Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 20!

Investeste n oameni!
"sociatia Depresiunea #orezu
$r%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Aprobat
Menager Proiect
Jr. Ion Eugen Savulescu
CAIET DE SARCINI
Achii!ie servicii "e #or$are pro#esionala% & co" CP' ()*+,,))-.
,. IN/0RMA1II 2ENERA3E
,.,. Achiitorul 4 Autoritatea contractant5
"SO'(")(" DEPRES(U$E" #ORE*U +"D#,- Str% Decem.rie nr% 7- cod po/tal 201200- #orezu-
3ude4ul 56lcea- Rom6nia
,.6. In#or$a!ii generale relevante
Proiectul (-DE"7(S a.ordeaz8 capacitatea redus8 de a genera endogen 9afaceri: /i locuri
de munc8 in principal din zona montana /i su.montana #orezu ; 56lcea- cauzat8 de nivelul
scazut de educa4ie /i num8rul redus /i sla.a capacitatea a antreprenorilor locali% Ocupa4iile cele
mai des <nt6lnite in zon8 - cre/terea animalelor- apicultura /i cultura pomilor fructiferi se fac- <n
general- <n ferme de su.zisten48% De/i proprietare <n dev8lm8/ie a unui fond forestier /i de p8/uni
important- o./tile&composesoratele- ai c8ror mem.ri se g8sesc- <n mare parte- <ntr-o stare
avansat8 de s8r8cie- nu au capacitatea de a controla gestiunea- e=ploatarea resurselor naturale
+lemn- ciuperci- fructe de p8dure- p8/uni, /i defri/8rile masive- fapt care afecteaz8 .iodiversitatea
/i dezvoltarea dura.il8% Pu4inele asocia4ii locale de cresc8tori de animale sau o./tile nu reu/esc s8
creeze locuri de munc8 /i s8 contri.uie la dezvoltarea activit84ilor economice- din cauza lipsei
e=pertizei /i a capacit84ilor manageriale% 'onducerile celorlal4i operatori locali ai economiei sociale
+cooperative- asocia4ii de tineri- de me/tesugari- de romi- de mediu etc%, au un nivel sc8zut de
preg8tire profesional8 /i managerial8%
>n cadrul proiectului (-DE"7(S- operatorii din economia social8 ; asocia4ii /i cooperative-
<ntreprinderile sociale create de acestea sau de grupuri de ini4iativ8 implicate <n economia
informal8 sau <n activit84i cu performan4e economice sla.e ; vor primi spri3in te?nic- material /i
financiar% @anagerii /i speciali/tii din economia social8 </i vor dezvolta cuno/tin4ele necesare
pentru a genera oportunit84i de ocupare /i a contri.ui la dezvoltarea economic8 local8- <n
domeniile <n care operatorii e=isten4i sunt activi /i pentru ocupa4iile tradi4ionale sau oportune pentru
zonele vizate%
Programele de formare vor r8spunde cerin4elor <ntreprinderilor sociale- dar /i al celorlalte
<ntreprinderi din zonele 4int8% 5a fi oferit8 consultan48 pentru dezvoltarea structurilor economiei
sociale /i promovarea activit84ilor generatoare de locuri de munc8% 5or fi preluate modele de
dezvoltare integrat8 din 48ri ale UE +prin vizite de studiu- sc?im. de e=perien48 /i informa4ii cu
organzia4ii similare din Finlanda /i Fran4a,% >n zona principal8 vizat8- #orezu ; 56lcea- nu e=ist8
niciun program de formare constant- dedicat dezvolt8rii antreprenoriale% >n cadrul proiectului se va
dezvolta <n #orezu un mecanism de spri3in permanent pentru <ntreprinderiA 'entrul de Resurse
pentru Economia Social8%
O.iective specifice relevante pentru activit84ile care fac o.iectul prezentei ac?izi4ii de servicii ale
proiectului (-DealisA
'rearea /i&sau dezvoltarea a cel pu4in 20 <ntreprinderi sociale <n zona pilot @icroregiunea
#orezu- care vor oferi cel pu4in !0 de locuri de munc8 pentru persoanele supuse riscului de
e=cluziune
'onsolidarea capacit84ii a cel pu4in 00 operatori din economia social8 +cooperative-
<ntreprinderi sociale- funda4ii /i asocia4ii- alte organiza4ii non-profit- grupuri de ini4iativ8, de a
crea locuri de munc8- <ntreprinderi sociale /i a contri.ui la incluziunea social8 a grupurilor
defavorizate
Dezvoltarea /i promovarea a dou8 servicii integrate +informare /i consiliere, regionale /i a
programelor de formare specializate <n spri3inul managerilor /i <ntreprinderilor sociale
