Sunteți pe pagina 1din 294

ORDIN Nr.

1969 din 9 noiembrie 2007


privind aprobarea reglementrilor contabile pentru persoanele uridice !r scop patrimonial"#
$%I&$N&' %INI(&$R)* $+ONO%I$I ,I -IN.N/$*OR
0)1*I+.& 2N' %ONI&OR)* O-I+I.* NR. 346 bis din 10 decembrie 2007
"# Ordinul nr. 1.96952007 a !ost publicat 6n %onitorul O!icial al Rom7niei8 0artea I8 nr. 346
din 10 decembrie 2007 9i este reprodus 9i 6n acest numr bis.
2n temeiul prevederilor art. 11 alin. :4# din ;otr7rea <uvernului nr. =3652007 privind
organi>area 9i !unc?ionarea %inisterului $conomiei 9i -inan?elor8 cu modi!icrile 9i
completrile ulterioare8 6n ba>a prevederilor art. 4 alin. :1# 9i :2# din *egea contabilit?ii nr.
32519918 republicat8 cu modi!icrile 9i completrile ulterioare8 ministrul economiei 9i
!inan?elor emite urmtorul ordin'
.R&. 1
:1# (e aprob Reglementrile contabile pentru persoanele uridice !r scop patrimonial8
cuprinse 6n ane@a nr. 1 care !ace parte integrant din pre>entul ordin.
:2# Reglementrile contabile prev>ute la alin. :1# sunt obligatorii pentru asocia?ii8 !unda?ii
sau alte organi>a?ii de acest !el8 partide politice8 patronate8 organi>a?ii sindicale8 culte
religioase8 precum 9i pentru alte persoane uridice 6n!iin?ate 6n ba>a unor legi speciale8 6n
scopul des!9urrii de activit?i !r scop patrimonial8 care au obliga?ia8 potrivit legii8 s
conduc contabilitatea 6n partid dubl 9i s 6ntocmeasc situa?ii !inanciare anuale.
:=# Reglementrile contabile prev>ute la alin. :1# se re!er 6n principal la activit?ile !r
scop patrimonial8 inclusiv activit?ile cu destina?ie special8 des!9urate de ctre persoanele
uridice !r scop patrimonial8 9i 6n subsidiar la activit?ile economice des!9urate8 potrivit
legii8 de ctre aceste persoane uridice. 0entru activit?ile economice des!9urate8 potrivit
legii8 de ctre persoanele uridice !r scop patrimonial8 aceste reglementri se completea>8
dup ca>8 cu Reglementrile contabile con!orme cu Directiva a IABa a +omunit?ilor
$conomice $uropene8 prev>ute 6n ane@a la Ordinul ministrului !inan?elor publice nr.
1.7C25200C8 cu modi!icrile 9i completrile ulterioare.
.R&. 2
(e aprob Reglementrile contabile privind organi>area 9i conducerea contabilit?ii 6n
partid simpl de ctre persoanele uridice !r scop patrimonial8 cuprinse 6n ane@a nr. 2 care
!ace parte integrant din pre>entul ordin.
.R&. =
(itua?iile !inanciare anuale ale persoanelor uridice !r scop patrimonial de utilitate
public8 potrivit legii8 sunt supuse auditului !inanciar8 care se e!ectuea> de ctre auditori
!inanciari8 persoane !i>ice sau uridice autori>ate8 6n condi?iile legii8 cu respectarea
reglementrilor contabile aplicabile persoanelor uridice !r scop patrimonial.
.R&. 4
0re>entul ordin intr 6n vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
.R&. C
*a data intrrii 6n vigoare a pre>entului ordin se abrog'
B Ordinul ministrului !inan?elor publice nr. 1.3295200= privind aprobarea Reglementrilor
contabile pentru persoanele uridice !r scop patrimonial8 publicat 6n %onitorul O!icial al
Rom7niei8 0artea I8 nr. 66 9i 66 bis din 27 ianuarie 20048 cu modi!icrile 9i completrile
ulterioareD
B Ordinul ministrului !inan?elor publice nr. 2.=2952001 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organi>area 9i conducerea contabilit?ii 6n partid simpl de ctre
persoanele uridice !r scop lucrativ8 publicat 6n %onitorul O!icial al Rom7niei8 0artea I8 nr.
20 din 1C ianuarie 2002D
B orice alte dispo>i?ii contrare pre>entului ordin.
.R&. 6
0re>entul ordin se public 6n %onitorul O!icial al Rom7niei8 0artea I.
p. %inistrul economiei 9i !inan?elor8
+tlin Doica8
secretar de stat
1ucure9ti8 9 noiembrie 2007.
Nr. 1.969.
.N$E. 1
R$<*$%$N&FRI +ON&.1I*$
pentru persoanele uridice !r scop patrimonial
+.0. 1
.RI. D$ .0*I+.1I*I&.&$ ,I %ON$D. D$ R.0OR&.R$
1. B :1# 0re>entele reglementri prevd !ormatul 9i con?inutul situa?iilor !inanciare anuale8
principiile contabile 9i regulile de evaluare8 precum 9i regulile de 6ntocmire8 aprobare8
auditare8 dup ca>8 9i publicare a situa?iilor !inanciare anuale pentru persoanele uridice !r
scop patrimonial.
:2# 0re>entele reglementri sunt corelate cu prevederile reglementrilor contabile con!orme
cu directivele europene8 aprobate prin Ordinul ministrului !inan?elor publice nr. 17C25200C
pentru aprobarea reglementrilor contabile con!orme cu directivele europene8 cu modi!icrile
9i completrile ulterioare8 6n mod corespun>tor8 respectiv adaptat la speci!icul activit?ilor
!r scop patrimonial 9i activit?ilor cu destina?ie special des!9urate8 potrivit legii8 de
persoanele uridice !r scop patrimonial.
:=# 0re>entele reglementri se aplic pentru activit?ile !r scop patrimonial8 activit?ile cu
destina?ie special 9i activit?ile economice des!9urate8 potrivit legii8 de ctre asocia?ii8
!unda?ii sau alte organi>a?ii de acest !el8 partide politice8 patronate8 organi>a?ii sindicale8 culte
religioase8 precum 9i pentru altele asemenea 6n!iin?ate 6n ba>a unor legi speciale 6n scopul
des!9urrii de activit?i !r scop patrimonial8 care au obliga?ia8 potrivit legii8 s conduc
contabilitatea 6n partid dubl 9i s 6ntocmeasc situa?ii !inanciare anuale.
2. B :1# +ontabilitatea se ?ine 6n limba rom7n 9i 6n moneda na?ional. +ontabilitatea
opera?iunilor e!ectuate 6n valut se ?ine at7t 6n moneda na?ional8 c7t 9i 6n valut.
:2# 0entru necesit?ile proprii de in!ormare8 persoanele uridice !r scop patrimonial pot
opta pentru 6ntocmirea situa?iilor !inanciare anuale 9i 6ntrBo alt moned.
+ursul de scGimb utili>at pentru conversia 6n moneda na?ional a situa?iilor !inanciare
anuale 6ntocmite 6ntrBo alt moned este cursul de scGimb valutar comunicat de 1anca
Na?ional a Rom7niei8 valabil pentru data bilan?ului. .cest curs se pre>int 6n notele
e@plicative.
+.0. 2
-OR%.&)* ,I +ON/IN)&)* (I&)./II*OR -IN.N+I.R$ .N).*$
($+/I)N$. 1
DI(0OHI/II <$N$R.*$ 0RIAIND (I&)./II*$ -IN.N+I.R$ .N).*$
=. :1# B 0ersoanele uridice !r scop patrimonial 6ntocmesc situa?ii !inanciare anuale care
cuprind'
B bilan?8
B contul re>ultatului e@erci?iului8
B notele e@plicative la situa?iile !inanciare anuale.
:2# Organi>a?iile patronale 9i sindicale8 precum 9i alte organi>a?ii !r scop patrimonial8
care nu des!9oar activit?i economice8 6ntocmesc situa?ii !inanciare anuale simpli!icate care
cuprind'
B bilan? prescurtat8
B contul prescurtat al re>ultatului e@erci?iului8
B notele e@plicative la situa?iile !inanciare anuale simpli!icate.
:=# (itua?iile !inanciare anuale8 respectiv situa?iile !inanciare anuale simpli!icate constituie
un tot unitar.
:4# 0otrivit legii contabilit?ii8 situa?iile !inanciare anuale trebuie 6nso?ite de o declara?ie
scris de asumare a rspunderii conducerii persoanei uridice pentru 6ntocmirea situa?iilor
!inanciare anuale 6n con!ormitate cu Reglementrile contabile pentru persoanele uridice !r
scop patrimonial.
4. B (itua?iile !inanciare anuale ale persoanelor uridice !r scop patrimonial sunt supuse8
potrivit legii8 veri!icrii de ctre cen>ori sau de ctre auditori !inanciari8 dup ca>.
C. B 0ct. = alin. :2# din pre>entele reglementri nu se aplic de ctre persoanele uridice !r
scop patrimonial de utilitate public.
6. B (itua?iile !inanciare anuale se 6ntocmesc 6n mod clar 9i 6n concordan? cu prevederile
pre>entelor reglementri.
7. B (itua?iile !inanciare anuale o!er o imagine !idel a activelor8 datoriilor8 po>i?iei
!inanciare8 e@cedentului sau de!icitului privind activit?ile !r scop patrimonial 9i activit?ile
cu destina?ie special.
3. B Dac aplicarea prevederilor pre>entelor reglementri nu este su!icient pentru a o!eri o
imagine !idel 6n 6n?elesul pct. 78 trebuie pre>entate in!orma?ii suplimentare.
9. B Dac8 6n ca>uri e@cep?ionale8 aplicarea unei prevederi din pre>entele reglementri se
dovede9te contrar obliga?iei prev>ute la pct. 78 trebuie s se !ac abatere de la acea
prevedere8 6n vederea o!eririi unei imagini !idele8 6n 6n?elesul pct. 7. Orice ast!el de abatere
trebuie pre>entat 6n notele e@plicative8 6mpreun cu o e@plica?ie a motivelor acesteia 9i o
situa?ie privind e!ectele abaterii asupra activelor8 datoriilor8 po>i?iei !inanciare 9i a
e@cedentului sau de!icitului.
10. B (ubunit?ile !r personalitate uridic8 care apar?in persoanelor uridice !r scop
patrimonial cu sediul sau domiciliul 6n Rom7nia organi>ea> 9i conduc contabilitatea proprie
p7n la nivel de balan? de veri!icare8 !r a 6ntocmi situa?ii !inanciare anuale.
.ctivitatea des!9urat 6n strintate de subunit?ile !r personalitate uridic8 9i care
apar?in persoanelor uridice !r scop patrimonial cu sediul sau domiciliul 6n Rom7nia8 se
include 6n situa?iile !inanciare ale persoanei uridice rom7ne 9i se raportea> pe teritoriul
Rom7niei8 potrivit pre>entelor reglementri.
+ursul de scGimb utili>at pentru conversia 6n moneda na?ional a balan?elor de veri!icare
6ntocmite 6ntrBo alt moned este cursul de scGimb valutar comunicat de 1anca Na?ional a
Rom7niei8 valabil pentru data bilan?ului. .cest curs se pre>int 6n notele e@plicative.
11. B .utorit?ile de reglementare pot solicita pre>entarea 6n situa?iile !inanciare anuale a
unor in!orma?ii suplimentare !a? de cele care trebuie pre>entate 6n concordan? cu pre>entele
reglementri.
12. B -ormatul bilan?ului 9i al contului re>ultatului e@erci?iului8 6n special 6n ceea ce
prive9te !orma adoptat pentru pre>entarea acestora8 nu poate !i modi!icat de la un e@erci?iu
!inanciar la altul. 2n ca>uri e@cep?ionale8 sunt permise abateri de la acest principiu. Orice
ast!el de abatere trebuie men?ionat 6n notele e@plicative8 6mpreun cu o e@plica?ie a
motivelor care au determinatBo.
1=. B 2n bilan? 9i 6n contul re>ultatului e@erci?iului8 elementele prev>ute la pct. 198 20 9i =4
trebuie pre>entate separat8 6n ordinea indicat. O subclasi!icare mai detaliat a elementelor se
poate !ace numai 6n notele e@plicative.
14. B -ormatul8 succesiunea 9i terminologia elementelor din bilan? 9i din contul re>ultatului
e@erci?iului care sunt precedate de ci!re arabe trebuie adaptate8 6n ca>ul 6n care natura
speci!ic a unei persoane uridice !r scop patrimonial impune acest lucru. .st!el de adaptri
trebuie e!ectuate atunci c7nd sunt cerute prin reglementri speciale emise de .utorit?ile de
reglementare.
1C. B :1# 0entru !iecare element de bilan? 9i de cont al re>ultatului e@erci?iului trebuie
pre>entat valoarea a!erent elementului corespondent pentru e@erci?iul !inanciar precedent.
:2# Dac valorile prev>ute la alin. :1# nu sunt comparabile8 absen?a comparabilit?ii
trebuie pre>entat 6n notele e@plicative8 6nso?it de comentarii relevante.
16. )n element de bilan? 9i de cont al re>ultatului e@erci?iului pentru care nu e@ist valoare
nu trebuie pre>entat8 cu e@cep?ia ca>ului 6n care e@ist un element corespondent pentru
e@erci?iul !inanciar precedent8 6n 6n?elesul pct. 1C alin. :1#.
17. B 1ilan?ul este documentul contabil de sinte> prin care se pre>int elementele de activ8
datorii 9i capital propriu ale persoanei uridice !r scop patrimonial la s!7r9itul e@erci?iului
!inanciar8 precum 9i 6n celelalte situa?ii prev>ute de lege.
13. B :1# 2n bilan? elementele de activ 9i datorii sunt grupate dup natur 9i licGiditate8
respectiv natur 9i e@igibilitate.
:2# 2n 6n?elesul pre>entelor reglementri'
a# un activ repre>int o resurs controlat de ctre persoana uridic !r scop patrimonial
ca re>ultat al unor evenimente trecute8 de la care se a9teapt s genere>e bene!icii economice
viitoare pentru aceasta 9i al crui cost poate !i evaluat 6n mod credibilD
b# o datorie repre>int o obliga?ie actual a persoanei uridice !r scop patrimonial ce
decurge din evenimente trecute 9i prin decontarea creia se a9teapt s re>ulte o ie9ire de
resurse care 6ncorporea> bene!icii economice.
($+/I)N$. 2
-OR%.&)* 1I*.N/)*)I
19. B -ormatul bilan?ului este urmtorul'
.. .ctive imobili>ate
I. Imobili>ri necorporale
1. +Geltuieli de constituire
2. +Geltuieli de de>voltare
=. +oncesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci comerciale8 drepturi 9i active similare8 dac acestea
au !ost acGi>i?ionate cu titlu oneros
4. -ondul comercial8 6n msura 6n care acesta a !ost acGi>i?ionat cu titlu oneros
C. .vansuri 9i imobili>ri necorporale 6n curs de e@ecu?ie
II. Imobili>ri corporale
1. &erenuri 9i construc?ii
2. Instala?ii teGnice 9i ma9ini
=. .lte instala?ii8 utilae 9i mobilier
4. .vansuri 9i imobili>ri corporale 6n curs de e@ecu?ie
III. Imobili>ri !inanciare
1. .c?iuni de?inute la entit?ile a!iliate
2. 2mprumuturi acordate entit?ilor a!iliate
=. Interese de participare
4. 2mprumuturi acordate entit?ilor de care unitatea este legat 6n virtutea intereselor de
participare
C. Investi?ii de?inute ca imobili>ri
6. .lte 6mprumuturi
1. .ctive circulante
I. (tocuri
1. %aterii prime 9i materiale consumabile
2. 0roduc?ia 6n curs de e@ecu?ie
=. 0roduse !inite 9i mr!uri
4. .vansuri pentru cumprri de stocuri
II. +rean?e
:(umele care urmea> s !ie 6ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie pre>entate
separat pentru !iecare element.#
1. +rean?e comerciale
2. (ume de 6ncasat de la entit?ile a!iliate
=. (ume de 6ncasat de la entit?ile de care unitatea este legat 6n virtutea intereselor de
participare
4. .lte crean?e
III. Investi?ii pe termen scurt
1. .c?iuni de?inute la entit?ile a!iliate
2. .lte investi?ii pe termen scurt
IA. +asa 9i conturi la bnci
+. +Geltuieli 6n avans
D. Datorii' sumele care trebuie pltite 6ntrBo perioad de p7n la un an
1. 2mprumuturi din emisiunea de obliga?iuni
2. (ume datorate institu?iilor de credit
=. .vansuri 6ncasate 6n contul comen>ilor
4. Datorii comerciale B !urni>ori
C. $!ecte de comer? de pltit
6. (ume datorate entit?ilor a!iliate
7. (ume datorate entit?ilor de care unitatea este legat 6n virtutea intereselor de participare
3. .lte datorii8 inclusiv datoriile !iscale 9i datoriile privind asigurrile sociale
$. .ctive circulante nete5datorii curente nete
-. &otal active minus datorii curente
<. Datorii' sumele care trebuie pltite 6ntrBo perioad mai mare de un an
1. 2mprumuturi din emisiunea de obliga?iuni
2. (ume datorate institu?iilor de credit
=. .vansuri 6ncasate 6n contul comen>ilor
4. Datorii comerciale B !urni>ori
C. $!ecte de comer? de pltit
6. (ume datorate entit?ilor a!iliate
7. (ume datorate entit?ilor de care unitatea este legat 6n virtutea intereselor de participare
3. .lte datorii8 inclusiv datoriile !iscale 9i datoriile privind asigurrile sociale
;. 0rovi>ioane
1. 0rovi>ioane pentru pensii 9i obliga?ii similare
2. 0rovi>ioane pentru impo>ite
=. .lte provi>ioane
I. Aenituri 6n avans
I. +apital 9i re>erve
I. +apital
II. Re>erve din reevaluare
III. Re>erve
1. Re>erve legale
2. Re>erve statutare sau contractuale
=. Re>erve repre>ent7nd surplusul reali>at din re>erve din reevaluare
4. .lte re>erve
IA. $@cedentul5pro!itul sau de!icitul5pierderea reportat:#
A. $@cedentul5pro!itul sau de!icitul5pierderea e@erci?iului !inanciar
20. B -ormatul bilan?ului prescurtat este urmtorul'
.. .ctive imobili>ate
I. Imobili>ri necorporale
II. Imobili>ri corporale
III. Imobili>ri !inanciare
1. .ctive circulante
I. (tocuri
II. +rean?e
:(umele care urmea> s !ie 6ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie pre>entate
separat pentru !iecare element.#
III. Investi?ii pe termen scurt
IA. +asa 9i conturi la bnci
+. +Geltuieli 6n avans
D. Datorii' sumele care trebuie pltite 6ntrBo perioad de p7n la un an
$. .ctive circulante nete5datorii curente nete
-. &otal active minus datorii curente
<. Datorii' sumele care trebuie pltite 6ntrBo perioad mai mare de un an
;. 0rovi>ioane
I. Aenituri 6n avans
I. +apital 9i re>erve
I. +apital
II. Re>erve din reevaluare
III. Re>erve
IA. $@cedentul5pro!itul sau de!icitul5pierderea reportat:#
A. $@cedentul5pro!itul sau de!icitul5pierderea e@erci?iului !inanciar
21. B Dac un activ sau o datorie are legtur cu mai mult de un element din !ormatul de
bilan?8 rela?ia sa cu alte elemente trebuie pre>entat 6n notele e@plicative8 dac o asemenea
pre>entare este esen?ial pentru 6n?elegerea situa?iilor !inanciare anuale.
22. B .c?iunile de?inute la entit?ile a!iliate trebuie pre>entate numai 6n cadrul elementelor
prev>ute 6n acest scop.
2=. B &oate angaamentele sub !orma garan?iilor de orice !el trebuie8 6n ca>ul 6n care nu
e@ist obliga?ia de a le pre>enta ca datorii8 s !ie 6n mod clar pre>entate 6n notele e@plicative8
9i trebuie !cut distinc?ie 6ntre di!eritele tipuri de garan?ii recunoscute de legisla?ia na?ional.
De asemenea8 trebuie !cut o pre>entare separat a oricrei garan?ii valorice care a !ost
prev>ut. .ngaamentele de acest tip care e@ist 6n rela?ia cu entit?ile a!iliate trebuie
pre>entate distinct.
($+/I)N$. =
0R$A$D$RI R$-$RI&O.R$ *. $*$%$N&$*$ D$ 1I*.N/
24. B 0re>entarea activelor ca active imobili>ate sau ca active circulante depinde de scopul
cruia 6i sunt destinate.
2C. B .ctivele imobili>ate cuprind acele active destinate utili>rii pe o ba> continu8 6n
scopul des!9urrii activit?ilor persoanei uridice !r scop patrimonial.
26. B :1# %i9crile diverselor elemente de imobili>ri se pre>int 6n notele e@plicative. 2n
acest scop8 se pre>int distinct8 6ncep7nd cu costul de acGi>i?ie sau costul de produc?ie8 pentru
!iecare element de imobili>are8 pe de o parte8 cre9terile8 cedrile 9i trans!erurile 6n cursul
e@erci?iului !inanciar8 iar8 pe de alt parte8 austrile cumulate de valoare la 6nceputul
e@erci?iului !inanciar 9i la data bilan?ului8 precum 9i recti!icrile e!ectuate 6n cursul
e@erci?iului !inanciar asupra austrilor de valoare din e@erci?iile !inanciare precedente.
.ustrile de valoare se pre>int 6n bilan? ca deduceri clare din elementele corespun>toare.
:2# Dac8 atunci c7nd situa?iile !inanciare anuale se 6ntocmesc con!orm pre>entelor
reglementri pentru prima oar8 pre?ul de acGi>i?ie sau costul de produc?ie al unei imobili>ri
nu poate !i determinat !r cGeltuieli sau 6nt7r>ieri e@agerate8 valoarea re>idual de la
6nceputul e@erci?iului !inanciar poate !i tratat drept pre? de acGi>i?ie sau cost de produc?ie.
Orice aplicare a acestei prevederi trebuie pre>entat 6n notele e@plicative.
:=# .tunci c7nd se e!ectuea> reevaluarea imobili>rilor corporale8 mi9crile diverselor
elemente de imobili>ri8 prev>ute la alin. :1#8 se pre>int 6ncep7nd cu pre?ul de acGi>i?ie sau
costul de produc?ie8 re>ultat din reevaluare. 2n acest scop8 valoarea reevaluat se substituie
valorii de intrare a imobili>rilor corporale.
27. B Drepturile asupra propriet?ilor imobiliare 9i alte drepturi similare8 a9a cum sunt
de!inite de legisla?ia na?ional8 trebuie pre>entate la J&erenuri 9i construc?iiJ.
23. B 2n sensul pre>entelor reglementri8 prin interese de participare se 6n?elege drepturile 6n
capitalul altor entit?i8 repre>entate sau nu prin certi!icate8 care8 prin crearea unei legturi
durabile cu aceste entit?i8 sunt destinate s contribuie la activit?ile entit?ii. De?inerea unei
pr?i din capitalul unei alte entit?i se presupune c repre>int un interes de participare8 atunci
c7nd dep9e9te un procenta de 20K.
29. B :1# +Geltuielile e!ectuate 6n cursul e@erci?iului !inanciar8 dar care sunt a!erente unui
e@erci?iu !inanciar ulterior8 trebuie pre>entate sub titlul de J+Geltuieli 6n avansJ.
:2# Aeniturile care8 de9i se re!er la e@erci?iul !inanciar 6n cau>8 nu se 6ncasea> p7n la
e@pirarea acestuia8 trebuie pre>entate la J+rean?eJ. 2n ca>ul 6n care ast!el de venituri sunt
semni!icative8 acestea trebuie pre>entate 9i 6n notele e@plicative.
=0. B :1# .ustrile de valoare cuprind toate corec?iile destinate s ?in seama de reducerile
valorilor activelor individuale8 stabilite la data bilan?ului8 indi!erent dac acea reducere este
sau nu de!initiv.
:2# .ustrile de valoare pot !i' austri permanente8 denumite 6n continuare amorti>ri8
9i5sau austrile provi>orii8 denumite 6n continuare austri pentru depreciere sau pierdere de
valoare8 6n !unc?ie de caracterul permanent sau provi>oriu al austrii valorii activelor.
=1. 0rovi>ioanele sunt destinate s acopere datoriile a cror natur este clar de!init 9i care
la data bilan?ului este probabil s e@iste8 sau este cert c vor e@ista8 dar care sunt incerte 6n
ceea ce prive9te valoarea sau data la care vor aprea.
=2. 0rovi>ioanele nu pot !i utili>ate pentru austarea valorilor activelor.
==. B :1# Aeniturile de 6ncasat 6nainte de data bilan?ului8 dar care se re!er la un e@erci?iu
!inanciar ulterior8 trebuie pre>entate sub titlul de JAenituri 6n avansJ.
:2# +Geltuielile care8 de9i se re!er la e@erci?iul !inanciar 6n cau>8 se vor plti numai 6n
cursul e@erci?iului !inanciar ulterior8 trebuie pre>entate la JDatoriiJ. 2n ca>ul 6n care ast!el de
cGeltuieli sunt semni!icative8 ele trebuie pre>entate 9i 6n notele e@plicative.
($+/I)N$. 4
-OR%.&)* +ON&)*)I R$H)*&.&)*)I $E$R+I/I)*)I
=4. B -ormatul contului re>ultatului e@erci?iului este urmtorul'
I. Aenituri din activit?ile !r scop patrimonial
II. +Geltuieli privind activit?ile !r scop patrimonial
III. Re>ultatul activit?ilor !r scop patrimonial
IA. Aenituri din activit?ile cu destina?ie special
A. +Geltuieli privind activit?ile cu destina?ie special
AI. Re>ultatul activit?ilor cu destina?ie special
AII. Aenituri din activit?ile economice
AIII. +Geltuieli privind activit?ile economice
IE. Re>ultatul activit?ilor economice
E. Aenituri totale
EI. +Geltuieli totale
EII. $@cedentul5pro!itul de!icitul5pierderea e@erci?iului !inanciar :E B EID EI B E#
($+/I)N$. C
0RIN+I0II +ON&.1I*$ <$N$R.*$
=C. B $lementele pre>entate 6n situa?iile !inanciare anuale se evaluea> 6n con!ormitate cu
principiile contabile generale prev>ute 6n pre>enta sec?iune8 con!orm contabilit?ii de
angaamente. .st!el8 e!ectele tran>ac?iilor 9i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci
c7nd tran>ac?iile 9i evenimentele se produc :9i nu pe msur ce tre>oreria sau ecGivalentul su
este 6ncasat sau pltit# 9i sunt 6nregistrate 6n contabilitate 9i raportate 6n situa?iile !inanciare
ale perioadelor a!erente.
=6. B 0rincipiul continuit?ii activit?ii. &rebuie s se pre>ume c persoana uridic !r
scop patrimonial 69i des!9oar activitatea pe ba>a principiului continuit?ii activit?ii.
.cest principiu presupune c entitatea 69i continu 6n mod normal !unc?ionarea8 !r a intra
6n stare de licGidare sau reducere semni!icativ a activit?ii. Dac administratorii unei entit?i
au luat cuno9tin? de unele elemente de nesiguran? legate de anumite evenimente care pot
duce la incapacitatea acesteia de aB9i continua activitatea8 aceste elemente trebuie pre>entate
6n notele e@plicative. 2n ca>ul 6n care situa?iile !inanciare anuale nu sunt 6ntocmite pe ba>a
principiului continuit?ii8 aceast in!orma?ie trebuie pre>entat8 6mpreun cu e@plica?ii privind
modul de 6ntocmire a acestora 9i motivele care au stat la ba>a deci>iei con!orm creia
entitatea nu 69i mai poate continua activitatea.
=7. B 0rincipiul permanen?ei metodelor. %etodele de evaluare trebuie aplicate 6n mod
consecvent de la un e@erci?iu !inanciar la altul.
=3. B 0rincipiul pruden?ei. $valuarea trebuie !cut pe o ba> prudent 9i8 6n special'
a# poate !i inclus numai e@cedentul5pro!itul reali>at la data bilan?uluiD
b# trebuie s se ?in cont de toate datoriile aprute 6n cursul e@erci?iului !inanciar curent sau
al unui e@erci?iu !inanciar precedent8 cGiar dac acestea devin evidente numai 6ntre data
bilan?ului 9i data 6ntocmirii acestuiaD
c# trebuie s se ?in cont de toate datoriile previ>ibile 9i de!icitele5pierderile poten?iale
aprute 6n cursul e@erci?iului !inanciar curent sau al unui e@erci?iu !inanciar precedent8 cGiar
dac acestea devin evidente numai 6ntre data bilan?ului 9i data 6ntocmirii acestuiaD
d# trebuie s se ?in cont de toate deprecierile8 indi!erent dac re>ultatul e@erci?iului
!inanciar este de!icit5pierdere sau e@cedent5pro!it.
=9. B 0rincipiul independen?ei e@erci?iului. &rebuie s se ?in cont de veniturile 9i
cGeltuielile a!erente e@erci?iului !inanciar8 indi!erent de data 6ncasrii sau pl?ii acestor
venituri 9i cGeltuieli.
40. B 0rincipiul evalurii separate a elementelor de activ 9i de datorii. +on!orm acestui
principiu8 componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.
41. B 0rincipiul intangibilit?ii. 1ilan?ul de descGidere pentru !iecare e@erci?iu !inanciar
trebuie s corespund cu bilan?ul de 6ncGidere al e@erci?iului !inanciar precedent.
42. B 0rincipiul necompensrii. Orice compensare 6ntre elementele de activ 9i de datorii sau
6ntre elementele de venituri 9i cGeltuieli este inter>is.
$ventualele compensri 6ntre crean?e 9i datorii ale persoanei uridice !r scop patrimonial
!a? de aceea9i entitate pot !i e!ectuate8 cu respectarea prevederilor legale8 numai dup
6nregistrarea 6n contabilitate a veniturilor 9i cGeltuielilor la valoarea integral.
4=. B .bateri de la principiile contabile generale prev>ute 6n pre>enta sec?iune pot !i
e!ectuate 6n ca>uri e@cep?ionale. Orice ast!el de abateri trebuie pre>entate 6n notele
e@plicative8 precum 9i motivele care leBau determinat8 6mpreun cu o evaluare a e!ectului
acestora asupra activelor8 datoriilor8 9i a e@cedentului5pro!itului sau de!icitului5pierderii.
($+/I)N$. 6
R$<)*I D$ $A.*).R$
6.1. R$<)*I <$N$R.*$ D$ $A.*).R$
44. B $lementele pre>entate 6n situa?iile !inanciare anuale se evaluea>8 6n general8 pe ba>a
principiului costului de acGi>i?ie sau al costului de produc?ie. 2n situa?ia 6n care sBa optat
pentru reevaluarea imobili>rilor corporale se aplic prevederile subsec?iunii 6.2.C din
pre>entele reglementri.
6.1.1. $valuarea la data intrrii 6n entitate
4C. B :1# *a data intrrii 6n entitate8 bunurile se evaluea> 9i se 6nregistrea> 6n contabilitate
la valoarea de intrare8 care se stabile9te ast!el'
a# la cost de acGi>i?ie B pentru bunurile procurate cu titlu onerosD
b# la cost de produc?ie B pentru bunurile produse 6n entitateD
c# la valoarea de aport8 stabilit 6n urma evalurii B pentru bunurile repre>ent7nd aport la
capitalD
d# la valoarea ust B pentru bunurile ob?inute cu titlu gratuit.
2n ca>urile men?ionate la lit. c# 9i d#8 valoarea de aport 9i8 respectiv8 valoarea ust8 se
substituie costului de acGi>i?ie.
:2# 0rin valoare ust se 6n?elege suma pentru care activul ar putea !i scGimbat de bunvoie
6ntre pr?i a!late 6n cuno9tin? de cau> 6n cadrul unei tran>ac?ii cu pre?ul determinat obiectiv.
46. :1# +ostul de acGi>i?ie al bunurilor cuprinde pre?ul de cumprare8 ta@ele de import 9i
alte ta@e :cu e@cep?ia acelora pe care persoana uridic !r scop patrimonial le poate
recupera de la autorit?ile !iscale#8 cGeltuielile de transport8 manipulare 9i alte cGeltuieli care
pot !i atribuibile direct acGi>i?iei bunurilor respective.
:2# Reducerile comerciale acordate de !urni>or nu !ac parte din costul de acGi>i?ie.
47. B :1# +ostul de produc?ie al unui bun cuprinde costul de acGi>i?ie a materiilor prime 9i
materialelor consumabile 9i cGeltuielile de produc?ie direct atribuibile bunului.
:2# +ostul de produc?ie sau de prelucrare al stocurilor8 precum 9i costul de produc?ie al
imobili>rilor cuprind cGeltuielile directe a!erente produc?iei8 9i anume' materiale directe8
energie consumat 6n scopuri teGnologice8 manoper direct 9i alte cGeltuieli directe de
produc?ie8 precum 9i cota cGeltuielilor indirecte de produc?ie alocat 6n mod ra?ional ca !iind
legat de !abrica?ia acestora.
:=# 2n costul de produc?ie poate !i inclus o propor?ie re>onabil din cGeltuielile care sunt
indirect atribuibile bunului8 6n msura 6n care acestea sunt legate de perioada de produc?ie.
:4# )rmtoarele repre>int e@emple de costuri care nu trebuie incluse 6n costul stocurilor8
ci sunt recunoscute drept cGeltuieli ale perioadei 6n care au survenit8 ast!el'
B pierderile de materiale8 manopera sau alte costuri de produc?ie 6nregistrate peste limitele
normal admiseD
B cGeltuielile de depo>itare8 cu e@cep?ia ca>urilor 6n care aceste costuri sunt necesare 6n
procesul de produc?ie8 anterior trecerii 6ntrBo nou !a> de !abrica?ieD
B regiile :cGeltuielile# generale de administra?ie care nu particip la aducerea stocurilor 6n
!orma 9i locul !inalD
B costurile de des!acere.
43. B :1# Dob7nda la capitalul 6mprumutat pentru !inan?area acGi>i?iei8 construc?iei sau
produc?iei de active cu ciclu lung de !abrica?ie poate !i inclus 6n costurile de produc?ie8 6n
msura 6n care aceasta este legat de perioada de produc?ie. 2n ca>ul includerii dob7n>ii 6n
valoarea activelor8 aceasta trebuie pre>entat 6n notele e@plicative.
:2# 2n sensul pre>entelor reglementri8 prin activ cu ciclu lung de !abrica?ie se 6n?elege un
activ care solicit 6n mod necesar o perioad substan?ial de timp pentru a !i gata 6n vederea
utili>rii.
6.1.2. $valuarea cu oca>ia inventarierii
49. B $valuarea elementelor de activ 9i de pasiv cu oca>ia inventarierii se !ace potrivit
pre>entelor reglementri 9i normelor emise 6n acest sens de %inisterul $conomiei 9i
-inan?elor.
6.1.=. $valuarea la 6ncGeierea e@erci?iului !inanciar
C0. B :1# *a 6ncGeierea e@erci?iului !inanciar8 elementele de activ 9i de pasiv de natura
datoriilor se evaluea> 9i se re!lect 6n situa?iile !inanciare anuale la valoarea de intrare8 pus
de acord cu re>ultatele inventarierii.
:2# 2n acest scop8 valoarea de intrare se compar cu valoarea stabilit pe ba>a inventarierii8
denumit valoare de inventar. 2n acest ca>8 se vor avea 6n vedere8 printre altele'
a# 0entru elementele de activ8 di!eren?ele constatate 6n minus 6ntre valoarea de inventar 9i
valoarea contabil net a elementelor de activ se 6nregistrea> 6n contabilitate pe seama unei
amorti>ri suplimentare8 6n ca>ul activelor amorti>abile pentru care deprecierea este
ireversibil sau se e!ectuea> o austare pentru depreciere sau pierdere de valoare8 atunci c7nd
deprecierea este reversibil8 aceste elemente men?in7nduBse8 de asemenea8 la valoarea lor de
intrare.
0rin valoare contabil net se 6n?elege valoarea de intrare8 mai pu?in amorti>area 9i
austrile pentru depreciere sau pierdere de valoare8 cumulate.
b# 0entru elementele de pasiv de natura datoriilor8 di!eren?ele constatate 6n plus 6ntre
valoarea de inventar 9i valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se
6nregistrea> 6n contabilitate8 pe seama elementelor corespun>toare de datorii.
C1. B :1# *a !iecare dat a bilan?ului'
a# $lementele monetare e@primate 6n valut :disponibilit?i 9i alte elemente asimilate8 cum
sunt acreditivele 9i depo>itele bancare8 crean?e 9i datorii 6n valut# trebuie evaluate 9i
raportate utili>7nd cursul de scGimb comunicat de 1anca Na?ional a Rom7niei 9i valabil la
data 6ncGeierii e@erci?iului !inanciar. Di!eren?ele de curs valutar8 !avorabile sau ne!avorabile8
6ntre cursul de la data 6nregistrrii crean?elor sau datoriilor 6n valut sau cursul la care au !ost
raportate 6n situa?iile !inanciare anuale anterioare 9i cursul de scGimb de la data 6ncGeierii
e@erci?iului !inanciar8 se 6nregistrea>8 la venituri sau cGeltuieli !inanciare8 dup ca>.
b# 0entru crean?ele 9i datoriile8 e@primate 6n lei8 a cror decontare se !ace 6n !unc?ie de
cursul unei valute8 eventualele di!eren?e !avorabile sau ne!avorabile8 care re>ult din
evaluarea acestora se 6nregistrea> la venituri sau cGeltuieli !inanciare8 dup ca>.
Determinarea di!eren?elor de valoare se e!ectuea> similar prevederilor lit. a#.
c# $lementele nemonetare acGi>i?ionate cu plata 6n valut 9i 6nregistrate la cost istoric
:imobili>ri8 stocuri# trebuie raportate utili>7nd cursul de scGimb de la data e!ecturii
tran>ac?iei.
d# $lementele nemonetare acGi>i?ionate cu plata 6n valut 9i 6nregistrate la valoarea ust
trebuie raportate utili>7nd cursul de scGimb e@istent la data determinrii valorilor respective.
:2# 0rin elemente monetare se 6n?elege disponibilit?ile bne9ti 9i activele5datoriile de
primit5de pltit 6n sume !i@e sau determinabile.
C2. B $venimentele care apar dup data bilan?ului pot !urni>a in!orma?ii suplimentare
re!eritoare la perioada raportat8 !a? de cele cunoscute la data bilan?ului. Dac situa?iile
!inanciare anuale nu au !ost aprobate8 acestea trebuie austate pentru a re!lecta 9i in!orma?iile
suplimentare.
6.1.4. $valuarea la data ie9irii din entitate
C=. B *a data ie9irii din entitate sau la darea 6n consum8 bunurile se evaluea> 9i se scad din
gestiune la valoarea lor de intrare.
$venimente ulterioare datei bilan?ului
C4. B :1# $venimentele ulterioare datei bilan?ului sunt acele evenimente8 !avorabile sau
ne!avorabile8 care au loc 6ntre data bilan?ului 9i data la care situa?iile !inanciare anuale sunt
autori>ate pentru publicare.
:2# 0ot !i identi!icate dou situa?ii'
a# entit?ile ob?in in!orma?ii suplimentare !a? de cele e@istente la data bilan?ului8 pentru
evenimente care avuseser dea loc la data bilan?ului. Dac in!orma?iile suplimentare conduc
la necesitatea 6nregistrrii 6n contabilitate a unor venituri sau cGeltuieli8 pentru pre>entarea
unei imagini !idele8 trebuie e!ectuate aceste 6nregistrriD
b# entit?ile ob?in in!orma?ii pentru evenimente petrecute ulterior datei situa?iilor !inanciare
anuale8 dar a cror pre>entare este necesar pentru utili>atorii de in!orma?ii. 2n aceast
situa?ie8 in!orma?iile respective se pre>int 6n notele e@plicative8 !r e!ectuarea unor
6nregistrri 6n contabilitate.
:=# )n e@emplu de eveniment ulterior datei bilan?ului8 care trebuie re!lectat 6n situa?iile
!inanciare anuale este re>olvarea unui litigiu ulterior datei bilan?ului8 care impune austarea
unui provi>ion dea recunoscut sau recunoa9terea unui nou provi>ion.
:4# )n e@emplu de eveniment ulterior datei bilan?ului pentru care nu se !ac austri ale
situa?iilor !inanciare anuale este diminuarea valorii de pia? a valorilor mobiliare8 6n intervalul
de timp dintre data bilan?ului 9i data la care situa?iile !inanciare anuale sunt autori>ate pentru
publicare.
:C# .tunci c7nd evenimentele au o asemenea importan? 6nc7t nepre>entarea lor ar putea
a!ecta capacitatea utili>atorilor situa?iilor !inanciare anuale de a !ace evaluri 9i de a lua
deci>ii corecte8 o entitate trebuie s pre>inte urmtoarele in!orma?ii pentru !iecare categorie
semni!icativ de ast!el de evenimente'
a# natura evenimentuluiD 9i
b# o estimare a e!ectului !inanciar sau o men?iune con!orm creia o ast!el de estimare nu
poate s !ie !cut.
+orectarea erorilor contabile
CC. B :1# +orectarea erorilor constatate 6n contabilitate se e!ectuea> pe seama re>ultatului
reportat.
:2# $rorile din perioadele anterioare sunt omisiuni 9i declara?ii eronate cuprinse 6n situa?iile
!inanciare anuale ale entit?ii pentru una sau mai multe perioade anterioare re>ult7nd din
gre9eala de a utili>a8 sau de a nu utili>a8 in!orma?ii credibile care'
a# erau disponibile la momentul la care situa?iile !inanciare anuale pentru acele perioade au
!ost aprobate spre a !i emiseD
b# ar !i putut !i ob?inute 6n mod re>onabil 9i luate 6n considerare la 6ntocmirea 9i
pre>entarea acelor situa?ii !inanciare anuale.
.st!el de erori includ e!ectele gre9elilor matematice8 gre9elilor de aplicare a politicilor
contabile8 ignorrii sau interpretrii gre9ite a evenimentelor 9i !raudelor.
:=# 2n ca>ul corectrii de erori care generea> de!icit contabil reportat8 acesta trebuie
acoperit 6nainte de e!ectuarea oricrei reparti>ri de e@cedent.
2n notele la situa?iile !inanciare anuale trebuie pre>entate in!orma?ii suplimentare cu privire
la erorile constatate.
:4# +orectarea erorilor a!erente e@erci?iilor !inanciare precedente nu determin modi!icarea
situa?iilor !inanciare ale acelor e@erci?ii.
:C# 2n ca>ul erorilor a!erente e@erci?iilor !inanciare precedente8 corectarea acestora nu
presupune austarea in!orma?iilor comparative pre>entate 6n situa?iile !inanciare. In!orma?ii
comparative re!eritoare la po>i?ia !inanciar 9i per!orman?a !inanciar8 respectiv modi!icarea
po>i?iei !inanciare8 sunt pre>entate 6n notele e@plicative.
6.2. .+&IA$ I%O1I*IH.&$
6.2.1. Reguli de evaluare de ba>
C6. B :1# .ctivele imobili>ate sunt active generatoare de bene!icii 9i de?inute pe o perioad
mai mare de un an. $le trebuie evaluate la costul de acGi>i?ie sau la costul de produc?ie8 cu
respectarea prevederilor pct. C7 9i C3.
:2# 1ene!iciile economice viitoare repre>int poten?ialul de a contribui8 direct sau indirect8
la !lu@ul de tre>orerie sau de ecGivalente de tre>orerie ctre entitate. 0oten?ialul poate !i unul
productiv8 !iind parte a activit?ilor de e@ploatare ale entit?ii.
C7. B .morti>area valorii activelor imobili>ate cu durate limitate de utili>are economic se
e!ectuea> 6n mod sistematic8 reduc7nduBse valoarea contabil a acestora. Aaloarea contabil
a acestor active este valoarea care este pre>entat 6n bilan?8 !iind repre>entat de costul de
acGi>i?ie8 costul de produc?ie sau alte valori care substituie costul8 diminuate cu amorti>area
cumulat p7n la acea dat8 precum 9i cu pierderile cumulate din depreciere.
2n 6n?elesul pre>entelor reglementri8 prin durata de utili>are economic se 6n?elege durata
de via? util8 aceasta repre>ent7nd'
a# perioada 6n care un activ este prev>ut a !i disponibil pentru utili>are de ctre o entitateD
sau
b# numrul unit?ilor produse sau a unor unit?i similare ce se estimea> c vor !i ob?inute
de entitate prin !olosirea activului respectiv.
C3. B :1# .tunci c7nd se constat pierderi de valoare pentru imobili>rile !inanciare8 trebuie
!cute austri pentru pierderea de valoare8 ast!el 6nc7t acestea s !ie evaluate la cea mai mic
valoare atribuit acestora la data bilan?ului.
:2# Imobili>rile trebuie s !ac obiectul austrilor de valoare8 indi!erent dac duratele lor
de utili>are economic sunt limitate sau nu8 ast!el 6nc7t acestea s !ie evaluate la cea mai mic
valoare atribuibil acestora la data bilan?ului8 dac se estimea> c reducerea valorii acestora
este permanent.
:=# .ustrile de valoare prev>ute la alin. :1# 9i :2# trebuie 6nregistrate 6n contul
re>ultatului e@erci?iului 9i pre>entate distinct 6n notele e@plicative8 dac acestea nu au !ost
pre>entate separat 6n contul re>ultatului e@erci?iului.
:4# $valuarea la valorile minime8 potrivit alin. :1# 9i :2#8 nu poate !i continuat dac nu mai
sunt aplicabile motivele pentru care au !ost !cute austrile respective.
C9. B Dac activele imobili>ate !ac obiectul austrilor e@cep?ionale de valoare e@clusiv 6n
scop !iscal8 6n notele e@plicative se pre>int valoarea austrilor 9i motivele pentru care
acestea au !ost e!ectuate.
6.2.2. Imobili>ri necorporale
Recunoa9terea imobili>rilor necorporale
60. B )n activ necorporal este un activ identi!icabil8 nemonetar8 !r suport material 9i
de?inut pentru utili>are 6n activit?ile des!9urate de persoana uridic !r scop patrimonial
sau pentru scopuri administrative.
61. B )n activ necorporal trebuie recunoscut 6n bilan? dac se estimea> c va genera
bene!icii economice pentru entitate 9i costul activului poate !i evaluat 6n mod credibil.
62. B :1# 2n cadrul imobili>rilor necorporale privind activit?ile !r scop patrimonial8 se
cuprind'
B cGeltuielile de constituireD
B cGeltuielile de de>voltareD
B concesiunile8 brevetele8 licen?ele8 mrcile comerciale8 drepturile 9i activele similare8 cu
e@cep?ia celor create intern de entitateD
B alte imobili>ri necorporaleD 9i
B avansurile 9i imobili>rile necorporale 6n curs de e@ecu?ie.
:2# 2n cadrul imobili>rilor necorporale privind activit?ile economice8 se cuprind
imobili>rile corporale de natura celor prev>ute la alin. :1# 9i8 6n plus8 !ondul comercial.
.ctive de natura cGeltuielilor de constituire
6=. B +Geltuielile de constituire sunt cGeltuielile oca>ionate de 6n!iin?area sau de>voltarea
persoanei uridice !r scop patrimonial :ta@e 9i alte cGeltuieli de 6nscriere8 cGeltuieli privind
emisiunea 9i v7n>area de obliga?iuni8 cGeltuieli de publicitate8 precum 9i alte cGeltuieli de
aceast natur8 legate de 6n!iin?area 9i e@tinderea activit?ii entit?ii#.
64. B :1# O entitate poate include cGeltuielile de constituire la J.ctiveJ8 ca> 6n care poate
imobili>a cGeltuielile de constituire. 2n aceast situa?ie8 cGeltuielile de constituire trebuie
amorti>ate 6n cadrul unei perioade de ma@imum cinci ani.
:2# 2n situa?ia 6n care cGeltuielile de constituire nu au !ost integral amorti>ate8 nu se !ace
nici o distribuire din e@cedente5pro!ituri8 cu e@cep?ia ca>ului 6n care suma re>ervelor
disponibile pentru distribuire 9i a e@cedentului5pro!itului reportat este cel pu?in egal cu cea a
cGeltuielilor neamorti>ate.
6C. B (umele 6nregistrate la J+Geltuieli de constituireJ trebuie e@plicate 6n note.
.ctive de natura cGeltuielilor de de>voltare
66. B :1# Imobili>rile de natura cGeltuielilor de de>voltare sunt generate de aplicarea
re>ultatelor cercetrii sau a altor cuno9tin?e8 6n scopul reali>rii de produse sau servicii noi
sau 6mbunt?ite substan?ial8 6naintea stabilirii produc?iei de serie sau utili>rii.
:2# $@emple de activit?i de de>voltare sunt'
a# proiectarea8 construc?ia 9i testarea produc?iei intermediare sau !olosirea intermediar a
prototipurilor 9i modelelorD
b# proiectarea uneltelor 9i matri?elor care implic teGnologie nouD
c# proiectarea8 construc?ia 9i operarea unei u>ine pilot care nu este !e>abil din punct de
vedere economic pentru produc?ia pe scar largD
d# proiectarea8 construc?ia 9i testarea unei alternative alese pentru aparatele8 produsele8
procesele8 sistemele sau serviciile noi sau 6mbunt?ite.
67. B :1# +Geltuielile de de>voltare privind activit?ile !r scop patrimonial se amorti>ea>
6ntrBo perioad de cel mult cinci ani8 cu aprobarea administratorului entit?ii.
:2# +Geltuielile de de>voltare privind activit?ile economice se amorti>ea> pe perioada
contractului sau pe durata de utili>are8 dup ca>.
2n ca>ul 6n care durata contractului sau durata de utili>are dep9e9te cinci ani8 aceasta
trebuie pre>entat 6n notele e@plicative8 6mpreun cu motivele care au determinatBo.
:=# 2n situa?ia 6n care cGeltuielile de de>voltare nu au !ost integral amorti>ate8 nu se !ace
nici o distribuire din e@cedente5pro!ituri8 cu e@cep?ia ca>ului 6n care suma re>ervelor
disponibile pentru distribuire 9i a e@cedentului5pro!itului reportat este cel pu?in egal cu cea a
cGeltuielilor neamorti>ate.
:4# (umele 6nregistrate la J+Geltuieli de de>voltareJ trebuie e@plicate 6n notele e@plicative.
+oncesiunile8 brevetele8 licen?ele8 mrcile comerciale8 drepturile 9i activele similare
63. B :1# +oncesiunile8 brevetele8 licen?ele8 mrcile comerciale8 drepturile 9i activele
similare repre>ent7nd aport8 acGi>i?ionate sau dob7ndite pe alte ci8 se 6nregistrea> 6n
conturile de imobili>ri necorporale la valoarea de aport sau costul de acGi>i?ie8 dup ca>. 2n
aceast situa?ie valoarea de aport se asimilea> valorii uste.
:2# +oncesiunile primite se re!lect ca imobili>ri necorporale atunci c7nd contractul de
concesiune stabile9te o durat 9i o valoare determinate pentru concesiune. .morti>area
concesiunii urmea> a !i 6nregistrat pe durata de !olosire a acesteia8 stabilit potrivit
contractului. 2n ca>ul 6n care contractul prevede plata unei cGirii8 9i nu o valoare amorti>abil8
6n contabilitatea entit?ii care prime9te concesiunea8 se re!lect cGeltuiala repre>ent7nd cGiria8
!r recunoa9terea unei imobili>ri necorporale.
:=# 1revetele8 licen?ele8 mrcile comerciale8 drepturile 9i activele similare8 acGi>i?ionate sau
dob7ndite pe alte ci se amorti>ea> pe durata prev>ut pentru utili>area lor de ctre
persoanele uridice !r scop patrimonial care le de?in.
-ondul comercial
69. B :1# -ondul comercial8 atunci c7nd se recunoa9te8 repre>int di!eren?a dintre costul de
acGi>i?ie 9i valoarea la data tran>ac?iei8 a pr?ii din activele nete acGi>i?ionate de persoana
uridic !r scop patrimonial pentru activit?ile economice.
:2# 2n ca>ul 6n care !ondul comercial este tratat ca un activ B ca urmare a acGi>i?iei de ctre
o entitate a ac?iunilor altei entit?i B se au 6n vedere urmtoarele prevederi'
a# !ondul comercial se amorti>ea>8 de regul8 6n cadrul unei perioade de ma@imum cinci
aniD
b# totu9i8 entit?ile pot s amorti>e>e !ondul comercial 6n mod sistematic 6ntrBo perioad de
peste cinci ani8 cu condi?ia ca aceast perioad s nu dep9easc durata de utili>are
economic a activului 9i s !ie pre>entat 9i usti!icat 6n notele e@plicative.
.lte imobili>ri necorporale8 avansurile 9i imobili>rile necorporale 6n curs de e@ecu?ie
70. B :1# 2n cadrul avansurilor 9i altor imobili>ri necorporale se 6nregistrea> avansurile
acordate !urni>orilor de imobili>ri necorporale8 programele in!ormatice create de entitate sau
acGi>i?ionate de la ter?i8 pentru necesit?ile proprii de utili>are8 precum 9i alte imobili>ri
necorporale.
:2# 0rogramele in!ormatice create8 acGi>i?ionate sau dob7ndite pe alte ci se amorti>ea> 6n
!unc?ie de durata probabil de utili>are8 care nu poate dep9i o perioad de cinci ani8 cu
aprobarea administratorului entit?ii.
:=# Imobili>rile necorporale 6n curs de e@ecu?ie repre>int imobili>rile necorporale
neterminate p7n la s!7r9itul perioadei8 evaluate la costul de produc?ie sau costul de acGi>i?ie8
dup ca>.
$valuarea ini?ial a imobili>rilor necorporale
71. B )n activ necorporal se 6nregistrea> ini?ial la costul de acGi>i?ie sau de produc?ie8 a9a
cum sunt de!inite 6n pre>entele reglementri.
72. B )n element necorporal raportat drept cGeltuial 6ntrBo perioad nu poate !i recunoscut
ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.
+Geltuieli ulterioare
7=. B :1# +Geltuielile ulterioare e!ectuate cu un activ necorporal dup cumprarea sau
!inali>area acestuia se 6nregistrea> 6n conturile de cGeltuieli8 atunci c7nd sunt e!ectuate.
:2# +Geltuielile ulterioare vor maora costul activului necorporal atunci c7nd este probabil
c aceste cGeltuieli vor permite activului s genere>e bene!icii economice viitoare peste
per!orman?a prev>ut ini?ial 9i pot !i evaluate credibil.
$valuarea la data bilan?ului
74. B )n activ necorporal trebuie pre>entat 6n bilan? la valoarea de intrare8 mai pu?in
austrile cumulate de valoare.
+edarea
7C. B )n activ necorporal trebuie scos din eviden? la cedare sau atunci c7nd nici un
bene!iciu economic viitor nu mai este a9teptat din utili>area sa ulterioar.
76. B +79tigurile sau pierderile care apar o dat cu 6ncetarea utili>rii sau ie9irea unui activ
necorporal se determin ca di!eren? 6ntre veniturile generate de ie9irea activului 9i valoarea
sa neamorti>at8 inclusiv cGeltuielile oca>ionate de cedarea acestuia8 9i trebuie pre>entate ca
venit sau cGeltuial8 dup ca>8 6n contul re>ultatului e@erci?iului.
6.2.=. Imobili>ri corporale
Recunoa9terea imobili>rilor corporale
77. B Imobili>rile corporale repre>int active care'
a# sunt de?inute pentru a !i utili>ate 6n activit?ile des!9urate de persoana uridic !r scop
patrimonial sau pentru a !i !olosite 6n scopuri administrativeD 9i
b# sunt utili>ate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.
73. B Imobili>rile corporale privind activit?ile !r scop patrimonial cuprind' terenuri 9i
construc?iiD instala?ii teGnice 9i ma9iniD alte instala?ii8 utilae 9i mobilierD avansuri 9i
imobili>ri corporale 6n curs de e@ecu?ie.
79. B :1# +ontabilitatea terenurilor se ?ine pe dou categorii' terenuri 9i amenari de
terenuri.
:2# 2n contabilitatea analitic8 terenurile pot !i eviden?iate pe urmtoarele grupe' terenuri
agricole8 terenuri silvice8 terenuri !r construc?ii8 terenuri cu >cminte8 terenuri cu
construc?ii 9i altele.
30. B :1# Imobili>rile corporale de?inute 6n ba>a unui contract de leasing se eviden?ia> 6n
contabilitate 6n !unc?ie de natura contractului de leasing8 stabilit potrivit legii.
:2# *a recunoa9terea 6n contabilitate a contractelor de leasing vor !i avute 6n vedere
prevederile contractelor 6ncGeiate 6ntre pr?i8 precum 9i legisla?ia 6n vigoare.
2nregistrarea 6n contabilitate a amorti>rii bunului ce !ace obiectul contractului se
e!ectuea> 6n ca>ul leasingului !inanciar de ctre locatar5utili>ator8 iar 6n ca>ul leasingului
opera?ional8 de ctre locator5!inan?ator. .cGi>i?iile de bunuri imobile 9i mobile8 6n ca>ul
leasingului !inanciar8 sunt tratate ca investi?ii8 !iind supuse amorti>rii pe o ba> consecvent
cu politica normal de amorti>are pentru bunuri similare.
:=# 2n 6n?elesul pre>entelor reglementri8 termenii de mai os au urmtoarele semni!ica?ii'
a# contract de leasing este un acord prin care locatorul cedea> locatarului8 6n scGimbul
unei pl?i sau serii de pl?i8 dreptul de a utili>a un bun pentru o perioad stabilitD
b# leasing !inanciar este opera?iunea de leasing care trans!er cea mai mare parte din
riscurile 9i avantaele a!erente dreptului de proprietate asupra activuluiD
c# leasing opera?ional este opera?iunea de leasing ce nu intr 6n categoria leasingului
!inanciar.
:4# )n contract de leasing poate !i recunoscut ca leasing !inanciar dac 6ndepline9te cel
pu?in una dintre urmtoarele condi?ii'
a# leasingul trans!er locatarului titlul de proprietate asupra bunului p7n la s!7r9itul duratei
contractului de leasingD
b# locatarul are op?iunea de a cumpra bunul la un pre? estimat a !i su!icient de mic 6n
compara?ie cu valoarea ust la data la care op?iunea devine e@ercitabil8 ast!el 6nc7t8 la
6nceputul contractului de leasing8 e@ist 6n mod re>onabil certitudinea c op?iunea va !i
e@ercitatD
c# durata contractului de leasing acoper8 6n cea mai mare parte8 durata de via? economic
a bunului8 cGiar dac titlul de proprietate nu este trans!eratD
d# valoarea total a ratelor de leasing8 mai pu?in cGeltuielile accesorii8 este mai mare sau
egal cu valoarea de intrare a bunului8 repre>entat de valoarea la care a !ost acGi>i?ionat
bunul de ctre !inan?ator8 respectiv costul de acGi>i?ieD
e# bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natur special8 ast!el 6nc7t
numai locatarul le poate utili>a !r modi!icri maore.
31. B 2n cadrul imobili>rilor corporale sunt eviden?iate 6n mod distinct imobili>rile
corporale 6n curs de e@ecu?ie.
$valuarea ini?ial a imobili>rilor corporale
32. B O imobili>are corporal recunoscut ca activ trebuie evaluat ini?ial la costul su
determinat potrivit regulilor de evaluare din pre>entele reglementri8 6n !unc?ie de modalitatea
de intrare 6n entitate.
+Geltuieli ulterioare
3=. B :1# +Geltuielile ulterioare a!erente unei imobili>ri corporale trebuie recunoscute8 de
regul8 drept cGeltuieli 6n perioada 6n care au !ost e!ectuate.
:2# +Geltuielile e!ectuate 6n legtur cu imobili>rile corporale utili>ate 6n ba>a unui
contract de 6ncGiriere8 loca?ie de gestiune sau alte contracte similare se eviden?ia> 6n
contabilitatea entit?ii care leBa e!ectuat8 la imobili>ri corporale sau drept cGeltuieli 6n
perioada 6n care au !ost e!ectuate8 6n !unc?ie de bene!iciile economice a!erente8 similar
cGeltuielilor e!ectuate 6n legtur cu imobili>rile corporale proprii.
34. B :1# +ostul repara?iilor e!ectuate la imobili>rile corporale8 6n scopul asigurrii
utili>rii continue a acestora8 trebuie recunoscut ca o cGeltuial 6n perioada 6n care este
e!ectuat.
:2# (unt recunoscute ca o component a activului investi?iile e!ectuate la imobili>rile
corporale8 sub !orma cGeltuielilor ulterioare. .cestea trebuie s aib ca e!ect 6mbunt?irea
parametrilor teGnici ini?iali ai acestora 9i s conduc la ob?inerea de bene!icii economice
viitoare8 suplimentare !a? de cele estimate ini?ial.
Ob?inerea de bene!icii se poate reali>a !ie direct prin cre9terea veniturilor8 !ie indirect prin
reducerea cGeltuielilor de 6ntre?inere 9i !unc?ionare.
3C. B :1# Imobili>rile corporale 6n curs de e@ecu?ie repre>int investi?iile neterminate
e!ectuate 6n regie proprie sau 6n antrepri>. .cestea se evaluea> la costul de produc?ie sau
costul de acGi>i?ie8 dup ca>.
:2# Imobili>rile corporale 6n curs de e@ecu?ie se trec 6n categoria imobili>rilor !inali>ate
dup recep?ia8 darea 6n !olosin? sau punerea 6n !unc?iune a acestora8 dup ca>.
:=# +ostul unei imobili>ri corporale construite 6n regie proprie este determinat !olosind
acelea9i principii ca 9i pentru un activ acGi>i?ionat. .st!el8 dac entitatea produce active
similare8 6n scopul comerciali>rii8 6n cadrul unor tran>ac?ii normale8 atunci costul activului
este de obicei acela9i cu costul de construire a acelui activ destinat v7n>rii. 0rin urmare8
orice pro!ituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. 2n mod similar8
cGeltuiala repre>ent7nd rebuturi8 manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca !iind
normale8 precum 9i pierderile care au aprut 6n cursul construc?iei 6n regie proprie a activului
nu sunt incluse 6n costul activului.
$valuarea la data bilan?ului
36. B O imobili>are corporal trebuie pre>entat 6n bilan? la valoarea de intrare8 mai pu?in
austrile cumulate de valoare.
.morti>area
37. B :1# .morti>area se stabile9te prin aplicarea cotelor de amorti>are asupra valorii de
intrare a imobili>rilor corporale.
:2# .morti>area imobili>rilor corporale se calculea> pe ba>a unui plan de amorti>are8 de
la data punerii 6n !unc?iune a acestora 9i p7n la recuperarea integral a valorii lor de intrare8
con!orm duratelor de utili>are economic 9i condi?iilor de utili>are a acestora.
33. B :1# .morti>area imobili>rilor corporale concesionate8 6ncGiriate sau 6n loca?ie de
gestiune se calculea> 9i se 6nregistrea> 6n contabilitate de ctre entitatea care le are 6n
proprietate.
:2# (e supun8 de asemenea8 amorti>rii investi?iile e!ectuate la imobili>rile corporale luate
cu cGirie8 pe durata contractului de 6ncGiriere.
*a e@pirarea contractului de 6ncGiriere8 valoarea investi?iilor e!ectuate 9i a amorti>rii
corespun>toare se cedea> proprietarului imobili>rii. 2n !unc?ie de clau>ele cuprinse 6n
contractul de 6ncGiriere8 trans!erul poate repre>enta o v7n>are de active sau o alt modalitate
de cedare. 2nregistrarea 6n contabilitate a opera?iunilor se e!ectuea> con!orm pre>entelor
reglementri.
39. B :1# 0ersoanele uridice !r scop patrimonial amorti>ea> imobili>rile corporale
privind activit?ile !r scop patrimonial utili>7nd ca regim de amorti>are8 amorti>area liniar.
:2# Imobili>rile corporale privind activit?ile economice des!9urate8 potrivit legii8 de
persoanele uridice !r scop patrimonial se amorti>ea> 6n continuare 6n con!ormitate cu
reglementrile valabile pentru agen?ii economici.
:=# .morti>area a!erent imobili>rilor corporale se 6nregistrea> 6n contabilitate ca o
cGeltuial.
:4# &erenurile nu se amorti>ea>.
Investi?iile e!ectuate pentru amenaarea lacurilor8 bl?ilor8 ia>urilor8 terenurilor 9i pentru
alte lucrri similare se recuperea> pe calea amorti>rii8 prin includerea 6n cGeltuielile de
e@ploatare 6ntrBo perioad Gotr7t de consiliul de administra?ie sau responsabilul cu
gestiunea patrimoniului.
+edarea 9i casarea
90. B O imobili>are corporal trebuie scoas din eviden? la cedare sau casare8 atunci c7nd
nici un bene!iciu economic viitor nu mai este a9teptat din utili>area sa ulterioar.
91. B +79tigurile sau pierderile ob?inute 6n urma casrii sau cedrii unei imobili>ri
corporale trebuie determinate ca di!eren? 6ntre veniturile generate de scoaterea din eviden?
9i valoarea sa neamorti>at8 inclusiv cGeltuielile oca>ionate de aceasta 9i trebuie pre>entate ca
venit sau cGeltuial8 dup ca>8 6n contul re>ultatului e@erci?iului.
+ompensa?ii de la ter?i
92. B :1# 2n ca>ul distrugerii totale sau par?iale a unor imobili>ri corporale8 crean?ele sau
sumele compensatorii 6ncasate de la ter?i8 legate de acestea8 precum 9i acGi>i?ionarea sau
construc?ia ulterioar de active noi sunt opera?iuni economice distincte 9i trebuie 6nregistrate
ca atare pe ba>a documentelor usti!icative.
.st!el8 deprecierea activelor se eviden?ia> la momentul constatrii acesteia8 iar dreptul de
a 6ncasa compensa?iile se eviden?ia> pe seama veniturilor con!orm contabilit?ii de
angaamente8 6n momentul stabilirii acestuia.
:2# $@emple de asemenea compensa?ii pot !i 6nregistrate 6n urmtoarele situa?ii'
a# sume pltite5de pltit de ctre companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea
unor imobili>ri corporale cau>at8 de e@emplu8 de de>astre naturale sau !urtD
b# sume acordate de guvern8 6n scGimbul unor imobili>ri corporale8 de e@emplu8 terenuri
care au !ost e@propriate.
6.2.4. Imobili>ri !inanciare
9=. B Imobili>rile !inanciare cuprind ac?iunile de?inute la entit?ile a!iliate8 6mprumuturile
acordate entit?ilor a!iliate8 interesele de participare8 6mprumuturile acordate entit?ilor de
care persoana uridic !r scop patrimonial este legat 6n virtutea intereselor de participare8
alte investi?ii de?inute ca imobili>ri8 alte 6mprumuturi.
94. B 2n conturile de crean?e repre>ent7nd 6mprumuturi acordate se 6nregistrea> sumele
acordate ter?ilor 6n ba>a unor contracte pentru care entitatea percepe dob7n>i8 potrivit legii.
9C. B :1# *a alte 6mprumuturi acordate se cuprind garan?iile8 depo>itele 9i cau?iunile depuse
de entitate la ter?i.
:2# $ntit?ile care au eviden?iate 6n contul de crean?e imobili>ate 9i alte crean?e imobili>ate
cu scaden?a mai mare de un an8 vor pre>enta 6n bilan?8 la imobili>ri !inanciare8 numai partea
cu scaden?a mai mare de 12 luni8 di!eren?a urm7nd a !i re!lectat la crean?e.
$valuarea ini?ial
96. B Imobili>rile !inanciare recunoscute ca activ se evaluea> la costul de acGi>i?ie sau
valoarea determinat prin contractul de dob7ndire a acestora.
$valuarea la data bilan?ului
97. B Imobili>rile !inanciare se pre>int 6n bilan? la valoarea de intrare mai pu?in austrile
cumulate pentru pierdere de valoare.
6.2.C. Reevaluarea imobili>rilor corporale
93. B :1# $ntit?ile pot proceda la reevaluarea imobili>rilor corporale e@istente la s!7r9itul
e@erci?iului !inanciar8 ast!el 6nc7t acestea s !ie pre>entate 6n contabilitate la valoarea ust8 cu
re!lectarea re>ultatelor acestor reevaluri 6n situa?iile !inanciare 6ntocmite pentru acel
e@erci?iu.
.morti>area calculat pentru imobili>rile corporale ast!el reevaluate se 6nregistrea> 6n
contabilitate 6ncep7nd cu data de 1 ianuarie anul urmtor celui pentru care sBa e!ectuat
reevaluarea.
:2# 2n ca>ul e!ecturii reevalurii imobili>rilor corporale8 acest lucru trebuie pre>entat 6n
notele e@plicative8 6mpreun cu elementele supuse reevalurii8 metoda prin care sBau calculat
valorile pre>entate8 precum 9i elementul a!ectat din contul re>ultatului e@erci?iului.
99. B :1# Reevaluarea imobili>rilor corporale se !ace la valoarea ust de la data bilan?ului.
Aaloarea ust se determin pe ba>a unor evaluri e!ectuate8 de regul8 de pro!esioni9ti
cali!ica?i 6n evaluare8 membri ai unui organism pro!esional 6n domeniu8 recunoscut na?ional 9i
interna?ional.
:2# *a reevaluarea unei imobili>ri corporale8 amorti>area cumulat la data reevalurii este
tratat 6n unul din urmtoarele moduri'
a# recalculat propor?ional cu scGimbarea valorii contabile brute a activului8 ast!el 6nc7t
valoarea contabil a activului8 dup reevaluare8 s !ie egal cu valoarea sa reevaluat. .ceast
metod este !olosit8 deseori8 6n ca>ul 6n care activul este reevaluat prin aplicarea unui indiceD
sau
b# eliminat din valoarea contabil brut a activului 9i valoarea net8 determinat 6n urma
corectrii cu austrile de valoare8 este recalculat la valoarea reevaluat a activului. .ceast
metod este !olosit8 deseori8 pentru cldirile care sunt reevaluate la valoarea lor de pia?.
100. B :1# 2n ca>ul 6n care8 ulterior recunoa9terii ini?iale ca activ8 valoarea unui activ
imobili>at este determinat pe ba>a reevalurii activului respectiv8 valoarea re>ultat din
reevaluare va !i atribuit activului8 6n locul costului de acGi>i?ie5costului de produc?ie sau al
oricrei alte valori atribuite 6nainte acelui activ. 2n ast!el de ca>uri8 regulile privind
amorti>area se vor aplica activului av7nd 6n vedere valoarea acestuia8 determinat 6n urma
reevalurii.
:2# $lementele dintrBo grup de imobili>ri corporale se reevaluea> simultan pentru a se
evita reevaluarea selectiv 9i raportarea 6n situa?iile !inanciare anuale a unor valori care sunt o
combina?ie de costuri 9i valori calculate la date di!erite.
:=# Dac un activ imobili>at este reevaluat8 toate celelalte active din grupa din care !ace
parte trebuie reevaluate8 cu e@cep?ia situa?iei c7nd nu e@ist nici o pia? activ pentru acel
activ.
:4# O grup de imobili>ri corporale cuprinde active de aceea9i natur 9i utili>ri similare8
a!late 6n e@ploatarea unei entit?i.
:C# $@emple de grupe de imobili>ri corporale sunt' terenuriD cldiriD ma9ini 9i
ecGipamenteD naveD aeronave etc.
:6# Reevalurile trebuie !cute cu su!icient regularitate8 ast!el 6nc7t valoarea contabil s
nu di!ere substan?ial de cea care ar !i determinat !olosind valoarea ust de la data bilan?ului.
:7# Dac un activ dintrBo grup de active nu poate !i reevaluat din cau> c nu e@ist o
pia? activ pentru acel activ8 activul trebuie pre>entat 6n bilan? la cost8 minus austrile
cumulate de valoare.
:3# O pia? activ este o pia? unde sunt 6ndeplinite cumulativ urmtoarele condi?ii'
a# elementele comerciali>ate sunt omogeneD
b# pot !i gsi?i 6n permanen? cumprtori 9i v7n>tori interesa?iD 9i
c# pre?urile sunt cunoscute de cei interesa?i.
:9# Dac valoarea ust a unei imobili>ri corporale nu mai poate !i determinat prin
re!erin? la o pia? activ8 valoarea activului pre>entat 6n bilan? trebuie s !ie valoarea sa
reevaluat la data ultimei reevaluri8 din care se scad austrile cumulate de valoare.
101. B :1# 2n ca>ul 6n care se e!ectuea> reevaluarea imobili>rilor corporale8 di!eren?a
dintre valoarea re>ultat 6n urma reevalurii 9i valoarea la cost istoric trebuie pre>entat la
re>erva din reevaluare8 ca un subelement distinct 6n J+apital 9i re>erveJ. &ratamentul 6n scop
!iscal al re>ervei din reevaluare trebuie pre>entat 6n notele e@plicative.
:2# Indi!erent dac valoarea re>ervei a !ost modi!icat sau nu 6n cursul e@erci?iului
!inanciar8 entit?ile trebuie s pre>inte 6n notele e@plicative urmtoarele in!orma?ii'
a# valoarea re>ervei din reevaluare la 6nceputul e@erci?iului !inanciarD
b# di!eren?ele din reevaluare trans!erate la re>erva din reevaluare 6n cursul e@erci?iului
!inanciarD
c# sumele capitali>ate sau trans!erate 6ntrBun alt mod din re>erva din reevaluare 6n cursul
e@erci?iului !inanciar8 pre>ent7nduBse natura oricrui ast!el de trans!er8 cu respectarea
legisla?iei 6n vigoareD
d# valoarea re>ervei din reevaluare la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
:=# (urplusul din reevaluare inclus 6n re>erva din reevaluare este capitali>at prin trans!erul
direct 6n re>erve8 la cedarea sau casarea activului.
:4# Dac re>ultatul reevalurii este o cre9tere !a? de valoarea contabil net8 atunci aceasta
se tratea> ast!el'
B ca o cre9tere a re>ervei din reevaluare pre>entat 6n cadrul elementului J+apital 9i
re>erveJ8 dac nu a e@istat o descre9tere anterioar recunoscut ca o cGeltuial a!erent acelui
activD sau
B ca un venit care s compense>e cGeltuiala cu descre9terea recunoscut anterior la acel
activ.
:C# Dac re>ultatul reevalurii este o descre9tere a valorii contabile nete8 aceasta se tratea>
ca o cGeltuial cu 6ntreaga valoare a deprecierii8 atunci c7nd 6n re>erva din reevaluare nu este
6nregistrat o sum re!eritoare la acel activ :surplus din reevaluare# sau ca o scdere a
re>ervei din reevaluare pre>entat 6n cadrul elementului J+apital 9i re>erveJ8 cu minimul
dintre valoarea acelei re>erve 9i valoarea descre9terii8 iar eventuala di!eren? rmas
neacoperit se 6nregistrea> ca o cGeltuial.
:6# (umele repre>ent7nd di!eren?e de natura veniturilor 9i cGeltuielilor re>ultate la
reevaluare trebuie pre>entate separat 6n contul re>ultatului e@erci?iului.
:7# Nici o parte din re>erva din reevaluare nu poate !i distribuit8 direct sau indirect.
:3# +u e@cep?ia ca>urilor prev>ute la alin. :=# 9i :C#8 re>erva din reevaluare nu poate !i
redus.
102. B .ustrile de valoare se calculea> 6n !iecare e@erci?iu !inanciar pe ba>a valorii
atribuite imobili>rii pentru acel e@erci?iu !inanciar.
10=. B 2n ca>ul 6n care se e!ectuea> reevaluarea8 6n notele e@plicative trebuie pre>entate8
separat pentru !iecare element din bilan? de natura imobili>rilor corporale reevaluate8
urmtoarele in!orma?ii'
a# valoarea la cost istoric a imobili>rilor reevaluate 9i suma austrilor cumulate de
valoareD sau
b# valoarea la data bilan?ului a di!eren?ei dintre valoarea re>ultat din reevaluare 9i cea
repre>ent7nd costul istoric 9i8 atunci c7nd este ca>ul8 valoarea cumulat a austrilor
suplimentare de valoare.
6.=. .+&IA$ +IR+)*.N&$
6.=.1. <eneralit?i
Recunoa9terea activelor circulante
104. B :1# )n activ se clasi!ic ca activ circulant atunci c7nd'
a# este acGi>i?ionat sau produs pentru a !i utili>at 6n activit?ile des!9urate de persoana
uridic !r scop patrimonial 9i se a9teapt s !ie reali>at 6n termen de 12 luni de la data
bilan?uluiD
b# este repre>entat de crean?e a!erente ciclului de e@ploatareD
c# este repre>entat de tre>orerie sau ecGivalente de tre>orerie a cror utili>are nu este
restric?ionat.
:2# +iclul de e@ploatare al unei entit?i repre>int perioada de timp dintre acGi>i?ionarea
materiilor prime care intr 6ntrBun proces de trans!ormare 9i !inali>area acestora 6n tre>orerie
sau sub !orma unui ecGivalent de tre>orerie.
:=# $cGivalentele de tre>orerie repre>int investi?iile !inanciare pe termen scurt8 e@trem de
licGide8 care sunt u9or convertibile 6n numerar 9i sunt supuse unui risc nesemni!icativ de
scGimbare a valorii.
10C. B 2n categoria activelor circulante se cuprind'
a# stocuri8 inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a !ost 6ntocmit !acturD
b# crean?eD
c# investi?ii pe termen scurtD
d# casa 9i conturi la bnci.
$valuarea activelor circulante
106. B :1# .ctivele circulante trebuie evaluate la costul de acGi>i?ie sau costul de produc?ie8
dup ca>8 cu respectarea prevederilor alin. :2# de mai os.
:2# .ustrile de valoare se !ac pentru activele circulante 6n vederea pre>entrii acestora la
cea mai mic valoare de pia? sau8 6n circumstan?e speciale8 la o alt valoare minim
atribuibil acestora la data bilan?ului.
107. B $valuarea e!ectuat con!orm prevederilor de la pct. 106 alin. :2# nu poate !i
continuat dac motivele pentru care au !ost !cute austrile de valoare nu mai sunt
aplicabile. 0rin urmare8 6n situa?ia 6n care austarea devine total sau par?ial !r obiect8
6ntruc7t motivele care au dus la re!lectarea acesteia au 6ncetat s mai e@iste 6ntrBo anumit
msur8 atunci acea austare trebuie reluat corespun>tor la venituri.
103. B Dac activele circulante !ac obiectul austrilor de valoare cu caracter e@cep?ional8
e@clusiv 6n scop !iscal8 suma austrilor 9i motivele pentru care acestea au !ost e!ectuate
trebuie pre>entate 6n notele e@plicative.
6.=.2. (tocuri
109. B (tocurile sunt active circulante'
a# de?inute pentru a !i utili>ate pe parcursul des!9urrii normale a activit?iiD
b# 6n curs de produc?ie pentru a !i utili>ate 6n procesul des!9urrii normale a activit?iiD sau
c# sub !orm de materii prime8 materiale 9i alte consumabile care urmea> s !ie !olosite 6n
activit?ile !r scop patrimonial 9i activit?ile cu destina?ie special.
