Sunteți pe pagina 1din 323

IOAN CRACIUN

EDITURA UNIVERSITATII NATIONALE DE APARARE CAROL I


BUCURESTI 2006
Ioan CRCIUN
2
Coperta: Liliana ILIE
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei
Bucuresti: Editur U!i"ersittii Nti#!$e de A%rre
&Cr#$ I' 2006
Bi($i#)r*
ISBN: +,0- ./01660102,1/' +,0- ./21./01660102,12
3 Toate drepturile asupra prezentei editii sunt rezervate
Universitatii Nationale de Aparare Carol I.
Responsabilitatea privind continutul lucrarii revine in
totalitate autorului.
ISBN: +,0- ./01660102,1/' +,0- ./21./01660102,12
0
revenirea con!lictelor i "ana#e"entul crizelor s
$otto:
Nu a existat niciodata un razboi bun sau
o pace proasta.
%en&a"in 'ran(lin
Ioan CRCIUN
4
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
5
CUPRINS
INTRODUCERE****************************************************************** .
I. TEORIA CRIZELOR SI A CONFLICTELOR ********** ,5
C#!ti!uu6u$ %ce r7(#i***************************************** ,5
C#!ce%tu$ de %ce******************************************************* ,2
C#!ce%tu$ de c#!8$ict************************************************** 2,
C#!ce%tu$ de "i#$e!t ************************************************* 25
C#!ce%tu$ de cri7 ****************************************************** 2.
C#!ce%tu$ de r7(#i **************************************************** 04
C#6%etitie cri7 c#!8$ict ************************************** 02
II. CONFLICTUL. DINAMICA
CONFLICTULUI. PREENIREA
CONFLICTULUI********************************************************** 4,
C#!8$ictu$* De$i6itri c#!ce%tu$e ***************************** 4,
Ti%#$#)i c#!8$icte$#r ************************************************* 4/
Cu7e$e c#!8$icte$#r "i#$e!te ************************************** 52
Di!6ic c#!8$icte$#r ************************************************* 50
Pre"e!ire c#!8$icte$#r************************************************ 5.
S#$uti#!re c#!structi" c#!8$icte$#r ********************* 62
Tr!s8#r6re c#!8$icte$#r ***************************************** 6/
9ediere si c#!8$icte$e************************************************ /2
III. PREENIREA SI MANA!EMENTUL
CRIZELOR ***************************************************************** /2
Cri7* De$i6itri c#!ce%tu$e ************************************* /2
Crcteristici$e )e!er$e $e cri7e$#r*************************** 20
Ti%#$#)i cri7e$#r ******************************************************* 22
Cu7e si 8#r6e de 6!i8estre $e cri7e$#r***************** 22
Di!6ic situtii$#r de cri7*************************************** .,
9suri de %re"e!ire cri7e$#r* Rs%u!su$ $ cri7e***** .4
9!)e6e!tu$ cri7e$#r ********************************************* ,05
I. OR!ANIZA"IA NA"IUNILOR UNITE
CA FUNDAMENT AL STRATE!IEI
PENTRU PACE ********************************************************
Or)!i7:i i!ter!:i#!$; c 8u!d6e!t
$ strte)iei de e"itre r;7(#ie$#r *************************
A%ri:i <i e"#$u:i Or)!i7:iei N:iu!i$#r U!ite ***
Siste6u$ i!stitu:i#!$ $ ONU***********************************
Pre"e!ire c#!8$icte$#r =! "i7iu!e ONU *****************
9isiu!i$e ONU de %ece6>i!) <i %ece(ui$di!) ***
I6%$icre ONU =! 6isiu!i de %ece>ee%i!)***********
E"#$u:ii 6?#re =! siste6u$ #%er:ii$#r ONU
de 6e!:i!ere %;cii
**************************************************
C##%erre ONU cu #r)!i7:ii$e re)i#!$e ************
. PREENIREA CONFLICTELOR
#I MANA!EMENTUL CRIZELOR
$N IZIUNEA OR!ANIZA"IEI
PENTRU SECURITATE #I COOPERARE
$N EUROPA*****************************************************************
A%ri:i <i e"#$u:i OSCE ****************************************
Siste6u$ i!stitu:i#!$ $ OSCE
*********************************
E@%erie!: OSCE =! d#6e!iu$ %re"e!irii
c#!8$icte$#r <i $ 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r ***************
9ec!is6e$e OSCE de s#$u:i#!re c#!8$icte$#r
**** Siste6u$ OSCE de %re"e!ire
c#!8$icte$#r <i 6!)e6e!tu$ cri7e$#r*****************
C##%erre OSCE cu $te #r)!i7:ii i!ter!:i#!$e
I. PREENIREA CONFLICTELOR
#I MANA!EMENTUL CRIZELOR
$N IZIUNEA NATO **********************************************
E@%erie!: NATO =! d#6e!iu$ %re"e!irii
c#!8$icte$#r <i $ 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r ***************
Au!d6e!te$e %re"e!irii c#!8$icte$#r
<i 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r =! "i7iu!e NATO**********
E"#$u:i %r#cesu$ui NATO de 6!)e6e!t
$ cri7e$#r ******************************************************************
O(iecti"e$e' %ri!ci%ii$e <i #r)!i7re siste6u$ui
NATO de 6!)e6e!t $ cri7e$#r****************************
,02
,02
,,0
,,6
,20
,25
,22
,00
,00
,05
,05
,4,
,42
,5,
,55
,60
,64
,64
,6.
,/2
,/4
Ioan CRCIUN
/
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
S%ectru$ cri7e$#r si %r#cesu$ c#!su$tri$#r **************** ,/2
I!8rstructur' r!?6e!te$e si %r#ceduri$e
NATO %e!tru %re"e!ire c#!8$icte$#r
si 6!)e6e!tu$ cri7e$#r****************************************** ,2,
Siste6u$ NATO de rs%u!s $ cri7e ************************* ,25
Siste6u$ de i!8#r6re si "erti7re NATO ************** ,26
Strte)i de i!8#r6re %u($ic********************************** ,22
Acti"itti$e de %rte!erit ***************************************** ,.0
Re$ti NATO U!iu!e Eur#%e! *********************** ,.5
C#!c$u7ii******************************************************************* ,./
II. PREENIREA CONFLICTELOR
SI MANA!EMENTUL CRIZELOR
IN IZIUNEA UNIUNII EUROPENE **************** 200
U!iu!e Eur#%e! ct#r $ %rrii
si securittii )$#($e ************************************************** 200
Rs%u!su$ U!iu!ii Eur#%e!e $ !#i$e riscuri
si 6e!i!tri ************************************************************* 202
Au!d6e!te$e %re"e!irii c#!8$icte$#r
si 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r i! "i7iu!e UE************** 206
Pre6ise #r)!i7ti#!$e si %#$itice
$e i6%$icrii UE i! %re"e!ire
c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$ cri7e$#r ********************** 2,2
E"#$uti %r#cesu$ui UE de %re"e!ire
c#!8$icte$#r si $ 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r************* 2,/
E@%erie!t UE i! d#6e!iu$ %re"e!irii
c#!8$icte$#r si $ 6!)e6e!tu$ cri7e$#r ****************** 222
Re$tii$e di!tre U!iu!e Eur#%e! si NATO
**********
22/
C#!c$u7ii******************************************************************* 22.
III. CONTRIBUTIA ROMANIEI
LA PREENIREA CONFLICTELOR
SI MANA!EMENTUL CRIZELOR ******************* 200
Au!d6e!te$e %re"e!irii c#!8$icte$#r
si 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r i! "i7iu!e r#6!esc ** 200
C#!tri(uti R#6!iei $ %re"e!ire
c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$ cri7e$#r ********************** 20/
R#6!i si Or)!i7ti Ntiu!i$#r U!ite ***************** 24,
2
Ioan CRCIUN
R#6!i si Or)!i7ti %e!tru Securitte
si C##%erre i! Eur#% ********************************************* 244
R#6!i si U!iu!e Eur#%e! ******************************* 245
R#6!i si NATO **************************************************** 242
Prtici%re R#6!iei $ c##%erre
su(re)i#!$ si re)i#!$ ****************************************** 250
Siste6u$ !ti#!$ de %re"e!ire
c#!8$icte$#r si 6!)e6e!t $ cri7e$#r******************* 26,
IMPLICAREA INSTITUTIILOR EUROPENE
IN SOLUTIONAREA PROBLEMEI
TRANSNISTRENE % STUDIU DE CAZ*********************** 266
Pr#($e6 tr!s!istre! si %r#cesu$ de !e)#ciere **** 26/
U!iu!e Eur#%e! si c#!8$ictu$ tr!s!istre!:
%#7itii' ctiu!i si %ers%ecti"e ************************************ 2/.
9ec!is6e de s#$uti#!re si )r!tii
i! re)$e6e!tre tr!s!istre! ******************************** 222
C#!c$u7ii******************************************************************* 002
BIBLIO!RAFIE ************************************************************** 00/
ANE&E****************************************************************************** 0,5
A!e@ ,* Or)!i7ti Ntiu!i$#r UNite +ONU-******** 0,5
A!e@ 2* Or)!i7ti %e!tru Securitte
si C##%erre i! Eur#% +OSCE-*************** 0,6
A!e@ 0* Siste6u$ OSCE de %re"e!ire c#!8$icte$#r 0,/
A!e@ 4* Prtici%re ctu$ R#6!iei
i! #%ertii i! s%ri?i!u$ %cii su( e)id ONU'
NATO' OSCE si UE i! $u%t
i6%#tri" ter#ris6u$ui****************************** 0,2
) revenirea con!lictelor i "ana#e"entul crizelor
P
.
INTRODUCERE
r#($e6e$e r7(#iu$ui si %cii u c#!stituit #(iect de
cercetre %e!tru sc#$i$e de )!dire di! t#te
ti6%uri$e' ir i!te$e)ere se!su$ui si i6%#rt!tei $#r %resu%us
%e$u$ $ disci%$i!e' cu6 r 8i: %#$it#$#)i' ec#!#6i'
s#ci#$#)i' %siB#$#)i' te#ri re$tii$#r i!ter!ti#!$e' stii!t
6i$itr etc* I!iti$' r7(#iu$ si %ce u c#!stituit %!?u$
8i$#7#8iei %#$itice' %e!tru c %#i s 8ie (#rdte i! cdru$ u!ei
disci%$i!e stii!ti8ice ut#!#6e i!u)urt de (i i! !ii C50 i
sec#$u$ui DD' cu sc#%u$ de !$i7 di"erse$e s%ecte $e
c#!8$icte$#r si $e r7(#iu$ui %recu6 si c#!ditii$e !ecesre
%cii*
Sec#$u$ DID c#!se6!e7 6i 6u$te i!cercri de cre
# stii!t s%eci$ cre s cercete7e d#6e!iu$ %cii* A 8#st
!e"#ie i!s de Pri6u$ R7(#i 9#!di$' c $u6e s de"i!
c#!stie!t de cri6e$e si distru)eri$e i! 6s' si st8e$ %e $!)
S#ciette Ntiu!i$#r si Curte I!ter!ti#!$ de Eustitie' s
%r i!stitute %e!tru re$tii$e i!ter!ti#!$e i! SUA si 9re
Brit!ie' "!d c sc#% cercetre c#!8$icte$#r si r7(#ie$#r
i!ter!ti#!$e' re"#$utii$#r si r7(#ie$#r ci"i$e' %recu6 si
c#!ditii$#r de i!sturre u!ei %ci 6#!di$e de durt*
A$ D#i$e R7(#i 9#!di$' %recu6 si c#!seci!te$e
cestui u 8cut c cercetri$e di! d#6e!iu$ %cii s se i6%u!
$ s8rsitu$ !i$#r C50 c # rectie $ ide#$#)i %r#6#"t de
r7(#iu$ rece* I! %r$e$ %re u! !#u d#6e!iu de studiu'
%#$e6#$#)i +studiu$ r7(#ie$#r si c#!8$icte$#r-' cre s1
c#!ce!trt %e cercetre siste6tic r7(#ie$#r si
c#!8$icte$#r* Sc#%u$ cercetri$#r !u 6i er 6#!it#ri7re'
de$i6itre si restr!)ere 8e!#6e!u$ui r7(#iu$ui' ci
e$i6i!re cestui c ti% de re$tie s#ci$ si i!terstt$*
E"#$uti si!u#s re$tii$#r i!ter!ti#!$e di! %eri#d
r7(#iu$ui rece u i6%us # $r)ire %rdi)6e$#r cercetrii di!
,0
Ioan CRCIUN
d#6e!iu$ %cii' di!c#$# de %re#cu%ri$e !teri#re cre %ri"e
di!6ic i!r6rii' siste6e$e ter#riste' ti!ere su( c#!tr#$
%r#cesu$ui de i!r6re si 6#!it#ri7re %r#cesu$ui de
de7r6re* A%r st8e$ c#!ce%te !#i %recu6 con!lict
asi"etric&' con!lict de interese&' con!lict latent vs. con!lict
"ani!est&' 6i $es c e@%resie %r#6#"rii c#!ce%tu$ui de
violenta structurala& +F$tu!) ,.6.-*
Cercetri$e di! d#6e!iu$ r7(#iu$ui si %cii si1u $st
6%re!t 6i $es su%r stii!te$#r %#$itice' %siB#$#)iei
+studiu$ )resiu!ii-' te#$#)iei' %ed)#)iei si )e#)r8iei'
i!8$ue!t!d i!s si $te disci%$i!e %recu6 8i7ic' (i#$#)i'
i!8#r6tic' 8i$#s#8i' ist#ri' dre%tu$ si stii!te$e 6i$itre +studii
strte)ice-* E$e u 8ectt i!s 6i %uti! d#6e!iu$ s#ci#$#)ic 1
di! %rici! $i6itrii trditi#!$e de ctre cest d#6e!iu
!#tiu!ii de s#ciette i! cdru !ti#!$ si stt$*
I!cBeiere r7(#iu$ui rece !u dus %ce 6u$t
ste%tt si !ici !u 8cut c $u6e s de"i! 6i st(i$ de
cee' "!d i! "edere %r#"#cri$e !#u$ui sec#$' %r#($e6e$e
r7(#iu$ui si %cii tre(uie s r6! i! ce!tru$ te!tiei' tt
cercett#ri$#r' ct si #6e!i$#r %#$itici* T#t#dt' e@iste!t
u!ei $u6i i!terde%e!de!te$#r' deter6i! c (#rdre cest#r
%r#($e6e s se 8c i! strict c#re$re cu %r#cese$e si
8e!#6e!e$e ce u $#c %e %$! i!ter!ti#!$*
Dr "#r 6i e@ist r7(#ie i! "iit#rG Acce%tre
u!i"ers$ siste6u$ui de6#crtic' teB!ici$e de 6!)e6e!t $
cri7e$#r' ctiu!e i!stitutii$#r i!ter!ti#!$e +ONU' OSCE'
NATO' UE- "#r %ute #re %u!e c%t strii c#!8$ictu$e i!
cre trieste #6e!ire $ cest i!ce%ut de 6i$e!iuG Se " 8$
#re si sec* DDI' $ 8e$ c %redeces#ru$' su( %utere sce%tru$ui
7eu$ui 9rteG
O succi!t !$i7 d#sre$#r c#!8$icte$#r i!treru%te i!
u$ti6e$e dece!ii' dr' cu # %r#((i$itte destu$ de ridict de
%er%eture' %recu6 si ce$#r 8$te i! %$i! des8surre i! $u6e
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
,,
$ cest #r este i! 6sur s c#!tr7ic u! e"e!tu$ rs%u!s
!e)ti" si s %#t#$esc e$!u$ ce$#r 6i #%ti6isti !$isti*
I!cercri$e de rede8i!ire 6ediu$ui de securitte $
i!ce%utu$ 6i$e!iu$ui III u sc#s $ i"e$ 8ct#rii 6?#ri cre
%#t i!8$ue!t c##rd#!te$e "iit#re $e %cii si securittii si i!
ce$si ti6% %#t c#!stitui cu7e $e "iit#re$#r c#!8$icte*
I!"e!triere %#si(i$e$#r cu7e $e cest#r de6#!stre7
%e!tru i!ce%ut tt scBi6(re !turii cest#r ct si
scBi6(re 8#r6e$#r de des8surre $#r* Dt#rit crcteru$ui
di"ers' c#6%$e@' i6%re"i7i(i$ si 6u$tidirecti#!$ $ !#i$#r
6e!i!tri de"i!e di8ici$ d#%tre si %$icre 6suri$#r de
%re"e!ire c#!8$icte$#r*
P$ec!d de $ ceste c#!sidere!te 616 i!tre(t dese#ri
ce este t#tusi de 8cut %e!tru re7#$" i!s i! 6#d c#!structi"
u! c#!8$ictG* De 8%t s s1 !scut idee de (7 cestei
crti' crei 6teri$i7re %rctic !u 8#st de$#c us#r* Pe
6sur ce i!cerc6 u! rs%u!s dec"t cestei %r#($e6e
desc#%ere6 c' de 8%t' cest $ucru este e@tre6 de di8ici$ 8r
c$ri8ic # serie i!tre) de $te s%ecte c#6%$e6e!tre*
Ast8e$' 6 c#!sttt c %e!tru re7#$" i! 6#d c#!structi" u!
c#!8$ict' e$ tre(uie 6i i!ti i!te$es* C#!8$ictu$ tre(uie s
tr!s%r !u d#r i! di!6ic s' cu 8#r6 si e8ecte$e s$e' ci si
i! c#6%#rt6e!te$e' i!terese$e si !e"#i$e %rti$#r i6%$icte i! e$*
C#!ti!uu6u$ di!tre r7(#i si %ce c#!ti!e t#te Hstri$e
de )re)reH cre %#t e@ist i! %#$itic i!ter!ti#!$* I! cest
c#!te@t' r7(#iu$ este u! c7 e@tre6' 6rct de u! )rd s%#rit
de "i#$e!t* Pce este c7u$ e@tre6 8$t $ %#$u$ #%us'
crcteri7t de s#$utii de %$!re c#!8$icte$#r +i!tru t#tu$-
!#!"i#$e!te* I!tre cesti d#i %#$i se 8$ 6u$te $te stri de
)re)re +c#!8$icte de 6ic i!te!sitte' cri7e' c#!8$icte r6te-'
8iecre %urt!d %r#%ri s 6sur de "i#$e!t' si cr#r
de8i!ire cre7 destu$e c#!8u7ii*
A$te di8icu$tti i! 8#r6u$re rs%u!su$ui $ i!tre(re
e!u!tt i! de(ut %r di! 8#$#sire 6(i)u u!#r c#!ce%te
,2
Ioan CRCIUN
%recu6 "ana#e"entul con!lictului* rezolutia con!lictului*
prevenirea con!lictului* "entinerea pacii* intarirea pacii*
construirea pacii* i"punerea pacii* operatii pe ti"p de pace'
%e!tru !u6i d#r cte" di!tre ceste* Di! cu7 8%tu$ui c
cesti ter6e!i u 8#st i!su8icie!t de8i!iti' e@ist di8icu$tti i!
uti$i7re $#r' u!e#ri 8c!du1se c#!8u7ii 6?#re i! cee ce
%ri"este i!te$esu$* Di! cest 6#ti"' !u se 8ce # $e)tur c#rect
i!tre stdiu$ de e"#$utie $ c#!8$ictu$ui si 6#d$itte su
6et#d de i!ter"e!tie %e!tru s#$uti#!re c#!structi"
cestui*
T#te ceste s%ecte 61u deter6i!t s recur)' 6i
i!ti' $ c$ri8icre c#!ce%te$#r de (7 uti$i7te i! te#ri
cri7e$#r si c#!8$icte$#r si $ ide!ti8icre 6#du$ui de
re$ti#!re u!#r !#tiu!i %recu6 r7(#i si %ce' "i#$e!t si
c#!8$ict si (i %#i s cut rs%u!su$ $ i!tre(re de strt*
A 8#st c$r c i6%u!ere c#!ce%te$#r de %re"e!ire
c#!8$icte$#r' c si ce$ de 6!)e6e!t $ c#!8$icte$#r' "ut
dre%t cu7 %ri!ci%$ c#sturi$e 6teri$e si u6!e de#se(it de
ridicte cu cre se s#$de7 c#!8$icte$e ctu$e' %recu6 si ce$e
%#si(i$e i! "iit#r* Or)!i7tii$e i!ter!ti#!$e si re)i#!$e' ce$e
)u"er!6e!t$e su !#!)u"er!6e!t$e' )u"er!e$e stte$#r
i!cerc s de7"#$te si s i6%$e6e!te7e di8erite strte)ii de
e"itre c#!8$icte$#r su de 6i!i6i7re c#sturi$#r "i#$e!te$#r*
Or)!i7ti Ntiu!i$#r U!ite' U!iu!e Eur#%e!' Or)!i7ti
U!ittii A8ric!e' NATO' OSCE' )u"er!e$e u!#r stte u
$!st di"erse i!ititi"e di%$#6tice' #%ertii de 6e!ti!ere
%cii +peace(eepin#- su ctiu!i u6!itre 6e!ite st#%
"i#$e!te$e %e t#te c#!ti!e!te$e $u6ii* T#te ceste ctiu!i
%re"e!ti"e u i!se6!t 6i 6u$t dect e"itre "i#$e!te$#r de
8r#!tier' e$e 8ii!d i!dre%tte s%re detectre )er6e!i$#r u!#r
%#si(i$e cri7e' cu6 r 8i i!c$cre 8$)r!t dre%turi$#r
#6u$ui' ci#c!iri et!ice' c#$%su$ %#$itic $ u!#r stte'
6e!i!tri $ dres i!stitutii$#r de6#crtice si 6i$itre'
r7(#ie ci"i$e etc*
,0
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
Lu!d i! c#!siderre ceste s%ecte 6 c#!sidert uti$
s !$i7e7 6#du$ de i6%$icre %ri!ci%$e$#r i!stitutii
i!ter!ti#!$e +ONU' OSCE' NATO' UE- i! %re"e!ire
c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$ cri7e$#r %e!tru e"ide!ti' %ri!
%utere e@e6%$u$ui' cte" 6#d$itti c#!crete de rs%u!s
c#6u!ittii i!ter!ti#!$e $ ceste %r#($e6e* A!$i7 c#!ti!e
si u! e@e6%$u %rctic' su( 8#r6 u!ui studiu de c7' %ri"i!d
i6%$icre %ri!ci%$e$#r i!stitutii eur#%e!e i! s#$uti#!re u!ei
cri7e di! 8#stu$ s%tiu s#"ietic' cri7 di! Tr!s!istri*
R#6!i se 8$ i! %re7e!t i!tr1# 6%$ %eri#d de
cutri %ri"i!d c#!stituire u!ui siste6 !ti#!$ de
6!)e6e!t $ cri7e$#r c#6%ti(i$ cu siste6e$e eur#t$!tice
de %r#8i$' i! s%eci$ cu Siste6u$ NATO de Rs%u!s $ Cri7e*
De cee' 6 c#!sidert uti$ %re7e!tre %re#cu%ri$#r si
i!ititi"e$#r r#6!esti i! cest d#6e!iu' i!ititi"e cu i6%ct
tt i! %$! !ti#!$ ct si i! %$! i!ter!ti#!$*
Pr#($e6tic (#rdt %ri! i!ter6ediu$ cestei crti este
u! "st si e@tre6 de c#6%$e@' cee ce 8ce %rctic
i6%#si(i$ %re7e!tre tutur#r det$ii$#r su%r cr#r
%#$iticie!ii si 8i$#7#8ii u de$i(ert sec#$e de1 r!du$* Dc 6
reusit i!s %re7e!tre c#!ce%te$#r de (7 uti$i7te i! te#ri
cri7e$#r si c#!8$icte$#r' 6#du$ de i6%$icre %ri!ci%$e$#r
#r)!i7tii i!ter!ti#!$e ONU' OSCE' NATO si UE i!
%re"e!ire c#!8$icte$#r si s#$uti#!re cri7e$#r si' i! %$us'
c#!tri(uti R#6!iei $ e8#rtu$ i!ter!ti#!$ de 6e!ti!ere
%cii %ute6 c#!sider c sc#%u$ %ri!ci%$ 8#st ti!s*
Ioan CRCIUN
,4
)
,5
revenirea con!lictelor i "ana#e"entul crizelor
D
I
TEORIA CRIZELOR SI A CONFLICTELOR
Contin''m'l (ace % ra)boi
ese#ri !e i!tre(6 ce !u6e $e) c#!ce%tu$ de
%ce de ce$ de r7(#iG* Acest i!tre(re
)e!ere7 ut#6t re"ersu$ ei ce !u6e se%r
c#!ce%tu$ de %ce de ce$ de r7(#iG*
Dr ce este paceaG U! %ri6 rs%u!s r %ute 8i: #%usu$
r7(#iu$ui* Acest rs%u!s )e!ere7 ut#6t # $t i!tre(re: ce
este razboiul+* I! 6#d e"ide!t' este i6%#si(i$ s de8i!i6
r7(#iu$ 8r s !e 8#$#si6 de !u6iti ter6e!i' %recu6
violenta' criza' con!lict* Dr cre este i!te$esu$ ce tre(uie dt
cest#r ter6e!iG
P#$iticie!ii si 8i$#s#8ii u de7(tut ceste c#!ce%te
sec#$e de1 r!du$' 8c!d i6%#si(i$ %re7e!tre tutur#r
det$ii$#r i!tr1u! cdru tt de restr!s* Re%uttu$ !$ist
)er6!' %r#8es#ru$ R)!r 9I$$er' !e #8er i!s u! %u!ct de
%$ecre* I! #%i!i s' cest este re%re7e!tt de c#!sttre c'
di! %u!ct de "edere !$itic' 6i $#)ic r 8i s !u se i!ce% cu
# de8i!ire e@ct r7(#iu$ui +cre r 8i destu$ de di8ici$- su
%cii +cre r 8i de1 dre%tu$ i6%#si(i$-' ci s se "i7u$i7e7e u!
c#!ti!uu6' du% 6#de$u$ de 6i ?#s +8i)* ,-*
VIOLENTA
STRUCTURALA
Pu!ct de c#titur
Ci"i$i7re
c#!8$ictu$ui
COOPERAREJ
INTEFRARE
IOLENTA CRESCUTA DREPTATE CRESCUTA
CONALICTUL CA AOND INVIKIBIL
RAKBOIJCRIKAJVIOLENTA
PACE
Ai)* ,* C#!ti!uu6u$ %ce
r7(#i
Surs: Bt t % :J J L L L*d d $ #s*#r) J 8ried e !Mr# 6 J
)ru!d>ursM2J8riede!*Bt6
C#!8$ictu$' c # %rte 8u!d6e!t$ "ietii' 8#r6e7
8#!du$ +i!"i7i(i$- $ c#!ti!uu6u$uiN c#!8$icte "#r e@ist
i!t#tdeu! si %retuti!de!i* I!tre(re decisi" este i!s dc
ceste c#!8$icte %#t 8i s#$uti#!te su !u %ri! 8#$#sire
"i#$e!tei* C#!ti!uu6u$ este i6%rtit i! d#u de ctre s
!u6it civilizare a con!lictului' cre 8#r6e7 %i"#tu$
ce!tr$* R7(#iu$ si %ce su!t ce$e d#u e@tre6e* Act#ru$
decisi" este )rdu$ de "i#$e!t: dc cest se 6!i8est i!tr1#
6i 6re 6sur' tu!ci %re r7(#iu$* Dc !#!"i#$e!t este
crcteristic %ri!ci%$ #rice r i!se6! cest $ucru' tu!ci
%red#6i! %ce* Vi#$e!t ctu$ si structur$ +di! %rte
st!)- se #%u!e c##%errii si i!te)rrii +i! %rte dre%t-*
Aceesi redre siste6tic !e #8er u!e$e c#!c$u7ii
des%re cu6 %ute6 %u!e i! re$tie ter6e!ii de r7(#i' %ce'
"i#$e!t' cri7 si c#!8$ict* Lucru$ su%r crui !$isti !u u
c7ut i!c de c#rd este c!d i!ce%e %ceN su' ce i!te$e)e6
c!d s%u!e6 c Hse ter6i! "i#$e!tHG De se6e!e' e
de6#!stre7 c este %#si(i$ de$i6itre cest#r !#tiu!i i!
6#d c#rect d#r %u!!du1$e i! re$tie* A%tu$ c i! c%it#$e$e
cestei crti "#6 (#rd' %e r!d' d#r cte u! c#!ce%t' !u
tre(uie s !e 8c s crede6 c !u e@ist # re$tie i!tre e$e*
O $t c#!c$u7ie $ cre !e c#!duce i$ustrti %re7e!tt
se re8er $ idee de tr!s8#r6re c#!8$ictu$ui* Dc c#!8$ictu$
este # stre e!de6ic ist#riei u6!ittii' crui e"#$utie
%#te c#!duce ctre r7(#i' %ri! %r#6#"re s1!u6itei
"i#$e!te structur$e' su ctre %ce' %ri! i!te$e)ere si c##%erre'
tu!ci %ute6 c#!sider c' d#%t!d strte)ii dec"te' %ute6
c#!tr#$ e"#$uti c#!8$ictu$ui* Adic %ute6 deter6i!
tr!s8#r6re cestui di!tr1# stre i! $t' de #(icei di!tr1#
stre de "i#$e!t structur$ i!tr1u! de i!te$e)ere si c##%erre'
dic # e"#$utie %#7iti" cestui*
O u$ti6 c#!c$u7ie des%ri!s di! !$i7 !#str este
cee c %ce !u i!se6! (se!t c#!8$ictu$ui i! si!e ci' 6i
de)r(' (se!t 6!i8estrii "i#$e!te cestui*
Di! %u!ctu$ de "edere $ stii!te$#r 6i$itre' %e ce$si
c#!ti!uu6 %ce1r7(#i #%ere7 si Ce!tru$ I!ter!ti#!$ %e!tru
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
Pre"e!ire C#!8$ictu$ui
,
* As du% cu6 se %#te #(ser" i!
8i)ur ur6t#re' )rdtii$e re%re7i!t u! 8e$ de (r#6etru $
%cii si c#!8$ictu$ui: %ce st(i$' %ce i!st(i$' cri7' r7(#i'
rec#!structie' cri7 %#stc#!8$ict' rec#!ci$iere*
Ra)boi
Cri)a
Pace
instabila
Pace
stabila
Pace *'rabila
Armonia
intereselor
Sta*i'l
initial
Con+lict
la a(o,e'
Sta*i'l
(ostcon+lict
Ai)* 2* Stdii$e de e"#$utie c#!ti!uu6u$ui %ce r7(#i
Surs: Btt%:JJLLL* ci i1dc*c#6
De$i6itre cest#r stdii este 8cut d#r di! 6#ti"e
#%erti#!$e' de6rctii$e di!tre e$e 8ii!d ")i* Ast8e$' criza
este de8i!it c u! !i"e$ $ c#!8$ictu$ui crcteri7t de
c#!8ru!tri te!si#!te i!tre 8#rte$e r6te 6#(i$i7te' cu6 r 8i
c7u$ re$tii$#r di!tre Stte$e U!ite $e A6ericii si U!iu!e
S#"ietic i! !ii C50 su re$tii$e di!tre C#ree de N#rd si
C#ree de Sud* Criza postcon!lict ii ur6e7 stdiu$ui de
razboi* Trecere de $ u! !i"e$ $ $tu$ %#te 8i deter6i!t de
ur6t#rii 8ct#ri: i!te!sitte si !u6ru$ !e6u$tu6iri$#rN
,
Btt % : JJLLL*c i i1dc*c#6*
%erce%tii si titudi!i di8erite $e %rti$#r u!e$e 8t de $te$eN
i!te!sitte e6#ti#!$ si i!"estitii$e %siB#$#)ice i! %#7itii$e
%rti$#rN !i"e$u$ 6#(i$i7rii si #r)!i7rii %#$iticeN c#e7iu!e
di!tre $iderii res%ecti"e$#r %rti si 6e6(rii )ru%ri$#rN
de!sitte c#6%#rt6e!te$#r #sti$eN )rdu$ de 6e!i!tre su
de 8#$#sire r6e$#rN !u6ru$ susti!t#ri$#r 8iecrei %rti etc*
Conce(t'l *e (ace
Dc "i#$e!t este criteriu$ ese!ti$ de de$i6itre
c#!ti!uu6u$ui r7(#i %ce' e"ide!tit scBe6tic 6i sus'
tu!ci # %ri6 de8i!itie %cii %#te 8i ur6t#re: %ce este
c#$# u!de se ter6i! "i#$e!t si u!de i!ce%e c##%erre*
Di8erite$e tre%te de c##%erre si de i!te)rre 6rcBe7 dru6u$
s%re %ce H6@i6$H' cre !u este de8i!it i! se!su$ u!ei stri
8i@e de )re)re si cre r6!e # idee re)u$t#re su # ut#%ie
+%#7iti"-*
Dese#ri' i! de8i!ire 6i e@ct !#tiu!ii de %ce' se
8ce disti!cti di!tre %ce H%#7iti"H si %ce H!e)ti"H* Pce
!e)ti" este de8i!it c (se!t r7(#iu$ui su "i#$e!tei
8i7ice directeN este situti i! cre r6te$e !u su!t !)?te i!
ctiu!i 6i$itre i6%#tri" $t#r r6te su i6%#tri" %r#%riu$ui
%#%#r* Pce %#7iti" este u! c#!ce%t 6u$t 6i cu%ri!7t#r'
cre i!c$ude (se!t "i#$e!tei 8i7ice directe' dr si (se!t
8#r6e$#r i!directe de "i#$e!t structur$' %recu6 si %re7e!t
"$#ri$#r s#ci$e si i!stitutii$#r cre 6e!ti! i! 6#d %#7iti"
stre de %ce*
Pce d#6!este i!tr1u! siste6 i!ter!ti#!$ !u6i
tu!ci c!d c#!8$icte$e cre u $#c i! cest su!t s#$uti#!te
8r se 8ce u7 de 8#rt 6i$itr #r)!i7t* Acest de8i!itie
este i!tr1# !u6it 6sur 6i %r#%e de c#!ce%tu$ !e)ti"
de %ce' cre' s cu6 6 rtt de?' i!te$e)e %ce c %e u!
!#!r7(#i* Stis8cti c#!st i! 8%tu$ c !u e@ist r7(#i* Pri!
cest !u se i!te$e)e i!s !u6i (se!t r7(#iu$ui' ci si
i!$#cuire cestui cu $te 6i?$#ce !#!"i#$e!te de c#!8ru!tre*
C#!seci!t $#)ic 8%tu$ui este c cest c#!ce%t !e)ti" de
%ce' dc este $ut i! seri#s' re 6u$te c#!seci!te' %e cre #
discutie %ur !#6i!$ist $e1r 8i tri(uit de1(i "ri!tei
%#7iti"e %cii* E"itre r7(#ie$#r %e # durt 6i 6re de
ti6% i!se6! i!$#cuire cest#r cu 8#r6u$e !#!r7(#i!ice de
s#$uti#!re c#!8$icte$#r* Atu!ci c!d cest $ucru este %#si(i$'
d#6!este %ce*
Acest de8i!itie !u i!cri6i!e7 i!s #rice 8#r6 de
"i#$e!t' ci d#r su%ri6re %e c$e 6i$itr e@iste!tei 8i7ice
#6e!i$#r* Acest de8i!itie !u 8#st !ici#dt 6e!it s
i!de%$i!esc #(iecti"u$ u!ei s#cietti 6#!di$e !#!"i#$e!te
su' i! %r6etri te#$#)ici' s8rsitu$ su8eri!te$#r u6!e&
2
*
Lucru$ %e cre i$ 8ce este s rte i!tr1u! 6#d 6i c$r ce se
i!te$e)e %ri! c#6%#!e!t u!i"ers$ recu!#scut %cii'
!#!r7(#iu$* Pe!tru c !#!r7(#iu$ !u este $tce" dect
(se!t %er6!e!t "i#$e!te$#r 6i$itre #r)!i7te* E$ !u este
ide!tic cu e"itre te6%#rr r7(#ie$#r' e@c$u7!d
%re)tire cestui si' i6%$icit' dis%#!i(i$itte #6e!i$#r de
%#r!i $ r7(#i* Er!st1Ott# C7e6%ie$ 6e!ti#!e7 c $ cest
$ucru 8cuse re8erire si O#((es
0
' tu!ci c!d susti!use c %ce
este ce %eri#d de ti6% i! cre !u e@ist !ici r7(#i' si !ici
dis%#!i(i$itte #6e!i$#r de %#r!i u!u$* C#!seci!te$e
%#$itice $e cestei de8i!itii c#!sec"e!te $e !#!r7(#iu$ui su!t'
st8e$' c#!sider(i$e*
Pce este sdr u! %r#ces ce re $#c i!tr1u! siste6
i!ter!ti#!$ si cre este crcteri7t de u! 6#d !#!"i#$e!t de
s#$uti#!re c#!8$icte$#r* I! t#t c7u$' de8i!ire cestei !#tiu!i
r %ute stis8ce %e t#t $u6e si dc r su! du% cu6
ur6e7: %ce d#6!este tu!ci c!d c#!8$icte$e su!t
re)$e6e!tte i! cdru$ u!ui siste6 i!ter!ti#!$' 8r se 8ce
u7 de 8#rt 6i$itr
4
*
2
Er!st1Ott# C7e6%ie$: 'riedensstrate#ien* ,-ste".andel durc/
Internationale 0r#anisationen* 1e"o(ratisierun# und 2irtsc/a!t*
Pder(#r! ,.26' %* ,,*
0
I(ide6 %%* 0510/*
4
I(ide6 %* 5,*
6i$itr; i!ti6idre
U!iu!e
Eur#%e
N#!%ce
Pace
faza 1
Pace
faza 2
Pace
faza 3
Pace
faza 4
Pri"i!d 6i i!de%r#%e i!s' ce$e %re7e!tte c 8ii!d
$ter!ti"e $ de8i!iti !e)ti"& si %#7iti"& %cii se
d#"edesc 8i' de 8%t' # serie de et%e* Acest serie i!ce%e' c
# c#!ditie sine 3ua non' cu i!$turre u7u$ui #r)!i7t de 8#rt
6i$itr si c#!ti!u c u! %r#ces i! cre cte$e de "i#$e!t su!t
i! descrestere' ir ?ustiti distri(uti" s%#reste*H
Re%uttu$ !$ist Er!st1Ott# C7e6%ie$' i! $ucrre s
'riedensstrate#ien* ,-ste".andel durc/ Internationale
0r#anisationen* 1e"o(ratisierun# und 2irtsc/a!* %u($ict i!
,.26' crede c este i6%#rt!t c' i! $#c s discut6 des%re
r7(#i si %ce' c stri 8i@e' s "#r(i6 des%re u! c#!ti!uu6'
cre 1 du% cu6 # " rt )r8icu$ de 6i ?#s este i!truct"
di8erit de c#!ti!uu6u$ %re7e!tt !teri#r*
U7
#r)!i7t
de "i#$e!t
R7(#iu$ rece'
6e!i!tri cu
8#rt' i!r6re'
(#ic#t
Su%r"e)Bere
%r#cesu$ui de
i!r6re'
c#e@iste!t'
Ne)#cieri'
de7r6re'
re$@re
C##%erre'
i!te)rre'
+6#de$:

