Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007-20!" #nveste te $n oameni% POSDRU&'2&("&()'*2


CONTRACT DE NCHIRIERE
nr. 18 din data 01.02.2013
1. Preambul
n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public a contractelor de conce!iune de lucrri publice "i a contractelor de conce!iune de !ervicii aprobat
cu modi#icri "i completri prin $egea nr. 33%/2006 cu modi#icarile "i completrile ulterioare "i av&nd 'n
vedere c (entrul )egional de *ormare (ontinu pentru +dmini!traia ,ublic $ocal -ucure ti .()*(+,$
-ucure ti/ e!te bene#iciar al proiectului 0 )econver!ie pro#e!ional 'n domeniul admini!traiei "i
!erviciilor publice 'n regiunile 1e!t 2ud31e!t 2ud 2ud34!t "i -ucure"ti35l#ov6 #inantat de 7niunea
4uropeana prin *ondul 2ocial 4uropean ,rogramul Operaional 2ectorial pentru 8ezvoltarea )e!ur!elor
7mane 200% 9 20:3 +;a prioritar < 6,romovarea ma!urilor active de ocupare6 8omeniul ma=or de
intervenie <.:.68ezvoltarea "i implementarea m!urilor active de ocupare6
!3a 'ncheiat prezentul contract de !ervicii 'ntre>
CENTRU RE!IONA DE "OR#ARE CONTINU$ PENTRU AD#INI%TRA&IA PU'IC$
OCA$ 'UCURE TI av&nd adre!a 'n 2tr. Occidentului nr. :4 !ector : -ucure!ti tele#on> .02:/ 3:0
?@63 .02:/ 3:2 <226 #a;> .02:/ 3:2 <2%0 cod #i!cal %?6%4<0 cont RO22TRE()0123*101*+,,,,,
de!chi! la Arezorerie !ector : "i reprezentat prin doamna )odica3Baria ,icu 8irector 4;ecutiv 'n calitate de
$O(+A+)
i
%C "A,#EDIA CON%UTIN! %R- cu !ediul 'n ,loie"ti !tr. Arei 5erarhi nr. @3:: =udeul ,rahova
tele#on/#a;> 02443<%30%: 02443<%420@ 03%23%%63:< nr. de ordine la )egi!trul (omerului C2@/:%%/2003
cod unic de 'nregi!trare> )O:<:?<<60 cont RO83TRE(*21*0+.,,,001/2) de!chi! la Arezoreria
,loie"ti reprezentat legal prin domnul Bircea Batei +dmini!trator 'n calitate de $O(+AO).
2. De0ini1ii
1
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-20!" #nveste te $n oameni% POSDRU&'2&("&()'*2
2.1. n prezentul contract urmtorii termeni vor #i interpretai a!t#el>
a. contract 3 prezentul contract "i toate ane;ele !aleD
b. locatar "i locator 3 prile contractante a"a cum !unt ace!tea numite 'n prezentul contractD
c. preul contractului 3 preul pltibil $ocatorului de ctre $ocatar 'n baza contractului pentru 'ndeplinirea
integral "i core!punztoare a tuturor obligaiilor a!umate prin contractD
d. #ora ma=or 3 un eveniment mai pre!u! de controlul prilor care nu !e datoreaz gre"elii !au vinei
ace!tora care nu putea #i prevzut la momentul 'ncheierii contractului "i care #ace impo!ibil e;ecutarea "i
re!pectiv 'ndeplinirea contractuluiD !unt con!iderate a!emenea evenimente> rzboaie revoluii incendii
inundaii !au orice alte cata!tro#e naturale re!tricii aprute ca urmare a unei carantine embargou
enumerarea ne#iind e;hau!tiv ci enuniativ. Eu e!te con!iderat #or ma=or un eveniment a!emenea celor
de mai !u! care #r a crea o impo!ibilitate de e;ecutare #ace e;trem de co!ti!itoare e;ecutarea obligaiilor
uneia din priD
g. zi 3 zi calendari!ticD an 3 36< de zile.