110. B :1# 2n cadrul stocurilor privind activit?ile !r scop patrimonial 9i activit?ile cu
destina?ie special se cuprind'
a# materiile prime8 care particip direct la reali>area activit?ilor !r scop patrimonial 9i
activit?ilor cu destina?ie special 9i se regsesc 6n bunurile materiale reali>ate integral sau
par?ial8 !ie 6n starea lor ini?ial8 !ie trans!ormatD
b# materialele consumabile :materiale au@iliare8 combustibili8 materiale pentru ambalat8
piese de scGimb8 semin?e 9i materiale de plantat8 !urae 9i alte materiale consumabile#8 care
particip sau aut la reali>area activit?ilor !r scop patrimonial 9i activit?ilor cu destina?ie
special !r a se regsi8 de regul8 6n bunurile materiale reali>ateD
c# materialele de natura obiectelor de inventarD
d# animalele 9i psrile8 respectiv animalele nscute 9i cele tinere de orice !el :vi?ei8 miei8
purcei8 m7ni 9i altele# crescute 9i !olosite pentru munc 9i reproduc?ie8 animalele 9i psrile
la 6ngr9at pentru a !i valori!icate 6n activit?ile !r scop patrimonial8 coloniile de albine8
precum 9i animalele pentru ob?inerea de l7n8 lapte 9i blan 6n vederea valori!icrii 6n
activit?ile !r scop patrimonialD
e# ambalaele8 care includ ambalaele re!olosibile8 acGi>i?ionate sau !abricate8 destinate
activit?ilor !r scop patrimonial 9i care 6n mod temporar pot !i pstrate de ter?i8 cu obliga?ia
restituirii 6n condi?iile prev>ute 6n contracteD
:2# 2n cadrul stocurilor privind activit?ile economice des!9urate de persoanele uridice
!r scop patrimonial8 potrivit legii8 se cuprind stocuri de natura celor prev>ute la alin. :1# 9i8
6n plus8 urmtoarele'
a# mr!urile8 9i anume bunurile pe care entitatea le cumpr 6n vederea rev7n>rii sau
produsele predate spre v7n>are maga>inelor propriiD
b# produsele8 9i anume'
B semi!abricatele8 prin care se 6n?elege produsele al cror proces teGnologic a !ost terminat
6ntrBo sec?ie :!a> de !abrica?ie# 9i care trec 6n continuare 6n procesul teGnologic al altei sec?ii
:!a>e de !abrica?ie# sau se livrea> ter?ilorD
B produsele !inite8 adic produsele care au parcurs 6n 6ntregime !a>ele procesului de
!abrica?ie 9i nu mai au nevoie de prelucrri ulterioare 6n cadrul entit?ii put7nd !i depo>itate 6n
vederea livrrii sau e@pediate direct clien?ilorD
B rebuturile8 materialele recuperabile 9i de9eurileD
c# produc?ia 6n curs de e@ecu?ie8 repre>ent7nd produc?ia care nu a trecut prin toate !a>ele
:stadiile# de prelucrare8 prev>ute 6n procesul teGnologic8 precum 9i produsele nesupuse
probelor 9i recep?iei teGnice sau necompletate 6n 6ntregime. 2n cadrul produc?iei 6n curs de
e@ecu?ie se cuprind8 de asemenea8 lucrrile 9i serviciile8 precum 9i studiile 6n curs de e@ecu?ie
sau neterminate.
:=# 2n cadrul stocurilor se includ 9i bunurile a!late 6n custodie8 pentru prelucrare sau 6n
consigna?ie la ter?i8 care se 6nregistrea> distinct 6n contabilitate pe categorii de stocuri.
111. B :1# De?inerea8 cu orice titlu8 de bunuri materiale8 precum 9i e!ectuarea de opera?iuni
economice8 !r s !ie 6nregistrate 6n contabilitate8 sunt inter>ise.
:2# 2n aplicarea alin. :1# este necesar s se asigure'
a# recep?ionarea tuturor bunurilor materiale intrate 6n entitate 9i 6nregistrarea acestora la
locurile de depo>itare. 1unurile materiale primite pentru prelucrare8 6n custodie sau 6n
consigna?ie se recep?ionea> 9i 6nregistrea> distinct ca intrri 6n gestiune. 2n contabilitate8
valoarea acestor bunuri se 6nregistrea> 6n conturi 6n a!ara bilan?uluiD
b# 6n situa?ia unor decalae 6ntre aprovi>ionarea 9i recep?ia bunurilor care se dovedesc a !i
6n mod cert 6n proprietatea entit?ii8 se procedea> ast!el'
B bunurile sosite !r !actur se 6nregistrea> ca intrri 6n gestiune at7t la locul de
depo>itare8 c7t 9i 6n contabilitate8 pe ba>a recep?iei 9i a documentelor 6nso?itoareD
B bunurile sosite 9i nerecep?ionate se 6nregistrea> distinct 6n contabilitate ca intrare 6n
gestiuneD
c# 6n ca>ul unor decalae 6ntre v7n>area 9i livrarea bunurilor8 acestea se 6nregistrea> ca
ie9iri din entitate8 nemai!iind considerate proprietatea acesteia8 ast!el'
B bunurile v7ndute 9i nelivrate se 6nregistrea> distinct 6n gestiune8 iar 6n contabilitate 6n
conturi 6n a!ara bilan?uluiD
B bunurile livrate8 dar ne!acturate8 se 6nregistrea> ca ie9iri din gestiune at7t la locurile de
depo>itare8 c7t 9i 6n contabilitate8 pe ba>a documentelor care con!irm ie9irea din gestiune
potrivit legiiD
d# bunurile aprovi>ionate sau v7ndute cu clau>e privind dreptul de proprietate se
6nregistrea> la intrri 9i8 respectiv8 la ie9iri8 at7t 6n gestiune8 c7t 9i 6n contabilitate8 potrivit
contractelor 6ncGeiate.
+ostul stocurilor
112. B :1# +ostul stocurilor trebuie s cuprind toate costurile a!erente acGi>i?iei 9i
prelucrrii8 precum 9i alte costuri suportate pentru a aduce stocurile 6n !orma 9i 6n locul 6n
care se gsesc.
:2# +ostul de produc?ie sau de prelucrare al stocurilor8 precum 9i costul de produc?ie al
imobili>rilor cuprind cGeltuielile directe a!erente produc?iei8 9i anume' materiale directe8
energie consumat 6n scopuri teGnologice8 manoper direct 9i alte cGeltuieli directe de
produc?ie8 precum 9i cota cGeltuielilor indirecte de produc?ie alocat 6n mod ra?ional ca !iind
legat de !abrica?ia acestora.
:=# +ostul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera 9i alte cGeltuieli legate de
personalul direct angaat 6n !urni>area serviciilor8 inclusiv personalul 6nsrcinat cu
supravegGerea8 precum 9i regiile corespun>toare.
11=. B %ateriile prime 9i materialele consumabile care sunt 6n mod constant 6nlocuite 9i a
cror valoare total este de o importan? secundar pentru entitate pot !i pre>entate la
J.ctiveJ la o valoare 9i cantitate !i@e8 dac valoarea8 cantitatea 9i structura acestora nu varia>
6n mod semni!icativ.
114. B :1# +ostul stocurilor care nu sunt de obicei !ungibile 9i al acelor bunuri sau servicii
produse 9i destinate unor comen>i distincte trebuie determinat prin identi!icarea speci!ic a
costurilor individuale.
:2# 1unurile !ungibile sunt bunuri de orice natur care nu se pot distinge 6n mod substan?ial
unele de altele.
:=# Identi!icarea speci!ic a costului presupune atribuirea costurilor speci!ice elementelor
identi!icabile ale stocurilor. .cest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care
!ac obiectul unei comen>i distincte8 indi!erent dac au !ost cumprate sau produse.
:4# Identi!icarea speci!ic nu poate !i !olosit 6n ca>urile 6n care stocurile cuprind un numr
mare de elemente8 care sunt de regul !ungibile.
11C. B :1# 2n !unc?ie de speci!icul activit?ii8 pentru determinarea costului poate !i !olosit8
de asemenea8 metoda costului standard8 6n activitatea de produc?ie sau metoda pre?ului cu
amnuntul8 6n comer?ul cu amnuntul.
:2# +ostul standard ia 6n considerare nivelurile normale ale materialelor 9i consumabilelor8
manoperei8 e!icien?ei 9i capacit?ii de produc?ie. .ceste niveluri trebuie revi>uite periodic 9i
austate8 dac este necesar8 6n !unc?ie de condi?iile e@istente la un moment dat.
:=# Di!eren?ele de pre? !a? de costul de acGi>i?ie sau de produc?ie trebuie eviden?iate
distinct 6n contabilitate8 !iind recunoscute 6n costul activului.
:4# Reparti>area di!eren?elor de pre? asupra valorii bunurilor ie9ite 9i asupra stocurilor se
e!ectuea> cu autorul unui coe!icient care se calculea> ast!el'
Soldul iniial al Diferene de pre aferente
diferenelor de pre + intrrilor n cursul
perioadei, cumulat de la
nceputul exerciiului
financiar pn la finele
perioadei de referin
Coeficient de = ------------------------------------------------------ x 100
repartizare1! Soldul iniial al "aloarea intrrilor n
stocurilor la pre + cursul perioadei la pre
de nre#istrare de nre#istrare, cumulat
de la nceputul exerciiului
financiar pn la finele
perioadei de referin
BBBBBBBBBBBB
"1# *a calcularea procentului mediu de adaos comercial8 soldul ini?ial al costului de
mr!uri 9i valoarea intrrilor de mr!uri nu vor include &A. nee@igibil.
.cest coe!icient se 6nmul?e9te cu valoarea bunurilor ie9ite din gestiune la pre? de 6nregistrare8
iar suma re>ultat se 6nregistrea> 6n conturile corespun>toare 6n care au !ost 6nregistrate
bunurile ie9ite.
:C# +oe!icien?ii de reparti>are a di!eren?elor de pre? pot !i calcula?i la nivelul conturilor
sintetice de gradul I 9i II8 prev>ute 6n planul de conturi8 pe grupe sau categorii de stocuri.
:6# *a s!7r9itul perioadei8 soldurile conturilor de di!eren?e se cumulea> cu soldurile
conturilor de stocuri8 la pre? de 6nregistrare8 ast!el 6nc7t aceste conturi s re!lecte valoarea
stocurilor la costul de acGi>i?ie sau costul de produc?ie8 dup ca>.
:7# Di!eren?ele de pre? se 6nregistrea> propor?ional at7t asupra valorii bunurilor ie9ite8 c7t
9i asupra bunurilor rmase 6n stoc.
:3# 2n comer?ul cu amnuntul poate !i utili>at metoda pre?ului cu amnuntul8 pentru a
determina costul stocurilor de articole numeroase 9i cu mi9care rapid care au mare similare
9i pentru care nu este practic s se !oloseasc alt metod. 2n aceast situa?ie8 costul bunurilor
v7ndute se calculea> prin deducerea valorii marei brute din pre?ul de v7n>are al stocurilor.
Orice modi!icare a pre?ului de v7n>are presupune recalcularea marei brute.
116. B :1# *a ie9irea din gestiune a stocurilor 9i altor active !ungibile8 acestea se evaluea>
9i 6nregistrea> 6n contabilitate prin aplicarea uneia din urmtoarele metode'
a# metoda primul intrat B primul ie9it B -I-OD
b# metoda costului mediu ponderat B +%0D
c# metoda ultimul intrat B primul ie9it B *I-O.
:2# Dac valoarea pre>entat 6n bilan?8 re>ultat dup aplicarea metodelor speci!icate 6n
alin. :1#8 di!er 6n mod semni!icativ8 la data bilan?ului8 de valoarea determinat pe ba>a
ultimei valori de pia? cunoscute 6nainte de data bilan?ului8 valoarea acestei di!eren?e trebuie
pre>entat 6n notele e@plicative ca total pe categorie de active.
:=# 0otrivit metodei Jprimul intrat B primul ie9itJ :-I-O#8 bunurile ie9ite din gestiune se
evaluea> la costul de acGi>i?ie sau de produc?ie al primei intrri :lot#. 0e msura epui>rii
lotului8 bunurile ie9ite din gestiune se evaluea> la costul de acGi>i?ie sau de produc?ie al
lotului urmtor8 6n ordine cronologic.
:4# %etoda Jcostului mediu ponderatJ :+%0# presupune calcularea costului !iecrui
element pe ba>a mediei ponderate a costurilor elementelor similare a!late 6n stoc la 6nceputul
perioadei 9i a costului elementelor similare produse sau cumprate 6n timpul perioadei. %edia
poate !i calculat periodic sau dup !iecare recep?ie.
:C# 0otrivit metodei Jultimul intrat B primul ie9itJ :*I-O#8 bunurile ie9ite din gestiune se
evaluea> la costul de acGi>i?ie sau de produc?ie al ultimei intrri :lot#. 0e msura epui>rii
lotului8 bunurile ie9ite din gestiune se evaluea> la costul de acGi>i?ie sau de produc?ie al
lotului anterior8 6n ordine cronologic.
:6# %etoda aleas trebuie aplicat cu consecven? pentru elemente similare de natura
stocurilor 9i a activelor !ungibile de la un e@erci?iu !inanciar la altul. Dac8 6n situa?ii
e@cep?ionale8 administratorii decid s scGimbe metoda pentru un anumit element de stocuri
sau alte active !ungibile8 6n notele e@plicative trebuie s se pre>inte urmtoarele in!orma?ii'
B motivul scGimbrii metodei8 9i
B e!ectele sale asupra re>ultatului.
:7# O entitate trebuie s utili>e>e acelea9i metode de determinare a costului pentru toate
stocurile care au natur 9i utili>are similare. 0entru stocurile cu natur sau utili>are di!erit8
!olosirea unor metode di!erite de calcul al costului poate !i usti!icat.
117. B :1# +ontabilitatea stocurilor se ?ine cantitativ 9i valoric sau numai valoric prin
!olosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.
:2# 2n condi?iile !olosirii inventarului permanent8 6n contabilitate se 6nregistrea> toate
opera?iunile de intrare 9i ie9ire8 ceea ce permite stabilirea 9i cunoa9terea 6n orice moment a
stocurilor8 at7t cantitativ8 c7t 9i valoric.
:=# Inventarul intermitent const 6n stabilirea ie9irilor 9i 6nregistrarea lor 6n contabilitate pe
ba>a inventarierii stocurilor la s!7r9itul perioadei. 2n acest ca>8 ie9irile se determin ca
di!eren? 6ntre valoarea stocului ini?ial plus valoarea intrrilor 9i valoarea stocului !inal8
determinat pe ba>a inventarierii.
:4# 0roduc?ia 6n curs de e@ecu?ie se determin prin inventarierea produc?iei neterminate la
s!7r9itul perioadei8 prin metode teGnice de constatare a gradului de !inali>are sau a stadiului
de e!ectuare a opera?iilor teGnologice 9i evaluarea acesteia la costurile de produc?ie.
113. B :1# .ctivele de natura stocurilor nu trebuie re!lectate 6n bilan? la o valoare mai mare
dec7t valoarea care se poate ob?ine prin utili>area sau v7n>area lor. 2n acest scop8 valoarea
stocurilor se diminuea> p7n la valoarea reali>abil net8 prin re!lectarea unei austri pentru
depreciere.
:2# 2n 6n?elesul pre>entelor reglementri8 prin valoare reali>abil net se 6n?elege pre?ul de
v7n>are estimat care ar putea !i ob?inut pe parcursul des!9urrii normale a activit?ii8 minus
costurile estimate pentru !inali>area bunului8 atunci c7nd este ca>ul8 9i costurile estimate
necesare v7n>rii.
6.=.=. Investi?ii pe termen scurt
119. B +ontabilitatea tre>oreriei asigur eviden?a e@isten?ei 9i mi9crii ac?iunilor de?inute la
entit?ile a!iliate8 altor investi?ii pe termen scurt8 disponibilit?ilor 6n conturi la bnci5casierie8
creditelor bancare pe termen scurt 9i altor valori de tre>orerie.
120. B .lte investi?ii pe termen scurt repre>int obliga?iunile emise 9i rscumprate8
obliga?iunile acGi>i?ionate 9i alte valori mobiliare acGi>i?ionate 6n vederea reali>rii unui
e@cedent 6ntrBun termen scurt.
121. B :1# *a intrarea 6n entitate8 investi?iile pe termen scurt se evaluea> la costul de
acGi>i?ie8 prin care se 6n?elege pre?ul de cumprare8 sau la valoarea stabilit potrivit
contractelor.
:2# *a ie9irea din gestiune a investi?iilor pe termen scurt se aplic prevederile pct. 116.
122. B :1# 0entru deprecierea investi?iilor de?inute ca active circulante8 la s!7r9itul
e@erci?iului !inanciar8 cu oca>ia inventarierii8 pe seama cGeltuielilor se re!lect austri pentru
pierdere de valoare.
:2# *a s!7r9itul !iecrui e@erci?iu !inanciar8 austrile pentru pierderile de valoare re!lectate
se suplimentea>8 diminuea> sau anulea>8 dup ca>. *a ie9irea din entitate a investi?iilor pe
termen scurt8 eventualele austri pentru pierderi de valoare se anulea>.
6.=.4. +asa 9i conturi la bnci
12=. B :1# +onturile la bnci cuprind' disponibilit?ile 6n lei 9i valut8 creditele bancare pe
termen scurt8 precum 9i dob7n>ile a!erente disponibilit?ilor 9i creditelor acordate de bnci 6n
conturile curente.
:2# (umele virate sau depuse la bnci ori prin mandat po9tal8 pe ba> de documente
pre>entate entit?ii 9i neaprute 6nc 6n e@trasele de cont8 se 6nregistrea> 6ntrBun cont distinct.
:=# +onturile curente la bnci se de>volt 6n analitic pe !iecare banc.
:4# Dob7n>ile de 6ncasat8 a!erente disponibilit?ilor a!late 6n conturi la bnci8 se
6nregistrea> distinct 6n contabilitate8 !a? de cele de pltit8 a!erente creditelor acordate de
bnci 6n conturile curente8 precum 9i cele a!erente creditelor bancare pe termen scurt.
:C# Dob7n>ile de pltit 9i cele de 6ncasat8 a!erente e@erci?iului !inanciar 6n curs8 se
6nregistrea> la cGeltuieli !inanciare sau venituri din activit?ile !r scop patrimonial8 dup
ca>.
124. B :1# +ontabilitatea disponibilit?ilor a!late 6n bnci5casierie 9i a mi9crii acestora8 ca
urmare a 6ncasrilor 9i pl?ilor e!ectuate8 se ?ine distinct 6n lei 9i 6n valut.
:2# +ontabilitatea disponibilit?ilor 6n valut a!late 6n bnci5casierie 9i a mi9crii acestora8
se ?ine distinct :analitice distincte# pentru activit?ile !r scop patrimonial 9i activit?ile
economice.
12C. B :1# Opera?iunile privind 6ncasrile 9i pl?ile 6n valut se 6nregistrea> 6n contabilitate
la cursul >ilei8 comunicat de 1anca Na?ional a Rom7niei.
:2# Opera?iunile de v7n>areBcumprare de valut se 6nregistrea> 6n contabilitate la cursul
utili>at de banca comercial la care se e!ectuea> licita?ia cu valut8 !r ca acestea s
genere>e 6n contabilitate di!eren?e de curs valutar.
126. B *a 6ncGeierea e@erci?iului !inanciar8 di!eren?ele de curs valutar re>ultate din
evaluarea disponibilit?ilor 6n valut 9i a altor valori de tre>orerie8 cum sunt titluri de stat 6n
valut8 acreditive 9i depo>ite pe termen scurt 6n valut8 la cursul de scGimb comunicat de
1anca Na?ional a Rom7niei8 valabil la data 6ncGeierii e@erci?iului !inanciar8 se 6nregistrea>
6n conturile de venituri sau cGeltuieli din di!eren?e de curs valutar8 dup ca>.
127. B 2n vederea acGitrii unor obliga?ii !a? de !urni>ori8 entit?ile pot solicita descGiderea
de acreditive la bnci8 6n lei sau 6n valut8 6n !avoarea acestora.
123. B (umele depuse la bnci 9i sumele 6n numerar8 puse la dispo>i?ia personalului sau a
ter?ilor8 6n vederea e!ecturii unor pl?i 6n !avoarea entit?ii8 se 6nregistrea> 6n contabilitate 6n
conturi distincte.
129. B 2n contul de viramente interne se 6nregistrea> trans!erurile de disponibilit?i bne9ti
6ntre conturile la bnci8 precum 9i 6ntre conturile la bnci 9i casieria entit?ii.
1=0. Opera?iunile !inanciare 6n lei sau 6n valut se e!ectuea> cu respectarea regulamentelor
emise de 1anca Na?ional a Rom7niei 9i a altor reglementri emise 6n acest scop.
6.4. &$R/I
1=1. B +ontabilitatea ter?ilor asigur eviden?a datoriilor 9i crean?elor entit?ii 6n rela?iile
acesteia cu !urni>orii8 personalul8 asigurrile sociale8 bugetul statului8 entit?ile a!iliate8
debitorii 9i creditorii diver9i.
1=2. B 2n contabilitatea !urni>orilor se 6nregistrea> opera?iunile privind cumprrile8 de
bunuri8 lucrri e@ecutate 9i servicii prestate.
1==. B .vansurile acordate !urni>orilor se 6nregistrea> 6n contabilitate 6n cont distinct.
1=4. B Opera?iunile privind cumprrile de bunuri8 lucrri e@ecutate 9i servicii prestate
e!ectuate pe ba>a e!ectelor comerciale se 6nregistrea> 6n contabilitate 6n contul e!ecte de
pltit.
1=C. B $!ectele comerciale trebuie s 6ndeplineasc condi?iile de !orm 9i !ond prev>ute de
legisla?ia 6n vigoare8 !r de care validitatea lor poate !i contestat sau anulat.
1=6. B :1# +rean?ele 9i datoriile 6n valut se 6nregistrea> 6n contabilitate at7t 6n lei8 la cursul
de scGimb de la data e!ecturii opera?iunilor8 comunicat de 1anca Na?ional a Rom7niei8 c7t
9i 6n valut.
:2# Opera?iunile 6n valut trebuie 6nregistrate 6n momentul recunoa9terii ini?iale 6n moneda
de raportare :leu#8 aplic7nduBse sumei 6n valut cursul de scGimb dintre moneda de raportare
9i moneda strin8 la data e!ecturii tran>ac?iei.
:=# 2n con!ormitate cu prevederile art. 6 alin. :1# din legea contabilit?ii8 orice opera?iune
economicoB!inanciar e!ectuat se consemnea> 6n momentul e!ecturii ei 6ntrBun document
care st la ba>a 6nregistrrilor 6n contabilitate8 dob7ndind ast!el calitatea de document
usti!icativ.
:4# Din punct de vedere contabil8 e!ectuarea opera?iunii economicoB!inanciare este probat
de orice document 6n care se consemnea> aceasta.
:C# 2n ca>ul bunurilor acGi>i?ionate 6nso?ite de !actur sau de avi> de 6nso?ire a mr!ii8
urm7nd ca !actura s soseasc ulterior8 cursul valutar utili>at la 6nregistrarea 6n contabilitate
este cursul de la data recep?iei bunurilor.
1=7. B :1# +ontabilitatea !urni>orilor 9i clien?ilor8 a celorlalte datorii 9i crean?e se ?ine pe
categorii8 precum 9i pe !iecare persoan !i>ic sau uridic.
2n acest sens8 6n contabilitatea analitic8 !urni>orii 9i clien?ii se grupea> ast!el' interni 9i
e@terni8 iar 6n cadrul acestora pe termene de plat8 respectiv de 6ncasare.
:2# 2n cadrul conturilor de !urni>ori 9i clien?i8 se grupea> distinct datoriile 9i crean?ele
re>ultate din tran>ac?iile cu clau>e de re>erv de proprietate.
1=3. B +rean?ele incerte se 6nregistrea> distinct 6n contabilitate.
1=9. B +ontabilitatea decontrilor cu personalul cuprinde drepturile salariale8 sporurile8
adaosurile8 premiile din !ondul de salarii8 indemni>a?iile pentru concediile de odiGn8 precum
9i cele pentru incapacitate temporar de munc8 pltite din !ondul de salarii 9i alte drepturi 6n
bani 9i5sau 6n natur datorate de entitate personalului pentru munca prestat.
140. B 2n contabilitate se 6nregistrea> distinct alte drepturi 9i avantae care8 potrivit
legisla?iei 6n vigoare8 nu se suport din !ondul de salarii :masa cald8 alimente antidot etc.#8
precum 9i alte drepturi acordate potrivit legii.
141. B Drepturile de personal neridicate 6n termenul legal se 6nregistrea> 6ntrBun cont
distinct8 pe persoane.
142. B Re?inerile din salariile personalului pentru cumprri cu plata 6n rate8 cGirii sau
pentru alte obliga?ii ale salaria?ilor8 datorate ter?ilor :popriri8 pensii alimentare 9i altele#8 se
e!ectuea> numai 6n ba>a unor titluri e@ecutorii sau ca urmare a unor rela?ii contractuale.
14=. B (umele datorate 9i neacGitate personalului :concediile de odiGn 9i alte drepturi de
personal#8 respectiv eventualele sume care urmea> s !ie 6ncasate de la acesta8 a!erente
e@erci?iului 6n curs8 se 6nregistrea> ca alte datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalul.
144. B Debitele provenite din avansuri de tre>orerie nedecontate8 din distribuiri de uni!orme
9i ecGipamente de lucru8 precum 9i debitele provenite din pagube materiale8 amen>ile 9i
penalit?ile stabilite 6n ba>a unor Gotr7ri ale instan?elor udectore9ti8 9i alte crean?e !a? de
personalul entit?ii se 6nregistrea> ca alte crean?e 6n legtur cu personalul.
14C. B :1# +ontabilitatea decontrilor privind contribu?iile sociale cuprinde obliga?iile
pentru contribu?ia la asigurri sociale8 contribu?ia la asigurri sociale de sntate8 la
constituirea !ondului pentru autorul de 9oma etc.
:2# $ventualele sume datorate sau care urmea> s !ie 6ncasate 6n perioadele urmtoare8
a!erente e@erci?iului 6n curs8 se 6nregistrea> ca alte datorii 9i crean?e sociale.
146. B 2n cadrul decontrilor cu bugetul statului 9i !ondurile speciale se cuprind' impo>itul
pe venituri de natura salariilor8 subven?iile de primit8 alte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte
asimilate etc.
147. B Impo>itul pe venituri de natura salariilor8 care se 6nregistrea> 6n contabilitate8
cuprinde totalul impo>itelor individuale8 calculate potrivit legii.
143. B *a alte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se
cuprind' impo>itul pe cldiri8 impo>itul pe terenuri8 ta@a asupra miloacelor de transport8 ta@e
pentru !olosirea terenurilor proprietate de stat 9i alte impo>ite 9i ta@e. .cestea se de!alc 6n
contabilitatea analitic pe !eluri de impo>ite8 ta@e 9i vrsminte datorate bugetului de stat sau
bugetelor locale.
149. B (ubven?iile primite sau de primit de ctre entitate se 6nregistrea> 6n contabilitate
6ntrBun cont distinct.
1C0. B +ontabilitatea decontrilor 6ntre entit?ile din cadrul grupului cuprinde opera?iile
care se 6nregistrea> reciproc 9i 6n aceea9i perioad de gestiune8 at7t 6n contabilitatea entit?ii
debitoare8 c7t 9i a celei creditoare.
1C1. B +rean?ele5datoriile entit?ii !a? de al?i ter?i8 al?ii dec7t personalul propriu8 clien?ii 9i
!urni>orii8 se 6nregistrea> 6n conturile de debitori5creditori diver9i.
1C2. B Opera?iunile care nu pot !i 6nregistrate direct 6n conturile corespun>toare8 pentru
care sunt necesare clari!icri ulterioare8 se 6nregistrea>8 provi>oriu8 6ntrBun cont distinct.
(umele 6nregistrate 6n acest cont trebuie clari!icate de ctre entitate 6ntrBun termen de cel mult
trei luni de la data constatrii.
1C=. B :1# Di!eren?ele de curs valutar care apar cu oca>ia decontrii crean?elor 9i datoriilor
6n valut la cursuri di!erite !a? de cele la care au !ost 6nregistrate ini?ial pe parcursul
perioadei sau !a? de cele la care au !ost raportate 6n situa?iile !inanciare anuale anterioare
trebuie recunoscute ca venituri sau cGeltuieli 6n perioada 6n care apar.
:2# .tunci c7nd crean?a sau datoria 6n valut este decontat 6n decursul aceluia9i e@erci?iu
!inanciar 6n care a survenit8 6ntreaga di!eren? de curs valutar este recunoscut 6n acel
e@erci?iu. .tunci c7nd crean?a sau datoria 6n valut este decontat 6ntrBun e@erci?iu !inanciar
ulterior8 di!eren?a de curs valutar recunoscut 6n !iecare e@erci?iu !inanciar8 care intervine
p7n 6n e@erci?iul decontrii8 se determin ?in7nd seama de modi!icarea cursurilor de scGimb
survenit 6n cursul !iecrui e@erci?iu !inanciar.
1C4. B :1# +Geltuielile e!ectuate 9i veniturile reali>ate 6n e@erci?iul !inanciar curent8 dar care
privesc e@erci?iile !inanciare urmtoare8 se 6nregistrea> distinct 6n contabilitate8 la cGeltuieli
6n avans sau venituri 6n avans8 dup ca>.
:2# 2n aceste conturi se 6nregistrea>8 6n principal8 urmtoarele cGeltuieli 9i venituri'
cGiriile8 abonamentele 9i alte cGeltuieli e!ectuate anticipat8 respectiv veniturile din activit?i
!r scop patrimonial a!erente perioadelor sau e@erci?iilor urmtoare.
1CC. B 0entru deprecierea crean?elor din conturile de clien?i8 decontri 6n cadrul grupului 9i
debitori8 cu oca>ia inventarierii la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar8 se re!lect austri pentru
depreciere.
+ontabilitatea angaamentelor 9i a altor elemente e@trabilan?iere
1C6. B :1# Drepturile 9i obliga?iile8 precum 9i unele bunuri care nu pot !i integrate 6n
activele 9i pasivele entit?ii se 6nregistrea> 6n contabilitate 6n conturi 6n a!ara bilan?ului.
2n aceast categorie se cuprind angaamente :giruri8 garan?ii8 cau?iuni# acordate sau primite
6n rela?iile cu ter?ii8 imobili>ri corporale luate cu cGirie8 valori materiale primite spre
prelucrare sau reparare8 6n pstrare sau custodie8 debitori sco9i din activ urmri?i 6n
continuare8 redeven?e8 loca?ii de gestiune8 cGirii 9i alte datorii asimilate8 e!ecte scontate
neaunse la scaden?8 precum 9i alte valori.
:2# 2n cadrul elementelor e@trabilan?iere sunt cuprinse 9i activele 9i datoriile contingente.
:=# )n activ contingent este un activ poten?ial care apare ca urmare a unor evenimente
anterioare datei bilan?ului 9i a cror e@isten? va !i con!irmat numai prin apari?ia sau
neapari?ia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure8 care nu pot !i 6n totalitate sub
controlul entit?ii.
)n e@emplu 6n acest sens 6l repre>int un drept de crean? ce poate re>ulta dintrBun litigiu
6n instan? :de e@. o despgubire#8 6n care este implicat entitatea 9i al crui re>ultat este
incert.
.ctivele contingente sunt generate8 de obicei8 de evenimente neplani!icate sau nea9teptate8
care pot s genere>e intrri de bene!icii economice 6n entitate. .ctivele contingente nu trebuie
recunoscute 6n conturile bilan?iere. .cestea trebuie pre>entate 6n notele e@plicative 6n ca>ul 6n
care este probabil apari?ia unor intrri de bene!icii economice. .ctivele contingente nu sunt
recunoscute 6n situa?iile !inanciare anuale8 deoarece ele nu sunt certe iar recunoa9terea lor ar
putea determina un venit care s nu se reali>e>e niciodat.
2n ca>ul 6n care reali>area unui venit este sigur8 activul a!erent nu este un activ contingent
9i trebuie procedat la recunoa9terea lui 6n bilan?.
.ctivele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura re!lectarea corespun>toare 6n
situa?iile !inanciare anuale a modi!icrilor survenite. .st!el8 dac intrarea de bene!icii
economice devine cert8 activul 9i venitul corespun>tor vor !i recunoscute 6n situa?iile
!inanciare anuale a!erente perioadei 6n care au survenit modi!icrile. 2n scGimb8 dac este
doar probabil o cre9tere a bene!iciilor economice8 entitatea va pre>enta 6n notele e@plicative
activul contingent.
:4# O datorie contingent este'
a# o obliga?ie poten?ial8 aprut ca urmare a unor evenimente trecute8 anterior datei
bilan?ului 9i a crei e@isten? va !i con!irmat numai de apari?ia sau neapari?ia unuia sau mai
multor evenimente viitoare incerte8 care nu pot !i 6n totalitate sub controlul entit?iiD sau
b# o obliga?ie curent aprut ca urmare a unor evenimente trecute8 anterior datei
bilan?ului8 dar care nu este recunoscut deoarece'
B nu este sigur c vor !i necesare ie9iri de resurse pentru stingerea acestei datoriiD sau
B valoarea datoriei nu poate !i evaluat su!icient de credibil.
O entitate nu va recunoa9te 6n bilan? o datorie contingent8 aceasta !iind pre>entat 6n
notele e@plicative.
2n situa?ia 6n care o entitate are o obliga?ie angaat 6n comun cu alte pr?i8 partea asumat
de celelalte pr?i este pre>entat ca o datorie contingent.
Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dac a devenit probabil o
ie9ire de resurse care 6ncorporea> bene!iciile economice. Dac se consider c este necesar
ie9irea de resurse8 generat de un element considerat anterior datorie contingent8 se va
recunoa9te8 dup ca>8 o datorie sau un provi>ion 6n situa?iile !inanciare anuale a!erente
perioadei 6n care a intervenit modi!icarea 6ncadrrii evenimentului.
:C# Datoriile contingente se disting de provi>ioane prin !aptul c'
a# provi>ioanele sunt recunoscute ca datorii :presupun7nd c pot !i reali>ate estimri
corecte#8 deoarece constituie obliga?ii curente la data bilan?ului 9i este probabil c vor !i
necesare ie9iri de resurse pentru stingerea obliga?iilorD 9i
b# datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii8 deoarece sunt'
B obliga?ii posibile8 dar pentru care trebuie s se con!irme dac entitatea are o obliga?ie
curent care poate genera o ie9ire de resurseD sau
B obliga?ii curente care nu 6ndeplinesc criteriile de recunoa9tere 6n bilan? :deoarece !ie nu
este probabil s !ie necesar o reducere a resurselor entit?ii pentru stingerea obliga?iei8 !ie nu
poate !i reali>at o estimare su!icient de credibil a valorii obliga?iei#.
6.C. D.&ORII 0$ &$R%$N (+)R&' ()%$*$ +.R$ &R$1)I$ 0*F&I&$ 2N&RBO
0$RIO.DF D$ 0LNF *. )N .N
1C7. B :1# O datorie trebuie clasi!icat ca datorie pe termen scurt8 denumit 9i datorie
curent8 atunci c7nd'
a# se a9teapt s !ie decontat 6n cursul normal al ciclului de e@ploatare al entit?iiD sau
b# este e@igibil 6n termen de 12 luni de la data bilan?ului.
:2# &oate celelalte datorii trebuie clasi!icate ca datorii pe termen lung.
6.6. D.&ORII 0$ &$R%$N *)N<' ()%$*$ +.R$ &R$1)I$ 0*F&I&$ 2N&RBO
0$RIO.DF %.I %.R$ D$ )N .N
1C3. B +ontabilitatea 6mprumuturilor 9i datoriilor asimilate acestora se ?ine pe urmtoarele
categorii' 6mprumuturi din emisiuni de obliga?iuni 9i prime de rambursare a acestora8 credite
bancare pe termen lung 9i mediu8 sumele datorate entit?ilor a!iliate 9i entit?ilor de care
entitatea este legat prin interese de participare8 alte 6mprumuturi 9i datorii asimilate8 precum
9i dob7n>ile a!erente acestora.
1C9. B 2mprumuturile din emisiunile de obliga?iuni repre>int contravaloarea obliga?iunilor
emise potrivit legii.
160. B :1# Datoriile privind concesiunile 9i alte datorii similare se re!er la bunurile preluate
cu acest titlu de ctre entitatea primitoare8 potrivit contractelor 6ncGeiate.
:2# *a s!7r9itul duratei contractului de concesiune8 bunurile se restituie proprietarului8
situa?ie 6n care are loc anularea datoriilor corespun>toare privind concesiunea.
161. B $ntit?ile trebuie s men?in clasi!icarea datoriilor pe termen lung purttoare de
dob7nd 6n aceast categorie cGiar 9i atunci c7nd acestea sunt e@igibile 6n 12 luni de la data
bilan?ului8 dac'
a# termenul ini?ial a !ost pentru o perioad mai mare de 12 luniD 9i
b# e@ist un acord de re!inan?are sau de ree9alonare a pl?ilor8 care este 6ncGeiat 6nainte de
data bilan?ului.
162. B :1# .tunci c7nd suma de rambursat pentru datorii este mai mare dec7t suma primit8
di!eren?a se 6nregistrea> 6ntrBun cont de activ. .ceasta trebuie pre>entat 6n bilan?8 ca o
corec?ie a datoriei8 precum 9i 6n notele e@plicative.
:2# Aaloarea acestei di!eren?e trebuie amorti>at printrBo sum re>onabil 6n !iecare
e@erci?iu !inanciar8 ast!el 6nc7t s se amorti>e>e complet8 dar nu mai t7r>iu de data de
rambursare a datoriei.
6.7. 0ROAIHIO.N$
16=. B 0rovi>ioanele nu pot dep9i din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare
stingerii obliga?iei curente la data bilan?ului.
164. B :1# )n provi>ion este o datorie cu e@igibilitate sau valoare incert.
:2# )n provi>ion va !i recunoscut numai 6n momentul 6n care'
B o entitate are o obliga?ie curent generat de un eveniment anteriorD
B este probabil ca o ie9ire de resurse s !ie necesar pentru a onora obliga?ia respectivD 9i
B poate !i reali>at o estimare credibil a valorii obliga?iei.
Dac aceste condi?ii nu sunt 6ndeplinite8 nu va !i recunoscut un provi>ion.
:=# 0rovi>ioanele se pot distinge de alte datorii8 cum ar !i datoriile din credite comerciale
sau cGeltuielile angaate8 dar nepltite8 datorit !actorului de incertitudine legat de
e@igibilitatea sau valoarea viitoarelor cGeltuieli necesare stingerii datoriei. (pre deosebire de
acestea'
a# datoriile din credite comerciale constituie obliga?ii de plat a bunurilor sau serviciilor ce
au !ost primite de la sau e@pediate de !urni>ori 9i care au !ost !acturate8 sau a cror plat a !ost
convenit 6n mod o!icial cu !urni>oriiD 9i
b# cGeltuielile angaate sunt obliga?iile de plat pentru bunuri 9i servicii care au !ost primite
de la sau e@pediate de !urni>ori8 dar care nu au !ost 6nc pltite8 !acturate sau nu sBa convenit
o!icial asupra pl?ii lor cu !urni>orul8 inclusiv salariile datorate angaa?ilor :de e@emplu8
sumele a!erente concediului pltit#. De9i uneori este necesar o estimare a valorii sau
e@igibilit?ii acestor datorii8 elementul de incertitudine este B 6n general B mult mai redus dec7t
6n ca>ul provi>ioanelor.
.ngaamentele entit?ilor sunt pre>entate8 de regul8 ca parte a datoriilor re>ultate din
credite comerciale sau din alte activit?i8 6n timp ce provi>ioanele sunt raportate separat.
16C. B :1# Nu se recunosc provi>ioane pentru pierderile viitoare din e@ploatare.
:2# (e vor recunoa9te ca provi>ioane doar acele obliga?ii generate de evenimente anterioare
care sunt independente de ac?iunile viitoare ale entit?ii :de e@emplu8 modul de des!9urare a
activit?ii 6n viitor#. $@emple de ast!el de obliga?ii sunt amen>ile sau costurile de eliminare a
e!ectelor negative8 produse mediului8 pedepsite de lege8 ambele gener7nd ie9iri de resurse
care 6ncorporea> bene!icii economice8 indi!erent de ac?iunile viitoare ale entit?ii.
166. B :1# 0rovi>ioanele se constituie pentru elemente cum sunt'
a# litigii8 amen>i 9i penalit?i8 despgubiri8 daune 9i alte datorii incerteD
b# cGeltuielile legate de activitatea de service 6n perioada de garan?ie 9i alte cGeltuieli
privind garan?ia acordat clien?ilorD
c# ac?iunile de restructurareD
d# pensii 9i obliga?ii similareD
e# impo>iteD
!# alte provi>ioane.
:2# +ontabilitatea provi>ioanelor se ?ine pe !eluri8 6n !unc?ie de natura8 scopul sau obiectul
pentru care au !ost constituite.
:=# 0rovi>ioanele pentru restructurare se pot constitui 6n urmtoarele situa?ii'
a# v7n>area sau 6ncetarea activit?ii unei pr?i a a!aceriiD
b# 6ncGiderea unor sedii ale entit?iiD
c# modi!icri 6n structura conducerii8 de e@emplu8 eliminarea unui nivel de conducereD
d# reorgani>ri !undamentale care au un e!ect semni!icativ 6n natura 9i scopul activit?ilor
entit?ii.
:4# 0rovi>ioanele pentru impo>ite se constituie pentru sumele viitoare de plat datorate
bugetului de stat8 6n condi?iile 6n care sumele respective nu apar re!lectate ca datorie 6n rela?ia
cu statul.
167. B :1# 0rovi>ioanele trebuie s !ie strict corelate cu riscurile 9i cGeltuielile estimate.
:2# 0entru stabilirea e@isten?ei unei obliga?ii curente la data bilan?ului8 trebuie luate 6n
considerare toate in!orma?iile disponibile.
163. B Aaloarea recunoscut ca provi>ion trebuie s constituie cea mai bun estimare la
data bilan?ului a costurilor necesare stingerii obliga?iei curente.
169. B +79tigurile re>ultate din cedarea preconi>at a activelor nu trebuie luate 6n
considerare 6n evaluarea unui provi>ion.
170. B Dac se estimea> c o parte sau toate cGeltuielile legate de un provi>ion vor !i
rambursate de ctre o ter? parte8 rambursarea trebuie recunoscut numai 6n momentul 6n care
este sigur c va !i primit. Rambursarea trebuie considerat ca un activ separat.
171. B :1# 0rovi>ioanele trebuie revi>uite la data !iecrui bilan? 9i austate pentru a re!lecta
cea mai bun estimare curent. 2n ca>ul 6n care pentru stingerea unei obliga?ii nu mai este
probabil o ie9ire de resurse8 provi>ionul trebuie anulat prin reluare la venituri.
:2# 0rovi>ionul va !i utili>at numai pentru scopul pentru care a !ost ini?ial recunoscut.
172. B 0rovi>ioanele pre>entate 6n bilan? la J.lte provi>ioaneJ trebuie descrise 6n notele
e@plicative8 dac acestea sunt semni!icative.
6.3. ()1A$N/II
17=. B :1# 2n categoria subven?iilor se cuprind subven?iile a!erente activelor 9i subven?iile
a!erente veniturilor. .cestea pot !i primite de la' guvernul propriuB>is8 agen?ii guvernamentale
9i alte institu?ii similare na?ionale 9i interna?ionale.
:2# 2n cadrul subven?iilor se re!lect distinct'
B subven?ii guvernamentaleD
B 6mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven?iiD
B alte sume primite cu caracter de subven?ii.
174. B :1# (ubven?iile a!erente activelor repre>int subven?ii pentru acordarea crora
principala condi?ie este ca entitatea bene!iciar s cumpere8 s construiasc sau acGi>i?ione>e
active imobili>ate.
:2# O subven?ie guvernamental poate 6mbrca !orma trans!erului unui activ nemonetar8
ca> 6n care subven?ia 9i activul sunt contabili>ate la valoarea ust.
:=# 2n conturile de subven?ii pentru investi?ii se contabili>ea> 9i dona?iile pentru investi?ii8
precum 9i plusurile la inventar de natura imobili>rilor corporale 9i necorporale.
17C. B (ubven?iile a!erente veniturilor cuprind toate subven?iile8 altele dec7t cele pentru
active.
176. B (ubven?iile se recunosc8 pe o ba> sistematic8 drept venituri ale perioadelor
corespun>toare cGeltuielilor a!erente pe care aceste subven?ii urmea> s le compense>e.
177. B :1# (ubven?iile nu trebuie 6nregistrate direct 6n conturile de capital 9i re>erve.
:2# (ubven?iile pentru active8 inclusiv subven?iile nemonetare la valoarea ust8 se
6nregistrea> 6n contabilitate ca subven?ii pentru investi?ii 9i se recunosc 6n bilan? ca venit
am7nat. Aenitul am7nat se 6nregistrea> 6n contul re>ultatului e@erci?iului pe msura
6nregistrrii cGeltuielilor cu amorti>area sau la casarea ori cedarea activelor.
173. B :1# Restituirea unei subven?ii re!eritoare la un activ se 6nregistrea> prin reducerea
soldului venitului am7nat cu suma rambursabil.
:2# Restituirea unei subven?ii a!erente veniturilor se e!ectuea> !ie prin reducerea
veniturilor am7nate dac e@ist8 !ie8 6n lipsa acestora8 pe seama cGeltuielilor.
:=# 2n msura 6n care suma rambursat dep9e9te venitul am7nat sau dac nu e@ist un
asemenea venit8 surplusul8 respectiv valoarea integral restituit8 se recunoa9te imediat ca o
cGeltuial.
6.9. +.0I&.* ,I R$H$RA$
179. B :1# +apitalul 9i re>ervele :capitaluri proprii# repre>int totalitatea surselor de
!inan?are stabile a!late la dispo>i?ia persoanei uridice !r scop patrimonial8 dup deducerea
tuturor datoriilor.
:2# +apitalurile proprii cuprind' aporturile de capital8 re>ervele8 re>ultatul reportat8
re>ultatul e@erci?iului !inanciar.
6.9.1. +apital
130. :1# +apitalul :aporturile de capital# repre>int contribu?iile 6n numerar 9i5sau 6n natur
ale membrilor la constituirea patrimoniului social al persoanei uridice !r scop patrimonial.
:2# +apitalul :aporturile de capital# se 6nregistrea> distinct 6n contabilitate8 pe ba>a actelor
de constituire a persoanei uridice !r scop patrimonial 9i a documentelor usti!icative
privind vrsmintele de capital.
:=# +ontabilitatea analitic se ?ine pe !eluri de aporturi.
131. B Opera?iunile ce se 6nregistrea> 6n contabilitate cu privire la maorarea sau
mic9orarea capitalului sunt cele prev>ute de lege sau actele de constituire a persoanei
uridice !r scop patrimonial.
6.9.2. Re>erve din reevaluare
132. B :1# 0lusul sau minusul re>ultat din reevaluarea imobili>rilor corporale8 6n
con!ormitate cu prevederile pre>entelor reglementri8 trebuie re!lectat 6n debitul sau creditul
contului JRe>erve din reevaluareJ8 dup ca>8 distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial
9i activit?ile economice8 cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobili>rilor
corporale din pre>entele reglementri.
:2# Diminuarea re>ervelor din reevaluare poate !i e!ectuat numai 6n limita soldului
creditor e@istent.
:=# Re>ervele din reevaluarea imobili>rilor corporale au caracter nedistribuibil.
Diminuarea re>ervelor din reevaluare se poate e!ectua numai cu respectarea prevederilor
subsec?iunii 6.2.C. JReevaluarea imobili>rilor corporaleJ din pre>entele reglementri.
6.9.=. .lte re>erve
13=. B :1# +ontabilitatea re>ervelor se ?ine pe categorii de re>erve' re>erve legale8 re>erve
statutare sau contractuale 9i alte re>erve.
:2# Re>ervele legale se constituie anual din e@cedentul5pro!itul entit?ii8 6n cotele 9i limitele
prev>ute de lege8 9i din alte surse prev>ute de lege.
:=# Re>ervele legale pot !i utili>ate numai 6n condi?iile prev>ute de lege.
:4# Re>ervele statutare sau contractuale se constituie anual din e@cedentul5pro!itul entit?ii8
con!orm prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
:C# .lte re>erve neprev>ute de lege sau de statut pot !i constituite !acultativ pe seama
e@cedentului5pro!itului pentru acoperirea de!icitelor5pierderilor contabile sau 6n alte scopuri8
potrivit Gotr7rii adunrii generale8 cu respectarea prevederilor legale.
6.9.4. Re>ultatul reportat8 re>ultatul e@erci?iului !inanciar8 reparti>area re>ultatului
e@erci?iului !inanciar
134. B :1# +ontabilitatea re>ultatului reportat 9i a re>ultatului e@erci?iului !inanciar se ?ine
distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 activit?ile cu destina?ie special8 potrivit
legii8 9i activit?ile economice.
:2# +ontabilitatea reparti>rii re>ultatului e@erci?iului !inanciar se ?ine distinct pentru
activit?ile !r scop patrimonial 9i activit?ile economice.
:=# Re>ultatul !inanciar privind activit?ile cu destina?ie special nu se reparti>ea>.
6.10. A$NI&)RI ,I +;$*&)I$*I
13C. B :1# +ontul re>ultatului e@erci?iului cuprinde veniturile 9i cGeltuielile e@erci?iului
!inanciar8 pe !eluri de activit?i8 grupate dup natura lor8 precum 9i re>ultatul e@erci?iului
!inanciar :e@cedent5pro!it sau de!icit5pierdere#.
:2# 2n 6n?elesul pre>entelor reglementri8 termenii de mai os au urmtoarele semni!ica?ii'
a# veniturile constituie cre9teri ale bene!iciilor economice 6nregistrate pe parcursul
perioadei contabile8 sub !orm de intrri sau cre9teri ale activelor ori reduceri ale datoriilor8
care se concreti>ea> 6n cre9teri ale capitalurilor propriiD
b# cGeltuielile constituie diminuri ale bene!iciilor economice 6nregistrate pe parcursul
perioadei contabile sub !orm de ie9iri sau scderi ale valorii activelor ori cre9teri ale
datoriilor8 care se concreti>ea> 6n reduceri ale capitalurilor proprii.
136. $lementele e@traordinare sunt veniturile sau cGeltuielile re>ultate din evenimente sau
tran>ac?ii care sunt clar di!erite de activit?ile curente 9i care8 prin urmare8 nu se a9teapt s se
repete 6ntrBun mod !recvent sau regulat8 de e@emplu e@proprieri sau de>astre naturale.
6.10.1. Aenituri
137. B :1# 2n categoria veniturilor se includ at7t sumele sau valorile 6ncasate sau de 6ncasat
6n nume propriu din activit?i curente8 c7t 9i c79tigurile din orice alte surse.
:2# .ctivit?ile curente sunt orice activit?i des!9urate de o entitate8 ca parte integrant a
obiectului su de activitate8 precum 9i activit?ile cone@e acestora.
:=# +79tigurile repre>int cre9teri ale bene!iciilor economice care pot aprea sau nu ca
re>ultat din activitatea curent8 dar nu di!er ca natur de veniturile din aceast activitate.
:4# Aeniturile din activit?i curente se pot regsi sub di!erite denumiri8 cum ar !i' v7n>ri8
comisioane8 dob7n>i8 dividende.
:C# (umele colectate de o entitate 6n numele unor ter?e pr?i8 inclusiv 6n ca>ul contractelor
de mandat sau comision8 nu repre>int venit din activitatea curent. 2n aceast situa?ie
veniturile din activitatea curent sunt repre>entate de comisioanele cuvenite.
:6# (uma veniturilor re>ultate dintrBo tran>ac?ie este determinat8 de obicei8 printrBun acord
6ntre v7n>torul 9i cumprtorul5utili>atorul activului8 ?in7nd cont de suma oricror reduceri
comerciale.
:7# +ontabilitatea veniturilor persoanei uridice !r scop patrimonial se ?ine distinct pe
!eluri de activit?i8 respectiv activit?i !r scop patrimonial8 activit?i cu destina?ie special
potrivit legii 9i activit?i economice8 iar 6n cadrul acestora pe !eluri de venituri8 dup natura
lor.
:3# Aeniturile din activit?ile !r scop patrimonial cuprind'
B venituri din coti>a?iile 9i contribu?iile bne9ti sau 6n natur ale membrilor 9i
simpati>an?ilorD
B venituri din ta@ele de 6nregistrare stabilite potrivit legisla?iei 6n vigoareD
B venituri din dona?ii 9i sume sau bunuri primite prin sponsori>areD
B venituri din dob7n>ile 9i dividendele ob?inute din plasarea disponibilit?ilor re>ultate din
activit?ile !r scop patrimonialD
B venituri pentru care se datorea> impo>it pe spectacoleD
B resurse ob?inute de la bugetul de stat 9i5sau de la bugetele locale 9i subven?ii pentru
venituriD
B venituri din ac?iuni oca>ionale8 utili>ate 6n scop social sau pro!esional8 potrivit statutului
de organi>are 9i !unc?ionareD
B venituri re>ultate din cedarea activelor corporale a!late 6n proprietatea persoanelor
uridice !r scop patrimonial8 altele dec7t cele care sunt sau au !ost !olosite 6n activitatea
economicD
B alte venituri din activit?ile !r scop patrimonial8 care cuprind'
B venituri din coteBpr?i primite potrivit statutuluiD
B autoare 9i 6mprumuturi nerambursabile din ?ar 9i din strintate 9i subven?ii pentru
venituriD
B venituri din despgubiri de asigurare B pagube 9i din subven?ii pentru evenimente
e@traordinare 9i altele similareD
B venituri din di!eren?e de curs valutar re>ultate din activit?ile !r scop patrimonialD
B venituri din provi>ioane 9i austri pentru depreciere privind activitatea de e@ploatareD
B venituri !inanciare din austri pentru pierdere de valoareD
B venituri ob?inute din vi>e8 ta@e 9i penalit?i sportive sau din participarea la competi?ii 9i
demonstra?ii sportiveD
B veniturile ob?inute din reclam 9i publicitate8 potrivit legisla?iei 6n vigoareD
B alte venituri din activit?ile !r scop patrimonial.
:9# Aeniturile cu destina?ie special8 cuprind venituri reglementate de legi speciale 9i
cuprind' venituri cu destina?ie special din aplicarea timbrului literar8 cinematogra!ic8 teatral8
mu>ical8 !olcloric8 al artelor plastice8 al arGitecturii 9i de divertisment 9i alte venituri cu
destina?ie special8 potrivit legii.
:10# Aeniturile din activit?i economice cuprind'
a# venituri din e@ploatare'
B venituri din v7n>area de produse 9i mr!uri8 e@ecutri de lucrri 9i prestri de serviciiD
B venituri din varia?ia stocurilor8 repre>ent7nd varia?ia 6n plus :cre9tere# sau 6n minus
:reducere# dintre valoarea la cost de produc?ie e!ectiv a stocurilor de produse 9i produc?ie 6n
curs de la s!7r9itul perioadei 9i valoarea stocurilor ini?iale ale produselor 9i produc?iei 6n curs8
nelu7nd 6n calcul austrile pentru depreciere re!lectateD
B venituri din produc?ia de imobili>ri8 repre>ent7nd costul lucrrilor 9i cGeltuielilor
e!ectuate de entitate pentru ea 6ns9i8 care se 6nregistrea> ca active imobili>ate corporale 9i
necorporaleD
B venituri din subven?ii de e@ploatare8 repre>ent7nd subven?iile pentru acoperirea
di!eren?elor de pre? 9i pentru acoperirea pierderilor8 precum 9i alte subven?ii de care
bene!icia> entitateaD
B alte venituri din e@ploatarea curent8 cuprin>7nd veniturile din crean?e recuperate 9i alte
venituri din e@ploatare.
Aaria?ia stocurilor de produse !inite 9i 6n curs de e@ecu?ie pe parcursul perioadei8 repre>int
o corec?ie a cGeltuielilor de produc?ie pentru a re!lecta !aptul c !ie produc?ia a maorat
nivelul stocurilor8 !ie v7n>rile suplimentare au redus nivelul stocurilor.
Aeniturile din produc?ia stocat se 6nscriu8 alturi de celelalte venituri8 6n contul
re>ultatului e@erci?iului8 cu semnul plus :sold creditor# sau minus :sold debitor#.
b# venituri !inanciare'
B venituri din imobili>ri !inanciareD
B venituri din investi?ii pe termen scurtD
B venituri din crean?e imobili>ateD
B venituri din investi?ii !inanciare cedateD
B venituri din di!eren?e de curs valutarD
B venituri din dob7n>iD
B venituri din sconturi primite 6n urma unor reduceri !inanciareD
B alte venituri !inanciare.
c# venituri e@traordinare :de e@emplu8 venituri re>ultate din compensa?iile primite pentru
cGeltuieli sau pierderi din calamit?i sau alte evenimente e@traordinare#.
+i!ra de a!aceri net privind activit?ile economice8 6n sensul pre>entelor reglementri8 se
calculea> prin 6nsumarea veniturilor re>ultate din livrrile de bunuri8 e@ecutrile de lucrri 9i
prestrile de servicii 9i alte venituri din e@ploatare8 mai pu?in reducerile comerciale acordate
clien?ilor.
.tunci c7nd8 6n ba>a unor prevederi legale e@prese8 6n conturile de venituri au !ost cuprinse
sume repre>ent7nd diverse impo>ite 9i ta@e re!lectate concomitent 6n conturi de cGeltuieli8 cu
oca>ia 6ntocmirii contului re>ultatului e@erci?iului8 la ci!ra de a!aceri net se vor 6nscrie
sumele repre>ent7nd veniturile men?ionate8 corectate cu cGeltuielile corespun>toare acelor
impo>ite.
Aenituri din v7n>ri de bunuri privind activit?ile economice
2n contabilitate8 veniturile din v7n>ri de bunuri se 6nregistrea> 6n momentul predrii
bunurilor ctre cumprtori8 al livrrii lor pe ba>a !acturii sau 6n alte condi?ii prev>ute 6n
contract8 care atest trans!erul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective8 ctre
clien?i.
Aeniturile din v7n>area bunurilor se recunosc 6n momentul 6n care sunt 6ndeplinite
urmtoarele condi?ii'
a# entitatea a trans!erat cumprtorului riscurile 9i avantaele semni!icative care decurg din
proprietatea asupra bunurilorD
b# entitatea nu mai gestionea> bunurile v7ndute la nivelul la care ar !i !cutBo8 6n mod
normal8 6n ca>ul de?inerii 6n proprietate a acestora 9i nici nu mai de?ine controlul e!ectiv
asupra lorD 9i
c# veniturile 9i8 respectiv8 cGeltuielile oca>ionate de tran>ac?ie pot !i cuanti!icate.
Aenituri din prestarea de servicii privind activit?ile economice
Aeniturile din prestri de servicii se 6nregistrea> 6n contabilitate pe msura e!ecturii
acestora.
0restrile ne!acturate p7n la s!7r9itul perioadei se eviden?ia> 6n contul de J*ucrri 9i
servicii 6n curs de e@ecu?ieJ8 pe seama veniturilor din produc?ia stocat.
Aenituri din dob7n>i8 redeven?e 9i dividende privind activit?ile economice
Aeniturile din dob7n>i8 redeven?e 9i dividende se recunosc ast!el'
a# dob7n>ile se recunosc periodic8 6n mod propor?ional8 pe msura generrii venitului
respectiv8 pe ba>a contabilit?ii de angaamenteD
b# redeven?ele se recunosc pe ba>a contabilit?ii de angaamente8 con!orm contractuluiD
c# dividendele se recunosc atunci c7nd este stabilit dreptul ac?ionarului de a le 6ncasa.
Aeniturile din reluarea provi>ioanelor8 respectiv a austrilor pentru depreciere sau pierdere
de valoare se eviden?ia> distinct8 6n !unc?ie de natura acestora.
Diminuarea sau anularea provi>ioanelor constituite8 respectiv a austrilor pentru
depreciere sau pierdere de valoare re!lectate se e!ectuea> prin 6nregistrarea la venituri 6n
ca>ul 6n care nu se mai usti!ic men?inerea acestora8 are loc reali>area riscului sau cGeltuiala
devine e@igibil.
6.10.2. +Geltuieli
133. B :1# +Geltuielile entit?ii repre>int valorile pltite sau de pltit8 a!erente activit?ilor
!r scop patrimonial8 activit?ilor cu destina?ie special8 potrivit legii 9i activit?ilor
economice8 pentru'
B consumuri de stocuri8 lucrri e@ecutate 9i servicii prestate de care bene!icia> entitateaD
B cGeltuieli cu personalulD
B e@ecutarea unor obliga?ii legale sau contractuale etc.
:2# 0ierderile repre>int reduceri ale bene!iciilor economice 9i pot re>ulta sau nu ca urmare
a des!9urrii activit?ii curente a entit?ii. .cestea nu di!er ca natur de alte tipuri de
cGeltuieli.
:=# 2n cadrul cGeltuielilor e@erci?iului !inanciar se cuprind8 de asemenea8 provi>ioanele8
amorti>rile 9i austrile pentru depreciere sau pierdere de valoare re!lectate.
139. B :1# +ontabilitatea cGeltuielilor privind activit?ile !r scop patrimonial8 activit?ile
cu destina?ie special 9i activit?ile economice se ?ine pe !eluri de cGeltuieli8 dup natura lor8
ast!el'
a# cGeltuieli de e@ploatare8 care cuprind'
B cGeltuieli cu materiile prime 9i materialele consumabileD costul de acGi>i?ie al obiectelor
de inventar consumateD costul de acGi>i?ie al materialelor nestocate8 trecute direct asupra
cGeltuielilorD contravaloarea energiei 9i apei consumateD valoarea animalelor 9i psrilorD
costul mr!urilor v7ndute 9i al ambalaelorD
B cGeltuieli cu lucrrile 9i serviciile e@ecutate de ter?i8 redeven?e8 loca?ii de gestiune 9i
cGiriiD prime de asigurareD studii 9i cercetriD cGeltuieli cu alte servicii e@ecutate de ter?i
:colaboratori#D comisioane 9i onorariiD cGeltuieli de protocol8 reclam 9i publicitateD
transportul de bunuri 9i personalD deplasri8 deta9ri 9i trans!erriD cGeltuieli po9tale 9i ta@e de
telecomunica?ii8 servicii bancare 9i alteleD
B cGeltuieli cu personalul :salariile8 asigurrile 9i protec?ia social 9i alte cGeltuieli cu
personalul8 suportate de entitate#D
B alte cGeltuieli de e@ploatare :pierderi din crean?e 9i debitori diver9iD despgubiri8 amen>i
9i penalit?iD dona?ii 9i alte cGeltuieli similareD autoare 9i 6mprumuturi nerambursabileD
cGeltuieli privind activele cedate 9i alte opera?ii de capital etc.#D
b# cGeltuieli !inanciare8 care cuprind' pierderi din crean?e legate de participa?iiD cGeltuieli
privind investi?iile !inanciare cedateD di!eren?ele ne!avorabile de curs valutarD dob7n>ile
privind e@erci?iul !inanciar 6n cursD sconturile acordate clien?ilorD pierderi din crean?e de
natur !inanciar 9i alteleD
c# cGeltuieli e@traordinare :calamit?i 9i alte evenimente e@traordinare#.
:2# +Geltuielile cu provi>ioanele8 amorti>rile 9i austrile pentru depreciere sau pierdere
de valoare8 precum 9i cGeltuielile cu impo>itul pe pro!it 9i alte impo>ite8 calculate potrivit
legii8 se eviden?ia> distinct8 6n !unc?ie de natura lor.
190. B :1# 2n cadrul categoriilor de cGeltuieli dup natura lor8 conturile de cGeltuieli se
de>volt obligatoriu 6n analitice distincte pe !eluri de activit?i8 respectiv activit?i !r scop
patrimonial8 activit?i cu destina?ie special potrivit legii8 9i activit?i economice8 iar 6n
continuare se pot de>volta 6n analitic 6n !unc?ie de necesit?ile impuse de anumite
reglementri sau potrivit necesit?ilor proprii ale persoanei uridice !r scop patrimonialD
:2# +onturile de venituri se pot de>volta 6n conturi analitice8 6n !unc?ie de necesit?ile
impuse de anumite reglementri sau potrivit necesit?ilor proprii ale entit?iiD
:=# +Geltuielile 9i veniturile determinate de opera?iunile asocierilor 6n participa?ie se
contabili>ea> distinct de ctre unul din asocia?i8 con!orm prevederilor contractului de
asociere.
*a s!7r9itul perioadei de raportare8 cGeltuielile 9i veniturile 6nregistrate pe naturi se transmit
pe ba> de decont !iecrui asociat8 6n vederea 6nregistrrii acestora 6n contabilitatea proprie.
2n ca>ul asocierilor 6n participa?ie 6ncGeiate 6ntre o persoan uridic rom7n 9i o persoan
uridic strin8 contabilitatea se ?ine de ctre persoana uridic rom7n8 care rspunde
potrivit legii.
191. B :1# 2n contabilitate8 e@cedentul5pro!itul sau de!icitul5pierderea se stabile9te cumulat
de la 6nceputul e@erci?iului !inanciar.
:2# Re>ultatul de!initiv al e@erci?iului !inanciar se stabile9te la 6ncGiderea acestuia 9i
repre>int soldul !inal al contului de re>ultat.
:=# Reparti>area e@cedentului5pro!itului se 6nregistrea> 6n contabilitate pe destina?ii8 dup
aprobarea situa?iilor !inanciare anuale. Reparti>area e@cedentului5pro!itului se e!ectuea> 6n
con!ormitate cu prevederile legale 6n vigoare.
:4# (umele repre>ent7nd re>erve constituite din e@cedentul5pro!itul e@erci?iului !inanciar
curent8 6n ba>a unor prevederi legale8 se 6nregistrea> prin articolul contabil 129
JReparti>area e@cedentului5pro!ituluiJ M 106 JRe>erveJ. $@cedentul5pro!itul contabil rmas
dup aceast reparti>are se preia la 6nceputul e@erci?iului !inanciar urmtor celui pentru care
se 6ntocmesc situa?iile !inanciare anuale 6n contul 117 JRe>ultatul reportatJ8 de unde urmea>
a !i reparti>at pe celelalte destina?ii legale. $viden?ierea 6n contabilitate a destina?iilor
e@cedentului5pro!itului contabil se e!ectuea> dup adunarea general care a aprobat
reparti>area e@cedentului5pro!itului8 prin 6nregistrarea sumelor repre>ent7nd re>erve 9i alte
destina?ii8 potrivit legii. $ntit?ile nu pot reveni asupra 6nregistrrilor e!ectuate cu privire la
reparti>area e@cedentului5pro!itului.
:C# De!icitul5pierderea contabil:# reportat:# se acoper din e@cedentul5pro!itul
e@erci?iului !inanciar 9i cel reportat8 din re>erve 9i capital8 potrivit Gotr7rii adunrii generale8
cu respectarea prevederilor legale. 2n lipsa unor prevederi legale e@prese8 ordinea surselor din
care se acoper de!icitul5pierderea contabil:# este la latitudinea adunrii generale8 respectiv a
consiliului de administra?ie.
:6# 2ncGiderea conturilor 121 9i 129 se e!ectuea> la 6nceputul e@erci?iului !inanciar
urmtor celui pentru care se 6ntocmesc situa?iile !inanciare anuale. +a urmare8 cele dou
conturi apar cu soldurile corespun>toare 6n bilan?ul 6ntocmit pentru e@erci?iul !inanciar la
care se re!er situa?iile !inanciare anuale.
($+/I)N$. 7
+ON/IN)&)* NO&$*OR $E0*I+.&IA$ *. (I&)./II*$ -IN.N+I.R$ .N).*$
192. B Notele e@plicative trebuie'
a# s pre>inte in!orma?ii despre reglementrile contabile care au stat la ba>a 6ntocmirii
situa?iilor !inanciare anuale 9i despre politicile contabile !olositeD
b# s o!ere in!orma?ii suplimentare care nu sunt pre>entate 6n bilan? 9i contul re>ultatului
e@erci?iului8 dar sunt relevante pentru 6n?elegerea oricrora dintre acestea.
7.1. 0O*I&I+I +ON&.1I*$
19=. B :1# 0oliticile contabile repre>int principiile8 ba>ele8 conven?iile8 regulile 9i practicile
speci!ice aplicate de o entitate la 6ntocmirea 9i pre>entarea situa?iilor !inanciare anuale.
$@emple de politici contabile sunt urmtoarele' amorti>area imobili>rilor :alegerea
metodei 9i a duratei de amorti>are#8 reevaluarea imobili>rilor corporale sau pstrarea
costului istoric al acestora8 capitali>area dob7n>ii sau recunoa9terea acesteia drept cGeltuial8
alegerea metodei de evaluare a stocurilor etc.
:2# +onducerea !iecrei entit?i trebuie s stabileasc politici contabile pentru opera?iunile
derulate.
.ceste politici trebuie elaborate av7nd 6n vedere speci!icul activit?ii8 de ctre speciali9ti 6n
domeniul economic 9i teGnic8 cunosctori ai activit?ii des!9urate 9i ai strategiei adoptate de
entitate.
:=# *a elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale
prev>ute de pre>entele reglementri.
:4# 0oliticile contabile trebuie elaborate ast!el 6nc7t s se asigure !urni>area8 prin situa?iile
!inanciare anuale8 a unor in!orma?ii care trebuie s !ie'
a# relevante pentru nevoile utili>atorilor 6n luarea deci>iilorD 9i
b# credibile 6n sensul c'
B repre>int !idel activele8 datoriile8 po>i?ia !inanciar 9i re>ultatul e@erci?iuluiD
B sunt neutreD
B sunt prudenteD
B sunt complete sub toate aspectele semni!icative.
194. B :1# %odi!icarea politicilor contabile este permis doar dac este cerut de lege sau
are ca re>ultat in!orma?ii mai relevante sau mai credibile re!eritoare la opera?iunile entit?ii.
:2# $ntit?ile trebuie s men?ione>e 6n notele e@plicative orice modi!icri ale politicilor
contabile8 pentru ca utili>atorii s poat aprecia dac noua politic contabil a !ost aleas 6n
mod adecvat8 e!ectul modi!icrii asupra re>ultatelor raportate ale perioadei 9i tendin?a real a
re>ultatelor activit?ii entit?ii.
:=# Nu se consider modi!icri ale politicilor contabile'
a# adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tran>ac?ii care di!er ca !ond de
evenimentele sau tran>ac?iile produse anteriorD
b# adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tran>ac?ii care nu au avut loc
anterior sau care au !ost nesemni!icative.
7.2. NO&$ $E0*I+.&IA$
7.2.1. 0revederi generale
19C. B :1# 0e l7ng in!orma?iile cerute con!orm prevederilor din celelalte sec?iuni ale
pre>entelor reglementri8 notele e@plicative trebuie s cuprind 9i in!orma?ii re!eritoare la
aspectele prev>ute de pre>enta sec?iune.
:2# Notele e@plicative se pre>int sistematic. 0entru !iecare element semni!icativ din
situa?iile !inanciare anuale trebuie s e@iste in!orma?ii a!erente 6n notele e@plicative.
196. B Notele e@plicative trebuie s cuprind in!orma?ii privind metodele de evaluare
aplicate di!eritelor elemente din situa?iile !inanciare anuale 9i metodele utili>ate pentru
calcularea austrilor de valoare. 0entru elementele incluse 6n situa?iile !inanciare anuale care
sunt sau au !ost ini?ial e@primate 6n moned strin :valut#8 trebuie pre>entate ba>ele de
conversie utili>ate pentru a le e@prima 6n moneda na?ional.
197. B 2n notele e@plicative trebuie cuprinse8 de asemenea8 urmtoarele in!orma?ii'
a# denumirea 9i sediul social ale !iecreia dintre entit?ile 6n care entitatea de?ine !ie direct8
!ie printrBo persoan care ac?ionea> 6n nume propriu8 dar 6n contul entit?ii8 interese de
participare repre>ent7nd un procent de capital de cel pu?in 20K8 pre>ent7nd' propor?ia de
capital de?inut8 valoarea capitalului 9i re>ervelor8 pro!itul sau pierderea entit?ii respective
pentru ultimul e@erci?iu !inanciar pentru care au !ost aprobate situa?iile !inanciare anuale.
In!orma?iile privind capitalul8 re>ervele 9i pro!itul sau pierderea entit?ii 6n care se de?ine
interesul de participare pot !i omise dac sunt doar de o importan? negliabil 6n 6n?elesul pct.
7D
b# denumirea8 sediul principal sau sediul social 9i !orma uridic ale !iecreia dintre
entit?ile la care entitatea este asociat cu rspundere nelimitat. .ceste in!orma?ii pot !i omise
dac sunt doar de o importan? negliabil 6n 6n?elesul pct. 7.
193. B &rebuie s se men?ione>e8 totodat8 dac situa?iile !inanciare anuale au !ost 6ntocmite
6n con!ormitate cu *egea contabilit?ii nr. 32519918 republicat8 cu modi!icrile 9i
completrile ulterioare 9i cu prevederile cuprinse 6n pre>entele reglementri.
199. B )rmtoarele in!orma?ii trebuie pre>entate cu claritate 9i repetate ori de c7t ori este
necesar8 pentru buna lor 6n?elegere'
a# denumirea entit?ii care !ace raportareaD
b# !aptul c situa?iile !inanciare anuale sunt proprii acesteia 9i nu grupuluiD
c# data la care sBau 6ncGeiat sau perioada la care se re!er situa?iile !inanciare anualeD
d# moneda 6n care sunt 6ntocmite situa?iile !inanciare anualeD
e# e@primarea ci!relor incluse 6n raportare :de e@emplu8 lei#.
200. B :1# O entitate pre>int urmtoarele date8 6n ca>ul 6n care ele nu au !ost pre>entate 6n
situa?iile !inanciare anuale'
a# locul principal unde 69i des!9oar activitatea8 dac este di!erit de sediul o!icialD
b# o descriere a naturii activit?ii des!9urate 9i principalele domenii de activitateD
c# orice alt in!orma?ie care8 6n opinia directorilor 9i administratorilor8 aut la pre>entarea
unei imagini !idele asupra entit?ii.
:2# Notele e@plicative pre>int natura 9i scopul angaamentelor entit?ii8 care nu sunt
incluse 6n bilan?8 9i impactul !inanciar al acelor angaamente asupra entit?ii8 atunci c7nd
riscurile sau bene!iciile provenind din asemenea angaamente sunt semni!icative 9i 6n msura
6n care pre>entarea unor asemenea riscuri sau bene!icii este necesar pentru evaluarea po>i?iei
!inanciare a entit?ii.
Rela?iile cu entit?ile a!iliate
201. B :1# Dac au e@istat tran>ac?ii 6ntre entit?ile a!iliate8 entitatea raportoare trebuie s
pre>inte natura rela?iilor dintre acestea8 tipurile de tran>ac?ii8 precum 9i valoarea tran>ac?iilor.
:2# (e pre>int tran>ac?iile 6ncGeiate cu entit?ile legate8 inclusiv suma acestor tran>ac?ii8
natura rela?iei cu entitatea legat 9i alte in!orma?ii re!eritoare la tran>ac?ii8 necesare pentru o
6n?elegere a po>i?iei !inanciare a entit?ii raportoare8 dac asemenea tran>ac?ii sunt
semni!icative 9i nu au !ost 6ncGeiate 6n condi?ii normale de pia?. In!orma?iile re!eritoare la
tran>ac?ii individuale pot !i agregate dup natura lor8 cu e@cep?ia ca>ului c7nd in!orma?ia
separat este necesar pentru o 6n?elegere a e!ectelor tran>ac?iilor cu entitatea legat8 asupra
po>i?iei !inanciare a entit?ii raportoare.
7.2.2. In!orma?ii re!eritoare la elementele de bilan?
202. B Notele e@plicative trebuie s cuprind'
a# duratele de via? util sau ratele de amorti>are utili>ateD
b# metodele de amorti>are utili>ateD
c# cre9terile de valoare a imobili>rilor8 cu indicarea separat a acelora aprute din procesul
de de>voltare internD
d# valoarea imobili>rilor necorporale 6n curs.
20=. B .tunci c7nd imobili>rile necorporale pre>entate 6n bilan? cuprind cGeltuieli de
de>voltare8 6n notele e@plicative trebuie pre>entate urmtoarele in!orma?ii'
a# perioada pe parcursul creia valoarea cGeltuielilor imobili>ate este sau urmea> s !ie
amorti>atD 9i
b# motivele care au determinat recunoa9terea acestora ca active :bene!icii economice
viitoare etc#.
204. B :1# Notele e@plicative trebuie s pre>inte8 pentru !iecare grup de imobili>ri
corporale8 urmtoarele in!orma?ii'
a# ba>ele de evaluare !olosite 6n determinarea valorii contabile brute :cost istoric sau
valoare reevaluat#. Dac sBau !olosit ba>e di!erite de evaluare8 atunci trebuie pre>entat
pentru !iecare grup 6n parte valoarea contabil brut a respectivei grupeD
b# metodele de amorti>are !olositeD
c# valoarea imobili>rilor corporale 6n curs.
:2# 2n ca>ul 6n care elementele imobili>rilor corporale sunt e@primate la valori reevaluate8
trebuie pre>entate data 9i condi?iile de e!ectuare a reevalurii.
20C. B :1# (e men?ionea> e@isten?a oricror certi!icate de participare8 valori mobiliare sau
drepturi similare8 cu indicarea numrului acestora 9i a drepturilor pe care le con!er.
:2# 0re>entarea 6n notele e@plicative a in!orma?iilor de la alin. :1# la imobili>ri !inanciare
sau investi?ii pe termen scurt se !ace 6n !unc?ie de inten?ia entit?ii cu privire la durata
de?inerii titlurilor de valoare8 de p7n la un an sau mai mult de un an.
206. B (e speci!ic toate situa?iile 6n care entitatea a depus garan?ii sau a gaat8 respectiv a
ipotecat active proprii pentru garantarea unor obliga?ii 6n !avoarea unui ter?8 men?ion7nduBse8
de asemenea 9i valoarea acestora.
207. B :1# (e pre>int 6n notele e@plicative costul de acGi>i?ie sau costul de produc?ie al
stocurilor eviden?iate 6n bilan? 9i metodele de evaluare a stocurilor.
:2# Dac8 6n situa?ii e@cep?ionale8 administratorii decid s scGimbe metoda de evaluare
pentru un anumit element de stocuri sau alte active !ungibile8 trebuie pre>entate urmtoarele
in!orma?ii'
a# motivul scGimbrii metodeiD 9i
b# e!ectul !inanciar asupra re>ultatului e@erci?iului !inanciar.
:=# De asemenea8 trebuie pre>entat 9i valoarea stocurilor gaate 6n contul datoriilor.
203. B O entitate trebuie s pre>inte 6n notele e@plicative subclasi!icri ale crean?elor
pre>entate 6n bilan?8 clasi!icate 6ntrBo manier corespun>toare activit?ii des!9urate8 iar
sumele de 6ncasat de la entit?ile a!iliate 9i 6ntreprinderile asociate trebuie pre>entate separat.
209. B 2n notele e@plicative se men?ionea> sumele datorate de entitate care devin e@igibile
dup o perioad mai mare de cinci ani8 precum 9i valoarea total a datoriilor entit?ii
acoperite cu garan?ii reale depuse de aceasta8 cu indicarea naturii 9i !ormei garan?iilor. .ceste
in!orma?ii trebuie pre>entate distinct pentru !iecare element bilan?ier de natura datoriilor8
potrivit !ormatului de bilan? prev>ut de pre>entele reglementri.
210. B :1# 2n ca>ul 6n care entitatea a emis pe parcursul e@erci?iului !inanciar valori
mobiliare8 se pre>int urmtoarele in!orma?ii'
a# tipul valorilor mobiliare emiseD
b# pentru !iecare categorie de valori mobiliare emise' valoarea de emisiune 9i suma primit.
:2# 2n ca>ul 6n care obliga?iunile emise de o entitate sunt de?inute de o persoan
nominali>at sau 6mputernicit de ctre acea entitate8 6n notele e@plicative se men?ionea>
valoarea nominal a obliga?iunilor respective 9i valoarea contabil a acestora.
