Sunteți pe pagina 1din 9

Procedura clasificarii unitatilor de turism.

n Monitorul Oficial nr. 353 bis/14.06.2013 au fost publicate Normele metodologice


reglementate prin Ordinul M!"# nr. 65/2013 elaborate in conformitate cu pre$ederile
%ot&r'rii de (u$ernului nr.126)/2010.
I. Dispozitii genereale
*tructurile de primire turistice indiferent de forma de proprietate si organi+are se clasifica
in functie de caracteristicile constructi$e de calitatea dotarilor si a ser$iciilor prestate.
*er$iciile de ca+are si alimentatie publica se asigura numai in structuri de primire turistice
clasificate.
II. Tipuri de unitati turistice
n categoria structurilor de primire turistice clasificate intra orice constructii si amena,ari
destinate prin proiectare si e-ecutie ca+arii sau ser$irii mesei pentru turisti impreuna cu
ser$iciile specifice aferente.
a) structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica sunt urmtoarele:
. /oteluri
. /oteluri.apartament0
. moteluri0
. /osteluri0
. $ile turistice0
. cabane turistice0
. bungalo1uri0
. sate de $acanta0
. popasuri turistice0
. campinguri0
. c&sue tip campinguri
. apartamente sau camere de inc/iriat in locuinte familiale ori in cladiri cu alta destinatie
. na$e flu$iale si maritime
. pensiuni turistice si pensiuni agroturistice.
b) structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica sunt urmatoarele:
. unitati de alimentatie din incinta structurilor de primire cu functiuni de ca+are0
. unitati de alimentatie publica situate in municipii si in statiuni turistice.
2 "estaurante baruri si fast.fooduri.
Actul juridic care sta la ba+a functionarii legale a unei structuri de primire turistica cu
functiuni de ca+are si/sau alimentatie publica inscrisa in circuitul turistic este
denumit Certificat de clasificare si este eliberat de catre 3utoritatea Nationala pentru
#urism.

III. Procedura si termene procesare eliberare certificat clasificare
4entru ob5inerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice operatorii
economici proprietari 6i/sau administratori de structuri de primire turistice depun 7nainte de
darea lor 7n folosin5& la sediul autorit&5ii administra5iei publice centrale responsabile 7n
domeniul turismului
a) cerere standardizat dat pe proprie rspundere 7nso5it& de urm&toarea documentatie8
b) certificat constatator (forma etins) emis de !ficiul "egistrului Comer#ului $n baza
%egii nr. &'()**+pri$ind registrul comerului cu modific&rile i complet&rile ulterioare din
care s& re+ulte acti$it&ile autori+ate a fi desf&urate la punctul de lucru i codul/codurile
93:N corespun+&toare pentru structura de primire turistic& respecti$& conform art. 15 din
;egea nr. 35</2004 pri$ind simplificarea formalit&5ilor la 7nregistrarea 7n registrul comer5ului
a persoanelor fi+ice asocia5iilor familiale 6i persoanelor ,uridice 7nregistrarea fiscal& a
acestora precum 6i la autori+area func5ion&rii persoanelor ,uridice cu modific&rile 6i
complet&rile ulterioare. n ca+ul instituiilor publice organi+aiilor asociaiilor fundaiilor
cultelor religioase i alte asemenea = copia documentului de 7nfiinare >/ot&r're de gu$ern
/ot&r're instan& etc? copia documentului de 7nregistrare fiscal& statutul sau documentul
care atest& posibilitatea desf&ur&rii acti$it&ii de ca+are i/sau alimentaie public& i
documentul din care s& re+ulte dreptul de administrare >proprietate comodat 7nc/iriere sau alt
drept de folosin&? a structurii>lor? de primire turistic&>e? precum i adresa unit&ii>lor?
