Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA Nr.

1A la normele metodologice de aplicare a Legii 76/ 2002


SITUAIA
privind locurile de munc vacante
A. Date de identificare i contact ale angajatorului:
A.1. Date de identificare ale angajatorului:
1. Denumirea/Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Codul unic de nregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Codul CAEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!. "orma de proprietate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#. "orma de organi$are . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. %&rime 'num&r de personal( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Adresa sediu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2. Date de contact ale angajatorului:
1. Adresa de contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. )ersoana de contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. *ele+on/"a, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!. E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. Date privind locurile de munc vacante
N
r
.
c
r
t
/cupatia /rgani$area uceniciei la locul de munc&
(
Num&r locuri
de munc&
0acante
/+ert&
0ala1il&
2i pentru
cet&3enii
4niunii
Europen
e
'DA/N
4(
Localit
atea 2i
5ude3ul
n care
se a+l&
locul
0acant
Condi3ii minime de
ocupare
D
u
r
a
t
a

n
c
a
d
r
&
r
i
i

n

m
u
n
c
&
#
(
)erioad&
contractului
sau a
raportului
de ser0iciu
D
u
r
a
t
a

m
u
n
c
i
i
6
(
6
a
l
a
r
i
u
l

d
e

n
c
a
d
r
a
r
e
7
(
A
l
t
e

a
0
a
n
t
a
5
e
7
(
8
a
l
a
1
i
l
i
t
a
t
e
a

o
+
e
r
t
e
i
%
o
d
u
l

d
e

s
o
l
u
3
i
o
n
a
r
e

a

o
+
e
r
t
e
i
9
(
/
1
s
e
r
0
a
t
i
i

1
0
(
D
e
n
u
m
i
r
e
a
C
o
d

C
/
:

'
6

c
a
r
a
c
t
e
r
e
(
2
(
D
e
n
u
m
i
r
e
a

o
c
u
p
a
3
i
e
i

a
(
C
o
d

C
/
:

'
6

c
a
r
a
c
t
e
r
e
(

1
(
D
e
n
u
m
i
r
e
a

c
a
l
i
+
i
c
&
r
i
i

c
a
r
e

s
e

0
a

o
1
3
i
n
e

c
(
C
o
d
u
l

c
a
l
i
+
i
c
&
r
i
i

d
(
8acant;
ca
urmare
a
ncet&rii
raportur
ilor de
munc&
sau de
ser0iciu
N
o
u
-

c
r
e
a
t
8
e
c
<
i
m
e

n

d
o
m
e
n
i
u
6
t
u
d
i
i
A
l
t
e

c
o
n
d
i
3
i
i
!
(
D
a
t
&

n
c
e
p
u
t
D
a
t
&

s
+
=
r
2
i
t
Director general
sau alt& persoan& autori$at&;.
Model postat pe www.cabinetexpert.ro
. . . . . . . . . . . . . . . . . .L6
Data situa3iei
11(
> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '$$/ll/aa(
1(
6e completea$& denumirea ocupa3iei corespun$&toare locului de munc& 0acant. ?n situa3ia n care ocuparea locului de munc& 0acant se reali$ea$& prin nc<eierea unui contract de ucenicie n condi3iile legii; denumirea ocupa3iei este; con+orm C/:;
@ucenic@.
2(
6e completea$& codul C/: corespun$&tor denumirii ocupa3iei locului de munc& pre0&$ute la pct. 1(.
(
6e completea$& n situa3ia n care se organi$ea$& ucenicie la locul de munc&. '/cuparea locului de munc& 0acant se reali$ea$& prin nc<eierea unui contract de ucenicie; n condi3iile legii(.
a(
6e completea$& denumirea ocupa3iei pentru care se organi$ea$& ucenicia la locul de munc&.
1(
6e completea$& codul C/: corespun$&tor denumirii ocupa3iei pentru care se organi$ea$& ucenicia la locul de munc& pre0&$ut& la su1pct. a(. Denumirea cali+ic&rii care se 0a o13ine.
c(
6e completea$& denumirea cali+ic&rii care se 0a o13ine n urma +orm&rii prin ucenicie la locul de munc&.
d(
6e completea$& codul corespun$&tor cali+ic&rii care se 0a o13ine n urma +orm&rii prin ucenicie la locul de munc& pre0&$ut& la su1pct. a(. )=n& la intrarea n 0igoare a :egistrului na3ional al cali+ic&rilor din :om=nia; se are n 0edere /rdinul
ministrului muncii; solidarit&3ii sociale 2i +amiliei 2i al ministrului educa3iei; cercet&rii 2i tineretului nr. #/.112/200! pentru apro1area Nomenclatorului cali+ic&rilor pentru care se pot organi$a programe +inali$ate cu certi+icate de cali+icare; cu
modi+ic&rile 2i complet&rile ulterioare.
!(
6e completea$& alte condi3ii pentru ocuparea locului de munc& 0acant. ?n situa3ia n care ocuparea locului de munc& 0acant se reali$ea$& prin nc<eierea unui contract de ucenicie n condi3iile legii; se completea$& toate condi3iile speciale de acces la
+ormare pro+esional& prin ucenicie; pre0&$ute la art. 7 alin. '1( lit. 1(-d( din Legea nr. 279/200# pri0ind ucenicia la locul de munc&; repu1licat&; inclusi0 condi3iile de acces la +ormare pro+esional& prin ucenicie la locul de munc&; pentru ni0elul de
cali+icare pentru care se organi$ea$& ucenicia; con+orm pre0ederilor /rdonan3ei Au0ernului nr. 129/2000; repu1licat&.
#(
6e completea$&> nedeterminat& sau determinat& . . . . . . . . . . . . . luni. ?n situa3ia unui contract de ucenicie; se completea$& durata contractului de ucenicie; n +unc3ie de ni0elul de cali+icare; durat& sta1ilit& con+orm Legii nr. 279/200#; repu1licat&.
6(
6e completea$& dup& cum urmea$&>
cod> N/. . . . .ore/$i - n situa3ia n care este cu program normal de lucru 'norm& ntreag&(B
cod> )/. . . . .ore/$i - n situa3ia n care este cu program par3ial de lucru de . . . . . . . ore/$i.
7(
6e completea$& salariul de ncadrare corespun$&tor postului. 6e completea$& cu titlu in+ormati0 n 0ederea in+orm&rii solicitan3ilor '1rut/lunar(.
7(
6e completea$& alte a0anta5e materiale sau +inanciare. 6e completea$& cu titlu in+ormati0 n 0ederea in+orm&rii solicitan3ilor 'de e,emplu> ca$are; transport; costuri cu mutarea; mas&(.
9(
6e completea$& modul de solicitare a postului 'de e,emplu> scrisoare 2i C8; tele+on; preselec3ie din partea AC/"%/A%/"%(.
10(
6e 0a men3iona dac& a mai +ost sau nu comunicat la agen3ia pentru ocuparea +or3ei de munc& 5ude3ean& sau a municipiului .ucure2ti 'cod D pentru cele comunicate 2i neocupate; cod N pentru cele care nu au mai +ost comunicate(.
11(
6e completea$& data calendaristic& n care situa3ia a +ost completat& de anga5ator.
Model postat pe www.cabinetexpert.ro