Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 1 la procedur

Formular de nscriere la etapa I a Programului pentru dezvoltarea abilitilor antreprenoriale n


rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finanare !"A#"
CURS DE PREGTIRE ANTREPRENORIAL UNCTAD EMPRETEC ROMNIA PENTRU
SPRIJINIREA DEZVOLTRII IMM
1
$apitolul I
%
1. Subsemnatu!a"###############$ %n &a'tate (e)
*e+s,an- .'/'&-0
*e+s,an- .'/'&- aut,+'/at- &a+e (es.-1,a+- a&t'2't-3' e&,n,m'&e %n m,( 'n(e*en(ent$ memb+u a
%nt+e*+'n(e+',+ 'n('2'(uae$ %nt+e*+'n(e+',+ .am''ae0
memb+u a *e+s,ane,+ 4u+'('&e s,'&'t %ns&+'e+ea a &u+su+'e (e (e/2,ta+e ant+e*+en,+'a-
5
%n
u+m-t,a+ea ,&a3'e)
Cu4 Na*,&a
6u&u+e1t'
6a&-u
Tu&ea
7. S,'&'t)
Ca/a+e
Mas-
5. Pa+t'&'* 1' a a II8a eta*- a P+,9+amuu')
Da
:
Nu
:. ;n(e*'nes& &,n('3''e (e e'9'b''tate *+e2-/ute %n P+,&e(u+a (e Im*ementa+e a P+,9+amuu'.
Da
Nu
$apitolul II
1. Nume)
7. Se<) Mas&u'n =em'n'n
5. A(+esa (e a&as-) A(+esa (e a se+2'&'u)


E8ma')
Tee.,n) Tee.,n)
:. V>+sta)
?. Sta+e &'2'-) Ne&-s-t,+'t C-s-t,+'t D'2,+3at V-(u2@-
1
See&3'a *a+t'&'*an3',+ a eta*a I se .a&e *e ba/a 'nte+2'u+',+ &,n.,+m met,(,,9'e' s*e&'.'&e EMPRETEC
7
T,ate &>m*u+'e (e a Ca*'t,u I sunt ,b'9at,+'u (e &,m*etat
5
Pa+t'&'*an3'' a *+'ma eta*- 2,+ a&A'ta suma (e 1BBB Le' &,n.,+m A+t 7.: ('n P+,&e(u+a (e Im*ementa+e a P+,9+amuu' Sta+t
:
Pa+t'&'*an3'' a &u+su+' &a+e 2,+ (e*une *an (e a.a&e+' %n eta*a a II8a a P+,9+amuu' 2,+ bene.'&'a (e 7? (e *un&te a
e2aua+ea (ate,+ ('n .,+mua+u (e *+esee&3'e !ane<a 7" 0
1C
C. A2e3' &,*'' D Da Nu
E. N'2eu e(u&a3'e' !ma+&a3' +-s*unsu !u+'e" &,+e&t!e"")
A3' abs,2't 1&,aa 9'mna/'a-D Da Nu
Nume !n+." 1&,aa) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
A3' abs,2't '&euD Da Nu
A3' ,b3'nut ('*,ma (e ba&aau+eatD Da Nu
Nume '&eu) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
A3' abs,2't 1&,a- teAn'&- @ *,st'&ea- @ &,e9'uD Da Nu
Ca3' an'D FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
A3' ,b3'nut ('*,m-D Da Nu
Ce s*e&'a'/a+e a3' a2utD FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Denum'+e un'tate (e %n2-3-m>nt) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Stu('' su*e+',a+e !(e ,+'&e .e" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ca3' an'D FFFFFFFFFFFF
A3' ,b3'nut , ('*,m- un'2e+s'ta+-D Da Nu
Ce s*e&'a'/a+e a3' a2utD FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Denum'+e un'tate (e %n2-3-m>nt) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
G. A3' .,st 2+e,(at- u&en'&D Da Nu
;n &e mese+'eD FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
O+9an'/a3'e@Pe+s,ana) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
H. Au a2ut mama sau tat- (2s. *+,*+'a ,+ a.a&e+eD Da Nu
Da&a (a$ a3' u&+at %n &a(+u a&ee' a.a&e+'D Da Nu
1B. A a2ut una ('n +u(ee (2s.$ %n a.a+a (e *-+'n3'$ a.a&e+ea sa *+,*+'eD
Da Nu
Da&- (a$ '8a3' a4utat 2+e,(at- %n a.a&e+ea +es*e&t'2-D Da Nu
11. G>n('3'82- a t+e' ('nt+e *+'eten'' (2s. &e' ma' a*+,*'a3'.
C,m*eta3' numee s' ,&u*a3'a ,+)
Numee A+e a&est *+'eten!-" a.a&e+ea Da Nu
P+'etenuu' I1 sa *+,*+'e
Numee A+e a&est *+'eten!-" a.a&e+ea Da Nu
P+'etenuu' I7 sa *+,*+'e
Numee A+e a&est *+'eten !-" a.a&e+ea Da Nu
P+'etenuu' I5 sa *+,*+'e
17. Au *-+'n3'' 2+eunu'a ('n *+'eten'' (2s. a.a&e+ea ,+ *+,*+'eD Da Nu
15. C>3' ('n ,amen'' *e &a+e %' &un,a1te3' *e+s,na au *+,*+'a a.a&e+eD
1E
1:. A3' .,st *+'mu &,*' a *-+'n3'D Da Nu
1?. A3' &--t,+'t %n st+-'n-tate D Da Nu
Da&a (a$ men3',na3' 3-+'e %n &a+e a3' &--t,+'t &e ma' (es 1' (e &>te ,+' a3' &--t,+'t %n .'e&a+e.
&ara 'umrul de vizite
De &>te ,+' *e an &--t,+'3' %n 'nte+',+u 3-+''$ %n a.a+a +e9'un'' un(e 28a3' n-s&ut sau %n a.a+a +e9'un'' %n
&a+e ,&u'3'D
1C. V- +u9-m &,m*eta3' %n tabeu u+m-t,+ (atee +e.e+'t,a+e a e<*e+'en3a (2s. *+,.es',na- %n&e*>n( &u
a&tuau@ ut'mu ,& (e mun&-)
Anga(ator Adresa "elefon Funcie Perioada
1E. A3' %n&e+&at 2+e,(at- s- %n&e*e3' , a.a&e+e *+,*+'eD Da Nu
Ce t'* (e a.a&e+eD FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Ce s8a %nt>m*at &u a&east- a.a&e+eD FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
1G. A2e3' %n *+e/ent , a.a&e+e *+,*+'eD Da Nu
Ce t'* (e a.a&e+eD FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
1H. Da&- 'nten3',na3' s- %n&e*e3' , a.a&e+e sau s- , e<t'n(e3' *e &ea e<'stent-$ &e t'* (e a.a&e+e a3' %n&e*e@
e<t'n(eD !V- +u9-m s- (a3' (eta''" FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
7B. Da&- nu 'nten3',na3' s- %n&e*e3' , a.a&e+e &A'a+ a&um$ &um 'nten3',na3' s- .,,s'3' e<*e+'en3a
a&umuat- a a&est sem'na+ (e 'nst+u'+eD FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
1G
71. De &>t &a*'ta &+e(e3' &- a2e3' ne2,'e s- %n&e*e3' sau s- e<t'n(e3' , a.a&e+eD