3. Inter2retare
3.1. n prezentul contract cu e;cepia unei prevederi contrare cuvintele la #orma !ingular vor include #orma
de plural "i vicever!a acolo unde ace!t lucru e!te permi! de conte;t.
3.2. Aermenul FziF ori FzileF !au orice re#erire la zile reprezint zile calendari!tice dac nu !e !peci#ic 'n
mod di#erit.
CAU(E O'I!ATORII
/. Obie3tul 34ntra3tului
/.1. Obiectul prezentului (ontract 'l con!tituie 'nchirierea unor !li de !eminar cu o capacitate de cca 2< de
per!oane cu logi!tica a#erent .videoproiector ecran de proiecie #lipchart/ !ituat 'n ora ul ,loie"ti 2trada
Arei 5erarhi nr. @3:: la !ediul %C "A,#EDIA CON%UTIN! %R 'n perioada #ebruarie 20:3 3 iulie
20:3 pentru un total de 60 zile 3 reprezent&nd un numr ma;im de 6 cur!uri #iecare a c&te :0 zile. n acea!te
!li !e vor de!#"ura !e!iuni de #ormare pro#e!ional 'n cadrul proiectului G)econver!ie pro#e!ional 'n
domeniul admini!traiei "i !erviciilor publice 'n regiunile 1e!t 2ud31e!t 2ud 2ud34!t "i -ucure"ti35l#ov6
,O28)7/?2/<.:/2/<@?62.
*. Pre1ul 34ntra3tului
*.1. ,reul convenit pentru 'ndeplinirea contractului pltibil locatorului de ctre locatar pentru numrul ma;im
e!timat de 6 cur!uri e!te de 11./00 lei rezultat din preul de :@0 lei/zi de cur! la care !e adaug 2.)3+ lei A1+.
+. Durata 34ntra3tului
+.1. 8urata prezentului contract 'ncepe o dat cu !emnarea !a de ctre ambele pri "i e!te valabil p&n la data
de 31 iulie 2013 cu po!ibilitatea de prelungire prin act adiional con#orm prevederilor legale 'n vigoare 'n
2
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-20!" #nveste te $n oameni% POSDRU&'2&("&()'*2
condiiile p!trrii preurilor din o#ert. ,erioadele 'n care !e vor de!#"ura !e!iunile de #ormare pro#e!ional
vor #i comunicate de ctre $ocatar cu < zile 'nainte de 'nceperea #iecrei !e!iuni prin 0*ormularul de
comand6.
). E5e3utarea 34ntra3tului
).1. 4;ecutarea contractului 'ncepe la data !emnrii !ale de ambele pri.
8. D43umentele 34ntra3tului
8.1. 8ocumentele contractului !unt>
3 +ne;a : 9 (aietul de !arcini
3 +ne;a 2 9 O#erta
3 +ne;a 3 9 *ormular (omand
3 +ne;a 4 9 *ormular ,roce!3verbal de predare3primire
3 +ne;a < 9 *ormular ,roce!3varbal de re!tituire a !paiului
.. Obli6a1iile 2rin3i2ale ale 43at4rului
..1. $ocatorul !e oblig ! pun la di!poziia $ocatarului "i ! a!igure lini"tita #olo!in a !paiului menionat
la art. 4 "i a logi!ticii a#erente pe perioada indicat de $ocatar. $ocatorul !e oblig ! pre!teze !erviciile la
!tandardele "i per#ormanele prezentate 'n o#erta #inanciar ane; la contract.
..2. $ocatorul !e oblig ! pre!teze !erviciile 'n con#ormitate cu !olicitrile $ocatarului "i cu caietul de
!arcini.
10. Obli6a1iile 2rin3i2ale ale 43atarului
10.1. 43atarul !e oblig ! !olicite $ocatorului punerea la di!poziie a !lii 'n condiiile contractului cu cel
puin < zile lucrtoare 'nainte de 'nceperea !e!iunii de #ormare con#orm #ormularului de comand din ane;a
3.