211. B 2n ca>ul obliga?iilor pentru care nu sBau constituit provi>ioane8 se pre>int
urmtoarele in!orma?ii'
a# valoarea e@act sau estimat a acelei obliga?iiD
b# natura uridic a obliga?iei 9i e!ectul acesteiaD
c# dac entitatea a depus o garan?ie semni!icativ cu privire la acea obliga?ie 9i8 6n ca>
a!irmativ8 natura acelei garan?ii.
212. B :1# De asemenea8 se pre>int in!orma?ii re!eritoare la alte obliga?ii !inanciare viitoare
pentru care nu sBau constituit provi>ioane8 dar care sunt relevante pentru a aprecia situa?ia
economic a entit?ii.
:2# 0entru orice garan?ie semni!icativ care a !ost constituit trebuie !cut o pre>entare
detaliat. Aaloarea total a oricror angaamente !inanciare8 6n ca>ul 6n care nu 6ndeplinesc
condi?iile pentru a !i recunoscute 6n bilan?8 trebuie s !ie pre>entate 6n mod clar 6n notele
e@plicative8 6n msura 6n care aceste in!orma?ii sunt utile pentru evaluarea po>i?iei !inanciare
a entit?ii.
:=# Orice angaamente privind pensiile 9i entit?ile a!iliate trebuie pre>entate distinct.
21=. B Dac 6n timpul e@erci?iului !inanciar o sum este trans!erat la sau de la provi>ioane8
urmtoarele in!orma?ii se pre>int 6n notele e@plicative'
a# valoarea provi>ioanelor la 6nceputul e@erci?iului !inanciarD
b# sumele cu care provi>ioanele au !ost maorate sau diminuate 6n cursul e@erci?iului
!inanciarD
c# natura8 sursa sau destina?ia oricror ast!el de trans!eruriD
d# valoarea provi>ioanelor la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
214. B Re!eritor la capitalul entit?ii se o!er urmtoarele in!orma?ii'
a# dac entitatea nu are capital autori>at8 valoarea capitalului aportatD
b# dac8 con!orm actului de 6n!iin?are8 entitatea are capital autori>at8 valoarea acestuia8
precum 9i valoarea capitalului aportat 6n momentul 6n!iin?rii entit?ii sau 6n momentul
autori>rii entit?ii pentru 6nceperea activit?ii 9i 6n momentul oricrei modi!icri a capitalului
autori>at.
2n 6n?elesul pre>entelor reglementri8 prin capital autori>at se 6n?elege suma ma@im a
capitalului aportat potrivit statutului sau adunrii generale.
21C. B 0entru !iecare categorie de re>erve inclus 6n capitalurile proprii8 se descrie natura sa
9i scopul pentru care a !ost constituit.
7.2.=. In!orma?ii re!eritoare la elementele din contul re>ultatului e@erci?iului
216. B :1# Notele e@plicative trebuie s cuprind in!orma?ii privind veniturile 9i cGeltuielile
e@erci?iului !inanciar8 grupate dup natura lor pe !eluri de activit?i respectiv8 activit?i !r
scop patrimonial8 activit?i cu destina?ie special 9i activit?i economice8 precum 9i in!orma?ii
privind constituirea 9i utili>area !ondurilor privind activit?ile !r scop patrimonial.
:2# (e pre>int msura 6n care calcularea e@cedentului5pro!itului sau de!icitului5pierderii
e@erci?iului !inanciar a !ost a!ectat de o evaluare a elementelor care8 prin derogare de la
principiile contabile generale 9i regulile de evaluare prev>ute de pre>entele reglementri8 a
!ost e!ectuat 6n e@erci?iul !inanciar curent sau 6ntrBun e@erci?iu !inanciar precedent.
:=# 2n notele e@plicative trebuie s se pre>inte separat propunerea de reparti>are a
e@cedentului5pro!itului net pe destina?ii8 ast!el'
a# sumele reparti>ate la re>erveD
b# sumele reparti>ate pentru acoperirea de!icitelor5pierderilor contabile din anii preceden?iD
c# alte reparti>ri.
($+/I)N$. 3
+ON/IN)&)* R.0OR&)*)I .D%INI(&R.&ORI*OR
217. B :1# +onsiliul de administra?ie elaborea> pentru !iecare e@erci?iu !inanciar un raport8
denumit 6n continuare raportul administratorilor8 care cuprinde cel pu?in o pre>entare !idel a
de>voltrii 9i per!orman?ei activit?ilor entit?ii 9i a po>i?iei sale !inanciare8 6mpreun cu o
descriere a principalelor riscuri 9i incertitudini cu care se con!runt.
:2# 0re>entarea de mai sus este o anali> ecGilibrat 9i cuprin>toare a de>voltrii 9i
per!orman?ei activit?ilor entit?ii 9i a po>i?iei sale !inanciare8 corelat cu dimensiunea 9i
comple@itatea activit?ilor.
:=# 2n msura 6n care este necesar pentru a 6n?elege de>voltarea entit?ii8 per!orman?a sau
po>i?ia sa !inanciar8 anali>a cuprinde indicatori !inanciari 9i8 atunci c7nd este ca>ul8
indicatori ne!inanciariBcGeie de per!orman?8 relevan?i pentru activit?i speci!ice8 inclusiv
in!orma?ii despre aspecte privind mediul 6nconurtor 9i angaa?ii.
:4# 2n !urni>area anali>ei sale8 raportul administratorilor include8 atunci c7nd este ca>ul8
re!eriri 9i e@plica?ii suplimentare privind sumele raportate 6n situa?iile !inanciare anuale.
213. B Raportul administratorilor o!er8 de asemenea8 in!orma?ii despre'
a# evenimente importante aprute dup s!7r9itul e@erci?iului !inanciarD
b# de>voltarea previ>ibil a entit?iiD
c# activit?ile din domeniul cercetrii 9i de>voltriiD
d# e@isten?a de sucursale ale entit?iiD
219. B :1# %embrii organelor de administra?ie8 conducere 9i supravegGere ale entit?ii au
obliga?ia colectiv de a asigura ca situa?iile !inanciare anuale 9i raportul administratorilor s
!ie 6ntocmite 9i publicate 6n con!ormitate cu legisla?ia na?ional.
:2# B Raportul administratorilor se aprob de consiliul de administra?ie 9i se semnea> 6n
numele acestuia de pre9edintele consiliului.
($+/I)N$. 9
A$RI-I+.R$. (.) .)DI&.R$. (I&)./II*OR -IN.N+I.R$ .N).*$
220. B :1# (itua?iile !inanciare anuale ale persoanelor uridice !r scop patrimonial se
veri!ic potrivit prevederilor legisla?iei 6n materie.
:2# B .ctul constitutiv poate prevedea numirea unui cen>or sau a unei comisii de cen>ori.
:=# B Regulile generale de organi>are 9i !unc?ionare a comisiei de cen>ori se aprob de
adunarea general. +omisia de cen>ori 69i poate elabora un regulament intern de !unc?ionare.
221. B :1# (itua?iile !inanciare anuale ale persoanelor uridice !r scop patrimonial se pot
audita de ctre una sau mai multe persoane !i>ice sau uridice autori>ate 6n condi?iile legii.
:2# .uditorii !inanciari 69i e@prim o opinie re!eritoare la gradul de con!ormitate a
raportului administratorilor cu situa?iile !inanciare anuale pentru acela9i e@erci?iu !inanciar.
222. B :1# Raportul auditorilor !inanciari cuprinde'
a# men?ionarea situa?iilor !inanciare anuale care !ac obiectul auditului !inanciar8 6mpreun
cu cadrul de raportare !inanciar care a !ost aplicat la 6ntocmirea acestoraD
b# o descriere a ariei auditului !inanciar8 respectiv a standardelor de audit con!orm crora a
!ost e!ectuat auditul !inanciarD
c# o opinie de audit care e@prim 6n mod clar opinia auditorilor !inanciari potrivit creia
situa?iile !inanciare anuale o!er o imagine !idel con!orm cadrului relevant de raportare
!inanciar 9i8 dup ca>8 dac situa?iile !inanciare anuale respect cerin?ele legaleD opinia de
audit este !r re>erve8 cu re>erve8 o opinie contrar sau8 dac auditorii !inanciari nu au !ost 6n
msur s e@prime o opinie de audit8 imposibilitatea e@primrii unei opiniiD
d# o re!erire la aspectele asupra crora auditorii !inanciari atrag aten?ia8 printrBun paragra!
distinct8 !r ca opinia de audit s !ie cu re>erveD
e# o opinie privind gradul de con!ormitate a raportului administratorilor cu situa?iile
!inanciare anuale pentru acela9i e@erci?iu !inanciar.
:2# Raportul se semnea> de ctre auditori !inanciari8 persoane !i>ice8 6n numele acestora
sau al auditorilor persoane uridice autori>ate8 dup ca>8 9i se datea>.
($+/I)N$. 10
.0RO1.R$.8 ($%N.R$. ,I 0)1*I+.R$. (I&)./II*OR -IN.N+I.R$
.N).*$
22=. B :1# (itua?iile !inanciare anuale se 6ntocmesc 9i se public8 potrivit legii8 6n moneda
na?ional.
:2# (itua?iile !inanciare anuale au 6nscrise clar numele 9i prenumele persoanei care leBa
6ntocmit8 calitatea acesteia :director economic8 contabil 9e! sau alt persoan 6mputernicit s
6ndeplineasc aceast !unc?ie8 persoan autori>at potrivit legii8 membr a +orpului
$@per?ilor +ontabili 9i +ontabililor .utori>a?i din Rom7nia#8 precum 9i numrul de
6nregistrare 6n organismul pro!esional8 dac este ca>ul.
224. B (itua?iile !inanciare anuale8 6nso?ite de raportul administratorilor pentru e@erci?iul
!inanciar 6n cau>8 sunt supuse aprobrii adunrii generale8 potrivit legisla?iei 6n vigoare.
22C. B (itua?iile !inanciare anuale8 aprobate 6n mod corespun>tor8 9i raportul
administratorilor8 6mpreun cu raportul de audit sau raportul de veri!icare8 dup ca>8 se
public 6n con!ormitate cu legisla?ia 6n vigoare.
+.0. =
0R$A$D$RI -IN.*$
226. B 0entru asigurarea in!orma?iilor destinate sistemului institu?ional al statului8
%inisterul $conomiei 9i -inan?elor poate solicita entit?ilor depunerea unor seturi de
in!orma?ii la unit?ile sale teritoriale.
+.0. 4
0*.N)* D$ +ON&)RI <$N$R.*
227. B :1# +onturile sintetice din planul de conturi se pot de>volta pe conturi analitice 6n
!unc?ie de necesit?ile impuse de anumite reglementri sau potrivit necesit?ilor proprii ale
!iecrei entit?i.
:2# +onturile pot avea !unc?iune contabil de activ :.#8 pasiv :0# sau sunt bi!unc?ionale
:.50#.
:=# 0entru organi>area contabilit?ii de gestiune8 conturile din clasa 9 J+onturi de gestiuneJ
nu sunt obligatorii.
223 B 0lanul de conturi general este urmtorul'
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Sim%ol Denumirea contului
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Cont
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Clasa &rupa Sintetic 'nalitic
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
#r( ) #r( )) #r( )
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1 * + , - .
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1 C/0123) D4 C'5)1'623)
10 C'5)1'6 7) 34843"4
101 Capital
10- 3ezer9e din ree9aluare
10-0 3ezer9e din ree9aluarea terenurilor
10-0(01 3ezer9e din ree9aluarea terenurilor pentru
acti9itile fr scop patrimonial
10-0(0* 3ezer9e din ree9aluarea terenurilor pentru
acti9itile economice
10-1 3ezer9e din ree9aluarea amena:rilor de
terenuri
10-1(01 3ezer9e din ree9aluarea amena:rilor de
terenuri pentru acti9itile fr scop
patrimonial
10-1(0* 3ezer9e din ree9aluarea amena:rilor de
terenuri pentru acti9itile economice
10-* 3ezer9e din ree9aluarea construciilor
10-*(01 3ezer9e din ree9aluarea construciilor pentru
acti9itile fr scop patrimonial
10-*(0* 3ezer9e din ree9aluarea construciilor pentru
acti9itile economice
10-+ 3ezer9e din ree9aluarea ec;ipamentelor
te;nolo#ice <ma=ini, utila:e =i instalaii de
lucru!
10-+(01 3ezer9e din ree9aluarea ec;ipamentelor
te;nolo#ice <ma=ini, utila:e =i instalaii de
lucru! pentru acti9itile fr scop
patrimonial
10-+(0* 3ezer9e din ree9aluarea ec;ipamentelor
te;nolo#ice <ma=ini, utila:e =i instalaii de
lucru! pentru acti9itile economice
10-, 3ezer9e din ree9aluarea aparatelor =i
instalaiilor de msurare, control =i re#lare
10-,(01 3ezer9e din ree9aluarea aparatelor =i
instalaiilor de msurare, control =i re#lare
pentru acti9itile fr scop patrimonial
10-,(0* 3ezer9e din ree9aluarea aparatelor =i
instalaiilor de msurare, control =i re#lare
pentru acti9itile economice
10-- 3ezer9e din ree9aluarea mi:loacelor de
transport
10--(01 3ezer9e din ree9aluarea mi:loacelor de
transport pentru acti9itile fr scop
patrimonial
10--(0* 3ezer9e din ree9aluarea mi:loacelor de
transport pentru acti9itile economice
10-. 3ezer9e din ree9aluarea animalelor =i
plantaiilor
10-.(01 3ezer9e din ree9aluarea animalelor =i
plantaiilor pentru acti9itile fr scop
patrimonial
10-.(0* 3ezer9e din ree9aluarea animalelor =i
plantaiilor pentru acti9itile economice
10-> 3ezer9e din ree9aluarea mo%ilierului,
aparaturii %irotice, ec;ipamentelor de
protecie a 9alorilor umane =i materiale =i
altor acti9e corporale
10->(01 3ezer9e din ree9aluarea mo%ilierului,
aparaturii %irotice, ec;ipamentelor de
protecie a 9alorilor umane =i materiale =i
altor acti9e corporale pentru acti9itile
fr scop patrimonial
10->(0* 3ezer9e din ree9aluarea mo%ilierului,
aparaturii %irotice, ec;ipamentelor de
protecie a 9alorilor umane =i materiale =i
altor acti9e corporale pentru acti9itile
economice
10. 3ezer9e
10.1 3ezer9e le#ale
10.+ 3ezer9e statutare sau contractuale
10.- 3ezer9e reprezentnd surplusul realizat din
rezer9e din ree9aluare
10.? 'lte rezer9e
11 @/0D23) 53)")0D 'C1)")1AB)64 @A3A SC/5
5'13)C/0)'6 7) 348261'126 345/31'1
11+ @ondul social al mem%rilor Caselor de ':utor
3eciproc <C('(3(!
11, @ondul pentru a:utor n caz de deces al
mem%rilor Caselor de ':utor 3eciproc <C('(3(!
11- @ondul de rulment al mem%rilor asociaiilor de
proprietari
11. 'lte fonduri pri9ind acti9itile fr scop
patrimonial
11> 3ezultatul reportat
11>1 3ezultatul reportat reprezentnd excedentul
nerepartizat sau deficitul neacoperit pri9ind
acti9itile fr scop patrimonial
11>1(01 3ezultatul reportat reprezentnd excedentul
nerepartizat sau deficitul neacoperit pri9ind
acti9itile fr scop patrimonial
11>1(0* 3ezultatul reportat reprezentnd excedentul
nerepartizat sau deficitul neacoperit pri9ind
acti9itile cu destinaie special
11>* 3ezultatul reportat reprezentnd profitul
nerepartizat sau pierderea neacoperit pri9ind
acti9itile economice
11>, 3ezultatul reportat pro9enit din corectarea
erorilor conta%ile
1* 348261'126 4D43C)B)262) @)0'0C)'3
1*1 4xcedentEprofit sau deficitEpierdere
1*11 4xcedent sau deficit pri9ind acti9itile fr
scop patrimonial
1*11(01 4xcedent sau deficit pri9ind acti9itile fr
scop patrimonial
1*11(0* 4xcedent sau deficit pri9ind acti9itile cu
destinaie special
1*1* 5rofit sau pierdere pri9ind acti9itile
economice
1*F 3epartizarea excedentuluiEprofitului
1*F1 3epartizarea excedentului pri9ind acti9itile
fr scop patrimonial
1*F1(01 3epartizarea excedentului pri9ind acti9itile
fr scop patrimonial
1*F* 3epartizarea profitului pri9ind acti9itile
economice
1+ S2G"40B)) 540132 )0"4S1)B))
1+1 Su%9enii #u9ernamentale pentru in9estiii
1+* Hmprumuturi neram%ursa%ile cu caracter de
su%9enii pentru in9estiii
1++ Donaii pentru in9estiii
1+, 5lusuri de in9entar de natura imo%ilizrilor
1+? 'lte sume primite cu caracter de su%9enii
pentru in9estiii
1- 53/")8)/'04
1-1 5ro9izioane
1-11 5ro9izioane pentru liti#ii
1-1* 5ro9izioane pentru #aranii acordate
clienilor
1-1, 5ro9izioane pentru restructurare
1-1- 5ro9izioane pentru pensii =i o%li#aii
similare
1-1. 5ro9izioane pentru impozite
1-1? 'lte pro9izioane
1. HC532C2123) 7) D'1/3)) 'S)C)6'14
1.1 Hmprumuturi din emisiuni de o%li#aiuni
1.1, Hmprumuturi externe din emisiuni de
o%li#aiuni #arantate de stat
1.1- Hmprumuturi externe din emisiuni de
o%li#aiuni #arantate de %nci
1.1> Hmprumuturi interne din emisiuni de
o%li#aiuni #arantate de stat
1.1? 'lte mprumuturi din emisiuni de o%li#aiuni
1.* Credite %ancare pe termen lun#
1.*1 Credite %ancare pe termen lun#
1.** Credite %ancare pe termen lun# neram%ursate la
scaden
1.*+ Credite externe #u9ernamentale
1.*, Credite %ancare externe #arantate de stat
1.*- Credite %ancare externe #arantate de %nci
1.*. Credite de la trezoreria statului
1.*> Credite %ancare interne #arantate de stat
1.. Datorii care pri9esc imo%ilizrile financiare
1..1 Datorii fa de entitile afiliate
1..+ Datorii fa de entitile de care compania
este le#at prin interese de participare
1.> 'lte mprumuturi =i datorii asimilate
1.? Do%nzi aferente mprumuturilor =i datoriilor
asimilate
1.?1 Do%nzi aferente mprumuturilor din emisiuni
de o%li#aiuni
1.?* Do%nzi aferente creditelor %ancare pe termen
lun#
1.?- Do%nzi aferente datoriilor fa de entitile
afiliate
1.?. Do%nzi aferente datoriilor fa de entitile
de care compania este le#at prin interese de
participare
1.?> Do%nzi aferente altor mprumuturi =i datorii
asimilate
1.F 5rime pri9ind ram%ursarea o%li#aiunilor
* C/0123) D4 )C/G)6)8A3)
*0 )C/G)6)8A3) 04C/35/3'64
*01 C;eltuieli de constituire
*011 C;eltuieli de constituire pri9ind acti9itile
fr scop patrimonial
*01* C;eltuieli de constituire pri9ind acti9itile
economice
*0+ C;eltuieli de dez9oltare
*0+1 C;eltuieli de dez9oltare pri9ind acti9itile
fr scop patrimonial
*0+* C;eltuieli de dez9oltare pri9ind acti9itile
economice
*0- Concesiuni, %re9ete, licene, mrci
comerciale, drepturi =i acti9e similare
*0-1 Concesiuni, %re9ete, licene, mrci
comerciale, drepturi =i acti9e similare
pri9ind acti9itile fr scop patrimonial
*0-* Concesiuni, %re9ete, licene, mrci
comerciale, drepturi =i acti9e similare
pri9ind acti9itile economice
*0> @ond comercial
*0? 'lte imo%ilizri necorporale
*0?1 'lte imo%ilizri necorporale pri9ind
acti9itile fr scop patrimonial
*0?* 'lte imo%ilizri necorporale pri9ind
acti9itile economice
*1 )C/G)6)8A3) C/35/3'64
*11 1erenuri =i amena:ri de terenuri
*111 1erenuri
*111(01 1erenuri pentru acti9itile fr scop
patrimonial
*111(0* 1erenuri pentru acti9itile economice
*11* 'mena:ri de terenuri
*11*(01 'mena:ri de terenuri pentru acti9itile fr
scop patrimonial
*11*(0* 'mena:ri de terenuri pentru acti9itile
economice
*1* Construcii
*1*1 Construcii
*1*1(01 Construcii pentru acti9itile fr scop
patrimonial
*1*1(0* Construcii pentru acti9itile economice
*1+ )nstalaii te;nice, mi:loace de transport,
animale =i plantaii
*1+1 4c;ipamente te;nolo#ice <ma=ini, utila:e =i
instalaii de lucru!
*1+1(01 4c;ipamente te;nolo#ice <ma=ini, utila:e =i
instalaii de lucru! pentru acti9itile fr
scop patrimonial
*1+1(0* 4c;ipamente te;nolo#ice <ma=ini, utila:e =i
instalaii de lucru! pentru acti9itile
economice
*1+* 'parate =i instalaii de msurare, control =i
re#lare
*1+*(01 'parate =i instalaii de msurare, control =i
re#lare pentru acti9itile fr scop
patrimonial
*1+*(0* 'parate =i instalaii de msurare, control =i
re#lare pentru acti9itile economice
*1++ Ci:loace de transport
*1++(01 Ci:loace de transport pentru acti9itile fr
scop patrimonial
*1++(0* Ci:loace de transport pentru acti9itile
economice
*1+, 'nimale =i plantaii
*1+,(01 'nimale =i plantaii pentru acti9itile fr
scop patrimonial
*1+,(0* 'nimale =i plantaii pentru acti9itile
economice
*1, Co%ilier, aparatur %irotic, ec;ipamente de
protecie a 9alorilor umane =i materiale =i
alte acti9e corporale
*1,1 Co%ilier, aparatur %irotic, ec;ipamente de
protecie a 9alorilor umane =i materiale =i
alte acti9e corporale
*1,1(01 Co%ilier, aparatur %irotic, ec;ipamente de
protecie a 9alorilor umane =i materiale =i
alte acti9e corporale pentru acti9itile fr
scop patrimonial
*1,1(0* Co%ilier, aparatur %irotic, ec;ipamente de
protecie a 9alorilor umane =i materiale =i
alte acti9e corporale pentru acti9itile
economice
*+ )C/G)6)8A3) H0 C23S 7) '"'0S23) 540132
)C/G)6)8A3)
*+1 )mo%ilizri corporale n curs de execuie
*+11 )mo%ilizri corporale n curs de execuie
pri9ind acti9itile fr scop patrimonial
*+1* )mo%ilizri corporale n curs de execuie
pri9ind acti9itile economice
*+* '9ansuri acordate pentru imo%ilizri corporale
*++ )mo%ilizri necorporale n curs de execuie
*++1 )mo%ilizri necorporale n curs de execuie
pri9ind acti9itile fr scop patrimonial
*++* )mo%ilizri necorporale n curs de execuie
pri9ind acti9itile economice
*+, '9ansuri acordate pentru imo%ilizri
necorporale
*. )C/G)6)8A3) @)0'0C)'34
*.1 'ciuni deinute la entitile afiliate
*.+ )nterese de participare
*.- 'lte titluri imo%ilizate
*.> Creane imo%ilizate
*.>1 Sume datorate de entitile afiliate
*.>* Do%nd aferent sumelor datorate de
entitile afiliate
*.>+ Creane le#ate de interesele de participare
*.>, Do%nda aferent creanelor le#ate de
interesele de participare
*.>- Hmprumuturi acordate pe termen lun#
*.>. Do%nda aferent mprumuturilor acordate pe
termen lun#
*.>? 'lte creane imo%ilizate
*.>F Do%nzi aferente altor creane imo%ilizate
*.F "rsminte de efectuat pentru imo%ilizri
financiare
*.F1 "rsminte de efectuat pri9ind aciunile
deinute la entitile afiliate
*.F* "rsminte de efectuat pri9ind interesele de
participare
*.F+ "rsminte de efectuat pentru alte imo%ilizri
financiare
*? 'C/31)8A3) 53)")0D )C/G)6)8A3)64
*?0 'mortizri pri9ind imo%ilizrile necorporale
*?01 'mortizarea c;eltuielilor de constituire
*?01(01 'mortizarea c;eltuielilor de constituire
pri9ind acti9itile fr scop patrimonial
*?01(0* 'mortizarea c;eltuielilor de constituire
pri9ind acti9itile economice
*?0+ 'mortizarea c;eltuielilor de dez9oltare
*?0+(01 'mortizarea c;eltuielilor de dez9oltare
pri9ind acti9itile fr scop patrimonial
*?0+(0* 'mortizarea c;eltuielilor de dez9oltare
pri9ind acti9itile economice
*?0- 'mortizarea concesiunilor, %re9etelor,
licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor
=i acti9elor similare
*?0-(01 'mortizarea concesiunilor, %re9etelor,
licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor
=i acti9elor similare pri9ind acti9itile
fr scop patrimonial
*?0-(0* 'mortizarea concesiunilor, %re9etelor,
licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor
=i acti9elor similare pri9ind acti9itile
economice
*?0> 'mortizarea fondului comercial
*?0>(0* 'mortizarea fondului comercial pri9ind
acti9itile economice
*?0? 'mortizarea altor imo%ilizri necorporale
*?0?(01 'mortizarea altor imo%ilizri necorporale
pri9ind acti9itile fr scop patrimonial
*?0?(0* 'mortizarea altor imo%ilizri necorporale
pri9ind acti9itile economice
*?1 'mortizri pri9ind imo%ilizrile corporale
*?11 'mortizarea amena:rilor de terenuri
*?11(01 'mortizarea amena:rilor de terenuri pri9ind
acti9itile fr scop patrimonial
*?11(0* 'mortizarea amena:rilor de terenuri pri9ind
acti9itile economice
*?1* 'mortizarea construciilor
*?1*(01 'mortizarea construciilor pri9ind
acti9itile fr scop patrimonial
*?1*(0* 'mortizarea construciilor pri9ind
acti9itile economice
*?1+ 'mortizarea ec;ipamentelor te;nolo#ice
<ma=ini, utila:e =i instalaii de lucru!
*?1+(01 'mortizarea ec;ipamentelor te;nolo#ice
<ma=ini, utila:e =i instalaii de lucru!
pri9ind acti9itile fr scop patrimonial
*?1+(0* 'mortizarea ec;ipamentelor te;nolo#ice
<ma=ini, utila:e =i instalaii de lucru!
pri9ind acti9itile economice
*?1, 'mortizarea aparatelor =i instalaiilor de
msurare, control =i re#lare
*?1,(01 'mortizarea aparatelor =i instalaiilor de
msurare, control =i re#lare pri9ind
acti9itile fr scop patrimonial
*?1,(0* 'mortizarea aparatelor =i instalaiilor de
msurare, control =i re#lare pri9ind
acti9itile economice
*?1- 'mortizarea mi:loacelor de transport
*?1-(01 'mortizarea mi:loacelor de transport pri9ind
acti9itile fr scop patrimonial
*?1-(0* 'mortizarea mi:loacelor de transport pri9ind
acti9itile economice
*?1. 'mortizarea animalelor =i plantaiilor
*?1.(01 'mortizarea animalelor =i plantaiilor pri9ind
acti9itile fr scop patrimonial
*?1.(0* 'mortizarea animalelor =i plantaiilor pri9ind
acti9itile economice
*?1> 'mortizarea mo%ilierului, aparaturii %irotice,
ec;ipamentelor de protecie a 9alorilor umane
=i materiale =i altor acti9e corporale
*?1>(01 'mortizarea mo%ilierului, aparaturii %irotice,
ec;ipamentelor de protecie a 9alorilor umane
=i materiale =i altor acti9e corporale pri9ind
acti9itile fr scop patrimonial
*?1>(0* 'mortizarea mo%ilierului, aparaturii %irotice,
ec;ipamentelor de protecie a 9alorilor umane
=i materiale =i altor acti9e corporale pri9ind
acti9itile economice
*F 'I2S1A3) 540132 D4534C)434' S'2 5)43D434' D4
"'6/'34 ' )C/G)6)8A3)6/3
*F0 ':ustri pentru deprecierea imo%ilizrilor
necorporale
*F1 ':ustri pentru deprecierea imo%ilizrilor
corporale
*F+ ':ustri pentru deprecierea imo%ilizrilor n
curs de execuie
*F. ':ustri pentru pierderea de 9aloare a
imo%ilizrilor financiare
+ C/0123) D4 S1/C23) 7) 53/D2CB)4 H0 C23S D4
4D4C2B)4
+0 S1/C23) D4 C'143)) 53)C4 7) C'143)'64
+01 Caterii prime
+0* Cateriale consuma%ile
+0*1 Cateriale auxiliare
+0** Com%usti%ili
+0*+ Cateriale pentru am%alat
+0*, 5iese de sc;im%
+0*- Semine =i materiale de plantat
+0*. @ura:e
+0*? 'lte materiale consuma%ile
+0+ Cateriale de natura o%iectelor de in9entar
+0? Diferene de pre la materii prime =i
materiale
++ 53/D2CB)' H0 C23S D4 4D4C2B)4
++1 5roduse n curs de execuie
++* 6ucrri =i ser9icii n curs de execuie
+, 53/D2S4
+,1 Semifa%ricate
+,- 5roduse finite
+,. 5roduse reziduale
+,? Diferene de pre la produse
+- S1/C23) '@6'14 6' 143B)
+-1 Caterii =i materiale aflate la teri
+-, 5roduse aflate la teri
+-. 'nimale aflate la teri
+-> Crfuri aflate la teri
+-? 'm%ala:e aflate la teri
+. '0)C'64
+.1 'nimale =i psri
+.? Diferene de pre la animale =i psri
+> CA3@23)
+>1 Crfuri
+>? Diferene de pre la mrfuri
+? 'CG'6'I4
+?1 'm%ala:e
+?? Diferene de pre la am%ala:e
+F 'I2S1A3) 540132 D4534C)434' S1/C23)6/3 7)
53/D2CB)4) H0 C23S D4 4D4C2B)4
+F1 ':ustri pentru deprecierea materiilor prime
+F* ':ustri pentru deprecierea materialelor
+F+ ':ustri pentru deprecierea produciei n curs
de execuie
+F, ':ustri pentru deprecierea produselor
+F- ':ustri pentru deprecierea stocurilor aflate
la teri
+F. ':ustri pentru deprecierea animalelor
+F> ':ustri pentru deprecierea mrfurilor
+F? ':ustri pentru deprecierea am%ala:elor
, C/0123) D4 143B)
,0 @230)8/3) 7) C/0123) 'S)C)6'14
,01 @urnizori
,0+ 4fecte de pltit
,0, @urnizori de imo%ilizri
,0- 4fecte de pltit pentru imo%ilizri
,0? @urnizori - facturi nesosite
,0F @urnizori - de%itori
,0F1 @urnizori-de%itori pentru cumprri de %unuri
de natura stocurilor
,0F* @urnizori-de%itori pentru prestri de ser9icii
=i executri de lucrri
,1 C6)40B) 7) C/0123) 'S)C)6'14
,11 Clieni
,111 Clieni
,11? Clieni inceri sau n liti#iu
,1+ 4fecte de primit de la clieni
,1? Clieni - facturi de ntocmit
,1F Clieni - creditori
,* 543S/0'6 7) C/0123) 'S)C)6'14
,*1 5ersonal - salarii datorate
,** 5ensionari - pensii datorate
,*+ 5ersonal - a:utoare materiale datorate
,*, 5rime reprezentnd participarea personalului
la profit!
,*- '9ansuri acordate personalului
,*. Drepturi de personal neridicate
,*> 3eineri din salarii =i din alte drepturi
datorate terilor
,*? 'lte datorii =i creane n le#tur cu
personalul
,*?1 'lte datorii n le#tur cu personalul
,*?* 'lte creane n le#tur cu personalul
,+ 'S)&23A3) S/C)'64, 53/14CB)' S/C)'6A 7)
C/0123) 'S)C)6'14
,+1 'si#urri sociale
,+11 Contri%uia unitii la asi#urrile sociale
,+1* Contri%uia personalului la asi#urrile
sociale
,+1+ Contri%uia an#a:atorului pentru asi#urrile
sociale de sntate
,+1, Contri%uia an#a:ailor pentru asi#urrile
sociale de sntate
,+> ':utor de =oma:
,+>1 Contri%uia unitii la fondul de =oma:
,+>* Contri%uia personalului la fondul de =oma:
,+>+ Contri%uia an#a:atorului la fondul de
#arantare pentru plata creanelor salariale
,+? 'lte datorii =i creane sociale
,+?1 'lte datorii sociale
,+?* 'lte creane sociale
,, G2&4126 S1'1262), @/0D23) S54C)'64 7) C/0123)
'S)C)6'14
,,1 )mpozitul pe profit
,,* 1axa pe 9aloarea adu#at
,,*+ 1axa pe 9aloarea adu#at de plat
,,*, 1axa pe 9aloarea adu#at de recuperat
,,*. 1axa pe 9aloarea adu#at deducti%il
,,*> 1axa pe 9aloarea adu#at colectat
,,*? 1axa pe 9aloarea adu#at neexi#i%il
,,, )mpozitul pe 9enituri de natura salariilor =i
din alte drepturi
,,- Su%9enii
,,-1 Su%9enii #u9ernamentale
,,-* Hmprumuturi neram%ursa%ile cu caracter de
su%9enii
,,-? 'lte sume primite cu caracter de su%9enii
,,. 'lte impozite, taxe =i 9rsminte asimilate
,,> @onduri speciale - taxe =i 9rsminte
asimilate
,,? 'lte datorii =i creane cu %u#etul statului
,,?1 'lte datorii fa de %u#etul statului
,,?* 'lte creane pri9ind %u#etul statului
,- &325 7) 'S/C)'B)
,-1 Decontri ntre entitile afiliate
,-11 Decontri ntre entitile afiliate
,-1? Do%nzi aferente decontrilor ntre entitile
afiliate
,-+ Decontri pri9ind interesele de participare
,-+1 Decontri pri9ind interesele de participare
,-+? Do%nzi aferente decontrilor pri9ind
interesele de participare
,-? Decontri din operaii n participaie
,-?1 Decontri din operaii n participaie - pasi9
,-?* Decontri din operaii n participaie - acti9
,. D4G)1/3) 7) C34D)1/3) D)"437)
,.1 De%itori di9er=i
,.* Creditori di9er=i
,> C/0123) D4 34&26'3)8'34 7) 'S)C)6'14
,>1 C;eltuieli nre#istrate n a9ans
,>* "enituri nre#istrate n a9ans
,>+ Decontri din operaii n curs de clarificare
,? D4C/01A3) H0 C'D326 20)1AB))
,?1 Decontri ntre unitate =i su%uniti
,?* Decontri ntre su%uniti
,?F Decontri ntre acti9itile fr scop
patrimonial =i acti9itile economice
,F 'I2S1A3) 540132 D4534C)434' C34'0B46/3
,F1 ':ustri pentru deprecierea creanelor -
clieni
,F- ':ustri pentru deprecierea creanelor -
decontri n cadrul #rupului =i cu asociaii
,F. ':ustri pentru deprecierea creanelor -
de%itori di9er=i
- C/0123) D4 1348/343)4
-0 )0"4S1)B)) 54 143C40 SC231
-01 'ciuni deinute la entitile afiliate
-0- /%li#aiuni emise =i rscumprate
-0. /%li#aiuni
-0? 'lte in9estiii pe termen scurt =i creane
asimilate
-0?1 'lte titluri de plasament
-0?? Do%nzi la o%li#aiuni =i titluri de plasament
-0F "rsminte de efectuat pentru in9estiiile pe
termen scurt
-0F1 "rsminte de efectuat pentru aciunile
deinute la entitile afiliate
-0F* "rsminte de efectuat pentru alte in9estiii
pe termen scurt
-1 C/0123) 6' GA0C)
-11 "alori de ncasat
-11* Cecuri de ncasat
-11+ 4fecte de ncasat
-11, 4fecte remise spre scontare
-1* Conturi curente la %nci
-1*1 Conturi la %nci n lei
-1*, Conturi la %nci n 9alut
-1*,(01 Disponi%il n 9alut pri9ind acti9itile fr
scop patrimonial
-1*,(0* Disponi%il n 9alut pri9ind acti9itile
economice
-1*- Sume n curs de decontare
-1? Do%nzi
-1?. Do%nzi de pltit
-1?> Do%nzi de ncasat
-1F Credite %ancare pe termen scurt
-1F1 Credite %ancare pe termen scurt
-1F* Credite %ancare pe termen scurt neram%ursate
la scaden
-1F+ Credite externe #u9ernamentale
-1F, Credite externe #arantate de stat
-1F- Credite externe #arantate de %nci
-1F. Credite de la trezoreria statului
-1F> Credite interne #arantate de stat
-1F? Do%nzi aferente creditelor %ancare pe termen
scurt
-+ C'S'
-+1 Casa
-+11 Casa n lei
-+1, Casa n 9alut
-+1,(01 Casa n 9alut pri9ind acti9itile fr scop
patrimonial
-+1,(0* Casa n 9alut pri9ind acti9itile economice
-+* 'lte 9alori
-+*1 1im%re fiscale =i po=tale
-+** Gilete de tratament =i odi;n
-+*+ 1ic;ete =i %ilete de cltorie
-+*? 'lte 9alori
-, 'C34D)1)"4
-,1 'crediti9e
-,11 'crediti9e n lei
-,1* 'crediti9e n 9alut
-,1*(01 'crediti9e n 9alut pri9ind acti9itile fr
scop patrimonial
-,1*(0* 'crediti9e n 9alut pri9ind acti9itile
economice
-,* '9ansuri de trezorerie!
-- D)S5/0)G)6 C2 D4S1)0'B)4 S54C)'6A
--0 Disponi%il cu destinaie special
--01 Disponi%il cu destinaie special din
aplicarea tim%rului literar, cinemato#rafic,
teatral, muzical, folcloric, al artelor
plastice, al ar;itecturii =i de di9ertisment
--01(01 Disponi%il cu destinaie special din
aplicarea tim%rului literar
--01(0* Disponi%il cu destinaie special din
aplicarea tim%rului cinemato#rafic
--01(0+ Disponi%il cu destinaie special din
aplicarea tim%rului teatral
--01(0, Disponi%il cu destinaie special din
aplicarea tim%rului muzical
--01(0- Disponi%il cu destinaie special din
aplicarea tim%rului folcloric
--01(0. Disponi%il cu destinaie special din
aplicarea tim%rului artelor plastice
--01(0> Disponi%il cu destinaie special din
aplicarea tim%rului ar;itecturii
--01(0? Disponi%il cu destinaie special din
aplicarea tim%rului de di9ertisment
--0F Disponi%il cu destinaie special din alte
9enituri cu destinaie special
--0F(01 Disponi%il cu destinaie special din alte
9enituri cu destinaie special ncasate n
lei
--0F(0, Disponi%il cu destinaie special din alte
9enituri cu destinaie special ncasate n
9alut
-? ")3'C4014 )014304
-?1 "iramente interne
-F 'I2S1A3) 540132 5)43D434' D4 "'6/'34 '
C/0123)6/3 D4 1348/343)4
-F1 ':ustri pentru pierderea de 9aloare a
aciunilor deinute la entitile afiliate
-F- ':ustri pentru pierderea de 9aloare a
o%li#aiunilor emise =i rscumprate
-F. ':ustri pentru pierderea de 9aloare a
o%li#aiunilor
-F? ':ustri pentru pierderea de 9aloare a altor
in9estiii pe termen scurt =i creane
asimilate
. C/0123) D4 CJ4612)46)!
.0 CJ4612)46) 53)")0D S1/C23)64
.01 C;eltuieli cu materiile prime
.0* C;eltuieli cu materialele consuma%ile
.0*1 C;eltuieli cu materialele auxiliare
.0** C;eltuieli pri9ind com%usti%ilul
.0*+ C;eltuieli pri9ind materialele pentru am%alat
.0*, C;eltuielile pri9ind piesele de sc;im%
.0*- C;eltuieli pri9ind seminele =i materialele de
plantat
.0*. C;eltuieli pri9ind fura:ele
.0*? C;eltuieli pri9ind alte materiale consuma%ile
.0+ C;eltuieli pri9ind materialele de natura
o%iectelor de in9entar
.0, C;eltuieli pri9ind materialele nestocate
.0- C;eltuieli pri9ind ener#ia =i apa
.0. C;eltuieli pri9ind animalele =i psrile
.0> C;eltuieli pri9ind mrfurile
.0? C;eltuieli pri9ind am%ala:ele
.1 CJ4612)46) C2 62C3A3)64 7) S43")C))64
4D4C21'14 D4 143B)
.11 C;eltuieli cu ntreinerea =i reparaiile
.1* C;eltuieli cu rede9enele, locaiile de
#estiune =i c;iriile
.1+ C;eltuieli cu primele de asi#urare
.1, C;eltuieli cu studiile =i cercetrile
.* CJ4612)46) C2 '614 S43")C)) 4D4C21'14 D4 143B)
.*1 C;eltuieli cu cola%oratorii
.** C;eltuieli pri9ind comisioanele =i onorariile
.*+ C;eltuieli de protocol, reclam =i pu%licitate
.*, C;eltuieli cu transportul de %unuri =i
personal
.*- C;eltuieli cu deplasri, deta=ri =i
transferri
.*. C;eltuieli po=tale =i taxe de telecomunicaii
.*> C;eltuieli cu ser9iciile %ancare =i asimilate
.*? 'lte c;eltuieli cu ser9iciile executate de
teri
.+ CJ4612)46) C2 '614 )C5/8)14, 1'D4 7)
"A3SAC)014 'S)C)6'14
.+- C;eltuieli cu alte impozite, taxe =i
9rsminte asimilate
., CJ4612)46) C2 543S/0'626
.,1 C;eltuieli cu salariile personalului
.,* C;eltuieli cu tic;etele de mas acordate
salariailor
.,- C;eltuieli pri9ind asi#urrile =i protecia
social
.,-1 Contri%uia unitii la asi#urrile sociale
.,-* Contri%uia unitii pentru a:utorul de =oma:
.,-+ Contri%uia an#a:atorului pentru asi#urrile
sociale de sntate
.,-. Contri%uia an#a:atorului la fondul de
#arantare pentru plata creanelor salariale
.,-? 'lte c;eltuieli pri9ind asi#urrile =i
protecia social
.- '614 CJ4612)46) D4 4D56/'1'34
.-, 5ierderi din creane =i de%itori di9er=i
.-- Cotizaii =i contri%uii datorate de persoana
:uridic fr scop patrimonial
.--1 Cotizaii =i contri%uii la or#anisme din ar
.--* Cotizaii =i contri%uii la or#anisme
internaionale
.-. C;eltuieli pri9ind cote-pri datorate
potri9it statutului
.-> ':utoare =i mprumuturi neram%ursa%ile
transferate altor persoane :uridice fr scop
patrimonial
.->1 ':utoare =i mprumuturi neram%ursa%ile din
ar transferate altor persoane :uridice fr
scop patrimonial
.->* ':utoare =i mprumuturi neram%ursa%ile din
strintate transferate altor persoane
:uridice fr scop patrimonial
.-? 'lte c;eltuieli de exploatare
.-?1 Desp#u%iri, amenzi =i penaliti
.-?* Donaii =i su%9enii acordate
.-?+ C;eltuieli pri9ind acti9ele cedate =i alte
operaii de capital
.-?? 'lte c;eltuieli de exploatare
.. CJ4612)46) @)0'0C)'34
..+ 5ierderi din creane imo%ilizate
.., C;eltuieli pri9ind in9estiiile financiare
cedate
..,1 C;eltuieli pri9ind imo%ilizrile financiare
cedate
..,* 5ierderi din in9estiiile pe termen scurt
cedate
..- C;eltuieli din diferene de curs 9alutar
... C;eltuieli pri9ind do%nzile
..> C;eltuieli pri9ind sconturile acordate
..? 'lte c;eltuieli financiare
.> CJ4612)46) 4D13'/3D)0'34
.>1 C;eltuieli pri9ind calamitile =i alte
e9enimente extraordinare
.? CJ4612)46) C2 'C/31)8A3)64, 53/")8)/'0464 7)
'I2S1A3)64 540132 D4534C)434 S'2 5)43D434 D4
"'6/'34
.?1 C;eltuieli de exploatare pri9ind amortizrile,
pro9izioanele =i a:ustrile pentru depreciere
.?11 C;eltuieli de exploatare pri9ind amortizarea
imo%ilizrilor
.?1* C;eltuieli de exploatare pri9ind pro9izioanele
.?1+ C;eltuieli de exploatare pri9ind a:ustrile
pentru deprecierea imo%ilizrilor
.?1, C;eltuieli de exploatare pri9ind a:ustrile
pentru deprecierea acti9elor circulante
.?. C;eltuieli financiare pri9ind amortizrile =i
a:ustrile pentru pierdere de 9aloare
.?.+ C;eltuieli financiare pri9ind a:ustrile
pentru pierderea de 9aloare a imo%ilizrilor
financiare
.?., C;eltuieli financiare pri9ind a:ustrile
pentru pierderea de 9aloare a acti9elor
circulante
.?.? C;eltuieli financiare pri9ind amortizarea
primelor de ram%ursare a o%li#aiunilor
.F CJ4612)46) C2 )C5/8)126 54 53/@)1
.F1 C;eltuieli cu impozitul pe profit
> C/0123) D4 "40)123)
>0 C)@3' D4 '@'C43) 041A
>01 "enituri din 9nzarea produselor finite
>0* "enituri din 9nzarea semifa%ricatelor
>0+ "enituri din 9nzarea produselor reziduale
>0, "enituri din lucrri executate =i ser9icii
prestate
>0- "enituri din studii =i cercetri
>0. "enituri din rede9ene, locaii de #estiune =i
c;irii
>0> "enituri din 9nzarea mrfurilor
>0? "enituri din acti9iti di9erse
>1 "'3)'B)' S1/C23)6/3
>11 "ariaia stocurilor
>* "40)123) D)0 53/D2CB)' D4 )C/G)6)8A3)
>*1 "enituri din producia de imo%ilizri
necorporale
>** "enituri din producia de imo%ilizri
corporale
>+ "40)123) D)0 'C1)")1AB)64 @A3A SC/5
5'13)C/0)'6
>+1 "enituri din cotizaiile mem%rilor =i
contri%uiile %ne=ti sau n natur ale
mem%rilor =i simpatizanilor
>+11 "enituri din cotizaiile =i taxele de
nscriere ale mem%rilor
>+1* "enituri din contri%uiile %ne=ti sau n
natur ale mem%rilor =i simpatizanilor
>+* "enituri din taxele de nre#istrare sta%ilite
potri9it le#islaiei n 9i#oare
>++ "enituri din donaii =i sume sau %unuri
primite prin sponsorizare
>++1 "enituri din donaii
>++* "enituri din sumele sau %unurile primite prin
sponsorizare
>+, "enituri din do%nzile =i di9idendele o%inute
din plasarea disponi%ilitilor rezultate din
acti9itile fr scop patrimonial
>+,1 "enituri din do%nzile o%inute din plasarea
disponi%ilitilor rezultate din acti9itile
fr scop patrimonial
>+,* "enituri din di9idendele o%inute din plasarea
disponi%ilitilor rezultate din acti9itile
fr scop patrimonial
>+- "enituri pentru care se datoreaz impozit pe
spectacole
>+. 3esurse o%inute de la %u#etul de stat =iEsau
de la %u#etele locale =i su%9enii pentru
9enituri
>+> "enituri din aciuni ocazionale, utilizate n
scop social sau profesional, potri9it
statutului de or#anizare =i funcionare
>+? "enituri rezultate din cedarea acti9elor
corporale aflate n proprietatea persoanelor
:uridice fr scop patrimonial, altele dect
cele care sunt sau au fost folosite n
acti9itatea economic
>+F 'lte 9enituri din acti9itile fr scop
patrimonial
>+F1 "enituri din cote-pri primite potri9it
statutului
>+F* ':utoare =i mprumuturi neram%ursa%ile din
ar =i din strintate =i su%9enii pentru
9enituri
>+F+ "enituri din desp#u%iri de asi#urare - pa#u%e
=i din su%9enii pentru e9enimente
extraordinare =i altele similare
>+F, "enituri din diferene de curs 9alutar
rezultate din acti9itile fr scop
patrimonial
>+F- "enituri din pro9izioane =i a:ustri pentru
depreciere pri9ind acti9itatea de exploatare
>+F. "enituri financiare din a:ustri pentru
pierdere de 9aloare
>+F> "enituri o%inute din 9ize, taxe =i penaliti
sporti9e sau din participarea la competiii =i
demonstraii sporti9e
>+F? "enituri o%inute din reclam =i pu%licitate,
potri9it le#islaiei n 9i#oare
>+FF 'lte 9enituri din acti9itile fr scop
patrimonial
>, "40)123) D)0 S2G"40B)) D4 4D56/'1'34
>,1 "enituri din su%9enii de exploatare
>,11 "enituri din su%9enii de exploatare aferente
cifrei de afaceri!
>,1* "enituri din su%9enii de exploatare pentru
materii prime =i materiale consuma%ile
>,1+ "enituri din su%9enii de exploatare pentru
alte c;eltuieli externe
>,1, "enituri din su%9enii de exploatare pentru
plata personalului
>,1- "enituri din su%9enii de exploatare pentru
asi#urri =i protecia social
>,1. "enituri din su%9enii de exploatare pentru
alte c;eltuieli de exploatare
>,1> "enituri din su%9enii de exploatare aferente
altor 9enituri
>,1? "enituri din su%9enii de exploatare pentru
do%nda datorat
>- '614 "40)123) D)0 4D56/'1'34
>-, "enituri din creane reacti9ate =i de%itori
di9er=i
>-? 'lte 9enituri din exploatare
>-?1 "enituri din desp#u%iri, amenzi =i penaliti
>-?* "enituri din donaii =i su%9enii primite
>-?+ "enituri din 9nzarea acti9elor =i alte
operaii de capital
>-?, "enituri din su%9enii pentru in9estiii
>-?? 'lte 9enituri din exploatare
>. "40)123) @)0'0C)'34
>.1 "enituri din imo%ilizri financiare
>.11 "enituri din aciuni deinute la entitile
afiliate
>.1+ "enituri din interese de participare
>.* "enituri din in9estiii financiare pe termen
scurt
>.+ "enituri din creane imo%ilizate
>., "enituri din in9estiii financiare cedate
>.,1 "enituri din imo%ilizri financiare cedate
>.,* C=ti#uri din in9estiii pe termen scurt
cedate
>.- "enituri din diferene de curs 9alutar
>.. "enituri din do%nzi
>.> "enituri din sconturi o%inute
>.? 'lte 9enituri financiare
>> "40)123) 4D13'/3D)0'34
>>1 "enituri din su%9enii pentru e9enimente
extraordinare =i altele similare
>? "40)123) D)0 53/")8)/'04 7) 'I2S1A3) 540132
D4534C)434 S'2 5)43D434 D4 "'6/'34
>?1 "enituri din pro9izioane =i a:ustri pentru
depreciere pri9ind acti9itatea de exploatare
>?1* "enituri din pro9izioane
>?1+ "enituri din a:ustri pentru deprecierea
imo%ilizrilor
>?1, "enituri din a:ustri pentru deprecierea
acti9elor circulante
>?. "enituri financiare din a:ustri pentru
pierdere de 9aloare
>?.+ "enituri financiare din a:ustri pentru
pierderea de 9aloare a imo%ilizrilor
financiare
>?., "enituri financiare din a:ustri pentru
pierderea de 9aloare a acti9elor circulante
>F "40)123) C2 D4S1)0'B)4 S54C)'6A
>F1 "enituri cu destinaie special
>F11 "enituri cu destinaie special din aplicarea
tim%rului literar, cinemato#rafic, teatral,
muzical, folcloric, al artelor plastice, al
ar;itecturii =i de di9ertisment
>F11(01 "enituri cu destinaie special din aplicarea
tim%rului literar
>F11(0* "enituri cu destinaie special din aplicarea
tim%rului cinemato#rafic
>F11(0+ "enituri cu destinaie special din aplicarea
tim%rului teatral
>F11(0, "enituri cu destinaie special din aplicarea
tim%rului muzical
>F11(0- "enituri cu destinaie special din aplicarea
tim%rului folcloric
>F11(0. "enituri cu destinaie special din aplicarea
tim%rului artelor plastice
>F11(0> "enituri cu destinaie special din aplicarea
tim%rului ar;itecturii
>F11(0? "enituri cu destinaie special din aplicarea
tim%rului de di9ertisment
>F1F 'lte 9enituri cu destinaie special
? C/0123) S54C)'64
?0 C/0123) H0 '@'3' G)6'0B262)
?01 'n#a:amente acordate
?011 &iruri =i #aranii acordate
?01? 'lte an#a:amente acordate
?0* 'n#a:amente primite
?0*1 &iruri =i #aranii primite
?0*? 'lte an#a:amente primite
?0+ 'lte conturi n afara %ilanului
?0+1 )mo%ilizri corporale luate cu c;irie
?0+* "alori materiale primite spre prelucrare sau
reparare
?0++ "alori materiale primite n pstrare sau
custodie
?0+, De%itori sco=i din acti9, urmrii n
continuare
?0+- Stocuri de natura o%iectelor de in9entar date
n folosin
?0+. 3ede9ene, locaii de #estiune, c;irii =i alte
datorii asimilate
?0+> 4fecte scontate nea:unse la scaden
?0+? 'lte 9alori n afara %ilanului
?0- Do%nzi aferente contractelor de leasin# =i
altor contracte asimilate, nea:unse la
scaden
?0-1 Do%nzi de pltit
?0-* Do%nzi de ncasat
?F G)6'0B
?F1 Gilan de desc;idere
?F* Gilan de nc;idere
F C/0123) D4 &4S1)204!
F0 D4C/01A3) )014304
F01 Decontri interne pri9ind c;eltuielile
F0* Decontri interne pri9ind producia o%inut
F0+ Decontri interne pri9ind diferenele de pre
F* C/0123) D4 C'6C26'B)4
F*1 C;eltuielile acti9itii de %az
F** C;eltuielile acti9itilor auxiliare
F*+ C;eltuieli indirecte de producie
F*, C;eltuieli #enerale de administraie
F*- C;eltuieli de desfacere
F+ C/S126 53/D2CB)4)
F+1 Costul produciei o%inute
F++ Costul produciei n curs de execuie
BBBBBBBBBBBB
"# (e utili>ea> atunci c7nd e@ist ba> legal pentru acordarea acestora.
""# 2n acest cont vor !i eviden?iate 9i sumele acordate prin sistemul de carduri.
"""# +Geltuielile activit?ilor !r scop patrimonial8 cGeltuielile activit?ilor cu destina?ie
special 9i cGeltuielile activit?ilor economice se eviden?ia> din punct de vedere contabil
distinct :analitice distincte 6n cadrul conturilor din clasa 6#.
""""# (e ia 6n calcul la determinarea ci!rei de a!aceri.
"""""# 0entru organi>area contabilit?ii de gestiune8 !olosirea conturilor din aceast clas
este op?ional.
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNN
+.0. C
-)N+/I)N$. +ON&)RI*OR"2#
"2# -unc?iunea conturilor nu este limitativ 9i nu poate constitui singur ba> pentru
6nregistrarea 6n contabilitate a opera?iunilor economicoB!inanciare.
229. B -unc?iunea conturilor este urmtoarea'
+*.(. 1 J+ON&)RI D$ +.0I&.*)RIJ
<R)0. 10 J+.0I&.* ,I R$H$RA$J
+ontul 101 J+apitalJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a aporturilor de capital8 distinct pentru activit?ile
!r scop patrimonial 9i activit?ile economice8 6n natur 9i5sau 6n numerar8 pentru constituirea
patrimoniului social al persoanei uridice !r scop patrimonial8 precum a 9i maorrii sau
reducerii aporturilor8 potrivit reglementrilor legale.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !eluri de aporturi.
+ontul 101 J+apitalJ este un cont de pasiv.
+ontul 101 J+apitalJ se creditea> prin debitul conturilor'
106 JRe>erveJ
B cu re>ervele destinate maorrii patrimoniului social8 potrivit reglementrilor legale.
117 JRe>ultatul reportatJ
B cu e@cedentele reali>ate 6n e@erci?iile !inanciare precedente utili>ate ca surse de maorare
a capitalului8 potrivit reglementrilor legale :e@clusiv activit?ile cu destina?ie special#.
20C J+oncesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci comerciale8 drepturi 9i active similareJ
B cu valoarea imobili>rilor necorporale repre>ent7nd brevete8 licen?e 9i alte drepturi 9i
active similare aportate.
203 J.lte imobili>ri necorporaleJ
B cu valoarea altor imobili>ri necorporale aportate.
211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale repre>ent7nd terenuri 9i amenari de terenuri
aportate.
212 J+onstruc?iiJ
B cu valoarea construc?iilor aportate.
21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
B cu valoarea instala?iilor teGnice8 miloacelor de transport8 animalelor 9i planta?iilor
aportate.
214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i materiale
9i alte active corporaleJ
B cu valoarea mobilierului8 aparaturii birotice8 ecGipamentelor de protec?ie a valorilor
umane 9i materiale 9i altor active corporale aportate.
2=1 JImobili>ri corporale 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie aportate.
2== JImobili>ri necorporale 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu valoarea imobili>rilor necorporale 6n curs de e@ecu?ie aportate.
=01 J%aterii primeJ
B cu valoarea stocurilor repre>ent7nd materii prime aportate.
=02 J%ateriale consumabileJ
B cu valoarea stocurilor repre>ent7nd materiale consumabile aportate.
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea stocurilor repre>ent7nd materiale de natura obiectelor de inventar aportate.
=61 J.nimale 9i psriJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor aportate.
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea stocurilor repre>ent7nd ambalae aportate.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele depuse ca aport 6n contul de disponibil.
C=1 J+asaJ
B cu sumele depuse ca aport 6n numerar.
+ontul 101 J+apitalJ se debitea> prin creditul conturilor'
117 JRe>ultatul reportatJ
B cu de!icitele reali>ate 6n e@erci?iile !inanciare precedente8 care reduc capitalul :e@clusiv
activit?ile cu destina?ie special#.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele virate8 potrivit legii8 la 6ncetarea activit?ii.
(oldul creditor al contului repre>int valoarea aporturilor de capital la patrimoniul social.
+ontul 10C JRe>erve din reevaluareJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a re>ervelor din reevaluarea imobili>rilor
corporale8 e!ectuat con!orm prevederilor legale8 distinct pentru activit?ile !r scop
patrimonial.
+ontul 10C JRe>erve din reevaluareJ este un cont de pasiv.
+ontul 10C JRe>erve din reevaluareJ se creditea> prin debitul conturilor'
211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ
212 J+onstruc?iiJ
21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i materiale
9i alte active corporaleJ
B cu cre9terea de valoare re>ultat din reevaluarea imobili>rilor corporale.
+ontul 10C JRe>erve din reevaluareJ se debitea> prin creditul conturilor'
106 JRe>erveJ
B cu surplusul din reevaluare trans!erat direct 6n capitalul propriu8 atunci c7nd acest surplus
repre>int c79tig reali>at8 respectiv la scoaterea din eviden? a activului pentru care sBa
constituit re>erva din reevaluare sau pe msura !olosirii activului de ctre entitate.
211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ
212 J+onstruc?iiJ
21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i materiale
9i alte active corporaleJ
B cu descre9terile !a? de valoarea contabil net8 re>ultate din reevaluarea imobili>rilor
corporale.
(oldul creditor al contului repre>int re>erva din reevaluarea imobili>rilor corporale
e@istente 6n eviden?a entit?ii.
+ontul 106 JRe>erveJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a re>ervelor constituite.
+ontabilitatea re>ervelor se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial :e@clusiv
activit?ile cu destina?ie special#8 pe conturile sintetice de gradul II8 potrivit planului de
conturi.
+ontul 106 JRe>erveJ este un cont de pasiv.
+ontul 106 JRe>erveJ se creditea> prin debitul conturilor'
10C JRe>erve din reevaluareJ
B cu surplusul din reevaluare trans!erat direct 6n capitalul propriu8 atunci c7nd acest surplus
repre>int c79tig reali>at8 respectiv la scoaterea din eviden? a activului pentru care sBa
constituit re>erva din reevaluare sau pe msura !olosirii activului de ctre entitate.
1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul neacoperit
privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu e@cedentele reali>ate 6n e@erci?iile !inanciare precedente8 reparti>ate la re>erve potrivit
dispo>i?iilor legale :e@clusiv activit?ile cu destina?ie special#.
1291 JReparti>area e@cedentului privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu re>ervele constituite8 potrivit prevederilor legale8 din e@cedentul reali>at 6n e@erci?iul
!inanciar curent :e@clusiv activit?ile cu destina?ie special#.
261 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliate din cadrul grupuluiJ
26= JInterese de participareJ
26C J.lte titluri imobili>ateJ
B cu di!eren?a dintre valoarea participa?iilor primite ca urmare a participrii 6n natur la
capitalul altor entit?i 9i valoarea neamorti>at a imobili>rilor corporale 9i necorporale care
!ac obiectul participa?ieiD
B cu maorarea valorii participa?iilor de?inute 6n capitalul altor entit?i8 ca urmare a
6ncorporrii re>ervelor 6n capitalul acestora.
+ontul 106 JRe>erveJ se debitea> prin creditul conturilor'
101 J+apitalJ
B cu re>ervele destinate maorrii patrimoniului social8 potrivit reglementrilor legale.
1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul neacoperit
privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu re>ervele utili>ate pentru acoperirea de!icitelor reali>ate 6n e@erci?iile !inanciare
precedente :e@clusiv activit?ile cu destina?ie special#.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?a dintre valoarea participa?iilor primite ca urmare a participrii 6n natur la
capitalul altor entit?i 9i valoarea neamorti>at a imobili>rilor corporale 9i necorporale care
au !cut obiectul participa?iei8 trans!erate la venituri cu oca>ia cedrii participa?iilor
respective.
(oldul creditor al contului repre>int re>ervele e@istente 9i neutili>ate.
<R)0. 11 J-OND)RI 0RIAIND .+&IAI&F/I*$ -FRF (+O0 0.&RI%ONI.* ,I
R$H)*&.&)* R$0OR&.&J
+ontul 11= J-ondul social al membrilor +aselor de .utor Reciproc :+.R#J
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a !ondului social al membrilor caselor de autor
reciproc :+.R#8 constituit 6n con!ormitate cu prevederile legale.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !iecare membru +...R.
+ontul 11= J-ondul social al membrilor +aselor de .utor Reciproc :+...R.#J este un cont
de pasiv.
+ontul 11= J-ondul social al membrilor +aselor de .utor Reciproc :+...R.#J se
creditea> prin debitul conturilor'
1291 JReparti>area e@cedentului privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu e@cedentul reali>at 6n e@erci?iul !inanciar curent de casele de autor reciproc :+...R.#8
reparti>at la !ondul social al membrilor acestora8 con!orm prevederilor legale.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate de la ter?i sau comunicate de ter?i pe ba> de documente neaprute
6nc 6n e@trasele de cont8 repre>ent7nd depuneri la !ondul social al membrilor caselor de
autor reciproc :+...R.#D
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil8 repre>ent7nd depuneri ale membrilor caselor
de autor reciproc :+...R.# la !ondul social al membrilor caselor de autor reciproc :+...R.#.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar8 repre>ent7nd depuneri la !ondul social al membrilor
caselor de autor reciproc :+...R.#.
666 J+Geltuieli privind dob7n>ileJ
B cu dob7n>ile calculate lunar la !ondul social al membrilor caselor de autor reciproc
:+...R.#8 con!orm prevederilor legale.
+ontul 11= J-ondul social al membrilor +aselor de .utor Reciproc :+...R.#J se debitea>
prin creditul conturilor'
267 J+rean?e imobili>ateJ
B cu sumele repre>ent7nd 6mprumuturi restituite de membrii caselor de autor reciproc
:+...R.# prin compensarea cu !ondul social al acestoraD
B cu sumele repre>ent7nd dob7n>ile suportate de membrii caselor de autor reciproc
:+...R.# la 6mprumuturile restituite prin compensarea cu !ondul social al acestora.
462 J+reditori diver9iJ
B cu sumele repre>ent7nd !ondul social neridicat de membrii caselor de autor reciproc
:+.R#8 retra9i.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele virate la alte case de autor reciproc :+...R.#8 repre>ent7nd !ondul social al
membrilor trans!era?i.
C=1 J+asaJ
B cu sumele pltite repre>ent7nd restituirea !ondului social al membrilor caselor de autor
reciproc :+.R#.
(oldul creditor al contului repre>int !ondul social al membrilor caselor de autor reciproc
:+.R#8 e@istent.
+ontul 114 J-ondul pentru autor 6n ca> de deces al membrilor +aselor de .utor Reciproc
:+...R.#J
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a !ondului pentru autor 6n ca> de deces al
membrilor caselor de autor reciproc :+...R.#8 constituit 6n con!ormitate cu prevederile
legale.
+ontul 114 J-ondul pentru autor 6n ca> de deces al membrilor +aselor de .utor Reciproc
:+...R.#J este un cont de pasiv.
+ontul 114 J-ondul pentru autor 6n ca> de deces al membrilor +aselor de .utor Reciproc
:+...R.#J se creditea> prin debitul conturilor'
1291 JReparti>area e@cedentului privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele destinate constituirii !ondului pentru autor 6n ca> de deces al membrilor
caselor de autor reciproc :+...R.# din e@cedentul reali>at 6n e@erci?iul !inanciar curent8 6n
con!ormitate cu prevederile legale.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate de la ter?i sau comunicate de ter?i pe ba> de documente neaprute
6nc 6n e@trasele de cont8 repre>ent7nd depuneri la !ondul pentru autor 6n ca> de deces al
membrilor caselor de autor reciproc :+...R.#.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar8 repre>ent7nd depuneri la !ondul pentru autor 6n ca> de
deces al membrilor caselor de autor reciproc :+...R.#.
+ontul 114 J-ondul pentru autor 6n ca> de deces al membrilor +aselor de .utor Reciproc
:+...R.#J se debitea> prin creditul conturilor'
462 J+reditori diver9iJ
B cu sumele repre>ent7nd autor 6n ca> de deces8 neridicate de urma9ii legali ai membrilor
caselor de autor reciproc :+...R.#.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele pltite prin virament urma9ilor legali ai membrilor caselor de autor reciproc
:+...R.#8 repre>ent7nd autor 6n ca> de deces al membrilor caselor de autor reciproc
:+...R.#.
C=1 J+asaJ
B cu sumele pltite 6n numerar urma9ilor legali ai membrilor caselor de autor reciproc
:+...R.#8 repre>ent7nd autor 6n ca> de deces al membrilor caselor de autor reciproc
:+...R.#.
(oldul creditor al contului repre>int !ondul pentru autor 6n ca> de deces al membrilor
caselor de autor reciproc :+...R.#8 neutili>at.
+ontul 11C J-ondul de rulment al membrilor asocia?iilor de proprietariJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a !ondului de rulment al membrilor asocia?iilor de
proprietari8 constituit 6n con!ormitate cu prevederile legale 6n vigoare.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !iecare membru al asocia?iei de proprietari.
+ontul 11C J-ondul de rulment al membrilor asocia?iilor de proprietariJ este un cont de
pasiv.
+ontul 11C J-ondul de rulment al membrilor asocia?iilor de proprietariJ se creditea> prin
debitul conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate de la ter?i sau comunicate de ter?i pe ba> de documente neaprute
6nc 6n e@trasele de cont8 repre>ent7nd depuneri la !ondul de rulment al membrilor asocia?iilor
de proprietari.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar8 repre>ent7nd depuneri la !ondul de rulment al membrilor
asocia?iilor de proprietari.
+ontul 11C J-ondul de rulment al membrilor asocia?iilor de proprietariJ se debitea> prin
creditul conturilor'
461 JDebitori diver9iJ
B cu valoarea debitelor membrilor asocia?iilor de proprietari8 sc>ute din eviden? prin
compensarea cu !ondul de rulment al acestora8 6n situa?ia restituirii !ondului de rulment 6n
con!ormitate cu prevederile legale.
462 J+reditori diver9iJ
B cu sumele repre>ent7nd !ondul de rulment neridicat de membrii asocia?iei de proprietari8
6n situa?ia restituirii !ondului de rulment 6n con!ormitate cu prevederile legale.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele pltite prin virament8 repre>ent7nd restituirea !ondului de rulment al membrilor
asocia?iilor de proprietari 6n con!ormitate cu prevederile legale.
C=1 J+asaJ
B cu sumele pltite 6n numerar8 repre>ent7nd restituirea !ondului de rulment al membrilor
asocia?iilor de proprietari 6n con!ormitate cu prevederile legale.
(oldul creditor al contului repre>int !ondul de rulment al membrilor asocia?iilor de
proprietari8 e@istent.
+ontul 116 J.lte !onduri privind activit?ile !r scop patrimonialJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a altor !onduri privind activit?ile !r scop
patrimonial :e@clusiv activit?ile cu destina?ie special#8 constituite 6n con!ormitate cu
prevederile legale.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !eluri de !onduri.
+ontul 116 J.lte !onduri privind activit?ile !r scop patrimonialJ este un cont de pasiv.
+ontul 116 J.lte !onduri privind activit?ile !r scop patrimonialJ se creditea> prin
debitul conturilor'
1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul neacoperit
privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu e@cedentele reali>ate 6n e@erci?iile !inanciare precedente8 reparti>ate pentru
constituirea altor !onduri privind activit?ile !r scop patrimonial :e@clusiv activit?ile cu
destina?ie special#8 6n con!ormitate cu prevederile legale.
1291 JReparti>area e@cedentului privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele destinate constituirii altor !onduri privind activit?ile !r scop patrimonial
:e@clusiv activit?ile cu destina?ie special# din e@cedentul reali>at 6n e@erci?iul !inanciar
curent8 6n con!ormitate cu prevederile legale.
461 JDebitori diver9iJ
B cu sumele datorate de membrii persoanei uridice !r scop patrimonial pentru
constituirea altor !onduri privind activit?ile !r scop patrimonial :e@clusiv activit?ile cu
destina?ie special#8 6n con!ormitate cu prevederile legale.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil8 repre>ent7nd contribu?ii ale membrilor
persoanei uridice !r scop patrimonial pentru constituirea altor !onduri privind activit?ile
!r scop patrimonial :e@clusiv activit?ile cu destina?ie special#8 6n con!ormitate cu
prevederile legale.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar8 repre>ent7nd contribu?ii ale membrilor persoanei uridice
!r scop patrimonial pentru constituirea altor !onduri privind activit?ile !r scop
patrimonial :e@clusiv activit?ile cu destina?ie special#8 6n con!ormitate cu prevederile legale.
+ontul 116 J.lte !onduri privind activit?ile !r scop patrimonialJ se debitea> prin
creditul conturilor'
462 J+reditori diver9iJ
C12 J+onturi curente la bnciJ
C=1 J+asaJ
B cu sumele neutili>ate din alte !onduri privind activit?ile !r scop patrimonial :e@clusiv
activit?ile cu destina?ie special#8 restituite membrilor persoanei uridice !r scop
patrimonial 6n con!ormitate cu prevederile legale.
6EE J+Geltuieli ....J
B la s!7r9itul perioadei cu totalul cGeltuielilor e!ectuate 6n cursul perioadei ce se suport din
alte !onduri privind activit?ile !r scop patrimonial :e@clusiv activit?ile cu destina?ie
special#8 6n con!ormitate cu prevederile legale.
64C J+Geltuieli privind asigurrile 9i protec?ia socialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului repre>ent7nd cGeltuieli cu pensiile 9i
alte drepturi cuvenite pensionarilor8 potrivit legii.
(oldul creditor al contului repre>int !ondurile neutili>ate.
+ontul 1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul
neacoperit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a re>ultatului sau pr?ii din re>ultatul e@erci?iului
!inanciar precedent nereparti>at de adunarea general8 respectiv a de!icitului neacoperit.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial 9i
activit?ile cu destina?ie special.
+ontul 1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul
neacoperit privind activit?ile !r scop patrimonialJ este un cont bi!unc?ional.
+ontul 1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul
neacoperit privind activit?ile !r scop patrimonialJ se debitea> prin creditul conturilor'
101 J+apitalJ
B cu e@cedentele reali>ate 6n e@erci?iile !inanciare precedente8 utili>ate ca surs de maorare
a capitalului8 potrivit reglementrilor legale :e@clusiv activit?ile cu destina?ie special#.
106 JRe>erveJ
B cu e@cedentele reali>ate 6n e@erci?iile !inanciare precedente8 reparti>ate la re>erve potrivit
dispo>i?iilor legale :e@clusiv activit?ile cu destina?ie special#.
116 J.lte !onduri privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu e@cedentele reali>ate 6n e@erci?iile !inanciare precedente8 reparti>ate pentru
constituirea altor !onduri privind activit?ile !r scop patrimonial :e@clusiv activit?ile cu
destina?ie special#8 6n con!ormitate cu prevederile legale.
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu de!icitele reali>ate 6n e@erci?iul !inanciar 6ncGeiat8 trans!erate asupra re>ultatului
reportat.
+ontul 1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul
neacoperit privind activit?ile !r scop patrimonialJ se creditea> prin debitul conturilor'
101 J+apitalJ
B cu de!icitele reali>ate 6n e@erci?iile !inanciare precedente8 care reduc capitalul :e@clusiv
activit?ile cu destina?ie special#.
106 JRe>erveJ
B cu re>ervele utili>ate pentru acoperirea de!icitelor reali>ate 6n e@erci?iile !inanciare
precedente :e@clusiv activit?ile cu destina?ie special#.
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu e@cedentele reali>ate 6n e@erci?iul !inanciar 6ncGeiat8 nereparti>ate.
401 J-urni>oriJ
B cu datoriile a!erente e@erci?iilor !inanciare anterioare8 prescrise sau anulate.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu datoriile a!erente e@erci?iilor !inanciare anterioare8 prescrise sau anulate.
426 JDrepturi de personal neridicateJ
B cu drepturile de personal neridicate8 a!erente e@erci?iilor !inanciare anterioare8 prescrise.
423 J.lte datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalulJ
B cu sumele prescrise sau anulate repre>ent7nd alte datorii 6n legtur cu personalul8
a!erente e@erci?iilor !inanciare anterioare.
4=1 J.sigurri socialeJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd datorii privind asigurrile sociale8 a!erente e@erci?iilor
!inanciare anterioare.
4=7 J.utor de 9omaJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd datorii privind autorul de 9oma8 a!erente e@erci?iilor
!inanciare anterioare.
4=3 J.lte datorii 9i crean?e socialeJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd alte datorii privind asigurrile sociale8 a!erente
e@erci?iilor !inanciare anterioare.
444 JImpo>itul pe venituri de natura salariilorJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd impo>itul pe venituri de natura salariilor8 a!erent
e@erci?iilor !inanciare anterioare.
446 J.lte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd alte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilate8 a!erente
e@erci?iilor !inanciare anterioare.
447 J-onduri speciale B ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd !onduri speciale B ta@e 9i vrsminte asimilate8 a!erente
e@erci?iilor !inanciare anterioare.
443 J.lte datorii 9i crean?e cu bugetul statuluiJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd alte datorii cu bugetul statului8 a!erente e@erci?iilor
!inanciare anterioare.
462 J+reditori diver9iJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd datorii !a? de creditori diver9i8 a!erente e@erci?iilor
!inanciare anterioare.
(oldul debitor al contului repre>int de!icitul neacoperit8 iar soldul creditor8 e@cedentul
nereparti>at.
+ontul 1174 JRe>ultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabileJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a re>ultatului provenit din corectarea erorilor
contabile8 distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial 9i activit?ile cu destina?ie special.
+ontul 1174 JRe>ultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabileJ este un cont
bi!unc?ional.
+ontul 1174 JRe>ultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabileJ se debitea>
prin creditul conturilor'
401 J-urni>oriJ
462 J+reditori diver9iJ
.lte conturi 6n care urmea> s se eviden?ie>e corectarea erorilor
B cu re>ultatul ne!avorabil provenit din corectarea erorilor contabile8 a!erente anilor
preceden?i.
+ontul 1174 JRe>ultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabileJ se creditea>
prin debitul conturilor'
461 JDebitori diver9iJ
.lte conturi 6n care urmea> s se eviden?ie>e corectarea erorilor
B cu re>ultatul !avorabil provenit din corectarea erorilor contabile8 a!erente anilor
preceden?i.
(oldul debitor al contului repre>int re>ultatul ne!avorabil din corectarea erorilor contabile8
iar soldul creditor8 re>ultatul !avorabil din corectarea erorilor contabile.
<R)0. 12 JR$H)*&.&)* $E$R+I/I)*)I -IN.N+I.RJ
+ontul 1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a e@cedentului sau a de!icitului reali>ate 6n
e@erci?iul !inanciar curent pentru activit?ile !r scop patrimonial8 inclusiv activit?ile cu
destina?ie special.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial 9i
activit?ile cu destina?ie special.
+ontul 1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ este un cont
bi!unc?ional.
+ontul 1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ se creditea>
prin debitul conturilor'
1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul neacoperit
privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu de!icitele reali>ate 6n e@erci?iul !inanciar 6ncGeiat8 trans!erate asupra re>ultatului
reportat.
+lasa 7 J+onturi de venituriJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldurile creditoare ale conturilor din clasa a 7Ba8 privind
activit?ile !r scop patrimonial.
+ontul 1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ se debitea>
prin creditul conturilor'
1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul neacoperit
privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu e@cedentele reali>ate 6n e@erci?iul !inanciar 6ncGeiat8 nereparti>ate.
1291 JReparti>area e@cedentului privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu e@cedentul reali>at 6n e@erci?iul !inanciar 6ncGeiat care a !ost reparti>at con!orm
prevederilor legale :e@clusiv activit?ile cu destina?ie special#.
+lasa 6 J+onturi de cGeltuieliJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldurile debitoare ale conturilor din clasa a 6Ba8 privind
activit?ile !r scop patrimonial.
(oldul creditor al contului repre>int e@cedentele reali>ate8 iar soldul debitor de!icitele
reali>ate.
+ontul 1291 JReparti>area e@cedentului privind activit?ilor !r scop patrimonialJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a reparti>rii e@cedentului reali>at 6n e@erci?iul
!inanciar curent8 privind activit?ile !r scop patrimonial :e@clusiv activit?ile cu destina?ie
special#.
+ontul 1291 JReparti>area e@cedentului privind activit?ile !r scop patrimonialJ este un
cont de activ.
+ontul 1291 JReparti>area e@cedentului privind activit?ile !r scop patrimonialJ se
debitea> prin creditul conturilor'
106 JRe>erveJ
B cu re>ervele constituite8 potrivit prevederilor legale8 din e@cedentul reali>at 6n e@erci?iul
!inanciar curent :e@clusiv activit?ile cu destina?ie special#.
11= J-ondul social al membrilor +aselor de .utor Reciproc :+.R#J
B cu e@cedentul reali>at 6n e@erci?iul !inanciar curent de casele de autor reciproc :+...R.#8
reparti>at la !ondul social al membrilor acestora8 con!orm prevederilor legale.
114 J-ondul pentru autor 6n ca> de deces al membrilor +aselor de .utor Reciproc
:+...R.#J
B cu sumele destinate constituirii !ondului pentru autor 6n ca> de deces al membrilor
caselor de autor reciproc :+...R.# din e@cedentul reali>at 6n e@erci?iul !inanciar curent8 6n
con!ormitate cu prevederile legale.
116 J.lte !onduri privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele destinate constituirii altor !onduri privind activit?ile !r scop patrimonial
:e@clusiv activit?ile cu destina?ie special# din e@cedentul reali>at 6n e@erci?iul !inanciar
curent8 6n con!ormitate cu prevederile legale.
