Nisa;
Tratatul de la Lisabona.
c) tratatele de aderare ncheiate cu statele membre;
d) izvoarele secundare (derivate) sunt acte adoptate de
institu!iile comunitare pentru aplicarea prevederilor tratatelor:
regulamentele;
directivele;
deciziile;
declara!iile "i rezolu!iile;
recomand#rile "i avizele;
e) principiile generale ale dreptului comunitar:


168
principiul propor!ionalit#!ii;
principiul egalit#!ii;
principiul securit#!ii juridice;
principiul dreptului la ap#rare.
f) jurispruden!a instan!elor comunitare;
g) cutuma.

3.2. Regulamentele

Sunt acte normative emise de Consiliul Mini"trilor Uniunii
Europene, acestea fiind considerate regulamente de baz" sau de
Comisia European", acestea fiind numite regulamente de
executare. Regulamentele de baz" sunt emise pe baza procedurilor
legislative prev#zute de tratat. Regulamentele de executare sunt
emise de c#tre Comisie n baza abilit#rii legislative conferite de
Consiliul Mini"trilor sau sunt emise chiar de c#tre Consiliul
Mini"trilor dac# se refer# la aplicarea tratatelor de baz#.
Regulamentele sunt n fapt legile comunitare. Se caracterizeaz#
prin for"a lor obligatorie (sunt obligatorii, deosebindu-se de
recomand#ri "i avize care nu oblig#) "i prin aplicabilitatea direct!,
nefiind necesar# ratificarea n vederea aplic#rii lor n dreptul na!ional.
Ele se aplic# direct subiectelor de drept intern din statele membre "i
con!in nu numai obliga!ii pentru acestea, ci "i drepturi.
Regulamentele con!in prevederi care se adreseaz# att statelor,
n raporturile lor cu Comunitatea, ct "i institu!iilor "i persoanelor
juridice de drept public sau privat.

3.3. Directivele

Directivele sunt acte normative de drept comunitar, cu caracter
general "i obligatoriu, care stabilesc obiective sau rezultate de atins,
l#snd la ndemna statelor membre alegerea mijloacelor "i formelor
pe care le vor utiliza. Directiva oblig# statele s# se conformeze ntr-un
timp determinat. Se poate spune c# n aplicarea ei sunt dou# momente.
Un prim moment este cel pn# la care statele trebuie s# se
conformeze "i pn# la care cet#!enii nu se pot prevala de prevederile
directivei. Dup" acest moment, cet#!enii, firmele, particularii, n


169
general, se pot prevala n mod direct de dispozi!iile directivei, statul
fiind r#spunz#tor pentru neaducerea la ndeplinire.
Pentru a se conforma directivelor statele trebuie s# adopte actele
normative necesare sau s#-"i modifice corespunz#tor legisla!ia. Deci,
n cazul directivelor, dreptul comunitar nu mai este direct aplicabil n
dreptul na!ional.
Aplicarea directivelor direct n ordinea na!ional# a statului "i
dreptul particularilor de a se adresa Cur!ii de Justi!ie a fost consacrat#
prin decizia Van Duyn n 1974.
n aceast# cauz#, Regatul Unit al Marii Britanii a apreciat c#
articolul 189 din Tratat distinge ntre efectele regulamentelor, ale
directivelor "i ale deciziilor "i c#, prin urmare, este necesar s# se
prezume c#, prin adoptarea unei directive "i nu a unui regulament,
Consiliul a dorit ca acest act s# aib# un efect diferit de cel al unui
regulament "i ca, prin urmare, acesta s# nu fie direct aplicabil.
Curtea de Justi!ie a apreciat c# de"i articolul 189 prevede c#
regulamentele sunt direct aplicabile "i, prin urmare, prin ns#"i natura
lor, pot produce efecte directe, nu rezult# din aceasta c# alte categorii
de acte men!ionate de acest articol nu pot produce niciodat# efecte
similare. Este incompatibil cu efectul obligatoriu pe care articolul 189
l atribuie directivei faptul de a exclude, n principiu, ca obliga!ia pe
care aceasta o impune s# poat# fi invocat# de persoanele interesate.
n special n cazurile n care autorit#!ile comunitare oblig#
statele membre, printr-o directiv#, s# adopte un anumit comportament,
efectul util al unui asemenea act este diminuat n cazul n care
justi!iabilii sunt mpiedica!i s# se prevaleze de acesta n justi!ie, iar
instan!ele na!ionale sunt mpiedicate s# o ia n considerare ca element
al dreptului comunitar.
Articolul 177, care permite instan!elor na!ionale s# sesizeze
Curtea cu privire la validitatea "i interpretarea tuturor actelor
institu!iilor, f#r# nicio deosebire, implic#, de altfel, faptul c# aceste
acte pot fi invocate de justi!iabili n fa!a instan!elor respective.
Este necesar s# se examineze, n fiecare caz n parte, dac#
natura, spiritul "i formularea dispozi!iei n cauz# pot produce efecte
directe n rela!iile dintre statele membre "i persoanele particulare.170
Pentru invocarea efectului direct al directivei, pe calea
jurispruden!ei comunitare, s-a decis c# este necesar# ndeplinirea
urm#toarelor condi!ii:
a) dreptul sau interesul pretins n baza directivei s# fie suficient
de clar "i precis "i s# fie necondi!ionat;
b) persoana care invoc# directiva s# aib# un interes direct n
aplicarea prevederilor invocate.
Red#m aceast# decizie van Duyn a Cur!ii de Justi!ie deoarece
prezint# importan!# nu numai pentru aplicabilitatea direct# a
directivei.

Hot"rrea Cur!ii Europene de Justi!ie din 4 decembrie 1974 n cazul
Yvonne Van Duyn mpotriva Home Office nr. 41/74

Curtea European! de Justi"ie, n cazul Van Duyn nr.41/74, a decis n
favoarea dreptului cet!"enilor Uniunii de a face uz, n mod direct, de
dispozi"iile directivelor, statul fiind considerat vinovat de neaplicarea n
termenul stabilit.
High Court (nalta Curte) a Regatului Unit al Marii Britanii a sesizat
Curtea European! de Justi"ie n procedur! preliminar! cu privire la
urm!toarele ntreb!ri:
1. Articolul 48 din Tratatul de instituire a Comunit!"ii Economice
Europene este direct aplicabil, n sensul c! acord! persoanelor particulare
drepturi pe care acestea le pot invoca n justi"ie ntr-un stat membru?
2. Directiva 64/221, adoptat! la 25 februarie 1964 n conformitate cu
Tratatul de instituire a Comunit!"ii Economice Europene este direct
aplicabil!, n sensul c! acord! persoanelor particulare drepturi pe care
acestea le pot invoca n justi"ie ntr-un stat membru?
3. Articolul 48 din Tratatul de instituire a Comunit!"ii Economice
Europene #i articolul din Directiva 64/221/CEE este necesar s! fie
interpretate n sensul c!, atunci cnd #i ndepline#te obliga"ia de a-#i
ntemeia m!sura adoptat! pentru motive de ordine public! exclusiv pe
comportamentul personal al persoanei interesate, un stat membru are dreptul
s! considere c! "in de comportamentul personal (a) faptul c! aceast!
persoan! este sau a fost afiliat! la un grup sau la o organiza"ie ale c!rei
activit!"i sunt considerate de c!tre statul membru ca fiind contrare
interesului general, dar nu sunt interzise de legisla"ia acestui stat, (b) c!
persoana n cauz! inten"ioneaz! s! desf!#oare o activitate n acest stat
membru n cadrul unui asemenea grup sau organiza"ie, iar cet!"enilor


171
statului membru respectiv care doresc s! desf!#oare o activitate similar! n
cadrul unui asemenea grup sau organiza"ie nu li se impune nicio restric"ie?
4. Ordonan"a emis! de High Court din 1 martie 1974 a fost
nregistrat! la grefa Cur"ii la 13 iunie 1974.
Au prezentate observa"ii scrise n numele domni#oarei van Duyn de
c!tre domnul Alan Newman, pentru Regatul Unit de c!tre domnul
W.H.Goodwin #i pentru Comisie de consilierul juridic al acesteia, domnul
A.McClellan.
Curtea, pe baza raportului judec!torului raportor, dup! ascultarea
avocatului general, a hot!rt s! deschid! procedura oral!, f!r! cercetare
judec!toreasc! prealabil!.

Observa!iile scrise naintate Cur!ii

Cu privire la prima ntrebare
Domni#oara van Duyn #i Comisia au sus"inut c! articolul 48 din
Tratatul CEE este direct aplicabil. Acestea se refer! n special la hot!rrile
pronun"ate de Curte la 4 aprilie n cauza 167/73, Comisia mpotriva
Republicii Franceze Recueil de la Jurisprudence de la Cour, 1974, pagina
359) #i la 21 iunie n cauza 2/74 Reyners mpotriva Statului belgian
hot!rrea n-a fost nc! publicat!).
$innd seama de hot!rrea pronun"at! n cauza Regatul Unit nu
prezint! nicio observa"ie cu privire la aceast! ntrebare.

Cu privire la a doua ntrebare
Domni#oara van Duyn sus"ine c! articolul 3 din Directiva 64/221 este
direct aplicabil.Aceasta arat! c! a fost deja afirmat de c!tre Curte faptul c!,
n principiu, directivele pot produce efecte directe. Aceasta face trimitere la
hot!rrile pronun"ate de Curte la 6octombrie 1970 (n cauza 9/70 Grad
mpotriva Finanzamt Traunstein Rec.1970, p.825) #i la 17 decembrie (n
cauza 33/Spa SACE mpotriva ministrului italian al finan"elor Rec.p.1213).
Aceasta sus"ine c!, pentru a stabili dac! o directiv! sau anumite
dispozi"ii ale unei directive) este sau nu direct aplicabil!, criteriul folosit este
identic criteriului adoptat n cazul anumitor articole din tratat #i subliniaz!
c! ns!#i Curtea nu a considerat c! are obliga"ia s! sus"in! c! un anumit
articol din tratat nu este direct aplicabil doar pentru c! formularea acestuia
impune o obliga"ie unui stat membru. Aceasta face trimitere la hot!rrile
pronun"ate de Curte la 19 decembrie 1968 (n cauza 13/68, Salgoil mpotriva
ministrului italian al comer"ului exterior Rec.1968, p.661) #i la 16 iunie


172
1966, (n cauza 57/65, Ltticke GmbH mpotriva Hauptzollamt Sarrelouis
Rec.p.293).
Domni#oara van Duyn sus"ine, de asemenea, c! o directiv! care
afecteaz! n mod direct o persoan! de drept privat poate crea drepturi n
favoarea acesteia atunci cnd dispozi"iile sale sunt clare #i necondi"ionale #i
atunci cnd aceasta nu confer! o putere discre"ionar! real! statului membru
n ceea ce prive#te rezultatul care este necesar s! fie atins. Cu condi"ia ca
aceste criterii s! fie ndeplinite, aceasta consider! c! nu prezint! importan"!
faptul c!:
a) dispozi"ia cuprins! n directiv! const! ntr-o obliga"ie pozitiv! de a
face sau ntr-o interdic"ie cu caracter negativ sau faptul c!
b) forma #i metodele ce este necesar s! fie adoptate pentru atingerea
rezultatului stabilit sunt la alegerea statului membru.
n ceea ce prive#te litera (a), aceasta consider! c! din hot!rrile
Cur"ii pronun"ate n cauzele Ltticke #i Salgoil (citate anterior) rezult! n
mod implicit c! un articol din tratat care impune unui stat membru o
obliga"ie pozitiv! de a face poate avea aplicabilitate direct! #i c! acela#i
ra"ionament se aplic! #i directivelor.
n ceea ce prive#te litera (b), aceasta observ! c! articolul 189din
tratat stabile#te n mod expres o distinc"ie n leg!tur! cu directivele ntre
efectul obligatoriu cu privire la rezultatul care este necesar s! fie atins #i
natura discre"ionar! a mijloacelor folosite.
Aceasta sus"ine c! dispozi"iile articolului 3 ndeplinesc criteriul
necesar pentru ca o dispozi"ie s! fie direct aplicabil!. Aceasta face trimitere
la considerentele directivei, care au n vedere o aplicabilitate direct! atunci
cnd afirm!: avnd n vedere faptul c! este necesar ca, n fiecare stat
membru, s! li se ofere resortisan"ilor celorlalte state membre, c!i de atac
suficiente mpotriva actelor administrative n acest domeniu [] n special
atunci cnd un stat membru invoc! motive de ordine public!, de siguran"!
public! sau de s!n!tate public! n materie de deplasare sau de #edere a
str!inilor).
n opinia sa, singura cale de atac suficient! deschis! unei persoane
de drept privat este dreptul de a invoca dispozi"iile directivei n fa"a
instan"elor na"ionale. F!r! ndoial!, o decizie n acest sens are ca efect
consolidarea protec"iei juridice de care beneficiaz! cet!"enii n instan"elor
na"ionale.
Comisia sus"ine c! o dispozi"ie a unei directive este direct aplicabil!
atunci cnd este clar! #i neambigu!. Aceasta se refer! la hot!rrile
pronun"ate de Curte n cauzele Grad #i SACE (citate anterior).


173
Comisia indic! faptul c! un regulament comunitar are, n ceea ce
prive#te caracterul imediat al efectelor sale, o sfer! de aplicare identic!
domeniului de aplicare al legisla"iei na"ionale, n timp ce efectele unei
directive sunt similare celor ale dispozi"iilor tratatului, care creeaz! obliga"ii
pentru statele membre. De#i dispozi"iile unei directive sunt clare #i lipsite de
ambiguitate din punct de vedere juridic, l!snd autorit!"ilor na"ionale o
putere de apreciere doar n ceea ce prive#te modalit!"ile de aplicare, acestea
este necesar s! aib! efecte similare celor ale dispozi"iilor din tratat, a c!ror
aplicabilitate direct! a fost recunoscut! de Curte.
Prin urmare, aceasta concluzioneaz! c!:
a) puterea executiv! a unui stat membru are obliga"ia de a respecta
dreptul comunitar,
b) n cazul n care o dispozi"ie cuprins! ntr-o directiv! nu are
corespondent ntr-o dispozi"ie identic! din legisla"ia na"ional!, ci r!mne la
aprecierea autorit!"ii na"ionale, n ceea ce prive#te rezultatul care este
necesar s! fie atins, puterea discre"ionar! a acestei autorit!"i este restrns!
de dispozi"ia comunitar!;
c) n aceste mprejur!ri #i dat fiind faptul c! nu este ntotdeauna
indispensabil s! se modifice legisla"ia na"ional! pentru a se asigura
conformitatea cu o directiv!, este evident c! persoana particular! trebuie s!
aib! dreptul de a mpiedica dep!#irea n detrimentul acesteia de c!tre
autoritatea na"ional! n cauz! a sferei competen"elor care i-au fost atribuite
prin dreptul comunitar.
Conform Comisiei, articolul 3 este una dintre dispozi"iile Directivei
64/221 care prezint! toate caracteristicile necesare pentru a produce efecte
directe n statul membru destinatar, #i aminte#te, de asemenea, c!
dificult!"ile create de aplicarea normelor ntr-un caz particular nu afecteaz!
caracterul general al aplicabilit!"ii.
n acest context, Comisia analizeaz! hot!rrea din 7octombrie 1968
pronun"at! de Conseil dtat din Belgia n cauza Corveleyn (CE 1968,
nr.13/146, hot!rrea din octombrie p.710).
ntruct autorit!"ile na"ionale nu au utilizat formularea de la articolul
pentru a ob"ine rezultatul cerut, Comisia consider!, n temeiul articolului
189 #i n lumina jurispruden"ei Cur"ii, c! articolul 3 din directiv! constituie o
obliga"ie direct aplicabil! care limiteaz! puterea discre"ionar! extins!
atribuit! serviciului de imigr!ri prin articolul 65 din Statement of
Immigration Rules. Comisia propune s! se r!spund! n felul urm!tor la
ntrebarea adresat!: atunci cnd o dispozi"ie este clar! #i lipsit! de
ambiguitate din punct de vedere juridic, astfel cum este cazul articolului din
Directiva 64/221, aceast! dispozi"ie este direct aplicabil!, n sensul c!


174
aceasta confer! persoanelor particulare drepturi pe care acestea le pot
invoca n fa"a instan"elor unui stat membru.
Regatul Unit aminte#te c! articolul 189 din Tratatul CEE stabile#te o
distinc"ie clar! ntre regulament, directiv! #i decizie #i prevede pentru fiecare
categorie de dispozi"ii efecte diferite. Prin urmare, acesta consider! c!, la
prima vedere, neadoptnd un regulament, Consiliul pare s! fi urm!rit ca
directiva s! aib! un efect diferit de cel al unui regulament #i, n consecin"!,
ca aceasta s! nu fie obligatorie n toate elementele sale, #i nici direct
aplicabil! n toate statele membre.
Regatul Unit consider! c! nici hot!rrea Grad, nici hot!rrea SACE
nu pot fi invocate n sprijinul tezei conform c!reia este mai pu"in important
ca o dispozi"ie s! fie inclus! ntr-un regulament, o directiv! sau o decizie.n
ambele cazuri, obiectivul directivei n cauz! era pur #i simplu de a stabili o
dat! pentru executarea unor obliga"ii clare #i imperative cuprinse n tratat #i
n actele juridice adoptate n aplicarea acestuia. Aceste dou! cauze arat! c!,
n anumite circumstan"e, o dispozi"ie limitat! cuprins! ntr-o directiv! poate
fi direct aplicabil!. Dispozi"iile directivei din spe"! sunt complet diferite.
Directiva 64/221 are o sfer! de aplicare mult mai extins!. Aceasta le ofer!
statelor membre indica"ii detaliate cu privire la toate m!surile pe care este
necesar s! le adopte #i care afecteaz! libertatea de circula"ie a lucr!torilor,
iar articolul 10 prevede n mod expres c! statele membre au obliga"ia de a
pune n aplicare m!surile necesare pentru a se conforma prezentei directive.
n fapt, ns!#i formularea articolului alineatul (1) vizeaz! adoptarea de
m!suri.
Regatul Unit trece n revist! doar cele patru cazuri n care, dup!
cuno#tin"ele sale, instan"ele na"ionale au avut n vedere problema
aplicabilit!"ii directe a directivei. Acesta consider! c! respectivele cazuri
sunt pu"in conving!toare. Acesta remarc!, printre altele, c! efectul real al
cauzei Corveleyn citat! anterior) a f!cut obiectul unor discu"ii semnificative
ntre juri#tii belgieni, iar aceast! hot!rre trebuie interpretat! n sensul c!
Conseil dtat nu a decis c! directiva era direct aplicabil!, ci a recurs la
conceptul belgian de ordine public!, care presupune luarea n considerare a
obliga"iilor asumate de c!tre Belgia pe plan interna"ional.
Cu privire la a treia ntrebare
Domni#oara van Duyn a ar!tat c! prima parte a ntreb!rii vizeaz!
cazul n care o organiza"ie desf!#oar! activit!"i pe care statul nu le
consider! ilegale. ntrebarea nu presupune neap!rat c! persoana
particular! n cauz! are inten"ia s! fie n continuare afiliat! la aceast!
organiza"ie.Este suficient c! a fost afiliat! n trecut. n aceast! privin"!,
domni#oara van Duyn aminte#te faptul c!, de#i persoana n cauz! a fost


175
afiliat! la o organiza"ie ilegal! #i a condamnat! pentru o infrac"iune, ca
urmare a activit!"ilor desf!#urate n cadrul acestei organiza"ii, acest lucru
nu constituie n sine, n temeiul dispozi"iilor articolului 3 alineatul (2) din
Directiva 64/221, un motiv suficient care s! i permit! unui stat membru s!
adopte m!suri ntemeiate pe ordinea public!, n vederea expulz!rii acesteia.
n opinia sa, simpla apartenen"! la o organiza"ie legal!, f!r! a fi
necesar! participarea la activit!"ile acesteia, nu poate fi considerat!
comportament. Comportamentul implic! activitate. De altfel,
activit!"ile organiza"iei n cauz! nu sunt, doar pentru c! persoana
particular! n cauz! este sau a fost un membru pasiv, personale n raport
cu persoana n cauz!. O apreciere diferit! conduce la situa"ia n care un stat
membru poate expulza o persoan! de drept privat doar pentru c!, ntr-un
trecut ndep!rtat, aceasta a f!cut parte, pentru o perioad! scurt!, n mod
perfect legal, dintr-o oarecare organiza"ie extremist! politic! sau religioas!
n propriul stat membru.
n ceea ce prive#te a doua parte a ntreb!rii, domni#oara van Duyn
aminte#te faptul c! principiul liberei circula"ii este unul dintre principiile
fundamentale enun"ate de tratat #i c! discriminarea pe baz! de na"ionalitate
este interzis! de articolul 7. Excep"iile de la aceste principii fundamentale
este necesar s! fie interpretate n mod restrictiv.
Aceasta afirm! c! ntrebarea arat! o discriminare pe de na"ionalitate
#i vizeaz! ipoteza n care o persoan! de drept privat a c!rei activitate din
trecut a fost irepro#abil! ncearc! s! intre ntr-un stat membru ca s! lucreze
pentru o organiza"ie n cadrul c!reia cet!"enii statului membru se pot angaja
n deplin! libertate. Aceasta crede c!, n cazul n care se consider! c! o
organiza"ie aduce atingere interesului general, statul membru are de f!cut o
alegere simpl!: fie mpiedic! pe oricine, inclusiv pe cet!"enii s!i, s! aib!
acces la o activitate profesional! n cadrul acestei organiza"ii, fie s! admit!
#i resortisan"ii altor state membre n aceea#i m!sur! ca pe cet!"enii s!i.
Comisia sus"ine c!, n ceea ce prive#te conceptele de ordine public!
#i de comportament personal cuprinse n articolul 48 alineatul (3) din
tratat #i n articolul din Directiva 64/221, acestea sunt concepte de drept
comunitar. Acestea este necesar s! fie interpretate, n primul rnd, n
contextul dreptului comunitar, iar criteriile na"ionale intervin doar pentru
aplicarea acestora.
n practic!, n cazul n care fiecare stat membru este liber s!
stabileasc! n mod discre"ionar limitele interpret!rii no"iunii de ordine
public!, obliga"iile care decurg din principiul liberei circula"ii a lucr!torilor
prezint! o mare diversitate de forme n diferitele state membre.Aceast!
libertate de circula"ie poate fi men"inut! n ntreaga Comunitate numai n


176
temeiul unei aplic!ri uniforme n toate statele membre. Este contrar
dispozi"iilor tratatului ca un stat membru s! accepte lucr!tori veni"i din alt
stat membru, n timp ce propriii s!i lucr!tori nu pot primi n acest stat un
tratament identic celui pe care-l primesc cet!"enii n ceea ce prive#te
aplicarea normelor de ordine public!.
Comisia sus"ine c! discriminarea exercitat! de c!tre un stat membru
din motive de ordine public! n ceea ce prive#te resortisan"ii unui alt stat
membru, pe motiv c! ace#tia sunt angaja"ii unei organiza"ii ale c!rei
activit!"i sunt considerate de c!tre acesta contrare interesului general, n
timp ce faptul de a fi angajat de c!tre aceast! organiza"ie nu este ilegal
pentru proprii cet!"eni, contravine articolului 48 alineatul (2) din tratat.
Articolul alineatul (1) din directiv! stabile#te n mod precis c! m!surile de
ordine public! sau de siguran"! public! este necesar s! se ntemeieze
exclusiv pe comportamentul personal al individului care face obiectul lor. Un
comportament personal considerat legal atunci cnd este exercitat de un
cet!"ean al unui stat membru nu poate fi considerat ilegal n acest stat
membru, conform dreptului comunitar, atunci cnd este exercitat de un
resortisant al unui alt stat membru.
Este necesar s! se considere c! articolul 3 i interzice unui stat
membru s! invoce ordinea public!, cu titlu de mijloc preventiv general
mpotriva unui eventual prejudiciu adus societ!"ii, pentru a refuza unui
resortisant al altui stat membru dreptul de a p!trunde pe teritoriul s!u,
atunci cnd comportamentul personal al acestei persoane de drept privat n
propriul s!u stat, n statul n care a avut ultimul loc de munc! sau n statul
membru care i refuz! intrarea nu contravenea sau nu contravine ordinii
publice. Este incontestabil faptul c! afilierea la o organiza"ie militant!
interzis! n statul membru gazd! constituie un element care este necesar s!
fie luat n considerare la aprecierea comportamentului personal pentru a
justifica un refuz al autoriza"iei de intrare pentru motive de ordine public!
sau de siguran"! public!.
n ceea ce prive#te prima parte a ntreb!rii, Regatul Unit are n vedere
trei aspecte.
Primul aspect const! n a stabili dac! faptul c! o persoan! este sau nu
afiliat! la o organiza"ie poate fi considerat drept comportament personal al
acestei persoane. Regatul Unit consider! c!, din punct de vedere al ordinii
publice, este important ca un stat membru s! fie autorizat s! ia n
considerare afilierea unei persoane la un grup sau organiza"ie. Statului
membru este necesar s! i se permit! s! refuze intrarea acestei persoane pe
teritoriul s!u n anumite circumstan"e, de exemplu, atunci cnd organiza"ia
este considerat! suficient de indezirabil! din punct de vedere al ordinii


177
publice sau n cazul n care afilierea acestui individ la grup sau organiza"ie
este suficient de restrns!.
n al doilea rnd, Regatul Unit consider! c! o m!sur! adoptat! din
motive de ordine public! #i n temeiul c!reia unui individ resortisant al unui
al stat membru i se refuz! intrarea ntr-un stat membru, pe motiv c! este
afiliat la o organiza"ie este compatibil! cu condi"ia impus! de articolul
alineatul (1). Acesta admite c! inten"ia ascuns! a acestui articol a fost cu
siguran"! excluderea posibilit!"ii unui stat membru de a efectua expulz!ri
colective #i de a obliga instan"ele na"ionale s! analizeze n fiecare caz
circumstan"ele personale ale fiec!rui individ. Totu#i, aceast! inten"ie nu
exclude posibilitatea, n opinia sa, ca un stat membru s! fie autorizat s! ia n
considerare afilierea individului la o organiza"ie #i ca acesta s!-i refuze unui
individ, n anumite cazuri, intrarea pe teritoriul s!u, ca urmare a acestei
afilieri. Problema dac!, ntr-un anumit caz, un asemenea refuz este justificat
depinde de punctul de vedere al statului membru cu privire la organiza"ia
respectiv!.
n fapt, opera"iunile privind admiterea unor persoane pe teritoriul unui
stat membru sunt efectuate n mod necesar de c!tre un num!r mare de
func"ionari. Nu ne putem a#tepta ca ace#ti func"ionari s! cunoasc! tot ce are
guvernul obliga"ia s! #tie n ceea ce prive#te o anumit! organiza"ie #i este
inevitabil ca ace#ti s! ac"ioneze n conformitate cu instruc"iunile guvernului:
acestea impun un num!r de principii generale c!rora func"ionarii au
obliga"ia a li se conforma. De asemenea, este inevitabil ca asemenea
instruc"iuni s! se refere, dup! caz, la anumite organiza"ii specifice care pot
aduce atingere, n opinia guvernului, interesului general.
n al treilea rnd, Regatul Unit consider! c! faptul c! activit!"ile
organiza"iei nu sunt ilegale ntr-un stat membru, cu toate c! acesta le
consider! contrare interesului general, nu mpiedic! statul membru n cauz!
s! ia n considerare afilierea individului la aceast! organiza"ie.n mod
necesar, fiec!rui stat i revine s! decid! dac! este necesar s! declare ilegale
activit!"ile unei organiza"ii sau organiza"ia ns!#i.Acest stat este singurul
competent pentru a adopta o asemenea decizie #i, pentru acest lucru, "ine
seama de datele de care dispune. Astfel, dup! cum se #tie, Regatul Unit a
manifestat n mod tradi"ional o mare toleran"! fa"! de organiza"iile din
interiorul Regatului Unit. n cazul scientologiei, motivele pentru care Regatul
Unit consider! c! activit!"ile scientologilor sunt contrare ordinii publice au
fost prezentate n declara"ia pe care ministrul s!n!t!"ii publice a f!cut-o n
fa"a Parlamentului la 25 iulie 1968. Sediul general al scientologilor, unde se
afl! responsabilii pentru toate "!rile, este tot n Regatul Unit, astfel nct
acest stat se preocup! n mod special de asocia"ia de scientologie.


178
Regatul Unit observ! c! se pun dou! probleme n leg!tur! cu
elementul de fapt citat la litera (b) a ntreb!rii.
Prima problem! este dac! faptul c! un individ are inten"ia de a lucra
cu organiza"ia n cauz! este un aspect al comportamentului personal al
individului. Acesta consider! c! o asemenea inten"ie constituie un aspect
esen"ial al comportamentului personal al individului.
A doua problem! este dac! c! nu se impune nicio restric"ie cet!"enilor
unui stat membru, atunci cnd doresc s! lucreze n acela#i mod cu
organiza"ia respectiv!, mpiedic! statul membru s! ia n considerare aceast!
inten"ie.
Regatul Unit arat! c! este inevitabil!, n ceea ce prive#te intrarea pe
teritoriul unui stat, existen"a unei anumite discrimin!ri n favoarea
cet!"enilor acestui stat.Unui cet!"ean, orict de indezirabil! #i de
periculoas! poate fi intrarea sa pe teritoriul statului, nu i se poate refuza
intrarea n propria sa "ar!.Un stat are obliga"ia, n conformitate cu dreptul
interna"ional, s!-#i primeasc! propriii cet!"eni.Regatul Unit se refer!,
printre altele, la articolul 5 litera punctul ii) din Declara"ia universal! a
drepturilor omului, conform c!ruia: Orice persoan! are dreptul s!
p!r!seasc! orice "ar!, inclusiv "ara sa, #i s! revin! n "ara sa.Acesta
observ! c! un stat membru are dreptul, de exemplu, s! refuze intrarea pe
teritoriul s!u unui toxicoman care este resortisant al altui stat, fiind obligat
n acela#i timp s!-i permit! unui toxicoman care este cet!"eanul s!u s! intre
pe teritoriul acestuia.
Domni#oara Van Duyn, reprezentat! de domnul Alan Newman,
Regatul Unit, reprezentat de domnul Peter Gibson #i Comisia, reprezentat!
de domnul Anthony McClellan, #i-au prezentat observa"iile orale n #edin"a
public! din 23 octombrie 1974.
Avocatul general #i-a prezentat concluziile n #edin"a din 13 noiembrie
1974.
n drept

1. Prin decizia emis! de Vice Chancellor la 1 martie 1974, primit! la
Curte la iunie, Chancery Division a High Court of Justice din Anglia a
adresat, n temeiul articolului 177 din Tratatul CEE, trei ntreb!ri privind
interpretarea anumitor prevederi de drept comunitar referitoare la libera
circula"ie a lucr!torilor.
2. Aceste ntreb!ri au fost adresate n cadrul unei ac"iuni mpotriva
Home Office introduse de o resortisant! olandez!, c!reia i-a refuzat!
autoriza"ia de intrare n Regatul Unit pentru a ocupa un post de secretar! la
Church of Scientology, Biserica Scientologic!).


179
3. Intrarea i-a fost refuzat! n conformitate cu politica Guvernului
Regatului Unit fa"! de respectiva organiza"ie, ale c!rei activit!"i le consider!
ca reprezentnd un pericol social.

Cu privire la prima ntrebare
Prin prima ntrebare, Cur"ii i se solicit! s! se pronun"e dac! articolul
48 din Tratatul CEE este direct aplicabil, n sensul c! acesta confer!
persoanelor particulare drepturi pe care le pot valorifica n justi"ie ntr-un
stat membru.
Articolul 48 alineatele (1) #i (2) prevede c! libera circula"ie a
lucr!torilor este garantat! cel trziu la ncheierea perioadei de tranzi"ie #i
implic! eliminarea oric!rei discrimin!ri pe motiv de cet!"enie ntre
lucr!torii statelor membre, n ceea ce prive#te ncadrarea n munc!,
remunerarea #i celelalte condi"ii de munc!.
Aceste prevederi impun statelor membre o obliga"ie precis!, care nu
necesit! adoptarea niciunei m!suri, nici din partea institu"iilor Comunit!"ii,
nici din partea statelor membre, #i a c!rei executare nu le las! acestora nicio
putere discre"ionar!.
Alineatul (3), care define#te drepturile pe care le implic! principiul
liberei circula"ii a lucr!torilor, supune aceste drepturi unor restric"ii,
justificate pe motive de ordine public!, de siguran"! public! #i de s!n!tate
public!.
Aplicarea acestor restric"ii este, cu toate acestea, supus! unui control
jurisdic"ional, astfel nct dreptul unui stat membru de a se prevala de aceste
restric"ii s! nu mpiedice ca dispozi"iile articolului 48, care consacr!
principiul liberei circula"ii a lucr!torilor, s! confere persoanelor particulare
drepturi pe care acestea le pot valorifica n justi"ie #i pe care instan"ele
na"ionale este necesar s! le protejeze.
Prin urmare, este necesar s! se r!spund! afirmativ la prima ntrebare
adresat!.

Cu privire la a doua ntrebare
Prin a doua ntrebare, Cur"ii i se solicit! s! se pronun"e dac!
Directiva nr. 64/221 a Consiliului din 25 februarie 1964 privind
coordonarea m!surilor speciale referitoare la deplasarea #i #ederea
cet!"enilor str!ini, m!suri justificate din motive de ordine public!, de
siguran"! public! #i de s!n!tate public! este direct aplicabil!, astfel nct s!
confere persoanelor particulare drepturi pe care acestea le pot valorifica n
justi"ie ntr-un stat membru.


180
Din decizia de trimitere rezult! c! singura prevedere din directiv!
relevant! n acest caz este articolul 3 alineatul (1), care prevede c!
m!surile de ordine public! sau de siguran"! public! este necesar s! se
ntemeieze exclusiv pe comportamentul personal al individului care face
obiectul lor.
Regatul Unit a subliniat c! articolul 189 din tratat distinge ntre
efectele regulamentelor, ale directivelor #i ale deciziilor #i c!, prin urmare,
este necesar s! se prezume c!, prin adoptarea unei directive #i nu a unui
regulament, Consiliul a dorit ca acest act s! aib! un efect diferit de cel al
unui regulament #i ca, prin urmare, acesta s! nu fie direct aplicabil.
Cu toate acestea, chiar n cazul n care, n temeiul dispozi"iilor
articolului 189, regulamentele sunt direct aplicabile #i, prin urmare, prin
ns!#i natura lor, pot produce efecte directe, nu rezult! din aceasta c! alte
categorii de acte men"ionate de acest articol nu pot produce niciodat! efecte
similare.
Este incompatibil cu efectul obligatoriu pe care articolul 189 l
atribuie directivei faptul de a exclude, n principiu, ca obliga"ia pe care
aceasta o impune s! poat! fi invocat! de persoanele interesate.
n special n cazurile n care autorit!"ile comunitare oblig! statele
membre, printr-o directiv!, s! adopte un anumit comportament, efectul util al
unui asemenea act este diminuat n cazul n care justi"iabilii sunt mpiedica"i
s! se prevaleze de acesta n justi"ie, iar instan"ele na"ionale sunt mpiedicate
s! o ia n considerare ca element al dreptului comunitar.
Articolul 177, care permite instan"elor na"ionale s! sesizeze Curtea cu
privire la validitatea #i interpretarea tuturor actelor institu"iilor, f!r! nicio
deosebire, implic!, de altfel, faptul c! aceste acte pot fi invocate de
justi"iabili n fa"a instan"elor respective.
Este necesar s! se examineze, n fiecare caz n parte, dac! natura,
spiritul #i formularea dispozi"iei n cauz! pot produce efecte directe n
rela"iile dintre statele membre #i persoanele particulare.
Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 64/221, prev!znd c! m!surile
de ordine public! este necesar s! se ntemeieze exclusiv pe comportamentul
personal al individului n cauz!, tinde s! limiteze puterea discre"ionar! pe
care legisla"iile na"ionale o atribuie, n general, autorit!"ilor competente n
materie de intrare #i expulzare a str!inilor.
Pe de o parte, dispozi"ia enun"! o obliga"ie care nu este nso"it! de
nicio excep"ie sau condi"ie #i care, prin natura sa, nu necesit! interven"ia
niciunui act, nici din partea institu"iilor comunitare, nici din partea statelor
membre.


181
Pe de alt! parte, fiind vorba despre o obliga"ie a statelor membre, n
aplicarea unei clauze de derogare de la unul dintre principiile fundamentale ale
tratatului n favoarea persoanelor particulare, de a nu "ine cont de factori str!ini
comportamentului personal, siguran"a juridic! a persoanelor n cauz! impune ca
respectiva obliga"ie s! poat! fi invocat! de acestea, de#i a fost prev!zut! ntr-un act
normativ care nu are automat efect direct n ansamblul s!u.
n cazul n care sensul #i sfera exact! de aplicare a dispozi"iei pot
ridica probleme de interpretare, acestea pot fi rezolvate pe cale judiciar!,
"innd cont, de asemenea, de procedura prev!zut! la articolul 177 din tratat.
Prin urmare, este necesar s! se r!spund! la ntrebarea adresat! n
acest sens c! articolul alineatul din Directiva nr.64/221 a Consiliului din 25
februarie 1964 confer! persoanelor particulare drepturi pe care acestea le
pot valorifica n justi"ie ntr-un stat membru #i pe care instan"ele na"ionale
au obliga"ia de a le proteja.

Cu privire la a treia ntrebare
Prin a treia ntrebare, Cur"ii i se solicit! s! se pronun"e dac! articolul
48 din tratat #i articolul din Directiva 64/221 este necesar s! fie interpretate
n sensul c! atunci cnd #i execut! obliga"ia de a ntemeia m!sura pe care
o adopt! din motive de ordine public! exclusiv pe comportamentul personal
al persoanei interesate, un stat membru are dreptul de a considera ca "innd
de acest comportament personal:
a) faptul c! persoana respectiv! este sau a fost afiliat! la un grup sau
organiza"ie ale c!ror activit!"i sunt considerate de statul membru ca fiind
contrare interesului general, dar nu sunt interzise de legisla"ia statului n
cauz!;
b) faptul c! persoana interesat! inten"ioneaz! s! exercite o activitate
n statul membru respectiv n cadrul unui astfel de grup sau organiza"ie,
atunci cnd nu se impune nicio restric"ie cet!"enilor statului membru
respectiv, care doresc s! exercite o activitate similar!, n cadrul unui astfel
de grup sau organiza"ie.
n aceast! privin"!, este necesar s! se examineze n primul rnd dac!
afilierea la un grup sau la o organiza"ie poate constitui n sine un
comportament personal, n sensul articolului din Directiva 64/221.
Cu toate c! este adev!rat c! o afiliere care s-a ncheiat n trecut nu
este necesar, n general, s! justifice o decizie care i refuz! persoanei
interesate dreptul la libera circula"ie n cadrul Comunit!"ii, nu este mai pu"in
adev!rat c! o afiliere actual!, ce reflect! participarea la activit!"ile grupului
sau ale organiza"iei, precum #i identificarea cu scopurile #i planurile
acesteia, pot fi considerate un act voluntar al persoanei interesate #i, prin


182
urmare, ca f!cnd parte din comportamentul s!u personal, n sensul
dispozi"iei citate.
ntrebarea adresat! ridic! n continuare problema de a #ti ce
importan"! este necesar s! se acorde faptului c! activit!"ile organiza"iei n
cauz!, care sunt considerate de statul membru ca fiind contrare interesului
general, nu sunt, cu toate acestea, interzise de legisla"ia na"ional!.
n aceast! privin"!, este necesar s! se sublinieze faptul c! no"iunea de
ordine public! n contextul comunitar #i, n special, ca justificare a unei
derog!ri de la principiul fundamental al liberei circula"ii a lucr!torilor, este
necesar s! fie n"eleas! n sens strict, astfel nct sfera de aplicare a acesteia
s! nu fie stabilit! n mod unilateral de fiecare stat membru, f!r! controlul
institu"iilor Comunit!"ii.
Nu este mai pu"in adev!rat c! mprejur!rile specifice care pot justifica
recurgerea la no"iunea de ordine public! pot varia de la o "ar! la alta #i de
la o perioad! la alta, #i c!, de aceea, este necesar s! se recunoasc!
autorit!"ilor na"ionale competente, n aceast! privin"!, o marj! de apreciere,
n limitele impuse de tratat.
Din cele de mai sus rezult! c! un stat membru ale c!rui autorit!"i
competente #i-au definit n mod clar pozi"ia fa"! de activit!"ile unei anumite
organiza"ii, caracterizndu-le ca reprezentnd un pericol social, #i care au
luat m!surile administrative de contracarare a acestor activit!"i, nu este
necesar s! fie obligat, pentru a putea invoca no"iunea de ordine public!, s!
le interzic! prin lege, n cazul n care o asemenea m!sur! nu este
considerat! potrivit! n circumstan"ele respective.
ntrebarea adresat! ridic!, n cele din urm!, problema de a #ti dac! un
stat membru, din motive de ordine public!, este autorizat s! se opun!
exercit!rii pe teritoriul s!u, de c!tre un resortisant al unui alt stat membru, a
unei activit!"i salariate n cadrul unui grup sau al unei organiza"ii, n cazul
n care nicio restric"ie similar! nu este impus! cet!"enilor proprii.
n aceast! privin"!, tratatul, de#i consacr! principiul liberei circula"ii
a lucr!torilor, f!r! discriminare ntre resortisan"ii statelor membre, prevede
la articolul 48 alineatul (3), restric"ii justificate pe motive de ordine public!,
de siguran"! public! #i de s!n!tate public! aduse drepturilor ce decurg din
acest principiu.
Drepturile supuse unor astfel de restric"ii sunt, printre altele, n
temeiul dispozi"iei men"ionate, dreptul de a accepta oferte de munc! efectiv
naintate, dreptul de a circula liber n acest scop pe teritoriul statelor
membre, precum #i dreptul de #edere ntr-unul din statele membre pentru
angajare.


