Sunteți pe pagina 1din 3

M.E.C.

-Inspectoratul colar
Judeean Buzu
Nr................................................
1. c. cu cls. I-VIII,,George E!l "alade##-Buzu $. coala cu cls.I-VIII ,,Cpt.%&.
%dresa' (p!ru )aret,nr. * Buzu M!rcea + Bdulescu,, Buzu
Nr. +el' -$.*/01.110 %dresa' N. Blcescu, nr $*, Bz.
2e3'4ttp//gepalade3z.scol!.edu.ro/ scoala113z56a4oo.co Nr. +el' o$.*/01-78.
Nr. .............. d!n data.............................. Nr. ...................d!n data................

..9!ceul cu progra spot!&
,,Iolanda Bala: (oter,
Nr. .......................d!n data .......................
(es!une na!onal de coun!cr! :t!!n!;!ce
cu part!c!pare !nterna!onal
,,CULTURA, TRADIIILE I OBICEIURILE SUNT
EXPRESIE A IDENTITII NAIONALE
Organizatori:
1. c.cu cls. I-VIII ,,G.E. "alade,-Buzu,
$. c.cu cls. I-VIII ,,Cp. %&. M!rcea + Bdulescu
.. 9!ceul cu progra sport!& ,,Iolanda Bala: (oter,
<. =unda!a pentru cop!! ,,(;. (a&a,
Parteneri:
1. Ep!scop!a Buzulu! :! Vrance!
$. Inspectoratul colar Judeean Buzu
.. >!rec!a General ?n&@nt ,(oroca- Aepu3l!ca Moldo&a
<. 9!ceul +eoret!c Vas!lcu- Aepu3l!ca Moldo&a
1. coala cu cls. I-VIII ,,Cp %&. M!rcea +. Bdulescu,
7. Muzeul Judeean Buzu
0. 9!ceul cu progra sport!& ,,Iolanda Bala: (oter,- Buzu
Data ' 1 .11 .$--*.
Lo!" #e #e$%&'!rare:
%;!teatrul 9!ceulu! (port!& ,, Iolanda Bala: (Bter,
Partii(an)i: "ot part!c!pa cadre d!dact!ce :! ele&!.
(unt !n&!ta! !nspector! de spec!al!tate, uzeogra;!, preo! pro;esor!,
pro;esor!.
O*ieti+e:
Intens!;!carea cola3orr!! Cntre :coal :! celelalte !nst!tu!! cu pro;!l educat!&D
Aeal!zarea unu! sc4!3 de eEper!en Cntre :col!D
(ens!3!l!zarea ;a de &alor!le cultural F sp!r!tualeD
Valor!;!carea act!&!t!! de crea!e :! cercetare D
%tragerea t!ner!lor Cn act!&!t! culturale,educat!&e :! ;orat!&e.
Te,nore#atarea "!r&ri"or '
9ucrr!le pentru (es!unea de coun!cr! :t!!n!;!ce &or ;! te4noredactate con;or
!nstruc!un!lor de a! Gos'
Aedactarea se &a ;ace pe pe ;orat %<, la 1 r@nd, cu arg!n!le egale de $- teEt
al!neat HGust!;!end,D t!tlul &a ;! scr!s cu aGuscule %r!al 1< Bold ,centratD la dou r@ndur!
de t!tlu se &a scr!e autorul :! !nst!tu!a :colarI %r!al 1$JD la dou r@ndur! de nuele
autorulu! se Cncepe scr!erea teEtulu!I %r!al 1$JD
B!3l!ogra;!a se &a consena la s;@r:!tul lucrr!!, Cn ord!ne al;a3et!c' nue :! prenue,
t!tlul lucrr!!, ora:ul, ed!tura, anul, pag!naD
r!ea lucrr!!' $-1 pag. ;orat %<.
(e &a prezenta un rezuat al lucrr!! , te4noredactat Cn ;orat %1 , la un r@nd, cu arg!n!
egale de $-, t!tlul cu ar!al 1<, con!nutul cu ar!al 1$, la s;@r:!t se trece 3!3l!ogra;!a I$-.
lucrr!J. Mr!ea rezuatulu! o pag!n. Aezuatul &a ;! trecut pe acela:! C> care
cupr!nde con!nutul total al lucrr!!., cu en!unea ,,Aezuat, Cn ;!:!erul respect!&.
"ersoanele care doresc s part!c!pe la (es!unea de coun!cr! sunt rugate s se Cnscr!e la
nr. de tele;on -0$<18-*71, (tanc!u Veron!ca, Cntre orele 1*,---$$,-- p@n la data
11.1-.$--*.
9ucrr!le &or ;! tr!!se pr!n a!l la adresa ' stanc!u&eron!ca56a4oo.co. "ersoanele care se
&or Cnscr!e cu part!c!pare d!rect &or preda lucrarea la sos!re, !ar persoanele care &or ;! cu
part!c!pare !nd!rect &or putea tr!!te C>-ul cu lucrarea :! rezuatul pr!n po:t. "e pl!c se &a
en!ona ' "entru ,,(es!unea de coun!cr! :t!!n!;!ce,, !ar Cn !nter!orul pl!culu! se &a
spec!;!ca' denu!rea lucrr!!, nuele :! prenuele autorulu! lucrr!!, :coala sau !nst!tu!a de
pro&en!en :! un nr. de tele;on pentru contact. %dresa unde &or ;! tr!!se lucrr!le' (tanc!u
Veron!ca ,str. (p!ru )aret, nr. *, local!tatea Buzu., Gud. Buzu, p@n la data de $1.1- .$--*.
"entru 3una des;:urare a ses!un!! de coun!cr! este necesar s contr!3u!! cu sua de 11 le!.
Ban!! &or ;! tr!!:! pe adresa Ka4ar!o!u >an!ela, str. Ion B!e:u, 3l. C1, ap. *, local!tatea
Buzu, Gud. Buzu, pr!n andat po:tal p@n la data de $1.1-.$--*.
"esoanele part!c!pante &or pr!! ape :! d!ploe de part!c!pare .
9ucrr!le prezentate Cn cadrul ses!un!! &or ;! Gur!zate :! pre!ate.