!-
RAKBOI
Ai)* 0* C#!ti!uu6u$ C7e6%ie$
PACE
Pu!ctu$ de %$ecre i$ re%re7i!t Hc#!ce%tu$ !e)ti" de
%ceH: %ce este (se!t r7(#iu$ui' r7(#iu$ %ut!d 8i de8i!it
destu$ de %recis c Hu7 #r)!i7t de 8#rt 6i$itrH* I6%#rt!t
este' 6i de%rte' disti!)ere 6i 6u$t#r 87e si )rde
+succesi"e- $e %cii 8r s !e)$i?6 stri de )re)re
%recu6 r7(#iu$ rece' cre 8c si e$e %rte di! d#6e!iu$ %cii'
cBir dc u ce$ 6i sc7ut )rd de e$e6e!te %ci8iste*
O $t de#se(ire 8t de ce$$$t c#!ti!uu6 este 8%tu$
c %ri! Hs%#rire ?ustitieiH' $turi de )rdu$ de +!#!- "i#$e!t'
%re u! !#u criteriu de de%rt?re di8erite$#r 87e $e %cii*
Acest $ucru su($i!i7' i!c # dt' str!s $e)tur di!tre %ce
si ?ustitie*
Conce(t'l *e con+lict
As cu6 6 rtt de?' c#!8$icte$e c#!stituie #
crcteristic e!de6ic e@iste!tei u6!e* C#!8$icte$e su!t
"ecBi de c!d $u6e' su!t u! 8e!#6e! u!i"ers$' cre %#te 8i
i!t$!it $ t#te !i"e$uri$e c#!"ietuirii u6!e* Dr !u %re7e!t
c#!8$icte$#r este %r#($e6tic' !u e este ce cre c#!stituie #
6e!i!tre $ dres %cii' ci 8#r6e$e ei "i#$e!te' cre %r#%)
siste6e !edre%te' cre "!t?e7 d#r u! di!tre %rti$e
i6%$icte' i!c$i!te s%re %re$ure %uterii si s%re i6%u!ere
%r#%rii$#r i!terese si cre cred c d#r e$e deti! de"ru$
(s#$ut&*
I! u7u$ c#tidi!' c#!8$icte$e su!t dese#ri s#cite i!
6#d ut#6t cu certuri$e' cu c#!8$icte$e de i!terese' cu %utere
su cu u7u$ de "i#$e!t* Cercett#re U$ri>e C* Ps6utB
trs te!ti su%r 8%tu$ui c este i6%#rt!t s c#!sider6
c#!8$icte$e c !iste si6%$e 8%te s#ci$e' s !u $e c#!8u!d6 cu
8#r6e$e s$e 6i "!steN c#!8$icte$e !u tre(uie s 8ie
6i!i6i7te %ri! %ris6 u!#r e"$uri c#!crete si !u tre(uie
c#!8u!dte cu cu7e$e $#r* C#!8$ictu$' i! "i7iu!e cercett#rei
Ps6utB' este' %ri! ur6re' u! 8%t s#ci$ $ cre %rtici% ce$
%uti! d#u %rti +i!di"i7i' )ru%e' stte-' cre:
- ur6resc sc#%uri di8erite' !ec#!ci$i(i$e su cBir
ce$si sc#%' dr cre !u %#te 8i ti!s dect de #
si!)ur %rte' siJsuN
(- d#resc s 8c u7 de 6i?$#ce' dis%utte' %e!tru
ti!)e u! sc#% !u6e*
C#!8$icte$e su!t dese#ri %erce%ute c # $u%t cre
tre(uie csti)t* E$e de7"#$t dese # di!6ic i!ter! cre
i!)reu!e7' dc !u cBir e@c$ude' # re)$e6e!tre %s!ic'
c#!structi" si !#!"i#$e!t* Cercetri$e su%r
c#6%#rt6e!tu$ui #6e!i$#r i! situtii c#!8$ictu$e u rtt c
6?#ritte cest#r ti!de s1si i6%u! %r#%rii$e i!terese'
i!sist!d su%r %r#%riei %#7itii st cBir si c#$# u!de i!ce%
s se rte i!succese$e* Acest 6#de$ c#6%#rt6e!t$ este
i!s#tit si de # $i6itre di! ce i! ce 6i crescut c%cittii de
%erce%tie si de deci7ie*
Ade"rt %r#($e6 c#!8$icte$#r este %eric#$u$
%er6!e!t c ceste s esc$de7e: %e %rcursu$ cest#r se
%u!e di! ce i! ce 6i 6u$t %ret %e strte)ii de d#(!dire
%uterii si %e u7u$ "i#$e!tei* C#!8$ictu$ de"i!e %ri! ur6re di!
ce i! ce 6i )reu de c#!tr#$t' %! c!d sc% de su( c#!tr#$'
trece %r)u$ "i#$e!tei' cu7!d distru)ere si su8eri!t*
C#!"ietuire este st8e$ i!)reu!t' dc !u cBir i6%#si(i$'
%e ter6e! $u!)*
Pri! i!ter6ediu$ %ri6ei 8i)uri 6 i!cerct s %u!e6 i!
re$tie !#tiu!i %recu6 r7(#i si %ce' "i#$e!t si c#!8$ict*
C#!ti!uu6u$ di!tre r7(#i si %ce c#!ti!e t#te Hstri$e de
)re)reH cre %#t e@ist i! %#$itic i!ter!ti#!$* I! cest
c#!te@t' r7(#iu$ este u! c7 e@tre6' 6rct de u! )rd s%#rit
de "i#$e!t* Pce este c7u$ e@tre6 8$t $ %#$u$ #%us'
crcteri7t de s#$utii de %$!re c#!8$icte$#r +i!tru t#tu$-
!#!"i#$e!te* I!tre cesti d#i %#$i se 8$ 6u$te $te stri de
)re)re +c#!8$icte de 6ic i!te!sitte' cri7e' c#!8$icte r6te-'
8iecre %urt!d %r#%ri s 6sur de "i#$e!t*
Este ese!ti$ s i!te$e)e6 cu6 c 6ereu "#r e@ist
c#!8$icte' %e ti6% de r7(#i' dr si de %ce* C#!8$icte$e su!t #
%rte i!ere!t "ietii s#ci$e' !ec#!stitui!d de 8%t # %r#($e6*
E$e re%re7i!t' i!tr1# #recre 6sur' 8u!d$u$ i!"i7i(i$ %e
cre se des8s#r c#!ti!uu6u$ 6e!ti#!t 6i sus* Pri!
ur6re' !u i6%iedicre i7(uc!irii c#!8$icte$#r tre(uie s !e
%re#cu%e' ci s#$uti#!re $#r i! 6#d %s!ic* Cu $te cu"i!te'
"#r(i6 des%re # ci"i$i7re c#!8$ictu$ui' s cu6 %re e$ i!
8i)ur 6e!ti#!t*
Pri! c#!8$ict i! se!s restr!s' #(iecti"' i!te$e)e6 #
di8ere!t irec#!ci$i(i$ de %#7itii i!tr1# cBestiu!e !u6e' cre
8ce #(iectu$ cestui* Aici %#te 8i "#r( des%re u! #(iect re$
de e@e6%$u' %r#"er(i$u$ 6r $ disc#rdiei %e cre si1$
dis%ut d#i c#%ii su %#te 8i "#r( des%re # cBestiu!e
(strct de e@e6%$u' re)$e6e!tre $e)$ re$tii$#r di!tre
stte*
C#!8$icte$e su!t 6#6e!te #6!i%re7e!te i! t#te
#rdi!i$e s#ci$e* Atu!ci c!d decur) i! 6#d "i#$e!t si $i se
%er6ite s isi des8s#re %#te!ti$u$ distructi"' e$e %#t
dest(i$i7 #rdi!e u!ei s#cietti' ( cBir s # %u! cu t#tu$
su( se6!u$ i!tre(rii* Pe de # $t %rte' %$!re cu succes
u!ui c#!8$ict %#te "e e8ecte educti#!$e %#7iti"e' ir
cest re%re7i!t ci"i$i7re c#!8$ictu$ui*
Pri! ci"i$i7re i!te$e)e6 i! %ri6u$ r!d %r#cesu$ de
te6%erre 8ecte$#r #6e!i$#r %ri! i!ter6ediu$ 6ec!is6e$#r
s#ci$e* I!te$e)e6 cest %r#ces c 8ii!d # rti#!$i7re si
i!te$ectu$i7re %r#)resi" e@iste!tei !#stre* Acest %r#ces
este de 8%t # c$e de $ u! di8ere!d de !tur i6%u$si"1!i" $
u!u$ c#!tr#$t1re8$ectt cu 6ediu$ !#stru 6(i!t !tur$ si
s#ci$*
Rei!Brd 9eQers rt c N#r(ert E$is de8i!it cest
%r#ces c 8ii!d u!u$ de ridicre %r)u$ui de %e!i(i$&' su c
%e u! %r#ces i! cre u7u$ "i#$e!tei i! des8surre c#!8$icte$#r
de"i!e %e!i(i$* De1(i tu!ci c!d !e " 8i %e!i(i$ s 8ce6 u7
de 8#rt "#6 cut 6i?$#ce si ci s !e 8eri6 de 8i %e!i(i$i
5
*
De se6e!e' 9eQers 6e!ti#!e7 c Dieter Se!)Bs
de6#!strt' i! se!s 8i)urt' re$e"!t cestui %r#ces $
ci"i$i7rii %e!tru $i6itre si re!u!tre $ u7u$ de 8#rt i!
re$tii$e i!ters#ci$e: I! siste6u$ i!ter!ti#!$ %#t 8i #(ser"te
5
Rei!Brd 9eQers: Fru!d(e)ri88e' ,tru(turen und t/eoretisc/e
erspe(tiven der Internationalen %ezie/un#en* i!: Bu!des7e!tr$e 8Ir
%#$itiscBe Bi$du!) +ed*-: Fru!dLisse! P#$iti>' 2* Au8$*' B#!! ,..0' %%* 2201
225*
d#u %r#cese de durt: ri"$itti$e de %utere de !"er)uri
di8erite si i!terde%e!de!te$e de de!sitte di8erit* A6(e$e
s%ecte c#!stituie su(iectu$ cercetri$#r di! d#6e!iu$ %cii:
ri"$itti$e de %utere' %e!tru c di! ceste se %#t !ste "i#$e!te
su cBir r7(#ieN i!terde%e!de!te$e' %e!tru c ceste %#t
%r#"#c su 6sc ri"$itti$e de %utere* I!tre ce$e d#u s%ecte
e@ist # re$tie di$ectic* Cu ct su!t 6i scu!se ri"$itti$e
de %utere' cu tt de"i!e 6i )reu %e!tru re$tii$e de
i!terde%e!de!t s 6#rti7e7e e8ecte$e c#!8$icte$#rN cu ct su!t
6i de7"#$tte re$tii$e de i!terde%e!de!t' cu tt 6i 6u$t
creste si %#si(i$itte c ri"$itti$e de %utere s 8ie i6%i!se
i!tr1u! %$! secu!dr' ir i!e"it(i$e$e c#!8$icte de i!terese s
8ie de"ite %e ci 6i %s!ice
6
*
I! cee ce %ri"este re$tii$e i!ter!ti#!$e' e8ectu$
cestui %r#ces de ci"i$i7re descris 6i sus %#te 8i i!te)rt i!
dre%tu$ i!ter!ti#!$ c e$e6e!t cre c#!duce $ re!u!tre $
"i#$e!te su cBir $ i!ter7icere cest#r* Pri! t#te ceste
i!te$e)e6 #($i)ti u!ui stt de re!u!t' i! c7u$
di"er)e!te$#r cu $te stte' $ 6e!i!tri su $ c#6itere u!#r
cte "i#$e!te' 8ie e$e 6u$ti$ter$e si (strcte su (i$ter$e'
8t de u! $t stt*
De e@e6%$u' rtic#$u$ 2' $i!* 4 $ Cartei Natiunilor
Unite sti%u$e7: T#ti 9e6(rii Or)!i7tiei se "#r (ti!e' i!
re$tii$e $#r i!ter!ti#!$e' de recur)e $ 6e!i!tre cu 8#rt
su $ 8#$#sire ei' 8ie i6%#tri" i!te)rittii terit#ri$e #ri
i!de%e!de!tei %#$itice "reu!ui stt' 8ie i! #rice $t 6#d
i!c#6%ti(i$ cu sc#%uri$e Ntiu!i$#r U!ite&* T#tusi' de $
s8rsitu$ ce$ui de1$ d#i$e r7(#i 6#!di$' u 8#st %urtte %este
,60 de r7(#ie* R6!e s !e i!tre(6 dc %r#($e6
$i6itrii si re!u!trii $ "i#$e!te !u %#te 8i re7#$"t si di!tr1#
$t %ers%ecti" dect ce i!terstt$' dre%tu$ i!ter!ti#!$ de1
$e)iti6!d u7u$ de 8#rt' 8r c ci!e" s 8c %e$ $ cest
6
Ide6*
/
FI!tBer Fu)e$' ,e"inar 4e.altpr5vention* I!stitut 8Ir Ariede!s%Rd)#)i>
TI(i!)e!' 2000*
25
de1$e)iti6re' di! cu7 $i%sei u!ei i!st!te e8icie!te cre s
6edie7e i! c#!8$icte$e di!tre stte*H
Conce(t'l *e -iolenta
Re"e!i!d $ c#!ti!uu6u$ r7(#i1%ce' i! cre cursu$
"i#$e!t $ c#!8$icte$#r se )seste %e %rte st!)' ir ce$
!#!"i#$e!t' %e %rte dre%t' i! H?u6tte %ciiH' #(ser"6
c "i#$e!t este criteriu$ ce!tr$ de di8ere!tiere* Dr ce
i!te$e)e6' de 8%t' c!d "#r(i6 des%re cursu$ "i#$e!t $
c#!8$icte$#rG Atu!ci c!d cursu$ c#!8$ictu$ui i 8#r6 u!ui
r7(#i' $ucruri$e su!t re$ti" c$re* 9i di8ici$ este situti i!
ce$ se)6e!t $ c#!ti!uu6u$ui di!tre r7(#i' c 8#r6 e@tre6
+%e %rte st!)-' si %u!ctu$ de tur!ur' de ci"i$i7re
c#!8$icte$#r +di! 6i?$#c-*
Vi#$e!t este u! 8e!#6e! cre !u 8#st de8i!it su
de$i6itt i! 6#d c$r !ici de ctre stii!t si !ici i! u7u$ c#tidi!
$ $i6(ii* Atu!ci c!d 6ss16edi 8#$#seste cest ter6e!' de
#(icei este "#r( des%re ur6t#re$e s%ecte $e "i#$e!tei
/
:
1 cri6i!$itte +8urturi si cri6e-N
1 "!d$is6' distru)ere de (u!uriN
1 sc!d$uriN
1 "i#$e!t @e!#8#(N
1 "i#$e!te$e di!tre (!deN
1 "i#$e!t 6#ti"t %#$itic*
Vi#$e!t de"i!e e"ide!t tu!ci c!d este e@%ri6t c
)resiu!e 8i7ic direct de e@e6%$u' tu!ci c!d u! #6 i$
#6#r su i$ r!este %e $tu$* I! scBi6(' dc #(iceiuri$e
c#!su6t#ri$#r di! stte$e i!dustri$i7te' susti!ute de u!
c#!su6 e!#r6 de e!er)ie' duc $ i!c$7ire t6#s8erei' $
crestere !i"e$u$ui %e$#r 6rii' cre ?u!) s i!u!de i!su$e i
26
cr#r $#cuit#ri isi %ierd st8e$ surse$e de e@iste!t' #6e!ii !u
6i "#r(esc de "i#$e!t* De cee' cercetre di! d#6e!iu$
%cii si c#!8$icte$#r i!cerct s e$(#re7e u! i!te$es 6i $r)
%e!tru ter6e!u$ "i#$e!t*
H6iolentaH' de8i!i!d # situtie s#ci$ cu%ri!7!d #
serie de %#si(i$itti di"erse de ctiu!e' tre(uie i!te$es c u!
c#!ce%t1cBeie 8$t i! t#te discutii$e ce "i7e7 r7(#iu$ si
%ce +%e!tru c %ri! r7(#i& i!te$e)e6 u7u$ de 8#rt 6i$itr
#r)!i7t i!tre di8erite )ru%uri s#ci$e' ir %ri! H%ceH' (se!t
cestui' c de8i!itie 6i!i6$-* Vi#$e!t des%re cre "#r(i6
ici re%re7i!t i!s d#r u! se)6e!t di! s%ectru$ c#!te@tu$
6u$t 6i $r) $ c#!ce%tu$ui de "i#$e!t: "#r(i6 ici d#r
des%re "i#$e!t 8i7ic' cre "i7e7 r!ire u!#r %ers#!e su
distru)ere u!#r (u!uri* Situti s#ci$ cre de8i!este
c#!ce%tu$ de "i#$e!t direct su 8i7ic este ce i! cre e@ist #
re$tie c$r i!tre su(iect si #(iect* Vi#$e!t este e@ercitt de
u! ut#r +su(iect-' "i#$e!t este su8erit de # "icti6 +#(iect-*
I! u7u$ 6i !#u $ $i6(ii' "i#$e!t este di! ce i! ce 6i
6u$t i!te$es c "i#$e!t 8i7ic* Acest $ucru este "$(i$ i!s
!u6i tu!ci c!d i!ter%ret6 "i#$e!t& c %e # ctiu!e cre
%resu%u!e uti$i7re direct de 8#rt 8i7ic su %siBic' c %e u!
c#!ce%t cre de8i!este ctiu!i$e u!#r %ers#!e ide!ti8ic(i$e $
6#du$ c#!cret* Dr "i#$e!t %#te 8i si re7u$ttu$ u!#r c#!te@te
s#ci$e' "i#$e!t %e!etre7' i! 8#r6 6!i8est su $te!t'
!u6ite #rdi!i stt$e si s#ci$e' t#te re$tii$e %#$itice si
s#ci$e* Vi#$e!t cre !u 6i %#te 8i redus $ ctiu!i$e u!#r
i!di"i7i c#!creti' cre re%re7i!t 6i de)r( t#t$itte
"i#$e!te$#r i!stituti#!$i7te di!tr1# s#ciette' %#te 8i
ide!ti8ict cu "i#$e!t structur$* C#!ce%tu$ de "i#$e!t se
scBi6(' di! cest %ers%ecti"' di!tr1u! c#!ce%t de ctiu!e
i!tr1u!u$ de structur +s#ci$-' cre' i! 8u!ctie de stre de
)re)re' se %#te !u6i c#!8$ict 6i!#r' cri7 su r7(#i*
HL 8i!e$e !i$#r C60' E#B! F$tu!) dus i! discutie
di8ere!tiere i!tre "i#$e!t %ers#!$ si ce structur$' $
2
FI!tBer Fu)e$' ,e"inar 4e.altpr5vention* I!stitut 8Ir Ariede!s%Rd)#)i>
TI(i!)e!' 2000*
2/
ceste d#u ti%uri de "i#$e!t du)!du1se' $ i!ce%utu$ !i$#r
C.0' "i#$e!t cu$tur$* I! c7u$ "i#$e!tei %ers#!$e' "icti6e$e si
ut#rii %#t 8i ide!ti8icti 8r !ici # e7itre* Vi#$e!t structur$
%r#duce si e "icti6e' dr ceste !u su!t %ers#!e' ci structuri
s%eci8ice #r)!i7t#rice su s#ci$e' i! cest c7 c#!ditii$e de
"it 8ii!d ce$e cre stu $ (7 "i#$e!tei* Pri! "i#$e!t
cu$tur$ i!te$e)e6 ide#$#)ii$e' c#!"i!)eri$e' trditii$e'
siste6e$e de $e)iti6re cre 8c %#si(i$ si ?usti8ic'
$e)iti6e7 "i#$e!t direct su structur$* F$tu!) er de
%rere c !u %ute6 "#r(i des%re "i#$e!t dect tu!ci c!d
#6e!ii su!t i!8$ue!tti i!tr1# se6e!e 6sur' i!ct se
re$i7e7 8i7ic si s%iritu$ 6i %uti! dect s1r %ute de
8%t*H
2
N#tiu!e $ui F$tu!) de "i#$e!t structur$ este
%u!ctu$ ce!tr$ de re8eri!t i! discuti %ri"i!d "i#$e!t'
de6rt $ !i"e$ 6#!di$ de cercetre i! d#6e!iu$ %cii si
c#!8$icte$#r* Acest !#tiu!e s1 (ucurt de # $r)
recu!#stere' descBi7!d s%re cercetre c#!ce%tu$ de "i#$e!t si
%er6it!d st8e$ si !$i7re re7u$tte$#r "i#$e!te +su(!utriti
di! $u6e trei- i!re)istrte de structuri !#!i6e* E 8cut
i!s si #(iectu$ u!#r critici i!"ersu!te' %e!tru c c#!dus $ #
uti$i7re i!8$ti#!ist c#!ce%tu$ui de "i#$e!t: t#t cee ce
crede6 c !u este i! re)u$ %e t#t cu%ri!su$ cestei $u6i %#rt
6i !#u !u6e$e de "i#$e!t structur$*
U! di!tre ce$e 6i c#6%$ete de8i!itii $e "i#$e!tei este
%re7e!tt de O9S +Or)!i7ti 9#!di$ S!ttii-' i!
2orld report on violence and /ealt/* Fe!e"' 2002' %* 5: 7T/e
intentional use o! p/-sical !orce or po.er* t/reatened or
actual* a#ainst onesel!* anot/er person* or a#ainst a #roup or
co""unit-* t/at eit/er results in or /as a /i#/ li(eli/ood o!
22
resultin# in in&ur-* deat/* ps-c/olo#ical /ar"* "aldevelop"ent
or deprivation7.
A#r6e$e de "i#$e!t direct su!t recu!#scute
i!t#tdeu! c tre* E@ist i!s si 8#r6e 6i scu!se de
"i#$e!t' este de %rere cercett#ru$ i! d#6e!iu %cii' E#B!
F$tu!): HDe cee' cercetre i! d#6e!iu$ %cii !ecesit
de7"#$tre u!ei ti%#$#)ii "i#$e!tei' s cu6 este %t#$#)i
%e!tru d#6e!iu$ s!ttii*H
.
F$tu!) i!te$e)e "i#$e!t du%
cu6 ur6e7: HEu i!te$e) "i#$e!t c %e # deteri#rre
!e"#i$#r 8u!d6e!t$e #6e!esti ce %#te 8i e"itt su' $
6#du$ 6i )e!er$' # deteri#rre "ietii' cre scde )rdu$ $
cre #6e!ii su!t c%(i$i s1si i!de%$i!esc !e"#i$e $ u!
!i"e$ %#te!ti$ %#si(i$* Si 6e!i!tre cu "i#$e!t este t#t
"i#$e!t*H
,0
Acest i!te$es dt "i#$e!tei de%seste cu 6u$t "i#$e!t
direct e@ercitt de # %ers#! su 6i 6u$te su%r $t#r
%ers#!e* Pe $!) "i#$e!t direct' F$tu!) tr)e te!ti
su%r u!ei $te 8#r6e de "i#$e!t' "i#$e!t structur$' cre !u
este e@ercitt de ctre %ers#!e si cre este scu!s i!tr1#
#recre 6sur i! s%te$e u!#r structuri* S !e )!di6 ici' de
e@e6%$u' $ !edre%tti$e di! siste6u$ 6#!di$ $ scBi6(u$ui de
6r8uri' cre 8c c 6u$ti #6e!i s 6#r de 8#6e i! 8iecre
!*
Aut#rii u!ui rtic#$ e!cic$#%edic i!cerc s e@%$ice $
r!du$ $#r 6u$t1discuttu$ c#!ce%t de H"i#$e!t structur$H:
HVi#$e!t este %rte c#!stituti" siste6u$ui s#ci$ si iese $
$u6i! tu!ci c!d %r r%#rturi i!e)$e de 8#rt si' i6%$icit'
s!se i!e)$e de "it +de e@e6%$u' i!ecBitte distri(uirii
"e!ituri$#r' s!se$#r de eductie etc*-* F$tu!) 8#$#seste
ter6e!u$ de "i#$e!t structur$ i! 6#d si!#!i6 cu ter6e!u$ de
!edre%tte s#ci$&* I! cest se!s' !$i7 $ui F$tu!) se
.
E#B! F$tu!)' 8ulturelle 4e.alt9i!: Der BIr)er i6 Stt 40' 2J,..0'
%* ,06*
,0
Ide6*
,2
E#B! F$tu!)' Su$ture$$e FeL$tN =!: Der BIr)er i6 Stt 40' 2J,..0' %*
,06*
2.
%#tri"este cu critic dus c%it$is6u$ui i! tri$e i! curs de
de7"#$tre* E $e)iti6e7 $u%t i6%#tri" u!#r siste6e s#ci$e
!edre%te +)Beri$ etc*-' cBir dc ceste re!u!t i! 6re
6sur $ 6i?$#ce directe de #%ri6re*H
,,
I! !ii C.0' F$tu!) 6i du)t # cte)#rie ti%#$#)iei
s$e' i!tr#duc!d c#!ce%tu$ de "i#$e!t cu$tur$: HPri! "i#$e!t
cu$tur$ i!te$e)e6 ce$e s%ecte $e cu$turii cre %#t 8i 8#$#site
%e!tru ?usti8ic su $e)iti6 "i#$e!t direct su structur$*
Ste$e$e si du!)i$e' seceri$e si ci#c!e$e' cruci$e' ste)uri$e'
i6!uri$e si %rde$e 6i$itre' %recu6 si #6!i%re7e!tu$ %#rtret
$ c#!duct#ru$ui' discursuri$e %ri!se si %#stere$e t#te su!t
i!c$use i! cest cte)#rie*H
,2
Conce(t'l *e cri)a
Cu"!tu$ cri7 este uti$i7t e@tre6 de 8rec"e!t* U!ii
#6e!i i$ 8#$#sesc cu tt e!tu7is6' i!ct ?u!) i! situti
Bi$r de !u 6i si6ti !e"#i de 8i se!si(i$i $ se6!i8ictii*
Si cest $ucru se i!t6%$ de#rece ter6e!u$ 8#st si este
8#$#sit %e!tru dese6! e"e!i6e!te e@tre6 de di8erite* De
8#rte 6u$t "re6e cu"!tu$ &cri7 se re%et cu #(sti!tie %e
%rcursu$ ce$eisi $ucrri' i! c#!te@te ce1i i!duc se6!i8ictii
di8erite' 8r s se i!cerce c$ri8icri c#!ce%tu$e* Du% #
de"rt Bi%eruti$i7re' cu"!tu$ &cri7 de"e!it u! c$iseu'
u! cu"!t 8#$#sit cu usuri!t' u! (u7 i! e@%ri6re cBir si i!
cercetri$e &stii!ti8ice $e 8e!#6e!u$ui*
Aii!d %erce%ut i!de#se(i c # dr6 re$ti"' cu6
s%u!e Ee!1L#res Du8#r' cri7 i!ce%e s !e %re#cu%e cu
de"rt c!d !e %ri"este %ers#!$* A$t8e$' c !#tiu!e' c#!ti!u
,,
Dieter N#B$e! +ed*-: Le:i(on 1ritte 2elt* LR!der' Or)!isti#!e!'
TBe#rie!' Be)ri88e' Pers#!e!' Rei!(e> ,..,' %%* 62,1622*
00
s %$utesc %e u!de"' i! 7#! !ec$r di!tre c#!cret si
(strct' str!i!d %re#cu%ri !$itice d#r c!d %r situtii
i!teres!te* C#!sider6 re$e"!t 8%tu$ c i! u$ti6u$ dece!iu'
i! $u6e' di! 7ece 6!i8estri cu te6tic %#$itic#1s#ci$ 6i
6u$t de ?u6tte u i! ce!tru$ %re#cu%ri$#r &cri7e$e si
!ecesitte u!ui &6!)e6e!t e8icie!t $ cest#r* Cu t#te
ceste i!s' %ersist di$e6 $ cre #6e!ii sec#$u$ui DDI "#r
tre(ui s rs%u!d: %#t 8i !$i7te' 6#!it#ri7te si )esti#!te
cri7e$e cu # e8icie!t cre s %er6it ce!tru$ui de deci7ie $ure
u!#r 6suri c#ere!te %e!tru su%r"ietuire siste6u$ui s#ci$
su e$e "#r c#!ti!u s 8ie tt c#!seci!te' ct si surse $e
6u$t#r situtii i!securi7!teG
De1 $u!)u$ "re6ii' (#rdre 8e!#6e!u$ui &cri7
cu!#scut !u6er#se i!ter%retri' i! de%$i! c#rd cu )rdu$ de
e"#$utie siste6u$ui re$tii$#r i!ter!ti#!$e si cu s%irtii$e
ist#rice $e ct#ri$#r cestui*
I! ,.62' 9cC$e$$!d de8i!it cri7 c 8ii!d' i!
%ers%ecti" siste6ic' &# 6uttie i! 8u!cti#!re sttutu$ui i!
c#!te@tu$ 8$u@uri$#r de ctiu!i %#$itice i!ter!ti#!$e' ir di!
%ers%ecti" deci7i#!$' # situtie %rte' cu %r#%rietti
disti!cti"e' de#se(ite' i! r%#rt cu #c7ii$e deci7i#!$e*
Si6%$i8ic!d $ 6@i6u6' se %#te s%u!e c %ers%ecti"
deci7i#!$ rec#!struieste %r#cesu$ c %e u! 6ec!is6 de
sti6u$i si rs%u!suri*
CBr$es Oer6!
,0
c#!sider cri7 dre%t &# situtie cre:
+,- 6e!i!t #(iecti"e$e cu %ri#ritte ridict %e!tru u!itte
deci7i#!$N +2- restr!)e ti6%u$ dis%#!i(i$ %e!tru u! rs%u!s'
i!i!te c situti s 8ie 6#di8ictN +0- c!d se %r#duce'
sur%ri!de %e 6e6(rii u!ittii deci7i#!$e* 9icBe$ BrecBer
,4
rt c # cri7 este # &situtie crcteri7t de %tru c#!ditii
,0
CBr$es A* OER9AN' Crises in 'orei#n olic-. A ,i"ulation Anal-sis'
I!di!%#$is' ,.6.*
,4
9icBe$ BRECOER' ,tudies in crisis be/avior ,pecial Issue T/e
Ierusali" o! International Relations' ,./2.
,6
Sr$ DEUTSCO P' Crisis 1ecision;$a(in# T/e In!or"ation Approac/'
,.22.
0,
!ecesre si su8icie!te' s cu6 su!t e$e %erce%ute de ctre
decide!tii de $ !i"e$u$ 6@i6 $ ct#ri$#r i6%$icti:
- # 6uttie i! 6(ie!tu$ e@ter! su i!ter!N
(- # 6e!i!tre "$#ri$#r de (7N
c- # %r#((i$itte i!$t de i6%$icre i! #sti$itti cu
crcter %re%#!dere!t 6i$itrN
d- u! rs%u!s $ 6e!i!tre "$#ri$#r*
RicBrd Le(#L
,5
se6!$e7 trei %r#%rietti $e u!ei
cri7e i!ter!ti#!$e:
- %erce%ti di! %rte decide!ti$#r c ctiu!i$e' i!
curs su i!"#cte c 6e!i!tre' $e u!ui ct#r
i!ter!ti#!$ 8ecte7 i!terese$e !ti#!$e
c#!crete' re%utti de !e)#cit#r de %ce su
%r#%ri c%citte de r6!e $ %utereN
(- %erce%ti di! %rte decide!ti$#r c' i!di8ere!t de
ctiu!e 6e!it s i!8ru!te cest 6e!i!tre
+e@c$u7!d c%itu$re-' se 6%$i8ic
%r#((i$itte i7(uc!irii c#!8$ictu$ui r6tN
c- %erce%ti de cti#! su( %resiu!e ti6%u$ui*
I! scBi6(' Sr$ DeutscB
,6
de8i!este cri7 c %e u! &8%t
cre re %tru crcteristici:
- c#!stituie u! %u!ct de de7"#$tre i! 8$u@u$
e"e!i6e!te$#rN
(- i6%u!e !ecesitte $urii u!ei deci7iiN
c- %u!e i! ?#c "$#ri$e 8u!d6e!t$e $e ce$ %uti!
u!ui ct#rN
d- $ure deci7iei i! ti6% 8#rte scurt*
Studii$e de s%eci$itte re$e" c # cri7 este' i!tr1
de"r' # c#6(i!tie tutur#r ce$#r %tru 8ct#ri descrisi 6i
sus* I! %$us' s1u 8#r6u$t #(ser"tii si cBir critici $e)te de
,5
RicBrd LEBOP' %et.een eace and 2ar. T/e Nature o! International
Crisis* B$ti6#re' ,.2,*
02
ce$e %tru crcteristici $e cri7e$#r i!ter!ti#!$e 8#r6u$te de
DeutscB: e"e!i6e!t' deci7ie' 6e!i!tre' ti6%* Le)tur si
i!terc#!diti#!ri$e cest#r %tru e$e6e!te u 8#st (#rdte i!
6#d e@%$icit de ctre CBr$es Oer6!' crui i se dt#re7 si
ce 6i rs%!dit +si cce%tt- de8i!itie cri7ei i!ter!ti#!$e
%re7e!tte 6i sus* Ast8e$' e$ desc#%erit cu sur%ri!dere c
a"enintarea si ti"pul !ecesr $urii u!ei !u6ite deci7ii !u re
e8ecte %re 6ri su%r ce$#r$$te d#u crcteristici de (7 $e
cri7ei*
Aceste c$si8icri i!s' i! cce%tiu!e !#str'
c#res%u!d %rti$ re$ittii %re7e!te' de#rece cri7e$e 6i$e!iu$ui
III su!t t#t 6i c#6%$icte' ir 6#!it#ri7re $#r este e@tre6 de
de$ict* Act#rii re$tii$#r i!terstt$e si tr!s!ti#!$e se "#r
di"ersi8ic si' i! ce$si ti6%' ctiu!i$e "#r i!c$ude su("ersiu!i
t#t 6i %ericu$#se' ir c%citti$e $#r de rectie "#r de"e!i t#t
6i i6%re"i7i(i$e*
Di! %u!ct de "edere s#ci#$#)ic' criza se %#te de8i!i
dre%t # %eri#d i! di!6ic u!ui siste6 i! cre cu6u$re
cce!tut di8icu$tti$#r si e@%ri6re c#!8$ictu$
te!siu!i$#r 8c di8ici$ 8u!cti#!re !#r6$ cestui'
dec$!s!du1se %uter!ice %resiu!i s%re scBi6(re* Cri7
re%re7i!t 6!i8estre u!#r di8icu$tti te6%#rre su cr#!ice
$e 6#du$ui de #r)!i7re u!ui siste6' e@%ri6!d
i!c%citte s de 8u!cti#! i! 6#d$itte e@iste!t* Iesire
di! cri7 se 8ce 8ie %ri! scBi6(re structur$ siste6u$ui' 8ie
%ri! i6%#rt!te 6#di8icri d%tti"e $e structurii s$e
,/
*
Re"e!i!d $ de8i!itii$e c$sice $e crizei' $ !i"e$u$
strte)ii$#r !ti#!$e e este de8i!it i! 6#duri di8erite* Ast8e$:
1 i! SUA: un incident sau o situatie ce i"plica
e:istenta unei a"enintari la adresa ,tatelor Unite
ale A"ericii* a teritoriilor sale* cetatenilor* !ortelor
"ilitare* posesiunilor sau intereselor vitale
,6
Sr$ DEUTSCO P' Crisis 1ecision;$a(in# T/e In!or"ation Approac/'
,.22.
0,
,/
KA9AIR' Ct$i!' Criza' i!: 1ictionar de sociolo#ie' c##rd*: Ct$i!
KA9AIR si L7r VLASCEANU' Editur B(e$' Bucuresti' ,..2' %* ,44*
e!Jusse!%#$iti>J 8riede!s%#$iti>J7i"M>6J>#!8$i>t%re"1
,MBt6$*
00
a"ericane* ce se dezvolta rapid si creeaza conditii
de o ase"enea i"portanta diplo"atica* econo"ica*
politica sau "ilitara* incat deter"ina an#a&area
!ortelor ar"ate si a resurselor ,UA pentru a
realiza obiectivele nationale
<=
N
1 i! D!e6rc: o situatie in care tara se con!runta
cu o tensiune surprinzatoare si acuta ce poate
conduce la izbucnirea unui razboi
<>
N
1 i! Ar!t: situatie in care indivizii* #rupurile si?sau
institutiile isi "ani!esta dezacordul !ata de
nor"ele* re#ulile si valorile sociale si se
or#anizeaza pentru a "odi!ica ordinea sociala
e:istenta
@A
N
1 i! Fer6!i' %#$itic e@ter! re c %ri!ci%$e
#(iecti"e prevenirea crizelor si #estionarea
crizelor' des%re cre se 8ir6 c su!t d#u
c#!ce%te ce !u %#t 8i (#rdte se%rt
2,
*
E@ist # $r) "riette de de8i!itii $e cri7ei: de $ ce$e
e$(#rte de s%eci$istii i! studii de securitte' $ ce$e e!u!tte
i! d#cu6e!te$e #8ici$e $e i!stitutii$#r de securitte* De
e@e6%$u' Or)!i7ti Trttu$ui At$!ticu$ui de N#rd
c#!"e!it su%r ur6t#rei de8i!itii: criza poate !i inteleasa
drept o situatie "ani!estata la nivel national sau international*
ce este caracterizata de e:istenta unei a"enintari la adresa
,2
US De%rt6e!t #8 De8e!se' Boint ublication <;A@. 1o1 1ictionar- o!
$ilitar- and Associated Ter"s' 2004*
,.
OedTurters #8 CBie8 #8 De8e!ce De!6r>' tBe Nti#!$ C#66issi#!er
!d tBe E6er)e!cQ 9!)e6e!t A)e!cQ' 1en"ar(. Total 1e!ence' ,..0*
20
BRU9OND' E*N FULUDAN' A*' 1ictionnaire Ccono"i3ue et social' Ed*
Otier' Pris' ,..0*
2,
4er"an 'orei#n olic-' Btt%:JJLLL*usLerti)es1
6t*deJLLLJ
04
valorilor* intereselor sau scopurilor principale ale partilor
i"plicate
@@
*
I! cest c#!te@t' si UE d#reste c$ri8icre c#!ce%tu$
ter6e!u$ui de cri7. I! r%#rtu$ EU Crisis Response
Capabilit-
@D
se c#!sider c' $ # %ri6 !$i7' este e"ide!t
$i6itre 8#$#sirii c#!ce%tu$ui de cri7 !u6i $ se!su$ de
situtii %rec#!8$ict' i! cre 6ediu$ este "#$ti$' %ce 8#rte
8r)i$' ir decide!tii %#$itici se 8$ i! situti de rs%u!de $
cri7' !u de # %re"e!i* Pr#($e6 %re 8i 6u$t 6i
c#6%$ict: se "#r(este des%re %re"e!ire c#!8$icte$#r !u
!u6i i! c#!te@tu$ %re"e!irii r(u8!irii "i#$e!tei' ci si i!
esc$dre si re"e!ire u$teri#r
24
* De se6e!e' re$itte se
c#6%$ic si i! se!su$ c' tt $ !i"e$u$ cu!#sterii c#6u!e' ct
si i! u7u$ 8#r6$' c#!ce%tu$ de cri7' i! s%eci$ i! si!t)6
)esti#!re cri7e$#r' ti!de s se re8ere $ situtii$e
%rec#!8$ictu$e' $ ce$e c#!8$ictu$e' dr si $ ce$e %#st1
c#!8$ictu$e*
Conceptul de razboi
O de8i!itie ti%ic r7(#iu$ui' s cu6 %re e i!
stii!te$e %#$itice' este ur6t#re: HR7(#iu$ este u! c#!8$ict
r6t de 6s cre re ur6t#re$e trsturi:
1 d#u su 6i 6u$te 8#rte r6te %rtici% $ $u%te'
u!de ce$ %uti! u! di!tre 8#rte dis%u!e de # r6t
re)u$t su de $te tru%e )u"er!6e!t$eN
22
Fe#r)e C* 9rsB$$ Eur#%e! Ce!ter 8#r SecuritQ Studies' Con!lict
revention and $ana#e"ent o! Crisis and Con!lict'
Bt t % :J J L LL*6 rsB$$ce!ter*# r )Jsi t e 1 t e @ t J$!)1e!J%)e 1 c #$$1e%1
,J@d#csJc#$$Je%1sQ$$(us10410,J6#du$e1,0*Bt6*
20
I!ter!ti#!$ Crisis Fr#u% Re%#rt !#* 2' EU Crisis Response Capabilit-.
Institutions and rocesses !or Con!lict revention and $ana#e"ent' 200,*
24
I(ide6*
05
1 de6ersuri$e ce$#r d#i %rtici%!ti se des8s#r i!tr1#
8#r6 #r)!i7t' c#!dus de $ ce!tru' cBir dc
e$e !u su!t 6i 6u$t dect # de8e!si" r6t su
tcuri %$!i8icte +#%ertiu!i de )Beri$' r7(#i de
%rti7!i-N
1 c#!8$ictu$ r6t !u este c#!stituit di! c#!8ru!tri
s%#!t!e si s%#rdiceN
1 6(e$e %rti cti#!e7 i! 6#d siste6tic*H
25
E!u6erre 6i 6u$t#r c#!ditii i! cest de8i!itie'
!ecesre %e!tru %ute "#r(i des%re e@iste!t u!ui r7(#i'
su($i!i7 8%tu$ c # de$i6itre r7(#iu$ui de $te c#!8$icte
r6te este e@tre6 de di8ici$* Dc $u6 i! c#!siderre cest
$ucru' tu!ci (i$!tu$ r7(#ie$#r %urtte du% ce$ de1$ d#i$e
r7(#i 6#!di$ !i se " %re s#c!t:
1 di! ,.45' $u6e cu!#scut d#r 26 de 7i$e 8r
r7(#iN
1 i!cide!t r7(#ie$#r crescut c#!st!t: ,.45: 0
r7(#ie' ,.55: ,5 r7(#ie' ,./5: 2, de r7(#ie'
,.25: 00 de r7(#ie' ,..5: 40 de r7(#ieN
1 durt r7(#ie$#r crescut: 4, de r7(#ie u durt
6i 6u$t de ,0 !i' 26 de r7(#ie' 6i 6u$t de 5
!iN !u6ru$ 6#rti$#r si di6e!siu!i$e distru)eri$#r
u crescutN 6i 6u$t' !u6ru$ "icti6e$#r de r7(#i
di! r!du$ ci"i$i$#r crescut si e$: e@iste!t
%#%u$tiei ci"i$e i! r!du$ "icti6e$#r de r7(#i
crescut de $ %r#@* 50V %! $ s8rsitu$ !i$#r C/0'
$ /5V i! !ii C20 si $ %r#%e .0V i! !ii C.0N i!
t#t$' r7(#ie$e de du% ,.45 u 8cut i!tre 25 si 05
de 6i$i#!e de "ieti #6e!estiN
1 i!tre ,.45 si ,..2 s1u s8rsit ,24 de r7(#ie'
di!tre cre 22 %ri! "ict#ri tct#ru$ui' si 06 %ri!
25
Ist"! Se!de' 8rie#e nac/ <>EF. Eine e"pirisc/e Untersuc/un#*
Ar!>8urtJ9i!' ,.22*
06
i!8r!)ere cestui' / %ri! i!treru%ere $u%te$#r' ,6
%ri! i6%cre %rti$#r i6%$icte 8r ?ut#ru$ u!ui
6edit#r' 0/ cu ?ut#ru$ 6edierii u!#r terte %rti*
26
Aceste ci8re i!dic si 8%tu$ c e%#c r7(#ie$#r
Hc$siceH' dic i!ter1stt$e' s1 s8rsit* Nu i! u$ti6u$ r!d' di!
cu7 te!tte$#r ter#riste de $ NeL W#r> si PsBi!)t#!' de $
,, se%te6(rie 200,' s1 8cut re6rct # discutie cu %ri"ire $
r7(#i si $ d%tre dre%tu$ui i!ter!ti#!$ $ cest situtie
!#u* De 6u$te #ri s1 "#r(it cBir de H!#i$e r7(#ieH: HN#i$e
r7(#ie' i! cre su!t i6%$icti s !u6itii .arlords si (!de$e
de ter#risti' !u su!t t#tusi tt de !#i* A e@istt # 8#rt
r7(#i!ic %ri"ti7t' si cBir u! de7"#$tt' i!c di!i!te
e%#cii stt$ittii* Di! r7(#ie$e %urtte du% ,.45 %e t#t
cu%ri!su$ $u6ii' # trei6e u 8#st r7(#ie i!terstt$e
trditi#!$e* Restu$ de d#u trei6i re%re7e!tt r7(#ie i!
i!teri#ru$ s#cietti$#r si r7(#ie tr!s!ti#!$e' i! cdru$
cr#r u $u%tt 6i$itii $#c$e' 8#rte de )Beri$ recrutte di!
6ediu$ i!ter!ti#!$' rete$e ter#riste $ !i"e$ 6#!di$' %recu6 si
.arlords re)i#!$i* Asdr' !u 6i %ute6 "#r(i des%re 8%tu$
c stte$e deti! 6#!#%#$u$ $e)iti6 si i! 8%t su%r r7(#iu$ui'
s cu6 s1 i!t6%$t i! Eur#% de $ ?u6tte sec#$u$ui $
DVII1$e si %! i! sec#$u$ $ DD1$e* R7(#iu$ s1 de7(rt de
$!turi$e stt$e' cre i1u 8#st tr!te # dt cu %ce di!
Pest8$i' e$ s1 de1stt$i7t' ( cBir s1 %ri"ti7t* Ce$ cre
deti!e #di!i#r 6#!#%#$u$ su%r r7(#ie$#r sttu$
c#!cure7 cu ct#ri %rstt$i si %ri"ti' cu .arlords'
6erce!ri si )ru%ri de ter#risti du!te i! rete$e' cre $u%t
u!ii i6%#tri" ce$#r$$ti' dr si i6%#tri" stte$#r*H
2/
26
Ide6*
2/
Oer8ried 9I!>$er' 1as Ende des 7(lassisc/en7 8rie#es. 2arlords*
Terrornetz.er(e und die Gu(un!t (rie#erisc/er 4e.alt* i!: Neue GHrc/er
Geitun# di! ,4*0.*2002' %* /0*
0/
CBir dc r7(#ie$e c$sice' i!terstt$e su!t %e c$e
de dis%ritie' $u6e !u de"e!it 6i %s!ic' ir i! %rctic
i!ter!ti#!$ c#!ti!u s se 8c u7 de "i#$e!t*
HL # %ri6 "edere se %re c r7(#iu$ si %ce su!t
d#u stri %#$itice c$r di8erite i!tre e$e: tu!ci c!d d#6!este
%ce' !u %#te 8i "#r( de r7(#i si "ice"ers* +***- R7(#iu$ si
%ce' d#u c#!ce%te se%rte de dec$rtii de r7(#i si trtte
de %ce' su!t %ri! ur6re d#u stri %#$itice cre se e@c$ud
reci%r#c: d#r u! di!tre e$e %#te e@ist $ u! 6#6e!t dt
d#r r7(#iu$ su d#r %ce' !u e@ist # trei stre* S !e
)!di6 i!s $ r7(#iu$ rece&: cest c#!ce%t rt c re$itte
%#$itic este 6u$t 6i c#6%$e@ dect c#!structi (i!r
r7(#i1%ce*
22
Dc $u6 i! c#!siderre c#!8$icte$e de du% ce$ de1$
d#i$e r7(#i 6#!di$ "#6 "ede c di8ere!de$e de su( $i6it
u!ui r7(#i %r#%riu17is& u de"e!it di! ce i! ce 6i 6u$te* I!
scBi6(' r7(#ie$e c$sice&' %recu6 ce$e di! Orie!tu$
A%r#%it' di!tre Isre$' Siri' E)i%t si I#rd!i' u de"e!it di!
ce i! ce 6i rre*
Di! %u!ctu$ de "edere $ cercetrii c#6%#rt6e!t$e'
r7(#iu$ si %ce su!t sdr c#!ce%te 6i de)r( 6et8#rice
%e!tru d#u stri cre !u %#t 8i de$i6itte i! 6#d c$r u! de
ce$$t' 8$te %e # @ re%re7e!t!d )resiu!e c 6et#d de
%re7er"re si 6e$i#rre s%eciei* De7"#$tre teB!icii
r66e!tu$ui +si i!structi 6i$itr' cre "e!it s e$i6i!e
i!sti!ctu$ de 8u) de $ $#cu$ 8%tei- redus i!Bi(itii$e
i!sti!cti"e si u 8cut di! r7(#ie # 8#r6 de c#!8$ict e$i(ert
22
Oer8ried 9I!>$er' 1as Ende des 7(lassisc/en7 8rie#es. 2arlords*
Terrornetz.er(e und die Gu(un!t (rie#erisc/er 4e.alt9 i!: Neue GHrc/er
Geitun# "#6 ,4*0.*2002' S* /0*
02
de #rice %resiu!e i!sti!ctu$' $ cre iu %rte )ru%uri di!
ceesi s%ecieH*
2.
Com(etitie % cri)a % con+lict
Di"ersi8icre !turii c#6%#!e!te$#r cre $ctuiesc
#%ertii$e de s%ri?i! $ %cii' situtii$e !e%re"7ute cr#r
ceste tre(uie s $e rs%u!d ridic i! %er6!e!t %r#($e6e
!#i %e!tru decide!tii %#$itici' %$!i8ict#rii 6i$itri' e@ecut!ti'
#r)!i7tii i!ter!ti#!$e' s#ciette ci"i$ etc* I! ceste c#!ditii'
er 8iresc s se %u! i! discutie si c#!ce%te cre %re!t su!t de
6u$t "re6e c$ri8icte si' (i!ei!te$es' !u %ute $i%si ce$e de
cri7 si $te$e s#cite cu cest* De7(teri$e su%r re$tii$#r
di!tre c#6%etitie cri7 c#!8$ict i6%u!eu i! 6#d de#se(it
de8i!iri si ctu$i7ri*
C#6%etiti re%re7i!t # 8#r6 i!terctiu!ii di!tre
%ers#!e' )ru%uri' u!itti s#ci$e 6ri' c#!st!d di! e8#rturi$e
cest#r de ti!)e u! sc#% + "e u! (e!e8iciu-' ce este
i!di"i7i(i$ su des%re cre se crede c este c tre* C#6%etiti'
s%re de#se(ire de cri7 si c#!8$ict' !u %resu%u!e e$(#rre
u!ei strte)ii di! %rte c#6%etit#ru$ui cre d#reste s $i6ite7e
ctiu!i$e ce$#r$$ti*
C#!8$ictu$ c#!st i!tr1# #%#7itie descBis' # $u%t i!tre
i!di"i7i' )ru%uri' c$se s#ci$e' %rtide' c#6u!itti' stte cu
i!terese ec#!#6ice' %#$itice' re$i)i#se' et!ice si rsi$e
di"er)e!te su i!c#6%ti(i$e' cu e8ecte !e)ti"e su%r
i!terctiu!ii s#ci$e*
Cri7e$e su!t e"e!i6e!te crcteri7te %ri! %r#((i$itte
redus si c#!seci!te i6%#rt!te' cre 6e!i!t # #r)!i7tie i!
sc#%uri$e ei ce$e 6i %r#8u!de* Di! cu7 %r#((i$ittii $#r
2.
Oer8ried 9I!>$er' 8rie# und 'riedenN i!: Iri!) AetscBerJOer8ried
9I!>$er +ed*-' P#$iti>Lisse!scB8t* Be)ri88e 1 A!$Qse! 1 TBe#rie!' Ei!
Fru!d>urs' Rei!(e> ,.25' %%* 220122,*
0.
reduse' ceste e"e!i6e!te s8ide7 #rice i!ter%retre si cer u!
e8#rt susti!ut de i!te$e)ere si d%tre rectii$#r* C#!8#r6 $ui
S*E* Peic>
00
' %e!tru re7#$"re u!ei cri7e i! curs de
des8surre se cere ctiu!e cre' i! 6#d si6u$t!' )e!ere7 si
6teri$u$ (rut di! cre re7u$t cu!#stere' dr 8ecte7 si
des8surre cri7ei* E@ist u! ecBi$i(ru 8ir" i!tre ctiu!e si
i!ctiu!e: ctiu!e %#te "e c#!seci!te %ericu$#se' i!s
%r#duce cu!#stere' i! ti6% ce i!ctiu!e este # c$e si)ur' dr
)e!ere7 c#!8u7ie* Cri7e$e cre 8ecte7 )ru%uri$e s#ci$e
di8er %ri! cu7e$e si durt $#r* E"ide!t' di! cu7 6u$titudi!ii
ti%uri$#r de cri7e' rtiu!e u6! %#te ?uc !u6i u! r#$
$i6itt i! des8surre $#r* Cu t#te ceste' e$e !tre!e7
ctiu!e u6!' cee ce %#te tr!s8#r6 6ici$e de"itii i!
cri7e 6?#re* Ace$si S*E* Peic> susti!e c ctiu!i$e
des8surte i! se!su$ i!te$e)erii ?#c u! r#$ ce!tr$ i! )e!e7
cri7e$#r si' i! c#!seci!t' tre(uie i!te$ese' dc se d#reste
st%!ire si %re"e!ire $#r*
Se %#te "#r(i de se6e!e' si des%re $te d#u
c#!ce%te: stre de cri7 si situti de cri7* C#!ce%tu$ de stre
%#te 8i de8i!it c # %#7itie s%eci8ic ide!ti8ic(i$ i!tr1u!
c#!ti!uu6 su # serie u!ui %r#ces* Acest i!se6! c !u
#rice de"itie #ri dis8u!cti#!$itte %#te 8i cri7* I!ter"i!e ici
si %erce%ti ce$#r di! ?ur' c#6u!ittii 8t de e"e!i6e!te si
e"e!tu$e c#!seci!te* Situti de cri7 re%re7i!t re7u$ttu$
c#6(i!rii u!#r circu6st!te i!tr1u! !u6it 6#6e!t
0,
*
Ide!ti8icre si 6#!it#ri7re e"#$utiei cest#r circu6st!te 8c
%#si(i$ %r#iectre !turii rs%u!suri$#r' st(i$ire 6#6e!te$#r
8"#r(i$e sti!)erii situtiei de cri7' 6e!ti!ere strii de cri7
i!tr1u! ecBi$i(ru cre s %er6it "iit#re de76#rsri* I! cest
00
PEICS' S*E*' Enacted ,ense"a(in# in Crisis ,ituations' i!: Bournal o!
$ana#e"ent ,tudies* ,.22' "#$* 25' %%* 00510,/' re%r#dus i! PUFO' S*
Dere> +ed*-' 0r#anization T/eor-. ,elected Readin#s' Pe!)ui! B##>s'
L#!d#!' ,../*
0,
2orld 1ictionar-' B tt % :JJ L L L *L # r d iT *c# 6 Jd ic ti# ! r Q Js t ) e *B t6
si B tt % :JJ L L L *L # r d iT *c# 6 J dicti#!rQJsituti#!*Bt6**
40
c#!te@t' i!tr1u! $)#rit6 $ se!su$ui i!te!si8icrii u!ei situtii
c#!8$ictu$e' cri7 este # stre ce %recede c#!8$ictu$ %uter!ic:
c#6%etitie X ri"$itte i!ci%ie!t X ri"$itte dec$rt X
dis%ut i!te!s X c#!8$ict i!ci%ie!t X cri7 X c#!8$ict
%uter!ic dec$rt*
Te#retic' 6ediu$ i!c#!?urt#r' i! c7u$ u!ei crize' %#te
8i crcteri7t st8e$:
1 !ei!credereN
1 %#$ri7re di8ere!te$#r s#ci$e si %#$iticeN
1 8#$#sire r6e$#rN des8surre u!#r ctiu!i
%r#"#ct#re' u!#r ctiu!i s%#rdice'
!e#r)!i7te' cu u! !i"e$ sc7ut de "i#$e!tN
1 %erce%ere i!terese$#r %rti$#r c 8ii!d
i!c#6%ti(i$eN
1 #sti$itte i!ter)ru%$N
1 re%resiu!e' i!sur)e!t' "i#$re siste6tic
dre%turi$#r #6u$uiN dec$i!u$ %erce%tiei su%r
$e)iti6ittii )u"er!u$ui !ti#!$N
1 6#(i$i7re !ti#!$ s**6*d*
Ti6%u$ de ctiu!e i!tr1u! st8e$ de c7 este scurt' ir
rs%u!su$ este 8#r6t %rctic di!tr1u! set de rectii
c#!diti#!te' "i7!d dre%t #(iecti"e %ri6re:
1 reducere si c#!tr#$u$ 6i?$#ce$#r s%eci8ice de
c#ercitie ce %#t 8i 8#$#site i! c#!8$icte "i#$e!teN
1 ($#cre ctiu!i$#r "i#$e!teN
1 reducere te!siu!i$#rN
1 i!)Betre #sti$itti$#rN
1 re7#$"re dis%ute$#r %#$iticeN
1 6e!ti!ere !i"e$u$ui %ri6r de securitteN
1 crere u!#r 6i?$#ce !#!"i#$e!te %e!tru
re7#$"re cri7ei*
Aceste #(iecti"e %#t 8i ti!se cu ?ut#ru$ i!stru6e!te$#r
de !tur di%$#6tic' 6i$itr' ec#!#6ic' s#ci$ si %#$itic
d%tte 8iecrui c7*
) revenirea con!lictelor i "ana#e"entul crizelor
4,
II
CONFLICTUL. DINAMICA CONFLICTULUI.
PREENIREA CONFLICTULUI
Con+lict'l. Delimitari conce(t'ale
Sttistici$e rt c i! u$ti6ii 5 600 de !i de e@iste!t
u6!itte s1 c#!8ru!tt cu %este ,4 500 de r7(#ie
02
' ir i!
u$ti6ii 0 400 de !i i ist#riei i e@istt d#r 226 de !i de
%ce
00
* Di! ,.45 si %! i! %re7e!t u "ut $#c %este ,65 de
r7(#ie' !u6i i! ,..4' s%re e@e6%$u' des8sur!du1se 0,
04
'
ir dc $u6 i! c#!siderre si c#!8$icte$e r6te 6i!#re'
tu!ci !u6ru$ cest#r este si 6i 6re* Dr' 6i 6u$t dect
ceste ci8re' cee ce %r#duce cu de"rt i!)ri?#rre su!t
c#sturi$e cu cre ceste c#!8$icte "i#$e!te u $#c* Ace$esi
sttistici rt c i! %eri#d ,.45 ,.2.' r7(#ie$e u %r#dus
2,'2 6i$i#!e de "icti6e' 6?#ritte cest#r 8ii!d ci"i$i si !u
6i$itri
05
* I! cee ce %ri"este !u6ru$ c#!8$icte$#r de du% !u$
,.2. sttistici$e su!t %re7e!tte i! )r8icu$ ur6t#r*
02
9#!t)u' A' T/e Nature o! Iu"an A##ression' i! SBL' Pu$ R' P#!)'
WuL' Fe!etic Seeds #8 Pr8re: Evolution* Nationalis" and atriotis"
+L#!d#! U!Li! OQ6!' ,.2.- %*0*
00
Bur>e' C' A##ression in $an' i! SBL' Pu$ R' P#!)' WuL' 4enetic
,eeds o! 2ar!are: Evolution* Nationalis" and atriotis" +L#!d#! U!Li!
OQ6!' ,.2.- %*0*
04
St#c>B#$6 I!ter!ti#!$ Pece ResercB I!stitute' SIPRI Wer(##> ,..5
+O@8#rd: OUP' ,..5-' %%* 2,106' 0.014,.*
05
Ide6*
42
Ioan CRCIUN
intrastatale intrastatale c' im(licare e.terna interstate
Orient'l
Mi/loci'
America
E'ro(a
Asia
A+rica
N'mar'l con+lictelor
Ai)* 4* Ti%uri$e de c#!8$icte si 7#!e$e de des8surre $#r i!
%eri#d ,.2. 1 2000
&Nu6ru$ 6#rti$#r re%re7i!t d#r # 8rctiu!e di!
t#t$u$ %ierderi$#r u6!e' !u6ru$ ce$#r r!iti su cre r6!
8r $#cui!te 8ii!d 6u$t 6i 6re* D#r 5 !i de r7(#i' i! !ii
C20' u 8ectt ,/ 6i$i#!e de #6e!i +i! U)!d' 9#76(ic'
A!)#$' A8)!ist! si Ir!JIr>-' di! cre %este / 6i$i#!e u
8#st !e"#iti s1si %rsesc $#cui!te$e su s se re8u)ie7e i!
$te stte* U!e$e stte %rctic s1u de7i!te)rt c s#cietti
8u!cti#!$e' ir $te$e 8ii!d %e %u!ctu$ de se de7i!te)r
06
*
A6 %re7e!tt ceste sttistici +8i)* 4- !u d#r %e!tru
%r#duce i!)ri?#rre' ci si %e!tru se6!$ !ecesitte d#%trii
u!#r 6suri rdic$e i!dre%tte s%re c#6(tere "i#$e!tei'
6e!ti!ere %cii si e"itre r7(#ie$#r* L ce (u! tte
su8eri!te u6!e' c!d e@ist !u6er#se $te ci de re7#$"re
di8ere!de$#r ce stu $ (7 cest#r c#!8$icte "i#$e!teG
06
D#ucet' I!' 2ars* $et Report +L#!d#!: 9edic$ Educti#!$ Trust'
,..,-*
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
40
Pe!tru re7#$" i!s i! 6#d c#!structi" u! c#!8$ict'
tre(uie 6i i!ti s i$ si i!te$e)e6* C#!8$ictu$ tre(uie s
tr!s%r !u d#r i! di!6ic s' cu 8#r6 si e8ecte$e s$e' ci si
i! c#6%#rt6e!te$e' i!terese$e si !e"#i$e %rti$#r i6%$icte i!
e$* Dr ce este c#!8$ictu$G Cre su!t cu7e$e' di!6ic si cu6
%#te 8i e$ re7#$"tG It %re6ise$e de (7 de $ cre %$ec6*
Di8icu$tti$e 8#r6u$rii u!#r rs%u!suri si6%$e $ ceste
i!tre(ri %r e"ide!te # dt cu 6editti ce$ei di!ti: ce este
c#!8$ictu$G A#$#si6 dese#ri cu"!tu$ con+lict' 8r s re$i76
ct de $r) este se!su$ $ui su ct de 8$uid si 6(i)uu %#te 8i*
I! c#!te@te di8erite' e$ %#te "e i!te$esuri di"erse* S%re
e@e6%$u' e$ se %#te re8eri $ # dis%ut %ri!s' # c#!testtie
"iru$e!t' $ # $u%t' # (t$ie su # c#!8ru!tre r6t' $ B#s
su de7#rdi!e %#$itic etc* T#te ceste %#t 8i 8#$#site %e!tru
crcteri7 situtii$e e@iste!te i! di8erite 6edii s#ci$e
re8erit#re $ re$tii$e di!tre i!di"i7i su )ru%uri s#ci$e su
#r)!i7ti#!$e disti!cte* De #(icei cu"!tu$ui c#!8$ict i se
tri(uie c#!#ttii !e)ti"e' 8ii!d i!ter%rett c #%us $
c##%errii' r6#!iei' c#rdu$ui su cBir #%us %cii* Pri!tr1#
8#$#sire (u7i" e$ este u!e#ri su(stituit "i#$e!tei si de cee !u
sur%ri!de i!te$e)ere cu"!tu$ui c#!8$ict i! se!s distructi"'
i!de7ir(i$' c # (ertie s#ci$ ce tre(uie e"itt' st#%t su
e$i6i!t* Acest este i!s # i!te$e)ere i!)ust si
#6!idirecti#!$ !#tiu!ii si de cee %ute6 s%u!e
!e8#$#sit#re' %e!tru c !u !e %er6ite s disti!)e6 i!tre
di8erite$e !i"e$uri $e c#!8$ictu$ui' i!tre 8#r6e$e $ui de
6!i8estre si cu7e$e ce i$ deter6i! si !u !e ?ut i!
ide!ti8icre ce$ei 6i %#tri"ite 8#r6e de rs%u!s* C#!8$ictu$
tre(uie i!ter%rett sdr c u! 8e!#6e! s#ci$
6u$tidi6e!si#!$' u! 8ct#r de tr!s8#r6re si scBi6(re' #
crcteristic ese!ti$ e@iste!te u6!e de1 $u!)u$ ist#riei*
Pri"it i! cest 8e$' c#!8$ictu$ de"i!e ce" c#6u!' # %re7e!t
c#!st!t' !tur$' u! 8%t s#ci$ cu e8ecte directe su%r
e@%erie!tei !#stre de 7i cu 7i* Si!teti7!d de8i!itii$e %re7e!tte
44
Ioan CRCIUN
i! %ri6u$ c%it#$' %ute6 8ir6 c t#te c#!8$icte$e %r tu!ci
c!d %rti$e i6%$icte u i!terese i!c#6%ti(i$e si cti#!e7 i!
ter6e!ii cestei i!c#6%ti(i$itti*
I!teresu$ %rti$#r %#te 8i di8erit i! cee ce %ri"este:
1 resursele si "odul de distribuire a acestora
terit#rii' resurse e!er)etice' $i6e!te' 8#!duri etcN
1 distributia de putere ci!e %rtici% $ $ure
deci7ii$#r %#$itice si cu6 su!t ceste c#!tr#$teN
1 pastrarea identitatii c#6u!ittii de %rte!e!t
i!di"i7i$#r ide!titte cu$tur$' s#ci$' %#$itic
etc*
1 pastrarea statutului social cBir dc #6e!ii
cred c su!t trtti cu de8ere!t si cBir dc
trditii$e si %#7iti $#r s#ci$ este res%ecttN
1 pastrarea valorilor i! %rticu$r' ce$e re%re7e!tte
de siste6u$ de )u"er!6!t' re$i)ie su ide#$#)ie*
A8ir6ti de 6i sus i6%u!e t#tusi cte" #(ser"tii*
I! %ri6u$ r!d e !e rt ce$e d#u s%ecte $e
c#!8$ictu$ui: $tur %erce%ti" si $tur c#6%#rt6e!t$*
I!di"i7ii si )ru%uri$e s#ci$e %erce% i!c#6%ti(i$itte si
i!8$ue!t cestei %e!tru c#6%#rt6e!tu$ $#r "iit#r cre !u "
8i !e%rt si i!e"it(i$ e@%ri6t %ri! "i#$e!t* Vi#$e!t este
!u6i u! di! 6u$ti%$e$e 8#r6e de e@%ri6re c#!8$icte$#r*
I! $ d#i$e r!d' dc d6ite6 c i!c#6%ti(i$itti$e
su!t su(iecti"e' tu!ci 8#r6u$re de 6i sus ide!ti8ic u!
6ec!is61cBeie %e!tru s#$uti#!re c#!8$icte$#r' tr!s8#r6!d
se!su$ i! cre #6e!ii )!desc si cti#!e7*
I! $ trei$e r!d' !e 8ce s %erce%e6 c#!8$ictu$ c %e
u! 8e!#6e! )e!eric' cre !u 8ce disti!ctie de !i"e$u$ s#ci$ $
cre cest se %r#duce* Si' dc s stu $ucruri$e' i!se6! c
tt structur' ct si di!6ic c#!8$ictu$ui su!t ce$esi' #ricre
r 8i !tur c#!8$icte$#r*
I! $ %tru$e r!d' c#!8$ictu$ !e este %re7e!tt 6i 6u$t
dect # stre su u! e"e!i6e!t' e$ este u! %r#ces i!tercti" si
45
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
di!6ic* Acest este u! s%ect i6%#rt!t' de#rece !e c#!duce
$ idee c u! cic$u c#!8$ictu$ " "e 6i 6u$te et%e' de
e"#$uti cr#r de%i!de i!ssi re7#$"re c#!8$ictu$ui i!
!s6($u*
A$te di8icu$tti i! 8#r6u$re rs%u!suri$#r $ i!tre(ri$e
e!u!tte i! de(utu$ cestui c%it#$ %r di! 8#$#sire 6(i)u
u!#r c#!ce%te %recu6 "ana#e"entul con!lictului* rezolutia
con!lictului* prevenirea con!lictului* "entinerea pacii* intarirea
pacii* construirea pacii* i"punerea pacii* operatii pe ti"p de
pace' %e!tru !u6i d#r cte" di!tre ceste* Di! cu7
8%tu$ui c cesti ter6e!i u 8#st i!su8icie!t de8i!iti' e@ist
di8icu$tti i! uti$i7re $#r' u!e#ri 8c!du1se c#!8u7ii 6?#re i!
cee ce %ri"este i!te$esu$* Di! cest 6#ti"' !u se 8ce # $e)tur
c#rect i!tre stdiu$ de e"#$utie $ c#!8$ictu$ui si 6#d$itte
su 6et#d de i!ter"e!tie %e!tru s#$uti#!re c#!structi"
cestui* $entinerea pacii' s%re e@e6%$u' descrie dis$#cre
u!ei 8#rte r6te i!tr1# situtie de c#!8$ict' ir cest $ucru se
%etrece dese du% i7(uc!ire "i#$e!te$#r* Di! %u!ct de
"edere !$itic i!s' 6et#d i!ter"e!tiei cu # 8#rt r6t
e@ter! %#te 8i 8#$#sit $ 8e$ de (i!e si %e!tru e$i6i!
te!siu!i$e i! 87 %re"i#$e!t c#!8$ictu$ui*
P#r!i!d sdr de $ idee e@iste!tei u!ei $e)turi
i!dis#$u(i$e i!tre 6et#de$e de i!ter"e!tie %e!tru s#$uti#!re
c#!8$icte$#r si 87e$e de des8surre cest#r' su!te6 de
%rere c tre(uie s se #%ere7e cu ur6t#re$e de8i!itii de (7:
revenirea con!lictului Jcon!lict preventionK re%re7i!t
u! !s6($u de 6suri' ctiu!i si %r#ceduri' #r)!i7te si
e@ecutte de i!stitutiiJ%ers#!e (i$itte' i! sc#%u$ e"itrii
6e!i!trii cu 8#rt su 8#$#sirii e8ecti"e cestei' $ e"itrii
c#!str!)eri$#r de #rice !tur $ cre %#t recur)e u!e$e stte
su )ru%uri s#ci$e' %recu6 si c#!seci!te$#r %#$itice'
ec#!#6ice si s#ci$e deri"te di! ceste* Pre"e!ire
c#!8$ictu$ui se re8er' de se6e!e' $ ctiu!i$e si 6suri$e
46
Ioan CRCIUN
i!tre%ri!se i! ur6 des8surrii "i#$e!te u!ui c#!8$ict' i!
sc#%u$ e"itrii rei7(uc!irii "i#$e!te$#r*
$ana#e"entul crizelor Jcrisis "ana#e"entK re%re7i!t
u! !s6($u de 6suri' ctiu!i si %r#ceduri' #r)!i7te si
e@ecutte de i!stitutiiJ%ers#!e (i$itte' i! sc#%u$ i6%iedicrii
tr!s8#r6rii situtii$#r de 6@i6 te!siu!e su c#!8ru!tri$#r
descBise di!tre %rti i! c#!8$icte r6te "i#$e!te*
$ana#e"entul con!lictului Jcon!lict "ana#e"entK
re%re7i!t u! !s6($u de 6suri' ctiu!i si %r#ceduri'
#r)!i7te si e@ecutte de i!stitutiiJ%ers#!e (i$itte i! sc#%u$
6e!ti!erii su( c#!tr#$ si' i! 6sur %#si(i$itti$#r' $ reducerii
i!te!sittii c#!8$icte$#r "i#$e!te si !)?rii di$#)u$ui %e!tru
s#$uti#!re %s!ic di8ere!de$#r di!tre %rti$e i! c#!8$ict*
I"punerea pacii Jpeace"a(in#K L c#!ce%tu$' este
dese#ri s#cit cu intarirea pacii Jpeace en!orce"entK si
re%re7i!t 8#$#sire 8#rtei r6te de ctre # trei %rte' i!
sc#%u$ deter6i!rii su c#!str!)erii u!ei su 6(e$#r %rti
i! c#!8$ict s %r#cede7e $ i!cBeiere #sti$itti$#r*
Ter"inarea con!lictului Jcon!lict ter"inationK
re%re7i!t i!cetre #sti$itti$#r di!tre %rti*
$entinerea pacii Jpeace(eepin#K re%re7i!t t#t$itte
e8#rturi$#r de 6e!ti!ere i!terdictiei de i!cetre 8#cu$ui su
$t#r %ri! se%rre 8#rte$#r r6te $e %rti$#r 8$te i!
c#!8$ict*
Rezolutia con!lictului Jcon!lict resolutionK c#!ce%t
s#cit cu ter6e!u$ de constructia pacii postcon!lict
Jpostcon!lict? peacebuildin#K* re%re7i!t t#t$itte e8#rturi$#r
i!dre%tte s%re i6(u!ttire c##%errii di!tre %rti$e 8$te i!
c#!8$ict' %ri! (#rdre de %e %#7itii reci%r#c "!t?#se
%r#($e6e$#r i! dis%ut' crestere i!crederii si st(i$ire u!ui
cdru 8"#r(i$ rec#!ci$ierii* Re7#$uti c#!8$ictu$ui tre(uie
8#$#sit %e!tru %re"e!ire "i#$e!te$#r su %e!tru c#!s#$idre
strii de i!cetre "i#$e!te$#r si %e!tru %re"e!ire
reesc$drii*
4/
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
Ti(olo,ia con+lictelor
Pe!tru crcteri7 situtii$e c#!8$ictu$e' %ute6
8#r6u$ cte" criterii de (7' c %u!ct de %$ecre i! 8i@re
u!ei ti%#$#)ii c#!8$icte$#r: ese!t c#!8$icte$#r' su(iectii 8$ti
i! c#!8$icte' %#7iti #cu%t de ct#rii i6%$icti' )rdu$ de
i!te!sitte' 8#r6' durt si e"#$uti' res%ecti"' e8ecte$e %e cre
$e )e!ere7 c#!8$icte$e*
,* Di! %u!ct de "edere $ esentei $#r' %ute6 e"ide!ti
con!licte de substanta si con!licte a!ective* Pri6e$e se
6!i8est cu # 6i 6re i!te!sitte tu!ci c!d i!di"i7ii
ur6resc ti!)ere %r#%rii$#r sc#%uri %ri! i!ter6ediu$ u!#r
)ru%uri* C#!8$icte$e de su(st!t su!t %uter!ice i! siste6e$e de
c#!ducere ut#ritre' i! cre cei cre deti! %#sturi1cBeie de
deci7ie isi i6%u! %r#%rii$e rti#!6e!te' "!d dre%t r)u6e!t
e@%erie!t i!de$u!)t* Reducere stri$#r c#!8$ictu$e se
re$i7e7 %ri! #rie!tre s%re ce$e #(iecti"e cre %er6it
re$i7re u!ui c#!se!s*
De ce$$t %rte' se 8$ c#!8$icte$e 8ecti"e' cre se
re8er $ re$tii$e i!ter%ers#!$e' 8ii!d )e!erte de stri
e6#ti#!$e* Stre de sus%iciu!e' #sti$itte' te!siu!e s#ci$'
e@%$#7i e6#ti#!$ su!t 6#d$itti de 6!i8estre u!#r
se6e!e c#!8$icte* I! ti6% ce c#!8$icte$e de su(st!t su!t
s%eci8ice structuri$#r si r%#rturi$#r ierrBice' c#!8$icte$e
8ecti"e 8c %rte di! s8er "$#ri$#r' re$tii$#r su
i!terese$#r* C#!8$icte$e 8ecti"e su!t i!s#tite de e6#tii !e)ti"e
%uter!ice' de rece%tre stere#ti% ce$#r 8$ti de ce$$t
%rte (ricdei si de u! c#6%#rt6e!t dese re"!srd*
2* O $t c$si8icre situtii$#r c#!8$ictu$e %#te 8i
re$i7t i! 8u!ctie de nivelul $ cre se 6!i8est su su(iectii
cre su!t !tre!ti i! c#!8$ict* Ast8e$' %#t e@ist: c#!8$icte
i!tr%ers#!$e' c#!8$icte i!ter%ers#!$e' c#!8$icte i!tr)ru%$e'
c#!8$icte i!ter)ru%$e' si c#!8$icte i!tre #r)!i7tiiJstte*
42
Ioan CRCIUN
L !i"e$u$ intrapersonal su intrapsi/ic* c#!8$ictu$
%re $ !i"e$u$ %ers#!$ittii u!ui i!di"id* Surse$e de c#!8$ict
%#t i!c$ude idei' )!duri' e6#tii' "$#ri' %redis%#7itii su
#(iecti"e %ers#!$e cre i!tr i! c#!8$ict u!e$e cu $te$e* I!
8u!ctie de surs si #ri)i!e c#!8$ictu$ui i!tr%siBic' cest
d#6e!iu este studit i! 6#d trditi#!$ de di8erite d#6e!ii $e
%siB#$#)iei: de $ %siB#$#)i c#)!iti"' %siB!$i7' te#ri
%ers#!$ittii' $ %siB#$#)i c$i!ic si %siBitrie*
U! $ d#i$e !i"e$ 6?#r %re i! re$tii$e di!tre
%ers#!e' deci con!lictul interpersonal* C#!8$icte$e i!tre se8i si
su(#rd#!ti' s#ti' c#$e)i de 6u!c etc' su!t ce$e i! cre #
%ers#! # 8rustre7 %e $t de ti!)ere #(iecti"u$ui %r#%us*
I! cdru$ c#!8$icte$#r i!ter%ers#!$e %ute6 de$i6it $te d#u
ti%uri 6?#re: ce$ c#!se!su$ +c!d #%i!ii$e' idei$e' credi!te$e
%rti$#r 8$te i! c#!8$ict su!t i!c#6%ti(i$e- si c#6%etiti
%e!tru resurse $i6itte +c!d ct#rii %erce% c d#resc ce$esi
resurse' ir ceste su!t $i6itte-*
Con!lictul intra#rup %re i! i!teri#ru$ u!ui )ru%' %e
8#!du$ %resiu!ii %e cre cest # e@ercit su%r 6e6(ri$#r si*
Du% cu6 %reci7e7 si P!ite C* Nic' e8ecte$e u!#r
%er8#r6!te reduse $e )ru%u$ui se %#t rs8r!)e i! 6#d direct
su%r i!di"idu$ui' %ri! %ris6 rec#6%e!se$#r su %recieri$#r
)e!er$e %e cre $e %ri6este*
Cu u! crcter 6i c#6%$e@ se 6!i8est con!lictele
inter#rupuri' cre %r dese i!tre su(di"i7iu!i$e 8u!cti#!$e
$e #r)!i7tiei* Aceste c#!8$icte duc' i! )e!er$' $ crestere
c#e7iu!ii )ru%u$ui si $#i$ittii i!tre 6e6(rii cestui*
I6%#rt!t cre este c#rdt 6u!cii i! ecBi% %r#%u!e
!)?tu$ui # ide!ti8icre %uter!ic cu ecBi% di! cre 8ce
%rte' ir ide!ti8icre cu u! !u6e )ru%' s cu6 s1 6i
rtt' %re)teste tere!u$ %e!tru c#!8$icte$e #r)!i7ti#!$e*
0* ozitia #cu%t de ct#rii i6%$icti i! c#!8$ict !e
?ut s 8ce6 # disti!ctie i!tre con!lictele si"etrice si
con!lictele asi"etrice* C#!8$icte$e %r 8rec"e!t i!tre %rti cre
4.
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
u %#!dere di8erit' cu6 r 8i # 6?#ritte si # 6i!#ritte' u!
)u"er! $e)iti6 si u! )ru% de re(e$i' u! %tr#! si !)?tii si*
Aceste c#!8$icte su!t si6etrice' ir rdci! $#r se
)seste !u tt i! %r#($e6e su s%ecte 8iresti' cre %#t di"i7
%rti$e' ci cBir i! structur %rti$#r* Ou)B 9i$$ si c#$(#rt#rii
+2000- susti! c' 8r i7(uc!ire u!ui c#!8$ict' se %re c #
structur dt de r#$uri si re$tii !u %#te 8i scBi6(t* I!
c#!8$icte$e si6etrice structur este st8e$ c#!stituit' i!ct
%este$e 6re i$ i!)Bite i!t#tdeu! %e ce$ 6ic* Si!)ur
s#$utie este scBi6(re structurii' dr cest !u este !ici#dt
i! i!teresu$ %este$ui 6re* Pri! ur6re' !u e@ist re7u$tte de
ti% csti)1csti)' ir %rte trei !u %#te dect s1si u!esc
8#rte$e cu %este$e 6ic %e!tru se ?u!)e $ # s#$utie* I! c7
c#!trr' %estii 6ri 8c e8#rturi s se 6e!ti! $ %utere si s1i
6e!ti! su( c#!tr#$ %e cei 6ici*
4* Du% #radul de intensitate' %ute6 6e!ti#!
disc#!8#rtu$' !ei!te$e)ere' i!cide!te$e' te!siu!e' cri7 si
r7(#iu$* Disc#!8#rtu$ este u! se!ti6e!t i!tuiti" c $ucruri$e !u
su!t !#r6$e' cBir dc !u %#te 8i de8i!it %recis stre
c#!8$ictu$* I!cide!tu$ irit i! ti6% si st $ (7 u!#r c#!8$icte
6i i!te!se' dc !u su!t uitte* U! i!cide!t %#te 8i' i! si!e' #
%r#($e6 si6%$' dr dc este )resit i!te$es %#te esc$d
i! te!siu!e* Nei!te$e)ere este # 8#r6 de c#!8$ict cu7t de
%erce%tii )resite' $i%s de $e)turi i!tre %rti si # c#6u!icre
de8ectu#s* I! 8i!e' te!siu!e' cri7 si r7(#iu$ su!t 8#r6e
e@tre6e $e c#!8$icte$#r: #6e!ii i!trec 6sur si se $s
d#6i!ti de se!ti6e!te*
5* I! cee ce %ri"este !or"a c#!8$ictu$ui' %ute6 de#se(i
con!licte latente si con!licte "ani!este. U!e#ri se %#te #(ser"
c i!terese$e %rti$#r su!t i!c#6%ti(i$e' dr e$e !u su!t
i!)ri?#rte de ceste i!c#6%ti(i$itti* 9#ti"e$e %#t 8i 6u$ti%$e:
triu68u$ rtiu!ii' ut#c#!tr#$' $i%s i!8#r6tii$#r etc* Aceste
su!t de!u6ite con!licte latente.
50
Ioan CRCIUN
A$te#ri' c#!8$icte$e se 6!i8est "i7i(i$' "!d 8#r6e
6i 6u$t su 6i %uti! "i#$e!te* E@ist u!e$e c#!8$icte cre se
des8s#r cBir 8r "i#$e!t su c#!str!)ere'
i!c#6%ti(i$itti$e de i!terese 8ii!d (#rdte i!tr1# 6!ier
%ci8ist* Acest ti% de c#!8$ict 6!i8est %#te "e cBir e8ecte
%#7iti"e* S#cietti$e %#t %r#)res c!d !e"#i de scBi6(re
este recu!#scut de %rti' cBir dc cest ser"este 6i 6u$t
u!#r di!tre 6i!#ritti*
C#!8$icte$e %ci8iste su %s!ice' ur6e7 6#de$u$
ut#re)$rii i!c#6%ti(i$itti$#r %rti$#r' 8#$#si!d dre%t criterii
de ut#re)$re 8ct#ri %recu6 c#!stituti si $e)i$e !ti#!$e'
re)u$i$e de dre%t i!ter!ti#!$' structur 86i$i$' de c$s su
de c$!' c#duri$e re$i)i#se' dti!i$e si #(iceiuri$e' de7(teri$e
su discursuri$e etc* Aceste 6ec!is6e %#t 8i i!8#r6$e
c#!stii!t s#ci$ su trditie' su %#t 8i i!stituti#!$i7te
8#r6$ su sttute* U! e@e6%$u c$sic de (#rdre %ci8ist
c#!8$ictu$ui este re%re7e!tt de $e)eri$e e$ect#r$e $i(ere* CBir
dc e@ist i!c#6%ti(i$itti i!tre di8erite$e )ru%uri s#ci$e
%rtici%!te $ ctu$ e$ect#r$' deci7i 8i!$ este t#tusi
res%ectt de t#ti*
9ec!is6e$e de s#$uti#!re c#!8$icte$#r %ci8iste %#t
8i trditi#!$e su 6#der!e' $#c$e' !ti#!$e su i!ter!ti#!$e*
Ase6e!e 6ec!is6e #%ere7 e8icie!t i! di"erse 7#!e di!
$u6e' cu!#scute c 8ii!d Mzone de pace' 6e!ti!!du1$e i!
8r c#!8$icte$#r distructi"e su "i#$e!te*
C#!8$icte$e %#t de"e!i violente tu!ci c!d %rti$e
d#%t 6i?$#ce !e%ci8iste de ti!)ere %r#%rii$#r sc#%uri'
i!cerc!d s d#6i!e su s distru) i!teresu$ %rtii d"erse*
Pre7e!t %e scr $r) "i#$e!tei i! $u6e 8ce s !e )!di6
dc !u cu6" "i#$e!t su 6e!i!tre cu "i#$e!t re%re7i!t
stre !tur$ $ucruri$#r: c#6%#rt6e!tu$ u6! este i!ere!t
)resi"' ir r7(#ie$e si c#!8$icte$e "i#$e!te su!t i!e"it(i$e* Si
t#tusi "i#$e!t !u este %re7e!t i!t#tdeu!' ir c#!8$icte$e
5,
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
"i#$e!te !u su!t i!e"it(i$e* Vi#$e!t este %re7e!t !u6i i!
!u6ite circu6st!te* It cte" e@e6%$e:
1 %rti$e i6%$icte ridic %r#($e6e ese!ti$e' cre
6e!i!t c#6%ti(i$itte i!terese$#r $#r: c#6%etiti
%e!tru resurse !tur$e' c#!tr#$u$ )u"er!6e!t$ su
terit#ri$' ide#$#)i de )u"er!re etc*N
1 %rti$e i6%$icte re%re7i!t c#6u!itti re)i#!$e'
)ru%uri et!ice' re$i)i#se su 8ctiu!i %#$itice
e@tre6isteN
1 %rti$e i6%$icte 8#$#sesc 8#rt su 6e!i!t cu
8#$#sire 8#rtei: "i#$re dre%turi$#r #6u$ui' ci#c!iri
et!ice' re%resiu!i' )e!#cid' $#"ituri de stt' ter#ris6'
r7(#i !uc$er' r7(#i c#!"e!ti#!$ etc*N
1 i!teresu$ %rti$#r %e!tru su%u!ere su c#!tr#$u$
su%r !u6it#r 7#!e )e#)r8ice: c#!8$icte
re)i#!$e' i!ter!ti#!$e' stte1s%#!s#r %e!tru
ter#ris6 etc*
Aceste circu6st!te su!t ese!ti$e %e!tru i!te$e)e
di6e!siu!i$e si crcteristici$e c#!8$icte$#r si %e!tru c#6%r
%rticu$ritti$e cest#r %e di8erite et%e $e des8surrii $#r*
6* Di! %u!ct de "edere $ duratei si evolutiei* "e6
c#!8$icte s%#!t!e' cute si cr#!ice* Con!lictele spontane %r
(rusc' su!t )reu de %re"7ut' su!t de scurt durt si se
6!i8est $ !i"e$ i!ter%ers#!$* Con!lictele acute u # e"#$utie
scurt' dr su!t de#se(it de i!te!se' i! ti6% ce con!lictele
cronice u cu7e scu!se' )reu de ide!ti8ict' cu e"#$utie $e!t
si de $u!) durt*
Du% ce$si criteriu' Con!lict Researc/ Consortiu" de
$ U!i"ersitte di! C#$#rd# %r#%u!e diB#t#6i con!licte de
ter"en scurt si con!licte de ter"en lun#* C#!8$icte$e de ter6e!
scurt %#t 8i s#$uti#!te re$ti" us#r' cci i6%$ic i!terese
!e)#ci(i$e* Acest i!se6! c este %#si(i$ s se )sesc #
s#$utie cre s stis8c i!terese$e 8iecrei %rti' ce$ %uti!
%rti$* C#!8$icte$e de ter6e! $u!) re7ist s#$uti#!rii si
52
Ioan CRCIUN
i6%$ic de #(icei %r#($e6e i!t!)i(i$e' cre !u %#t 8i !e)#cite
+c' de e@e6%$u' di8ere!te "$#rice 8u!d6e!t$e-* Ne"#i$e
8u!d6e!t$e de securitte' ide!titte si recu!#stere
dec$!se7 dese#ri st8e$ de c#!8$icte' %e!tru c !ici u!u$ di!
ceste s%ecte !u este !e)#ci(i$*
/* Idee de7ir(i$ittii u!#r c#!8$icte %#7iti"e c#!duce
$ c$si8icre c#!8$icte$#r i! 8u!ctie de e!ectele su re7u$tte$e
%e cre $e u i! #r)!i7tii* Disti!)e6' st8e$' c#!8$icte
8u!cti#!$e si c#!8$icte dis8u!cti#!$e* Pers%ecti"
i!tercti#!ist !u c#!sider c t#te c#!8$icte$e su!t (u!e*
U!e$e c#!8$icte i!s susti! #(iecti"e$e si i6(u!ttesc
%er8#r6!te$e ceste c#!8$icte su!t !unctionale' e8icie!te ir
$te$e ($#cBe7 cti"itti$e c#!8$icte dis!unctionale'
distructi"e*
I!c#6%ti(i$itti$e i!tre %rti %#t %re tt i!
circu6st!te #(iecti"e +!i"e$ sc7ut de "it' scBi6(ri
de6#)r8ice su 6iscri $e %#%u$tiei' !i"e$ teB!#$#)ic sc7ut
etc*-' ct si i! circu6st!te su(iecti"e cu$ti"re
rese!ti6e!te$#r s#ci$e' rsi$e' cu$ti"re !#i$#r ide#$#)ii etc*'
ir ti6%u$ este u! 8ct#r i6%#rt!t*
Ca')ele con+lictelor -iolente
C#!8$icte$e "i#$e!te su!t deter6i!te de cu7e 6u$ti%$e
si i!terc#!ectte' cre %#t 8i c$si8icte c 8ii!d indirecte su de
structur +%r#"#cte de siste6- si directe +%r#"#cte de
e"e!i6e!te$e i! curs-* De se6e!e' 8ct#rii cre )e!ere7
c#!8$icte$e "i#$e!te %#t "e crcter i!ter! su e@ter! i! r%#rt
cu re$u$ 8$t i! c#!8$ict*
Cauzele indirecte su!t deter6i!te de deteri#rre
6ediu$ui' crestere !u6ru$ui %#%u$tiei' c#6%etiti %e!tru
resurse' 6#ste!ire $st de r7(#iu$ rece' srci' %rte!e!t
et!ic* Aceste su!t u!e$e e@e6%$e de cu7e de siste6 ce %#t
50
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
%r#duce c#!8$icte "i#$e!te* Cu7e$e de siste6 $e c#!8$icte$#r
su!t #6!i%re7e!te si 8ecte7 c#6u!itti $r)i de #6e!i* E$e
8ecte7 i! ti6% e"#$uti c#!8$ictu$ui si %#t 8i c#6(tute %ri!
%r#)r6e i!ter!ti#!$e su %#$itici )u"er!6e!t$e i!dre%tte
i! cest directie* Re7u$tte$e i!s %r %e ter6e! $u!)*
Cauzele directe su!t %r#"#cte de %r#($e6e$e di!
siste6u$ s#ci$ si %#$itic' %r#($e6e$e di! %r#cesu$ de
c#6u!icre i!stituti#!$' cti"itte i!stitutii$#r !)re!te i!
6e$i#rre e8ecte$#r i!directe su%r %#%u$tiei* P#$itici$e
)u"er!6e!t$e' #r)!i7tii$e s#ci$e' %r#)r6e$e de re8#r6e
ec#!#6ice' %r#($e6e$e )e!erte de $i(er$i7re %#$itic'
6i$itri7re si ?ut#ru$ 6i$itr e@ter! %#t 8i surse directe $e
c#!8$icte$#r "i#$e!te*
Cauzele interne si e:terne re%re7i!t # $t di6e!siu!e
6?#r ce i!8$ue!te7 %#7iti u!ei tri i! s%ectru$ %ce
c#!8$ict* Act#rii i!ter!i si cei re)i#!$i %#t i!cur? su ?ut
d#%tre ce$#r 6suri reduc te!siu!i$e si e$i6i! %#si(i$itte
u!ui c#!8$ict "i#$e!t +s%re e@e6%$u' %ri! i6%$icre ce$ei de1
trei %rti-* Aceste cu7e %#t 8i' $ r!du$ $#r' directe su
i!directe*
U!e$e c#!8$icte %#t "e cauze i"ediate* 8ii!d %r#duse
direct de ctiu!i su e"e!i6e!te cu # e"#$utie i6%re"i7i(i$ si
cre de"i! r%id "i#$e!te +de e@e6%$u' %r(usire u!ui )u"er!'
ur6t de # re(e$iu!e u!ui )ru% cre "re s %rei %utere
%ri! 8#rt-*
Dinamica con+lictelor
As cu6 6 rtt !teri#r' %ute6 disti!)e di8erite
8#r6e de 6!i8estre c#!8$ictu$ui i! 8u!ctie de )rdu$ de
c##%erre su de )rdu$ de #sti$itte rtt de %rti* De
se6e!e' sti6 c ceste )rde de i!terctiu!e %rti$#r i!
c#!8$ict %#t 8i #rd#!te %e u! c#!ti!uu6 %ce "i#$e!t
54
Ioan CRCIUN
structur$' cre %$ec de $ r6#!i t#t$ i!terese$#r si
?u!)e $ susti!ere t#t$ r7(#iu$ui* Acest c#!ti!uu6 rt
i!s c e@ist u!e$e su%r%u!eri i!tre %ce si r7(#i'
su%r%u!eri cre u )e!ert %riti u!#r c#!ce%te %recu6
Mrazboi rece* Mrazboi !ierbinte* Mrivalitate* Mbuna
vecinatate* Maliante* Mrelatii speciale etc*
Di8erite$e stri $e c#!ti!uu6u$ui r6#!ie 1 r7(#i t#t$
re%re7i!t sdr u! 8e$ de (r#6etru $ %cii si c#!8$ictu$ui si
%e cre !e %r#%u!e6 s i$ !$i76 i! c#!ti!ure*
Ar"onia %#te 8i de8i!it c # re$tie i!tre c#6u!itti si
!tiu!i i! cre !u e@ist !ici u! c#!8$ict "irtu$ de i!terese su
"$#ri* U! e@e6%$u i! cest se!s %#te 8i c#!sidert
se!ti6e!tu$ de s#$idritte %e cre 6e6(rii u!#r )ru%uri
s#ci$e disti!cte su cette!ii u!ei tri i$ !utresc tu!ci c!d
i6%rtsesc # cu7 c#6u!*
acea durabila?puternica?pozitiva su' %ur si si6%$u
pacea i6%$ic u! i!$t !i"e$ de c##%erre' "!d c#!stii!t
e@iste!tei c#!8$ictu$ui de i!terese* Prti$e c#!sider (u!e$e
re$tii 6i %resus dect %r#%riu$ i!teres* I!terese$e se%rte su!t
i!de%$i!ite %ri! 6ec!is6e i!stituti#!$i7te' %ci8iste' sttute
i!tre %rti' !e8ii!d !ecesre 6ec!is6e 6i$itre %e!tru
si)urre securittii $#r* C##%erre re $ (7 "$#ri si
ide$uri c#6u!e' res%ectu$ 8t de i!stitutii$e sttu$ui' 8t de
dre%tu$ $ #%i!ie si 8t de %r#cesu$ de $ure deci7ii$#r*
9!i8estri$e "i#$e!te su re%resiu!i$e su!t "irtu$ i6%#si(i$e*
Ce$e 6i (u!e e@e6%$e i! cest se!s %#t 8i c#!siderte
de7(tere %#$itic si i!teresu$ )e!er$ $ !i"e$ !ti#!$ i!
re$tii$e di!tre SUA si C!d su %r#cesu$ de reu!i8icre
Fer6!iei*
acea stabila su Mpacea rece este crcteri7t de
res%ectu$ reci%r#c $ %rti$#r si de (se!t "i#$e!tei' dr
c#6u!icre este $i6itt $ strictu$ !ecesr si !u6i i! cdru
#8ici$* Aiecre %rte isi %r#6#"e7 %r#%rii$e "$#ri si
ur6reste i!de%$i!ire %r#%rii$#r sc#%uri si ide$uri* Ntiu!i$e
55
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
%#t i!tr i! c#6%etitie i! 6u$te 6#duri' dr c#6%etiti di!tre
e$e ur6e7 re)u$i de c#6u! c#rd cce%tte' ir dis%ute$e' i!
)e!er$' !u de)e!ere7 i! 6!i8estri "i#$e!te* C#!8$icte$e
"i#$e!te !u su!t t#t$ e@c$use' i!s su!t 8#rte %uti! %r#((i$e*
E@e6%$e i! cest se!s %#t 8i c#!siderte re$tii$e di!tre SUA si
U!iu!e S#"ietic di! %eri#d de s8rsit !i$#r C60'
cu!#scut c %eri#d &dete!t' re$tii$e di!tre SUA si Rusi si
SUA si CBi! de $ i!ce%utu$ !i$#r C.0' re$tii$e di!tre Isre$ si
OEP de $ s8rsitu$ !u$ui ,..6 etc*
acea instabila' su Mrazboiul rece i6%$ic e@iste!t
u!#r te!siu!i si sus%iciu!i "i7i(i$e i!tre %rti' cu i7(uc!iri
"i#$e!te s%#rdice' s%re e@e6%$u re$tii$e di!tre SUA si Ir!*
Acest este cee ce 6 !u6it !teri#r pacea ne#ativaM
crcteri7t de u! !i"e$ sc7ut de "i#$e!t si de (se!t
re$tii$#r %riete!esti' 6i(i$e i!tre %rti' 6#ti" %e!tru cre e$e
!u %#t )r!t !e8#$#sire 8#rtei su 6e!i!trii cu 8#$#sire
8#rtei %e!tru ti!)ere #(iecti"e$#r si ide$uri$#r %r#%rii* Pce
este te!si#!t' "!d # e"#$utie si!u#s' ir 8#rte$e r6te
su!t 6e!ti!ute c 8ct#r de i!ti6idre* Ac#rduri$e 6utu$e
i!tre %rti su!t 8#rte %uti!e su $i%sesc cu des"rsire*
C!d u! di! %rti este cu 6u$t 6i %uter!ic dect
ce$$t' "i#$e!t !u %re dect i! 6sur i! cre %rte 6i
s$( 8ce 8t !i"e$u$ui %resiu!i$#r %rtii 6i %uter!ice* Pe
cest 8#!d este %#si(i$ %riti u!#r cri7e su cBir u!#r
r7(#ie* Re%resiu!i$e )u"er!6e!t$e su%r u!#r )ru%uri
s#ci$e re%re7i!t %ri!ci%$u$ c#!8$ict i!ter! de cest ti%*
Criza este ti%u$ de c#!8$ict crcteri7t de c#!8ru!tri
te!si#!te i!tre )ru%uri r6te 6#(i$i7te* Aceste 8#rte su!t
t#tusi de di6e!siu!i reduse si %#t 8i !)?te i! ci#c!iri
"i#$e!te #c7i#!$e' %e 8#!du$ u!#r re$tii e@tre6 de te!si#!te
i!tre %rti* E@e6%$e edi8ict#re i! cest se!s %#t 8i c#!siderte
re$tii$e di!tre SUA si U!iu!e S#"ietic de $ s8rsitu$ !i$#r
C50' re$tii$e di!tre TiL! si CBi! su C#ree de N#rd si
C#ree de Sud di! 7i$e$e !#stre* Pr#((i$itte u!ui r7(#i
56
Ioan CRCIUN
este 8#rte ridict' s cu6 8#st %e ti6%u$ ce$e(rei cri7e
rcBete$#r di! Cu(' i! ,.62* I! c#!te@t !ti#!$' cri7e$e
i!se6! e@iste!t c#!ditii$#r %e!tru u! r7(#i ci"i$ i6i!e!t
su %e!tru # stre de de7#rdi!e )e!er$ su c#$%s s#ci$*
Razboiul este stre $ui &t#tu$ %ierdut' susti!ut de
c#!8ru!tre 6i$itr di!tre r6te #r)!i7te* P#te i!c$ude
r7(#ie $#c$e de 6ic i!te!sitte' r7(#iu$ de )ueri$'
r7(#iu$ ci"i$' !rBi' r7(#iu$ i!terstte*
A!$i7!d cest de$i6itre )rdu$ %e c#!ti!uu6u$
%ce c#!8$ict' #(ser"6 c e re # serie de i6%$ictii
%rctice* Ast8e$' !$i7 !e su)ere7 c tt %ce' ct si
c#!8$ictu$ rre#ri' dc !u !ici#dtY !u %r di!tr1# dt'
%ri!tr1# scBi6(re r%id si (rusc di!tr1# stre i! $t' ci se
8$ i!tr1# di!6ic c#!ti!u* Re$tii$e !u e"#$ue7 de $
%ce t#t$ $ r7(#iu$ t#t$' 8r # trecere %ri! stri
i!ter6edireN %! si r7(#iu$ rece cu!#scut %eri#de de
te!siu!e ridict' de #sti$itte dec$rt' dr si %eri#de de
re$@re +dCtente-*
O $t su)estie se re8er $ c#!8$icte$e %ci8iste cre !u
su!t de !tur s %r#duc i!)ri?#rre dect i! 6sur i! cre e$e
e"#$ue7 s%re c#!8$icte "i#$e!te* De cee' de 6@i6
i6%#rt!t i! studiu$ !#stru "#r 8i c#!8$icte$e "i#$e!te*
Acest (r#6etru $ %cii si c#!8$icte$#r' s cu6 8#st
e$ %re7e!tt' este i! 6sur s !e #8ere %ri6 idee su%r
st#%rii c#!8$icte$#r si i6%iedicre tr!s8#r6rii $#r i!
c#!8$icte "i#$e!te*
C#!8$icte$e su!t' sdr' i!tr1# di!6ic c#!ti!u:
"i#$e!t %#te s %r' s cresc' %e!tru c %#i s scd i!
i!te!sitte* Ai)ur !r* 2 %re7i!t stdii$e de e"#$utie
c#!8$icte$#r i!ce%ut' %#)eu si s8rsit si !i"e$uri$e $ cre
ceste de"i! "i#$e!te* A@ #ri7#!t$ e@e6%$i8ic stdii$e de
e"#$utie c#!8$icte$#r i! ti6%' i!ce%!d cu ce$e i!ci%ie!te'
c#!ti!u!d cu ce$e de %#)eu si i!cBei!d cu ce$e 8i!$e* A@
"ertic$ 6s#r !i"e$u$ c#!8$ictu$ui' 8#$#si!d dre%t u!itte de
5/
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
6sur )rdu$ de c##%erre di!tre %rti$e i! de7c#rd* Fr8icu$
i! si!e descrie 6#du$ i! cre "i#$e!t creste si scde %e durt
c#!8$ictu$ui*
C#!8$icte$e su!t c#6%use di! 87e s%eci8ice* I! 87
%re6er)t#re su!t sesi7te c#!8$icte$e $te!te su cBir
6!i8este' 8r 8i i!s e"$ute c 8ii!d !e)ti"e i!c* I! 87
de esc$dre se %u!e i! 6iscre # di!6ic s%eci8ic' cre
cuti7e7 c#!8$ictu$* I! 87 de &$6urire& i!teresu$ se
c#!ce!tre7 %e rede8i!ire si re#r)!i7re c#!"ietuirii* T#te
ceste 87e 6i su!t cu!#scute si su( !u6e$e de Hrc $
c#!8$ictu$uiH* Ir %e!tru i!te$e)e t#te ceste 87e su!t
!ecesre c#6%ete!te s%eci8ice i! cee ce %ri"este %re#cu%re
cu c#!8$ictu$' restr!)ere cestui' res%ecti" cti"itti$e de
rec#!ci$iere*
Acest i6)i!e cic$u$ui de "it $ c#!8$ictu$ui
si6%$i8ic 8#rte 6u$t re$itte* I! 6u$te c7uri c#!8$icte$e
re"i! de $ stdii "!ste $ stdii !teri#re' s%re e@e6%$u
u!e$e c#!8$icte 8$te i! stdiu$ de restr!)ere %#t re"e!i' i!
!u6ite circu6st!te' 8#rte us#r $ stdiu$ de "i#$e!t ridict*
Dr' #ricu6 r e"#$u' c#!8$icte$e cu!#sc u! stdiu i!ci%ie!t'
u!u$ de e"#$utie 6@i6 te!siu!i$#r si i!te!sittii
"i#$e!te$#r si u! stdiu 8i!$' de sti!)ere* CBir dc si6%$i8ic
re$itte' cest di)r6 re # i6%#rt!t 6re' %e!tru
8%tu$ c !e ?ut s 8ce6 di8ere!tiere i!tre di8erite$e stdii si
!i"e$uri $e c#!8$ictu$ui si' st8e$' s discer!e6 c#rect su%r
6#d$itti$#r de i!ter"e!tie %e!tru s#$uti#!re cest#r*
A!$i7!d di!6ic %r#cese$#r c#6%#rt6e!t$e
i!tercti"e' tt $ !i"e$ i!di"idu$' ct si $ !i"e$ c#$ecti"' se
%#t 8ce %recieri su%r 6#6e!tu$ui i! cre ceste de"i!
!t)#!iste' ir "i#$e!t %#te creste su !u* Esc$dre
c#!8$ictu$ui %#te 8i "ertic$' tu!ci c!d c#6%#rt6e!tu$ #sti$
creste i! i!te!sitte' su #ri7#!t$' tu!ci c!d
c#6%#rt6e!tu$ #sti$ r6!e $ ce$si !i"e$' dr isi e@ti!de
ri de cu%ri!dere* I! e"#$uti $ui' u! c#!8$ict %#te ur6
52
Ioan CRCIUN
6(e$e 8#r6e de esc$dre si6u$t! su succesi"* Acest
%#te 8i cu7t tt de %rti$e 8$te i! c#!8$ict' ct si de
ctiu!i$e u!ei trei %rti' i!terest de e"#$uti c#!8$ictu$ui i!
se!s %#7iti" su i! se!s !e)ti"*
S%ir$ e"#$uti" c#!8$ictu$ui este $i6e!tt de #
serie de 8e!#6e!e s#ci#%siB#$#)ice deri"te di!
c#6%#rt6e!tu$ si 6#du$ de ctiu!e %rti$#r* O6e!ii de"i!
6i 6u$t 6#ti"ti' dect i6%$icti i! $u%t' # stre de
i!)ri?#rre c#!ti!u se i!st$e7' ir ti6%u$ i!ce%e s %rese7e
su%r siste6u$ui deci7i#!$* Prti$e i!ce% s1si studie7e
reci%r#c ctiu!i$e si c#6%#rt6e!tu$' %r#%ri cu7 8ii!d
%recit c 8ii!d ce dre%t' i! ti6% ce cu7 %rtii d"erse
este %recit c 8ii!d %ri!ci%$ surs c#!8$ictu$ui* U!e#ri
cBir cte$e de (rut$itte su!t %recite c 8ii!d ?usti8icte*
Liderii %#t de"e!i 6u$t 6i !)?ti i! %#7itii$e $#r' de
i!dt ce cest $ucru este dus $ cu!#sti!t #%i!iei %u($ice: ei
de"i! 6u$t 6i %uti! dis%usi s (t i! retr)ere si' dc e@ist
# c#6%etitie %e!tru %#7iti de $ider' tu!ci cest " 8i
csti)t de ce$ cre " rt 6i 6u$t deter6i!re si " 8i
%erce%ut 8i 6i c%(i$ s c#!duc $u%t* LedersBi%1u$ "
ced i! 8t 6i$it!tis6u$ui' ir !)?6e!tu$ %e!tru $u%t
creste* O dt ce c#!8$ictu$ i %r#%#rtii' creste i!8$ue!t
s%eci$isti$#r i! 8#$#sire 8#rtei su%r %#$itici$#r
)u"er!6e!t$e su c#!ducerii #r)!i7tii$#r* Lu%t r6t
" e@ti!de discutii$e' dt#rit !#i$#r %r#($e6e %rute' %recu6
si i6%$ictii$#r deri"te di! ceste* Prti$e i! c#!8$ict se "#r
strdui' i! )e!er$' s cute s#$utii %e!tru c#!ti!ure $u%tei si
6i %uti! s#$utii %ci8iste*
C#!str!)eri$e si "i#$e!t "#r descur? c#6u!icre
i!tre %rti$e 8$te i! c#!8$ict' $i6it!d #%#rtu!itti$e de
c#6%r#6is* CBir $i%s rectiei u!ei %rti %#te 8i %erce%ut c
# s$(iciu!e' cre %#te i!cur? ce$$t %rte s c#!ti!ue
$u%t*
5.
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
Esc$dre c#!8$ictu$ui %#te 8ect # trei %rte'
cre si6te c i6%$icre ei i! c#!8$ict %#te 8i 8#$#sit %e!tru
ti!)ere %r#%rii$#r i!terese* Acest 8%t " tr)e du% si!e
i6%$icre si $t#r %rti' 8%t ce %#te 8ect !e)ti" su
%#7iti" e"#$uti c#!8$ictu$ui' i! 8u!ctie de titudi!e cest#r*
Pre-enirea con+lictelor
P#si(i$e$e e8ecte !ed#rite $e c#!8$icte$#r !ecesit
i!ter"e!ti r%id %e!tru %re"e!ire' e"itre si st#%re
"i#$e!te$#r* De cee este 8#rte i6%#rt!t recu!#stere
)er6e!i$#r u!ui c#!8$ict si' i! ce$si ti6%' d#%tre 6suri$#r
si $#cre resurse$#r !ecesre st#%rii cestui* A !tici% u!
c#!8$ict !u i!se6! %reci7 cu e@ctitte c!d' u!de si $ ce
!i"e$ se "#r %r#duce !u6ite e"e!i6e!te cu crcter
c#!8$ictu$* A !tici% u! c#!8$ict i!se6! %reci
%r#((i$itte c !u6ite e"e!i6e!te s de)e!ere7e i! "i#$e!t
su s %r#duc # cri7* Pe!tru cest i!s' este !e"#ie de u!
set de i!8#r6tii "$ide des%re 6#du$ de des8surre
e"e!i6e!te$#r (u7uri i! res%ectre dre%turi$#r #6u$ui'
6iscri $e re8u)iti$#r' cri7e de 8r#!tier' 8$i6e!tu$ %#$itic $
u!#r re)i6uri' cri7e' r7(#ie si de esti6re e"#$utiei
"iit#re cest#r*
Pre"e!ire c#!8$ictu$ui se re8er $ ctiu!i$e cre u $#c
i!i!te c dis%ute$e %#$itice di!tre %rti s i!tre i! cri7 su s
$se $#cu$ "i#$e!te$#r* Pre"e!ire c#!8$ictu$ui %resu%u!e'
sdr' e8#rturi susti!ute %e!tru deter6i! %rti$e s !u
recur) $ 6e!i!tre cu 8#$#sire 8#rtei su $ 8#$#sire
e8ecti" 8#rtei* Acest i!se6! c %re"e!ire c#!8$ictu$ui se
%#te 8ce i! d#u et%e di! cic$u$ !#r6$ $ u!ui c#!8$ict:
i!i!te c cest s ti!) c#te "i#$e!te su du% i!cetre
"i#$e!te$#r' %e!tru e@c$ude rei7(uc!ire $#r* E@ist 6et#de
s%eci8ice de i!ter"e!tie %e!tru %re"e!ire c#!8$ictu$ui si
60
Ioan CRCIUN
c#!struire %cii i! 8iecre di! ceste 87e* Aceste c#!stu i!
%#$itici' %r#)r6e' %r#iecte' %r#ceduri su 6ec!is6e 6e!ite
s i!8$ue!te7e e"#$uti c#!8$ictu$ui i! se!s %#7iti" si' de re)u$'
su!t s%ri?i!ite de ct#ri di! 8r 7#!ei de c#!8$ict: %ers#!e'
)ru%uri s#ci$e' )u"er!e !ti#!$e' #r)!i7tii )u"er!6e!t$e'
!#!)u"er!6e!t$e su de securitte etc*
I6%$e6e!tre #ricrei 6et#de de i!ter"e!tie %e!tru
%re"e!ire c#!8$icte$#r tre(uie 8cut cu 6re te!tie' de#rece
8iecre i! %rte %re7i!t "!t?e si s$(iciu!iN succesu$
%$icrii de%i!de de c#!te@tu$ si circu6st!te$e de e"#$utie $e
c#!8$ictu$ui* De cee' 8iecre 6et#d tre(uie 6i i!ti
i!te$es 8#rte (i!e si (i %#i s se recur) $ i6%$e6e!tre
ei*
C#!ce%tu$ de %re"e!ire c#!8$icte$#r' c si ce$ de
6!)e6e!t $ c#!8$icte$#r' s1u i6%us i! u$ti6u$ ti6% di!
cu7 c#sturi$#r 6teri$e si u6!e de#se(it de ridicte cu cre
se s#$de7 c#!8$icte$e ctu$e' %recu6 si ce$e %#si(i$e i! "iit#r*
Or)!i7tii$e i!ter!ti#!$e si re)i#!$e' ce$e )u"er!6e!t$e
su !#!)u"er!6e!t$e' )u"er!e$e stte$#r i!cerc s de7"#$te
si s i6%$e6e!te7e di8erite strte)ii de e"itre c#!8$icte$#r su
de 6i!i6i7re c#sturi$#r "i#$e!te$#r* Or)!i7ti Ntiu!i$#r
U!ite' U!iu!e Eur#%e!' Or)!i7ti U!ittii A8ric!e'
NATO' OSCE' )u"er!e$e u!#r stte u $!st di"erse i!ititi"e
di%$#6tice' #%ertii de 6e!ti!ere %cii +peace(eepin#- su
ctiu!i u6!itre 6e!ite st#% "i#$e!te$e %e t#te
c#!ti!e!te$e $u6ii* T#te ceste ctiu!i %re"e!ti"e u i!se6!t
6i 6u$t dect e"itre "i#$e!te$#r de 8r#!tier' e$e 8ii!d
i!dre%tte s%re detectre )er6e!i$#r u!#r %#si(i$e cri7e' cu6
r 8i i!c$cre 8$)r!t dre%turi$#r #6u$ui' ci#c!iri et!ice'
c#$%su$ %#$itic $ u!#r stte' 6e!i!tri $ dres i!stitutii$#r
de6#crtice si 6i$itre' r7(#ie ci"i$e etc*
S1u 8cut' de se6e!e' e8#rturi %e!tru crere si
c#!s#$idre siste6e$#r de "erti7re ti6%urie si s%eci$i7re
cest#r %e !u6ite 7#!e de i!teres* I! ce$si ti6%' cercett#ri
6,
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
di! t#t $u6e !$i7e7 c#!c$u7ii$e re7u$tte di! c#!8$icte$e
trecute' i! s%er!t u!ei c#recte %re"i7iu!i ce$#r "iit#re*
T#te e8#rturi$e su!t i!dre%tte s%re re$i7re u!ei $e)turi
te6ei!ice i!tre siste6e$e de "erti7re ti6%urie si ce$e de $ure
deci7ii$#r* I! cest se!s tre(uie re6rct 8%tu$ c !#i$e
teB!#$#)ii di! d#6e!iu$ c#6u!ictii$#r u %er6is u!ui !u6r
t#t 6i 6re de stte ccesu$ si %rtici%re $ crere u!#r
(7e de dte c#6u!e' de 6re i6%#rt!t %e!tru siste6u$
deci7i#!$* Ast8e$' siste6e %recu6 Iu"anitarian Earl-
2arnin# ,-ste" JIE2,K* MRelie!net su United Nations
1epart"ent o! Iu"anitarian A!!airs su!t e@e6%$e edi8ict#re
de distri(uire online i!8#r6tii$#r %e!tru "eri7re ti6%urie
i! d#6e!iu$ c#!8$icte$#r*
Pre"e!ire c#!8$icte$#r este # cti"itte de#se(it de
c#6%$e@' cre %resu%u!e # $r) %rtici%re c#6u!ittii
i!ter!ti#!$e' !e6i%ut!d 8i $st d#r i! )ri? u!ui si!)ur
stt su i! )ri? Or)!i7tiei Ntiu!i$#r U!ite* C tre' t#te
#r)!is6e$e i!ter!ti#!$e' #r)!i7tii$e )u"er!6e!t$e si
!#!)u"er!6e!t$e' )u"er!e$e stte$#r' )e!tii$e 6i$itre si
ci"i$e su!t cBe6te s1si duc c#!tri(uti $ %re"e!ire
"i#$e!te$#r de #rice !tur*
Du% ,..0' dr 6i $es # dt cu i!ce%utu$ sec#$u$ui
DDI' %re"e!ire c#!8$icte$#r si si)urre %cii 6#!di$e u
8#st si c#!ti!u s r6! %ri#ritti$e 8#ru6uri$#r Or)!i7tiei
Ntiu!i$#r U!ite' $e Fru%u$ui F12' $e U!iu!ii Eur#%e!e su
$e Or)!i7tiei %e!tru Securitte si C##%erre i! Eur#%*
O%#rtu!itti$e de de8i!ire u!ui cdru st(i$ si %s!ic
de de7"#$tre stte$#r $u6ii i! cdru$ ec#!#6iei 6#!di$e
su!t susti!ute de 6i 6u$te %r#cese de rese7re r%#rturi$#r
de 8#rte %e %$! 6#!di$:
%r#cesu$ de crist$i7re si 6!i8estre Eur#%ei
c u! ce!tru de %utere si st(i$itteN
de8i!ire u!#r !#i di6e!siu!i $e re$tii$#r de
si)urre securittii di!tre U!iu!e Eur#%e!
62
Ioan CRCIUN
si NATO' %e de # %rte' si i!tre $itii eur#%e!i
si SUA i! cdru$ NATO' %e de $t %rteN
i!terde%e!de!te$e i!terese$#r "it$e $e stte$#r
de6#crtice di! i!tre) $u6e' cre !u %#t
%r#s%er dect i!tr1# $u6e $i%sit de "i#$e!t si
c#!8$icte*
I! cest c#!te@t' de"i!e t#t 6i e"ide!t 8%tu$ c
i!terese$e si #(iecti"e$e de securitte $e stte$#r %#t 8i re$i7te
d#r %ri! c##%erre i!ter!ti#!$' cre s se 6!i8este !u
!u6i i! situtii $i6it' %recu6 ce$e crete i! ur6 tcuri$#r
ter#riste di! ,, se%te6(rie 200, si ,, 6rtie 2004' ci si i!
6#du$ de des8surre cure!t re$tii$#r ec#!#6ice' s#ci$e si
8i!!cire*
C#!trcrre !#i$#r 6e!i!tri %resu%u!e # !#u
res#$idri7re stte$#r $u6ii i! t#te d#6e!ii$e' %ri! st(i$ire
u!#r 8#r6e de ctiu!e c#!?u)t tutur#r !tiu!i$#r cre
i6%rtsesc i!terese si "$#ri c#6u!e*
I! cest se!s' de? e@ist # serie i!tre) de %r#)r6e i!
deru$re' cre c#!tri(uie $ %re"e!ire c#!8$icte$#r %ri! ctiu!i
di%$#6tice' %r#)r6e de de7"#$tre ec#!#6ic' de eductie'
s!tte' de7"#$tre )ricu$turii' i!trire su c#!structi
i!stitutii$#r de6#crtice' res%ectre dre%turi$#r #6u$ui'
u6!itre' i! d#6e!iu$ %rrii su $ dre%tu$ui i!ter!ti#!$*
Cu t#te ceste i!s' c#!8$icte$e su!t 8#rte %re7e!te i! $u6e'
ir cest este se6!u$ c 6i su!t 6u$te de 8cut i! d#6e!iu$
%re"e!irii $#r*
Sol'tionarea constr'cti-a a con+lictelor
I!te!tii$e de re7#$"re c#!8$icte$#r se trduc i! deci7ii
de cti#! i!tr1u! !u6it 6#d i! cdru$ u!ei situtii
c#!8$ictu$e* Pe!tru %ute 8i %re)tit s recti#!e7i $
c#6%#rt6e!tu$ ce$ei$$te %rti' tre(uie cu!#scute 6i i!ti
60
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
i!te!tii$e %e cre cest $e re* 9u$te c#!8$icte i!tr i! 87 de
esc$dre %e!tru c !u se cu!#sc i!te!tii$e ce$ei$$te %rti* Pe
de $t %rte' %#te i!ter"e!i si # dedu($re' de#rece
c#6%#rt6e!tu$ !u re8$ect i!t#tdeu! i!te!tii$e u!ei
%ers#!e* T@#!#6i i!te!tii$#r de (#rdre c#!8$icte$#r se
%#te re$i7 %ri! 8#$#sire d#u di6e!siu!i: )rdu$ de
c##%erre su d#ri!t de stis8cere d#ri!te$#r ce$ui$$t +ct
de c##%er!t este 8iecre %rte i! stis8ce i!terese$e
ce$ei$$te %rti- si )rdu$ i! cre # %rte i!cerc s1si stis8c
%r#%rii$e i!terese +ct de deter6i!t este 8iecre %rte i!
ur6rire %r#%rii$#r i!terese-* Prctic' ce$e d#u di6e!siu!i
cree7 cdru$ distri(uti" si i!te)rti" $ re7#$"rii c#!8$icte$#r*
Nici u! di! ceste i!te!tii de (#rdre c#!8$icte$#r !u
este 6i %er8#r6!t i! si!e' ci 8iecre re r#$u$ ei' i!
c#!8#r6itte cu situti i! cre se des8s#r e%is#du$
c#!8$ictu$* De 8%t' cest 6#de$' cu!#scut su( de!u6ire
TB#6s1Si$6!!' de8i!este cte" #%tiu!i de 6!)e6e!t $
c#!8$ictu$ui' cre %#t "ri di! %u!ct de "edere $ uti$ittii' i!
8u!ctie de c#!te@tu$ i! cre su!t 8#$#site* 9#de$u$ !u tre(uie
"7ut c !#r6 de c#6%#rt6e!t' desi ut#rii d#"edesc #
#recre i!c$i!tie s%re c#$(#rre* Sus! ScB!eider si Ee!1
L#uis Brs#u@ %r#%u! c7u$ ide$' $ u!ei ecBi%e de 6!)eri
c#6%us di! %ers#!e di! di"erse %rti $e $u6ii' cre r %ute
s )esti#!e7e c#!8$icte$e* De e@e6%$u' u! 6!)er di!tr1# tr
u!de e@ist u! de7ecBi$i(ru i! distri(uire %uterii +cu$tu$
%uterii- r %ute 8i te!tt s evite c#!8$ictu$ si s1$ tr!s8ere s%re
"r8u$ ierrBiei' u!de %! $ ur6 se %#te tr!s8#r6 i!
con!runtare* U! $t 6!)er' di!tr1# tr i! cre %ri6e7
cu$tur #rie!tt s%re re$tii' " 8i i!c$i!t 6i de)r( s%re #
%#7itie de acceptare c#!8$ictu$ui*
T#tusi' i!c$i!6 s crede6 c e@ist !u6ite c#!st!te
i! $e)ere i!te!tiei de (#rdre c#!8$icte$#r' i! 8u!ctie de
"ri(i$e$e i!di"idu$e si situti#!$e $e #r)!i7tii$#r
i6%$icte' descrise i! c#!ti!ure*
64
Ioan CRCIUN
,tilul co"petitiv descrie # d#ri!t de 1si stis8ce
%r#%rii$e !e"#i' 8r $u i! c#!siderre i6%ctu$ su%r
ce$ei$$te %rti di! c#!8$ict u! di! %rti este 8#rte
deter6i!t si !u ti!e se6 de e8ectu$ ctiu!i$#r s$e su%r
ce$#r$$ti* Cu $te cu"i!te' se 6@i6i7e7 i!teresu$ %r#%riu si
se 6i!i6i7e7 i!teresu$ ce$ui$$t' c#!8$ictu$ 8ii!d i!cdrt i!
ter6e!ii stricti de casti# L pierdere* C!d %utere este 8#$#sit'
%re e$e6e!tu$ c#erciti"' %#sesiu!e %uterii 8ii!d u!
deter6i!!t $ ti%u$ui de deci7ie uti$i7te %e!tru re7#$" u!
c#!8$ict*
,tilul colaborant re8$ect # situtie i! cre t#te %rti$e
i6%$icte i! dis%ut i!cerc s stis8c t#t$ i!terese$e tutur#r
%rti$#r* Att i6%u!ere i!teresu$ui %r#%riu' ct si c##%erre
su!t 6@i6i7te i! s%er!t #(ti!erii u!ui c#rd i! cre !i6e!i
!u tre(uie s %ird* Acce!tu$ se %u!e %e # situtie de ti% casti#
L casti#* i! cre se %resu%u!e c s#$uti#!re c#!8$ictu$ui %#te
duce 6(e$e %rti i!tr1# situtie 6i (u!*
,tilul ocolitor descrie d#ri!t de su%ri6 u! c#!8$ict
su de se retr)e di! e$* Desi c#!8$ictu$ este recu!#scut' u!
se6e!e sti$ i6%$ic d#ri!t retr)erii su %#$itic strutu$ui
scu!dere c%u$ui i! !isi%* E8icie!t sti$u$ui este $i6itt'
%e!tru c %r#($e6 de 8#!d !u se scBi6(' ci' ce$ 6u$t' este
6!t*
,tilul indatoritor este u! ct "#$u!tr $ u!ei di!tre
%rti' cre c#!sider !ecesr %u!e i6edit c%t c#!8$ictu$ui
%ri! c#rdre ce$ei$$te %rti cee ce d#reste* Crede6 c u!
se6e!e sti$ este 6i rr i!t$!it si %resu%u!e c##%erre cu
ce$$t %rte %e 8#!du$ !esusti!erii i!teresu$ui %r#%riuN
re%re7i!t # situtie i! cre # %rte este dis%us s se
ut#scri8ice*
,tilul concesiv %re c!d 8iecre %rte este dis%us s
cede7e ce"' s 8c u!e$e c#6%r#6isuri !ecesre* I! cest
(#rdre !u e@ist i!"i!)t#ri su i!"i!si i! 6#d c$r' cci
i6%u!ere i!teresu$ui %r#%riu si c##%erre se c#6(i! cu
65
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
?u6tti de 6sur si se cce%t # s#$utie cre 8ecte7
rti#!$itte c#!8$ictu$ui*
Ds I!stitut 8Ir Ariede!s%Rd)#)i> TI(i!)e! 8#r6u$t
,0 re)u$i %e!tru s#$uti#!re c#!structi" $ c#!8$icte$#r*
,* Renuntarea la uzul de !orta.
C!d u! c#!8$ict 6e!i!t s esc$de7e su
esc$dt de?' %rti$e tre(uie s re!u!te $ cte$e ce
6e!i!t i!te)ritte c#r%#r$ su $ 6e!i!tre
d"ersru$ui*
2* ,c/i"barea de perspectiva.
Atri(uire u!i$ter$ "i!ei i6%iedic # %re$ucrre
c#!structi" c#!8$icte$#r* I! 6#6e!tu$ i! cre
c#!8$ictu$ este recu!#scut c 8ii!d # %r#($e6
c#6u!' se descBid si !#i %ers%ecti"e*
0* 1isponibilitatea de a discuta.
Li%s c#!tcte$#r cu ce$$t %rte c#!8$ictu$ duce
$ i!cBidere ci$#r de %$!re c#!8$ictu$ui*
Discutii$e %#t 8ce %#si(i$ # %ri6 de8i!ire
#(iectu$ui c#!8$ictu$ui* Oc7ie i6%#rt!t: %eric#$u$
u!#r !ei!te$e)eri scde*
4* Capacitatea de a dialo#a.
Pri! di$#)' d"ersrii i!"t s se i!te$e) u!u$ cu
ce$$$t' c %rte!eri i! c#!8$ict* A(i tu!ci creste si
dis%#!i(i$itte de )si # s#$utie c#6u!*
5* $edierea.
Nici tu!ci c!d !u se %#te ?u!)e $ u! di$#)
situti !u este i!c dis%ert* Dese#ri cest ?ut
c i!tr1# se6e!e situtie s %r # H tert %rte H
cre s 6edie7e*
6* Increderea.
A%$!re u!ui c#!8$ict %resu%u!e i!credere* De
cee' #rice ctiu!e u!i$ter$ tre(uie s i!cete7e'
%r#%rii$e de6ersuri tre(ui!d s 8ie tr!s%re!te*
66
Ioan CRCIUN
/* 'airpla-;ul.
Pe!tru %$!re c#!8$icte$#r tre(uie s e@iste re)u$i
c#6u!e* Aceste re)u$i "#r "i7 t#te s%ecte$e
c##%errii* Este !e"#ie de i!credere* I!credere
creste tu!ci c!d %rte!erii de c#!8$ict cti#!e7
i! s%irit de 8ir%$Q*
2* E"patia.
Di$#)u$ su 6ediere su!t %r#ceduri %ri!
i!ter6ediu$ cr#r se desc#%er titudi!i$e' !e"#i$e si
i!terese$e %rte!eru$ui* Desc#%eri!du1$e' t#te
ceste "#r 8i $ute i! se6 i! %r#%rii$e ctiu!i* 9i
6u$t' " creste si dis%#!i(i$itte de cce%tre
rs%u!derii %e!tru %r#%ri %rte di! c#!8$ict*
.* Aspectele co"une.
As%ecte$e c#6u!e' si !u d#r ce$e di8erite' "#r 8i
recu!#scute di! ce i! ce 6i 6u$t de %rte!erii de
c#!8$ict* V "e $#c # %r#%iere de c#!"i!)eri$e si
"$#ri$e ce$ui$$t*
,0* Ec/ilibrarea intereselor si concilierea.
Se de7"#$t # !#u re$tie i!tre %rti$e i6%$icte i!
c#!8$ict* I! c7u$ ide$' se " )si # s#$utie cre "
stis8ce' 6cr %rti$' i!terese$e 6(e$#r %rti si
c#!ci$iere " 8i st8e$ %#si(i$*
C s c#!c$u7i#!6' %ute6 8ir6 c i!te!tii$e su!t
variabile in ti"p' cci scBi6(re des8surrii e"e!i6e!te$#r
%#te i6%u!e $te rectii si rec#!ce%tu$i7re %#7itii$#r*
Prctic !e d#"edeste c' i!tr1# c#!8ru!tre' u!e$e %ers#!e
d#resc s csti)e cu #rice %ret' u!e$e d#resc ti!)ere u!ei
s#$utii #%ti6e' $te$e su!t curte!it#re' ir u!e$e su!t 6u$tu6ite
dc i6%rt' %ri! c#6%r#6is' re7u$tte$e %r#cesu$ui c#!8$ictu$'
cBir dc !u su!t ce$e 6i (u!e*
6/
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
Trans+ormarea con+lictelor
I! %#8id i!te!tii$#r trditi#!$e de re7#$"re
c#!8$icte$#r' %e cre de? $e16 det$it' i! u$ti6u$ ti6% se
i6%u!e t#t 6i 6u$t u! !#u ter6e!' trans!or"area con!lictului*
Desi cest !#tiu!e # i!t$!i6 6i i!ti $ E#B! F$tu!)'
cret#ru$ 6et#dei Tr!sce!d' cre %r#%u!e %ce %ri! (#rdre
tr!s8#r6ti" Con!lict Trans!or"ation b- eace!ul $eans*
E#B! Pu$ LedercB descrie %#te ce$ 6i (i!e e"#$uti cestei
(#rdri' cre ur6reste #(ti!ere %cii i! #r)!i7tii*
Ter6e!u$ de trans!or"are c#rd # i!te$e)ere 6i
cu%ri!7t#re' cre %#te 8i e"ide!tit $ 6i 6u$te !i"e$uri*
Idee de tr!s8#r6re !u su)ere7 8%tu$ c e$i6i!6 %ur si
si6%$u su c#!tr#$6 c#!8$ictu$' ci 6i de)r( rt !tur $ui
di$ectic: c#!8$ictu$ s#ci$ trece %ri! !u6ite 87e %re"i7i(i$e'
cre tr!s8#r6 re$tii$e si #r)!i7re s#ci$*
C#!8$ictu$ scBi6( scBe6e$e de c#6u!icre' 8ect!d
st8e$ re$tii$e si #r)!i7re s#ci$' tr!s8#r6 %erce%tii$e
des%re si!e' des%re cei$$ti' %recu6 si %r#($e6e$e 8$te i!
dis%ut* 9#de$u$ $ui LedercB se (7e7 %e u! %r#ces
%rtici%ti"' cre ur6reste crere scBe6e$#r de tr!s8#r6re
c#!8$ictu$ui' i!c$u7!d et%e cu6 r 8i:
,* descoperirea: %rtici%!tii se !)?e7 si
i!tercti#!e7 cu %r#%ri $#r i!te$e)ere su%r 6#du$ui i! cre
8u!cti#!e7 c#!8$ictu$N
2* recunoasterea si structurarea in cate#orii: %u!e
%rtici%!tii i! situti de cre %r#%ri $#r te#rie' %e (7
e@%erie!tei trecute si %e i!te$e)ere' 8ii!d i6%#rt!t c#!tri(uti
procesului de invatareN
0* evaluarea: # dt ce %rtici%!tii u desc#%erit ce
este c#!8$ictu$ si cu6 se re7#$"' ei %#t i!ce%e s e"$ue7e ce i1
?utt si ce !u di! 6#du$ cu6 u )esti#!t c#!8$ictu$N
4* adaptare?re;creare: cest este #c7i de d%t
6#d$itti$e cure!te de )esti#!re c#!8$ictu$ui su de
62
Ioan CRCIUN
e@%$#r !#i strte)ii' %ri! !$i7re %rctici$#r di! cu$turi si
c#!te@te di8eriteN
5* aplicarea practica: stdiu$ 8i!$ $ i!"trii re7#$"rii
c#!8$icte$#r i6%$ic e@ercitii' %ri! cre se e@%eri6e!te7 !#i$e
idei si #%i!iiN 6e6(rii #r)!i7tiei su!t c%(i$i s 8#$#sesc
!#i$e cu!#sti!te si %titudi!i i! situtii de c#!8ru!tre*
A%tu$ c #r)!i7tii$e cre cce%t c#6%r#6isu$ si
c#$(#rre cree7 # c#$itie d#6i!!t i! re7#$"re
c#!8$icte$#r !e 8ce s crede6 c (#rdre tr!s8#r6ti" isi
" )si 6i re%ede tere!u$ de 6!i8estre i! cest ti% de
#r)!i7tii si !u i! ce$e i!cBise' %$8#!te si s#rtite' i! ce$e
di! ur6' esecu$ui*
O(iecti"u$1cBeie i! c7u$ u!ui %r#ces de re7#$"re
c#!8$icte$#r %ri! (#rdre tr!s8#r6ti" este u! c#rd cre d
stis8ctie reci%r#c %rti$#r si i6(u!tteste situti 6(e$#r
%rti* I! (#rdre tr!s8#r6ti"' #(iecti"u$ %ri!ci%$ este
cBir scBi6(re i! (i!e %rti$#r* Prctic' (#rdre
tr!s8#r6ti" re succes tu!ci c!d %rti$e e@%eri6e!te7
succesu$ tt i! c%citte de se i!tri %e si!e' ct si i!
c%citte de re$ti#!re cu cei$$ti*
Pre7e!t6 i! c#!ti!ure cte" 6et#de de re7#$"re
c#!8$icte$#r %ri! (#rdre tr!s8#r6ti":
,* Interventia paci!ista 1 %#te "e $#c i! #rice stdiu
de e"#$utie c#!8$ictu$ui* Tre(uie 6e!ti#!t i!s
8%tu$ c u!e$e 6et#de i!ter"e!ti#!iste %#t 8i 6u$t
6i e8icie!te i! s#$uti#!re c#!8$icte$#r dect
$te$e' i! 8u!ctie de et% de e"#$utie cest#r*
I!ter"e!ti %ci8ist !u tre(uie "7ut d#r di!
%ers%ecti" i6%$icrii c#!structi"e u!ei trei
%rti' 8$t i! 8r c#!8$ictu$ui +!e)#cit#ri'
e@%erti i! )esti#!re c#!8$icte$#r-' ci si di!
%ers%ecti" i6%$icrii directe cBir %rti$#r 8$te
i! c#!8$ict* I!ter"e!ti tre(uie e8ectut cu %ers#!e
su structuri ut#ri7te de #r)!i7tii$e
6.
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
i!ter!ti#!$e' re)i#!$e su !#!)u"er!6e!t$e*
U!e#ri' %e!tru crestere e8icie!tei i!ter"e!tiei %#t 8i
i6%$icte cBir si %ers#!e si structuri %rticu$re'
i!tereste i! s#$uti#!re c#!structi" c#!8$ictu$ui*
2* Avertizarea ti"purie si actiunile preventive su!t
desti!te s te!ti#!e7e su%r 8%tu$ui c #
!u6it situtie c#!8$ictu$ %#te e"#$u ctre u!
curs "i#$e!t si su!t !ecesre ctiu!i %re"e!ti"e
%e!tru st#%re cestei e"#$utii* A"erti7re
ti6%urie !ecesit e@iste!t u!#r structuri
s%eci$i7te i! 6#!it#ri7re !u6it#r 7#!e si
tr!s6itere i!8#r6tii$#r uti$e des%re e"#$uti
e"e!i6e!te$#r' %e (7 cr#r s se %#t e@ecut
ctiu!i$e %re"e!ti"e i! ti6% uti$* 9#6e!tu$ ce$ 6i
%#tri"it %e!tru # i!ter"e!tie %re"e!ti" este tu!ci
c!d c#!8$ictu$ este i!c $te!t*
0* $ana#e"entul crizelor re%re7i!t u! set de
6suri si ctiu!i desti!te #%ri i! u$ti6u$ 6#6e!t
e"#$uti c#!8$ictu$ui ctre u! curs "i#$e!t su
st#% e@ti!dere "i#$e!te$#r ctre r7(#i* Dc
"i#$e!te$e !u u i7(uc!it' i!ter"e!ti i! se!su$
)esti#!rii cri7ei %#te scBi6( cursu$ cestei s%re
u!u$ %ci8ist* I!s dc "i#$e!te$e su!t %ri!ci%$u$
6#d de e@%ri6re i!tre %rti$e i! c#!8$ict' tu!ci
6!)e6e!tu$ cri7ei de"i!e u!u$ 8#rte di8ici$*
Or)!i7tii$e u6!itre si !#!)u"er!6e!t$e'
$turi de u!e$e )ru%uri de cette!i' %#t ?uc u! r#$
ese!ti$ i! c#rdre de ?ut#r "icti6e$#r
"i#$e!te$#r' ir %u($icitte 8cut e"e!i6e!te$#r
%#te duce $ reducere i!te!sittii "i#$e!tei*
I!ter"e!ti %e scr $r) %e!tru 6!)e6e!tu$
e8icie!t $ cri7e$#r !ecesit ctiu!i de ti%u$
peace(eepin#' peace"a(in#' peace en!orce"ent su
peacebuildin#* Acest $ucru tre(uie i!s re$i7t cu
/0
Ioan CRCIUN
6u$t discer!6!t' %e!tru e"it critici$e "e!ite di!
6u$te directii' i! s%eci$ cu %ri"ire $ $e)$itte
i!ter"e!tiei*
4* Consultarile* "edierea si arbitra&ul re%re7i!t
6#d$itti$e de i!ter"e!tie %e!tru scBi6(re
cursu$ui c#!8$ictu$ui' tu!ci c!d cest ti!s
c#te$e "i#$e!tei e@tre6e* C#!tcte$e cu %rti$e i!
c#!8$ict su!t 8#rte di8ici$e i!tr1# st8e$ de situtie'
di! cu7 8%tu$ui c ceste su!t e@tre6 de
!ei!cre7t#re i! $ter!ti"e$e $ s#$uti 6i$itr* Pe
de $t %rte' "!sre u!ei s#$utii !#!"i#$e!te de
ctre u! di! %rti %#te 8i i!ter%rett de ce$$t
%rte c # s$(iciu!e si # %#te i!cur? i!
c#!ti!ure ctiu!i$#r 6i$itre* CBir dc %e
ter6e! scurt re7u$tte$e c#!tcte$#r de ti%u$
c#!su$tri$#r' 6edierii su r(itr?u$ui su!t %uti!
"i7i(i$e' e$e tre(uie %r#6#"te' %e!tru c %e ter6e!
$u!) %#t c#!tri(ui $ crestere i!crederii si
c#!8ide$ittii %rti$#r i!tr1# s#$utie !#!"i#$e!t*
5* Ne#ocierile* concilierea* rezolvarea proble"elor
re%re7i!t 6#d$itti de i!ter"e!tie %e!tru
s#$uti#!re c#!8$ictu$ui' # dt ce cest i!trt i!
87 desti!derii* De i!dt ce c#rdu$ de i!cetre
"i#$e!te$#r 8#st cce%tt' %rti$e su!t i!"itte $
!e)#ciere !ei!te$e)eri$#r* Aceste se %#t des8sur
i! d#u 87e: %re!e)#ciere si !e)#ciere %r#%riu1
7is' 8iecre di!tre e$e !ecesit!d strte)ii si 6et#de
disti!cte* I! 87 de %re!e)#ciere' s%re e@e6%$u'
strte)ii$e tre(uie s ur6resc c#!"i!)ere
%rti$#r de se !)? i! %r#cesu$ de !e)#ciere' ir
!e)#cieri$e %r#%riu17ise tre(uie s ur6resc
)sire u!#r s#$utii c#!crete %e!tru s#$uti#!re
c#!8$ictu$ui* C#!ci$iere este de8i!it c i6%$icre
u!ei trei %rti' crei credi(i$itte este d#"edit
/,
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
de re)u$ # ecBi% s%eci$' i! sc#%u$ 8ci$itrii
c#!tcte$#r di!tre %rti$e i! c#!8$ict' $ ide!ti8icrii
%r#($e6e$#r 6?#re ce stu $ (7 cestui si
i!cur?re i!itierii de !e)#cieri i! cest se!s*
Re7#$"re %r#($e6e$#r i!se6! #r)!i7re u!#r
sesiu!i s%eci$e de $ucru' cu !)?re u!ei trei
%rti' i!$t c$i8ict si i! cu!#sti!t de cu7' i!
cre su!t de7(tute si !$i7te s%ecte$e cre 8c
#(iectu$ c#!8$ictu$ui i! curs' i! sc#%u$ )sirii u!#r
s#$utii creti"e*
I! (#rdre tr!s8#r6ti" c#!8$ictu$ui %ri! u! di!
6et#de$e %re7e!tte %#t 8i d#%tte trei strte)ii:
1 strte)ii de ti% %s1cu1%s +step b- step-N
1 strte)ii de ti% %r#cedur$ +procedural !ra"e.or(-N
1 strte)ii de 8i!$ +end picture-*
Strte)ii$e de ti% %s1cu1%s se re8er $ d#%tre u!#r
%$!uri de ctiu!e )rdu$' cre' %$ec!d de $ su(st!t
c#!8$ictu$ui' s duc $ 6#di8icre tre%tt
c#6%#rt6e!tu$ui di!tre %rti* Strte)ii$e de ti% %r#cedur$ se
re8er $ d#%tre u!#r %$!uri de ctiu!e ce ti! c#!t de
!u6ite %r#ceduri' i)!#r!d su(st!t re$ c#!8$ictu$ui*
Acest strte)ie este i!tr1u! 8e$ si6i$r strte)iei %s1cu1%s'
descris !teri#r' d#r c scBi6(re titudi!ii %rti$#r !u se
8ce ti!!d c#!t de su(st!t c#!8$ictu$ui' ci de !u6ite ceri!te
de %r#cedur* Strte)ii$e ce ti! c#!t de 8i!$ su!t di8erite 8t de
%ri6e$e d#u %ri! cee c isi %r#%u! scBi6(re titudi!ii
%rti$#r %ri! c#!8ru!tre $#r cu ceri!te$e de s#$uti#!re %e
ter6e! $u!) c#!8$ictu$ui*
Aceste 6et#de si strte)ii de i!ter"e!tie %e!tru
s#$uti#!re tr!s8#r6ti" c#!8$icte$#r se %#t %$ic $ t#te
!i"e$uri$e +%ers#!$' $#c$' !ti#!$' re)i#!$ si i!ter!ti#!$
su )$#($- si i! t#te stdii$e de e"#$utie c#!8$icte$#r* P#$itic
di%$#6tic este ce cre crcteri7e7 re$tii$e di!tre %rti i!
c7u$ %cii dur(i$e' ir di%$#6ti %re"e!ti" su %re"e!ire
/2
Ioan CRCIUN
c#!8$ictu$ui su!t ce$e 6i %#tri"ite %e!tru %rei!t6%i!
esc$dre te!siu!i$#r si %e!tru e"itre c#!8ru!tri$#r*
9!)e6e!tu$ cri7e$#r de"i!e !ecesr i! c7u$ i! cre
c#!8$ictu$ ti!s c#te$e u!ei cri7e' dic te!siu!i$e u eru%t i!
"i#$e!t' 8r c cest s de"i! )e!er$i7t* O%ertii$e de
i6%u!ere %cii +peace"a(in#- su 6!)e6e!tu$ c#!8$ictu$ui
se i6%u! i! c7u$ i! cre "i#$e!te$e u ti!s c#te 6@i6e' dic
s1u tr!s8#r6t i! r7(#i' ir #%ertii$e de i!trire %cii
+peace en!orce"ent-' $ 8e$ c ce$e de i6%u!ere %cii' u
6e!ire de 6ut c#!8$ictu$ di! 7#! de e@tre6 "i#$e!t i!
7#! !#!"i#$e!t' i! ti6% ce ctiu!i$e de ter6i!re
c#!8$ictu$ui +con!lict ter"ination- descriu #%ertiu!i$e %e!tru
i!$turre c#!ditii$#r de re$ure "i#$e!te$#r* Dc e@ist
riscu$ re%ri!derii "i#$e!te c#!8$ictu$ui' tu!ci de"i! !ecesre
#%ertii$e de 6e!ti!ere %cii +peace(eepin#-' %e!tru c i!
ce$e di! ur6 #%ertii$e de c#!structie %cii %#stc#!8$ict su
de re7#$utie c#!8$ictu$ui +con!lict resolution?post;con!lict
peacebuildin#- s si)ure i!ter"e!ti i! stdiu$ 8i!$ $
c#!8$ictu$ui' tu!ci c!d cest se i!dre%t ctre rec#!ci$iere*
Me*ierea si con+lictele
Ter6e!u$ H6ediereH %r#"i!e di! $ti!escu$ "ediare* E$
8#st i!tr#dus i! SUA c ter6e! de s%eci$itte i! ,./0 si
8#st %re$ut c tre di! $i6( e!)$e7 i! ce )er6!*
9ediere este !ecesr i!tr1u! c#!8$ict si se 8ce de ctre terte
%ers#!e' !e%rti!it#re si !eutre' cu sc#%u$ de )si # s#$utie
cce%tt de t#te %rti$e i6%$icte*
E@%erie!t rtt c' de $ u! !u6it %u!ct di!
di!6ic esc$drii' u! c#!8$ict !u 6i %#te 8i s#$uti#!t de
ctre %rti* Acest este 6#6e!tu$ i! cre tre(uie s i!ter"i! #
tert %rte' cce%tt de t#ti cei i6%$icti*
Este situti i! cre # %ers#!JecBi% s%eci$i7t su'
i! ce$ 6i ru c7' # %ers#! i! cre %rti$e u i!credere
/0
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
)esti#!e7 %r#cesu$ de c#6u!icre si ?ut $ )sire u!#r
s#$utii cre s c#!duc $ re7#$"re %r#($e6ei*
Ast8e$' %ute6 deduce c e@ist i!t#tdeu! d#u su
6i 6u$te %rti cre %rtici% $ !e)#ciere' e@ist 6ereu u!
c#!8$ict de i!terese i!tre %rti$e su sc#%uri$e ur6rite de
ci!e"' ir %rti$e d#resc 6i de)r(' ce$ %uti! %e 6#6e!t' s
cute # i!te$e)ere' dect s $u%te descBis su s 8#rte7e # %rte
s c%itu$e7e* Desi)ur' tu!ci c!d !e)#cie6 !e ste%t6 $ #
situtie de ti% #8er %ri6este* Ne ste%t6 c 6(e$e %rti
s1si 6#di8ice i!tr1u! 8e$ cereri$e su s#$icitri$e si s cede7e
di! %u!cte$e si r)u6e!te$e $#r de %$ecre* I! scBi6('
!e)#cieri$e cu de"rt creti"e %#t s !u se (7e7e d#r %e
c#6%r#6is' %e!tru c %rti$e %#t s i!"e!te7e # s#$utie cre s
stis8c #(iecti"e$e tutur#r*
Di! %u!ctu$ !#stru de "edere' !e)#ciere %re ce$
%uti! di! d#u 6#ti"e: ,- s cree7e ce" ce !ici # %rte !u
%#te re$i7 i!di"idu$' %ri! 6i?$#ce %r#%rii si 2- s se
re7#$"e dis%ut i!tre %rti* O se6e!e e@%$ictie re7u$t si di!
de8i!iti %e cre # %r#%u!e cde6ici!u$ 9irce 9$it
+,./2- %e!tru cest %r#ces: !e)#cieri$e su!t %r#cese
c#6%etiti"e des8surte i! cdru$ u!#r c#!"#r(iri %s!ice de
ctre d#u su 6i 6u$te %rti' ce cce%t s ur6resc
i6%reu! re$i7re i! 6#d #%ti6 si si)ur u!#r #(iecti"e'
8i@te i! cu%ri!su$ u!ei s#$utii e@%$icite' )ret i! c#6u!*
Litertur de s%eci$itte 6e!ti#!e7 c succesu$ i!
!e)#ciere !u st !e%rt i! 6#du$ i! cre se des8s#r ?#cu$
dis%utei' i! dr6tis6u$ %re7e!trii r)u6e!te$#r' ct 6i $es
i! %r#cesu$ de %$!i8icre' cre re $#c i!i!te de i!ce%ere
di$#)u$ui* Di! %cte' 8#rte 6u$ti !e)#cit#ri !u sesi7e7
!e"#i u!ei %$!i8icri ri)ur#se si te!te si !u %#t re$i7
de"rt 6i7 !e)#cierii' !u1si de8i!esc %r#%rii$e %#7itii si
r6! desc#%eriti i! 8t %rtii d"erse*
Strte)ii$e 8#$#site i! cdru$ %r#cesu$ui de !e)#ciere
su!t si6i$re sti$uri$#r de (#rdre c#!8$icte$#r si i!c$ud:
As(ect
Ne,ociere
*istrib'ti-0
Ne,ociere
inte,rati-0
Ne,ocierea
1n*atoritoare
Structur
resurse$#r
De #(icei #
c!titte 8i@;'
$i6itt; de
resurse cre " 8i
=6%;r:it;
De #(icei #
c!titte
"ri(i$; de
resurse cre "#r
8i =6%;r:ite
De #(icei #
c!titte 8i@;'
$i6itt; de
resurse cre " 8i
=6%;r:it;
Sc#%uri ur6;rite
Ur6;rire
%r#%rii$#r sc#%uri
=! detri6e!tu$
ce$#r $e %;r:ii
#%use
Ur6;rire
sc#%uri$#r se
re$i7e7;
c##%erti"'
=6%reu!; cu
cei$$:i
Su(#rd#!re
sc#%uri$#r
%r#%rii =!
8"#re ce$#r
$e #%#!e!tu$ui
Re$:ii
Acce!t %e re$:i
%e ter6e! scurt'
%;r:i$e !u "#r
6i !e)#ci =!
"iit#r
Acce!t %e re$:i
de ter6e! $u!)'
%;r:i$e %resu%u!
c; "#r 6i $ucr
=6%reu!; =!
"iit#r
P#t s; 8ie %e
ter6e! scurt
+%e!tru =!t;rire
re$:iei- su %e
ter6e! $u!)
+%e!tru
=!cur?re
reci%r#cit;:ii =!
"iit#r-
9#ti":ie
ese!:i$;
9@i6i7re
%r#%rii$#r
re7u$tte
9@i6i7re
re7u$tte$#r
c#6u!e
9@i6i7re
re7u$tte$#r
ce$ui$$t' %e!tru
=!t;rire re$:iei
Cu!#<tere
!e"#i$#r
P;r:i$e =<i cu!#sc
%r#%rii$e i!terese'
dr $e scu!d su
$e %re7i!t;
de8#r6t' %e!tru
6!i%u$re
ce$#r$$:i
P;r:i$e =<i cu!#sc
reci%r#c !e"#i$e
<i =!cerc; s; $e
ti!); %e ce$e
%r#%rii'
res%ect=!du1$e
t#t#dt; %e $e
%;r:ii #%use
O %rte este
8#rte te!t; cu
!e"#i$e %;r:ii
#%use'
re%ri6=!du1$e %e
ce$e %r#%rii
/4
Ioan CRCIUN
c#$(#rre +!e)#ciere i!te)rti"-' c#6%etiti +!e)#ciere
distri(uti"-' si c#6#dre +!e)#ciere i!dt#rit#re- cu
i!terese$e %rtii #%use* Ur6ri!d c$itte re$tii$#r di!tre %rti'
R#Q LeLic>i si c#$(#rt#rii si %re7i!t %e $r) 87e$e
%r#cesu$e $e strte)ii$#r e!u!tte +t(e$u$ ,-*
TA%ELUL <
Ad%tt du%: R#Q LeLic>i' D"id Suders' E#B! 9i!t#!'
Ne#ociation' 9cFrL1Oi$$' B#st#!' ,...*
/5
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
Pr#ceduri$e de 6ediere se (7e7 de re)u$ %e
%ri!ci%iu$ ecBi$i(rrii i!terese$#r* C#!8#r6 cestui %ri!ci%iu'
c#!8$icte$e "#r %ute 8i s#$uti#!te i!tr1u! 6#d 6i e8icie!t si
6i Hie8ti!H tu!ci c!d dre%tte su %utere se 8$ i!tr1u!
%$! secu!d* Acest 6et#d 8#st de7"#$tt $ U!i"ersitte
Or"rd' 8ii!d cu!#scut si su( !u6e$e de &6#de$u$ Or"rd*
E sti%u$e7: HE@ist trei ci %ri!ci%$e de s#$uti#!re
c#!8$icte$#r: ecBi$i(rre i!terese$#r' deter6i!re %#7itii$#r
de dre%t si deter6i!re %#7itii$#r de %utere* Ne)#cieri$e
6e!ite s re7#$"e %r#($e6e$e e@iste!te i$ustre7 c$e
#rie!tt du% i!terese$e %rte!eru$ui de c#!8$ictN %e$u$ $
curti$e de ?ustitie este e@e6%$r %e!tru c$e cre "i7e7
deter6i!re %#7itii$#r de dre%tN )re"e$e si r7(#ie$e %#t 8i
ecBi"$te cu %r#cedur %ri! i!ter6ediu$ crei %#t 8i
deter6i!te %#7itii$e de %utere* N#i crede6 c' i! )e!er$'
ecBi$i(rre i!terese$#r este 6i %uti! c#stisit#re si' st8e$'
6u$t 6i e8icie!t dect u! %r#ces cre' $ r!du$ $ui' este 6i
%uti! c#stisit#r si 6i e8icie!t dect c#!8ru!tri$e i! "edere
d#(!dirii u!ei %#7itii de %utere*
9#de$u$ %re7i!t sse re)u$i %e!tru i6%$e6e!tre u!ui
siste6 e8icie!t de s#$uti#!re c#!8$icte$#r:
,* %$sti i!terese$e %rti$#r i6%$icte i! c#!8$ict i!
ce!tru$ !e)#cieri$#rN
2* e$(#rti %r#ceduri 6e!ite s i!cur?e7e %rti$e
i6%$icte i! c#!8$ict s se se7e di! !#u $ 6s
!e)#cieri$#rN
0* ti!eti $ i!de6! %r#ceduri !ec#stisit#re' (7te
%e %ri!ci%iu$ ?ustitiei su $ %uterii' %e!tru c7u$ i!
cre 6et#de$e de7"#$tte de du6!e"#str* !u du
r#deN
4* #8eriti c#!su$t!t ce$#r 8ectti' %e!tru
%rei!t6%i! i7(uc!ire $t#r c#!8$icteN
5* #rd#!ti di"erse$e %r#ceduri i! 8u!ctie de c#sturi' de
$ ce$e 6i ie8ti!e' $ ce$e 6i c#stisit#reN
/6
Ioan CRCIUN
6* $uti !#t de 6#ti"re %rtici%!ti$#r' de
c%citti$e $#r si de i!stru6e!te$e cre " stu $
dis%#7itie i! cdru$ %r#cedurii*
U! c#!8$ict este s#$uti#!t 6u$t 6i e8icie!t tu!ci c!d
su!t detectte i!terese$e si !u %#7itii$e de dre%t su de %utere*
Dc %rti$e "#r %u!e $ r!du$ $#r i!tre(ri' 8ie e$e si 6i %uti!
i6%#rt!te' t#ti %rtici%!tii "#r %r#8it de %e ur6 s#$uti#!rii
c#!8$ictu$ui $#r*
I! )e!er$' ecBi$i(rre i!terese$#r duce 6(e$#r %rti
i6%$icte # 6i 6re stis8ctie dect deter6i!re %#7itii$#r
de dre%t su de %utere* Frdu$ de stis8ctie $ %rti$#r se "
re8$ect i!tr1u! 6#d %#7iti" si de durt su%r re$tiei di!tre
e$e si " di6i!u %eric#$u$ i7(uc!irii u!#r !#i c#!8$icte*
I! ciud "!t?e$#r %re7e!tte 6i sus' !u este %#si(i$
si !ici de d#rit s#$uti#!re tutur#r c#!8$icte$#r %ri! 6et#d
ecBi$i(rrii i!terese$#r* Pe!tru "ede cre su!t $i6ite$e i!
cdru$ cr#r %#te 8i )sit # s#$utie "i(i$' %#te 8i !ecesr
si # %r#cedur $e)$* Necu!#stere %#7itii$#r de dre%t %#te
c#!stitui # st"i$ $ 8e$ de 6re i! cdru$ !e)#cieri$#r c si
!ecu!#stere %#7itii$#r de %utere* Atu!ci c!d u! di!tre %rti
d#reste s de6#!stre7e c r%#rtu$ de %utere s1 6#di8ict i!
"!t?u$ ei' e " )!di c d#r # $u%t %e!tru %utere " %ute
s duc $ c$ri8icre situtiei*
Este' i!tr1de"r' 6i Hie8ti!H s ecBi$i(re7i i!terese$e'
dect s deter6i!i %#7itii$e de dre%t su de %utereN t#tusi'
!u6i # se!ti!t ?uridic %#te s#$uti#! # %r#($e6 de i!teres
%u($ic* Di! %u!ct de "edere s#ci$' i! !u6ite c7uri' #
%r#cedur de #rdi! ?uridic este de %re8ert u!ei cre "i7e7
ecBi$i(rre i!terese$#r*
9?#ritte c#!8$icte$#r tre(uie s#$uti#!te %ri!
ecBi$i(rre i!terese$#r* O %rte di! e$e' %ri! deter6i!re
%#7itii$#r de dre%t* Ce$e 6i %uti!e' %ri! deter6i!re %#7itii$#r
de %utere* Siste6u$ ide$ de s#$uti#!re c#!8$icte$#r r tre(ui
//
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
s 8ie cret st8e$ i!ct s reduc c#sturi$e dis%utei si s
)sesc s#$utii stis8ct#re si de durtH
0/
*
S#$uti#!re c#!8$icte$#r %ri! 6ediere este # %r#cedur
$r) rs%!dit' 6i $r) dect s1r crede* E este 8#$#sit i!
c7u$ dis%ute$#r de 86i$ie su 6rit$e' c 6ediere $ di"#rturi
su 6#ste!iri' i! d#6e!iu$ ?ustitiei %e!$e' c 6ediere i!tre
ut#ri si "icti6e' i! d#6e!iu$ 6ediu$ui 6(i!t' i! %#$itic
c#6u!$' su( 8#r6 u!#r H6ese r#tu!deH' su i! sc#$i' su(
8#r6 u!#r %r#)r6e de s#$uti#!re c#!8$icte$#r*
0/
Pi$$i6 L* UrQ' Ee!!e 9* Brett' Ste%Be! B* F#$d(er):
8on!li(t"ana#e"ent. 2ir(sa"e ,trate#ien !Hr den sac/#erec/ten
Interessenaus#leic/* Ar!>8urtJNeL W#r> ,..,' %* ,0' %* 05' %* .5*
/2
Ioan CRCIUN
III
PREENIREA SI MANA!EMENTUL
CRIZELOR
Cri)a. Delimitari conce(t'ale
Acest i!ce%ut de 6i$e!iu este 8ectt de? de 6i 6u$te
ti%uri de cri7e' de8i!ite si c$si8icte i!tr1# 6re "riette de
6#duri* Nu este 7i i! cre cu"!tu$ &cri7 s !u %r i! 6ss1
6edi si !u !u6i di! sete de se!7ti#!$ %resei* Cri7e "e6
$ t#t %su$ si de t#t 8e$u$: %#$itice' ec#!#6ice' s#ci$e'
cu$tur$e' ec#$#)ice' de6#)r8iceN dr cre este #re d#6e!iu$
i! cre !u e@ist cri7eGY Se "#r(este des%re cri7e $i6e!tre su
de cri7e $e #sttici$#r' des%re cri7 e!er)etic 6#!di$ su
cri7 !ti#!$ 6edic6e!te$#r* Tri6' i!tr1de"r' i!tr1#
&$u6e cri7e$#r' situtii$#r1$i6it' ce s#$icit di! %$i! te!ti
8#ruri$#r !ti#!$e si i!ter!ti#!$e* A"e6 # %#$i8#!ie de cri7e'
dc %ute6 s s%u!e6 s* Di! 8ericire' !u "e6 # cri7
6?#r' de ti% &r7(#i rece su &c$d' cre s i6%rt $u6e
i! d#u t(ere (e$i)er!te si )resi"e u! 8t de ce$$t' ci
"e6 # 6u$ti6e de cri7e 6i!#re* Acce%t!d e@iste!t cest#r
situtii de i6%s si cBir %ers%ecti" c e$e s 8ie t#t 6i
!u6er#se si 6i di"erse' !u %ute6 s !u ?u!)e6 $
ur6t#re$e i!tre(ri: cri7e$e de di8erite 8e$uri %#t 8i )esti#!te
si cu6G ce 6#di8icri s1u %r#dus i! te!tti"e$e de s#$uti#!re
cri7e$#r' %e!tru !u 8i $ste $ "#i i!t6%$riiGN cre su!t
%ri!ci%$ii 8ct#ri i6%$icti' i! c#!ditii$e i! cre cBir
#r)!i7tii$e si #r)!is6e$e crete i! sc#%u$ s#$uti#!rii su
cBir %re"e!irii cri7e$#r' de %i$d' ONU' trec' $ r!du$ $#r'
%ri!tr1# cri7 de ide!titteG Fsire rs%u!suri$#r $ ceste
i!tre(ri c#!stituie %re6i7e$e de (7 $e cestui c%it#$*
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
/.
As cu6 6 rtt' !u e@ist de8i!itii u!!i6
cce%tte $e c#!ce%tu$ui de criza* Sti6 de? c' i!tr1# cce%tie
$r)' cri7 %#te 8i i!te$es c # situtie !ti#!$ su
i!ter!ti#!$ i! c#!te@tu$ crei se cree7 # 6e!i!tre $
dres "$#ri$#r' i!terese$#r su #(iecti"e$#r %ri#ritre $e
%rti$#r i6%$icte*
Pri! ur6re' %ute6 8ir6 c des%re c#!ce%tu$ de
&cri7 si e8ecte$e s$e su%r c$ittii %r#cesu$ui deci7i#!$ s1
scris si se " 6i scrieN cee ce tre(uie i!s reti!ut este 8%tu$
c ri de cu%ri!dere %r#($e6ticii cestui c#!ce%t %#te 8i
#r)!i7t %e trei %cBete de %r#($e6e:
- cu6 se %#te ide!ti8ic # cri7G cu6 %#te 8i
crcteri7t # cri7 i! r%#rt cu $te e"e!i6e!te si
situtii deci7i#!$eG
(- ce 8e$ de e8ecte %r#duce # cri7 $ !i"e$
i!ter!ti#!$G dr $ u!ui si!)ur sttG
c- cu6 se )esti#!e7 cri7 $ !i"e$ !ti#!$ si
i!ter!ti#!$G cu6 %#t 8i )r!tte c rti#!$e
deci7ii$e $ute %e ti6%u$ des8surrii u!ei cri7e*
I! %ri6u$ c7 %r#($e6 este de #rdi! descriptiv si
conceptualN i! $ d#i$e c7' %r#($e6e$e se %u! teoretic si
e:plicativ* ir i! $ trei$e %cBet 6#d$itte de re7#$"re este
prescriptiva' (7t %e su)estii i! $e)tur cu 6#du$ i! cre se
%#te )esti#! # cri7*
Pr#($e6 ce 6i di8ici$ r6!e i!s i!terctiu!e
i!tre ce$e trei )ru%uri 6e!ti#!te' i!truct re7u$tte$e analizei
e:plicative si su#estiile prescriptive !u %#t 8i s6($te i! 6#d
ut#6t' ir re7u$tte$e !$i7ei $ !i"e$ c#!ce%tu$ si e6%iric
!u %#t 8i i6edit tr!s8erte i! !s6($u$ cti"itti$#r de
)esti#!re u!ei cri7e*
Ce$ cre isi %r#%u!e )esti#!re u!ei cri7e re $
dis%#7itie si tre(uie s i( i! "edere # serie de 6i?$#ce' cu6
r 8i: ser"icii$e de i!8#r6tii +intelli#ence-N 6suri ce %#t 8i
$uteN %$!uri$eN 8#rte$eN re)u$i$e de !)?re*
20
Ioan CRCIUN
Caracteristicile ,enerale ale cri)elor
Cri7e$e se 6!i8est di8erit' i! 8u!ctie de crcteristici$e
situtiei cre $e deter6i! si de d#6e!iu$ de 6!i8estre*
Ast8e$' # cri7 %#$itic !u se6! cu u! 6i$itr' du% cu6
!ici # cri7 ec#!#6ic !u se6! cu u! s#ci$' desi ceste
u $e)turi' i!terc#!e@iu!i' stri si 6#6e!te de si6etrie* Si
t#tusi' cri7e$e u cte" crcteristici )e!er$e c#6u!e: #rice
cri7 %#te re%re7e!t # sur%ri7 %e!tru u! su %e!tru t#te
%rti$e i6%$icte i! c#!8$ictN e"e!i6e!te$e' %e ti6%u$ cri7ei' se
des8s#r cu # "ite7 6u$t 6i 6re dect recti
#r)!is6e$#r i6%$icte i! )esti#!re eiN %r#)resi"itte
e"e!i6e!te$#r' i! se!su$ c #rice cri7 ?u!)e s %rcur)
)rdu$ !u6ite et%e' re # scr %r#%rie de esc$dreN %#te
e@ist # $i%s de i!8#r6re su # i!8#r6re u!i$ter$ i!tre
i!stitutii$e res%#!s(i$eN e@ist i!terese i! ?#c' cre %#t 8i de
!tur ec#!#6ic' di%$#6tic' %#$itic' 6i$itr' s#ci$'
re$i)i#s' et!ic etcN #rice cri7 i!ter!' re)i#!$ su 7#!$
este ur6rit' 6#!it#ri7t di! e@teri#r' ir i!stitutii$e i6%$icte
i! )esti#!re cri7e$#r isi c#!ce!tre7 te!ti' de re)u$' s%re
%$!i8icre ctiu!i$#r %e ter6e! scurtN i!ter"e!ti 6ss16edi
este c#!ce!trt %e s%ecte de i!teres %r#%riu*
I!di8ere!t de !tur $#r' cri7e$e ctu$e su!t 8e!#6e!e
e@tre6 de c#6%$e@e' ir cest $ucru %r#"i!e' i! %ri!ci%$' di!
c#!sidere!te$e !$i7te i! c#!ti!ure*
I! %ri6u$ r!d' 6u$te c#!8$icte cre u %rut su!t
6#ti"te de ri"$itti et!ice si re$i)i#se' ce !u %#t 8i
s#$uti#!te 8#rte re%ede' s cu6 # d#"edesc cri7e$e di! 8#st
Iu)#s$"ie su di! 8#stu$ s%tiu s#"ietic* Pe!tru re$i7
)esti#!re cest#r cri7e este !ecesr 6i 6u$t ti6% dect i!
c7u$ u!ei cri7e trditi#!$e*
I! $ d#i$e r!d' 6?#ritte c#!8$icte$#r u $#c i! tri
su re)iu!i i! cre !u e@ist trditi de rec#!ci$iere
2,
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
c#!8$icte$#r* C#!ce%tu$ de c#6%r#6is' c # ($!t i!tre
i!terese' de cre %#t (e!e8ici t#te %rti$e' !u este 86i$ir*
I! $ trei$e r!d' ceste c#!8$icte i6%$ic si 6u$ti $ti
ct#ri' cu6 r 8i )e!tii !e)u"er!6e!t$e' i!ter!ti#!$e etc*'
de cre tre(uie s se ti! se6 si i! c#$(#rre cu cre s se
$ucre7e' i! (se!t 6ec!is6e$#r trditi#!$e di!tre stte' cee
ce re%re7i!t # %r#"#cre s%eci$ %e!tru )esti#!re cri7e$#r*
De se6e!e' cri7e$e ctu$e su!t crcteri7te de u!
6re )rd de i!certitudi!e* Acest $ucru 8ce c' i! et% de
stre' cri7 s !u i( di)!#sticN se cu6u$e7 # c!titte
6re de i!8#r6tii' %e di"erse c!$e' i! cre dese este )reu
de 8cut di8ere!t i!tre ce$e re$e' ce$e 8$se' (r8e' 7"#!uri si
cee ce cred des%re cri7 )ru%uri$e de deci7ie' de !$i7 su
%#%u$ti* P#$iticie!ii tre(uie s recti#!e7e' dr !u stiu cu
e@ctitte ce se i!t6%$* Deci7i este cu tt 6i (u!' cu ct
decide!tu$ este $e)iti6' cu!#ste #ri7#!tu$ %#%u$tiei si este
credi(i$ i! deci7ii$e s$e di! %ri6e$e 6#6e!te* Le)iti6itte "
#8eri )reutte si su%#rt #ricrei e"e!tu$e 6suri %re"e!ti"e #ri
de !eutr$i7re* Decide!tu$ tre(uie s !eutr$i7e7e $i%s de
certitudi!e %u($icu$ui' s1i #8ere 6#ti"tie' s1i trse7e
cti"itti$e i6%#rt!te' cre s1$ 6#(i$i7e7e si s1$ 6e!ti! i!tr1
# 8#r6 #r)!i7t si %re)tit %e!tru rectii 8#r6$i7te du%
decri%tre i!dict#ri$#r de stre si 6#de$re u!ui rs%u!s $
cri7*
C#!stie!ti7re se re$i7e7 %ri! 6i?$#ce$e de
"erti7re ti6%urie +earl- .arnin#- su %ri! e8ecteN %ri!ci%$e$e
e$e6e!te cre ti! di! e@%erie!t !teri#r rt ce tre(uie si ce
!u tre(uie 8cut i!tr1u! se6e!e c7* Deci7i este $ut
%$ec!d de $ ierrBi i!"ers' ir c$si8icri$e ce se 8c i!
cest et% "i7e7 ur6t#re$e s%ecte: dc (u!uri$e
6teri$e su!t i! %ri6e?die su su!t 8ectte' dc este "#r(
des%re u! c7 8#rte )r"' dc %#te 8i 8ectt st(i$itte
siste6u$ui %#$itic' de6#crtiei' re)iu!ii s**6*d* Pri!ci%$
%re#cu%re %e!tru rectie' i! cest 87 !$i7ei' este
22
Ioan CRCIUN
ecBi$i(ru$ i!tre e8icie!t' $e)iti6itte rectiei si esti6re
e8ecte$#r i!ctiu!ii*
Ur)e!t i! d#%tre u!ei deci7ii re8$ect $i%s ti6%u$ui
!ecesr %e!tru e"$ure si rectie: este !ecesr d#%tre u!ei
s#$utii cu tt 6i r%id cu ct este 6i )r" cri7* CBir dc
este %re"i7i(i$' situti de cri7 %re %ri! sur%ri!dere'
%r#"#ct de 6#ti"e cre cu )reu ii %#t ?usti8ic "i#$e!t i! $te
c#!ditii* Ur)e!t se re8er $ !ecesitte de s$" #6e!ii'
(u!uri$e' dr si de i!de%rt %eric#$u$ dest(i$i7rii su
%r(usirii siste6u$ui*
Ti(olo,ia cri)elor
Cri7e$e %#t 8i crcteri7te si c$si8icte i! 6u$te
6#duri* Ce$ 6i dese ceste su!t i!ter%rette $ 6#du$
)e!er$' c 8ii!d crize de securitate' crize de interese su crize
de constiinta* FBe#r)Be Nic#$escu' i! $ucrre s 4estionarea
crizelor politico;"ilitare $e !u6este %e ceste crize pentru
supravietuire pe niveluri inalte* r%#rtte $ 6e!i!tri de
!tur ec#!#6ic' 8i!!cir' %#$itic si cBir cu$tur$* A$ti
ut#ri r%#rte7 cri7e$e $ 6ediu$ de securitte di! cdru$
stte$#r' dr 6i $es $ ce$ e@ter!' c$si8ic!d cri7e$e c 8ii!d
i!ter!e' res%ecti"' i!ter!ti#!$e* A!$i7 cri7e$#r i!ter!e este
u! di!tre ce$e 6i c#6%$icte %r#"#cri stii!ti8ice' de#rece
%resu%u!e # i!te$e)ere cu%ri!7t#re )e!uri$#r de deter6i!ri
ce )u"er!e7 #r)!i7ri$e si %r#cese$e s#ci$e* A!$i7
cri7e$#r e@ter!e re%re7i!t' # %r#"#cre stii!ti8ic di8ici$ si
%e!tru c %resu%u!e tt cu!#stere 6ediu$ui i!ter!ti#!$ de
securitte' ct si 6#du$ui de i!terctiu!e di!tre ct#rii
%re7e!ti i! re! i!ter!ti#!$*
A%riti si e"#$uti situtii$#r de cri7 u $ #ri)i!e
cu7e de !tur #(iecti"* C ur6re' e$e !u se re7#$" si !u
%#t 8i re7#$"te de $ si!e*
20
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
Di6i!ure i! i!te!sitte 8ct#ri$#r cre deter6i!
8e!#6e!u$ de cri7 su i!$turre cest#r se %#te re$i7
d#r %ri! i!ter"e!ti i!stitutii$#r %#$itice' ec#!#6ice' 6i$itre'
di%$#6tice' %ri! "#i!t si ctiu!e diri?t #6e!i$#r*
Ar "e i! "edere # c$si8icre e@Busti"' "#6
i!cerc # de$i6itre ti%uri$#r de cri7e i! 8u!ctie de 8ct#rii
cre $e deter6i! si de d#6e!ii$e i! cre ceste se 6!i8est*
Ast8e$' du% do"eniul in care se "ani!esta si cauzele care le
deter"ina' cri7e$e %#t 8i' i! %ri!ci%$' de !tur %#$itic'
di%$#6tic' ec#!#6ic' s#ci$' 8i!!cir' 6i$itr'
i!8#r6ti#!$' %siB#$#)ic si ec#$#)ic' i! ce$e ce ur6e7
%r#ced!d $ re$e"re $#r succi!t*
Criza politica este # situtie !#u cret' !ti#!$ su
i!ter!ti#!$' crcteri7t %ri! e@iste!t u!ei 6e!i!tri $
dres #(iecti"e$#r su i!terese$#r %#$itice si "$#ri$#r
%ri#ritre $e %rtide$#r %#$itice i6%$icte*
Cri7 de !tur %#$itic este %us i! e"ide!t de %riti
u!#r e$e6e!te' i!dici su 8ct#ri' cu6 r 8i: i6%$icre
%rtide$#r %#$itice i! dis%ute %re$u!)ite' cre %#t duce $
%riti u!#r rectii e@ter!e 8t de %#$itic i!ter! sttu$uiN
6!i8estre %u($ic $i%sei de i!te$e)ere si de c#!se!s %#$itic
i! re7#$"re %r#($e6e$#r 8u!d6e!t$e $e sttu$uiN
6!i8estri dest(i$i7t#re des8surte de u!e$e )ru%ri et!iceN
crestere i! 6%$#re si i! "iru$e!t 6!i8estri$#r si
ctiu!i$#r u!#r 8#rte %#$itice 8$te i! #%#7itie' i! "edere
#(ti!erii %uteriiN i6%$icre %rtide$#r %#$itice i! %r#($e6e$e
si!dic$e' i! "edere #(ti!erii de "!t?e su de c%it$ %#$iticN
recti u!#r cte)#rii s#ci$e su )ru%uri 6ri de cette!i 8t
de u!e$e 6suri $ute de )u"er!' 6suri c#!siderte dure'
!ti%#%u$re*
Criza diplo"atica este crcteri7t %ri! situti cre
%#te %re i! re$tii$e i!ter!ti#!$e' c ur6re u!ei
c#!?u!cturi crete $ !i"e$ !ti#!$ su i!ter!ti#!$' %ri!
dec$rtii' 6suri su cti"itti de !tur di%$#6tic' ce
24
Ioan CRCIUN
8ecte7 i!terese$e su #(iecti"e$e di%$#6tice' %#$itice'
ec#!#6ice' 6i$itre #ri de $t !tur' ir "$#ri$e %ri#ritre $e
di%$#6tiei u!ui stt su!t %use i! %eric#$ de ctre u! di!tre
%rti$e siste6u$ui di%$#6tic' !ti#!$ su i!ter!ti#!$* A$t8e$
s%us' # cri7 di%$#6tic %re tu!ci c!d # serie de
e"e!i6e!te' deru$te r%id su $e!t' 6reste %#si(i$itte
recur)erii $ 6i?$#ce "i#$e!te si re!u!trii $ c$e
trtti"e$#r*
Cri7 di%$#6tic este crcteri7t' de re)u$' de
i!treru%ere c#6u!icrii' 6edierii si 6#!it#ri7rii u!#r stri
c#!8$ictu$e* Ast8e$' # cri7 di%$#6tic %#te i!ce%e c ur6re
!e)sirii 8#r6u$ei #%ti6e de s#$uti#!re $t#r ti%uri de
cri7e' #ri c ur6re $urii u!#r 6suri de ctre u! di!tre
%rti' 6suri cre i!c$c 8$)r!t #(iecti"e$e si i!terese$e
$teiJ$t#r %rti 8$te i! c#!8$ict*
Criza econo"ica re%re7i!t # situtie !e)ti" di! "it
u!ei s#cietti' deter6i!t de 6!i8estri' 6suri su re8#r6e
cre 8ecte7 "$#ri$e 8u!d6e!t$e $e de7"#$trii ec#!#6ice*
Cri7 ec#!#6ic este # stre c#6%$e@' %rut' de ce$e 6i
6u$te #ri' c re7u$tt $ u!#r c#6(i!tii de cri7e de !turi
di8erite %#$itice' di%$#6tice' 6i$itre' s#ci$e*
E$e6e!te$e %ri!ci%$e $e u!ei cri7e ec#!#6ice su!t
dte de # serie de 8ct#ri' cu6 r 8i: dec$i!u$ ec#!#6iei
!ti#!$e si i!ruttire c#!ditii$#r de "it %e!tru 6?#ritte
%#%u$tieiN de"$#ri7re 6#!edei !ti#!$e si crestere
!ec#!tr#$t i!8$tieiN %ierdere c#!tr#$u$ui sttu$ui su%r
resurse$#r strte)iceN er#dre (7ei ec#!#6ice securittii
!ti#!$e %ri! dec$i!u$ %r#ductieiN de7ecBi$i(ru$ ($!tei
c#6erci$eN de8icitu$ (u)etrN esecu$ re8#r6e$#r ec#!#6ice etc*
Criza sociala este # situtie %rut c ur6re u!#r
6!i8estri si 6e!i!tri $ dres #(iecti"e$#r su i!terese$#r
s#ci$e $e u!ui stt' cre 8ecte7 "$#ri$e 8u!d6e!t$e $e
cestui su u!e$e "$#ri %ri#ritre de !tur s#ci$* I!
%ri!ci%$' # cri7 s#ci$ !u se 6!i8est !u6i i! d#6e!iu$
25
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
s#ci$' ci este' de re)u$' c#6(i!t cu $te cri7e de !tur
%#$itic' ec#!#6ic' si!dic$ etc* O cri7 s#ci$ cre s
c#!ti! !u6i e$e6e!te su 6!i8estri i! d#6e!iu$ s#ci$u$ui
este 6i rr i!t$!it' 8ir6!du1se !u6i $ !i"e$u$ u!#r
)ru%uri 6ici' %e c!d' $ !i"e$ 6cr#s#ci$' %re c#6(i!t cu
$te cri7e' $te!te su 6!i8este* Pri!ci%$ii i!dici i u!ei cri7e
s#ci$e su!t dte de: crestere !e6u$tu6iri$#r i! r!du$
%#%u$tiei' deter6i!t de c#sturi$e s#ci$e ridicte $e
de7"#$trii ec#!#6ic#1s#ci$e si $e tr!7itiei' de i!securitte
cu7t de !i"e$u$ de tri sc7ut si si)urre cu di8icu$tte
7i$ei de 6i!e' %recu6 si de di6i!ure )rdu$ui de #cu%re
8#rtei de 6u!c' de crestere s#6?u$ui si i!su8icie!t %r#tectie
s#ci$N !ei!te$e)eri$e si te!siu!i$e di!tre %tr#!t si si!dicteN
%riti u!#r 6!i8estri s#ci$e de 6%$#re 6rsuri'
6iti!)uri' du!ri %u($iceN crestere 8e!#6e!u$ui i!8rcti#!$
si i!securittii cette!u$uiN te!di!t de i6%u!ere %ri! 8#rt
i!terese$#r c#6u!e #ri s%eci8ice $e u!#r cte)#rii su )ru%uri
s#ci$e si %r#8esi#!$eN 6!i8estri$e #sti$e $e %#%u$tiei
ut#Bt#!e 8t de e6i)r!ti*
Criza !inanciara este re%re7e!tt de # situtie cre
%re' i! s%eci$ i!tr1# i!stitutie 8i!!cir1(!cr' dr si
ec#!#6ic' #ri d6i!istrti"' de stt siJsu %rticu$r' #ri
cBir $ !i"e$ stt$' 8ii!d deter6i!t de 6!)e6e!tu$
i!e8icie!t' de c#!?u!cturi$e !e%re"7ute ce %r i! d#6e!iu$
8i!!cir1(!cr' 6e!i!t!d #(iecti"e$e siJsu i!terese$e u!ui
)ru% s#ci$ su' u!e#ri' %e ce$e $e s#ciettii' i! !s6($u*
Criza "ilitara este # situtie cret %ri! trecere de $
stre de %ce crcteri7t i!s de !u6ite c#!ditii
te!si#!$e +cri7 $te!t- $ stre de c#!8$ict' i! cdru$ crei
u! su t#te %rti$e i6%$icte u 8#$#sit "i#$e!t %e!tru
i6%u!ere %ri! 8#rt #(iecti"e$#r su i!terese$#r %r#%rii' cu
sc#%u$ de 1si %r "$#ri$e 8u!d6e!t$e* Cri7 de !tur
6i$itr este &!u!tt de ur6t#rii i!dici: c#!ce!trre de
8#rte i! %r#%iere 8r#!tiere$#r !ti#!$eN re$i7re de $i!te
26
Ioan CRCIUN
6i$itre cu sc#% !edec$rt su 6sctN re#r)!i7re
siste6e$#r 6i$itre $e u!#r tri "eci!eN redis$#cri$e de
c#6!d6e!te $e 6ri$#r u!itti i! %r#%iere 8r#!tiere$#rN
%re)tiri$e i!te!se $e 6ri$#r u!itti de "itieN c#!ce!trri$e i!
(7e 6i$itre' e@ercitii$e' si6u$ri$e si !tre!6e!te$e 6scte
su( di8erite ctiu!iN 8#$#sire' %e ti6%u$ %$ictii$#r stte$#r
6?#re' sce!rii$#r tctice ce "i7e7 %rti di! terit#riu$
!ti#!$N %e!etrre rete$e$#r de c#6u!ictii 6i$itre' i! sc#%u$
%r#currii de i!8#r6tii si dte des%re stre u!itti$#r 6i$itre
di!tr1# !u6it 7#!N %riti si %r#$i8erre )ru%uri$#r
#r)!i7te i$e)$' cre des8s#r ctiu!i de ti% ter#rist*
Criza in!or"ationala se re8er' i! %ri!ci%iu' $ $i%s
i!8#r6tii$#r' dte$#r !ecesre $urii u!ei deci7ii r%ide si
e8icie!te i!tr1u! d#6e!iu de cti"itteN %#te 8i t#t$ su
%rti$* Cri7 t#t$ se %r#duce tu!ci c!d siste6u$ de
c#6u!ictii ci"i$e su 6i$itre !u este #%er!t su %#te 8i
#%er(i$ cu i!treru%eri cre de%sesc 60V di! e6isii suJsi
rece%tii*
De re)u$' %ri!ci%$e$e crcteristici su!t: (ruiere
siste6u$ui 6i$itr de tr!s6isiu!iN distru)ere u!#r ce!tre'
!#duri' sttii si $te 6i?$#ce de tr!s6itere si rece%ti#!re
dte$#rN de7i!8#r6re %ri! c#6u!icre de dte 8$seN
i!terce%tri$e de 6es?e si d#cu6e!teN s%r)ere siste6e$#r de
c#di8icre si ci8rre dte$#r*
Criza te/nolo#ica' 6i rr i!t$!it' %re si se
6!i8est %ri! $i%s de teB!#$#)ie !ecesr re7#$"rii u!ei stri
te!si#!te' ce se cree7 c ur6re 8#$#sirii u!#r teB!#$#)ii
u7te su de%site*
Criza psi/olo#ica descrie stre u!ei %ers#!e + u!#r
)ru%uri- cre' i!tr1# !u6it situtie si i!tr1u! !u6it i!ter"$
de ti6%' 8ie !u recti#!e7' 8ie este !eutr$i7t #ri
deter6i!t s cti#!e7e c#!trr #(iecti"e$#r su i!terese$#r
%r#%rii' %ri! cest duc!d ti!)ere "$#ri$#r 8u!d6e!t$e
%r#%rii su ce$#r c#$ecti"e*
2/
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
Criza ecolo#ica Jcatastro!a ecolo#icaK este
crcteri7t %ri! 8ectre %r6etri$#r de !#r6$itte i
8$#rei' 8u!ei' t6#s8erei' s#$u$ui' su(s#$u$ui si i rete$ei de %'
%e u! !u6it terit#riu' c ur6re 6#di8icri$#r %r#"#cte de
8ct#ri #(iecti"i su su(iecti"i*
Du% spatiul i! cre se 6!i8est' cri7e$e %#t 8i: $#c$e'
!ti#!$e' re)i#!$e' c#!ti!e!t$e su i!ter!ti#!$e*
Criza locala %re %e u! s%tiu $i6itt si se 6!i8est i!
d#6e!ii$e ec#!#6ic' %#$itic' s#ci$' cu$tur$ etc*
Criza nationala re c s%tiu de 6!i8estre su%r8t
u!ei tri si cu%ri!de u!u$ su 6i 6u$te d#6e!ii 8u!d6e!t$e
i! "it s#ci$ di! ce$ stt*
Criza re#ionala se 6!i8est %e su%r8t ce$ %uti!
d#u stte si i! ce$ %uti! u! d#6e!iu de i!teres %e!tru stte$e
i6%$icte*
Criza internationala %#te 8i crcteri7t %ri!tr1#
6%$#re s%ti$ de7"#$tt i!tr1u! d#6e!iu de i!teres' si
%#te 8i e@ti!s $ !i"e$ i!ter!ti#!$* A6e!i!tri$e ter#riste'
8e!#6e!u$ de i!c$7ire %$!etei' s%r)ere strtu$ui de #7#!
re%re7i!t !u6i cte" di! 8e!#6e!e$e cre 8ecte7 t#te
stte$e %$!etei*
Du% natura resurselor %e cre $e i6%$ic' # cri7 %#te
"e deter6i!ri u6!e' 6teri$e' teB!#$#)ice' 8i!!cire'
(!cre etc*
I! cee ce %ri"este "odul de "ani!estare' cri7e$e %#t $u
8#r6e $te!te su 6!i8este*
Crizele latente u' de re)u$' u! )rd redus de
se"eritte' # ur)e!t $i6itt' ir 6e!i!tri$e %e cre $e c#!ti!
"i7e7 ti!te 8$te i!tr1u! "iit#r 6i %r#%it su 6i
i!de%rtt* I!truct cri7e$e $te!te !u )e!ere7 6e!i!tri
e@tre6 de )r"e si i6edite' %#t 8i de%istte si %re"e!ite' %e!tru
e"it tr!s8#r6re $#r i! cri7e 6!i8este* Crizele "ani!este
su!t 6!i8estri cre de)e!ere7 i! c#!8$icte cre !ecesit
8#$#sire 8#rtei* E$e %#t 8i s%#!t!e si se %#t de7"#$t )rdu$*
22
Ioan CRCIUN
Du% #radul de co"ple:itate' cri7e$e %#t 8i si6%$e'
c#6%$e@e si c#6(i!te* Criza si"pla este 6i rr i!t$!it'
dec$!sre ei tre(ui!d s i!de%$i!esc d#u c#!ditii: s se
6!i8este i!tr1u! si!)ur d#6e!iu de cti"itte si s !)?e7e
!u6i d#u %rti*
Criza co"ple:a se 6!i8est i! 6i 6u$te d#6e!ii de
cti"itte' cu i6%$icre 6i 6u$t#r %rti* I! cest cte)#rie
i!tr ce$e 6i 6u$te cri7e ec#!#6ice' %#$itice' s#ci$e etc*
Crcteristic 8u!d6e!t$ u!ei cri7e c#6%$e@e este dt de
6u$titudi!e 8ct#ri$#r cre # i!8$ue!te7 si cre # deter6i!'
de d#6e!iu$ e@ti!s si de ri 6re de 6!i8estre* Se"eritte
cest#r cri7e este de#se(it' 6!i8estre 8ii!d i6edit si
8#rte "i#$e!t* Criza co"binata c#!st i! i6%$icre 6i
6u$t#r d#6e!ii de cti"itte si 6i 6u$t#r %rti i!tereste'
e"#$uti i! ti6% si i! s%tiu )e!er!d !#i cri7e si i6%$ic!d si
$te )ru%uri*
Ca')e si +orme *e mani+estare ale cri)elor
E@ist %tru !i"e$uri i6%#rt!te de 6!i8estre
cri7e$#r: $ !i"e$u$ i!di"idu$' $ !i"e$u$ #r)!i7tiei' $ !i"e$u$
s#ciet$ si $ !i"e$u$ siste6u$ui* L !i"e$ i!di"idu$' cri7 isi
re surse$e i! er#ri$e %r#"e!ite di!: $i%s titudi!i$#r de (7
+i!e@iste!t u!#r ruti!e %rest(i$ite su !eres%ectre $#r' $i%s
te!tiei su !e)$i?e!t-' er#ri $e re)u$i$#r %rest(i$ite +)rese$i
$e $e)i$#r' %$icre u!#r re)u$iJruti!e $ %r#($e6e 8$se'
e"$ure )resit ti%u$ui de %r#($e6Jcri7-' $i%s de
cu!#stere %r#($e6e$#r* L !i"e$u$ #r)!i7ti#!$' cri7 este
dec$!st de: $i%s i!stru6e!te$#r %e!tru 6!)e6e!tu$
e8icie!t +i6%#si(i$itte de desc#%eri %r#($e6' $i%s
i!8rstructurii de rectie-' %r#($e6e$e er)#!#6ice +$i%s
i!dict#ri$#r-' %r#ceduri$e %r#($e6tice si !esi)ure +$i%s
res%#!s(i$itti$#r' i!c%citte de %r#($e6ti7re-' %r#($e6e$e
2.
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
de i!8#r6re +8r)6e!te de i!8#r6tii ce i6%iedic %ri"ire de
!s6($u su%r situtiei-' e@iste!t u!#r sc#%uri si i!terese i!
c#6%etitie i!tre di8erite %rti $e #r)!i7tiei +c#!8$icte'
c#6%etitie de i!terese' c#sturi 6ri $e re7#$"rii cri7ei-* L
!i"e$ s#ciet$' recesiu!e ec#!#6ic' i!st(i$itte %#$itic'
te!siu!i$e i!ter)ru%$e' de)rdre 6ediu$ui su!t surse $e
cri7ei' i! ti6% ce $ !i"e$u$ i!tre)u$ui siste6 "e6 de1 8ce cu
c#6%$e@itte i!terctiu!i$#r si e8ectu$ d#6i!#*
Este !ecesr s 8ce6 disti!ctie i!tre ti%uri$e de cri7
e!u6erte si ce$e cre se 6!i8est i! tri$e 8$te i! %r#cesu$
tr!7itiei' i!truct si siste6e$e de 6!)e6e!t tre(uie s
re8$ecte !u6ite %rticu$ritti*
O crcteristic i6%#rt!t cri7e$#r di! ceste stte #
re%re7i!t 8%tu$ c 6?#ritte re%re7i!t crize de siste"'
)e!erte de c#!tr#"erste %r#cese de re8#r6* Cu7e$e cest#r
su!t %r#8u!de si se %r#%)' se c#6(i! si cti#!e7 %e u!
#ri7#!t de ti6% !ede8i!it*
O $t trstur este cce!ture crizei de autoritate $
t#te !i"e$uri$e s#ciettii' tt i! re$tii$e i!di"idu$e' ct si i!
r%#rturi$e cu structuri$e i!stituti#!$e i!ter!e si i!ter!ti#!$e*
9i %recis' s cu6 re6rc s#ci#$#)ii' re$tii$e di!tre cei cre
e@ercit ut#ritte si cei cre recti#!e7 $ e@ercitre
ut#rittii se tr!s8#r6 $ t#te !i"e$uri$e' d!d !stere u!#r
i6%re?urri i! cre su%u!ere !u 6i %#te 8i !ec#!diti#!t*
A!$i7e$e s#ci#$#)ice sc#t i! e"ide!t 8%tu$ c ut#ritti$e su!t
cu6 c#!testte i! t#te d#6e!ii$e e@iste!tei u6!e* I!stitutii$e
!u 6i su!t res%ectte* Biseric' sc#$' 86i$i' r6t' sttu$
(sti#!e trditi#!$e $e ut#rittii u %ierdut # 6re %rte
di! res%ectu$ ce $e er c#rdt $tdt i! 6#d ut#6t*
P#r!i!d de $ de8i!iti %e cre 1ictionarul enciclopedic
r#6! # d &ut#rittii' cest 8ii!d ce 8#rt' ce
i!8$ue!t' ce$ dre%t de d dis%#7itii' de dis%u!e cui"
scu$tre' i! "irtute u!ei c$itti su i6%uter!iciri' %recie6 c
t#c6i !ere$i7re cest#r tri(ute' de ctre # %ers#! 8$t
.0
Ioan CRCIUN
i! 8u!ctie de deci7ie su # i!stitutie sttu$ui' )e!ere7 # cri7
de ut#ritte* Ce 6i )r" situtie i!tr1# cri7 de ut#ritte
este tu!ci c!d %utere i!"estit de6#crtic !u reuseste s isi
e@ercite tri(utii$e c#!s8i!tite %ri! c#!stitutie si srci!i$e
%ri6ite %ri! i!"estire s c %utere $e)iti6* Se %reci7 c
i!tr1# situtie de cest )e! se ?u!)e' i! 6?#ritte c7uri$#r'
$ dis#$uti' di7#$"re' de7)re)re' ($#cre su ducere i!
stre de !e8u!cti#!re i!stitutii$#r sttu$ui*
Cri7 ut#rittii este 6i 6u$t dect # rec#!siderre
6#du$ui i! cre tre(uie e@%ri6t ut#ritte' este e i!ssi #
surs de cri7e* Ae!#6e!u$ este cu 6u$t 6i %r#!u!tt i! stte$e
i! cre !tur siste6u$ui s#ci$ este i! scBi6(re* C#6%$icte$e
%r#cese di! s8er %#$itic' ec#!#6ic' s#ci$' cu$tur$ si di!
ce$e$$te d#6e!ii $e e@iste!tei stt$e' %recu6 si u!e$e
ccide!te su de7stre cre se %r#duc 8c de#se(it de di8ici$e
re"edere si structurre u!ui 6!)e6e!t e8icie!t $ cri7e$#r*
U! t($#u cre s sur%ri!d cu7e$e %rticu$re $e cri7e$#r di!
ceste tri r %ute s i!c$ud: er#dre structuri$#r trditi#!$e
de ut#ritteN restructurre re$tii$#r' de $ sttu$ t#t$itr $ ce$
de6#crticN i!)ustre c#6%ete!tei )u"er!e$#r i! re7#$"re
%r#($e6e$#r de re8#r6N er#dre su"er!ittii' %erce%ut c u!
s#c' c ur6re %resiu!i$#r t#t 6i 6ri )e!erte de
8e!#6e!u$ )$#($i7riiN rstur!ri 8rec"e!te $e situtiei
%#$itice' sc!d$uri de c#ru%tie #ri e"e!i6e!te %#$itice cre
c#6%r#6it se)6e!te $e c$sei %#$iticeN dec$i!u$ ec#!#6ic
%r#dus %ri! trecere $ ec#!#6i de %itN $te cu7e de !tur
e!d#)e! si e@#)e! cre iu !stere %ri! c#6(i!re u!#r
8ct#ri*
T#te ceste cu7e )e!ere7 criza #enerala a
societatilor in tranzitie' di! cre se des%ri!d' i! 8u!ctie de
e"#$utii$e de)e!erti"e: crizele politice )u"er!6e!t$e'
c#!stituti#!$e #ri su(6i!re de6#crtieiN crizele econo"ico;
sociale' 6!i8estte %ri! de6#!strtii de 6%$#re i!s#tite de
"i#$e!t' ($#cre ci$#r de cces' #cu%re sedii$#r
.,
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
s#cietti$#r' )re"e $e 8#6ei etc*N crizele !inanciar;bancare'
deter6i!te de 6ri e@t#rcri si detur!ri de 8#!duri su
de"$i7ri de (!ciN crizele etnice' re%re7e!tte de 6iscri #ri
c#!8$icte i! r!du$ 6i!#ritti$#r et!ice' i! i!cercre de
se%rre su de d#(!dire u!ei 6i 6ri ut#!#6ii*
I! 8u!ctie de 6#ste!iri$e ist#rice su cu$tur$e' #ri de
$te e"e!i6e!te cre u i!8$ue!tt 7#!e$e i! cre su!t situte
stte$e' cri7e$e i6(rc 8#r6e di8erite de 6!i8estre*
Crcteristic %e!tru tri$e cre tr"erse7 # %eri#d de
tr!7itie de $ u! re)i6 $ $tu$ este 8%tu$ c' di! cu7
8r)i$ittii siste6e$#r %#$itice' ec#!#6ic#18i!!cire si s#ci$e'
u!e$e situtii %#t %re (rusc si %#t e"#$u r%id' de)e!er!d
di!tr1# cri7 $#c$ i!tr1u! 7#!$ su cBir i!ter!ti#!$*
Pe 6sur ce di8icu$tti$e %ri! cre trec ceste s#cietti
se "#r te!u' c ur6re re8#r6e$#r' 6ec!is6e$e si
%r#ceduri$e de 6!)e6e!t "#r tre(ui d%tte %#tri"it
situtii$#r c#!crete di! 8iecre tr* Nu %#t e@ist structuri
(ir#crtice st!drd' cu ce$esi %ri#ritti si ce$esi 8u!ctii
%este t#t* Per8ecti#!re %r#cese$#r deci7i#!$e re c sc#%
ducere #r)!i7tiei i! reteu de re$tii' i! 6ediu$ crui
tre(uie s ii 8c 8t si crui t#ti ct#rii sce!ei %#$itice si
s#ci$e tre(uie' de se6e!e' s ii 8c 8t*
Dinamica sit'atiilor *e cri)a
As cu6 6 rtt de?' c#!ti!uu6u$ r6#!ie 1 r7(#i
t#t$' cest (r#6etru $ %cii si c#!8$ictu$ui' cu!#ste di8erite
stri de )re)re i! 8u!ctie de !i"e$u$ de e@%ri6re $ "i#$e!tei'
i! cre cri7 #cu% u! $#c ce!tr$* De se6e!e' 6 rtt cre
este di!6ic c#!8$ictu$ui si cre este $#cu$ cri7ei i! cdru$
cestei di!6ici* Re!$i7!d di!6ic c#!8$ictu$ui' %ute6
%reci cri7 c 8ii!d u! c#!8$ict cre !u ti!)e !i"e$u$
r7(#iu$ui' %ri! ur6re "#6 disti!)e !u6er#se se6!ri
.2
Ioan CRCIUN
i!tre di!6ici$e ce$#r d#u situtii* S%eci$istii de $ Ce!tru$
I!ter!ti#!$ de Pre"e!ire C#!8$icte$#r
02
%reci7 di!6ic
cri7ei c#!8#r6 )r8icu$ui %re7e!tt i! 8i)ur ur6t#re*
Ai)* 5* Fr8ic de %reciere di!6icii cri7ei
Surs: Btt %:JJ LLL*ci i1dc*c#6*
As cu6 $es!e se %#te #(ser"' disti!)e6 ci!ci 87e i!
di!6ic u!ei cri7e' st8e$:
1 !aza de provocare a crizei i! cre # serie de
e"e!i6e!te si i!t6%$ri c#!duc $ crist$i7re
cdru$ui si $ %riti )er6e!i$#r cri7eiN
1 !aza de escaladare i! cre i!c#6%ti(i$itti$e
i!tre %rti se cce!tue7' cri7 %re si e"#$ue7
ctre u! %u!ct cu$6i!!t' ce %#te i!se6!
reducere t#t$ %#si(i$itti$#r de rec#!ci$iere su
cBir %riti "i#$e!te$#rN
1 !aza de des!asurare propriu;zisa a crizei i! cre
cri7 ti!)e %u!ctu$ cu$6i!!t' cee ce i!se6!
ru%ere t#t$ re$tii$#r di!tre %rti si cBir
i!cercri de i6%u!ere "#i!tei %rti$#r %ri!
8#$#sire "i#$e!teiN
02
B tt % : JJ L L L *ci i1 d c * c # 6*
.0
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
1 !aza de rela:are sau de destindere %re c
ur6re i!cetrii "i#$e!te$#r su reducerii
te!siu!i$#rN este se6!u$ c i!ce%e et% de
re7#$"re cri7eiN cest i!s' tre(uie trtt cu
8#rte 6u$t te!tie' %e!tru c #ric!d cursu$
e"e!i6e!te$#r %#te re%ri!de 8$cr "i#$e!teiN
1 !aza depresiei postcriza cre %resu%u!e re8cere
re$tii$#r di!tre %rti i! ur6 des8surrii cri7ei*
A!$i7 e"#$utiei situtii$#r c#!8$ictu$e rt c
dec$!sre c#!8$icte$#r %resu%u!e cu6u$re tre%tt de
te!siu!i i! ti6%* I! cest se!s' %#t 8i %use i! e"ide!t 6i 6u$te
stdii $e situtii$#r c#!8$ictu$e: stre te!si#!$ +i! cre
e@ist t#te %re6ise$e dec$!srii c#!8$ictu$ui-' recu!#stere
strii c#!8$ictu$e' cce!ture strii c#!8$ictu$e +c!d se
cu6u$e7 stre te!si#!$ 8r se dec$!s i!s c#!8$ictu$-'
dec$!sre c#!8$ictu$ui' i!cetre c#!8$ictu$ui*
Di!6ic strii c#!8$ictu$e' re%re7e!tt i! 8i)ur
$turt' %#te cu!#ste 8#r6e di8erite' u!e#ri !eti!!d c#!t
de et%i7re 6i!tit* Cert este c 8iecre di! 87e$e
6e!ti#!te se crcteri7e7 %ri!tr1# serie de %r#"#cri' cr#r
%rti$e i6%$icte i! c#!8$ict tre(uie s $e 8c 8t*
Dec$!sre c#!8$ictu$ui
Acce!ture strii
c#!8$ictu$e
Recu!#stere strii
c#!8$ictu$e
E@iste!t strii
te!si#!$e
Sti!)ere situtiei
c#!8$ictu$e
Ai)* 6* Di!6ic strii c#!8$ictu$e
ti6%
.4
- i"punerea unei soluNii prin constrOn#ere +%ri!
"i#$e!:; su de %e %#7i:ii de 8#r:;-N
(- rezolvarea pe cale &uridicP a crizeiN
c- rezolvarea pe cale politico;diplo"aticP*
Stre te!si#!$ %re i! situti e@iste!tei u!#r
e$e6e!te cre se %#t c#!stitui i! surse c#!8$ictu$e: di8ere!te$e
di!tre de%rt6e!te' i!terde%e!de!te$e su 8#$#sire resurse$#r
i! c#6u!* O(iecti"e$e di"er)e!te !u )e!ere7 c#!8$ictu$ dect
i! 6#6e!tu$ i! cre ceste di"er)e!te su!t sesi7te* Acu6
situti c#!8$ictu$ este recu!#scut' ir t#ti cei i6%$icti isi
8#c$i7e7 te!ti su%r di!6icii c#!8$ictu$ui* Acce!ture
strii c#!8$ictu$e c#!st i! cu6u$re de te!siu!i' dr' desi
c#!8$ictu$ !u s1 dec$!st' cest de"i!e i!e"it(i$*
Dec$!sre c#!8$ictu$ui %resu%u!e desctusre
8#rte$#r c#!8$ictu$e si i!cercre de 8ir6re ct 6i %uter!ic
i!terese$#r di"er)e!te* I! 8i!e' stre c#!8$ictu$ se "
i!cBei %ri! scBi6(re e$e6e!te$#r cre u c#!dus $ %riti
c#!8$ictu$ui* Prti$e 8c e8#rturi %e!tru crere u!#r c#!ditii
!#i' de c##%erre' su c#!struiesc r)u6e!te %e!tru
dec$!sre u!ui !#u c#!8$ict' 6u$t 6i %uter!ic de cest
dt*
Mas'ri *e (re-enire a cri)elor. Ras('ns'l la cri)e
$asurile re!eritoare la prevenirea crizelor' re%re7i!t
ce$e 6suri $ute 8ie c!d este i!c %#si(i$ e"itre )r"rii
%r#($e6e$#r 8$te i! dis%ut si i!c#6%ti(i$itti$#r de
i!terese' 8ie du% i7(uc!ire cest#r* Di! cest cte)#rie 8c
%rte ce$e re8erit#re $ re$i7re %cii si c#!struire %cii*
Realizarea pacii %resu%u!e cutre u!ei s#$utii
!e)#cite situtii$#r %erce%ute dre%t c#!8$icte de i!terese i!tre
%rti si cu%ri!de' c 6#d$itti de re$i7re:
.5
,anctiunile cu !olosirea !ortei ar"ate
Artic#$u$ 42 di! c%* VII $ Crtei ONU $e)iti6e7 u!
siste6 de s!ctiu!i c#$ecti"e i6%#tri" 6e!i!tri$#r c#!tr
%cii "i#$rii %cii si cte$#r de )resiu!e* C#!si$iu$ de
Securitte re dre%tu$ de i!tre%ri!de #rice ctiu!e c#!sidert
!ecesr %ri! 8#$#sire 8#rte$#r erie!e' terestre si !"$e:
de6#!strtii' 6suri de ($#cd si $te #%ertiu!i* 9i de%rte'
rt* 5, sti%u$e7 c e@ercitiu$ dre%tu$ui de ut#%rre
i!di"idu$ su c#$ecti" %rut c rectie $ # )resiu!e re
crcter de s!ctiu!e*
,anctiunile !ara !olosirea !ortei ar"ate re%re7i!t
rs%u!s $ cte dus6!#se su i$icite $e $tui stt su $t#r
stte* Aceste su!t: ret#rsiu!e' re%res$ii$e' e6(r)#u$'
(#ic#tu$' ($#cd 6riti6 %s!ic*
Retorsiunea c#!st i! 6suri de ret$iere $ute de u!
stt 8t de cte$e !e%riete!esti' c#!trre u7!te$#r
i!ter!ti#!$e' s"rsite de u! $t stt: ru%ere re$tii$#r
di%$#6tice' i!cetre c#6ertu$ui' !erecu!#stere cte$#r
sttu$ui de $ cre %r#"i!e ctu$ !e6ic$' reducere
i6%#rturi$#r de $ u! se6e!e stt*
Represaliile %resu%u! 6suri de c#!str!)ere $ute de
u! stt i6%#tri" $tui stt' i! sc#%u$ de 1$ deter6i! s re%re
du! re7u$tt di! cte su #6isiu!i i$icite' c#!trre dre%tu$ui
i!ter!ti#!$' s"rsite de ce$ stt su %e!tru %re"e!i
re%etre u!#r se6e!e cte* Aici se i!cdre7: secBestrre
u!#r (u!uri %rti!!d res#rtis!ti$#r u!ui $t stt' i!treru%ere
re$tii$#r c#6erci$e' %#st$e' te$e)r8ice' e@%u$7re
res#rtis!ti$#r u!ui $t stt' re8u7u$ de %$ic' de res%ect
trtte* U! e@e6%$u r 8i ($#cre de ctre SUA (u!uri$#r
ir!ie!e i! ur6 $urii c #sttici %ers#!$u$ui di%$#6tic di!
6(sd 6eric! de $ TeBer! +,./.1,.20-*
E"bar#oul este # 8#r6 de re%res$ii %ri! cre u! stt
reti!e !"e$e c#6erci$e $e u!ui $t stt i! %#rturi$e su i!
6re s terit#ri$' i6%reu! cu i!crctur $#r* Se 8#$#seste si
.6
%e!tru reti!ere (u!uri$#r de #rice 8e$ desti!te sttu$ui
i6%#tri" crui se %$ic* P#t 8i 6e!ti#!te: e6(r)#u$ teB!ic
si retr)ere c$u7ei !tiu!ii ce$ei 6i 8"#ri7te i! ur6
6suri$#r de re%resiu!e di! P#$#!i +,.2,-' e6(r)#u$ %e
cere$e i6%#tri" URSS' c ur6re i!ter"e!tiei i!
A8)!ist!' 6suri$e %r#(te de C#!si$iu$ de Securitte
i6%#tri" Ir>u$ui i! ,.., si Ser(iei' e6(r)#u$ su%r
r6e$#r cu desti!ti Ar)e!ti!' decis de tri$e C#6u!ittii
Eur#%e!e i! cri7 %ri"i!d i!su$e$e 9$"i!e di! ,.22*
%oicotul c#!st i! i!treru%ere re$tii$#r c#6erci$e
di!tre stte' c#6u!ictii$#r 8er#"ire' 6riti6e' %ri! rdi#*
E@e6%$u i! cest se!s i$ c#!stituie 6suri$e B#trte de
Adu!re Fe!er$ si C#!si$iu$ de Securitte i6%#tri"
Re%u($icii Sud1A8ric!e' %e!tru # deter6i! s %u! c%t
%#$iticii de %rtBeid' su ce$e i6%#tri" Ir>u$ui*
%locada "ariti"a pasnica re c #(iecti" i6%iedicre
de ctre u! stt' cu 8#rte$e s$e !"$e 6i$itre' #ricr#r
c#6u!ictii cu %#rturi$e si $it#r$u$ u!ui $t stt' 8r se 8$ i!
stre de r7(#i cu cest*
Rezolvarea pe cale &uridica a crizei
Arbitra&ul international c#!st i! re7#$"re u!ui
di8ere!d i!tre stte de ctre # %ers#! su # c#6isie' !u6ite
de %rti si crei B#trre' c#!8#r6 i!te$e)erii %re$(i$e di!tre
%rti' este #($i)t#rie +%ri! Curte Per6!e!t de Ar(itr? de $
O)-*
Bustitia internationala' %ri! Curte I!ter!ti#!$ de
Eustitie' c #r)! %ri!ci%$ $ ONU* Cu7e$e duse i! 8t curtii
s1u re8erit $:
1 %r#($e6 rs%u!derii stte$#r +$iti)iu$ di!tre A!)$i
si A$(!i %ri"i!d i!cide!tu$ di! str6t#re C#r8u'
,.4/1,.4.-N
./
1 sttutu$ %#%u$tiei si %r#tecti di%$#6tic
+dre%turi$e cette!i$#r 6eric!i i! 9r#c' ,.501
,.52-N
1 di8ere!de terit#ri$e +D!e6rc si O$!d c#!tr
RAF cu %ri"ire $ de$i6itre %$t#u$ui c#!ti!e!t$
di! 9re N#rdu$ui' ,.621,.6.N Li(i si 9$t cu
%ri"ire $ %$t#u$ c#!ti!e!t$ i! 9re 9editer!'
,.25N Li(i "ersus Cid i! ,..0N Ti6#ru$ de Est si
P#rtu)$i "ersus Austr$i' ,..,-N
1 8#$#sire trect#ri$#r +di8ere!du$ re8erit#r $
trecere %ri! Be$tu$ 9re' Ai!$!d "ersus
D!e6rc i! ,..,-N
1 e@trdre' dre%turi$e #6u$ui*
Rezolvarea pe cale politico;diplo"atica
$etodele traditionale* c !e)#cieri$e +trtti"e$e-'
(u!e$e #8icii si 6ediere' !cBet i!ter!ti#!$ si c#!ci$iere
i!ter!ti#!$' re%re7i!t # cte)#rie 6suri$#r de !tur
%#$itic#1di%$#6tic*
Ne#ocierile re%re7i!t u!e$e di! ce$e 6i u7itte
6i?$#ce de s#$uti#!re' %e!tru c se 8$ $ i!de6! 8iecrui
stt' su!t ce$e 6i %uti! c#stisit#re si i! des8surre $#r
%rti$e "i! i! c#!tct i! 6#d direct' cee ce $e situe7 %e (7e
e)$e de discutii' d!du1$e %#si(i$itte de 1si e@%ri6 direct
#%i!ii$e si 1si %r i!terese$e*
%unele o!icii si "edierea su!t ctiu!i i!tre%ri!se de u!
tert +stt su #r)!i7tie- $ cerere su di! %r#%rie i!ititi"' i!
sc#%u$ de ?ut %rti$e %e c$e !e)#cieri$#r* Actiu!e tertei
%rti' 6e!it cre c#!ditii$e 8"#r(i$e %e!tru c stte$e i!
$iti)iu s ?u!) $ re7#$"re di8ere!du$ui %e c$e trtti"e$#r'
c#!stituie (u!e$e #8icii* 9ediere este %rtici%re ce$uisi
tert $ #r)!i7re !e)#cieri$#r' %e cre' de re)u$' $e c#!duce'
e@6i!!d 8#!du$ di8ere!du$ui si 8c!d %r#%u!eri %e!tru
s#$uti#!re $ui* U! e@e6%$u i! cest se!s este succesu$ CE i!
.2
6ediere c#!8$ictu$ui %#$itic i! curs de esc$dre di!tre
U!)ri si S$#"ci su%r %r#($e6ei e@tre6 de se!si(i$e
(r?u$ui de %e Du!re +cre 6e!i!t s i!ruttesc
%r#($e6e$e %ri"i!d 6i!#ritte 6)Bir di! S$#"ci-*
Anc/eta internationala re c sc#% st(i$ire e@ct
8%te$#r si $6urire i6%re?urri$#r cre u dus $ %riti
di8ere!du$ui*
Concilierea internationala 8ce trecere de $
6i?$#ce$e %#$itic#1di%$#6tice $ ce$e ?urisdicti#!$e' de cre
se de#se(esc %ri! ce c s#$uti %r#%us !u este #($i)t#rie*
C#6isii$e de c#!ci$iere i6(i! e$e6e!te$e de !cBet cu ce$e
de c#!ci$iere*
$etodele alternative' s%re de#se(ire de %ri6e$e' se
c#!ce!tre7 6i cur!d su%r %r#cesu$ui i!terctiu!ii' dect
su%r c#!ti!utu$ui %#7itii$#r !e)#cite* Se c#!sider c r
tre(ui uti$i7te resurse$e u!ei di%$#6tii de r!) secu!d de ti%
!e)u"er!6e!t$' 6e!it st(i$i u! stdiu !teri#r
!e)#cieri$#r' i! cre s 8ie i!cur?te %r#)rese$e !$iticeH $e
%rti$#r 8$te i! c#!8$ict*
Construirea pacii re%re7i!t %r#cesu$ de crere
$e)turi$#r i!tre #6e!i' e i!cerc s e"ite su s reduc
esc$dre cri7e$#r %ri! c#!tcte %$us dis%#!i(i$itte de
uit' c#!tcte %$us ur6rire u!#r te$uri su%eri#re' c#!tcte
%$us 6suri de i!trire i!crederii si c#!tcte %$us educti
%e!tru i!te$e)ere reci%r#c* Este u! %r#ces cre susti!e
di%$#6ti de7"#$trii si i! cre se recur)e $ 6et#de si
6suri de !tur titudi!$' s#ci#1ec#!#6ice' %#$itice
+6#!it#ri7re $e)eri$#r- su $ ce$e desti!te i!tririi
%r#cesu$ui de de6#crti7re si %r#te?rii dre%turi$#r #6u$ui*
O $t cte)#rie de 6suri $ cre se %#te recur)e su!t
ce$e re!eritoare la posibilitatile de actiune* Pe!tru %re"e!i
esc$dre u!ei cri7e' %#te 8i "ut i! "edere 8#rt %e cre #
u $ dis%#7itie %rti$e 8$te i! c#!8$ict' %recu6 si 8ct#rii cre
c#!str!) su %er6it 8#$#sire cestei*
..
9suri$e de !tur !e6i$itr %resu%u! i!ter"e!tii de
!tur %#$itic#1di%$#6tic' $e)$' ec#!#6ic' i!8#r6ti"1
educti#!$' !#r6ti"1ide#$#)ic* I! cest se!s se %#te
recur)e $: 6e!i!tre cu retr)ere 6isiu!i$#r di%$#6tice
$e u!ei tri su $e u!ui )ru% de stteN de7%r#(re de ctre
C#!si$iu$ de Securitte !u6it#r titudi!iN B#trri %r#!u!tte
de ctre CIE i6%#tri" u!ei triN %u!ere i! %$icre
(#ic#tu$ui ec#!#6ic' e@%u!ere cte$#r de "i#$re $e)i$#r
i!ter!ti#!$e #%r#(iu$ui #%i!iei %u($ice i!ter!ti#!$e*
I! )6 6suri$#r de !tur 6i$itr se i!cdre7:
descur?re !uc$erN siste6e$e de securitte c#$ecti"N
siste6e$e de %rre c#$ecti"N 6suri$e de i!trire i!crederii
si securittiiN i6%u!ere %cii si 6e!ti!ere %cii* A#rte$e de
i6%u!ere %cii su!t 8#$#site i! situti i! cre "i#$e!t este
i!c 6!i8est' 6isiu!e 8ii!d c#6%r(i$ cu ce u!ei
c6%!ii 6i$itre* Pe!tru 6e!ti!ere %cii' 8#rte$e se 8#$#sesc
i! situti i! cre s1 ?u!s $ u! c#rd de i!cetre 8#cu$ui si
c!d %ri!ci%$e$e %rti 8$te i! c#!8$ict s#$icit ?ut#ru$ i!
6e!ti!ere u!ei %ci i!c i!st(i$e*
$asurile re!eritoare la procesul de decizie %resu%u! si
ur6resc: reducere riscu$ui de %erce%tie er#!tN crere u!ui
%r#ces de $ure deci7ii$#r 6i %uti! )re#iN cutre u!#r
strte)ii 6i e8icie!te de %re"e!ire cri7e$#r*
Acti"itte i! s8er %#$itic#16i$itr c#6u!ittii
i!ter!ti#!$e i!tr1# situtie de cri7 c#!st i! ide!ti8icre si
%$icre i!stru6e!te$#r !ecesre re7#$"rii cri7ei*
C#6u!itte i!ter!ti#!$ dis%u!e de i!stru6e!te$e $e)$e
%recu6 Crt Ntiu!i$#r U!ite' cre #8er cdru$ %#$itic %e!tru
# se6e!e ctiu!e dr si de 6i?$#ce$e di%$#6tice' %#$itice'
ec#!#6ice si 6i$itre !ecesre %e!tru $u deci7ii i6%#rt!te
tu!ci c!d este !e"#ie* Sc#%u$ %ri!ci%$ $ ctiu!i$#r %#$itic#1
6i$itre r tre(ui s 8ie i!t#tdeu! rest(i$ire $e)ii si #rdi!ii'
cee ce r "e u! i6%ct %#7iti" si su%r cti"ittii
#r)!i7tii$#r u6!itre* Tre(uie recu!#scut si 8%tu$ c
,00
#%ertii$e 6i$itre su!t su(#rd#!te ut#rittii %#$itice cu
re8erire $ directie si c#!tr#$* S%re de#se(ire de )e!tii$e
u6!itre' 8#rte$e 6i$itre !u %#t s $e) !ici desti!ti si
!ici sc#%u$ #%ertiei "i7te* As cu6 rtt e@%erie!t di!
B#s!i1Oerte)#"i!' e8icie!t i!ter"e!tiei 6i$itre de%i!de de
8er6itte s#$utii$#r %#$itice si de de8i!ire c$r 6!dtu$ui*
I!tr1# $u6e s8idt de %r#"#cri "ecBi si !#i' este t#t
6i di8ici$ %r#iectre u!ui 6#de$ st!drd de rs%u!s $
cri7e' %r#%it de cee ce s1r d#ri $ !i"e$ )$#($* I! se6e!e
c#!ditii este !#r6$ c i!)ri?#rri$e %r#"#cte de e"#$uti
6ediu$ui de securitte s se cce!tue7e' cata vre"e or#anizatii
precu" 0.N.U.* al carei scop declarat este sa "entina pacea
si securitatea internationala...M* si 0.,.C.E.* a carei destinatie
este evidenta c/iar din denu"ire* sunt in "ulte cazuri
ine!iciente. Di!c#$# de ?#curi$e %#$itice $e 6ri$#r ct#ri i!
cdru$ cest#r #r)!i7tii' r6!e 8iresc si i!tre(re: "
%ute C#!si$iu$ de Securitte s )esti#!e7e t#te riscuri$e si
6e!i!tri$e $ dres securittii )$#($eG
C#6u!itte i!ter!ti#!$' i! ciud (u!e$#r i!te!tii si
dec$rtii' este 6i %uti! e8icie!t' dect isi i!cBi%uie' i!
%re"e!ire cri7e$#r si 6#de$re rs%u!suri$#r $ !#i$e riscuri*
I! ceste c#!ditii' #r)!i7tii cre si1u de6#!strt i! ti6%
"it$itte si e8icie!t' cu6 su!t NATO si UE' !u %uteu
r6!e i!di8ere!te $ !#i$e re$itti' cBir dc #(iecti"e$e $#r
i!iti$e c#res%u!deu u!ei $#)ici st(i$ite i! ur6 cu 50 de !i*
C ur6re' i! $u!)u$ $#r %r#ces de d%tre $ re$itti
e6er)e!te' se #(ser" t#t 6i e"ide!t i!scriere %e )e!d $#r
de $ucru ide!ti8icre si 6#de$re de s#$utii %e!tru %r#($e6e
de securitte si rs%u!s $ cri7e*
S%ectru$ des8surrii u!ei cri7e' i! c#!ce%ti NATO'
i!c$ude ur6t#re$e et%e: %ce esc$dre +i!c$usi"
de7c#rd' c#!8ru!tre' c#!8$ict r6t- desti!dere +i!c$usi"
rec#!structi si re$i7re u!ei !#i st(i$itti-* U! e$e6e!t1
cBeie $ siste6u$ui de )esti#!re cri7e$#r c#!st i! c%citte
,0
,
de rs%u!de tutur#r cest#r ti%uri' de $ %eri#d de st(i$itte
si %recri7' %! $ t#te stdii$e e!u6erte !teri#r*
L 8e$ de i6%#rt!t' i! cest de7(tere c#!ce%tu$'
este si de8i!iti dt de NATO #estionarii crizelor: actiunile
coordonate initiate cu scopul de a evita o criza* a preveni
escaladarea sa intr;un con!lict ar"at si de a stopa ostilitatile*
daca acestea apar
D>
. Aceste ctiu!i i!c$ud' %ri!tre $te$e' si:
str!)ere si e"$ure i!8#r6tii$#r' !$i7 situtiei' st(i$ire
sc#%uri$#r' de7"#$tre #%tiu!i$#r de ctiu!e si c#6%rre $#r'
i6%$e6e!tre #%tiu!ii se$ectte +i!c$usi" ctiu!ii 6i$itre- si
!$i7 rectiei +!eedbac(-* Ast8e$' i! %r#cesu$ de )esti#!re
cri7e$#r' NATO ide!ti8ict ci!ci 87e:
A7 ,: #(ser"re i!dict#ri$#r si "erti7re su%r
u!ei cri7e %#te!ti$e su ctu$eN
A7 2: e"$ure situtiei de cri7 i! cee ce %ri"este
de7"#$tre si %#te!ti$u$ su si st(i$ire
i6%$ictii$#r %e!tru securitte $i!teiN
A7 0: de7"#$tre #%tiu!i$#r de rs%u!s rec#6!dte'
%e!tru )Bid %r#cesu$ deci7i#!$
NACJDPCN
A7 4: %$!i8icre si e@ecuti deci7ii$#r si directi"e$#r
NACJDPCN
A7 5: re"e!ire $ st(i$itte*
O(iecti"e$e )esti#!rii cri7e$#r' st(i$ite de ctre
$i!t' su!t ur6t#re$e
40
:
1 c#!tri(uire $ reducere te!siu!i$#r si %re"e!ire
tr!s8#r6rii $#r i! cri7eN
1 )esti#!re cri7ei ce se 6!i8est' %e!tru %re"e!i
esc$dre ei i!tr1u! c#!8$ictN
0.
US De%rt6e!t #8 De8e!se' Boint ublication <;A@. 1o1 1ictionar- o!
$ilitar- and Associated Ter"s' 2004*
40
SRIENDLER' E#B!' NAT0 Crisis $ana#e"ent and Con!lict revention'
i!: C#!8$ict Pre"e!ti#!: Is tBe Eur#%e! U!i#! RedQG' Fe#r)e C*
9rsB$$ Eur#%e! Ce!ter 8#r SecuritQ Studies' 2000*
,02
1 si)urre' di! ti6%' %re)tirii ci"i$e si 6i$itre
%e!tru cri7e de di8erite )rdeN
1 i! c7u$ i7(uc!irii #sti$itti$#r' c#!tr#$u$
rs%u!su$ui' %re"e!ire esc$drii si deter6i!re
#ricrui )res#r s i!cete7e tcu$ si s se retr) de
%e terit#riu$ $i!tei* E"ide!t' cest #(iecti" !u este
%$ic(i$ cri7e$#r teB!#$#)ice' u6!itre si !tur$eN
1 desti!dere' cu sc#%u$ rest(i$irii !#r6$ittii' du%
ce esc$dre su #sti$itti$e u 8#st st#%te su su!t
su( c#!tr#$N
1 %$icre $ectii$#r i!"tte di! $te e@%erie!te
si6i$re*
E@ist' de se6e!e' si # serie de %ri!ci%ii %e!tru
)esti#!re cri7e$#r' cre su!t %$icte si i! %r#cesu$ deci7i#!$
di! $te d#6e!ii de cti"itte $e A$i!tei N#rd1At$!tice
4,
:
,* C#!si$iu$ N#rd1At$!tic +NAC- si' i! u!e$e c7uri'
C#6itetu$ %e!tru P$!i8icre A%rrii +DPC-' i!
cre Ar!t !u este re%re7e!tt' i!di8ere!t de
!i"e$u$ reu!iu!ii +se8i de stte si de )u"er!e'
6i!istri' 6(sd#ri si re%re7e!t!tii cest#r-'
su!t ce$e 6i i!$te ut#ritti $e $i!tei si %#t $u
deci7ii %e!tru ctiu!i c#6u!e*
2* T#te deci7ii$e $ute i! cdru$ NAC su DPC'
%recu6 si i! $te #r)!e $e NATO' re%re7i!t
e@%resi su"er!ittii !ti#!$e si su!t $ute %ri!
c#!se!s*
0* Ntiu!i$e de$e) re%re7e!t!ti$#r $#r di! NAC su
di! DPC' du% c7' res%#!s(i$itte re%re7e!trii
tutur#r e$e6e!te$#r c#6%#!e!te $e )u"er!e$#r'
i!c$usi" ec#!#6ic' %#$itic' de %rre' de
%$!i8icre ur)e!te$#r ci"i$e etc*
4* L 8iecre %s $ %r#cesu$ui se 6!i8est c#!tr#$u$
e8icie!t $ s8erei %#$itice su%r ce$ei 6i$itre: !ici
4,
I(ide6*
42
I(ide6*
,00
# deci7ie re8erit#re $ %$!i8icre 8#r6$'
des8surre su 8#$#sire 8#rte$#r !u " %ute 8i
$ut 8r ut#ri7re %#$itic !ecesr 6e6(ri$#r
NAC su DPC*
Du% r7(#iu$ rece' NATO si1 c#!ce!trt te!ti
su%r %re"e!irii si )esti#!rii cri7e$#r cu rdci!i i!:
te!siu!i$e si !t)#!is6e$e de !tur et!ic' !ti#!$is6u$
e@tre6ist' $u%t %#$itic i!ter!' scBi6(re %#$itic
i!dec"t' %r#($e6e$e ec#!#6ice i!ter!e etc* Di! 6#6e!tu$
,, se%te6(rie 200,' i!teresu$ s1 #rie!tt %e ter#ris6 si r6e$e
de distru)ere i! 6s' c surse $e cri7e$#r' dr si %e c##%erre
i!teri!stituti#!$' i! s%eci$ cu U!iu!e Eur#%e!*
9#de$u$ de rs%u!s $ cri7 %e cre i$ %r#%u!e U!iu!e
Eur#%e! si cre se %#te "ede i! 8i)ur $turt
42
%#r!este
de $ c#!sttre c tt c#!ce%tu$ de cri7 i! si!e' ct si u7u$
8#r6$' i! s%eci$' i! si!t)6 )esti#!re cri7e$#r' ti!de s
se re8ere $ situtii$e %rec#!8$ictu$e' $ ce$e c#!8$ictu$e' dr si
$ ce$e %#stc#!8$ictu$e*
40
CONSTRUCTIA PACII
POSTCONFLICT PRECONFLICT
Prevenirea conflictului prin "asuri structurale
pe ter"en lun#:
1 re)i6 i!ter!ti#!$ de c#!structie %ciiN
1 c#!structi %cii i! i!teri#ru$ trii*
IMPUNEREA PACII MENTINEREA PACII
Gestionarea conflictului prin
"asuri coercitive:
; rs%u!s $ )resiu!i$e di!
8r )r!ite$#rN
; 6e!ti!ere %cii %$usN
; i!ter"e!tie de %r#tectie*
Prevenirea conflictului prin
scurtarea perioadei "asurilor
operationale:
; di%$#6tie %re"e!ti"N
; des8surre %re"e!ti"*
RESTABILIREA PACII
Gestionarea conflictului prin
"asuri noncoercitive:
; rest(i$ire %cii %e ci
di%$#6ticeN
; 6e!ti!ere trditi#!$
%cii*
Ai)* /* 9#de$u$ eur#%e! %e!tru rs%u!su$ $ cri7
44
I(ide6*
,05
I! !s6($u' se i!cerc de$i6itre d#u strte)ii ce
c#6%u! raspunsul la criza' dic #estionarea crizelor si
rezolvarea con!lictelor* Re8erit#r $ )esti#!re cri7e$#r'
U!iu!e Eur#%e! de8i!este cest c#!ce%t st8e$: actiuni
initiate pentru a preveni escaladarea pe verticala
Jintensi!icarea violentelorK si pe orizontala Jraspandirea
teritorialaK a con!lictelor violente e:istente
ED
* Re7#$"re
c#!8$icte$#r re i! "edere actiunile intreprinse* pe ter"en scurt*
pentru a stopa un con!lict violent
EE
*
Mana,ement'l cri)elor
$ana#e"entul crizelor re%re7i!t' s cu6 6 rtt
de? u! set de 6suri si ctiu!i desti!te st#% i! u$ti6u$
6#6e!t e"#$uti c#!8$ictu$ui ctre u! curs "i#$e!t su st#%
e@ti!dere "i#$e!te$#r ctre r7(#i* Dc "i#$e!te$e !u u
i7(uc!it' i!ter"e!ti i! se!su$ )esti#!rii cri7ei %#te scBi6(
cursu$ cestei i!tr1u!u$ %ci8ist* Dc i!s "i#$e!te$e su!t
%ri!ci%$u$ 6#d de e@%ri6re di!tre %rti$e i! c#!8$ict' tu!ci
6!)e6e!tu$ cri7ei de"i!e u!u$ 8#rte di8ici$* Or)!i7tii$e
u6!itre si !#!)u"er!6e!t$e' $turi de u!e$e )ru%uri de
cette!i' %#t ?uc u! r#$ ese!ti$ i! c#rdre de ?ut#r
"icti6e$#r "i#$e!te$#r' ir %u($icitte 8cut e"e!i6e!te$#r
%#te duce $ reducere i!te!sittii $#r* I!ter"e!ti %e scr
$r) %e!tru 6!)e6e!tu$ e8icie!t $ cri7e$#r !ecesit ctiu!i
de ti%u$ peace(eepin#' peace"a(in#' peace en!orce"ent su
peacebuildin#* Acest $ucru tre(uie i!s re$i7t cu 6u$t
discer!6!t' %e!tru e"it critici$e "e!ite di! 6u$te directii'
i! s%eci$ %e 6#ti" de $e)$itte i!ter"e!tiei*
40
B t t % : JJ eu r #% * eu *i !t J c #66 J d e " e $ #%6 e ! t J % r e"e! t i #! J d e 8 i!it i #!*B t 6 *
45
I! u$ti6ii !i s1u c#!creti7t # serie de de7"#$tri
re8erit#re $ )esti#!re cri7ei: %re"e!ire cri7ei' %re)tire'
i!"tre +crisis learnin#- si cercetre cu sc#%u$ i!8$ue!trii*
Pri!ci%$ srci! prevenirii crizelor si "erti7rii ti6%urii
este e"itre su s#$uti#!re r%id %r#($e6e$#r $ !i"e$
$#c$' %e!tru e"it esc$dre cest#r si tr!s8#r6re $#r i!
c#!8$icte descBise* Su!t #(iecti"e ce "i7e7 i!de#se(i stre
de cri7* re#atirea %e!tru # rectie dec"t i! c7u$ u!ei
situtii de cri7 ti!e de d#u s%ecte: %e de # %rte' c#!structie
si c%citte i!stituti#!$' ir %e de $t %rte' %re)tire*
Pri6u$ e$e6e!t "i7e7 e@iste!t u!#r i!stitutii c%(i$e s
%erce%' s !$i7e7e si s #8ere s#$utii i! c7u$ u!ei cri7e i!
deru$re' i! ti6% ce $ d#i$e ter6e! se re8er $ %#si(i$itte de
%re)ti c%citte de recti#! %#$iticie!i$#r 8$ti i!
8u!ctii de deci7ie' %ri! si6u$ri si e@ercitii* Invatarea e@%$ic
te!di!t %#$iticu$ui de $u 6suri ad;/oc %e!tru cri7e di8eriteN
%#$iticie!ii cree7 si distru) i!stitutii' $e re#r)!i7e7 su $e
scBi6( c#!ducere' e@%erie!t rt!d c !u !u6i #6e!ii
i!"t' ci si i!stitutii$e s#ci$e* Cercetarea cu scopul
in!luentarii este u! di!tre %ri!ci%$e$e surse %e!tru i!stitutii$e
si decide!tii %#$itici de d#(!di e@%erie!t i! %ri6e$e
6#6e!te $e c#!structiei i!stituti#!$e si $!srii d#6e!iu$ui*
Acti"itte de 6!)e6e!t $ cri7e$#r %resu%u!e !)?re
res%#!s(i$ittii 8t de c#r%usu$ s#ci$ cre $e)iti6e7 %#7iti
de decide!t si c##%erre cu t#te structuri$e s#ciettii' de $
cercuri de %utere si i!8$ue!t %i! $ i!stitutii$e s#ciettii ci"i$e*
I! c7u$ c#!8ru!trii cu "i#$e!t r6t' tre(uie
ur6rite d#u #(iecti"e %ri!ci%$e: i! %ri6u$ r!d' st(i$ire
u!ui c#rd %#$itic#16i$itr' i! ti6% ce su!t !$i7te cu7e$e
cri7ei si' i! $ d#i$e r!d' scdere e8ecte$#r cri7ei si ?ut#rre
"icti6e$#r* Festi#!re cri7ei i!c$ude 6i 6u$t dect ?ut#ru$
u6!itr* Dc cest di! ur6 !u este sec#!dt de ctiu!e
%#$itic' re te!di!t de se tr!s8#r6 ce$ 6u$t i!tr1#
6#d$itte de st%!i su%er8ici$ c#!8$ictu$ su situtii$e
,0/
i!st(i$e* Pce !u i!se6! d#r (se!t r7(#iu$ui* Pce
dur(i$ %resu%u!e rest(i$ire ?ustitiei si res%ectu$ui %e!tru
dre%turi$e 8u!d6e!t$e $e i!di"idu$ui si' %ri!tre $te$e' re
dre%t crcteristic si st(i$itte dur(i$* De cee'
)esti#!re cri7ei r tre(ui directi#!t s%re )sire si %$icre
u!#r s#$utii dur(i$e' (#rd!d # "i7iu!e B#$istic su%r
8ct#ri$#r i6%$icti* U! rs%u!s e8icie!t $ cri7 !ecesit #
titudi!e c#6%reBe!si" ct#ri$#r %#$itici' 6i$itri si ce$#r
cu sc#%uri u6!itre' c#rd!d i6%#rt!t cu"e!it
res%#!s(i$itti$#r' 6!dte$#r si s8ere$#r de c#6%ete!t
s%eci8ice 8iecrei %rti* Este # %r#"#cre %e!tru 6i$itri' cre'
i! c$itte de )esti#!ri i "i#$e!tei r6te' cu6 i1 de!u6it
Ou!ti!)t#!' tre(uie s )esti#!e7e $ 8e$ de e8icie!t si
i!stru6e!te$e di$#)u$ui* Re$tii$e de di$#) si de
c#6%$e6e!tritte di!tre ct#ri r tre(ui s ur6resc
st(i$ire si 6e!ti!ere s%ri?i!u$ui c#6u! %e!tru re7#$"re
cri7ei*
Ioan CRCIUN
,02
I
OR!ANIZATIA NATIUNILOR UNITE CA
FUNDAMENT AL STRATE!IEI PENTRU PACE
Or,ani)atia internationala ca +'n*ament
al strate,iei *e e-itare a ra)boaielor
I! $ucrre s 'riedensstrate#ien* ,-ste".andel durc/
Internationale 0r#anisationen* 1e"o(ratisierun# und
2irtsc/a!t Er!st1Ott# C7e6%ie$ 8ir6 c %ri!tre strte)ii$e
$e cr#r #(iecti" este de i!stur %ce %ri! i6%$icre
direct i! 6#du$ de i!terctiu!e $ c#6%#!e!te$#r siste6u$ui
i!ter!ti#!$' strte)i de i!stituire #r)!i7tii$#r
i!ter!ti#!$e 8#st !u d#r %ri6' ci si ce 6i (u!&
45
*
De 8%t' idee 6#di8icrii structurii siste6u$ui
i!ter!ti#!$ %ri! c#!stituire u!ei #r)!i7tii i!ter!ti#!$e
8c!d st8e$ c cest s c#!ti! # strte)ie i6%#rt!t %e!tru
%ce' %rut i!c de $ i!ce%utu$ sec#$u$ui $ DIII1$e*
De1 $u!)u$ ist#riei eur#%e!e' te#reticie!ii s1u
%re#cu%t de cest c#!ce%t' dr 6teri$i7re %rctic
strte)iei de e"itre r7(#ie$#r su( 8#r6 c#!stituirii u!ei
#r)!i7tii i!ter!ti#!$e "e s "i! (i du% %ri6u$' ir 6i
%#i du% ce$ de1$ d#i$e r7(#i 6#!di$*
C#!stituire Or)!i7tiei Ntiu!i$#r U!ite i! !u$ ,.45
tre(uie "7ut c u! di!tre ce$e i!$#cuiri 6#de$e$#r de
)!dire cre %r#"#ct tr!s8#r6ri de durt i! ist#ri
cu$turii* Or)!i7ti c#!8erit %ri!ci%iu$ui !#!"i#$e!tei sttutu$
u!ei !#r6e $e)$e si cret' i! %$us' si c#!te@tu$ i! cre cest
45
Er!st1Ott# C7e6%ie$' 'riedensstrate#ien* ,-ste".andel durc/
Internationale 0r#anisationen* 1e"o(ratisierun# und 2irtsc/a!t'
Pder(#r! ,.26' %%* 2,12/*
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
,0.
!#r6 %ute 8i su%r"e)Bet* E ur6rit sc#%u$' du% cu6
s%u!e C#rde$$ Ou$$ i! ,.44' de +e$i6i!- !ecesitte crerii
u!#r s8ere de i!8$ue!t' u!#r $i!te' ecBi$i(re de %utere su
#rice $t 8e$ de r!?6e!te s%eci$e' %ri! i!ter6ediu$ cr#r
stte$e u i!cerct' i! !e8ericitu$ trecut' s isi si)ure securitte
su s isi %r#6#"e7e i!terese$e&*
Acest idee er cu t#tu$ c#rect' i!s !u duce $
s$(ire su e$i6i!re t#t$ c#!8$icte$#r* Cee ce se scBi6(
este 8e$u$ i! cre ceste c#!8$icte %r i! c#!stii!t #6e!i$#r*
I! $i%s u!ei #r)!i7tii i!ter!ti#!$e' e$e r %re (s#$uteN ii
se%r %e d"ersri' cesti !utri!d' 8iecre i! %rte' s i$
distru) %e ce$$$t* T#c6i cest $ucru este %rei!t6%i!t de
#r)!i7ti i!ter!ti#!$* C#6u!icre si c##%erre
%er6!e!t su!t si6(#$uri $e e@iste!tei c#!ti!ue "$#ri$#r
c#6u!e* C#!8$ictu$ se des8s#r st8e$ i! e@c$usi"itte %ri!
i!tre(ui!tre u!#r 6i?$#ce !#!"i#$e!te* T#t#dt' c#!8$icte$e
su!t re$ti"i7te: 8e$u$ i! cre se i!cBeie ceste !u 6i
c#!stituie # 6e!i!tre $ dres e@iste!tei d"ersru$ui'
6rc!d d#r (i$itti$e cestui de se de7"#$t*
&Or)!i7ti i!ter!ti#!$ !u %#te )r!t securitte
c#$ecti"' s#$uti#!re !e)resi" c#!8$icte$#r si !ici
e$i6i!re tutur#r 8#r6e$#r de "i#$e!t di! $u6e* E %#te i!s
c#!tri(ui $ ti!)ere cest#r sc#%uri %ri! i!ter6ediu$ ct#ri$#r
stt$i' i!u)ur!d # $u6e i! cre re!u!tre $ #rice ct de
"i#$e!t s %r "ri!t c#rect si %#tri"it de cti#!* U!
c#!8$ict i!tre stte cre su!t 6e6(re $e u!ei #r)!i7tii
i!ter!ti#!$e' cre c##%ere7 i! cdru$ cestei si cre
i!cerc s1si re7#$"e di8ere!de$e su( c#%erisu$ ei' d#(!deste
sti6u$i i6%#rt!ti si e8icie!ti i! "edere reducerii )rdu$ui de
"i#$e!t* Su(st!t c#!8$ictu$ui !u se " scBi6(' dr 6#du$ de
s#$uti#!re $ cestui " 8i i!8$ue!tt decisi" de #r)!i7ti
i!ter!ti#!$* E8ecte$e "#r 8i si 6i 6ri' dc #r)!e$e si
i!stitutii$e #r)!i7tiei "#r 8i' si e$e' i6%$icte i! %r#cesu$ de
,,0
Ioan CRCIUN
s#$uti#!re 1 "e7i i! c7u$ Ntiu!i$#r U!ite re)$e6e!tri$e
%re"7ute de c%it#$u$ VI' i! s%eci$ rt* 00 si rt* 0/&
46
*
I! ter6e!i %#7iti"i' i!8$ue!t re$ #r)!i7tiei
i!ter!ti#!$e su%r i!terctiu!ii di!tre !tiu!i este cret i!
%ri6u$ r!d %ri! i!te)rre ei i! c#!stii!t c#6u!ittii' #
c#!stii!t i! cre se re8$ect c#!te@tu$ 6#di8ict $ siste6u$
i!ter!ti#!$* Acest $ucru 8ce c 6et#de$e de trtre
c#!8$icte$#r s de"i! cu 6u$t 6i e8icie!te tu!ci c!d su!t
i!stituti#!$i7te $ !i"e$u$ #r)!i7tiei* Pri! %$icre %rctic
cest#r %ri!ci%ii' stte$e se de%ri!d cu u! !u6it
c#6%#rt6e!t' cre se tr!s8#r6 st8e$ i!tr1# !#r6 u!i"ers$
cce%tt* I!stituti#!$i7re cestei !#r6e duce 6i %#i' i!
c7u$ ce$#r cre # res%ect' $ ide!titte si i!credere' ceste
i!te$e)!du1se de %e cu6 c %rte di!tr1u! siste6
c#6%reBe!si" si u!i$ter$ cce%tt de c##%erre*
A(aritia si e-ol'tia Or,ani)atiei Nati'nilor Unite
Ist#ri Ntiu!i$#r U!ite i!ce%ut cu 6u$t i!i!te de
i!8ii!tre #r)!i7tiei 6#!di$e' $ dt de 26 iu!ie ,.45' $
S! Ar!cisc#* Rdci!i$e idei$#r e@%ri6te i! d#cu6e!te$e
cestei se s%ri?i! %e te#rii$e u!#r )!dit#ri i!se6!ti' %recu6
Ou)# Fr#tius +i!te6eiet#ru$ dre%tu$ui 6#der! $ %#%#re$#r'
,5241,645-' A((Z de Si!t1Pierre +,6521,/40- su %e $ucrre
$ui I66!ue$ S!t' %rut i! ,/.5' 1espre pacea vesnica*
HN#i' %#%#re$e Ntiu!i$#r U!ite' B#trte s i7("i6
)e!ertii$e "iit#re de 8$)e$u$ r7(#iu$ui cre' de d#u #ri i!
cursu$ u!ei "ieti de #6' %r#"#ct #6e!irii su8eri!te de
!es%us' s !e re8ir66 credi!t i! dre%turi$e 8u!d6e!t$e $e
#6u$ui' i! de6!itte si "$#re %ers#!ei u6!e' i!
e)$itte i! dre%turi (r(ti$#r si 8e6ei$#r' %recu6 si
!tiu!i$#r 6ri si 6ici +***-' s %r#6#"6 %r#)resu$ s#ci$ si
46
I(ide6' %%* ,001,05*
,,,
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
c#!ditii 6i (u!e de tri i!tr1# 6i 6re $i(ertte' si i! ceste
sc#%uri +***- s !e u!i6 8#rte$e %e!tru 6e!ti!ere %cii si
securittii i!ter!ti#!$e' s cce%t6 %ri!ci%ii si s i!stitui6
6et#de cre s )r!te7e c 8#rt r6t !u " 8i 8#$#sit dect
i! i!teresu$ c#6u!' s 8#$#si6 i!stitutii$e i!ter!ti#!$e %e!tru
%r#6#"re %r#)resu$ui ec#!#6ic si s#ci$ $ tutur#r
%#%#re$#r' 6 B#trt s !e u!i6 e8#rturi$e %e!tru i!8%tuire
cest#r #(iecti"e***H
4/
*
Cu ceste cu"i!te i!ce%e Carta 0NU' d#cu6e!tu$ de
i!8ii!tre %ri! cre 5, de stte u dert' i! !u$ ,.45 $ S!
Ar!cisc#' $ Or)!i7ti Ntiu!i$#r U!ite* I!tre ti6%' cest
#r)!i7tie cu%ri!de ,., de stte 6e6(re' dic %r#%e t#te
stte$e $u6ii*
Aste%tri$e urise cre u i!s#tit c#!stituire
#r)!i7tiei 6#!di$e s1u !ruit cur!d* C#!8$ictu$ est1"est
cre %rut ce$ 6i tr7iu i! ,.4/ i!)reu!t des8surre
u!#r cti"itti c#!structi"e i! cdru$ 8#ruri$#r ONU i! %ri6e$e
dece!ii de e@iste!t $e #r)!i7tiei*
HAc#rdu$ di!tre 6ri$e %uteri cre se 8$u i! ceesi
t(r %e ti6%u$ ce$ui de1$ d#i$e r7(#i 6#di$ s1 e"%#rt
i!c de $ i6%rtire csti)uri$#r si st8e$ s1 e"%#rt si
s%er!t de cre # $u6e !#u' %e cre ONU ur6 s #
re%re7i!te si %ere $ !i"e$ i!stituti#!$* Dc Ntiu!i$e U!ite
reusiser s re%urte7e u!e$e succese %! i! ,.4/' %ri!tre $te$e
retr)ere U!iu!ii S#"ietice de %e terit#riu$ Ir!u$ui'
re)$e6e!tre %r#($e6ei Triest1u$ui si retr)ere tru%e$#r
8r!c#1(rit!ice di! Li(! si Siri' 8#st s#ciere r6t di!tre
%uteri$e #ccide!t$e si U!iu!e S#"ietic de)e!ert ce$ 6i
tr7iu i! ,.4/ i!tr1u! c#!8$ict cre durt' du% cu6 se stie' 40
de !i si cre 6rct re$tii$e i!ter!ti#!$e si cti"itti$e
Ntiu!i$#r U!ite*
4/
Carta 0NU*
,,2
Ioan CRCIUN
C#!8$icte$e ide#$#)ice si de %utere %#$itic di!tre ce$e
d#u ($#curi u d#6i!t di! cest 6#6e!t de7(teri$e si
!e)#cieri$e di! t#te 8#ruri$e ONU si' e"ide!t' 6i $es i!
cdru$ C#!si$iu$ui de Securitte* Au!cti de 6e!ti!ere %cii
#r)!i7tiei 8#st %rctic des8ii!tt' ( 6i 6u$t: 6ri$e %uteri
iu(it#re de %ce' cre' c#!8#r6 sttutu$ui' %urtu rs%u!dere
%ri!ci%$ %e!tru %ce' u c#6is i! cur!d' i! $u%t %e!tru
d#(!dire s8ere$#r de i!8$ue!t i! $u6e trei' ce$e 6i
%ericu$#se cte de i!c$cre %ciiH
42
*
B$#cd C#!si$iu$ui de Securitte i!stituit de r7(#iu$
rece !u tre(uie s !e 8c s crede6 c %ri6e$e %tru dece!ii r
8i 8#st ti6% %ierdut %e!tru ONU' ist#ri cestei #r)!i7tii
i!ce%!d (i # dt cu rstur!re de situtie di! !ii ,.2.J.0*
O se6e!e %reciere r trece cu "edere u!e$e re$i7ri $e
#r)!i7tiei 6#!di$e' %recu6 ce$e di! d#6e!iu$ %r#tectiei
dre%turi$#r #6u$ui' de7"#$trii dre%turi$#r %#%#re$#r su $
dec#$#!i7rii* Cu t#te c i! re$itte' s6(ure$e siste6u$ui
c#$ecti" de securitte +c%it#$u$ VII $ Crtei ONU- !u %utut
8i tr!s%us' #r)!i7ti )sit $te d#6e!ii su%r cr#r s1si
c#!ce!tre7e cti"itte* I! ciud su t#c6i dt#rit
($#cdei' #r)!i7ti reusit s re%urte7e succese !#t(i$e i!
!u6ite d#6e!ii' cre u 8cut st7i c ONU s 8ie recu!#scut
c u! 8#r $ %r#($e6e$#r )$#($e*
Pe (7 re7#$utiei Unitin#;!or eace di! ,.50'
Ntiu!i$e U!ite u de7"#$tt' $ 6i?$#cu$ !i$#r ci!ci7eci' u!
i!stru6e!t cu t#tu$ !#u si !e%re"7ut de crt: s1!u6ite$e
#%ertiu!i de 6e!ti!ere %cii +peace(eepin# "issions-* S%re
de#se(ire de 6suri$e de &8#rtre %cii' %re"7ute i!
c%it#$u$ VII' ceste #%ertiu!i !u se (7u %e u7u$ de 8#rt'
ser"i!d $ st(i$i7re %ri!ci%iu$ui de re!u!tre $ "i#$e!te %ri!
i!st$re u!ei 7#!e1t6%#! i!tre %rti$e 8$te i! c#!8$ict*
42
FI!tBer U!serJ9icBe$ Pi66er' Die Verei!te! Nti#!e!* KLiscBe!
A!s%rucB u!d Pir>$icB>eit' Bu!des7e!tr$e 8Ir %#$itiscBe Bi$du!)' B#!!
,..5' %* 0/*
,,0
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
9#ti"u$ %e!tru %ri6 i!ter"e!tie Hcsti$#r $(streH
8#st cri7 di! Sue7 di! !u$ ,.56* Aici tru%e$e ONU u "ut r#$
de t6%#! i!tre ce$e d#u %rti c#!8$ictu$e* Au ur6t 6i %#i
si $te i!ter"e!tii' srci!i$e csti$#r $(stre 8ii!d e@ti!se i!
6#d c#!ti!uu*
Bi$!tu$ i! cee ce %ri"este srci! %ri!ci%$
Ntiu!i$#r U!ite' 6e!ti!ere %cii si securittii i!ter!ti#!$e'
este' %e!tru %ri6e$e dece!ii' 6(i"$e!t* I! ti6% ce i! cri7 de
$ Ber$i!' di! Sue7 si di! Cu( %ute6 s%u!e c #r)!i7ti si1
i!de%$i!it 6isiu!e' i! C#!)# e 8#st su%rs#$icitt' 8%t cre
%re8i)urt %r#($e6e$e ce "eu s 8ie i!t6%i!te i! cdru$
6isiu!i$#r de 6e!ti!ere %cii de 6i tr7iu*
E"e!i6e!te$e e%#c$e di! !ii ,.2.JC.0 Hu dus
Ntiu!i$e U!ite' du% dece!ii de %r$i7ie' di! !#u i! ce!tru$
%#$iticii i!ter!ti#!$e* C#!si$iu$ de Securitte d#(!dit #
c%citte de deci7ie si ctiu!e !ecu!#scut %! tu!ciH
4.
*
E@ti!dere tre%tt c#6%ete!te$#r C#!si$iu$ui de
Securitte su%r u!#r %r#cese' cre cu d#r %uti!i !i i!i!te
r 8i c7ut su( i!cide!t %re"ederi$#r crtei' cre i!ter7iceu
i6%$icre ONU' 8#st ur6re si' i! ce$si ti6%' si %re6is
%e!tru crere u!ei !#i )e!ertii de 6isiu!i de 6e!ti!ere
%cii* I!tre !ii ,.22 si ,..2 u 8#st c#!stituite ,4 !#i 6isiu!i'
6i 6u$te dect i! t#te ce$e %tru dece!ii de e@iste!t
#r)!i7tiei* D#r i! !u$ ,..0 u e@istt sse i!ter"e!tii de
6e!ti!ere %cii si' i! ciud u!ui 6#rt#riu de $ 6i?$#cu$
!i$#r C.0' !u6ru$ 6isiu!i$#r ONU de 6e!ti!ere %cii
crescut' %! i! 200,' $ 54*
Si %e!tru cest et% di! de7"#$tre Ntiu!i$#r U!ite
(i$!tu$ este u!u$ 6estect i! cee ce %ri"este 6isiu!e
%ri!ci%$ 6e!ti!ere %cii si securittii i!ter!ti#!$e*
Succese$#r i!iti$e 6i!tite 6i sus si 6i $es succesu$
4.
S"e! FreisJE#B!!es VrLic>' Die Verei!te! Nti#!e!* Au8)(e!'
I!stru6e!te u!d Re8#r6e!N Bu!des7e!tr$e 8Ir %#$itiscBe Bi$du!)
ScBri8te!reiBe B!d 400' B#!! 2000' %* ,25*
50
I(ide6' %*,2/*
,,4
Ioan CRCIUN
#%ertiu!ii di! N6i(i' c!d cest tr si1 d#(!dit
ut#!#6i $i se #%u! esecuri de %r#%#rtii' "e7i 6i $es ce$e
di! S#6$i si B#s!i' cre u 8ectt !e)ti" i6)i!e
#r)!i7tiei*
L 8e$ c i! 6isiu!e di! C#!)# di! ,.60' csti$e
$(stre u 8#st i!srci!te di! ce i! ce 6i 6u$t cu cti"itti
%e!tru cre !u 8useser crete si %e cre' di! cest cu7' !ici
!u u %utut s $e duc $ (u! s8rsit: HDc 6isiu!i$e c$sice de
6e!ti!ere %cii +***- u i!se6!t i! %ri6u$ r!d i!de%$i!ire
8u!ctiei de t6%#! i!tre %rti$e de #(icei stt$e 8$te i!
c#!8$ict' 6!dte$e di! #eneratia a doua u 8#st 6rcte de u!
s%ectru di! ce i! ce 6i $r) de srci!i*
A?ut#ru$ %e!tru stte$e 8$te i! %r#ces de tr!7itie su
de c#!ci$iere !ti#!$' susti!ere %r#cese$#r de c#!s#$idre
de6#crtiei' de7r6re si rei!te)rre r6te$#r i6%$icte i!
r7(#ie$e ci"i$e' re%triere re8u)iti$#r si' i! 8i!e' %re$ure
te6%#rr c#6%ete!te$#r se6i11ut#ritre %e!tru # i!tre)
tr s1u !u6rt %ri!tre !#i$e tri(utii $e 6isiu!i$#r de
6e!ti!ere %ciiH
50
*
Ast8e$ de 6isiu!i' di! ce de1 d#u )e!ertie' !u u
8#st i!tre%ri!se d#r i! N6i(i' ci' cu u! #recre succes' si i!
Nicr)u' E$ S$"d#r' $ )r!it SuLeitu$ui cu Ir>u$ du%
e$i(erre cestui ctiu!e 6!dtt de C#!si$iu$ de
Securitte si i! C6(#)i u!de' i! ce 6i 6re si 6i
c#stisit#re 6isiu!e de %! $ ce "re6e' 8#st c#!stituit #
d6i!istrtie c#6%$et %r#"i7#rie* Aceste i!ter"e!tii u "ut i!
c#6u! 8%tu$ c ur6u trditi ctiu!i$#r de peace(eepin#
c$sic' "!d $#c !u in' ci dupa e%ui7re c#!8$icte$#r r6te*
De7"#$tre d#ctri!ei de peace(eepin# i! d#u
)e!ertie 8#st 6i de)r( de !tur )rdu$' 6isiu!i$e
"!d $#c i! situtii %#st1c#!8$ict' dic i! c#!te@te 6i
de)r( %s!ice si %#r!i!d de $ %re6is e@iste!tei u!#r
c#rduri %re$(i$e de %ce' res%ecti" u!ui c#!se!s i!tre
,,5
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
%rti$e 8$te i! c#!8$ict* U!e$e i!ter"e!tii de 6e!ti!ere %cii
de du% ,..2 u i!trt i!s i! c#!8$ict cu %ri!ci%ii$e
8u!d6e!t$e $e c#!ce%tu$ui de csti $(stre* I! ciud
strd!ii$#r i!te!si8icte de re8#r6re si u!#r c#!ce%te
i!#"t#re +"e7i 6i $es A#enda pentru ace $ui B#utr#s1
FB$i-' cest cri7 8cut %! $ ur6 c ce!tru$ de )reutte
s se c#!ce!tre7e' i! c7u$ 6isiu!i$#r de 6e!ti!ere %cii
i!itite de Ntiu!i$e U!ite si de C#!si$iu$ de Securitte $
cestei #r)!i7tii' su%r u!#r c#rduri re)i#!$e si i!tre
)ru%e de stte* Acest te!di!t de"e!it 8#rte c$r i!
r7(#iu$ di! S#s#"# si s1 6%$i8ict i! Hr7(#iu$ i6%#tri"
ter#ris6u$uiH dus de SUA* Dr' st8e$ !u d#r #r)!i7ti se
8$ i! %eric#$' ci si idee de (7 rs%u!derii c#$ecti"e
tutur#r stte$#r i! cee ce %ri"este %ce' s cu6 # su($i!i7
si ur6t#ru$ (i$!t re$i7t de Freis si VrLic>: HPrete!ti
Ntiu!i$#r U!ite de c#!strui u! siste6 )$#($ de 6e!ti!ere
%cii' cu c#6%ete!te cu%ri!7t#re si %rete!tii $e)iti6e de
res%ectre i!ter!ti#!$ !#r6e$#r si re)u$i$#r s$e !c#rte i!
crt' u 8#st %use su( se6!u$ i!tre(rii* S1u 8cut u7ite
re%r#suri' c#!8#r6 cr#r !tiu!i$e i!dustri$i7te r
i!stru6e!t Ntiu!i$e U!ite i! 6#d se$ecti" %e!tru 1si i6%u!e
%r#%rii$e i!terese* Ntiu!i$e U!ite su!t st8e$ 6e!i!tte s 8ie
6r)i!$i7te i! d#6e!iu$ srci!i$#r ce!tr$e' %e!tru cr#r
re$i7re u 8#st crete i! ,.45* I!)ri?#rre e@%ri6t !u
"i7e7 i!s !u6i %#te!ti$u$ s8rsit $ u!ei #r)!i7tii
i!ter!ti#!$e* 9i 6u$t' ici este "#r( des%re i!tre(re
8u!d6e!t$ dc %r#($e6e$e %cii 6#!di$e si $e securittii
i!ter!ti#!$e "#r 6i r6!e si %e "iit#r i! rs%u!dere u!ui
siste6 c#$ecti" de 6e!ti!ere %cii su dc ceste "#r 8i
trecute $ !i"e$u$ stte$#r' res%ecti" siste6e$#r de $i!te
re)i#!$e* Dc cest "ri!t r r6!e $ $titudi!e
e@c$usi" stte$#r s1r ?u!)e 6i de"re6e su 6i tr7iu
$ # i!t#rcere de $ #rdi!e de dre%t i!ter!ti#!$ cre s1
de7"#$tt de $ s8rsitu$ ce$ui de1$ d#i$e r7(#i 6#!di$ si
5,
I(ide6' %* ,02*
,,6
Ioan CRCIUN
su%r !ecesittii crei e@ist t#tusi' i! ciud #ricrei
8r)i$itti' u! c#!se!s $r) i!tre stteH
5,
*
Sistem'l instit'tional al ONU
Pe!tru c u! stt s de"i! 6e6(ru $ #r)!i7tiei este
!ecesr # rec#6!dre di! %rte C#!si$iu$ui de Securitte si
# B#trre Adu!rii Fe!er$e ONU* Stte$e 6e6(re cre
i!c$c %re"ederi$e crtei %#t 8i sus%e!dte su e@c$use di!
ONU' $ rec#6!dre C#!si$iu$ui de Securitte' %ri! B#trre
Adu!rii Fe!er$e*
I! cdru$ siste6u$ui i!stituti#!$ $ ONU +!e@ ,-
i!tr:
1 Adu!re Fe!er$N
1 C#!si$iu$ de SecuritteN
1 C#!si$iu$ Ec#!#6ic si S#ci$N
1 C#!si$iu$ de Tute$N
1 Curte I!ter!ti#!$ de EustitieN
1 Secretritu$N
1 #r)!e$e su(sidire*
Adunarea 4enerala a 0NU
I! c#6%u!ere Adu!rii Fe!er$e i!tr t#te stte$e
6e6(re' 8iecre "!d ce$ 6u$t 5 re%re7e!t!ti*
Secretru$ )e!er$' cu se!ti6e!tu$ C#!si$iu$ui de
Securitte' " duce $ cu!#sti!t Adu!rii Fe!er$e' i! 8iecre
sesiu!e' t#te %r#($e6e$e re8erit#re $ 6e!ti!ere %cii si $
securitte cre se 8$ i! te!ti C#!si$iu$ui de Securitte*
Adu!re Fe!er$ i!iti7 studii si 8ce rec#6!dri
i! sc#%u$:
1 de %r#6#" c##%erre i!ter!ti#!$ i! d#6e!iu$
%#$itic si de i!cur? de7"#$tre %r#)resi" dre%tu$ui
i!ter!ti#!$N
1 de %r#6#" c##%erre i!ter!ti#!$ i! d#6e!iu$
ec#!#6ic' s#ci$' cu$tur$' educti" si s!itr si de s%ri?i!i
res%ectre dre%turi$#r #6u$ui' $i(ertti$#r 8u!d6e!t$e %e!tru
t#ti' 8r de#se(ire de rs' se@' $i6( su re$i)ie*
Adu!re Fe!er$ %ri6este si e@6i!e7 r%#rte$e
!u$e si s%eci$e $e C#!si$iu$ui de Securitte cre "#r
cu%ri!de # dre de se6 su%r 6suri$#r %e cre c#!si$iu$
$e1 B#trt su $e1 $ut %e!tru 6e!ti!ere %cii*
O#trri$e Adu!rii Fe!er$e su!t $ute cu 6?#ritte
de "#turi +de 2J0 di! 6e6(rii %re7e!ti si "#t!ti- i! %r#($e6e$e
i6%#rt!te %recu6: rec#6!dri cu %ri"ire $ 6e!ti!ere %cii
si securittii i!ter!ti#!$eN $e)ere 6e6(ri$#r !e%er6!e!ti
i C#!si$iu$ui de SecuritteN $e)ere 6e6(ri$#r C#!si$iu$ui
Ec#!#6ic si S#ci$N $e)ere 6e6(ri$#r C#!si$iu$ui de Tute$N
d6itere de !#i 6e6(ri i! #r)!i7tieN sus%e!dre
dre%turi$#r si %ri"i$e)ii$#r 6e6(ri$#rN e@c$udere de 6e6(riN
%r#($e6e$e (u)etre*
Adu!re Fe!er$ se i!tru!este !u$ i! sesiu!i
#rdi!re si' c!d i6%re?urri$e # cer' i! sesiu!i e@tr#rdi!re*
Sesiu!i$e e@tr#rdi!re su!t c#!"#cte de secretru$ )e!er$' $
cerere C#!si$iu$ui de Securitte su 6?#rittii 6e6(ri$#r
ONU*
Consiliul de ,ecuritate al 0NU
C#!si$iu$ de Securitte este 8#r6t di! ,5 6e6(ri' di!
cre 5 su!t 6e6(ri %er6!e!ti' ir ,0 !e%er6!e!ti' $esi di!
r!du$ stte$#r 6e6(re %e # durt de d#i !i*
O#trri$e C#!si$iu$ui de Securitte i! %r#($e6e de
%r#cedur su!t d#%tte cu "#tu$ . 6e6(ri' ir i! ce$e$$te
%r#($e6e cu "#tu$ . 6e6(ri' i! cre su!t cu%ri!se "#turi$e
c#!c#rd!te $e tutur#r 6e6(ri$#r %er6!e!ti*
Orice c#!8$ict tre(uie re7#$"t %ri! trtti"e' !cBet'
6ediere' c#!ci$iere' r(itr? %e c$e ?udicir' recur)ere $
#r)!i7tii su c#rduri re)i#!$e su %ri! #rice 6i?$#ce
%s!ice $ i!de6! %rti$#r* C#!si$iu$ de Securitte %#te s
,,2
!cBete7e di8ere!du$ su #rice situtie cre r %u!e i! %ri6e?die
%ce si securitte i!ter!ti#!$ si s rec#6!de %r#ceduri$e
su 6et#de$e de %$!re B#trte*
I! c7uri de )resiu!e' C#!si$iu$ de Securitte %#te
B#tri ce 6suri' cre !u i6%$ic 8#$#sire 8#rtei r6te' tre(uie
$ute %e!tru 8i %$icte B#trri$e s$e' cre %#t 8i: i!treru%ere
t#t$ su %rti$ re$tii$#r ec#!#6ice' c#6u!ictii$#r'
%recu6 si ru%ere re$tii$#r di%$#6tice*
Dc se c#!sider c ceste 6suri !u su!t dec"te'
C#!si$iu$ de Securitte %#te i!tre%ri!de' cu 8#rte erie!e'
6riti6e su terestre' #rice ctiu!e %e cre # c#!sider
!ecesr %e!tru 6e!ti!ere su rest(i$ire %cii si securittii
i!ter!ti#!$e* Actiu!i$e %#t cu%ri!de de6#!strtii' 6suri de
($#cd si $te #%ertii e@ecutte de 8#rte$e erie!e' 6riti6e
su terestre $e 6e6(ri$#r Ntiu!i$#r U!ite*
P$!uri$e de ctiu!e $e 8#rte$#r r6te "#r 8i e$(#rte
de C#!si$iu$ de Securitte' ?utt de C#6itetu$ de Stt 9?#r*
C#6itetu$ de Stt 9?#r i!c$ude se8ii stte$#r 6?#re $e
r6te$#r 6e6(ri$#r %er6!e!ti i C#!si$iu$ui de Securitte*
C#6itetu$ de Stt 9?#r este su( ut#ritte C#!si$iu$ui
de Securitte si rs%u!de de c#!ducere strte)ic #ricr#r
8#rte %use $ dis%#7itie*
Nici # dis%#7itie di! crt !u " duce ti!)ere
dre%tu$ui i!ere!t de ut#%rre i!di"idu$ su c#$ecti" i!
c7u$ u!ui tc i6%#tri" u!ui 6e6(ru $ #r)!i7tiei' cre
tre(uie s duc $ cu!#sti!t C#!si$iu$ui de Securitte stre
cret' ir ctiu!i$e s$e !u tre(uie s 8ecte7e i! !ici u! 8e$
%utere si i!dt#riri$e C#!si$iu$ui de Securitte*
C#!si$iu$ de Securitte i!cur?e7 e@iste!t u!#r
#r)!is6e re)i#!$e desti!te se #cu% cu 6e!ti!ere %cii'
cu c#!diti c ceste c#rduri su #r)!i7tii s 8ie c#6%ti(i$e
%ri! ctiu!i$e $#r cu sc#%uri$e si %ri!ci%ii$e ONU*
I! u!e$e situtii* C#!si$iu$ de Securitte " 8#$#si
se6e!e c#rduri su #r)!i7tii re)i#!$e %e!tru %$icre
,,.
ctiu!i$#r de c#!str!)ere su( ut#ritte s* Nici # ctiu!e de
c#!str!)ere !u " 8i i!tre%ri!s de #r)!is6e$e re)i#!$e 8r
ut#ritte C#!si$iu$ui de Securitte*
I! sc#%u$ crerii c#!ditii$#r de st(i$ire si (u!stre
!ecesre u!#r re$tii %s!ice i!tre !tiu!i' i!te6eite %e
%ri!ci%iu$ e)$ittii i! dre%turi %#%#re$#r si $ dre%tu$ui $#r
de dis%u!e de e$e i!se$e' ONU " 8"#ri7:
1 ridicre !i"e$u$ui de tri' 8#$#sire 8#rtei de 6u!c si
c#!ditii de %r#)res si (u!streN
1 re7#$"re %r#($e6e$#r i!ter!ti#!$e i! d#6e!ii$e
ec#!#6ic' s#ci$' s!itr si $t#r %r#($e6e c#!e@eN
1 res%ectre u!i"ers$ si e8ecti" dre%turi$#r #6u$ui
si $i(ertti$#r 8u!d6e!t$e %e!tru t#ti cette!ii*
I! "edere re7#$"rii u!ei situtii de cri7' C#!si$iu$ de
Securitte i!tre%ri!de ctiu!i$e:
1 %rei i!ititi"' st(i$este c#!ce%ti' 8#rte$e ce se
!)?e7 si c#sturi$eN
1 !u6este re%re7e!t!tu$ +tri6isu$ s%eci$-N
1 st(i$este si re$i7e7 c#rdu$ de i!cetre 8#cu$uiN
1 re$i7e7 c#rdu$ de %ceN
1 %r#( 6!dtu$N
1 !u6este c#6!d!tu$ 8#rteiN
1 des8s#r 8#rte$eN
1 c#!duce ctiu!i$e %e!tru re7#$"re cri7eiN
1 si)ur iesire 8#rte$#r di! tetru$ de #%ertii*
Consiliul Econo"ic si ,ocial
C#!si$iu$ este c#6%us di! 2/ de 6e6(ri $esi de
Adu!re Fe!er$* A$e)ere se 8ce !u$ %e!tru durt trei
!i' i! )ru%uri de cte . 6e6(ri*
O#trri$e C#!si$iu$ui Ec#!#6ic si S#ci$ se d#%t cu
6?#ritte de "#turi 6e6(ri$#r %re7e!ti si "#t!ti* I! cdru$
c#!si$iu$ui se i!8ii!te7 c#6isii %e!tru %r#($e6e$e ec#!#6ice
si s#ci$e si %e!tru %r#6#"re dre%turi$#r #6u$ui*
L de7(teri %#t %rtici% 8r dre%t de "#t stte$e
,20
"i7te' i!stitutii$e s%eci$i7te' %recu6 si 6e6(rii si*
Consiliul de Tutela
C#!si$iu$ de Tute$ este c#6%us di! ur6t#rii 6e6(ri
i ONU:
1 6e6(rii cre d6i!istre7 terit#rii su( tute$N
1 6e6(rii C#!si$iu$ui de SecuritteN
1 $ti 6e6(ri i #r)!i7tiei' $esi de Adu!re
Fe!er$ %e # %eri#d de trei !i*
O#trri$e C#!si$iu$ui de Tute$ su!t d#%tte cu
6?#ritte de "#turi 6e6(ri$#r %re7e!ti si "#t!ti*
I! situtii de#se(ite' C#!si$iu$ de Tute$ " %e$ $
siste!t C#!si$iu$ui Ec#!#6ic si S#ci$ si $ $te i!stitutii de
s%eci$itte*
Curtea Internationala de Bustitie
Curte I!ter!ti#!$ de Eustitie este #r)!u$ ?udicir
%ri!ci%$ $ ONU si 8u!cti#!e7 i! c#!8#r6itte cu sttutu$
!e@t' st(i$it %e (7 sttutu$ui Curtii Per6!e!te de Eustitie
I!ter!ti#!$e*
,ecretariatul
Secretritu$ cu%ri!de u! secretr )e!er$ si %ers#!$u$
!u6it de Adu!re Fe!er$' $ %r#%u!ere C#!si$iu$ui de
Securitte' 8ii!d ce$ 6i i!$t 8u!cti#!r d6i!istrti" $
#r)!i7tiei*
Secretru$ )e!er$ i %rte $ $ucrri$e Adu!rii
Fe!er$e si $e ce$#r$$te i!stitutii $e ONU i! c$itte de i!$t
8u!cti#!r* E$ %re7i!t Adu!rii Fe!er$e u! r%#rt !u$
des%re cti"itte #r)!i7tiei*
Pre-enirea con+lictelor in -i)i'ne ONU
Pre"e!ire c#!8$icte$#r re%re7i!t u! c#6%$e@ de 6suri
si cti"itti #r)!i7te si e@ecutte cu sc#%u$ de %re"e!i
su8eri!te$e u6!e si #8eri # $ter!ti" 6i %uti! c#stisit#re
#%ertii$#r %#$itic#16i$itre %e!tru re7#$"re c#!8$icte$#r
,2,
i!i!te c ceste s de"i! "i#$e!te* I! cest se!s' di%$#6ti
%re"e!ti"' %r#6#"t su( 8#r6 6edierii' c#!ci$ierii su
!e)#cierii' re%re7i!t 6et#d de (7 %r#6#"t de
Or)!i7ti Ntiu!i$#r U!ite %e!tru %re"e!ire c#!8$icte$#r*
E6isrii su re%re7e!t!tii s%eci$i i secretru$ui )e!er$ $
ONU su!t !)?ti i! ctiu!i de di%$#6tie %re"e!ti" #riu!de
i! $u6e' ir i! 6?#ritte c7uri$#r cesti cti#!e7 i!
str!s c##%erre cu re%re7e!t!tii #r)!i7tii$#r re)i#!$e*
Desi di%$#6ti %re"e!ti" este 6et#d c#!scrt de
%re"e!ire si re7#$"re c#!8$icte$#r' cre si1 d#"edit di! %$i!
"$(i$itte' e@%erie!t Or)!i7tiei Ntiu!i$#r U!ite di!
u$ti6ii !i !e rt c e@ist 6u$te $te 8#r6e de ctiu!e cu
e8ect %re"e!ti" ridict* Pri!tre ceste se !u6r: de7"#$tre
de %r#iecte i! c#!te@tu$ u!#r strte)ii %re"e!ti"e' ctiu!i
u6!itre' dis$#cre %re"e!ti" si de7r6re %re"e!ti"*
C#6%$e6e!tr di%$#6tiei %re"e!ti"e su!t dis$#cre si
de7r6re %re"e!ti"* Structuri$e 6i$itre de 6e!ti!ere %cii
%#t 8i dis$#cte %re"e!ti" i!tr1# 7#! de %#te!ti$ c#!8$ict' i!
sc#%u$ 6e!ti!erii cestui %e s1!u6it &$i!ie de %$utire'
reducere te!siu!i$#r si %r#6#"re i!crederii reci%r#ce di!tre
%rti* Dis$#cre %re"e!ti" 8#st d#%tt cu succes i!
6isiu!i$e des8surte de ONU i! 9ced#!i' Re%u($ic
Ce!tr$ A8ric! su cu $te #c7ii si r6!e # #%tiu!e
i6%#rt!t i! %re"e!ire c#!8$icte$#r*
De7r6re %re"e!ti" ur6reste reducere c!tittii
de r66e!t us#r i! 7#!e$e cu risc ridict de c#!8$ict* E$
S$"d#r' 9#76(ic su u!e$e re)iu!i su!t e@e6%$e
edi8ict#re' i! cre tru%e$e ONU u 8#st !)?te i! c#$ectre
si distru)ere r66e!tu$ui us#r' c %rte i!tre)u$ui %r#ces
de %ce*
De7"#$tre u!#r %r#iecte i! c#!te@tu$ strte)ii$#r
%re"e!ti"e' de!u6ite si &%re"e!ire structur$ c#!8$icte$#r'
se re8er $ cti"itti des8surte e@c$usi" i!i!te de i!ce%ere
c#!8$ictu$ui* As cu6 %rctic de6#!strt' srci'
,22
de7ecBi$i(re$e s#ci#1ec#!#6ice' su(de7"#$tre' $i%s u!ei
)u"er!ri dec"te' !eres%ectre dre%turi$#r #6u$ui su!t surse
%#te!ti$e de c#!8$ict' cre !u %#t 8i c#6(tute dect %ri!
de7"#$tre u!#r %r#)r6e dec"te' %e ter6e! $u!)' cre s
duc $ erdicre cu7e$#r cest#r 8e!#6e!e* Aceste %r#)r6e
i!itite si i!de%$i!ite de Secretrit su de di8erite )e!tii si
de%rt6e!te ONU 8c %rte di! s1!u6it strte)ie de
%re"e!ire structur$ c#!8$icte$#r*
L !i"e$u$ ONU' De%rt6e!tu$ %e!tru A8ceri P#$itice
+1epart"ent o! olitical A!!airs- este #r)!is6u$ res%#!s(i$
cu %r#6#"re strte)ii$#r de %re"e!ire c#!8$icte$#r* Acest
este sistt de U!itte de P$!i8icre P#$itic +olic- lannin#
Unit- si s%ri?i!it de di"i7ii re)i#!$e* De se6e!e' %e!tru
i6(u!ttire e8icie!tei ctiu!i$#r %re"e!ti"e' di8erite
de%rt6e!te si )e!tii ONU u de7"#$tt strte)ii c#6u!e de
$ucru' di!tre cre 8c %rte:
1 UN I!terde%rt6e!t$ Ar6eL#r> 8#r C#1
#rdi!ti#! #! Er$Q Pr!i!) !d Pre"e!ti"e
Acti#!' cre este u! %r#)r6 de c##rd#!re
cti"itti$#r u!#r de%rt6e!te' )e!tii si #8icii
ONU i! d#6e!iu$ ctiu!i$#r de %re"e!ire ti6%urieN
1 UNDPJDPA Pr#)r66e #! Bui$di!) Nti#!$
C%citQ 8#r C#!8$ict Pre"e!ti#!' i!itit i!
!#ie6(rie 2000 cu sc#%u$ de s%ri?i!i
i6%$e6e!tre %r#)r6e$#r ONU de %re"e!ire
c#!8$icte$#r i! di8erite tri si i! cre %#te!ti$u$
cest#r este ridictN
1 DPA Pre"e!ti#! Te6 #8er cdru$
i!trde%rt6e!t$ de de7"#$tre #%tiu!i$#r
%ri"i!d %re"e!ire c#!8$icte$#rN
1 discutii si de7(teri $ !i"e$u$ C#6itetu$ui E@ecuti"
%e!tru Pce si Securitte +E:ecutive Co""ittee on
eace and ,ecurit--N
,20
1 %r#)r6e de i!struire i! d#6e!iu$ %re"e!irii
ti6%urii' #r)!i7te de C#$e)iu$ Ntiu!i$#r U!ite
+United Nations Colle#e- si De%rt6e!tu$ %e!tru
A8ceri P#$iticeN
1 Oi)B1Le"e$ P!e$ #! TBrets' CB$$e!)es !d
CB!)e +de7(tere $ !i"e$ i!$t 6e!i!tri'
%r#"#cri si scBi6(re-' i!itit de secretru$
)e!er$ $ ONU i! !#ie6(rie 2000' i! sc#%u$
e@6i!rii 6e!i!tri$#r si %r#"#cri$#r $ dres
%cii si securittii' i!c$usi" ce$#r ec#!#6ice si
s#ci$e ce u $e)tur cu %ce si securitte si
8#r6u$re rec#6!dri$#r %e!tru u! rs%u!s
c#$ecti" dec"t $ ceste*
Asdr' %re"e!ire c#!8$icte$#r' i!scris i! Carta 0NU
c u! di! #($i)tii$e %ri!ci%$e $e stte$#r 6e6(re' i6%$ic #
)6 "rit de ctiu!i i! d#6e!ii di"erse' %recu6 (u!
)u"er!re' dre%turi$e #6u$ui' de7"#$tre ec#!#6ic si s#ci$'
i! sc#%u$ re7#$"rii dis%ute$#r i!i!te c e$e s de"i! "i#$e!te
su %e!tru i6%iedicre e@ti!derii "i#$e!te$#r' dc ceste
de? u %rut* De se6e!e' "erti7re ti6%urie este #
c#6%#!e!t ese!ti$ %re"e!irii cu ?ut#ru$ crei Ntiu!i$e
U!ite 6#!it#ri7e7 8#rte te!t e"#$utii$e %#$itice si de $t
!tur di! i!tre) $u6e' i! sc#%u$ detectrii 6e!i!tri$#r $
dres %cii si securittii i!ter!ti#!$e' #8eri!d st8e$ e@%erti7
!ecesr C#!si$iu$ui de Securitte si secretru$ui )e!er$ $
ONU %e!tru %r#6#"re ctiu!i$#r %re"e!ti"e*
I! ,..2' secretru$ )e!er$ $ ONU %re7e!tt Adu!rii
Fe!er$e d#cu6e!tu$ i!titu$t A#enda pentru ace +A#enda !or
eace-' di! cre re7u$t c$r c %r#6#"re %cii si securittii
c#$ecti"e " c#!stitui %re#cu%re ese!ti$ Ntiu!i$#r U!ite
i! sec#$u$ $ DDI1$e' ir %re"e!ire c#!8$icte$#r " 8i directi
%ri!ci%$ de ctiu!e*
I! ,..5 8#st cret ecBi%1cdru +T/e 'ra"e.or(
Tea"- %e!tru c##rd#!re cti"ittii tutur#r de%rt6e!te$#r
,24
di! cdru$ Secretritu$ui Fe!er$ +%#$itic' u6!itr si de
peace(eepin#- i6%$icte i! 6isiu!i de %re"e!ire si 6e!ti!ere
%cii* Cdru$ de c##rd#!re st8e$ cret e"#$ut c#!ti!uu'
ecBi%1cdru c##rd#!!d i! %re7e!t cti"itte 20 de )e!tii'
de%rt6e!te si %r#)r6e ONU' %ri!tre cre se !u6r: DDA'
DESA' DPA' DPSO' AAO' ILO' OCOA' OOCOR' UNDP'
UNESCO' UNAPA' UNOABITAT' UNIAE9' UNICEA'
UNOCR' PAP' POO' P#r$d B!> si I9A* DPI si
De%rt6e!tu$ E@ecuti" $ Secretru$ui Fe!er$ %rtici% c
#(ser"t#r' ir UNEP si UNODC i! 8u!ctie de situtie*
EcBi%1cdru cti#!e7 c u! ct$i7t#r %e!tru
"erti7re ti6%urie si %r#%u!e #r)!is6e$#r (i$itte $e ONU
i!itiere de ctiu!i %re"e!ti"e su %ree6%ti"e %e!tru
i!$turre te!siu!i$#r %rute $ u! 6#6e!t dt* De re)u$'
%r#%u!eri$e su!t "!ste ctre C#6itetu$ E@ecuti" %e!tru Pce
si Securitte +E:ecutive Co""ittee on eace and ,ecurit-- su
De%rt6e!tu$ui %e!tru A8ceri U6!itre +Iu"anitarian
A!!airs-*
L i!ititi" secretru$ui )e!er$' secretritu$ ONU
8#st re#r)!i7t i! ,../' i! sc#%u$ u!ei 6i (u!e cu%ri!deri
ce$#r ci!ci d#6e!ii %ri!ci%$e de cti"itte $e #r)!i7tiei:
%ce si securitte' 8ceri u6!itre' de7"#$tre si c##%erre'
8ceri s#ci$e si ec#!#6ice si dre%turi$e #6u$ui* Pr#cesu$ de
re#r)!i7re i6%$ict %rtici%re tutur#r de%rt6e!te$#r si
%r#)r6e$#r ONU si i!se6!t u! i6%#rt!t %s i! re8#r6
#r)!i7tiei* T#t#dt' C#6itetu$ui E@ecuti" %e!tru Pce si
Securitte i s1u $r)it c#6%ete!te$e i! %ri6e$e %tru d#6e!ii'
dre%turi$e #6u$ui 8ii!d c#!sidert c#6%$e6e!tr cest#r*
C#6itetu$ s1 de7"#$tt tre%tt' ir i! !u$ 2002 8#st
restructurt' "!d i! %re7e!t i! c#6%u!ere 2, de 6e6(ri*
I! iu$ie 2000 Adu!re Fe!er$ d#%tt %ri! c#!se!s
Re7#$uti 5/J00/' re8erit#re $ %re"e!ire c#!8$icte$#r r6te'
cre i!se6!t u! !#u %s i6%#rt!t 8cut de Ntiu!i$e U!ite
i! $u%t %e!tru %re"e!ire c#!8$icte$#r* Acest re7#$utie
,25
su($i!i7 c %e!tru %re"e!ire c#!8$icte$#r r6te " 8i
%r#6#"t di$#)u$ si c##%erre c#!ti!u di!tre stte$e
6e6(re' di!tre Ntiu!i$e U!ite si #r)!i7tii$e su(re)i#!$e si
re)i#!$e' sect#ru$ %ri"t si s#ciette ci"i$*
Misi'nile ONU *e (eacema2in, si (eaceb'il*in,
C#!ce%tu$ de peace"a(in# se re8er $ 8#$#sire
6i?$#ce$#r di%$#6tice %e!tru c#!"i!)e %rti$e s i!cete7e
#sti$itti$e si s trec $ !e)#ciere c#!ditii$#r de s#$uti#!re
%s!ic c#!8$ictu$ui* Pr#6#"!d t#t )6 ctiu!i$#r
%re"e!ti"e' Ntiu!i$e U!ite %#t ?uc u! r#$ i6%#rt!t i!
deter6i!re %rti$#r s i!cete7e #sti$itti$e' dr cest $ucru !u
se %#te 8ce dect cu c#rdu$ cest#r* Di! cest 6#ti"
ctiu!i$e de %ece6>i!) e@c$ud i! t#t$itte 8#$#sire 8#rtei
i6%#tri" u!ei di!tre %rti' cu sc#%u$ de %u!e c%t
#sti$itti$#rN c#!ce%tu$ este 8#$#sit i! cdru$ ONU cu sc#%u$ de
se6!$ intarirea pacii +peace en!orce"ent-*
C#!si$iu$ui de Securitte si secretru$ )e!er$ ?#c
r#$uri$e1cBeie i! $ure deci7iei Ntiu!i$#r U!ite de se i6%$ic
i! )esti#!re u!ui c#!8$ict* L %r#%u!ere C#!si$iu$ui de
Securitte' secretru$ )e!er$ se %#te i6%$ic tt $ !i"e$
%ers#!$' ct si %ri! i!ter6ediu$ e6isri$#r su $ 6isiu!i$#r
s%eci$e ONU i! ctiu!i de !e)#ciere su 6ediere
c#!8$icte$#r* De se6e!e' i! c#!8#r6itte cu %re"ederi$e
Cartei 0NU' secretru$ )e!er$ este #($i)t s su%u! te!tiei
C#!si$iu$ui de Securitte #rice %r#($e6 cre duce ti!)ere
%cii si securittii i!ter!ti#!$e si %#te de6r ctiu!i de
di%$#6tie %re"e!ti"' (e!e8icii!d de "!t?u$ i6%rti$ittii
#8erit de %#7iti s* I! 6u$te c7uri r#$u$ secretru$ui )e!er$ $
ONU 8#st u!u$ cruci$ i! deter6i!re u!ei e"#$utii %#7iti"e
c#!8$ictu$ui* Ase6e!e c7uri' cre re8$ect %$et $r) de
6#d$itti i! cre secretru$ )e!er$ se %#te i6%$ic i!
,26
)esti#!re c#!8$icte$#r c u! "erit(i$ peace"a(er* %#t 8i
c#!siderte A8)!ist!' C6(#d)i' A6eric Ce!tr$' Ci%ru'
Orie!tu$ 9i?$#ciu' 9#76(ic su N6i(i*
Pe!tru e@ecutre cu succes ctiu!i$#r de
peace"a(in#' Ntiu!i$e U!ite' i! te6eiu$ c%it#$u$ui VIII $
Cartei 0NU' u i!te!si8ict c##%erere tt cu #r)!i7tii$e
re)i#!$e' ct si cu $ti ct#ri i re!ei i!ter!ti#!$e* ONU
c#!$ucrt %! i! %re7e!t cu #r)!i7tii %recu6 0r#anization
o! A"erican ,tates i! Oiti' European Union i! 8#st
Iu)#s$"ie' T/e Econo"ic Co""unit- o! 2est A!rican ,tates i!
Li(eri si Sierr Le#!e' si T/e A!rican Union i! SBr de
Vest' re)iu!e 9ri$#r Lcuri' Sierr Le#!e' Eti#%i si
Eritree* O(ser"t#rii 6i$itri i ONU u c##%ert 8#rte (i!e
cu 8#rte$e de peace(eepin# $e #r)!i7tii$#r re)i#!$e i!
Li(eri' Sierr Le#!e' Fe#r)i si Td?i>ist!*
I! c#!trst cu ctiu!i$e de peace"a(in#* c#!ce%tu$
peacebuildin# se re8er $ t#te ce$e ctiu!i e@ter!e desti!te
sist # tr su # re)iu!e di! $u6e i! tr!7iti cestei de $
%eri#d de r7(#i $ ce de %ce* E8#rturi$e ONU su!t i!
)e!er$ i!dre%tte ctre i6%$e6e!tre c#rduri$#r de %ce %ri!
t#t )6 de 6i?$#ce "ute $ dis%#7itie: 6i$itre'
di%$#6tice' %#$itice' ec#!#6ice' s#ci$e' u6!itre* Ari de
cu%ri!dere cest#r ctiu!i i!ce%e cu de6i$itri7re si se
i!cBeie cu c#!stituire si si)urre (u!ei 8u!cti#!ri
i!stitutii$#r !ti#!$e +recti"re %#$itiei si siste6u$ ?uridic'
%r#6#"re dre%turi$#r #6u$ui' 6#!it#ri7re $e)eri$#r'
i!cur?re %r#cesu$ui %#$itic' c#rdre de ?ut#r
c#6(t!ti$#r de6#(i$i7ti si re8u)iti$#r' %r#)r6e de
recti"re cti"itti$#r ec#!#6ice si ser"icii$#r s#ci$e'
sti6u$re de7"#$trii ec#!#6ice etc*-*
C#!ce%tu$ de peacebuildin# 8#st %e!tru %ri6 dt
%r#6#"t de secretru$ )e!er$ ONU B#utr#s1FB$i i!
d#cu6e!tu$ i!titu$t A#enda pentru ace %re7e!tt Adu!rii
Fe!er$e i! !u$ ,..2* O(iecti"u$ ce!tr$ $ ctiu!i$#r de
,2/
peacebuildin#' s%u!e d#cu6e!tu$ 6i!tit' este c#!struire
$e)iti6ittii !#u$ui stt' stt cre i! "iit#r tre(uie s 8ie c%(i$
s )esti#!e7e de # 6!ier %ci8ist "iit#re$e dis%ute' s %#t
si)ur %r#tecti %#%u$tiei ci"i$e si s si)ure res%ectre
te6ei!ic dre%turi$#r #6u$ui*
eacebuildin# i6%$ic ctiu!e ONU i! c##%erre cu
t#te #r)!i7tii$e re)i#!$e' i!c$usi"e cu B!c 9#!di$
+2orld %an(-' #r)!i7tii$e ec#!#6ice re)i#!$e' #r)!i7tii$e
!#!)u"er!6e!t$e su )ru%ri$e s#ci$e c#!stituite $ !i"e$
$#c$* Actiu!i$e de ti% peacebuildin# u ?uct u! r#$ %r#e6i!e!t
i! i!ter"e!ti ONU i! C6(#d)i' E$ S$"d#r' Fute6$'
9#76(ic' Li(eri' B#s!i1Oerte)#"i! si Sierr Le#!e'
%recu6 si i! 6i rece!te$e c#!8$icte di! S#s#"#' Ti6#ru$ de
Est su Eti#%i1Eritree*
De%rt6e!tu$ A8ceri$#r P#$itice +DPA- este
#r)!is6u$ cre i!de%$i!este r#$u$ %ri!ci%$ i! ctiu!i$e ONU
de peacebuildin#* Su( direct i!dru6re secretru$ui )e!er$'
DPA %u!e i! 6iscre i!tre)u$ 6ec!is6 ONU de rs%u!s $
situtii$e %#stc#!8$ict' $ucr!d str!s cu di"i7ii$e re)i#!$e
+4eo#rap/ical 1ivisions- si cu U!itte de P$!i8icre P#$itic
+olic- lannin# Unit-*
U! s%ect c#!sider(i$ $ cti"ittii DPA i$ re%re7i!t
susti!ere cti"itti$#r des8surte i! 7#!e$e de c#!8$ict de ctre
re%re7e!t!tii si e6isrii s%eci$i i secretru$ui )e!er$'
%recu6 si s%ri?i!u$ 6isiu!i$#r ONU i! ceste 7#!e* I! cest
se!s' DPA decis descBidere u!#r #8icii terit#ri$e' i! sc#%u$
u!ei 6i (u!e susti!eri 6isiu!i$#r di! 7#!e$e de c#!8$ict*
Aceste #8icii $ucre7 direct cu )u"er!e$e $#c$e' cu %rtide$e
%#$itice si cu s#ciette ci"i$' %recu6 si cu $ti ct#ri $#c$i'
%e!tru s%ri?i!u$ e8#rturi$#r de tr!7itie*
I! !u$ 2002 Fru%u$ de De7"#$tre Ntiu!i$#r U!ite
+United Nations 1evelop"ent 4roup L UN14- si C#6itetu$
E@ecuti" %e!tru A8ceri U6!itre +E:ecutive Co""ittee on
Iu"anitarian A!!airs L ECIA- u c#!stituit u! )ru% de $ucru
,22
c#6u! %e %r#($e6e de tr!7itie' %e!tru si)ur i!te)rre
strte)ii$#r de peace(eepin#* u6!itre si de de7"#$tre i!
"edere si)urrii u!ui cdru u!itr de siste!t stte$#r 8$te
i! tr!7itie de $ stre de r7(#i $ ce de %ce*
C#!si$iu$ Ec#!#6ic si S#ci$ +UN Econo"ic Q ,ocial
Council L EC0,0C- cret' de se6e!e' d#u )ru%uri ad;
/oc de $ucru %e %r#($e6e de siste!t tri$#r 8ric!e 8$te i!
%eri#d %#stc#!8$ict +Ad Ioc Advisor- 4roups on A!rican
ost;Con!lict Countries-' "!d dre%t sc#% e"$ure
!ecesitti$#r u6!itre si ec#!#6ice $e cest#r si i!i!tre
%r#%u!eri$#r %e!tru u! s%ri?i! dec"t di! %rte c#6u!ittii
i!ter!ti#!$e*
Im(licarea ONU in misi'ni *e (eace2ee(in,
I! c#!8#r6itte cu %ri!ci%ii$e i!scrise i! Carta 0NU' i!
cdru$ Ntiu!i$#r U!ite 8#st cret De%rt6e!tu$ %e!tru
O%ertii de 9e!ti!ere Pcii +1epart"ent o! eace(eepin#
0perations L 180-' desti!tt s s%ri?i!e stte$e 6e6(re si s
#8ere siste!t secretru$ui )e!er$ i! e8#rturi$e s$e de
%r#6#"re si 6e!ti!ere %cii si securittii i!ter!ti#!$e*
Srci! %ri!ci%$ DPSO este s %$!i8ice' s %re)tesc si
s )esti#!e7e direct 6isiu!i$e ONU de 6e!ti!ere %cii'
si)ur!d c#!ditii$e de i!de%$i!ire de%$i! 6!dtu$ui
cest#r' su( ut#ritte direct C#!si$iu$ui de Securitte si
Adu!rii Fe!er$e ONU si cu s%ri?i!u$ secretru$ui )e!er$ i!
cee ce %ri"este ctiu!i$e* DPSO ur6reste i!te)rre
e8#rturi$#r ONU cu ce$e $e tutur#r e!titti$#r )u"er!6e!t$e
si !#!)u"er!6e!t$e i! susti!ere c#6u! #%ertii$#r de
6e!ti!ere %cii*
DPSO si)ur #rie!tre %#$itic si e@ecuti"
#%ertii$#r de 6e!ti!ere %cii' 6e!ti!!d i! cest sc#%
$e)tur direct cu C#!si$iu$ de Securitte' cu %rti$e i!
,2.
c#!8$ict' cu c#!tri(ut#rii 8i!!ciri si cu tru%e$e ONU dis$#cte
i! 7#!e$e de c#!8$ict' si ur6ri!d i!de%$i!ire de%$i!
6!dtu$ui cest#r* De se6e!e' %re#cu%ri$e DPSO su!t
i!dre%tte s%re ide!ti8icre 8#rte$#r +%ers#!$ %re)tit si
ecBi%6e!te dec"te- !ecesre i!de%$i!irii 6isiu!i$#r de
peace(eepin# %recu6 si si)urre su%#rtu$ui $#)istic si
8i!!cir $ cest#r %e i!tre) %eri#d de des8surre*
I! ce$si ti6%' DPSO #8er c#!su$t!t si s%ri?i!
d6i!istrti" si $t#r i!ititi"e ONU' %recu6 si 6isiu!i$#r de
c#!struire %cii +peacebuildin#-*
I! cdru$ Adu!rii Fe!er$e ONU cti"e7 $te sse
c#6itete s%eci$e cu tri(utii i! d#6e!iu$ #%ertii$#r de
6e!ti!ere %cii si cre i!t#c6esc i! cest se!s r%#rte
%eri#dice %e cre $e %re7i!t %$e!u$ui du!rii*
Desi 8iecre 6isiu!e de 6e!ti!ere %cii re s%eci8icu$
ei' t#te ur6resc ce$esi sc#%uri: i!$turre su8eri!te$#r
u6!e si crere si susti!ere i!stitutii$#r de %r#6#"re %cii*
Pre7e!t 8#rte$#r de 6e!ti!ere %cii re c e8ect direct
i!8$ue!tre e"#$utiei %r#cesu$ui %#$itic di! 7#!e$e de c#!8$ict'
c#!tri(ui!d cti" $ i6%$e6e!tre s#$utii$#r %ci8iste' c
$ter!ti"e $ c#!8$ict' si (e!e8icii!d de "!t?u$ i6%rti$ittii
%e cre ONU i$ i6%u!e*
I! cdru$ #%ertii$#r de 6e!ti!ere %cii' c#6%#!e!t
6i$itr ?#c r#$u$ %ri!ci%$' e 8ii!d susti!ut de !u6er#se
c#6%#!e!te ci"i$e* I! 8u!ctie de 6!dt' #%ertii$e de
6e!ti!ere %cii %#t 8i #r)!i7te %e!tru:
1 %re"e!ire esc$drii su i!ter!ti#!$i7rii
c#!8$ictu$uiN
1 st(i$i7re situtiei i! 7#! de c#!8$ict' du%
i!cetre 8#cu$ui si susti!ere %r#cesu$ui de %ceN
1 siste!t i! i6%$e6e!tre %re"ederi$#r c#rduri$#r
de %ceN
,00
1 ?ut#ru$ i! tr!7iti stte$#r ctre # )u"er!re st(i$'
(7t %e %ri!ci%ii de6#crtice' ctre # (u!
)u"er!re si de7"#$tre ec#!#6ic*
E-ol'tii ma/ore in sistem'l o(eratiilor ONU *e
mentinere a (acii
Ce 6i se6!i8icti" e"#$utie i! d#6e!iu$
#%ertiu!i$#r ONU de 6e!ti!ere %cii # c#!stituie 6%$#re
8r %recede!t %rte!eritu$ui Ntiu!i$#r U!ite cu
#r)!is6e$e re)i#!$e si su(re)i#!$e de securitte'
c#!creti7t i! st(i$ire d#u 6isiu!i' i! Ti6#ru$ de Est
+UNTAET- si S#s#"# +UN9IS-' si i! re"i7uire 6isiu!i$#r de
#(ser"re st(i$ite !teri#r i! s%tiu$ 8ric!: Re%u($ic
De6#crtic C#!)# +UN9OC- si Sierr Le#!e
+UNO9SILJUNA9SIL-' t#te "!d 6!dte c#6%$e@e' i!
cdru$ cr#r %#!dere 8#rte$#r u c#!stituit1# c#6%#!e!te$e
ci"i$e* Acest deter6i!t # scBi6(re de 8#!d i6)i!ii
cest#r #%ertiu!i cre #($i)te s 8c 8t cri7e$#r
i!trstt$e c#6%$e@e cu cre se c#!8ru!t c#6u!itte
i!ter!ti#!$ si1u cce!tut crcteru$ 6u$tidisci%$i!r:
%#$itic' u6!itr' de 8ceri ci"i$e' siste!t e$ect#r$' %#$itie
ci"i$' re8cere d6i!istrtii$#r' de7"#$tre ec#!#6ic'
de6i!ri s** C#6%#!e!t 6i$itr ONU c#!ti!u s si)ure' i!
s%eci$' 6isiu!i de #(ser"re' de $e)tur cu 8#rte$e
#r)!i7tii$#r de securitte di! s%tiu$ )e#)r8ic res%ecti"' de
%r#tectie' de 6#!it#ri7re %$icrii c#rduri$#r de i!cetre
8#cu$ui si 6suri$#r de de7r6re' de de6#(i$i7re si de
rei!cdrre 8#sti$#r c#6(t!ti* I! cest c#!te@t' de8i!ire
$e)iti6ittii i!ter"e!tii$#r u6!itre' i!trre i! "i)#re
Conventiei privind securitatea personalului Natiunilor Unite si
asociat +i!urie ,...- si %$icre i! #%ertiu!i$e de
6e!ti!ere %cii !#r6e$#r de dre%t u6!itr i!ter!ti#!$ u
,0,
d#6i!t te6tic de7(teri$#r di! C#!si$iu$ de Securitte'
%recu6 si i! C#6itetu$ s%eci$ %e!tru #%ertiu!i de 6e!ti!ere
%cii* I! cdru$ De%rt6e!tu$ui %e!tru #%ertiu!i de
6e!ti!ere %cii i!ce%ut %r#cesu$ de c#!stituire u!ui
%r#iect de %ri!ci%ii si $i!ii direct#re %ri"i!d r#$u$ si 8u!ctii$e
%#$itiei ci"i$e i! #%ertiu!i$e de 6e!ti!ere %cii' "!d i!
"edere t#c6i r#$u$1cBeie ?uct de %#$iti ci"i$ i! !#i$e 6isiu!i
+S#s#"#' Ti6#ru$ de Est-*
L dt de 2, u)ust 2000' %ri!tr1# scris#re drest
%resedi!te$ui Adu!rii Fe!er$e ONU si %resedi!te$ui
C#!si$iu$ui de Securitte' secretru$ )e!er$ $ ONU' S#8i
A!!!' $!st u! %r#)r6 6(iti#s de re8#r6 siste6u$ui
#%ertiu!i$#r de 6e!ti!ere %cii* Pr#)r6u$ re $ (7
r%#rtu$ i!t#c6it de u! )ru% de e@%erti c#!dus de 8#stu$
6i!istru de E@ter!e $)eri!' L>Bdr BrBi6i*
R%#rtu$ BrBi6i %re8i)ure7 u! %r#)r6 c#6%$e@
de re8#r6' 6e!it s tr!s8#r6e #%ertiu!i$e de 6e!ti!ere
%cii di!tr1# cti"itte cu crcter %r#"i7#riu' des8surt $
$i6it 6i!i6 resurse$#r si cu # #r)!i7re %recr' i!tr1#
8u!ctie %ri!ci%$ ONU' i!de%$i!it i! c#!ditii de c#ere!t
#r)!i7t#ric si e8icie!t* Este "ut i! "edere
i!stituti#!$i7re u!#r %r#ceduri c#6%$e@e cu crcter
%re"e!ti" si de siste!t stte$#r i6%$icte i! c#!8$icte %e!tru
trece de $ stre c#!8$ictu$ $ %ce' cu%ri!7!d:
- %re"e!ire cri7e$#r' (- #%ertiu!i$e de 6e!ti!ere %cii'
c- #%ertiu!i$e de c#!s#$idre %cii*
R%#rtu$ %r#%u!e #r)!i7re de 6isiu!i de %ce
credi(i$e' cu 6i?$#ce dec"te' c%(i$e s1si i!de%$i!esc
6!dtu$ e8icie!t si cu succes* Su!t %r#iectte 6ec!is6e
%e!tru des8surre r%id 8#rte$#r de %ce +i! ter6e! de 00
de 7i$e' res%ecti" .0 de 7i$e %e!tru #%ertiu!i 6i c#6%$e@e-'
st8e$ i!ct s se i!ter"i! #%#rtu! si s se %re"i! rei7(uc!ire
c#!8$ictu$ui r6t*
R%#rtu$ %re8i)ure7 restructurre si 6rire
%rtu$ui Secretritu$ui ONU' i! s%eci$ De%rt6e!tu$ui
,02
%e!tru O%ertiu!i de 9e!ti!ere Pcii +DPSO-' %e!tru 1$ 8ce
%t s c#!duc e8icie!t #%ertiu!i de %ce* Se s#$icit
6#di8icre siste6u$ui si %r#ceduri$#r $#)istice' de cBi7itii si
de 8i!!tre' %e!tru %er6ite des8surre r%id 8#rte$#r i!
7#! !#ii 6isiu!i* Stte$e 6e6(re $e ONU su!t s#$icitte s
c#!stituie (ri)7i 6u$ti!ti#!$e )e! SOIRBRIF si s
%re)tesc s%eci$isti si 8#rte %e!tru des8surre r%id' i!
(7 r!?6e!te$#r stand;b-* Stte$e cre "#r %rtici% cu
8#rte "#r 8i i!"itte %e!tru c#!su$tri i! cdru$ C#!si$iu$ui de
Securitte %e durt %re)tirii 6isiu!ii si d#%trii 6!dtu$ui
su c!d %re !ecesitte 6#di8icrii 6!dtu$ui*
A%$icre %r#)r6u$ui este de%e!de!t de d#u
e$e6e!te %ri!ci%$e: "#i!t %#$itic stte$#r 6e6(re ONU de
%r#6#" scBi6(re si dis%#!i(i$itte $#r de $#c
resurse$e !ecesre %e!tru tr!s8#r6re siste6u$ui
#%ertiu!i$#r de 6e!ti!ere %cii* O%i!i )e!er$ este c
e@ist "#i!t %#$itic di! %rte 6u$t#r stte de s%ri?i!i
tr!s8#r6re siste6u$ui* Acest #%i!ie se (7e7 %e
ur6t#re$e c#!sidere!te:
r%#rtu$ 8#rte (i!e rticu$t cre 8#st $!st i!tr1
u! c#!te@t %#$itic 8"#r(i$ Su66it1u$ 9i$e!iu$ui
+/1. se%te6(rie 2000-N
"#i!t %#$itic c$r stte$#r c #%ertiu!i$e de
%ce ONU s 8ie 6i (i!e c#!turte' i! "edere
e"itrii esecuri$#r %recu6 ce$e di! RL!d +,..4-
si Sre(e!it +,..5-N
i!teresu$ ce$#r 2. de stte %rtici%!te $
#%ertiu!i$e de %ce c ceste s 8ie 6i te6ei!ic
#r)!i7te' s (e!e8icie7e de resurse$e !ecesreN