183
Restric"ia men"ionat! are, prin urmare, ca efect faptul c! accesul pe
teritoriul unui stat membru, precum #i #ederea pe acest teritoriu i pot fi
refuzate unui resortisant al unui alt stat membru, n toate cazurile n care se
aplic! restric"ia respectiv!.
Pe de alt! parte, un principiu de drept interna"ional, pe care Tratatul
CEE nu l poate omite n raporturile dintre statele membre, se opune faptului
ca un stat s! le refuze propriilor cet!"eni dreptul de a avea acces #i dreptul
de #edere pe teritoriul s!u.
Rezult! c! un stat membru poate, n cazul n care consider! necesar
din motive de ordine public!, s!-i refuze unui resortisant al unui alt stat
membru beneficiul principiului liberei circula"ii a lucr!torilor n vederea
desf!#ur!rii unei activit!"i salariate determinate, chiar #i atunci cnd nu
impune nicio restric"ie similar! propriilor cet!"eni;
Prin urmare, este necesar s! se r!spund! la a treia ntrebare c!
articolul 48 din Tratatul CEE #i articolul 3alineatul (1)din Directiva 64/221
este necesar s! fie interpretate n sensul c! un stat membru, impunnd
restric"ii justificate de ordinea public!, poate lua n considerare, ca "innd de
comportamentul personal al celui interesat, faptul c! acesta este afiliat la un
grup sau la o organiza"ie ale c!ror activit!"i sunt considerate de statul
membru ca reprezentnd un pericol social, f!r! a fi, cu toate acestea,
interzise, chiar n cazul n care cet!"enilor statului respectiv care doresc s!
desf!#oare o activitate similar! celei pe care dore#te s! o desf!#oare
resortisantul unui alt stat membru nu li se impune nicio restric"ie, n cadrul
acelora#i grupuri sau al acelora#i organiza"ii.

Cu privire la cheltuielile de judecat!
ntruct cheltuielile efectuate de Regatul Unit #i de Comisia
Comunit!"ilor Europene, care au prezentat observa"ii Cur"ii, nu pot face
obiectul unei ramburs!ri; ntruct procedura are, n raport cu p!r"ile din
ac"iunea principal!, un caracter incidental fa"! de procedura din fa"a
naintea instan"ei na"ionale, este de competen"a acestei instan"e s! se
pronun"e cu privire la cheltuielile de judecat!.

Pentru aceste motive,
CURTEA,

pronun"ndu-se cu privire la ntreb!rile care i-au fost adresate de High
Court of Justice, prin decizia din 1 martie 1974,
hot!r!#te:


184
1) Articolul 48 din Tratatul CEE are efect direct n ordinea juridic!
a statelor membre #i confer! persoanelor particulare drepturi pe care
instan"ele na"ionale au obliga"ia de a le proteja.
2) Articolul 3 alineatul (1) din Directiva nr. 64/221 a Consiliului din 25
februarie 1964 privind coordonarea m!surilor speciale referitoare la
deplasarea #i #ederea cet!"enilor str!ini, m!suri justificate din motive de ordine
public!, de siguran"! public! #i de s!n!tate public!, le confer! persoanelor
particulare drepturi pe care acestea le pot valorifica n justi"ie ntr-un stat
membru #i pe care instan"ele na"ionale au obliga"ia de a le proteja.
3) Articolul 48 din Tratatul CEE #i articolul 3 alineatul (1) din
Directiva 64/221 este necesar s! fie interpretate n sensul c! un stat
membru, impunnd restric"ii justificate de ordinea public!, poate lua n
considerare, ca "innd de comportamentul personal al celui interesat,
faptul c! acesta este afiliat la un grup sau la o organiza"ie, ale c!ror
activit!"i sunt considerate de c!tre statul membru ca reprezentnd un
pericol social, f!r! a fi, cu toate acestea, interzise, chiar n cazul n care
cet!"enilor statului respectiv care doresc s! desf!#oare o activitate
similar! celei pe care dore#te s! o desf!#oare resortisantul unui alt stat
membru nu li se impune nicio restric"ie, n cadrul acelora#i grupuri sau
al acelora#i organiza"ii.

3.4. Deciziile

Deciziile se pot emite de c#tre Comisie sau de c#tre Consiliul
Mini"trilor U.E. Sunt direct aplicabile "i obligatorii dar numai pentru
anumi!i destinatari, deci au un caracter individual. Sunt considerate a fi
acte administrative. Art. 189 din Tratatul CEE prevede c# decizia este
act obligatoriu n toate elementele sale pentru destinatarii desemna"i.
Destinatarii deciziilor pot fi att statele, ct "i persoanele fizice
sau juridice de drept public sau privat (institu!ii, comercian!i etc.).
Decizia nu prevede numai obiectivul de atins, ci poate s#
prevad# "i mijloacele, forma juridic# de punere n aplicare n cadrul
ordinii de drept na!ionale.

3.5. Recomand!rile #i avizele

Institu!iile comunitare nu dispun de puteri proprii n toate
domeniile, ci numai n acelea n care statele au acceptat s#-"i


185
diminueze suveranitatea. n domeniile n care nu pot interveni direct,
Consiliul Mini"trilor UE "i Comisia au ales s# foloseasc#
recomand"rile. Prin acestea statele membre sunt ndrumate n
vederea armoniz#rii legisla!iilor lor n anumite domenii, dar
recomand#rile nu au for"! obligatorie.
Recomand#rile formulate de Parlamentul European pot fi
propuse numai de un grup politic sau de cel pu!in patruzeci de
europarlamentari.
Avizele sunt folosite de c#tre Comisie "i pot fi adresate statelor
membre. Ele nu exprim#, de fapt, dect o opinie.

3.6. Declara"iile #i rezolu"iile

Declara!iile "i rezolu!iile nu sunt prev#zute de Tratat, dar sunt
folosite de Consiliul Mini"trilor UE pentru a-"i exprima pozi!ia cu
privire la o anumit# problem#.
n schimb, rezolu!iile sunt prev#zute de Regulamentul
Parlamentului, unde dreptul de a propune rezolu!ii este conferit
fiec#rui deputat. Au, aparent, o for"! juridic! redus!, dar pot s# stea la
baza unor acte normative care s# fie emise ulterior. Ca "i directivele,
ele pot servi la orientare "i interpretare.

3.7. Principii generale ale dreptului comunitar

Din sensurile date termenului de principiu n Dic!ionarul
explicativ al limbii romne rezult# c# acesta este elementul de la care
se pleac# sau pe baza c#ruia se construie"te ceva.
Immanuel Kant definea principiile ca fiind judec#!i sintetice a
priori care nu deriv# din alte cuno"tin!e mai generale "i care cuprind
n ele fundamentul altor judec#!i
21
.
Nicolae Popa define"te principiile dreptului ca fiind acele idei
conduc#toare ale con!inutului tuturor normelor juridice. Ele asigur#
prin, jocul lor, unitatea, omogenitatea, echilibrul, coeren!a "i
capacitatea dezvolt#rii unei for!e asociative
22
.

21
Apud Radu Stancu, Norma juridic!, Editura Tempus, 2002, p. 110.
22
Idem, p. 114.


186
George Antoniu apreciaz# c# principiile fundamentale nu sunt
concepute ca putnd rezulta "i din norme, ci ele se situeaz# exclusiv n
afara normelor, reflectnd p#rerile oamenilor despre drept, fiind numai
consacrate explicit, uneori prin norme, alteori deduse prin interpretare
din norme
23
.
Jerry Wroblewski a definit principiile ca norme sau construc!ii,
care servesc drept baz# a dreptului, ca surse de creare a lui, "i a
considerat c#, din punct de vedere teoretic, utilizarea polisemantic# a
termenului de principiisau pentru a desemna altceva dect norme
este criticabil#
24
.
Autorii care admit c# n compunerea dreptului, al#turi de norme,
exist# "i principii, pun n eviden!# c# acestea provin fie din chiar
con!inutul dreptului, fie din sistemele normative nejuridice, cum ar fi
morala sau politica.
25

Jerry Wroblewski a pus n eviden!# cinci tipuri de principii. 1)
principiile pozitive, care sunt norme pozitive; 2) principiile implicite
ale dreptului ce constituie expresia spiritului pe care l degaj# normele
"i care nu se identific# cu acestea, nici din punct de vedere al
con!inutului "i nici al formei de exprimare, putnd ns# s# stea la baza
edict#rii sau aplic#rii lor; 3) principiile extrasistemice care pot proveni
din moral#, obiceiuri "i politic#; 4) principiile-nume care pun n
eviden!# tr#s#turile esen!iale ale unei institu!ii sau reglement#ri
juridice, 5) principiile construc"ii sunt presupuse din practica
dogmatic# juridic#. Cazul paradigmatic este construc!ia legiuitorului
ra!ional sau perfect. Ra!ionalizarea legiuitorului este presupus# "i n
ra!ionamentele de sistematizare a dreptului "i n interpretarea
acestuia.
26

Mark van Hoecke, n privin!a principiilor juridice nescrise,
adic# a celor care nu sunt expres formulate n textul legii, a distins
dou# tipuri, respectiv, principiile juridice structurale "i principiile
juridice ideologice
27
.

23
Idem, p. 121.
24
Idem, p. 123.
25
Idem, p. 124.
26
Idem, p. 128.
27
Idem, p. 129.


187
Principiile structurale provin sau cel pu!in pretind s# povin# din
drept. Ele sunt axiome ascunse de c#tre structura logic# a sistemului
de drept sau de unele ramuri ale sale. Mark van Hoecke exemplific# n
acest sens cu unele principii cum sunt principiul general al bunei
credin!e "i principiul pacta sunt servanda. Ele pot fi att principii
c!l!uzitoare, ct "i principii corectoare.
Principiile ideologice nu se bucur# de un sprijin institu!ional
28
.
De regul#, ele sunt principii de corec!ie "i ac!ioneaz# contra-legem.
Din punct de vedere al ac!iunii lor, principiile pot fi:
a) principii care ac!ioneaz# contra legem;
b) principii care ac!ioneaz# praeter legem;
c) principii care ac!ioneaz# secundum legem.
29

n privin!a principiilor generale ale dreptului comunitar, n
doctrin# ele au fost clasificate n varii moduri. Un exemplu l
constituie clasificarea n:
principii rezultate din natura Comunit#!ilor;
principii de drept interna!ional;
principii deduse din dreptul statelor membre.
O alt# clasificare distinge ntre.
principii referitoare la reparti!ia competen!elor, la echilibrul
institu!ional, la alegerea bazei legale;
principii generale ale dreptului, din care fac parte principiile
inerente ale oric#rui sistem juridic organizat;
principii generale comune sistemelor na!ionale de drept ale
statelor membre;
principii deduse din natura Comunit#!ilor.
Dup# cum se poate constata, clasific#rile sunt diferite de la autor
la autor. La fel "i formularea principiilor.
Am putea distinge ntre:
principii formulate expres n tratate;
principii enun!ate n hot#rrile Cur!ii Europene de Justi!ie;
principii extrase de doctrinari din spiritul dreptului comunitar;
principii ale dreptului public "i privat interna!ional, caracteristice
na!iunilor civilizate "i recunoscute n dreptul comunitar.

28
Idem, p. 129.
29
Idem, p. 129.


188

A. Principii din tratate
n cuprinsul Tratatelor comunitare institutive au fost identificate
urm#toarele principii:
a) principiul echilibrului institu"ional sau al reprezent!rii
intereselor, potrivit c#ruia, n cadrul Uniunii, Parlamentul European
reprezint# interesele Comunit#!ilor (Uniunii Europene), iar Consiliul
Mini"trilor reprezint# interesele statelor membre;
b) principiul autonomiei, care d# institu!iilor posibilitatea s# se
organizeze n mod liber;
c) principiul democra"iei reprezentative, consta n alegerea
reprezentan!ilor popoarelor, care, la rndul lor, aleg Comisia, Curtea
European# de Justi!ie, Curtea de Conturi, Comitetul Economic "i
Social, Comitetul Regiunilor "i altele;
d) principiul respect!rii drepturilor omului, statele membre
trebuind s# acorde protec!ia persoanelor, s# asigure exercitarea "i
protec!ia drepturilor n condi!iile acordate de fiecare stat propriilor
cet#!eni;
e) principiul diversit!"ii culturale, prev#zut de art. 128 TCE,
vizeaz# mbun#t#!irea cunoa"terii "i difuz#rii culturii "i istoriei
popoarelor europene, p#strarea "i protejarea patrimoniului cultural
european, schimburile culturale necomerciale "i crea!ia artistic# "i
literar#, inclusiv n sfera audiovizualului;
f) principiul loialit!"ii sau bunei credin"e, care const# n
obliga!ia statelor membre de a lua m#suri legislative, economice "i de
alt# natur# pentru a asigura ndeplinirea obliga!iilor comunitare "i
conlucrarea cu bun#-credin!# a institu!iilor comunitare;
g) principiul subsidiarit!"ii, definit la Consiliul European de la
Edinburg din decembrie 1992, a fost introdus prin art. 5 din TUE.
Potrivit acestui text comunitar, Comunitatea ac!ioneaz# n limitele
competen!elor care i-au fost conferite prin Tratat. n domeniile care nu
!in de competen!a sa exclusiv#, Comunitatea nu intervine, potrivit
principiului subsidiarit"!ii, dect dac# "i n m#sura n care
obiectivele activit#!ii programate nu pot fi realizate de statele membre
ntr-o manier# satisf#c#toare, ns# pot fi realizate mai bine la nivel
comunitar, datorit# dimensiunilor sau efectelor ac!iunii proiectate.189
B. Principii formulate de Curtea European" de Justi!ie
a) Principiul propor"ionalit!"ii a fost formulat n sensul c#
m!surile care se iau nu trebuie s! dep!#easc! obiectivul propus. S-a
decis ns# c# legalitatea unei m#suri este afectat# numai dac# este
evident necorespunz#toare. M#sura nu trebuie s# mearg# mai departe
dect este necesar pentru atingerea obiectivului, iar atunci cnd exist#
posibilitatea de a alege ntre dou# sau mai multe m#suri, s# fie aleas#
cea care aduce atingerile cele mai mici.
b) Principiul egalit!"ii; i se mai spune "i al nediscrimin!rii "i
const# n aplicarea unui tratament egal al p!r"ilor n situa"ii identice
#i comparabile. Nediscriminarea prive"te na!ionalitatea, sexul, libera
circula!ie a m#rfurilor, serviciilor, capitalurilor, persoanelor. Este
aplicabil tuturor rela!iilor juridice stabilite pe teritoriul comunitar.
c) Principiul securit!"ii juridice este cunoscut "i sub numele de
principiul certitudinii juridice. Const# n certitudinea c! aplicarea
legii ntr-o anumit! situa"ie s! fie previzibil!, legea s! fie u#or de
stabilit, destinatarii ei s! aib! siguran"a c! se aplic! o anumit!
prevedere legal!, #i nu alta, #i c! va fi interpretat! n mod unitar. O
lege care nu a ajuns la cuno"tin!a destinatarilor nu poate fi aplicat# "i
nici nu poate retroactiva.
d) Principiul dreptului la ap!rare care const# n posibilitatea
subiec!ilor de a lua parte la orice procedur# judiciar# sau
administrativ# pentru sus!inerea intereselor legitime.

3.8. Aplicarea tratatelor comunitare

De"i Tratatul de la Bruxelles din 1965, intrat n vigoare n 1967,
cunoscut ca Tratatul de fuziune, a unificat institu!iile celor 3
comunit#!i (CECO, CEE, CEEA), acestea pot s#-"i exercite fiecare
puterea n cadrul Comunit#!ii n care func!ioneaz#, fiind aplicabil
principiul autonomiei tratatelor comunitare. Art. 232 al Tratatului
CEE prevede c# dispozi!iile sale, n calitate de tratat general, nu le
modific# pe cele ale CECO "i CEEA care sunt tratate speciale.
Practica Cur!ii de Justi!ie tinde ns# s# unifice, n interpret#rile
sale, prevederile celor 3 tratate.
190
3.9. Aplicabilitatea dreptului comunitar
n dreptul intern al statelor membre

Normele din dreptul comunitar au o aplicabilitate imediat! #i
direct! n dreptul intern, f#r# a mai fi nevoie s# fie ratificate printr-un
act normativ na!ional. n dreptul intern, normele comunitare au locul
lor distinct, nu se confund#, nu se suprapun "i nu se identific# cu cele
na!ionale, iar judec#torii na!ionali sunt obliga!i s# le aplice cu
prevalen!# fa!# de cele din dreptul intern. Prioritatea normei
comunitare nu este rezultatul unei ierarhii ntre autorit#!ile na!ionale "i
cele comunitare, statele p#strndu-"i suveranitatea, ci este urmarea
conven!iei dintre statele membre. n caz contrar, norma nceteaz# s#
mai fie comun#, fiind golit# de con!inut "i finalitate.
Excep!ie fac Tratatele modificatoare, completatoare, de aderare
"i asociere care sunt supuse ratific#rii, ca n cazul actelor
interna!ionale, potrivit legisla!iei na!ionale.

3.10. Actele juridice comunitare n reglementarea
Constitu"iei pentru Europa

Denumirea actelor normative comunitare a fost aleas# astfel
nct s# menajeze susceptibilit#!ile antifederali"tilor europeni, prin
evitarea denumirilor specifice legisla!iilor na!ionale. Utilizarea
termenului de constitu!ie ar fi semnalul integr#rii federale, a"a c#
autorii ei nu au mai ezitat s# foloseasc# denumirea de lege.
Astfel proiectul Constitu!iei de la Roma din 2004 prevedea
urm#toarele categorii de instrumente juridice:
legi europene;
legi cadru europene;
regulamente europene;
decizii europene;
recomand#ri "i avize.
Legile europene erau definite ca acte legislative cu
aplicabilitate general#, obligatorie "i cu aplicabilitate direct# pentru
toate Statele Membre.
Legile-cadru europene erau definite ca acte legislative care
oblig# statele membre n sensul ob!inerii unui rezultat, dar le las#


191
competen!a n ceea ce prive"te formele "i mijloacele de atingere a
acestora.
$i legile europene, "i legile-cadru europene urmau s# fie
adoptate pe baza propunerilor Comisiei, n comun, de c#tre
Parlamentul European "i Consiliul de Mini"tri, n procedur# legislativ#
ordinar#. Dac# Parlamentul "i Consiliul nu ajung la un acord cu privire
la un act, acesta nu se adopt#. Mai pot fi adoptate la ini!iativa unui
grup de state membre. n cazurile speciale prev#zute de Constitu!ie,
pot fi adoptate de Parlamentul European cu participarea Consiliului de
Mini"tri sau de c#tre Consiliul de Mini"tri cu participarea
Parlamentului European, n conformitate cu procedurile legislative
speciale.
Regulamentele europene sunt acte executive, cu aplicabilitate
general#, n scopul implement#rii actelor juridice "i a unor dispozi!ii
specifice proiectului de Constitu!ie. Pot fi obligatorii, situa!ie n care
dispozi!iile acestora se aplic# direct Statelor Membre (asem#n#tor
legilor europene) sau pot s# fie obligatorii doar n ceea ce prive"te
rezultatul care trebuie atins de statele membre c#rora li se adreseaz#,
dar l#snd acestora competen!a n ceea ce prive"te formele "i
mijloacele de atingere a acestui scop (ca "i legile-cadru europene).
Deciziile europene sunt acte executive, obligatorii n toate
elementele lor. Atunci cnd nu specific# pentru cine sunt obligatorii,
ele nu se aplic# dect destinatarilor viza!i.
Recomand"rile #i avizele se adopt# de institu!iile comunitare "i
nu au for!# de constrngere.
Consiliul de Mini"tri "i Comisia, n reglementarea
constitu!ional#, aveau competen!a de a adopta regulamente europene
"i decizii europene n urm#toarele situa!ii:
prin legile europene sau legile-cadru, Comisia poate primi
competen!a, prin delegare, de a promulga regulamente n scopul
complet#rii sau amend#rii anumitor elemente secundare ale
respectivelor legi sau legi-cadru. Obiectivele, con!inutul, domeniul de
aplicare sunt explicit definite n legi "i legi-cadru. Delegarea nu poate
fi dat# pentru elementele esen!iale ale unui domeniu. Acestea sunt
rezervate legilor "i legilor-cadru. Parlamentul European "i Consiliul de
Mini"tri pot decide revocarea deleg#rii. Regulamentul adoptat prin
delegare poate intra n vigoare doar dac# nu a ntmpinat obiec!ii din


192
partea Parlamentului European sau Consiliului de Mini"tri, n
termenul prev#zut n acest scop prin legea sau legea-cadru de
delegare. Parlamentul European hot#r#"te n aceast# privin!# prin votul
majorit#!ii, iar Consiliul de Mini"tri prin vot cu majoritate calificat#.

ntreb"ri de verificare a cuno#tin!elor

1. Cum pot fi grupate izvoarele dreptului comunitar?
2. Ce sunt regulamentele de baz#? Dar cele de executare?
3. Care sunt momentele aplic#rii directivelor?
4. Cum se aplic# tratatele comunitare?


193

Capitolul 4

UNIUNEA ECONOMIC% &I MONETAR% (UEM)

Concepte-cheie: Uniunea Economic! #i Monetar!; Sistemul
European al B!ncilor Centrale; Institutul Monetar European; criterii
de convergen"!

4.1. Necesitatea unei Uniuni Economice #i Monetare Europene

Neajunsurile manifestate n func!ionarea Sistemului Monetar
Interna!ional (SMI) creat prin Acordurile Conferin!ei de la Bretton
Woods din 1944 au determinat statele europene s# caute o alternativ#.
Prin Acordul de la Bretton Woods din 1944 a fost constituit
Fondul Monetar Interna!ional (FMI), care are ca principal# menire
creditarea temporar" a deficitelor balan!elor de pl"!i. Resursele
FMI se constituie din aportul !#rilor membre, constituite n propor!ie
de 25% n devize "i 75% n moneda na!ional#, stabilite n cote-p#r!i
procentuale n func!ie de poten!ialul fiec#rei !#ri. DST este o
lichiditate interna!ional# creat# de FMI care se aloc# !#rilor membre
propor!ional cu cotele de!inute. DST este purt#tor de dobnzi. DST se
utilizeaz# ca: etalon monetar, instrument de rezerv#, mijloc de plat#
ntre FMI "i membrii s#i, mijloc de procurare de monede na!ionale
convertibile.
Crearea monedei unice europene a fost precedat# de alte
ncerc#ri de a pune cap#t instabilit#!ii monetare pe pie!ele de schimb.
ntre anii 1950-1958 a func!ionat Uniunea European" a Pl"!ii care,
n 1958, a fost nlocuit# cu Acordul Monetar European. n 1970 a
fost publicat Planul Pierre Werner, care con!inea principalele
elemente ale Uniunii Monetare Europene "i avea ca obiectiv pe
termen lung o total# convertibilitate a monedelor "i o complet#
libertate de circula!ie a capitalurilor, plan ce urma a fi realizat n 3


194
etape n decurs de 10 ani. Acest plan urm#rea convergen!a politicilor
economice, convertibilitatea total# "i ireversibil# a monedelor,
stabilirea unei parit#!i fixe ntre acestea, eliminarea marjelor de
fluctua!ie ale acestora, completa liberalizare a circula!iei de capital,
instituirea unei linii directoare pentru adoptarea bugetelor
na!ionale.
La 13 martie 1979 a luat fiin!# Sistemul Monetar European
(SME), bazat pe principiul parit#!ilor fixe dar ajustabile ntre
monedele na!ionale. La acestea au participat toate statele membre ale
Comunit#!ii cu excep!ia Marii Britanii. SME "i-a creat, pe lng#
propriul mecanism, "i propria moned#: ECU.
n iunie 1989, Consiliul European, desf#"urat la Madrid, a
aprobat raportul lui Jacques Delors privitor la modalit#!ile de
realizare a Uniunii Economice #i Monetare. Raportul Delors a
propus un proces n trei etape de realizare a UEM viznd
coordonarea strns# a politicilor economice na!ionale, reguli stricte
privind m#rimea "i finan!area deficitelor bugetare "i constituirea unei
institu!ii comunitare independente care s# defineasc# "i s# aplice
politica monetar# comunitar#.

4.2. Realizarea Uniunii Economice #i Monetare

Etapa I, care a nceput la 1 iulie 1990 "i s-a ncheiat n
decembrie 1993, a avut ca obiective eliminarea ultimelor bariere n
calea tranzac!iilor monetare, nt#rirea coordon#rii politicilor
economice "i bugetare, cooperarea ntre b#ncile centrale ale statelor
membre "i renun!area n totalitate de c#tre !#rile Sistemului Monetar
European la controlul asupra capitalurilor.
Etapa a II-a a nceput la 1 ianuarie 1994 "i a durat pn# la 31
decembrie 1998. A avut loc transferul progresiv al puterii de decizie
de la autorit#!ile na!ionale c#tre Sistemul European al B"ncilor
Centrale (SEBC) "i a fost creat Institutul Monetar European ca
precursor al B#ncii Centrale Europene.
Obiectivul principal al SEBC a fost men!inerea stabilit#!ii
pre!urilor "i sprijinirea politicilor economice generale din Comunitate,
prin ac!iuni conforme principiilor economiei de pia!#. Misiunile
fundamentale au fost: definirea "i punerea n practic# a politicii


195
monetare, conducerea opera!iunilor de schimb, preluarea "i
gestionarea rezervelor oficiale de valute str#ine de!inute de statele
membre, promovarea bunei func!ion#ri a sistemelor de pl#!i.
SEBC este compus din Banca Central" European" "i b"ncile
centrale na!ionale "i este condus de Consiliul Guvernatorilor "i
Comitetul Executiv, alc#tuit din 6 membri numi!i de Consiliul
European (art. 107 din Tratatul instituind Comunitatea European#).
Institutul Monetar European (IME) a avut ca misiuni:
nt#rirea cooper#rii ntre b#ncile centrale na!ionale; coordonarea
politicilor monetare ale statelor membre; supervizarea func!ion#rii
SME; realizarea consult#rilor asupra problemelor care !in de
competen!a b#ncilor centrale na!ionale "i care pot afecta stabilitatea
institu!iilor "i pie!elor financiare, facilitarea utiliz#rii ECU "i
supravegherea evolu!iei acestuia.
Etapa a III-a, nceput# la 1 ianuarie 1999, a debutat cu trecerea la
parit#!i fixe "i atribuirea de competen!e economice "i monetare
institu!iilor comunitare. A nceput cu 11 state (Austria, Belgia, Finlanda,
Fran!a, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania)
care ndeplineau criteriile de convergen!#, iar la 1 ianuarie 2001, dup#
ndeplinirea acelora"i criterii de convergen!#, li s-a ad#ugat Grecia. Au
f#cut excep!ie, n aceast# etap#, Danemarca, Marea Britanie "i Suedia,
care au dorit s#-"i p#streze suveranitatea monetar#. ncepnd cu aceast#
dat#, politica monetar# este hot#rt# de Banca Central# European#, care a
nlocuit Institutul Monetar European. Acest moment a marcat "i trecerea
la moneda unic#, monedele na!ionale fiind nlocuite progresiv, iar de la 1
ianuarie 2002 orice opera!iune pe teritoriul celor 12 state men!ionate se
desf#"oar# n euro.

4.3. Criterii de convergen"!

Pentru a introduce moneda unic# euro, fiecare stat membru
trebuie s# ndeplineasc# anumite criterii de convergen!":
un criteriu constitu!ional, constnd n independen!a fa!# de
orice alt# putere din stat a b#ncii centrale a fiec#rui stat membru,
acesta neputnd fi influen!at# n deciziile pe care le ia;
un set de criterii economice, dup# cum urmeaz#:


196
rata infla!iei monedei na!ionale s# nu dep#"easc# cu
mai mult de 1,5 puncte procentuale (1,5%) performan!ele
celor mai bune trei state membre din anul trecut;
deficitul public anual s# nu dep#"easc# 3% din PIB (cu
anumite excep!ii temporare);
datoria public# brut# anual# s# se ncadreze n plafonul
de maximum 60% din PIB (cu anumite excep!ii temporare);
participarea la SME f#r# o devalorizare voluntar# a
monedei na!ionale timp de cel pu!in 2 ani consecutivi "i o
limitare a ratei nominale pe termen lung a dobnzilor la
maximum 2% mai mult dect cea practicat# n anul anterior
de cele mai bune 3 state.
Trecerea la euro prezint# o serie de avantaje, dar "i costuri.
Sunt prezentate drept avantaje:
stabilitatea schimburilor determinat# de moneda unic#
comun#, constnd n dispari!ia fluctua!iilor de schimb care puteau
bloca comer!ul intereuropean. Aceast# stabilitate va duce "i la o
cre"tere a schimburilor economice ca urmare a sc#derii cheltuielilor
prin necesitatea de cump#rare a monedei str#ine "i eliminarea
fluxurilor speculative de capital dintre !#rile partenere;
eliminarea riscului valutar, prin utilizarea monedei unice
statele nemafiind silite s# ridice dobnzile pentru a-"i p#stra moneda
na!ional#;
economii privind moneda de rezerv", statele membre
nemaifiind nevoite s# !in# rezervele interna!ionale n acel spa!iu;
stimularea integr"rii politicilor economice, ca urmare a unei
politici valutare comune.
Sunt prezentate drept costuri:
pierderea autonomiei politicilor monetare #i valutare ale
statelor membre, care duce "i la absorbirea b#ncilor centrale
na!ionale de c#tre o banc# suprana!ional#. Aceasta constituie ns# "i un
avantaj deoarece guvernele statelor membre nu pot spori masa
monetar# n circula!ie, sporire care ar determina infla!ie "i topirea
economiilor "i rezervelor na!ionalilor acelui stat;
posibila cre#tere a #omajului n statele cu o economie ce nu
poate !ine pasul cu economiile mai performante din Comunitate "i de


197
aici o migrare necontractual# cu consecin!e imprevizibile, n plan
social "i economic, a for!ei de munc#;
reducerea veniturilor institu!iilor financiar-bancare
provenind din schimbul de moned#. Acest cost este ns#
contrabalansat de reducerea costului de schimb.

n perspectiva ader"rii la Uniunea European" "i condi!iile
trecerii la euro, Romnia "i-a propus "i s-a angajat ca pn# la 1
ianuarie 2007, s# adopte acquis-ul comunitar. n domeniul monetar,
conform calendarului convenit cu UE, pn# la sfr"itul anului 2004 au
fost armonizate prevederile referitoare la independen!a b#ncii centrale,
eliminarea finan!#rii directe a deficitelor temporare ale Trezoreriei de
c#tre Banca Na!ional# "i a accesului privilegiat al institu!iilor publice
la resursele institu!iilor financiare. Armonizarea legisla!iei romne
cu cea a Uniunii Europene n domeniul monetar va urm"ri:
asigurarea independen!ei institu!ionale a BNR, n elaborarea "i
conducerea politicii monetare "i a cursului de schimb, care s# aib# ca
obiectiv fundamental asigurarea stabilit#!ii pre!urilor; asigurarea
independen!ei personalului BNR prin armonizarea cu legisla!ia
comunitar# privind durata mandatului membrilor consiliului de
administra!ie, motivele de revocare din func!ie, dreptul de contestare
n justi!ie a deciziei de revocare din func!ie "i conflictul de interese;
interzicerea finan!#rii directe a institu!iilor publice de c#tre banca
central#.
Urmare a schimb#rilor intervenite n economia na!ional#, n
perioada de dup# atentatul terorist de la 11 septembrie 2001 din SUA
"i n special n cursul anului 2002, pe fondul demersurilor "i
preg#tirilor SUA pentru atacarea Irakului, moneda unic" european"
a nceput s" c#tige teren n fa!a dolarului, ajungnd ca raportul de
schimb s# devin# din subunitar, supraunitar. Pe acest fond, avnd n
fa!# perspectiva ader#rii n 2007 a Romniei la UE, la 1 martie 2003
euro a devenit n !ara noastr" moneda de referin!", nlocuind astfel
dolarul american.


198
ntreb"ri de verificare a cuno#tin!elor

1. Care sunt etapele realiz#rii UEM?
2. Care sunt criteriile de convergen!# pentru introducerea
monedei unice?
3. Care sunt avantajele "i dezavantajele monedei unice?
4. Care sunt m#surile luate de Romnia pentru armonizarea
legisla!iei sale cu cea din domeniul monetar?


199

Capitolul 5

UNIUNEA VAMAL%

Concepte-cheie: zone de liber schimb; uniune vamal!; tarif
vamal comun; Document Administrativ Unic


5.1. Formele de integrare vamal! #i cooperare economic!

Integrarea vamal# "i cooperarea economic# pot mbr#ca mai
multe forme dintre care cel mai des ntlnite sunt uniunile vamale "i
zonele de liber schimb.
a) Zonele de liber schimb au drept caracteristic# eliminarea
total# a drepturilor de vam# "i a restric!iilor asupra schimburilor ntre
statele participante. Se utilizeaz# cnd statele n cauz# doresc s#-"i
apropie economiile dar nu "i s# le integreze sau s# le transforme ntr-o
singur# economie. Exemple de zone de liber schimb: Spa!iul
Economic European (SEE); Asocia!ia Economic# a Liberului Schimb
(AELS); Acordul Nord-American de Liber Schimb (ANALS) dintre
SUA, Canada "i Mexic. n cadrul acestor zone, statele membre "i
p#streaz# propriul sistem de taxe vamale "i propria politic# comercial#
n rela!iile externe. Prin regulile de origine se stabile"te care dintre
m#rfuri pot circula liber de la o !ar# la alta n interiorul zonei.
b) Uniunile vamale vizeaz# o integrare economic# f#r# restric!ii
n interiorul grani!elor lor, f#r# frontiere vamale "i cu un tarif vamal
comun aplicabil frontierelor externe.

5.2. Realizarea Uniunii vamale a UE

Prin Tratatul de la Roma, din 1978, s-a creat o uniune tarifar#,
care elimina diferen!ele dintre drepturile vamale ale statelor membre.


200
Tratatul CEE a prev#zut eliminarea taxelor vamale asupra
importurilor "i exporturilor "i a tuturor taxelor, cu efect echivalent n
comer!ul dintre statele membre. El prevedea, de asemenea, adoptarea
unui tarif vamal comun cu statele nemembre (art. 23).
n 1968, toate drepturile de vam# "i restric!iile dintre cele 6 state
membre (Fran!a, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg) au fost
eliminate "i s-a introdus tariful vamal comun, aplicabil m#rfurilor
provenind din statele nemembre.
n 1988 a fost adoptat# Decizia de elaborare a unui Document
Administrativ Unic, care a nlocuit cele peste 150 de documente
vamale diferite utilizate de administra!iile vamale ale statelor membre.
nainte de 1993, toate transporturile erau oprite la v#mile statelor
membre pentru control "i ndeplinirea formalit#!ilor vamale "i fiscale.
La 1 ianuarie 1993, acest sistem a fost nlocuit cu un nou sistem care
nu necesita niciun control "i nicio ntocmire de acte n momentul
trecerii grani!elor na!ionale din interiorul Uniunii.
Pentru eliminarea diferen!elor de interpretare "i aplic#rii
omogene a legisla!iei vamale armonizate prin legisla!iile na!ionale, n
decembrie 1996, Parlamentul "i Consiliul UE au adoptat propunerea
Comisiei privind un program de ac!iune comunitar# n domeniul
vamal. Programul s-a numit Vama 2000 "i constituia o orientare clar#
pentru serviciile vamale. Acest program a fost ameliorat "i completat
prin programul Vama 2002, care utiliza informatizarea "i programul
de formare Mathaeus "i avea ca obiectiv eliminarea divergen!elor n
materie vamal# la nivel na!ional.
Vama 2002 prevedea o serie de m#suri:
vizite ale echipelor Comisiei "i ale statelor membre pentru
evaluarea func!ion#rii, identificarea celor mai bune practici, dar "i a
insuficien!elor n procedurile de control;
lupta contra fraudelor;
sprijinirea m#surilor de ameliorare a metodelor de lucru ale
administra!iilor vamale;
schimbul de func!ionari vamali pentru perfec!ionarea
experien!ei;
organizarea de seminarii;
informatizarea procedurilor vamale la nivelul UE.201
5.3. Rolul Comisiei Europene n politica vamal!

Realizarea pie!ei unice a UE a avut drept consecin!# desfiin!area
frontierelor economice interne ntre statele membre. Controlul se face
la grani!ele exterioare. Cre"terea volumului intr#rilor "i ie"irilor de
m#rfuri din Uniune face imposibil controlul fizic la frontiere. Aceasta
ar duce la costuri foarte mari "i nu n ultimul rnd la sufocare "i
blocarea v#milor de la punctele de frontier#.
Din aceste considerente, s-a trecut la metodele de verificare
dup# importare ceea ce faciliteaz# traficul "i reduce imobilizarea
m#rfurilor n porturi "i aeroporturi.
Instrumentele politicii vamale comune sunt tariful vamal
comun "i nomenclatura comunitar!.
Comisia European", prin Direc"ia privind fiscalitatea #i
uniunea vamal!, este competent# n ce prive"te ini!iativele de
dezvoltare "i perfec!ionare a politicii vamale, face propunerile n
domeniul legisla!iei vamale "i asigur# cooperarea dintre administra!iile
statelor membre; adopt# legisla!ia secundar" numit# "i dispozi!ii de
aplicare, dup# aprobarea de c#tre statele membre n cadrul
Comitetului Codului V#milor pentru legisla!ia vamal# sau n cadrul
altui comitet atunci cnd este vorba de o alt# legisla!ie.
Administra!iile vamale ale statelor membre aplic# legisla!ia
vamal# n sensul perceperii drepturilor de vam#, TVA "i accizelor.

ntreb"ri de verificare a cuno#tin!elor

1. Care sunt formele de integrare vamal# "i cooperare
economic#?
2. Care sunt m#surile prev#zute de Vama 2002?
3. Care este rolul Comisiei Europene n politica vamal#?


202

Capitolul 6

LIBERT%$ILE FUNDAMENTALE
!


Cuvinte cheie: libera circula"ie a m!rfurilor; standardizare;
achizi"ii publice; serviciile; libera circula"ia a serviciilor; libera
circula"ie activ!; libera circula"ie pasiv!; libera circula"ie a
capitalurilor; sp!larea banilor; libera circula"ie a persoanelor;
Acordul Schengen

Prin Actul Unic European s-au statuat patru libert"!i
fundamentale ale Pie!ei interne: libera circula!ie a m#rfurilor; libera
circula!ie a serviciilor; libera circula!ie a persoanelor "i libera
circula!ie a capitalului.

6.1. Libera circula"ie a m!rfurilor

Realizarea pie!ei unice a fost principalul obiectiv al Tratatului de
la Roma. Acest obiectiv presupunea o mai mare liberalizare a
schimburilor de bunuri "i servicii. ncheierea perioadei de tranzi!ie a
fost fixat# la 1 ianuarie 1970; dar, pn# la acest moment nu s-au putut
realiza dect eliminarea taxelor vamale (1 iulie 1968), libera circula!ie
a lucr#torilor "i armonizarea unor taxe, ntre care "i introducerea
general# a TVA-ului n anul 1970.

!
Not#: Jurispruden!a folosit# n acest capitol este redat# dup#
urm#toarele culegeri editate de Ministerul Afacerilor Externe:
1. Repere ale jurispruden!ei recente a Cur!ii de Justi!ie a Comunit#!ilor
Europene (2003-2004), Bucure"ti, 2005.
2. Repere fundamentale ale jurispruden!ei Cur!ii de Justi!ie a
Comunit#!ilor Europene.


