Sunteți pe pagina 1din 92

Prescolarul sau cea de a doua copilarie

Scopurile acestei unitati de curs


sa se inteleaga specificitatea acestui stadiu si semnificatia lui pentru dezvoltarea
psihica umana
sa se releve toate disponibilitatile de dezvoltare ale prescolaritatii in vederea
fundamentarii unui program eficient de instructie si educatie.
Obiectivele operationale
sa se aiba in vedere semnificatia dezvoltarii perceptiilor si reprezentarilor pentru
structurarea experientei personale de viata si pentru sustinerea desfasurarii
proceselor psihice mai complexe
sa se cunoasca particularitatile gandirii prescolarului si ale formelor de stimulare a
acesteia in vederea unui cat mai bun debut scolar
sa se releve si sa se valorifice toate capacitatile de comunicare verbala specifice
acestei varste
sa se mteleaga contributia acestui stadiu la maturizarea afectiva a copiilor
sa se evidentieze inceputurile constiintei morale si a posibilitatilor gradinitei de a
amplifica si a spori rolul sau reglator asupra conduitelor copilului
sa se inteleaga in ce fel prescolaritatea este stadiul construirii bazelor personalitatii
Continuturile de invatare
1. Semnificatia generala a acestui stadiu pentru dezvoltarea psihica umana;
2. Regimul de viata si dezvoltarea fizica a prescolarului;
3. ezvoltarea proceselor senzoriale intre 3 si !"# ani;
$. ezvoltarea g%ndirii pre&colarului;
'. (imba)ul copilului *ntre 3 &i !"# ani;
!. +emoria &i imagina,ia " aspecte caracteristice pentru pre&colaritate;
#. Particularit-,ile aten,iei la pre&colar;
.. /ransform-ri semnificative ale afectivit-,ii *ntre 3 &i !"# ani
0. ezvoltarea motricit-,ii &i voin,ei la pre&colar
11. +odularea bazelor personalit-,ii la copilul pre&colar 2
a3 dominantele motiva,ionale;
b3 con&tiin,a moral- primar- a pre&colarului
c3 con&tiin,a de sine &i identitatea de sine la pre&colar
d3 manifestarea aptitudinilor &i capacit-,ilor la pre&colar
e3 formarea bazelor caracterului.
11. 4aracteristicile )ocului la pre&colar. 5lte forme de activitate.
1. Semnificaia general a acestui stadiu pentru dezvoltarea psihic uman
Pre&colaritatea6 stadiul care se *ntinde *ntre 3 &i ! " # ani6 fie distinge printr"o
cre&tere semnificativ- a capacit-,ilor fizice &i psihice ale copilului6 f-c%nd posibil- o
echilibrare cu ambian,a6 *n cadrul c-reia 7 principiul realit-,ii 8 cum *l nume&te 9reud6
*&i face tot mai mult loc &i d- siguran,- &i reu&it- *n adaptare. /oate .icestea sunt tr-ite
cu bucurie &i senin-tate de c-tre copil6 ceea ce face ca s- se atribuie acestui stadiu
denumirea de 8 v%rsta de aur a copil-riei 8.
ac- ar fi s- sintetiz-m contribu,iile acestui stadiu la dezvoltarea psihic- general-
a fiin,ei umane6 ar trebui s- re,inem mai ales urm-toarele aspecte2
exuberan,- motorie &i senzorial- care faciliteaz- considerabil adapt-rile;
cre&terea autonomiei *n plan practic6 prin formarea a numeroase deprinderi de
autoservire &i de m%nuire a obiectelor;
dezvoltarea proceselor psihice complexe care schimb- caracteristicile
comportamentului copilului6 l-rgind posibilit-,ile de . mticipare &i organizare a
acestuia;
mare curiozitate &i sete de cunoa&tere care stimuleaz- activit-,ile exploratorii &i
*mbog-,e&te experien,a personal-;
constituirea unei con&tiin,e morale primare care spore&te capacitatea copilului
de adaptare la mediul social;
constituirea bazelor personalit-,ii &i accentuarea aspectelor individualizatoare.
2 Regimul de viat si dezvoltarea fizic a precolarului
ezvoltarea fizic- &i psihic- a copilului *ntre 3 &i !"# ani se desf-&oar- *ntr"un alt
context dec%t cel din stadiul anterior. 9amilia6 care continu- s- fie mediul formativ
dominant6 stabile&te rela,ii noi cu copilul. :l *nsu&i &i"a sporit capacit-,ile de
recep,ionare &i r-spuns6 &i"a schimbat nevoile &i trebuin,ele &i are alte a&tept-ri fa,- de
familie. P-rin,ii6 care erau gata s- satisfac- prompt trebuin,ele copilului6 devin acum
mai preten,io&i2 *i cer s- fac- ceva *ntr"un anume fel6 *l controleaz-6 *l diri)eaz-6 *i
impun am%narea unor dorin,e sau *i interzic unele pl-ceri. /ot cu ei se poate colabora
interesant6 copilul poate ;lucra8 *mpreun- cu ei6 *i poate 7a)uta8. e la ei poate afla
multe lucruri noi &i tot ei *l pot conduce *ntr"o lume care dep-&e&te spa,iul locuin,ei.
Pre&colarul interac,ioneaz- mai frecvent &i mai str%ns cu fra,ii &i surorile &i cu nlto
rude6 cu care poate petrece o parte din timp.
<mpreun- cu cei din familie copilul ia cuno&tin,- de spectacolul str-zii sau cu
institu,ii culturale cum ar fi teatrul6 cinematograful6 parcul de distrac,ii6 gr-dina
zoologic- etc.
=n mn)oritatea cazurilor6 al-turi de influen,ele familiei vin cele ale institu,iilor
pre&colare. >r-dini,a *i prile)uie&te noi interactiuni. 4ele cu educatoarea sunt cu totul
deosebite. 5ceasta pastreaza disponibilitatile afective ale mamei dar le distribuie egal
in grupul de ecopii. :a este cea care organizeaz- activit-,i variate si interesante6 le
comunic- lucruri deosebite6 *i *nva,- c%ntece6 poezii &l )ocuri noi.
4opiii *n&i&i *ncarc- de semnifica,ii deosebite rela,iile cu educatoarea6 influen,a ei
domin%nd spa,iul gr-dini,ei &i extinz%ndu"se &i *n cel familial.
(eg-tura cu cov%rsnicii6 antrena,i *n acela&i fel de activit-,i6 *l pun pe copil *n rela,ii
de confruntare6 *n condi,ii egale &i permit astfel o diminuare a egocentrismului6
alimentat de toate rela,iile de p%n- acum.
+ai ales *n cadrul gr-dini,ei )ocul atinge apogeul6 fiind *mbog-,it &i diversificat *n
chip deosebit. 5l-turi de acesta se desf-&oar- &i alte activit-,i care creeaz- loc din ce
*n ce mai larg pentru *nv-,are6 preg-tind astfel copilul pentru *nt%lnirea cu &coala.
Schimb-rile somatice la care ne vom referi *n continuare6 sunt dependente de un
program ereditar dar condi,ionate puternic de regimul alimentar &i de cel de activitate
&i odihn-.
Pre&colarul a atins de)a o serie de parametrii func,ionali care *i permit s- tolereze mai
bine &i s- asimileze alimente variate6 foarte asem-n-toare cu cele pentru adul,i6 dar
trebuind s- satisfac- totdeauna exigen,ele de prospe,ime &i de asigurare .i tuturor
principiilor nutritive. +ai semnificativ pentru acest stadiu ?iste faptul c- se produce o
culturalizare a modului de satisfacere a trebuin,elor alimentare @A. Bchiopu6 10.16 p.
0#3. 5dic- se disting mesele principale &i gust-rile &i se obi&nuie&te s- respecte
programul lor. *&i *nsu&e&te o anumit- ,inut- la mas-6 *&i lormeaz- deprinderi de
folosire a tac%murilor6 &tie s- se adreseze politicos celor cu care se afl- *mpreun- *n
aceste momente. Reu&e&te s- a&tepte *mpreun- cu ceilal,i desertul6 de&i acesta exercit-
asupra lui o mare atrac,ie.
Ritmurile veghe"somn sunt de acum stabilizate &i intrate *n obi&nuin,-. Pre&colarul
doarme noaptea circa 11"12 ore iar ziua *nc- o or- sau o or- &i )um-tate. /otodat-
copilul *&i formeaz- c%teva obi&nuin,e igienice care r-m%n pentru toat- via,a.
=ntervalele de veghe6 a&a cum se constat-6 sunt pline de activit-,i variate at%t *n
familie c%t &i la gr-dini,-. +onotonia *n schimb poate crea disconfort6 nervozitate6
oboseal- &i trebuie totdeauna evitat-. ar &i lipsa unui program de via,- poate dilua
leg-turile cu ambian,a &i *nt%rzia formarea conduitelor &i atitudinilor necesare.
4re&terea fizic-6 mai ales a taliei &i a greut-,ii6 exprim- calitatea regimului de via,-.
(a *nceputul stadiului6 cre&terea *n talie este ceva mai lent- @cu $"! cm anual3 &i apoi
se accelereaz- astfel c- la sf%r&it se ating *n medie6 11! cm. >reutatea va fi *n final de
22 de Cg. *ntre b-ie,i &i fete sunt u&oare diferen,e de circa 1 cm6 la *n-l,ime &i 1"16' Cg
la greutate. Se modific- &i rela,ia trunchi"cap6 fiind la ! ani de o &esime dar capul
r-m%ne *nc- mare fa,- de corp6 iar membrele mai scurte &i mai plinu,e.
Procesele de osificare continu- la nivelul oaselor lungi *n zona claviculelor6 la
nivelul toracelui @ de&i acesta este *nc- plat &i scurt 3. 4urburile coloanei de&i sunt
formate r-m%n *nc- instabile &i pot fi u&or deformate. Se petrec osific-ri &i la nivelul
oaselor carpiene. *ncepe schimbarea denti,iei provizorii cu cea definitiv-.
Desutul muscular devine mai dens6 cu o for,- de contrac,ie mai mare la nivelul
mu&chilor lungi dar cu ceva mai pu,ine disponibilit-,i la nivelul m%inilor6 ceea ce
explic- abilitatea pentru mers6 fug-6 c-,-rat etc.6 dar r-m%n *nc- unele dificult-,i *n
executarea mi&c-rilor fine ale m%inilor.
/oate ,esuturile cresc repede dar maturizarea lor este mai *nceat-. Sunt modific-ri &i
*n func,ionalitatea glandelor cu secre,ie intern-2 tiroida *&i amplific- activitatea &i
procesele metabolice devin mai intense6 la fel *&i intensific- activitatea &i hipofiza6
timusul glanda cre&terii6 glanda copil-riei6 tinde s-"&i diminueze activitatea. R-m%n
unele fragilit-,i *n zona rino"faringian- ceea ce favorizeaz- r-ceala ca &i contactarea
bolilor copil-riei.
e mare interes sunt transform-rile de la nivelul sistemului nervos. 5stfel corpul
neuronal cre&te &i la fel prelungirile nervoase6 f-c%nd ca greutatea total- a creierului s-
fie6 la sf%r&itul stadiului de 1211 gr. iferen,ierea neuronilor continu- &i6 la fel
procesul de mielinizare. Specializarea diferitelor arii corticale se ad%nce&te &i se
exprim- mai evident asimetria *n func,ionalitatea celor dou- emisfere cerebrale. Eona
limba)ului se dezvolt- foarte mult &i se leag- func,ional de toate celelalte arii
senzoriale &i motrice. /oate formele inhibi,iei condi,ionate se manifest- &i asigur-
cre&terea posibilit-,ilor de st-p%nire &i coordonare motric-.
/oate aceste schimb-ri argonice duc la o aliur- caracteristic- pentru acest stadiu2
copilul este relativ *nalt6 plinu,6 cu tenul roz6 privire vioaie &i inteligen,- &i exuberan,-
motric- &i senzorial-.
3. ezvoltarea proceselor senzoriale *ntre 3 si !"# ani
espre pre&colaritate se afirm- c- are o deschidere perceptiv- caracteristic- asupra
spectacolului lumii &i este avid de a o cunoa&te6 ceea ce stimuleaz- *n grad *nalt
dezvoltarea tuturor capacit-,ilor senzoriale &i face s- se spun- c- aceast- v%rst- nu
trebuie pierdut- din punctul de vedere al atingerii6 mai t%rziu6 a anumitor performan,e.
5stfel exuberan,a motric- &i senzorial- a acestui stadiu se exprim- &i *n
perfec,ionarea evident- a sensibilit-,ii tactile &i *n cre&terea rolului s-u *n explorarea
lumii2 copilul vrea s- pip-ie tot ce vede. iferen,ierea tot mai evident- a activit-,ii
celor dou- m%ini permite o complementarizarea bun- &i o relativ- specializare care
face s- creasc- aportul lor la cunoa&terea lumii.
Percep,iile tactile permit mari acumul-ri ale experien,ei personale cu lucrurile.
=nsu&irea cuvintelor care exprim- caracteristici tactile au iFlu insele urm-toarele
propriet-,i2
a3 sunt mult mai stabile ca semnifica,ie;
b3 sunf mai operative in folosire. Rolul lor este6 pe de o parte de a anticipa explorarea
tactil- &i de a o diri)a6 &i pe de alt- parte6 de a fixa mai bine &i apoi de a evoca aceast-
experien,-.
Sensibilitatea i percepiile vizuale sunt tot at%t de amplu .intrenate *n explorarea
lumii ca &i cele tactile. Pre&colarul este capabil de discrimin-ri vizuale mai fine6 pe
care acum are posibilitatea s- le identifice mai precis cu a)utorul cuv%ntului &i s- io
fixeze mai bine *n memorie. 9ormele geometrice principale sunt bine *nsu&ite &i
denumite &i servesc la distingerea calit-,ilor de form- ale diverselor obiecte6 *n mod
mai fin &i mai operativ. Se construiesc mecanismele constan,ei de ad%ncime. Se
insu&esc &i folosesc corect cuvinte care semnific- raporturi spa,iale2 aproape6 doparte6
aici6 deasupra6 sus6 )os6 dreapta6 st%nga etc.
P%n- la ' ani se recunosc &i se denumesc corect culorile de baz-2 ro&u6 galben6
verde6 albastru6 maro &i ceva mai t%rziu &i mai rar folosite6 violet &i indigo.
Tem: rtai! din propria e"perien cu copiii! care sunt culorile mai des difereniate
corect i ce confuzii #nc mai fac cei de v$rst precolar.
%zul continu- s- integreze &i s- structureze unitar =nforma,iile tactile dar mai sunt
*nc- dificult-,i *n sensul c- &e recunoa&te mai greu vizual ceea ce s"a perceput mai
*nainte tactil.
uzul *nregistreaz- c%teva direc,ii de avans foarte importante. *n primul r%nd
sensibilitatea auditiv- devine de dou- ori mai fin- fa,- de stadiul anterior. 5uzul
fonematic pentru limba matern- este mai bun6 pre&colarul aude foarte bine cuvintele6
ins- este un auz verbal global &i nu"i permite s- disting- u&or sunetele din structura
cuv%ntului. 5cest stadiu este *n acela&i timp propice pentru formarea auzului
fonematic pentru limbi str-ine6 deoarece nu s"au stabilizat *nc- structurile perceptive
pentru limba matern- care s- limiteze diferen,ierile fonematice ifine &i specifice altor
limbi.
Tem: Dac fucrai cu precolarii, artai care sunt unele din cele mai frecvente
dificulti n diferenierea sunetelor verbale pe care le-ai ntfnit la copii
dumneavoastr.
5uzul fizic este bine dezvoltat6 copilul identific%nd u&or orice sunet sau zgomot &i
raport%ndu"le corect la surs-.
Pre&colarul *nva,- s- c%nte &i poate reproduce linii melodice simple. *n genere6 *i
place mult s- c%nte &i stadiul acesta este favorabil dezvolt-rii auzului muzical.
:ste necesar s- facem c%teva remarci &i *n ce prive&te percep,ia de timp care acum
este favorizat- de ritmicitatea programului zilnic &i de comunicarea cu adul,ii.
Pre&colarul se orienteaz- aproximativ bine *n momentele zilei6 dar nu totdeauna le
verbalizeaz- corect. +ai ales pre&colarii mici gre&esc *n folosirea adverbelor cum ar fi
ieri6 azi6 m%ine. Pre&colarii mari fac foarte rar astfel de erori &i mai mult chiar6
*nsu&esc alte numeroase adverbe ca2 t%rziu6 devreme6 *ncet6 repede6 *n acela&i timp6
mai *nainte etc. Surprinz%nd perceptiv succesiunea evenimentelor le verbalizeaz-
corect folosind timpurile verbelor *ns- pe cele mai uzuale. 5u dificult-,i cu timpul
trecut sau cel viitor pentru unele verbe cum este cel 7a ploua8 c-ruia nu"i g-sesc u&or
viitorul. Anii pre&colari reu&esc s- citeasc- cu aproxima,ie ceasul. =n ce prive&te
aprecierea duratei evenimentelor au *nc- multe dificult-,i pentru c- se las- fura,i de
desf-&urarea lor.
ac- ar fi s- sintetiz-m am putea releva c%teva caracteristici de ansamblu ale
percep,iilor pre&colarilor2 .
1. sunt stimulate &i sus,inute de curiozitatea lor foarte mare;
2. saturate emo,ional6 percep,iile pre&colarilor sunt foarte vii;
3. explorarea perceptiv- este facilitat- de transferurile mai =)&oare de la tact &i auz la
v-z a&a *nc%t chiar dac- pre&colarul doar vede un obiect poate s- se refere &i la
celelalte calit-,i ale lui;
$. pot apare uneori performan,e discriminative surprinz-toare pniitru cei din )ur6 dar *n
ansamblu percep,ia r-m%ne global- mai ul?6is cea a structurilor verbale
'. percep,ia pre&colarului poate beneficia de experien,a interioar- dar uneori
transferurile sunt deformante; astfel dac- vede un recipient ca un cilindru spune c- e
pahar6 dac- vede la gradina zoologic- un lup6 spune c- e un c%ine mare
!. percep,ia pre&colarilor poate fi diri)at- verbal de c-tre adult6 *n special de
educatoare.
Reprezentrile! ap-rute ca fapte psihice *n antepre&colaritate6 au devenit de&a
componente de baz ale pl!inului intern! subiectiv. :le )oac-6 la pre&colar6 un rol
considerabil *n construirea semnifica,iei cuvintelor6 *n dfsf-&urarea g%ndirii intuitive6
&i *n imagina,ie &i deci sunt *n plin av%nt.
:xplorarea perceptiv- ampl- constituie o surs- de baz- pentru structurarea
reprezent-rilor la pre&colaritate6 ceea ce determin- o anumit- particularitate a acestora
&i anume6 sunt foarte asem-n-toare percep,iilor.
Tem: Dac lucrai cu precolarii mijlocii i mari cerei-le s desenee un vas cu
flori dup un model dat i apoi s desenee un buc!et druit mamei. "omparai
desenele ntre ele n raport cu cele dou condiii n care s' au realiat.
ezv-luind specificul reprezent-rilor de a avea o dubl- natur- configurativ intuitiv-
&i opera,ional " intelectiv-6 G. Piaget &i colaboratorii s-i6F au demonstrat c- *n
pre&colaritate la nivel preopera,ional nu pot fi generate dec%t imagini reproductiv
statice6 deci care 7evoc- spectacole de)a cunoscute &i percepute nnterior8 @G. Piaget6 H.
=nheldar6 10#!6 p. !13. =maginile sunt influen,ate de activitatea desf-&urat- cu
obiectele. :xperien,ele efectuate de un colaborator al lui Piaget6 9. 9ranC6 au ar-tat c-
sunt diferen,e sensibile *ntre dou- grupe de pre&colari care au avut urm-toarea sarcin-2
experimentatorul a ar-tat primei grupe un aran)ament de cuburi &i doar at%t. (a a doua
grup- s"a prezentat acela&i aran)ament ar li s"a cerut s-"l reproduc- cu alte cuburi.
up- o s-pt-m%n- ambelor grupe li s"a cerut s- recunoasc- acel aran)ament dat printre
altele. 5 doua grup- a avut rezultate foarte bune.
An efect pozitiv asupra structur-rii reprezent-rilor6 *l are &i =)mba)ul6 a&a cum a
demonstrat un alt colaborator al lui Piaget6 I. Sinclair. :l a prezentat unei grupe de
copii o *n&iruire de baghete pe care ei trebuia s- le perceap-. Anei a doua grupe li se
d-dea acela&i &ir dar li se cerea s- le descrie. up- c%teva zile copiii din ambele grupe
trebuiau s- recunoasc- acel aran)ament de baghete dintre altele asem-n-toare. 4ei din
grupa a doua au reu&it mai bine.
4uv%ntul poate ac,iona &i asupra restructur-rii reprezent-rilor. ac- li s"a propus
copiilor s- deseneze un animal &i *n acela&i timp li s"a povestit ceva din via,a lui6
imaginea rezultat- a fost mult *mbog-,it-6 iar dac- *n descrierea animalului s"au folosit
epitete6 acesta a fost redat mai expresiv @ P. Popescu Jeveanu6 10##6 p. $1$3.
Reprezent-rile statice ale pre&colarilor conserv- *nc- anumite centr-ri perceptive6
ocazionate de unele *nsu&iri frapante de form- sau de culoare. :xperien,ele
profesorului P. Pufan au ar-tat c- o astfel de *nsu&ire privilegiat- este culoarea care
poate fi indiciu dominant *n identificarea lucrurilor. 5&a este culoarea ro&ie pentru
identificarea cire&elor. ac- aceasta lipse&te copiii nu mai pot rezolva sarcina.@P.
Pufan6 10!.6 p. .23.
:xperimentele care au avut *n vedere imaginile cinetice au dat la pre&colari prea
pu,ine reu&ite dar au relevat solu,ii reprezentative pentru acest stadiu. S"a dat copiilor
urm-toarea sarcin-2 s- deseneze pozi,iile intermediare ale unei bare metalice care6 din
pozi,ie vertical- se rote&te cu 01 de grade6 adic- a)unge *n cea orizontal-. Pre&colarii
reu&esc *n mic- m-sur- s- r-spund- la aceast- sarcin-. (a fel6 nu"&i pot reprezenta &i
apoi desena pozi,iile intermediare de trecere de la un arc de cerc reprezentat de o bar-
metalic- *ndoit- p%n- ce aceasta devine rectilinie. :i reprezint- relativ u&or ceea ce au
perceput ca stare fix- a acestor bare. 5ceasta demonstreaz- faptul c- reprezent-rile
sunt puternic legate de percep,ie &i nu pot beneficia *nc- de o operativitate mintal-
prea dezvoltat- care s- le permit- s- ating- aceast- nou- calitate.
5ceea&i dependen,- a imaginilor de gradul elabor-rii opera,iilor o relev- &i
reprezent-rile topografice. 5stfel s"a v-zut ca6 de&i pre&colarii parcurg de nenum-rate
ori drumul de acas- la gr-dini,- &i *napoi ei nu reu&esc s- reproduc- acest drum cu .iK
titorul unor materiale adecvate @ c-su,e6 pomi6 garduri 3 dec%t realiz%nd o hart- itinerar
@ construirea din aproape *n aproape a fiecarei secven,e de drum 3 &i nu o hart- vedere
general- care s- uzeze de un sistem de referin,e generalizat.
Puternica leg-tur- dintre percep,ii &i reprezent-ri este relevat- &i de dificultatea pe
care o *nt%mpin- copiii *n desenarea unui profil uman6 sau a unei c-ru,e trase de cal.
=maginile ob,inute arat- conservarea *n reprezentare a unor puncte de vedere
perceptive privilegiate6 adic- pozi,ia cea mai frecvent- &i mai avanta)oas- din plan
perceptiv. 5&a de exemplu6 percep,ia unui cal este mai frecvent realizat- din profil *n
timp ce c-ru,a este perceput- din fa,-6 iar *n ceea ce prive&te ro,ile aici se imestec-
ceea ce &tie copilul despre ele cu ceea ce este pozi,ie privilegiat- perceptiv. >. (uLuet
a numit aceast- faz- 7 realism intelectual 86 adic-6 *n fapt6 copilul selecteaz- &i apoi
deseneaz- acele elemente pe care &tie c- le are modelul &i nu pe cele pe cure le"ar
putea observa dac- ar percepe acel obiect. ac- deseneaz- o cas- copilul face &i
mobila din acea cas- realiz%nd un desen 7rMengen86 at%t de caracteristic pentru acest
stadiu. (a fel6 desenul figurii umane realizat la trei ani6 exprim- o imagine mintal- *n
care se selecteaz- &i se impune capul &i mai ales fa,a6 restul fiind doar schi,at sau chiar
negli)at. Reprezentarea este un proces reconstitutiv *n care se implic- opera,ii mintale
&i dac- ncestea nu s"au format *nc-6 *n structura imaginii se impun6 fie dominante
perceptive6 fie ceea ce &tie copilul despre acel obiect.
Tem: cerei precotarilor mi&locii i mari s fac un desen pe tema: () e"cursie la
munte*! finalizai rezultatele prin prisma particularitior reprezentrilor de la
aceast v$rst.

5ceste particularit-,i ale reprezent-rilor se exprim- &i *n desenele libere ale
pre&colarilor caracterizate prin urm-toarele2
a3 nu organizeaz- elementele desenului pe o tem- dat- put%nd apare &i altele care nu
au nicio leg-tur- cu ce &i"a propus s- fac-;
b3 ceea ce deseneaz- este dispus unul l%ng- altul pe o linie orizontal- exist%nd &i
situa,ii *n care copilul deseneaz- separat elementele unei structuri @ p-l-ria plasat-
mult deasupra capului 3;
c3 nu respect- propor,iile astfel *nc%t oamenii pot fi la fel de mari sau chiar mai mari
dec%t casele;
d3 nu respect- perspectiva6 toate sunt puse pe acela&i plan.

=ntre 3 &i ! ani se produce o *mbun-t-,ire a tehnicii de desenare &i se folosesc anumite
cli&ee grafice @ un fel de a desena un om6 o cas-6 un pom etc.3 care d- operativitate
general- desenului.
4u toate limitele pe care le"am constatat marea dezvoltare a reprezent-rilor este
caracteristic- pentru acest stadiu &i este o condi,ie de baz- a desf-&ur-rii activit-,ilor
copilului &i mai ales a )ocului.

4. ezvoltarea g%ndirii pre&colarului
e"a lungul acestui stadiu6 de&i g%ndirea copilului se afl- la nivel preopera,ional6 se
*nregistreaz- o serie de progrese evidente pe m-sura apropierii de *ncheierea lui.
(-rgirea remarcabil- a c%mpului explor-rilor perceptive6 marea curiozitate6 *nsu&irea
tot mai bun- a limba)ului ca &i implicarea mai profund- *n )oc &i *n alte forme de
activitate *mpreun- cu adultul &i sub conducerea lui6 sunt condi,ii de baz- ale
dezvolt-rii mintale din acest stadiu.
Pre&colarul reu&e&te din ce *n ce mai mult s- se desprind- de ac,iune6 iar aceasta
devenind din ce *n ce mai bine articulat-6 mai promt- &i mai u&or transferabil-6 nu"i
mai absoarbe toat- aten,ia &i"i permite s- fie mai receptiv la real. Paralel cu
descentrarea de ac,iune6 se petrece un proces similar &i *n ce prive&te planul afectiv6
copilul devenind capabil s- se orienteze &i s- cunoasc- lumea nu numai *n m-sura *n
care aceasta *i satisface trebuin,ele6 ci &i pentru c- este o realitate din afara sa6 care i se
opune &i de care trebuie s- ,in- seama. P-rin,ii *n&i&i sunt v-zu,i acum de ei ca cei care
cer6 interzic6 aprob- &i chiar pedepsesc. e aceea se apreciaz- c- *n pre&colaritate
principiul realit-,ii *&i face tot mai mult loc.
Tem: +ormulai dou propoziii cu precdere la obiecte sau fenomene reale! dar
#ntr'una s fie respectat realitatea! #n cealalt s fie implicat dorinta copilului.
,ntrebai'l pe care si'ar alege'o.
Principala caracteristic- a g%ndirii pre&colarului este intuitivitatea. :sen,a acestei
g%ndiri intuitive este2 7 copilul poate g%ndi ceea ce percepe6 dar g%ndirea lui nu merge
mai departe dn reprezentarea elementului perceput 8 @ P. Osterrieth6 10#!6 p. 11! 3. :a
este acum dega)at- de planul ac,iunii concrete &i de planul direct afectiv. /otodat- s"
au produs dou- feluri de interioriz-ri2 percep,iile au contribuit la apari,ia
reprezent-rilor6 iar ac,iunile cu obiectele reale6 prin interiorizare au devenit ac,iuni n"
prezentate. ar g%ndirea nu dispune *nc- de opera,ii &i nu se extinde dincolo de
perceptiv. An copil de ' ani &i $ luni simte nevoia unor repere de diferen,iere a v%rstei
unor persona)e &i ".pune a&a2 7 un b-iat mare dar nu om6 o fat- mare dar nu mam- 8.
5bia la sf%r&itul stadiului va a)unge 7 *n pragul opera,iilor 8 @ G.Piaget6 10#'6 p. 1#$ 3.