respecti$&>e?0
4entru unitatile de primire turistica cu functiuni de ca+are in actele constituti$e si
certificatele constatatoare trebuie s& se regaseasc& urmatoarele coduri 93:N8
. 5510 %oteluri 6i alte facilit&5i de ca+are similare0
. 5520 @acilit&5i de ca+are pentru $acan5e 6i perioade de scurt& durat&
. 5530 4arcuri pentru rulote campinguri 6i tabere
. 55<0 3lte ser$icii de ca+are
4entru unitatile de primire turistica cu functiuni de alimentatie publica urmatoarele coduri
93:N8
. 5610 "estaurante
. 562< 3lte ser$icii de alimenta5ie n.c.a
. 5630 Aaruri 6i alte acti$it&5i de ser$ire a b&uturilor
c? fi6& standardi+at& pri$ind 7ncadrarea nominal& a spa5iilor de ca+are pe categorii i tipuri
conform ane-ei nr. 4 la pre+entele norme metodologice dup& ca+0
d) fi6& standardi+at& pri$ind 7ncadrarea i organi+area spaiilor 7n structurile de primire
turistice cu func5iuni de alimenta5ie public& conform ane-ei nr. 5 la pre+entele norme
metodologice dup& ca+0
e) do$ada 7nregistr&rii contractelor de munc& 7n registrul general de e$iden& a salariailor
>e-tras ":BC*3; . $i+at pentru conformitate de semnatarul cererii standardi+ate pre$&+ute la
lit. a? din pre+entul alineat? a personalului minim necesar asigur&rii funcion&rii structurii de
primire turistice >conducere operati$& ef recepie ca+are i/sau ef producie i ser$ire
pentru unit&ile de alimentaie public& dup& ca+? i a documentelor care atest& preg&tirea
profesional& a fiec&ruia conform ane-ei nr. ) la pre+entele norme metodologice celelalte
documente pri$ind 7ncadrarea cu personal calificat $or fi pre+entate la data $erific&rii la faa
locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare0
f) copia a$i+ului de specialitate emis conform pre$ederilor %ot&r'rii (u$ernului nr. 31/1<<6
pentru aprobarea Metodologiei de a$i+are a documenta5iilor de urbanism pri$ind +one 6i
sta5iuni turistice 6i a documenta5iilor te/nice pri$ind construc5ii din domeniul turismului de
instituia public& central& responsabil& 7n domeniul turismului asupra documenta5iilor te/nice
pri$ind amplasamentul conformarea i funcionalitatea construc5iilor noi cu destinaie
turistic& sau pentru documenta5iile te/nice pri$ind amplasamentul conformarea i
funcionalitatea construc5iilor e-istente 7n circuitul turistic supuse lucr&rilor de moderni+are
reamena,are e-tinderi sau altor lucr&ri care modific& func5ia turistic& a acestora sau 7n ca+ul
construciilor e-istente ce urmea+& a fi modificate structural 6i func5ional 7n scopul primirii
unei functionalit&i cu profil turistic dup& ca+.

9ererea solicitantului este procesata in cel mai scurt termen dar nu mai mult de 30 de +ile
calendaristice de la data depunerii declaratiei standardi+ate insotite de documentatia
completa. Balabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de
autoritatea competenta.
Cn ca+ul unei documentatii incomplete solicitantul este informat in cel mai scurt timp dar
nu in mai mult de 5 +ile lucratoare de la primirea ei cu pri$ire la necesitatea transmiterii de
documente suplimentare precum si cu pri$ire la consecintele asupra termenului de procesare
a documentatiei.
. Cn situatia in care solicitantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea certificatului de
clasificare autoritatea emitenta comunica in scris in termen moti$ul neacordarii acestuia. n
ca+ul unei documentaii incomplete instituia public& central& responsabil& 7n domeniul
turismului informea+& solicitantul 7n termen de 5 +ile lucr&toare de la data 7nregistr&rii cererii
printr.o notificare cu pri$ire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare precum i
cu pri$ire la consecinele asupra termenului de anali+are a documentaiei
!ac& 7n termen de 6 luni de la data emiterii notific&rii documentaia nu este completat&
aceasta se clasea+&.
4otri$it noilor pre$ederi autoritatea naional& pentru turism, n cazul n care consider
necesar, poate solicita operatorului economic i alte documente suplimentare
justificative.