203
La mijlocul anilor '80 nu se realizase o reducere a restric!iilor
cantitative. Libertatea circula!iei bunurilor era afectat# de practici
anticoncuren!iale ale autorit#!ilor na!ionale cum sunt: drepturi
exclusive de produc!ie sau de servicii, subven!ii.
Pia!a unic# s-a realizat abia n 1992 ca urmare a celor stabilite
prin Cartea Alb" a Comisiei Europene, din 1985, care a fost
incorporat# n tratate prin Actul Unic European (1986). Aceasta
con!inea 300 de m#suri legislative (termenul limit# de finalizare fiind
31.12.1992), grupate pe trei obiective principale:
eliminarea frontierelor politice;
eliminarea frontierelor tehnice;
eliminarea frontierelor datorate de sistemele de taxe.
n ce prive"te libera circula!ie a m#rfurilor, temeiul legal l
constituie art. 7 din Tratatul de la Roma care a definit pia!a intern# a
Comunit#!ilor ca o zon! f!r! frontiere interne, n care este asigurat!
libera circula"ie a bunurilor, persoanelor, serviciilor #i capitalului.
Aceast# dispozi!ie este reluat# n Tratatul privind func!ionarea
Uniunii Europene, la art. 16(2).
Libera circula!ie a m#rfurilor se aplic# tuturor produselor
originare din statele membre "i tuturor produselor din ter!e !#ri cu
drept de liber# circula!ie n spa!iul comunitar.
Potrivit art. 29 din Tratatul privind func!ionarea Uniunii
Europene, se consider# c# se afl# n liber# circula!ie ntr-un stat
membru m#rfurile provenind din statele ter!e din care au fost
importate cu ndeplinirea formalit#!ilor "i ncasarea taxelor de import,
respectiv, taxe vamale "i taxe cu efect echivalent exigibile "i care nu
au beneficiat de o restituire total# sau par!ial# a acestor taxe "i
impuneri.
ntre statele membre sunt interzise taxele vamale la import "i la
export sau taxele cu efect echivalent, inclusiv taxele vamale cu
caracter fiscal, precum "i restric!iile cantitative la import sau export "i
orice m#suri cu efect echivalent.
Tratatul privind func!ionarea Uniunii Europene, la art. 28
prevede c# Uniunea este alc#tuit# dintr-o uniune vamal# care
reglementeaz# ansamblul schimburilor de m#rfuri "i care implic#
interzicerea ntre statele membre, a taxelor vamale la import "i la


204
export "i a oric#ror taxe cu efect echivalent, precum "i adoptarea unui
tarif vamal comun n rela!iile cu !#ri ter!e.
Libera circula!ie a m#rfurilor se aplic#:
produselor originare din statele membre;
produselor care provin din !#ri ter!e care se afl# n liber#
circula!ie n statele membre.
Produsele din !#ri ter!e sunt considerate a fi n liber# circula!ie n
statele membre, dac# pentru acestea:
au fost ndeplinite formalit#!ile de import;
au fost percepute n statul membru taxele vamale "i taxele cu
efect echivalent, exigibile;
nu au beneficiat de o restituire total# sau par!ial# a acestor
taxe "i impuneri.
Comisia European#, n executarea atribu!iilor de asigurare a
liberei circula!ii a m#rfurilor are n vedere:
necesitatea promov#rii schimburilor comerciale n interiorul
Uniunii, precum "i cu statele ter!e;
evolu!ia condi!iilor de concuren!# n scopul cre"terii
competitivit#!ii ntreprinderilor;
satisfacerea necesit#!ilor de materii prime "i semifinite ale
Uniunii f#r# denaturarea condi!iilor de concuren!# la
produsele finite;
evitarea perturb#rilor vie!ii economice, dezvoltarea ra!ional#
a produc!iei "i cre"terea consumului n Uniune.
ntre statele membre sunt interzise:
restric!iile cantitative "i orice m#suri cu caracter echivalent
la import;
restric!ii cantitative "i orice m#suri cu efect echivalent la
export.
Sunt exceptate restric!iile "i m#surile cu efect echivalent la
import, export "i tranzit, justificate de:
motive de moral# public#, de ordine public# "i de siguran!#
public#;
protec!ia s#n#t#!ii "i vie!ii persoanelor;
protec!ia s#n#t#!ii "i vie!ii animalelor;
conservarea plantelor;


205
protejarea unor bunuri de patrimoniu na!ional cu valoare
artistic#, istoric# sau arheologic#;
protec!ia propriet#!ii industriale "i comerciale.
Statele membre trebuie s#-"i adapteze monopolurile na!ionale "i
cu caracter comercial pentru excluderea oric#rei discrimin#ri ntre
resortisan!ii statelor membre n privin!a condi!iilor de aprovizionare "i
comercializare. Aceste m#suri trebuie luate "i cu privire la orice
organism prin care un stat membru, de jure sau de facto, direct sau
indirect, controleaz#, conduc sau influen!eaz# n mod semnificativ
importurile sau exporturile dintre state membre, precum "i fa!# de
monopolurile de stat concesionate.
Regulile concuren!iale se aplic# "i produselor agricole cu unele
excep!ii, dup# cum urmeaz#:
produsele neexceptate sunt stabilite prin lista anex# la
Tratatul privind func!ionarea Uniunii Europene;
se aplic# numai n m#sura stabilit# de Parlamentul European
"i de Consiliu;
m#surile privind stabilirea pre!urilor, a taxelor, a ajutoarelor
"i a contingentelor, precum "i stabilirea "i repartizarea
posibilit#!ilor de pescuit, se adopt# de Consiliu la
propunerea Comisiei;
dac# ntr-un stat membru, un produs face obiectul unei
organiz#ri na!ionale a pie!ei sau al oric#rei reglement#ri
interne cu efect echivalent care afecteaz# concuren!ial o
produc!ie similar# dintr-un alt stat membru, statele membre
aplic# la import o tax# compensatorie acestui produs
provenit din respectivul stat membru, cu excep!ia cazului n
care acest stat membru aplic# o tax# compensatorie la
export.
n domeniile n care nu exist# o reglementare unitar# la nivel
comunitar, fiecare stat membru poate impune pe teritoriul s#u
propriile prevederi privind produc!ia "i comercializarea m#rfurilor, dar
acestea nu trebuie s# constituie restric!ii cantitative la import sau
m#suri cu efect echivalent acestora.
Obstacolele aduse liberei circula!ii a m#rfurilor prin disparit#!ile
legisla!iilor na!ionale sunt acceptate n m#sura n care sunt justificate
de interese imperative cum ar fi mai ales eficacitatea controalelor


206
fiscale, protec!ia s#n#t#!ii publice, loialitatea tranzac!iilor comerciale
"i protec!ia consumatorilor.
n lipsa unor reglement#ri unitare la nivelul Uniunii, un stat
membru trebuie s# accepte pe teritoriul s#u produsele care sunt
conforme cu legisla!ia statului membru de origine.
Art. 307 (1) TCE prevede c# dispozi!iile acestui tratat nu aduc
atingere drepturilor "i obliga!iilor rezultate din conven!ii ncheiate
nainte de 1958, iar pentru statele care au aderat dup# 1958, naintea
ader#rii, ntre unul sau mai multe state membre, "i unul sau mai multe
state membre, de cealalt# parte.
Curtea de Justi!ie a Uniunii Europene a stabilit c# dispozi!iile
Regulamentului nr. 2081/92 privind protec!ia indica!iilor geografice "i
a denumirilor de origine nu se opun aplic#rii unui tratat bilateral care
protejeaz# o indica!ie geografic# simpl# "i indirect# (nu exist# leg#tur#
direct# ntre o calitate a produsului "i originea sa geografic#, ci are
doar rolul s# informeze consumatorul c# produsul provine dintr-o
anumit# regiune sau dintr-un anumit stat).
Astfel de tratate, prin prevederile lor pot constitui un obstacol n
calea liberei circula!ii a m#rfurilor, contravenind liberei circula!ii a
m#rfurilor asigurat# prin interzicerea restric!iilor cantitative la import
"i export "i a m#surilor cu efect echivalent (art. 28 TCE). Judec#torul
na!ional trebuie s# decid# dac# tratatul mai este n vigoare n urma
schimb#rilor intervenite n situa!ia unor p#r!i.
n cauza C110/05, Comisia Comunit#!ilor Europene
Republica Austria, Curtea de Justi!ie a Uniunii Europene a apreciat c#
s-a produs nc#lcarea art. 28 "i 30 din TCE, deoarece reglementarea
na!ional# condi!ioneaz# nmatricularea vehiculelor de ocazie,
importate "i nmatriculate anterior n alte state membre de ndeplinirea
anumitor cerin!e tehnice, n condi!iile n care vehiculele de ocazie care
sunt deja pe pia!a na!ional# a Austriei "i au acelea"i caracteristici nu
sunt supuse unor asemenea cerin!e cu ocazia unei noi nmatricul#ri.
n Italia, decretul legislativ nr. 285 din 30 aprilie 1992, care
constituie codul rutier italian, prevede c# numai automobilele,
troleibuzele "i tractoarele automobile pot s# tracteze remorc#. n urma
unei plngeri a unui particular la Comisie, aceasta n urma unei
anchete neoficiale, a adresat Italiei o scrisoare de punere n ntrziere,
n care sus!inea c# interdic!ia impus# motocicletelor de a tracta o


207
remorc# constituie o nc#lcare a obliga!iilor care reies din art. 28 CE.
Comisia a propus, printre altele s# se aplice cele dou# categorii de
dispozi!ii care reglementeaz# utilizarea unui produs:
cele care subordoneaz# utilizarea unui produs respect#rii
anumitor condi!ii proprii acestuia sau care limiteaz# aceast#
utilizare n spa!iu sau n timp;
cele care prev#d interdic!iile absolute sau aproape absolute
de utilizare a produsului respectiv.
Italia a sus!inut c# o norm# privind domeniul de utilizare, intr#
n domeniul art. 28 TCE dac# aceasta interzice toate utiliz#rile unui
produs sau utilizarea unic# a acestuia n cazul produselor de unic#
folosin!#. n schimb, dac# exist# o marj# de apreciere cu privire la
posibilit#!ile de utilizare a acestui produs situa!ia nu ar mai intra n
domeniul de aplicare a art. 28 TCE.
n solu!ia pronun!at#, Curtea reaminte"te c# potrivit unei
jurispruden!e constante, orice reglementare comercial# a statelor
membre, susceptibil# s# constituie, n mod direct sau indirect, efectiv
sau poten!ial, un obstacol n calea comer!ului intracomunitar trebuie
considerat# ca o m#sur# cu efect echivalent unor restric!ii cantitative
n sensul articolului 28 CE (a se vedea n special Hot#rrea
Dassonville, pct. 5). Din jurispruden!a constant# a Cur!ii, rezult# c#
art. 28 din CE reflect# obliga!ia de respectare a principiilor
nediscrimin#rii "i recunoa"terii reciproce a produselor fabricate "i
comercializate n mod legal n alte state membre, precum "i pe cea de
asigurare a unui acces liber pe pie!ele na!ionale pentru produsele
comunitare (a se vedea Hot#rrea Sandoz din 14 iulie 1983, nr.
174/82, Hot#rrea din 20 februarie 1979, Rewe-Zentral, cunoscut sub
numele Cassis de Dijon, nr. 120/78, precum "i Hot#rrea Keck "i
Mithauard). Astfel, reprezint# m#suri cu efect echivalent restric!iile
cantitative, obstacole n calea liberei circula!ii a m#rfurilor care rezult#
n lipsa armoniz#rii legisla!iilor na!ionale, din aplicarea, n privin!a
m#rfurilor provenite din alte state membre unde sunt produse "i
comercializate n mod legal, a unor norme privind condi!iile pe care
trebuie s# le ndeplineasc# m#rfurile respective, chiar dac# aceste
norme sunt aplicabile f#r# deosebire tuturor produselor.
Comisia consider# m#suri cu efect echivalent restric!iile
cantitative la import, n sensul art. 28 TCE, m#surile adoptate de un


208
stat membru care au ca efect aplicarea unui tratament mai pu!in
favorabil, produselor provenind din alte state membre. De asemenea,
face parte din aceea"i no!iune orice alt# m#sur# care mpiedic# accesul
pe pia!a unui stat membru a produselor originare din alte state
membre. Prin urmare, interdic!ia prev#zut# de art. 56 din Codul rutier
constituie, potrivit Comisiei, un obstacol n sensul art. 28 TCE "i nu ar
putea fi considerat# compatibil# cu Tratatul CE dect dac# ar fi
justificat# n conformitate cu articolul 30 TCE sau printr-un motiv
imperativ de interes general iar Italia nu a invocat nici o justificare,
nici un motiv imperativ de interes general n timpul procedurii
precontencioase. Dimpotriv#, Italia a admis existen!a interdic!iei
respective "i a obstacolului n calea importurilor care rezult# din
aceasta "i s-a angajat s# o elimine.
Curtea a analizat interdic!ia numai n privin!a remorcilor pentru
motociclete nu "i n privin!a remorcilor destinate s# fie tractate de
automobile.
Curtea a apreciat c# interdic!iile de utilizare a unui produs pe
teritoriul unui stat membru are o influen!# considerabil# asupra
comportamentului consumatorilor , comportament care afecteaz#, la
rndul s#u, accesul acestui produs pe pia!a statului membru respectiv.
Articolul 56 din Codul rutier este un obstacol n cale existen!ei unei
cereri pe pia!a n cauz# pentru astfel de remorci, mpiedicnd astfel
importul, n condi!iile n care acestea sunt comercializate n mod legal
n alte state membre dect Republica Italian# "i constituie o m#sur# cu
efect echivalent restric!iilor cantitative la import interzis# de art. 28
CE, cu excep!ia situa!iilor n care aceasta poate fi justificat# n mod
obiectiv de motivele de interes general enumerate la articolul 30 CE
sau de cerin!e imperative.
Republica Italian# a sus!inut c# acest ansamblu compus dintr-o
motociclet# "i o remorc# prezint# un pericol pentru siguran!a rutier#.
Curtea de Justi!ie a Uniunii Europene, a decis c# aceast#
interdic!ie pentru motociclete de a tracta o remorc# conceput# n mod
special pentru acestea "i care este fabricat# "i comercializat# legal n
alte state membre dect Republica Italian#, trebuie considerat# ca fiind
justificat# de motive privind protec!ia siguran!ei rutiere "i a respins
ac!iunea Comisiei.209
Interdic!iile sau restric!iile la import, la export sau de tranzit pot
fi impuse atunci cnd sunt justificate de motive !innd de.
morala public#;
ordinea public#, siguran!a public# (exemplu: arme, produse
toxice, stupefiante);
protec!ie a s#n#t#!ii "i vie!ii persoanelor "i animalelor;
conservarea plantelor (exemplu - organismele modificate
genetic);
protejarea nor bunuri de patrimoniu;
protec!ia propriet#!ii industriale "i comerciale.
Restric!iile trebuie s# ndeplineasc# dou# condi!ii:
1) s# se aplice n mod nediscriminatoriu produselor na!ionale "i
celor importate;
2) s# fie propor!ionale cu scopul urm#rit.
Statele membre trebuie s# accepte pe teritoriul lor produse care
sunt conforme cu legisla!ia statului membru de origine. Este interzis#
impunerea, asupra produselor din alte state membre, a unor taxe
superioare celor care se aplic# produselor na!ionale similare, precum
"i taxele de natur# s# protejeze alte produse.
Standardizarea. Pentru produsele din Uniune au fost stabilite
modele de standarde de calitate. Au fost reglementate condi!iile
introducerii pe pia!# "i utiliz#rii produselor, obliga!iile produc#torului,
reprezentantului autorizat sau importatorului, procedura de evaluare a
conformit#!ii produselor, marcajul de conformitate al produsului.
Standardele au ca scop protec!ia muncii, protec!ia s#n#t#!ii
consumatorilor, protec!ia mediului, reducerea costurilor prin
standardizare.
Achizi!iile publice. Sunt reglementate prin Directivele
Consiliului 93/96 CEE; 93/97 CEE "i 92/50 CEE. Scopul este
realizarea unui cadru liber, concuren!ial "i transparent n organizarea
licita!iilor pentru achizi!ii publice.
210
6.1.1 Din jurispruden"a Cur"ii Europene de Justi"ie
privind libera circula"ie a m!rfurilor

Cazul: Rewe-Zentrale AG vs. Bundesmonopolverwaltung
fr Branntwein (Cassis de Dijon), nr. 120\78, 20 februarie 1979

Situa!ia de fapt
Interzicerea import#rii "i comercializ#rii n RFG a unei b#uturi
originare din Fran!a (Cassis de Dijon), pe motivul c# legisla!ia
german# prevede o concentra!ie minim# de alcool, pe care b#utura
respectiv# nu o avea.

Dreptul aplicabil:
Articolul 28
30
TCE - No!iunea de restric!ii cantitative #i
m"suri cu efect echivalent; Teoria exigen!elor imperative
Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
1. n domeniile n care nu exist# o reglementare unitar# la nivel
comunitar, fiecare stat membru poate impune pe teritoriul s#u
propriile prevederi privind produc!ia "i comercializarea alcoolului "i
b#uturilor spirtoase, dar acestea nu trebuie s# constituie restric!ii
cantitative la import sau m#suri cu efect echivalent acestora.
2. Obstacolele aduse liberei circula!ii a m#rfurilor prin
disparit#!ile legisla!iilor na!ionale sunt acceptate n m#sura n care sunt
justificate de interese imperative, cum ar fi mai ales: eficacitatea
controalelor fiscale, protec!ia s#n#t#!ii publice, loialitatea tranzac!iilor
comerciale "i protec!ia consumatorilor.
3. n spe!#, Curtea a decis c# este vorba de o m#sur# cu efect
echivalent restric!iilor cantitative la importul de m#rfuri, care nu se
justific# printr-o exigen!# imperativ#.

30
Articolul 28 TCE dipune: ntre statele membre sunt interzise
restric!iile cantitative la import, precum "i toate m#surile cu efect echivalent
acestora.


211
Cazul Budjovicky Budvar/Rudolf Ammersin GmbH, recurs
prealabil, 18 noiembrie 2003

Situa!ia de fapt
Braseria Budweiser Budvar, cu sediul n localitatea ceh#
Budweis, produce "i export# n Austria bere cu marca Budweiser
Budvar. Societatea Ammersin, cu sediul n Austria comercializa
berea cu marca American Bud, produs# de o societate cu sediul n
St. Louis, SUA. ntre Austria "i fosta Cehoslovacie s-a ncheiat n
1976 un tratat de protejare a indica!iilor geografice de origine
pentru produsele alimentare regionale ale celor dou# p#r!i. n anexa
care enumer# indica!iile geografice a c#ror protec!ie este asigurat# de
p#r!i este men!ionat# "i marca Bud.
Avnd ca baz# legal# acest tratat, braseria Budweiser Budvar a
solicitat instan!ei austriece interzicerea comercializ#rii pe acest
teritoriu de c#tre societatea Ammersin a berii cu macra American
Bud. Judec#torul austriac a introdus un recurs prejudicial n fa!a
instan!ei de la Luxemburg, pentru a stabili n ce m#sur# sunt conforme
legisla!iei comunitare "i pot fi aplicate n spe!# dispozi!iile unui tratat
bilateral, care acord# protec!ie unei indica!ii geografice chiar dac# nu
exist# pericolul inducerii n eroare a consumatorilor.

Dreptul aplicabil:
Regulamentul 2081/92 privind protec!ia indica!iilor geografice
"i a denumirilor de origine
Articolul 28 TCE: ntre statele membre sunt interzise
restric!iile cantitative la import, precum "i toate m#surile cu efect
echivalent acestora.
Articolul 30 TCE: Dispozi!iile art. 28 "i 29 nu mpiedic#
impunerea unor interdic!ii sau restric!ii la import, export sau tranzit,
justificate de ra!iuni de moral# public#, ordine public#, securitate
public#, protec!ia s#n#t#!ii "i vie!ii persoanelor "i animalelor, (),
protec!ia propriet#!ii industriale "i comerciale ().
Articolul 307 al. 1 TCE: Dispozi!iile prezentului tratat nu
aduc atingere drepturilor "i obliga!iilor rezultate din conven!ii
ncheiate nainte de 1 ianuarie 1958 sau pentru statele care au aderat


212
mai trziu, naintea ader#rii, ntre unul sau mai multe state membre, pe
de o parte, "i unul sau mai multe state ter!e, pe de alt# parte.

Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
n solu!ia dat#, Curtea a stabilit c# dispozi!iile Regulamentului
2081/92 nu se opun aplic#rii unui tratat bilateral care protejeaz# o
indica!ie geografic# simpl# "i indirect# (nu exist# leg#tur# direct# ntre
o calitate a produsului "i originea sa geografic#, ci men!ionarea acestei
indica!ii are doar rolul s# informeze consumatorul c# produsul provine
dintr-o anumit# regiune sau dintr-un anumit stat).
n schimb, dispozi!iile tratatului amintit pot constitui un
obstacol n calea liberei circula!ii a m"rfurilor care sunt legal
comercializate pe teritoriul unui stat membru, contravenind astfel
articolului 28 TCE, care interzice orice restric!ii la importul
m#rfurilor.
Dup# ce stabile"te aplicarea de principiu a articolului 28 n
spe!#, Curtea verific# n ce m#sur# o asemenea restric!ie la import
poate fi justificat# de excep!iile prev#zute la articolul 30 TCE. Instan!a
constat# c# aplicarea dispozi!iilor tratatului bilateral n spe!# are ca
obiectiv asigurarea unei concuren!e loiale, nscriindu-se n protec!ia
propriet#!ii industriale "i comerciale din cadrul articolului 30 TCE.
Prin urmare, dac# judec#torul na!ional stabile"te, n urma
cercet#rilor efectuate, c# denumirea Bud desemneaz# o regiune de
pe teritoriul Cehiei, iar aceast# denumire trebuie protejat# n
conformitate cu regimul propriet#!ii industriale "i comerciale, dreptul
comunitar nu se opune extinderii protec!iei denumirii respective pe
teritoriul Austriei, n conformitate cu prevederile tratatului bilateral
ncheiat ntre cele dou# state.
n ceea ce prive"te tratatul bilateral invocat de Cehia, pozi!ia
Cur!ii merge n sensul recunoa#terii opozabilit"!ii drepturilor #i
obliga!iilor rezultnd din acest act, fiind vorba de un tratat
ncheiat de un stat membru (Austria) nainte de aderarea la Uniune,
aplicndu-se deci dispozi!iile art. 307 al. 1 TCE (n prealabil trebuie
ns# stabilit de judec#torul na!ional dac# tratatul este nc# n vigoare n
urma schimb#rilor intervenite n situa!ia juridic# a unei p#r!i -
respectiv dezmembrarea Cehoslovaciei, parte originar# la tratat, "i


213
succesiunea Republicii Cehe la acordurile interna!ionale ncheiate de
fostul stat).
n acest context, Curtea reaminte"te c#, potrivit art. 307 TCE,
chiar dac# obliga!iile rezultnd din tratatul ncheiat de un stat membru
nainte de aderarea la Uniunea European# ar fi incompatibile cu
legisla!ia comunitar#, pn" la eliminarea incompatibilit"!ilor,
judec"torul na!ional poate s" aplice dispozi!iile tratatului
bilateral.

Cazul: De Danske Bilimportorer c. Skatteministeriet, Told-
go Skattestyrelsen, 17 iunie 2003

Situa!ia de fapt
n Danemarca nu se produc automobile. n ianuarie 1999, De
Danske Bilimportorer (DBI), o asocia!ie danez# de importatori de
vehicule, a cump#rat un autovehicul nou, marca Audi, pentru un pre!
total de 67.152 EURO din care 40.066 EURO au fost pl#ti!i cu titlu de
tax# de nmatriculare.
Estimnd c# taxa de nmatriculare a fost pl#tit# f#r# justificare,
DBI a cerut rambursarea sa de c#tre autorit#!ile fiscale daneze.
Acestea au refuzat cererea. n consecin!#, DBI a introdus un recurs
mpotriva Skatteministeriet (Ministerul Impozitelor "i Accizelor). n
sprijinul cererii sale, reclamanta a invocat principiul libert#!ii de
circula!ie a m#rfurilor, principiu prev#zut de tratatul CE. n acest
context, justi!ia danez# a ntrebat CJCE dac# un impozit indirect
perceput de un stat membru (o tax# de nmatriculare), care se ridic#,
pentru vehiculele noi, la 105% din prima tran"# de 52.800 DKK "i la
180% din restul valorii impozabile, pot constitui o m#sur# cu efect
echivalent unei restric!ii cantitative la import, fiind, din acest motiv,
incompatibil# cu principiul liberei circula!ii a m#rfurilor.

Dreptul aplicabil
Art. 90 TCE privind interzicerea impunerii asupra
produselor din alte state membre a unor taxe superioare celor
care se aplic" produselor na!ionale similare, precum #i taxele
interne de natur" s" protejeze indirect alte produse.214
Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
Curtea constat# c# taxa danez# de nmatriculare prezint# un
pronun!at caracter fiscal "i este perceput nu ca urmare a trecerii
frontierei, ci cu ocazia primei nmatricul#ri a vehiculului pe teritoriul
Danemarcei. Ea apar!ine, deci, regimului general de redeven!e interne
asupra m#rfurilor. n consecin!#, problema trebuie analizat# prin
prisma art. 90 TCE. Acest articol interzice impunerea, asupra
produselor din alte state membre, a unor taxe superioare celor care se
aplic# produselor na!ionale similare, precum "i taxele interne de natur#
s# protejeze indirect alte produse. Articolul vizeaz# s# asigure libera
circula!ie a m#rfurilor ntre statele membre, n condi!ii concuren!iale
normale, prin eliminarea tuturor formelor de protec!ie, putnd rezulta
din aplicarea de impozit#ri interne discriminatorii produselor originare
din alte state membre. Acest text trebuie, de asemenea, s# garanteze
neutralitatea perfect# a impozit#rilor interne cu privire la concuren!a
dintre produsele na!ionale "i produsele importate.
Curtea reaminte"te c# art. 90 TCE nu poate fi invocat mpotriva
impozit#rilor interne asupra produselor importate n absen!a unei
produc!ii na!ionale similare sau concurente. Este interzis# n mod
special cenzurarea caracterului excesiv al nivelului de taxare pe care
statele membre l-ar putea stabili pentru anumite produse, n absen!a
oric#rui efect discriminatoriu sau protector. Avnd n vedere c# n
Danemarca nu exist# produc!ie na!ional# de ma"ini, CJCE a stabilit c#
taxa de nmatriculare danez# viznd autovehiculele noi nu intr# n
sfera de aplicare a art. 90 TCE "i c#, n orice caz, sumele comunicate
nu conduc la concluzia c# libera circula!ie a acestui tip de produse
ntre Danemarca "i celelalte state membre este afectat# din cauza taxei
foarte mari.

Cazul: Comisia contra Spaniei, recurs n nerespectarea
obliga!iilor, 16 ianuarie 2003

Situa!ia de fapt
Comisia a introdus dou# recursuri, n baza art. 226 TCE,
mpotriva Spaniei "i Italiei, solicitnd Cur!ii s# constate nc#lcarea
dispozi!iilor articolului 28 TCE de c#tre cele dou# state, respectiv


215
impunerea de restric!ii cantitative la import, aducnd astfel
atingere liberei circula!ii a m#rfurilor n interiorul Comunit#!ii.
n spe!#, Spania "i Italia interziseser" comercializarea sub
denumirea de ciocolat" a unor produse care respectau
con!inutul minim de unt de cacao impus de regulile comunitare,
dar care aveau n compozi!ie #i materii grase vegetale altele dect
untul de cacao, n propor!ie de pn" la 15% din con!inutul total.
Produsele respective erau fabricate n alte state membre (Danemarca,
Italia, Portugalia, Suedia, Finlanda, Marea Britanie), cu respectarea
legisla!iei lor interne, dar Spania "i Italia au interzis pe teritoriul lor
comercializarea acestor produse sub denumirea de ciocolat#,
impunnd utilizarea denumirii nlocuitor de ciocolat".

Dreptul aplicabil:
articolul 28 TCE: ntre statele membre sunt interzise
restric!iile cantitative la import, precum "i toate m#surile cu efect
echivalent acestora;
directiva 73/241/CEE din 24 iulie 1973 relativ" la
apropierea legisla!iilor statelor membre privind produsele din
cacao #i din ciocolat" destinat" alimenta!iei umane;
directiva 2000/36 din 23 iunie 2000 privind produsele din
cacao #i ciocolat" destinate alimenta!iei umane, care, la data
intr"rii n vigoare (3 august 2003), a abrogat dispozi!iile directivei
73/241.

Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
Din analiza dispozi!iilor Directivei din 1973, Curtea remarc# c#,
prin acest act, se urm#re"te stabilirea unor reguli comunitare n
materie, pentru a permite libera circula!ie a produselor din ciocolat#
n interiorul Comunit#!ii.
Directiva prevedea n mod expres posibilitatea statelor
membre de a men!ine dispozi!iile na!ionale privind ad"ugarea
unor materii grase vegetale n afar" de untul de cacao pentru
produsele fabricate pe teritoriul lor. Fa!# de aceast# situa!ie,
celelalte state membre nu pot s# introduc# restric!ii privind circula!ia
produselor astfel fabricate, iar obliga!ia de schimbare a denumirii lor
cu nlocuitori de ciocolat# este susceptibil# de a crea obstacole n


216
calea acestei libert"!i, n m#sura n care au o influen!# negativ#
asupra modului de percepere a produselor de c#tre consumatori.
n conformitate cu prevederile articolului 30 TCE, asemenea
m#suri restrictive pot fi justificate prin ap#rarea unor interese diverse,
iar din jurispruden!a constant# a Cur!ii, protec!ia consumatorilor se
poate ncadra n acestea. Trebuie ns# ndeplinite dou# condi!ii:
restric!iile respective trebuie s# se aplice n mod nediscriminatoriu
produselor na!ionale "i celor importate, respectiv, s# fie propor!ionale
cu obiectivul urm#rit. n spe!#, principiul propor!ionalit#!ii nu este
respectat, Curtea considernd c# obiectivul privind protec!ia
consumatorilor poate fi realizat n mod satisf#c#tor printr-o men!iune
pe ambalaj care s# specifice prezen!a materiilor grase vegetale n
con!inutul produsului respectiv.
Prin urmare, dispozi!iile legisla!iei spaniole "i italiene contravin
regulilor comunitare n materia liberei circula!ii a m#rfurilor ntre
state.
Not!: Directiva 2000/36, care a intrat n vigoare dup!
pronun"area hot!rrii Cur"ii, abrognd dispozi"iile directivei din
1973, permite ad!ugarea unor materii grase vegetale, altele dect
untul de cacao, ntr-o propor"ie de pn! la 5%.


6.2. Libera circula"ie a serviciilor

Defini!ii
Libera circula!ie a serviciilor este definit# ca fiind dreptul de a
oferi servicii pe teritoriul oric#rui stat membru, plecnd de la un sediu
principal sau secundar aflat pe teritoriul Uniunii Europene.
Serviciile sunt definite ca ansamblul presta!iilor care nu cad sub
inciden!a reglement#rilor privitoare la libera circula!ie a m#rfurilor,
capitalurilor sau persoanelor. Se spune c# aceast# libertate are un
caracter rezidual sau subsidiar. Jurispruden!a Cur!ii de Justi!ie a
stabilit trei criterii de identificare:
1. Prestatorul serviciilor trebuie s# fie stabilit pe teritoriul unui
stat membru, altul dect cel al beneficiarului presta!iei, iar prestarea
serviciului trebuie s# se fac# cu trecerea unei frontiere interioare a
Uniunii.


217
2. Prestatorul s# fi fost stabilit n spa!iul Pie!ei unice a UE.
3. Presta!ia s# fie remunerat#.
Art. 50 din Tratatul de la Roma (CEE) prevede c# prestatorul de
servicii poate exercita "i numai temporar prestarea de servicii n alt#
!ar#. Dac# el "i-ar stabili sediul pe teritoriul statului n cauz#, nu ar mai
fi vorba de libera circula!ie a serviciilor, ci de libertatea de stabilire.
Alegerea ntre libertatea de stabilire "i libera circula!ie a serviciului
apar!ine prestatorului "i poate fi determinat# de posibilitatea p#str#rii
unui anume regim fiscal "i/sau social, legea aplicabil# contractelor,
regulile de facturare.
Domeniile n care pot fi prestate serviciile sunt largi: publicitate,
audiovizual, activit#!i financiare, bancare, asigur#ri, intermediere,
transport, turism, consultan!#, profesii liberale etc.
Libera circula!ie a serviciilor poate fi activ", atunci cnd
furnizorul se deplaseaz# pe teritoriul statului beneficiarului, "i pasiv",
cnd beneficiarul se deplaseaz# n statul membru unde este stabilit
prestatorul.

Libera circula!ie a serviciilor de tip activ se asigur# prin:
1. Interdic!ia discrimin"rii fondate pe na!ionalitatea sau
reziden!a prestatorului. Sunt interzise discrimin#rile directe,
indirecte sau deghizate, precum "i m#surile prin care prestatorul este
supus unor sarcini sau cotiza!ii la care acesta este deja supus n !ara sa
de origine.
2. Interdic!ia m"surilor na!ionale restrictive aplicate n mod
nediscriminatoriu. Este vorba de m#suri na!ionale care
reglementeaz# accesul exemplu: la unele profesii, este condi!ionat
de de!inerea unor titluri, diplome, calific#ri sau exercitarea
exemplu: controale administrative, contabilitate, declara!ii
administrative.
n anumite condi!ii, sunt admise "i m#suri na!ionale restrictive,
care pot fi justificate prin ra!iuni de ordin general. Aceste condi!ii
sunt:
1) domeniul vizat s# nu fi fost armonizat;
2) m#sura s# urm#reasc# un interes general;
3) m#sura s# nu fie discriminatorie;
4) m#sura s# fie n mod obiectiv necesar#;


218
5) m#sura s# fie propor!ional# cu scopul urm#rit;
6) m#sura s# respecte principiul recunoa"terii reciproce.
n cazul liberei circula!ii a serviciilor pasiv", beneficiarul care
se deplaseaz# la prestator, renun!nd astfel la protec!ia dreptului s#u
na!ional, trebuie s# aib# acces la toate serviciile, f#r# s# fie supus unor
restric!ii pe criteriul na!ionalit#!ii sau reziden!ei.
Beneficiarii liberii circula!ii a serviciilor pot fi att persoanele
fizice, ct "i persoanele juridice.
Persoana fizic". Este avut# n vedere persoana fizic# avnd
calitatea de resortisant (rezident) comunitar.
Persoana juridic". Neexistnd un sistem general de
recunoa"tere a persoanelor juridice, sunt aplicabile reglement#rile
na!ionale.
Curtea European# a decis c# simplul fapt c# un agent economic
furnizeaz# servicii n alt stat membru de o manier# mai mult sau mai
pu!in frecvent# sau regulat# sau chiar pe o perioad# mai lung# de timp,
f#r# a dispune de o infrastructur# care s#-i permit# exerci!iul stabil "i
continuu al acestei activit#!i profesionale, nu este suficient pentru a
considera aceast# ntreprindere stabilit# n acest stat membru. Curtea a
mai decis c# obliga!ia de nscriere n registrul meseriilor constituie o
restric!ie a libert#!ii de prestare a serviciilor. Aceast# formalitate este
de natur# s# ntrzie, s# complice sau s# fac# mai oneroas# prestarea
de servicii n statul membru de primire odat# ce sunt ndeplinite
condi!iile prev#zute de directiva privind recunoa"terea calific#rilor
profesionale.
Jurispruden!a Cur!ii de Justi!ie a Uniunii Europene este n sensul
c# potrivit regulilor comunitare, presta!iile oferite n schimbul unei
remunera!ii sunt considerate drept servicii.
Tot Curtea de Justi!ie a Uniunii Europene a formulat principiul
potrivit c#ruia un avantaj fiscal rezultnd pentru prestatorii de servicii
din nivelul de fiscalitate redus existent n statul n care ace"tia sunt
stabili!i, nu ar constitui, pentru alt stat membru o justificare a unui
tratament fiscal mai pu!in favorabil aplicat destinatarilor serviciilor
stabili!i n acest din urm# stat.
Existen!a cerin!ei autoriz#rii prealabile n cazul ngrijirilor
medicale care necesit# spitalizarea poate ap#rea ca justificat# n
vederea garant#rii unui acces permanent "i echilibrat la servicii


219
medicale de calitate "i a asigur#rii echilibrului financiar al sistemului
sanitar, cu condi!ia respect#rii principiului general al
propor!ionalit#!ii. Principiul comunitar al libert#!ii de prestare a
serviciilor n interiorul Uniunii Europene se opune unei reglement#ri
na!ionale care impune ob!inerea de c#tre asigurat a unei autoriz#ri
prealabile n cazul ngrijirilor medicale prestate pe teritoriul unui alt
stat membru de c#tre personalul medical neacreditat pe lng# casa de
asigur#ri din statul de origine al asiguratului.
Simplul fapt c# un agent economic furnizeaz# servicii ntr-un alt
stat membru de manier# mai mult sau mai pu!in frecvent# sau regulat#
sau chiar pe o perioad# mai lung# de timp, f#r# a dispune de
infrastructura care s#-i permit# exerci!iul stabil "i continuu al acestei
activit#!i profesionale nu este suficient pentru a considera aceast#
ntreprindere ca fiind stabilit# n acel stat membru. Curtea a relevat
faptul c# obliga!ia de nscriere n Registrul Meseriilor, cerin!# a
legisla!iei germane, constituie o restric!ie a libert#!ii de prestare a
serviciilor ce nu este justificat# de ra!iuni imperios necesare de interes
general, cum ar fi obiectivul garant#rii calit#!ii activit#!ilor artizanale.
Dreptul comunitar se opune ca un operator economic s# aib# obliga!ia
de a se nregistra n Registrul Meseriilor pentru c# acest fapt este de
natur# a ntrzia, a complica sau a face mai oneroas# prestarea de
servicii n statul membru de primire, o dat# ce sunt ndeplinite
condi!iile prev#zute de directiva privind recunoa"terea calific#rilor
profesionale.
Sunt exceptate de la dispozi!iile privind libera circula!ie a
serviciilor, n ceea ce prive"te statul membru interesat, activit#!ile care
sunt asociate n acest stat, chiar "i cu titlu ocazional, exercit#rii
autorit#!ii publice. Except#ri mai pot fi stabilite de Parlamentul
European "i Consiliul de Mini"tri.
Prevederile Tratatului privind func!ionarea Uniunii Europene
referitoare la libera circula!ie a serviciilor nu pot aduce atingere
aplic#rii actelor cu putere de lege "i actelor administrative care prev#d
un regim special pentru resortisan!ii str#ini din motive de ordine
public#, siguran!# public# "i s#n#tate public#. Parlamentul European "i
Consiliul adopt# directive privind coordonarea acestor m#suri.
Libera circula!ie a serviciilor are aspecte comune cu libera
circula!ie a persoanelor, activit#!ile independente lucrative ale


220
persoanelor putnd s# mbrace caracterul de prestare de servicii. De
aceea, Parlamentul European "i Consiliul, n procedura legislativ#
ordinar# adopt# directivele privind recunoa"terea reciproc# a
diplomelor, certificatelor "i altor titluri oficiale de calificare, precum "i
privind coordonarea actelor cu putere de lege "i a actelor
administrative ale statelor membre cu privire la accesul la activit#!ile
independente "i la exercitarea acestora. n privin!a profesiilor
medicale, paramedicale "i farmaceutice, eliminarea treptat# a
restric!iilor este subordonat# coordon#rii condi!iilor lor de exercitare a
acestora n diferitele state membre.
Sunt asimilate persoanelor fizice resortisante ale statelor
membre, societ#!ile constituite n conformitate cu legisla!ia unui stat
membru "i avnd sediul social, administra!ia central# sau locul
principal de desf#"urare a activit#!ii n cadrul Uniunii. Prin societ#!i,
Tratatul privind func!ionarea Uniunii Europene (art. 54, ex.-art. 48
TCE), desemneaz# societ#!ile constituite n conformitate cu
dispozi!iile legisla!iei civile sau comerciale, inclusiv societ#!ile
cooperative "i alte persoane juridice de drept public sau privat, cu
excep!ia celor f#r# caracter lucrativ.
n privin!a serviciilor de transport, n interiorul Uniunii sunt
interzise discrimin#rile care const# n aplicarea de c#tre un
transportator a unor tarife "i condi!ii diferite n func!ie de !ara de
origine sau de destina!ie, pentru acelea"i m#rfuri "i pe acelea"i rute de
transport. Este, de asemenea interzis#, aplicarea de c#tre un stat
membru, a unor tarife "i condi!ii care includ orice element de sprijin
sau de protec!ie n beneficiul uneia sau mai multor ntreprinderi sau
industrii anume, pentru transporturi efectuate n cadrul Uniunii.
Dreptul comunitar trebuie interpretat n sensul c# nu se opune
reglement#rilor unui stat membru de atribuire a serviciilor po"tale unei
societ#!i comerciale pe ac!iuni cu capital integral de stat. Aceast#
derogare a fost instituit# prin art. 7 din Directiva nr. 97/67 (Cauza C
220/06).
Restric!ia privind libera prestare a serviciilor care const# n
faptul c# o reglementare na!ional# care prevede aplicarea unei scutiri
de la impozitul pe venit n privin!a remunera!iilor pl#tite de
universit#!i persoane juridice de drept public, stabilite pe teritoriul
na!ional n schimbul unei activit#!i de nv#!#mnt exercitate cu titlu


221
accesoriu, ns# refuz# aplicarea atunci cnd aceste remunera!ii sunt
pl#tite de o universitate stabilit# ntr-un alt stat membru, nu este
justificat# de motive imperative de ordin general. O astfel de
reglementare, care se aplic# n acela"i mod resortisan!ilor na!ionali "i
str#ini care exercit# activit#!i n cadrul persoanelor juridice na!ionale
de drept public, instituie un tratament mai pu!in favorabil pentru
serviciile furnizate unor destinatari din alte state membre, n
compara!ie cu tratamentul prev#zut pentru serviciile prestate pe
teritoriul na!ional. Aceast# restric!ie nu poate fi justificat# de
promovarea nv#!#mntului, a cercet#rii "i a dezvolt#rii n m#sura n
care ea aduce atingere libert#!ii profesorilor care "i exercit# activitatea
cu dreptul accesoriu de a alege locul unde s# "i presteze serviciile,
f#r# s# se fi stabilit. Restric!ia nu poate fi justificat# nici de necesitatea
asigur#rii coeren!ei sistemului fiscal na!ional, din moment ce, din
punctul de vedere al regimului fiscal, nu exist# o leg#tur# direct# ntre
scutirea fiscal# a ndemniza!iilor pentru cheltuieli profesionale pl#tite
de universit#!ile na!ionale (n spe!# universit#!ile germane) "i o
compensare a acestui avantaj cu o prelevare fiscal# determinat#.
Faptul c# statele membre au competen!a de a decide ele nsele cu
privire la organizarea sistemului educa!ional propriu, nu poate face
compatibil# cu dreptul comunitar o reglementare care prevede
beneficiul unei scutiri fiscale pentru contribuabilii care exercit#
activit#!i n serviciul sau n numele unei universit#!i na!ionale.
Reglementarea n cauz# nu este o m#sur# legat# de organizarea
sistemului educa!ional, ci o m#sur# fiscal# de natur# general# care
acord# un avantaj fiscal atunci cnd un particular se consacr#
desf#"ur#rii unor activit#!i n beneficiul colectivit#!ii. Chiar dac# o
astfel de reglementare constituia o m#sur# legat# de organizarea
sistemului educa!ional, aceasta nu ar nsemna c# ar fi mai pu!in
incompatibil# cu tratatul, avnd n vedere c# afecteaz# alegerea locului
n care s# "i presteze serviciile profesorii care "i exercit# profesia cu
titlu accesoriu. (Cauza C 281/06).
Art. 49 TCE (actualul art. 56 din Tratatul privind func!ionarea
Uniunii Europene), care prevede c# sunt interzise restric!iile privind
libera prestare a serviciilor cu privire la resortisan!ii statelor membre
stabili!i ntr-un alt stat membru dect cel al beneficiarului serviciilor,
trebuie interpretat n sensul c# nu se opune unei reglement#ri adoptate


222
de un stat membru care impune distribuitorilor de televiziune prin
cablu ce "i desf#"oar# activitatea pe teritoriul relevant al respectivului
stat membru s# difuzeze, n temeiul unei a"a numite obliga!ii must
carry (care trebuie ndeplinit#; impus#) programele de televiziune
emise de posturi private care se afl# sub controlul organelor puterilor
publice ale statului n cauz#, desemnate n acest scop de c#tre stat,
atunci cnd reglementarea:
urm#re"te un interes general, precum p#strarea n temeiul
unei politici culturale a acelui stat membru, a caracterului pluralist al
ofertei de programe de televiziune n cadrul acelui teritoriu "i,
nu este dispropor!ionat# n raport cu acest obiectiv, fapt
pentru care trebuie ca modalit#!ile de aplicare a acesteia s# fie
adoptate cu respectarea unei proceduri transparente ntemeiate pe
criterii obiective, nediscriminatorii "i cunoscute dinainte.
Acordarea statutului must carry nu trebuie s# fie subordonat#,
nici n drept, nici n fapt, unei cerin!e privitoare la stabilirea pe
teritoriul na!ional (cauza 250/06).
Un stat membru care impune organismelor private de control al
produselor ob!inute din agricultura ecologic# care au fost autorizate
ntr-un alt stat membru, s# dispun# de un sediu pe teritoriul na!ional
pentru a furniza presta!ii de control n acel stat, nu "i ndepline"te
obliga!iile ce i revin n temeiul fostului art. 49 TCE, actualul art. 56
din Tratatul privind func!ionarea Uniunii Europene care interzice
restric!iile privind libera circula!ie a serviciilor (Cauza C 393/05 "i C
404/05).
Art. 7 alin. 4 din Legea fundamental# a Republicii Federale
Germania din 23 mai 1949 prevede n privin!a "colilor private, dup#
cum urmeaz#:
(4) Dreptul de a nfiin!a "coli private este garantat. $colile
private, alternative "colilor publice trebuie s# fie aprobate de stat "i
sunt supuse legilor landurilor. Aprobarea trebuie s# fie acordat# atunci
cnd "colile private nu au un nivel inferior fa!# de "colile publice n
ceea ce prive"te programele, dot#rile "i preg#tirea "tiin!ific# a
personalului didactic "i nici nu favorizeaz# o selectare a elevilor n
func!ie de averea p#rin!ilor. Aprobarea trebuie s# fie refuzat# n cazul
n care situa!ia economic# "i juridic# a personalului didactic nu este
suficient garantat#.