10.2. 43atarul !e oblig ! pltea!c $ocatorului preul pentru 'nchiriere la !#&r"itul #iecrei !e!iuni de
#ormare .pentru #iecare cur! de #ormare 'n parte/ 'n termen ma;im de 30 zile de la data primirii de ctre
$ocatar a #acturii a#erente perioadei de #ormare re!pective. ,lata !e va e#ectua pe baza #acturii "i a
proce!elor3verbale de predare3primire re!pectiv de re!tituire a !paiului 'n con#ormitate cu +ne;ele 4 "i < la
prezentul contract.
11. %an31iuni 2entru ne7nde2linirea 3ul2abil8 a 4bli6a1iil4r
11.1. n cazul 'n care din vina !a e;clu!iv $ocatorul nu reu"e"te !3"i e;ecute obligaiile a!umate prin
contract atunci $ocatarul are dreptul de a deduce din preul contractului ca penaliti o !um echivalent cu
o cot procentual de 006H pe zi din preul contractului p&n la 'ndeplinirea e#ectiv a obligaiilor.
11.2. n cazul 'n care $ocatarul nu onoreaz #acturile 'n termen de 30 de zile de la e;pirarea perioadei
convenite atunci ace!ta are obligaia de a plti ca penaliti o !um echivalent cu o cot procentual de
006H pe zi din plata nee#ectuat p&n la 'ndeplinirea e#ectiv a obligaiilor.
3
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-20!" #nveste te $n oameni% POSDRU&'2&("&()'*2
11.3. Eere!pectarea obligaiilor a!umate prin prezentul contract de ctre una dintre pri 'n mod culpabil "i
repetat d dreptul prii lezate de a con!idera contractul de drept reziliat "i de a pretinde plata de daune3
intere!e.
CAU(E %PECI"ICE
12. Alte re924n9abilit81i ale 43at4rului
12.1 :1; $ocatorul are obligaia de a e;ecuta !erviciile prevzute 'n contract cu pro#e!ionali!mul "i
promptitudinea cuvenite anga=amentului a!umat "i 'n con#ormitate cu caietul de !arcini "i cu o#erta !a.
:2; $ocatorul !e oblig ! a!igure paza !lii de cur! pu! la di!pozi ia $ocatarului i a imobilului 'n
care !e a#l acea!ta ! a!igure re!ur!ele umane materialele "i orice alte a!emenea #ie de natur provizorie
#ie de#initiv cerute de "i pentru contract 'n m!ura 'n care nece!itatea a!igurrii ace!tora e!te prevzut 'n
contract !au !e poate deduce 'n mod rezonabil din contract.
12.2. $ocatorul e!te pe deplin re!pon!abil pentru e;ecuia !erviciilor 'n con#ormitate cu caietul de !arcini "i
cu o#erta !a .+ne;e la prezentul contract/. Aotodat e!te r!punztor at&t de !igurana tuturor operaiunilor "i
metodelor de pre!tare utilizate c&t "i de cali#icarea per!onalului #olo!it pe toat durata contractului.
13. Alte re924n9abilit81i ale 43atarului
13.1. $ocatarul !e oblig ! pun la di!poziia $ocatorului orice #aciliti "i/!au in#ormaii pe care ace!ta le
!olicit "i pe care $ocatarul le con!ider nece!are 'ndeplinirii contractului.
1/. n3e2ere- 0inali<are- 7nt=r<ieri- 9i9tare
1/.1. $ocatorul are obligaia de a pune la di!poziia $ocatarului !paiul 'nchiriat la datele !olicitate de ctre
$ocatar.
1/.2. n cazul 'n care>
i/ din motive de 'nt&rziere ce nu !e datoreaz $ocatoruluiD !au
ii/ alte circum!tane neobi"nuite !u!ceptibile de a !urveni alt#el dec&t prin 'nclcarea contractului de
ctre $ocator 'ndrepte!c $ocatorul de a !olicita prelungirea perioadei de 'nchiriere prile vor
revizui de comun acord perioada de 'nchiriere "i vor !emna un act adiional.
