Sunteți pe pagina 1din 1

BORDURI DURABILE DIN BETON DE CIMENT (atacul betonului în clasa de expunere XF4 conform SR 13510:2006)

Din gama de riscuri (definite în SR 13510) la care este expus betonul pe durata de exploatare, atacurile din înghe]-dezghe] (XF) [i cele datorate s`rii (XS, XD) pot avea urm`ri vizibile [i grave pe termen scurt, în func]ie desigur [i de intensitatea atacului. Cele dou` tipuri de atacuri genereaz` riscuri pentru beton (XF) sau pentru arm`turile înglobate (XS, XD). Aceste dou` tipuri de atacuri se pot manifesta separat sau în combina]ie, iar cea mai defavorabil` situa]ie ar ap`rea în cazul în care cele dou` atacuri s-ar produce simultan.

Întrucât clasele de expunere XS [i XD sunt aplicabile doar betonului armat, s-au definit clase de expunere la înghe]-dezghe] (XF2 [i XF4) cu agen]i de dezghe]are (sau ap` de mare) pentru a se putea descrie [i elementele din beton simplu care sunt afectate de acest fenomen în prezen]a s`rii. La atacul din înghe]-dezghe] în prezen]a s`rii, cele mai vulnerabile sunt bordurile, pavelele [i stabilopozii, care, în majoritatea situa]iilor, sunt suprinse de înghe] în stare saturat`, iar agen]ii de dezghe]are (sau ap` de mare) se afl` în contact permanent cu elementele din beton. Acesta reprezint` un atac „clasic” în clasa de expunere XF4 (satura]ie puternic` prin ap` cu agen]i de dezghe]are sau ap` de mare). Este important s` se verifice dac` nu este vorba [i despre un atac chimic (XA) asociat cu XF4 (a[a cum este în cazul apei de mare).

(XA) asociat cu XF4 (a[a cum este în cazul apei de mare). Apa aflat` în porii

Apa aflat` în porii capilari ai pietrei de ciment înghea]` ducând la degradarea betonului prin expansiune. Procesul este accelerat de prezen]a porilor mari în masa betonului (cauza]i de exemplu de o compactare insuficient`) umplu]i cu ap` anterior înghe]`rii. În urma ciclurilor repetate de înghe]-dezghe], aceste expansiuni conduc la apari]ia de microfisuri în masa betonului care se extind pe timpul înghe]ului [i se umplu cu ap` pe timpul dezghe]ului. Consecin]ele atacului din înghe]-dezghe] sunt vizibile, sub form` de cojiri, exfolieri etc., la suprafa]a elementului turnat sau prefabricat. O vibrare excesiv`, având ca [i consecin]` ie[irea laptelui (mortarului) de ciment la suprafa]a elementului, poate conduce la acela[i tip de degradare.

Pentru diminuarea consecin]elor atacului din înghe]-dezghe], în prezen]a s`rii, respectarea urm`toarelor exigen]e reprezint` un minim necesar, al`turi de alegerea corect` a tipului de ciment în clasa de expunere XF4, conform SR 13510:2006:

Forma elementului turnat:

Este necesar` alegerea la proiectare a unei forme geometrice a elementului turnat a[a încât pe acesta s` nu sta]ioneze solu]ia (ap`+sare) rezultat` în urma dezghe]ului.

Compozi]ia betonului:

Raportul A/C s` fie cât mai redus. Trebuie evitat` mustirea laptelui de ciment la suprafa]a betonului, imediat dup` turnare. Utilizarea aditivilor, (super)plastifiant [i antrenor de aer, în combina]ie, sunt obligatorii.

Alegerea momentului turn`rii betonului:

Este necesar ca betonul s` fie suficient maturizat (uscat) înainte de expunerea în condi]ii de iarna.

Calitatea turn`rii betonului pe [antier:

Punerea în oper` trebuie s` asigure un beton omogen în toat` masa acestuia, s` evite pierderea laptelui de ciment, segreg`rile sau formarea de fisuri care s` se constituie în c`i de p`trundere a apei (cu sare) în beton.

Calitatea protec]iei betonului dup` turnare:

Este foarte important ca impermeabilitatea stratului superficial s` fie cât mai mare. Acest lucru poate fi ob]inut prin tratarea corespunz`toare a betonului dup` turnare, minim 7 zile.

Betonul proiectat conform SR EN 206-1:2002 [i SR 13510:2006, suficient maturizat, corect pus în oper` [i tratat cel pu]in 7 zile împotriva pierderii apei, rezist` în bune condi]ii un timp îndelungat la ac]iunea fenomenului de înghe]- dezghe] în condi]iile unei conform`ri favorabile a elementului.

HeidelbergCement Group, produc`tor de ciment, betoane [i agregate este lider mondial în domeniul materialelor de construc]ie [i unul dintre cei mai importan]i investitori germani din România. Prin diviziile sale CARPATCEMENT HOLDING, CARPAT BETON [i CARPAT AGREGATE, grupul pune la dispozi]ia clien]ilor s`i materiale de construc]ii la un standard de calitate recunoscut la nivel interna]ional. Grupul acoper` întreaga gam` de cerin]e ale clien]ilor, de la consultan]` în domeniul de aplicare, pân` la oferirea de solu]ii eficiente de finalizare a proiectelor.