AUTORIZATI !RO"IZORI # $U%&TIO%AR
!ac& documentaia depus& de solicitant este complet& urmea+& a se elibera o autorizaie
provizorie de funcionarecare $a a$ea vala'ilitate de () de zile 7n acest termen ministerul
$a numi o comisie care $a efectua $erificarea la faa locului >la adresa punctului de lucru
unde se efectuea+& ser$iciile de turism supuse procedurii de autori+are? a agentului
economic. 3utori+aia pro$i+orie de funcionare emis& d& dreptul operatorului economic s&
func*ione+e p'n& la data $erific&rii la fa5a locului a criteriilor de clasificare dar nu mai mult
de () de zile.
n termen de <0 de +ile de la data emiterii autoriza*iei provizorie de func*ionare, personalul
de specialitate din cadrul autorit&*ii constituit& 7ntr.o comisie are obliga5ia de a $erifica
structura de primire turistic& 6i de a 7ntocmi o not de clasificare.
9omisia numit& 7n pre+ena repre+entantului legal al agentului economic efectuea+& la faa
locului verificarea privind tipul si cate+oria de clasificare la care se ncadreaz efectiv
structura de primire turistic care face o'iectul inspec*iei.
9onstat&rile re+ultate cu oca+ia efectu&rii inspeciei se consemnea+& 7ntr.o not& de $erificare
denumit& %OT, de &-A.I$I&AR: care $a fi 7ntocmit& 7n 3 >trei? e-emplare din care unul
se 7nm'nea+& repre+entantului legal. n funcie de calificati$ul obinut urmare a e$alu&rii
efectuat& de comisie unitatea turistic& urmea+& a primi certificatul de clasificare n termen
de /0 zile de la data ntocmirii notei de clasificare.
3stfel conform sc/emei pre+entat& n actul normati$ situaia pri$ind clasificare se
pre+int& n felul urm&tor8
1 autorizaia provizorie de funcionare se emite n termen de 2) de zile de la data
nre+istrrii documentaiei.
1 n termen de () de zile de la data eli'errii autorizaiei de funcionare se efectueaz
evaluarea la faa locului.
1 n termen de /0 zile de la emiterea notei de clasificare, urmare a inspeciei efectuat da
faa locului, urmeaz a se emite certificatul de clasificare.
4ractic dac& documentaia d$s este complet& 6i totul decurge normal i nu apar situaii de
genul celor care au fost in$ocate 7n ultimii 20 de ani. :-8 sc/imbarea gu$ernului modificarea
titulaturii autorit&5ii centrale numirea conduc&torului autorit&5ii centrale epui+area stocului de
formulare lipsa fondurilor pute5i spune c& 7n termen de 135 de +ile >apro-imati$ 5 luni ? $e5i
intra 7n posesia mult r'$nitului certificat de clasificare.
!ac& unitatea supus& e$alu&rii 7ndeplinete 7n parte condi5iile i criteriile obligatorii
solicitate se pot propune 7n mod e-cepional o serie de compens&ri pri$ind standardul
dot&rilor 6i ser$iciilor care le poate asigura solicitantul 7n $ederea ob5inerii tipului de
categorie de clasificare dorit.
!e preci+at c& compens&rile propuse de comisie $or fi anali+ate sub aspectul oportunit&5ii 6i
aprobate de conduc&torul autorit&5ii administra5iei publice centrale responsabile 7n domeniul
turismului. !ot&rile 6i ser$iciile care constituie compens&ri se consemnea+& 7n nota de
clasificare 6i se men5ionea+& 7n mod distinct 7n fi6a ane-& a certificatului de clasificare.
n situaia 7n care agentul economic supus procesului de e$aluare nu 7ndepline6te cel puin
condiiile i criteriile pentru categoria minim& >adic& cel puin 1 stea indifernet de tipul de
structura? unitatea in cau+& nu este clasificat& aceasta pierde dreptul de.a presta ser$icii de
ca+are i/sau alimentaie public&. #otodat& organul emitent $a dispune restituirea autori+atiei
de functionare pro$i+orie.
O alt& noutate o constituie obligati$itatea unit&ilor de alimentaie public& de tip restaurante
baruri fast.fooduri cofet&rii patiserii situate 7n staiuni turistice atestate de interes naional
sau local pri$ind introducerea 7n circuitul turistic 6iobinerea certificatului de clasificare.
O alt& obligati$itate 7n ce pri$este structurile de alimentaie public& o constiutie accea c&
toate unit&ile de ca+are care au componenta structura de alimentaie public& trebuie s&
solicite introducerea si clasificarea unit&ii 7n cau+&.