Preconceptele6 ca entit-,i cu care opereaz- g%ndirea acum6 s.i care au ap-rut *nc- din
antepre&colaritate6 c%&tig-6 *n generalizare6 &i precizie pentru c- se spri)in- pe o
experien,- perceptiv- mai bogat-6 iar comunicarea cu cei din )ur *nt-re&te for,a lor
integratoare. ac- la antepre&colari semnificau colec,ii sincretice sau exemplare
privilegiate6 acum ele exprim- *n form- subiectiv- configura,ii de ansamblu
constituite pe criterii mai clare 01 pe un mare spri)in pe reprezentare &i pe un fel de
7 ac,iuni executate *n g%nd 86 cum spunea G. Piaget6 *n loc de a fi veritabile opera,ii.
5ceast- g%ndire care se spri)in- mult pe imagini &i const- din ac,iuni imaginate este
numit- de acela&i autor6 8 g%ndire imagistic- 8. :a dispune doar de preopera,ii &i de
scheme preoperatorii care se reduc practic la ni&te 7 intui,ii .irticulate 86 la ni&te
echilibr-ri succesive rezultate din centr-ri perceptive succesive &i nu implic-
necesitate &i rigoare logic-6 n-ndirea *n ansamblu r-m%ne intuitiv-2 opera,iile ei sunt
nedes-v%r&ite6 schemele de ac,iune sunt prelogice &i se bazeaz- doar pe regl-ri
perceptive6 transpuse apoi *n reprezentare. Pre&colarul nu rezolv- sau rezolv- *n
m-sur- insuficient- sarcini cognitive cum ar fi stabilirea egalit-,ii *ntre dou- &iruri de
elemente6 conservarea cantit-,ii6 incluziunea claselor etc. G. Piaget &i colaboratorii s-i
au cercetat cu minu,iozitate posibilit-,ile rezolutive ale pre&colarilor &i au demonstrat
nivelurile care pot fi atinse *n acest stadiu.
5stfel6 li s"a cerut copiilor s- pun- 7tot at%tea8 fise c%te )etoane fuseser- a&ezate de
experimentator @ erau opt )etoane 3. 4opiii de $ " ' ani erau preocupa,i de a umple
spa,iul delimitat de primul &i ultimul )eton &i nu"i preocupa num-rul fiselor. 4opiii au
gri)- s- nu dep-&easc- frontierele care pentru percep,ie sunt zonele de puternic-
centrare. 4-utarea &i a&ezarea fiselor este reglat- numai perceptiv.
5 doua solu,ie a fost dat- de pre&colarii de ' " ! ani. :i au rezolvat sarcina stabilind o
coresponden,- de unu la unu *ntre )etoane &i fise. Bi ei opereaz- tot perceptiv numai c-
dispun de o percep,ie mai analitic-. Jici ace&tia nu sunt sensibili la rela,ii cantitative
&i dovada a constituit"o faptul c- atunci c%nd cercet-torul a r-sfirat fisele6 ei nu au mai
recunoscut egalitatea celor dou- &iruri. 5cela&i rezultat s"a ob,inut c%nd unul din &iruri
a fost dezorganizat6 chiar dac- nu se dep-&eau frontierele &irului de )etoane.
S- urm-rim *n continuare *n ce m-sur- pre&colarul r-spunde sarcinii de conservare a
cantit-,ii. 4elebrul experiment al &colii piagetiene consta *n prezentarea *n fa,a
copilului a trei pahare. 4el din mi)loc avea *n-l,ime &i l-rgime de valori medii6 cel din
dreapta era mai larg6 dar mai scund6 iar cel din st%nga mai *nalt6 dar mai str%mt.
4opilul asista la turnarea de c-tre cercet-tor a unui lichid u&or colorat din paharul cu
dimensiuni obi&nuite6 mai *nt%i *n paharul din dreapta apoi *n cel din st%nga &i trebuia6
de fiecare dat-6 s- spun- dac- este aceea&i cantitate de ap- sau nu.
Pre&colarii de $ " ' ani spuneau c- *n paharul scund este mai pu,in- ap-6 iar *n cel din
st%nga mai mult-. Prin urmare6 copilul se centra perceptiv c%nd pe *n-l,ime6 la paharul
din st%nga6 c%nd pe l-rgime la cel din dreapta6 f-r- s- o lege de cealalta dimensiune &i
f-r- s- surprind- compens-rile. 7 /ocmai acest shematism prelogic " spune Piaget " ce
imit-6 *nc- de aproape6 datele perceptive6 recentr%ndu"le *n acela&i timp *n felul ni
propriu6 poate fi numit g%ndire intuitiv- 8 @ G. Piaget6 10#'6 p. 1#' 3.
:xperimentul desf-&urat cu pahare din ce *n ce mai *nalte &i mul *nguste sau din ce *n
ce mai )oase &i mai late *l fac pe copil sa se descentreze de percep,ie &i s- a)ung- la un
*nceput de logic-6 *n sensul c- au *n vedere pe r%nd c%nd *n-l,imea6 c%nd largimea
paharelor6 dar stabilind de)a o leg-tur- *ntre acestea.
Piaget subliniaz-2 7... aceast- trecere de la o singur- i miliare la dou- centr-ri
succesive6 anun,- opera,ia 8 @ 10#'6 p. 1#! 3. ar reglarea aceasta intuitiv- este rigid-
&i ireversibil-. >andirea intuitiv- imit- numai ac,iunile reale &i este influen,at- de
percep,ie. *n afara diri)-ri de c-tre adult6 copilul nu se poate deta&a de aceste ac,iuni
reale &i de limitele percep,iei.
Schema incluziunii claselor6 are6 de asemenea6 un caracter = imoperator.
:xperimentul a fost f-cut utiliz%ndu"se 21 bile de lemn *ntre care 1' erau colorate *n
cafeniu6 iar restul erau albe. Pupilul trebuia s- precizeze dac- sunt mai multe bile din
lemn sau mai multe cafenii. P%n- la # ani copiii r-spund aproape totdeauna c- sunt
mai multe bile cafenii. iscu,ia suplimentar- cu ei a ar-tat c- *&i dau seama c- toate
bilele sunt de lemn6 dar nu pot rezolva din cauza centr-rii pe elementele dominante
din pl-mad-.
Serierea prezint- la pre&colaritate aceea&i caracteristic- intuitiv-. ac- se prezint-
copiilor 11 baghete diferite ca lungime vi totu&i apropiate &i li se cere s- le *nserieze6
se constat- c- la $"' ani ei alc-tuiesc doar perechi f-r- s- le coordoneze *ntre ele. 4ei
mai mari alc-tuiesc serii scurte prin taton-ri succesive6 dar nu reu&esc s- le *nserieze
pe toate.
=ntuirea ordinii spa,iale demonstreaz- acelea&i caracteristici piooperatorii. (i s"a
cerut copiilor s- prevad- ordinea *n care vor lo&i dintr"un tub trei bile6 5 H 4 dac-
tubul r-m%ne *n aceea&i pozi,ie6 dac- se rote&te cu 1.1N6 sau cu 3!1N. Ordinea direct-
uste prev-zut- de to,i copiii. Ordinea invers- este prev-zut- numai la $ " ' ani. ac-
se imprim- o rota,ie de 1.1N6 p%n- la # uni nu se poate prevedea corect ordinea *n care
vor apare bilele. up- ce se fac verific-ri chiar *n fa,a copilului6 privind ordinea *n
acest caz &i apoi se imprim- tubului o rota,ie de 3!1N6 sarcina nu e rezolvat-; copiii de
3 " $ ani spun c- ordinea va fi 4 H 5. =nvarian,a pozi,iei O *ntre 8 nu este *nc-
dob%ndit-.
5cela&i caracter preoperatoriu *l are &i schema ordinii temporale. O /impul intuitiv "
spune G. Piaget " este un timp legat de obiecte &i de mi&c-ri particulare6 f-r-
omogenitate sau scurgere uniform- 8. An exemplu amuzant este cel referitor la
aprecierea v%rstelor f-cut- chiar de copii de ! " # ani; pentru ei dac- 5 s"a n-scut
*naintea lui H nu *nseamn- c- 5 este mai b-tr%n6 ba mai mult6 H *l poate a)unge din
urm- pe 5 &i chiar *l poate *ntrece.
Pentru g%ndirea intuitiv- a pre&colarului ra,ionamentul transductiv este frecvent
utilizat6 iar cel inductiv are6 cum spune P. Osterrieth6 O un curs aditiv6 aderent la sensul
unic al percep,iei &i nu o organizare de ansamblu 8 @ 10#!6 p. 11. 3. 4opilul crede ce
percepe &i nu simte nevoia controlului prin experiment mental. Gudec-,ile pe care le
elaboreaz- pe baza a ceea ce vede6 nu sunt integrate *ntr"o viziune de ansamblu6 ci
*ntre ele apar mai degrab- contiguit-,i. e asemenea6 copilul nu face ipoteze &i nu
sesizeaz- contradic,ii *ntre constat-rile sale. An pre&colar de trei ani &i )um-tate spune2
O mama du"te la serviciu &i stai cu mine 8. (a fel6 eventualele e&ecuri *n *ncerc-rile lui
practice6 @ mai ales la cel de $ "' ani 3 nu"l fac s- abandoneze &i nici nu"l fac s-
utilizeze sugestiile adul,ilor. Pre&colarul mare beneficiaz- *ns- din plin de
interac,iunile cu adul,ii.
/oate aceste limite *n func,ionarea g%ndirii fac s- persiste6 mai ales la pre&colarul
mic6 toate caracteristicile de la antepre&colaritate6 adic-6 animismul6 egocentrismul6
magismul6 artificialismul. P. Osterrieth adaug- la toate acestea 8 *nc- o caracteristic-
&i anume un fel de O exces de realism 8 @ 10#!6 p. 110 3. 5dic- realul este considerat
O *n perspectiva lui cea mai concret- &i mai imediat- 8. G. Piaget subliniase de
asemenea6 un fel de O realism 8 rezultat din nediferen,ierea dintre fizic &i psihic care
face ca *n mintea copilului denumirea lucrurilor s- fie insociabil legate de acestea ca &i
cum ar fi ceva materializat *n ele6 iar ceea ce este de factur- spiritual- s- dob%ndeasc-
o materializare indiscutabil-. 5stfel *ntreba,i ce cred c- este gandirea6 pre&colarii spun
c- e un fel de voce6 O o gur- care se illii *nd-r-t6 *n capul meu6 &i care vorbe&te gurii
mele dinainte 8 @ G. Piaget6 H. =nhelder6 10#!6 p. 02 3.
+ai ales copiii de 3 " $ ani raporteaz- totul la propria persoana astfel c- luna merge
odat- cu el6 fulgii de nea vin exact pe palma lor6 ceea ce *i *ncon)oar- are leg-tur- cu
ei &i este pentru ei6 deci un egocentrism caracteristic stadiului. rtifiicialismul exprim-
o pozi,ie asem-n-toare *ns- legat- de capacitatea omului de a face totul. :ste ilustrativ
exemplul dat de P.Osterrieth2 un dialog purtat *ntre un copil de ! ani &i altul de $ ml
4el de ! ani spune2 O :u a& vrea s- &tiu cum se fac copiii 86 iar cel mic r-spunde2 O :i6
din carne6 i"auzi vorb- P 8. Pentru aceast- varsta6 mun,ii exist- pentru ca oamenii s-
fac- excursii6 iar a&trii s"au n-scut c%nd au ap-rut &i oamenii O deoarece *nainte nu a
fost nevoie de soare 8 @ P. Osterrieth6 10#!6 p. 03 3.
nimismul este6 de asemenea6 propriu g%ndirii prescolarului6 mai ales celui de 3 " $
ani. Pentru acesta6 norii se mi&c- pentru c- ei O &tiu 86 c%nd este soare &i c%nd este frig.
Sau pentru o feti,- de trei ani &i )um-tate6 aflat- *ntr"o sta,ie de metrou6 st%lpii au
O p-l-rie 8 pentru c- le e frig.
-agismul se exprim- *n tendin,a copilului de a stabili *nl-turi *ntre fenomene care nu
exist- *n realitate6 dar prin care el crede c- va ob,ine ceea ce dore&te. An copil de $ am
&i )um-tate f.u e urm-toarea leg-tur- @ exemplu dat de G. Piaget 32 O dac- dau din
picioare supa e bun- 8. Se pare c- animismul &i magismul "mut &i *n g%ndirea
adolescen,ilor &i adul,ilor atunci c%nd ace&tia se confrunt- cu situa,ii foarte noi pentru
ei.
Tema: dai si alte e#emple care reflect aceste particulariti ale $ndirii
prescolarului mic,si anume, animismul, ma$ismul, e$ocentrismul.
.
/oate aceste manifest-ri reprezint- *ncerc-ri ale copilului de a"&i oferi r-spunsuri la
nenum-rate *ntreb-ri care apar *n confruntarea din ce *n ce mai larg- cu lumea. Se &tie
c- prescolaritatea este v%rsta lui. O e ce Q 8 5ceasta exprim- atitudinea cognitiv-
nou- a copilului de a *n,elege cum sunt legate *ntre ele fenomenele6 el *nsu&i asist%nd
sau contribuind la producerea unora. Pre&colaritatea este &i un stadiu al precauzalitii
de natur preoperatorie! cum precizeaz- G. Piaget @ 102# 3. :a rezult- din asimilarea
sistematic- a proceselor fizice6 obiective la ac,iunile proprii6 a)ung%ndu"se la rela,ii
cvasi"magice6 *n locul celor cauzale propriu"zise &i la *nvingerea *nt%mpl-rii prin
finalitatea cu orice pre,. ac- li se prezint- o cutie mai mare *n care *ntr"o parte sunt
puse 11 bile albe &i *n cealalt- 11 bile negre &i prin balans u&or ele se amestec- &i li se
cere s- anticipeze amestecul lor progresiv &i s- spun- dac- se vor mai grupa sau nu6 ca
*nainte6 copiii spun c- ele se vor amesteca6 dar apoi vor a)unge fiecare la locul s-u.
O atitudine caracteristic- au pre&colarii &i fa,- de rela,ia posibil"imposibil. Pentru
pre&colarii mici6 posibilul &i imposibilul se suprapun6 nu"&i fac probleme a&a c- ei cred
*n for,a miraculoas- a persona)elor din pove&ti6 cred *n realitatea lui +o& 4r-ciun. e
la cinci ani *ncepe s- se cumuleze o experien,- personal- care s- fac- s- apar- primele
*ndoieli cu privire la acesta6 ceea ce nu *nseamn- o renun,are la ideea realit-,ii lui +o&
4r-ciun. ar cu privire la persona)ele din pove&ti6 copilul6 are o nou- atitudine6 *n
sensul c- distinge povestea de real &i o accept- ca pe o conven,ie. ar copilul care
tr-ie&te *ntr"un mediu stimulativ6 adic- are la *ndem%n- fel de fel )uc-rii6 poate urm-ri
la televizor programe destinate lui6 dar &i pe cele ale adul,ilor6 comunic- mereu cu
p-rin,ii &i le cere explica,ii6 pot s- avanseze mai mult &i s- stabileasc- rela,ii *ntre
fenomene care pot surprinde pe adul,i.
+ai ales copiii din mediul urban a)ung s-"&i pun- *ntreb-ri &i s- g-seasc- ei *n&i&i
r-spunsuri privind apari,ia copiilor6 fenomenul mor,ii6 diferen,ele *ntre fete &i b-ie,i
etc.
ac- merg la gr-dini,-6 copii beneficiaz- tot mai mult de activitatea desf-&urat-
*mpreun- cu adultul. *n aceste condi,ii6 c-tre ! ani vor fi capabili s- grupeze obiecte
dup- dou- criterii simultan6 s- stabileasc- mai u&or coresponden,e de unu la unu6 s-
aran)eze *n ordine cresc-toare mul,imi cu elemente cuprinse *ntre 1 &i 116 s- *n,eleag-
repede rela,ia Omai mare86 Omai mic86 Otot at%t86 s- observe plantele &i animalele6
activitatea celor mari etc.
/em- 2 dac- lucra,i cu pre&colarii6 ar-ta,i ce fel de *ntreb-ri v"au pus &i *n leg-lur- cu
ce aspecte ale realit-,ii.
Posibilitatea copiilor de a interac,iona6 *nc- foarte de timpuriu cu calculatorul6
activeaz- foarte mult g%ndirea &i"l a)ut- sa surprind- mai repede o serie de rela,ii
cauzale mai simple sau releve unele calit-,i umane reale sau ale persona)elor din
basme etc.
Sub influen,a gr-dini,ei *&i pot *nsu&ii criterii mai simple de apreciere a ceea ce fac ei
&i ce fac ceilal,i.
+ulte emisiuni de televiziune difuzeaz- programe *n care se face o adev-rat-
anticipare informa,ional- *n leg-tur- cu unele cuno&tin,e care vor fi predate *n &coal-
&i pe care le preiau &i pre&colarii a&a cum ar fi cele referitoare la felul *n care aude &i
vnde omul. /oate aceste cuceriri sunt *ns- stimulate de ni&te condi,ii speciale. 4opilul
poate dep-&i *n anumite limite g%ndirea pn"operatorie6 *ns- numai dac- este special
a)utat.
P%n- la a cuceri universul intelectual al adultului6 pre&colarul mai are *nc- un drum
lung6 dar g%ndirea specific- lui6 " ne d- savoare dialogurilor cu el6 *i permit adapt-ri
bune la universul caracteristic acestei v%rste de aur6 plin- de nout-,i6 de mlinculos6 de
surprize de tot felul.

.imba&ul copilului #ntre / si 0 ani
=n pre&colaritate o spectaculoas- dezvoltare se petrece *n planul limba)ului6 iar
diferen,ele *ntre *nceputul &i sf%r&itul stadiului sunt remarcabile. 4hiar *n )urul a ' ani6
unii pre&colari pot s- ne surprind- prin felul cum vorbesc2 corect fonetic &i gramatical6
cu o adaptabilitate deosebit- fa,- de *mpre)ur-ri. Rocabularul pasiv poate s-
*nregistreze cre&teri minime de la $11 la 1'11 cuvinte6 Ia sf%r&itul stadiului &i maxime
*ntre 1111 &i 2'11 *n timp ce cel activ r-m%ne ceva mai restr%ns6 at%t volumul
vocabularului c%t &i nivelul vorbirii prezint- varia,ii individuale datorate urm-torilor
=nctori2 procesul de maturizare func,ional- a aparatului fonator6 pmocuparea p-rin,ilor
pentru dezvoltarea copilului6 prezen,a unor fra,i &i surori mai mari6 frecventarea
gr-dini,ei @+. Rincent6 10#16; p. 1!33.
Pre&colarii manifest- o adev-rat- pl-cere s-"&i *nsu&easc- cuvinte noi6 s- se
m%ndreasc- pentru c- le &tiu. Sunt aten,i la vorbirea celor mari &i preiau de la ace&tia
anumiteF modalit-,i de exprimare care tind s- se stabilizeze *n comunicarea lor verbal-
&i care au fost numite 7cli&ee verbale8. 4u alte cuvinte copilul se poate exprima
preten,ios f-r- ca ceea ce spune s- aib- un *n,eles deplin pentruSel. 5&a de exemplu6 o
feti,- de 3 ani &i )um-tate6 care de altfel vorbea foarte bine6 se exprim- foarte politicos
a&a2 7v- pot fi de folos cu cevaQ86 *nt%lnind o vecin- pe sc-rile blocului *n care locuia6
imit%nd"o pe mama sa.
Tema : 1ai alte e"emple de cliee verbale din e"primrile precolarilor.
=n cea mai mare parte6 con,inutul de baz- al semnifica,iei cuvintelor este st-p%nit de
c-tre copii mai ales de pre&colarii mari6 dar sensurile figurate nu sunt *ntotdeauna
*n,elese. e exemplu6 bunica unei feti,e spune2 7:&ti a&a de dulce c- le"a& sorbi *ntr"o
linguri,- de ap-86 iar feti,a d- urm-toarea replic-2 7Ju po,i. :u nu *ncap *ntr"o
linguri,-. AiteP86 pune pe covor o linguri,- &i face gestul de a se a&eza. ac- *n,eleg
*ns- sensurile6 pre&colarii sunt foarte receptivi la epitete6 *i a)ut- s- surprind- mai bine
ceea ce este caracteristic persona)elor din pove&ti &i ei *n&i&i le folosesc cu pl-cere.
5u6 de asemenea6 preferin,e pentru diminutive pe care le utilizeaz- frecvent. e
exemplu6 cer%ndu"se copiilor s- priveasc- mai multe imagini &i s- fac- al-turi at%tea
liniu,e c%te silabe au cuvintele corespunz-toare6 unii au f-cut *n dreptul imaginii unui
cal dou- liniu,e care pe moment a nedumerit pe adul,i. Prin urmare6 ei au spus nu
7cal86 ci 7c-lu,8 &i *n fapt6 au *ndeplinit corect sarcina.
:ste de asemenea6 remarcabil un fenomen pus *n eviden,- la noi6 de profesoara
/atiana Slama " 4azacu6 referitor la faptul c- atunci c%nd nu au la *ndem%n- cuvintele
potrivite pentru diversele situa,ii6 pre&colarii &i le construiesc6 pornind de la cele
*nsu&ite de la adult. in exemplele autoarei am re,inut cateva6 &i anume2 clon,esc
pentru ceva ur%t6 7url-re, pentru cel ce pl%nge tare etc. @/. Slama " 4azacu6 10.16 p.
323. (a fel6 un baietel de 3 ani spune fratelui lui2 7Iai s- pe&tim P 8. An altul de $ ani
spune #nsforat pentru ceva legat cu sfoar-.
Tema : 1ati si alte e"emple de cuvinte create de prescolari.
=n ceea ce prive&te construc,ia verbal-6 care implic- mspectarea cerin,elor gramaticale6
se manifest- din plin =rmmferul modelelor verbale ale celor din antura)ul copilului. :l
dispune mai mult de o gramatic- implicit-6 sedimentat- *n aceste modele pe care *ns- le
poate folosi creator. T. Stern consider- ca exist- o anumit- stadialitate *n *nsu&irea
diverselor categorii mmfologice &i anume2 al substan,ei @substantive36 al ac,iunii
@vorbe36 al rela,iilor @atribute &i cuvinte de leg-tur-3 *n contextul rela,iilor de
comunicare cu cei din )ur.
=nfluen,a antura)ului apropiat se relev- &i prin faptul c- lim&colarii preiau &i conserv-
structurile dialectale.
/ema2 amintii'v c$teva din e"presiile folosite de copii care reflect
partilcularitile vorbirii locuitorilor din zona #n care lucrai.
=n gr-dini,-6 *ns-6 se cultiv- un limba) elevat la care cei mari ader- tot mai mult &i
*ncep s-"i corecteze apoi pe cei de acas-. /ot sub influen,a gr-dini,ei6 ei folosesc din
ce *n ce mai bine timpurile verbelor6 acordurile dup- num-r &i gen6 dar mai au inca
dificult-,i la cele dup- caz. 5baterile sunt mai frecvente la 5cuzativ &i ativ. 5stfel6
se poate *nt%lni des o expresie ca aceasta2 O5 dat lu mama8 sau O: ziua lu Rom%nia8.
4a structurare de ansamblu6 constat-m *nc- dominan,a limba)ului situativ la
pre&colarii mici &i chiar la ce) mi)locii. ar *n acest stadiu6 *&i face apari,ia limba&ul
conte"tual care presupune o utilizare adecvat- &i suficient- a mi)loacelor verbale
pentru a comunica &i a fi *n,eles6 independent de situa,ia de comunicare. Anele
structuri6 prin repetare mai *ndelungat-6 se stereotipizeaz- &i fnc s- creasc- viteza de
comunicare. ebitul verbal este astfel in . ani6 foarte apropiat de al antura)ului. up-
' ani se poate remarca o cre&tere a capacit-,ii de verbalizare a tot ce face &i vede
copilul si chiar o anumeUflexibilitate verbal- care face posibil- vorbirea alternativ-
c%nd poveste&te sau se )oaca. =mplicarea vorbirii *n tot ce face copilul a fost studiat- *n
detalii de G. Piaget. :l precizeaz- c-6 desen%nd sau )uc%ndu"se6 copilul vorbe&te f-r-
s-"i pese de interlocutor &i f-r- s- verifice dac- acesta a *n,eles sau nu. O=nterlocutorul
este acolo cu titlul de existent8. Piaget *l nume&te limba& egocentric pentru c-
pre&colarul nu caut- s- comunice6 nu se plaseaz- pe punctul de vedere al
interlocutorului @ acesta poate fi primul venit 36 nu urm-re&te s- comunice. (a
prescolaritate sunt prezente dou- din cele trei forme ale sale &i anume 2 monlogul
propriu ' zis! adica el se )oac- si vorbe&te si monologul colectiv! care este cea mai
social- form- a limba)ului egocentric6 pentru c- se face totu&i in fata cuiva @ G. Piaget6
10236 p. 2.3.
Se &tie c- (.S. R%gotsCi @10#26 voi ===6 p. 3'36 a criticat felul *n care a interpretat
Piaget locul acestui limba) *n procesul de socializare &i de dezvoltare psihic- a
copilului6 iar Piaget i"a dat dreptate.
Prezen,a acestor forme de limba) nu anuleaz- posibilit-,ile tot mai crescute ale
copilului de a comunica cu ceilal,i *n mod real. Pe l%ng- continua *mbog-,ire a
vocabularului &i corectitudinea fraz-rii6 vorbirea copilului cap-t- expresivitate6 adic-
sunt bine folosite at%t mi)loacele verbale c%t &i cele nonverbale. (a pre&colarul mic6
mi)loacele nonverbale
"
nu sunt totdeauna acordate cu con,inutul comunic-rii6 a&a c- el
poate spune o scurt- poezie &i *n acela&i timp s-"&i balanseze un picior.
(a cei mari gesturile sunt bine subordonate con,inutului comunic-rii. :i le
con&tientizeaz- valoarea pentru comunicare &i le utilizeaz- voit6 atunci c%nd
interpreteaz- mici roluri. /ot pre&colarul mare are capacitatea de a *nsu&i cu u&urin,-
cuvinte noi &i de a le integra corect *n vorbirea sa6 f-r- o exersare prealabil-6 pe baza
structurilor lingvistice generative de carei vorbe&te J. 4homsCV. 4opilul de ! ani *&i
d- seama uneori &i de faptul c- limba)ul *i poate permite s-"&i ascund- un anume g%nd6
o anume fapta.
4-tre ! ani se realizeaz- &i o adaptare la v%rsta IftarWulul. 5stfel6 fa,- de cei mici6
pre&colarul mare reduce lungimea propozi,iilor6 evit- cuvintele dificile6 folose&te
gestica i chiar limba)ul mic. ac- dialogheaz- cu al,ii m-i mari6 manifest- o gri)a
special- pentru a fi *n,eles. 4u educatoarea comunic- *n proproziti &l fraze complete
cu expresii reveren,ioase. =n dialogul cu mama este mai relaxat &i mai liber. e la 3 la !
ani cresc &i abilita,ile de a organiza un mic discurs verbal6 atunci c%nd copilul este *n
situa,ia de a repovesti ceva sau de a relata o intamplare tr-it-.
=n ceea ce prive&te pronun,ia6 p%n- la 3"$ ani se continu- unele din dificult-,ile
stadiului anterior6 dar mai departe6 mai raman doar rotacismele &i sigmatismele6 a c-ror
prezen,- nu trebuie s- nelini&teasc-6 dar s- determine apelul la logoped.
2. -emoria si imaginaia ' aspecte caracteristice pentru prescolar
Jumeroasele achizi,ii ale acestui stadiu sunt condi,ionate si de transform-rile pe care
le *nregistreaz- memoria copilului. Prima schimbare vizibil- este cre&terea volumului
ei. +ai ales pre&colarii mari *nsu&esc foarte multe elemente de experien,- personal- &i
con,inuturi de *nv-,are. +emorarea involuntar- este inca foarte ampl-; tot ceea ce le
determin- interesul si pl-cerea este repede intip-rit. Ritmicitatea
"
&i sonoritatea
faciliteaz- de asemenea memorarea la aceast- v%rst-6 adesea cu negli)area in,elesului &i
deci r-m%n%nd pe seama memoriei mecanice.
4on,inutul memor-rii este constituit din rezultatele observa,iilor directe6 din ceea ce
face efectiv6 din dialogul cu adultul6 din pove&ti &i povestiri6 din c%ntece6 din poezii6
etc. *n mare parte6 memoria de acum6 este una verbal-6 pentru c- pre&colarul
verbalizeaz- tot ceea ce face &i vede. :vident6 nu va memora con,inuturi abstracte6
rela,ii logice complexe. +emoria lui continu- s- fie concret. O parte *nsemnat- a
con,inuturilor ei6 este reprezentata de experienta personal- de via,a6 acum pun-ndu"se
bazele acesteia &i constituindu"se primele amintiri. P-strarea *ncepe s- fie mai intins-
*n timp; p%n-
la $"' ani p-strarea unor evenimente mai deosebite este de c%teva luni. up- ' ani se
constituie amintirile6 adica se re,in acele evenimente deosebite6 cu mare inc-rc-tur-
afectiv-6 cu multe detalii situative6 *ns- raport-rile spat*o"temporale sunt relativ vagi &i
cu goluri care le dau caracter fragmentar6 dar chiar &i a&a cum sunt6 tot contribuie la
realizarea identit-,ii de sine.
5ctualizarea poart-6 la r%ndul ei6 c%teva caracteristici ale stadiului pe care *l
discut-m. 5stfel recunoa&terile sunt relativ dificile6 mai ales la pre&colarii mici6 care
uneori nu"i mai identifica pe cei apropia,i dac- nu i"a v-zut de mult- vreme.