adaptate specificului zonelor montane /i su.-montane cu importante resurse de patrimoniu
natural /i culturalB
Proiectul (-DE"7(S propune dezvoltarea dura.il8 a microregiunii #orezu pe trei dimensiuniA
economic8- social8 /i protec4ia mediului% Se are <n vedere <ncura3area /i spri3inirea economiei
sociale- <n paralel cu urm8rirea o.iectivelor de competitivitate economic8 /i de protec4ie a
mediului%
6. DESCRIEREA SER'ICII30R ; O.iectul contractului de ac?izi4ie pu.lic8
>n cadrul activitatilor proiectului- "D# inten4ioneaz8 s8 ac?izi4ioneze servicii de formare
profesionala ; cursuri de calificare conform ta.elului de mai 3os - pentru persoane din cadrul
grupului tinta care si-au manifestat dorinta de a urma si a.solvi aceste cursuri pentru o.tinerea
calificarii in meseria respectiva%
'ursuri de formare profesionala +calificare, programateA
3ot Meserie4 ocupa!ie
Nr cursuri
esti$at
7serii8
Co"
no$enclator
/or$a "e
preg5tire
,. 'onta.il 2 !!!02 calificare niv% (
2% "picultor 2 C2!0 calificare niv% (
!% Fasonator mecanic +dru3.ist, 2 C200! calificare niv% (
0% 7ucrator in comert 2 122!0! calificare niv% (
- /iecare curs va avea un nr intre 6) & 6* "e participanti4serie
0biectivele serviciilor9
Preg8tirea /i furnizarea cursurilor de formare profesionala ; cursuri de calificare- pentru
meseriile mentionate in ta.elul de mai sus%
Do.6ndirea de catre cursanti a competen4elor conform Standardului Ocupa4ional sau
Standardului de Preg8tire Profesional8 <n vederea do.6ndirii statutului de persoan8
calificat8 in domeniul +meseria, solicitat%
7a programele de formare vor participa persoanele care au depus cerere de inscriere pentru
acest curs- indeplinesc conditiile minime necesare inscrierii si se incadreaza intr-una din
categoriile de persoane prevazute in grupul tinta%
'ursurile de formare se vor finaliza prin o.tinerea certificatelor de calificare '$FP" in .aza
e=amenului sustinut de fiecare participant%
+. Progra$ul "e #or$are
Progra$ul "e #or$are 7cali#icare8 se "es#asoara pe "urata necesara #inaliarii
cursului si "upa un progra$ stabilit "e co$un acor" cu bene#iciarul. Nu$arul "e ore
necesar absolvirii cursului este cel aprobat "e CN/PA
+., Reultate a:teptate
- Do.6ndirea de catre cursanti a competen4elor conform Standardului Ocupa4ional sau
Standardului de Preg8tire Profesional8 <n vederea do.6ndirii statutului de persoan8
calificat8 in domeniul +meseria, solicitat%
- atestarea nivelului de pregatire al persoanelor participante la cursurile de formare
+calificare, prin eli.erarea unui certificat de calificare recunoscut '$FP"
- dovedire capacitatii persoanei de a desfasura activitatea profesionala la nivelul calitativ
precizat de standardul ocupationalB
- o.tinerea unui avanta3 la anga3are sau in profesarea meseriei pentru persoanele care au
participat la cursurile de calificare
+.6 Con"i!ii speci#ice "e preg5tire :i #urniare a progra$ului "e #or$are9
Repere te$porale9
a, Programul de formare se va derula incepand cu luna fe.ruarie 202- fiind estimate
urm8toarele date /i loca4iiA
PR02RAM;3 DE /0RMARE NR SERIE PERI0ADA NR 0RE 30CA1IA
7ot ( ; curs calificare conta.il Seria ( 0%02 -1%0C%202 'f% '$FP" #orezu
Seria ((
01.02 -15.06.2012 Cf. CNFPA
#orezu
7ot (( ; curs calificare apicultor Seria (
01.02 -15.06.2012 Cf. CNFPA
#orezu
Seria ((
01.02 -15.06.2012 Cf. CNFPA
#orezu
7ot ((( ; curs calificare fasonator
mecanic +dru3.ist,
Seria (
01.02 -15.06.2012 Cf. CNFPA
#orezu
Seria ((
01.02 -15.06.2012 Cf. CNFPA
#orezu
7ot (5 ; curs calificare lucrator in
comert
Seria (
01.02 -15.06.2012 Cf. CNFPA
#orezu
Seria ((
01.02 -15.06.2012 Cf. CNFPA
#orezu
., Programul final de desfasurare a cursurilor se va sta.ili in functie de solicitarile
.eneficiarului ; ane=a la contractul de servicii
c, Ofertantii pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi
0#ertantii vor preenta9
A. Mo"alitatile "e preg5tire a progra$ului "e #or$are pe care le propun pentru analiza