Dnit&ile turistice cu funciuni de alimentaie public& care nu se sunt situate in localit&i cu
statut de staiune nu au obligati$itatea s& se clasifice.
*a reglementat 7n mod clar si far& ec/i$oc situaia construciilor care $or a$ea destinaie de
structuri turistice aflate 7nc& din fa+a de proiectare s& respecte criteriile de clasificare prin
obinerea a$i+ului de specialitate asupra documenta5iilor te/nice pri$ind construc5iile din
domeniul turismului. 3ceasta obligati$itate e-tin+'ndu.se i 7n ca+ul construc5iilor
noiconstruc5iilor e-istente pentru care se solicit& introducerea 7n circuitul turistic precum 6i
7n ca+ul structurilor de primire turistice supuse lucr&rilor de moderni+are reamena,are
e-tinderi sau altor lucr&ri care modific& func5ia turistic& a acestora.

IV. Conditii minime-sanctiuni aplicabile pentru neconformare
Toate unitatile trebuie s dein avizul de specialitate emis de autoritatea
administraiei publice centrale responsabil n domeniul turismului, privind
amplasamentul i funcionalitatea obiectivului*
- n cazul construciilor noi, n cazul construciilor existente pentru care se solicit
introducerea n circuitul turistic, precum i n cazul structurilor de primire turistice
supuse lucrrilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrri care
modific funcia turistic a acestora.
!aca nu sunt indeplinite criteriile pentru categoria minima de clasificare se procedea+a la
retragerea certificatului de clasificare.
9ontinuarea desfasurarii acti$itatii in structura de primire turistica dupa retragerea
certificatului de clasificare sau refu+ul pre+entarii la solicitarea organelor de control a
documentelor de clasificare.repre+inta contra$entie si este sanctionata cu amenda de la ,+
+++ lei la -+ +++ lei.
Cn ce pri$este pensiunile toate structurile aflate in mediu rural indiferent ca sunt turistice
sau agroturistice $or fi clasificate pe >margarete?.
. 4ensiunile turistice $or a$ea capacitatea ma-ima pina in 15 camere cu un total de pina in
60 de locuri de ca+are. #oate pensiunile din mediul rural nou 7nfiinate trebuie s& fie
amplasate pe o suprafa5& de minimum 1 000 mp.
. 4ensiunile agroturistice $or a$ea capacitate ma-ima pina in E camere. 4entru pensiunile
agroturistice nou 7nfiinate este necesar& amplasarea pe o suprafa5& de minimum 1 000 mp
7n locuri ferite de surse de poluare.
9el putin o persoana din cadrul pensiunii trebuie sa fie absol$ent de curs de formare in
domeniu preferabil curs de administrator pensiune turistica.
4ensiunile clasificate pot presta si ser$icii de alimentatie publica iar cele care nu depasesc
limita a 40 locuri nu necesita clasificare ca structura de primire turistica cu functiuni de
alimentatie publica bineinteles cu conditia sa aiba autori+atiile legale de functionare >sanitar&
si sanitar.$eterinar?.
@unctionarea structurilor de primire turistice fara certificate de clasificare cu certificate de
clasificare e-pirate sau cu o alta structura a spatiilor decat cea stabilita prin ane-a la
certificatul de clasificare c't si inscrierea unor informatii false pri$ind tipul structurii de
primire turistice si ni$elul de clasificare in materialele de promo$are pe firme sau pe
insemenele pre$a+ute in certificatul de clasificare repre+inta contra$entie si se sanctionea+a
cu amenda cuprinsa intre )+ +++ lei si &+ +++ lei.
!enumirea tipul si insemnele pri$ind categoria de clasificare a structurii de primire
turistice se e-pun la loc $i+ibil in e-teriorul cladirii iar certificatul de clasificare numarul de
telefon al autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului se
afisea+a $i+ibil si in mod li+ibil la receptie in /olul structurilor de primire turistice care nu
dispun de receptie si in spatiul de la intrare in saloanele de ser$ire a mesei pentru a fi
cunoscute de turisti..