9enomenele se explic- at%t prin limitele p-str-rii c%t &i prin caracterul inc- global al
percep,iilor &i reprezent-rilor.
=n ce prive&te reproducerea6 ea are multe asem-n-ri cui *ntip-rirea. 4opii reproduc
u&or ceea ce l"a impresionat6 ceea ce are ritm &i rim-. 4eea ce este legat de universul
lor. Reproducerea pove&tilor &i a povestirilor este u&urat- dac- actualizeaz- mai *nt%i
sintagmele de tipul 75 fost odat- ca niciodat-..8. ar pre&colarii mici6 au nevoie de un
mai mare a)utor6 fie *n forma *nceputurilor de fraz-6 fie *n forma *ntreb-rilor succesive.
4ei mari *ns-6 au mult mai bune rezultate. :i reu&esc s- redea6 f-r- gre&6 succesiunea
evenimentelor &i s- restabileasc- ordinea imaginilor care le ilustreaz-6 folosind epitete
adecvate cu care creioneaz- expresiv persona)ele &i memoreaz- textual exprim-rile lor
caracteristice6 iar dac- le dramatizeaz-6 dovedesc mare adaptare verbal- la rolul )ucat.
(e este mai greu s-"&i fac- intrarea *n scen- la timp &i deci au nevoie de interven,ia
adultului.
=n acest stadiu6 se manifest- uneori un fenomen specific &i anume6 reminiscena!
mai ales la pre&colarii mici &i mi)locii. ac- ei au asistat la un eveniment cu totul
deosebit6 *n etapa imediat urm-toare acestuia6 nu pot relata nimic6 dar a doua zi pot
reproduce chiar aspecte de detaliu. 9enomenul se explic- prin induc,ia negativ-
generat- de impresia puternic- provocat- de acel eveniment.
=n pre&colaritate se *nregistreaz- inc- o schimbare semnificativ- &i anume6 se
instaleaz- treptat mecanismele memoriei voluntare. 9enomenul a fost cu aten,ie
studiat de ecrolV6 4laparede6 Piaget6 =stomina. (a *nceput6 acest nou regla)6 se
realizeaz- *n contextul )ocului. =stomina a demonstrat printr"un experiment simplu
aceast- valoare a )ocului6 de a face posibila subordonarea ac,iunii mnezic de la scopul
activit-,ii. 5stfel 6 dac- li s"a cerut copiilor s- memoreze 11 cuvinte6 denumiri ale
unor produse de b-c-nie6 rezultatele au fost slabe. aca acelea&i cuvinte au ap-rut ca
sarcin- *n )ocul ; de"a magazinul 86 efectul a fost surprinz-tor. Prin urmare6 activitatea
de )oc este cea care6 prin scopurile6 con,inutul &i condi,iile sale de desfa&urare6
faciliteaz- *n,elegerea de c-tre copii a rela,iilo mi)loc"scop6 adic-6 a faptului c- el
trebuie s- fac- ceva ca s-
"
poata ,ine minte.
ezvoltarea rela,iilor voluntare *n memorie &i *n *ntreaga via,a psihic- este o latur-
important- a preg-tirii copiilor pentru &i oal-.
Tema : .ucrai pe r$nd! cu 3 precolari! unul din grupa mic i altul din grupa mica.
,nvai'i o poezie dar dup fiecare repetare notai c$t au reinut #n plus fa de cea
anterioar. Comparai rezultatul.
,maginaia la pre&colar6 apare prin contrast cu stadiul interior6 *n,r"un av%nt
deosebit. ebutul func,iilor semiotice din stadiul anterior6 dezvoltarea memoriei care
conserv- din ce *n ce mai hme at%t experien,a personal- c%t &i tot ce afl- copilul de la
i6ei din )ur &i nu *n ultimul r%nd6 g%ndirea intuitiv- care"i permite s- exploreze lumea6
sunt premisele acestei noi capacit-,i psihice &i explica deosebita expansiune de la
aceast- v%rst-. ac- la antepre&colar abia apare o form- elementar- de imagina,ie
productlv- implicat- *n ascultarea pove&tilor &i povestirilor simple6 la pre&colar se
manifest- pe deplin reconstituirea mintal- a celor ascultate. =n genere6 imagina,ia
pre&colarului este stimulat- de tr-irile lui afective2 pl-cerea6 bucuria6 *l fac pe copil s-"
&i amplifice imaginativ a&tept-rile6 s- vada p-pu&a sa ca pe cea mai frumoasa6 cadoul
s-u ca cel mai mare6 etc.6 dup- cum frica *l poate face s- vad- *n orice umbr- un uria&
r-u &i nemilos etc. ceee ce *i st%rne&te interesul &i are semnifica,ie6 este reliefat *n
imaginea mintal- &i se transpune &i *n desen.
Tem: Cerei copiilor de la grupa mi&locie i mare s deseneze c$te un pom.
Comparai rezultatele i interpretai'le.
O alt- caracteristic- a imagina,iei pre&colarului este leg-tura str%ns- cu percep,ia &i
experien,a concret- pe care le combina pentru a"&i u&ura *n,elegerea sau a"&i da un
r-spuns le numeroasele de ce"uri. Je amintim de exemplul copilului care *& imagina
marea ca pe o cad- mare6 etc. Iiperbolizarea datelor perceptive este evident-.
Specific pentru imagina,ia pre&colarului este &i faptul c- ea inter"rela,ioneaz- cu o
g%ndire care nu"i apt- *nc- de control &i evaluare &i *n acest caz *n imagina,ie se petrec
rapid &i necontrolat treceri de la un plan transformativ la altul &i deci6 evolu,ii6 de cele
mai multe ori fanteziste.
=magina,ia reproductiv- este antrenat- mult *n ascultarea pove&tilor &i povestirilor
&i &e &tie c- cei mici vor s- li se spun- acelea&i lucruri de multe ori6 pentru c- pot astfel
s-"&i consolideze aceste imagini &i protesteaz- dac- nu se respect- aceast- condi,ie.
Pre&colarul mare a dep-&it aceast- faz- de consolidare6 este st-p%n pe mi)loacele
interne de reprezentare &i vrea s- aud- ceva nou.
Reconstituirea imaginativ- este deseori contaminat- de experien,a individual-.
5stfel6 un pre&colar mic ascult- povestea O4apra cu trei iezi 8 &i c%nd se a)unge la
momentul *ntoarcerii caprei acas- el intervine astfel2 OJu tataP D***r...8 &i face gestul
ap-s-rii pe butonul soneriei. /ot el6 repovestind O 9ata mo&ului &i fata babei 86
reproduce de fapt6 imaginile mintale care s"au format c%nd a ascultat povestea &i *n
care din nou a introdus datele experien,ei sale de via,-6 a&a c- fata mo&ului se
*nt%lne&te cu aragazul6 cu chiuveta6 etc.
=magina,ia creatoare se manifest- mai evident *n desen6 modela)6 construc,ii &i *n
diverse )ocuri cu subiect. esf-&urarea ca atare a acestor activit-,i6 pl-cerea pe care o
simte copilul c%nd *&i *ncearc- propriile capacit-,i6 satisfac,iile tr-ite *n leg-tur- cu ce
reu&e&te s- fac-6 sus,in &i propulseaz- combin-rile imaginative. 4onstruie&te cu
pasiune *ntrec%ndu"se cu cel de al-turi. esenele lor sunt pline de spontaneitate6
culorile sunt folosite cu S= J4:ritate &i f-r- pre)udec-,i6 a&a c- la ei iarba poate fi
uneori galben-6 iar cerul ro&u6 etc.
e la $ ani6 desenul se realizeaz- *n baza unei inten,ii &i tinde s- se organizeze pe o
tem- oarecare. ar6 cei mici &i mi)locii se abat de la tem- &i adaug- multe alte elemente
pe oriunde a r-mas spa,iu liber. Pre&colarii mari sunt mai fideli temei si apar &i
*nceputuri ale reflect-rii perspectivei &i a unor raporturi metrice.
=n genere6 pre&colarii sunt mai pu,in preocupa,i de asemanarea desenului cu
realitatea. +ai ales cei mici sunt latlvlilcu,i dac- ei recunosc ce &i"au propus *n cele
c%teva linii pe care le"au f-cut &i pe care le continu- cu *ncredere &i dezinvoltur-. e
asemenea6 lor le place mai mult desenul de compozi,ie dec%t cel dup- natur-6 acesta
din urm- implic%nd doua feluri de dificult-,i2 a3 nu au o tehnic- prea bun-; b3 nu pot
desprinde cu u&urin,- aspectul caracteristic.
esenul red- *ns- &i posibilit-,ile copilului de a prelucra datele experien,ei sale &i
de aceea el este &i o expresie a pivotului mintal &i deci6 mi)loc psihodiagnostic. ar
fantezia prescolarului se realizeaz- &i cu mi)loace verbale. 4opiii creeaz- uneori
cuvinte noi sau le d- un alt relief. e exemplu6 un copil de ' ani spune2 O Iai s-
mergem pe c-rarea umbratic- 8. Eona cea mai mare de combinare imaginativ- este cea
a persona)elor &i a intampl-rilor fantastice ale pove&tilor.
Putem considera deci6 c- lumea pove&tilor6 a miraculosului6 este c%mpul libert-,ii
imaginative nelimitate care permite structurarea unei atitudini mintale caracteristice &i
anume2 dorin,a de a *ncerca6 de a *ndr-zni6 de a cuteza6 care va pregati veritabil-
crea,ia de mai t%rziu.
Prin urmare6 ele au o valoare formativ- specific-6 permi,%nd un exerci,iu *n
domeniul necunoscutului6 nerealului6 posibilului6 tent%nd mintea uman- s- ias- pentru
moment de sub rigorile realului pentru a"&i amplifica apoi for,a de dep-&ire a acestuia.
9antezia *ng-duit- &i cultivat- la pre&colaritate6 va genera fortele creatoare de mai
t%rziu.
0. 4articularitati ale atentiei la prescolar
4a o condi,ie energizoare de baz-6 mai ales pentn desf-&urarea proceselor cognitive6
aten,ia dob%nde&te la pre&colaritate c%teva propriet-,i diferen,iatoare6 a caror
cunoa&tere este indispensabil- *n munca de educa,ie la aceasa v%rst-.
=n primul r%nd6 aten,ia involuntar- este amplu manifestau &i permanent sus,inut-.da
marea curiozitate a pre&colarului. :ste deosebit de activ-6 at%t *n contacful direct cu
ceea ce il *ncon)oar-6 c%t &i fa,- de alte surse care *i satisfac curiozitatea cum ar fi
filmele6 diapozitivele6 c-r,ile ilustrate6 cele ce i se povestesc6 etc.
Posibilit-,ile de *n,elegere care au crescut6 contribuie la activizarea aten,iei &i la
sporirea eficien,ei ei *n desf-&urarea interesantelor activit-,i *n gr-dini,-.
Remarc-m de asemenea6 cre&terea volumului aten,iei pre&colarul ff*nd *n stare s-
urm-reasc- at%t propria activitate cat &i unele aspecte din ambian,-6 *nscriindu"&i mai
adecvat propriul comportament *n activit-,ile cu ceilal,i. Poate relativ concomitent s-
observe ceva &i s- asculte &i explica,iile educatoarei. =n acea caz6 este implicat- &i
mobilitatea care *i permite s- se integreze bine *n desf-&urarea &i dinamica
activit-,ilor.
ar cea mai important- schimbare petrecut- *n acel stadiu este apari,ia ateniei
voluntare! mai *nt%i *n cadrul )ocului si apoi *n toate celelalte activit-,i. :a se
instaleaz- treptat6 pe m-sur- ce se dezvolt- func,iile reglatoare ale limba)ului. (a 3
ani; copilul poate r-spunde pentru scurt timp la comanda adultului de a fi atent6 dar
fiind vorba de aten,ie involuntar-. up- $"' ani6 nu r-spunde numai comenzilor
exterioare6 ci *&i poat- fixa un scop &i se poate autoregla *n vederea atingerii lui6
adesea *nt%rziind la alte solicit-ri &i ne*ntrerup%ndu"&i ac,iunea p%n- nu"l atinge.
4alitatea noilor mecanisme se exprim- &i *n cre&terea de"a lungul stadiului a
concentrarii si stabilitii6 astfel6 dac- la pre&colarul mic aceasta este doar de 12
minute6 la cel mi)lociu este de 1$"1' minute iar la cel mare de 21"2' minute.
Stabilitatea aten,iei este dependent- &i de caracteristicile activita,ii2 de gradul
adecv-rii ei la capacit-,ile copilului6 de noutatea &i caracterul ei stimulativ &i
antrenant. 5&a6 de exemplu6 prescolarii mici sunt atra&i de diapozitive6 *n primul r%nd6
apoi de pove&ti &i povestiri6 mai apoi urmand citirea prozelor. (a cei mari nu mai
conteaz- a&a mult formele de prezentare6 c%t mai ales gradul *n care le satisfac
trebuin,ele de cunoa&tere.
5 Tra nsformri semnificative ale afectivitii copilului #ntre / si 2 ani
up- criza afectiv- de la 2 &i )um-tate " 3 ani6 pre&colaritatea ar putea p-rea ca mult
mai lini&tit-6 mai plin- de placeri &i satisfac,ii. up- autorii psihanali&ti *ns-6 se petrec
o serie de prefaceri care au mare importan,- pentru viitor &i care de cele mai multe ori
nu sunt lipsite de dificult-,i.
Prima observa,ie pe care o putem face cu privire la via,a afectiva a pre&colarului6 este
c- apare mult mai bogat- &i diversificat- *n compara,ie cu stadiul anterior. 4re&terea
capacit-,ilor generale ale copilului6 fac s- se amplifice rela,iile sale cu mediul &i *n
primul r%nd cu p-rin,ii6 apoi cu ceilal,i membri ai familiei &i cu rude mai mult sau mai
pu,in apropiate. 4u toate aceste persoane6 copilul intr- *n rela,ii directe f-r- a mai fi
nevoie de medierea lor de c-tre mam-.
=ntrarea *n gr-dini,- este o nou- surs- de tr-iri afective &i variate. An alt adult
semnificativ intr- *n via,a copilului6 pioeptarea reciproc- &i pl-cerea *nt%lnirii cu
educatoarea este o condi,ie a adapt-rii la acest nou mediu. :ducatoarea este cea care6
a&a cum am mai precizat6 *mparte *n mod egal afectivitatea sa6 este apropiat- dar &i
exigent- &i mai ales &tie cum s- dozeze cerin,ele6 astfel *nc%t6 copilul s- se simt- *n
siguran,- &i s-"&i manifeste toate disponibilit-,ile.
=nvesti,ii afective noi face copilul &i *n rela,iile cu adul,ii din acest mediu &i cu
cov%rsnicii. =mpreun- cu ace&tia din urm- se pot desf-&ura )ocuri interesante6 se pot
organiza concursuri &i se poate tr-i clipa fericit- a c%&tig-rii trofeului.
=nterac,iunea cu grupul este o condi,ie de baz- *r *nvingerea egocentrismului care
vr%nd nevr%nd este alimentat de familie6 *n mi)locul c-reia el este acum cel mic &i de
care trebuie s- se aib- mereu gri)-.
>ama variat- de activit-,i din gr-dini,- &i m-iestria educatoarei *i pot permite
copilului s- realizeze o *nt%lnire memorabil- cu arta6 literatura destinat- lor6 cu
descoperirile min,ii umane6 accesibile lor &i s- tr-iasc- astfel de emo,ii complexe &i
bogate.
Tem: rtai un desen frumos la cele trei grupe de precolari 6 mici! mi&locii i mari
7 i cerei'le s spun dac le'a plcut i de ce. Comparai rezultatele.
5poi dep-&irea crizei afective din finalul stadiului anteriori &i cre&terea general- a
capacit-,ilor sale adaptative *i permit copilului s- se echilibreze mai bine cu ambian,a
&i astfel6 s- se petreac- o pozitivare progresiv i mai ampl a vieii saXe afective.
Hucuriile &i satisfac,iile sunt mai frecvente6 copilul este mai tolerant6 mai st-p%n pe
reac,iile sale &i astfel apare acea not-K de senin-tate caracteristic- acestei v%rste &i care
este *n acela&i timp o condi,ie favorizant- a dezvolt-rii psihice de ansamblu.
/otodat-6 via,a afectiv- a pre&colarului este *n mare m-sur- situativ! adic- este
generat- de *mpre)ur-ri concrete6 derulate 7aici &i acum; &i se moduleaz- pe curgerea
acestora &i pe gradul de concordan,- cu trebuin,ele lui. 9iind situativ- &i deci pu,in
legat- de ceea ce va urma6 de obliga,ii &i necesit-,i stringente6 ea este reprezentativ-
pentru acest stadiu6 este ceea ce se nume&te 7 lipsa de gri)i a copil-riei8.
O a patra caracteristic- a afectivit-,ii pre&colarului este creterea comple"itii ei!
comparativ cu ceea ce am constatat la antepre&colar. 4omplexitatea rezult- din
*mbogatirea raporturilor cu ambian,a c%t &i din interac,iunile cu toate celelalte procese
&i func,ii psihice.
/r-irile afective ale copilului *ncep s- fie influen,ate &i de o anumit- memorie
afectiv- prin care se dep-&e&te prezentul &i se anticip-6 mai mult sau mai pu,in
explicit6 faptele. 4hiar la 3 ani6 apare un fel de tr-ire a vinov-,iei generat- de
*nc-lcarea cerin,elor adultului. 4el de $ ani tr-ie&te m%ndria prin implicarea mai vag-
sau mai clar- a eu"lui *n reu&ita unei activit-,i sau *n obtinerea unei recompense
@copilul poate spune 7 Rezi Q6 Jumai mie mi"a dat ciocolat- 8 3 iar la ! ani apare
tr-irea crizei de prestigiu provocat- de mustrarea *n public. =n acest sens trebuie
interpretat &i ceea ce s"a numit 7 sindromul bomboanei amare 86 adica tr-irea
contradic,iei dintre dorin,a ob,inerii recompensei &i acordarea ei pe nemeritate. e
cele mai multe ori acest fapt este urmat de ambi,ionarea copilului *n a face tot ce
trebuie ca s- poata sim,i c- o merit-.
5 cincea caracteristic- este impersonabilitatea afectiv! vibratia6 rezonan,a
emo,ional- imediat- &i intens- la toate felurile de solicit-ri &i evenimente care se
instaleaz- treptat de"a lungul stadiului.
Se &tie c- la 3 ani copilul poate fi pu,in impresionat dac- un altul pl%nge al-turi de el6
dar la ' ani manifest- compasiune6 vrea sa"i aline durerea6 *l m%ng%ie6 *l roag- s- nu
mai pl%ng- &i este posibil s- *nceap- &i el s- pl%ng-. ar la sf%r&itul stadiului copilul
*&i st-p%ne&te mai bine propria reac,ie &i amplific- actiunile consolatoare.
Pre&colaritatea este &i stadiul *n care se realizeaz- o evidenta #nvare afectiv prin
observarea conduitelor celorlal,i6 prin imitarea dar &i prin asimilarea unor cerin,e &i
norme. =nva,- mai *nt%i ce pericole pot s- existe *n spa,iul *n care se afl- &i cum sa le
evite. eci este dep-&it- faza caracteristic- antepre&colarilor care nu *nv-,au dec%t din
contactul direct cu factorul afectogen. (a fel6 pre&colarul *nva,- s- reac,ioneze corect
*n *mpre)ur-ri cu semnifica,ie pozitiva6 cum ar fi sarbatorirea unor evenimente
familiale6 revederea unei persoane6 etc. Prin *nv-,area afectiv- se *mbog-,e&te &i
nuan,eaz- conduita emo,ional"expresiv- &i se descoper- &i efectele ei asupra celor din
)ur6 ceea ce face s- le &i intensifice atunci c%nd va urm-ri satisfacerea unei dorin,e.
Tem: %ucrai cu doi precolari, unul de $rup mic i altul de $rup mam
"erei-le s v arate cum sunt ei veseli i cum sunt suprai. "omparai
reultatele i interpretai-le.
e&i *n forme encipiente6 se structureaz- totu&i unele mecanisn\ de reglare a conduitelor emoionale
ceea ce difereniaz cl; precolarul de anteprecolar. Mai ales cei mari devin capad s-i stpneasc, n anumite limite, plnsul
cnd s-au lovit, sa s-i intensifice mngierile i drgleniile cnd vor s obin ceva. Totodat, tot cei mari ncep s evite
mngielile mamei n prezena copiilor de la grdini i uneori nu le mai plac ni formele de alint cu care li se adreseaz prinii.
An copil de ' ani &i )um-tate *&i exprim- astfel atitudineY de respingere a acestor
efuziuni din partea celor mari2 7ce se mi alint- &i p-rin,ii -&tia P8. apar &i simul-ri
ale tr-irilor afective6 da cu un scop de amuzament.
/em-2 (ucra,i cu doi pre&colari6 unul de grup- mic- &i altul de grup- mam 4ere,i"
le s- v- arate cum sunt ei veseli &i cum sunt sup-ra,i. 4ompara,i rezultatele &i
interpreta,i"le.
e&i *n forme encipiente6 se structureaz- totu&i unele mecanisn\ de reglare a conduitelor emoionale
ceea ce difereniaz cl; precolarul de anteprecolar. Mai ales cei mari devin capad s-i stpneasc, n anumite limite, plnsul
cnd s-au lovit, sa s-i intensifice mngierile i drgleniile cnd vor s obin ceva. Totodat, tot cei mari ncep s evite
mngielile mamei n prezena copiilor de la grdini i uneori nu le mai plac ni formele de alint cu care li se adreseaz prinii.
An copil de ' ani &i )um-tate *&i exprim- astfel atitudineY de respingere a acestor
efuziuni din partea celor mari2 7ce se mi alint- &i p-rin,ii -&tia P8. apar &i simul-ri
ale tr-irilor afective6 da cu un scop de amuzament.
ar cel mai important eveniment din via,a afectiv- a pre&colararului este cristalizarea
sentimentelor generat de reiat de durat i de generalizarea emoiilor trite la ntlnirea cu obiectul lor.
Rela,iile familiale6 cu constan,a atitudinilor6 cu frecven,a & calitatea lor6
contribuie *n primul r%nd la un astfel de procel 5ta&amentele afective ale copilului
mic se transform- *n rela,ii afective stabile6 consistente &i de durat-. =nterrela,iile
din triunghiul copil6 mam-6 tat- pl-m-duiesc matri,ele afectivit-,ii pentru o via,-.
4ercet-torii psihanali&ti au acordat o deosebita importan,- acestor rela,ii. =n afara
unor accente6 poate uneori exagerate6 psihanaliza a pus *n lumin- un anumit proces
de maturizare pe care o asigur- dubla &i concomitenta rela,ionare din cadrul
familiei.
:i au urm-rit cu prec-dere efectele sesiz-rii de c-tre copil a asem-n-rilor &i
deosebirilor de ordin sexual dintre el &i p-rin,i *n constituirea atitudinilor afective
fa,- de ace&tia. Se &tie c- *n )urul a 3 ani6 copilul face descoperiri noi6 *n leg-tur- cu
propria fiin,- &l printre acestea este sexul c-ruia *i apar,ine6 el exprim%ndu"se astfel
; eu sunt b-ie,el 86 7 eu sunt feti,-6 ca mama 8 @9rangaise =tu+ltt =Z-russe6 10.16 p.
!'3.
iferen,ele sexuale pe care copii le descoper- acum6 pot fi surse de anxietate6
prin interdic,ia de a pune *ntreb-ri care6 de fapt6 nu *nceteaz- s-"i fr-m%nte6 sau
prin amenin,-ri6 dac- ei continu- sa acorde aten,ie zonelor respective. =n aceste
condi,ii6 la baie,i poate apare ceea ce s"a numit 7 complexul castr-rii 8 iar la fetite6
un acut sentiment de inferioritate amplificat &i de atitudinea generala a societii de a aprecia
pozitiv naterea bieilor fa de cea a fetelor. !titudinile prinilor contribuie foarte mult la trirea fara angoas a descoperirii de
ctre biat a deosebirilor dintre el si mama, pe care o iubete aa mult i cu care ar vrea mai mult s semene.
4opii care"&i iubesc mult p-rin,ii le incorporeaz- at%t calitatile c%t &i defectele.
P-rin,ii invadeaz- &inele copilului6 spune 4holette Perusse. 9eti,a se va identifica la
r%ndul ei cu mama sa. ar dac- va sesiza atitudinea societ-,ii de devalorizare a
fetelor si dac- mama *ns-&i nu"&i va accepta sexul6 feti,a va avea dificult-,i *n
*nsu&irea conduitelor de rol asociate identit-,ii sale sexuale &i6 pentru viitor6 vor
putea aparea serioase inadapt-ri la propria familie6 la propriile rela,ii maritale.
9ran[aise 4holette Perusse spune c- nici *n celelalte laturi ale vie,ii sale nu va
reu&i din cauza respingerii propriului sex fel si a refularii comportamentelor fire&ti.
=n aceste condi,ii feti,a are nevoie de o doz suplimentar de tandree din partea tatlui ca ea sa acccepte, fr
comple"e, apartenena la se" i s se simt bine n condiia viitoare. #a se va identifica astfel cu mama i va manifesta
comportamente corespunztoare, gsind confirmri n atitudinile tatlui fa de ea.
9eti,a *&i cristalizeaz- astfel *ntr"o manier- matur-6 sentimente de dragoste fa,-
de cei doi p-rin,i.
H-iatul poate parcurge un drum asem-n-tor. Jici lui nu"i scapa diferen,ele *ntre
b-rba,i &i femei &i nici comportamentul tandru al tat-lui fa,- de mama6 de care el s"
a legat puternic *n toata existen,a lui de p%n- acum. H-iatul tr-ie&te complexul de
sentimente care a fost denumit de autorii psihanali&ti 7 4omplexul Oedip O 2
b-iatul o iube&te foarte mult pe mama sa &i vede *n tata un rival pe care ar dori s-"l
*nl-ture. Sunt destule cazurile *n care unii bieei de $ ani spun c atunci cnd vor fi mari se va cstori cu
mama lor. #"ist apoi o ntreag etap cnd biatul dobndete e"periena c, dac se comport ca tatl, el isi asigur dragostea
mamei. %ragostea fa de tata, care este la fel de mare, ca i asemnrile cu el, pe care le constat mereu, fac s se identifice cu
acesta i s-i nsueasca comportamentele i atitudinile corespunztoare. &iatul trece astfel de la o dragoste e"clusivist i
posesiv, la o dragoste ec'ilibrat de prezena tatlui i de atitudinile fa de el.
Prin urmare6 complexul Oedip se rezolv- *n cadrul ace&ti stadiu prin
identificarea cu tata &i p-strarea dragostei mama. Prezen,a tat-lui6 care este &i
modelul for,ei &i virilit-,ii6 este un factor necesar al maturiz-rii afective @>. +ouco6
10.#6 p. 11.36 at%t pentru b-iat c%t &i pentru fat-. P. Osterrieth exprim- sintetic
acest proces2 7...rela,ia cu mama se modific- profund2 dorin,a de contopire
integral-6 pe care se p-rea c- tata o interzice6 este reprimat-6 b-iatul *&i iube&te
mama a&a cum tat-l6 o iube&te afectuos negre&it6 dar f-r- excese posesive &i
recunosc%ndu"i calitatea de fiin,- exterioar- lui. =n felul acesta *&i p-streaza mama
f-r- s- *&i supere tat-l 8 @P. Osterrieth6 10#!6 p. 0$3.
=n lipsa tat-lui sau *n condi,iile ne*ndeplirii corespunz-toare a rolurilor sale
exist- riscul unei fixa,ii afective fa,- de mama6 care poate s- *nt%rzie sau s-
perturbe procesul normal al *ntemeierii propriei familii. ificult-,ile de identificare
ca &i existen,a unei familii asimetrice poate genera comportamente delicven,iale
mai t%rziu @ \ath 9riedlander 3. ezvoltarea afectiva normal- presupune ca
p-rintele care a ap-rut ini,ial ca rival6 &l devin- model &i ideal6 iar cel de sex opus6
s- fie iubit calm6 f-ra posesivitatea &i exclusivitatea infantil- primar-.
Prin urmare6 cerul senin al pre&colarit-,ii este traversat uneori de tensiuni6 ciocniri6
anxiet-,i6 culpabilit-,i6 ambivalen,e etc. Psihanaliza are meritul de a fi dezv-luit
toate aceste fr-m%nt-ri dar a creionat prea ap-sat unele aspecte care pot exista6 dar
sunt mai degrab- caracteristice st-rilor patologice. P. Osterrieth arat- c- toate
aceste reac,ii ale copilului se produc *n mod obi&nuit la periferia con&tiin,ei &i sunt
de scurt- durat- @P= Osterrieth6 10#!6 p 11!3.
An drum asem-n-tor au &i rela,iile fraternale pe terenul carora nu poate
dezvolta acel 7 complex 4ain 8 de care a vorbit psihanaliza6 adic- acele atitudini &i
reac,ii agresive fa,- de fra,ii sai pe care *i vede ca rivali *n dob%ndirea dragostei p-rin,ilor.
/ema 2 &tati de vorb- cu c%,iva pre&colari mi)locii &i mari care au fra,i &i surori &i incercati sa aflai relaiile dintre ei. Dai o e#plicaie eventualelor diferene
constatate intre cei mai mici &i cei mai mari.