223
Germania a exclus, f#r# excep!ie, de la deducerea fiscal#,
cheltuielile de "colarizare legate de frecventarea unei "coli situate n
alt stat membru al Uniunii Europene.
De"i art. 50 (fost) din TCE nu men!ioneaz# dect libera prestare
a serviciilor activ#, n cadrul c#reia prestatorul serviciului se
deplaseaz# la beneficiarul serviciului, rezult# din jurispruden!a
constant# "i consacrat# a Cur!ii de Justi!ie a Uniunii Europene c#
libera presta!ie a serviciilor include libertatea destinatarilor serviciilor
de a se deplasa ntr-un alt stat membru n care se afl# prestatorul
pentru a beneficia de astfel de servicii. In conformitate cu ultimul
alineat al art. 50 CE, serviciile sunt presta!ii furnizate n mod obi"nuit
n schimbul unei remunera!ii.
Curtea de Justi!ie UE a exclus din no!iunea de servicii n
sensul avut de art. 50 CE cursurile organizate de anumite institu!ii care
f#ceau parte dintr-un sistem de nv#!#mnt public "i care erau finan!ate
n ntregime sau n mare parte din fonduri publice. n schimb
organizarea unor cursuri de c#tre institu!ii de nv#!#mnt finan!ate n
cea mai mare parte din fonduri private, n special de c#tre studen!i "i
p#rin!ii acestora, constituie servicii n sensul art. 50 TCE, scopul
urm#rit de aceste institu!ii fiind de ob!inerea unei remunera!ii pentru
serviciul oferit.
Art. 49 TCE este aplicabil reglement#rii na!ionale n m#sura n
care "coala privat# n care contribuabilii unui stat membru "i
"colarizeaz# copii este stabilit# n alt stat membru "i poate fi
considerat# drept furnizor de servicii remunerate, respectiv, este
finan!at# n cea mai mare parte din fonduri private.
O astfel de reglementare dezavantajeaz# din punct de vedere
fiscal "i afecteaz# salaria!ii care provin din alt stat membru sau pe
contribuabilii care exercit# o activitate independent# "i care s-au
instalat n Germania din motive personale "i doresc s# "i "colarizeze
n continuare copii n statul lor de origine, ct "i pe contribuabilii
germani care din cauza transferului domiciliului ntr-un alt stat
membru, "i-au nscris copiii ntr-o "coal# privat# din statul membru
unde domiciliaz#.
Dispozi!iile care mpiedic# sau descurajeaz# un resortisant al
unui stat membru s# p#r#seasc# statul de origine, constituie obstacole


224
n calea acestei libert#!i, chiar dac# se aplic# indiferent de cet#!enia
lucr#torilor n cauz#.
Prin excluderea, n mod general, a cheltuielilor de "colarizare
pl#tite "colilor stabilite ntr-un alt stat membru de la deducerea fiscal#,
Germania nu "i-a ndeplinit obliga!iile privind libera circula!ie a
serviciilor prev#zut# de art. 39 CE "i 43 CE. (Cauza C 318/05).
Nu ncalc# dispozi!iile art. 49 CE statul membru care impune
angajatorilor str#ini care angajeaz# lucr#tori pe teritoriul s#u na!ional,
obliga!ia de a traduce n limba acelui stat membru, anumite documente
care trebuie p#strate la locul de munc# pe ntreaga durat# a ncadr#rii
efective n munc# a lucr#torilor deta"a!i.
De"i aceast# obliga!ie creaz# o pozi!ie de inegalitate din punctul
de vedere al concuren!ei, cu angajatorii stabili!i n statul gazd#, prin
cheltuielile pe care le genereaz# "i descurajeaz# prestatorii stabili!i pe
teritoriul altui stat membru s# presteze servicii n acest stat membru "i
constituie o restric!ie privind libera circula!ie a serviciilor, ea poate fi
justificat# printr-un obiectiv de interes general n leg#tur# cu protec!ia
social# a lucr#torilor deoarece permite autorit#!ilor competente din
statul membru gazd# s# efectueze controalele necesare pentru a
garanta drepturile lucr#torilor.
Nu "i ndepline"te obliga!iile ce i revin, conform art. 49 CE,
statul membru care impune ntreprinderilor str#ine, cu ncadrare n
munc# temporar#, obliga!ia de a declara nu numai punerea la
dispozi!ie a unui lucr#tor n favoarea unei ntreprinderi utilizatoare n
statul membru respectiv, ci orice modificare referitoare la acel loc, n
timp ce ntreprinderile de acela"i tip stabilite n acest stat membru nu
sunt supuse acestei obliga!ii suplimentare (Cauza C 490/04).
O reglementare na!ional# care interzice exercitarea activit#!ilor
de colectare, acceptare, nregistrare "i transmitere a propunerilor de
pariuri, n special pariuri sportive, n lipsa unei concesiuni sau a
autoriza!iei poli!iei eliberate de statul membru vizat, de c#tre un
operator f#r# licen!# n contul unei societ#!i "i care opereaz# pe baz#
de autoriza!ie ntr-un alt stat membru, constituie o restric!ie la
libertatea de stabilire, precum "i la libertatea de a presta servicii,
prev#zute de art. 43 CE "i 49 CE. Este de competen!a instan!elor
statului membru s# verifice dac#, n m#sura n care limiteaz# num#rul
de operatori care ac!ioneaz# n sectorul jocurilor de noroc,


225
reglementarea na!ional# r#spunde cu adev#rat obiectivului de
prevenire a exploat#rii activit#!ilor din acest sector n scopuri
criminale sau frauduloase. Articolele 43 CE "i 49 CE trebuie
interpretate n sensul c# se opun unei reglement#ri na!ionale care
exclude "i, mai mult, continu# s# exclud# din sectorul jocurilor de
noroc operatorii constitui!i sub form# de societ#!i de capitaluri ale
c#ror ac!iuni sunt cotate pe pie!ele reglementate, n lipsa unei
concesiuni sau a unei autoriza!ii a poli!iei cerute de legisla!ia na!ional#
atunci cnd aceste persoane nu au putut ob!ine respectivele concesiuni
sau autoriza!ii din cauza refuzului acestui stat membru, care ncalc#
dreptul comunitar de a li se acorda (C 338/04, C 359/04, C 360/04,
C 466/05).
Republica Elena a fost condamnat# de Curtea de Justi!ie a
Uniunii Europene (C 269/05), pentru c# a men!inut n vigoare:
drepturile portuare aplicabile navelor de pasageri
(incluznd navele de croazier#) sau navelor de m#rfuri, de intrare n
rad#, de acostare "i de ancoraj n porturile Pireu "i Salonic, mai reduse
atunci cnd transportul este efectuat ntre dou# porturi de pe teritoriul
na!ional dect atunci cnd transportul este interna!ional;
drepturile n favoarea fondurilor, organismelor portuare
constituite ca societ#!i pe ac!iuni potrivit legii nr. 2932/2001 "i ale
porturilor Pireu "i Salonic, percepute vehiculelor la mbarcarea pe
feriboturi care efectueaz# curse interna!ionale, n timp ce astfel de
drepturi nu sunt percepute pentru cursele ntre porturile grece"ti;
dreptul municipalit#!ilor pe teritoriul c#rora func!ioneaz#
porturile, de a percepe redeven!e pentru vehiculele care se mbarc# pe
feriboturi, avnd ca destina!ie porturi str#ine.
Prin men!inerea n vigoare a acestor drepturi, Republica Elen#
nu "i-a ndeplinit obliga!iile care i revin potrivit articolului 1 din
Regulamentul (CEE) nr. 4055/86 al Consiliului din 22 decembrie
1986, de aplicare a principiului libert#!ii de a presta servicii n
transporturile maritime ntre state membre "i ntre state membre "i !#ri
ter!e.
Curtea de Justi!ie a Uniunii Europene a fost solicitat# s# se
pronun!e n procedura hot#rrii preliminare cu privire la interpretarea
art. 43 CE "i 49 CE (C 330/07), referito la refuzul acord#rii societ#!ii
Jobra Gmbh, societate austriac#, a primei de cre"tere a investi!iei


226
pentru vehiculele grele pe care le-a cump#rat "i le-a nchiriat n sistem
de leasing societ#!ii Braunshofer Gmbh, alt# societate de drept
austriac, pentru motivul c# aceasta le utiliza n alte state membre.
Art. 108e alineatele 1 "i 2 din Legea austriac# din 1988
privind impozitul pe venit, denumit# ESTG din 1988, prevede:
1. investi!iile n bunuri economice care sunt eligibile pentru
prime pot da dreptul la o prim# de investi!ii de 10%, cu condi!ia ca
sumele utilizate pentru achizi!ionare sau pentru fabricare s# fie
deductibile fiscal pe calea amortiz#rii bunurilor supuse deprecierii (art.
7 "i 8).
2. bunurile eligibile pentru prime sunt bunurile economice
corporale neutilizate nc# ce fac parte din capitalul fix amortizabil. Nu
intr# n categoria bunurior economice eligibile pentru prime:
( ....)
bunurile economice care nu sunt utilizate ntr-un sediu
permanent situat pe teritoriul na!ional destinat realiz#rii de venituri n
sensul articolului 2 alineatul 3 punctele 1 3. Bunurile economice care,
n urma unei cesiuni cu titlu oneros, sunt utilizate n principal n
str!in!tate nu sunt considerate utilizate ntr-un sediu permanent situat
pe teritoriul na"ional.
Articolul 24 alineatul 6 din Legea din 1988 privind impozitul
pe profit prevede:
Dispozi!iile articolelor (.......) 108e "i 108f din ESTG din 1988
se aplic#, prin analogie, persoanelor juridice n sensul articolului 1, n
m#sura n care nu sunt scutite de impozitul pe profit.
O m#sur# na!ional# care restrnge libera prestare a serviciilor
poate fi justificat# atunci cnd vizeaz# n mod specific aranjamentele
pur artificiale, lipsite de realitate economic#, al c#ror unic scop const#
n ob!inerea unui avantaj fiscal. Cu toate acestea, mprejurarea c# o
societate care solicit# prima de investi!ii pune la dispozi!ie cu titlu
oneros
31
bunuri unei ntreprinderi care le utilizeaz# n principal n alte

31
Termenul juridic de oneros desemneaz# un tip de act juridic n
care ambele p#r!i urm#resc ob!inerea unui folos n schimbul folosului
procurat celeilalte p#r!i. Jurnali"tii utilizeaz# termenul de oneros, n mod
gre"it, n sensul de afacere necinstit#, folos nemeritat, eludare a legii, n locul
epitetului veros.


227
state membre, nu constituie n sine un abuz. O astfel de punere la
dispozi!ie nu constituie temeiul unei prezum!ii generale, privind
existen!a unei practice abuzive "i s# justifice o m#sur# care aduce
atingere exercit#rii unei libert#!i fundamentale garantate de tratat.
Articolul 49 CE se opune unei reglement#ri a unui stat membru,
n temeiul c#reia se refuz# acordarea avantajului unei prime de
investi!ii ntreprinderilor care dobndesc bunuri corporale, pentru
singurul motiv c# bunurile pentru care se solicit# aceast# prim# "i care
sunt puse la dispozi!ie cu titlu oneros, sunt utilizate n principal n alte
state membre.
Aplicarea unui regim fiscal mai pu!in favorabil bunurilor puse la
dispozi!ie cu titlu oneros "i folosite n alte state membre dect cele
utilizate pe teritoriul na!ional constituie, n principiu, o restric!ie
privind libera circula!ie a serviciilor prin descurajarea ntreprinderilor
care pot solicita acest avantaj fiscal s# furnizeze servicii de nchiriere
(leasing) agen!ilor economici care desf#"oar# activit#!i n alte state
membre. Aceast# m#sur# poate, de asemenea, s# descurajeze
ntreprinderea locatar# (utilizatoarea) s# exercite activit#!i
transfrontaliere datorit# leg#turilor economice strnse cu locatorul
(societatea de leasing). Reglementarea nu poate fi justificat# de cerin!a
repartiz#rii echilibrate a competen!elor fiscale ntre statele membre
deoarece veniturile locative produse prin punerea la dispozi!ie
(nchirierea, leasingul) bunurilor corporale pentru care se solicit#
prima de investi!ii sunt impozabile n statul membru care acord# prima
"i dreptul s#u fiscal nu este compromis.
Reglementarea nu este justificat# nici de cerin!a garant#rii
coeren!ei fiscale deoarece nu exist# nici o leg#tur# direct# ntre prima
de investi!ii acordat# locatorului (societ#!ii de leasing) pentru bunurile
corporale pe care le-a dobndit "i impozitarea ulterioar# a locatarului
(utilizatorului), a veniturilor realizate prin utilizarea acestor bunuri
puse la dispozi!ie cu titlu oneros.
228
6.2.1 Din jurispruden"a Cur"ii Europene de Justi"ie privind
libera circula"ie a serviciilor

Cazul: Forsakringsaktibolaget Skania & Ola Ramstedt/
Riksskatteverket, 26 iunie 2003

Situa!ia de fapt
Ola Ramstedt, cet#!ean suedez cu re"edin!a n Suedia, este
salariat la Societatea suedez# Skandia. Dl. Ramstedt "i Skandia au
convenit ca o parte din pensia domnului Ramstedt s# fie asigurat# prin
subscrierea, de c"tre Skandia, a unei asigur"ri de pensie
complementare la o societate de asigur"ri dintr-un alt stat
membru. Dl. Ramstedt "i Skandia au solicitat Comisiei
Administrative Fiscale dac# aceast# asigurare ar putea fi considerat#
ca o asigurare de b"trne!e. Comisia a considerat c#, potrivit
dispozi!iilor din legisla!ia suedez#, aceast# asigurare ar fi considerat#
de capital.
Instan!a superioar#, n fa!a c#reia s-a f#cut recurs, a cerut CJCE
s# se pronun!e asupra compatibilit"!ii dintre legisla!ia suedez" #i
reglement"rile comunitare n acest domeniu. n domeniul
asigur#rilor complementare de pensie subscrise "i ale c#ror prime sunt
pl#tite de angajator n favoarea unui angajat, legisla!ia suedez" face
distinc!ie ntre asigur"rile de persoane n vrst" (assurance
vieillesse) #i cele de capital (assurance capitaux).
n materie de fiscalitate direct#, cele dou# tipuri de asigur#ri sunt
supuse unor regimuri diferite de deducere diferite, avnd efecte mai
pu!in favorabile pentru asigur#rile de capital, "i, n consecin!#, pentru
asigur"rile complementare de pensie f"cute la un asigurator dintr-
un alt stat membru. Cotiza!iile pl#tite de c#tre un angajator cu titlu
de asigurare de b#trne!e sunt imediat deductibile din rezultatul s#u
impozabil, iar pensia v#rsat# ulterior este n ntregime impozabil# cu
titlu de impozit pe venit, pe care va trebui s#-l pl#teasc# salariatul
pensionat. Cotiza!iile v#rsate n cadrul unei asigur#ri de capital nu
sunt deductibile, dar angajatorul dispune de un drept de deducere a
sumelor pe care s-a angajat prin contract s# le verse salariatului.
Pentru salariat, sumele primite constituie un venit din munc#
impozabil.


229

Dreptul aplicabil
Sunt aplicabile dispozi!iile din Tratatul CE relative la libera
prestare de servicii (art. 49 TCE "i urm.).
Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
Curtea precizeaz# mai nti c#, potrivit regulilor comunitare,
presta!iile oferite n schimbul unei remunera!ii sunt considerate drept
servicii. n spe!", cotiza!iile v"rsate de Skandia constituie
contrapresta!ia economic" a pensiilor pe care le va primi dl.
Ramstedt dac" #i va nceta activitatea.
Curtea consider# c# reguli fiscale de genul celor n vigoare n
Suedia constituie o ngr"dire a liberei prest"ri de servicii. Aceste
reguli sunt susceptibile de a descuraja angajatorii suedezi s" ncheie
asigur"ri de pensie complementare la societ"!i de asigurare aflate
n alt stat membru.
Curtea, dup# analizarea argumentelor prezentate de guvernul
suedez, hot#r#"te c# regulile aflate n vigoare nu sunt justificate.
n ceea ce prive"te nevoia de a asigura coeren!a fiscal# a
sistemului na!ional, Curtea constat# c#, pentru a beneficia de o
asemenea justificare, este necesar s# existe o leg#tur# direct# ntre
facultatea de a deduce cotiza!ii "i caracterul impozabil al sumelor
v#rsate de c#tre asiguratori. Trebuie s# existe o m#sur# compensatorie
care s# contrabalanseze dezavantajul fiscal suferit de un angajator care
a ales o societate de asigur#ri din alt stat membru, spre deosebire de
un angajator care a ncheiat o asigurare de acela"i fel la o societate de
asigur#ri na!ional#.
Curtea estimeaz# c# eficacitatea controalelor fiscale poate fi
asigurat# prin metode care s# nu aduc# atingere principiului liberei
prest#ri de servicii, dnd exemplu n acest sens aplicarea directivei
comunitare din 1977 care prevede posibilitatea schimbului de
informa!ii, relative la impozit, ntre autorit#!ile competente din statele
membre.
n ceea ce prive"te nevoia de a asigura baza de calcul a statului
membru, Curtea reaminte"te principiul potrivit c"ruia un avantaj
fiscal rezultnd, pentru prestatorii de servicii, din nivelul de
fiscalitate redus existent n statul n care ace#tia sunt stabili!i, nu
ar constitui, pentru un alt stat membru, o justificare a unui


230
tratament fiscal mai pu!in favorabil aplicat destinatarilor
serviciilor stabili!i n acest din urm" stat.

Evaluare
Trebuie s# existe o m#sur# compensatorie care s#
contrabalanseze dezavantajul fiscal suferit de un angajator care a ales
o societate de asigur#ri din alt stat membru, spre deosebite de un
angajator care a ncheiat o asigurare de acela"i fel la o societate de
asigur#ri na!ional#.

Cazul: Muller, Faure/Onderlinge Waarborgmaatschappij et
Van Riet/Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO
Zorgverzekeringen,13 mai 2003, recurs prealabil

Situa!ia de fapt
Legisla!ia olandez# n materia asigur#rilor de s#n#tate are la
baz# principiul acord#rii presta!iilor n natur#, conform c#ruia
personalul medical autorizat acord# n mod gratuit ngrijire medical#
asigura!ilor. Prin personal medical autorizat se n!elege personalul care
a ncheiat conven!ii cu casele de asigur#ri. Prin urmare, pacien!ii nu
pot beneficia n mod gratuit, nici n Olanda, nici n str#in#tate, de
ngrijiri medicale din partea personalului care nu a ncheiat astfel de
conven!ii cu casele de asigur#ri olandeze, dect dup# ob!inerea
prealabil# a unei autoriza!ii speciale. Aceast# autoriza!ie se poate
acorda numai dac# se face dovada c# ngrijirile respective sunt
necesare "i nu pot fi acordate n timp util de un medic autorizat (n
Olanda).
Reclaman!ii, dou# persoane avnd re"edin!a n Olanda, au
solicitat n aceast# !ar# rambursarea cheltuielilor medicale efectuate n
Germania "i, respectiv, Belgia, f#r# s# fi avut autoriza!ia special" din
partea casei de asigur"ri olandeze, ntmpinnd ns# refuzul
acesteia, pe motiv c# ngrijirile respective puteau fi ob!inute n mod
satisf#c#tor ntr-un interval de timp rezonabil "i n Olanda. Litigiul a
ajuns n fa!a judec#torului olandez, care a sesizat Curtea de Justi!ie a
Comunit#!ilor Europene, n vederea verific#rii conformit#!ii legisla!iei
olandeze cu dreptul comunitar.231
Dreptul aplicabil
Articolul 49 TCE, libera prestare a serviciilor: n condi!iile
dispozi!iilor de mai jos, este interzis# restric!ionarea libert#!ii de
prestare a serviciilor n interiorul Comunit#!ii, n ceea ce prive"te
cet#!enii statelor membre stabili!i ntr-un alt stat membru dect
destinatarul presta!iei respective.

Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
n m#sura n care este evident c#, prin aplicarea legisla!iei
olandeze n materia asigur#rilor de s#n#tate, cet"!enii olandezi sunt
descuraja!i n a solicita ngrijiri medicale n alt stat membru,
condi!iile de ob!inere a ramburs#rii fiind mult mai oneroase dect dac#
ar apela la personalul olandez care a ncheiat conven!ii cu casele de
asigur#ri, suntem n prezen!a unei restric!ion"ri a liberei presta!ii a
serviciilor ntre statele membre, contravenindu-se astfel
dispozi!iilor Tratatului.
Dup# ce stabile"te existen!a unui obstacol n calea libert#!ii
amintite, Curtea examineaz# dac# aceste restric!ii pot fi justificate din
punctul de vedere al dreptului comunitar. Conform jurispruden!ei sale
anterioare, se reaminte"te c# riscul grav de perturbare a echilibrului
financiar n sistemul de asigur#ri sociale, precum "i necesitatea
men!inerii calit#!ii serviciilor medicale "i de spitalizare pot constitui
justific#ri ale unor restric!ii n calea liberei prest#ri a serviciilor ntre
statele membre. Pentru a verifica ndeplinirea acestor justific#ri n
spe!#, Curtea examineaz# n mod distinct situa!ia ngrijirilor medicale,
dup# cum acestea necesit# sau nu spitalizare.
Astfel, dup# cum Curtea a decis ntr-un caz precedent (Smits "i
Peerbooms), existen!a unei autoriza!ii prealabile n cazul
ngrijirilor medicale care necesit" spitalizare poate ap"rea ca
justificat" n vederea garant"rii unui acces permanent #i
echilibrat la servicii medicale de calitate #i a asigur"rii
echilibrului financiar al sistemului sanitar, cu condi!ia respect#rii
principiului general al propor!ionalit"!ii.
Situa!ia este alta n privin!a tratamentului ambulatoriu. n lipsa
prob#rii de c#tre Olanda a faptului c# suprimarea autoriza!iei
prealabile ar duce la deplas#ri masive peste frontier# a pacien!ilor
olandezi "i ar pune astfel n pericol echilibrul financiar al sistemului


232
medical, principiul comunitar al libert"!ii de prestare a serviciilor
din interiorul Uniunii se opune unei reglement"ri na!ionale care
impune ob!inerea de c"tre asigurat a unei autoriz"ri prealabile n
cazul ngrijirilor medicale prestate pe teritoriul unui alt stat
membru de c"tre personalul medical neacreditat pe lng" casa de
asigur"ri din statul de origine al asiguratului.
Curtea sanc!ioneaz# astfel Olanda, care, prin legisla!ia sa n
materia asigur#rilor de s#n#tate, contravine n mod nejustificat
principiilor ce guverneaz# libera circula!ie a serviciilor ntre !#rile
membre.

Cazul: Bruno Schnitzer c. Germania, recurs prealabil,
11decembrie 2003

Situa!ia de fapt
Bruno Schnitzer, cet#!ean german, conduce o ntreprindere,
persoan# juridic# portughez#, care desf#"oar# o activitate artizanal# n
Germania.
n conformitate cu legisla!ia german# n domeniu, activit#!ile
artizanale sunt autorizate doar pentru persoanele "i societ"!ile nscrise
n Registrul Meseriilor.
n anul 2000, autorit#!ile ora"ului Augsburg i-au administrat
domnului Schnitzer o amend" administrativ" pentru nc#lcarea legii
ce vizeaz# lupta mpotriva muncii la negru, pe motiv c"
ntreprinderea portughez" nu era nscris" n Registrul Meseriilor.
Dl. Schnitzer a contestat aceast# decizie n fa!a Tribunalului de
la Augsburg, care a cerut Cur!ii Europene de Justi!ie dac# legisla!ia
german# n domeniu se afl# n contradic!ie cu principiul libert#!ii
prest#rii de servicii "i cu directiva privind recunoa"terea reciproc# a
experien!ei profesionale.

Dreptul aplicabil:
art. 49 TCE privind libertatea prest"rii de servicii;
art. 50 TCE, unde sunt enumerate domeniile n care se pot
presta servicii (industrial, comercial, manufacturier, activit"!i
profesionale);


233
art. 54 TCE privind egalitatea de tratament n cazul
impunerii unor restric!ii prest"rii de servicii;
art. 55 TCE referitor la aspectele procedurale legate de
prestarea de serviciu;
Directiva Consiliului 64/427/EEC privind industria #i
firmele industriale de mici dimensiuni.

Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
Curtea estimeaz# c# ntreprinderea portughez# furnizeaz#
servicii c#rora le sunt aplicabile dispozi!iile din Tratatul instituind
Comunitatea European" referitoare la servicii, n cazul n care
aceast# ntreprindere este considerat# ca fiind stabilit# n Germania.
n consecin!#, Curtea constat" c" simplul fapt c" un agent
economic furnizeaz" servicii ntr-un alt stat membru de manier"
mai mult sau mai pu!in frecvent" sau regulat" sau chiar pe o
perioad" mai lung" de timp, f"r" a dispune de infrastructur" care
s"-i permit" exerci!iul stabil #i continuu al acestei activit"!i
profesionale, nu este suficient pentru a considera aceast"
ntreprindere ca fiind stabilit" n acel stat membru.
Pe de alt# parte, Curtea relev# faptul c# obliga!ia de nscriere n
Registrul Meseriilor constituie o restric!ie a libert"!ii de prestare a
serviciilor ce nu este justificat# de ra!iuni imperios necesare de interes
general, cum ar fi obiectivul garant#rii calit#!ii activit#!ilor artizanale.
n consecin!#, dreptul comunitar se opune ca un operator
economic s" aib" obliga!ia de a se nscrie n Registrul Meseriilor,
pentru c# acest fapt este de natur" a ntrzia, a complica sau a face
mai oneroas" prestarea de servicii n statul membru de primire,
odat" ce sunt ndeplinite condi!iile prev"zute de directiva privind
recunoa#terea calific"rilor profesionale.

6.3. Libera circula"ie a capitalurilor

Libera circula!ie a capitalurilor este reglementat# general de
dispozi!iile articolelor 63 (ex articolul 56 TCE), articolul 64 (ex
articolul 57 TCE), articolul 65 (ex articolul 58 TCE) "i articolul 66
(ex articolul 59 TCE) din Tratatul privind func!ionarea Uniunii
Europene.


234
Articolul 63 (ex articolul 56 TCE) din Tratatul privind
func!ionarea Uniunii Europene interzice orice restric!ii privind
circula!ia capitalurilor sau privind pl#!ile ntre statele membre precum
"i ntre statele membre "i !#rile ter!e.
Dispozi!iile articolului 63 nu aduc atingere aplic#rii n raport cu
!#rile ter!e a restric!iilor n vigoare la 31 decembrie 1993 n temeiul
dreptului intern sau al dreptului Uniunii, adoptate cu privire la
circula!ia capitalurilor c#tre !#ri ter!e sau provenind din !#ri ter!e n
cazul n care acestea implic#:
investi!ii directe, inclusiv investi!iile imobiliare;
stabilirea, prestarea de servicii financiare;
admiterea de valori mobiliare pe pie!ele de capital.
n privin!a statelor membre Bulgaria, Estonia "i Ungaria, data
avut# n vedere la determinarea restric!iilor n vigoare n temeiul
legisla!iilor na!ionale este 31 decembrie 1999.
Parlamentul European "i Consiliul, pentru realizarea obiectivului
liberei circula!ii a capitalurilor ntre statele membre "i !#ri ter!e, n cea
mai mare m#sur# posibil# "i f#r# a aduce atingere celorlalte capitole
ale tratatelor adopt# n procedur# legislativ# ordinar#, m#surile
referitoare la circula!ia capitalurilor avnd ca destina!ie !#ri ter!e sau
provenind din !#ri ter!e care implic# investi!ii directe, inclusiv
investi!iile imobiliare, stabilirea, prestarea de servicii financiare sau
admiterea de valori mobiliare pe pie!ele de capital.
De"i Parlamentul European este constituit ca urmare a votului
cet#!enilor europeni, "i este cel mai ndrept#!it s# adopte m#suri
legislative, aceast# ndrept#!ire fiind recunoscut# "i transpus# n tratate
n privin!a legifer#rii n comun cu Consiliul, n procedura codeciziei,
exist# nc# n tratate prevederi care dau competen!# legislativ# special#
Consiliului. Art. 64 (ex art. 57 TCE) din Tratatul privind
func!ionarea Uniunii Europene derog# de la procedura legislativ#
ordinar# "i d# dreptul Consiliului s# hot#rasc#, n conformitate cu o
procedur# legislativ# special#, n unanimitate "i dup# consultarea
Parlamentului European, adoptarea de m#suri care reprezint# un regres
n dreptul Uniunii n privin!a liberaliz#rii circula!iei capitalurilor
avnd ca destina!ie sau provenind din !#ri ter!e.
Circula!ia capitalurilor este diferit# de pl#!ile curente.


235
Circula!ia capitalurilor nu beneficiaz# de o definire printr-un act
normativ comunitar, a"a cum s-a procedat la libera circula!ie a
serviciilor. Definirea s-a f#cut de c#tre Curtea de Justi!ie. Desemneaz!
opera"iunile financiare care vizeaz! n mod esen"ial plasarea #i
investirea sumelor n cauz!, #i nu plata pentru o anumit! presta"ie.
Curtea de Justi!ie a mai statuat c# transferul fizic de bancnote nu poate
fi considerat o deplasare de capital atunci cnd el corespunde unei
obliga!ii de plat# decurgnd dintr-o tranzac!ie.
Beneficiarii liberei circula!ii a capitalurilor sunt cet#!enii statelor
membre, dar "i cet#!enii unor state ter!e care au re"edin!a pe teritoriul
unui stat membru UE, n conformitate cu directiva de liberalizare din
1988 (Directiva nr. 361 din 24.06.1988).
Liberalizarea circula!iei capitalurilor n UE s-a f#cut treptat prin
trei directive (din 18 decembrie 1962, JOCE, L49, 22 ianuarie 1963;
17 noiembrie 1986, nr. 86/566, JOCE, L332 din 26 noiembrie 1986 "i
nr. 88/361 din 24 iunie 1988, JOCE, L 178, 8 iulie 1988) "i prin
Tratatul de la Maastricht.
Prin liberalizarea circula!iei n UE s-au realizat o mai bun#
reparti!ie a capitalurilor "i o cre"tere global# a eficacit#!ii acestora.
Un stat membru poate lua m#suri restrictive privind libera
circula!ie a capitalurilor, pentru ra!iuni de interes general proprii, dar
asemenea m#suri pot fi aplicate numai de o manier# nediscriminatorie.
Orice persoan# c#reia i se aplic# o astfel de m#sur# trebuie s#
dispun# de o cale de atac.
Libera circula!ie a capitalurilor nu aduce atingere dreptului
statelor membre:
de a aplica dispozi!iile legisla!iilor fiscale care disting ntre
contribuabilii care nu se g#sesc n aceea"i situa!ie n ceea ce prive"te
re"edin!a lor sau locul unde capitalurile au fost investite;
de a adopta m#surile necesare pentru a combate nc#lcarea
legisla!iei lor, n special n domeniul fiscal sau al supravegherii
pruden!iale a institu!iilor financiare, precum "i de a stabili proceduri
de declarare a circula!iei capitalurilor n scopul inform#rii
administrative sau statistice ori de a adopta m#suri justificate din
motive de ordine public# sau siguran!# public#.


236
Aceste m#suri nu trebuie s# constituie un mijloc de discriminare
arbitrar# "i nici o restrngere disimulat# a liberei circula!ii a
capitalurilor "i pl#!ilor (art. 58 TCE).
Consiliul, la propunerea Comisiei, poate s# adopte, n raport cu
!#rile ter!e, m#suri de salvgardare pentru o perioad# de "ase luni.
Aceste m#suri pot fi luate n mprejur#ri excep!ionale sau atunci cnd
capitalurile provenind din !#rile ter!e amenin!# s# provoace dificult#!i
grave n func!ionarea Uniunii Economice "i Monetare.
Dac# nu au fost adoptate aceste m#suri de c#tre Consiliu, un stat
membru poate adopta, n raport cu !#rile respective, din ra!iuni politice
grave "i din motive de urgen!#, m#suri unilaterale mpotriva unei !#ri
ter!e n ceea ce prive"te circula!ia capitalurilor "i pl#!ile. comisia "i
celelalte state sunt informate pn# cel mai trziu la data ntr#rii lor n
vigoare.
Consiliul, la propunerea Comisiei, poate decide ca statul
membru care a luat aceste m#suri s# le modifice sau s# le elimine.
Aceast# competen!# a Consiliului nu este excesiv# n raport cu
suveranitatea statelor, deoarece prive"te moneda unic#, "i nu moneda
na!ional# a statelor care nu sunt n zona euro.
Articolul 56 TCE (actual articolul 63 TFUE) se opune legisla!iei
unui stat membru privind impozitul pe venit care subordoneaz#
dreptul persoanelor fizice rezidente "i integral supuse la plata
impozitului, de a beneficia att de deducerea din baza impozabil# a
pierderilor provenind din nchirierea "i arondarea unui bun imobil n
anul producerii acestora, ct "i de aplicarea unei armoniz#ri degresive,
n cazul determin#rii veniturilor ob!inute dintr-un astfel de bun,
condi!iei ca acesta din urm# s# fie situat pe teritoriul statului membru
respectiv (C 35/08).
O legisla!ie na!ional# care interzice, n lipsa unei autoriz#ri
administrative prealabile a ministrului de resort, exercitarea unor
activit#!i transfrontaliere de c#tre o ntreprindere care are prin lege
misiunea de a-"i desf#"ura activitatea n cadrul politicii privind
locuin!ele a statului membru respectiv, n m#sura n care o astfel de
reglementare nu se ntemeiaz# pe criterii obiective, nedescriminatorii
"i cunoscute n prealabil care pot circumscrie suficient exercitarea de
c#tre autorit#!ile na!ionale a puterii lor de apreciere, trebuie interpretat
n sensul c# se opune articolului 56 CE (actual art. 63 TFUE) care


237
interzice restric!ia privind circula!ia capitalurilor "i pl#!ile ntre statele
membre "i ntre statele membre "i !#rile ter!e (C 567/07).
n m#sura n care dreptul comunitar, n stadiul s#u actual, ntr-
o situa!ie de impozitare mai mpov#r#toare a veniturilor mobiliare de
origine str#in# dect impozitarea veniturilor mobiliare pl#tite de o
societate stabilit# n statul membru de re"edin!#, nu impune criterii
generale pentru repartizarea competen!elor ntre statele membre n
leg#tur# cu eliminarea dublei impuneri n cadrul Uniunii Europene,
articolul 56 CE (actual 63 TFUE) nu se opune unei conven!ii fiscale
bilaterale n temeiul c#reia dividendele distribuite de o societate
stabilit# ntr-un stat membru unui ac!ionar rezident n alt stat membru
pot fi impozitate n cele dou# state membre "i care nu prevede c# statul
membru n care este rezident ac!ionarul i revine obliga!ia
necondi!ionat# de evitare a dublei impuneri juridice care rezult# din
aceasta.
Aplicarea unui regim fiscal mai pu!in favorabil dividendelor
ob!inute n str#in#tate dect dividendelor de provenien!# na!ional#,
respectiv o scutire fiscal# pentru dividendele distribuite de societ#!ile
na!ionale, excluznd dividendele distribuite de societ#!ile care "i au
sediul ntr-un alt stat membru, contravine dispozi!iilor articolelor 43
CE "i 56 CE.
Articolele 56 "i 58 CE nu se opun dublei impozit#ri rezultnd
din imposibilitatea de a deduce impozitul perceput ntr-un alt stat
membru din impozitul na!ional atunci cnd bunurile succesorale
situate n acest din urm# stat membru sunt conturi bancare.
Dac# o societate de capital rezident#, de!ine la o alt# societate
de capital o participa!ie mai mic# de 10% "i nregistreaz# o reducere
de profit datorit# unei amortiz#ri par!iale a participa!iei sale de!inute la
aceast# societate, articolul 56 CE trebuie interpretat n sensul c# se
opune la o interdic!ie de a deduce reducerea de profit rezultat dintr-o
astfel de participa!ie la o societate nerezident# dect pentru participa!ia
la o societate rezident#.
Diferen!a de tratament fiscal f#cut# n raport de locul
investi!iei este de natur# s# descurajeze un ac!ionar s# fac# investi!ii de
capital ntr-o societate stabilit# n alt stat membru. Totodat#, determin#
un efect restrictiv fa!# de societ#!ile constituite n alte state constituind
pentru acestea un obstacol n calea ob!inerii de capital din alt stat


238
membru. Expirarea mai devreme a posibilit#!ii de a reduce valoarea
profitului impozabil prin amortizare par!ial# la o societate stabilit# n
alt stat, o poate determina s# le nstr#ineze mai repede detinerile dect
ar fi f#cut-o n cazul n care de!inerile erau la o societate din statul de
reziden!#. Este nerelevant faptul c# tratamentul diferen!iat "i
discriminatoriu, pozitiv pentru cele rezidente "i negativ pentru
societ#!ile nerezidente a fost instituit pentru o perioad# limitat#,
deoarece nu nl#tur# posibilitatea ca diferen!a de tratament s# produc#
efecte importante "i astfel restric!ia n libera circula!ie a capitalurilor
s# fie real# (C 377/07).
Comunitatea European# "i statele membre, pe de o parte, "i
Confedera!ia Elve!ian#, pe de alt# parte, au ncheiat la 21 iunie 1999,
la Luxemburg, "apte acorduri privind libera circula!ie a persoanelor,
acorduri care au intrat n vigoare la 1 iunie 2002.
S-a convenit prin aceste acorduri ca realizarea liberei circula!ii
a persoanelor ntre ele s# se ntemeieze pe normele care se aplic# n
Comunitatea European#.
Articolul 1 din acord, cu titlul marginal Obiectiv, prevede:
Obiectivul prezentului acord, n beneficiul resortisan!ilor
statelor membre ale Comunit#!ii Europene "i ai Elve!iei, este:
(a) de a acorda dreptul de intrare, de "edere, de acces la o
activitate economic# salariat#, de stabilire ca lucr#tor care desf#"oar#
o activitate independent# "i dreptul de a r#mne pe teritoriul p#r!ilor
contractante;
(b) de a facilita prestarea de servicii pe teritoriul p#r!ilor
contractante "i, n special, liberalizarea prest#rii de servicii de scurt#
durat#;
(c) de a acorda dreptul de intrare "i "edere pe teritoriul p#r!ilor
contractante persoanelor care nu desf#"oar# o activitate economic# n
!ara gazd#;
(d) de a acorda condi!ii de via!#, de angajare "i munc# identice
cu cele acordate resortisan!ilor proprii.
Acordul, la articolul 5 alineatul (1), cu titlul Prestatorul de
servicii, prevede:
F#r# a aduce atingere altor acorduri specifice ncheiate ntre
p#r!ile contractante care se refer# n special la prestarea de servicii
(inclusiv Acordul privnd achizi!iile publice, n m#sura n care


239
reglementeaz# prestarea de servicii), persoanele care presteaz#
servicii, inclusiv societ#!ile, n conformitate cu dispozi!iile din anexa
I, au dreptul de a presta un serviciu, pe teritoriul celorlalte p#r!i
contractante pe o perioad# care s# nu dep#"easc# 90 de zile de munc#
efectiv# n decursul unui an calendaristic.
Articolul 25 din anexa I prevede:
(1) Un resortisant al unei p#r!i contractante care are drept de
"edere "i re"edin!# principal# n statul gazd# se bucur# de acelea"i
drepturi ca un cet#!ean n ceea ce prive"te dobndirea de bunuri
imobile. Acesta "i poate stabili re"edin!a principal# n statul gazd# n
orice moment n conformitate cu normele na!ionale indiferent de
durata angaj#rii sale. P#r#sirea statului gazd# nu implic# nici o
obliga!ie de a nstr#ina aceste bunuri.
(2) Un resortisant al unei p#r!i contractante care are drept de
"edere, dar care nu are re"edin!a principal# n statul gazd#, beneficiaz#
de acelea"i drepturi ca un cet#!ean n ceea ce prive"te dobndirea de
bunuri imobile necesare pentru activitatea sa economic#. P#r#sirea
statului gazd# nu implic# nici o obliga!ie de a nstr#ina aceste bunuri.
El poate fi, de asemenea, autorizat s# cumpere o a doua re"edin!# sau o
cas# de vacan!#. Prezentul acord nu afecteaz# normele care se aplic#
investi!iilor de capital sau afacerilor cu terenuri libere de construc!ii "i
cu apartamente.
(3) Un lucr#tor transfrontalier se bucur# de acelea"i drepturi ca
un resortisant n ceea ce prive"te dobndirea de bunuri imobile pentru
activitatea sa economic# "i a unei rezidente secundare. P#r#sirea
statului gazd# nu implic# nici o obliga!ie de a nstr#ina aceste bunuri.
Acesta poate fi, de asemenea, autorizat s# cumpere o cas# de vacan!#.
Prezentul acord nu afecteaz# normele care se aplic# n statul gazd#
investi!iilor de capital sau afacerilor cu terenuri libere de construc!ii "i
apartamente.
Legea austriac# privind dobndirea de bunuri mobile de c#tre
resortisan!ii str#ini, intrat# n vigoare la 4 martie 1998, prevede la
articolul 1 alineatul (1):
(1) Validitatea dobndirii ntre vii, de c#tre un resortisant str#in,
a propriet#!ii (copropriet#!ii), a unui drept de construc!ie, a unui drept
de servitute personal#, privind fondurile construite sau neconstruite de
orice natur# sau punerea n posesie a unui resortisant str#in cu privire


240
la un astfel de fond n temeiul unui contract de nchiriere cu
men!ionarea n registrul funciar este condi!ionat# de autorizarea sa
administrativ#.
Categoria juridic# de resortisant str#in este definit# de
articolul 2 din aceea"i lege austriac#:
n sensul prezentei legi, este considerat resortisant str#in:
1. orice persoan# fizic# f#r# cet#!enie austriac#;
2. orice persoan# juridic# "i orice societate de persoane care au
capacitate juridic# "i sediul n Austria n care resortisan!ii str#ini n
sensul punctelor 1 "i 2 de!in o participa!ie majoritar#;
3. orice persoan# juridic# "i orice societate de persoane care au
capacitate juridic# "i sediul n Austria, n care resortisan!ii str#ini n
sensul punctelor 1 "i 2 de!in o participa!ie majoritar#;
[ ]
Articolul 3 din legea men!ionat# mai sus, excepteaz# de la
aplicabilitatea art. 1 din aceea"i lege, persoanele fizice "i persoanele
juridice care beneficiaz# de libert#!ile stabilite de dreptul Uniunii "i de
Acordul privind Spa!iul Economic European "i, potrivit acestui articol
3, punctul 3, n m#sura n care alte angajamente interna!ionale se
opun acestor dispozi!ii.
Articolul 5 din aceea"i lege prevede:
(1) Drepturile vizate la articolul 1 alineatul (1) nu pot face
obiectul unei nscrieri n registrul funciar n beneficiul unui resortisant
str#in [ ] dect cu condi!ia ca autorul cererii s# prezinte decizia de
acordare a unei autoriza!ii potrivit prezentei legi [ ].
[ ]
(4) dac# dobndirea unui drept este scutit# n temeiul articolului
3 punctul 2 sau 3, de obliga!ia autoriza!iei prev#zute la articolul 1,
autoritatea municipal# trebuie s# confirme acest lucru n scris
dobnditorului, la simpla cerere nso!it# de elementele de prob#
necesare (atestare negativ#).
Cerin!a atest#rii negative a fost introdus# la 4 martie 1998.
O societate cu r#spundere limitat# (Finanzierungsberatung
Immobilientcenhand und Anlageberatung Gmbh prescurtat FIAG)
cu sediul social n Viena (Austria), a dobndit, la 18 aprilie 2007, prin
contract de vnzare, un bun imobil situat n ora"ul Viena. P#r!ile
sociale ale acestei societ#!i erau de!inute de societ#!i pe ac!iuni


241
elve!iene. n contract s-a men!ionat c# nu era necesar# pentru
contractul de vnzare, ob!inerea unei autoriza!ii pentru dobndirea de
bunuri imobile de c#tre un str#in, n temeiul articolului 25 din anexa 1
la Acord. La acel moment majoritatea p#r!ilor sociale ale FIAG erau
de!inute de o societate cu sediul social n Elve!ia.
n urma unor impedimente la nscrierea n registrul funciar "i
opozi!iei f#cute de Fokus Invest la radierea unor men!iuni f#cute n
favoarea sa, cerere de radiere f#cut# de FIAG, a aparut un litigiu intre
FIAG si Fokus Invest, litigiu care a fost supus solu!ion#rii
judec#tore"ti la instan!a civil# din Viena.
Instan!a civil# vienez# a men!inut nscrierea pentru motivul c#,
n temeiul articolului 25 din anexa I la acest acord, o societate al c#rui
sediu este situat n Austria "i ale c#rei p#r!i sociale sunt de!inute
exclusiv de societ#!i elve!iene ar beneficia de acela"i tratament ca "i o
societate austriac#. Prin urmare nu este necesar s# prezinte o atestare
negativ# a autorit#!ii competente pentru scutirea tranzac!iei n cauz#
de obliga!ia de autorizare.
Hot#rrea a fost atacat# de Fokus Invest, care, printre nscrierile
f#cute la Registrul funciar avea "i o nscriere de rang inferior n
favoarea sa, a punerii n aplicare a unei proceduri de licita!ie care
urm#rea ob!inerea pl#!ii unor crean!e "i a unor cheltuieli.
Instan!a de recurs a cerut Cur!ii de Justi!ie a Uniunii Europene s#
pronun!e o hot#rre preliminar# n temeiul art. 234 CE.
Instan!a de trimitere a cerut C.J.U.E. s# stabileasc#:
1. Dac# articolul 25 din anexa I la Acord, trebuie interpretat n
sensul c# egalitatea de tratament cu resortisan!ii na!ionali prev#zut# n
materie de dobndire de bunuri imobile este aplicabil# persoanelor
fizice dar nu "i societ#!ilor?
2. n cazul unui r#spuns afirmativ la prima ntrebare:
Dispozi!iile legii Landului Viena privind dobndirea de bunuri
imobile de c#tre resortisan!ii str#ini, care impun prezentarea unei
atest#ri de scutire de obliga!ia de autorizare n cazul dobndirii de
bunuri imobile de c#tre societ#!i str#ine n sensul articolului 2 punctul
3 din acesta [articolul 5 alineatul (4) "i articolul 3 punctul 3 din
aceast# lege], constituie o restric!ie privind libera circula!ie a
capitalurilor (articolul 56 CE) admisibil# n raport cu Confedera!ia
Elve!ian#, ca !ar# ter!#, potrivit articolului 57 alineatul 1 din CE?