nevoilor de formare a participan4ilor- specifice calificarii si pentru analiza ante /i post curs a
nivelului cuno/tin4elor /i a.ilit84ilor participan4ilor /i raportarea rezultatelor o.4inute <n urma
desf8/ur8rii respectivului modul de formare vor fi conforme metodologiilor de lucru specifice
acestui tip de formare- incluzand in mod o.ligatoriu elemente de cuantificare%
<. Planurile "e curs ; vor include prezentarea componentelor sesiunilor de formare- a metodelor
de lucru utilizate /i a reperelor orare pentru desf8/urarea cursului- in #or$atul $o"el de mai 3osA
Program formare teoreticaA
Program formare practicaA programa- locatie- program de formare
Suportul de curs va fi asigurat de ofertant si va contineA
i% @anualul participantului
ii% (nstrumente de formareA prezent8ri PoDer Point- prezent8ri de filme cu caracter de
<nv84are- ilustra4ii- plan/e%
C. Con"itiile $ini$e si "ocu$entele necesare inscrierii la fiecare curs de calificare in parte%
=. Meto"ologia "e #urniare :i "e evaluare a serviciilor "e #or$are9
>n cadrul ofertei te?nice- ofertantul va prezenta o metodologie /i un plan de lucru detaliat pe care le
propune spre a.ordare- pentru <ndeplinirea <n mod optim a cerin4elor caietului de sarcini- pe durata
de timp specificat8- av6nd in vedere urmatoareleA
- @etodele de formare ce vor fi utilizate de c8tre furnizor vor fi adecvate form8rii adul4ilor-
respectiv com.inarea optim8 a metodelor de formare de tip e=puneri teoretice +prezent8ri
<n plenar8, cu cele de tip interactiv +e=%A discu4ii- <ntre.8ri /i r8spunsuri- lucrul pe grupe-
3ocuri de rol- studii de caz- fi/e de lucru- teste etc%,- adaptate specificului grupului 4int8%
- Furnizorul de formare va propune o modalitate de evaluare si cuantificare a cuno/tin4elor /i
a.ilit84ilor do.6ndite de participan4i care se va inc?eia cu o e=aminare finala iar dupa
ma=im !0 de zile de la data e=amenului final se va eli.era certificatul de calificare
recunoscut '$FP"- in care se vor inscrie datele personale- tipul cursului pe care l-au
a.solvit si media de a.solvire% 'ertificatul va fi insotit de o ane=a- in care sunt inscrise
competentele do.andite- in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru
care au a.solvit cursul%
- 7a finalul fiec8rei serii de formare va fi semnat <ntre Eeneficiar /i Furnizorul de formare un
proces ver.al de recep4ie a serviciilor de formare%
- 7a finalul activit84ilor de formare- Furnizorul de formare va transmite c8tre Eeneficiar un
raport al activit84ilor de formare <n care vor fi prezentate <n detaliu activit84ile sus4inute
precum /i rezultatele acestora%
*. C0NDI1II DE >NDEP3INIT DE C?TRE 0/ERTANT;3 DE /0RMARE PR0/ESI0NA3A
- S8 nu se afle <n situa4ia prevazut8 la art% 20 din Ordonan4a de Urgen48 a Fuvernului nr%
!0&200C privind atri.uirea contractelor de ac?izi4ie pu.lic8- respectiv <n ultimii 1 ani s8 nu fi fost
condamnat prin ?ot8r6re definitiv8 a unei instan4e 3udec8tore/ti pentru participarea la activit84i ale
unei organiza4ii criminale- pentru corup4ie- fraud8 /i&sau sp8lare de .ani%
- S8 nu se <ncadreze <n situa4iile prevazute la art% 2 din Ordonan4a de Urgen48 a
Fuvernului nr% !0&200C
- S8 ai.8 e=perien48 de cel pu4in ! ani <n furnizarea de formare <n domeniul formarii
profesionale si sa fi realizat in aceasta perioada cel putin un curs de calificare in
specialitatea solicitata prin caietul de sarcini- autorizarea '$FP" este o.ligatorie
- S8 asigure numarul necesar de formatori&serie de curs- preg8ti4i ca formatori- av6nd
e=perin48 <n domeniul form8rii de cel pu4in 2 ani si minim un an pentru calificarea pentru
care este propus%
- Pentru formatorii desemna4i- personal propriu sau cola.oratori- se solicit8 ca cerin4e
o.ligatori prezentarea '5-ului- a actelor de studii- calific8ri ca formator /i calific8ri &
@I;A ,