i!teresu$ u!#r stte %uter!ic de7"#$tte' trditi#!$
tste %r#cesu$ui de 6e!ti!ere %cii +C!d'
9re Brit!ie' Suedi' O$!d' Ai!$!d' Ar!t
etc*-N
titudi!e i! %ri!ci%iu' 8"#r(i$ 6e6(ri$#r
%er6!e!ti i C#!si$iu$ui de Securitte' cre !u u
"ut 6#ti"e s se #%u! d#%trii r%#rtu$ui*
,00
Coo(erarea ONU c' or,ani)atiile re,ionale
C##%erre Or)!i7tiei Ntiu!i$#r U!ite cu
#r)!i7tii$e re)i#!$e re $ (7 c%it#$u$ VIII' rt* 52154 $
Cartei 0NU* Artic#$u$ 52' %r)r8u$ , sti%u$e7 c &!i6ic
di! %re7e!t crt !u i!ter7ice e@iste!t r!?6e!te$#r su
#r)!i7tii$#r re)i#!$e cre cti"e7 i! sc#%u$ 6e!ti!erii
%cii si securittii i!ter!ti#!$e' tt ti6% ct cti"itte
cest#r !u c#!tr"i!e sc#%u$ui si %ri!ci%ii$#r Ntiu!i$#r
U!ite*
R%#rtu$ secretru$ui )e!er$ B#utr#s FB$i' %re7e!tt
Adu!rii Fe!er$e i! !u$ ,..2 si i!titu$t A#enda pentru
ace* rec#6!d crestere r#$u$ui si i6%$icrii #r)!i7tii$#r
re)i#!$e i! cti"itti de 6e!ti!ere %cii' !u6er#se
#r)!i7tii re)i#!$e rs%u!7!d %#7iti" cestei i!ititi"e*
I! !u$ ,..4' secretru$ )e!er$ s1 i!t$!it %e!tru
%ri6 dt cu $iderii #r)!i7tii$#r re)i#!$e i! sc#%u$
i6(u!ttirii c#$(#rrii di!tre ceste si ONU' %e )e!d de
$ucru 8$!du1se su(iecte %recu6: %re)tire %ers#!$u$ui
#r)!i7tii$#r re)i#!$e %e!tru 6isiu!i c#6u!e de 6e!ti!ere
%cii' c##rd#!re' c#6!d si c#!tr#$u$ #%ertii$#r c#6u!e de
6e!ti!ere %cii' c##rd#!reJ"eri8icre i6%$e6e!trii
s!ctiu!i$#r i6%use c#!8#r6 c%it#$u$ui VII di! Carta
Natiunilor Unite etc* Di! ,..4 si %! i! %re7e!t u "ut $#c
6i 6u$te se6e!e i!t$!iri' t#te "!d c #(iecti" u!ire
e8#rturi$#r %e!tru # 6i (u! c##%erre i! d#6e!iu$ 6e!ti!erii
%cii si securittii +i6(u!ttire scBi6(u$ui de i!8#r6tii'
i6(u!ttire c##rd#!rii cti"itti$#r c#6u!e' crestere
!i"e$u$ui i6%$icrii i! cdru$ #%ertii$#r de 6e!ti!ere %cii-*
Discutre %r#($e6e$#r %ri!ci%$e cu cre se c#!8ru!t
%ce si securitte i!ter!ti#!$ i! %re7e!t +ter#ris6u$
i!ter!ti#!$' srci' c#!8$icte$e i!tr si i!terstt$e'
%r#$i8erre r6e$#r de distru)ere i! 6s' cri6 #r)!i7t'
i!c$cre dre%turi$#r #6u$ui- u de"e!it # %rctic cure!t
cest#r i!t$!iri* De se6e!e' %rtici%!tii u re$i7t i6%ctu$
,04
%e cre i$ u ctiu!i$e c#6u!e su%r 6ediu$ui de securitte
ctu$*
Pri!tre #r)!i7tii$e )u"er!6e!t$e si re)i#!$e
%rtici%!te $ u$ti6 i!t$!ire' cre "ut $#c i! %eri#d 2.1
00 iu$ie 2000' s1u 8$t: A!rican Union +AU-' Association o!
,out/east Asian Nations +ASEAN-' Caribbean Co""unit-
+CARICO9-' Collective ,ecurit- Treat- 0r#anization
+CSTO-' Co""on.ealt/ o! Independent ,tates +CIS-'
Co""on.ealt/ ,ecretariat* T/e Co""unit- o! ortu#uese
,pea(in# Countries +CPLP-' Council o! Europe* Econo"ic
Co""unit- o! 2est A!rican ,tates +ECOPAS-' European
Union +%resedi!ti si secretritu$ UE si C#6isi Eur#%e!-'
Interpol* Lea#ue o! Arab ,tates +LAS-' Nort/ Atlantic Treat-
0r#anization +NATO-' 0r#anization Internationale de la
'rancop/onie +OIA-' 0r#anization !or ,ecurit- and
Cooperation in Europe +OSCE-' 0r#anization o! A"erican
,tates +OAS-' 0r#anization o! t/e Isla"ic Con!erence +OIC-'
aci!ic Islands 'oru" +PIA-' ,/an#/ai Cooperation
0r#anization +SCO-*
I6%$e6e!tre deci7ii$#r d#%tte $ !i"e$ i!$t 8#st
!$i7t i! cdru$ i!t$!iri$#r ce u "ut $#c $ !i"e$u$
De%rt6e!tu$ui %e!tru A8ceri P#$itice i! ,... si 2002* I!
8r de ceste i!t$!iri' C#!si$iu$ de Securitte i!itit i! !u$
2000 # de7(tere %u($ic cu te6 MConsiliul de ,ecuritate si
0r#anizatiile Re#ionale: Con!runtarea cu noile a"enintari la
adresa pacii si securitatii internationale* i! sc#%u$
i6(u!ttirii c##%errii cestui 8#r cu #r)!i7tii$e re)i#!$e si
su(re)i#!$e ce cti"e7 i! d#6e!iu$ 6e!ti!erii %cii si
securittii*
) revenirea con!lictelor i "ana#e"entul crizelor
,05