242
La o ntrebare asem#n#toare cu prima ntrebare n hot#rrea
pronun!at# n C 351/08 (Grimme) C.J.U.E. a ar#tat c# acordul cu
Confedera!ia Elve!ian# a fost semnat ulterior respingerii de c#tre
Confedera!ia Elve!ian#, la 6 decembrie 1992, a Acordului privind
Spa!iul Economic European (SEE) "i c#, prin refuzul s#u, aceasta nu a
subscris la proiectul unui ansamblu economic integrat, cu o pia!#
unic#, fondat pe reguli comune ntre membrii s#i, ci a preferat calea
n!elegerilor bilaterale cu Uniunea "i cu statele sale membre n
domenii stabilite.
Curtea a apreciat c# invocarea articolului 48 CE, n sensul c#
societ#!ile ar fi asimilate persoanelor fizice n privin!a libert#!ii de
stabilire, nu este pertinent# n aceast# cauz#. Interpretarea dreptului
Uniunii privind pia!a intern# nu poate fi transpus# automat n cazul
interpret#rii Acordului dintre Uniunea European# "i Confedera!ia
Elve!ian# "i c#, n orice caz, persoanele juridice nu se bucur#, n
temeiul acordului de dreptul de stabilire.
Prin Acordul n cauz#, dreptul de stabilire pe teritoriul unei p#r!i
contractante este rezervat numai lucr#torului care desf#"oar# o
activitate independent# care este resortisant al unui stat membru al
Uniunii sau al Confedera!iei Elve!iene. Articolul 1 litera (a) din Acord
recunoa"te, n mod explicit, ca avnd ca obiect dreptul de stabilire al
lucr#torului care desf#"oar# o activitate independent# numai
persoanelor fizice, drept de care nu se bucur# "i persoanele juridice.
Prin urmare, articolul 25 din Anexa I la Acordul dintre Uniunea
European# "i statele membre ale acesteia pe de o parte "i Confedera!ia
Elve!ian#, pe de cealalt# parte, privind libera circula!ie a persoanelor,
din 21 iunie 1999, trebuie interpretat n sensul c# egalitatea de
tratament cu resortisan!ii na!ionali prev#zut# n materia dobndirii de
bunuri imobile este aplicabil# exclusiv persoanelor fizice.
La cea de-a doua ntrebare, C.J.U.E. a r#spuns c# articolul 64
alineatul (1) din Tratatul privind func!ionarea Uniunii Europene
(TFUE) trebuie interpretat n sensul c# dispozi!iile Legii Landului
Viena privind dobndirea de bunuri imobile de c#tre resortisan!ii
str#ini, din 31 martie 1998, care impun resortisan!ilor str#ini, n sensul
acestei legi, n cazul dobndirii de bunuri imobile situate n Landul
Viena, obliga!ia de a fi titulari ai unei autoriza!ii pentru aceast#
dobndire sau prezentarea unei atest#ri potrivit c#reia condi!iile


243
prev#zute de aceast# lege pentru a beneficia de o scutire de aceast#
obliga!ie sunt ntrunite, constituie o restric!ie privind libera circula!ie a
capitalurilor admisibil# n privin!a Confedera!iei Elve!iene ca !ar#
ter!#.
Articolul 64 alineatul (1) TFUE, care interzice restric!iile privind
libera circula!ie a capitalurilor, n sensul articolului 63 TFUE, nu
aduce atingere aplic#rii, n raport cu !#rile ter!e, a restric!iilor aflate n
vigoare la 31 decembrie 1993 n temeiul dreptului intern sau al
dreptului Uniunii, adoptate cu privire la circula!ia capitalurilor avnd
ca destina!ie !#ri ter!e sau provenind din !#ri ter!e, n cazul n care
acestea implic# investi!ii indirecte, inclusiv, investi!iile imobiliare.
n reglement#rile comunitare privind libera circula!ie a
capitalurilor, dar "i liberei circula!ii a serviciilor, un volum
semnificativ l ocup# asigur#rile.
Cu privire la felul asigur#rilor pot fi ntlnite multe clasific#ri,
aceste clasific#ri avnd o natur# doctrinar# "i nu legal#. n plus,
societ#!ile de asigur#ri au propriile lor clasific#ri. Pentru a evita
riscurile excesive, societ#!ile de asigur#ri la rndul lor, se asigur# la
al!i asiguratori. Astfel, au ap#rut reasigur#rile, domeniu distinct al
serviciilor.
n principal asigur#rile sunt de bunuri, de r#spundere civil#, de
s#n#tate (de accidente "i boal#), de via!#.
Apoi mai sunt asigur#rile de s#n#tate, asigur#rile sociale (pensii
pentru atingerea vrstei standard) numite "i presta!ii sociale. Existen!a
acestor asigur#ri n condi!iile liberei circula!ii a persoanelor genereaz#
fluxuri financiare ntre statele membre, recunoa"teri ale perioadelor de
cotizare, pl#!i pentru servicii medicale ".a.
Existen!a acestor fluxuri financiare, dar "i a celor decurgnd din
libera circula!ie a m#rfurilor a impus reglement#ri de natur# bancar#.
Decizia Consiliului din 22 martie 1971 privind consolidarea
cooper#rii dintre b#ncile centrale ale statelor membre "i Comunitatea
Economic# European# a stabilit c# statele membre "i coordoneaz#
politicile monetare "i de credit !innd cont de orient#rile de politic#
economic# general# stabilite de Consiliu. Acestea trebuie s# "i
coordoneze politicile n domeniul monetar "i de credit n cadrul
Comitetului guvernatorilor b#ncilor centrale, s# stabileasc# orient#ri
generale care s# fie urmate de fiecare dintre ele, n special cu privire la


244
evolu!ia lichidit#!ii bancare, condi!iile pentru acordarea de credite "i
nivelul dobnzilor "i s# stabileasc# metode practice pentru aplicarea
acestei proceduri.
Directiva Consiliului din 24 iunie 1988 pentru punerea n
aplicare a articolului 67 din Tratat (88/361/CEE) a stabilit c# mi"c#rile
de capital acoper#:
toate opera!iunile necesare mi"c#rilor de capital, ncheierea "i
executarea tranzac!iilor "i transferurilor aferente;
opera!iunile efectuate de orice persoan# fizic# sau juridic#,
inclusiv opera!iunile privind activele "i pasivele statelor membre sau
ale altor institu!ii ale administra!iei publice "i organiza!ii publice,
conform dispozi!iilor art. 68 din Tratat;
accesul operatorului economic la toate tehnicile financiare
disponibile pe pia!# utilizate pentru efectuarea opera!iunii n cauz#,
ex.: tranzac!ii la termen, tranzac!ii cu prim# sau garan!ie, opera!iuni
swap contra alte active, deschidere de conturi, plasarea de fonduri n
aceste conturi, tranzac!ii valutare la termen);
opera!iunile de lichidare sau cesiune a activelor, repatrierea
veniturilor ob!inute din lichidarea acestora sau utilizarea imediat# a
acestor venituri n limitele obliga!iilor comunitare;
opera!iunile de restituire a creditelor sau mprumuturilor.
Aceast# list# nu are caracter limitativ "i nici exhaustiv.
Directiva 88/361/CEE a stabilit "i sfera investi!iilor directe,
investi!iilor imobiliare, opera!inilor cu valori mobiliare tranzac!ionate
n mod obi"nuit pe pia!a de capital ".a., care vor fi prezentate n
continuare.
Sunt investi!ii directe, investi!iile de toate tipurile efectuate de
c#tre persoane fizice sau de c#tre ntreprinderi comerciale, industriale
sau financiare care servesc la stabilirea sau men!inerea unor leg#turi
directe "i de durat# ntre persoana care furnizeaz# capitalul "i
antreprenorul sau ntreprinderea c#rora le-a fost pus la dispozi!ie
capitalul n vederea desf#"ur#rii unei activit#!i economice.
n concret investi!iile directe sunt cele f#cute pentru:
1. nfiin!area "i extinderea de sucursale sau noi ntreprinderi
apar!innd doar persoanei care de!ine capitalul "i achizi!ionarea
complet# a ntreprinderilor existente;


245
2. participarea la ntreprinderi noi sau deja existente n vederea
form#rii sau men!inerii unor leg#turi economice durabile;
3. credite pe termen lung n vederea form#rii sau men!inerii unor
leg#turi economice durabile;
4. reinvestirea profiturilor n vederea men!inerii unor leg#turi
economice durabile;
Este de pus n eviden!# subordonarea acestor particip#ri
financiare scopului form#rii "i/sau men!inerii unor leg#turi durabile.
mprumuturile pe termen lung sunt cele acordate pe o perioad#
mai mare de 5 ani.
n func!ie de participan!i "i locul efectu#rii, investi!iile directe
mai pot fi:
1. investi!ii pe teritoriul na!ional efectuate de c#tre nereziden!i;
2. investi!ii directe n str#in#tate efectuate de c#tre reziden!i.
Investi!iile reziden!ilor pe teritoriul na!ional nu sunt cuprinse n
aceast# clasificare pentru c# nu intr# n sfera liberei circula!ii a
capitalurilor.
Sunt investi!ii imobiliare cele f#cute pentru achizi!ii de cl#diri
"i terenuri "i construc!ia de cl#diri de c#tre persoane particulare, n
scopul ob!inerii de profit sau pentru folosin!# personal#. Aceast#
categorie cuprinde "i drepturile de uzufruct, servitute "i superficie.
Directiva le clasific# n :
1. investi!ii imobiliare pe teritoriul na!ional efectuate de
nereziden!i;
2. investi!ii imobiliare n str#in#tate efectuate de reziden!i.
Valorile mobile tranzac!ionate la bursa de valori (cotate
oficial sau neoficial) sunt valori mobiliare a c#ror tranzac!ionare este
controlat# prin regulamente, al c#ror pre! este publicat n mod regulat,
fie de c#tre burse de valori oficiale (valori mobiliare cotate oficial) sau
de alte organisme aferente bursei de valori de exemplu comitetele
b#ncilor. Pot s# fie : bonuri de tezaur, alte titluri negociabile,
certificate de depozit, poli!e bancare, hrtii comerciale si alte
asemenea instrumente.
Obliga!iunile sunt valori mobiliare negociabile, cu scaden!a la
doi sau mai multi ani de la momentul emiterii, pentru care fixarea ratei
dobnzii "i a condi!iilor de restituire a creditului "i a dobnzii sunt
stabilite la momentul emiterii.


246
Ac!iunile #i alte valori mobiliare de natur" participativ"
includ dreptul de a subscrie la ac!iuni nou emise.
Opera!iunile cu valori mobiliare pe pia!a de capital se fac cu:
1. ac!iuni "i alte valori mobiliare de natur# participativ#;
2. obliga!iuni.
Tranzac!iile cu valori mobiliare pe pia!a de capital mbrac#
urm#toarele modalit#!i:
1. achizi!ionarea de c#tre nereziden"i a valorilor mobiliare
interne tranzac"ionate prin bursa de valori;
2. achizi!ionarea de c#tre reziden"i a valorilor mobiliare str!ine
tranzac"ionate prin bursa de valori;
3. achizi!ionarea de c#tre nereziden"i a valorilor mobiliare
interne netranzac"ionate prin bursa de valori;
4. achizi!ionarea de c#tre reziden"i a valorilor mobiliare str!ine
netranzac"ionate prin bursa de valori.
Introducerea la bursa de valori sau pe pia!a monetar"
recunoscut" reprezint# admiterea, potrivit unei proceduri specifice, a
valorilor mobiliare "i a altor instrumente negociabile la tranzac!ion#ri,
controlate fie oficial, fie neoficial la o burs# de valori recunoscut# n
mod oficial sau pe un segment oficial recunoscut al pie!ei monetare.
Emiterea de valori mobiliare #i alte titluri negociabile
semnific# vnzarea prin ofert# c#tre public.
Plasarea valorilor mobiliare #i altor instrumente negociabile
const# n vnzarea direct# a valorilor mobiliare de c#tre emitent sau de
c#tre un consor!iu pe care emitentul l-a ns#rcinat s# le vnd#, f#r# a se
fi f#cut o ofert# c#tre public.
Plasarea valorilor mobiliare #i altor instrumente negociabile
const# n vnzarea direct# a valorilor mobiliare de c#tre emitent sau de
c#tre un consor!iu pe care emitentul l-a ns#rcinat s# le vnd#, f#r# a se
fi f#cut o ofert# c#tre public.
Admiterea de valori mobiliare pe pia!a de capital se face
prin:
1. introducerea la bursa de valori;
2. emiterea "i plasarea pe pia!a de capital :
a) acceptarea de valori mobiliare interne pe pia!a str#in# de
capital;


247
b) acceptarea de valori mobiliare str!ine pe pia!a intern! de
capital.
Creditele privind tranzac!iile comerciale sau prest"rile de
servicii la care particip" un rezident pot fi :
1. pe termen scurt (mai pu!in de un an);
2. pe termen mediu (de la unu la cinci ani);
3. pe termen lung (cinci ani sau mai mult).
n func!ie de creditor "i creditat, creditele, n raport de libera
circula!ie a capitalurilor pot fi :
1. credite acordate de nereziden!i reziden!ilor;
2. credite acordate de c#tre reziden!i nereziden!ilor.
Premiile #i pl"!ile legate de asigur"rile de via!"
1. contracte ncheiate ntre societ#!ile de asigurare a creditelor
interne cu nereziden!ii;
2. contracte ncheiate ntre societ#!ile str#ine de asigurare a
creditelor cu reziden!ii.
Circula!ia capitalului cu caracter personal cuprinde:
1. mprumuturi;
2. cadouri "i dona!ii;
3. zestre;
4. mo"teniri "i succesiuni;
5. plata datoriilor de c#tre imigran!i n !ara anterioar# de
re"edin!#;
6. transferul, n timpul perioadei de "edere, al economiilor
imigran!ilor n !ara anterioar# de re"edin!#.
ntreprinderile de plasament sunt ntreprinderi care:
au ca obiect de activitate plasamentul colectiv n valori
mobiliare sau n alte active pentru care ele adun# capital "i care
func!ioneaz# pe principiul dispers#rii riscului "i
ale c#ror unit#!i sunt recump#rate sau r#scump#rate direct sau
indirect din activele acelor ntreprinderi, la cererea de!in#torilor,
conform condi"iilor legale, contractuale sau statutare.
Articolul 106 din Tratatul instituind Comunitatea European#
prevedea c# statele membre se angajeaz# s# nu introduc# ntre ele noi
restric!ii privind transferurile aferente tranzac!iilor invizibile
enumerate n anexa III la Tratat.
Potrivit acestei anexe sunt tranzac"ii invizibile:


248
plata navlului maritim "i fluvial, a transportului rutier, aerian,
cheltuieli de escal#, cu carburan!ii, uleiurile, repara!iile minore,
gararea, cheltuieli pentru "oferi "i personalul de bord;
drepturi vamale "i taxe;
cheltuieli de tranzit;
cheltuielile cu repara!iile de nave "i mijloace de transport;
comisioane "i brokeraj;
profituri "i opera!ii de tranzit;
comisioane "i speze bancare;
cheltuieli de reprezentare, publicitate, c#l#torii de afaceri;
drepturi de autor;
pensii "i alte venituri similare, pensii de ntre!inere;
succesiuni;
dote;
transferuri "i tranzac!ii pentru asigur#ri directe, reasigur#ri "i
retrocesiuni;
profituri, chirii, arende, dobnzi, onorarii, remunera!ii;
salarii pentru lucr#tori frontalieri sau sezonieri "i alte presta!ii
ale nereziden!ilor;
amenzi, impozite "i taxe, cheltuieli cu brevetele "i m#rcile;
daune interese;
cheltuieli guvernamentale, cotiza!ii;
abonamente la ziare, periodice, c#r!i, publica!ii muzicale;
c#l#torii "i sejururi cu caracter personal din motive de familie;
turism;
contracte de antrepriz#;
altele asemenea.
Din Directiva Consiliului nr. 63/474/CEE din 30 iulie 1963
privind liberalizarea transferurilor aferente tranzac!iilor invizibile care
nu au leg#tur# cu libera circula!ie a m#rfurilor, serviciilor, capitalurilor
"i persoanelor, a fost stabilit# o list# a tranzac!iilor invizibile pentru
care statele membre trebuia s# acorde autoriza!iile de schimb necesare
pentru reziden!ii statelor membre. Domeniile liberalizate au fost:
spezele bancare, cheltuielile de reprezentare; participarea filialelor "i
sucursalelor la cheltuielile generale ale societ#!ii principale care are
sediul n str#in#tate "i viceversa; diferen!e, garan!ii "i depozite privind
opera!iunile la termen cu privire la m#rfuri, efectuate conform


249
practicii comerciale obi"nuite; cotiza!ii; cheltuieli guvernamentale;
impozite "i taxe; daune interese, n m#sura n care nu pot fi
considerate drept capital; ramburs#ri pentru caz de anulare a unor
contracte sau a unor pl#!i nedatorate; amenzi; pl#!i consulare; pensii
de ntre!inere; speze pentru documenta!ie; prime pentru sportivi "i
c"tiguri din curse.
Prin Directiva 2000/46/CE a Parlamentului European "i
Consiliului din 18 septembrie 2000 a fost reglementat# ini!ierea,
exercitarea "i supravegherea pruden!ial# a activit#!ii institu!iilor de
bani electronici.
Directiva define"te banii electronici ca un substitut al
monedelor "i bancnotelor, care se stocheaz# pe un dispozitiv
electronic, cum ar fi un card electronic sau o memorie de calculator "i
care sunt destina!i, n general, scopului de a efectua pl#!i electronice
cu valori limitate.
Primirea de fonduri de la public n schimbul banilor banilor
electronici, care rezult# ntr-ul sold creditor n cont deschis la institu!ia
emitent#, constituie primirea unor depozite sau altor fonduri
rambursabile. Rambursabilitatea ar trebui s# fie ntotdeauna n!eleas#
ca fiind la valoare nominal#.
Banii electronici. Potrivit Directivei nr. 2000/46CE, banii
electronici nseamn# o valoare monetar# care reprezint# o crean!#
asupra emitentului "i care este:
stocat# pe un dispozitiv electronic;
emis# la primirea de fonduri reprezentnd o valoare egal# cu
cel pu!in valoarea monetar# emis#;
acceptat# ca un mijloc de plat# de c#tre ntreprinderi, altele
dect cea emitent#.
Activit#!ile comerciale ale institu!iilor de bani electronici, n
afara emiterii banilor electronici, sunt limitate la:
furnizarea de servicii financiare sau nefinanciare strns legate,
precum gestionarea banilor electronici prin exercitarea unor func!ii
opera!ionale "i auxiliare legate de emisiunea sa "i emisiunea "i
gestionarea altor mijloace de plat#, cu excluderea acord#rii vreunei
forme de creditare "i
stocarea datelor pe dispozitivul electronic n numele altor
ntreprinderi.


250
Institu!iilor de bani electronici nu li se permite s# de!in# nici o
participa!ie n alte ntreprinderi, cu excep!ia cazurilor cnd acestea
exercit# func!ii opera!ionale sau auxiliare, legate de banii electronici
emi"i sau distribui!i de institu!ia n cauz#.
Alte defini!ii !innd de libera circula!ie a capitalurilor "i pl#!ilor
se reg#sesc n Regulamentul (CE) nr. 2560/2001 al Parlamentului
European.
Prin pl!"i transfrontaliere sunt desemnate:
a) transferuri transfrontaliere;
b) tranzac!ii transfrontaliere de plat# electronic#;
c) cecuri transfrontaliere.
Transferurile transfrontaliere sunt tranzac!iile efectuate la
ini!iativa unui emitent, printr-o institu!ie sau prin sucursala acesteia
dintr-un alt stat membru; emitentul "i beneficiarul pot fi una "i aceea"i
persoan#.
Tranzac"iile transfrontaliere de plat! electronic! pot fi:
transferuri transfrontaliere de fonduri, altele dect cele dispuse
"i executate de institu!ii, efectuate prin instrumente de plat#
electronic#;
retrageri transfrontaliere de fonduri, efectuate prin intermediul
unui instrument de plat# electronic# "i nc#rcarea/desc#rcarea unui
instrument de bani electronici n dispozitive distribuitoare de bani "i
bancomate, situate n sediile emitentului sau ale unei institu!ii
abilitate, prin contract, s# accepte instrumentul de plat#.
Cecurile transfrontaliere sunt cecuri pe suport hrtie, definite
prin Conven!ia de la Geneva din 19 martie 1931 privind cecurile, trase
asupra unei institu!ii situate n interiorul Comunit#!ii "i utilizate pentru
opera!ii transfrontaliere, n interiorul Comunit#!ii.
Instrumentul de plat! electronic! este un instrument de plat# la
distan!# "i un instrument de bani electronici, care permite
posesorului/titularului s# efectueze una sau mai multe opera!ii de plat#
electronic#.
Instrumentul de plat! la distan"! este cel care permite
posesorului titularului accesul la fondurile din contul s#u la o
institu!ie, prin care plata poate fi efectuat# c#tre un beneficiar "i care
necesit#, n mod normal, un cod personal de identificare, "i o alt#
dovad# similar# a identit#!ii. Include:


251
cardul de pl#!i (carduri de credit, de debit, de debit amnat sau
carduri renc#rcabile);
carduri care permit efectuarea de opera!iuni bancare, telefonic
sau la domiciliu.
Nu include transferurile transfrontaliere de fonduri.
Instrumentul de bani electronici este fie instrumentul de plat#
renc#rcabil, fie un card cu valoare stocat#, fier memoria unui
calculator, pe care sunt stocate electronic unit#!i valorice.
Institu"ie este termenul care desemneaz# orice persoan# fizic#
sau juridic# care execut# pl#!i transfrontaliere ca parte a activit#!ii
sale.
Taxe percepute nseamn# orice tax# perceput# de o institu!ie "i
care este legat# n mod direct de o plat# transfrontalier# n euro.
n 2002 Consiliul a invitat Comisia s# instituie comitete
ns#rcinate s# o consilieze n domeniul bancar, al asigur#rilor "i al
pensiilor ocupa!ionale.
Pentru domeniul bancar, s-a prev#zut un Comitet European al
inspectorilor bancari. Acest comitet este ns#rcinat cu reflec!ia,
dezbaterea "i emiterea unor avize Comisiei n domeniul reglement#rii
"i supravegherii bancare "i trebuie s# contribuie la aplicarea coerent!
#i n timp util a legisla"iei comunitare n statele membre, la
convergen"a practicii autorit!"ilor de control de pe ntreg teritoriul
Uniunii Europene, precum "i la promovarea cooper!rii n domeniul
bancar, inclusiv prin intermediul schimbului de informa"ii. Existen!a
Comitetului nu exclude organizarea unui control bancar la nivel
na!ional "i comunitar.
Comitetul European al inspectorilor bancari este format din
nal"i reprezentan"i:
a) ai autorit#!ilor publice ale statelor membre ns#rcinate cu
controlul pruden!ial al institu!iilor de credit;
b) ai b#ncilor centrale investite cu o responsabilitate
opera!ional# specific# n cadrul controlului individual al institu!iilor de
credit, n paralel cu autoritatea public# na!ional# competent#;
c) ai b#ncilor centrale care nu particip# direct la controlul
individual al institu!iilor de credit, inclusiv ai B#ncii Centrale
Europene.


252
Fiecare stat membru desemneaz# doi nal!i reprezentan!i, iar
Banca Central# European#desemneaz# un reprezentant care particip#
la reuniunile Comitetului european al inspectorilor bancari.
De asemenea, Comisia European# este reprezentat# la reuniunile
Comitetului de un nalt reprezentant care particip# la dezbateri.
Comitetul "i alege un pre"edinte dintre reprezentan!ii
autorit#!ilor de control competente "i poate invita exper!i "i
observatori la reuniunile sale.
n activitatea sa poate crea grupuri de lucru "i invita Comisia la
reuniunile acestor grupuri de lucru. Atunci cnd emite avize c#tre
Comisie, Comitetul are obliga!ia de consultare, larg#, deschis# "i
transparent# a participan!ilor pe pia!#, consumatorilor "i utilizatorilor
finali. Consultarea trebuie s# aib# loc n etapa ini!ial# a reflec!iilor
Comitetului european al inspectorilor bancari.
Cnd avizul prive"te dispozi!iile aplicabile att institu!iilor de
credit, ct "i societ#!ilor de investi!ii, Comitetul trebuie s# consulte
autorit#!ile ns#rcinate cu supravegherea societ#!ilor de investi!ii care
nu sunt reprezentate n cadrul s#u.
Numai reprezentan!ii autorit#!ilor de control au drept la vot.
Atunci cnd au loc schimburi de informa!ii confiden!iale privind
o anumit# institu!ie supus# controlului, participarea poate fi limitat#,
n sensul c# nu mai particip# dect nal!ii reprezentan!i ai autorit#!ilor
publice ns#rcinate cu controlul "i ai b#ncilor centrale investite cu
responsabilitate opera!ional# privind controlul individual al
institu!iilor de credit.
Prin Decizia nr. 2001/527/CE a fost instituit Comitetul european
pentru valori imobiliare.
Comitetul european pentru valori mobiliare este format din nal!i
reprezentan!i ai autorit#!ilor publice ale statelor membre, competente
n domeniul valorilor mobiliare, inclusiv OPCVM. Are menirea s#
consilieze Comisia la solicitatea acesteia sau din proprie ini!iativ#, n
special n leg#tur# cu proiectele de m#suri n domeniul valorilor
mobiliare, inclusiv cele privind OPCVM (organismele de plasament
colectiv n valori mobiliare).
Prin Decizia Comisiei nr. 2004/10/CE din 5 noiembrie 2003 s-a
instituit un comitet consultativ privind activit#!ile bancare din
Comunitate numit Comitetul bancar european care s# ofere


253
consiliere Comisiei Europene la solicitarea acesteia cu privire la
problemele de politici privind activit#!ile bancare. Comitetul bancar
european este format din nal!i reprezentan!i ai statelor membre "i este
prezidat de un reprezentant al Comisiei Europene.
La reuniunile Comitetului bancar european particip#, n calitate
de observator, "i pre"edintele Comitetului european al inspectorilor
bancari. La aceste reuniuni pot fi invita!i exper!i "i observatori.
Secretariatul Comitetului este asigurat de Comisie.
n scopul prevenirii sp#l#rii banilor, au fost emise dou# directive
(nr. 301/1991 "i 97/2001) prin care, printre alte m#suri, a fost instituit#
obliga!ia b#ncilor de a verifica identitatea clien!ilor care efectueaz#
opera!iuni cu sume ce dep#"esc anumite plafoane. La sume de peste
15.000 de euro, identificarea este obligatorie pentru orice opera!iune
bancar#.

6.3.1 Din jurispruden"a Cur"ii Europene de Justi"ie privind libera
circula"ie a capitalurilor

Cazul: Comisia c. Spania #i Comisia c. Regatul Unit, 13 mai
2003

Situa!ia de fapt
Legea spaniol# privind regimul juridic al cesiunii participa!iilor
publice n anumite ntreprinderi prevede condi!iile de privatizare a mai
multor ntreprinderi spaniole din sectorul public. Aceast# lege, ca "i
decretele regale de executare, sunt aplicabile unor ntreprinderi ca
Repsol (petrol "i energie), Telefonica (telecomunica!ii), Argentaria
(banca), Tabacalera (tutun), Endesa (electricitate). Regimul de
autorizare prealabil# instaurat de legisla!ia spaniol# se extinde asupra
unor decizii importante privind dizolvarea, sciziunea, fuziunea,
modificarea obiectului social, cesiunea de active sau participa!ii din
capitalul social al anumitor ntreprinderi.
Statutul British Airports Autorithy plc (BAA) - ntreprindere
privatizat# care de!ine anumite aeroporturi interna!ionale n Regatul
Unit - creeaz# o ac!iune specific# n favoarea guvernului britanic care
i confer# puterea de a autoriza anumite opera!iuni ale societ#!ii


254
(dizolvare, cesiune). De asemenea, statutul BAA mpiedic# achizi!ia
de ac!iuni cu drept de vot care s# dep#"easc# 15% din capitalul social.
Comisia a introdus dou# recursuri mpotriva Spaniei "i a
Regatului Unit pentru violarea principiului liberei circula!ii de capital.

Dreptul aplicabil
Art. 56 TCE, Capitolul 4, Titlul III.

Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
CJCE a ar#tat, n primul rnd, c# tratatul CE interzice orice
restric!ie a mi"c#rilor de capitaluri ntre statele membre, la fel ca "i
ntre acestea din urm# "i state ter!e. Investi!iile sub form# de
participa!ii constituie, potrivit reglement#rilor comunitare, mi"c#ri de
capitaluri. CJCE subliniaz# c# regimul spaniol, ca "i regimul britanic,
antreneaz# restric!ii la mi"c#rile de capitaluri ntre statele membre.
Totu"i, CJCE reaminte"te c# o anumit# influen!# a statelor
membre este justificat# n ntreprinderile privatizate cu activitate n
domeniul serviciilor de interes general sau al celor strategice.
Restric!iile, n cazul n care se aplic# f#r# discriminare att
ntreprinderilor na!ionale, ct "i celor comunitare, pot fi justificate de
ra!iuni de interes general. Pentru a putea fi astfel justificate, aceste
restric!ii trebuie s# respecte principiul propor!ionalit#!ii, adic# nu pot
dep#"i ceea ce este necesar pentru a garanta realizarea obiectivului
urm#rit. Un regim de autorizare administrativ# prealabil# r#spunde
principiului propor!ionalit#!ii dac#
se bazeaz# pe criterii obiective, nediscriminatorii "i
cunoscute dinainte ntreprinderilor n discu!ie
orice persoan# c#reia i se aplic# o asemenea m#sur#
restrictiv# trebuie s# dispun# de o cale de atac.
n ceea ce prive"te regimul spaniol, CJCE a considerat c#
Tabacalera (tutun) "i Argentaria (grup de b#nci comerciale opernd
n sectorul bancar tradi!ional) nu constituie entit#!i destinate s#
furnizeze servicii publice. n ceea ce prive"te ntreprinderile Repsol
(petrol), Endesa (electricitate) "i Telefonica (telecomunica!ii), CJCE
a admis c# obstacolele aduse liberei circula!ii de capitaluri pot fi
justificate prin motive de siguran!# public#. Garantarea siguran!ei
aprovizion#rii cu astfel de produse sau furniz#rii unor astfel de


255
servicii, n cazul n care exist# o amenin!are real# "i suficient de grav#,
afectnd un interes social fundamental, constituie un motiv de
siguran!# public#.
n acela"i timp, CJCE a considerat c# principiul
propor!ionalit#!ii n-a fost respectat pentru c#:
administratorii ntreprinderilor dispuneau de puteri
discre!ionare foarte largi, al c#ror exerci!iu nu este supus niciunei
condi!ii;
investitorii nu cuno"teau circumstan!ele specifice "i
obiective n care o autoriza!ie prealabil# ar fi acordat# sau refuzat#;
de"i exercitarea unei c#i de atac pare posibil#, reglement#rile
spaniole n vigoare nu ofer# judec#torului na!ional criterii precise
pentru a controla exercitarea puterii discre!ionare a autorit#!ii
administrative.
n ceea ce prive"te regimul britanic, guvernul britanic a ar#tat c#
nu este vorba despre o restric!ie adus# liberei circula!ii a capitalurilor,
n m#sura n care, pe de o parte, nu s-ar aduce atingere liberului acces
pe pia!# "i, pe de alt# parte, statutul BAA intr# n sfera de aplicare a
dreptului societ#!ilor, nu n sfera dreptului public. Astfel, guvernul
britanic a declarat c# nu s-a prevalat de ra!iuni de interes general
pentru a justifica reglement#rile existente. CJCE a respins aceste
argumente.
n acest context, CJCE a declarat c# regimurile spaniol "i
britanic sunt contrare liberei circula!ii a capitalurilor.

6.4. Libera circula"ie a persoanelor

Primele prevederi privind libera circula!ie a persoanelor apar n
cadrul Tratatului de la Roma (1957), prin care s-a statuat eliminarea
ntre statele membre a obstacolelor n calea liberei circula!ii a
persoanelor, serviciilor "i capitalului.
Libera circula!ie a m#rfurilor const# n eliminarea
discrimin"rilor dintre cet#!enii oric#rui stat membru "i cet#!enii
celorlalte state membre care stau "i muncesc pe teritoriul s#u. Aceste
discrimin#ri privesc condi"iile de intrare, deplasare, munc!, angajare
sau remunera"ie.


256
Libera circula!ie a persoanelor constituie o parte a conceptului
de pia!# intern#. Conceptul a evoluat n timp. Primele prevederi
considerau persoana doar ca agent economic (angajat sau furnizor de
servicii). Ulterior, conceptul s-a extins "i a cuprins no!iunea de
cet"!ean al Uniunii, f#r# a mai fi legat de dimensiunea economic# sau
de diferen!e legate de na!ionalitate.
Cea mai important# etap# n evolu!ie a constituit-o ncheierea
celor dou# acorduri Schengen: Acordul Schengen (semnat la 14 iunie
1985) "i Conven!ia de implementare Schengen (semnat# la 19 iunie
1990 "i intrat# n vigoare la 20 martie 1995).
Conven!ia Schengen avea ca scop eliminarea controalelor la
frontierele interne pentru toate persoanele, paralel cu nt#rirea
controalelor la frontierele externe. Stabile"te o politic# de vize
comun#, posibilitatea proces#rii cererilor de azil, cooperare judiciar#
"i poli!ieneasc#, precum "i schimb eficient de informa!ii.
La frontierele externe, cet#!enii UE trebuie doar s# prezinte un
document de identificare valid, iar cet#!enii statelor ter!e ai c#ror
cet#!eni au nevoie de viz# la intrare, trebuie doar s# posede o viz#
unic# valabil# n ntregul Spa!iu Schengen. Totu"i, un stat membru are
libertatea de a cere viz# n cazul cet#!enilor unor ter!e !#ri. Un astfel de
exemplu l-au constituit Regatul Unit al Marii Britanii "i, pn# n urm#
cu pu!in# vreme, Elve!ia, state pentru care cet#!enii romni aveau
nevoie de viz#.
Dac# un stat membru ia decizia de ndep#rtare a unui cet#!ean de
pe teritoriul s#u, decizia este aplicabil# n ntregul Spa!iu Schengen.
Prin urmare, conceptul de liber# circula!ie a persoanelor are
dou# componente:
- dreptul de a exercita o profesie, ca lucr#tori salaria!i sau care
desf#"oar# o activitate independent#, ntr-un alt stat membru dect cel
n care "i-a ob!inut calific#rile profesionale;
- dreptul de stabilire (libertatea de stabilire).
Articolul 18 din T.C.E. prevede c# orice cet#!ean al Uniunii are
dreptul de liber# circula!ie "i "edere pe teritoriul statelor membre sub
rezerva limit#rilor "i condi!iilor prev#zute de acest tratat. Mai mult
chiar, Art.19 din T.C.E. d# dreptul cet#!enilor Uniunii, care "i au
re"edin!a ntr-un stat membru "i care nu este resortisant al acestuia, de
a alege "i de a fi ales la alegerile locale din statul membru n care "i


257
are re"edin!a n acelea"i condi!ii ca "i resortisan!ii acelui stat. Acelea"i
drepturi i sunt recunoscute "i n privin!a alegerilor pentru Parlamentul
European.
Libera circula!ie a lucr#torilor
implic# dreptul:

de a accepta ofertele reale de
ncadrare n munc# "i de a circula
liber n acest scop pe teritoriul
statelor membre;
de "edere ntr-un stat membru
pentru a desf#"ura o activitate
salarizat# n conformitate cu actele
cu putere de lege "i actele
administrative care reglementeaz#
ncadrarea n munc# a lucr#torilor
statului respectiv.
Acest drept nu se aplic# n cazul ncadr#rii n administra!ia
public#.
Libera circula!ie a lucr#torilor se
asigur! prin:

cooperarea ntre serviciile
na!ionale de ocupare a for!ei de
munc#;
eliminarea obstacolelor repre-
zentate de procedurile "i
practicile administrative precum
"i din perioadele de acces
decurgnd din dreptul intern sau
din acordurile anterioare dintre
statele membre;
eliminarea perioadelor, restric-
!iilor "i condi!iilor diferite n
alegerea unui loc de munc#,
dintre lucr#torii celorlalte state
membre "i lucr#torii statului
respectiv;
stabilirea de mecanisme proprii
pentru corelarea "i echilibr#rii
cererii "i ofertei de locuri de


258
munc# pentru a evita amenin!area
grav# a nivelului de trai "i
deocupare a for!ei de munc# ntre
diferite regiuni "i ramuri
industriale.
n domeniul securit!"ii sociale
s-au adoptat m#suri pentru: cumulul tuturor perioadelor
lucrate n diferite state membre n
vederea dobndirii "i p#str#rii
dreptului la presta!ii (pensii,
"omaj, altele), precum "i
calcularea acestora;
plata presta!iilor pentru persoa-
nele rezidente pe teritoriile statelor
membre.