Perioa"a Te$atic5 0biective Con!inut Materiale Meto"e
0GA00 ; 0A!0 (ntroducere
<n modul
'unoa/terea formatorului /i a
colegilor din grup8
Familiarizarea pe scurt cu
structura /i cu agenda cursului
Discutarea a/tept8rilor pentru
perioada de curs
Prezentarea formatorului /i a
cursan4ilor
"specte organizatorice
Structura programului /i o.iectivele
"/tept8rile participan4ilor
Reguli de lucru
Etc%
Post-ituri de diferite
culori
Flipc?art & marHere
Aan"out9 Agenda
cursului
EBerci!iul ,9 Ateptrile
participanilor
'ontri.u4ia
formatorului
E=erci4iu
individual
Discu4ie
moderat8 de
formator
A00 ; 2A!0
0A00 ; 1A!0
CA00 ; 7A!0
@I;A 6
specializ8ri relevante pentru competen4a <n care vor sus4ine cursuri- declaratie de
disponi.ilitate%
.. ASPECTE 0R2ANI@AT0RICE
Pentru progra$ul "e #or$areC organizarea /i desf8/urarea modulelor de formare se face <n sali
pus8 la dispozi4ie de prestator in orasul #orezu% De asemenea prestatorul va asigura cursantilor
pregatirea practica prevazuta pentru cursurile de calificare%
@aterialele de .irotic8 /i papet8rie necesare .unei desf8/urari a cursurilor +map8 de curs- foi "0
sau caiet- pi=- coli flip-c?art- marHers etc%, vor fi asigurate de prestator
@odulele de formare se vor desf8/ura pe durata +nr de ore, apro.ata de '$FP" +pregatire
teoretica si practica, pentru nivelul de calificare solicitat%
Programul de formare va avea loc <n localitatea #orezu- 3ude4ul 56lcea%
Pentru cursurile autorizate '$FP" se vor sus4ine e=amene de a.solvire- furnizorul de formare
asigur6nd toate demersurile necesare desf8/ur8rii acestei proceduri +o.4inere apro.8ri '$FP"-
contractare /i plat8 evaluatori- furnizare certificate etc%,%
Suportul de curs va fi asigurat de furnizorul de formare%
Formatorii vor 4ine eviden4a zilnic8 a prezen4ei participan4ilor pe o foaie de prezen48 semnat8 de
participan4i pentru fiecare modul de formare
Programele de formare se vor sus4ine <n mod o.ligatoriu cu formatorii indica4i <n oferta <nscris8 <n
aceast8 procedur8 de ac?izi4ie% "ce/tia tre.uie s8 <ndeplineasc8 cerin4ele impuse prin
documenta4ia de atri.uire +aceste cerin4e fiind minimale,% Formatorii desemna4i pentru seriile de
formare vor sus4ine modulele de formare +cursurile, integral% Dac8 pe parcursul contractului de
servicii va fi necesar8 <nlocuirea unui formator- noul formator va <ndeplini cerin4ele minime
men4ionate <n aceast8 documenta4ie de atri.uire% Furnizorul va nominaliza noul formator prin
transmiterea c8tre .eneficiar a documentelor care dovedesc calificarea /i e=perien4a formatorului-
aferente pozi4iei preluate% Un formator poate fi <nlocuit cu altul numai cu acordul /i apro.area <n
scris ale ac?izitorului%
Furnizorul de formare se va adapta modific8rilor intervenite la graficul ini4ial de desf8/urare a
programelor de formare- grafic comunicat prin documenta4ia pentru ofertan4i% @odific8rile vor putea
viza perioada sau loca4ia de formare /i vor fi comunicate cu cel pu4in 0 zile <nainte% @odific8rile
vor fi comunicate de c8tre ac?izitor prin email sau pe fa=%
Data "e incepere a contractului este esti$ata la ),.)6.6),6.
Cerin!e "e raportare
Pe perioada de e=ecu4ie a contractului- furnizorul de formare /i consultan48 tre.uie s8 transmit8
minim urm8toarele rapoarte de activitateA
Raport ini4ial
Raport de progres
Raportul final
Raportul ini!ial va include- minimA
planul final de lucru privind implementarea serviciilor- structurat pe date calendaristice-
"gendele si materialele de instruire care vor fi folosite in programele de formare- inclusiv
formularele de evaluare-
Raportul "e progres se va depune in perioada de desfasurare a cursurilor de formare /i va
include- minimA
Rapoartele activit84ilor de formare <ntreprinse- inclusiv rapoarte de evaluare
Raportul #inal va include- minimA
- Con"ica "e preen!5 a #or$atorilor la teorieD
- Catalogul cursan!ilorD
- Catalogul "e eBa$enD
- Proces verbal "e eBa$en.
