Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Politehnica din Bucureti

Facultatea: Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice


Specializarea: Ingineria si Managementul Proceselor de Sudare si ontrol
!n universitar "#$%&"#$'
PROIECT
MANAGEMENTUL PRODUCIEI
DE
STRUCTURI SUDATE
Student Masterand : BU()! *UI!+
onduc,tor tiin-i.ic
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+umele /i prenumele masterandului&&&&&&BU()! *UI!+&&&&&&&&
$
0ata primirii temei de
proiect&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
0ata pred,rii temei de
proiect&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Tema :
Pentru produsul&&&& Recipient distributie abur &&&&
realizat din o1elul&&&&&&&&&&&&& 2$#rMo3+45&&&&&&&&&&6 se cere s,
se aplice solu1ia in.ormatic, neintegrat, 7Microso.t Pro8ect pro.esional/i
solu1ia in.ormatic, neintegrat, 7)9:eld respect;nd etapele indicate <n
cuprinsul de mai 8os=
CUPRINS
+r=
rt=
0enumire> Pagina
$ 0escriere produs= aracteristici tehnico9.unc1ionale6
dimensiuni de ga4arit6 etc=
" aracterizare materiale de 4az,= ompozi1ie chimic,6
caracteristici mecanice6 etc=
% !naliza <m4in,rilor sudate= ?rosimi de material6 traiectorie6
tip de rost6 procedeul de sudare ales6 valorile parametrilor
tehnologiei de sudare @cel pu-in I
s
6 U
a
6 v
s
6 n
t
A etc=
' alcul necesarul de timp pentru o4-inerea <m4in,rilor
sudate
B Sta4ilirea ordinii de realizare a componentelor
C Sta4ilirea etapelor procesului tehnologic de sudare a
componentelor produsului
D Sta4ilirea6 pentru .iecare <m4inare sudat,6 necesarul de
resurse umane6 echipamente6 materiale6 costuri6 etc= <n
vederea o41inerii componentelor=
E Implementarea activit,-ilor a.erente procesului tehnologic
de sudare <n sistemul in.ormatic neintegrat 7Microso.t
Pro8ect Pro.esional
5 F41inerea din sistemul in.ormatic neintegrat 7Microso.t
Pro8ect a schemelor : ?ant hart6 +et:orG 0iagram6
(esource ?raph6 (esource Usage6 TasG Usage6 etc=
$# Utilizarea solu1iei in.ormatic, neintegrat, 7)9Held pentru
generarea costurilor6 necesarului de material6 consumuri6
schi1e <m4in,ri sudate6 etc=
$$ ?enerarea documenta1iei tehnologice6 HPS6 HP!(6 etc=6
necesar, opera1iilor de sudare6 cu a8utorul unor solu1ii
in.ormatice neintegrate @!HS 0$=$=I!HS 0$=B6 etcA=
$" Bi4liogra.ie
> Toate punctele sunt o4ligatorii
>> Studentul masterand poate ad,uga <n cadrul cuprinsului /i alte elemente6
dar .,r, a elimina elementele eJistente=
>>> Predarea proiectului se .ace <n cadrul ultimei edin-e=
"
1. Descriere produs. Caracteristici tehnico-funcionale, dimensiuni de
gabarit
Obiectul prezentului proiect il constituie elaborarea tehnologiei de sudare pentru
realizarea produsului Recipient distributie abur.
Produsul are rolul functional de a inmagazina si distribui aburul necesar in
procesul tehnologic dintr-o rafinarie petrochimica. Pentru realizarea acestor
comditii trebuie sa se respecte, de catre constructori si detinatori, prescriptiile
legate prin care se reglementeaza constructia, montarea, exploatarea si controlul
acestor instalatii, care au la baza eperienta acumulata in decursul exploatarii si
indeosebi cazurile de avarii.
Pentru a corespunde din punct de vedere tehnic proiectantul a impus ca material de
baza otelul X10CrMoVb!.
C"R"C"#$R%&#%C% #$'%C$ (M Re)er*or
Capacitatea rezervorului L !"#
Presiunea de calcul $Pa ,%
&emperature de cacul "'#
Presiunea de functionare $Pa #,"
&emperature de functionare "##
%
+. Caracteri)are materiale de ba),. Compo)iie chimic,, caracteristici
mecanice
'
$aterialul de baza folosit pentru realizarea constructiei sudate este un otel aliat
termorezistent X10CrMoVb!. (chivalarile acestui otel sunt prezentate mai )os*
$ D% "&M$
+%#Cr$o,-b! %."!#. %a..' gr. P!%
Compozitia chimica a otelului +%#Cr$o,-b! conform (- este prezentata mai
)os*
C Mn &i & - Cr i Mo b V
min #.#/ #..# #.# - - /.## - #./' #.#0 #.%/ #.#.
max #.% #.0# #.'# #.#% #.# !.'# #."# %.#' #.%# #.' #.#1
Proprietatile mecanice ale materialului +%#Cr$o,-b! conform (- sunt
prezentate mai )os*
Material .imita de
rupere M-a
.imita de
curgere M-a
Duritatea
'/
"lungirea
012
+%#Cr$o,-b! '/' "%' "/ #
3. "nali)a 4mbin,rilor sudate. 5rosimi de material, traiectorie, tip de rost,
procedeul de sudare ales, *alorile parametrilor tehnologiei de sudare
Prezentatrea imbinarilor sudate
B
r
crt.
r
suduri
Denumirea
imbinarii &chita imbinarii
.ungimea
sudura
0mm2
"ria
rostului
0 2
#%
2/
2%%
2%"
2udura cap
la cap
longitudinala
%'#
%'#
/.'
1
1
1
#
2.
2%#
2%
2%.
2udura cap
la cap
circulara
"#/"
"#/"
"#/"
"#/"
1'
1#
1
1'
3legerea procedeului de sudare
Procedeele posibile c4 pot fi utilizate la realizrea imbinarilor sudate, pentru
matrialul de baza +%#Cr$o,-b! cu grosimea de /mm sunt*
2$356sudare manuala cu electrod invelit78
9$356$:9;$3978
2&96sudare in mediu de gaze protectoare, sarma tubulara78
9&3565:978
P356sudare cu plasma7.
Pentru alegerea procedeelor optime de sudare se va folosi metoda (L(C&<(, care
are la baza analiza critica a posibilitatilor de aplicare din punct de vedere al
calitatii, productivitatii, posibilitatilor de mecanizare si automatizare si din punct
de vedere al costurilor.
C
r
crt.
-rocedeu Calitate -osibilitate
de sudare
-roducti*itate Mecani)are Cost
% 2$35 1 / 0 # !
9$35 ! ! ! %# !
. 2&9 ! ! / %# 0
" 9&35 ! %# . ! .
' P35 ! ! ! ! 0
Coeficienti de
importanta =i
. % . %
<ezulta ca procedeul este optim, prodeceul 9$356$:97.
3legerea parametrilor tehnologici ai regimului de sudare*
&ipul si diametrul sarmei electrod* CO<$(& $!%, >%.
&ipul gazului de protectie* 3r?.'@O
$odul de transfer al materialului prin arcul electric* 2praA-arc
Lungimea libera* lB%mm
Cebitul de gaz* # l;min
<egimul de sudare*
:ntensitatea curentului de sudare* 1#3
&ensiunea arcului electric* /,
&ensiunea de mers in gol* "#,
,iteza de avans* /m;min
-umarul de treceri* .
(nergia liniara* %0 =D;cm
,iteza de suadre* #." cm;s
D