Condi!iile asigur#rii liberei circula!ii a lucr#torilor n cadrul
Comunit#!ii au fost stabilite prin Regulamentul nr.1612/68 din 15
octombrie 1968 al Consiliului Mini"trilor. Orice lucr#tor beneficiaz#, pe
teritoriul unui alt stat membru de aceea"i prioritate ca "i resortisan!ii
statului respectiv la accesul la locurile de munc# disponibile.
Regulamentul nr. 1612/68 prevede c# nu pot fi aplicate actele
normative, cu putere de lege ori administrative, "i nici practicile
administrative care:
restrng sau supun unor condi!ii diferite, de cele cerute
propriilor cet#!eni cererea "i oferta de locuri de munc#;
restric!ioneaz# accesul la ocuparea unui loc de munc#; de"i se
aplic# indiferent de cet#!enie scopul sau efectul lor exclusiv sau
principal, este de a mpiedica accesul resortisan!ilor altui stat membru
la locurile de munc# diferite;
restric!ioneaz# ncadrarea n munc# a str#inilor, ca num#r sau
ca procentaj, n func!ie de ntreprindere, de ramura de activitate, sau
de regiune, ori la nivel na!ional.
Aceste reglement#ri "i practici pot s# constea n:
obligativitatea recurgerii la proceduri speciale de recrutare
pentru str#ini;


259
condi!ionarea eligibilit#!ii de nregistrare la oficiile de ocupare
a for!ei de munc# sau mpiedicarea recrut#rii nominale a lucr#torilor n
cazul persoanelor care nu "i au re"edin!a pe teritoriul statului membru
respectiv.
Atunci cnd acordarea unor beneficii ntreprinderilor, de orice
natur# ar fi ele, este condi!ionat# de ncadrarea unui procentaj minim
de lucr#tori na!ionali, lucr#torii proveni!i din celelalte state membre
sunt considera!i lucr#tori na!ionali.
Cei care caut# un loc de munc# pe teritoriul unui alt stat
membru, beneficiaz# de aceea"i asisten!# ca "i cea acordat# propriilor
cet#!eni. Lor li se aplic# acelea"i criterii medicale, profesionale, care
nu sunt discriminatorii pe criterii de cet#!enie.
Atunci cnd un lucr#tor este destinatarul ofertei este nominalizat
(personal), angajatorul poate s# l supun# unei examin#ri profesionale.
Lucr#torii au drept egal de acces la formare n "coli profesionale
"i centre de recalificare.
Sunt nule de drept clauzele conven!iilor colective sau
individuale privind accesul, ncadrarea, remunerarea sau alte condi!ii
de munc# n m#sura n care prev#d sau permit condi!ii discriminatorii
fa!# de lucr#torii resortisan!i ai celorlalte state membre.
Lucr#torul ncadrat ntr-un alt stat membru, beneficiaz# de
egalitate de tratament privind afilierea #i exercitarea drepturilor
sindicale, inclusiv de vot.
Egalitatea de tratament include "i drepturile #i avantajele
privind locuin!ele, respectiv:
dreptul de proprietate asupra locuin!ei de care are nevoie;
s# se nscrie pe lista cererilor de locuin!e, n regiunea n care
astfel de liste sunt !inute.
Familiile lucr#torilor, incluznd so!ul/so!ia "i descenden!ii mai mici
de 21 de ani, precum "i ascenden!ii s#i "i ai so!ului/so!iei, care se afl# n
ntre!inerea acestora au dreptul s# se stabileasc# mpreun# cu ace"tia.
Copiii trebuie s# fie admi"i n sistemul de nv#!#mnt general, la cursurile
de ucenici "i de formare profesional#, n acelea"i condi!ii cu cei ai
resortisan!ilor, statului n cauz#, dac# domiciliaz# pe teritoriul acelui stat.
n cadrul Comisiei, func!ioneaz# un Birou european de
coordonare a compens#rii ofertelor "i cererilor de locuri de munc#.


260
Regulamentul nr.1251/70 din 29 iunie 1970 al Comisiei
reglementeaz# dreptul lucr"torilor de a r"mne pe teritoriul unui
stat membru dup" ce au ocupat un loc de munc". Dreptul de a
r#mne este caracterizat ca un corolar al dreptului de "edere. Acest
drept are n vedere mobilitatea for!ei de munc# care presupune ca
lucr#torii s# poat# ocupa succesiv mai multe locuri de munc#, n mai
multe state membre, f#r# ca ace"tia s# fie defavoriza!i. Prive"te "i
dreptul de a r#mne ca urmare a atingerii vrstei de pensionare sau din
cauza unei incapacit#!i permanente de munc# "i rezult# din necesitatea
egalit#!ii de tratament a lucr#torilor. Dreptul de r#mnere se aplic# "i
membrilor de familie ar#ta!i mai sus.
Sunt stabilite condi!ii privind durata activit#!ii anterioare:
n cazul atingerii vrstei limit# de pensie, s# fi avut un loc de
munc# n ultimele dou#sprezece luni, dac# a locuit n acel stat cel
pu!in trei ani f#r# ntrerupere;
a locuit mai mult de doi ani f#r# ntrerupere "i a ncetat s# mai
lucreze ca urmare a intervenirii unei incapacit#!i de munc#;
dac# a intervenit capacitatea de munc# n urma unui accident
de munc# sau boli profesionale, care i dau drept de pensie, total# sau
par!ial#, pl#tit# de o institu!ie public#; nu mai este prev#zut# condi!ie
privind durata "ederii;
dup# trei ani de activitate salariat# "i "edere nentrerupt# pe
teritoriul acelui stat, ocup# un loc de munc# pe teritoriul altui stat
membru, p#strndu-"i re"edin!a pe teritoriul primului stat membru
unde se ntoarce, de regul#, zilnic sau cel pu!in o dat# pe s#pt#mn#.
Pentru asigurarea unei politici de formare profesional# comun#,
prin Decizia Consiliului din 2 aprilie 1963 au fost stabilite principiile
generale ale acestui domeniu, menite s# asigure tocmai libera
circula!ie a lucr#torilor, dreptul fiec#rei persoane de a-"i alege liber
ocupa!ia, institu!ia, locul de formare, precum "i locul de munc#.
Pentru a permite libera circula!ie a persoanelor dar "i a
serviciilor, au fost elaborate reglement#ri privind recunoa"terea
calific#rilor profesionale.
Ca urmare a Consiliului European de la Lisabona din 23-24
martie 2000, Comisia a adoptat o comunicare privind O strategie
pentru pia!a intern# a serviciilor avnd ca obiectiv exercitarea n
Comunitate a libert#!ii de a presta servicii, la fel de simpli ca n cadrul


261
unui stat membru. Comisia a elaborat o comunicare institulat# Noi
pie!e europene ale muncii deschise "i accesibile tuturor, n urma
c#reia Consiliul European de la Stockholm din 23-24 martie 2001 a
mandatat comisia s# prezinte Consiliului European din prim#vara lui
2002, propuneri speciale pentru un regim mai uniform, mai
transparent "i mai flexibil de recunoa"tere a calific#rilor.
A fost adoptat# Directiva nr.2005/36/CE a Parlamentului
European "i a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoa"terea
calific#rilor profesionale. Potrivit acestei reglement#ri, statele membre
"i men!in dreptul de a stabili nivelul minim de calificare necesar
pentru a garanta calitatea serviciilor prestate pe teritoriul lor f#r# s#
poat# ns# se impune unui resortisant al unui stat membru s# ob!in#
calific#ri pe care ele le stabilesc, n general, numai n raport cu
diplomele eliberate n cadrul sistemului na!ional de nv#!#mnt n
cazul n care persoana a ob!inut deja toate sau o parte din aceste
calific#ri ntr-un alt stat membru. Orice stat membru-gazd# este
obligat s# ia n considerare calific#rile ob!inute n alt stat membru "i s#
verifice dac# acestea corespund celor pe care le solicit#.
Atunci cnd nu au fost armonizate condi!iile minime de formare
profesional# pentru accesul la profesiile reglementate de sistemul
general, statul-gazd# poate s# impun# o m#sur# compensatorie.

Defini!ii din Directiva 2005/36/CE:
profesie reglementat#: o activitate sau un ansamblu de
activit#!i profesionale al c#ror acces,
exercitare sau una dintre modalit#!ile de
exercitare este condi!ionat#, direct sau
indirect, n temeiul unor acte cu putere
de lege "i acte administrative, de posesia
anumitor calific#ri profesionale;
utilizarea unui titlu profesional limitat#
prin acte cu putere de lege "i acte
administrative la titularii unei anumite
calific#ri profesionale constituie, n
special, o modalitate de exercitare.
Atunci cnd prima tez# nu se aplic#, o
profesie men!ionat# la alineatul (2) este


262
considerat# profesie reglementat#;
calific#ri profesionale: calific#rile atestate printr-un titlu de
calificare, un atestat de competen!#
prev#zut la articolul 11 litera(a) punctul
(i) "i/sau experien!# profesional#;
titlu de calificare: diplomele, certificatele "i alte titluri
oficiale de calificare eliberate de o
autoritate a unui stat membru desemnat#
n temeiul actelor cu putere de lege "i al
actelor administrative ale respectivului
stat membru "i care certific# formarea
profesional# n special n Comunitate. n
cazul n care prima tez# nu se aplic#, un
titlu men!ionat la alineatul (3) este
considerat titlu de calificare;
autoritate competent#: orice autoritate sau instan!# autorizat#
n mod special de un stat membru s#
elibereze sau s# primeasc# titluri de
calificare sau alte documente sau
informa!ii, precum "i s# primeasc# ce
cereri "i s# ia decizii, prev#zute n
directiva men!ionat#;
formare profesional#
reglementat# :
orice formare profesional# care
urm#re"te, n special, exercitarea unei
anumite profesii "i care const# ntr-un
ciclu de studii completat, dup# caz, de o
formare profesional#, un stagiu
profesional sau o practic# profesional#;
experien!# profesional#: exercitarea efectiv# "i legal# a
respectivei profesii ntr-un stat membru;
stagiu de adaptare: exercitarea unei profesii reglementate
n statul membru gazd#, sub responsa-
bilitatea unui profesionist calificat "i
nso!it#, eventual, de o formare profesio-
nal# suplimentar#. Stagiul face obiectul
unei evalu#ri. Condi!iile stagiului "i
condi!iile de evaluare a acestuia, precum


263
"i statutul de stagiar migrant sunt
stabilite de autoritatea competent# din
statul membru gazd#.
Statutul de care beneficiaz# stagiarul n statul membru gazd#, n
special n ceea ce prive"te dreptul de "edere, precum "i n ceea ce
prive"te obliga!iile, drepturile "i avantajele sociale, indemniza!iile "i
remunera!iile, este stabilit de autorit#!ile competente din respectivul
stat membru n conformitate cu legisla!ia comunitar# aplicabil#.
prob# de aptitudini: un test care se refer# exclusiv la
cuno"tin!ele profesionale ale solici-
tantului "i care este conceput de
autorit#!ile competente din statul
membru gazd#, nscopul aprecierii
aptitudinii solicitantuluide a exercita
profesia reglementat# n acel stat
membru. Pentru a permite acest test,
autorit#!ile competente ntocmesc o list#
de discipline care, pe baza unei compa-
ra!ii ntre formarea profesional# impus#
n statul membru respectiv "i cea de care
a beneficiat solicitantul,nu sunt atestate
de diploma sau de titlul sau titlurile de
calificare pe care l/le posed#
solicitantul.

Proba de aptitudini trebuie s# !in# seama de faptul c# solicitantul
are o calificare profesional# recunoscut# n statul membru de origine
sau de provenien!#. Aceasta prive"te discipline selectate dintre cele
cuprinse n list# "i a c#ror cunoa"tere constituie o condi!ie esen!ial#
pentru exercitarea profesiei n statul membru gazd#. Proba de
aptitudini poate include totodat# "i cuno"tin!e de deontologie, care se
aplic# activit#!ilor respective n statul membru gazd#.
Modalit#!ile probei de aptitudini, precum "i statutul de care
beneficiaz#, n statul membru gazd#, solicitantul care dore"te s# se
preg#teasc# pentru proba de aptitudini n acel stat sunt stabilite de
autorit#!ile competente ale respectivului stat membru.


264
Pentru recunoa"terea diplomelor de nv#!#mnt superior, a fost
adoptat# Directiva Consiliului nr.89/48/CE din 21 decembrie 1988
privind sistemul general de recunoa"tere a diplomelor de nv#!#mnt
superior acordate pentru formarea profesional# cu durata minim# de
trei ani.

Defini!ia diplomei de
nv"!"mnt superior:
se n!elege orice diplom#, certificat
sau alt titlu de calificare oficial# sau
ansamblu de astfel de diplome,
certificate sau titluri:
care au fost eliberate de o
autoritate competent# dintr-un stat
membru, desemnat# n conformitate cu
actele cu putere de lege sau acte
administrative ale statului membru;
din care rezult# c# titularul a
urmat cu succes un ciclu de studii
postliceale cu o durat# minim# de trei
ani sau cu o durat# echivalent# la f#r#
frecven!#, n cadrul unei universit#!i sau
altei institu!ii de nv#!#mnt superior sau
al altei institu!ii cu un nivel similar "i,
dac# este cazul, c# el a urmat cu succes
oformare profesional# cerut# pe lng#
un ciclu de studii postliceale;
care arat# c# titularul are
calificarea profesional# cerut# ce i
permite accesul la o profesie
reglementat# n statul membru respectiv
sau exercitarea respectivei profesii, dac#
educa!ia "i formarea atestate de diplom#,
certificatul sau titlul de calificare
oficial# au fost ob!inute n special n
Comunitate sau dac# titlularul are o
experien!# profesional# atestat# de statul
membru care recunoa"te o diplom#, un
certificat sau alt titlu eliberat de o!ar#


265
ter!#.
Observ#m c# se face distinc!ie ntre:
- diplomele ob!inute ntr-un stat membru, pentru care nu se mai
cere "i experien!a profesional# "i
- diplomele ob!inute n alt stat dect statele membre U.E., pentru
care se impun dou# condi!ii:
- s# fi fost recunoscut# de un stat membru;
- titularul ei s# aib#, n baza ei o experien!# profesional#
de trei ani n statul care a recunoscut respectiva diplom#.
n cazul n care ntr-un stat membru gazd#, accesul la o profesie
reglementat# sau exercitarea acesteia este condi!ionat# de posesia unei
diplome, autoritatea competent# nu i poate refuza resortisantului unui
alt stat membru, din motiv de calificare necorespunz#toare, accesul la
profesia respectiv# sau exercitarea ei n acelea"i condi!ii ca "i pentru
resortisan!ii statului membru gazd#:
n cazul n care solicitantul de!ine o diplom# cerut# n alt
stat membru pentru exercitarea respectivei profesii pe teritoriul s#u
sau
n cazul n care solicitantul "i-a exercitat cu norm#
ntreag# aceast# profesie timp de doi ani n ultimii zece ani ntr-un alt
stat membru care nu reglementeaz# aceast# profesie, avnd unul sau
mai multe titluri de calificare oficial#.

6.4.1. Libertatea de stabilire

Libertatea de stabilire prive"te att persoanele fizice ct "i
societ#!ile constituite n conformitate cu legisla!ia unui stat membru "i
avnd sediul social, administra!ia central# sau locul principal de
desf#"urare a activit#!ii n cadrul Comunit#!ii, acestea fiind asimilate
cu persoanele fizice. n termenul de societ#!i sunt incluse "i societ#!ile
cooperative "i alte persoane juridice de drept public sau privat, cu
excep!ia celor f#r# scop lucrativ.
Prin art.43 T.C.E. sunt interzise restric!iile privind libertatea de
stabilire a resortisan!ilor unui stat membru pe teritoriul altui stat
membru. Aceast# interdic!ie vizeaz# "i restric!iile privind nfiin!area
de agen!ii, sucursale sau filiale de c#tre resortisan!ii unui stat membru
stabili!i pe teritoriul altui stat membru.


266

6.4.2 Din jurispruden"a Cur"ii Europene de Justi"ie privind libera
circula"ie a persoanelor

Cazul: Lawrie Blum vs. Land Baden Wurttemberg, nr.
66\85, 3 iulie 1986

Situa!ia de fapt
Lawrie Blum, cet#!ean britanic, a trecut primul examen pentru a
deveni profesor n Germania. Totu"i, i-a fost refuzat# admiterea n
perioada de prob#, care trebuia s# fie efectuat# nainte de a doua
examinare, pe motivul c# nu avea cet#!enia german#.
Lawrie Blum a argumentat c# acest refuz reprezint# o nc#lcare a
art. 39 (2) TCE. Instan!a german# a sus!inut, ns#, c# un profesor n
perioada de prob# nu se ncadreaz# n no!iunea de lucr#tor, conform
art. 39 (2).

Dreptul aplicabil
Art. 39 alin. 2 TCE referitor la interzicerea discrimin"rii pe
motivul na!ionalit"!ii ntre lucr"torii din statele membre.

Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
Curtea precizeaz# c# no!iunea de lucr#tor trebuie definit# n
conformitate cu dreptul comunitar, nu conform normelor interne. n
consecin!#, n opinia Cur!ii, un profesor aflat n perioada de prob#, n
timpul c#reia presteaz# activit#!i ca predarea unor cursuri "i n
schimbul c#rora este remunerat, trebuie considerat un lucr#tor,
conform art. 39 TCE.


Cazul: Procurorul regal al Belgiei vs. Royer, nr. 48\75, 8
aprilie 1976267
Situa!ia de fapt
Royer, cet#!ean francez, a fost condamnat pentru intrare ilegal#
n Belgia. Royer nu ndeplinise formalit#!ile administrative pentru
intrarea n aceast# !ar#, unde era stabilit# so!ia sa. A fost, astfel,
expulzat pe motivul c# reprezenta un pericol pentru ordinea public# "i
pentru c# nu a respectat condi!iile legale referitoare la accesul
str#inilor pe teritoriul Belgiei.
Curtea belgian# a introdus un recurs prealabil n fa!a CJCE,
cernd interpretarea mai multor dispozi!ii de drept comunitar
referitoare la libera circula!ie a lucr#torilor att din Tratat, ct "i din
Directiva nr. 64/221 referitoare la coordonarea m#surilor speciale
pentru str#ini n materie de deplasare "i sejur justificate de motive de
ordine public# "i Directiva nr. 68/360, referitoare la suprimarea
restric!iilor privind deplasarea "i sejurul lucr#torilor din statele
membre "i a familiilor lor n interiorul Comunit#!ii.

Dreptul aplicabil:
art. 39 alin. 2 TCE referitor la interzicerea discrimin"rii
pe motivul na!ionalit"!ii ntre lucr"torii din statele membre;
Directiva nr. 64/221 referitoare la coordonarea m"surilor
speciale pentru str"ini n materie de deplasare #i sejur justificate
de motive de ordine public";
Directiva nr. 68/360 referitoare la suprimarea restric!iilor
privind deplasarea #i sejurul lucr"torilor din statele membre #i a
familiilor lor n interiorul Comunit"!ii.

Solu!iile #i principiile degajate de CJCE
Solu!ia dat# de Curte precizeaz# clar c" dreptul resortisan!ilor
comunitari de a intra pe teritoriul unui alt stat membru acoper"
dreptul de a intra #i a c"uta un loc de munc" sau de a se al"tura
familiei. E#ecul unui stat membru n a ndeplini formalit"!ile
privind accesul, deplasarea sau reziden!a nu justific" expulzarea.


Cazul: Rutili vs. Minister fir the Interior, nr. 36\75, 28
octombrie 1975268
Situa!ia de fapt
n urma unui recurs introdus de un cet#!ean Italian avnd
re"edin!a n Fran!a mpotriva unei decizii prin care i se interzicea
sejurul pe teritoriul francez, n anumite departamente, Tribunalul
Administrativ Paris a adresat Cur!ii de Justi!ie a Comunit#!ilor
Europene dou# ntreb#ri, prima, referitoare la aplicarea articolului 39
TCE (libera circula!ie a lucr#torilor "i excep!iile), "i anume dac#
acesta se aplic# exclusiv dispozi!iilor legale sau regulamentare
adoptate de statele membre sau se aplic# "i deciziilor individuale luate
n aplicarea acestora; cea de-a doua ntrebare vizeaz# marja de
manevr# de care dispun statele membre n invocarea excep!iei privind
ordinea public# ca restrngere a libert#!ii de circula!ie "i de sejur pe
teritoriul lor a cet#!enilor provenind din alte state membre.

Dreptul aplicabil:
Articolul 39
32
TCE: libera circula!ie a lucr"torilor; excep!ii -
clauza de ordine public".

Solu!ia #i principiile degajate de CJCE

32
Art. 39 TCE dispune:
1. Este asigurat#, prin prezentul tratat, libera circula!ie a lucr#torilor n
interiorul Comunit#!ii.
2. Aceasta implic# nl#turarea oric#ror discrimin#ri fondate pe
na!ionalitate ntre lucr#torii statelor membre, n ceea ce prive"te locul de
munc#, salariul "i condi!iile de lucru.
3. Sub rezerva unor limit#ri justificative prin motive de ordine public#,
securitate public# "i s#n#tate public#, aceasta implic# dreptul:
a) de a r#spunde ofertelor de munc#;
b) de a se deplasa n mod liber pe teritoriul statelor membre;
c) de sejur pe teritoriul unui stat membru n scopul exercit#rii unei
meserii n conformitate cu dispozi!iile legislative, regulamentare "i
administrative, care reglementeaz# condi!iile de munc# pentru lucr#torii
na!ionali;
d) de a r#mne, n condi!ii care vor face obiectul unor regulamente de
aplicare a Comisiei, pe teritoriul unui stat membru, dup# ce au lucrat pe
teritoriul respectiv.


269
Expresia folosit# de art. 39, "sub rezerva limit#rilor justificate de
motive de ordine public#", vizeaz# nu numai dispozi!ii legale sau
regulamentare pe care un stat le adopt# n scopul limit#rii liberei
circula!ii pe teritoriul s#u a cet#!enilor unui alt stat membru, ci "i
deciziile individuale luate n aplicarea unor astfel de dispozi!ii de
aplicare general#.
Dac#, n principiu, este recunoscut dreptul fiec#rui stat membru
de a determina exigen!ele de ordine public# care pot justifica luarea
unor asemenea m#suri, aceast# libertate nu este nelimitat#, ci
circumscris# unei cerin!e de propor!ionalitate, astfel nct atingerea
adus# drepturilor prev#zute n tratat nu trebuie s# dep#"easc# ceea ce
este necesar pentru ap#rarea ordinii publice ntr-o societate
democratic#. CJCE se refer# expres la principiile consacrate n acest
domeniu de Conven!ia european# a drepturilor omului (CEDO).


Cazul: Christine Morgenbesser c. Consiglio dell' Ordine
degli Avvocatidi Genova, Italia - recurs prealabil, 13 noiembrie
2003

Situa!ia de fapt
Doamna Christine Morgenbesser, de cet#!enie francez#, cu
re"edin!a n Italia, este titulara unei licen!e de drept acordat# n Fran!a
n 1996, dar nu a ob!inut certificatul de aptitudine pentru profesia
de avocat. Dup# un scurt stagiu n cabinetele de avocatur# franceze,
din 1998 a lucrat la un cabinet din Genova, Italia. n consecin!#, a
cerut s# fie nscris# n registrul practican!ilor din Italia, pentru a-"i
efectua n mod valabil perioada de practic" n vederea sus!inerii
examenului de aptitudine pentru practicarea avocaturii.
Cererea sa a fost respins" de Consiliul Ordinului Avoca!ilor
din Geneva, ct "i de Consiliul Na!ional din Floren!a, pe motivul c#
legea italian# privind profesia de avocat pune condi!ia existen!ei unei
diplome de drept ob!inute de la o universitate italian" "i faptul c#
doamna Christine M. nu are calitatea de avocat n Fran!a.
Curtea de Casa!ie din Italia a cerut CJCE s# se pronun!e asupra
faptului dac" dreptul comunitar admite ca autorit"!ile italiene s"
refuze nscrierea titularului unei diplome ob!inute ntr-un alt stat


270
membru, pe simplul motiv c" aceast" diplom" nu a fost eliberat"
n Italia.

Dreptul aplicabil:
Art. 43 (privind libertatea de stabilire)

Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
Curtea precizeaz# mai nti c#, n situa!ia doamnei Christine M.,
nu se aplic# nici Directiva 98/5 privind exerci!iul permanent al
profesiunii de avocat, nici Directiva 89/45 privind recunoa#terea
diplomelor din nv"!"mntul superior, pentru c# prima directiv#
vizeaz# doar avoca!ii pe deplin califica!i, iar calitatea de practicant#,
fiind limitat# n timp "i constituind o parte din formarea necesar#
dobndirii calit#!ii de avocat, nu poate fi calificat# ca profesiune
reglementat# conform Directivei 89/48.
$tiindu-se c# perioada de practic# presupune exerci!iul unor
activit#!i remunerate (de c#tre clien!i sau de c#tre cabinetele de
avocatur#, sub form# de onorarii sau de salarii), principiile stabilite n
Tratat privind libertatea de stabilire sau viznd libera circula!ie a
lucr#torilor sunt aplicabile.
n consecin!#, Curtea reaminte"te principiile pe care le-a stabilit
n jurispruden!a anterioar#: dac" regulile na!ionale nu !in cont de
cuno#tin!ele #i calific"rile deja dobndite de un cet"!ean al unui
alt stat membru, n afara statului de primire, exerci!iul libert"!ii
de stabilire #i de circula!ie este restric!ionat.
Diploma de!inut# de doamna Christine M. trebuie considerat#
ntr-un cadru mai larg de c#tre autorit#!ile italiene, verificndu-se n ce
m#sur# cuno"tin!ele atestate de diplom#, calific#rile sau experien!a
profesional# ob!inute ntr-un alt stat membru, cumulate cu experien!a
dobndit# n Italia, pot satisface, chiar "i par!ial, condi!iile necesare
accesului la activitatea de practicant.


Cazul: Eran Abatay e.a./ Oficiul pentru Ocuparea For!ei de
Munc", Republica Federal" Germania - 21 octombrie 2003

Situa!ia de fapt


271
M. Abatay "i al!i reclaman!i, cet"!eni turci, avnd domiciliul n
Turcia, sunt "oferi n transportul interna!ional de m#rfuri. Sunt
salaria!ii unei firme turce"ti, filial" a unei societ"!i din Germania.
Cele dou# societ#!i import# n Germania fructe din Turcia, pe care le
transport# cu camioane nmatriculate n Germania.
nainte de 1993, dreptul german prevedea c# personalul care
lucreaz# n transportul interna!ional pentru firme stabilite n Germania
nu are nevoie de permis de munc". Dup# aceast# dat# nu aveau
nevoie de permis doar cei care lucrau pentru angajatorii stabili!i
n str"in"tate, iar dup# 1996, doar n cazul n care vehiculul este
nmatriculat n statul de re#edin!" al angajatorului str"in. n
consecin!#, dup# 1996, Oficiul pentru Ocuparea For!ei de Munc# din
Germania a refuzat s" le mai elibereze acestor persoane permise
de munc".

Dreptul aplicabil:
Interpretarea art. 41, paragraful 1, din Protocolul Adi!ional la
Acordul de Asociere a Turciei cu Comunitatea European" #i art.
13 din Decizia nr. 1/80 a Consiliului de Asociere.
Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
ntre Turcia "i Comunitatea Economic# European# exist# nc#
din 1963 un Acord de asociere, completat n 1972 printr-un Protocol
adi!ional. Decizia 1/80 a fost adoptat# ulterior n cadrul acestui acord.
Decizia con!ine clauza de standstill, prin care se interzice
introducerea de noi restric!ii n anumite domenii, inclusiv n ceea
ce prive"te libertatea de stabilire, libertatea prest#rii de servicii "i
condi!iile de acces al lucr#torilor ce se g#sesc pe teritoriul unuia dintre
cele dou# state n situa!ie legal#.
Dup# opinia Cur!ii, cet#!enii turci pot invoca aceste prevederi
pentru a nl"tura reglement"rile germane interne contrare.
Pe de alt# parte, Curtea a re!inut c# "oferii turci, de"i se afl# n
Germania n mod legal, nu petrec destul timp pe teritoriul Germaniei
pentru a se putea integra n acest stat.
Deci, aceast# clauz# poate fi invocat# de o firm# stabilit# n
Turcia care presteaz# servicii ntr-un stat membru, ct "i de "oferii
turci care lucreaz# pentru o astfel de firm#.


272
n schimb, Curtea a stabilit c#, pentru ca un prestator s" poat"
invoca aceast" clauz" de standstill trebuie ca serviciile s" fie
destinate cet"!enilor dintr-un alt stat membru, fapt ce nu se
verific" n spe!".Cazul: Politierechtbank te Mechlen - Belgia c. Hans van
Lent, 2 octombrie 2003

Situa!ia de fapt
Domnul van Lent, cet#!ean belgian, de!ine un automobil
nmatriculat n Luxemburg, unde acesta lucreaz#. Automobilul este
cump#rat n leasing de la o firm# luxemburghez#.
Legisla!ia belgian" instituie obliga!ia reziden!ilor belgieni de
a nmatricula ma#inile n Belgia pe numele proprietarului, ceea ce
dl. van Lent nu putea face, deoarece firma de leasing era nregistrat#
n Luxemburg. n urma unui control rutier, autorit#!ile belgiene i-au
intentat proces penal domnului van lent. Tribunalul belgian a sesizat
CJCE n leg#tur# cu compatibilitatea legisla!iei belgiene cu principiul
liberei circula!ii a lucr#torilor, consacrat de Tratatul CE.

Dreptul aplicabil:
Interpretarea articolelor 10 (privind obliga!ia de loialitate) "i 39
(privind libera circula!ie a lucr#torilor) din TCE.

Solu!ia #i principiile aplicabile
Curtea precizeaz# faptul c#, n absen!a unei armoniz#ri n
domeniu, statele membre pot fixa condi!iile nmatricul"rii
autovehiculelor, cu condi!ia respect#rii dispozi!iilor tratatului
referitoare la libera circula!ie a lucr"torilor. Legisla!ia belgian# n
materie poate descuraja angajarea cet#!enilor belgieni n alte state
membre.
Curtea a re!inut faptul c#, din august 2001, legea belgian# i
permite unui rezident belgian s# nmatriculeze ma"ina pe care o
utilizeaz#, n cazul n care proprietarul ma"inii nu are dreptul de
reziden!# pe teritoriul Belgiei. Cu toate acestea, Curtea consider" c"


273
nici aceste dispozi!ii nu sunt de natur" a elimina restric!iile aduse
liberei circula!ii a lucr"torilor.Cazul: Isabel Burbaud c. Ministerul Muncii #i Solidarit"!ii,
Fran!a, 9 septembrie 2003

Situa!ia de fapt
Doamna Burbaud, cet#!ean portughez, a contestat n fa!a
tribunalului francez faptul c# i s-a refuzat n Fran!a admiterea n cadrul
corpului de directori de spitale, pe motivul c# ar fi trebuit s# sus!in# n
prealabil concursul de admitere la $coala Na!ional# de S#n#tate
Public# din Fran!a (de"i ea ob!inuse nc# din 1983 titlul de
administrator de spital la $coala Na!ional# de S#n#tate Public# din
Lisabona).

Dreptul aplicabil:
Art. 39 TCE (privind libera circula!ie a lucr#torilor) "i Directiva
89/48 privind sistemul general de recunoa"tere a diplomelor din
nv#!#mntul superior.

Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
Curtea a trebuit s# stabileasc# dac# titlul oferit de $coala
Na!ional# de S#n#tate Public# este echivalent cu o diplom# (n sensul
dat de Directiva 89/48 privind sistemul general de recunoa"tere a
diplomelor din nv#!#mntul superior).
n conformitate cu Directiva, diploma este definit" ca fiind
orice titlu sau certificat eliberat de autoritatea competent" a unui
stat membru, ce atest" absolvirea unui ciclu de nv"!"mnt de
minimum 3 ani #i prev"znd calific"rile profesionale cerute
pentru a accede la o anumit" profesiune reglementat".
Titlul eliberat de $coala Na!ional# de S#n#tate Public# din
Fran!a ntrune"te aceste elemente; n consecin!#, jurisdic!ia de
trimitere va trebui s# stabileasc# dac# cele dou# titluri sunt
comparabile ca durat# "i materii absolvite.


274
Curtea a subliniat, totodat#, faptul c# acest mod de recrutare,
care nu !ine seama de calific#rile specifice dobndite de candida!ii
veni!i din alte state membre i dezavantajeaz# pe ace"tia din urm# "i
este de natur# a-i descuraja n a-#i exercita dreptul de liber"
circula!ie.

ntreb"ri de verificare a cuno#tin!elor

1. Care sunt libert#!ile fundamentale ale Pie!ei unice?
2. Care sunt criteriile de identificare a prest#rilor de servicii?
3. Prin ce se asigur# libera circula!ie a serviciilor?
4. n ce condi!ii sunt admisibile m#surile na!ionale restrictive la
libera circula!ie a serviciilor?
5. Care sunt beneficiarii liberei circula!ii a serviciilor?


275

Capitolul 7

CONCUREN$A
Concepte-cheie: pre"urile de lichidare; ajutoarele de stat;
concuren"a loial!; concuren"a neloial! acord restrictiv; practic!
concertat!; fuziunile (concentr!rile); ajutoare de stat


7.1. Concepte de baz!

Pn# n anul 1914, rela!iile comerciale dintre state erau
ntemeiate pe ncredere n stabilitatea politic#, n stabilitatea
monedelor "i n respectarea de c#tre fiecare !ar# a clauzelor tratatelor
"i conven!iile la care erau parte. Aceste condi!ii formau cadrul adecvat
pentru ncheierea de acorduri comerciale pe termen lung "i pentru
sus!inerea unor politici tarifare cu adev#rat stabile. naintea primului
r#zboi mondial, reperul liberaliz#rii comer!ului interna!ional l-au
constituit ini!iativa "i politica liberal# a Marii Britanii. Dup# 1919,
eforturile de liberalizare au fost centralizate la nivelul Societ#!ii
Na!iunilor
33
.
2. Art.81 din T.C.E., devenit, prin Tratatul de la Lisabona, art.
101 din Tratatul privind func!ionarea Uniunii Europene, prevede c#
sunt incompatibile cu pia!a comun" #i interzise orice acorduri ntre
ntreprinderi, orice decizii ale asocierilor de ntreprinderi "i orice
practici concertate care pot afecta comer!ul dintre statele membre "i
care au ca obiect sau ca efect mpiedicarea, restrngerea sau
denaturarea rela!iilor comerciale n cadrul pie!ei comune "i n special,
cele care:

33
Eugen Ghiorghi!#, Industrializare #i comer" exterior n Romnia
interbelic!, Editura Funda!iei Romnia de Mine, Bucure"ti, 2002, p. 9.


276
stabilesc direct sau indirect pre"uri de cump!rare sau de
vnzare sau orice alte condi"ii de tranzac"ionare;
limiteaz! sau controleaz! produc"ia, comercializarea,
dezvoltarea tehnic! sau investi"iile;
mpart pie"ele sau sursele de aprovizionare;
aplic!, n raporturile cu partenerii comerciali, condi"ii
inegale la presta"ii echivalente, crend astfel acestora un dezavantaj
concuren"ial;
condi"ioneaz! ncheierea contractelor de acceptarea de c!tre
parteneri a unor presta"ii suplimentare, care, prin natura lor sau n
conformitate cu uzan"ele comerciale, nu au leg!tur! cu obiectul
acestor contracte.
Acordurile sau deciziile ar#tate mai sus, sunt nule de drept
conform art. 101 alin. (2) din Tratatul privind func!ionarea Uniunii
Europene.
Nu toate acordurile sau categoriile de acorduri dintre
ntreprinderi, deciziile sau categoriile de decizii ale asocierilor de
ntreprinderi, practicile concertate sau categoriile de practici sunt
interzise. Atunci cnd acestea contribuie la mbun#t#!irea produc!iei
sau distribu!iei de produse, ori la promovarea progresului tehnic sau
economic asigurnd totodat# consumatorilor o parte echitabil# din
beneficiul ob!inut "i care:
- nu impun ntreprinderilor n cauz# restric!ii care nu sunt
indispensabile pentru atingerea acestor obiective;
- nu ofer# ntreprinderilor posibilitatea de a elimina concuren!a
n ceea ce prive"te o parte semnificativ# a produselor n cauz#.
Politica n domeniul concuren!ei se refer# la comportamentul
pe pia!# al agen!ilor economici "i include m#surile relevante privind
concuren!a pe pia!#, respectiv, politica comercial#, politicile de
reglementare, m#surile adoptate de c#tre guverne cu privire la
politicile anticoncuren!iale ale firmelor att din domeniul privat, ct "i
din cel public
34
.
Pre!urile de lichidare a concuren!ei sunt practici care
urm#resc acapararea "i monopolizarea pie!ei prin eliminarea

34
Cf. Marius Profiroiu, Irina Popescu, Politici europene, Editura
Monitorul Oficial, Bucure"ti, 2003, p. 83.


277
concuren!ei pe baza practic#rii unor pre!uri sub costurile de
produc!ie.
35

Ajutoarele de stat (publice). Comisia "i Curtea de Justi!ie le-au
definit ca fiind orice ajutor provenind de la stat sau alte entit#!i publice
sau orice ajutor acordat de autorit#!i - locale sau regionale.
Concuren!a loial" const# n folosirea nediscriminatorie a
instrumentelor competi!iei n condi!iile accesului liber pe pia!# "i a
posibilit#!ii de cunoa"tere a mijloacelor de reglementare a rela!iilor de
vnzare-cump#rare
36
.
Concuren!a neloial" const# n folosirea de mijloace incorecte,
cum sunt acordarea de stimulente agen!ilor economici n scopul
p#trunderii "i men!inerii pe o pia!#.

7.2. Reglementarea comunitar! a concuren"ei

Regulile concuren!iale au fost stabilite pentru crearea unui
sistem care s! asigure o concuren"! nedistorsionat! pe pia"a
intern! (art. 3 alin. 1 g) al Tratatului CE). Aceste reguli vizeaz#:
combaterea monopoliz!rii prin acorduri protec!ioniste,
acorduri restrictive "i fuziuni practicate de societ#!i;
abuzul de pozi"ie dominant! constnd n exploatarea unor
societ#!i n defavoarea altora;
ajutoarele de stat.
Regulile comunitare privind combaterea monopoliz"rii. Art.
81 al Tratatului CE, devenit art. 101 n Tratatul privind func!ionarea
Uniunii Europene, ca urmare a modific#rilor aduse prin Tratatul de la
Lisabona interzice acordurile, deciziile "i practicile concertate ntre
societ#!ile comerciale dac# acestea pot afecta comer!ul dintre Statele
Membre "i care au ca obiect sau efect prevenirea, restric!ionarea sau
distorsionarea concuren!ei n interiorul pie!ei comune.
Un acord restrictiv este cel ncheiat ntre dou# sau mai multe
societ#!i prin care acestea convin s# adopte un anumit tip de

35
Idem, p. 86.
36
Idem, p. 82.278
comportament care s# ocoleasc# regulile "i efectele unei concuren!e
libere pe pia!#.
Practica concertat" are o intensitate mai sc#zut# dect acordul
restrictiv "i const# n coordonarea dintre societ#!ile comerciale. Nu
este o manifestare de voin!# clar exprimat#, ci o coordonare de fapt a
strategiilor comerciale. Sunt interzise acordurile verticale "i orizontale
care stabilesc pre!uri n mod direct sau indirect, acorduri asupra
condi!iilor de vnzare, acorduri care izoleaz# anumite sectoare de
pia!#, acorduri asupra cotelor de produc!ie sau distribu!ie, acorduri de
mp#r!ire a pie!ei, boicoturi colective, acorduri care duc la
discriminarea altor comercian!i.
Abuzul de pozi!ie dominant" este interzis de art. 82 al
Tratatului CE devenit art. 102 n Tratatul privind func!ionarea Uniunii
Europene. Orice abuz de pozi!ie dominant# al uneia sau mai multor
ntreprinderi n interiorul pie!ei interne sau ntr-un segment important
al acesteia va fi interzis ca fiind incompatibil cu pia!a intern#, atta
timp ct afecteaz# comer!ul dintre statele membre.
Abuzul de pozi!ie dominant# se realizeaz# prin obstruc!ionarea
concuren!ei, pe pia!a pe care ac!ioneaz#, de c#tre o societate
comercial# puternic# economic. Curtea de Justi!ie European# a definit
abuzul de pozi!ie dominant# ca o pozi!ie de putere economic# pe care
o de!ine o ntreprindere "i care i permite s# afecteze concuren!a
efectiv# de pe o pia!# fa!# de concuren!ii, clien!ii "i, n ultima instan!#,
fa!# de consumatorii s#i.
Sunt considerate abuzuri de putere dominant#: impunerea direct#
sau indirect# de pre!uri sau condi!ii comerciale incorecte; limitarea
produc!iei, a pie!ei sau dezvolt#rii tehnologice n detrimentul
consumatorilor; efectuarea de tranzac!ii echivalente n condi!ii diferite
pentru p#r!i diferite; for!area celorlalte p#r!i din contract s# accepte
obliga!ii suplimentare necuprinse n contract.
Deoarece art. 82 al Tratatului CE nu define"te abuzul de pozi!ie
dominant#, ci doar l exemplific#, Curtea de Justi!ie European# a
ar#tat c# acesta este un concept obiectiv, constnd n recurgerea la
metode diferite de acelea care creeaz! condi"iile unei concuren"e
normale ntre produse #i servicii pe baza tranzac"iilor operatorilor
comerciali.


279
Pe lng# formele de practici abuzive principale, enun!ate chiar n
Tratatul CE, Comisia "i Curtea de Justi!ie au identificat "i alte forme
de practici abuzive: discriminarea prin pre!uri stabilite pe zone
geografice; returnarea unor sume pentru fidelitate care mpiedic#
clien!ii s# de!in# produse de la furnizorii concuren!i; reducerea
pre!urilor n scopul elimin#rii concuren!ei, refuzul nejustificat al
furniz#rii ce poate duce la eliminarea concuren!ei, refuzul acord#rii de
licen!e.
Prevederile art. 82 din TCE au fost modificate prin Tratatul de la
Lisabona, acestea reg#sindu-se la art. 102 din Tratatul privind
func!ionarea Uniunii Europene. Prevede c# este incompatibil# cu
pia!a intern# "i interzis#, n m#sura n care poate afecta comer!ul dintre
statele membre, folosirea n mod abuziv de c#tre una sau mai multe
ntreprinderi a unor pozi!ii dominante de!inute pe pia!a intern# sau pe
o parte a acesteia. Tot aici sunt prev#zute "i ac!iunile care pot
constitui practici abuzive, dup# cum urmeaz#:
a) impunerea, direct sau indirect, a pre!urilor de vnzare sau de
cump#rare sau altor condi!ii de tranzac!ionare inechitabile;
b) limiteaz# produc!ia, comercializarea sau dezvoltarea tehnic#
n dezavantajul consumatorilor;
c) aplicarea n raporturile cu partenerii comerciali a unor condi!ii
inegale la presta!ii echivalente, crend astfel un dezavantaj
concuren!ial;
d) condi!ionarea ncheierii contractelor de acceptare de c#tre
parteneri a unor presta!ii suplimentare care, prin natura lor sau n
conformitate cu uzan!ele comerciale, nu au leg#tur# cu obiectul
acestor contracte.
Comisia vegheaz# la respectarea normelor privind concuren!a.
La cererea unui stat membru sau din oficiu "i n cooperare cu
autorit#!ile competente ale statelor membre, Comisia nvestigheaz#
presupusele cazuri de nc#lcare a principiilor care asigur# libera
concuren!#. Atunci cnd constat# o nc#lcare, Comisia propune m#suri
adecvate pentru ncetarea ei. Atunci cnd nc#lcarea nu nceteaz#,
Comisia constat# nc#lcarea printr-o decizie motivat#, pe care o poate
publica, "i poate autoriza statele membre s# ia m#surile necesare
pentru remedierea situa!iei. n ultim# instan!# este sesizat# Curtea
European# de Justi!ie care aplic# sanc!iuni.