1/.3. n a#ara cazului 'n care $ocatarul e!te de acord cu o prelungire a termenului de 'nchiriere orice
'nt&rziere 'n 'ndeplinirea contractului d dreptul $ocatarului de a !olicita penaliti $ocatorului.
1*. A>u9tarea 2re1ului 34ntra3tului
1*.1. ,entru 'nchirierea !paiului plile datorate de $ocatar $ocatorului !unt cele declarate 'n o#erta ane;
la contract.
1*.2. ,reul contractului nu !e a=u!teaz.
1+. Amendamente
4
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-20!" #nveste te $n oameni% POSDRU&'2&("&()'*2
1+.1. ,rile contractante au dreptul pe durata 'ndeplinirii contractului de a conveni modi#icarea clauzelor
contractului prin act adiional numai 'n cazul apariiei unor circum!tane care lezeaz intere!ele comerciale
legitime ale ace!tora "i care nu au putut #i prevzute la data 'ncheierii contractului.
1). Ce9iunea
1).1. $ocatorul are obligaia de a nu tran!#era total !au parial obligaiile !ale a!umate prin contract.
18. "4r1a ma>4r8
18.1. *ora ma=or e!te con!tatat de o autoritate competent.
18.2. *ora ma=or e;onereaz prile contractante de 'ndeplinirea obligaiilor a!umate prin prezentul
contract pe toat perioada 'n care acea!ta acioneaz.
18.3. ndeplinirea contractului va #i !u!pendat 'n perioada de aciune a #orei ma=ore dar #r a pre=udicia
drepturile ce li !e cuveneau prilor p&n la apariia ace!teia.
18./. ,artea contractant care invoc #ora ma=or are obligaia de a noti#ica celeilalte pri imediat "i 'n mod
complet producerea ace!teia "i ! ia orice m!uri care 'i !tau la di!poziie 'n vederea limitrii con!ecinelor.
18.*. 8ac #ora ma=or acioneaz !au !e e!timeaz c va aciona o perioad mai mare de 2 luni #iecare
parte va avea dreptul ! noti#ice celeilalte pri 'ncetarea de plin drept a prezentului contract #r ca vreuna
dintre pri ! poat pretind celeilalte daune3intere!e.
1.. %4lu1i4narea liti6iil4r
1..1. $ocatarul "i $ocatorul vor depune toate e#orturile pentru a rezolva pe cale amiabil prin tratative
directe orice ne'nelegere !au di!put care !e poate ivi 'ntre ei 'n cadrul !au 'n legtur cu 'ndeplinirea
contractului.
1..2. 8ac dup :< zile de la 'nceperea ace!tor tratative $ocatarul "i $ocatorul nu reu"e!c ! rezolve 'n mod
amiabil o divergen contractual #iecare poate !olicita ca di!puta ! !e !oluioneze #ie prin arbitra= la
(amera de (omer "i 5ndu!trie a )om&niei #ie de ctre in!tanele =udectore"ti din )om&nia.
20. imba 3are 6u?ernea<8 34ntra3tul
20.1. $imba care guverneaz contractul e!te limba rom&n.
21. C4muni38ri
21.1 :1; Orice comunicare dintre pri re#eritoare la 'ndeplinirea prezentului contract trebuie ! #ie tran!mi!
'n !cri!.
:2; Orice document !cri! trebuie 'nregi!trat at&t 'n momentul tran!miterii c&t "i 'n momentul primirii.
21.2 (omunicrile 'ntre pri !e pot #ace "i prin tele#on #a; !au e3mail cu condiia con#irmrii 'n !cri! a
primirii comunicrii.
22. e6ea a2li3abil8 34ntra3tului
22.1. (ontractul va #i interpretat con#orm legilor din )om&nia.
5
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-20!" #nveste te $n oameni% POSDRU&'2&("&()'*2
,rile au 'nele! ! 'ncheie a!tzi 0:.02.20:3 prezentul contract 'n dou e;emplare 'n original c&te unul
pentru #iecare parte.