O asemenea relaie negativ este adesea alimentat, cum observ
&ald(in ) apud. *. +sterriet', ,-./, p. -- 0, de scaderea interesului mamei
pentru precolar atunci cnd asteapta un nou copil sau dac acesta a
aprut, trebuind s-i acorde toate ngri1irile, nu mai are suficient timp pentru
cel considerat de acum mare. %ac acest fapt coincide i cu inscrierea la
grdini, impresia 2 de dat la o parte 3 se amplific. Modul n care
precolarul reacioneaz la toate aceste evenimente poate fi cu totul
neateptat. 4ercetrile au relevat cateva conduite de acest fel care s-ar
putea ordona dup gravitate astfel5 negarea prezenei noului nscut,
manifestarea insistenta a dorinei ca acesta s plece, denigrarea lui
spunnd ca nu stie nimic 7 nici nu merge6 nici nu vorbe&te &i nici nu po,i s- te )oci
cu el 86 tendin,a de a sc-pa de el simbolizat- *n )oc @ p-pu&a care *l reprezint- este
dus- departe 36 regresii ale comportamentului6 simularea bolii &i chiar manifest-ri
agresive @ R. Rincent6 10#26 p. 1'13 merg%nd uneori p%n- la g%ndul suprimarii
celuilalt. e aceea se recomand- ca pre&colarii s- nu fie niciodat- lsai fr supraveg'ere n
prea1ma sugarilor.
6e pare ca aparitia unui nou copil este mai greu suportat de catre cel cu o vrst ntre ,7 luni i $ ani. ) *. +sterriet', ,-./, p.
,88 0.
De aceea precolarul trebuie pregtit din timp pentru astfel de evenimente, trebuie cointeresat i antrenat la
n$rijirea fratiorului. Este recomandat ca mama s-l aibe n preajm, s se sfatuiasca cu el ", s-i acorde atenie, ct
de mult i ngduie preocup-rlle de acum. 'nii autori spun c cel mai bine este cnd un nou copil apare dup ce s-a
rezolat comple!ul oedipian i deci 7..imaginile p-rin,ilor fiind interiorizate6 copilul va *ncerca pentru cel n-scut dup- d%nsul sentimente pozitive &i protectoare
asem-n-toare cu cele pe care le observ- la p-rin,i6 nesim,iindu"se astfel amenin,at6 ci probabil valorizat.8 ( ). *sterriet!, +,-., p$.+// 0.
9a,- de fra,ii &i surorile mai mari6 pre&colarul este mezinul &i este *n mare
m-sur- favorizat. 9iind cel mic este ocrotit ocrotit de toi ace&tia &i dispune totodat-6 de modele de ac,iune pentru
nenum-rate situa,ii cu care se confrunt-. Sesizarea diferen,elor fa,- de ace&tia poate *nt-ri impresia inferiorit-,ii sale &i crea astfel un disconfort psihic de care vrea s- scape6 fiind
totdeauna gata de *ntrecere cu ei.
Rela,iile fraternale sunt puternic influen,ate de atitudinile p-rin,ilor6 de
capacitatea lor de a evita privilegii pentru unii si interdic,ii pentru al,ii6 fie &i pe
criteriul v%rstei. P. Osterrie noteaz- c-2 7 )usti,ia familial- const- mai pu,in *n a
trata pe toti copii la fel6 c%t *n a asigura fiec-ruia tandre,ea &i aten,ia deosebit- de
care are nevoie 8 @ P. Osterrieth6 op.cit.6 p. 111 3.
3. 1ezvoltarea motricittii si voinei la precolar
+otricitatea este una din manifest-rile care exprim- foarte multe achizi,ii f-cute
de copil *n acest stadiu. Je amintim ca stadiul este denumit al e#uberantei senoriale i motrice, c aa cum preciea
*sterriet!: 1 2ctivitatea motorie este pe primu plan, copilul de patru sau cinci ani este mai nainte de orice un 1 neastmprat 3 pe care oboseala nu-l ajun$e, nc!inat pe de-
a ntre$ul bucuriei de a simi c triete i se mic 44 ( ). *sterriet, +,-., p. ++/ 0.
(ibertatea6 spontaneitatea, deinvoltura i totodat foarte buna coordonare, dispariia manifestrilor brute i preena armoniei n e#ecutarea micrilor fac
s se spun ca precolaritatea este o vrst a $raiei, a plcerii, ncntrii si bucuriei de a se mica.
Tema: 1ac lucrai cu precolarii! propunei'le dou feluri de &ocuri! unele care sa solicite multa micare i cellalt s cear
mai mult imaginaia. Cerei s aleaga din ele i vedei care este diferena i #ncercai s e"plicai
9iind din ce *n ce mai diferen,iate6 mai fine &i mai adaptate la obiecte6 mi&c-rile
pot fi u&or transferabile &i aplicabile *n noi situatii. Pre&colarul deseneaz- din ce *n
ce mai bine6 modeleaz- &i construieste&te cu succes.
=n cursul acestui stadiu se formeaz un ansamblu de priceperi si deprinderi comple"e care au mare importan n
cucerirea indepentenei pe multe planuri. intre cele mai semnificative ac'iziii motorii reinem5
la 3 ani merge cu tricicleta6 alearg- bine6 face vira)e6 arunc- si prinde
mingea6 apuc- destul de bine diverse obiecte;
la $ ani sare *ntr"un picior6 se car bine, poate duce ceasca la gur fr a pierde din con,inutul ei, se
mbrac i dezbraca singur, i poate nc'eia nasturii din fa i ireturile, indeplinete mici servicii n gospodrie ) pune
tacmurile la mas, aduce obiecte uoare etc.0, copiaz corect un ptrat sau un triung'i, deseneaz cu plcere i se
apropie de model ) recunoatem ce a desenat i nu mai e necesar s ne precizeze el 0, folosete foarfeca etc;
la 8 ani ncearc s sar coarda, s mearg pe patine cu rotile, pe biciclet, se poate cra mai sus etc.;
catre ! ani poate executa orice mi&care cu condi,ia s- nu implice efort fizic
prea mare. (e reu&esc toate mi&c-rile orientate spre atingerea unui scop. e
asemenea6 le pot u&or combina &i combina cu ale celorlal,i &i pot r-spunde la
comenzile verbale ale acestora. /otodat-6 mi&c-rile se transfer- cu u&urin,-
de la o mana la f-r- a fi nevoie de o nvare special.
:ste de re,inut &i faptul c- apare o atitudine nou- a copiilor6 aceea de a"&i
perfec,iona mi&c-rile &i de aceea execut- cu placere exerci,iile de educa,ie fizic- &i
particip- cu entuziasm la intrecerile care se organizeaz- *n gr-dini,-.
+otricitatea este &i terenul pe care se manifest- cele dintai reglaje voluntare, pentru c
scopurile atinse prin actiuni reale sunt cele mai accesibile copiilor.
5&a cum am spus6 )ocul este cadrul *n care se constituie aceste mecanisme
voluntare6 pentru c- el face accesibila in,elegerea leg-turii dintre motiv6 scop &i
m)loace6 d%nd astfel sens fiec-rei mi&c-ri6 fiec-rei mobiliz-ri &i *ncord-ri.
ezvoltarea voin,ei este legat- de dezvoltarea func,iei reglatoare a cuv%ntului &i
aceasta se petrece dup- $"' ani6 ea fiind u&or *nt%rziat- fa,- de cea de comunicare
sau cea cognitiv-. 4u alte cuvinte copilul poate *n,elege ceea ce i se cere6 dar nu
poate executa la simple indica,ii verbale &i are nevoie de model executive. ar
odat- cu dezvoltarea func,iei reglatoare &i cu apari,ia voin,ei6 copilul poate folosi6
*n situa,ii mai simple6 indica,iile verbale &i mai ales poate s-"&i propun- scopuri &i
s- se str-duiasc- s- le ating-.
=ncep%nd cu pre&colarii mi)locii6 regla)ul voluntar se face &i *n raport cu anumite
comandamente orale cum ar fi2 7 e voie 86 7 nu e voie 8 &i *n direc,ia a ceva ce s"ar
putea s- nu le plac- lor6 dar s- fie cerut de cei din )ur6 rolul de fr%n- al voin,ei
manifest%ndu" se treptat.
=nteresante sunt &i cercet-rile care pun *n eviden,- felul cum se articuleaz- &i
diferen,iaz- actele voluntare la nivelul celor trei substadii. S"a observat astfel6 c-6
pre&colarul mic execut- imediat ce s"a propus @ s"a urm-rit executarea voit- a unei
s-rituri *n lungime in a&a fel *nc%t s- implice organizare &i *ncordare voluntar- 36
imediat dup- ce s"a dat comanda6 f-r- nici un fel de preg-tire &i organizare
prealabil-6 pornind chiar de la postura *n care a fost surprins6 a&a c- el sare &i cu
degetul *n gur- sau cu m%na *n buzunar.
Pre&colarul mi)lociu diferen,iaz- momentul preg-titor de cel executiv &i realizeaz-
o anumit- continuitate *ntre ele care *ns-6 r-m%ne fragil- &i se dezorganizeaz- u&or
dac- intervine ceva neprev-zut6 produc%nd un fel de dezordine caracteristic-. e
aceea se avertizeaz- c- mai ales copii de aceast- v%rst-6 sunt *n mare pericol pe
arterele rutiere.
(a pre&colarul mare cele trei faze implicate *n realizarea sarcinii6 adic- preg-tirea6
s-ritura propriu zis- &i aterizarea6 sunt diferen,iate &i organic legate *ntre ele6 ceea
ce"&i asigur- succesul ac,iunii *n ansamblu.
4el mare se autoregleaz- bine &i *n activit-,i de *nv-,are desf-&urate individual
sau *n grup6 iar din punct de motric6 se apropie de exigen,ele stadiului urm-tor.
10. Construirea bazelor personalitii la copii precolari
a7 1ominante motivaionale
Semnifica,ia deosebit- a pre&colarit-,ii pentru dezvoltarea psihica de ansamblu6
este6 a&a cum s"a precizat6 conturarea &i cristalizarea multor componente ale
personalit-,ii &i construirea structurii ei de baz-.
Pe m-sur- ce ace&ti invarian,i ai vie,ii psihice apar6 comportamentul copilului nu
mai depinde *n *ntregime de situa,iile corecte si de stimul-rile de moment6 ci
dob%nde&te o oarecare consisten,-6 organizare &i autoreglare &i *l exprim- mai bine
fiin,- original- &i activ- *n raport cu lumea.
9nele din cele dint%i constante6 clar relevate acum6 apartin sferei motiva,iei.
5l-turi de trebuin,ele biologice *&i fac loc6 in prim plan6 trebuin,ele sociale &i
spirituale6 copilul d%nd uneori prioritate chiar6 acestora din urm-. (a fel6 motivele
*ndep-rtate tind acum s- )oace un rol mai important *n stimularea alegerilor prezente.
5stfel6 pre&colarul mare se str-duie&te s- fac- semne grafice c%t mai corecte pentru
a fi un bun &colar6 &i nu numai pentru a ob,ine recompensa promis-.
,nteresul pentru joc se afl in plin e"pansiune i se satisface deplin n acest stadiu care este de apogeu, pentru aceasta
activitate.
Interesul pentru ceea ce l nconjoar se exprim- *n atitudinea deschis exploratoare manifestat-
oriunde ar fi6 *n observarea atent- a plantelor6 a animalelor6 a activit-,ii oamenilor6
in punerea permanent- de *ntreb-ri.
=nterac,iunile din familie &i mai ales6 cele din gr-dini,- dezvolta si cultiv- interesele
sociale manifestate
"
prin aten,ia acordat- celor din )ur6 prin tendin,a de a"i imita &i
ac,iona impreuna cu ei etc.
=ntr"o form- encipient- se manifest- si interesele artistic cultivate *n deosebi6 de gr-dini,- &i manifestate ca
sensibilitate si receptivitate fa,- de frumos6 ca tendin,a de a r-spunde exigen,elor artistice *n ceea ce fac6 ca &i prin manifestarea franca a propriilor
aprecieri.
,nteresul pentru #nvare, prezent chiar &i la pre&colarul mi)lociu6 este clar &i frecvent manifestat la cel mare. Pl-cerea si
frecven,a cu care copii se )oac- de"a &coala ca &i dorin,a lor de a afla cum este la &coal-6 indic- asupra intensit-,ii acestui tip de motiv de mare
*nsemn-tate pentru viitor. Semnificativ este si faptul c atunci cnd se 1oac 2 de-a coala 3, prefer rolurile di elev i nu pe cele de
nvtoare, nivelul dezvoltrii acestui interes este unul din indicatorii de baz ai pregtirii copilului pentru coal i totodat, un
obiectiv formativ ma1or pentru grdini.
Tem: 1ac lucrai ta grupa mare! stabilii dou spaii distincte #n sala de clasa
iar cei ce vor un &oc de'a scoala merg #ntr'un loc! cei care cer un &oc cu coarda
merg #n cellalt loc. %edei cum au ales.
b7 Contiina moral primar a precolarului
Rezolvarea crizei afective de la 2 ani &i )um-tate " 3 an este *nceputul
constituirii con&tiin,ei morale a pre&colarului. An prim rezultat al acestei crize este
faptul c-6 treptat6 se dob%nde&te experien,a pozitiv- a subordon-rii la cerin,ele
p-rin,ilor6 pentru a p-stra dragostea acestora. 9aza prim- a acestui proces este
chiar imitarea *ntocmai6 a felului cum procedeaz- adul,ii sau *ndeplinirea *n
prezen,a lor a cerin,elor6 chiar dac- trebuie sa sacrifice propria pl-cere. =ns-6 *n
aceast- faz-6 este de"a)uns ca *mpre)ur-rile s- nu fie exact acelea&i sau p-rin,ii s-
nu fie prezen,i6 ca s- apar- tendin,a de a *nc-lca regula &i de a satisface prioritar
propria dorin,-.
Jumai c- sanc,iunea parental- nu *nt%rzie s- apar-6 iar memoria copilului va
conserva aceste efecte dezagreabile. +ai departe6 copilul *&i va aminti &i totodat-
va putea prevedea nepl-cerile care ar urma dup- *nc-lcarea regulii &i aceasta face ca
el sa se comporte adecvat. !u loc - cum spune *. +sterriet' : ;,un numar oarecare de interiorizri destinate tot salvgardrii
sentimentului de siguranta << ) *. +sterriet', ,-./, p. -/ 0. !a c n aceasta a 2"a faza nu va mai fi nevoie de prezena
prinilor pentru a fi respectate cerinele.
=n cea de"a 3"a faz-6 cea de consolidare6 se produc generalizari ale situa,iilor
care cer un anumit fel de conduit-6 ca &i verbalizare clara a vrerii p-rin,ilor
exprimat- astfel2 7 a&a spune mama ZZ . (a toate acestea se asociaz- tr-irile pozitive
afective generate de respectarea normelor &i c%&tigarea siguran,ei6 lini&tii si
impacarii6 iar in caz contrar apari,ia remu&c-rilor6 culpabilit-,ii6 anxieta,ii privind6
mai ales6 pierderea dragostei p-rin,ilor.
Rezulta6 deci6 ca o prim- caracteristic- a acestei morale primare este faptul c- ea
const n interiorizarea cerinelor parentale sil implicit, a celor sociale @ >. Mouco, ,-7., p. ,,/ 0.
:a este6 totodat-6 o moral infantil pentru c- este fundamentat pe rela,ia afectiv- dintre copii si prini i nu pe generalizri ale
unei e"periene de via. 4opilul nu-i cunoaste limitele de aplicabilitate i i se subordoneaz ntru totul. #l se simte profund vinovat
dac a nclcat-o i eliberat daca este pedepsit. !a c se pot ntlni comportamente bizare, cum sunt cele de provocare a adultului
pentru a-l pedepsi5 mrie sau plange tare fr motiv, l scie, face ceva, nu prea grav, dar impotriva, etc spirea prin pedeaps
l ferete pe copil de culpabilizari tulburtoare i-i red senintatea foarte necesar dezvoltarii sale. !cest conte"t poate genera
atitudini ambivalene fata de parinte, de care se i teme, dar pe care l i iubete.
4eea ce este bine6 drept &i nedrept este spus de p-rin,i6 hotaratde ei si copilul se
simte dator s- le respecte6 astfel c- aceasta morala este #ntemeiat pe sentimentele
i respectul fa de adult.
Tema : Cereti'le precolarilor mi&locii si mari s construiasc povestiri despre un copil bun si altul ru. 5nterpretai reultatele din
perspectiva moralei primare a prescolarului.
Cheia de bolt a acestei morale este autoritate adultui! el are ntotdeauna dreptate. 4redina
n adult este aa de mare c, de e"emplu, o minciun crezut de adult nici nu mai este minciun.
:ste totodat-6 o moral concret, aplicat situaiilor efectiv tri i uznd de repere concrete n 1udecarea lucrurilor.
*entru precolar copilul bun este 2 cel ce nu bate pe alii 3.
Odat- interiorizate6 cerin,ele &i normele de comportai sunt v-zute ca imperative
&i orice abatere de la ele trebti pedepsit- a&a c- pre&colarii consider- firesc s-"i
spuna educatoarei cine a *nc-lcat norma6 pentru ca acesta s-" primeasc- pedeapsa.
G. Piaget si colaboratorii si au vorbit de un realism mod specific precolarului6 similar realismului intelectual
din desenele lor. 4opiii de aceast vrst consider c o minciuna este mai mare dac se abate de la realitatea obiectiv, dect de
la norma moral. 9n copil care spune c a luat o not mare cnd de fapt nici nu fusese ascultat, este mai puin vinovat dect cel
care, speriindu-se de un cine, a spus apoi c era ct o vac, 2 pentru c nu e"ist cini aa de mari 3 ) =. *iaget, &. n>eldar, ,-./,
p; -7--- 0.
Pentru copil6 regula vine de la cineva suparior lui ) prinii autoriti, %umnezeu 0, este sacr i nu trebuie
nclcat niciodat, c'iar cnd mpre1urrile o cer. 9n copil obinuit sa mnnce tot ce are n farfurie, o fcea i atunci cnd se
simea ru. Toate aceste caracteristici, l-au fcut pe *iaget, s spun c morala precolarului este eteronom, adic este o moral
a ascultrii i respectului unilateral, care leag pe cel inferior de cel superior i are toate limitele care decurg de aici. !ceast prim
moral 2 puternic impregnat de egocentrism este opus moraleii autentice 3 ) *. +sterrie't, ,-./, p. -. 0.
ac- rela,iile cu p-rin,ii6 care sunt deficitare6 se construiesc *nc- de pe acum6
premisele morale ale unor acte delicven,iale de mai t%rziu. 5celea&i distorsiuni
rela,ionale cu p-rin,ii6 stau &i la baza unor abateri ale pre&colarului &i6 dintre
acestea6 cele mai frecvente sunt negativismul &i minciuna. Jegativismul6 aceast-
opozi,ie constant- fa,- de cerin,ele adultului &i de norme *n general6 se poate
manifesta acum *n dou- variante2
a3 atunci cand dorin,ele legitime ale copilului de a explora lumea6 de a"si proba
propriile for,e li se opun interdic,ii drastice6 intreruperi bruste si neintemeiate ale
ac,iunilor6 fac s- apar- sistematic relatiile conflictuale care se stabilizeaz ca incapatanare, ca opunere
activ, agresiv sau cu tent pasiv )9. 6c'iopu, ,-7,, p. ,?-0.
b3 negativismul ca inadaptare la activit-,i &i ca refuz al participarii 6 ca
*ndep-rtare de tot ce l"ar anga)a.
=n ceea ce prive&te minciuna6 ea are p%n- la $ ani6 un caracter nein,ionat6 fiind
generat- de amestecul involuntar al realit-,ii6 cu intentiile si dorin,ele copilului6 ca
un produs al fanteziei lui6 prea pu,in controlat-.
upa $ ani ea6 este semnul abaterii inten,ionate de la norma morala6 c%nd
copilul 6 put%nd6 de acum anticipa pedeapsa6 tinde sa o evite *n acest fel. 5ceea&i
baz- poate avea &i o minciuna spontana folosit- de copil pentru a ie&i dintr"o
situa,ie delicata6 de moment6 sau pentru a gr-bi ob,inerea unei recompense. e
obicei6 asemenea situa,ii se *ncheie cu marturisirea copilului. in aceast- cauz-
unii autori tind s- considere ca6 p%n- la # ani6 minciuna nu e a&a de grav-. ar
sanctionarea acesteia trebuie administrat- chiar dac- nu este proportionala cu fapta.
4eea ce nu trebuie s- se *nt%mple este trecerea cu vederea a faptei6 de c-tre adult.
=n caz contrar ar putea fi pusa in pericol construc,ia ca atare a personalit-,ii.
c7 Constiinta de sine i identitatea de sine la precolar
4on&tiin,a de sine ca &i identitatea de sine i au inceputurile, aa cum am vzut, n anteprecolaritate, dar acum
dispun de alte baze cognitive i alt e"perien personal de viata, pe care se fundamenteaz.
=magnea eu"lui fizic are un suport perceptiv permanent *mbog-,it prin toate felurile de de e"periene
directe cu lumea, dar fat de care recunoasterea n oglind reprezin un moment sintetizator i integrator. @. Aazzo, cercetnd
acest fenomen la precolar, tinde sa releve caracterul su mai analitic sau mai sintetic. %e aceea, face ca pe faa copilului s apar
o pat i nregistreaz reaciile sale faa de aceasta.
4onstat astfel, c la ? ani copilul rmne indiferent fa de ea, dar la B ani manifest mirare, ceea ce poate arta c el
dispune de o bun imagine de sine, dar care rmne integrat la un nivel elementar de contiin, ceea ce l face s rmn pasivi
la C ani ns, tinde s o nlture, dar se lovete de dificultatea de a o localiza corect i operativ, pe partea dreapta sau stng, atunci
cnd se conduce dup imaginea din oglind. Tot Aazzo remarc la precolari tendina de a se centra pe figur.
9olosind un sistem tehnic special6 Eazzo face ca la imaginea din oglind- s- se
observe o mi&care pe care copilul nu o face *n realitate. P%n- la # ani nu se
reac,ioneaz- la aceasta schimbare6 confirm%ndu"se centrarea de care am vorbit
@ apud. 9. Dc'iopu, #. Eerza, ,--C, p. ,C? 0.
=dentificarea *n fotografie se face corect mai ales *ncep%nd cu $ ani6 f-r- *ns- a
fi vorba de o imagine foarte exact-. Pentru con&tiin,a de sine &i identitatea de sine
este semnificativ &i faptul c- la 3 ani *&i d- seama de apartenen,a lui la sex &i o
verbalizeaz-2 7 :u sunt b-ie,el 86 iar dac- este contrazis repet- cu convingere &i
respingere vehement afirma,iile contrare.
:ul spiritual6 *ns-6 are slabe suporturi *ntr"o experien,- proprie &i de aceea
copilul preia *n totul ceea ce afirm- ceilal,i despre el &i chiar precizeaz-2 7 :u sunt
cuminte c- a&a zice mama8. ac- *i cerem s- aprecieze *n leg-tur- cu o situa,ieY
real-6 unele din calit-,ile lui nu ezit- s- spun- c- el este cel mair tare6 &tie cele mai
multe poezii etc.
ar pre&colaritatea este &i stadiul *n care se realizeaz- extensia eu"lui ca un fel
de con&tientizare a raporturilor lui cu ceea ce *l *ncon)oar-6 cu recunoa&terea
apartenen,ei la sine a ceva din spa,iul lui de via,-6 verbaliz%nd astfel2 7 p-tu,ul
meu 86 7 mama mea 86 7 ursule,ul meu 8 etc.
Tem: .ucrai cu c$te un copil din fiecare substadiu 6mic! mi&lociu! mare7 si
numii obiecte si fiine cer$ndu'le s spun dac au avea legtur cu fiina lor.
:ul social este de asemenea mai mult implicit. %ar pre&colarul con&tientizeaz- pozi,ia lui de copil n
cadrul familiei si realizeaza spontan si natural rolurile asociate. +dat- cu intrarea in gradini, el se simte
membru al colectivului i-i recunoate grupa din care face parte, dar nu este preocupat de locul su n cadrul acesteia.
d3 +anifestarea aptitudinilor i capacitilor la precolar
+aturiz-rile neurofunc,ionale la care ne"am referit &i imbogatirea i diversificarea
activitilor precolarului fac s se dezvolte, mai ales, acele aptitudini care au componente senzoriale cum sunt cele pentru muzic,
desen, coregrafie, limbi strine. #le se manifesta acum ca receptivitate crescut fa de categoriile de stimuli corespunztori, ca
posibiliti de discriminare fin, ca stocare rapid de informaii semnificative, ca facil nsuire de miscari i aciuni practice simple.
6e dobndesc acum i un numar de capaciti elementare cum ar fi cea de a desena, a modela, a construi, a interpreta un rol, o
poezie etc.
=n situa,ia unei *nzestr-ri native speciale6 pre&colaritatea poate fi stadiul n care se petrec
debuturi semnificative, aa cum s-a-ntamplat cu Mozart care, la C-/ ani, improviza cu uurin motive muzicale si mple6 sau
Feorge #nescu, autor, la C ani, a unei lucrari pentru pian &i vioar-.
=n genere, familia i grdinia manifest un interes remrcabil pentru disponibilitile stadiului i se consider c etapa aceasta de
via nu trebuie scpat pentru c se pre1udiciaz dezvoltarea, mai ales a aptitudinilor la care ne-am referit. %ar aceeai
polivalen poate mpinge la suprasolicitarea crendu-se astfel condiiile apariiei precoce a oboselii sau a dezvoltrii atitudinii de
respingere a oricrui fel de solicitri, fie in forme pasive, fie active, ca refuz desc'is sau agresivitate fata de cel cu care lucreaz.
Tema : daca, printre copiii cu care lucrai! sunt unii care au #nclinaii spre un domeniu! artai cum se manifest acestea.
e7 +ormarea bazelor caracterului la precolari
Pre&colaritatea reprezint un nceput n formarea componentelor de orientare i reglare i deci, de
configurare a primelor trs-turi caracteriale.
4onstituirea mecanismelor regla1ului voluntar, cristalizarea sentimentelor fundamentale, formarea
deprinderilor de a rspundena cerin,e &i norme, receptivitatea la modele de comportare propuse de prini i ali aduli, reprezint
premisele formrii trsturilor caracteriale, n acest stadiu.
9actorii fundamentali ai acestei structurri sunt relaiile cu ambianta si calitatea climatului familial, valoarea
formativ a mediului din gr-dini,-. Gumai interaciunea acestor grupuri de factori asigur formarea trsturilor
caracteriale. Totodat, de-a lungul pre&colaritii, pot fi identificate dou etape n formarea trs-turilor caracteriale5
Prima etap- domin- precolaritatea mic i const mai ales, n formarea componentei instrumentale, adic
formarea deprinderilor i modurilor de ac,iune concordante cu cerinele i normele formulate de ctre adul,i6
asigurndu-se o orientare i reglare din afar a acestora.
(a pre&colarul mi)lociu &i mare domin- a doua etap- *n care se cristalizeaz-
componente de orientare6 cu prec-dere6 prin debutul con&tiin,ei morale primare.
/r-s-turile caracteriale, care se cristalizeaz n acest stadiu, au, mai ales, dou particulariti specifice5 a0 prezint nc o
anumit instabilitate determinat att de slaba legtur dintre componente ct i de insuficienta consolidare a celei de orientare; b0
o anumit- unilateralitate n manifestarea lor, rezultat att din e"periena limitat- de viat- a pre&colarului c%t
&i din slaba generalizare a componentei de orientare.
/rebuie s- amintim totodat-6 c- *ntre 3 &i ! ani se formeaz- acele tr-s-turi
caracteriale care pot fi exersate &i practicate *n sistemul de rela,ii &i activit-,i pe
care le poate desf-&ura copilul.
Tem: 1ac ai reuit s cunoatei bine prinii unora dintre copiii cu care
lucrai! artai care sunt #nsusirile caracteriale ale precolarilor care par s fie
asemntoare! cu ale mamei sau tatlui.
9amilia este primul factor fundamental al formrii caracterului &i de aceea se constat o corelaie strns ntre
calitile acesteia i prezena la copii a unor anumite trsturi cracteriale. An climat H familial calm, optimist, stimulativ, cu
modele de conduit pozitive ) !. &erge, ,-.8, p. ?7, 0, cu o autoritate parental autentic genereaz nsuiri caracteriale
pozitiva5 ncredere n sine, optimism, independen, ncredere n ceilalti.
impotriv-6 un climat familial tensionat, conflictual, cu modele parentale negative, cu un stil tiranic de conducere
) *. +sterrie't, ,-.B, p. ,7? 0 sau familiile dezorganizate care limiteaz identificrile, genereaz, cu mare frecven, trsturi ca5
team, an"ietate, supunere, agresivitate etc.
=nfluente mari au &i relaiile fraternale ) F. Mouco, ,-7., p. ,8? 0 i poziia copilului n grupul frailor i
surorilor.
Primul n-scut este de timpuriu antrenat *n activit-,i &i responsabilit-,i legate de
supravegherea celorlal,i &i de aceea se pot dezvolta la el mai repede tr-s-turi ca2
responsabilitate6 st-p%nire de sine6 calm dar &i *ngri)orare6 nelini&te6 gelozie etc.
@ 5. 5dler6 10016 p. 12#"12. 3.
4el mic6 iubit &i alintat de to,i6 risc- s- r-m%n- nematurizat *n confruntarea @ R.