280
ntreprinderile care au sarcina de a gestiona serviciile de interes
economic general sau care prezint# caracter de monopol fiscal, se
supun normelor T.C.E. "i regulilor de concuren!#, n m#sura n care
aplicarea acestor norme nu mpiedic# n drept sau n fapt, ndeplinirea
misiunii speciale care le-a fost n credin!at#.
Fuziunile (concentr"rile). Interzicerea acestei practici
anticoncuren!iale "i are temeiul n art. 81, 82, 85 "i 235 din Tratatul
CE.
Regulamentul 4064/89 privind controlul concentr#rilor dintre
ntreprinderi prevede c#: este incompatibil! cu pia"a intern! orice
concentrare la nivel comunitar care creeaz! sau consolideaz! o
pozi"ie ca rezultat al c!reia este afectat! concuren"a efectiv! pe pia"a
intern! sau pe o por"iune important! a acesteia.
Dimensiunea unei societ#!i poate fi definit# fie prin definirea
unui prag la nivel european, fie prin definirea unor praguri
na!ionale diferite.
Sunt dou# ipoteze de definire:
1) Prima ipotez" are drept criterii:
o cifr# de afaceri combinat# la nivel interna"ional de cel pu!in
5 miliarde euro;
cel pu!in dou# dintre societ#!ile comerciale n cauz# s# aib# la
nivel comunitar o cifr# de afaceri de minimum 250 milioane euro;
fiecare dintre aceste societ#!i s# genereze mai mult de dou#
treimi din cifra de afaceri la nivel comunitar ntr-un stat membru.
2) A doua ipotez" are drept criterii:
o cifr# de afaceri combinat# la nivel interna"ional de cel pu!in
2,5 miliarde euro;
o cifr# de afaceri de peste 100 milioane euro n fiecare din cel
pu!in trei State Membre;
individual, pentru cel pu!in dou# dintre societ#!ile comerciale
respective o cifr# de afaceri de minimum 25 milioane euro n fiecare
din cele trei State Membre "i peste 100 milioane euro n ntreaga
comunitate.7.3. Ajutorul de stat


281

Realizarea unei pie!e unice a Uniunii Europene a fost principalul
obiectiv al Tratatului de la Roma. Pe lng# cele patru libert#!i
fundamentale, respectiv, libera circula!ie a m#rfurilor, libera circula!ie
a capitalurilor, libera circula!ie a serviciilor "i libera circula!ie a
persoanelor, libera concuren!# joac# un rol hot#rtor n realizarea unei
economii de pia!# func!ionale.
Mai mult chiar, se apreciaz# c# principalul beneficiar al liberei
concuren!e eset cet#!eanul, n tripla sa calitate de consumator, de
participant la pia!a for!ei de munc# "i de ac"ionar.
Doctrinele economice au formulat diverse puncte de vedere cu
privire la posibilitatea, necesitatea, eficien!a "i rolul benefic al
interven!iei statului n economie. n func!ie de rolul interven!ionist sau
neinterven!ionist al statului n economie, doctrinarii apreciaz# "i
categorisesc finan!ele publice ale unui stat n finan"e publice clasice "i
finan"e publice moderne.
n aceste condi!ii este fireasc# reglementarea comunitar# a
mediului concuren!ial. Tratatul asupra Uniunii Europene prevede c#
statele membre trebuie s# adopte o politic# economic# n concordan!#
cu principiile economiei de pia!#, deschis#, bazat# pe concuren!#
loial#. $i pentru ca statele s# nu intervin# "i s# denatureze climatul
concuren!ial, art. 87 din Tratatul Comunit#!ilor Europene prevede: va
fi considerat incompatibil cu pia"a comun! orice ajutor acordat de un
stat membru din resursele de stat, sub orice form!, care
distorsioneaz! sau amenin"! s! distorsioneze concuren"a prin
favorizarea anumitor ntreprinderi sau produc"ia anumitor bunuri
atta timp ct afecteaz! comer"ul dintre Statele Membre.
Legislatorul comunitar nu a f#cut o enumerare, nici m#car
exemplificativ#, a ajutoarelor de stat care fac obiectul acestei
interdic!ii, ci s-a m#rginit a fixa elementele caracteristice esen!iale ce
servesc la identificarea lor, respectiv:
a) ajutorul s# fie acordat de un stat membru sau din resurse de
stat, indiferent de form#;
b) ajutorul s# amenin!e s# distorsioneze concuren!a prin favorizarea
anumitor ntreprinderi sau a produc!iei anumitor bunuri;
c) ajutorul s# afecteze comer!ul ntre statele membre.


282
Prin Legea nr. 20/1993, Romnia a ratificat Acordul European
instituind o Asociere ntre Romnia pe de o parte, Comunit#!ile
Europene "i Statele membre ale acestora, pe de alt# parte, intrat n
vigoare la 1 februarie 1995 (M. Of. nr. 73/12.04.1993). Art. 69 al
acestui acord condi!ioneaz# integrarea economic# a Romniei n
Comunitate de armonizare a legisla!iei sale cu cea a Comunit#!ii. Art.
70 al aceluia"i Acord stabilea domeniile n care, n special, se va
extinde armonizarea, printre acestea aflndu-se "i regulile de
concuren!#.
Art. 64 paragraful 1 pct. 1 al Acordului prevedea c# unt
incompatibile cu buna sa func!ionare, n m#sura n care ele pot afecta
comer!ul ntre Romnia "i Comunitate, orice ajutor public care
distorsioneaz# sau amenin!# s# distorsioneze concuren!a prin
favorizarea anumitor ntreprinderi sau a produc!iei anumitor m#rfuri.
Paragrafele 3 "i 4 ale art. 64 din Acord mai prevedeau c#, n scopul
aplic#rii prevederilor paragrafului 1 pct. (iii), n perioada primilor
cinci ani dup# intrarea n vigoare a Acordului, orice ajutor public
acordat de Romnia va fi evaluat lundu-se n considerare c# Romnia
va fi considerat# o regiune identic# regiunile Comunit#!ii descrise n
art. 92 (lit.a) al Tratatului instituind Comunitatea Economic#
European#, Consiliul de Asociere urmnd a decide, !innd cont de
situa!ia economic# din Romnia, dac# perioada respectiv# va fi extins#
pentru o nou# perioad# de cinci ani
37
. Fiecare parte urma s# asigure
transparen!a n domeniul ajutorului public.
Din prevederile Acordului European de Asociere rezultau dou#
obliga!ii concrete pentru statul romn:
1) s# ia m#suri de armonizare a legisla!iei sale cu legisla!ia
Comunit#!ii (acum Uniunii Europene);
2) s# ia m#suri legislative pentru a interzice orice ajutor public
care distorsioneaz# sau amenin!# s# distorsioneze concuren!a prin
favorizarea anumitor ntreprinderi sau a produc!iei anumitor m#rfuri,
acestea fiind declarate incompatibile cu buna func!ionare a Acordului.
n ndeplinirea acestor obliga!ii, n cadrul m#surilor de
armonizare legislativ#, a fost adoptat# Legea nr. 143/1999 privind

37
Prin Decizia nr. 2/2000 a Consiliului de asociere, s-a extins perioada
pe nc# 5 ani.


283
ajutorul de stat, care a fost modificat# "i completat# prin Ordonan!a de
Urgen!# nr. 97/2004, n aplicarea c#reia au fost emise o serie de acte
normative subsecvente despre care vom face vorbire n continuare.
De"i, aparent, reia definirea din Tratatul de la Roma a ajutorului
de stat, Legea nr. 143/1999 con!inea o nuan!are aparent minor#,
f#cnd dintr-o condi!ie cumulativ#, una alternativ#. Astfel, ajutorul de
stat era definit ca orice m#sur# de sprijin acordat# de c#tre stat sau de
c#tre unit#!ile administrativ-teritoriale ori de alte organisme care
administreaz# surse ale statului sau ale colectivit#!ilor locale,
indiferent de form#, care distorsioneaz# sau amenin!# s# distorsioneze
concuren!a prin favorizarea anumitor ntreprinderi, a produc!iei
anumitor bunuri, a prest#rii anumitor servicii sau care afecteaz#
comer!ul dintre Romnia "i statele membre ale Uniunii Europene,
fiind considerat incompatibil cu un mediu concuren!ial normal.
Este lesne de observat c# art. 87 din Tratatul de la Roma
condi!ioneaz# incompatibilitatea de afectarea comer!ului ntre statele
membre. Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat a introdus
conjunc!ia sau naintea condi!iei afect#rii comer!ului dintre Romnia
"i statele membre ale Uniunii Europene deoarece s-a vrut s# constituie
sediul materiei pentru reglementarea n dreptul na!ional a rela!iilor
comerciale interne "i, n acela"i timp, "i a rela!iilor comerciale externe
cu parteneri din statele membre ale Uniunii Europene.
n plan na!ional, nainte de aderare a Romniei la Uniunea
European#, erau aplicabile prevederile Legii nr. 143/1999, care
stabileau incompatibile ajutoarele de stat care distorsioneaz# sau
amenin!# s# distorsioneze concuren!a prin favorizarea anumitor
ntreprinderi, de a produce anumite bunuri sau de a presta anumite
servicii.
n planul rela!iilor comerciale cu statele membre ale Uniunii
Europene au fost aplicabile prevederile din Acordul European de
Asociere dintre Comunit#!ile Europene "i statele membre pe de o
parte, "i Romnia, pe de alt# parte, acesta fiind ratificat de Romnia
prin Legea nr. 20/6aprilie 1993.
Cu privire la aplicarea n timp a prevederilor comunitare, a"a
cum am ar#tat, se disting dou# etape:
pn# la aderarea Romniei la Uniunea European#, perioad# n
care s-a aplicat Acordul European de Asociere;


284
dup# aderare, perioad# n care se aplic# reglement#rile
comunitare. Tratatul privind aderarea Republicii Bulgariei "i Romniei la
Uniunea European#, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat de
Romnia prin Legea nr. 157/24 mai 2005 (M.Of. nr. 385 din 6 mai 2005),
prevede c# Bulgaria "i Romnia devin p#r!i la Tratatul de instituire a unei
Constitu!ii pentru Europa "i la Tratatul de instituire a Comunit#!ii
Europene a Energiei Atomice, astfel cum sunt acestea modificate sau
completate [art. 1 alin. (2)].
Forma "i scopul ajutorului, precum "i motivul acord#rii
ajutorului sunt irelevante.
Art. 87 al Tratatului CE prevede o serie de excep"ii, considerate
compatibile cu pia!a intern# a Uniunii:
ajutorul de stat cu caracter social dat consumatorilor
individuali sub garan!ia nediscrimin#rii legate de originea produselor
n cauz#;
ajutorul dat pentru repararea daunelor produse de dezastre
naturale sau n situa!ii excep!ionale;
ajutorul acordat zonelor din Germania afectate de divizarea
!#rii, dup# reunificarea acesteia.
Comisia European# a mai declarat ca fiind compatibile cu pia!a
intern":
ajutorul pentru promovarea dezvolt#rii anumitor activit#!i sau
regiuni;
ajutorul pentru promovarea execut#rii unui proiect important
de interes european sau de remediere a unor perturb#ri grave n
economia statelor membre;
ajutorul pentru promovarea culturii "i conservarea
patrimoniului;
alte categorii de ajutoare specificate de Consiliul UE.
Art. 87 alin. (1) din Tratatul de la Roma s-a m#rginit s# fixeze
criteriile de recunoa"tere a ajutorului public incompatibil cu pia!a
comun#, f#r# s#-l defineasc# "i f#r# s# enumere, m#car exemplificativ,
aceste ajutoare. Aceast# sarcin# de identificare a revenit institu!iilor
comunitare. Nici Curtea European# de Justi!ie nu a definit conceptul,
afirmnd doar c# acesta trebuie n!eles ntr-un sens mai larg dect
no!iunea de subven!ie, deoarece cuprinde nu numai beneficii pozitive
cum ar fi subven!iile, dar "i interven!ii care, sub diverse forme, pot


285
reduce obliga!iile financiare cuprinse n bugetul agentului economic "i
care, f#r# a fi totu"i subven!ii n sensul strict al cuvntului, au un
caracter asem#n#tor "i acela"i efect.
38

Ajutorul de stat, potrivit legii romne, putea mbr#ca dou# forme
[art. 2 alin. (5) (7)]:
forma unei scheme de ajutor de stat care este un sistem pe baza
c#ruia pot fi acordate aloc#ri specifice individuale ntreprinderilor
definite n mod general "i abstract sau orice sistem care nu este legat
de un anume proiect "i poate fi acordat uneia sau mai multor
ntreprinderi pentru o perioad# de timp nedeterminat# sau ntr-un
cuantum nedeterminat;
forma ajutorului individual, care este orice alt ajutor dect cel
acordat pe baza unei scheme de ajutor.
Mai mult, n lege, ntr-o enumerare exemplificativ#, erau
prev#zute la art. 2 alin. (8) "i modalit#!i de acordare a ajutorului de
stat. Acestea sunt att presta"ii pozitive "i presta"ii negative.
Presta!iile pozitive pot s# fie att sub forma unui venit n bani
(subven!ii), acordarea de garan!ii de c#tre stat, de c#tre autorit#!i
publice centrale sau locale ori de c#tre alte organisme care
administreaz# surse ale statului sau ale colectivit#!ilor locale, n
condi!ii preferen!iale, sau particip#ri cu capital ale statului, ale
autorit#!ilor publice centrale sau locale ori ale altor organisme care
administreaz# surse ale statului sau ale colectiv#!ilor locale, dac# rata
profitului acestor investi!ii este mai mic# dect cea normal#, anticipat#
de c#tre un investitor privat prudent.
Aceast# din urm# modalitate poate fi privit# "i ca o presta!ie
pozitiv# "i ca una negativ# o renun!are la venituri. Este de observat
criteriul investitorului privat prudent. Exprim#m opinia c# statul,
asemenea unei companii puternice, interesat# mai mult de profitul pe
termen mediu sau lung, poate s# achizi!ioneze participa!ii la agen!i
economici care la momentul achizi!iei au o rat# a profitului mai mic#
dect cea apreciat# a fi normal#. Un astfel de sprijin, acordat pe fondul
inexisten!ei unor m#suri de restructurare sau reorientare a agentului
economic, nu corespunde criteriului investitorului privat prudent.

38
Curtea European# de Justi!ie, cazul 30/59.


286
Ce se ntmpl# atunci cnd statul este ac!ionar la ntreprinderile
pe care le controleaz#? Consider#m c#, att timp ct nu "i asum# mai
mult dect cota sa parte de efort, statul nu se afl# n situa!ia ajutorului
de stat incompatibil, el ac!ionnd ntr-o situa!ie normal# de pia!#.
Presta!iile negative pot s# mbrace mai multe modalit#!i dar
toate sunt renun!#ri la venituri certe sau posibile. Sunt astfel de
modalit#!i: anularea de datorii sau preluarea pierderilor, except#ri,
reduceri sau amn#ri de la plata taxelor impozitelor, renun!area la
venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea de
mprumuturi cu dobnzi preferen!iale, reduceri de pre! la bunurile
furnizate "i la serviciile prestate de c#tre autorit#!i publice centrale sau
locale, inclusiv vnzarea unor terenuri apar!innd domeniului privat al
statului sau autorit#!ilor publice locale sub pre!ul pie!ei.
Este dificil de apreciat cnd vnz#rile de stat se fac sub pre!ul
pie!ei. Dac# vnzarea se face printr-o licita!ie deschis#, pre!ul ob!inut
este rezultatul normal al jocului pie!ei. Comisia European# accept#
chiar pre!urile stabilite n urma evalu#rilor f#cute de exper!i
independen!i. Privatiz#rile nu trebuie s# fie modalit#!i indirecte de
ajutor de stat c#tre firmele dobnditoare. Dar "i n acest caz, un pre!
inferior ob!inut printr-o licita!ie deschis# "i necondi!ionat# nu poate fi
tratat dect tot ca un rezultat normal al jocului pie!ei.
Dup# modelul reglement#rii comunitare, "i legea romn# distingea
ntre ajutor existent "i ajutor nou. Distinc!ia ntre ele este important# din
punctul de vedere al regimului lor juridic. Art. 88 alin. (1) din Tratatul de
la Roma prevede c# n cooperare cu statele membre, Comisia va
supraveghea permanent toate sistemele de ajutor existente n aceste state.
Ea va propune acestora m#surile corespuz#toare necesare pentru
dezvoltarea progresiv# sau pentru func!ionarea pie!ei comune.
Prevederea era reluat# "i n art. III 168 din Constitu!ia pentru Europa. n
Legea nr. 143/1999, la art. 3, se face definirea ajutorului existent prin
prevederea condi!iilor pe care acesta trebuie s# le ndeplineasc#,
respectiv: a) s# existe nainte de intrarea n vigoare a legii; b) s# fi fost
autorizat de Consiliul Concuren!ei; c) Consiliul Concuren!ei s# nu fi luat
n termenul legal una din deciziile prev#zute n legea n cauz# (Legea nr.
143/1999); d) s# fie un ajutor de stat pentru care a expirat termenul de
prescrip!ie de 10 ani aplicabil n materie. M#surile despre care se face


287
vorbire la lit. c), prev#zute n Legea nr. 143/1999, sunt recuperarea,
rambursarea sau suspendarea ajutorului ilegal "i a ajutorului interzis.
Ajutorul ilegal "i ajutorul interzis sunt alte concepte dect
ajutorul incompatibil. Att Tratatul de la Roma, ct "i Legea privind
ajutorul de stat, stabilesc ajutoare compatibile cu pia!a comun#
(respectiv, cu mediul concuren!ial "i ajutoare care pot fi considerate
compatibile cu pia!a comun#, respectiv, cu mediul concuren!ial.
Ajutorul ilegal este, n legea romn#, ajutorul de stat, altul dect
unul existent; nu conteaz# dac# este compatibil sau incompatibil cu
mediul concuren!ial sau exceptat de la obliga!ia notific#rii care:
fie a fost acordat f#r# s# fie autorizat de c#tre Consiliul
Concuren!ial;
fie a fost acordat dup# ce a fost notificat, dar nainte de
emiterea unei decizii de c#tre Consiliul Concuren!ei n termen legal.
Revenind la condi!iile de identificare a ajutorului de stat
incompatibil cu Pia!a Comun#, respectiv, cu un mediu concuren!ial
normal, n afara surselor de provenien!# analizate mai sus, celelalte
dou# condi!ii privesc distorsionarea sau amenin!area de distorsionare a
concuren!ei "i afectarea comer!ului ntre statele membre.
Din formularea legii, reiese cu claritate c# nu este obligatoriu s#
se produc# o distorsionare a concuren!ei, fiind suficient s# se produc#
orice simpl# amenin!are. Ajungerea la acest rezultat trebuie s# se
produc# prin favorizarea anumitor ntreprinderi sau produc!iei
anumitor bunuri, cerin!# denumit# n doctrin# a specificit!"ii sau
selectivit!"ii ajutorului de stat. Curtea European# de Justi!ie a decis n
sensul c#, n cazul schemelor generale de ajutor se consider# c# o
m#sur# este specific# atunci cnd ajutorul de stat, fie din punct de
vedere conceptual, fie prin aplicare, duce sau poate s" duc" n
practic# la favorizarea anumitor ntreprinderi. Astfel, n cazul 295/97
al Tribunalului de Prim# Instan!# al Cur!ii Europene de Justi!ie
39
, s-a
considerat c# aplicarea unui sistem care derog# de la regulile de
dreptcomun privind insolven!a, n beneficiul unor ntreprinderi
industriale mari aflate n dificultate, cu datorii mari, n special c#tre
creditorii publici, constituie ajutor de stat incompatibil atunci cnd se

39
Apud Ocatvian Matache, Drept comunitar, Editura All Beck,
Bucure"ti, edi!ia a IV-a, p. 367.


288
stabile"te c# ntreprinderea a avut permisiunea s# continue comer!ul
chiar dac# aplicarea regulilor de drept comun privind insolven!a nu i-
ar fi permis sau dac# a beneficiat de unul sau mai multe avantaje
precum o garan!ie de stat, o rat# redus# de taxe, scutirea de facto de
datorii publice, n totalitate sau n parte, care nu ar fi putut s# fie
solicitate, conform normelor de drept comun, de c#tre o alt#
ntreprindere aflat# n insolven!#.
Cea de-a treia condi!ie este cea a afect#rii comer!ului fie n plan
comunitar, fie n planul rela!iilor comerciale interne. Prin Decizia
Comisiei Europene din 15.11.1988, S.A. Belgian Shel, s-a decis, n
sensul c# m#sura este de natur# s# afecteze comer!ul dac# se
consolideaz# pozi!ia de pia!# a unui agent economic comparativ cu al!i
agen!i economici care concureaz# n comer!ul intracomunitar. Prin
urmare, nu este o condi!ie necesar# ca ntreprinderea favorizat# s#
desf#"oare opera!iuni de comer! exterior pentru c# ea este totu"i ntr-o
pozi!ie mai avantajoas# fa!# de concuren!ii externi care ar ncerca s#
intre pe pia!a statului n cauz#.

7.4 Din jurispruden"a Cur"ii Europene de Justi"ie
privind concuren"a

Cazul: Metro S.B. & CO. KG vs. Comisia &SABA, nr. 26\76,
octombrie 1977

Situa!ia de fapt
Spe!a are la baz# ntrebarea formulat# de un tribunal din
Germania n privin!a condi!iilor impuse n cadrul unui sistem de
distribu!ie selectiv# pentru ca acesta s# fie considerat acceptabil de
c#tre Comisie. Aceast# ntrebare a fost pus# n cadrul unui litigiu ntre
societatea Metro, n calitate de reclamant, "i societatea Cartier.
Aceasta din urm# a instituit un sistem de distribu!ie selectiv# a
ceasurilor sale, considerate produse de lux. Societatea Metro nu se afla
printre distribuitorii accepta!i, ci "i achizi!iona ceasurile Cartier prin
intermediari independen!i "i le vindea n garan!ie Cartier. Aceasta din
urm# refuza, ns#, s# acorde garan!ia, care era rezervat#
cump#r#torilor de le distribuitorii din cadrul re!elei.289

Dreptul aplicabil:
Articolul 81
40
TCE: interzicerea concentr"rilor de
ntreprinderi; no!iunea de concuren!" eficace (workable
competition); sisteme de distribu!ie selectiv"

Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
1. No"iunea de concuren"! eficace (workable competition)
No!iunea de liber# concuren!# folosit# la art. 3 "i 81 vizeaz#
existen!a unei concuren!e eficace pe pia!#, adic# a unui grad de
concuren!# necesar pentru a fi respectate exigen!ele fundamentale "i
obiectivele Tratatului, n general, "i n special cele viznd crearea unei
pie!e unice.
Aceasta permite ca natura "i intensitatea concuren!ei s# varieze
n func!ie de produsele sau serviciile n cauz# "i de structura
economic# a pie!elor sectoriale vizate.
2. Sisteme de distribu"ie selectiv!
Comisia a recunoscut c# sistemele de distribu!ie selectiv# nu cad
sub inciden!a interdic!iei con!inute la art. 81, paragraful 1, din Tratatul
C.E., cu condi!ia ca selectarea vnz#torilor s# se fac# n func!ie de
criterii obiective, calitative, ca, de exemplu, calificarea profesional# a
vnz#torilor "i a personalului acestora. Aceste criterii trebuie fixate n

40
Sunt incompatibile cu Pia!a Comun# "i, deci, interzise toate
acordurile ntre ntreprinderi, toate deciziile asocia!iilor de ntreprinderi "i
toate practicile concertate care sunt susceptibile s# afecteze comer!ul ntre
statele membre "i care au ca obiect sau efect s# mpiedice, s# restrng# sau s#
d#uneze liberei concuren!e n interiorul Pie!ei Comune "i, n special:
a) fixarea direct# sau indirect# a pre!urilor de cump#rare sau de vnzare
sau alte condi!ii ale vnz#rii;
b) limitarea sau controlul produc!iei, desfacerii de m#rfuri, dezvolt#rii
tehnice sau investi!iilor;
c) repartizarea pie!elor sau a surselor de aprovizionare;
d) aplicarea partenerilor comerciali de condi!ii inegale pentru presta!ii
echivalente;
e) condi!ionarea ncheierii unor contracte de acceptare de c#tre
parteneri a unor presta!ii suplimentare care nu au leg#tur# cu obiectul acestor
contracte.


290
mod uniform fa!# de to!i posibilii vnz#tori "i aplicate f#r#
discriminare.


Cazul: Continental Can vs. Comisia nr. 6\72, 21 februarie
1973

Situa!ia de fapt
Societatea Continental Can solicit# anularea deciziei Comisiei
prin care s-a constatat violarea art. 82 din Tratat referitor la abuzul de
pozi!ie dominant#, de c#tre societatea men!ionat#, prin achizi!ionarea
printr-un intermediar, a 80% din ac!iunile "i obliga!iile unei societ#!i
concurente.

Dreptul aplicabil:
Articolul 82
41
TCE: abuzul de pozi!ie dominant"

Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
1. Pentru a contraveni prevederilor Tratatului, o pozi!ie
dominant# trebuie exploatat# abuziv, deci nu este ilicit# prin simpla sa
existen!#. Enumerarea din alin. 2 art. 82 nu este limitativ#. Contravin
regulilor concuren!ei att practicile susceptibile s# provoace un

41
Este incompatibil# cu Pia!a Comun# "i interzis#, n m#sura n care
afecteaz# sau risc# s# afecteze comer!ul dintre statele membre, exploatarea
abuziv# de c#tre una sau mai multe ntreprinderi a unei pozi!ii dominante pe
Pia!a Comun# sau pe o parte substan!ial# a acesteia.
Aceste practici pot s# fie, n special, urm#toarele:
a. fixarea direct# sau indirect# a pre!urilor de cump#rare sau de vnzare
sau alte condi!ii ale vnz#rii;
b. limitarea produc!iei, desfacerii de m#rfuri, dezvolt#rii tehnice sau
investi!iilor;
c. aplicarea partenerilor comerciali de condi!ii inegale pentru presta!ii
echivalente;
d. condi!ionarea ncheierii unor contracte de acceptare de c#tre
parteneri a unor presta!ii suplimentare care nu au leg#tur# cu obiectul acestor
contracte.291
prejudiciu imediat consumatorilor, dar "i cele care le cauzeaz#
acestora un prejudiciu prin atingerea adus# structurilor de concuren!#
efectiv#.
2. Constituie abuz de pozi!ie dominant# consolidarea pozi!iei pe
pia!# a unei ntreprinderi aflate deja n pozi!ie dominant#, astfel nct
gradul de domina!ie atins limiteaz# substan!ial concuren!a, adic# nu
las# s# subziste dect ntreprinderi dependente n comportamentul lor
concuren!ial de ntreprinderea dominant#.


Cazul: United Brands vs. Comisia, nr. 27\76, 14 februarie
1978

Situa!ia de fapt
Prin aceast# spe!# se solicit#, de c#tre societatea United Brands
Co "i de c#tre reprezentantul s#u n Olanda, societatea United Brands
Continental Bv, anularea deciziei Comisiei prin care se constat#
nc#lcarea art. 82 al TCE de c#tre cele dou# societ#!i.

Dreptul aplicabil:
Articolul 82 TCE - abuzul de pozi!ie dominant"

Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
1. Determinarea pie"ei unui produs: pentru ca un produs s#
poat# fi considerat ca f#cnd obiectul unei pie!e distincte de cea a altor
produse, Curtea examineaz# dac# produsul n cauz# poate fi
individualizat prin caracteristici proprii fa!# de alte produse similare,
astfel nct nu sunt substituibile "i nu se afl# n concuren!# cu acestea.
Este necesar#, de asemenea, determinarea n fiecare caz a pie!ei
geografice a produsului respectiv, !innd cont de faptul c#, pentru a
c#dea sub inciden!a art. 82 TCE, concuren!a trebuie s# fie afectat#
ntr-o parte substan!ial# a pie!ei comune.
2. No!iunea de pozi!ie dominant#, vizat# de art. 82, se refer# la
pozi!ia de putere economic# a unei ntreprinderi, care i d# acesteia
puterea s# mpiedice men!inerea unei concuren!e efective pe pia!# "i i
furnizeaz# posibilitatea s# aib# un comportament independent de
ntreprinderile concurente, de clien!ii s#i "i, n cele din urm#, de


292
consumatori. Pozi!ia dominant# rezult# n general din reunirea mai multor
factori, care, lua!i izolat, nu sunt n mod necesar determinan!i: interzicerea
de c#tre o societate n pozi!ie dominant# pe pia!a unui produs ca
distribuitorii agrea!i s# revnd# acest produs n anumite condi!ii, aplicarea
de c#tre societatea n pozi!ie dominant# a unor condi!ii inegale pentru
presta!ii echivalente ale partenerilor comerciali, practicarea unui pre!
excesiv fa!# de valoarea economic# a presta!iei etc.


Cazul: Hoffmann - La Roche & Co. AG vs. Comisia, nr.
85\76, 13 februarie 1979

Situa!ie de fapt
Societatea elve!ian# Hoffmann - La Roche et co. solicit#
anularea Deciziei Vitamine a Comisiei, din data de 9 iunie 1976,
privind procedura de aplicare a art.86 TCE.
Potrivit unei hot#rri a Comisiei, societatea La Roche dispunea
de o pozi!ie dominant# pe Pia!a Comun#, iar ca urmare a ncheierii
unor contracte care obligau sau, cel pu!in, incitau cump#r#torii, prin
acordarea unor prime de fidelitate, s#-i acorde exclusivitate sau cel
pu!in preferin!#, nc#lcase dispozi!iile art. 86 TCE prin exploatarea
abuziv# a acestei pozi!ii. Prin urmare, Comisia a hot#rt aplicarea de
sanc!iuni societ#!ii La Roche. Societatea s-a adresat CJCE, sus!innd
c# Decizia Comisiei este incorect#. n Decizia sa, Comisia a ar#tat c#,
pentru a aprecia dac# La Roche de!ine pozi!ia dominant# de care e
acuzat#, trebuie delimitate pia!a relevant# din punct de vedere
geografic (care n acest caz se ntindea pe toat# pia!a comun#) "i pia!a
relevant# a produsului.

Dreptul aplicabil:
Art. 86 TCE

Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
n aceast# spe!#, Curtea a stabilit c#, n ceea ce prive"te dreptul
comunitar al concuren!ei, dac# un produs este utilizat cu scopuri
diferite "i, de asemenea, r#spunde unor nevoi economice diferite, el
poate apar!ine unei pie!e distincte. Un astfel de produs, al#turi de toate


293
celelalte produse care i pot fi substituite "i cu care intr# n concuren!#,
constituie o pia!# distinct#.
n ceea ce prive"te no!iunea de pia!# relevant#, n interpretarea
CJCE se are n vedere posibilitatea ca o concuren!# efectiv# s# poat#
exista ntre produsele care alc#tuiesc aceast# pia!#, ceea ce presupune
c# produsele care intr# n concuren!# pot fi substituite.
Cu privire la no!iunea de pozi!ie dominant#, la care se refer# art.
86 TCE, Curtea a considerat c# este vizat# situa!ia n care o
ntreprindere are puterea economic# de a mpiedica men!inerea unei
concuren!e efective pe pia!#, prin capacitatea de a avea un
comportament independent fa!# de ceilal!i participan!i pe pia!#, fa!# de
clien!i "i fa!# de consumatori. Acest comportament, de"i nu exclude
existen!a unei anumite forme de concuren!# de pia!#, ofer#
ntreprinderii cu o asemenea situa!ie posibilitatea s# decid# sau cel
pu!in s# influen!eze ntr-o manier# decisiv# condi!iile concuren!iale de
pe pia!#. S-a stabilit c# de!inerea unui segment de pia!# de mare
amploare constituie un indiciu al unei pozi!ii mai favorabile n raport
cu ceilal!i participan!i.
No!iunea de amploare abuziv# este o no!iune obiectiv#, ce
vizeaz# comportamentul pe pia!# al unei ntreprinderi care de!ine o
pozi!ie dominant# de natur# s# influen!eze structura pie!ei, "i care au
ca efect crearea unor obstacole privind libera concuren!#. Ac!iunea
unei ntreprinderi care de!ine o pozi!ie dominant# pe pia!#, n sensul
de a impune cump#r#torilor obliga!ia de a se aproviziona n totalitate
cu produsele sale, constituie o exploatare abuziv# a unei pozi!ii
dominante n sensul art. 86 din Tratat. n aceea"i categorie intr# "i
ac!iunea unei ntreprinderi care, f#r# a obliga clien!ii s#-"i asume o
obliga!ie formal#, aplic# - fie unilateral, fie pe baza unor acorduri
ncheiate cu clien!ii - un sistem de reduceri de pre!uri pentru fidelitate
(adic# pentru faptul c# un client se aprovizioneaz# exclusiv sau
aproape exclusiv cu produse provenind de la ntreprinderea care
acord# aceste reduceri). Includerea n contract a unei clauze
engleze"ti (clauz# conform c#reia cump#r#torii se angajeaz# s#
comunice ntreprinderii care exploateaz# o pozi!ie dominant# orice
ofert# mai avantajoas# pe care au primit-o din partea concuren!ilor
acesteia "i prin care "i rezerv# libertatea de a se aproviziona de la
concuren!# n cazul n care ntreprinderea dominant# nu aliniaz#


294
pre!urile ofertei mai avantajoase) nu duce la excluderea caracterului
abuziv "i anticoncuren!ial al contractelor prin care se acord# reduceri
de fidelitate. n ceea ce prive"te acordarea reducerilor de fidelitate,
CJCE concluzioneaz# c# acestea sunt condamnabile fiindc# au drept
efect aplicarea pentru partenerii comerciali a unor condi!ii inegale
pentru presta!ii echivalente care se reflect# n faptul c# doi
cump#r#tori ai aceleia"i cantit#!i dintr-un produs pl#tesc un pre!
diferit, dup# cum se aprovizioneaz# exclusiv de la ntreprinderea care
se bucur# de o pozi!ie dominant# sau, dimpotriv#, se aprovizioneaz#
de la surse diferite.


Cazul: Imperial Chemical Industries (ICI) Ltd. vs. Comisa,
nr. 48\69, 14 iulie 1972

Situa!ia de fapt
Imperial Chemical Industries (ICI) a fost una dintre cele 10
companii, care, mpreun#, de!ineau 80% din pia!a vopselelor n cadrul
Comunit#!ii. n 1964, ea a fost prima ntreprindere care a anun!at o
cre"tere a pre!urilor, la scurt timp, urmat# de o cre"tere identic# din
partea celorlalte companii. n 1965 "i 1967 au avut loc alte cre"teri,
urmate de cre"teri de pre!uri din partea celorlal!i produc#tori.
Comisia a decis c# este vorba de practici concertate, conform
art. 81 TCE, "i a impus amenzi acestor companii.
Companiile au contestat decizia Comisiei, argumentnd c# acele
cre"teri de pre!uri au fost rezultatul unui comportament paralel,
normal pe o pia!# oligopol (acest tip de pia!# este caracterizat prin
existen!a unui num#r mic de competitori, fiecare dintre ace"tia
urm#rindu-l pe cel care este liderul n materie de pre!uri).

Dreptul aplicabil:
Art. 81 TCE referitor la practicile concuren!iale susceptibile
de a distorsiona concuren!a pe plan comunitar

Solu!ia #i principiile degajate de TCE
Dup# num#rul produc#torilor implica!i, Curtea a considerat c#
nu se poate spune c# pia!a european# a vopselelor este o pia!# de tip


295
oligopol. n consecin!#, competi!ia ntre pre!uri ar fi trebuit s#
continue, nefiind justificat comportamentul paralel n acest caz.
Astfel, cre"terea uniform# "i general# a pre!urilor nu putea fi
dect rezultatul unei inten!ii comune a ntreprinderilor de a ajusta
pre!urile pentru a evita riscurile competi!iei, fapt ce este contrar art. 81
TCE.
n conformitate cu solu!ia dat" n aceast" spe!", n cazul n
care exist" cre#teri de pre!uri similare, trebuie analizat dac"
acestea reflect" existen!a unui comportament independent n
cadrul pie!ei sau o practic" concertat".


Cazul: Consten SARL & Grundig Verkaufs GmbH vs.
Comisia, nr. 56&58\64, 10 iunie 1965

Situa!ia de fapt
Compania german# de electronice Grundig a ncheiat un
contract de distribu!ie exclusiv# cu societatea francez# Consten, prin
care Grundig a fost de acord s# aib# ca unic distribuitor n Fran!a
aceast# firm#, iar, n schimb, Consten se obliga s# nu vnd# produse
competioare sau s# reexporte produse Grundig. Consten a primit, de
asemenea, dreptul exclusiv de folosin!# a m#rcii GINT, marc#
nregistrat# interna!ional de Grundig.
O alt# companie francez# (UNRF) a cump#rat produsele
Grundig din Germania, unde erau mai ieftine, "i le-a revndut n
Fran!a. n consecin!#, Consten a introdus o ac!iune n fa!a instan!elor
franceze pentru nc#lcarea dreptului asupra m#rcii interna!ionale
GINT. Societatea UNRF a introdus plngere n fa!a Comisiei
Europene cu privire la contractul existent ntre Grundig "i Consten,
contract ce nc#lca art. 81 TCE. Comisia a dat o decizie n favoarea
societ#!ii UNFR, decizie ce a fost atacat# de Consten "i Grundig n
fa!a CJCE.

Dreptul aplicabil:
Art. 81 referitor la practicile concuren!iale susceptibile de a
distorsiona concuren!a pe plan comunitar296
Solu!ia #i principiile CJCE
Curtea a statuat c" lista practicilor ilegale din art. 81 TCE este
ilustrativ", #i nu exhaustiv". n acest articol sunt precizate doar
interdic!ia de a ncheia n!elegeri prin care se fixeaz# pre!uri, se
limiteaz# produc!ia sau pie!ele, se aplic# condi!ii diferite tranzac!iilor
echivalente "i se impun obliga!ii suplimentare f#r# leg#tur# cu obiectul
contractului.
n solu!ia dat#, Curtea a considerat n!elegerea ncheiat# ntre
Consten "i Grundig ca avnd efectul parti!ion#rii pie!ei de-a lungul
grani!elor na!ionale, eliminnd, astfel, competi!ia n detrimentul
consumatorilor.


Cazul: Volskswagen AG/Commission, solu!ie dat" de TPI, 3
decembrie 2003

Situa!ia de fapt
Firma produc#toare de automobile Volskwagen a interzis
concesionarilor s#i din Germania practicarea unor reduceri la
vnzarea noului model Passat, recomandnd un pre! unic de vnzare.
Comisia a considerat c# aceast# practic# ncalc# principiile liberei
concuren!e prev#zute de Tratat "i a aplicat o amend# societ#!ii
Volskwagen n valoare de 30,96 milioane de euro.
Volskwagen a atacat decizia Comisiei n fa!a Tribunalului de
prim# instan!#, motivnd c# nu s-au nc#lcat principiile comunitare n
materia liberei concuren!e, din moment ce ini!iativele de plafonare a
pre!ului de vnzare a noului model Passat aveau caracter unilateral,
neexistnd un acord ntre constructor "i concesionari n acest scop.

Dreptul aplicabil:
Articolul 81, alin. 1 TCE, referitor la n!elegerile ntre
ntreprinderi: Sunt incompatibile cu pia!a comun# "i sunt interzise
orice n!elegeri ntre ntreprinderi, orice decizie a grupurilor de
ntreprinderi, precum "i orice practici concertate ntre ntreprinderi,
susceptibile s# afecteze comer!ul ntre statele membre "i care au ca
obiect sau ca efect mpiedicarea, restrngerea sau distorsionarea
concuren!ei n interiorul pie!ei interne "i, n special, cele care constau


297
n: a) fixarea direct# sau indirect# a pre!urilor de cump#rare sau de
vnzare sau a altor condi!ii ale tranzac!iilor comerciale ().

Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
TPI a anulat decizia Comisiei, de aplicare a unei amenzi
societ#!ii Volkswagen, argumentnd c# nu fusese dovedit" n spe!"
existen!a unui acord de voin!" ntre constructorul de automobile "i
concesionarii s#i din Germania, n vederea impunerii unui anumit pre!
de vnzare, fiind vorba doar de un act unilateral al societ#!ii
Volkswagen. Astfel, Comisia nu a f#cut dovada accept#rii efective de
c#tre concesionari a pre!ului recomandat de constructor.
Pentru a exista o limitare a liberei concuren!e, sanc!ionat# de art.
81TCE, este necesar# constatarea unei n!elegeri ntre cele dou#
ntreprinderi, adic# realizarea unui acord de voin!# ntre cele dou#
p#r!i, "i nu o simpl# decizie unilateral# a unei ntreprinderi.
Se respinge astfel argumentarea Comisiei potrivit c"reia
acordul de voin!" dintre constructor #i concesionar, n vederea
impunerii unui anumit pre! de vnzare, rezult" din nsu#i
contractul de concesiune ntre aceste p#r!i, deoarece, prin ncheierea
acestui contract, concesionarul ar accepta n mod implicit condi!iile
care pot fi impuse ulterior de concedent, chiar dac# acestea nu sunt
conforme dispozi!iilor comunitare.
Tribunalul consider# c# simpla semnare a unui contract de
concesiune nu poate fi interpretat# drept a acceptare tacit#, n avans, a unor
ini!iative ulterioare ale concedentului, susceptibile s# contravin# principiilor
comunitare privind libera circula!ie n cadrul pie!ei interne.
n vederea aplic#rii art. 81 alin. 1 TCE, Comisia trebuie s# fac#
dovada alinierii pozi!iei concesionarului la ini!iativa
anticoncuren!ial" a concedentului, adic# s# se realizeze o
n!elegere ntre cele dou" p"r!i.
Not!: mpotriva deciziei TPI se poate introduce, n termen de
dou! luni de la notificare, un recurs limitat la elemente de drept.298
Cazul : Van den Bergh Foods Ltd./ Comisia, 23.101.2003
(Tribunalul de prim" instan!")