PREENIREA CONFLICTELOR
SI MANA!EMENTUL CRIZELOR IN IZIUNEA
OR!ANIZATIEI PENTRU SECURITATE
SI COOPERARE IN EUROPA
A(aritia si e-ol'tia OSCE
Or)!i7ti %e!tru Securitte si C##%erre i! Eur#%
+OSCE- %rut i! !ii C/0' i!iti$ su( !u6e$e de C#!8eri!t
%e!tru Securitte si C##%erre i! Eur#%* Cu!#scut u$teri#r
dre%t H%r#cesu$ de $ Oe$si!>iH' CSCE c#!stituit u! 8#ru6 de
di$#) si !e)#cieri 6u$ti$ter$e i!tre Est si Vest*
Dr' #ri)i!i$e CSCE se situe7 i! !ii ,.50' # dt cu
idee c#!"#crii u!ei c#!8eri!te )e!er$1eur#%e!e %e!tru
securitte* E8#rturi$e %e!tru re$i7re cestei idei
i!te!si8icte i!tr1# %eri#d crcteri7t dre%t Hdesti!dere i!
re$tii$e Est1VestH' c!d # %#$itic de Hc#6#dre i!tre stte
"!d i!terese di"er)e!teH er %re8er(i$ r7(#iu$ui u
re%re7e!tt u! %r#ces i!de$u!)t si c#6%$e@' c#!stituit di!
ctiu!i des8surte i! di8erite 8#ruri su de di8erite )ru%uri de
tri* U! r#$ de#se(it i! cdru$ cest#r ctiu!i u ?uct tri$e
6ici si 6i?$#cii' %ri!tre cre si R#6!i* C#!8eri!t er "7ut
de u!ii c # c$e %e!tru de%si di"i7re Eur#%ei' re7u$tt
du% ce$ de1$ d#i$e r7(#i 6#!di$' ir de $tii %e!tru
c#!scr status;3uo1u$ %#st(e$ic* Oricu6' 6es?u$ %ri!ci%$ $
ce$#r cre u cti#!t %e!tru c#!"#cre ei 8#st Hsi)urre
securittii %ri!tr1# %#$itic de descBidereH*
Aceste e8#rturi u dus $ c#!"#cre' $ 22 !#ie6(rie
,./2' $ Di%#$i +$!) Oe$si!>i-' re%re7e!t!ti$#r stte$#r
eur#%e!e' SUA si C!dei' %e!tru c#!su$tri i! "edere
,06
Ioan CRCIUN
%re)tirii c#!8eri!tei* C#!su$tri$e 6u$ti$ter$e %re)tit#re s1
u %re$u!)it %! $ 2 iu!ie ,./0' ir re7u$tte$e cest#r u
8#st cu%ri!se i! Reco"andarile !inale de la Ielsin(i +Cartea
bleu-' d#%tte de ctre 6i!istrii de e@ter!e i stte$#r
%rtici%!te* Aceste u stt $ (7 !e)#cieri$#r %r#%riu17ise
$e C#!8eri!tei %e!tru Securitte si C##%erre i! Eur#%'
c#!ce%ut i!iti$ se des8sur i! trei 87e: - $ !i"e$ de
6i!istri de e@ter!eN (- $ !i"e$ de e@%ertiN c- $ !i"e$ i!$t* L
,2 se%te6(rie ,./0' $ Fe!e"' e@%ertii stte$#r %rtici%!te u
i!ce%ut cti"itte de e$(#rre Actului 'inal' cre durt
%! i! "r !u$ui ,./5*
L , u)ust ,./5' $ Oe$si!>i' 8#st se6!t $ !i"e$
i!$t Actul 'inal al Con!erintei pentru ,ecuritate si Cooperare
in Europa' cu!#scut si su( de!u6ire de Acordurile de la
Ielsin(i* Cu%ri!7!d %ri!ci%ii$e de (7 +dec$#)u$ de
%ri!ci%ii- cre )u"er!e7 re$tii$e di!tre stte$e %rtici%!te si
titudi!e )u"er!e$#r res%ecti"e 8t de cette!ii $#r' %recu6 si
%re"ederi de c##%erre i! di8erite d#6e!ii' Actul 'inal %us
(7e$e "iit#rei e"#$utii %r#cesu$ui CSCE* D#cu6e!tu$ !u
c#!ti!e #($i)tii ?uridice' ci %#$itice' i6%rtite i! trei 6ri
cte)#rii +cu!#scute' i!iti$' su( de!u6ire de Hc#suriH' ir
u$teri#r Hdi6e!siu!iH-:
* %r#($e6e %ri"i!d s%ecte$e %#$itic#16i$itre $e
securittii i! Eur#%N
(* c##%erre i! d#6e!iu$ ec#!#6ic' teB!ic#1stii!ti8ic si
$ 6ediu$ui i!c#!?urt#rN
c* c##%erre i! d#6e!iu$ u6!itr si $te d#6e!iiN
d* u! $ %tru$e c%it#$ Ur6ri$e CSCE 1 se re8er $
reu!iu!i si ctiu!i de c#!ti!ure %r#cesu$ui i!ce%ut*
I! !ii C/0 si C20' se6e!e reu!iu!i u "ut $#c $
Be$)rd +,.//1,./2-' 9drid +,.201,.20-' St#c>B#$6 +,.201
,.26- si Vie! +,.261,.2.-* E$e u 8#st 6rcte de e"#$utii$e
si!u#se $e c$i6tu$ui %#$itic i!ter!ti#!$' i! s%eci$ de
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
,0/
c#!8ru!tri$e ide#$#)ice i!tre Est si Vest' %recu6 si de
r%#rturi$e te!si#!te di!tre SUA si URSS*
Carta de la aris' se6!t $ !i"e$ i!$t i! !#ie6(rie
,..0' 6rct u! %u!ct de c#titur i! ist#ri CSCE'
descBi7!d c$e tr!s8#r6rii s$e i!tr1u! 8#ru6
i!stituti#!$i7t de di$#) si !e)#cieri' cu # structur
#%erti#!$* Aii!d %ri6 c#!8eri!t $ !i"e$ i!$t du%
d#%tre Actului 'inal de la Ielsin(i' su66it1u$ CSCE de $
Pris descBis # %)i! !#u i! r%#rturi$e di!tre stte$e
eur#%e!e' %u!!du1se #8ici$ c%t r7(#iu$ui rece si 8ii!d
d#%tte d#cu6e!te de i6%#rt!t 6?#r i! d#6e!iu$
de7r6rii Tratatul privind reducerea ar"elor conventionale
in Europa* 1eclaratia statelor "e"bre ale NAT0 si ale
Tratatului de la 6arsovia privind nerecur#erea la !orta si la
a"enintarea cu !orta* Acordul asupra unui pac/et de "asuri
de crestere a increderii si securitatii +1ocu"entul de la 6iena
,..0-* Carta de la aris pentru o noua Europa %u!e (7e$e
i!stituti#!$i7rii %r#cesu$ui CSCE %ri! i!t$!iri re)u$te $
!i"e$ i!$t +di! d#i i! d#i !i-' reu!iu!i $e 6i!istri$#r de
e@ter!e si $e C#6itetu$ui I!$ti$#r Au!cti#!ri* Su!t crete'
t#t#dt' Secretritu$ Per6!e!t +cu sediu$ $ Pr)-' Ce!tru$
%e!tru Pre"e!ire C#!8$icte$#r +Vie!- si Bir#u$ %e!tru A$e)eri
Li(ere +Vrs#"i-* A 8#st de8i!it #(iecti"u$ edi8icrii u!ei
Eur#%e de6#crtiei' %cii si u!ittii' c#!st!d i! si)urre
securittii' de7"#$tre u!ei c##%erri $r)i i!tre t#te stte$e
%rtici%!te si %r#6#"re dre%turi$#r si $i(ertti$#r
8u!d6e!t$e $e #6u$ui*
U! !#u i6%u$s %e!tru ctiu!e c#!certt i! cdru$
OSCE 8#st dt de C#!8eri!t $ !i"e$ i!$t de $ Oe$si!>i'
,..2* D#cu6e!tu$ d#%tt cu ce #c7ie 1eclaratia de la
Ielsin(i' de!u6it si6(#$ic ,!idarile sc/i"barii % c#!ti!e
%re"ederi "i7!d i!trire c#!tri(utiei si r#$u$ui CSCE i!
si)urre dre%turi$#r #6u$ui' )esti#!re cri7e$#r si
te!siu!i$#r* D#cu6e!tu$ %re"ede su6re u!ui r#$ cti" $
,02
Ioan CRCIUN
CSCE i! $ert ti6%urie' %re"e!ire c#!8$icte$#r si )esti#!re
cri7e$#r* N#u$ i!stru6e!t i!$tu$ c#6isr %e!tru 6i!#ritti
!ti#!$e % este i!srci!t s se #cu%e' i!tr1# 87 ct 6i
ti6%urie' de te!siu!i et!ice cre %#t esc$d i!tr1u! c#!8$ict*
T#t %ri! d#cu6e!tu$ de $ Oe$si!>i 8#st cret u! !#u #r)!
A#ru6u$ de C##%erre i! d#6e!iu$ Securittii 3 cre se
i!tru!este' $ Vie!' %e!tru se c#!su$t si !e)#ci 6suri
c#!crete "i7!d i!trire securittii si st(i$ittii i! re)iu!e
eur#t$!tic*
C#!si$iu$ 9i!isteri$ $ CSCE' i!tru!it $ St#c>B#$6' i!
dece6(rie ,..2' cret 8u!cti de secretr )e!er$4 ir
C#!si$iu$ 9i!isteri$ de $ R#6' di! dece6(rie ,..0' st(i$it
# structur c#!s#$idt si u!i8ict Secretritu$ui CSCE4 cu
sediu$ $ Vie!. Pri! crere' i! ceesi %eri#d' C#6itetu$ui
Per6!e!t +tr!s8#r6t u$teri#r i! C#!si$iu$ Per6!e!t-' u
8#st $r)ite si i!stituti#!$i7te %#si(i$itti$e de di$#)'
c#!su$tri si deci7ie %#$itic*
Pe (7 B#trri$#r si %#si(i$itti$#r crete %ri!
d#cu6e!tu$ de $ Oe$si!>i' CSCE si1 du)t u! !#u %r#8i$'
#%erti#!$' "!d c%citte de i!8ii!t 6isiu!i de $u!)
durt %e!tru %re"e!ire c#!8$icte$#r si )esti#!re cri7e$#r i!
7#!e de c#!8$ict su %#te!ti$ c#!8$ictu$e*
Pe!tru c#!8eri u! !#u i6%u$s %#$itic CSCE'
su66it1u$ de $ Bud%est' ,..4' B#trt scBi6(re
de!u6irii %r#cesu$ui i!ce%ut $ Oe$si!>i i! Or)!i7ti %e!tru
Securitte si C##%erre i! Eur#%' cre de"e!it' t#t#dt'
%ri6u$ i!stru6e!t %e!tru %re"e!ire c#!8$icte$#r si )esti#!re
cri7e$#r' e@%ri6!du1se "#i!t %#$itic stte$#r 6e6(re de
se tri6ite # 6isiu!e OSCE de 6e!ti!ere %cii i! N)#r!#1
Sr(B* T#t $ Bud%est 8#st d#%tt Codul de Conduita
privind Aspectele $ilitare ale ,ecuritatii' c#!ti!!d %ri!ci%ii$e
cre s )u"er!e7e i! 6!i8estre r#$u$ui si 8#$#sire 8#rte$#r
r6te i! s#cietti de6#crtice* D#cu6e!tu$ de $ Bud%est
%re"ede' t#t#dt' i!ce%ere discutii$#r i! cdru$ OSCE
,0.
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
%ri"i!d 6#de$u$ c#6u! si t#tcu%ri!7t#r de securitte %e!tru
Eur#% sec#$u$ui DDI' (7t %e %ri!ci%ii$e si !)?6e!te$e
OSCE' 6teri$i7t %ri! d#%tre $ su66it1u$ de $ Ist!(u$
Cartei pentru securitate europeana*
Asdr' ist#ri CSCE se i6%rte i! d#u %eri#de*
* I!tre !ii ,./51,..0 +se6!re Actului 'inal de la
Ielsin(i si Cartei de la aris pentru o noua Europa-'
i! cre CSCE 8u!cti#!t c u! %r#ces de c#!8eri!te si
reu!iu!i %eri#dice*
(* E"#$utii$e i! %$!u$ securittii eur#%e!e %rute i! !ii
C.0 u i6%us scBi6(ri 8u!d6e!t$e tt i! cee ce
%ri"este structur si crcteru$ i!stituti#!$ $ %r#cesu$ui
i!ce%ut $ Oe$si!>i' ct si r#$u$ cestui* C#!8eri!t $
!i"e$ i!$t de $ Bud%est' ,..4' B#trt d#%tre
de!u6irii de Or)!i7tie %e!tru Securitte si C##%erre
i! Eur#% +OSCE-*
Du% se6!re Acordurilor de pace de la 1a-ton'
OSCE si1 su6t res%#!s(i$itti i6%#rt!te i! %$icre
cest#r* Pri! 6isiu!e s di! B#s!i1Oerte)#"i! si %ri! $te
i!stru6e!te s%eci8ice +(ir#u$ de $ Vrs#"i' re%re7e!t!ti
%ers#!$i su s%eci$i i %resedi!te$ui i! e@ercitiu s**-' OSCE
?uct u! r#$ i6%#rt!t i! #r)!i7re si des8surre $e)eri$#r
%re7ide!ti$e' %r$6e!tre si 6u!ici%$e i! B#s!i1
Oerte)#"i!' si)urre res%ectrii dre%turi$#r #6u$ui'
edi8icre i!stitutii$#r s%eci8ice u!ui stt de dre%t' re$i7re
de7r6rii' st(i$ittii si securittii re)i#!$e*
Pri#ritti$e ctu$e $e OSCE su!t:

c#!s#$idre "$#ri$#r c#6u!e si sistre stte$#r
6e6(re i! edi8icre u!#r s#cietti de6#crtice'
ci"i$e' (7te %e sttu$ de dre%tN

%re"e!ire c#!8$icte$#r $#c$e' resturre st(i$ittii
si %cii i! 7#!e de te!siu!eN

e$i6i!re u!#r de8icite re$e si %erce%ti(i$e de
securitte si e"itre crerii de !#i di"i7iu!i %#$itice'
,40
Ioan CRCIUN
ec#!#6ice su s#ci$e' #(iecti" ce se re$i7e7 %ri!
%r#6#"re u!ui siste6 de securitte %ri! c##%erre*
I! %re7e!t' OSCE cu%ri!de 55 de stte de $ V!c#u"er
%! $ V$di"#st#>' i!c$u7!d t#te stte$e eur#%e!e' SUA'
C!d si t#te re%u($ici$e di! 8#st URSS* T#te stte$e
6e6(re u sttut e)$' ir re)u$ de (7 i! d#%tre
deci7ii$#r este c#!se!su$*
OSCE' se6e!e $t#r structuri de securitte re)i#!$'
cu!#scut tr!s8#r6ri su(st!ti$e' c ur6re 8%tu$ui c
de"e!it t#t 6i e"ide!t c !ici # i!stitutie eur#%e! !u1si
%#te su6 de u! si!)ur )esti#!re i!tre)u$ui c#6%$e@ de
%r#($e6e cu cre se c#!8ru!t c#!ti!e!tu$* I! et% ctu$'
OSCE se 8$ i! 87 de de8i!ire ide!tittii de securitte
eur#%e!' (7t %e %tru d#6e!ii: )e#%#$itic' 8u!cti#!$'
!#r6ti" si #%erti#!$* A"!t?e$e OSCE i! cest %ri"i!t
re7id i!: (#rdre t#tcu%ri!7t#re securittii +6i$itr'
%#$itic' ec#!#6ic si u6!-N %rtici%re' %e (7 de
e)$itte' tutur#r tri$#r %rtici%!teN %ri!ci%ii' !#r6e' "$#ri
si st!drde c#6u!e' i!stru6e!te' 6ec!is6e si e@%erie!t
u!ic i! d#6e!iu$ di%$#6tiei %re"e!ti"e*
Dt#rit c%cittii si e@%erie!tei s$e u!ice i!
d#6e!iu$ di%$#6tiei %re"e!ti"e' $ %re"e!irii c#!8$icte$#r si
)esti#!rii cri7e$#r' $ c#!s#$idrii res%ectrii dre%turi$#r
#6u$ui' de6#crtiei si sttu$ui de dre%t si %r#6#"rii tutur#r
s%ecte$#r s#ciettii ci"i$e' OSCE " c#!ti!u s ?#ce u! r#$
i6%#rt!t i! %r#6#"re u!ui s%tiu c#6u! de securitte* E
" c#!tri(ui $ c#!s#$idre i!crederii i! d#6e!iu$ 6i$itr si
%r#6#"re securittii %ri! c##%erre*
0,CE ocupa un loc unic in siste"ul or#anizatiilor
internationale* Crcteristici$e %ri!ci%$e $e OSCE se re8er $
!u6ru$ de 6e6(ri' (#rdre t#tcu%ri!7t#re securittii'
i!stru6e!te si 6ec!is6e s%eci8ice %e!tru %re"e!ire
c#!8$icte$#r' %r#cesu$ deci7i#!$' (7t %e c#!se!s' re$i7t i!
ur6 c#!su$tri$#r i!te!se' di$#) %#$itic c#!st!t si descBis'
,4,
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
!#r6e$e si "$#ri$e c#6u!e su6te de stte %ri! d#cu6e!te$e
d#%tte' %recu6 si u! siste6 de c#!tcte si c##%erre cu $te
#r)!i7tii si i!stitutii i!ter!ti#!$e*
Sistem'l instit'tional al OSCE
Pe 6sur ce C#!8eri!t %e!tru Securitte si C##%erre
i! Eur#% e"#$ut s%re 8#r6 i!stituti#!$i7t' re%re7e!tt
de #r)!i7tie' i! cdru$ su s1u de7"#$tt 6i 6u$te i!stitutii
si structuri +!e@ 2-' cre %er6it $ure 6suri$#r !ecesre
i6%$e6e!trii si de7"#$trii 6suri$#r st(i$ite de stte$e
%rtici%!te*
resedintele e:ecutiv. Presedi!te$e e@ecuti" este
i!"estit cu res%#!s(i$itte )e!er$ %e!tru 6suri$e e@ecuti"e
si %e!tru c##rd#!re cti"itti$#r cure!te $e OSCE* Aceste
res%#!s(i$itti i!c$ud: c##rd#!re cti"ittii structuri$#r si
i!stitutii$#r OSCE' re%re7e!tre #r)!i7tiei i! e@teri#r'
su%er"i7re cti"itti$#r re8erit#re $ %re"e!ire c#!8$icte$#r'
6!)e6e!tu$ cri7e$#r si %$icre 6suri$#r !ecesre %e!tru
trecere de $ 87 de c#!8$ict $ ce %#stc#!8$ictu$ +res%ecti"
$ stre de %ce-* P#stu$ de %resedi!te e@ecuti" este deti!ut
%ri! r#ttie de u!u$ di! 6i!istrii de E@ter!e i stte$#r 6e6(re'
cest scBi6(!du1se i! 8iecre !* Presedi!te$e e@ecuti" este
sistt i! i!de%$i!ire #($i)tii$#r si tri(utii$#r s$e de
%resedi!te$e e@ecuti" %recede!t' %recu6 si de ce$ cre ii "
succed* Aceste trei %ers#!e #8ici$e c#!stituie u! triu6"irt'
de!u6it #8ici$ troi(a' uti$i7!d u! ter6e! rusesc ce se re8er'
i! se!su$ %r#%riu' $ te$?u$ s%eci8ic rusesc cu trei ci i!B6ti
i! $i!ie* Presedi!te$e e@ecuti" 8#r6e7 c#6itete si )ru%uri de
$ucru ad;/oc si %#te !u6i re%re7e!t!ti %ers#!$i %e!tru se
#cu% de s#$uti#!re u!#r cri7e su situtii c#!8$ictu$e*
Ori)i!e i!stitutiei %resedi!te$ui e@ecuti" tre(uie cutt i!
Carta de la aris pentru o noua Europa' di! ,..0' cre
%re"ede c 6i!istru$ de e@ter!e $ trii )7d $ucrri$#r OSCE
,42
Ioan CRCIUN
" %re7id C#!si$iu$ de 9i!istri +u$teri#r de!u6it C#!si$iu$
9i!isteri$-* D#cu6e!tu$ 8i!$ $ su66it1u$ui de $ Oe$si!>i
di! ,..2 c#!scrt i! 6#d #8ici$ 8u!cti de %resedi!te
e@ecuti"*
,ecretarul #eneral si ,ecretariatul. Secretru$ )e!er$
cti#!e7 i! c$itte de re%re7e!t!t $ %resedi!te$ui e@ecuti"
si i$ s%ri?i! %e cest i! t#te cti"itti$e ce u dre%t sc#%
i!de%$i!ire #(iecti"e$#r #r)!i7tiei* Atri(utii$e secretru$ui
)e!er$ i!c$ud:

6!)e6e!tu$ structuri$#r si cti"itti$#r
des8surte de OSCEN

%re)tire' i6%reu! cu %resedi!te$e e@ecuti"'
reu!iu!i$#r #r)!i7tieiN
si)urre %u!erii i! %$icre deci7ii$#r $ute
de OSCEN

ducere $ cu!#sti!t #%i!iei %u($ice si 6ss
6edi %#$iticii si cti"itti$#r des8surte de
#r)!i7tieN
6e!ti!ere c#!tctu$ui cu $te #r)!i7tii
i!ter!ti#!$eN
i! c$itte de se8 $ d6i!istrtiei OSCE'
"i7e7 i! $e)tur cu i6%$ictii$e 8i!!cire
$e tutur#r %r#iecte$#r OSCE si si)ur $ure
u!#r 6suri de ec#!#6ie' de %ers#!$ si de
resurse de !tur $#)istic' $ !i"e$u$ tutur#r
structuri$#r si i!stitutii$#r c#6%#!e!te #ri
su(#rd#!teN

i 6suri c t#te 6isiu!i$e si i!stitutii$e OSCE
s cti#!e7e i! c#!8#r6itte cu re)u$i$e %r#%rii
$e #r)!i7tieiN
r%#rte7 #r)!e$#r de c#!ducere %#$itic $e
OSCE des%re cti"itti$e des8surte de
Secretrit si 6isiu!i$e st(i$ite de #r)!i7tie si
%re)teste r%#rtu$ !u$ $ cestei*
,40
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
P#stu$ de secretr )e!er$ 8#st i!8ii!tt $ reu!iu!e
C#!si$iu$ui OSCE de $ St#c>B#$6 i! ,..2* Secretru$ )e!er$
este !u6it de ctre C#!si$iu$ 9i!isteri$ %e ter6e! de trei !i*
,ecretariatul' su( c#!ducere secretru$ui )e!er$'
si)ur s%ri?i!u$ #%erti#!$ %e!tru #r)!i7tie si re sediu$ $
Vie!' 8ii!d sistt de u! (ir#u cu sediu$ $ Pr)* Atri(utii$e
secretritu$ui i6%$ic: s%ri?i!u$ cti"itti$#r %rctice'
des8surte i! tere! de ctre OSCEN 6e!ti!ere c#!tctu$ui cu
$te #r)!i7tii i!ter!ti#!$e' tt i!ter1' ct si
!e)u"er!6e!t$eN si)urre' di! %u!ct de "edere teB!ic'
des8surrii tutur#r reu!iu!i$#r' c#!8eri!te$#r si sedi!te$#r
OSCE' i!c$usi" i! cee ce %ri"este ser"iciu$ de tr!s$tieN
si)urre ser"icii$#r d6i!istrti"e' 8i!!cire si de %ers#!$
!ecesre tutur#r structuri$#r OSCE*
Secretritu$' i6edit du% c#!stituire i! ,..,' 8#st
st(i$it $ Pr) si u$teri#r 6utt $ Vie!' i! ,..0*
Secretritu$ OSCE re i! structur s #r)!i7t#ric e!titti$e
cre ur6e7:
<. %iroul secretarului #eneral i$ s%ri?i! %e secretru$
)e!er$ i! i!de%$i!ire tri(utii$#r s$e de 6!)er )e!er$ si
d6i!istrt#r* Bir#u$ #8er siste!t i! d#6e!ii$e: s%ri?i!
e@ecuti"' i!8#r6tii %u($ice si %res' siste!t ?uridic si udit
i!ter!*
@. Centrul pentru revenirea Con!lictelor este
res%#!s(i$ %e!tru s%ri?i!ire %resedi!te$ui e@ecuti" i!
i!de%$i!ire srci!i$#r s$e s%eci8ice i! d#6e!iu$ "erti7rii
ti6%urii' $ %re"e!irii c#!8$icte$#r' 6!)e6e!tu$ cri7e$#r si
re"e!ire $ !#r6$itte i! 87 %#stc#!8$ictu$' %recu6 si
ur6rire 7i$!ic i!de%$i!irii deci7ii$#r $ute $ t#te
!i"e$uri$e ierrBice $e #r)!i7tiei* Pe (7 #rie!tri$#r
st(i$ite de secretru$ )e!er$' Ce!tru$ %e!tru Pre"e!ire
C#!8$icte$#r si)ur siste!t de s%eci$itte tt %resedi!te$ui
e@ecuti"' ct si structuri$#r 8u!cti#!$e $e OSCE* E$ este
i!srci!t si cu 6e!ti!ere $e)turi$#r cu $te #r)!i7tii i!ter1
,44
Ioan CRCIUN
si !e)u"er!6e!t$e* Este de se6e!e res%#!s(i$ de
si)urre %ers#!$u$ui !ecesr si %re)tire c#res%u!7t#re
cestui %e!tru t#te 6isiu!i$e di! tere! $e #r)!i7tiei* Ti!e #
e"ide!t c$r tutur#r 6isiu!i$#r i! curs de e@ecutie $e
OSCE* Ti!e' de se6e!e' e"ide!t scBi6(uri$#r de i!8#r6tii
i! d#6e!iu$ 6i$itr si si)ur siste6u$ de c#6u!ictii !ecesr
#r)!i7tiei* S%ri?i! di! %u!ct de "edere teB!ic #r)!i7re
u!#r se6i!rii si 6ese r#tu!de*
D. 1eparta"entul pentru Ad"inistratie si 0peratii
rs%u!de de %#$itic de %ers#!$' de ser"icii$e d6i!istrti"e'
de #r)!i7re reu!iu!i$#r si c#!8eri!te$#r' i!c$usi" i!
d#6e!iu$ tr!s$tiei' de cti"itte de d#cu6e!tre si %r#t#c#$'
i!c$u7!d (ir#u$ di! Pr) si rBi"e$e #r)!i7tiei* Este
res%#!s(i$ de %r#($e6e (u)etre si 8i!!cire si de
i6%$e6e!tre i!8#r6ticii* Asi)ur s%ri?i!ire ctiu!i$#r
des8surte i! tere!' di! t#te %u!cte$e de "edere' 6isiu!i$#r
OSCE
E. Coordonatorul Activitatilor 0,CE din 1o"eniile
Econo"ic si al rotectiei $ediului' cti#!e7 i6%reu! cu
Secretritu$ OSCE i! s%ri?i!u$ %resedi!te$ui e@ecuti"' 8ii!d
(i$itt i! d#6e!iu$ cti"itti$#r ec#!#6ice' s#ci$e si de
6ediu' %recu6 si i! ce$ $ securittii* Secretritu$ se c#6%u!e
di!tr1u! !u6r de %r#@i6ti" ,20 de %ers#!e di! t#te
stte$e #r)!i7tiei* Ce 6i 6re %rte %ers#!$u$ui este
!)?t direct de ctre Secretrit' # %rte i!s 8ii!d %r#%us
de ctre )u"er!e$e stte$#r 6e6(re*
F. %iroul din ra#a al ,ecretariatului si)ur siste!t
i! d#6e!iu$ i!8#r6tii$#r %u($ice' d%#steste # %rte
i6%#rt!t rBi"e$#r OSCE si cti#!e7 i! d#6e!iu$
dise6i!rii d#cu6e!te$#r si i!8#r6tii$#r #8ici$e $e OSCE'
)7duieste # %rte di! cercett#rii 8$ti te6%#rr $ sediu$
#r)!i7tiei' si)ur siste!t i! #r)!i7re reu!iu!i$#r ti!ute
$ Pr)' i! s%eci$ ce$#r $e A#ru6u$ui Ec#!#6ic*
,45
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
%iroul pentru Institutii 1e"ocratice si 1repturile
0"ului re c tri(utii %ri!ci%$e:

%r#6#"re $e)eri$#r de6#crtice' i! s%eci$
%ri! 6#!it#ri7re %r#cesu$ui e$ect#r$N
si)urre s%ri?i!u$ui %rctic i! c#!s#$idre
i!stitutii$#r de6#crtice si dre%turi$#r #6u$ui
si i! i!trire i!stitutii$#r s#ciettii ci"i$e si
d#6!iei $e)iiN
c#!tri(uti $ "erti7re ti6%urie si $
%re"e!ire c#!8$icte$#r' i! s%eci$ %ri!
6#!it#ri7re %$icrii !)?6e!te$#r su6te
de stte i! d#6e!iu$ dre%turi$#r #6u$ui' %recu6
si $ $te #($i)tii re8erit#re $ di6e!siu!e
u6! securittii re)i#!$e*
Bir#u$ %e!tru I!stitutii De6#crtice si Dre%turi$e
O6u$ui isi re rdci! i! Bir#u$ %e!tru A$e)eri Li(ere'
i!8ii!tt i! ,..0 %ri! Carta de la aris pentru o noua Europa*
I! ,..2 C#!si$iu$ 9i!isteri$ $ OSCE B#trt tr!s8#r6re
cestei i!stitutii c#!8#r6 c#!8i)urtiei s$e ctu$e*
Inaltul Co"isar pentru $inoritati Nationale* OSCE
cret %#stu$ de i!$t c#6isr %e!tru 6i!#ritti !ti#!$e i! ,..2
%ri! Actul 'inal $ su66it1u$ui de $ Oe$si!>i' i! sc#%u$ de
si)ur u! rs%u!s dec"t si ct 6i cur!d %#si(i$ te!siu!i$#r
et!ice cre %#t s se tr!s8#r6e i!tr1u! c#!8$ict +cBir i!tr1u!
c#!8$ict r6t- i!tr1# 7#! di! re)iu!e stte$#r 6e6(re*
I!$tu$ c#6isr %e!tru 6i!#ritti$e !ti#!$e 8u!cti#!e7 c u!
i!stru6e!t $ di%$#6tiei %re"e!ti"e: e$ cti#!e7 s%re
ide!ti8ic si $u 6suri$e !ecesre dete!si#!rii u!#r situtii
c#!8$ictu$e )e!erte de te!siu!i i!teret!ice' cre %#t %u!e i!
%eric#$ %ce' st(i$itte u!#r su(re)iu!i si u!#r stte
6e6(re $e #r)!i7tiei' %recu6 si re$tii$#r di!tre ceste
stte*
Sediu$ i!$tu$ui c#6isr %e!tru 6i!#ritti !ti#!$e este
$ O)' i! O$!d* A#stu$ %ri616i!istru $ O$!dei' 9@ "!
,46
Ioan CRCIUN
der St#e$' 8#st !u6it %ri6u$ i!$t c#6isr %e!tru 6i!#ritti
!ti#!$e i! dece6(rie ,..2* L C#!si$iu$ 9i!isteri$ di!
dece6(rie ,..5 6!dtu$ su 8#st %re$u!)it %e!tru #
%eri#d de i!c trei !i*
Reprezentantul pentru libertatea "ass "edia* 9isiu!e
re%re7e!t!tu$ui %e!tru $i(ertte 6ss 6edi este de c#rd
siste!t )u"er!e$#r stte$#r 6e6(re i! d#6e!iu$ si)urrii
%e!tru #%i!i %u($ic u!#r surse de i!8#r6re $i(ere'
i!de%e!de!te si %$ur$iste' cee ce este ese!ti$ %e!tru i!ssi
e@iste!t u!ei s#cietti $i(ere si descBise' i!tr1u! cu"!t' %e!tru
6#de$u$ de6#crtic $ #ricrei 8#r6e de )u"er!6!t* Pe!tru
1si i!de%$i!i srci!' re%re7e!t!tu$ %e!tru $i(ertte 6ss
6edi este ut#ri7t s 6#!it#ri7e7e situti si e"#$uti cestei
i! stte$e 6e6(re si s s#$icite )u"er!e$#r !ti#!$e s res%ecte
i!tru t#tu$ %ri!ci%ii$e si #($i)tii$e s%eci8ice OSCE* I!8ii!tre
cestui %#st 8#st s#$icitt i! ,..6' $ su66it1u$ de $
Lis(#!' si 8#st st(i$it #8ici$ de ctre C#!si$iu$ Per6!e!t
$ Or)!i7tiei $ 5 !#ie6(rie ,../*
Pri6u$ re%re7e!t!t %e!tru $i(ertte %resei 8#st
!u6it' $ , i!urie ,..2' Arei6ut Du"e di! Fer6!i*
Adunarea arla"entara a 0,CE. Adu!re
Pr$6e!tr OSCE este c#!stituit di! 6i 6u$t de 000 de
%r$6e!tri di! stte$e %rtici%!te' "!d sc#%u$ de
%r#6#" i6%$icre 6i cti" si 6i %r#8u!d i! %r#cesu$
%!eur#%e!' cu #(iecti"u$ dec$rt de re$i7 i! "iit#r #
structur i!ter%r$6e!tr* Adu!re Pr$6e!tr este
)7duit $ C#%e!B)*
Curtea pentru Conciliere si Arbitra&* Acest #r)!is6
8#st i!8ii!tt %ri! Conventia re!eritoare la Conciliere si
Arbitra& in cadrul 0,CE* se6!t i! dece6(rie ,..2 si cre
i!trt i! %$icre i! dece6(rie ,..4' du% de%u!ere
d#us%re7ece i!stru6e!te de rti8icre de ctre stte$e 6e6(re*
E 8#st c#!stituit cu sc#%u$ de )si # re7#$"re dis%ute$#r
cre ii su!t su%use s%re !$i7 de ctre stte$e OSCE*
,4/
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
Pr#cedur de (7 este c#!ci$iere' dr $ !e"#ie se uti$i7e7 si
r(itr?u$* Curte de C#!ci$iere si Ar(itr? %re7i!t cte"
crcteristici u!ice' ce !u 6i su!t i!t$!ite $ $te structuri $e
OSCE* I! %ri6u$ r!d e este 6i cur!d # structur dice!t
OSCE' dect # i!stitutie cestei' de#rece $ e !u
%rtici% t#te stte$e 6e6(re $e #r)!i7tiei' ci !u6i ce$e
cre u de%us i!stru6e!te$e de rti8icre si u )ret s#$uti de
de"e!i 6e6(re $e curtii si de c#!tri(ui 8i!!cir $
cBe$tuie$i$e 8ere!te 8u!cti#!rii cestei* I! $ d#i$e r!d'
c#!trr %r#ceduri$#r st!drd $e OSCE' dr res%ect!du1$e %e
ce$e $e tutur#r curti$#r i!ter!ti#!$e de ?ustitie' 8u!cti#!re
s se (7e7 %e u! trtt i!ter!ti#!$ i! 8#r6 ?uridic
c#6%$et* I! $ trei$e si u$ti6u$ r!d' curte !u este # structur
%er6!e!t' ci 6i cur!d # $ist de !u6e de r(itri si
%ers#!e cu r#$ de c#!ci$it#ri' $ cre se %e$e7 tu!ci c!d
# dis%ut este su%us curtii' #c7ie cu cre se c#!stituie #
c#6isie ad;/oc de c#!ci$iere su u! tri(u!$ de r(itr?*
C#6isi de c#!ci$iere udi7 c7u$ dus i! 8t s %ri!
deci7i c#6u! d#u su 6i 6u$te stte* Du% ce tr)e
c#!c$u7ii$e !ecesre i! ur6 udieri$#r' c#6isi %re7i!t u!
r%#rt %rti$#r i6%$icte' du% cre ceste u $ dis%#7itie
trei7eci de 7i$e %e!tru se B#tri dc cce%t su !u
c#!c$u7ii$e c#6isiei* Dc du% cest %eri#d de trei7eci de
7i$e %rti$e !u )ree7 c#!c$u7ii$e c#6isiei de c#!ci$iere'
r%#rtu$ cestei' i6%reu! cu %#7itii$e e@%ri6te de %rti' su!t
i!i!tte tri(u!$u$ui de r(itr?' $e crui deci7ii su!t
de8i!iti"e*
9e6(rii curtii su!t %ers#!$itti e6i!e!te' cu # (#)t
e@%erie!t i! re$tii$e i!ter!ti#!$e si i! dre%tu$ i!ter!ti#!$*
Prti$e 8$te i! dis%ut u dre%tu$ de se$ecti#! r(itrii su
c#!ci$it#rii 8$ti %e $iste$e curtii si 6e!ti!uti i! re)istrtur
cestei*
,42
Ioan CRCIUN
E.(erienta OSCE in *omeni'l (re-enirii
con+lictelor si al mana,ement'l'i cri)elor
Or)!i7ti %e!tru Securitte si C##%erre i! Eur#%
este # #r)!i7tie %!eur#%e! de securitte' $e crei 55 de
stte 6e6(re se situe7' di! %u!ct de "edere )e#)r8ic' i!tre
V!c#u"er' i! "estu$ C!dei' si V$di"#st#>' i! e@tre6u$
#rie!t $ Rusiei* Or)!i7ti %e!tru Securitte si C##%erre i!
Eur#% se i!cdre7' di! %u!ct de "edere 8u!cti#!$' i!
%re"ederi$e c%it#$u$ui VIII di! Carta 0NU* ce$ re8erit#r $
r!?6e!te$e re)i#!$e de securitte*
I! cest "i7iu!e' OSCE 8#st st(i$it c
%ri61i!stru6e!t res%#!s(i$' i! 7#! s de res%#!s(i$itte' de
"erti7re ti6%urie' %re"e!ire c#!8$icte$#r' 6!)e6e!tu$
cri7e$#r si rest(i$ire situtiei i! %eri#d %#stc#!8$ict*
A(#rdre securittii i! "i7iu!e OSCE este e@te!si" si (7t
%e c##%erre* E i!c$ude # )6 8#rte $r) de %r#($e6e'
%recu6 c#!tr#$u$ r66e!tu$ui' di%$#6ti %re"e!ti"'
6suri$e de s%#rire i!crederii reci%r#ce di!tre stte' dre%turi$e
#6u$ui' 6#!it#ri7re $e)eri$#r' securitte ec#!#6ic si
securitte 6ediu$ui i!c#!?urt#r* T#te stte$e 6e6(re $e
OSCE u u! sttut e)$' ir deci7ii$e su!t $ute %e (7 de
c#!se!s*
OSCE de7"#$tt # )6 "rit de 6ec!is6e %e!tru
s#$uti#!re c#!8$icte$#r su situtii$#r %#te!ti$e de c#!8$ict'
di! cte)#ri cr#r 8c %rte:
1 "i7ite$e si 6isiu!i$e de i!8#r6reN
1 6isiu!i i! 7#!e$e de c#!8$ictN
1 re%re7e!t!tii %ers#!$i i secretru$ui )e!er$N
1 )ru%uri$e de $ucru ad;/ocN
1 6ec!is6e de s#$uti#!re %s!ic c#!8$icte$#rN
1 #%ertii de 6e!ti!ere %cii +eace(eepin#
0perations-*
,4.
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
6izitele si "isiunile de in!or"are re%re7i!t ctiu!i %e
ter6e! scurt $e e@%erti$#r si %ers#!$itti$#r di! stte$e
6e6(re OSCE i! 7#!e$e %#te!ti$e de c#!8$ict cu sc#%u$
st(i$irii e@cte situtiei' i!8#r6rii si 8#r6u$rii
rec#6!dri$#r ctre #r)!is6e$e de deci7ie $e #r)!i7tiei*
$isiunile in zonele de con!lict re%re7i!t i!stru6e!tu$
%ri!ci%$ $ OSCE de %re"e!ire c#!8$icte$#r %e ter6e! $u!)'
6!)e6e!tu$ cri7e$#r' re7#$uti si re(i$itre %#stc#!8$ict*
Acest i!stru6e!t 8#st %r#6#"t $ i!ce%utu$ !i$#r C.0 si s1
de7"#$tt c ur6re !ecesittii s#$uti#!rii c#!8$icte$#r
i!ter!e dec$!ste i! stte$e 8$te i! tr!7iti %#stc#6u!is6*
9!dtu$ si ti%uri$e de cti"itti des8surte i! cdru$
6isiu!i$#r i! 7#!e$e de c#!8$ict di8er de $ c7 $ c7' cee ce
e"ide!ti7 8$e@i(i$itte cestui 6ec!is6* 9isiu!i$e OSCE se
8$ i! %ri61%$!u$ cti"itti$#r %e cre cest #r)!i7tie $e
des8s#r* E$e #8er %#si(i$itte u!ei %re7e!te cti"e i! tri$e
cre u !e"#ie de siste!t si re%re7i!t 6i?$#cu$ de %u!ere i!
%rctic tutur#r deci7ii$#r %#$itice* 9isiu!i$e %#t 8i cti"te i!
t#te 87e$e cic$u$ui c#!8$ictu$' %e!tru: "erti7re ti6%urie'
di%$#6tie %re"e!ti"' 6!)e6e!tu$ c#!8$ictu$ui si
re(i$itre %#stc#!8$ict' ir #(iecti"u$ ce!tr$ este re%re7e!tt
de %r#6#"re di6e!siu!ii u6!e' de6#crtiei si sttu$ui
de dre%t* Deci7i %ri"i!d descBidere u!ei 6isiu!i OSCE
%rti!e C#!si$iu$ui Per6!e!t' cu c#rdu$ trii )7d si se
des8s#r i! c##%erre cu di8erite #r)!i7tii i!ter!ti#!$e
su !e)u"er!6e!t$e' i! 8u!ctie de ti%#$#)i c#!8$ictu$ui %e
cre i$ i!stru6e!te7* I!iti$ 6isiu!i$e su!t des8surte %e!tru
# %eri#d de ti6% cu%ri!s i!tre sse $u!i si u! ! de 7i$e
+du% cre situti este re!$i7t-' si su!t c#!duse de u! se8 $
6isiu!ii +# %ers#!$itte di!tr1u! stt 6e6(ru OSCE- !u6it de
secretru$ )e!er$* Acti"itte 6isiu!ii este su%er"i7t si
s%ri?i!it de Secretritu$ OSCE' %ri! Ce!tru$ de Pre"e!ire
C#!8$icte$#r' De%rt6e!tu$ %e!tru Ad6i!istrtie si O%ertii si
%resedi!te$e e@ecuti"*
,50
Ioan CRCIUN
Sud1estu$ Eur#%ei !u re%re7i!t d#r 7#! i! cre 8#st
descBis %ri6 6isiu!e OSCE +S#s#"#' S!d?>' V#i"#di!'
i! se%te6(rie ,..2-' ci si 7#! i! cre u 8#st descBise ce$e 6i
6%$e 6isiu!i OSCE +S#s#"#' Cr#ti' B#s!i1Oert)#"i!'
A$(!i-*
A$te 6isiu!i OSCE u cti"t' u!e$e 8ii!d cti"e si i!
%re7e!t' i! Cuc7' Eur#% de Est' Tri$e B$tice si Asi
Ce!tr$*
De1 $u!)u$ "re6ii' OSCE des8surt 6isiu!i i!:
A$(!i' Ar6e!i' Be$rus' B#s!i1Oerte)#"i!' Cr#ti'
Est#!i' Fe#r)i' S7Bst!' Sir)i7st!' S#s#"#' Litu!i'
A#st Re%u($ic Iu)#s$" 9ced#!iei' 9#$d#"' Aederti
Rus' Td?i>ist!' Tur>6e!ist! si U7(e>ist!*
Reprezentantii personali ai secretarului #eneral su!t
%ers#!$itti di! stte$e OSCE desti!te %e!tru 1i #8eri
secretru$ui )e!er$ s%ri?i!u$ !ecesr i! %r#($e6e $e)te de
%re"e!ire c#!8$icte$#r su 6!)e6e!tu$ cri7e$#r' i! (7 u!ui
6!dt s%eci$ e6is*
4rupurile de lucru ad;/oc re%re7i!t )ru%uri s%eci$e
de $ucru' c#!stituite i! 8u!ctie de situtie' si cre u ceesi
8u!cti#!$itte c si re%re7e!t!tii %ers#!$i i secretru$ui
)e!er$N e$e #8er s%ri?i! si c#!su$t!t cestui i! d#6e!iu$
%re"e!irii c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r*
$ecanis"ele de solutionare pasnica a con!lictelor
re%re7i!t %r#ceduri s%eci$e +6alleta $ec/anis"- %r#6#"te
i! sc#%u$ 8ci$itrii c#!tcte$#r directe si #%#rtu!e di!tre %rti$e
8$te i! c#!8$ict si 6#(i$i7rii resurse$#r OSCE i!tr1# ctiu!e
e8icie!t de %re"e!ire su 6!)e6e!t $ cri7e$#r* A%$icre
cest#r 6ec!is6e %re7i!t 6re$e "!t? c !u !ecesit #
deci7ie d#%tt %ri! c#!se!s si !ici %rtici%re tutur#r tri$#r
6e6(re $ %$icre $#r*
0peratiile de "entinere a pacii re%re7i!t' c#!8#r6
d#cu6e!tu$ui de $ Oe$si!>i' d#%tt i! ,..2' u! i6%#rt!t
e$e6e!t #%erti#!$' cre 6#(i$i7e7 %r#%e i! t#t$itte
resurse$e OSCE de %re"e!ire c#!8$icte$#r si 6!)e6e!t $
,5,
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
cri7e$#r' 8#$#sit %e!tru 6e!ti!ere %cii tt i! i!teri#ru$
stte$#r' ct si i! c7u$ c#!8$icte$#r i!terstt$e si s%ri?i!u$
%r#cese$#r %#$itice de s#$uti#!re %s!ic cest#r*
Mecanismele OSCE *e sol'tionare a con+lictelor
CBei succesu$ui 6ec!is6e$#r de s#$uti#!re e8icie!t
#ricrui c#!8$ict c#!st i! (i$itte cest#r de 8ce
trecere de $ %re"e!ire ti6%urie $ ctiu!i de i!ter"e!tie
i6edit* Acest $ucru %re 8i i!tr1# us#r c#!trdictie cu
%r#cese$e deci7i#!$e (7te %e c#!se!s' de7"#$tte de
6?#ritte #r)!i7tii$#r i!ter!ti#!$e' di! cre si OSCE 8ce
%rte* De cee OSCE s1 %re#cu%t de de7"#$tre u!#r
6ec!is6e si %r#ceduri cre s %er6it 8ci$itre #%#rtu!
c#!tctu$ui di!tre %rti$e i! c#!8$ict su i!ter"e!ti r%id' i!
c7 de !ecesitte' u!e$e di!tre e$e !e"!d !e"#ie de # deci7ie
d#%tt %ri! c#!se!s %e!tru 8i %$icte* Aceste 6ec!is6e
u 8#st ct$#)te c 8ii!d 6ec!is6e ce %ri"esc di6e!siu!e
u6!
52
%re"e!irii c#!8$ictu$ui' 6ec!is6e de s#$uti#!re
%s!ic dis%ute$#r' $te 6ec!is6e*
Di! cte)#ri 6ec!is6e$#r di6e!siu!ii u6!e 8c
%rte: $ecanis"ul 6iena si $ecanis"ul $oscova.
$ecanis"ul 6iena d#%tt $ i!t$!ire $ !i"e$ i!$t de
$ Vie! di! ,.2.' de8i!este cdru$ %e!tru scBi6(u$ de
52
Ter6e!u$ de di"ensiune u"ana se re8er $ !)?6e!tu$ OSCE de
si)urre res%ectu$ui de%$i! dre%turi$#r #6u$ui si $i(erttii de 6iscre'
%r#6#"re sttu$ui de dre%t' %ri!ci%ii$#r de6#crtiei' t#$er!tei' i!trire
res%ectu$ui %e!tru i!stitutii$e de6#crtice* Di! ,..0 OSCE de7"#$tt
i!stitutii si 6ec!is6e cre s tr!s%u! i! %rctic cest !)?6e!t*
Ast8e$' u 8#st crete Bir#u$ %e!tru I!stitutii De6#crtice si Dre%turi$e
O6u$ui +0!!ice !or 1e"ocratic Institutions and Iu"an Ri#/ts-' i!$tu$
c#6isr %e!tru 6i!#ritti !ti#!$e +Ii#/ Co""issioner on National
$inorities-* re%re7e!t!tu$ %e!tru $i(ertte 6ss 6edi +Representative on
'reedo" o! t/e $edia-' 6isiu!i$e i! 7#!e$e de c#!8$ict si $te ti%uri de
%re7e!t*
,52
Ioan CRCIUN
i!8#r6tii i! d#6e!iu$ u6!* I! c#!8#r6itte cu 9ec!is6u$
Vie!' stte$e 6e6(re su!t #($i)te s rs%u!d cereri$#r de
i!8#r6tii i! cdru$ #r)!i7tiei' s #r)!i7e7e i!t$!iri
(i$ter$e si s duc i! te!ti tutur#r situtii$e s%eci$e di!
d#6e!iu$ u6!*
$ecanis"ul $oscova de8i!este cdru$ i! cre 6isiu!i$e
de e@%erti OSCE su!t tri6ise s siste stte$e i! i6%$e6e!tre
re7#$utii$#r s%eci$e cu %ri"ire $ d#6e!iu$ u6!* 9isiu!i$e de
e@%erti %#t 8i cerute de ctre stte$e i!tereste su %#t 8i i!itite
de u! $t )ru% de ce$ %uti! sse stte 6e6(re si "#r cti#! i!
(7 u!ui 6!dt OSCE' 8#$#si!d c 6et#de %ri!ci%$e (u!e$e
#8icii si 6ediere i! sc#%u$ %r#6#"rii di$#)u$ui si c##%errii
i!tre stte$e i6%$icte*
Di! cte)#ri 6ec!is6e$#r de s#$uti#!re %s!ic
dis%ute$#r 8c %rte: $ecanis"ul 6alletta* Conventia de
Conciliere si Arbitra& a 0,CE* reviziunile pentru o Co"isie
de Conciliere a 0,CE si reviziunile pentru o Conciliere
1irecta.
$ecanis"ul 6alletta su($i!i7 %re"i7iu!i$e %e!tru
9ec!is6u$ OSCE de S#$uti#!re Dis%ute$#r' 6e!it s
si)ure s#$uti#!re %s!ic c#!8$icte$#r di!tre stte$e
6e6(re* 9ec!is6u$ c#!st i! se$ectre u!ei su 6i 6u$t#r
%ers#!e di!tr1u! re)istru s%eci$ de c!didti' cre " i!iti
c#!tctu$ cu %rti$e i! c#!8$ict' se%rt su i! cdru$ u!#r
i!t$!iri c#6u!e* Acesti "#r #8eri c#!su$t!t si s%ri?i!
%rti$#r i! c#!8$ict' 8r 8"#ri7 %e "reu! di!tre e$e*
Conventia de Conciliere si Arbitra& a 0,CE %ri"este
d#r stte$e 6e6(re cre su!t %rte si c#!tri(uie $ 8#!duri$e
Curtii de C#!ci$iere si Ar(itr?* C#!"e!ti 8#st st(i$it cu
sc#%u$ de 8ci$it re7#$"re dis%ute$#r di!tre stte$e %rte
%ri! 6i?$#ce de c#!ci$iere si r(itr?' %ri! i!ter6ediu$
C#6isiei de C#!ci$iere su Tri(u!$u$ui de Ar(itr? ad;/oc
c#!stituite* C#6isi de C#!ci$iere !$i7e7 c7uri$e si
i!t#c6este u! r%#rt cu %r#%u!eri$e de s#$uti#!re dis%ute$#r
,50
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
%e cre i$ %re7i!t stte$#r i6%$icte* Dc i! ter6e! de 00 de
7i$e !u se " ?u!)e $ !ici # i!te$e)ere' tu!ci se " c#!stitui
Tri(u!$u$ de Ar(itr?' crui deci7ie este #($i)t#rie %e!tru
stte$e i! cu7*
reviziunile pentru o Co"isie de Conciliere a 0,CE u
8#st d#%tte de stte$e 6e6(re cu sc#%u$ de c#6%$et
9ec!is6u$ V$$ett* C#6isi de C#!ci$iere re r#$u$ de
c$ri8ic %r#($e6e$e 8$te i! dis%ut si de d#%t # i!te$e)ere
c#6u! i!tre %rti*
reviziunile pentru o Conciliere 1irecta re%re7i!t
6ec!is6u$ i! te6eiu$ crui C#!si$iu$ 9i!isteri$ OSCE su
C#!si$iu$ Su%eri#r OSCE se %#te dres direct stte$#r
6e6(re i6%$icte direct i!tr1# situtie de c#!8$ict' i! sc#%u$
c#!ci$ierii su s%ri?i!u$ui cest#r i! re7#$"re dis%utei %e cre
!u u 8#st i! 6sur s # s#$uti#!e7e i!tr1# %eri#d re7#!(i$
de ti6%* C#!si$iu$ 9i!isteri$ su C#!si$iu$ Su%eri#r %#te
rec#6!d i6%$icre C#6isiei de C#!ci$iere OSCE i!
re7#$"re c#!8$ictu$ui dc %rti$e )ree7 cest $ucru*
A$te 6ec!is6e %r#6#"te de OSCE su!t: $ecanis"ul
de Consultare si Cooperare rivitor la Activitatile $ilitare
Neobisnuite* Cooperarea cu privire la Incidente Inta"platoare
de Natura $ilitara* reviziuni re!eritoare la Avertizarea
Ti"purie si Actiuni reventive si $ecanis"ul de Consultare si
Cooperare cu privire la ,ituatii de Ur#enta J$ecanis"ul
%erlinK*
$ecanis"ul de Consultare si Cooperare rivitor la
Activitatile $ilitare Neobisnuite sti%u$e7 #($i)ti"itte
stte$#r 6e6(re de duce $ cu!#sti!t ce$#r$$te stte OSCE
cti"itti$e de 6%$#re des8surte de structuri$e 6i$itre
%r#%rii i! 8r )r!i7#!e$#r de dis$#cre %e ti6% de %ce* C
si i! c7u$ 9ec!is6u$ui Vie!' stte$e !u su!t d#r #($i)te s
tr!s6it ceste i!8#r6tii' ci tre(uie s si rs%u!d cererii de
i!8#r6tii si s cce%te %rtici%re $ i!t$!iri' (i1 su
,54
Ioan CRCIUN
6u$ti$ter$e' i! cdru$ cr#r s #8ere e@%$ictii$e !ecesre i!
cest se!s*
Cooperarea cu privire la Incidente Inta"platoare de
Natura $ilitara s#$icit stte$#r 6e6(re s i!8#r6e7e si s
c##%ere7e cu t#te stte$e OSCE i! c7 de i!cide!te de !tur
6i$itr %r#duse i! 6#d ccide!t$* Acest tre(uie s duc $
c$ri8icre situtiei si s i!$ture !ei!te$e)eri$e )e!ert#re de
c#!8u7ii !ed#rite i!tre stte* 9ec!is6u$ sti%u$e7 c i! c7
de i!cide!te de !tur 6i$itr %r#duse i! 6#d ccide!t$ se "
st(i$i u! %u!ct de c#!tct %ri! i!ter6ediu$ crui se "#r
tr!s6ite i!8#r6tii$e !ecesre i! ti6% #%#rtu!' di! %r#%rie
i!ititi" su $ cerere #ricrui stt 8ectt de se6e!e
i!cide!te*
reviziunile re!eritoare la Avertizarea Ti"purie si
Actiunile reventive su!t 6e!ite s si)ure "erti7re ti6%urie
i! cdru$ OSCE' i! "edere 6#(i$i7rii %#te!ti$u$ui de rs%u!s
$ c#!8$ict $ #r)!i7tiei' i!c$usi" $ c#!8$icte de !tur
6i$itr* Stte$e 6e6(re u dre%tu$ si #($i)ti de tr)e
te!ti C#!si$iu$ui Su%eri#r OSCE des%re # !u6it situtie
te!si#!t cret* Acest $ucru %#te 8i 8cut %ri! i!ter6ediu$
%resedi!te$ui e@ecuti"' $ #ricrui stt i6%$ict i! situti dt'
$ u!ui )ru% de ce$ %uti! ,, stte !ei6%$icte direct' $ i!$tu$ui
c#6isr %e!tru 6i!#ritti !ti#!$e su C#!si$iu$ Per6!e!t'
st(i$it s%eci$ %e!tru #8eri stte$#r 6e6(re %#si(i$itte
se6!$rii i! #rice 6#6e!t situtii$#r %#te!ti$e de c#!8$ict*
$ecanis"ul de Consultare si Cooperare cu privire la
,ituatiile de Ur#enta J$ecanis"ul %erlinK su($i!i7 6suri$e
ce tre(uie %$icte i! c7u$ situtii$#r )r"e' de ur)e!t' cre
%#t %re c ur6re i!c$crii 8$)r!te %ri!ci%ii$#r Actu$ui
Ai!$ de $ Oe$si!>i' cu i6%ct direct su%r 6e!ti!erii %cii'
securittii si st(i$ittii* 9ec!is6u$ rt c' dc u! stt
6e6(ru ?u!)e $ c#!c$u7i c e@ist %eric#$u$ %ritiei u!ei
situtii )r"e de ur)e!t' e$ %#te cere $6uriri tutur#r stte$#r
i6%$icte i! situti dt* Dc situti r6!e 8r rs%u!s'
,55
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
tu!ci sttu$ res%ecti" %#te s#$icit %resedi!te$ui e@ecuti"
i!tru!ire C#!si$iu$ui Su%eri#r' cre' c i! c7u$ Pre"i7iu!i$#r
%ri"it#re $ A"erti7re Ti6%urie si Actiu!i Pre"e!ti"e' ?#c
u! r#$ i6%#rt!t i! s#$uti#!re situtii$#r )r"e de ur)e!t*
Sistem'l OSCE *e (re-enire a con+lictelor si al
mana,ement'l'i cri)elor
Pri! i!ter6ediu$ i!stitutii$#r si rete$ei %r#%rii de
i!8#r6tii' OSCE 6#!it#ri7e7 i!de%r#%e t#te situtii$e
te!si#!te di! cdru$ stte$#r 6e6(re cre %#t duce $ %riti
u!ui c#!8$ict si i!tre%ri!de ctiu!i$e %re"e!ti"e !ecesre ct
6i de"re6e %#si(i$*
OSCE este # #r)!i7tie cti" tt %ri! i!ter6ediu$
ctiu!i$#r de "erti7re ti6%urie si !e)#ciere c#!8$ictu$ui %e
cre $e i!tre%ri!de' ct si %ri! ctiu!i de re(i$itre %#stc#!8$ict
i! 7#! B$c!i$#r' i! Cuc7 si Asi Ce!tr$* De se6e!e'
OSCE c##%ere7 cu ONU' %recu6 si cu $te #r)!i7tii
i!ter!ti#!$e i6%$icte i! 6!)e6e!tu$ cri7e$#r si %re"e!ire
c#!8$icte$#r* C#6%#!e!te$e siste6u$ui #r)!i7ti#!$ OSCE
cti"e i! cest d#6e!iu su!t:
1 i!$tu$ c#6isr %e!tru 6i!#ritti !ti#!$eN
1 Ce!tru$ de Pre"e!ire C#!8$icte$#rN
1 U!itte Strte)ic %e!tru Pr#($e6e de P#$itie*
Institutia inaltului co"isar pentru "inoritati nationale
8#st cret de ce de1 D1 C#!8eri!t de Securitte si
C##%erre Eur#%e!' di! !u$ ,..2' cu sc#%u$ ide!ti8icrii
s#$utii$#r de re7#$"re %s!ic c#!8$icte$#r et!ice cre
6e!i!t %ce si st(i$itte stte$#r 6e6(re OSCE*
Asdr' i!$tu$ c#6isr %e!tru 6i!#ritti !ti#!$e
re%re7i!t u! i!stru6e!t de %re"e!ire c#!8$icte$#r et!ice i!c
di! ce$e 6i i!ci%ie!te stdii* Acest tre(uie s 8ie i! 6sur s
si)ure "erti7re ti6%urie si s i!itie7e ctiu!i %re"e!ti"e
,56
Ioan CRCIUN
%e!tru dete!si#!re situtiei c#!8$ictu$e crete' i! cre su!t
i6%$icte 6i!#ritti$e !ti#!$e di! stte$e 6e6(re*
I!$tu$ c#6isr %e!tru 6i!#ritti !ti#!$e isi
i!de%$i!este du($u$ su r#$: de "erti7re si de 6#(i$i7re
resurse$#r OSCE %e!tru dec$!sre ctiu!i$#r %re"e!ti"e' i!
(7 u!ui 6!dt cre ii c#!8er tt $i(ertte de ctiu!e' ct si
i!de%e!de!t si i!ititi" %ers#!$*
Centrul de revenire a Con!lictelor s%ri?i!
%resedi!te$e e@ecuti"' %recu6 si $te #r)!is6e OSCE' i!
re7#$"re %r#($e6e$#r ce %ri"esc "erti7re ti6%urie'
%re"e!ire c#!8$icte$#r' 6!)e6e!tu$ cri7e$#r si re(i$itre
%#stc#!8$ict* Ce!tru$ de Pre"e!ire C#!8$icte$#r este
%ri!ci%$u$ #r)!is6 de susti!ere 6isiu!i$#r OSCE i! 7#!e$e
de c#!8$ict' si)ur!d i6%$e6e!tre si e@ecutre deci7ii$#r
%#$itice $e #r)!i7tiei* T#t#dt' %e $!) s%ri?i!u$
i!de%$i!irii srci!i$#r 6isiu!ii' Ce!tru$ de Pre"e!ire
C#!8$icte$#r si)ur c##%erre tutur#r #r)!is6e$#r OSCE i!
7#! de c#!8$ict si $e)tur cest#r cu ce$e$$te #r)!is6e de
!e)#ciere' %recu6 si c##%erre cu $te #r)!i7tii
i!ter!ti#!$e i6%$icte i! s#$uti#!re c#!8$ictu$ui res%ecti"*
De se6e!e' Ce!tru$ de Pre"e!ire C#!8$icte$#r #8er
siste!t %resedi!te$ui e@ecuti"' C#!si$iu$ui Per6!e!t si
A#ru6u$ui %e!tru Securitte si C##%erre i! i6%$e6e!tre
%r#%rii$#r deci7ii*
Pri! i!ter6ediu$ rete$ei de c#6u!ictii OSCE' Ce!tru$
de Pre"e!ire C#!8$icte$#r si)ur $e)tur i!tre c%it$e$e
tri$#r 6e6(re' s%ri?i!i!d %rtici%re stte$#r i!
i6%$e6e!tre 6suri$#r de c#!8ide!t si securitte s%#rit
+Con!idence and ,ecurit-;%uildin# $easures-' c#!"e!ite i!
d#cu6e!tu$ de $ Vie!' se6!t i! !u$ ,...*
I! 8r de cest' Ce!tru$ de Pre"e!ire C#!8$icte$#r
este i6%$ict si i! deru$re u!#r cti"itti si %r#iecte cu %ri"ire
$ eductie' securitte 8r#!tiere$#r' %r#($e6e de securitte i!
tri$e %rte!ere su 8$te i! re)iu!i$e dice!te OSCE*
,5/
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
T#t#dt' Ce!tru$ de Pre"e!ire C#!8$icte$#r #r)!i7e7 si
s%ri?i! reu!iu!i' se6i!rii si te$iere de $ucru %e %r#($e6e de
securitte si si)ur siste!t !ecesr %resedi!te$ui e@ecuti" i!
#r)!i7re c#!8eri!tei !u$e de securitte*
Ce!tru$ de Pre"e!ire C#!8$icte$#r 8#st i!8ii!tt c
e!titte disti!ct $ 2, !#ie6(rie ,..0' c ur6re deci7iei
su66it1u$ui CSCE $ !i"e$ de se8i de stt si de )u"er! ce
"ut $#c $ Pris si de"e!it #%erti#!$ $ ,2 6rtie ,.., $
Vie!* O dt cu 6utre Secretritu$ui CSCE de $ Pr) $
Vie!' $ , i!urie ,..4' rede!u6it $ , i!urie ,..5
Secretritu$ OSCE' Ce!tru$ de Pre"e!ire C#!8$icte$#r 8#st
i!te)rt i! cdru$ cestui* I! %re7e!t' Ce!tru$ de Pre"e!ire
C#!8$icte$#r este u!u$ di!tre ce$e 6i i6%#rt!te de%rt6e!te
$e Secretritu$ui OSCE*
I! c#6%u!ere ce!tru$ui se 8$:
1 U!itte de P$!i8icre O%erti" +0perations
lannin# Unit-N
1 C#6%rti6e!tu$ Pr#)r6e 9isiu!i +ro#ra""e
$ission ,ection-N
1 Ce!tru$ de C#6u!ictiiJSitutie +,ituation?
Co""unication Roo"-*
Unitatea de lani!icare 0perativa re r#$u$ de
%$!i8icre 6isiu!i$#r si #%ertii$#r %e cre OSCE ur6e7 s
$e des8s#re si de e@ecutre "erti7rii ti6%urii* Acest
u!itte $ucre7 i! str!s $e)tur cu C#6%rti6e!tu$
ro#ra"e $isiuni si este s%ri?i!it de Centrul de
Co"unicatii?,ituatie. L !i"e$ #%erti#!$' U!itte de
P$!i8icre O%erti" si)ur $e)tur' %ri! i!ter6ediu$ u!ui
#8iter de $e)tur' cu $te #r)!i7tii i!ter!ti#!$e cu cre
OSCE c##%ere7 %e ti6%u$ i!de%$i!irii 6isiu!i$#r*
I! (7 lat!or"ei pentru ,ecuritate si Cooperare
Jlat!or" !or Co;operative ,ecurit-K U!itte de P$!i8icre
O%erti" %rtici% $ e@ercitii$e de 6!)e6e!t $ cri7e$#r
#r)!i7te i! cdru$ NATO si $ U!iu!ii Eur#%e!e* Acest
,52
Ioan CRCIUN
c#!tri(uie $ i!trire c##%errii #%erti#!$e si $e)turi$#r
6(e$#r #r)!i7tii' i! sc#%u$ u!ei r%ide si e8icie!te ctiu!i
c#6u!e de 6!)e6e!t $ cri7e$#r si %re"e!ire c#!8$icte$#r*
Co"parti"entul ro#ra"e $isiuni este #r)!is6u$
cre c##rd#!e7 cti"itti$e i! ce$e 4 re)iu!i i! cre OSCE re
descBise 6isiu!i: Cuc7' Asi Ce!tr$' Sud1estu$ Eur#%ei si
Eur#% de Est*
De se6e!e' C#6%rti6e!tu$ Pr#)r6e 9isiu!i este
%ri!ci%$u$ c##rd#!t#r di!tre 6isiu!i$e cti"e' Secretritu$
OSCE si %resedi!te$e e@ecuti" si)ur!d 8$u@u$ i!8#r6ti#!$
si c#6u!icre !ecesr cest#r*
Centrul de Co"unicatii?,ituatie si)ur ser"iciu$
#%erti" 24 de #re di! 24' / 7i$e %e s%t6!' 8ii!d %u!ctu$ de
c#!tct di!tre #r)!i7tie si 6isiu!i$e cti"e si si)ur!d
t#t#dt si %re$ucrre i!8#r6tii$#r %ri6ite di! di8erite 7#!e'
%e!tru %u!e $ dis%#7itie e$e6e!te$e !ecesre e@ecutrii
"erti7rii ti6%urii*
Ce!tru$ de C#6u!ictiiJSitutie 8ce %rte di! reteu
de c#6u!ictii OSCE' i!8ii!tt i! (7 d#cu6e!tu$ui de $
Vie!* Siste6u$ si)ur $e)tur di!tre #r)!i7tie si c%it$e$e
stte$#r 6e6(re' i! sc#%u$ i!8#r6rii #%erti"e reci%r#ce si
i6%$e6e!trii deci7ii$#r* Acest rete re%re7i!t u! 6ediu
securi7t de c#6u!ictii' 8ii!d d6i!istrt de # u!itte
s%eci$ si su%er"i7t de Fru%u$ de C#6u!ictii OSCE +0,CE
Co""unication 4roup-*
Pe!tru sti6u$re c##%errii re)i#!$e' Ce!tru$ de
Pre"e!ire C#!8$icte$#r #r)!i7e7 si c##rd#!e7 # serie de
%r#)r6e si cti"itti tt i! 7#!e$e i! cre se des8s#r
6isiu!i' ct si i! cdru$ de%rt6e!te$#r #r)!i7tiei' i! str!s
c##%erre cu $te #r)!i7tii i!ter!ti#!$e si re)i#!$e*
D#6e!ii$e de c##%erre "i7e7 i! %ri!ci%$ securitte
8r#!tiere$#r' educti' !e%r#$i8erre i! d#6e!iu$
r66e!te$#r' cri6e de r7(#i etc*
,5.
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
Ast8e$' i! cdru$ Ce!tru$ui de Pre"e!ire C#!8$icte$#r
cti"e7 # ecBi% de e@%erti i! d#6e!iu$ securittii
8r#!tiere$#r +%order E:perts Tea"-' u! )ru% i!8#r6$ de $ucru
+In!or"al 2or(in# 4roup- %e!tru e$(#rre c#!ce%tu$ui de
securitte si 6!)e6e!t $ OSCE si # ecBi% de e@%erti
teB!ici +Tec/nical E:perts-*
De se6e!e' # i6%#rt!t de#se(it # %re7i!t
Pr#)r6u$ Sud1Est Eur#%e! de C##%erre i! D#6e!iu$
Tr!s8r#!t$ier +,EE Cross;border Co;operation ro#ra""e-*
Unitatea ,trate#ica pentru roble"e de olitie 8#st
i!8ii!tt i! dece6(rie 200,' c!d ce$e 55 de stte 6e6(re
OSCE u c#!"e!it su%r i6%$icrii #r)!i7tiei i! d#6e!iu$
cti"itti$#r des8surte de %#$itie* Sc#%u$ cestei i6%$icri este
de si)ur %r#tecti %#%u$tiei di! cdru$ stte$#r 6e6(re
i6%#tri" !#i$#r riscuri si 6e!i!tri re%re7e!tte de
cri6i!$itte tr!s!ti#!$' tr8icu$ de r6e' dr#)uri' 8ii!te
u6!e' "i#$re dre%turi$#r #6u$ui etc* Ast8e$ $ut 8ii!t
U!itte Strte)ic %e!tru Pr#($e6e de P#$itie' c de%rt6e!t
s%eci$ i! cdru$ Secretritu$ui OSCE de $ Vie! 8u!cti#!!d
c # rete de c#!si$iere %e!tru 6isiu!i$e di! 7#!e$e de c#!8$ict
su $ cerere stte$#r 6e6(re*
Acest u!itte ?#c u! r#$ i6%#rt!t i! %re"e!ire
c#!8$icte$#r' i! 6e!ti!ere st(i$ittii s#ci$e %e ti6%u$ cri7e$#r
%#$itice' %recu6 si i! s%ri?i!u$ cti"itti$#r des8surte %e
ti6%u$ re(i$itrii %#stc#!8$ict* U!itte c#$(#re7 cu
6i!istere$e de %r#8i$ di! tri$e 6e6(re' )e!tii$e s%eci$e cu
cti"itte i! d#6e!iu' s#ciette ci"i$ si cde6ic' %e!tru 8i
i! 6sur s %re)tesc s#$utii credi(i$e si #%#rtu!e i!
d#6e!iu$ su de siste!t*
U!itte Strte)ic %e!tru Pr#($e6e de P#$itie dis%u!e
de # (7 de dte %r#%rie si de %r#)r6e dec"te' cu ?ut#ru$
cr#r #r)!i7e7 tt s%ri?i!u$ 6isiu!i$#r i! 7#!e$e de
c#!8$ict si $ stte$#r cre s#$icit cest $ucru' ct si cti"itti de
%re)tire' e@ercitii su se6i!rii cu te6tic s%eci8ic*
,60
Ioan CRCIUN
Acti"itti$e di! d#6e!iu$ %#$itiei re%re7i!t s%ecte
ese!ti$e %e!tru 6isiu!i$e OSCE di! Cr#ti' Ser(i si
9u!te!e)ru' A#st Re%u($ic Iu)#s$" 9ced#!iei*
Acti"itti$e cest#r 6isiu!i su!t cu %re%#!dere!t i! d#6e!iu$
%re)tirii %#$itie!esti' %r#tectiei dre%turi$#r #6u$ui'
i6%$e6e!trii c#!ce%te$#r de %#$itie c#6u!itr si etic
%#$itie!esc si de7"#$tre c#du$ui de c#!duit $ %#$itiei*
Coo(erarea OSCE c' alte or,ani)atii internationale
I! ti6%u$ %r#cesu$ui Oe$si!>i di! %eri#d !i$#r C/0
C20' CSCE "ut re$tii $i6itte cu #r)!i7tii$e i!ter!ti#!$e*
Aii!d 6i 6u$t u! %r#ces dect # #r)!i7tie' CSCE #8erit
#r)!i7tii$#r i!ter!ti#!$e d#r u! cdru i!8#r6ti" si !u6i
rre#ri i!itit c#!tcte cu ceste*
Du% i!cBeiere r7(#iu$ui rece i!s' i!ce%ut %r#cesu$
de i!stituti#!$i7re si tr!s8#r6re CSCE i! OSCE' cest
de"e!i!d # #r)!i7tie recu!#scut i! %$! i!ter!ti#!$' cre
?#c u! r#$ deter6i!!t tt i! "erti7re ti6%urie si
%re"e!ire c#!8$icte$#r' ct si i! 6!)e6e!tu$ cri7e$#r si
re(i$itre %#stc#!8$ict* De se6e!e' OSCE s1 8ir6t i!
cdru$ i!stitutii$#r cu %re#cu%ri i! d#6e!iu$ securittii
eur#%e!e' dre%turi$#r #6u$ui si %r#($e6e$#r ec#!#6ice*
I! c#!te@tu$ ctu$u$ui 6ediu de securitte eur#%e!'
este 6i 6u$t dect !ecesr c##%erre di!tre t#te
#r)!i7tii$e si i!stitutii$e i!ter!ti#!$e cu %re#cu%ri i! cest
d#6e!iu* De cee %re#cu%ri$e OSCE s1u i!dre%tt s%re
st(i$ire c#!tctu$ui cu ceste tt $ !i"e$u$ c#!su$tri$#r
%#$itice' ct si $ !i"e$u$ 6isiu!i$#r #r)!i7te i! 7#!e$e de
c#!8$ict*
I! cdru$ 1eclaratiei Co"une de la Lisabona cu privire
la "odelul de securitate europeana pentru secolul RRI' se rt
c &securitte eur#%e! !ecesit ce 6i (u! c##%erre si
,6,
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
c##rd#!re i!tre stte$e 6e6(re si #r)!i7tii$e eur#%e!e si
tr!st$!tice
50
* 9i de%rte' dec$rti 8ir6 c &OSCE
re%re7i!t # #r)!i7tie c#6%reBe!si" de c#!su$t!t'
c##%erre si deci7ie i! %r#($e6e de securitte eur#%e!' cre
cti#!e7 i! te6eiu$ c%it#$u$ui VIII $ Cartei Natiunilor
Unite
54
' si " cti#! i! %rte!erit cu &t#te #r)!i7tii$e si
i!stitutii$e %e!tru 8i i! 6sur s rs%u!d tutur#r
%r#"#cri$#r si 6e!i!tri$#r $ dres securittii di! s%tiu$
eur#%e!
55
*
P#r!i!d de $ ceste c#!sidere!te' OSCE cti#!e7 i!
%rte!erit cu #r)!i7tii si i!stitutii c#!stituite $ !i"e$
i!ter!ti#!$' re)i#!$' su(re)i#!$ su !#!)u"er!6e!t$* L
Su66it1u$ de $ Bud%est di! ,..4' stte$e 6e6(re OSCE u
c#!"e!it c este !ecesr # de8i!ire 6u$t 6i c$r re$tii$#r
e@ter!e $e #r)!i7tiei' e$(#r!d 1ocu"entul Cadru al
,ecuritatii Europene +1ocu"ent;C/arter on European
,ecurit--' cre st $ (7 cest#r re$tii' si d#cu6e!tu$ i!titu$t
Catre un parteneriat real intr;o noua era +To.ards a 4enuine
artners/ip in a ne. Era- si cre 6rcBe7 de 8%t i!ce%utu$
discutii$#r %e!tru u! 6#de$ c#6u! de securitte eur#%e! i!
sec#$u$ DDI' (7t %e %ri!ci%ii$e si !)?6e!tu$ OSCE*
Pr#cesu$ de c##%erre 8#st re8ir6t i! cdru$
1eclaratiei de la Lisabona privind $odelul de ,ecuritate
Co"una pentru secolul RRI +Lisbon 1eclaration on a Co""on
and Co"pre/ensive ,ecurit- $odel !or t/e t.ent-;!irst
Centur--' d#%tt i! ,..6*
Pr6etrii re$i i u!ei "iit#re lat!or"e pentru
cooperare in do"eniul securitatii +lat!or" !or Co;operative
,ecurit--' desti!t e@ti!derii si i6(u!ttirii re$tii$#r de
c##%erre e@ter! $e OSCE' u 8#st i!c$usi i! cdru$
50
Lis(#! Dec$rti#! #! C#66#! !d C#6%reBe!si"e SecuritQ 9#de$ 8#r
Eur#%e 8#r tBe tLe!tQ18irst ce!turQ +dece6(rie ,..6-*
54
I(ide6*
55
I(ide6*
,62
Ioan CRCIUN
1ocu"entului Cadru privind ,ecuritatea Europeana
+1ocu"ent C/arter on European ,ecurit--' d#%tt de ctre
C#!si$iu$ 9i!isteri$ de $ C#%e!B) i! ,../ si cre %re7i!t
c#!ce%tu$ c#6u! de de7"#$tre si i6(u!ttire c##%errii
6utu$e i!stituti#!$i7te*
U$teri#r' %$t8#r6 8#st d#%tt $ Su66it1u$ de $
Ist!(u$ di! ,... si sti%u$e7 c #r)!i7ti " c#!$ucr str!s
cu t#te #r)!i7tii$e si i!stitutii$e cre der tt $ %ri!ci%ii$e
Cartei 0NU' ct si $ %ri!ci%ii$e si !)?6e!te$e OSCE si cre
6!i8est descBidere si d#ri!t i! cest se!s*
Ast8e$' OSCE de7"#$t re$tii de c##%erre i! %ri6u$
r!d cu Ntiu!i$e U!ite' cr#r (7 8#st st(i$it de ctre
C#!si$iu$ui 9i!isteri$ $ OSCE de $ St#c>B#$6 di! ,..2* Cu
cest #c7ie 8#st st(i$it cdru$ de c##rd#!re si c##%erre
di!tre ONU si CSCE' de"e!it #%erti#!$ u! ! 6i tr7iu*
Di! ce$ 6#6e!t %r#($e6e$e de c##%erre di!tre ce$e
d#u #r)!i7tii s1u re)sit %er6!e!t %e )e!de$e $#r de
$ucru' ir secretru$ )e!er$ OSCE %re7i!t !u$ u! r%#rt i!
8t Adu!rii Fe!er$e ONU' i! ti6% ce secretru$ )e!er$
ONU se drese7 cu re)u$ritte su66it1uri$#r OSCE*
OSCE de7"#$tt re$tii de c##%erre si cu C#!si$iu$
Eur#%ei* Di! ,..0 re $#c i!t$!ire !u$ $ !i"e$ i!$t +2[2-
secretri$#r )e!er$i si e@ecuti"i i ce$#r d#u #r)!i7tii*
U!e#ri $ i!t$!ire iu %rte si i!$tu$ c#6isr %e!tru 6i!#ritti
!ti#!$e si direct#ru$ Bir#u$ui %e!tru I!stitutii De6#crtice si
Dre%turi$e O6u$ui +1irector 0!!ice !or 1e"ocratic Institutions
and Iu"an Ri#/ts-* I! 8r cestei i!t$!iri' ce$e d#u
#r)!i7tii #r)!i7e7 !u6er#se $te i!t$!iri c#6u!e'
te$iere de $ucru' c#!8eri!te etc*
De se6e!e' u "ut $#c si i!t$!iri tri$ter$e OSCE1
CE1ONU +i!stitutii$e si #8icii$e ONU di! Fe!e"-' ir di! ,..6
$ ceste tri$ter$e %rtici% si i!$tu$ c#6isr %e!tru 6i!#ritti
!ti#!$e' direct#ru$ Bir#u$ui %e!tru I!stitutii De6#crtice si
Dre%turi$e O6u$ui' i!$tu$ c#6isr ONU %e!tru re8u)iti'
,60
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
i!$tu$ c#6isr ONU %e!tru dre%turi$e #6u$ui' secretru$
e@ecuti" ONU $ C#6isiei Ec#!#6ice Eur#%e!e'
re%re7e!t!tu$ secretru$ui )e!er$ ONU %e!tru 8ceri %#$itice'
%recu6 si C#6itetu$ I!ter!ti#!$ $ Crucii R#sii si
re%re7e!t!ti i Or)!i7tiei I!ter!ti#!$e %e!tru 9i)rtie*
C##%erre cu U!iu!e Eur#%e! este u! $t d#6e!iu
de 6@i6 i!teres %e!tru OSCE' #r)!i7tie cre s%ri?i!
P#$itic E@ter! de Securitte C#6u! %r#6#"t de UE*
De se6e!e' OSCE 6e!ti!e c#!tcte cu NATO si cu
Co""on.ealt/ o! Independent ,tates.
Di! ,..6' OSCE s1 !)?t i!tr1u! 6%$u %r#ces de
c##%erre cu NATO* I! cest se!s u "ut $#c !u6er#se
c#!tcte i!tre #8ici$ii OSCE si cei i NATO' ir $ !i"e$u$
ce$#r d#u #r)!i7tii e@ist de? u! scBi6( de i!8#r6tii
descBis si c#!st!t*
De se6e!e' OSCE st(i$it # serie de c#!tcte cu
6i 6u$te )ru%uri de c##%erre re)i#!$' cu6 r 8i I!ititi"
Ce!tr$ Eur#%e! +CEI-' C#!si$iu$ Stte$#r 9rii B$tice
+CBSS-' C#!si$iu$ de C##%erre Ec#!#6ic $ 9rii Ne)re
+BSEC-' I!ititi" de C##%erre Sud1Est Eur#%e! +SECI-*
De$#c $i%site de i6%#rt!t su!t si c#!tcte$e i!itite de
OSCE cu #r)!i7tii$e !#!)u"er!6e!t$e' cu6 r 8i
1e"ocratic Institutions and Iu"an Ri#/ts* %recu6 si
c#!tcte$e cu i!stitutii$e cde6ice' i! s%eci$ %ri! i!ter6ediu$
%r#)r6u$ui &ResercBer1i! Reside!ce*
,64
Ioan CRCIUN
I
PREENIREA CONFLICTELOR SI MANA!EMENTUL
CRIZELOR IN IZIUNEA NATO
E.(erienta NATO in *omeni'l (re-enirii
con+lictelor si al mana,ement'l'i cri)elor
I! decursu$ !i$#r' NATO d#(!dit # e@%erie!t
%rte i! d#6e!iu$ %re"e!irii c#!8$icte$#r si $ 6!)e6e!tu$ui
cri7e$#r* E 8#st !e"#it s 8c 8t u!#r di"ersitti de cri7e
de 6i 6u$te ti%uri* I!s' %e!tru 6e6(rii A$i!tei' cri7e$e
%reu si se (#rdu di! %ers%ecti" r7(#iu$ui rece*
Pre"e!ire cri7e$#r de ctre $i!t se (7 %e crere u!#r
6ec!is6e i!stituti#!$e cre 8ceu c 6e!i!tri$e
de$i(erte $ dres siste6u$ui (i%#$r s de"i! %#te!ti$ 8#rte
c#stisit#re
56
*
I! e%#c !uc$er' %re"e!ire c#!8$icte$#r ?u!s s 8ie
de # i6%#rt!t de#se(it %e!tru 6!)e6e!tu$ cri7e$#r* O
$ectie %e cre u i!"tt1# t#ti i! ur6 cri7ei rcBete$#r
cu(!e7e 8#st 8%tu$ c 6!)e6e!tu$ cri7e$#r ctu$e este' i!
6#d i!e"it(i$' i!s#tit de i!certitudi!i* Sturt de #sti$itte
ide#$#)ic si i!s#tit de u! rse!$ c#!"e!ti#!$ si !uc$er
8#r6id(i$' 6!)e6e!tu$ cri7e$#r c%tt # di6e!siu!e
crcteri7t %ri! descur?re si i!ti6idre* Si cu6 cri7e$e
%reu %r#%e i!t#tdeu! %e sce! Eur#%ei Ce!tr$e
Ber$i! +,.50 si ,.6,-' Bud%est +,.56-' Pr) +,.62-'
Vrs#"i +,.56 si ,.2,- NATO "e $ dis%#7itie d#r
56
PBi$ PILLIA9S' MCrisis $ana#e"ent in Europe9 0ld $ec/anis" and
Ne. roble"s' i!: A$e@!der L* FEORFE +ed*-' MAvoidin# 2ar:
roble"s o! Crisis $ana#e"ent' O@8#rd Pest"ieL Press' ,..,' %* 500*
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
,65
6i?$#ce $i6itte de rs%u!s
5/
*
C#!8ir6t %ri! strte)i NATO de Hrs%u!s 8$e@i(i$H
+cre %rut i! !ii ,.60 si cre' i!tr1u! 8e$' i!c 6i st $
(7 %#7itiei strte)ice NATO-' descur?re se %ute re$i7
%e!tru c#%eri # )6 $r) de ctiu!i de )resiu!e' %#r!i!d
de $ %r#"#cri de !i"e$ redus si 6er)!d %! $ u! tc $
scr $r) i6%#tri" Eur#%ei Occide!t$e di! %rte 8#rte$#r
r6te $e stte$#r Pctu$ui de $ Vrs#"i* T#c6i cest
trecere de $ %re"e!ire c#!8$icte$#r $ 6!)e6e!tu$ cri7e$#r
cret %r#($e6e %e!tru te#reticie!i si !$isti* A )esti#! #
cri7 %ute i!se6! # i!crucisre di%$#6tic de s(ii'
i!cBeiere u!ei cri7e %ri!tr1# c#6(i!tie de %urtre
r7(#iu$ui si $i6itre du!e$#r' e$e6e!te cre %uteu tre%tt
d#(!di u! crcter de %re"e!ire* T#tu$ de%i!de de )rdu$ i!
cre eru %erce%ute i!certitudi!i$e' # dt ce se trece %r)u$
di!tre %re"e!ire c#!8$icte$#r +descur?re- si 6!)e6e!tu$
cri7e$#r +c#!8$ict cert-*
I!s di! cu7 scBi6(ri$#r su8erite %e %$! 6#!di$ i!
u$ti6ii !i si %ritiei de !#i ti%uri de riscuri si 6e!i!tri $
dres $i!tei' (#rdre i!iti$' desi !u t#t$ de%sit' 8#st
!ecesr s 8ie su%us u!#r d%tri si c#6%$etri* 9ec!is6e$e
$i!tei de 6!)e6e!t $ cri7e$#r tre(uiu s 8ie d%tte
!#u$ui c$i6t i!ter!ti#!$' %e!tru %ute r6!e re$e"!te si
e8icie!te* Ur6u s c#%ere i!tre) )6 de e"e!tu$itti' de
$ cri7e de i!te!sitte sc7ut %! $ c#!8ru!tre 6?#r si
)resiu!e %e!tru res%i!)ere d"ersru$ui*
Desi "#r e@ist i!t#tdeu! terit#rii !ti#!$e $e
6e6(ri$#r NATO cre "#r tre(ui %rte' 8t de ci!e " 6i
tre(ui s se %rctice descur?reG U! tc i6%#tri" terit#rii$#r
!ti#!$e ce$ %uti! di! %rte u!#r 8#rte %#te!ti$ su%eri#re
di! %u!ct de "edere $ ecBi%6e!te$#r 6?#re si $ cte)#rii$#r
5/
Vsi$e POPA' Inte#rarea euro;atlantica si europeana si proiectia
stabilitatii in plan re#ional' i!: I"pact ,trate#ic* CSSAS' !r* 2J2004 +,,-'
Editur U!i"ersittii Nti#!$e de A%rre Cr#$ I' Bucuresti' %%* 4/150*
,66
Ioan CRCIUN
de resurse' #%er!d su( 8#r6 u!ui tc sur%ri7 este
c#!sidert 8i 8#rte %uti! %r#((i$ cu6' c!d s1 i!cBeit
r7(#iu$ rece* I! scBi6(' u! ter6e! "eBicu$t i! u$ti6
%eri#d este ce$ de rs%u!s $ cri7 su 6!)e6e!tu$
cri7e$#r' u!de' %e $!) r#$u$ su trditi#!$ de %rre %ri!
descur?re' $i!t r tre(ui s1si su6e !#i r#$uri i! 7#!
Eur#%ei Ce!tr$e si de Est' 6er)!d de $ %re"e!ire si
6!)e6e!tu$ r7(#ie$#r ci"i$e $ 6#!it#ri7re c#!tr#$u$ui
r66e!te$#r su c#rduri$#r de de7r6re
52
*
Este 6eritu$ $i!tei de 8i recti#!t $ scBi6(ri$e
c#!ditii$#r %#$itic#16i$itre* Pri! dec$rtii$e se8i$#r de stt si
)u"er! NATO u 8#st d#%tte # serie de %ri!ci%ii' %#r!i!d de
$ C#!ce%tu$ cu%ri!7t#r %ri"i!d c#!tr#$u$ r66e!te$#r si
de7r6re +6i ,.2.-N Dec$rti de $ L#!dr %ri"i!d #
A$i!t N#rd1At$!tic i! scBi6(re +iu$ie ,..0-N N#u$
C#!ce%t Strte)ic si Dec$rti de $ R#6 %ri"i!d %ce si
c##%erre +R#6 ,..,-N C#!ce%tu$ Strte)ic si Dec$rti de
$ PsBi!)t#! di! ,...N Dec$rti Su66it1u$ui de $ Pr)
di! 2002*
T#te ceste re8$ect %re#cu%ri$e $i!tei de cre
%u!ti de $e)tur i!tre c%citti$e 6i$itre i!c r#(uste $e
$i!tei si i!cercre s de se d%t' di! %u!ct de "edere
%#$itic' 6i$itr si i!stituti#!$' $ 6ediu$ %#$itic#16i$itr i!
scBi6(re' des%re cre s1 "#r(it !teri#r* C#!c$u7i $ cre se
?u!)e este c:
1 (#rdre %re"e!irii c#!8$icte$#r de ctre NATO
de%seste i! 6#d ese!ti$ 8u!ctii$e de (7 de
%rre si descur?reN
1 r6!e s 8ie de8i!it $i6it i6%$icrii $i!tei i!
%re"e!ire c#!8$icte$#rN
1 i!di8ere!t cu6 se de8i!este cest $i6it i! "iit#ru$
52
D"id ABSOIRE' E6es POOLSEW' RicBrd BURT' MT/e Atlantic
Alliance Trans!or"ed' Ce!ter 8#r Strte)ic !d I!ter!ti#!$ Studies'
PsBi!)t#!' ,..2*
,6/
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
%r#%it si ti!!d c#!t de de7(teri$e cre i!c se
des8s#r %e cest te6 i! cdru$ $i!tei'
cest " "e u! r#$ de s%ri?i! 8t de $te i!stitutii
i! cee ce %ri"este i6%$icre s i! %re"e!ire
c#!8$icte$#r*
I! cest c%it#$ "#6 !$i7 s%ecte$e de (7 %e!tru
r#$u$ A$i!tei N#rd1At$!tice i! 6!)e6e!tu$ cri7e$#r si
%re"e!ire c#!8$icte$#r si 6#du$ cu6 ceste u e"#$ut i!
e%#c %#st r7(#i rece* De se6e!e' "#6 %re7e!t u!e$e
s%ecte $e c##%errii NATO i! cdru$ EAPC si P8P' %recu6 si
c##%erre $i!tei cu %ri!ci%$e$e #r)!i7tii i!ter!ti#!$e cu
r#$ i6%#rt!t %e!tru %ce si securitte 6#!di$'
6!)e6e!tu$ cri7e$#r si %re"e!ire c#!8$icte$#r si' i! 6#d
s%eci$' rece!te$e e"#$utii $e re$tiei NATO1EU %e ceste
te6e*
9!)e6e!tu$ cri7e$#r si %re"e!ire c#!8$icte$#r'
i!c$usi" #%ertii$e de rs%u!s $ cri7e de ti% !#!1Art* 5' u
c#!stituit %re#cu%ri 6?#re i! c#!ti!u d%tte $i!tei $
6ediu$ de securitte di! %eri#d %#st r7(#i rece* N#u$
Concept ,trate#ic d#%tt $ R#6 $ dt de 2 N#ie6(rie
,..,' su($i!i i6%#rt!t 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r' sti%u$!d:
&succesu$ %#$iticii $i!tei " !ecesit # c#!ce%tie c#ere!t
ut#ritti$#r %#$itice %e!tru c##rd#!re 6suri$#r %#tri"ite de
6!)e6e!t $ cri7e$#r' (7t %e # )6 $r) de i!stru6e!te
%#$itice su de $t !tur' i!c$usi" 6i$itr
5.
*
De se6e!e' Conceptul ,trate#ic $!st $ R#6
su($i!i7 i6%#rt!t %re"e!irii c#!8$icte$#r: &i! c#!ditii$e
!#u$ui 6ediu de securitte di! Eur#%' succesu$ %#$iticii
$i!tei de 6e!ti!ere %cii si de %re"e!ire r7(#iu$ui
de%i!de' cBir 6i 6u$t dect i! trecut' de e8icie!t di%$#6tiei
%re"e!ti"e si de succesu$ 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r cre
5.
MT/e AlliancesSs Ne. ,trate#ic Concept' d#%tt de se8ii de stt si de
)u"er! $ R#6' $ dt de 0. N#ie6(rie ,..,' %r* 02*
,62
Ioan CRCIUN
8ecte7 securitte %r#%rii$#r 6e6(ri*** I! ceste !#i
circu6st!te e@ist #%#rtu!itti s%#rite %e!tru succesu$ st#%rii
cri7e$#r i!c di! %ri6e$e 87e
60
*
9i 6u$t' Conceptul ,trate#ic d#%tt i! ,..,
reitere7 !ecesitte di$#)u$ui cu OSCE' %recu6 si cu $te
i!stitutii' %e!tru %re"e!ire c#!8$ictu$ui de#rece: &securitte
$i!tei este i!se%r(i$ $e)t de t#te stte$e di! Eur#%
6,
*
Conceptul ,trate#ic d#%tt $ PsBi!)t#! $ dt de 24
A%ri$ie ,...' $ c%it#$u$ &9isiu!i Au!d6e!t$e de
Securitte
62
' %re"ede !#i 6suri %e!tru 6!)e6e!tu$
cri7e$#r si %re"e!ire c#!8$icte$#r' st8e$: &%e!tru i6(u!ttire
securittii si st(i$ittii i! 7#! eur#t$!tic' 6!)e6e!tu$
cri7e$#r i!se6! 8i )t' de $ c7 $ c7' %ri! c#!se!s' i!
c#!8#r6itte cu rtic#$u$ / $ Trttu$ui de $ PsBi!)t#!'
%e!tru c#!tri(ui e8ecti" $ %re"e!ire c#!8$icte$#r si !)?re
cti" i! 6!)e6e!tu$ cri7e$#r' i!c$usi" i! #%ertii de rs%u!s
$ cri7e
60
* Ace$si Concept ,trate#ic re8ir6 !ecesitte
&c%citti$#r 6i$itre c#6%$ete' c 6i?$#ce de (7 %e!tru
(i$itte $i!tei de c#!tri(ui $ %re"e!ire c#!8$icte$#r si
6!)e6e!tu$ cri7e$#r %ri! #%ertii de ti% !#!1rt* 5 de rs%u!s
$ cri7e
64
* A$itii u 8#st de c#rd c %re)tire NATO %e!tru
st8e$ de #%ertii s%ri?i! #(iecti"e$e de i!trire si e@ti!dere
st(i$ittii i6%$ic!d cBir si %rtici%re %rte!eri$#r* Acest
$ucru 8ce %#si(i$ %r#6#"re t#t$ %rte!eritu$ui'
c##%errii si di$#)u$ui' %recu6 si $e)turi$#r NATO cu $te
#r)!i7tii cu r#$ i! %re"e!ire c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$
cri7e$#r*
60
I(ide6' %r* 0, si 02*
6,
I(ide6' %r* 00*
62
&TBe A$$i!ces\s NeL Strte)ic C#!ce%t' d#%tt de se8ii de stt si de
)u"er! $ PsBi!)t#! $ dt de24 %ri$ie ,...' c%it#$u$ &Au!d6e!t$
SecuritQ Ts>s*
60
&TBe A$$i!ces\s NeL Strte)ic C#!ce%t' Press Re$ese NAC1S+..-65'
24 A%r* ,...' %r* ,0*
64
I(ide6' %r 2.*
65
NATO Prt!ersBi% 8#r Pece: Ar6eL#r> D#cu6e!t' d#%tt $ =!t]$!ire
6i!isteri$; C#!si$iu$ui N#rd At$!tic' Brusse$es' ,01,, i!urie ,..4*
,6.
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
F'n*amentele (re-enirii con+lictelor
si mana,ement'l'i cri)elor in -i)i'ne NATO
Carta 0NU re%re7i!t d#cu6e!tu$ de (7 %e!tru
cte$e c#!stituti"e $e 6u$t#r #r)!i7tii i!ter!ti#!$e*
Artic#$u$ , $ cestei su($i!i7 c$r %ri!ci%$u$ r#$ $ ONU
&6e!ti!ere %cii si securittii i!ter!ti#!$e' de $ crere s'
#r)!i7ti 8ii!d cBe6t s %re"i! dis%ute$e ce s1r 8i %utut
tr!s8#r6 i! c#!8$icte r6te' s c#!"i!) %rti$e #%#7!te s
8#$#sesc 6s de discutii si !u 8#rt r6t su s ?ute $
rest(i$ire %cii i! c7u$ dec$!srii "reu!ui c#!8$ict*
De $ %ri!ci%ii$e Cartei 0NU %#r!it si crere
Trttu$ui de $ PsBi!)t#!* I! (7 cestui' NATO s1
i6%$ict i! %re"e!ire c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$ cri7e$#r
i!c de $ i!ce%ut* Desi cest ter6i!#$#)ie !u er 8#$#sit $
ce "re6e' e@ist idee c#!su$tri$#r i! s%iritu$ rtic#$u$ui 4'
tu!ci c!d # tr $it rece%ti#!e7 # 6e!i!tre $ dres
securittii' su"er!ittii su i!te)rittii terit#ri$e' si i! s%iritu$
rtic#$u$ui 5' re8erit#r $ 8%tu$ c u! tc i6%#tri" u!ei su
6i 6u$t#r stte $ite " 8i %erce%ut c u! tc i6%#tri"
tutur#r* Aceste re%re7i!t' de 8%t' 8u!d6e!te$e %e!tru
ctu$u$ siste6 NATO de 6!)e6e!t $ cri7e$#r*
Se8ii de stt si de )u"er! $iti u dec$!st e@%$icit
c#!su$tri i6%#rt!te' i! s%iritu$ rtic#$u$ui 4' i! cdru$
Conceptului ,trate#ic di! ,...' cre ide!ti8ic %r#cesu$
c#!su$tri$#r c 8ii!d d#u srci! 8u!d6e!t$ $i!tei*
Ace$si rtic#$ 4 se re8$ect si i! cdru$ i!"ittiei $
Prte!eritu$ %e!tru Pce' cre sti%u$e7: &NATO se "
c#!su$t cu 8iecre %rtici%!t cti" i! cdru$ P8P cre %erce%e
# 6e!i!tre direct $ dres i!te)rittii s$e terit#ri$e'
i!de%e!de!tei %#$itice si securittii %r#%rii
65
*
,/0
Ioan CRCIUN
Artic#$u$ 5' $ d#i$e e$e6e!t ese!ti$ %e!tru
6!)e6e!tu$ cri7e$#r NATO' c#!ti!e d#u %rti:
,* !)?6e!tu$ de i!ter%ret tcu$ i6%#tri" u!ui
c tc i6%#tri" tutur#rN
2* !)?6e!tu$ de s%ri?i!i i! c#6u! se6e!e
ctiu!i' c!d este !ecesr*
Artic#$u$ 5 %#te 8i ce$ 6i (i!e i!te$es c # dec$rtie
de descur?re %e!tru se6e!e tcuri' # dec$rtie credi(i$'
i! ciud $i%sei de c#!siste!t des%re e@iste!t c%(i$itti$#r
!ecesre +re8$ectte i! structur 6i$itr i!te)rt' !)?6e!tu$
8#rte$#r si !i"e$u$ %re)tirii de $u%t- si "#i!t %#$itic de
rs%u!de $ se6e!e tcuri*
I! "i7iu!e NATO !u e@ist # de8i!itie c$r
c#!ce%tu$ui de cri7' s cu6 de $t8e$ 6 6e!ti#!t de?*
E@ist t#tusi i!cercri %ri"i!d c$ri8icre cestui c#!ce%t*
Ast8e$' u! su(c#6itet NATO i!srci!t cu %r#($e6e de
cercetre i! d#6e!iu$ #%ertii$#r' de7"#$tt # de8i!itie
cri7ei' cre' desi !u este i! t#t$itte cce%tt' s1 d#"edit 8i
t#tusi uti$*
Acest de8i!itie su)ere7 c # cri7 %#te 8i i!te$es
c &# situtie i!ter! su i!ter!ti#!$ i! cre e@ist #
6e!i!tre $ dres i!terese$#r' "$#ri$#r su te$uri$#r
8u!d6e!t$e
66
*
Acest de8i!itie este su8icie!t de cu%ri!7t#re %e!tru
c#%eri t#te cte)#rii$e de cri7e $ cre NATO r tre(ui s
rs%u!d: %rre c#$ecti"' securitte c#$ecti" +%e!tru cre
%#t 8i !ecesre #%ertii de rs%u!s $ cri7e-' su cri7e
u6!itre' teB!#$#)ice su !tur$e*
U!u$ di! s%ecte$e %#7iti"e %e cre de8i!iti i$
su)ere7 este c' i! 6#d #(is!uit' cri7e$e se 8$ i! te!ti
NATO' ir c#6%$e@itte %r#cesu$ui de 6!)e6e!t $
66
Acest de8i!itie 8#st de7"#$tt de ctre &Ad O#c P#r>i!) Fr#u% i!
cdru$ %!e$u$ui VII $ &De8e!ce ResercB Fr#u% NATO\s r#$e i!
C#!8$ict Pre"e!ti#!N
,/,
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
cest#r re7id i! i!ter%retre $#rN cee ce %e!tru u! stt $it
%#te 8i i!ter%rett c 8ii!d # stre de cri7' %e!tru u! $t stt
$it %#te 8i i!ter%rett c !e8ii!d stre de cri7* De cee
%r#cesu$ c#!su$tri$#r di!tre $iti este u!u$ 8#rte i6%#rt!t'
cu i6%$ictii 6?#re i! %re"e!ire c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$
cri7e$#r
6/
*
Re8erit#r $ &c#!8$ict' te!ti NATO se c#!ce!tre7
%e %re"e!ire si sti!)ere ce$#r r6te' %erce%ute c %rte
u!ui s%ectru 6i $r) $ cri7e$#r' %#r!i!d de $ esc$dre %!
$ dete!si#!re situtiei' de $ %ce $ dis%ute' de $ c#!8$icte
r6te si %! $ c#!struire !#ii st(i$itti*
Pe!tru 6!)e6e!tu$ cri7e$#r este 8#rte i6%#rt!t s
se i!te$e) #r)!i7re' %r#ceduri$e si r!?6e!te$e de
c#!tr#$ $ cri7ei si i!8$ue!tre e"#$utiei cestei* De cee
c#!sider6 c e$e6e!te$e1cBeie $e de8i!itiei %re7e!tte 6i
sus su!t:
,* %$sre cri7e$#r su( c#!tr#$u$ siste6e$#r de
6!)e6e!t $ cri7e$#rN
2* %#si(i$itti$e siste6e$#r de 6!)e6e!t $ cri7e$#r
de i!8$ue!tre e"#$utii$#r cest#r*
9!)e6e!tu$ cri7e$#r cu%ri!de # )6 $r) de
cti"itti' de $ i!8#r6re' e"$ure si !$i7 situtiei de cri7
$ st(i$ire sc#%uri$#r' de7"#$tre #%tiu!i$#r de rs%u!s si
c#6%rre' se$ectre si i6%$e6e!tre #%tiu!i$#r de rs%u!s'
i!c$usi" #%tiu!i$e 6i$itre c!d este !ecesr si' desi)ur' !$i7
%#stctiu!e cest#r #%tiu!i*
6/
Nic#$e DOLFOIN' &Rs%u!su$ $ cri7e !#u res%#!s(i$itte
NATO' i! &R#6!i 6e6(ru $ A$i!tei N#rd1At$!tice' CSSAS'
Editur U!i"ersittii Nti#!$e de A%rre' Bucuresti' 2004' %%* .21.6N
,/2
Ioan CRCIUN
E-ol'tia (roces'l'i NATO *e mana,ement
al cri)elor
C ur6re scBi6(rii 6ediu$ui de securitte'
ti%uri$#r de cri7 %e cre $itii u c#!"e!it s $e )esti#!e7e si
ti%uri$e de c#!8$icte cre tre(uie %re"e!ite' NATO de7"#$tt
i!stru6e!te$e !ecesre i! cest se!s* De se6e!e' 6#d$itti$e
de c##%erre NATO cu $te #r)!i7tii i!ter!ti#!$e cu r#$
i! si)urre %cii si securittii 6#!di$e si re)i#!$e' i!
s%eci$ ONU' UE si OSCE' s1u di"ersi8ict*
I! %eri#d r7(#iu$ui rece' ti%uri$e de cri7e cu cre
$i!t s1 c#!8ru!tt u 8#st di"ersi8icte si !u u 8#st d#r de
!tur 6i$itr si' c ur6re' siste6u$ NATO de 6!)e6e!t
$ cri7e$#r 8#st %e 6sur* Cee ce se i!te$e)e i!s %ri!
%r#cesu$ NATO de 6!)e6e!t $ cri7e$#r s1 tr!s8#r6t
rdic$ c ur6re 8%tu$ui c tt surse$e' ct si !tur cri7e$#r
s1u tr!s8#r6t* I! %eri#d %#st r7(#i rece' te!ti s1
c#!ce!trt %e cri7e$e re7u$tte di! te!siu!i si !t)#!is6e
)e!erte de c#!8$icte$e et!ice' !ti#!$is6u$ e@tre6ist'
c#!8$icte$e %#$itice di!tre stte' scBi6(ri$e %#$itice !edec"te
su 8$i6e!tre si %r#($e6e$e ec#!#6ice 6?#re' ir du% ,,
se%te6(rie 200,' ter#ris6u$ si 6e!i!tre r6e$#r de !i6icire
i! 6s*
O !#u "i7iu!e 8#st %r#6#"t i!c di! ,.., $
R#6' c %rte Conceptului ,trate#ic $!st tu!ci* N#u
c#!ce%tie cu%ri!de # "i7iu!e 6i $r) su%r securittii si
#%#rtu!itti 6i 6ri de i!de%$i!ire #(iecti"e$#r %e ter6e!
$u!) cu 6i?$#ce %re%#!dere!t %#$itice*
As%ecte$e ese!ti$e $e !#ii c#!ce%tii u cu%ri!s:
1 8#$#sire 6i $r) 6i?$#ce$#r %#$itice si
di%$#6ticeN
1 # c##%erre 6i str!s cu $te #r)!i7tii
i!ter!ti#!$eN
,/0
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
1 scBi6(ri se6!i8icti"e i! structur de c#6!d si
i! structur 8#rte$#r NATO*
Ur6t#re$e scBi6(ri se6!i8icti"e i! d#6e!iu$
%re"e!irii c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r u "ut $#c $
Su66it1u$ de $ PsBi!)t#!' i! %ri$ie ,...* Conceptul
,trate#ic si 1eclaratia de la 2as/in#ton u cu%ri!s 6suri
%#$itice si 6i$itre su%$i6e!tre si u su($i!it i6%#rt!t
c##%errii cu $te stte si #r)!i7tii i!ter!ti#!$e cre
%r#6#"e7 ce$esi "$#ri $e %cii si securittii re)i#!$e si
6#!di$e* U!u$ di!tre s%ecte$e ese!ti$e $1 c#!stituit' 8r
i!d#i$' de7"#$tre ESDI i! cdru$ NATO*
S1 %recit c: &# c#!ce%tie c#ere!t
6!)e6e!tu$ui cri7e$#r' c si 8#$#sire 8#rtei' de $t8e$' "
!ecesit c ut#ritti$e %#$itice NATO s $e) si s
c##rd#!e7e u! rs%u!s %#tri"it' cu%ri!7!d i!tre) )6 de
6suri %#$itice si 6i$itre si c#!tr#$u$ %#$itic $ tutur#r et%e$#r
cri7e$#r
62
*
A$itii u st(i$it de se6e!e c' ti!!d c#!t de !tur
s%eci8ic %re"e!irii c#!8$icte$#r' crcteristici$e #%ertii$#r de
rs%u!s $ cri7e' si de !ecesitte re$i7rii c#e7iu!ii 8#rte$#r'
$i!t " 8#$#si ceesi structur de c#6!d si ce$esi
%r#ceduri c i! c7u$ #%ertii$#r de ti% rt* 5' %e!tru
6!)e6e!tu$ situtii$#r de ti% !#!1rt* 5* Ei u c7ut de c#rd
su%r u!ui !u6r de 6suri' %e!tru se si)ur c NATO "
"e c%(i$itti$e 6i$itre %e!tru i!de%$i!ire tutur#r
6isiu!i$#r' i!c$usi" ce$#r de %re"e!ire c#!8$icte$#r si de
6!)e6e!t $ cri7e$#r*
9suri$e d#%tte $ Su66it1u$ de $ Pr) %ri"it#re $
$r)ire NATO' PCC' NRA si restructurre siste6u$ui de
c#6!d %#t 8i i!ter%rette c !#i i!stru6e!te' ce de8i!esc
62
&TBe A$$i!ces\s NeL Strte)ic C#!ce%t' d#%tt de se8ii de stt si de
)u"er! $ PsBi!)t#! $ dt de 24 %ri$ie ,...' %r 02*
,/4
Ioan CRCIUN
c%citte NATO de c#!tri(ui $ %re"e!ire c#!8$icte$#r si
6!)e6e!tu$ cri7e$#r*
A$itii u c#rdt' de se6e!e' # te!tie de#se(it
i6(u!ttirii c##%errii cu UE i! d#6e!iu$ 6!)e6e!tu$ui
cri7e$#r' %recu6 si i! $te d#6e!ii' %reci7!d c:
&e"e!i6e!te$e de $ ,, se%te6(rie 200, si ce$e u$teri#re
su($i!i7 i6%#rt!t u!ei 6i (u!e si 6i tr!s%re!te
c##%erri i!tre #r)!i7tii$e !#stre' i! i!teresu$ !#stru c#6u!
re8erit#r $ securitte' %rre si 6!)e6e!tu$ cri7e$#r' deci
%e!tru si)urre ce$ui 6i %#tri"it 6!)e6e!t su ce$ui 6i
%#tri"it rs%u!s 6i$itr
6.
*
Obiecti-ele4 (rinci(iile si or,ani)area sistem'l'i
NATO *e mana,ement al cri)elor
I! ciud $i%sei u!ei de8i!itii c$re c#!ce%tu$ui de cri7'
NATO 8i@t t#tusi #(iecti"e$e %e!tru 6!)e6e!tu$ cri7e$#r*
I! )e!er$' ceste #(iecti"e ur6resc:
,* reducere te!siu!i$#r si i!$turre cu7e$#r %e!tru
cre ceste r %ute de"e!i cri7eN
2* 6!)e6e!tu$ cri7e$#r si i!$turre cu7e$#r
%e!tru cre ceste r %ute de"e!i c#!8$icte r6teN
0* si)urre ti6%u$ui !ecesr %e!tru i!ter"e!ti ci"i$
su 6i$itr i! di8erite et%e $e cri7eiN
4* d#%tre 6suri$#r de rs%u!s' dc #sti$itti$e u
de)e!ert' %re"e!ire esc$drii c#!8$ictu$ui si
c#!"i!)ere #ricrui )res#r s i!cete7e tcu$
dec$!st si s se retr) de %e terit#riu$ $itN
5* dete!si#!re si rest(i$ire situtiei !#r6$e' c!d
esc$dre c#!8$ictu$ui su des8surre #sti$itti$#r
u i!cett su su!t su( c#!tr#$*
6.
ra#ue ,u""it 1eclaration' 2, !#ie6(rie 2002' %r* ,,*
,/5
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
I! %$us' u! $t #(iecti"' 6i %uti! su($i!it de
d#cu6e!te$e $i!tei' este ce$ de !$i7 #rice cri7 su
e@ercitiu de 6!)e6e!t $ cri7e$#r di! %ers%ecti" $ectii$#r ce
tre(uie i!"tte %e!tru i6(u!ttire siste6u$ui NATO de
6!)e6e!t $ cri7e$#r*
I! c#!8#r6itte cu #(iecti"e$e 8i@te' NATO st(i$it
%ri!ci%ii$e %e!tru %re"e!ire c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$
cri7e$#r' %ri!ci%ii %$icte' de $t8e$' si i! $te d#6e!ii $e
%r#cesu$ui deci7i#!$*
I! %ri6u$ r!d' C#!si$iu$ N#rd At$!tic +N#rtB At$!tic
C#u!ci$ NAC- su' i! u!e$e c7uri' C#6itetu$ de P$!i8icre
A%rrii +De8e!ce P$!!i!) C#66itee DPC-' i! cre Ar!t
!u este re%re7e!tt' i!di8ere!t de !i"e$u$ i!t$!iri$#r +se8i de
stte su )u"er!' 6i!istri' 6(sd#ri' i!$ti re%re7e!t!ti-'
este ut#ritte ce 6i i!$t $i!tei cre %#te $u deci7ii
%e!tru ctiu!e i! c#6u!*
A$ d#i$e %ri!ci%iu se re8er $ 8%tu$ c t#te deci7ii$e
$ute i! NAC su DPC +c de $t8e$ t#te deci7ii$e $ute i! t#te
#r)!is6e$e NATO- su!t e@%resie su"er!ittii !ti#!$e si'
de cee' su!t $ute %ri! c#!se!s*
I! $ trei$e r!d' !tiu!i$e u de$e)t res%#!s(i$itti de
!tur %#$itic' ec#!#6ic' de %rre si %$!i8icre
ur)e!te$#r ci"i$e etc* re%re7e!t!ti$#r di! NAC su DPC*
I! s8rsit' dr !u i! ce$e di! ur6' c#!tr#$u$ %#$itic
su%r 8ct#ru$ui 6i$itr c#6%$ete7' c u! c#r#$r' setu$ de
%ri!ci%ii NATO re8erit#re $ 6!)e6e!tu$ cri7e$#r si
%re"e!ire c#!8$icte$#r* Nici # deci7ie re8erit#re $ %$!i8icre
8#r6$' dis$#cre su 8#$#sire 8#rte$#r 6i$itre !u %#te 8i
$ut 8r c#rdu$ NAC su DPC*
Pe!tru i!te$e)e cu6 8u!cti#!e7 siste6u$ NATO de
6!)e6e!t $ cri7e$#r' este !ecesr s ru!c6 # %ri"ire
su%r r#$u$ui %ri!ci%$e$#r c#6itete si st8u$ui NAC su' i!
u!e$e situtii' i6%$icre structurii 6i$itre i!te)rte' i! cre
DPC ?#c r#$u$ ce$ 6i i!$t*
,/6
Ioan CRCIUN
Pe!tru i6%$e6e!tre 6suri$#r e8ecti"e de
6!)e6e!t $ cri7e$#r' NACJDPC i!de%$i!esc %tru 8u!ctiu!i
disti!cte' dr i!rudite*
Pri6 8u!ctiu!e este dt de e@iste!t i! cdru$ $i!tei
u!ui %u!ct ce!tr$ de scBi6( de dte si i!8#r6tii* I!tre $iti'
%r#cesu$ de i!8#r6re reci%r#c este c#!ti!uu' ir ce$e 6i
se!si(i$e su u$ti6e$e i!8#r6tii su!t !$i7te 8rec"e!t i!
C#!si$iu$ N#rd At$!tic su i! C#6itetu$ de P$!i8icre
A%rrii' u!e#ri i! sesiu!i restr!se' cu %rtici%re $i6itt
de$e)ti$#r' st8u$ui i!ter!ti#!$ +I!ter!ti#!$ St88 IS- su
ce$ui 6i$itr*
O $t 8u!ctiu!e este dt de 8u!cti#!re NATO c u!
de"rt 8#ru6 %e!tru c#!su$tri' i! cre $itii %#t e@%ri6 si
c#6%r %r#%rii$e "i7iu!i re8erit#re $ e"#$utii$e "iit#re $e
situtii$#r de cri7 su %#te!ti$e de cri7* CBir dc $itii u
$ dis%#7itie ce$esi dte si i!8#r6tii' cee ce !u i!t#tdeu!
este "$(i$' situti $#r )e#strte)ic si i!terese$e $#r di8erite $e
%#t c#!duce $ c#!c$u7ii di8erite i! cee ce %ri"este e"#$uti
situtiei i!tr1# !u6e cri7' cee ce %#te "e ur6ri su%r
cri7ei res%ecti"e' e"#$utiei situtiei "iit#re su 6#du$ui de
6!)e6e!t $ ei*
Pri! c#6%rre di8erite$#r %u!cte de "edere tre(uie s
re7u$te u! %u!ct de "edere c#6u!' cre " 8i cu si)ur!t 6i
c#!"i!)t#r' 6i (i!e r)u6e!tt si cu s!se de reusit 6i
(u!e*
Ce de1 trei 8u!ctiu!e este ce deci7i#!$ %e!tru
ctiu!i c#6u!e* I!t$!iri$e NACJDPC ser"esc' de se6e!e'
%e!tru $i!iere %#$itici$#r $iti$#r si s%ri?i!u$ reci%r#c* I! 8i!$'
NACJDPC ser"esc dre%t 8#ru6 %e!tru r6#!i7re %u!cte$#r
de "edere su( 8#r6 deci7ii$#r c#6u!e re8erit#re $ 6suri$e
ce tre(uie $ute tu!ci c!d e@ist "#i!t %#$itic %e!tru st*
Pe!tru i!de%$i!ire cest#r 8u!ctiu!i i! d#6e!iu$
6!)e6e!tu$ui cri7e$#r' NACJDPC su!t s%ri?i!ite de $te
c#6itete' di!tre cre ce$e 6i i6%#rt!te su!t:
,//
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
1 4rupul de Coordonare olitica Jolic-
Coordination 4roup L C4K' cre este u! #r)!is6
de c#!si$iere %#$itic#16i$itrN
1 Co"itetul olitic Jolitical Co""ittee L CK' cre
cu%ri!de' i! 6?#ritte c7uri$#r' c#!si$ierii %#$itici
i de$e)tii$#r tri$#r 6e6(re' ce #8er c#!su$t!t
re8erit#r $ e"#$utii$e si #%tiu!i$e %#$itice' i!c$usi"
strte)i i! d#6e!iu$ re$tii$#r %u($ice' cu re8erire $
# situtie de cri7 !u6eN
1 Co"itetul $ilitar J$ilitar- Co""ittee L $CK'
c#6%us di! #8iterii cu r!) su%eri#r' cre re%re7i!t
se8ii %rrii stte$#r 6e6(reN cest este surs
%ri6r de c#!su$t!t 6i$itr si de st(i$ire
%#$iticii 6i$itre si este res%#!s(i$ i! 8t
NACJDPC cu 8ceri$e 6i$itre $e $i!teiN
C#6itetu$ 9i$itr !u este # structur de c#6!d
$i!teiN c#!ducere #%ertii$#r 6i$itre ctu$e este
i! res%#!s(i$itte rece!tu$ui i!8ii!tt
Co"anda"ent Aliat pentru 0peratii JAllied
Co""and 0perations L AC0*K cre este strict
directi#!t de ut#ritti$e %#$iticeN
1 Co"itetul de lani!icare a Ur#entelor Civile
J,enior Civil E"er#enc- lannin# Co""ittee L
,CECK' res%#!s(i$ i! 8t NACJDPC cu
6!)e6e!tu$ cri7e$#r de !tur ur)e!te$#r ci"i$eN
cest si)ur %re)tire %e!tru s#$uti#!re
ur)e!te$#r ci"i$e si #8er s%ri?i!u$ ci"i$ #%ertii$#r
6i$itre si %e!tru t#te ce$e$$te %r#($e6e de
%$!i8icre i! d#6e!iu$ ur)e!te$#r ci"i$e*
,/2
Ioan CRCIUN
S(ectr'l cri)elor si (roces'l cons'ltarilor
O ceri!t de (7 %e!tru siste6u$ NATO de
6!)e6e!t $ cri7e$#r este c%citte cestui de )esti#!
cri7e$e i! i!tre)u$ $#r s%ectru' dic %eri#d %recri7'
crcteri7t %ri! %ce si st(i$itte' %recu6 si t#te et%e$e
cri7ei*
Lu!d i! c#!siderre ce$ 6i c#6%$e@ c7 $ u!ei cri7e
%#te!ti$e' cre i6%$ic #%ertii 6i$itre si %e!tru
6!)e6e!tu$ crei su!t !ecesre tt c#!tr#$u$' ct si
i!8$ue!tre cursu$ui ei "iit#r' NATO ide!ti8ict ur6t#re$e
87e:
1 %ceN
1 esc$dreN
1 c#!8ru!tri si dis%ute' "i#$e!tN
1 dete!si#!reN
1 c#!struire !#ii st(i$itti*
Aceste 87e su!t si6i$re si %e!tru cri7e$e u6!itre'
teB!#$#)ice su %e!tru de7stre$e !tur$e' desi u!e#ri siste6u$
cri7e$#r de cest ti% %#te 8i 6u$t 6i c#6%$ict*
S8rsitu$ r7(#iu$ui rece si !e"#i de 8ce 8t
di8erite$#r ti%uri de riscuri si 6e!i!tri )e!erte de scBi6(re
rdic$ 6ediu$ui de securitte u deter6i!t scBi6(ri
se6!i8icti"e %e!tru i!te!sitte si durt c#!su$tri$#r' %recu6
si %e!tru %r#cesu$ de $ure deci7ii$#r*
I! ti6%u$ r7(#iu$ui rece 6e!i!tre er c$r si (i!e
i!te$es si de cee rs%u!su$ s1 %utut (7 %e %$!uri
di!i!te st(i$ite si e@erste* Acest 8cut c %r#cesu$
deci7i#!$ s se des8s#re r%id' "!d $ (7 # )6 "rit
de e@ercitii i! cdru$ cr#r ceste %r#($e6e eru i!"#cte* 9i
6u$t' # dt ce deci7i de !)?re 8#rte$#r 6i$itre er $ut'
%r#($e6 6#du$ui de i!de%$i!ire 6isiu!i$#r er e@c$usi" u!
6i$itr*
I! %eri#d %#st r7(#i rece riscuri$e su!t i!s 6u$t 6i
c#6%$e@e' 6i )reu de !tici%t' si' de se6e!e' (e!e8ici7
,/.
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
de # se!si(i$itte ridict' de"e!i!d %uter!ic 6editi7te si
de7(tute %u($ic*
C#6%rti" cu %eri#d r7(#iu$ui rece si ti!!d c#!t
de di8icu$tti$e %r#cesu$ui de 6!)e6e!t $ cri7e$#r di! 8#st
Iu)#s$"ie +B#s!i1Oerte)#"i!' S#s#"#' AWRO9-'
A8)!ist! si' %#si(i$' Ir>' $itii i!sist %e !)?6e!tu$ 6u$t
6i i!te!s' %recu6 si %e di!6i7re %r#cesu$ui de %$!i8icre
si %r#(re %$!uri$#r de #%ertii' c#!c#6ite!t cu crestere
)rdu$ui de i6%$icre %#$itic* Acest $ucru este re8$ectt' i!
%ri6u$ r!d' de 8rec"e!t si durt i!t$!iri$#r C#!si$iu$ui N#rd
At$!tic' cre u!e#ri u $#c 7i$!ic' ir $te#ri cBir si de 6i
6u$te #ri %e 7i*
I! %$us 8t de ce$e %re7e!tte' NATO de7"#$tt #
serie de e$e6e!te ese!ti$e %e!tru s%ri?i!u$ %r#cesu$ui de
6!)e6e!t $ cri7e$#r si %re"e!ire c#!8$icte$#r' di!tre cre
6i!ti6:
1 st8uri si 8ci$itti 8i7iceN
1 r!?6e!te si %r#ceduri st(i$ite de c#6u! c#rdN
1 6suri c#!crete %e!tru %re"e!ire su rs%u!s $
cri7e*
Rece!tu$ re#r)!i7t st8 i!ter!ti#!$ +International
,ta!! L I,- si st8u$ 6i$itr i!ter!ti#!$ +International $ilitar-
,ta!! L I$,- si)ur su%#rtu$ 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r si
%re"e!irii c#!8$icte$#r' s cu6 8c de $t8e$ %e!tru t#te
%r#($e6e$e $i!tei*
Ar i!tr i! det$ii' de $t8e$ dis%#!i(i$e i!
d#cu6e!te$e $i!tei' este !ecesr s su($i!ie6 c u!e$e
s%ecte $e restructurrii IS' dec$!ste i! u)ust 2000' u 8#st
s%eci$ desti!te i6(u!ttirii siste6u$ui NATO de
6!)e6e!t $ cri7e$#r si de %re"e!ire c#!8$icte$#r*
O(iecti"u$ 8u!d6e!t$ $ restructurrii este d%tre
Crtieru$ui Fe!er$ NATO di! Brusse$es %e!tru rs%u!de 6i
(i!e !#i$#r 6isiu!i si %ri#ritti $e $i!tei si 8ce %#si(i$
,20
Ioan CRCIUN
(u! 8u!cti#!re IS i! c#!ditii di8erite 8t de %eri#d
r7(#iu$ui rece*
I! cest se!s' # i6%#rt!t %rte # %re7i!t i!8ii!tre
Di"i7iei %e!tru O%ertii +i!i!te de restructurre IS ceste
srci!i eru i!de%$i!ite de Di"i7i %e!tru P$!uri de A%rre si
O%ertii +1e!ence lans and 0perations 1ivision L 101-
%e!tru: & #8eri c%(i$itti #%erti#!$e NATO !ecesre
descur?rii' %rrii si 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r* I!
res%#!s(i$itte cestei di"i7ii i!tr siste6u$ NATO de
6!)e6e!t $ cri7e$#r' cti"itti$e de 6e!ti!ere %cii'
%$!i8icre i! d#6e!iu$ ur)e!te$#r ci"i$e si e@ercitii$e
/0
*
I! %$us 8t de su%#rtu$ #8erit de IS si I9S e@ist # 8#rt
6i$itr' A#rt %e!tru 9!)e6e!tu$ Cri7e$#r +Crisis
$ana#e"ent Tas( 'orce L C$T'- si d#u stte 6?#re de ti%
&oint' cre u # c#!tri(utie se6!i8icti" $ %re"e!ire
c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$ cri7e$#r*
C9TA c##rd#!e7 c#!si$iere secretru$ui )e!er$ $
NATO si e$(#re7 %r#%u!eri$e si rec#6!dri$e' i!c$usi" ce$e
%e!tru %$!uri$e de #%ertii' %ri! i!ter6ediu$ c#6itete$#r
%ri!ci%$e si' u$teri#r' %ri! i!ter6ediu$ NAC*
Necesitte u!ei c#!si$ieri c##rd#!te secretru$ui
)e!er$ $ NATO si C#!si$iu$ui N#rd At$!tic 8#st
ide!ti8ict i! ,..5' c!d IAOR 8#st dis$#ct i! B#s!i' si s1
6teri$i7t i! st(i$ire u!ei 8#rte 6u$tidisci%$i!re de
6!)e6e!t $ cri7e$#r' !u6it $ ce$ 6#6e!t B#s!i Ts>
A#rce BTA* Acest 8#rt 6u$tidisci%$i!r de"e!it %rte
i!te)r!t Siste6u$ui NATO de 9!)e6e!t $ Cri7e$#r si
este i!t$!it dese c!d se 8ce re8erire $ #%ertii$e de
6!)e6e!t $ cri7e$#r i! deru$re su $ c##%erre NATO cu
$te #r)!i7tii i!ter!ti#!$e*
/0
&Restructuri!) NATO O^ NATO Issue' dis%#!i(i$:
Btt%JJ LLL*!t#*i!tJissuesJ r estru c turi!)J i !de@*Bt6*
,2,
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
In+rastr'ct'ra4 aran/amentele si (roce*'rile NATO
(entr' (re-enirea con+lictelor si mana,ement'l
cri)elor
I!8rstructur re%re7i!t # c#6%#!e!t i6%#rt!t
Siste6u$ui NATO %e!tru 9!)e6e!tu$ Cri7e$#r*
I!8rstructur $i!tei i!c$ude %iste erie!e' i!st$tii de
te$ec#6u!ictii' siste6e de c#6!d' c#!tr#$ si i!8#r6re'
crtiere )e!er$e 6i$itre' c#!ducte %e!tru c#6(usti(i$ si
6i?$#ce de st#cre rdr si i!st$tii %e!tru c##rd#!re
!"i)tiei' i!st$tii %#rture' $#curi de i!6)7i!re %e tere! si
8ci$itti de siste!t %e!tru 8#rte su%$i6e!tre* I!st$tii$e de
cest ti%' i!8ii!tte $ cerere %ri!ci%$i$#r c#6!d!ti NATO
+9NCs-' i! str!s c#$(#rre cu ut#ritti$e 6i$itre !ti#!$e'
%#t 8i dese6!te c re%re7e!t!d i!8rstructur c#6u!
NATO* I!st$tii$e si ecBi%6e!te$e st8e$ dese6!te su!t
8i!!tte i! c#6u! de ctre )u"er!e$e stte$#r %rtici%!te' i!
cdru$ u!#r $i6ite c#!"e!ite de 8i!!tre* E$e %#t 8i uti$i7te de
u! su 6i 6u$te stte NATO' i!s cBi7iti $#c$uri$#r si
si)urre !u6it#r uti$itti $#c$e su!t # res%#!s(i$itte
trii )7d*
C#6u!ictii$e r%ide' si)ure si de i!credere su!t
ese!ti$e' de cee siste6u$ c#6u!ictii$#r NATO' su(st!ti$
i6(u!ttit si 6#der!i7t' #8er %#si(i$itti$e scBi6(u$ui de
i!8#r6tii c$si8icte' rete$e i!te)rte de dte si c#6u!ictii
"#c$e secreti7te si !esecreti7te* Aceste se (7e7 %e d#u
siste6e %urtt#re 6?#re:
1 u! siste6 s%ti$' 8#$#si!d ste$itii de c#6u!ictii
%r#%rii NATON
1 siste6u$ de c#6u!ictii terestru' cre c#%er
s%tiu$ de i!teres di! Eur#%*
U! $t e$e6e!t de i!8rstructur este Ce!tru$ %e!tru
Situtii NATO +SITCEN-' i!8ii!tt i! ,.62 %ri! deci7i NAC'
%e!tru:
,22
Ioan CRCIUN
1 s%ri?i!i NAC' DPC si 9C i! i!de%$i!ire
8u!ctii$#r s%eci8ice i! d#6e!iu$ c#!su$tri$#rN
1 ser"i c %u!ct ce!tr$ i! cdru$ $i!tei %e!tru
rece%ti#!re' scBi6(u$ si dise6i!re dte$#r si
i!8#r6tii$#r de !tur %#$itic' 6i$itr si
ec#!#6icN
1 si)ur $e)tur cu 8ci$itti$e si6i$re $e
!tiu!i$#r 6e6(re $e $i!tei si cu
c#6!d6e!te$e %ri!ci%$e NATO*
SITCEN ser"este' %ri!tre $te$e' si c %u!ct ce!tr$
%e!tru %re"e!ire c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$ cri7e$#r'
si)ur!d scBi6(u$ c#!ti!uu de dte si i!8#r6tii i!tre
Crtieru$ Fe!er$ NATO si c#6!d6e!te$e 6i$itre' res%ecti"
Crtieru$ Fe!er$ NATO si c%it$e$e stte$#r 6e6(re*
SITCEN este' sdr' desti!t si %e!tru ctiu!i i! c7u$
%re"e!irii c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r' dr cest
8u!ctie !u 8#st testt %! i! %re7e!t dect i! cdru$
e@ercitii$#r #r)!i7te i! %eri#d %#st r7(#i rece*
Pe $!) e$e6e!te$e de stt 6?#r si 8ci$itti$e 8i7ice'
NATO de7"#$tt r!?6e!te si %r#ceduri %e!tru:
1 ide!ti8icre si 6#!it#ri7re situtii$#r de cri7N
1 scBi6(u$ de dte si i!8#r6tiiN
1 re$i7re e"$uri$#r i! s%ri?i!u$ c#!su$tri$#r si
$urii deci7ii$#r c#6u!eN
1 re$tii %u($ice si cu 6ss 6ediN
1 ur)e!te ci"i$eN
1 c#6u!ictii*
I! ese!t' r!?6e!te$e si %r#ceduri$e u 8#st
de7"#$tte' %r#6#"te' testte' %use i! %rctic si i6(u!ttite
de ctre structuri$e s%eci8ice cu srci!i i! d#6e!iu$
6!)e6e!tu$ui cri7e$#r*
E@%erie!t ctu$ i! d#6e!iu$ cri7e$#r si #%ertii$#r
de rs%u!s $ cri7e' %recu6 si 6%$e$e e@ercitii des8surte i!
cest se!s' u!e#ri cu i6%$icre tri$#r %rte!ere P8P su $t#r
,20
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
#r)!i7tii i!ter!ti#!$e' u #8erit i!"t6i!te i6%#rt!te' %e
(7 cr#r r!?6e!te$e si %r#ceduri$e s%eci8ice su!t
c#!ti!uu re"i7uite*
Pe!tru dec$!sre u!ei ctiu!i de rs%u!s $ # cri7
%#te!ti$ su i! deru$re' NATO i!"tt c este ese!ti$ s
e@iste # "riette de 6suri %#si(i$e de rs%u!s' %e!tru c
siste6u$ de rs%u!s $ $i!tei s !u 8ie u!u$ ad;/oc* Ast8e$'
%e!tru $ure deci7iei cre %ri"este # situtie !u6e'
NACJDPC dis%u!e de # $r) %$et de 6suri' c#!"e!ite i!
%re$(i$ cu t#te tri$e 6e6(re* Aceste 6suri c#!"e!ite su!t
%re7e!tte i! !u6er#se d#cu6e!te si su!t c#!ti!uu re"i7uite
si d%tte $ scBi6(ri$e 6ediu$ui de securitte* Tre(uie t#tusi
%reci7t 8%tu$ c !u6i si6%$ $#r 8#$#sire !u si)ur succesu$
t#t$N di6%#tri"' %$icre $#r !ecesit c#!sidertii s%eci8ice
8iecrui c7 i! %rte*
9suri$e s%eci8ice %e!tru 6!)e6e!tu$ cri7e$#r
i!c$ud:
1 6suri %re"e!ti"e cu crcter di%$#6tic' ec#!#6ic
si 6i$itrN
1 # )6 $r) de #%tiu!i de rs%u!s cu crcter
6i$itrN
1 u! s%ectru $r) de 6suri %re"e!ti"e*
Aceste 6suri su!t c#!creti7te e8ecti" i! d#u
d#cu6e!te: Ct$#)u$ de 9suri Pre"e!ti"e +Inventor- o!
reventive $easures L I$- si Ct$#)u$ cu O%tiu!i$e de
Rs%u!s 9i$itr +Catalo# o! $ilitar- Response 0ptions L
C$R0-* A6(e$e d#cu6e!te su!t desti!te 8#$#sirii de ctre
ut#ritti$e %#$itice i!c di! %ri6e$e 87e $e cri7e$#r si
re%re7i!t' i! #%i!i !#str' 6i de)r( $iste su 6e!iuri de
#%tiu!i dect siste6e de 6suri' de cee %#t 8i i!ter%rette 6i
6u$t c 6e!d6e!te dect dre%t )r!tii* I! %$us' %$icre
cest#r 6suri de%i!de 8#rte 6u$t de 6#du$ i! cre e$e su!t
%erce%ute %e!tru # cri7 i! des8surre*
9suri$e %re"e!ti"e %#t i!c$ude: 6es?e' restricti#!re
c#6ertu$ui' e@%ri6re s%ri?i!u$ui %e!tru stte$e 6e!i!tte'
i!cBidere %#rturi$#r' er#%#rturi$#r su d#%tre de %r#)r6e
s%eci$e i! s%ri?i!u$ stte$#r 6e!i!tte*
9suri$e de rs%u!s 6i$itr %#t i!c$ude: i!treru%ere
c##%errii 6i$itre' c#!su$tri 6i$itre c#!8ide!ti$e' "i7ite de
i!s%ectie si e"$ure' su%r"e)Bere' crestere c%cittii de
$u%t si cti"re 8#rte$#r* De se6e!e' e@ist # 6u$titudi!e de
%$!uri #%erti#!$e $ter!ti"e ce %#t 8i 8#$#site i! c7u$ i!
cre este !e"#ie de # %$!i8icre det$it #%ertii$#r 6i$itre*
I! 8r cest#r $iste su 6e!iuri de 6suri' NATO
dis%u!e' de se6e!e' de u! siste6 %r#%riu %e!tru si)urre
%re)tirii si dec$!srii rs%u!su$ui )rdu$ $ cri7e' %ri!
i!ter6ediu$ structuri$#r de c#6!d ci"i$e si 6i$itre'
)e!tii$#r si $t#r structuri 6i$itre !ti#!$e*
Siste6u$ NATO de %re"e!ire +NAT0 recautionar-
,-ste" L N,- #8er u! 6ec!is6 de i!itiere ctiu!i$#r de
%re)tire $i!tei %e!tru s%ri?i!u$ ctiu!i$#r 6i$itre' ce c#!st
i!tr1# )6 $r) de 6suri de !tur ci"i$ si 6i$itr' 6e!ite
s si)ure c rs%u!su$ $ #rice cri7 este %#tri"it si c##rd#!t*
NPS si)ur u! c#!tr#$ %#$itic cu%ri!7t#r si e$i6i! sec"e!te$e
si de$e)re %uterii i! "!s' s cu6 se i!t6%$ i! %eri#d
r7(#iu$ui rece*
Ase6e!e 6suri s#$icit !tiu!i$#r si c#6!d!ti$#r
direct su(#rd#!ti s des8s#re !u6ite ctiu!i' ir $te#ri
s#$icit i6%$icre direct u!#r )e!tii NATO* Aceste
c#%er i!tre)u$ s%ectru de #%ertii NATO cre cu%ri!de
%ri!tre $te$e: #%ertii )e!er$e' ridicre c%cittii de $u%t'
i!8#r6tii' $#)istic etc* O dt ce deci7i de i6%$e6e!tre
u!ei deci7ii 8#st $ut' ut#ritti$e !ti#!$e si c#6!d!tii
direct su(#rd#!ti dis%u! de # $ist det$it et%e$#r ce
tre(uie %rcurse' %re7e!tt i! $anualul NAT0 de revenire
+NAT0 recautionar- ,-ste" $anual L N,$-* Siste6u$ de
%re"e!ire NATO este str!s $e)t de siste6e$e !ti#!$e de
%re"e!ire $e 8iecrui stt 6e6(ru si este ctu$i7t' de re)u$'
!u$' %e (7 $ectii$#r i!"tte de ctre NATO di!
des8surre %r#%rii$#r #%ertii si di! e@ercitiu$ !u$ de
6!)e6e!t $ cri7e$#r #r)!i7t de $i!t*
Sistem'l NATO *e ras('ns la cri)e
Desi 6suri$e si siste6u$ de %re"e!ire descris !teri#r
su!t # re$itte' e$e u 8#st 8#$#site s%#rdic si se$ecti" i! ti6%u$
#%ertiu!i$#r NATO i! B$c!i' ir i! ur6 tcuri$#r ter#riste
de $ ,, se%te6(rie 200, u 8#st i6%$e6e!tte u! !u6r redus
de !#i 6suri de %re"e!ire* I! c#!seci!t' $itii u decis c
este !e"#ie de u! !#u siste6 i!te)rt de rs%u!s $ i!tre)
)6 de cri7e 6i cu%ri!7t#r si 6i "i(i$*
I! u)ust 200,' NAC e6is $i!ii$e direct#re %e!tru
de7"#$tre Siste6u$ui NATO de Rs%u!s $ Cri7e +NAT0
Crisis $ana#e"ent ,-ste" L NCR,-' cre' i! 6#6e!tu$ de
8t' 8#st de? cret' dr !u %e de%$i! i6%$e6e!tt* NCRS este
desti!t %e!tru #8eri cdru$ %re)tiri$#r !ecesre si s%ri?i!
%e!tru #%ertii$e de %re"e!ire si 6!)e6e!t $ cri7e$#r'
%recu6 si %e!tru #%ertii de ti% rt* 5 su !#!1rt* 5* Odt
i6%$e6e!tt' NCRS " 8i desti!t %e!tru crestere (i$itti$#r
NATO' ir i! u!e$e situtii si $t#r stte !e6e6(re' s se
%re)tesc %e!tru %ute rs%u!de tutur#r ti%uri$#r de cri7 cu
cre $i!t se " %ute c#!8ru!t*
NCRS cu%ri!de # )6 $r) de 6suri desti!te
%u!erii i! %rctic de ctre $i!t' i!de%e!de!t su i!
c##%erre cu $te !tiu!i !e6e6(re NATO' u!ui rs%u!s
%#tri"it si c##rd#!t* Acest re u! !u6r de c#6%#!e!te'
di!tre cre ce$e 6i i6%#rt!te su!t #%tiu!i$e %re"e!ti"e si
6suri$e de rs%u!s $ cri7e*
O%tiu!i$e %re"e!ti"e su!t desti!te %e!tru
i6(u!ttire 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r si %re"e!irii
c#!8$icte$#r %ri! sistre NAC i! i!ter%retri$e cestui cu
%ri"ire $ e@iste!t %eric#$u$ui u!ei cri7e*
9suri$e de rs%u!s $ cri7e u sc#%u$ de si)ur
%re)tire rectiei $i!tei $ i!tre) )6 de cri7e %#te!ti$e*
NCRS este desti!t s cti#!e7e c#6%$e6e!tr si
i!tercti" cu Siste6u$ NATO de I!8#r6re si A"erti7re
+NAT0 Intelli#ence 2arnin# ,-ste" L NI2,-' %e cre i$ "#6
%re7e!t i! c#!ti!ure' Siste6u$ O%erti#!$ de P$!i8icre
+0perational lannin# ,-ste" L 0,-' %recu6 si Siste6u$ de
P$!i8icre Ur)e!te$#r Ci"i$e +Civil E"er#enc- lannin# L
CE-*
O dt ce NCRS " 8i i6%$e6e!tt' " 8i !ecesr
d%tre tutur#r siste6e$#r !ti#!$e $e tri$#r %rte!ere du%
6#de$u$ NATO' %e!tru c ceste s 8ie i! 6sur s $ucre7e
i6%reu!* I6%$e6e!tre de%$i! NCRS 8#st %$!i8ict
%e!tru s8rsitu$ !u$ui 2004' 6#6e!t i! cre Inventor- o!
reventive $easures* Catalo#ue o! $ilitar- response 0ption si
NAT0 recautionar- ,-ste" u 8#st (!d#!te*
NCRS re%re7i!t' sdr' "ri!t 6u$t i6(u!ttit
siste6u$ui de 6!)e6e!t $ cri7e$#r NATO' cre %u!e $ u!
$#c di8erite e$e6e!te i!tr1u! siste6 !#u' t#tcu%ri!7t#r si
i!terc#!ectt' desti!t 8i 6u$t 6i us#r de 8#$#sit* Acest
!ecesit # %eri#d de testri si red%tri' dr isi " duce #
i6%#rt!t c#!tri(utie $ i6(u!ttire siste6u$ui c#!su$tri$#r
+ceste "#r 8i 6u$t 6i r%ide' 6i (u!e si 6i (i!e
d#cu6e!tte-' $urii deci7ii$#r si i6%$e6e!trii cest#r*
Sistem'l *e in+ormare si a-erti)are NATO
U! di!tre 6u$te$e $ectii i!"tte de ctre NATO i!
#%ertii$e c#!duse i! B$c!i 8#st cee i6%#rt!tei
e@iste!tei u!ui siste6 %r#%riu de "erti7re ti6%urie des%re
%#si(i$itti$e de %re"e!ire c#!8$icte$#r si de 6!)e6e!t $
cri7e$#r* A"erti7re ti6%urie #8er 6i 6u$t ti6% %e!tru
!$i7' %$!i8icre si %re)tire u!ui rs%u!s' ir' i! c7u$ u!ei
i!ter"e!tii' 6reste %r#((i$itte de succes*
A"erti7re ti6%urie %#te c#!tri(ui' de se6e!e' $
i6(u!ttire i!tre)u$ui cic$u deci7i#!$ %ri"i!d 6!)e6e!tu$
cri7e$#r' i!ce%!d cu st(i$ire #(iecti"e$#r de i!de%$i!it'
de7"#$tre cursuri$#r de ctiu!e si c#6%rre cest#r'
e"e!tu$ i6%$e6e!tre u!ui di!tre ceste si i! 8i!$ !$i7
ctiu!ii si red%tre ei c!d este c7u$* Dt#rit i6%#rt!tei
NIPS' i! %ri6e$e 87e $e 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r si
%re"e!irii c#!8$icte$#r' %r#ceduri$e se "#r c#!ce!tr %e
cu$e)ere dte$#r' e"$ure si !$i7 cest#r*
C i! 6u$te $te d#6e!ii NATO' scBi6(ri$e %etrecute
i! cdru$ 6ediu$ui de securitte i!ter!ti#!$ u deter6i!t
scBi6(ri rdic$e i! cdru$ Siste6u$ui de A"erti7re Ti6%urie
si 6et#d#$#)iei de "erti7re ti6%urie* Siste6u$ de
A"erti7re Ti6%urie di! %eri#d r7(#iu$ui rece' (7t %e
%ri!ci%$ii %si 8cuti de d"ersr i! %ers%ecti" dec$!srii
ctiu!i$#r 6i$itre' !u 6i este re$e"!t i! %re7e!t* De cee' i!
$#cu$ $ui s1 de7"#$tt u! siste6 cre se c#!ce!tre7 %e
e"#$uti situtiei i! d#6e!iu$ %#$itic' ec#!#6ic' $ de7"#$trii
s#ci$e' dr si i! d#6e!iu$ 6i$itr* 9i i!ti 8#st !e"#ie de
ide!ti8icre u!ei )6e 6i 6ri de surse %e!tru %#te!ti$e
cri7e si %#i d#%tre u!ei 6et#d#$#)ii de rs%u!s %e 6sur
cest#r circu6st!te*
O $t scBi6(re 8#st deter6i!t de !e"#i $urii i!
c#!siderre i!terctiu!ii di! ce i! ce 6i 6ri di!tre di8erite$e
#r)!i7tii i!ter!ti#!$e cu tri(utii i! d#6e!iu$ %cii si
securittii* De cee 8#st !e"#ie de !#i 6et#d#$#)ii de
"erti7re' ir NATO de7"#$tt u! !#u Siste6 de I!8#r6re si
A"erti7re Ti6%urie NI2, JNAT0 Intelli#ence 2arnin#
,-ste"K' cre este desti!t s 8ie 6u$t 6i %er8#r6!t dect
%redeces#ru$ si cre s i i! c#!siderre t#t )6 de riscuri
ide!ti8icte i! Conceptul ,trate#ic d#%tt $ PsBi!)t#! i!
,...* E$ re $ (7 %recieri$e e@tre6 de (i!e d#cu6e!tte $e
!$isti$#r si c#!stituie u! de"rt %r#ces !$itic' s%re
de#se(ire de "ecBiu$ siste6 di! %eri#d r7(#iu$ui rece' cre
se (7 %e 6suri i6%$e6e!tte 6ec!ic' se$ectte di!tr1# $ist
de #%tiu!i*
N#u$ siste6 c#%er !u !u6i 6e!i!tri$e $ dres
NATO' ci # )6 6u$t 6i $r) de i!dict#ri de risc
!e6i$itr' i!c$usi" i!certitudi!e si i!st(i$itte di! cdru$ su
di! ?uru$ 7#!ei eur#1t$!tice' %recu6 si %#si(i$e$e cri7e ce %#t
s %r $ %eri8eri $i!tei* 9i 6u$t' e$ si)ur "erti7re
des%re crestere i!st(i$ittii' cri7e' 6e!i!tri' riscuri su
i!terese cre %#t "e i6%ct su%r i!terese$#r de securitte
$e $i!tei si 6#!it#ri7e7 dete!si#!re situtieiJcri7ei*
A"erti7re !u este u! e"e!i6e!t' ci este u! %r#ces
cic$ic' i! cre # cri7' risc su 6e!i!tre este ide!ti8ict'
e"$ut' de8i!it si %e!tru cre se i!t#c6este # $ist de
i!dict#ri critici* I!discut(i$' cest $ucru este 6i di8ici$ de
re$i7t i! %re7e!t' "!d i! "edere crcteristici$e 6ediu$ui de
securitte i!ter!ti#!$ ctu$* I!dict#rii critici su!t c#!ti!uu
6#!it#ri7ti' ir 6trice de e"$ure $#r este %er6!e!t
ctu$i7t* A"ertis6e!tu$ este tr!s6is' ir cic$u$ se rei*
De # i6%#rt!t de#se(it %e!tru cest %r#ces este
8%tu$ c e8icie!t $ui de%i!de de i!te)rre s i! siste6u$ de
6!)e6e!t $ cri7e$#r dis%#!i(i$ %e!tru $ure deci7ii$#r*
Strate,ia *e in+ormare ('blica
U! $t d#6e!iu de scBi6(ri ese!ti$e' c ur6re
$ectii$#r i!"tte di! #%ertii$e NATO di! B$c!i' 8#st
c#!ce%ti NATO %ri"i!d i!8#r6tii$e %u($ice si re$tii$e cu
6ss 6edi*
I! ti6%u$ c6%!iei erie!e di! S#s#"#' NATO 8#st
c#%$esit de i!tre(ri $e 6ss 6edi cu %ri"ire $ ctiu!e
des8surt' si $ cre !u 8#st i! 6sur s rs%u!d e8ecti"*
Ast8e$ c !e"#i de "e # strte)ie %r#%rie de i!8#r6re
%u($ic' t#t$ i!te)rt siste6u$ui de 6!)e6e!t $ cri7e$#r'
8#st 8#rte c$r* S1 recu!#scut st8e$ 8%tu$ c 6#du$ de
c#6u!icre cu 6ss 6edi %#te "e u! i6%ct critic su%r
#%i!iei %u($ice*
De cee' c ur6re e@%erie!tei cu6u$te %e ti6%u$
c6%!iei erie!e di! S#s#"#' i!c$usi" di! c6%!i 6edi'
8#rte cti"' %resedi!te$ui 9i$#se"ic' NATO decis
i!8ii!tre u!ui Ce!tru %e!tru O%ertii 9edi +$edia
0perations Center L $0C-' %e!tru re$i7re e@%erti7ei 6edi
$ !i"e$ i!$t' %e!tru i!t6%i! %r#($e6e$e 6edi' 8#r6u$
rs%u!suri si c##rd#! e8#rturi$e 6edi i! c%it$e$e tri$#r
%rte!ere* O%ertii$e 6edi u 8#st st8e$ i6(u!ttite si cu6
u 8#st i!c#r%#rte i! siste6u$ NATO' de"e!i!d %rte
Siste6u$ui NATO de 9!)e6e!t $ Cri7e$#r*
Strte)i NATO de i!8#r6re %u($ic re dre%t
%ri!ci%$e #(iecti"e: si)urre su%#rtu$ui #%i!iei %u($ice
%e!tru i!ce%utu$ #%ertii$#r 6i$itre si %re7e!tre si
c#6u!icre 6isiu!i$#r i!tr1u! 6#d %#7iti"' e8icie!t si
c#!siste!t i! cdru$ tri$#r NATO' dr si i! cdru i!ter!ti#!$*
Pri!tre $te$e' u 8#st c#!siderte !ecesre ur6t#re$e:
1 # strte)ie %r#cti" de7"#$tt' c %rte
%r#cesu$ui de %$!i8icre #%erti#!$N
1 c##rd#!re e@ct i!tre NATO si structuri$e
!ti#!$e s%eci8iceN
1 #r)!i7re u!ui ce!tru de 6!)e6e!t $
i!8#r6tii$#r %u($ice %e ti6%u$ des8surrii cri7e$#rN
1 st(i$ire %r#ceduri$#r de #%erre st!drd %e!tru
(u! 8u!cti#!re Ce!tru$ui de I!8#r6re Pu($ic
+ublic In!or"ation Center L IC-N
1 st(i$ire u!ui si!)ur %urtt#r de cu"!t $ $i!tei
su re$i7re u!ei str!se c##rd#!ri %urtt#ri$#r
de cu"!tN
1 st(i$ire %urtt#ri$#r de cu"!t 6i$itri si ci"i$i i!
6sur s rs%u!d r%id si cu curtete $
i!tre(ri$e 6ss 6edi*
Acti-itatile *e (arteneriat
As du% cu6 de? 6 rtt' $itii su($i!i7
i6%#rt!t cti"itti$#r de c##%erre i! cdru$ Euro;Atlantic
artners/ip Council JEAC-' arners/ip !or eace +P8P-'
NAT0 Russia Council +NRC-' NAT0 U(raine Co""ission
+NUC-' $editeranean 1ialo#ue %e!tru %re"e!ire c#!8$icte$#r
si 6!)e6e!tu$ cri7e$#r* Att ceste cti"itti' ct si tri$e
%rtici%!te $ e$e %#t c#!tri(ui $ %re"e!ire c#!8$icte$#r si
6!)e6e!tu$ cri7e$#r i! di8erite 6#duri* O i6%#rt!t
c#!tri(utie # re%re7i!t reducere te!siu!i$#r structur$e %ri!
d#%tre !#r6e$#r si %rctici$#r de6#crtice' re!u!tre $
dis%ute$e !ere7#$"te si re$i7re re8#r6e$#r i! d#6e!iu$
%rrii de ctre stte$e cre s%ir $ sttutu$ de 6e6(ru $
$i!tei su %rtici%re i! cdru$ %r#)r6u$ui P8P* Acest $ucru
se %#te #(ser" dc %ri"i6 6#du$' u!e#ri dr6tic' i! cre s1
u re$i7t re8#r6e$e i! cdru$ ce$#r s%te tri i!"itte s de"i!
6e6(re $e $i!tei $ Su66it1u$ de $ Pr) di! 2002*
Acti"itti$e de c##%erre NATO c#!tri(uie' de
se6e!e' $ 6!)e6e!tu$ cri7e$#r si %re"e!ire c#!8$icte$#r
%ri! discutre cti" cri7e$#r i! des8surre su ce$#r
%#te!ti$e* Aceste c#!su$tri %er6it c#!ce!trre te!tiei
su%r %r#($e6e$#r ce %#t duce $ reducere te!siu!i$#r*
A$ trei$e s%ect $ s%ri?i!u$ui %re"e!irii c#!8$icte$#r si
6!)e6e!tu$ui cri7e$#r este re%re7e!tt de "#i!t %#$itic
tri$#r di! cdru$ P8P' %recu6 si $t#r tri %rtici%!te $
#%ertii$e de rs%u!s $ cri7e c#!duse de NATO c#rdt
s#$uti#!rii cest#r* Aceste su!t re8$ectte i! dec$rtii$e
d#%tte de #r)!is6e$e 6i sus 6e!ti#!te' %recu6 EAPC' cu
%ri"ire $ tcuri$e ter#riste di! ,, se%te6(rie 200, su i!
%#7iti d#%tt de ceste i! cdru$ $t#r #r)!i7tii
i!ter!ti#!$e i! $e)tur cu ceesi %r#($e6*
I! 8i!$' dr !u cu ce 6i sc7ut i6%#rt!t' tri$e
%rte!ere si1u dus c#!tri(utii i6%#rt!te $ #%ertii$e de
rs%u!s $ cri7e c#!duse de NATO' %rtici%!d cu 8#rte su
%ri! s%ri?i!u$ !tiu!ii )7d +ut#ri7re 8#$#sirii s%tiu$ui
eri! su terestru su c#rdre $t#r 8ci$itti-*
Au 8#st 6u$te scBi6(ri i! d#6e!iu$ Prte!eritu$ui
%e!tru Pce si i! 6#d de#se(it i! d#6e!iu$ i6(u!ttirii
c#!ti!ue %rte!eritu$ui #%erti#!$* Ast8e$' NATO c#!sider
c 8ii!d i6%#rt!te:
1 crestere r#$u$ui tri$#r %rte!ere %e!tru %re"e!ire
c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$ cri7e$#rN
1 tr!s8#r6re re$tii$#r NATO cu tri$e %rte!ere de
$ sttutu$ de re$tii P8P !#!cri7 $ ce$ de i6%$icre
e8ecti" cest#r tri i! 6!)e6e!tu$ cri7e$#rN
1 %u!ere $ dis%#7iti %rte!eri$#r si $t#r
#r)!i7tii i!ter!ti#!$e i!8#r6tii$#r diti#!$e'
c#!siderte c$si8icte %e ti6%u$ cri7e$#r*
U!u$ di!tre 6u$te$e s%ecte cre s1 scBi6(t
se6!i8icti" 8#st ce$ $ )rdu$ui i! cre tri$e %rte!ere %#t
%rtici% $ discutii$e re8erit#re $ #%ertii$e de rs%u!s $
cri7e* Desi $itii iu deci7i 8i!$ %ri"i!d %$!i8icre si
e@ecutre #%ertii$#r de rs%u!s $ cri7e' s1u 8cut %si
i6%#rt!ti i! cee ce %ri"este c!titte de i!8#r6tii ce %#te
8i %us $ dis%#7iti %rte!eri$#r' ti6%u$ "ut $ dis%#7itie de
ctre cesti %e!tru recti#! si 6sur i! cre %reri$e $#r
su!t $ute i! c#!siderre i! cdru$ deci7ii$#r d#%tte de $iti*
I6%#rt!t %rtici%rii tri$#r di! cdru$ %r#)r6u$ui
P8P $ #%ertii$e de rs%u!s $ cri7e c#!duse de NATO este
re8$ectt de Cdru$ P#$itic#19i$itr %e!tru O%ertii P8P su(
c#!ducere NATO +olitical $ilitar- 'ra"e.or( !or NAT0;
led ! 0perations P9A-' d#%tt $ Su66it1u$ de $
PsBi!)t#!' cre #8er cdru s%eci8ic i!te)rrii %rte!eri$#r i!
structuri$e %#$itice si de c#6!d %e!tru %rtici%re cest#r
$:
1 %$!i8icre #%erti#!$N
1 r!?6e!te$e de c#6!dN
1 c#!su$tri$e %#$itice si $ure deci7ii$#r*
A$itii si %rte!erii u c#!"e!it c %r#cesu$ de
i!8#r6re si c#!su$tre' cu c#!tri(uti %rte!eri$#r' 8ci$ite7
se6!i8icti" des8surre #%ertii$#r NATO de rs%u!s $
cri7e*
Re"i7uire %eri#dic P9A #8er #%#rtu!itti (u!e
%e!tru i6(u!ttire cestui d#cu6e!t*
C##%erre cu $te #r)!i7tii i!ter!ti#!$e' cre
c#!tri(uie $ 6e!ti!ere %cii si securittii este # $t 8tet
i6%$icrii NATO i! %re"e!ire c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$
cri7e$#r*
Desi Trttu$ de $ PsBi!)t#! c#!ti!e re8eriri e@%$icite
$ !)?6e!tu$ NATO 8t de %ri!ci%ii$e Cartei 0NU si
Cartei Natiunilor Unite' i! ti6%u$ r7(#iu$ui rece c#!tcte$e
di!tre NATO si ONU s1u 6e!ti!ut $ u! !i"e$ sc7ut*
U! di!tre scBi6(ri$e i6%#rt!te i! cest se!s s1
%r#dus i!c de $ Su66it1u$ de $ R#6 di! ,..,' c!d i!
Conceptul ,trate#ic d#%tt tu!ci s1u 8cut re8eriri $ !e"#i
u!ei c#!ce%tii $r)ite de securitte' %ri! $r)ire c##%errii
di!tre NATO si $te #r)!i7tii i!ter!ti#!$e*
Cu res%ect 8t de r#$u$ $i!tei i! %r#6#"re %cii si
securittii i!ter!ti#!$e' Conceptul ,trate#ic $!st i! ,..,
recu!#ste e@%$icit: &c#!tri(uti "$#r#s dus de $te
#r)!i7tii cu6 r 8i C#6u!itte Eur#%e! si OSCE si c
r#$uri$e cest#r i!stitutii su!t c#6%$e6e!tre
/,
*
I! sectiu!e re8erit#re $ %re"e!ire c#!8$icte$#r si
6!)e6e!tu$ cri7e$#r' Conceptul ,trate#ic di! ,..,
6e!ti#!e7 c: &Di$#)u$ si c##%erre i! cdru$ i!tre)ii
Eur#%e tre(uie i! t#t$itte %r#6#"t %e!tru i6%iedic
/,
,trate#ic Concept* d#%tt $ Su66it1u$ NATO de $ R#6' ,..,' %r* 2/*
%riti cri7e$#r si si)ur %re"e!ire c#!8$icte$#r #dt ce
securitte $iti$#r este i!se%r(i$ $e)t de tutur#r
ce$#r$$te stte di! Eur#%* I! cest se!s' $itii "#r s%ri?i!i
r#$u$ %r#cesu$ui CSCE si i!stitutii$e cestui* A$te #r)!is6e
cu6 su!t C#6u!itte Eur#%e!' U!iu!e Eur#%ei de Vest si
Ntiu!i$e U!ite %#t' de se6e!e ?uc u! r#$ i6%#rt!t
/2
*
Ace$esi %u!cte u 8#st ti!se si i! 1eclaratia de ace
si Cooperare d#%tt $ R#6 i! ce$si ti6%' cre %reci7e7
c: & 8#st !e"#ie de u! !#u cdru i!stituti#!$ %e!tru c
NATO $ucrt i! se!su$ u!ei !#i rBitecturi de securitte
eur#%e!e i! cre NATO' CSCE' PEU' si C#!si$iu$ Eur#%ei s
8ie c#6%$e6e!tre* Acest i!terctiu!e " "e ce 6i
i6%#rt!t se6!i8ictie i! %re"e!ire i!st(i$ittii si di"i7ri$#r
ce %#t 8i re7u$ttu$ !u6er#se cu7e cu6 r 8i dec$?e$e
ec#!#6ice su !ti#!$is6u$ "i#$e!t
/0
*
E8#rturi$e de i!itiere u!ei se6e!e c#!ce%tii c#ere!te
u "ut u! strt di8ici$* ONU rs%u!s 8r e!tu7is6
e8#rturi$#r NATO de se i6%$ic i! cri7e$e di! 8#st
Iu)#s$"ie* U$teri#r' dt#rit di8icu$tti$#r i!t6%i!te de
6isiu!e ONU UNPROAOR' c#!tcte$e NATO ONU s1u
d#"edit ese!ti$e si (e!e8ice $ t#te !i"e$e$e' ir i! 8i!$ # 8#rt
c#!dus de NATO 8#st dis$#ct i! B$c!i*
Uti$itte u!ei $e)turi c#!ti!ue s1 6teri$i7t %ri!
st(i$ire u!#r ecBi%e de $e)tur 8#r6te di! #8iteri di! I9S $
sediu$ ce!tr$ ONU di! NeL W#r>' res%ecti" #8ici$i ONU $
Crtieru$ Fe!er$ NATO di! Brusse$es* Aceste ecBi%e de
$e)tur u "ut # c#!tri(utie 6?#r %e!tru e8icie!t
c##%errii di!tre ce$e d#u #r)!i7tii*
De se6e!e' # $e)tur str!s i!tre NATO si ONU s1
st(i$it $ !i"e$u$ O8iciu$ui NATO %e!tru P$!i8icre
Ur)e!te$#r Ci"i$e +NAT0 Civil E"er#enc- lannin# 0!icials 1
/2
I(ide6' %r* 00*
/0
I(ide6' %r* 0*
,.4
NCEPO- res%ecti" De%rt6e!tu$ui %e!tru C##rd#!re
Asiste!tei U6!itre $ ONU +Coordination o! Iu"anitarian
Assistance UNOCOA-
Ase6e!e r!?6e!te de $e)tur s1u st(i$it si cu
OSCE* Aceste u i!c$us "i7ite %eri#dice' c#!duse de ctre
direct#ru$ %e!tru 9!)e6e!tu$ Cri7e$#r si O%ertii di! cdru$
NATO si' res%ecti"' se8u$ Ce!tru$ui de Pre"e!ire C#!8$icte$#r
OSCE' i! sc#%u$ scBi6(u$ui de #%i!ii cu %ri"ire $ e"#$uti
situtii$#r ctu$e su %#te!ti$e de i!teres "iit#r si cutre de
!#i s#$utii %e!tru i6(u!ttire c##%errii di!tre ce$e d#u
#r)!i7tii*
I6%#rt!t c##%errii cu OSCE i! d#6e!iu$
6!)e6e!tu$ui cri7e$#r si %re"e!irii c#!8$icte$#r se re)seste
si i! 1eclaratia ,u""it;ului de la ra#a' cre 6e!ti#!e7:
&Pe!tru %r#6#"re %cii si st(i$ittii i! s%tiu$ eur#1t$!tic'
NATO " c#!ti!u s de7"#$te # c##%erre r#d!ic si descBis
cu OSCE' i! s%eci$ i! d#6e!ii c#6%$e6e!tre
6!)e6e!tu$ui cri7e$#r si re(i$itrii %#stc#!8$ict
/4
*
9i 6u$t' NATO st(i$it $e)turi si cu $te #r)!i7tii
i!ter!ti#!$e re8erit#re $ c6%!i eri! di! S#s#"# si
%#i $ SAOR*
Cu t#te c ceste c#!tcte cu ONU si OSCE !u u
"ut dre%t sc#% i6(u!ttire si6u$t! %$!i8icrii ci"i$e si
6i$itre #%ertii$#r de rs%u!s $ cri7e' e$e si1u dus
c#!tri(uti $ i6(u!ttire c##%errii di!tre ceste #r)!i7tii*
Acest 8ci$itt rs%u!su$ tt $ !i"e$ strte)ic' ct si $
!i"e$ tctic' s cu6 s1 i!t6%$t i! B#s!i1Oerte)#"i!'
S#s#"# si 9ced#!i*
R%#rtu$ NAC re8erit#r $ c#!c$u7ii$e NATO cu %ri"ire
$ #%ertii$e di! B$c!i !#te7 i6%#rt!t $e)turii cu ONU
si OSCE' %recu6 si cu $te #r)!i7tii' si rec#6!d i!trire
c##%errii' %e!tru # 6i (u! c#!$ucrre %e ti6%u$ "iit#re$#r
#%ertii de rs%u!s $ cri7e*
/4
Pr)ue Su66it Dec$rti#!' %r* ,2*
,.5
Relatia NATO % Uni'nea E'ro(eana
U! $t s%ect i6%#rt!t' dr #recu6 c#6%$ict %e!tru
c#!tri(uti NATO $ 6!)e6e!tu$ cri7e$#r si %re"e!ire
c#!8$icte$#r' este %r#)resu$ 8cut i! de7"#$tre u!ui %rte!erit
strte)ic cu U!iu!e Eur#%e! &%e!tru %u!ere i! c#6u!
6i?$#ce$#r dis%#!i(i$e i! sc#%u$ i!tririi %cii si securittii
/5
*
A!$i7!d re$tii$e NATO UE' c#!sider6 c este uti$
s !e re6i!ti6 d#u di!tre %recieri$e 8cute $ dres cestei
de ctre E#$Q#! O#L#rtB si E#B! T*S* See$er' cre rtu c:
, re$ti NATO UE &re%re7i!t u! %i$#! de
reecBi$i(rre su i!trire NATO %ri! de7"#$tre
u!ui %i$#! eur#%e!N
2 re$ti NATO UE &re%re7i!t u! !u6r de
i!#"tii i!stituti#!$e ce rt e8#rtu$ cresc!d
%e!tru ut#!#6i eur#%e!
/6
*
I! %$us' i6(u!ttire c%(i$itti$#r UE 8ii!d
i!ter%rett c # crestere de !s6($u e8iccittii NATO' si
s%ri?i!u$ UE de ctre NATO este i!ter%rett c # $ter!ti"
%e!tru ctiu!i$e $i!tei*
U! $t rti#!6e!t $ s%ri?i!u$ui NATO %e!tru UE
8#st ce$ c UE " s#$icit 6i?$#ce$e NATO +%e!tru %u!cte$e
de c#6!d dis$#c(i$e' 6i?$#ce de tr!s%#rt strte)ic' cces
$ i!8#r6tii$e ste$it etc*- %e!tru #%ertii 6i$itre de i!te!sitte
6i 6re*
I! s8rsit' u! se6e!e s%ri?i! 8#st "7ut c (e!e8ic
%e!tru i!trire %rte!eritu$ui tr!st$!tic*
E@%erie!t i! cdru$ ONU NATO si i! cdru$
#%ertii$#r c#!duse de NATO i! B$c!i u de6#!strt
/5
&NATO A8ter Pr)ue: NeL 9e6(ers' !eL C%(i$ities' NeL Re$ti#!s'
NATO O88ice #8 Press !d I!8#r6ti#!*
/6
E#$Q#! OOPORTO !d E#B! T*S* SEELER +eds-' &De8e!di!) Eur#%e:
TBe EU' NATO !d tBe ^uest 8#r Eur#%e! Aut#!#6Q' P$)r"e
9c6i$$!' 2000' %* 4*
,.6
de%e!de!t eur#%e! 8t de SUA si u dec$!st 6(itii$e
Eur#%ei %e!tru d#%tre u!ei %#$itici %r#%rii de securitte si
%rre +European ,ecurit- 1e!ence olic- L E,1-' cu
6i?$#ce %r#%rii %e!tru %re"e!ire c#!8$icte$#r si
6!)e6e!tu$ cri7e$#r*
NATO 8#st de c#rd cu s%ri?i!u$ #%ertii$#r c#!duse
de UE' tu!ci c!d $i!t !u este i6%$ict i! $te #%ertii'
"!d $ (7 6ec!is6e$e de c##%erre di!tre NATO si
U!iu!e Eur#%ei Occide!t$e +2est European Union L 2EU-*
Du% # $u!) %eri#d de de7(tere re8erit#re $
%rtici%re $iti$#r cre !u su!t 6e6(ri i UE $ s#$uti#!re
%r#($e6e$#r %rrii UE' $ ,6 dece6(rie 2002 8#st d#%tt
# dec$rtie c#6u! NATO UE' cre descBis dru6u$ si
%us (7e$e u!ei c##%erri i!tre ce$e d#u #r)!i7tii i!
d#6e!iu$ %re"e!irii c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r*
D#cu6e!tu$ su($i!i7 %ri!ci%ii$e %#$itice $e c##%errii
NATO UE si #8er u!iu!ii ccesu$ $ siste6u$ NATO de
%$!i8icre si $ $te c%(i$itti %e!tru de7"#$tre #%ertii$#r
6i$itre %r#%rii* De se6e!e' d#cu6e!tu$ su($i!i7 c#rdu$
%e!tru st(i$ire u!ei )e!de de $ucru c#6u!e ce$#r d#u
#r)!i7tii' cre cu%ri!de de8i!ire 6#d$itti$#r c#!crete de
c#!su$tri c#6u!e' c##%erre si tr!s%re!t cti#!$* Ast8e$'
i! %ri6"r !u$ui 2000 u 8#st %re7e!tte 6#d$itti c#!crete
de i6%$e6e!tre c#rdu$ui &Ber$i! P$us' re8erit#r $
!)?6e!te si %r#ceduri %e!tru:
1 &si)urre ccesu$ui UE $ c%(i$itti$e de
%$!i8icre $e NATON
1 dis%#!i(i$itte de %reide!ti8icre c%(i$itti$#r si
6i?$#ce$#r c#6u!eN
1 ide!ti8icre #%tiu!i$#r de c#6!d eur#%e!eN
,./
1 d%tre Siste6u$ui NATO de P$!i8icre
A%rrii $ ceri!te$e #%erti#!$e de cre UE re
!e"#ie
//
*
I! %$us' c#rdu$ 8ce re8erire $ i6(u!ttire siste6u$ui
de scBi6( de i!8#r6tii si d#cu6e!te c$si8icte i!tre ce$e
d#u #r)!i7tii' cre este ese!ti$ %e!tru # c##%erre e8icie!t
i! d#6e!iu$ %re"e!irii c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r*
Su66it1u$ de $ Pr) dt u! !#u i6%u$s re$tii$#r
NATO UE i! d#6e!iu$ %re"e!irii c#!8$icte$#r si
6!)e6e!tu$ui cri7e$#r* S1 c#!"e!it c: &E"e!i6e!te$e de $
,, se%te6(rie 200, si ce$e u$teri#re u su($i!it i6%#rt!t
u!ei 6i (u!e c##%erri si si)urre u!ei tr!s%re!te s%#rite
i!tre ceste #r)!i7tii i! re$i7re sc#%u$ui c#6u! re8erit#r $
securitte' %rre si 6!)e6e!tu$ cri7e$#r %e!tru c ceste
s %#t 8i (#rdte di! %ers%ecti" ce$ui 6i %#tri"it rs%u!s
6i$itr si $ u!ui 6!)e6e!t e8icie!t si)urt
/2
*
Concl')ii
O dt cu i!cBeiere r7(#iu$ui rece' NATO si1
c#!ce!trt di! ce i! ce 6i 6u$t te!ti su%r %re"e!irii
c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$ cri7e$#r si si1 %er8ecti#!t
structuri$e' %r#ceduri$e si i!stru6e!te$e de $ucru i! cest se!s*
B#s!i1Oerte)#"i!' S#s#"#' 9ced#!i' A8)!ist!' %recu6
si s%ri?i!u$ P#$#!iei i! Ir> su!t d#"e7i c$re ce susti! 8ir6ti
!#str*
A6 %re7e!tt cu %ri#ritte s%ecte$e ci"i$e $e i6%$icrii
NATO i! %re"e!ire c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$ cri7e$#rN
//
PsBi!)t#! Su66it C#66u!iTue: A! A$$i!ce 8#r tBe 2,st Ce!turQ' 24
%ri$ie' ,...' %r* ,,N 9*
/2
Pr)ue Su66it Dec$rti#! Issued (Q tBe Oeds #8 Stte !d F#"er!6e!t
%rtici%ti!) i! tBe 6eeti!) #8 tBe N#rtB At$!tic C#u!ci$ i! Pr)ue #! 2,
!#"e6(er 2002' %r* ,,*
,.2
t#tusi d#ri6 s su($i!ie6 c' s cu6 i! re%ette r!duri se8ii
de stt si de )u"er! $iti si secretru$ )e!er$ NATO u 8cut1
#' %e!tru 8i u! ct#r cu de"rt credi(i$ i! cest se!s'
c%(i$itti$e 6i$itre su!t ese!ti$e*
Deci7ii$e Su66it1u$ui de $ Pr) re8$ect e@%$icit cest
$ucru' i! s%eci$ i! c#!ce%ti de i6(u!ttire c%citti$#r
6i$itre NATO*
NAT0 Response 'orce L NR'* ra#ue Co""it"ent
Capabilities ; CC si !#i$e r!?6e!te %ri"i!d structuri$e de
c#6!d NATO rt %re#cu%ri$e %e!tru i!te!si8icre
%r#cesu$ui de tr!s8#r6re c%citti$#r 6i$itre NATO si
si)urre structurii de c#6!d c%(i$e s si)ure dis$#cre
8#rte$#r' e@ecutre #%ertii$#r de 6re i!te!sitte #riu!de si
#ric!d este !e"#ie*
Ese!ti$ %e!tru succesu$ NATO i! %re"e!ire
c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$ cri7e$#r este "#i!t %#$itic
$iti$#r* CBir dc NATO de7"#$t i!stru6e!te si %r#ceduri
de !i"e$ i!$t %e!tru %re"e!ire c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$
cri7e$#r' ceste !u "#r duce $ crestere e8iccittii i! %$!
cti#!$ 8r c#rdu$ tutur#r $iti$#r i! ti6% uti$ %e!tru
8#$#sire $#r* A$itii se %re c u i!"tt cest $ucru di!
#%ertii$e des8surte i! B$c!i' si !u6e c !)?6e!tu$
r%id "!d $ (7 "#i!t c#6u! este 6u$t 6i e8icie!t*
Aceste u 8#st %r#($e6e c#6%$e@e si u!e#ri destu$ de
se!si(i$e' dr $itii u 8#st i! 6sur s de%sesc situtii$e
crete' cBir dc %resiu!i$e u 8#st se6!i8icti"e*
Di! %cte' ti%uri$e de 6isiu!i %e!tru cre NRA se
%re)teste !e 8c s %recie6 c si %e "iit#r #(ti!ere
c#!se!su$ui !u " 8i # %r#($e6 us#r* A#$#sire NRA i!
se!su$ i! cre se c#!struieste %#te 8ce se6e!e c#rduri
)reu de re$i7t si' de se6e!e' " 8i 6u$t 6i di8ici$ %e!tru
$iti s1si retr) 8#rte$e di!tr1# #%ertie !u6e' "!d i!
"edere u!e$e circu6st!te crete*
,..
U! $t 8ct#r c#6%$ict %e!tru %r#cesu$ deci7i#!$
NATO i! se!su$ %re"e!irii c#!8$icte$#r si 6!)e6e!tu$ui
cri7e$#r %#te 8i re%re7e!tt de ceri!te$e c#!stituti#!$e $e
u!#r stte $ite' cre u !e"#ie de %r#(ri %r$6e!tre
%e!tru dis$#cre 8#rte$#r i! se6e!e structuri*
I! %$us' 6#du$ i! cre %r#cesu$ deci7i#!$ NATO se "
des8sur i! !#u$ 8#r6t' cu 26 de 6e6(ri' " 8i 6i c#6%$e@
dect tu!ci c!d $i!t "e d#r ,. 6e6(ri* Dr 6i 6u$te
di8icu$tti !u i!se6! si i6%#si(i$*
Re8erit#r $ re$tii$e NATO UE' i! ciud %r#)resu$ui
se6!i8icti" i!re)istrt i! %re"e!ire c#!8$ictu$ui i! sudu$
Ser(iei si i! 9ced#!i' e@ist t#tusi sus%iciu!i %#$itice
seri#se i! de7"#$tre cest#r re$tii* Te!siu!i$e %rute i!
t#6! !u$ui 2000 cu %ri"ire $ i!8ii!tre u!ei ce$u$e %r#%rii
de %$!i8icre #%erti#!$ i! cdru$ UE si scBi6(re #%i!ii$#r
9rii Brit!ii i! se!su$ i!c$uderii cee ce se !u6este
&c##%erre structurt u 8#st re8$ectte i! dec$rti
6(sd#ru$ui 6eric! NicB#$s Bur!s' cBe6t $ # i!t$!ire
NAC' #c7ie cu cre s%us c %$!uri$e UE re%re7i!t ce$
6i 6re %eric#$ %e!tru $e)tur tr!st$!tic*
R6!e t#tusi de "7ut cu6 ceste di8ere!de se "#r
re8$ect i! c##%erre %e!tru %re"e!ire c#!8$icte$#r si
6!)e6e!tu$ cri7e$#r*
200
Ioan CRCIUN
II
PREENIREA CONFLICTELOR SI
MANA!EMENTUL CRIZELOR
IN IZIUNEA UNIUNII EUROPENE
Uni'nea E'ro(eana % actor al a(ararii si sec'ritatii
,lobale
Peri#d de %ce si st(i$itte 8r %recede!t %e cre #
tr"erse7 Eur#% $ s8rsitu$ sec#$u$ui $ DD1$e si i!ce%utu$
sec#$u$ui $ DDI1$e se dt#re7 e@iste!tei U!iu!ii Eur#%e!e*
E este ce cre )e!ert !u d#r u! !i"e$ ridict de de7"#$tre
ec#!#6ic %e c#!ti!e!t' ci si # !#u (#rdre securittii'
i!te6eit %e s#$uti#!re %s!ic dis%ute$#r si %e c##%erre
i!ter!ti#!$ 6u$ti$ter$ %ri! i!ter6ediu$ u!#r i!stitutii
c#6u!e
/.
*
Desi)ur c u! r#$ cruci$ i! si)urre securittii
eur#%e!e $1 ?uct SUA' tt %ri! s%ri?i!u$ c#rdt i!te)rrii
eur#%e!e' ct si %ri! !)?6e!te$e de securitte 8t de
Eur#%' $ute i! cdru$ NATO*
Pri! c#!trst cu ceste e"#$utii %#7iti"e di! "estu$
c#!ti!e!tu$ui' i! $te %rti $e Eur#%ei' si 6i $es i! B$c!i'
s1u i!re)istrt du% ,..0 # suit de cri7e' cre s1u deru$t i!
c#!te@tu$ rese7ri$#r )e#%#$itice ce u ur6t s8rsitu$ui
r7(#iu$ui rece* O crcteristic ese!ti$ cest#r 8#st c
e$e u "ut $#c ce$ 6i dese i! i!teri#ru$ stte$#r si 6i %uti!
i!tre ceste* De se6e!e' i! cest %eri#d 8#rte 6i$itre
%r#"e!i!d di! Eur#% u 8#st tri6ise i! stri!tte 6i 6u$t
/.
E"ier S#$!' A secure Europe in a better .orld' TBess$#!i>i Eur#%e!
C#u!ci$' Eu!e 20' 2000' $ Bt t % :J J L LL* e u *i !t *J#ressdtJENJ re%#rtsJ
/6255*%d8*
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
20,
dect i! #rice $t %eri#d' i!c$usi" i! re)iu!i %recu6
A8)!ist!' Re%u($ic De6#crt C#!)# su Ti6#ru$ de Est*
L !i"e$ 6#!di$' i!cBeiere r7(#iu$ui rece
deter6i!t' ce$ %uti! di! %u!ct de "edere 6i$itr' trecere $ #
$u6e u!i%#$r' i! cre SUA deti! # %#7itie d#6i!!t' $
8#rte 6re dist!t de #rice $t stt* Cu t#te ceste'
e@%erie!t %eri#dei ,..0 2004 rtt c !ici u! stt' !ici
6cr # su%er%utere %recu6 SUA' !u %#te (#rd de u!u$
si!)ur %r#($e6e$e )$#($e de securitte*
I! cest c#!te@t' du% ,..0 si' 6i $es' du% ,..2'
U!iu!e Eur#%e! dt u! !#u i6%u$s e8#rturi$#r de i!trire
securittii si de de8i!ire di6e!siu!ii de %rre $ !i"e$
eur#%e!* De7"#$tre u!ei %#$itici e@ter!e si de securitte
c#6u!e i!c$us si idee de8i!irii u!ei %#$itici c#6u!e de
%rre' 6e!ti#!t i! 6#d e@%$icit i! Trttu$ de $
A6sterd6*
I! ce$si ti6%' U!iu!e Eur#%e! s1 rtt t#t 6i
6u$t %re#cu%t de 8i!$i7re %r#%rii$#r re8#r6e i!stituti#!$e
i!ter!e' 6i $es i! c#!te@tu$ e@ti!derii' %recu6 si de
8i!$i7re de7(teri$#r %e te6 c#!structiei %#$itice ce "
de8i!i "iit#ru$ Eur#%ei*
I!ce%!d cu , 6i 2004' U!iu!e Eur#%e! se
de8i!este c # u!iu!e de 25 de stte' reu!i!d circ 450 de
6i$i#!e de $#cuit#ri si %r#duc!d circ 25V di! PIB1u$
6#!di$* De"e!it ct#r ec#!#6ic )$#($' UE " tre(ui s
%rtici%e 6i su(st!ti$ si $ 6ec!is6e$e de si)urre
securittii )$#($e' cBir dc 8#r6e$e c#!crete $e cestei
i6%$icri i!c !u su!t %e!tru 6#6e!t c$r %reci7te*
202
Ioan CRCIUN
Ras('ns'l Uni'nii E'ro(ene la noile risc'ri si
amenintari
At de !#i$e %r#"#cri $ dres securittii Eur#%
%#te duce' tt direct' ct si i!direct' u! %$us de st(i$itte'
de#rece riscuri$e %ritiei u!ei c#!8ru!tri 6i$itre trditi#!$e
%e c#!ti!e!tu$ eur#%e! s1u di6i!ut se6!i8icti"*
E@%$icti cestei e"#$utii re7id i! d#u s%ecte:
1 i!terese$e si #(iecti"e$e de securitte ctu$e $e
stte$#r eur#%e!e !u su!t )e!ert#re de stri
c#!8$ictu$eN di6%#tri"' e$e 8"#ri7e7 c##%erre
si s#$idritteN
1 6ediu$ de securitte i!ter!ti#!$ este i!8$ue!tt
%#7iti" de %r#cese$e de i!te)rre eur#%e! si
eur#t$!tic' i! 8%t de e@ti!dere c#6u!ittii
stte$#r cre i6%rtsesc si %r#6#"e7 "$#ri$e
de6#crtiei si ec#!#6iei de %it' i! c#!te@tu$
d!cirii c#$(#rrii re)i#!$e*
At de 6e!i!tri$e de ti% !#u $ dres securittii'
U!iu!e Eur#%e! %#te rs%u!de %ri! trei #(iecti"e
strte)ice*
1 Asi#urarea stabilitatii si bunei #uvernari in
vecinatatea i"ediata. Acest " i6%$ic e@ti!dere
7#!ei de securitte di! ?uru$ Eur#%ei si si)urre c
stte$e di! cest 7#! +Eur#% de Est' B$c!ii de
Vest' stte$e di! 7#! 9editer!ei- su!t (i!e
)u"er!te* Acest #(iecti" " i6%$ic' t#t#dt'
c#!ti!ure si de7"#$tre i6%$icrii Eur#%ei i!
s#$uti#!re c#!8$ictu$ui r(#1i7re$i!*
1 Crearea unei ordini internationale bazate pe un
"ultilateralis" e!icace. I!tr1# $u6e crcteri7t de
)$#($i7re +6e!i!tri )$#($e' %iete )$#($e'
6i?$#ce 6ss 6edi )$#($e-' securitte si
%r#s%eritte de%i!d de e@iste!t u!ui siste6
200
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
6u$ti$ter$ e8icce* De cee' u!u$ di!tre #(iecti"e$e
U!iu!ii Eur#%e!e tre(uie s 8ie de7"#$tre u!ei
s#cietti i!ter!ti#!$e %uter!ice' crcteri7te de
e@iste!t u!#r i!stitutii i!ter!ti#!$e e8icie!te'
%recu6 si de e@iste!t u!ei #rdi!i i!ter!ti#!$e
(7te %e res%ectre $e)i$#r' i! %ri6u$ r!d
%ri!ci%ii$#r i!scrise i! Carta 0r#anizatiei Natiunilor
Unite. C$itte s#ciettii i!ter!ti#!$e de%i!de de
c$itte )u"er!e$#r ce # c#6%u!* Ce 6i (u!
%rre %e!tru securitte eur#%e! este dt de
e@iste!t u!ei $u6i 8#r6te di! stte de6#crtice
(i!e c#!duse* De cee' t#tcu%ri!dere (u!ei
)u"er!ri' c#6(tere c#ru%tiei si (u7u$ui de
%utere' i!sturre d#6!iei $e)ii si %r#te?re
dre%turi$#r #6u$ui su!t ce$e 6i (u!e 6i?$#ce de
i!tri #rdi!e 6#!di$* I! cest c#!te@t' u! e$e6e!t
i6%#rt!t $ cestei !#i #rdi!i i!ter!ti#!$e este
c#!sidert 8i c##%erre tr!st$!tic i! cdru$
NATO*
1 re#atirea unui raspuns la a"enintarile de tip nou.
Acest rs%u!s i!c$us %cBetu$ de 6suri
!titer#riste d#%tt du% ,, se%te6(rie 200,'
s%ri?i!ire 6suri$#r de !e%r#$i8erre r6e$#r de
distru)ere i! 6s si sistre stte$#r cu structuri
s$(e su i!st(i$e di! B$c!i' A8)!ist!' Ti6#ru$
de Est si A8ric +Re%u($ic De6#crt C#!)#-*
Ide!ti8icre u!#r rs%u!suri $ !#i$e 6e!i!tri
tre(uie s %#r!esc de $ 8%tu$ c ceste sur"i!
dese $ 6ri de%rtri' su!t 6i di!6ice si 6i
c#6%$e@e*
De cee $i!ii$e de %rre de 6u$te #ri "#r tre(ui s se
8$e i! stri!tte* Crcteru$ di!6ic " !ecesit 6utre
cce!tu$ui %e %re"e!ire cri7e$#r si 6e!i!tri$#r*
204
Ioan CRCIUN
Crcteru$ c#6%$e@ " !ecesit si s#$utii %e 6sur'
cre "#r i!c$ude c#!tr#$u$ e@%#rturi$#r' %resiu!i ec#!#6ice'