Rincent6 10#26 p. 1'' 3 cu via,a dar poate deveni &i mai nonconformist6 mai f-r-
gri)i6 mai dispus s-"i *nfrunte pe ceilal,i fra,i pentru a le dovedi ce poate.
4el mi)lociu6 care s"a bucurat mai *nt%i de aten,ia p-rin,ilor6 dar apoi a cedat
locul celui mic6 poate avea mai pu,ine dificult-,i de adaptare pentru c- are la
*ndem%n- modelele oferite de cel mare. e aceea se *nt%lnesc la el mai frecvent
tr-s-turi ca2 optimism6 calm6 bun- dispozi,ie6 dar &i relativa comoditate6 lipsa
dorin,ei de *nfruntare etc.
4opilulSunic6 *ncon1urat de multeIIori un climat supraprotectiv, risc- s- devin egoist6 individualist,
capricios, orgolios etc.
Stilul general de via,- al familiei6 modul cum se desf-&oar- diferite activit-,i *n
cadrul ei6 pot s- pun- bazele unor tr-s-turi caracteriale cum ar fi2 h-rnicia6
disciplina6 spiritul de ordine etc.
>r-dini,a creeaz- contextul cel mai bun pentru dezvolt%rea sociabilit-,ii
copilului6 a comunicabilit-,ii6 a spiritului de colaborare etc. =nteractiunile cu
cov%rstnicii au un rol deosebit *n generarea acestor *nsu&iri.
4ercet-rile au pus *n eviden,- c%teva faze *n *nchegarea rela,iilor dintre copii6 *n
func,ie de capacit-,ile lor de *n,elegere &i experien,a contactelor directe dintre ei.
(a 3 ani un alt copil este privit ca un str-in care ar putea s-"i ia )uc-riile6 s-"i
strice construc,iile &i de aceea fa,- de el apar mai ales atitudini de ap-rare6 conflict6
agresiune sau reac,ii de pl%ns6 ,ip-t6 apel la adult. Primul tip de reac,ii este mai
frecvent la b-ie,i6 iar al doilea la fete.
4am pe la $ ani se modific- atitudinea fa,- de cel-lalt. 5cesta este perceput ca
fiindu"i asem-n-tor &i poate deveni chiar obiect de identificare &i de aceea *l
urm-re&te atent uit%nd adesea de propriile ac,iuni.
=ntr"o a treia faz-6 dup- $ ani6 cel-lalt apare ca factor de competi,ie &i ori de c%te
ori este *nt%lnit este invitat la *ntrecere pentru orice.
=n )urul v%rstei de ' ani cel-lalt devine partener egal cu care vrea s- colaboreze.
ac- aceasta este evolu,ia *n timp a atrac,iei spre cel-lalt6 ea trebuie cu tact
folosit- *n vederea dezvolt-rii sociabilit-,ii copilului &i a preg-tirii lui pentru
integrarea social- de mai t%rziu.
5ceia&i factori interni &i externi contribuie la socializarea copilului care6 acum, la
precolaritate, se manifest n urmtoarele dou forme2
" socializarea pasiv- constnd n adaptarea propriei conduite la modelele i cerinele ambianei;
" dezvoltarea capacitilor sociale e"primate n posibilitatea de a avea ini,iativa unor aciuni cu efecte n
facilitarea rela,iilor cu ali cum ar fi5 a face mici comisioane, a drui, a mul,umi etc. Gedezvoltarea la timp a
acestor posibiliti face s se instaleze mai repede trsturi negative ca5 timiditatea, zolarea, agresivitatea etc.
11. Caracteristicile &ocului i a altor forme de activitate la precolar
Pre&colaritatea6 a doua copil-rie6 este dominat de 1oc, acesta fiind activitatea centrala, cruia, copilul i se
druiete cu toat fiina lui i pe care o desfoar n cele mai variate forme.
5 doua caracteristic a acestei activiti este nivelul crescut de complexitate, comparativ cu stadiul anterior. %ac la
anteprecolar dominau 1ocurile func,ionale ) #. 4laparede 0 )ocurile exerci,iu @ = *iaget 0, la precolar locul prim l
au locurile cu subiect i cele cu reguli.
=n )oc6 precolarul investete toate disponibilitile sale psi'ice i se las absorbit pn la uitare de sine.
Tem: Cerei c$torva copii de la grupa cu care lucrai s v spun ce jocuri prefer mai mult i de ce.
Comentai rezultatele.
1urata )ocului n ansamblu, este mai mare, dar este direct legat de coninutul 1ocului i de caracterul lui
antrenant, aa c dac i place6 acesta se poate prelungi mult, se poate repeta etc.
9ucria este i pentru precolar un element de mare atrac,ie6 dar nu mai este indispensabil ca la anteprecolar.
*oate fi utilizat i un obiect oarecare, dup cum una i aceeai 1ucrie poate fi divers transfigurat.
Je amintim c- 6 antepre&colarii se )ucau unul al-turi de cel-lalt &i acest fapt e"prim-
anumite particulariti psi'ice specifice lui. *recolarii se joac unii mpreun cu alii, colabornd foarte bine, reuesc s-i
coordoneze aciunile, s respecte regulile, s controleze aciunile proprii dar i pe ale partenerului etc.
%ezvoltarea ateniei, a memoriei, a voinei, a capacitii de nelegere, toate asigur desf&urarea n bune conditii a 1ocului.
Jivelul )ocului exprim- nivelul dezvolt-rii psihice a copilului6 dar )ocul este i un
stimulator principal al dezvoltri psi'ice, confirmnd i prin aceasta locul fundamental n viaa pre&colarului
=ncep%nd cu pre&colaritatea6 copilul devine din ce n ce mai capabil s desfoare o alt
activitate semnificativ pentru viaa i dezvoltarea sa6 &i anume nvarea. ntre B i / ani invarea apare frecvent n mpletire
cu 1ocul, iar la cei mari, i ca activitate de sine stttoare att n forme spontane ct i organizate. %up coninut pot fi dou forme
de invare5 invarea social i nvarea didactic.
5t%t *n familie c%t &i la gr-dini,-6 *nv-,area sociala permite copilului s-"&i
*nsu&easc- modele de comportare potrivit diverselor situa,ii s-"&i acorde aciunile proprii
cu ale celorlali, s colaboreze, s asculte pe altul, s in cont de punctul vedere al acestuia, s nvee rolurile specifice vrstei i
se"ului lor etc.
=nv-,area didactic- permite transrniterea de cuno&tine accesibile acestei vrste, formare de
deprinderi, dezvoltarea intereselor cognitive etc. n gr-dini,-6 aceast activitate este organizat- si desf-&urat-
sistematic &i orientat spre obiective instructive i educative clare. 4opiii &i *nsuesc astfel cunotine
despre mediul ncon)ur-tor6 inva,- s grupeze obiecte i alte materiale dup form, mrime, culoare6 s- ordoneze
mul,imi de la unu pn la zece elemente i s recunoasc cifra corespunztoare, s disting cuvintele n propoziii i silabele n
cuvinte, s fac acorduri gramaticale corecte etc.
ar modul n care particip la activitatea de nvare difereniaz cele trei ubstadi ale. precolaritii. 6-a constatat astfel,
c precolarii mici vor s nvee, dar transform repede totul n 1oc, nu au un scop de nvare distinct, nu sunt preocupai de
rezultate, nu-i organizeaz n vreun fel aciunile.
Pre&colarii mi)locii reuesc s se detaeze parial de 1oc, sunt preocupai de ce vor nva, vor s lucreze ct
m-i bine,
sunt interesa,i de rezultate.
(a '"! ani se manifest- un interes distinct pentru *nv-,are6 se petrec u&or
subordon-rile la cerin,ele activit-ii, se urmrete eficien,a6 se a&teapt- evaluri ale rezultatelor.
5t%t *n activit-,ile obligatorii ct i n cele libere se manifest de1a disponibilitile creatoare ale copiilor.
9rmrind toate sc'imbrileJpetrecute in acest stadiu, putem releva acele condiii de ordin intern, subiectiv, care condiioneaz
creaia copiilor n desen, construcii, modela1, cola1e etc. maginaia, e"uberana afectiv, predispoziiile native care genereaz
aptitudini, curiozitatea nestins, prospeimea percepiilor etc., fac posibil apariia noului, dar mai ales, asigur premise pentru
veritabila creaie de mai trziu.
9amilia &i gr-dini,a contribuie la acest proces mbogind cuno&tintele copiilor6 form%ndu"le
deprinderi &i priceperi de lucru,, narmndu-i cu criterii de apreciere i autoapreciere, stimulnd necontenit
e"primarea liber a acestor capaciti, n cele mai diverse forme &i cu toate felurile de mi1loace care le sunt
accesibile.
Pre&colarul care se dezvolt- normal6 care progreseaz- pe toate planurile6 care
vine la gr-dini,- &i *nva,- foarte multe lucruri6 tinde s devin mare, s fie colar. !ceast dorin este
dominanta sistemului su motivaional, este coninutul principal al tensiunii psi'ice fundamentale care stimuleaz ntreaga sa
devenire.
13. :ibliografie
,. 5. 5(:R O 4unoa&terea omului 86 :ditura Btiin,ific-6 1001
?. /5/=5J5 S(5+5 45E54A6 O (ecturi e Psiholingvistic- 8 :..P. 10.1
B. >. +OA4O6 O PsVchoanalVse :t :ducation 86 5ubier6 10.#
$. G. P=5>:/6 O (e language et la panse% chez /entant 86 elachoux et Jiestle6
1023
C. G. P=5>:/ O (a representation du monde chez /entant 8 5lean6 102#
/. G. P=5>:/ O Psihologia inteligen,ei 86 :ditura Btiin,ific- 10#'
.. G. P=5>:/6 H. =JI:(:R6 O Psihologia copilului 86 :..P6 10#!
7. 9ran&oise 4holette Perusse6 O PsVchologie de /entant de zero % dix ans 86 (es
:ditions de (Zhomme6 4anada6 10.1
-. P. OS/:RR=:I/ O =ntroducere *n psihologia copilului 86 :..P. 10#!
,8. P. POP:S4A J:R:5JA O Psihologia general- ; voi. ==6 /.A.H. 10##
,,. P. PA95J O >eneral &i particular *n g%ndirea copilului 86 :..P. 10!.
,?. A. S4I=OPA6 :. R:RE56 O Psihologia v%rstelor 86 :..P. 10.1; 100'
,B. (. S. R]>O/S\=6 O Opere psihologice alese 86 voi. ==6 :..P 10#2
,$. +. R=J4:J/6 O (imba)ul copilului 8 *n voi. O Psihologia copilului de la na&tere
la adolescen,- 8 @ +. :H:SS:6 coordonator 3 :..P 10#1
,C. R. R=J4:J/6 O 4unoa&terea copilului 86 :..P. 10#2.
"apitolul 65
Dezvoltarea fizic i psihic a colarului mic
Scopurile acestei unit-,i de curs:
- aprofundarea cuno&tin,elor cu privire la dezvoltarea copiilor *ntre # &i 11 ani *n
vederea fundament-rii psihologice a prevederilor &i strategiilor de lucru din
ciclul primar.
- *n,elegerea inter"corela,iilor *ntre toate planurile dezvolt-rii psihice din acest
stadiu *n vederea conducerii mai eficiente a proceselor instructiv"educative.
Obiective opera,ionale :
- s- se *n,eleag- specificitatea acestui studiu *n cadrul primului ciclu al dezvolt-rii
umane.
- s- se releve aspectele cele mai importante &i *n acela&i timp caracteristice pentru
fiecare din manifest-rile psihice ale acestei v%rste.
- s- se *n,eleag- implica,iile &i interac,iunile dintre toate schimb-rile care se petrec
*n &colaritatea mic-.
- s- se elaboreze o viziune de ansamblu a dezvolt-rii psihice *ntre # &i 11 ani.
- s- sporeasc- posibilit-,ile cursan,ilor de a analiza &i *n,elege situa,iile concrete &i
manifest-rile reale ale copiilor cu care lucreaz-.
4on,inuturile de *nv-,are
/ransform-rile dominante din profilul acestui stadiu.
2. 5daptarea la mediul &colar.
2.1. Modificri n programul zilnic al copilului;
?.? 5daptarea la programul &i tipurile de activit-,i &colare;
?.B Joile rela,ii cu *nv-,-toarea;
?.$ =ntrarea *n &coal% schimb- rela,iile cu cov%rstniicii ;
3. 4%teva aspecte ale dezvolt-rii fizice *ntre # &i 11 ani.
$. ezvoltarea psihic- a &colarului mic2
$.1. Specificul aten,iei &colarului mic;
$.2. ezvoltarea percep,iilor &i capacit-,ilor de observare;
$.3. 5specte mai importante privind dezvoltarea reprezent-rilor la &colarul mic;
$.$. ezvoltarea limba)ului *ntre # &i 11 ani;
$.'. Particularit-,ile g%ndirii &colarului mic;
$.!. 4aracterizarea memoriei &colarului mic;
$.#. =magina,ia &i particularit-,ile ei la &colarul mic;
$... 4aracteristicile dezvolt-rii afectivit-,ii6 motiva,iile voin,ei *ntre # &i 11 ani;
$.0. Personalitatea &colarului mic.

1. Transformrile dominante din profilul acestui stadiu
5n jurul vrstei de - ani, n viaa copilului se petrece un eveniment cu totul
deosebit, acela al intrrii n coal. De acum ncolo ntrea$a sa devoltare fiic
i psi!ic va fi influenat de acest nou factor. 5nvarea colar se deosebete n
mod radical de toate actele de nvare anterioare att prin coninutul su ct i
prin cadrul i modul de desfurare. 6olumul, calitatea i diversitatea
coninuturilor nvrii colare de dincolo de - ani, !otrsc, n societaea
contemporan, viitorul fiecruia, locul su n comunitatea uman. De aceea
eforturile societii i ale indiviilor sunt direcionate spre reuit i succes, spre
inte$rarea colar optim.
Bcolaritatea mic sau cea de-a treia copilrie, coincide cu durata primului ciclu de instrucie colar, K perioad *n
care se acumuleaz cunotine i se formeaz capaciti psi'ice de baz care sunt deosebit de semnificative pentru
Lurmtoarele etape pentru viitorul profesional6 c'iar pentru toat viaa. %e aceea spri1inirea de ctre familie i coal a
dezvoltrii tuturor posibilitilor acestui stadiu trebuie s fie o preocupare central, n raport cu celelalte stadii, copil-ria a treia
sau mica colaritate se difereniaz prin urmtoarele dominante5
13 =nv-,area &colar- devine organizatorul principal al procesului de dezvoltare
psihic- &i exercit- influen,e hot-r%toare pentru toate transform-rile din acest stadiu;
23 Se stabilesc raporturi mai obiective cu lumea6 &coala atr-g%ndu"l pe copil *n
aria inteligibilului6 ra,ionalului6 rigorilor cunoa&terii;
33 Se formeaz- deprinderi intelectuale de baz-6 privind scris " cititul6 operarea
cu simbolurile matematice6 prelucrarea primar- a con,inuturilor de *nv-,are etc;
$3 4re&te caracterul voluntar &i con&tient al tuturor manifest-rilor psiho"
comportamentale;
'3 Se *nsu&e&te noul statut cel de elev6 se schimb- pozi,ia *n cadrul familiei6 se
*nsu&esc noile roluri &i cre&te interesul pentru reu&it- &i succes &colar;
!3 4-tre finalul stadiului se ob,ine un echilibru general staoiIn raporturile cu
mediul &i se *mplinesc toate atributele copil-riei.
ar acest echilibru final al stadiului este precedat6 cum observa 5. >esell6 de
faze de oscila,ii &i adapt-ri numai par,iale. (a ! ani se constat- un fel de tensionare
&i agita,ie generat- de contactul ini,ial cu &coala6 de efortul de adaptare la noul
mediu. incolo de # ani6 dac- a fost dep-&it- faza anterioar- se intr- *ntr"o
perioad- de relativ calm6 de adaptare satisf-c-toare &i de tr-ire mal degrab-
interioar- a tuturor felurilor de evenimente cotidiene. 5ceast- repliere interioar-
preg-te&te6 c-tre . ani6 o expansiune caracteristic- *n rela,iile cu mediul6
manifestate ca larg-6 dar calm- curiozitate. (a 0 ani apar evidente noi capacit-,i de
autoconducere &i autonomie &i astfel copilul devine mai ordonat6 mai perseverent &i
chiar simte nevoia organiz-rii timpului s-u. (a ,8 ani se atinge un fel de apogeu al copilriei, manifestat
prntr-o anume siguran fa dersarcinile colare prin inteligen n situaie, calm, ec'ilibrul reaciilor i o anume capacitate de
stpnire de sine.
3. 5daptarea la mediul &colar
3.1 -odificarea #n programul zilnic.
e&i acum6 mai ales c-tre finalul claselor primare se spune c- a crescut6 copilul
r-m%ne *nc- o fiin,- care are mari caracteristice6 de hran-6 odihn-6 activitate. :l nu
poate consuma orice6 iar regimul lui alimentar trebuie s-"i asigure toate substan,ele
necesare unui proces de cre&tere *nc- intens. 5re nevoie de trei mese substan,iale &i
de dou- gust-ri care trebuie s- se afle la acelea&i intervale bine stabilite *n
programul zilnic de via,-. 5petitul alimentar este u&or tulburat la *nceputul &colii &i
*n momentele de tensionare6 *ns- *n rest este satisf-c-tor. Se consolideaz- deprinderile
implicate comportamentului alimentar i la fel cele de asigurare a igienei personale, de ordine i curenie n clas i n spaiul de
locuit. Toate aceste tipuri de comportamente i vor gsi locul numai prin relaionarea cu
perioadelor de *nv-,are *n clas- &i acas-. e asemenea6 copilul mic are nevoie de
11 ore de somn ne*ntrerupt *n timpul nop,ii pentru a fi capabil de randament &colar.
4ercet-rile au ar-tat c- la copiii la care exist- un regim necorespunz-tor de
odihn- apar st-ri de somnolen,- , dificult-,i de concentrare a aten,iei, slbitea=nteresului
pentru activitile din clas-m randament general sczut. Mamilia are de fcut faa unei sarcini dificile i anume aceea a
stabilirii i respectrii riguroase a programului zilnic de ctre copilul nsui cu att mai mult cu ct mai ales emisiunile variate i
prelungite ale televizorului reprezint o permanent tentaie.
An moment foarte important *n programul zilnic este cel al realiz-rii temelor
date pentru acas-6 care trebuie sa se desf-&oare la acela&i ore ca s- se poat- forma
obi&nuin,ele corespunz-toare &i deci s- se poat- mai u&or instala aten,ia &i tonusul
general necesar6 s- se mobilizeze cuno&tin,ele anterioare &i procedeele de lucru etc.
4opilul trebuie s- se bucure de asisten,a unui p-rinte c%nd el *nva,- &i rezolv-
teme pentru acas-6 *ns- acestea nu trebuie s- i se substituie6 ci s- urm-reasc-
dezvoltarea progresiv- a autonomiei *n lucru6 el adultul men,in%ndu"&i doar
interesul pentru ce &i cum face copilul &i rolul de a"i valoriza munca. Oric%t de
*nc-rcat ar fi programul zilnic al p-rin,ilor ei nu trebuie s- omit- niciodat- s-
manifeste interes pentru presta,ia &colar- &i s- sus,in- &i s- valorizeze eforturile
copilului.
9iind un organism n cretere, colarul mic are o nevoie crescut de mi&care. %up efortul de a-i stpni, regla i
subordona micrile sarcimlor colare, recreaia este absolut obligatorie. !cest scurt interval de ,8 - ?8 minute satisface trebuinele
de micare i rela"are i asigur un bun tonus mintal pentru urmtoarea or. !ceeai nevoie de micare se simte i dup pregtirea
temelor de acas. eirea n afara locuinei, ntlnirea cu ali copii de apro"imativ aceeai vrst, organizarea de 1ocuri,
antrenamente este absolut necesar pentru desfurarea normal a activitilor colare, pentru creterea i asigurarea sntii
copiilor. !stfel de ntlniri i 1ocuri risc s fie acum nlocuite cu vizionarea n e"ces a programelor TE sau n familiile nstrite, cu
1ocurile pe calculator.
+dat cu consolidarea deprinderilor de citit, n programul zilnic al copiilor de clasa a l-a i a E-a pot aprea i lecturile
preferate. %ar i acestea sunt n concuren cu televizorul i calculatorul, ele au totui un loc rezervat la elevii buni i foarte buni. Tot
ctre clasa a lll-a i a E-a mai ales la copiii din mediul rural pot aprea i unele activiti casnice prin care acetia i a1ut prinii i
astfel s fie n situaia de K a nva fcnd 3, cum spune =. %e(N, prin care se nnegrete e"periena de via de la aceast vrst i
totodat, alimenteaz atitudinile i abilitile ocupaionale de mai trziu. %in acest punct de vedere e"periena copiilor de la orae
este mai srac.
ar partea cea mai important- a programului zilnic al copilului care a devenit
&colar este cea petrecut- *n clas-. :a este esen,ial- pentru dezvoltarea general- a
copilului. e aceea &i familiei &i personalului didactic6 i se cere o aten,ie special-
pentru a preveni &i a *nl-tura disfunc,ionalit-,ile care pot apare la aceast- v%rst- &i
care ar putea genera atitudini negative fa,- de &coal- &i ar compromite *ntr"o
anumit- m-sur- efectele formative ale acestora.
4hiar prima *nt%lnire cu &coala poate l-sa urme pl-cute sau nepl-cute care s-
influen,eze latent st-rile copilului c%nd se afl- *n acest spa,iu. Sunt diferen,e
sensibile *ntre gr-dini,a urmat- anterior &i acest nou spa,iu *n care copilul se afl-. O
cercetare f-cut- cu copiii pre&colari mari a ar-tat c- ace&tia au de)a o reprezentare
general- a unei clase *n care b-ncile sunt a&ezate unele dup- altele6 catedra la
distan,- semnificativ- fa,- de acestea6 tabla troneaz- pe peretele din fa,- etc. Jimic
din c-ldura &i *nc%ntarea generat- de *nc-perile gr-dini,elor. up- unii autori @ R.
Rincent6 10#26 p. !1 3 contactul cu institu,ia &colar- echivaleaz- cu un fel de
O *n,-rcare afectiv- 86 iar dup- al,ii cu O un al doilea &oc dup- cel al na&terii 8 @ +.
ebesse6 10#16 p. 20 3. Prin urmare adaptarea la acest nou mediu *nseamn-2
a. =ntegrarea *n programul &colar &i *n activit-,ile sale specifice;
b. Realizarea unei rela,ii noi cu *nv-,-toarea care este o altfel de persoan- dec%t
educatoarea;
c. Stabilirea unor rela,ii cu cei care *i devin colegi &i cu care se va confrunta
mereu6 &i se va compara mai ales6 dup- criteriul calit-,ii presta,iei &colare.
9-r- a intra *n detalii s- relev-m care sunt problemele care apar *n leg-tur- cu toate
aceste planuri ale adapt-rii la &coal-6 mai ales la cei de clasa a l"a.
3.3 daptarea la progresul i tipurile de activiti colare
=n ceea ce prive&te adaptarea la programul &colar &i la tipurile de activit-,i
&colare6 pot ap-rea o serie de deosebiri *ntre copii. Pentru cei care au frecventat
gr-dini,a adaptarea se realizeaz- mai u&or6 pentru c- mai ales la grupa mare &i la
anul preg-titor ei au fost preg-ti,i special pentru acest moment. ar mai sunt *nc-
mul,i copii care6 de cele mai multe ori6 din motive financiare6 nu merg la gr-dini,-.
4%nd vin pentru prima dat la &coal- pot manifesta team mai mult sau mai puin crescut fa de faptul c trebuie s
rmn aici, singuri, fr nimeni din cei de acas, 'i refuz uneori s se desprind de mna celor care i-au adus, au o crispare
caracteristic care e"prim starea de nelinite i tensiunea pe care o triesc. 6unt n pragul unei crize de plns. Ma de acetia,
att conduita printelui ct i a nvtoarei, trebuie s fie cea de securizare afectiv a copilului i c'iar de tolerare a unei cerine
care ar putea prea absurd. #ste ilustrativ, din acest punct de vedere, cazul unei fete care refuza s stea n clas dac nu i se
permitea s se ridice din cnd n cnd s se uite pe fereastr i s o vad pe bunica sa pe banca din curtea colii. Tolerana
nvtoarei fa de aceast conduit ciudat, a asigurat linitea i capacitatea de concentrare a elevei care a i avut rezultate
colare foarte bune i apoi succese n urmtorii ani i mai departe, dincolo de coal.
Pot exista de asemenea dificulti i n legtur cu respectarea ca atare a programului zilnic despre care copii s
tie c trebuie s-l desfoare rTmod obligatoriu. Mai ales cei care nu au fost la grdini i nu s-au obinuit cu mersul zilnic la
activiti, pot avea comportamente ciudate. *ot, de e"emplu, refuza s mearg ntr- o zi la coal spunnd 3 !a vreau eu 3.
@bdarea prinilor n a-i e"plica acestuia normele regulamentului colar, i a1utorul pe care-l poate da nvtoarea n a-l face pe
cel n cauz s-i sc'imbe atitudinea, sunt condiii obligatorii pentru integrarea fr tensionri i dificulti n regimul colii. %ac
familia interpreteaz acest refuz al copilului ca pe un semn c va avea probleme cu el i insist s mearg la coal fr s-i
e"plice cu calm sensul acestei cerine, copilul se va simi frustrat de libertate i va fi tentat mereu s o recucereasc prin evitarea
colii.
+ai ales *nv-,-toarele &tiu foarte bine c- o mare dificultate este respectarea de ctre
micii lor elevi a normelor de desfurare a leciilor colare, referitoare la pstrarea ordinii i disciplinei, a ndeplinirii sarcinilor
propuse, a pstrrii ateniei pe toat durata leciei, a mobilizrii efortului corespunztor pentru susinerea i desfurarea actelor de
nvare. #ste nevoie de mult tact pedagogie fa de nclcarea din netiin sau din neputin a acestei cerine.
O observa,ie prea aspr- a *nv-,-toarei6 *n primele zile c%nd *nc- nu s"au ,esut
acele rela,ii de *ncredere reciproc-6 poate fi o ran- moral- de durat- la copii
sensibili sau la cei fa,- de care familiile au exigen,e foarte mari. Pot apare u&or *n
aceste situa,ii fobii fa,- de &coal-6 spaime care pot a)unge co&maruri6 intimid-ri
nedorite etc.
5daptarea esen,ial- la activit-,ile &colare cerut- &colarului din prima clas-
const-6 mai ales6 *n mobilizarea proceselor &i *nsu&irile psihice cerute de aceast-
nou- form- de activitate. :ste vorba de men,inerea voluntar a aten,iei6 de calitatea
percep,iilor6 de efortul de memorare al g%ndirii6 de regla) voluntar sus,inut pentru
dep-&irea obstacolelor6 pentru finalizarea activit-,ilor etc. ar toate acestea se ating
treptat6 cu r-bdare &i tact6 *ns- odat- ob,inute devin cele mai importante condi,ii ale
randamentului &colar crescut.
3./ ;oile relaii cu #nvtoarea
Sunt c%teva aspecte caracteristice mai ales &colarului de clasa a l"a privind relaia cu
nvtoareai. nainte de a ncepe coala, n general, precolarii mari, i formeaz o imagine anticipat despre persoana care i-ar
putea fi nvtor, pornind de la figura i personalitatea educatoarei )Oinea 4reu, ,- p.0. %ac vor fi concordane ntre aceast
imagine i calitile nvtoarei adaptarea la noua relaie va fi uurat. %ac vor fi diferene, mai ales, de vrst, vor apare la unii
copii reacia iniial de refuz de a merge la o nvtoare mai n vrst dac au avut o educatoare mai tnr. #ste necesar din nou
s se manifeste nelegere fa de aceste comportamente i s fie a1utat copilul s depeasc nemulumirile sale, mai ales, cnd
acesta va constata calitile umane ale acestui nou adult semnificativ cu care trebuie s lucreze.
ar6 *n genere6 spre deosebire de educatoare6 *nv-,-toarea6 f-r- a fi distant- afectiv6
*mbin- *ntr"o manier- nou- dragostea cu existen,a &i le manifest- pe c%t posibil6 *n
mod egal fa,- de copii. :a formuleaz- mai *nt%i clar &i exigent cerin,e6 pretinde
*ndeplinirea lor &i apoi *n func,ie de rezultat *&i va ar-ta mul,umirea sau
nemul,umirea6 va confirma6 accepta6 valoriza sau va aten,iona6 do)eni6 pedepsi. :a
urm-re&te *n mod constant s-6 asigure *nsu&irea cuno&tin,elor6 s- formeze
deprinderi &i capacit-,i &i"&i amplific- rolurile de *ndrumare6 verificare6 control6
evaluare. *n primul an de &coal- copiii o percep ca fiind centrul grupului lor &i cea
care trebuie s- &tie ce se face &i cum se face6 a&a c- to,i *i comunic- totul. Anul din
ei *l poate reclama pe cel-lalt c- nu a f-cut ceva ce i s"a cerut sau a f-cut6 dar nu
cum trebuie &i to,i ceilal,i percep ca fiind foarte firesc6 acest act pe care copii mai
mari *l numesc p%r-. ar *ncep%nd cu clasa a ll"a aceea&i elevi vor fi un grup cu
capacitate de auto"organizare &i autoconducere cu schimburi ma)ore de informa,ii
&i servicii6 iar *nv-,-toarei i se va comunica selectiv numai ce este important pentru
bunul mers al lucrurilor.
ac- dup- . ani cineva va continua s- Op%rasc-86 va fi sanc,ionat de grup6
m-car printr"o porecl-. :l *nsu&i face dovada6 prin acest gest6 c- nu este *nc- matur
socio"afectiv pentru rela,iile cu al,ii @ P. Osterrieth6 10#!6 p. 110 3.