.eafisarea certificatului de clasificare a numarului de telefon al Ministerului #urismului
repre+inta contra$entie si se sanctionea+a cu amenda de la ' +++ lei la )& +++ lei0
Cn ce pri$este nerespectarea programului dec&tre operatori de programe artistice a
auditiilor mu+icale $ideo #B organi+ate in aer liber in constructii desc/ise cum sunt cele
care nu au toate laturile si acoperisul i+olate fonic precum si in connstructii pro$i+orii cum
sunt corturile terasele acoperite si alte asemenea nu respect& ni$elul ma-im de +gomot
stabilit prin reglementarile specifice se sanctionea+a cu amenda cuprinsa intre ,+ +++ si -+
+++ lei.
9ertificatul de clasificare si ane-a la acesta pri$ind structura spatiilor se pastrea+a in
permanenta in structura de primire turistica in cau+a pentru a fi pre+entate organelor de
control abilitate.

V. Norme obligatorii
Operatorul economic proprietar 6i/sau administrator de structuri de primire turistice are
urm&toarele obliga5ii8
a? s& asigure buna 7ntre5inere 6i func5ionalitatea dot&rilor pe toat& perioada de func5ionare a
structurilor de primire turistice0
b? s& afi6e+e la recep5ie tarifele stabilite pentru structura de primire turistic& 7n cau+&. n
situa5ia 7n care 7n aceea6i structur& de primire turistic& e-ist& spa5ii de ca+are clasificate la o
alt& categorie dec't cea 7nscris& 7n certificatul de clasificare acestea se $or afi6a distinct
7mpreun& cu tarifele aferente0
c? s& asigure 7n permanen5& ap& cald& 6i rece la grupurile sanitare din cadrul structurilor de
primire turistice cu func5iuni de ca+are 6i alimenta5ie public&.
d? s& asigure 7n spa5iile de ca+are de ser$ire 6i 7n cele comune o temperatur& minim& de 21
grade 9 7n se+onul rece iar 7n se+onul cald de ma-imum 25 grade 9.0
e? s& asigure personal calificat conform specifica5iilor din ane-a ) la pre+entele norme.
4ersonalul de ser$ire din structurile de primire turistice $a purta 7mbr&c&minte specific&
stabilit& de operatorul economic 7n cau+& diferen5iat 7n func5ie de condi5iile de desf&6urare a
acti$it&5ii 6i ecuson cuprin+'nd numele 6i prenumele iar restul personalului $a purta
ec/ipament de lucru specific acti$it&5ii0
f? s& asigure condi5iile necesare astfel 7nc't turi6tii s& nu fie deran,a5i de +gomotele produse de
instala5iile te/nice ale cl&dirii sau de al5i factori de poluare0
g? s& asigure spa5ii de ca+are cu lumin& natural& direct& 6i aerisire0
/? s& nu amplase+e spa5ii de ca+are la subsolul cl&dirilor0
i? s& e-pun& la loc $i+ibil 7n e-teriorul cl&dirii8 denumirea tipul 6i 7nsemnele pri$ind
categoria de clasificare a structurii de primire turistice0
,? s& e-pun& $i+ibil 6i 7n mod li+ibil 7n recep5ie 7n /olul structurilor de primire turistice care
nu dispun de recep5ie 6i 7n spa5iul de la intrare 7n saloanele de ser$ire a mesei certificatul de
clasificare num&rul de telefon = tel $erde . al autorit&5ii administra5iei publice centrale
responsabil& 7n domeniul turismului pentru a fi cunoscute de turi6ti0
F? s& furni+e+e informa5ii reale cu pri$ire la denumirea tipul categoria de clasificare 6i
ser$iciile prestate 7n toate materialele de promo$are conform certificatului de clasificare
ob5inut0
l? s& p&stre+e 7n permanen5& 7n original 7n structura de primire turistic& 7n cau+& certificatul
de clasificare 6i ane-a/ane-ele acestuia0
m? s& asigure o gam& di$ersificat& de ser$icii suplimentare cuprinse 7n tariful de ca+are sau
cu plat& separat conform listei orientati$e pre+entate 7n ane-a nr1.1.1 astfel8
1. la unit&5ile de 4 6i 5 stele . cel pu5in 15 ser$icii0
2. la unit&5ile de 3 stele . cel pu5in 12 ser$icii0
3. la unit&5ile de 2 stele . cel pu5in E ser$icii0