+ontul 1291 JReparti>area e@cedentului privind activit?ile !r scop patrimonialJ se
creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu e@cedentul reali>at 6n e@erci?iul !inanciar 6ncGeiat care a !ost reparti>at con!orm
prevederilor legale :e@clusiv activit?ile cu destina?ie special#.
(oldul debitor al contului repre>int e@cedentul reparti>at a!erent anului 6n curs :e@clusiv
activit?ile cu destina?ie special#.
<R)0. 1= J()1A$N/II 0$N&R) INA$(&I/IIJ
+ontul 1=1 J(ubven?ii guvernamentale pentru investi?iiJ
+ontul 1=2 J2mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
+ontul 1== JDona?ii pentru investi?iiJ
+ontul 1=4 J0lusuri de inventar de natura imobili>rilorJ
+ontul 1=3 J.lte sume primite cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
+u autorul conturilor din aceast grup se ?ine eviden?a subven?iilor guvernamentale
pentru investi?ii8 a 6mprumuturilor nerambursabile cu caracter de subven?ii pentru investi?ii8 a
dona?iilor pentru investi?ii8 plusurilor de inventar de natura imobili>rilor 9i a altor sume
primite cu caracter de subven?ii pentru investi?ii.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !eluri de subven?ii8 dup destina?ie8 grupate pe !iecare
unitate !inan?atoare.
+onturile din aceast grup sunt conturi de pasiv.
+onturile din aceast grup se creditea> prin debitul conturilor'
20= J+Geltuieli de de>voltareJ
20C J+oncesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci comerciale 9i alte drepturi 9i valori similareJ
203 J.lte imobili>ri necorporaleJ
B cu valoarea imobili>rilor necorporale primite drept subven?ii guvernamentaleD
B cu valoarea imobili>rilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de
inventar.
211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ
212 J+onstruc?iiJ
21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i materiale
9i alte active corporaleJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale primite drept subven?ii guvernamentaleD
B cu valoarea imobili>rilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de
inventar.
44C J(ubven?iiJ
B cu valoarea subven?iilor pentru investi?ii8 de primit :opera?iune prin conturile 1=18 1=28
1=3#. +onturile din aceast grup se debitea> prin creditul conturilor'
462 J+reditori diver9iJ
B cu partea din subven?ia pentru investi?ii de restituit.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu partea din subven?ia pentru investi?ii restituit.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu cotaBparte a subven?iilor pentru investi?ii trecut la venituri8 corespun>tor amorti>rii
calculate.
(oldul creditor al conturilor din aceast grup repre>int subven?iile pentru investi?ii8
netrans!erate la venituri :venituri am7nate#.
<R)0. 1C J0ROAIHIO.N$J
+ontul 1C1 J0rovi>ioaneJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a provi>ioanelor pentru litigii8 pentru restructurare8
pensii 9i obliga?ii similare8 a provi>ioanelor pentru impo>ite8 precum 9i a altor provi>ioane8
potrivit dispo>i?iilor legale.
+ontabilitatea se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe !eluri8 6n !unc?ie
de natura8 scopul sau obiectul pentru care au !ost constituite.
+ontul 1C1 J0rovi>ioaneJ este un cont de pasiv.
+ontul 1C1 J0rovi>ioaneJ se creditea> prin debitul contului'
631 J+Geltuieli de e@ploatare privind amorti>rile 9i austrile pentru pierdere de valoareJ
B cu valoarea provi>ioanelor constituite.
+ontul 1C1 J0rovi>ioaneJ se debitea> prin creditul contului'
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele repre>ent7nd diminuarea sau anularea provi>ioanelor.
(oldul creditor al contului repre>int provi>ioanele constituite.
<R)0. 16 J2%0R)%)&)RI ,I D.&ORII .(I%I*.&$J
+ontul 161 J2mprumuturi din emisiuni de obliga?iuniJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a 6mprumuturilor din emisiunea de obliga?iuni
potrivit dispo>i?iilor legale.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe !eluri de
6mprumuturi.
+ontul 161 J2mprumuturi din emisiuni de obliga?iuniJ este un cont de pasiv.
+ontul 161 J2mprumuturi din emisiuni de obliga?iuniJ se creditea> prin debitul conturilor'
169 J0rime privind rambursarea obliga?iunilorJ
B cu suma primelor de rambursare a!erente 6mprumuturilor din emisiuni de obliga?iuni.
461 JDebitori diver9iJ
B cu suma 6mprumuturilor de primit din emisiuni de obliga?iuni.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu suma 6mprumuturilor primite din emisiuni de obliga?iuni.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
+ontul 161 J2mprumuturi din emisiuni de obliga?iuniJ se debitea> prin creditul conturilor'
C0C JObliga?iuni emise 9i rscumprateJ
B cu valoarea obliga?iunilor emise 9i rscumprate8 anulate.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu suma 6mprumuturilor din emisiuni de obliga?iuni rambursate.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 precum 9i din decontarea datoriilor 6n valut.
(oldul creditor al contului repre>int 6mprumuturile din emisiuni de obliga?iuni
nerambursate.
+ontul 162 J+redite bancare pe termen lungJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a creditelor bancare pe termen lung primite de
entitate.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe
obiective creditate.
+ontul 162 J+redite bancare pe termen lungJ este un cont de pasiv.
+ontul 162 J+redite bancare pe termen lungJ se creditea> prin debitul conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu suma creditelor pe termen lung primite.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea creditelor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
+ontul 162 J+redite bancare pe termen lungJ se debitea> prin creditul conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu suma creditelor pe termen lung rambursate.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 precum 9i din decontarea datoriilor 6n valut.
(oldul creditor al contului repre>int creditele bancare pe termen lung nerambursate.
+ontul 166 JDatorii care privesc imobili>rile !inanciareJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a datoriilor entit?ii !a? de entit?ile a!iliate8
respectiv entit?ile de care unitatea este legat prin interese de participare.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe !eluri de
datorii.
+ontul 166 JDatorii care privesc imobili>rile !inanciareJ este un cont de pasiv.
+ontul 166 JDatorii care privesc imobili>rile !inanciareJ se creditea> prin debitul
conturilor'
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu sumele de 6ncasat de la entit?ile a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu sumele de 6ncasat de la entit?ile de care unitatea este legat prin interese de
participare
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate de la entit?ile a!iliate8 respectiv de la entit?ile de care unitatea este
legat prin interese de participare.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
+ontul 166 JDatorii care privesc imobili>rile !inanciareJ se debitea> prin creditul
conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele restituite entit?ilor a!iliate8 respectiv celor de care unitatea este legat prin
interese de participare.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 precum 9i din decontarea datoriilor 6n valut.
(oldul creditor al contului repre>int sumele primite 9i nerestituite.
+ontul 167 J.lte 6mprumuturi 9i datorii asimilateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a altor 6mprumuturi 9i datorii asimilate8 cum sunt'
depo>ite8 garan?ii primite 9i alte datorii asimilate.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe !eluri de
6mprumuturi 9i datorii asimilate.
+ontul 167 J.lte 6mprumuturi 9i datorii asimilateJ este un cont de pasiv.
+ontul 167 J.lte 6mprumuturi 9i datorii asimilateJ se creditea> prin debitul conturilor'
20C J+oncesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci comerciale8 drepturi 9i active similareJ
B cu valoarea concesiunilor primite.
212 J+onstruc?iiJ
21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i materiale
9i alte active corporaleJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale primite 6n leasing !inanciar8 con!orm prevederilor
contractuale.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B sumele repre>ent7nd garan?iile de bun e@ecu?ie re?inute8 con!orm contractelor 6ncGeiate.
461 JDebitori diver9iJ
B cu sumele de 6ncasat repre>ent7nd alte 6mprumuturi 9i datorii asimilate.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate repre>ent7nd alte 6mprumuturi 9i datorii asimilate.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea altor 6mprumuturi 9i
datorii asimilate 6n valut la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
+ontul 167 J.lte 6mprumuturi 9i datorii asimilateJ se debitea> prin creditul conturilor'
20C J+oncesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci comerciale8 drepturi 9i active similareJ
B cu valoarea bunurilor preluate 6n concesiune 9i restituite8 con!orm contractelor 6ncGeiate.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu valoarea ratelor pe ba>a !acturilor emise de locator8 6n ca>ul leasingului !inanciar.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu suma altor 6mprumuturi 9i datorii asimilate rambursateD
B cu garan?iile de bun e@ecu?ie restituite ter?ilor.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 precum 9i din decontarea datoriilor 6n valut.
(oldul creditor al contului repre>int alte 6mprumuturi 9i datorii asimilate nerestituite.
+ontul 163 JDob7n>i a!erente 6mprumuturilor 9i datoriilor asimilateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a dob7n>ilor datorate8 a!erente 6mprumuturilor din
emisiunea de obliga?iuni8 creditelor bancare pe termen lung8 datoriilor !a? de entit?ile
a!iliate8 respectiv entit?ile de care unitatea este legat prin interese de participare8 precum 9i
celor a!erente altor 6mprumuturi 9i datorii asimilate.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe
obiective !inan?ate din 6mprumuturi 9i datorii asimilate.
+ontul 163 JDob7n>i a!erente 6mprumuturilor 9i datoriilor asimilateJ este un cont de pasiv.
+ontul 163 JDob7n>i a!erente 6mprumuturilor 9i datoriilor asimilateJ se creditea> prin
debitul conturilor'
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar a!erente dob7n>ilor datorate 6n valut8 re>ultate
din evaluarea acestora la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
666 J+Geltuieli privind dob7n>ileJ
B cu valoarea dob7n>ilor datorate8 a!erente 6mprumuturilor 9i datoriilor asimilate.
+ontul 163 JDob7n>i a!erente 6mprumuturilor 9i datoriilor asimilateJ se debitea> prin
creditul conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu suma dob7n>ilor pltite8 a!erente 6mprumuturilor 9i datoriilor asimilate.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 precum 9i din decontarea datoriilor 6n valut.
(oldul creditor al contului repre>int dob7n>ile datorate 9i nepltite a!erente
6mprumuturilor 9i datoriilor asimilate.
+ontul 169 J0rime privind rambursarea obliga?iunilorJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a primelor de rambursare repre>ent7nd di!eren?a
dintre valoarea de rambursare a obliga?iunilor 9i valoarea de emisiune a acestora.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe !eluri de
6mprumuturi.
+ontul 169 J0rime privind rambursarea obliga?iunilorJ este un cont de activ.
+ontul 169 J0rime privind rambursarea obliga?iunilorJ se debitea> prin creditul contului'
161 J2mprumuturi din emisiuni de obliga?iuniJ
B cu suma primelor de rambursare a!erente 6mprumuturilor din emisiuni de obliga?iuni.
+ontul 169 J0rime privind rambursarea obliga?iunilorJ se creditea> prin debitul contului'
636 J+Geltuieli !inanciare privind amorti>rile 9i austrile pentru pierdere de valoareJ
B cu valoarea primelor de rambursare a obliga?iunilor8 amorti>ate.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea primelor de rambursare a obliga?iunilor8
neamorti>ate.
+*.(. 2 J+ON&)RI D$ I%O1I*IHFRIJ
<R)0. 20 JI%O1I*IHFRI N$+OR0OR.*$J
+ontul 201 J+Geltuieli de constituireJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor oca>ionate de 6n!iin?area sau
de>voltarea persoanei uridice !r scop patrimonial :ta@e 9i alte cGeltuieli de 6nscriere legate
de 6n!iin?area 9i e@tinderea activit?ii persoanei uridice !r scop patrimonial#.
+ontabilitatea se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial.
+ontul 201 J+Geltuieli de constituireJ este un cont de activ.
+ontul 201 J+Geltuieli de constituireJ se debitea> prin creditul conturilor'
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu cGeltuielile oca>ionate de 6n!iin?area sau de>voltarea persoanei uridice !r scop
patrimonial.
462 J+reditori diver9iJ
B cu cGeltuielile oca>ionate de 6n!iin?area sau de>voltarea persoanei uridice !r scop
patrimonial.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele pltite din cont repre>ent7nd cGeltuieli oca>ionate de 6n!iin?area sau
de>voltarea persoanei uridice !r scop patrimonial.
C=1 J+asaJ
B cu sumele pltite 6n numerar repre>ent7nd cGeltuieli oca>ionate de 6n!iin?area sau
de>voltarea persoanei uridice !r scop patrimonial.
+ontul 201 J+Geltuieli de constituireJ se creditea> prin debitul contului'
230 J.morti>ri privind imobili>rile necorporaleJ
B cu valoarea amorti>rii a!erent imobili>rilor necorporale scoase din eviden?.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea cGeltuielilor de constituire e@istente.
+ontul 20= J+Geltuieli de de>voltareJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a imobili>rilor de natura cGeltuielilor de de>voltare.
+ontabilitatea se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe categorii de lucrri sau obiective.
+ontul 20= J+Geltuieli de de>voltareJ este un cont de activ.
+ontul 20= J+Geltuieli de de>voltareJ se debitea> prin creditul conturilor'
1=1 J(ubven?ii guvernamentale pentru investi?iiJ
1=2 J2mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
1== JDona?ii pentru investi?iiJ
1=4 J0lusuri de inventar de natura imobili>rilorJ
1=3 J.lte sume primite cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
B cu valoarea imobili>rilor necorporale primite drept subven?ii guvernamentaleD
B cu valoarea imobili>rilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de
inventar.
2== JImobili>ri necorporale 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu valoarea lucrrilor 9i proiectelor de de>voltare 6n curs de e@ecu?ie8 e!ectuate pe cont
propriu.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu valoarea lucrrilor 9i proiectelor de de>voltare acGi>i?ionate de la ter?i.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu valoarea lucrrilor 9i proiectelor de de>voltare acGi>i?ionate de la entit?ile a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu valoarea lucrrilor 9i proiectelor de de>voltare acGi>i?ionate de la entit?i legate prin
interese de participare.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea lucrrilor 9i proiectelor de de>voltare e!ectuate pe cont propriu.
+ontul 20= J+Geltuieli de de>voltareJ se creditea> prin debitul conturilor'
20C J+oncesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci comerciale8 drepturi 9i active similareJ
B cu cGeltuielile de de>voltare a!erente brevetelor8 licen?elor 9i altor drepturi 9i active
similare.
230 J.morti>ri privind imobili>rile necorporaleJ
B cu valoarea amorti>rii a!erent imobili>rilor necorporale scoase din eviden?.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu valoarea neamorti>at a lucrrilor 9i proiectelor de de>voltare scoase din eviden?.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea imobili>rilor de natura cGeltuielilor de
de>voltare e@istente.
+ontul 20C J+oncesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci comerciale8 drepturi 9i active similareJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a concesiunilor recunoscute ca imobili>ri
necorporale8 brevetelor8 licen?elor8 mrcilor comerciale8 precum 9i a altor drepturi 9i active
similare aduse ca aport8 acGi>i?ionate sau dob7ndite pe alte ci.
+ontabilitatea se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe categorii de concesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci
comerciale etc.
+ontul 20C J+oncesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci comerciale8 drepturi 9i active similareJ este
un cont de activ.
+ontul 20C J+oncesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci comerciale8 drepturi 9i active similareJ se
debitea> prin creditul conturilor'
101 J+apitalJ
B cu valoarea imobili>rilor necorporale repre>ent7nd brevete8 licen?e 9i alte drepturi 9i
active similare aportate.
1=1 J(ubven?ii guvernamentale pentru investi?iiJ
1=2 J2mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
1== JDona?ii pentru investi?iiJ
1=4 J0lusuri de inventar de natura imobili>rilorJ
1=3 J.lte sume primite cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
B cu valoarea imobili>rilor necorporale primite drept subven?ii guvernamentaleD
B cu valoarea imobili>rilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de
inventar.
167 J.lte 6mprumuturi 9i datorii asimilateJ
B cu valoarea concesiunilor primite.
20= J+Geltuieli de de>voltareJ
B cu cGeltuielile de de>voltare a!erente brevetelor8 licen?elor 9i altor drepturi 9i active
similare.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu valoarea brevetelor8 licen?elor 9i altor drepturi 9i active similare acGi>i?ionate de la
ter?i.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu valoarea brevetelor8 licen?elor 9i altor drepturi 9i active similare acGi>i?ionate de la
entit?ile a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu valoarea brevetelor8 licen?elor 9i altor drepturi 9i active similare acGi>i?ionate de la
entit?ile legate prin interese de participare.
+ontul 20C J+oncesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci comerciale8 drepturi 9i active similareJ se
creditea> prin debitul conturilor'
167 J.lte 6mprumuturi 9i datorii asimilateJ
B cu valoarea bunurilor preluate 6n concesiune 9i restituite8 con!orm contractelor 6ncGeiate.
261 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliate din cadrul grupuluiJ
26= JInterese de participareJ
26C J.lte titluri imobili>ateJ
B cu valoarea brevetelor8 licen?elor 9i altor drepturi 9i active similare depuse ca aport la
capitalul altor entit?i8 6n scGimbul dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
230 J.morti>ri privind imobili>rile necorporaleJ
B cu valoarea amorti>rii a!erent imobili>rilor necorporale scoase din eviden?.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu valoarea neamorti>at a brevetelor8 licen?elor 9i altor drepturi 9i active similare scoase
din eviden?.
(oldul debitor al contului repre>int concesiunile recunoscute ca imobili>ri necorporale8
brevetele8 licen?ele8 mrcile comerciale 9i alte drepturi 9i active similare e@istente.
+ontul 203 J.lte imobili>ri necorporaleJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a programelor in!ormatice create de entitate sau
acGi>i?ionate de la ter?i8 precum 9i a altor imobili>ri necorporale.
+ontabilitatea se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !eluri de imobili>ri necorporale.
+ontul 203 J.lte imobili>ri necorporaleJ este un cont de activ.
+ontul 203 J.lte imobili>ri necorporaleJ se debitea> prin creditul conturilor'
101 J+apitalJ
B cu valoarea altor imobili>ri necorporale aportate.
1=1 J(ubven?ii guvernamentale pentru investi?iiJ
1=2 J2mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
1== JDona?ii pentru investi?iiJ
1=4 J0lusuri de inventar de natura imobili>rilorJ
1=3 J.lte sume primite cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
B cu valoarea imobili>rilor necorporale primite drept subven?ii guvernamentaleD
B cu valoarea imobili>rilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de
inventar.
2== JImobili>ri necorporale 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu valoarea altor imobili>ri necorporale 6n curs de e@ecu?ie8 recep?ionate.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu valoarea altor imobili>ri necorporale acGi>i?ionate de la ter?i.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B valoarea programelor in!ormatice 9i a altor imobili>ri necorporale acGi>i?ionate de la
entit?ile a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B valoarea programelor in!ormatice 9i a altor imobili>ri necorporale acGi>i?ionate de la
entit?ile legate prin interese de participare.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea programelor in!ormatice 9i a altor imobili>ri necorporale reali>ate pe cont
propriu.
+ontul 203 J.lte imobili>ri necorporaleJ se creditea> prin debitul conturilor'
261 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliate din cadrul grupului J
26= JInterese de participareJ
26C J.lte titluri imobili>ateJ
B cu valoarea altor imobili>ri necorporale depuse ca aport la capitalul altor entit?i8 6n
scGimbul dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
230 J.morti>ri privind imobili>rile necorporaleJ
B cu valoarea amorti>rii a!erent imobili>rilor necorporale scoase din eviden?.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu valoarea neamorti>at a altor imobili>ri necorporale scoase din eviden?.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea altor imobili>ri necorporale e@istente.
<R)0. 21 JI%O1I*IHFRI +OR0OR.*$J
+ontul 211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a terenurilor 9i a amenarilor de terenuri
:racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie8 6mpremuirile8 lucrrile de acces etc.#8
distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe categorii de terenuri8 respectiv pe !eluri de amenari de
terenuri.
+ontul 211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ este un cont de activ.
+ontul 211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ se debitea> prin creditul conturilor'
101 J+apitalJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale repre>ent7nd terenuri 9i amenari de terenuri
aportate.
10C JRe>erve din reevaluareJ
B cu cre9terea de valoare re>ultat din reevaluarea imobili>rilor corporale.
1=1 J(ubven?ii guvernamentale pentru investi?iiJ
1=2 J2mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
1== JDona?ii pentru investi?iiJ
1=4 J0lusuri de inventar de natura imobili>rilorJ
1=3 J.lte sume primite cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale primite drept subven?ii guvernamentaleD
B cu valoarea imobili>rilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de
inventar.
2=1 JImobili>ri corporale 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie8 recep?ionate ca amenari de
terenuri.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu valoarea terenurilor 9i amenarilor de terenuri acGi>i?ionate.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu valoarea terenurilor acGi>i?ionate de la entit?i a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu valoarea terenurilor acGi>i?ionate de la entit?i legate prin interese de participare.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea la cost de produc?ie a amenarilor de terenuri reali>ate pe cont propriu.
+ontul 211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ se creditea> prin debitul conturilor'
10C JRe>erve din reevaluareJ
B cu descre9terile !a? de valoarea contabil net8 re>ultate din reevaluarea imobili>rilor
corporale.
261 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliate din cadrul grupuluiJ
26= JInterese de participareJ
26C J.lte titluri imobili>ateJ
B cu valoarea terenurilor 9i a amenarilor de terenuri care !ac obiectul participrii 6n natur
la capitalul altor entit?i8 6n scGimbul dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
231 J.morti>ri privind imobili>rile corporaleJ
B cu valoarea amorti>rii imobili>rilor corporale scoase din eviden?.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu valoarea neamorti>at a imobili>rilor corporale scoase din eviden?.
671 J+Geltuieli privind calamit?ile 9i alte evenimente e@traordinareJ
B cu valoarea pierderilor din calamit?i 9i a e@proprierilor de active.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea terenurilor 9i costul amenarilor de terenuri
e@istente.
+ontul 212 J+onstruc?iiJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a e@isten?ei 9i mi9crii construc?iilor8 distinct pentru
activit?ile !r scop patrimonial.
+ontul 212 J+onstruc?iiJ este un cont de activ.
+ontul 212 J+onstruc?iiJ se debitea> prin creditul conturilor'
101 J+apitalJ
B cu valoarea construc?iilor aportate.
10C JRe>erve din reevaluareJ
B cu cre9terea de valoare re>ultat din reevaluarea imobili>rilor corporale.
1=1 J(ubven?ii guvernamentale pentru investi?iiJ
1=2 J2mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
1== JDona?ii pentru investi?iiJ
1=4 J0lusuri de inventar de natura imobili>rilorJ
1=3 J.lte sume primite cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale primite drept subven?ii guvernamentaleD
B cu valoarea imobili>rilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de
inventar.
167 J.lte 6mprumuturi 9i datorii asimilateJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale primite 6n leasing !inanciar8 con!orm prevederilor
contractuale.
2=1 JImobili>ri corporale 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie de natura construc?iilor8
recep?ionate.
231 J.morti>ri privind imobili>rile corporaleJ
B cu valoarea amorti>rii investi?iilor e!ectuate de cGiria9i la imobili>rile corporale primite
cu cGirie 9i restituite proprietarului.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu valoarea construc?iilor acGi>i?ionate.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu valoarea construc?iilor acGi>i?ionate de la entit?i a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu valoarea construc?iilor acGi>i?ionate de la entit?i legate prin interese de participare.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea la cost de produc?ie a construc?iilor reali>ate pe cont propriu.
+ontul 212 J+onstruc?iiJ se creditea> prin debitul conturilor'
10C JRe>erve din reevaluareJ
B cu descre9terile !a? de valoarea contabil net8 re>ultate din reevaluarea imobili>rilor
corporale.
261 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliate din cadrul grupuluiJ
26= JInterese de participareJ
26C J.lte titluri imobili>ateJ
B cu valoarea cldirilor care !ac obiectul participrii 6n natur la capitalul altor entit?i8 6n
scGimbul dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
231 J.morti>ri privind imobili>rile corporaleJ
B cu valoarea amorti>rii imobili>rilor corporale scoase din eviden?.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu valoarea neamorti>at a imobili>rilor corporale scoase din eviden?.
671 J+Geltuieli privind calamit?ile 9i alte evenimente e@traordinareJ
B cu valoarea pierderilor din calamit?i 9i a e@proprierilor de active.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea construc?iilor e@istente.
+ontul 21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a e@isten?ei 9i mi9crii instala?iilor teGnice8
miloacelor de transport8 animalelor de reproduc?ie 9i munc 9i planta?iilor8 distinct pentru
activit?ile !r scop patrimonial.
+ontul 21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ este un cont de
activ.
+ontul 21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ se debitea> prin
creditul conturilor'
101 J+apitalJ
B cu valoarea instala?iilor teGnice8 miloacelor de transport8 animalelor 9i planta?iilor
aportate.
10C JRe>erve din reevaluareJ
B cu cre9terea de valoare re>ultat din reevaluarea imobili>rilor corporale.
1=1 J(ubven?ii guvernamentale pentru investi?iiJ
1=2 J2mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
1== JDona?ii pentru investi?iiJ
1=4 J0lusuri de inventar de natura imobili>rilorJ
1=3 J.lte sume primite cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale primite drept subven?ii guvernamentaleD
B cu valoarea imobili>rilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de
inventar.
167 J.lte 6mprumuturi 9i datorii asimilateJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale primite 6n leasing !inanciar8 con!orm prevederilor
contractuale.
2=1 JImobili>ri corporale 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie8 recep?ionate ca instala?ii teGnice8
miloace de transport8 animale 9i planta?ii.
231 J.morti>ri privind imobili>rile corporaleJ
B cu valoarea amorti>rii investi?iilor e!ectuate de cGiria9i la imobili>rile corporale primite
cu cGirie 9i restituite proprietarului.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu valoarea instala?iilor teGnice8 miloacelor de transport8 animalelor 9i planta?iilor
acGi>i?ionate.
446 J.lte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu valoarea ta@elor vamale a!erente aprovi>ionrilor din import.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu valoarea instala?iilor teGnice8 miloacelor de transport8 animalelor 9i planta?iilor
acGi>i?ionate de la entit?i a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu valoarea instala?iilor teGnice8 miloacelor de transport8 animalelor 9i planta?iilor
acGi>i?ionate de la entit?i legate prin interese de participare.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea la cost de produc?ie a instala?iilor teGnice8 miloacelor de transport8
animalelor 9i planta?iilor reali>ate pe cont propriu.
+ontul 21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ se creditea> prin
debitul conturilor'
10C JRe>erve din reevaluareJ
B cu descre9terile !a? de valoarea contabil net8 re>ultate din reevaluarea imobili>rilor
corporale.
261 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliate din cadrul grupuluiJ
26= JInterese de participareJ
26C J.lte titluri imobili>ateJ
B cu valoarea instala?iilor teGnice8 miloacelor de transport8 animalelor 9i planta?iilor care
!ac obiectul participrii 6n natur la capitalul altor entit?i8 6n scGimbul dob7ndirii de
participa?ii la capitalul acestora.
231 J.morti>ri privind imobili>rile corporaleJ
B cu valoarea amorti>rii imobili>rilor corporale scoase din eviden?.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu valoarea neamorti>at a imobili>rilor corporale scoase din eviden?.
671 J+Geltuieli privind calamit?ile 9i alte evenimente e@traordinareJ
B cu valoarea pierderilor din calamit?i 9i a e@proprierilor de active.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea instala?iilor teGnice8 miloacelor de transport8
animalelor 9i planta?iilor8 e@istente.
+ontul 214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i
materiale 9i alte active corporaleJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a e@isten?ei 9i mi9crii mobilierului8 aparaturii
birotice8 ecGipamentelor de protec?ie a valorilor umane 9i materiale 9i a altor active corporale8
distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial.
+ontul 214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i
materiale 9i alte active corporaleJ este un cont de activ.
+ontul 214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i
materiale 9i alte active corporaleJ se debitea> prin creditul conturilor'
101 J+apitalJ
B cu valoarea mobilierului8 aparaturii birotice8 ecGipamentelor de protec?ie a valorilor
umane 9i materiale 9i altor active corporale aportate.
10C JRe>erve din reevaluareJ
B cu cre9terea de valoare re>ultat din reevaluarea imobili>rilor corporale.
1=1 J(ubven?ii guvernamentale pentru investi?iiJ
1=2 J2mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
1== JDona?ii pentru investi?iiJ
1=4 J0lusuri de inventar de natura imobili>rilorJ
1=3 J.lte sume primite cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale primite drept subven?ii guvernamentaleD
B cu valoarea imobili>rilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de
inventar.
167 J.lte 6mprumuturi 9i datorii asimilateJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale primite 6n leasing !inanciar8 con!orm prevederilor
contractuale.
2=1 JImobili>ri corporale 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie8 recep?ionate ca mobilier8
aparatur birotic8 ecGipament de protec?ie 9i alte active corporale.
231 J.morti>ri privind imobili>rile corporaleJ
B cu valoarea amorti>rii investi?iilor e!ectuate de cGiria9i la imobili>rile corporale primite
cu cGirie 9i restituite proprietarului.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu valoarea mobilierului8 aparaturii birotice8 ecGipamentelor de protec?ie a valorilor
umane 9i materiale 9i altor active corporale acGi>i?ionate.
446 J.lte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu valoarea ta@elor vamale a!erente aprovi>ionrilor din import.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu valoarea mobilierului8 aparaturii birotice8 ecGipamentelor de protec?ie a valorilor
umane 9i materiale 9i altor active corporale acGi>i?ionate de la entit?i a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu valoarea mobilierului8 aparaturii birotice8 ecGipamentelor de protec?ie a valorilor
umane 9i materiale 9i altor active corporale acGi>i?ionate de la entit?i legate prin interese de
participare.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea la cost de produc?ie a altor active corporale reali>ate pe cont propriu.
+ontul 214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i
materiale 9i alte active corporaleJ se creditea> prin debitul conturilor'
10C JRe>erve din reevaluareJ
B cu descre9terile !a? de valoarea contabil net8 re>ultate din reevaluarea imobili>rilor
corporale.
261 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliate din cadrul grupuluiJ
26= JInterese de participareJ
26C J.lte titluri imobili>ateJ
B cu valoarea mobilierului8 aparaturii birotice8 ecGipamentelor de protec?ie 9i altor active
corporale care !ac obiectul participrii 6n natur la capitalul altor entit?i8 6n scGimbul
dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
231 J.morti>ri privind imobili>rile corporaleJ
B cu valoarea amorti>rii imobili>rilor corporale scoase din eviden?.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu valoarea neamorti>at a imobili>rilor corporale scoase din eviden?.
671 J+Geltuieli privind calamit?ile 9i alte evenimente e@traordinareJ
B cu valoarea pierderilor din calamit?i 9i a e@proprierilor de active.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea mobilierului8 aparaturii birotice8
ecGipamentelor de protec?ie 9i a altor active corporale8 e@istente.
<R)0. 2= JI%O1I*IHFRI 2N +)R( ,I .A.N()RI 0$N&R) I%O1I*IHFRIJ
+ontul 2=1 JImobili>ri corporale 6n curs de e@ecu?ieJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie.
+ontabilitatea se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !eluri de imobili>ri corporale 6n curs de e@ecu?ie.
+ontul 2=1 JImobili>ri corporale 6n curs de e@ecu?ieJ este un cont de activ.
+ontul 2=1 JImobili>ri corporale 6n curs de e@ecu?ieJ se debitea> prin creditul conturilor'
101 J+apitalJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie aportate.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie acGi>i?ionate.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie acGi>i?ionate de la entit?i a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie acGi>i?ionate de la entit?i legate
prin interese de participare.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie reali>ate pe cont propriu.
+ontul 2=1 JImobili>ri corporale 6n curs de e@ecu?ieJ se creditea> prin debitul conturilor'
211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie8 recep?ionate ca amenari de
terenuri.
212 J+onstruc?iiJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie de natura construc?iilor8
recep?ionate.
21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie8 recep?ionate ca instala?ii teGnice8
miloace de transport8 animale 9i planta?ii.
214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i materiale
9i alte active corporaleJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie8 recep?ionate ca mobilier8
aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie 9i alte active corporale.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie scoase din eviden?.
671 J+Geltuieli privind calamit?ile 9i alte evenimente e@traordinareJ
B cu valoarea pierderilor din calamit?i 9i a e@proprierilor de active.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie.
+ontul 2=2 J.vansuri acordate pentru imobili>ri corporaleJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a avansurilor acordate !urni>orilor de imobili>ri
corporale.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe !iecare
!urni>or. -urni>orii se grupea> 6n !urni>ori interni 9i !urni>ori e@terni.
+ontul 2=2 J.vansuri acordate pentru imobili>ri corporaleJ este un cont de activ.
+ontul 2=2 J.vansuri acordate pentru imobili>ri corporaleJ se debitea> prin creditul
conturilor'
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu valoarea avansurilor acordate !urni>orilor de imobili>ri corporale.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente avansurilor 6n valut acordate
!urni>orilor de imobili>ri corporale privind activit?ile !r scop patrimonial8 la s!7r9itul
e@erci?iului !inanciar.
791 JAenituri cu destina?ie specialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente avansurilor 6n valut acordate
!urni>orilor de imobili>ri corporale privind activit?ile cu destina?ie special8 la s!7r9itul
e@erci?iului !inanciar.
+ontul 2=2 J.vansuri acordate pentru imobili>ri corporaleJ se creditea> prin debitul
conturilor'
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu valoarea avansurilor acordate !urni>orilor de imobili>ri corporale8 decontate.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar a!erente avansurilor 6n valut acordate
!urni>orilor de imobili>ri corporale8 la decontarea acestora sau la 6ncGiderea e@erci?iului
!inanciar.
(oldul debitor al contului repre>int avansurile acordate !urni>orilor de imobili>ri
corporale8 nedecontate.
+ontul 2== JImobili>ri necorporale 6n curs de e@ecu?ieJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a imobili>rilor necorporale 6n curs de e@ecu?ie.
+ontabilitatea se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !eluri de imobili>ri necorporale 6n curs de e@ecu?ie.
+ontul 2== JImobili>ri necorporale 6n curs de e@ecu?ieJ este un cont de activ.
+ontul 2== JImobili>ri necorporale 6n curs de e@ecu?ieJ se debitea> prin creditul
conturilor'
101 J+apitalJ
B cu valoarea imobili>rilor necorporale 6n curs de e@ecu?ie aportate.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu valoarea imobili>rilor necorporale 6n curs de e@ecu?ie acGi>i?ionate.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu valoarea imobili>rilor necorporale 6n curs de e@ecu?ie acGi>i?ionate de la entit?ile
a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu valoarea imobili>rilor necorporale 6n curs de e@ecu?ie acGi>i?ionate de la entit?i
legate prin interese de participare.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea imobili>rilor necorporale 6n curs de e@ecu?ie e!ectuate 6n regie proprie.
+ontul 2== JImobili>ri necorporale 6n curs de e@ecu?ieJ se creditea> prin debitul
conturilor'
20= J+Geltuieli de de>voltareJ
B cu valoarea lucrrilor 9i proiectelor de de>voltare 6n curs de e@ecu?ie8 e!ectuate pe cont
propriu.
203 J.lte imobili>ri necorporaleJ
B cu valoarea altor imobili>ri necorporale 6n curs de e@ecu?ie8 recep?ionate.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu valoarea imobili>rilor necorporale 6n curs de e@ecu?ie scoase din eviden?.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea imobili>rilor necorporale 6n curs de
e@ecu?ie.
+ontul 2=4 J.vansuri acordate pentru imobili>ri necorporaleJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a avansurilor acordate !urni>orilor de imobili>ri
necorporale.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe !iecare
!urni>or. -urni>orii se grupea> 6n !urni>ori interni 9i !urni>ori e@terni.
+ontul 2=4 J.vansuri acordate pentru imobili>ri necorporaleJ este un cont de activ.
+ontul 2=4 J.vansuri acordate pentru imobili>ri necorporaleJ se debitea> prin creditul
conturilor'
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu valoarea avansurilor acordate !urni>orilor de imobili>ri necorporale.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente avansurilor 6n valut acordate
!urni>orilor de imobili>ri necorporale privind activit?ile !r scop patrimonial8 la s!7r9itul
e@erci?iului !inanciar.
791 JAenituri cu destina?ie specialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente avansurilor 6n valut acordate
!urni>orilor de imobili>ri necorporale privind activit?ile cu destina?ie special8 la s!7r9itul
e@erci?iului !inanciar.
+ontul 2=4 J.vansuri acordate pentru imobili>ri necorporaleJ se creditea> prin debitul
conturilor'
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu valoarea avansurilor acordate !urni>orilor de imobili>ri necorporale8 decontate.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar a!erente avansurilor 6n valut acordate
!urni>orilor de imobili>ri necorporale8 la decontarea acestora sau la 6ncGiderea e@erci?iului
!inanciar.
(oldul debitor al contului repre>int avansurile acordate !urni>orilor de imobili>ri
necorporale8 nedecontate.
<R)0. 26 JI%O1I*IHFRI -IN.N+I.R$J
+ontul 261 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliate din cadrul grupuluiJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a ac?iunilor de?inute la entit?ile a!iliate.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe categorii 9i !eluri :valori# de titluri8 grupate pe unit?i
emitente.
+ontul 261 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliate din cadrul grupuluiJ este un cont de activ.
+ontul 261 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliate din cadrul grupuluiJ se debitea> prin
creditul conturilor'
106 JRe>erveJ
B cu di!eren?a dintre valoarea participa?iilor primite ca urmare a participrii 6n natur la
capitalul altor entit?i 9i valoarea neamorti>at a imobili>rilor corporale 9i necorporale care
!ac obiectul participa?ieiD
B cu maorarea valorii participa?iilor de?inute 6n capitalul altor entit?i8 ca urmare a
incorporrii re>ervelor 6n capitalul acestora.
20C J+oncesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci comerciale8 drepturi 9i active similareJ
B cu valoarea brevetelor8 licen?elor 9i altor drepturi 9i active similare depuse ca aport la
capitalul altor entit?i8 6n scGimbul dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
203 J.lte imobili>ri necorporaleJ
B cu valoarea altor imobili>ri necorporale depuse ca aport la capitalul altor entit?i8 6n
scGimbul dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ
B cu valoarea terenurilor 9i a amenarilor de terenuri care !ac obiectul participrii 6n natur
la capitalul altor entit?i8 6n scGimbul dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
212 J+onstruc?iiJ
B cu valoarea cldirilor care !ac obiectul participrii 6n natur la capitalul altor entit?i8 6n
scGimbul dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
B cu valoarea instala?iilor teGnice8 miloacelor de transport8 animalelor 9i planta?iilor care
!ac obiectul participrii 6n natur la capitalul altor entit?i8 6n scGimbul dob7ndirii de
participa?ii la capitalul acestora.
214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i materiale
9i alte active corporaleJ
B cu valoarea mobilierului8 aparaturii birotice8 ecGipamentelor de protec?ie 9i altor active
corporale care !ac obiectul participrii 6n natur la capitalul altor entit?i8 6n scGimbul
dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
269 JArsminte de e!ectuat pentru imobili>ri !inanciareJ
B cu sumele datorate pentru acGi>i?ionarea de imobili>ri !inanciare.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu valoarea imobili>rilor !inanciare acGi>i?ionate cu plata prin virament.
C=1 J+asaJ
B cu valoarea imobili>rilor !inanciare acGi>i?ionate cu plata 6n numerar.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea ac?iunilor primite ca urmare a maorrii capitalului social al entit?ilor a!iliate
la care se de?in participa?ii8 prin 6ncorporarea pro!itului.
+ontul 261 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliate din cadrul grupuluiJ se creditea> prin
debitul contului'
664 J+Geltuieli privind investi?iile !inanciare cedateJ
B cu valoarea imobili>rilor !inanciare scoase din eviden?.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea ac?iunilor de?inute la entit?ile a!iliate.
+ontul 26= JInterese de participareJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a titlurilor sub !orma intereselor de participare8 pe
care entitatea le de?ine 6n capitalul entit?ilor asociate.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe categorii 9i !eluri :valori# de titluri8 grupate pe unit?i
emitente.
+ontul 26= JInterese de participareJ este un cont de activ.
+ontul 26= JInterese de participareJ se debitea> prin creditul conturilor'
106 JRe>erveJ
B cu di!eren?a dintre valoarea participa?iilor primite ca urmare a participrii 6n natur la
capitalul altor entit?i 9i valoarea neamorti>at a imobili>rilor corporale 9i necorporale care
!ac obiectul participa?ieiD
B cu maorarea valorii participa?iilor de?inute 6n capitalul altor entit?i8 ca urmare a
6ncorporrii re>ervelor 6n capitalul acestora.
20C J+oncesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci comerciale8 drepturi 9i active similareJ
B cu valoarea brevetelor8 licen?elor 9i altor drepturi 9i active similare depuse ca aport la
capitalul altor entit?i8 6n scGimbul dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
203 J.lte imobili>ri necorporaleJ
B cu valoarea altor imobili>ri necorporale depuse ca aport la capitalul altor entit?i8 6n
scGimbul dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ
B cu valoarea terenurilor 9i a amenarilor de terenuri care !ac obiectul participrii 6n natur
la capitalul altor entit?i8 6n scGimbul dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
212 J+onstruc?iiJ
B cu valoarea cldirilor care !ac obiectul participrii 6n natur la capitalul altor entit?i8 6n
scGimbul dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
B cu valoarea instala?iilor teGnice8 miloacelor de transport8 animalelor 9i planta?iilor care
!ac obiectul participrii 6n natur la capitalul altor entit?i8 6n scGimbul dob7ndirii de
participa?ii la capitalul acestora.
214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i materiale
9i alte active corporaleJ
B cu valoarea mobilierului8 aparaturii birotice8 ecGipamentelor de protec?ie 9i altor active
corporale care !ac obiectul participrii 6n natur la capitalul altor entit?i8 6n scGimbul
dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
269 JArsminte de e!ectuat pentru imobili>ri !inanciareJ
B cu sumele datorate pentru acGi>i?ionarea de imobili>ri !inanciare.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu valoarea imobili>rilor !inanciare acGi>i?ionate cu plata prin virament.
C=1 J+asaJ
B cu valoarea imobili>rilor !inanciare acGi>i?ionate cu plata 6n numerar.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea participa?iilor primite ca urmare a maorrii capitalului social al entit?ilor
asociate la care se de?in participa?ii8 prin 6ncorporarea pro!itului.
+ontul 26= JInterese de participareJ se creditea> prin debitul contului'
664 J+Geltuieli privind investi?iile !inanciare cedateJ
B cu valoarea imobili>rilor !inanciare scoase din eviden?.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea imobili>rilor !inanciare8 de?inute ca interese
de participare.
+ontul 26C J.lte titluri imobili>ateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a altor titluri de valoare de?inute pe o perioad
6ndelungat.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe categorii 9i !eluri :valori# de titluri8 grupate pe unit?i
emitente8 6n capitalul social al altor entit?i8 di!erite de entit?ile a!iliate 9i entit?ile asociate.
+ontul 26C J.lte titluri imobili>ateJ este un cont de activ.
+ontul 26C J.lte titluri imobili>ateJ se debitea> prin creditul conturilor'
106 JRe>erveJ
B cu di!eren?a dintre valoarea participa?iilor primite ca urmare a participrii 6n natur la
capitalul altor entit?i 9i valoarea neamorti>at a imobili>rilor corporale 9i necorporale care
!ac obiectul participa?ieiD
B cu maorarea valorii participa?iilor de?inute 6n capitalul altor entit?i8 ca urmare a
6ncorporrii re>ervelor 6n capitalul acestora.
20C J+oncesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci comerciale8 drepturi 9i active similareJ
B cu valoarea brevetelor8 licen?elor 9i altor drepturi 9i active similare depuse ca aport la
capitalul altor entit?i8 6n scGimbul dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
203 J.lte imobili>ri necorporaleJ
B cu valoarea altor imobili>ri necorporale depuse ca aport la capitalul altor entit?i8 6n
scGimbul dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ
B cu valoarea terenurilor 9i a amenarilor de terenuri care !ac obiectul participrii 6n natur
la capitalul altor entit?i8 6n scGimbul dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
212 J+onstruc?iiJ
B cu valoarea cldirilor care !ac obiectul participrii 6n natur la capitalul altor entit?i8 6n
scGimbul dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
B cu valoarea instala?iilor teGnice8 miloacelor de transport8 animalelor 9i planta?iilor care
!ac obiectul participrii 6n natur la capitalul altor entit?i8 6n scGimbul dob7ndirii de
participa?ii la capitalul acestora.
214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i materiale
9i alte active corporaleJ
B cu valoarea mobilierului8 aparaturii birotice8 ecGipamentelor de protec?ie 9i altor active
corporale care !ac obiectul participrii 6n natur la capitalul altor entit?i8 6n scGimbul
dob7ndirii de participa?ii la capitalul acestora.
269 JArsminte de e!ectuat pentru imobili>ri !inanciareJ
B cu sumele datorate pentru acGi>i?ionarea de imobili>ri !inanciare.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu valoarea altor titluri imobili>ate acGi>i?ionate cu plata prin virament.
C=1 J+asaJ
B cu valoarea altor titluri imobili>ate acGi>i?ionate cu plata 6n numerar.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea altor titluri imobili>ate primite ca urmare a maorrii capitalului social al altor
entit?i la care se de?in participa?ii8 prin 6ncorporarea pro!itului.
+ontul 26C J.lte titluri imobili>ateJ se creditea> prin debitul contului'
664 J+Geltuieli privind investi?iile !inanciare cedateJ
B cu valoarea imobili>rilor !inanciare scoase din eviden?.
(oldul debitor al contului repre>int alte titluri imobili>ate e@istente.
+ontul 267 J+rean?e imobili>ateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a crean?elor imobili>ate sub !orma 6mprumuturilor
acordate pe termen lung altor entit?i8 precum 9i a altor crean?e imobili>ate8 cum sunt
depo>ite8 garan?ii 9i cau?iuni depuse de entit?i la ter?i8 6mprumuturile acordate membrilor
caselor de autor reciproc :+...R.# etc.8 distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !eluri de crean?e grupate pe unit?i.
+ontul 267 J+rean?e imobili>ateJ este un cont de activ.
+ontul 267 J+rean?e imobili>ateJ se debitea> prin creditul conturilor'
472 JAenituri 6nregistrate 6n avansJ
B cu dob7n>ile calculate la 6mprumuturile acordate membrilor caselor de autor reciproc
:+...R.#8 con!orm contractelor de 6mprumut sau8 dup ca>8 cu dob7n>ile calculate8 a!erente
e@erci?iului !inanciar curent8 6n situa?ia 6n care dob7n>ile calculate con!orm contractelor de
6mprumut au !ost 6nregistrate 6n cont 6n a!ara bilan?ului.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele virate repre>ent7nd 6mprumuturi acordate altor entit?i.
C=1 J+asaJ
B cu sumele pltite 6n numerar repre>ent7nd 6mprumuturi acordate.
7=4 JAenituri din dob7n>ile 9i dividendele ob?inute din plasarea disponibilit?ilor re>ultate
din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu dob7n>ile a!erente crean?elor imobili>ate.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente crean?elor 6n valut8 re>ultate din
evaluarea acestora la cursul de la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
+ontul 267 J+rean?e imobili>ateJ se creditea> prin debitul conturilor'
11= J-ondul social al membrilor +aselor de .utor Reciproc :+...R.#J
B cu sumele repre>ent7nd 6mprumuturi restituite de membrii caselor de autor reciproc
:+...R.# prin compensarea cu !ondul social al acestoraD
B cu sumele repre>ent7nd dob7n>ile suportate de membrii caselor de autor reciproc
:+...R.# la 6mprumuturile restituite prin compensarea cu !ondul social al acestora.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu valoarea crean?elor imobili>ate 9i a dob7n>ilor a!erente8 precum 9i cu valoarea
garan?iilor restituite de ter?i.
C=1 J+asaJ
B cu valoarea crean?elor imobili>ate 9i a dob7n>ilor a!erente8 6ncasate 6n numerar.
66= J0ierderi din crean?e imobili>ateJ
B cu valoarea pierderilor din crean?e imobili>ate.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii crean?elor 6n valut
sau evalurii acestora la cursul de la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea 6mprumuturilor acordate 9i a altor crean?e
imobili>ate.
+ontul 269 JArsminte de e!ectuat pentru imobili>ri !inanciareJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a vrsmintelor de e!ectuat cu oca>ia acGi>i?ionrii
imobili>rilor !inanciare.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe unit?ile emitente de imobili>ri !inanciare.
+ontul 269 JArsminte de e!ectuat pentru imobili>ri !inanciareJ este un cont de pasiv.
+ontul 269 JArsminte de e!ectuat pentru imobili>ri !inanciareJ se creditea> prin
debitul conturilor'
261 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliate din cadrul grupuluiJ
26= JInterese de participareJ
26C J.lte titluri imobili>ateJ
B cu sumele datorate pentru acGi>i?ionarea de imobili>ri !inanciare.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar8 re>ultate din licGidarea datoriilor 6n valutD
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar8 re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
+ontul 269 JArsminte de e!ectuat pentru imobili>ri !inanciareJ se debitea> prin
creditul conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele pltite prin virament pentru imobili>rile !inanciare acGi>i?ionate.
C=1 J+asaJ
B cu sumele pltite 6n numerar pentru imobili>rile !inanciare acGi>i?ionate.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
791 JAenituri cu destina?ie specialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar8 re>ultate din licGidarea datoriilor 6n valutD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar8 re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
(oldul creditor al contului repre>int sumele datorate pentru imobili>rile !inanciare.
<R)0. 23 J.%OR&IHFRI 0RIAIND I%O1I*IHFRI*$J
+ontul 230 J.morti>ri privind imobili>rile necorporaleJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a amorti>rii imobili>rilor necorporale8 potrivit
legii.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe categorii
:!eluri# de imobili>ri necorporale.
+ontul 230 J.morti>ri privind imobili>rile necorporaleJ este un cont de pasiv
+ontul 230 J.morti>ri privind imobili>rile necorporaleJ se creditea> prin debitul
contului'
631 J+Geltuieli de e@ploatare privind amorti>rile8 provi>ioanele 9i austrile pentru
depreciereJ
B cu valoarea amorti>rii imobili>rilor necorporale.
+ontul 230 J.morti>ri privind imobili>rile necorporaleJ se debitea> prin creditul
conturilor'
201 J+Geltuieli de constituireJ
20= J+Geltuieli de de>voltareJ
20C J+oncesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci comerciale8 drepturi 9i active similareJ
203 J.lte imobili>ri necorporaleJ
B cu valoarea amorti>rii a!erent imobili>rilor necorporale scoase din eviden?.
(oldul creditor al contului repre>int amorti>area imobili>rilor necorporale.
+ontul 231 J.morti>ri privind imobili>rile corporaleJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a amorti>rii imobili>rilor corporale8 potrivit legii.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe categorii
:!eluri# de imobili>ri corporale.
+ontul 231 J.morti>ri privind imobili>rile corporaleJ este un cont de pasiv.
+ontul 231 J.morti>ri privind imobili>rile corporaleJ se creditea> prin debitul
conturilor'
212 J+onstruc?iiJ
21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i materiale
9i alte active corporaleJ
B cu valoarea amorti>rii investi?iilor e!ectuate de cGiria9i la imobili>rile corporale primite
cu cGirie 9i restituite proprietarului.
631 J+Geltuielile de e@ploatare privind amorti>rile8 provi>ioanele 9i austrile pentru
depreciereJ
B cu valoarea amorti>rii imobili>rilor corporale.
+ontul 231 J.morti>ri privind imobili>rile corporaleJ se debitea> prin creditul
conturilor'
211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ
212 J+onstruc?iiJ
21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i materiale
9i alte active corporaleJ
B cu valoarea amorti>rii imobili>rilor corporale scoase din eviden?.
(oldul creditor al contului repre>int amorti>area imobili>rilor corporale.
<R)0. 29 J.I)(&FRI 0$N&R) D$0R$+I$R$. (.) 0I$RD$R$. D$ A.*O.R$
. I%O1I*IHFRI*ORJ
+ontul 290 J.ustri pentru deprecierea imobili>rilor necorporaleJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a austrilor pentru deprecierea imobili>rilor
necorporale8 potrivit dispo>i?iilor legale.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe !eluri de
imobili>ri necorporale supuse deprecierii.
+ontul 290 J.ustri pentru deprecierea imobili>rilor necorporaleJ este un cont de pasiv.
+ontul 290 J.ustri pentru deprecierea imobili>rilor necorporaleJ se creditea> prin
debitul contului'
631 J+Geltuieli de e@ploatare privind amorti>rile8 provi>ioanele 9i austrile pentru
depreciereJ
B cu sumele repre>ent7nd constituirea sau suplimentarea austrilor pentru deprecierea
imobili>rilor necorporale.
+ontul 290 J.ustri pentru deprecierea imobili>rilor necorporaleJ se debitea> prin
creditul contului'
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele repre>ent7nd diminuarea sau anularea austrilor pentru deprecierea
imobili>rilor necorporale.
(oldul creditor al contului repre>int valoarea austrilor a!erente imobili>rilor
necorporale.
+ontul 291 J.ustri pentru deprecierea imobili>rilor corporaleJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a austrilor pentru deprecierea imobili>rilor
corporale8 potrivit dispo>i?iilor legale.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe !eluri de
imobili>ri corporale supuse deprecierii.
+ontul 291 J.ustri pentru deprecierea imobili>rilor corporaleJ este un cont de pasiv.
+ontul 291 J.ustri pentru deprecierea imobili>rilor corporaleJ se creditea> prin debitul
contului'
631 J+Geltuieli de e@ploatare privind amorti>rile8 provi>ioanele 9i austrile pentru
depreciereJ
B cu sumele repre>ent7nd constituirea sau suplimentarea austrilor pentru deprecierea
imobili>rilor corporale.
+ontul 291 J.ustri pentru deprecierea imobili>rilor corporaleJ se debitea> prin creditul
contului'
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele repre>ent7nd diminuarea sau anularea austrilor pentru deprecierea
imobili>rilor corporale.
(oldul creditor al contului repre>int valoarea austrilor a!erente imobili>rilor corporale.
+ontul 29= J.ustri pentru deprecierea imobili>rilor 6n curs de e@ecu?ieJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a austrilor pentru deprecierea imobili>rilor
necorporale 9i corporale 6n curs de e@ecu?ie8 potrivit dispo>i?iilor legale.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe !eluri de
imobili>ri corporale 9i necorporale 6n curs de e@ecu?ie8 supuse deprecierii.
+ontul 29= J.ustri pentru deprecierea imobili>rilor 6n curs de e@ecu?ieJ este un cont de
pasiv.
+ontul 29= J.ustri pentru deprecierea imobili>rilor 6n curs de e@ecu?ieJ se creditea>
prin debitul contului'
631 J+Geltuieli de e@ploatare privind amorti>rile8 provi>ioanele 9i austrile pentru
depreciereJ
B cu sumele repre>ent7nd constituirea sau suplimentarea austrilor pentru deprecierea
imobili>rilor 6n curs de e@ecu?ie.
+ontul 29= J.ustri pentru deprecierea imobili>rilor 6n curs de e@ecu?ieJ se debitea>
prin creditul contului'
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele repre>ent7nd diminuarea sau anularea austrilor pentru deprecierea
imobili>rilor 6n curs de e@ecu?ie.
(oldul creditor al contului repre>int valoarea austrilor a!erente imobili>rilor 6n curs de
e@ecu?ie.
+ontul 296 J.ustri pentru pierderea de valoare a imobili>rilor !inanciareJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a austrilor pentru pierderea de valoare a
imobili>rilor !inanciare8 potrivit dispo>i?iilor legale.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe !eluri de
imobili>ri !inanciare supuse pierderii de valoare.
+ontul 296 J.ustri pentru pierderea de valoarea a imobili>rilor !inanciareJ este un cont
de pasiv
+ontul 296 J.ustri pentru pierderea de valoare a imobili>rilor !inanciareJ se creditea>
prin debitul contului'
636 J+Geltuieli !inanciare privind amorti>rile 9i austrile pentru pierdere de valoareJ
B cu sumele repre>ent7nd constituirea sau suplimentarea austrilor privind pierderea de
valoare a imobili>rilor !inanciare.
+ontul 296 J.ustri pentru pierderea de valoare a imobili>rilor !inanciareJ se debitea>
prin creditul contului'
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele repre>ent7nd diminuarea sau anularea austrilor pentru pierderea de valoare a
imobili>rilor !inanciare.
(oldul creditor al contului repre>int valoarea austrilor a!erente imobili>rilor !inanciare.
+*.(. = J+ON&)RI D$ (&O+)RI ,I 0ROD)+/I$ 2N +)R( D$ $E$+)/I$J
<R)0. =0 J(&O+)RI D$ %.&$RII 0RI%$ ,I %.&$RI.*$J
+ontul =01 J%aterii primeJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a e@isten?ei 9i mi9crii stocurilor de materii prime.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial 9i8 dup ca>8
pe !eluri sau grupe :categorii# de materii prime8 grupate pe maga>ii :gestiuni#8 potrivit
metodei de eviden? a stocurilor prev>ut de lege8 utili>at 6n !unc?ie de speci!icul activit?ii
9i necesit?ile proprii ale persoanei uridice !r scop patrimonial.
+ontul =01 J%aterii primeJ este un cont de activ.
+ontul =01 J%aterii primeJ se debitea> prin creditul conturilor'
a# 6n situa?ia aplicrii inventarului permanent'
101 J+apitalJ
B cu valoarea stocurilor repre>ent7nd materii prime aportate.
=03 JDi!eren?e de pre? la materii prime 9i materialeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile8 a!erente materiilor prime acGi>i?ionate.
=C1 J%aterii 9i materiale a!late la ter?iJ
B cu valoarea materiilor prime intrate 6n gestiune8 aduse de la ter?i.
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime acGi>i?ionate de la ter?iD
B cu valoarea serviciilor prestate a!erente materiilor prime intrate 6n gestiune8 aduse de la
ter?i.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime acGi>i?ionate de la ter?i.
446 J.lte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu valoarea ta@elor vamale a!erente aprovi>ionrilor din import.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime primite de la entit?ile a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime primite de la entit?i legate prin
interese de participare.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime primite de unitate de la subunit?i :6n
contabilitatea unit?ii# sau cele primite de subunit?i de la unitate :6n contabilitatea
subunit?ilor#.
432 JDecontri 6ntre subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime primite de la subunit?i.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime acGi>i?ionate din avansuri de
tre>orerie.
601 J+Geltuieli cu materiile primeJ
B cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar.
7=1 JAenituri din coti>a?iile membrilor 9i contribu?iile bne9ti sau 6n natur ale membrilor
9i simpati>an?ilorJ
B cu valoarea materiilor prime repre>ent7nd contribu?ii ale membrilor 9i simpati>an?ilor.
7== JAenituri din dona?ii 9i sume sau bunuri primite prin sponsori>areJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime primite cu titlu gratuit.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea materiilor prime re>ultate din de>membrarea imobili>rilor.
b# 6n situa?ia aplicrii inventarului intermitent'
601 J+Geltuieli cu materiile primeJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime e@istente 6n
stoc8 stabilit pe ba>a inventarului.
+ontul =01 J%aterii primeJ se creditea> prin debitul conturilor'
a# 6n situa?ia aplicrii inventarului permanent'
=C1 J%aterii 9i materiale a!late la ter?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime a!late la ter?i.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime livrate subunit?ilor :6n contabilitatea
unit?ii# sau unit?ii :6n contabilitatea subunit?ilor#.
432 JDecontri 6ntre subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime livrate subunit?ilor.
601 J+Geltuieli cu materiile primeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime incluse pe cGeltuieli8 constatate lips
la inventar8 precum 9i pierderile din deprecieri ireversibile.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu valoarea materiilor prime donate.
671 J+Geltuieli privind calamit?ile 9i alte evenimente e@traordinareJ
B cu valoarea pierderilor din calamit?i 9i a e@proprierilor de active.
b# 6n situa?ia aplicrii inventarului intermitent'
601 J+Geltuieli cu materiile primeJ
B la 6nceputul perioadei8 cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime e@istente 6n
stoc la s!7r9itul perioadei8 stabilit pe ba>a inventarului.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea materiilor prime e@istente 6n stoc.
+ontul =02 J%ateriale consumabileJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a e@isten?ei 9i mi9crii stocurilor de materiale
consumabile :materiale au@iliare8 combustibili8 materiale pentru ambalat8 piese de scGimb8
semin?e 9i materiale de plantat8 !urae 9i alte materiale consumabile#.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial 9i8 dup ca>8
pe !eluri sau grupe :categorii# de materiale consumabile8 grupate pe maga>ii :gestiuni#8
potrivit metodei de eviden? a stocurilor prev>ut de lege8 utili>at 6n !unc?ie de speci!icul
activit?ii 9i necesit?ile proprii ale persoanei uridice !r scop patrimonial.
+ontul =02 J%ateriale consumabileJ este un cont de activ.
+ontul =02 J%ateriale consumabileJ se debitea> prin creditul conturilor'
a# 6n situa?ia aplicrii inventarului permanent'
101 J+apitalJ
B cu valoarea stocurilor repre>ent7nd materiale consumabile aportate.
=03 JDi!eren?e de pre? la materii prime 9i materialeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile8 a!erente materialelor consumabile
acGi>i?ionate.
=C1 J%aterii 9i materiale a!late la ter?iJ
B cu valoarea materialelor consumabile intrate 6n gestiune8 aduse de la ter?i.
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile acGi>i?ionate de la ter?iD
B cu valoarea serviciilor prestate a!erente materialelor consumabile intrate 6n gestiune8
aduse de la ter?i.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile acGi>i?ionate de la ter?i.
446 J.lte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu valoarea ta@elor vamale a!erente aprovi>ionrilor din import.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile primite de la entit?ile
a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile primite de la entit?i legate
prin interese de participare.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile primite de unitate de la
subunit?i :6n contabilitatea unit?ii# sau cele primite de subunit?i de la unitate :6n
contabilitatea subunit?ilor#.
432 JDecontri 6ntre subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile primite de la subunit?i.
C=2 J.lte valoriJ
B cu valoarea carburan?ilor procura?i pe ba> de bonuri valorice.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile acGi>i?ionate din avansuri
de tre>orerie.
602 J+Geltuieli cu materialele consumabileJ
B cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar.
7=1 JAenituri din coti>a?iile membrilor 9i contribu?iile bne9ti sau 6n natur ale membrilor
9i simpati>an?ilorJ
B cu valoarea materialelor consumabile repre>ent7nd contribu?ii ale membrilor 9i
simpati>an?ilor.
7== JAenituri din dona?ii 9i sume sau bunuri primite prin sponsori>areJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile primite cu titlu gratuit.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea materialelor consumabile re>ultate din de>membrarea imobili>rilorD
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile repre>ent7nd autoare din
strintate.
b# 6n situa?ia aplicrii inventarului intermitent'
602 J+Geltuieli cu materialele consumabileJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile
e@istente 6n stoc8 stabilit pe ba>a inventarului.
+ontul =02 J%ateriale consumabileJ se creditea> prin debitul conturilor'
a# 6n situa?ia aplicrii inventarului permanent'
=C1 J%aterii 9i materiale a!late la ter?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile a!late la ter?i.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile livrate subunit?ilor :6n
contabilitatea unit?ii# sau unit?ii :6n contabilitatea subunit?ilor#8 precum 9i a materialelor
consumate pentru reali>area activit?ilor !r scop patrimonial prev>ute 6n bugetul unit?ii
:6n contabilitatea subunit?ilor#.
432 JDecontri 6ntre subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile livrate subunit?ilor.
602 J+Geltuieli cu materialele consumabileJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile incluse pe cGeltuieli8
constatate lips la inventar8 precum 9i pierderile din deprecieri ireversibile.
6C7 J.utoare 9i 6mprumuturi nerambursabile trans!erate altor persoane uridice !r scop
patrimonialJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile trans!erate altor persoane
uridice !r scop patrimonial8 repre>ent7nd autoare din surse interne sau e@terne.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu valoarea materialelor consumabile donate.
671 J+Geltuieli privind calamit?ile 9i alte evenimente e@traordinareJ
B cu valoarea pierderilor din calamit?i 9i a e@proprierilor de active.
b# 6n situa?ia aplicrii inventarului intermitent'
602 J+Geltuieli cu materialele consumabileJ
B la 6nceputul perioadei8 cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile
e@istente 6n stoc la s!7r9itul perioadei8 stabilit pe ba>a inventarului.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea materialelor consumabile e@istente 6n stoc.
+ontul =0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a e@isten?ei8 mi9crii 9i u>urii materialelor de natura
obiectelor de inventar.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial 9i8 dup ca>8
pe !eluri sau grupe :categorii#8 grupate pe maga>ii :gestiuni#8 potrivit metodei de eviden? a
stocurilor prev>ut de lege8 utili>at 6n !unc?ie de speci!icul activit?ii 9i necesit?ile proprii
ale persoanei uridice !r scop patrimonial.
+ontul =0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ este un cont de activ.
+ontul =0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ se debitea> prin creditul
conturilor'
101 J+apitalJ
B cu valoarea stocurilor repre>ent7nd materiale de natura obiectelor de inventar aportate.
=03 JDi!eren?e de pre? la materii prime 9i materialeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile8 a!erente materialelor de natura obiectelor
de inventar acGi>i?ionate.
=C1 J%aterii 9i materiale a!late la ter?iJ
B cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar intrate 6n gestiune8 aduse de la
ter?i.
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar
acGi>i?ionate de la ter?iD
B cu valoarea serviciilor prestate a!erente materialelor de natura obiectelor de inventar
intrate 6n gestiune8 aduse de la ter?i.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar
acGi>i?ionate de la ter?i.
446 J.lte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu valoarea ta@elor vamale a!erente aprovi>ionrilor din import.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite
de la entit?ile a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite
de la entit?i legate prin interese de participare.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite
de unitate de la subunit?i :6n contabilitatea unit?ii# sau cele primite de subunit?i de la
unitate :6n contabilitatea subunit?ilor#.
432 JDecontri 6ntre subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite
de la subunit?i.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar
acGi>i?ionate din avansuri de tre>orerie.
60= J+Geltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar
constatate plus la inventar.
7=1 JAenituri din coti>a?iile membrilor 9i contribu?iile bne9ti sau 6n natur ale membrilor
9i simpati>an?ilorJ
B cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar repre>ent7nd contribu?ii ale
membrilor 9i simpati>an?ilor.
7== JAenituri din dona?ii 9i sume sau bunuri primite prin sponsori>areJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite
cu titlu gratuit.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar re>ultate din de>membrarea
imobili>rilorD
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar
repre>ent7nd autoare din strintate.
+ontul =0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ se creditea> prin debitul
conturilor'
=C1 J%aterii 9i materiale a!late la ter?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar a!late la
ter?i.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate
subunit?ilor :6n contabilitatea unit?ii# sau unit?ii :6n contabilitatea subunit?ilor#.
432 JDecontri 6ntre subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate
subunit?ilor.
60= J+Geltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse
pe cGeltuieli8 constatate lips la inventar8 precum 9i pierderile din deprecieri ireversibile.
6C7 J.utoare 9i 6mprumuturi nerambursabile trans!erate altor persoane uridice !r scop
patrimonialJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar
trans!erate altor persoane uridice !r scop patrimonial8 repre>ent7nd autoare din surse
interne sau e@terne.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar donate.
671 J+Geltuieli privind calamit?ile 9i alte evenimente e@traordinareJ
B cu valoarea pierderilor din calamit?i 9i a e@proprierilor de active.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar
e@istente 6n stoc.
+ontul =03 JDi!eren?e de pre? la materii prime 9i materialeJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a di!eren?elor :6n plus sau ne!avorabile8 respectiv 6n
minus sau !avorabile# 6ntre pre?ul de 6nregistrare standard :prestabilit# 9i costul de acGi>i?ie8
a!erente materiilor prime8 materialelor consumabile 9i materialelor de natura obiectelor de
inventar.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial.
+ontul =03 JDi!eren?e de pre? la materii prime 9i materialeJ este un cont bi!unc?ional8
recti!icativ al valorii de 6nregistrare a materiilor prime8 materialelor consumabile 9i
materialelor de natura obiectelor de inventar.
+ontul =03 JDi!eren?e de pre? la materii prime 9i materialeJ se debitea> prin creditul
conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente materiilor prime8 materialelor
consumabile 9i materialelor de natura obiectelor de inventar intrate 6n gestiune.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile8 a!erente materiilor prime8 materialelor
consumabile 9i materialelor de natura obiectelor de inventar acGi>i?ionate de la entit?i
a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile8 a!erente materiilor prime8 materialelor
consumabile 9i materialelor de natura obiectelor de inventar acGi>i?ionate de la entit?i legate
prin interese de participare.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente materiilor prime8 materialelor
consumabile 9i materialelor de natura obiectelor de inventar intrate 6n gestiune.
601 J+Geltuieli cu materiile primeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile a!erente materiilor prime ie9ite din gestiune.
602 J+Geltuieli cu materialele consumabileJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile a!erente materialelor consumabile ie9ite din
gestiune.
60= J+Geltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile a!erente materialelor de natura obiectelor de
inventar ie9ite din gestiune.
+ontul =03 JDi!eren?e de pre? la materii prime 9i materialeJ se creditea> prin debitul
conturilor'
=01 J%aterii primeJ
B cu di!eren?e de pre? 6n minus sau !avorabile8 a!erente materiilor prime acGi>i?ionate.
=02 J%ateriale consumabileJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile8 a!erente materialelor consumabile
acGi>i?ionate.
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile8 a!erente materialelor de natura obiectelor
de inventar acGi>i?ionate.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile8 a!erente materiilor prime8 materialelor
consumabile 9i materialelor de natura obiectelor de inventar acGi>i?ionate.
601 J+Geltuieli cu materiile primeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente materiilor prime ie9ite din
gestiune.
602 J+Geltuieli cu materialele consumabileJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente materialelor consumabile ie9ite din
gestiune.
60= J+Geltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente materialelor de natura obiectelor
de inventar ie9ite din gestiune.
(oldul contului repre>int di!eren?ele de pre? a!erente materiilor prime8 materialelor
consumabile 9i materialelor de natura obiectelor de inventar e@istente 6n stoc.
<R)0. =C J(&O+)RI .-*.&$ *. &$R/IJ
+ontul =C1 J%aterii 9i materiale a!late la ter?iJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a e@isten?ei 9i mi9crii stocurilor de materii prime8
materiale consumabile 9i materiale de natura obiectelor de inventar trimise la ter?i8 pentru
prelucrare sau 6n custodie.
+ontabilitatea analitic a materiilor prime8 materialelor consumabile 9i materialelor de
natura obiectelor de inventar trimise la ter?i se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop
patrimonial8 pe unit?i8 iar 6n cadrul acestora8 pe !eluri sau grupe de materiale.
+ontul =C1 J%aterii 9i materiale a!late la ter?iJ este un cont de activ.
+ontul =C1 J%aterii 9i materiale a!late la ter?iJ se debitea> prin creditul conturilor'
=01 J%aterii primeJ
=02 J%ateriale consumabileJ
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime8 materialelor consumabile 9i a
materialelor de natura obiectelor de inventar a!late la ter?i.
+ontul =C1 J%aterii 9i materiale a!late la ter?iJ se creditea> prin debitul conturilor'
=01 J%aterii primeJ
=02 J%ateriale consumabileJ
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea materiilor prime8 materialelor consumabile 9i materialelor de natura
obiectelor de inventar intrate 6n gestiune8 aduse de la ter?i.
601 J+Geltuieli cu materiile primeJ
602 J+Geltuieli cu materialele consumabileJ
60= J+Geltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarJ
B scderea din gestiune a materiilor prime8 materialelor consumabile 9i materialelor de
natura obiectelor de inventar a!late la ter?i8 constatate lips la inventar.
671 J+Geltuieli privind calamit?ile 9i alte evenimente e@traordinareJ
B scderea din gestiune a materiilor prime8 materialelor consumabile 9i materialelor de
natura obiectelor de inventar a!late la ter?i8 distruse de calamit?i.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea materiilor prime8 materialelor consumabile 9i
materialelor de natura obiectelor de inventar a!late la ter?i.
+ontul =C6 J.nimale a!late la ter?iJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a animalelor 9i psrilor trimise la ter?i.
+ontabilitatea analitic a animalelor 9i psrilor a!late la ter?i se ?ine distinct pentru
activit?ile !r scop patrimonial8 pe unit?i8 iar 6n cadrul acestora8 pe specii 9i8 dup ca>8 pe
categorii de v7rst.
+ontul =C6 J.nimale a!late la ter?iJ este un cont de activ.
+ontul =C6 J.nimale a!late la ter?iJ se debitea> prin creditul contului'
=61 J.nimale 9i psriJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor a!late la ter?i.
+ontul =C6 J.nimale a!late la ter?iJ se creditea> prin debitul contului'
=61 J.nimale 9i psriJ
B cu valoarea animalelor 9i psrilor intrate 6n gestiune8 aduse de la ter?i.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea animalelor 9i psrilor a!late la ter?i.
+ontul =C3 J.mbalae a!late la ter?iJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a e@isten?ei 9i mi9crii stocurilor de ambalae trimise
la ter?i8 pentru prelucrare sau 6n custodie.
+ontabilitatea analitic a ambalaelor a!late la ter?i se ?ine distinct pentru activit?ile !r
scop patrimonial8 pe unit?i8 iar 6n cadrul acestora8 pe !eluri sau grupe de ambalae.
+ontul =C3 J.mbalae a!late la ter?iJ este un cont de activ.
+ontul =C3 J.mbalae a!late la ter?iJ se debitea> prin creditul contului'
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor a!late la ter?i.
+ontul =C3 J.mbalae a!late la ter?iJ se creditea> prin debitul conturilor'
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea ambalaelor intrate 6n gestiune8 aduse de la ter?i.
603 J+Geltuieli privind ambalaeleJ
B cu valoarea ambalaelor a!late 6n consigna?ie la ter?i8 pentru care au !ost emise
documentele de v7n>are.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea ambalaelor a!late la ter?i.
<R)0. =6 J.NI%.*$J
+ontul =61 J.nimale 9i psriJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a e!ectivelor de animale 9i psri de natura
stocurilor8 respectiv animalele nscute 9i cele tinere de orice !el :vi?ei8 miei8 purcei8 m7ni
etc.#8 6n vederea cre9terii 9i !olosirii lor pentru munc 9i reproduc?ie8 animalele 9i psrile la
6ngr9at pentru valori!icare 6n activit?ile !r scop patrimonial8 coloniile de albine8 precum 9i
animalele pentru ob?inerea de l7n8 lapte 9i blan 6n vederea valori!icrii 6n activit?ile !r
scop patrimonial.
De asemenea8 cu autorul acestui cont se ?ine eviden?a e!ectivelor de animale 9i psri de
natura stocurilor pentru repre>enta?ie :spectacole#8 e@punere :6n parcuri 9i grdini >oologice#
etc.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe specii 9i8
dup ca>8 pe categorii de v7rst.
+ontul =61 J.nimale 9i psriJ este un cont de activ.
+ontul =61 J.nimale 9i psriJ se debitea> prin creditul conturilor'
101 J+apitalJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor aportate.
=C6 J.nimale a!late la ter?iJ
B cu valoarea animalelor 9i psrilor intrate 6n gestiune8 aduse de la ter?i.
=63 JDi!eren?e de pre? la animale 9i psriJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile a!erente animalelor 9i psrilor
acGi>i?ionate de la ter?i.
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor acGi>i?ionate de la ter?iD
B cu valoarea serviciilor prestate a!erente animalelor 9i psrilor intrate 6n gestiune8 aduse
de la ter?i.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor acGi>i?ionate de la ter?i.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor primite de la entit?ile a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor primite de la entit?i legate
prin interese de participare.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor primite de unitate de la
subunit?i :6n contabilitatea unit?ii#8 sau cele primite de subunit?i de la unitate :6n
contabilitatea subunit?ilor#.
432 JDecontri 6ntre subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor primite de la subunit?i.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor acGi>i?ionate din avansuri de
tre>orerie.
7=1 JAenituri din coti>a?iile membrilor 9i contribu?iile bne9ti sau 6n natur ale membrilor
9i simpati>an?ilorJ
B cu valoarea animalelor 9i psrilor repre>ent7nd contribu?ii ale membrilor 9i
simpati>an?ilor.
7== JAenituri din dona?ii 9i sume sau bunuri primite prin sponsori>areJ
B cu valoarea animalelor 9i psrilor primite cu titlu gratuit.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor ob?inute pentru activit?ile !r
scop patrimonial8 sporurile de greutate 9i plusurile de inventar.
+ontul =61 J.nimale 9i psriJ se creditea> prin debitul conturilor'
=C6 J.nimale a!late la ter?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor a!late la ter?i.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor livrate subunit?ilor :6n
contabilitatea unit?ii# sau unit?ii :6n contabilitatea subunit?ilor#.
432 JDecontri 6ntre subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor livrate subunit?ilor.
606 J+Geltuieli privind animalele 9i psrileJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor ie9ite din gestiune8 constatate
lips la inventariere sau trecute la imobili>ri corporale.
671 J+Geltuieli privind calamit?ile 9i alte evenimente e@traordinareJ
B cu valoarea pierderilor din calamit?i.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i
psrilor e@istente 6n stoc la s!7r9itul perioadei.
+ontul =63 JDi!eren?e de pre? la animale 9i psriJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a di!eren?elor8 6n plus sau ne!avorabile8 respectiv 6n
minus8 sau !avorabile8 6ntre pre?ul standard :prestabilit# 9i costul de acGi>i?ie8 respectiv costul
de produc?ie.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial.
+ontul =63 JDi!eren?e de pre? la animale 9i psriJ este un cont bi!unc?ional8 recti!icativ al
valorii de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor.
+ontul =63 JDi!eren?e de pre? la animale 9i psriJ se debitea> prin creditul conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente animalelor 9i psrilor
acGi>i?ionate de la ter?i.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente animalelor 9i psrilor
acGi>i?ionate de la entit?ile a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente animalelor 9i psrilor primite de
la entit?i legate prin interese de participare.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente animalelor 9i psrilor
acGi>i?ionate din avansuri de tre>orerie.
606 J+Geltuieli privind animalele 9i psrileJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile a!erente valorii animalelor 9i psrilor
incluse pe cGeltuieli.
+ontul =63 JDi!eren?e de pre? la animale 9i psriJ se creditea> prin debitul conturilor'
=61 J.nimale 9i psriJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile a!erente animalelor 9i psrilor
acGi>i?ionate de la ter?i.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile a!erente animalelor 9i psrilor
acGi>i?ionate din avansuri de tre>orerie.
606 J+Geltuieli privind animalele 9i psrileJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente valorii animalelor 9i psrilor
incluse pe cGeltuieli.
(oldul contului repre>int di!eren?ele de pre? a!erente animalelor 9i psrilor e@istente 6n
stoc.
<R)0. =3 J.%1.*.I$J
+ontul =31 J.mbalaeJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a e@isten?ei 9i mi9crii stocurilor de ambalae.
+ontabilitatea analitic a ambalaelor se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop
patrimonial 9i8 dup ca>8 pe maga>ii :gestiuni# 9i 6n cadrul acestora pe !eluri sau grupe de
ambalae8 potrivit metodei de eviden? a stocurilor prev>ut de lege8 utili>at 6n !unc?ie de
speci!icul activit?ii 9i necesit?ile proprii ale persoanei uridice !r scop patrimonial.
+ontul =31 J.mbalaeJ este un cont de activ.
+ontul =31 J.mbalaeJ se debitea> prin creditul conturilor'
101 J+apitalJ
B cu valoarea stocurilor repre>ent7nd ambalae aportate.