Spre sf%r&itul acestui ciclu &colar6 grupurile clasei *&i vor *nt-ri autonomia f-r- ca
rela,iile cu *nv-,-toarea s- se diminueze. 5cestea vor dob%ndi o alt- consisten,- &i
semnifica,ie; *nv-,-toarea va apare *n rolul celui mai mare bun evaluator a ceea ce
reu&esc ei &i astfel mul,umirea ei va iradia la nivelul *ntregului grup. Prezenta ei n
mereu clas este un factor general de securizare afectiv fa de ceea ce grupul i propune s fac, fa,- de
ini,iativele care sunt ntotdeauna nsoite de bucurii i surprize6 dar i de1eama latent de necunoscut. !lturi de ea,
elevii pot tri mari satisfacii i pot s-i satisfac nevoile afective, de orientare, de confirmare a alegerilor fcute, a soluiilor gsite
etc. Toi elevii unei clase se pot bucura de interesul i atenia nvtoarei fa de ei i problemele lor. 4ercet-rile au artat c
dac coala nu d atenie fiecrui elev, atunci acesta i pierde interesul pentru studiu ) !usubel, @obinson, ,-7, p. $.- 0.
4alitatea6 cu totul deosebit-6 a rela,iilor cu *nv-,-toarea se demonstreaz- prin
faptul c rmne n amintirea tuturor elevilor si, iar cu o parte dintre ei legturile se menineau i dincolo de nc'eierea claselor
primare. %e aceea se poate spune c pregtirea psi'ologic- a nv-,-toarei care s o a1ute stabileasc astfel de relaii
cu elevii1rece naintea celei didactice pentru c- ea trebuie s ndeplineasc la acest nivel roluri formative cu totul
deosebite i toarte importante pentru toat viaa colar a elevilor ei.
3.< ,ntrarea #n coal schimb i relaiile cu cov$rsnicii
4ercet-rile din ultimele decenii au dezv-luit rolul formativ deosebit al rela,iilor
cu cov%rsnicii pentru dezvoltarea psihic- a individului. Oric%t de constante6 bogate
&i optime ar fi rela,iile copilului cu adultul6 ele nu vor putea satisface toate nevoile
de dezvoltare ale acestuia. =nterac,iunile cu cei de aceea&i v%rst- au importan,- *n
toate stadiile dar semnifica,ia lor este &i mai crescut- *ncep%nd cu &colaritatea mic-.
=ntegrarea copiilor *ntr"o anume clas- se face dup- criterii de v%rst- &i
particularit-,i psihice asem-n-toare &i acestea permit func,ionarea grupului &i
exercitarea rolurilor sale cu afecte formative crescute. 4'iar i n cazul copiilor care au frecventat
grdinia i care au avut relaii cu cei de aceeai vrst cu ei, intrarea n coal reprezint o evoluie nou a acestor rela,ii. !.
Mucc'ielli nclin c'iar s spun c coala primara este K universul primei socializri 3 ) apud. @. Eincent, ,-.?, p. /80 .
5bia odat- cu intrarea *n &coal- copilul descoper- c)i adev-rat grupul. (a ! ani
dezvoltarea mintal- &i experien,a personal- a interac,iunile cu altul sunt suficiente
ca &colarul s- fie atent la cei din )ur &i s- se integreze cu adev-rat *n grup. Pentru
prima dat- ei sunt atra&i6 sub conducerea *nv-,-toarei6 s- colaboreze *ntr"o
activitate important- care *i anga)eaz-6 s- ob,in- ceva semnificativ &i de durat-6 s-"
&i m-soare for,ele cu ceilal,i &i s- dob%ndeasc- un loc *ntre ei. e la an la an6
grupul se maturizeaz- &i"&i stabile&te norme ce trebuiesc respectate de to,i &i chiar
exercita presiuni fa,- de membrii s-i pentru a le *ndeplini &i a"&i atinge scopurile &i
realiza programele. >rupul are o adev-rat- istorie marcat- de evenimente diferite6
de *nf-ptuiri6 dar &i de nereu&ite6 de organiz-ri &i reorganiz-ri6 de cucerire a
propriei individualit-,i prin rela,ie cu altele6 etc. Se consider- c- pentu evolu,ia
grupului6 chiar &i certurile dintre membrii s-i au importan,- &i exprim- evolu,ia
sociabilit-,ii celor care *l compun. 4opilul cu o bun- evolu,ie psihic- se integreaz-
la timp &i u&or grupului. 4el cu tr-s-turi patologice are dificult-,i de integrare
*nt%rzie s- adere la grup6 r-m%ne izolat6 *nsingurat6 tensionat6 nemul,umit6.etc.
4opilul care r-m%ne indiferent la opiniile cov%rsnicilor &i nu r-spunde la chem-rile
lor6 trebuie s- intre *n aten,ia at%t a *nv-,-torilor c%t &i a speciali&tilor *n consiliere
&colar- @ 5nsubel6 Robinson6 10.1 p. $.1 3.
/o,i cei integrai evolueaz odat cu grupul i dobndesc contiina, apartenenei la grup, a locului ocupat printre ceilali.
*ncep%nd cu vrsta de - ani relaiile cu grupul ncep s influeneze c'iar calitatea nvrii colare.
+-sura adapt-rii copilului la grup este dat- &i de6 spune P. Osterrieth @ 10#!6 p.
11! 3 faptul c- acesta poate s- renun,e la contactul permanent cu adultul6 acesta
devenind mai pu,in necesar pentru *nt-rirea sentimentului lui de siguran,-.
>rupul este un izvor de e"perien social pentru copil. *rintre cei1ie aceeai vrst el nva s-i cucereasc un loc
prin fore proprii6 s- se fac neles, s prevad ateptrile altora, s-i acorde aciunile cu cele desfurate n comun, s
coparticipe la stabilirea de norme i la controlul ndeplinirii lor, s se afirme, s se compare, -i msoare puterile i s se
cunoasc mai bine, s devin mai puin egocentric etc.
Bcoala ca instituie de ansamblu moduleaz atitudinile i modul de a se manifesta a elevilor c'iar pe faptul de a fi una
rural, sau urban, central sau periferic, mare sau mic, renumit sau puin cunoscut, cu profesori de elit sau cu condiii
materiale deosebite etc. ) M. %ebesse, ,-.8, p. ?-. 0.
/oate felurile de influen,e care vin din partea colii au anse de a dezvolta ct mi mult capacitile
Pasiffce ie copilului dac se complementeaz i-cu-pcestaia educaio'aT a familiei. Mai ales n primii ani de coal;
dup concentrarea i efortul din clas copilul are -nevoie de familia sa, de ngri1ire, ncura1are, acceptare i susinere
afectiv- pentru tot ce face pentru a *nva, ntors acas, el trebuie s- simt- interesul p-rin,ilor fa de
ceea ce a f-cut /Q=coTQpentru ca s creasc i n oc'ii lui, importana acestei activiti s vad c este preuit pentru
efortul iIreuite)e lui..
ialogul pe tema 7 ce ai f-cut la coal H trebuie s fie firesc, zilnic i s apar ca prile1 de stimulare, ncura1are
pentru ce este pozitiv, atenionare i prevenire pentru ce nu poate fi acceptat dar *nsoite din partea prinilor de
*nelegerea i dorina de a"l a)uta. #ste i mai bine dac colarul simte el nsur'evdia acestui dialog i-l poart cu sinceritate
i cu ncrederea n prini i n dragostea lor necondiionat manifestat n toate mpre1urrile i n cele bune i n cele rele i
nsoit mereu de disponibilitatea acestora de a-i veni mereu n spri1in.
e asemenea6 toate aceste variate influen,e pot stimula &i sus,ine dezvoltarea
psihic- mai u&or la &colaritatea mic- pentru c- *n acest stadiu copilul este *nc-
foarte receptiv la cerinele adultului, se 1a condus de acesta, este dispus s-l urmeze, s-l satisfac prin
felul n care se manifest, toate ateptrile.
/. C$teva aspecte ale dezvoltrii fizice #ntre 710 ani
9iind *nc- un stadiu al copil-riei6 sc'imb-rile fizice continu s fie importante &i
multiple de&i se petrec *n ritm variat de-a lungul acestui interval de vrst.
/abelul de mai )os @ dup- A. Bchiopu6 :. Raz-. 100'6 p. 1!1 3 se refer- la dou-
aspecte importante ale dezvolt-rii fizice &i anume la cre&terea *n *n-l,ime &i
greutate2
R%rst
a
H-ie,i 9ete
>reutate
@\g3
/alie
@cm3
>reutate
@\g3
/alie
@cm3
!
21.2 113 10.1 111
#
22 11. 21.1 11!
.
2!.# 12. 2'.! 12!
0
20 132 2..0 131
:xamin%nd tabelul6 constat-m c-6 *ntre ! &i # ani6 ritmul cre&terii este ceva mai
ncetinit mai ales, n ceea ce privete greutatea. n mare m-sur- acest aspect poate fi e"plicat prin efortul
de adaptare al copilului la noul rnediu. 4el mai mare ritm de cre&tere este *ntre # &i . ani cu cte 11
cm n nlime i $ >g *n greutate. Ra sf%r&itul stadiului. =n-l,imea medie este la biei de 132 cm, iar
fete ,B, cm i greutatea de ?- >g la biei i ?7,-, la fete cu o tendin ca fetele s aib un uor avans al dezvoltrii fizice care se va
e"prima mai bine n urmtorul stadiu. Sunt de asemenea &i c%teva particulariti caracteristice acestui stadiu, privind
sistemul osos, muscular, neuro-'ormonal i cel nervos, m ceea ce privete sistemul osos e continu procesul de osificare
care devine mai consistent ruirmtoarele zone5
(a nivelul coloanei vertebrale s-a atins de1a n stadiile anterioare, o anumit stabilitate a curburilor cervicale
i toracice, dar a rmas fragil nc cea lombar. %e aceea n condiiile unei proaste poziii la scris sau n cazul purtrii unor
g'iozdane prea grele apar riscuri de deformare.
" *n zona bazinului osific-rile &i mai semnificative mai ales pentru fete.

" din zona toracic- si claviculei osificrile dau o mai mare
rezisten,- sistemului *ntreg.
" la nivelul m%inilor cele mai importante sunt mai ales dintre - i ,,, la carpiene i falange.
ntrarea in scoala este usor precedat sau concomitent cu sc'imbarea danturii provizorii. %ei sunt avertizai, copii triesc
tensionai aceste momente pentru c ele sunt nsoite de durere, dificultate n alimentare i de vorbire.
- de asemenea ntre 7 i - ani se ntresc articulaiile acestea contribuie la creterea rezistenei generale a sistemului osos.
Sistemul muscular prezint, la rndul su, cteva sc'imbri i anume creterea general a masei musculare i a
consistenei fibrelor dar se modific mai ales capacitatea de reglare a micrilor. Musculatura fin a minilor atinge o mare finee n
ceea ce privete declanarea i coordonarea tonusului i modularea lui n raport cu e"igenele privind formarea deprinderilor
grafice. + anumit pregtire pentru scris se realizeaz nc din precolaritate, dar la / - . ani se atinge acea maturizare funcional
care satisface aceste e"igene.
intre modific-rile organice care se produc *n acest stadiu cele mai importante
sunt la nivelul sistemului nervos central2
la # ani masa cerebral- este de 1211 gr. in punct de vedere histologic6 creierul
copilului se apropie foarte mult de cel al adultului.
" (obii frontali a)ung s- reprezinte 2#^ din totalul substan,ei cerebrale &i sunt
antrena,i *n achizi,iile acestui studiu. +ai ales zonele verbo"motoare sunt puternic
activate.
5nsamblul schimb-rilor organice la care ne"am referit pot genera &i unele
perioade mai vulnerabile. *ntre ! &i # ani6 &colarul mic pare mai pu,in robust ca la '
ani6 obose&te u&or6 are unele indispozi,ii organice *i scade rezisten,a general- a
organismului &i pot apare semnele urm-torului stadiu. >esell spune c- acum
individul nu mai este nici copilul care a fost &i nici adolescentul care va fi @P.
Osterrieth6 10#' p. 13'3. 4u privire la felul cum apare copilul la 11 ani P.
Osterrieth spune2 ; R%rsta de 11 ani6 cu echilibrul6 cu buna sa adaptare6 cu calma6
dar cu *nsufle,it- sa siguran,-6 cu ,inuta lipsit- de *ncordare constituie pe drept
cuv%nt apogeul copil-riei6 momentul de deplin- *nflorire &i deplin- integrare6
caracteristicile copilului mare.8 @ P. Osterrieth6 10#' p. 13. 3.
/ransform-rile organice la care ne"am referit &i cu deosebire cele ale sistemului
nervos6 *n interac,iune cu influen,ele mediului &colar &i ale *nv-,-rii sistematice vor
produce schimburi *n toate planurile vie,ii psihice a copilului6 adic- *n cogni,ie6
afectivitate &i motiva,ie6 voin,- &i personalitate.
<.1 Specificul ateniei colarului mic
=nainte de a ne ocupa de dezvoltarea cognitiv- 6 ne vom opri asupra aten,iei ca o
condi,ie necesar- *n desf-&urarea optim- a tuturor proceselor informa,ionale.
=n leg-tur- cu evolu,ia aten,iei pe durata acestui stadiu6 trebuie s- facem dou-
observa,ii de baz-2
a3 &coala solicit permanent i sistematic capacitile de atenie ale copilului i prin aceasta le i dezvolt;
b0 n acest stadiu trebuie c'iar dobndite sau amplificate cteva caliti ale ateniei, absolut necesare pentru desfurarea
activitilor copilului de acum, ct i din urm-toarele trepte colare.
5stfel6 *n ceea ce prive&te rela,ia dintre aten,ia involuntar- &i)2ea voluntar-6 se
constat- c-6 dac- la intrarea *n &coal- prima tinde s- domine6 pe m-sura parcurgerii
urm-toarelor clase cea voluntar este mai frecvent prezent i din ce n ce mai eficient. Toate activitile instructiv
educative consolideaz i amplific mecanismele de regla1 voluntar n apariia i meninerea ateniei i n modularea ei n
concordan cu cerinele puse n faa copilului.
(a fel dac-6 la cei de clasa = " a domin atenia extern, pe msur ce activitile se complica i gndirea i
memoria sunt mai amplu antrenate, se manifest frecvent atenia intern, cea centrat pe desfurri mintale mai mult sau mai
puin comple". #vident este i creterea stabilitii ateniei. %ac la nceputul colii, copiii reuesc s-i menin atenia circa ?C de
minute sub influena anilor de coal, se a1unge relativ repede la $C-C8 de minute. !ceast calitate a ateniei , susine i nvarea
independent de dup orele de coal sau alte activiti din timpul liber al copilului.
+ alt nsuire important a ateniei, care se modific pe parcursul nvmntului primar, este volumul acesteia. Ra clasa -
a, el este de ?-B elemente care pot fi, deci, recepionate simultan i n timp foarte scurt. !poi crete ctre $-C elemente i copilul
este capabil s citeasc un cuvnt i s cuprind n cmpul su vizual i pe cel care urmeaz, uurndu-i astfel nelegerea ideii
cuprins ntr-o fraz i n final ntregul te"t.
1istributivitatea progreseaz i-i permite copilului s recepioneze n bune condiii ceea ce i e"plic nvtoarea i
ceea ce-i arat. nva, ns n sarcini mai comple"e, cum sunt cele de dictare, trebuie s se in seama de dificultile pe care le
ntmpin elevii n trecerea cu uurin de la ceea ce aud la e"primarea grafic. Trebuie s se asigure decala1ul necesar ntre
aceste dou momente, mai ales la clasele mici.
e&i capacitatea de concentrare a aten,iei este *n evident progres6 de"a lungul
stadiului se pot constata *nc- insuficien,e *n manifestarea ei6 *n sarcinile dificile sau
*n situa,ii *n care apare oboseala. +ai ales la clasa a = " a trebuie ac,ionat cu
r-bdare &i tact *n antrenarea corespunz-toare a aten,iei6 *n func,ie de tipul de sarcini
pentru a asigura, pe de o parte, succes n realizarea lor l, pe de alt parte, a evita ca disfuncionalitile de scurt durat s creeze
nemulumire att copilului ct i nvtoarei. #ste vorba de faptul c la copil de clasa a - a atenia este foarte uor distrus, de cele
mai neateptate i mai nensemnate sc'imbri n ambian l n aceste condiii ei pot s nu recepioneze mesa1ele, s nu realizeze
ce se cere. *n i cderea unui creion sau nc'iderea prea brusc a unei ui poate sustrage copii de la ce au de fcut.
nvtoarele cu e"perien, cunosc aceste aspecte i au gri1 s controleze special dac evenimentul rospectiv a perturbat sau nu
activitatea, pentru a se evita erorile i lacunele n cunotine sau modurile de munc.
(a fel6 trebuie avut *n vedere c- mai ales cei din clasa = " a nu reu&esc s-"&i
modeleze gradul de concentrare a aten,iei *n func,ie de momentele activit-,ii &i
astfel pot s- fie neaten,i chiar &i *n secven,ele deosebit de importante pentru
realizarea con,inutului lec,iei &i6 de foarte multe ori6 atunci c%nd li se comunic-
temele pentru acas-. *nv-,-toarele cunosc acest lucru &i &tiu s- intervin- la
momentul potrivit cu aten,ion-ri speciale de tipul 7 acum trebuie s- fi,i foarte
aten,i 8 sau s- le cear- mai multor elevi6 mai ales celor cu probleme6 s- repete ce
vor avea de lucru acas-.
O sarcin special la clasele mici este de a descoperi elevii care au dificulti speciale de atenie5 a0 neatenia activ, care
se poate uor constata, pentru c se e"prim n neastmprul elevului, agitaie inutil, mprtiere n ceea ce face, instabilitatea n
desfurarea propriei activiti i deran1area celorlali; b0 forma pasiv, este mai greu de relevat pentru ca respectivul elev este
linistit, poate da impresia c urmrete ce se petrece n clas , pare s lucreze ce s-a cerut, dar n realitate, s se afle cu mintea n
alte locuri. Sn faa acestor fenomene sunt dou sarcini ma1ore5 s se depisteze cauza neateniei ca s se disting cea care provine
din tulburri organice i va necesita tratamentul corespunztor i cea care are cauze educaionale, cum ar fi insuficienta pregtire a
elevului pentru coal i astfel el nu face distincia ntre cerinele de acum i cele care au fost la grdini, nu este capabil de un
anume efort, nu-i d seama de noul lui statut i de rolurile pe care le are de ndeplinit.
5c,iunile educative vor fi orientate spre *nl-turarea cauzelor &i spre tratarea
individual- a acestor elevi, n sensul spri1inirii speciale a lor pentru a-i dezvolta mecanismele ateniei voluntare i calitile la
care ne-am referit.
Tem: propune'i c$teva modaliti de ameliorare a ateniei copiilor puin
motivai pentru scoala.
5sigurarea dezvolt-rii corespunz-toare a aten,iei *n acest stadiu6 este o
contribu,ie ma)or- a ciclului primar la preg-tirea pentru *ndelungatul proces de
*nv-,are din urm-toarele stadii.
<.3. 1ezvoltarea percepiilor i a capacitilor de observare
&olicitrile colare sistematice i de durat antrenea principalele modaliti
senoriale i anume: vul , auul, tactil- c!inesteic. 2stfel, n ceea ce privete vul,
sensibilitatea $eneral crete cu ./ 7fa de stadiul anterior, iar capacitile de difereniere a stimulilor ou "# $, %unt astfel
asigurate condiii funcionale pentru percepii mal clare, mal complete , mai precise decat la precolar, &rete de
asemenea cmpul izual, mai ales cel periferic, ceea ce a aea o mare 'mportan pentru citit, n sensul ca se poate
percepe clar cuntul ce este citit, dar se recepioneaz i cel ce a urma i se asigura, aa cum am zut, o condiie a
nelegerii( )obilitatea ocular crete, la rndul su, permind e!plorarea din ce n ce mai rapida a obiectelor sau a
te!telor scrise. Se consolideaz sc*emele perceptie + )( ,late, -./., p --- ), care vor permite identificarea rapid a
obiectelor sau a literelor l cuvintelor in citire, culorile sunt mai bine difereniate l erbalizate i la fel si formele(
Tema: 1aca lucrai la clasa -a, artai care sunt dificultile de difereniere a literelor de ctre elevi.
=n ceea ce prive&te auzul6 cel fonematic este cel mai mult solicitat &i dezvoltat *n
leg-tur- cu insu&irea cititului si scrisului. Se formeaz- capacit-,i de discriminare
mult mai bine dec%t *n stadiul anterior &i se perfecfiorieazli func,ia auzului de a
regla actul citirii. 5uzul muzical progreseaz- la r%ndul lui &i regleaz- mai bine
func,ionarea ap-ratului fonator *n actul de a c%nta. Bcolarii percep o gam- mai
larg- de sunete muzicale dec%t *n stadiul anterior &i reu&esc s- intoneze sunete cu
*n-l,imi mai variate.
Sensibilitatea &i percep,iile tactile continu- s- aib- un rol *nsemnat *n
cunoa&terea obiectelor &i copiii sunt *nc- tenta,i ca tot ce v-d s- fie &i atins6 sau
manipulat6 iar sub influen,a &colii6 aceste explor-ri perceptive devin mai organizate
&i mai sistematice. :le vor fi implicate *n activit-,i artizanale dar &i *n intuirea unor
obiecte *n vederea *nsu&irii cuno&tin,elor despre natur-. 5cum cresc &i capacit-,ile
de a verbaliza toate informa,iile care suntob,inute pe aceast- cale. /actilitatea este
implicat- *ntr" un mod specific &i"n actul scrierii.
ac- se au *n vedere capacit-,ile perceptive ale &colarului mic6 *n ansamblu6 se
pot sopet face anumite constat-ri2
" sub influen,a &colii6 cre&te caracterul inten,ionat &i voluntar al activit-,ii
perceptive;
" cre&te viteza de explorare a lucrurilor6 se stabilizeaz- schemele perceptive &i
percep,ia serve&te mai bine activit-,ile de *nv-,are sau pe cele lucrative;
" con,inuturile de *nv-,are &colar- &i sarcinile ce sunt *ndeplinite de copii6 *i pun
*n contact cu mult mai multe aspecte ale realului &i *mbog-,esc semnificativ
experien,a perceptiv- a copiilor;
" includerea constant- &i sistematic- a percep,iei *n activit-,i de *nv-,are
schimb- raporturile sale cu g%ndirea &i *i spore&te eficien,a. 4ercepia este acum
subordonat g$ndirii &i suport- influen,ele acesteia6 ceea ce este o diferen,-
remarcabil- fa,- de stadiul anterior &i o condi,ie important- a eficien,ei cunoa&terii2
5ctivit-,ile observative ale &colarului mic beneficiaz- de noua rela,ie cu
g%ndirea &i de influen,ele sistematice &i de durat- ale *nv-,-rii. 4opiii sunt mult mai
activi &i dispun de multe cuno&tin,e care le asigur- mai rapide identific-ri &i
interpret-ri ale celor percepute. ar6 activit-,ile de observare incluse *n rezolvarea
sarcinilor de *nv-,are &colar- trebuie organizate i conduse de ctre #nvtoare, ca
s poat avea eficiena cerut. !cest fapt va avea efecte foarte importante pentru dezvoltarea general a capacitilor observative
necesare nvrii din urmtoarele trepte colare.
$.3 5specte mai importante privind dezvoltarea reprezent-rilor la &colarii mici
!rimul aspect ce poate fi constatat "n le#tur cu dezvoltarea
reprezentrilor$ este creterea olumului si varietii acestora sub influen procesului de nsuire a unor
cunotine elementare de mfemtic tiinele naturii, istorie, geografie, etc. !nsuirea scris cititului, dezvolt o categorie
speciala de reprezentri, cele fonetice i cele grafice, care vor fi o condiie a perfecionrii scris"cititului.
Tem: Scriei pe tabl un cuvnt mai lun$ dar omitei o liter i acoperii cu o coala de !rtie. Descoperii pentru un timp i cerei copiilor s-l citeasc.
8otai i comentai reaciile lor.
4opilul care are de)a reprezentarea unui cuv%nt scris66 este a)utat s- rezolve mai
bine sarcinile scrierii dup- dictare6 f-r- s- fie nevoie s- se opreasc- prea mult
asupra analizei grafemelor sale. Se stabilizeaz- &i devin operative reprezentrile geometrice
cele mai simple, accesibile colarilor mici i se formeaz i cele topografice care sunt consolidate c'iar prin e"erciii speciale.
Sub influen,a dezvolt-rii cognitive generale &i mai ales a celei a g%ndirii6
&colarii mici pot avea nu numai imagini reproductive statice, ci i cinetice i de transformare. %ac au perceput c'iar numai /
dat micarea unui corp, ei pot s reconstituie poziiile intermediare pe care acesta le are pn la nc'eierea procesului deplasrii
lui. Ra fel pot s-i reprezinte momentele intermediare ale modificrii formelor sau a funcionrii unor instalaii simple etc. ncep s
se realizeze cu uurin i imaginile anticipative care vor fi cu precdere implicate n desfurarea imaginaiei sau n nelegerea
unor relaii mai comple"e atunci cnd i nsuesc diferite cunotine.
=n stadiul &colarit-,ii mici6 reprezent-rile au o mare pondere *n activitatea
mintal- &i )oac- un rol foarte important *n procesul form-rii no,iunilor. Procesarea
informa,iilor la nivelul mecanismelor reprezent-rii este obligatorie *n acest stadiu.
9ormarea lor este un scop principal al multor lec,ii &colare de la fiecare disciplin-.
Sub influen,a &colii ele c%&tig- *n claritate6 coeren,-6 mobilitate &i chiar a)ung la un
anumit grad de generozitate &i spri)in- *nsu&irea autentic- a no,iunilor &i operarea
corect- cu acestea.
<.<. e zvoltarea limbajului ntre ! i "# ani
Pentru toate stadiile primului ciclu al dezvoltrii psi'ice umane analiza achiziiei limba1ului trebuie s aib n
vedere volumul vocabularului, particularitile vorbirii, ale scris - cititului i ale limba1ului intern ip rolurilor sale peciale. 4nd este
vorb de colaritatea mic trebuie s avem n vedere c toate aceste aspecte sunt influenate puternic de c'iar nsuirea scris -
cititului. !cestIproces este principalul aspect transformrilor privind limba1ul ntre # &i 11 ani.
=nv-,-m%ntul precolar, mai ales anul pregtitor, asigur premisele nsuirii cu succes a scris - cititului5 in coal sunt
parcurse apoi cele trei mari etape preabecedar, abecedar i postabecedar, fiecare cu sarcini caracteristice referitoare la
formarea acestor abiliti. Metodica scris - cititului trateaz n detaliu aceste aspecte. Goi ne vom opri numai la condiiile de ordin
psi'ologic ale dezvoltrii limba1ului scris, ns nainte de aceasta vom avea n vedere vorbirea colarului mic.
(a intrarea n coal, copilul care a avut condiii normale de dezvoltare, comunic foarte bine tot ce este legat de vrsta
i activitile sale. !uzul fonematic pentru limba matern este bine dezvoltat i percepiile auditive se desfoar operativ astfel c
cele comunicate sunt relaiv rapid recepionate i decodificate. Ra aceste disponibiliti ale auzului se asociaz memoria auditiv
cate conserv reprezentrile fonetice i semnificaiile i a1ut la recunoaterea rapid a cuvintelor.
eprinderile de vorbire sunt bine consolidate pentru comunicarea obi&nuit- &i
astfel debitul verbal este crescut &i mesa)ul are coeren,- &i expresivitate. Jivelul
g%ndirii &i *n,elegerii are contribu,ii semnificative *n decodificarea mesa)elor mai
complexe. Anele dificult-,i de recep,ionare pot s- apar- la copiii la care
comunicarea implic- *n,elegere bilingvism6 adic- *ntr"un fel comunic- la &coal- &i
*n altul acas-.
:ste cazul celor ce apar,in minorit-,ilor etnice mai restr%nse pentru care nu
exist- *nc- &coli cu predare *n limba matern-. *n cazul lor sunt c%teva sarcini
speciale pentru *nv-,-toare.
Tem: Dac avei astfel de cazuri! artai c$teva din dificultatile lor de intele$ere a celor comunicate #n clas.

#ste important s precizm c vorbirea colarilor mici se spri1in pe structuri verbale preluate prin imitaie de la adulii din
Jfamilie sau ac'iziionate n grdini i n care sunt implicate normele gramaticale ce controleaz flu"ul verbal. *ot fi prezente i
forme regionale, dialectele, ns mai departe, n coal se va cultiva limba literar.
=nv-,area scris " cititului va determina chiar o nou- calitate a vorbirii.
5ctul citirii antreneaz- la r%ndul s-u multe func,ii &i procese psihice. Se
elaboreaz- un adev-rat complex vizual " verbal " motor6 @ Psihologie6 educa,ie &i
dezvoltare6 10.36 p. #0 3. R-zul este una dintre cele mai importante componente.