$ocatar
Centrul Re6i4nal de "4rmare C4ntinu8
2entru Admini9tra1ia Publi38 43al8
'u3ure ti
$ocator
%C "A,#EDIA CON%UTIN! %R
DIRECTOR E,ECUTI@-
R4di3aA#aria Pi3u
AD#IN%TRATOR-
#ir3ea #atei
@I(AT E!AITATE
A?43at Ana Tana9ie
6

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-20!" #nveste te $n oameni% POSDRU&'2&("&()'*2
Anexa 3 Comanada
(tre
%C "A,#EDIA CON%UTIN! %R
)e#eritor la> 'nchirierea unei !li pentru o !e!iune de #ormare pro#e!ional i de in!truire 'n cadrul
proiectului G)econver!ie pro#e!ional 'n domeniul admini!traiei "i !erviciilor publice 'n
regiunile 1e!t 2ud31e!t 2ud 2ud34!t "i -ucure"ti35l#ov6 ,O28)7/?2/<.:/2/<@?62 'n
baza (ontractului de 'nchiriere nr. ..........................................
,rin prezenta v in#ormm c 'n perioada ........................... ()*(+,$ -ucure"ti organizeaz o
!e!iune de #ormare pro#e!ional i de in!truire av&nd IIII participani.
2ala de !eminar trebuie ! aib locuri pentru toi participanii i pentru un #ormator i ! #ie dotat cu
logi!tica nece!ar de!#"urrii !e!iunii .videoproiector ecran de proiecie #lipchart/.
,rogramul de de!#"urare al !e!iunii e!te 'ntre orele @>003:%>00 zilnic.
(u deo!ebit !tim
DIRECTOR E,ECUTI@
CR"CAP 'u3ure ti
Eume "i prenume *uncia 8ata 2emntura
ntocmit 3


Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-20!" #nveste te $n oameni% POSDRU&'2&("&()'*2
Anexa 4 Proces-verbal de predare-primire
PROCE%A@ER'A DE PREDAREAPRI#IRE
a !paiului prevzut 'n (ontractul de 'nchiriere nr. ............... din data ..................... 'ncheiat 'ntre ()*(+,$
-ucure"ti 'n calitate de $ocatar "i 2( *+JB485+ (OE27$A5EG 2)$ 'n calitate de $ocator con!t&nd
'ntr3o !al de cur! "i logi!tica a#erent pentru !e!iunea de #ormare pro#e!ional i de in!truire ce are loc 'n
perioada ................................................. 'n cadrul proiectului 0)econver!ie pro#e!ional 'n domeniul
admini!traiei "i !erviciilor publice 'n regiunile 1e!t 2ud31e!t 2ud 2ud34!t "i -ucure"ti35l#ov6 58
proiect <@?62 #inanat din *ondul 2ocial 4uropean "i -ugetul de !tat prin ,O28)7 200%320:3 'n cadrul
contractului de #inanare ,O28)7/?2/<.:/2/<@?62.
Comisia de recepie con!tituit prin 8ecizia nr. ..................... din data de ........................ a 8irectorului
4;ecutiv al ()*(+,$ -ucure"ti a procedat a!tzi ....................... la preluarea !lii "i a logi!ticii a#erente
con!t&nd 'n videoproiector ecran de proiecie #lipchart prevzute 'n contractul menionat mai !u! "i a #o!t
#ormat din>
3 ....................... 3 pre"edinte
3 ....................... 3 membru
$a predarea primirea !paiului a participat din partea $ocatorului 2( *+JB485+ (OE27$A5EG 2)$
d3na/dl. .................................. 'n calitate de ..................................
(omi!ia de recepie con!tat "i con!emneaz c !paiul pu! la di!poziie "i logi!tica a#erent e!te 'n bun !tare
de #uncionare "i core!punde cerinelor e;igenelor $ocatarului.
,rezentul proce!3verbal conin&nd ............ #ile a #o!t 'ncheiat a!tzi .......................... la !ediul 2(
*+JB485+ (OE27$A5EG 2)$ 'n 2 e;emplare din care unul pentru $ocatar "i unul pentru $ocator.