%#$itice su cBir 6i$itre* U!iu!e Eur#%e! dis%u!e de t#te
i!stru6e!te$e %e!tru d#%tre u!#r st8e$ de s#$utii c#6%$e@e*
Pe!tru c %#$itic de securitte si %rre U!iu!ii
Eur#%e!e s de"i! 6i e8icce' este !ecesr c U!iu!e
Eur#%e! s de"i! 6i cti" i! ur6rire #(iecti"e$#r s$e
%ri! 6i?$#ce ci"i$e su 6i$itre' 6i c#ere!t %ri! u!ire
e8#rturi$#r si %ri! si)urre u!ittii de c#6!d i! c7 de
cri7' 6i c%(i$ %ri! $#cre u!#r resurse 6i 6ri'
e"itre du%$icte$#r' c##rd#!re 6i (u! resurse$#r
e@iste!te*
Strte)i de securitte U!iu!ii Eur#%e!e i!ssi !u este
u! d#cu6e!t #%erti#!$ cre " 8u!cti#! de $ si!e' ci tre(uie
ur6t de de8i!ire ci$#r c#!crete de 6teri$i7re' cre se "#r
c#!stitui i!tr1u! set de $ter!ti"e %#$iticeN uti$i7re 6et#dei
6u$tidisci%$i!reJc#6%reBe!si"e' c (#rdre )e!er$' s1
d#"edit s#$uti ce 6i e8icie!t' de#rece deter6i! t#te
di6e!siu!i$e ctiu!ii e@ter!e* Acest (#rdre " 8i %$ict i!
i6%$e6e!tre %#$itici$#r %ri"i!d "eci!tte %r#%it' cre'
di! %u!ct de "edere )e#)r8ic' este de8i!it c#!cret +c' de
e@e6%$u' s#$uti#!re c#!8$ictu$ui r(#1i7re$i!' c #(iecti"
strte)ic su' $ !i"e$ )$#($' # #%tiu!e strte)ic se re8er $
r!8#rsre siste6e$#r 6u$ti$ter$e i! cdru$ cr#r ONU s 8ie
ct#ru$ %ri!ci%$-N t#te s%ecte$e %ri"i!d ceste #%tiu!i tre(uie
tr!s8#r6te i! %#$itici c#6u!e %e!tru 8iecre di!tre d#6e!ii$e
de deci7ie si ctiu!e $e UE' cu re8eriri tt $ stte$e 6e6(re'
re)iu!i si %r#($e6e )$#($e' ct si $ de7"#$tri$e 8cute de UE
%e $i!i i!stru6e!te$#r si c%citti$#r %e cre i6%$e6e!tre
strte)iei $e rec$6*
Reti!e te!ti 8%tu$ c UE duce i!c $i%s de u! cdru
de $ucru %#$itic c$r si !e6(i)uu %e!tru %r#cese$e 7i$!ice de
deci7ii %#$itice i! d#6e!ii c: )u"er!re )$#($ c ese!t
#(iecti"u$ui &6u$ti$ter$is6 e8ecti" su c su%#rt %e!tru
205
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
de8i!ire 6i c$r &c$ittii s#ciettii i!ter!ti#!$e'
d#6e!ii i! cre strte)i !u #8er e$e6e!te su8icie!te' cre s
%er6it #%erre u!ei %ri#ritti i!tre d#6e!ii$e %#$itice si
#(iecti"e$e s%eci8ice*
I! cdru$ strte)iei' NATO este 6e!ti#!t c u!
i6%#rt!t Mstrate#ic partner %e!tru UE' i! 6#d s%eci$
%e!tru 6!)e6e!tu$ cri7e$#r si i! %r#cesu$ de i!trire
c%citti$#r 6i$itre' dr !u su!t #8erite i!c s#$utii su
%ers%ecti"e cu %ri"ire $ %#si(i$e e"#$utii $e re$tii$#r di!tre
ce$e d#u #r)!i7tii' !)?re se%rt i! di8erite 7#!e de
c#!8$ict' re$tii$e di!tre NRA si 8#rt de rectie r%id
UEJBFsN i! ce$si ti6%' tre(uie "ute i! "edere re$tii$e
s%eci$e UE SUA' cre su!t &6i 6u$t dect u! %rte!erit
ecBi$i(rt' s cu6 se sti%u$e7 i! te@t* OSCE este
6e!ti#!t c # #r)!i7tie re)i#!$' cu # se6!i8ictie
%rticu$rN re$tii$e UE OSCE su!t 8#rte %r#%ite' dr' c
ur6re cresterii i6%$icrii UE i! 7#! de "eci!tte
%r#%it' s8ere$e )e#)r8ice $e ce$#r d#u #r)!i7tii se
su%r%u!*
O di"i7iu!e 6i c$r 6u!cii' i! cdru$ crei 8iecre
#r)!i7tie s se c#!ce!tre7e %e # !u6it rie su %e u!
!u6it d#6e!iu' r 8i e$e6e!tu$ cre r c#!duce $ crestere
"$#rii du)te' i!8$ue!tei si r#$u$ui ce$#r d#u #r)!is6e*
Strte)i de8i!este &%r#cesu$ de c#!structie securittii i!
"eci!tte %r#%it c u! 8#rte 6(iti#s #(iecti" strte)ic'
6u$t %este %ri!ci%iu$ )e!er$ $ (u!ei )u"er!ri' si)ur!d
s%ri?i! ec#!#6ic tutur#r stte$#r "eci!e' cre!d' st8e$'
%re6ise$e !ecesre !ete7irii dru6u$ui cest#r stte s%re
i!te)rre eur#%e!* Puti!e se6!$e c#!crete su!t dte des%re
c#!ti!e!tu$ 8ric!' cu t#te c (#rdre 6u$tidisci%$i!r
su($i!i7 %#7iti c#6u! su%r %re"e!irii c#!8$icte$#r'
)esti#!re cri7e$#r si re7#$utii$e %ri"i!d A8ric' d#%tt i!
206
Ioan CRCIUN
!u$ 2004
20
N !u su!t i!c de8i!ite c#!cret s%ecte %ri"i!d
re$tii$e cu E%#!i' CBi!' C!d si I!di*
F'n*amentele (re-enirii con+lictelor
si mana,ement'l'i cri)elor in -i)i'ne UE
U!iu!e Eur#%e! este u! ct#r )$#($ %r#e6i!e!t'
cre de7"#$tt' i!tr1de"r' %#$itici i!tr1# 6re "riette de
d#6e!ii* I! d#6e!iu$ 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r si %re"e!irii
c#!8$icte$#r' ,trate#ia de ,ecuritate a UE re%re7i!t
d#cu6e!tu$ de (7' ir u! %ri6 %s i! i6%$e6e!tre e8ecti"
cestei %#te 8i crei#!t du% u! i!"e!tr $ %#$itici$#r
e@iste!te i! t#te d#6e!ii$e re$tii$#r e@ter!eN u! $tu$ %#te
c#!st i! ree"$ure %#$itici$#r e@iste!te' i! 8u!ctie de
#(iecti"e$e trste de strte)ie %ri! i!trire c##rd#!rii di!tre
%#$iticiN i! 8i!e' su!t d#6e!ii cre tre(uie i!c ide!ti8icte si
e$(#rte i! %r#8u!7i6e*
P#$itic Eur#%e! de Securitte si A%rre +PESA-
re%re7i!t rs%u!su$ dt de U!iu!e Eur#%e! $ cri7e$e si
%r#"#cri$e $ dres securittii si i!terese$#r stte$#r
6e6(re' %rute du% i!cBeiere r7(#iu$ui rece* Desi idee
i!te)rrii %#$itici$#r eur#%e!e de securitte si %rre re #
ist#rie de %r#%e # ?u6tte de sec#$' re$i7re ei e8ecti" s1
%r#dus d#r rece!t' i! c#!te@tu$ )e!ert de cri7 di! S#s#"#*
Di8icu$tti$e cu cre stte$e eur#%e!e s1u c#!8ru!tt i!
rticu$re u!ei rectii $ # cri7 i! i6edit "eci!tte
u!iu!ii' %recu6 si s$(iciu!i$e de6#!strte de UE cu cest
%ri$e? u c#!stituit %ri!ci%$e$e r)u6e!te cre u c#!dus $
su6re !ecesittii de re$i7re si i6%$e6e!tre u!ei %#$itici
c#6u!e de 6!)e6e!t $ cri7e$#r e@ter!e* I! cest se!s' s1
20
C#u!ci$ C#66#! P#siti#! 2004J25JCASP #8 26 E!urQ 2004 C#!cer!i!)
C#!8$ict Pre"e!ti#!' 9!)e6e!t !d Res#$uti#! i! A8ric !d Re%e$i!)
C#66#! P#siti#! 200,J0/4JCASP* I!: 0!!icial Bournal' 2004' L02,' %%* 251
2.*
20/
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
trecut si $ re$i7re 6ec!is6e$#r ut#!#6e de rs%u!s $
cri7e' %ri! de7"#$tri$e c#!crete su(su6te d#6e!iu$ui PESA*
Aceste e"#$utii u i!ce%ut cu #c7i Su66it1u$ui UE de
$ S$#!ic +iu!ie' 2000-' $ scurt ti6% du% i!cBeiere
c6%!iei di! Ir>' c!d i!$tu$ re%re7e!t!t $ UE %e!tru
PESC si secretr )e!er$ $ C#!si$iu$ui UE +ORJSF-' E"ier
S#$!' &rti7!u$ %ri6ei ,trate#ii de ,ecuritate Europene'
%re7e!tt u! d#cu6e!t i!titu$t A secure Europe in a better
.orld' %r#iectu$ c#!ce%tu$ui strte)ic eur#%e!* Pre6is de $
cre se %#r!este este c MUE este* vrand;nevrand* un actor
#lobalN i! c#!seci!t' Mar trebui sa !ie #ata sa isi asu"e
responsabilitati in do"eniul securitatii #lobale* I! i!ter"$u$
scurs de $ Su66it1u$ UE de $ S$#!ic si %! $ C#!si$iu$
Eur#%e! de $ Bru@e$$es +dece6(rie' 2000-' i! cdru$ crui
8#st d#%tt %ri6 ,trate#ie de ,ecuritate Europeana L E,,'
d#cu6e!tu$ !u su8erit 6#di8icri de su(st!t' 8ii!d d#r
r8i!t si "!d $#c # rest(i$ire %ri#ritti$#r +reierrBi7re-
%e!tru u!e$e #(iecti"e su $i!ii de ctiu!e*
A!$i7!d %r#iectu$ strte)iei' Arser C6er#!
2,
8ir6
c MUE este un actor a carui in!luenta pe scena internationala
este in crestere si care trebuie sa isi asu"e "ai "ulte
responsabilitati in do"eniul securitatii proprii* dar si a celei
re#ionale si #lobale* Desi "!d i!terese )$#($e' c#!ti!u
rti#!6e!tu$' Mrelatiile e:terne trebuie orientate cu prioritate
asupra vecinatatii i"ediate a UE J...K* Si' %#te' ce$ 6i
i6%#rt!t r)u6e!t %e!tru e"#$uti si !e"#i de 6turi7re
u!iu!ii este dt de 8%tu$ c' Mdesi UE pre!era ne#ocierile*
dialo#ul si convin#erea in loc de utilizarea !ortei "ilitare* nu
poate i#nora ca !orta poate !i utilizata din cand in cand pentru
apararea valorilor si a intereselor sale* du% cu6 %reci7
2,
C6er#!' A' To.ards an EU strate#ic concept' i!: Ro"anian Bournal o!
European A!!airs' "#$* 0' !#* 0' I!stitutu$ Eur#%e! di! R#6!i' Bucuresti'
se%te6(rie 2000' %%* 20104* Arser C6er#! este direct#r de studii i! cdru$
Ce!tru$ui de P#$itic Eur#%e! +EPC- de $ Bru@e$$es*
202
Ioan CRCIUN
C6er#! si este re8$ectt si i! te@tu$ d#cu6e!tu$ui 8i!$*
Desi)ur' cest " !ecesit # de7(tere tt i! cdru c#6u!itr'
dr si cu %rte!erii %ri!ci%$i i UE' %e!tru se #(ti!e u! c#rd
su%r Mcriteriilor re!eritoare la utilizarea !ortei* in noul "ediu
de securitate
=@
*
Pri6u$ c#!ce%t de securitte eur#%e! s1 !scut' ir
cu6 se ste%t tr!s%u!ere i! %rctic %re"ederi$#r
cestui* I! 6#6e!tu$ d#%trii strte)iei +dece6(rie 2000-'
c#!si$iu$ ide!ti8ict %tru d#6e!ii de ctiu!e i6edit' si
!u6e: M"ultilateralis"ul e!ectiv' cre s situe7e ONU i!
ce!tru$ siste6u$ui )$#($ de )esti#!re s%ecte$#r %ri"i!d
securitte si cre re%re7i!t 6#t#ru$ (#rdrii
6u$tidisci%$i!re strte)iei' se)6e!t %e cre s1
i!stituti#!$i7t de? !#u c#6isie UE ONUN Mlupta
i"potriva teroris"ului' d#6e!iu i! cre UE 6i$ite7 %e!tru
crestere r#$u$ui )e!tii$#r de i6%u!ere $e)ii si i! cre
c##%erre tr!st$!tic si cu $te #r)!is6e i!ter!ti#!$e
8#st de7"#$tt i! cdru$ u!#r %r#)r6e si ctiu!i c#6u!e'
scBi6(u$ de i!8#r6tii 8ii!d u! d#6e!iu i! cre i!c !u se
de7"#$t su8icie!te ctiu!i
20
N # strate#ie pentru zona 0rientului
$i&lociu' c %ri#ritte' %e!tru c re%re7i!t # s!s %e!tru %ce
i! cest re)iu!e +UE d#%tt # %#7itie c$r 8t de
re7#$utii$e e$(#rte 8t de cest c#!8$ict' cti#!!d i6%reu!
cu SUA' %ri! t#te 6i?$#ce$e' %e!tru st(i$ire u!#r %$t8#r6e
c#6u!e-N o politica adecvata* cuprinzatoare* pentru %osnia;
Ierte#ovina' cre s c#!duc $ c#!stituire u!ei ide!titti
!ti#!$1stt$e i! cest tr' i!te)rre cestei si' %#i'
22
I(ide6*
20
I! %$us 8t de ceste ctiu!i' UE crede 6i 6u$t i! sc#%u$ )e!er$ $
%#$itici$#r )$#($e si de "eci!tte %r#%it dect i! 8#$#sire i!stru6e!tu$ui
6i$itrN ter#ris6u$ " 8i i! 6#d cert # %r#($e6 di$#)u$ui %#$itic'
%rte!eritu$ui si c#rduri$#r i!tre UE si stte$e $u6ii treiJ#r)!i7tiiN deci'
ter#ris6u$ r6!e #
te6 i6%#rt!t %e )e!d discutii$#r %#$itice %e!tru c' i!tre $te$e' re #
se6!i8ictie de#se(it %e!tru %rte!eritu$ tr!st$!tic si %e!tru c !u
%#te
20.
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
r6!e # %r#($e6 re$tii$#r e@ter!e $e
UE*
2,0
Ioan CRCIUN
restu$ui stte$#r di! B$c!i si c#!ti!u!d cu st(i$i7re 7#!ei
si i!te)rre i! %r#)r6e$e c#6%$e@e de de7"#$tre
de6#crtic si ec#!#6ic* Pre$u!d 6isiu!e SAOR si $!s!d
%r#%ri #%ertie ALTOEA' UE %$ic cest $r) (#rdre
strte)iei s$e i! d#6e!iu$ re)i#!$N i! d#6e!iu$ r6e$#r de
distru)ere i! 6s' UE %$ic %r#%rii$e %#$itici' 8ii!d %rte
cti"' c u!iu!e' %recu6' si %ri! stte$e 6e6(re' $ t#te
i!ititi"e$e si ctiu!i$e des8surte i! cest d#6e!iu*
Pr#cesu$' 8$t i! des8surre' $ de8i!irii #(iecti"e$#r i!
d#6e!iu$ c%citti$#r de %rre +Oed$i!e F#$s 20,0- "
ser"i' $ r!du1i' $ re$i7re c%it#$u$ui %ri"i!d s%ecte$e
6i$itre $e strte)ieiN !i"e$u$ de 6(itie' s cu6 este e$
de8i!it i! strte)ie' tre(uie s deter6i!e ce 8e$ de c%citti "#r
8i crete' i! ce c!titte' $ ce !i"e$ c$itti"' st8e$ i!ct
c%citti$e de %rre s ?#ce u! r#$ de8i!it#riu i! st(i$i7re
"eci!ttii %r#%ite UE' s si)ure %r#tecti 8#rte$#r' s
s%ri?i!e %#$itic ONU %e!tru u! &e8ecti" 6u$ti$ter$is6 etc*N
i! t#te c7uri$e' #%ertii$e' cu su 8r recurs $ c%citti si
6i?$#ce NATO' tre(uie )!dite %e!tru t#te ti%uri$e %#si(i$e
de sce!rii cre "#r "e $ (7 %re"ederi$e strte)iei si %e
cre Sttu$ 9?#r 9i$itr $ UE $e " e$(#r su( c##rd#!re
%#$itic PSCJSecretritu$ui Fe!er$ si su%er"i7re 6i$itr
EU9C* Acest %resu%u!e # re"edereJ!$i7 %eri#dic
strte)iei %rrii $ !i"e$u$ UE
24
' %r#ces cre %#te si)ur
re$i7re %ri!ci%iu$ui botto";up i! re$i7re c%citti$#r
eur#%e!e de %rre i! siste6u$ &c##%errii c#!s#$idte' s
cu6 este 6e!ti#!t i! %r#iectu$ Trttu$ui c#!stituti#!$
25
*
Pr#iectu$ trttu$ui i!stitui!d # c#!stitutie %e!tru
Eur#% +T/e 1ra!t EU Constitution-' se6!t de ctre se8ii de
24
Ferrrd ^ui$$e' Turnin# t/e R/etoric o! European 1e!ence Cooperation
into Realit-* I!: NeL De8e!ce A)e!d +ed*-' AresB Pers%ecti"es #!
Eur#%e! SecuritQ' Brusse$s' NDA' 2004' %%* 2/10,*
25
Pr#iect de Trtt de i!stituire u!ei C#!stitutii %e!tru Eur#%' Editur
C#!"e!ti Eur#%e!' ,2 iu$ie 2000' rt* 40*4' %* 0.*
2,,
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
stt si de )u"er! di! stte$e 6e6(re si c!didte' $ R#6' $
00 #ct#6(rie 2004' re%re7i!t u! i6%#rt!t %s %e!tru
i!te)rre %#$itici$#r e@ter!' de securitte si de %rre $
!i"e$u$ u!iu!ii* A!t#!i# 9issir#$i %reci7 trttu$ dre%t u!
te@t &8"#ri7t#r %e!tru PESA +Menablin# te:t-
26
tt %ri!
i!#"tii$e %e cre $e duce' ct si %ri! %ers%ecti" di8erit
su%r d#6e!iu$ui i! c#6%rtie cu trtte$e !teri#re*
Dt#rit !#uttii %r#cesu$ui si reti!eri$#r u!#r stte
6e6(re' trtte$e d#%tte du% 6#6e!tu$ 9stricBt +,..2-
u 8#st #rie!tte' i! %ri!ci%$' s%re $i6itre di6e!siu!i$#r si
d#6e!ii$#r de %$icre %#$itici$#r e@ter!' de securitte si de
%rre*
N#u$ trtt 8ce re8eriri tt $ %#$itic e@ter! si de
securitte c#6u! +PESC-' ct si $ %#$itic de securitte si
%rre c#6u! +PSAC-' c %rte PESC* I! %r#iectu$
Constitutiei Europene' !#u$ c#!ce%t PSAC JCo""on ,ecurit-
and 1e!ence olic- C,1K i!$#cuieste tt "ecBiu$ c#!ce%t
PESA' ct si "ri!t s &des8surt' PESAC* Pr#iectu$
Constitutiei Europene c#!ti!e %re"ederi disti!cte cu %ri"ire $
ctiu!i$e e@ter!e $e U!iu!ii Eur#%e!e +tit$u$ V-* Aceste di!
ur6 cu%ri!d # serie de e$e6e!te i!terde%e!de!te' i!tre cre
%#$itic c#6erci$ c#6u!' %#$itic e@ter! c#6u!' %#$itic
de securitte si %rre c#6u!' de7"#$tre c##%errii si
siste!t u6!itr*
I! cee ce %ri"este %#$itic de securitte si %rre
c#6u!' %r#iectu$ Constitutiei Europene reitere7 8%tu$ c
cest " i!c$ude rticu$re %r#)resi" u!ei %#$itici c#6u!e
de %rre u!iu!ii' cre " c#!duce $ # %rre c#6u!
tu!ci c!d C#!si$iu$ eur#%e! " decide cest i!
u!!i6itte* Acest e"#$utie !u tre(uie s 8ecte7e
%rticu$ritti$e %#$itici$#r de securitte si %rre $e stte$#r
6e6(re' tre(uie s res%ecte #($i)tii$e i6%use' !u6it#r stte
26
A!t#!i# 9issir#$i' TBe C#!stituti#!$ TretQ: e!($i!) te@t 8#r 8#rei)!
%#$icQ !d de8e!ce' EUROPEAN VOICE' 2,12/ #ct#(er 2004*
2,2
Ioan CRCIUN
6e6(re' de %rte!e!t $ NATO si s si)ure c#6%ti(i$itte
s cu %#$itic de securitte A$i!tei N#rd1At$!tice*
Pr#iectu$ Constitutiei Europene duce ci!ci e$e6e!te de
!#utte' i6%#rt!te i! s8er %#$iticii de securitte si %rre
c#6u!e: e@ti!dere "isiunilor etersber#N deci7i i!8ii!trii
u!ei )e!tii eur#%e!e de %rre +European 1e!ence A#enc--'
desti!t c##rd#!rii %#$itici$#r i! d#6e!iu$ re$i7rii
c%(i$itti$#r 6i$itre' %$icrii c##%errii structurte
Jstructured cooperationK $ 6isiu!i$e i!ter!ti#!$e' !$i7rii
%#si(i$ittii c##%errii 6i str!se Jcloser cooperationK
stte$#r U!iu!ii i! s8er %rrii reci%r#ce J"utual de!enceK' si
i!tr#ducerii u!ei c$u7e de s#$idritte %e!tru c7uri$e
%r#ducerii u!#r tcuri ter#riste si u!#r de7stre !tur$e su
%r#duse de #6*
Di! cest %ers%ecti"' e@ti!dere "isiunilor
etersber# de $ de8i!ire $#r !teri#r' di! Trttu$ de $
A6sterd6' $ %r#%u!eri$e ctu$e se re8er $: #%ertiu!i
c#6u!e de de7r6reN 6isiu!i de s$"re si u6!itreN ser"icii
de siste!t si c#!su$t!t 6i$itreN 6isiu!i de %re"e!ire
c#!8$icte$#r si de 6e!ti!ere %ciiN 6isiu!i $e 8#rte$#r
c#6(t!te i! #%ertiu!i$e de 6!)e6e!t $ cri7e$#r'
i!c$u7!d i6%u!ere %cii si st(i$i7re %#stc#!8$ict*
I! ciud di"er)e!te$#r 6!i8estte %e 6r)i!e
%r#iectu$ui Trttu$ui C#!stituti#!$ $ UE' 8#r6u$e$e 8i!$e de
c#6%r#6is %r 8i 8#st stis8ct#re %e!tru t#ti: Mconceptual
Tervuren 8#st i!$#cuit cu # si6%$ ce$u$ de %$!i8icre i!
cdru$ EU9S' du($t de # %re7e!t NATO i! cest structur
6i$itr UE si de # ce$u$ de stt 6?#r UE' $ SOAPEN
%re"ederi$e i!iti$e $e u!ei &%rri c#$ecti"e eur#%e!e u
8#st 6u$t ?ustte' ur6!d se %$ic !s6($u$ui 6e6(ri$#r
UE' !u d#r u!ui )ru% de stte )t s %rtici%e $ # &c##%erre
6i str!sN s1!u6it &c##%erre structurt i! d#6e!iu$
%rrii 8#st redirecti#!t ctre u! %r#ces de i6(u!ttire
2,0
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
c%citti$#r 6i$itre eur#%e!e di! d#6e!iu$ )esti#!rii
cri7e$#r*
Premise or,ani)ationale si (olitice ale im(licarii UE
in (re-enirea con+lictelor si mana,ement'l cri)elor
I6%$icre U!iu!ii Eur#%e!e i! 6!)e6e!tu$ cri7e$#r
si %re"e!ire c#!8$icte$#r este str!s $e)t de e"#$uti %#$iticii
e@ter!e si de securitte c#6u!' cre !u e@istt %! i! !u$
,..0' c!d Trttu$ de $ 9stricBt i!trt i! "i)#re* I!i!te'
re$tii$e e@ter!e se re7u6u $ re$tii$e c#6erci$e' $ ce$e
%ri"i!d r%#rturi$e cu c#$#!ii$e u!#r stte 6e6(re su $ ce$e
ce %ri"eu ?ut#ru$ c#rdt tri$#r i! curs de de7"#$tre* Pri6ii
%si i! de8i!ire u!ei %#$itici e@ter!e eur#%e!e u i!ce%ut cu
s1!u6itu$ %r#ces de c##%erre %#$itic eur#%e!' cre' cu t#t
crcteru$ dec$rt#riu' re%re7e!tt u! 6#6e!t i6%#rt!t'
du% cre' i! dece!ii$e rece!te' UE c#!struit # rete 6u$ti%$
de re$tii i!ter!ti#!$e' $ cr#r d#6e!iu se e@ti!de 6u$t %este
re$tii$e c#6erci$e' si de de7"#$tre ec#!#6ic' duc!d $
de7"#$tre u!ei c##%erri cre s i!c$ud di$#)u$ %#$itic'
s%ri?i!u$ de6#crtiei si c##%erre i! i!"estitii* Acest $ucru'
du($t de # i!te)rre %r#8u!d' c#!8erit UE u! !#u sttut i!
e@ercitre res%#!s(i$itti$#r' dre%turi$#r si #($i)tii$#r ce1i
re"i! c ct#r )$#($ si i! cee ce %ri"este crere
i!stru6e!te$#r !ecesre e@ercitrii cest#r* O dt cu crere
%#$iticii e@ter!e si de securitte c#6u! +Co""on 'orei#n and
,ecurit- olic-?C',-' stte$e 6e6(re %#t s1si c##rd#!e7e
%#$itici$e %r#%rii si s c#!8ere UE # ide!titte %#$itic %r#%rie'
u!iu!e dis%u!!d de 6ec!is6e si i!stru6e!te !ecesre
re$i7rii cestei ide!titti
2/
*
2/
Pr#ceduri$e de e$(#rre deci7ii$#r %#$itice i! d#6e!iu$ CASP su!t
i!ter)u"er!6e!t$e si' de cee' di8er de ce$e cre )u"er!e7 re$tii$e
ec#!#6ice e@ter!e* Se8ii de stte si de )u"er!e c#!"i!' i! cdru$ reu!iu!i$#r
C#!si$iu$ui Eur#%ei' su%r strte)ii$#r c#6u!e si #(iecti"e$#r cre tre(uie
re$i7te i! d#6e!ii i! cre stte$e 6e6(re u i!terese i6%#rt!te c#6u!eN
2,4
Ioan CRCIUN
Trttu$ de $ A6sterd6 +,../' i!trt i! "i)#re $
0,*05*,...- dus # serie de de7"#$tri se6!i8icti"e i!
8u!cti#!re CASP
22
' ir i! Trttu$ de $ Nis +dece6(rie
2002- se sti%u$e7 c # deci7ie u!!i6' cre decur)e di!
c#rdu$ tutur#r stte$#r 6e6(re +su 8#$#si!d (ti!ere
c#!structi"-' este !ecesr i!tr1# serie de d#6e!ii' i!c$usi"
CASP
2.
*
Su( u6(re$ CASP' UE "ut # serie de i!ititi"e i!
s%tiu$ e@1iu)#s$" +?ut#r u6!itr' tri6itere u!#r e$e6e!te
de 6#!it#ri7re 6#du$ui de %$icre c#rduri$#r si trtte$#r
i!ter!ti#!$e' si)urre de 8#rte di! %rte stte$#r 6e6(re
%e!tru 6isiu!i$e de 6e!ti!ere %cii-' c#!tri(uit su(st!ti$
6i!istrii de e@ter!e i stte$#r 6e6(re decid' i! cdru$ reu!iu!i$#r
C#6itetu$ui A8ceri$#r Fe!er$e si de Re$tii E@ter!eJCAFRE' su%r
s%ecte$#r s%eci8iceN C#6isi Eur#%e! %rtici% $ t#te de7(teri$e' %#te
8ce %r#%u!eri si re dre%tu$ +si !u !u6i- s %re7i!te i!ititi"e$e %r#%rii i!
d#6e!iuN Pr$6e!tu$ Eur#%e! este c#!su$tt i! 6#d re)u$t' dr !u re
%uteri s%eci8ice i! cest d#6e!iu*
22
Nu6ire u!ui i!$t re%re7e!t!t %e!tru CASP +8u!ctie deti!ut' i!
6#6e!tu$ de 8t' de ctre dr* E"ier S#$!-' cre i!de%$i!este si 8u!cti de
secretr )e!er$ $ C#!si$iu$ui' $ reu!iu!i$e i! cre se de7(t %r#($e6e
%ri"i!d CASPN crere u!ei &u!itti %#$itice cre sist si s%ri?i! c#!si$iu$
i! e$(#rre deci7ii$#r si cre este i!cdrt cu %ers#!$ #8ici$ di! cdru$
c#!si$iu$ui' de $ C#6isi Eur#%e! si di! stte$e 6e6(reN i!tr#ducere
"#tu$ui 6?#ritr %e!tru deci7ii$e $ute i! u!e$e d#6e!ii CASP +stte$e
6e6(re cre !u d#resc s %rtici%e $ # ctiu!e de %#$itic e@ter! UE
i!tr1u! c7 %rticu$r %#t st de#%rte de ceste 8r 8ect ctiu!i$e
u!iu!ii' 8#$#si!d s1!u6itu$ %ri!ci%iu $ &(ti!erii c#!structi"e-*
2.
Pe!tru 8ce 6ec!is6u$ 6i 8$e@i(i$ si 6i e8icce' Trttu$ de $ Nis
i!$turt dre%tu$ de veto $ stte$#r 6e6(re' %e!tru $!s %ri!ci%iu$
c##%errii i!trite' cre rec$6 "#tu$ 6i!i6u6 #%t stte 6e6(re %e!tru
se %ute st(i$i c##%erre i!trit' cee ce si)ur %#si(i$itte $!srii u!e
ctiu!i c#6u!e i! d#6e!iu$ CASP' dr e@ce%te7 %ri!ci%iu$ de $u
deci7ii$e %ri"i!d %rre c#6u!N cee ce si)ur c cest c##%erre
i!trit %#te s 8ie %$ict i! cdru$ UE' cu res%ectre r#$u$ui i!stitutii$#r
eur#%e!e si %er6ite stte$#r 6e6(re s !u %rtici%e $ # ctiu!e c#6u!
tu!ci c!d ceste !u d#resc*
2,5
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
$ re$i7re st(i$ittii si $!sre %r#)r6e$#r de rec#!structie
stt$ i! B#s!i1Oerte)#"i!' i! S#s#"#' Ser(i si
9u!te!e)ru si i! AWRO9' $ $!sre si deru$re
Pr#)r6u$ui Pctu$ui de St(i$itte i! Eur#% de Sud1Est'
%recu6 si i! de8i!ire u!#r %#$itici si strte)ii c#!crete
%ri"it#re $ re$tii$e cu Aederti Rus' Orie!tu$ 9i?$#ciu' Ir>
si A8)!ist!' A8ric si $te re)iu!i*
Be!e8icii!d de # %#$itic c#6u! e@ter! si de
securitte e@erst %e %rcursu$ %r#%e ci!ci !i' s1 %utut
trece $ %su$ ur6t#r' ce$ $ 8u!d6e!trii u!ei %#$itici
eur#%e!e de securitte si %rre* L reu!iu!e $ !i"e$ i!$t de
$ S_$! +iu!ie' ,...-' $iderii UE u decis s %u! i! %rctic #
serie de %r#ceduri de d#%tre deci7ii$#r %#$itice %e!tru #
%#$itic eur#%e! de securitte si %rre i! cdru$ CASP si s
de7"#$te c%citti %r#%rii %e!tru $!s si c#!duce #%ertii
de )esti#!re cri7e$#r %e c#!ti!e!tu$ eur#%e! su i! $te
re)iu!i )e#)r8ice u!de UE re i!terese strte)ice +Trttu$ de
$ A6sterd6 c#!ti!e %re"ederi %e!tru ctiu!i i! d#6e!iu$
securittii' cu6 r 8i 6e!ti!ere %cii' ctiu!i de 6#!it#ri7re'
%re"e!ire c#!8$icte$#r' cre i!i!te eru i!de%$i!ite de ctre
UEO si cre' u$teri#r' u 8#st su6te de ctre UE-* Reu!iu!e
de $ Nis c#6%$ett ctiu!i$e i!ce%ute $ S_$! si c#!ti!ute
$ su66it1uri$e de $ Oe$si!>i si AeirJP#rtu)$i %e!tru crere
ESDP*
ESDP i!su6e7 6isiu!i u6!itre si de cutre' de
6e!ti!ere %cii si %rtici% cu 8#rte c#6(t!te i!
)esti#!re cri7e$#r' i!c$usi" i! 6isiu!i de i6%u!ere %cii*
O(iecti"e %e!tru ESDP u 8#st crere u!ei 8#rte de rectie
r%id +60*000 de 6i$itri-' i! 6sur s se des8s#re i! 60 de
7i$e' si s se ut#susti! i! tetre u! ! de 7i$e
.0
* Trttu$ de $
.0
A#$#sire 6ec!is6e$#r de rectie r%id s1 re$i7t cu #c7i 6isiu!ii
de %#$itie 6i$itr i! B#s!i1Oerte)#"i! +EUP9-' %ri6ei #%ertii 6i$itre
c#!duse de UE i! AWRO9 +HC#!c#rdiH-' #%erti di! R*D* C#!)#
+HArte6isH- si i! ce 6i 6%$ #%ertie de 6e!ti!ere %cii si
2,6
Ioan CRCIUN
Nis 6e!dt rtic#$u$ ,/ $ Trttu$ui U!iu!ii Eur#%e!e'
6#di8ic!d %re"ederi$e cre de8i!eu re$tii$e di!tre UE si
UEO* I! %$us' C#6itetu$ P#$itic si de SecuritteJPSC +COPS i!
$i6( 8r!ce7- %#te 8i ut#ri7t de ctre c#!si$iu s
)esti#!e7e # cri7 si' %e durt cri7ei' s i e$ i!susi 6suri$e
cre se i6%u! %e!tru si)ur c#!ducere si c#!tr#$u$ %#$itic si
strte)ic $ #%ertii$#r de )esti#!re cri7ei* Pe!tru #%ertii$e
s%eci8ice securittii c#6u!e' u!de NATO' c #r)!i7tie' !u
este !)?t' UE %#te uti$i7 6i?$#ce si c%citti NATO su
c%citti 6i$itre s%eci8ice stte$#r 6e6(re* Re$tii$e di!tre
ce$e d#u #r)!i7tii su!t re)$e6e!tte de 6ec!is6e
s%eci8ice' cre si)ur c#!su$tri %er6!e!te $e UE cu NATO*
Dre%t ur6re' $ !i"e$u$ UE s1 c#!stituit # serie de
r!?6e!te i!stituti#!$e cre si)ur 8u!cti#!re
6ec!is6e$#r s%eci8ice ESDP' st8e$: PSC %e!tru si)ur
c#!su$t!t !ecesr c#!si$iu$ui i! 6#!it#ri7re situtiei
i!ter!ti#!$e' %r#%u!e #%tiu!i %#$itice' 6#!it#ri7e7 %r#cesu$
de i6%$e6e!tre %#$itici$#r c#6u!e d#%tte de ctre c#!si$iu
si' cu ut#ri7re c#!si$iu$ui' d#%t %r#%rii$e deci7ii +i!
d#6e!iu$ securittii-' i! 6sur s si)ure c#!tr#$u$ si
c#!ducere %#$itic si strte)ic %e ti6%u$ #%ertii$#r de
)esti#!re cri7e$#rN u! #r)!is6 6i$itr c#6%us di! se8ii
%rrii di! stte$e 6e6(re su di! re%re7e!t!tii cest#rN u!
ce!tru ste$itr $ UEN u! c#6itet 6i$itr $ UE si u! stt 6?#r
6i$itr $ UE' c#6%us di! %ers#!$ 6i$itr si ci"i$ di! stte$e
6e6(reN u! i!stitut %e!tru studii eur#%e!e de %rre +$
Pris-*
Necesitte !$i7rii 6i?$#ce$#r strte)ice decurs
di! %r#cesu$ cre dus $ crere ESDP' c di6e!siu!e
6i$itr CASP
.,
* L # %r#%u!ere (rit!ic %ri"i!d
rec#!structie stt$ +HA$tBeH-' %ri! %re$ure 6isiu!ii SAOR i! B#s!i1
Oerte)#"i! +$ 2 dece6(rie 2004-*
.,
S"e! Bisc#%' T/e U8Ss C/an#e o! Course: A Ne. C/ance !or t/e E,1I'
i!: European 'orei#n A!!airs Revie.' "#$* 4' ,...' !#* 2' %%* 2501262*
2,/
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
c##rd#!re !)?rii u!#r 8#rte %use $ dis%#7iti UE de ctre
stte$e 6e6(re' di! rtiu!i (u)etre su de !tur %#$itic'
%e!tru 8i !)?te i! #%ertii c#!duse de UE %re c
!ecesr crere u!#r structuri s%eci8ice de !$i7' "erti7re
ti6%urie' %$!i8icre si c#!ducere strte)ic d#r %ri!
c##%erre str!s i! cdru$ UE' cti"itte cre se %#te
re7#$" %ri! crere u!#r #r)!is6e 6i$itre s%eci8ice
.2
*
I! ur6 reu!iu!ii de $ Oe$si!>i c#!si$iu$ui
+dece6(rie' ,...-' u 8#st e$(#rte MIelsin(i Ieadline
4oals' i!ce%!d' st8e$' %r#cesu$ de c#!structie 6i$itr si
ci"i$ 6i?$#ce$#r eur#%e!e i! d#6e!iu$ 6i$itr $ ESDP'
c%citti s%eci8ice de %rre %e!tru )esti#!re cri7e$#r' 8r
8i i!c re$i7t u! cdru cu%ri!7t#r strte)ic %e!tru ctiu!i
e@ter!e i! cest d#6e!iu
.0
* A(se!t u!ei strte)ii e@%$icite'
cre s de8i!esc %r#($e6e$e c#!crete re8erit#re $ 6#du$ de
)e!erre cest#r 8#rte' $ d#tre si i!struire $#r' %e!tru se
si)ur i!ter#%er(i$itte i! tetre$e de #%ertii' r tre(ui %us
%e se6 6#6e!tu$ui ist#ric i! cre 8#st e$(#rt deci7i
%#$itic res%ecti"*
9#ti"ti si !ecesitte i6edit 8#r6u$rii ,trate#iei
de ,ecuritate Europene c#!stu i! c#!seci!te$e cri7ei ir>ie!e'
cre %r#dus di"i7re i!tre stte 6e6(re si i!tre eur#%e!i si
6eric!i' dr se 6i %#te du) # $r) %re#cu%re de
de8i!i # !#u (#rdre securittii* Acest d#cu6e!t' M0
Europa si#ura intr;o lu"e "ai buna?A ,ecure Europe in a
%etter 2orld' cu!#scut si su( !u6e$e de ,trate#ia ,olana' er
(s#$ut !ecesr' i! c#!ditii$e i! cre' i! sec#$u$ $ DDI1$e' s1u
%r#dus si se "#r %r#duce 6uttii rdic$e i! e"#$uti 6ediu$ui
.2
Este "#r(' i!tre $te$e' de C#6itetu$ 9i$itr $ UEJEU9C si Sttu$ 9?#r
9i$itr $ UEJEU9S*
.0
M,tatele "e"bre trebuie sa !ie in "asura* pana in anul @AAD* sa
des!asoare in TA de zile si sa sustina in teatru* pentru cel putin un an* pana
la FA AAALTA AAA de "ilitari apti sa indeplineasca #a"a intrea#a de
"isiuni etersber#* C#!c$u7ii$e %resedi!tiei +8i!$!de7e-' Oe$si!>i'
C#!si$iu$ Eur#%e!' ,01,, dece6(rie ,...*
2,2
Ioan CRCIUN
i!ter!ti#!$' ir %e %$! c#!ce%tu$ re $#c # di"ersitte de
de7"#$tri i! te#ri si %rctic re$tii$#r de %utere' re$tii$#r
i!ter!ti#!$e' i! stii!t si rt 6i$itr*
L dt de 2. #ct#6(rie 2004' se8ii de stte si )u"er!e
$e tri$#r 6e6(re si c!didte u se6!t $ R#6 %r#iectu$
Trttu$ui re8erit#r $ # C#!stitutie %e!tru Eur#% +T/e 1ra!t
EU Constitution-' cre 8ce re8eriri tt $ %#$itic e@ter! si de
securitte c#6u!' ct si $ %#$itic de securitte si %rre
c#6u!' c %rte i!te)r!t E,C* I! %r#iectu$ Constitutiei
Europene* !#u$ c#!ce%t ,AC i!$#cuieste' sdr' de#%#tri"
"ecBiu$ c#!ce%t E,A' ct si "ri!t s des8surt' E,AC*
I! cee ce %ri"este ,AC' %r#iectu$ Constitutiei
Europene " i!c$ude rticu$re %r#)resi" u!ei %#$itici
c#6u!e de %rre u!iu!ii' cre " c#!duce $ # %rre
c#6u! tu!ci c!d C#!si$iu$ Eur#%e! " decide cest i!
u!!i6itte*
,AC tre(uie s !u 8ecte7e i!s %rticu$ritti$e
%#$itici$#r de securitte si %rre $e stte$#r 6e6(re' s
res%ecte #($i)tii$e i6%use de %rte!e!t $ NATO !u6it#r
stte 6e6(re si s si)ure c#6%ti(i$itte s cu %#$itic de
securitte si %rre A$i!tei N#rd1At$!tice*
E-ol'tia (roces'l'i UE *e (re-enire a con+lictelor si
al mana,ement'l'i cri)elor
9?#ritte !$isti$#r de7"#$tri$#r su(su6te PESA
re6rc 8%tu$ c' i! %re7e!t' UE ?u!s $ e"#$utii
se6!i8icti" di8erite 8t de i!te!tii$e si %r#iectii$e i!iti$e $e
decide!ti$#r %#$itici si %#$itic#16i$itri eur#%e!i' $e)te tt de
c%(i$itti$e 6i$itre $e UE' ct si de 6isiu!i$e de
6!)e6e!tu$ cri7e$#r' c#!duse de ctre UE*
I! ur6 cu ci!ci !i' c#!te@tu$ $!srii ce$#r 6i
i6%#rt!te i!ititi"e i! d#6e!iu$ PESA' de ctre C#!si$iu$
2,.
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
Eur#%e! de $ S_$!' er $e)t de i!ter"e!ti i! S#s#"# si de
!ecesitte de si)ur c%citti$e !ecesre %e!tru securi7re
u!#r s%tii di! "eci!tte i6edit u!iu!ii' cu6 8#st c7u$
B$c!i$#r* I! %re7e!t' i! %ri61%$!u$ de7"#$tri$#r PESA se
i6%u!: !ecesitte re$i7rii c%(i$itti$#r de rectie r%id
%e!tru #%ertiu!i $ 6re dist!t' c#!trcrre !#i$#r riscuri
si 6e!i!tri' i! s%eci$ ter#ris6u$ui si 8e!#6e!u$ui
%r#$i8errii r6e$#r de distru)ere i! 6s' %recu6 si i!trire
c##%errii si %rte!erite$#r 6i$itre cu %ri!ci%$e$e
#r)!i7tii i!ter!ti#!$e' i! s%eci$ cu NATO si ONU*
I! cest c#!te@t' rece!te$e de7"#$tri di! cdru$ PESA
de7"#$tre si i6%$e6e!tre Oed$i!e F#$ 20,0 si
c#!ce%tu$ui de )ru% tctic de $u%t' Btt$e)r#u%sJBFs'
%re$ure #%ertiu!ii 6i$itre di! B#s!iJALTOEA'
#%erti#!$i7re A)e!tiei Eur#%e!e de A%rre re%re7i!t
6#6e!tu$ de 6turi7re si c#!siste!t e8#rturi$#r UE i!
cest %#$itic c#6u!itr' se6!i8ic!d' i! ce$si ti6%' u!
!#u "o"entu" i! de7"#$tre cestei*
9u$t ti6%' criticii %r#cese$#r de i!te)rre eur#%e! i!
d#6e!ii$e securittii si %rrii re6rcu c %e # $i6itre
seri#s i!c%citte de e$(#rre si de d#%tre u!ei
strte)ii de securitte* Necesitte u!ui concept strate#ic
european cre s1i )Bide7e %e cei ce iu deci7ii$e cu %ri"ire $
s%ecte $e)te de #%#rtu!itte i!ter"e!tii$#r 6i$itre c!d'
u!de si cu6 s 8ie su !u ceste 8cute #ri cu6 si c!d s se
%$ice i!stru6e!te$e !#!6i$itre %e!tru )esti#!re situtii$#r
de cri7 er c#!sidert c u! e$e6e!t ese!ti$ i! 6turi7re
PESA*
In do"eniul realizarii capabilitatilor "ilitare' UE se
#rie!te7 s%re # !#u (#rdre !ecesr de $ c#!ce%te' $
c#!tri(utii e8ecti"e* I! cest c#!te@t' !#u$ &Oed$i!e F#$
20,0 6ut cce!tu$ de $ s%ecte$e c!titti"e $e "ecBiu$ui
Oe$si!>i Oed$i!e F#$ %e e$e6e!te$e c$itti"e' c#!st!d i!
crestere e8icie!tei 8#rte$#r si' i6%$icit' uti$ittii $#r
220
Ioan CRCIUN
+i!ter#%er(i$itte' suste!(i$itte' 6#(i$itte si "ite7 de
des8surre i! tetru-* Pri!ci%$ e@%$ictie i!tr7ieri$#r si
di8icu$tti$#r i!t6%i!te i! re$i7re c%(i$itti$#r 6i$itre
UE 8#st $e)t de e@iste!t d#u &sc#$i de )!dire
di"er)e!te i! $e)tur cu PESA u! cre susti!e si
%r#iecte7 PESA i!de%e!de!t de NATO si' d#u' cre este
de%t c##%errii str!se cu NATO i!tre cre !u 8#st
re$i7t i!c u! c#!se!s' !ecesr de $t8e$' si de cre de%i!de
e"#$uti i!tre)u$ui %r#ces*
D#cu6e!tu$ %ri"i!d OF 20,0 8#st d#%tt i! cdru$
reu!iu!ii 6i!istri$#r %rrii i UE di! ,/ 6i 2004 si
re%re7i!t re7u$ttu$ d%trii OF 2000 +Oe$si!>i' dece6(rie
,...- $ !#u ,trate#ie de ,ecuritate a UE' %recu6 si $
#(iecti"u$ %ri!ci%$ st(i$it de #r)!e$e deci7i#!$e $e u!iu!ii:
%! i! 20,0' UE " tre(ui s i( c%citte de rs%u!de
u!ei cri7e i! #rice %u!ct de %e )$#(* P#tri"it d#cu6e!tu$ui' UE
tre(uie s 8ie i! 6sur s i # deci7ie de $!sre u!ei
#%ertiu!i de 6!)e6e!t $ cri7e$#r i! ter6e! de 5 7i$e de $
%r#(re c#!ce%tu$ui de ctre c#!si$iu' ir des8surre
tru%e$#r i! tetru' i! "edere re$i7rii 6isiu!ii' s se re$i7e7e
i! ,0 7i$e de $ d#%tre deci7iei de i!ter"e!tie* I! cest
c#!te@t' u! di!tre ce$e 6i i6%#rt!te de7"#$tri # re%re7i!t
i!itiere si #%erti#!$i7re c#!ce%tu$ui de )ru% tctic de
$u%t' c 6#d$itte c#!cret de re$i7re 8#rtei eur#%e!e de
rectie r%id*
L C#!8eri!t 6i!isteri$ de !)?re c%(i$itti$#r
6i$itre di! 22 !#ie6(rie 2004
.4
' u! !u6r de 22 de stte
6e6(re si N#r"e)i' c stt tert' s1u !)?t s re$i7e7e si s
%u! $ dis%#7iti UE ,0 )ru%uri de $u%t' du% cu6 ur6e7:
4 B) !ti#!$e +Ar!t' It$i' S%!i si 9re Brit!ie- si
. B) 6u$ti!ti#!$e' re$i7te i! ur6t#re s#ciere: Ar!t'
.4
Ve7i 1eclaration on European $ilitar- Capabilities' d#%tt cu %ri$e?u$
C#!8eri!tei di! 22 !#ie6(rieN B tt % : JJ u e * e u* i !t J u e D # c s Jc 6 sM D t J d# csJ
%ressDtJe!J6iscJ22/6,*%d8 *
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
22,
Fer6!i' Be$)i' Lu@e6(ur) si S%!iN Ar!t si Be$)iN
Fer6!i' O$!d si Ai!$!dN Fer6!i' CeBi si AustriN
It$i' U!)ri si S$#"e!iN It$i' S%!i' Freci si P#rtu)$iN
P#$#!i' Fer6!i' S$#"ci' Let#!i si Litu!iN Suedi'
Ai!$!d si N#r"e)i +c stt tert-N 9re Brit!ie si O$!d*
I! d#6e!iu$ operatiunilor de "ana#e"ent al crizelor
conduse de catre UE' e"#$utii$e ctu$e de%sesc di! !#u
%r#iectii$e di! ur6 cu ci!ci !i* Ac!d u! scurt (i$!t $
i!ter"e!tii$#r de %! i! %re7e!t' U!iu!e Eur#%e! reusit s
des8s#re d#u #%ertiu!i 6i$itre de 6!)e6e!tu$ cri7e$#r
+CONCORDIA' i! 2000' i! 9ced#!i si ARTE9IS' i! "r
$ui 2000 i! C#!)#-' i! %re7e!t' deru$!du1se ALTOEA' ce
6i i6%#rt!t #%ertiu!e de %! cu6' %ri! %re$ure SAOR
de $ NATO' $ s8rsitu$ !u$ui 2004* CONCORDIA si
ALTOEA s1u #r)!i7t si s1u des8surt' "!d cces $
6i?$#ce$e si c%(i$itti$e c#6u!e $e NATO' i! cdru$ #8erit
de Ar!?6e!te$e Ber$i! P$us
.5
' i! ti6% ce ARTE9IS 8#st #
#%ertiu!e UE i! c#!te@tu$ u!ei !tiu!i1cdru' re%re7e!tt de
Ar!t* Dc du)6 #%ertiu!i$e ci"i$e' de %#$itie +EUP9' i!
B#s!i1Oerte)#"i!' si PRODI9A' i! AWRO9- su i!
s%ri?i!u$ sttu$ui de dre%t +EUEUST TOE9IS' i! Fe#r)i-'
re7u$t u! (i$!t cre se6!i8ic tr!s8#r6re UE i!tr1u! ct#r
6rc!t' i6%$ict i! 6!)e6e!tu$ cri7e$#r $ !i"e$ eur#%e!
si i!ter!ti#!$*
O $t 7#! de de7"#$tri se6!i8icti"e "i7e7 relatiile
dintre NAT0 si UE in do"eniul securitatii si apararii' %ri!
e"#$utii$e i! curs i! cdru$ Prte!eritu$ui strte)ic di!tre ce$e
d#u #r)!i7tii* Du% cri7 %r#"#ct de i!ter"e!ti di! Ir>'
i! %re7e!t re$tii$e di!tre ce$e d#u #r)!i7tii ese!ti$e' %e!tru
.5
Ar!?6e!te$e Ber$i! P$us u 8#st 8i!$i7te i! %ri6"r !u$ui 2000' ir
%ri! i!ter6ediu$ c#rduri$#r re$i7te' UE re cces $ c%(i$itti$e de
%$!i8icre $e $i!tei +SOAPE-' $#)istic' i!8#r6tii si $te 6i?$#ce
6i$itre %e!tru ce$e #%ertiu!i c#!duse de UE &i! cre NATO' c i!tre)'
!u este !)?t*
22,
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
securitte eur#%e!' tr"erse7 # 87 de i6%#rt!te
#%#rtu!itti' dte 8ii!d tr!s8eru$ 6isiu!ii di! B#s!i'
re$i7re 6ec!is6e$#r de $e)tur %er6!e!te di!tre e$e si
c##%erre i! de7"#$tre c%(i$itti$#r 6i$itre' i! s%eci$
8#rte$#r de rectie r%id*
I! (7 d#cu6e!tu$ui European 1e!ence: NAT0?EU
consultation* plannin# and operations' d#%tt de ctre
C#!si$iu$ Eur#%e! i! dece6(rie 2000
.6
' i!ce%!d cu d#u
%rte !u$ui 2004 s1 trecut $ re$i7re r!?6e!te$#r
%er6!e!te de $e)tur di!tre UE si NATO +Ce$u$ de stt
6?#r UE $ SOAPE si EcBi% de $e)tur NATO $
EU9S- si $ #%erti#!$i7re' i! cdru$ EU9S' u!ei ce$u$e
cu c#6%#!e!te 6i$itre si ci"i$e' i! cdru$ crei s se
#r)!i7e7e u! !uc$eu de ce!tru #%erti#!$' c "ri!t de
%$!i8icre si c#!ducere ut#!#6 u!ei #%ertiu!i UE de
6!)e6e!t $ cri7e$#r*
Ce$u$ ci"i$i16i$itri c#!stituie (7 de %$ecre %e!tru
re$i7re #(iecti"u$ui UE de 1si i6(u!tti c%citte de
%$!i8icre ut#!#6 si de c#!ducere #%ertiu!i$#r de
6!)e6e!tu$ cri7e$#r* P! i! %re7e!t' UE re $ dis%#7itie
d#u "ri!te %e!tru %$!i8icre si c#!ducere e8ecti"
#%ertiu!i$#r 6i$itre %r#%rii: cu recurs $ 6i?$#ce$e si
c%(i$itti$e NATO' i! cdru$ Ar!?6e!te$#r Ber$i! P$us'
situtie i! cre SOAPE ?#c r#$u$ c#6!d6e!tu$ui
#%erti#!$ UE +CONCORDIA di! AWRO9 2000' ALTOEA
di! B#s!i1Oerte)#"i!' i!ce%!d cu 2 dece6(rie 2004- si %ri!
ce$e 5 c#6!d6e!te #%erti#!$e !ti#!$e %use $ dis%#7itie
de ctre u!e$e stte 6e6(re +Ar!t' Fer6!i' 9re Brit!ie'
Freci si It$i- i! cdru$ 6ec!is6u$ui &$ed1!ti#! +r#$
su6t de Ar!t i! #%ertiu!e ARTE9ISJC#!)# 2000-*
.6
Ve7i 6teri$u$ de $ dres B t t % : JJ u e * eu* i !t J ued#cs J c6sU% $#dJ
/24,4V201V20EU1NATOV20C#!su$tti#!' V20P$!!i!)V20!dV
20O%erti#!s*%d8*
222
Ioan CRCIUN
Acest !#u structur re%re7i!t u! i!stru6e!t
ut#!#6' $ dis%#7iti u!iu!ii' de %$!i8icre strte)ic' ce
i!te)re7 tt e$e6e!te$e 6i$itre' ct si %e ce$e ci"i$e
i6%$icte i! 6!)e6e!tu$ cri7e$#r* I! cest se!s' ce$u$ si
ce!tru$ #%erti#!$ rs%u!d direct !ecesittii de (#rdre
6u$tidi6e!si#!$ cri7e$#r' uti$i7!d t#te i!stru6e!te$e si
c%citti$e $ dis%#7iti u!iu!ii' cre c#!stituie ese!t si
%u!ctu$ 8#rte $ c#!ce%tiei UE de 6!)e6e!t $ situtii$#r de
cri7*
E.(erienta UE in *omeni'l (re-enirii con+lictelor
si al mana,ement'l'i cri)elor
I!ce%!d cu !u$ 2000' cre se s%u!e c 6rct
#%erti#!$i7re PESA' UE a ur"arit o abordare #raduala in
i"plicarea sa in operatii* Ast8e$' %ri6 #%ertie PESA 8#st #
6isiu!e de %#$itie i!tr1u! 6ediu st(i$ +EUP9-* A ur6t #
6isiu!e de )esti#!re cri7e$#r cu recurs $ 6i?$#ce NATO
+ti% Ber$i! P$us
./
-' des8surt i! i6edit "eci!tte
+CONCORDIA 9ced#!i- si i!tr1u! 6ediu 6i %uti!
%er6isi" si' i! ce$e di! ur6' # #%ertiu!e ut#!#6 de
)esti#!re cri7e$#r i!tr1u! 6ediu #sti$' dr de 6ic 6%$#re
+ARTE9IS R*D* C#!)#-*
0peratiile conduse de catre UE au !ost* in pri"ul rand*
utile pentru veri!icarea procedurilor e:istente* indeosebi a
procesului de analiza si de luare a deciziilor CONCORDIA
re%re7e!tt u! succes $ i6%$e6e!trii Acordului %erlin lus'
./
Aran&a"entele M%erlin lus u 8#st 8i!$i7te i! %ri6"r !u$ui 2000
si se re8er $ ccesu$ UE $ : c%citti$e de %$!i8icre #%erti#!$ $e
NATON dis%#!i(i$i7re' 8t de UE' 6i?$#ce$#r 6i$itre c#$ecti"e $e
NATON #%tiu!i %e!tru # c#6!d eur#%e! #%ertii$#r UE des8surte cu
recurs $ 6i?$#ce$e NATO +DSACEUR "!d r#$u$ de c#6!d!t
#%erti#!$' ir SOAPE %e ce$ de c#6!d6e!t #%erti#!$-*
220
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
ir succes#re s' PRODI9A* de6#!strt (i$itte UE de
se d%t $ ceri!te$e #%erti#!$e i! tetru +tr!7itu$ de $ #
6isiu!e 6i$itr $ # 6isiu!e de %#$itie- precu" si pentru a
veri!ica "odul de aplicare al tranzitiei cu alti actori* UE
%re$ut res%#!s(i$itti$e $t#r #r)!is6e +ONU si NATO- i!
c7u$ EUP9 si CONCORDIA' i! ti6% ce ARTE9IS 8#st
i!itit de ctre UE %e!tru c#rd u! s%ri?i! i!direct u!ei
#%ertii i! deru$re' su( c#!ducere ONU' cre %re$ut
u$teri#r res%#!s(i$itti de $ UE*
Aceste u re%re7e!tt i!)redie!te "$#r#se %e!tru
de7"#$tre PESA tt i! d#6e!iu$ c%citti$#r +e$i6i!re
de8icie!te$#r c#!sttte-' ct si i! cee ce %ri"este des8surre
"iit#re$#r 6isiu!i +%$!i8icre' 8i!!tre etc*-' "!d i! "edere
8%tu$ c #%erti tre(uie s deter6i!e c%citti$e' si !u i!"ers*
ALTOEA
.2
este pri"a operatie "ilitara a UE de
anver#ura +/ 000 de 6i$itri di! 22 de stte 6e6(re si ,, stte
terte-' 8ii!d # c#!ti!ure 6isiu!ii NATO SAOR*
Desi ALTOEA +ce re i! %ri!ci%$ u! r#$ st(i$i7t#r-
este condusa de catre uniune* NAT0 "entine la ,ara&evo un
co"anda"ent +%r#@i6ti" ,50 de 6i$itri- cu rol de spri&in
operational +6#!it#ri7re %$icrii Ac#rdu$ui1cdru )e!er$
de %ce-' c#rd!d i! ce$si ti6% e@%erti7 %e!tru re8#r6
structuri$#r de %rre ce!tr$e $e B#s!iei1Oerte)#"i!ei*
0biectivele operatiei ALTIEA c#!stu i! re$i7re
u!ui Mstat "ultietnic stabil* viabil si si#ur* i"plicat in relatii de
cooperare cu vecinii sai si inscris ireversibil pe calea
inte#rarii in UE* ce " c#!tri(ui $ 6e!ti!ere u!ui 6ediu
si)ur si st(i$ %e!tru re$i7re re8#r6e$#r %#$itice si
ec#!#6ice' c#!duc!d' i! 8i!$' $ re$i7re c%cittii de
ut#susti!ere st(i$ittii trii* Pe 6sur ce situti de
securitte di! B#s!i1Oerte)#"i! se " i6(u!tti' UE
i!te!ti#!e7 s reduc %r#)resi" crcteru$ 6i$itr $ #%ertiei'
.2
O%ertie ce de(utt $ 02*,2*04*
224
Ioan CRCIUN
c#!c#6ite!t cu crestere i6%$icrii c#6%#!e!te$#r ci"i$e de
6!)e6e!t $ cri7e$#r* I! 6#6e!tu$ i! cre "#r 8i re$i7te
%r#)rese i! d#6e!iu$ securittii si %rrii
..
' #%erti isi "
i!cBei 6!dtu$' ur6!d c t#te res%#!s(i$itti$e EUAOR s
8ie tr!s8erte ctre ut#ritti$e (#s!ice*
ALTOEA se se6! i! 6u$te %ri"i!te cu #%erti
CONCORDIA* Este # 6isiu!e de )esti#!re cri7e$#r cu
recurs $ 6i?$#ce NATO +de ti% Ber$i! P$us-' des8surt i!
s%tiu$ e@1iu)#s$"' %ri! %re$ure res%#!s(i$itti$#r de $ #
6isiu!e c#!dus i!iti$ de ctre NATO +SAOR-* Ni"e$u$ i!iti$
$ 8#rte$#r re ceesi "$#re %e cre # re 6isiu!e c#!dus
de ctre NATO' ir $!tu$ de c#6!d este ide!tic cu ce$ %e!tru
CONCORDIA*
Cu t#te ceste' ALTOEA se e"ide!ti7 %ri!
c#6%$e@itte s' 8ii!d %e!tru %ri6 et% # 6isiu!e cu
%re7e!t %re%#!dere!t 6i$itr' cre i!)$#(e7 i!s si #
c#6%#!e!t ci"i$' de %#$itie +IPU-* Dte 8ii!d %re6ise$e
uti$i7te i! %r#cesu$ de %$!i8icre +%#tri"it cr#r' i! ti6%'
c!d situti di! 7#! " de"e!i st(i$ si "#r e@ist c#!ditii
8"#r(i$e tr!s8eru$ui res%#!s(i$itti$#r ctre i!stitutii$e
de6#crtice $#c$e-' i6%#rt!t cestei 6isiu!i se " c#!ce!tr
su%r c#!s#$idrii sttu$ui de dre%t* C ur6re' di6e!siu!e
8#rtei " 8i ?ustt' c#6%#!e!t ci"i$ ur6!d s cresc di!
%u!ct de "edere !u6eric' i! detri6e!tu$ ce$ei 6i$itre +#c7ie
cu cre se " scBi6( si crcteru$ 6i$itr $ 6isiu!ii-*
Ar i!d#i$' #%ertii$e des8surte u re%re7e!tt u!
succes %e!tru u!iu!e' 8iecre i! %rte 6rc!d # e@%erie!t
su%$i6e!tr si c#!tri(ui!d st8e$ $ crestere credi(i$ittii
PESA* I! ce$si ti6% i!s' ceste u e"ide!tit %r#"#cri
operationale* !inanciare si de plani!icare' %! tu!ci
%erce%ute d#r $ !i"e$ i%#tetic*
..
A$ cr#r re7u$tt se " 6teri$i7 %ri! crere u!#r i!stitutii "i(i$e $e
sttu$ui*
225
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
Di! %u!ct de "edere operational' i! %re7e!t !u6i
Ar!t si 9re Brit!ie u c%citte de des8sur # 8#rt
i6%#rt!t i!tr1u! tetru de #%ertii i!de%rtt si %e cre s 8ie
i! 6sur s # s%ri?i!e i!c$usi" cu c#%erire eri!* I! 6isiu!i
de i6%u!ere %cii' succesu$ este deter6i!t si de structuri$e
de c#6!d si c#!tr#$' dr si de "i7re %#$itic tri$#r
%rtici%!te' i! 6sur s cce%te si e"e!tu$e$e %ierderi de
"ieti #6e!esti*
Di! cest %u!ct de "edere se %#te %reci c' dc
A!)$i su Ar!t !u su!t dis%use s %rtici%e i! st8e$ de
#%ertii +dt#rit !)?6e!te$#r di! $te tetre de #%ertii- %e
ter6e! scurt' UE !u re c%citte de i!ter"e!i r%id %e!tru
)esti#! situtii de cri7 i! 7#!e i!de%rtte*
I! ARTE9IS si CONCORDIA 8#st 8#$#sit c#!ce%tu$
de M!ra"e.or( nation' Ar!t ?uc!d u! r#$ %ri!ci%$ i!
cdru$ 6(e$#r #%ertii* Ar!t r 8i "ut c%citte de
e@ecut i!de%e!de!t 6isiu!e di! Bu!i +su( 6!dt ONU si
8r 8i su( us%icii$e UE-* T#tusi' ARTE9IS de"e!it
#%ertie UE dt#rit "#i!tei %#$itice de de6#!str "$#re
si e8icie!t c%citti$#r eur#%e!e i! 6e!ti!ere %cii' cee ce
s1 (ucurt de u! s%ri?i! %#$itic $r) tt di! %rte $t#r tri
6e6(re $e UE' ct si stte$#r terte cre u %rtici%t i!
6(e$e #%ertii*
CBir dc %rtici%re u!ui !u6r de 2/ de tri $
#%ertii de # 6ic 6%$#re +020 de 6i$itri i! CONCORDIA-
!u duce (e!e8icii di! %u!ct de "edere #%erti#!$' cest $ucru
este c#6%e!st %ri! "$#re %#$itic descBiderii 6!i8estte
8t de %rtici%re terti$#r' i!de#se(i c!d este "#r( de %uteri
re)i#!$e +c7u$ Rusiei %e!tru 9ced#!i si $ A8ricii de Sud
%e!tru R* D* C#!)#-*
Se %#te 8ir6 c' %! i! %re7e!t' ctiu!e UE 8#st
deter6i!t b- de!ault de c%citti$e de cre dis%u!e* Pri!
6ri6e c#!ti!)e!te$#r di! c#6%u!ere 8#rte$#r' ceste
#%ertii %#t 8i %recite de "$#re 6ic' dr si des8surte i!tr1
226
Ioan CRCIUN
# %eri#d $i6itt' di! cu7 de8icitu$ui i!re)istrt i!
d#6e!iu$ tr!s%#rt strte)ic +%e!tru dis$#cre- si i!c%cittii
de susti!ere i! tetru %e!tru u! ti6% i!de$u!)t* CBir dc
ceste de8icie!te stu $ (7 de7"#$trii u!#r 6ec!is6e
%recu6 OF 20,0' %r#cesu$ ECAP' 4lobal 1eplo-abilit-
Approac/' "!d c #(iecti" t#c6i e$i6i!re cest#r' se
%re c si %e!tru "iit#r UE isi va e:pri"a pre!erinta pentru
operatii autono"e de scurta durata +%ri! uti$i7re c#!ce%tu$ui
BF- sau pentru operatii de tipul %erlin lus*
I!tr1de"r' %rtici%re $ #%ertii i! s%ri?i!u$ %cii de
$u!) durt " reduce se6!i8icti" 6r? de 6!e"r
strte)ic i! cee ce %ri"este !)?re i! $te 6isiu!i*
Dc $ !i"e$u$ u!iu!ii !u se "#r )si 6#d$itti de
i6%rtire res%#!s(i$itti$#r +i!c$usi" 8i!!cire-' " 8i t#t
6i )reu s se )sesc tri cre s1si su6e u! r#$ i!
c#!ducere #%ertii$#r' $ucru ce " cre di8icu$tti i! crere
c%cittii de rectie r%id di! %rte u!iu!ii i! situtii de
cri7*
Pr#($e6 c#6!d6e!te$#r se%rte' ce ur6e7 8i
crete $ !i"e$u$ EU9S +$ilitar- IU-' dt !stere $
c#!tr#"erse i! r%#rturi$e UE NATO* Discutii$e i!itite %e
ti6%u$ C#!si$iu$ui Eur#%e! di! #ct#6(rie 2000 s1u
c#!ce!trt su%r st(i$irii u!ei ce$u$e de %$!i8icre ut#!#6e
+$ Ter"ure!-' %e!tru ce$e #%ertii %e ti6%u$ cr#r !u se 8ce
recurs $ 6i?$#ce$e NATO* Pr#%u!ere susti!ut i! %ri!ci%$
de Ar!t' Fer6!i' Be$)i si Lu@e6(ur) %#r!it de $
%#si(i$e$e sce!rii i! cre u!iu!e r %ute 8i s#$icitt s
%rtici%e +6isiu!e c#!dus de NATO' 6isiu!e ut#!#6 UE
cu recurs $ 6i?$#ce$e NATO %e (7e$e c#rduri$#r de ti%
Ber$i! P$us si 6isiu!i $e UE' i!de%e!de!te' cr#r c#!ducere
ur6e7 8i e@ecutt di! c#6!d6e!te #%erti#!$e
!ti#!$e-*
Pr#%u!ere 8#st %ri6it cu 6ri re7er"e di! %rte
9rii Brit!ii' dr' $ r!du$ $#r' 6e6(rii NATO +SUA si
22/
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
P#$#!i- si1u e@%ri6t u! %r#8u!d de7c#rd* I! ti6%' ceste
%#7itii u c%tt !u!tri' 6i!istru$ (rit!ic $ A%rrii
"!s!d idee de7"#$trii u!ui st8e$ de c#6!d6e!t $
SOAPE
,00
* I! %re7e!t' $ !i"e$u$ ce$#r d#u #r)!i7tii u $#c
discutii %e!tru st(i$ire structurii si res%#!s(i$itti$#r Ce$u$ei
de Stt 9?#r di! cdru$ SOAPE' $ crei r#$ " 8i de s%ri?i!i
c#6!d!tu$ #%ertiei i! %$!i8icre si c#!ducere #%ertii$#r
UE de 6!)e6e!t $ cri7e$#r +tu!ci c!d UE 8ce recurs $
6i?$#ce si c%citti NATO-*
Di! %ers%ecti" (rit!ic' $r) susti!ut i! $te tri
eur#%e!e' !u este d#rit de7"#$tre u!#r c%citti 6i$itre
$ter!ti"e $ ce$e $e NATO' st8e$ i!ct %$!i8icre $ !i"e$
#%erti" s r6! i! cdru$ NATO* Pe de $t %rte' UE
tr!s6is u! 6es? %#tri"it crui A8ric re%re7i!t # 7#!
%#si(i$ %e!tru des8surre 8#rte$#r s$e*
Relatiile *intre Uni'nea E'ro(eana si NATO
A%rre si securitte c#6u! (7t %e c##%erre
re%re7i!t u! i!stru6e!t 8u!d6e!t$ $ %#$iticii i!ter!ti#!$e
de securitte* A%$icre %ri!ci%iu$ui su(sidirittii i!
#r)!i7re securittii eur#%e!e %resu%u!e $ure i! c$cu$
u!ui siste6 de securitte 6u$tiet?t: UE' OSCE' NATO si
ONU* A!)?re %e u!u$ su 6i 6u$te di! ceste !i"e$uri "
de%i!de de s%eci8icu$ srci!i$#r de securitte "ute i! "edere*
Necesitte u!ei c#re$ri' #%ti6i7rii c##%errii i!tre
di8erite$e i!stitutii de securitte de"i!e 6i e"ide!t c #ric!d*
E"#$utii$e i! UE' c#6%etiti di!tre UE si NATO' %#si(i$itte
c i!terese$e !ti#!$e $e u!#r stte #ccide!t$e s %re"$e7e
su%r ce$#r c#6u!e' e"$ure securittii de %e %#7itii
,00
I! ti6%' cBir Peter Struc>' 6i!istru$ )er6! $ A%rrii' s1 de$i6itt de
%r#%u!ere de $ Ter"ure!' 8ir6!d c tr s d#reste i!trire %i$ieru$ui
eur#%e! di! i!teri#ru$ NATO*
222
Ioan CRCIUN
ide#$#)ice si !u 8i!!cire' $i%s u!ei di"i7iu!i c#recte
6u!cii i!tre stte$e %rtici%!te su!t %ri!ci%$ii 8ct#ri cre
i!8$ue!te7 edi8icre u!ui siste6 e8icie!t i! d#6e!iu$
securittii eur#%e!e* Ni"e$u$ de i!ter#%er(i$itte %e cre se
i!te6ei7 re$tii$e i!tre UE si NATO du c#!ti!ut c%cittii
eur#%e!e c#$ecti"e de )esti#!re cri7e$#r*
Re$i7re IESA +Ide!tittii Eur#%e!e de Securitte si
A%rre- este u! %r#ces ire"ersi(i$' $ crui cdru i!stituti#!$
" 8i c#!struit %ri! de7"#$tre re$tiei e@iste!te i!tre NATO si
UE' %e 6sur ce %r#cesu$ de c#!stituire u!ei %#$itici
c#6u!e de securitte si %rre se " de7"#$t* CBir dc t#te
stte$e 6e6(re NATO u recu!#scut c este !ecesr c
eur#%e!ii s dis%u! de # 8#rt 6i$itr i!de%e!de!t de
c#!tri(uti SUA' %e!tru %r#6#"re %#$iticii e@ter!e si de
securitte c#6u! UE' e@istt te6ere c cest r %ute
duce $ crere u!ei $i!te %ur eur#%e!e si $ discri6i!re
stte$#r eur#%e!e cre su!t 6e6(re $e NATO' dr !u si $e
UE' %recu6 si $ # du($re su6rii srci!i$#r si $#crii
resurse$#r de ctre NATO si UE
De7"#$tre IESA i! cdru$ NATO si %$icre
%ri!ci%iu$ui crerii u!ei 8#rte eur#%e!e separabile* dar nu
separate7' 8ir6t i! iu!ie ,..6 $ C#!si$iu$ N#rd1At$!tic de
$ Ber$i!' su!t desti!te e"itrii cest#r %r#($e6e* A#r6u$
%r#(t $ PsBi!)t#! i! ,... #8er eur#%e!i$#r 6i 6u$t
)reutte i! $ure deci7ii$#r i! cdru$ $i!tei' ir UE
i!stru6e!te$e de cre re !e"#ie %e!tru 1si i!de%$i!i 6isiu!i$e
su6te*
Acest se i!te6ei7 %e ur6t#re$e e$e6e!te:
re8ir6re !)?6e!tu$ui de i!tri $e)tur tr!st$!tic'
i!c$usi" stre de %re)tire de $u%t' %e!tru i!de%$i!i
#(iecti"e$e de securitte c#6u!e' %ri! i!ter6ediu$ $i!tei' #ri
de cte #ri " 8i !e"#ieN c#!ti!ure %r#cesu$ui de i!trire
%i$#!u$ui eur#%e! $ $i!tei' i! (7 1eclaratiei de la
%ru:elles* di! ,..4' si %ri!ci%ii$#r c#!"e!ite $ Ber$i! i!
,..6 +su!t i!c$use ici si #%tiu!i$e re8erit#re $ se$ectre u!ui
22.
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
c#6!d!t )e!er$ eur#%e! si u!ui crtier )e!er$ NATO'
%e!tru ctiu!i c#!tr#$te de UE-N de7"#$tre siste6u$ui de
$e)tur i!tre ce$e d#u #r)!i7tii' i!c$usi" %$!i8icre'
e@ercitii$e si c#!su$treN recu!#stere 8%tu$ui c u! r#$
eur#%e! i!te!si8ict " c#!tri(ui $ i!trire A$i!tei'
c#!stitui!d te6e$i %rrii c#$ecti"e 6e6(ri$#r*
I! !#u$ Concept strate#ic $ A$i!tei N#rd1At$!tice se
c#!sider c de7"#$tre u!ei %#$itici e@ter!e si de securitte
c#6u!' cre i!c$ude e$(#rre %r#)resi" u!ei %#$itici
c#6u!e de %rre' s cu6 s1 cerut i! Trttu$ de $
A6sterd6' este c#6%ti(i$ cu %#$itic c#6u! de securitte
si %rre' st(i$it i! cu%ri!su$ Trttu$ui de $ PsBi!)t#!*
Crestere 6ediu$ui de securitte este direct %r#%#rti#!$ cu
s%#rire res%#!s(i$itti$#r si c%citti$#r $iti$#r eur#%e!i' cu
cce!t %e securitte si %rre*
Concl')ii
Securitte eur#%e! si $iti$#r rec$6 # (#rdre
B#$istic' ci"i$16i$itr strte)ic' %t s c#6(i!e sc#%uri si
6i?$#ce re$i7(i$e' i! cdru$ cr#r se)6e!tu$ %ur 6i$itr $
%rrii re%re7i!t # 6ic %rte e8#rtu$ui' u! sc#% i! si!e*
T#tusi' %e!tru c UE s re%re7i!te u! ct#r de securitte
$e)iti6' e8ecti" si credi(i$' cest tre(uie s %#sede si #
c#6%#!e!t 6i$itr $i6itt si credi(i$' !c#rt 8er6 i!
M"ultilateralis"ul e!ectiv $ res%#!s(i$itti$#r $r)i $e
u!iu!ii i! d#6e!iu$ securittii*
,trate#ia Europeana de ,ecuritate* %! i! 6#6e!tu$
i! cre " 8i de8i!it cu c$ritte' re%re7i!t u! %rec#!ce%t cre'
6i de%rte' tre(uie trdus i!tr1u! 6ec!is6 cre sttue7
cand* unde* de ce si cu" " cti#! U!iu!e Eur#%e!*
Nu6i u! se6e!e c#!ce%t strte)ic %#te )e!er c#!se!su$
cre' i! ctiu!e %rctic' %#te s reu!escJs6($e7e t#te
i!stru6e!te$e de securitte $e u!iu!ii +?ut#r si de7"#$tre'
%re"e!ire ctiu!i$#r ter#riste' %#$itie cti" si e8icce' re)u$i
200
Ioan CRCIUN
de dre%t' s%ri?i! %e!tru re$i7re u!ei d6i!istrtii e8icie!te si
8#rte$e r6te cre s si)ure credi(i$itte etc*- i!tr1u! cdru
i!stituti#!$ u!ic' rec$6t de c#!ce%tu$ c#!te6%#r! de
securitte*
,trate#ia de ,ecuritate Europeana tre(uie de7"#$tt de
i!stitutii$e eur#%e!e (i$itte si de ctre stte$e 6e6(re s%re u!
"erit(i$ c#!ce%t strte)ic' cre s re%re7i!te u! $t 8e$ de
i!ce%ut i! )!dire si #r)!i7re securittii tr!s!ti#!$e'
de#rece cest s1r %ute de7"#$t tt i!tr1u! cdru u!ic ci"i$
si 6i$itr' ct si i!tr1u! siste6 de securitte de8e!si" si #8e!si"
+$ !e"#ie- si u! siste6 s%eci8ic de %rre*
Pe!tru e$(#rre cestui c#!ce%t strte)ic de
securitte' strte)i r tre(ui &trdus i! 6isiu!i de securitte
si %rre cre s cu%ri!d si &# $ist de 6isiu!i 6i$itre cre'
u$teri#r' %#t c#!stitui (7e$e u!ei %#$itici de securitte si
%rre $ !i"e$ strte)ic* Aceste 6isiu!i "#r %ute si)ur u!
cdru %r#%ice %e!tru tr!s8#r6re si i!te)rre 8#rte$#r r6te
eur#%e!e' %e!tru %$!i8icre 6isiu!i$#r' %e!tru %r#)r6e de
ecBi%re "iit#re si %e!tru 8i!!tre ceri!te$#r %rrii*
9isiu!i$e de securitte si %rre re$ie8te i! strte)ie rec$6
de7"#$tre u!ei %#$itici de securitte si %rre cre s si)ure
# rie 6i $r) 6isiu!i$#r %e cre u!iu!e si $e %#te su6
i! tetre 8$te $ dist!te strte)ice' $ !i"e$uri 6i 6ri de
i!te!sitte c#!8$icte$#r si %e!tru %eri#de 6i 6ri* T#te
ceste' c#r#(#rte cu %r#cesu$ de e@ti!dere si c#!s#$idre
%#$itic u!iu!ii' r tre(ui s c#!duc $ re$i7re u!ui
terit#riu eur#%e! securi7t
,0,
*
U!ii !$isti i ,trate#iei Europene de ,ecuritate
su)ere7 !ecesitte crerii u!ui !#u cdru i!stituti#!$
eur#%e!' i! 6sur s si)ure %u!ere i! %rctic strte)iei
si' 6i $es' "iit#ru$ui c#!ce%t strte)ic*
,0,
9isiu!i$e 6i$itre rec$6te de ,trate#ia de ,ecuritate Europeana
su)ere7 !ecesitte c si &8#rte$e r6te eur#%e!e s #%ere7e %r#)resi"
i! cdru$ u!ui c#!8$ict de 6re i!te!sitte' i!ce%!d cu s%ecte$e s%eci8ice
di%$#6tiei %re"e!ti"e' %! $ u! 6#6e!t i! cre des8s#r #%ertii
6i$itre r#(uste' #riu!de i! $u6e' c#$# u!de i!terese$e u!iu!ii # "#r cere*
20,
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
Ast8e$' se su)ere7 crere u!ui C#!si$iu de Securitte
$ UEJEUSC +cre r %ute i!c#r%#r ctu$u$ PSCJCOPS si
cre r 8i 6e!it s ecBi$i(re7e e8icie!t i!ter"e!tiei cu
$e)iti6itte %#$itic' 8ii!d res%#!s(i$ tt %e!tru s%ecte$e
ci"i$e' ct si %e!tru ce$e 6i$itre $e securittii' si)ur!d
directi#!ri$e )e!er$e strte)ice si c#!tr#$u$ %#$itic $
#%ertii$#r c#!duse de UE i! situtii de cri7-' u!ei A)e!tii
I!ter!e de SecuritteJO#6e$!d SecuritQ A)e!cQJEUOSA
+6e!it s si)ure securitte i! i!teri#ru$ c#!ti!e!tu$ui
eur#%e! si s i!$ture (ir#crti s%eci8ic i!stitutii$#r !ti#!$e
i! d#6e!iu- si u!ei A)e!tii de I!8#r6tii %e!tru C#6(tere
Ter#ris6u$uiJEU C#u!ter1Terr#ris6 A)e!cQJEUCTIA' c s
8#$#si6 d#r cte" e@e6%$e*
C#!ce%tu$ %ri"i!d %rre c#6u!Jc#$ecti" r tre(ui
scBi6(tN c#!ce%te$e %ri"i!d i!te)ritte terit#ri$ si
6e!ti!ere %#$itici$#r de 8r#!tier s%eci8ic !ti#!$e r tre(ui
(#rdte %ri! $te %ris6e' de#rece ce$e ctu$e !u 6i %#t
e@%$ic su8icie!t 6isiu!i$e de %rre securittii c#$ecti"e* U!
!#u c#!ce%t strte)ic %ri"i!d securitte eur#%e! c#6u!
este !ecesr %e!tru %rre i!8rstructurii eur#%e!e critice'
cu6 r 8i surse$e %r#duct#re de e!er)ie' $i6e!te$e' s!tte
%#%u$tiei' %r#duse$e si ce!tre$e IT' siste6e$e de tr!s%#rt etc*'
%rre cre tre(uie s 8ie tr!s!ti#!$' %r#8esi#!$i7t si
r6#!i7t su( s%ectu$ $i6(?u$ui' i!struirii' e@ercitii$#r si $
d#ctri!ei* I! cest se!s' # %#$itic de securitte si %rre
eur#%e! " tre(ui s ur6resc' i! %ri!ci%$' d#u #(iecti"e
6?#re %e!tru %$!i8icre 8#rte$#r !)?te i! i!de%$i!ire
!#u$ui ti% de 6isiu!i' si !u6e' crestere c!titti" 8#rte$#r
8#rte (i!e ecBi%te' i!struite si dec"t s%ri?i!ite i! tetre si
de7"#$tre $t#r 8#rte cre s 8ie i! 6sur s se !)?e7e i!
6isiu!i de 6ic i!te!sitte' 6isiu!i u$teri#re %ri6ei cte)#rii'
s cu6 su!t ce$e !)?te i! 6isiu!i de 6e!ti!ere %cii*
Necesitte re$i7rii r%ide e8iccittii 6i$itre
eur#%e!e rec$6 u! c#!ce%t si # ctiu!e disti!ct %e!tru
dec$!sre u!ui %r#ces de tr!s8#r6re 8#rtei eur#%e!e +$
!i"e$u$ stte$#r 6e6(re siJsu $ !i"e$ eur#%e!-' si6i$r ce$ui
202
Ioan CRCIUN
ce se %etrece i! NATO i! 6#6e!tu$ de 8t' u!#r siste6e de
c%citti e$ectr#!ice %e!tru c#!ducere #%ertii$#r +de ti%u$
European Net.or( Enablin# Capabilit-?ENEC-' i! 6sur s
i!te)re7e 8#rte$e eur#%e!e de securitte si %rre' u! c#!ce%t
s%eci8ic eur#%e! %ri"i!d i!ter#%er(i$itte si st!drdi7re'
# (7 %r#%rie de dte %e!tru )e!erre 8#rte$#r %e!tru #%ertii
c#!duse de UE' i! cre s 8ie i!c$use si stte$e !e6e6(re UE
cre isi 6!i8est dis%#!i(i$itte de %rtici% $ cest ti% de
#%ertii*
Este i6%#rt!t de su($i!it 8%tu$ c' s cu6 #(ser"
direct#ru$ )e!er$ $ EU9S' )e!er$u$ Ee!1Pu$ PerrucBe
,02
'
participarea la operatii a co"pensat intr;o pri"a etapa lipsa
unor docu"ente de re!erinta* precu" o Carta Alba a Apararii
sau o doctrina strate#ica a UE* contribuind la dezvoltarea unei
culturi strate#ice in cadrul UE* Asdr' %rtici%re cti"
R#6!iei $ #%ertii$e PESA %re7i!t si (e!e8iciu$ su%$i6e!tr
de i!susire cestei cu$turi strte)ice' 8$t i! stdiu
e6(ri#!r*
I! #rice c7' " 8i !ecesr e$(#rre u!ui concept
strate#ic de plani!icare a apararii UE' i! sc#%u$ r6#!i7rii si
c##rd#!rii cic$uri$#r de %$!i8icre $e stte$#r 6e6(re*
Pe!tru cest tre(uie de8i!ite 6isiu!i$e PESA
c#res%u!7t#re !i"e$u$ui de 6(itie st(i$it de ,trate#ia de
,ecuritate Europeana si cu%ri!se i! Trttu$ C#!stituti#!$
+"isiuni etersber# e@ti!se' %$us %rre terit#riu$ui !ti#!$
$ stte$#r 6e6(re c$u7 de s#$idritte si ce de %rre
reci%r#c-' i6%reu! cu # $ist det$it de ti%uri de #%ertii
6i$itre c#res%u!7t#re cest#r 6isiu!i +de $ di%$#6ti
%rrii %! $ 6isiu!i de %re"e!ire tcuri$#r ter#riste'
e"e!tu$ cu AD9' #riu!de i! $u6e-
,00
*
,02
I! cdru$ %re$e)erii s$e i! 8t !#u$ui su(c#6itet %e!tru securitte si
%rre $ Pr$6e!tu$ui Eur#%e! +22 iu$ie *c*-*
,00
9isiu!e i!8#r6t des%re d#cu6e!tu$ MApararea Europeana.
ropunere pentru o Carta Alba' cre ide!ti8ic ce$e 6i %r#((i$e sce!rii
)e!erice %ri"i!d ti%u$ de cri7e cu cre UE s1r %ute c#!8ru!t i!
) revenirea con!lictelor i "ana#e"entul crizelor
200
III
CONTRIBUTIA ROMANIEI
LA PREENIREA CONFLICTELOR
SI MANA!EMENTUL CRIZELOR
F'n*amentele (re-enirii con+lictelor
si mana,ement'l'i cri)elor in -i)i'ne romaneasca
I! st(i$ire cdru$ui )e!er$ $ )esti#!rii cri7e$#r'
de8i!ire c#!ce%te$#r de cri7 si )esti#!re cri7e$#r #cu%
u! $#c i6%#rt!t* I! %re7e!t' i! $itertur r#6!esc de
s%eci$itte !u e@ist de8i!itii u!!i6 cce%tte $e cest#r
c#!ce%te* I!tr1# cce%tiu!e 8#rte $r)' %ri! cri7 se i!te$e)e
# situtie !ti#!$ su i!ter!ti#!$ i! c#!te@tu$ crei se
cree7 # 6e!i!tre $ dres "$#ri$#r' i!terese$#r su
#(iecti"e$#r %ri#ritre $e %rti$#r i6%$icte* E@ist u! )rd
6re de su(iecti"is6 i! %reciere u!ei situtii de cri7 de
ctre ct#rii i6%$icti +# situtie de cri7 %e!tru u! di! %rti
%#te s 8ie %erce%ut $t8e$ de ctre ce$$t %rte-*
Festi#!re cri7e$#r i6%$ic' i! se!s $r)' #r)!i7re
r!?6e!te$#r si 6suri$#r cre isi %r#%u!:
1 s duc situti de cri7 su( c#!tr#$u$ )esti#!ri$#r
cri7eiN
1 s %er6it )esti#!ri$#r cri7ei c' i! ur6 ctiu!i$#r
i!tre%ri!se' s %#t 6#de$ e"#$uti cestei si s
# c#!duc s%re # s#$uti#!re cce%t(i$*
Aceste %r#ceduri si cti"itti c#%er # )6 8#rte
$r) de 6suri' i!ce%!d cu #(ti!ere i!8#r6tii$#r si
e$(#rre e"$uri$#r' st(i$ire #(iecti"e$#r' e$(#rre
ur6t#re$e d#u dece!ii si des%re r%#rtu$ Ve!us(er) cu %ri"ire $
de7"#$tre u!ui &PESA strte)ic*
204
Ioan CRCIUN
#%tiu!i$#r cti#!$e si c#6%rre cest#r' i6%$e6e!tre
#%tiu!i$#r si ter6i!!d cu !$i7 si !tici%re %#si(i$e$#r
rectii $e %rtii d"erse*
I! cce%tiu!e r#6!esc' i! 8u!ctie de cu7e$e cre $e
)e!ere7' cri7e$e %#t 8i ec#!#6ice' %#$itice' 6i$itre'
ec#$#)ice' s#ci$e etc* su %#t re%re7e!t # i6(i!re 6i
6u$t#r cu7e*
I! %ri!ci%iu' situtii$e de cri7 i! s8er )e#%#$itic di!
s%tiu$ R#6!iei %#t 8i 8"#ri7te tt de 8ct#ri e@ter!i' ct si
de 8ct#ri i!ter!i*
Di!tre 8ct#rii e@ter!i %#t 8i 6i!titi:
1 des8surre c#!8$icte$#r 6i$itre 7#!$e #ri )e!erre si
6e!ti!ere de te!siu!i i! s%tii$e %r#%ite R#6!iei'
situtii cre c#!ce!tre7 te!ti #%i!iei %u($ice
6#!di$eN
1 i!ruttire re$tii$#r %#$itice si di%$#6tice cu u!e$e
stteN
1 ctiu!i$e u!#r stte su #r)!is6e i!ter!ti#!$e de
8#rt i!c$udere R#6!iei i! s8er $#r de i!8$ue!t'
c#!seci!t %#7itiei )e#strte)ice %e cre # re'
%#si(i$itti$#r 6u$ti%$e de 8i # (u! %it de des8cere
#ri s%tiu de i!"estitii re!t(i$eN
1 i!stituire de ctre #r)!i7tii$e i!ter!ti#!$e u!#r
6suri de e6(r)# %e!tru tri $e)te de R#6!i %ri!
scBi6(uri c#6erci$e i6%#rt!te' cr#r i!treru%ere
%#te %r#"#c i!se6!te %ierderi si seri#se dis8u!ctii
ec#!#6iceN
1 %r#$i8erre te!di!te$#r re"i7i#!iste si !e)re su
!erecu!#stere trtte$#r %ri! cre su!t st(i$ite
ctu$e$e 8r#!tiereN
1 e"#$uti i!cert %r#cese$#r de6#crtice di! tri "eci!e
su %r#%ite R#6!iei' #ri "e!ire $ %utere i! ceste
tri u!#r 8#r6tiu!i %#$itice e@tre6iste' !ti#!$iste'
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
205
cu "dite i!te!tii de i!8$ue!t s%tiu$ )e#)r8ic di!
ce!tru$ si estu$ Eur#%eiN
1 re$i7re u!#r $i!te 7#!$e' %#$itice' 6i$itre su
ec#!#6ice' de $ cre R#6!i este e@ce%tt' si cre'
i! "iit#r' r %ute c#!tri(ui $ i!ruttire re$tii$#r cu
"eci!iiN
1 $i6e!tre rti8ici$ u!#r (!uite te!siu!i i!tre
cette!ii R#6!iei i! cee ce %ri"este 6i!#ritti$e
!ti#!$eN
1 #8e!si" ct#$icis6u$ui si is$6is6u$ui i! 7#!e$e u!de
%red#6i!!t este e$e6e!tu$ trditi#!$ #rt#d#@*
Di! 6u$titudi!e 8ct#ri$#r i!ter!i' !e "#6 #%ri d#r $
cei cu # c#!tri(utie 6i 6re $ dec$!sre situtii$#r de cri7:
1 dec$i!u$ ec#!#6iei !ti#!$e si i!ruttire c#!ditii$#r
de "it $e %#%u$tiei' i! c#6%rtie cu situti di!
tri$e de7"#$tteN
1 %ierdere c#!tr#$u$ui sttu$ui su%r resurse$#r
e!er)eticeN
1 er#dre #r)!is6u$ui s#ci$ c ur6re de%recierii
criteriu$ui de "$#ri !ti#!$eN
1 de"$#ri7re 6#!edei !ti#!$e si crestere
!ec#!tr#$t i!8$tieiN
1 reducere !i"e$u$ui si)ur!tei ci"ice c ur6re
cresterii cri6i!$ittii' i!tr1u! rit6 )reu de c#!tr#$t de
#r)!e$e de #rdi!eN
1 $i%s de 8er6itte i! %$icre $e)ii' 6!i8estt de
i!stitutii$e 8u!d6e!t$e $e sttu$uiN
1 !ec#!c#rd!t di!tre %eric#$u$ s#ci$ $ i!8rctiu!i$#r
c#6ise si s!ctiu!i$e %re"7ute de $e)is$tieN
1 crere de c%it$ %#$itic di! c#!8$icte de 6u!c
e@iste!te i! di"erse re)ii #ri s#cietti c#6erci$eN
1 c#$(#rre de8icitr i!tre i!stitutii$e cu tri(utii i!
d#6e!iu$ securittii !ti#!$e' i!de#se(i $ !i"e$ $#c$'
206
Ioan CRCIUN
%recu6 si i!tre u!itti$e terit#ri$e i! cre se 6!i8est
i!t#$er!t si %ri6e7 #r)#$ii$e %ers#!$eN
1 i!cercre de cre c#!8u7ie si !esi)ur!t i!
structuri$e cu tri(utii i! d#6e!iu$ %rrii' si)ur!tei
!ti#!$e si #rdi!ii %u($ice' %e!tru 8i 6i us#r de
i!8$ue!tt de 8ct#ru$ %#$itic*
O s#$utie %#si(i$ i! (#rdre 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r
este c#!sidert d#%tre u!#r %ri!ci%ii )e!er$ "$(i$e cre
s 8ie 8u!d6e!tte %e ur6t#re$e re)u$i:
1 cri7e$e su!t i!e"it(i$eN
1 )esti#!re cri7e$#r tre(uie %$!i8ict' i! se!su$ c
!u6ite %r#ceduri %#t 8i c#!"e!ite !tici%t si %$icte
i! 6#6e!tu$ %ritiei cri7eiN
1 )esti#!re cri7ei 8ce %rte i!te)r!t di!
res%#!s(i$itte 8iecrui )esti#!r*
Festi#!re e8ecti" #ricrui ti% de cri7 de%i!de'
i!tr1# 6sur i6%#rt!t' de e8icie!t $e)turi$#r st(i$ite tt
i! i!teri#ru$ #r)!i7tiei res%ecti"e' ct si cu )ru%uri$e
i!tereste di! e@teri#r +6#du$ i! cre # cri7 este trtt de $
de(utu$ ei %#te su)er dc cest " dur' de e@e6%$u' d#r
# s%t6! su " %r#duce u$teri#r %)u(e %e!tru 6i 6u$ti
!i-*
Conceptul strate#ic $ $i!tei' %e cre tre(uie s !i1$
i!susi6 si s1$ %$ic6 i! c$itte !#str de 6e6(ru NATO'
ide!ti8ic %r#cesu$ de )esti#!re cri7e$#r c # 6isiu!e
8u!d6e!t$' cre #($i) t#te stte$e 6e6(re' i! c#!8#r6itte
cu rt* / $ Tratatului de la 2as/in#ton' s c#!tri(uie e8icie!t
$ %re"e!ire c#!8$icte$#r si s se !)?e7e cti" i!
6!)e6e!tu$ cri7e$#r*
I!s %e!tru (#rdre c#res%u!7t#re %re"e!irii
cri7e$#r' i! 6!)e6e!tu$ cest#r R#6!i tre(uie s ti!
c#!t si de 8%tu$ c este 6e6(r si $t#r #r)!i7tii
i!ter!ti#!$e +Or)!i7tiei Ntiu!i$#r U!ite' OSCE-' este u!
c!didt seri#s %e!tru d6itere i! U!iu!e Eur#%e! si este'
20/
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
de se6e!e' %rte u!#r r!?6e!te re)i#!$e de securitte'
t#te ceste tr)!d %e!tru tr !#str res%#!s(i$itti
i6%#rt!te i! d#6e!iu$ 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r si %re"e!irii
c#!8$icte$#r*
De se6e!e' %e!tru (#rdre c#res%u!7t#re
%re"e!irii cri7e$#r' 6!)e6e!tu$ cest#r !ecesit de7"#$tre
si %rcur)ere' i! 6#d discret' dr 8er6' u!#r et%e i!
%r#cesu$ de rs%u!s $ cri7e* Acest tre(uie s 8ie susti!ut de
structuri dec"te de 6!)e6e!t $ cri7e$#r' de %r#ceduri si
r!?6e!te' %recu6 si de c%(i$itti 6i$itre e8icie!te i!
i!tre) s%ectru$ de circu6st!te i6%re"i7i(i$e*
Contrib'tia Romaniei la (re-enirea con+lictelor
si mana,ement'l cri)elor
E"#$uti 6ediu$ui de securitte cu!#scut %r#8u!de
tr!s8#r6ri %ri! $r)ire ce$#r d#u #r)!i7tii i!ter!ti#!$e'
NATO si UE' %recu6 si %ri! redi6e!si#!re si rec#!siderre
r#$u$ui si $#cu$ui cest#r i! ec#!#6i si 6!)e6e!tu$
securittii si st(i$ittii re)i#!$e si )$#($e* Securitte si
st(i$itte i!ter!ti#!$ !u 6i %#t 8i c#!siderte %!?u$
e@c$usi" u!#r stte si !u se 6i $i6ite7 $ u! !u6r restr!s
de %r#($e6e' %recu6 r7(#iu$ si %ce* Aceste c#!stituie
%re#cu%re #r)!i7tii$#r i!ter!ti#!$e si u!#r ct#ri stt$i
si !#!stt$i cre i6%rtsesc "$#ri si ide$uri c#6u!e*
I! c#!ditii$e 8"#r(i$e %r#cesu$ui )e!er$ de i!te)rre'
e"ide!tite de de6ersuri$e %e!tru edi8icre u!ei !#i rBitecturi
de securitte si de ree"$ure re$tii$#r di!tre stte si
c#!scrre di$#)u$ui %#$itic si %rte!eritu$ui c e$e6e!te
ese!ti$e $e s#$uti#!rii situtii$#r se!si(i$e' sist6 $
recrudesce!t 6e!i!tri$#r si6etrice* I!tre ceste'
!e#ter#ris6u$ c%t "$e!te )$#($e %ri! )rdu$ t#t 6i i!$t
de %ericu$#7itte si ri s de 6!i8estre' ir' $turi de cri6
202
Ioan CRCIUN
#r)!i7t si de %r#$i8erre r6e$#r de distru)ere i! 6s'
c#!stituie # 6e!i!tre 6?#r $ securitte re)i#!$ si
)$#($*
Persiste!t i! c#!ti!ure u!#r 7#!e i!st(i$e di! %u!ct
de "edere $ securittii' 8"#ri7t de e@iste!t u!#r re)i6uri
%#$itice dictt#ri$e si )re8t %e d!cire u!#r i!e)$itti
s#ci#1ec#!#6ice' deter6i! cti"re u!#r cri7e $te!te si
)e!erre $t#r !#i' cu i6%ct $#c$ si re)i#!$* Aceste stri de
$ucruri' c#r#(#rte cu !#i$e 6e!i!tri si %r#"#cri' re$e"
situtii de cri7 %e cre c#6u!itte i!ter!ti#!$ si' i! 6#d
%rticu$r' A$i!t N#rd1At$!tic $e ide!ti8ic' !$i7e7'
6#!it#ri7e7* I! cest c#!te@t' su!t de7"#$tte strte)ii'
6#d$itti' c%citti si i!stru6e!te dec"te %e!tru si)urre
u!ui 6!)e6e!t e8icie!t $ cest#r*
Di! cest %ers%ecti"' R#6!i cti#!e7 c u!
ct#r stt$ i6%#rt!t' "!d i! ce$si ti6% sttutu$ de 6e6(ru
$ Or)!i7tiei Ntiu!i$#r U!ite' C#!si$iu$ui Eur#%ei'
NATO si u!ui !u6r de $te #r)!i7tii i!ter!ti#!$e* Este'
de se6e!e' u! %r#6#t#r cti" $ c##%errii re)i#!$e %ri!
%rtici%re $ # serie de #r)!i7tii su )ru%ri re)i#!$e'
%recu6 Or)!i7ti de C##%erre Ec#!#6ic $ 9re Ne)r
+OCE9N-' I!ititi" Ce!tr$ Eur#%e! +ICE-' K#! Ce!tr$
Eur#%e! de Li(er ScBi6( +CEATA-' Pr#cesu$ de C##%erre
Stte$#r di! Sud1Estu$ Eur#%ei +SEECP-' Pr#cesu$
R#Qu6#!t' I!ititi" de C##%erre Sud1Est Eur#%e!
+SECI-' Pctu$ de St(i$itte %e!tru Eur#% de Sud1Est*
R#6!i se 8$ i!tr1u! stdiu "!st $ %r#cesu$ui de
re7#$"re tutur#r s%ecte$#r $e)te de re$tii$e cu "eci!ii' %e
(7 dre%tu$ui i!ter!ti#!$' si s1 i6%$ict i!tr1# rete de
c#rduri tri$ter$e cu "eci!ii' 6e!ite si)ur %ce si
st(i$itte i! Eur#% Ce!tr$ si de Sud1Est*
I! cest c#!te@t' i! iu!ie 2000' R#6!i si Ucri! u
se6!t u! trtt %ri"i!d re)i6u$ 8r#!tierei de stt si u c7ut de
c#rd s c#!ti!ue !e)#cieri$e %e!tru )si # s#$utie reci%r#c
20.
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
cce%t(i$ %e!tru de$i6itre %$t#u$ui c#!ti!e!t$* De
se6e!e' re$tii$e R#6!iei cu Aederti Rus s1u
i6(u!ttit si6tit#r' i! iu$ie 2000 8ii!d se6!t u! trtt
(i$ter$ de %riete!ie si c##%erre*
R#6!i c#!ti!ut s1si de7"#$te re$tii$e cu
Re%u($ic 9#$d#" %ri! %r#%u!ere u!ui Prte!erit %e!tru
Eur#%' ir re$tii$e ec#!#6ice cu A#st Re%u($ic Iu)#s$"
9ced#!iei +AWRO9-' B#s!i si Oerte)#"i! si Cr#ti u
8#st i6(u!ttite*
I! ti6%u$ c#!8$ictu$ui di! S#s#"#' %#7iti R#6!iei
"ut i! "edere susti!ere securittii si st(i$ittii $ !i"e$
re)i#!$ si eur#%e!* Acest %#7itie 8#st susti!ut si i!
cdru$ Pctu$ui de St(i$itte %e!tru Eur#% de Sud1Est si i!
cee ce %ri"este s%ri?i!u$ c#rdt e8#rturi$#r UE si NATO de
i!te)r tri$e 8#stei 8edertii iu)#s$"e i! siste6u$ %red#6i!!t
de "$#ri eur#%e!e* O(iecti"e si %ri!ci%ii si6i$re u 8#st
%r#6#"te i! ti6%u$ Presedi!tiei R#6!iei SEECP +6rtie
,... 6rtie 2000-' %recu6 si %e %eri#d Presedi!tiei
R#6!iei OSCE' i! 200,*
R#6!i c#!ti!ut s %$ice s!ctiu!i$e i!ter!ti#!$e
si 6suri$e restricti"e i6%use de Ntiu!i$e U!ite' U!iu!e
Eur#%e!' OSCE si $te$e' re7u$tte di! Acordul de la
2assenaar privind controlul e:porturilor de ar"e
conventionale si de produse cu dubla utilizare*
I! cest c#!te@t' R#6!i' c#!sec"e!t #%tiu!i$#r
%#$itice dec$rte' %rtici% i! 6#d cti" $ s#$uti#!re cri7e$#r
6?#re s%eci8ice i!ce%utu$ui de 6i$e!iu' i!c$usi" $ c6%!i
!titer#rist* I!c de $ dec$!sre r7(#iu$ui i6%#tri"
ter#ris6u$ui' i! 200,' R#6!i si r6t s u cti#!t c
6e6(ru de !acto si i! %re7e!t de &ure $ $i!tei' !)?!d i!
c#$iti !titer#rist e8ecti"e si 6i?$#ce i6%#rt!te*
Prtici%re Ar6tei r#6!e $ #%ertiu!i i! s%ri?i!u$
%cii este u! $t e$e6e!t cre su($i!i7 "i(i$itte
#r)!is6u$ui 6i$itr r#6!esc i! %$! i!ter!ti#!$*
240
Ioan CRCIUN
Re7u$tte$e si %recieri$e %rte!eri$#r de c#$itie $ dres
%r#8esi#!$is6u$ui si de"#t6e!tu$ui 6i$itri$#r r#6!i'
d#"edite %e ti6%u$ i!de%$i!irii 6isiu!i$#r %e tetre$e de #%ertii
di! Ir> si A8)!ist!' c#!stituie !u !u6i e$e6e!te de
stis8ctie' ci si d#"e7i $e !)?6e!tu$ui %$e!r si t#t$ $ trii
!#stre $ e8#rturi$e c#6u!ittii i!ter!ti#!$e %e!tru
c#6(tere 6e!i!tri$#r si %r#"#cri$#r i!ce%utu$ui de
6i$e!iu*
I!ce%!d di! !u$ ,..,' R#6!i %rtici%t $ 6i
6u$te #%ertiu!i de cest ti%' res%ecti" i! IAORJ SAOR
c#!duse de NATO i! B#s!i si Oerte)#"i! +200 6i$itri-'
ALBA si 9APE i! A$(!i +u! %#$itist-' UN9IS i! S#s#"#
+46 de %#$itisti' 4 e@%erti ci"i$i' u! #8iter de $e)tur-* T#t#dt'
R#6!i %rtici%t $ 6isiu!i$e de %#$itie $e U!iu!ii
Eur#%e!e +EUP9-' si u$teri#r' $ 6isiu!e ALTOEA di!
B#s!i si Oerte)#"i! si $ #%ertiu!e 6i$itr CONCORDIA
U!iu!ii Eur#%e!e di! 9ced#!i*
C#6isi Eur#%e! %recit
,04
dre%t c#!sider(i$e
e8#rturi$e 8cute de R#6!i %e!tru susti!e 6isiu!i$e
i!ter!ti#!$e de 6e!ti!ere %cii* Ast8e$' R#6!i
c#!tri(uit cu tru%e $ A#rt I!ter!ti#!$ de Asiste!t %e!tru
Securitte si $ #%ertiu!i$e ENDURINF AREEDO9 di!
A8)!ist! si Ir>* T#t#dt' R#6!i %rtici%t si $ # serie
de #%ertiu!i de 6e!ti!ere %cii si de #(ser"re $e ONU'
SAOR' SAOR si OSCE*
Cu!tu6u$ 8#rte$#r ce %#t 8i !)?te i! 6isiu!i de
6e!ti!ere %cii este re$e"!t %e!tru credi(i$itte ctiu!ii
6i$itre R#6!iei i! 8r )r!ite$#r: %tru (t$i#!e de
i!8!terie' u! (t$i#! de )e!iu' u! s%it$ 6i$itr de c6%!ie si
$te su(u!itti $u%tt#re si de si)urre*
,04
Eur#%e! C#66issi#!' @AAD Re#ular Report on Ro"aniaSs pro#ress
to.ards accession' Brusse$s' 5 !#ie6(rie 2000' $:
B t t %:J J LLL* i !8# e u r# % *r # J d# cs J 2000 V 20Re ) u $ r V20R e %# r tV20#!V 2 0 R#
6! i s V P r# )ressV 20T#L r ds V 20A c cessi#!*%d8*
24,
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
Pe!tru R#6!i' %eri#d 200412005 8#st u!
s%eci$' certitudi!i$#r: %$t8#r6 %$uridi6e!si#!$
re%re7e!tt de 6!dtu$ de 6e6(ru $es i! C#!si$iu$ de
Securitte' #(ti!ere c$ittii de 6e6(ru NATO' se6!re
Trttu$ui de Aderre $ UE i! 2005' Presedi!ti di! 2004
ce$ui 6i i6%#rt!t 8#r6t de c##%erre %#$itic sud1est
eur#%e! SEECP* T#te ceste su!t de !tur %$s
R#6!i $ c#!8$ue!t ce$#r 6i i6%#rt!te %r#cese de %e
sce! %#$itic eur#%e! si )$#($*
Romania si Or,ani)atia Nati'nilor Unite
Desi d#ri!t R#6!iei de 8ce %rte di! ONU 8#st
e@%ri6t #8ici$ i!c di! ,.46' derre !#str 8#st ($#ct
%! i! ,.55* L ,4 dece6(rie ,.55' Adu!re Fe!er$
ONU decis' %ri! re7#$uti !r* ..5+D-' %ri6ire R#6!iei i!
ONU' $turi de $te ,5 stte*
I!c de $ %ri6ire s i! cdru$ ONU' R#6!i
%rtici%t cti" i!tr1# serie de c#6itete' #r)!e si %r#)r6e
deru$te de #r)!i7ti 6#!di$ i! d#6e!iu$ %re"e!irii si
s#$uti#!rii %s!ice c#!8$icte$#r* Pri!tre #r)!is6e$e ONU i!
cre cti"itte R#6!iei este re6rc(i$ se !u6r:
C#!8eri!t su%r De7r6rii +cu sediu$ $ Fe!e"-' C#6itetu$
%e!tru 8#$#sire %s!ic s%tiu$ui e@trt6#s8eric' C#6itetu$
s%eci$ %e!tru #%ertiu!i$e ONU de 6e!ti!ere %cii'
C#6itetu$ ad;/oc %e!tru Oce!u$ I!di!' C#6itetu$ %e!tru
I!8#r6tii' C#!8eri!t %e!tru De7r6re' C#6itetu$ %e!tru
e$i6i!re discri6i!rii rsi$e' C#6itetu$ %e!tru dre%turi$e
ec#!#6ice' s#ci$e si cu$tur$e' C#6isi de Dre%t I!ter!ti#!$'
C#6itetu$ ONU %e!tru Pr#)r6e si C##rd#!re' C#6itetu$
%e!tru %r#($e6e d6i!istrti"e si (u)etre +ACAB^-' C#6isi
Ec#!#6ic ONU %e!tru Eur#%' Su(c#6isi %e!tru
%re"e!ire discri6i!rii si %r#tecti 6i!#ritti$#r' C#6isi
242
Ioan CRCIUN
ONU %e!tru dr#)uri' C#6isi ONU %e!tru Eustiti Pe!$'
Pr#)r6u$ Ntiu!i$#r U!ite %e!tru 9ediu$ I!c#!?urt#r*
R#6!i' %ri! %re7e!t s i! di8erite #r)!e $e ONU'
re %#si(i$itte de %rtici% $ %r#cesu$ deci7i#!$ di! cdru$
#r)!i7tiei 6#!di$e' cu i!8$ue!te su%r situtiei
i!ter!ti#!$e $ !i"e$ )$#($ si i! 7#!e )e#)r8ice
%r#%ite* De se6e!e' %rtici%re R#6!iei $ #%ertiu!i
ONU de 6e!ti!ere %cii +"e7i !e@ 4- e"ide!tit e8icie!t
Ar6tei r#6!e si dis%#!i(i$itte %#$itic R#6!iei de se
i6%$ic i! cti"itti 6i$itre 6u$ti!ti#!$e %e!tru 6e!ti!ere
st(i$ittii i!ter!ti#!$e' 6!)e6e!tu$ cri7e$#r si %re"e!ire
c#!8$icte$#r*
ONU re%re7i!t t#t#dt' %ri! 6u$ti%$e$e s$e
#r)!is6e s%eci$i7te di! R#6!i' # surs de susti!ere
e8#rturi$#r trii !#stre' i!tr1# %eri#d de tr!s8#r6ri s#ci$e
si ec#!#6ice de8i!it#rii*
I! cee ce %ri"este r%#rtre $ %ri#ritti$e de 6@i6
ctu$itte $e ONU' R#6!i se $tur e8#rturi$#r )e!er$e de
)si 8#r6u$e e8icie!te %e!tru re8#r6re siste6u$ui
Ntiu!i$#r U!ite* A!u$ 2005 re%re7e!tt # et%1cBeie de
crist$i7re %r#ducti" te!di!te$#r i!re)istrte i! d#6e!iu si'
t#t#dt' de #%tiu!e* L 2 dece6(rie 2004' 8#st %re7e!tt
R%#rtu$ P!e$u$ui %ers#!$itti$#r e6i!e!te %ri"i!d
6e!i!tri$e' %r#"#cri$e si re8#r6 ONU' c#!ti!!d 6%$e
rec#6!dri i! directi d%trii #r)!i7tiei $ c#!te@tu$
i!ter!ti#!$ $ i!ce%utu$ui de 6i$e!iu' 6rct de # di!6ic si
# c#6%$e@itte 8r %recede!t* R#6!i %rtici% cti" $
%r#cesu$ de c#!su$tri dec$!st # dt cu %u($icre r%#rtu$ui*
De se6e!e' R#6!i ur6reste cu te!tie e"#$utii$e
c#!ce%tu$e $e #%ertiu!i$#r de 6e!ti!ere %cii' i! "edere
i!te!si8icrii si di"ersi8icrii i6%$icrii ei i! ceste #%ertiu!i*
Ast8e$' R#6!i 8i)ure7 i! )ru%u$ de stte cre u 6!i8estt
dis%#!i(i$itte de %rtici% $ r!?6e!te$e stand;b- $e
ONU' "!d c #(iecti" crestere #%erti"ittii i!ter"e!tiei
240
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
ONU i! situtii de c#!8$ict si ur)e!te u6!itre* I! ce$si
c#!te@t' este de 6e!ti#!t c R#6!i si)urt' i! 2005'
Presedi!ti C#6itetu$ui Direct#r SOIRBRIF* I! cest
c$itte' (e!e8icii!d si de sttutu$ de 6e6(ru $es $ C#!si$iu$ui
de Securitte' R#6!i cti#!t %e!tru cce!ture
di6e!siu!ii de c##%erre #%erti#!$ ONU1SOIRBRIF' i!
"edere cresterii c%citti$#r de rs%u!s r%id si i!te)rt $
e"#$utii$e situtii$#r di! 7#!e$e de i!teres*
De $ i!trre i! #r)!i7ti 6#!di$' i! ,.55'
R#6!i deti!ut trei 6!dte i! C#!si$iu$ de Securitte:
,.62' ,./61,.//' ,..01,..,*
I! %eri#d i!urie 2004 1 dece6(rie 2005' R#6!i
e@ercitt ce$ de1$ %tru$e 6!dt de 6e6(ru !e%er6!e!t $
C#!si$iu$ui de Securitte $ ONU' %ri!ci%$u$ #r)!is6 di!
cdru$ #r)!i7tiei 6#!di$e cu tri(utii i! 6e!ti!ere %cii si
securittii i!ter!ti#!$e*
I! c$itte de 6e6(ru !e%er6!e!t +$es- $ C#!si$iu$ui
de Securitte +CS-' tr !#str si1 %r#%us c $i!ie %ri!ci%$
de c#!duit c#ere!t %resttiei i! cdru$ cestui #r)!is6 si
c#!s#$idre %r#8i$u$ui R#6!iei c %rte!er res%#!s(i$ si
e8icie!t $ structuri$#r eur#%e!e si eur#t$!tice*
De6ersuri$e de c#!s#$idre si 8ir6re %r#8i$u$ui
eur#%e! $ R#6!iei u tre(uit s "$#ri8ice tt %#te!ti$u$ de
c#!"er)e!t %ri#ritti$#r UE cu ce$e $e CS' ct si
#%#rtu!itti$e #8erite de i!ssi )e!d c#!si$iu$ui' %ri!
%r#6#"re u!ei (#rdri %r)6tice si c#!structi"e
d#sre$#r eur#%e!e +tr !#str 8ii!d u! %rte!er de i!credere
si 8ur!i7#r de e@%erti7 i! s#$uti#!re %s!ic c#!8$icte$#r i!
%r#@i6itte )e#)r8ic: B$c!ii de Vest' Cuc7' Ci%ru-*
9!dtu$ de 6e6(ru !e%er6!e!t i! C#!si$iu$ de
Securitte' #(ti!ut de R#6!i i!tr1# %eri#d de#se(it de
di!6ic' cu e"#$utii deter6i!!te %e!tru desti!u$ su
eur#%e! si eur#t$!tic' %resu%us res%#!s(i$itti s%#rite i!
d#6e!iu$ %cii si securittii 6#!di$e si #8erit #%#rtu!itti
244
Ioan CRCIUN
de#se(ite de di$#) si c#!$ucrre cu ce$e$$te stte %rte!ere*
R#6!i 8ructi8ict i! cest e@ercitiu %#$itic si di%$#6tic
c#6%$e@ e@%erie!t d#(!dit %ri! %rtici%re $ #%ertiu!i$e
de %ce $e ONU si $ ctiu!i$e i!ter!ti#!$e %e!tru si)urre
st(i$ittii si rec#!structiei de6#crtice* T#t#dt' ctiu!e
R#6!iei i! cdru$ c#!si$iu$ui s1 (7t %e e@%erie!t deti!erii
Presedi!tiei OSCE si c#!struirii u!ei s#cietti de6#crtice'
8ct#r de st(i$itte re)i#!$ descBis %e!tru ctiu!e $ !i"e$
)$#($*
Romania si Or,ani)atia (entr' Sec'ritate
si Coo(erare in E'ro(a
OSCE re%re7i!t u! 6ec!is6 credi(i$ %e!tru
%r#6#"re di$#)u$ui' s#$idrittii' %rte!eritu$ui si
c##%errii' 8#$#si!d i!stru6e!te de %re"e!ire c#!8$icte$#r'
)esti#!re cri7e$#r si rec#!structie %#stc#!8$ict*
Sec#$u$ DDI c#!scrt 8#r6u$ &securitte eur#%e!
e)$ structuri de securitte i!terc#!ectte* I! cdru$ (#rdrii
securittii %ri! c##%erre' R#6!i' deti!!d i! 200,
Presede!ti OSCE' de%us e8#rturi su(st!ti$e %e!tru
8#$#sire %#te!ti$u$ui OSCE i! re)$e6e!tre te!siu!i$#r si
c#!8$icte$#r' %ri! i6%$icre i! ctiu!i$e OSCE i! B#s!i1
Oerte)#"i!' A$(!i' R*A* Iu)#s$"i' AWRO9 etc* O serie de
re%re7e!t!ti r#6!i u 8#st su su!t 6e6(ri i 6isiu!i$#r
OSCE su u %rtici%t c su%r"e)Bet#ri $ $e)eri*
R#6!i c#!sider deci7ii$e Su66it1u$ui OSCE de $
Ist!(u$ +,...- u! d#cu6e!t de re8eri!t %e!tru de7"#$tre si
d%tre #r)!i7tiei $ !#i$e re$itti %#$itic#16i$itre de %e
c#!ti!e!t* I! cest se!s' tr !#str s1 i6%$ict i!
!e)#cieri$e
%ri"i!d d%tre Trttu$ui CAE' c#!tr#$u$ r6e$#r 6ici si $
r66e!te$#r us#re' %recu6 si i! ce$e %ri"i!d i6(u!ttire si
de7"#$tre d#cu6e!tu$ui de $
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
245
Vie!*
Ioan CRCIUN
246
Res%#!s(i$itte si)urrii %resedi!tiei i! e@ercitiu
OSCE #8erit R#6!iei # #%#rtu!itte de#se(it de 8ir6re
c %rte!er credi(i$' # s!s de c#!tri(ui $ 8#r6re si
c#!s#$idre u!ei c#6u!itti de stte %r#s%ere si %s!ice'
(7t %e res%ectu$ "$#ri$#r de6#crtice c#6u!e*
Presedi!ti r#6! cti#!t' i! %ri!ci%$' %e!tru:
1 c#!s#$idre r#$u$ui OSCE c 8#r de di$#) %#$itic
si de c##%erre i! %r#($e6e$e securittiiN
1 s%#rire e8icie!tei OSCE i! d#6e!iu$ di%$#6tiei
%re"e!ti"e' $ )esti#!rii cri7e$#r si i! rec#!structi
%#stc#!8$ictN
1 re$i7re u!#r %r#)rese %e $i!i s#$uti#!rii
c#!8$icte$#r cre 6e!i!t st(i$itte si %ce i!
s%tiu$ eur#t$!ticN
1 i!trire c##%errii OSCE cu $te #r)!i7tii cu
tri(utii i! d#6e!iu$ securittii +ONU' NATO'
UE-*
De se6e!e' R#6!i s%ri?i! de7"#$tre
c%citti$#r cti#!$e $e OSCE' i!c$u7!d structuri$e de
rectie r%id %re"7ute $ Su66it1u$ de $ Ist!(u$* C
deti!t#re Presedi!tiei OSCE' R#6!i %rtici%t i! 6#d
direct $ !e)#cieri$e %e!tru s#$uti#!re cri7ei di! A#st
Re%u($ic Iu)#s$" 9ced#!iei si c#!sider !ecesr #
%rtici%re susti!ut si i! c#!ti!ure' de $ s%ecte$e %#$itice $
ce$e #%erti#!$e' i!c$u7!d crestere !u6ru$ui de #(ser"t#ri
OSCE i! 7#!*
Romania si Uni'nea E'ro(eana
C tr cre i!ce%ut !e)#cieri$e de derre $ UE'
R#6!i s%ri?i! deci7ii$e C#!si$iu$ui Eur#%e! de $ Oe$si!>i'
cre u st(i$it e$e6e!te$e ese!ti$e %e!tru i!8%tuire P#$iticii
Eur#%e!e de Securitte si A%rre +ESDP-* I! ce$si ti6%'
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
24/
c#!sider c de7"#$tre %#$iticii 6i!tite este de !tur s
i!tresc c%(i$itti$e UE i! cee ce %ri"este 6!)e6e!tu$
cri7e$#r*
R#6!i c#!sider c U!iu!e Eur#%e! %#sed #
serie de i!stru6e!te %#$itic#1ec#!#6ice ce ii %er6it # (#rdre
)$#($ !#i$#r ti%uri de riscuri si 6e!i!tri $ dres
securittii' i! s%eci$ i! cee ce %ri"este di%$#6ti %re"e!ti"
si s%ecte$e ci"i$e $e 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r* R#6!i re
s!s u!ic de %rtici% $ u! %r#ces de !"er)ur eur#%e!'
PESA' i!c de $ $!sre s* Acest re%re7i!t # #%#rtu!itte
de c#!tri(ui $ c#!s#$idre st(i$ittii si securittii i! s%tiu$
eur#%e! si su(re)i#!$' %ri! i!c$udere trii !#stre i!tr1u!
%r#ces c#6%$e@ de %re"e!ire si )esti#!re cri7e$#r*
I! cest c#!te@t' $e)iti6itte de6ersuri$#r !#stre este
?usti8ict' i! %ri6u$ r!d' de i!terese$e securittii !ti#!$e' ct
si de e@%erie!t cu6u$t %ri! %rtici%re $ 6isiu!i si
#%ertiu!i de s%ri?i! $ %cii i! di"erse 7#!e de c#!8$ict' i!
s%eci$ ce$e di! s%tiu$ 8#stei Iu)#s$"ii*
Pr#)rese$e i!re)istrte i! %$!u$ i6%$e6e!trii
#(iecti"e$#r su6te de ctre U!iu!e Eur#%e! $ Oe$si!>i
de8i!ire r!?6e!te$#r %ri"i!d r#$u$ stte$#r c!didte i!
cdru$ PESA si crere structuri$#r %#$itic#16i$itre di! cdru$
C#!si$iu$ui UE su!t de !tur s teste deter6i!re U!iu!ii
Eur#%e!e i! 1si su6 res%#!s(i$itti s%#rite i! d#6e!iu$
si)urrii securittii c#!ti!e!tu$ui eur#%e!* C#!tri(uti $
edi8icre %#$iticii eur#%e!e de securitte se %#te re$i7 %ri!
i6%$icre c!didti$#r tt i! 6ec!is6e$e de !$i7 si
re8$e@ie di!6icii 6ediu$ui de securitte i!ter!ti#!$'
%recu6 si i! %r#cesu$ de e"$ure c%citti$#r* O c#!ditie
!ecesr este %rtici%re stte$#r c!didte $ cti"itte
#r)!is6e$#r 6i$itre si $ su()ru%uri$e de $ucru e@iste!te $
!i"e$u$ UE* I! e)$ 6sur' este uti$ c stte$e c!didte s 8ie
i6%$icte i! cdru$ cti"itti$#r des8surte de U!iu!e
Eur#%e! i! %$! 6i$itr e@ercitii' %$ictii etc*' "!d i!
Ioan CRCIUN
242
"edere e@%erie!t cu6u$t de ctre ceste i! ur6
%rtici%rii $ st8e$ de cti"itti deru$te su( e)id ONU'
NATO su OSCE*
A"!d i! "edere1e$e6e!te$e cBeie %e cre
i6%$e6e!tre #(iecti"e$#r st(i$ite $ Oe$si!>i $e i6%u!e'
R#6!i c#!sider c##%erre eur#%e! i! d#6e!iu$
i!dustriei de %rre c "!d u! r#$ ese!ti$ i! cdru$
%r#cesu$ui de i6%$e6e!tre PESA* I! cest se!s' e@%erie!t
u!#r di!tre stte$e c!didte' %ri!tre cre si R#6!i' %#te 8i
uti$i7t i! 6%$u$ e8#rt de c#!stituire u!ei )e!tii eur#%e!e
i! d#6e!iu*
Cu %ri$e?u$ C#!8eri!tei de A!)?re C%citti$#r de
A%rre' des8surt i! !#ie6(rie 2000' $ Bru@e$$es' R#6!i
%us $ dis%#7iti U!iu!ii Eur#%e!e u! %cBet de 8#rte re7u$tt
i! ur6 ree"$urii c%citti$#r s$e 6i$itre' %use !teri#r $
dis%#7iti U!iu!ii Eur#%ei Occide!t$e +UEO-* O8ert
r#6!esc s1 (ucurt de %reciere #r)!is6e$#r eur#%e!e
cu tri(utii i! d#6e!iu$ securittii si %rrii' tt %e %rcursu$
di8erite$#r reu!iu!i $e cest#r structuri' ct si i! cdru$
discutii$#r (i$ter$e UE R#6!i*
E@%resie dis%#!i(i$ittii de %rtici% $ "iit#re
structur eur#%e! de %rre' R#6!i si1 %r#%us s
e8icie!ti7e7e c#!tri(uti s cu 8#rte si 6i?$#ce $ A#rt de
Rectie R%id UE* Acest %resu%u!e u! %cBet de 8#rte
i6(u!ttit' %us $ dis%#7iti UE %e!tru crere A#rtei de
Rectie R%id +ARR-' c#!tri(uti trii !#stre i! cdru$ ARR
ur6!d s 8ie i! c#!c#rd!t cu #8ert de 8#rte %use $
dis%#7itie %e!tru #%ertiu!i i! s%ri?i!u$ %cii c#!duse de
NATO* C#!tri(uti R#6!iei %resu%u!e u! !u6r de 0500 de
6i$itri' di! cdru$ tutur#r cte)#rii$#r de 8#rte r6te' %recu6
si # serie de c%(i$itti 6i$itre +!"e si er#!"e-' cre s
c#!tri(uie $ c#!stituire c%citti$#r strte)ice $e ARR*
Pri! crestere #8ertei s$e $ ARR' R#6!i c#!tri(uie
i!tr1# 6!ier 6i e8icce $ re$i7re Oed$i!e F#$' %recu6
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
24.
si &#(iecti"e$#r c#$ecti"e de c%citte d#6e!ii1cBeie
%e!tru #8eri UE # c%citte credi(i$ de ctiu!e i! situtii de
cri7 si $ i!trire %#7itiei R#6!iei c 8ur!i7#r de securitte
si 8ct#r de st(i$itte i! re)iu!e' i! %ers%ecti" cresterii r#$u$ui
UE i! )esti#!re cri7e$#r di! B#s!i1Oerte)#"i!' S#s#"#'
AWRO9*
Romania si NATO
A$i!t N#rd1At$!tic' $ 50 de !i de $ i!8ii!tre'
de"e!it' %ri! i!tre) s cti"itte' u! %i$#! ce!tr$ $ securittii
si st(i$ittii riei eur#t$!tice* Aderre R#6!iei $ NATO
re%re7i!t 6#d$itte #%ti6 de si)urre securittii
!ti#!$e' %recu6 si # c#!scrre c#!ti!uittii si %r#8u!7i6ii
e8#rturi$#r !ti#!$e i! cest directie*
I! %re7e!t' tt $i!t' ct si i!tre) c#6u!itte
i!ter!ti#!$ trec %ri!tr1# %eri#d de rec#!ce%tu$i7re
%ri!ci%ii$#r si 6i?$#ce$#r de ctiu!e i! %r#6#"re st(i$ittii
si securittii' i!c$u7!d # ree"$ure riscuri$#r si %r#"#cri$#r
i! %$! )$#($*
O(iecti"e$e R#6!iei' c stt 6e6(ru $ NATO4
rs%u!d i!terese$#r !ti#!$e $e trii si se %#t de8i!i st8e$:
1 # $i!t r#(ust si re$e"!t' (7t %e u!
%rte!erit tr!st$!tic s#$idN
1 c#!s#$idre %rte!eritu$ui NATO cu stte$e di!
B$c!i' Eur#% de Est' Cuc7 si Asi Ce!tr$' i!
s%ri?i!u$ st(i$ittii si de7"#$trii $#r de6#crticeN
1 succesu$ %r#cesu$ui de tr!s8#r6re $ NATO si
6isiu!i$#r $i!teiN
1 u! $it cti" si "$#r#s i! c#6(tere ter#ris6u$ui*
R#6!i s1 i6%$ict cti" i! ctiu!i$e $i!tei i!
d#6e!iu$ c#6(terii ter#ris6u$ui +"e7i !e@ 4-' i!c di!
%eri#d de %rederre' "!d c#!"i!)ere i6%#rt!tei
Ioan CRCIUN
250
c##%errii si e8#rturi$#r c#!?u)te $e $iti$#r si %rte!eri$#r
de $u%t i6%#tri" cestui 8$)e$*
Tr !#str s%ri?i!it i6(u!ttire %cBetu$ui de
6suri' d#%tt $ 2 %ri$ie 2004' i! "edere s%#ririi
c#!tri(utiei $i!tei $ e8#rtu$ c#6u!ittii i!ter!ti#!$e de
c#6(tere 6e!i!tri$#r ter#riste' %ri! %r#6#"re u!ei
(#rdri cu%ri!7t#re si d%tte 8iecrei situtii i! %rte*
PcBetu$ de 6suri i6%#tri" ter#ris6u$ui' d#%tt i!
cdru$ Su66it1u$ui de $ Ist!(u$' %re"ede de7"#$tre u!#r
c%citti desti!te %rrii ci"i$i$#r si 6i$itri$#r i6%#tri"
tcuri$#r ter#riste* Aceste i!c$ud:
1 %rre i6%#tri" r6e$#r de distru)ere i! 6sN
1 %r#tecti %rte$#r de 7(#r i6%#tri" rcBete$#rN
1 %r#tecti e$ic#%tere$#r i6%#tri" 6e!i!tri$#r
terestreN
1 %r#tecti %#rturi$#r si 8$#te$#r ci"i$e si 6i$itreN
1 detectre 6i!e$#r*
Aceste 6suri !#u d#%tte u re7u$tt di! !$i7
e@%erie!tei des8surte de $i!t %ri! i!ter6ediu$ #%ertiu!i$#r
s$e' i!c$usi" %tru$re i! 9re 9editer!' #%ertiu!i
i6%#tri" )ru%uri$#r ter#riste 8i$ite rete$ei A$1^ed i!
B$c!i' %recu6 si di! c##%erre cu %rte!erii*
De#c6dt' $ #ri7#!tu$ !u$ui 2006' R#6!i isi
%r#%u!e' i! c#!8#r6itte cu !)?6e!te$e su6te i! cdru$
NATO' re$i7re u!ei c%citti de rectie si %r#iectie
8#rte$#r cre s %er6it !)?re sse (ri)7i $u%tt#re' cu
s%ri?i!u$ de $u%t si $#)istic 8ere!t' d#u1trei escdri$e de
$u%t' u!ei escdri$e de tr!s%#rt' %tru1ci!ci !"e de $u%t
de ti% 8re)t 6u$ti1r#$ si des8surre si6u$t! 5*000 de
6i$itri* Se %reci7 c' i! cest !' R#6!i " 8i i! 6sur
s de%$se7e i! 8r terit#riu$ui !ti#!$ # (ri)d er#6#(i$'
# 8$#ti$ de tr!s%#rt eri!' u!itti de i!8!terie' "!t#ri de
6u!te si %rsutisti' %recu6 si structuri de s%ri?i! de $u%t si
$#)istice*
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
25,
L i!ce%ut de sec#$ DDI' R#6!i 8ce cu6 %rte
di!tr1# $i!t cre isi c#!ti!u 6isiu!e 8u!d6e!t$ de
%rre c#$ecti"' cu i!stru6e!te !#i' d%tte !#i$#r riscuri de
securitte* C$itte de 6e6(ru $ A$i!tei c#!s#$ide7
c%citti$e R#6!iei de %r#te?re securittii s$e4 i!tr1u!
6ediu i! cre &securitte !ti#!$ i!se6! 6i 6u$t dect
%utere 6i$itr su %rre' i!se6! si c##%erre' "$#ri
c#6u!e' c%citti !#i' i6%$icre cti" tutur#r %$iere$#r
s#ciettii +structuri )u"er!6e!t$e' s#ciette ci"i$-*
Partici(area Romaniei la coo(erarea s'bre,ionala si
re,ionala
P#$itic de c##%erre si (u! "eci!tte re%re7i!t u!
#(iecti" %ri#ritr $ %#$iticii e@ter!e R#6!iei' 8ii!d
c#!ce%ut c # di6e!siu!e c#6%$e6e!tr de6ersuri$#r
di%$#6tice %e!tru derre $ NATO si UE* Situt i!tr1#
re)iu!e cu %#te!ti$ ridict de risc' tr !#str c#!ti!u s
re%re7i!te u! re%er i! crestere 7#!ei de st(i$itte de6#crtic
c#!ti!e!tu$ui eur#%e!' "!d re$tii (u!e cu t#te stte$e
"eci!e* P#$itic re)i#!$ %r#6#"t de R#6!i %#te 8ci$it
ide!ti8icre u!#r 8#r6u$e de rec#!ci$iere si c##%erre*
I! cest se!s' R#6!i " cti#! $ !i"e$ (i$ter$ si
6u$ti$ter$ %e!tru:
1 de7"#$tre u!ei %#$itici c#ere!te' cre s susti!
s%irtii$e trii !#stre de e@ercit u! r#$ de
ut#ritte su(re)i#!$N
1 i!trire re$tii$#r de c#$(#rre cu tri$e di! s%tiu$
)e#)r8ic %r#@i6 si %rtici%re $ structuri$e
6i$itre 6u$ti!ti#!$e c#!stituite $ !i"e$ re)i#!$N
1 %r#6#"re %r#iecte$#r de i!teres re)i#!$ si
!ti#!$ i! cdru$ Pctu$ui de St(i$itteN
Ioan CRCIUN
252
1 i!te!si8icre de6ersuri$#r i! cdru$ di%$#6tiei
%re"e!ti"e' i!su8icie!t e@%$#tte %! i! %re7e!t i!
st(i$itte sud1estu$ui Eur#%eiN
1 i!de%$i!ire !)?6e!te$#r i!ter!ti#!$e ce re"i!
R#6!iei i! d#6e!iu$ !e%r#$i8errii si c#!tr#$u$ui
r66e!te$#rN
1 c#!ti!ure %rtici%rii $ #%ertiu!i$e i! s%ri?i!u$
%cii su( e)id ONU' OSCE si NATO' i! %ri6u$
r!d $ ce$e di! 7#! de i!teres R#6!ieiN
1 #%ti6i7re c%(i$itti$#r de %rtici%re
R#6!iei $ 6!)e6e!tu$ cri7e$#r si #%ertiu!i i!
s%ri?i!u$ %ciiN
1 c#!ti!ure %rtici%rii $ e@ercitii$e de
6!)e6e!t $ cri7e$#r si i! s%ri?i!u$ %cii
#r)!i7te i! cdru$ NATOJP%PN
1 r6#!i7re $e)is$tiei i!ter!e %ri"i!d %rtici%re
$ #%ertiu!i$e i! s%ri?i!u$ %cii cu ce tri$#r
6e6(re NATO*
C##%erre re)i#!$ re%re7i!t # di6e!siu!e
se6!i8icti" di%$#6tiei r#6!esti' c#6%$e6e!tr
%r#cesu$ui de i!te)rre eur#%e! si eur#t$!tic* Structuri$e
re)i#!$e e@iste!te' i!tre cre: Pr#cesu$ de C##%erre i!
Eur#% de Sud1Est +SEECP-' Or)!i7ti C##%errii
Ec#!#6ice 9rii Ne)re +OCE9N-' I!ititi" de C##%erre
i! Eur#% de Sud1Est +SECI-' I!ititi" Ce!tr$ Eur#%e!
+ICE- si Pctu$ de St(i$itte %e!tru Eur#% de Sud1Est
+PSESE- s** u 8#st crete cu sc#%u$ de i!tri cdru$ de
st(i$itte ec#!#6ic si %#$itic di! 7#!' %e!tru si)ur
de7"#$tre stte$#r i!tr1u! c$i6t de %ce' securitte' (u!
"eci!tte si c##%erre*
C %rte de6ersuri$#r de c#!s#$idre %#7itii$#r s$e
i! %r#cesu$ de i!te)rre eur#%e! si eur#t$!tic' R#6!i
s1 i6%$ict cti" i! %r#6#"re %#$iticii si %r#)r6e$#r de
c##%erre re)i#!$' %ri!tr1# %rtici%re di!6ic i! t#te
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
250
#r)!i7tii$e di! Eur#% de Sud1Est si c#!tri(uit c#!st!t $
de7(tere %r#($e6e$#r de i!teres %e!tru stte$e di! 7#!*
rocesul de Cooperare in Europa de ,ud;Est J,EECK
L Su66it1u$ SEECP di! ,2 8e(rurie 2000' cre
"ut $#c $ Bucuresti' se8ii de stt si de )u"er! di! A$(!i'
Bu$)ri' Freci' 9ced#!i' R#6!i si Turci u d#%tt
Carta %unei 6ecinatati* ,tabilitatii* ,ecuritatii si Cooperarii in
Europa de ,ud;Est. Carta de la %ucuresti reitere7 d#ri!t
stte$#r %rtici%!te $ SEECP de de7"#$t re$tii de (u!
"eci!tte si de i!8%tui re8#r6e$e de6#crtice si ec#!#6ice*
I! ti6%' SEECP s1 c#!s#$idt c 8#ru6 de c##%erre %#$itic'
i! cdru$ crui stte$e %rtici%!te u i!cBeit # serie de
i!te$e)eri' cu6 r 8i: 1eclaratia co"una privind lupta
i"potriva teroris"ului su ce$e re8erit#re $ $u%t i6%#tri"
cri6i!$ittii #r)!i7te si c#ru%tiei' e$i6i!re r6e$#r 6ici si
r66e!tu$ui us#r' %recu6 si $ %r#6#"re i!"estitii$#r si
crere %ietei re)i#!$e e!er)iei*
I! %eri#d %ri$ie 2004 %ri$ie 2005' R#6!i
deti!ut Presedi!ti i! e@ercitiu SEECP* Presedi!ti r#6! i!
e@ercitiu SEECP si1 %r#%us s di!6i7e7e c##%erre
re)i#!$ i! cdru$ SEECP' st8e$ i!ct cest structur s
de"i!' cu de"rt' &"#ce re)iu!ii*
O(iecti"e$e %ri!ci%$e ur6rite de tr !#str %e durt
e@ercitrii cestui 6!dt u "i7t: %r#6#"re u!ei s#$idritti
s%#rite tri$#r di! B$c!ii Occide!t$i cu tri$e i!"eci!teN
c#!s#$idre si c##rd#!re e8#rturi$#r de i!te)rre eur#%e!
tri$#r di! B$c!ii de Vest' i! c#!8#r6itte cu %ri!ci%ii$e
st(i$ite i! A#enda de la ,alonicN uti$i7re e8icie!t
#%#rtu!itti$#r #8erite de di8ere!te$e i! sttut si e@%erie!t $e
stte$#r di! Eur#% de Sud1Est i! %r#cesu$ i!te)rrii eur#%e!e'
i! "edere #(ti!erii u!ui tr!s8er ct 6i %u!ctu$ de (no.;
/o. ctre tri$e di! B$c!ii de VestN i!tre%ri!dere u!#r
6suri c#!crete i! i6%$e6e!tre c#!ce%te$#r de re#ional
Ioan CRCIUN
254
o.ners/ip si re#ional leaders/ip' %ri! c#!turre u!#r strte)ii
si u!#r ctiu!i c#!8#r6e !e"#i$#r s%eci8ice $e tri$#r di!
re)iu!eN 6%$i8icre c##%errii i!ter%r$6e!tre' %ri!
)7duire u!ei c#!8eri!te re)i#!$e %r$6e!treN $!sre u!ui
%u!ct de re8$ectie $ !i"e$ cde6ic' i! sc#%u$ e$(#rrii u!ui
6#de$ )e#%#$itic re)i#!$' cre r %ute 8i uti$ si 7#!e$#r
i!"eci!te +9re Ne)r' Cuc7-' si #r)!i7re u!#r
se6i!rii si c#!8eri!te %e te6e %ri"i!d s%ri?i!ire
i!tre%ri!deri$#r 6ici si 6i?$#cii' de6#crtii$#r $#c$e si
c##%errii tr!s8r#!t$iere i! "edere susti!erii de7"#$trii u!#r
eur#re)iu!i "i(i$e' securi7re 8r#!tiere$#r' c#6(tere cri6ei
#r)!i7te' ter#ris6u$ui si c#ru%tiei i! 7#!N s%ri?i!ire
%r#cesu$ui %ri"i!d crere C#6u!ittii E!er)iei i! Eur#% de
Sud1Est' 8%t cre c#!stituie # %re6is %e!tru
de7"#$tre dur(i$ si i!te)rre eur#%e! re)iu!ii* O
te!tie de#se(it " 8i c#rdt c##%errii re)i#!$e i!
d#6e!iu$ c#6(terii cri6i!$ittii #r)!i7te si c#ru%tiei'
%ri! $!sre u!ei c6%!ii 6%$e i! cest se!s' %recu6 si %ri!
$!sre i!ititi"ei d#%trii u!ei Crte A!tic#ru%tie i! Eur#%
de Sud1Est*
,E1$ JReuniunile $inistrilor Apararii din ,ud;Estul
EuropeiK si 'orta $ultinationala de ace din ,ud;Estul
Europei J'$,EEK
Sc#%u$ cest#r reu!iu!i este de re$i7 u! scBi6( de
i!8#r6tii si e@%erie!t i! d#6e!iu$ 6i$itr' "!d c 8i!$itte
%re)tire c#6u! %e!tru i!te)rre i! structuri$e de securitte
eur#%e!e si eur#t$!tice' i! c#!8#r6itte cu i!te$e)eri$e di!
cdru$ reu!iu!i$#r 6i!istri$#r A%rrii di! tri$e sud1est
eur#%e!e %rtici%!te $ P%P*
L A9PSEE %rtici%: A$(!i' Bu$)ri' Freci' It$i'
9ced#!i' R#6!i si Turci* SUA' S$#"e!i si Cr#ti
%rtici% c #(ser"t#ri* I!ititi" se i!scrie i! seri de ctiu!i
de c##%erre 6i$itr %e!tru 6teri$i7re Aran&a"entelor
0NU ,tand;b- %ri"i!d s%ri?i!u$ #r)!i7tii$#r de securitte
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
255
i!ter!ti#!$e* R#6!i este B#trt s cti#!e7e i!
c#!8#r6itte cu %ri!ci%iu$ re#ional o.ners/ip si s c#!tri(uie
$ c##%erre i! %$! re)i#!$ %ri! re$i7re u!#r structuri de
securitte re)i#!$ si c%citti$#r de ctiu!e !ecesre i!
cest se!s' 8ci$it!d st8e$ i!te)rre i! structuri$e
eur#t$!tice' %recu6 si %r#cesu$ de 6#der!i7re'
%r#8esi#!$i7re' re8#r6 si c#!ducere 8#rte$#r r6te* Att
i!ititi" SED9' ct si A9PSEE u u! crcter descBis si
tr!s%re!t %e!tru i!te!si8icre c##%errii cu $te i!stitutii
re)i#!$e si i!ter!ti#!$e di! Eur#% de Sud1Est*
R#6!i %rtici% $ c#!stituire A9PSEE cu ,
(t$i#! de i!8!terie i! structur 6#du$rN , %$ut#! de
cercetreN , %$ut#! de tr!s%#rtN # )ru% de #8iteri si su(#8iteri
de stt 6?#r*
I! cdru$ cestei i!ititi"e' R#6!i %r#%us
e@ti!dere %r#iecte$#r SED9' %e!tru (#rd si 6#d$itti$e
de c#!trcrre !#i$#r riscuri $ dres securittii +# i!ititi"
%e c#!trter#ris6' c#!tr%r#$i8erre r6e$#r de distru)ere i!
6s si securitte 8r#!tiere$#r-*
Pri#ritti$e Presedi!tiei R#6!iei u "i7t:
1 si)urre u!ei c#!tri(utii re$e $ %r#cesu$ de
crestere st(i$ittii si securittii i! sud1estu$
Eur#%ei' i! c#!te@tu$ c#!ti!urii e8#rturi$#r
R#6!iei' c#!creti7te !teri#r i! e$(#rre
SEECAP +,out/ East European Co""on
Asses"ent aper-N
1 si)urre u!ei c%citti credi(i$e de )esti#!re
%r#($e6ticii c#6%$e@e circu6scrise i! i!ititi"
SED9N
1 6e!ti!ere crcteru$ui tr!s%re!t si descBis $
i!ititi"ei' i! %ers%ecti" i!c$uderii de !#i 6e6(ri
i! SED9N
1 crere c#!ditii$#r !ecesre %e!tru %rtici%re
A9PJSEE $ #%ertiu!i de s%ri?i! $ %cii si
Ioan CRCIUN
256
u6!itre' i! c#!8#r6itte cu c#rdu$ de i!8ii!tre
8#rteiN
1 %re)tire tr!s8eru$ui i! c#!ditii #%ti6e
c#6!d6e!tu$ui A9PJSEE $ C#!st!t*
%atalionul ro"ano;un#ar de "entinere a pacii
Acest 8#r6 de c#$(#rre re%re7i!t u! %r#iect
c#6u! r#6!#1u!)r' su%er"i7t de Ar!t si Fer6!i' 6e!it
s c#!duc $ s%#rire i!crederii si %r#%ierii di!tre ce$e d#u
r6te' c#!c#6ite!t cu si)urre c#6%ti(i$ittii si
i!ter#%er(i$ittii $ !i"e$u$ su(u!itti$#r di! c#6%u!ere
cestei u!itti 6i@te*
C#6!d cestui (t$i#! %rti!e succesi" ce$#r d#u
tri' ir 00V di! %r#)r6u$ de %re)tire i! c#6u! $
%ers#!$u$ui u!ittii este $#ct #%ertiu!i$#r de 6e!ti!ere
%cii si u6!itre*
Initiativa de Cooperare Central Europeana
JCENC00K
Acest i!ititi" 8#st $!st de Austri' i! ,..2* L
e %rtici%: Austri' E$"eti' U!)ri' S$#"ci' S$#"e!i si
R#6!i*
CENCOOP re%re7i!t # i!ititi" i6%#rt!t' dt#rit
crcteru$ui su u!ic este si!)uru$ %r#iect 6i$itr de7"#$tt i!
cdru$ c##%errii ce!tr$1eur#%e!e si i!c$ude tt stte 6e6(re
NATO si UE' ct si %rte!eri si c!didti $ derre i! ceste
#r)!i7tii su stte !eutre* Vriette r!?6e!te$#r de
securitte i! cre su!t !)?te stte$e %rtici%!te %#te
re%re7e!t u! ct$i7t#r $ c##%errii re)i#!$e tt %#$itice'
ct si 6i$itre' s%ri?i!i!d de7"#$tre %rte!erite$#r
i!teri!stituti#!$e' cre re%re7i!t i! %re7e!t ese!t rBitecturii
securittii eur#%e!e*
%ri#ada $ultinationala cu Capacitate de Lupta
Ridicata a 'ortelor 0NU in Asteptare J,IIR%RI4K
Acest i!ititi" 8#st $!st de D!e6rc' i! ,..5'
si "i7e7 c#!stituire u!ei (ri)7i 6u$ti!ti#!$e cu c%citte
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
25/
de $u%t ridict' i! 6sur s 8ie des8surt r%id +,5100 de
7i$e- %e!tru i!de%$i!ire u!ei 6isiu!i de 6e!ti!ere %cii su(
6!dt ONU*
Tri$e cre u se6!t t#te d#cu6e!te$e SOIRBRIF
su!t: Ar)e!ti!' Austri' C!d' D!e6rc' O$!d'
N#r"e)i' P#$#!i' It$i' Suedi si R#6!i* Dis%#!i(i$itte
8#rtei 8#st dec$rt i!ce%!d cu , i!urie 2002* 9isiu!i$e
8#rtei s1u 6teri$i7t i! cdru$ 6isiu!ii ONU de 6e!ti!ere
%cii di! Eti#%i si Eritree +UN9EE-* C#!tri(uti R#6!iei
cu 8#rte si 6i?$#ce c#!st i!: , c#6%!ie de i!8!terieN ,,
#8iteri si su(#8iteri de stt 6?#r*
I! %re7e!t' R#6!i deti!e' i! cdru$ SOIRBRIF' 4
%#sturi: u! %#st %er6!e!t si trei %#sturi !e%er6!e!te*
'orta navala "ultinationala din $area Nea#ra
J%LAC8,EA'0RK
Idee c#!stituirii cestei este i!s%irt di! c##%erre
6i$itr re)i#!$ $ 9re B$tic* Tri$e %rtici%!te su!t:
Ucri!' Aederti Rus' Fe#r)i' Turci' Bu$)ri si R#6!i*
Sc#%u$ este c#!stituire u!ui )ru% de c##%erre !"$ i!
9re Ne)r' i! "edere %rtici%rii $ #%ertiu!i c#6u!e de
cutre1s$"re*
BLACSSEAAOR re%re7i!t # i!ititi" i6%#rt!t
%e!tru crestere i!crederii si securittii i! 7#! 9rii Ne)re'
s%tiu de tr!7it di!s%re Cuc7 s%re Eur#% Ce!tr$ si de
Vest' %recu6 si u! e$e6e!t de susti!ere i!ititi"e$#r %#$itic#1
6i$itre e@iste!te i! re)iu!e*
'orta $ultinationala de 4eniu
Pe dt de ,5 i!urie ,...' $ i!t$!ire tri$ter$
6i!istri$#r A%rrii di! R#6!i' U!)ri si Ucri!' de $
U?)#r#d +Ucri!-' s1 %r#%us c#!stituire u!ei u!itti 6i$itre
de )e!iu' i! sc#%u$ %rtici%rii $ #%ertiu!i i!ter!ti#!$e de
6e!ti!ere %cii si u6!itre' dr si %e!tru $i6itre si
i!$turre e8ecte$#r u!#r c$6itti i! 7#! (7i!u$ui ru$ui
Tis* C#$(#rre i!iti$ tri$ter$ de"e!it # c#$(#rre
Ioan CRCIUN
252
cu %tru stte 6e6(re: R#6!i' U!)ri' Ucri! si S$#"ci*
9isiu!e %ri!ci%$ 6#du$u$ui r#6!esc r ur6 s 8ie
su%r"e)Bere' i!ter"e!ti i! re)i6 de ur)e!t i! c7u$
re"rsri$#r ru$ui Tis si %rtici%re $ i!$turre e8ecte$#r
u!#r st8e$ de e"e!i6e!te*
R#6!i %#te %rtici% $ c#!stituire u!ei u!itti
6u$ti!ti#!$e de )e!iu de !i"e$ (t$i#! cu # c#6%!ie "!d
%! $ 200 de 6i$itri*
C##%erre 6u$ti!ti#!$ i! d#6e!iu$ 6e!ti!erii %cii'
ur)e!te$#r ci"i$e si 6isiu!i$#r u6!itre s1 d#"edit ese!ti$
i!tr1# re)iu!e e@%us dese c$6itti$#r !tur$e si cri7e$#r
i!ter!e*
Initiativa Central Europeana JICEK
A$turi de $te ,6 stte' R#6!i %rtici% $ cti"itte
ICE' s%ri?i!i!d c#!s#$idre r#$u$ui cestei i!ititi"e' de $i!t
i!tre Estu$ si Ce!tru$ Eur#%ei si' t#t#dt' de %rte!er s#$id i!
di$#)u$ i!stituti#!$ cu UE' C#!si$iu$ Eur#%ei si NATO*
R#6!i dert $ ICE $ , iu!ie ,..6' cu #c7i reu!iu!ii de
$ Vie! 6i!istri$#r A8ceri$#r E@ter!e i tri$#r 6e6(re $e
cestei #r)!i7tii*
ICE este # 8#r6 8$e@i(i$ si %r)6tic de c##%erre
re)i#!$' cret i! !u$ ,.2.' cre reu!este ,/ stte: A$(!i'
Austri' Be$rus' B#s!i si Oerte)#"i!' Bu$)ri' Re%u($ic
CeB' Cr#ti' It$i' 9ced#!i' Re%u($ic 9#$d#"' P#$#!i'
R#6!i' Ser(i si 9u!te!e)ru' S$#"ci' S$#"e!i' Ucri! si
U!)ri*
I! cdru$ ICE' R#6!i cti#!e7 %e!tru %r#6#"re
u!#r %r#iecte de 8#r6re %r#8esi#!$ "iit#ri$#r 8u!cti#!ri
%u($ici' c#!8#r6 criterii$#r UE' %recu6 si de i6%rtsire
ce$#r 6i (u!e %rctici si e@%erie!tei i! 6terie de
6!)e6e!t %#st%ri"ti7re si de cces $ 8#!duri$e de
de7"#$tre*
I! %ers%ecti" i!te)rrii s$e i! UE' R#6!i c#!sider
crestere c#6%etiti"ittii ec#!#6ice c 8ii!d # %ri#ritte
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
25.
decisi" tt %e!tru )u"er!u$ r#6!' ct si %e!tru t#te stte$e
6e6(re ICE' 6!i8est!d u! i!teres de#se(it i!: de7"#$tre
rete$ei de i!8rstructuri de e!er)ie si de tr!s%#rt* 6i cu se6
c tr !#str " "e u! r#$ i6%#rt!t i! "iit#ru$ c#rid#r
eur#%e! N#rd Sud' cre " $e) 9re Adritic de 9re
Ne)rN ur)e!tre redescBiderii cursu$ui su%eri#r $ Du!rii'
%e!tru cre este !ecesr )sire de 8#!duri $ !i"e$ eur#%e! si
i!ter!ti#!$*
O %re#cu%re de#se(it )u"er!u$ui r#6! # c#!stituie
c#6(tere cri6i!$ittii' 6i)rtiei si tr8icu$ui i$e)$'
"7ute c #($i)tii c#6u! su6te de t#te stte$e 6e6(re
ICE' ir i!trire c#$(#rrii i!tre ICE si Ce!tru$ Re)i#!$
%e!tru C#6(tere Cri6ei Tr!s8r#!t$iere de $ Bucuresti i!
cest d#6e!iu' c#!creti7t i! se6!re Intele#erii de
cooperare i! cdru$ ce!tru$ui' re%re7i!t u! %s i6%#rt!t i!
e8#rturi$e de $i!iere $ re)$e6e!tri$e UE i! 6terie*
Re%re7e!t!tii R#6!iei c##rd#!e7 4rupul de lucru
pentru "inoritati si 4rupul de lucru pentru in!or"atii si "ass
"edia.
Acti"itti$e si %r#iecte$e re$i7te i! cdru$ di8erite$#r
)ru%uri de $ucru si Tas( 'orce1uri $e ICE' i! di"erse d#6e!ii'
%$se7 tr !#str i! %#7iti du($' de (e!e8icir' dr si de
8ur!i7#r de e@%erie!t si siste!t i! B$c!ii de Vest' i! cee
ce %ri"este i!te)rre eur#t$!tic si eur#%e!' de i!teres
e8ecti" %e!tru $te tri ICE*
actul de ,tabilitate pentru Europa de ,ud;Est
Pri! dec$rti %ri"i!d &Pctu$ de St(i$itte %e!tru
Eur#% de Sud1Est +PSESE-' d#%tt $ ,0 iu!ie ,...' $
S#$!' %este 40 de stte1%rte!ere si #r)!i7tii i!ter!ti#!$e s1
u !)?t s s%ri?i!e tri$e di! Eur#% de Sud1Est +A$(!i'
B#s!i1Oerte)#"i!' Bu$)ri' Cr#ti' 9ced#!i' Re%u($ic
9#$d#"' R#6!i si Ser(i si 9u!te!e)ru- i! e8#rturi$e $#r de
%r#6#"re %cii' de6#crtiei' res%ectu$ui dre%turi$#r #6u$ui
Ioan CRCIUN
260
si %r#s%erittii ec#!#6ice' i! "edere si)urrii st(i$ittii
i!tre)ii re)iu!i*
PSESE re%re7i!t ce 6i 6(iti#s i!cercre
c#6u!ittii i!ter!ti#!$e' i!de#se(i U!iu!ii Eur#%e!e si
SUA' de c#!tri(ui $ st(i$i7re 8#stei Iu)#s$"ii si' i!
)e!er$' B$c!i$#r*
C#6isi Eur#%e! si B!c 9#!di$ u 8#st
dese6!te s c##rd#!e7e 6suri$e de siste!t ec#!#6ic
%e!tru re)iu!e*
I! cdru$ u!#r 8#ruri de c##%erre' stte$e (e!e8icire si
d#!t#re se 6!i8est critic $ dres Pctu$ui de St(i$itte'
%recii!d c %#te!ti$u$ e!u!tt i! ,... !u 8#st 8#$#sit $
!i"e$u$ ste%tt i! 8#$#su$ re)iu!ii' ir 8#!duri$e de c#6%e!sre
$#cte Bu$)riei' R#6!iei si 9ced#!iei %e!tru du!e$e
su8erite c ur6re i!ter"e!tiei r6te i! 8#st Iu)#s$"ie su!t
6u$t su( ste%tri*
R#6!i' i! c$itte de c#1%resedi!te $ 9esei de $ucru
III' cre re i! te!tie %r#($e6e de securitte' %rre' 8ceri
i!ter!e si ?ustitie' ur6reste cu %ri#ritte:

%u!ere i! %$icre c#!"e!tiei ONU %ri"i!d
cri6i!$itte #r)!i7t tr!s!ti#!$N
c#!s#$idre s%ri?i!u$ui %#$itic c#rdt SEECAP
+,out/ East Europe Co""on Assess"ent aper on
Re#ional ,ecurit- C/allen#es and 0pportunities-N

s%#rire r#$u$ui Ce!tru$ui Re)i#!$ %e!tru
C#6(tere Cri6ei Tr!s8r#!t$iere' c u! %r#iect
6?#r $ c##%errii re)i#!$e i! d#6e!iu$ %$icrii
$e)ii i6%#tri" riscuri$#r si6etrice' i! s%eci$ i!
$u%t i6%#tri" ter#ris6u$uiN
i!cur?re u!ei c##%erri 6i str!se i!tre tri$e
di! Eur#% de Sud1Est' %recu6 si c#!s#$idre
c##rd#!rii i!tre i!ititi"e$e di! cest 7#!N
i6%$e6e!tre %r#iecte$#r i! cdru$ 9esei de
$ucru IIIN
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
26,
s%#rire "i7i(i$ittii %u($ice si %#$itice
#(iecti"e$#r si re$i7ri$#r #(ti!ute $ 9s de
$ucru III*
Initiativa de Cooperare in Europa de ,ud;Est J,ECIK
A 8#st $!st i! dece6(rie ,..6' du% se6!re
Ac#rduri$#r de %ce de $ DQt#!' $ %r#%u!ere c#6u!
U!iu!ii Eur#%e!e si Stte$#r U!ite' cu sc#%u$ de7"#$trii u!ei
strte)ii ec#!#6ice si de 6ediu "i(i$e i! re)iu!e*
SECI este # structur su(re)i#!$ cre i!cur?e7
c##%erre i!tre stte$e %rtici%!te si 8ci$itre i!te)rrii $#r
i! structuri$e eur#%e!e* SECI ur6reste c##rd#!re %$!uri$#r
de de7"#$tre re)i#!$' si)ur # 6i (u! %re7e!t
sect#ru$ui %ri"t i! ec#!#6i 7#!ei' i!cur?e7 tr!s8eru$ de
(no.;/o. si re$i7re de i!"estitii i! sect#ru$ %ri"t* Stte$e
%rtici%!te $ SECI su!t: A$(!i' B#s!i1Oerte)#"i!'
Bu$)ri' Cr#ti' 9ced#!i' Freci' 9#$d#"' R#6!i'
S$#"e!i' Turci si U!)ri* Stte$e #(ser"t#re su!t Austri'
A7er(id?!' Be$)i' Ar!t' Fer6!i' S%!i' SUA si
Ucri!* E@ist %r#%u!ere de c#rdre sttutu$ui de
#(ser"t#r %er6!e!t si Fe#r)iei*
Cu #c7i reu!iu!ii C#6itetu$ui de A)e!d $ SECI'
di! 26 i!urie ,..2' R#6!i %r#%us i!8ii!tre $ Bucuresti
u!ui Ce!tru Re)i#!$ SECI %e!tru c#6(tere
i!8rcti#!$ittii tr!s8r#!t$iere* I! cdru$ reu!iu!ii de $
Fe!e"' di! ,5 %ri$ie ,..2' 8#st cce%tt %r#iectu$ trii
!#stre %ri"i!d i!stituire ce!tru$ui*
L 26 6i ,...' "ut $#c $ P$tu$ Pr$6e!tu$ui di!
Bucuresti reu!iu!e dedict cere6#!iei de se6!re
Acordului de cooperare pentru prevenirea si co"baterea
in!ractionalitatii trans!rontaliere' "!d c %rte i!te)r!t
Carta de or#anizare si !unctionare a Centrului Re#ional ,ECI*
Stte$e se6!tre su!t A$(!i' B#s!i1Oer7e)#"i!'
Bu$)ri' Freci' 9ced#!i' Re%u($ic 9#$d#"' R#6!i'
Turci si U!)ri* R#6!i rti8ict Acordul de cooperare
Ioan CRCIUN
262
pentru prevenirea si co"baterea in!ractionalitatii
trans!rontaliere %ri! Le)e !r* 202 di! ,...* Ac#rdu$ i!trt
i! "i)#re $ , 8e(rurie 2000*
I! $u! iu$ie 200,' $ Bucuresti' 8#st !e)#cit Acordul
de sediu +trtt (i$ter$- cu Ce!tru$ SECI %ri"i!d sttutu$
?uridic' re)i6u$ #8ici$i$#r i!ititi"ei si $ de$e)tii$#r $
reu!iu!i' %recu6 si s%ri?i!u$ c#rdt de R#6!i*
Sistem'l national *e (re-enire a con+lictelor si
mana,ement al cri)elor
N#u$ 6ediu de securitte %#st r7(#i rece i6%us !#i
e@i)e!te #r)!i7rii si 8u!cti#!rii siste6e$#r de )esti#!re
cri7e$#r* E$e "i7e7' cu %ri#ritte' e$e6e!te %recu6:
1 e$(#rre u!#r strte)ii %re"e!ti"e +!u recti"e-N
1 %r#6#"re u!#r siste6e 8$e@i(i$e +!u ce!tr$i7te-'
descBise %er6!e!t i!#"tii$#r' cre s 8ci$ite7e c##%erre
#ri7#!t$ +!u "ertic$- si d%tre cu usuri!t $ s%eci8icu$ si
e"#$uti cri7e$#rN
1 i!te6eiere deci7ii$#r %e u! set de 6suri )e!erice +!u
%e s#$utii ad;/oc- i!scrise i!tr1u! %$! )e!er$ %redeter6i!tN
1 $ure i! c#!siderre di6e!siu!ii %#$itic#16i$itre
cri7e$#r*
Di!c#$# de cest !u6it#r c#6u!' i! %$! !ti#!$
siste6e$e de %re"e!ire si )esti#!re cri7e$#r se crcteri7e7
%ri!tr1# 6re "riette* U!e$e siste6e u # c#6%#!e!t
6i$itr 8#rte de7"#$tt' i! "re6e ce $te$e %u! cce!tu$ %e
structuri ci"i$e* U!e$e stte c#!sider c 8ii!d %ri#ritre cri7e$e
di! 8r )r!ite$#r' i! "re6e ce $te$e su!t #rie!tte s%re ce$e
i!ter!e*
Di! %u!ct de "edere i!stituti#!$' u!e$e stte u
structuri desti!te )esti#!rii cri7e$#r cu r!) de 6i!ister
+Aederti Rus-' i! ti6% ce $te$e u # structur
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
260
i!terde%rt6e!t$ +SUA- su u! i! su(#rdi!e %resedi!tiei*
Su!t' de se6e!e' stte cre u structuri se%rte %e!tru
)esti#!re ctstr#8e$#r !tur$e si' res%ecti"' ce$#r %r#duse
de #6*
U!iu!e Eur#%e! de7"#$tt u! c#!ce%t i!te)rt#r
%ri"it#r $ )esti#!re cri7e$#r' %ri! i!tr#ducere' i! %r#iectu$
de Constitutie Europeana' u!ei c$u7e de s#$idritte %e!tru
c7uri$e %r#ducerii u!#r tcuri ter#riste si u!#r de7stre
!tur$e su %r#duse de #6* I! ce$si ti6% i!s' %r#%u!ere de
crere u!ui siste6 eur#%e! %e!tru ?ut#r u6!itr i! c7 de
de7stre +EU1AAST 1 European Union 'irst Aid and ,upport
Tea"-' "!st de ctre Fer6!i' Ar!t' Be$)i si
Lu@e6(ur) $ 9i!i1Su66it1u$ %e %r#($e6e$e %rrii
eur#%e!e di! %ri$ie 2000' !u s1 (ucurt de cce%tu$ ce$#r$$ti
6e6(ri i UE $ Su66it1u$ UE de $ S$#!ic*
Festi#!re cri7e$#r se %re7i!t 7i c u!itte trei
6#6e!te succesi"e: %re"e!ireN )esti#!re %r#%riu17isN si
)esti#!re %#stcri7* Pe!tru tr!s%u!ere i! %rctic cestui
c#!ce%t i!te)rt#r este !ecesr crere cdru$ui i!stituti#!$'
cre s si)ure tt e@ecuti' ct si %$!i8icre si si)urre
resurse$#r !ecesre )esti#!rii cri7e$#r*
I! tr !#str %r#($e6tic 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r si
%re"e!irii c#!8$icte$#r este (#rdt sec"e!ti$ si !eu!itr' ir
(se!t u!ei $e)is$tii c#res%u!7t#re' cre s )esti#!e7e #
cri7 c#6%$e@' 8cut c %! i! %re7e!t R#6!i s !u
dis%u! de u! siste6 i!te)rt de 6!)e6e!t $ cri7e$#r* Acest
8%t c#!dus i!t#tdeu! $ i!"e!tre u!#r structuri cre s
)esti#!e7e # situtie cret su s 8c 8t sce!rii$#r
c#6%$e@e $e u!#r e@ercitii #r)!i7te i! %$! !ti#!$ su
i!ter!ti#!$ de ctre NATO su U!iu!e Eur#%e!* De
cee' e$(#rre u!ui ct !#r6ti" i!te)rt#r' cre s stis8c
ceri!te$e cestui d#6e!iu' este de # !ecesitte i6edit* I!
%re7e!t' i! R#6!i e@ist d#r re)$e6e!tri cre "i7e7
%rti$ s%ecte re8erit#re $ situtii$e de ur)e!t ci"i$' %recu6
Ioan CRCIUN
264
si s%ecte re$ti" $ %re"e!ire si c#6(tere ter#ris6u$ui*
Asdr' e c$r c $e)is$ti e@iste!t este i!su8icie!tN cest
!u c#%er i!tre) %r#($e6tic d#6e!iu$ui cri7 ir $
!i"e$ !ti#!$ !u #%ere7 # strte)ie de ctiu!e u!itr cre s
se drese7e i!tre)u$ui s%ectru $ cri7e$#r* C#!te@tu$ c tre
i6%u!e' cu crcteru$ !ecesittii i6%eri#se' re$i7re u!ui
cdru $e)is$ti" si i!stituti#!$ u!itr' cre s i!te)re7e siste6ic
structuri$e cu tri(utii i! d#6e!iu$ 6!)e6e!tu$ui cri7e$#r si
%re"e!irii c#!8$icte$#r si cre s si)ure )esti#!re' i! 6#d
c#ere!t si 8$e@i(i$' tutur#r situtii$#r de cri7*
Cdru$ i!stituti#!$ #%ti6 de !tur s c#!duc $
re$i7re cestui de7idert i$ c#!stituie c##%erre i!ter)e!tii*
C#!ce%tu$ "i7e7 c##%erre %e #ri7#!t$ i!tre di"erse$e
i!stitutii $e sttu$ui cu tri(utii i! d#6e!iu' i! "edere
e$(#rrii u!ei strte)ii i!te)rte de %re"e!ire si )esti#!re
cri7e$#r*
E8icie!t c##%errii i!ter)e!tii este dt de !i"e$u$
#%erti#!$i7rii tutur#r ce$#r trei %$!uri de 6!i8estre
cestei: c##%erre i! $ure deci7ii$#r strte)iceN c##%erre
i! i6%$e6e!tre deci7ii$#rN si c##%erre i! e@ecutie*
Su!t cBe6te s %rtici%e $ tr!s%u!ere i! %rctic
cestui c#!ce%t !#"t#r 9AE' 9A%N' 9i!isteru$
Ad6i!istrtiei si I!ter!e$#r +P#$iti' E!dr6eri-' ser"icii$e de
i!8#r6tii +SRI' SIE' STS' SIPA' 9i!isteru$ 9ediu$ui +i!c$usi"
Frd de 9ediu-' 9i!isteru$ Eustitiei' 9i!isteru$ Ai!!te$#r si
Secretritu$ Fe!er$ $ Fu"er!u$ui*
S#$uti de? %re8i)urt' ce$ %uti! i! %ers%ecti"
%r#iecti#!$' este si6%$: c#!stituire u!ui siste6 !ti#!$
i!te)rt de 6!)e6e!t $ cri7e$#r si %re"e!ire c#!8$icte$#r'
cre %ri! res%#!s(i$itti$e c#!8erite s rs%u!d ceri!te$#r
s%eci8ice %re)tirii si )esti#!rii %r#%rii$#r structuri si
%#%u$tiei' %recu6 si e@i)e!te$#r %$!i8icrii' #r)!i7rii si
c#!ducerii %r#cesu$ui de %re"e!ire si de rs%u!s $ cri7e tt %e
terit#riu$ !ti#!$' ct si i! c#!te@tu$ %rtici%rii $ )esti#!re
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
265
cri7e$#r %e %$! i!ter!ti#!$ su( e)id ONU' NATO' UE'
OSCE* I! cee ce %ri"este rBitectur cestui' i! %ri!ci%iu'
#r)!i7re s )e!er$ tre(uie s cu%ri!d #r)!is6e de
c#!ducere' de e@ecutie' structuri i!8#r6ti#!$e de "erti7re
ti6%urie' %recu6 si de c#6u!ictii si i!8#r6tic
,05
**
Ceri!te$e $ cre tre(uie s rs%u!d siste6u$ se %#t 8#r6u$
st8e$: s rs%u!d e8icie!t si #%#rtu! i!tre)u$ui s%ectru de
6!i8estre cri7e$#r $ !i"e$ !ti#!$N s %er6it %rtici%re
$ )esti#!re situtii$#r de cri7 re)i#!$e su i!ter!ti#!$e'
su( ut#ritte #r)!i7tii$#r i!ter!ti#!$e si re)i#!$eN s
si)ure c#!tr#$u$ %#$itic' i!dis%e!s(i$ %$icrii 6suri$#r de
rs%u!s $ cri7N s #%ti6i7e7e i!terctiu!e di!tre structuri$e
ci"i$e si ce$e 6i$itre !)?te cu res%#!s(i$itti i! cest
d#6e!iuN s si)ure i!ter#%er(i$itte cu siste6e$e
i!ter!ti#!$e' i! %ri6u$ r!d cu siste6u$ NATO de rs%u!s $
cri7e si c#6%ti(i$itte cu %ri!ci%ii$e si %r#cedee$e de
6!)e6e!t $ cri7e$#r si de %re"e!ire c#!8$icte$#r e@iste!te
$ !i"e$u$ cest#rN s s%ri?i!e' i! $i6it resurse$#r dis%#!i(i$e'
stte$e %rte!ere' %#tri"it c#rduri$#r %r#6#"te i! cest se!sN
s si)ure "erti7re #%#rtu! 8ct#ri$#r de deci7ie %ri"i!d
%#te!ti$e riscuri si 6e!i!tri di! 6ediu$ de securitte i!ter!
si i!ter!ti#!$*
Siste6u$ !ti#!$ i!te)rt de 6!)e6e!t $ cri7e$#r si
%re"e!ire c#!8$icte$#r tre(uie s )esti#!e7e situtii$e de cri7
i! c#!c#rd!t cu !tur' ti%u$' i!te!sitte si 6%$#re
cestei' %ri! %$icre u!#r %cBete de 6suri' cu u! )rd
ridict de i!terde%e!de!t' !tur cest#r %re8i)ur!d:
1 6suri %re"e!ti"e' ce cu%ri!d #%tiu!i )e!er$e de
ctiu!e' cr#r %$icre se decide $ !i"e$ %#$itic
i!$t' de re)u$ i! stdii$e i!ci%ie!te de e"#$utie
u!ei situtii de cri7N
,05
C#$* dr 9ri! BUCIU9AN' Co"anda si controlul operational in
#estionarea situatiilor de criza* i!: 4andirea $ilitara Ro"aneasca*
!r* 6J2004*
Ioan CRCIUN
266
1 6suri de rs%u!s $ cri7' ce "i7e7 ctiu!i
%rede8i!ite' %$!i8icte i! det$iu' di! ti6% si
dis%#!i(i$e i6edit' %e!tru 8i i6%$e6e!tte i!
"edere i6(u!ttirii )rdu$ui de #%erti"itte
siste6u$ui !ti#!$ i!te)rt' i!itierii %r#cesu$ui de
cti"re 8#rte$#r si 6i?$#ce$#r' cresterii )rdu$ui de
%r#tectie cest#rN
1 6suri de c#!trcrre sur%ri!derii' re$e"te de
ctiu!i de8e!si"e 6i$itre si ci"i$e' cre tre(uie
e@ecutte cu r%iditte' %e!tru si)ur!t 8#rte$#r
!ti#!$e su $e $iti$#r' %#%u$tiei siJsu
#(iecti"e$#r strte)ice tt 6i$itre' ct si ci"i$e i!
c7u$ u!ui tc %ri! sur%ri!dere #ri i! c7u$ u!ui tc
i6i!e!t cu "erti7re $i6ittN
1 6suri de c#!tr)resiu!e' cre cu%ri!d ctiu!i
dese6!te %e!tru i6%$e6e!tre %$!uri$#r
c#res%u!7t#re %e!tru %rre terit#riu$ui !ti#!$'
i! c7u$ u!ei )resiu!i directe i6%#tri" R#6!iei'
%recu6 si %e!tru %rtici%re' i! cdru$ A$i!tei
N#rd1At$!tice' $ #%ertii$e de ti% rt* 5 di! Trttu$
de $ PsBi!)t#!N
1 6suri de i!stituire stri$#r de $ert' cest
re8eri!du1se $ ctiu!i cre %#t 8i d#%tte i! 8u!ctie
de 6%$#re si i!te!sitte u!ei 6e!i!tri su
cri7e*
,0
Ioan CRCIUN
IMPLICAREA INSTITUTIILOR EUROPENE IN
SOLUTIONAREA PROBLEMEI TRANSNISTRENE
STUDIU DE CAK

L %r#%e u! dece!iu si ?u6tte de $ i!cBeiere


#sti$itti$#r di!tre )u"er!u$ Re%u($icii 9#$d#" si ut#ritti$e
se%rtiste di! st!) Nistru$ui' %ers%ecti"e$e u!ei s#$utii
%#$itice cre r res%ect i!te)ritte terit#ri$ si i!de%e!de!t
9#$d#"ei r6! !ec$re* CBisi!u$ si Tirs%#$u$ s1u !)?t
i!tr1u! %r#ces i!de$u!)t de !e)#cieri cre "i7e7 de8i!ire
u!ui sttut $ re)iu!ii tr!s!istre!e i! cdru$ u!ei 9#$d#"e
u!i8icte* Ne)#cieri$e su!t 6edite de ctre Rusi' Ucri! si
Or)!i7ti %e!tru Securitte si C##%erre i! Eur#% +OSCE-'
ir # C#6isie C#!stituti#!$ $ucre7 su%r e$(#rrii u!ei
!#i c#!stitutii %e!tru # 9#$d#" reu!i8ict*
C#!creti7re cest#r #%#rtu!itti de rei!te)rre
9#$d#"ei de%i!de de c%citte de c##rd#!re e8#rturi$#r
i!ter!e de s#$uti#!re c#!8$ictu$ui tr!s!istre! cu e"#$utii$e
i!ter!ti#!$e $e)te de e@ti!dere UE si NATO si re$tii$#r
cest#r i!stitutii cu Rusi si Ucri!*
E@ti!dere UE si NATO c#!stituie u! c#!te@t 8"#r(i$
rec#!siderrii titudi!i$#r Occide!tu$ui 8t de %r#($e6
tr!s!istre!* I! c#!ditii$e i! cre 9#$d#" se 8$ di! 2004 $
)r!it NATO si' %r#((i$' i! 200/ $ ce$ $ UE' %r#($e6
tr!s!istre! cu!#ste u! tr!s8er di! cte)#ri u!ui c#!8$ict
%#st1s#"ietic &eursitic i! cre Rusi r "e u! r#$ s%eci$'
i!tr1u! c#!8$ict &eur#%e! i! cre UE de"i!e # %rte
i!dis%e!s(i$ %r#cesu$ui de s#$uti#!re*