=C3 J.mbalae a!late la ter?iJ
B cu valoarea ambalaelor intrate 6n gestiune8 aduse de la ter?i.
=33 JDi!eren?e de pre? la ambalaeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile a!erente ambalaelor acGi>i?ionate.
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor acGi>i?ionateD
B cu valoarea ambalaelor aduse de la ter?i.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor acGi>i?ionate.
409 J-urni>ori B debitoriJ
B cu valoarea ambalaelor care circul 6n sistem de restituire8 nerestituite !urni>orilor8
re?inute 6n stoc.
446 J.lte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu valoarea ta@elor vamale a!erente aprovi>ionrilor din import.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor primite de la entit?i a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor primite de la entit?i legate prin interese
de participare.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor primite de unitate de la subunit?i :6n
contabilitatea unit?ii# sau cele primite de subunit?i de la unitate :6n contabilitatea
subunit?ilor#.
432 JDecontri 6ntre subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor primite de o subunitate de la alt
subunitate.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor acGi>i?ionate.
603 J+Geltuieli privind ambalaeleJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor constatate plus la inventar.
7=1 JAenituri din coti>a?iile membrilor 9i contribu?iile bne9ti sau 6n natur ale membrilor
9i simpati>an?ilorJ
B cu valoarea ambalaelor repre>ent7nd contribu?ii ale membrilor 9i simpati>an?ilor.
7== JAenituri din dona?ii 9i sume sau bunuri primite prin sponsori>areJ
B cu valoarea ambalaelor primite cu titlu gratuit.
+ontul =31 J.mbalaeJ se creditea> prin debitul conturilor'
=C3 J.mbalae a!late la ter?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor a!late la ter?i.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor livrate subunit?ilor :6n contabilitatea
unit?ii# sau unit?ii :6n contabilitatea subunit?ilor#.
432 JDecontri 6ntre subunit?iJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor predate de o subunitate altei subunit?i.
603 J+Geltuieli privind ambalaeleJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor consumate 9i lipsurile constatate la
inventar.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu valoarea dona?iilor.
671 J+Geltuieli privind calamit?ile 9i alte evenimente e@traordinareJ
B cu valoarea pierderilor din calamit?i 9i a e@proprierilor de active.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor e@istente
6n stoc la s!7r9itul perioadei.
+ontul =33 JDi!eren?e de pre? la ambalaeJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a di!eren?elor :6n plus sau ne!avorabile8 respectiv 6n
minus sau !avorabile# 6ntre pre?ul de 6nregistrare standard :prestabilit# 9i costul de acGi>i?ie8
a!erente ambalaelor.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial.
+ontul =33 JDi!eren?e de pre? la ambalaeJ este un cont bi!unc?ional8 recti!icativ al valorii
de 6nregistrare a ambalaelor.
+ontul =33 JDi!eren?e de pre? la ambalaeJ se debitea> prin creditul conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente ambalaelor acGi>i?ionate.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente ambalaelor acGi>i?ionate de la
entit?i a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente ambalaelor acGi>i?ionate de la
entit?i legate prin interese de participare.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente ambalaelor acGi>i?ionate.
603 J+Geltuieli privind ambalaeleJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile a!erente ambalaelor incluse pe cGeltuieli.
+ontul =33 JDi!eren?e de pre? la ambalaeJ se creditea> prin debitul conturilor'
=31 J.mbalaeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile a!erente ambalaelor acGi>i?ionate.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile a!erente ambalaelor acGi>i?ionate.
603 J+Geltuieli privind ambalaeleJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente ambalaelor ie9ite din gestiune.
(oldul contului repre>int di!eren?ele de pre? a!erente ambalaelor e@istente 6n stoc la
s!7r9itul perioadei.
<R)0. =9 J.I)(&FRI 0$N&R) D$0R$+I$R$. (&O+)RI*OR ,I 0ROD)+/I$I 2N
+)R( D$ $E$+)/I$J
Din grupa =9 J.ustri pentru deprecierea stocurilor 9i produc?iei 6n curs de e@ecu?ieJ !ac
parte conturile'
=91 J.ustri pentru deprecierea materiilor primeJ
=92 J.ustri pentru deprecierea materialelorJ
=9C J.ustri pentru deprecierea stocurilor a!late la ter?iJ
=96 J.ustri pentru deprecierea animalelorJ
=93 J.ustri pentru deprecierea ambalaelorJ
+u autorul conturilor din aceast grup se ?ine eviden?a constituirii8 de regul la s!7r9itul
e@erci?iului !inanciar8 a austrilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime8 materiale
consumabile8 materiale de natura obiectelor de inventar8 animale8 ambalae8 precum 9i a
suplimentrii8 diminurii sau anulrii acestora8 potrivit politicilor adoptate de unitate.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe !eluri de
stocuri supuse deprecierii.
+onturile din grupa =9 J.ustri pentru deprecierea stocurilor 9i produc?iei 6n curs de
e@ecu?ieJ sunt conturi de pasiv.
+onturile din grupa =9 J.ustri pentru deprecierea stocurilor 9i produc?iei 6n curs de
e@ecu?ieJ se creditea> prin debitul contului'
631 J+Geltuieli de e@ploatare privind amorti>rile8 provi>ioanele 9i austrile pentru
depreciereJ
B cu valoarea austrilor pentru deprecierea stocurilor8 constituite sau suplimentate8 pe
!eluri de austri.
+onturile din grupa =9 J.ustri pentru deprecierea stocurilor 9i produc?iei 6n curs de
e@ecu?ieJ se debitea> prin creditul contului'
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele repre>ent7nd diminuarea sau anularea austrilor pentru deprecierea stocurilor.
(oldul creditor al conturilor repre>int valoarea austrilor constituite8 la s!7r9itul
perioadei.
+*.(. 4 J+ON&)RI D$ &$R/IJ
<R)0. 40 J-)RNIHORI ,I +ON&)RI .(I%I*.&$J
+ontul 401 J-urni>oriJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a datoriilor 9i a decontrilor 6n rela?iile cu !urni>orii8
al?ii dec7t entit?ile a!iliate 9i entit?ile legate prin interese de participare8 pentru
aprovi>ionrile de bunuri8 lucrrile e@ecutate sau serviciile prestate.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !iecare !urni>or. -urni>orii se grupea> 6n !urni>ori
interni 9i !urni>ori e@terni.
+ontul 401 J-urni>oriJ este un cont de pasiv.
+ontul 401 J-urni>oriJ se creditea> prin debitul conturilor'
1174 JRe>ultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabileJ
B cu re>ultatul ne!avorabil provenit din corectarea erorilor contabile8 a!erente anilor
preceden?i.
=01 J%aterii primeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime acGi>i?ionate de la ter?iD
B cu valoarea serviciilor prestate a!erente materiilor prime intrate 6n gestiune8 aduse de la
ter?i.
=02 J%ateriale consumabileJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile acGi>i?ionate de la ter?iD
B cu valoarea serviciilor prestate a!erente materialelor consumabile intrate 6n gestiune8
aduse de la ter?i.
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar
acGi>i?ionate de la ter?iD
B cu valoarea serviciilor prestate a!erente materialelor de natura obiectelor de inventar
intrate 6n gestiune8 aduse de la ter?i.
=03 JDi!eren?e de pre? la materii prime 9i materialeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente materiilor prime8 materialelor
consumabile 9i materialelor de natura obiectelor de inventar intrate 6n gestiune.
=61 J.nimale 9i psriJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor acGi>i?ionate de la ter?iD
B cu valoarea serviciilor prestate a!erente animalelor 9i psrilor intrate 6n gestiune8 aduse
de la ter?i.
=63 JDi!eren?e de pre? la animale 9i psriJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente animalelor 9i psrilor
acGi>i?ionate de la ter?i.
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor acGi>i?ionateD
B cu valoarea ambalaelor aduse de la ter?i.
=33 JDi!eren?e de pre? la ambalaeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente ambalaelor acGi>i?ionate.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu valoarea !acturilor primite8 6n ca>ul 6n care acestea au !ost eviden?iate ca !acturi
nesosite.
409 J-urni>ori B debitoriJ
B cu valoarea avansurilor !acturateD
B cu valoarea ambalaelor care circul 6n sistem de restituire8 !acturate la !urni>ori.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele repre>ent7nd abonamentele8 cGiriile 9i alte cGeltuieli e!ectuate anticipat.
C=2 J.lte valoriJ
B cu valoarea bonurilor valorice8 timbrelor !iscale 9i po9tale8 biletelor de tratament 9i
odiGn8 ticGetelor 9i biletelor de cltorie8 ticGetelor de mas 9i a altor valori acGi>i?ionate.
601 J+Geltuieli cu materiile primeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime acGi>i?ionate8 6n ca>ul !olosirii
metodei inventarului intermitent.
602 J+Geltuieli cu materialele consumabileJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile acGi>i?ionate8 6n ca>ul
!olosirii metodei inventarului intermitent.
60= J+Geltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar
acGi>i?ionate8 6n ca>ul !olosirii metodei inventarului intermitent.
604 J+Geltuieli privind materialele nestocateJ
B cu valoarea materialelor nestocate aprovi>ionate8 incluse direct pe cGeltuieli.
60C J+Geltuieli privind energia 9i apaJ
B cu valoarea consumului de energie 9i ap.
603 J+Geltuieli privind ambalaeleJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor acGi>i?ionate8 6n ca>ul !olosirii metodei
inventarului intermitent.
611 J+Geltuieli cu 6ntre?inerea 9i repara?iileJ
B cu valoarea lucrrilor de 6ntre?inere 9i repara?ii e@ecutate de ter?i.
612 J+Geltuieli cu redeven?ele8 loca?iile de gestiune 9i cGiriileJ
B cu cGeltuielile cu redeven?ele8 loca?iile de gestiune 9i cGiriile datorate ter?ilor.
61= J+Geltuieli cu primele de asigurareJ
B cu valoarea primelor de asigurare datorate ter?ilor con!orm contractelor de asigurare.
614 J+Geltuieli cu studiile 9i cercetrileJ
B cu valoarea studiilor 9i cercetrilor e@ecutate de ter?i.
621 J+Geltuieli cu colaboratoriiJ
B cu sumele datorate colaboratorilor pentru presta?iile e!ectuate.
622 J+Geltuieli privind comisioanele 9i onorariileJ
B cu valoarea comisioanelor 9i onorariilor datorate ter?ilor.
62= J+Geltuieli de protocol8 reclam 9i publicitateJ
B cu cGeltuielile de protocol8 reclam 9i publicitate datorate ter?ilor.
624 J+Geltuieli cu transportul de bunuri 9i de personalJ
B cu cGeltuielile pentru transportul de bunuri 9i transportul colectiv de personal datorate
ter?ilor.
62C J+Geltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erriJ
B cu cGeltuielile repre>ent7nd deplasri8 deta9ri 9i trans!erri :inclusiv transportul# datorate
ter?ilor.
626 J+Geltuieli po9tale 9i ta@e de telecomunica?iiJ
B cu valoarea serviciilor po9tale 9i a ta@elor de telecomunica?ii datorate ter?ilor.
623 J.lte cGeltuieli cu serviciile e@ecutate de ter?iJ
B cu sumele datorate pentru alte servicii e@ecutate de ter?i.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu valoarea despgubirilor8 amen>ilor 9i penalit?ilor datorate ter?ilor.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma evalurii soldului 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
663 J.lte cGeltuieli !inanciareJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile a!erente !urni>orilor cu decontare 6n !unc?ie de cursul unei
valute8 la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
+ontul 401 J-urni>oriJ se debitea> prin creditul conturilor'
1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul neacoperit
privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu datoriile a!erente e@erci?iilor !inanciare anterioare8 prescrise sau anulate.
40= J$!ecte de pltitJ
B cu valoarea acceptat a e!ectelor comerciale de pltit.
409 J-urni>ori B debitoriJ
B cu valoarea avansurilor acordate !urni>orilor8 cu oca>ia regulari>rii pl?ilor cu ace9tiaD
B cu valoarea ambalaelor care circul 6n sistem de restituire8 6napoiate !urni>orilor.
4=1 J.sigurri socialeJ
B cu contribu?ia de asigurri sociale datorat de colaboratori8 potrivit legiiD
B cu contribu?ia pentru asigurri sociale de sntate datorat de colaboratori8 potrivit legii.
444 JImpo>itul pe venituri de natura salariilorJ
B cu sumele re?inute repre>ent7nd impo>it datorat de ctre colaboratorii unit?ii pentru
pl?ile e!ectuate ctre ace9tia.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele pltite !urni>orilor din contul de disponibilD
B cu sumele nete acGitate colaboratorilor.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6n numerar pltite !urni>orilorD
B cu sumele nete acGitate colaboratorilor.
C41 J.creditiveJ
B cu sumele pltite !urni>orilor din acreditive.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu sumele pltite !urni>orilor din avansuri de tre>orerie.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele pltite !urni>orilor din contul de disponibil cu destina?ie special.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii datoriilor 6n valut
sau cu oca>ia evalurii la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
(oldul creditor al contului repre>int sumele datorate !urni>orilor.
+ontul 40= J$!ecte de pltitJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a obliga?iilor de pltit pe ba> de e!ecte comerciale
:bilet la ordin8 cambie etc.#.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe categorii de e!ecte comerciale.
+ontul 40= J$!ecte de pltitJ este un cont de pasiv.
+ontul 40= J$!ecte de pltitJ se creditea> prin debitul conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea acceptat a e!ectelor comerciale de pltit.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar constatate la licGidarea e!ectelor comerciale de
pltit 6n valut sau din evaluarea acestora la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
+ontul 40= J$!ecte de pltitJ se debitea> prin creditul conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu pl?ile e!ectuate la scaden? pe ba> de e!ecte comerciale.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar constatate la licGidarea e!ectelor comerciale de
pltit 6n valut sau din evaluarea acestora la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
(oldul creditor al contului repre>int valoarea e!ectelor comerciale de pltit.
+ontul 404 J-urni>ori de imobili>riJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a obliga?iilor de plat !a? de !urni>orii de
imobili>ri corporale sau necorporale8 al?ii dec7t entit?ile a!iliate 9i entit?ile legate prin
interese de participare.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !iecare !urni>or. -urni>orii de imobili>ri se grupea> 6n
!urni>ori interni 9i !urni>ori e@terni.
+ontul 404 J-urni>ori de imobili>riJ este un cont de pasiv.
+ontul 404 J-urni>ori de imobili>riJ se creditea> prin debitul conturilor'
167 J.lte 6mprumuturi 9i datorii asimilateJ
B cu valoarea ratelor pe ba>a !acturilor emise de locator8 6n ca>ul leasingului !inanciar.
201 J+Geltuieli de constituireJ
B cu cGeltuielile oca>ionate de 6n!iin?area sau de>voltarea persoanei uridice !r scop
patrimonial.
20= J+Geltuieli de de>voltareJ
B cu valoarea lucrrilor 9i proiectelor de de>voltare acGi>i?ionate de la ter?i.
20C J+oncesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci comerciale8 drepturi 9i active similareJ
B cu valoarea brevetelor8 licen?elor 9i altor drepturi 9i active similare acGi>i?ionate de la
ter?i.
203 J.lte imobili>ri necorporaleJ
B cu valoarea altor imobili>ri necorporale acGi>i?ionate de la ter?i.
211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ
B cu valoarea terenurilor 9i amenarilor de terenuri acGi>i?ionate.
212 J+onstruc?iiJ
B cu valoarea construc?iilor acGi>i?ionate.
21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
B cu valoarea instala?iilor teGnice8 miloacelor de transport8 animalelor 9i planta?iilor
acGi>i?ionate.
214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i materiale
9i alte active corporaleJ
B cu valoarea mobilierului8 aparaturii birotice8 ecGipamentelor de protec?ie a valorilor
umane 9i materiale 9i a altor active corporale acGi>i?ionate.
2=1 JImobili>ri corporale 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie acGi>i?ionate.
2=2 J.vansuri acordate pentru imobili>ri corporaleJ
B cu valoarea avansurilor acordate !urni>orilor de imobili>ri corporale.
2== JImobili>ri necorporale 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu valoarea imobili>rilor necorporale 6n curs de e@ecu?ie acGi>i?ionate.
2=4 J.vansuri acordate pentru imobili>ri necorporaleJ
B cu valoarea avansurilor acordate !urni>orilor de imobili>ri necorporale.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu valoarea despgubirilor8 amen>ilor 9i penalit?ilor datorate ter?ilor.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea soldului 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
666 J+Geltuieli privind dob7n>ileJ
B cu dob7nda datorat pentru ratele de leasing !inanciar.
663 J.lte cGeltuieli !inanciareJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile a!erente !urni>orilor de imobili>ri cu decontare 6n !unc?ie de
cursul unei valute8 la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
+ontul 404 J-urni>ori de imobili>riJ se debitea> prin creditul conturilor'
1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul neacoperit
privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu datoriile a!erente e@erci?iilor !inanciare anterioare8 prescrise sau anulate.
167 J.lte 6mprumuturi 9i datorii asimilateJ
B cu sumele repre>ent7nd garan?iile de bun e@ecu?ie re?inute8 con!orm contractelor
6ncGeiate.
2=2 J.vansuri acordate pentru imobili>ri corporaleJ
B cu valoarea avansurilor acordate !urni>orilor de imobili>ri corporale8 decontate.
2=4 J.vansuri acordate pentru imobili>ri necorporaleJ
B cu valoarea avansurilor acordate !urni>orilor de imobili>ri necorporale8 decontate.
40C J$!ecte de pltit pentru imobili>riJ
B cu valoarea acceptat a e!ectelor comerciale de pltit pentru imobili>ri.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele pltite !urni>orilor de imobili>ri din contul de disponibil.
C=1 J+asaJ
B cu sumele pltite 6n numerar !urni>orilor de imobili>ri.
C41 J.creditiveJ
B cu sumele pltite !urni>orilor de imobili>ri din acreditive.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu sumele pltite !urni>orilor de imobili>ri din avansuri de tre>orerie.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele pltite !urni>orilor de imobili>ri din contul de disponibil cu destina?ie
special.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii datoriilor 6n valut
sau cu oca>ia evalurii la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
(oldul creditor al contului repre>int sumele datorate !urni>orilor de imobili>ri.
+ontul 40C J$!ecte de pltit pentru imobili>riJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a obliga?iilor de plat ctre !urni>orii de imobili>ri8
stabilite pe ba> de e!ecte comerciale :bilet la ordin8 cambie etc.#.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe categorii
de e!ecte comerciale.
+ontul 40C J$!ecte de pltit pentru imobili>riJ este un cont de pasiv.
+ontul 40C J$!ecte de pltit pentru imobili>riJ se creditea> prin debitul conturilor'
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu valoarea acceptat a e!ectelor comerciale de pltit pentru imobili>ri
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma evalurii soldului 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
+ontul 40C J$!ecte de pltit pentru imobili>riJ se debitea> prin creditul conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu pl?ile e!ectuate ctre !urni>orii de imobili>ri pe ba> de e!ecte comerciale8 la
scaden?a acestora.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 precum 9i din decontarea datoriilor 6n valut.
(oldul creditor al contului repre>int valoarea e!ectelor de pltit pentru imobili>rile
acGi>i?ionate.
+ontul 403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a decontrilor cu !urni>orii pentru aprovi>ionrile de
bunuri8 lucrrile e@ecutate 9i prestrile de servicii8 pentru care nu sBau primit !acturi.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !iecare !urni>or. -urni>orii se grupea> 6n !urni>ori
interni 9i !urni>ori e@terni.
+ontul 403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ este un cont de pasiv.
+ontul 403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ se creditea> prin debitul conturilor'
=01 J%aterii primeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime acGi>i?ionate de la ter?i.
=02 J%ateriale consumabileJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile acGi>i?ionate de la ter?i.
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar
acGi>i?ionate de la ter?i.
=61 J.nimale 9i psriJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor acGi>i?ionate de la ter?i.
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor acGi>i?ionate.
604 J+Geltuieli privind materialele nestocateJ
B cu valoarea materialelor nestocate aprovi>ionate8 incluse direct pe cGeltuieli.
60C J+Geltuieli privind energia 9i apaJ
B cu valoarea consumului de energie 9i ap.
611 J+Geltuieli cu 6ntre?inerea 9i repara?iileJ
B cu valoarea lucrrilor de 6ntre?inere 9i repara?ii e@ecutate de ter?i.
612 J+Geltuieli cu redeven?ele8 loca?iile de gestiune 9i cGiriileJ
B cu cGeltuielile cu redeven?ele8 loca?iile de gestiune 9i cGiriile datorate ter?ilor.
61= J+Geltuieli cu primele de asigurareJ
B cu valoarea primelor de asigurare datorate ter?ilor con!orm contractelor de asigurare.
614 J+Geltuieli cu studiile 9i cercetrileJ
B cu valoarea studiilor 9i cercetrilor e@ecutate de ter?i.
622 J+Geltuieli privind comisioanele 9i onorariileJ
B cu valoarea comisioanelor 9i onorariilor datorate ter?ilor.
62= J+Geltuieli de protocol8 reclam 9i publicitateJ
B cu cGeltuielile de protocol8 reclam 9i publicitate datorate ter?ilor.
624 J+Geltuieli cu transportul de bunuri 9i de personalJ
B cu cGeltuielile pentru transportul de bunuri 9i transportul colectiv de personal datorate
ter?ilor.
62C J+Geltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erriJ
B cu cGeltuielile repre>ent7nd deplasri8 deta9ri 9i trans!erri :inclusiv transportul# datorate
ter?ilor.
626 J+Geltuieli po9tale 9i ta@e de telecomunica?iiJ
B cu valoarea serviciilor po9tale 9i a ta@elor de telecomunica?ii datorate ter?ilor.
623 J.lte cGeltuieli cu serviciile e@ecutate de ter?iJ
B cu sumele datorate pentru alte servicii prestate de ter?i.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar 6nregistrate la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
+ontul 403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ se debitea> prin creditul conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea !acturilor primite8 6n ca>ul 6n care acestea au !ost eviden?iate ca !acturi
nesosite.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar 6nregistrate la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
(oldul creditor al contului repre>int sumele datorate !urni>orilor pentru care nu sBau
primit !acturi.
+ontul 409 J-urni>ori B debitoriJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a avansurilor acordate !urni>orilor pentru cumprri
de bunuri8 e@ecutri de lucrri 9i prestri de servicii.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !iecare !urni>or B debitor. -urni>orii B debitori se
grupea> 6n !urni>ori interni 9i !urni>ori e@terni.
+ontul 409 J-urni>ori B debitoriJ este un cont de activ.
+ontul 409 J-urni>ori B debitoriJ se debitea> prin creditul conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea avansurilor !acturateD
B cu valoarea ambalaelor care circul 6n sistem de restituire8 !acturate la !urni>ori.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar 6nregistrate la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8
a!erente avansurilor acordate !urni>orilor.
+ontul 409 J-urni>ori B debitoriJ se creditea> prin debitul conturilor'
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea ambalaelor care circul 6n sistem de restituire8 nerestituite !urni>orilor8
re?inute 6n stoc.
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea avansurilor acordate !urni>orilor8 cu oca>ia regulari>rii pl?ilor cu ace9tiaD
B cu valoarea ambalaelor care circul 6n sistem de restituire8 6napoiate !urni>orilor.
603 J+Geltuieli privind ambalaeleJ
B cu valoarea ambalaelor care circul 6n sistem de restituire8 degradate.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar a!erente avansurilor 6n valut acordate
!urni>orilor8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar sau la decontarea acestora.
(oldul debitor al contului repre>int avansuri acordate !urni>orilor8 nedecontate.
<R)0. 42 J0$R(ON.* ,I +ON&)RI .(I%I*.&$J
+ontul 421 J0ersonal B salarii datorateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a decontrilor cu personalul pentru drepturile
salariale cuvenite acestuia 6n bani sau 6n natur8 inclusiv a sporurilor8 adaosurilor8 premiilor
din !ondul de salarii.
+ontabilitatea analitic se ?ine cu autorul statelor de plat a salariilor8 distinct pentru
activit?ile !r scop patrimonial.
+ontul 421 J0ersonal B salarii datorateJ este un cont de pasiv.
+ontul 421 J0ersonal B salarii datorateJ se creditea> prin debitul contului'
641 J+Geltuieli cu salariile personaluluiJ
B cu salariile 9i alte drepturi cuvenite personalului.
+ontul 421 J0ersonal B salarii datorateJ se debitea> prin creditul conturilor'
42C J.vansuri acordate personaluluiJ
B cu sumele re?inute pe statele de salarii repre>ent7nd avansuri acordate.
426 JDrepturi de personal neridicateJ
B cu salariile 9i alte drepturi salariale neridicate 6n termenul legal de plat.
427 JRe?ineri din salarii datorate ter?ilorJ
B cu sumele re?inute personalului8 datorate ter?ilor8 repre>ent7nd cGirii8 cumprri cu plata
6n rate 9i alte obliga?ii !a? de ter?i.
423 J.lte datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalulJ
B cu sumele re?inute din salarii pentru stingerea debitelor datorate persoanei uridice !r
scop patrimonialD
B cu garan?iile re?inute personalului.
4=1 J.sigurri socialeJ
B cu contribu?ia personalului la asigurrile socialeD
B cu contribu?ia personalului pentru asigurrile sociale de sntate.
4=7 J.utor de 9omaJ
B cu contribu?ia datorat de personal pentru autorul de 9oma.
444 JImpo>itul pe venituri de natura salariilorJ
B cu sumele repre>ent7nd impo>itul pe venituri de natura salariilor8 re?inute din drepturile
bne9ti cuvenite personalului8 potrivit legii.
C12 J+onturi curente la bnciJ
C=1 J+asaJ
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele nete acGitate personalului repre>ent7nd salarii 9i alte drepturi salariale.
(oldul creditor al contului repre>int drepturile salariale datorate.
+ontul 422 J0ensionari B pensii datorateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a decontrilor cu pensionarii pentru pensiile 9i alte
drepturi cuvenite8 potrivit legii.
+ontul 422 J0ensionari B pensii datorateJ este un cont de pasiv.
+ontul 422 J0ensionari B pensii datorateJ se creditea> prin debitul contului'
64C J+Geltuieli privind asigurrile 9i protec?ia socialJ
B cu pensiile 9i alte drepturi cuvenite pensionarilor8 potrivit legii.
+ontul 422 J0ensionari B pensii datorateJ se debitea> prin creditul conturilor'
426 JDrepturi de personal neridicateJ
B cu pensiile 9i alte drepturi neridicate 6n termenul legal de plat.
427 JRe?ineri din salarii 9i din alte drepturi datorate ter?ilorJ
B cu sumele re?inute pensionarilor8 datorate ter?ilor.
423 J.lte datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalulJ
B cu sumele re?inute pensionarilor pentru stingerea debitelor datorate persoanei uridice !r
scop patrimonial.
444 JImpo>itul pe venituri de natura salariilor 9i din alte drepturiJ
B cu sumele re?inute pensionarilor repre>ent7nd impo>itul pe venitul din pensie8 potrivit
legii.
C12 J+onturi curente la bnciJ
C=1 J+asaJ
B cu sumele acGitate pensionarilor repre>ent7nd pensii 9i alte drepturi cuvenite8 potrivit
legii.
(oldul creditor al contului repre>int pensiile 9i alte drepturi datorate pensionarilor.
+ontul 42= J0ersonal B autoare materiale datorateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a autoarelor de boal pentru incapacitate temporar
de munc8 a celor pentru 6ngriirea copilului8 a autoarelor de deces 9i a altor autoare
acordate.
+ontabilitatea analitic se ?ine cu autorul statelor de plat privind acordarea autoarelor8
distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial.
+ontul 42= J0ersonal B autoare materiale datorateJ este un cont de pasiv.
+ontul 42= J0ersonal B autoare materiale datorateJ se creditea> prin debitul conturilor'
4=1 J.sigurri socialeJ
B cu sumele datorate personalului8 ce se suport din asigurri sociale.
64C J+Geltuieli privind asigurrile 9i protec?ia socialJ
B cu sumele acordate personalului8 potrivit legii8 pentru protec?ia social.
+ontul 42= J0ersonal B autoare materiale datorateJ se debitea> prin creditul conturilor'
42C J.vansuri acordate personaluluiJ
B cu sumele re?inute pe statele de plat pentru autoare materiale repre>ent7nd avansuri
acordate.
426 JDrepturi de personal neridicateJ
B cu autoarele materiale neridicate 6n termenul legal de plat.
427 JRe?ineri din salarii datorate ter?ilorJ
B cu sumele re?inute personalului8 datorate ter?ilor8 repre>ent7nd cGirii8 cumprri cu plata
6n rate 9i alte obliga?ii !a? de ter?i.
423 J.lte datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalulJ
B cu sumele re?inute din autoare materiale pentru stingerea debitelor datorate persoanei
uridice !r scop patrimonial.
4=1 J.sigurri socialeJ
B cu contribu?ia personalului la asigurrile socialeD
B cu contribu?ia personalului la asigurrile sociale de sntate.
4=7 J.utor de 9omaJ
B cu contribu?ia datorat de personal pentru autorul de 9oma.
444 JImpo>itul pe venituri de natura salariilorJ
B cu sumele repre>ent7nd impo>itul pe venituri de natura salariilor8 re?inute din drepturile
bne9ti cuvenite personalului8 potrivit legii.
C12 J+onturi curente la bnciJ
C=1 J+asaJ
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele acGitate personalului repre>ent7nd autoare materiale.
(oldul creditor al contului repre>int autoare materiale datorate.
+ontul 42C J.vansuri acordate personaluluiJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a avansurilor acordate personalului.
+ontabilitatea analitic se ?ine cu autorul listelor de plat8 distinct pentru activit?ile !r
scop patrimonial.
+ontul 42C J.vansuri acordate personaluluiJ este un cont de activ.
+ontul 42C J.vansuri acordate personaluluiJ se debitea> prin creditul conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
C=1 J+asaJ
B cu sumele acGitate personalului8 repre>ent7nd avansuri din salarii 9i alte drepturi salariale.
+ontul 42C J.vansuri acordate personaluluiJ se creditea> prin debitul conturilor'
421 J0ersonal B salarii datorateJ
B cu sumele re?inute pe statele de salarii repre>ent7nd avansuri acordate.
42= J0ersonal B autoare materiale datorateJ
B cu sumele re?inute pe statele de plat pentru autoare materiale repre>ent7nd avansuri
acordate.
(oldul debitor al contului repre>int avansurile acordate.
+ontul 426 JDrepturi de personal neridicateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a drepturilor de personal8 pensiilor 9i alte drepturi
neridicate 6n termenul legal de plat.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !iecare salariat sau pensionar.
+ontul 426 JDrepturi de personal neridicateJ este un cont de pasiv.
+ontul 426 JDrepturi de personal neridicateJ se creditea> prin debitul conturilor'
421 J0ersonal B salarii datorateJ
B cu salariile 9i alte drepturi salariale neridicate 6n termenul legal de plat.
422 J0ensionari B pensii datorateJ
B cu pensiile 9i alte drepturi neridicate 6n termenul legal de plat.
42= J0ersonal B autoare materiale datorateJ
B cu autoarele materiale neridicate 6n termenul legal de plat.
+ontul 426 JDrepturi de personal neridicateJ se debitea> prin creditul conturilor'
1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul neacoperit
privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu drepturile de personal neridicate8 a!erente e@erci?iilor !inanciare anterioare8 prescrise.
C12 J+onturi curente la bnciJ
C=1 J+asaJ
B cu sumele acGitate personalului.
(oldul creditor al contului repre>int drepturi de personal 9i alte drepturi neridicate.
+ontul 427 JRe?ineri din salarii 9i din alte drepturi datorate ter?ilorJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a re?inerilor 9i popririlor din salarii8 pensii 9i alte
drepturi8 datorate ter?ilor.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !iecare ter?.
+ontul 427 JRe?ineri din salarii 9i din alte drepturi datorate ter?ilorJ este un cont de pasiv.
+ontul 427 JRe?ineri din salarii 9i din alte drepturi datorate ter?ilorJ se creditea> prin
debitul conturilor'
421 J0ersonal B salarii datorateJ
42= J0ersonal B autoare materiale datorateJ
B cu sumele re?inute personalului8 datorate ter?ilor8 repre>ent7nd cGirii8 cumprri cu plata
6n rate 9i alte obliga?ii !a? de ter?i.
422 J0ensionari B pensii datorateJ
B cu sumele re?inute pensionarilor8 datorate ter?ilor.
+ontul 427 JRe?ineri din salarii 9i din alte drepturi datorate ter?ilorJ se debitea> prin
creditul conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
C=1 J+asaJ
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele acGitate ter?ilor repre>ent7nd re?ineri sau popriri.
(oldul creditor al contului repre>int sumele re?inute8 datorate ter?ilor.
+ontul 423 J.lte datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalulJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a altor datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalul.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !eluri de datorii 9i crean?e.
+ontul 423 J.lte datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalulJ este un cont bi!unc?ional.
+ontul 423 J.lte datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalulJ se creditea> prin debitul
conturilor'
421 J0ersonal B salarii datorateJ
B cu sumele re?inute din salarii pentru stingerea debitelor datorate persoanei uridice !r
scop patrimonialD
B cu garan?iile re?inute personalului.
422 J0ensionari B pensii datorateJ
B cu sumele re?inute pensionarilor pentru stingerea debitelor datorate persoanei uridice !r
scop patrimonial.
42= J0ersonal B autoare materiale datorateJ
B cu sumele re?inute din autoare materiale pentru stingerea debitelor datorate persoanei
uridice !r scop patrimonial.
4=3 J.lte datorii 9i crean?e socialeJ
B cu sumele datorate personalului.
C12 J+onturi curente la bnciJ
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate de la personal repre>ent7nd sume datorate de acesta.
641 J+Geltuieli cu salariile personaluluiJ
B cu sumele datorate personalului8 pentru care nu sBau 6ntocmit state de plat8 determinate
de activitatea e@erci?iului !inanciar care urmea> s se 6ncGid8 inclusiv indemni>a?iile pentru
concediile de odiGn nee!ectuate p7n la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
+ontul 423 J.lte datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalulJ se debitea> prin creditul
conturilor'
1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul neacoperit
privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele prescrise sau anulate repre>ent7nd alte datorii 6n legtur cu personalul8
a!erente e@erci?iilor !inanciare anterioare.
4=3 J.lte datorii 9i crean?e socialeJ
B cu sumele repre>ent7nd autoare acGitate 6n plus personalului.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele acGitate personalului8 eviden?iate anterior ca datorie !a? de acesta.
C=1 J+asaJ
B cu sumele acGitate personalului8 eviden?iate anterior ca datorie !a? de acestaD
B cu sumele restituite gestionarilor repre>ent7nd garan?iile 9i dob7nda a!erent.
C=2 J.lte valoriJ
B cu valoarea biletelor de tratament 9i odiGn8 a ticGetelor 9i biletelor de cltorie 9i a altor
valori acordate personalului.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu avansurile de tre>orerie neusti!icate.
(oldul creditor al contului repre>int sumele cuvenite personalului8 iar soldul debitor8
sumele datorate de personal.
<R)0. 4= J.(I<)RFRI (O+I.*$8 0RO&$+/I. (O+I.*F ,I +ON&)RI
.(I%I*.&$J
+ontul 4=1 J.sigurri socialeJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a decontrilor privind contribu?ia persoanei uridice
!r scop patrimonial 9i a personalului la asigurrile sociale 9i a contribu?iei pentru asigurrile
sociale de sntate.
+ontul 4=1 J.sigurri socialeJ este un cont de pasiv.
+ontul 4=1 J.sigurri socialeJ se creditea> prin debitul conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu contribu?ia de asigurri sociale datorat de colaboratori8 potrivit legiiD
B cu contribu?ia pentru asigurri sociale de sntate datorat de colaboratori8 potrivit legii.
421 J0ersonal B salarii datorateJ
42= J0ersonal B autoare materiale datorateJ
B cu contribu?ia personalului la asigurrile socialeD
B cu contribu?ia personalului pentru asigurrile sociale de sntate.
64C J+Geltuieli privind asigurrile 9i protec?ia socialJ
B cu contribu?ia angaatorului la asigurrile socialeD
B cu sumele repre>ent7nd contribu?ii privind concediile 9i alte drepturi de asigurri sociale8
potrivit legiiD
B cu contribu?ia angaatorului pentru asigurrile sociale de sntateD
B cu contribu?ia de asigurare pentru accidente de munc 9i boli pro!esionale datorat de
angaator8 potrivit legii.
+ontul 4=1 J.sigurri socialeJ se debitea> prin creditul conturilor'
1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul neacoperit
privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd datorii privind asigurrile sociale8 a!erente e@erci?iilor
!inanciare anterioare.
42= J0ersonal B autoare materiale datorateJ
B cu sume datorate personalului8 ce se suport din asigurri sociale.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele virate asigurrilor sociale 9i asigurrilor sociale de sntate.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele virate asigurrilor sociale 9i asigurrilor sociale de sntate.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd datorii privind asigurrile sociale8 a!erente e@erci?iului
!inanciar curent.
(oldul creditor al contului repre>int sumele datorate asigurrilor sociale.
+ontul 4=7 J.utor de 9omaJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a decontrilor privind autorul de 9oma8 datorat de
angaator 9i de personal 9i !ondul de garantare pentru plata crean?elor salariale8 potrivit legii.
+ontul 4=7 J.utor de 9omaJ este un cont de pasiv.
+ontul 4=7 J.utor de 9omaJ se creditea> prin debitul conturilor'
421 J0ersonal B salarii datorateJ
42= J0ersonal B autoare materiale datorateJ
B cu contribu?ia datorat de personal pentru autorul de 9oma.
64C J+Geltuieli privind asigurrile 9i protec?ia socialJ
B cu contribu?ia unit?ii la constituirea !ondului pentru autorul de 9omaD
B cu contribu?ia unit?ii la constituirea !ondului de garantare pentru plata crean?elor
salariale.
+ontul 4=7 J.utor de 9omaJ se debitea> prin creditul conturilor'
1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul neacoperit
privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd datorii privind autorul de 9oma8 a!erente e@erci?iilor
!inanciare anterioare.
C12 J+onturi curente la bnciJ
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele virate la bugetul asigurrilor pentru 9oma.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
791 JAenituri cu destina?ie specialJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd datorii privind autorul de 9oma8 a!erente e@erci?iului
!inanciar curent.
(oldul creditor al contului repre>int autorul de 9oma datorat.
+ontul 4=3 J.lte datorii 9i crean?e socialeJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a datoriilor de acGitat sau a crean?elor de 6ncasat 6n
contul asigurrilor sociale8 precum 9i plata acestora.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !eluri de datorii 9i crean?e.
+ontul 4=3 J.lte datorii 9i crean?e socialeJ este un cont bi!unc?ional.
+ontul 4=3 J.lte datorii 9i crean?e socialeJ se creditea> prin debitul conturilor'
423 J.lte datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalulJ
B cu sumele repre>ent7nd autoare acGitate 6n plus personalului.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate de la asigurrile sociale re!lectate ca alte crean?e sociale.
+ontul 4=3 J.lte datorii 9i crean?e socialeJ se debitea> prin creditul conturilor'
1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul neacoperit
privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd alte datorii privind asigurrile sociale8 a!erente
e@erci?iilor !inanciare anterioare.
423 J.lte datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalulJ
B cu sumele datorate personalului.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele virate asigurrilor sociale re!lectate ca alte datorii sociale.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd alte datorii sociale8 a!erente e@erci?iului !inanciar curent.
(oldul creditor al contului repre>int sumele datorate bugetului asigurrilor sociale8 iar
soldul debitor8 sumele ce urmea> a se 6ncasa de la bugetul asigurrilor sociale.
<R)0. 44 J1)<$&)* (&.&)*)I8 -OND)RI (0$+I.*$ ,I +ON&)RI
.(I%I*.&$J
+ontul 444 JImpo>itul pe venituri de natura salariilor 9i din alte drepturiJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a impo>itelor pe veniturile de natura salariilor 9i din
alte drepturi8 datorate bugetului statului.
+ontul 444 JImpo>itul pe venituri de natura salariilor 9i din alte drepturiJ este un cont de
pasiv.
+ontul 444 JImpo>itul pe venituri de natura salariilor 9i din alte drepturiJ se creditea> prin
debitul conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu sumele re?inute repre>ent7nd impo>it datorat de ctre colaboratorii unit?ii pentru
pl?ile e!ectuate ctre ace9tia.
421 J0ersonal B salarii datorateJ
42= J0ersonal B autoare materiale datorateJ
B cu sumele repre>ent7nd impo>itul pe venituri de natura salariilor8 re?inute din drepturile
bne9ti cuvenite personalului8 potrivit legii.
422 J0ensionari B pensii datorateJ
B cu sumele re?inute pensionarilor repre>ent7nd impo>it pe venitul din pensie8 potrivit legii.
+ontul 444 JImpo>itul pe venituri de natura salariilor 9i din alte drepturiJ se debitea> prin
creditul conturilor'
1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul neacoperit
privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd impo>itul pe venituri de natura salariilor8 a!erent
e@erci?iilor !inanciare anterioare.
C12 J+onturi curente la bnciJ
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele virate la bugetul statului repre>ent7nd impo>itul pe veniturile de natura
salariilor 9i a altor drepturi similare.
(oldul creditor al contului repre>int sumele datorate bugetului statului.
+ontul 44C J(ubven?iiJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a decontrilor privind subven?iile a!erente activelor
9i a celor a!erente veniturilor8 distinct pe subven?ii guvernamentale8 6mprumuturi
nerambursabile cu caracter de subven?ii 9i alte sume primite cu caracter de subven?ii.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe !eluri de
subven?ii.
+ontul 44C J(ubven?iiJ este un cont de activ.
+ontul 44C J(ubven?iiJ se debitea> prin creditul conturilor'
1=1 J(ubven?ii guvernamentale pentru investi?iiJ
1=2 J2mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
1=3 J.lte sume primite cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
B cu valoarea subven?iilor pentru investi?ii8 de primit.
472 JAenituri 6nregistrate 6n avansJ
B cu valoarea subven?iilor pentru venituri8 a!erente perioadelor viitoareD
B cu valoarea subven?iilor pentru venituri din strintate8 a!erente perioadelor viitoare.
7=6 JResurse ob?inute de la bugetul de stat 9i5sau de la bugetele locale 9i subven?ii pentru
venituriJ
B cu valoarea subven?iilor pentru venituri8 a!erente perioadei.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea subven?iilor pentru venituri din strintate8 a!erente perioadeiD
B cu valoarea subven?iilor pentru evenimente e@traordinare 9i altele similare8 a!erente
perioadei.
+ontul 44C J(ubven?iiJ se creditea> prin debitul contului'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu valoarea subven?iilor 6ncasate.
(oldul debitor al contului repre>int subven?iile de primit.
+ontul 446 J.lte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a decontrilor cu bugetul statului sau cu bugetele
locale privind impo>itele8 ta@ele 9i vrsmintele asimilate cum sunt' impo>itul pe cldiri8
impo>itul pe terenuri8 ta@a pentru !olosirea terenurilor proprietate de stat8 alte impo>ite 9i
ta@e.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru bugetul statului 9i bugetele locale8 iar 6n
cadrul acestora8 pe !eluri de impo>ite.
+ontul 446 J.lte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ este un cont de pasiv.
+ontul 446 J.lte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ se creditea> prin debitul
conturilor'
21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i materiale
9i alte active corporaleJ
=01 J%aterii primeJ
=02 J%ateriale consumabileJ
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea ta@elor vamale a!erente aprovi>ionrilor din import.
6=C J+Geltuieli cu alte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu valoarea altor impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilate8 cum sunt' impo>itul pe cldiri 9i
impo>itul pe terenuri8 ta@a pentru !olosirea terenurilor proprietate de stat8 precum 9i alte
impo>ite 9i ta@e8 datorate bugetului statului sau bugetelor locale8 dup ca>.
+ontul 446 J.lte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ se debitea> prin creditul
conturilor'
1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul neacoperit
privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd alte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilate8 a!erente
e@erci?iilor !inanciare anterioare.
C12 J+onturi curente la bnciJ
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale8 dup ca>8 repre>ent7nd alte
impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilate.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
791 JAenituri cu destina?ie specialJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd alte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilate8 a!erente
e@erci?iului !inanciar curent.
(oldul creditor al contului repre>int sumele datorate bugetului statului sau bugetelor
locale repre>ent7nd alte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilate.
+ontul 447 J-onduri speciale B ta@e 9i vrsminte asimilateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a datoriilor 9i vrsmintelor e!ectuate ctre alte
organisme publice8 potrivit legii.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !eluri de !onduri speciale8 ta@e 9i vrsminte asimilate.
+ontul 447 J-onduri speciale B ta@e 9i vrsminte asimilateJ este un cont de pasiv.
+ontul 447 J-onduri speciale B ta@e 9i vrsminte asimilateJ se creditea> prin debitul
contului'
6=C J+Geltuieli cu alte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu datoriile 9i vrsmintele de e!ectuat8 con!orm prevederilor legale8 ctre alte organisme
publice.
+ontul 447 J-onduri speciale B ta@e 9i vrsminte asimilateJ se debitea> prin creditul
conturilor'
1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul neacoperit
privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd !onduri speciale B ta@e 9i vrsminte asimilate8 a!erente
e@erci?iilor !inanciare anterioare.
C12 J+onturi curente la bnciJ
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele virate ctre organismele publice repre>ent7nd ta@e 9i vrsminte asimilate.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
791 JAenituri cu destina?ie specialJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd !onduri speciale B ta@e 9i vrsminte asimilate8 a!erente
e@erci?iului !inanciar curent.
(oldul creditor al contului repre>int sumele datorate organismelor publice.
+ontul 443 J.lte datorii 9i crean?e cu bugetul statuluiJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a altor datorii 9i crean?e cu bugetul statului.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !eluri de datorii 9i crean?e.
+ontul 443 J.lte datorii 9i crean?e cu bugetul statuluiJ este un cont bi!unc?ional.
+ontul 443 J.lte datorii 9i crean?e cu bugetul statuluiJ se creditea> prin debitul conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate de la buget repre>ent7nd vrsminte e!ectuate 6n plus.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu valoarea despgubirilor8 amen>ilor 9i penalit?ilor datorate bugetului.
+ontul 443 J.lte datorii 9i crean?e cu bugetul statuluiJ se debitea> prin creditul conturilor'
1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul neacoperit
privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd alte datorii cu bugetul statului8 a!erente e@erci?iilor
!inanciare anterioare.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele virate bugetului repre>ent7nd alte datorii.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
791 JAenituri cu destina?ie specialJ
B cu sumele cuvenite entit?ii8 datorate de bugetul de stat8 altele dec7t impo>ite 9i ta@eD
B cu sumele anulate repre>ent7nd alte datorii cu bugetul statului8 a!erente e@erci?iului
!inanciar curent.
(oldul creditor al contului repre>int sumele datorate de entitate bugetului statului8 iar
soldul debitor8 sumele cuvenite de la bugetul de stat.
<R)0. 4C J<R)0 ,I .(O+I./IJ
+ontul 4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a opera?iilor 6ntre entit?ile a!iliate.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe unit?i 9i pe !eluri de decontri.
+ontul 4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ este un cont bi!unc?ional.
+ontul 4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ se debitea> prin creditul conturilor'
166 JDatorii care privesc imobili>rile !inanciareJ
B cu sumele de 6ncasat de la entit?ile a!iliate.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele virate entit?ilor a!iliate.
C=1 J+asaJ
B cu sumele acGitate repre>ent7nd decontri 6ntre entit?ile a!iliate.
7=4 JAenituri din dob7n>ile 9i dividendele ob?inute din plasarea disponibilit?ilor re>ultate
din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu dob7n>ile a!erente 6mprumuturilor acordateD
B cu dividendele ob?inute din plasarea disponibilit?ilor re>ultate din activit?ile !r scop
patrimonial.
7=3 JAenituri re>ultate din cedarea activelor corporale a!late 6n proprietatea persoanelor
uridice !r scop patrimonial8 altele dec7t cele care sunt sau au !ost !olosite 6n activitatea
economicJ
B cu veniturile re>ultate din cedarea ctre entit?ile a!iliate a activelor corporale a!late 6n
proprietatea persoanelor uridice !r scop patrimonial8 altele dec7t cele care sunt sau au !ost
!olosite 6n activitatea economic.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii datoriilor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonialD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma 6ncasrii crean?elor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonialD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut privind
activit?ile !r scop patrimonial8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciarD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea crean?elor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonial8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciarD
B cu valoarea crean?elor privind activit?ile !r scop patrimonial8 reactivateD
B cu valoarea despgubirilor8 amen>ilor 9i penalit?ilor datorate de entit?ile a!iliateD
B cu di!eren?ele !avorabile a!erente datoriilor !a? de entit?ile a!iliate8 cu decontare 6n
!unc?ie de cursul unei valute8 la decontarea acestora :cont 7=99#D
B cu di!eren?ele !avorabile a!erente soldului decontrilor !a? de entit?ile a!iliate8 cu
decontare 6n !unc?ie de cursul unei valute8 la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar :cont 7=99#.
+ontul 4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ se creditea> prin debitul conturilor'
20= J+Geltuieli de de>voltareJ
B cu valoarea lucrrilor 9i proiectelor de de>voltare acGi>i?ionate de la entit?ile a!iliate.
20C J+oncesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci comerciale8 drepturi 9i active similareJ
B cu valoarea brevetelor8 licen?elor 9i altor drepturi 9i active similare acGi>i?ionate de la
entit?ile a!iliate.
203 J.lte imobili>ri necorporaleJ
B cu valoarea programelor in!ormatice 9i a altor imobili>ri necorporale acGi>i?ionate de la
entit?ile a!iliate.
211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ
B cu valoarea terenurilor acGi>i?ionate de la entit?i a!iliate.
212 J+onstruc?iiJ
B cu valoarea construc?iilor acGi>i?ionate de la entit?i a!iliate.
21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
B cu valoarea instala?iilor teGnice8 miloacelor de transport8 animalelor 9i planta?iilor
acGi>i?ionate de la entit?i a!iliate.
214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i materiale
9i alte active corporaleJ
B cu valoarea mobilierului8 aparaturii birotice8 ecGipamentelor de protec?ie a valorilor
umane 9i materiale 9i altor active corporale acGi>i?ionate de la entit?ile a!iliate.
2=1 JImobili>ri corporale 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie acGi>i?ionate de la entit?ile
a!iliate.
2== JImobili>ri necorporale 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu valoarea imobili>rilor necorporale 6n curs de e@ecu?ie acGi>i?ionate de la entit?ile
a!iliate.
=01 J%aterii primeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime primite de la entit?ile a!iliate.
=02 J%ateriale consumabileJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile primite de la entit?ile
a!iliate.
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite
de la entit?ile a!iliate.
=03 JDi!eren?e de pre? la materii prime 9i materialeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile8 a!erente materiilor prime8 materialelor
consumabile 9i materialelor de natura obiectelor de inventar acGi>i?ionate de la entit?i
a!iliate.
=61 J.nimale 9i psriJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor primite de la entit?ile a!iliate.
=63 JDi!eren?e de pre? la animale 9i psriJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente animalelor 9i psrilor
acGi>i?ionate de la entit?ile a!iliate.
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor primite de la entit?i a!iliate.
=33 JDi!eren?e de pre? la ambalaeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente ambalaelor acGi>i?ionate de la
entit?i a!iliate.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate de la entit?ile a!iliate.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate repre>ent7nd decontri 6ntre entit?ile a!iliate.
6C4 J0ierderi din crean?e 9i debitori diver9iJ
B cu valoarea debitelor sc>ute din eviden?.
6CC J+oti>a?ii 9i contribu?ii datorate de persoana uridic !r scop patrimonialJ
B cu cGeltuielile repre>ent7nd coti>a?ii 9i contribu?ii datorate8 potrivit statutului.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii datoriilor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonialD
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma 6ncasrii crean?elor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonialD
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonial8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciarD
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea crean?elor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonial8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
666 J+Geltuieli privind dob7n>ileJ
B cu dob7n>ile datorate8 a!erente 6mprumuturilor primite de la entit?ile a!iliate.
663 J.lte cGeltuieli !inanciareJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile a!erente crean?elor !a? de entit?ile a!iliate8 cu decontare 6n
!unc?ie de cursul unei valute8 cu oca>ia decontrii acestoraD
B cu di!eren?ele ne!avorabile a!erente soldului decontrilor cu entit?ile a!iliate8 cu
decontare 6n !unc?ie de cursul unei valute8 la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
(oldul debitor al contului repre>int crean?ele entit?ii8 iar soldul creditor8 datoriile entit?ii
6n rela?iile cu entit?ile a!iliate.
+ontul 4C= JDecontri privind interesele de participareJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a decontrilor privind interesele de participare.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe unit?i 9i pe !eluri de decontri.
+ontul 4C= JDecontri privind interesele de participareJ este un cont bi!unc?ional.
+ontul 4C= JDecontri privind interesele de participareJ se debitea> prin creditul
conturilor'
166 JDatorii care privesc imobili>rile !inanciareJ
B cu sumele de 6ncasat de la entit?ile de care unitatea este legat prin interese de
participare.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele virate entit?ilor legate prin interese de participare.
C=1 J+asaJ
B cu sumele acGitate repre>ent7nd decontri 6ntre entit?ile legate prin interese de
participare.
7=4 JAenituri din dob7n>ile 9i dividendele ob?inute din plasarea disponibilit?ilor re>ultate
din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu dob7n>ile a!erente 6mprumuturilor acordateD
B cu dividendele ob?inute din plasarea disponibilit?ilor re>ultate din activit?ile !r scop
patrimonial.
7=3 JAenituri re>ultate din cedarea activelor corporale a!late 6n proprietatea persoanelor
uridice !r scop patrimonial8 altele dec7t cele care sunt sau au !ost !olosite 6n activitatea
economicJ
B cu veniturile re>ultate din cedarea ctre entit?ile legate prin interese de participare a
activelor corporale a!late 6n proprietatea persoanelor uridice !r scop patrimonial8 altele
dec7t cele care sunt sau au !ost !olosite 6n activitatea economic.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii datoriilor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonialD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma 6ncasrii crean?elor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonialD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut privind
activit?ile !r scop patrimonial8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciarD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea crean?elor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonial8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciarD
B cu valoarea crean?elor privind activit?ile !r scop patrimonial8 reactivateD
B cu valoarea despgubirilor8 amen>ilor 9i penalit?ilor datorate de entit?ile legate prin
interese de participareD
B cu di!eren?ele !avorabile a!erente datoriilor !a? de entit?ile legate prin interese de
participare8 cu decontare 6n !unc?ie de cursul unei valute8 la decontarea acestora :cont 7=99#D
B cu di!eren?ele !avorabile a!erente soldului decontrilor !a? de entit?i legate prin interese
de participare8 cu decontare 6n !unc?ie de cursul unei valute8 la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar
:cont 7=99#.
+ontul 4C= JDecontri privind interesele de participareJ se creditea> prin debitul
conturilor'
20= J+Geltuieli de de>voltareJ
B cu valoarea lucrrilor 9i proiectelor de de>voltare acGi>i?ionate de la entit?i legate prin
interese de participare.
20C J+oncesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci comerciale8 drepturi 9i active similareJ
B cu valoarea brevetelor8 licen?elor 9i altor drepturi 9i active similare acGi>i?ionate de la
entit?ile legate prin interese de participare.
203 J.lte imobili>ri necorporaleJ
B cu valoarea programelor in!ormatice 9i a altor imobili>ri necorporale acGi>i?ionate de la
entit?ile legate prin interese de participare.
211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ
B cu valoarea terenurilor acGi>i?ionate de la entit?i legate prin interese de participare.
212 J+onstruc?iiJ
B cu valoarea construc?iilor acGi>i?ionate de la entit?i legate prin interese de participare.
21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
B cu valoarea instala?iilor teGnice8 miloacelor de transport8 animalelor 9i planta?iilor
acGi>i?ionate de la entit?i legate prin interese de participare.
214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i materiale
9i alte active corporaleJ
B cu valoarea mobilierului8 aparaturii birotice8 ecGipamentelor de protec?ie a valorilor
umane 9i materiale 9i altor active corporale acGi>i?ionate de la entit?i legate prin interese de
participare.
2=1 JImobili>ri corporale 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie acGi>i?ionate de la entit?i legate
prin interese de participare.
2== JImobili>ri necorporale 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu valoarea imobili>rilor necorporale 6n curs de e@ecu?ie acGi>i?ionate de la entit?i
legate prin interese de participare.
=01 J%aterii primeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime primite de la entit?i legate prin
interese de participare.
=02 J%ateriale consumabileJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile primite de la entit?i legate
prin interese de participare.
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite
de la entit?i legate prin interese de participare.
=03 JDi!eren?e de pre? la materii prime 9i materialeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile8 a!erente materiilor prime8 materialelor
consumabile 9i materialelor de natura obiectelor de inventar acGi>i?ionate de la entit?i legate
prin interese de participare.
=61 J.nimale 9i psriJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor primite de la entit?i legate
prin interese de participare.
=63 JDi!eren?e de pre? la animale 9i psriJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente animalelor 9i psrilor primite de
la entit?i legate prin interese de participare.
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor primite de la entit?i legate prin interese
de participare.
=33 JDi!eren?e de pre? la ambalaeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente ambalaelor acGi>i?ionate de la
entit?i legate prin interese de participare.
C12 J+onturi curente la bnciJ
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate de la entit?ile legate prin interese de participare.
6C4 J0ierderi din crean?e 9i debitori diver9iJ
B cu valoarea debitelor sc>ute din eviden?.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii datoriilor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonialD
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma 6ncasrii crean?elor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonialD
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonial8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciarD
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea crean?elor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonial8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
666 J+Geltuieli privind dob7n>ileJ
B cu dob7n>ile datorate8 a!erente 6mprumuturilor primite de la entit?ile legate prin interese
de participare.
663 J.lte cGeltuieli !inanciareJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile a!erente crean?elor !a? de entit?i legate prin interese de
participare8 cu decontare 6n !unc?ie de cursul unei valute8 cu oca>ia decontrii acestoraD
B cu di!eren?ele ne!avorabile a!erente decontrilor cu entit?i legate prin interese de
participare8 cu decontare 6n !unc?ie de cursul unei valute8 la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
(oldul debitor al contului repre>int crean?ele privind interesele de participare8 iar soldul
creditor8 datoriile privind interesele de participare.
<R)0. 46 JD$1I&ORI ,I +R$DI&ORI DIA$R,IJ
+ontul 461 JDebitori diver9iJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a debitorilor proveni?i din pagube materiale create
de ter?i8 alte crean?e provenite din e@isten?a unor titluri e@ecutorii 9i a altor crean?e8 altele
dec7t entit?ile a!iliate 9i entit?ile legate prin interese de participare.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !iecare debitor.
+ontul 461 JDebitori diver9iJ este un cont de activ.
+ontul 461 JDebitori diver9iJ se debitea> prin creditul conturilor'
116 J.lte !onduri privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele datorate de membrii persoanei uridice !r scop patrimonial pentru
constituirea altor !onduri privind activit?ile !r scop patrimonial :e@clusiv activit?ile cu
destina?ie special#8 6n con!ormitate cu prevederile legale.
1174 JRe>ultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabileJ
B cu re>ultatul !avorabil provenit din corectarea erorilor contabile8 a!erente anilor
preceden?i.
161 J2mprumuturi din emisiuni de obliga?iuniJ
B cu suma 6mprumuturilor de primit din emisiuni de obliga?iuni.
167 J.lte 6mprumuturi 9i datorii asimilateJ
B cu sumele de 6ncasat repre>ent7nd alte 6mprumuturi 9i datorii asimilate.
472 JAenituri 6nregistrate 6n avansJ
B cu valoarea veniturilor 6nregistrate 6n avans.
C01 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliateJ
B cu pre?ul de cesiune al ac?iunilor de?inute pe termen scurt la entit?ile a!iliate8 cedate.
C06 JObliga?iuniJ
B cu pre?ul de cesiune al obliga?iunilor de?inute.
C03 J.lte investi?ii pe termen scurt 9i crean?e asimilateJ
B cu pre?ul de cesiune al altor investi?ii pe termen scurt.
7=4 JAenituri din dob7n>ile 9i dividendele ob?inute din plasarea disponibilit?ilor re>ultate
din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu dob7n>ile a!erente sumelor datorate de ctre debitorii diver9iD
B cu dividendele de 6ncasat a!erente titlurilor imobili>ate sau celor pe termen scurt.
7=3 JAenituri re>ultate din cedarea activelor corporale a!late 6n proprietatea persoanelor
uridice !r scop patrimonial8 altele dec7t cele care sunt sau au !ost !olosite 6n activitatea
economicJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale constatate lips sau deteriorate8 imputate ter?ilorD
B cu valoarea imobili>rilor corporale cedate.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea crean?elor privind activit?ile !r scop patrimonial8 reactivateD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea crean?elor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonial8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciarD
B cu di!eren?ele !avorabile a!erente crean?elor privind activit?ile !r scop patrimonial cu
decontare 6n !unc?ie de cursul unei valute8 cu oca>ia evalurii acestora la 6ncGiderea
e@erci?iului !inanciar :cont 7=99#D
B cu valoarea despgubirilor8 amen>ilor 9i penalit?ilor privind activit?ile !r scop
patrimonial8 datorate de ter?iD
B cu valoarea imobili>rilor !inanciare acGi>i?ionate din disponibilit?i re>ultate din
activit?ile !r scop patrimonial8 cedateD
B cu di!eren?a !avorabil dintre pre?ul de cesiune 9i pre?ul de acGi>i?ie a investi?iilor pe
termen scurt acGi>i?ionate din disponibilit?i re>ultate din activit?ile !r scop patrimonial8
cedate.
+ontul 461 JDebitori diver9iJ se creditea> prin debitul conturilor'
11C J-ondul de rulment al membrilor asocia?iilor de proprietariJ
B cu valoarea debitelor membrilor asocia?iilor de proprietari8 sc>ute din eviden? prin
compensarea cu !ondul de rulment al acestora8 6n situa?ia restituirii !ondului de rulment 6n
con!ormitate cu prevederile legale.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate de la debitori 6n contul de disponibil.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar de la debitori.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele 6ncasate de la debitori 6n contul de disponibil cu destina?ie special.
6C4 J0ierderi din crean?e 9i debitori diver9iJ
B cu sumele trecute pe cGeltuieli cu oca>ia scderii din eviden? a debitorilor.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii crean?elor 6n valut
sau la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
667 J+Geltuieli privind sconturile acordateJ
B cu valoarea sconturilor acordate debitorilor.
663 J.lte cGeltuieli !inanciareJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile a!erente crean?elor cu decontare 6n !unc?ie de cursul unei
valute8 cu oca>ia decontrii acestora sau la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
(oldul debitor al contului repre>int sumele datorate entit?ii de ctre debitori.
+ontul 462 J+reditori diver9iJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a sumelor datorate ter?ilor8 pe ba> de titluri
e@ecutorii sau a unor obliga?ii ale entit?ii !a? de ter?i provenind din alte opera?ii8 al?ii dec7t
entit?ile a!iliate 9i entit?ile legate prin interese de participare.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !iecare creditor.
+ontul 462 J+reditori diver9iJ este un cont de pasiv.
+ontul 462 J+reditori diver9iJ se creditea> prin debitul conturilor'
11= J-ondul social al membrilor +aselor de .utor Reciproc :+...R.#J
B cu sumele repre>ent7nd !ondul social neridicat de membrii caselor de autor reciproc
:+...R.#8 retra9i.
114 J-ondul pentru autor 6n ca> de deces al membrilor +aselor de .utor Reciproc
:+...R.#J
B cu sumele repre>ent7nd autor 6n ca> de deces8 neridicate de urma9ii legali ai membrilor
caselor de autor reciproc :+...R.#.
11C J-ondul de rulment al membrilor asocia?iilor de proprietariJ
B cu sumele repre>ent7nd !ondul de rulment neridicat de membrii asocia?iilor de proprietari8
6n situa?ia restituirii !ondului de rulment 6n con!ormitate cu prevederile legale.
116 J.lte !onduri privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele neutili>ate din alte !onduri privind activit?ile !r scop patrimonial :e@clusiv
activit?ile cu destina?ie special#8 restituite membrilor persoanei uridice !r scop
patrimonial 6n con!ormitate cu prevederile legale.
1174 JRe>ultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabileJ
B cu re>ultatul ne!avorabil provenit din corectarea erorilor contabile8 a!erente anilor
preceden?i.
1=1 J(ubven?ii guvernamentale pentru investi?iiJ
1=2 J2mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
1== JDona?ii pentru investi?iiJ
1=4 J0lusuri de inventar de natura imobili>rilorJ
1=3 J.lte sume primite cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
B cu partea din subven?ia pentru investi?ii de restituit.
201 J+Geltuieli de constituireJ
B cu cGeltuielile oca>ionate de 6n!iin?area sau de>voltarea persoanei uridice !r scop
patrimonial.
472 JAenituri 6nregistrate 6n avansJ
B cu partea din subven?ii a!erente veniturilor8 de restituit.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil8 necuveniteD
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil pentru opera?iuni care se e!ectuea> 6n contul
ter?ilor8 potrivit dispo>i?iilor legale.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar8 necuveniteD
B cu sumele 6ncasate 6n numerar pentru opera?iuni care se e!ectuea> 6n contul ter?ilor8
potrivit dispo>i?iilor legale.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil cu destina?ie special8 necuvenite.
6CC J+oti>a?ii 9i contribu?ii datorate de persoana uridic !r scop patrimonialJ
B cu cGeltuielile repre>ent7nd coti>a?ii 9i contribu?ii datorate8 potrivit statutului.
6C7 J.utoare 9i 6mprumuturi nerambursabile trans!erate altor persoane uridice !r scop
patrimonialJ
B cu sumele datorate de unitatea primitoare altor persoane uridice !r scop patrimonial.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu sumele datorate ter?ilor repre>ent7nd despgubiri 9i penalit?iD
B cu sumele datorate membrilor caselor de autor reciproc :+...R.# repre>ent7nd restituiri
de coti>a?ii 9i contribu?ii8 potrivit legii.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii datoriilor 6n valut
sau din evaluare la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
663 J.lte cGeltuieli !inanciareJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile a!erente creditorilor cu decontare 6n !unc?ie de cursul unei
valute8 la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
+ontul 462 J+reditori diver9iJ se debitea> prin creditul conturilor'
1171 JRe>ultatul reportat repre>ent7nd e@cedentul nereparti>at sau de!icitul neacoperit
privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd datorii !a? de creditori diver9i8 a!erente e@erci?iilor
!inanciare anterioare.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele acGitate creditorilor din contul de disponibil.
C=1 J+asaJ
B cu sumele acGitate 6n numerar creditorilor.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele acGitate creditorilor din contul de disponibil.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii datoriilor 6n valut
sau cu oca>ia evalurii la s!7r9itul e@erci?iului !inanciarD
B cu sumele anulate repre>ent7nd datorii !a? de creditori diver9i8 a!erente e@erci?iului
!inanciar curentD
B cu valoarea sconturilor ob?inute de la creditori diver9iD
B cu di!eren?ele !avorabile a!erente creditorilor diver9i cu decontare 6n !unc?ie de cursul
unei valute8 la decontarea acestora sau la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
(oldul creditor al contului repre>int sumele datorate creditorilor diver9i.
<R)0. 47 J+ON&)RI D$ R$<)*.RIH.R$ ,I .(I%I*.&$J
+ontul 471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor e!ectuate 6n avans care urmea> a se
suporta e9alonat pe cGeltuieli8 pe ba>a unui scaden?ar8 6n perioadele5e@erci?iile viitoare.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !eluri de cGeltuieli.
+ontul 471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ este un cont de activ.
+ontul 471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ se debitea> prin creditul conturilor'
401 J-urni>oriJ
C12 J+onturi curente la bnciJ
C=1 J+asaJ
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele repre>ent7nd abonamentele8 cGiriile 9i alte cGeltuieli e!ectuate anticipat.
+ontul 471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ se creditea> prin debitul conturilor'
60C J+Geltuieli privind energia 9i apaJ
B cu sumele reparti>ate 6n perioadele5e@erci?iile !inanciare urmtoare pe cGeltuieli8 con!orm
scaden?arelor.
611 J+Geltuieli cu 6ntre?inerea 9i repara?iileJ
612 J+Geltuieli cu redeven?ele8 loca?iile de gestiune 9i cGiriileJ
61= J+Geltuielile cu primele de asigurareJ
614 J+Geltuieli cu studiile 9i cercetrileJ
621 J+Geltuieli cu colaboratoriiJ
622 J+Geltuieli privind comisioanele 9i onorariileJ
62= J+Geltuieli de protocol8 reclam 9i publicitateJ
624 J+Geltuieli cu transportul de bunuri 9i de personalJ
62C J+Geltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erriJ
626 J+Geltuieli po9tale 9i ta@e de telecomunica?iiJ
627 J+Geltuieli cu serviciile bancare 9i asimilateJ
623 J.lte cGeltuieli cu serviciile e@ecutate de ter?iJ
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
666 J+Geltuieli privind dob7n>ileJ
663 J.lte cGeltuieli !inanciareJ
B cu sumele reparti>ate 6n perioadele5e@erci?iile !inanciare urmtoare pe cGeltuieli8 con!orm
scaden?arelor.
(oldul debitor al contului repre>int cGeltuielile e!ectuate 6n avans.
+ontul 472 JAenituri 6nregistrate 6n avansJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a veniturilor 6nregistrate 6n avans.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !eluri de venituri.
+ontul 472 JAenituri 6nregistrate 6n avansJ este un cont de pasiv.
+ontul 472 JAenituri 6nregistrate 6n avansJ se creditea> prin debitul conturilor'
267 J+rean?e imobili>ateJ
B cu dob7n>ile calculate la 6mprumuturile acordate membrilor caselor de autor reciproc
:+...R.#8 con!orm contractelor de 6mprumut sau8 dup ca>8 cu dob7n>ile calculate8 a!erente
e@erci?iului !inanciar curent8 6n situa?ia 6n care dob7n>ile calculate con!orm contractelor de
6mprumut au !ost 6nregistrate 6n cont 6n a!ara bilan?ului.
44C J(ubven?iiJ
B cu valoarea subven?iilor pentru venituri8 a!erente perioadelor viitoareD
B cu valoarea subven?iilor pentru venituri din strintate8 a!erente perioadelor viitoare.
461 JDebitori diver9iJ
B cu valoarea veniturilor 6nregistrate 6n avans.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate 6n avans 9i care privesc e@erci?iile !inanciare urmtoare.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate 6n avans 9i care privesc e@erci?iile !inanciare urmtoare.
+ontul 472 JAenituri 6nregistrate 6n avansJ se debitea> prin creditul conturilor'
462 J+reditori diver9iJ
B cu partea din subven?ii a!erente veniturilor8 de restituit.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate 6n avans8 restituiteD
B cu partea din subven?iile a!erente veniturilor8 restituite.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate 6n avans8 restituite.
7=1 JAenituri din coti>a?iile membrilor 9i contribu?iile bne9ti sau 6n natur ale membrilor
9i simpati>an?ilorJ
7=2 JAenituri din ta@ele de 6nregistrare stabilite potrivit legisla?iei 6n vigoareJ
7=4 JAenituri din dob7n>ile 9i dividendele ob?inute din plasarea disponibilit?ilor re>ultate
din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu veniturile 6nregistrate 6n avans a!erente perioadei curente sau e@erci?iului !inanciar 6n
curs.
7=6 JResurse ob?inute de la bugetul de stat 9i5sau de bugetele locale 9i subven?ii pentru
venituriJ
B cu valoarea subven?iilor pentru venituri8 6nregistrate anterior ca venituri 6n avans.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu veniturile 6ncasate 6n avans a!erente perioadei curente sau e@erci?iului !inanciar 6n
cursD
B cu valoarea subven?iilor pentru venituri din strintate8 6nregistrate anterior ca venituri 6n
avans.
(oldul creditor al contului repre>int veniturile 6nregistrate 6n avans.
+ontul 47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a sumelor 6n curs de clari!icare8 ce nu pot !i
6nregistrate pe cGeltuieli5venituri8 sau 6n alte conturi 6n mod direct8 !iind necesare cercetri 9i
lmuriri suplimentare.
+ontul 47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ este un cont bi!unc?ional.
+ontul 47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ se debitea> prin creditul
conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu pl?ile pentru care 6n momentul e!ecturii sau constatrii acestora nu se pot lua msuri
de 6nregistrare de!initiv 6ntrBun cont8 necesit7nd clari!icri suplimentareD
B cu sumele restituite din contul de disponibil8 necuvenite unit?ii.
C=1 J+asaJ
B cu sumele restituite 6n numerar8 necuvenite unit?ii.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu pl?ile pentru care 6n momentul e!ecturii sau constatrii acestora nu se pot lua msuri
de 6nregistrare de!initiv 6ntrBun cont8 necesit7nd clari!icri suplimentareD
B cu sumele restituite din contul de disponibil8 necuvenite unit?ii.
+ontul 47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ se creditea> prin debitul
conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil care necesit clari!icri suplimentare.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar8 necuvenite unit?ii.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil care necesit clari!icri suplimentare.
+onturile din grupele 60 B 6C
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
(oldul contului repre>int sumele 6n curs de clari!icare.
<R)0. 43 JD$+ON&FRI 2N +.DR)* )NI&F/IIJ
+ontul 431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a decontrilor 6ntre unitate 9i subunit?ile sale !r
personalitate uridic8 care conduc contabilitate proprie.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe subunit?i !r personalitate uridic8 cu contabilitate
proprie 9i pe !eluri de decontri.
+ontul 431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ este un cont bi!unc?ional.
+ontul 431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ se debitea> prin creditul conturilor'
=01 J%aterii primeJ
=02 J%ateriale consumabileJ
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
=61 J.nimale 9i psriJ
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime8 materialelor consumabile8
materialelor de natura obiectelor de inventar8 animalelor 9i psrilor8 9i ambalaelor livrate
subunit?ilor :6n contabilitatea unit?ii# sau unit?ii :6n contabilitatea subunit?ilor#.
=02 J%ateriale consumabileJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumate pentru reali>area activit?ilor
!r scop patrimonial prev>ute 6n bugetul unit?ii :6n contabilitatea subunit?ilor#.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele virate din contul de disponibil 6n cadrul decontrilor reciproce.
C=1 J+asaJ
B cu sumele pltite 6n numerar 6n cadrul decontrilor reciproce.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele virate din contul de disponibil 6n cadrul decontrilor reciproce.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele de 6ncasat pentru acoperirea cGeltuielilor proprii privind activit?ile !r scop
patrimonial.
+ontul 431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ se creditea> prin debitul conturilor'
=01 J%aterii primeJ
=02 J%ateriale consumabileJ
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
=61 J.nimale 9i psriJ
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime8 materialelor consumabile8
materialelor de natura obiectelor de inventar8 animalelor 9i psrilor8 9i ambalaelor primite
de unitate de la subunit?i :6n contabilitatea unit?ii# sau cele primite de subunit?i de la
unitate :6n contabilitatea subunit?ilor#.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele primite 6n contul de disponibil 6n cadrul decontrilor reciproce.
C=1 J+asaJ
B cu sumele primite 6n numerar 6n cadrul decontrilor reciproce.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele primite 6n contul de disponibil 6n cadrul decontrilor reciproce.
602 J+Geltuieli cu materialele consumabileJ
604 J+Geltuieli privind materialele nestocateJ
611 J+Geltuieli cu 6ntre?inerea 9i repara?iileJ
612 J+Geltuieli cu redeven?ele8 loca?iile de gestiune 9i cGiriileJ
621 J+Geltuieli cu colaboratoriiJ
62= J+Geltuieli de protocol8 reclam 9i publicitateJ
624 J+Geltuieli cu transportul de bunuri 9i de personalJ
62C J+Geltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erriJ
626 J+Geltuieli po9tale 9i ta@e de telecomunica?iiJ
627 J+Geltuieli cu serviciile bancare 9i asimilateJ
623 J.lte cGeltuieli cu serviciile e@ecutate de ter?iJ
6=C J+Geltuieli cu alte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ
64C J+Geltuieli privind asigurrile 9i protec?ia socialJ
6C6 J+Geltuieli privind coteBpr?i datorate potrivit statutuluiJ
B cu cGeltuielile repre>ent7nd coteBpr?i datorate potrivit statutului.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu cGeltuielile decontate de subunit?i pentru reali>area activit?ilor !r scop patrimonial
prev>ute 6n bugetul unit?ii :6n contabilitatea unit?ii#.
(oldul debitor al contului repre>int sumele de 6ncasat8 iar soldul creditor8 sumele datorate
pentru opera?iuni din cadrul unei entit?i cu subunit?i !r personalitate uridic.
+ontul 432 JDecontri 6ntre subunit?iJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a decontrilor 6ntre subunit?ile !r personalitate
uridic din cadrul aceleia9i unit?i8 care conduc contabilitate proprie.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe subunit?i !r personalitate uridic8 cu contabilitate
proprie 9i pe !eluri de decontri.
+ontul 432 JDecontri 6ntre subunit?iJ este un cont bi!unc?ional.
+ontul 432 JDecontri 6ntre subunit?iJ se debitea> prin creditul conturilor'
=01 J%aterii primeJ
=02 J%ateriale consumabileJ
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
=61 J.nimale 9i psriJ
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime8 materialelor consumabile8
materialelor de natura obiectelor de inventar8 animalelor 9i psrilor8 9i ambalaelor predate
de o subunitate altei subunit?i.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele virate din contul de disponibil 6n cadrul decontrilor reciproce.
C=1 J+asaJ
B cu sumele pltite 6n numerar 6n cadrul decontrilor reciproce.
+ontul 432 JDecontri 6ntre subunit?iJ se creditea> prin debitul conturilor'
=01 J%aterii primeJ
=02 J%ateriale consumabileJ
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
=61 J.nimale 9i psriJ
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime8 materialelor consumabile8
materialelor de natura obiectelor de inventar8 animalelor 9i psrilor8 9i ambalaelor primite
de o subunitate de la alt subunitate.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele primite 6n contul de disponibil 6n cadrul decontrilor reciproce.
C=1 J+asaJ
B cu sumele primite 6n numerar 6n cadrul decontrilor reciproce.
(oldul debitor al contului repre>int sumele de 6ncasat de la alte subunit?i8 iar soldul
creditor sumele datorate pentru opera?iuni !a? de subunit?i ale aceleia9i entit?i.
+ontul 439 JDecontri 6ntre activit?ile !r scop patrimonial 9i activit?ile economiceJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a raporturilor de decontare 6ntre activit?ile !r scop
patrimonial :e@clusiv activit?ile cu destina?ie special# 9i activit?ile economice8 des!9urate
6n cadrul unit?ii8 privind cota de cGeltuieli comune ce se reparti>ea> la !inele lunii.
+ontul 439 JDecontri 6ntre activit?ile !r scop patrimonial 9i activit?ile economiceJ este
un cont de activ.
+ontul 439 JDecontri 6ntre activit?ile !r scop patrimonial 9i activit?ile economiceJ se
debitea> prin creditul conturilor'
+onturi din clasa 6 :analitice distincte privind activit?ile !r scop patrimonial#
B la !inele lunii8 cu cGeltuielile reparti>ate asupra activit?ilor economice.