4. la unit&5ile de 1 stea . cel pu5in 5 ser$icii0
n? s& asigure 7n spa5iile de ca+are materiale scrise reali+ate estetic 6i tip&rite 7n limba rom'n&
6i 7n cel pu5in dou& limbi de circula5ie interna5ional& cuprin+'nd informa5ii utile pentru turi6ti
cu pri$ire la8
. instruc5iuni de folosire a telefonului dup& ca+0
. tarifele interne 6i interna5ionale pentru con$orbiri telefonice0
. lista cuprin+'nd ser$iciile suplimentare oferite 6i tarifele pentru cele cu plat& cu indicarea
modalit&5ilor de solicitare a ser$iciului 7n camer&0
. lista de pre5uri cu preparatele room.ser$ice0
. lista cuprin+'nd pre5urile produselor din minibar dup& ca+0
. instruc5iuni de folosire #B instala5ie aer condi5ionat dup& ca+0
. informa5ii turistice pri$ind +ona sau localitatea0
. orice alte informa5ii ce ar putea face agreabil se,urul turistului0
;a /otelurile de 4 6i 5 stele materialele $or fi pre+entate 7n mape personali+ate 7n fiecare
spa5iu de ca+are.
o? s& asigure p&strarea ordinii lini6tii publice moralit&5ii 6i s& respecte normele legale 7n
$igoare pri$ind siguran5a 6i securitatea turi6tilor din structurile de primire turistice0
p? s& asigure conectarea la sistemul integrat de e$iden5& a turi6tilor 7n termen de 60 +ile de la
implementarea 6i opera5ionali+area acestuia0
G? s& afi6e+e $i+ibil 7n camerele de baie 7n cel pu5in dou& limbi de circula5ie interna5ional&
mesa,ul H4ro NaturaI referitor la op5iunea fiec&rui oaspete asupra duratei de utili+are a
acelora6i len,erii 6i prosoape.

VI. Norme speciale pentru litoralul romnesc
peratorii economici care administreaza structuri de primire turistica clasificate de
pe litoralul romanesc au obli!atia s asi!ure functionarea structurilor de primire
turistica cu functiuni de cazare si a celor de alimentatie publica pe toata perioada
sezonului turistic estival, respectiv n perioada " mai - #$ septembrie a fiecarui an, in
caz contrar acestea urmaind a fi sanctionate contraventional cu amenda cuprinsa
intre % $$$ lei si &$ $$$ lei, iar cei care nu desc'id unitatea pina cel tarziu la data de
" iulie a fiecarui an, pierd dreptul de a functiona ca urmare a retra!erii certificatului
de clasificare.
- (ompetenta in ce priveste retra!erea (ertificatului de clasificare si dupa caz
declasificaea si constatarea contraventiilor se face de catre personalul de specialitate
al )*+T sau de catre ofiterii si a!entii de politie pentru incalcarea prevederilor
prevazute la art "& lit. f si !, ,pentru nerespectarea nivelului maxim de z!omot
stabilit prin re!lementarile specifice privind or!anizarea pro!ramelor artistice, a
auditiilor muzicale, video, T-, or!anizate in aer liber, in constructii desc'ise, cum
sunt cele care nu au toate laturile si acoperisul izolate fonic, precum si in constructii
provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite si altele asemenea, dar i in situatia,
in care persoanele abilitate ale )*+T, sunt impiedicate sa isi exercite atributiile,
a!entul economic va fi sanctionat cu amenda de la #$ $$$ la &$ $$$ lei.

VII. Interdicie
.n perioada, n care certificatul de clasificare este retras, operatorul economic,
detinator al structurii de primire turistica, nu are dreptul sa desfasoare activitati
turistice si sa incaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice
respective, in caz contrar acesta este sanctionat conraventional cu amenda intre #$
$$$ i &$ $$$, competenta privind constatarea si sanctionarea revenindu-i or!anului
fiscal.
4entru unitatile de,a clasificate acestea urmea+a sa functione+e in ba+a certificatelor de,a
emise iar la data e-pirarii au obligatia sa solicite eliberarea noilor certificate de clasificare
$alabile pe o perioada nedeterminata.