- Copii "iplo$e "e cali#icare.
E. CERIN1E PENTR; PRE@ENTAREA 0/ERTEI
E., C;PRINS;3 0/ERTEI TEANICE
>n .aza specifica4iilor din /i:a "e "ate a achii!iei- respectiv cerin4ele- formularele /i documenta4ia
solicitate la punctele 94.2.3. Capacitatea tehnic i/sau proesional! i 9".4 #odul de pre$entare
a propunerii tehnice!- oferta te?nic8 va cuprinde- dar nu se va limita la- informa4iile de mai 3osA
,. Con!inutul progra$ului "e #or$are
% un rezumat +prezentare sintetic8, privind a.ordarea general8 propus8 pentru
implementarea serviciilor de formare + parte teoretica ; parte practica,
%2 o.iectivele ofertei- respectiv o.iectivele de <nv84are pentru programul de formare
%! temele programului de formare corespunz8toare fiec8rui modul
%0 programa de formare +planurile de curs,- suportul de curs /i alte materiale didactice
%1 modalit84i de evaluare a participan4ilor la programul de formare
%C rezultatele concrete a/teptate privind programul de formare
6. Meto"ologia "e i$ple$entare4prestare a serviciilor
2% @etodologia propus8 si 3ustificarea acesteia- <n conte=tul specific al serviciilor furnizate
+formare,
2%2 Planul de lucru al prestatorului- corespunz8tor programului de formare- cu precizarea
pentru realizarea fiec8rei activit84i a termenelor- a resurselor necesare /i a implic8rii
reprezentan4ilor prestatorului +fie c8 oferta este depus8 de un singur operator
economic- fie c8 este depus8 <n asociere de un grup de operatori economici- cu & f8r8
su.contractan4i,
2%! Formatori
ta.el nominal cu persoanele implicate <n activitatea de formare
pentru fiecare formator se vor prezentaA
'urriculum 5itae- copii ale actelor de studii- calific8rilor '$FP" ca formator
/i calific8ri & specializ8ri relevante pentru meseria & competen4a <n care se
face formarea
declara4ie de disponi.ilitate
E.6 C;PRINS;3 0/ERTEI /INANCIARE
>n .aza specifica4iilor din /i:a "e "ate a achii!iei- respectiv cerin4ele- formularele /i documenta4ia
solicitate la punctul 9"." #odul de pre$entare a propunerii inanciare!% oferta financiar8 va
cuprinde si specificatii privindA
'osturile de personal ale formatorilor&consultan4ilor +pentru pregatirea /i furnizarea
activit84ilor de formare & consultan48,
'osturile legate de deplasare- cazare- mas8 pentru formatori & consultan4i
"lte costuri necesare derularii activitatilor prevazute in caietul de sarcini

(. Ele$ente "e i"entitate viual5 ce vor #i incluse pe $aterialele "e #or$are
Ioate materialele de <nv84are transmise participan4ilor la programele de formare +suport de curs-
fi/e de lucru- prezentari- certificate de participare- liste de prezen48 etc%, vor respecta instruc4iunile
privind identitatea vizual8 comunicate de c8tre "@POSDRU +"utoritatea de @anagement pentru
Programul Opera4ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, pe site-ul DDD%fseromania%ro-
@inisterul @uncii- Familiei /i Protec4iei Sociale - "@POSDRU- sec4iunea (mplementare proiecte-
documentul Manual de identitate vizual- precum /i a elementelor de identitate ce vor fi
comunicate de c8tre ac?izitor pe parcursul realiz8rii serviciilor de formare /i consultan48%
Furnizorul serviciilor de formare&consultan48 va men4iona participan4ilor la <nceputul fiec8rui
program de formare faptul c8 programul este sus4inut financiar <n cadrul proiectului 9(-DE"7(S
(ncluziune /i Dezvoltare Economic8 <n zonele "lpine +montane /i su.-montane, din Rom6nia prin
(ncluziune Social8:- finan4at de c8tre Fondul Social European /i .ugetul na4ional prin Programul
Opera4ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 ; 20!%
$e<ndeplinirea acestei o.liga4ii va atrage neplata furnizorului de formare&cosultan48 pentru
sesiunile de curs&consultan48 <n care aceast8 prevedere nu a fost respectat8%
Intocmit
Ing. Vasile Munteanu