77. Est'ma3' suma (e ban' ('n .'e&a+e ('n su+see men3',nate ma' 4,s *e &a+e , *ute3' .,,s' %n %n&e*e+ea@
e<t'n(e+ea a.a&e+'' (2s.)
6an' *e+s,na'
;m*+umutu+' sau ban' ,.e+'3' (e .am''e
;m*+umutu+' sau ban' ,.e+'3' (e *+'eten'
Ate su+se) S*e&'.'&a3')
75. A2e3' &as-$ a*a+tamentu sau te+enu (2s. *e+s,naD Da Nu
7:. Ca+e ('nt+e u&+u+'e men3',nate ma' 4,s &,ns'(e+a3' &- +e*+e/'nt- 'n9+e('entu &e ma' 'm*,+tant %n
su&&esu une' a.a&e+'D !Ma+&a3' , s'n9u+- ,*3'une."
6an'' E(u&a3'a P+'eten'' M,t'2a3'a Atee
7?. Sunte3' (e a&,+( sau nu &u a.'+ma3'a u+m-t,a+eD De a&,+( Nu sunt (e a&,+(
JEste ma' 'm*,+tant *ent+u un ,& (e mun&a s- ,.e+e ,*,+tun't-3' (e&>t s'9u+an3-.K
7C. =,,s'3'82- 'ma9'na3'a 1' %n&e+&a3' s- 2- 9>n('3' a &>t ma' mute ut''/-+' ae +ume9u1uu' sau ae
*+,(use,+ &a+e se *,t .a&e ('n +ume9u1.
1. :.
7. ?.
5. C.
7E. Sunte3' (e a&,+( sau nu &u a.'+ma3'a u+m-t,a+eD De a&,+( Nu sunt (e a&,+(
JSunt ,*,+tun't-3' su.'&'ente *ent+u &a ,amen' &a m'ne s- %n&ea*- , a.a&e+e %n 3a+a asta.K
7G. Ima9'na3'82- &- .+atee sau s,+a (2s. 2- ,.e+- un &a(,u (e 5B.BBBL *ent+u a8' &Aetu' &um (,+'3' (2s.
Ce a3' .a&e &u e'D
P+'ma ut''/a+e) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
A (,ua ut''/a+e)FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
A t+e'a ut''/a+e)FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
7H. Da&- a3' *utea a2ea ,&u (e mun&- 1' saa+'u 1e.uu' (2s. *ent+u u+m-t,+'' ? an'$ a3' a&&e*taD
Da Nu
5B. Cum a*+e&'a3' (,+'n3a (2s. (e a %n&e*e , a.a&e+e *+,*+'e sau (e a e<t'n(e a.a&e+ea (2s. (e4a
e<'stent-D !Ma+&a3' (,a+ un s'n9u+ +-s*uns"
Nu 1t'u Me('e Destu (e *ute+n'&- =,a+te *ute+n'&-
1H
51. ;n a&east- eta*-$ &a+e sunt 1ansee (e su&&es ae a.a&e+'' (2s.D !Ma+&a3' (,a+ un s'n9u+ +-s*uns."
1BM 7BM 5BM :BM ?BM
CBM EBM GBM HBM 1BBM
V- +u9-m e<*'&a3' +-s*unsu. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
57. Sunte3' ('s*us s- 'n2est'3' n,u- /'e ne%nt+e+u*t ('n t'm*u (umnea2,ast+- *ent+u a *a+t'&'*a a un
ate'e+ 'ntens'2 (e u&+uD
Da Nu
55. Cum a3' au/'t (e a&est *+,9+amD FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
5:. La &e ate &u+su+' sau sem'na+'' (e (e/2,ta+e ant+e*+en,+'a- sau a a.a&e+',+ a3' ma' *a+t'&'*atD V-
+u9-m s- ,.e+'3' (eta''.
$ursul Perioada
5?. Des&+'e3' a.a&e+ea (umnea2,ast+- sau '(eea (e a.a&e+')
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Semn-tu+a a*'&antuu')
7B