:l asigur- discriminarea semnelor grafice &i recunoa&terea lor. Perfec,ionarea
mi&c-rilor ochilor permite percepere operativ- &i facilitarea *n,elegerii celor citite.
Sunt astfel momente de fixare care au cea mai mare pondere. Se produc &i mi&c-ri
de regresie &i de anticipare. Se constat- c-6 pe m-sur- ce se perfec,ioneaz- cititul6
anticiparea cu privire a semnelor ce urmeaz- este mai larg-6 cuprinde mai multe
litere sau cuvinte @ Psihologia6 educa,ia &i dezvoltarea6 10.36 p. #0 3. +ialaret care
a studiat *n detaliu aceste expresii anticipative constat- c- la copiii din clasa a li"a6
care citesc mai slab aceast- dep-&ire a cuv%ntului6 citit este de numai '.$ litere *n
timp ce la cei foarte buni este de 11 elemente. Se parcurge un adev-rat drum &i *n
leg-tur- cu structura mi&c-rilor oculare de trecere de la un r%nd la altul. (a *nceput6
a&a cum bine se &tie6 procesul este spri)init pe urm-rirea cu degetul a r%ndurilor.
5poi se fixeaz- criteriile de comutare a privirii &i totul merge rapid.
Se asigur- astfel citirea corect- &i se tinde tot mai mult s- se a)ung- la
cursivitate &i la expresivitate. 4itirea calitativ- este legat- de *n,elegerea textului
parcurs. in acest punct de vedere6 pot fi dup- A. Bchiopu6 :. Rerza @ 100'6 p.
1!0 3 cel pu,in patru situa,ii2 a. citesc u&or6 dar *n,eleg greu; b. citesc greu &i *n,eleg
greu; c. citesc u&or6 dar *n,eleg greu; d. citesc greu6 dar *n,eleg u&or. 9iecare dintre
situa,iile enumerate cer un a)utor diferen,iat din partea *nv-,-toarei.
Tem: rtai care ar fi a&utorul difereniat pe care #nvtoarea l'ar putea da
celor patru categorii de copii.
up- autori ca 5. (eroV " Housion &i R. (igeti @ apud. /. \ulCsar6 10.36 p. .1 3
condi,iile de baz- ale citirii sunt2 auzul fonematic6 capacitatea de analiz- &i sintez-
a sunetelor verbale6 discriminarea vizual- a formelor6 sinteza silabicii6 memoria
vizual- &i auditiv-. (a acestea se adaug- &i particularit-,i ale afectivit-,ii6
motiva,iei &i voin,ei.
Tem: "um credei c sunt implicate n citire afectivitatea si voina9
Scrierea presupune la r%ndul s-u6 antrenarea mai multor capacit-,i senzorial "
perceptive &i motrice6 dar &i alte procese mentale. =n perioada preabecedar- se
formeaz- abilitatea de scriere a elementelor grafice disparate. =n cea abecedar- se
dob%ndesc deprinderile de a scrie toate literele alfabetului &i de a le folosi *n
gra,ierea cuvintelor &i propozi,iilor.
ar ele se deosebesc *n cea postabecedar-6 c%nd se ating to,i parametri scrierii
conform modulelor6 se ob,ine o anumit- vitez-6 se *nsu&esc &i c%teva reguli
ortografice6 se satisfac sarcini din ce *n ce mai complexe cum ar fi2 copierea6
scrierea dup- dictare &i autodictare6 realizarea compozi,iilor libere sau cu teme
date6 folosirea unor forme mai simple de comunicare *n scris.
intre premisele neurofuncionale ale nsuirii scrisului reinemT stabilizarea laterabilitii funcionale a emisferelor
cerebrale, maturizarea sc'emei corporale, perfecionarea percepiilor spaiului n raport cu fiina proprie, discriminarea formelor n
spaii mici, d1stingerea caracteristicilor identice i a celor simetrice ) T. Tul>sar, ,-7B, p. 7, 0.
Prin cercet-rile sale din 10#2 P. Oleron @ apud. /. \ulCsar 610.36 p. .1 3
constat- c- performan,ele de discriminare specificate mai *n sus se ating c-tre '"!
ani.
G. de 5)uriaguerra &i colaboratorii s-i relev-6 tot *n 10#26 alte aspecte referitoare la
tonusul &i coordonarea corespunz-toare a mi&c-rilor degetelor6 a rela,iilor dintre
percepia vizual i motricitatea minii ) apud. T. Tul>sar, ,-7B, p. ?? 0. M. Uittling - Rauret n ,-//, vorbea de un fel de funcie
perceptiv - motorie care presupune orientarea n spaii mici, diferenieri fine ale formelor i mrimii laterale, realizarea adecvat,
succesiv i coerent a micrilor sub ndrumarea competent a nvtoarei. *rintre altele, nvtoarea arat modelul literei ce
urmeaz a fi nvat i e"ecut efectiv, pe tabl n faa clasei. 6e constat ns c nu este de a1uns. #a trebuie, ca n timp ce face
fiecare element al literei, s verbalizeze nu numai ce anume face, ci i de unde ncepe, ct continu, cum ataeaz o alt parte etc.
Gumai modelul nu este suficient ca s regleze micrile grafice ale copiilor, pentru c el are o funcie stimulativ global. 4a i
citirea, scrierea, implic nelegere i memorie verbal. %ac elevul nelege sensul cuvntului i-a propoziiei ce urmeaz a fi scris,
toate discriminrile se fac mai uor. Ra fel, rapida reactualizare din memorie a reprezentrilor grafice, uureaz copierea i scrierea
dup dictare.
5)uriaguerra &i al,ii care s"au ocupat sistematic de copiii care au dificult-,i de
scriere au relevat influen,a unor factori noncognitivi cum ar fi motivaia, voina, dezvoltarea
emoional i psi$osocial. !a, de e"emplu, se constat c acei copii care prezint instabiliti afective, nervozitate, timiditate,
an"ietate, obin rezultate mai slabe la scris. Ra fel stau lucrurile i cu cei care au dificulti de integrare n grupul clasei.
=n&u&irea citit scrisului6 dar &i asimilarea multor cuno&tin,e 6 conduc la o cre&tere
sensibil- a vocabularului. (a sf%r&itul stadiului6 vocabularul activ con,ine $111 _
$'11 de cuvinte *n cel activ circa 1'11 " 1!11. Prin urmare aproape se dubleaz-
fa,- de cea a pre&colarului. Semnifica,ia cuvintelor este mai *mbog-,it-6 mai
precis- &i copii pot descoperi mai u&or sensurile figurate ale unor expresii verbale.
4ompeten,a lingvistic- a &colarului mic este *n progres fa,- de stadiul anterior. (a
fel6 performanele e"primate n capacitafea de a dialoga, a povesti, a se e"prima *n scris. ialogul n clas este, n
genere, reglat prin modelele de exprimare oferite de nvtoare i se distinge prin completitudine i corectitudine, prin
implicarea dac este cazul, a expresiilor reverentioase. 4omunicarea inter - personal informal este uneori mai le1er
i poate avea i unele negli1ene sau s cuprind unele abateri gramaticale sau elemente de 1argon sau de dialect specific zonei.
=n ceea ce prive&te problemele pronun,iei6 ele se bucur- de aten,ia special- a
*nv-,-toarei &i cei mai mul,i elevi satisfac toate exigen,ele. 4ei ce mai au *nc-
dificult-,i de pronun,ie6 beneficiaz- de a)utorul logopezilor din centrele &colare.
Pot intra6 *ns-6 acum *n sarcina acestora &i problemele de scriere. :le trebuie
rezolvate c%t se poate mai deplin pentru a asigura condi,ii de adaptare &i integrare
&colar-6 *n urm-toarele stadii.
=n concluzie6 *n cursul ciclului primar, limba devine obiect de studiu, ea se nsuete contient i voluntar sub
conducerea competent a nvtoarei i contribuie la progresul tuturor capacitilor cognitive ale copilului.
< 8 4articularitile g$ndirii colarului mic
Schimbare fundamental care se petrece n planul gndirii odat cu intrarea n cea de-a treia copilrie, este dobndirea
caracterului operatoriu n funcionarea ei. =. .*iaget care a studiat sistematic stadiile inteligenei umane, consider c K ...perioada
dintre . - 7 ani i ,,- ,? ani este cea a desvririi operaiilor concrete...3 ) =. *iaget, &. n'elder, ,-./, p. 7, 0. !ceast subliniere
general trebuie completat cu identificarea ctorva caracteristici de baz manifestrii gndirii n acest stadiu care ne permit s
nelegem mai bine particularitile de adaptare ale copilului la sarcinile colare. 4ele mai importante sunt5 a0 %ndirea depete
datul perceptiv i i subordoneaz percepia. 6e &tie c-6 la pre&colari, percepia este cea care subordoneaz gndirea
intuitiv. %e aceea aceasta din urm este cel mai adesea un fel de constatare i rmne centrat pe strile de moment ale lucrurilor
i fenomenelor, este dependent de un punct de vedere, de poziia subiectului fa de elementele realitii. n aceste condiii
adaptarea copilului la ambian rmne doar de moment, variabil, fluctuant, uneori incoerent. Trecerea la gndirea operatorie
nseamn depirea acestor limite. @spunsurile copiilor la solicitri devin coerente, stabile, corespunztoare cu datele obiectivelor
sale i independente de implicarea eu-lui n situaii.
b3 Se realizeaz- o prim- descentrare cognitiv- de propria fiin,- &i
s
cle dorinele i nevoile
personale i se ine seama n mod sistematic de real. KDcoala l atrage pe copil n1umea inteligibilului, raionalului ) *. +sterriet',
,-./, p. ,?B 0 i el este acum capabil s urmeze acest drum. *. +sterriet' considera semnificativ pentru aceast caracteristic a
gndirii colarului mic e"istena unor raionamente; pe care el le-a numit circulare i n care se e"prim detaarea de sine i de fiina
uman i considerarea fenomenelor n specificitatea lor real. 9n copil de 7 ani spune5 K vntul mpinge norii, ns norii sunt aceia
care, deplasndu-se, fac vnt.3 ) *. +sterriet', p. ,?B 0
c7 Caracterul operatoriu al g%ndirii &colarului mic se exprim- *n faptul c- acum ea
numai este doar o simpl- desf-&urare de ac,iuni mintale coordonate. =n func,ie de
ceea ce percepe copilul sau de modul *n care ac,ioneaz- *n mod practic. 5c,iunile
reale care s"au interiorizat ,i au devenit ac,iuni mintale6 reprezentate *n6 stadiul
anterior se transform- acum *n opera,ii6 adic- au o schem- de desf-&urare care
numai este strict legat- de un

coninut informaional, ci se poate aplica pe noi i noi date. 4opilul poate aduna la
nceput numai bilue, 1etoane i ce mai pune nvtoarea n couleul lui, dar apoi numr orice. 4nd se petrece acest lucru atunci
s-au format operaiile de adunare a unitilor.
d0 + alta caracteristica a gandirii scolarului mic este faptul ca dobandeste reversibilitate. !ceasta, pentru ca au aparut operatiile si
acestea nu functioneaza niciodata singular, daca sunt cu adevarat specifice gandirii, ci formeaza grupuri. #le permit, mai intai,
desfasurarea lor intr-un sens, si apoi, in sens invers. n fapt, scolarul mic stapaneste cu adevarat adunarea atunci cand aceasta
formeaza o unitate cu scaderea si cand poate, cu usurinta, sa treaca de la una la alta, sa o verifice pe una prin cealalta. Ra fel,
copilul 1udeca o problema si emite una dupa alta 1udecati, dar acestea se integreaza intr-o viziune de ansamblu, in care, momentele
anterioare se coreleaza cu cele prezente si viitoare si se poate face usor drumul invers. :ste6 insa6 o reversibilitate
simpl-6 av%nd la baz- rela,ia *ntre opera,ia direct- &l inversa ei.
e3 ar opera,iile de care dispune g%ndirea &colarului mic sunt concrete. :le nu se pot
desf-&ura cu succes dec%t cu spri)in pe dalele concrete. +ai ales la *nceputul
stadiului. =nv-,-toarele &tiuca6 intr"o prim- etap-6 &colarii *nva,- folosind )etoane6
fi&e etc.6 apoi c%nd le propune s- stea cu m%inile la spate &i s- faca adunari &i sc-deri6
mul,i dintre ei6 calculeaz- folosind degetele &i in fine, vor reui s o fac fr nici un fel de
spri)in. ar a&a cum observ :lCind @ 10!#6 apud. R. (emer6 . Iultsch6 10.36 p.
2$' 3 &colarul mic g%nde&te asupra obiectelor &i rela,iilor fizice existente6 chiar
dac- ele lipsesc din c%mpul lui vizual. Ju pot g%ndi *ns- asupra unor no,iuni sau
rela,ii abstracte6 dec%t limitat &l numai *n situa,ii privilegiate. e aceea *n situa,ii
mai simple a1ung s- descopere aspectele esen,iale ale fenomenelor6 dar *n ni,ele mai
complexe reu&esc s- a)ung-6 la acestea mai t%rziu. >%ndesc6 astfel la conservarea
cantit-,ii la # " . ani6 dar cea a greut-,ii6 abia la 0 " 11 ani6 iar a volumului pe la 11
" 12 ani.
f3 =n acest studiu se *nregistreaz- ceea ce G. Piaget a numit nceputul
raionalitii g%ndirii. 5dic- &colarul mic nu se mai *ncrede *n simple afirma,ii6 ci
n rela,iile pe care le poate nur prinde. Poate s- porneZasc- de la anumite date &i s-
g-seasc- un nv.puns6 este deci un *nceput de deductibilitate. 4%nd i se cere sa fac-
ceva6 de cele mai multe ori spune2 O Stai s- m- g%ndesc ;. ar6 observ- :lCind6
de&i copilul *&i extinde schemele do g%ndire asupra a noi con,inuturi
informa,ionale6 nu poate gndi probabilul6 ipoteticul. &aionamentul dominant
este cel ) ,nductiv care sub influen,a &colii dob%nde&te rigoare intern-6 )udec-,ile
care *l alc-tuiesc sunt legate *n mod necesar.
g3 =n ceea ce prive&te entit-,ile cu care opereaz- g%ndirea &colarului mic6 acestea
sunt la intrarea *n &coal-6 aproape *n excluusivitate noiunile empirice. ar o parte dintre
acestea se vor fransforma n noiuni tiinifice sub influen,a procesului interactiv educatlv de &coal-.
ar &cestea au urm-toarele caracteristici distinctive2 sunt concrete6 adic- au *n mod
obligatoriu coresponden,i reali6 se ntemeiaz- pe sisteme de opera,ii6 f-r- de care ar
fi6 cum spune P. Osterrieth6 ni&te simple etichete6 alctuiesc un fel de re,ele conceptuale
limitate @+. Elate6 21116 pg. 2'1 3 &i nu sisteme func,ionale *ncheiate.
>rupurile de operaii i noiunile tiin,ifice st-p%nite le permit colarilor mici sesizarea greelilor n
g%ndire6 contradic,iiP *ntre dou- )udeci6 s disting mai ales diferen,a dintre real si
imaginar6 s- g%ndeasc rela,ii cauzale mal simple6 s- rezolve probleme &i s-"&i organizeze
materialul de *nv-,at.
'em( )ai elevilor dumneavoastr * fraze care sa includa contradicii i cerei+le s+si spun prerea i s
argumenteze.
<.2 Caracterizarea memoriei colarului mic
(a *nceputul stadiului6 micul &colar mai p-streaz- *nc) tr-s-turile memoriei din
stadiul anterior &i anume2 centrat- pi detaliu &i concret6 influen,at- de tr-irile
afective6 realizat- relativ fragmentar &i mai ales *n form- involuntar, p-strare inegal-
*n func,ie de gradul *n care a fost impresionat c%nd s"a f-cut *ntip-rirea6 predominare
recunoa&terii ca form de actualizare. Procesul continuu de maturizare heurofunc,ional- &i
antrenare constant- *n activitatea de *nv-,are sistematic- schimb- calitativ memoria
de"a lungul celor patru ani de &coal-. 4ele mai importante caracteristici ce se dob%ndesc treptat
sunt2
a7Crete caracterul activ al desf-&ur-rii procesului de *ntip-rire *n sensul c-
trebuind s- satisfac- anumite cerin,e ale scolii6 sursa principal- de *nv-,are va fi
lec,ia &i manualul din care se vor selecta acele con,inuturi care corespund sarcinilor
primite. +ai ales c-tre clasele a lll"a &i a =R"a6 elevii *ncep s-"si organizeze singuri
&i s-"&i sistematizeze materialul de *nv-,at. 5u parcurs un lung drum6 *mpreun- cu
*nv-,-toarea de scoatere al ideilor principale6 de alc-tuire a planului de idei dintr"o
lec,ie &i acum devin proceduri mnezice proprii. @ :l. Honchis6 21116 p...3.
b3 #"ist o mai strns legtur a memoriei cu gndirea i o pondere din ce n ce mai mare a memoriei logicer in
rezolvarea tuturor sarcinilor de nvare ) :l. Honchis6 21116 p..# 3. ar mai sunt unele
dificult-,i6 *n cazul unui text mai complex al manualului6 c%nd limitele dintre
sec,iunile care corespund unei idei sunt mai greu de stabilit. !lteori operaiile i aciunile cognitive pot s fie mai
fragile i n acest caz i procedeele mnezice sunt mai slab utilizate. !ceste corelaii ntre operaiile cognitive i cele mnezice a fost
constatat nc din ,-/C de ctre *. . Alncenco.
c3 Str%ns legat de caracteristica anterioar analizat este i dominarea progresiv a memoriei voluntare pe msur
cecopfiul nelege relaia dintre rezultatele sale n clas i efortul lui de a nvii, +dat cu amplificarea activitii de Snvare la clasele
n i a E-a, copiii dau dovad c dispun i de o metamemorie spontan, adic neleg n ce situaii se cere un anumit efort i i
modeleaz memorarea voluntar n raport cu specificul sarcinilor ) in cazul poeziei se memoreaz te"tul, la istorie se rein date
semnificative, dar restul trebuie memorat sub raportul ideilor nu al formei verbale etc. 0.
d3 =n &colaritatea mic- spre sf%r&itul studiului *ncep s- fie utilizate n mod contient criterii logice de
organizare a materialului de nvat iIaceast tendin se va amplifica. !stfel n nvarea unor cunotine din domeniul tiinelor
naturii se va forma treptat o adevrat sc'em de organizare a acestora cu privire, de e"emplu, la o categorie de plante. Eor nva
s rein sistematic caracteristicile rdcinii, tulpinii, frunzelor, florilor etc.
:3 n privina pstrrii n memorie, mai ales cei de la clasa a lll-a l a E-a, i dau seama de necesitatea repetrii din cnd n rftnd a celor
nvate pentru.a nu pierde ce au nvat. *entru cei du n clasa a l-a l ll-a nvtoarea trebuie s fie cea care trebuie s
organizeze repetiiile i s le ealoneze n funcie de volumul i dificultatea materialului.
93 n legtur cu productivitatea general a memoriei, ncep sa apar i unele particulariti individuale i astfel elevii se pot diferenia ntre ei n
ceea ce privete uurin ntipririi, durata pstrrii l eficiena reproducerii. 6e pot constata cel puin patru categorii din acest punct
de vedere i anume5 a0 linii nva repede i in mult timp minte i actualizeaz ct mai complet, acetia sunt cei cu performane
foarte bune n nvare; b0 !lii Snva greu, dar pstreaz mult vreme ce au ac'iziionat i actualizeaz de asemenea bine; c0 sunt
i cei care nva uor, dar uit repede i astfel rezultatele lor la nvtur vor fi fluctuante; d. n fine, cei care au cele mai mari
dificulti n nvare nva greu i uit repede. n toate aceste cazuri nvtoarele trebuie s dea un spri1in constant, de durat i
difereniat.
Tem: 4recizai #n ce ar consta a&utorul oferit de #nvtor copiilor din ultimele
dou categorii.
$.#. =magina,ia &i particularit-,ile ei
e"a lungul ciclului colar se asigur cteva condi,ii de baz pentru dezvoltarea capacittilor imaainative &i
anume5 a0 6e acumuleaz att o e"perien personal de via ct mai ales cunotine elementare din domenii diverse
care pot alimenta combinaiile=maginative; b0 6e amplific interesul i capacitile de observare - a -mediului ncon1urtor, a
oamenilor preocuprilor lor care alimenteaz i stimuleaz c'iar demersurile imaginative; c0 6e nregistreaz aa cum am vzut o
cretere nsemnat a capacitilor mintale care l fac pe copil s priveasc n mod mai obiectiv lumea; d0 6unt mai bine
stpnite deprinderile de scris " citit , desen, modele, construcii etc. e0 !ctivitile din clas, dar i 1ocul i preocuprile din
timpul liber al copiilor sunt i stimulente i surse de transformri imaginative.
=magina,ia reproductiv- este antrenat- *n desf-&urarea tuturor lec,iilor` &i cu
deosebire, la cele de istorie, geografie, mediu ncon1urtor. n cele mai multe cazuri ea spri1in mai buna nelegere a cunotinelor
sau aplicarea lor n noi situaii. #a este deosebit de util n dezvoltarea gustului pentru lectur. 6-a demonstrat pe baz de cercetri
c elevii care erau slabi cititori, aveau un nivel sczut de imaginaie reproductiv.
Tem: =$ndii'v la procedeele pe care le folosii sau pe care le'ai putea folosi
pentru dezvoltarea acestor forme a imaginaiei la elevii dumneavoastr.
ar tot cercet-rile au atras aten,ia &i asupra unor distorsiuni *n *nsu&irea
cuno&tin,elor care pot fi datorate unor rezultate ale imagina,iei reproductive
insuficient reglate de g%ndire; s"a constatat astfel c- poate exista riscul imagin-rii
perioadelor istorice vechi cu includerea unor aspecte din contemporaneitate sau *n
cazul *nsu&irii cuno&tin,elor de geografie6 elevii s- fac- transpozi,ii ne)ustificate ale
florei &i faunei din zona *n care tr-iesc ei6 spre altele foarte *ndep-rtate. ac- se
manifest- astfel de tendin,e6 ele sunt relativ u&or de eliminat.
Tem: Cum credei c ai face dumneavoastr dac ai fi #ntr'o astfel de situaie #n
care copiii s fi > modernizat istoria ??.
=n ceea ce privete cercetarea imaginaiei creatoare a colarilor 1riici eai a generat puncte de vedere contrarii. Mai ales
avndu"se n vedere e"primarea tot n desen, modela1 sau cola1 s"au g-sit mai puine transformri semnificative dect se
ateptaser. Dcolarii mici au obinut rezultate mai puin Jconcludente fa de precolari. Mai ales din punctul de vedere al
folosirii culorii n desen, au fost mai pu,in expresivi6 mai f-r- inspira,ie. (a fel modela)ul sau construc,iile au fost realizate mai mult
*n limitele firescului6 realit-,ii6 &tiutului &i obi&nuitului. S"a considerat chiar c- ar fi vorba de un regres al acestor capacit-,i @ /h. Ribot 36 dar
reluarea cercet-rilor &i aprofundarea investiga,iilor au scos la iveal- faptul c- nu mecanismele ca atare ale imagina,iei sunt *n dificultate6 ci *n
aceste cazuri apar efectele unei atitudini mai realiste6 a unei orient-ri marcante spre realitate &i respectarea acesteia datorit- activit-,ilor instructive
din &coal-.
5lte cercet-ri stimulate de sarcinile noi puse *n fa,a &colii6 referitoare la
dezvoltarea creativit-,ii au demonstrat conving-tor disponibilitatea acestor v%rste.
ac- avem *n vedere un aspect al manifest-rii acestor capacit-,i a&a cum este
elaborarea compozi,iilor de c-tre elevii din clasa a lll"a &i a =R"a constat-m c- ei
fac pe de"o parte progrese *n ceea ce prive&te exprimarea *n scris &i pe de alt- parte
*&i demonstreaz- poten,ialul creativ specific acestei v%rste. 5stfel6 compozi,iile
sunt mai bine centrate *n )urul temei6 au o organizare unitar-. ar dovedesc6 *n
acela&i timp6 faptul c- de)a copiii *n,eleg semnifica,iile noi generale ale aspectelor
particulare ta care se refer- &i uneori dezv-luie sensuri nea&teptate` c- folosesc
expresii artistice6 figuri de stil accesibile lor. Pot apare unele elemente originale de
con,inu sau form-.
Tem: Cerei elevilor s elaboreze o compunere pe o tem dat de dumneavoastr
i alta pe o tem aleas de ei! finalizand aspectele creative #n cele dou feluri de
sarcini.
ac- avem *n vedere ansamblul proceselor cognitive din stadiul &colarit-,ii mici
putem constata cre&terea caracterului voluntar &i con&tient al desf-&ur-rii lor &i
existen,a unor mecanisme mai complexe care *mplinesc poten,ialul de dezvoltare
al copil-riei.
<.5. Caracteristicile dezvoltrii afectivitii! motivaiei i voinei la scolarul mic
Toate mecanismele cognitive la care ne-am referit anterior asigur nvarea eficient numai dac sunt susinute de cele
orientativ-stimulative i reglatorii. ezvoltarea psi'ic este, aa cum am vzut, sistemic iar stimulrile dintr-un plan
rezoneaz n altul i se produc multiple &i variate interaciuni i intennfluene. integrri i reintegr-ri6
reorganiz-ri si reierar'izri. @eferindu-se la evoluia afectivitii ntre . i ,8 ani, *. +sterriet' subliniaz c dezvoltarea
intelectual- si cea social- care domin *n acest stadiuH o eclipseaz- pe cea afectiv ) +sterriet'. ,-./,
p. ,B8 0. Ra rndul lor, autorii de orientare psi'analitic identific-6 acum , stadiul de laten ; *n cursul cruia
libidoul se orienteaz ctre toate prile organismului susinnd implicrile copilului n multe activiti imaf ales n cele colare.
a7 *rin urmare, putem considera ca o prim caracteristic- a afectivit-,ii &colarului mic evolu,ia sa
latent, discret i intim.
:mo,iile6 dispoziiile, sentimentele copilului sunt mai puin exteriorizate, 4hiar bucuria i veselia sunt
mafpuin e"presive, iar temerile, sup-r-rile6 dezamgirile tind s fie suferite n tcere ca &i cum antrenarea lui *n
a se subordona c%t mai bine cerinelor colii s-ar e"tinde &i *n aceast- zon- intim.
ar dac-6 aceast- evolu,ie latent- este o caracteristic- de fond a afectivit-,ii
&colarului mic6 dinamica tr-irilor ce o anticip- si o pregtesc este sinuoas. Ra intrarea n coal e"ist
un adevrat tumult afectiv, conduite grbite i ncrcate de neastmpr, generate de contactul iniial cu coala. 4opilul triete o
adevrat 2 nrcare afectiv 3, odat cu intrarea n acest nou mediu n care nu mai sunt potrivite conduitele anterioare, %ar nici nu
dispune nc de cele cerute aa c incertitudinile, nesigurana, tatonrile tind s domine. #l oscileaz n a fi promt sau a trgna i
atepta, n a se bucura cu uurin i a se ntrista la fel de repede, n a fi atras de coal i a se teme de ea, n a fi ncntat de noii
colegi i dezamgit etc. *rofesoara 9rsula Dc'iopu consider c se produce un fel de reversibilitate afectiv care pregtete
maturizarea caracteristic acestui stadiu ) 9. 6c'iopu, #. Eerza, ,--C, p. ,/C 0.
/ot un fel de reversibilitate se pare c- se petrece &i *n procesul de formare a
unor noi atitudini cerute de &coal-. 5stfel6 copilul tinde s- oscileze ntre a fi asculttor dar i
neastmprat i zgomotos, ntre a se manifesta atentai politicos i a rspunde agresiv6 *ntre a se subordona i a se
supune la o nou regulr cu usurin, etc.
b3

ezvoltarea cognitiv- &i desf-&urarea sistematic- &i de durat- a *nv-,-rii &colare
genereaz- #mbogirea si diversificarea tririlor afective. =ntegrat fiind ntr-o activitate
important despre care toi cei din familie sau apfopiai acesteia l ntreab i l apreciaz, copilul triete cu adevrat emoia
succesului, satisfacia nvingerii dificultilor, bucuria obinerii aprecierii tuturor celor ce-l ncon1oar. *rinii se mndresc cu ei,
nvtoarea l noteaz cu calificative foarte mari i-l ncura1eaz, colegii l privesc admirativ i toate acestea pot avea acum un ecou
puternic i de durat n sufletul copilului. #ste, n acest caz, un colar fericit, care a nceput cu succes lungul drum al nvrii.
Mamilia i nvtoarea au datoria s-i fie alturi ca coala s-i par totdeauna terenul realizrii de sine.
Tem: mintii'v unele din leciile predate i relevai ce emoii i sentimente au
st$rnit la elevii dumneavoastr.