Situa!ia de fapt
Van den Bergh Foods, denumit# HB Ice Cream (HB), filiala
grupurilor Unilever, este principalul produc#tor de nghe!at# n
Irlanda. Aceast# firm# a furnizat distribuitorilor de nghe!at#
congelatoare, asupra c#rora "i-a p#strat proprietatea "i pe care ace"tia
erau obliga!i s# le foloseasc# exclusiv pentru depozitarea nghe!atei
HB. Dup# p#trunderea pe pia!# a produc#torului american Mars,
distribuitorii au depozitat "i aceast# marc# de nghe!at# "i, n
consecin!#, HB a cerut respectarea contractului de exclusivitate.
n urma plngerii adresate de Mars, Comisia European# a emis o
decizie n care considera c# aceste contracte de exclusivitate sunt
contrare dreptului comunitar al concuren!ei. Comisia constata c#
HB de!ine o pozi!ie dominant" pe pia!a irlandez# a nghe!atei (pe
baza importan!ei distribu!iei "i prin notorietatea m#rcii), iar prin aceste
contracte se restrnge capacitatea distribuitorilor de a comercializa
produse ale altor produc#tori. n consecin!#, Comisia a stabilit c# este
vorba de un abuz de pozi!ie dominant" "i a refuzat acordarea unei
excep!ii individuale c#tre HB.
HB a introdus un recurs n fa!a Tribunalului, viznd anularea
aceste decizii a Comisiei.

Dreptul aplicabil:
Articolele 81, 82 "i 295 TCE referitoare la regulile de
concuren!#: interzicerea acordurilor ntre ntreprinderi "i a abuzului de
pozi!ie dominant#.

Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
Tribunalul consider# c# acea clauz# de exclusivitate i determin#
pe distribuitori s# se comporte diferit cu ceilal!i produc#tori de
nghe!at# (s-a observat c#, dup# ce HB a cerut respectarea clauzei de
exclusivitate, distribu!ia de nghe!at# Mars a sc#zut de la 43% la 20%).
Deci, Comisia a apreciat corect c#, prin aceast# clauz# de
exclusivitate, distribuitorilor li se restrnge libertatea de a alege
produsele pe care vor s# le vnd#.


299
Totodat#, pentru c# distribuitorii nu agreeaz# instalarea
congelatoarelor, care nu sunt gratuite, ceilal!i produc#tori sunt obliga!i
s# fac# o investi!ie foarte costisitoare pentru achizi!ionarea de
congelatoare, fapt de natur# a-i descuraja pe ace"tia s# mai intre pe
pia!#.
n ceea ce prive"te acordarea unei excep!ii individuale c#tre HB,
Tribunalul consider# c# aceast# clauz# nu prezint# avantaje obiective
de natur# a compensa inconvenientele create n domeniul concuren!ei.
Decizia Comisiei nu priveaz# HB de proprietatea
congelatoarelor pe care le poate exploata ntr-o alt# manier#.
n consecin!", Tribunalul a respins recursul naintat de HB.
Not!: Decizia Tribunalului de Prim! Instan"! poate fi
contestat! pe chestiuni de drept n termen de dou! luni de la
notificare.


Cazul: Arbed e.a. #i Poutrelles e.a./ Comisia European", 2
octombrie 2003(recurs asupra unei decizii a Tribunalului de
prim" instan!")

Situa!ia de fapt
Printr-o decizie din 1994, Comisia a constatat participarea a 17
ntreprinderi siderurgice europene "i a asocia!iei lor profesionale,
Eurofer, la o serie de acorduri, decizii "i practici concertate privind
fixarea pre!ului, reparti!ia pie!elor "i schimburi de informa!ii
confiden!iale. Pentru aceasta, Comisia a amendat 14 din aceste
ntreprinderi.
n deciziile din 1999, Tribunalul a confirmat n esen!# decizia
Comisiei, reducnd ns# amenzile. $apte ntreprinderi "i Eurofer au
cerut CJCE s# anuleze deciziile Tribunalului.
Arbed SA a sus!inut n fa!a Tribunalului c#, dup# transmiterea
reclama!iilor c#tre filiala sa, Trade Arbed, Comisia a decis amendarea
sa f#r# a informa, n prealabil, nici asupra inten!iei, nici asupra
motivelor "i f#r# a-i permite s#-i fie cunoscut punctul de vedere.

Tribunalul de Prim# Instan!# i-a respins aceste argumente.300

Dreptul aplicabil:
Art. 65 din Tratatul CECO privind acordurile #i practicile
concertate ale produc"torilor europeni din domeniul siderurgic

Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
Curtea reaminte"te c#, n orice procedur" susceptibil" a
produce sanc!iuni financiare, respectarea dreptului la ap"rare
constituie un principiu fundamental al dreptului comunitar. n
conformitate cu acest principiu, Comisia ar fi trebuit s# precizeze
ntreprinderii pe care avea inten!ia s# o sanc!ioneze care sunt
elementele esen!iale re!inute mpotriva ei, pentru ca aceasta s#-"i poat#
construi ap#rarea.
Referitor la imputarea unei amenzi unei societ#!i ce de!ine o
filial#, pentru faptele comise de aceasta, comportamentul
anticoncuren!ial al unei ntreprinderi, n cazul n care prima nu
#i-a determinat n mod autonom comportamentul pe pia!", dar a
aplicat directivele emise de prima, lund n considerare leg"turile
economice #i juridice ce exist" ntre cele dou".


Cazul: British Airways plc. c. Comisia European", 17
decembrie 2003, decizie a Tribunalului de Prim" Instan!")

Situa!ia de fapt
British Airways (BA), cea mai mare companie aerian# din
Marea Britanie, a ncheiat acorduri cu agen!iile de voiaj acreditate n
Marea Britanie de c#tre Asocia!ia Interna!ional# de Transport Aerian,
n vederea vnz#rii de bilete de avion. n baza acestor acorduri, agen!ii
primesc un comision de baz# pentru biletele BA vndute "i
beneficiaz# de alte facilit#!i financiare complementare, cum este, de
exemplu, prima de rezultat, calculat# n func!ie de cre"terea vnz#rilor
de bilete.
Virgin Atlantic Airways, o companie concurent#, a depus o
plngere mpotriva acestor acorduri, la Comisia European#. n urma
unei anchete conduse de c#tre Comisie, BA a adoptat un nou sistem de
prime de rezultat, aplicabil din 1998. Astfel, n afara comisionului,


301
fiecare agent putea ob!ine "i alte comisioane suplimentare (unele
aplicabile nu numai c"tigurilor suplimentare realizate, ci "i vnz#rilor
totale de bilete BA pentru perioada de referin!#). Compania Virgin
Atlantic Airways a depus o nou# plngere la Comisie mpotriva
acestui nou sistem de recompense financiare.
Prin decizia din 14 iulie 1999, Comisia a considerat acordurile "i
sistemele de recompens# financiar# ini!iate de BA ca fiind un abuz de
pozi!ie dominant# pe pia!a britanic# a serviciilor agen!iilor de voiaj
aeriene "i a dispus amendarea acestei companii cu 6,8 milioane Euro.
n opinia Comisiei, sistemul primelor de rezultat are ca efect incitarea
agen!ilor de turism de a men!ine sau cre"te vnz#rile de bilete BA, n
dauna companiilor concurente. BA a introdus recurs mpotriva acestei
decizii n fa!a TPI.

Dreptul aplicabil:
Art. 82 TCE (privind abuzul de pozi!ie dominant")

Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
BA a contestat, n primul rnd, competen!a Comisiei de a lua
decizia din 14 iulie 1999, pe motivul demisiei colective a membrilor
s#i (intervenit# la 16 martie 1999, numirea noilor comisari f#cndu-se
abia la 15 septembrie 1999). Tribunalul a constatat c# cei care au
demisionat au r#mas n func!ie n aceast# perioad# "i c# au conservat
(pn# la nlocuirea lor) plenitudinea competen!elor.
mpotriva argumentului conform c#ruia BA ar fi suferit o
discriminare, fiind singura companie aerian# mpotriva c#reia s-au
declan"at cercet#ri, n timp ce al!i transportatori aerieni au continuat s#
aplice acela"i sistem de recompense financiare, Tribunalul a r#spuns
c# faptul c# ace"ti transportatori nu au f#cut obiectul unei anchete din
partea Comisiei nu este de natur# a nl#tura infrac!iunile re!inute n
sarcina companiei BA. Atunci cnd este sesizat" n privin!a unor
nereguli nf"ptuite de mai multe ntreprinderi mari, Comisia
poate s"-#i concentreze eforturile asupra unei a dintre aceste
ntreprinderi.
n cazul n care BA consider# c# al!i transportatori aerieni
practic# astfel de sisteme de recompense financiare, ea poate oricnd


302
s" conteste decizia Comisiei de a nu da curs plngerilor BA
mpotriva concuren!ilor s"i.
Tribunalul consider" c", pentru a stabili dac" BA are sau
nu o pozi!ie dominant", Comisia a re!inut corect pia!a britanic" a
serviciilor de distribu!ie a biletelor de avion, servicii prestate de
agen!iile de voiaj. Agen!iile de voiaj constituie, ntr-adev"r, un
canal de distribu!ie indispensabil pentru companiile aeriene #i
constituie astfel o pia!" distinct" (pia!" sectorial"). Deci, BA de!ine
o pozi!ie dominant" pe aceast" pia!" n calitate de beneficiar al
serviciilor de distribu!ie a biletelor sale de c"tre agen!iile de voiaj.
Criteriile n func!ie de care Tribunalul a apreciat c" BA de!ine o
pozi!ie dominant" sunt: num"rul locurilor oferite, num"rul
zborurilor sale, num"rul de bilete vndute de agen!ii britanici #i
num"rul pasagerilor transporta!i.
n ceea ce prive"te abuzul de pozi!ie dominant#, Tribunalul
consider" c" aplicarea unor condi!ii inegale fa!" de partenerii s"i
comerciali, pentru prestarea unor servicii echivalente poate fi
numit" exploatare abuziv" a unei pozi!ii dominante. Astfel, n
cazul sistemului primelor de rezultat, Tribunalul consider# c# agen!ii
britanici ar putea utiliza comisioane diferite pentru aceea"i sum#,
volumul vnz#rilor de bilete fiind diferit de la o agen!ie la alta (iar
comisionul aplicndu-se la volumul de vnz#ri). Pe de alt# parte,
Tribunalul relev# faptul c# acest sistem de prime de rezultat are ca
efect restrngerea libert#!ii agen!iilor britanice de a furniza servicii
companiilor aeriene concurente BA. n consecin!#, concluzia Comisiei
este corect#, BA abuznd de pozi!ia dominant# pe care o de!ine pe
pia!a britanic# a serviciilor prestate de agen!iile de voiaj.

7.5 Din jurispruden"a Cur"ii Europene de Justi"ie
privind ajutorul de stat

Cazul: Enirisorse SpA/Ministerul Finan!elor, Italia, recurs
prealabil, 27 noiembrie 2003

Situa!ia de fapt
n 1967 au fost nfiin!ate, n anumite porturi, de c#tre Ministerul
Marinei M#rfuri din Italia, institu!ii publice (aziende dei mezzi meccanici


303
e dei magazinni) ns#rcinate cu administrarea echipamentelor mecanice "i
a spa!iilor de stocare ale statului destinate traficului de m#rfuri.
Din 1974, n toate porturile Italiei este perceput# o tax" pentru
nc#rcarea "i desc#rcarea m#rfurilor transportate pe mare, tax# v#rsat#
la Trezoreria public#.
Cuantumul taxei este determinat pentru fiecare port prin decret
al Pre#edintelui, 2/3 din veniturile din aceste taxe fiind repartizate
acelor institu!ii, pentru ndeplinirea sarcinilor lor, "i o treime revine
statului.
Societatea Enirisorse a efectuat, prin mijloace proprii, opera!ii
de nc#rcare "i desc#rcare a m#rfurilor na!ionale "i str#ine n portul
Cagliari, f#r# a utiliza serviciile institu!iei Ministerului Marinei ce
opera n acest port. Considernd c# acea tax#, pe care ar trebui s# o
pl#teasc# "i n cazul n care nu beneficiaz# de serviciile institu!iei
publice, reprezint# un ajutor de stat pentru acele institu!ii, societatea
Enirisorse a refuzat s# o pl#teasc#.
n consecin!#, Curtea de Casa!ie s-a adresat Cur!ii Europene de
Justi!ie, prin recurs prealabil pentru a afla dac# regimul italian este
contrar dreptului comunitar.

Dreptul aplicabil:
Articolul 87 TCE referitor la ajutoarele acordate de c"tre
stat

Solu!ia #i principiile degajate de CJCE
Curtea reaminte"te c#, pentru a fi calificat drept ajutor de stat,
interven!ia trebuie s# ndeplineasc# urm#toarele condi!ii:
1) s" provin" din resursele statului;
2) s" fie susceptibil" a afecta comer!ul ntre statele membre;
3) s" favorizeze direct sau indirect o ntreprindere;
4) s" afecteze/s" amenin!e libera concuren!".
Procentul acordat institu!iilor portuare din taxa cerut# pentru
transporturile de m#rfuri provine de la bugetul de stat "i aceast#
indemniza!ie ar putea afecta schimburile intracomunitare, pentru c#
este destinat# unei ntreprinderi stabilite ntr-un port pentru nc#rcarea
"i desc#rcarea m#rfurilor.


304
Pentru ca interven!ia statului s# nu fie considerat# un avantaj, ea
trebuie s# reprezinte o compensa!ie pentru ndeplinirea unei
obliga!ii de serviciu public, clar stabilit#, iar parametrii de calcul
trebuie s# fie stabili!i n prealabil, n mod obiectiv "i transparent.
Curtea precizeaz#, n primul rnd, c# exploatarea unui port
comercial nu antreneaz" n mod automat ndeplinirea unei
obliga!ii legate de un serviciu public.
n consecin!#, institu!iile portuare trebuie s# demonstreze c# au
n sarcin# o obliga!ie de serviciu public "i c# sumele care le sunt
atribuite constituie o compensa!ie pentru ndeplinirea unei asemenea
obliga!ii, pentru ca banii ce le sunt aloca!i s# nu fie considera!i o
form# de ajutor de stat.
Curtea a ar#tat c# Tratatul interzice orice ajutor care a fost
acordat f"r" o prealabil" notificare, judec#torul na!ional trebuind s#
ia orice m#sur# necesar# pentru a mpiedica att perceperea unei p#r!i
din tax#, ct "i atribuirea ei beneficiarilor. Curtea precizeaz# c#, n
cazul n care se va hot#r v# institu!iile respective au beneficiat de un
ajutor de stat, va fi considerat# ilegal# doar partea din taxa portuar# ce
era atribuit# ntreprinderilor beneficiare (restul de plat#, v#rsat la
bugetul de stat nu este afectat).


Cazul: Ministerul Economiei Finan!elor #i Industriei din
Fran!a c. GEMO S.A., 20 noiembrie 2003

Situa!ia de fapt
Societatea GEMO, un supermarket francez care
comercializeaz#, printre altele, carne "i produse de carne, a cerut
administra!iei franceze restituirea sumelor pl"tite ca tax" pentru
achizi!iile de carne pentru care trebuie s" pl"teasc" impozite
conform legii na!ionale. Aceast# tax# este instituit# pentru a finan!a
serviciul public francez de colectare "i eliminare a cadavrelor de
animale "i a de"eurilor abatoarelor, care este gratuit pentru cresc#torii
de animale, ct "i pentru cei care de!in abatoare.
Refuzndu-i-se restituirea acestor sume, GEMO a introdus
recurs n fa!a Tribunalului administrativ din Dijon, care a decis
sistemul instituit de legea francez" constituie un ajutor de stat n


305
sensul dreptului comunitar. Ministerul Economiei "i Finan!elor a
atacat aceast# decizie "i, prin urmare, Tribunalul a cerut CJCE s#
decid# dac# aceast# tax# este echivalent# cu un ajutor de stat n sensul
dreptului comunitar.

Dreptul aplicabil:
Art. 87 TCE privind ajutoarele acordate de c#tre stat

Solu!ia #i principiile degajate de TCE
Curtea precizeaz# care sunt ajutoarele de stat incompatibile cu
dreptul comunitar:
1) cele care sunt acordate direct sau indirect din resursele de
stat sau din cele impuse de stat;
2) ajutoarele care u#ureaz" sarcinile ce greveaz" n mod
normal bugetul unei ntreprinderii;
3) ajutoarele care mpiedic" concuren!a #i favorizeaz"
anumite ntreprinderi sau anumite produse n detrimentul
altora;
4) ajutoarele ce pot afecta schimburile ntre statele membre.
Faptul c# activitatea de ecarisaj este ntreprins# de firme private
nu nl#tur# caracterul de ajutor de stat, pentru c# ini!iatorii acestui
regim sunt autorit"!i publice.
Curtea constat#, de asemenea, c# sarcina financiar# privind
eliminarea cadavrelor de animale "i a de"eurilor abatoarelor ar trebui
considerat# ca fiind un cost inerent activit"!ii economice pentru
cresc"torii de animale #i de!in"torii de abatoare, de care sunt
scuti!i prin instituirea acestui regim de c"tre autorit"!ile de stat.
Este vorba despre un avantaj economic susceptibil a mpiedica
mecanismul liber al concuren!ei; chiar dac# de acest avantaj
beneficiaz# "i alte societ#!i, de exemplu, gr#dinile zoologice,
principalii beneficiari r#mn produc#torii. n consecin!#, este
ndeplinit# condi!ia selectivit#!ii anumitor produc#tori/produse n
detrimentul altora.
Pe de alt# parte, prin aceast# m#sur# este afectat #i pre!ul
c"rnii, care devine astfel mai competitiv# pe pia!a comunitar#,
favoriznd exporturile franceze de carne "i afectnd schimburile
intracomunitare.


306
n consecin!#, regimul francez trebuie s# fie calificat ca fiind un
ajutor de stat n sensul dreptului comunitar.


Cazul: Altmark Trans GmbH, Regierungsprasidium
Magdeburg, Germania/Nahverkerhrsgesellshaft Altmark GmbH,
recurs prealabil, 24 iulie 2003

Situa!ia de fapt
Regulamentul nr. 1191/69 modificat prin Regulamentul 1893/91
vizeaz# eliminarea disparit#!ilor ce rezult# din obliga!iile inerente
no!iunii de serviciu public impuse ntreprinderilor de transport terestru
de c#tre statele membre, disparit#!i de natur# a mpiedica jocul liber al
concuren!ei. n consecin!#, s-a considerat necesar# suprimarea
obliga!iilor de serviciu public chiar dac# men!inerea lor ar putea fi
indispensabil#, n anumite cazuri, pentru a garanta furnizarea unor
servicii de transport corespunz#toare.
ntr-o prim# perioad#, legislatorul german a hot#rt ca
regulamentul s# nu se aplice serviciilor de transport urban, suburban "i
regional, dar, dup# 1996, legea german# prevede explicit c# serviciile
de transport local "i regional sunt supuse regulamentului comunitar.
n 1990, ntreprinderea Altmark Trans a ob!inut licen!e "i
subven!ii pentru transportul persoanelor cu autobuze.n 1994,
autorit#!ile germane au rennoit licen!ele pentru societatea Altmark "i
au respins cererea dea acordare de licen!# introdus# de societatea
Nahverkerhrsgesellshaft Altmark. Aceasta a introdus un recurs n fa!a
jurisdic!iei germane, afirmnd c# Altmark nu era o societate
s#n#toas# din punct de vedere economic pentru c# nu ar fi capabil#
s# supravie!uiasc# f#r# subven!iile publice "i, n consecin!#, acele
licen!e erau ilegale.
Jurisdic!ia suprem# german# a sesizat Curtea European# de
Justi!ie pentru a "ti dac#:
subven!iile acordate societ"!ii Altmark Trans sunt ajutoare
acordate de stat interzise de dreptul comunitar;
autorit"!ile germane sunt n m"sur" s" prevad" faptul c"
serviciile de transport regional care au autonomie financiar" nu


307
trebuie supuse regulamentului din 1969 privind obliga!iile de
serviciu public.

Dreptul aplicabil:
Regulamentul nr. 1191/69 din 26 iunie 1969 viznd
ac!iunea statelor membre n materie de obliga!ii inerente no!iunii
de serviciu public n domeniul transporturilor de cale ferat",
terestru sau pe ap" - modificat prin Regulamentul nr. 1893/91 din
20 iulie 1991;
Art. 87 TCE.

Solu!ia #i principiile degajate de TCE
n ceea ce prive#te prima chestiune, Curtea reaminte"te
jurispruden!a sa constant# conform c#reia, pentru ca interven!ia unui
stat s# fie considerat# ca fiind ajutor de stat n sensul Tratatului CE,
ea trebuie s# poat# fi considerat# ca fiind un avantaj consim!it
ntreprinderii beneficiare, avantaj pe care aceasta din urm# nu ar fi
ob!inut-o n condi!iile normale ale pie!ei.
Curtea a considerat c# nu exist" un asemenea avantaj n cazul
n care interven!ia statului este considerat" ca fiind o compensare
a presta!iilor efectuate de ntreprinderile beneficiare pentru
executarea obliga!iilor de serviciu public. Totu#i, n unele cazuri
concrete, pentru ca o asemenea compensa!ie s" nu poat" fi
considerat" un ajutor de stat, trebuie ndeplinite patru condi!ii:
1) ntreprinderea beneficiar# trebuie s# aib# efectiv obliga!ii de
serviciu public, dar definite;
2) parametrii pe baza c#rora vor fi calculate compensa!iile
trebuie s# fie stabili!i n prealabil n mod obiectiv "i transparent;
3) compensa!ia nu va dep#"i n tot sau n parte costurile
ocazionate de executarea obliga!iilor de serviciu public, !innd cont de
sumele care sunt legate de acestea "i de un beneficiu rezonabil;
4) cnd selectarea se face n afara cadrului pie!ei publice, nivelul
compensa!iei trebuie determinat n func!ie de analiza costurilor unei
ntreprinderi de transport medii (!innd cont de cheltuielile "i
beneficiile rezultate din executarea acestor obliga!ii).
Numai analiznd aceste patru condi!ii se poate deduce dac"
o ntreprindere nu a profitat n realitate de un avantaj financiar


308
care ar avea ca efect punerea acestei societ"!i ntr-o pozi!ie
concuren!ial" mai favorabil" n raport cu celelalte, avnd astfel
caracterul unui ajutor de stat n sensul Tratatului CE.
n ceea ce prive#te cea de-a doua chestiune, se subliniaz# c#,
n spe!#, jurisdic!ia na!ional# nu va trebui s# examineze dac#
subven!iile n cauz# au fost acordate n conformitate cu dispozi!iile
tratatului CE relative la ajutoarele de stat dect n cazul n care ajung
la concluzia c# regulamentul n cauz# nu se aplic# n Germania. Deci,
dac" se va aplica regulamentul, nu mai este cazul s" se apeleze la
dispozi!iile generale ale tratatului CE.
Curtea a considerat c# jurisdic!ia german# poate aplica
derogarea prev#zut# de regulamentul comunitar pentru transportul
urban, suburban "i regional, prin aceasta ncadrndu-se n obiectivele
regulamentului. Totu"i, un stat membru nu poate s# aplice dect
par!ial o asemenea derogare pentru ca principiul securit#!ii juridice s#
fie respectat. Acest lucru presupune ca legea german# s# delimiteze
sfera de aplicare a respectivei derog#ri, pentru a se putea determina n
care situa!ie se aplic# derogarea "i n care regulamentul.


ntreb"ri de verificare a cuno#tin!elor

1. Ce vizeaz# regulile privind concuren!a?
2. Prin ce se realizeaz# abuzuri de pozi!ie dominant#?
3. Care sunt ipotezele de definire a fuziunilor supuse
controlului?
4. Care sunt ajutoarele de stat compatibile cu Pia!a Intern# a
Uniunii?


309

Capitolul 8

FONDURILE STRUCTURALE &I
FONDURILE DE TIP STRUCTURAL
Concepte-cheie: fonduri structurale; Fondul de Coeziune;
fonduri de tip structural; FSE; FEOGA; IFOP; PHARE; ISPA;
SAPARD; FEDER.

8.1. Fondurile structurale

Fondurile europene au fost concepute n scopul consolid#rii
economiilor statelor membre "i pentru asigurarea unei dezvolt#ri
armonioase a acestora, reducnd ecartul dintre diferitele regiuni "i
retardul celor mai pu!in favorizate (Tratatul de la Roma din 1957). Se
afl# n responsabilitatea principal# a statelor membre "i autorit#!ilor
regionale. Nu se substituie eforturile financiare ale statelor membre.
Fondul Social European (FSE) a fost creat n anul 1960 "i
a avut ca obiectiv major prevenirea "i combaterea "omajului prin
promovarea de m#suri care s# faciliteze accesul pe pia!a muncii,
asigurarea egalit#!ii "anselor, calificarea profesional#, crearea de noi
locuri de munc#.
Fondul European de Orientare #i Garantare pentru
Agricultur" (FEOGA) a fost creat n scopul sprijinirii programelor
de mbun#t#!ire a condi!iilor de produc!ie "i marketing n agricultur#.
Are dou# componente:
componenta de orientare, creat# n anul 1962 pentru ajustare
structural#, pentru reconversia produc!iei agricole "i dezvoltarea de
activit#!i complementare n agricultur#. Este destinat: investi!iilor n
agricultur#; facilit#!ilor destinate tinerilor agricultori; sprijinului
pentru ie"irea la pensie n agricultur# nainte de limita de vrst#;
sprijinului pentru zonele mai pu!in favorizate "i pentru zonele cu


310
restric!ii de mediu; pentru silvicultur#; alte m#suri de conversie "i
dezvoltare rural#;
componenta de garantare, conceput# pentru sus!inerea
pre!urilor produselor agricole.
Fondul European de Dezvoltare Regional" (FEDER) este
menit s# corecteze principalele dezechilibre regionale "i s# contribuie
la transformarea regiunilor. A fost creat n anul 1975 "i are ca domenii
de interven!ie: investi!ii productive; n infrastructura necesar#
dezvolt#rii economiei (re!ele, educa!ie, s#n#tate); dezvoltarea
poten!ialului intern al regiunilor; acordarea de asisten!# tehnic#.
Instrumentul Financiar de Orientare a Pescuitului
(UFOP) a fost creat n anul 1993 "i are ca principale domenii de
interven!ie: modernizarea flotei; dezvoltarea acvaculturii; protejarea
zonelor maritime ".a.
Beneficiarii fondurilor structurale sunt: regiunile
defavorizate; zonele cu handicapuri specifice; grupurile sociale
vulnerabile; colectivit#!ile locale "i regionale; !#rile candidate.

8.2. Fondul de Coeziune

Fondul de coeziune are ca scop principal asisten!a !#rilor cu
dificult#!i economice, n vederea ader#rii la Uniunea Economic# "i
Monetar#. Fondurile sunt alocate pentru dou# sectoare: 1) mediu; 2)
re!ele de transport transeuropene.
Cerin!e pentru accesul la Fondul de coeziune:
1) !#rile beneficiare s# aib# un venit pe locuitor sub 90% fa!# de
media comunitar#;
2) !#rile beneficiare s# aib# un program menit s# satisfac#
condi!iile de convergen!#. n perioada 2000-2006, bugetul fondului a
fost de 18 miliarde euro.
Prin obiective, Fondul de coeziune se deosebe"te de Fondurile
structurale, n sensul c# urm#re"te reducerea disparit!"ilor dintre
economiile na"ionale n timp ce acestea din urm# au ca scop reducerea
disparit!"ilor dintre regiuni.


8.3. Fondurile de tip structural (Fondurile de pre-aderare)


311

Decalajele dintre nivelele de dezvoltare ale !#rilor candidate
"i !#rile membre UE, precum "i la nivelul regiunilor sunt mari "i
ngreuneaz# func!ionarea armonioas# a Uniunii. Pentru reducerea
acestor decalaje, UE acord# sprijin !#rilor candidate prin instrumente
structurale de preaderare (Fondurile de tip structural). Acestea sunt:
Programul PHARE revizuit, Programul Special de pre-aderare pentru
Agricultur# "i Dezvoltare Rural# (SAPARD) "i Instrumentul
Structural de pre-Aderare (ISPA). Dup# aderare, sprijinul financiar va
fi acordat prin fondurile structurale "i prin Fondul de Coeziune.
Programul PHARE. A fost nfiin!at n 1989 pentru Polonia
"i Ungaria (Poland Hungary Aid for Reconstruction of Economy) "i
este un instrument nerambursabil de sprijinire a !#rilor candidate. n
anul 1997 a fost revizuit. Este orientat c#tre consolidarea
institu!ional#, sus!inerea investi!iilor, dezvoltarea regional# "i social#,
restructurarea industrial# "i dezvoltarea IMM-urilor, cu scopul nt#ririi
institu!iilor democratice, administra!iei publice "i organiza!iilor care
au r#spunderea implement#rii legisla!iei comunitare.
Instrumentul pentru Politici Structurale de pre-Aderare
(ISPA). Este un instrument de finan!are destinat statelor candidate,
similar cu Fondul de Coeziune. Obiectivele programului sunt: 1)
protec!ia mediului nconjur#tor; 2) dezvoltarea infrastructurii de
transport; 3) familiarizarea administra!iilor statelor candidate cu
politicile "i procedurile fondurilor structurale.
Aloca!iile financiare se stabilesc n raport cu popula!ia,
PIB/locuitor "i suprafa!#. Pot acoperi pn# la 75% din cheltuielile
publice, iar, n mod excep!ional, pn# la 85%.
Programul Special de pre-Aderare pentru Agricultur" #i
Dezvoltare Rural" (SAPARD). Are menirea de a preg#ti !#rile
candidate pentru participarea la politica agricol# comun# (PAC). Este
administrat pe baze complet descentralizate.
Proiecte finan!ate din programul SAPARD avnd drept
!el: 1) mbun#t#!irea competitivit#!ii produselor agricole "i
comercializarea produselor agricole "i piscicole; 2) mbun#t#!irea
infrastructurii pentru dezvoltarea rural# "i agricol#; 3) dezvoltarea
economic# a zonelor rurale; 4) dezvoltarea resurselor umane. Bugetul
total pentru perioada 2000-2006 a fost de 520 miliarde euro.


312

ntreb"ri de verificare a cuno#tin!elor

1. Care este scopul fondurilor structurale?
2. Care sunt componentele FEOGA?
3. Care sunt domeniile de interven!ie ale FEDER?
4. Care sunt cerin!ele pentru accesul la fondul de coeziune?
5. Care sunt obiectivele programului ISPA?
6. Ce proiecte finan!eaz# SAPARD?313

Bibliografie selectiv!

Tratatele institutive.
Tratatul privind Uniunea European#.
Tratatul privind func!ionarea Uniunii Europene.
Editia special# a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, www.eur-
lex.europa.eu.
Radu Stancu, Norma juridic!, ed. Tempus, 2002.
Marin Voicu, Drept comunitar, Teorie #i jurispruden"!, Editura Exponto,
Constan!a, 2002.
Augustin Fuerea, Drept institu"ional comunitar european, ed.a III-a
Ed. Actami, Bucure"ti, 1997 "i ed. a V-a, 2000.
Augustin Fuerea, Drept comunitar european, Partea general#, Editura All
Beck, Bucure"ti, 2003.
Iordan Gheorghe B#rbulescu, UE - de la na"ional la federal, Editura Tritonic,
Bucure"ti, 2005.
Octavian Manolache, Drept comunitar, ed. a IV-a , Editura All Beck,
Bucure"ti.
Adrian N#stase, Europa quo vadis? spre o Europ! unit!, Editura
Monitorul Oficial, Bucure"ti, 2003.
Marius Profiroiu, Irina Popescu, Politici europene, Editura Economic#,
Bucure"ti, 2003.
Andrei Popescu, Alina Dinu, Organiza"ii europene #i euroatlantice, Editura
Funda!iei Romnia de Mine, Bucure"ti, 2004.
Carmen Adriana Gheorghe, Drept bancar comunitar, Editura C.H.Beck,
Bucure"ti, 2008.
Daniela Popa, Integrarea Romniei #i Uniunea European!: o op"iune
ireversibil!, Editura Monitorul Oficial, Bucure"ti, 2006.
Ionel Olteanu, Dreptul european al drepturilor omului, vol. I, Editura
Funda!iei Romnia de Mine, Bucure"ti, 2004.
Tudorel Stefan, Introducere n dreptul comunitar, Editura C.H.Beck,
Bucure"ti, 2006.
Dacian Cosmin Drago", Uniunea European!, Editura C.H.Beck, Bucure"ti,
2007.
Marin Dumitru, colectiv, Pre"uri #i concuren"!, Editura Funda!iei Romnia
de Mine, Bucure"ti, 2002.
Irina Moroianu Zl#tescu, Ion Stoca, Drepturile omului n pragul mileniului al
III-lea, Carta Social# European#, IRDO, 1997.


314
Eugen Ghiorghi!#, Industrializarea #i comer"ul exterior n Romnia
interbelic!, Ed.Funda!iei Romnia de Mine, Bucure"ti, 2002.
Eugen Ghiorghi!#, Liberul schimb #i protec"ionismul. nceputurile
industrializ!rii Romniei 1886-1914, Ed. Funda!iei Romnia de
Mine, Bucure"ti, 2002.
Revista Eurodreptul nr.1/2006, 2/2006.
Revista de studii "i cercet#ri juridice.
Academia Romn#, Institutul de Cercet#ri Juridice, Integrarea european! #i
dreptul romnesc, Ed.Dacoroman#, Bucure"ti, 2006.
Revista romn# de drept comunitar.
Ministerul Afacerilor Externe, Repere fundamentale ale jurispruden"ei Cur"ii
de Justi"ie a comunit!"ilor europene, Bucure"ti, 2005.
Ministerul Afacerilor Externe, Repere ale jurispruden"ei recente a Cur"ii de
Justi"ie a Comunit!"ilor Europene (2003-2004), Bucure"ti, 2005.

*
* *
Guy Isaac, Marc Blanquet, Droit gnral de lUnion Europenne, 9
-me

Edition, Sirey Universite.
Edmond Jouve, Le Gnral de Gaulle et la Construction lEurope (1940-
1966), vol.I et II, Universite de Paris, Faculte de Droit et des Sciences
Economiques, Librairie gnrale de droit et de Jurisprudence, R.Pichon
et Durand Auzias, Paris, 1967.
Philippe Jestaz, Le sources du droit, Dalloz, 2005.
Francis Lefebvre, Commonaute Europenne, 2002-2003.
Christian Gavalda, Gilbert Parleani, Droit des affaires de lUnion
europenne, 4
e
edition, Groupe Lexis Nexis, 2002.
Sandrine Gelin, Jean-Franois Guedon, QCM, Europe et Union europenne,
Edition dOrganisation, 2004.
Steven P.Mc Giffen, Uniunea European!, Ghid critic, Edi!ie nou#,
Editura Monitorul Oficial, Bucure"ti.


315

CUPRINS


Capitolul 1
Istoricul Uniunii Europene
1.1. Ideea de uniune european#....................................................
1.2. Etapele realiz#rii Uniunii Europene......................................
1.3. Semnifica!ia "i sensul evolu!iei comunitare..........................
1.4. Semnifica!ia "i perspectivele Tratatului de reform#..............
1.5. Uniunea Europei Occidentale (U.E.O)..................................
1.6. Aderarea Romniei la Uniunea European#...........................
1.7. Conceptul de acquis comunitar.............................................
1.8. Construc!ia european#. Repere cronologice..

Capitolul 2
Institu!iile Uniunii Europene
2.1. Evolu!ie institu!ional#...........................................................
2.2. Consiliul European. Preciz#ri terminologice "i institu!ionale......
2.3. Consiliul de Mini"tri al Uniunii Europene (Consiliul)..........
2.3.1. Preciz#ri terminologice..................................................
2.3.2. Consiliul Mini"trilor U.E...............................................
2.3.3. Procedura de vot n cadrul Consiliului Mini"trilor........
2.3.4. Consiliul n reglementarea dup# Tratatul de la
Lisabona

2.4. Comisia European#................................................................
2.4.1. Istoricul Comisiei..........................................................
2.4.2. Numirea Comisiei Europene.........................................
2.4.3. Statutul membrilor Comisiei Europene.........................
2.4.4. Structurile func!ionale ale Comisiei..............................
2.4.5. Atribu!iile (func!iile) Comisiei......................................
2.4.6. Modul de lucru al Comisiei...
2.4.7. Comisia Uniunii Europene dup# Tratatul de la Lisabona
2.4.7.1. Func!iile Comisiei dup# Tratatul de la Lisabona
2.5. Parlamentul European............................................................
2.5.1. Apari!ia "i evolu!ia Parlamentului European.................


316
2.5.2. Statutul membrilor Parlamentului European.................
2.5.3. Organizarea Parlamentului European............................
2.5.4. Atribu!iile Parlamentului European...............................

2.5.5. Procedura bugetului la Parlamentul European..............
2.5.6. Sesiunile "i "edin!ele Parlamentului European..............
2.6. Curtea de Justi!ie a Uniunii Europene .................................
2.6.1. Istoric.............................................................................
2.6.2. Curtea European# de Justi!ie.........................................
2.6.2.1. Compunere.........................................................
2.6.2.2. Organizarea Cur!ii de Justi!ie.............................
2.6.2.3. Competen!a Cur!ii de Justi!ie............................
2.6.2.4. Tipurile de ac!iuni de competen!a Cur!ii
Europene de Justi!ie..........................................

2.6.2.5. Procedura n fa!a Cur!ii Europene de Justi!ie....
2.6.3. Tribunalul de Prim# Instan!#.........................................
2.6.3.1. Compunerea Tribunalului "i statutul
judec#torilor......................................................

2.6.3.2. Competen!a Tribunalului de Prim# Instan!#..
2.6.3.3. Procedura n fa!a Tribunalului de Prim#
Instan!#..............................................................

2.6.3.4. Regimul lingvistic.............................................
2.6.4. Tribunalul Func!iei Publice...
2.6.4.1. Compunere.
2.6.4.2. Competen!a........................................................
2.6.5. Hot#rrile...
2.6.6. Cheltuielile de judecat#..
2.6.7. Asisten!a judiciar#.........................................................
2.6.8. Desistarea......................................................................
2.6.9. Incidentele de procedur#................................................
2.6.10.C#ile extraordinare de atac...
2.6.11. ntreruperea hot#rrilor................................................
2.7. Curtea de Conturi..............................................................
2.8. Comitetul Economic "i Social (CES)...............................
2.9. Comitetul Regiunilor........................................................
2.10. Sediile institu!iilor "i organismelor Uniunii Europene...
2.11. Alte organisme comunitare............................................


317

Capitolul 3
Izvoarele dreptului comunitar
3.1. Enumerare.............................................................................
3.2. Regulamentele.......................................................................
3.3. Directivele.............................................................................
3.4. Deciziile.................................................................................
3.5. Recomand#rile "i avizele.......................................................
3.6. Declara!iile "i rezolu!iile........................................................
3.7. Principii generale ale dreptului comunitar..........................
3.8. Aplicarea tratatelor comunitare ............................................
3.9. Aplicabilitatea dreptului comunitar n dreptul intern al
statelor membre.................................................................

3.10. Actele juridice comunitare n reglementarea Constitu!iei
pentru Europa..................................................................

3.11. Competen!ele Uniunii Europene.........................................

Capitolul 4
Uniunea Economic" #i Monetar" (UEM)

4.1. Necesitatea unei Uniuni Economice "i Monetare Europene.......
4.2. Realizarea Uniunii Economice "i Monetare..........................
4.3. Criterii de convergen!#..........................................................

Capitolul 5
Uniunea vamal"

5.1. Formele de integrare vamal# "i cooperare economic#...........
5.2. Realizarea Uniunii vamale a UE............................................
5.3. Rolul Comisiei Europene n politica vamal#.........................

Capitolul 6
Libert"!ile fundamentale

6.1. Libera circula!ie a m#rfurilor.................................................
6.1.1. Din jurispruden!a Cur!ii Europene de Justi!ie privind
libera circula!ie a m#rfurilor..........................................

6.3. Libera circula!ie a capitalurilor.............................................
6.3.1 Jurispruden!a Cur!ii Europene de Justi!ie privind libera
circula!ie a capitalurilor.................................................318
6.4. Libera circula!ie a persoanelor..............................................
6.4.1. Libertatea de stabilire....................................................
6.4.2 Din jurispruden!a Cur!ii Europene de Justi!ie privind
libera circula!ie a persoanelor.........................................


Capitolul 7
Concuren!a

7.1. Concepte de baz#..................................................................
7.2. Reglementarea comunitar# a concuren!ei..............................
7.3. Ajutorul de stat......................................................................
7.4 Din jurispruden!a Cur!ii Europene de Justi!ie privind
concuren!a...............................................................................

7.5 Din jurispruden!a Cur!ii Europene de Justi!ie privind
ajutorul de stat........................................................................


Capitolul 8
Fondurile structurale #i fondurile de tip structural

8.1. Fondurile structurale.............................................................
8.2. Fondul de Coeziune...............................................................
8.3. Fondurile de tip structural (fondurile de pre-aderare)...........

Bibliografie selectiv#....................................................................319
ABREVIERI

AUE Actul Unic European
TUE Tratatul privind Uniunea European#
TFUE Tratatul privind func!ionarea Uniunii Europene
TCE Tratatul Comunit#!ii Europene
CE Comunitatea European#
TCEE Tratatul instituind Comunitatea Economic#
European#
CEE Comunitatea Economic# European#
TCECO Tratatul instituind Comunitatea Economic# a
C#rbunelui "i O!elului
CECO Comunitatea Economic# a C#rbunelui "i O!elului
CECA Comunitatea Economic# a C#rbunelui "i O!elului
n abrevierea francez#
TCEEA Tratatul instituind Comunitatea European# a
Energiei Atomice
EURATOM Tratatul instituind Comunitatea European# a
Energiei Atomice
SEE Spa!iul Economic European
UEO Uniunea Europei Occidentale
UEM Uniunea Economic# "i Monetar#
CJUE Curtea de Justi!ie a Uniunii Europene
PESC Politica Extern# "i de Securitate Comun#
JAI Justi!ie "i Afaceri Interne
Consiliul Consiliul de Mini"tri al Uniunii Europene
CE Comisia European#
Comisia Comisia European#
PE Parlamentul European
Reg Regulamentul
OPCVM Organisme de plasament colectiv n valori
mobiliare