Sunteți pe pagina 1din 9

Fericit barbatul

glas V

ison legat

1. e - ri - cit br -ba - tul ca - re n-a um - blat n sfa

- tul ne -cre - din - cio - i - lor i n ca - lea p -c - to - i - lor nu a

stat, i pe sca - u - nu - ul hu-li - to - ri-lor n-a e - zu ut. A - li

lu - u - i - a.


2. Ci n le - gea __ Do - om - nu - lui es - te vo - ia

Lui i la le - gea - a Lui va cu - ge - ta zi - ua i noa - -

ap - te - a. A - li - lu - u - i - a.


3. i va fi - i - i i ca un pom r - s - di - it ln - g

iz - voa - re - le a - pe - lo - or. A - li - lu - u - i - a.

4. Ca - re - le ro - dul su va da la vre -mea sa i frun


za - a lui nu va c - dea i toa - te c te va fa - ce vo - o -

or spo - o - ri - i. A - li - lu - u - i - a.5. Nu sunt a - a ne - cre - din - cio - ii nu - u sunt

a - a ci ca pra - ful - cel spul-be -r v - n - tul de pe fa - a

p - m - - n - tu - lu - i. A - li - lu - u - i - a.

6. De a - ce - ia nu se vor ri - di - ca ne -cre - din cio

ii la ju - de - ca - t nici p - c - to - ii n sfa - tul drep-i - lo -or.

A - li - lu - u - i - a.7. C ti - e Dom -nul ca- lea drep - i - lo - or i ca lea ne

cre -din - cio - o - i lor va pie - ri -i. A - li - lu - u - i - a.8. Pen - tru ce s-au n - t - r - tat nea - a - mu - ri - le

i po - poa - re le au cu - ge - tat de - er -t - ciu - uni. A - li - lu -

u - i - a.

Psalmul 2:

9. Ri - di - ca - tu - s-au m -p - ra - ii p - mn -tu-lui i

c - pe - te - ni - i - le s-au a - du - nat m - po - tri - va Dom - nu

lui i a u - un - su -lui S u. A - li - lu - u - i - a.

10. Zi - cnd s ru - pem le - g - tu - ri - le lor

i s le p - dm de la no - oi ju - gul lo -or. A - li

lu - u - i - a.


11. Cel ce lo - cu - ie - e - te n cer va r - de

de d - n - ii i _ Do - om -nul i va bat - jo - co - ri __ pe _ ei _

_ A - li - lu - u - i - a.


12. A - tunci va gr - i - i c - tre ei n ur - gi - i - a

Lui i n - tru m - ni - ia Lu -ui i va tu - ul -bu -ra pe

ei. A - li - lu - u - i - a.

13. Iar eu sunt pu - us m - p - ra - at de El pe

es - te Si - on mun - te - le cel Sfnt al Lui ves - tind po - run-

ca Dom - nu - lu - ui A - li - lu - u - i - a.

14. Dom - nul a zis c - tre Mi - ne - e Fi - ul Meu eti

Tu __ eu as - tzi Te-am n - cu - ut. A - li - lu - u - i - a.

15. Ce - re de la Mi - ne i i voi da i - e mo

te - ni - rea nea - mu - ri - lor i st - p - ni - rea Ta pes - te

mar - gi - ni - le p - mn - tu - lu -ui. A - li - lu - u - i - a.

16. Vei pa - te pe e - le cu to - iag _ de fier ca

pe va - sul o - la - ru - lui le ve - ei zdro - bi - i. A - li

lu - u - i - a.

17. i a - cum m - p - rai n - e - le - e - gei n

v - a - i - v to - oi cei ce ju - de - cai p - m - n - tu - ul.

A - li - lu - u - i - a.18. Slu - jii Dom - nu -lui cu fri - - c i v bu-

cu - rai Lu - ui cu cu - tre - e - mu - ur. A - li - lu - u - i - a.19. Lu - ai n - v - tu - u - r ca nu cum -va

s se m - ni - e Do - om - nul i s pie - ri - ii din

ca - lea cea dre - ap - t - . A - li - lu - u - i - a.20. Cnd se va a - prin - de de - gra - a - b m - ni - ia

Lui. Fe - ri - cii cei ca - re n - dj - du - ie - esc n -tru E - el. A

li - lu - u - i - a.
Psalmul 3:

21. Doa - - am ne ct s-au n mul - it cei ce

m ne - c jesc muli se scoa - l a - su - pra mea, muli zic su - fle-

tu - lui me - eu nu es - te mn - tu - i - re n - tru Dum - ne - ze ul

Lu - ui. A - li - lu - u - i - a.

22. Iar Tu Doam - ne spri - ji - ni - to - rul meu eti

sla - va mea i ce - el ce n - na - ali ca - pul me - eu. A - li - lu

- u - i - a.

23. Cu gla - sul meu c - tre Dom - nul am stri - gat i m-a

a - u - zi - it din mun - te - le cel Sfnt al Lu - ui. A - li

lu - u - i - a.


24. Eu mam cul - cat i am a - do - mit scu - la - tu - m-am

c Dom - nul m va spri - ji - ni - i. A - li - lu - u - i -

a.

25. Nu m voi te - e - me de mii de po - poa -

- - re ca - re m - pre - jur m m - pre - soa - a - r - . A - li

lu - u - i - a.

26. Scoa - l - Doa - am - ne mn - tu - ie - te m Dum - ne

ze - ul me - eu c Tu ai b - tut pe toi cei ce m ne - c - je


esc n de - ert, din - ii p - c - to - i - lor ai zdro - bi - it. 0

A - li - lu - u - i - a.

27. A Dom - nu - lui es - te mn -tu - i - rea i pes

te po - po - rul Tu bi - ne - cu - vn - ta - rea Ta - a. A - li - lu -

u - i - a.


28. Sla - v Ta - t - lui i Fi - u - lui i Sfn - tu -

lui Duh.


29. i a - cum i pu - ru - rea i n ve - cii ve - ci - lor.

A - min. ison isoritmic

30. A - li - lu - i - a, A - li - lu - i - a, A - li - lu

i - a - a, Sla - v i - e Dum ne - ze - u - le. ( de 2 ori )

ison legat

31. A - li - lu - i - a, A - li - lu - i - a, A - li - lu - i

a, Sla - v i - i - e Dum - ne - ze - ul no - stru sla - v

i i - i - e - e - e - e.