=nv-,%nd mereu ceva interesant &i nou6 fiind a)utat &i preg-tit s- *nfrunte
situa,iile problematice care i se potrivesc6 va tr-i triumful asupra *ntreb-rilor grele
de la matematic- sau de la gramatic- &i va spune cu bucurie 2 am reuit 3. Dcoala ocazioneaz
cu adevrat trirea emoiilor intelectuale sau sTceior morale i estetice, n cadrul unor lecii bune de istorie, tiinele naturii, citire
etc. 5nii de &coal- primar ocazioneaz ataamente noi fa de alte persoane, adic fa de nvtoare i colegi. 6e
triete bucuria ntlnirii din fiecare diminea cu colegii, plcerea de a face ceva mpreun, de a susine prestigiul clasei etc.
ar tot pe terenul scolii pot fi *ncercate &i tr-iri negative. Miind mai capabil s-i dea seama de ce i
se cere i ce-a reuit, copilul poate s se ruineze de rspunsurile sale, de greelile comise, s se intimideze n situaiile prea
solicitante, s se bloc'eze ntr-o competiie etc. Mai ales copiii mai interiorizai pot tri mai frecvent reacia de intimidare, e"istnd
pericolul stabilizrii acesteia i sporirea inadaptrilor.
Tem: ,dentificai momentele mai dificile ale desfurrii unei lecii de&a predate
care au nelinitit i a tensionat elevii
(a fel6 dac- se repet- situa,iile *n care nu s"a reu&it s- fac- fa,- cerin,elor se
poate dezvolta fobia fa,- de &coala care se afl- la baza absenteismului &i a
eschiv-rilor de toate felurile6 sau pur &i simplu genereaz- fuga de la &coal-. Pot
apare frecvente dezam-giri6 mai ales la cei de clasa = &i a ll"a c%nd primesc un
calificativ mic de&i s"au str-duit mult6 pentru c- nu *n,eleg bine rela,ia dintre
efortul depus &i rezultatul ob,inut. esigur nu pot fi evitate *n mod absolut astfel de
tr-iri6 dar ceea este de dorit ar fi evitarea repet-rii lor6 pentru a nu se stabili o
leg-tur- nepl-cut- cu &coala care s- aib- efecte dezadaptative at%t *n clasele
primare c%t &i *n urm-toarele perioade ale vie,ii.
c3 O alt- particularitate a dezvolt-rii afectivit-,ii la &colarul mic este &i cristalizarea unor sentimente noi i comple"e generate de
noile sale activiti i relaii. 6entimentele fa de familie se consolideaz i se adncesc mai a1es dac se simte iubit
necondiionat de prini i i are alturi la greu. %ei este mai puin e"pansiv n manifestarea dragoste pentru prini, se simte mai
legat de ei i dorete s-i a1ute.
=nterac,iunile cu *nv-,-toarea genereaz- sentimente de dragoste6 admira,ie6
respect ce se pot continua &i dup- *ncheierea ciclului primar. =maginea sa va
r-m%ne pentru toat- via,a *n amintirea celor ce i-au fost elevi. Sn mica colaritate i pot afla nceputurile
sentimentelor de prietenie cu cei de aceeai vrst care pot de asemenea s persiste dincolo de acest ciclu colar. Micii colari sunt
contieni de ceea ce st la baza prieteniilor lor i c'iar dac aceasta se refer la performana colar, ea d alt calitate tririi
acestui sentiment, o alt profunzime i durat.
d) ac- nu chiar de la *nceputul &colii6 totu&i la scurt timp &e gonstat o cretere evident a
capacitii de autocontrol asupra conduitelor emoional+expresive. *rin urmare scade caracterul e"cesiv al manifestrilor acestora
concomitent cu amplificarea planului tririlor interioare. !poi n unele situaii elevii reuesc s simuleze n mod convingtor unele triri
pentru a ascunde de fapt ceva ce nici lor nu le place. 4teodat simulrile au roluri adaptative pentru unele activiti de grup mai ales
cele ce se refer la distracie i amuzamente dar alteori sunt modaliti de evaziune fa de sarcinile mai puin agreate sau s-i
determine pe prini s nu-l trimit la coal pe motiv c se simte ru. %e asemenea, colarul mic poate s-i reprime e"presiile
e"terne i mai ales lacrimile cnd cade i se lovete, cnd este refuzat de cineva etc. 4'iar cnd intr n conflict cu adulii din familie
devine mai reinut i mai degrab se retrage i sufer n tcere. 6e constituie astfel o zon secret a vieii lui ctre care se orienteaz
din cnd n cnd i care este unul din semnele ieirii din copil-rie.
4el mai important aspect al evoluiei motivaiei la colarul din ciclul primar este cel ce stimuleaz i orienteaz
activitatea de nvare=Bunt mai ales dou- aspecte importante de re,inutfa% trecerea treptat de la motivaia e"trinsec la
cea intrinsec ce se clarific treptat
b3 amplificarea motivaiei sociale a nvrii fa,- de cea personal i subordonarea treptat a acesteia din urm.
(a intrarea *n &coal- motiva,ia comportamentelor cerut de acest nou mediu este
foarte eterogen- &i aproape exclusiv extrinsec-.
4opiii merg la scoal- pentru c- a&a spun p-rin,ii6 pentru c toi cei pe care i cunosc sunt sau au
fost elevi6 pentru c- toat lumea spune ca au crescut i trebuie sa mearg la coal, i de asemenea, pentru c n ultimul
an algraoiniei rrrcel pregtitor au fost c'iar pregtii pentru a nva la coal i de1a prinii le-au cumprat cteva lucruri etc. Di
apoi sunt curioi s vad cum este acolo i ce anume vor nva. %ac la toate acestea dou se adaog un debut colar bun; dac
atenia, memoria, gndirea se desfoar n acord cu sarcinile de nvare simpla curiozitate iniial se transform n curiozitate
epistemic, n dorina copilului de a-i nsui noi cunotine, de a afla rspunsul la ntrebrile pe care i le pun. 4ercet-rile au
relevat chiar faptul c- de la 0 ani *ncep s- se manifeste interese cognitive preferintee fa de
disciplinele colare i constat singur dac este bu' la matematic sau la ainotine despre natur etc.
Tem: )urtai o convorbire cu doi elevi foarte buni, doi buni, doi mai slabi,
privind motivaia nvrii. *bservai diferenele.
Totodat- *nv-,area &colar- va fi motivat- &i de dorin,a de succes$ de calificative mari &i
de admiraia colegilor. An motiv foarte puternic de *nv-,are este dorin,a copilului de a
raspunde asteptarilor parintilor i *nv-,toarei. 2titudinile acesteia de ncredere n capacitile elevilor, atenia care
i-o acord, msura n care l antrenea i-l valoriea n clas au o deosebit for de stimulare aa cum au artat cercetrile lui :osent!al
i lacobson ( )si!olo$ia educaiei i devoltrii, +,;<, p. 2/= 0 asupra a ceea ce ei au numit fenomenul )>$malion. ?i au testat inteli$ena
tuturor copiilor din cteva clase din ciclul primar dintr-o localitate a &tatelor 'nite ale 2mericii i i-au $rupat dup @. 5 ( coeficientul de
inteli$en 0, construind totodat dou $rupuri cu acelai potenial 5ntelectual. )rimul $rup a fost preentat nvtoarelor cu @.l. lor real, iar
pe cel de-al doilea ca fiind foarte inteli$eni. 2u revenit peste . luni i au testat din nou inteli$ena i au constatat un @. 5. "rescut, la $rupul
al doilea. Aenomenul s-a e#plicat prin faptul c nvtoarele au avut alt atitudine fa de acei copiiB i-au stimulat, valoriat, ncurajat.
Ccolaritatea mic este stadiul n care copiii manifest receptivitate fa de cerinele nvtoarei i fa de ale adulilor n $eneral, i
atitudinile poitive ale acestora pot s le influenee pro$resele n toate planurile. 2a cum am subliniat, cresc i motivele sociale de nvare.
"opilul care a obinut reultate bune simte atitudinea favorabil a celor din jur i dorete s o pstree. 5n cadrul $rupului reultatele bune i
asi$ur un anumit loc pe care tinde s i-l conserve. &-a demonstrat prin cercetare c nc de la ; ani performana n nvare ncepe s fie
condiionat de felul n care l privesc ceilali, l aprecia sau nu, vor s comunice cu el, l simpatiea, l includ n jocurile lor etc.
=n structura general- a motiva,iei din acest stadiu pot fi identificate &i alte
aspecte.
5&a de exemplu6 interesul centru joc este puternic. 4opiii simt nevoia de a se )uca *n fiecare zi att la coal ct
i acas. =ocul reec'ilibreaz capacitile copiilor, descarc fensiunile generale 1te activitatea colar, riguros reglat i
u&ureaz chiar &i integrarea n nvare. Frupurile de 1oac sunt mari si relativ sc'imbtoare, cuprinznd i biei i fete cu
vrste apropiate. *entru colarul mic important este s aibe cu cine se 1uca. 6unt i diferenieri n preferina pentru 1ocuri ntre biei
i fete dar sunt i ocazii cnd construiesc un grup comun de 1oac. %ar bieii sunt nclinai ctre 1ocuri care solicit mai mult for
i micare, lupt i ntrecere; iar fetele pe cele cu ppui, sau cu reguli i ntrecere prin care se pun n eviden abiliti cognitive i
practice.
=nteresul pentru grup tinde de asemenea se satisfac zilnic i se mbin foarte bine cu cel pentru )oc.
Dcolarul poate fi integrat n dou grupurcu caliti diferite. #ste vorba de clasa i colegii cu care parcurge un drum lung
&i de care se simte legat mai puternic i de grupurinformal alctuit, cteodat i din colegi sau din al,i
copii din prea)ma locuinei. Frupurile informale sunt mai puin stabile i sunt mai ales orientate spre 1oc. %ei relaiile
pot fi aici mai puin stabile, ele satisfac nevoile copilului de aciune i comunicare.
Tem: ,ntrebai cinci elevi ai dumneavoastr de ce le place s se ntlneasc cu $rupul de prieteni. Ainaliai
rspunsurile n lumina interesului pentru grup.
=ncep%nd din clasa a ll"a dar mai mult din clasa a l-a i a E-a se cristalizez interesul pentru
lectur pe baza consolidrii deprinderilor de citit. :i *ncep s aib legturi stabile cu biblioteca &colii6 s-
prefere anumite cri i c'iar s-i transmit unii altora ce anume au citit i ce fe-a plcut cel mai mult. %ac la nceput ei prefer
legendele istorice treptat sunt atrase de cri care au n centru eroi i aciuni palpitante. Riteratura tiinifico-fantastic intr de
asemenea ntre preferine. ns, sub influena condiiilor din ora, c'iar de la aceast vrst apar interese i pentru cri care se
refer la relaiile dintre oameni i dintre se"e.
Tem: grupai elevii cu care lucrui dac avei clasa a ,l,'a sau a ,%'a! dup
intensitatea interesului pentru lecturi i dup preferinele lor la citire.
=nteresul pentru natur este activ pentru toi colarii dar are condi,ia de a fi mai bine satisfcut mai bine, la cei cfin
mediul rural. #"periena celor de la ora poate avea serioase lacune cu privire la comportamentele animalelor domestice i a
condiiilor lor de via.
O alt- zon- de interes pentru b-ie,i este domeniul te$nicii &i cu deosebire al automobilelor. *n leg-tur- cu acestea
b-ie,ii cunosc m-rcile moderne &i chiar unele din calit-,ile tehnice ale acestora. /otodat-6 dac- au posibilitatea se integreaz- *n cercuri sau cluburi
pentru copii cu preocup-ri tehnice. *n spa,iul de locuit *&i pot forma un fel de microatelier pentru a construi modele de avioane6 vapoare6 rachete
sau alte monta)e electrotehnice. :xpresia cea mai *nalt- a acestui interes este lucrul la calculator, deocamdat constnd n 1ocuri dar
reprezentnd o pregtire pentru viitor i pentru activiti mai comple"e.
Pe aceast- baz- se poate structura &i o preocupare ini,ial- pentru viitoarea
profesie6 alimentat- de informa,iile pe care le ofer- &coala sau de cunoa&terea
direct- de c-tre copii a ocupa,iilor celor din familie &i ale apropia,ilor acestuia.
:ste *ns- posibil ca unele familii s-"i orienteze de)a pe copii care termin- acest
ciclu spre ocupa,ii din care s- aib- ceva venituri6 s-"i profesionalizeze timpuriu &i
la un nivel sc-zut numai pentru a"&i satisface nevoile materiale &i s- le *nchid-
perspectivele de dezvoltare. *n aceste condi,ii poate apare abandonul &colar la care
cel mai mult contribuie familia.
=n fine6 la unii &colari mici apar unele preocup-ri pentru a"&i alc-tui colec,ii
foarte eterogene &i *nc- de mic- semnifica,ie @ de ambala)e6 de &erve,ele6 de
ma&inu,e6 etc 3 dar care pot preg-ti cristalizarea intereselor de colec,ionare mai
semnificative din urm-toarele trepte &colare.
<.1@ 1ezvoltarea reglajelor voluntare
=n &colaritatea mic- se face *nc- un pas important *n dezvoltarea regla)elor
voluntare &i astfel6 cum observ- 5. >esell6 comportamentele dob%ndesc
ra,ionalitate6 adic- sunt din ce *n ce mai ntemeiate pe e"aminarea mpre1urrilor sunt &i
premeditate6 n sensul anticip-rii lor mentale i apoi al regl-rii *n raport cu proiectele. 4-tre 11 ani,
relev acelai autor, copilul spune tot mai des2 7 (as-m s m mai gndesc 3. 4opii dispun de1a de o oarecare
e"perien a confruntrilor directe cu diverse situaii, i au interiorizat nite repere i e"igene care le permit s fac alegeri si s
decid. %ar copilria este nc la nceputurile construirii reperelor raionale i morale. !cestea nu s-au stabilizat nc, tind s se
modifice mereu i nu au valoare orientativ dect pariala i deci nu se potrivesc tuturor situaiilor. n aceste condiii copilul nu poate
avea nc discernmnt i el trebuie s rmn sub conducerea adulilor cnd trebuie s fac alegeri s ia decizii dificile i foarte
importante. 4opilul nsui simte aceast nevoie. ns n situaiile de 1oc, de nvare, de autoservire, regla1ele lui voluntare
funcioneaz mai bine dect n stadiul anterior.
Prin urmare, dup - ani copilul i fi"eaz scopuri, i organizeaz activitatea n .vederea atingerii lor i este capabil s se
mobilizeze voluntar fr a mai fi nevoie de alte stimulri e"terne. S poate face un program de nvare, poate stabili prioritile,
poate aciona perseverent si tenace6 triete satisfacia mplinirii acestor proiecte. =. *iaget spune c abia la mica
colaritate se poate vorbi cu adevrat de voin pentru c acum copilul i poate urmri scopurile, respecta regulile c'iar dac i
sacrific unele dintre plcerile sale. !cest nou nivel al regla1ului voluntar este susinut de dezvoltarea capacitilor cognitive i a
abilitilor motrice.
Tem: 1ac lucrai cu clasa a ,l,'a sau a ,v'a #ncercai s grupai elevii dup
puterea voinei lor i apoi dup rezultatele generate la #nvtur. Comentai cele
dou grupuri.
in leg-tur- cu noile capacit-,i motrice ale &colarului mic trebuie s- relev-m6
pe de o parte6 cre&terea for,ei musculare comparativ cu stadiul anterior &i6 pe de
alt- parte6 a regla)ului fin al acestora mai ales c%nd este vorba de motricitatea
manual-. Pe l%ng- deprinderile de scris la care ne"am referit6 se formeaz-
numeroase deprinderi legate de activit-,ile din spa,iul casnic &i de obiectele &i
instrumentele ce se folosesc *n aceste ocazii. Bcolarii mici sunt capabili s-"&i a)ute
p-rin,ii.
Se dezvolt- mai bine deprinderile de desen &i pictur- &i astfel se constat- o mai
rapid- executare a aspectelor de detaliu6 o mai bun- organizare general- a
desenului &i chiar stabilizarea unor cli&ee care u&ureaz- execu,ia2 b-ie,ii au
preferin,e pentru automobile iar6 fetele pentru figuri umane6 flori etc. Se cucere&te
perspectiva *n desen &i se folosesc mai realist culorile.
Bcoala dezvolt- unele deprinderi pentru activit-,i artizanale &i dintre acestea6 o
parte sunt comune pentru b-ie,i &i fete iar altele diferen,iate &i potrivite cu
particularit-,ile lor de v%rst- &i de sex.
ezvoltarea voin,ei &i a deprinderilor corespunz-toare sunt condi,ii de baz-
pentru reu&ita &colar- dar &i pentru cre&terea autonomiei &i independen,ei *n
desf-&urarea celorlalte activit-,i de dincolo de spa,iul &colii.
<.11 spectele principale ale dezvoltrii personalitii copilului de vrst colar mic
=ntrarea copilului *n &coal, activit-,ile specifice acestui nou mediu sunt factorii cei mai
importani care genereaz sc'imb-rile semnificative *n planul personalitii de-a lungul acestui stadiu.
5ctivit-,ile sistematice de durat-6 cercet-rile &i exigen,ele progresive vor
structura dezvoltarea capacit-,ilor formate anterior &i vor genera altele. O
subliniere special- trsbuie s- facem *n leg-tur- cu interac,iunea cu egalii care n acest stadiu
se transform n factpri semnificativi de dezvoltare psi'ic.
=nt%lnirea zilnic-, perceperea reciproc, dialogul, mitarea, diferenierea de cellalt, compararea cu altul,
4ompetiia etc. sunt mecanisme de modelare i perfecionare discrete i continui ale personalitiM i tuturor structurilor psi'o-
comportamentale.
Sub influen,a6 mai ales a acestor factori6 se consolideaz- componente ale
personalit-,ii cristalizate ini,ial *n pre&colaritatea cum ar fi unele aptitudini6 unele
tr-s-turi de caracter6 conduitele si contiina moral dar se formeaz i altele noi la care ne vom referi mai trziu.
Totodat, se constat o mai bun co-integrare a componentelor personalitii i o cretere a rolului nsuirilor caracteriale n
structura de ansamblu a acesteia, care se vor amplificaH n urmtoarele stadii. %ar n ansamblul su personalitile colarului mic
are nc o anumit instabilitate i fragilitate caracteristic pentru copilrie. n unele situaii, mai ales elevul n ultimele clase, se
autoregleaz foarte bine, n timp ce, n alte mpre1urri, este dezorientat, inadaptat, ineficient i are nevoie, n continuare, s fie
a1utat i condus de ctre adult. 4omparativ cu precolarul, colarul mic este capabil s desfoare activiti mai comple"e s
stabileasc relaii mai contiente, s demonstreze capaciti noi de autonomie i independen.
+erg%nd mai *n detaliu6 observ-m *n aptitudinile i capacitile colarului mic sunt n real progres i se
e"prim de1a n rezultate semnificative, relevate de- nvtoare i reprezentative pentru nivelul clasei respective. %omeniile de
manifestare sunt5 desen, pictur, coregrafie, gimnastic, muzic i ncepnd cu clasa a lll-a i cel al compoziiilor literare i al
poeziei.
Tem: 1ac lucrai la ultimele clase ale ciclului primar! notai pentru fiecare elev
ce fel de atitudini credei c are.
=n biografiile multor oameni de cultur- se pot identifica realiz-rile lor notabile
de la v%rsta &colarit-,ii mici. Schimb-ri importante se produc &i *n structura
caracterului.
Odat- cu intrarea *n &coal- copilul are un nou statut6 cel de elev &i"&i *nsu&e&te
treptat rolurile aferente *nt-rite *n acela&i timp de aprecierile *nv-,-toarei &i de
aten,ia &i interesul manifestat de p-rin,i. e asemenea6 *n ceea ce prive&te
dezvoltarea creierului6 un rol foarte importan,ii lu rela,iile cu cov%rsnicii. >rupul
este sursa unei alte e"periene sociale dect cea oferit de mediul familial sau de activitile de nvare i este i terenul
autoafirmrii, a msurrii propriilor capaciti fizice i psi'ice n confruntarea cu egalii s-i.
Pentru dezvoltarea caracterului r-m%n *n continuare importante modelele oferite de prini sau
cele difuzate de mass-media dar influen,ele acestora din urm sunt mai puin intense i sunt mediate de grupul familial.
4on,inutul6 organizarea &i desf-&urarea sistematic- a activit-,ilor )nstructiv"
educative dezvolt- tr-s-turi de caracter cum ar fi2 s%rguin,a6 con&tiinciozitatea6
punctualitatea6 autoe"igena etc.
Tem: Stabilii care din elevii dumneavoastr au astfel de trsturi de caracter
si ce rezultate colare au obinut.
Rela,ia cu egalii ad%nce&te sociabilitatea &i dezvolt- noi atitudini cum ar fi
respectul punctului de vedere a celuilalt6 disponibilitatea pentru colaborare &i
cooperare6 sentimentul clar al apartenen,ei la un grup6 m%ndria de a apar,ine unei
anumite clase sau &coli.
P. Osterrieth subliniaz- c-2 7 :l poate6 *n acest cadru6 s- elaboreze primele rela,ii
sociale perfect reciproce6 care constituie un antidot eficient pentru egocentrismul
lui originar 8 ) *. +sterriet', ,-./, p. ,$- 0.
/r-s-turile &i sistemul caracterial *n ansamblu6 subordoneaz- mai bine
particularit-,ile temperamentale. 4hiar &i copii mai impulsivi mai neast%mp-ra,i
dob%ndesc de"a lungul anilor de &coal-6 capacit-,i de st-p%nire promt-6 dac-
*mpre)ur-rile o cer.
Rela,iile &i comunicarea din spa,iul &colii &i din grupurile informate produc
schimb-ri &i *n conduita moral a colarului mic, n legtur cu care =. *iaget remarc5 2...sentimentele morale, legate la
nceput de o autoritate sacr, dar care fiind e"terioar, nu poate s impun dect o obedien relativ, evolueaz n sensul unui
respect natural i al unei reciprociti, ale crei efecte de decentrare sunt mai profunde i mai durabile...3 ) =. *iaget, &. n'elder,
,-./, p. ,8. 0.
Ria,a de grup *i permite copilului s- *n,eleag- faptul c- o norm-6 o regul- este
produsul *n,elegerii *ntre oameni &i c- ea poate fi modificat- dac- to,i sunt de
acord. :l exerseaz- o experien,- a particip-rii la elaborarea normelor grupului &i a
control-rii *ndeplinirii lor &i totodat- a autoregl-rii *n acord cu ele. Se preg-te&te
astfel de autonomia normal- care va fi atins- *n urm-toarele stadii. P. Osterrieth
subliniaz-2 7...*n grup &i numai *n grup copilul poate face experien,a reciprocit-,ii
&i a solidarit-,ii6 at%t de esen,iale pentru dezvoltarea sa mental- &i pentru echilibrul
s-u viitor 8 @ P. Osterrieth6 10#!6 p. 110 3.
ar dezvoltarea cognitiv- de acum &i experien,ele de interac,iune cu ceilal,i pot s-"
l fac- s- vad- &i *n ce fel o cerin,- care nu"i convine ar putea fi ocolit-. PoateSapare
astfel o oarecare duplicitate &i chiar primele minciuni; adev-rate @ Osterrieth6 10#!6
p. 132 3. e obicei6 ei recurg la acestea dac- se exercit- asupra lor o severitate
exagerat- din partea *nv-,-toarei sau a familiei &i au astfel rol de ap-rare. ar
indiferent de motivele care"l *ndeamn- la minciun-6 sanc,ionarea ei trebuie s- fie
imediat- &i *nso,it- de explica,ii. 5baterile de acest gen6 pot fi mai grave dac-
exist-6 fie modele care"l influen,eaz- direct fie un factor de securizare cum este
grupul cu tendin,e predelicven,iale sub influen,a c-ruia se afl- &colarul mic. :ste
vorba de furt6 vagabonda)6 agresivitate nem-surat- etc.
=n ceea ce prive&te contiina de sine i imaginea de ine cele mai importante
schimb-ri specifice acestui stadiu )unt2 apari,ia ini,ial- a)nteresului pentru via,a
interioar- proprie &i amplificarea imaginii de sine *n cele trei planuri&aul fizic! cel
spiritual i cel social.
Prin urmare *n cursul acestui stadiu6 *n contextul confrunt-rilor &colare6 a
aprecierilor &i evalu-rilor curente elevul mic *ncepe s- *n,eleag- rela,ia dintre
rezultatele lui &i unele capacit-,i pe care le are &i poate spune 7 sunt mai bun la
citire6 dar la matematic- sunt a&a &i a&a 8. 4onfrunt-rile &i conflictele cu egalii s-i *l
pot face s- se orienteze din c%nd *n c%nd spre sine6 s-"&i pun- c%teva *ntreb-ri6 s-
fie uneori fr-m%ntat *n leg-tur- cu fiin,a sa. ar aceste momente sunt de scurt-
durat- &i relativ rare. :le vor fi caracteristice pentru stadiile urm-toare.
n ceea ce privete imaginea de sine, cele mai importante aspecte sunt urmtoarele5
Aul fizic are n fundamentele sale o sc'em corporal consolidat, identitatea sa se"ual este clar, i d seama de
asemnarea sa cu familia dar i ce l deosebete de ceilali ai si. Gu acord prea mult atenie eu-lui su fizic, mai ales la nceputul
acestui stadiu. !cum trece fugitiv prin faa oglinzii dar spre sfritul stadiului va fi mai dispus s o consulte pentru a asigura ordine n
mbrcminte i c'iar a-i descoperi caliti care s-ar putea s aib importan n relaiile cu ceilali copii, )mai ales n actualul
conte"t al vieii oreneti ncrcate de stimulri referitoare la se"0. %ar c'iar i n aceste condiii rmne o anume neimplicare
afectiv caracteristic acestei vrste. #"cepie fac numai copiii care au un 'andicap fizic sesizat de ceilali i care pot avea la
nceputul colaritii dificulti de adaptare la grup.
Tem: 1ac ai avut copii cu astfel de probleme! amintii'v comportrile lor
de la #nceputul colii i analizai'le #n lumina celor discutate mai sus.
Aul spiritual ncepe s fie mai implicat, mai ales n nvarea colar, s fie influenat de evalurile nvtoarei i
de aprecierile i admiraia colegilor. %ac n toate aceste situaii un copil a avut semnale pozitive el i construiete o imagine de
sine mai bun care-l poate susine i n momentele de insucces trector iar dac sub aceleai influene s-a cristalizat o impresie
nefavorabil despre sine, acel elev are tendina de a-i diminua bucuria c'iar cnd ceva i reuete foarte bine ) 9. Dc'iopu, #.
Eerza, ,--C, p. ,77 0.
=ns- la aceast- v%rst-6 ceea ce copilul vede ca fiind calit-,i ale sale rezult-
mai degrab- de interiorizarea aprecierilor celorlal,i de aceea at%t p-rin,ii c%t mai
ales *nv-,-toarele trebuie s- fie atente la felul *n care *i valorizeaz- pe copii pentru
c- aprecierile lor au urm-ri de durat- &i profunzime *n dezvoltarea imaginii de sine
a copilului.
Aul social este puternic influenat de viaa de grup a colarului mic care este mult mai bogat dect la precolar i
fa,- de care el este mult mai receptiv. Bcolarul mic are con&tiin,a locului
s-u *n grupul clas-6 &i *&i d- seama pentru ce *l apreciaz- sau clas- &i *&i d-
seama pentru ce *l apreciaz- sau nu colegii. *n genere6 elevul cu rezultate
&colare foarte bune &i bune6 este preferat de to,i6 este ales lider6 este factor
de identificare pentru ceilal,i. 4el cu dificult-,i &colare este marginalizat6
izolat6 ne luat *n seam-. :l risc- s- acumuleze multe insatisfac,ii &i s-"&i
g-seasc- *n alt- parte aten,ia &i acceptarea de care are nevoie &i poate
astfel s- cad- sub influen,e nefaste. +ai ales acesta trebuie s- intre *n
preocup-rile &i sarcinile educa,ionale ale *nv-,-toarei. @ R. lucu6 ?888, p. ,/, 0.
Tem: gandii'v la acei elevi ai dumneavoastr care sunt marginalizai
de clas si elaborai un scurt punct proiect privind ameliorarea poziiei lor
#n grup
5ten,ia pe care *nv-,-toarea trebuie s- o acorde dezvolt-rii unei
imagini de sine c%t mai corecte la elevii6 s-i reprezint- o condi,ie a reu&itei
&colare din acest ciclu &i o latur- a preg-tirii pentru intrarea *n urm-toarele
trepte &colare &i pentru integrarea general- *n via,- &i societate.
'. Hibliografie2
1. #.$. %usubel, &.'. (obinson, 2 nvarea n coal 3, #.%.*, ,-7,
2. ). *onc+i )coord.0 2 %ezvoltarea uman 3, #ditura mprimeriei de Eest, ?888
3. ,. -reu, 2 @eprezentrile despre coal la precolarul mare 3 @evista nvmntului precolar, nr. ,-?V,--7
$. .. #ebesse )coord.0, 2 *si'ologia copilului de la natere la adolescen 3, #.%.*, ,-.8
'. (. lucu, 2 *edagogie 3, #ditura 4@#%6, ?888
!. (. .. /erner, #. &. 0ultsc+, 2 Wuman %evelopement H, Mc. Fra( Will &oo> 4ompanN, ,-7B
#. $. 1sterriet+, 2 ntroducere n psi'ologia copilului3, #.%.*, ,-./
.. 7 Psihologia educa,iei &i dezvolt-rii 86 :ditura 5ca demiei6 10.3
0. 2. $iaget, *. 3n+elder, 2 *si'ologia copilului 3, #.%.*. ,-./
11. 4. 5c+iopu, ). 6erza, 2 *si'ologia vrstelor 3, ,-7C
11. (. 6incent, 2 4unoaterea copilului 3, #.%.*, ,-.?
12. .. 7late, 2 *si'ologia mecanismelor cognitive 3, *olirom, ,---.