+ontul 439 JDecontri 6ntre activit?ile !r scop patrimonial 9i activit?ile economiceJ se
creditea> prin debitul conturilor'
+onturi din clasa 6 :analitice distincte privind activit?ile economice#
B la !inele lunii8 cu cGeltuielile reparti>ate asupra activit?ilor economice.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
<R)0. 49 J.I)(&FRI 0$N&R) D$0R$+I$R$. +R$.N/$*ORJ
+ontul 49C J.ustri pentru deprecierea crean?elor B decontri 6n cadrul grupului 9i cu
asocia?iiJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a austrilor constituite pentru deprecierea crean?elor
eviden?iate 6n conturile de decontri 6n cadrul grupului 9i cu asocia?ii8 potrivit dispo>i?iilor
legale.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe !eluri de
crean?e supuse deprecierii.
+ontul 49C J.ustri pentru deprecierea crean?elor B decontri 6n cadrul grupului 9i cu
asocia?iiJ este un cont de pasiv.
+ontul 49C J.ustri pentru deprecierea crean?elor B decontri 6n cadrul grupului 9i cu
asocia?iiJ se creditea> prin debitul contului'
636 J+Geltuieli !inanciare privind amorti>rile 9i austrile pentru pierdere de valoareJ
B cu valoarea austrilor pentru depreciere de natur !inanciar8 constatate 6n cadrul
conturilor de decontri 6n cadrul grupului 9i cu asocia?ii privind activit?ile !r scop
patrimonial.
+ontul 49C J.ustri pentru deprecierea crean?elor B decontri 6n cadrul grupului 9i cu
asocia?iiJ se debitea> prin creditul contului'
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea austrilor pentru depreciere de natur !inanciar din conturile de decontri 6n
cadrul grupului 9i cu asocia?ii privind activit?ile !r scop patrimonial8 diminuate sau
anulate.
(oldul creditor al contului repre>int valoarea austrilor constituite pentru deprecierea
crean?elor B decontri 6n cadrul grupului 9i cu asocia?ii.
+ontul 496 J.ustri pentru deprecierea crean?elor B debitori diver9iJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a austrilor constituite pentru deprecierea crean?elor
B debitori diver9i8 potrivit dispo>i?iilor legale.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe !eluri de
crean?e supuse deprecierii.
+ontul 496 J.ustri pentru deprecierea crean?elor B debitori diver9iJ este un cont de pasiv.
+ontul 496 J.ustri pentru deprecierea crean?elor B debitori diver9iJ se creditea> prin
debitul contului'
631 J+Geltuieli de e@ploatare privind amorti>rile8 provi>ioanele 9i austrile pentru
depreciereJ
B cu valoarea austrilor constituite pentru deprecierea crean?elor din conturile de debitori
diver9i privind activit?ile !r scop patrimonial.
+ontul 496 J.ustri pentru deprecierea crean?elor B debitori diver9iJ se debitea> prin
creditul contului'
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu valoarea austrilor pentru deprecierea crean?elor din conturile de debitori diver9i
privind activit?ile !r scop patrimonial8 diminuate sau anulate.
(oldul creditor al contului repre>int valoarea austrilor constituite pentru deprecierea
crean?elor B debitori diver9i.
+*.(. C J+ON&)RI D$ &R$HOR$RI$J
<R)0. C0 JINA$(&I/II 0$ &$R%$N (+)R&J
+ontul C01 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a ac?iunilor de?inute la entit?ile a!iliate8 cumprate
6n vederea ob?inerii de venituri !inanciare 6ntrBun termen scurt.
+ontul C01 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliateJ este un cont de activ.
+ontul C01 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliateJ se debitea> prin creditul conturilor'
C09 JArsminte de e!ectuat pentru investi?iile pe termen scurtJ
C12 J+onturi curente la bnciJ
C=1 J+asaJ
B cu valoarea la cost de acGi>i?ie a ac?iunilor cumprate de la entit?ile a!iliate.
+ontul C01 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliateJ se creditea> prin debitul conturilor'
461 JDebitori diver9iJ
C12 J+onturi curente la bnciJ
C=1 J+asaJ
B cu pre?ul de cesiune al ac?iunilor de?inute pe termen scurt la entit?ile a!iliate8 cedate.
664 J+Geltuieli privind investi?iile !inanciare cedateJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile dintre valoarea contabil a ac?iunilor de?inute pe termen scurt
la entit?ile a!iliate 9i pre?ul lor de cesiune.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea ac?iunilor de?inute pe termen scurt la
entit?ile a!iliate.
+ontul C0C JObliga?iuni emise 9i rscumprateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a obliga?iunilor emise 9i rscumprate.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe categorii
9i !eluri :valori# de obliga?iuni.
+ontul C0C JObliga?iuni emise 9i rscumprateJ este un cont de activ.
+ontul C0C JObliga?iuni emise 9i rscumprateJ se debitea> prin creditul conturilor'
C09 JArsminte de e!ectuat pentru investi?iile pe termen scurtJ
B cu sumele datorate pentru investi?ii pe termen scurt cumprate.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu valoarea obliga?iunilor emise 9i rscumprate acGitate din contul de disponibil.
C=1 J+asaJ
B cu valoarea obliga?iunilor emise 9i rscumprate acGitate 6n numerar.
+ontul C0C JObliga?iuni emise 9i rscumprateJ se creditea> prin debitul contului'
161 J2mprumuturi din emisiuni de obliga?iuniJ
B cu valoarea obliga?iunilor emise 9i rscumprate8 anulate.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea obliga?iunilor emise 9i rscumprate8
neanulate.
+ontul C06 JObliga?iuniJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a obliga?iunilor cumprate.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe categorii
9i !eluri :valori# de obliga?iuni8 grupate pe unit?ile emitente.
+ontul C06 JObliga?iuniJ este un cont de activ.
+ontul C06 JObliga?iuniJ se debitea> prin creditul conturilor'
C09 JArsminte de e!ectuat pentru investi?iile pe termen scurtJ
C12 J+onturi curente la bnciJ
C=1 J+asaJ
B cu valoarea la cost de acGi>i?ie a obliga?iunilor cumprate.
+ontul C06 JObliga?iuniJ se creditea> prin debitul conturilor'
461 JDebitori diver9iJ
C12 J+onturi curente la bnciJ
C=1 J+asaJ
B cu pre?ul de cesiune al obliga?iunilor de?inute.
664 J+Geltuieli privind investi?iile !inanciare cedateJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile dintre valoarea contabil a obliga?iunilor de?inute 9i pre?ul lor
de cesiune.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea obliga?iunilor e@istente.
+ontul C03 J.lte investi?ii pe termen scurt 9i crean?e asimilateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a altor investi?ii pe termen scurt 9i crean?e asimilate8
cumprate.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe categorii
9i !eluri :valori#8 grupate pe unit?ile emitente.
+ontul C03 J.lte investi?ii pe termen scurt 9i crean?e asimilateJ este un cont de activ.
+ontul C03 J.lte investi?ii pe termen scurt 9i crean?e asimilateJ se debitea> prin creditul
conturilor'
C09 JArsminte de e!ectuat pentru investi?iile pe termen scurtJ
C12 J+onturi curente la bnciJ
C=1 J+asaJ
B cu valoarea la cost de acGi>i?ie a altor investi?ii pe termen scurt 9i crean?e asimilate
cumprate.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente altor valori de tre>orerie cum sunt
depo>itele pe termen scurt 6n valut8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
+ontul C03 J.lte investi?ii pe termen scurt 9i crean?e asimilateJ se creditea> prin debitul
conturilor'
461 JDebitori diver9iJ
C12 J+onturi curente la bnciJ
C=1 J+asaJ
B cu pre?ul de cesiune al altor investi?ii pe termen scurt.
664 J+Geltuieli privind investi?iile !inanciareJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile dintre valoarea contabil a altor investi?ii pe termen scurt 9i
pre?ul lor de cesiune.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar a!erente altor valori de tre>orerie cum sunt
depo>ite pe termen scurt 6n valut8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar sau licGidarea lor.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea altor titluri de investi?ii pe termen scurt 9i
crean?e asimilate8 e@istente.
+ontul C09 JArsminte de e!ectuat pentru investi?iile pe termen scurtJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a vrsmintelor de e!ectuat pentru investi?iile pe
termen scurt8 cumprate.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe unit?ile
emitente.
+ontul C09 JArsminte de e!ectuat pentru investi?iile pe termen scurt J este un cont de
pasiv.
+ontul C09 JArsminte de e!ectuat pentru investi?iile pe termen scurtJ se creditea> prin
debitul conturilor'
C01 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliateJ
B cu valoarea la cost de acGi>i?ie a ac?iunilor cumprate de la entit?ile a!iliate.
C0C JObliga?iuni emise 9i rscumprateJ
B cu sumele datorate pentru investi?ii pe termen scurt cumprate.
C06 JObliga?iuniJ
B cu valoarea la cost de acGi>i?ie a obliga?iunilor cumprate.
C03 J.lte investi?ii pe termen scurt 9i crean?e asimilateJ
B cu valoarea la cost de acGi>i?ie a altor investi?ii pe termen scurt 9i crean?e asimilate
cumprate.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar8 re>ultate 6n urma evalurii datoriilor 6n valut8
repre>ent7nd vrsminte de e!ectuat pentru investi?iile pe termen scurt8 la cursul de 6ncGidere
a e@erci?iului !inanciar.
+ontul C09 JArsminte de e!ectuat pentru investi?iile pe termen scurtJ se debitea> prin
creditul conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele acGitate din contul de disponibil pentru investi?iile pe termen scurt cumprate.
C=1 J+asaJ
B cu sumele pltite 6n numerar pentru investi?iile pe termen scurt cumprate.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar8 re>ultate 6n urma evalurii datoriilor 6n valut8
repre>ent7nd vrsminte de e!ectuat pentru investi?iile pe termen scurt8 la cursul de 6ncGidere
a e@erci?iului !inanciar sau 6n urma acGitrii acestora.
(oldul creditor al contului repre>int valoarea datorat pentru investi?iile pe termen scurt
cumprate.
<R)0. C1 J+ON&)RI *. 1FN+IJ
+ontul C12 J+onturi curente la bnciJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a disponibilit?ilor 6n lei 9i 6n valut a!late 6n conturi
la bnci8 a sumelor 6n curs de decontare8 precum 9i a mi9crii acestora.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe conturile curente descGise la bnci8 iar pentru
disponibilit?ile 6n valut se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial.
+ontul C12 J+onturi curente la bnciJ este un cont bi!unc?ional.
+ontul C12 J+onturi curente la bnciJ se debitea> prin creditul conturilor'
101 J+apitalJ
B cu sumele depuse ca aport 6n contul de disponibil.
11= J-ondul social al membrilor +aselor de .utor Reciproc :+...R.#J
B cu sumele 6ncasate de la ter?i sau comunicate de ter?i pe ba> de documente neaprute
6nc 6n e@trasele de cont8 repre>ent7nd depuneri la !ondul social al membrilor caselor de
autor reciproc :+...R.#D
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil8 repre>ent7nd depuneri ale membrilor caselor
de autor reciproc :+...R.# la !ondul social al membrilor caselor de autor reciproc :+...R.#.
114 J-ondul pentru autor 6n ca> de deces al membrilor +aselor de .utor Reciproc
:+...R.#J
B cu sumele 6ncasate de la ter?i sau comunicate de ter?i pe ba> de documente neaprute
6nc 6n e@trasele de cont8 repre>ent7nd depuneri la !ondul pentru autor 6n ca> de deces al
membrilor caselor de autor reciproc :+...R.#.
11C J-ondul de rulment al membrilor asocia?iilor de proprietariJ
B cu sumele 6ncasate de la ter?i sau comunicate de ter?i pe ba> de documente neaprute
6nc 6n e@trasele de cont8 repre>ent7nd depuneri la !ondul de rulment al membrilor asocia?iilor
de proprietari.
116 J.lte !onduri privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil8 repre>ent7nd contribu?ii ale membrilor
persoanei uridice !r scop patrimonial pentru constituirea altor !onduri privind activit?ile
!r scop patrimonial :e@clusiv activit?ile cu destina?ie special#8 6n con!ormitate cu
prevederile legale.
161 J2mprumuturi din emisiuni de obliga?iuniJ
B cu suma 6mprumuturilor primite din emisiuni de obliga?iuni.
162 J+redite bancare pe termen lungJ
B cu suma creditelor pe termen lung primite.
166 JDatorii care privesc imobili>rile !inanciareJ
B cu sumele 6ncasate de la entit?ile a!iliate8 respectiv de la entit?ile de care unitatea este
legat prin interese de participare.
167 J.lte 6mprumuturi 9i datorii asimilateJ
B cu sumele 6ncasate repre>ent7nd 6mprumuturi 9i datorii asimilate.
267 J+rean?e imobili>ateJ
B cu valoarea crean?elor imobili>ate 9i a dob7n>ilor a!erente8 precum 9i cu valoarea
garan?iilor restituite de ter?i.
423 J.lte datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalulJ
B cu sumele 6ncasate de la personal repre>ent7nd sume datorate de acesta.
4=3 J.lte datorii 9i crean?e socialeJ
B cu sumele 6ncasate de la asigurrile sociale re!lectate ca alte crean?e sociale.
44C J(ubven?iiJ
B cu valoarea subven?iilor 6ncasate.
443 J.lte datorii 9i crean?e cu bugetul statuluiJ
B cu sumele 6ncasate de la buget repre>ent7nd vrsminte e!ectuate 6n plus.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu sumele 6ncasate de la entit?ile a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu sumele 6ncasate de la entit?ile legate prin interese de participare.
461 JDebitori diver9iJ
B cu sumele 6ncasate de la debitori 6n contul de disponibil.
462 J+reditori diver9iJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil8 necuveniteD
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil pentru opera?iuni care se e!ectuea> 6n contul
ter?ilor8 potrivit dispo>i?iilor legale.
472 JAenituri 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele 6ncasate 6n avans 9i care privesc e@erci?iile !inanciare urmtoare.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil care necesit clari!icri suplimentare.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu sumele primite 6n contul de disponibil 6n cadrul decontrilor reciproce.
432 JDecontri 6ntre subunit?iJ
B cu sumele primite 6n contul de disponibil 6n cadrul decontrilor reciproce.
C01 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliateJ
B cu pre?ul de cesiune al ac?iunilor de?inute pe termen scurt la entit?ile a!iliate8 cedate.
C06 JObliga?iuniJ
B cu pre?ul de cesiune al obliga?iunilor de?inute.
C03 J.lte investi?ii pe termen scurt 9i crean?e asimilateJ
B cu pre?ul de cesiune al altor investi?ii pe termen scurt.
C13 JDob7n>iJ
B cu dob7n>ile 6ncasate a!erente disponibilit?ilor a!late 6n conturile curente.
C19 J+redite bancare pe termen scurtJ
B cu creditele bancare pe termen scurt8 acordate de banc pentru nevoi temporare8 prin
conturi bancare distincte.
C31 JAiramente interneJ
B cu sumele intrate 6ntrBun cont de tre>orerie din alt cont de tre>orerie.
7=1 JAenituri din coti>a?iile membrilor 9i contribu?iile bne9ti sau 6n natur ale membrilor
9i simpati>an?ilorJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil repre>ent7nd coti>a?iile membrilor 9i
contribu?iile bne9ti ale membrilor 9i simpati>an?ilor.
7=2 JAenituri din ta@ele de 6nregistrare stabilite potrivit legisla?iei 6n vigoareJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil8 repre>ent7nd venituri din ta@ele de 6nregistrare
stabilite potrivit legisla?iei 6n vigoare.
7== JAenituri din dona?ii 9i sume sau bunuri primite prin sponsori>areJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil repre>ent7nd dona?ii 9i sponsori>ri primite.
7=4 JAenituri din dob7n>ile 9i dividendele ob?inute din plasarea disponibilit?ilor re>ultate
din activitatea !r scop patrimonialJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil8 repre>ent7nd dob7n>i 9i dividende ob?inute din
plasarea disponibilit?ilor re>ultate din activit?ile !r scop patrimonial.
7=C JAenituri pentru care se datorea> impo>it pe spectacoleJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil8 repre>ent7nd venituri pentru care se datorea>
impo>it pe spectacole.
7=6 JResurse ob?inute de la bugetul de stat 9i5sau de la bugetele locale 9i subven?ii pentru
venituriJ
B cu sumele primite de la buget 6n contul de disponibil.
7=7 JAenituri din ac?iuni oca>ionale8 utili>ate 6n scop social sau pro!esional8 potrivit
statutului de organi>are 9i !unc?ionareJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil.
7=3 JAenituri re>ultate din cedarea activelor corporale a!late 6n proprietatea persoanelor
uridice !r scop patrimonial8 altele dec7t cele care sunt sau au !ost !olosite 6n activitatea
economicJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil repre>ent7nd alte venituri din activit?ile !r
scop patrimonialD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente opera?iunilor e!ectuate 6n valut8 6n
cursul e@erci?iului !inanciarD
B la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente
disponibilit?ilor 6n valut.
+ontul C12 J+onturi curente la bnciJ se creditea> prin debitul conturilor'
101 J+apitalJ
B cu sumele virate8 potrivit legii8 la 6ncetarea activit?ii.
11= J-ondul social al membrilor +aselor de .utor Reciproc :+...R.#J
B cu sumele virate la alte case de autor reciproc :+...R.#8 repre>ent7nd !ondul social al
membrilor trans!era?i.
114 J-ondul pentru autor 6n ca> de deces al membrilor +aselor de .utor Reciproc
:+...R.#J
B cu sumele pltite prin virament urma9ilor legali ai membrilor caselor de autor reciproc
:+...R.#8 repre>ent7nd autor 6n ca> de deces al membrilor caselor de autor reciproc
:+...R.#.
11C J-ondul de rulment al membrilor asocia?iilor de proprietariJ
B cu sumele pltite prin virament8 repre>ent7nd restituirea !ondului de rulment al membrilor
asocia?iilor de proprietari 6n con!ormitate cu prevederile legale.
116 J.lte !onduri privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele neutili>ate din alte !onduri privind activit?ile !r scop patrimonial :e@clusiv
activit?ile cu destina?ie special#8 restituite membrilor persoanei uridice !r scop
patrimonial 6n con!ormitate cu prevederile legale.
1=1 J(ubven?ii guvernamentale pentru investi?iiJ
1=2 J2mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
1=3 J.lte sume primite cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
B cu partea din subven?ia pentru investi?ii restituit.
161 J2mprumuturi din emisiuni de obliga?iuniJ
B cu suma 6mprumuturilor din emisiuni de obliga?iuni rambursate.
162 J+redite bancare pe termen lungJ
B cu suma creditelor pe termen lung rambursate.
166 JDatorii care privesc imobili>rile !inanciareJ
B cu sumele restituite entit?ilor a!iliate8 respectiv celor de care unitatea este legat prin
interese de participare.
167 J.lte 6mprumuturi 9i datorii asimilateJ
B cu suma altor 6mprumuturi 9i datorii asimilate rambursateD
B cu garan?iile de bun e@ecu?ie restituite ter?ilor.
163 JDob7n>i a!erente 6mprumuturilor 9i datoriilor asimilateJ
B cu suma dob7n>ilor pltite8 a!erente 6mprumuturilor 9i datoriilor asimilate.
201 J+Geltuieli de constituireJ
B cu sumele pltite din cont repre>ent7nd cGeltuieli oca>ionate de 6n!iin?area sau
de>voltarea persoanei uridice !r scop patrimonial.
261 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliate din cadrul grupuluiJ
26= JInterese de participareJ
B cu valoarea imobili>rilor !inanciare acGi>i?ionate cu plata prin virament.
26C J.lte titluri imobili>ateJ
B cu valoarea altor titluri imobili>ate acGi>i?ionate cu plata prin virament.
267 J+rean?e imobili>ateJ
B cu sumele virate repre>ent7nd 6mprumuturi acordate altor entit?i.
269 JArsminte de e!ectuat pentru imobili>ri !inanciareJ
B cu sumele pltite prin virament pentru imobili>ri !inanciare acGi>i?ionate.
401 J-urni>oriJ
B cu sumele pltite !urni>orilor din contul de disponibilD
B cu sumele nete acGitate colaboratorilor.
40= J$!ecte de pltitJ
B cu pl?ile e!ectuate la scaden? pe ba> de e!ecte comerciale.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu sumele pltite !urni>orilor de imobili>ri din contul de disponibil.
40C J$!ecte de pltit pentru imobili>riJ
B cu pl?ile e!ectuate de ctre !urni>orii de imobili>ri pe ba> de e!ecte comerciale8 la
scaden?a acestora.
421 J0ersonal B salarii datorateJ
B cu sumele nete acGitate personalului repre>ent7nd salarii 9i alte drepturi salariale.
422 J0ensionari B pensii datorateJ
B cu sumele acGitate pensionarilor repre>ent7nd pensii 9i alte drepturi cuvenite8 potrivit
legii.
42= J0ersonal B autoare materiale datorateJ
B cu sumele acGitate personalului repre>ent7nd autoare materiale.
42C J.vansuri acordate personaluluiJ
B cu sumele acGitate personalului8 repre>ent7nd avansuri din salarii 9i alte drepturi salariale.
426 JDrepturi de personal neridicateJ
B cu sumele acGitate personalului.
427 JRe?ineri din salarii datorate ter?ilorJ
B cu sumele acGitate ter?ilor repre>ent7nd re?ineri sau popriri.
423 J.lte datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalulJ
B cu sumele acGitate personalului8 eviden?iate anterior ca datorie !a? de acesta.
4=1 J.sigurri socialeJ
B cu sumele virate asigurrilor sociale 9i asigurrilor sociale de sntate.
4=7 J.utor de 9omaJ
B cu sumele virate la bugetul asigurrilor pentru 9oma.
4=3 J.lte datorii 9i crean?e socialeJ
B cu sumele virate asigurrilor sociale re!lectate ca alte datorii sociale.
444 JImpo>itul pe venituri de natura salariilorJ
B cu sumele virate la bugetul statului repre>ent7nd impo>itul pe veniturile de natura
salariilor 9i a altor drepturi similare.
446 J.lte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale8 dup ca>8 repre>ent7nd alte
impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilate.
447 J-onduri speciale B ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu sumele virate ctre organismele publice repre>ent7nd ta@e 9i vrsminte asimilate.
443 J.lte datorii 9i crean?e cu bugetul statuluiJ
B cu sumele virate bugetului repre>ent7nd alte datorii.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu sumele virate entit?ilor a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu sumele virate entit?ilor legate prin interese de participare.
462 J+reditori diver9iJ
B cu sumele acGitate creditorilor din contul de disponibil.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele repre>ent7nd abonamentele8 cGiriile 9i alte cGeltuieli e!ectuate anticipat.
472 JAenituri 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele 6ncasate 6n avans8 restituiteD
B cu partea din subven?iile a!erente veniturilor8 restituite.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu pl?ile pentru care 6n momentul e!ecturii sau constatrii acestora nu se pot lua msuri
de 6nregistrare de!initiv 6ntrBun cont8 necesit7nd clari!icri suplimentareD
B cu sumele restituite din contul de disponibil8 necuvenite unit?ii.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu sumele virate din contul de disponibil 6n cadrul decontrilor reciproce.
432 JDecontri 6ntre subunit?iJ
B cu sumele virate din contul de disponibil 6n cadrul decontrilor reciproce.
C01 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliateJ
B cu valoarea la cost de acGi>i?ie a ac?iunilor cumprate de la entit?ile a!iliate.
C0C JObliga?iuni emise 9i rscumprateJ
B cu valoarea obliga?iunilor emise 9i rscumprate acGitate din contul de disponibil.
C06 JObliga?iuniJ
B cu valoarea la cost de acGi>i?ie a obliga?iunilor cumprate.
C03 J.lte investi?ii pe termen scurt 9i crean?e asimilateJ
B cu valoarea la cost de acGi>i?ie a altor investi?ii pe termen scurt 9i crean?e asimilate
cumprate.
C09 JArsminte de e!ectuat pentru investi?iile pe termen scurtJ
B cu sumele acGitate din contul de disponibil pentru investi?iile pe termen scurt cumprate.
C13 JDob7n>iJ
B cu dob7n>ile pltite8 a!erente 6mprumuturilor primite.
C19 J+redite bancare pe termen scurtJ
B cu creditele bancare pe termen scurt restituite8 inclusiv dob7n>ile pltite.
C31 JAiramente interneJ
B cu sumele virate dintrBun cont de tre>orerie 6n alt cont de tre>orerie.
611 J+Geltuieli cu 6ntre?inerea 9i repara?iileJ
B cu valoarea lucrrilor de 6ntre?inere 9i repara?ii e@ecutate de ter?i.
612 J+Geltuieli cu redeven?ele8 loca?iile de gestiune 9i cGiriileJ
B cu sumele acGitate repre>ent7nd redeven?e8 loca?ii de gestiune 9i cGirii.
61= J+Geltuieli cu primele de asigurareJ
B cu valoarea primelor de asigurare acGitate con!orm contractelor de asigurare.
614 J+Geltuieli cu studiile 9i cercetrileJ
B cu valoarea studiilor 9i cercetrilor e@ecutate de ter?i.
622 J+Geltuieli privind comisioanele 9i onorariileJ
B cu valoarea comisioanelor 9i onorariilor acGitate.
62= J+Geltuieli de protocol8 reclam 9i publicitateJ
B cu sumele acGitate care privesc ac?iunile de protocol8 reclam 9i publicitate.
624 J+Geltuieli cu transportul de bunuri 9i de personalJ
B cu sumele acGitate ce privesc transportul de bunuri 9i transportul colectiv de personal.
62C J+Geltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erriJ
B cu sumele acGitate repre>ent7nd cGeltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erri :inclusiv
transportul#.
626 J+Geltuieli po9tale 9i ta@e de telecomunica?iiJ
B cu valoarea serviciilor po9tale 9i a ta@elor de telecomunica?ii acGitate.
627 J+Geltuieli cu serviciile bancare 9i asimilateJ
B cu valoarea serviciilor bancare 9i asimilate pltite.
623 J.lte cGeltuieli cu serviciile e@ecutate de ter?iJ
B cu sumele acGitate pentru alte servicii prestate de ter?i.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu sumele pltite membrilor caselor de autor reciproc :+...R.# din contul de disponibil
repre>ent7nd restituiri de coti>a?ii 9i contribu?ii8 potrivit legiiD
B cu valoarea dona?iilor acordateD
B cu valoarea despgubirilor8 amen>ilor 9i penalit?ilor pltite ter?ilor 9i bugetului.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar8 a!erente opera?iunilor 6n valut8 e!ectuate 6n
cursul anului8 sau disponibilit?ilor a!late 6n conturi la banc 6n valut8 la 6ncGiderea
e@erci?iului !inanciar.
666 J+Geltuieli privind dob7n>ileJ
B cu valoarea dob7n>ilor pltite8 a!erente creditelor acordate de bnci 6n conturile curente.
667 J+Geltuieli privind sconturile acordateJ
B cu valoarea sconturilor re?inute de bnci.
(oldul debitor al contului repre>int disponibilit?ile 6n lei 9i 6n valut8 iar soldul creditor8
creditele primite.
+ontul C13 JDob7n>iJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a dob7n>ilor datorate8 precum 9i a dob7n>ilor de
6ncasat8 a!erente creditelor acordate de bnci 6n conturile curente8 respectiv disponibilit?ilor
a!late 6n conturile curente.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe conturi
curente grupate pe bnci.
+ontul C13 JDob7n>iJ este un cont bi!unc?ional.
+ontul C13 JDob7n>iJ se debitea> prin creditul conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu dob7n>ile pltite8 a!erente 6mprumuturilor primite.
7=4 JAenituri din dob7n>ile 9i dividendele ob?inute din plasarea disponibilit?ilor re>ultate
din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu dob7n>ile de 6ncasat a!erente disponibilit?ilor a!late 6n conturile curente.
+ontul C13 JDob7n>iJ se creditea> prin debitul conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu dob7n>ile 6ncasate a!erente disponibilit?ilor a!late 6n conturile curente.
666 J+Geltuieli privind dob7n>ileJ
B cu dob7n>ile datorate8 a!erente creditelor acordate de bnci 6n conturile curente.
(oldul debitor repre>int dob7n>ile de primit8 iar soldul creditor8 dob7n>ile de pltit.
+ontul C19 J+redite bancare pe termen scurtJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a creditelor acordate de bnci pe termen scurt.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe
obiective creditate.
+ontul C19 J+redite bancare pe termen scurtJ este un cont de pasiv.
+ontul C19 J+redite bancare pe termen scurtJ se creditea> prin debitul conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu creditele bancare pe termen scurt8 acordate de banc pentru nevoi temporare8 prin
conturi bancare distincte.
666 J+Geltuieli privind dob7n>ileJ
B cu dob7n>ile datorate pentru creditele bancare primite pe termen scurt.
+ontul C19 J+redite bancare pe termen scurtJ se debitea> prin creditul contului'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu creditele bancare pe termen scurt restituite8 inclusiv dob7n>ile pltite.
(oldul creditor al contului repre>int creditele bancare pe termen scurt8 nerestituite.
<R)0. C= J+.(.J
+ontul C=1 J+asaJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a numerarului a!lat 6n casieria entit?ii8 precum 9i a
mi9crii acestuia8 ca urmare a 6ncasrilor 9i pl?ilor e!ectuate.
+ontabilitatea analitic a disponibilit?ilor 6n valut e@istente 6n casierie se ?ine distinct
pentru activit?ile !r scop patrimonial.
+ontul C=1 J+asaJ este un cont de activ.
+ontul C=1 J+asaJ se debitea> prin creditul conturilor'
101 J+apitalJ
B cu sumele depuse ca aport 6n numerar.
11= J-ondul social al membrilor +aselor de .utor Reciproc :+...R.#J
B cu sumele 6ncasate 6n numerar8 repre>ent7nd depuneri la !ondul social al membrilor
caselor de autor reciproc :+...R.#.
114 J-ondul pentru autor 6n ca> de deces al membrilor +aselor de .utor Reciproc
:+...R.#J
B cu sumele 6ncasate 6n numerar8 repre>ent7nd depuneri la !ondul pentru autor 6n ca> de
deces al membrilor caselor de autor reciproc :+...R.#.
11C J-ondul de rulment al membrilor asocia?iilor de proprietariJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar8 repre>ent7nd depuneri la !ondul de rulment al membrilor
asocia?iilor de proprietari.
116 J.lte !onduri privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar8 repre>ent7nd contribu?ii ale membrilor persoanei uridice
!r scop patrimonial pentru constituirea altor !onduri privind activit?ile !r scop
patrimonial :e@clusiv activit?ile cu destina?ie special#8 6n con!ormitate cu prevederile legale.
267 J+rean?e imobili>ateJ
B cu valoarea crean?elor imobili>ate 9i a dob7n>ilor a!erente8 6ncasate 6n numerar.
423 J.lte datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalulJ
B cu sumele 6ncasate de la personal repre>ent7nd sume datorate de acesta.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu sumele 6ncasate repre>ent7nd decontri 6ntre entit?ile a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu sumele 6ncasate de la entit?ile legate prin interese de participare.
461 JDebitori diver9iJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar de la debitori.
462 J+reditori diver9iJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar8 necuveniteD
B cu sumele 6ncasate 6n numerar pentru opera?iuni care se e!ectuea> 6n contul ter?ilor8
potrivit dispo>i?iilor legale.
472 JAenituri 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele 6ncasate 6n avans 9i care privesc e@erci?iile !inanciare urmtoare.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar8 necuvenite unit?ii.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu sumele primite 6n numerar 6n cadrul decontrilor reciproce.
432 JDecontri 6ntre subunit?iJ
B cu sumele primite 6n numerar 6n cadrul decontrilor reciproce.
C01 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliateJ
B cu pre?ul de cesiune al ac?iunilor de?inute pe termen scurt la entit?ile a!iliate8 cedate.
C06 JObliga?iuniJ
B cu pre?ul de cesiune al obliga?iunilor de?inute.
C03 J.lte investi?ii pe termen scurt 9i crean?e asimilateJ
B cu pre?ul de cesiune al altor investi?ii pe termen scurt.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu sumele restituite 6n numerar repre>ent7nd avansuri de tre>orerie neutili>ate.
C31 JAiramente interneJ
B cu sumele intrate 6ntrBun cont de tre>orerie din alt cont de tre>orerie.
7=1 JAenituri din coti>a?iile membrilor 9i contribu?iile bne9ti sau 6n natur ale membrilor
9i simpati>an?ilorJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar repre>ent7nd coti>a?iile membrilor 9i contribu?iile bne9ti
ale membrilor 9i simpati>an?ilor.
7=2 JAenituri din ta@ele de 6nregistrare stabilite potrivit legisla?iei 6n vigoareJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar8 repre>ent7nd venituri din ta@ele de 6nregistrare stabilite
potrivit legisla?iei 6n vigoare.
7== JAenituri din dona?ii 9i sume sau bunuri primite prin sponsori>areJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar repre>ent7nd dona?ii 9i sponsori>ri primite.
7=C JAenituri pentru care se datorea> impo>it pe spectacoleJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar8 repre>ent7nd venituri pentru care se datorea> impo>it pe
spectacole.
7=7 JAenituri din ac?iuni oca>ionale8 utili>ate 6n scop social sau pro!esional8 potrivit
statutului de organi>are 9i !unc?ionareJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar.
7=3 JAenituri re>ultate din cedarea activelor corporale a!late 6n proprietatea persoanelor
uridice !r scop patrimonial8 altele dec7t cele care sunt sau au !ost !olosite 6n activitatea
economicJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar repre>ent7nd alte venituri din activit?ile !r scop
patrimonialD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente opera?iunilor 6n valut8 6n cursul
e@erci?iului !inanciarD
B la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente
disponibilit?ilor 6n valut.
791 JAenituri cu destina?ie specialJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar repre>ent7nd venituri cu destina?ie special.
+ontul C=1 J+asaJ se creditea> prin debitul conturilor'
11= J-ondul social al membrilor +aselor de .utor Reciproc :+...R.#J
B cu sumele pltite repre>ent7nd restituirea !ondului social al membrilor caselor de autor
reciproc :+...R.#.
114 J-ondul pentru autor 6n ca> de deces al membrilor +aselor de .utor Reciproc
:+...R.#J
B cu sumele pltite 6n numerar urma9ilor legali ai membrilor caselor de autor reciproc
:+...R.#8 repre>ent7nd autor 6n ca> de deces al membrilor caselor de autor reciproc
:+...R.#.
11C J-ondul de rulment al membrilor asocia?iilor de proprietariJ
B cu sumele pltite 6n numerar8 repre>ent7nd restituirea !ondului de rulment al membrilor
asocia?iilor de proprietari 6n con!ormitate cu prevederile legale.
116 J.lte !onduri privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B cu sumele neutili>ate din alte !onduri privind activit?ile !r scop patrimonial :e@clusiv
activit?ile cu destina?ie special#8 restituite membrilor persoanei uridice !r scop
patrimonial 6n con!ormitate cu prevederile legale.
201 J+Geltuieli de constituireJ
B cu sumele pltite 6n numerar repre>ent7nd cGeltuieli oca>ionate de 6n!iin?area sau
de>voltarea persoanei uridice !r scop patrimonial.
261 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliate din cadrul grupuluiJ
26= JInterese de participareJ
B cu valoarea imobili>rilor !inanciare acGi>i?ionate cu plata 6n numerar.
26C J.lte titluri imobili>ateJ
B cu valoarea altor titluri imobili>ate acGi>i?ionate cu plata 6n numerar.
267 J+rean?e imobili>ateJ
B cu sumele pltite 6n numerar repre>ent7nd 6mprumuturi acordate.
269 JArsminte de e!ectuat pentru imobili>ri !inanciareJ
B cu sumele pltite 6n numerar pentru imobili>ri !inanciare acGi>i?ionate.
401 J-urni>oriJ
B cu sumele 6n numerar pltite !urni>orilorD
B cu sumele nete acGitate colaboratorilor.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu sumele pltite 6n numerar !urni>orilor de imobili>ri.
421 J0ersonal B salarii datorateJ
B cu sumele nete acGitate personalului repre>ent7nd salarii 9i alte drepturi salariale.
422 J0ensionari B pensii datorateJ
B cu sumele acGitate pensionarilor repre>ent7nd pensii 9i alte drepturi cuvenite8 potrivit
legii.
42= J0ersonal B autoare materiale datorateJ
B cu sumele acGitate personalului repre>ent7nd autoare materiale.
42C J.vansuri acordate personaluluiJ
B cu sumele acGitate personalului8 repre>ent7nd avansuri din salarii 9i alte drepturi salariale.
426 JDrepturi de personal neridicateJ
B cu sumele acGitate personalului.
427 JRe?ineri din salarii datorate ter?ilorJ
B cu sumele acGitate ter?ilor repre>ent7nd re?ineri sau popriri.
423 J.lte datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalulJ
B cu sumele acGitate personalului8 eviden?iate anterior ca datorie !a? de acestaD
B cu sumele restituite gestionarilor repre>ent7nd garan?iile 9i dob7nda a!erent.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu sumele acGitate repre>ent7nd decontri 6ntre entit?ile a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu sumele acGitate repre>ent7nd decontri 6ntre entit?ile legate prin interese de
participare.
462 J+reditori diver9iJ
B cu sumele acGitate 6n numerar creditorilor.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele repre>ent7nd abonamentele8 cGiriile 9i alte cGeltuieli e!ectuate anticipat.
472 JAenituri 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele 6ncasate 6n avans8 restituite.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele restituite 6n numerar8 necuvenite unit?ii.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu sumele pltite 6n numerar 6n cadrul decontrilor reciproce.
432 JDecontri 6ntre subunit?iJ
B cu sumele pltite 6n numerar 6n cadrul decontrilor reciproce.
C01 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliateJ
B cu valoarea la cost de acGi>i?ie a ac?iunilor cumprate de la entit?ile a!iliate.
C0C JObliga?iuni emise 9i rscumprateJ
B cu valoarea obliga?iunilor emise 9i rscumprate acGitate 6n numerar.
C06 JObliga?iuniJ
B cu valoarea la cost de acGi>i?ie a obliga?iunilor cumprate.
C03 J.lte investi?ii pe termen scurt 9i crean?e asimilateJ
B cu valoarea la cost de acGi>i?ie a altor investi?ii pe termen scurt 9i crean?e asimilate
cumprate.
C09 JArsminte de e!ectuat pentru investi?iile pe termen scurtJ
B cu sumele pltite 6n numerar pentru investi?iile pe termen scurt cumprate.
C=2 J.lte valoriJ
B cu sumele pltite 6n numerar pentru procurarea de alte valori.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu avansurile de tre>orerie acordate 6n numerar.
C31 JAiramente interneJ
B cu sumele virate dintrBun cont de tre>orerie 6n alt cont de tre>orerie.
612 J+Geltuieli cu redeven?ele8 loca?iile de gestiune 9i cGiriileJ
B cu sumele acGitate 6n numerar repre>ent7nd redeven?e8 loca?ii de gestiune 9i cGirii.
61= J+Geltuieli cu primele de asigurareJ
B cu valoarea primelor de asigurare acGitate 6n numerar con!orm contractelor de asigurare.
622 J+Geltuieli privind comisioanele 9i onorariileJ
B cu valoarea comisioanelor 9i onorariilor acGitate 6n numerar.
62= J+Geltuieli de protocol8 reclam 9i publicitateJ
B cu sumele acGitate 6n numerar care privesc ac?iunile de protocol8 reclam 9i publicitate.
624 J+Geltuieli cu transportul de bunuri 9i de personalJ
B cu sumele acGitate ce privesc transportul de bunuri 9i transportul colectiv de personal.
62C J+Geltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erriJ
B cu sumele acGitate 6n numerar repre>ent7nd cGeltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erri
:inclusiv transportul#.
626 J+Geltuieli po9tale 9i ta@e de telecomunica?iiJ
B cu valoarea serviciilor po9tale 9i a ta@elor de telecomunica?ii acGitate 6n numerar.
623 J.lte cGeltuieli cu serviciile e@ecutate de ter?iJ
B cu sumele acGitate 6n numerar pentru alte servicii prestate de ter?i.
6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
B cu sumele pltite 6n numerar membrilor caselor de autor reciproc :+...R.# repre>ent7nd
restituiri de coti>a?ii 9i contribu?ii8 potrivit legiiD
B cu valoarea dona?iilor acordateD
B cu valoarea despgubirilor8 amen>ilor 9i penalit?ilor pltite ter?ilor 9i bugetului.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar a!erente
disponibilit?ilor 6n valutD
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar8 re>ultate 6n urma acGitrii datoriilor 6n valut.
(oldul debitor al contului repre>int numerarul e@istent 6n casierie.
+ontul C=2 J.lte valoriJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a bonurilor valorice8 timbrelor !iscale 9i po9tale8
biletelor de tratament 9i odiGn8 ticGetelor 9i biletelor de cltorie8 ticGetelor de mas8 a altor
valori8 precum 9i a mi9crii acestora.
+ontabilitatea analitic se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial 9i pe !eluri
de valori.
+ontul C=2 J.lte valoriJ este un cont de activ.
+ontul C=2 J.lte valoriJ se debitea> prin creditul conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea bonurilor valorice8 timbrelor !iscale 9i po9tale8 biletelor de tratament 9i
odiGn8 ticGetelor 9i biletelor de cltorie8 ticGetelor de mas 9i a altor valori acGi>i?ionate.
C=1 J+asaJ
B cu sumele pltite 6n numerar pentru procurarea de alte valori.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu sumele pltite pentru procurarea de alte valori din avansuri de tre>orerie.
+ontul C=2 J.lte valoriJ se creditea> prin debitul conturilor'
=02 J%ateriale consumabileJ
B cu valoarea carburan?ilor procura?i pe ba> de bonuri valorice.
423 J.lte datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalulJ
B cu valoarea biletelor de tratament 9i odiGn8 a ticGetelor 9i biletelor de cltorie 9i a altor
valori acordate personalului.
624 J+Geltuieli cu transportul de bunuri 9i de personalJ
B cu valoarea ticGetelor 9i biletelor de cltorie !olosite pentru transportul de personal.
62C J+Geltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erriJ
B cu valoarea biletelor de cltorie repre>ent7nd cGeltuieli cu deplasrile8 deta9rile 9i
trans!errile personalului.
626 J+Geltuieli po9tale 9i ta@e de telecomunica?iiJ
B cu valoarea timbrelor po9tale consumate.
642 J+Geltuieli cu ticGetele de mas acordate salaria?ilorJ
B cu valoarea ticGetelor de mas acordate salaria?ilor.
(oldul debitor al contului repre>int alte valori e@istente.
<R)0. C4 J.+R$DI&IA$J
+ontul C41 J.creditiveJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a acreditivelor descGise 6n bnci pentru e!ectuarea
de pl?i 6n !avoarea ter?ilor.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !eluri de acreditive8 distinct pentru activit?ile !r scop
patrimonial.
+ontul C41 J.creditiveJ este un cont de activ.
+ontul C41 J.creditiveJ se debitea> prin creditul conturilor'
C31 JAiramente interneJ
B cu sumele intrate 6ntrBun cont de tre>orerie din alt cont de tre>orerie.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente
disponibilit?ilor 6n valut.
+ontul C41 J.creditiveJ se creditea> prin debitul conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu sumele pltite !urni>orilor din acreditive.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu sumele pltite !urni>orilor de imobili>ri din acreditive.
C31 JAiramente interneJ
B cu sumele virate dintrBun cont de tre>orerie 6n alt cont de tre>orerie.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar8 a!erente opera?iunilor e!ectuate 6n valut 6n
cursul e@erci?iului !inanciar sau soldului privind acreditivele descGise 6n valut8 la 6ncGeierea
e@erci?iului !inanciar sau la licGidarea acestora.
(oldul debitor al contului repre>int valoarea acreditivele descGise 6n bnci8 e@istente.
+ontul C42 J.vansuri de tre>orerieJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a avansurilor de tre>orerie.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !iecare titular de avansuri de tre>orerie.
+ontul C42 J.vansuri de tre>orerieJ este un cont de activ.
+ontul C42 J.vansuri de tre>orerieJ se debitea> prin creditul conturilor'
=03 JDi!eren?e de pre? la materii prime 9i materialeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile8 a!erente materiilor prime8 materialelor
consumabile 9i materialelor de natura obiectelor de inventar acGi>i?ionate.
=63 JDi!eren?e de pre? la animale 9i psriJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile a!erente animalelor 9i psrilor
acGi>i?ionate din avansuri de tre>orerie.
=33 JDi!eren?e de pre? la ambalaeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile a!erente ambalaelor acGi>i?ionate.
C=1 J+asaJ
B cu avansurile de tre>orerie acordate 6n numerar.
7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
B la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente
avansurilor de tre>orerie 6n valut.
+ontul C42 J.vansuri de tre>orerieJ se creditea> prin debitul conturilor'
=01 J%aterii primeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime acGi>i?ionate din avansuri de
tre>orerie.
=02 J%ateriale consumabileJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile acGi>i?ionate din avansuri
de tre>orerie.
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar
acGi>i?ionate din avansuri de tre>orerie.
=03 JDi!eren?e de pre? la materii prime 9i materialeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente materiilor prime8 materialelor
consumabile 9i materialelor de natura obiectelor de inventar intrate 6n gestiune.
=61 J.nimale 9i psriJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor acGi>i?ionate din avansuri de
tre>orerie.
=63 JDi!eren?e de pre? la animale 9i psriJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente animalelor 9i psrilor
acGi>i?ionate din avansuri de tre>orerie.
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor acGi>i?ionate.
=33 JDi!eren?e de pre? la ambalaeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente ambalaelor acGi>i?ionate.
401 J-urni>oriJ
B cu sumele pltite !urni>orilor din avansuri de tre>orerie.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu sumele pltite !urni>orilor de imobili>ri din avansuri de tre>orerie.
423 J.lte datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalulJ
B cu avansurile de tre>orerie neusti!icate.
C=1 J+asaJ
B cu sumele restituite 6n numerar repre>ent7nd avansuri de tre>orerie neutili>ate.
C=2 J.lte valoriJ
B cu sumele pltite pentru procurarea de alte valori din avansuri de tre>orerie.
602 J+Geltuieli cu materialele consumabileJ
B cu valoarea materialelor consumabile acGitate din avansuri de tre>orerie.
604 J+Geltuieli privind materialele nestocateJ
60C J+Geltuieli privind energia 9i apaJ
611 J+Geltuieli cu 6ntre?inerea 9i repara?iileJ
612 J+Geltuieli cu redeven?ele8 loca?iile de gestiune 9i cGiriileJ
61= J+Geltuieli cu primele de asigurareJ
614 J+Geltuieli cu studiile 9i cercetrileJ
622 J+Geltuieli privind comisioanele 9i onorariileJ
62= J+Geltuieli de protocol8 reclam 9i publicitateJ
624 J+Geltuieli cu transportul de bunuri 9i de personalJ
62C J+Geltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erriJ
626 J+Geltuieli po9tale 9i ta@e de telecomunica?iiJ
623 J.lte cGeltuieli cu serviciile e@ecutate de ter?iJ
B cu cGeltuielile decontate din avansurile de tre>orerie primite.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar a!erente
avansurilor de tre>orerie 6n valutD
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate din licGidarea avansurilor de
tre>orerie.
(oldul debitor al contului repre>int sumele acordate ca avansuri de tre>orerie8
nedecontate.
<R)0. CC JDI(0ONI1I* +) D$(&IN./I$ (0$+I.*FJ
+ontul CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a disponibilit?ilor a!late 6n conturi la bnci8
repre>ent7nd veniturile cu destina?ie special 6ncasate8 potrivit legii8 de ctre persoana
uridic !r scop patrimonial8 precum 9i a mi9crii acestora.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe conturile descGise la bnci8 pe !eluri de venituri cu
destina?ie special.
+ontul CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ este un cont de activ.
+ontul CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ se debitea> prin creditul conturilor'
461 JDebitori diver9iJ
B cu sumele 6ncasate de la debitori 6n contul de disponibil cu destina?ie special.
462 J+reditori diver9iJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil cu destina?ie special8 necuvenite.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil care necesit clari!icri suplimentare.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu sumele primite 6n contul de disponibil 6n cadrul decontrilor reciproce.
C31 JAiramente interneJ
B cu sumele intrate 6ntrBun cont de tre>orerie din alt cont de tre>orerie.
791 JAenituri cu destina?ie specialJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil repre>ent7nd venituri cu destina?ie specialD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente opera?iunilor e!ectuate 6n valut privind
activit?ile cu destina?ie special8 6n cursul e@erci?iului !inanciarD
B la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente
disponibilit?ilor 6n valut.
+ontul CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ se creditea> prin debitul conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu sumele pltite !urni>orilor din contul de disponibil cu destina?ie special.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu sumele pltite !urni>orilor de imobili>ri din contul de disponibil cu destina?ie
special.
421 J0ersonal B salarii datorateJ
B cu sumele nete acGitate personalului repre>ent7nd salarii 9i alte drepturi salariale.
42= J0ersonal B autoare materiale datorateJ
B cu sumele acGitate personalului repre>ent7nd autoare materiale.
427 JRe?ineri din salarii datorate ter?ilorJ
B cu sumele acGitate ter?ilor repre>ent7nd re?ineri sau popriri.
4=1 J.sigurri socialeJ
B cu sumele virate asigurrilor sociale 9i asigurrilor sociale de sntate.
4=7 J.utor de 9omaJ
B cu sumele virate la bugetul asigurrilor pentru 9oma.
444 JImpo>itul pe venituri de natura salariilorJ
B cu sumele virate la bugetul statului repre>ent7nd impo>itul pe veniturile de natura
salariilor 9i a altor drepturi similare.
446 J.lte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale8 dup ca>8 repre>ent7nd alte
impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilate.
447 J-onduri speciale B ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu sumele virate ctre organismele publice repre>ent7nd ta@e 9i vrsminte asimilate.
462 J+reditori diver9iJ
B cu sumele acGitate creditorilor din contul de disponibil.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele repre>ent7nd abonamentele8 cGiriile 9i alte cGeltuieli e!ectuate anticipat.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu pl?ile pentru care 6n momentul e!ecturii sau constatrii acestora nu se pot lua msuri
de 6nregistrare de!initiv 6ntrBun cont8 necesit7nd clari!icri suplimentareD
B cu sumele restituite din contul de disponibil8 necuvenite unit?ii.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu sumele virate din contul de disponibil 6n cadrul decontrilor reciproce.
C31 JAiramente interneJ
B cu sumele virate dintrBun cont de tre>orerie 6n alt cont de tre>orerie.
612 J+Geltuieli cu redeven?ele8 loca?iile de gestiune 9i cGiriileJ
B cu sumele acGitate repre>ent7nd cGirii.
61= J+Geltuieli cu primele de asigurareJ
B cu valoarea primelor de asigurare acGitate con!orm contractelor de asigurare.
62= J+Geltuieli de protocol8 reclam 9i publicitateJ
B cu sumele acGitate care privesc ac?iunile de protocol8 reclam 9i publicitate.
624 J+Geltuieli cu transportul de bunuri 9i de personalJ
B cu sumele acGitate ce privesc transportul de bunuri 9i transportul colectiv de personal.
62C J+Geltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erriJ
B cu sumele acGitate repre>ent7nd cGeltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erri :inclusiv
transportul#.
626 J+Geltuieli po9tale 9i ta@e de telecomunica?iiJ
B cu valoarea serviciilor po9tale 9i a ta@elor de telecomunica?ii acGitate.
627 J+Geltuieli cu serviciile bancare 9i asimilateJ
B cu valoarea serviciilor bancare 9i asimilate pltite.
623 J.lte cGeltuieli cu serviciile e@ecutate de ter?iJ
B cu sumele acGitate pentru alte servicii prestate de ter?i.
66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar8 a!erente opera?iunilor 6n valut8 e!ectuate 6n
cursul anului8 sau disponibilit?ilor a!late 6n conturi la banc 6n valut8 la 6ncGiderea
e@erci?iului !inanciar.
(oldul debitor al contului repre>int disponibilul e@istent 6n cont.
<R)0. C3 JAIR.%$N&$ IN&$RN$J
+ontul C31 JAiramente interneJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a viramentelor de disponibilit?i 6ntre conturile de
tre>orerie.
+ontul C31 JAiramente interneJ este un cont de activ.
+ontul C31 JAiramente interneJ se debitea> prin creditul conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
C=1 J+asaJ
C41 J.creditiveJ
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele virate dintrBun cont de tre>orerie 6n alt cont de tre>orerie.
+ontul C31 JAiramente interneJ se creditea> prin debitul conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
C=1 J+asaJ
C41 J.creditiveJ
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele intrate 6ntrBun cont de tre>orerie din alt cont de tre>orerie.
De regul8 contul nu pre>int sold.
<R)0. C9 J.I)(&FRI 0$N&R) 0I$RD$R$. D$ A.*O.R$ . +ON&)RI*OR D$
&R$HOR$RI$J
Din grupa C9 J.ustri pentru pierderea de valoare a conturilor de tre>orerieJ !ac parte
conturile'
C91 J.ustri pentru pierderea de valoare a ac?iunilor de?inute la entit?ile a!iliateJ
C9C J.ustri pentru pierderea de valoare a obliga?iunilor emise 9i rscumprateJ
C96 J.ustri pentru pierderea de valoare a obliga?iunilorJ
C93 J.ustri pentru pierderea de valoare a altor investi?ii pe termen scurt 9i crean?e
asimilateJ
+u autorul conturilor din aceast grup se ?ine eviden?a constituirii austrilor pentru
pierderea de valoare a investi?iilor !inanciare la entit?i a!iliate8 a obliga?iunilor emise 9i
rscumprate8 obliga?iunilor 9i a altor investi?ii !inanciare 9i crean?e asimilate8 precum 9i a
suplimentrii8 diminurii sau anulrii acestora8 dup ca>.
+ontabilitatea se ?ine distinct pentru activit?ile !r scop patrimonial8 pe !eluri8 6n !unc?ie
de natura8 scopul sau obiectul pentru care au !ost constituite.
+onturile din grupa C9 J.ustri pentru pierderea de valoare a conturilor de tre>orerieJ sunt
conturi de pasiv.
+onturile din grupa C9 J.ustri pentru pierderea de valoare a conturilor de tre>orerieJ se
creditea> prin debitul contului'
636 J+Geltuieli !inanciare privind amorti>rile 9i austrile pentru pierdere de valoareJ
B cu valoarea austrilor pentru pierderea de valoare a conturilor de tre>orerie8 constituite
sau suplimentate8 dup ca>.
+onturile din grupa C9 J.ustri pentru pierderea de valoare a conturilor de tre>orerieJ se
debitea> prin creditul contului'
7=9 JAenituri !inanciare din austri pentru pierdere de valoareJ
B cu sumele repre>ent7nd diminuarea sau anularea austrilor pentru pierdere de valoare a
conturilor de tre>orerie.
(oldul creditor al conturilor repre>int valoarea austrilor constituite pentru pierderile de
valoare8 e@istente la s!7r9itul perioadei.
+*.(. 6 J+ON&)RI D$ +;$*&)I$*IJ
<R)0. 60 J+;$*&)I$*I 0RIAIND (&O+)RI*$J
+ontul 601 J+Geltuieli cu materiile primeJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor cu materiile prime.
+ontul 601 J+Geltuieli cu materiile primeJ este un cont de activ.
+ontul 601 J+Geltuieli cu materiile primeJ se debitea> prin creditul conturilor'
=01 J%aterii primeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime incluse pe cGeltuieli8 constatate lips
la inventar8 precum 9i pierderile din deprecieri ireversibileD
B la 6nceputul perioadei8 cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime e@istente 6n
stoc la s!7r9itul perioadei8 stabilit pe ba>a inventarului :6n situa?ia aplicrii inventarului
intermitent#.
=03 JDi!eren?e de pre? la materii prime 9i materialeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente materiilor prime ie9ite din
gestiune.
=C1 J%aterii 9i materiale a!late la ter?iJ
B scderea din gestiune a materiilor prime a!late la ter?i8 constatate lips la inventar.
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime acGi>i?ionate8 6n ca>ul !olosirii
metodei inventarului intermitent.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
+ontul 601 J+Geltuieli cu materiile primeJ se creditea> prin debitul conturilor'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
=01 J%aterii primeJ
B cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventarD
B la s!7r9itul perioadei8 cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime e@istente 6n
stoc8 stabilit pe ba>a inventarului :6n situa?ia aplicrii inventarului intermitent#.
=03 JDi!eren?e de pre? la materii prime 9i materialeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile a!erente materiilor prime ie9ite din gestiune.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 602 J+Geltuieli cu materialele consumabileJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor cu materialele consumabile.
+ontul 602 J+Geltuieli cu materialele consumabileJ este un cont de activ.
+ontul 602 J+Geltuieli cu materialele consumabileJ se debitea> prin creditul conturilor'
=02 J%ateriale consumabileJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile incluse pe cGeltuieli8
constatate lips la inventar8 precum 9i pierderile din deprecieri ireversibileD
B la 6nceputul perioadei8 cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile
e@istente 6n stoc la s!7r9itul perioadei8 stabilit pe ba>a inventarului :6n situa?ia aplicrii
inventarului intermitent#.
=03 JDi!eren?e de pre? la materii prime 9i materialeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente materialelor consumabile ie9ite din
gestiune.
=C1 J%aterii 9i materiale a!late la ter?iJ
B scderea din gestiune a materialelor consumabile a!late la ter?i8 constatate lips la
inventar.
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile acGi>i?ionate8 6n ca>ul
!olosirii metodei inventarului intermitent.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu cGeltuielile decontate de subunit?i pentru reali>area activit?ilor !r scop patrimonial
prev>ute 6n bugetul unit?ii :6n contabilitatea unit?ii#.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu valoarea materialelor consumabile acGitate din avansuri de tre>orerie.
+ontul 602 J+Geltuieli cu materialele consumabileJ se creditea> prin debitul conturilor'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
=02 J%ateriale consumabileJ
B cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventarD
B la s!7r9itul perioadei8 cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile
e@istente 6n stoc8 stabilit pe ba>a inventarului :6n situa?ia aplicrii inventarului intermitent#.
=03 JDi!eren?e de pre? la materii prime 9i materialeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile a!erente materialelor consumabile ie9ite din
gestiune.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 60= J+Geltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor privind materialele de natura
obiectelor de inventar8 la darea 6n !olosin? a acestora.
+ontul 60= J+Geltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarJ este un cont de
activ.
+ontul 60= J+Geltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarJ se debitea>
prin creditul conturilor'
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse
pe cGeltuieli8 constatate lips la inventar8 precum 9i pierderile din deprecieri ireversibile.
=03 JDi!eren?e de pre? la materii prime 9i materialeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente materialelor de natura obiectelor
de inventar ie9ite din gestiune.
=C1 J%aterii 9i materiale a!late la ter?iJ
B scderea din gestiune a materialelor de natura obiectelor de inventar a!late la ter?i8
constatate lips la inventar.
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar
acGi>i?ionate8 6n ca>ul !olosirii metodei inventarului intermitent.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
+ontul 60= J+Geltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarJ se creditea>
prin debitul conturilor'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar
constatate plus la inventar.
=03 JDi!eren?e de pre? la materii prime 9i materialeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile a!erente materialelor de natura obiectelor de
inventar ie9ite din gestiune.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 604 J+Geltuieli privind materialele nestocateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor privind materialele nestocate.
+ontul 604 J+Geltuieli privind materialele nestocateJ este un cont de activ.
+ontul 604 J+Geltuieli privind materialele nestocateJ se debitea> prin creditul conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea materialelor nestocate aprovi>ionate8 incluse direct pe cGeltuieli.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu valoarea materialelor nestocate aprovi>ionate8 incluse direct pe cGeltuieli.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu cGeltuielile decontate de subunit?i pentru reali>area activit?ilor !r scop patrimonial
prev>ute 6n bugetul unit?ii :6n contabilitatea unit?ii#.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu cGeltuielile decontate din avansurile de tre>orerie primite.
+ontul 604 J+Geltuieli privind materialele nestocateJ se creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 60C J+Geltuieli privind energia 9i apaJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor privind consumurile de energie 9i ap.
+ontul 60C J+Geltuieli privind energia 9i apaJ este un cont de activ.
+ontul 60C J+Geltuieli privind energia 9i apaJ se debitea> prin creditul conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea consumului de energie 9i ap.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu valoarea consumului de energie 9i ap.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele reparti>ate 6n perioadele urmtoare5e@erci?iile !inanciare urmtoare pe
cGeltuieli8 con!orm scaden?arelor.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu cGeltuielile decontate din avansurile de tre>orerie primite.
+ontul 60C J+Geltuieli privind energia 9i apaJ se creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 606 J+Geltuieli privind animalele 9i psrileJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor cu animalele 9i psrile ie9ite din
unitate.
+ontul 606 J+Geltuieli privind animalele 9i psrileJ este un cont de activ.
+ontul 606 J+Geltuielile privind animalele 9i psrileJ se debitea> prin creditul conturilor'
=61 J.nimale 9i psriJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor ie9ite din gestiune8 constatate
lips la inventariere sau trecute la imobili>ri corporale.
=63 JDi!eren?e de pre? la animale 9i psriJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente valorii animalelor 9i psrilor
incluse pe cGeltuieli.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
+ontul 606 J+Geltuieli privind animalele 9i psrileJ se creditea> prin debitul conturilor'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
=63 JDi!eren?e de pre? la animale 9i psriJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile a!erente valorii animalelor 9i psrilor
incluse pe cGeltuieli.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 603 J+Geltuieli privind ambalaeleJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor privind ambalaele.
+ontul 603 J+Geltuieli privind ambalaeleJ este un cont de activ.
+ontul 603 J+Geltuieli privind ambalaeleJ se debitea> prin creditul conturilor'
=C3 J.mbalae a!late la ter?iJ
B cu valoarea ambalaelor a!late 6n consigna?ie la ter?i8 pentru care au !ost emise
documentele de v7n>are.
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor consumate 9i lipsurile constatate la
inventar.
=33 JDi!eren?e de pre? la ambalaeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n plus sau ne!avorabile a!erente ambalaelor ie9ite din gestiune.
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor acGi>i?ionate8 6n ca>ul !olosirii metodei
inventarului intermitent.
409 J-urni>ori B debitoriJ
B cu valoarea ambalaelor care circul 6n sistem de restituire8 degradate.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
+ontul 603 J+Geltuieli privind ambalaeleJ se creditea> prin debitul conturilor'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a ambalaelor constatate plus la inventar.
=33 JDi!eren?e de pre? la ambalaeJ
B cu di!eren?ele de pre? 6n minus sau !avorabile a!erente ambalaelor incluse pe cGeltuieli.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
<R)0. 61 J+;$*&)I$*I +) *)+RFRI*$ ,I ($RAI+II*$ $E$+)&.&$ D$
&$R/IJ
+ontul 611 J+Geltuieli cu 6ntre?inerea 9i repara?iileJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor cu 6ntre?inerea 9i repara?iile e@ecutate
de ter?i.
+ontul 611 J+Geltuieli cu 6ntre?inerea 9i repara?iileJ este un cont de activ.
+ontul 611 J+Geltuieli cu 6ntre?inerea 9i repara?iileJ se debitea> prin creditul conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea lucrrilor de 6ntre?inere 9i repara?ii e@ecutate de ter?i.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu valoarea lucrrilor de 6ntre?inere 9i repara?ii e@ecutate de ter?i.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele reparti>ate 6n perioadele5e@erci?iile !inanciare urmtoare pe cGeltuieli8 con!orm
scaden?arelor.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu cGeltuielile decontate de subunit?i pentru reali>area activit?ilor !r scop patrimonial
prev>ute 6n bugetul unit?ii :6n contabilitatea unit?ii#.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu valoarea lucrrilor de 6ntre?inere 9i repara?ii e@ecutate de ter?i.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu cGeltuielile decontate din avansurile de tre>orerie primite.
+ontul 611 J+Geltuieli cu 6ntre?inerea 9i repara?iileJ se creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 612 J+Geltuieli cu redeven?ele8 loca?iile de gestiune 9i cGiriileJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor cu redeven?ele8 loca?iile de gestiune 9i
cGiriile.
+ontul 612 J+Geltuieli cu redeven?ele8 loca?iile de gestiune 9i cGiriileJ este un cont de
activ.
+ontul 612 J+Geltuieli cu redeven?ele8 loca?iile de gestiune 9i cGiriileJ se debitea> prin
creditul conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu cGeltuielile cu redeven?ele8 loca?iile de gestiune 9i cGiriile datorate ter?ilor.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu cGeltuielile cu redeven?ele8 loca?iile de gestiune 9i cGiriile datorate ter?ilor.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele reparti>ate 6n perioadele5e@erci?iile !inanciare urmtoare pe cGeltuieli8 con!orm
scaden?arelor.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu cGeltuielile decontate de subunit?i pentru reali>area activit?ilor !r scop patrimonial
prev>ute 6n bugetul unit?ii :6n contabilitatea unit?ii#.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele acGitate repre>ent7nd redeven?e8 loca?ii de gestiune 9i cGirii.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele acGitate repre>ent7nd cGirii.
C=1 J+asaJ
B cu sumele acGitate 6n numerar repre>ent7nd redeven?e8 loca?ii de gestiune 9i cGirii.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu cGeltuielile decontate din avansurile de tre>orerie primite.
+ontul 612 J+Geltuieli cu redeven?ele8 loca?iile de gestiune 9i cGiriileJ se creditea> prin
debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 61= J+Geltuieli cu primele de asigurareJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor cu primele de asigurare.
+ontul 61= J+Geltuieli cu primele de asigurareJ este un cont de activ.
+ontul 61= J+Geltuieli cu primele de asigurareJ se debitea> prin creditul conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea primelor de asigurare datorate ter?ilor con!orm contractelor de asigurare.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu valoarea primelor de asigurare datorate ter?ilor con!orm contractelor de asigurare.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele reparti>ate 6n perioadele5e@erci?iile !inanciare urmtoare pe cGeltuieli8 con!orm
scaden?arelor.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu valoarea primelor de asigurare acGitate con!orm contractelor de asigurare.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu valoarea primelor de asigurare acGitate con!orm contractelor de asigurare.
C=1 J+asaJ
B cu valoarea primelor de asigurare acGitate 6n numerar con!orm contractelor de asigurare.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu cGeltuielile decontate din avansurile de tre>orerie primite.
+ontul 61= J+Geltuieli cu primele de asigurareJ se creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 614 J+Geltuieli cu studiile 9i cercetrileJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor cu studiile 9i cercetrile.
+ontul 614 J+Geltuieli cu studiile 9i cercetrileJ este un cont de activ.
+ontul 614 J+Geltuieli cu studiile 9i cercetrileJ se debitea> prin creditul conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea studiilor 9i cercetrilor e@ecutate de ter?i.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu valoarea studiilor 9i cercetrilor e@ecutate de ter?i.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele reparti>ate 6n perioadele5e@erci?iile !inanciare urmtoare pe cGeltuieli8 con!orm
scaden?arelor.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu valoarea studiilor 9i cercetrilor e@ecutate de ter?i.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu cGeltuielile decontate din avansurile de tre>orerie primite.
+ontul 614 J+Geltuieli cu studiile 9i cercetrileJ se creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
<R)0. 62 J+;$*&)I$*I +) .*&$ ($RAI+II $E$+)&.&$ D$ &$R/IJ
+ontul 621 J+Geltuieli cu colaboratoriiJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor cu colaboratorii.
+ontul 621 J+Geltuieli cu colaboratoriiJ este un cont de activ.
+ontul 621 J+Geltuieli cu colaboratoriiJ se debitea> prin creditul conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu sumele datorate colaboratorilor pentru presta?iile e!ectuate.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele reparti>ate 6n perioadele5e@erci?iile !inanciare urmtoare pe cGeltuieli8 con!orm
scaden?arelor.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu cGeltuielile decontate de subunit?i pentru reali>area activit?ilor !r scop patrimonial
prev>ute 6n bugetul unit?ii :6n contabilitatea unit?ii#.
+ontul 621 J+Geltuieli cu colaboratoriiJ se creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 622 J+Geltuieli privind comisioanele 9i onorariileJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor repre>ent7nd comisioanele datorate
pentru cumprarea sau v7n>area titlurilor de valoare imobili>ate sau a celor de plasament8
comisioanele de intermediere8 onorariile de consiliere8 contencios8 e@perti>are8 precum 9i a
altor cGeltuieli similare.
+ontul 622 J+Geltuieli privind comisioanele 9i onorariileJ este un cont de activ.
+ontul 622 J+Geltuieli privind comisioanele 9i onorariileJ se debitea> prin creditul
conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea comisioanelor 9i onorariilor datorate ter?ilor.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu valoarea comisioanelor 9i onorariilor datorate ter?ilor.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele reparti>ate 6n perioadele5e@erci?iile !inanciare urmtoare pe cGeltuieli8 con!orm
scaden?arelor.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu valoarea comisioanelor 9i onorariilor acGitate.
C=1 J+asaJ
B cu valoarea comisioanelor 9i onorariilor acGitate 6n numerar.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu cGeltuielile decontate din avansurile de tre>orerie primite.
+ontul 622 J+Geltuieli privind comisioanele 9i onorariileJ se creditea> prin debitul
contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 62= J+Geltuieli de protocol8 reclam 9i publicitateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor de protocol8 reclam 9i publicitate.
+ontul 62= J+Geltuieli de protocol8 reclam 9i publicitateJ este un cont de activ.
+ontul 62= J+Geltuieli de protocol8 reclam 9i publicitateJ se debitea> prin creditul
conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu cGeltuielile de protocol8 reclam 9i publicitate datorate ter?ilor.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu cGeltuielile de protocol8 reclam 9i publicitate datorate ter?ilor.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele reparti>ate 6n perioadele5e@erci?iile !inanciare urmtoare pe cGeltuieli8 con!orm
scaden?arelor.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu cGeltuielile decontate de subunit?i pentru reali>area activit?ilor !r scop patrimonial
prev>ute 6n bugetul unit?ii :6n contabilitatea unit?ii#.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele acGitate care privesc ac?iunile de protocol8 reclam 9i publicitate.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele acGitate care privesc ac?iunile de protocol8 reclam 9i publicitate.
C=1 J+asaJ
B cu sumele acGitate 6n numerar care privesc ac?iunile de protocol8 reclam 9i publicitate.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu cGeltuielile decontate din avansurile de tre>orerie primite.
+ontul 62= J+Geltuieli de protocol8 reclam 9i publicitateJ se creditea> prin debitul
contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 624 J+Geltuieli cu transportul de bunuri 9i de personalJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor privind transportul de bunuri 9i
personal8 e@ecutate de ter?i.
+ontul 624 J+Geltuieli cu transportul de bunuri 9i de personalJ este un cont de activ.
+ontul 624 J+Geltuieli cu transportul de bunuri 9i de personalJ se debitea> prin creditul
conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu cGeltuielile pentru transportul de bunuri 9i transportul colectiv de personal datorate
ter?ilor.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu cGeltuielile pentru transportul de bunuri 9i transportul colectiv de personal datorate
ter?ilor.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele reparti>ate 6n perioadele5e@erci?iile !inanciare urmtoare pe cGeltuieli8 con!orm
scaden?arelor.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu cGeltuielile decontate de subunit?i pentru reali>area activit?ilor !r scop patrimonial
prev>ute 6n bugetul unit?ii :6n contabilitatea unit?ii#.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele acGitate ce privesc transportul de bunuri 9i transportul colectiv de personal.
C=1 J+asaJ
B cu sumele acGitate ce privesc transportul de bunuri 9i transportul colectiv de personal.
C=2 J.lte valoriJ
B cu valoarea ticGetelor 9i biletelor de cltorie !olosite pentru transportul de personal.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu cGeltuielile decontate din avansurile de tre>orerie primite.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele acGitate ce privesc transportul de bunuri 9i transportul colectiv de personal.
+ontul 624 J+Geltuieli cu transportul de bunuri 9i de personalJ se creditea> prin debitul
contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 62C J+Geltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erriJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor cu deplasrile8 deta9rile 9i
trans!errile personalului.
+ontul 62C J+Geltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erriJ este un cont de activ.
+ontul 62C J+Geltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erriJ se debitea> prin creditul
conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu cGeltuielile repre>ent7nd deplasri8 deta9ri 9i trans!erri :inclusiv transportul# datorate
ter?ilor.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu cGeltuielile repre>ent7nd deplasri8 deta9ri 9i trans!erri :inclusiv transportul# datorate
ter?ilor.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele reparti>ate 6n perioadele5e@erci?iile !inanciare urmtoare pe cGeltuieli8 con!orm
scaden?arelor.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu cGeltuielile decontate de subunit?i pentru reali>area activit?ilor !r scop patrimonial
prev>ute 6n bugetul unit?ii :6n contabilitatea unit?ii#.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele acGitate repre>ent7nd cGeltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erri :inclusiv
transportul#.
C=1 J+asaJ
B cu sumele acGitate 6n numerar repre>ent7nd cGeltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erri
:inclusiv transportul#.
C=2 J.lte valoriJ
B cu valoarea biletelor de cltorie repre>ent7nd cGeltuieli cu deplasrile8 deta9rile 9i
trans!errile personalului.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu cGeltuielile decontate din avansurile de tre>orerie primite.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele acGitate repre>ent7nd cGeltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erri :inclusiv
transportul#.
+ontul 62C J+Geltuieli cu deplasri8 deta9ri 9i trans!erriJ se creditea> prin debitul
contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 626 J+Geltuieli po9tale 9i ta@e de telecomunica?iiJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor po9tale 9i a ta@elor de
telecomunica?ii.
+ontul 626 J+Geltuieli po9tale 9i ta@e de telecomunica?iiJ este un cont de activ.
+ontul 626 J+Geltuieli po9tale 9i ta@e de telecomunica?iiJ se debitea> prin creditul
conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea serviciilor po9tale 9i a ta@elor de telecomunica?ii datorate ter?ilor.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu valoarea serviciilor po9tale 9i a ta@elor de telecomunica?ii datorate ter?ilor.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele reparti>ate 6n perioadele5e@erci?iile !inanciare urmtoare pe cGeltuieli8 con!orm
scaden?arelor.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu cGeltuielile decontate de subunit?i pentru reali>area activit?ilor !r scop patrimonial
prev>ute 6n bugetul unit?ii :6n contabilitatea unit?ii#.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu valoarea serviciilor po9tale 9i a ta@elor de telecomunica?ii acGitate.
C=1 J+asaJ
B cu valoarea serviciilor po9tale 9i a ta@elor de telecomunica?ii acGitate 6n numerar.
C=2 J.lte valoriJ
B cu valoarea timbrelor po9tale consumate.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu cGeltuielile decontate din avansurile de tre>orerie primite.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu valoarea serviciilor po9tale 9i a ta@elor de telecomunica?ii acGitate.
+ontul 626 J+Geltuieli po9tale 9i ta@e de telecomunica?iiJ se creditea> prin debitul
contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 627 J+Geltuieli cu serviciile bancare 9i asimilateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor cu serviciile bancare 9i asimilate.
+ontul 627 J+Geltuieli cu serviciile bancare 9i asimilateJ este un cont de activ.
+ontul 627 J+Geltuieli cu serviciile bancare 9i asimilateJ se debitea> prin creditul
conturilor'
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele reparti>ate 6n perioadele5e@erci?iile !inanciare urmtoare pe cGeltuieli8 con!orm
scaden?arelor.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu cGeltuielile decontate de subunit?i pentru reali>area activit?ilor !r scop patrimonial
prev>ute 6n bugetul unit?ii :6n contabilitatea unit?ii#.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu valoarea serviciilor bancare 9i asimilate pltite.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu valoarea serviciilor bancare 9i asimilate pltite.
+ontul 627 J+Geltuieli cu serviciile bancare 9i asimilateJ se creditea> prin debitul
contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu repre>int sold.
+ontul 623 J.lte cGeltuieli cu serviciile e@ecutate de ter?iJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a altor cGeltuieli cu serviciile e@ecutate de ter?i.
+ontul 623 J.lte cGeltuieli cu serviciile e@ecutate de ter?iJ este un cont de activ.
+ontul 623 J.lte cGeltuieli cu serviciile e@ecutate de ter?iJ se debitea> prin creditul
conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu sumele datorate pentru alte servicii e@ecutate de ter?i.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu sumele datorate pentru alte servicii prestate de ter?i.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele reparti>ate 6n perioadele5e@erci?iile !inanciare urmtoare pe cGeltuieli8 con!orm
scaden?arelor.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu cGeltuielile decontate de subunit?i pentru reali>area activit?ilor !r scop patrimonial
prev>ute 6n bugetul unit?ii :6n contabilitatea unit?ii#.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele acGitate pentru alte servicii prestate de ter?i.
C=1 J+asaJ
B cu sumele acGitate 6n numerar pentru alte servicii prestate de ter?i.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B cu cGeltuielile decontate din avansurile de tre>orerie primite.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele acGitate pentru alte servicii prestate de ter?i.
+ontul 623 J.lte cGeltuieli cu serviciile e@ecutate de ter?iJ se creditea> prin debitul
contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
<R)0. 6= J+;$*&)I$*I +) .*&$ I%0OHI&$8 &.E$ ,I AFR(F%IN&$
.(I%I*.&$J
+ontul 6=C J+Geltuieli cu alte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor cu alte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte
asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice.
+ontul 6=C J+Geltuieli cu alte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ este un cont de activ.
+ontul 6=C J+Geltuieli cu alte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ se debitea> prin
creditul conturilor'
446 J.lte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu valoarea altor impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilate8 cum sunt' impo>itul pe cldiri 9i
impo>itul pe terenuri8 ta@a pentru !olosirea terenurilor proprietate de stat8 precum 9i alte
impo>ite 9i ta@e8 datorate bugetului statului sau bugetele locale8 dup ca>.
447 J-onduri speciale B ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu datoriile 9i vrsmintele de e!ectuat8 con!orm prevederilor legale8 ctre alte organisme
publice.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu cGeltuielile decontate de subunit?i pentru reali>area activit?ilor !r scop patrimonial
prev>ute 6n bugetul unit?ii :6n contabilitatea unit?ii#.
+ontul 6=C J+Geltuieli cu alte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ se creditea> prin
debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
<R)0. 64 J+;$*&)I$*I +) 0$R(ON.*)*J
+ontul 641 J+Geltuieli cu salariile personaluluiJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor cu salariile personalului.
+ontul 641 J+Geltuieli cu salariile personaluluiJ este un cont de activ.
+ontul 641 J+Geltuieli cu salariile personaluluiJ se debitea> prin creditul conturilor'
421 J0ersonal B salarii datorateJ
B cu salariile 9i alte drepturi cuvenite personalului.
423 J.lte datorii 9i crean?e 6n legtur cu personalulJ
B cu sumele datorate personalului8 pentru care nu sBau 6ntocmit state de plat8 determinate
de activitatea e@erci?iului !inanciar care urmea> s se 6ncGid8 inclusiv indemni>a?iile pentru
concediile de odiGn nee!ectuate p7n la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
+ontul 641 J+Geltuieli cu salariile personaluluiJ se creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 642 J+Geltuieli cu ticGetele de mas acordate salaria?ilorJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor cu ticGetele de mas acordate
salaria?ilor.
+ontul 642 J+Geltuieli cu ticGetele de mas acordate salaria?ilorJ este un cont de activ.
+ontul 642 J+Geltuieli cu ticGetele de mas acordate salaria?ilorJ se debitea> prin creditul
contului'
C=2 J.lte valoriJ
B cu valoarea ticGetelor de mas acordate salaria?ilor.
+ontul 642 J+Geltuieli cu ticGetele de mas acordate salaria?ilorJ se creditea> prin debitul
contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul perioadei8 contul nu pre>int sold.
+ontul 64C J+Geltuieli privind asigurrile 9i protec?ia socialJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor privind asigurrile 9i protec?ia social.