CONCURS DE CREAIE : ,,Co-oara $tr&*!ni"or
1. Crea!! l!terare Cn &ersur! sau proz.
$. Crea!! plast!ce- te4n!c la alegere.
.. %l3ue, ;otogra;!!, pl!ante.
"e spatele lucrr!lor se &a apl!ca et!c4eta ce con!ne nuele :! prenuele ele&ulu!, clasa,
:coala, nuele :! prenuele pro;esorulu! /Cn&torulu! :! t!tlul lucrr!!. 9ucrr!le &or ;!
eEped!ate Cn or!g!nal,Cn ;ol!e de plast!c, la una d!n adresele de a! sus, p@n la data de
$1.1-.$--*
9ucrr!le &or ;! e&aluate :! part!c!pan!! &or pr!! d!ploe :! pre!!.
Progra-!" #e #e$%&'!rare:
- 8,-- -1-,-- - pr!!rea !n&!ta!lorD
-1-,---1-,.- - oent art!st!c D
-1-,.--11,-- - cu&@nt o;er!t !n&!ta!lorD
-11,---11,.- - pauzaD
-11,.--1<,.- - sus!nerea lucrr!lorD
-1<,.--11,.- - ;est!&!tatea de acordare a d!ploelor .
E"I(CL"I% BMKNM9MI I VA%NCEI IN("EC+LA%+M9 CL9%A JM>EOE%N BMKNM
".(.E"I=%NIE NLALCE9 IN("EC+LA GENEA%9 %>JMNC+
"A. "AL=.>A. "%M9 NEGLION
>IAEC+LA >IAEC+LA >IAEC+LA
CL%9% CM C9(.I-VIII CL%9% CM.C9( I-VIII 9ICEM9 CM "ALGA%M ("LA+IV
,,GELGE .EMI9."%9%>E, ,,CN".%V. MIACE% +. BN>M9E(CM ,, IL9%N>% B%9% (L+EA,
"ro;. Menela: >rgost!n pro;. Mon!ca G4eorg4e