Dte$e de (7 su!t %re$ute di! Nicu P#%escu' Noile opurtunitati de
solutionare a proble"ei transnistrene prin "ecanis"ele Europei "oderne*
I!stitutu$ de %#$itici %u($ice' CBisi!u' 2004*
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
,,
Studiu$ de 8t se " re8eri $ i6%$icre i!stitutii$#r
eur#%e!e i! s#$uti#!re cri7ei tr!s!istre!e cu cce!t %e
scBi6(ri$e de %#7itie $e UE "is1`1"is de cest %r#($e6'
scBi6(re cre !u este u! %r#ces ut#!#6' ci se i!scrie i!
cdru$ de7"#$trii P#$iticii Eur#%e!e de Securitte si A%rre si
%#$iticii %e!tru &!#ii "eci!i +Pider Eur#%e NeL
Nei)B(#urB##d-*
Problema transnistreana si (roces'l *e ne,ociere
I! ,..2 )u"er!u$ de $ CBisi!u 8#st !)?t i!tr1u!
r7(#i de scurt durt cu 7#! di! est re%u($icii* Pri!tre
c#!seci!te$e #sti$itti$#r di! ce %eri#d %#te 8i e"#ct si
i!c%citte 9#$d#"ei de de"e!i u! stt "i(i$' tt ti6% ct
%r#($e6 tr!s!istre! !u este re7#$"t* I!treru%ere
#sti$itti$#r i! "r ,..2 8#st ur6t de $!sre %r#cesu$ui de
!e)#cieri %ri"i!d s#$uti#!re c#!8$ictu$ui* Ne)#cieri$e %ri"i!d
de8i!ire u!ui sttut $ 7#!ei de est re%u($icii i! cdru$
9#$d#"ei su!t %urtte i!tre ut#ritti$e se%rtiste si )u"er!u$
de $ CBisi!u cu %rtici%re 6edit#ri$#r Rusi' Ucri! si
Or)!i7ti %e!tru Securitte si C##%erre i! Eur#% +OSCE-*
Rusia si !or"atul pentalateral de ne#ocieri privind
re#le"entarea transnistreana
U!u$ di! s%ecte$e #recu6 6r)i!$i7te i! cdru$
discutii$#r %ri"i!d re)$e6e!tre tr!s!istre! este %r#($e6
dur(i$ittii si e8iccittii e"e!tu$ei s#$utii i! re7#$"re
cestui c#!8$ict* Oricre r 8i 6#de$u$ u!ei e"e!tu$e
re)$e6e!tri 8edertie' stt u!itr su $te 8#r6e de
#r)!i7re d6i!strti" %r#($e6 cBeie este dc ceste
r!?6e!te "#r 8i dur(i$e si i!tr1de"r "#r )r!t #
i!tre)ire 9#$d#"ei' si !u "#r c#!stitui u! %s s%re # sci!dre
de8i!iti" re%u($icii* I! c#!ditii$e ctu$e' si cu 8#r6tu$
,2
Ioan CRCIUN
ctu$ de !e)#cieri' %#t %re !u6ite du(ii %ri"i!d
%ers%ecti"e$e cestei re)$e6e!tri*
U!u$ di! 8ct#rii cre di6i!ue7 %#te!ti$u$ u!ei
re)$e6e!tri ecBit(i$e %r#($e6ei tr!s!istre!e ti!e de 8%tu$
c 8#r6tu$ %e!t$ter$ de !e)#cieri este d#6i!t de # si!)ur
tr' cre este de%rte de 8i i6%rti$ i! c#!8$ictu$
tr!s!istre!* I! %$us' 8#r6tu$ de !e)#cieri !u ti!e c#!t de
i!terese$e UE si NATO $r)ite' cBir dc Rusi se 8$ $ %este
# 6ie de >i$#6etri de Tr!s!istri' si re%u($ic se%rtist !u
cree7 !ici u! 8e$ de %r#($e6e de securitte Aedertiei Ruse*
I! ce$si ti6%' Tr!s!istri se " 8$ $ 6i %uti! de # sut de
>i$#6etri de )r!it UE si NATO' ir %r#($e6e$e de securitte
si st(i$itte cre isi u rdci! i! e@iste!t cestei e!titti
se%rtiste' "#r 8ect i!terese$e de securitte $e i!stitutii$#r
#ccide!t$e $r)ite*
Rusi este c#!sidert u! ?uct#r d#6i!!t i! 8#r6tu$
%e!t$ter$' deti!!d %utere de "et# i! cdru$ OSCE'
%#si(i$itte de %$ic # )6 $r) de %r)Bii %#$itice si
ec#!#6ice su%r Ucri!ei su 9#$d#"ei' ir Tr!s!istri
dt#re7 Rusiei i!ssi e@iste!t s' si)urt cu s%ri?i!u$
6i$itr' %#$itic si ec#!#6ic c#rdt de ctre 9#sc#"*
I! ceste c#!ditii re)$e6e!tre strte)ic c#!8$ictu$ui
tr!s!istre! de"i!e de%e!de!t de u! si!)ur ct#r
i!ter!ti#!$* De%e!de!t e@cesi" %r#cesu$ui de
re)$e6e!tre tr!s!istre! de Rusi "i!e i! c#!trdictie cu
!ecesitte de si)ur # s#$utie dur(i$ c#!8$ictu$ui* Cu
$te cu"i!te dc 9#$d#" d#reste c Tr!s!istri s !u isi
recti"e7e te!di!te$e se%rtiste du% # e"e!tu$ reu!i8icre'
tu!ci tre(uie s e@iste # ($!t )r!ti$#r i! re)$e6e!tre
tr!s!istre!* Dc CBisi!u$ !u d#reste s 8ie i! %er6!e!t
6e!i!tt de ctre Tirs%#$ cu # !#u secesiu!e' cest
%ers%ecti" tre(uie e$i6i!t* Ir %e!tru cest este !e"#ie s
e@iste 8#rte e@ter!e cre "#r 8i c%(i$e s %$ice su8icie!te
,0
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
%resiu!i su%r Tr!s!istriei c cest s !u recur) $
r)u6e!tu$ &se%rtist tu!ci c!d ii " c#!"e!i*
P! $ 6#6e!tu$ ctu$ !ici Aederti Rus' !ici
OSCE su Ucri! !u u %utut de6#!str c deti! %r)Bii$e su
"#i!t %#$itic de %res cu succes Tr!s!istri* Nu e@ist !ici
u! se6!$ c du% # e"e!tu$ reu!i8icre' Rusi' OSCE su
Ucri! isi "#r scBi6( titudi!i$e*
I! c#!ditii$e i! cre !u "#r e@ist si $ti )r!ti i! 8r
de Rusi si Ucri! +OSCE !u este )r!t-' # e"e!tu$
re)$e6e!tre c#!8$ictu$ui tr!s!istre! ridic d#u %r#($e6e
ce $i(erttii de $e)e ci$e de de7"#$tre 9#$d#"ei' si
ce dur(i$ittii re)$e6e!trii tr!s!istre!e* Ast8e$' %ute6
8ir6 c 8#r6tu$ ctu$ de )r!tii !ici !u si)ur $i(ertte
de $e)e ci$e u$teri#re de de7"#$tre 9#$d#"ei' !ici !u
re7#$" cu de"rt %r#($e6 tr!s!istre!' ci # sus%e!d*
S1 e"#ct de 6i 6u$te #ri 8%tu$ c 6e!ti!ere
ctu$ei 8#r6u$e de )r!tii " %er6ite i6%$icre direct
stte$#r )r!te i! tre(uri$e i!ter!e $e re%u($icii* I! 8r de
ceste te6eri $e)iti6e' r 6i e@ist si %eric#$u$ c # e"e!tu$
re7#$"re c#!8$ictu$ui tr!s!istre! !u r 8i dect #
s#$uti#!re 6i6t' cre r %ute 8i &!u$t %ri! i!cur?re
u!#r !#i te!di!te se%rtiste' tu!ci c!d u!u$ di! )r!ti "
c#!sider c cest c#res%u!de i!terese$#r s$e* I! ceste
c#!ditii e@ist %eric#$u$ c # e"e!tu$ re7#$"re c#!8$ictu$ui
r 8i c#!diti#!t de %#$itic e@ter! )u"er!u$ui de $
CBisi!u' st8e$ %#$itic e@ter! de"e!i!d #sttec
Tirs%#$u$ui' si stte$#r )r!te* O st8e$ de situtie r i6%$ic
re"i7uire u!#r %ri#ritti e@ter!e' %ri!tre cre si i!te)rre
9#$d#"ei i! UE*
O e"e!tu$ s#$utie c#!8$ictu$ui tr!s!istre! tre(uie
s ti! c#!t de !ecesitte 6i!i6i7rii riscu$ui c #dt cu
scBi6(ri$e %#$itice di! 9#$d#"' c#!8$ictu$ tr!s!istre! r
%ute 8i re"it$i7t de 8#rte i!ter!e su e@ter!e* I!tr#ducere
u!ui e$e6e!t de dur(i$itte s#$uti#!rii c#!8$ictu$ui tre(uie
,4
Ioan CRCIUN
8cut %ri! i6%$e6e!tre u!#r !#i 6ec!is6e de )r!tie
re)$e6e!trii si ecBi$i(rre ctu$u$ui 8#r6t de 6edit#ri si
)r!ti %ri! i6%$icre u!#r i!stitutii #ccide!t$e* I! c7
c#!trr' cBir si i! c#!ditii$e u!ei s#$uti#!ri 8#r6$e
c#!8$ictu$ui' %r#($e6 tr!s!istre! !u r 8i re7#$"t' ci
sus%e!dt' tt ti6% ct cest ii " c#!"e!i Aedertiei Ruse
su Tirs%#$u$ui*
Pe!tru re7#$"re c#!8$ictu$ui tr!s!istre! este !e"#ie
de i!tr#ducere u!#r )r!tii si e$e6e!te cre r st(i$i7 si
ecBi$i(r si6etri stte$#r )r!te* St(i$i7re 8#r6tu$ui de
re)$e6e!tre c#!8$ictu$ui si de )r!tie i!te)rittii
terit#ri$e 9#$d#"ei se %#te ti!)e %ri! i6%$icre U!iu!ii
Eur#%e!e i! re7#$"re c#!8$ictu$ui tr!s!istre!*
P#si(i$itti$e de re$i7 cest #%tiu!e "#r 8i !$i7te
i! c#!ti!ure* I!s este i6%#rt!t s ti!e6 c#!t de 8%tu$ c
i6%$icre UE i! re)$e6e!tre tr!s!istre! !u este susti!ut
de %e %#7itii$e u!ei di$e6e Est Vest' su u!ei #%#7itii di!tre
Rusi si Occide!t* Pre7e!t UE i! 6ec!is6e$e de
re)$e6e!tre tr!s!istre! +i!c$usi" i! %r#cesu$ de !e)#cieri-
" $i6it %#$itic ctu$ Rusiei si Ucri!ei*
Ast8e$' 9#$d#"ei ii este (e!e8ic %r#6#"re ideii c
re)$e6e!tre tr!s!istre! este u!u$ di! teste$e cre
de6#!stre7 8%tu$ c Rusi i!tr1de"r este )t s isi
c#!struisc %rte!eritu$ strte)ic cu UE %e # c#6u!itte de
"$#ri si %ri!ci%ii de c#!duit i!ter!ti#!$ c#6u!e*
0,CE si rezolvarea con!lictului transnistrean
Du% u! dece!iu de !e)#cieri' ce$ 6i i6%#rt!t
re7u$tt $ %eri#dei scurse de $ 8i!$u$ 87ei "i#$e!te
c#!8$ictu$ui este 8%tu$ c Tr!s!istri reusit s
su%r"ietuisc i! c$itte u!ui stat de !acto* Re)i6u$
tr!s!istre! (e!e8icit de su%#rt %#$itic si ec#!#6ic di!
%rte Rusiei si %rti$ Ucri!ei si !u6it#r ct#ri %#$itici si
ec#!#6ici di! CBisi!u* I! ce$si ti6% re$i7ri$e sttu$ui
,5
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
Re%u($ic 9#$d#" u 8#st e@tre6 de 6#deste' cest 8ii!d
i!c%(i$ s de"i! u! stt "i(i$ %#$itic si ec#!#6ic*
Di! %ers%ecti" c#6u!ittii i!ter!ti#!$e' c#!8$ictu$
tr!s!istre! c#!st di! cte" %r#($e6e* Pri6 este %r#($e6
retr)erii tru%e$#r ruse di! st!) Nistru$ui c#!8#r6
!)?6e!te$#r su6te de ctre Aederti Rus $ Su66it1u$
OSCE de $ Ist!(u$ i! !#ie6(rie ,...* A d#u %r#($e6 ti!e
de !e)#cieri$e %ri"i!d s#$uti#!re %#$itic c#!8$ictu$ui si
ide!ti8icre u!ui sttut %e!tru Tr!s!istri i! cdru$ 9#$d#"ei
rei!tre)ite*
O trei %r#($e6 se re8er $ ci!e "#r 8i )r!tii
re)$e6e!trii tr!s!istre!e si cre "#r 8i stte$e su
#r)!i7tii$e ce "#r )r!t i6%$e6e!tre si dur(i$itte
r!?6e!te$#r %ri"i!d rei!te)rre Re%u($icii 9#$d#"* P!
$ 6#6e!tu$ ctu$ %r#($e6 &)r!tii$#r este $e)t de u! set
de 6suri' %ri!tre cre si si)urre u!ei 8#rte 6i$itre de
6e!ti!ere %cii* OSCE ?uct u! r#$ cBeie i! setu$ de
%r#($e6e sus 6e!ti#!te*
U! di! 8u!ctii$e i6%$icite $e OSCE er re%re7e!tre
"i7iu!ii c#6u!ittii i!ter!ti#!$e i! re7#$"re c#!8$ictu$ui
tr!s!istre!* T#tusi' r 8i e@)ert s se 8ir6e c OSCE r 8i
%utut si)ur r#$u$ u!ei c#!tr($!te s%ri?i!u$ui c#rdt de
ctre Rusi ut#ritti$#r di! st!) Nistru$ui* Du% u! dece!iu
de !e)#cieri cu re7u$tte 6#deste' c%citte OSCE de
c#!tri(ui $ u! re7u$tt %#7iti" $ !e)#cieri$#r %ri"i!d
s#$uti#!re c#!8$ictu$ui este t#t 6i des su( se6!u$ i!tre(rii*
Situti este s%eci8ic !u !u6i 9#$d#"ei' ci si $t#r c#!8$icte
di! s%tiu$ de res%#!s(i$itte $ OSCE*
Sce%ticis6u$ 8t de c%citte OSCE de ?uc u! r#$
decisi" i! rei!tre)ire 9#$d#"ei este cu7t de # serie de
8ct#ri* I! %ri6u$ r!d OSCE !u re u! 6ec!is6 cre r
si)ur i6%$e6e!tre deci7ii$#r s$e* I! $ d#i$e r!d OSCE
este %re de%e!de!t de i!terese$e tctice $e stte$#r 6e6(re*
,6
Ioan CRCIUN
Orice stt 6e6(ru $ OSCE re dre%t de "et# i!
deci7ii$e cestei #r)!i7tii* Acest reduce c%citte OSCE
de de7"#$t # ut#!#6ie 6i 6re de ctiu!e' cre s1r (7
%e i!terese$e i!tre)ii c#6u!itti de stte OSCE si $ "$#ri$#r
dec$rte i! Actu$ Ai!$ de $ Oe$si!>i* Cu tt 6i 6u$t cu ct
OSCE de"e!it #sttec i!terese$#r u!#r stte 6e6(re'
c%(i$e s ($#cBe7e i!tre)u$ %r#ces de $ure deci7ii$#r i!
OSCE %ri! dre%tu$ $#r de "et#* CBir !e)#cieri$e de c#!stituire
C#!8eri!tei %e!tru Securitte si C##%erre i! Eur#% u 8#st
($#cte i! ,./4 de ctre 9$t* Acest !e?u!s &#r)i!r
6rcBe7 si cu6 cti"itte OSCE* I! $ trei$e r!d'
%#$itici$e e@ter!e $e stte$#r 6e6(re OSCE se (7e7 %e
"$#ri +si (i!ei!te$es i!terese- di8erite' cce!tu!d si 6i 6u$t
i!c%citte Or)!i7tiei de 1si ?usti8ic de!u6ire' si !u6e
de si)ur securitte i! s%tiu$ de $ V!c#u"er $
V$di"#st#>* Pri! cest set de 8ct#ri se e@%$ic de ce i! t#te
c#!8$icte$e re7#$"te 6cr %rti$' %ri6u$ r#$ $e1 re"e!it
NATO si UE' ir OSCE ?uc u! r#$ c#6%$e6e!tr 8#rte
i6%#rt!t' dr !u B#trt#r*
Pr#($e6 i!e8icie!tei OSCE !u se re8er !u6i $ r#$u$
su i! 9#$d#"' desi c7u$ 9#$d#"ei c#!8ir6 # te!di!t
)e!er$* I!ter"e!ti OSCE !u 8#st su8icie!t %e!tru
%re"e!ire c#!8$icte$#r di! S#s#"# su 9ced#!i' u!de 8#st
!e"#ie de i6%$icre $t#r i!stitutii NATO' UE' ONU
%e!tru c OSCE s re"i! (i i! 87 %#st1c#!8$ict*
Securitte eur#%e! de du% r7(#iu$ rece este
edi8ict %e (7 %ri!ci%iu$ui c#6%$e6e!trittii i!stitutii$#r de
securitte* I! cest rBitectur' OSCE ii re"i! r#$uri $e)te de
%re"e!ire c#!8$icte$#r' de6#crti7re s#cietti$#r'
rec#!structi %#stc#!8$ictu$' dr !ici#dt re7#$"re
c#!8$icte$#r per se* Ace$si %ri!ci%iu $ c#6%$e6e!trittii
i!stitutii$#r de securitte tre(uie %$ict si i! c7u$ 9#$d#"ei'
%e!tru c este si!)uru$ %ri!ci%iu cre dt re7u$tte %#7iti"e*
,/
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
A6%$#re c#!8$icte$#r di! B$c!i 8#st $i6itt d#r
$ i!ter"e!ti decisi" $t#r #r)!i7tii' %recu6 NATO su
UE* R#$u$ OSCE i! cri7e$e di! B#s!i' A$(!i' S#s#"# su
9ced#!i 8#st 8#rte di8erit de cti"itti$e OSCE i! u!e$e
di! c#!8$icte$e %#st1s#"ietice* I! B$c!i 8#st %$ict
%ri!ci%iu$ c#6%$e6e!trittii i!stitutii$#r de securitte' i! cre
NATO' UE' OSCE si ONU c#$(#ru %e!tru re7#$"re u!#r
c#!8$icte' 8iecre di! ceste structuri 8ii!d i6%$ict i! 6#d
di8erit $ di"erse et%e $e cri7e$#r* Pri!ci%$ %re#cu%re
OSCE i! st(i$i7re cest#r c#!8$icte ti!e de %r#6#"re
!#r6e$#r de6#crtice' 6#!it#ri7re $e)eri$#r' 8ci$itre
di$#)u$ui i!tre di"erse c#6u!itti et!ice su re$i)i#se'
re8#r6 siste6u$ui educti#!$' e$(#rre u!#r 6suri de
i!trire securittii si i!crederii di!tre %rti$e i6%$icte i!
c#!8$ict' e$(#rre rec#6!dri$#r %e!tru dete!si#!re
re$tii$#r di!tre di"erse c#6u!itti etc* Ar i!d#i$ r#$u$
OSCE i! B$c!i este 8#rte i6%#rt!t' i!s tre(uie s se ti!
c#!t de se)6e!te$e u!de OSCE %#te c#!tri(ui %#7iti" $
te!ure su %re"e!ire' dr !u re7#$"re' u!#r cri7e su
c#!8$icte secesi#!iste* OSCE !u "ut !ici#dt !ici
c%citte %#$itic %r#%rie si !ici 6ec!is6e$e !ecesre %e!tru
re7#$" !u6ite situtii de c#!8$ict* OSCE i!s %#te 8ci$it
re$i7re deci7ii$#r' si cest este $ucru$ %e cre i$ %#te 8ce
ce$ 6i (i!e' du% cu6 de6#!strt e@%erie!t di! B$c!i*
I! B$c!i' OSCE !u s1 #cu%t de re7#$"re cri7e$#r
%r#%riu17ise* OSCE 8#st i6%$ict i! et%e$e de %re"e!ire
cri7e$#r' si i! 87e$e u$teri#re u!ei cri7e* Te!tti" de re7#$"
cri7 di! S#s#"# i! ,..21,... %ri! 6ec!is6e$e OSCE
+S#s#"# Veri8Qi!) 9issi#!- esut* Pe!tru st(i$i7re
9ced#!iei i! 200,' 8#st !ecesr i6%$icre Secretru$ui
Fe!er$ $ NATO' Fe#r)e R#(erts#!' si I!$tu$ui
Re%re7e!t!t $ UE %e!tru P#$itic E@ter! si de Securitte
C#6u!' E"ier S#$!* Nici e@%erie!t B#s!iei su A$(!iei
!u c#!8ir6 e@iste!t u!#r 6ec!is6e %r#%rii $e OSCE de
,2
Ioan CRCIUN
st(i$i7re u!#r tri' 8r s%ri?i!u$ decisi" $ $t#r #r)!i7tii
su stte* 9ec!is6e$e %#$itice' ec#!#6ice si de securitte
%e!tru st(i$i7re Eur#%ei de Sud1Est su!t si)urte de NATO
+S#s#"#' 9ced#!i-' UE +9ced#!i' B#s!i- su u!e$e stte
6e6(re $e cest#r #r)!i7tii cti#!!d $ cerere )u"er!e$#r
di! re)iu!e +It$i si Freci cti#!!d $ cerere )u"er!u$ui
$(!e7 i! ,../-* I! ceste cri7e' r#$u$ OSCE se re7u6 $
siste!t i! i6%$e6e!tre deci7ii$#r $ute i!tr1u! $t cdru
%#$itic' i! cre resurse$e %#$itice $e NATO su UE su!t
%ri!ci%$e$e 6ec!is6e cre si)ur st(i$itte*
Cu $te cu"i!te NATO si UE se #cu%u de st(i$i7re
situtiei' 6ediere i!tre %rti$e 8$te i! c#!8$ict' %$icre
%resiu!i$#r %#$itice !ecesre %e!tru ti!)ere u!#r i!te$e)eri'
)r!tre i!te$e)eri$#r*
I! c7u$ c#!8$icte$#r %#st1s#"ietice di! 9#$d#"'
Fe#r)i +A(B7i' Oseti de Sud- si A7er(i?! +Sr(B-'
idee c#6%$e6e!trittii i!stitutii$#r de securitte eur#%e!e
8#st %$ict i!tr1# 6sur 6u$t 6i $i6itt* OSCE i1u 8#st
tri(uite r#$uri ce!tr$e i! s#$uti#!re cest#r c#!8$icte +6i
%uti! i! A(B7i- !u di! c#!"i!)ere c OSCE " re7#$"
ceste %r#($e6e' ci %e!tru c i!terese$e #ccide!t$i$#r i!
re)iu!e eru %re 6ici c UE su NATO s i!tre i!tr1u!
c#!8$ict de i!terese cu Rusi* T#t#dt !ici 6#!#%#$u$ rus i!
re)$e6e!tre cest#r c#!8$icte !u r 8i 8#st cce%t(i$* De
cee s1 $es s#$uti i!ter6edir re%re7e!tt de ctre OSCE*
Li%s de %r#)res i! re7#$"re cri7e$#r di! s%tiu$ %#st1
s#"ietic c#!trste7 cu e8ecte$e st(i$i7t#re $e i6%$icrii
NATO si UE i! A$(!i si 9ced#!i' si i!tr1# !u6it
6sur i! B#s!i si S#s#"#' cBir dc situti r6!e i!cert*
Deci7ii$e %#$itice i6%#rt!te eru d#%tte cu c#!cursu$ NATO
su UE si stte$#r 6e6(re* I! ce$si ti6%' OSCE se #cu%
de 8ci$itre re$i7rii deci7ii$#r $ute $ u! $t !i"e$*
OSCE' # i!stitutie i!ter)u"er!6e!t$ %ri! e@ce$e!t'
6!i8est # de%e!de!t s%#rit de %#7itii$e stte$#r 6e6(re
,.
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
c#6%rti" cu i!stitutii$e eur#%e!e* S%re de#se(ire de UE'
OSCE !u re # si!er)ie si # ide!titte i!stituti#!$ (i!e
de8i!it tu!ci c!d se cere s#$uti#!re c#!8$icte$#r* I! %$us'
s%re de#se(ire de NATO su cBir Or)!i7ti Trttu$ui
%ri"i!d Securitte C#$ecti"JOTSC +Rusi' Ar6e!i' Be$rus'
S7Bst!' Sir)B7ist!' T?i>ist!-' OSCE !u re u! sttut de
$ider cre r c#!tri(ui %ri! sttutu$ su $ 6rire credi(i$ittii
OSCE* A%tu$ c OSCE !u (e!e8ici7 de s%ri?i!u$ u!#r stte
6e6(re cBeie +SUA' 9re Brit!ie' Ar!t' si cBir Rusi-' si
!u %#sed c%citte de 1si %r#6#" )e!d i! $i%s
susti!erii stte$#r 6e6(re' su(6i!e7 c%citte s de 8i u!
8ct#r decisi" i! de76#rsre 8#cre$#r de i!st(i$itte i!
Eur#%' %ri!tre cre se !u6r si Tr!s!istri* I! c#!ditii$e i!
cre OSCE %re 8i 6i de)r( &u! !s6($u de stte 6ici'
cest #r)!i7tie !u se 6i (ucur !ici de s%ri?i!u$ Rusiei'
!ici de ce$ $ UE' ir sce%ticis6u$ SUA 8t de OSCE este si
6i "ecBi* Or dc #r)!i7ti !u (e!e8ici7 de s%ri?i!u$
ct#ri$#r i!ter!ti#!$i1cBeie' !u este c$r de ce 9#$d#"
tre(uie s1si 6e!ti! ts6e!tu$ 8t de 8#r6tu$ de !e)#cieri
i! cre OSCE !u re c%citte si s%ri?i!u$ %#$itic !ecesr de
%r#6#" # re)$e6e!tre tr!s!istre! dur(i$' !u de
c#!?u!ctur*
9r)i!$i7re OSCE este si 6i e"ide!t i! c#!ditii$e
i! cre: +,- UE si NATO isi $r)esc s%ectru$ 8u!ctii$#r'
su6!du1si res%#!s(i$itti $r)i $e)te de )esti#!re
cri7e$#rN +2- NATO si UE se e@ti!d* I! 2004 $ NATO u
dert / !#i 6e6(ri +Bu$)ri' Est#!i' Let#!i' Litu!i'
R#6!i' S$#"ci' S$#"e!i-' ir $ UE 2 6e6(ri +Est#!i'
Let#!i' Litu!i' P#$#!i' Re%u($ic CeB' S$#"ci' S$#"e!i'
U!)ri-* Bu$)ri' Cr#ti si R#6!i ur6e7 s dere $ UE
i! 200/N +0- NATO si UE cree7 !#i 6ec!i6se de c##%erre
i! s8er securittii cu Rusi*
Acu6 cti" !i' u!u$ di! "!t?e$e OSCE i!
)esti#!re cri7e$#r 8t de NATO si UE er c#!sidert
20
Ioan CRCIUN
%rtici%re Rusiei si stte$#r di! Eur#% Ce!tr$ si de Est'
de "#ce cr#r tre(ui s se ti! c#!t i! !u6ite %r#($e6e*
Ast7i' cest %resu%us "!t? !u 6i este "$(i$ di! cte"
6#ti"e* I! c7u$ Rusiei s1 "7ut c i6%$icre s i!
s#$uti#!re !u6it#r cri7e %#te 8i re$i7t si d B#c +8r c
OSCE s ?#ce u! r#$ ce!tr$ i!tr1# cri7-' s cu6 s1
i!t6%$t i! B#s!i si S#s#"#' u!de Rusi 8cut %rte di!
tru%e$e de 6e!ti!ere %cii i! (7 u!#r i!te$e)eri se%rte cu
NATO* Crere C#!si$iu$ui Rusi NATO i! 6i 2002' cre
%re"ede si c##%erre i! #%ertiu!i de 6e!ti!ere %cii si
)esti#!re cri7e$#r' reduce si 6i 6u$t 8u!cti OSCE de
!)? Rusi i!tr1u! di$#)* I! ce$si ti6%' e@ist si u!
6ec!is6 de c#!su$tri re)u$te i!tre C#6itetu$ P#$itic si de
Securitte +COPS- $ UE si Rusi' $ !i"e$ 6(sd#ri$' cre
si)ur u! scBi6( de %reri %e %r#($e6e de securitte i!tre
9#sc#" si Bru@e$$es* Ast8e$' i!stituti#!$i7re re$tii$#r
di!tre Rusi %e de # %rte' si UE su NATO %e de $t %rte'
reduce di! i6%#rt!t OSCE tu!ci c!d e !ecesr di$#)u$
i!tre Vest si Est*
I! $u6i! e"#$utii$#r sus16e!ti#!te %re !e"#i de
rec#!sider r#$u$ OSCE i! s#$uti#!re c#!8$ictu$ui
tr!s!istre!* Dc 9#$d#" d#reste # s#$uti#!re dur(i$
c#!8$ictu$ui tr!s!istre!' CBisi!u$ tre(uie s susti! #
6#di8icre r!?6e!te$#r de s#$uti#!re c#!8$ictu$ui* Este
i! i!terese$e CBisi!u$ui c OSCE s isi su6e i! 9#$d#"
ce$e srci!i %e cre $e1 i6%$e6e!tt cu u! !u6it succes i!
$te stte 8ectte de c#!8$icte* OSCE s1r %ute c#!ce!tr 6i
6u$t %e %r#6#"re !#r6e$#r de6#crtice si dre%turi$#r
#6u$ui' 6#!it#ri7re $e)eri$#r' 8ci$itre di$#)u$ui i!tre
6i!#ritti$e !ti#!$e si %#%u$ti 6?#ritr' %r#6#"re si
6#!it#ri7re re8#r6ei structuri$#r de securitte i! Tr!s!istri
etc* OSCE s1r #cu% de $ucruri %e cre $e re$i7e7 cu
e8iccitte si i! $te s#cietti 8ectte de te!siu!i si c#!8$icte*
R#$u$ OSCE i! 9#$d#" tre(uie s 8ie deter6i!t de e@%erie!t
2,
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
%#7iti" cestei #r)!i7tii i! $te stte Sud1Est Eur#%e!e' si
s ti! c#!t de se)6e!te$e %e cre OSCE %#te c#!tri(ui
%#7iti" $ te!ure su %re"e!ire' dr !u re7#$"re' u!#r
cri7e*
Ast8e$ de i!ter%retri $e r#$u$ui OSCE i! s#$uti#!re
cri7e$#r su!t c#!8ir6te si de i!$ti #8ici$i OSCE* De e@e6%$u'
A6(sd#ru$ Ferrd St#ud6!!' Direct#ru$ Ce!tru$ui %e!tru
P#$itici de Securitte di! Fe!e"' 8#st direct#r +,../12002- $
Bir#u$ui OSCE %e!tru I!stitutii De6#crtice si Dre%turi$e
O6u$ui di! Vrs#"i 8ir6: MIn "ai "ulte state din Europa
centrala si de est Mvaloarea adau#ata a 0,CE s;a redus
!oarte "ult in conte:tul e:tinderii NAT0 si UE. In %alcani*
0,CE nu "ai este institutia principala care se ocupa de
#estionarea crizelor. Acest rol revine din ce in ce "ai "ult
NAT0Viar UE se doteaza cu propriile capacitati operationale
V pentru a;si spori capacitatile de actiune pe teren. Aceasta
nu insea"na ca 0,CE devine irelevanta. Gona eurasiatica L
Asia Centrala si Caucazul L devin "ai i"portante din
perspectiva proble"elor de securitate* si 0,CE are un rol
esential in aceasta re#iune. In plus* 0,CE are un rol de
necontestat in c/estiunile electorale in zona statelor "e"bre
0,CE* nu doar prin "onitorizarea ale#erilor* dar si prin
elaborarea cadrului le#al electoral si i"bunatatirii
ad"inistrarii ale#erilor.
I6%$icit' 8#stu$ #8ici$ OSCE recu!#ste c #r)!i7ti
este i6%#rt!t %red#6i!!t %e!tru tri$e cre !u %#t c#!t %e
c#!tri(uti NATO su UE i! re7#$"re cri7e$#r +Cuc7 si
Asi Ce!tr$-' si c OSCE este i6%#rt!t si uti$ %ri!
c#!tri(uti s $ de6#crti7re 6i 6u$t dect $ re7#$"re
cri7e$#r i! deru$re*
Pe!tru re7#$"re %r#($e6ei tr!s!istre!e e !e"#ie de
$te 6ec!is6e si i!stitutii dect OSCE $ucru c#!8ir6t tt
$ Bru@e$$es' ct si $ 9#sc#"* I! ceste c#!ditii este i!
i!teresu$ CBisi!u$ui s i!"ite UE si SUA i! c$itte de )r!ti
22
Ioan CRCIUN
i u!ei e"e!tu$e s#$uti#!ri %r#($e6ei tr!s!istre!e* UE si
SUA' $turi de Rusi si Ucri! r )r!t si s%ri?i!i
rei!te)rre 9#$d#"ei' ir OSCE r 8ci$it re$i7re
)r!tii$#r' s cu6 # 8ce i! 9ced#!i' B#s!i su S#s#"#*
U! st8e$ de r#$ %e!tru OSCE r 8i %er8ect $e)iti6 si r
c#res%u!de 8u!ctiei si e@%erie!tei OSCE i! $te c#!8$icte*
OSCE %#te c#!tri(ui $ e$(#rre u!#r deci7ii' dr !u %#te
)r!t re$i7re $#r' s cu6 s1 de6#!strt si i! c7u$
!eretr)erii tru%e$#r ruse de %e terit#riu$ 9#$d#"ei su
Fe#r)iei* Acest retr)ere si st7i de%i!de !u6i de
(u!"#i!t Rusiei si %resiu!i$e UE si SUA su%r Rusiei' dr
!u de c%citte OSCE' cre %#te d#r s &6#!it#ri7e7e !u
si s si)ure retr)ere tru%e$#r stri!e de %e terit#riu$ u!#r
stte c 9#$d#" su Fe#r)i*
I! ceste c#!ditii' Re%u($ic 9#$d#" tre(uie s cute
#%#rtu!itti de &6#der!i7re 6ec!is6e$#r de s#$uti#!re
c#!8$ictu$ui tr!s!istre!' ti!!d c#!t de e@%erie!t $t#r
c#!8$icte di! Eur#% de Sud1est* O te!tie de#se(it tre(uie
c#rdt c#!tri(utiei UE $ re)$e6e!tre u!#r c#!8$icte*
I6%$icre UE i! s#$uti#!re c#!8$ictu$ui tr!s!istre! r 8i
(i!e"e!it di! %tru 6#ti"e 8u!d6e!t$e:
5. UE deti!e i!tre)u$ s%ectru de %r)Bii %#$itice'
ec#!#6ice si de securitte %e!tru i6%u$si#! !e)#cieri$e
di!tre 9#$d#" si Tr!s!istri' i!c$usi" uti$i7!d cdru$ de
re$tii UE Rusi si UE1Ucri!* OSCE di! %cte !u re
ceste c%(i$ittiN
6. i6%$icre direct UE i! s#$uti#!re c#!8$ictu$ui
tr!s!istre! r %ute c#!stitui u! 6ec!is6 de s#ciere' ir
%#i de i!te)rre i! UE %e!tru 9#$d#"N
7. UE este si!)ur #r)!i7tie eur#%e! cu e@%erie!t
i! d#6e!iu$ )esti#!rii ci"i$e cri7e$#r* O di6e!siu!e de cre
tre(uie s se ti! c#!t i! e8#rturi$e de rei!tre)ire 9#$d#"ei
ti!e de s%ecte$e !#!16i$itre de )r!tie s#$uti#!rii
c#!8$ictu$ui* O 8#rt de 6e!ti!ere %cii i! Tr!s!istri'
20
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
i!di8ere!t de c#6%#!e!t s' !u " %ute si)ur i!tre)
s%ectru$ de ctiu!i 6e!ite s rei!tre)esc 9#$d#"' si s
)r!te7e "i(i$itte sttu$ui* 9#$d#" " "e !e"#ie de #
#%ertiu!e i!ter!ti#!$ ci"i$ cre r 8ci$it rei!tre)ire trii
%ri! si)urre u!ei 8#rte de %#$itie i!ter!ti#!$ i!
Tr!s!istri' si u!ei 8#rte de c#!tr#$ 8r#!tierei cu Ucri!N
8. UE re i!terese c$re si &ur)e!te ce ti! de
s#$uti#!re c#!8$ictu$ui tr!s!istre! 8r i!tr7iere*
C#!te@tu$ %#$itic i!ter!ti#!$ 8"#ri7e7 # c#!ectre
UE $ e8#rturi$e de s#$uti#!re %r#($e6ei tr!s!istre!e* O
st8e$ de e"#$utie c#res%u!de i!terese$#r 9#$d#"ei' cre
d#reste # rei!tre)ire si st(i$i7re trii' i!trire sttu$ui si
i!te)rre u$teri#r i! UE*
Uni'nea E'ro(eana si con+lict'l transnistrean9
(o)itii4 acti'ni si (ers(ecti-e
ozitia Uniunii Europene !ata de con!lictul
transnistrean
E@ti!dere UE si NATO c#!stituie u! c#!te@t
8"#r(i$ rec#!siderrii titudi!i$#r Occide!tu$ui su%r
%r#($e6ei tr!s!istre!e* I! c#!ditii$e i! cre 9#$d#" se "
8$ i! scurt ti6% $ )r!it UE si NATO' ir tr 6i r6!e
u! 8ct#r de i!st(i$itte re)i#!$' %r#($e6e$e i!ter!e $e
9#$d#"ei $e)te de e@iste!t re)iu!ii se%rtiste di! est c%t
# !#u di6e!siu!e i!ter!ti#!$* I!stitutii$e eur#%e!e !u 6i
%erce% c#!8$ictu$ tr!s!istre! c#!8#r6 "ecBii %rdi)6e i!
cre Rusiei i se recu!#steu !u6ite &dre%turi s%eci$e i!
)esti#!re cri7e$#r di! C#6u!itte Stte$#r I!de%e!de!te*
Acest $ucru este "$(i$ i! s%eci$ i! c7u$ c#!8$ictu$ui
tr!s!istre!' cre 8ecte7 6i 6u$t securitte U!iu!ii
Eur#%e!e $r)ite' dect securitte Rusiei* Pr#cesu$ de
re)$e6e!tre tr!s!istre! cu!#ste u! tr!s8er di! cte)#ri
u!ui c#!8$ict %#st1s#"ietic &eursitic i! cre Rusi r "e u!
24
Ioan CRCIUN
r#$ s%eci$' i!tr1u! c#!8$ict &eur#%e! i! cre UE r tre(ui s
?#ce u! r#$ 6i cti" %e!tru c i!terese$e s$e su!t 8ectte
direct*
I! c#!ditii$e i! cre 8#r6tu$ %e!t$ter$ de !e)#cieri
!u reusit s c#!tri(uie decisi" $ re7#$"re %r#($e6ei
tr!s!istre!e' U!iu!e Eur#%e! s1 rtt t#t 6i i!terest
s c#!tri(uie $ re7#$"re c#!8$ictu$ui tr!s!istre!*
Pr#($e6 tr!s!istre! %re#cu% stte$e si i!stitutii$e
de securitte #ccide!t$e* C#6isru$ UE %e!tru re$tii e@ter!e'
CBris Ptte!' dec$r c UE !u d#reste s i( $ )r!ite$e s$e
u! stt i6%#t6#$it i! c#!8$ict* Este recu!#scut si 8%tu$ c
Tr!s!istri c#!stituie # %r#($e6 de securitte %e!tru U!iu!e
Eur#%e! $r)it* Tr!s!istri este # surs direct de s8idri $
dres securittii re)i#!$e*
I!ce%!d cu $u! dece6(rie 2002' de"e!it e"ide!t #
scBi6(re de %#7itie UE 8t de %r#($e6 tr!s!istre!' %ri!
cre UE d#reste s c#!tri(uie $ st(i$i7re u!ei re)iu!i cre
%e "iit#r r %ute 8ect securitte U!iu!ii $r)ite* ScBi6(re
de %#7itie UE se re8er !u !u6i $ re7#$"re %r#%riu 7is
c#!8$ictu$ui' dr si $ r#$u$ Rusiei' Ucri!ei si OSCE i!
re)$e6e!tre tr!s!istre!*
UE ridict %r#($e6 tr!s!istre! de # 6!ier t#t
6i cte)#ric i! di$#)u$ su cu Ucri! si Rusi' si su)ert
c !u 6i c#!sider OSCE re$e"!t %e!tru r#$u$ cre ii re"i!e
i! re)$e6e!tre tr!s!istre!* O !$i7 c#6%rti"
dec$rtii$#r si ctiu!i$#r UE de %! si du% ir! 2002J2000'
i!dic # scBi6(re de titudi!e UE i! %r#($e6
tr!s!istre!*
O retr#s%ecti" %#7itiei si ctiu!i$#r UE de %! i!
2000 8t de %r#($e6 tr!s!istre! re$e" # serie de
crcteristici* UE er )t s s%ri?i!e e"e!tu$e$e %r#)rese i!
re)$e6e!tre tr!s!istre!' dr !u er )t s c#!tri(uie
decisi" %e!tru i6%u$si#! %r#cesu$ de re)$e6e!tre* U!iu!e
recu!#ste 8#r6tu$ %e!t$ter$ de !e)#ciere dre%t u!u$
25
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
dec"t' s%ri?i!e r#$u$ OSCE si de6#!str d#ri!t de 1si
%r#6#" "i7iu!e su%r re)$e6e!trii tr!s!istre!e %ri!
i!ter6ediu$ OSCE* I! %$us' UE ridic %r#($e6 tr!s!istre!
i! cdru$ re$tii$#r s$e cu Ucri! si Rusi' &i!de6!!d
ceste stte s c#!tri(uie $ s#$uti#!re c#!8$ictu$ui' i!s
(#rdre UE er 6i cur!d 8#r6$* U!u$ di! c7uri$e cre
i$ustre7 titudi!e retice!t UE 8t de %r#($e6
tr!s!istre! ti!e de i!c$udere 9#$d#"ei i! Pctu$ de
St(i$itte %e!tru Eur#% de Sud1est +PSESE-* U! di!
c#!ditii$e %e!tru cce%t 9#$d#" i! PSESE er c )u"er!u$
de $ CBisi!u s !u cer i!c$udere %r#($e6ei tr!s!istre!e
i! $ucrri$e Pctu$ui de St(i$itte* I! 200, UE d#re s e"ite
cBir si # i6%$icre i!direct i! %r#($e6 tr!s!istre!*
L i!ce%utu$ !u$ui 2002' i!tr1u! d#cu6e!t UE des%re
%#$itic 8t de 9#$d#"' se 8ir6 c %ri! i!ter6ediu$ OSCE'
U!iu!e r tre(ui s 6resc s%ri?i!u$ %e!tru re)$e6e!tre
tr!s!istre!' si s &6e!ti! 9#$d#" %ri!tre %ri#ritti$e
OSCE*
De se6e!e' UE ridic %r#($e6 tr!s!istre! i!
re$tii$e s$e cu Rusi si Ucri!* I! 6#d !#r6$' UE
&cce!tu i6%#rt!t OSCE i! re)$e6e!tre tr!s!istre! si
&i!cur? 6edit#rii 1 Rusi' Ucri! si OSCE 1 i! %r#cesu$ de
!e)#cieri*
Ctre s8rsitu$ !u$ui 2002' UE si1 6#di8ict "i7i(i$
titudi!e 8t de re)$e6e!tre tr!s!istre!* I!stitutii$e
eur#%e!e u ?u!s $ c#!c$u7i c 8r # i6%u$si#!re di!
%rte UE si # i6%$icre 6i cti" i! %r#cesu$ de re)$e6e!tre
tr!s!istre!' re7#$"re %r#($e6ei !u " 8i ti!s' st8e$ 8ii!d
%eric$itt securitte U!iu!ii $r)ite* UE 6i c#!c$u7i#!t c
"#i!t %#$itic Rusiei de re7#$" c#!8$ictu$ tr!s!istre!
este i!su8icie!t %e!tru re$i7 # st(i$i7re dur(i$
9#$d#"ei* Re$i7re cest#r 8%te 8#st c#!diti#!t si de
%r#cesu$ de e$(#rre u!ei %#$itici UE %e!tru !#ii "eci!i di!
&Eur#% $r)it*
26
Ioan CRCIUN
Uniunea Europeana si siste"ul de #arantii in con!lictul
transnistrean
E"e!tu$itte u!ei s#$utii i! c#!8$ictu$ tr!s!istre!
ridic %r#($e6 )r!ti$#r cestei s#$utii* Rusi' Ucri! si
OSCE su!t tt 6edit#ri i! !e)#cieri$e %ri"i!d re)$e6e!tre
c#!8$ictu$ui ct si %resu%usii "iit#ri )r!ti i s#$utiei* C#!8#r6
su6%tii$#r cure!te' 6ec!is6u$ de )r!tii $ re)$e6e!trii
tr!s!istre!e " "e' %r#((i$' si # di6e!siu!e 6i$itr cre "
%resu%u!e e@iste!t u!ei 8#rte de %ce i! Tr!s!istri* I!tr1u!
8e$ su $tu$ se su(i!te$e)e c # st8e$ de 8#rt r 8i su(
6!dtu$ OSCE' si c Rusi r si)ur %rte c#"rsit#re
cestei 8#rte de 6e!ti!ere %cii*
Aceste su6%tii !u 6i su!t tt de i!c#!test(i$e i!
c#!ditii$e e@ti!derii UE si NATO' si $ i!teresu$ui cresc!d 8t
de %r#($e6 tr!s!istre!*
Acu6 %erce%ti "iit#rei #%ertiu!i de 6e!ti!ere
%cii este di8erit tt i! UE si OSCE' ct si i! 9#$d#"* U!
6#de$ de re)$e6e!tre c#!8$ictu$ui tr!s!istre! i! cre
Rusi r ?uc u! r#$ d#6i!!t' cBir Tusi16#!#%#$ist' !u r
si)ur # s#$utie dur(i$ 8r i6%$icre c#!st!t ct#ri$#r
di! e@teri#r i! 8ceri$e i!ter!e $e !#u$ui stt* I! 8#!d !ici $
CBisi!u' !ici $ Bru@e$$es' !u se d#reste c Re%u($ic
9#$d#" reu!i8ict s de"i! u! !#u %r#tect#rt i! Eur#% +de
ti%u$ S#s#"# su B#s!i- cu di8ere!t c r 8i u! %r#tect#rt $
Rusiei si Ucri!ei' 8r %ers%ecti"e de i!te)rre eur#%e!*
T#t#dt' situti i! cre Rusi r 8i %ri!ci%$u$ )r!t +%e
8u!d$u$ s$(iciu!ii OSCE si Ucri!ei- i! re)$e6e!tre
tr!s!istre! r i)!#r # serie de 8ct#ri i!dis%e!s(i$i
st(i$i7rii re$e 9#$d#"ei* Criteriu$ de (7 $ !$i7ei
e"#$utii$#r i! re)$e6e!tre c#!8$ictu$ui tr!s!istre! tre(uie s
8ie e8iccitte si dur(i$itte s#$utiei* Este i! i!teresu$
9#$d#"ei c re)$e6e!tre tr!s!istre!' #ricre r 8i 8#r6
s' s 8ie dur(i$* I!s' dur(i$itte re)$e6e!trii r 8i su(
se6!u$ i!tre(rii tt ti6% ct 6ec!is6u$ de )r!tii !u r
2/
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
ti!e c#!t de: +,- i!terese$e U!iu!ii $r)ite' cre s%re de#se(ire
de Rusi " "e )r!it c#6u! cu 9#$d#"' si " 8i 8ectt
i! %ri6u$ r!d de i!st(i$itte re)i#!$N +2- !ecesitte de
si)ur # i!de%e!de!t re$ 9#$d#"ei' i!c$usi" c%citte
de %r#6#" # %#$itic e@ter! i!de%e!de!tN +0- !ecesitte
de ?u!)e $ # s#$utie &dur(i$ c#!8$ictu$ui' !u $
&i!)Betre %r#($e6ei* T#ti cesti 8ct#ri susti! !ecesitte
rec#!siderrii 8#r6tu$ui de re)$e6e!tre c#!8$ictu$ui si i!
s%eci$ 6ec!is6u$ui de )r!tii*
rocesul de ,tabilizare si Asociere
L sedi!t C#!si$iu$ui de C##%erre 9#$d#" UE di!
,2 6rtie 2000 8#st $!st idee u!ei e"e!tu$e c#!tri(utii
UE $ re7#$"re %r#($e6ei tr!s!istre!e c#!8#r6 6#de$e$#r
testte i! B#s!i si 9ced#!i*
P#si(i$itte i6%$icrii UE i! re)$e6e!tre
tr!s!istre! %ri! tru%e de 6e!ti!ere %cii !u este !#u*
I!tr1u! 6#d su $tu$ cest e"e!tu$itte s1 discutt tt i!
9#$d#" ct si i! cdru$ UE*
I! i!urie 2000 se8u$ 9isiu!ii OSCE di! 9#$d#"'
Pi$$i6 Oi$$' dec$r c !u e@c$ude %rtici%re !ici u!ei tri
6e6(re OSCE $ #%ertiu!e de 6e!ti!ere %cii i!
Tr!s!istri' si c cest #%ertiu!e Mtrebuie sa !ie real"ente
una internationala* sa !ie asi#urata de un contin#ent cu
adevarat international* care sa di!ere esential de !or"ula
actuala* I! %$us' re%re7e!t!tu$ s%eci$ $ Presedi!tiei i!
O8iciu $ OSCE deti!ut de O$!d' i! 2000' Adri!
Ec#(#"its' dec$r c Mtrebuie sa ne #andi" c/iar astazi la
co"ponenta si la statutul viitoarelor !orte de pace din
re#iune.
I! 2002' i! cdru$ Secretritu$ui Fe!er$ $ C#!si$iu$ui
UE c#!dus de I!$tu$ Re%re7e!t!t %e!tru PESC' E"ier
S#$!' s1 discutt %r#($e6 u!ei e"e!tu$e %rtici%ri UE
cu tru%e de %ce i! Tr!s!istri* Atu!ci ceste discutii u 8#st
22
Ioan CRCIUN
sus%e!dte di! cu7 u!#r di"er)e!te de #rdi! (ir#crtic di!
cdru$ UE* I!s i! %ers%ecti" e"#$utii$#r %#$itice $e UE 8t
de %r#($e6 tr!s!istre!' %r#($e6 re"e!it %e )e!d
C#!si$iu$ui* L 6#6e!tu$ ctu$ discutii$e di! cdru$ UE !u se
6i @e7 %e !ecesitte u!ei i6%$icri i! re)$e6e!tre
tr!s!istre!' ci su%r 6#d$itti$#r c#!crete de i6%$icre*
Presedi!ti )rec UE %r#%us Tr!s!istri dre%t
u!u$ di! c#!8$icte$e di! &Eur#% $r)it i! cre UE tre(uie s
se i6%$ice* Pr#($e6 tr!s!istre! 8#st discutt si i!
C#6itetu$ P#$itic si de Securitte $ UE i! 6i 2000* I! %$us'
Dec$rti Ai!$ C#6itetu$ui de C##%erre Pr$6e!tr
9#$d#" UE di! ,, iu!ie 2000 se6!t de ctre
c#%resedi!tii E! 9ri!us Piers6 si Vict#r Ste%!iuc s$ut
&# %rtici%re 6i cti" UE i! i6%$e6e!tre u!ui c#rd +i!
%r#($e6 tr!s!istre! 1 !**-' i!c$usi" %ri! %#si(i$itte de
tri6ite tru%e de %ce*
Ti!!d c#!t de ceste e"#$utii' Re%u($ic 9#$d#" re
t#t i!teresu$ s ridice %r#($e6 6ec!is6e$#r e@cte de
)r!tie u!ei e"e!tu$e s#$utii c#!8$ictu$ui tr!s!istre!' si
c#!tri(utiei %ri!ci%$e$#r i!stitutii eur#%e!e* I! )e!er$
e@%erie!t !teri#r i! )esti#!re c#!8$icte$#r ctu$i$#r
6edit#ri i! %r#($e6 tr!s!istre! i!dic !ecesitte c
e8#rturi$e OSCE' Rusiei si Ucri!ei s 8ie %$ste i!tr1u!
c#!te@t 6i $r) $ ctiu!i$#r c#6u!ittii i!ter!ti#!$e*
1e ce e nevoie de i"plicarea UE in procesul de
re#le"entare transnistreana+
D#" LQ!cB' e@%ert $ I!stitutu$ de Studii de Securitte
$ UE 6e!ti#! c: MRe#le"entarea acestui con!lict necesita
un i"puls politic "a&or. Aici se observa avanta&ul UE !ata de
0,CE. %ru:elles poate intreprinde un set de "asuri politice si
econo"ice care nu sunt accesibile 0,CE;ului. In plus*
proble"a este "ult "ai ur#enta pentru UE decat pentru 0,CE.
2.
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
,copul UE trebuie sa !ie lansarea unei noi dina"ici in
re#iune.
U! 6ec!is6 cre r 8ci$it re7#$"re si )r!tre
dur(i$ittii re)$e6e!trii c#!8$ictu$ui tr!s!istre!' r %ute 8i
tr)erere UE' %ri! P#$itic E@ter! si de Securitte
C#6u!JPESC +%i$#!u$ II-' si C##%erre i! d#6e!iu$ Eustitiei
si A8ceri$#r I!ter!eJEAI +%i$#!u$ III-* I!ce%!d cu 2000 UE
deti!e &c%citte !ecesr %e!tru i!tre%ri!de #%ertiu!i de
ti% Peters(er) +%ri!tre cre si 6e!ti!ere %cii- i! cdru$
P#$iticii Eur#%e!e de Securitte si A%rre +PESA-*
Du% # %eri#d de cti" !i i! cre 8#st de8i!iti"t
cdru$ %#$itic si ?uridic $ PESA' i! 2000 U!iu!e Eur#%e!
%e!tru %ri6 dt s1 !)?t direct i! )esti#!re u!#r cri7e de
$ %eri8eri s* L , i!urie 2000 8#st $!st 9isiu!e de
P#$itie U!iu!ii Eur#%e!e i! B#s!i1Oerte)#"i!' dre%t
d#"d 8%tu$ui c UE deti!e c%(i$itti$e #%erti#!$e ci"i$e
de )esti#!re cri7e$#r %ri! PESA* L , %ri$ie 2000' UE
%re$ut de $ NATO #%ertiu!e de 6e!ti!ere %cii i!
9ced#!i' cest 6rc!d %ri6 ctiu!e i!ter!ti#!$ de
#rdi! 6i$itr UE* Ast8e$' UE deti!e si c%citte
#%erti#!$' si "#i!t %#$itic de 8i i6%$ict i! ctiu!i de
st(i$i7re cri7e$#r di! Eur#%*
U! ur6t#r %s r %ute 8i i6%$icre UE i! %r#cesu$ de
rec#!structie re)iu!ii 8ectte de c#!8$ict +9#$d#"' i!c$usi"
Tr!s!istri-' s cu6 se i!t6%$ i! B#s!i' S#s#"#'
9ced#!i' si cBir Orie!tu$ 9i?$#ciu* UE r "e # c#!tri(utie
i6%#rt!t i! 6ec!is6e$e de &6#ti"re %#$itic#1ec#!#6ic
Tirs%#$u$ui si CBisi!u$ui %e!tru 6e!ti!e i6%reu! "iit#ru$
stt 9#$d#"*
Act#rii cre i!c$i! ($!t i! 8"#re i6%$icrii UE
i! re)$e6e!tre tr!s!istre! su!t:
aK interesul UE in eli"inarea riscurilor de securitate ce
proli!ereaza in conditiile instabilitatii ce are drept sursa
re#iunea transnistreana9
00
Ioan CRCIUN
bK UE este sin#urul actor ce detine intre#ul spectru de
capacitati econo"ice* politice si de securitate pentru a sustine
o re#le"entare pe ter"en lun# a con!lictului transnistrean. I!
c7u$ st(i$i7rii situtiei di! 9ced#!i' dr si %e!tru
6e!ti!e %re!t i!te)rittii terit#ri$e i! c7u$ Ser(iei si
9u!te!e)ru' UE recurs $ 6ec!is6e %#$itice si 8i!!cire
%e!tru 6e!ti!e i!te)ritte cest#r stte* Este "#r( de
%r#6isiu!e de s#ciere $ UE' %ri! i!c$udere i! Pr#cesu$ de
St(i$i7re si As#ciere +cre ii este re8u7t 9#$d#"ei i! et%
ctu$-' si de siste!t ec#!#6ic* Nu e@ist rtiu!i e"ide!te
cre r e@c$ude si %e!tru # 9#$d#" rei!tre)it %$icre
ce$eisi strte)ii s#ciere $ UE 1 cre i6%$ic tt 8ci$itti
ec#!#6ice' cu6 r 8i 8#!duri de de7"#$tre si c#6ert si6etricN
ct si %#$itice %ers%ecti" i!te)rrii eur#%e!e* U! st8e$ de
re7u$tt " ser"i i!terese$e 6(e$#r %rti 8$te cu6 i!
c#!8$ictN
cK UE are vointa politica de a;si asu"a "isiuni de
securitate in Europa* inclusiv in Transnistria* 8%t reitert de
ctre C#!si$iu$ UE' C#6itetu$ P#$itic si de Securitte si de
C#6isi Eur#%e!' i!c$usi" i! C#6u!icre %ri"i!d re$tii$e
cu !#ii "eci!i di! ,, 6rtie 2000 u!de se 8ce re8eri!t $ #
Mresponsabilitate co"una pentru prevenirea con!lictelor dintre
UE si vecinii sai' si $ c#!tri(uti UE $ re$i7re
6ec!is6e$#r de st(i$i7re i!ter! stte$#r %ri! 6ec!is6e$e
UE de )esti#!re cri7e$#rN
d- %ri! A#rt de P#$itie +P#$ice Acti#! P$!-' dec$rt
#%erti#!$' UE re capabilitatile civile !ecesre pentru
asi#urarea securitatii i! re)iu!i$e 8ectte de c#!8$icte*
9#$d#" este 6u$t 6i e@%us riscuri$#r !#!16i$itre +cri6
#r)!i7t' $i%s de !acto 8r#!tiere$#r' tr8icu$ de dr#)uri'
r6e si %ers#!e etc*- $ dres securittii dect ce$#r 6i$itre
+%eric#$u$ u!ui r7(#i-* De cee' e !e"#ie de # #%ertiu!e
ci"i$ de 6%$#re cre r ur6 s $u%te cu cri6 #r)!i7t'
tr8icu$ de %ers#!e' r6e si dr#)uri' c#!tr(!d si %r#st
0,
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
)esti#!re 8r#!tierei* Tru%e$e 6i$itre su( e)id OSCE !u r
%ute 8ce cest $ucru* Nu6i UE re e@%erie!t !ecesr
cu6u$t i! d6i!istrre ci"i$ #rsu$ui 9#str i! B#s!i
+,..4-' i! A$(!i +,..2- %ri! &E$e6e!tu$ 6u$ti!ti#!$ de
C#!si$iere P#$itiei si %ri! 9isiu!e de P#$itie UE i!
B#s!i +di! , i!urie 2000-* I! %$us' e@ist si e@%erie!t
tr)erii stte$#r terte i! ceste #%ertiu!i ci"i$e* Rusi si
Ucri! iu %rte $ #%ertiu!e ci"i$ di! B#s!i su(
c#6!d6e!t UEN
e- %erce%ere UE i! c$itte de putere civila' !u r tre7i
s#citii tt de !e)ti"e i! r!du$ %#%u$tiei di! st!)
Nistru$ui su $ c$sei %#$itice ruse' %recu6 i! c7u$ NATO* I!
%$us' Rusi "ut trditi#!$ # titudi!e 8"#r(i$ 8t de
de7"#$tre c%citti$#r 6i$itre si ci"i$e de )esti#!re
cri7e$#r UE' cBir d#ri!du1si # c##%erre 6i i!te!s cu UE
i! d#6e!iu$ )esti#!rii cri7e$#r* Tr!s!istri r tre(ui s 8ie u!
%ri6 test i! cest se!sN
8- !u %#te 8i !e)$i?t !ici preocuparea UE de
de"ocratizare' %e cre # " %r#6#" si # " susti!e #dt cu #
e"e!tu$ i6%$icre i! susti!ere reu!i8icrii 9#$d#"ei* Rusi
si Ucri! !u "#r %r#6#" a priori de6#crti i! Tr!s!istri'
ir OSCE "ut u! dece!iu %e!tru %r#6#" cest cu7 i!
Tr!s!istri si %r#)rese$e su!t c si i!e@iste!te* Dc se d#reste
# de6#crti7re Tr!s!istriei e !e"#ie de $te 8#rte
i!ter!ti#!$e c%(i$e s %r#6#"e7e de6#crti7re !u d#r
%ri! %resiu!i su%r Tr!s!istriei' dr si su%r $t#r 6edit#ri*
U! %re!t de7"!t? este $i%s u!#r 6ec!is6e
i!stituti#!$e UE de c##%erre i! %r#($e6e de securitte cu
Rusi si Ucri!* I!s # i6%$icre UE i! re)$e6e!tre
tr!s!istre! r 8i ce$ i6%u$s cre r de7"#$t u! c#d de
c##%erre i! d#6e!iu$ securittii di!tre UE' Rusi si Ucri!'
st8e$ re$i7!d d#ri!t 6i "ecBe Rusiei de cre i!stitutii
c#6u!e cu UE res%#!s(i$e de %r#($e6e de securitte i!
Eur#%* I! %$us' # c##%erre i! %r#($e6 tr!s!istre! di!tre
02
Ioan CRCIUN
UE si Rusi %#te 6ri i!credere reci%r#c i!tre %rti$e
i6%$icte' si r c#!tri(ui $ crist$i7re u!#r 6ec!is6e de
c##%erre i! s8er securittii' de cre %! cu6 s1 "#r(it
d#r' si %e cre si Rusi si $e d#reste* C7u$ Tr!s!istriei
tre(uie s de"i! # re$i7re i! %rctic i!te!tii$#r de
c##%erre i! s8er securittii di!tre UE si Rusi*
O i6%$icre UE i! re)$e6e!tre tr!s!istre! cu
A#rt de Rectie R%id' dr 6i $es cu c#r%u$ de %#$itie se "
8ce i! str!s c##%erre cu Aederti Rus si Ucri!*
I! !#u c#!?uctur i!ter!ti#!$ de du% Pr) si
C#%e!B) +u!de s1 !u!tt e@ti!dere NATO si res%ecti"
UE-' tt Rusi' ct si Ucri! %#t test "i(i$itte
r!?6e!te$#r de securitte i! c##%erre cu UE si NATO +%ri!
C#!si$iu$ Rusi 1 NATO-' ir Vestu$ %#te test si!ceritte
%rte!eri$#r si di! Est' i! s%eci$ $ Rusiei* 9#$d#" re t#t
i!teresu$ c re)$e6e!tre tr!istre! s de"i! u! di!
s8ere$e de c##%erre 6i i!te!si8icte di!tre Rusi si Occide!t'
8%t cre " c#!tri(ui $ # reu!i8icre dur(i$ 9#$d#"ei*
Mecanisme *e sol'tionare si ,arantii
in re,lementarea transnistreana
S#$uti#!re c#!8$ictu$ui cu%ri!de %r#($e6 8#r6tu$ui
de !e)#cieri' retr)erii tru%e$#r ruse' re7#$"re %r#($e6ei
8r#!tierei 6#$d#1ucri!e!e si e@ercitre i!8$ue!tei su%r
Tirs%#$u$ui* Pr#($e6 )r!tiei este c#6%us di! cBestiu!i$e
$e)te de "iit#ru$ sttut si 8u!cti#!re 9#$d#"ei rei!tre)ite'
re(i$itre si rec#!structi %#st1c#!8$ict' "iit#ru$ 8#r6tiu!i$#r
%r16i$itre si 6i$itre $e Tirs%#$u$ui' de6#crti7re
Tr!s!istriei etc*
I!tre)u$ c#6%$e@ de %r#($e6e $e)te de c#!8$ictu$
tr!s!istre! !u %#t 8i re7#$"te e@c$usi" i! cdru$ 8#r6tu$ui
%e!t$ter$* Rei!tre)ire 9#$d#"ei !u se " 8ce %ri!
se6!re u!#r d#cu6e!te' ci %ri! re$i7re u!ui c#6%$e@
00
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
i!tre) de ctiu!i de #rdi! %#$itic' 6i$itr' ec#!#6ic' 8i!!cir'
s#ci$ si cu$tur$* C%citte %#$itic si e@%erie!t !teri#r
Rusiei' Ucri!ei si OSCE su)ere7 c ceste !u "#r %ute
)r!t i!te)r$ u! re7u$tt %#7iti" $ e8#rturi$#r de rei!tre)ire
9#$d#"ei* Actu$ii 6edit#ri su!t %rti i!dis%e!s(i$e' dr
%re7e!t $#r !u este su8icie!t %e!tru s#$uti#!re de8i!iti"
%r#($e6ei tr!s!istre!e* Nu6i OSCE 8#st i6%$ict i!
rei!te)rre u!#r stte +B#s!i' 9ced#!i-' dr si tu!ci
OSCE ?uct r#$u$ de susti!t#r secu!d $ e8#rturi$#r
i!tre%ri!se de ctre NATO si UE* Rusi si Ucri! u
%rtici%t teB!ic $ i6%$e6e!tre u!#r #%ertiu!i de 6e!ti!ere
%cii i! B#s!i si S#s#"#' i!s ceste !ici %e de%rte !u u
"ut res%#!s(i$itti %#$itice de %ri6 %$!' ci u cti#!t su(
c#6!d6e!t %#$itic si 6i$itr NATO*
I! decursu$ u$ti6u$ui dece!iu Eur#% de Sud1est
trecut %ri!tr1# serie i!tre) de c#!8$icte 6i 6u$t su 6i
%uti! "i#$e!te* T#tusi' dt#rit i6%$icrii ct#ri$#r #ccide!t$i
situti di! B$c!i cu!#ste # 6e$i#rre )rdu$* Tri c
A$(!i' B#s!i' Cr#ti' 9ced#!i' Ser(i19u!te!e)ru' cre
u trecut %ri! c#!8$icte cu6 u %ers%ecti"e c$re de derre $
UE 8ii!d %rte i! Pr#cesu$ de St(i$i7re si As#ciere +PSA-* O
si6%$ c#6%rtie situtii$#r de c#!8$ict di! Eur#% de Sud1
est cu ce$e di! s%tiu$ %#st1s#"ietic i!dic de ce 9#$d#"
tre(uie s ti!d s%re u! 6#de$ de s#$uti#!re c#!8$ictu$ui
tr!s!istre! du% u! 6#de$ sud1est eur#%e!' cest
%resu%u!!d i! %ri6u$ r!d %rtici%re UE si NATO i!
c$itte de )r!ti i! s#$uti#!re u!#r c#!8$icte*
I! B#s!i' du% se6!re c#rduri$#r de $ DQt#! i!
,..5' c#6u!itte i!ter!ti#!$' %ri! NATO' UE' ONU si
OSCE este i6%$ict %#$itic si ec#!#6ic i! edi8icre u!ui stt
ct de ct st(i$* Pre7e!t 6i$itr i!ter!ti#!$ este i!
scdere' ir cce!tu$ trece %e s%ecte$e ci"i$e de )esti#!re
cri7ei edi8icre i!stitutii$#r +%#$itie' "6' siste6u$
04
Ioan CRCIUN
?udect#resc etc-' c#!tr#$u$ 8r#!tiere$#r' $u%t cu cri6
#r)!i7t si tr8icu$ de dr#)uri' r6e si %ers#!e*
I! A$(!i' i6%$icre Freciei' It$iei si $t#r stte UE
i! ,../ u i!$turt %eric#$u$ u!ui r7(#i ci"i$ i! cest tr'
%er6it!d cestui stt' c#!sidert $tdt ce$ 6i src di!
Eur#%' s se !)?e7e i! %r#cesu$ de i!te)rre eur#%e! si
eur#1t$!tic*
9ced#!i' du% ce 8#st 7)uduit de ci#c!iri "i#$e!te
i!tre c#6u!itti$e s$" si $(!e7 i! 200,' su%r"ietuit c
stt !u6i dt#rit %resiu!i$#r %#$itice $e NATO si UE su%r
6(e$#r %rti 8$te i! c#!8$ict si %r#6isiu!i$#r de %r#%iere de
NATO si UE c#!diti#!te de 8$e@i(i$itte %rti$#r* E8#rturi$e
NATO si UE u c#!stt i! "i7ite$e 8rec"e!te $e Secretru$ui
)e!er$ NATO Fe#r)e R#(erts#! si I!$tu$ui Re%re7e!t!t
%e!tru PESC E"ier S#$! $ S>#%?e' # #%ertiu!e de
de6i$itri7re si 6#!it#ri7re situtiei c#!dus de NATO' ir
di! %ri$ie 2000 de ctre UE* U! r#$ cBeie i! e8#rturi$e de
st(i$i7re situtiei i! 9ced#!i 8#st %r#6isiu!e u!#r
%ers%ecti"e eur#%e!e %e!tru cest stt* I! c7u$ 9ced#!iei'
%e!tru %ri6 dt 8#st 8#$#sit %ers%ecti" derrii $ UE %ri!
se6!re u!ui c#rd de st(i$i7re si s#ciere i! c$itte de
i!stru6e!t %#$itic de re7#$"reJ)esti#!re c#!8$icte$#r* Pe
"iit#r este %#si(i$ # tr!s8#r6re 8u!ctii$#r 8#rtei de
6e!ti!ere %cii UE di! 9ced#!i %e!tru 8ce 8t
riscuri$#r !#!16i$itre di! re)iu!e* UE si1r %ute su6 u! r#$
i! )esti#!re 8r#!tierei di!tre 9ced#!i si S#s#"#' cre este
i!su8icie!t de si)ur %e!tru $i6it tr8icu$ de dr#)uri' r6e si
%ers#!e' rete$e$e tr!s!ti#!$e de cri6 #r)!i7t*
I! c7uri$e %r#($e6e$#r secesi#!iste' i! 9ced#!i si
Ser(i19u!te!e)ru %ers%ecti" de derre $ UE 8#st uti$i7t
dre%t i!stru6e!t cre i6%iedict' su ce$ %uti! sus%e!dt'
de7i!te)rre u!ui stt* UE c#!diti#!t c#rdre sttutu$ui
de 6e6(ri s#citi %e!tru Be#)rd si P#d)#ric %ri!
05
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
6e!ti!ere u!ei 8#r6e de s#ciere stt$* I! ce$si 6#d UE
cti#!e7 i! %re7e!t si i! B#s!i1Oerte)#"i!*
I! t#te ceste stte 8ectte de c#!8$icte' UE 8#st
i6%$ict i! c$itte de ct#r %#$itic cBeie i! 6e$i#rre
situtiei* Pr)Bii$e uti$i7te u 8#st ec#!#6ice si %#$itice 1
rec#!structie %#st1c#!8$ictu$' edi8icre u!#r i!stitutii
de6#crtice' %ers%ecti" de i!te)rre eur#%e! c 8ct#r
u!i8ict#r $ trii si $ (u!e$#r re$tii cu "eci!ii* Ast7i i!
Eur#% de Sud1est situti r6!e di8ici$' i!s te!di!te$e
%#$itice si ec#!#6ice su!t destu$ de %#7iti"e* Pr#cese$e
%#7iti"e di! Eur#% de Sud1Est se dt#re7 i! 6re %rte
%ers%ecti"ei de i!te)rre eur#%e! stte$#r 8ectte de
c#!8$ict' 8%t ce "ut u! e8ect st(i$i7t#r su%r e"#$utii$#r
re)i#!$e*
Pri! c#!trst cu te!di!te$e %#7iti"e di! Eur#% de Sud1
Est situti c#!8$icte$#r di! s%tiu$ %#st1s#"ietic r6!e i! ce$
6i (u! c7 &i!)Bett* Situti di! ?uru$ Sr(B1u$ui
r6!e $ 8e$ de te!si#!t* Pre7e!t 6i$itr rus i! Ar6e!i
creste* A7er(i?!u$ i!"esteste # %rte c#!sider(i$
"e!ituri$#r %r#"e!ite di! e@tr)ere si tr!7itu$ de %etr#$ i!
6#der!i7re r6tei* Siste6e$e %#$itice r6! $ 8e$ de
!ede6#crtice* Aceste e"#$utii !u c#!tri(uie de$#c $
de6i$itri7re Cuc7u$ui de Sud' si !ici $ st(i$i7re
situtiei %e ter6e! $u!)* Situti di! A(>B7i este # surs
%er6!e!t de te!siu!i di!tre Fe#r)i si Rusi ?u!)!du1se
%! $ cu7tii reci%r#ce de )resiu!e* Fe#r)i sus%ecte7
Rusi de &!e@re )rdu$ A(>B7iei %ri! c#rdre
6si" cette!iei ruse si cBi7iti#!re #(iecti"e$#r
ec#!#6ice* Pe ter6e! 6ediu si $u!)' te!di!te$e r6!
!e)ti"e* I! Tr!s!istri e@ist !u6ite te!di!te %#7iti"e' i!s
si ceste su!t i!tr1# (u! %rte e8ecte $e e"#$utii$#r e@ter!e
$e)te de e@ti!dere NATO si UE* I! %$us' c!d este "#r( de
c#!8$icte$e %#st1s#"ietice se su(esti6e7 i6%#rt!t
rec#!structiei %#st1c#!8$ictu$e si di6e!siu!ii !#!16i$itre de
06
Ioan CRCIUN
)estiu!e cri7e$#r' cre r "i7 de6#crti7re' c#!tr#$u$
8r#!tiere$#r si $u%t cu cri6 #r)!i7t*
Ti!!d c#!t de c#6%rti di!tre situti c#!8$icte$#r
di! Eur#% de Sud1Est cu ce$e di! s%tiu$ %#st1s#"ietic'
9#$d#" tre(uie s ti! c#!t de $i6ite$e OSCE' Rusiei si
Ucri!ei i! s#$uti#!re c#!8$icte$#r* Acest este "$(i$ i!
s%eci$ i! c#!ditii$e !ecesittii u!#r 6ec!is6e i!ter!ti#!$e
de )r!tie s#$uti#!rii c#!8$ictu$ui*
$odele de #arantie a re#le"entarii transnistrene
9ec!is6e$e i!ter!ti#!$e de )r!tii %e!tru
s#$uti#!re u!ui c#!8$ict %resu%u! de ce$e 6i 6u$te #ri #
di6e!siu!e su%r!ti#!$* Pri! ur6re' su(scriere $ u!
!u6it 6ec!is6 de )r!tii i! %r#($e6 tr!s!istre! "
i!se6! cedre de su"er!itte di! %rte 9#$d#"ei i!
8"#re )r!ti$#r*
9#de$e$e e@%use i! c#!ti!ure su!t !$i7te di!
%ers%ecti" !ecesittii de si)ur # re)$e6e!tre
tr!s!istre! c#6%$e@ si de durt* U! $ d#i$e %u!ct de
%#r!ire %e!tru !$i7 ti!e de di6e!siu!i$e de securitte'
%#$itic si ec#!#6ic $ 6ec!is6u$ui de )r!tii* Este
i6%#rt!t s se re$i7e7e 8%tu$ c s#$uti#!re de8i!iti"
c#!8$ictu$ui tr!s!istre! !u %#te 8i ti!s e@c$usi" %ri!
se6!re u!#r d#cu6e!te si des8surre u!ei 8#rte de %ce*
CBir 6i i6%#rt!te su!t s%ecte$e !#!16i$itre $e
s#$uti#!rii rec#!structi ec#!#6ic' i!te)rre s%tiu$ui
"6$' c#!tr#$u$ 8r#!tiere$#r di! est' re8#r6 si de6i$itri7re
structuri$#r de 8#rt di! Tr!s!istri' de6#crti7re i!tre)ii
9#$d#"e etc*
9#de$e$e !$i7te u 8#st $!ste de? i! circuitu$ de
discutii de ctre OSCE' Aederti Rus si I!stitutu$ de Studii de
Securitte $ U!iu!ii Eur#%e!e*
0/
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
$odelul 0,CE ; 0peratiune de pace M"ultinationala
9#de$u$ de )r!tii %e!tru re)$e6e!tre tr!s!istre!
%r#6#"t de 6isiu!e OSCE i! 9#$d#" %resu%u!e #
#%ertiu!e de %ce &6u$ti!ti#!$ su( 6!dt OSCE' 8r
d#6i!re tru%e$#r rusesti* Fr!tii$e %#$itice r "e!i di! %rte
Rusiei si Ucri!ei*
Di6e!siu!ii ec#!#6ice re)$e6e!trii' cre este
e@tre6 de i6%#rt!t' !u i se c#rd te!ti cu"e!it*
As%ecte$e ci"i$e $e re)$e6e!trii tr!s!istre!e su!t si e$e
%rctic (se!te*
a: Dimensi'nea *e sec'ritate
I! "i7iu!e se8u$ui 6isiu!ii OSCE i! 9#$d#"' Pi$$i6
Oi$$' i! 9#$d#" " 8i !ecesr # #%ertiu!e Mreal"ente
internationalaV asi#urata de un contin#ent cu adevarat
international* care sa di!ere esential de !or"ula actuala*
dic 8#r6u$ d#6i!t de tru%e rusesti* 9!dtu$ cestei
#%ertiu!i tre(uie s 8ie $i6itt i! ti6%' si 8#rte c#!cret*
Tru%e$e ruse r si)ur d#r # %rte di! cest #%ertiu!e' si
!u r 8i 6?#ritre*
T#t#dt 6isiu!e OSCE i! 9#$d#" cce!tue7
!ecesitte u!ui 6!dt de #%ertiu!e 6i$itr $i6itt i! ti6%*
Pr#($e6 este c $i6ite$e 6!dtu$ui "#r %ute 8i st(i$ite
!u6i cu c#rdu$ Rusiei' cre r %ute 8i i!terest i!
%re$u!)ire !e?usti8ict #%ertiu!ii 6i$itre* Ast8e$' !u su!t
de$#c c$re 6ec!si6e$e cre r 8ce 6!dtu$ #%ertiu!ii de
%ce cu de"rt $i6itt i! ti6%*
I! %$us' 6#de$u$ de )r!tii de securitte %r#6#"t de
OSCE !u !e s%u!e su8icie!te des%re s%ecte$e ci"i$e $e
re)$e6e!trii tr!s!istre!e* Ci!e si cu6 se " #cu% de
securi7re )r!itei de est $ re%u($icii' de crere u!ui siste6
de )esti#!re 8r#!tiere$#r u!i8ict' de re8#r6e$e de6#crtice
i! Tr!s!istri' de re8#r6 si c#!tr#$u$ structuri$#r de securitte
tr!s!istre!e' de re8#r6 siste6u$ui ?uridic' i6%$e6e!tre
u!ui siste6 de c#!tr#$ ci"i$ $ r6tei etc* Rs%u!su$ %e cre r
02
Ioan CRCIUN
d#ri s i$ de OSCE este c de ceste $ucruri se " #cu% cBir
9isiu!e OSCE de $ CBisi!u* I!s e@%erie!t tutur#r
c#!8$icte$#r di! Eur#% di! %eri#d de du% s8rsitu$
r7(#iu$ui rece su)ere7 c OSCE ce$ 6u$t %#te ?ut UE'
NATO si ONU s re7#$"e ceste %r#($e6e' i!s !u $e %#te
re7#$" de u! si!)ur su i! c##%erre cu Rusi si Ucri!*
Di! %u!ct de "edere 6i$itr #%ertiu!e
&6u$ti!ti#!$ %r#%us de OSCE %re ecBi$i(rt' i!s cest
ecBi$i(ru !u este "$(i$ si %e!tru di6e!siu!i$e ci"i$' %#$itic
si ec#!#6ic )r!tii$#r* Du% cu6 s1 6i 6e!ti#!t'
s%ecte$e ec#!#6ice si %#$itice $e s#$uti#!rii cri7ei su!t 6i
i6%#rt!te dect ce$e 6i$itre' de cee 6#de$u$ susti!ut de
OSCE %#te c#!tri(ui $ s#$uti#!re d#r u!ei %rti
%r#($e6ei tr!s!istre!e' si !u i!tre)u$ui c#6%$e@ de
%r#($e6e di! Tr!s!istri*
b: Dimensi'nea (olitica
9#de$u$ susti!ut de OSCE %re"ede c )r!tii$e
%#$itice %e!tru re)$e6e!tre tr!s!istre! si cdru$ %#$itic de
c#!tr#$ $ tru%e$#r de 6e!ti!ere %cii "#r 8i si)urte de
Rusi si Ucri!* Acest r i!se6! # %r#iectre
%r#($e6e$#r 8#r6tu$ui %e!t$ter$ si i! "iit#r* Pr#($e6e$e
ceste' 6e!ti#!te 6i sus' su!t:
1 d#6i!re 8#r6tu$ui de ctre Rusi %ri! "et#1u$ su
di! cdru$ OSCE si c%citte de i!8$ue!t Ucri!N
1 $i%s c$r de "#i!t %#$itic si i!teres di! %rte
Rusiei de c#!tri(ui cu de"rt $ re7#$"re %r#($e6ei
tr!s!istre!e* O(iecti"u$ %ri!ci%$ $ Rusiei este %re7e!t
6i$itr si %#$itic i! re)iu!e' si !u re)$e6e!tre
tr!s!istre!N
1 i!c%citte OSCE si Ucri!ei de c#!tr($!s
Rusi si Tirs%#$u$ i! cdru$ 8#r6tu$ui %e!t$ter$N
1 $i%s NATO si UE i! 8#r6tu$ de )r!tiiN ceste
#r)!i7tii' $turi de CBisi!u' 8ii!d t#c6i %rti$e ce$e 6i
i!tereste de s#$uti#!re de8i!iti" %r#($e6ei tr!s!istre!eN
0.
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
1 $i%s de c%citte %#$itic )r!ti$#r ctu$i de
%r#6#" # de6#crti7re' decri6i!$i7re si de6i$itri7re
Tr!s!istriei* Ar ti!)ere cest#r #(iecti"e' 9#$d#" !u "
re7#$" %r#($e6 tr!s!istre!' cBir dc se " ?u!)e $ #
s#$utie 8#r6$ se6!t de ctre 6edit#ri' CBisi!u si
Tirs%#$*
c: Dimensi'nea economica
9#de$u$ s%ri?i!it de OSCE su(esti6e7 "$#re
c#6%#!e!tei ec#!#6ice s#$uti#!rii tr!s!istre!e* Acest se
dt#re7 $i%sei de c%citte OSCE de 8ce ce" c#!siste!t
%e!tru rec#!structi %#st1c#!8$ictu$* CBir c#!stie!ti de cest
8%t' #8ici$ii OSCE !u u ti!ut su8icie!t c#!t de dec$rtii$e
i!$ti$#r #8ici$i de $ CBisi!u 1 %resedi!te$e' %ri66i!istru$ si
6i!istru$ rei!te)rrii %ri"i!d i6%$icre 6i cti" U!iu!ii
Eur#%e!e i! s#$uti#!re c#!8$ictu$ui' i! s%eci$ $ et% de
re(i$itre %#st1c#!8$ict* Ast8e$ %e!tru !u6ite )ru%uri de
#%i!ie di! OSCE ri"$itti$e i!stituti#!$e cu UE su!t 6i
i6%#rt!te dect e8#rturi$e de re7#$" %r#($e6
tr!s!istre! i! t#t c#6%$e@itte s' cBir si tu!ci c!d
sttu$ "i7t 1 Re%u($ic 9#$d#" isi e@%ri6 c$r d#ri!t c UE
s ?#ce u! r#$ 6i 6re i! re)$e6e!tre tr!s!istre!*
Du% cu6 s1 6i 6e!ti#!t' !ici OSCE' !ici Rusi si
!ici Ucri! !u %#t si)ur si i6%$e6e!t u! %$! de
rec#!structie ec#!#6ic re)iu!ii* Se " c#!t di! !#u %e
s%ri?i!u$ UE' i!s este $i%sit de te6ei s se cred c UE " 8i
)t s c#!tri(uie %ri! 8#!duri i6%#rt!te $ rec#!structi
ec#!#6ic i! 87 %#st1c#!8$ict' 8ii!d e@c$us di! %r#cesu$ de
)r!tii %#$itice i! 9#$d#"* Cu $te cu"i!te' UE !u " cce%t
s 8i!!te7e u! 6#de$ de )r!tii $ re)$e6e!trii tr!s!istre!e
i! cre c#!ducere %#$itic ii re"i!e OSCE' Rusiei si Ucri!ei'
ir UE ii re"i!e si6%$u$ r#$ de 8i!!tt#r 8r dre%t de deci7ie
%#$itic* Ast8e$ de s%er!te su!t ru%te de re$itte* Dc se
d#reste c UE s isi su6e res%#!s(i$itti ec#!#6ice i!
re)$e6e!tre tr!s!istre!' tu!ci UE tre(uie s ?#ce si u!
40
Ioan CRCIUN
r#$ cBeie i! siste6u$ de )r!tii %#$itic#16i$itre i! 9#$d#"*
Ir 6#de$u$ de )r!tii %r#%us de ctre OSCE !u %re"ede !ici
u! r#$ de %ri6 %$! %e!tru UE*
$odelul rus de #arantii L operatiune de pace
Mpredo"inant ruseasca
9#de$u$ %r#%us de Aederti Rus %resu%u!e # 8#rt de
%ce i! Tr!s!istri su( 6!dt OSCE cu # c#6%#!e!t
6i$itr &%red#6i!!t rusesc* Acest 8#r6u$ de )r!tii
6i$itre ur6e7 8i %us su( c#!tr#$u$ %#$itic $ ctu$i$#r
6edit#ri i! %r#($e6 tr!s!istre! Rusi' Ucri! si
OSCE* 9#de$u$ de )r!tii rusesc !u %resu%u!e # di6e!siu!e
c$r de rec#!structie ec#!#6ic' ir )r!tii$e %#$itice di!
%rte Rusiei' Ucri!ei si OSCE risc s 8ie $i%site de
e8iccitte*
a: Dimensi'nea *e sec'ritate
Pr#%u!eri$e Aedertiei Ruse se (7e7 %e su6%tii 6i
"ecBi c#!8#r6 cr#r Rusi r si)ur &c#$#! "erte(r$
8#rtei de %ce i! Tr!s!istri* I!iti$ ceste su6%tii eru
i6%$icit recu!#scute de OSCE si de UE' i!s i! u$ti6u$ !'
#dt cu du($ e@ti!dere NATO si UE' i!stitutii$e #ccide!t$e
si OSCE u re!u!tt $ idee c#!8#r6 crei Rusi r tre(ui s
8ie %ri!ci%$u$ )r!t 6i$itr $ re)$e6e!trii tr!s!istre!e* I!
c#!ditii$e i! cre Tr!s!istri este # s8idre $ dres securittii
UE si NATO e@ti!se' !u este $#)ic c situti s 8ie c#!tr#$t
i!te)r$ de ctre Aederti Rus' cre !u re i!terese directe i!
e$i6i! 8#cru$ de i!st(i$itte di! Tr!s!istri* Re%u($ic
se%rtist' s cu6 este st7i' !u cree7 !ici u! 8e$ de
%r#($e6e Rusiei !ici ec#!#6ice' !ici de securitte si
6#ti"ti Rusiei de 6e!ti!e re)iu!e st(i$ " 8i i!t#tdeu!
6u$t 6i 6ic dect d#ri!t 9#$d#"ei su UE de re7#$"
cest %r#($e6' i!c$usi" i! ce %ri"este )r!ite$e di! est'
c#!tr(!d' cri6 #r)!i7t etc* Ast8e$ # #%ertiu!e de %ce
&%red#6i!!t rusesc !u re7#$" %r#($e6 tr!s!istre!' ci
4,
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
" c#!tri(ui $ 6e!ti!ere u!ei re%u($ici !istre!e %uter!ice'
ut#ritre si 68i#te*
9#de$u$ #%ertiu!ii de %ce %r#6#"t de ctre
Aederti Rus !u este u! 6#de$ cre s si)ure re7#$"re
%r#($e6e$#r $e)te de Tr!s!istri i! t#t c#6%$e@itte $#r*
L#)ic %r#%u!eri$#r "e!ite de $ 9#sc#" reiese !u di!
!ecesitte de re7#$" de8i!iti" %r#($e6 tr!s!istre!' ci
di! !ecesitte de 6e!ti!e %re7e!t rus i! re)iu!e du%
retr)ere Fru%u$ui O%erti" de Tru%e Rusesti*
Pr#%u!eri$e ruse i!te!ti#!t e"it %r#($e6 !u6ru$ui
si $i6ite$#r i! ti6% 6!dtu$ui* Di! %ers%ecti" Rusiei este
i6%#rt!t c !u6ru$ de 6i$itri di! tru%e$e de 6e!ti!ere
%cii s 8ie ct 6i 6re' si cu %#si(i$itte de e@ti!de ct 6i
6u$t 6!dtu$ cest#r*
I!s cest !u ti!e c#!t de situti re$ di! 9#$d#"*
I! Tr!s!istri !u e@ist %eric#$u$ u!ui r7(#i' si !u este !e"#ie
de # #%ertiu!e de %ce $u!) si !u6er#s* Di! c#!tr'
9#$d#" re !e"#ie de # #%ertiu!e de %ce ci"i$ cre r
c#!st di!tr1u! )ru% de #(ser"t#ri 6i$itri si 8#rt de %#$itie
ci"i$* Rusi !ici !u $ut i! c#!sidertie s%ecte$e ci"i$e $e
u!ei #%ertiu!i de %ce' %e!tru c i!terese$e s$e su!t de cu
t#tu$ $t !tur dect si6%$ re7#$"re %r#($e6ei
tr!s!istre!e*
Di6e!siu!e ci"i$ 6#de$u$ui de rei!te)rre
9#$d#"ei este 6i i6%#rt!t dect #%ertiu!e 6i$itr i!ssi*
Pr#($e6 este c 6i$itrii rusi !u %#t c#!tri(ui cu !i6ic $
securi7re )r!itei de est re%u($icii' i!te)rre s%tiu$ui
"6$' c#rdre de s%ri?i! $#)istic si de e@%erie!t %e!tru
"6e si )r!iceri' re8#r6e$e de6#crtice i! Tr!s!istri'
edi8icre u!ui stt de dre%t' re8#r6 si c#!tr#$u$ structuri$#r de
securitte tr!s!istre!e' re8#r6 siste6u$ui ?uridic'
i6%$e6e!tre u!ui siste6 de c#!tr#$ ci"i$ $ r6tei etc* Ci!e
se " #cu% de re7#$"re cest#r %r#($e6e de cre " de%i!de
"iit#ru$ sttu$ui rei!tre)itG
42
Ioan CRCIUN
9#de$u$ de )r!tii %r#6#"t de Aederti Rus !u
rs%u!de $ ceste i!tre(ri' cre !ici !u su!t %e )e!d
#8ici$i$#r rusi*
b: Dimensi'nea (olitica
A#r6tu$ de )r!tii %#$itice r 8i 6e!ti!ut i! ctu$
c#6%#!e!t Rusi si Ucri!' s%ri?i!ite de OSCE* Acest r
e@ercit c#!tr#$u$ %#$itic su%r 8#rte$#r de %ce' dr si su%r
%r#cesu$ui de rei!te)rre 9#$d#"ei* Pr#($e6 este c u!
st8e$ de 8#r6t !u %#te )r!t !i6ic* OSCE !u %utut
)r!t retr)ere tru%e$#r rusesti c#!8#r6 %re"ederi$#r OSCE
de $ Ist!(u$N Ucri! !u %utut &)r!t i6%er6e(i$itte
)r!itei de est 9#$d#"eiN ir Rusi !u re i!teresu$ s
)r!te7e !ici u! !ici $t* I! %$us' Rusi' Ucri! si OSCE !u
deti! c%citti$e si !ici d#ri!t s e@ercite %resiu!i credi(i$e
su%r Tr!s!istriei' tu!ci c!d Tirs%#$u$ 8ce te!tti"e de
dest(i$i7 situti* U! dece!iu de !e)#cieri cu cesti trei
6edit#ri de6#!strt $i%s de "i(i$itte cestui 8#r6t'
cre !u %#te si)ur !ici 6#ti"tii %#7iti"e +&crr#t- si !ici
%resiu!i +&stic>- su%r Tirs%#$u$ui*
Pe "iit#r !u este %re c$r cu6 " 8u!cti#! 8#r6tu$
Rusi Ucri! OSCE %e!tru c cest !u re8$ect
scBi6(ri$e %#$itice 8u!d6e!t$e di! re)iu!e* U! 8#r6t cre
!u i!c$ude UE si NATO i! re)$e6e!tre u!ui c#!8$ict situt
cBir $ )r!it cest#r #r)!i7tii' i! ti6% ce Rusi e $ ,000
de >i$#6etri' !u " 8i u! 8#r6t credi(i$ %e!tru c !u ti!e c#!t
de i!terese$e !#i$#r ct#ri re)i#!$i*
c: Dimensi'nea economica
9#de$u$ de )r!tii %r#%us de Rusi !u %re"ede #
di6e!siu!e ec#!#6ic* Cu $te cu"i!te' Rusi "re s isi
si)ure r#$u$ de $ider 6i$itr si %#$itic i! re)$e6e!tre
tr!s!istre!' 8r c#!tri(ui 8i!!cir $ re(i$itre %#st1
c#!8$ictu$ i! 9#$d#"* I! %$us' !ici Ucri!' !ici OSCE !u
%#t 8ce !i6ic %e!tru rec#!structi ec#!#6ic 9#$d#"ei*
40
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
Desi)ur se " c#!t %e i!stitutii$e 8i!!cire
i!ter!ti#!$e si eur#%e!e A#!du$ 9#!etr I!ter!ti#!$'
B!c 9#!di$' B!c Eur#%e! de Rec#!structie si
De7"#$tre si 8#!duri$e di! %rte UE* I!s 8r i6%$icre
cest#r i!stitutii i! 8#r6tu$ de )r!tii %#$itice si cBir de
securitte +i! c7u$ UE-' i!stitutii$e 8i!!cire i!ter!ti#!$e si
UE !u "#r "e ce$si !i"e$ de res%#!s(i$itte %#$itic si
ec#!#6ic %e!tru st(i$i7re 9#$d#"ei' c#6%rti" cu $te
stte 8ectte de c#!8$icte i! B$c!i*
$odelul I,, L 4arantii co"une UE L Rusia
U! $ trei$e 6#de$ de )r!tii i! re)$e6e!tre
tr!s!istre! 8#st %r#%us de ctre I!stitutu$ de Studii de
Securitte +ISS- $ U!iu!ii Eur#%e!e' # )e!tie #8ici$ UE
cre e$(#re7 rec#6!dri %e!tru C#!si$iu$ UE si I!$tu$
Re%re7e!t!t %e!tru PESC' E"ier S#$!* Pr#%u!eri$e
ut#ru$ui D#" LQ!cB de $ ISS su!t ce$ 6i c#6%$e@ si credi(i$
6#de$ de )r!tii i! %r#($e6 tr!s!istre! di!tre ce$e $!ste
i! circuitu$ %u($ic*
S#$uti#!re tr!s!istre! este "7ut c u! %r#ces
cre !ecesit )r!tii !u d#r %#$itic#16i$itre' ci si ec#!#6ice*
ISS se dist!te7 de (#rdre si6%$ist s%eci8ic 6edit#ri$#r
ctu$i' si %r#%u!e u! set de 6suri 6e!ite s 8c 8t
i!tre)u$ui c#6%$e@ de %r#($e6e $e)te de Tr!s!istri*
a: Dimensi'nea (olitica
I! c$itte de )r!t $ re)$e6e!trii tr!s!istre!e r 8i
cret u! 6ec!is6 6u$ti$ter$ !u6it Fru%u$ Re)i#!$ de
Lucru +Re)i#!$ Ts> A#rceJRTA- c#6%us di! OSCE' Rusi'
Ucri!' R#6!i si i!stitutii$e 8i!!cire i!ter!ti#!$e*
Fru%u$ r 8i c#1%re7idt de ctre UE si Rusi %ri! i!ter6ediu$
u!#r tri6isi s%eci$i* Pri!tre 8u!ctii$e )ru%u$ui s1r !u6r:
1 e@ercitre de %resiu!i su%r 9#$d#"ei' si i! s%eci$
Tr!s!istriei %e!tru ti!)ere u!ui !u6it#r c#6u! i!
%r#cesu$ de re)$e6e!treN
44
Ioan CRCIUN
1 %$icre u!#r %resiu!i %#$itice su%r Ucri!ei %e!tru
8ci$it securi7re )r!itei de est 9#$d#"eiN
1 )r!tii$e de securitte re)$e6e!trii c#!8$ictu$ui*
b: Dimensi'nea economica
I! cdru$ %#$iticii UE %e!tru &!#ii "eci!i tre(uie crete
6ec!is6e cre r i6%u$si#! re)$e6e!tre tr!s!istre!*
Acest se %#te re$i7 %ri! i6%$e6e!tre u!ui i!stru6e!t
se6!t#r Pr#cesu$ui de St(i$i7re si As#ciere +PSA- cre
%er6ite UE s e@ercite i!8$ue!t su%r stte$#r di! B$c!i
dt#rit 8#$#sirii e@%$icite s#cierii cu UE %ri! PSA* Pri!tre
$te$e' PSA %re"ede %ers%ecti"e c$re de derre $ UE'
siste!t 8i!!cir s%#rit si $i(er$i7re si6etric
c#6ertu$ui di!tre stte$e se6!tre si UE*
O %r#%iere 9#$d#"ei de UE c#!8#r6 6#de$u$ui de
&st(i$i7re si s#ciere r cre u! cdru 8"#r(i$ %e!tru
ct#rii ec#!#6ici si cBir %#%u$ti di! Tr!s!istri ce r %ute
8i c#i!teresti de rei!te)rre cu 9#$d#"' 6#6e!t cre $e1r
duce si (e!e8icii de #rdi! ec#!#6ic' %ri! cces %e &%it
u!ic si $ 8#!duri$e UE* Ast8e$' i! 8r de %resiu!i' "#r 8i
crete si i6%u$suri %#7iti"e %e!tru c Tr!s!istri s cce%te
reu!i8icre cu 9#$d#"*
c: Dimensi'nea *e sec'ritate
9#de$u$ ISS %u!e su( se6!u$ i!tre(rii !ecesitte
u!#r tru%e de %ce i! 9#$d#"* Acest 6#6e!t ridic #
i!tre(re 8u!d6e!t$: 6i e@ist %eric#$u$ u!ui r7(#i i!tre
Tirs%#$ si CBisi!uG Puti!e %ers#!e cred cu de"rt c 6i
e@ist %eric#$u$ u!ui !#u r7(#i %e Nistru* I! cest c7 cBir !u
e !e"#ie de !ici # #%ertiu!e 6i$itr de 6e!ti!ere %cii i!
Tr!s!istri* E@ist i!dicii cre su)ere7 c %ce %#te 8i
si)urt si %ri! )r!tii %#$itice si #(ser"t#ri 6i$itri cu
%rtici%re UE' ir e8#rturi$e c#6u!ittii i!ter!ti#!$e tre(uie
s se c#!ce!tre7e 6i cur!d %e rec#!structi ec#!#6ic*
45
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
ISS %r#%u!e crere u!ei 6isiu!i de #(ser"t#ri
6i$itri' su( c#!ducere %#$itic )ru%u$ui re)i#!$* 9isiu!e
de #(ser"t#ri r 8i c#6%us di! re%re7e!t!ti UE si i Rusiei*
9!dtu$ 9isiu!ii r cu%ri!de:
1 s%ri?i! 6teri$ %e!tru csre si retr)ere 6u!itii$#r
8#stei r6te ,4N
1 s%ri?i! %e!tru Tirs%#$ i! de6#(i$i7re !u6er#se$#r
&8#rte de securitte' &)r!iceri' &%#$itie de 8r#!tier si
crere u!ei si!)ure 8#rte !ei!r6te +!u6it &A#rt Nistru-
du% 6#de$u$ A#rtei de Pr#tectie di! S#s#"#N
1 !tre!re si s%ri?i!u$ %e!tru )esti#!re c#6u!
se)6e!tu$ui tr!s!istre! 8r#!tierei 6#$d#1ucri!e!e de ctre
CBisi!u si Tirs%#$N
1 %re$ure 8u!ctii$#r 9isiu!ii de #(ser"t#ri OSCE i!
6#!it#ri7re 7#!ei de securitteN
1 6#!it#ri7re &A#rtei Nistru si %#sturi$#r "6$e
c#6u!e $ )r!it cu Ucri!N
1 des8ii!tre C#6isiei U!i8icte de C#!tr#$ si crere
u!ei &C#6isii de Securitte C#6u! cre se " reu!i
s%t6!$ %e!tru 6#!it#ri7 t#te e"#$utii$e di! 7#! de
securitte* Acest !#u C#6isie r 8i c#1%re7idt de UE si
Rusi' si r i!c$ude OSCE' 9#$d#"' Tr!s!istri si Ucri!*
C#6isi r 8i su(#rd#!t Fru%u$ui Re)i#!$ de Lucru*
9#de$u$ %r#%us de ctre ISS este 8"#r(i$ 9#$d#"ei
di! ur6t#re$e c#!sidere!te:
1 %ri! re$i7re u!ei #%ertiu!i ci"i$e de %ce i!
9#$d#" se e$i6i! i!certitudi!i$e +ter6e!u$ si c#6%#!e!t-
$e)te de e"e!tu$ 8#rt de %ce' cre %#te de"e!i # $t
8#r6 de %re7e!t 6i$itr rus %e terit#riu$ 9#$d#"eiN
1 este su)ert u! i!tre) &%cBet de 6suri 6e!ite s
c#!tri(uie $ rei!te)rre 9#$d#"ei* Aceste 6suri su!t de
#rdi! %#$itic#16i$itr si ec#!#6ic' si este 6i c#6%$e@ si 6i
credi(i$ dect 6#de$e$e %r#6#"te de OSCE si RusiN
46
Ioan CRCIUN
1 se %r#%u!e # %r#%iere 9#$d#"ei $ UE du%
6#de$u$ PSA' cre r cre i6%u$suri %#7iti"e %e!tru
re)$e6e!tre tr!s!istre!* Acest este i! c#!c#rd!t cu
e8#rturi$e de i!te)rre eur#%e! 9#$d#"eiN
1 #%ertiu!e ci"i$ de )esti#!re c#!8$ictu$ui
tr!s!istre! se " #cu% de %r#($e6 )r!itei 6#$d#1
ucri!e!' de re8#r6 si de6i$itri7re structuri$#r de
securitte !e$e)$e $e Tirs%#$u$ui* I! %$us' 9isiu!e de
#(ser"t#ri UE1Rusi " s%ri?i!i $#)istic si 8i!!cir 6suri$e
de 6i sus*
Concl')ii
Re%u($ic 9#$d#" re !e"#ie de # re)$e6e!tre
tr!s!istre! dur(i$* 9ec!is6u$ ctu$ de 6edit#ri si
)r!ti !u c#res%u!de i!tru t#tu$ cest#r e@i)e!te' si !ici
re$itti$#r re)i#!$e i! c#!te@tu$ e@ti!derii UE si NATO*
Pe!tru #(ti!e # s#$uti#!re dur(i$ c#!8$ictu$ui e !e"#ie c
8#r6tu$ de re)$e6e!tre cestui s ti! c#!t de $r)ire UE
si NATO' si $ i!teresu$ui cresc!d di! %rte cest#r i!stitutii
8t de %r#($e6 tr!s!istre!* Du% cu6 de6#!strt
%rtici%re %rti$ UE $ s#$uti#!re %r#($e6e$#r ce ti! de
8r#!tier 6#$d#1ucri!e! si i! e@ercitre de %resiu!i su%r
Tr!s!istriei' # i6%$icre 6i c#!site!t di! %rte UE i!
re)$e6e!tre tr!s!istre! " duce (e!e8icii 9#$d#"ei*
De%e!de!t e@cesi" u!ei e"e!tu$e re)$e6e!tri de
"reu!u$ di!tre 6edit#ri' "i!e i! c#!trdictie cu !ecesitte de
si)ur # s#$utie dur(i$ c#!8$ictu$ui tr!s!istre!* Cu $te
cu"i!te dc 9#$d#" d#reste c Tr!s!istri s !u isi
recti"e7e te!di!te$e se%rtiste du% # e"e!tu$ reu!i8icre'
tu!ci tre(uie s e@iste # ($!t )r!ti$#r re)$e6e!trii
tr!s!istre!e* E@ist te6eri c 6ec!is6u$ ctu$ de )r!tii
!u " %ute si)ur re7#$"re dur(i$ c#!8$ictu$ui' ci
4/
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
sus%e!dre $ui* Du% # e"e!tu$ reu!i8icre 9#$d#"ei' i!tre
CBisi!u si Tirs%#$ "#r e@ist su8icie!te %r#($e6e si te!siu!i
%#$itice' ec#!#6ice' s#ci$e su cu$tur$e* Este !ecesr
e@iste!t u!#r 8#rte e@ter!e cre "#r 8i c%(i$e s %$ice
su8icie!te %resiu!i su%r Tr!s!istriei c cest s !u recur)
$ r)u6e!tu$ &se%rtist tu!ci c!d ii " c#!"e!i* P! $
6#6e!tu$ ctu$ !ici Aederti Rus' !ici OSCE su Ucri!
!u u %utut de6#!str c deti! %r)Bii$e su "#i!t %#$itic de
%res cu succes Tr!s!istri* I! scBi6( cest ti% de
i!stru6e!te %#t 8i %$icte de ctre UE' i!c$usi" i! c##%erre
cu SUA' OSCE' Ucri! si Rusi*
U! 6#de$ de re)$e6e!tre $ c#!8$ictu$ui tr!s!istre!
i! cre Rusi r ?uc u! r#$ d#6i!!t' cBir Tusi16#!#%#$ist'
!u r si)ur # s#$utie dur(i$ 8r !ecesitte i6%$icrii
c#!st!te ct#ri$#r di! e@teri#r i! 8ceri$e i!ter!e $e !#u$ui
stt* I! 8#!d !ici $ CBisi!u' !ici $ Bru@e$$es' !u se d#reste c
Re%u($ic 9#$d#" reu!i8ict s de"i! u! !#u %r#tect#rt i!
Eur#%' cu di8ere!t c r 8i u! %r#tect#rt $ Rusiei si
Ucri!ei' 8r %ers%ecti"e de i!te)rre eur#%e!* T#t#dt'
situti c!d Rusi r 8i %ri!ci%$u$ )r!t i! re)$e6e!tre
tr!s!istre! r i)!#r # serie de 8ct#ri %#$itic#1ec#!#6ici
cre su!t i!dis%e!s(i$i st(i$i7rii re$e 9#$d#"ei*
De6#crti7re' de6i$itri7re si decri6i!$i7re
Tr!s!istriei !u %#t 8i ti!se %ri! )r!tii rus#1ucri!e!e*
I! %$us' ctu$ii 6edit#ri !u %#t "e!i cu u! %r#)r6
ec#!#6ic de rec#!structie 9#$d#"ei' si !ici )r!tii$e
%#$itice !u su!t su8icie!t de credi(i$e i! c#!ditii$e i! cre !ici
Ucri!' !ici OSCE !u r %ute c#!tr($!s u! e"e!tu$
s%ri?i! $ Aedertiei Ruse 8t de te!di!te$e ce!tri8u)e i!
9#$d#"* UE este si!)uru$ ct#r eur#%e! cre %#te cti"i7
i!tre) s%ectru$ de i!stru6e!te !ecesre %e!tru re)$e6e!tre
tr!s!istre! ec#!#6ice' %#$itice si de securitte* Rusi'
Ucri! si OSCE !u %#sed ceste c%(i$itti' si !ici u!
i!teres c$r de $e %$ic*
42
Ioan CRCIUN
Tre(uie rec#!sidert si r#$u$ OSCE i! s#$uti#!re
c#!8$ictu$ui tr!s!istre!* OSCE " 8i 8#rte uti$ i! re7#$"re
%r#($e6ei tr!s!istre!e' dr !u i! c$itte %e cre # re st7i*
Dc 9#$d#" d#reste # s#$uti#!re dur(i$
%r#($e6ei tr!s!istre!e' CBisi!u$ tre(uie s susti! #
6#di8icre r!?6e!te$#r de s#$uti#!re $ c#!8$ictu$ui*
I!teresu$ CBisi!u$ui este c OSCE s se #cu%e i! 9#$d#" de
cee ce 8ce cu succes si i! $te %rti* Ast8e$' OSCE r tre(ui s
se c#!ce!tre7e 6i 6u$t %e %r#6#"re !#r6e$#r de6#crtice'
6#!it#ri7re $e)eri$#r +i!c$usi" i! Tr!s!istri-' 8ci$itre
di$#)u$ui i!tre 6i!#ritti$e !ti#!$e si %#%u$ti 6?#ritr'
de6#crti7re Tr!s!istriei' %r#6#"re si 6#!it#ri7re u!ei
e"e!tu$e re8#r6e structuri$#r de securitte i! Tr!s!istri
etc* R#$u$ OSCE i! 9#$d#" tre(uie s 8ie deter6i!t de
e@%erie!t %#7iti" cestei #r)!i7tii i! B$c!i' si s ti!
c#!t de se)6e!te$e %e cre OSCE %#te c#!tri(ui %#7iti" $
te!ure su %re"e!ire' dr !u re7#$"re' u!#r cri7e* U!
st8e$ de r#$ %e!tru OSCE este $r) cce%tt tt i!tre #8ici$i i
#)r!i7tiei' ct si i!tre #8ici$i rusi si eur#%e!i*
I! cdru$ %#$iticii %e!tru &Eur#% $r)it UE se dec$r
)t de 8i 6i cti" i! s#$uti#!re cri7e$#r de $ %eri8eri s'
i!c$usi" i! Tr!s!istri*
I6%$icre UE i! 6ec!is6u$ de !e)#cieri " tre(ui s
8ie %r#iectt i! s%eci$ su%r 6ec!is6e$#r de )r!tii i!
c#!8$ict* UE este si!)uru$ ct#r c%(i$ s de7"#$te # i!tre)
strte)ie de )r!tii i! %r#($e6 tr!s!istre!' %e!tru c #
st8e$ de strte)ie tre(uie s cu%ri!d !u d#r e$e6e!te %#$itice
si de securitte' dr si ec#!#6ice* OSCE' Rusi si Ucri! !u
%#t cti"i7 i!tre)u$ set de 6suri !ecesre rei!te)rrii
9#$d#"ei*
CBir dc di! %ers%ecti" Rusiei si Ucri!ei #
i6%$icre UE i! re)$e6e!tre tr!s!istre! r %ute tre7i
critici di! %rte u!#r ct#ri %#$itici' $ !i"e$ #8ici$ 9#sc#" si
Sie"u$ u %re)tit de6u$t (7 %#$itic %e!tru i6%$icre UE i!
re)$e6e!tre tr!s!istre!* Ar 8ce re8eriri directe $
4.
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
Tr!s!istri' Rusi si Ucri! u 8cut su8icie!te dec$rtii
%#$itice %ri"i!d c##%erre i! d#6e!iu$ securittii si
)esti#!rii c#!8$icte$#r di! Eur#%* T#te ceste dec$rtii'
$!ste %rctic $ t#te su66ituri$e UE Rusi si UE
Ucri! di! u$ti6ii !i' %#t 8i i!"#cte dre%t # (7 %#$itic
%e!tru # c##%erre c#!cret' !u dec$rti" di!tre Bru@e$$es cu
9#sc#" si Sie"* I! %$us' Ucri! s1 s#cit u!i$ter$ $
P#$itic E@ter! si de Securitte C#6u! UE i! se%te6(rie
200,' si cest $ucru tre(uie su($i!it tu!ci c!d %#$itic
Ucri!ei 8t de Tr!s!istri !u c#res%u!de i!tru t#tu$ %#$iticii
eur#%e!e*
C##%erre di!tre UE si Rusi i! re)$e6e!tre
tr!s!istre! tre(uie %re7e!tt dre%t u! i6%u$s cre r
de7"#$t u! c#d de c##%erre i! d#6e!iu$ securittii di!tre
cesti ct#ri*
Ast8e$ s1r re$i7 d#ri!t 6i "ecBe Rusiei de cre
i!stitutii c#6u!e cu UE res%#!s(i$e de %r#($e6e de securitte
i! Eur#%* I! %$us' # c##%erre i! %r#($e6 tr!s!istre!
di!tre UE si Rusi %#te 6ri i!credere reci%r#c i!tre %rti si
r c#!tri(ui $ crist$i7re u!#r 6ec!is6e de c##%erre i!
s8er securittii' de cre %! cu6 s1 "#r(it d#r' si %e cre si
Rusi si $e d#reste* C7u$ Tr!s!istriei tre(uie s de"i! #
re$i7re i! %rctic i!te!tii$#r de c##%erre i! s8er
securittii di!tre UE si Rusi* 9#$d#" re t#t i!teresu$ c
re)$e6e!tre tr!s!istre! s de"i! u! di! s8ere$e de
c##%erre 6i i!te!si8ict di!tre Rusi si UE' 8%t cre r
%ute c#!tri(ui $ # reu!i8icre dur(i$ 9#$d#"ei*
Ioan CRCIUN
006
)
5,
revenirea con!lictelor i "ana#e"entul crizelor
BIBLIO!RAFIE
,* A!t#!i#' 9issir#$i' T/e Constitutional Treat-:
enablin# te:t !or !orei#n polic- and de!ence*
EUR0EAN 60ICE' 2,12/ #ct#(er 2004N
2* a a a Adu!re )e!er$ Ntiu!i$#r U!ite'
R%#rtu$ Secretru$ui Fe!er$ AJ4/J2// 1 SJ24,,,'
&An A#enda !or eace reventive diplo"ac-*
peace"a(in# and peace;(eepin#' 0, I!urie
,..2N
0* a a a Adu!re 9i$e!r Ntiu!i$#r U!ite'
R%#rtu$ Secretru$ui Fe!er$ AJ54J2000 MNoi
popoarele: rolul Natiunilor Unite in secolul @<'
2/ 6rtie 2000N
4* a a a Austri! CBir6!sBi% 2000 #8 tBe
Or)!i7ti#! 8#r SecuritQ !d C#1#%erti#! i!
Eur#%e +OSCE- CB$$e!)es !d Ts>s' 2or(in# on
t/e !ront line: t/e 0,CE in t/e con!lict re#ions'
dis%#!i(i$ %e
Btt%:JJL L L*#s7e*tJseite4M%r#)r 6 6 Me!*Bt 6 $N
5* BrZ6#!d' E*N FZ$Zd!' A*' 1ictionnaire
Ccono"i3ue et social' Ed* Otier' Pris' ,..0N
6* Bdrus' FB*' 4lobalitate si "ana#e"ent' Editur
A$$ Bec>' Bucuresti' 2000N
/* BrecBer' 9*' ,tudies in crisis be/avior ,pecial
Issue T/e Ierusali" o! International Relations*
,./29
2* Be!edi>t' "#! T*N Li!us' "#! C** T/e 2or( on a
,ecurit- $odel !or Europe !or t/e @<st Centur-'
OSCE Wer(##>' ,..5J,..6N
52
Ioan CRCIUN
.* CBr$es' Oer6!' A*' Crises in 'orei#n olic-. A
,i"ulation Anal-sis' I!di!%#$is' ,.6.N
,0* 9ri!' Buciu6!' Interviu acordat revistei
4andirea $ilitara Ro"aneasca' i! F!dire
9i$itr R#6!esc !r*4J2004N
,,* 9ri!' Buciu6!' Co"anda si controlul
operational in #estionarea situatiilor de criza* i!
F!dire 9i$itr R#6!esc !r*6J2004N
,2* a a a Constitutia Ro"anieiN
,0* a a a Carta 0NU9
,4* a a a Ce!tru$ de Studii Strte)ice de A%rre si
Securitte' MAnul @AAD. Unicitate* evolutie*
perspective' c##rd* DOLFOIN Nic#$e' Editur
U!i"ersittii Nti#!$e de A%rre' Bucuresti'
2004N
,5* C6er#!' A' To.ards an EU strate#ic concept' i!:
Ro"anian Bournal o! European A!!airs' "#$* 0' !#*
0' I!stitutu$ Eur#%e! di! R#6!i' Bucuresti'
se%te6(rie 2000N
,6* Cr%i!scBi' A!t#!N B#c!ce' Cristi!' ,tiinta
politicului' "#$* I' Editur U!i"ersittii HA$*I*
Cu7H' Isi' ,..2N
,/* C#r!e$iu BALTA' $ana#e"entul riscului in
%azinul $arii Ne#re' i! F!dire 9i$itr
R#6!esc !r*,J2005N
,2* a a a C#66#! Pur%#se: To.ards a "ore e!!ective
0,CE' Ai!$ Re%#rt !d Rec#66e!dti#!s #8 tBe
P!e$ #8 E6i!e!t Pers#!s O! Stre!)tBe!i!) tBe
E88ecti"e!ess #8 tBe OSCE' 2/ Eu!e 2005N
,.* D#ucet' I!' 2ars* $et Report* 9edic$
Educti#!$ Trust' L#!d#!' ,..,N
20* D"id' A(sBireN E6es' P##$seQN RicBrd' Burt'
T/e Atlantic Alliance Trans!or"ed' Ce!ter 8#r
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
26* Ar!s' Ti66er6!s* T/e Activities o! t/e 0,CE
Ii#/ Co""issioner on National $inorities in
50
Strte)ic !d I!ter!ti#!$ Studies' PsBi!)t#!'
,..2N
2,* DeutscB' Sr$' P*' Crisis 1ecision;$a(in# T/e
In!or"ation Approac/' ,.229
22* Er!st1Ott#' C7e6%ie$' 'riedensstrate#ien*
,-ste".andel durc/ Internationale
0r#anisationen* 1e"o(ratisierun# und 2irtsc/a!t'
Pder(#r! ,.26N
20* a a a Earl- 2arnin#* Con!lict revention* Crisis
$ana#e"ent and ost;Con!lict Re;/abilitation in a
Co"pre/ensive ,ecurit- 'ra"e.or(' dis%#!i(i$ %e
Bt t % :JJeur#%*eu*i!tJc#66 J e @ te r! $M r e$ti#!sJ # s c e J N
24* a a a Eur#%e! C#66issi#!' @AAD Re#ular Report
on Ro"aniaSs pro#ress to.ards accession'
Brusse$s' 5 N#"e6(er 2000N
25* Aru!7eti' Te#d#r' 0r#anizatiile internationale in
era #lobalizarii' Editur Acde6i A#rte$#r
Terestre' Si(iu' 2000N
Con!lict revention' OSCE Wer(##>' ,..5J,..6N
2/* FI!tBer' Fu)e$' ,e"inar 4e.altpr5vention'
I!stitut 8Ir Ariede!s%Rd)#)i> TI(i!)e!' 2000N
22* a a a Fe#r)e C* 9rsB$$ Eur#%e! Ce!ter 8#r
SecuritQ Studies' Con!lict revention and
$ana#e"ent o! Crisis and Con!lict'
Btt%:JJL L L*6rsB$$ce!te r *#r)Jsite 1 t e@tJ$!)1
e!J%)e1c#$$1e%1,J@d#csJc#$$Je%1sQ$$(us1041
0,J6#du$e1,0*Bt6N
2.* Ferrrd' ^ui$$e' Turnin# t/e R/etoric o! European
1e!ence Cooperation into Realit-* I!: NeL
De8e!ce A)e!d' AresB Pers%ecti"es #! Eur#%e!
SecuritQ' Brusse$s' NDA' 2004N
54
Ioan CRCIUN
00* FI!tBer' U!serN 9icBe$' Pi66er' 1ie 6ereinten
Nationen. G.isc/en Anspruc/ und 2ir(lic/(eit*
%undeszentrale !Hr politisc/e %ildun#' B#!! ,..5N
0,* Oer8ried' 9I!>$er' 1as Ende des 7(lassisc/en7
8rie#es. 2arlords* Terrornetz.er(e und die
Gu(un!t (rie#erisc/er 4e.alt* i!: Neue KIrcBer
Keitu!) di! ,4*0.*2002N
02* Oer8ried' 9I!>$er' 8rie# und 'rieden* i!: Iri!)
AetscBerJOer8ried 9I!>$er' P#$iti>Lisse!scB8t*
Be)ri88e 1 A!$Qse! 1 TBe#rie!' Ei! Fru!d>urs'
Rei!(e> ,.25N
00* O*' 9i$$N O*' R6s(#tB6N T*' P##dB#use'
Conte"poran- Con!lict Resolution' P#$itQ Press'
C6(rid)e' 2000N
04* Oei!7' VetscBer* Ten Wears o! t/e Con!lict
revention Centre ; 0ri#ins and 1evelop"ent'
OSCE Wer(##>' 200,N
05* a a a Ii#/ Co""issioner on National $inorities'
i! OSCE 9)7i!e' Dece6(rie 2004N
06* a a a Ielsin(i 'inal Act* <>XF;@AAF' i! OSCE
9)7i!e' Iu!ie 2005N
0/* a a a I!ter!ti#!$ Crisis Fr#u% Re%#rt !#* 2' EU
Crisis Response Capabilit-. Institutions and
rocesses !or Con!lict revention and
$ana#e"ent' 200,N
02* I!)#' Peters' T/e Relations o! t/e 0,CE to ot/e
International 0r#anizations' OSCE Wer(##>'
,..5J,..6N
0.* I!)#' Peters' T/e 0,CE* NAT0 and t/e EU .it/in
t/e MNet.or( o! Interloc(in# European ,ecurit-
Institutions: Iierarc/ization* 'le:ibilization'
OSCE Wer(##>' ,..5J,..6N
55
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
40* a a a Instru"ents o! t/e 0,CE' dis%#!i(i$ %e
Btt%:JJLLL*usLerti)es1
6t*deJLLLJe!Jusse!%#$iti>J8riede!s%#$iti>J#s7eJi
!de@MBt6$N
4,* E#B!' F$tu!)' 8ulturelle 4e.alt* i! Der BIr)er
i6 Stt 40' 2J,..0N
42* E#$Q#!' O#L#rtBN E#B! T*S* See$er' 1e!endin#
Europe: T/e EU* NAT0 and t/e Uuest !or
European Autono"-' P$)r"e 9c6i$$!' 2000N
40* E"ier' S#$!' A secure Europe in a better .orld'
TBess$#!i>i Eur#%e! C#u!ci$' Eu!e 20' 2000' $
Btt%:JJL L L*eu*i!t *J#ressdtJENJ re%#rtsJ
/6255*%d8*N
44* Srie!d$er' E#B!' NAT0 Crisis $ana#e"ent and
Con!lict revention' i! C#!8$ict Pre"e!ti#!: Is tBe
Eur#%e! U!i#! RedQG' Fe#r)e C* 9rsB$$
Eur#%e! Ce!ter 8#r SecuritQ Studies' 2000N
45* Le(#L' RicBrd' %et.een eace and 2ar. T/e
Nature o! International Crisis* B$ti6#re' ,.2,N
46* Luci! PB#!tu' Cristi!' P#%escu' 4estionarea
crizelor in do"eniul ordinii publice' i! F!dire
9i$itr R#6!esc !r*6J2004N
4/* a a a Le#al Aspects o! %order $ana#e"ent in
Central Asia' dis%#!i(i$ %e Btt%:JJLLL*#sce1
cde6Q*!etJe!JN
42* 9icBe$' BrecBer' ,tudies in crisis be/avior ,pecial
Issue T/e Ierusali" o! International Relations*
,./29
4.* 9*' 9$it' Teoria si practica ne#ocierilor' Editur
P#$itic' Bucuresti' ,./2N
50* 9iBe$' 9tei' olitica de securitate nationala in
ecuatia inte#rarii euroatlantice' i! F!dire
9i$itr R#6!esc !r*,J2005N
56
Ioan CRCIUN
5,* Nic#$e' D#$)Bi!' Raspunsul la crize L noua
responsabilitate a NAT0' i! R#6!i 6e6(ru $
A$i!tei N#rd1At$!tice' CSSAS' Editur
U!i"ersittii Nti#!$e de A%rre' Bucuresti'
2004N
52* a a a NAT0 artners/ip !or eace: 'ra"e.or(
1ocu"ent' d#%tt $ i!t$!ire 6i!isteri$
C#!si$iu$ui N#rd At$!tic' Brusse$es' ,01,,
I!urie ,..4N
50* Y Y Y NAT0 A!ter ra#ue: Ne. $e"bers* ne.
Capabilities* Ne. Relations' NATO O88ice #8 Press
!d I!8#r6ti#!' 2002N
54* a a a NAT0 Iandboo(' Brusse$s Be$)iu6' 200,N
55* a a a 0,CE Iandboo(' ,...N
56* a a a ra#ue ,u""it 1eclaration' 2, N#ie6(rie
2002N
5/* Pb$' Du!Q* Copin# .it/ Uncertaint-: T/e 76ienna
and %erlin $ec/anis"s7 in Li#/t o! t/e 'irst
1ecade o! T/eir E:istence' OSCE Wer(##>' 2000N
52* Rei!Brd' 9eQers' ,tru(turen und t/eoretisc/e
erspe(tiven der Internationalen %ezie/un#en* i!
Bu!des7e!tr$e 8Ir %#$itiscBe Bi$du!)' Ed*
Fru!dLisse! P#$iti>' B#!!' ,..0N
5.* R*' LeLic>iN D*' SudersN E*' 9i!t#!' Ne#ociation'
9cFrL1Oi$$' B#st#!' ,...N
60* a a a Report b- t/e collo3uiu" on 7T/e 'uture o!
t/e 0,CE7, A E#i!t Pr#?ect #8 tBe OSCE
Pr$i6e!trQ Asse6($Q !d tBe SLiss I!stitute 8#r
P#r$d A88irs' PsBi!)t#!' 516 Eu!e 2005N
6,* a a a ,IRI Wearboo( <>>F* St#c>B#$6
I!ter!ti#!$ Pece ResercB I!stitute' O@8#rd:
OUP' ,..5N
5/
revenirea con!lictelor )i "ana#e"entul crizelor
62* S*' E*'Crr#$$NA*'T*'Pi!eNE*'B*'9i!er'T/e
$ana#e"ent rocess. Cases and Readin#s'
9c6i$$! Pu($isBi!) C#*' ,.//N
60* S"' C*' ,tarile e:ceptionale' Editur A#ru6'
Bucuresti' 2000N
64* S"e!'Bisc#%' T/e U8Ss C/an#e o! Course: A Ne.
C/ance !or t/e E,1I' i!: European 'orei#n A!!airs
Revie.' "#$* 4' ,...' !#* 2N
65* S"e!' FreisN E#B!!es' VrLic>' 1ie 6ereinten
Nationen. Au!#aben* Instru"ente und Re!or"en9
%undeszentrale !Hr politisc/e %ildun#
,c/ri!tenrei/e %and EAD' B#!! 2000N
66* a a a T/e AlliancesSs Ne. ,trate#ic Concept'
d#%tt de Se8ii de Stt si de Fu"er! $ R#6 $
dt de 0. N#ie6(rie ,..,N
6/* a a a T/e AlliancesSs Ne. ,trate#ic Concept'
d#%tt de Se8ii de Stt si de Fu"er! $
PsBi!)t#! $ dt de 24 A%ri$ie ,...' c%it#$u$
&Au!d6e!t$ SecuritQ Ts>s' Press Re$ese
NAC1S+..-65N
62* a a a US De%rt6e!t #8 De8e!se' Boint ublication
<;A@. 1o1 1ictionar- o! $ilitar- and Associated
Ter"s' 2004N
6.* V$eriu Nicut' Ar"onizari conceptuale in
"ana#e"entul crizelor in conte:tul apartenentei
Ro"aniei la NAT0' Lucrre %re7e!tt i! cdru$
se6i!ru$ui cu %rtici%re i!ter!ti#!$ #r)!i7t
de U!i"ersitte Nti#!$ de A%rre' %ri! Ce!tru$
de Studii Strte)ice de A%rre si Securitte* 014
iu!ie 2004 editur U!i"ersittii Nti#!$e de
A%rre' Bucuresti' 2004N
/0* Peic>' S*E*' Enacted ,ense"a(in# in Crisis
,ituations' i! &E#ur!$ #8 9!)e6e!t Studies'
52
Ioan CRCIUN
,.22' "#$* 25' re%r#dus i! Pu)B' S* Dere>'
0r#anization T/eor-. ,elected Readin#s' Pe!)ui!
B##>s' L#!d#!' ,../N
/,* Y Y Y 2orld 1ictionar-'
Btt%:JJLLL *L #rd iT*c#6 Jdicti#! r Q Jst)e*Bt 6 si
Btt%:JJLLL *L #rd iT*c#6 Jdicti#! r QJsi tuti#!*Bt6N
/2* Pi$$i6' L* UrQN Ee!!e' 9* BrettN Ste%Be! B*
F#$d(er)' 8on!li(t"ana#e"ent. 2ir(sa"e
,trate#ien !Hr den sac/#erec/ten
Interessenaus#leic/* Ar!>8urtJNeL W#r> ,..,N
/0* P*' A*' 9ste!(r#e> Con!lict $ana#e"ent and
0r#anization 1evelop"ent' E#B! Pi$eQ c S#!s
Ltd*' E!)$!d' ,.2/N
/4* Pi$$i6s' PBi$' Crisis $ana#e"ent in Europe9 0ld
$ec/anis" and Ne. roble"s' i! A$e@!der L*
Fe#r)e' Avoidin# 2ar: roble"s o! Crisis
$ana#e"ent' O@8#rd Pest"ieL' Press' ,..,N
/5* K68ir' Ct$i!N L7r V$sce!u Criza' i!
Dicti#!r de s#ci#$#)ie' Editur B(e$' Bucuresti'
,..2N
/6* Btt%:JJL L L*cii 1 dc*c # 6 N
//* Btt%:JJL L L*cii 1 dc*c # 6 N
/2* Bt t % :JJeur#%*eu*i!tJc# 6 6 J de"e$#%6e!t J %re"e!ti#!J
de8i!iti#!*Bt6N
/.* L LL*#sce*#r)N
20* Btt%:JJL L L*us#sce* r% #*tJN
2,* L LL*#sce%*# r )N
22* LLL*6%! * r #N
20* LLL*6e*r#*
) revenirea con!lictelor i "ana#e"entul crizelor
5.
ANE&E
A!e@ !r* ,
OR!ANIZATIA NATIUNILOR UNITE ;ONU:
ONU
CARTA
ADUNAREA
FENERALA
CONSILIUL
DE
SECURITATE
CONSILIUL
ECONO9IC
SI SOCIAL
CONSILIUL
DE TUTELA
Scop:
6e!ti!ere %cii
si sec*N
de7* re$tii$#r
%riete!estiN
re$i7*
c##%erriiN
ce!tru de
r6#!i7re
i!terese$#r*
Princi(ii9
e)$itte
su"er!N
(u! credi!t i!
#($i)tiiN
!erecur)ere $
8#rt su $
6e!i!treN
(ti!ere de $
?ut#rre
stte$#r
s!cti#!te de
ONUN
!e6estecu$ i!
tre(uri$e i!ter!e
F'nctii si ('teri9
rec#6!dri
re8erit#re $
%ri!ci%iiN
discutre
%r#($*
re8erit#re $
%ce si
securitteN
rec#6!dri
si te!ti#!ri
su%r
C#!si$iu$ui
de Securitte*
<otararile se iu
cu 2J0 di! "#turi*
Com('nere9
,5 6e6(ri di!
cre 5
%er6!e!tiN
F'nctii si ('teri9
6e!ti!ere %cii
si securittiiN
su%u!e s%re
%r#(re
Adu!rii
Fe!er$e
r%#rte !u$e
si s%eci$eN
O#trri$e
C#!si$iu$ui su!t
#($i)t#rii*
<otararile9 se iu
cu . "#turi di! cre
$e ce$#r
%er6!e!ti
#($i)t#rii
Com('nere9
. 6e6(ri
F'nctii si ('teri9
i!iti7 studii i!
t#te d#6e!ii$e
ec#!#6ic#1
s#ci$e si 8ce
rec#6!dri
Adu!rii
Fe!er$eN
rec#6!dri
%ri"i!d dre%turi$e
#6u$uiN
%re)teste
c#!"e!tii %e!tru
8i %r#(te de
Adu!re
Fe!er$N
c#!"#c
c#!8eri!te
i!ter!ti#!$eN
8ce rec#6!dri
si %ri6este
r%#rte de $
i!stitutii$e
i!ter!ti#!$e
<otararile se iu cu
6?#ritte de
"#turi
CURTEA
INTERNATIONALA
DE
EUSTITIE
SECRETARIATUL
Ioan CRCIUN
OR!ANIZATIA PENTRU SECURITATE
SI COOPERARE IN EUROPA ;OSCE:
Surs: O*S*C*E* O!d(##>' ,...
revenirea con!lictelor i "ana#e"entul crizelor
A!e@ !r* 0
SISTEMUL OSCE DE PREENIRE A CONFLICTELOR
Ioan CRCIUN
Participarea actuala a Romaniei in operatii in sprijinul pacii
sub egida ONU, NATO, OSCE si UE in lupta impotriva terorismului
Nr.
crt.
Operatia!i"
siunea
#$ocul%
Organi&atia
Observatori
militari
Politie !ilitari 'andarmi Civili Total
1
KFOR
(Kosovo)
NATO
122 122
2
FORTA DE
ASISTENTA
PENTRU
SECURITATE
IN
AFGANISTAN
NATO
76 76
3
UNMEE
(Eritree)
ONU
! !
"
MONUC
(Co#$o)
ONU
27 1 2!
%
UNMIK
(Kosovo)
ONU
1 7& 11% 1!6
6
UNAMA
(A'$#ist#)
ONU
1 1
7
UNO(
(()r)#*i)
ONU
1 1
!
UNOCI
(Cost *e
Fi+*es)
ONU
3 3
,
UNMI-
(-i.eri)
ONU
3 3
1&
UNMISUD
(S)*#)
ONU
1 1
11
MINUSTA/
(/iti)
ONU
" "
12
Misi)#e OSCE
0SPI--O1ER0 +
S2o34e
(M5e*o#i)
OSCE
1 1 2
13
Misi)#e OSCE
i# Geor$i
OSCE
" 2 6
1"
Misi)#e OSCE
i# Kosovo
OSCE
1 7 !
1%
Pre6e#t OSCE
i# A+.#i
OSCE
1 1
) revenirea con!lictelor i "ana#e"entul crizelor
Nr7
5rt7
O3erti8Mi9
si)#e
(-o5)+)
Or$#i6ti
O.servtori
:i+itri
Po+itie Mi+itr
i
;#*r:i Civi+
i
Tot+
16
MISIUNEA
OSCE IN
SER(IA SI
MUNTENEGRU
OSCE
1 1
17
Misi)#e OSCE
i# Croti
OSCE
2 2
1!
Misi)#e OSCE
+ (is2e2
OSCE
1 1
1,
Misi)#e *e
Po+itie U#i)#ii
E)ro3e#e
((os#i9
/erte$ovi#)
UE
, ,
2&
MISIUNEA UE
A-T/EA
((os#i9
/erte$ovi#)
UE
1&, 1&,
21
O3erti
ENDURING
FREEDOM
(A'$#ist#)
Co+itie
i#ter#tio#+
"66 "66
22
O3erti IRA<I
FREEDOM
(Ir2)
Co+itie
i#ter#tio#+
771 771
Tot+ $e#er+
%" !% 1%"" 11% 1% 1!13
Surs: Bt t % :J J LLL*6e* r #
020
Ioan CRCIUN
E ED DIT ITUR URA A U UN NI I E ER RSI SITA TAT TI II I N NA AT TI IO ONA NAL LE E D DE E A APA PARA RAR RE E = =CA CAR RO OL L
I I= =
Redct#r:
TeB!#redctre c#6%uteri7t: Liliana ILIE
Bu! de ti%r: 2006
Ortie c#%it#r: A0 A#r6t: A5
C#$i ti%r: C#$i editur:
Lucrre c#!ti!e 020 de %)i!i*
Ti Tipo pog gr ra afia fia Univ Unive er rs sit ita atii tii Na Nati tiona onale le d de e A Ap pa ar ra ar re e C Ca ar rol ol I I
S#seu P!duri' !r* 621/2' sect#r 5' Bucuresti
e16i$: editu r d u !%*r#
Te$*: 0,.*42*20J2,5N 00/
A@: 0,.*5.*6.
,4,J J06J C* J06