+ontabilitatea cGeltuielilor cu pensiile 9i alte drepturi cuvenite pensionarilor8 potrivit legii8
se ?ine cu autorul contului sintetic de gradul II B 64C3 J.lte cGeltuieli privind asigurrile 9i
protec?ia social.J.
+ontul 64C J+Geltuieli privind asigurrile 9i protec?ia socialJ este un cont de activ.
+ontul 64C J+Geltuieli privind asigurrile 9i protec?ia socialJ se debitea> prin creditul
conturilor'
422 J0ensionari B pensii datorateJ
B cu pensiile 9i alte drepturi cuvenite pensionarilor8 potrivit legii.
42= J0ersonal B autoare materiale datorateJ
B cu sumele acordate personalului8 potrivit legii8 pentru protec?ia social.
4=1 J.sigurri socialeJ
B cu contribu?ia angaatorului la asigurrile socialeD
B cu sumele repre>ent7nd contribu?ii privind concediile 9i alte drepturi de asigurri sociale8
potrivit legiiD
B cu contribu?ia angaatorului pentru asigurrile sociale de sntateD
B cu contribu?ia de asigurare pentru accidente de munc 9i boli pro!esionale datorat de
angaator8 potrivit legii.
4=7 J.utor de 9omaJ
B cu contribu?ia unit?ii la constituirea !ondului pentru autorul de 9omaD
B cu contribu?ia unit?ii la constituirea !ondului de garantare pentru plata crean?elor
salariale.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu cGeltuielile decontate de subunit?i pentru reali>area activit?ilor !r scop patrimonial
prev>ute 6n bugetul unit?ii :6n contabilitatea unit?ii#.
+ontul 64C J+Geltuieli privind asigurrile 9i protec?ia socialJ se creditea> prin debitul
contului'
116 J.lte !onduri privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului repre>ent7nd cGeltuieli cu pensiile 9i
alte drepturi cuvenite pensionarilor8 potrivit legii.
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
<R)0. 6C J.*&$ +;$*&)I$*I D$ $E0*O.&.R$J
+ontul 6C4 J0ierderi din crean?e 9i debitori diver9iJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a pierderilor din crean?e.
+ontul 6C4 J0ierderi din crean?e 9i debitori diver9iJ este un cont de activ.
+ontul 6C4 J0ierderi din crean?e 9i debitori diver9iJ se debitea> prin creditul conturilor'
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu valoarea debitelor sc>ute din eviden?.
461 JDebitori diver9iJ
B cu sumele trecute pe cGeltuieli cu oca>ia scderii din eviden? a debitorilor.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
+ontul 6C4 J0ierderi din crean?e 9i debitori diver9iJ se creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 6CC J+oti>a?ii 9i contribu?ii datorate de persoana uridic !r scop patrimonialJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a sumelor repre>ent7nd coti>a?ii 9i contribu?ii
datorate8 potrivit statutului8 de persoana uridic !r scop patrimonial la organismele la care
aceasta este a!iliat.
+ontul 6CC J+oti>a?ii 9i contribu?ii datorate de persoana uridic !r scop patrimonialJ
este un cont de activ.
+ontul 6CC J+oti>a?ii 9i contribu?ii datorate de persoana uridic !r scop patrimonialJ se
debitea> prin creditul conturilor'
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu cGeltuielile repre>ent7nd coti>a?ii 9i contribu?ii datorate8 potrivit statutului.
462 J+reditori diver9iJ
B cu cGeltuielile repre>ent7nd coti>a?ii 9i contribu?ii datorate8 potrivit statutului.
+ontul 6CC J+oti>a?ii 9i contribu?ii datorate de persoana uridic !r scop patrimonialJ se
creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 6C6 J+Geltuieli privind coteBpr?i datorate potrivit statutuluiJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cotelorBpr?i datorate8 potrivit statutului8 de
subunit?i pentru acoperirea cGeltuielilor proprii ale unit?ii sau de unitate pentru acoperirea
cGeltuielilor proprii ale subunit?ilor8 privind activit?ile !r scop patrimonial.
+ontul 6C6 J+Geltuieli privind coteBpr?i datorate potrivit statutuluiJ este un cont de activ.
+ontul 6C6 J+Geltuieli privind coteBpr?i datorate potrivit statutuluiJ se debitea> prin
creditul contului'
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu cGeltuielile repre>ent7nd coteBpr?i datorate potrivit statutului.
+ontul 6C6 J+Geltuieli privind coteBpr?i datorate potrivit statutuluiJ se creditea> prin
debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 6C7 J.utoare 9i 6mprumuturi nerambursabile trans!erate altor persoane uridice
!r scop patrimonialJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a autoarelor 9i 6mprumuturilor nerambursabile din
?ar 9i din strintate trans!erate de unitatea primitoare altor persoane uridice !r scop
patrimonial8 potrivit clau>elor stipulate 6n conven?iile 6ncGeiate cu partenerii interni sau
e@terni8 dup ca>.
+ontul 6C7 J.utoare 9i 6mprumuturi nerambursabile trans!erate altor persoane uridice
!r scop patrimonialJ este un cont de activ.
+ontul 6C7 J.utoare 9i 6mprumuturi nerambursabile trans!erate altor persoane uridice
!r scop patrimonialJ se debitea> prin creditul conturilor'
=02 J%ateriale consumabileJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile trans!erate altor persoane
uridice !r scop patrimonial8 repre>ent7nd autoare din surse interne sau e@terne.
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar
trans!erate altor persoane uridice !r scop patrimonial8 repre>ent7nd autoare din surse
interne sau e@terne.
462 J+reditori diver9iJ
B cu sumele datorate de unitatea primitoare altor persoane uridice !r scop patrimonial.
+ontul 6C7 J.utoare 9i 6mprumuturi nerambursabile trans!erate altor persoane uridice
!r scop patrimonialJ se creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a altor cGeltuieli de e@ploatare.
+ontul 6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ este un cont de activ.
+ontul 6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ se debitea> prin creditul conturilor'
20= J+Geltuieli de de>voltareJ
B cu valoarea neamorti>at a lucrrilor 9i proiectelor de de>voltare scoase din eviden?.
20C J+oncesiuni8 brevete8 licen?e8 mrci comerciale8 drepturi 9i active similareJ
B cu valoarea neamorti>at a brevetelor8 licen?elor 9i altor drepturi 9i active similare scoase
din eviden?.
203 J.lte imobili>ri necorporaleJ
B cu valoarea neamorti>at a altor imobili>ri necorporale scoase din eviden?.
211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ
B cu valoarea neamorti>at a imobili>rilor corporale scoase din eviden?.
212 J+onstruc?iiJ
B cu valoarea neamorti>at a imobili>rilor corporale scoase din eviden?.
21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
B cu valoarea neamorti>at a imobili>rilor corporale scoase din eviden?.
214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i materiale
9i alte active corporaleJ
B cu valoarea neamorti>at a imobili>rilor corporale scoase din eviden?.
2=1 JImobili>ri corporale 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie scoase din eviden?.
2== JImobili>ri necorporale 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu valoarea imobili>rilor necorporale 6n curs de e@ecu?ie scoase din eviden?.
=01 J%aterii primeJ
B cu valoarea materiilor prime donate.
=02 J%ateriale consumabileJ
B cu valoarea materialelor consumabile donate.
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar donate.
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea dona?iilor.
401 J-urni>oriJ
B cu valoarea despgubirilor8 amen>ilor 9i penalit?ilor datorate ter?ilor.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu valoarea despgubirilor8 amen>ilor 9i penalit?ilor datorate ter?ilor.
443 J.lte datorii 9i crean?e cu bugetul statuluiJ
B cu valoarea despgubirilor8 amen>ilor 9i penalit?ilor datorate bugetului.
462 J+reditori diver9iJ
B cu sumele datorate ter?ilor repre>ent7nd despgubiri 9i penalit?iD
B cu sumele datorate membrilor caselor de autor reciproc :+...R.# repre>ent7nd restituiri
de coti>a?ii 9i contribu?ii8 potrivit legii.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele reparti>ate 6n perioadele5e@erci?iile !inanciare urmtoare pe cGeltuieli8 con!orm
scaden?arelor.
47= JDecontri din opera?ii 6n curs de clari!icareJ
B cu sumele clari!icate 6nregistrate pe cGeltuieli.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu cGeltuielile decontate de subunit?i pentru reali>area activit?ilor !r scop patrimonial
prev>ute 6n bugetul unit?ii :6n contabilitatea unit?ii#.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele pltite membrilor caselor de autor reciproc :+...R.# din contul de disponibil
repre>ent7nd restituiri de coti>a?ii 9i contribu?ii8 potrivit legiiD
B cu valoarea dona?iilor acordateD
B cu valoarea despgubirilor8 amen>ilor 9i penalit?ilor pltite ter?ilor 9i bugetului.
C=1 J+asaJ
B cu sumele pltite 6n numerar membrilor caselor de autor reciproc :+...R.# repre>ent7nd
restituiri de coti>a?ii 9i contribu?ii8 potrivit legiiD
B cu valoarea dona?iilor acordateD
B cu valoarea despgubirilor8 amen>ilor 9i penalit?ilor pltite ter?ilor 9i bugetului.
+ontul 6C3 J.lte cGeltuieli de e@ploatareJ se creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
<R)0. 66 J+;$*&)I$*I -IN.N+I.R$J
+ontul 66= J0ierderi din crean?e imobili>ateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a pierderilor din crean?e imobili>ate.
+ontul 66= J0ierderi din crean?e imobili>ateJ este un cont de activ.
+ontul 66= J0ierderi din crean?e imobili>ateJ se debitea> prin creditul contului'
267 J+rean?e imobili>ateJ
B cu valoarea pierderilor din crean?e imobili>ate.
+ontul 66= J0ierderi din crean?e imobili>ateJ se creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 664 J+Geltuieli privind investi?iile !inanciare cedateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor privind investi?iile !inanciare cedate.
+ontul 664 J+Geltuieli privind investi?iile !inanciare cedateJ este un cont de activ.
+ontul 664 J+Geltuieli privind investi?iile !inanciare cedateJ se debitea> prin creditul
conturilor'
261 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliate din cadrul grupuluiJ
26= JInterese de participareJ
26C J.lte titluri imobili>ateJ
B cu valoarea imobili>rilor !inanciare scoase din eviden?.
C01 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliateJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile dintre valoarea contabil a ac?iunilor de?inute pe termen scurt
la entit?ile a!iliate 9i pre?ul lor de cesiune.
C06 JObliga?iuniJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile dintre valoarea contabil a obliga?iunilor de?inute 9i pre?ul lor
de cesiune.
C03 J.lte investi?ii pe termen scurt 9i crean?e asimilateJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile dintre valoarea contabil a altor investi?ii pe termen scurt 9i
pre?ul lor de cesiune.
+ontul 664 J+Geltuieli privind investi?iile !inanciare cedateJ se creditea> prin debitul
contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor privind di!eren?ele de curs valutar.
+ontul 66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ este un cont de activ.
+ontul 66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ se debitea> prin creditul conturilor'
161 J2mprumuturi din emisiuni de obliga?iuniJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
162 J+redite bancare pe termen lungJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea creditelor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
166 JDatorii care privesc imobili>rile !inanciareJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
167 J.lte 6mprumuturi 9i datorii asimilateJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea altor 6mprumuturi 9i
datorii asimilate 6n valut la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
163 JDob7n>i a!erente 6mprumuturilor 9i datoriilor asimilateJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar a!erente dob7n>ilor datorate 6n valut8 re>ultate
din evaluarea acestora la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
2=2 J.vansuri acordate pentru imobili>ri corporaleJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar a!erente avansurilor 6n valut acordate
!urni>orilor de imobili>ri corporale8 la decontarea acestora sau la 6ncGiderea e@erci?iului
!inanciar.
2=4 J.vansuri acordate pentru imobili>ri necorporaleJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar a!erente avansurilor 6n valut acordate
!urni>orilor de imobili>ri necorporale8 la decontarea acestora sau la 6ncGiderea e@erci?iului
!inanciar.
267 J+rean?e imobili>ateJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii crean?elor 6n valut
sau evalurii acestora la cursul de la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
269 JArsminte de e!ectuat pentru imobili>ri !inanciareJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar8 re>ultate din licGidarea datoriilor 6n valutD
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar8 re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
401 J-urni>oriJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma evalurii soldului 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
40= J$!ecte de pltitJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar constatate la licGidarea e!ectelor comerciale de
pltit 6n valut sau din evaluarea acestora la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea soldului 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
40C J$!ecte de pltit pentru imobili>riJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma evalurii soldului 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar 6nregistrate la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
409 J-urni>ori B debitoriJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar a!erente avansurilor 6n valut acordate
!urni>orilor8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar sau la decontarea acestora.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii datoriilor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonialD
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma 6ncasrii crean?elor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonialD
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonial8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciarD
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea crean?elor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonial8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
461 JDebitori diver9iJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii crean?elor 6n valut
sau la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
462 J+reditori diver9iJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii datoriilor 6n valut
sau din evaluare la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
C03 J.lte investi?ii pe termen scurt 9i crean?e asimilateJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar a!erente altor valori de tre>orerie cum sunt
depo>ite pe termen scurt 6n valut8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar sau licGidarea lor.
C09 JArsminte de e!ectuat pentru investi?iile pe termen scurtJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar8 re>ultate 6n urma evalurii datoriilor 6n valut8
repre>ent7nd vrsminte de e!ectuat pentru investi?iile pe termen scurt8 la cursul de 6ncGidere
a e@erci?iului !inanciar.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar8 a!erente opera?iunilor 6n valut8 e!ectuate 6n
cursul anului8 sau disponibilit?ilor a!late 6n conturi la banc 6n valut8 la 6ncGiderea
e@erci?iului !inanciar.
C=1 J+asaJ
B la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar a!erente
disponibilit?ilor 6n valutD
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar8 re>ultate 6n urma acGitrii datoriilor 6n valut.
C41 J.creditiveJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar8 a!erente opera?iunilor e!ectuate 6n valut 6n
cursul e@erci?iului !inanciar sau soldului privind acreditivele descGise 6n valut8 la 6ncGeierea
e@erci?iului !inanciar sau la licGidarea acestora.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar a!erente
avansurilor de tre>orerie 6n valutD
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar8 re>ultate din licGidarea avansurilor de
tre>orerie.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile de curs valutar8 a!erente opera?iunilor 6n valut8 e!ectuate 6n
cursul anului8 sau disponibilit?ilor a!late 6n conturi la banc 6n valut8 la 6ncGiderea
e@erci?iului !inanciar.
+ontul 66C J+Geltuieli din di!eren?e de curs valutarJ se creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 666 J+Geltuieli privind dob7n>ileJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor privind dob7n>ile.
+ontul 666 J+Geltuieli privind dob7n>ileJ este un cont de activ.
+ontul 666 J+Geltuieli privind dob7n>ileJ se debitea> prin creditul conturilor'
11= J-ondul social al membrilor +aselor de .utor Reciproc :+...R.#J
B cu dob7n>ile calculate lunar la !ondul social al membrilor caselor de autor reciproc
:+...R.#8 con!orm prevederilor legale.
163 JDob7n>i a!erente 6mprumuturilor 9i datoriilor asimilateJ
B cu valoarea dob7n>ilor datorate8 a!erente 6mprumuturilor 9i datoriilor asimilate.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu dob7nda datorat pentru ratele de leasing !inanciar.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu dob7n>ile datorate8 a!erente 6mprumuturilor primite de la entit?ile a!iliate.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu dob7n>ile datorate8 a!erente 6mprumuturilor primite de la entit?ile legate prin interese
de participare.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele reparti>ate 6n perioadele5e@erci?iile !inanciare urmtoare pe cGeltuieli8 con!orm
scaden?arelor.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu valoarea dob7n>ilor pltite8 a!erente creditelor acordate de bnci 6n conturile curente.
C13 JDob7n>iJ
B cu dob7n>ile datorate8 a!erente creditelor acordate de bnci 6n conturile curente.
C19 J+redite bancare pe termen scurtJ
B cu dob7n>ile datorate pentru creditele bancare primite pe termen scurt.
+ontul 666 J+Geltuieli privind dob7n>ileJ se creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 667 J+Geltuieli privind sconturile acordateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor privind sconturile acordate debitorilor
sau bncilor.
+ontul 667 J+Geltuieli privind sconturile acordateJ este un cont de activ.
+ontul 667 J+Geltuieli privind sconturile acordateJ se debitea> prin creditul conturilor'
461 JDebitori diver9iJ
B cu valoarea sconturilor acordate debitorilor.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu valoarea sconturilor re?inute de bnci.
+ontul 667 J+Geltuieli privind sconturile acordateJ se creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 663 J.lte cGeltuieli !inanciareJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor !inanciare8 altele dec7t cele
6nregistrate 6n celelalte conturi din aceast grup.
+ontul 663 J.lte cGeltuieli !inanciareJ !unc?ionea> similar cu celelalte conturi din grupa
66 J+Geltuieli !inanciareJ.
+ontul 663 J.lte cGeltuieli !inanciareJ este un cont de activ.
+ontul 663 J.lte cGeltuieli !inanciareJ se debitea> prin creditul conturilor'
401 J-urni>oriJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile a!erente !urni>orilor cu decontare 6n !unc?ie de cursul unei
valute8 la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile a!erente !urni>orilor de imobili>ri cu decontare 6n !unc?ie de
cursul unei valute8 la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile a!erente crean?elor !a? de entit?ile a!iliate8 cu decontare 6n
!unc?ie de cursul unei valute8 cu oca>ia decontrii acestoraD
B cu di!eren?ele ne!avorabile a!erente soldului decontrilor cu entit?ile a!iliate8 cu
decontare 6n !unc?ie de cursul unei valute8 la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile a!erente crean?elor !a? de entit?i legate prin interese de
participare8 cu decontare 6n !unc?ie de cursul unei valute8 cu oca>ia decontrii acestoraD
B cu di!eren?ele ne!avorabile a!erente decontrilor cu entit?i legate prin interese de
participare8 cu decontare 6n !unc?ie de cursul unei valute8 la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
461 JDebitori diver9iJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile a!erente crean?elor cu decontare 6n !unc?ie de cursul unei
valute8 cu oca>ia decontrii acestora sau la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
462 J+reditori diver9iJ
B cu di!eren?ele ne!avorabile a!erente creditorilor cu decontare 6n !unc?ie de cursul unei
valute8 la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
471 J+Geltuieli 6nregistrate 6n avansJ
B cu sumele reparti>ate 6n perioadele5e@erci?iile !inanciare urmtoare pe cGeltuieli8 con!orm
scaden?arelor.
+ontul 663 J.lte cGeltuieli !inanciareJ se creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
<R)0. 67 J+;$*&)I$*I $E&R.ORDIN.R$J
+ontul 671 J+Geltuieli privind calamit?ile 9i alte evenimente e@traordinareJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor e@traordinare.
+ontul 671 J+Geltuieli privind calamit?ile 9i alte evenimente e@traordinareJ este un cont
de activ.
+ontul 671 J+Geltuieli privind calamit?ile 9i alte evenimente e@traordinareJ se debitea>
prin creditul conturilor'
211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ
212 J+onstruc?iiJ
21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i materiale
9i alte active corporaleJ
2=1 JImobili>ri corporale 6n curs de e@ecu?ieJ
=01 J%aterii primeJ
=02 J%ateriale consumabileJ
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea pierderilor din calamit?i 9i a e@proprierilor de active.
=C1 J%aterii 9i materiale a!late la ter?iJ
B scderea din gestiune a materiilor prime8 materialelor consumabile 9i a materialelor de
natura obiectelor de inventar a!late la ter?i8 distruse de calamit?i.
=61 J.nimale 9i psriJ
B cu valoarea pierderilor din calamit?i.
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea pierderilor din calamit?i 9i a e@proprierilor de active.
+ontul 671 J+Geltuieli privind calamit?ile 9i alte evenimente e@traordinareJ se creditea>
prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
<R)0. 63 J+;$*&)I$*I +) .%OR&IHFRI*$8 0ROAIHIO.N$*$ ,I .I)(&FRI*$
0$N&R) D$0R$+I$R$ (.) 0I$RD$R$ D$ A.*O.R$J
+ontul 631 J+Geltuieli de e@ploatare privind amorti>rile8 provi>ioanele 9i austrile pentru
depreciereJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor de e@ploatare privind amorti>rile8
provi>ioanele 9i austrile pentru depreciere.
+ontul 631 J+Geltuieli de e@ploatare privind amorti>rile8 provi>ioanele 9i austrile pentru
depreciereJ este un cont de activ.
+ontul 631 J+Geltuieli de e@ploatare privind amorti>rile8 provi>ioanele 9i austrile pentru
depreciereJ se debitea> prin creditul conturilor'
1C1 J0rovi>ioaneJ
B cu valoarea provi>ioanelor constituite.
230 J.morti>ri privind imobili>rile necorporaleJ
B cu valoarea amorti>rii imobili>rilor necorporale.
231 J.morti>ri privind imobili>rile corporaleJ
B cu valoarea amorti>rii imobili>rilor corporale.
290 J.ustri pentru deprecierea imobili>rilor necorporaleJ
B cu sumele repre>ent7nd constituirea sau suplimentarea austrilor pentru deprecierea
imobili>rilor necorporale.
291 J.ustri pentru deprecierea imobili>rilor corporaleJ
B cu sumele repre>ent7nd constituirea sau suplimentarea austrilor pentru deprecierea
imobili>rilor corporale.
29= J.ustri pentru deprecierea imobili>rilor 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu sumele repre>ent7nd constituirea sau suplimentarea austrilor pentru deprecierea
imobili>rilor 6n curs de e@ecu?ie.
=91 J0rovi>ioane pentru deprecierea materiilor primeJ
=92 J0rovi>ioane pentru deprecierea materialelorJ
=9C J0rovi>ioane pentru deprecierea stocurilor a!late la ter?iJ
=96 J0rovi>ioane pentru deprecierea animalelorJ
=93 J0rovi>ioane pentru deprecierea ambalaelorJ
B cu valoarea austrilor pentru deprecierea stocurilor8 constituite sau suplimentate8 pe
!eluri de austri.
496 J.ustri pentru deprecierea crean?elor B debitori diver9iJ
B cu valoarea austrilor constituite pentru deprecierea crean?elor din conturile de debitori
diver9i privind activit?ile !r scop patrimonial.
+ontul 631 J+Geltuieli de e@ploatare privind amorti>rile8 provi>ioanele 9i austrile pentru
depreciereJ se creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 636 J+Geltuieli !inanciare privind amorti>rile 9i austrile pentru pierdere de
valoareJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a cGeltuielilor !inanciare cu amorti>rile 9i austrile
pentru pierdere de valoare.
+ontul 636 J+Geltuieli !inanciare privind amorti>rile 9i austrile pentru pierdere de
valoareJ este un cont de activ.
+ontul 636 J+Geltuieli !inanciare privind amorti>rile 9i austrile pentru pierdere de
valoareJ se debitea> prin creditul conturilor'
169 J0rime privind rambursarea obliga?iunilorJ
B cu valoarea primelor de rambursare a obliga?iunilor8 amorti>ate.
296 J.ustri pentru pierderea de valoare a imobili>rilor !inanciareJ
B cu sumele repre>ent7nd constituirea sau suplimentarea austrilor privind pierderea de
valoare a imobili>rilor !inanciare.
49C J.ustri pentru deprecierea crean?elor B decontri 6n cadrul grupului 9i cu asocia?iiJ
B cu valoarea austrilor pentru depreciere de natur !inanciar8 constatate 6n cadrul
conturilor de decontri 6n cadrul grupului 9i cu asocia?ii privind activit?ile !r scop
patrimonial.
C91 J.ustri pentru pierderea de valoare a ac?iunilor de?inute la entit?ile a!iliateJ
C9C J.ustri pentru pierderea de valoare a obliga?iunilor emise 9i rscumprateJ
C96 J.ustri pentru pierderea de valoare a obliga?iunilorJ
C93 J.ustri pentru pierderea de valoare a altor investi?ii pe termen scurt 9i crean?e
similareJ
B cu valoarea austrilor pentru pierderea de valoare a conturilor de tre>orerie8 constituite
sau suplimentate8 dup ca>.
+ontul 636 J+Geltuieli !inanciare privind amorti>rile 9i austrile pentru pierdere de
valoareJ se creditea> prin debitul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul debitor al contului de cGeltuieli privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+*.(. 7 J+ON&)RI D$ A$NI&)RIJ
<R)0. 7= JA$NI&)RI DIN .+&IAI&F/I*$ -FRF (+O0 0.&RI%ONI.*J
+ontul 7=1 JAenituri din coti>a?iile membrilor 9i contribu?iile bne9ti sau 6n natur ale
membrilor 9i simpati>an?ilorJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a veniturilor din coti>a?iile membrilor 9i
contribu?iile bne9ti sau 6n natur ale membrilor 9i simpati>an?ilor privind activit?ile !r
scop patrimonial.
+ontul 7=1 JAenituri din coti>a?iile membrilor 9i contribu?iile bne9ti sau 6n natur ale
membrilor 9i simpati>an?ilorJ este un cont de pasiv.
+ontul 7=1 JAenituri din coti>a?iile membrilor 9i contribu?iile bne9ti sau 6n natur ale
membrilor 9i simpati>an?ilorJ se creditea> prin debitul conturilor'
=01 J%aterii primeJ
B cu valoarea materiilor prime repre>ent7nd contribu?ii ale membrilor 9i simpati>an?ilor.
=02 J%ateriale consumabileJ
B cu valoarea materialelor consumabile repre>ent7nd contribu?ii ale membrilor 9i
simpati>an?ilor.
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar repre>ent7nd contribu?ii ale
membrilor 9i simpati>an?ilor.
=61 J.nimale 9i psriJ
B cu valoarea animalelor 9i a psrilor repre>ent7nd contribu?ii ale membrilor 9i
simpati>an?ilor.
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea ambalaelor repre>ent7nd contribu?ii ale membrilor 9i simpati>an?ilor.
472 JAenituri 6nregistrate 6n avansJ
B cu veniturile 6nregistrate 6n avans a!erente perioadei curente sau e@erci?iului !inanciar 6n
curs.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil repre>ent7nd coti>a?iile membrilor 9i
contribu?iile bne9ti ale membrilor 9i simpati>an?ilor.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar repre>ent7nd coti>a?iile membrilor 9i contribu?iile bne9ti
ale membrilor 9i simpati>an?ilor.
+ontul 7=1 JAenituri din coti>a?iile membrilor 9i contribu?iile bne9ti sau 6n natur ale
membrilor 9i simpati>an?ilorJ se debitea> prin creditul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul creditor al contului de venituri privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 7=2 JAenituri din ta@ele de 6nregistrare stabilite potrivit legisla?iei 6n vigoareJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a veniturilor reali>ate din ta@ele de 6nregistrare
stabilite potrivit legisla?iei 6n vigoare.
+ontul 7=2 JAenituri din ta@ele de 6nregistrare stabilite potrivit legisla?iei 6n vigoareJ este
un cont de pasiv.
+ontul 7=2 JAenituri din ta@ele de 6nregistrare stabilite potrivit legisla?iei 6n vigoareJ se
creditea> prin debitul conturilor'
472 JAenituri 6nregistrate 6n avansJ
B cu veniturile 6nregistrate 6n avans a!erente perioadei curente sau e@erci?iului !inanciar 6n
curs.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil8 repre>ent7nd venituri din ta@ele de 6nregistrare
stabilite potrivit legisla?iei 6n vigoare.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar8 repre>ent7nd venituri din ta@ele de 6nregistrare stabilite
potrivit legisla?iei 6n vigoare.
+ontul 7=2 JAenituri din ta@ele de 6nregistrare stabilite potrivit legisla?iei 6n vigoareJ se
debitea> prin creditul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul creditor al contului de venituri privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 7== JAenituri din dona?ii 9i sume sau bunuri primite prin sponsori>areJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a veniturilor din dona?ii 9i din sponsori>ri privind
activit?ile !r scop patrimonial.
+ontul 7== JAenituri din dona?ii 9i sume sau bunuri primite prin sponsori>riJ este un cont
de pasiv.
+ontul 7== JAenituri din dona?ii 9i sume sau bunuri primite prin sponsori>riJ se
creditea> prin debitul conturilor'
=01 J%aterii primeJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materiilor prime primite cu titlu gratuit.
=02 J%ateriale consumabileJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile primite cu titlu gratuit.
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite
cu titlu gratuit.
=61 J.nimale 9i psriJ
B cu valoarea animalelor 9i psrilor primite cu titlu gratuit.
=31 J.mbalaeJ
B cu valoarea ambalaelor primite cu titlu gratuit.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil repre>ent7nd dona?ii 9i sponsori>ri primite.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar repre>ent7nd dona?ii 9i sponsori>ri primite.
+ontul 7== JAenituri din dona?ii 9i sume sau bunuri primite prin sponsori>areJ se debitea>
prin creditul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul creditor al contului de venituri privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 7=4 JAenituri din dob7n>ile 9i dividendele ob?inute din plasarea disponibilit?ilor
re>ultate din activit?ile !r scop patrimonialJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a veniturilor din dob7n>ile 9i dividendele ob?inute
din plasarea disponibilit?ilor re>ultate din activit?ile !r scop patrimonial.
+ontul 7=4 JAenituri din dob7n>ile 9i dividendele ob?inute din plasarea disponibilit?ilor
re>ultate din activit?ile !r scop patrimonialJ este un cont de pasiv.
+ontul 7=4 JAenituri din dob7n>ile 9i dividendele ob?inute din plasarea disponibilit?ilor
re>ultate din activit?ile !r scop patrimonialJ se creditea> prin debitul conturilor'
267 J+rean?e imobili>ateJ
B cu dob7n>ile a!erente crean?elor imobili>ate.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu dob7n>ile a!erente 6mprumuturilor acordateD
B cu dividendele ob?inute din plasarea disponibilit?ilor re>ultate din activit?ile !r scop
patrimonial.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu dob7n>ile a!erente 6mprumuturilor acordateD
B cu dividendele ob?inute din plasarea disponibilit?ilor re>ultate din activit?ile !r scop
patrimonial.
461 JDebitori diver9iJ
B cu dob7n>ile a!erente sumelor datorate de ctre debitorii diver9iD
B cu dividendele de 6ncasat a!erente titlurilor imobili>ate sau celor pe termen scurt.
472 JAenituri 6nregistrate 6n avansJ
B cu veniturile 6nregistrate 6n avans a!erente perioadei curente sau e@erci?iului !inanciar 6n
curs.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil8 repre>ent7nd dob7n>i 9i dividende ob?inute din
plasarea disponibilit?ilor re>ultate din activit?ile !r scop patrimonial.
C13 JDob7n>iJ
B cu dob7n>ile de 6ncasat a!erente disponibilit?ilor a!late 6n conturile curente.
+ontul 7=4 JAenituri din dob7n>ile 9i dividendele ob?inute din plasarea disponibilit?ilor
re>ultate din activit?ile !r scop patrimonialJ se debitea> prin creditul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul creditor al contului de venituri privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 7=C JAenituri pentru care se datorea> impo>it pe spectacoleJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a veniturilor reali>ate pentru care se datorea>
impo>itul pe spectacole.
+ontul 7=C JAenituri pentru care se datorea> impo>it pe spectacoleJ este un cont de pasiv.
+ontul 7=C JAenituri pentru care se datorea> impo>it pe spectacoleJ se creditea> prin
debitul conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil8 repre>ent7nd venituri pentru care se datorea>
impo>it pe spectacole.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar8 repre>ent7nd venituri pentru care se datorea> impo>it pe
spectacole.
+ontul 7=C JAenituri pentru care se datorea> impo>it pe spectacoleJ se debitea> prin
creditul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul creditor al contului de venituri privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 7=6 JResurse ob?inute de la bugetul de stat 9i5sau de la bugetele locale 9i subven?ii
pentru venituriJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a sumelor primite de la bugetul de stat 9i5sau de la
bugetele locale8 repre>ent7nd subven?ii pentru venituri 9i alte resurse pentru !inan?area
cGeltuielilor privind activit?ile !r scop patrimonial8 potrivit legii.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe surse 9i pe !eluri de subven?ii.
+ontul 7=6 JResurse ob?inute de la bugetul de stat 9i5sau de la bugetele locale 9i subven?ii
pentru venituriJ este un cont de pasiv.
+ontul 7=6 JResurse ob?inute de la bugetul de stat 9i5sau de la bugetele locale 9i subven?ii
pentru venituriJ se creditea> prin debitul conturilor'
44C J(ubven?iiJ
B cu valoarea subven?iilor pentru venituri8 a!erente perioadei.
472 JAenituri 6nregistrate 6n avansJ
B cu valoarea subven?iilor pentru venituri8 6nregistrate anterior ca venituri 6n avans.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele primite de la buget 6n contul de disponibil.
+ontul 7=6 JResurse ob?inute de la bugetul de stat 9i5sau de la bugetele locale 9i subven?ii
pentru venituriJ se debitea> prin creditul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul creditor al contului de venituri privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 7=7 JAenituri din ac?iuni oca>ionale8 utili>ate 6n scop social sau pro!esional8
potrivit statutului de organi>are 9i !unc?ionareJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a veniturilor din ac?iuni oca>ionale8 utili>ate 6n scop
social sau pro!esional8 potrivit statutului de organi>are 9i !unc?ionare.
+ontul 7=7 JAenituri din ac?iuni oca>ionale8 utili>ate 6n scop social sau pro!esional8
potrivit statutului de organi>are 9i !unc?ionareJ este un cont de pasiv.
+ontul 7=7 JAenituri din ac?iuni oca>ionale8 utili>ate 6n scop social sau pro!esional8
potrivit statutului de organi>are 9i !unc?ionareJ se creditea> prin debitul conturilor'
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar.
+ontul 7=7 JAenituri din ac?iuni oca>ionale8 utili>ate 6n scop social sau pro!esional8
potrivit statutului de organi>are 9i !unc?ionareJ se debitea> prin creditul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul creditor al contului de venituri privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 7=3 JAenituri re>ultate din cedarea activelor corporale a!late 6n proprietatea
persoanelor uridice !r scop patrimonial8 altele dec7t cele care sunt sau au !ost !olosite 6n
activitatea economicJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a veniturilor re>ultate din cedarea activelor
corporale a!late 6n proprietatea persoanelor uridice !r scop patrimonial8 altele dec7t cele
care sunt sau au !ost !olosite 6n activitatea economic.
+ontul 7=3 JAenituri re>ultate din cedarea activelor corporale a!late 6n proprietatea
persoanelor uridice !r scop patrimonial8 altele dec7t cele care sunt sau au !ost !olosite 6n
activitatea economicJ este un cont de pasiv.
+ontul 7=3 JAenituri re>ultate din cedarea activelor corporale a!late 6n proprietatea
persoanelor uridice !r scop patrimonial8 altele dec7t cele care sunt sau au !ost !olosite 6n
activitatea economicJ se creditea> prin debitul conturilor'
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu veniturile re>ultate din cedarea ctre entit?ile a!iliate a activelor corporale a!late 6n
proprietatea persoanelor uridice !r scop patrimonial8 altele dec7t cele care sunt sau au !ost
!olosite 6n activitatea economic.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu veniturile re>ultate din cedarea ctre entit?ile legate prin interese de participare a
activelor corporale a!late 6n proprietatea persoanelor uridice !r scop patrimonial8 altele
dec7t cele care sunt sau au !ost !olosite 6n activitatea economic.
461 JDebitori diver9iJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale constatate lips sau deteriorate8 imputate ter?ilorD
B cu valoarea imobili>rilor corporale cedate.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar.
+ontul 7=3 JAenituri re>ultate din cedarea activelor corporale a!late 6n proprietatea
persoanelor uridice !r scop patrimonial8 altele dec7t cele care sunt sau au !ost !olosite 6n
activitatea economicJ se debitea> prin creditul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul creditor al contului de venituri privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+ontul 7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a altor venituri reali>ate din activit?ile !r scop
patrimonial :coteBpr?i primite potrivit statutului8 autoare 9i 6mprumuturi nerambursabile din
?ar 9i din strintate 9i subven?ii pentru venituri din strintate8 despgubiri de asigurareB
pagube 9i din subven?ii pentru evenimente e@traordinare 9i altele similare8 di!eren?e de curs
valutar re>ultate din activit?ile !r scop patrimonial etc.#.
+ontul 7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ este un cont de pasiv.
+ontul 7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ se creditea> prin debitul
conturilor'
106 JRe>erveJ
B cu di!eren?a dintre valoarea participa?iilor primite ca urmare a participrii 6n natur la
capitalul altor entit?i 9i valoarea neamorti>at a imobili>rilor corporale 9i necorporale care
au !cut obiectul participa?iei8 trans!erate la venituri cu oca>ia cedrii participa?iilor
respective.
1=1 J(ubven?ii guvernamentale pentru investi?iiJ
1=2 J2mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
1== JDona?ii pentru investi?iiJ
1=4 J0lusuri de inventar de natura imobili>rilorJ
1=3 J.lte sume primite cu caracter de subven?ii pentru investi?iiJ
B cu cotaBparte a subven?iilor pentru investi?ii trecut la venituri8 corespun>tor amorti>rii
calculate.
1C1 J0rovi>ioaneJ
B cu sumele repre>ent7nd diminuarea sau anularea provi>ioanelor.
161 J2mprumuturi din emisiuni de obliga?iuniJ
162 J+redite bancare pe termen lungJ
166 JDatorii care privesc imobili>rile !inanciareJ
167 J.lte 6mprumuturi 9i datorii asimilateJ
163 JDob7n>i a!erente 6mprumuturilor 9i datoriilor asimilateJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 precum 9i din decontarea datoriilor 6n valut.
20= J+Geltuieli de de>voltareJ
B cu valoarea lucrrilor 9i proiectelor de de>voltare e!ectuate pe cont propriu.
203 J.lte imobili>ri necorporaleJ
B cu valoarea programelor in!ormatice 9i a altor imobili>ri necorporale reali>ate pe cont
propriu.
211 J&erenuri 9i amenari de terenuriJ
B cu valoarea la cost de produc?ie a amenarilor de terenuri reali>ate pe cont propriu.
212 J+onstruc?iiJ
B cu valoarea la cost de produc?ie a construc?iilor reali>ate pe cont propriu.
21= JInstala?ii teGnice8 miloace de transport8 animale 9i planta?iiJ
B cu valoarea la cost de produc?ie a instala?iilor teGnice8 miloacelor de transport8
animalelor 9i planta?iilor reali>ate pe cont propriu.
214 J%obilier8 aparatur birotic8 ecGipamente de protec?ie a valorilor umane 9i materiale
9i alte active corporaleJ
B cu valoarea la cost de produc?ie a altor active corporale reali>ate pe cont propriu.
2=1 JImobili>ri corporale 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu valoarea imobili>rilor corporale 6n curs de e@ecu?ie reali>at pe cont propriu.
2=2 J.vansuri acordate pentru imobili>ri corporaleJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente avansurilor 6n valut acordate
!urni>orilor de imobili>ri corporale privind activit?ile !r scop patrimonial8 la 6ncGiderea
e@erci?iului !inanciar.
2== JImobili>ri necorporale 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu valoarea imobili>rilor necorporale 6n curs de e@ecu?ie e!ectuate 6n regie proprie.
2=4 J.vansuri acordate pentru imobili>ri necorporaleJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente avansurilor 6n valut acordate
!urni>orilor de imobili>ri necorporale privind activit?ile !r scop patrimonial8 la s!7r9itul
e@erci?iului !inanciar.
261 J.c?iuni de?inute la entit?ile a!iliate din cadrul grupuluiJ
B cu valoarea ac?iunilor primite ca urmare a maorrii capitalului social al entit?ilor a!iliate
la care se de?in participa?ii8 prin 6ncorporarea pro!itului.
26= JInterese de participareJ
B cu valoarea participa?iilor primite ca urmare a maorrii capitalului social al entit?ilor
asociate la care se de?in participa?ii8 prin 6ncorporarea pro!itului.
26C J.lte titluri imobili>ateJ
B cu valoarea altor titluri imobili>ate primite ca urmare a maorrii capitalului social al altor
entit?i la care se de?in participa?ii8 prin 6ncorporarea pro!itului.
267 J+rean?e imobili>ateJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente crean?elor 6n valut8 re>ultate din
evaluarea acestora la cursul de la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
269 JArsminte de e!ectuat pentru imobili>rile !inanciareJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar8 re>ultate din licGidarea datoriilor 6n valutD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar8 re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
290 J.ustri pentru deprecierea imobili>rilor necorporaleJ
B cu sumele repre>ent7nd diminuarea sau anularea austrilor pentru deprecierea
imobili>rilor necorporale.
291 J.ustri pentru deprecierea imobili>rilor corporaleJ
B cu sumele repre>ent7nd diminuarea sau anularea austrilor pentru deprecierea
imobili>rilor corporale.
29= J.ustri pentru deprecierea imobili>rilor 6n curs de e@ecu?ieJ
B cu sumele repre>ent7nd diminuarea sau anularea austrilor pentru deprecierea
imobili>rilor 6n curs de e@ecu?ie.
296 J.ustri pentru pierderea de valoare a imobili>rilor !inanciareJ
B cu sumele repre>ent7nd diminuarea sau anularea austrilor privind pierderea de valoare a
imobili>rilor !inanciare.
=01 J%aterii primeJ
B cu valoarea materiilor prime re>ultate din de>membrarea imobili>rilor.
=02 J%ateriale consumabileJ
B cu valoarea materialelor consumabile re>ultate din de>membrarea imobili>rilorD
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor consumabile repre>ent7nd autoare din
strintate.
=0= J%ateriale de natura obiectelor de inventarJ
B cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar re>ultate din de>membrarea
imobili>rilorD
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar
repre>ent7nd autoare din strintate.
=61 J.nimale 9i psriJ
B cu valoarea la pre? de 6nregistrare a animalelor 9i psrilor ob?inute pentru activit?ile !r
scop patrimonial8 sporurile de greutate 9i plusurile de inventar.
=91 J.ustri pentru deprecierea materiilor primeJ
=92 J.ustri pentru deprecierea materialelorJ
=9C J.ustri pentru deprecierea stocurilor a!late la ter?iJ
=96 J.ustri pentru deprecierea animalelorJ
=93 J.ustri pentru deprecierea ambalaelorJ
B cu sumele repre>ent7nd diminuarea sau anularea austrilor pentru deprecierea stocurilor.
401 J-urni>oriJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii datoriilor 6n valut
sau cu oca>ia evalurii la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
40= J$!ecte de pltitJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar constatate la licGidarea e!ectelor comerciale de
pltit 6n valut sau din evaluarea acestora la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
404 J-urni>ori de imobili>riJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii datoriilor 6n valut
sau cu oca>ia evalurii la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
40C J$!ecte de pltit pentru imobili>riJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 precum 9i din decontarea datoriilor 6n valut.
403 J-urni>ori B !acturi nesositeJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar 6nregistrate la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
409 J-urni>ori B debitoriJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar 6nregistrate la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8
a!erente avansurilor acordate !urni>orilor.
4=1 J.sigurri socialeJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd datorii privind asigurrile sociale8 a!erente e@erci?iului
!inanciar curent.
4=7 J.utor de 9omaJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd datorii privind autorul de 9oma8 a!erente e@erci?iului
!inanciar curent.
4=3 J.lte datorii 9i crean?e socialeJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd alte datorii sociale8 a!erente e@erci?iului !inanciar curent.
44C J(ubven?iiJ
B cu valoarea subven?iilor pentru venituri din strintate8 a!erente perioadeiD
B cu valoarea subven?iilor pentru evenimente e@traordinare 9i altele similare8 a!erente
perioadei.
446 J.lte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd alte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilate8 a!erente
e@erci?iului !inanciar curent.
447 J-onduri speciale B ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd !onduri speciale B ta@e 9i vrsminte asimilate8 a!erente
e@erci?iului !inanciar curent.
443 J.lte datorii 9i crean?e cu bugetul statuluiJ
B cu sumele cuvenite entit?ii8 datorate de bugetul de stat8 altele dec7t impo>ite 9i ta@eD
B cu sumele anulate repre>ent7nd alte datorii cu bugetul statului8 a!erente e@erci?iului
!inanciar curent.
4C1 JDecontri 6ntre entit?ile a!iliateJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii datoriilor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonialD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma 6ncasrii crean?elor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonialD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut privind
activit?ile !r scop patrimonial8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciarD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea crean?elor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonial8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciarD
B cu valoarea crean?elor privind activit?ile !r scop patrimonial8 reactivateD
B cu valoarea despgubirilor8 amen>ilor 9i penalit?ilor datorate de entit?ile a!iliateD
B cu di!eren?ele !avorabile a!erente datoriilor !a? de entit?ile a!iliate8 cu decontare 6n
!unc?ie de cursul unei valute8 la decontarea acestora :cont 7=99#D
B cu di!eren?ele !avorabile a!erente soldului decontrilor !a? de entit?ile a!iliate8 cu
decontare 6n !unc?ie de cursul unei valute8 la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar :cont 7=99#.
4C= JDecontri privind interesele de participareJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii datoriilor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonialD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma 6ncasrii crean?elor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonialD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut privind
activit?ile !r scop patrimonial8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciarD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea crean?elor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonial8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciarD
B cu valoarea crean?elor privind activit?ile !r scop patrimonial8 reactivateD
B cu valoarea despgubirilor8 amen>ilor 9i penalit?ilor datorate de entit?ile legate prin
interese de participareD
B cu di!eren?ele !avorabile a!erente datoriilor !a? de entit?ile legate prin interese de
participare8 cu decontare 6n !unc?ie de cursul unei valute8 la decontarea acestora :cont 7=99#D
B cu di!eren?ele !avorabile a!erente soldului decontrilor !a? de entit?ile legate prin
interese de participare8 cu decontare 6n !unc?ie de cursul unei valute8 la s!7r9itul e@erci?iului
!inanciar :cont 7=99#.
461 JDebitori diver9iJ
B cu valoarea crean?elor privind activit?ile !r scop patrimonial8 reactivateD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate din evaluarea crean?elor 6n valut
privind activit?ile !r scop patrimonial8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciarD
B cu di!eren?ele !avorabile a!erente crean?elor privind activit?ile !r scop patrimonial cu
decontare 6n !unc?ie de cursul unei valute8 cu oca>ia evalurii acestora la 6ncGiderea
e@erci?iului !inanciar :cont 7=99#D
B cu valoarea despgubirilor8 amen>ilor 9i penalit?ilor privind activit?ile !r scop
patrimonial8 datorate de ter?iD
B cu valoarea imobili>rilor !inanciare acGi>i?ionate din disponibilit?i re>ultate din
activit?ile !r scop patrimonial8 cedateD
B cu di!eren?a !avorabil dintre pre?ul de cesiune 9i pre?ul de acGi>i?ie a investi?iilor pe
termen scurt acGi>i?ionate din disponibilit?i re>ultate din activit?ile !r scop patrimonial8
cedate.
462 J+reditori diver9iJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar re>ultate 6n urma licGidrii datoriilor 6n valut
sau cu oca>ia evalurii la s!7r9itul e@erci?iului !inanciarD
B cu sumele anulate repre>ent7nd datorii !a? de creditori diver9i8 a!erente e@erci?iului
!inanciar curentD
B cu valoarea sconturilor ob?inute de la creditori diver9iD
B cu di!eren?ele !avorabile a!erente creditorilor diver9i cu decontare 6n !unc?ie de cursul
unei valute8 la decontarea acestora sau la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
472 JAenituri 6nregistrate 6n avansJ
B cu veniturile 6ncasate 6n avans a!erente perioadei curente sau e@erci?iului !inanciar 6n
cursD
B cu valoarea subven?iilor pentru venituri din strintate8 6nregistrate anterior ca venituri 6n
avans.
431 JDecontri 6ntre unitate 9i subunit?iJ
B cu sumele de 6ncasat pentru acoperirea cGeltuielilor proprii privind activit?ile !r scop
patrimonial.
49C J.ustri pentru deprecierea crean?elor B decontri 6n cadrul grupului 9i cu asocia?iiJ
B cu valoarea austrilor pentru depreciere de natur !inanciar din conturile de decontri 6n
cadrul grupului 9i cu asocia?ii privind activit?ile !r scop patrimonial8 diminuate sau
anulate.
496 J.ustri pentru deprecierea crean?elor B debitori diver9iJ
B cu valoarea austrilor pentru deprecierea crean?elor din conturile de debitori diver9i
privind activit?ile !r scop patrimonial8 diminuate sau anulate.
C03 J.lte investi?ii pe termen scurt 9i crean?e asimilateJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente altor valori de tre>orerie cum sunt
depo>itele pe termen scurt 6n valut8 la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
C09 JArsminte de e!ectuat pentru investi?iile pe termen scurtJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar8 re>ultate 6n urma evalurii datoriilor 6n valut8
repre>ent7nd vrsminte de e!ectuat pentru investi?iile pe termen scurt8 la cursul de 6ncGidere
a e@erci?iului !inanciar sau 6n urma acGitrii acestora.
C12 J+onturi curente la bnciJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil repre>ent7nd alte venituri din activit?ile !r
scop patrimonialD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente opera?iunilor e!ectuate 6n valut8 6n
cursul e@erci?iului !inanciarD
B la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente
disponibilit?ilor 6n valut.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar repre>ent7nd alte venituri din activit?ile !r scop
patrimonialD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente opera?iunilor e!ectuate 6n valut8 6n
cursul e@erci?iului !inanciarD
B la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente
disponibilit?ilor 6n valut.
C41 J.creditiveJ
B la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente
disponibilit?ilor 6n valut.
C42 J.vansuri de tre>orerieJ
B la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente
avansurilor de tre>orerie 6n valut.
C91 J.ustri pentru pierderea de valoare a ac?iunilor de?inute la entit?ile a!iliateJ
C9C J.ustri pentru pierderea de valoare a obliga?iunilor emise 9i rscumprateJ
C96 J.ustri pentru pierderea de valoare a obliga?iunilorJ
C93 J.ustri pentru pierderea de valoare a altor investi?ii pe termen scurt 9i crean?e
asimilateJ
B cu sumele repre>ent7nd diminuarea sau anularea austrilor pentru pierderea de valoare a
conturilor de tre>orerie.
+ontul 7=9 J.lte venituri din activit?ile !r scop patrimonialJ se debitea> prin creditul
contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul creditor al contului de venituri privind activit?ile !r
scop patrimonial.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
<R)0. 79 JA$NI&)RI +) D$(&IN./I$ (0$+I.*FJ
+ontul 791 JAenituri cu destina?ie specialJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a veniturilor cu destina?ie special8 6ncasate 6n
con!ormitate cu prevederile legale 6n vigoare.
+ontabilitatea analitic se ?ine pe !eluri de venituri.
+ontul 791 JAenituri cu destina?ie specialJ este un cont de pasiv.
+ontul 791 JAenituri cu destina?ie specialJ se creditea> prin debitul conturilor'
2=2 J.vansuri acordate pentru imobili>ri corporaleJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente avansurilor 6n valut acordate
!urni>orilor de imobili>ri corporale privind activit?ile cu destina?ie special8 la s!7r9itul
e@erci?iului !inanciar.
2=4 J.vansuri acordate pentru imobili>ri necorporaleJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente avansurilor 6n valut acordate
!urni>orilor de imobili>ri necorporale privind activit?ile cu destina?ie special8 la s!7r9itul
e@erci?iului !inanciar.
269 JArsminte de e!ectuat pentru imobili>ri !inanciareJ
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar8 re>ultate din licGidarea datoriilor 6n valutD
B cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar8 re>ultate din evaluarea datoriilor 6n valut la
6ncGiderea e@erci?iului !inanciar.
4=7 J.utor de 9omaJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd datorii privind autorul de 9oma8 a!erente e@erci?iului
!inanciar curent.
446 J.lte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd alte impo>ite8 ta@e 9i vrsminte asimilate8 a!erente
e@erci?iului !inanciar curent.
447 J-onduri speciale B ta@e 9i vrsminte asimilateJ
B cu sumele anulate repre>ent7nd !onduri speciale B ta@e 9i vrsminte asimilate8 a!erente
e@erci?iului !inanciar curent.
443 J.lte datorii 9i crean?e cu bugetul statuluiJ
B cu sumele cuvenite entit?ii8 datorate de bugetul de stat8 altele dec7t impo>ite 9i ta@eD
B cu sumele anulate repre>ent7nd alte datorii cu bugetul statului8 a!erente e@erci?iului
!inanciar curent.
C=1 J+asaJ
B cu sumele 6ncasate 6n numerar repre>ent7nd venituri cu destina?ie special.
CC0 JDisponibil cu destina?ie specialJ
B cu sumele 6ncasate 6n contul de disponibil repre>ent7nd venituri cu destina?ie specialD
B cu di!eren?ele de curs valutar a!erente opera?iunilor e!ectuate 6n valut privind activit?ile
cu destina?ie special8 6n cursul e@erci?iului !inanciarD
B la 6ncGiderea e@erci?iului !inanciar8 cu di!eren?ele !avorabile de curs valutar a!erente
disponibilit?ilor 6n valut.
+ontul 791 JAenituri cu destina?ie specialJ se debitea> prin creditul contului'
1211 J$@cedent sau de!icit privind activit?ile !r scop patrimonialJ
B la s!7r9itul perioadei8 cu soldul creditor al contului de venituri cu destina?ie special.
*a s!7r9itul lunii8 contul nu pre>int sold.
+*.(. 3 J+ON&)RI (0$+I.*$J
Din clasa 3 J+onturi specialeJ !ac parte dou grupe de conturi' grupa 30 J+onturi 6n a!ara
bilan?uluiJ 9i grupa 39 J1ilan?J.
0entru grupa 30 J+onturi 6n a!ara bilan?uluiJ se !olose9te metoda de 6nregistrare 6n partid
simpl8 con!orm creia 6nregistrrile se !ac 6n debitul 9i creditul unui singur cont8 !r
!olosirea de conturi corespondente.
+onturile din grupa 39 J1ilan?J !unc?ionea> 6n partid dubl8 intr7nd 6n coresponden? cu
conturile de activ 9i pasiv.
<R)0. 30 J+ON&)RI 2N .-.R. 1I*.N/)*)IJ
+ontul 301 J.ngaamente acordateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a angaamentelor acordate de ctre entitate :giruri8
cau?iuni8 garan?ii8 alte angaamente acordate#8 re!lect7nd eventuala datorie a entit?ii !a? de
ter?i8 generat de angaamentele asumate.
2n debitul contului 301 J.ngaamente acordateJ se 6nregistrea> valoarea angaamentelor
6n momentul acordrii lor de ctre entitate8 iar 6n credit8 valoarea angaamentelor 6n momentul
6ncetrii lor.
(oldul contului repre>int contravaloarea angaamentelor acordate de ctre entitate8
e@istente la un moment dat.
+ontul 302 J.ngaamente primiteJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a angaamentelor primite de ctre entitate :giruri8
cau?iuni8 garan?ii8 alte angaamente primite#8 re!lect7nd eventuala crean? a entit?ii !a? de
ter?i8 generat de angaamentele primite.
2n debitul contului 302 J.ngaamente primiteJ se 6nregistrea> valoarea angaamentelor 6n
momentul primirii lor de ctre entitate8 iar 6n credit8 valoarea angaamentelor 6n momentul
6ncetrii lor.
(oldul contului repre>int contravaloarea angaamentelor primite de ctre entitate8
e@istente la un moment dat.
+ontul 30=1 JImobili>ri corporale luate cu cGirieJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a imobili>rilor corporale luate cu cGirie de la ter?i8
6n ba>a contractelor 6ncGeiate 6n acest scop.
2n debitul contului 30=1 JImobili>ri corporale luate cu cGirieJ se 6nregistrea>8 pe ba>a
contractelor sau proceselorBverbale de 6ncGiriere8 valoarea de inventar a imobili>rilor
corporale respective luate cu cGirie8 iar 6n credit8 valoarea acelora9i imobili>ri corporale
restituite titularilor pe ba>a proceselorBverbale de predare.
(oldul contului repre>int valoarea de inventar a imobili>rilor corporale luate cu cGirie la
un moment dat.
+ontul 30=2 JAalori materiale primite spre prelucrare sau reparareJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a materiilor prime8 materialelor 9i altor valori
materiale :imobili>ri corporale8 obiecte pre?ioase etc.# apar?in7nd ter?ilor8 primite pentru
prelucrare8 !inisare sau reparare8 pe ba> de contract.
2n debitul contului 30=2 JAalori materiale primite spre prelucrare sau reparareJ se
6nregistrea>8 la pre?urile prev>ute 6n contract8 valorile materiale primite pentru prelucrare8
!inisare sau reparare8 iar 6n credit se 6nregistrea>8 la acelea9i pre?uri8 valorile materiale
!inisate sau reparate8 restituite titularilor.
(oldul contului repre>int valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare.
+ontul 30== JAalori materiale primite 6n pstrare sau custodieJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a valorilor materiale :materii prime 9i materiale8
mr!uri8 imobili>ri corporale etc.# primite temporar spre pstrare sau 6n custodie pe ba> de
act de predareBprimire :scoatere# din custodie8 6ncGeiat 6n acest scop.
2n debitul contului 30== JAalori materiale primite 6n pstrare sau custodieJ se
6nregistrea>8 la pre?urile prev>ute 6n documentele 6ncGeiate8 valorile materiale primite 6n
custodie sau pstrare temporar8 iar 6n credit8 la acelea9i pre?uri8 valorile materiale ie9ite din
custodie sau pstrare ca urmare a restituirii8 acGi>i?ionrii pentru nevoile entit?ii8 distrugerii
din cau>a calamit?ilor8 lipsurile de inventar etc.
(oldul contului repre>int valoarea materialelor primite 6n pstrare sau custodie8 e@istente
la un moment dat.
+ontul 30=4 JDebitori sco9i din activ8 urmri?i 6n continuareJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a debitorilor care au !ost sco9i din activul entit?ii8
ca insolvabili sau dispru?i8 care8 6n con!ormitate cu dispo>i?iile legale8 trebuie urmri?i 6n
continuare p7n la reactivare sau 6mplinirea termenului de prescrip?ie.
2n debitul contului 30=4 JDebitori sco9i din activ8 urmri?i 6n continuareJ se 6nregistrea>
sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispru?i8 sco9i din activ8 iar 6n credit8 sumele
reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale cror
termene de urmrire sBau prescris.
(oldul contului repre>int sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispru?i8 sco9i din
activ8 nereactivate.
+ontul 30=C J(tocuri de natura obiectelor de inventar date 6n !olosin?J
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a stocurilor de natura obiectelor de inventar date 6n
!olosin?.
2n debitul contului 30=C J(tocuri de natura obiectelor de inventar date 6n !olosin?J se
6nregistrea> valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date 6n !olosin?8 iar 6n
credit8 acelea9i stocuri8 6n momentul scoaterii lor din !olosin?.
(oldul contului repre>int valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date 6n
!olosin?.
+ontul 30=6 JRedeven?e8 loca?ii de gestiune8 cGirii 9i alte datorii asimilateJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a imobili>rilor primite 6n leasing8 a contractelor de
6ncGiriere8 cGiriilor 9i altor datorii asimilate8 datorate de ctre entitate pentru bunurile luate 6n
concesiune8 loca?ii sau cGirie.
2n debitul contului 30=6 JRedeven?e8 loca?ii de gestiune8 cGirii 9i alte datorii asimilateJ se
6nregistrea> sumele repre>ent7nd redeven?e8 loca?ii de gestiune8 cGirii 9i alte datorii
asimilate8 iar 6n credit8 valoarea datoriilor de acest gen8 e!ectiv pltite de ctre entitate.
(oldul contului repre>int contravaloarea redeven?elor8 loca?iilor de gestiune8 cGiriilor 9i
altor datorii asimilate pe care entitatea le are de pltit la un moment dat.
+ontul 30=7 J$!ecte scontate neaunse la scaden?J
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a e!ectelor scontate depuse la banc8 dar neaunse la
scaden?.
2n debitul contului 30=7 J$!ecte scontate neaunse la scaden?J se 6nregistrea> e!ectele
scontate8 dar neaunse la scaden?8 depuse la banc8 iar 6n credit8 e!ectele scontate aunse la
termen.
(oldul contului repre>int e!ectele scontate depuse la banc8 neaunse la scaden?.
+ontul 30=3 J.lte valori 6n a!ara bilan?uluiJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a bunurilor predate 6n leasing !inanciar 9i altor
valori 6n a!ara bilan?ului dec7t cele cuprinse 6n conturile 30=1 B 30=7.
2n debitul contului 30=3 J.lte valori 6n a!ara bilan?uluiJ se 6nregistrea> alte valori 6n a!ara
bilan?ului e@istente 6n entitate8 iar 6n credit8 stingerea obliga?iilor entit?ii 6n legtur cu aceste
valori.
(oldul contului repre>int alte valori 6n a!ara bilan?ului8 e@istente 6n entitate la un moment
dat.
+ontul 30C1 JDob7n>i de pltitJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a dob7n>ilor de pltit8 a!erente contractelor de
leasing 9i altor contracte asimilate8 neaunse la scaden?.
2n debitul contului 30C1 JDob7n>i de pltitJ este eviden?iat valoarea dob7n>ilor de pltit
a!erente contractelor de leasing 9i altor contracte asimilate8 neaunse la scaden?8 iar 6n credit8
cele aunse la scaden?8 trecute pe cGeltuieli.
(oldul contului repre>int valoarea dob7n>ilor de pltit a!erente contractelor de leasing 9i
altor contracte asimilate8 neaunse la scaden?.
+ontul 30C2 JDob7n>i de 6ncasatJ
+u autorul acestui cont se ?ine eviden?a dob7n>ilor de 6ncasat8 a!erente contractelor de
leasing 9i altor contracte asimilate8 neaunse la scaden?.
2n debitul contului 30C2 JDob7n>i de 6ncasatJ este eviden?iat valoarea dob7n>ilor de
6ncasat8 a!erente contractelor de leasing 9i altor contracte asimilate8 neaunse la scaden?8 iar
6n credit8 cele aunse la scaden?8 trecute pe venituri.
(oldul contului repre>int valoarea dob7n>ilor de 6ncasat a!erente contractelor de leasing 9i
altor contracte asimilate8 neaunse la scaden?.
<R)0. 39 J1I*.N/J
+ontul 391 J1ilan? de descGidereJ
+u autorul acestui cont se asigur descGiderea tuturor conturilor.
2n debitul contului 391 J1ilan? de descGidereJ se 6nregistrea> soldurile conturilor de pasiv
:prin creditarea acestora#8 iar 6n credit8 soldurile conturilor de activ :prin debitarea acestora#.
Dup e!ectuarea acestor 6nregistrri8 contul se soldea>.
+ontul 392 J1ilan? de 6ncGidereJ
+u autorul acestui cont se asigur 6ncGiderea tuturor conturilor.
2n debitul contului 392 J1ilan? de 6ncGidereJ se 6nregistrea> soldurile conturilor de activ
:prin creditarea acestora#8 iar 6n credit8 soldurile conturilor de pasiv :prin debitarea acestora#.
Dup e!ectuarea acestor 6nregistrri8 contul se soldea>.