$ocatar $ocator
()*(+,$ -ucure"ti 2( *+JB485+ (OE27$A5EG 2)$

(omi!ia de recepie (numele, prenumele,funcia i
semntura reprezentantului legal)

....................................
....................................... ......................................................


Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-20!" #nveste te $n oameni% POSDRU&'2&("&()'*2
Anexa 5 Proces-verbal de restituire a spaiului
PROCE%A@ER'A DE RE%TITUIRE A %PA&IUUI
con!t&nd 'n !ala de cur! "i a logi!ticii a#erente pu!e la di!poziie de ctre $ocator prin ,roce!ul verbal de
predare3primire nr. .......................... 'ncheiat la data de .......................... pentru de!#"urarea !e!iunii de
#ormare pro#e!ional i de in!truire ce a avut loc 'n perioada ............................................................ 'n cadrul
proiectului 0)econver!ie pro#e!ional 'n domeniul admini!traiei "i !erviciilor publice 'n regiunile 1e!t
2ud31e!t 2ud 2ud34!t "i -ucure"ti35l#ov6 58 proiect <@?62 #inanat din *ondul 2ocial 4uropean "i
-ugetul de !tat prin ,O28)7 200%320:3 'n cadrul contractului de #inanare ,O28)7/?2/<.:/2/<@?62
prevzute 'n (ontractul de 'nchiriere nr. ............... din data ..................... 'ncheiat 'ntre ()*(+,$ -ucure"ti
'n calitate de $ocatar "i 2( *+JB485+ (OE27$A5EG 2)$ 'n calitate de $ocator.
Comisia de recepie con!tituit prin 8ecizia nr. ..................... din data de ........................ a 8irectorului
4;ecutiv al ()*(+,$ -ucure"ti a procedat a!tzi ....................... la re!tituirea !lii "i a logi!ticii a#erente
con!t&nd 'n videoproiector ecran de proiecie #lipchart prevzute 'n contractul menionat mai !u! "i a #o!t
#ormat din>
3 ....................... 3 pre"edinte
3 ....................... 3 membru
$a re!tituirea !paiului a participat din partea $ocatorului 2( *+JB485+ (OE27$A5EG 2)$ d3
na/dl. .................................. 'n calitate de ..................................
(omi!ia de recepie con!tat "i con!emneaz c !paiul "i logi!tica a#erent au #o!t pu!e la di!poziia
$ocatarului pe toata perioada !olicitat 'n buna !tare de #uncionare "i a core!pun! cerinelor e;igenelor
$ocatarului.
2paiul pu! la di!poziie de ctre $ocator 'mpreun cu logi!tica a#erent e!te re!tituit $ocatorului a!tzi data
'ncheierii prezentului proce!3verbal 'n aceeia"i !tare de #uncionare ca "i la primirea ace!tuia.
8e a!emenea comi!ia de recepie con!tat c $ocatorul "i3a 'ndeplinit obligaiile a!umate prin contractul
'ncheiat 'ntre pri.


Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-20!" #nveste te $n oameni% POSDRU&'2&("&()'*2
1aloarea chiriei a#erente !e!iunii de #ormare din perioada de IIIIII. e!te de ........................... lei la
care !e adaug ....... lei A1+ "i core!punde cu preul 'n!cri! 'n contractul de 'nchiriere 'ncheiat 'ntre pri.
,rezentul proce!3verbal conin&nd ............ #ile a #o!t 'ncheiat a!tzi .......................... la !ediul 2(
*+JB485+ (OE27$A5EG 2)$ 'n 2 e;emplare din care unul pentru $ocatar "i unul pentru $ocator.
$ocatar $ocator
()*(+,$ -ucure"ti 2( *+JB485+ (OE27$A5EG 2)$

(omi!ia de recepie (numele, prenumele,funcia i
semntura reprezentantului legal)


....................................
....................................... ......................................................