+.0. 6
(&R)+&)R. (I&)./II*OR -IN.N+I.R$ .N).*$
2=0. B (tructura situa?iilor !inanciare anuale este urmtoarea'
($+/I)N$. 1
1I*.N/)*
1(1( G)6'0B26
Structura %ilanului este urmtoareaK
'cti9iti desf=urateK
- @r scop patrimonial Cod clas C'40 L$L$L$L$L
Iudeul $$$$$$$$$$$$$$$$$L$L$L 4fecti9ul de personal L$L$L$L$L
4ntitate $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - 4conomic sau financiar
'dresaK localitatea $$$$$$$$$, Cod clas C'40 L$L$L$L$L
sectorul $$ str( $$$$$$$$$$$$$ 4fecti9ul de personal L$L$L$L$L
nr( $$ %l( $$$, sc( $$, ap( $$ - Durata efecti9 de funcionare
1elefon $$$$$$$$ @ax $$$$$$$$$ n anul (((((((( <n luni! L$L$L
Codul de nre#istrare fiscal
L$L$L$L$L$L$L$L$L$L$L
G)6'0B
la data de (((((((((((((((((((
- lei -
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
L L0r(L Sold laK L
L Lrd(L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L Denumirea elementului L LHnceputulLSfr=itulL
L L Lexerci- Lexerci- L
L L Liului Liului L
L L LfinanciarLfinanciarL
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L ' L G L 1 L * L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L '( 'C1)"4 )C/G)6)8'14 - 1/1'6 L 01L L L
L <rd( 0* + 0- + 0?! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L )( )C/G)6)8A3) 04C/35/3'64 <rd( 0+ + 0,! L 0*L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - pri9ind acti9itile fr scop patrimonial L 0+L L L
L <ct( *011 + *0+1 + *0-1 + *0?1 + *++1 + *+, - L L L L
L *?01(01 - *?0+(01 - *?0-(01 - *?0?(01 - *F0 - *F+!L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - pri9ind acti9itile economice L 0,L L L
L <ct( *01* + *0+* + *0-* + *0> + *0?* + *++* + L L L L
L *+, - *?01(0* - *?0+(0* - *?0-(0* - *?0>(0* - L L L L
L *?0?(0* - *F0 - *F+! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L ))( )C/G)6)8A3) C/35/3'64 <rd( 0. + 0>! L 0-L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - pri9ind acti9itile fr scop patrimonial L 0.L L L
L <ct( *111(01 + *11*(01 + *1*1(01 + *1+1(01 + L L L L
L *1+*(01 + *1++(01 + *1+,(01 + *1,1(01 + *+11 + L L L L
L *+* - *?11(01 - *?1*(01 - *?1+(01 - *?1,(01 - L L L L
L *?1-(01 - *?1.(01 - *?1>(01 - *F1 - *F+! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - pri9ind acti9itile economice L 0>L L L
L <*111(0* + *11*(0* + *1*1(0* + *1+1(0* + *1+*(0* + L L L L
L *1++(0* + *1+,(0* + *1,1(0* + *+1* + *+* - L L L L
L *?11(0* - *?1*(0* - *?1+(0* - *?1,(0* - *?1-(0* - L L L L
L *?1.(0* - *?1>(0* - *F1 - *F+! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L )))( )C/G)6)8A3) @)0'0C)'34 L 0?L L L
L <ct( *.1 + *.* + *.+ + *.- + *.> - *F.! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L G( 'C1)"4 C)3C26'014 - 1/1'6 L 0FL L L
L <rd( 10 + 11 + 1* + 1+! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L )( S1/C23) L 10L L L
L <ct( +01 + +0* + +0+ +E- +0? + ++1 + ++* + +,1 + L L L L
L +,- + +,. +E- +,? + +-1 + +-, + +-. + +-> + +-? + L L L L
L +.1 +E- +.? + +>1 +E- +>? + +?1 +E- +?? - +F1 - L L L L
L +F* - +F+ - +F, - +F- - +F. - +F> - +F? + L L L L
L ,0F1 - ,,*?! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L ))( C34'0B4 L 11L L L
L <Sumele ce urmeaz a fi ncasate dup o perioad L L L L
L mai mare de un an tre%uie prezentate separat pentru L L L L
L fiecare element(! L L L L
L <ct( ,0F* + ,11 + ,1+ + ,1? + ,*- + ,*?* + ,+1 + L L L L
L ,+> + ,+?* + ,,1 + ,,*, + ,,*? + ,,, + ,,- + L L L L
L ,,. + ,,> + ,,?* + ,-1 + ,-+ + ,-?* + ,.1 + L L L L
L ,>+ - ,F1 - ,F- - ,F. + -1?>! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L )))( )0"4S1)B)) @)0'0C)'34 54 143C40 SC231 L 1*L L L
L <ct( -01 + -0- + -0. + -0? + -11+ + -11, - -F1 - L L L L
L -F- - -F. - -F?! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L )"( C'S' 7) C/0123) 6' GA0C) L 1+L L L
L <ct( -11* + -1*1 + -1*, + -1*- + -+1 + -+* + -,1 + L L L L
L -,* + --01 + --0F! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L C( CJ4612)46) H0 '"'0S <ct( ,>1! L 1,L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L D( D'1/3)) C4 134G2)4 56A1)14 H013-/ 543)/'DA D4 L 1-L L L
L 5M0A 6' 20 '0 L L L L
L <ct( 1.1 + 1.* + 1.. + 1.> + 1.? - 1.F + *.F + ,01 + L L L L
L ,0+ + ,0, + ,0- + ,0? + ,1F + ,*1 + ,*+ + ,*, + ,*. +L L L L
L ,*> + ,*?1 + ,+1 + ,+> + ,+?1 + ,,1 + ,,*+ +L L L L
L ,,*? + ,,, + ,,. + ,,> + ,,?1 + ,-1 + L L L L
L ,-+ + ,-?1 + ,.* + ,>+ + -0F + -1?. + -1F! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L 4( 'C1)"4 C)3C26'014 0414, 34S54C1)" D'1/3)) L 1.L L L
L C234014 0414 L L L L
L <rd( 0F + 1, - 1- - **! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L @( 1/1'6 'C1)"4 C)02S D'1/3)) C234014 L 1>L L L
L <rd( 01 + 1. - *1! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L &( D'1/3)) C4 134G2)4 56A1)14 H013-/ 543)/'DA C') L 1?L L L
L C'34 D4 20 '0 L L L L
L <ct( 1.1 + 1.* + 1.. + 1.> + 1.? - 1.F + *.F + ,01 + L L L L
L ,0+ + ,0, + ,0- + ,0? + ,1F + ,*1 + ,** + ,*+ + ,*, +L L L L
L ,*. + ,*> + ,*?1 + ,+1 + ,+> + ,+?1 + ,,1 + L L L L
L ,,*+ + ,,*? + ,,, + ,,. + ,,> + ,,?1 + L L L L
L ,-1 + ,-+ + ,-?1 + ,.* + ,>+ + -0F + -1?. + L L L L
L -1F! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L J( 53/")8)/'04 540132 3)SC23) 7) CJ4612)46) <ct( 1-1!L 1FL L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L )( "40)123) H0 '"'0S <rd( *1 + **!, din careK L *0L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - su%9enii pentru in9estiii <ct( 1+1 + 1+* + 1++ + L *1L L L
L 1+, + 1+?! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - 9enituri nre#istrate n a9ans <ct( ,>*! L **L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L I( C'5)1'623) 53/53)) - 1/1'6 L *+L L L
L <rd( *, + *- + *. + *> - *? + +- - +. + ,+! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L )( C'5)1'6 <ct( 101! L *,L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L ))( 34843"4 D)0 344"'62'34 L *-L L L
L <ct( 10-! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L )))( 34843"4 L *.L L L
L <ct( 10.! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L )"( 4DC4D40126E53/@)126 S'2 D4@)C)126E L Sold C L *>L L L
L 5)43D434' 345/31'1<A! <ct( 11>! L L L L L
L <rd( *F + +1 + ++! - <+0 + +* + +,! L$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L L Sold D L *?L L L
L <rd( +0 + +* + +,! - <*F + +1 + ++! L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L 3ezultatul reportat reprezentnd excedentulL Sold C L *FL L L
L nerepartizat sau deficitul neacoperit L L L L L
L pri9ind acti9itile fr scop patrimonial L$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L <ct( 11>1(01! L Sold D L +0L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L 3ezultatul reportat reprezentnd excedentulL Sold C L +1L L L
L nerepartizat sau deficitul neacoperit L L L L L
L pri9ind acti9itile cu destinaie specialL$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L <ct( 11>1(0*! L Sold D L +*L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L 3ezultatul reportat reprezentnd profitul L Sold C L ++L L L
L nerepartizat sau pierderea neacoperit L$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L pri9ind acti9itile economice <ct( 11>*! L Sold D L +,L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L "( 4DC4D40126E53/@)126 S'2 D4@)C)126E L Sold C L +-L L L
L 5)43D434' 4D43C)B)262) @)0'0C)'3 <ct( 1*1! L L L L L
L <rd( +> + +F + ,1! - <+? + ,0 + ,*! L$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L <rd( +? + ,0 + ,*! - <+> + +F + ,1! L Sold D L +.L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L 4xcedent sau deficit pri9ind acti9itile L Sold C L +>L L L
L fr scop patrimonial <ct( 1*11(01! L$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L L Sold D L +?L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L 4xcedent sau deficit pri9ind acti9itile L Sold C L +FL L L
L cu destinaie special <ct( 1*11(0*! L$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L L Sold D L ,0L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L 5rofit sau pierdere pri9ind acti9itile L Sold C L ,1L L L
L economice <ct( 1*1*! L$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L L Sold D L ,*L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L 345'31)8'34' 4DC4D401262)E53/@)1262) <ct( 1*F! L ,+L L L
L <rd( ,, + ,-! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L 3epartizarea excedentului pri9ind acti9itile fr L ,,L L L
L scop patrimonial <ct( 1*F1(01! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L 3epartizarea profitului pri9ind acti9itile L ,-L L L
L economice <ct( 1*F*! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L @/0D26 S/C)'6 '6 C4CG3)6/3 C'S46/3 D4 'I21/3 34C)53/CL ,.L L L
L <ct( 11+! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L @/0D26 540132 'I21/3 H0 C'8 D4 D4C4S '6 C4CG3)6/3 L ,>L L L
L C'S46/3 D4 'I21/3 34C)53/C <ct( 11,! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L @/0D26 D4 326C401 '6 C4CG3)6/3 'S/C)'B))6/3 D4 L ,?L L L
L 53/53)41'3) <ct( 11-! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L '614 @/0D23) 53)")0D 'C1)")1AB)64 @A3A SC/5 L ,FL L L
L 5'13)C/0)'6 <ct( 11.! L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L C'5)1'623) 1/1'6 <rd( *+ + ,. + ,> + ,? + ,F! L -0L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
Conturi de repartizat dup natura elementelor respecti9e
Solduri de%itoare ale conturilor respecti9e
Solduri creditoare ale conturilor respecti9e
'DC)0)S13'1/3, H01/CC)1,
0umele =i prenumele $$$$$$$$$$$$$$$$ 0umele =i prenumele $$$$$$$$$$$$$$$$
Semntura $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Calitatea $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Semntura $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
7tampila unitii 0r( de nre#istrare n or#anismul
profesional
1(*( G)6'0B26 534SC231'1
Structura %ilanului prescurtat este urmtoareaK
'cti9iti desf=urateK
- @r scop patrimonial Cod clas C'40 L$L$L$L$L
Iudeul $$$$$$$$$$$$$$$$$L$L$L 4fecti9ul de personal L$L$L$L$L
4ntitate $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - 4conomic sau financiar
'dresaK localitatea $$$$$$$$$, Cod clas C'40 L$L$L$L$L
sectorul $$ str( $$$$$$$$$$$$$ 4fecti9ul de personal L$L$L$L$L
nr( $$ %l( $$$, sc( $$, ap( $$ - Durata efecti9 de funcionare
1elefon $$$$$$$$ @ax $$$$$$$$$ n anul (((((((( <n luni! L$L$L
Codul de nre#istrare fiscal
L$L$L$L$L$L$L$L$L$L$L
G)6'0B 534SC231'1
la data de (((((((((((((((((((((((((
- lei -
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
L L0r(L Sold laK L
L Lrd(L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L Denumirea elementului L LHnceputul LSfr=itul L
L L LexerciiuluiLexerciiuluiL
L L Lfinanciar Lfinanciar L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L ' L G L 1 L * L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L '(L 'C1)"4 )C/G)6)8'14 L L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L L L
L L )( )C/G)6)8A3) 04C/35/3'64 L L L L
L L <ct( *01 + *0+ + *0- + *0> + *0? + *++ + L L L L
L L *+, - *?0 - *F0 - *F+! L 01L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L ))( )C/G)6)8A3) C/35/3'64 L L L L
L L <ct( *11 + *1* + *1+ + *1, + *+1 + *+* - L L L L
L L *?1 - *F1 - *F+! L 0*L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L )))( )C/G)6)8A3) @)0'0C)'34 L L L L
L L <ct( *.1 + *.+ + *.- + *.> - *F.! L 0+L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L 'C1)"4 )C/G)6)8'14 - 1/1'6 L L L L
L L <rd( 01 la 0+! L 0,L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L G(L 'C1)"4 C)3C26'014 L L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L L L
L L )( S1/C23) L L L L
L L <ct( +01 + +0* + +0+ +E- +0? + ++1 + ++* + L L L L
L L +,1 + +,- + +,. +E- +,? + +-1 + +-, + +-. +L L L L
L L +-> + +-? + +.1 +E- +.? + +>1 +E- +>? + L L L L
L L +?1 +E- +?? - +F1 - +F* - +F+ - +F, - +F- -L L L L
L L +F. - +F> - +F? + ,0F1 - ,,*?! L 0-L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L ))( C34'0B4N L L L L
L L <Sumele care urmeaz s fie ncasate dup oL L L L
L L perioad mai mare de un an tre%uie L L L L
L L prezentate separat pentru fiecare element(!L L L L
L L <ct( *.> - *F. + ,0F* + ,11 + ,1+ + L L L L
L L ,1? + ,*- + ,*?* + ,+1 + ,+> + ,+?* + L L L L
L L ,,1 + ,,*, + ,,*? + ,,, + ,,- + L L L L
L L ,,. + ,,> + ,,?* + ,-1 + ,-+ + L L L L
L L ,-?* + ,.1 + ,>+ - ,F1 - ,F- - ,F. + L L L L
L L -1?>! L 0.L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L )))( )0"4S1)B)) 54 143C40 SC231 L L L L
L L <ct( -01 + -0- + -0. + -0? + -11+ + -11, - L L L L
L L -F1 - -F- - -F. - -F?! L 0>L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L )"( C'S' 7) C/0123) 6' GA0C) L L L L
L L <ct( -11* + -1* + -+1 + -+* + -,1 + -,* + L L L L
L L --0! L 0?L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L 'C1)"4 C)3C26'014 - 1/1'6 <rd( 0- la 0?! L 0FL L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L C(L CJ4612)46) H0 '"'0S L L L L
L L <ct( ,>1! L 10L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L D(L D'1/3))K S2C464 C'34 134G2)4 56A1)14 H013-/L L L L
L L 543)/'DA D4 5M0A 6' 20 '0 L L L L
L L <ct( 1.1 + 1.* + 1.. + 1.> + 1.? - 1.F + L L L L
L L *.F + ,01 + ,0+ + ,0, + ,0- + ,0? + ,1F + L L L L
L L ,*1 + ,** + ,*+ + ,*, + ,*. + ,*> + ,*?1 + L L L L
L L ,+1 + ,+> + ,+?1 + ,,1 + ,,*+ + L L L L
L L ,,*? + ,,, + ,,. + ,,> + ,,?1 +L L L L
L L ,-1 + ,-+ + ,-?1 + ,.* + ,>+ + L L L L
L L -0F + -1?. + -1F! L 11L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L 4(L 'C1)"4 C)3C26'014 0414ED'1/3)) C234014 0414L L L L
L L <rd( 0F + 10 - 11 - 1?! L 1*L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L @(L 1/1'6 'C1)"4 C)02S D'1/3)) C234014 L L L L
L L <rd( 0, + 1* - 1>! L 1+L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L &(L D'1/3))K S2C464 C'34 134G2)4 56A1)14 H013-/L L L L
L L 543)/'DA C') C'34 D4 20 '0 L L L L
L L <ct( 1.1 + 1.* + 1.. + 1.> + 1.? - 1.F + L L L L
L L *.F + ,01 + ,0+ + ,0, + ,0- + ,0? + ,1F + L L L L
L L ,*1 + ,** + ,*+ + ,*, + ,*. + ,*> + ,*?1 + L L L L
L L ,+1 + ,+> + ,+?1 + ,,1 + ,,*+ + L L L L
L L ,,*? + ,,, + ,,. + ,,> + ,,?1 +L L L L
L L ,-1 + ,-+ + ,-?1 + ,.* + ,>+ + L L L L
L L -0F + -1?. + -1F! L 1,L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L J(L 53/")8)/'04 L L L L
L L <ct( 1-1! L 1-L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L )(L "40)123) H0 '"'0S L L L L
L L <rd( 1> =i 1?!, din careK L 1.L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L <ct( 1+1 + 1+* + 1++ + 1+, + 1+?! L 1>L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L <ct( ,>*! L 1?L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L I(L C'5)1'6 7) 34843"4 L L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L L L
L L )( C'5)1'6 L L L L
L L <ct( 101! L 1FL L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L ))( 34843"4 D)0 344"'62'34 L L L L
L L <ct( 10-! L *0L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L )))( 34843"4 L L L L
L L <ct( 10.! L *1L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L )"( 4DC4D40126E53/@)126 L S/6D C L **L L L
L L S'2 D4@)C)126E5)43D434' L$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L 345/31'1<A! <ct( 11>! L S/6D D L *+L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L "( 4DC4D40126E53/@)126 L S/6D C L *,L L L
L L S'2 D4@)C)126E5)43D434' L$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L 4D43C)B)262) @)0'0C)'3 L S/6D D L *-L L L
L L <ct( 1*1! L L L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L 3epartizarea excedentuluiEprofitului L L L L
L L <ct( 1*F! <rd( *> + *?! L *.L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L 3epartizarea excedentului pri9ind L L L L
L L acti9itile fr scop patrimonial L L L L
L L <ct( 1*F1(01! L *>L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L 3epartizarea profitului pri9ind L L L L
L L acti9itile economice <ct( 1*F*! L *?L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L C'5)1'623) 53/53)) - 1/1'6 L L L L
L L <rd( 1F + *0 + *1+ ** - *+ + *, - *- - *.! L *FL L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L @ondul social al mem%rilor Caselor de L L L L
L L ':utor 3eciproc <C('(3(! <ct( 11+! L +0L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L @ondul pentru a:utor n caz de deces al L L L L
L L mem%rilor Caselor de ':utor 3eciproc L L L L
L L <C('(3(! <ct( 11,! L +1L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L @ondul de rulment al mem%rilor asociaiilorL L L L
L L de proprietari <ct( 11-! L +*L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L 'lte fonduri pri9ind acti9itile fr scopL L L L
L L patrimonial <ct( 11.! L ++L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L C'5)1'623) - 1/1'6 <rd( *F + +0 la ++! L +,L L L
L$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
N Sumele nscrise la acest rnd =i preluate din contul *.> reprezint creanele
aferente contractelor de leasin# financiar =i altor contracte asimilate, precum =i alte
creane imo%ilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 1* luni(
! Conturi de repartizat dup natura elementelor respecti9e(
! Solduri de%itoare ale conturilor respecti9e(
! Solduri creditoare ale conturilor respecti9e(
'DC)0)S13'1/3, H01/CC)1,
0umele =i prenumele $$$$$$$$$$$$$$$$ 0umele =i prenumele $$$$$$$$$$$$$$$$
Semntura $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Calitatea $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Semntura $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
7tampila unitii 0r( de nre#istrare n or#anismul
profesional
($+/I)N$. 2
+ON&)* R$H)*&.&)*)I $E$R+I/I)*)I
1(1( C/0126 348261'1262) 4D43C)B)262)
Structura contului prescurtat al rezultatului exerciiului este urmtoareaK
C/0126 348261'1262) 4D43C)B)262)
la data de ((((((((((((((((((
- lei -
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
L D402C)34' )0D)C'1/3)6/3 L0r(L5re9ederiL4xerciiul financiar L
L Lrd(Lanuale L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L L L L precedentL nc;eiat L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L ' L G L 1 L * L + L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L) "enituri din acti9itile fr scop L L L L L
L patrimonial - 1/1'6 <rd( 0* la 1.! L 01L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L "enituri din cotizaiile mem%rilor =iL L L L L
L contri%uiile %ne=ti sau n natur L L L L L
L ale mem%rilor =i simpatizanilor L L L L L
L <ct( >+1! L 0*L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L "enituri din taxele de nre#istrare L L L L L
L sta%ilite potri9it le#islaiei n L L L L L
L 9i#oare <ct( >+*! L 0+L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L "enituri din donaii <ct( >++1! L 0,L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L "enituri din sumele sau %unurile L L L L L
L primite prin sponsorizare <ct( >++*! L 0-L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L "enituri din do%nzile o%inute din L L L L L
L plasarea disponi%ilitilor rezultateL L L L L
L din acti9itile fr scop L L L L L
L patrimonial <ct( >+,1! L 0.L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L "enituri din di9idendele o%inute dinL L L L L
L plasarea disponi%ilitilor rezultateL L L L L
L din acti9itile fr scop L L L L L
L patrimonial <ct( >+,*! L 0>L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L "enituri pentru care se datoreaz L L L L L
L impozit pe spectacole <ct( >+-! L 0?L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L 3esurse o%inute de la %u#etul de L L L L L
L stat =iEsau de la %u#etele locale =i L L L L L
L su%9enii pentru 9enituri <ct( >+.! L 0FL L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L "enituri din aciuni ocazionale, L L L L L
L utilizate n scop social sau L L L L L
L profesional, potri9it statutului de L L L L L
L or#anizare =i funcionare <ct( >+>! L 10L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L "enituri rezultate din cedarea L L L L L
L acti9elor corporale aflate n L L L L L
L proprietatea persoanelor :uridice L L L L L
L fr scop patrimonial, altele dect L L L L L
L cele care sunt sau au fost folosite L L L L L
L n acti9itatea economic <ct( >+?! L 11L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L "enituri din cote-pri primite L L L L L
L potri9it statutului <ct( >+F1! L 1*L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L ':utoare =i mprumuturi L L L L L
L neram%ursa%ile din ar =i din L L L L L
L strintate =i su%9enii pentru L L L L L
L 9enituri <ct( >+F*! L 1+L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L "enituri din desp#u%iri de L L L L L
L asi#urare - pa#u%e =i din su%9enii L L L L L
L pentru e9enimente extraordinare =i L L L L L
L altele similare <ct( >+F+! L 1,L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L "enituri din diferene de curs L L L L L
L 9alutar rezultate din acti9itile L L L L L
L fr scop patrimonial, 9enituri din L L L L L
L pro9izioane =i a:ustri pentru L L L L L
L depreciere pri9ind acti9itatea de L L L L L
L exploatare, 9enituri financiare din L L L L L
L a:ustri pentru pierderea de 9aloare,L L L L L
L 9enituri o%inute din 9ize, taxe =i L L L L L
L penaliti sporti9e sau din L L L L L
L participarea la competiii =i L L L L L
L demonstraii sporti9e =i 9enituri L L L L L
L o%inute din reclam =i pu%licitate L L L L L
L potri9it le#islaiei n 9i#oare L L L L L
L <ct( >+F, + >+F- + >+F. + >+F> + L L L L L
L >+F?! L 1-L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L 'lte 9enituri din acti9itile fr L L L L L
L scop patrimonial <ct( >+FF! L 1.L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L)) C;eltuieli pri9ind acti9itile L L L L L
L fr scop patrimonial - 1/1'6 L L L L L
L <rd( 1? + 1F + *0 + ** + *+ + *- + L L L L L
L *? + +1 + +*! L 1>L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L C;eltuieli pri9ind stocurile <conturiL L L L L
L din #rupa .0! L 1?L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L C;eltuieli cu lucrrile =i ser9iciileL L L L L
L executate de teri <conturi din #rupaL L L L L
L .1! L 1FL L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L C;eltuieli cu alte ser9icii executateL L L L L
L de teri <conturi din #rupa .*! - L L L L L
L total, din careK L *0L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L - c;eltuieli cu cola%oratorii L L L L L
L <ct( .*1! L *1L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L C;eltuieli cu alte impozite, taxe =i L L L L L
L 9rsminte asimilate <ct( .+-! L **L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L C;eltuieli cu personalul <conturi dinL L L L L
L #rupa .,! - total, din careK L *+L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L - c;eltuieli pri9ind asi#urrile =i L L L L L
L protecia social <ct( .,-! L *,L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L 'lte c;eltuieli de exploatare L L L L L
L <conturi din #rupa .-! - total, din L L L L L
L careK L *-L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L - cotizaii =i contri%uii datorate L L L L L
L de persoana :uridic fr scop L L L L L
L patrimonial <ct( .--! L *.L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L - a:utoare =i mprumuturi L L L L L
L neram%ursa%ile transferate altor L L L L L
L persoane :uridice fr scop L L L L L
L patrimonial <ct( .->! L *>L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L C;eltuieli financiare <conturi din L L L L L
L #rupa ..! - total, din careK L *?L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L - c;eltuieli din diferene de curs L L L L L
L 9alutar <ct( ..-! L *FL L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L - c;eltuieli pri9ind do%nzile L L L L L
L <ct( ...! L +0L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L C;eltuieli pri9ind calamitile =i L L L L L
L alte e9enimente extraordinare L L L L L
L <ct( .>1! L +1L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L C;eltuieli cu amortizrile, L L L L L
L pro9izioanele =i a:ustrile pentru L L L L L
L depreciere sau pierdere de 9aloare L L L L L
L <conturi din #rupa .?! - total, din L L L L L
L careK L +*L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L - c;eltuieli de exploatare pri9ind L L L L L
L amortizrile, pro9izioanele =i L L L L L
L a:ustrile pentru depreciere L L L L L
L <ct( .?1! L ++L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L - c;eltuieli financiare pri9ind L L L L L
L amortizrile =i a:ustrile pentru L L L L L
L pierdere de 9aloare <ct( .?.! L +,L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L))) L3ezultatul acti9itilor fr scop L L L L L
L Lpatrimonial L L L L L
L L 4xcedent <rd( 01 - 1>! L +-L L L L
L L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L L Deficit <rd( 1> - 01! L +.L L L L
L$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L)" "enituri din acti9itile cu L L L L L
L destinaie special - 1/1'6 L +>L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L" C;eltuieli pri9ind acti9itile cu L L L L L
L destinaie special - 1/1'6 L +?L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L") L3ezultatul acti9itilor cu L L L L L
L Ldestinaie special L L L L L
L L 4xcedent <rd( +> - +?! L +FL L L L
L L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L L Deficit <rd( +? - +>! L ,0L L L L
L$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L")) "enituri din acti9itile L L L L L
L economice - 1/1'6 L L L L L
L <rd( ,* + ,, - ,- + ,. + ,> + ,? + L L L L L
L ,F + -* + -+! L ,1L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L Cifra de afaceri <conturi din #r( L L L L L
L >0! - total, din careK L ,*L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L - 9enituri din 9nzarea mrfurilor L L L L L
L <ct( >0>! L ,+L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L "ariaia LSolduri creditoareL ,,L L L L
L stocurilor L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L <ct( >11! LSolduri de%itoare L ,-L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L "enituri din producia de imo%ilizriL L L L L
L <conturi din #rupa >*! L ,.L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L "enituri din su%9enii de exploatare L L L L L
L <ct( >,1! L ,>L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L 'lte 9enituri din exploatare <conturiL L L L L
L din #rupa >-! L ,?L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L "enituri financiare <conturi din L L L L L
L #rupa >.! - total, din careK L ,FL L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L - 9enituri din diferene de curs L L L L L
L 9alutar <ct( >.-! L -0L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L - 9enituri din do%nzi <ct( >..! L -1L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L "enituri din su%9enii pentru L L L L L
L e9enimente extraordinare =i altele L L L L L
L similare <ct( >>1! L -*L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L "enituri din pro9izioane =i a:ustri L L L L L
L pentru depreciere sau pierdere de L L L L L
L 9aloare <conturi din #rupa >?! L -+L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L"))) C;eltuieli pri9ind acti9itile L L L L L
L economice - 1/1'6 L L L L L
L <rd( -- + -> + -? + .0 + .1 + .+ + L L L L L
L ., + .> + .? + >1! L -,L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L C;eltuieli pri9ind stocurile <conturiL L L L L
L din #rupa .0! - total, din careK L --L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L - c;eltuieli pri9ind mrfurile L L L L L
L <ct( .0>! L -.L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L C;eltuieli cu lucrrile =i ser9iciileL L L L L
L executate de teri <conturi din #rupaL L L L L
L .1! L ->L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L C;eltuieli cu alte ser9icii executateL L L L L
L de teri <conturi din #rupa .*! - L L L L L
L total, din careK L -?L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L - c;eltuieli cu cola%oratorii L L L L L
L <ct( .*1! L -FL L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L C;eltuieli cu alte impozite, taxe =i L L L L L
L 9rsminte asimilate <ct( .+-! L .0L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L C;eltuieli cu personalul <conturi dinL L L L L
L #rupa .,! - total, din careK L .1L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L - c;eltuieli pri9ind asi#urrile =i L L L L L
L protecia social <ct( .,-! L .*L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L 'lte c;eltuieli de exploatare L L L L L
L <conturi din #rupa .-! L .+L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L C;eltuieli financiare <conturi din L L L L L
L #rupa ..! - total, din careK L .,L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L - c;eltuieli din diferene de curs L L L L L
L 9alutar <ct( ..-! L .-L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L - c;eltuieli pri9ind do%nzile L L L L L
L <ct( ...! L ..L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L C;eltuieli pri9ind calamitile =i L L L L L
L alte e9enimente extraordinare L L L L L
L <ct( .>1! L .>L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L C;eltuieli cu amortizrile, L L L L L
L pro9izioanele =i a:ustrile pentru L L L L L
L depreciere sau pierdere de 9aloare L L L L L
L <conturi din #rupa .?! - total, din L L L L L
L careK L .?L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L - c;eltuieli de exploatare pri9ind L L L L L
L amortizrile, pro9izioanele =i L L L L L
L a:ustrile pentru depreciere L L L L L
L <ct( .?1! L .FL L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L - c;eltuieli financiare pri9ind L L L L L
L amortizrile =i a:ustrile pentru L L L L L
L pierdere de 9aloare <ct( .?.! L >0L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L C;eltuieli cu impozitul pe profit L L L L L
L <ct( .F1! L >1L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L)D L3ezultatul acti9itilor economice L L L L L
L L L L L L L
L L5rofit <rd( ,1 - -,! L >*L L L L
L$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L L5ierdere <rd( -, - ,1! L >+L L L L
L$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
LD "enituri totale <rd( 01 + +> + ,1! L >,L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
LD) C;eltuieli totale <rd( 1> + +? + -,! L >-L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
LD)) L4xcedentE5rofit <rd( >, - >-! L >.L L L L
L$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L LDeficitE5ierdere <rd( >- - >,! L >>L L L L
L$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
'DC)0)S13'1/3, H01/CC)1,
0umele =i prenumele (((((((((((((((( 0umele =i prenumele ((((((((((((((((
Semntura (((((((((((((((((((((((((( Calitatea ((((((((((((((((((((((((((
7tampila unitii Semntura ((((((((((((((((((((((((((
0r( de nre#istrare n or#anismul
profesional
1(*( C/0126 534SC231'1 '6 348261'1262) 4D43C)B)262)
Structura contului prescurtat al rezultatului exerciiului este urmtoareaK
C/0126 534SC231'1 '6 348261'1262) 4D43C)B)262)
la data de (((((((((((((
- lei -
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
L D402C)34' )0D)C'1/3)6/3 L0r(L5re9ederiL 4xerciiul L
L Lrd(Lanuale L financiar L
L L L L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L L L L5recedentL Curent L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L ' L G L 1 L * L + L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L) L "enituri din acti9itile fr scop L L L L L
L L patrimonial L 01L L L L
L$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L)) L C;eltuieli pri9ind acti9itile fr L L L L L
L L scop patrimonial L 0*L L L L
L$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L))) L 3ezultatul acti9itilor fr scop L L L L L
L L patrimonial L L L L L
L L 4xcedent <rd( 01 - 0*! L 0+L L L L
L L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L L Deficit <rd( 0* - 01! L 0,L L L L
L$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L)" L "enituri din acti9itile cu L L L L L
L L destinaie special L 0-L L L L
L$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L" L C;eltuieli pri9ind acti9itile cu L L L L L
L L destinaie special L 0.L L L L
L$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L") L 3ezultatul acti9itilor cu destinaieL L L L L
L L special L L L L L
L L 4xcedent <rd( 0- - 0.! L 0>L L L L
L L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L L Deficit <rd( 0. - 0-! L 0?L L L L
L$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L")) L "enituri din acti9itile economice! L 0FL L L L
L$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L")))L C;eltuieli pri9ind acti9itile L L L L L
L L economice! L 10L L L L
L$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L)D L 3ezultatul acti9itilor economice L L L L L
L L 5rofit <rd( 0F - 10!! L 11L L L L
L L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L L 5ierdere <rd( 10 - 0F!! L 1*L L L L
L$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
LD L "enituri totale <rd( 01 + 0- + 0F! L 1+L L L L
L$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
LD) L C;eltuieli totale <rd( 0* + 0. + 10! L 1,L L L L
L$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
LD)) L 3ezultatul net al exerciiului L L L L L
L L 4xcedentE5rofit <rd( 1+ - 1,! L 1-L L L L
L L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L L DeficitE5ierdere <rd( 1, - 1+! L 1.L L L L
L$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
! 3ndurile 0F, 10, 11 =i 1* sunt pre9zute numai pentru or#anizaiile sindicale
=i patronale(
'DC)0)S13'1/3, H01/CC)1,
0umele =i prenumele (((((((((((((((( 0umele =i prenumele ((((((((((((((((
Semntura (((((((((((((((((((((((((( Calitatea ((((((((((((((((((((((((((
7tampila unitii Semntura ((((((((((((((((((((((((((
0r( de nre#istrare n or#anismul
profesional
($+/I)N$. =
$E$%0*$ D$ 0R$H$N&.R$ . NO&$*OR $E0*I+.&IA$ *. (I&)./II*$
-IN.N+I.R$ .N).*$
B .ceast sec?iune e@empli!ic modul de pre>entare 6n notele e@plicative a in!orma?iilor
cerute de pre>entele reglementri. +a urmare8 entit?ile stabilesc !ormatul notelor e@plicative8
cu condi?ia pre>entrii cel pu?in a in!orma?iilor solicitate.
$@emple de note e@plicative'
1. .ctive imobili>ate
2. 0rovi>ioane
=. Reparti>area re>ultatului e@erci?iului !inanciar
4. Disponibil cu destina?ie special
C. .nali>a re>ultatului e@erci?iului privind JAeniturile cu destina?ie special din aplicarea
timbrului ......J
6. (itua?ia crean?elor 9i datoriilor
7. 0rincipii8 politici 9i metode contabile
3. In!orma?ii privind salaria?ii 9i membrii organelor de administra?ie8 conducere 9i de
supravegGere
9. .lte in!orma?ii
NO&. 1
.ctive imobili>ate
Semnificaia coloanelor din ta%elul de mai :os este urmtoareaK
' - Sold la nceputul exerciiului financiar
G - Sold la sfr=itul exerciiului financiar
- lei -
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
L Denumirea L "aloarea %rut! L ':ustri de 9aloare! L
L elementului L L <amortizri =i a:ustri L
L de L L pentru depreciere sau L
L imo%ilizare!L L pierdere de 9aloare! L
L L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L L ' LCre=teriL Cedri, L G L ' L':ustri L3educeriL G L
L L L ! L transferuriL L Lnre#istrateLsau L L
L L L L =i alte L L Ln cursul Lreluri L L
L L L L reduceri L L LexerciiuluiL L L
L L L L L L Lfinanciar L L L
L$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$L
L 0 L 1 L * L + L,= L - L . L > L?= L
L L L L L1+*-+L L L L-+.->L
L$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$L
L L L L L L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$L
L L L L L L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$L
L L L L L L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$L
L L L L L L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$L
L L L L L L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$L
"# +Geltuielile de constituire 9i cGeltuielile de de>voltare vor !i detaliate8 pre>ent7nduBse
motivele imobili>rii 9i perioada de amorti>are8 cu usti!icarea acesteia.
""# %odi!icrile valorii brute se vor pre>enta plec7nd de la costul de acGi>i?ie sau costul de
produc?ie pentru !iecare element de imobili>are8 6n !unc?ie de tratamentele contabile aplicate.
2n ca>ul 6n care durata contractului sau durata de utili>are a elementelor de natura
cGeltuielilor de de>voltare dep9e9te cinci ani8 aceasta trebuie pre>entat 6n notele e@plicative8
6mpreun cu motivele care au determinatBo.
2n ca>ul !ondului comercial amorti>at 6ntrBo perioad de peste cinci ani8 aceast perioad
nu trebuie s dep9easc durata de utili>are economic a activului 9i trebuie s !ie pre>entat
9i usti!icat 6n notele e@plicative.
"""# (e vor pre>enta duratele de via? sau ratele de amorti>are utili>ate8 metodele de
amorti>are 9i austrile care privesc e@erci?iile anterioare.
""""# (e vor pre>enta separat cre9terile de valoare aprute din procesul de de>voltare
intern.
0/1' *
5ro9izioane
- lei -
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
L Denumirea L Sold la L 1ransferuri! L Sold la sfr=itul L
L pro9izionului! L nceputul L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L exerciiului L
L L exerciiului L n cont L din cont L financiar L
L L financiar L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L 0 L 1 L * L + L , = 1 + * - + L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
! 5ro9izioanele prezentate n %ilan la O'lte pro9izioaneO tre%uie descrise n
notele explicati9e, dac acestea sunt semnificati9e(
! Cu explicarea naturii, sursei sau destinaiei acestora(
0/1' +
3epartizarea rezultatului exerciiului financiar!
- lei -
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
L Destinaia excedentuluiEprofitului L Suma L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L 4xcedentE5rofit net de repartizatK L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L - rezer9a le#al L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L - acoperirea deficituluiEpierderii L L
L conta%il<e! L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L - alte repartizri pre9zute de L L
L le#e L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L 4xcedentE5rofit nerepartizat L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
! Hn cazul acoperirii deficituluiEpierderii conta%il<e! reportat<e!, se 9or
prezenta sursele de acoperire a acesteia(
0/1' ,
Disponi%il cu destinaie special
D)S5/0)G)6 C2 D4S1)0'B)4 S54C)'6A!
- lei -
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
L D402C)34' )0D)C'1/3)6/3 L0r(LDisponi%ilLHncasriL5li LDisponi%ilL
L Lrd(Lla L L Lla L
L L Lnceputul L L Lsfr=itul L
L L Lanului L L Lanului L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L ' L G L 1 L * L + L , L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L Disponi%il cu destinaie L L L L L L
L special - 1/1'6 <rd( 0* la 10! L 01L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L Disponi%il cu destinaie specialL L L L L L
L din aplicarea tim%rului literar L 0*L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L Disponi%il cu destinaie specialL L L L L L
L din aplicarea tim%rului L L L L L L
L cinemato#rafic L 0+L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L Disponi%il cu destinaie specialL L L L L L
L din aplicarea tim%rului teatral L 0,L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L Disponi%il cu destinaie specialL L L L L L
L din aplicarea tim%rului muzical L 0-L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L Disponi%il cu destinaie specialL L L L L L
L din aplicarea tim%rului folcloricL 0.L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L Disponi%il cu destinaie specialL L L L L L
L din aplicarea tim%rului artelor L L L L L L
L plastice L 0>L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L Disponi%il cu destinaie specialL L L L L L
L din aplicarea tim%rului L L L L L L
L ar;itecturii L 0?L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L Disponi%il cu destinaie specialL L L L L L
L din aplicarea tim%rului de L L L L L L
L di9ertisment L 0FL L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
L Disponi%il cu destinaie specialL L L L L L
L pri9ind alte 9enituri cu L L L L L L
L destinaie special, potri9it L L L L L L
L le#ii! L 10L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L
! Se completeaz de ctre persoanele :uridice fr scop patrimonial care
#estioneaz, potri9it le#ii, 9enituri cu destinaie special(
! Se detaliaz pe feluri de 9enituri cu destinaie special n raportul
administratorilor(
0/1' -
'naliza rezultatului exerciiului pri9ind
O"eniturile cu destinaie special din aplicarea tim%rului (((((((O
'0'6)8' 348261'1262) 4D43C)B)262)!
pri9ind O"eniturile cu destinaie special din aplicarea tim%rului ((((((((((((O
- lei -
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
L D402C)34' )0D)C'1/3)6/3 L0r(L5re9ederiL 3ealizatL
L Lrd(Lanuale L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L ' L G L 1 L * L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L "40)123) - 1/1'6 L 01L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L CJ4612)46) - 1/1'6, L L L L
L din care pentruK L 0*L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - susinerea unor proiecte culturale de interes L L L L
L naional L 0+L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - participarea la concursuri de interpretare =i L L L L
L creaie n ar =i n strintate L 0,L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - promo9area unor aciuni cu participarea romnilor L L L L
L de peste ;otare L 0-L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - susinerea =i prote:area artei cinemato#rafice, L L L L
L teatrale =i muzicale L 0.L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - completarea fondurilor destinate susinerii L L L L
L acti9itii tinerilor creatori, interprei =i L L L L
L executani L 0>L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - spri:inirea material a creatorilor, interpreilor L L L L
L =i executanilor pensionari L 0?L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - spri:inirea material a re9istelor de specialitate L L L L
L aparinnd uniunilor de creaie L 0FL L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - spri:inirea nscrierii n circuitul naional =i L L L L
L internaional a operelor artistice de 9aloare L 10L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - cinstirea =i perpetuarea memoriei personalitilor L L L L
L culturii romne=ti =i ale minoritilor naionale, L L L L
L att n ar, ct =i n strintate L 11L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - punerea n 9aloare a patrimoniului folcloric =i L L L L
L etno#rafic din 3omnia L 1*L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - susinerea financiar a spectacolelor n care sunt L L L L
L prezentate opere de creaie ai cror autori sunt L L L L
L romni sau reprezentani ai minoritilor naionale L L L L
L din 3omnia L 1+L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - susinerea financiar a premiilor acordate L L L L
L creatorilor =i interpreilor L 1,L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L - c;eltuieli de funcionare a or#anismului financiar,L L L L
L dup caz L 1-L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L 4DC4D401 <rd( 01 - 0*! L 1.L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
L D4@)C)1 <rd( 0* - 01! L 1>L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$L$$$$$$$$$L$$$$$$$$$L
! Se completeaz distinct pentru fiecare fel de 9enit cu destinaie special
conform 6e#ii nr( +-E1FF,, cu modificrile =i completrile ulterioare(
0/1' .
Situaia creanelor =i datoriilor
- lei -
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
L Creane L Sold la sfr=itul L 1ermen de lic;iditate L
L L exerciiului financiarL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L L L Su% 1 an L 5este 1 an L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L 0 L 1 = * + + L * L + L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L 1otal, din careK L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
- lei -
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
L Datorii! L Sold la sfr=itul L 1ermen de exi#i%ilitate L
L L exerciiului financiarL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L L L Su% 1 an L 1 - - ani L 5este - aniL
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L 0 L 1 = * + + + , L * L + L , L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L 1otal, din careK L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
L L L L L L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$L
"# (e vor men?iona urmtoarele in!orma?ii'
a# clau>ele legate de acGitarea datoriilor 9i rata dob7n>ii a!erente 6mprumuturilorD
b# datoriile pentru care sBau depus garan?ii sau au !ost e!ectuate ipotecri'
B valoarea datorieiD
B valoarea 9i natura garan?iilorD
c# valoarea obliga?iilor pentru care sBau constituit provi>ioaneD
d# valoarea obliga?iilor privind plata pensiilor.
NO&. 7
0rincipii8 politici 9i metode contabile
(e vor pre>enta'
a# Reglementrile contabile aplicate la 6ntocmirea 9i pre>entarea situa?iilor !inanciare
anuale.
b# .baterile de la principiile 9i politicile contabile8 metodele de evaluare 9i de la alte
prevederi din reglementrile contabile8 men?ion7nduBse'
B naturaD
B motiveleD
B evaluarea e!ectului asupra activelor 9i datoriilor8 po>i?iei !inanciare 9i a pro!itului sau
pierderii.
c# Dac valorile pre>entate 6n situa?iile !inanciare nu sunt comparabile8 absen?a
comparabilit?ii trebuie pre>entat 6n notele e@plicative8 6nso?it de comentarii relevante.
d# Aaloarea re>idual pentru imobili>ri stabilit 6n situa?ia 6n care nu se cunoa9te pre?ul de
acGi>i?ie sau costul de produc?ie al acesteia.
e# (uma dob7n>ilor incluse 6n costul activelor imobili>ate 9i circulante cu ciclu lung de
!abrica?ie.
!# 2n ca>ul reevalurii imobili>rilor corporale'
B elementele supuse reevalurii8 precum 9i metodele prin care sunt determinate valorile
re>ultate 6n urma reevaluriiD
B valoarea la cost istoric a imobili>rilor reevaluateD
B tratamentul 6n scop !iscal al re>ervei din reevaluareD
B modi!icrile re>ervei din reevaluare'
B valoarea re>ervei din reevaluare la 6nceputul e@erci?iului !inanciarD
B di!eren?ele din reevaluare trans!erate la re>erva din reevaluare 6n cursul e@erci?iului
!inanciarD
B sumele capitali>ate sau trans!erate 6ntrBun alt mod din re>erva din reevaluare 6n cursul
e@erci?iului !inanciar8 pre>ent7nduBse natura oricrui ast!el de trans!er8 cu respectarea
legisla?iei 6n vigoareD
B valoarea re>ervei din reevaluare la s!7r9itul e@erci?iului !inanciar.
g# Dac activele !ac obiectul austrilor e@cep?ionale de valoare e@clusiv 6n scop !iscal8
suma austrilor 9i motivele pentru care acestea au !ost e!ectuate trebuie pre>entate 6n notele
e@plicative.
G# Dac valoarea pre>entat 6n bilan?8 re>ultat dup aplicarea metodelor -I-O8 +%0 sau
*I-O8 di!er 6n mod semni!icativ8 la data bilan?ului8 de valoarea determinat pe ba>a ultimei
valori de pia? cunoscute 6nainte de data bilan?ului8 valoarea acestei di!eren?e trebuie
pre>entat 6n notele e@plicative ca total8 pe categorii de active !ungibile.
NO&. 3
In!orma?ii privind salaria?ii 9i membrii organelor de administra?ie8 conducere 9i de
supravegGere
(e vor !ace men?iuni cu privire la'
a# indemni>a?iile acordate membrilor organelor de administra?ie8 conducere 9i de
supravegGereD
b# obliga?iile contractuale cu privire la plata pensiilor ctre !o9tii membri ai organelor de
administra?ie8 conducere 9i supravegGere8 indic7nduBse valoarea total a angaamentelor
pentru !iecare categorieD
c# valoarea avansurilor 9i a creditelor acordate membrilor organelor de administra?ie8
conducere 9i de supravegGere 6n timpul e@erci?iului'
B rata dob7n>iiD
B principalele clau>e ale credituluiD
B suma rambursat p7n la acea datD
B obliga?ii viitoare de genul garan?iilor asumate de entitate 6n numele acestoraD
d# salaria?i'
B numr mediu8 cu de!alcarea pe !iecare categorieD
B salarii pltite sau de pltit8 a!erente e@erci?iuluiD
B cGeltuieli cu asigurrile socialeD
B alte cGeltuieli cu contribu?iile pentru pensii.
NO&. 9
.lte in!orma?ii
(e pre>int'
a# In!orma?ii cu privire la pre>entarea entit?ii raportoare8 potrivit (ubsec?iunii 3.2.
b# In!orma?ii privind rela?iile entit?ii cu !iliale8 entit?ile asociate sau cu alte entit?i 6n care
se de?in participa?ii8 cerute potrivit (ubsec?iunii 3.2.
c# 1a>ele de conversie utili>ate pentru e@primarea 6n moneda na?ional a elementelor de
activ 9i de pasiv8 a veniturilor 9i cGeltuielilor eviden?iate ini?ial 6ntrBo moned strin.
d# In!orma?ii re!eritoare la impo>itul pe pro!it'
B propor?ia 6n care impo>itul pe pro!it a!ectea> re>ultatul din activitatea curent 9i
re>ultatul din activitatea e@traordinarD
B reconcilierea dintre re>ultatul e@erci?iului 9i re>ultatul !iscal8 a9a cum este pre>entat 6n
declara?ia de impo>itD
B msura 6n care calcularea pro!itului sau pierderii e@erci?iului !inanciar a !ost a!ectat de o
evaluare a elementelor care8 prin derogare de la principiile contabile generale 9i regulile
contabile de evaluare8 a !ost e!ectuat 6n e@erci?iul !inanciar curent sau 6ntrBun e@erci?iu
!inanciar precedent 6n vederea ob?inerii de !acilit?i !iscaleD
B impo>itul pe pro!it rmas de plat.
e# +i!ra de a!aceri'
B pre>entarea acesteia pe segmente de activit?i 9i pe pie?e geogra!ice.
!# .tunci c7nd evenimentele ulterioare datei bilan?ului au o asemenea importan? 6nc7t
nepre>entarea lor ar putea a!ecta capacitatea utili>atorilor situa?iilor !inanciare de a !ace
evaluri 9i de a lua deci>ii corecte8 o entitate trebuie s pre>inte urmtoarele in!orma?ii pentru
!iecare categorie semni!icativ de ast!el de evenimente'
B natura evenimentuluiD 9i
B o estimare a e!ectului !inanciar sau o men?iune con!orm creia o ast!el de estimare nu
poate s !ie !cut.
g# $@plica?ii despre valoarea 9i natura'
B veniturilor 9i cGeltuielilor e@traordinareD
B veniturilor 9i cGeltuielilor 6nregistrate 6n avans8
6n situa?ia 6n care acestea sunt semni!icative.
G# Ratele acGitate 6n cadrul unui contract de leasing.
i# 2n ca>ul unui leasing !inanciar8 locatorul va pre>enta urmtoarele in!orma?ii'
B o descriere general a contractelor semni!icative de leasingD
B dob7nda de 6ncasat a!erent perioadelor viitoare.
2n ca>ul unui leasing !inanciar8 locatarul va eviden?ia urmtoarele'
B o descriere general a contractelor importante de leasing8 inclu>7nd8 dar !r a se limita
la8 urmtoarele'
B e@isten?a 9i condi?iile op?iunilor de re6nnoire sau cumprareD
B restric?iile impuse prin contractele de leasing8 cum ar !i cele re!eritoare la datorii
suplimentare 9i alte opera?iuni de leasing.
B dob7nda de pltit a!erent perioadelor viitoare.
# Onorariile pltite auditorilor5cen>orilor 9i onorariile pltite pentru alte servicii de
certi!icare8 servicii de consultan? !iscal 9i alte servicii dec7t cele de audit.
O# $!ectele comerciale scontate neaunse la scaden?.
l# .tunci c7nd suma de rambursat pentru datorii este mai mare dec7t suma primit8
di!eren?a se pre>int 6n notele e@plicative.
m# Datoriile probabile 9i angaamentele acordate.
n# .ngaamentele sub !orma garan?iilor de orice !el trebuie8 6n ca>ul 6n care nu e@ist
obliga?ia de a le pre>enta ca datorii8 s !ie 6n mod clar pre>entate 6n notele e@plicative8 9i
trebuie !cut distinc?ie 6ntre di!eritele tipuri de garan?ii recunoscute de legisla?ia na?ional.
De asemenea8 trebuie !cut o pre>entare separat a oricrei garan?ii valorice care a !ost
prev>ut. .ngaamentele de acest tip care e@ist 6n rela?ia cu entit?ile a!iliate trebuie
pre>entate distinct.
o# Dac un activ sau o datorie are legtur cu mai mult de un element din !ormatul de
bilan?8 rela?ia sa cu alte elemente trebuie pre>entat 6n notele e@plicative8 dac o asemenea
pre>entare este esen?ial pentru 6n?elegerea situa?iilor !inanciare anuale.
p# Orice detaliere a elementelor din situa?iile !inanciare anuale8 atunci c7nd aceste elemente
sunt semni!icative 9i sunt relevante utili>atorii situa?iilor !inanciare.
'DC)0)S13'1/3, H01/CC)1,
0umele =i prenumele $$$$$$$$$$$$$$$$ 0umele =i prenumele $$$$$$$$$$$$$$$$
Semntura $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Calitatea $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Semntura $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
7tampila unitii 0r( de nre#istrare n or#anismul
profesional
+.0. 7
%ONO<R.-I$ 0RIAIND 2NR$<I(&R.R$. 2N +ON&.1I*I&.&$ .
0RIN+I0.*$*OR O0$R./I)NI
*+1( - Cono#rafia este urmtoareaK
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
4D56)C'B)4 C/01 C/01
D4G)1/3 C34D)1/3
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1 * +
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
)( C'5)1'6 7) 34843"4
1( 'porturi --------- ---------
- 'portul n natur =i n numerar la P = 101
constituirea patrimoniului social *0-, *0?,
*11, *1*
*1+, *1,,
*+1, *++,
+01, +0*,
+0+, +.1,
+?1, -1*,
-+1
--------- ---------
- Ca:orarea patrimoniului social din --------- ---------
rezer9e <exclusi9 acti9itile cu 10. = 101
destinaie special! --------- ---------
- 3educerea patrimoniului social cu --------- ---------
deficitele din exerciiile financiare 101 = 11>
precedente <exclusi9 acti9itile cu --------- ---------
destinaie special!
*( 3ezer9e
- 3ezer9e constituite din excedentele --------- ---------
nre#istrate la nc;iderea exerciiului 1*F = 10.
financiar <exclusi9 acti9itile cu --------- ---------
destinaie special!
- 3ezer9e constituite din excedentele --------- ---------
reportate din exerciiile financiare 11> = 10.
precedente <exclusi9 acti9itile cu --------- ---------
destinaie special!
- 3ezer9e utilizate pentru acoperirea --------- ---------
deficitelor din exerciiile financiare 10. = 11>
precedente <exclusi9 acti9itile cu --------- ---------
destinaie special!
+( Su%9enii pentru in9estiii
- Su%9enii pentru in9estiii, --------- ---------
de primit ,,- = 1+1
--------- ---------
- Hnre#istrarea su%9eniei pentru --------- ---------
in9estiii, restituit 1+1 = -1*
--------- ---------
,( Hmprumuturi =i datorii asimilate
- Hmprumuturi de primit din emisiuni de --------- ---------
o%li#aiuni ,.1 = 1.1
--------- ---------
- Do%nzi datorate aferente --------- ---------
mprumuturilor din emisiunea de ... = 1.?
o%li#aiuni --------- ---------
- 3scumprarea o%li#aiunilor emise =i --------- ---------
rscumprate -0- = -1*, -+1
--------- ---------
- 'nularea o%li#aiunilor emise =i --------- ---------
rscumprate 1.1 = -0-
--------- ---------
- 5lata do%nzilor aferente --------- ---------
mprumuturilor =i datoriilor asimilate 1.? = -1*
--------- ---------
- Hnre#istrarea primelor de ram%ursare --------- ---------
aferente mprumuturilor din emisiuni 1.F = 1.1
de o%li#aiuni --------- ---------
- 1recerea pe c;eltuieli a primelor --------- ---------
de ram%ursare a o%li#aiunilor .?. = 1.F
amortizate --------- ---------
- Credite %ancare pe termen lun# --------- ---------
primite -1* = 1.*
--------- ---------
- Do%nzi datorate aferente --------- ---------
mprumuturilor =i datoriilor asimilate ... = 1.?
--------- ---------
- 3am%ursarea creditelor %ancare pe --------- ---------
termen lun# 1.* = -1*
--------- ---------
-( 6easin# financiar <locatar!
- "aloarea imo%ilizrilor corporale --------- ---------
primite n leasin# financiar, conform *1*, *1+ = 1.>
pre9ederilor contractuale --------- ---------
--------- ---------
- 49idenierea do%nzii aferente De%it ?0-1
contractului de leasin# =i altor cont ODo%nzi
contracte asimilate, nea:unse la de pltitO
scaden --------- ---------
- Hnre#istrarea facturii pentru rata --------- ---------
scadent P = ,0,
- rata scadent leasin# financiar 1.>
- c;eltuiala cu do%nda datorat pentru ...
ratele de leasin# financiar --------- ---------
- 'c;itarea facturii --------- ---------
,0, = -1*
--------- ---------
--------- ---------
- Diminuarea do%nzii de pltit Credit ?0-1
cont ODo%nzi
de pltitO
--------- ---------
- Hnre#istrarea amortizrii lunare --------- ---------
.?1 *?1
--------- ---------
))( 'C1)"4 )C/G)6)8'14
1( )ntrarea imo%ilizrilor
- )mo%ilizri necorporale =i corporale --------- ---------
ac;iziionate de la teri pentru P = ,0,
acti9itile fr scop patrimonial *01, *0+,
*0-, *0?,
*11, *1*,
*1+, *1,,
--------- ---------
- )mo%ilizri financiare ac;iziionate --------- ---------
P = *.F
*.1,
*.+, *.-
--------- ---------
- 5lile efectuate pentru imo%ilizrile --------- ---------
financiare ac;iziionate *.F = P
-1*, -+1
--------- ---------
- 1itluri primite ca urmare a --------- ---------
participrii n natur la capitalul P = *11, *1*,
altor entiti =i 9aloarea amortizrii *.1, *.+, *1+, *1,
imo%ilizrilor corporale scoase din *.-, *?1
e9iden --------- ---------
- 1itluri primite ca urmare a ma:orrii --------- ---------
capitalului social al entitilor P = >+F
afiliate la care se dein participaii, *.1, *.+,
prin ncorporarea profitului *.-
--------- ---------
*( 'mortizarea imo%ilizrilor
--------- ---------
- 'mortizarea imo%ilizrilor necorporale .?1 = P
=i corporale *?0, *?1
--------- ---------
+( Creane imo%ilizate
- Hmprumuturi pe termen lun# acordate --------- ---------
altor entiti =i do%nzile aferente *.> = P
-1*, -+1,
>+,
--------- ---------
- Hncasarea creanelor =i do%nzilor --------- ---------
aferente, precum =i 9aloarea #araniilor P = *.>
restituite de teri -1*, -+1
--------- ---------
- &aranii depuse =i alte creane --------- ---------
imo%ilizate la dispoziia terilor *.> = P
-1*, -+1
--------- ---------
,( )e=irea imo%ilizrilor
- "nzarea imo%ilizrilor corporale --------- ---------
pri9ind acti9itile fr scop ,.1 = P
patrimonial >+?
--------- ---------
- Scoaterea din e9iden a --------- ---------
imo%ilizrilor financiare .., = *.1, *.+,
*.-
--------- ---------
)))( S1/C23)
- 'c;iziionarea de stocuri pentru --------- ---------
acti9itile fr scop patrimonial P = ,01
+01, +0*,
+0+, +0?
+.1, +.?,
+?1, +??
--------- ---------
- Stocuri primite cu titlu de --------- ---------
contri%uii sau #ratuit pentru P = >+1, >++
acti9itile fr scop patrimonial +01, +0*,
+0+, +.1,
+?1
--------- ---------
- Stocuri rezultate din dezmem%rarea --------- ---------
imo%ilizrilor pri9ind acti9itile P = >+F
fr scop patrimonial +01, +0*,
+0+
--------- ---------
- 5lusuri de natura stocurilor pentru
acti9itile fr scop patrimonial,
constatate la in9entariereK
--------- ---------
- materii prime +01 = .01
--------- ---------
--------- ---------
- materiale consuma%ile +0* = .0*
--------- ---------
- materiale de natura o%iectelor de --------- ---------
in9entar +0+ = .0+
--------- ---------
--------- ---------
- animale =i psri +.1 = >+F
--------- ---------
--------- ---------
- am%ala:e +?1 = .0?
--------- ---------
- Consum de materii prime =i minusurile --------- ---------
de in9entar .01 = +01
--------- ---------
- Consum de materiale consuma%ile =i --------- ---------
minusurile de in9entar .0* = +0*
--------- ---------
- Consum de materiale de natura --------- ---------
o%iectelor de in9entar =i minusurile de .0+ = +0+
in9entar --------- ---------
- Cinusuri de in9entar la animale =i --------- ---------
psri .0. = P
+.1, +.?
--------- ---------
--------- ---------
- Cinusuri de in9entar la am%ala:e .0? = +?1,+??
--------- ---------
)"( D4C/01A3) C2 143B))
1( Decontri cu terii
- Decontarea pe %az de efecte --------- ---------
comerciale a datoriilor fa de teri ,01 = ,0+
--------- ---------
- Decontarea pe %az de efecte
comerciale a datoriilor fa de teri ,0, = ,0-
--------- ---------
--------- ---------
- 'c;itarea furnizorilor ,01, ,0, = P
-1*,
-+1, -,1,
-,*, --0,
--------- ---------
--------- ---------
- '9ansuri acordate furnizorilor ,0F = ,01
--------- ---------
--------- ---------
P ,0,
*+*, *+,
--------- ---------
- Decontarea a9ansurilor acordate --------- ---------
furnizorilor ,01 = ,0F
--------- ---------
sau
--------- ---------
,0, = P
*+*, *+,
--------- ---------
- Diferene fa9ora%ile de curs 9alutar --------- ---------
rezultate n urma lic;idrii ,01 = >+F
datoriilor n 9alut --------- ---------
*( Decontri cu personalul, asi#urrile =i
protecia social
--------- ---------
- Salarii datorate personalului .,1 = ,*1
--------- ---------
--------- ---------
- 3eineri din salarii ,*1 = P
,*-, ,*>,
,*?, ,+1,
,+>, ,,,
--------- ---------
--------- ---------
- "irarea reinerilor ctre teri ,*> = P
-1*, -+1,
--0
--------- ---------
--------- ---------
- 5lata a9ansurilor din salarii cu9enite ,*- = P
personalului -1*, -+1
--------- ---------
--------- ---------
- 'c;itarea salariilor nete datorate ,*1 = P
personalului -1*, -+1
--------- ---------
--------- ---------
- 49idenierea salariilor =i altor P = ,*.
drepturi de personal neridicate ,*1, ,*+
--------- ---------
--------- ---------
- 'c;itarea drepturilor de personal ,*. = P
neridicate -1*, -+1
--------- ---------
--------- ---------
- 49idenierea a:utoarelor materiale ,+1 = ,*+
--------- ---------
--------- ---------
- 3eineri din a:utoare materiale ,*+ = P
,*-, ,*>,
,*?, ,+1,
,+>, ,,,
--------- ---------
--------- ---------
- 'c;itarea sumelor nete reprezentnd ,*+ = P
a:utoare materiale -1*, -+1
--------- ---------
--------- ---------
- Contri%uia unitii la asi#urrile .,- = P
sociale =i la %u#etul asi#urrilor ,+1, ,+>
pentru =oma: --------- ---------
--------- ---------
- "irarea sumelor datorate %u#etului P = P
asi#urrilor sociale =i %u#etului ,+1, ,+> -1*, --0
asi#urrilor pentru =oma: --------- ---------
+( Decontri cu %u#etul =i alte fonduri
speciale
--------- ---------
- 'c;itarea impozitelor =i taxelor ,,,, ,,. = P
,,>, ,,? -1*, --0
--------- ---------
- 49idenierea altor impozite =i taxe --------- ---------
datorate <ex( impozitul pe cldiri, .+- = ,,.
impozitul pe terenuri etc(! --------- ---------
--------- ---------
- 49idenierea datoriilor ctre alte .+- = ,,>
or#anisme pu%lice --------- ---------
- 'lte datorii fa de %u#etul statului --------- ---------
<amenzi, penaliti etc(! .-? = ,,?
--------- ---------
--------- ---------
- Sumele datorate de %u#etul statului ,,? = P
entitii >+F, >F1
--------- ---------
- Hncasarea de la %u#etul statului a --------- ---------
sumelor cu9enite -1* = ,,?
--------- ---------
- 5lata ctre %u#etul statului a --------- ---------
sumelor datorate ,,? = -1*
--------- ---------
,( Decontri cu entitile afiliate,
de%itori =i creditori di9er=i
- Decontri cu entitile afiliate
--------- ---------
- 9irarea sumelor ,-1 = -1*
--------- ---------
--------- ---------
- ncasarea sumelor -1* = ,-1
--------- ---------
- Do%nzi aferente mprumuturilor --------- ---------
acordate ,-1 = >+,
--------- ---------
--------- ---------
- Do%nzi aferente mprumuturilor primite ... = ,-1
--------- ---------
- Contri%uii =i cotizaii datorate, --------- ---------
potri9it statutului .-- = ,-1, ,.*
--------- ---------
- Cote-pri datorate potri9it --------- ---------
statutului .-. = ,?1
--------- ---------
--------- ---------
- 5lata sumelor ctre su%uniti sau ,?1 = P
unitate -1*, -+1,
--0
--------- ---------
--------- ---------
- Hncasarea sumelor de la su%uniti P = ,?1
sau unitate -1*, -+1,
--0
--------- ---------
--------- ---------
- "aloarea de%itelor reacti9ate ,.1 = >+F
--------- ---------
--------- ---------
- 6ic;idarea de%itelor prin ncasare P = ,.1
sau sczute din e9iden ca insol9a%ile -1*, -+1,
--0, .-,
--------- ---------
- 49idenierea di9idendelor de ncasat --------- ---------
din plasarea disponi%ilitilor ,.1 = >+,
rezultate din acti9itile fr scop --------- ---------
patrimonial
--------- ---------
- Disponi%iliti intrate n cont, P = ,>+
neidentificate -1*, --0
--------- ---------
--------- ---------
- Sume restituite de entitate n urma ,>+ = P
clarificrii -1*, --0
--------- ---------
- Diferene de curs 9alutar rezultate
cu ocazia e9alurii de%itorilor di9er=i
n 9alut la nc;iderea exerciiului
financiar sau la decontareK
--------- ---------
- nefa9ora%ile ..- = ,.1
--------- ---------
--------- ---------
- fa9ora%ile ,.1 = >+F
--------- ---------
--------- ---------
- Sume ncasate de la creditori di9er=i P = ,.*
-1*, -+1,
--0
--------- ---------
--------- ---------
- 6ic;idarea datoriilor fa de ,.* = P
creditorii di9er=i -1*, -+1,
--0
--------- ---------
- Diferene de curs 9alutar rezultate
cu ocazia e9alurii creditorilor di9er=i
n 9alut la nc;iderea exerciiului
financiar sau la decontareK
--------- ---------
- nefa9ora%ile ..- = ,.*
--------- ---------
--------- ---------
- fa9ora%ile ,.* = >+F
--------- ---------
"( /543'B)20) 53)")0D C/0123)64 D4 1348/343)4
--------- ---------
- 3idicri de numerar de la %anc -?1 = P
-1*, --0
--------- ---------
--------- ---------
-+1 = -?1
--------- ---------
--------- ---------
- Depuneri de numerar la %anc -?1 = -+1
--------- ---------
--------- ---------
P = -?1
-1*, --0
--------- ---------
--------- ---------
- 'cordarea a9ansurilor de trezorerie -,* = -+1
--------- ---------
--------- ---------
- Decontarea a9ansurilor de trezorerie P = -,*
+01 la
+??,
,01
,0,, -+1,
.01 la
.*?
--------- ---------
- 49idenierea do%nzilor de pltit --------- ---------
aferente exerciiului ... = -1?
--------- ---------
--------- ---------
- 'c;itarea do%nzilor datorate -1? = -1*
--------- ---------
- 49idenierea do%nzilor de ncasat --------- ---------
aferente disponi%ilitilor aflate n -1? = >+,
conturi la %nci --------- ---------
- Hncasarea do%nzilor aferente --------- ---------
disponi%ilitilor n conturi la %nci -1* = P
-1?, >+,
--------- ---------
- Cumprarea de tim%re po=tale, --------- ---------
tic;ete =i %ilete de cltorie =i alte -+* = ,01
9alori --------- ---------
--------- ---------
- Desc;iderea acrediti9elor n fa9oarea -?1 = -1*
terilor --------- ---------
--------- ---------
-,1 = -?1
--------- ---------
--------- ---------
- 2tilizarea acrediti9elor P = -,1
,01, ,0,
--------- ---------
--------- ---------
- 'c;iziionarea in9estiiilor P = -0F, -1*,
financiare pe termen scurt -0-, -0., -+1
-0?
--------- ---------
--------- ---------
- 'nularea o%li#aiunilor emise =i 1.1 = -0-
rscumprate --------- ---------
--------- ---------
- Cedarea in9estiiilor financiare pe ,.1 = P
termen scurt -0., -0?,
--------- ---------
--------- ---------
- Sume ncasate reprezentnd credite -1* = -1F
%ancare pe termen scurt --------- ---------
--------- ---------
- Do%nzi datorate aferente creditelor ... = -1F
%ancare pe termen scurt --------- ---------
--------- ---------
- 3estituirea creditelor %ancare pe -1F = -1*
termen scurt =i a do%nzilor aferente --------- ---------
")( H0CJ)D434' C/0123)6/3 D4 "40)123) 7)
CJ4612)46) 7) S1'G)6)34' 348261'146/3
- Hnre#istrarea la sfr=itul perioadei
a soldurilor de%itoare ale conturilor
de c;eltuieliK
--------- ---------
- acti9iti fr scop patrimonial 1*11 = P
Conturile
din
clasa .
--------- ---------
- Hnre#istrarea la sfr=itul perioadei a
soldurilor creditoare ale conturilor de
9enituriK
--------- ---------
- acti9iti fr scop patrimonial P = 1*11
Conturile
din
clasa >
--------- ---------
--------- ---------
- Deficitul realizat n exerciiul 11>1 = 1*11
financiar precedent --------- ---------
--------- ---------
- 4xcedentul realizat n exerciiul 1*11 = 11>1
financiar precedent, nerepartizat --------- ---------
+.0. 3
&R.N(0)N$R$. (O*D)RI*OR +ON&)RI*OR DIN 1.*.N/. D$ A$RI-I+.R$
*. =1.12.2007 2N NO)* 0*.N D$ +ON&)RI <$N$R.*
*+*( - 1ranspunerea este urmtoareaK
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
L C/0123) 0/) L C/0123) "4CJ) L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
LSim%ol L Denumire cont LSim%ol L Denumire cont L
Lcont L Lcont L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L C6'S' 1 - C/0123) D4 C'5)1'623) L
L L
L &325' 10 - C'5)1'6 7) 34843"4 L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L101 L Capital L10* L 'porturi L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10- L 3ezer9e din ree9aluare L10- L 3ezer9e din ree9aluare L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-0 L 3ezer9e din ree9aluarea L10-0 L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L terenurilor L L terenurilor L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-0(01L 3ezer9e din ree9aluarea L10-0(01L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L terenurilor pentru L L terenurilor pentru L
L L acti9itile fr scop L L acti9itile fr scop L
L L patrimonial L L patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-0(0*L 3ezer9e din ree9aluarea L10-0(0*L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L terenurilor pentru L L terenurilor pentru L
L L acti9itile economice L L acti9itile economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-1 L 3ezer9e din ree9aluarea L10-1 L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L amena:rilor de terenuri L L amena:rilor de terenuri L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-1(01L 3ezer9e din ree9aluarea L10-1(01L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L amena:rilor de terenuri L L amena:rilor de terenuri L
L L pentru acti9itile fr scopL L pentru acti9itile fr scop L
L L patrimonial L L patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-1(0*L 3ezer9e din ree9aluarea L10-1(0*L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L amena:rilor de terenuri L L amena:rilor de terenuri L
L L pentru acti9itile economiceL L pentru acti9itile economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-* L 3ezer9e din ree9aluarea L10-* L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L construciilor L L construciilor L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-*(01L 3ezer9e din ree9aluarea L10-*(01L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L construciilor pentru L L construciilor pentru L
L L acti9itile fr scop L L acti9itile fr scop L
L L patrimonial L L patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-*(0*L 3ezer9e din ree9aluarea L10-*(0*L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L construciilor pentru L L construciilor pentru L
L L acti9itile economice L L acti9itile economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-+ L 3ezer9e din ree9aluarea L10-+ L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L ec;ipamentelor te;nolo#ice L L ec;ipamentelor te;nolo#ice L
L L <ma=ini, utila:e =i L L <ma=ini, utila:e =i L
L L instalaii de lucru! L L instalaii de lucru! L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-+(01L 3ezer9e din ree9aluarea L10-+(01L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L ec;ipamentelor te;nolo#ice L L ec;ipamentelor te;nolo#ice L
L L <ma=ini, utila:e =i L L <ma=ini, utila:e =i L
L L instalaii de lucru! pentru L L instalaii de lucru! pentru L
L L acti9itile fr scop L L acti9itile fr scop L
L L patrimonial L L patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-+(0*L 3ezer9e din ree9aluarea L10-+(0*L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L ec;ipamentelor te;nolo#ice L L ec;ipamentelor te;nolo#ice L
L L <ma=ini, utila:e =i L L <ma=ini, utila:e =i L
L L instalaii de lucru! pentru L L instalaii de lucru! pentru L
L L acti9itile economice L L acti9itile economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-, L 3ezer9e din ree9aluarea L10-, L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L aparatelor =i instalaiilor L L aparatelor =i instalaiilor L
L L de msurare, control =i L L de msurare, control =i L
L L re#lare L L re#lare L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-,(01L 3ezer9e din ree9aluarea L10-,(01L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L aparatelor =i instalaiilor L L aparatelor =i instalaiilor L
L L de msurare, control =i L L de msurare, control =i L
L L re#lare pentru acti9itile L L re#lare pentru acti9itile L
L L fr scop patrimonial L L fr scop patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-,(0*L 3ezer9e din ree9aluarea L10-,(0*L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L aparatelor =i instalaiilor L L aparatelor =i instalaiilor L
L L de msurare, control =i L L de msurare, control =i L
L L re#lare pentru acti9itile L L re#lare pentru acti9itile L
L L economice L L economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-- L 3ezer9e din ree9aluarea L10-- L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L mi:loacelor de transport L L mi:loacelor de transport L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10--(01L 3ezer9e din ree9aluarea L10--(01L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L mi:loacelor de transport L L mi:loacelor de transport L
L L pentru acti9itile fr scopL L pentru acti9itile fr scop L
L L patrimonial L L patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10--(0*L 3ezer9e din ree9aluarea L10--(0*L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L mi:loacelor de transport L L mi:loacelor de transport L
L L pentru acti9itile economiceL L pentru acti9itile economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-. L 3ezer9e din ree9aluarea L10-. L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L animalelor =i plantaiilor L L animalelor =i plantaiilor L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-.(01L 3ezer9e din ree9aluarea L10-.(01L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L animalelor =i plantaiilor L L animalelor =i plantaiilor L
L L pentru acti9itile fr scopL L pentru acti9itile fr scop L
L L patrimonial L L patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-.(0*L 3ezer9e din ree9aluarea L10-.(0*L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L animalelor =i plantaiilor L L animalelor =i plantaiilor L
L L pentru acti9itile economiceL L pentru acti9itile economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10-> L 3ezer9e din ree9aluarea L10-> L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L mo%ilierului, aparaturii L L mo%ilierului, aparaturii L
L L %irotice, ec;ipamentelor de L L %irotice, ec;ipamentelor de L
L L protecie a 9alorilor umane L L protecie a 9alorilor umane L
L L =i materiale =i altor acti9e L L =i materiale =i altor acti9e L
L L corporale L L corporale L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10->(01L 3ezer9e din ree9aluarea L10->(01L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L mo%ilierului, aparaturii L L mo%ilierului, aparaturii L
L L %irotice, ec;ipamentelor de L L %irotice, ec;ipamentelor de L
L L protecie a 9alorilor umane L L protecie a 9alorilor umane L
L L =i materiale =i altor acti9e L L =i materiale =i altor acti9e L
L L corporale pentru acti9itileL L corporale pentru acti9itile L
L L fr scop patrimonial L L fr scop patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10->(0*L 3ezer9e din ree9aluarea L10->(0*L 3ezer9e din ree9aluarea L
L L mo%ilierului, aparaturii L L mo%ilierului, aparaturii L
L L %irotice, ec;ipamentelor de L L %irotice, ec;ipamentelor de L
L L protecie a 9alorilor umane L L protecie a 9alorilor umane L
L L =i materiale =i altor acti9e L L =i materiale =i altor acti9e L
L L corporale pentru acti9itileL L corporale pentru acti9itile L
L L economice L L economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10. L 3ezer9e L10. L 3ezer9e L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10.1 L 3ezer9e le#ale L10.1 L 3ezer9e le#ale L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10.+ L 3ezer9e statutare sau L10.+ L 3ezer9e statutare sau L
L L contractuale L L contractuale L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10.- L 3ezer9e reprezentnd L L Cont nou L
L L surplusul realizat din L L L
L L rezer9e din ree9aluare L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L10.? L 'lte rezer9e L10.? L 'lte rezer9e L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L &325' 11 - @/0D23) 53)")0D 'C1)")1AB)64 @A3A SC/5 5'13)C/0)'6 L
L 7) 348261'126 345/31'1 L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L11+ L @ondul social al mem%rilor L11+ L @ondul social al mem%rilor L
L L Caselor de ':utor 3eciproc L L Caselor de ':utor 3eciproc L
L L <C('(3(! L L <C('(3(! L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L11, L @ondul pentru a:utor n caz L L Cont nou L
L L de deces al mem%rilor CaselorL L L
L L de ':utor 3eciproc <C('(3(! L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L11- L @ondul de rulment al L L Cont nou L
L L mem%rilor asociaiilor de L L L
L L proprietari L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L11. L 'lte fonduri pri9ind L L Cont nou L
L L acti9itile fr scop L L L
L L patrimonial L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L11> L 3ezultatul reportat L11> L 3ezultatul reportat L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L11>1 L 3ezultatul reportat L11>1 L 3ezultatul reportat al L
L L reprezentnd excedentul L L acti9itilor fr scop L
L L nerepartizat sau deficitul L L patrimonial L
L L neacoperit pri9ind L L L
L L acti9itile fr scop L L L
L L patrimonial L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L11>1(01L 3ezultatul reportat L11>1(01L 3ezultatul reportat al L
L L reprezentnd excedentul L L acti9itilor fr scop L
L L nerepartizat sau deficitul L L patrimonial L
L L neacoperit pri9ind L L L
L L acti9itile fr scop L L L
L L patrimonial L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L11>1(0*L 3ezultatul reportat L11>1(0*L 3ezultatul reportat al L
L L reprezentnd excedentul L L acti9itilor cu destinaie L
L L nerepartizat sau deficitul L L special L
L L neacoperit pri9ind L L L
L L acti9itile cu destinaie L L L
L L special L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L11>* L 3ezultatul reportat L11>* L 3ezultatul reportat al L
L L reprezentnd profitul L L acti9itilor economice L
L L nerepartizat sau pierderea L L L
L L neacoperit pri9ind L L L
L L acti9itile economice L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L11>, L 3ezultatul reportat pro9enit L L Cont nou L
L L din corectarea erorilor L L L
L L conta%ile L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L &325' 1* - 348261'126 4D43C)B)262) @)0'0C)'3 L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1*1 L 4xcedentEprofit sau deficitE L1*0 L 3ezultatul exerciiului L
L L pierdere L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1*11 L 4xcedent sau deficit pri9ind L1*01 L 3ezultatul acti9itilor fr L
L L acti9itile fr scop L L scop patrimonial L
L L patrimonial L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1*11(01L 4xcedent sau deficit pri9ind L1*01(01L 3ezultatul acti9itilor fr L
L L acti9itile fr scop L L scop patrimonial L
L L patrimonial L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1*11(0*L 4xcedent sau deficit pri9ind L1*01(0*L 3ezultatul acti9itilor cu L
L L acti9itile cu destinaie L L destinaie special L
L L special L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1*1* L 5rofit sau pierdere pri9ind L1*0* L 3ezultatul acti9itilor L
L L acti9itile economice L L economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1*F L 3epartizarea excedentuluiE L1*F L 3epartizarea rezultatului L
L L profitului L L exerciiului L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1*F1 L 3epartizarea excedentului L1*F1 L 3epartizarea rezultatului L
L L pri9ind acti9itile fr L L acti9itilor fr scop L
L L scop patrimonial L L patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1*F1(01L 3epartizarea excedentului L1*F1(01L 3epartizarea excedentului L
L L pri9ind acti9itile fr L L pri9ind acti9itile fr L
L L scop patrimonial L L scop patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1*F* L 3epartizarea profitului L1*F* L 3epartizarea rezultatului L
L L pri9ind acti9itile L L acti9itilor economice L
L L economice L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L &325' 1+ - S2G"40B)) 540132 )0"4S1)B)) L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1+1 L Su%9enii #u9ernamentale L1+1 L Su%9enii pentru in9estiii L
L L pentru in9estiii L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1+* L Hmprumuturi neram%ursa%ile cuL L Cont nou L
L L caracter de su%9enii pentru L L L
L L in9estiii L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1++ L Donaii pentru in9estiii L L Cont nou L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1+, L 5lusuri de in9entar de naturaL L Cont nou L
L L imo%ilizrilor L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1+? L 'lte sume primite cu caracterL L Cont nou L
L L de su%9enii pentru L L L
L L in9estiii L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L &325' 1- - 53/")8)/'04 L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1-1 L 5ro9izioane L1-1 L 5ro9izioane pentru riscuri =i L
L L L L c;eltuieli L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1-11 L 5ro9izioane pentru liti#ii L1-11 L 5ro9izioane pentru liti#ii L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1-1* L 5ro9izioane pentru #aranii L1-1* L 5ro9izioane pentru #aranii L
L L acordate clienilor L L acordate clienilor L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1-1, L 5ro9izioane pentru L L Cont nou L
L L restructurare L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1-1- L 5ro9izioane pentru pensii =i L L Cont nou L
L L o%li#aii similare L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1-1. L 5ro9izioane pentru impozite L L Cont nou L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1-1? L 'lte pro9izioane L1-1? L 'lte pro9izioane pentru L
L L L L riscuri =i c;eltuieli L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L &325' 1. - HC532C2123) 7) D'1/3)) 'S)C)6'14 L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.1 L Hmprumuturi din emisiuni de L1.1 L Hmprumuturi din emisiuni de L
L L o%li#aiuni L L o%li#aiuni L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.1, L Hmprumuturi externe din L L Cont nou L
L L emisiuni de o%li#aiuni L L L
L L #arantate de stat L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.1- L Hmprumuturi externe din L L Cont nou L
L L emisiuni de o%li#aiuni L L L
L L #arantate de %nci L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.1> L Hmprumuturi interne din L L Cont nou L
L L emisiuni de o%li#aiuni L L L
L L #arantate de stat L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.1? L 'lte mprumuturi din emisiuniL L Cont nou L
L L de o%li#aiuni L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.* L Credite %ancare pe termen L1.* L Credite %ancare pe termen L
L L lun# L L lun# L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.*1 L Credite %ancare pe termen L1.*1 L Credite %ancare pe termen L
L L lun# L L lun# L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.** L Credite %ancare pe termen L1.** L Credite %ancare pe termen L
L L lun# neram%ursate la scadenL L lun# neram%ursate la scaden L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.*+ L Credite externe L1.*+ L Credite externe L
L L #u9ernamentale L L #u9ernamentale L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.*, L Credite %ancare externe L1.*, L Credite %ancare externe L
L L #arantate de stat L L #arantate de stat L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.*- L Credite %ancare externe L1.*- L Credite %ancare externe L
L L #arantate de %nci L L #arantate de %nci L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.*. L Credite de la trezoreria L1.*. L Credite de la trezoreria L
L L statului L L statului L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.*> L Credite %ancare interne L1.*> L Credite %ancare interne L
L L #arantate de stat L L #arantate de stat L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.. L Datorii care pri9esc L1.. L Datorii ce pri9esc L
L L imo%ilizrile financiare L L imo%ilizrile financiare L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1..1 L Datorii fa de entitile L1..1 L Datorii ctre societile din L
L L afiliate L L cadrul #rupului L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1..+ L Datorii fa de entitile deL1..* L Datorii ctre societile careL
L L care compania este le#at L L dein interese de participare L
L L prin interese de participare L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.> L 'lte mprumuturi =i datorii L1.> L 'lte mprumuturi =i datorii L
L L asimilate L L asimilate L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.? L Do%nzi aferente L1.? L Do%nzi aferente L
L L mprumuturilor =i datoriilor L L mprumuturilor =i datoriilor L
L L asimilate L L asimilate L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.?1 L Do%nzi aferente L1.?1 L Do%nzi aferente L
L L mprumuturilor din emisiuni L L mprumuturilor din emisiunea L
L L de o%li#aiuni L L de o%li#aiuni L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.?* L Do%nzi aferente creditelor L1.?* L Do%nzi aferente creditelor L
L L %ancare pe termen lun# L L %ancare pe termen lun# L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.?- L Do%nzi aferente datoriilor L1.?- L Do%nzi aferente datoriilor L
L L fa de entitile afiliate L L ctre societile din cadrul L
L L L L #rupului L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.?. L Do%nzi aferente datoriilor L1.?. L Do%nzi aferente datoriilor L
L L fa de entitile de care L L ctre societile care dein L
L L compania este le#at prin L L interese de participare L
L L interese de participare L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.?> L Do%nzi aferente altor L1.?> L Do%nzi aferente altor L
L L mprumuturi =i datorii L L mprumuturi =i datorii L
L L asimilate L L asimilate L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L1.F L 5rime pri9ind ram%ursarea L1.F L 5rime pri9ind ram%ursarea L
L L o%li#aiunilor L L o%li#aiunilor L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L C6'S' * - C/0123) D4 )C/G)6)8A3) L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L &325' *0 - )C/G)6)8A3) 04C/35/3'64 L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*01 L C;eltuieli de constituire L*01 L C;eltuieli de constituire L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*011 L C;eltuieli de constituire L*011 L C;eltuieli de constituire L
L L pri9ind acti9itile fr L L pri9ind acti9itile fr L
L L scop patrimonial L L scop patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*01* L C;eltuieli de constituire L*01* L C;eltuieli de constituire L
L L pri9ind acti9itile L L pri9ind acti9itile L
L L economice L L economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*0+ L C;eltuieli de dez9oltare L*0+ L C;eltuieli de dez9oltare L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*0+1 L C;eltuieli de dez9oltare L*0+1 L C;eltuieli de dez9oltare L
L L pri9ind acti9itile fr L L pri9ind acti9itile fr L
L L scop patrimonial L L scop patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*0+* L C;eltuieli de dez9oltare L*0+* L C;eltuieli de dez9oltare L
L L pri9ind acti9itile L L pri9ind acti9itile L
L L economice L L economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*0- L Concesiuni, %re9ete, licene,L*0- L Concesiuni, %re9ete, licene, L
L L mrci comerciale, drepturi =iL L mrci comerciale =i alte L
L L acti9e similare L L drepturi =i 9alori similare L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*0-1 L Concesiuni, %re9ete, licene,L*0-1 L Concesiuni, %re9ete, licene, L
L L mrci comerciale, drepturi =iL L mrci comerciale =i alte L
L L acti9e similare pri9ind L L drepturi =i 9alori similare L
L L acti9itile fr scop L L pri9ind acti9itile fr scopL
L L patrimonial L L patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*0-* L Concesiuni, %re9ete, licene,L*0-* L Concesiuni, %re9ete, licene, L
L L mrci comerciale, drepturi =iL L mrci comerciale =i alte L
L L acti9e similare pri9ind L L drepturi =i 9alori similare L
L L acti9itile economice L L pri9ind acti9itile economiceL
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*0> L @ond comercial L*0> L @ond comercial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*0? L 'lte imo%ilizri necorporale L*0? L 'lte imo%ilizri necorporale L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*0?1 L 'lte imo%ilizri necorporale L*0?1 L 'lte imo%ilizri necorporale L
L L pri9ind acti9itile fr L L pri9ind acti9itile fr L
L L scop patrimonial L L scop patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*0?* L 'lte imo%ilizri necorporale L*0?* L 'lte imo%ilizri necorporale L
L L pri9ind acti9itile L L pri9ind acti9itile economiceL
L L economice L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L &325' *1 - )C/G)6)8A3) C/35/3'64 L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*11 L 1erenuri =i amena:ri de L*11 L 1erenuri =i amena:ri de L
L L terenuri L L terenuri L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*111 L 1erenuri L*111 L 1erenuri L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*111(01L 1erenuri pentru acti9itile L*111(01L 1erenuri pentru acti9itile L
L L fr scop patrimonial L L fr scop patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*111(0*L 1erenuri pentru acti9itile L*111(0*L 1erenuri pentru acti9itile L
L L economice L L economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*11* L 'mena:ri de terenuri L*11* L 'mena:ri de terenuri L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*11*(01L 'mena:ri de terenuri pentru L*11*(01L 'mena:ri de terenuri pentru L
L L acti9itile fr scop L L acti9itile fr scop L
L L patrimonial L L patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*11*(0*L 'mena:ri de terenuri pentru L*11*(0*L 'mena:ri de terenuri pentru L
L L acti9itile economice L L acti9itile economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1* L Construcii L*1* L Construcii L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1*1 L Construcii L*1*1 L Construcii L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1*1(01L Construcii pentru L*1*1(01L Construcii pentru L
L L acti9itile fr scop L L acti9itile fr scop L
L L patrimonial L L patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1*1(0*L Construcii pentru L*1*1(0*L Construcii pentru L
L L acti9itile economice L L acti9itile economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1+ L )nstalaii te;nice, mi:loace L*1+ L )nstalaii te;nice, mi:loace L
L L de transport, animale =i L L de transport, animale =i L
L L plantaii L L plantaii L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1+1 L 4c;ipamente te;nolo#ice L*1+1 L 4c;ipamente te;nolo#ice L
L L <ma=ini, utila:e =i L L <ma=ini, utila:e =i L
L L instalaii de lucru! L L instalaii de lucru! L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1+1(01L 4c;ipamente te;nolo#ice L*1+1(01L 4c;ipamente te;nolo#ice L
L L <ma=ini, utila:e =i L L <ma=ini, utila:e =i L
L L instalaii de lucru! pentru L L instalaii de lucru! pentru L
L L acti9itile fr scop L L acti9itile fr scop L
L L patrimonial L L patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1+1(0*L 4c;ipamente te;nolo#ice L*1+1(0*L 4c;ipamente te;nolo#ice L
L L <ma=ini, utila:e =i L L <ma=ini, utila:e =i L
L L instalaii de lucru! pentru L L instalaii de lucru! pentru L
L L acti9itile economice L L acti9itile economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1+* L 'parate =i instalaii de L*1+* L 'parate =i instalaii de L
L L msurare, control =i re#lare L L msurare, control =i re#lare L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1+*(01L 'parate =i instalaii de L*1+*(01L 'parate =i instalaii de L
L L msurare, control =i re#lare L L msurare, control =i re#lare L
L L pentru acti9itile fr L L pentru acti9itile fr L
L L scop patrimonial L L scop patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1+*(0*L 'parate =i instalaii de L*1+*(0*L 'parate =i instalaii de L
L L msurare, control =i re#lare L L msurare, control =i re#lare L
L L pentru acti9itile economiceL L pentru acti9itile economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1++ L Ci:loace de transport L*1++ L Ci:loace de transport L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1++(01L Ci:loace de transport pentru L*1++(01L Ci:loace de transport pentru L
L L acti9itile fr scop L L acti9itile fr scop L
L L patrimonial L L patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1++(0*L Ci:loace de transport pentru L*1++(0*L Ci:loace de transport pentru L
L L acti9itile economice L L acti9itile economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1+, L 'nimale =i plantaii L*1+, L 'nimale =i plantaii L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1+,(01L 'nimale =i plantaii pentru L*1+,(01L 'nimale =i plantaii pentru L
L L acti9itile fr scop L L acti9itile fr scop L
L L patrimonial L L patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1+,(0*L 'nimale =i plantaii pentru L*1+,(0*L 'nimale =i plantaii pentru L
L L acti9itile economice L L acti9itile economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1, L Co%ilier, aparatur %irotic,L*1, L Co%ilier, aparatur %irotic, L
L L ec;ipamente de protecie a L L ec;ipamente de protecie a L
L L 9alorilor umane =i materiale L L 9alorilor umane =i materiale L
L L =i alte acti9e corporale L L =i alte acti9e corporale L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1,1 L Co%ilier, aparatur %irotic,L*1,1 L Co%ilier, aparatur %irotic, L
L L ec;ipamente de protecie a L L ec;ipamente de protecie a L
L L 9alorilor umane =i materiale L L 9alorilor umane =i materiale L
L L =i alte acti9e corporale L L =i alte acti9e corporale L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1,1(01L Co%ilier, aparatur %irotic,L*1,1(01L Co%ilier, aparatur %irotic, L
L L ec;ipamente de protecie a L L ec;ipamente de protecie a L
L L 9alorilor umane =i materiale L L 9alorilor umane =i materiale L
L L =i alte acti9e corporale L L =i alte acti9e corporale L
L L pentru acti9itile fr scopL L pentru acti9itile fr scop L
L L patrimonial L L patrimonial L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*1,1(0*L Co%ilier, aparatur %irotic,L*1,1(0*L Co%ilier, aparatur %irotic, L
L L ec;ipamente de protecie a L L ec;ipamente de protecie a L
L L 9alorilor umane =i materiale L L 9alorilor umane =i materiale L
L L =i alte acti9e corporale L L =i alte acti9e corporale L
L L pentru acti9itile economiceL L pentru acti9itile economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L &325' *+ - )C/G)6)8A3) H0 C23S 7) '"'0S23) 540132 )C/G)6)8A3) L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*+1 L )mo%ilizri corporale n cursL*+1 L )mo%ilizri corporale n curs L
L L de execuie L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*+11 L )mo%ilizri corporale n cursL*+11 L )mo%ilizri corporale n curs L
L L de execuie pri9ind L L pri9ind acti9itile fr scopL
L L acti9itile fr scop L L patrimonial L
L L patrimonial L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*+1* L )mo%ilizri corporale n cursL*+1* L )mo%ilizri corporale n curs L
L L de execuie pri9ind L L pri9ind acti9itile economiceL
L L acti9itile economice L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*+* L '9ansuri acordate pentru L*+* L '9ansuri acordate pentru L
L L imo%ilizri corporale L L imo%ilizri corporale L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*++ L )mo%ilizri necorporale n L*++ L )mo%ilizri necorporale n L
L L curs de execuie L L curs de execuie L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*++1 L )mo%ilizri necorporale n L*++1 L )mo%ilizri necorporale n L
L L curs de execuie pri9ind L L curs pri9ind acti9itile frL
L L acti9itile fr scop L L scop patrimonial L
L L patrimonial L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*++* L )mo%ilizri necorporale n L*++* L )mo%ilizri necorporale n L
L L curs de execuie pri9ind L L curs de execuie pri9ind L
L L acti9itile economice L L acti9itile economice L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*+, L '9ansuri acordate pentru L*+, L '9ansuri acordate pentru L
L L imo%ilizri necorporale L L imo%ilizri necorporale L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L &325' *. - )C/G)6)8A3) @)0'0C)'34 L
L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*.1 L 'ciuni deinute la L*.1 L 1itluri de participare L
L L entitile afiliate din L L deinute la filiale din cadrulL
L L cadrul #rupului L L #rupului L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*.+ L )nterese de participare L*.+ L )mo%ilizri financiare su% L
L L L L form de interese de L
L L L L participare L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*.- L 'lte titluri imo%ilizate L*.* L 1itluri de participare L
L L L L deinute la societi din L
L L L L afara #rupului L
L L L*.- L 'lte titluri imo%ilizate L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*.> L Creane imo%ilizate L*.> L Creane imo%ilizate L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*.>1 L Sume datorate de entitile L*.>1 L Sume datorate de filiale L
L L afiliate L L L
L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$$$$$$$L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
L*.>* L Do%nda aferent sumelor L*.>* L Do%nda aferent sumelor